Page 1

ISSUE 283 20 - 26 DECEMBER 2013


ISSUE 283, 20 - 26 DECEMBER 2013

As Each Days Goes On ตัง้ แต่เช้า หลังจากลืมตาตืน่ นอนและใช้ชวี ติ ในแต่ละวันจนกระทัง่ ถึงเวลากลับบ้านและกลับมานอนพักผ่อนเอาแรงบนเตียงเดิมทีบ่ า้ น เราเคยตัง้ ค�าถามหรือเคย ทบทวนมากน้อยแค่ไหนว่าเราใช้เวลาในแต่ละวันไปกับอะไรบ้าง? สิง่ เหล่านัน้ มันท�าให้ชวี ติ เราก้าวไปทางไหน แล้วเราพอใจกับทิศทางนัน้ หรือไม่ หรือว่ารูต้ วั อีกทีเราก็มายืนอยู่ใน จุดทีไ่ ม่รวู้ า่ มาตรงนีไ้ ด้อย่างไรและจะไปไหนต่อ? ไม่อยากเชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่าหลายๆ คนมักจะตัง้ ค�าถามกับตัวเองตอนทีก่ า� ลังไม่รวู้ า่ ตัวเองยืนอยูต่ รงจุดไหนทุกที และเมือ่ ถึงจุดนัน้ เราก็มกั จะไม่มคี �าตอบทีด่ พี อให้ตวั เอง แล้วเราก็เลิกตัง้ ค�าถามกับชีวติ เพราะรูส้ กึ ว่าแค่ใช้ชวี ติ ในแต่ละวันให้ผา่ นไปก็ยากพอแล้ว จะคิดให้ยงุ่ ยากไปอีกท�าไม? ถ้ามองกันจริงๆ วันแต่ละวันของเราทุกคนล้วนเป็นวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทั้งสิ้น เอาแค่ชื่อวันก็ไม่มีวันไหนซ�า้ เดิมแล้ว เพราะตั้งแต่เกิดมาผู้เขียนไม่เคย ตื่นมาเจอวันอังคารซ�้ากันสองวันสักที อีกอย่างที่บอกว่าแต่ละวันไม่มีอะไรเหมือนกัน เพราะอย่างไรเสียองค์ประกอบในแต่ละวันของเราก็ไม่มีวันเหมือนกัน ไม่ว่าจะ เป็นเหตุการณ์ภายนอกระหว่างทางทีเ่ ราเดินทาง คนทีเ่ ราจะเจอ ค�าพูดทีจ่ ะลอยมาเข้าหูเรา หรือข้อความทีจ่ ะเข้ามาทีเ่ ครือ่ งเรา กระทัง่ อากาศทีเ่ ราจะต้องเจอในวันนัน้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีวันไหนเหมือนกันเลย เหล่านี้ล้วนมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเราทั้งสิ้น เมื่อมีสารพัดสิ่งที่จะเข้ามาปะทะกับเรา เราก็มีสารพัดวิธีที่จะมีปฏิกิริยา ตอบโต้กับสิ่งเหล่านั้น และนั่นเองที่จะก�าหนดว่าเราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันไปในทิศทางไหน และใช้ไปอย่างไรบ้าง บางทีผู้เขียนก็อดรู้สึกไม่ได้ว่า ผู้คนในยุคสมัยนี้ใช้ค�าว่า เบื่อ บ่อยมากจนน่าเบื่อ ทั้งๆ ที่ชีวิตในแต่ละวันมีสารพัดสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นแทบไม่เว้นแต่ละนาที แต่การมีเรือ่ งใหม่ๆ เกิดขึน้ มาไม่ขาดสาย ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันในการลดทอนความเบือ่ หน่ายในชีวติ เราได้เลย เพราะเราก็ยงั คงคิดและเชือ่ ว่า ชีวติ เรามีแต่เรือ่ งเดิมๆ เจอแต่คนเดิมๆ ใช้ชีวิตในแต่ละวันไปแบบเดิม ซึ่งความตลกมันอยู่ตรงที่โลกก็อุตส่าห์ให้แต่ละวันที่ไม่เหมือนเดิมมาแล้ววันละ 24 ชั่วโมง เราก็ยังยืนยันที่จะท�าให้ แต่ละวันเป็นไปเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้น ด้วยการท�าอะไรแบบเดิมๆ ทั้งที่ไม่ต้องท�าก็ได้ เช่น รีเฟรชหน้าเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เพื่อดูว่ามีใครกดไลค์ กดคอมเมนต์ เมนชัน มาหาเราบ้างหรือเปล่า หรือไม่จา� เป็นต้องบอกคนทัง้ โลกก็ได้วา่ ก�าลังเป็นอะไร ก�าลังท�าอะไร เพือ่ จะได้ดวู า่ คนอืน่ เขาเป็นห่วงเป็นใยเรามากแค่ไหน แล้วพอไม่มใี ครสนใจ จะอ่านหรือเขาอาจจะไม่วา่ งมากพอทีจ่ ะมาอ่าน เราก็สรุปไปว่าชีวติ ช่างน่าเบือ่ ไม่เห็นใครจะสนใจไยดีชวี ติ เราเลย ทัง้ ทีจ่ ริงๆ แล้วคนทีเ่ ราควรบอกมากทีส่ ดุ และส�าคัญ อย่างยิ่งที่จะต้องบอกว่าเราท�าอะไร หรือเป็นอะไร ก็คือคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นคนรัก เพื่อนสนิท หรือคนในครอบครัว เพราะเขาเหล่านี้ต่างหากที่สุดท้ายแล้วจะต้อง มาอยูเ่ คียงข้างคุณ ช่วยเหลือและให้กา� ลังใจทีด่ ที สี่ ดุ กับคุณ ดังนัน้ ตราบใดทีเ่ รายังใช้แต่ละวันไปกับการให้ความส�าคัญผิดคน ผิดเวลา ผิดสถานภาพ ก็ไม่ตอ้ งแปลกใจ ว่าท�าไมเราถึงเบือ่ หน่ายกับชีวติ เพราะโลกทัง้ โลกเขาก็ตอ้ งสนใจชีวติ เขาและคนใกล้ตวั เขามากกว่าชีวติ คุณ ซึง่ เป็นแค่หนึง่ ในร้อย ในพัน ในหมืน่ ในแสน หรือกระทัง่ ในล้าน ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิรก์ ผูเ้ ขียนไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรเบือ่ เพราะการเบือ่ ก็เป็นปฏิกริ ยิ าปกติของคนทัว่ ไปทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ แต่มนั จะเกิดก็ตอ่ เมือ่ เราตกเป็นเหยือ่ ของ สถานการณ์นนั้ และเราไม่มหี นทางจัดการกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตรงหน้าเลย หรือถึงจะมีหนทางจัดการก็ยงั เลือกใช้วธิ กี ารเดิมๆ ทีไ่ ม่ได้ผลก็ยงั จะใช้ เพราะความเคยชินมากกว่า จะใช้เวลาคิดกับมันให้ลึกซึ้งว่าถ้าไม่ได้ผลแล้วจะหาวิธีอื่นจัดการได้ไหม พูดง่ายๆ คือ ก่อนจะเบื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้น ลองถามตัวเองก่อนไหมว่าเราลองท�าอะไรที่แตกต่าง ไปจากเดิมหรือยัง? เนลสัน แมนเดลา รัฐบุรษุ ทีเ่ พิง่ จากโลกนีไ้ ป เขียนไว้ในหนังสืออัตชีวประวัตสิ ว่ นตัวของเขาตอนหนึง่ ว่า “ชีวติ ในคุกเป็นกิจวัตรเดิมๆ ทุกวัน แต่ละวัน ก็เหมือนวันก่อนหน้านี้ แต่ละสัปดาห์ก็เหมือนสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ดังนั้น หลายเดือนหลายปีเหล่านั้นก็เลยหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง” - อย่างที่ทราบว่า เนลสัน แมนเดลา ถูกคุมขังยาวนานถึง 27 ปี ชีวิตของเขาจึงต้องเป็นเหมือนเดิมแทบแยกวัน เดือน ปี ออกจากกันไม่ได้ เพราะมันเหมือนกันไปหมด สิ่งที่เขาท�าในแต่ละวันคือพยายาม ท�าให้มนั ไม่เหมือนเดิม ถ้าไม่ใช่ดว้ ยการกระท�า ก็ตอ้ งด้วยวิธคี ดิ วิธเี ผชิญหน้ากับตัวเอง เพราะยิง่ หาวิธคี ดิ ใหม่ๆ ให้กบั ตัวเองได้ เราก็จะมองวันแต่ละวันต่างไปจากเดิมได้ เมื่อเรามองแต่ละวันต่างจากเดิม เราก็จะมีความหวังและความฝันกับชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมได้ในที่สุด ค�าถามว่า เราใช้ชวี ติ ในแต่ละวันไปกับอะไร และใช้ชวี ติ ไปทางไหน ไม่ใช่ค�าถามธรรมดา แต่มนั ส�าคัญกับชีวติ มากถึงขนาดใช้ชขี้ าดได้วา่ เราก�าลังใช้ชวี ติ ราวกับ คนที่ถูกคุมขังหรือติดคุกอยู่กับอะไรหรือเปล่า? ถ้าไม่ได้อยู่ในคุกยาวนานเกือบครึ่งชีวิตเหมือนคนที่เขาเป็นอยู่จริงๆ อย่าเพิ่งตัดสินเลยว่าชีวิตเราก็เหมือนเดิมทุกวัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 283 วันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2556

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

08

14

08 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

38

26

ผ ม ติ ด ต า ม a day BULLETIN จากแฟนเพจของ ภาววิทย์ กลิน่ ประทุม ทีแ่ นะน�าแอพพลิเคชัน a day BULLETIN บนไอโฟน เวลาที่เรา เก็บ a day BULLETIN

ม า รู ้ จั ก ตั ว ต น ข อ ง ‘แตงโม’ - ภั ท รธิ ด า พัชรวีระพงษ์ ดาราสาว ทีม่ ขี า่ วดังทีส่ ดุ ในช่วงนี้ กับบทสัมภาษณ์ทสี่ ง่ ตรง ออกมาจากใจ

26 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

30 SHOPPING

ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ ที่ ก� า ลั ง จะมาถึ ง ด้ ว ยการให้ รางวัลตัวเองกับบรรดา Gadget สุ ด ล�้ า ที่ เ รา คัดสรรมาฝาก

32 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

38 HOMEMADE

แวะเยีย่ มบ้านทีม่ ากมาย ไปด้วยไอเดียของ อธิชยั แ ส ง ท อ ง ที่ บ ร ร จ ง สร้ า งสรรค์ ทุ ก รายล ะ เ อี ย ด ด ้ ว ย ฝ ี มื อ ของเขาเอง

42 48 56 58 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- เรียนรู้ชีวิตและแนวคิด รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

58

14 INTERVIEW

เรี ย นรู ้ ที่ จ ะรั ก ในงาน ที่ ท� า และท� า งานที่ ตัวเองรัก กับ ปัณณภัสร์ โชคนานา จากแบรนด์ Heaven by Deborah Mitchell

ตามร้านไม่ทนั ก็สามารถดาวน์โหลดเก็บมาอ่าน ย้อนหลังได้ นับว่าเป็นแอพพลิเคชันที่ช่วยให้เรา ย่อโลกมาไว้ในมืออย่างง่ายดาย ส่วนรูปเล่มจริง ของ a day BULLETIN เป็นนิตยสารแจกฟรีที่ Give and Take จริงๆ เพราะข้อมูลในเล่มล้วนแล้วแต่มี สาระน่ารู้ แถมอ่านง่าย ภาษาสนุก และส่วนตัว ไม่ชอบพกนิตยสารเล่มหนักๆ ซึง่ a day BULLETIN พกพาสะดวก เนือ้ หาก็อพั เดตตลอด เพียงเล่มเดียว

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

การท� า งานของ Paul Barnes นั ก ออกแบบ ตั ว อั ก ษรชื่ อ ดั ง ชาว อังกฤษ ที่ฝากผลงาน เด่นๆ ไว้มากมาย

ก็สามารถทันข่าวสารในแต่ละสัปดาห์ได้ อีกส่วน ที่ชอบคือ quote จากคนดังที่อ่านแล้วมีกา� ลังใจ มากขึ้น เวลาเหนื่อยล้าจากการท�างาน ขอบคุณ ทีมงาน a day BULLETIN ทุกท่านที่ผลิตผลงาน ให้คนอ่านด้วยดีเสมอมา

ส่ ง ความคิด เห็น ค�า ติ- ชม หรือ ข้ อ เสนอแนะที่มีต ่ อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

-กิตติพัฒน์ ว.

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการกลุม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015 เลขานุการฝ่ายโฆษณา วรินทร ผาเวช ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 นักศึกษาฝึกงาน สิทธาวัฒน์ วงศ์เดชาอนุภาพ


06

THE DATABASE ที่มา : www.dailymail.co.uk

10 อันดับบริษัทไอทีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อวินาทีสูงที่สุดในโลก

Samsung

Apple

Foxconn

HP

คุ ณ คิ ด อย่ า งไรกั บ การท� า การตลาด ด้ ว ยปฏิ ทิ น วาบหวิ ว

IBM

Microsoft

THE POLL

Amazon

ที่มา : กรุงเทพโพล

พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คนไทยจะน้อมน�ามาใช้เป็นแบบอย่าง ในการด�าเนินชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรก อันดับ 1

การใช้ชีวิต อย่างเรียบง่าย และพอเพียง

42.3%

อันดับ 2

การมีความกตัญญู

14.3%

อันดับ 3

การประหยัด อดออม

13.3%

อันดับ 4

การเสียสละ เพื่อส่วนรวม

13.1%

อันดับ 5

การมีความเพียรพยายาม

5.8%

Google

Dell

Intel

จ า ก ก า ร ส� า ร ว จ ใ น สหรั ฐ อเมริ ก าพบว่ า คนที่มีอาชีพรับจ้างดูแล ผู ้ ป ่ ว ยตามบ้ า นเรื อ น เป็นกลุ่มคนที่นอนหลับ น้ อ ยที่ สุ ด เฉลี่ ย คื น ละ 417 นาที (6 ชั่ ว โมง 57 นาที) รองลงมาคือ ทนายความ และต�ารวจ ซึ่งนอนหลับเฉลี่ยคืนละ 420 นาที และ 421 นาที ตามล�าดับ ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

มีรายงานจาก International Diabetes Federation (IDF) ระบุว่า ภายในปี ค.ศ. 2035 ประชากรโลกทุกๆ 1 ใน 10 คน หรือราว 592 ล้านคนทั่วโลก จะป่ ว ยเป็ น โรคเบาหวาน โดยใน 4 ปีที่ผ่านมา มีคนป่วย เ ป ็ น โ ร ค นี้ ม า ก ขึ้ น ถึ ง ก ว ่ า 97 ล้านคน ที่มา : www.cbsnews.com

ในปีทผี่ า่ นมา ยอดขายจักรยานในประเทศอิตาลี เพิ่มสูงขึ้นแตะระดับ 1.6 ล้านคัน ซึ่งเป็นจ�านวน มากกว่ า ยอดขายของรถยนต์ ที่ มี ส ถิ ติ เ พี ย ง 1.4 ล้านคัน ที่มา : www.bbc.co.uk

780,000

780,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3.2 ล้ า นบาท) คื อ ราคาประมู ล ชุ ด จั ม พ์ สู ท สี เ หลื อ งซึ่ ง ‘บรู ๊ ซ ลี ’ ดาราหนังฮ่องกงผู้โด่งดังในระดับ ฮอลลีวดู สวมใส่ขณะแสดงภาพยนตร์ เรือ่ ง ‘Game of Death’ ในปี ค.ศ. 1972 ที่มา : http://blogs.wsj.com

มีการศึกษาพบว่า มนุษย์ใช้เวลาเพียง 7 วินาที ในการตัดสินผูอ้ นื่ ในครัง้ แรก ที่พบกัน ที่มา : www.dailyinfographic.com

“คิ ด ว่ า เป็ น สี สั น รูปแบบหนึ่งของการท�า ธุรกิจที่เรียกความสนใจ ได้มากพอสมควร” พัชราภรณ์ ธัญญะวังรัตน์ 25 ปี, อาชีพอิสระ “เป็นเรื่องปกติครับ ถ้าสามารถกระตุ้นตลาด ได้ แ ละอยู ่ ใ นขอบเขต ทีเ่ หมาะสม” อธิปพัฒน์ รงคะเจริญรัตน์ 30 ปี, ธุรกิจส่วนตัว “เป็ น การโปรโมต แบรนด์ ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจได้ดกี บั ลูกค้าผูช้ าย แต่อาจไม่ได้ผลกับผูห้ ญิง” ปวิตรา จงชนะถาวร 26 ปี, พนักงานบริษัท “ถ้ามองในด้านการตลาดก็ถือว่าผ่าน เพราะ คนคงจดจ�าแบรนด์ได้ด ี แต่ดา้ นอืน่ ๆ ขอไม่พดู ถึง” สวิตต์ มธุรสเลิศสกุล 21 ปี, นักศึกษา “เป็นแผนการตลาด ที่ ดี เพราะคิ ด ว่ า ผู ้ ช าย ร้ อ ยทั้ ง ร้ อ ยก็ ค งชอบ แน่ น อนว่ า ต้ อ งเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ชายได้ เ ป็ น อย่างดี” ชานนท์ ศรีสะอาด 21 ปี, นักศึกษา “แม้กลุ่มเป้าหมาย จะสนใจปฏิทนิ แต่ไม่ได้ หมายความว่าเขาจะซื้อ สิ น ค ้ า แ บ ร น ด ์ นั้ น ๆ เสมอไป” ปวรวรรณ พัฒนคุ้ม 23 ปี, นักศึกษา


8

สมาชิกของโบสถ์ New Covenant Community Church ในเมืองเดลตา สหรัฐอเมริกา เข้าสวมกอดกับ นาง เทอร์รี โรเบิร์ตส์ (หันหน้าเข้าหากล้อง) เพือ่ ให้กา� ลังใจ โดยนางเทอร์รเี ป็นมารดาของมือปืนทีส่ งั หารนักเรียนหญิงชาวอามิชไป 5 คน และฆ่าตัวตาย ตามในเหตุการณ์เมื่อปี 2006 เธอลุกขึ้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมด้วยการเล่าเรื่องราวของเธอและพลังของการให้อภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้รับจากชาวอามิชที่ให้อภัยในตัวลูกชายของเธอ - Reuters / Mark Makela

TRAVEL

ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเข้ามาทุกที และนัน่ ก็หมายถึงช่วงเวลาท�างานหนักของเหล่าซานตาคลอส ซึง่ ในกรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี เหล่าซานตาคลอสกว่า 100 คน จะมีการนัดหมายประชุมประจ�าปีกันเพื่อมอบหมายงานในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ องค์กรการกุศลของสมาคมนักเรียนในประเทศ - Reuters / Thomas Peter

BUSINESS

ANIMAL

JetBlue Airways โปแลนด์เตรียมเปิดโรงแรมหรูกลางมหาสมุทร สุดทึ่ง!สาวอังกฤษ

เปิ ด บริ ก าร อินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน! สายการบิน JetBlue Airways ของ สหรัฐอเมริกา เปิดบริการใหม่สา� หรับผูโ้ ดยสาร นั่นคือ Fly-Fi™ ให้ผู้โดยสารสามารถใช้ อินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางอยูบ่ นเครือ่ งบิน ได้ โดยใช้ระบบการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม และถือเป็นสายการบินแรกของโลกที่มี บริการดังกล่าว โดยในช่วงแรกทาง JetBlue Airways จะให้ผโู้ ดยสารใช้อนิ เทอร์เน็ตฟรี เพื่ อ เป็ น การทดสอบระบบ แต่ ถ ้ า ใคร ต้องการความเร็วทีม่ ากกว่าเดิมก็สามารถ ซื้ อ แพ็ ก เกจเพิ่ ม ได้ โดยราคาจะอยู ่ ที่ ประมาณ 9 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 279 บาท) ต่อการใช้งาน 1 ชัว่ โมง หลังจากการเปิดตัว ผู้ใช้บริการต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า อินเทอร์เน็ตทีท่ าง JetBlue Airways ให้บริการ นัน้ มีความเร็วอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ และ ทางสายการบินตัง้ เป้าหมายว่าจะเปิดบริการ ได้อย่างสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014

ในอดีตการสร้างโรงแรมให้ตงั้ ตระหง่าน กลางทะเลนั้ น ท� า ได้ ย ากเพราะยั ง ไม่ มี เทคโนโลยีที่ดีพอรองรับ แต่ล่าสุด Robert Bursiewicz หัวหน้าโครงการจากโปแลนด์ เผยว่า Deep Ocean Technology เป็น เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง ที่อยู่อาศัยใต้ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัย ซึ่ ง เทคโนโลยี ช นิ ด นี้ จ ะถู ก น� า มาใช้ กั บ โรงแรมสุดหรูใหม่ลา่ สุดชือ่ ว่า Water Discus ประกอบด้วยห้องพักเห็นวิวใต้ทอ้ งทะเล 22 ห้อง เชือ่ มต่อกับตัวอาคารทีโ่ ผล่พน้ น�า้ “ในเมือ่ ปัจจุบนั เราสามารถ สร้างเรือด�าน�้าที่ด�าดิ่งได้ลึกถึง 500 เมตร ดังนั้น การสร้างโรงแรมใต้ท้องทะเลก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่เรา เลือกที่จะสร้างโรงแรม ณ ความลึกระดับ 10 เมตร เพราะมันเป็นความลึกที่แสงส่องถึง และเหมาะที่สุด ในการมองเห็นสีน�้าทะเลที่สวยงาม” Robert Bursiewicz กล่าว

