Page 1

ISSUE 291 14 - 20 FEBRUARY 2014

Love With All Your Heart


ISSUE 291, 14 - 20 FEBRUARY 2014

No One Size Fit All แทบทุกครัง้ ทีเ่ ราและเพือ่ นฝูงเริม่ ต้นคุยกันเรือ่ งปัญหาของความรัก สิง่ ทีส่ งั เกตได้อย่างหนึง่ คือ เรามักจะพยายามหาทางออกและหาค�าตอบทีค่ ดิ ว่าดีทสี่ ดุ เพือ่ ช่วยเหลือกัน โดยกรณีนี้มักจะเกิดกับเพื่อนผู้หญิงมากกว่าเพื่อนผู้ชายที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยเปิดใจหรือเล่าปัญหาส่วนตัวสักเท่าไหร่ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะไม่มีปัญหา แบบเดียวกัน เพียงแต่เท่าทีส่ งั เกตมา ผูเ้ ขียนพบว่าผูช้ ายจะเลือกไปปรึกษาหารือกับคนอืน่ ๆ ทางเว็บบอร์ดสาธารณะในโลกออนไลน์แทน เพราะมีระยะห่างกว่า ซึง่ เป็นสิง่ ทีถ่ กู จริต มนุษย์เพศชายทีแ่ ต่ไหนแต่ไรมาไม่ชอบเปิดอกพูดเรือ่ งความรูส้ กึ กับคนใกล้ชดิ เพราะมีวาทกรรมความเชือ่ ว่าผูช้ ายต้องเก็บความรูส้ กึ มาครอบอยูอ่ กี ที แต่รวมความแล้ว ลองได้มี การปรึกษาหารือเรื่องความรัก ไม่ว่าจะในรูปแบบใด จะเห็นได้ว่าทุกคนพยายามใช้เหตุผลกันอย่างเต็มที่เพื่อโน้มน้าวว่าท�าไมถึงควรเลือกแก้ปัญหาแบบนี้ พูดง่ายๆ ว่าทุกคน พยายามวาด scenario ของความรักและความสัมพันธ์ไปตามประสบการณ์ที่พบเจอมา ทั้งที่เจอมาด้วยตัวเองและรับรู้เรื่องราวของผู้คนรอบๆ ตัว นั่นหมายความอีกอย่างว่า เราล้วนแต่มีแพตเทิร์นหรือรูปแบบของความสัมพันธ์ ที่เราเลือกที่จะเชื่อกันอยู่แล้วไม่มากก็น้อย เราคิดว่าปัญหาความรักที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในยุคไหนๆ มันก็วนเวียนซ�า้ ซากกัน ไม่กรี่ ปู แบบ และมีวธิ แี ก้ปญ ั หาทีเ่ ราคุน้ เคยกันไม่กแี่ บบอีกเช่นกัน แต่เราอาจจะลืมนึกไปว่า แม้ภายนอกรูปแบบของความรัก ความสัมพันธ์ จะดูเหมือนกัน แต่ความรักกลับเป็น เรื่องที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน ลึกซึ้ง อ่อนไหว มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่ไม่อาจใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดียวกันได้ทุกครั้ง นอกจากความรักจะเป็นเรือ่ งซับซ้อนแล้ว คนในยุคนีก้ ย็ งั มีนสิ ยั ใจคอทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะทีห่ าไม่ได้ในยุคก่อนหน้านีด้ ว้ ยเช่นกัน เหตุผลเพราะเราอยูใ่ นยุคทีเ่ ทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ เราจึงคุน้ ชินกับการอยูใ่ นโลกทีง่ า่ ยต่อการหาค�าตอบ เพราะเราสามารถค้นหาค�าตอบของปัญหาทุกอย่างได้แค่ปลายนิว้ เราคลิก เราค้นในอินเทอร์เน็ต แล้วเราก็เจอค�าตอบ แน่นอนว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตที่แทบไม่มีอะไรที่ค้นหาไม่ได้เช่นนี้ จึงไม่แปลกที่เราจะพบแนวทางแก้ปัญหามากมายหลายร้อยวิธี และ scenario แบบที่เราเคยคิด เคยเชื่อ ว่าจะเกิดขึ้นในความรัก ก็มีได้หลากหลายแบบไปด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง เพราะมันท�าให้เราได้เปิดหูเปิดตามองเห็นความน่าจะเป็น หลายๆ แบบของความรัก แต่จะเปิดใจได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อเราเสพติดกับการหาค�าตอบของทุกปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันใจ จึงเป็นไปได้ว่าในที่สุดเราก็เผลอไปหา ค�าตอบส�าเร็จรูปให้กับสิ่งที่ไหลเลื่อนเคลื่อนไปได้ตลอดเวลาอย่างเรื่องของความรักและความรู้สึก เพราะแท้ที่จริงแล้ว ความรักคือการ custom made ไม่มี one size fiffiit all ปัญหาความรัก ที่เราพบในหมู่เพื่อนฝูง หรือที่เราอ่านเจอในเว็บบอร์ดสาธารณะ อาจเป็นแนวทางคร่าวๆ ได้บ้างในยามที่เราอับจนหนทาง แต่สิ่งที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยก็คือ ก่อนทีเ่ ราจะเลือกท�าหรือเชือ่ หนทางใดก็ตาม เราต้องรูจ้ กั ตัวเองและคนทีเ่ รารักให้ดเี สียก่อน เราเลือกเครือ่ งมือมาแก้ปญ ั หาตรงหน้าไม่ถกู หรอก ตราบใดทีเ่ ราไม่เข้าใจว่าปัญหา ตรงหน้าคืออะไรกันแน่ เรารู้ดีว่ายุคนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายมาช่วยย่อโลกให้ทุกคนมาอยู่ใกล้กันและรู้จักกันได้ง่ายขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรู้จักกัน มากขึ้นไปด้วยโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่เราสนใจแต่การสร้างบทสนทนาในโปรแกรมแชตต่างๆ แต่ไม่ได้สนใจจะสร้างบรรยากาศการพูดคุยที่ลึกซึ้งเพื่อน� าไปสู่ความเข้าใจกัน มากเท่าทีค่ วร รวมทัง้ ไม่ตกี รอบชีวติ กันและกันตามความเชือ่ เรือ่ งรูปแบบความสัมพันธ์ทคี่ วรจะเป็น เทคโนโลยีแค่ช่วยให้เรารู้จกั กัน ไม่พลาดการติดต่อกัน แต่ไม่มเี ทคโนโลยี ตัวไหนช่วยให้เราเข้าใจตัวตนมากไปกว่าวิธงี า่ ยๆ และดัง้ เดิมอย่างการมีสติอยูก่ บั เนือ้ กับตัวและท�าความเข้าใจตัวเอง เพือ่ รูค้ วามต้องการของตัวเองอย่างละเอียด ถูกต้อง ชัดเจน ไม่สร้างความสับสนให้กับคนอื่นรอบตัว จ�าได้ว่าสมัยเด็กๆ แม่เคยพาเข้าร้านตัดเสื้อผ้าอยู่บ่อยๆ อยากได้เสื้อแบบไหนก็ไปตัดเอา ไม่เหมือนยุคนี้ที่อยากซื้อหาชุดแบบไหน ก็เดินเข้าห้าง ร้านตัดเสื้อยุคนี้จึงรับตัดเสื้อเฉพาะชุดที่หาซื้อส�าเร็จรูปไม่ได้ หรือคุณภาพไม่ดีเท่าสั่งตัด เช่น ชุดราตรี ชุดสูท ที่ผู้ใหญ่มักจะบอกว่าตัดเฉพาะชุดที่ควรจะลงทุน เพราะเราต้องใช้ไปอีกนาน ขนาดร้านรองเท้าแบบสั่งตัดที่เมื่อก่อนเคยเห็นแทบทุกหัวมุมถนน เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว ขนาดว่าผู้เขียนไปสั่งตัดรองเท้าเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อนฝูงยังท�าหน้าแปลกๆ ว่าของแบบนี้เขาสั่งตัดกันท�าไม หาซื้อที่ไหนก็มี แถมหาซื้อง่ายกว่าด้วย แต่เพราะยุคนี้เราไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งให้รายละเอียดช่างตัดเสื้อผ้า รองเท้า แล้วเราก็ไม่อยากรอนาน เพราะมีเรื่องต้องท�ามากมาย ลงท้ายเราก็หันไปหาสิ่งที่ง่ายและสะดวกกว่า การเลือกซื้อหาของส�าเร็จรูปไม่ใช่เรื่องแปลก การโพสต์ถาม ปัญหาความรักในเว็บบอร์ดก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ปัญหาของความรักเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยรายละเอียดมากเกินกว่าที่เราจะไปสอยเอาค�าตอบจากใครต่อใครมาใช้ได้ทุกครั้ง โดยไม่แม้แต่จะท�าความเข้าใจคนที่เรารักให้มากขึ้นตามวันเวลาทีค่ บหากัน ‘ตัดเฉพาะชุดทีเ่ ราควรจะลงทุน’ จึงเป็นค�าสอนทีผ่ ู้เขียนคิดถึงมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในยุคนี้ ยกเว้นว่าเรา ไม่สนใจจะลงทุนในความรักกันอีกต่อไปแล้ว เพราะมันก็เป็นแค่อีกเรื่องที่หาได้ง่ายๆ มีปัญหาขึ้นมา ก็ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบที่คนอื่นๆ เขาท�ากันนั่นแหละ ว่าแต่มันง่ายแบบนั้น จริงๆ หรือเปล่าก็ไม่รู้

ปีที่ 6 ฉบับที่ 291 วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2557

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

12 46

20 30 แต่ ก ่ อ นเวลา จะติ ด ตามอ่าน เรือ่ งเกีย่ วกับสังคม ความคิด ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ บ้า นเมือ ง เราจะ อ่านจากนิตยสาร

06

06 GOODNEWS

12 INTERVIEW

33 HOT ISSUE

38 40 45 46 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- แวะเยี่ยมตลาดอาหาร

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

เจาะประเด็นร้อนเรื่อง การท�าธุรกิจบนโซเชียล เน็ ต เวิ ร ์ ก กั บ ภาวุ ธ พงษ์วิทยภานุ พร้อม รับฟังเกร็ดน่ารูเ้ กีย่ วกับ อาชญากรรมบนโลก ออนไลน์

เปิ ด มุ ม มองใหม่ ข อง ความรั ก ในมุ ม วิ ท ยาศาสตร์และพระพุทธศาสนา กับบทสัมภาษณ์ พระอาจารย์ ช ยสาโร แ ล ะ แ พ ท ย ์ ห ญิ ง ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล

รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

สารคดี แต่หลายปีมานี้ a day BULLETIN ก็มีให้อ่านเหมือนกัน ซึ่งสมัยแรกๆ ที่อ่าน a day BULLETIN เราจะอ่าน Editor’s Note กับบทสัมภาษณ์เป็นหลัก แต่ตอนนี้ก็อ่าน Letters ทีค่ นอ่านจากทางบ้านส่งมาด้วยเช่นกัน เพราะมีเนือ้ ความสัน้ ๆ ไม่ตอ้ งใช้เวลาอ่านนาน และเมื่อก่อนเราจะหยิบ a day BULLETIN

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

ค้นพบเคล็ดลับในการท�าธุรกิจของ สามขวัญ ตั น สมพงษ์ General Manager ของค่ายเพลง ดังอย่าง Believe Records

22 SHOPPING

เข้าครัวปรุงทุกเมนูอย่าง สุ ข สั น ต์ กั บ อุ ป กรณ์ เครื่องครัวสุดล�้าที่เ รา คัดสรรมาฝาก

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

จากร้านกาแฟเจ้าประจ�าจ�านวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเก็บไว้อา่ นเอง ส่วนอีกฉบับจะเอาไป วางไว้ในห้องสมุดใกล้บา้ น แต่ถา้ วันไหนเห็น a day BULLETIN ในร้านกาแฟเหลือจ�านวนน้อย เราก็จะหยิบเพียงแค่ฉบับเดียว -ทองริน

24 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

30 @HOME

สัมผัสกับความทรงจ�า ดีๆ ภายใน D’MemoriaPhaholyothin 8 คอนโดมิเนียม low-rise 8 ชัน้ ย่านถนนพหลโยธิน จาก d well grand asset

เพื่ อ สุ ข ภาพ Spring Epicurean Market ของ พล ตัณฑเสถียร พร้อม ปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารบริโภคของตัวคุณเอง

ส่งความคิด เห็น ค�า ติ- ชม หรือข้อเสนอแนะที่มีต ่อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริ ญ มิ ต ร ถนนสุ ขุ ม วิ ท 63 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine @gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับ จดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา ฟีเจอร์เอดิเตอร์ ประพัฒน์ สกุณา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการกลุม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, อังศุนิตยุ์ จรุงชัยฤทธิกุล 08-1303-5242 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-9662-7073, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015, อัมพิกา มณีวฒ ั น์ 08-5164-4896 เลขานุการฝ่ายโฆษณา วรินทร ผาเวช ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 นักศึกษาฝึกงาน สิทธาวัฒน์ วงศ์เดชาอนุภาพ


04

THE DATABASE ที่มา : www.airlineratings.com

คุ ณ ตั้ ง ใจจะท� ำ อะไรในวั น วำเลนไทน์ ที่ตรงกับวันมำฆบูชำ

10 อันดับสำยกำรบินที่มีควำมปลอดภัยสูงที่สุดในโลก

Qantas

Air New Zealand

Emirates

Etihad

Cathay Pacific

Singapore Airlines

THE POLL

Virgin Atlantic

ที่มา : กรุงเทพโพล

ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสิ่งที่ควรปฏิรูปในด้ำนเศรษฐกิจ อันดับ 1

ปฏิรูปขจัด คอร์รัปชัน ส่งเสริมกำรแข่งขัน ทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรม

79.3%

อันดับ 2

ปฏิรปู ทำงด้ำนกำรคลัง ควำมยั่งยืนทำง กำรคลัง กำรจ�ำกัด นโยบำยประชำนิยม ที่ไม่สมเหตุผล

51.0%

อันดับ 3

ปฏิรูปกำรกระจำย รำยได้ ควำมเหลื่อมล้�ำทำงรำยได้ และโอกำส

49.0%

อันดับ 4

ปฏิรูปภำคเกษตร เพือ่ เพิม่ ผลิตทัง้ ในแง่ ของคุณภำพและ ปริมำณ รวมถึงรำคำ สินค้ำเกษตร

32.7%

อันดับ 5

ปฏิรูปเพื่อเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของ สินค้ำส่งออก

31.3%

EVA Air

All Nippon Airways

Royal Jordanian

มี ร ำยงำนจำก US Environmental Protection Agency (EPA) ระบุว่ำ แต่ละปี มี ช ำวอเมริ กั น ทิ้ ง เสื้อผ้ำมำกถึง 13.1 ล้ ำ นตั น และมี เ พี ย ง 15% หรือรำว 2 ล้ำน ตันเท่ำนั้น ที่ถูกน�ำไป รียูส หรือรีไซเคิล ที่มา : www.epa.gov

องค์กำรอนำมัยโลก หรือ WHO เผยตัวเลขล่ำสุดว่ำ ในปี ค.ศ. 2012 ที่ผ่ำนมำ มี ผู้ ป ่ ว ยโรคมะเร็ ง ทั่ ว โลก มำกถึ ง 14 ล้ ำ นคนต่ อ ปี ซึ่ ง ตั ว เลขจะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็น 22 ล้ำนคนต่อปี ภำยใน 2 ทศวรรษนี้ ทีม่ า : http://healthland.time.com หลังจาก ‘Get Lucky’ เพลงจากอัลบั้ม Random Access Memories ของศิลปิน Daft Punk ได้รับ รางวัล Record of the Year จากเวทีแกรมมีอวอร์ด เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ท�าให้ยอดฟัง เพลงนีผ้ ่านช่องทางของ Spotify พุ่งสูงขึน้ มากถึง 205% ในวันต่อมา ที่มา : http://business.time.com

1/ 6

23%

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ลูกจ้างมี ความสุขต่องานน้อยทีส่ ดุ ในทวีป เอเชีย โดยพบว่า 23% ของลูกจ้างใน สิงคโปร์ ท�างานโดยไม่มแี รงบันดาลใจ และ 64% ของทัง้ หมดมีการวางแผนทีจ่ ะเปลีย่ นงานภายในปีนี้ ที่มา : http://blogs.wsj.com

หลังจากเฟซบุ๊กถือก�าเนิดขึ้นบนโลกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ปัจจุบนั โซเชียลเน็ตเวิรก์ แห่งนีม้ สี มาชิกรวมถึง 1,230 ล้านราย หรือคิดเป็น สัดส่วนประมาณ 1 ใน 6 ของประชากรโลก ที่มา : http://us.cnn.com

“ในวันนัน้ มีงาน ก็คง ต้องไปท�างาน เพราะคิดว่า วันไหนๆ ก็ทา� ให้เป็นวันที่ ส�าคัญได้เหมือนๆ กัน” พริฎฐติกาญจน์ ชุม่ วรรณ์ 23 ปี, พนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน “ท�าให้ดเี หมือนทุกวัน เพราะเราควรดีกับคนรัก เหมือนเป็นวาเลนไทน์ใน ทุกๆ วัน และควรท�าบุญหรือ เรือ่ งดีๆ เหมือนเป็นวันพระใหญ่ในทุกๆ วันอยู่แล้ว” กะรัตเพชร บุญลักษณ์ศริ ิ 26 ปี, กราฟิกดีไซเนอร์ “อยากไปถ่ า ยรู ป แนวสตรีท เพื่อเก็บภาพ บรรยากาศดีๆ ของความรักและวันแห่งธรรมะ” พันธิต วิวะรินทร์ 23 ปี, นักวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาด “พาคนรักไปทานข้าว และไปท�าบุญด้วย” รัตนศักดิ์ เมืองค�า 23 ปี, นักศึกษา “ยั ง คงต้ อ งท� า งาน ตามปกติ เพราะช่วงต้นปี มีงานเยอะ” เทียบตะวัน ลิ้มจิตรกร 28 ปี, ครีเอทีฟ “จะพาเพือ่ นทีผ่ ดิ หวัง ในความรักไปท�าบุญ แล้ว พาไปปล่ อ ยความทุ ก ข์ ทีค่ าราโอเกะ” ศิรดา วิชยั ประเสริฐศรี 23 ปี, พนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน


6

คูร่ กั กลุม่ ต่อต้านรัฐบาลในประเทศยูเครน พักรบก่อนชัว่ คราวเพือ่ เข้าพิธวี วิ าห์ในอาคารเทศบาลในกรุงเคียฟ ซึง่ กลุม่ ต่อต้านรัฐบาล ยึดเอาไว้ได้ โดยพิธีจัดอย่างเรียบง่ายและมีเพื่อนๆ กลุ่มต่อต้านรัฐบาลด้วยกันเป็นสักขีพยาน - Reuters / David Mdzinarishvili

ผูร้ บั บริจาคอาหารจากธนาคารอาหารกลางกรุงมาดริด ประเทศสเปน ก�าลังจัดอาหารลงกล่องก่อนน�ากลับไปบ้าน ธนาคารแห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อปี 2013 จากความร่วมมือของกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางสังคมกับครอบครัวของผู้พักอาศัยในพื้นที่กว่า 30 ครอบครัว ที่นี่ไม่ได้เพียงแค่ใช้เป็นที่ส่งมอบอาหารเท่านั้น แต่ครอบครัวที่ให้ความร่วมมือกับทางธนาคารต้องช่วยกันจัดเตรียมสิ่งของ และน�าไปมอบให้ผู้รับบริจาค ซึ่งรวมถึงพวกเขาเองด้วย และจะมีการน�าไปบริจาคทุกๆ 2 สัปดาห์ - Reuters / Susana Vera

PEOPLE

CULTURE

SOCIETY

โป๊ปฟรานซิส มอบฮาร์เลย์

‘Before I die’ โปรเจ็กต์สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก

หนุ่มอังกฤษใช้แท็ก

POLITICS

ย้อนกลับไปเมื่อ 6 ปีก่อน จอนนี เบนจามิน ชายชาวอังกฤษวัย 20 ปี ได้ตัดสินใจจะฆ่าตัวตาย ด้วยการกระโดดจากสะพานวอเตอร์ลใู นกรุงลอนดอน เพราะถูกจิตแพทย์วนิ จิ ฉัยว่าเขามีอาการ schizoaffective disorder (โรคจิตเภท) ซึ่งส่งผลให้ตัวเขามีปัญหา ในการเข้าสังคมกับคนทั่วไป และมีความหวั่นไหว ทางอารมณ์อย่างสูง โดยในขณะที่เบนจามินก�าลัง จะกระโดดลงจากสะพาน ก็มชี ายคนหนึง่ เดินเข้ามา และชวนเขาไปดืม่ กาแฟด้วยการพูดว่า “คุณอย่าท�า แบบนีเ้ ลย ลองไปดืม่ กาแฟกันก่อน แล้วคุณอาจจะ พบอะไรที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้” ซึ่งค�าพูดและ ความเป็นมิตรของชายแปลกหน้าคนนีท้ า� ให้เขาหยุดคิด และเลิกล้มความคิดที่จะฆ่าตัวตาย เขาจึงเริ่มใช้ โซเชียลเน็ตเวิรก์ และใช้แท็ก #fififi ndmike ตามหาชาย ผูม้ พี ระคุณคนนี้ จนในทีส่ ดุ เขาก็พบว่าคนคนนีม้ ชี อื่ ว่า Neil Laybourn และทั้งสองก็ได้เจอกันอีกครั้ง

ให้งานประมูลเพือ่ การกุศล นับเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮา ไม่นอ้ ย เมือ่ พระสันตะปาปาฟรานซิส ได้มอบมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์-เดวิดสัน เข้าร่วมการประมูลในกรุงปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส โดยมอเตอร์ไชค์คันดังกล่าว เป็นรุ่น 1,585 cc Dyna Super Glide ซึ่งบริษัทฮาร์เลย์-เดวิดสันได้มอบให้ แก่พระองค์เมือ่ เดือนมิถนุ ายนปีทแี่ ล้ว เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 110 ปี ล่าสุดก็ได้มีผู้ประมูลรถคันนี้ไปด้วย ราคา 200,200 ปอนด์ โดยรายได้ทงั้ หมด ได้มอบให้แก่ ‘Caritas Roma’ โฮสเทล ในกรุงโรม ซึ่งเปิดให้บริการอาหาร และที่พักฟรีแก่ผู้ยากไร้ เพื่อปรับปรุง อาคารและโรงครัวซึง่ ท�าหน้าทีร่ องรับ ประชาชนราว 1,000 คนต่อวัน มานาน กว่า 30 ปี

ศิลปินผูน้ มี้ ชี อื่ ว่า แคนดี้ ชาง เป็นสาวลูกครึง่ อเมริกนั ไต้หวัน เธอได้แรงบันดาลใจในการท�าโครงการนีห้ ลังจาก สู ญ เสี ย เพื่ อ นสนิ ท ไปเมื่ อ สองสามปี ก ่ อ น โครงการ ‘Before I die’ เริ่มต้นจากการที่ชางเปลี่ยนก�าแพงใน ที่สาธารณะให้เป็นกระดานด�าขนาดใหญ่ จากนั้นก็ได้ พ่นสีสเปรย์เป็นตัวอักษรหลายบรรทัดจนเต็มพืน้ ทีก่ ระดาน ว่า ‘Before I die I want to...’ เพื่อให้คนที่เดินผ่านไปมา ได้เขียนความในใจของตนเองลงในช่องว่างด้วยชอล์ก ที่เธอเตรียมไว้ให้ โครงการนี้เริ่มต้นที่เมืองนิวออร์ลีนส์ แต่หลังจากที่รูปภาพของโปรเจ็กต์แพร่กระจาย ไปในสังคมออนไลน์ ก็ได้มีคนในหลายประเทศท�าก�าแพงลักษณะนี้ขึ้นในเมืองของตนเองด้วย จนปัจจุบัน มีก�าแพง ‘Before I die’ มากกว่า 400 แห่ง ใน 60 ประเทศทั่วโลก รวมถึงเม็กซิโก อิรัก เฮติ เกาหลีใต้ และยังไม่มีทีท่าว่าโปรเจ็กต์จะสิ้นสุดลง

อังกฤษแบนซูเปอร์มาร์เก็ต

ที่ลดราคาเหล้า

มีรายงานจากสหราชอาณาจักรว่า รัฐบาลได้ออกกฎหมายใหม่ เพื่อบังคับใช้กับซูเปอร์มาร์เก็ตที่ออกโปรโมชันลดราคาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์มากเกินไป โดยร้านทีล่ ดราคาจนต�า่ กว่าราคาจริงทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ เพือ่ จูงใจให้ลกู ค้าซือ้ สินค้า มากขึน้ ถือว่าเป็นการกระท�าทีผ่ ดิ กฎหมาย นัน่ หมายความว่านับจากนีไ้ ปไวน์ทขี่ ายในซูเปอร์มาร์เก็ตจะต้อง มีราคาขวดละไม่ตา�่ กว่า 2.24 ปอนด์ และวอดก้าจะต้องมีราคาไม่ตา�่ กว่า 10.16 ปอนด์ แต่สา� หรับเบียร์ทมี่ ดี กี รี แอลกอฮอล์ตา�่ กว่า 1.2% จะไม่ถกู บังคับใช้กบั กฎหมายใหม่นี้ โดยจะมีผลตัง้ แต่เดือนเมษายนนี้ ทางด้านรัฐบาล เผยว่า การเคลือ่ นไหวในครัง้ นีจ้ ะช่วยลดค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณสุขมากกว่า 5.3 ล้านปอนด์ตอ่ ปี ส่วนผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านสุขภาพยังให้ความเห็นอีกว่า การก�าหนดราคาขัน้ ต�า่ ของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จะช่วยลดปริมาณการดืม่ ของประชาชนได้

#findmike ตามหาคนช่วยชีวิต

ANIMAL

คู่รักตายายรับเลี้ยงพิตบูล หูหนวกตาบอด

หากจะหาสัตว์เลีย้ งสักตัว ใครหลายคนคงอยากได้สตั ว์ทสี่ มบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรค แต่สา� หรับ บิล และ คริสติน เซ็กซ์ตนั สองสามี-ภรรยา วัยเกษียณอายุชาวอเมริกัน กลับยินดีที่จะรับเลี้ยงเจ้า ‘เฮเลน’ สุนัขพันธุ์พิตบูลเพศเมียอายุประมาณ 3-6 ปี ที่ทั้งหูหนวกและตาบอด ซึ่งจากการรักษาในเบื้องต้น สัตวแพทย์กล่าวว่า เฮเลนไม่ได้พิการแต่ก�าเนิด แต่มันถูกท�าร้ายจนหูหนวกตาบอด เห็นได้ชัดจากรอยแผลเป็น ด้านบนหัวของมันทีม่ าจากการถูกทุบตีหรือการต่อสู้ โดยก่อนหน้านีน้ ายพรานผูห้ นึง่ ได้พบมันถูกทิง้ อยูบ่ นภูเขา จึงได้ชว่ ยมันลงมาและพาไปฝาก ไว้ที่กลุ่มช่วยเหลือสัตว์ในรัฐแมรีแลนด์ และหลังจากที่สองสามี-ภรรยาได้เห็นภาพของเฮเลนในหน้าเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มช่วยเหลือสัตว์ดังกล่าว จึงตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงมันไว้เป็นสมาชิกครอบครัวตัวล่าสุด และตั้งใจจะดูแลมันให้ดีที่สุดจนกว่าจะหมดอายุขัย


ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี กลุ่มผู้แต่งตัวเป็นตัวตลกจะมารวมตัวกันร้องเพลงในโบสถ์ย่าน อีสต์ลอนดอนเพือ่ ระลึกถึง โจเซฟ กริมาลดี ดาวตลกผูล้ ว่ งลับไปแล้ว ช่วงเวลาทีเ่ ขามีชวี ติ อยูร่ ะหว่าง ปี 1778-1837 นัน้ เขาได้รบั การยอมรับว่าเป็นตัวตลกทีร่ กั ยิง่ ของชาวอังกฤษด้วย - Reuters / Neil Hall

ปิดท้ายด้วยภาพของนกคาร์ดินัลที่เกาะกิ่งไม้อย่างนิ่งสงบระหว่างที่หิมะตกหนักในย่านไนแอ็ก ชานเมืองนิวยอร์ก ที่ผ่านมา เมืองทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาต้องเจอกับพายุหมิ ะซึง่ พัดมาจากแทบเทือกเขาแอปปาเลเชียน ส่งผลให้มหี มิ ะปกคลุมไปทัว่ บริเวณ - Reuters / Mike Segar

SPORT ‘เบ็กแฮม’ ประกาศสร้างทีมฟุตบอลที่อเมริกา

เดวิด เบ็กแฮม แข้งทองจากสหราชอาณาจักร ประกาศว่าเขาได้ซื้อทีมฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาเป็นของตัวเองแล้ว และจะใช้เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา เป็นถิ่นฐานต่อไป โดยตั้งใจจะฟอร์มทีมให้สา� เร็จเพื่อส่งเข้าแข่งขันในเมเจอร์ลีกของ สหรัฐอเมริกา (MLS) จากการเตรียมการ ทีมของเขาน่าจะได้เข้าไปแข่งขันเป็นทีมล�าดับที่ 22 ในปี ค.ศ. 2015 และตอนนีก้ ก็ า� ลัง วางแผนเตรียมสร้างสนามฝึกซ้อมให้กบั ทีมพร้อมกับยืนยันว่า “ผมใช้ทนุ ของตัวเองในการสร้างสนามฟุตบอล ซึง่ ต้องแลกมาด้วย การท�างานอย่างหนัก เพราะไม่มคี วามส�าเร็จอะไรทีไ่ ด้มาง่ายๆ ผมหวังว่าสโมสรนีจ้ ะกลายเป็นทีร่ กั ของแฟนๆ ฟุตบอลทัว่ โลก”

แอพฯ หวานต้อนรับวาเลนไทน์

เ มื่ อ ชี วิ ต ของคนยุ ค นี้ ถู ก ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย สมาร์ตโฟนและ แอพพลิ เ คชั น สุ ด ล�้ า แล้ ว นั บ ประสาอะไรกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ที่มีตัวช่วยกระชับความสั ม พั น ธ์ เ ช่ น กั น โดยเฉพาะแอพพลิ เ คชั น เหล่ า นี้ ที่ Mashable.com เลือกสรรมาเพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์ ในปีนี้ • เริม่ ด้วยแอพฯ ทีช่ อื่ ว่า ‘30 Day Relationship Challenge’ ที่มีให้ดาวน์โหลดฟรีในระบบแอนดรอยด์ ซึ่งจะเปลี่ยน วันธรรมดาๆ ให้กลายเป็นวันพิเศษส�าหรับคู่รักได้ทุกวัน ด้วยภารกิจกระตุ้นรักที่มีให้ท�าตลอด 30 วัน โดยแต่ละ ภารกิจจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แถมยังเก็บแต้มคะแนนความรักไปอวดเพือ่ นได้อกี ด้วย • ส่วนใครทีเ่ พิง่ นัดเดตกับคนทีเ่ พิง่ รูจ้ กั กันไม่นาน เราขอ

PUBLIC HEALTH

UAE ออกกฎเข้ม!