ENTERTAINMENT

‘Ghibli’ ท�าแอนิเมชันเรือ่ งใหม่

พบสุนัขที่หายไป 9 ปี มิลสิ ซา เม หญิงสาวชาวอังกฤษ ได้เผยเรือ่ งราว ทีเ่ ป็นเหมือนปาฏิหาริยว์ นั คริสต์มาสส�าหรับเธอ เมือ่ เจ้า Niamh สุนขั พันธุส์ แตฟฟอร์ดเชียร์ เทอร์เรียร์ ที่เธอเคยเลี้ยงไว้ ได้กลับคืนมาอยู่กับเจ้าของ หลังจากที่มันหายไปเมื่อ 9 ปีที่แล้ว เมเล่าว่า Niamh แอบมุดรูรวั้ ออกจากบ้าน และไม่กลับมา อีกเลยจนเธอเลิกหวังไปนานแล้วว่ามันจะกลับ บ้าน แต่เมือ่ สัปดาห์ทผี่ า่ นมาสถานสงเคราะห์สตั ว์ ได้พบ Niamh ในเมืองวิลต์เชอร์ที่อยู่ห่างออกไป จากบ้านของเธอกว่า 80 ไมล์ ซึ่งเมกล่าวว่า สามารถระบุได้ว่าเป็นสุนัขของเธอจริงๆ จาก ไมโครชิพที่ฝังอยู่ในตัวมัน เมื่อเดินทางไปรับ Niamh กลับบ้านก็พบว่ามันยังคงจ�าเธอได้ แม้วา่ มันจะแก่ตัวลงมากแล้วก็ตาม

จากนิยายเยาวชน

สตูดโิ อจิบลิจากประเทศญีป่ นุ่ ผูส้ ร้างแอนิเมชันชือ่ ดังอย่าง My Neighbor Totoro, Spirited Away หรือล่าสุด The Tale of Princess Kaguya ออกมาเปิดเผยว่า โปรเจ็กต์ตอ่ ไปของพวกเขา คือการน�านวนิยายคลาสสิกส�าหรับเยาวชนเรือ่ ง When Marnie Was There ของ Joan G. Robinson มาสร้างเป็นแอนิเมชันล�าดับต่อไป โดยหนังสือเล่มนีก้ เ็ ป็นหนึง่ ใน 50 หนังสือ ที่ ฮายาโอะ มิยาซากิ ผูร้ ว่ มก่อตัง้ สตูดโิ อจิบลิ เคยแนะน�าเอาไว้วา่ ควรให้เด็กๆ ได้อา่ น ซึง่ เนือ้ เรือ่ งจะพูดถึง แอนนา เด็กหญิงทีเ่ พิง่ ย้ายมาทีเ่ มืองนอร์ฟอล์ก ซึง่ อยูท่ างตะวันออกของประเทศอังกฤษ และได้พบกับเพือ่ นใหม่ ทีล่ กึ ลับชือ่ มาร์นี แต่ทงั้ คูก่ ไ็ ด้เรียนรูถ้ งึ มิตรภาพในความเป็นเพือ่ นของกันและกัน โดยค�าโปรยของแอนิเมชัน เรื่องนี้คือ ‘There is a magical circle invisible to the naked eye in this world.’

SOCIETY

อังกฤษ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสังคม

ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสังคมแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า ‘Community Shop’ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโกลด์ธอร์ป ใกล้กับเมืองบาร์นสลีย์ ของอังกฤษ โดยมีลักษณะเด่นคือ เปิดโอกาสให้คนยากจนมาซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 70% แต่ส่วนใหญ่ จะเป็นสินค้าทีม่ ตี า� หนิ เช่น หีบห่อมีความเสียหายแต่สนิ ค้าภายในยังคงคุณภาพอยู่ เป็นต้น ทางด้าน ซาราห์ ดันเวลล์ เจ้าหน้าที่ ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ กล่าวว่า “เราดีใจที่ได้สร้างซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสังคมแห่งแรกในอังกฤษ สินค้าล้นตลาดเป็นสิ่งที่ ทุกโรงงานหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ Community Shop ช่วยเรื่องนี้ได้ ด้วยการเปลี่ยนสินค้าล้นตลาดเป็นสินค้าเพื่อสังคม”


ที่งานจัดแสดงรถประจ�าปีในเมือง Essen ประเทศเยอรมนี สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมมากมาย เพราะมีการน�ารถโฟล์กสวาเกนทีท่ า� จากไม้ทงั้ คันมาจัดแสดงด้วย ซึง่ ผูท้ ที่ า� ขึน้ มาคือ Momir Bojic จากประเทศ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ทีใ่ ช้ชนิ้ ส่วนของไม้โอ๊กกว่า 20,000 ชิน้ เพือ่ ท�าเป็นตัวรถและสานส่วนประกอบ ต่างๆ ขึน้ มาอย่างประณีต และสามารถใช้ขบั ไปตามท้องถนนได้จริง - Reuters / Ina Fassbender

ช้างป่าเพศผู้ในเมือง Kajiado ประเทศเคนยา ปรับตัวเข้ากับการใส่ปลอกคออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นการด�าเนินการโดยหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าเคนยา ที่ต้องการใช้ปลอกคอนี้เพื่อตรวจจับเส้นทางการเดินทางอพยพของช้าง เพราะพบปัญหาว่าช้างพยายามหาทีอ่ ยูใ่ หม่อนั เนือ่ งจากขาดแคลนพืน้ ทีเ่ พราะมนุษย์รกุ ล�า้ ป่ามากขึน้ เรือ่ ยๆ - Reuters / Noor Khamis

SPORT ‘บราซิล’ ตัวเต็งแชมป์ฟุตบอลโลก 2014

เว็บไซต์ www.reddit.com ออกมาเปิดเผยถึงความน่าจะเป็นส�าหรับทีมที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์คา� นวณข้อมูลจากอันดับโลกของแต่ละทีม และทีมคูแ่ ข่งในกลุม่ รวมถึงความได้เปรียบเสียเปรียบจากการลงเล่นในสนาม ประเทศบราซิล และใช้การสุ่มค�านวณทั้งหมด 1 แสนครั้ง ผลปรากฏว่าทีมชาติบราซิลมีโอกาสได้แชมป์โลกมากถึง 18.9% ทีมชาติเยอรมัน อดีตแชมป์โลก 3 สมัย ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยคะแนน 15.9% ส่วนทีมชาติสเปนแชมป์เก่าอยู่เป็นอันดับ 3 ด้วยคะแนน 12.7% ทางด้าน ทีมชาติอังกฤษนั้นได้ 2.6% อยู่ในอันดับที่ 8 เพราะพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่มีคู่แข่งส�าคัญๆ อย่างทีมชาติอิตาลี และทีมชาติอุรุกวัย

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในซีเกมส์ ครั้งที่ 27

แม้สถานการณ์ การเมืองในประเทศจะรุมเร้า แม้จติ ใจของใครหลายคน จะจดจ่ออยูท่ วี่ นั หยุดยาว ช่วงสิ้นปี แต่สิ่งที่ไม่ควร พลาดก็คือการติดตามเชียร์และให้ก�าลังใจนักกีฬาไทย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 หรือเนปิดอว์เกมส์ ที่ประเทศเมียนมาร์เป็นเจ้าภาพ ก่อนจะลุ้นว่าไทยได้กี่ เหรียญทอง เรามีข้อมูลสนุกๆ ของซีเกมส์ครั้งนี้มาฝาก • ซีเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 44 ปี ที่ประเทศ เมียนมาร์เป็นเจ้าภาพ และเป็นครัง้ แรกทีใ่ ช้กรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศ เป็นสถานทีจ่ ดั การแข่งขัน ร่วมกับอีก 4 เมือง อย่างย่างกุง้ มัณฑะเลย์ และปาเทียน โดยพิธีเปิดและพิธีปิดของกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ สนามกีฬาวันนา ธีคกี สเตเดี้ยม ในกรุงเนปิดอว์ ซึ่งเป็น สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมาร์ • แนวคิดของกีฬาซีเกมส์ครัง้ นี้ คือ Green Clean Friendship

INNOVATION

ที่สื่อให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่สวยงาม การแข่งขันที่ ใสสะอาด และการใช้กีฬาเพื่อเชื่อมมิตรภาพระหว่าง นานาประเทศ • ส่วนมาสคอตของซีเกมส์ครัง้ นีค้ อื นกฮูก 2 ตัว โดยตัวผู้ ชือ่ ว่าอู่ ชิว่ ยู และตัวเมียชือ่ ดอว์ โม โดยนกฮูกถือเป็นสัตว์ ที่เฉลียวฉลาดที่สุด และสงบเสงี่ยมมากที่สุด และชาว เมียนมาร์ถอื ว่าเป็นสัตว์นา� โชค และครัง้ นีเ้ ป็นซีเกมส์ครัง้ ที่ 3 ติดต่อกันทีเ่ จ้าภาพเลือกใช้มาสคอต 2 ตัว โดยครัง้ ทีแ่ ล้ว อินโดนีเซียเลือกใช้มังกรโคโมโดที่ชื่อว่าโมโด้ และโมดี้ ส่วนครัง้ ก่อนหน้านัน้ ลาวเลือกใช้ชา้ งทีช่ อื่ ว่าจ�าปา และจ�าปี • ส�าหรับกีฬาทีม่ กี ารแข่งขันกันในซีเกมส์ครัง้ นีป้ ระกอบไปด้วย 35 ชนิดกีฬา ซึง่ น้อยกว่าจ�านวนกีฬาทีม่ อี ยูใ่ นซีเกมส์ครัง้ ทีแ่ ล้ว ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย โดยไม่มวี อลเลย์บอลชายหาด และ กีฬาเต้นร�า เพราะเครือ่ งแต่งกายไม่เหมาะสมกับนักกีฬา หญิงชาวเมียนมาร์ นอกจากนีย้ งั มีกฬี าทีเ่ ราอาจไม่คนุ้ ชือ่ อย่างโววีนมั ศิลปะการป้องกันตัวของเวียดนาม รวมถึงเคมโป ทีม่ รี ากฐานจากมวยจีน เทควันโด ยูโด และคาราเต้ดว้ ย

“เราเป็ น คนไทย ด้วยกัน ถึงขนาดจะ ไม่ให้เหยียบแผ่นดิน ไทยเลยหรื อ เราจะ เป็ น กั น อย่ า งนี้ ห รื อ ดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะ ถอยอย่างไรแล้ว ก็ขอ ความเป็นธรรมด้วย ค่ะ” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีรักษาการ 10 ธันวาคม 2556

GREEN PLEASE

ไมโครซอฟต์คิดค้นบรา จอร์เจียพร้อมติดตั้งเครื่องรี ไซเคิลสายไฟ-เคเบิล เตือนคนใส่ถ้ากินเยอะเกินไป นั ก วิ ท ย า ศาสตร์จาก ไมโครซอฟต์เผยว่า ที ม ง า น ก� า ลั ง พั ฒ น า บ ร า ที่ สามารถอ่าน ความรู้สึกของคนได้ และจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อ ผู้นั้นมีความรู้สึกที่ส่งผลให้กินมากเกินไป โดยนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า เมือ่ คนเรามีความรูส้ กึ กดดัน หรือมีอารมณ์แปรปรวน ผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะอยาก กินอาหารมากขึน้ ซึง่ ตามมาด้วยผลกระทบต่อน�า้ หนัก และสุขภาพ บริษทั จึงคิดค้นบราทีม่ เี ซ็นเซอร์ตรวจจับ อารมณ์และการท�างานของหัวใจของผูส้ วมใส่ซงึ่ ท�างาน คูก่ บั แอพพลิเคชันในสมาร์ตโฟน ถ้าเมือ่ ไหร่ทรี่ า่ งกาย มีอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผลต่อการกินมากเกินไป บราก็จะส่งสัญญาณไปยังแอพฯ เพื่อเตือนให้ผู้นั้น รับรู้ จากการทดลองพบว่าบราชนิดนีส้ ามารถตรวจจับ อารมณ์ได้ถูกต้องมากถึง 75%

ฝ่ายบริหารจัดการของเมืองมารีเอตตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สงั่ ติดตัง้ เครือ่ งรีไซเคิลสายไฟและสายเคเบิล รุน่ E2500C เพือ่ ขยายผล ต่อเป็นโรงรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ โดยเครื่องจักร ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษทั เอลดัน บริษทั อุปกรณ์รไี ซเคิลรายใหญ่ ของเดนมาร์ก ที่ให้ความส�าคัญกับเป้าหมายทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ การอนุรกั ษ์ทรัพยากร ซึง่ เครือ่ งจักรตัวแรกทีต่ ดิ ตัง้ ในเมืองนีถ้ กู ออกแบบ มาเพื่อท�าการรีไซเคิลสายไฟฟ้าเป็นหลัก สามารถผลิตทองแดงบริสุทธิ์ 99.9% 3 ตันต่อชั่วโมง และอะลูมิเนียม 1.5 ตันต่อชั่วโมง จากสายไฟและสายเคเบิลหลากหลายชนิด ทีม่ ารวมกัน และจะมีการขยายผลในการรีไซเคิลยาง จนถึงอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ต่อไป เป็นการลด จ�านวนขยะที่จัดการได้ยาก และลดปริมาณสารพิษในอากาศซึ่งเกิดจากการเผาท�าลายอุปกรณ์เหล่านี้ อีกด้วย

Did You Know?

20 ธันวาคม 2511 - จอห์น สไตน์เบ็ก นักเขียน ชาวอเมริกันเสียชีวิต ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ เคยได้รบั รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ในปี พ.ศ. 2505 และสร้างงานเขียนชือ่ ดังไว้มากมาย ไม่ว่าเป็น Of Mice and Men, Tortilla Flat, The Grapes of Wrath เป็นต้น 21 ธันวาคม 2525 - พิธสี มโภชพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ผลงานออกแบบและสร้างโดย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี สร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองที่ พระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรืองมาครบ 2,500 ปี ประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑล ณ อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 22 ธันวาคม 2430 - วันเกิด ศรีนิวาสะ รามานุจนั นักคณิตศาสตร์ชาวอินเดีย ผูส้ ร้าง งานวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทต่างๆ มากมาย ทั้งที่ไม่เคยเรียนด้านคณิตศาสตร์ อย่างเป็นทางการมาก่อน เขายังได้รับการยกย่องว่ามีความอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ เทียบเท่านักคณิตศาสตร์ระดับต�านานอย่าง นิวตัน และอาร์คิมีดีส 23 ธันวาคม 2523 - สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 เริม่ ใช้ดาวเทียมปาลาปาของอินโดนีเซีย ในวันนี้ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอด สัญญาณ 24 ธันวาคม 2555 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบว่า สาหร่ายขนาดเล็ก หรือ Microalagea เป็นพืชทีส่ ามารถน�ามาใช้ทา� น�า้ มันไบโอดีเซลได้ 25 ธันวาคม 2511 - วันเกิดพระเจนดุรยิ างค์ หรือ ปิติ วาทยะกร ชื่อเดิมว่า ปีเตอร์ ไฟต์ บุคคลส�าคัญในวงการดนตรีของประเทศไทย ผู้ริเริ่มการบันทึกเพลงไทยเดิมด้วยโน้ตเพลง สากล และผู้ประพันธ์เพลงชาติไทย 26 ธันวาคม 2503 - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงลงนามในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรา พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ซึง่ น�าไปสูก่ ารอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ อย่าง จริงจัง ต่อมาได้ถือว่าวันที่ 26 ธันวาคมของ ทุกปี เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

สาเหตุของการให้ของขวัญไม่ตรงใจเป็นเพราะผู้ให้ต้องการสร้างความแตกต่าง

ผลวิจัยล่าสุดจาก Mary Stelffel และ Robyn A. LeBoeuf ได้ค้นพบสาเหตุของการให้ของขวัญไม่ตรงใจผู้รับว่า เวลาที่คนเรา ซือ้ ของขวัญ เรามักจะต้องการเลือกของขวัญทีแ่ ตกต่างกันส�าหรับผูร้ บั แต่ละคน โดยลืมไปว่าความต้องการทีแ่ ท้จริงของแต่ละคนคือ อะไร เช่น ถ้าเพื่อนสองคนเป็นแฟนกีฬา แทนที่จะซื้อนิตยสารกีฬาให้กับคนทั้งคู่ เรากลับซื้อนิตยสารเทคโนโลยีให้เพื่อนคนแรก และเลือกนิตยสารท่องเที่ยวให้กับคนที่สอง ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาคือต้องโฟกัสไปที่สิ่งของที่แต่ละคนต้องการจริงๆ


14


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, วสิตา กิจปรีชา ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ถ้าคุณติดตามอ่านข่าวสารในแวดวงบันเทิงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะ ถ้าหากคุณอ่านอย่างต่อเนื่องและสังเกตสังกาอยู่สักหน่อย เราเชื่อว่าชื่อของ ‘แตงโม’ ภั ท รธิ ด า พั ช รวี ร ะพงษ์ น่ า จะติ ด อั น ดั บ ชื่ อ นั ก แสดงที่ อ ยู ่ ใ นข่ า วมากที่ สุ ด คนหนึ่ ง เปิดตัวว่าคบกับแฟนหนุ่มนักร้องนักแสดงที่ชื่อ ‘โตโน่’ - ภาคิน ค�าวิลัยศักดิ์ ก็โดนแฟนๆ กระหน�า่ วิพากษ์วจิ ารณ์ ขยับตัวไปไหนมาไหนหรือท�าอะไรเพือ่ แสดงความรักความรูส้ กึ ดีๆ ต่อกัน อีกไม่กนี่ าทีตอ้ งมีกระแสข่าวแอนตีเ้ ธอออกมา และในยุคทีโ่ ซเชียลเน็ตเวิรก์ คือลมหายใจ ของคนในสังคม เรื่องราวของเธอก็หนีไม่พ้นที่จะต้องถูกดึงไปเป็นประเด็นและส่งต่อข่าว ทีท่ งั้ จริงและลือไปทัว่ ล่าสุดไปไกลถึงขนาดมีคนเปิดเพจในเฟซบุก๊ เพือ่ ตัง้ หน้าตัง้ ตาแอนตี้ เธอโดยเฉพาะ ตอกย�้าการเป็นสังคมชอบกดไลค์ ไม่พอใจกดแชร์และด่าทอกันไปเต็มๆ บุคลิกสวย ห้าว พูดจาตรงไปตรงมาของเธอ อาจถูกใจแฟนๆ หลายคนที่ชื่นชอบเธอ แต่แน่นอนว่าบุคลิกแบบเดียวกันก็ ไปขัดหูขัดตาแฟนๆ อีกกลุ่มที่ภาพนางเอกในดวงใจ ไม่ใช่ในแบบที่เธอเป็น แต่แตงโมก็บอกเราอย่างตรงไปตรงมาว่า เธอยอมให้คนเกลียด ไปเลยระยะหนึ่ง เพื่อแลกกับการได้เป็นตัวของตัวเอง และให้คนได้รู้จักเธอในแบบที่เธอเป็น อย่างเต็มที่ หลังจากนั้น... จะรักหรือจะเกลียดเธอไปตลอดชีวิตก็ ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะไปท�า อะไรได้ การพูดจริง ท�าจริง ด่าจริง เป็นนิสยั ทีเ่ ธอบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของตัวเธอมานานแล้ว และบางเรื่องเมื่อมันถึงจุดที่ทนไม่ ไหว จะไม่ให้ลุกมาพูดอะไรเลยก็คงไม่ใช่เธอ ว่าแล้ว ในสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความขัดแย้งคุกรุ่นไปทั่วทั้งหย่อมหญ้า แตงโม ภัทรธิดา กับคุณพ่อ ก็เดินขึ้นไปประกาศจุดยืนและความคิดทางการเมืองบนเวทีถนนราชด�าเนิน

ท่ามกลางมวลมหาประชาชนนับล้านที่นั่งฟังเธออยู่ เหตุการณ์วันนั้นเป็นเหตุให้มีเสียง วิพากษ์วิจารณ์ตัวเธออย่างล้นหลาม ส่วนคุณพ่อของเธอก็ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งในอีก ไม่กี่วันต่อมา กรณีที่รถยนต์ส่วนตัวถูกบุคคลนิรนามใช้สารเคมีสาดไปที่รถ เสียงวิจารณ์จากคนที่ไม่นิยมชมชอบเธอไม่ใช่เรื่องที่เหนือการคาดหมายแต่อย่างใด และเธอก็ตั้งรับได้เป็นอย่างดี เพียงแต่หลังจากวันนั้นแทบจะยังไม่มีใครได้นั่งคุยกับเธอ เป็นเรื่องเป็นราวมากนัก ทั้งที่มาที่ ไปเรื่องแนวคิดทางการเมือง นิสัยใจคอที่เธอเลือก ที่จะเป็นตัวของเธอเองแบบนี้ และอีกหลายๆ เรื่อง a day BULLETIN เลยถือโอกาสเชื้อเชิญเธอมาเป็นปกและถือโอกาสพูดคุยกับเธอ เกีย่ วกับประเด็นการเมืองและชีวติ ... วันทีน่ ดั กันถ่ายภาพปก แตงโมเดินลงจากรถตูส้ ว่ นตัว พร้อมชุดเดรสสีด�าที่ดูออกจะหวือหวาส�าหรับพวกเราอยู่สักหน่อย ส่วนอีกชุดที่เธอถือ ติดมือมาด้วยเป็นเสื้อคอปิดสีขาวงาช้าง กระโปรงยาวกรอมเท้าสีม่วงอ่อน ทั้งเราและสไตลิสต์อดที่จะหันหน้ามาปรึกษากันไม่ได้ว่า ตกลง feeling ของภาพ ควรจะเป็นแบบไหน ทุกอย่างมาเฉลยเมือ่ เธอบอกว่า ชุดเดรสสีดา� เป็นชุดทีเ่ ธอเลือกมาถ่ายขึน้ ปก ส่วนชุด สีขาวและกระโปรง เธอต้องใส่เพื่อไปรับรางวัลลูกกตัญญูพร้อมกับคุณพ่อที่ได้รับเลือก ให้เป็นพ่อดีเด่นประจ�าปีนี้ If You Don’t Know Me by Now ถ้ายังไม่รู้จักตัวตนของเธอ ก็ท�าความรู้จักกัน ในหน้าต่อไปนี้ แต่ถ้ายังไม่รู้จักเธอดีพอ มันก็อาจจะเร็วเกินไปส�าหรับการตัดสินเธอ


16

หลังจากเหตุการณ์ขึ้นเวทีที่ราชด� าเนินผ่านไป ผลตอบรับส�าหรับชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้าง ผลตอบรั บ หลั ง จากนั้ น คื อ เปลี่ ย นไปเป็ น คนละคนเลยค่ะ จากทีค่ นอืน่ เห็นเราเป็นนักแสดง ธรรมดาคนหนึ่งที่อาจจะมีข่าวเสียๆ หายๆ เยอะ ด้วยซ�้า พอขึ้นเวทีไปปุ๊บ คนอื่นก็เริ่มรู้สึกว่าเรา ไม่ได้เป็นคนทีม่ คี วามสามารถทางด้านการแสดง อย่างเดียว เขารูส้ กึ ว่าเรามีอดุ มการณ์ มีความคิด มีจดุ ยืน กล้าแสดงออกในการท�าเพือ่ ประเทศชาติ มุ ม มองความคิ ด คนก็ จ ะเปลี่ ย นไปเยอะมาก โดยส่วนใหญ่ 90% คือชืน่ ชม ได้รบั ค�าชมเยอะมาก เรียกว่าวันเดียวเปลี่ยนชีวิตไปเลยค่ะ (ยิ้ม) จริ ง ๆ แล้ ว อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งที่ คุ ณ มี ก่อนหน้านี้ได้แสดงออกบ้างไหม แล้วท�าไมถึง ขึ้นไปพูดบนเวทีในวันนั้น ต้องเท้าความก่อนว่าพวกความรูท้ างการเมือง หรืออะไรก็ตาม เราจะได้มาจากคุณพ่อโดยตรง เพราะว่าคุณพ่อเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์สมัย 14 ตุลาฯ ซึง่ นักศึกษาสมัยนัน้ ก็จะอินเรือ่ งการเมือง มาก รวมทัง้ คุณพ่อของเราด้วย ตัง้ แต่เด็กเราก็จะ ได้ยินที่คุณพ่อเล่าถึงคนโน้นคนนี้ แต่ตอนนั้นยัง เด็ก เราก็ไม่รจู้ กั ฟังเท่าไหร่กไ็ ม่เข้าหัว รูส้ กึ ว่าเป็น เรื่องที่ไกลตัว ไม่อยากฟัง ไม่ชอบ รู้สึกว่ามันเป็น เรื่องเครียด เราเป็นเด็กก็อยากจะดูแต่ละครกับ การ์ตูน แต่ความที่ได้ยินกรอกหูทุกวันมันเลย กลายเป็นว่าพอถึงวัยหนึ่งที่เรารู้จัก เราก็จะเริ่มรู้ แล้วว่าคนนี้คือคนที่พ่อพูดถึง พอถึงวัยที่เราเริ่ม ศึกษาด้วยตัวเอง เริ่มห่วงอนาคตของชาติว่ามัน จะไปในวิถที างไหน เป็นอย่างไรบ้างแล้ว เราก็จะ เริ่มรู้ว่าคนนี้คือคนที่คุณพ่อเคยเล่าว่าเขาเป็น แบบนั้นแบบนี้ ได้เห็นภาพรวมโดยที่ไม่ได้ลงลึก ในรายละเอียดสักเท่าไหร่ พอถึงอายุทเี่ ลือกตัง้ ได้ ตอนนั้นก็ยังเฉยๆ อยู่ แค่รู้ว่าคนไหนเป็นใคร มีผลงานอะไรมาบ้าง แต่อาจจะยังไม่ค่อยเห็น ความส�าคัญของการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงสัก เท่าไหร่ เพราะตอนเป็นวัยรุ่นเราก็คดิ แต่เรือ่ งของ ตัวเอง จะไม่ค่อยเห็นความส�าคัญเรื่องอื่นๆ แต่ คุณพ่อจะบังคับให้ออกไปใช้สิทธิ์ทุกครั้ง เราก็ไป พอปัจจุบันเราได้รับข่าวสารอย่างเต็มเปี่ยม และ ถึงวัยทีเ่ ราจะต้องท�าหน้าทีพ่ ลเมืองอย่างเต็มที่ ซึง่ คนอืน่ เขาก็อาจจะแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ตัง้ แต่เรียนมหาวิทยาลัย ส่วนเราเข้าวงการบันเทิง มา ก็อาจจะมีสมาธิแต่กบั วงการบันเทิงอย่างเดียว แล้วพอถึงจุดทีก่ ารเมืองมีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน นักแสดงจะถูกตีกรอบให้เป็นกลาง หรือห้ามยุง่ เกีย่ ว กับการเมืองเลย เพราะฉะนัน้ เราจึงไม่เคยได้แสดง จุด ยืน ออกมาชัด เจน เพีย งแต่ ว ่ า ณ เวลานั้น ทีแ่ บ่งแยกสีอย่างชัดเจน เราก็พอจะมีวจิ ารณญาณ ในการอ่านข่าว ฟังข่าว ดูขา่ ว ใครๆ ก็พอจะดูออก ว่าอะไรเป็นอะไร อาจจะมีบ้างที่เราแสดงความคิดเห็นลงไปในโลกของโซเชียลมีเดียแล้วก็ถูก เตือนมา ท�าให้เราคิดได้แต่ในใจ ออกความเห็นได้ แต่ในบ้าน แสดงตัวตนไม่ได้อย่างเต็มที่ 100% แล้ ว พอถึ ง ปั จ จุ บั น นี้ ที่ เ ราแสดงความคิ ด เห็ น ทางการเมืองออกมาได้ 100% ก็อย่างที่ทุกคน ทราบ คือเราตัดสินใจขึน้ เวทีเพราะตรงนัน้ มันเป็น เวที ข องประชาชนจริ ง ๆ แม้ จ ะมี นั ย ยะมาถึ ง พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง แต่เราก็เชื่อว่าคนผิด ก็ต้องเป็นคนผิด สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินไป ทั้งเรื่อง ของ พ.ร.บ. หรือหลักฐานต่างๆ ซึ่งใครๆ ก็ดูออก เราว่ามันอยู่เฉยไม่ได้แล้วน่ะ การทีค่ ณ ุ รูส้ กึ ขึน้ มาว่าอยูเ่ ฉยไม่ได้ คุณคิดไหมว่า มันจะต้องแลกกับอะไรบ้าง คิดค่ะ คือตอนนัน้ คิดแวบเดียวเลยว่า เอาเว้ย ถ้าขึน้ เวทีไปแล้วจะต้องเสียหมดทุกอย่างก็ตอ้ งยอม เพราะวันหนึ่งเราก็ต้องตาย แต่ลูกหลานเราก็ยัง อยู่ ยังต้องใช้ชวี ติ อยูใ่ นรุน่ ต่อไป แล้วถ้าเด็กรุน่ นัน้ ต้องเจอกับภาระหน้าที่ การเสียภาษี เจอการโกงกิน ต้องต่อสู้แบบนี้ เราก็สงสารลูกหลาน สงสาร

ประเทศชาติทไี่ ม่รจู้ ะออกมาในรูปแบบไหน มันคง เละเทะมาก เรายังคิดเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ สงสารลูก ไม่ตอ้ งมีเลยจะดีกว่าไหม เคยคิดถึงขัน้ นัน้ เลยว่าถ้าบ้านเมืองไม่สะอาดเรียบร้อยพอเราก็จะ ไม่ยอมมีลูก เพราะถ้ามองไปถึงบั้นปลายชีวิตเรา หรือว่าความเป็นไปของประเทศนี้ มันไม่ใช่เรือ่ งเลย ทีบ่ า้ นเราจะต้องมาเป็นแบบนี้ เพราะมันไม่ใช่กระดาน เกมเศรษฐีของใครที่เล่นเสร็จก็พับเก็บ แล้วก็เอา ออกมาเล่นใหม่ แต่วนั นีม้ นั คือโลกของความเป็นจริง ดูสิว่าประเทศอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้ว เรารู้สึกว่า พอเป็นแบบนีแ้ ล้วมันเหมือนนักการเมืองเขาคิดว่า จะทอยลูกเต๋าเล่นเกมอย่างไรก็ได้ อยากจะเอาเงิน ซื้ออะไรก็ได้ แบบนั้นมันไม่ใช่แล้ว แต่คนที่ไม่ได้ ติดตามข่าวสารทางการเมืองเขาอาจจะปล่อยปละละเลย ไม่ได้รบั รูเ้ รือ่ งนี้ เราก็โทษเขาไม่ได้ เพราะว่า

มันก็ซบั ซ้อนซ่อนเงือ่ นจนตามแทบไม่ทนั เหมือนกัน อย่างคุณเองท�างานในวงการบันเทิง คงไม่คอ่ ยได้ เกีย่ วข้องกับการเมืองเท่าไหร่ การทีค่ ณ ุ ขึน้ ไปพูด บนเวทีนนั้ คุณพูดด้วยความรูท้ างการเมืองมากน้อย แค่ไหน หรือพูดด้วยความรู้สึกอะไร คือเราอาจจะมีความรู้ทางการเมืองมากกว่า คนรุ่นเดียวกันหรือคนในวงการบันเทิงบางคน แต่ถ้าไปเทียบกับนักการเมืองหรือว่าคนที่ใกล้ชิด การเมือง เช่น คนที่เป็นลูกหลานนักการเมือง เราก็คงเทียบเขาไม่ได้ แต่คณ ุ พ่อเราก็คอยพูดให้ฟงั และเราก็คอยถามประจ�าว่าท�าไมคนนั้นเขาโดน กล่าวหาแบบนั้น ท�าไมคนนั้นเขาโดนจับ คุณพ่อ ก็จะเล่า ซึ่งท่านก็ไม่ได้เล่าแบบเข้าข้างคนที่ท่าน ชื่นชอบ แต่คุณพ่อจะเล่าทั้งเรื่องที่ดี ไม่ดี คนไหน เคยเป็นแบบหนึง่ แล้วเปลีย่ นมาเป็นอีกแบบ อะไร

อย่างนี้ เขาก็จะเล่าไปในทางที่ให้เราประมวลเอง ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร รูปแบบทางการเมือง จะเป็นแบบไหน เกมมันจะไปทางไหน คุณพ่อก็จะ เล่าให้ฟงั วันทีข่ นึ้ ไปพูดก็ดว้ ยความรูพ้ อประมาณ ไม่ได้มากมาย แต่ใจรักชาติมนั เยอะกว่า คือแค่ฟงั ทางทีวีเราก็ได้ความรู้นะ อย่างอาจารย์แต่ละคน ที่เขาขึ้นมาพูดบนเวทีเขาก็ท�าให้เรารู้เยอะขึ้นๆ จนเรายอมรับเลยว่าคนทีเ่ ขาโกงเขาเก่งจริงๆ นับถือ ความอดทน การวางแผนของเขาจริงๆ เรารู้สึกว่า นี่มันไม่ใช่เกมของใคร แต่มันคือประเทศชาติ จะเอามาเล่นเป็นเกมไม่ได้ พอเราเป็นคนของ ประชาชน คนก็เตือนว่าการเป็นคนของประชาชน ต้องท�าตัวเป็นกลางนะ ต้องท�าตัวให้ดี ไม่ใช่ เรา ไม่ได้คิดแบบนั้น เราคิดไปในทางสวนกันเลยว่า เป็นคนของประชาชนนี่แหละก็ต้องลุกขึ้นมาท�า


18

“เราตัดสินใจขึ้นเวทีเพราะตรงนั้นมันเป็นเวทีของประชาชนจริงๆ แม้จะมีนัยยะมาถึง พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง แต่เราก็เชื่อว่าคนผิดก็ต้องเป็นคนผิด สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินไป ทั้งเรื่องของ พ.ร.บ. หรือหลักฐานต่างๆ ซึ่งใครๆ ก็ดูออก เราว่ามันอยู่เฉยไม่ได้แล้วน่ะ” อะไรให้ถูกต้อง เป็นแบบอย่าง ของประชาชน พอเราเป็นตัวเปิด คนก็ตามมาเพียบไปหมด คือ ไม่เชิงว่าเราเป็นคนแรกทีเ่ ปิดตัว หรอกค่ะ นักแสดงบางคนก็ขึ้น ไปพูด แต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ จับตามอง หรืออยูใ่ นช่วงอายุงาน แบบเรา เขาอาจจะเป็นผู้หลักผูใ้ หญ่ทตี่ อ้ งกังวลต่อการตัดสินใจ มี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งการเมื อ งสู ง อย่างตัวเราเองมีแต่คนเป็นห่วง คนโน้ น ก็ เ ตื อ น คนนี้ ก็ เ ตื อ น อย่าไปเลย แต่มันไม่ได้ เมื่อเรา เป็นคนของประชาชน เราก็ตอ้ ง แสดงจุดยืนว่าเราเองก็มีความรับผิดชอบหลายๆ อย่าง แต่เรา ก็ยังยอมแลกเพื่อจะมารักษา บ้านเมืองตัวเอง เราก็เข้าใจนะ เพือ่ นเราทีเ่ ตือนๆ มาเขาอาจจะ ห่วงงาน ห่วงผลประโยชน์ของ เขา ซึง่ เราไม่ได้วา่ เขานะ เพราะ เขามี สิ่ ง อื่ น ที่ ต ้ อ งค� า นึ ง ถึ ง มากกว่า พูดถึงการไม่กล้าแสดงจุดยืน ทางการเมื อ ง คุ ณ เคยผ่ า น จุดนั้นมาแล้วหรือเปล่า ไม่คอ่ ยนะ แต่เราจะไม่คอ่ ย กล้ า เมื่ อ ถู ก เตื อ นมาแล้ ว เสี ย มากกว่า เพราะส่วนใหญ่เขาจะ เตือนมาหลังจากเราท�าไปแล้ว ทุกที จากนัน้ ก็จะเริม่ มีคนเตือน ว่าให้เบาๆ หน่อย แต่เราก็รู้สึก ว่ามันคนละเรื่องกัน ตอนที่เรา แสดงค�าพูดอะไรออกไป เราก็ ไม่ได้คิดว่าจะตกเป็นเครื่องมือ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ด้วยความซื่อของเรา เราก็คิดว่าเราท�าไป อย่างเป็นกลางจริงๆ ณ วันนี้ คุณคิดว่าหน้าที่ของ ประชาชนอย่างคุณคืออะไร ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ คือ เราเคยได้ยินค�าพูดว่า ‘เจอกัน เมื่อชาติต้องการ’ พูดกันเยอะ มาก นี่แหละ ชาติต้องการแล้ว เราต้องออกมาท�าหน้าทีข่ องเรา เรื่องนี้มันเป็นบทเรียนให้รู้เลย ว่าอย่าละเลยการเลือกตั้ง อย่า ละเลยในการศึกษานักการเมือง พอคุ ณ ละเลยตรงนี้ คนที่ ถู ก เลือกมาก็ไม่ได้มาจากความเห็น ของคนทัง้ หมดจริงๆ กลายเป็นว่าจะต้องมาแก้กนั ที่ปลายเหตุ ทุกวันนี้เมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ ประชาชนทุกคนก็ตอ้ งสู้ มันเหมือนการออกรบเลยนะ แต่เป็นการออกรบแบบสมัยใหม่ เมื่อก่อนอาจจะ เป็นการถือดาบออกมาสู้กัน เป็นทหารออกมารบ กัน ทุกวันนีม้ นั เป็นการออกมาสู้เพือ่ ความถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องใช้ก�าลัง ซึ่งมันสบายกว่าสมัยก่อน มาก แค่คุณเดินออกมาจากบ้าน อาจจะไม่ถึงกับ มานอนค้างร่วมกับประชาชน แต่สะดวกเมื่อไหร่ ก็ออกมาแสดงจุดยืน หลังจากนัน้ ก็รบั ผิดชอบหน้าที่ ไปเหมือนเดิม หนึ่งคนอาจจะน้อย แต่พอรวมกัน แล้วมันก็เยอะมาก ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทย

ที่เกิดมาอยู่ในประเทศนี้ เกิดที่นี่ นอนที่นี่ ตายที่นี่ เราควรต้องคิดว่าเราจะท�าอะไรทีต่ อบแทนบุญคุณ ประเทศได้บ้าง จากการเตรียมใจรับผลที่ตามมา คิดไว้ไหมว่า สิ่งที่อาจจะต้องเสียไปมีอะไรบ้าง อาจจะเป็นลูกค้าทีจ่ ะจ้างงานเรา เฉพาะฝ่าย ที่คิดต่าง เจ้าที่คิดต่าง หรือกับแฟนคลับที่คิดต่าง ซึ่งเราไม่แคร์ เพราะคิดว่ามีส่วนน้อยมาก แล้ว ตอนนี้คนเริ่มได้รับข้อมูลข่าวสารเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทัง้ จากโซเชียลมีเดีย จากสือ่ ต่างๆ คนไทยหลายคน ตาสว่างขึน้ มาก แต่คนทีท่ า� ผิดเขาอาจจะยังไม่เห็น เพราะว่าอาจจะมีกรรมมาบังตาเขาก็ได้ เราก็เข้าใจ

ได้ว่าคนที่ก�าลังเล่นเกมการเมืองนี้อยู่เขาก็มีบุญ เยอะเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นคนคนเดียวคงท�า ไม่ได้ขนาดนี้ เขาก็ต้องมีบุญ มีบริวารของเขา แต่สิ่งเหล่านั้นเราไม่แคร์เลย คือสิง่ ทีเ่ สียไปนัน้ คุณประเมินแล้วว่าน้อย และไม่แคร์ แล้วสิ่งที่ได้มาคืออะไรบ้าง โอ้โฮ คือตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ยังไม่เคยรู้สึก ว่ า เราได้ ท� า อะไรเป็ น ชิ้ น เป็ น อั น เพื่ อ แผ่ น ดิ น และเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่าครั้งนี้ คือครัง้ นีเ้ รารูส้ กึ ว่ามันเป็นทีน่ า่ จดจ�าส�าหรับตัวเอง เราได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเราเลือกข้างท่าน จะท�าทุกอย่างเพื่อให้ท่านสบายใจ ตายก็ยอม