แม่ต้องให้นมลูก รัฐบาลของ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ อ อก กฎหมายคุม้ ครอง สิทธิเด็กฉบับใหม่ โดยให้ ผู ้ ห ญิ ง ทุกคนทีม่ บี ตุ รต้องเลีย้ งลูกด้วยนมของตัวเองเป็นเวลา อย่างต�่า 2 ปี และหากไม่ท�าตาม ฝ่ายผู้เป็นสามี สามารถฟ้องร้องภรรยาของตัวเองได้ เหตุผลที่ทาง รัฐบาลออกมาใช้กฎหมายนีก้ เ็ พราะอยากให้ประชาชน เห็นความส�าคัญของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เพือ่ ให้ เด็กมีสุขภาพที่ดี และเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ ภายในครอบครัว ส่วนแม่คนไหนทีม่ ปี ญ ั หาเรือ่ งสุขภาพ จนไม่สามารถให้นมลูกได้ ทางการก็จะจัดหาแม่นมให้ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนถึงเรื่องงบประมาณว่าใครจะเป็น ผูร้ บั ผิดชอบ ซึง่ ประเด็นดังกล่าวก็สง่ ผลให้ผปู้ ระกอบการนมผงส�าหรับทารกต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่

แนะน�าให้ดาวน์โหลดแอพฯ ใน iPad ที่ชื่อว่า ‘Finger’ เกมสนุกๆ ทีเ่ ล่นคนเดียวไม่ได้ แต่ตอ้ งเล่นกันเป็นคูเ่ ท่านัน้ ซึง่ จะช่วยท�าลายก�าแพงแห่งความเงียบงันส�าหรับคู่เดต ที่ยังไม่รู้จักกันมากพอ มาในราคา 1.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ • อีกแอพฯ ที่ควรมีติดสมาร์ตโฟนส�าหรับคนที่รักการนัดบอด คือ ‘Date Escape’ ซึง่ มีไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เมือ่ คูเ่ ดต ไม่ถกู ใจ แต่ไม่รจู้ ะบอกลาอย่างไร แอพฯ นีช้ ว่ ยได้ เพราะ มันสามารถสร้างการโทร.ปลอม และการส่งข้อความ แบบปลอมๆ ให้คุณได้ ที่เหลือก็แค่คิดหัวข้อฉุกเฉิน แบบสมเหตุสมผลก็พอแล้ว • ส�าหรับคนที่มีรักทางไกล เราขอแนะน�าแอพฯ ‘iMeet’ ทีส่ ามารถนัดหมายวันและเวลาพูดคุยกันระหว่างคนสองคน ได้ มีระบบการแจ้งเตือน และวิดีโอแชต จะได้พูดคุยกัน ให้หายคิดถึง แถมยังสามารถอัดวิดีโอตอนพูดคุยกัน เก็บไว้ดเู ล่นยามว่างได้อกี ด้วย ติดตามแอพฯ ทีเ่ หลือได้ที่ http://goo.gl/OKY0LL

“ผู้บริหารประเทศ ควรเลิกโกหก เปิดหู เปิดตาบ้าง ผู้บริหาร ประเทศควรรับผิดชอบกั บ ประชาชน ในสิ่งที่ท�าไป หากเงิน อยู ่ ใ นมื อ ชาวนาก็ ดี แต่ความจริงเงินมันอยู่ ในมือนักการเมือง” หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 7 กุมภาพันธ์ 2557

GREEN PLEASE นักวิจัยมะกันพบเทคนิคใหม่ ท�าไบโอแก๊สโซลีนจากเศษเหลือพืช ท่ามกลางภาวะทีเ่ ชือ้ เพลงธรรมชาติอย่างน�า้ มันปิโตรเลียม ก�าลังลดน้อยลงเรือ่ ยๆ นักวิจยั จากทัว่ ทุกมุมโลกต่างมุ่งหาวิธี อนุรักษ์พลังงานด้วยการหาพลังทดแทนต่างๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนโลก ล่าสุดนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส น�าโดย ศาสตราจารย์ มาร์ก มาสคาล ก็ได้คดิ ค้นเทคนิคใหม่ เพือ่ ผลิตเชือ้ เพลิงทีม่ คี ณ ุ สมบัตคิ ล้ายแก๊สโซลีนจากเศษเหลือใช้ ของพืชจากภาคเกษตรกรรม หรือทีเ่ รียกกันว่า ‘ไบโอแก๊สโซลีน’ โดยกระบวนการผลิตแบบใหม่นไี้ ม่ตอ้ งอาศัยการหมัก แต่จะใช้วตั ถุดบิ หลักเป็นกรดลีวลู นิ กิ ทีผ่ ลิตได้จาก เซลลูโลสในฟางข้าว ซังข้าวโพด หรือกระทั่งเศษผักเศษหญ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นชีวมวลที่มีราคาถูกและให้ ผลตอบแทนสูง จึงเป็นทีน่ า่ ยินดีทกี่ ระบวนการผลิตแบบใหม่นจี้ ะสามารถช่วยเปิดตลาดเชือ้ เพลิงชีวมวล ให้กว้างขึ้น จากเดิมที่มีเพียงไบโอดีเซลที่ถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย

14 กุมภาพันธ์ 2441 - วันเกิด ฟริตซ์ ซวิกกี นักดาราศาสตร์ชาวสวิส มีชอื่ เสียงโด่งดังจาก การศึกษาเรือ่ งซูเปอร์โนวา รังสีคอสมิก และ การค้นพบพลังงานมืด (Dark Matter) ทีซ่ อ่ น อยูใ่ นเอกภพ 15 กุมภาพันธ์ 2508 - ธงชาติใหม่ของ ประเทศแคนาดา รูปใบเมเปิลแดงบนพืน้ สีขาวแดง ได้รบั การเชิญขึน้ สูย่ อดเสาเป็นครัง้ แรก ณ Parliament Hill กรุงออตตาวา เมืองหลวง ของแคนาดา 16 กุมภาพันธ์ 2520 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต นักเขียนชาวไทย เจ้าของนามปากกา ว.ณ. ประมวญมารค ผู้ประพันธ์นวนิยาย ‘ปริศนา’ สิ้นพระชนม์ ในวันนี้ ที่ต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการระดมยิงของ ผู้ก่อการร้ายมายังเฮลิคอปเตอร์ที่ประทับ 17 กุมภาพันธ์ 2438 - วันประสูติของ หม่อมเจ้า พูนพิศมัย ดิศกุล ผู้ทรงร่วมก่อตั้ง องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ซึ่ ง เป็ น ผลงานเด่ น ที่ ท� า ให้ พ ระองค์ ไ ด้ รั บ ปริญญาดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิท์ างปรัชญา จากมหาวิทยาลัยค็องกุ๊ด ประเทศเกาหลี ในฐานะที่ ท รงบ� า เพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ สั น ติ ของมวลมนุษยชาติ เมือ่ ปี พ.ศ. 2510 18 กุมภาพันธ์ 2473 - ไคลด์ ทอมแบจ นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกนั ค้นพบดาวพลูโต ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ ดวงเล็กที่สุดในจักรวาล 19 กุมภาพันธ์ 2511 - วันเกิด เบนิซิโอ เดล โตโร นักแสดงและผูจ้ ดั ภาพยนตร์ชาวเปอร์โตริโก ผูโ้ ด่งดังจากการแสดงภาพยนตร์ชอื่ ดังมากมาย อาทิ แจ็คกี บอย จากเรื่อง Sin City, ลอเรนซ์ ทัลบอต จากเรื่อง The Wolfman เป็นต้น 20 กุมภาพันธ์ 2500 - วันก่อตัง้ ‘สมาคม ทนายความ’ เพือ่ เป็นสถาบันอิสระทีท่ า� หน้าที่ เป็ น ตั ว แทนของทนายความทั่ ว ประเทศ ในการท�าประโยชน์ตอ่ ประชาชน ต่อมาได้มี การเปลีย่ นชือ่ เป็น ‘สมาคมทนายความแห่ง ประเทศไทย’ ในปี พ.ศ. 2518

โชว์พักครึ่งซูเปอร์โบว์ลของ บรูโน มาร์ส ขึ้นแท่นเป็นโชว์ที่มีคนดูมากที่สุด

Did You Know?

ถือเป็นปีทองของศิลปินหนุม่ มากความสามารถวัย 28 ปี อย่าง บรูโน มาร์ส อย่างแท้จริง เพราะหลังจากทีเ่ ขาเพิง่ ขึน้ รับรางวัล ‘อัลบัม้ เพลงพ็อพยอดเยีย่ ม’ บนเวทีแกรมมีอวอร์ดไปหมาดๆ ล่าสุดโชว์พกั ครึง่ ในการแข่งขันซูเปอร์โบว์ลครัง้ ที่ 48 ของเขา ยังขึน้ แท่น เป็นโชว์พกั ครึง่ ซูเปอร์โบว์ลทีม่ ยี อดคนดูมากทีส่ ดุ ด้วยตัวเลขทีส่ งู ถึง 115.3 ล้านคน ทิง้ ห่างยอดคนดูโชว์พกั ครึง่ ปีทแี่ ล้วของบียอนเซ ที่ท�าไว้ 110.8 ล้านคน แบบไม่เห็นฝุ่น ส่งผลให้ยอดขายเพลงใน iTunes ของเขาพุ่งพรวดขึ้นมาในชั่วข้ามคืนอีกด้วย


12


เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ วันแห่งความรักเดินทางมาถึงอีกครัง้ ในปีนี้ แต่เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทีต่ รงกับ วันมาฆบูชาพอดิบพอดี เราเลยอยากชวนคุณมามองความรักในแง่มมุ ทีอ่ าจหลงลืมไป แม้จะรู้ดีว่าวันมาฆบูชาเป็นวันส�าคัญทางพุทธศาสนา แต่สิ่งหนึ่งที่น่าเศร้าแต่ก็ น่าประหลาดใจไม่นอ้ ยก็คอื หลายคนไม่คอ่ ยเข้าใจความหมายของวันนีม้ ากเท่าไหร่นกั เอาละ ถ้าให้เวลาในการไปหาประวัติของวันส�าคัญที่ว่านี้ ก็ ไม่แคล้วต้องมีคนหันไป ค้นข้อความในวิกิพีเดีย เพื่อจะพบค�าตอบว่า “วันมาฆบูชา ได้รบั การยกย่องเป็นวันส�าคัญทางศาสนาพุทธ เนือ่ งจากเหตุการณ์ ส�าคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึน้ พร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกทีม่ าประชุมพร้อมกัน ทัง้ 1,250 รูปนัน้ ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวนั โดยมิได้นดั หมาย, พระสงฆ์ทมี่ าประชุม ทัง้ หมดต่างล้วนเป็น ‘เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา’ หรือผู้ได้รบั การอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า โดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และ วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดถิ ี ขึน้ 15 ค�า่ เดือน 3 ดังนัน้ จึงมีคา� เรียกวันนี้ อีกค�าหนึ่งว่า ‘วันจาตุรงคสันนิบาต’ หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4” แต่ทงั้ หมดนีม้ คี วามหมายอย่างไรต่อพวกเราชาวพุทธ นอกจากเป็นอีกวันทีเ่ รา ควรไปท�าบุญ? ครั้นเมื่อเหลือบไปมองหาความหมายของวันวาเลนไทน์ที่หลายคน เฝ้ารอทุกปี เราก็จะพบค�าตอบของวันแห่งความรักประมาณหนึ่ง เอ้า เราหาให้ก็ ได้ ว่าคุณจะพบค�าตอบว่าอะไร “วันนักบุญวาเลนไทน์ (อังกฤษ : Saint Valentine’s Day) หรือที่มักเรียกว่า วันวาเลนไทน์ (อังกฤษ : Valentine’s Day) ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี วันวาเลนไทน์มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศทาง ตะวันตก แม้จะยังเป็นวันท�างานในทุกประเทศเหล่านั้นก็ตาม “ ‘วันนักบุญวาเลนไทน์’ แต่เดิมเป็นเพียงวันฉลองนักบุญในศาสนาคริสต์ยคุ แรก ทีช่ อื่ วาเลนตินสุ (แต่นกั บุญชือ่ นีม้ หี ลายองค์) ความหมายโรแมนติกโดยนัยสมัยใหม่ ล้วนถูกกวีเพิม่ เติมในอีกหลายศตวรรษต่อมาทัง้ สิน้ วันวาเลนไทน์ถกู ก�าหนดขึน้ ครัง้ แรก โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่ 1 ใน ค.ศ. 496 ก่อนจะถูกลบออกจากปฏิทิน นักบุญทั่วไปของโรมัน (General Roman Calendar of saints) ในปี ค.ศ. 1969 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 “วันวาเลนไทน์มาข้องเกี่ยวกับรักแบบโรแมนติกเป็นครั้งแรกในแวดวงสังคม ของ เจฟฟรีย์ ชอเซอร์ ช่วงกลางสมัยกลาง (High Middle Ages) เมื่อประเพณี รัก เทิดทูน (courtly love) เฟื่อ งฟู จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 วันวาเลนไทน์ ได้ววิ ฒ ั นาการมาเป็นโอกาสซึง่ คูร่ กั จะแสดงความรักของพวกเขาแก่กนั โดยให้ดอกไม้ ขนม หรือลูกกวาด และส่งการ์ดอวยพรกัน” กล่าวได้หรือไม่ว่า เรารู้จักวันมาฆบูชา แต่เราก็ ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงใน แง่มมุ ของพุทธศาสนา เรามีศาสนา แต่เราก็ ไม่รจู้ ะน�าความคิดความเชือ่ นัน้ มาปรับใช้ ในทางโลกอย่างไร ขณะเดียวกัน เรารู้จักวันวาเลนไทน์ แต่เราก็ ไม่เข้าใจความรัก 14 กุมภาพันธ์ปีนี้ เราเลยอยากชวนผู้อ่านไปท�าความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความรัก ทัง้ ในแง่มมุ ของทางโลกและทางธรรม ทางธรรม เราชวนไปนมัสการ พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประพันธ์หนังสือคู่มือที่คนมีความรักควรอ่าน อย่าง หลักรัก ทางโลก เราชวนคุณไปคุยกับ ‘คุณหมอผิง’ - ธิดากานต์ รุจพ ิ ฒ ั นกุล แพทย์หญิงจากโรงพยาบาลสมิตเิ วช ซึง่ มีผลงานหนังสือเรือ่ ง เคมีรกั ระหว่างเรา ทีพ ่ ดู ถึง ความรักในทางวิทยาศาสตร์ที่ทา� ให้เราตาสว่างมากขึ้นว่าอะไรคือรัก และอะไรไม่ใช่ มุมมองของสองโลกทีแ่ ตกต่างบนปฏิทนิ วันเดียวกัน น่าจะท�าให้คณ ุ มองความรัก ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น


14

พระอาจารย์ชยสาโร พระภิกษุชาวอังกฤษ ลูกศิษย์ของ หลวงปูช่ า สุภทั โท วัดหนองป่าพง พระสายวั ด ป่ า ที่ ค นไทยให้ ความเคารพ ซึง่ คนไทยคุน้ เคย กั บ ท่ า นดี ใ นฐานะพระฝรั่ ง ที่ อุ ทิ ศ ตนเผยแผ่ ธ รรมะให้ กั บ ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ เราจึงหาโอกาสชวนทุกคนมา รับฟังธรรมจากท่านในวาระดีๆ เช่นนี้


15

ในวันแห่งความรักหรือวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ที่ ม าตรงกั บ วั น มาฆบู ช าในพุ ท ธศาสนาพอดี ท่านพอจะมีขอ้ สังเกตอย่างไรในเรือ่ งของความรัก ทางโลกและทางธรรม ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ รารูก้ นั อยูแ่ ล้วว่าวันวาเลนไทน์ อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ และวันมาฆบูชาก็อยู่ใน เดือนกุมภาพันธ์เช่นกัน เพียงแต่บางปีเท่านัน้ ที่ ตรงกัน จริงๆ วันวาเลนไทน์เองก็ไม่ใช่เป็นงาน หรือเทศกาลส�าคัญอะไรหรอก มันเป็นการปรุงแต่ง ซึง่ ปรุงแต่งขึน้ มาเพือ่ ประโยชน์ทางการค้ามากกว่า อย่างอืน่ แม้แต่ในประเทศอังกฤษทีอ่ าตมาเคยอยู่ เขาก็ไม่ถอื ว่าเป็นเรือ่ งใหญ่ และจริงๆ เราจะเห็น ได้วา่ ในรอบหลายสิบปีทผี่ า่ นมา เทศกาลต่างๆ ที่แต่เดิมมีความหมายเกี่ยวกับฤดูกาล หรือว่า เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับหลักความเชือ่ และศาสนาก็ได้ เปลี่ยนแปลงไป อย่างที่อังกฤษก็เห็นได้ชัดว่า คริสต์มาสเป็นงานซื้อของ ขายของ วาเลนไทน์ ก็เป็นงานเพื่อหาเงินก็แค่นั้น อาตมามองว่า โดยธรรมดาแล้ววิธที จี่ ะดึงดูดความสนใจของคน ได้งา่ ยทีส่ ดุ เร็วทีส่ ดุ ได้ผลทีส่ ดุ คือเรือ่ งทางเพศ กับความรุนแรง ไม่วา่ จะเป็นหนัง งานบันเทิงต่างๆ หรือแม้แต่ในด้านศิลปะ เราจะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั นี้ เขาจะเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเร้าให้คนรู้สึก แบบฉับพลันทันที แต่เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าใน สังคมทุนนิยม สังคมบริโภคนิยม จะต้องมีเทศกาล แบบนี้อยู่แล้ว ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรจะไป ต่อต้าน เพียงแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของพระ พระก็สนใจที่จะให้ปัญญากับชาวพุทธทั่วไป ให้เข้าอกเข้าใจกับความคิดตัวเอง ไม่ตอ้ งเป็นเหยือ่ ของใคร ไม่วา่ จะเป็นเหยือ่ ของธุรกิจ เหยือ่ คนอืน่ หรือเหยือ่ ตัวเอง ในเมือ่ เรารูอ้ ยูแ่ ล้วว่าวันวาเลนไทน์ เป็นเรือ่ งของความรัก ดังนัน้ ก็เป็นโอกาสดีทเี่ รา จะตั้งโจทย์และตั้งค�าถามว่าความรักคืออะไร สิง่ ทีเ่ ราเรียกว่ารักนัน้ จะต้องเป็นแบบไหนทีจ่ ะรู้ ว่ารักแท้รกั เทียม โดยเฉพาะความรักของคนทัว่ ไป ก็มกั จะมีสว่ นของกาม ความรูส้ กึ ทางเพศ เข้ามา เกี่ยวพัน อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะให้ความส�าคัญ และให้น�้าหนักกับมันมากน้อยแค่ไหน ในชีวิต ของฆราวาส เราควรจะวางใจกับความต้องการ ของร่างกายแค่ไหนถึงจะดีทสี่ ดุ เพราะว่าในชีวติ ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คน ไม่ ว ่ า จะเข้ า วั ด ไม่ เ ข้ า วั ด ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด เป็นคนรวยคนจน ทุกๆ คนจะเกลียดทุกข์รกั สุข ถ้าเราหวังว่าความรักจะให้เราห่างทุกข์และได้สขุ ก็เป็นโอกาสทีเ่ รา จะต้องถามตัวเองแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราได้ อย่างนัน้ จริงไหม ความรักในแบบต่างๆ ทีเ่ ราเคยมี ในชีวติ ก็เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งมาลองวิเคราะห์กนั เช่น ความรักพ่อแม่ก็อย่างหนึ่ง รักพี่น้อง รักเพื่อน รักชาติ รักแฟน ก็ตอ้ งดูกนั ให้ละเอียด พุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ต้องการให้เราสนใจดูความจริง ของตัวเอง เอาความจริงเป็นที่ตั้ง อย่าเอา ความคิด ความเชือ่ หรือปรัชญาเป็นทีต่ งั้ แต่ตอ้ ง ดู ค วามจริ ง ตรงนี้ ก็ มี ก ารตั้ ง สมมติ ฐ านว่ า ถ้าความรักของเรามีเงือ่ นไขมากเท่าไหร่ ก็ย่อม จะมีทุกข์แน่นอน ดังนั้น ถ้าเราสามารถลด เงื่อนไขได้ ความสุขก็เพิ่มขึ้น ยิ่งเป็นความรักที่

ไม่มเี งือ่ นไขก็มคี วามสุขมาก ทีนกี้ อ็ าจจะมีขอ้ แม้ ว่า แม้แต่ในความรักทีไ่ ม่มเี งือ่ นไข อย่างเช่น ความรัก ของแม่ ความรักของพ่อ มันก็ยังไม่สมบูรณ์ แต่จา� เป็นจะต้องมีปญ ั ญาก�ากับด้วย ซึง่ ในทาง พุ ท ธศาสนาเราสอนเรื่ อ งพรหมวิ ห าร 4 คื อ มีเมตตา กรุณา มุทติ า และต้องมีอเุ บกขา เป็น ตัวก�ากับ สมมติว่าเรารักลูกหรือรักใครอย่าง ไม่มเี งือ่ นไข เราท�าทุกอย่างเพือ่ คนทีร่ กั ได้ แต่ถา้ กรณีเขาท�าผิดกฎหมายหรือท�าอะไรทีไ่ ม่ถกู ต้อง ขึน้ มาจะท�าอย่างไร ถ้าเราขาดอุเบกขา เราก็ตอ้ ง ช่ ว ยไม่ ใ ห้ เ ขาต้ อ งรั บ ผลของความผิ ด พลาด ซึง่ ความรักแบบนีม้ ผี ลเสียต่อผูร้ กั และผูร้ บั ความรัก ผูร้ กั ก็ตอ้ งผิดศีลไปด้วยเพราะต้องปกป้องคนทีร่ กั ผูท้ รี่ บั ความรักอย่างนีก้ จ็ ะประมาท ไม่กลัวผลของ การกระท�า ไม่ละอายต่อบาป เพราะมีความหวัง ว่าคนที่รักจะแก้ให้ ดังนั้น อาตมาจึงคิดว่า ในวาเลนไทน์ซงึ่ ตรงกับวันมาฆบูชาก็เป็นโอกาสดี ทีจ่ ะได้ชวนกันดูความรักผ่านปัญญาในพุทธศาสนา เพื่อให้เราซึ่งเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นฆราวาส ทั่ ว ไปได้ รั บ ความสุ ข จากความรั ก มากที่ สุ ด และเป็นทุกข์จากรักน้อยที่สุด อย่างที่ท่านบอกว่าเราต้องใช้ความจริงในชีวิต มาพิ จ ารณาสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ความจริ ง ของ ความรักคืออะไร ไม่ อ ยากจะตอบเป็ น ค� า ตอบเบ็ ด เสร็ จ แต่อยากให้ทกุ คนให้เวลากับตัวเองเพือ่ พิจารณาดู เพราะแค่การฟังค�าพระหรือค�าพูดจากผู้รู้ก็ยัง ไม่เกิดประโยชน์ในชีวติ จริง แต่คนเราต้องให้เวลา กับตัวเอง ให้เวลาอยู่คนเดียว ให้เวลาอยู่กับ ความรู้สึกของตัวเอง ให้รู้จักสื่อสารกับตัวเอง มากกว่านี้ เรามัวแต่สอื่ สารกับคนอืน่ มาก แต่สงิ่ ที่ อยูใ่ นกายในใจเราแทบจะไม่รู้ อย่างน้อยเราก็ควร จะแบ่งเวลาส�าหรับอยูก่ บั ตัวเอง เพราะเมือ่ ได้อยู่ กับตัวเอง ได้ตั้งสติ อะไรที่อยู่ภายใต้จิตส�านึก ก็จะผุดขึน้ มา ได้รตู้ วั เองว่าบางทีสงิ่ ทีเ่ ราเคยท�า มานั้นมันไม่ใช่ มันไม่ถูกต้อง ลองดูสิว่าในชีวิต ประจ�าวันทีเ่ ราวิง่ ไปวิง่ มา ความรูส้ กึ ข้างในก็มอี ยูน่ ะ ไม่ใช่ไม่มี แต่ความฟุ้งซ่านต่างๆ มันจะทับถม เข้ามา เมื่อเรายอมหยุด เราจึงรู้ตัวขึ้นมาได้เอง ไม่ตอ้ งไปอ่านหนังสือ ไม่ตอ้ งไปถามใคร มันจะรู้ เองว่าบางอย่างทีเ่ ราท�ามันอาจจะไม่ถกู เลย มัน ไม่สามารถให้สงิ่ ทีเ่ ราต้องการได้ นอกจากนัน้ ก็มี แนวโน้มว่าในสังคมบริโภคทุกวันนี้ เรานิยมทีจ่ ะ วัดสิ่งต่างๆ ด้วยเงิน หรือพยายามจะวัดสิ่งที่ เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมให้ได้ ซึ่งก็มีแต่ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ ะยอมรั บ เฉพาะสิ่ ง ที่ วั ด ได้ แต่สิ่งที่เทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถวัดได้ เราก็ไม่ให้นา�้ หนัก ในทุกๆ ด้านของชีวติ ก็จะเห็น แบบนี้ เราจึงเริม่ มีความรูส้ กึ ทีห่ ยาบมากขึน้ ดังนัน้ สิ่งที่ละเอียดอ่อนก็จะค่อยๆ หายไปจากชีวิต ความรักจึงเป็นสิง่ สะท้อนเรือ่ งนีไ้ ด้ชดั เจน เพราะ ความรักทีค่ วรจะเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อนก็จะเหลือ แค่เรื่องเพศสัมพันธ์ ซึ่งนี่เป็นส่วนที่หยาบที่สุด ของความรัก แต่กลับกลายเป็นหัวใจของความรัก ไปเสียได้ ก็เพราะอะไรล่ะ เพราะมันเป็นสิง่ ทีใ่ ช้ ในการซือ้ ขายได้อย่างเป็นรูปธรรม อาตมาเชือ่ มัน่

ว่ามนุษย์เรามีสติปญ ั ญาทีจ่ ะสือ่ สารกับตัวเองได้ ถ้าลองอยู่กับตัวเองบ้าง แต่เรามักไม่ให้โอกาส ตัวเองในการท�าเช่นนั้น ที่ท่านพูดถึงการตกเป็นเหยื่อของตัวเอง คนเรา จะตกเป็นเหยื่อของตัวเองในแง่ไหนได้บ้าง เรือ่ งของกิเลส ตัง้ แต่ความโกรธ ความอคติ เป็นต้น เมือ่ เราไม่เคยฝึก จึงผิดพลาดในการบริหาร จิตใจ โกรธบ่อยๆ ก็จะเป็นคนขีโ้ มโหโดยไม่ตงั้ ใจ เรื่องพวกนี้มันเป็นความเคยชิน โมโหบ่อยๆ จิตมันตกร่อง มันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดา ก็จะ ขาดสติ เพราะเราไม่เคยฝึกในการดูแลจิตใจตน เรือ่ งทีน่ า่ เศร้าคือ ในเมือ่ เรามีศาสนาทีม่ คี า� สอน ที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนในการดูแลจิตใจ แต่เรา กลับหันหลังให้สิ่งที่มีค่ามากและเป็นสิ่งที่ให้ ความสุขที่แท้จริง ไปหาความสุขที่จอมปลอม เราก็จะรู้สึกไม่สุขสักที ไม่พอสักที คือตามหลัก พุทธศาสนา สอนเรือ่ งนีเ้ ปรียบเทียบกับภาชนะ ที่รั่ว เติมน�า้ เท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักที ไม่ว่าจะเป็น น�้าคุณภาพ น�้าที่แพงกว่านี้ มีรสชาติดีกว่านี้ เพราะเรามัวแต่มองทีน่ า�้ ไม่มองทีภ่ าชนะ ตราบใด ที่ภาชนะมันรั่ว เติมเท่าไหร่มันก็เต็มไม่ได้ แล้วถ้าเปรียบคนเป็นภาชนะ ท่านคิดว่าคนเรา จะรั่วจากอะไรได้บ้าง ก็รั่วจากอวิชชา คือความไม่รู้ไม่เห็นตาม ความเป็นจริง เพราะฉะนัน้ เราต้องฝึกเรียนรูว้ า่ อะไรเป็นอะไรโดยไม่ต้องเชื่อตาม ยกตัวอย่าง เรือ่ งแรงบันดาลใจในการท�างานก็แล้วกัน อาตมา เชื่อว่า ไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่มันจะประกอบ ไปด้วยความอยากอยู่ 2 ประเภท คือ ตัณหา กับ ฉันทะ เพราะคนเราจะอยูใ่ นโลกนีไ้ ด้ตอ้ งมีความอยาก พุทธศาสนาไม่เคยสอนว่าห้ามอยาก เพราะรูว้ า่ มันเป็นไปไม่ได้ แต่พทุ ธศาสนาต้องการ ให้เราเปลี่ยนความอยากแบบตัณหาให้เป็น ความอยากแบบฉันทะ เพราะถ้าอยากแบบตัณหา จะถือว่าตัวการกระท�าเป็นแค่เงื่อนไขเพื่อจะได้ สิง่ ทีต่ อ้ งการ เช่น เงิน อ�านาจ หรือชือ่ เสียง มันจะ ท�าให้เราไม่คอ่ ยมีความเคารพหรือรักในตัวงาน เห็นงานเป็นแค่ทางผ่านเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสสูงที่จะทุจริต เพราะถ้า ไม่มคี วามรักในตัวงาน แล้วก็มที างลัดทีจ่ ะไม่ตอ้ ง ล�าบากกับตัวงาน ก็อยากจะได้สงิ่ ทีต่ อ้ งการโดย ไม่ล�าบาก แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นฉันทะ คือรักหรือ พอใจกับสิ่งที่ท�าอยู่ มีความภูมิใจกับสิ่งที่ท�า มี ความตัง้ อกตัง้ ใจในตัวงาน อยากจะพัฒนาคุณภาพ ในตัวงาน มีความรักในตัวงาน อย่างนัน้ ไม่ต้อง รอให้ได้สิ่งตอบแทนจากงานถึงจะมีความสุข มันจะมีความสุขตลอด แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ ผลตอบแทน ได้เหมือนกัน แต่ได้โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ ง คอยคิดเป็นกังวล เทียบกับการท�างานด้วยตัณหา มันจะมีความอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นตลอด เห็น ของเขาดีกว่าของเรา เขาได้เงินมากกว่าก็รู้สึก ทีนเี้ มือ่ ความคิดแบบตัณหามันแพร่ขยายไปทัว่ สังคม มันก็จะแทรกซึมไปถึงความสัมพันธ์ใน ครอบครัว กลายเป็นว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้ ตราบใดทีค่ ณ ุ ให้ความสุขกับฉัน ถ้าไม่ได้ความสุข เมื่อไหร่ก็แยกกันดีกว่า หย่ากันดีกว่า อาตมา

“ความรักเป็นส่วนหนึง่ ของโลก มันมีทงั้ ส่วนสว่าง ส่วนมืด และส่วนสี เทาๆ พุทธธรรมสอนให้เราศึกษาความรัก เพือ่ หาทางให้มสี ว่ นมืด และส่วนสีเทาน้อยทีส่ ดุ มีสว่ นสว่างมากที่สุด” พระอาจารย์ชยสาโร จากหนังสือ หลักรัก, 2550