เพราะวันหนึ่งก็ต้องตาย ก่อน หน้านี้ก็ท�าได้แค่โครงการช่วย สังคม ซึ่งเราก็ไม่ได้หวังว่ามัน จะเห็นผลชัดเจน แต่เราก็ท�า ด้วยใจทุกงาน แต่กบั ครัง้ นีท้ ไี่ ด้ทา� เรารูส้ กึ ว่าแค่นกี้ น็ อนตายตาหลับ แล้ ว มั น คุ ้ ม ค่ า กั บ การแลก ไม่เสียชาติเกิดน่ะ แล้วก็ได้เป็น ตัวอย่างส�าหรับคนที่ยังกล้าๆ กลัวๆ ยังตัดสินใจไม่ได้ เราเชื่อ ว่ามีคนออกมาเพราะเห็นเราก็มี เยอะ โดยเฉพาะเด็กๆ แล้วก็มี คนที่อายุมากกว่า เขาเห็นเราที่ อายุนอ้ ยกว่าออกมา เขาก็อาจจะ คิดแล้วออกมาก็มี ตอนขึน้ ไปพูดบนเวที บรรยากาศ ตอนนั้นมันเป็นอย่างไร พูดไม่ถูกเลย ตื้นตันมาก แล้วพ่อก็จะเล่าให้ฟังตลอดว่า สมั ย ก่ อ นเคยเกิ ด เหตุ ก ารณ์ อะไรขึน้ แถวนีบ้ า้ ง คืออนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยมันเป็นสิ่งที่สวยสดงดงามอยูใ่ นใจคนอยูแ่ ล้วแหละ ถนนเส้นนัน้ มันมีความศักดิส์ ทิ ธิ์ มีความขลังอยูใ่ นตัว แล้ววันหนึง่ เราได้ขนึ้ เวทีตรงนัน้ พร้อมคุณพ่อ มันเป็นความภูมใิ จในตัวเองและ ของครอบครัว คือครอบครัวเรา รักในหลวงจริงๆ เรารักท่านมาก เราชืน่ ใจทีม่ องไปแล้วเห็นคนไทย ไปจนสุดลูกหูลูกตาแบบไม่เห็น หางแถว คนไทยเราอะไรก็ได้ แต่อย่าแตะในหลวงจริงๆ แล้ ว วั น ที่ พู ด กลั บ บ้ า นไป นอนหลับไหม คือนอนยิม้ เลย ประทับใจที่ คนเขายอมรับเราในแบบที่เรา เป็น คือเราก็เป็นนักแสดง ไม่ใช่ นักการเมืองทีพ่ อออกความเห็น แล้วคนจะเห็นด้วย เราก็ไม่ได้ คิดว่าจะได้รับการตอบรับเยอะ ขนาดนี้ เป็นเรือ่ งทีโ่ คตรภูมใิ จน่ะ มี ค นมั ก จะใช้ ค� า ประเภทนี้ กั บ นักแสดง คือเกาะกระแส โหน กระแส คุณคิดอย่างไร มีหมดค่ะ ทั้งโหนเจ้า สร้าง กระแส ชุบตัว เอาหน้า โดนหมด แต่ไม่สน เรารู้ว่าเราท�าไปเพื่อ อะไร และเราท�าด้วยใจ ถ้าท�า เพื่อสิ่งเหล่านี้พูดตรงๆ เลยว่า เราขี้เกียจ ถ้าจะเกาะกระแส ก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ เอาผ้ามาผูกหัวแล้วถ่ายรูปก็ได้ เพราะเดินทางไป ล�าบาก ทัง้ เบียด ทัง้ ร้อน หรือว่าโหนเจ้า ก็บาปกรรม มากนะ แล้วที่บ้านเรารักในหลวงมาก เหตุผลนี้ ไม่ใช่แน่นอน ส่วนเรือ่ งชุบตัว เราคิดว่ามันน่าจะใช้กบั คนทีเ่ ขาดรอปไปแล้ว แต่เราก็ยงั มีผลงานอยูต่ ลอด ก็คดิ ว่าไม่ใช่ ถ้าจะชุบตัวไปขายครีมดีกว่า ได้เงินด้วย นีเ่ ราเดินทางไปก็เสียเงิน ทัง้ ค่ารถ ค่ามอเตอร์ไซค์ ฟังแล้วไม่รู้สึกเลยหรือ คือเราคิดว่ามันเป็นแค่เกมการโจมตีของฝัง่ โน้น มากกว่า ทีพ่ ยายามท�าให้เราดูไม่นา่ เชือ่ ถือ ดูไม่ดี มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องหา


20

เรือ่ งมากล่าวหาให้อกี ฝ่ายดูไม่ดี พอมีคนทีม่ อี ทิ ธิพล ต่อสังคม เช่น ดารา นักแสดง คนเบือ้ งหลัง มาขึน้ เวทีฝั่งนี้เยอะ ฝั่งโน้นเขาก็โจมตีว่าถูกจ้างมาบ้าง มาชุบตัวอยากดัง อยากเกาะกระแสบ้าง เราเข้าใจ ว่ามันเป็นการท�าให้ประชาชนลดความเชือ่ ถือจาก ตัวเราและเวทีการชุมนุมมากกว่า ถามเล่นๆ ว่า หลังจากทีข่ นึ้ เวทีการเมือง แล้วต่อไป ไม่มีงาน จะใช้ชีวิตอย่างไร ถ้าหลังจากนี้ไม่มีงาน เราก็อาจจะไปทาง การเมืองก็ได้ค่ะ ตอนนี้เราอายุ 29 เรียนรู้ไปสัก 10 ปี ก็ยังไม่สาย เพราะเรารู้สึกว่าเราดูอภิปราย แล้วอยากเข้าไปพูด บางทีฟังแล้วขัดใจ รู้สึกว่า ขนาดเรายังเด็กอยู่ แต่เราอาจจะพูดได้ดีกว่านี้ ด้วยซ�า้ อยากมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ เพราะเรือ่ งบางเรือ่ ง ต�าแหน่งเล็กๆ ก็มผี ลเยอะนะ จะเป็น อบต. หรือผูน้ า� ชุมชนอะไรก็ตาม ถ้าจะท�า เสียอย่างมันก็ท�าได้ ถ้าจะช่วยพัฒนาประเทศ ด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ ด้วยความสุจริต มันท�าได้นะ แต่แค่มนั ยังขาดคนเหล่านีอ้ ยูเ่ ท่านัน้ เอง บางทีเรา ก็คิดว่าอยากเอาตัวเองเข้าไปแทรกอยู่ในนั้น ไม่คิดว่าการเมืองจะเปลี่ยนคนหรือท�าให้โดนกลืน บ้างหรือ เราคิดว่าเราถูกกลืนยาก อย่างเราอยู่วงการ บันเทิงมา 10 ปี ก็ยังกลืนเราไปไม่ได้ แต่ถ้าถาม ว่าจริงๆ แล้วอยากจะไปอยูเ่ บือ้ งหน้าของการเมือง ขนาดนัน้ ไหม อีกมุมหนึง่ ก็ไม่คอ่ ยอยากจะไปนะคะ เพราะมันเหนือ่ ย มันแบกประเทศชาติ แบกประชาชน ไว้ทั้งหมด แต่ถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ไม่มีงาน เราก็ยังมีหลายอย่างที่อยากท�า เรื่องศิลปะในหัว ก็ยังมี เราอยากท�าอะไรเกี่ยวกับเสื้อผ้า ความสวยงาม ทีต่ อ้ งใช้ศลิ ปะ หรือธุรกิจทางด้านนี้ หรือ ทางบันเทิงเราก็อยูม่ า 10 ปี จะไปท�าเบือ้ งหลังก็ได้ มันมีความสามารถที่พระเจ้าให้ทุนเรามานิดๆ หน่อยๆ อย่างละนิดละหน่อย เพียงแต่ต้องเรียน เพิ่มเติม เราก็สามารถท�าอะไรก็ได้ ส�าหรับคุณ ณ วันนี้ประเทศชาติคืออะไร ประเทศชาติคอื ความยิง่ ใหญ่ เรารักประเทศไทย ไม่ได้น้อยไปกว่าพ่อแม่เราเลยนะ ถ้าเปรียบเป็น บุ ค คลก็ คื อ คนที่ เ ราต้ อ งตอบแทนบุ ญ คุ ณ เขา ไม่ใช่แค่ประเทศนะ แต่ข้าวที่เกษตรกรท�าให้เรา มีชวี ติ อยู่ อะไรก็ตามทีท่ า� ให้เรามีชวี ติ อยู่ บุคคลนัน้ เราต้องตอบแทน ขอวกกลับมาเรื่องส่วนตัวบ้าง คือเราได้ยินข่าว เกี่ยวกับตัวคุณในช่วงหลังๆ นี้ซึ่งเป็นข่าวแรงๆ ทั้งนั้นเลย แล้วคุณก็จะโต้ไปแรงๆ ท�าไมเมื่อก่อน เราไม่ค่อยเห็น ไม่ใช่เลยนะ เมือ่ ก่อนแรงกว่านี้ ตอนนีเ้ บาลง แล้วด้วยซ�้า เหตุผลคือ เราเป็นคนที่โตกว่าวัย เวลาพูดเราจะชัดเจน ตรงไปตรงมา แล้วก็จะยึด กับความจริงเกินไป จนลืมไปว่าบางทีคนไทยไม่ชอบ ฟังความจริง จะชอบฟังค�าทีก่ ลางๆ หรือว่าค�าโกหก ทีส่ วยงามมากกว่า ความจริงอาจจะรุนแรงเกินไป ไปจี้ใจด�าใครบางคน ก็กลายเป็นเราที่ถูกเกลียด คือเราเป็นคนทีย่ ดึ กับความจริงมาก เพราะเราคิด ว่าความจริงมันท�าให้เราเจ็บทีเดียว แล้วส�าหรับ คนทีอ่ ยูก่ บั ความจริงมานานอย่างเรา มันก็จะท�าให้ ความจริงบางอย่างไม่ท�าให้เจ็บด้วย อย่างเช่น ถ้ามีใครมาบอกว่าเธอใส่เสื้อตัวนี้ทุเรศมากเลย บางคนรับไม่ได้แล้วโกรธก็มี แต่ถา้ มีคนมาบอกเรา อย่างนี้ แสดงว่าเพือ่ นรักเรา เราต้องรีบเปลีย่ นเสือ้ สิ เพราะเพื่อนเช็กให้เราแล้วว่ามันน่าเกลียด นี่คือ ยกตัวอย่างเล่นๆ นะ แต่ส�าหรับเรือ่ งทีม่ นั ใหญ่โต กว่านั้น เช่น การกระท�า อุปนิสัยใจคอ หรืออะไร ก็ตาม เราจะพูดหมด แล้วเป็นคนพูดตรง เพราะ เราถือว่ารับได้ แต่เราก็ลมื ไปว่าบางคนเขารับไม่ได้ อย่างเมื่อตอนเด็กๆ เราก็พูดจาแบบนี้ โตมาเราก็ ยังพูดจาชัดเจนแบบนี้ แต่ด้วยวัยไงคะ เมื่อก่อน อายุ 18 เพิง่ เข้าวงการ คนทีพ่ ดู จาแบบนีม้ นั ดูแก่แดด

ดูปนี เกลียว ดูกา้ วร้าว แต่พอวันนีเ้ ราอายุ 29 ค�าพูด กับวัยมันเลยเท่ากัน คนก็เลยรู้สึกว่าเราซอฟต์ลง แต่จริงๆ แล้วเหมือนเดิม (หัวเราะ) มีอะไรที่คุณต้องปรับไปเพราะวงการบันเทิงบ้าง ก็มกี ารระวังเรือ่ งค�าพูด ว่าความจริงบางเรือ่ ง ไม่ต้องไปพูดก็ได้ รวมทั้งเรื่องของตัวเรา อย่าง ตัวเราเองเรียนไม่จบปริญญาตรี เราจบสายอาชีพ คือด้านพยาบาล ซึง่ มีผใู้ หญ่แนะน�าว่าตรงนีบ้ างที ไม่ต้องไปพูดก็ได้ แต่ในความรู้สึกส่วนตัวของเรา เราเลือกเรียนด้านพยาบาลเพราะความรูม้ นั ใช้ได้เลย ใช้กบั คนในครอบครัวได้ เราเรียนเพือ่ เอามาใช้กบั พ่อ กับลูกของตัวเอง กับคนในบ้าน พอเกิดอะไรขึน้

เราจะได้ไม่ตอ้ งตืน่ ตกใจ ร้องวีด้ ว้ายท�าอะไรไม่เป็น มันไม่ใช่ มันต้องรูต้ วั ตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ เราเลยรูส้ กึ ว่า พอเราเข้ามาในวงการบันเทิง เงินทีเ่ ราได้มนั ก็มาก อยู่แล้ว การทีเ่ ราจะไปเสียเวลาเรียน 4 ปี ในคณะ ที่เราไม่ได้เอามาใช้เลยเพียงเพื่อกระดาษใบเดียว มันคงไม่ใช่ส�าหรับเรา แต่นี่คือความคิดของคน ขวางโลก เพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ไม่มใี ครสอนแบบนี้ มีแต่บอกว่าเธอต้องมีใบปริญญา ติดตัว เธอจะได้ท�างาน และมันเป็นการยกระดับ ตัวเอง จะได้เป็นทีย่ อมรับของสังคม ดังนัน้ เราเลย ถูกเตือนมาว่าตรงนีก้ ไ็ ม่ตอ้ งพูด ก็เลีย่ งทีจ่ ะไม่ตอบ ไปเลย หรือเรื่องอายุ เราก็แก่แล้ว อายุ 29 ผู้ใหญ่

บางคนก็ เ ตื อ นมาว่ า เรื่ อ งอายุ เ ราก็ ไ ม่ ต ้ อ งพู ด เพราะมันจะจ�ากัดอายุการท�างานของเรา ความเป็น นางเอก แทนทีเ่ ราจะเป็นได้ไปอีก 10 ปี กลายเป็นว่า พอคนรู้อายุเราแล้ว เขาก็จะคิดว่าคนนี้แก่แล้ว เราจึงไม่จ�าเป็นต้องพูด ซึ่งคุณมองว่าอย่างไร ก็ถ้ามันไม่เสียหายอะไรก็ท�าตามไปแหละค่ะ มันก็จริงของเขา ที่ว่าไม่จ�าเป็นต้องพูด (หัวเราะ) จากทีเ่ ป็นคนธรรมดา เคยคิดไหมว่าการเข้าวงการ หรือการท�างานทุกวันนีต้ อ้ งเป็นการยกระดับชีวติ ตัวเอง เราว่ามันอยู่ที่คุณวุฒิ วัยวุฒิเรา เราไม่คิดว่า


22

“เรารู้ว่าการที่เราเป็นคนพูดตรง พูดแรง มันก็ต้องมีผลกระทบอยู่แล้ว แต่วันหนึ่งพอคนรู้จักและเข้าใจ เขาก็จะชินกับเราแบบนี้ไปจนตาย”

มันอยูท่ อี่ าชีพ อย่างอาชีพนักแสดง วงการบันเทิงไม่มีวุฒิการศึกษา ที่จะสอบเข้ามา ใครก็เข้ามาได้ ซึง่ ระดับของเราจะสูงขึน้ หรือไม่สงู ขึ้น อยูท่ รี่ ะดับสมอง อยูท่ ปี่ ญ ั ญา อยูท่ ี่ นิสัยและการแสดงออก เราว่ามัน อยู่ที่ตัวเราล้วนๆ เลย ไม่ว่าเราจะ ไปเป็นดีไซเนอร์ เป็นอะไรก็ตาม เราว่ า การยกระดั บ ตั ว เองอยู ่ ที่ ภูมปิ ญ ั ญาของเรามากกว่า ส�าหรับ อาชีพนีม้ นั อาจจะเป็นไปได้สา� หรับ บางคนที่ห วัง จะมาสร้ า งกระแส อย่างน้อยชีวติ คุณก็ดขี นึ้ อยูแ่ ล้วล่ะ มีงานจ้างอยูแ่ ล้ว จากคนทีไ่ ม่มใี คร รูจ้ กั ก็จะได้งานไประดับหนึง่ แต่การที่ ท�าไปด้วยจุดประสงค์แบบนี้มันก็ อยู่ได้ไม่คงทน มันฉาบฉวย การที่ ตั ว เราจะเป็ น ที่ เ คารพน่ า นั บ ถื อ หรือเปล่ามันอยู่ทตี่ วั เราล้วนๆ เลย ถ้าเป็นไปได้ อยากให้สงั คมมองคุณ แบบไหน เราอยากให้สังคมไทยมองว่า เราเป็นคนกลม อยากให้มองแบบ กลมๆ คือมีทกุ ด้านเลย เรามีทงั้ ด้าน อ่อนหวาน ส่วนด้านทีแ่ มนๆ อาจจะ มีเยอะหน่อย หรือแม้แต่ดา้ นทีพ่ ดู จา ตรงไปตรงมา ด้านทีม่ คี วามส�านึกตน ขอโทษเป็น เรามีทุกมุม เราอยาก ให้คนมองแบบกลมๆ และไม่อคติ เพราะในแต่ละสถานการณ์เราแสดง ตัวตนออกไปแค่ดา้ นเดียว คนก็จะ จ�าเราแค่ดา้ นเดียว โดยทีล่ มื ไปว่าเรา ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึง่ เราคิดว่า เราเป็นคนที่รู้ตัวเร็ว ปรับปรุงเร็ว ขอโทษเร็วมากกว่าคนอื่นด้วยซ�้า เพราะเราคิดว่าชีวิตไม่ควรย�่าอยู่ กับที่ แล้วเรือ่ งของศักดิศ์ รีหรืออีโก้ บางครั้งมันฉุดรั้งชีวิต สมมติเรา ท�าผิดอะไรสักเรือ่ งหนึง่ เราต้องรูต้ วั ต้องรีบชี้แจง รีบอธิบาย มันเป็น เรื่อ งที่ดีนะ เราก็เดิน ต่ อ ได้ ด้วย ความสุข ถ้าเรามัวแต่คิดว่า ไม่สน ท�าไมล่ะ ก็จะท�า ตรงนีจ้ ะเป็นเครือ่ ง ฉุดรั้งชีวิตเราไม่ให้เดินต่อไปได้ แต่จริงๆ เหมือนคนมองคุณว่า ก็ฉันจะท�าแบบนี้ ท�าไมล่ะ ใช่ คนจะมองแบบนั้น เพราะ เราเป็นคนพูดชัด พูดเร็ว ดูมั่นใจในตัวเอง คนจะ ไม่มองหรอกว่าเรามีมุมอื่นด้วย เลยอยากให้คน มองว่าเราเป็นคนกลมๆ มากกว่า แต่ไม่อยากจะชม ตัวเองเลยนะว่าจริงๆ แล้วเราก็เป็นคนดี (หัวเราะ) ดีในความหมายของคุณคืออะไร เราคิดว่าเราเป็นคนปากร้ายใจดี ข้างนอกแข็ง แต่ ข ้ า งในอ่ อ น อย่ า งที่ เ ราออกมายื น ในจุ ด นี้ ในเรื่องของการเมือง หรือการเป็นนักแสดงก็ตาม ที่เราเป็นคนตรงได้ขนาดนี้ แล้วก็มั่นใจได้ขนาดนี้ เพราะตัวเราเองมัน่ ใจว่าเราไม่เคยท�าอะไรผิดกฎหมาย อย่างเช่นทีใ่ นวงการบันเทิงฮิตมาก คือการเล่นยา แต่เราไม่เคย ทัง้ ๆ ทีค่ รอบครัวเราก็ไม่ใช่ครอบครัว ที่อบอุ่น พ่อแม่เลิกกัน มีปัญหากันจนเราเป็น โรคซึมเศร้า ซึง่ ทุกวันนีก้ เ็ ป็น เราคล้ายๆ จะเป็น โรคประสาท เราเป็นเด็กมีปัญหาคนหนึ่ง แต่เราก็ พยายามท�าชีวติ ตัวเองให้มนั เป็นตัวอย่างของคนอืน่ แต่บางคนที่พ่อแม่เลิกกัน มีปมด้อย ติดเพื่อน ติดยาเสพติด หัวรุนแรง พึง่ การพนัน มันหนักกว่านี้

แต่เราไม่เคยเป็นเลย เราเลยมัน่ ใจสูงมากในความดี ของตัวเอง อีกอย่างคือเราเป็นคนคริสต์ เรานับถือ ศาสนาคริสต์มาตั้งแต่รุ่นอาม่า มาถึงรุ่นพ่อเรา แต่เราก็เป็นคนที่มีธรรมะในใจเยอะมาก และเรา ก็เบือ่ มากทีบ่ างทีคนพุทธเองต้องให้เรามานัง่ สอน ในเรื่องของธรรมะ นี่ไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อพระเจ้านะ จริงๆ แล้วในทางศาสนาคริสต์กไ็ ม่ได้แนะน�าให้ไป เชือ่ ในหลักของศาสนาอืน่ แต่เราต้องอธิบายว่าเรา อยูใ่ นเมืองพุทธ ถ้าเราจะปรับให้คนพุทธเขาดีขึ้น ได้เพราะเรา เราก็ต้องสอนในหลักธรรมของเขา ซึง่ เราเองก็เชือ่ ในเรือ่ งของบาปกรรม มันก็คอื การท�าดีได้ดี ท�าชัว่ ได้ชวั่ ของศาสนาคริสต์นั่นแหละค่ะ ตรงนี้เราเลยมั่นใจในความดีของตัวเอง มันก็เลย มีผลหลายๆ อย่าง เช่นที่ได้ฉายาว่า แมว 9 ชีวิต บ้างล่ะ ฆ่าไม่ตายบ้างล่ะ คิดว่าฉายาเหล่านี้มาจากอะไรบ้าง มันมาจากการถูกแบน การทีค่ นไม่เอาเราแล้ว คนรู้สึกว่านางเอกคนนี้แรงหรืออะไรก็ตาม แต่เรา

ไม่เคยเสียงานเลยนะ ช่องก็ป้อนงานเราตลอด แล้วเราก็มีงานอีเวนต์ตลอด ในเรื่องของความรัก เราก็มมี าตลอด เราไม่เคยโชคร้ายเลย ก็เลยรูส้ กึ ว่า อาจจะเป็นผลของการที่เราคิดดีท�าดี ก็เลยท�าให้ เราไม่สะดุดอะไรเลยในชีวติ นี้ แต่คา� ว่าแมว 9 ชีวติ มันเกิดจากอคติของคนว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ทุกที แต่เราอยากอธิบายว่าเราไม่เคยตาย เพียงแต่วา่ คนสนใจหรือไม่สนใจเราเท่านั้นเอง เวลาคนไม่สนใจคุณรู้สึกเฟลไหม เราไม่เคยเฟล เพราะเรารู้ว่าการที่เราเป็นคน พูดตรง พูดแรง มันก็ต้องมีผลกระทบอยู่แล้ว แต่ วันหนึ่งพอคนรู้จักและเข้าใจ เขาก็จะชินกับเรา แบบนีไ้ ปจนตาย เราเคยคิด เคยถามตัวเองมาแล้ว ว่าเราจะเข้ามาในวงการโดยเป็นตัวเองหรือเป็นคนอืน่ เราตอบเลยว่า ขอเป็นตัวเอง แล้วยอมเจ็บไป 3 ปี คือ 3 ปีแรกของเราเมื่อสิบปีทแี่ ล้ว คนจะงงมากว่า นางเอกแบบนีม้ ดี ว้ ยเหรอ คนจะงงว่าท�าไมเป็นคน แบบนี้ ท�าไมก้าวร้าว แต่เราก็คดิ ว่าให้คนเขารักเรา

ในแบบที่เป็นเราจริงๆ ดีกว่า เขาจะ ได้รักแบบสุดใจ เรายอมที่จะไม่ใส่ หน้ากาก เพราะเราเป็นคนแอ๊บ นานไม่ได้ แอ๊บได้แป๊บเดียวก็หลุด เป็นตัวเองแล้ว เราไม่อยากเหนือ่ ย ทั้งชีวิต ก็เลยยอมให้คนไม่เข้าใจ บ้าง ทุกวันนี้พอมีคนรัก เขาก็เลย รักที่เราเป็นเราจริงๆ เรารู้สึกว่ามี คนคอยค�า้ จุนช่วยเหลือตลอดเวลา เพราะเราแสดงตั ว ตนว่ า เป็ น คนจริง ใจแบบนี้ อย่ างคนที่เ คย ไม่ชอบสมัยก่อน เขาก็ได้ติดตาม ได้ เ ห็ น ผลงาน เขาก็ จ ะโตมา พร้อมๆ เรา พอมาถึงวันนี้วัยเขาก็ เท่ากับวัยเราที่จะมีวิจารณญาณ ในการประเมินคน เขาก็จะมองคน เป็นแล้ว ไม่เหมือนตอนเด็กๆ ที่ดู ดาราก็ดูแค่ด้านเดียว แต่ในวันนี้ คนที่ไม่ชอบเราได้โตมาพร้อมกับ เรา เขาก็จะพิจารณาได้แล้วว่าเรา เป็ น คนยั ง ไง เราก็ จ ะภู มิ ใ จว่ า คนที่เขารักเขาก็รักเพราะเราเป็น คนแบบนี้ เราไม่สามารถจะเปลีย่ น ได้แล้ว ถ้าจะให้มานั่งแอ๊บหรือ โกหก แฟนคลั บ เขาก็ เ ลื อ กที่ จ ะ ไม่ เ อานะ เขาอยากให้ เ ราเป็ น แบบนี้ (หัวเราะ) แล้วจากกระแสข่าวทีค่ ณ ุ โดนหมัน่ ไส้ ในช่วงหลังๆ นี้มันเกิดจากอะไร เกิดจากที่เรามีแฟนเป็นโตโน่ เท่านั้นเลยจริงๆ กับคนที่ขี้อิจฉา ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะเป็ น เด็ ก ค่ ะ รุ่นผู้ใหญ่เขาจะไม่มีแล้ว เพราะ ส่ ว นใหญ่ เ ด็ ก มั ธ ยมก็ ก� า ลั ง กรี๊ ด ดาราศิลปิน แต่เราก็จะให้เวลา เป็นเครื่องพิสูจน์ เราก็มั่นคงใน ชีวิตแบบนี้ไป เรากับพี่โน่ก็ใช้ชีวิต ให้เป็นธรรมชาติ เพราะว่าเด็กๆ ในวันหนึ่งเขาก็ต้องโตขึ้น วันหนึ่ง ที่เขามีความรัก เขาก็จะเข้าใจคน ที่มีความรัก พอเขาโตขึ้นพอที่จะ พิจารณาคนเป็น เขาก็จะรู้จักเรา มากขึ้น ความรักในวัย 29 ปี ต่างไปจาก เมื่อก่อนอย่างไรบ้าง ที่เหมือนเดิมมันก็มี คือเรา เป็นคนทุม่ เท เปิดเผย เราเปิดยังไง ก็ยังเปิดอยู่อย่างนั้น แต่ว่าความรักที่มันต่างไป เป็นเพราะคนคนนี้ ไม่ใช่ว่านิยามความรักหรือ การท�าตัวของเราจะเปลี่ยนไปกว่าเดิมมากมาย เราก็ ยั ง คงรั ก ในลั ก ษณะแบบเดิ ม คื อ ทุ ่ ม เท ให้ความส�าคัญกับเขาเสมอกับครอบครัวเลยนะ เราจะไม่เอาเขาไว้ท้ายๆ สักเท่าไหร่ แต่เมือ่ ก่อนนี้ เราอาจจะเจอคนที่เขาควรจะอยู่ต่อจากตัวเรา และครอบครัว แต่พอเจอโตโน่ เขาเป็นคนทีค่ วรจะ อยู่เท่ากับเราเลย คือให้ความส�าคัญเท่าตัวเอง มากกว่าตัวเองด้วยซ�้า ถือว่าเป็นช่วงชีวติ ทีจ่ ริงจังกับความรักทีส่ ดุ เลยไหม ก็ไม่เชิง เพราะเราเป็นคนจริงจังมาตลอด แต่ กับคนนี้ ทั้งความรู้สึกเขา ความประพฤติเขา ความเป็นตัวตนของเขา เขาเหมือนเป็นคนทีพ่ ระเจ้า ให้มาเป็นของขวัญ เขาดีจนเราต้องให้ความส�าคัญ กับเขามากๆ **หมายเหตุ สัมภาษณ์เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556


26

GADGET

Garmin Fenix

PRODUCT

Garmin ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตเครื่อง GPS ติดรถที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเจ้าหนึ่งในท้องตลาด และตอนนี้ก็ได้ออก GPS แบบพกพาในชื่อ Garmin Fenix โดยมีคุณสมบัติเด่นคือ ใช้สา� หรับสร้างเส้นทางและบันทึกจุดต่างๆ ที่ต้องการไป ได้ถงึ 1,000 waypoints เพือ่ ใช้ยอ้ นกลับไปทีเ่ ส้นทางเดิม ถึงแม้วา่ จะเป็นรุน่ พกพา แต่ระบบตามรอยก็ยงั คงแม่นย�าไม่แพ้ เครือ่ งรุ่นใหญ่ โดยสามารถส่งเส้นทางทีบ่ ันทึกไว้หรือข้อมูลต่างๆ ให้กับเครือ่ งน�าทางรุ่นอืน่ ของ Garmin หรือสมาร์ตโฟน ทางบลูทูธ พร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความสูงของพื้นดิน สภาพภูมิอากาศ และเข็มทิศ ตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อ ความทนทาน ดังนัน้ จึงสามารถใช้สา� หรับการออกก�าลังกายได้ดว้ ย โดยมีฟงั ก์ชนั ติดตามความเคลือ่ นไหว และวัดอัตรา การเต้นของหัวใจ พร้อมรายงานผลอย่างละเอียดเมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน Garmin Fenix มาในราคา 14,900 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม www.gps4you.net

MOVIE

MUSIC

John Mayer : Wildfire

“จอห์น เมเยอร์ เป็นคนที่ประหลาดมาก เพราะเขาเดินไปสู่สูตรส�าเร็จของคนที่เก่งมากๆ แต่สุดท้ายเขาก็ กลับคืนสู่สามัญกับดนตรีแนวคันทรีอีกครั้ง เพราะฉะนั้น อัลบั้มนี้ของเขาจึงฟังสบาย เหมือนเขาจัดการกับ ความอัจฉริยะของตัวเองได้อย่างลงตัว ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป แม้ว่าบ้านเราจะไม่มีวัว มีม้า เหมือนแถบ เวอร์จเิ นียของอเมริกา แต่ฟงั แล้วท�าให้เรารูส้ กึ ผ่อนคลายเหมือนอยูใ่ นชนบทจริงๆ เพลงทีอ่ ยากแนะน�าให้ฟงั ก็มที งั้ Dear Marie ที่พูดถึงหญิงคนรักเก่าในชนบท ซึ่งเป็นเพลงที่อาจจะไม่เข้าถึงความเป็นคันทรีมาก แต่จะออกแนว พ็อพขึ้นมาหน่อย อีกเพลงคือ Wildfiffiire ชื่อเดียวกับอัลบั้ม ที่เขาดึงนักร้องผิวสีมาร้องเพลงคันทรี ซึ่งเป็นเรื่อง แปลกมาก ถือเป็นการปรับโฉมแนวคันทรีให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น และน่าหามาฟังเป็นอย่างมาก” เลือกให้โดย : ‘ลุลา’ - กันยารัตน์ ติยะพรไชย ศิลปิน สังกัดสนามหลวงการดนตรี

Last Vegas

เป็นหนังที่ว่าด้วย เรื่ อ งราวของเหล่ า คุณปู่ซู่ซ่าที่จะมาเรียก เสี ย งฮาแบบไม่ ต ้ อ ง ถามถึ ง วั ย เมื่ อ บิ ล ลี เพลย์ บ อยรุ ่ น เก๋ า วั ย 60 อัพ ตัดสินใจสละโสด กับหญิงสาวทีอ่ ายุห่าง กั น เกื อ บครึ่ ง จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องเพื่ อ นซี้ อี ก 3 คน ทีป่ ระกอบไปด้วย แพดดี้, อาร์ชีย์ และ แซม ทีจ่ ะต้องจัดปาร์ตี้ สละโสดให้ลมื วัยในเมือง ที่เต็มไปด้วยแสงสีสุด อลังการอย่างลาสเวกัส กลายเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของวี ร กรรมสุ ด ป่ ว น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยในชี วิ ต ที่ พวกเขาจะไม่ มี วั น ลืมเลือน น�าแสดงโดย นั ก แสดงมากฝีมื อ อย่าง โรเบิรต์ เดอ นีโร, มอร์ แ กน ฟรี แ มน, ไมเคิล ดักลาส และ เควิน ไคลน์ ก�ากับโดย จอห์น เทอร์เทิลท็อบ ร่ ว มกระชากวั ย แล้ ว เอาใจช่วยเหล่าคุณปู่ ให้ผ่านพ้นค�่าคืนแห่ง ความสุ ด เหวี่ ย งกั น ได้ แ ล้ ว วั น นี้ ทุ ก โรงภาพยนตร์

MAGAZINE

a day 159

อะเดย์ ฉบับนี้พาคุณไปพบกับเรื่องราวสุดแหวกแนวว่าด้วยเรื่องของสวนสัตว์ ‘เขาดิน’ เป็นหลัก ภายใต้หน้าปกชวนสะดุดตากับ ภาพวาดเขาดินฝีมือเด็ก ป.2 แต่เนื้อหาในคอลัมน์ main course นั้นไม่ใช่เด็กๆ เลย เพราะเราจะได้รู้จักเขาดินกันมากขึ้นในทุกแง่มุม ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของเขาดิน จนถึงเรื่องที่หลายคนอาจสงสัยว่าเขาดินน�าสัตว์ต่างๆ มาจากไหน สัตว์ต่างๆ กินอะไร อยู่กันอย่างไร และตายแล้วไปไหน ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ความอิ่มอกอิ่มใจ ได้เห็นความน่ารักของสัตว์ รวมถึงความน่ารักของ เจ้าหน้าที่ที่ตั้งอกตั้งใจกันมากๆ อีกด้วย หรือในคอลัมน์ a day with a view ก็จะพาคุณไปคุยกับคอลัมนิสต์และผู้กา� กับผีมือดีอย่าง ‘เต๋อ’ - นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ ส่วนคอลัมน์อื่นๆ ก็ยังอัดแน่นไปด้วยคุณภาพไม่ให้ได้ผิดหวังกันอย่างแน่นอน

Electrolux : UltraCaptic

ถ้าใครที่ติดพันงานหนัก จนลืมท�าความสะอาดบ้าน ไปเพี ย งแค่ อ าทิ ต ย์ เ ดี ย ว คงต้องกุมขมับกับการจับตัว ของฝุ่นบนพื้นห้องที่หนาจน น่าตกใจได้บอ่ ยๆ และตัวช่วย ที่จะท�าให้เราก�าจัดฝุ่นที่เป็น อั น ต ร า ย ต ่ อ ส ม า ชิ ก ใ น ครอบครัวคือ เครือ่ งดูดฝุน่ รุน่ UltraCaptic นั่ น เอง และ คุณสมบัตเิ ด่นในเครือ่ งดูดฝุน่ ตัวนี้คือ การออกแบบกล่อง เก็บฝุ่นชนิดพิเศษที่สามารถ บีบอัดสิ่งสกปรกที่ดูดเข้ามา จนเป็นก้อน เมือ่ น�าไปทิง้ ก็เพียง กดปุ่มบนตัวเครื่อง ก้อนฝุ่น ก็ จ ะถู ก ปล่ อ ยออกมาทั น ที โดยที่ เ ราไม่ ต ้ อ งไปสั ม ผั ส กับมัน ส่วนฟังก์ชัน MultiCyclonic ก็จะท�าให้แรงลมนัน้ เป็นไปอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้ คุณไม่ต้องออกแรงให้เหนือ่ ย และยังลดการฟุง้ กระจายของ ฝุ่นในอากาศได้ด้วย เพราะ เขาทดสอบมาแล้วว่าเครื่อง UltraCaptic สามารถดูดและ กรองฝุ่นได้มากถึง 99.99% จึงมั่นใจได้ว่าถึงแม้ฝุ่นจะมี ขนาดเล็ ก แค่ ไ หน ก็ ถู ก เก็ บ กวาดจนหมดแน่ น อน ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ของ เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ได้ที่ www. electrolux.co.th

BOOK

นาว NOW

ผลงานล่าสุดของ อาร์ต จีโน ศิลปินนักเขียนการ์ตูนไฟแรงแห่งส�านักพิมพ์แซลมอนบุ๊คส์ ที่มาพร้อมกับภาพสวยๆ ลายเส้นสบายๆ เช่นเคยตามแบบฉบับ ของผู้เขียน ที่สา� คัญคือภายในเนื้อหาของเรื่องไม่มีตัวอักษรหรือค�าอธิบายภาพใดๆ หากแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสัญลักษณ์ให้ผู้อ่านได้ตีความ ขบคิดกันแบบ สนุกสมอง ซึง่ คุณจะได้พบว่าภาพแต่ละภาพอาจสือ่ ความหมายได้เป็นล้านถ้อยค�า ซึง่ คุณสามารถน�าไปตีความตามบริบทชีวติ กันได้ตามใจชอบ อีกทัง้ เรือ่ งราวในเล่ม อาจจะตรงกับจังหวะชีวติ ของคุณเองอย่างน่าใจหาย จนท้ายทีส่ ดุ คุณอาจได้คดิ ทบทวนว่าคุณก�าลังจะเปิดประตูไปเจอกับอะไร หรือชีวติ ของคุณก�าลังอยูต่ รงหน้าไหน ของหนังสือ และอาจจะได้ค�าตอบว่าตัวคุณเองต้องท�าอะไร ณ บัดนาว ส�าหรับใครที่สนใจก็สามารถซื้อหากันได้ในราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น


27

RESTAURANT

Hokkai-Don

ปัจจุบันเรามีร้านข้าวหน้าต่างๆ ในสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกชิมกันมากมาย แต่ถ้าเป็นข้าวหน้าซีฟู้ดโดยเฉพาะต้องมาที่ร้าน Hokkai-Don เพราะที่นี่คือ ร้านข้าวหน้าปลาดิบและซูชิสไตล์ฮอกไกโดที่น�าเข้าวัตถุดิบสั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น มีเมนูเด็ดอย่าง Aburi-Don ข้าวหน้าปลาทะเลที่อัดแน่นไปด้วย ปูทาราบะ ไข่หวาน หอยเชลล์ ปลาทูนา ไข่ปลา และปลาตาเดียว ซึง่ ค�าว่า Aburi นัน้ หมายถึงการย่างไฟ ดังนัน้ วัตถุดบิ ต่างๆ ในชามนีจ้ งึ ใช้การย่างไฟ อ่อนๆ ให้เกิดกลิ่นหอม หรือ Mix-Don ที่เต็มไปด้วยปลาสดๆ เหมือนนั่งทานอยู่บนเรือที่แล่นอยู่กลางทะเล ส่วนใครที่ชอบอิ่มเป็นค�าๆ ทางร้านก็มีซูชิ หลายแบบให้เลือกชิม ไม่วา่ จะเป็นแซลมอน ปลาฮามาจิ ไข่ปลาแซลมอน กุง้ หวานค�าโต หอยเชลล์ ปลาตาเดียว รวมทัง้ ไข่หอยเม่นสด หรือเมนูพเิ ศษ อย่างเนื้อย่างโกเบ และเนื้อย่างมัตซึซากะด้วย Hokkai-don ตั้งอยู่ที่สยามพารากอน ชั้น G หน้าทางเข้า Gourmet Market รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/hokkaidon.sushi

SHOP

COSMETIC

Philosophy Take Shelter

TAWN C.