16

ถามว่า ท�าไมคนปัจจุบันนี้แต่งงานไม่กี่ปีก็หย่า ไม่ใช่ว่าคนทุกวันนี้ไม่อดทน แต่เขาไม่อยาก ทีจ่ ะอดทนเอง ท�าไมบางเรือ่ งเราอดทนมาก แต่ บางเรือ่ งไม่อดทน เพราะมันอยูท่ วี่ า่ เราเห็นคุณค่า เห็นความส�าคัญ เห็นความจ�าเป็น และความหมาย ของการอดทนนัน่ เอง แต่พอเราไม่เห็นสิง่ เหล่านี้ แล้ว ก็เกิดมิจฉาทิฏฐิ คือไม่รจู้ ะทนท�าไม อยูด่ ว้ ย ท�าไมไม่มีความสุข เลิกกันเถอะ จะได้ไปหา คนใหม่ ฟังแล้วน่าจะเป็นเหตุผลให้เลิกได้นะ แต่สว่ นมากมีลกู เสียแล้วไง ทีนกี้ จ็ ะไม่ได้กระทบ ต่อชีวติ เราคนเดียวแล้ว อีกอย่าง เมือ่ เป็นแฟนกัน คบกันใหม่ๆ มิติเรื่องของกาม เรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศ ก็จะมีบทบาทค่อนข้างรุนแรง แต่พอนานไป เรื่องนี้จะค่อยๆ อ่อนลงไปเป็น เรื่องธรรมดา ทีนี้ถ้าความสัมพันธ์ขึ้นกับเรื่องนี้ เรื่องเดียว เมื่ออยู่นานๆ ไปก็ไม่รู้จะอยู่ท�าไม เพราะถ้าได้คนใหม่น่าจะตื่นเต้นกว่า อะไรๆ มันก็นา่ จะดี แต่ถา้ เราไม่ได้มองในมิตนิ มี้ ติ เิ ดียว แต่คดิ ว่าแต่งงานก็เพือ่ จะช่วยพัฒนาชีวติ ซึง่ กัน และกัน พยายามส่งเสริมสิง่ ทีด่ ใี ห้คคู่ รอง เพราะ คนเราต่างก็มีจุดบอด ต่างก็มีกิเลส ต่างก็มี ปัญหา เราก็จะช่วยกันเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ ความสัมพันธ์แบบนีจ้ ะหยัง่ รากลึก เรือ่ งทางเพศ จะเป็ น อย่ า งไรมั น ก็ ไ ม่ ใ ช่ หั ว ใจของชี วิ ต คู ่ มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความรักเช่นนี้ เพราะถ้าเป็นฆราวาส เรือ่ งนีก้ เ็ ป็นส่วนหนึง่ ของ ชีวิต แค่อย่าผิดศีลข้อ 3 คือให้มีความจริงใจ และความซื่อสัตย์ต่อกัน และปลูกฝังให้คู่รัก เป็นที่พึ่งของกันและกันได้เมื่อมีปัญหา ท่านคิดว่าอะไรเป็นหัวใจหลักทีท่ า� ให้ชวี ติ คูอ่ ยูไ่ ด้นาน ก็ ต ้ อ งเป็ น เพื่ อ นที่ ดี ต ่ อ กั น ตามหลั ก ใน พระไตรปิฎกจะมีอยู่ 2 ข้อ คือ ศีลเสมอกัน และ ทิฐิเสมอกัน คือต้องมีข้อตกลงในเรื่องความประพฤติในการอยูด่ ว้ ยกัน มีศลี ทีเ่ ท่ากัน สอง คือ ต้องมีเป้าหมายชีวติ มีคา่ นิยมทีเ่ ข้ากันได้ แม้จะ ไม่ตรงกันในทุกข้อแต่อย่างน้อยต้องเข้ากันได้ ตอนนี้เราจะเห็นบ่อยว่าคนแต่งงานตอนอายุ ยี่สิบต้นๆ ซึ่งมีความคิดความอ่าน ความเชื่อ ความต้องการ เข้ากันได้ แต่เมือ่ อายุมากขึน้ ก็คอ่ ยๆ แยกกันไป จริงๆ เราต้องให้ความส�าคัญกับ การรักษามุมมองทีเ่ หมือนกัน ต่างคนต้องเข้าใจ ว่าชีวิตที่ดีคืออะไร และต้องการอะไรจากชีวิต ต้ อ งพู ด คุ ย กั น ต้ อ งยกขึ้ น มาสนทนาบ่ อ ยๆ ถ้าไม่พูดคุยและสนทนากันบ่อยๆ ในเรื่องนี้เรา จะห่างกันโดยไม่รตู้ วั ทีนถี้ า้ มองความรักในระดับ ครอบครัวมากขึ้นไปอีก เราจะเห็นว่าบางคู่ เลิกกันเพราะไม่รกั กันแล้ว นัน่ ก็เป็นปัญหาหนึง่ แต่ขณะเดียวกัน การมีคใู่ นแบบทัง้ ๆ ทีร่ กั กันแต่ อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เยอะมาก เพราะอยู่ด้วยกัน แล้วทะเลาะกันตลอดเวลา ทัง้ ๆ ทีร่ กั ตรงนีจ้ ะเห็น ได้วา่ เขามีความรักให้กนั ก็จริง แต่ไม่ใช่วา่ มีความรัก แล้วมันจะดีตลอด มันไม่ happy ever after ท�าไม เป็นอย่างนัน้ เพราะเขายังฝึกตัวเองไม่ได้ ไม่รจู้ กั ตัวเอง เวลาสติขาดเมื่อไหร่ก็เครียด บางทีก็ใช้ คู่ครองเป็นถังขยะ อันนี้มาจากสังคมที่บังคับ ให้เราต้องส�ารวมในการอยูต่ อ่ หน้าคนอืน่ ซึง่ บางที ก็เป็นปัญหา เพราะต้องบังคับตัวเองให้ไม่แสดง อารมณ์มากไป พอกลับมาถึงบ้านก็อยากระบาย และคนคนเดียวที่ระบายได้โดยไม่มีผลกลับมา ก็คือคู่ครอง หลายคนก็ใช้คู่ครองเป็นถังขยะไป เลย บางครัง้ พูดกับแฟนไม่นา่ รักเลย แต่เวลาอยู่ กับคนอืน่ ทีเ่ ราไม่ได้รกั เรากลับสุภาพอ่อนหวาน ซึ่งตรงนี้อยากเตือนว่า คนเราถ้ารักกันแล้วต้อง เข้าใจว่า ไม่ใช่รกั กันแล้วจะเป็นของตายไม่ตอ้ ง ท�าอะไรอีก แต่ตอ้ งดูแลเหมือนต้นไม้ทตี่ อ้ งคอย รดน�้าทุกวันๆ ไม่ใช่ว่ามีแล้วจบ

การอยูเ่ ป็นโสดโดยไม่ตอ้ งมีความรักจะมีความสุข มากกว่าไหม ก็แล้วแต่คนและจริตนิสยั คน มันก็มบี างคน ที่อยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมากกว่า บางคน อยู่คนเดียวไม่ได้ ขาดเพื่อนขาดที่ปรึกษาไม่ได้ แต่สงิ่ ส�าคัญคือ เราต้องไม่เอาความคิดว่า ‘ควรจะ’ น�าหน้า เช่น เราต้องมีสามี ต้องมีภรรยา ต้อง อย่างนัน้ อย่างนี้ ทัง้ ๆ ทีต่ วั เองไม่ใช่ อย่างบางคน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ก็คิดว่าต้องโสดและจะเป็น นักปฏิบัติ ฟังพระเทศน์บ่อยก็คิดจะไม่แต่งงาน ซึ่งก็เกิดความขัดแย้ง เพราะจริงๆ เขายังมี ความต้องการอยู่ แต่พยายามปฏิเสธและเก็บกด ในที่สุดมันก็ระเบิดออกมา จริงๆ แล้วเราต้องดู ตัวเองด้วยสัจจะ ด้วยความจริง ตัวอาตมาเอง คิดว่าการเป็นโสดดีทสี่ ดุ แต่กไ็ ม่ได้คดิ ว่าลูกศิษย์ ทีเ่ ป็นฆราวาสจะต้องโสด จะดีไม่ดแี ล้วแต่บคุ คล คนเมืองมักจะเหงา ความเหงามันคือการปรุงแต่ง ในใจเราหรื อ เปล่ า เราคิ ด ไปเองว่ า เราเหงา หรือเปล่า ความเหงาก็เป็นความปรุงแต่งนั่นแหละ แต่อย่างไรก็ตาม ถึงเราจะรู้ว่ามันเป็นความปรุงแต่งก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหาย คือถ้า ฝึกจิตบ่อยๆ จนได้หลักภายใน เราจะรูส้ กึ อบอุน่ และมีที่พึ่ง ทีนี้มันจะไม่เหงา แต่ต้องให้เวลา ต้ อ งฝึ ก ตั ว เองมากหน่ อ ยมั น จะไปถึ ง ขั้ น นั้ น ทีร่ สู้ กึ ว่าไม่มอี ะไรขาดไม่มอี ะไรเกิน ไม่ตอ้ งการ อะไรอีกแล้ว มั น ต้ อ งมาจากการฝึ ก ตนขั้ น สู ง ความเหงาไม่ได้ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไร บางคนได้เจอคู่ครองที่ดี อยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเอง ดีขึ้น ได้ข้อคิด ดีๆ มีการพัฒนาตัวเอง เขาก็ ยอมรับว่าอยู่คนเดียวมันอาจจะไม่ดีอย่างนี้ ตัวความเหงาเองไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมก็จริง แต่ความเหงาจะน�าไปสู่ความผิดบาปได้ไหม ได้สิ เพราะบางคนไม่ชอบเหงา เพราะเหงาแล้ว จะทุกข์ ก็ออกไปเที่ยว ดื่มเหล้า เสพยาเสพติด สิ่งเหล่านี้ส่วนมากจะเกิดจากความเหงา แล้ววิธีแก้ไขเรื่องความเหงาคืออะไร ก็ต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเอง อาตมาสนใจ ในเรื่องการสอนเด็กเล็กให้รู้จักตัวเอง ให้รู้ว่า ตอนนีเ้ ศร้าหมองไหม ทุกข์ไหม เป็นเพราะอะไร เรื่องพวกนี้ต้องปลูกฝังให้เป็นนิสัยตั้งแต่เด็ก เพราะเมื่อเริ่มรู้สึกกระวนกระวายหรือผิดปกติ การมี ส ติ รู ้ เ ร็ ว ขึ้ น ก็ จ ะตั ด ไฟตั้ ง แต่ ต ้ น ลม แต่ถา้ ปล่อยให้เป็นอารมณ์เต็มตัวแล้วมันแก้ยาก สรุปสั้นๆ คือการมีสติ เพราะก่อนที่เราจะเกิด อาการเหงา หรือเศร้าหมอง มันจะมีอะไรบอก ล่วงหน้าอ่อนๆ ก่อน ถ้าเราขาดสติแล้วมันก็จะ สะสมจนกลายเป็นทุกข์ เพราะจริงๆ แล้วคนเรา ไม่ชอบอยู่กับตัวเอง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ บางประเทศที่ ไ ม่ มี ก ารประหารชี วิ ต นั ก โทษ เขาจะมีการลงโทษทีห่ นักทีส่ ดุ ด้วยการขังให้อยู่ คนเดียว เพราะถือว่าทรมานทีส่ ดุ ทรมานเพราะ ว่าความคิดฟุ้งซ่านที่อยู่ในหัวนั่นเอง พูดถึงครอบครัวที่มีลูก เขาควรจะรักลูกแบบไหน ที่จะไม่ให้ความรักเป็นพิษกับครอบครัวในอนาคต ก็ต้องใช้พรหมวิหาร 4 โดยเฉพาะอุเบกขา ซึง่ เป็นเรือ่ งส�าคัญ เราจะต้องเลีย้ งลูกด้วยความรัก และปัญญาด้วย ถ้าเลีย้ งด้วยความรักอย่างเดียว คือไม่ต้องการให้ลูกเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียว ต้องการจะป้องกันทุกอย่าง เห็นลูกร้องไห้ก็ทน ไม่ได้ อันนีจ้ ะท�าให้ลกู อ่อนแอ ลูกไม่รจู้ กั รับผิดชอบ ตัวเอง และในกรณีลูกท�าอะไรไม่ถูกต้อง ก็ใช้ เส้นบ้าง ปกป้องบ้าง ก็ไม่เป็นผลดีกบั ลูก ลูกจะ ไม่กลัวบาป อาตมาเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่า ตอนวั ย รุ ่ น อาตมาทะเลาะกั บ พ่ อ แม่ ต ลอด รู้สึกอึดอัดอยากออกจากบ้าน พออายุ 17 ปี ก็ท�างานเก็บเงินเพื่อเดินทางไปอินเดีย แล้วก็

หายออกจากบ้านไป 2 ปี ต่อมาก็บวชเป็นพระ ในวัดป่าทีม่ พี ระวินยั ทีเ่ คร่งครัดมาก ก็มาส�ารวจ ตัวเองว่าท�าไมไม่ร้องไห้ ท�าไมตัวเองไม่รู้สึกว่า มีปญ ั หา ทบทวนตัวเองแล้วพบว่าเพราะโยมพ่อ เลี้ยงดีมาก คือโยมพ่อจะเลี้ยงแบบกฎก็คือกฎ เราจะขอร้องจะใช้เหตุผลอย่างไร ท่านก็ไม่ใจอ่อน กฎคือกฎ ซึง่ ตอนวัยรุน่ นีร่ สู้ กึ ต่อต้านมาก แต่เวลา ต่อมาเรากลับรูส้ กึ ว่า เรากลับเป็นผูม้ วี นิ ยั ได้งา่ ย ไม่คิดจะฝืนกติกาอะไร ก็เพราะพ่อแม่เลี้ยงไว้ อย่างนี้ การเลี้ยงลูกมีหลายสไตล์ อย่างแรก ปล่อยตามสบาย ลูกต้องการอะไรให้หมด อย่างนี้ มีเยอะ สอง เลี้ยงลูกแบบเผด็จการซึ่งสุดโต่ง เกินไป แต่แบบที่ร้ายกว่านั้นคือมีกฎ แต่กฎ ไม่ใช่กฎ ยกตัวอย่างเช่น เราตัง้ กฎอะไรไว้ทรี่ วู้ า่ ลูกไม่คอ่ ยชอบ แล้วทีนตี้ อ้ งเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศตลอดเวลา ไม่คอ่ ยมีเวลาให้ลกู เราก็จะรู้สึกผิด เวลากลับบ้านมาลูกขออะไร ที่ผิดกฎ ก็รู้สึกผิด สงสารลูก ก็เลยให้ไป หรือ บางทีเราอารมณ์ดีก็ผ่อนกฎลง อารมณ์ไม่ดี เราก็จะเข้มงวด แล้วลูกจะเรียนรูว้ า่ อะไร ลูกก็จะ เรียนรูว้ า่ กฎไม่ใช่กฎ กฎขึน้ อยูก่ บั อารมณ์ผป้ ู กครอง ทีนจี้ ะไม่ได้อานิสงส์จากกฎเลย มันไม่สา� คัญว่า กฎจะเข้ ม งวดหรื อ ไม่ แต่ ถ ้ า กฎไม่ เ ป็ น กฎ เด็กก็จะเกิดนิสัยซอกแซก พยายามเลี่ยงกฎ เวลาพ่อแม่อารมณ์ไม่ดีก็เข้มงวดมาก เวลา อารมณ์ดกี ฎก็หย่อนยาน เด็กก็จะรู้สกึ ไม่มนั่ คง เพราะว่าไม่รจู้ ะวางตัวอย่างไร เพราะมันแล้วแต่ อารมณ์พอ่ แม่ นีเ่ ป็นผลร้ายทีแ่ ม้จะเลีย้ งลูกด้วย ความรักก็ตาม แต่ผู้ปกครองทั้งพ่อแม่และปู่ย่า ตายายต้องมีขอ้ ตกลงเดียวกัน ไม่ใช่วา่ ขอแม่ไม่ได้ ไปขอพ่อ ถ้าเป็นอย่างนั้นความรักจะท�าเด็กให้ เสียคน แม้อาตมาไม่เคยเป็นพ่อ แต่กม็ ลี กู ศิษย์ ก็เข้าใจว่าควรให้คนที่เรารักและหวังดีเรียนรู้ จากประสบการณ์ ให้ลองผิดลองถูก แต่วา่ เราจะ ไม่เข้าไปควบคุมหรือปกป้องทุกอย่าง แค่ทา� ให้เขา ทราบว่าทุกข์เมือ่ ไหร่เราจะอยูท่ นี่ ี่ แต่วา่ ให้ออกไป เรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่ส�าคัญ ลูกต้องไม่ปิดบัง อ�าพราง ดังนั้น ความรักก็ต้องมีกฎ ต้องมีดว้ ย ความรูส้ กึ ก็อย่างหนึง่ กฎหรือรัก แบบใช้ปัญญาก็อกี อย่างหนึง่ ต้องคู่กนั จะอ้าง ว่าความรักเป็นแค่ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้ อย่ า งความรั ก ของหนุ ่ ม สาวนี่ ต ้ อ งมี ก ฎด้ ว ย หรือไม่ ต้องมีข้อตกลงกัน เราถึงจะอยู่ด้วยกันได้ สิ่งส�าคัญคือต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันละกัน ถ้าระแวงกันก็ไม่มีความสุข อย่างเป็นแฟนกัน ต้องมีกฎที่ชัดเจนในการติดต่อกับเพศตรงข้าม ที่ไม่ใช่คู่ของเรา อย่างเช่น การเล่น LINE อีเมล โทรศัพท์ มีกฎก็ดี เราจะได้รู้ตัวในบางครั้งที่เรา ท�าไม่เหมาะสม เช่น ถ้าติดต่อกับเพศตรงข้าม แบบไม่อยากให้แฟนรับรู้ก็ผิดแล้วใช่ไหม ในยุ ค ที่ ค นเราสามารถติ ด ต่ อ กั น ง่ า ยขึ้ น ด้ ว ย ช่องทางต่างๆ เราจะท�าอย่างไรไม่ให้สิ่งเหล่านี้ กระทบความสัมพันธ์หรือความรัก นีไ่ ง เราต้องตัง้ กฎให้กบั ตัวเอง วางกฎให้เหมาะ กับตัวเอง กับธุรกิจ กับสิง่ แวดล้อม และเราควร ต้องมีเวลาในแต่ละวันเพือ่ ปิด มีเวลาเงียบ ไม่ใช่ ว่าจะ available 24 ชั่วโมง ถ้าเราเล่นโซเชียล เน็ตเวิร์กเหล่านี้จนฟุ้งซ่านมันก็เกินไป คือมันมี ทั้งคุณทั้งโทษ จริงๆ เราควรคิดตลอดเวลาว่า ท�าอย่างไรจึงจะคุยให้ได้มากทีส่ ดุ แต่โทร.ให้นอ้ ย ที่สุด เพราะชีวิตเราต้องวางตัวต่อสิ่งเหล่านี้ ปัจจุบันคนยุคใหม่มักจะมีความเชื่อแบบหนึ่งที่ว่า เกิ ด มาชี วิ ต เดี ย ว ใช้ ใ ห้ คุ ้ ม มี เ ท่ า ไหร่ ก็ ใ ช้ ไ ป พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไร สงสารคนทีค่ ดิ เพราะเราไม่ได้เกิดครัง้ เดียว

“โศกนาฏกรรม เกิดขึ้นบ่อยเพราะ การบ้าอารมณ์รัก หลงเชือ่ ว่าความรัก คือตัวชีวิต ความรักหายไป เหมือนชีวิตไร้ค่า ไม่มีความหมาย อีกแล้ว คนทีค่ ดิ ผิด อย่างนี้เรียกว่ามี ‘LQ’ Love Intelligence ต�า่ มาก อยากจะฆ่า อยากจะท�าร้าย อะไรก็ ได้เว้นแต่ ความงมงายใน อารมณ์ของ ตัวเอง”

พระอาจารย์ชยสาโร

จากหนังสือ หลักรัก, 2550


17

แต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ทุกวันนี้มีหลักฐาน มากมายเรื่องการระลึกชาติ มีศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียท�าการวิจัยเรื่องคน ระลึกชาติทั่วโลก หลายวาระ ถ้าย้อนถามคนที่ คิดว่าเกิดครั้งเดียว ว่ามีความเชื่ออย่างไรกับ คนระลึกชาติบ้างในเมื่อมีหลักฐาน จะยอมรับ หรือไม่รบั ถ้าไม่รบั จะอธิบายอย่างไร ถ้าปฏิเสธ เรื่องพระพุทธศาสนาว่าการเวียนว่ายตายเกิด ไม่จริง ต้องอธิบายว่าท�าไมคนทีร่ ะลึกชาติเขาพูด อย่างนัน้ ได้ จ�าอย่างนัน้ ได้ ไม่ใช่ไม่รบั รูห้ ลักฐาน เลย อีกข้อหนึง่ คือ จริงหรือทีล่ องนัน่ ลองนี่ ท�าชีวติ เต็มทีแ่ ล้วจะมีความสุข ลองดูคนทีใ่ ช้ชวี ติ แบบนี้ มา 20, 30, 40 ปี คนเหล่านี้น่าเคารพนับถือและ น่าเลื่อมใสมากน้อยแค่ไหน มันไม่น่าจะดูยาก

แต่ทุกคนเวลาใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะมีทิฐิและหา เหตุผลสนับสนุน โดยเฉพาะคนท�าบาป ก็จะต้อง พูดว่าไม่มที างเลือก ใครๆ ก็ทา� อย่างนี้ อ้างยุคบ้าง อ้างสังคมบ้าง เพือ่ ท�าให้รสู้ กึ ว่าไม่ผดิ มันก็แค่นนั้ เอง แล้วการใช้ชีวิตให้คุ้มในทางที่ดีต้องเป็นอย่างไร พูดตามพุทธศาสนาเรา การเกิดเป็นมนุษย์ นีย่ ากมาก นีจ่ งึ เป็นโอกาสทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ตัวเอง ถ้าเราทบทวนความสุขในชีวติ ทีผ่ า่ นมานี่ เราจะเห็นอะไรดีๆ เยอะ เช่น วันก่อนเป็นวัน ครบรอบวันตายโยมพ่อ อาตมาก็คิดถึงโยมพ่อ คิดถึงวันที่เรามีความสุขด้วยกัน ที่จ�าได้ดีคือ วันอาทิตย์เราจะเดินทางออกจากหมูบ่ า้ นไปเก็บ ผลไม้ หรือไปเก็บเห็ดหลังฝน เป็นกิจกรรมที่

ไม่ได้ใช้เงินหรือหรูหราอะไรเลย เป็นแค่พอ่ กับลูก ออกจากบ้ า นไปเก็ บ เห็ ด มาให้ ค รอบครั ว กิ น อาตมาจึงบอกว่าทุกคนก็เหมือนกัน เวลาทีด่ ที สี่ ดุ ในชีวิตไม่จ�าเป็นต้องเป็นการกิน การเสพอะไร มากมาย ถ้ามนุษย์เรายอมหยุดและยอมทบทวน ความจริงในชีวติ ไม่ตอ้ งไปคิดลึกลับซับซ้อนอะไร มันก็ท�าให้ความต้องการ ค่านิยม เปลี่ยนไปเอง เคยมีลกู ศิษย์มาปรึกษาพระอาจารย์เรือ่ งความรัก บ้างไหม เช่น เวลาอกหักต้องท�าอย่างไร ก็มีอยู่แล้ว แต่มันอยู่ที่ว่าอกหักเพราะอะไร เรื่องนี้อาตมาจะไปสอนเขาเลยไม่ได้ เพราะมัน ก็มเี งือ่ นไขอีกข้อหนึง่ ว่าจิตใจของเขาอยูใ่ นสภาพ ที่จะรับฟังธรรมะได้ไหม บางคนถ้าเราไปสอน เรือ่ งความไม่เทีย่ งหรืออะไรตอนทีเ่ ขายังช็อกอยู่

มันไม่เข้าหูนะ เสียเวลาเปล่าๆ คือเราเองก็ตอ้ งดู บางทีเขาก็ตอ้ งการให้มคี นรับฟังปลอบใจ ถ้าเรา ดูว่าจิตใจเขาสงบพร้อมที่จะรับฟังและคิดอะไร ได้แล้ว เราค่อยสอน คือเรื่องความรักมันเป็น เรือ่ งใหญ่ เพราะมันมีคา� ถามมากมายว่าความรัก คืออะไร เราอยู่เพื่ออะไร เราต้องการอะไรจาก ชีวิต ถ้าคู่เราเขาไปมีผู้หญิงคนอื่น ต้องเลิกกัน ต้องอกหัก ก็ตอ้ งคิดว่าดีทยี่ งั ไม่มลี กู ดีทเี่ ลิกกัน เพราะถ้าเขานิสัยอย่างนี้ รู้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ดีแล้ว ขณะที่การปลอบใจกันทั่วไปว่าเวลาผ่านไป มันจะดีไปเอง เดีย๋ วก็เจอคนใหม่เอง มันไม่ชว่ ย อะไร เพราะเขาไม่อยากฟังหรอก ความรักที่ดีที่สุดในทางพุทธศาสนาเป็นแบบไหน แย่ที่สุดเป็นแบบไหน ความรักที่ดีที่สุดคือเมตตา หวังดี ไม่เลือก ทีร่ กั มักทีช่ งั ไม่ตอ้ งการสิง่ ตอบแทน เป็นความรัก ทีไ่ ม่มเี งือ่ นไขและประกอบด้วยปัญญา ความรัก ที่แย่สุดก็เป็นความเห็นแก่ตัว ต้องการบางสิ่ง บางอย่างจากอีกคนหนึ่ง มีความผูกพันเพราะ ได้สิ่งที่อยากได้ บางทีก็ครอบครองคนนั้นมาก และก็เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ ถ้าเป็นผูช้ าย ก็จะใช้ความรุนแรง แต่ถา้ เป็นผูห้ ญิงก็จะอ้างว่า ถ้ารักจริงจะต้องท�าตามใจ เราต้องการสิ่งนี้ ท�าไมไม่ให้ ไหนบอกว่ารักท�าไมไม่ให้ นี่คือ การเอาความรักเป็นอาวุธเพือ่ ให้ได้สงิ่ ทีต่ อ้ งการ เด็กผู้ชายอยากจะนอนกับเด็กผู้หญิงก็บอกว่า ถ้ารักจริงก็ตอ้ งยอม ผูห้ ญิงกลัวเด็กผูช้ ายจะทิง้ ก็ต้องยอมโดยไม่เต็มใจ นีก่ เ็ ป็นการเบียดเบียน จิตใจแบบหนึ่ง ค�าว่า ‘ทีใ่ ดมีรกั ทีน่ นั่ มีทกุ ข์’ ยังเป็นเรือ่ งจริงอยูไ่ หม ก็ใช่นะ แต่ส�าหรับผู้ครองเรือนก็ไม่จา� เป็น ต้องปฏิเสธในข้อนี้ คือถ้าเราชั่งน�า้ หนักแล้วว่า เราอยากจะรักก็ต้องยอม เพราะว่าสิ่งที่ได้คุ้ม กับความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ แต่ไม่ตอ้ งสร้างภาพแบบ ในละครหรือในนิทานว่าจะมีความสุขไปตลอด คือคนรักกันนัน้ ยากมากทีจ่ ะรักในระดับเดียวกัน มักจะมีคนหนึ่งที่รักมากกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งเป็น เรือ่ งปกติอยูแ่ ล้ว เมือ่ รักมากก็กลัวคนอืน่ จะแย่งไป หรือพลัดพรากจากกันไป รักกันแล้วความเห็น ไม่ตรงกันมันก็ตอ้ งมี เป็นสัจธรรมของชีวติ อยูแ่ ล้ว ถ้าคิดจะมีความรักก็ต้องมีทุกข์แน่นอน แต่ท�า อย่างไรทีจ่ ะมีทกุ ข์นอ้ ยทีส่ ดุ จริงๆ การมีคคู่ รอง ก็เทียบกับการนั่งสมาธิได้ คือเมื่อเรานั่งสมาธิ ก�าหนดลมหายใจ งานเราก็ตอ้ งคิดถึงลมหายใจ ไม่ให้คิดเรื่องอื่น แต่ก็อดไม่ได้ที่บางทีจิตใจ มันก็คิดวอกแวกไป เพียงแต่พอรู้ตัวแล้วไม่ให้ เพลินอยูก่ บั ความคิดนัน้ ให้กลับมาทีล่ มหายใจ ใหม่ ในการแต่งงานหรือความรักก็เหมือนกัน เราต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่กับคนคนนี้ ก็เหมือน ทีเ่ ราเลือกก�าหนดลมหายใจนัน่ แหละ คือพยายาม อยู่กับลมหายใจ แม้คนอื่นเขาจะหล่อ จะสวย บางทีเกิดชอบแวบๆ ขึน้ มาก็ได้ แต่ถา้ เราตัง้ ใจแล้ว ว่าจะสนใจแค่คู่ของเรา เราก็จะรู้ว่านั่นมันก็แค่ ความรู้สึก เราไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ เราไม่สามารถ จะสัญญาได้ว่าเราจะไม่เกิดความรู้สึกชื่นชม หรือชอบคนอืน่ อาจจะมีเกิดดับๆ แต่เราสามารถ บอกได้วา่ แม้จะมีความรูส้ กึ บ้าง แต่เราจะไม่ทา� อะไร จะไม่พดู อะไรให้เป็นปัญหา เพราะมันเป็น แค่ความรู้สึก แบบนี้ก็ทา� ให้อยู่ด้วยกันได้ ไว้ใจ กันได้ คือไม่ต้องหวงขนาดว่าผู้หญิงเห็นสามี ตัวเองมองคนอื่นก็ทุกข์ใจแล้ว แต่ถ้ามีความไว้ ว างใจกั น แม้ บ างที เ ขาขาดความส�า รวม เขาชื่นชมรูปผู้หญิงคนอื่น แต่มันก็จบแค่นั้น ไม่มีอะไรมากกว่านั้น แบบนี้ก็อยู่กันได้