เรามาส่งท้ายปีเก่ากันกับแบรนด์เสื้อผ้าส�าหรับผู้หญิงผู้รักความงามสง่า TAWN C. (ธรณ ซี.) ที่เปิดตัว แฟล็กชิปสโตร์แห่งแรก ณ ศูนย์การค้าเกษร ชั้น 3 ภายในร้านตกแต่งแบบหรูหราสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบอาร์ตเดคโคและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแบรนด์ พร้อมเปิดตัวคอลเล็กชันฤดูหนาวและใบไม้ร่วงประจ�าปี 2013 ที่มีชื่อว่า Love Letters อาทิ เดรสปักลายเลือ่ มหรูหราเหมาะส�าหรับงานปาร์ตหี้ ลากหลายโอกาส กระโปรงสอบทรงดินสอคลาสสิกทีท่ า� จาก ผ้าเนือ้ ดี และเสือ้ ผ้าลูกไม้แนวโก้ทชี่ ่วยเสริมความหรูหราทีไ่ ม่มากเกินไปให้กบั ลุคระหว่างวัน โดยทางแบรนด์ เน้นมากในการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ การตัดเย็บอย่างประณีตด้วยช่างฝีมือช�านาญการ และการใส่ใจใน รายละเอียดทุกขั้นตอน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tawn-c.com

GIVE

Wongnai - 10,000 รีวิว เพื่อน้องท้องอิ่ม

ใครที่เคยใช้บริการเว็บไซต์ Wongnai.com เพื่อตามหาแหล่งกินเที่ยวเด็ดๆ เรามีข่าวมาบอกว่า ทางเว็บไซต์กา� ลังมีโครงการ ‘10,000 รีววิ เพือ่ น้องท้องอิม่ ’ ร่วมกับมูลนิธศิ ภุ นิมติ ร โดยเชิญชวนทุกคน เขียน Quality Review (รีวิวที่มีอย่างน้อย 200 ตัวอักษร และมีรูปภาพประกอบ) บน Wongnai ร่วมกันให้ครบ 10,000 รีวิวในเดือนธันวาคมนี้ ดังนั้น ใครที่ชอบตามหาร้านเด็ดๆ ก่อนใคร เพียงสละ เวลาเล็กน้อย ก็ได้แบ่งปันข้อมูลดีๆ ให้กับเพื่อนๆ ชาววงใน รวมทั้งได้ช่วยให้น้องๆ ที่อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอี าหารเช้ากินตลอดปี 2557 ทีจ่ ะถึงนีด้ ้วย ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเพือ่ ร่วม รีวิวร้านได้ที่ www.wongnai.com/blogs/wongnai-10k-for-kids

“ชีวิตประจ�าวันนอกจากการลง ครี ม บ� า รุ ง ผิ ว อย่ า งสม�่ า เสมอแล้ ว สิง่ หนึง่ ทีส่ า� คัญมาก และขาดไม่ได้เลย คือการลงครีมกันแดด ไม่ว่าเพศหรือ วัยไหนก็จา� เป็นจะต้องปกป้องผิวจาก แสงแดดทัง้ นัน้ หลายคนทราบดีอยูแ่ ล้ว ว่ารังสียูวีจากแสงแดดส่งผลท�าให้ผิว หมองคล�้าลง และเป็นปัจจัยกระตุ้น ให้เกิดริ้วรอยของผิวก่อนวัยอันควร ด้วย เราจึงอยากแนะน�า Philosophy Take Shelter ซึ่ ง วางจ� า หน่ า ยใน ประเทศไทยไทยไม่ น าน มี ใ ห้ เ ลื อ ก 2 แบบ ตามความเหมาะสมของ กิจกรรมในแต่ละวัน ส่วนตัวเราจะใช้ รุ่น spf 50/pa+++ เพราะต้องเจอกับ แสงแดดและมลพิษในระหว่างวันมาก พอควร แต่ถ้าใครที่ออกแดดน้อยๆ ก็ใช้รนุ่ spf 30/pa+++ จะเหมาะสมกว่า เหตุผลหลักที่แนะน�าให้ลองใช้ก็คือ ครีมกันแดดตัวนี้จะไม่ท�าให้ผิวเป็น คราบในระหว่างวัน หรือเกิดปัญหา ระหว่างที่เราแต่งหน้า” เลื อ กให้ โ ดย : ‘เก๋ ’ ภนิพณาฎ แซ่ดา่ น บล็อกเกอร์ ด้านความงามจากเว็บไซต์ www. ohlalive.com


30

เฮดโฟน รุ่น Crusher Red Supreme จาก Skullcandy เฮดโฟน รุ่น iSport Freedom จาก Monster

เฮดโฟนสีแดง รุ่น Beats by Dre

กล้องถ่ายวิดีโอ รุ่น HDR-MV1 จาก Sony เฮดโฟน รุ่น Navigators จาก Skullcandy

เฮดโฟน รุ่น Master Tracks XC จาก SOL REPUBLIC

สมาร์ตโฟน iPhone 5c จาก apple กล้องดิจิตอล รุ่น Lumix GM1 จาก Panasonic

CHANGE

FOR A BETTER YOU

ขอชวนคุณมาส�ารวจข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองกันสักหน่อย ว่ามีอะไรที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยน เพื่อให้ ได้มาซึ่งฟังก์ชันใหม่ๆ ที่แจ่มแจ๋วกว่าเดิม แถมยังเป็นการเติมเขี้ยวเล็บในการท�างานให้คุณ ได้อีกทางหนึ่ง เพราะอย่าลืมว่าปีหน้าที่ก�าลังมาถึง ถ้าเรามัวแต่หยุดนิ่งชื่นชมกับความส�าเร็จ ที่ผ่านไป คนที่ก�าลังตามอยู่ข้างหลังเขาอาจจะเดินขึ้นแซงหน้าคุณไปแบบไม่ทันตั้งตัวก็ ได้... แทบเล็ต รุ่น Toughpad FZ-G1 จาก Panasonic

WHERE สินค้าทุกชิน้ มีจา� หน่ายในงาน BANGKOK ELECTRONICA 2014 ที่ เ อ็ ม ซี ซี ฮอลล์ เ ด อ ะ ม อ ล ล ์ บ า ง ก ะ ป ,ิ งามวงศ์วาน และที่อีเวนต์ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ, งามวงศ์วาน และบางแค

เครื่องปรับอากาศระบบ อินเวอร์เตอร์แบบตั้งพื้น จาก Samsung

ล�าโพง Bluetooth จาก YAMAHA

นาฬิกา Galaxy-Gear จาก SAMSUNG

สมาร์ตโฟน iPhone 5s จาก apple

สมาร์ตโฟน Galaxy-Note 3 จาก SAMSUNG


32

CALENDAR FRI

MON

TUE

WED

THU

Happiness is All Around 2014 @Ratchaprasong

Media/Art Kitchen - Reality Distortion Field

Echoes in Wood

Das System

ฉลองรับเทศกาลแห่ง ความสุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ กั บ ศู น ย์ การค้า ร้านอาหาร และ โรงแรมในย่านประสงค์ ใน ‘Happiness is All Around 2014 @Ratchaprasong’ กั บ ค อ น เ ซ็ ป ต ์ สุ ด เ ก ๋ ‘The Land of Hamper’ อัดแน่นความบันเทิงเต็ม รูปแบบ กระหน�า่ ลดราคา สิ น ค้ า โปรโมชั น สุ ด แรง วันนีถ้ งึ 31 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และโรงแรมในย่าน ราชประสงค์

นิทรรศการมีเดียอาร์ต ‘มี เ ดี ย /อาร์ ต คิ ช เชน - สนามบิดเบือนความจริง (ฉบับกรุงเทพฯ)’ โดยศิลปิน ชาวญีป่ นุ่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ วิดโี ออาร์ต ภาพถ่าย งานทางด้านเสียง ฯลฯ วันนีถ้ งึ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่ ง กรุ ง เทพมหานคร โทร. 0-2214-6630-8 (เว้น วันจันทร์)

นิ ท ร ร ศ ก า ร เ ฟ อ ร ์ นิ เ จ อ ร ์ แ ล ะ ประติมากรรม ‘เสียงก้อง จากผิวไม้’ โดย นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ ์ งานชุดนี้ มี ค วามแปลกใหม่ ใ น รายละเอียด ทุกชิน้ ท�าขึน้ ด้วยมือ เป็นงานศิลปะ งานดีไซน์ และงานฝีมือ ที่ ค วบคู ่ กั น ไปอย่ า งมี เอกลักษณ์ของศิลปินรุน่ ใหม่ วันนีถ้ งึ 29 ธันวาคม 2556 ณ เซรินเดีย แกลเลอรี ซอยเจริญกรุง 36 โทร. 0-2238-6410

เชิ ญ ชมภาพยนตร์ เยอรมันเรื่อง ‘เข้าใจและ ให้อภัย’ เมือ่ ไมค์ ฮิลเลอร์ ถู ก จั บ ได้ ค าหนั ง คาเขา ขณะก� า ลั ง งั ด บ้ า นหรู หลังหนึ่ง แต่เจ้าของบ้าน กลับไม่แจ้งต�ารวจ และ เกลี้ยกล่อมให้ไมค์ตั้งตน อาชีพใหม่ด้ว ยการเป็ น นักล็อบบี้ยิสต์ นักต้มตุ๋น และสายลั บ เยอรมั น ชมฟรี วันนี ้ เวลา 18.00 น. ณ หอภาพยนตร์ (องค์การ มหาชน) ศาลายา โทร. 0-2287-0942-4

available now! $ 1.99

Bangkok Electronica 2014

ปรากฏการณ์ ที่ สุ ด นวั ต กรรมยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง อนาคต ‘Bangkok Electronica 2014’ ผนึกก�าลัง กว่ า 200 แบรนด์ ที วี เครือ่ งเสียง เครือ่ งใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที พร้อมกิจกรรม ส่งเสริมการขายแบบพิเศษ สุด วันนี้ถึง 5 มกราคม 2557 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ , งามวงศ์วาน และทีอ่ เี วนต์ฮ อ ล ล ์ เ ด อ ะ ม อ ล ล ์ บางกะปิ งามวงศ์ ว าน และบางแค

21 22 SAT

SUN

Santorini Concert and Carnival 2013

Ohm Chatree Live 2013 The Director’s Cut Concert

เทศกาลดนตรี ที่ มี สีสันมากที่สุด สนุกและ โรแมนติกมากที่สุดแห่งปี ‘ซานโตรินี คอนเสิร์ต & คาร์นิวัล 2013’ พบกับ ศิ ล ปิ น มากมาย อาทิ Room 39, เจ เจตริ น , Mellow Motif, โจอี ้ บอย, บี พีระพัฒน์, นภ พรช�านิ, สิงห์เหนือเสือใต้ ฯลฯ วันนี้ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ซานโตริ นี พาร์ ก อ.ชะอ�า จ�าหน่ายบัตรที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

คอนเสิรต์ ครัง้ ใหญ่ของ ‘โอม’ - ชาตรี คงสุวรรณ ‘Ohm Chatree Live 2013 The Director’s Cut Concert’ ที่จะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ มาร่วมร้องเพลงบนเวที เดียวกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เหล่านักล่าฝัน AF 1-10, ติ๊ก ชีโร่, โอฬาร พรหมใจ ฯลฯ วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ไลฟ์, ชัน้ 8 เซ็นทรัล เวิลด์ จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์


38

JUST DO IT WITH LOVE

เรื่อง : ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

การจะมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง หลายคน เลือกซือ้ บ้านเดีย่ วหรือคอนโดมิเนียม แล้วมาตกแต่ง เองบ้างเล็กน้อย อีกหลายคนยกทุกขั้นตอนให้เป็น หน้าที่ของสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ แต่ส�าหรับ อธิชัย แสงทอง ครีเอทีฟมือฉมัง เขาได้มีส่วนร่วมในทุก รายละเอียด ทุกขั้นตอน โดยมีคนรักที่คบกันตั้งแต่ สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเป็นคนที่ช่วยคิดช่วยท�า มาตั้งแต่ต้น ซึ่งเขาเล่าให้เราฟังว่า “ตอนแรกผมคิดว่าอาจจะแยกไปอยู่คอนโดฯ กับแฟน แต่สดุ ท้ายแล้วเราคิดว่าการทีไ่ ด้อยูก่ บั พ่อแม่ มันอบอุ่นดี ก็เลยตัดสินใจทุบบ้านหลังเก่าที่มีอายุ 30 ปีทิ้งแล้วสร้างใหม่บนที่ดินเดิม” เมื่อคิดจะสร้างบ้านใหม่ สิ่งแรกที่เขาคิดคือ... อยากได้บ้านที่อยู่สบายส�าหรับทุกคนในครอบครัว “เราอยากให้ทุกคนได้รู้สึกถึงความเป็นบ้าน เราก็พยายามจัดให้มีพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางเยอะๆ ไม่อยากให้ต่างคนต่างอยู่ในห้องของตัวเอง” กว่าบ้านหลังนีจ้ ะเสร็จสมบูรณ์ อธิชยั และคนรัก ได้ ช ่ ว ยกั น หาตั ว อย่ า งสวยๆ ในแบบที่ อ ยากได้ พร้อมทั้งสเกตช์แบบเอง ก่อนจะให้สถาปนิกช่วย เพิ่มเติมบางส่วน นอกจากนั้นเขายังตระเวนเลือก เฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเอง ท�าให้ได้ของที่ต้องการใน งบประมาณที่น่าพอใจมาก เมื่ อ ถามถึ ง ความสุ ข เวลาอยู ่ ที่ บ ้ า น อธิ ชั ย ตอบเราด้วยรอยยิ้มว่า “แน่นอนว่าพอบ้านน่าอยู่ เราก็อยูบ่ า้ นมากขึน้ ถ้าเป็นแต่ก่อน วันเสาร์-อาทิตย์เราจะไม่อยู่ตดิ บ้าน หรอก จะต้องออกไปกินกาแฟ แฮงก์เอาต์กับเพื่อน แถวทองหล่อ เอกมัย แต่พอเรามีบ้านตรงนี้แล้ว เพื่ อ นก็ จ ะมารวมตั ว กั น ที่ บ ้ า นเราโดยปริ ย าย บางครั้งเราก็คิดว่าท�าไมมันไม่ไปอยู่บ้านมันนะ” ส�าหรับเหตุผลที่เพื่อนๆ ชอบมารวมตัวกันที่น ี่ อธิชัยให้ค�าตอบว่า “คงเพราะบ้านเราอยู่สบาย แล้วเพื่อนก็คง สบายใจทีจ่ ะมารบกวนเรา เพราะเราพร้อมจะต้อนรับ เขาเสมอ หลายครัง้ เพือ่ นก็จะหอบหิว้ ข้าวของมาทีน่ ี่ และซื้อของมาท�าอะไรกินกัน แฟนผมเขาชอบท�า

อาหารอยู ่ แ ล้ ว เราก็ จ ะช่ ว ยกั น ท� า ช่ ว ยกั น กิ น ช่วยกันเก็บ” อธิชัยเล่าทิ้งท้ายว่า “อี ก หนึ่ ง ความสุ ข คื อ การที่ เ ราได้ เ ลี้ ย งสุ นั ข ในบ้าน มันเป็นตัวเติมเต็มความสุข ผมรู้สึกว่าพอ บ้านเสร็จแล้ว เราต้องหาความไร้เดียงสาบางอย่าง มาไว้ ใ นบ้ าน และมัน ก็มีส องอย่ างที่ต อบโจทย์ นัน่ คือหมา กับเด็ก ซึง่ ก่อนทีเ่ ราจะมีเด็ก เราก็มหี มา มาก่อน มันน่ารักดี เวลาแม่อยู่บ้าน แม่ก็จะได้มี เพื่อนเล่น ไม่ต้องเหงา”

เมนูโปรด - สปาเกตตีผัดน�า้ มันมะกอก, คาโบนารา สัตว์เลี้ยงสุดรัก - สุนัขพันธุ์คอร์ก ี้ ชื่อม่อต้อ อายุ 3 เดือน ความน่ารักของม่อต้อ - มันจะนอนหงายอย่างเดียว ไม่เคยนอนคว�า่ สัตว์เลี้ยงที่ได้มาโดยบังเอิญ - ปลากัดจีนสีแดงอมม่วง ซีรีส์สุดโปรด - Games of Thrones, Breaking Bad, Walking Dead แหล่ง reference ที่เข้าดูประจ�า - Contemporist.com, Archdaily.com, Pinterest.com


อันตราย วัตถุไฟแรง สูง

!

love , n

350.หนังสือสำาหรับคนต้องการไฟในการทำาธุรกิจส่วนตัว แบ่งปันเรื่องราวโดยธุรกิจต้นแบบที่มีความฝัน เป็นต้นทุนอย่าง Little Spoon / yarnnakarn art & craft studio / The Booksmith / roast coffee & eatery / little tree / CALIN Café / oggi living / Farm to table, Organic Café / rotsaniyom / mink’s / Virgin Daisies / un(FASHION)

AVAILABLE NOW! ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา และร้านหนังสือ ชั้นนำาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรง ในราคาพิเศษ โทร. 0-2726-9996 ต่อ 49, polkadotbook@gmail.com

AD BULLETIN 20&27 DEC 2013.indd 1

abook9@gmail.com abookpublishing

facebook.com/ polkadotbook, daypoets.com, polkadotbook.net

12/11/56 BE 4:05 PM

BUFFO 185.การตูนแกกสุดขํา ตัดพŒอหนŒาที่การงาน บอกเล‹าทุกความดราม‹าที่ฮาน้ําตาพ�‹ง จากทุกสาขาอาชีพทั่วจักรวาล โดยนักวาดนักเข�ยนประจํา MONDAY ดิจ�ทัลแมกกาซีนรายสัปดาห

วางจําหน‹ายแลŒววันนี้

ที่รŒานหนังสือชั้นนําทั่วประเทศ หร�อสั่งซื้อโดยตรงในราคาลดพ�เศษจาก a book โทร 0 2726 9996 ต‹อ 49 หร�อ member@daypoets.com


42

HEALTH

HEALTH TIPS

3 BIGGEST DIET STORIES OF 2013 เมือ่ เข้าสูเ่ ดือนธันวาคม เรามักจะเห็นส�านักข่าวต่างๆ ออกมาน�าเสนอเรือ่ งราว อันเป็นทีส่ ดุ แห่งปีในด้านต่างๆ อยูเ่ สมอ ในปีนกี้ เ็ ช่นเดียวกัน เว็บไซต์สขุ ภาพชือ่ ดัง อย่าง Health.com ได้น�าเสนอสุดยอดข่าวสุขภาพประจ�าปีให้คนอ่านได้ทราบ ดังต่อไปนี้

531

• บริโภคไขมันก็ผอมได้ เดือนมกราคมที่ผ ่ านมา วารสาร Nutrition Journal รายงานว่า อะโวคาโดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ไฟเบอร์ วิ ต ามิ น อี วิ ต ามิ น เค แมกนี เ ซี ย ม และ โพแทสเซียม นอกจากนี้อะโวคาโดยังช่วยเพิ่มไขมัน ชนิ ด ที่ ดี และลดไขมั น ชนิ ด ที่ ไ ม่ ดี อ อกจากร่ า งกาย จนมีผู้ให้ฉายาว่า ‘a good fat rock star’ เลยทีเดียว • อาหารส่งผลต่ออารมณ์ มีการศึกษาตีพิมพ์ลงใน British Journal of Health Psychology ว่า คนทีท่ านผัก ธัญพืช ผลไม้ตระกูลเบอรี ฯลฯ มักจะมีบุคลิกที่สงบ มีความสุขและกระตือรือร้นในชีวิตประจ�าวัน แตกต่าง จากคนที่ทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น ไส้กรอก เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลสูง อาหารส�าเร็จรูป ซึ่งมักจะมี การแสดงออกของอารมณ์ที่ฉุนเฉียวและซึมเศร้า • ถึงเวลาแล้วทีต่ อ้ งลดและเลิกเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี า�้ ตาลสูง เช่น น�้าอัดลมและซอฟต์ดริ๊งก์ประเภทต่างๆ เพราะมี การศึกษาหลายชิ้นที่เปิดเผยในปีนี้ถึงผลกระทบจาก การดื่มเครื่องดื่มดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจถึง 20% และที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นคือ ส�าหรับผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน การดื่มเครื่องดื่ม ที่มีน�้าตาลสูงเป็นประจ�าสามารถเพิ่มความเสี่ยงเป็น โรคมะเร็งมดลูกได้ถึง 78% เพราะน�้าตาลมีผลท�าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่มา : http://news.health.com

Q : นมออร์ แ กนิ ก ดี ต ่ อ สุ ข ภาพ หั ว ใจมากกว่ า นมบรรจุ ก ล่ อ ง ในซูเปอร์มาร์เก็ตจริงหรือไม่ A : จริง เนือ่ งจากมีการศึกษาตีพมิ พ์ลงใน

วารสาร PLOS One ระบุว่า นมออร์แกนิก หรือนมสดมีโอเมก้า-3 มากกว่านมบรรจุ กล่ อ งหรื อ ขวดพร้ อ มดื่ ม ที่ มี ข ายตาม ท้องตลาดราว 62% ซึ่งโอเมก้า-3 นั้นเป็น สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจ สามารถ ลดโอกาสเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด หัวใจได้ ทางด้าน ชาร์ลส์ เอ็ม. เบนบรู๊ก ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท กล่าวว่า “นมทุกชนิดดีต่อคนดื่ม แต่นมสดนัน้ ดีตอ่ หัวใจมากกว่า และนีน่ า่ จะ เป็นข่าวดีส�าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม และเหล่าผูบ้ ริโภคทีน่ ยิ มอาหารออร์แกนิก” ทั้งนี้ แหล่งอาหารอื่นๆ ที่เราสามารถทาน เพื่อรับโอเมก้า-3 ได้แก่ ปลาทะเล ธัญพืช เป็นต้น ที่มา : www.newsmaxhealth.com

มีการศึกษาพบว่า โยเกิร์ตเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศที่อุดมด้วยโพแทสเซียม โดยโยเกิ ร ์ ต ขนาด 8 ออนซ์ 1 ถ้ ว ย มาพร้ อ มกั บ โพแทสเซี ย มมากถึ ง 531 มิลลิกรัม

HEALTH NEWS

สหรัฐฯ เตือน ผู้ป่วยสมองเสื่อมอาจเพิ่มเป็น 135 ล้านคน ในปี 2050 ≠ มีรายงานจาก Alzheimer’s Disease International (ADI) ระบุว่า ปัจจุบันมีคนป่วยเป็น โรคสมองเสือ่ มมากถึง 44 ล้านคน เพิม่ จากปี ค.ศ. 2010 ถึง 17% และคาดว่าจะมีจา� นวนเพิม่ ขึน้ 3 เท่า หรือราว 135 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2050 โดยคาดว่า 70% ของผู้ป่วยทั้งหมดอาศัยอยู่ในประเทศยากจน ทางด้าน มาร์ก เวิรต์ แมนน์ ผูอ้ า� นวยการ ADI กล่าวว่า “โรคสมองเสือ่ มถือเป็นโรคระบาดทีแ่ พร่กระจาย ไปทัว่ โลกในขณะนี้ และก�าลังจะเข้าสูส่ ภาวะทีแ่ ย่ยงิ่ ขึน้ ในอนาคต” ทัง้ นี้ โรคสมองเสือ่ มทีพ่ บมากทีส่ ดุ คืออัลไซเมอร์ ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่มวี ธิ กี ารรักษาใดทีส่ ามารถเอาชนะโรคนีไ้ ด้อย่างเด็ดขาด ในด้านความเสียหายทางเศรษฐกิจ ADI เผยว่า ทั่วโลกจะต้องสูญเสียเงินไปกับการรักษาโรคสมองเสื่อมมากถึง 6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หรือประมาณ 1% ของ GDP ทั้งหมดของโลก ที่มา : www.cbsnews.com