18

การเขียนเรื่อง เคมีรักระหว่างเรา ท�าให้มุมมอง ความรักของคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่า ก็ได้เข้าใจมากขึน้ นะคะ เพราะระหว่างทีเ่ ขียน เราก็ได้เรียนรูไ้ ปด้วย แต่กอ่ นเราก็อาจจะเหมือน ผู้หญิงทั่วไปที่รู้สึกว่าพอหมดโปรโมชันในช่วง แรกๆ ทีค่ บกันแล้ว ก็จะรูส้ กึ ว่า ‘เฮ้ย ท�าไมถึงเป็น แบบนี้ สงสัยมันไม่ใช่ความรักแล้วแหละ’ แต่พอ มาอ่านเรื่องของวิทยาศาสตร์ความรักแล้วก็ได้ เข้าใจว่า จริงๆ มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของ มนุษย์ที่จะรู้สึกหวือหวาน้อยลง พอเราเข้าใจ ก็จะรู้ว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไง เราจะต้องท�า ยังไง มันก็เหมือนว่าเรามีไกด์ไลน์มากขึ้น ซึ่งก็ มีผหู้ ญิงบางคนนะทีม่ าเล่าให้ฟงั ว่าพอได้อา่ นแล้ว เขาก็งอแงกับแฟนน้อยลง เพราะเข้าใจว่ามันก็ เป็นอย่างนี้แหละ การรู้เท่าทันความรักโดยใช้วิทยาศาสตร์มีข้อดี อย่างไร มันท�าให้ความรักดีขึ้น และท�าให้เราเข้าใจ ว่าหลายๆ เรือ่ งอธิบายได้ดว้ ยธรรมชาติของมนุษย์ เอง ท�าไมผู้หญิงต้องงอแงช่วงก่อนจะมีประจ�าเดือน ท�าไมต้องหงุดหงิดผู้ชาย พอผู้ชายเข้าใจ ว่ามันเป็นธรรมชาติของผูห้ ญิง ผูช้ ายก็จะร�าคาญ ผูห้ ญิงน้อยลง หรือไม่กจ็ ะเข้าใจว่าท�าไมช่วงแรกๆ พอเพือ่ นมีแฟนปุบ๊ ก็จะทิง้ เราไปเลย หรือต่อให้ แฟนของเขาท� า อะไรไม่ ดี เ ขาก็ เ ห็ น ดี ไ ปหมด พออ่านแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเดี๋ยวเพื่อนก็หาย เพราะเขามี ลั ก ษณะแบบนี้ ต ามธรรมชาติ เป็นเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงของสมอง เราก็จะ ไม่โกรธเพื่อน หรือว่าพอคบกับแฟนไปปีหรือ สองปีแล้ว ท�าไมไม่รสู้ กึ คิดถึงมากเหมือนแต่กอ่ น ไม่ได้รู้สึกอินเลิฟเหมือนแต่ก่อน มันคือหมดรัก หรือเปล่า แต่พอเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่การหมดรัก แต่มันคือธรรมชาติ ก็ท�าให้เรานิ่งมากขึ้น หรือ ในช่วงที่ความรักก�าลังเข้าสู่อีกเฟสหนึ่ง หรือ เวลาต้องห่างไกลกัน ท�าไมรู้สึกโหวงๆ เหมือน ความรักมันน้อยลง เราก็จะเข้าใจว่าฮอร์โมน ออกซิโทซินมันลดลง เพราะเราไม่คอ่ ยได้เจอกัน ไม่ค่อยได้กอดกัน แต่จริงๆ มันไม่มีอะไร เรายัง รักกันอยูน่ นั่ แหละ พอได้กลับมาเจอกัน กอดกัน ความผู ก พั น ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใหม่ พอเราเข้ า ใจ ค�าอธิบายทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ ก็จะท�าให้ ความฟุ้งซ่าน ความเวิ่นเว้อของเราลดลง พอเอาเรื่ อ งของวิ ท ยาศาสตร์ เ ข้ า มาอธิ บ าย

แพทย์หญิง ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล คุณหมอนักเขียนที่มีผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับ สุขภาพมาแล้วหลายเล่ม ซึ่งผลงานเขียนล�าดับที่ 10 ‘เคมีรักระหว่างเรา’ ที่หยิบยกมุมมองทาง วิทยาศาสตร์ที่มีต่อความรักมาย่อยให้อ่านง่าย ได้ความรู้ ก็ท�าให้เราไม่พลาดที่จะมาคุยกับคุณหมอ ถึงเรื่องความรักในอีกมุมหนึ่ง

ความรั ก ที่ เ ป็ น เรื่ อ งของอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก มันท�าให้ความโรแมนติกหายไปไหม ส�าหรับเราคิดว่าไม่นะ เพราะว่าขนาดเรา เป็นคนเขียนเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าความโรแมนติก ของเราลดลงไปเลย แล้วหลายคนก็บอกว่ามัน เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ทโี่ รแมนติกมาก เพราะว่า มันกลับท�าให้เรารูส้ กึ ว่าความรักมันมีค�าอธิบาย และจับต้องได้ มันไม่ใช่แค่ความรู้สึก ท�าให้เรา รู้จักความรักในหลายเหลี่ยมหลายมุมมากขึ้น ละเอีย ดขึ้น มันก็เลยท� าให้ความรู้สึกอินกับ ความรักยังคงมีอยู่ หรืออาจจะมากขึ้นด้วยซ�า้ สิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่รวมทัง้ ตัวคุณเองมักจะเข้าใจผิด เกี่ยวกับความรักคืออะไร คนส่วนใหญ่มกั เข้าใจว่าความรักมักหมดอายุ คือเมือ่ เลยช่วงโปรโมชันมา ไม่หวานเหมือนเคย

ไม่เสพติดกันและกันเหมือนเคย ก็จะนึกว่าเลิกรัก กันแล้ว จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพียงแต่ความรัก เปลีย่ นรูปแบบ จากความรักในระยะเสพติดเพราะ สารโดปามีน เซโรโทนิน กลายมาเป็นรักในระยะ ผูกพันอันเป็นอิทธิพลจากออกซิโทซิน ซึ่งเป็น รักทีไ่ ม่หวือหวา แต่อบอุน่ กว่า ดังนัน้ เมือ่ ความรัก ไม่จดี๊ จ๊าดเหมือนเคย อย่าไปคิดหาคนใหม่ เพราะ อย่างไรเสียก็ต้องเข้าสู่รูปแบบเดิมอย่างนี้อีก วนไปไม่จบ ควรที่จะพยายามท�าความเข้าใจ ธรรมชาติของความรัก และมีความสุขไปกับรัก ในแต่ละระยะ ถ้าอย่างนั้นจริงๆ แล้วรักแท้ในเชิงวิทยาศาสตร์ มีจริงไหม แล้วมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ส�าหรับเรา คิดว่ารักในระยะที่สาม หรือรัก ผูกพัน คือรักแท้นะ เพราะเป็นความรักที่ค่อยๆ

ก่อตัวขึ้นจริงหลังช่วงหวือหวาผ่านพ้นไปแล้ว รักในระยะผูกพันเป็นอิทธิพลจากออกซิโทซิน ซึ่งเป็นสารที่แม่หลั่งเมื่อลูกดูดนมแม่ นั่นแหละ คือรักแท้ในความคิดของเรา ในฐานะหมอ คิดว่าดวงมีสว่ นในการมีความรักไหม แล้วจะอธิบายอย่างไรถึงคนทีช่ อบไปดูดวงเรือ่ งคู่ หรือเรื่องความเข้ากันได้ ไม่มแี น่นอนค่ะ ความเข้ากันได้หรือไม่ขนึ้ กับ นิสัย พื้นเพ ทัศนคติ และบริบทอีกหลายอย่าง แต่ไม่ใช่เรื่องดวงแน่ๆ ที่ส�าคัญคือความเชื่อ เรื่ อ งโหราศาสตร์ ไ ม่ ใ ช่ ค วามเชื่ อ แบบพุ ท ธ พระพุทธเจ้าท่านก็เคยสอนไว้ มีคนบอกว่าคนยุคนี้ใช้ความรักเปลือง คุณคิดว่า มันจริงหรือเปล่า อธิบายได้แบบไหนบ้าง ต้องถามก่อนว่ามันเป็นความรักหรือเปล่า


19

“เรือ่ งของความรักเราว่าเป็นสิง่ ทีด่ ี และเป็นสิง่ ทีส่ วยงาม แต่เราอย่าไปจ�ากัดหมกมุน่ ว่ามันจะต้อง เป็นความรักในรูปแบบหนุม่ สาวเท่านัน้ ความรักมีหลายรูปแบบ ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ อย่าลืมความรัก ของครอบครัว ความรักระหว่างเพือ่ น และอย่าลืมรักตัวเองด้วย” เพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ใช่ความรัก เช่น เวลา ทีเ่ จอกันช่วงแรกๆ อาจจะยังไม่ใช่ความรักด้วยซ�า้ การที่คนใช้ความรักเปลือง เราว่ามันเป็นด้วย หลายอย่างนะ เช่น สังคมเปิดกว้างขึน้ โอกาสเจอ คนใหม่ๆ เยอะขึน้ กว่าแต่กอ่ น โอกาสทีเ่ ราจะได้ สานต่อความสัมพันธ์ก็ง่ายกว่าเดิม อีกอย่าง ทุกวันนีค้ นก็เปิดกว้างมากขึน้ สมัยก่อนไม่มเี ฟซบุก๊ หรือทวิตเตอร์ เราก็แทบจะไม่ได้รู้จักเพื่อนของ เพือ่ น แต่ตอนนีเ้ พือ่ นของเพือ่ นก็คอื เพือ่ นของเรา ก็เลยมีโอกาสเจอกันง่ายขึ้น แล้วเรือ่ งรักซ้อนมีเยอะขึน้ ด้วยหรือเปล่า คุณคิดว่า เกิดจากอะไร เราว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันท�าให้เกิดรักซ้อน เยอะขึน้ นะ ซับซ้อนขึน้ ด้วย แต่กท็ า� ให้มกี ารจับผิด กันได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน จริงๆ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่อง ค่านิยมด้วยแหละค่ะ อย่างเช่น เรือ่ งผู้ชายเจ้าชู้ มันก็มมี าแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ในปัจจุบนั พอผูห้ ญิง เจ้าชูบ้ า้ ง สังคมก็เปิดรับมากขึน้ เลยกลายเป็นว่า มีความรักซ้อนมากขึน้ ทัง้ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง แต่จริงๆ แล้วเรื่องของความรักซ้อนในหนังสือ เราก็ได้เขียนไว้ว่า มันอาจจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ วิวัฒนาการเราก็ได้ มีนักวิทยาศาสตร์บางคนที่ เชื่อว่าจริงๆ แล้วมนุษย์เราเกิดมาเพื่อที่จะเป็น polygamy คือเป็นสัตว์ทมี่ หี ลายคู่ เพราะเขาคิดว่า การทีค่ นเรามีหลายคูเ่ พราะธรรมชาติตอ้ งการให้ สัตว์ได้สบื พันธุ์ ซึง่ มนุษย์กเ็ ป็นสัตว์สายพันธุห์ นึง่ ถ้ามนุษย์เรามีการสืบพันธุ์เยอะ เผ่าพันธุ์มนุษย์ ก็ จ ะเยอะขึ้ น เรื่ อ ยๆ ซึ่ ง ตอนนี้ เ ป็ น ขั้ น ตอนที่ ธรรมชาติต้องการ ดังนั้น เลยคิดว่าการที่คนเรา รักกันมา 2-3 ปี ความรู้สึกรักลุ่มหลงก็จะน้อย ลงไป จริงๆ แล้วธรรมชาติอาจจะก�าหนดมาก็ได้ เพือ่ ให้เรามีคนรักและมีลกู พอเบือ่ ก็อาจจะไม่ได้ มีลกู อีก ก็ตอ้ งไปมีคนใหม่ เพือ่ จะมีลกู ใหม่ ให้เกิด การขยายพันธุไ์ ปเรือ่ ยๆ ก็เป็นได้ ซึง่ นีเ่ ป็นทฤษฎี ความคิดของกลุ่มสุดโต่งกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเรา ไม่จา� เป็นต้องมีผวั เดียวเมียเดียว เพียงแต่คนเรา ไปก�าหนดกันเอง แต่อกี กลุม่ ทีอ่ นุรกั ษ์นยิ มมากๆ ก็อาจจะไม่เห็นด้วย แต่สา� หรับเราเอง จะไม่ชอบ ไปตัดสินว่าความคิดแบบนีด้ หี รือไม่ดี ในหนังสือ เราก็จะพยายามเสนอทุกแนวความคิดที่คิดว่า มันน่าสนใจ แต่วา่ ใครจะเชือ่ หรือไม่เชือ่ ทฤษฎีไหน ก็อยู่ที่คนอ่านจะคิดเอง ท�าไมคนเราถึงมีปญ ั หาความรักกันเยอะ มันเกิดจาก อะไรกันแน่ เราไม่เข้าใจความรัก? เราไม่เข้าใจตัวเอง? หรือไม่เข้าใจกัน? ทุกอย่างนะ รวมทัง้ ไม่เข้าใจกันและไม่เข้าใจ ตัวเองด้วย จริงๆ การจะให้ความรักไม่มีปัญหา นอกจากจะเข้าใจในแง่มมุ ของวิทยาศาสตร์แล้ว เราว่ามันต้องใช้หลักคิดทางพุทธศาสนามาใช้รว่ ม ด้วย คืออย่างง่ายๆ ที่สุดเลย ถ้าคนเรามีศีล 5 ความวุ ่ น วายในชี วิ ต รั ก มั น ก็ จ ะน้ อ ยลง เช่ น ไม่กนิ เหล้า โอกาสทีเ่ ราจะเผอเรอ เมาแล้วไปจีบ คนนั้ น คนนี้ ก็ จ ะน้ อ ยลง หรื อ ถ้ า เราไม่ โ กหก เราก็จะมีกิ๊กได้ล�าบากแล้ว เพราะจะโกหกแฟน ยังไงล่ะ หรือศีลข้อ 3 จะไปยุง่ กับคนทีม่ แี ฟนแล้ว ก็ไ ม่ ไ ด้ อีก โอกาสที่จ ะมีรัก ซ้ อน รัก สามเส้ า ก็จะยากขึ้น อย่างที่บอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมีส่วนให้คนเรา

มีความรักง่ายขึ้น ถ้าอีกมุมหนึ่ง คุณมองว่ามันมี ข้อดีอย่างไรส�าหรับคนยุคนี้ที่มีสิ่งเหล่านี้มาช่วย ในเรื่องความสัมพันธ์ มันก็มขี ้อดีนะ บางทีมนั ก็ทา� ให้เราได้ไปเจอ กับคนคนหนึ่งในแง่มุมอื่นบ้าง เช่น เราอาจจะ รู้จักเขาผ่านความคิดก่อน เช่น ในทวิตเตอร์ ได้คยุ กันทีค่ วามคิด โดยทีร่ ปู โปรไฟล์มนั เล็กมาก หรือบางคนก็ไม่ได้ใช้รปู ของตัวเอง นัน่ จึงเป็นไปได้ที่ เราจะปิ๊งใครคนหนึ่งผ่านความคิดของเขาจริงๆ ในขณะที่ในชีวิตประจ�าวันการที่เราจะปิ๊งใคร สักคนมันต้องผ่านหลายอย่าง ทั้งฐานะ หน้าที่ การงานใกล้กัน ถึงจะได้เจอกัน หรือหน้าตา ต้องถูกใจถึงจะได้คุยด้วย กว่าจะได้ไปถึงแก่น ความคิดของเขาจริงๆ มันก็ช้า ต้องผ่านก�าแพง หลายชัน้ แต่โซเชียลเน็ตเวิรก์ มันได้ทลายก�าแพง เหล่านั้นลง หรือบางทีก็ได้รู้ความคิดเบื้องลึก ด้วยนะ เพราะบางคนทวีตทุกอย่าง ทั้งทัศนคติ ในทุกด้าน มันท�าให้เราอาจจะได้มีความรัก ในอีกรูปแบบหนึง่ ทีส่ วยงาม อาจจะได้รกั ความคิด เขาก่อนแล้วค่อยได้เจอหน้า วันวาเลนไทน์หลายคนก็คาดหวังในเรื่องความรัก แล้วส�าหรับคนโสดหรือคนไม่มีคู่ควรเตรียมตัว อย่างไรหรือวางตัวอย่างไรส�าหรับวันเหล่านี้ ก็ต้องบอกว่า มีคนบางกลุ่มที่บอกว่าพอได้ กอดคนรั ก แล้ ว ฮอร์ โ มนความสุ ข มั น ออกมา เราก็จะรูส้ กึ สุข รูส้ กึ อบอุน่ แต่จริงๆแล้วงานวิจยั พบว่าไม่จ�าเป็นต้องกอดแฟนนะ กอดแม่ หรือ กอดตุ๊ ก ตา หรือกอดหมา ฮอร์โมนความสุข ก็ออกมาได้เหมือนกัน ดังนั้น จริงๆ แล้วคนที่ บอกว่าไม่มแี ฟนแล้วเหงา ก็ลองกลับไปดูทบี่ า้ นสิ ว่ามีคุณแม่ คุณพ่อไหม หรือมีน้องหมาที่บ้าน หรืออะไรก็ได้ ดังนัน้ เราอย่าไปจ�ากัดว่าต้องเป็น ความรักระหว่างชายกับหญิง หญิงกับหญิง ชายกับชาย เท่านั้น แต่จริงๆ มันมีความรักอีก หลายรูปแบบ หรือแม้แต่เราได้มอบความรัก ให้กับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้รับความรัก เช่น เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กก�าพร้า คือเราให้ ความรักกับเขาไปเถอะ แล้วความรูส้ กึ ดีๆ มันก็จะ เกิดขึ้นกับเราเองโดยไม่จ�าเป็นต้องให้ความรัก แบบหนุ่มสาวอย่างเดียว หลายคนจะมองว่าคนโสดคือคนทีผ่ ดิ ปกติในสังคม จริงๆ แล้วคนเราสามารถอยูค่ นเดียวได้หรือเปล่า แน่นอนค่ะ หมอเองก็เป็นคนโสด หลายคน ก็จะมองว่าท�าไมยังโสดอยู่ แต่จริงๆ แล้วคือเรา ก็ เ กิ ด มาคนเดี ย ว แล้ ว ตอนตายเราก็ต ้ อ งไป คนเดียวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้ว การหัดอยู่ คนเดียวให้ได้เราว่ามันเป็นสิง่ ทีด่ นี ะ โดยเฉพาะ กับผู้หญิงยุคใหม่ทุกวันนี้ การที่จะไปคิดเครียด หรือกดดันว่าท�าไมตัวเองไม่มีแฟน ท�าไมตัวเอง ไม่ได้แต่งงาน จนบางคนถึงกับซึมเศร้าที่คนอื่น มีแฟนแล้วเราไม่มี เราคิดว่าควรจะต้องเปลี่ยน ความคิด คือต้องอยูค่ นเดียวให้ได้ ถ้าจะมีเข้ามา ก็โอเค ถ้าไม่มีก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไร ถ้าเรา มีความสุขกับตัวเราเองได้ เราก็มเี พือ่ น มีกจิ กรรม อะไรต่างๆ ที่ทา� แล้วมีความสุข เราว่ามันโอเค พอจะมีหลักวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างมาปลอบใจ คนโสดไหม (หัวเราะ) ก็ต้องคิดไปว่าจริงๆ แล้วคนที่เขา

มีคู่น่ะ ช่วงความรักที่เขาอินเลิฟกันจริงๆ มันมี อยู่แค่ 1-3 ปีแรกเท่านั้น สุดท้ายเขาก็อยู่กันไป แบบเป็นเพื่อนกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้น มันก็ ไม่ตา่ งกับการทีเ่ รามีเพือ่ นสนิท จะเป็นเพือ่ นผูห้ ญิง เพือ่ นเกย์ หรือเพือ่ นชาย มันก็เหมือนกัน ทัง้ ในแง่ ของการสนับสนุนดูแลซึ่งกันและกัน หรือในแง่ ของความผู ก พั น มั น ไม่ จ� า เป็ น จะต้ อ งเป็ น ความรักแบบที่แต่งงานกันเท่านั้น เพราะฉะนั้น ต้องเปิดกว้างกับความรักหลายๆ รูปแบบ หลายคนมักจะให้ความส�าคัญกับวันต่างๆ โดยเฉพาะ วันวาเลนไทน์ คุณมองว่าเป็นค่านิยมทีถ่ กู ต้องไหม เรามองว่าไม่จา� เป็น เพราะจริงๆ ความรัก มันเกิดขึน้ ได้ทกุ วันนัน่ แหละ พวกวันเหล่านีจ้ ริงๆ มันเป็นเรื่องของระบอบทุนนิยมหรือการตลาด มากกว่า เราว่าไม่จา� เป็นต้องให้ความส�าคัญมาก คือให้ความส�าคัญก็ได้ ไม่ได้ผดิ อะไร แต่อย่าไป ซีเรียสมากเลย ดูในทุกๆ วันดีกว่า จริงๆ แล้ว วาเลนไทน์มีได้ทุกวันแหละ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ ดูแลความรักของกันและกันยังไง อย่างคุณเป็นแพทย์ด้านความงาม แล้วก็เขียน หนังสือเกีย่ วกับความรักด้วย จริงๆ แล้วความงาม กับความรักมันเชือ่ มโยงกันอย่างไร เพราะคนสมัยนี้ ก็ให้ความส�าคัญกับความงามในการจะมีความรัก ค่อนข้างมาก มันก็คงเกี่ยวกันอยู่แล้ว ปฏิเสธไม่ได้หรอก ว่าการที่ผู้ชายจะชอบผู้หญิงสักคนคงจะต้องมี ความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ซึ่งมันมี ค�าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกัน เพราะ ธรรมชาติอาจจะก�าหนดมาให้ผ้ชู ายชอบผู้หญิง ผิวพรรณดี ดูแข็งแรง สมบูรณ์ เอวเล็ก สะโพกผาย เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ในวัย เจริญพันธุ์ พร้อมที่จะสืบพันธุ์ได้ ซึ่งเรื่องนี้ มันเป็นจิตใต้ส�านึกเลยนะ ไม่ใช่ผู้ชายทะลึ่ง อยากจะสืบพันธุ์อย่างเดียว แต่เป็นส่วนของ จิตใต้สา� นึกของธรรมชาติเรา แต่ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงก็มีแนวโน้มจะชอบผู้ชายที่มีกรามชัด มีเครา ร่างกายก�าย�า ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการมีฮอร์โมนเพศชายเยอะ นั่นแปลว่าเขาแข็งแรง มีความเป็นผูน้ า� ครอบครัว และพร้อมจะสืบพันธุ์ ได้ดเี หมือนกัน เพราะฉะนัน้ การทีเ่ รามีแนวโน้ม จะชอบคนหน้ า ตาดี มั น ก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ ธรรมชาติ ส�าหรับประสบการณ์ตรงกับคนไข้ เราก็เจอจริงๆ นะ หลายคนจากตอนแรกที่มีทั้ง น�า้ หนักตัวเยอะ หรือมีสวิ พอรักษาให้ดขี นึ้ สักพัก เขาก็เอาการ์ดแต่งงานมาให้ บอกว่าแต่งงาน แล้วค่ะ หรือมีแฟนแล้ว เราก็ดีใจกับเขาด้วย แต่ถา้ ใช้หน้าตาและความสวยความงามอย่างเดียว จริงๆ แล้วเพียงพอไหมส�าหรับความรัก มันคงเป็นแค่ขั้นแรกแหละ เพราะหน้าตา เป็นสิง่ ทีท่ า� ให้คนสองคนได้มาเจอกัน พออยูก่ นั ไป คุยกันไป สุดท้ายแล้วมันก็ตอ้ งปรับจูนกันทีน่ สิ ยั ว่าเข้ากันได้หรือเปล่า ซึง่ จริงๆ ต้องใช้เวลาคบกัน นานหน่อยก่อนทีจ่ ะแต่งงานกัน เพราะในช่วงแรก สมองส่ ว นที่ ตั ด สิ น ว่ า อะไรถู ก อะไรผิ ด มั น จะ ถูกปิดเอาไว้ ท�าให้เราเห็นดีเห็นงามไปหมดเลย ในช่วงที่อินเลิฟแรกๆ เรียกว่าการตัดสินใจของ เราจะไม่เป็นตัวของตัวเอง ต้องรอระยะหนึ่ง พอผ่านไป 2-3 ปี ตอนนัน้ ความลุม่ หลงจะน้อยลง

แล้ว สมองของเราจะกลับมาเป็นปกติ พอเรา กลับมาเป็นปกติแล้ว ถ้าเรายังรู้สกึ ว่าเขาคนนัน้ ใช่อยู่ อันนั้นก็คือใช่ แล้วส�าหรับบางคนที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทัง้ รูปร่าง หน้าตา เพือ่ ความรัก เพือ่ คนทีค่ ดิ ว่ารัก คุณมองเรื่องนี้อย่างไร จริงๆ เราไม่ตอ่ ต้านในเรือ่ งของการศัลยกรรม หรือการพัฒนาตัวเองนะ เรามองว่า หนึง่ ถ้าเขา ท�าแล้วตัวเองสบายใจ สอง คือคนที่เขารักชอบ สาม คือไม่เดือดร้อนสถานะการเงินของทางบ้าน เขา เราว่าก็ทา� ไปเถอะ ใครอยากท�าอะไรก็ทา� ไป แต่ ต ้ อ งระวั ง ในแง่ ที่ ว ่ า มั น จะมี โ รคที่ เ รี ย กว่ า โรคเสพติดศัลยกรรม ซึ่งเขาท�าแล้ว สวยแล้ว แต่ เ ขาก็ ยั ง คิ ด ว่ า ตั ว เองไม่ ส วย ยั ง ไม่ พ อใจ แล้วก็ทา� ไปเรือ่ ยๆ อันนีต้ อ้ งบอกก่อนว่าไม่ใช่ท�า แล้วไม่สวย แต่เป็นเพราะว่าตัวเราเองมีปัญหา หรือเปล่า ซึ่งตรงนี้ต้องรักษา เพราะถือเป็นโรค อีกเรือ่ งคือเราคงต้องดูดว้ ยว่าแฟนเราไม่ได้ชอบ ในตัวเราเลยหรือเปล่า ก็ต้องกลับมาย้อนคิด ให้ดๆี ว่าเขาชอบเราทีต่ รงไหน บางทีเวลาก็ชว่ ย ได้เยอะนะคะ เวลาสามารถช่วยได้หลายอย่าง ช่วยให้ไวน์อร่อยขึ้น ช่วยให้ความรักมันตกผลึก มากขึ้น วันวาเลนไทน์นี้อยากฝากอะไรถึงคนอ่าน เรื่องของความรักเราว่าเป็นสิ่งที่ดี และเป็น สิ่งที่สวยงาม แต่เราอย่าไปจ�ากัดหมกมุ่นว่า มั น จะต้ อ งเป็ น ความรั ก ในรู ป แบบหนุ ่ ม สาว เท่านั้น ความรักมีหลายรูปแบบ ที่สา� คัญที่สุด อย่าลืมความรักของครอบครัว ความรักระหว่าง เพื่อน และอย่าลืมรักตัวเองด้วย เพราะคนจะมี ความรักได้ตอ้ งเริม่ ด้วยการรักตัวเอง ดูแลตัวเอง ให้ดีก่อน โดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีแฟน เพราะถ้า เรารักตัวเอง ดูแลตัวเองดีๆ บางทีพอถึงเวลา ความรักรูปแบบอื่นๆ มันก็จะเข้ามาเอง เหมือนบางคนหมกมุน่ แต่จะหาความรักแต่ลมื ดูแล ตัวเองใช่ไหม ใช่ เราควรจะกลับมาดูแลตัวเองมากกว่า ถ้าเรามีความสุข เราสุขภาพดี มีความมั่นใจ คนเขามองเข้ามาเขาก็อยากจะมาแชร์ความสุข ที่เรามี เฮ้ย ท�าไมโลกของเธอมันดูมีความสุขจัง อยากเข้ า มาอยู ่ ใ นโลกความสุ ข ของเธอบ้ า ง แต่ถ้าเรามัวแต่ไขว่คว้าหาคนอื่น มันจะเหมือน มี สี เ ทาครอบไว้ ต ลอดเวลา เป็ น สี เ ทาแห่ ง ความทุกข์ ถ้าเราเดินเข้าไปหาเขา เขาก็อาจจะ เดิ น หนี เพราะเขาอาจจะรู ้ สึ ก ว่ า เธอคนนี้ เต็มไปด้วยสีเทาแห่งความทุกข์ที่ครอบง�าอยู่ เพราะฉะนั้น ดูแลตัวเอง พยายามท�าตัวเอง ให้มีความสุขก่อนดีกว่า ติดตามผลงานของ แพทย์หญิง ธิดากานต์ รุจพิ ฒ ั นกุล ได้ทางทวิตเตอร์ และอิ น สตาแกรม @thidakarn ซึ่ ง ทวิ ต เตอร์ จ ะเน้ น ไปที่ ข ่ า วสารด้ า น สุขภาพ ส่วนอินสตาแกรมจะเน้นไปที่ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่พร้อมเสิร์ฟ ทุกๆ เช้า


20

GADGET

GoPro HERO 3+

SHOW

เฟลิกซ์ เบาม์การ์ตเนอร์ คือผูช้ ายทีท่ า้ ทายความตาย และสร้างสถิตเิ ป็นนักกระโดดร่มชูชพี ทีส่ ามารถ กระโดดจากชัน้ บรรยากาศสูงทีส่ ดุ ในโลก โดยมีความสูงถึง 39,000 เมตร เมือ่ ปี 2012 และอุปกรณ์ทอี่ ยูต่ ดิ ตัว เขาตั้งแต่ลอยตัวเหนือพื้นดินจนร่อนลงกลับมาที่พื้นโลกอีกครั้งก็คือกล้องถ่ายวิดีโอขนาดจิ๋วของ GoPro นัน่ เอง นีค่ งเป็นสิง่ ยืนยันความทนทายาดของกล้องตัวนีว้ า่ อึดขนาดไหน ส่วนในด้านของการถ่ายภาพนัน้ GoPro HERO 3+ ก็ปรับปรุงพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเดิม (ตัวที่เฟลิกซ์เหน็บเอาไว้เป็นรุ่นที่ 2) ด้วยการถ่ายคลิป ได้ระดับ Full HD 1080P/60 และ 720P/120 FPS พร้อม Wi-Fi ในตัวส�าหรับใช้งานรีโมตคอนโทรลไร้สาย หรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน และเอาไปใช้ด�าน�้าได้ลึกถึง 60 เมตร GoPro HERO 3+ ราคาประมาณ 14,500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gopro.com

MOVIE

MUSIC

Chocolatre : Toi Toi Toi

“วง Chocolatre เป็นวงดนตรีญปี่ นุ่ คุณภาพทีค่ นไทยอาจไม่คอ่ ยรูจ้ กั เท่าไหร่นกั ซึง่ ถ้าใครได้ลองฟัง จะรู้ว่าเพลงของเขาเพราะมาก ฟังสบายๆ เพลินๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ดีเลยทีเดียว โดยนักร้องจะเป็นผูห้ ญิงทีร่ อ้ งและเล่นเปียโนเหมือนเราเอง นักร้องน�าคนนีเ้ ลยเป็นไอดอลของเรา เพราะเขา เก่งและน่ารักมาก แต่เราจะไม่เคยได้เห็นหน้าเขาผ่านมิวสิกวิดโี อเลย เพราะเอ็มวีของเขาจะเป็นการ์ตนู สีไม้ ทั้งหมด ซึ่งนักร้องน�าจะเป็นคนวาดเองมาตั้งแต่อัลบั้มแรก และอัลบั้มล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อ ปลายปีที่แล้ว คือ Toi Toi Toi ที่ไม่ว่าคนฟังจะรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่า แต่เชื่อว่าถ้าลองได้ฟังเพลงของ พวกเขา และดูเอ็มวีไปด้วย จะต้องชอบ Chocolatre แน่ๆ” สามารถติดตามผลงานของวง Chocolatre ได้ทาง www.youtube.com และซื้อได้ทาง Music Store ของ iTunes เลือกให้โดย : ‘เพลง’ - ต้องตา จิตดี นักร้องน�า วง Plastic Plastic

Her

“Her เป็นหนังทีโ่ รแมนติก และมีความน่าสนใจ ในพล็ อ ตเรื่ อ งอย่ า งสู ง ซึ่ ง ประเด็ น ที่ บ อกว่ า คน จะมีความรักกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์นนั้ แทบเป็นไป ไม่ได้เลย แต่หนังก็สามารถ เล่าเรื่องและท�าให้เราเชื่อ ว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ นั้ น เป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างมาก คนดูจะรูส้ กึ ร่วมหรือเห็นอก เห็ น ใจ และคล้ อ ยตาม ไปกับตัวละคร คอยเอาใจ ช่วยในความสัมพันธ์ของ มนุษย์กบั ระบบปฏิบตั กิ าร และงานด้ า นภาพนั้ น ท�างานคูก่ บั เนือ้ หาได้ดมี าก ผูก้ า� กับจงใจให้ความชัดลึก ของการ ถ่า ยภา พ ซึ่ ง สอดคล้องกับเนื้อหาที่ว่า ด้วยความเป็นส่วนตัวของ ตั ว ละคร ตั ว หนั ง ยั ง ทิ้ ง ช่ อ งว่ า งให้ ค นดู คิ ด ต่ อ ด้ ว ยว่ า มี นั ย ยะเกี่ ย วกั บ ศาสนาสอดแทรกไว้ ใ น เรื่องนี้ด้วยหรือไม่” Her น� า แสดงโดย โจควิ น ฟีนิกซ์, เอมี อดัมส์ และ เสี ย งของ สการ์ เ ล็ ต ต์ โจแฮนสัน เลือกให้โดย : ประวิท ย์ แต่ ง อั ก ษ ร นั ก วิ จ า ร ณ ์ ภาพยนตร์

MAGAZINE

ELLE Men

ถ้าใครอยากเห็นใบหน้าหล่อๆ ของหนุ่มเซ็กซี่อย่าง จัสติน ทิมเบอร์เลก บนแผงหนังสือ ก็ขอบอกเลยว่าอย่าลืมซื้อ ELLE Men ฉบับเดือนกุมภาพันธ์มาไว้ในครอบครอง เพราะไม่ใช่แค่เพียงหน้าปกเท่านั้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลในฉบับนี้ล้วนแต่อัดแน่นไปด้วย ความเซ็กซี่แบบแมนๆ เพราะมันคือ Sex Issue ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเซ็กซ์ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องของชาย-หญิง แต่จะเกี่ยวพันไปถึงโลก ของธุรกิจด้วย และยังแนะน�าหนุ่มๆ ให้ร้จู กั แง่มมุ การบริหาร sex appeal ของตัวเองให้ฮอตไปตามๆ กัน ตัง้ แต่ 15 Exercises to Orgasm, 7 เรื่องก�ากวมของถุงยาง หรือจะเป็นเรื่องของเทรนด์ ก็จะมาน�าเสนอ Womanizer Looks ที่ให้คุณได้เรียนรู้การแต่งตัวดึงดูดสาวๆ แบบไม่เสียลุค พร้อมกับเรื่องราวอีกมากมายที่น่าจะโดนใจหนุ่มๆ อย่างแน่นอน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องอื่นๆ เลยในเล่มนี้ เพราะยังมี เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อีกมากเช่นเคย ตามสไตล์ของ ELLE Men

Pianoman Concert (007 Notes)

คอนเสิรต์ เต็มรูปแบบของ ‘โต๋’ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร นักร้องนักเปียโนคุณภาพที่ เติบโตในแวดวงเพลงมากว่า 10 ปี ขึน้ เวทีคราวนีเ้ ขาจะมา ในมาดสายลับสุดเท่ทมี่ เี สียง เปียโนเพราะๆ เป็นอาวุธคูใ่ จ พร้อมกับเพลงฮิตมากมาย จากอัลบั้มเดี่ยว 3 อัลบั้ม ของเขาทีป่ ระสบความส�าเร็จ อย่างล้นหลาม และกวาด รางวัลมาแล้วหลายเวที ทั้ง Tor+ Living in C Major, Tor+ Munk และ Tor+ Where is LOVE พร้อมแขกรับเชิญทีจ่ ะ มาเพิ่มเสียงกรี๊ดให้กระหึ่ม ฮอลล์ ทั้ง ซิน Singular, ป๊อป ปองกูล, ญาญ่า หญิง รวมถึง แ ข ก รั บ เ ชิ ญ สุ ด พิ เ ศ ษ ที่ เตรียมตัวไปเซอร์ไพรส์แฟนๆ บนเวทีอีกหลายคน เต็มอิ่ม กับเพลงเพราะๆ ของเขาได้ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคมนี้ ที่อิมแพ็กอารีนา เมืองทองธานี บัตรราคา 1,000 / 2,000 / 2,500 และ 3,000 บาท จองบัตรด่วนที่ไทยทิกเก็ตเ ม เ จ อ ร ์ ทุ ก ส า ข า ห รื อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ที่ www.thaiticketmajor.com และ www.bectero.com

BOOK

ปัจจัยที่ 5 Happy Story

ถ้าปัจจัย 4 คือสิ่งส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์ทุกคนด�ารงชีวิตอยู่ได้บนโลกใบนี้ ปัจจัยที่ 5 เล่มนี้ก็คือส่วนเติมเต็มส�าคัญที่จะท�าให้ชีวิตคนเราแฮปปี้ลั้นลายิ่งกว่าเดิม บนโลกที่อยู่ยากขึ้นทุกวัน หนังสือเล่มนี้เป็นการกลับมาจับงานเขียนอีกครั้งของ ‘กาละแมร์’ - พัชรศรี เบญจมาศ ผู้หญิงเก่งที่เรียกรอยยิ้มบนใบหน้าได้ตลอดเวลา โดยเธอจะส่งต่อข้อคิดดีๆ ที่จะท�าให้เราได้รู้จัก เข้าใจ และจัดการกับปัจจัยที่ 5 ที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อชีวิตและจิตวิญญาณของเราทุกคน แต่มักจะถูกมองข้าม ไปอย่ างน่ าเสียดาย ถือ เป็ น หนัง สือ how to สร้ า งสุข ที่อ ่ า นไปยิ้ม ไปได้ อ ย่ า งสบายๆ ด้ ว ยลีล าภาษาสนุก ๆ สอดแทรกอารมณ์ ขัน ตามสไตล์ ข องเธอเอง มาค้นหาปัจจัยที่ 5 ของตัวคุณได้แล้วที่ร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป


21

RESTAURANT รวม 100 บทสัมภาษณ์คดั สรร เข้มข้น ทีเ่ คยตีพมิ พ์ ในนิต ยสารแจกฟรีรายสัป ดาห์ a day BULLETIN มาตลอดระยะเวลา 5 ปี เนือ้ หาแบ่งเป็น 4 เล่ม ครอบคลุม ทุกประเด็นจากปากคำาของบุคคลหลากหลายวงการ ที่เคยขึ้นปกและสร้างความฮือฮาจากบทสัมภาษณ์หลัก ประจำา เล่ม ของ a day BULLETIN ที่ต รงไปตรงมา ทัง้ คำาถามและคำาตอบพร้อมต่อยอดการตัง้ คำาถามให้กบั สังคมในมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย พร้อมให้คุณ เลือกอ่านแบบเต็มอิม่ แล้ววันนี้ In Talk, We Trust เพราะเรา เชื่อในการพูดคุยอย่างมีเหตุผล

THE INFLUENCER 99 Rest Backyard Cafe

ร้านอาหารสไตล์สวนหลังบ้านที่แฝงตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ย่านพระราม 9 ก�าลังรอให้คุณแวะมาเยี่ยมเยียนด้วยเมนูสุดแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพ ซึง่ ตอนนีท้ างร้านก�าลังมีโครงการ ‘FOOD 4 GOOD พีอ่ มิ่ ท้อง น้องอิม่ ด้วย’ โดยมีเมนูสขุ ภาพทีท่ างร้านจะบริจาคเงิน 10 บาทต่อจาน ให้กบั มูลนิธทิ ที่ า� งาน ด้านเด็กและเยาวชน เราจึงไม่อยากให้คณ ุ พลาดการร่วมกิจกรรมนี้ โดยเมนูทที่ างร้านน�าเสนอ ได้แก่ เมีย่ งชะพลูทนู า ทีเ่ ด็ดใบชะพลูสดๆ มาจากหลังร้าน รับรองว่าสะอาดปลอดสารพิษแน่นอน หรือจะลอง Organic New Season’s Mixed Green Salad สลัดผักออร์แกนิกเสิร์ฟพร้อมไข่ลวกอุณหภูมิต�่า เพือ่ รักษาคุณค่าทางโภชนาการเอาไว้ให้มากทีส่ ดุ เสร็จจากการรองท้องแล้วก็ตอ้ งต่อด้วยอาหารจานหลัก Pan-Roasted Atlantic Salmon with Spinach and Market Vegetables ปลาแซลมอนทีผ่ า่ นความร้อนก�าลังดีจนกรอบนอกนุม่ ใน และถ้าใครทีช่ วี ติ ขาดหวานไม่ได้ เราแนะน�าให้ลองสัง่ เมนูของหวาน ของที่นี่ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ร้าน 99 Rest Backyard Cafe เปิดบริการ 11.00-23.00 น. ปิดวันจันทร์ โทร. 0-2300-4339

PRODUCT

COSMETIC

H Bella by Watsons

Jawbone - MINI Jambox

ล�าโพงไร้สายที่มีจุดขายอยู่ที่สีสันเจ็บจี๊ดสดใส ที่จะช่วยเพิ่มสุดยอดพลังเสียงให้กับสมาร์ตโฟนของคุณผ่านบลูทูธ ซึง่ สามารถพกพาไปใช้ได้สะดวกทุกที่ ทุกสถานการณ์ นอกจากจะโดดเด่นทีส่ สี นั บาดใจแล้ว ล�าโพงชิน้ นีย้ งั มาพร้อมกับ โครงและแผงหน้าที่ผลิตจากอะลูมิเนียมชั้นดีชิ้นเดียว แข็งแรงคงทน แถมยังมาพร้อมกับดีไซน์สุดล�้า ไม่เหมือนใคร มินิ แจมบ็อกซ์ น�้าหนักเบาเพียง 255 กรัม ด้านในตู้ล�าโพงสุญญากาศมาพร้อมกับไดรเวอร์นีโอดิเมียมที่มีนา�้ หนักเบา และให้พลังเสียงที่มากกว่า ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 10 ชั่วโมง และสแตนด์บายได้ยาวนานถึง 75 ชั่วโมงต่อการชาร์จ เพียง 1 ครั้ง แถมยังเพิ่มความสนุกให้กับการฟังเพลงโปรดด้วย Jawbone app ที่พัฒนามาให้ใช้กันแบบฟรีๆ ในระบบ iOS และ Android มี 6 สีให้เลือก ราคา 7,490 บาท หาซื้อได้แล้วที่ Jawbone.com หรือร้าน iStudio, .life (dotlife), MungKongGadget, Jaymart และ Powerbuy

GIVE

ร่วมสนับสนุนโรงสีชุมชน

ในขณะที่ประเด็นจ�าน�าข้าวก�าลังเป็นกระแสร้อนแรง เราจึงอยากลองชวนคุณมาท�าความรู้จักกับ ‘ข้าว’ ทีเ่ ราคนไทยบริโภคกันอยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วัน โดยเว็บไซต์เทใจ.com ซึง่ เป็นเว็บไซต์ทเี่ ป็นตัวกลางในการท�าโครงการดีๆ ก�าลังมีการระดมทุนในการสร้างโรงสีชมุ ชนเพือ่ ข้าวอินทรียพ์ นั ธุท์ อ้ งถิน่ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ โดยจะน�าเงินทีไ่ ด้ไปจัดซือ้ เครื่องสีข้าวกล้องอินทรีย์ ยุ้งข้าวขนาดย่อม และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://taejai.com/projects/4887 นอกจากนี้ หากบริจาคเงิน 1,000 บาทขึ้นไป รับข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์พื้นเมือง 1 กิโลกรัม จากเจ้าของโครงการอีกด้วย

คงไม่มสี าวๆ คนไหนทีจ่ ะ ห้ามใจได้กบั ครีมทาผิวหอมๆ เพราะเจอเมือ่ ไหร่เป็นต้องซือ้ เอาไว้ตดิ กระเป๋า จะได้หยิบใช้ แบบทั น ท่ ว งที ซึ่ ง วั ต สั น ร้านเพื่อสุขภาพและความงาม ก็แสนจะรูใ้ จ เพิง่ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ H Bella by Watsons กับ 3 สูตรใหม่ Verbena & Malted Barley, Rose & Mixed Berry, Strawberry & Cinnamon โดย ประกอบด้วย ชาวเวอร์ครีม, บอดี้ โพลิช, บอดี้ โลชั น , แฮนด์ ครีม และที่พิเศษสุด บอดี้ เซรั ม เซรัมบ�ารุงผิว สูตรเข้มข้น เหมาะกั บ ทุ ก สภาพผิ ว ให้ ค วามชุ ่ ม ชื่น อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย การผสานไฮยารูโรนิก แอซิด สารให้ ค วามชุ ่ ม ชื้ น ถึ ง ผิ ว ชั้ น ใน ที่ ม ากถึ ง 50 เท่ า ใครชอบกลิ่ น ไหนลองแวะ เลือกชมกันได้เลยทีร่ า้ นวัตสัน ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ติดตาม รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.watsons.com

บทสัมภาษณ์บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ขับไล่ความว้าวุ่น เกื้อหนุนความฝัน

THE MASTER

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร

THE OBSERVER

บทสัมภาษณ์บุคคลที่เฝ้าสังเกต ปรากฏการณ์หลากหลายในสังคมอุดมปัญหา เพื่อค้นหาปัญญาและคำาตอบร่วมกัน

THE THINKER

บทสัมภาษณ์นักคิดที่มีบทบาท ต่อสังคมในทุกแง่มุม


22

SHOPPING!

แก้วมัคลายม้า จาก Starbucks

ผ้ากันเปื้อน จาก Index

ถุงมือ และผ้าจับของร้อน จาก Index

ชุดจานใส่อาหาร จาก Index

ถาด และโถแก้ว จาก Index

โถใส่เส้นพาสต้า จาก Index

ที่ชงชาและกาแฟ จาก IKEA

The Magic Kitchen

กาต้มกาแฟไฟฟ้า จาก Electrolux

ความหอมกรุ่นของเมนูพาสต้าที่เพิ่งทำาเสร็จใหม่ๆ ผสมผสานเข้ากับกลิ่นหอมๆ ของกาแฟ อาราบิก้ารสเข้มในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นั้น เป็นความสุขที่น่าพิศวงอย่างยิ่ง ราวกับมีใคร มาร่ายมนต์สะกดใส่เอาไว้ในห้องครัว เพราะเพียงแค่หันไปมองเหล่าเครื่องไม้เครื่องมือ ที่สแตนด์บายรอคุณอยู่ รู้ตัวอีกทีก็เผลอละลายเนยลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้ว

กาต้มน้ำาไฟฟ้า จาก Electrolux

เครื่องคั้นน้ำาผลไม้ จาก Electrolux

เตาไฟฟ้า จาก Electrolux เครื่องปิ้งขนมปัง จาก Electrolux กาต้มน้ำา จาก IKEA

WHERE IKEA ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา Index ที่ Index Living Mall ทุกสาขา Starbucks ที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ทุกสาขา Electrolux ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำา เครื่องจับเวลา จาก IKEA


24

CALENDAR FRI

MON

TUE

Design Plant 1.5

Wave of Life

นิทรรศการ ‘Design Plant 1.5’ โดย Design PLANT กลุ่มนักออกแบบ เฟอร์นิเจอร์หัวก้าวหน้า นิทรรศการครัง้ นีจ้ ะท�าให้ เราเห็ น ถึ ง ทิ ศ ทางและ ภาพรวมของงาน ออกแบบและอุตสาหกรรม เฟอร์นเิ จอร์ไทยในอนาคต ได้ เ ป็ น อย่ า งดี วั น นี้ ถึ ง 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ Pod Hostel Cafe Designshop ถ.พหลโยธิน โทร. 09-5449-8698

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘Wave of Life’ โดย จุมพล อุ ท โ ย ภ า ศ น� า เ ส น อ ผลงานประติ ม ากรรม ที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น ด้ ว ยไม้ ภายใต้ แ นวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ซึ่งด�ารงอยู่ร่วมกันอย่าง สอดประสานและเอือ้ อาศัย ซึ่ ง กั น และกั น วั น นี้ ถึ ง 2 มี น า ค ม 2 5 5 7 ณ อาร์ เ ดลเธิ ร ์ ด เพลส แกลเลอรี ซอยทองหล่อ 10 โทร. 0-2422-2092 (เว้ น วันจันทร์)

WED

THU

La Belle Personne

Japanese Film Festival 2014

เชิ ญ ชมภาพยนตร์ ฝรั่งเศสเรื่อง ‘La Belle Personne’ จูนี วัย 16 ปี เข้ า เรี ย นในโรงเรี ย น มัธยมแห่งใหม่ และถูก ห้อมล้อมเอาใจและยอม ตกลงเป็นแฟนกับเด็กผูช้ าย คนหนึง่ ในกลุม่ แต่ไม่นาน หลังจากนั้นเธอได้เผชิญ กับความรักครัง้ ใหญ่ทมี่ า จากครูสอนภาษาอิตาเลียน ของเธอ ชมฟรี วันนี ้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคมฝรัง่ เศส กรุงเทพ โทร. 0-2670-4231

เทศกาลภาพยนตร์ ญี่ปุ่น ‘Japanese Film Festival 2014’ น�าเสนอ ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั น หลากหลายรสชาติ อาทิ The Girl Who Leapt Through Time, Colorful, The Garden of Words ฯลฯ วัน นี้ถึง 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ โรงภาพยนตร์ ลิ โ ด้ สยามสแควร์ ติ ด ตาม รอบฉายได้ท ี่ www.jfbkk. or.th

POP by TCDCCONNECT

พบกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สร้ า งสรรค์ ห ลากหลาย รู ป แบบจากกว่ า 30 แบรนด์ไทย ใน ‘POP by TCDCCONNECT ตอน Love Your Local’ ที่ล้วน มีแรงบันดาลใจแรกเริ่ม มาจากวัสดุท้องถิ่น แล้ว น�ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยการออกแบบ วันนีถ้ งึ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ โถงทางเข้าและห้อง เวิร ์ ก ช็อ ป TCDC, ชั้น 6 ดิ เอ็ ม โพเรี ย ม โทร. 0-2664-8448 (เว้นวันจันทร์)

15 16 SAT

SUN

V DAY OUT A Day Out Not to Miss

My name OHM

ค�่ า คื น ปาร์ ตี้ ที่ คุ ณ ไม่ควรพลาด กับคอนเสิรต์ สุดชิค ‘V DAY OUT A Day Out Not to Miss’ พบกับ ศิลปินสุดฮอต อาทิ Slot Machine, Flure ฯลฯ รวมถึง ดีเจชั้นแนวหน้าของไทย และ Albert Neve ดีเจชือ่ ดัง ระดับโลก ทีจ่ ะพาคุณขยับ ไปกับซาวนด์ดนตรีปาร์ตี้ สุ ด เหวี่ ย ง วั น นี้ เวลา 17.00 น. ณ เซนเท็นเนียล พ า ร ์ ก เ ข า ต ะ เ กี ย บ จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘My name OHM’ โดย อัจฉริยา ทองดี น�าเสนอ ผลงานศิลปะสือ่ ผสมสิง่ ทอ ที่ ไ ด้ แ รงบั น ดาลใจจาก ธรรมชาติรอบข้าง โดย การใช้ เ ทคนิ ค การทอ เป็นสื่อในการแสดงออก ทางความคิดผ่านเส้นใย ผสมผสานกั บ การเย็ บ ปัก ปะ ตกแต่งด้วยเลือ่ มพรายของลูกปัด วันนี้ถึง 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ มูนซีกเกอร์แกลเลอรี ซอยทองหล่อ 20 โทร. 0-2711-7499 (เว้นวันพุธ)


26

THE TRIP

FALLING FOR CHIANGMAI: THE ARTISTIC TOWN เรื่อง : ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ภาพ : ณัฐพงษ์ ทิมแตง

ในช่วงเวลาทีห่ นาวเย็นทีส่ ดุ ในรอบหลายปีของประเทศไทย หากใครไม่ได้ไปเยือนเมืองเหนือ ก็นบั ว่าน่าเสียดายมาก เราก็เลยปลืม้ ใจสุดๆ ที่ได้ไปเทีย่ วเชียงใหม่กบั ทริป ฉายแสง แปลงศิลป์ - รัก(ณ)เชียงใหม่ ทีจ่ ดั ขึน้ โดยนิตยสาร a day ร่วมกับ ททท. ที่ได้รวมเอาพลพรรคสุดติสต์กว่า 40 ชีวติ ไปเทีย่ วเหนือด้วยกัน ซึง่ ไม่ใช่การเทีย่ วแบบเดิมๆ ทีใ่ ครๆ ก็ ไปกัน แต่จะเป็นการท่องเทีย่ ว เชิงศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับสูดอากาศดีๆ ดูของสวยๆ งามๆ ให้ชาวทริปได้รู้จักและหลงรัก เชียงใหม่มากขึ้นในฐานะเมืองแห่งศิลปะ ที่พอนึกถึงก็จะอยากไปอีกอยู่วันยังค�่า

Friday, 24th January Vintage Passion

• พอไปถึงเชียงใหม่กนั เรียบร้อยแล้ว ในเช้าวันศุกร์ ชาวทริปก็ไปรวมพลกันที่โลเกชันยอดนิยมของ เชียงใหม่ นั่นก็คือประตูท่าแพ ก่อนที่จะพากัน ปั่นจักรยานท่ามกลางอากาศเย็นๆ ในยามเช้า เพือ่ ชมบ้านเมืองและสถาปัตยกรรมล้านนารอบๆ คูเมือง แล้วไปแวะสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองทีว่ ดั เจดียห์ ลวง เดินเท้าต่อไปพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ล้านนา ที่ได้ อาจารย์ จุลพร นันทพานิช มาบรรยายเรื่อง สถาปัตยกรรมและเกร็ดความรูเ้ กีย่ วกับชาวล้านนา ให้เราฟัง ซึง่ บรรดาคนรักศิลปะอย่างเราๆ รวมถึง ‘แป้งโกะ’ ศิลปินสาวทีม่ าช่วยเต็มเติมความสดใส ให้ทริปนี้ ต่างก็นั่งฟังกันตาแป๋ว เพื่อจะดื่มด�า่ กับ บรรยากาศเมืองล้านนากันให้เต็มอิ่ม • และเพือ่ ไม่ให้ขาดตอน พวกเราก็เดินเท้ากันต่อ ไปยังหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกคน เข้าไปเยี่ยมชมความงามทางศิลปะแบบล้านนา กันแบบใกล้ชดิ ซึง่ ทุกคนก็เดินชมกันทุกซอกทุกมุม พร้อมเติมความเข้าใจในสิ่งที่เห็นโดยผู้บรรยาย ชาวเชียงใหม่แท้ๆ ให้อารมณ์เหมือนกับหลุดไปอยู่ ในเมืองล้านนาสมัยโบราณเลยหนาเจ้า • ส�าหรับทริปนี้ ผูร้ ว่ มทริปแต่ละคนจะถูกแบ่งไปอยู่ กลุม่ ต่างๆ ในชือ่ ทีท่ กุ คนจะได้ตามหาความหมาย ไปด้วยกันเช่น ต๋าแหลว แฮกนา จ๊อย ฯลฯ ฟังแล้ว ได้อารมณ์ล้านนาเป็นที่สุด และในฐานะที่เป็น

ทริปแห่งความรัก เราก็ได้เห็นทัง้ คนทีม่ ากับเพือ่ น คนรัก และน่ารักสุดๆ กับการพาคุณแม่มาร่วมทริป ด้วย • พออิ่มหมีพีมันกับอาหารกลางวันกันแล้ว เราก็ ไปต่อกันที่ TCDC เชียงใหม่ เพื่อชมหนังสั้นตั้งแต่ สมัยเรียนของ ‘มะเดี่ยว’ - ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้ก�ากับชื่อดัง ที่เรียกร้อยยิ้มจากทุกคนได้ด้วย หนังสัน้ ยุคแรกของเขาทีเ่ ต็มไปด้วยภาษาเหนือแท้ๆ ก่อนจะเข้าไปชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ทีบ่ อกได้ว่าเจ๋ง ไม่แพ้ในกรุงเทพฯ เลย ชาวทริปทุกคนต่างก็คน้ หา หนังสือมาเติมไฟให้ตวั เองกันคนละนิด แล้วก็ยา้ ย กันไปชมนิทรรศการ ‘อะไรอยู่ในเส้น’ ที่รวบรวม อาหารเส้นทุกสัญชาติทุกรูปแบบมาไว้ที่นี่ที่เดียว • หลังจากนั้นพวกเราก็มุ่งหน้าออกจากตัวเมือง เดินทางเลาะเลียบขุนเขาเข้าไปยัง ‘สวนทูนอิน’ บ้านของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ นักเขียนพญาอินทรี ผู้ล่วงลับ ที่เราจะได้ไปซึมซับบรรยากาศแห่ง ความสงบและสวยงามท่ามกลางป่าเขา แล้วยัง ได้ชิมอาหารอร่อยฝีมือ คุณสุมาลี วงษ์สวรรค์ ภรรยาสุดรักของคุณ’รงค์ เช่น ม้าฮ่อ ทีห่ าชิมได้ยาก แล้วทุกคนยังได้ฝึกท�าไส้อั่ว พร้อมปิ้งกินกันสดๆ นับเป็นมื้ออาหารค�า่ ที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ • เมือ่ ลงจากเขาแล้ว ทุกคนก็เดินทางกลับโรงแรม กันโดยสวัสดิภาพ ใครทีย่ งั ไหวก็ไปท่องราตรีกนั ต่อ โดยเกือบลืมว่าวันรุง่ ขึน้ ต้องตืน่ เช้าเพือ่ ตะลุยเชียงใหม่ พร้อมแง่มุมสวยงามทางศิลปะกันอีกวันหนึ่ง


27

TRIVIA: THE ART PLACES IN CHIANGMAI Saturday, 25th January Creative Culture

• ในวันนีท้ กุ คนถูกแบ่งออกเป็นสองกลุม่ โดยกลุม่ แรกได้ไปเปิดหูเปิดตากันทีบ่ า้ นสุดสร้างสรรค์ของ อาจารย์ไทวิจติ พึง่ เกษมสมบูรณ์ ทีท่ า� ได้หายง่วง ได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่ไปถึง กับการเรียนศิลป์แบบ อินเตอร์ ทีส่ ามารถหยิบจับสิง่ ของรอบๆ ตัวมาแปลง เป็นงานศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากเรา จะได้เห็นบ้านสวยๆ การจัดสวนที่แปลกตา และ สิ่งประดิษฐ์ล�้าๆ แล้ว ชาวทริปยังได้ลองร่างแบบ ผลงานของตัวเองตามโจทย์ทไี่ ด้รบั เชือ่ ว่าถ้ามีเวลา มากอีกนิด คงมีน้องๆ หลายคนที่ลงมือประดิษฐ์ ผลงานเจ๋งๆ จนส�าเร็จกันตรงนั้นเลยทีเดียว • ไปต่อกันที่ ‘C.A.P. Studio’ ซึง่ เป็นสตูดโิ อภาพพิมพ์ ของ อาจารย์กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ศิลปินดีกรี นักเรียนนอกผูส้ บื สานศิลปะภาพพิมพ์ให้เราได้รจู้ กั แง่มมุ ของศิลปะทีท่ กุ คนอาจไม่เคยคุน้ กันมาก่อน โดยทุกคนได้ทึ่งและตื่นตากับศิลปะภาพพิมพ์ สุดเท่นับร้อยชิ้น และยังได้เติมแรงบันดาลใจใน งานศิลป์กบั เรือ่ งราวทีอ่ าจารย์กติ กิ ้องได้บอกเล่า ให้ เ ราฟั ง นั บ ตั้ ง แต่ เ ขาเริ่ ม เปิ ด สตู ดิ โ อวั น แรก ทั้งที่มีเงินทุนอยู่เพียงน้อยนิด • มื้ออาหารกลางวันของวันนี้ เราได้ไปร่วมทาน ขัน โตกอัน เป็น เอกลัก ษณ์ข องเมืองเหนือกัน ที่ ‘ชุมชนวัดไร่กองขิง’ โดยมีพปี่ า้ น้าอาในชุดพืน้ เมือง มาวนเวียนรับรองพวกเรากันได้ไม่ขาด และยังมี

น้องๆ เยาวชนของหมู่บ้านมาท�าการแสดงศิลปะ การแสดงให้เราได้ชมกันระหว่างทานข้าว ทีส่ า� คัญ คือน้องๆ ชาวทริปที่คันไม้คันมืออยากปล่อยของ กันเต็มแก่ ก็ได้เรียนรูท้ กั ษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับ คุณมาลัย สัญกาย ทีม่ าแนะน�าการออกแบบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหอมให้มีรูปลักษณ์น่าสนใจ มากขึ้น ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบผลงานกันอย่างหลากหลาย ให้ชาวบ้าน ได้ลองหยิบไอเดียไปต่อยอด พร้อมคอมเมนต์ สนุกๆ จากแม่หลวงของชุมชนวัดไร่กองขิงอีกด้วย • หลังจากได้เข้าสู่บรรยากาศพื้นเมืองล้านนากัน สุดฤทธิ์แล้ว ก็เปลี่ยนอารมณ์ไปที่ Koland Cafe บนถนนนิ ม มานเหมิ น ทร์ ซึ่ ง เป็ น ร้ า นอาหาร สวยเก๋สไตล์ Chinese Chic ที่ทุกคนต่างพร้อมใจ กันหยิบกล้องถ่ายรูปมากดชัตเตอร์กนั รัวๆ จนครบ ทุกมุมร้าน ก่อนจะไปฟังเรื่องศิลป์ อินกับศิลปะ

การจัดอาหาร กับคุณกุ่ยและคุณยศเจ้าของร้าน ซึ่ ง การจะทานอาหารเย็ น ที่ นี่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย เพราะทุกคนต้องผ่านการเวิร์กช็อปจัดอาหาร บนจานของตัวเอง ทีม่ อี าหารพืน้ เมือง อาหารฟิวชัน และมีใบไม้ดอกไม้ให้ประดับประดาสวยๆ แถมยัง กินได้อีกต่างหาก เราได้ลองชิมดอกแพนซีกับ พืชพรรณแปลกตากันก็ที่นี่นี่เอง • ปิดท้ายวันแห่งความสร้างสรรค์กนั ทีถ่ นนคนเดิน วั ว ลายที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยข้ า วของเครื่ อ งใช้ ฝ ี มื อ นักออกแบบชาวเชียงใหม่ รวมถึงอาหารการกิน ทีล่ ะลานตา ให้ทกุ คนได้ซอื้ ของฝากกันแบบเลือก ไม่ถูก ก่อนจะเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อน และเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น ทั้งที่ใจของหลายๆ คนยังคงติดอยู่ที่เชียงใหม่ ไม่อยากกลับกันเลย สักคน

ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของน้องๆ ผู้ร่วมทริป

• ประตูท่าแพ หรือในอีกชื่อคือประตู เชียงเรือก ตั้งอยู่ในเขคคูเมืองเก่า เป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชัน้ ในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบนั เป็นประตูเดียวเมืองเพียงแห่งเดียว ทีม่ บี านประตู โดยถูกสร้างขึน้ ครัง้ แรกใน รัชสมัยพญามังรายมหาราช และต่อมา เทศบาลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากร ได้ร่วมกันสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2528 • หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตัง้ อยูบ่ นถนนพระปกเกล้า ใกล้วดั พระสิงห์ บริเ วณที่ตั้ง เคยเป็ น สะดือ เมือ งตั้ง แต่ สมัยพญามังราย ปัจจุบนั เป็นพิพธิ ภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาและ วิถีชีวิตของเมื อ งเชี ย งใหม่ ตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ • TCDC เชียงใหม่ ศูนย์กลางความรู้ ด้านการออกแบบและบ่มเพาะความคิด สร้างสรรค์อย่างครบวงจรแห่งแรกใน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีทั้งห้องสมุด เฉพาะด้านการออกแบบ ห้องสมุดวัสดุ เพือ่ การออกแบบ การจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานออกแบบ จนถึ ง กิ จ กรรม สัมมนาและการฝึกอบรมด้านการออกแบบ • สวนทูนอิน สถานทีพ่ า� นักอันยาวนาน ของนักเขียนผู้เป็นศิลปินแห่งชาติ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ตั้งอยู่บนภูเขาของอ�าเภอ แม่ ริ ม ปั จ จุ บั น อยู ่ ใ นความดู แ ลของ คุณสุมาลี วงษ์สวรรค์ ภรรยาของคุณ’รงค์ ที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็น ร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศสวยงาม ของขุนเขา • บ้านอาจารย์ไทวิจิต บ้านที่เป็นทั้ง ที่ท�างาน และสถานที่รวบรวมผลงาน functional object ของ อาจารย์ไทวิจิต พึง่ เกษมสมบูรณ์ มีการตกแต่งตามสไตล์ ของอาจารย์ไทวิจิตเอง • C.A.P. Studio หรือ Chiangmai Art on Paper Studio ตั้งอยู่บนถนน นิมมานเหมินทร์ สตูดโิ อภาพพิมพ์ซงึ่ เป็น พื้นที่สะสมและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ภาพพิมพ์ ก่อตัง้ ขึน้ โดย อาจารย์กติ กิ ้อง ติลกวัฒโนทัย โดยผูส้ นใจสามารถเข้าชม ผลงานและกระบวนการท�างานได้ • ชุมชนบ้านไร่กองขิง ตั้งอยู่ในต�าบล หนองควาย อ�าเภอหางดง เป็นชุมชน ต้นแบบของการพัฒนาภูมปิ ญ ั ญาชาวบ้าน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชุ ม ชน โดยมี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขึ้ น ชื่ อ คื อ สมุ น ไพรหอม พื้ น เมื อ ง ซึ่ ง ถู ก น� า มาดั ด แปลงอย่ า ง สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย • Koland Cafe ร้านอาหารที่ตกแต่ง ตามแบบจีนร่วมสมัยบนถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 1 ขายอาหารโฮมเมด และ อาหารออร์ แ กนิ ก แบบฟิ ว ชั น ระหว่ า ง อาหารพื้ น เมื อ งกั บ อาหารตะวั น ตก พร้อมมีเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งทั้งแบบ แฮนด์เมด และของสั่งท�าพิเศษในสไตล์ อันเป็นเอกลักษณ์


30

NEVER ENDING MEMORY เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

คงไม่มีใครอยากเก็บเรื่องราวที่ไม่ดีเอาไว้ กับตัวเอง แต่ความทรงจ�าที่ดีนั้นคงต้องอาศัย องค์ประกอบมากมาย ที่จะหล่อหลอมขึ้นมา เป็นความรูส้ กึ ดีๆ อันเป็นประตูบานส�าคัญทีเ่ ปิด ไปสู่ความสุข การสร้างอาคารก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราเลือก วัสดุที่ดี เติมความเอาใจใส่ในแต่ละชั้นของ การก่ อ สร้ า ง ตั ว อาคารก็ จ ะแข็ ง แรงมั่ น คง พร้ อ มจะถ่ า ยทอดประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู้อยู่อาศัย และนี่คือเหตุผลหลักของ ถวนันท์ ธเนศเดชสุนทร Managing Director แห่ง d well grand asset ที่ตั้งมั่นในการท�าคอนโดมิเนียม ทีแ่ สนอบอุน่ ขึน้ มาในชือ่ D’Memoria-Phaholyothin 8 “โครงการนี้ว่าด้วยเรื่องของความทรงจ�า เพราะพื้นที่ในละแวกนี้ล้อมรอบไปด้วยบ้าน

ที่เป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งเก่าแก่และผูกพันกัน มานาน รวมไปถึงความเงียบสงบ และต้นไม้ ใหญ่ ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของเราจึงเป็นคนที่ อายุประมาณ 35 ปีขนึ้ ไป อาจจะเป็นคนทีย่ งั โสด อยู่ หรือคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันและก�าลังมองหา ที่อยู่อาศัยส�าหรับการลงหลักปักฐานให้ชีวิต โดยที่ อ ยู ่ ไ ม่ ไ กลจากบ้ า นของตั ว เองมากนั ก ยังสามารถไปมาหาสู่กับครอบครัวของตัวเอง ได้ หรือคนทีท่ า� งานอยูใ่ นละแวกถนนพหลโยธิน ซึ่งมีบริษัทใหญ่ๆ ตั้งอยู่มากมาย และมองหา ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ ะดวกในการไปท�างาน” การออกแบบดี ไ ซน์ ก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ส� า คั ญ ส� า หรั บ คนที่ ก� า ลั ง มองหาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้ กั บ ตัวเอง โดยเฉพาะใครที่ชอบห้องแบบเงียบสงบ มีความเคร่งขรึม สะท้อนบุคลิกภาพของคนที่


31

มีสไตล์ คอนโดมิเนียมแห่งนี้คือหนึ่งในตัวเลือก ล�าดับต้นๆ ของคุณ “ผมวางดีไซน์ของ D’Memoria-Phaholyothin 8 ไว้ในสไตล์โมเดิรน์ คลาสสิก โดยใช้โทนสีนา�้ ตาลทองเป็ น หลั ก พร้ อ มเฟอร์ นิ เ จอร์ แ บบ fully furnished เพื่อความสะดวกสบายในการเข้ามา อยูอ่ าศัย แต่สงิ่ ทีเ่ ราให้ความส�าคัญมากกว่านัน้ คือ การจัดสรรพื้นที่ภายในห้องพักให้ตรงกับ ความต้องการของลูกบ้าน ซึ่งเราเรียนรู้จาก โครงการต่างๆ ที่เคยท�ามาแล้วน�ามาปรับใช้ เช่น ส่วนของระเบียงด้านนอก เราจะให้พื้นที่ ที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม คุณสามารถวาง โต๊ ะ ส� า หรั บ นั่ ง ทานอาหารเช้ า หรื อ ใช้ เ ป็ น ที่หย่อนกายพักผ่อนพร้อมกับจิบไวน์ไปด้วย ในตอนเย็นก็ได้ เพราะเรายึดถือว่าพืน้ ทีท่ กุ ส่วน คือที่ที่เราใช้ชีวิตได้” หัวใจหลักของโครงการที่ถวนันท์บอกเรา ก็คอื ต้องการให้ผอู้ ยูอ่ าศัยมีความสะดวกสบาย จนเหมือนกับอยูบ่ า้ นของตัวเอง เขาจึงเลือกทีจ่ ะ ท�าเป็นอาคารสูงเพียง 8 ชั้น มากกว่าจะสร้าง เป็นตึกสูงระฟ้าแบบสมัยนิยม “เราเป็นโครงการคอนโดมิเนียม low-rise ไม่กแี่ ห่งทีอ่ ยูใ่ นโซนนี้ ซึง่ เราจะเรียกว่า slow life living นั่ น คื อ อยู ่ กั น แบบสบายๆ ไม่ แ ออั ด เชื่อมโยงกับโลเกชันที่มีความเงียบสงบอยู่แล้ว เป็ น ทางเลื อ กของคนที่ ใ ช้ ชี วิ ต อยู ่ ใ นเมื อ ง แต่อยากได้ความเป็นส่วนตัว แต่ก็ยังเดินทาง ไปไหนมาไหนได้สะดวก และคอนโดมิเนียม ที่มีความสูงประมาณนี้ ท�าให้คุณมั่นใจได้ว่า คนทีม่ าซือ้ ทีน่ สี่ ว่ นใหญ่จะเป็นคนทีอ่ ยากเข้ามา อยู่อาศัยจริงๆ ไม่ใช่มาซื้อไว้เพื่อการเก็งก�าไร” นอกจากจะเอาใจใส่ในตัวอาคารหลักแล้ว

สิง่ อ�านวยความสะดวกต่างๆ นัน้ ก็เป็นเรือ่ งส�าคัญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น ดั ง นั้ น ทางโครงการ จึ ง อั พ เกรดสิ่ ง อ� า นวยความสะดวกให้ ดี ขึ้ น เพื่อหนีออกจากสูตรตายตัวของคอนโดมิเนียม ทั่วๆ ไป “ถึงแม้ D’Memoria-Phaholyothin 8 จะมี สิง่ อ�านวยความสะดวกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะ เป็นสระว่ายน�้าระบบเกลือ สนามพัตต์กอล์ฟ สวนพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ แต่ เ ราก็ ยั ง คงเพิ่ ม สิ่ ง อ�านวยความสะดวกจากมาตรฐานเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ให้ ดี ขึ้ น ไปอี ก เช่ น พื้ น ที่ ส� า หรั บ ให้ ส มาชิ ก สามารถจับกลุ่มปิ้งบาร์บคี วิ ลานอเนกประสงค์ ส�าหรับชักชวนเพื่อนๆ มาเล่นโยคะ หรือแม้แต่ ลานส�าหรับการล้างรถด้วยตัวเอง เพราะบางคน เมื่อถึงวันหยุดแล้วว่างๆ ก็อยากดูแลรถด้วย ตั ว เอง ซึ่ ง ปกติ แ ล้ ว คอนโดมิ เ นี ย มทั่ ว ไปจะ ไม่ ค ่ อ ยมี พื้ น ที่ ต รงส่ ว นนี้ ใ ห้ ใ ช้ และเราก็ ยั ง อ�านวยความสะดวกด้วย concierge service ซึ่ง เป็นบริการช่วยเหลือต่างๆ เพียงแค่คณ ุ โทรศัพท์ มาบอกเราว่ า ต้ อ งการอะไร ทางเราจะช่ ว ย ประสานงานและอ�านวยความสะดวกให้ และ ยั ง มี ร ถยนต์ ติ ด แอร์ ส� า หรั บ รั บ ส่ ง ลู ก บ้ า นไป ที่ปากซอยถนนพหลโยธิน เป็นต้น” ฟังถวนันท์เล่าถึงความคุ้มค่าของคอนโด- มิเนียมแห่งนีแ้ ล้ว ก็เชือ่ ว่าถ้าใครมีโอกาสได้เข้ามา อยูอ่ าศัยที ่ D’Memoria-Phaholyothin 8 ความสุข ทั้ ง หลายที่ โ อบล้ อ มพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ จ ะก่ อ ตั ว เป็ น ความทรงจ�าดีๆ ที่ไม่มีวันเลือนหายไปแน่นอน

D’Memoria-Phaholyothin 8 คอนโดมิเนียมอาคารสูง 8 ชั้น ที่จะช่วยต่อเติมความทรงจ�าอีกระดับของคุณ ตัง้ อยูท่ พี่ หลโยธิน ซอย 8 ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์ เปิดให้เยีย่ มชมโครงการแล้ววันนี้ รายละเอียดเพิม่ เติม www.d-memoria.com หรือโทร. 08-5171-0808


available now! $ 1.99


33

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท, เอกพล บรรลือ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี, Reuters

SO

NOT

FAST SO GOOD

ในยุคที่ไม่วา่ เดินไปไหนก็พบเห็นแต่คนก้มหน้าอยูก่ บั โลกส่วนตัวใบเล็กๆ ของตนเองทีเ่ รียกว่า ‘สมาร์ตโฟน’ ถึงขนาดผูส้ ร้างภาพยนตร์จากฮอลลีวดู ยังหยิบประเด็นนี้ไปท�าหนังทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวความรัก ของคนกับ OS (Operation System) ได้อย่างสุดแสนโรแมนติก ซึง่ ก็คงไม่ใช่เรือ่ งเกินจะเชือ่ ว่ามันอาจเป็นไปได้จริงในอนาคต หากมองบริบทการใช้ชวี ติ ของคนในปัจจุบนั ซึง่ อยูก่ บั เทคโนโลยีทนี่ บั วันก็ยงิ่ ฉลาด ขึน้ เรือ่ ยๆ และเป็นเรือ่ งธรรมชาติของโลกทุนนิยมทีห่ ากมีคนรวมตัวอยู่ ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ เป็นจ�านวนมาก ก็จะมีคนส่วนหนึง่ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและพยายามแทรกซึมไปท�าธุรกิจในทีแ่ ห่งนัน้ สังเกตได้ชดั จาก พืน้ ทีใ่ นโซเชียลเน็ตเวิรก์ ทีน่ บั วันจะมี Account หรือ Page ร้านค้าเพิม่ มากขึน้ ตามเทรนด์การจับจ่ายใช้สอยของคนในยุคนีท้ นี่ ยิ มซือ้ ของบนโลกออนไลน์กนั มากขึน้ และเพือ่ การรูเ้ ท่าทันธุรกิจในยุคโซเชียลเน็ตเวิรก์ ทัง้ ในมิตขิ องผูซ้ อื้ และผูข้ าย เราจึงขอชวนคุณมารับฟังความคิดเห็นในเรือ่ งนีข้ องกูรดู า้ นการท�าธุรกิจบนโลกออนไลน์ ภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ นายกสมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และผูก้ อ่ ตัง้ TARAD.com


ภาพรวมของการท�า ธุ ร กิ จ ที่ มี โ ซ เ ชี ย ล เ น็ ต เ วิ ร ์ ก เ ข ้ า ม า เกี่ยวข้องในปัจจุบันเป็นอย่างไร

คงต้ อ งกลั บ ไปที่ เ รื่ อ งของตั ว เลขก่ อ น ในตอนนีค้ นไทยใช้เฟซบุก๊ ประมาณ 24 ล้านคน ซึง่ ถือเป็นโซเชียลเน็ตเวิรก์ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ส�าหรับ ประเทศไทย ส่วนทวิตเตอร์มีผู้ใช้ประมาณ 2.2 ล้านคน อินสตาแกรมประมาณ 1 ล้านกว่า คน ซึง่ ตัวเลขเหล่านีม้ นั ก็มแี นวโน้มเติบโตขึน้ เรื่อยๆ เพราะจากสถิติในปี 2555 คนไทยใช้ อินเทอร์เน็ตประมาณ 24 ล้านคน ซึ่งผม ประมาณการด้วยตัวเองว่าในปีนตี้ วั เลขมันจะ เพิม่ ขึน้ เป็น 30 ล้านคน นัน่ หมายถึงประชากร ราวครึ่ง ประเทศ และปี ที่แล้ วเป็น ปีแรกที่ การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ มากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ฉะนั้น เมื่อเรา พูดถึงเรือ่ งอินเทอร์เน็ตต่อจากนี้ เราต้องพูดถึง เรื่ อ งโมบายล์ ห รื อ สมาร์ ต โฟนแล้ ว และ แน่นอนว่าตัวเร่งทีท่ า� ให้คนไทยใช้อนิ เทอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์มอื ถือมากขึน้ คือโซเชียลเน็ตเวิรก์ แต่ถ้าพูดถึงปีที่ผ่านมา โซเชียลเน็ตเวิร์กที่มี การเติบโตของยอดผูใ้ ช้งานสูงสุดคืออินสตาแกรม เพราะคนไทยชอบดูภาพ ไม่ชอบอ่าน ตัวหนังสือ พอคนเริม่ สือ่ สารผ่านช่องทางนีเ้ ยอะ พฤติกรรมของผู้ใช้งานก็เปลี่ยนไป จากเดิม ใช้โทรศัพท์ในการโทร.คุยกัน ตอนนี้ก็เปลี่ยน เป็น LINE คุยกัน เฟซบุก๊ คุยกัน มันกลายเป็น ช่องทางใหม่ในการสื่อสาร และเมื่อสามารถ เข้าถึงคนได้มาก มันก็ถูกประยุกต์ใช้ในเชิง การค้ามากขึ้น สังเกตได้จากหลายคนใช้ ช่องทางนีใ้ นการขายของ ติดต่อกับลูกค้า ซึง่ มัน ก็ได้ผลมากขึน้ จริงๆ หลายคนเริม่ ประยุกต์ใช้ ในเรือ่ งต่างๆ เช่น เป็น inflflfl uencer เขียนบทความ ให้คนมาอ่าน บางคนก็ท�าเป็นพื้นที่ขายของ เพราะเขาเห็นว่าเขาสามารถควบคุมสื่อของ ตนเองได้ สามารถเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย ทีต่ อ้ งการได้เร็ว พอลงประกาศสินค้า มีคนเห็น ก็สามารถท�าให้เกิดการซื้อขายกันได้ นั่นคือ ทีม่ าทีไ่ ปของการน�าโซเชียลเน็ตเวิรก์ มาประยุกต์ ในการท�าธุรกิจ

คุณคิดว่าการน�า โซเชียลเน็ตเวิร์ก มาประยุ ก ต์ ใ น การท�าธุรกิจมีโอกาสและอุปสรรค อย่างไรบ้าง

โอกาสคือ... นี่เป็นสื่อใหม่ที่สามารถ เข้ า ถึ ง คนจ� า นวนมากได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว อีกอย่างคือมันฟรีและเป็นสือ่ ทีเ่ ราสามารถ แบ่งแยกกลุ่มลูกค้าได้ เช่น ถ้าผมขาย เครือ่ งส�าอาง คนทีต่ ามผมก็จะเป็นกลุม่ คน ที่สนใจเครื่องส�าอาง แล้วมันก็จะเกิดการบอกต่อ เป็น viral ที่สามารถสร้างกระแส ต่อไปได้ แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าโซเชียล เน็ตเวิรก์ ไม่ใช่สอื่ ส�าหรับขายของโดยเฉพาะ มันเป็นสือ่ ทีเ่ สริมให้เกิดการขาย สังเกตได้วา่ พอเราส่งข้อความไป คนทีไ่ ด้รบั เขาอาจจะ อยากได้ ข องชิ้ น นั้ น แต่ ก ารซื้ อ ขายมั น ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ทนั ที ถ้าเขาจะซือ้ จริงๆ ก็ตอ้ งไปโอนเงิน มันไม่จบในช่องทางเดียว ฉะนัน้ เขาก็อาจเปลีย่ นใจไม่ซอื้ ก็ได้ ผมถึง บอกว่าสื่อเหล่านี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมา ให้ขายของ มันถูกออกแบบมาให้สื่อสาร มากกว่า

เมื่อเทียบการขายของผ่านทางเว็บไซต์กับการขายของผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ก มันแตกต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียต่างกัน อย่างไร

“การใช้โซเชียล มีเดียในการขาย สินค้า บางคนอาจจะ มองแค่ฉาบฉวย ลงประกาศ ขายได้ ก็จบ แต่การท�าให้ ร้านยั่งยืนไม่ใช่ เรื่องง่าย และเป็น สิ่งที่เขาต้องคิด ในระยะยาว”

จริงๆ แล้วมันเป็นสิ่งที่ใช้คู่กัน เช่น คนอาจจะเห็นสินค้าของเราที่โพสต์ลงในอินสตาแกรม จะซือ้ ทันทีกซ็ อื้ ไม่ได้ ต้องโทร.คุยกัน แล้วไปโอนเงิน และส�าหรับโซเชียลเน็ตเวิรก์ ลักษณะการน�าเสนอ เราน�าเสนอด้วยภาพเพียงภาพเดียว เขียนอธิบายได้ไม่เยอะมาก มันท�าให้เกิด awareness และ interest ได้ แต่ไม่สามารถปิดการขายด้วยตัวเองได้ ดังนั้น วิธีการที่ควรจะเป็นคือการท�าโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทีผ่ กู เข้ากับ E-Commerce มันต้องไปด้วยกันถึงจะสมบูรณ์แบบมากขึน้ คือโพสต์รปู แล้วต้องใส่ลงิ ก์ เข้ามาที่เว็บเพจของเราด้วย เพราะในเว็บเพจ เราสามารถน�าเสนออย่างไรก็ได้ ใส่คลิป เพิ่มรูป อย่างไรก็ทา� ได้ และมีระบบการจ่ายเงิน ลูกค้าก็จะสามารถซื้อสินค้าของเราได้ทันทีแทนที่จะต้อง ออกไปโอนเงิน เรามีขอ้ มูลพบว่าถ้าเราขายของแล้วปล่อยให้ลกู ค้ามีเวลาคิดอย่างการจ่ายเงินแบบ ออฟไลน์ ท�าให้ 50% ของยอดขายหายไป แต่ถ้าเราสามารถโน้มน้าวให้เขาสนใจและมีช่องทาง ให้เขาจ่ายเงินออนไลน์ มีตัวเลขพบว่ากว่า 90% ปิดการขายได้ทันที

ท�าไมคนไทยถึงหันมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ในขณะที่เมื่อก่อนมองว่าการซื้อของอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องน่ากลัว

มันเป็นแบบนี้เพราะคนสามารถซื้อของกันง่ายกว่าเมื่อก่อน ถ้าเป็นเมื่อก่อน การขายของทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นลักษณะเว็บประกาศซื้อ-ขาย แบบนี้คนจะโดนหลอกง่ายมาก เพราะ ไม่มีระบบ verify หรือยืนยันตัวตนใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในโซเชียลมีเดียมันยังมีการยืนยันตัวตนอยู่ระดับหนึ่ง สังเกตได้จากการคอมเมนต์โต้ตอบกันไปมาระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายในหน้าวอลล์ร้านค้า เราถึงรู้ว่าเจ้าของร้าน มีจริง และถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าของร้านโกงก็จะมีคนที่ตกเป็นเหยื่อมาโพสต์บอกได้ว่าคนนี้โกง เขาก็จะอยู่ไม่ได้ ดังนัน้ โซเชียลมีเดียเองก็เปิดโอกาสให้คนอืน่ มีสว่ นร่วมในการ verify ด้วย แต่มนั จะปลอดภัยกว่านัน้ ถ้าคุณ ซือ้ ขายในเว็บไซต์ทเี่ ปิดพืน้ ทีซ่ อื้ ขายทางออนไลน์ทเี่ ขาจะช่วย verify ตัวตนของพ่อค้าแม่คา้ และยังรับประกัน สินค้าทุกชิน้ เปรียบเทียบเหมือนตลาดนัด เจ้าของตลาดก็จะเช็กก่อนว่าคนทีจ่ ะมาขายของเป็นใคร ขายสินค้า จริงหรือเปล่า เว็บลักษณะนีจ้ ะเหมาะกับคนทีต่ อ้ งการซือ้ ขายของทีซ่ เี รียสขึน้ มาอีกระดับหนึง่ ซือ้ ขายกันเป็น หลักสิบล้านต่อปี แต่สา� หรับโซเชียลมีเดียผมมองว่ามันยังมีข้อจ�ากัด ไปได้แค่ในระดับหนึง่ ถ้าต้องการขาย ในสเกลที่ใหญ่ก็จะใช้ช่องทางนี้ไม่ได้แล้ว ต้องใช้แพลตฟอร์มแบบอื่นมารองรับ


35

DATABASE 67.9%

‘ความง่าย’ ทีเ่ กิดขึน้ จากการทีโ่ ซเชียลเน็ตเวิรก์ เข้ามามีบทบาทในการท�าธุรกิจ มีดาบสองคมแฝงอยูอ่ ย่างไร

สิง่ ทีน่ า่ กลัวอันดับแรก เป็นเรือ่ งการหลอกลวง เพราะเมือ่ มีคนมาซือ้ ขายกันเยอะ ก็จะมีคนร้ายเข้ามา แต่พอมีการโกงเกิดขึน้ ก็ไม่ค่อยมีใครจริงจังกับการเอาผิด เช่น ถูกหลอกเสียเงินไปพันกว่าบาท ไปแจ้งความก็มขี นั้ ตอนมากมาย เสียเวลาด� าเนินเรือ่ ง เลยคิดว่าช่างมันก็แล้วกัน คนร้ายส่วนหนึง่ จึงลอยนวลต่อไป หรือไม่พอไปแจ้งต�ารวจ ต�ารวจบางคนก็ไม่รจู้ กั โซเชียลเน็ตเวิรก์ ใหม่ๆ อย่างอินสตาแกรม แม้ตอนนีเ้ ราจะมีตา� รวจ ICT ทีถ่ กู อบรมในด้านนีม้ าโดยเฉพาะ แต่กย็ งั มีจา� นวนน้อยมาก อันดับสอง เราต้องเข้าใจว่าการท�าธุรกิจออนไลน์ไม่ได้มแี ต่ คนที่ประสบความส�าเร็จเสมอไป เพราะเมื่อลงมือท�าจริงๆ หลายคนก็ล้มเหลว เช่น ไม่ได้วิเคราะห์ตลาดให้ดี ไปซื้อของมาตุนไว้เต็มเลย ปรากฏว่า ขายไม่ได้ ก็ต้องมานั่งลดราคา แต่ข้อดีของความง่ายในธุรกิจออนไลน์คือมันเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่คิดได้ ลองท�าได้ เพราะต้นทุนในการท�าธุรกิจ รูปแบบนี้มันไม่มากนักถ้าเทียบกับการเปิดร้านแบบเดิมๆ

“สิ่ ง ที่ น ่ า กลั ว อั น ดั บ แรก เป็ น เรื่ อ งการหลอกลวง เพราะเมือ่ มีคนมาซือ้ ขายกันเยอะ ก็จะมีคนร้ายเข้ามา แต่พอมีการโกงเกิดขึน้ ก็ ไม่ค่อยมีใครจริงจังกับการเอาผิด”

3

69.5% 1

2

35.3%

อุปกรณ์ที่คนไทยใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มากทีส่ ดุ ในปี 2556 อันดับ 1 สมาร์ตโฟน 69.5% อันดับ 2 โน้ตบุก๊ 67.9% อันดับ 3 แทบเล็ต 35.3%

59%

34.1% 30.5%

มีการส�ารวจพบว่า สินค้ายอดฮิต 3 อันดับ แรก ที่ มี ก ารซื้ อ ขายผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ได้แก่ อันดับ 1 สินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋ า 59% อั น ดั บ 2 อุ ป กรณ์ ไ อที 34.1% อันดับ 3 เครื่องส�าอาง 30.5%

คุณคิดว่านักธุรกิจที่ค้าขาย อยู ่ บ นอิ น เทอร์ เ น็ ต ควรท� า อย่างไรเพื่อให้กิจการที่สร้าง ขึ้นมาอยู่ได้ในระยะยาว

การใช้โซเชียลมีเดียในการขายสินค้า บางคนอาจจะมอง แค่ฉาบฉวย ลงประกาศ ขายได้กจ็ บ แต่การท�าให้รา้ นยัง่ ยืน ไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็นสิ่งที่เขาต้องคิดในระยะยาว เช่น ขายของชิน้ หนึง่ มันไปได้ดี แต่อย่าลืมว่า life cycle ของสินค้า มันมีขนึ้ แล้วก็มลี ง ดังนัน้ คุณต้องคิดด้วยว่าถ้าถึงขาลงแล้ว จะมีโปรดักต์ตัวอื่นไปเสียบต่อหรือเปล่า มีการวางกลยุทธ์ เรือ่ งโปรดักต์ไว้แล้วหรือยัง ต่อมาคุณต้องคิดว่าจะท�าอย่างไร ให้ผซู้ อื้ สามารถซือ้ ได้งา่ ยทีส่ ดุ เพราะอย่างทีบ่ อกว่าโซเชียล เน็ตเวิรก์ ไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ การขายของ มันถูกออกแบบ เพื่อสื่อสาร ฉะนั้น คุณต้องมองการณ์ไกลว่าจะต้องมี E-Commerce จริงๆ หลังจากทีม่ เี พจในโซเชียลเน็ตเวิรก์ แล้ว ประการต่อมาเป็นเรือ่ งการบริหารข้อมูลลูกค้า เพราะการขาย ของออนไลน์ ลูกค้าเก่าจะเป็นผูท้ เี่ ราสามารถสือ่ สารได้งา่ ย ซือ้ ขายกับเขาได้งา่ ยกว่าลูกค้ารายใหม่ เรือ่ งนีจ้ งึ ส�าคัญมาก แต่หลายคนไม่ได้จดั การ เราจึงเห็นว่าคนขายของออนไลน์ จ�านวนมากสามารถเติบโตไปได้เพียงระดับหนึ่งแล้วไม่โต ไปกว่านั้น

มารยาทในการท�าธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่ควรจะเป็นในความคิดของคุณคืออะไร

เรื่องนี้ส�าคัญมากครับ บางคนท�าการตลาดในโลกออนไลน์โดยที่ไม่รู้ว่ามันมีกลยุทธ์อะไรบ้าง พอเห็นว่าวิธีการที่ง่ายและ ถูกทีส่ ดุ คือการโพสต์บนพืน้ ทีข่ องคนอืน่ ก็ทา� อยูอ่ ย่างนัน้ สมัยก่อนก็โพสต์ตามเว็บบอร์ด โพสต์กนั ไปมาจนเว็บบอร์ดเปรอะไปหมด ผมจึงอยากฝากไปถึงคนท�าธุรกิจออนไลน์วา่ คุณต้องเปิดตาให้กว้าง จริงๆ ยังมีกลยุทธ์อกี เยอะในการท�าให้ธรุ กิจขายของได้ มันยังมีการลงทุนทีไ่ ม่แพง แต่ได้ผลดี เช่น การลงโฆษณากับกูเกิล หรือการสปอนเซอร์ตามช่องทางต่างๆ ที่กลุ่มลูกค้าเราเข้าไปดูบ่อยๆ หรือจะซื้อโฆษณากับเฟซบุ๊กก็ใช้เงิน เพียงไม่กบี่ าทและเป็นช่องทางทีด่ ี อีกอย่างหนึง่ คือเขาควรบริหารลูกค้าเก่า เช่น การส่งอีเมลกลับไปหาลูกค้าเก่า กลยุทธ์เหล่านีส้ ามารถเพิม่ ยอดขายให้เขา ได้เป็นทวีคณ ู เลย แต่บางทีเมือ่ เขาไม่รู้ เขาก็จะพึง่ ช่องทางทีเ่ ขารูเ้ ท่านัน้ ถ้าคุณท�าอะไรตามยถากรรม ผลตอบรับมันก็จะกลับมาแบบตามยถากรรม

1,000,000

ปัจจุบันมีผู้ ใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วโลก ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของเหล่ า อาชญากรรม ทางคอมพิวเตอร์ราว 20% หรือคิดเป็น จ�านวนกว่า 1 ล้านคนในแต่ละวัน