44

HEART

HEART TIPS

WAY TO MAKE A GOOD YEAR

ปี 2014 ที่ใกล้จะมาถึงนี้อาจจะน�าพาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตคุณอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเรื่องดีที่สุด ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น่าจะ เป็นโอกาสที่คุณจะได้สะสางเรื่องเก่าๆ ให้หมดในปีเก่า พร้อมเจอกับสิ่งใหม่ ทั้งเรื่องดีๆ และปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในปีตอ่ ไป แต่ไม่ตอ้ งกังวลว่าคุณจะต้องท�าทัง้ หมดนีใ้ ห้สา� เร็จ ภายในวันที ่ 31 ธันวาคม เพียงแค่คณ ุ เริม่ ท�ามันตัง้ แต่วนั นี ้ นัน่ ก็นา่ จะเพียงพอให้ปหี น้า เป็นปีที่ดีของคุณแล้ว กับการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้ง 5 ข้อนี้

• สะสางธุระส่วนตัวให้จบ เพราะคงจะดีไม่น้อยถ้าคุณ สามารถเริ่มต้นปีใหม่ได้โดยไม่ต้องคอยพะวงกับความรู้สึก ติดขัดในปีที่ผ่านมา ดังนั้น การแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องจุกจิก ส่วนตัวของคุณ หรือจัดการอะไรก็ตามที่ค้างคาอยู่ไม่ว่าจะกับ ใคร จึงเป็นสิ่งที่ควรท�ามากที่สุด • คิดถึงอุปสรรคทีค่ ณ ุ น่าจะจัดการได้อย่างอยูห่ มัด เพราะ จริงๆ แล้วไม่มอี ปุ สรรคไหนในชีวติ ทีค่ ณ ุ ไม่สามารถก้าวข้ามมันได้ เพียงแต่ต้องใส่ใจมันและมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ดังนั้น คุณควรลอง ประเมินดูว่าในปี 2013 ที่ผ่านมา มีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคในชีวิต ที่คุณจัดการได้ เลือกมาสัก 3 ข้อ และจัดการมันให้ส�าเร็จ • ตั้งเป้าหมายในการพบกับบุคคลที่ส�าคัญต่อคุณ เพราะ ยังมีคนอีกหลายคนที่สามารถช่วยให้การงานของคุณก้าวหน้า ไปได้ แต่พวกคุณอาจยังไม่ได้ท�าความรู้จักกันดีพอ ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่จึงเป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะที่จะสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่างๆ แต่อีกสิ่งที่ส�าคัญคืออย่าลืม กลับไปพบคนทีร่ กั คุณ และมีความส�าคัญต่อจิตใจของคุณด้วย • ประเมินทักษะทีค่ ณ ุ คิดว่าตัวเองช�านาญ เพราะการพัฒนา ตัวเองนัน้ ย่อมท�าให้ชวี ติ คุณดีขนึ้ อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ลองตัง้ เป้าหมาย ว่าจะพัฒนาทักษะพิเศษสัก 2 อย่างจนเชีย่ วชาญ เพือ่ ทีจ่ ะเปิด โอกาสให้คุณท�างานได้ดีและหลากหลายมากขึ้น • วางแผนฉลองปีใหม่สุดพิเศษ เพราะบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองนั้นไม่ได้มีกันบ่อยๆ แต่เป็นวันที่คนทั้งโลกจะร่วม เฉลิมฉลองกัน ดังนัน้ เพือ่ เริม่ ต้นสิง่ ใหม่ เราจึงควรท�าให้มนั เป็น วันทีพ่ เิ ศษสุดกับคนทีค่ ณ ุ รัก วันหยุดปีใหม่ทแี่ สนพิเศษจะท�าให้ คุณรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิต ตาม 4 ข้อก่อนหน้านี้ได้อย่างเต็มที่ ที่มา : www.inc.com

DRAWING HEALING

ในช่วงวันหยุดยาวนี้ ใครยังมี เวลาก็อย่าลืมมาใช้วนั หยุดก่อนปีใหม่ ให้มีคุณค่า กับโครงการ ‘ศิลปะ ภาวนา : พัดธรรม คลายใจ เพือ่ ผูป้ ว่ ย’ ทีจ่ ะให้คณ ุ ได้มาร่วมส่งก�าลังใจและ ความปรารถนาดีให้แก่ผปู้ ว่ ยระยะยาว ในโรงพยาบาล ด้ ว ยข้ อ ความให้ ก�าลังใจ ธรรมะ และข้อคิดดีๆ พร้อม วาดภาพสวยๆ ด้ ว ยสี อ ะคริ ลิ ก ลงบนพั ด แล้ ว ส่ ง ต่ อ ให้ ก องทุ น ช่วยเหลือผูป้ ว่ ย เครือข่ายชีวติ สิกขา เพือ่ น�าส่งให้ผปู้ ว่ ยต่อไป นอกจากได้ ส่งใจไปให้ผู้อื่นแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรม ยั ง ได้ ร ่ ว มท� า การฝึ ก จิ ต ภาวนา เจริญสติ สมาธิ ผ่านการท�างาน ศิลปะ และจะได้เจอเพื่อนๆ คนใจดี อีกเพียบ โดยสามารถมาร่วมกิจกรรม กั น ได้ ที่ ห อจดหมายเหตุ พุ ท ธทาส สวนรถไฟ เขตจตุ จั ก ร ในวั น ที่ 28 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.0012.00 น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://jitarsabank.com/event/ view/601

“สุขแท้เกิดจากความสงบเท่านั้น ส่วนที่เกิดจากความวุ่นวายนั้น เป็นเพียงความสนุก หาใช่ความสุขไม่” พุทธทาสภิกขุ

เรามาส่งท้ายปีกนั ด้วยผูท้ รงอิทธิพลเป็นอันดับ 10 ของโลก ประจ�าปี ค.ศ. 2013 อย่าง ไมเคิล ดุก๊ ประธานกรรมการคนปัจจุบนั ของวอลมาร์ต สโตร์ บริษทั ร้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของโลก ที่มีบทบาทส�าคัญในการเป็นตัวชี้วัดและส่งอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งดุ๊กเองมาจากครอบครัวธรรมดาๆ แต่ได้ก้าวมาสู่ความส�าเร็จด้วยความสามารถล้วนๆ Name : Michael Terry Duke Nationality : American Born : 7 December 1949 Age : 64

“I wouldn’t want to predict how economy is. I spend my time being a retailer, not an economist.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.walmart1percent.org

• ไมเคิล ดุ๊ก เกิดที่รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา โดยพ่อของเขา ท�างานเป็นคนขับรถบรรทุก ส่วนแม่เป็นแม่บา้ นเลีย้ งลูกจ�านวน 4 คน เขาอยู่ในชุมชนคริสต์ที่แน่นแฟ้น ซึ่งดุ๊กกล่าวว่าหลวงพ่อ และครูผสู้ อนในโบสถ์เป็นผูท้ มี่ อี ทิ ธิพลกับชีวติ เขาเป็นอย่างมาก • เนื่องจากพ่อแม่ต้องท�างานหนัก ท�าให้เขาไม่ค่อยได้ใช้เวลา กับครอบครัวเท่าใดนัก นายจ้างคนแรกของดุก๊ คือพ่อของเขาเอง โดยได้ จ ้ า งให้ ดุ ๊ ก ดู แ ลคุ ณ ย่ า ทวดที่ อ าศั ย อยู ่ บ ้ า นใกล้ๆ ด้วยจ�านวนเงิน 1 ดอลลาร์ฯ ต่อวัน • ดุ๊กจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจอร์เจีย ในปี ค.ศ. 1971 โดยระหว่างเรียนเขาได้เป็นสมาชิกของชมรมเดลตา ซิกมา ซึง่ เป็นแหล่งรวมของบุคคลหัวกะทิในวิทยาลัย ทัง้ ยังเป็นกัปตัน ทีมฟุตบอลที่ได้รับรางวัลในฐานะผู้เล่นยอดเยี่ยมอีกด้วย • หลังจากท�างานด้านการตลาดมาสักพักหนึ่ง ในปี ค.ศ.1995 ดุ๊กก็ได้เข้าท�างานในบริษัทวอลมาร์ต และได้ขึ้นสู่ต�าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการนานาชาติในปี ค.ศ. 2005 ด้วยความสามารถอันโดดเด่นในการท�างาน และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ในการมองการตลาด ท�าให้ดุ๊กเป็นพนักงานที่โดดเด่นและเป็น ที่พึงพอใจของ ลี สก็อต ประธานบริหารในขณะนั้น • ดุ๊กได้ขึ้นแท่นเป็นประธานกรรมการของวอลมาร์ตในเดือน กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2009 แทนที่ ลี สก็อต ที่ประกาศลาออก จากต�าแหน่ง โดยดุก๊ ได้เป็นประธานกรรมการคนที่ 5 ของบริษทั และยั ง เป็ น ประธานรุ ่ น ใหม่ ค นแรกที่ ไ ม่ เ คยท� า งานให้ กั บ แซม วอลตัน ผู้ก่อตั้งบริษัทโดยตรง ซึ่งหลังจากได้รับต�าแหน่ง เขาก็ ไ ด้ พ าให้ บ ริ ษั ท ไปสู ่ เ ป้ า หมายระดั บ นานาชาติ ม ากขึ้ น จนมีอิทธิพลส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เลยทีเดียว • และถึ ง แม้ ว ่ า จะประสบความส� า เร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน โดยต้องแบกภาระหน้าที่อันใหญ่หลวง แต่ดุ๊กก็ไม่เคยลืมให้ ความส�าคัญกับครอบครัวเลย เขาแต่งงานกับภรรยาชื่อซูซาน และมีลูกจ�านวน 3 คน ทั้งยังมีหลานๆ อีกจ�านวน 5 คน ซึ่งใน ทุ ก ๆ ปี เ ขาจะพาครอบครั ว ไปเยี่ ย มบ้ า นเกิ ด ที่ รั ฐ จอร์ เ จี ย อย่างน้อย 3 ครั้ง


ALL ABOUT BIZ

48

BIZ IDEA

BIZ LIFE

LOVE YOUR WORK, WORK YOUR LOVE ปัณณภัสร์ โชคนานา

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั มณฑาเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด ผูน้ ำ� เข้ำผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวออร์แกนิกแบรนด์ Heaven by Deborah Mitchell (Thailand) ผูม้ งุ่ หวังทีจ่ ะมอบบริกำรชัน้ เลิศเพือ่ สุขภำพทีด่ ที งั้ กำยและใจจำกภำยใน สู่ภำยนอกแก่ลูกค้ำทุกคน

• ปัจจัยที่เราใช้ในการเลือกท�าธุรกิจคือ หนึ่ง ความชอบ เพราะความชอบ จะท�าให้เราอยูก่ บั สิง่ นัน้ ได้นาน และพยายามฝ่าฟันอุปสรรคเพือ่ ความส�าเร็จ ของสิ่งนั้น ที่ส�าคัญ ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะกลั่นออกมาจากใจคนท�าจริงๆ สอง คือความน่าจะเป็น เพราะเราต้องค�านึงถึงโลกแห่งความเป็นจริงด้วย ว่าธุรกิจที่เราชอบและอยากท�า สามารถเป็นไปได้จริงหรือไม่ • เราจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมตนเองอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะด้วยการสะสมความรู้ หรือประสบการณ์ เพราะบางครั้งโอกาสก็เข้ามาในยามที่เราไม่คาดคิด • เมื่อไหร่ที่โอกาสอยู่ตรงหน้า เราต้องไม่ลังเลที่จะคว้ามันไว้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อโอกาสนั้นตรงกับสิ่งที่เรารักหรือเรื่องที่เราสนใจ เพราะเราไม่มี ทางรู้ได้เลยว่าโอกาสที่ดีแบบนี้จะเข้ามาอีกครั้งเมื่อไหร่ • สิง่ ส�าคัญทีเ่ รายึดถือเมือ่ ต้องบริหารธุรกิจของตนเองคือ keep go on เพราะ เมื่อไหร่ที่เราออกจากจุดสตาร์ทแล้ว เราไม่สามารถหยุดได้ และทุกอย่าง จะต้องด�าเนินต่อไป • ในธุร กิจ เกี่ยวกับสุข ภาพและความงาม สิ่งที่ส�า คัญ ที่สุดคือคุณ ภาพ ของการบริการ ผู้บริหารจ�าเป็นต้องส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดเสมอ • เรามุง่ หวังให้ลกู ค้าทุกคนรูส้ กึ ดีมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้เมือ่ เข้ามาใช้บริการ ของเรา ซึ่งบรรยากาศของความอบอุ่นแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ใจ ในการลงมือท�า และการใส่ใจลงลึกในทุกรายละเอียด • เราเชือ่ ว่าทุกคนมีความสามารถเป็นของตนเอง เมือ่ ไหร่ทมี่ กี ารมอบหมาย งานมาให้ท�า คนเราจะหาวิธีทา� ให้ส�าเร็จได้เสมอ แต่สิ่งที่ยากไปกว่านั้นคือ การใช้ใจ เพราะการท�างาน ‘เต็มที’่ ก็จะได้ผลงานมาในคุณภาพระดับหนึง่ แต่ถ้าใครท�างานอย่าง ‘เต็มที่’ + ‘ใจ’ ผลลัพธ์ของมันจะดีขึ้นเป็นทวีคูณ • ปัจจัยที่เราใช้ในการตัดสินใจเลือกพนักงานมาท�างานร่วมกับองค์กร อันดับแรกคือ ความสนใจ ความชอบของบุคคลนั้นทั้งในแง่ของงานที่ท�า และการบริการ อันดับต่อมาคือบุคลิกของคนที่ต้องการการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดใจกว้าง เมื่อสิ่งเหล่านี้ประกอบกัน จะท�าให้พนักงานท�างานในธุรกิจ ในแบบของเราได้ดี

• เราท�าธุรกิจด้วยแนวคิดใส่ใจคุณภาพเหนือสิ่งอื่นใด เพราะเรามองว่า หากเราใส่ใจทุกรายละเอียดและมอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�าหรับลูกค้าแล้ว ผลตอบรับ กลับมาก็จะดีได้ด้วยตัวของธุรกิจเอง • ในช่วงเริ่มก่อตั้งธุรกิจ เราเลือกที่จะเป็นผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับการท�างาน ของพนักงาน เพื่อจะได้รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร และวิธีแก้ไขปัญหา เหล่านั้นควรต้องท�าอย่างไร เราอยากท�าให้สาขาแรกซึ่งเปรียบเสมือน รากฐานของธุรกิจมีความมั่นคงก่อนถึงจะเริ่มขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป เพราะเราเชื่อเสมอว่าถ้ารากฐานมั่นคงแล้ว การผลิดอกออกผลที่งดงาม ก็จะตามมา • ผู้บริหารจ�าเป็นต้องเลือกวิธีการท�าการตลาดที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ ของแบรนด์สินค้านั้นๆ เช่น Heaven by Deborah Mitchell มีภาพลักษณ์ของ แบรนด์ที่ดีมากในประเทศแถบยุโรป เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บุคคลระดับสูง อย่างแคเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ หรือคามิลลา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ เลือกใช้ ฉะนั้น เมื่อเราน�าเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทย เราก็ต้อง มีการสื่อสารที่เหมาะสมและไม่ท�าให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียหาย • หลักการท�างานที่เราได้เรียนรู้จาก Deborah Mitchell คือการใกล้ชิดลูกค้า เพื่อแสวงหาวิธีช่วยท�าให้ชีวิตของเขาดีขึ้น สังเกตได้จากวิธีการคิดค้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ Deborah ที่จะเริ่มคิดจากการศึกษาปัญหาของลูกค้า แล้วหาทางแก้จนได้ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ออกมา • สิ่งที่ท�าให้เรารู้สึกคุ้มค่าที่ได้ท�างานในทุกวันนี้คือ การได้ท�าในสิ่งที่รัก และความภูมิใจที่เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง • สิ่งที่อยากฝากบอกถึงคนที่ก�าลังอยากจะตั้งธุรกิจเป็นของตนเองคือ ความจริงแล้วเราอาจไม่จ�าเป็นต้องมีเช็กลิสต์มากมายเพื่อกดดันตัวเองว่า เรามีความพร้อมในทุกด้านมากน้อยเพียงไร เพียงแค่มีความตั้งใจจริง และความรั บ ผิ ด ชอบในสิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตก็ น ่ า จะเพี ย งพอแล้ ว เพราะบางครั้งความชอบอย่างเดียวอาจไม่ท�าให้ธุรกิจส�าเร็จได้ แต่ต้องมี ความรับผิดชอบที่จะสานต่อให้แผนธุรกิจที่คิดไว้ให้เกิดขึ้นจริงด้วย

And Vinyly

ความทรงจ�าทีค่ นเรามีตอ่ คนทีร่ กั คือสมบัติ ทีม่ คี า่ มากกว่าสิง่ ใด โดยเฉพาะกับคนรักทีล่ ว่ งลับ ไปแล้ว แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ความทรงจ�า อาจค่อยๆ เลือนหายตามไปด้วย หลายคนจึง จ�าเป็นต้องเก็บสิ่งของบางสิ่งบางอย่างของ คนที่รักไว้คอยเตือนใจ เป็นที่ระลึกว่า ไม่ว่า เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็จะไม่มีวันลืมกัน And Vinyly ในอังกฤษ ก็ขอเสนอตัวเป็นอีก ทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์สงิ่ ของแทนใจให้กบั ผู้ที่ก�าลังสูญเสีย ด้วยบริการรับท�าแผ่นเสียง เพื่อร�าลึกถึงผู้ที่ล่วงลับ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า จะบันทึกเป็นเสียงดนตรีที่จะใช้เป็นตัวแทน ของคนที่รัก หรือจะเป็นเสียงพูดที่บอกเล่า ข้อความที่มีความหมายก็ได้ ส่วนหน้าปกของ แผ่นเสียงก็สามารถเลือกใช้เป็นชื่อ นามสกุล ปีที่เกิด จนถึงปีที่สิ้นใจ หรือจะใช้รูปภาพของ ผูท้ ลี่ ว่ งลับมาประดับบนปกก็ได้เช่นกัน โดยจะมี ศิลปินและนักวาดภาพมาคอยออกแบบปกให้ อย่างสวยสดงดงาม แต่ที่ส�าคัญที่สุดและเป็น ไฮไลต์ของบริการนี้ก็คือ ลูกค้าสามารถน�าอัฐิ ของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมาบรรจุไว้ในแผ่นเสียง แผ่นนี้ได้ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นสัญลักษณ์และ ตัวแทนของคนที่คุณรักได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งสนนราคาของบริการนี้อยู่ที่ 2,000 ปอนด์ ต่อ 30 แผ่น เพื่อให้ญาติสนิทมิตรสหายได้ เก็บสะสมกันถ้วนหน้า ทีนี้พอคิดถึงคนคนนั้น เมื่อไหร่ก็หยิบแผ่นเสียงแผ่นนี้มาเล่นอีกครั้ง ความทรงจ�าต่างๆ ก็จะไม่เลือนหายไปไหน อย่างแน่นอน หลายคนคงไม่อยากเฉียดใกล้ ความตาย แต่ในความงดงามแห่งการจากไปนี้ ก็ ยั ง มี อี ก หลากหลายแง่ มุ ม ให้ คุ ณ น� า ไป ต่ อ ยอดสร้ า งธุร กิจ ของตัว เอง แวะไปอ่ า น รายละเอียดเพิ่มเติมของไอเดียนี้ได้ที่ www. andvinyly.com

BIZ QUOTE BIZ BOOK เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคยุคปัจจุบนั ที่ ป รั บ เปลี่ ย นและแปรผั น ไปตามเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟน หรือ การถื อ ก� า เนิ ด ของโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ก ที่ ถื อ เป็ น 8 เส้นทางสู่ชัยชนะ : การบ้ า นชิ้ น ใหญ่ ที่ นั ก การตลาดยุ ค ใหม่ ต ้ อ ง การตลาดเพื่อสร้าง ท�าความเข้าใจให้ลึกซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ การเติบโตทางธุรกิจ ทางการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ (Market Your Way To Growth) อย่างรอบด้านที่สุด ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะท�าหน้าที่ ผู้เขียน : ฟิลิป และ มิลตัน คอตเลอร์ คล้ า ยๆ ติ ว เตอร์ ท างการตลาดที่ จ ะท� า ให้ คุ ณ ผู้แปล : ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ จับประเด็นการตลาดทีเ่ กิดขึน้ บนโลกใบนีไ้ ด้อย่าง ส�ำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์ ง่ า ยดาย ผ่ า นบทวิ เ คราะห์ ที่ ลึ ก ซึ้ ง พร้ อ มกั บ รำคำ : 275 บาท

ตัวอย่างทีจ่ บั ต้องได้ ทัง้ Business Model ของ LINE แอพฯ แชตยอดนิ ย ม, บาร์ น ส์ แอนด์ โนเบิ ล ที่ขับเคี่ยวอย่างดุเดือดกับแอมะซอน, การปฏิวัติ รูปแบบการศึกษาของโลกจากแอปเปิล้ , พฤติกรรม ทางโซเชียลเน็ตเวิรก์ กับการพิจารณารับคนเข้าท�างาน และอี ก หลายๆ ตั ว อย่ า งที่ จ ะช่ ว ยเปิ ด มุ ม มอง และจุ ด ประกายไอเดี ย ให้ คุ ณ สามารถน� า ไป ต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองได้ ทีส่ า� คัญคืออ่านสนุก ด้วยภาษาสบายๆ และเป็นกันเอง รับรองว่าคุณ จะไม่พลาดทุกเทรนด์และกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ที่น่าสนใจอย่างแน่นอน

“ACTING IS A TOUGH BUSINESS, AND YOU NEED TO BE IN GOOD SHAPE MENTALLY AND PHYSICALLY.” Juliette Binoche A French Actress


52

เซเลบสุขภาพดีร้องว้าว ‘ซีดีซี’ ชวนเปิดไฟ ‘ต้นคริสต์มาสจักรยาน’ ต้นแรกในไทย... ฉลองปีใหม่สุดอลังการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยถึงการจัดงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2013 ภายใต้แนวคิด ‘เปิดมุมมอง เพื่อโอกาสการลงทุน’ เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่าประสบ ความส�าเร็จตามคาด โดยมียอดธุรกรรมภายในงานรวมกว่า 18,000 รายการ แม้ภาวะตลาดยังผันผวนจากปัจจัยหลายด้าน โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่ขาดสายตลอดทุกวันจัดงาน และเข้าร่วมฟังสัมมนาล้นหลาม ทุกหัวข้อ โดยมีจา� นวนผูเ้ ข้าชมงานตลอด 4 วันกว่า 9 หมืน่ คน ซึง่ เฉลีย่ กว่า 57% มาร่วมกิจกรรม SET in the City เป็นครัง้ แรกเพือ่ ศึกษาข้อมูล สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มผูล้ งทุนหน้าใหม่ทเี่ พิม่ มากขึน้ และให้ความส�าคัญ ในการรับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจลงทุน

Gifts Fun Fair @Gateway Ekamai

บริดจสโตนคว้ารางวัล ‘TAQA Awards 2013’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด น�าโดย มร. ชินอิจ ิ ซาโตะ กรรมการผูจ้ ดั การ รับรางวัล ‘THAILAND AUTOMOTIVE QUALITY AWARD - Outstanding Satisfaction for Tyre’ ประจ�าปี 2556 ซึง่ บริดจสโตนได้รบั รางวัลนีเ้ ป็นปีท ี่ 3 ติดต่อกัน โดยมี มร. ฮิโรชิ โยชิซาเนะ ผูอ้ า� นวยการสายงานผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก เป็นผู้แทน รับรางวัลจาก นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ก เมืองทองธานี รางวัลนีไ้ ด้สะท้อนถึงความส�าเร็จของ บริดจสโตนทีไ่ ด้ทมุ่ เท มุง่ มัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการทีเ่ ปีย่ มด้วยคุณภาพ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา

ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2014 ชวนกันมาช้อปของขวัญหลากหลายเพือ่ มอบให้คนพิเศษของคุณ พบกับขบวนร้านค้า มากมายในบรรยากาศสวนสนุกตระการตา ทัง้ ซุม้ ปาเป้า ร้านสายไหม และป๊อปคอร์น ม้าหมุนแสนสนุกจ�าลอง เคลิบเคลิม้ ไปกับมินคิ อนเสิรต์ ของศิลปินชือ่ ดัง Better Weather ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และ เบน ชลาทิศ ในวันที ่ 27 ธันวาคม 2556 พร้อมโชว์อื่นๆ อีกมากมาย ณ ลานกิจกรรมชั้น G และชั้น M ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ www.facebook.com/GatewayEkamai

‘แมคโดนัลด์’ ชวนสะสม Hello Kitty Fairy Tales

แมคโดนัลด์ชวนคุณท่องดินแดนแห่งเทพนิยายไปด้วยกันกับ Hello Kitty Fairy Tales ตุก๊ ตาเฮลโลคิตตีส้ ดุ น่ารัก ทีพ่ ร้อมให้คณ ุ เป็นเจ้าของในราคาตัวละ 149 บาท เมือ่ ซือ้ พร้อม ชุดอร่อยสุดคุ้ม 1 ชุด หรือเมนูใดๆ ก็ได้ครบทุก 100 บาทขึ้นไป มี 6 แบบให้สะสม ทั้งลูกเป็ดขี้เหร่, แม่มดเดลิเวอรี (เฉพาะสั่งผ่านแมคดิลิเวอรี 1711 เท่านั้น), เจ้าชายกบ, พ่อมดแห่งออซ, โครงกระดูกเริงระบ�า (เฉพาะช่วงเวลา 22.00-6.00 น. ที่ร้านแมคโดนัลด์ ที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมงเท่านั้น) และหนูน้อยหมวกแดง จ�ากัดสิทธิ์การซื้อไม่เกิน 5 ตัว/ ใบเสร็จ/คน ตัง้ แต่วนั นีจ้ นถึง 26 ธันวาคมนี ้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/mcthai หรือ www.mcthai.co.th


54

เริ่มแล้ว Chang Export Beer Park 2013 สนุกสุดมัน แบบ ‘Live Like You Mean It! ชีวิตของเรา... ใช้ซะ’

‘ช้างเอกซ์พอร์ต’ ส่งมอบความมันแบบไม่มขี ดี จ�ากัด กับ Chang Export Beer Park 2013 ในคอนเซ็ปต์ ‘ทุกวันคือการฉลอง’ หรือ Everyday is a Celebration ภายใต้แนวคิด ‘Live Like You Mean It! ชีวติ ของเรา... ใช้ซะ’ ส่งมอบความมัน สร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการสังสรรค์แบบไม่ซ�้าใครจากทัพศิลปินแถวหน้าที่จะมาสร้างความสนุกแบบสุดๆ ในทุกค�่าคืน อาทิ บิ๊กแอส, ดา เอ็นโดรฟิน, เจ เจตริน, อ๊อฟ ปองศักดิ์, เจนนิเฟอร์ คิ้ม - โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน, ตู ่ ภพธร, พาราด็อกซ์, บอดีส้ แลม ฯลฯ พร้อมดืม่ ด�า่ ช้างเอกซ์พอร์ตนุม่ ละมุนด้วยมอลต์ 100% พร้อมสองความพิเศษ ช้างเอกซพอร์ตเลมอนฟรีซ (Chang Export Lemon Freeze) และช้างเอกซ์พอร์ต ซอฟต์เสิร์ฟ (Chang Export Soft Serve) ที่ Chang Export Beer Park 2013 หรือ Chang The Selections บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือเลือกชิลในบรรยากาศริมน�้าที่ Chang Export Beer Park 2013 ศูนย์การค้าเอเชียทีค ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/ChangWorld

‘โบเต้ เอควิลิเบร่’ ชวนคุณเผยผิวใส ต้อนรับปีใหม่กบั โปรแกรม ‘OxyGenius’

โบเต้ เอควิลิเบร่ เมดิคอลสปา แอนด์ บีอีคิว คลินิก ชวนคุณเผยผิวใสในช่วงปีใหม่กับนวัตกรรม อัจฉริยะ ‘OxyGenius’ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้ผวิ ของคุณ ดู ด ซึ ม ตั ว ยาและวิ ต ามิ น ลงสู ่ ผิ ว หนั ง ชั้ น ลึ ก เพื่ อ เป็นการให้ชวี ติ ใหม่กบั เซลล์ผวิ ทีเ่ สือ่ มสภาพ ก�าจัด เม็ดสีสว่ นเกิน สร้างผิวขาวใสอ่อนเยาว์ดว้ ยเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดที่ผสานการท�างานของ Capsugen และ Genius Gel เอกสิทธิห์ นึง่ เดียวในโลกด้วยกลไก Bohr Effect ที่กระตุ้นให้ระบบไหลเวียนโลหิตขึ้นมาเลี้ยง ทีผ่ วิ มากขึน้ และน�าออกซิเจนขึน้ มาช่วยให้ผวิ ดูดซึม วิ ต ามิ น ได้ ดี ท� า ให้ บ ริ เ วณที่ ท� า การรั ก ษาได้ รั บ ความเข้มข้นของยาในปริมาณสูง และซึมสู่ชั้นผิว ทีม่ ปี ญ ั หาได้เกือบ 100% เต็ม เพือ่ แก้ไขและป้องกัน ปัญหาอย่างตรงจุด สัมผัสกับเทคโนโลยีความงาม ใหม่ล่าสุดนี้ได้แล้วที่โบเต้ เอควิลิเบร่ เมดิคอลสปา แอนด์ บีอคี วิ คลินกิ ชัน้ 3 อาคารซีพที าวเวอร์ สีลม โทร. 0-2638-3349 หรือ www.beaute-eq.com

แหลมเจริญ ซีฟด้ ู มอบทุนอาหารกลางวัน ให้นอ้ งๆ

ไชยทัศน์ นรากุลสุขพิภัทร์ หนึ่งในผู้บริหาร แหลมเจริญ ซีฟู้ด เดินทางไปมอบเงินทุนอาหาร กลางวันให้กบั น้องๆ ด้วยตนเอง เพือ่ ใช้เป็นค่าอาหาร กลางวันให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาวัง อ�าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล�าภู โดยได้รับการต้ อ นรั บ จากคณะครู อ าจารย์ แ ละนั ก เรี ย นอย่ า ง อบอุ่น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เยาวชนได้มี ก� า ลั ง ที่ จ ะศึ ก ษาเล่ า เรี ย นและเป็ น เยาวชนที่ ดี ของชาติต่อไป

สามารถคอร์ปอเรชั่น และสามารถเทลคอม รับรางวัล SET AWARDS 2013

กลุม่ บริษทั สามารถ โดย บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ และ บมจ. สามารถเทลคอม ได้รบั รางวัล SET AWARDS 2013 ประเภทบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงาน บรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่น ด้านรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมี ศิรชิ ยั รัศมีจนั ทร์ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และ จง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถเทลคอม เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบรางวัลจาก นาย กิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ในงาน SET Awards 2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงละคร อักษรา คิงเพาเวอร์


56

THE WORDS

“Believe there is a great power silently working all things for good, behave yourself and never mind the rest.” จงเชื่อว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่กำาลังทำางานอยู่เงียบๆ ในการทำาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ทำาตัวของคุณให้ดีเข้าไว้ และไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นใดที่เหลือ -Beatrix Potter

“Bad is never good until worse happens.”

“Culture is roughly anything we do and the monkeys don’t.”

-สุภาษิตเดนมาร์ก

-Lord Raglan

เรื่องที่แย่ไม่เคยเป็นเรื่องดีจนกระทั่ง มีเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้น

วัฒนธรรมคืออะไรก็ได้ ที่พวกเราท�าและลิงไม่ได้ท�า

“The only thing that overcomes hard luck is hard work.” สิ่งเดียวที่เอาชนะโชคชะตา ที่หนักหนาสาหัสได้ก็คือ การทำางานหนัก -Harry Golden

“Birds sing after a storm; why shouldn’t people feel as free to delight in whatever remains to them?” นกยังร้องเพลงได้หลังจากพายุผ่านไป แล้วท�าไมพวกเราถึงจะไม่รู้สึกยินดีกับอะไรก็ตามที่ยังหลงเหลืออยู่?

-Rose F. Kennedy

“You have power over your mind - not outside events. Realize this, and you will find strength.” ท่านมีพลังอ�านาจเหนือจิตใจตัวเอง ไม่ใช่ปัจจัยภายนอกอื่นๆ จงตระหนักในสิ่งนี้ แล้วท่านจะค้นพบความแข็งแกร่ง -Marcus Aurelius

“The past is not a package one can lay away.”

“Nobody knows enough, but many know too much.”

-Emily Dickinson

-Marie von EbnerEschenbach

อดีตไม่ใช่ห่ออะไรสักอย่าง ที่ใครสามารถเอาไปวางทิ้งไว้ ไกลๆ

ไม่มีใครที่จะรู้อย่างเพียงพอ แต่มีหลายคนที่รู้มากเกินไป


58

THE GUEST

LETTER BY LETTER

ผมเคยร่วมงานกับนักออกแบบชาวไทยมาก่อน... เนื่องจากผมเคยร่วมงานกับ นิตยสาร Wallpaper* และเมื่อมีการก่อตั้งนิตยสาร Wallpaper* ฉบับภาษาไทย ผมจึง ได้มีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษาการออกแบบตัวอักษรส�าหรับนิตยสาร Wallpaper* ในเวอร์ชันภาษาไทย นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ผมได้มีโอกาสมาให้ความรู้ในครั้งนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ตัวผมเองได้รับการยอมรับว่ามีชื่อเสียงในการท�างานด้านนี้ ผมคิดว่าสิ่งที่ได้มาพูดในวันนี้น่าจะช่วยให้คนไทยเห็นคุณค่าของงานออกแบบตัวอักษร มากขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความส�าคัญของศิลปะแขนงนี้ในภูมิภาคนี้ด้วย ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มกี ารท�างานร่วมกันระหว่างนักออกแบบไทยและต่างชาติ ในรูปแบบทีห่ ลากหลายขึน้ ... เช่น มีการออกแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีตน้ แบบ มาจากชุดอักษรภาษาไทย เพือ่ ใช้สา� หรับการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของไทย โดยมีหน่วยงาน ภาครัฐให้การสนับสนุน ผมคิดว่าน่าจะเป็นการท�างานทีน่ า่ สนใจและได้ผลงานทีส่ ามารถ น�าไปใช้ได้ในระยะยาวด้วย แนวคิดในการท�างานของผมก็คอื ... ท�างานหนักตัง้ แต่อายุยงั น้อย จึงท�าให้ปจั จุบนั นี้ ผมมีอิสระในการท�างานพอสมควร ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผมท�างานน้อยลง แต่ผมมี อิสระในการเลือกว่าจะท�างานที่บ้านหรือที่ออฟฟิศ สามารถพักเหนื่อยโดยการพาสุนัข ไปเดินเล่น ไปรับลูกที่โรงเรียน สรุปว่าผมสามารถจัดสรรเวลาของตัวเองได้ดี อาชีพนี้ จึงท�าให้ผมมีความสุขพอสมควร แต่ขอย�า้ อีกนิดนะครับว่าผมยอมล�าบากก่อนทีจ่ ะสบาย จุดเริม่ ต้นในอาชีพนักออกแบบตัวอักษรของผมเกิดขึน้ เมือ่ ... ประมาณ 20 กว่าปี ก่อน ที่เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ผมจึงเริ่มศึกษา และพบว่ามีโปรแกรม ที่ใช้ออกแบบตัวอักษรได้ จึงลองท�าดู โดยงานแรกของผมนั้นไม่ได้เป็นการออกแบบ ตัวอักษรใหม่ขึ้นมาทั้งหมด แต่ผมเอาตัวอักษรที่มีอยู่เดิมมาดัดแปลงทั้งที่ไม่มีความรู้ สักเท่าไหร่ เรียกว่าเป็นผลงานทีไ่ ม่ได้เรือ่ งเลย แต่มนั ก็เป็นจุดเริม่ ต้นอาชีพของผมทุกวันนี้ ซึ่งผมก็อยากบอกทุกคนว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกหรอก แต่หลักการของการเป็น นักออกแบบที่ดีก็คือ ต้องดูให้เป็นว่าอะไรควรเอาไว้ อะไรควรเอาออก ถ้าจะให้เลือกผลงานที่ภูมิใจที่สุดคงตัดสินยาก เพราะ... ผมชอบผลงานทุกชิ้น ของตัวเองจริงๆ แต่ถ้าให้เลือก ผมชอบผลงานที่ท�าให้กับหนังสือพิมพ์ The Guardian ผลงานการออกแบบตัวเลขบนเสื้อฟุตบอลของ Umbro แล้วก็ออกแบบโลโก้ให้กับ เคต มอส ผมคิดว่าการส่งเสริมอาชีพนักออกแบบตัวอักษรนั้น... ควรใช้วิธีการให้คนที่สนใจ อยากท�าอาชีพนี้จริงๆ ได้มีโอกาสฝึกงานกับบริษัทที่ทา� งานด้านนี้โดยเฉพาะ อย่างเช่น กับบริษัทของผมเอง เพราะผมคิดว่าการใช้เวลาไปกับการเรียนในมหาวิทยาลัยหลายปี ไม่น่าจะคุ้มค่าเท่ากับการได้มาท�างานจริงอย่างเข้มข้น และในความเป็นจริงอาชีพนี้ ก็ไม่ใช่อาชีพที่แพร่หลายอะไรมาก ในโลกนี้คงไม่ต้องการนักออกแบบตัวอักษรมาก ขนาดที่ต้องการหมอ หรือครู บางคนอาจคิดว่าการออกแบบตัวอักษรดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก... แต่สิ่งนี้คือ จุดเริม่ ต้นทีจ่ ะท�าให้ชวี ติ คนสะดวกสบาย หรืออาจจะท�าให้ชวี ติ คนมีปญ ั หาได้ ยกตัวอย่าง ที่ใกล้ตัวที่สุด อย่างเช่น การจ่ายยา จ�าเป็นต้องมีตัวอักษรระบุที่หน้าซองที่บอก รายละเอียดมากมาย ทั้งชื่อยา ชื่อคนไข้ ข้อก�าหนดต่างๆ ในการกิน ดังนั้น ตัวอักษร ที่ใช้สา� หรับบรรจุภัณฑ์ยาก็ต้องอ่านง่าย ไม่ทา� ให้เข้าใจผิด หรือการกรอกเอกสารต่างๆ เช่น เวลาเดินทางออกนอกประเทศคุณก็ต้องกรอกเอกสารที่สนามบิน แบบฟอร์ม หรือช่องทางต่างๆ ก็ต้องได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ไม่อย่างนั้นคุณก็จะเสียเวลา ในการเดินทาง เพราะกรอกเอกสารผิด หรือเดินเข้าช่องผิด ดังนัน้ การออกแบบตัวอักษร การท�าป้ายต่างๆ จึงมีสว่ นช่วยได้มาก ซึง่ คนทัว่ ไปอาจจะเข้าใจว่าการออกแบบตัวอักษร นั้นเป็นอาชีพที่มีไว้ตอบสนองธุรกิจที่มีมูลค่าทางการตลาด แต่จริงๆ แล้วทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ก็ต้องการ เช่น ผู้สูงอายุที่สายตาไม่ดีก็ต้องการการออกแบบที่เหมาะสม เช่นกัน

เรื่อง : วสิตา กิจปรีชา ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

ส�ำหรับใครที่สนใจเรื่องรำวของกรำฟิกดีไซน์ กำรได้ศึกษำผลงำนของ นักออกแบบทีม่ ชี อื่ เสียงย่อมเป็นทำงลัดทีน่ ำ่ สนใจไม่นอ้ ย นอกจำกนีก้ ำรได้พดู คุย ถึงทัศนคติ และวิธกี ำรท�ำงำนของแต่ละคน ย่อมเปิดโลกให้คณ ุ ได้เข้ำใจถึงค�ำว่ำ มืออำชีพในแต่ละศำสตร์มำกยิ่งขึ้น เมื่อปลำยเดือนที่ผ่ำนมำเรำก็มีโอกำส ได้พดู คุยกันอย่ำงเป็นกันเองกับ Paul Barnes นักออกแบบตัวอักษรผูม้ ชี อื่ เสียง จำกประเทศอังกฤษ ที่เดินทำงลัดฟ้ำมำเป็นวิทยำกรให้กับงำน Bangkok International Typographic Symposium 2013 (BITS 2013) ซึ่งเป็น ครั้งแรกของเขำกับกำรเดินทำงมำเยือนเมืองไทย พร้อมกับพกพำควำมรู้ และประสบกำรณ์เพื่อมำแบ่งปันอย่ำงเต็มที่

HIS WAY • พอล บาร์นส์ เป็นนักออกแบบชาวอังกฤษ ทีม่ ชี อื่ เสียงทางด้านการออกแบบและใช้ตวั อักษร เขาร่วมก่อตัง้ บริษทั จัดจ�าหน่าย ฟอนต์ชื่อดังอย่าง Commercial Type โดยมีส�านักงานทั้งในลอนดอน และนิวยอร์ก นอกจากนี้เขายังเคยท�างานเป็น อาร์ตไดเร็กเตอร์ให้กบั นิตยสารเพลงอย่าง SPIN และให้คา� ปรึกษาด้านการออกแบบกับนิตยสาร Wallpaper* และ Harper’s BARZAAR • พอลได้รบั รางวัล Black Pencil จาก D&AD ซึง่ เป็นองค์กรทีส่ ง่ เสริมการท�างานทางด้านการออกแบบของสหราชอาณาจักร รวมทั้งได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์ The Guardian ให้อยู่ 1 ใน 50 นักออกแบบที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักร • เนื่องจากผลงานการออกแบบตัวเลขบนเสื้อฟุตบอลให้กับแบรนด์ Puma ส�าหรับฟุตบอลโลก 2010 และแบรนด์ Umbro ส�าหรับทีมฟุตบอลอังกฤษ เขาจึงรับเชิญมาเป็นวิทยากรให้กับงาน BITS 2013 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ ‘Letters on a shirt’

adB283  

a day BULLETIN FREE MAGAZINE in thailand The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you