81%

อาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบนั เกีย่ วข้อง กับโซเชียลมีเดียถึง 81% อาทิเช่น การขโมย ID การหลอกขายสินค้า การหลอกโอนเงิน หรือแม้แต่การเช็กอินบอกพิกดั ก็สามารถ ท�าให้คนร้ายทราบว่าผู้ใช้งานไม่อยู่บ้าน จึ ง เข้ า ไปขโมยของในบ้ า นของผู ้ นั้ น ได้ โดยง่าย ทีม่ า : www.komchadluek.net, www.childmedia. net,http://tech.th.msn.com,www.instantcheckmate. com


36

ในมุมของผู้บริโภค เขาควรระมัดระวังหรือคัดกรองข้อมูลที่เข้ามาได้อย่างไร

หนึ่ง ถ้าคุณจะซื้อของออนไลน์ คุณต้องดูก่อนว่าคุณก�าลังซื้อของกับใคร มีตัวตนจริงหรือเปล่า วิธีการคือเข้าไปดูประวัติการซื้อขายว่ามีคนมาคอมเมนต์อย่างไรบ้าง สอง ข้อสังเกตคนโกงคือ เขามักจะขายราคาถูกมาก เช่น ไอโฟนเครื่องละสองหมื่นกว่า เขาขายหมื่นสองพันบาท แบบนี้มันไม่ปกติแล้ว แต่บางคนหลงเชื่อเพราะค�าโฆษณาของเขา ตัวเองซื้อคนเดียวไม่พอ ยังชวนเพื่อน มาซื้ออีก ลักษณะนี้เป็นกันเยอะ ดังนั้น วิธีการที่แนะน�าคือ หนึ่ง ไม่ว่าคุณจะซื้อของอะไรทางออนไลน์ ให้ลองซื้อน้อยๆ ก่อน อย่าไปซื้อครั้งแรกครั้งเดียวในจ�านวนมาก สอง เวลาซื้อขายทางออนไลน์ เขาจะบอก เลขทีบ่ ญ ั ชีและชือ่ บัญชีของร้านไว้ เราก็ลองเอาเลขทีบ่ ญ ั ชีของเขาไปตรวจสอบในอินเทอร์เน็ตว่าเจ้าของบัญชีนเี้ คยมีประวัตไิ ม่ดบี า้ งไหม เพราะถ้าเขาเคยโกงใคร คนทีต่ กเป็นเหยือ่ ก็จะมาโพสต์ดา่ แน่นอนว่าเขาเคยถูกโกงมา เมื่อเราตรวจสอบแบบนี้ มันก็ทา� ให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจว่าควรจะซื้อกับพ่อค้ารายนี้หรือไม่

ทุ ก วั น นี้ การท� า ธุ ร กิ จ ออนไลน์ มั น มี สูตรส�าเร็จไหม

มั น มี สู ต รส� า เร็ จ ครั บ หนึ่ ง คุ ณ ต้ อ งมี จ�านวนคนเข้ า ร้ า นที่เพีย งพอ ถ้าจ�า นวนคนเข้าร้านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีโอกาสขายมากขึ้นเท่านั้น สอง คุณต้องมีอัตรา conversion หรืออัตราการเปลี่ยนจากผู้ชมเป็นผู้ซื้อที่เพียงพอ หมายความว่า เมื่อมีคนเข้ามาในเว็บ 100 คน ร้านสามารถเปลี่ยนผู้ชมเป็นผู้ซื้อ ได้กี่คน พอเรารู้อัตราส่วนแล้ว เราก็สามารถน�ามาคิดปรับปรุงสินค้า และบริการของเราได้ว่าจะท�าอย่างไรให้สามารถเปลี่ยนจากผู้ชม ให้เป็นผู้ซอื้ ได้มากขึน้ ซึง่ ข้อดีของการค้าขายออนไลน์คอื เราสามารถ เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขได้ทงั้ หมด บอกได้แม้กระทัง่ ว่าลูกค้าทีเ่ ข้ามาเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชาย คนนี้เป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ เพราะลูกค้าที่เข้ามา เขาจะมีข้อมูลโปรไฟล์ของตนเอง ทุกวันนีใ้ ครๆ ก็เล่นเฟซบุ๊ก เขาบอก ทุกอย่างว่าตัวเองเพศอะไร ชอบอะไร อายุเท่าไหร่ อยู่ประเทศอะไร เพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะเฉพาะเจาะจงขายคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษ คุณก็สามารถท�าได้ แทนที่คุณจะไปฝากร้านกับอินสตาแกรมดารา คุณมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้จะดีกว่า

“ผู้บริโภคเองต้องเข้าใจว่าเมื่อเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น ความเป็นส่วนตัวก็จะน้อยลง เพราะไม่ว่าเราจะท�าสิ่งใด ก็ตามบนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลของเราก็จะถูกเก็บไว้ทั้งหมด และสามารถวิเคราะห์ ได้ทุกอย่าง” แนวโน้มที่ก�าลังจะเกิดขึ้นกับการท�าธุรกิจออนไลน์คืออะไร

อันดับแรกคือ โมบายล์ หรือ M-Commerce ยังไงก็มา และมันจะ กลายเป็นช่องทางหลักในการเข้าอินเทอร์เน็ตส�าหรับเมืองไทยในช่วงเวลา ไม่เกิน 2 ปีนี้ ส่ วนคอมพิวเตอร์ จะกลายเป็ น ช่ อ งทางอัน ดับรองลงมา การตลาดออนไลน์กจ็ ะมีมากขึน้ คนท�าการตลาดก็จะเก่งมากขึน้ อย่างตอนนีม้ นั เริม่ มีการตลาด แบบ retargeting เช่น เมื่อคุณเข้าไปในเว็บเว็บหนึ่ง แค่เข้าไปดูเฉยๆ ไม่ได้ซื้อแล้วก็ปิดไป หลังจากนั้นไม่ว่าคุณจะไปเว็บไหน มันก็จะมีแบนเนอร์จากเว็บนั้นตามมาตลอด นั่นคือการท�า retargeting ซึ่งต่อไปบริษัทต่างๆ ก็จะท�าการตลาดได้เก่งมากขึ้น ในอนาคตเราอาจจะพยากรณ์ ได้ว่าจากพฤติกรรมในปัจจุบันของคนคนหนึ่ง เขาน่าจะสั่งสินค้าอะไรในอีกสามวันข้างหน้า และนี่คือโจทย์ที่นักการตลาดต้องพยายามท�าให้ได้ว่าจะบาลานซ์เรื่องการท�าการตลาดอย่างไร ไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกคุกคาม ในขณะเดียวกันผู้บริโภคเองต้องเข้าใจว่าเมื่อเข้าสู่โลกออนไลน์ มากขึ้น ความเป็ น ส่ ว นตัว ก็จ ะน้ อ ยลง เพราะไม่ ว ่ า เราจะท� า สิ่ ง ใดก็ ต ามบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ข้อมูลของเราก็จะถูกเก็บไว้ทั้งหมด และสามารถวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง


facebook.com/polkadotbook, daypoets.com, polkadotbook.net

happy valentine’s bag มัดใจเขาด้วยสิบกระเป๋า สุดจำาเป็น!

195.AVAILABLE NOW

ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงในราคาพิเศษ โทร. 0-2726-9996 ต่อ 49 หรือ member@daypoets.com

AD BULLETIN 14 feb 2014.indd 1

2/7/57 BE 1:18 PM

abook9@gmail.com abookpublishing

S E GOITAL

G I D

สําหรับหนังสือแลว เรายังเชื่อในเสนหของรูปเลมและสัมผัสแหงการพลิกหนากระดาษอยูเสมอ แตความสะดวกสบายและพกพางายภายใต device คูใจของคุณ ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เราอยากมอบใหดวยเชนกัน

ON


38

HEALTH HEALTH TIPS

4 WAYS TO PREVENT CANCER Q : ยาฆ่าแมลงเพิ่มความเสี่ยง เป็นโรคอัลไซเมอร์ ได้จริงหรือไม่ A : จริง เนื่องจากมีการศึกษาล่าสุด

ตีพิมพ์ลงใน JAMA Neurology ระบุว่า นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย รัตเกอร์สได้ทา� การศึกษาความเชือ่ มโยง ระหว่างระดับสาร DDT ทีใ่ ช้ในยาฆ่าแมลงซึง่ ปะปนอยูใ่ นเลือดของผูบ้ ริโภค กั บ โอกาสที่ จ ะเป็ น โรคอั ล ไซเมอร์ พบว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์จ�านวน 74 คน จากทั้ ง หมด 86 คนที่ ท� า การศึ ก ษา มีระดับสาร DDT ในเลือดสูงกว่าคนที่ ไม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ถึง 4 เท่า ทางด้าน ดอกเตอร์ เจสัน อาร์ ริชาร์ดสัน หนึ่งในผู้วิจัย กล่าวว่า “DDT ถูกสร้าง ขึ้นมาเพื่อฆ่าแมลง แต่ไม่น่าเชื่อว่า ในปัจจุบันเราจะพบว่ามันยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์ด้วย โดยเฉพาะกับ สมอง” ที่มา : www.prevention.com

43%

เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา มีการเปิดเผยตัวเลขจาก International Agency for Research on Cancer เนื่องในวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) ว่า ปัจจุบัน ในทุกๆ ปีมีคนทั่วโลกถึง 8.2 ล้านคนที่ก�าลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง สะท้อนให้เห็นว่า ‘มะเร็ง’ อยูใ่ กล้ตวั กว่าทีค่ ดิ และเพือ่ ช่วยให้คณ ุ ห่างไกลจากภัยร้ายเหล่านีม้ ากยิง่ ขึน้ เราจึงขอแบ่งปันวิธีป้องกันโรคมะเร็งที่ท�าได้ ไม่ยากได้แต่ผลจริงดังต่อไปนี้

• บอกลาของทอด โดยเฉพาะส�าหรับหนุ่มๆ ทั้งหลาย เพราะมีการศึกษาจาก Fred Hutchinson Cancer Research Center รัฐซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา ออกมาแล้วว่า การทานของทอด ไม่ว่าจะเป็น เฟรนช์ฟราย ไก่ทอด ฟิชแอนด์ชิป หรือโดนัท อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นพฤติกรรมที่เพิ่ม ความเสีย่ งเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากถึง 37% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากน�้ามันที่ผ่านความร้อนสูง สามารถแปรเปลี่ ย นอาหารให้ มี ฤ ทธิ์ ก ่ อ มะเร็ ง ภายหลังจากทานเข้าไปได้ • จิบน�้าทับทิมบ่อยๆ เพราะมีการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวิสคอนซินพบว่า น�้าทับทิมสามารถ ขัดขวางการเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดได้ และ ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาพบว่าทับทิมสามารถ ชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่ อ ท� า การทดลองกั บ หนู ใ นห้ อ งแล็ บ ส� า หรั บ ปริมาณทีแ่ นะน�าให้ดมื่ น�า้ ทับทิมต่อวันคือ 16 ออนซ์ เพื่ อ รั บ สารอาหารมากมายในผลทั บ ทิ ม อาทิ โพลีฟีนอล, ไอโซฟลาโวน และกรดเอลลาจิก ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามสารต้านมะเร็ง • ตรวจสุขภาพ โดย Center for Disease Control and Prevention แนะน�าว่า คนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพพร้อมเอกซเรย์ตรวจมะเร็งล�าไส้ ทุกๆ ปี ทั้งยังเผยอีก ว่า 60% ของการเสีย ชีวิต ทุกวันนี้ สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจสุขภาพ ซึ่งนอกจากมะเร็งล�าไส้แล้ว ยังมีมะเร็งส่วนอื่นๆ ทีเ่ ราสามารถป้องกันได้ดว้ ยการตรวจอย่างเฉพาะ เจาะจง เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งอัณฑะ มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง เป็นต้น ที่มา : http://healthyliving.msn.com

มีการศึกษาจาก Harvard School of Public Health พบว่า การทานอาหารสไตล์ เมดิเตอร์เรเนียนทีเ่ น้นอาหารจ�าพวกปลา ถัว่ ผัก และผลไม้ สามารถลดโอกาสเป็น โรคอ้วนได้ 43% และลดโอกาสเป็นโรคเกีย่ วกับระบบหัวใจหลอดเลือดได้ราว 35%

HEALTH NEWS

นักวิจัยเผย การเดินช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ มีการศึกษาตีพิมพ์ลงใน PLoS One ระบุว่า นักวิจัยจาก Lawrence Berkeley National Laboratory ได้ทา� การศึกษาผูห้ ญิงจ�านวน 79,124 คน ซึง่ ทุกคนเป็นผูอ้ อกก�าลังกายโดยการวิง่ หรือเดิน เป็นประจ�าเป็นเวลาราว 11 ปี พบว่าไม่มีผู้หญิงในกลุ่มที่ศึกษาเป็นโรคมะเร็งเต้านมแม้แต่คนเดียว ทั้งยังมีข้อมูลจาก Centers for Disease Control and Prevent อีกว่า การออกก�าลังกายแบบเบาอย่าง การเดินประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน หรือการออกก�าลังกายที่กระฉับกระเฉงขึ้น เช่น การวิ่งนาน 1 ชัว่ โมง 15 นาทีตอ่ วัน สามารถลดโอกาสทีจ่ ะเสียชีวติ จากโรคมะเร็งเต้านมได้มากถึง 42% ทางด้าน นักวิจยั เผยว่า เหตุทผี่ ลการวิจยั ออกมาเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะการออกก�าลังกายช่วยลดผลกระทบจาก ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีต่อเซลล์มะเร็ง และการออกก�าลังกายยังช่วยลดปริมาณไขมันในเนื้อเยื่อ ของผู้หญิงได้อีกด้วย ที่มา : www.prevention.com


HEART

39

HEART TIPS

IT DOESN’T MATTER TO BE SINGLE ON VALENTINE’S DAY

ในทุกๆ ปี เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ยา่ งกรายมาถึง คนมีคทู่ งั้ หลายก็คงตระเตรียม แผนส�าหรับวันอันโรแมนติกกันเป็นอย่างดี ส่วนคนทีย่ งั ไม่มคี กู่ อ็ าจจะหงอยเหงา ไม่นอ้ ย เราจึงมีแนวคิดบวกดีๆ ทีจ่ ะให้คณ ุ ได้มคี วามสุขแบบโสดๆ ในวันวาเลนไทน์ เพื่อจะได้มองมุมใหม่ให้เห็นว่าในช่วงเวลาแห่งความรักนี้ คนโสดก็มีความสุข ได้ ไม่แพ้คนมีคู่เลย

• คุณไม่ตอ้ งปวดหัวกับการวางแผนสร้างความโรแมนติก ใดๆ ในวันวาเลนไทน์ คนมีคู่จ�านวนมากย่อมต้องแอบตั้ง ความหวังว่าคูร่ กั ของตนจะต้องมีเซอร์ไพรส์แบบโรแมนติก สุดๆ อย่างแน่นอน ดังนั้น หลายคนคงต้องเหนื่อยกับการวางแผนล่วงหน้านานๆ ว่าจะสร้างความประทับใจอย่างไรดี ท่ามกลางความกดดันว่าจะต้องพิเศษสุดให้สมกับที่เป็น ‘วันแห่งความรัก’ ซึง่ คนโสดอย่างคุณไม่จา� เป็นต้องแบกรับ ภาระนี้เลย • คุณได้ใช้เวลาเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้น คนโสด ส่วนใหญ่คงจะรู้สึกอ้างว้างในวันวาเลนไทน์ แต่ในที่สุด คุณจะได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้ผ่านความเหงาไปได้ และ มีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนรักมาท�าให้ชีวิตคุณดีขึ้น • คุณได้ประหยัดเงิน เพราะคุณไม่ตอ้ งดัน้ ด้นไปทานอาหาร ทีร่ า้ นแพงๆ หรือเสียเงินซือ้ ของขวัญและดอกไม้ทจี่ ะอัพราคา สูงขึ้นลิบลิ่วในวันวาเลนไทน์ • คุณได้ประหยัดพลังงานเพื่อไปทุ่มเทให้สิ่งอื่นที่ดี ต่อชีวิต เมื่อมีเวลาว่าง แทนที่จะต้องไปอยู่กับคนรัก คุณก็สามารถใช้พลังงานในการท�างานให้ดีขึ้น สามารถ ท�างานล่วงหน้าได้สบายๆ หรือจะไปท�ากิจกรรมดีๆ อื่นๆ เช่น ออกก�าลังกาย หรือท�าบุญก็ได้ • คุณได้ใช้เวลากับคนอื่นๆ ที่คุณรักและเขาก็รักคุณ น่ า จะดี ถ ้ า คุ ณ จะได้ ใ ช้ เ วลากั บ พ่ อ แม่ พี่ น ้ อ งในวั น แห่ ง ความรัก ซึ่งอาจท�าให้คุณมีความสุขกว่าการได้อยู่กับ คนรักก็เป็นได้ เพราะความรักของครอบครัวเป็นความรัก ที่แท้จริงและยั่งยืนกว่าความรักของคนหนุ่มสาว • คุณได้มชี ว่ งเวลาพิเศษกับเพือ่ นทีย่ งั โสดเหมือนคุณ คุณ อาจจะลองชวนเพื่อนที่ยังโสดไปทานอาหาร หรือ แฮงก์เอาต์กนั อย่างเข้าอกเข้าใจในหัวอก รับรองว่าคุณกับ เพื่อนจะเที่ยวเล่นกันได้สุดเหวี่ยงกว่าทุกวันแน่ๆ ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

DO YOGA LIKE A PRAYER

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณได้บริหาร พัฒนาร่างกายไปพร้อมๆ กับพัฒนา จิตวิญญาณไปด้วย ในวันนี้เราจึง ขอเสนอกิจกรรมดีๆ จากสวนโมกข์ กรุงเทพ ในชือ่ กิจกรรม ‘โยคะภาวนา เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ’ โดยเครือข่าย กลุ่มชีวิตสิกขา ที่หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ ชั้น 2 ในห้อง ปฏิ บั ติ ธ รรม ซึ่ ง จะเป็ น กิ จ กรรม ฝึกโยคะที่ผสมผสานกับการภาวนา ให้คุณได้ฝึกร่างกายและจิตใจให้มี สุขภาพดี มีความสุข เพียบพร้อม ด้วยศีลธรรมและสติปัญญา สอน โดยครู ด ลแห่ ง เครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม ชี วิ ต สิกขา ส�าหรับรอบกิจกรรมทีจ่ ะจัดขึน้ เร็วๆ นี้ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม เวลา 09.00-12.00 น. โดยกิจกรรมโยคะ ภาวนาจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 1 ของ เดื อ น ผู ้ ที่ ส นใจสามารถติ ด ตาม รายละเอี ย ดได้ ที่ ป ฏิ ทิ น กิ จ กรรม ของเว็บไซต์สวนโมกข์กรุงเทพ หรือ ลงทะเบียนได้ที่ http://register.bia. or.th/

“อย่าปล่อยความเสียใจค้างคืน อย่าปล่อยความโกรธค้างคืน... มันไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด” หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

เพิ่งเป็นข่าวช็อกวงการไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส�าหรับการเสียชีวิตของนักแสดงมากฝีมืออย่าง ฟิลิป ซีมัวร์ ฮอฟแมน ที่ได้ฝากผลงานชื่อดังล่าสุดไว้ในภาพยนตร์ The Hunger Games : Catching Fire เราจึงอยากบอกเล่าเรื่องราวชีวิตบนเส้นทางการแสดงของเขา ที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจและเตือนใจใครหลายคนได้ดีทีเดียว Name : Philip Seymour Hoffman Nationality : American Born : 23 July 1967 Died : 2 February 2014 Age : 46

“Actors are responsible to the people we play.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Seymour_Hoffman

• ฟิ ลิป ซีมัวร์ ฮอฟแมน เกิด ในย่ านแฟร์ พอร์ ต นครนิวยอร์ ก เขาเรียนจบด้านศิลปะการละครที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก • ฮอฟแมนเริ่มอาชีพนักแสดงในปี ค.ศ. 1991 โดยเริ่มจากการแสดงละครทางโทรทัศน์ชุด Law & Order หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้แสดงภาพยนตร์ และเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงสมทบ จากผลงานหลายชิ้น • ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 ฮอฟแมนได้แสดงน�าในเรื่อง Capote และ ได้รับรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม รวมไปถึง รางวัลลูกโลกทองค�า, บาฟต้าอวอร์ด และแซกอวอร์ด จากผลงาน ดังกล่าว ทั้งยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม ถึง 3 ครั้ง ระหว่างนั้นเขาได้แสดงละครเวทีและละครบรอดเวย์ ไปด้วย และได้เข้าชิงรางวัลโทนีอวอร์ด ส�าหรับผลงานละครเวที • นอกจากผลงานด้านการแสดงแล้ว ฮอฟแมนยังเป็นผูก้ า� กับละครเวที ทีม่ ากความสามารถอีกคนหนึง่ โดยเริม่ เข้าร่วม LAByrinth Theater Company ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ซึ่งเขาได้ก�ากับละครเวทีและละครบรอดเวย์มากมาย เช่น The Glory of Living, The Last Day of Judas

Iscariot และ The Long Red Road เป็นต้น • ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ฮอฟแมนยังคงมีผลงานในวงการบันเทิง อยูไ่ ม่ขาดสาย โดยผลงานทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้เขาล่าสุดนี้ คือบทของ พลูทาร์ช เฮฟเวนส์บี ใน The Hunger Games : Catching Fire และเมือ่ เขาเสียชีวติ ลง ยังมีผลงานทีถ่ า่ ยท�าไม่เสร็จ นัน่ คือภาคต่อ Mocking Jay นั่นเอง • ทางด้านชีวิตครอบครัว ฮอฟแมนคบหากับ มีมี โอ’ดอนเนล คอสตูมดีไซเนอร์ เมื่อ 15 ปีที่แล้ว โดยพบรักกันเมื่อร่วมงานกัน ในเรื่อง In Arabia We’d All Be Kings ที่ฮอฟแมนเป็นผู้ก�ากับ โดยทั้งสองมีลูกด้วยกัน 3 คน • ฮอฟแมนเริม่ ใช้สารเสพติดตัง้ แต่อายุ 22 ปี และเข้ารับการบ�าบัด หลายครั้งตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา แต่เขาก็ยังไม่สามารถ ตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้ได้ ท�าให้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เขาถูกพบว่าเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาด ทั้งที่อนาคตด้าน การแสดงของเขาก�าลังสดใสทีเดียว แต่เชื่อว่าแฟนๆ ทั่วโลกจะยัง คงจดจ�าผลงานของเขาไปอีกนานเท่านาน


ALL ABOUT BIZ

40

BIZ IDEA

BIZ LIFE

WE BELIEVE IN MUSIC สามขวัญ ตันสมพงษ์

General Manager ของ ค่ายเพลง Believe Records ที่มีจุดก�ำเนิด จำกกำรที่ ‘บอล’ - ต่อพงศ์ จันทบุบผำ แห่งวงสครับบ์ และ ‘ฟั่น’ - โกมล บุญเพียรผล โปรดิวเซอร์ของวงสครับบ์ รวมทั้งสำมขวัญเอง ร่วมกันก่อตัง้ ค่ำยเพลงเมือ่ 6 ปีกอ่ น เป็นทีร่ บั รูใ้ นฐำนะค่ำยเพลงทำงเลือก จนถึงปัจจุบนั มีศลิ ปินชือ่ ดังในสังกัดมำกมำย เช่น เป้ อำรักษ์, 25 Hours, Musketeers, สิงโต น�ำโชค เป็นต้น • นับว่าเป็นเรือ่ งไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะด�าเนินธุรกิจให้อยูร่ อดไปได้ในสภาพเศรษฐกิจ ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านงานเพลงที่หลายคนมองว่าอยู่ได้ยาก ในทุกวันนี้ แต่เหตุที่เรายังด�าเนินธุรกิจต่อได้เป็นเพราะเราเรียนรู้และพยายาม หาทางปรับตัวให้เข้ากับภาคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป • ความยากอย่างหนึ่งของการท�าธุรกิจเพลงคือ คนส่วนใหญ่มองว่าเพลง เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แม้เขายังคงต้องการความบันเทิง แต่เขามองว่ามันเป็น เรื่องไม่จ�าเป็นต้องที่เสียเงินให้กับการฟังเพลง ดังนั้น มูลค่าของเพลงจึงเหลือ น้อยนิดในยุคปัจจุบนั ค่ายเพลงจึงต้องเข้าใจและปรับตัวในเรือ่ งนีโ้ ดยการเพิม่ มูลค่าในส่วนอื่น โดยเฉพาะตัวศิลปิน • สิ่งหนึ่งที่ท�าให้เราเข้มแข็งคือ เราก่อตั้งค่ายเพลงในยุคที่ยากที่สุด เนื่องจาก มีผู้เล่นรายใหญ่ครองตลาดอยู่แล้วถึงสองบริษัท เมื่อเราเริ่มต้นจากช่วงเวลา ที่ย�่าแย่ สถานการณ์รอบข้างก็ผลักดันให้เราต้องคิดมากขึ้น ต้องหาช่องว่าง ในตลาดที่สามารถเข้าไปเติมเต็มได้ และเพราะความเชื่อว่ามันต้องมีช่องทาง ส�าหรับเรา เราท�าเพลงทางเลือกจากความชอบและความเชือ่ และมันก็สามารถ พิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าเรายืนอยู่ได้ในทุกวันนี้ด้วยเพลงแบบนี้จริงๆ • การท�าธุรกิจเราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ว่าคุณจะท�าธุรกิจใด มันจะมีเรือ่ ง product life cycle เข้ามาเกีย่ วข้อง ค่ายเพลงก็เช่นเดียวกัน ศิลปิน แต่ละคนก็จะมีอายุการท�างานของเขา เช่น เมื่อเขาดังแล้วก็ต้องมีช่วงพัก เพื่อท�าอัลบั้มต่อไป เราก็ต้องพยายามปั้นศิลปินใหม่เรื่อยๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของคนฟัง ไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้ • ในการจะเลือกศิลปินมาร่วมงานกับเรา ขั้นแรกเราจะเลือกจากคนที่เราชอบ ก่อน จากนั้นก็จะมองหาสิ่งที่แตกต่างจากที่เรามี ไม่ให้ซา�้ ทางกับศิลปินที่เรา มีอยู่แล้ว และที่ส�าคัญ ทิศทางและทัศนคติของเขาก็ต้องตรงกับเราด้วย • ในการท�าค่ายเพลงจะมีเรื่องของศิลปะและธุรกิจมาอยู่ด้วยกัน เราก็มีหน้าที่ ต้องจัดสมดุลระหว่างสองอย่าง โดยทีศ่ ลิ ปินก็ได้ท�าเพลงทีต่ วั เองชอบ แต่กต็ อ้ ง มีพื้นที่เล็กๆ เผื่อไว้ให้ทางค่ายได้มีสิทธิเข้าไปดูงานของเขาบ้าง แต่ส�าหรับ ค่ายเราก็จะเข้าไปแทรกแซงน้อยมาก เราแทบจะไม่แตะการท�างานศิลปินเลย จะมีบ้างก็เพียงให้คา� แนะน�าว่าเพลงไหนน่าจะปล่อยในช่วงเวลาใด • การจัดสมดุลระหว่างธุรกิจกับศิลปะเป็นเรื่องยาก ซึ่งเราโชคดีตรงที่ศิลปิน ค่อนข้างเข้าใจว่าในการท�างานนั้นมีการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง เขาจึงท�าเพลง โดยค�านึงถึงคนฟังด้วย เพราะมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรหากคุณมุ่งมั่นที่จะ

ท�าเพลงในแบบที่ไม่มีคนฟัง • การบริหารคนในองค์กรของเราจะยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะเรา ท�างานกับศิลปินทีม่ หี วั ใจ มีความคิดและอารมณ์ ต่างจากธุรกิจทัว่ ไปทีโ่ ปรดักต์ ของเขาอาจเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ดังนั้น ทุกครั้งที่ท�างานร่วมกัน เราจะต้องรับฟัง ทีมงานทั้งหมด พนักงานของเราก็จะมีสิทธิ์โหวตคนละหนึ่งเสียง และมีสิทธิ์ ตัดสินใจร่วมกัน • การรับฟังความคิดเห็นของคนทุกฝ่าย ท�าให้เราได้ความคิดเห็นหลายมุม เช่น พีอาร์กจ็ ะมองในมุมมองของเขา ฝ่ายพัฒนาศิลปินเขาก็มมี มุ มองของเขา ซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่ทุกคนในทีมรับฟังกัน แล้วสุดท้ายก็มาตัดสินใจ และประสานความคิดกันว่าเราจะด�าเนินการไปในแนวทางไหน • ความเชื่อเป็นสิ่งส�าคัญมากในการท�าธุรกิจ เพราะถ้าเราไม่เชื่อในโปรดักต์ ของตนเอง เราก็จะท�าอย่างไม่เต็มที่ เวลาจะกล่าวถึงงาน เราก็พดู ได้ไม่เต็มปาก ว่างานของเราดีจริงหรือเปล่า ดังนั้น เวลาจะท�าสิ่งใดก็ต้องเริ่มจากความเชื่อ ก่อน • นอกจากความเชื่อแล้ว องค์ประกอบที่จะท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปได้ คือต้อง มีความพอดี จัดสมดุลทุกอย่างให้พอเพียง เวลาท�างานก็ไม่มุ่งหวังแต่ก�าไร เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ตอ้ งอยูด่ ว้ ยกันได้ ทัง้ ศิลปิน ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ • เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตลอดเวลา เราจึงต้องดูให้มากขึ้น เสพมากขึ้น อ่านมากขึ้น บางอย่างเราอาจจะไม่ชอบ แต่ก็ต้องลองไปใน ที่ที่ไม่เคยไปบ้าง ออกไปดูว่าคนภายนอกเขากินเที่ยวกันแบบไหน วงดนตรี ในสถานบันเทิงเขาเล่นเพลงแบบไหน ต้องอัพเดตตลอดเวลา ถ้าเรามัวแต่นั่ง อยู่ในออฟฟิศ ถึงแม้เราจะขยันกันสุดๆ มันก็ยากที่จะอยู่ได้ • เราไม่เคยมองค่ายเพลงอื่นๆ ว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ แต่เรามองว่าพวกเขา เป็นเพือ่ นพีน่ อ้ งในวงการเดียวกัน เรามองดูวา่ เขาท�าอะไรอยูบ่ า้ ง แต่ไม่ได้มอง ว่าจะต้องแข่งขันกันให้ชนะ เพราะวงการนีส้ ดุ ท้ายแล้วก็มคี นท�างานกันไม่มาก เราควรต้องช่วยกัน มากกว่าแข่งกันเพื่อให้ทุกคนอยู่ต่อไปได้ • การจะท�าธุรกิจอะไรสักอย่าง ก่อนอืน่ ต้องเลือกท�าสิง่ ทีเ่ ราชอบ เพราะถึงแม้จะ ไม่ประสบความส�าเร็จแต่เราก็ยังมีความสุขกับสิ่งที่ท�าอยู่ และอย่าเพิ่งตั้งธง ว่าท�าแล้วจะต้องรวย เราอาจจะต้องวางแผนดีๆ คิดเยอะๆ ใช้สติเยอะๆ และต้อง ศึกษาเรื่องการบริหารการลงทุนด้วย สุดท้ายคือต้องท�ามันให้เต็มที่ที่สุด

Blue Goji หลายครั้งการออกก�าลังกายอาจท�าให้ คุ ณ รู ้ สึ ก เหมื อ นกั บ ก� า ลั ง ทรมานตั ว เอง เพราะความเหนื่ อ ยหนั ก และเรี่ ย วแรงที่ สูญเสียไป แม้รู้ว่าสุดท้ายจะได้ผลลัพธ์ที่ดี กับร่างกายแค่ไหน แต่บางคนก็เลือกจะไม่ฝนื ตัวเองอีกต่อไป เพราะรูส้ กึ ว่าการออกก�าลังกาย ไม่ใช่เรือ่ งสนุกแม้แต่นอ้ ย ถ้าการออกก�าลังกาย ไม่ใช่เรือ่ งสนุก Blue Goji ก็จะช่วยเพิม่ ความสนุก ในการออกก�าลังกายให้กบั คุณ ด้วยอุปกรณ์ และแอพพลิเคชันที่จะเปลี่ยนการออกแรง ของคุณให้กลายเป็นการเล่นเกมแสนสนุก จากทีมผู้สร้างเกม Guitar Hero อันโด่งดัง ซึ่งร่วมกันพัฒนาให้กลายมาเป็นอุปกรณ์ ควบคุมที่สามารถน�าไปติดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งแขน ขา รวมไปถึงเครื่องออกก�าลังกายต่างๆ ทั้งลู่วิ่ง หรือเครื่องปั่น จักรยาน ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ควบคุมชิ้นนี้จะใช้ เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนหรือแทบเล็ต เพื่อให้ ผู ้ ใ ช้ ง านรู ้ สึ ก เหมื อ นก� า ลั ง เล่ น เกมขณะที่ ก�าลังออกก�าลังกาย เช่น ถ้าน�าอุปกรณ์ชนิ้ นี้ ไปติดที่ต้นขาระหว่างวิ่งบนลู่วิ่ง แล้วเปิด แอพพลิเคชันเกมจาก Blue Goji ไปด้วย คุณก็จะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครแสนน่ารัก ในเกมที่ ก� า ลั ง วิ่ ง ฝ่ า ด่ า นเก็ บ เหรี ย ญทอง ไปจนถึงเส้นชัย ท�าให้ผู้เล่นเพลิดเพลินกับ การวิ่งจนอาจจะลืมความเหน็ดเหนื่อยไป จนหมดสิน้ โดยมีเกมให้เลือกเล่นถึง 12 เกม รองรับการออกก�าลังกายหลากหลายรูปแบบ พร้อมฟังก์ชันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกก�าลังกายอีกมากมาย วางขายในราคา ชุด ละ 99 ดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ เชื่อ ว่ า น่ า จะ ขายดิ บ ขายดี ใ นภาวะที่ ผู ้ ค นหั น มาใส่ ใ จ เรือ่ งสุขภาพกันมากขึน้ ติดตามรายละเอียด เพิม่ เติมของไอเดียนีไ้ ด้ที่ www.bluegoji.com

BIZ QUOTE BIZ BOOK

กลโกงเกมการเงิน (The Devil’s Deal : an insider’s tale of how money is made)

ผู้เขียน : แอนเดรียส ลอยซู ผู้แปล : นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี ส�ำนักพิมพ์ : อมรินทร์ HOW-TO รำคำ : 245 บาท

ส�าหรับหลายคน โลกแห่งการเงินอาจเต็มไปด้วย ตัวเลขที่สลับซับซ้อน และยากเกินกว่าจะท�าความเข้าใจ ยังไม่รวมศัพท์แสงทางการเงินอีกมากมาย ทีจ่ ดจ�ากันแทบไม่หวาดไม่ไหว ถ้าคุณเป็นหนึง่ ในนัน้ ควรหยิบหนังสือเล่มนีม้ าอ่านอย่างเร็วจี๋ เพราะผูเ้ ขียน ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานอบรมด้านการเงิน และมีประสบการณ์กว่า 20 ปีในตลาดการเงินโลก จะมาท�าให้เรือ่ งเงินกลายเป็นเรือ่ งง่าย ไม่วา่ จะเป็น เรือ่ งอนุพนั ธ์ ตราสารหนี้ กองทุน เงินเฟ้อ การประกันภัย อัตราดอกเบี้ย และอีกหลากหลายเรื่องราว ทีจ่ ะท�าให้คนอ่านเข้าใจเรือ่ งการเงินได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ยังเปิดโปงกลโกงหลากหลายรูปแบบ

ที่ นั ก การเงิ น มั ก จะใช้ ใ นการสร้ า งผลประโยชน์ มหาศาลให้กบั ตัวเอง เพือ่ ให้เราได้รเู้ ท่าทัน และไม่ตก เป็นเหยื่อของมนุษย์เหล่านั้น ที่ส�าคัญคือเนื้อหา ไม่จา� เจเหมือนหนังสือการเงินทัว่ ๆ ไป เพราะผูเ้ ขียน ใช้ตวั ละครต่างๆ ในการด�าเนินเรือ่ ง ท�าให้นา่ ติดตาม ชวนลุน้ ระทึกตัง้ แต่ตน้ จนจบ ราวกับก�าลังนัง่ อ่านนิยาย สืบสวนสอบสวนทีซ่ บั ซ้อนซ่อนเงือ่ น แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ไม่ลมื ทีจ่ ะสอดแทรกความรูเ้ กีย่ วกับการเงินในทุกบท ทุกตอน ย่อยง่าย อ่านสนุก ครบทุกเรื่องการเงิน ในเล่มเดียว เหมาะส�าหรับนักธุรกิจมือใหม่ที่ก�าลัง พยายามท�าความเข้าใจเรื่องการเงินและการลงทุน

“FIND SOMETHING YOU’RE PASSIONATE ABOUT AND KEEP TREMENDOUSLY INTERESTED IN IT.” Julia Child an American chef, author, and television personality


THE WORDS

45

“Look at a day when you are supremely satisfied at the end. It’s not a day when you lounge around doing nothing; it’s when you’ve had everything to do, and you’ve done it.” ลองดูวันที่คุณรู้สึกพึงพอใจมากเมื่อจบวันดูสิ มันไม่ใช่วันที่คุณนั่งๆ นอนๆ โดยไม่ทำาอะไรหรอก แต่มันคือวันที่คุณมีทุกอย่างที่ต้องทำาแล้วทำาได้สำาเร็จลุล่วงต่างหาก -Margaret Thatcher

“Reason is our soul’s left hand, Faith her right.”

เหตุผลคือมือซ้ายของจิตวิญญาณ ส่วนศรัทธาก็คือมือขวานั่นเอง

-John Donne

“The goal of life: simple but not empty.”

“A thing may happen and be a total lie; another thing may not happen and be truer than the truth.”

เป้าหมายของชีวติ คือความเรียบง่าย แต่ต้องไม่ว่างเปล่า

สิ่งที่เกิดขึ้นอาจกลายเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ แต่อีกสิ่งที่อาจจะไม่ ได้เกิดขึ้นก็ ไม่ ได้แปลว่ามันมีความจริงมากกว่า

-Terri Guillemets

“The scientist is not a person who gives the right answers, he’s one who asks the right questions.” นักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่คนที่ให้คำาตอบ ที่ถูกต้อง หากแต่เป็นคนที่ถามคำาถาม ได้ถูกต้องต่างหาก -Claude Levi-Strauss

“The trouble with simple living is that, though it can be joyful, rich, and creative, it isn’t simple.” ปัญหาของการมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายก็คือ ถ้าหากมันยังมีความสนุกสนาน ร�่ารวย และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วละก็ มันก็ ไม่ใช่ความเรียบง่ายแล้วล่ะ -Doris Janzen Longacre

-Tim O’Brien

“One cannot think crooked and walk straight.”

“About the only thing that comes to us without effort is old age.”

-นิรนาม

-Gloria Pitzer

ไม่มีใครสามารถคิดคด แล้วเดินตรงได้

สิ่งเดียวที่มาหาเราโดยไม่ต้องใช้ ความพยายามเลยก็คืออายุที่มากขึ้น


42

พรีมาเนสท์ ผลิตภัณท์รังนกระดับพรีเมียม จัดงานเปิดตัวร้านพรีมาเนสท์แห่งแรกที่สยามพารากอน

พรีมาเนสท์ (PrimaNest) จัดงานเปิดตัวร้าน ‘พรีมาเนสท์’ แห่งแรกทีช่ นั้ G สยามพารากอน ประเดิมมอบของขวัญสุดพิเศษจากธรรมชาติให้กบั ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์พรีมาเนสท์ 2 รูปแบบ ทัง้ แบบคาเวียร์ ซึง่ เป็นรังนกแท้เข้มข้น และแบบพร้อมดืม่ บรรยากาศภายในงานคับคัง่ ไปด้วยแขกวีไอพีทมี่ าร่วมแสดงความยินดีกนั อย่างล้นหลาม พร้อมใจกันมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพผิวและสุขภาพกายผิวพรรรณให้อ่อนเยาว์และสวยสดใส จากภายในสูภ่ ายนอก รวมทัง้ บอกเล่าประสบการณ์ในการรับประทานรังนกทีแ่ ตกต่างออกไปจากแบบเดิมๆ คืนความยืดหยุน่ กระชับ คงความอ่อนเยาว์ เปล่งปลัง่ ตลอดกาล ด้วยผลิตภัณท์รงั นกพรีมาเนสท์ มีจา� หน่ายแล้ว วันนี้ที่ร้าน ‘พรีมาเนสท์’ ชั้น G สยามพารากอน และเซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ข้อมูลเพิ่มเติมที ่ www.primanest.com หรือสอบถามได้ที่โทร. 0-2652-0511

กระทิงแดง U Project ปิดฉากด้วยรอยยิ้ม

ผ่านไปแล้วส�าหรับโครงการดีๆ ‘กระทิงแดง U Project‘ จากบริษัท เครื่ อ งดื่ ม กระทิ ง แดง จ� า กั ด ซึ่ ง เปิ ด โอกาสให้ น ้ อ งๆ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ได้โชว์ไอเดียสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมไทย และในที่สุดก็ได้ผู้ชนะเลิศ ทั้ง 4 โครงการ และรางวัลโครงการยอดนิยมอีก 1 โครงการที่ได้รับทุน ท�าโครงการจริง จ�านวนทุนละ 300,000 บาท เพือ่ ให้นอ้ งๆ นิสติ นักศึกษาได้นา� ทุนไปต่อยอดสร้างฝัน สร้างโครงการให้เป็นจริง บริษทั เครือ่ งดืม่ กระทิงแดง จ�ากัด เชือ่ ว่าแรงใจแรงศรัทธาจากพลังนักศึกษา จะช่วยรวมพลังคนรุน่ ใหม่ ให้สรรค์สร้างสังคมไทยที่มีแต่การเกื้อกูลกันตลอดไป

‘OPPO’ จับมือ ‘ทรู’ เปิดจ�าหน่าย OPPO N1 ผ่านทรูสโตร์และทรูช็อป นิมนต์ยิ้ม ออนสเตจ เทศน์ แอนด์ ทอล์ค พระพยอม - ท่ า น ว. - พระสมปอง พบ อ.จตุพล - กาละแมร์ - ต่อ ฮอร์โมน

‘นิมนต์ยมิ้ ออนสเตจ เทศน์ แอนด์ ทอล์ค’ เปิด ประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ของการฟังธรรมน�า ‘ทอล์คโชว์’ โคจรมาพบ ‘ทอล์คธรรม’ น�าโดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ), พระมหาวุฒชิ ยั (ว. วชิรเมธี), และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ประชันกับ 3 คน บันเทิง ‘ทอล์คโชว์’ จตุพล ชุมภูนิช, ‘กาละแมร์’ - พัชรศรี เบญจมาศ และ ‘ต่อ ฮอร์โมน’ - ธนภพ ลีรตั นขจร วันเสาร์ท ี่ 1 มีนาคม 2557 ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย สยามพารากอน เวลา 14.00 น. บัตรราคา 2,000 / 1,500 / 1,000 และ 500 บาท จ�าหน่ายบัตร ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456

จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ออปโป้ จ�ากัด ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย สมาร์ตโฟนแบรนด์ OPPO และ ดอกเตอร์ กิตติณฐั ทีคะวรรณ ผูอ้ า� นวยการด้านบริหารผลิตภัณฑ์ดไี วซ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือครั้งแรกกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ประเดิมจ�าหน่ายสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด OPPO N1 กล้องหมุนได้ 206 องศา ผ่านทางทรูสโตร์และ ทรูช็อปทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ร้านทรู เออร์เบิน พาร์ก ชั้น 3 สยามพารากอน เมื่อวันก่อน

‘วอร์นเนอร์ มิวสิค’ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ลุน้ รับทีพ ่ กั สุดโรแมนติก ริมทะเลหัวหิน

วอร์นเนอร์ มิวสิค ประเทศไทย สังกัดเพลงระดับโลก จัดแคมเปญพิเศษให้แฟนๆ ได้ล้นุ กิจกรรม สุดหวานเพือ่ คนทีค่ ณ ุ รัก โดยสามารถเป็นเจ้าของอัลบัม้ เพลงหวานชุดใดก็ได้ในแคมเปญ ‘เลิฟ ออน เดอะ บีช’ ทีร่ า้ นบูมเมอแรง, แมงป่อง, แคป และร้านแกรม พร้อมส่งคูปองร่วมลุน้ รับทีพ่ กั สุดโรแมนติก หรือเพิ่มเพลย์ลิสต์ ‘บี มาย วาเลนไทน์’ ในดีแทค ดีเซอร์ และฟังบ่อยๆ เพื่อลุ้นรับรางวัลไปพักผ่อน กับคนทีค่ ณ ุ รัก ณ ยายย่า รีสอร์ต ทีพ่ กั สุดโรแมนติกริมชายหาดหัวหิน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า รวมมูลค่า 20,000 บาท รวมทั้งหมด 6 รางวัล ติดตามรายละเอียดที่ www.facebook.com/warnermusicthailand


กสิกรไทย หนุนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งเป้าครองเจ้าตลาดพลังงานทางเลือกต่อเนื่อง

ธนาคารกสิกรไทย รุกธุรกิจพลังงานทางเลือกต่อเนื่อง ล่าสุดเข้าสนับสนุนโครงการเวสต์ ห้วยบง 2 และเวสต์ ห้วยบง 3 ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแห่งแรกของไทยที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ด้วยก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 207 เมกะวัตต์ จากกังหันลมรวม 90 ต้น มูลค่าโครงการกว่า 1.27 หมืน่ ล้านบาท คาดปี 2557 โครงการพลังงานหมุนเวียนในตลาดมูลค่ารวม 71,244 ล้านบาท โดยล่าสุด นายสุรเดช เกียรติธนากร ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดกิจกรรมพาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมพื้นที่ ณ ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด และต�าบลหนองแวง อ�าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมฟังบรรยายจาก มร. แฟรงค์ โฮเจอร์สเลฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด

คอฟฟี่ เวิลด์ เติมความหวานใน เดือนแห่งความรัก กับ ‘สตรอเบอร์รี่ โยเกิร์ต สมูทตี้’ และ ‘เบอร์รี่ เลิฟลี่ วาฟเฟิล’ ’

คอฟฟี่ เวิลด์ พร้อมเสิร์ฟเมนูสีสัน หวานๆ เอาใจคู่รักที่ก�าลังอินเลิฟในวัน วาเลนไทน์ ด้วยเมนูยอดฮิตอย่าง ‘สตรอเบอร์ร ี่ โยเกิรต์ สมูทตี’้ เอาใจคนรักสุขภาพ ด้วยส่วนผสมของโยเกิรต์ คุณภาพ รสชาตินมุ่ ละมุนลิน้ ปัน่ กับสตรอเบอร์ร ี่ พร้อมวิปปิง้ ครีม สูตรพิเศษของคอฟฟี ่ เวิลด์ ทีใ่ ครๆ ได้ลอง ก็ต้องติดใจ ในราคา 130 บาท มาพร้อม คู่ขวัญอย่าง ‘เบอร์รี่ เลิฟลี่ วาฟเฟิล’ วาฟเฟิลหอม หวาน เนื้อนุ่ม เอกลักษณ์ เฉพาะของคอฟฟี่ เวิลด์ เสิร์ฟพร้อมกับ ไอศกรีมสตรอเบอร์รรี่ าดด้วยซอสสตรอเบอร์ร ี่ และเนื้อสตรอเบอร์รี่สดใหม่ เอาใจคนรัก สตรอเบอร์รี่ไปเต็มๆ การันตีความอร่อย ในราคาเบาๆ 135 บาท พิเศษ! วันนี้เพียง 229 บาท เมื่อซื้อ ‘สตรอเบอร์รี่ โยเกิร์ต สมูทตี้’ และ ‘เบอร์รี่ เลิฟลี ่ วาฟเฟิล’ คู่กัน เริ่มความรักหอมหวานของคู่นี้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่คอฟฟี่ เวิลด์ ทุกสาขา

โอเรียนทอล พริน้ เซส ชวนสาวๆ ร่วมค้นสีสนั ในโลกของผูห้ ญิง ผ่านเครือ่ งส�าอาง ‘ซีเคร็ต ลิมเิ ต็ด เอดิชนั่ ’

โอเรียนทอล พริ้นเซส โดยบริษัท โอ. พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จ�ากัด ชวนสาวๆ มาร่วมค้นพบความลับผ่านความงดงามของเครื่องส�าอางลิมิเต็ดเอดิชั่นชุดล่าสุด ‘ซีเคร็ต ลิมิเต็ด เอดิชั่น’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความลับแห่งสีสันของหญิงสาว 4 สไตล์ ได้แก่ ‘ไชนีส โอเปร่า’ กับดินสอเขียนคิ้ว Secrets Eyebrow และ Secrets BB Loose Powder ‘เกอิชา’ กับ Secrets Cheek & Lips และ Secrets CC Cream ‘เทจาล’ กับ Secrets Eye Liner และ Secrets Lipstick และสุดท้ายคือ ‘ชินบุ’ กับ Secrets Cheek Colours และ Secrets Tint & Gloss ร่วมไขกุญแจแห่งความลับ... สีสันในโลกของผู้หญิงได้แล้วตั้งแต่วันที ่ 20 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป (หรือจนกว่า สินค้าจะหมด) ในราคา 215-435 บาท ณ ร้านโอเรียนทอล พริ้นเซส ทุกสาขาทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ www.orientalprincesssociety.com

Jubilee Diamond ต้ อ นรั บ เทศกาลแห่ ง ความรั ก ด้ ว ยเครื่ อ งประดั บ เพชรแสนโรแมนติ ก คอลเล็กชันใหม่ล่าสุด

Jubilee Diamond ร่วมต้อนรับวันวาเลนไทน์อันแสนหวานด้วยเครื่องประดับเพชรคอลเล็กชันใหม่ล่าสุด La Dolce ทีไ่ ด้รบั การออกแบบเป็นพิเศษจากดีไซเนอร์ชาวเบลเยียม โดยรูปทรงของแหวนเพชรและจีเ้ พชรได้รบั การออกแบบให้มมี ติ ิ สามารถสะท้อนความงามของกระบวนการผลิตระดับโลกได้อย่างไร้ที่ติ โดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก ช็อกโกแลตเบลเยียม ผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตชัน้ สูง ตัวเรือนด้านนอกของแหวนเพชรท�ามาจาก Pink Gold ส่วนด้านใน เป็น White Gold แสดงถึงความอ่อนหวาน ทันสมัย และตัวตนของผูส้ วมใส่ นอกจากนี ้ คอลเล็กชันนีย้ งั ใช้เพชรสีระดับขาวใสมาก คือระดับ E Color หรือน�้า 99 ซึ่งน�าเข้าอย่างถูกต้องจากเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม พบกับคอลเล็กชันนี้ได้ท ี่ Jubilee Diamond ทุกสาขา


46

THE GUEST

EAT TO LIVE

เหตุผลทีอ่ ยากจัด Spring Epicurean Market ขึน้ มาก็เพราะ... ทุกวันนี้มีคนป่วยเนื่องจาก อาหารการกินเยอะมาก เราก็เลยเกิดความคิดที่อยากจะท�าตลาดนัดเพื่อรวบรวมอาหารดีๆ ทัง้ อาหารโฮมเมด อาหาร artisanal หรืออาหารออร์แกนิกให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ จะได้เป็นแหล่งพบปะ ส�าหรับคนที่รักอาหารเพื่อสุขภาพด้วยกัน อีกอย่างคือเราอยากโปรโมตกระแส good eating ให้มันกว้างกว่าที่เป็นอยู่ด้วย สิง่ ทีค่ นทัว่ ไปมักจะเข้าใจผิดเกีย่ วกับอาหารเพือ่ สุขภาพคือ... อาหารสุขภาพจะต้องไม่อร่อย หรือจะต้องเป็นสลัด หรือเป็นมังสวิรัติเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วผมมองว่าอาหารสุขภาพคือ การเลือกทานให้เกิดความสมดุล ควรจะทานให้ครบทุกอย่าง ทั้งโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แต่พยายามเลือกทานให้เกิดความสมดุล อาหารดีๆ ในบ้านเรามีเยอะมาก แต่ปญ ั หาก็คอื ... มักจะมีราคาสูง เพราะอาหารเพือ่ สุขภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารโฮมเมดที่ท�าคราวละไม่มาก แต่ทันทีที่มีการผลิตเป็นอุตสาหกรรม คุณภาพก็จะลดทอนลงไป มีการใช้สารกันบูดหรือสารกันเสีย นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าท�าไมอาหาร เพื่อสุขภาพในบ้านเราจึงมีราคาแพง สาเหตุทอี่ าหารเพือ่ สุขภาพต้องมีราคาแพงคงเป็นเพราะ... ยังมีคนท�าอาหารเพื่อสุขภาพ น้อยในบ้านเรา แล้วก็มีการรับรู้ผิดๆ ว่าถ้าท�าออกมาราคาถูกๆ คนจะคิดว่าไม่ใช่ของดี ขณะที่ ผู้ประกอบการหลายรายก็ฉวยโอกาสด้วย ความเชือ่ ทีผ่ ดิ ในการทานอาหารของคนไทยคือ... คนไทยชอบมีพฤติกรรมแบบเอ็กซ์ตรีม คือใครชอบทานผักก็จะทานแต่ผกั อย่างเดียว ไม่ทานอย่างอืน่ เลย เพราะกลัวคอเลสเตอรอลสูง ทัง้ ๆ ทีไ่ ข่ไก่กส็ า� คัญ เพราะเป็นแหล่งโปรตีนทีด่ ที สี่ ดุ นมก็สา� คัญไม่แพ้กนั หรือบางคนก็ไม่ทานแป้ง เลย แต่ในแง่ของโภชนาการเขาจะมีตารางบอกเลยว่าเราอยูใ่ นช่วงอายุไหน เราต้องการสารอาหาร อะไรบ้างในแต่ละวัน ซึ่งทุกวัยต้องการไขมัน แป้ง และนม เหมือนกันหมด เพียงแต่ต้องการ ในปริมาณที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง ถ้าบอกแบบชัดๆ การทานอาหารสุขภาพก็คอื ... การทานให้ครบทุกหมวดหมูใ่ นจ�านวนทีค่ วร จะเป็น จริงๆ แล้วทุกอย่างทานได้หมด แต่ตอ้ งรูว้ า่ เราทานได้แค่ไหน อย่างผมเองถ้าย้อนกลับไป เมือ่ 10 ปีกอ่ น ตอนนัน้ สามารถทานก๋วยเตีย๋ วได้มอื้ ละ 3 ชาม ย่อยได้ ไม่งว่ ง แต่ทกุ วันนีท้ านก๋วยเตีย๋ ว ได้แค่ครึง่ ชาม เพราะรูส้ กึ ว่าไม่ไหวแล้ว เพราะฉะนัน้ ถ้าใครมาตลาดของผมแล้วมานัง่ ทานคุก้ กี้ เพื่อสุขภาพ 10 ชิ้นรวด มันก็คงไม่ใช่การทานเพื่อสุขภาพอยู่ดี สิง่ ทีค่ นยุคนีไ้ ม่คอ่ ยระมัดระวังคือ... เรือ่ งของหวาน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ กลัวมาก เพราะผมเองมักจะ ออกไปตามงานแฟร์ของหวานบ่อยๆ สารภาพเลยว่าของหวานประมาณ 80% ในงานเหล่านี้ ผมจะไม่ทานเลย เพราะรู้ว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้าง อย่างเช่น shortening หรือพวกเนยขาว สังเกตง่ายๆ ว่าขนมเค้กบางร้านตูเ้ ย็นไม่เย็นเลย แต่เค้กยังแข็งตัวอยูไ่ ด้ นัน่ แสดงว่าเขาใช้เนยขาว ซึ่งเนยขาวท�ามาจากไขมันอิ่มตัว ซึ่งต่างประเทศเขาพยายามแบนส่วนประกอบเหล่านี้กัน ทั้งพวกมาการีนหรือครีมเทียมเองก็ตาม ที่น่ากลัวเพราะคนท�าขนมเองก็ยังเข้าใจผิดคิดว่ามัน เป็นอาหารเพือ่ สุขภาพ เพราะไม่มสี ว่ นประกอบจากไขมันสัตว์ แต่จริงๆ แล้วเป็นความเชือ่ ทีผ่ ดิ สิ่งที่ได้จากการจัด Spring Epicurean Market คือ... ได้พิสูจน์ว่ามีคนที่เห็นเหมือนเรา อีกมากมาย เพราะเท่าทีจ่ ดั งานทีผ่ า่ นมามีคนมาร่วมงานเยอะมาก ในขณะทีเ่ ราโปรโมตน้อยมาก แค่ลงในเฟซบุก๊ แล้วก็บอกเพือ่ นๆ ทีร่ จู้ กั กัน แต่คนก็ยงั มากันเต็มไปหมด แสดงว่าผูค้ นคงต้องการ สิ่งเหล่านี้เหมือนกับเรา ประโยชน์ของการมีตลาดทางเลือกเยอะๆ คือ... เป็นโอกาสส�าหรับทุกๆ ฝ่าย ผู้บริโภคเอง ก็จะได้มที างเลือกในการเลือกทานอาหารทีห่ ลากหลายขึน้ คนขายก็ได้เงิน เพราะเห็นว่ามีความต้องการของตลาด เขาก็กล้าที่จะลงทุนเพิ่ม กล้าผลิต กล้าขยายกิจการ เรียกว่าได้ประโยชน์ กันทุกฝ่าย และภาพรวมของตลาดก็ดีขึ้นด้วย เทรนด์ด้านอาหารการกินของต่างประเทศที่รู้สึกว่าควรน�ามาปรับใช้ในบ้านเราก็คือ... ตอนนี้เขาจะนิยม super food หรือสุดยอดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งถ้าดูจริงๆ จะรู้ว่า super food ไม่มีของแพงเลย เพราะมันคืออาหารที่เราคุ้นเคยกันดี อย่างเช่น ถั่วด�า ข้าวกล้อง เห็ดหอม เก๋ากี้ หรือสาหร่ายวากาเมะ ซึ่งอาหารเหล่านี้มีประโยชน์มาก แต่คนไทย ไม่นยิ มเพราะรูส้ กึ ว่ามันไม่เก๋ คือคนชอบตีคา่ ว่าของแพงคือของดี จะต้องกินปูอะแลสกา ฟัวกราส์ ซึ่งของพวกนี้ผมก็ทาน แต่ทานให้พอหายอยาก ไม่มีอะไรที่ดีที่สุดอย่างเดียวหรอก เหตุผลที่ผมต้องเรียนรู้เรื่องโภชนาการก็คือ... พอท�ารายการทีวีที่มีคนดูมากมาย ก็เป็น เรื่องจ�าเป็นที่เราจะต้องมีความรู้ติดตัวไว้ เพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะท�าแต่อาหารโดยไม่ใส่ใจ หลักโภชนาการ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาจะมีคนถามตลอดว่า เมนูนคี้ นเป็นเบาหวานทานได้ไหม เพราะฉะนัน้ ก็ต้องเรียนเพื่อให้รู้ จะได้มาตอบค�าถามต่างๆ เหล่านี้ได้ ส�าหรับคนทีอ่ ยากทานอาหารดีๆ และมีทางเลือกในการทานให้ตวั เองมากขึน้ ผมอยากแนะน�า ว่า... ควรท�าอาหารเองบ่อยขึน้ เพราะการท�าอาหารเองจะท�าให้เรารูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ราทานเข้าไปมีอะไรบ้าง ถ้าชอบทานเค้กก็ลองท�าเค้กดู พอไปทานข้างนอกจะได้รวู้ า่ เขาเอาอะไรมาให้เราทาน หรือจะได้รวู้ ่า เราควรคาดหวังกับอะไร อีกอย่างคือต้องพยายามอ่านฉลากข้างกล่องให้เยอะๆ ฝึกให้เป็นนิสยั เริ่มทีละเล็กทีละน้อย แล้วสุขภาพที่ดีจะเป็นของคุณเอง

เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

จากบทบาทของนักแสดงฝีมือดี ทุกวันนี้ พล ตัณฑเสถียร สลัดภาพนักแสดงออกจนหมด แล้วหันมาสวมผ้ากันเปือ้ น เฝ้าหน้าเตา เข้าครัว กลายเป็นเชฟนักปรุงอย่างเต็มตัว ทัง้ เปิดร้านอาหารของตัวเอง ท�ารายการสอนท�าอาหาร รวมถึงเขียนหนังสือสอนท�าอาหาร อีกหลายต่อหลายเล่ม ล่าสุดเขายังรับบทบาทใหม่เป็นเจ้าของตลาด ผู้รวบรวมอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายร้านมาไว้ใน Spring Epicurean Market แหล่งพบปะใหม่ใจกลางเมืองของบรรดา คนที่รักสุขภาพ

HIS WAY • พล ตัณฑเสถียร เริ่มต้นผันตัวจากการเป็นนักแสดงมาเป็นเชฟมืออาชีพด้วยการเปิดร้านอาหารของตัวเองที่ชื่อว่า Spring & Summer ซอยสุขุมวิท 49 และปัจจุบันเขามีรายการท�าอาหารอย่าง ‘พลพรรคนักปรุง’ ที่ออกอากาศทุกวันพุธ และพฤหัสบดี เวลา 11.00-11.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี • นอกจากจะเปิดร้านอาหาร และท�ารายการอาหารแล้ว พลยังมีผลงานเขียนหนังสือสอนท�าอาหารอีกหลายเล่ม ติดตามผลงานของเขาได้ที่ www.pholfoodmaffiifia.com • Spring Epicurean Market จัดขึน้ เป็นประจ�าทุกเดือน โดยจัดต่อเนือ่ งกันมาเป็นครัง้ ที่ 7 แล้ว และจะมีครัง้ ต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ที่ร้าน Spring & Summer ซอยสุขุมวิท 49 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของตลาดเพื่อสุขภาพแห่งนี้ได้ที่ www.facebook.com/springepicureanmarket

adB291  
adB291  

a day BULLETIN FREE MAGAZINE in thailand The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement