Page 1

ISSUE 276 1 - 7 NOVEMBER 2013


ISSUE 276, 1 - 7 NOVEMBER 2013

Our Best Money Tool ระยะหลังๆ ไม่รู้จะด้วยความกังวลตามประสาผู้เจริญวัย (หรือเรียกอีกอย่างว่าแก่) หรือเพราะประเด็นเรื่องการเงินการลงทุนมันคึกคักจนอดเงี่ยหูฟังไม่ได้ก็ไม่ทราบ จึงเป็นเหตุให้ผเู้ ขียนสนอกสนใจอ่านหนังสือและบทความเรือ่ งการเงินการลงทุนมากเป็นพิเศษ ไม่ใช่เพราะมีเงินทองเหลือเก็บเหลือใช้มากมายจนต้องเอาไปลงทุนให้งอกเงยหรอก แต่เพราะอยากท�าความเข้าใจวิธีคิดของคนที่สนใจเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสภาพคล่องทางการเงินมาก หรือคนที่ไม่มีสภาพคล่องทางการเงินเลยก็ตาม (นั่น ว่าแล้ว ก็ขอใช้ศัพท์ทางการเงินกับเขาพอเป็นพิธีหน่อยก็แล้วกัน) ถ้ากวาดตาอ่านเรื่องราวเหล่านี้อย่างสม�่าเสมอ ผู้เขียนเชื่อว่าประเด็นส�าคัญๆ ในเรื่องการบริหารจัดการเงินก็มีหลักๆ อยู่ไม่กี่ประเด็น นั่นคือใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ เก็บออม มีเงินเหลือใช้ก็หาทางลงทุนให้เงินออมงอกเงย ซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีกี่ชาติ จะใช้ศัพท์การเงินแปลกใหม่ไฉไลขนาดไหน มันก็มีประเด็นอยู่แค่นี้ และก่อนที่ จะมีกระแสการเงินการลงทุนทีค่ รึกโครมขนาดนี้ ปูย่ า่ ตายาย พ่อแม่เรา ก็สอนเรือ่ งเหล่านีม้ าตัง้ นานแล้ว ถึงไม่ได้สอนเรือ่ งการลงทุน ก็สอนให้เก็บออมและอย่าใช้เงินฟุม่ เฟือย ละเอ้า แต่เอาเป็นว่าเมื่ออ่านมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เขียนสังเกตว่ามีคา� อยู่คา� หนึ่งที่คนในแวดวงการเงิน การลงทุน ใช้กันอยู่บ่อยๆ คือค�าว่า เครื่องมือทางการเงิน หรือ Money Tool ซึ่งแปลง่ายๆ ว่าเป็นเครื่องมือที่เราน�ามาใช้บริหาร ตรวจสอบ การบริหารเงินทองของเรา เช่น การท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายนี่ก็ใช่ หรือโปรแกรมค�านวณการใช้เงินที่ท�ามา อย่างละเอียดยิบนี่ก็ใช่ ซึ่งถ้าเราใช้เป็น สิ่งเหล่านี้จะให้ประโยชน์อย่างมาก แต่ก็นั่นแหละ มันก็เหมือนสิ่งที่มีประโยชน์อีกหลายๆ อย่างในโลกที่น้อยคนจะมองเห็นคุณค่า และหยิบมาใช้ ส่วนใหญ่พฤติกรรมการใช้เงินที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือ หามาใช้จนหมด หมดก็หาใหม่ เงินเก็บไม่ค่อยมี เป็นหนี้ให้ที่บ้านจ่าย สวัสดี ผูเ้ ขียนมีโอกาสได้ลอ้ มวงคุยกับคนในแวดวงการเงินการธนาคารไม่นานมานี้ และมีเรือ่ งหนึง่ ทีส่ ะดุดใจมากจนคุยกันต่อเนือ่ งยาวนานในวงสนทนา คือเรือ่ งการออมเงิน และความมัน่ คงในอนาคตหลังเกษียณ เขาประเมินให้ฟงั คร่าวๆ ว่าถ้าเราอยากจะใช้เงินเดือนละ 2-3 หมืน่ บาทแบบสมัยทีเ่ รายังมีเรีย่ วแรงท�ามาหากินได้ เราต้องออมเงินไว้ใช้ อย่างต�า่ ประมาณ 10 ล้านบาท เพือ่ เก็บไว้ใช้อกี 20 ปีหลังเกษียณตอนอายุ 60 (ฟังถึงตรงนีก้ แ็ ทบเป็นลมไป) เรือ่ งนีห้ ลายคนอาจจะบอกว่าไม่จา� เป็นต้องใช้เงินเก็บมากขนาดนัน้ เพราะคิดว่าอย่างไรเสียถึงตอนนัน้ ก็ไม่ตอ้ งใช้เงินมากอีกต่อไปแล้ว แต่เอาเถอะ ประมาทอะไรประมาทได้ แต่อย่าประมาทกิเลส เพราะกิเลสทีท่ า� ให้เราอยากได้ อยากมี อยากเป็น นี่แหละที่จะเป็นตัวแปรว่าเราจะใช้ชีวิตล�าบากหรือสุขสบายในอนาคต คุยกันไปคุยกันมา ผูเ้ ขียนก็ออกจะเชือ่ เป็นการส่วนตัวว่า แม้เราจะออกแบบเครือ่ งมือบริหารจัดการเงินให้ออกมาดีเลิศขนาดไหน ชะตากรรมของมนุษย์เงินเดือนหรือ คนโดยส่วนใหญ่กค็ อื ช่วงทีเ่ รามีแรงหาเงินได้ ไม่วา่ จะกีส่ บิ ปีกอ่ นเกษียณก็ตาม เราจะหาก้มหน้าก้มตาท�างานหาเงินมาเพือ่ ปลดหนีต้ า่ งๆ ทีเ่ ราก่อขึน้ ตลอดชีวติ การท�างาน เช่น บัตรเครดิต รถ หรือทรัพย์สนิ ใหญ่ๆ อย่างคอนโดฯ หรือบ้าน ซึง่ ต้องใช้เวลาปลดหนีก้ นั นานร่วมๆ 30 ปี พอเราปลดหนีห้ มด เราก็หมดแรงหาเงินกันพอดี เพราะตอนนัน้ ก็ปาเข้าไป 60 กว่าแล้ว เงินเก็บจึงไม่ได้มมี ากมายนัก รูต้ วั อีกทีกเ็ จ็บป่วย แก่ และตายไปตามสภาพ บางคนตายไปทัง้ ๆ ทีห่ นีย้ งั กองท่วมหัวด้วยซ�า้ เอาเข้าจริงคนกลุม่ นีจ้ งึ เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ทา� งาน หาเงินเก็บ แต่กลายเป็นพวกทีท่ า� งานหาเงินจ่าย จ่าย และจ่าย อ�านาจในการใช้จา่ ยช่างทรงพลัง แต่การใช้จา่ ยในสิง่ ทีไ่ ม่อยากจะจ่ายเช่น หนีก้ อ้ นโต ช่างดูดพลังชีวติ ไปอย่างไม่นา่ เชือ่ ดังนัน้ แล้วผูเ้ ขียนจึงอดคิดไม่ได้วา่ ตลอดชีวติ การท�ามาหากินของคนเรา เครือ่ งมือทางการเงินใดๆ ทีเ่ ราคิดค้นกันขึน้ มานัน้ ไม่มอี ะไรวิเศษไปกว่าเครือ่ งมือทางการเงิน ที่เรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติ นั่นคือสติในการรู้เท่าทันกิเลส ที่จะท�าให้เราซื้อในสิ่งที่ไม่ควรซื้อ หรือจ่ายในเรื่องที่ไม่ควรจ่าย มีสติในการแยกแยะได้ว่าเราก�าลังซื้อเพราะจ�าเป็น ต้องซื้อ หรือซื้อเพราะพลังอ�านาจของสิ่งแวดล้อมที่กดดันให้เราซื้อ เช่น โฆษณา การเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับเพื่อนฝูง (โดยเฉพาะเพื่อนๆ ในเฟซบุ๊กที่ชอบโพสต์กระเป๋า รองเท้ารุ่นใหม่ๆ ทีท่ �าให้เรามือไม้สนั่ เวลากดไลค์ เพราะอยากได้บ้างแต่ไม่มเี งิน) มากกว่านัน้ เราควรมีสติทจี่ ะรู้ว่าการกระหน�่าใช้เงินซือ้ ทุกอย่างทีข่ วางหน้าไม่ใช่หนทางเดียว ในการให้รางวัลชีวติ อย่างทีเ่ ราเชือ่ ๆ กัน แต่รางวัลชีวติ อาจจะยังหมายถึงการได้รวู้ า่ รางวัลชีวติ ของแต่ละคนไม่จา� เป็นต้องเหมือนกัน และไม่เป็นไปในทางเดียวกัน แต่กไ็ ม่ใช่ถงึ ขนาด ลดละกิเลสชนิดที่สามารถไปเป็นฤๅษีได้ในวันนี้พรุ่งนี้ หรือสุดท้าย รางวัลชีวติ ของคนเราอาจจะเป็นแค่การได้รจู้ กั ตัวเองก็ได้ ว่าแต่ทา� ไมต้องรูจ้ กั ตัวเองน่ะหรือ? ค�าตอบก็คอื เพราะเมือ่ เรารูจ้ กั ตัวเองมากพอ เราจะประมาณ ตัวเองได้ และค่อยๆ ตัดสิ่งที่ไม่จา� เป็นกับชีวิตออกไป เพราะเราจะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะกับชีวิตเรา และอะไรที่ล้วนเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง... ในการเป็นคนอื่น วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

12

06

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

12 INTERVIEW

เจาะลึ ก ทุ ก เรื่ อ งราว ในชีวิตของ ‘หมอโอ๊ค’ - สมิ ท ธิ์ อารยะสกุ ล ผู ้ ช า ย ใ น ก ร ะ แ ส ที่ หลายคนอยากรู ้ จั ก ให้มากขึ้น

24 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 276 วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2556

28 SHOPPING

เตรียมต้อนรับลมหนาว ตามสไตล์ ข องหนุ ่ ม สุ ด คู ล ด ้ ว ย ไ อ เ ท็ ม กั น หนาวที่ จ ะพาคุ ณ ผ่ า นความยะเยื อ ก แบบชิลๆ

32 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

34 HOME MADE

แวะเยี่ย มบ้านเท่ๆ ที่ เต็มไปด้วยเสน่ห์ของ ‘กั๊ก’ - สิริศักดิ์ พิทักษ์ Lighting Designer ชือ่ ดัง ของเมืองไทย

39 44 52 54 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- รู ้ จั ก กั บ ตั ว จ ริ ง ใ น

54

รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

34 24

ดี ใ จ ม า ก ค ่ ะ ทีม่ นี ติ ยสารดีๆ อย่าง a day BULLETIN แจกฟรีให้ได้อ่านกัน เพราะบางครั้งเวลา ทีร่ บี ๆ เราก็ไม่มเี วลา จะไปดูนติ ยสารฉบับ อืน่ ๆ ตามแผงหนังสือ

พบวิ ธีบ ริ ห ารจั ด การ งานในแบบฉบั บ ของ ด อกเ ต อร ์ ส า ยศิริ ศิ ริ วิ ริ ย ะกุ ล ผู ้ บ ริ ห าร เลื อ ดใหม่ แ ห่ ง กลุ ่ ม KTIS

ท�าให้ไม่ค่อยได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่ า งๆ ของเทรนด์ในปัจจุบนั สักเท่าไหร่ และขอสารภาพ ว่าตอนแรกก็ไม่ได้ตงั้ ใจจะอ่าน a day BULLETIN ในครั้งแรกที่ได้รับแจกมา แต่พอลองเปิดอ่านดู ปรากฏว่าชอบมากค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าในเล่มจะมี เนื้อหาที่ครบครัน ไม่หนักเกินไป ไม่เบาเกินไป ก�าลังดีเลย ตอนที่ได้รับแจก a day BULLETIN นัน้ อยูใ่ นช่วงทีก่ า� ลังเครียดๆ อยูพ่ อดี พอได้อา่ น

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

แวดวงละคร ประดิษฐ์ ประสาททอง ผู้ก่อตั้ง เครือข่ายละครกรุงเทพฯ และเทศกาลละคร กรุงเทพฯ

จิตใจก็แจ่มใสขึ้นมาบ้าง เพราะมีทั้งข้อมูลที่ น่าสนใจ มีส่วนที่ให้ก�าลังใจ ให้ข้อคิด ที่ส�าคัญ คื อ บทสั ม ภาษณ์ อ ่ า นสนุ ก ดี ค ่ ะ ชอบเลย แต่ติดตรงที่เล่มมันใหญ่ไปนิด ท�าให้พกพายาก ไปสักหน่อยค่ะ -จอมจุฑา

ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการกลุม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015 เลขานุการฝ่ายโฆษณา วรินทร ผาเวช ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.sleepinginairports.net

10 อันดับสนามบินน่านอนที่สุดในเอเชีย ประจ�าปี 2013

Singapore Incheon Changi Airport, International สิงคโปร์ Airport, เกาหลีใต้

คุณคิดอย่างไรกับแนวคิดแยกป้ายจอด รับส่งรถตูส้ าธารณะและรถแท็กซีอ่ อกจาก ป้ายรถเมล์ เพื่อแก้ปัญหารถติด

Hong Kong Kuala Lumpur Suvarnabhumi Taiwan Narita International International Airport, Taoyuan International Airport, Airport, ไทย International Airport, ฮ่องกง มาเลเซีย Airport, ไต้หวัน ญี่ปุ่น

THE POLL

ที่มา : กรุงเทพโพล

เรือ่ งทีอ่ ยากให้รฐั บาลแก้ปญ ั หามากทีส่ ดุ ในขณะนีเ้ พือ่ ท�าให้สขุ ภาพจิตของคนกรุงเทพฯ ดีขนึ้

อันดับ 2

ความขัดแย้ง ทางการเมือง ที่ท�าให้ สังคมแตกแยก

อันดับ 3 การทุจริต คอร์รัปชัน

15.0%

21.4%

อันดับ 1

แก้ปัญหาสินค้า ราคาแพง

43.1%

อันดับ 4

การจราจรติดขัด

14.8%

อันดับ 5

การป้องกันและ รับมือกับน้�าท่วม

3.3%

จากการศึกษาพบว่า สัดส่วน ของผู้ ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือ Social Networker ทีใ่ หญ่ ที่ สุ ด ใ น โ ล ก อ ยู ่ ใ น ภู มิ ภ า ค เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก คิ ด เป็ น 33% ของจ�านวน Social Networker ทั่วโลก อันดับรองลงมา ได้แก่ ยุโรป และอเมริกาเหนือ อยู่ที่ 30% และ 18% ตามล�าดับ

Kansai New Delhi Hyderabad International Indira Gandhi International Airport, International Airport, ญี่ปุ่น Airport, อินเดีย อินเดีย

มี ก า ร ส� า ร ว จ พ บ ว ่ า เขตรหัสไปรษณีย์ 94027 ของสหรัฐอเมริกา เป็นเขต ที่ มี ร าคาบ้ า นสู ง ที่ สุ ด ในประเทศ โดยเฉลี่ยราคา บ้ า นแต่ ล ะหลั ง ในเขตนี้ อยู่ที่ 33 ล้านดอลลาร์ฯ หรื อ ราว 990 ล้ า นบาท ซึ่งเขตดังกล่าวเป็นที่รู้จัก ไปทั่ ว โลกภายใต้ ชื่ อ ว่ า ‘ซิลิคอนวัลเลย์’ นั่นเอง ที่มา : www.forbes.com

100

ที่มา : www.idgglobalsolutions.com

จากสถิตใิ นปีทผี่ า่ นมาพบว่า ใน 1 ปี ประเทศไทย สร้างขยะมูลฝอยมากถึง 16 ล้านตัน ในจ�านวนนี้ เป็ น ขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกรุ ง เทพฯ มากถึ ง 22% หรือเฉลี่ย 9,800 ตันต่อวัน ที่มา : www.thaipublica.org

83,000,000

100 ฟุต คือความสูงของคลืน่ ที่ สู ง ที่ สุ ด ที่ ม นุ ษ ย์ ส ามารถ เล่ น เซิ ร ์ ฟ ได้ ใ นปั จ จุ บั น เจ้ า ของสถิ ติ ดั ง กล่ า วคื อ Garreth McNamara นักเล่นเซิ ร ์ ฟ ชาวฮาวาย สร้ า งไว้ ณ ชายหาดของเมืองนาซาเร ประเทศโปรตุเกส เมื่อต้นปี ที่ผ่านมา ทีม่ า : www.theguardian.com

มีสถิติพบว่า ในปีที่ผ่านมาคนจีนออกเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ มากถึง 83 ล้านคน ใช้จ่ายเงินรวมกันมากถึง 102,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ทัง้ ยังมีการคาดการณ์อกี ว่า ในปี 2015 จะมีชาวจีนเดินทางท่องเทีย่ ว เพิ่มมากขึ้นเป็นจ�านวน 100 ล้านคนเลยทีเดียว ที่มา : http://edition.cnn.com

“เป็นการแก้ปญ ั หาที่ ปลายเหตุ ควรไปแก้ ที่ ระเบียบวินัยของคนขับรถสาธารณะดีกว่า” วริษา พนัสพิบูลย์ 22 ปี, นักศึกษา “คิดว่าแยกไปก็ไม่ชว่ ย อะไร สามัญส�านึกของ คนขับรถสาธารณะก็รู้ๆ กันอยู”่ วรภัทร อังคณากร 28 ปี, ช่างภาพ “คิ ด ว่ า จะช่ ว ยให้ เกิ ด ระบบขนส่ ง ที่ ดี ขึ้ น ผู้ใช้บริการสามารถเลือก ใช้บริการได้ง่ายขึ้น” ชญาพรรธน์ โพธิว์ ฒ ั นกวิน 25 ปี, พนักงานบริษัท “ไม่น่าจะช่วยอะไร เพราะถ้าผู้โดยสารอยาก ลงตรงป้ายรถเมล์เขาก็คง จอดอยู่ดี” ปณต มโนมัยพันธุ์ 32 ปี, ช่างภาพ “เห็นด้วยค่ะ เพราะ น่าจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้ในหลายๆ ด้าน” จุฑามาศ ชัยมุง 24 ปี, ครีเอทีฟ “คงต้ อ งใช้ เ วลาใน การแก้ ป ั ญ หา เพราะ คนส่วนใหญ่ชินกับการรอรถตู ้ ที่ ป ้ า ยรถเมล์ ควรแก้ ที่ ค นขั บ รถให้ มี ระเบียบดีกว่า” ธนา บุญเรือง 22 ปี, นักศึกษา


6

สัปดาห์ทผี่ า่ นมามีพธิ ที สี่ ร้างความปลาบปลืม้ ใจให้กบั ประชาชนชาวอังกฤษอีกครัง้ เพราะเป็นครัง้ แรกทีเ่ จ้าชายน้อย เจ้าชายจอร์จ ต้องเข้าพิธีศีลจุ่มตามโบราณราชประเพณี ที่พระราชวังเซนต์เจมส์ ในกรุงลอนดอน ซึ่งพิธีนี้มีพระราชินีและพระญาติสนิท เข้าร่วมพิธีด้วย - Reuters / John Stillwell / Pool

LIFESTYLE สุดทึ่ง! ชายสูงที่สุดในโลก

แต่งงานกับสาว ที่เตี้ยกว่า 2.7 ฟุต

เรื่องราวแห่งความรักนี้เป็น ของ Sultan Kosen ชายชาวตุรกี วัย 30 ปี ผู้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สูง ทีส่ ดุ ในโลก มีความสูงมากถึง 8 ฟุต 3 นิ้ว (ราว 251 เซนติเมตร) กับ Merve Dibo หญิ ง สาวคู ่ ห มั้ น ของเขาที่มีความสูง 5 ฟุต 8 นิ้ว (ราว 170 เซนติเมตร) ซึ่งความสูง ทีแ่ ตกต่างกันถึง 2 ฟุต 7 นิว้ ก็ไม่ได้ เป็นอุปสรรคต่อความรักของทั้งคู่ เพราะล่าสุดทัง้ สองได้แต่งงานกัน อย่างชื่นมื่นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ ่ านมา โดย Kosen กล่ า วใน งานแต่ ง งานของเขาว่ า “ผมมี ความสุขที่ได้พบกับคนที่เหมาะ กับผม ซึง่ ในอดีตผมไม่เคยคาดคิด มาก่อนว่าจะมีคนยอมรับในตัว ผมได้ และจากนีผ้ มจะมีครอบครัว เป็นของตัวเองและใช้ชีวิตอย่าง เป็นส่วนตัว”

นาย Viktor อายุ 57 ปี ซึง่ อดีตเคยเป็นคนพายเรือรับจ้าง ได้เลือกทีจ่ ะใช้ชวี ติ อย่างฤๅษี โดยการใช้ชวี ติ อยูก่ บั ธรรมชาติเพียงล�าพัง ในกระท่อมไม้ริมแม่น�้า Yenisei ซึ่งอยู่ในเมือง Krasnoyarsk ประเทศรัสเซีย และมีอาหารการกินเพียงปลา เห็ด และอาหารในป่า อื่นๆ เท่าที่จะหาได้ ซึ่งเขาใช้ชีวิตเช่นนี้อย่างมีความสุขมานับสิบปีแล้ว - Reuters / Ilya Naymushin

BUSINESS

ANIMAL

นักปีนเขาสาวใจบุญ

อิเกียมอบบ้านเคลื่อนที่ ช่วย‘พิตบูล’

ให้ผู้อพยพในเอธิโอเปีย ลงจากภูเขา ข่าวดีนเี้ กิดขึน้ ทีแ่ คมป์ผอู้ พยพในประเทศเอธิโอเปีย เมือ่ ล่าสุด IKEA บริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังของโลก ได้มอบบ้านเคลื่อนที่ จ�านวน 13 หลัง ให้แก่ผอู้ พยพชาวโซมาลีซงึ่ อาศัยอยูใ่ นค่ายอพยพ ดังกล่าว ความพิเศษของบ้านเคลื่อนที่นี้คือท�าจากพลาสติกแข็ง จึงสามารถทนทานต่อสภาพอากาศในแถบแอฟริกา มีขนาดใหญ่ ถึง 188 ตารางฟุต แถมยังติดแผงโซลาร์เซลล์เพือ่ ผลิตพลังงานจาก แสงอาทิตย์อีกด้วย ทั้งนี้ จากรายงานของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุว่า ยังมีความต้องการบ้านเคลื่อนที่ส�าหรับผู้อพยพทั่วโลกราว 10.4 ล้านคน

PEOPLE

คุณปู่สุดปลื้ม! เรียนจบไฮสกูลด้วยวัย 105 ปี

คุณปู่ คนนี้คือ บิล มอร์ ชาวเมืองฟิ ล าเดลเฟี ยวัย 105 ปี ได้ รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมปลายเมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ ผ ่ า นมา หลังจากเพิ่งฉลองวันเกิดพร้อมกับฉลองครบรอบแต่งงาน 70 ปี กับคุณย่า โจซี มอร์ ย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อน คุณปู่บิลต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ 15 ปี เพื่อมาช่วยพ่อท�างาน และต้องไปเป็นทหารในช่วงสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 จนเมือ่ เวลาผ่านไป ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนเตรียมเซนต์โยเซฟทีเ่ ขาเคยเรียนอยู่ ต้องการให้โอกาสกับคุณปู่ อีกครั้ง จึงได้อนุญาตให้เขากลับมาเข้าเรียนจนได้รับวุฒิการศึกษาในที่สุด ซึ่งสร้างความยินดีให้คุณปู่จนถึงกับ กล่าวว่า หากต้องตายในวันรุ่งขึ้น เขาก็จะไม่ร้องขออะไรจากพระเจ้าอีกแล้ว

นั บ ว่ า เป็ น โชคดี ส� า หรั บ เจ้ า สุ นั ข พิ ต บู ล อายุ 2 ปี ที่รอดชีวิตหลังจากถูกทิ้งให้รอวันตาย อยู่บนภูเขาแห่งหนึง่ ในเมืองฟินกิ ซ์ รัฐแอริโซนา โดยหญิงสาวนักปีนเขาชื่อ แอนดี้ เดวิส ไปพบ มันนอนบาดเจ็บอยู่ข้างโขดหินบนภูเขา และ ตั ด สิ น ใจแบกเจ้ า พิ ต บู ล น�้า หนั ก 47 ปอนด์ กลับลงมาเพือ่ พาไปรักษา โดยผลการตรวจของ สัตวแพทย์พบว่า สุนขั พิตบูลตัวนีถ้ กู ยิงจนได้รบั บาดเจ็บ ซึง่ ไม่มใี ครรูว้ า่ มันถูกทิง้ ไว้ตงั้ แต่เมือ่ ไหร่ อย่างไรก็ตาม ครอบครัวเดวิสทีเ่ ลีย้ งสุนขั อยูแ่ ล้ว จ�านวน 3 ตัว ก็ได้รับเลี้ยงเจ้าพิตบูลตัวนี้เอาไว้ เป็นสมาชิกใหม่อกี ตัวหนึง่ โดยตัง้ ชือ่ ให้วา่ ‘เอลิฮา’ ซึ่ ง มั น ได้ ก ลายเป็ น เพื่อนรักกับลูกสาว ของครอบครัว เดวิสไปแล้ว

PUBLIC HEALTH

‘บู๊ทส์’ เปิดคลินิกให้สิงห์อมควันมาปรึกษาฟรี

บูท๊ ส์ ร้านขายยาและผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกายสัญชาติองั กฤษซึง่ มีสาขาทัว่ โลกมากกว่า 1,000 สาขา ออกมาเผยว่า บริษทั ได้จดั โครงการคลินิก ‘Smoke Less’ เพื่อให้ค�าปรึกษาฟรีแก่ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยคลินิกดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในสาขาต่างๆ ทั่วโลก มีการท�างานในลักษณะนัดรวมกลุ่มเพือ่ รับค�าปรึกษาจากเภสัชกรและผู้เชีย่ วชาญด้านสุขภาพสัปดาห์ละครัง้ โดยบู๊ทส์ยงั สร้าง แรงจูงใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกว่า หากลูกค้าสมาชิกบัตรสะสมแต้มของบู๊ทส์คนใดมาเข้าร่วมโปรแกรมเลิกบุหรี่กับคลินิก ‘Smoke Less’ ทางบริษัทจะมอบแต้ม 100 คะแนน ในทุกๆ ครั้งที่มาเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย


ทุกๆ ปี ณ ชายหาดบอนได และทามารามา ในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จะมีงานแสดงศิลปะจัดวางริมหาดเพือ่ ให้ประชาชน ทีช่ นื่ ชอบงานศิลปะได้ชนื่ ชมความงามท่ามกลางกลิน่ อายของทะเล โดยงานนีไ้ ด้จดั ขึน้ มาเป็นปีที่ 17 แล้ว และผลงานชิน้ ทีเ่ ห็นนี้ คือผลงานทีช่ อื่ ‘diminish and ascend’ ของศิลปินชาวออสเตรเลียชือ่ เดวิด แม็กแคร็กเคน - Reuters / David Gray

นับตั้งแต่ปี 1998 สมาชิกของสมาพันธ์นักตกปลาแห่งสาธารณรัฐเช็กและอุทยานแห่งชาติ Bohemian Switzerland National Park จะรวมตัวกันมาเพื่อปล่อยปลาแซลมอนลงในแม่น�้า Kamenice เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ เพราะในอดีต ช่วงทีป่ ระเทศปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ท�าให้เกิดปัญหาโรงงานปล่อยสารพิษลงแม่นา�้ และท�าให้ปลาแซลมอนหายไปจาก แม่น�้าแห่งนี้เกือบ 50 ปี - Reuters / David W Cerny

SPORT ‘เซเรนา’ ยังเจ๋ง ซิวแชมป์ WTA Championships

ปิดท้ายฤดูกาลไปอย่างสมศักดิ์ศรี ส�าหรับการแข่งขันเทนนิส TEB BNP Paribas WTA Championships 2013 ที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อ เซเรนา วิลเลียมส์ มือวางอันดับ 1 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา เอาชนะ หลี่ นา มือวางอันดับ 4 ของโลก จากประเทศจีน โดยขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดตั้งแต่เซตแรก สาวแดนมังกรท�าคะแนนขึ้นน�าแชมป์เก่าไปก่อนด้วยคะแนน 6-2 แต่เซเรนาเองก็เอาคืนในเซตต่อมาด้วยสกอร์ 6-3 และตามปิดเกมในเซตที่สามด้วยสกอร์ 6-0 จบเกมไปด้วยคะแนนรวม 2-1 เซต 2-6, 6-3, 6-0 คว้าแชมป์สมัยที่ 4 ของรายการนี้ไปครอง

สีชมพูต้านมะเร็งเต้านม

ในแต่ละปี มี ผู ้ ห ญิ ง นั บ แสนคนทั่วโลก ที่ ต ้ อ งทนทุ ก ข์ กับโรคร้ายอย่าง มะเร็ ง เต้ า นม ด้ ว ยเหตุ นี้ ใ น เดือนตุลาคมของทุกปีจึงถูกอุทิศให้กับกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่จัดขึ้นเป็น ประจ�าทั่วโลก โดยมีสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญของ การรณรงค์ ไฮไลต์ของปีนี้จะเป็นอย่างไร ลองไปดูกัน • เริ่มด้วยท�าเนียบขาว บ้านพัก และสถานที่ทา� งานของ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ทีข่ อเปลีย่ นจากสีขาวมาใช้ สี ช มพู ชั่ ว คราวในค�่ า คื น วั น ที่ 24 ตุ ล าคมที่ ผ ่ า นมา เพือ่ รณรงค์ตอ่ ต้านมะเร็งเต้านม โดยอุทศิ แสงไฟสีชมพูนี้ ให้กับผู้เสียชีวิตจากมัจจุราชสีชมพู และเป็นก�าลังใจ ให้กับผู้ที่ก�าลังต่อสู้กับโรคร้ายนี้ ซึ่งโฆษกท�าเนียบขาว

SOCIETY

ชาวมะกั น เฮ! Government Shutdown มีทางออกแล้ว

หลังเหตุการณ์ Government Shutdown ในสหรัฐอเมริกา ที่ส่งผลให้พนักงาน ภาครัฐฯ ถูกเลิกจ้าง กลางอากาศจ�านวนนับแสนคน ตอนนี้ทุกอย่าง คลี่คลายด้วยดีแล้ว เพราะประธานาธิบดี บารัก โอบามา ได้ลงนามในร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ ออกไปชัว่ คราวจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ โดยสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติด้วยคะแนนเสียง 285 ต่อ 144 เสียง จึงมีมติให้เพิม่ เพดานหนีเ้ ป็นจ�านวน 16.7 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ท�าให้สหรัฐอเมริกาพ้นจาก วิกฤตการณ์ผิดนัดช�าระหนี้ไปอย่างเฉียดฉิว และ หน่วยงานต่างๆ ก็กลับมาเปิดท�าการได้เหมือนเดิม พร้ อ มกั บ เหล่ า พนั ก งานที่ ถู ก ลอยแพได้ ก ลั บ มา ท�างานตามเดิม

เผยว่า ปีหน้ารัฐบาลสหรัฐฯ วางแผนจะจัดท�าโครงการ ตรวจมะเร็งเต้านมอย่างทั่วถึง และคุ้มครองผู้ป่วยจาก โรคร้ายนี้ด้วยกฎหมายสาธารณสุขฉบับใหม่ด้วย • ส่วนทีมฟุตบอลชือ่ ดังอย่างเอฟเวอร์ตนั ก็ขอร่วมรณรงค์ ต่อต้านมะเร็งเต้านมในปีนเี้ ช่นกัน ด้วยการสวมใส่ถงุ เท้า สีชมพูหวานแหววตัดกันกับชุดฟุตบอลสีดา� ในการลงฝึกซ้อม เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา ซึง่ กิจกรรมครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการระดมทุนเพือ่ การวิจยั ด้านมะเร็งเต้านมในอังกฤษ และไอร์แลนด์ • ปิดท้ายที่คุณครูหนุ่มใหญ่วัย 64 ปี อย่าง เดวิด โรบินสัน ที่พนันกับเด็กนักเรียนไว้ว่า ถ้าเด็กๆ สามารถ จัดหาขนมหวานมาใช้ในกิจกรรมวันฮาโลวีนได้มากพอ เขาจะยอมย้อมสีผมและเคราเป็นสีชมพูเพื่อรณรงค์ ต่อต้านมะเร็งเต้านม สุดท้ายเขาก็แพ้พนันพร้อมปรากฏตัว ด้ ว ยผมและเคราสี ช มพู ช็ อ กกิ้ ง พิ ง ก์ ถู ก ใจทั้ ง เด็ ก ๆ และผู้พบเห็น

“เราพยายาม น� า เสนอสี ด� า เพื่ อ ให้ เห็นสีขาวเด่นชัด ละคร เรื่องนี้มีทั้งหมด ไม่ว่า จะเป็นศีลข้อไหนก็ตาม ในขณะเดี ย วกั น เราก็ ไม่ ได้รอให้ถึงบทสรุป ที่จะบอกว่าอะไรดีไม่ดี เราให้เห็นสีดา� และสีขาว พร้อมๆ กัน” พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ผู้ก�ากับละคร ‘ทองเนื้อเก้า’

GREEN PLEASE

จีนเทงบหมื่นล้านแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ รัฐบาลกลางของประเทศจีนออกมาแถลงการณ์ถงึ ความคืบหน้าของนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ว่า ขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้จัดสรรงบพิเศษ เป็นจ�านวน 5 พันล้านหยวน (ประมาณ 25,000 ล้านบาท) เพื่อน�าไปใช้จัดการปัญหามลพิษทางอากาศในกรุง ปักกิ่ง และเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น นครเทียนจิน มณฑล เหอเป่ย์ มณฑลชานตง รวมถึงเขตปกครองตนเอง มองโกเลียใน เป็นต้น โดยล่าสุดได้เปิดตัวโครงการ Fresh Air Program เพื่อจัดการลดฝุ่นละอองในอากาศ ที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ให้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 25% ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยกับคนเมือง ด้วยการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดต่างๆ เช่น ก๊าซ ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2017

Did You Know?

‘พวงกุญแจ’ ขึ้นแท่นเป็นของฝากยอดแย่ของคนทั่วโลก

1 พฤศจิกายน 2432 - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อรักษา ผู้ป่วยทางจิตขึ้น โดยใช้ชื่อว่า ‘โรงพยาบาล คนเสียจริต’ นับเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรก ของประเทศไทย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ มาเป็น ‘โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา’ 2 พฤศจิ ก ายน 2539 - ประเทศไทยมี ประชากรครบ 60 ล้านคน เมือ่ เวลาประมาณ 09.48 น. โดยมีทารกคลอดในเวลาดังกล่าว ราว 10 คน ตามการคาดหมายของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 3 พฤศจิกายน 2428 - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้พนั เอก เจ้าหมื่น ไวยวรนาถ (เจิม แสงชูโต) ยกทัพ ไปปราบฮ่อ ณ หัวเมืองหลวงพระบาง ด้วยอาวุธ และก�าลังทหารแบบใหม่ จนสามารถเอาชนะ พวกฮ่อได้ส�าเร็จ 4 พฤศจิกายน 2538 - นาย ยิตซ์ฮัก ราบิน นายกรัฐมนตรีแห่งอิสราเอล ถูกลอบสังหาร โดยนักศึกษาชาวยิวหัวรุนแรง หลังการปราศรัย ในการชุ ม นุ ม เพื่ อ สั น ติ ภ าพและต่ อ ต้ า น ความรุนแรง ณ จตุรัสคิงส์ ในกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล 5 พฤศจิกายน 2545 - ผลงานเพลงอัลบั้ม ‘ชุดรับแขก’ ของ ‘เบิรด์ ’ - ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นอัลบัม้ ทีม่ ยี อดขายสูงสุดของประเทศไทย (รวมเทปและซีดี) จ�านวน 5 ล้านชุด มีเพลง ชื่ อ ดั ง ในอั ล บั้ ม นี้ ม ากมาย อาทิ แฟนจ๋ า มาท�าไม เต้นร�าท�าครัว เป็นต้น 6 พฤศจิกายน 2495 - กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ตกลงกับกรมประชาสัมพันธ์ ให้เริ่ม ถ่ายทอดเสียงผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ทางวิทยุทั่วราชอาณาจักรในวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2477 - ครูบาศรีวิชัย หรือ พระศรีวิชัยชนะภิกขุ เริ่มลงมือก่อสร้างถนน ทางขึน้ พระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทางรวม 11 กิโลเมตร ใช้เวลารวม 5 เดือน 22 วัน ในภายหลังได้รบั การขนานนาม ให้เป็น ‘ตนบุญแห่งล้านนา’ หมายถึงนักบุญ แห่งล้านนา

ผลส�ารวจล่าสุดจาก Skyscanner เว็บไซต์ค้นหาตั๋วเครื่องบินและที่พักชื่อดัง เผยว่า 65% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า พวกเขาไม่ค่อยประทับใจกับของฝากที่ได้รับจากเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัว ซึ่ง 34% ถึงขั้นระบุว่า พวกเขาต้องก�าจัดของฝาก ที่ไม่อยากได้ด้วยการโยนลงถังขยะ และของฝากอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากได้มากที่สุดคือ พวงกุญแจ ตามมาด้วย แผ่นดีวีดีปลอม และแม่เหล็กติดตู้เย็น


12


ลือ ถ่ายภาพ : เอี่ยม, เอกพล บรร

น์ เอม

สัมภาษณ์ : วิไลรัต

ิบุตร

กฤตธกร สุทธิกิตต

ถ้าจะมีคู่รักสักคู่ในวงการบันเทิงที่ประกาศแต่งงานแล้วคนสนใจใคร่รู้มากที่สุดในเวลานี้ เชื่อว่าคู่ของ ‘โอปอล์’ - ปาณิสรา พิมพ์ปรุ และ ‘หมอโอ๊ค’ - สมิทธิ์ อารยะสกุล น่าจะเป็นคู่ที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่ง และเท่าที่เราตามอ่านข่าวของทั้งคู่มาเป็นระยะๆ เรากลับพบว่าทั้งคู่เป็นจุดสนใจในด้านของความรักที่ไม่น่าเชื่อ และกลายเป็นเป้าในการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างครึกโครม จนเราอดสงสัยไม่ได้ว่านี่คือการประกาศแต่งงาน หรือการโหวตขอความเห็นกันแน่ ซึ่งเราเชื่อว่าไม่น่าจะใช่อย่างหลัง แต่ทา่ มกลางเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ทดี่ งั อือ้ อึงอยูน่ นั้ เรากลับไม่คอ่ ยได้เห็นฝ่ายชาย หรือหมอโอ๊ค ออกมาแสดง ความเห็นหรือตอบโต้สักเท่าไหร่ และจะว่าไปแล้ว แต่ไหนแต่ไรมาเราก็ ไม่ค่อยจะได้เห็นเขาออกมาสัมภาษณ์ยาวๆ เสียด้วยซ�้า ถ้าจะต้องเชื่อในเรื่องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วละก็ หมอโอ๊คน่าจะเป็นคนที่เลือกใช้วิธีนี้ ได้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ คนหนึง่ เพราะเขานิง่ กับทุกเรือ่ งเสียจนแทบกลายเป็นคนไม่รรู้ อ้ นรูห้ นาว แต่จริงๆ ในความเป็นมนุษย์ ปุถุชนคนหนึ่ง เราว่าเขารู้ร้อนรู้หนาวไม่ต่างกับใครๆ เพียงแต่... ทางที่เขาเลือกคือทางของการปล่อยวางเท่านั้น ถ้าให้พูดตรงๆ เราสนใจหมอโอ๊คในแง่มุมของคนคนหนึ่งที่ต้องรับมือกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ชี้นิ้วตัดสิน ความเป็นตัวตนของเขาในหลายๆ เรือ่ งจนอดเหนือ่ ยแทนไม่ได้ ขณะเดียวกัน เราก็สนใจใคร่รวู้ า่ หมอทีม่ อี าชีพการงาน เกี่ยวข้องกับความสวย ความงาม ผิวพรรณ หน้าตา มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามอย่างไรกันแน่ และท�าไมเมื่อหมอหนุ่มที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมด ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา อาชีพ การงาน สถานภาพทางสังคม ตัดสินใจเลือกคูค่ รองทีเ่ ขาบอกว่าจะอยูก่ นั ไปทัง้ ชีวติ ... เขาจึงเลือกคนทีม่ รี ปู แบบความงามทีต่ า่ งไปจากความเชือ่ ทั่วไปของสังคมได้ อย่างทีบ่ อกว่าหมอโอ๊คใช้ความนิง่ ตอบโต้ทกุ สิง่ ทุกอย่างมาตลอด การตอบค�าถามในหน้าต่อไปนีจ้ งึ เป็นการขุดลึก ลงไปในความคิดความอ่านที่ไม่มอี ะไรนิง่ สงบได้ตลอดเวลา เพราะสุดท้าย ในความนิง่ ก็มคี วามไหวสะเทือนซ่อนอยู ่ คุยกับเขานานเป็นชั่วโมงต่อหน้าแก้วกาแฟที่เขาซื้อมาฝากทุกคนในห้องแต่งตัว ท�าให้เราคิดได้อย่างหนึ่ง ยุคนี้เต็มไปด้วยความเห็นของผู้คนมากเสียจนเราไม่สนใจแล้วว่าจริงๆ แล้วคนแต่ละคนเห็นกันอย่างลึกซึ้ง มากพอหรือยัง และที่มากกว่านั้น เรามองเห็นอะไรกันแน่ และเขา - คนที่จะมาตอบค�าถามเราวันนี้ มองเห็นอะไรในตัวคน


14

เราไม่ค่อยเห็นคุณให้สัมภาษณ์สื่อแบบยาวๆ สักเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงมีข่าวลือต่างๆ หรือช่วงที่มีผลงานมากๆ มันเป็นเพราะอะไร เริ่มจากช่วงต้นที่เข้ามาในวงการก่อน ผมว่าผมก็ให้สมั ภาษณ์เยอะนะ แต่คนส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้สนใจในลักษณะของความคิดหรือว่า มุมมองของผม อาจจะด้วยงานหรือภาพลักษณ์ ทีค่ อ่ นข้างจะฉาบฉวย บทสัมภาษณ์สว่ นใหญ่ จึงมักจะเป็นความคิดเห็นสัน้ ๆ เรือ่ งนวัตกรรม อัพเดตวงการแพทย์ หรือเรื่องเทรนด์ต่างๆ ซึง่ เขาอาจจะมองภาพลักษณ์ผมไปทางอาชีพ ที่ท�าอยู่ ไม่ได้มีการมานั่งคุยกันยาวๆ สักที แม้แต่รายการที่ไปออกส่วนใหญ่ก็จะเป็น เนื้อหาและเรื่องราวที่เป็นไลฟ์สไตล์มากๆ หรือเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพไปเลย ด้วยความทีม่ ี หลายแง่มมุ ท�าให้ไม่มคี นจะมาโฟกัสเรือ่ งตัวตน ของเรา แต่สา� หรับกรณีเรือ่ งข่าวต่างๆ คือเป็น ความตั้งใจอยู่แล้ว เพราะผมไม่ชอบแก้ข่าว ยิง่ ถ้ามันไม่จริง ไม่มมี ลู ผมมีความรูส้ กึ ส่วนตัว ว่ายิง่ แก้กเ็ หมือนยิง่ ต่อ พอแก้ขา่ วนีไ้ ปเดีย๋ วมัน ก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีก พอแก้แล้วมันก็จะยิ่ง หนักขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าเรื่องมันยังหยุดอยู่ ทีป่ ระเด็นเดิม มันจะไม่ไปต่ออีก ผมเลยไม่ได้ ถือว่ามันเป็นสาระส�าคัญอะไรทีเ่ ราจะต้องมานัง่ อธิบาย คือผมไม่ชอบพูดเรื่องตัวเองเยอะๆ มันตลก รวมไปถึงตอนที่คบกับโอปอล์ ตอน แรกๆ เลยก็ตงั้ ใจว่าเรือ่ งความสัมพันธ์มนั ต้อง เป็นเรื่องของคนสองคน ทุกครั้งที่เราเห็น มันไม่เคยเวิร์กเลยถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ ที่ต้องอยู่ต่อหน้าทุกๆ คน หรือมีคนเข้ามา เกีย่ วข้องเยอะๆ แค่ 3-4 คน ก็วนุ่ แล้วนะ ถ้าเกิด เป็นเรือ่ งสาธารณะหรือมีคนเป็นล้านมาจับจ้อง มันคงเหนือ่ ย มัน expose เกินไป ตอนแรกจึง กะว่าจะเฉยๆ ต่อมาถึงมีขา่ ว เราก็ไม่ได้คดิ ทีจ่ ะ มานัง่ พูดเรือ่ งความรักหรือพรรณนาว่ารักกัน ยังไง หรือเราจะจับมือกันผ่านไปให้ได้ (หัวเราะ) เราไม่ใช่คนแบบนัน้ เราว่ามันตลกทีจ่ ะมานัง่ พูดแบบนั้น แต่ในความเป็นจริงก็ตอ้ งมีคนมากมายทีต่ อ้ ง เข้ามาเกีย่ วข้องหรือมารับรูใ้ นความรักของคุณ อยู่ดีในสักวัน คุณมองอย่างไร ผมมองว่าคนที่จะมารู้เรื่องของเราเป็น เรือ่ งปกติ แต่เราจะไม่พยายามประกาศให้คนรูเ้ ยอะๆ เพราะไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรที่จะท�าอย่างนั้น เราไม่ได้ตอ้ งการทีจ่ ะเอาชีวติ ตัวเองมาสร้างประเด็น คือประเด็นในชีวิตเรามันเยอะพอแล้ว ผมรู้สึกว่า ไม่ตอ้ งมาดูถกู กันด้วยการบอกว่าผมจะสร้างกระแส มันไม่ใช่ ตัดไปเลย เคยเจอค�าพูดหรือค�าวิจารณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอ หรือไม่น่าเชื่อว่าจะคิดกันได้ขนาดนั้นเลยไหม เจอเยอะครับ เรือ่ งสร้างกระแสนีเ่ บาะๆ เพราะว่า ก่อนหน้าที่จะคบกับโอปอล์ก็โดนข่าวมาเรื่อยๆ อยู่แล้ว ถือว่าชิลๆ นะกับข่าวแรงๆ ทั้งหลาย แต่ ทีอ่ าการหนักสุดเลยก็คอื มีเพจในเฟซบุก๊ เพจหนึง่ ทีว่ างเป็นแพลน เป็นขัน้ เป็นตอน ว่าการทีส่ องคนนี้ ประกาศว่าจะแต่งงานกันเพือ่ จะสร้างแบรนด์ใหม่ เป็นคู่ แล้วเขาก็มสี นิ ค้าอันนีๆ้ ติดต่อไว้แล้ว ซึง่ คนนี้ จะได้เงินเท่านี้ อีกคนได้สว่ นแบ่งเท่านี้ บวกกันเป็น 10 ล้าน ภายในเวลา 8 เดือน คิดมาให้เสร็จสรรพ แล้วก็ลงท้ายด้วยว่าถ้าคู่นี้รักกันจริงขอประกาศ เลยว่าขอยอมตายซะดีกว่า แบบนี้เลย (หัวเราะ) แล้วระหว่างอ่านอยู่ผมกับโอปอล์นั่งอยู่บนรถ ด้วยกัน เราก็แบบ... เฮ้ย อันนี้มันเกินไปแล้วนะ คือเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเขาเป็นใครน่ะ ผมรู้สึก สงสัยว่าแล้วเขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหน ที่แน่ๆ คือเรารีบเปิดดูก่อนเลยว่าเรารู้จักเขาหรือ เปล่าวะ? เขาคือใคร? พอเปิดดูก็พบว่าไม่ได้มี เน็ตเวิร์ก ไม่ได้รู้จัก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลย เราก็คดิ ว่า อืม... แบบนีก้ ม็ เี นอะ เก่งเนอะ เอาแผนนี้

ไปใช้ดีไหมเนี่ยจะได้รวย (หัวเราะ) คือเขาก็คิดกัน ได้ต่างๆ นานา ผมจึงรู้สึกว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิด อะไรก็ได้ ในกรณีนี้ค�าว่าเกินไปที่คุณหมายถึงมันคืออะไร ผมว่าเขาก�าลังเอาตัวเองเข้าไปผูกกับคนอื่น มากไป คือเอาจริงๆ นะ ผมมองวงการนีว้ า่ มันเป็น วงการบันเทิง ดังนั้น ควรจะเสพมันด้วยความสุข ก็พอ มีข่าวของใครก็อินได้ สนุกกับมันได้ แล้วผม เชือ่ ว่าดาราส่วนใหญ่ทอี่ ยูก่ บั มันเขาก็ไม่ได้เจ็บปวด หรือตีคา่ ให้ขา่ วเหล่านัน้ เป็นเรือ่ งราวใหญ่โตหรอก เพราะมันก็คอื ข่าวบันเทิง ซึง่ ข่าวบันเทิงมันก็มสี สี นั มีเรือ่ งราวทีม่ นั โอเวอร์เกินจริงอยูต่ ลอดเวลาอยูแ่ ล้ว ทีนผี้ เู้ สพก็เหมือนกัน ถ้าเสพมันเหมือนละครเรือ่ งหนึง่ ก็จะเห็นเลยว่าศิลปินคนนี้จะถูกวางบทบาทมา ประมาณหนึ่ง อีกคนหนึ่งก็เป็นอีกบทบาทหนึ่ง จะด้วยเรื่องของการตลาด หรือภาพลักษณ์ที่คน อยากจะสื่อ เพราะฉะนั้น สุดท้ายแล้วทั้งวงการนี้ ก็คือละครอีกเรื่องหนึ่งที่คุณดูอยู่ ตัวจริงเขาจะ เป็นยังไงเราไม่มีทางรู้เลยนะ ยิ่งมาสัมผัสจะยิ่งรู้ เพราะฉะนั้น อย่าอินจนกระทั่งเสียใจ ฟูมฟาย ดราม่า ประกาศว่าจะตายอะไรแบบนัน้ มันไม่ใช่หรอก บางคนก็ถงึ ขัน้ เจ็บปวดหรือเกลียดโลกนีเ้ พราะคิดว่า สองคนนี้ คือผมกับโอปอล์โกหก อันนัน้ ก็ไปกันใหญ่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมมองว่าเกินไป ในด้านหนึง่ ด้วยอาชีพทีเ่ ป็นหมอ มันอาจจะท�าให้คณ ุ ใช้ชีวิตในด้านที่เป็นความจริงมากๆ อีกด้านหนึ่ง คุ ณ ก็ อ ยู ่ ใ นวงการบั น เทิ ง ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยมายา การได้เห็นทั้งสองด้านไปพร้อมๆ กันมันมีผลกับ

ความคิดของคุณอย่างไร ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับอาชีพหมอหรือ เปล่า แต่ด้วยตัวตนของผม ผมเป็นคน realistic มากๆ อยู่แล้ว คือผมรู้สึกว่าผมมองอะไรตาม ความเป็นจริง แล้วผมไม่ได้ถกู เลีย้ งมาให้แคร์อะไร มากมาย คุณพ่อคุณแม่ท่านเป็นผู้ใหญ่ คือท่าน อาจจะดู conservative ตามวิชาชีพ แต่ทา่ นมองอะไร แบบทันสมัยมากๆ ท่านเข้าใจในทุกๆ อย่าง แล้วก็ คอยให้ก�าลังใจผมเสมอ ผมว่ามันคงเป็นเพราะ ครอบครัวที่หล่อหลอมให้ผมเป็นคนแบบนี้ ดังนั้น เวลามีข่าวอะไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเป็น ฝ่ายเข้ามาถามเลยว่า ‘จริงไหม’ ‘ท�าไมเป็นอย่างนี’้ ‘ท�าไมท�าตัวไม่ดี’ ซึ่งปกติคนรอบข้างจะมีอาการ แบบนี้นะ แม้แต่ตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็มักจะถูก เพื่อนของท่าน หรือเจ้านาย หรือผู้หลักผู้ใหญ่ มาว่าเหมือนกันว่าท�าไมลูกท�าแบบนัน้ เพราะบางคน เขากรองไม่ได้ หรือพอรับข่าวแล้วเขาอินมาก เขาก็วา่ ผมไปต่างๆ นานา แต่คณ ุ พ่อคุณแม่จะเป็น คนทีน่ งิ่ มาก ผมต้องขอบคุณท่านมากจริงๆ เพราะ ท่านท�าให้ผมเป็นคนที่นิ่งกับทุกอย่าง เพราะผม เชื่อมั่นว่าคนที่เราแคร์ที่สุดเขายังนิ่ง ผมก็จะนิ่ง ไปด้วย ผมก็จะรู้สึกว่าในเมื่อมันไม่จริงก็ปล่อยไป ซึ่งด้วยธรรมชาติของโลกนี้ พอปล่อยมันก็หยุด ในขณะเดี ย วกั น การเลื อ กที่ จ ะนิ่ ง ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็ตาม มันมีข้อเสียอะไรบ้างไหม หรือต้องแลกกับอะไรบ้าง ผมถือว่าการทีผ่ มแลกไปเลย ข้อเสียก็มนี ะครับ เรื่องชื่อเสียงไม่ดี หรือคนจะเข้าใจผิด ซึ่งถ้าเป็น

คนภายนอกผมไม่ค่อยแคร์นะ เพราะผมรู้ว่า ลึกๆ ตัวเราเป็นคนยังไง แล้วหลายๆ เรื่อง ก็เลยเถิดจนมันแย่เกินกว่าที่เราจะเข้าไปยุ่ง แล้วเราก็เข้าใจด้วยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง เพราะฉะนั้น แค่เราเข้าใจ และคนรอบข้าง เข้าใจก็โอเคแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ท�าร้ายเรานะ คื อ คนที่ เ ราเคยคิ ด ว่ า เขาน่ า จะเข้ า ใจเรา มากกว่านีแ้ ล้วเขาไม่เข้าใจ เช่น ผูใ้ หญ่ทเี่ คารพ หรือคนทีค่ บกัน หรือเพือ่ นบางคน ซึง่ หลายคน ก็เลือกทีจ่ ะตัดผมออกจากชีวติ เขาไปเลยจาก ข่าวแย่ๆ หรือเรื่องราวในวงการที่ผมโดน หลายๆ คนเลิกติดต่อผมไปเลย เพราะเขา รู้สึกว่าคนนี้ดาร์กเกินไป สกปรกเกินไป หรือ ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามท�าให้เขาไม่อยากยุ่ง กับเราอีก ช่วงแรกผมเจ็บปวดนะ เพราะผม คาดหวังกับเขาไว้มากกว่านี้ ผมคาดหวังว่า เขาน่าจะรู้จักเราประมาณหนึ่ง น่าจะเป็น เพื่ อ นแท้ ไ ด้ น่ า จะเป็ น คนรั ก ที่ แ ท้ จ ริ ง ได้ หรือน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพได้ แต่พอ ผลออกมาอย่างนี้ สุดท้ายก็คดิ ว่าดีเหมือนกัน เพราะนัน่ แปลว่าเขาไม่ได้รจู้ กั เราดีพอ เพราะ ฉะนั้น คนที่เหลืออยู่คือเพื่อนจริงๆ ที่ไม่ว่า จะมีขา่ วอะไร เขาก็ไม่เคยถามสักค�า หรือไม่วา่ เรื่องจะเป็นยังไงเขาก็พร้อมปกป้องเราเสมอ ผมเป็ น คนที่ เ พื่ อ นไม่ เ ยอะหรอก มี เ พื่ อ น กลุ่มเล็กๆ แต่พวกเขาคือเพื่อน เพื่อนจริงๆ ไม่ใช่เพื่อนที่คบกันด้วยผลประโยชน์ อย่ า งที่ คุ ณ บอกว่ า คุ ณ ไม่ ไ ด้ มี เ พื่ อ นเยอะ คุณคิดว่าถึงจุดหนึ่งอะไรที่จะพิสูจน์ได้ว่าใคร คือเพื่อนแท้ ผมว่าเพือ่ นแท้ไม่จา� เป็นจะต้องอวยเพือ่ น ตลอดเวลานะครับ เพื่อนแท้คือเพื่อนที่เห็น เราทัง้ ด้านดี และด้านร้าย รูว้ า่ เราเป็นคนยังไง คือด้านร้ายใครๆ ก็มอี ยูแ่ ล้ว เพราะมนุษย์ทกุ คน มีข้อเสีย คนที่บอกว่าตัวเองไม่มีข้อเสียเลย นั่นแหละคือข้อเสียของเขา (หัวเราะ) ผมเอง ก็มีแง่มุมที่ไม่ดี ดังนั้น เพื่อนแท้คือคนที่ไม่ได้ ตามใจเราไปทุกเรือ่ ง คอยเตือนเรา แต่ในขณะ เดียวกันก็ชมเราเวลาทีเ่ ราประสบความส�าเร็จ และยินดีไปกับเราอย่างแท้จริง และอีกอย่าง คือเขาต้องรู้จักตัวตนของเรามากกว่าคนอื่น เขาต้องเข้าใจในหลายๆ อย่างของเรา อย่าง ผมเอง ผมว่าผมเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งนะ ถ้าใคร เป็นเพื่อนกับผม เวลามีอะไรเข้ามาผมจะคิดก่อน เสมอว่าเพื่อนเราเป็นคนยังไง ถ้าเจอข่าวที่ไม่ดี แล้วมีโอกาสเป็นไปได้ เราอาจจะถามเขา แต่ถาม ดีๆ ว่าเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่า หรือมีอะไรให้เรา ช่วยไหม หรือเรื่องราวมันเป็นยังไง ก็จะคุยกันดีๆ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่มีมูล ไม่มีความจริง เราก็ยินดีที่จะปกป้องเขาทันที คือผมรู้สึกว่าเรา ต้องเข้าใจเขา ต้องอินไปกับเขา เพราะเพื่อนคือ คนที่สา� คัญ เมือ่ ครูบ่ อกว่าเป็นคน realistic แล้วความ realistic เมือ่ น�ามาใช้ในชีวติ แล้วมันทุกข์หรือสุขมากกว่ากัน ส�าหรับผมมันสุขนะ มันง่ายดี คือผมเห็น คนมากมายที่พยายามท� าตัวเปอร์เฟ็กต์แล้วก็ พยายามวางกรอบอะไรที่มันเหนือจริงมากให้กับ ตัวเอง สุดท้ายมันเหมือนผูกคอตาย เพราะเขา วางเรือ่ งอะไรไว้มากมาย มีเงือ่ นไขอะไรเยอะๆ ทัง้ จริงบ้าง โกหกบ้าง สุดท้ายก็หนีมันไม่พ้นหรอก เพราะมันจะย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองได้ในที่สุด เพราะฉะนั้น ถ้าเราท� าอะไรที่มันจริงอยู่เสมอ เราก็ไม่ต้องมานั่งคิดซับซ้อนว่ากับคนนี้เราเริ่มไว้ ยังไง กับคนนั้นเราท�าตัวเป็นคนไหน (หัวเราะ) แต่ในวงการบันเทิง ความจริงไม่ได้หมายความว่า จะไม่โกหก อาจจะจริงแค่ส่วนเดียว ไม่บอกหมด หรือจะต้องน�าเสนอแต่ดา้ นดีๆ ของตัวเอง แล้วพอ มองกลับมาที่ตัวเอง คุณคิดว่าจ�าเป็นต้องบอก หมดไหม หรือจะต้องบอกในด้านไหน


16

ถ้าเป็นในมุมของสื่อ และวงการบันเทิง ผมมี กรอบอยู่อันหนึ่งคือความเป็นจริงดีที่สุด นี่คือ สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจเรา ผมจะไม่โกหก แต่ในขณะเดียวกัน สือ่ ก็ตอ้ งท�าหน้าทีส่ อื่ ทีด่ ี คือต้องน�าเสนอสิง่ ทีต่ อ้ ง รับผิดชอบต่อสังคม คือสิง่ ทีค่ นมองมามันต้องเป็น สิง่ ทีต่ อ้ งมีประโยชน์ เราถึงจะพูด มันไม่ใช่เฟกนะ แต่ถา้ พูดไปแล้วมันจะได้อะไรล่ะ ถ้ามีโอกาสถือไมค์ เพื่อพูดให้ทุกคนได้ยินแล้ว จะไปพูดว่าผมขี้เกียจ เหรอ หรือจะพูดให้เด็กรู้สึกว่าอยากท�าอะไรก็ได้ อย่างนั้นเหรอ มันต้องระวังเหมือนกัน เพราะว่า มันเหมือนอ�านาจอย่างหนึ่งนะ ผมว่าด้านเสีย คนก็ได้รบั กันพอแล้วล่ะ ถ้ามีโอกาสทีจ่ ะท�าหน้าที่ สื่อจริงๆ ก็ควรจะท�าด้านที่มันขาดดีกว่า คือมันมี ความรับผิดชอบนี้แบกไว้ด้วย แต่ก็ไม่ใช่ว่าต้อง ประดิษฐ์ปั้นแต่งขึ้นมา แค่เอาด้านที่เรามีอยู่แล้ว ออกไปแชร์เท่านั้นเอง ช่วงทีค่ บกับโอปอล์จนถึงขัน้ จะแต่งงานกัน มันก็จะ มีค�าถามจากสังคมมากมาย มีอย่างหนึ่งที่เรา ติ ด ใจมากคื อ เรื่ อ งของความสวยความงาม ในความคิดคุณ ในฐานะที่ท�างานกับความสวย ความงาม คุณคิดว่าความงามทีแ่ ท้จริง กับความงามแบบผิวเผินมันเป็นอย่างไร ผมพูดได้เลยนะว่าอันนี้เป็นเทรนด์ที่จะว่า น่ากลัวก็น่ากลัว แต่จะว่า realistic ก็ต้องยอมรับ คือ aesthetic หรือความงามตอนนี้มันเป็นธุรกิจ มาก มันเป็นเทรนด์ มีผู้ก�าหนดเทรนด์มา มัน เหมือนแฟชั่นหรือเสื้อผ้าไปแล้ว คือเริ่มมีใบหน้า ที่ก�าลังฮิต มีรูปหน้าที่เป็นที่นิยม มีแบบผิวที่เป็น ที่นิยม ซึ่งแต่ละที่ แต่ละเทรนด์ ก็ไม่เหมือนกัน ด้วย มันหมุนเวียน และเริ่มมีความเคลื่อนไหว ในเรื่องนี้เกิดขึ้น ซึ่งมันไม่เหมือนเสื้อผ้า เพราะ เสื้อผ้าคุณสามารถเปลี่ยนได้ แต่ใบหน้าจะไปแก้ ตามเทรนด์ไม่ได้ คุณจะแย่เอา ซึ่งตอนนี้มีคน พยายามจะสร้างเทรนด์ว่าต้องขาวนะ ช่วงนี้ต้อง หน้าทรงวี ช่วงนี้ต้องมีคางเป็นจะงอย เรื่องนี้ ผมรู้สึกกับมันตั้งแต่ผมยังเรียนไม่จบเลย เพราะ ตอนนั้นผมเข้าไปในโมเดลลิง ไปเป็นนายแบบ ถ่ายโฆษณา ผมเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้มันทุนนิยม ขนาดไหน คื อ มั น มี บ อร์ ด ที่ ติ ด รู ป นายแบบนางแบบเต็มไปหมด คนที่อยู่ท็อปๆ ก็จะอยู่ด้าน บนๆ ของบอร์ดเพื่อให้คนมาช้อปปิ้ง หรือเลือก ไปท�างาน แล้วคนทีอ่ ยูข่ า้ งบน ทุกคนก็จะหยิบกัน จนรู ป เขาหมดเลยนะ แต่ พ อมาอี ก ไม่ กี่ เ ดื อ น เขาหายไปแล้ว ถูกปลดออกจากบอร์ดแล้วมี คนเข้ามาใหม่ทชี่ นะคนนี้ เป็นเวอร์ชนั คนนีใ้ นแบบ ที่ ดี ก ว่ า ซึ่ ง หมายความว่ า ทุ ก เดื อ น ทุ ก อย่ า ง มันไม่มีความจริง บนบอร์ดนี้ไม่มีความจริงเลย ผมกลั บ ไปอี ก ปี ก็ เ ปลี่ ย นคนใหม่ ทั้ ง บอร์ ด แล้ ว ดั ง นั้ น ความงามมั น ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง และมั น ไม่ มี ความจริ ง ที่ ว ่ า นี่ คื อ คนที่ ส วยที่ สุ ด หล่ อ ที่ สุ ด ในโลก ทุ ก คนจะต้ อ งมุ ่ ง ไปหาสิ่ ง นี้ ไม่ มี จ ริ ง เพราะแต่ละเดือนมันเปลี่ยน และเปลี่ยนเร็วด้วย ผมได้ยนิ เอเจนซีเขาคุยกันถึงขนาดทีว่ า่ จะต้องหา คนหน้าไข่ แล้วจะต้องไข่แบบทรงคว�่าด้วยนะ ไม่ใช่ไข่ธรรมดาแล้วนะ (หัวเราะ) ถ้าแบบนีไ้ ม่เอา ทิ้ง โกยลงขยะไป เรื่องแบบนี้มันท�าให้คุณรู้สึกอย่างไร ผมรูส้ กึ ว่าจริงๆ โลกนีส้ วยงาม โดยเฉพาะผูห้ ญิง ทุกคนมีมุมที่สวยงามของตัวเอง เหมือนดอกไม้ ที่มีหลายชนิด มีกุหลาบ มีบัว มีกล้วยไม้ ช่วงนี้ อาจจะฮิตไฮเดรนเยีย คนทีเ่ ป็นไฮเดรนเยียก็ได้รบั ความสนใจ แต่ ไ ฮเดรนเยี ย ก็ คื อ ไฮเดรนเยี ย สุดท้ายมันก็เหีย่ วอยู่ดี แล้วเดือนหน้าไฮเดรนเยีย อาจจะไม่ฮิตแล้ว อาจจะกลายเป็นฮิตกุหลาบ ในขณะทีอ่ เมริกาอาจจะฮิตเฟือ่ งฟ้าทีเ่ ราเอามาปลูก ข้างถนน (หัวเราะ) มันก็เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ทุกคนต้องภูมใิ จในตัวเอง มันมีใบหน้าทีเ่ ป็นตัวเรา โดยเฉพาะผู้หญิงที่ถูกสร้างสรรค์มาให้สวยงาม กว่าอยูแ่ ล้ว ฉะนัน้ ต้องมัน่ ใจในตัวเอง ในแนวทาง ของตัวเอง ท�าให้ดีขึ้นได้ แต่อย่าเป็นคนอื่น คือ


18

“ผมมองว่าคนทีจ่ ะมารูเ้ รือ่ งของเราเป็นเรือ่ งปกติ แต่เราจะไม่พยายามประกาศให้คนรูเ้ ยอะๆ เพราะไม่ได้มจี ดุ ประสงค์อะไรทีจ่ ะท�าอย่างนัน้ เราไม่ได้ตอ้ งการทีจ่ ะเอาชีวติ ตัวเองมาสร้างประเด็น คือประเด็นในชีวติ เรามันเยอะพอแล้ว ผมรูส้ กึ ว่าไม่ตอ้ งมาดูถกู กันด้วยการบอกว่าผมจะสร้างกระแส” จะปรับปรุงอะไรไม่เคยว่าเลย จะแก้ไขจุดบกพร่อง ก็ว่ากันไป เพราะเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ยุคนี้ ที่ผมมองว่าโชคดีมากที่เกิดมาในยุคนี้ซึ่งมี เทคโนโลยีหลายๆ อย่างที่จะเข้ามาช่วยคุณ ได้ แต่อย่าเปลี่ยนเพื่อว่าคุณจะได้เป็นคนอื่น หรื อ เปลี่ ย นเพราะว่ า จะได้ ห าเงิ น ง่ า ยขึ้ น เดี๋ยวนี้เด็กคิดแบบนี้กันเยอะนะ คุณไม่ได้มองหรือว่าความสวยงามคือสินทรัพย์ อย่างหนึ่งอย่างที่คนสมัยนี้เขามองกัน ไม่ ผมเกลียดความคิดนี้ ผมเกลียดความคิด ที่บอกว่าความสวยจะท�าให้ทุกอย่างง่ายขึ้น แล้วก็จะรวย เงินก็จะเข้ามา เราเห็นกันหลายเคส แล้วว่าคนที่คิดแบบนี้มักจะตายกันมาเยอะ แล้ ว ไม่ ใ ช่ เ สี ย ชี วิ ต นะ แต่ แ ทนที่ จ ะได้ ดี เขาดันไปยึดติดกับอะไรไม่รู้ ท�าให้เขาลืมไป ว่าจริงๆ เขามีความสามารถแค่ไหน หรือเขา ท�าอะไรได้มากกว่านั้น การที่เขาคิดแบบนั้น มันเหมือนดูถูกตัวเองนะ แล้วผมก็เห็นอะไร แบบนีบ้ อ่ ยๆ ด้วย คือเด็กสมัยนีเ้ ข้ามาทีค่ ลินกิ ด้วยความคิดแปลกๆ เช่น ต้องท�าหน้าให้สวยๆ จะได้ได้งานดีๆ หรือจะได้แฟนดีๆ ที่มีฐานะ ซึ่งมันมากไป ผมมองว่านี่คือทุนนิยมสุดโต่ง จริงๆ แล้วผิดไหมที่คิดว่าถ้าสวยแล้วจะได้มี แฟนดีๆ หรือมีแฟนทีม่ ฐี านะ คือ... ในความคิด เรา ถ้าคิดแบบนี้มันคงก�้ากึ่งว่าผิดหรือถูก แต่ถา้ คนทัว่ ไปเขาคิดแบบนีแ้ ล้วหนทางจะเป็น อย่างไรต่อไป หรือคุณคิดอย่างไร ผมว่ า มั น เบรกไม่ ไ ด้ ห รอกเรื่ อ งแบบนี้ มันอาจจะดีก็ได้กับบางคน แต่เขาต้องนึกไว้ เสมอนะว่าเวลาเขาท�า เขาต้องท�าเพือ่ ความรูส้ กึ ของตัวเองจริงๆ ไม่ได้ทา� ไปเพือ่ เอาใจใคร เพราะการมี ชี วิ ต อยู ่ เ พื่ อ คนอื่ น มั น แย่ น ะ มันเหมือนกับต้องไปเป็นทรัพย์สนิ ของใครสักคน ตลอดชีวติ แล้วก็อย่าไปตีคา่ ตัวเองให้เป็นวัตถุ ขนาดนั้นเลย มันมีคน get เราได้มากกว่านั้น จริงๆ โลกมันไม่ได้ฉาบฉวยอย่างที่คนอื่นๆ พยายามให้เป็นหรอก จริงอยู่ที่บางอาชีพ ต้องการรูปร่างหน้าตา แต่มันไม่ใช่ทุกอาชีพ ผมพยายามจะบอกแบบนีน้ ะ แล้วการทีพ่ ยายาม จะท�าให้ตวั เองดูดขี นึ้ ไม่จา� เป็นต้องเป็นคนอืน่ คือท�าแค่ในแบบของเรานีแ่ หละให้ดดู ขี นึ้ แบบนัน้ เป็นไปได้ แต่ถ้าเกินกว่านี้มันมากไป เส้นแบ่งมันอยูต่ รงไหนระหว่างดีขนึ้ แบบเป็นคนอืน่ กับดีขึ้นแบบเป็นตัวเอง อันนี้ต้องคุยกัน เพราะรายละเอียดขึ้นอยู่กับ ตัวบุคคลมากๆ มันจะชัดมากเลย โดยเฉพาะ ส�าหรับเด็กๆ ที่เขาไม่มีอะไรเคลือบ มันจะมีเคส ทีช่ ดั มากๆ ตัง้ แต่เอารูปคนอืน่ มาแล้วบอกว่าหนูจะ เอาแบบนี้ อันนีช้ ดั มาก และมีบอ่ ย หรือประเภทว่า แฟนบอกว่าให้มาท�าหน้าอก มันอ่อนไหวมากนะ เรื่องแบบนี้ ถ้าคุณอยากท�าผมก็ไม่ว่านะ เพราะ มันคือตัวคุณ แต่ถ้าคุณไม่อยากท�า แล้วคุณต้อง ท�าเพื่อที่แฟนจะได้อยู่กับคุณ คุณต้องคิดใหม่ แล้วนะว่าแฟนคุณแคร์คุณจริงหรือเปล่า เพราะ มันเป็นเรื่องใหญ่นะ ถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้อยากท�า มั น ก็ ค วรจะต้ อ งแคร์ กั น หน่ อ ยไหม ต้ อ งคิ ด กันหน่อยว่าจะท�าท�าไม คือสวยแบบเป็นตัวเอง กับสวยแบบเป็นคนอื่น เพือ่ ให้คนอืน่ มาชืน่ ชม มันคล้ายๆ กับตัวเองก็ยดึ ติด กับคนอื่นเกินไปอย่างนั้นใช่ไหม คือไม่ใช่แค่ประเทศเราแค่นั้นหรอก แต่โซน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออก ทุกอย่าง มันเป็นเทรนด์ไปหมด เหมือนเฮโลน่ะ พอมีอะไรใหม่

ยังไม่ทันจะรู้เลยว่ามันคืออะไร แต่ขอท�าไว้ก่อน เป็นอย่างนีจ้ ริงๆ เพราะฉะนัน้ กิจการพวกนีม้ นั ถึง เฟือ่ งฟูไง ไม่ยากเลย แค่ปน่ั เทรนด์ให้ได้ ทุกคนก็จะ เข้ามาเองโดยทีไ่ ม่รดู้ ว้ ยซ�า้ ว่ามันคืออะไร เพียงแค่ แปะยี่ห้อไว้ว่าเป็นที่แรก อันนี้เป็นเรื่องปกตินะ ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะ แต่มันเป็นธรรมชาติของ คนเอเชียทีจ่ ะไปไหนก็มกั จะไปกันเป็นกลุม่ เพราะ กลัวตกรถไฟ หรือขึ้นไม่ทัน มันก็เลยกลายเป็นว่า บางครัง้ ลืมคิดไปว่าจริงๆ แล้วเราต้องการอะไรกันแน่ พอฮิตหน้าขาวๆ ทุกคนก็อยากจะขาว พอฮิตหน้าเงาๆ ทุกคนก็อยากจะเงาด้วย ฮิตขาเล็กก็ฉีดให้ขาเล็ก แต่ไม่ได้ดวู า่ จริงๆ แล้วเราเป็นคนยังไง รูปร่างยังไง มันควรจะขาเล็กจริงหรือเปล่า หรือเราต้องขาวเหรอ เราจะขาวได้ขนาดไหน ไม่ได้คิดเลยนะ เราเคยสัมภาษณ์โอปอล์มา รู้สึกว่าความคิดเห็น ในเรือ่ งแบบนีจ้ ะคล้ายๆ กัน จริงๆ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ ง ที่คุณสองคนคุยกันบ่อยไหม ไม่นะครับ เอาจริงๆ อยู่ด้วยกันก็คุยแต่เรื่อง ทัว่ ๆ ไป อย่างวันนีไ้ ปกินอะไรดี เหนือ่ ยไหม (หัวเราะ) คุยทัว่ ไป แต่มบี า้ งบางเรือ่ งทีน่ า่ ถกเถียง แต่เรือ่ งนี้ รู้สึกว่าเข้าใจกันอยู่แล้ว บางทีอาจจะมีบ้างเวลา ทีเ่ ห็นอะไรทีข่ ดั ใจมากๆ เช่น มีคนมาโชว์จมูกใหม่ โชว์นนี่ นั่ คือมันเป็นสังคมแห่งการ expose นะตอนนี้ มันเยอะเกินไป

ถ้ า อย่ า งนั้ น ผู ้ ห ญิ ง ที่ ส วยในมุ ม มองของคุ ณ เป็นอย่างไร ผมพูดเลยนะ ผมไม่ได้ขัดแย้งกับเทคโนโลยี ความงาม ผมท�างานด้านนี้ ผมเข้าใจว่าอะไรเป็น อะไร ไม่ได้ขัดแย้งเลย แต่คนที่สวยจริงๆ มันต้อง ออกมาจากตัวเขา เขาจะไปท�าอะไรมันไม่ผดิ หรอก แต่มนั ต้องเป็นความต้องการของเขา แล้วมันจะชัด มาก เพราะว่าผู้หญิงทุกคนมีเซนส์เรื่องความงาม ของตัวเอง รู้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไร รู้ว่าตัวเอง ต้องเป็นอะไร เขาจะมีสไตล์ของเขา ถ้าใครที่หา ตัวเองเจอ ผมว่าสวยทุกคน เพราะเขาจะไปในทาง ของเขาที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ การพูด ใบหน้า ทรงผม มันจะล้อไปด้วยกันหมด แต่ถา้ คุณ เป็นคนประเภทท�าอันนี้ตามใจคนนั้น ท�าอันนี้ ตามเทรนด์ไปเรื่อยๆ คุณจะเป็นของโหลมาก คุณจะเป็นอะไรไม่รทู้ เี่ อามาประกอบกันแบบเซียงกง (หัวเราะ) คุณจะไม่มีลุคของตัวเอง แล้วคุณก็จะดู ตลกในที่สุด ถ้ า ไม่ ม องกั น ที่ ภ ายนอก มองกั น ที่ ค วามคิ ด อย่างเดียว คุณคิดว่าความคิดของผูห้ ญิงแบบไหน ทีเ่ ป็นความคิดทีส่ วยงาม ท�าให้คณ ุ อยากจะอยูด่ ว้ ย ไปตลอด จริงๆ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนประเภทที่ต้อง ตักบาตร อ่านหนังสือให้คนตาบอด แล้วก็ไป

บริจาคเลือดตลอดเวลา ซึ่งเราจะเห็นคน ประเภท expose ตัวเองแบบนีอ้ ยูต่ ลอดเวลานะ ถ้าท�าจริงๆ ก็ไม่เป็นไร แต่บางคนท�าทั้งวัน แล้วก็ต้องประกาศให้คนอื่นรู้ แต่ก็ไม่ว่ากัน มันเป็นไลฟ์สไตล์ แต่ผมมองว่าทีช่ ดั ทีส่ ดุ เลย คือเขาปฏิบตั ติ อ่ คนอืน่ ยังไงมากกว่า โดยเฉพาะ คนทีไ่ ม่ได้ให้คณ ุ ให้โทษกับเขา อันนีค้ อื สิง่ แรก ที่ผมดูนะ อย่างที่สองก็คือเขาคิดถึงคนอื่น มากแค่ไหน บางคนสวยมาก เรียบร้อยมาก คุณสมบัติครบที่จะเป็นผู้หญิงในฝัน แต่พอ เขาพูดมาแต่ละค�ามีแต่เรื่องตัวเอง ซึ่งแบบนี้ ผมคงทนไม่ไหวนะ เช่น ขณะทีน่ า�้ ท่วม ก็ไม่สน อะไรเลย สนใจแต่เรือ่ งว่าตัวเองก�าลังท�าเล็บ อยู่ หรือน�า้ ท่วมเห็นข่าวแล้วฉันก็เครียด ฉันจะ คุยแต่เรื่องที่ฉันสนใจดีกว่า คือเวลาพูดอะไร ทุกอย่างก็พงุ่ เข้าตัวเองหมด หรือเวลามีปญ ั หา อะไรก็ตาม คนแบบนี้จะท�าให้เราเกิดความสงสัยว่า แล้วเขาจะอยู่ไปกับเราเหรอวะ เช่น ผมเคยเจอนะ เวลาเข้าไปในงานเลีย้ งงานหนึง่ เขาได้เจอคนส�าคัญมากมาย แล้วเขาพร้อม ที่จะดีดตัวไปจากเราแล้วหายไปทันที คือ เหมื อ นเขามี ภ ารกิ จ ของเขาที่ เ ขาจะต้ อ ง ไปเจอคนนั้นคนนี้ แล้วเขาสามารถจะลืมเรา ไปได้เลยเดีย๋ วนัน้ จนงานเลิกเราค่อยกลับมา มีตวั ตนอีกครัง้ ผมจะกลัวคนโหมดแบบนี้ ผม รูส้ กึ ว่าเข้าไม่ถงึ หรือคนประเภททีค่ ดิ ถึงตัวเอง มากๆ ไม่เคยฟังอะไรใครด้วยความตัง้ ใจสักที โดยเฉพาะคนที่เป็นลูกน้องเขา ถ้ามาแนวนี้ ผมจะรู้สึกว่าเขาน่ากลัว ในขณะเดียวกัน อย่างโอปอล์ เขาเป็นคนที่เวลาไปไหนเขาจะ มองรอบเลยนะว่าคนนีเ้ ป็นยังไง คนนีโ้ อเคไหม ยิ่งเป็นคนที่ท�างานกับเขานะ ไม่ว่าต�าแหน่ง ไหนก็ตาม เขาเป็นคนที่สนใจมากๆ ในเรื่อง ชีวิตของคนคนนั้นว่าจะต้องอยู่ได้ ต้องมี ความสุข เขาจะแคร์มากว่าคนรอบข้างเขา จะมีความสุขหรือเปล่า คือมันจะแผ่ความรูส้ กึ ทีด่ อี อกมา แล้วผมก็เป็นคนแบบนัน้ ผมคิดถึง คนรอบข้างก่อนตัวเองเหมือนกัน เวลาที่คบกับโอปอล์ก็มักจะเจอฟีดแบ็กต่างๆ อยูต่ ลอด อยากจะแชร์สกั หน่อยไหมว่าฟีดแบ็ก เหล่านีม้ นั ท�าให้คณ ุ รูส้ กึ อย่างไร หรือคุณมองฟีดแบ็ก เหล่านี้อย่างไร อย่างเช่น ท�าไมคบกับคนนี้ล ่ะ ดูไม่เหมาะกันเลย สุดท้ายค�าว่าเหมาะสมมันคืออะไร เอาจริงๆ นะ คือไม่สนเลย ตอนนั้นไม่ได้มี ความรู้สึกสะทกสะท้านเลย อาจจะเป็นเพราะเรา ก็โตแล้วประมาณหนึ่งด้วย ผมมีความรู้สึกว่าเขา ไม่ได้รู้จักเรา ค�าวิจารณ์พวกนี้จะเหมือนลมผ่าน ไปเลยครับ ไม่ได้วกเข้ามาในสมองแม้แต่นดิ เดียว เลยครับ เพราะผมคิดว่าไม่มใี ครมีสทิ ธิม์ าตัดสินผม ไม่มใี ครมีสทิ ธิม์ าตัดสินโอปอล์ คนทีร่ จู้ กั เราดีทสี่ ดุ ก็คือตัวเราเองทั้งสองคน เพราะฉะนั้น ก็ไม่เกี่ยว คุณกล้าดียงั ไงคุณถึงมาบอกว่าใครเหมาะกับใครน่ะ เอาจริงๆ มันไม่มหี รอก แล้วคนเราก็มที งั้ มุมทีเ่ ข้ากัน ได้ มุมที่ไม่ตรงกัน มันไม่มีใครหรอกที่เกิดมาเพื่อ จะเป็นคู่กันโดยไม่ต้องปรับเลย ผมว่ามันยากนะ แต่ถ้าทัศนคติ มุมมอง ครอบครัว หรือเป้าหมาย ในชีวิตคล้ายๆ กัน นั่นแหละ ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ ไม่ลงรอยมันจะผ่านไปได้ แล้ ว เป้ า หมายของคุ ณ กั บ โอปอล์ ที่ เ หมื อ นกั น ที่ท�าให้ทุกอย่างผ่านไปได้คืออะไร ข้อแรกคือความสุข เราเป็นคนทีค่ ดิ แบบนีท้ งั้ คู่ คือสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่อ�านาจหรอก มันคือความสุข แล้วความสุข


www.facebook.com/polkadotbook, www.polkadotbook.net, polkadotbook@gmail.com

àËÁÕÂÇÍÔ¹à¨á»¹ ทริปเที่ยวญี่ปุนแบบมุงแตแมว 250.-

Sew, sew 4 ตอน sew ready for party มาประดิษฐ 16 ชิ้นงานสุขสันต ใหพรอมสังสรรคงานปารตี้ 270.-

Bag to basic คูมือตัดเย็บ 10 กระเปาจําเปน ของสาวๆ ชาวดีไอวาย 195.-

NOW COMPLETED

100% small business เรื่องราวของกิจการเล็กๆ ที่มีความฝนเปนตนทุน 350.-

polkadot's everyday diary 2014

ไดอารี่ชอบเที่ยว ชวนบรรทุกตัวอักษรตลอดทั้งป 180.-


20

มาจากอะไรล่ะ ความสุขคือได้ใช้ชีวิตอย่างที่เรา อยากท�า มีอสิ ระในตัวเอง ไม่ตอ้ งไปแบกรับในสิง่ ที่ เกินกว่าก�าลัง เราสองคนมีคนเสนออะไรให้มากมาย ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ซึ่งถ้าเรา โลภมากๆ หรือถ้าเรารับมันมาทั้งหมด เราอาจจะ รวยมากๆ ไปแล้วทั้งคู่ แต่เราก็คงไม่ได้ใช้ชีวิต อย่างที่เราต้องการ ผมว่าเอาแต่พอดีดีกว่า แต่ก็ ไม่ได้จะต้องอาร์ตขนาดไม่มีอะไรเลย มันก็ไม่ใช่ ผมมองว่าความสมดุลคือสิง่ ทีจ่ ะท�าให้เรามีความสุข เรื่องที่สองคือการให้ ทั้งในเรื่องความคิด และใน เรื่องวัตถุ ถ้าเราอยู่ในต�าแหน่งที่ให้ได้ เราจะให้ โดยเฉพาะให้โอกาสคน คือเราทัง้ สองคนท�าธุรกิจ ทั้งคู่ อย่างโอปอล์ บริษัทเขาจะเปิดโอกาสให้ คนรุน่ ใหม่มากๆ คนทีม่ คี วามคิด ไม่วา่ คุณจะเป็นใคร ที่คนอื่นไม่ต้องการ หรือเปลือกนอกคุณจะเป็น ยังไงเขาไม่สนเลยนะ เขาจะสนที่การท�างานของ

คนคนนั้นจริงๆ ไม่สนเลยว่าเส้นสายมาจากใคร ชาติตระกูลเป็นยังไง โอปอล์เขาเป็นคนแบบนี้ จริงๆ ส่วนผม ผมก็ยดึ หลักอย่างหนึง่ ว่า ใครทีท่ า� งาน กับผม ผมจะดูที่งานเป็นหลัก แม้ว่าคลินิกผม จะเป็นเรือ่ งความงาม แต่ผมไม่เคยคัดว่าเขาจะต้อง สวยตามแฟชั่น ผมคัดแต่คนที่เขามีจิตใจบริการ เข้าใจธุรกิจนี้ เข้าใจคนไข้ เข้าใจวงการแพทย์ ไม่ได้มองว่ามันเป็นธุรกิจเสียทีเดียว ซึ่งแง่มุม ที่เรามองมันเหมือนกัน แล้วในแง่ของความสัมพันธ์ละ่ พอมาเจอโอปอล์แล้ว ท�าให้มมุ มองความรักเป็นอย่างไร ต่างจากเดิมไหม ผมมีความบริสุทธิ์ใจในเรื่องความรักมากๆ เพราะไม่ ไ ด้ เ ป็ น คนที่ คิ ด ว่ า จะต้ อ งใช้ ค วามรั ก ไปเพือ่ ประโยชน์อย่างอืน่ ความรักคือความรักเลย ผมเป็นคนคิดแบบนี้ แล้วผมรู้สึกว่าผมมีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีทุกอย่างพร้อมที่จะไม่ใช้ความรักเพื่อ

อย่างอื่น มันจะมีคนมากมายที่รู้สึกว่าเราจะต้อง มีคนนีม้ าอยูข่ า้ งๆ เพือ่ ประดับเรา หรือบางคนอาจจะ คิดว่าเรามีคนนี้เพื่อจะได้ไปถึงอีกจุดหนึ่ง มันมี เยอะแยะนะคนทีม่ องว่าความรักก็เป็นแค่สว่ นหนึง่ ถามว่ารักไหม ก็รัก แต่มันจะมีเรื่องอื่นมาปน แต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นเลย เอาจริงๆ คือผมเป็น คนทีซ่ อื่ สัตย์กบั มันมาก แต่ดว้ ยต�าแหน่งงาน หรือ อุปนิสัย และอะไรหลายๆ อย่าง ท�าให้หาคนที่จะ คลิกกับเราค่อนข้างยาก คือผมเป็นคนที่มี 2 ด้าน เป็นคนที่ทา� งานแพทย์ด้วย ซึ่งเป็นงานหลัก และ มีด้านบันเทิงด้วย คนที่ไม่เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจ เราไปเลย ไม่ว่าเราจะคิดว่าเขาควรจะ get กับเรา ขนาดไหนก็ตาม มันต้องเป็นคนที่มองโลกนี้แบบ กว้างจริงๆ ที่จะเข้าใจว่าเราก�าลังประสบกับอะไร อยู่ ผมไม่สามารถอยู่กับคนที่นั่งถามผมทุกวันว่า ท�าไมข่าวนีถ้ งึ เกิดขึน้ ท�าไมถึงเป็นแบบนีล้ ะ่ ท�าไม

ถึงไม่ทา� ตัวให้มนั ดีๆ ล่ะ หรือบอกผมว่า เนีย่ มีแต่ คนมาถามเรานะ วุน่ วายไปหมดแล้ว ซึง่ ส่วนใหญ่ ที่ผมเจอจะเป็นแบบนั้น เป็นคนที่มาเขย่าตัวผม แล้วถามว่าท�าไมถึงท�าแบบนี้ พยายามจะให้เรา ท�าแบบนั้นแบบนี้ หรือท�าไมถึงไม่เป็นแบบนั้น แบบนี้เพื่อเขา อันนี้ผมมองว่าล�้าเส้น เพราะผม คิดว่า เอ๊ะ คบกับเราไม่รู้เหรอว่าเราเป็นคนยังไง ไม่รเู้ หรอว่าเรามองชีวติ ยังไง แล้วมีสทิ ธิอ์ ะไรทีจ่ ะ มาบอกว่าเราต้องท�ายังไง มันควรจะต้องเคารพ ซึง่ กันและกัน ผมไม่เคยไปบอกเลยนะว่าคุณต้อง ท�าอะไร เพราะถ้าผมคบกับใครผมจะเคารพเขานะ ว่าเขามีเส้นทางของเขา แฟนมีหน้าที่สนับสนุน เตือนบ้าง ถ้ามันไม่ตรง หรือมีปัญหาก็ปลอบใจ แต่ไม่ใช่ว่าสั่งให้ท�าอะไร เคยเจอแบบนั้นเหรอ อ๋อ บ่อยครับ (หัวเราะ) คนส่วนใหญ่มักจะ เป็นแบบนั้น ด้วยความที่เริ่มรักแล้วอยากเป็น เจ้ า ข้ า วเจ้ า ของ ผมว่ า มี เ ยอะ ก็ เ ลยถอดใจ เริ่มรู้สึกว่าถ้าเข้าใจอะไรยาก ก็ไม่เป็นไร แต่ในมุมหนึง่ คุณไม่ได้มคี วามคาดหวังทีส่ งู เกินไป ใช่ไหม ผมคาดหวังแค่นี้แหละครับ ไม่รู้ว่าสูงเกินไป หรือเปล่า คือเขาต้อง get เรา ให้เขามีแนวทาง ในชี วิ ต ของเขาให้ ชั ด เจน ไม่ ต ้ อ งมาโอนอ่ อ น ตามเรานะ แต่กต็ อ้ งไม่สะเปะสะปะ เป็นคนทีร่ วู้ า่ ตัวเองต้องการอะไร มีเส้นทางอะไร และพร้อม ที่จะเปิดรับ แล้วเวลาที่เจอคนมาคอนโทรลมากๆ นี่ระดับไหน เพราะนึกไม่ออกว่าผูช้ ายทีด่ เู ป็นตัวเองอย่างคุณ จะสามารถมีคนมาคอนโทรลได้ ผมไม่ ย อมหรอกที่ จ ะให้ ใ ครมาคอนโทรล เพราะถ้าใครเริม่ คอนโทรลผมจะจากเขาไป (หัวเราะ) คือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปต่อด้วยกันได้ บางที อาจจะมีผู้ชายบางคนที่ยอม แต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ มันละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเรื่องรูปร่างหน้าตาเสียอีก บางคนเขาคิดว่ามันเป็นการแสดงความรักในแบบ ของเขา ซึง่ ผูห้ ญิงหลายคนเป็นอย่างนัน้ คือเหมือน พยายามที่จะจัดแจงทุกอย่าง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอิน กับโอปอล์มากๆ คือเขาไม่เคยมีอารมณ์แบบนี้ กับผม เขาไม่เคยท�าให้รู้สึกว่าผมต้องเผชิญอะไร คนเดียว หรือว่าสั่งให้ไปจัดการมาซะเพื่อฉัน ซึง่ บางคนเป็นนะ เช่น ไม่ชอบข่าวนี้ ท�าไมถึงมีขา่ ว ว่าเธอเป็นเด็กคนนัน้ คนนี้ ไปจบมันมาเดีย๋ วนีเ้ ลย รูไ้ หมว่ามันเดือดร้อนคนอืน่ ขนาดไหน แต่กบั โอปอล์ ไม่วา่ จะมีขา่ วอะไรเขาก็นงิ่ ไม่เคยถาม มีแต่บอกว่า เราจะผ่านมันไปด้วยกัน หรือบอกว่าเดีย๋ วเรามาดู กันว่าข่าวนีจ้ ะไปได้สดุ แค่ไหน คือมีอะไรก็ชา่ งมัน มันจะสักแค่ไหนกันเชียว สุดท้ายมันก็เป็นอย่างนัน้ จริงๆ วิ ธีตั้ ง รั บ กั บ ปั ญ หาของทั้ ง คุ ณ และโอปอล์ เป็นอย่างไร อย่างแรกเลยนะครับ ถ้าไร้สาระมากก็นงิ่ แล้ว ผ่านไปเลย เสียเวลา เอาเวลาไปท�าอย่างอืน่ ดีกว่า (หัวเราะ) ถ้าอันไหนมีผลกระทบต่อคนอืน่ แล้วเรา รูส้ กึ ว่าเราพอจะจัดการอะไรกับมันได้บา้ ง เราจะท�า แต่ไม่ใช่การป่าวประกาศแน่ๆ เราไม่ได้ซื่อบื้อ ขนาดที่จะท�าอะไรตรงๆ ได้แค่นั้น อาจจะมีการอธิบายให้คนที่เรารู้สึกว่ามันมีผลกับเขาได้เข้าใจ ว่ามันเป็นยังไง หลังจากนั้นก็ทา� เท่าที่เราจัดการ ได้ ไม่เคยดราม่าหรือมานั่งฟูมฟาย ความอึดอัดอย่างหนึ่งที่เราคิดแทนคุณเลยนะ อย่างเรือ่ งข่าวว่าเป็นเกย์ มันท�าให้คณ ุ เคยอึดอัด ไหมว่าท�าไมต้องมาจับจ้องกันตลอดเวลา ลึกๆ ไม่นะ ผมเฉยๆ มาก ประเด็นหนึง่ เลยคือ ผมรูส้ กึ ว่ามันไม่ใช่ขา่ วทีแ่ รง ใครๆ ก็โดน เป็นเรือ่ ง ปกติมาก (หัวเราะ) ช่วงแรกๆ อาจจะมีความรูส้ กึ ว่า อะไรวะ? หรืองงๆ บ้าง แต่หลายๆ ครั้งข่าวมันมั่ว มาก เขียนเป็นเรือ่ งเป็นราวเลย มีจบู ปากกับคนนี้ กลางสถานทีน่ ี้ คือบ้าหรือเปล่า มันเกินเหตุไปแล้ว เราก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องข�าๆ ไป ซึ่งถ้ามันจบ


22

“คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่นิ่งมาก ผมต้องขอบคุณท่านมากจริงๆ เพราะท่านท�าให้ผมเป็นคนที่นิ่ง กับทุกอย่าง เพราะผมเชื่อมั่นว่าคนที่เราแคร์ที่สุดเขายังนิ่ง ผมก็จะนิ่งไปด้วย ผมก็จะรู้สึกว่าในเมื่อมันไม่จริงก็ปล่อยไป ซึ่งด้วยธรรมชาติของโลกนี้ พอปล่อยมันก็หยุด”

อยูแ่ ค่นผี้ มจะรูส้ กึ เฉยๆ นะ แต่ตอนแรกทีร่ สู้ กึ เครียดก็คอื ผมรูส้ กึ ว่าท�าไมเขาถึงเกลียดเราวะ หมายถึงคนเขียนน่ะ มันเลยเศร้านิดๆ ว่า เอ๊ะ เราไปท�าอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่า มันไม่ปกติ แล้วล่ะ ท�าไมเขาถึงต้องท�ากับเราแบบนี้ แล้ว บางสื่อเขาก็จะไม่ปล่อย คือย�า้ ๆ จิกๆ อยู่นั่น ท�าให้เรารูส้ กึ ว่าเราเคยไปท�าอะไรกับเขาหรือเปล่า แต่พอมาไล่เรียงดูแล้วก็พบว่าเขาท�าแบบนัน้ กับทุกคนแหละ แล้วในทัง้ เล่มนัน้ เขาก็ไม่ได้ชม ใครสักคน แล้ววิธกี ารจิกของเขาก็คอื การสร้าง ตัวละครขึน้ มาว่าคนนีค้ วรจะมีบทประมาณนี้ นะ คนนีต้ อ้ งฉาวๆ แบบนี้ หรือคนนีอ้ อกแนวงกๆ หรือคนนี้ออกแนวเซ็กซี่ มันก็จะเป็นไปตาม คาแร็กเตอร์นั้นไป พอเริ่มเข้าใจก็เลยปล่อย ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เลวร้ายอะไรมากด้วย ก็เลยเฉยๆ ถ้าเป็นคนที่คบกับคุณอาจจะมีบ้างที่จะต้อง เกิดอาการหวั่นไหวกับข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วอะไรที่ท�าให้คุณสองคนผ่านมันมาได้ ผมว่ า มั น เป็ น การเชื่ อ ซึ่ ง กั น และกั น คือมันจะรู้ด้วยเซนส์เลยว่าอันนี้ไม่มีทางเลย เป็นไปไม่ได้เลย โดยไม่ตอ้ งถามเลยนะ ถ้าเรา เจอใครที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักเขาจริงๆ มันจะ เป็นอัตโนมัติมากๆ เลย เราจะรู้เลยว่าระบบ ความคิดเขาเป็นยังไง มันไม่มที างเกิดขึน้ ได้เลย กับเรื่องบางเรื่อง ถามถึงตอนตัดสินใจขอแต่งงานหน่อยว่า อะไรที่ท�าให้คุณคิดว่าผู้หญิงคนนี้ใช่ และเป็น คนที่อยากจะอยู่ด้วย จริงๆ นะ ผมไม่ได้เป็นคนคิดอะไรซับซ้อน เลย ผมคิ ด แต่ ว ่ า เราอยากเจอเขาทุ ก วั น คิดแค่นนั้ แล้วจะท�ายังไงให้มนั ถูกต้อง ก็ตอ้ ง แต่งงานไง เราจะให้เขามาอยู่บ้านเราเฉยๆ หรือคบกันไปเรือ่ ยๆ มันคงไม่ใช่ แต่กไ็ ม่ได้วา่ คนทีท่ า� แบบนัน้ ว่าผิดนะครับ เพราะแต่ละคน ก็มวี ธิ ขี องตัวเอง แต่ผมรูส้ กึ ว่าอยากจะให้เกียรติ เขา และรับเขาเข้ามาในชีวิตอย่างถูกต้อง และพูดได้เต็มปากว่าเราอยู่ด้วยกัน วิธีที่ถูก ก็คอื แต่งงาน เป็นเรือ่ ง simple มาก ไม่ได้มอี ะไร มากมาย รวมเวลาเป็นปีทคี่ ณ ุ ต้องรับมือกับข่าวด้านลบเป็น ส่วนใหญ่ คุณรูส้ กึ อย่างไรกับทัศนคติโดยรวมของ สังคม มองเห็นอะไรทีท่ า� ให้เข้าใจสังคมนีม้ ากขึน้ ไหม ผมมองว่าคนคือคน คนไม่ได้เปลี่ยนหรอก แต่สงั คมตอนนี้ เทคโนโลยีทกุ อย่างท�าให้คนแสดง เบือ้ งลึกของตัวเองออกมาได้ง่ายขึน้ คนสมัยก่อน อาจจะคิด แต่ไม่พูดมันออกมา หรือคิดว่าถ้าพูด ออกมา คนจะมองว่าเขาประหลาด แต่สมัยนี้คือ สมัยของการ expose เป็นสมัยของการแสดงตัวตน ออกมา ทุกคนสาดความเป็นตัวเองออกมาเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเมาธ์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรมก็ตาม ทุกคนผลักความเป็นตัวเอง ออกมาอย่างจัดจ้าน เพราะฉะนั้น เวลามีอะไร มันก็เลยดูรนุ แรง ผลตอบรับมันแรง เหมือนกับยิง่ แรง คนยิ่งสนใจ ก็เลยรู้สึกอย่างหนึ่งว่า ด้วยความที่ มันง่าย มันอยูใ่ นมือคุณแล้ว คุณจะพิมพ์อะไรก็ได้ คุณท�าตัวเป็นสือ่ เองก็ได้ เดีย๋ วคนก็มาแชร์ขอ้ ความ คุณ แต่ถ้าเป็นไปได้นะ ควรจะคิดนิดหนึ่งว่า แล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างนัน้ ล่ะ หรือติดเบรกให้ตวั เอง เสียหน่อยก่อนทีจ่ ะโพสต์ทกุ อย่างลงไป ตรงนีไ้ ม่ได้ เกี่ยวกับตัวผมอย่างเดียวนะ ผมเห็นหลายคนพัง เพราะเรือ่ งแบบนีม้ าเยอะแล้ว เช่น ประชุมกับลูกค้า แล้วก็ไปด่าเขาในโซเชียลมีเดีย โลกมันกลมนะ เพื่อนคุณเห็นได้ เพื่อนเขาก็เห็นได้ สุดท้ายมันก็

วนกลับมาท�าร้ายตัวคุณ การเป็นตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ ผิด การเป็นตัวเอง ชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็นสิง่ ทีด่ ี แต่ ต ้ อ งแยกแยะมั น ออกจากความหยาบคาย จากความเป็นเด็ก หรือไม่มคี วามเป็นผูใ้ หญ่ ซึง่ ผูใ้ หญ่ ต้องมีวุฒิภาวะ ต้องรู้ว่าอะไรแสดงออกมาได้ อะไรควรจะเก็บไว้ในใจ อะไรทีย่ งั ไม่แน่ใจก็ควรเก็บไว้ ก่อน อันนี้ผมถือเป็นข้อส�าคัญส�าหรับในยุคนี้ ถามถึงชีวติ ในวงการบันเทิงหน่อย ตอนนีค้ ณ ุ คิดว่า มันเป็นงานอดิเรกหรือเปล่า เพราะเราอาจจะไม่ได้ เห็นผลงานของคุณมากนัก ผมว่ามันเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้ตงั้ ใจนะ ในตอนทีเ่ ข้ามา ตอนแรกก็ดว้ ยโอกาสมากกว่า คือตอนแรกเข้ามา เป็นนายแบบก่อน มาถ่ายโฆษณา แล้วก็รู้สึกว่า เราห่างไกลกับมัน เพราะจริงๆ ตัวตนผมก็ยอมรับ ว่าผมคือแพทย์ มันหล่อหลอมมาทั้งชีวิตแล้ว มันเปลีย่ นยาก แล้วความคิด ความมุง่ หมายทุกอย่าง มันเป็นสายแพทย์หมดแล้ว มันเปลีย่ นไม่ได้หรอก แต่ในวงการบันเทิงก็เป็นอาชีพหนึง่ ทีผ่ มเคารพมาก แล้วมันก็ให้อะไรกับผมเยอะ พัฒนาตัวผมเยอะ ท�าให้ผมเข้าใจอะไรหลายๆ อย่างในโลกนีเ้ ยอะขึน้ และได้สมั ผัสคนอืน่ ๆ มากมายทีต่ า่ งกันอย่างมาก จากโลกทีผ่ มเคยอยู่ ส่วนจะคิดว่ามันเป็นงานอดิเรก คงไม่ใช่ เพราะมันซีเรียสกว่านัน้ มีคนทีใ่ ช้ชวี ติ อยูก่ บั มันมากมาย ผมตีมันเป็นงานอดิเรกหรือท�าเล่นๆ ไม่ได้ เพราะว่าเวลาผมออกงานเพลงหนึง่ ชิน้ หรือ ท�ารายการหนึ่งรายการ มันมีคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับ

งานผมมากมาย เขาจะต้องเลีย้ งดูลกู เมียเขาด้วยงาน เหล่านี้ ผมไม่เคยคิดว่ามันเป็นงานอดิเรก ถ้าท�า แบบนั้นคงแย่มากเลย ผมจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัว และไม่รับผิดชอบ แต่งานในวงการบันเทิงก็ไม่มี ความแน่นอนเลย ใครที่คิดจะเข้ามาต้องคิดดีๆ คุณต้องทุม่ เท ซึง่ ผมว่าผมก็ทมุ่ เทกับมันตามระยะ เวลา และความเหมาะสม แต่มนั ยากมากทีค่ นคนหนึง่ จะมีชื่อเสียงตลอดไป และกลายเป็นคนที่พูดได้ เต็มปากว่าประกอบอาชีพในวงการบันเทิง หรือเป็น ดารา นักแสดง นักร้องไปตลอดชีวติ นับดูสวิ า่ มีกคี่ น มันมีทใี่ ห้ยนื อยูไ่ ม่กที่ หี่ รอก ในประเทศเล็กๆ ทีม่ คี น อยู่ 70 ล้านคนนี้ มันมีดวงดาวได้ไม่กดี่ วง นอกนัน้ ก็ไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดียวตลอด เพราะคุณต้อง รู้จักปรับตัว และสุดท้ายมันก็คือส่วนหนึ่งของ ตัวผมนี่แหละ ผมไม่ได้เป็นคนอื่นในการที่จะมา ท�างานตรงนี้ แค่ใช้ความเป็นตัวเองในภาคที่มัน ต่างจากอาชีพของเราเท่านั้นเอง คุณถูกหล่อหลอมจากการเป็นแพทย์มาตลอด แล้วงานด้านวงการบันเทิง มันช่วยเพิม่ อะไรให้กบั ชีวิตคุณบ้าง เยอะมากเลยครับ มันได้ความเข้าใจสังคม กระแสสังคม บางครั้งมันมีผลต่อการปฏิบัติงาน ทางแพทย์ด้วยนะ คือมันท�าให้ผมเข้าใจว่าเรื่อง ความสวยงามมันเป็นเปลือกขนาดไหน ท�าให้ผม เข้าใจว่าประเทศนี้มันถูกขับเคลื่อนไปด้วยอะไร วงการบันเทิง และสื่อมันมีส่วนมากๆ ที่จะท�าให้

คนในประเทศมีความคิดยังไง มันทั้งสะท้อน ว่าคนคิดอะไร มองยังไง และสร้างความคิด หรือกรอบบางอย่างขึน้ มาได้ ท�าให้รไู้ ด้วา่ อ๋อ ทีค่ นนีเ้ ขาเป็นอย่างนีเ้ พราะอย่างนี้ เพราะว่า พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ก็มาจากสิ่งที่เขา เห็น ซึง่ ปัจจุบนั สือ่ มีอทิ ธิพลอย่างมากนะครับ ผมก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้น เห็นประเทศนี้ว่า ท�าไมอะไรๆ ถึงเป็นแบบทีม่ นั เป็น มันช่วยผม ได้เยอะ แล้วมันยิ่งกลายเป็นว่าเรามีหลายๆ ด้าน พอมาต่อจิ๊กซอว์กันมันท�าให้เริ่มเห็น ภาพใหญ่ แต่ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคน ที่เข้าใจมันทั้งหมดนะ ผมก็ยังอายุไม่เยอะ แล้ ว ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู ้ มั น ต่ อ ไป ยั ง มี อี ก หลายแง่มุมที่ผมจะต้องเรียนรู้ อย่างทีพ่ ดู ว่าบางทีความสวยความงามก็เป็น แค่เปลือก แต่ขณะเดียวกันคุณก็ต้องท�างาน อยู่กับความสวยความงาม ท�าอย่างไรที่จะ ไม่ให้เสียศรัทธาในสิ่งที่ท�าอยู่ ผมมีความชัดเจนในงานของผมนะว่า ผมท�าเพื่ออะไร แล้วเวลาคุย เวลาวิเคราะห์ ผมมีประสบการณ์มากพอทีจ่ ะเข้าใจว่าคนนี้ ก�าลังคิดอะไรอยู่ ถ้าเขาคิดไปในแนวทางทีม่ นั เบี่ ย งเบนไปจากสิ่ ง ที่ มั น ควรจะเป็ น มากๆ ผมจะเตือนเขา โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นเด็ก ซึง่ เราสามารถเตือนเขาได้ แต่ถา้ เป็นกรณีทเี่ ป็น ผู้ใหญ่ เราจะน�าเสนอหนทางที่เราคิดว่ามัน เหมาะสมกับเขา แต่ไม่ได้ตัดสินใจแทนเขา นะครับ คือเรื่องความงามมันเป็นเรื่องที่ไม่มี อยูจ่ ริง มันไม่สามารถทีจ่ ะบอกได้วา่ อันนีส้ วยกว่า อันนีไ้ ม่ดี มันขึน้ อยูก่ บั สายตาของคนทีจ่ ะมอง ซึง่ เวลาเราท�าให้เขาหรือว่าตัดสินใจจะปรับเปลีย่ น อะไร มันต้องถามเจ้าตัวเขา เพราะเจ้าตัวเขา คือคนที่มีสิทธิ์ตัดสินด้วยตัวเขาเองเท่ า นั้ น เพราะฉะนั้น ค่านิยมของผมคือ อย่าให้ใคร ตัดสินคุณ คุณต้องเป็นคนตัดสินตัวคุณเอง พูดถึงการท�าธุรกิจ คุณมีแนวคิดในการท�าธุรกิจ อย่างไร แล้วการท�าธุรกิจมันสอนอะไรคุณบ้าง ผมว่าธุรกิจแต่ละอย่างจะมีแง่มมุ ของมัน ที่เราต้องเรียนรู้ แต่อย่างหนึ่งคือ ไม่ว่าจะท�า ธุรกิจอะไรก็ตาม เราต้องเป็นคนทีร่ จู้ ริงในเรือ่ งนัน้ ๆ ผมไม่เชือ่ ว่าจะมีอะไรได้มาง่ายๆ ถ้าผมรูแ้ ล้วผมจะ ลงมือท�า ถ้ายังไม่รกู้ จ็ ะไม่ทา� แล้ววิธกี ารทีเ่ ราจะรู้ มันก็ตอ้ งการเวลา เราต้องมี learning curve มีขนั้ ตอน การเรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไข จนไปถึงจุดหนึง่ เราจะเป็น ผูร้ จู้ ริงแล้วทุกอย่างจะตามมาเอง อย่าไปท�าธุรกิจ หรือไปท�าอาชีพอะไรก็ตามด้วยความหวังว่าจะได้ เงินเท่านี้ เพราะว่าเพือ่ นได้เท่านี้ หรือคนในวงการนี้ ได้เท่านีท้ งั้ นัน้ แหละ ไม่จริงหรอก คุณต้องผ่านวันนี้ ไปให้ได้ก่อน ซึ่งความสามารถของแต่ละคนจะ ไม่เหมือนกัน ไม่มใี ครเก่งทุกอย่าง แต่กไ็ ม่มใี ครห่วย ทุกอย่างหรอก อันนี้เราต้องหาให้เจอ ถ้าเราเจอ ในสิง่ ทีเ่ ราถนัด เวลาในการทีเ่ ราเรียนรูม้ นั จะสัน้ ลง มันจะเหมือนเรา get กับมันได้เร็วกว่า อันนั้นคือ บ่อเกิดของคนที่จะประสบความส�าเร็จตั้งแต่อายุ ยังน้อย ผมมองอย่างนั้น แต่ถ้าบางคนไม่เจอก็ ไม่ตอ้ งเศร้า หรืออาจจะไม่เจอเลยทัง้ ชีวติ ก็ไม่เป็นไร ถ้าคุณได้ลองท�า คุณก็จะได้เจออะไรบ้างแหละ อาจจะไม่ได้ถงึ ขัน้ ว่าคุณเป็นอัจฉริยะทางด้านนัน้ แต่มนั ก็ทา� ให้คณ ุ มีชวี ติ อยูไ่ ด้ และสิง่ ทีส่ �าคัญกว่า เงินคือการยอมรับ และความส�าคัญในตัวงาน ถ้าอยู่ในทีท่ ที่ กุ คนเคารพเรา ความคิดเห็นของเรา มีค่า ทุกผลงานของเรามีคนเห็น มีความหมาย หรือมีประโยชน์ต่ออะไรสักอย่าง ตรงนั้นแหละ ที่ส�าคัญมากๆ


24

GADGET

Astell&Kern AK120

ส�าหรับคอฟังเพลงตัวจริง เครือ่ งเล่นเพลงพกพาทัว่ ไปอาจจะตอบสนองความต้องการ ในเรื่องพลังและรายละเอียดของเสียงเพลงให้คุณได้ไม่เพียงพอ ท�าให้ต้องหาซื้อเครื่อง DAC (ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลให้กลายเป็นสัญญาณเสียงที่ดีขึ้น) มาต่อเพิ่มอีกตัว ซึ่งแน่นอนว่ามันจะท�าให้การฟังเพลงนอกบ้านของคุณล�าบากขึ้นกว่าเดิม แต่ส�าหรับ เครื่องเล่นเพลง Astell&Kern AK120 นี้มาพร้อมกับ DUAL DAC Wolfson WM8740 ซึ่งจะแยกการท�างานประมวลเสียงเพลงด้านซ้าย-ขวา ท�าให้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ใช้ CPU TELECHIPS TCC9201 ช่วยให้ระบบของเครื่องลื่นไหลไม่มีการสะดุด รองรับ ไฟล์เสียงนามสกุลหลักต่างๆ และถ่ายทอดออกมาด้วยพลังเสียงระดับ Audiophile ที่ให้ ความสมจริงของเสียง รวมถึงมิติของเวทีเสียงที่ชัดเจนยอดเยี่ยมแม้ใช้กับหูฟังธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ท ี่ www.astellnkern.com

MOVIE

MUSIC

Robin Thicke - Blurred Lines

ศิลปิน R&B หนุม่ ใหญ่มาดกวน โรบิน ธิก กับอัลบัม้ ชุดที ่ 6 ในชีวติ และยังเป็นอัลบัม้ ทีป่ ระสบความส�าเร็จ ทีส่ ดุ ในเส้นทางสายดนตรีของเขาด้วย โดยเฉพาะเพลง Blurred Lines featuring T.I. & Pharrell ทีฮ่ ติ กันทัว่ โลกในขณะนี ้ แถมยังคว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Hot 100 Singles ได้นานถึง 7 สัปดาห์ พร้อมยอดขายถล่มทลายในหลาย ประเทศ ทีส่ า� คัญ ยังมียอดวิวในยูทบู สูงถึงกว่า 200 ล้านวิว ซึง่ นอกจากเพลงฮิตทีว่ า่ แล้ว ในอัลบัม้ นีย้ งั เต็มไปด้วย เพลงจังหวะสนุกๆ ชวนลุกขึ้นมาแดนซ์กันแบบเบาๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง Take It Easy on Me, Get in My Way หรือ Give It 2 U ขณะที่เพลงจังหวะช้าๆ ชวนซึ้งก็โดดเด่นไม่ใช่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะ For the Rest of My Life หรือ The Good Life เป็นเจ้าของอัลบัม้ นีไ้ ด้ทรี่ า้ นซีดชี นั้ น�า หรือดาวน์โหลดได้ใน iTunes Store

Oshin

“เรื่ อ งราวของโอชิ น เป็นเหมือนกับบันทึกหน้า หนึ่งในประวัติศาสตร์ของ คนญี่ปุ่นในเรื่องของการต่อสูก้ บั ความยากล�าบากว่า เขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง ถ้าเราเทียบเส้นชีวิตของ โอชิน จะเห็นว่าเกิดขึน้ พร้อม กับการเข้าสูศ่ ตวรรษที ่ 20 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาที่ โ ลกมี สงคราม ท�าให้ชว่ งวัยเด็ก และวั ย สาวของโอชิ น มี ความโลดโผนมาก ส่วน ความแตกต่างของ โอชิน ภาคละครทีวีที่โด่งดังมาก กับเวอร์ชนั ภาพยนตร์นกี้ ค็ อื แววตาของเด็กทีแ่ สดงเป็น โอชินของเก่าจะสือ่ ถึงความรู้สึกยอมจ�านนต่อผู้อื่นได้ สนิทใจกว่า แต่สา� หรับคนนี้ แววตาของโอชินจะแสดงถึง ความเป็นนักสู้ และฉาก อารมณ์ต่างๆ ก็สามารถ บีบคัน้ หัวใจของใครหลายๆ คนให้ร ้อ งไห้ อ อกมาได้ ” เข้าฉายแล้ววันนี ้ เฉพาะเฮาส์ อาร์ซเี อ, SF เทอร์มนิ อล 21, เซ็นทรัล พระราม 9 และ เซ็นทรัลเวิลด์ เลื อ กให้ โ ดย : มโนธรรม เทียมเที ย บรั ต น์ นั ก วิ จ ารณ์ ภาพยนตร์

ACCESSORY

Philip Stein Fruitz Collection

Philip Stein (ฟิลลิป สไตน์) เปิดตัวนาฬิการุ่น Fruitz Collection (ฟรุตส์ คอลเล็กชัน) เพื่อเอาใจคนรักแฟชั่น ความทันสมัย และ ความสนุก โดยยังคงอยู่ภายใต้แนวคิด ‘Live in Tune’ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพและเชื่อมั่นในแนวคิดแห่ง ความสมดุล ด้วยเทคโนโลยี Natural Frequency หรือคลื่นพลังงานความถี่จากธรรมชาติ ที่มีอยู่ในนาฬิกาฟิลลิป สไตน์ ทุกรุ่น จะช่วย ปรับสมดุลทัง้ ทางร่างกายและจิตใจให้ผสู้ วมใส่รสู้ กึ ผ่อนคลาย มีสมาธิขนึ้ และนอนหลับได้ด ี พบกับนาฬิกา Philip Stein Fruitz Collection ได้ที่ชั้น 3 แผนกนาฬิกา ห้างเซ็นทรัล ชิดลม ราคา 13,500-14,500 บาท

FESTIVAL

Farm Festival on the Hill

เตรียมตัวกันพร้อม หรือยังส�าหรับการไปยืนรับ ลมหนาวแรกของปีน ี้ แต่ถา้ ใครยั ง ไม่ รู ้ ว ่ า จะไปสู ด อากาศสดชื่นแบบเย็นใจ กันทีไ่ หน เราแนะน�าให้ไป เทีย่ วทีง่ าน ฟาร์ม เฟสติวลั ออน เดอะ ฮิล ทีจ่ งั หวัด เชียงรายกัน โดยกิจกรรม ในครั้ ง นี้ น อกจากจะได้ เลือกชิมผลไม้สดๆ ส่งตรง จากไร่อย่างเมลอน สตรอเบอรี พุทรา หรือมัลเบอรี แล้ว ยังมีกจิ กรรมสนุกๆ ให้ เราได้รว่ มแจมกัน ไม่วา่ จะ เป็นชมการแข่งขันจักรยาน เ สื อ ภู เ ข า ชิ ง แ ช ม ป ์ ประเทศไทย ลานยิงธนู จ�าลอง หรือลอยกระทง กลางทะเลดาว เป็นต้น พร้ อ มชมคอนเสิ ร ์ ต จาก นักร้องชือ่ ดังอย่าง แสตมป์ อภิวชั ร์, บุรนิ ทร์ บุญวิสทุ ธิ,์ ปาล์มมี, วัชราวลี, ลุลา, เจ็ ท เซ็ ต เตอร์ , มายด์ , ปู พงษ์ สิ ท ธิ์ และ เต้ ภูริต แบบใกล้ชิด ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิล จัดขึน้ ระหว่างวันที ่ 13-17 พฤศจิกายน ทีส่ งิ ห์ ปาร์ก เชียงราย ตัง้ แต่เวลา 11.0022.00 น. รายละเอียด เพิม่ เติม www.boonrawdfarm.com/farmfest

BOOK

กลางวันตื่น กลางคืนฝัน

หลังได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากหนังสือเล่มแรก ตืน่ จนเช้า วิภว์ บูรพาเดชะ นักเขียน และบรรณาธิการมืออาชีพแห่งนิตยสาร happening ก็กลับมาอีกครัง้ พร้อมกับหนังสือรวมบทความคัดสรรเล่มที ่ 2 ในชีวติ ของเขา โดย กลางวันตืน่ กลางคืนฝัน เล่มนี ้ เป็นการรวมเอาบทบรรณาธิการและบทความทีเ่ ขาเคยเขียนให้กบั นิตยสารต่างๆ ในรอบ 6 ปี มาเรียงร้อยต่อเนือ่ งกัน กลายเป็นบทบันทึกของคนท�าหนังสือรุน่ ใหม่ทสี่ ะท้อนมุมมองในฐานะคนท�าหนังสือ และมุมมองด้านธุรกิจนิตยสาร นอกจากนีย้ งั บอกเล่าข่าวสารทีน่ า่ คิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นในมุมมองของนักคิด โดยใช้รปู แบบการเขียนทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่การเขียนความเรียงเล่าเหตุการณ์ ทีน่ า่ สนใจ ไปจนถึงการเขียนเรือ่ งแต่งแบบวรรณกรรม เหมาะส�าหรับคนทีส่ นใจท�างานด้านขีดๆ เขียนๆ และคนทีช่ อบอ่านความคิดเห็นของนักคิดรุน่ ใหม่


25

HOTEL

U Sunsuri Phuket

พอเข้าช่วงปลายปีทไี ร บรรยากาศแห่ง การพักผ่อนก็เริม่ ย่างกรายเข้ามาทุกที ดังนัน้ ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้เตรียมตัวกัน เสียแต่เนิน่ ๆ และถ้าใครทีต่ งั้ ใจจะไปพักผ่อน ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต เรามีโรงแรมสวยๆ บรรยากาศ ดีๆ มาฝาก กับ ยูสนั ติส์ รุ ยิ ์ ภูเก็ต ตัง้ อยูใ่ กล้ หาดในหาน จังหวัดภูเก็ต มีห้องรองรับ หลากหลายแบบ จะมาเป็นครอบครัวหรือ เป็นคู่ก็เหมาะ พร้อมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต ไร้สาย ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สนามเด็กเล่น สระว่ายน�า้ หรือจักรยานส�าหรับปัน่ เทีย่ วชม รอบโรงแรมแบบฟรีๆ เขาก็เตรียมเอาไว้ให้ เข้าไปดูรายละเอียดได้ท ี่ www.uhotelsresorts. com/usunsuriphuket/

COSMETIC

Crabtree & Evelyn - Verbena & Lavender de Provence Collection จากฤดูรอ้ นอันแสนสดชืน่ สวยงามของโปรวองซ์ กลายมาเป็นแรงบันดาลใจแห่งความหอมอันเป็น เอกลักษณ์ของ Verbena & Lavender de Provence Collection ทีน่ า� เวอร์บนี า พืชตระกูลมะนาวของฝรัง่ เศส มาผสมผสานกับน�า้ มันลาเวนเดอร์ ไม้สน อ�าพัน และถัว่ ทองก้า จนได้กลิน่ หอมสดชืน่ ราวกับก�าลังเริงร่า กลางแดดในทุง่ ดอกไม้สวย ซึง่ คอลเล็กชันนีป้ ระกอบไปด้วย สเปรย์โคโลญ กลิน่ เบาสบาย, ครีมอาบน�า้ ที่จะช่วยเพิ่มความนุ่มและชุ่มชื่นให้กับผิว, บอดี้โลชั่นเนื้อเบาที่จะมอบสัมผัสนุ่มลื่นให้กับผิวพรรณ รวมถึงครีมบ�ารุงผิวมือ และสบู่ก้อนบ�ารุงผิวอย่างอ่อนโยน พบกับคอลเล็กชันใหม่นี้ได้ท ี่ Crabtree & Evelyn ทัง้ 7 สาขา ได้แก่ เอ็มโพเรียม ชัน้ 2, สยามพารากอน ชัน้ G, เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 2, พาราไดซ์ พาร์ค ชัน้ 1, เซ็นทรัลปิน่ เกล้า ชัน้ 2, เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน้ 2 และเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 2

PRODUCT

Moigus MOI JUICE

APPLICATION แบตเตอรีพ่ กพาส�าหรับชาร์จสมาร์ตโฟน กลายเป็นอุปกรณ์จ�าเป็นของคนยุคนี้ที่ต้อง มีติดตัวไว้ ดังนั้น เราจึงเห็นพาวเวอร์แบงก์ วางขายอยู่เต็มไปหมด แต่ความพิเศษของ Moigus MOI JUICE ตัวนี้ นอกจากจะเติมไฟ ให้กับโทรศัพท์ของคุณอย่างเต็มถัง (และ หลายรอบ) ยังสามารถใช้เป็นตัวอ่านแฟลชไดรฟ์ เพื่อโอนถ่ายข้อมูลในตัวแฟลชไดรฟ์ไปยัง สมาร์ตโฟนทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ได้ทนั ที หรือระหว่างทีเ่ ติมพลังงานผ่านเครือ่ ง คอมพิวเตอร์ ภายในตัวเครื่องมีวงจรส�าหรับ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมทัง้ สามารถค�านวณ การจ่ ายไฟให้ กับ อุป กรณ์ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง เหมาะสม เช่น ถ้าใช้งานขณะก�าลังชาร์จ ตั ว เครื่ อ งก็ จ ะปล่ อ ยไฟให้ ม ากหน่ อ ยเพื่ อ รองรับการใช้งาน เป็นต้น Moigus MOI JUICE มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี หาซื้อได้แล้วที ่ iStudio เจมาร์ท และร้านไอทีชั้นน�าทั่วไป สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่โทร. 0-2272-5830-31

GIVE

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงระบบ ให้เกิดการสร้างความรูแ้ ละแปลงความรูต้ า่ งๆ มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ของระบบยาและระบบ สุขภาพ ด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการตัดสินใจนโยบายยาและการใช้ยาอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู ้ มีผลงาน เช่น เว็บไซต์ยากับคุณ ส�าหรับสืบค้นและบริการข้อมูลด้านยาและสุขภาพ โดยทางทีมงานต้องการก�าลังสนับสนุนจาก ผู้ทเี่ ห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ความรู้เรือ่ งยา สามารถบริจาคได้ทธี่ นาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นจูรี เดอะมูฟวี พลาซ่า ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 208-216683-2 เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.yaandyou.net

Read for the Blind

“อยากจะแนะน�า แอพพลิ เ คชั น นี้ ใ ห้ ทุกคนได้รจู้ กั จริงๆ เพราะเป็นแอพฯ ส�าหรับ สร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ซึง่ วิธใี ช้แอพฯ ก็งา่ ยมากๆ แค่หยิบ หนังสือสักเล่มที่เราสนใจมาอ่านออกเสียง จากนัน้ ระบบจะท�าการประมวลออกมาเป็น รูปเล่มเพื่อให้คนตาบอดสามารถเข้ามาฟัง หนังสือทีเ่ ราอ่านได้ ขณะทีเ่ มือ่ ก่อนถ้าอยาก จะอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง เราอาจจะ ต้องเดินทางไปทีศ่ นู ย์เพือ่ จะเข้าไปอัดเสียง แต่แอพฯ นี้จะท�าให้การสร้างหนังสือเสียง เป็นเรือ่ งสะดวกขึน้ ทีส่ า� คัญคือไม่ตอ้ งอ่าน จบในรวดเดียว สามารถทยอยอ่านได้เรือ่ ยๆ หรือใครจะแบ่งกับเพื่อนแล้วอ่านคนละบท ก็เก๋ไปอีกแบบ นอกจากจะช่วยเปิดโลกกว้าง ให้คนตาบอดได้รับรู้ผ่านหนังสือเสียงแล้ว ยังเป็นการท�าให้เขาได้รบั รูด้ ว้ ยว่าเขาไม่ได้อยู่ ในโลกนี้คนเดียว และยังมีคนอีกมากมาย ที่ พ ร้ อ มจะท� า อะไรบางอย่ า งเพื่ อ เขา” ดาวน์โหลดได้ทงั้ ในสมาร์ตโฟน และแทบเล็ต ในระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์ เลือกให้โดย : ‘นุ่น’ - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดง


28

SHOPPING!

สเวตเตอร์คอเต่า จาก Burton

แจ๊กเก็ตปกขนแกะ จาก Wrangler

เสื้อกันหนาวพับคอ จาก GAP

ผ้าพันคอไหมพรม จาก Topman หมวกไหมพรม จาก Carhartt ถุงมือไหมพรม จาก Topman

สเวตเตอร์ จาก Burton

เดือนตุลาคมเพิง่ ผ่านพ้นไป ลมหนาวก�าลังย่างกรายมาเยือน วันนีเ้ ราเลือกไอเท็ม กันหนาวส�าหรับหนุ่มๆ ทั้งแจ๊กเก็ต เสื้อมีฮู้ด หรือสเวตเตอร์เท่ๆ จนถึงหมวก ถุงมือ ผ้าพันคอ และกระเป๋า ถึงแม้เมืองไทยบ้านเราจะไม่ได้หนาวถึงขนาดหิมะตก แต่ชอ้ ปเอาไว้ เตรียมตัวไปตะลุยเมืองหนาวกันในวันหยุดพักผ่อนก็น่าจะดีไม่น้อย เสื้อกันหนาวมีฮู้ด จาก GAP

เป้สะพายหลัง จาก Carhartt

กระเป๋าเป้ จาก Ermenegildo Zegna

WHERE Burton ที่เซ็นทรัล บางนา Carhartt ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ Ermenegildo Zegna ที่สยามพารากอน, เซ็นทรัล ชิดลม และเกษรพลาซ่า Topman ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ชิดลม และเซ็นทรัล ลาดพร้าว GAP และ Wrangler ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป

กางเกงยีนส์ จาก GAP

รองเท้า จาก Burton

เป้สะพายหลัง จาก Carhartt


CALENDAR

32

FRI

MON

TUE

WED

THU

On the Tightrope

On the Beaten Track

HYH Mini Festival

a day BIKE FEST

เชิญชมการแสดงเต้น ร่วมสมัย ‘On the Tightrope’ นาฏลี ล าบนเส้ น เชื อ ก งานท้าทายชิ้นใหม่ของ จิตติ ชมพี ที่ผสมผสาน เสี ย งดนตรี ข องหลาย ชนชาติเข้ากับนาฏลีลา ร่วมสมัยอันน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ วันนี้ และ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.30 น. ณ ส ถ า บั น คึ ก ฤ ท ธิ์ ซ.งามดูพลี ส�ารองที่นั่ง โทร. 08-1814-3304

นิทรรศการภาพถ่าย ‘บนเส้นทางการพัฒนา’ โดย โอลิวิเยร์ เอวราด์ และ ประสิ ท ธิ์ ลี ป รี ช า รวบรวมภาพถ่ า ยกว่ า กึ่ ง ศตววรษของการเปลี่ย นแปลงวิถีชีวิต คน บนที่ สู ง ในประเทศไทย โดยขั บ เน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง เอกลักษณ์ของคนบนทีส่ งู วันนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2556 ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ โทร. 0-2670-4231

ออกมาปาร์ ตี้ กั น ใน ‘HYH Mini Festival’ การแสดงดนตรีของวงอินดี้ จากต่างประเทศ พบกับ Wild Nothing จากนิวยอร์ก, Veronica Falls จาก ลอนดอน, Last Dinosaurs จากออสเตรเลีย ร่วมด้วย Part Time Musicians ของไทย วันนี ้ ณ Voice Space ถ.วิ ภ าวดี รั ง สิ ต รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที ่ www.facebook.com/ HaveYouHeard.Live

เทศกาลทีค่ รบเครือ่ ง ทุกเรือ่ งจักรยาน ‘a day BIKE FEST’ พบกับกิจกรรมดีๆ เพื่ อ คนรั ก การปั ่ น โดยเฉพาะ อาทิ โซนโชว์ จั ก รยาน ขายจั ก รยาน และอะไหล่วินเทจ, ทริป จั ก รยาน, บู ธ สอนซ่ อ ม แ ล ะ ดู แ ล จั ก ร ย า น , คอนเสิรต์ จากศิลปินชัน้ น�า ฯลฯ วันนีถ้ งึ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ชั้น 2-3 สถานี รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

available now! $ 1.99

Drums & Voices

ค อ น เ สิ ร ์ ต ที่ ร ว ม นั ก ดนตรี แ นวพื้ น เมื อ ง จาก 7 ประเทศ - เวียดนาม กัมพูชา พม่า ไทย ลาว บรู ไ น และญี่ ปุ ่ น กั บ ดนตรีทสี่ ร้างสรรค์ขนึ้ เป็น พิเศษ ไม่วา่ จะเป็นจังหวะ เพอร์คสั ชัน ไปจนถึงเสียง ขับร้องที่จะท�าให้คุณรู้สึก ราวกั บ ต้ อ งมนต์ ส ะกด ชมฟรี วันนี ้ เวลา 19.00 น. ณ โรงละครแห่ ง ชาติ ส�ารองที่นั่ง โทร. 0-22608560-4

2 3 SAT

SUN

Flick Fun Fest Music Festival Vol.1

คุณพระช่วย ส�ำแดงสด 4

มาสนุ ก แบบไร้ ขี ด จ�ากัดบนหาดทรายสีขาว ของหาดแม่รา� พึง จ.ระยอง กับ ‘Flick Fun Fest Music Festival Vol.1 ตอนสายลม เสี ย งเพลง ครื้ น เครง ริ ม หาด’ พบกั บ ศิ ล ปิ น มากมาย อาทิ สิ ง โต น�าโชค, วัชราวลี, สครับบ์, ส้ม อมรา, โจอี้ บอย ฯลฯ วั น นี้ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ริมทะเล หาดแม่ร�าพึง จ.ระยอง จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์

คอนเสิรต์ ‘คุณพระช่วย ส�าแดงสด 4 รวมแผ่นดิน’ รวมความสนุกสนานรืน่ เริง ของทุกภาค ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ไว้บนเวทีเดียว อิม่ เอมไปกับบทเพลงจาก ต้อย เศรษฐา, วินยั พันธุรกั ษ์, หนิม AF5, เก่ง ธชย ฯลฯ พร้อมเฮฮาไปกับ 3 น้า จ� า อวดคุ ณ พระ วั น นี้ วันสุดท้าย รอบการแสดง 14.00 น. และ 19.30 น. ณ โ ร ง ล ะ ค ร อั ก ษ ร า คิงเพาเวอร์ จ�าหน่ายบัตร ทีไ่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์


34

HOME WHERE THE LIGHT IS เรื่อง : ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ใครจะรูว้ า่ ณ คอนโดมิเนียมอายุมากท้ายซอย แห่งหนึ่ง จะมีห้องเก๋ๆ สุดทันสมัยแอบซ่อนอยู่ ห้องทีว่ า่ นีเ้ ป็นโฮมออฟฟิศของ ‘กัก๊ ’ - สิรศิ กั ดิ์ พิทกั ษ์ Lighting Designer ยอดฝีมือของเมืองไทย ที่อยู่ใน บรรยากาศที่โปร่งโล่ง เรียบง่าย สบายตาเป็นที่สุด สิริศักดิ์ต้องการให้โฮมออฟฟิศของเขาดูเป็น รีสอร์ตหน่อยๆ จึงได้วางสเปซในห้องใหม่ทั้งหมด ซึ่ ง จุ ด เด่ น ของห้ อ งนี้ คื อ ตั้ ง อยู ่ ใ นมุ ม ดี ที่ สุ ด ของ คอนโดมิเนียม สามารถมองเห็นวิวตั้งแต่ทองหล่อ สุขุมวิท จนถึงอโศก โดยที่ไม่มีตึกบังเลย เขาจึง ออกแบบพืน้ ทีใ่ ห้มองเห็นวิวได้ในมุมกว้าง ซึง่ ท�าให้ ห้องนี้ได้รับลมธรรมชาติอย่างเต็มที่ ในฐานะ Lighting Designer สิริศักดิ์ยังค�านึงถึง ทิศทางของแสงเป็นส�าคัญด้วย โดยบอกว่า “ห้ อ งนี้ ไ ด้ รั บ แสงทั้ ง จากทิ ศ ตะวั น ออกและ ตะวันตก เราก็วางแปลนห้องให้รับกับแสงในแต่ละ ช่วงวันด้วย อย่างห้องนอนเราจะจัดไว้ทางทิศตะวันออก” และเพื่ออยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ บ้านนี้จึงมีห้องอาบน�า้ แบบเอาต์ดอร์ทใี่ ช้แผ่นผนังไม้รปู ตารางเป็น บานสไลด์ส�าหรับบังตา ใกล้ๆ กันมี green wall เป็นพื้นที่สีเขียวตรงระเบียงหน้าบ้าน “เรารูส้ กึ ว่าผนังมันว่าง แล้วก็มที อ่ น�า้ ทิง้ แอร์อยู่ ตรงนี้ กับคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นส่วน ทีร่ กตาไม่อยากให้เห็น ก็เลยปลูกต้นไม้บงั ไว้ ให้บา้ น เข้ากับธรรมชาติที่สุด” หลังจากชืน่ ชมความโปร่งโล่งสบายในโซนเอาต์ดอร์ แล้ว เมือ่ เดินเข้าไปในโซนอินดอร์ อย่างแรกทีส่ ะดุดตา คือโคมไฟที่ท�าจากโครงลวดเหล็ก ดัดเป็นรูปทรง แปลกตา ดูทันสมัย สิริศักดิ์บอกกับเราว่า โคมไฟ ชุดนี้ รวมทัง้ เฟอร์นเิ จอร์ตา่ งๆ ในบ้าน เขาและเพือ่ นๆ ช่วยกันออกแบบกันเองทั้งหมด จึงได้ของที่ถูกใจ และไม่ซ�้าใคร เรารูส้ กึ ได้วา่ บ้านหลังนีด้ ไู ม่มอี ะไรมาก แต่กไ็ ม่ขาด อะไรไปเลย นั่นเป็นเพราะเจ้าของบ้านไม่ชอบให้มี ของตกแต่งมากเกินไป สิง่ ทีป่ ระดับอยูท่ ผี่ นังด้านใน จึงไม่ใช่อะไรอืน่ นอกจากอุปกรณ์ทา� อาหารทัง้ หลาย

เนือ่ งจากเขาเองเป็นคนชอบท�าอาหาร ก่อนจากกัน สิริศักดิ์ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “ความสุขในการอยู่บ้านของผมคือ การได้อยู่ ในที่เดิมๆ แต่ไม่รู้สึกเบื่อเลย แล้วมันเป็นที่ที่เรา สร้างสรรค์งานได้ ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นที่ ที่รู้สึกปลอดภัย สามารถใช้แฮงก์เอาต์ปาร์ตี้กับ เพื่อนได้ รับแขกได้” ได้ฟงั อย่างนัน้ แล้วเราก็เห็นด้วยเลยว่า โฮมออฟฟิศ แห่งนีต้ อบโจทย์ทกุ ด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียว

อาหารจานโปรดที่มักท�าเอง - อาหารประเภทอบ ไก่อบ มักกะโรนีอบชีส หรือประเภทพาสต้า ต้นไม้ที่ชอบปลูก - ไม้ใบต่างๆ เช่น เฟิร์น พลูด่าง วงดนตรีโปรด - วงดนตรีสี่พี่น้องชาวไอริช ชื่อ The Corrs กลิ่นหอมที่โปรดปราน - กลิ่นธรรมชาติ โดยเฉพาะตะไคร้หอม ของที่มักซื้อมาประดับในบ้าน - ดอกไม้สีขาว สิ่งมีชีวิตร่วมบ้าน - นกสองสามครอบครัวทีม่ าท�ารังบนต้นไม้ ข้างหน้าต่าง


HEALTH

39

HEALTH TIPS

FOODS FOR BEAUTY AND BETTER HEALTH

ที่ผ่านมาเราเคยน�าเสนอผักและผลไม้นานาชนิดเพื่อสู้ภัยโรคร้าย และพืชผลอีกมากมายที่มีส่วนช่วยให้คุณเปล่งประกายความงาม ยิง่ กว่าเคย แต่ในวันนีค้ วามพิเศษของผลผลิตจากธรรมชาติทเี่ ราน�าเสนอ คือผักและผลไม้ที่ให้ประโยชน์แก่คุณแบบดับเบิ้ลทั้งเรื่องความงาม และสุขภาพแบบเน้นๆ

56

• สตรอเบอรี ส�าหรับประโยชน์ด้านความสวยความงามคือ ช่วยให้ฟนั แข็งแรงและดูดอี ยูเ่ สมอ เนือ่ งจากสตรอเบอรีเป็นผลไม้ ที่มีสารโพลีฟีนอลสูง สามารถช่วยขจัดคราบพลักและต่อสู้กับ แบคทีเรียซึง่ เป็นสาเหตุของฟันผุได้ ส่วนคุณประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ร่างกายจากผลสตรอเบอรีก็คือ ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ อย่างดี โดยมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่า การที่ ผู้หญิงอายุ 25-42 ปี ทานสตรอเบอรีครั้งละครึ่งถ้วย อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นประจ�า สามารถยืดอายุของผู้นั้นได้ราว 18 ปีเลยทีเดียว • ชาเขียว ส�าหรับหนุ่มสาวที่อยากให้ตัวเองดูดีไปถึงลมหายใจ ชาเชียวช่วยคุณได้ เพราะมีการศึกษาพบว่า ชาเขียวสามารถ ดับกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ ในลมหายใจของคุณได้จากการฆ่าเชือ้ แบคทีเรียถึง 7 ชนิดที่อาศัยอยู่ในช่องปากของคุณ นอกจากนี้ ชาเขียวยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถลดอาการ อักเสบต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายได้ แถมยังช่วยผ่อนคลาย ความเครียดได้อกี ด้วย โดยมีการศึกษาจาก Texas Tech University Health Center พบว่า การดื่มชาเขียว 4-6 ถ้วยต่อวัน สามารถ ผ่อนคลายความกดดันและความเครียดของผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง อย่างได้ผล • เต้ า หู ้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากถั่ ว เหลื อ ง สาวๆ คนไหนกลั ว รอยเหีย่ วย่นบนใบหน้า ควรหาเต้าหูแ้ ละถัว่ เหลืองมาทานโดยด่วน เพราะสิง่ นีอ้ ดุ มไปด้วยคอลลาเจนซึง่ ช่วยให้ผวิ ของคุณเฟิรม์ ขึน้ ได้ ส่วนเรื่องคุณประโยชน์ต่อสุขภาพก็ยังมีอีกมากมาย โดยมีการศึกษาพบว่า การทานโปรตีนจากถั่วเหลือง 25 กรัม (เทียบเท่า เต้าหู้ 1.25 ถ้วย) สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี ต่อร่างกายได้ ที่มา : www.eatingwell.com

หนุ่มสาวคนไหนที่มีรูปร่างท้วม ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคเบาหวาน สามารถป้องกันตัวเองจากโรคร้ายดังกล่าวได้ด้วยวิธีธรรมชาติ นั่นคือการเติม ถั่ววอลนัตลงในมื้ออาหาร โดยนักวิจัยพบว่า ปริมาณที่ร่างกายจะได้ประโยชน์ จากการทานวอลนัตคือ ประมาณวันละ 56 กรัม หรือเกือบ 2 ออนซ์

HEALTH NEWS นักวิจัยเผย ควันรถยนต์ท�ำให้น�้ำหนัก เด็กแรกเกิดลดลง มีการศึกษาจากสหราชอาณาจักรพบว่า ทารกทีเ่ กิดจากหญิงตัง้ ครรภ์ซงึ่ อาศัย อยู่ในเขตที่มีมลพิษหรือการจราจรหนาแน่น มักจะมีสถิติน�้าหนักแรกเกิดและมี ขนาดศีรษะแรกเกิดน้อยกว่าปกติ โดยในการศึกษายังพบอีกว่า ทุกๆ ปริมาณมลพิษ ที่เพิ่มขึ้น 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะส่งผลกระทบให้น�้าหนักเด็กแรกเกิด ลดลง 18% ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้อธิบายว่า น�้าหนักเด็กแรกเกิดเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้อง ให้ความส�าคัญ เพราะมันคือตัวแปรที่สามารถคาดคะเนได้ว่าเด็กคนนั้นจะ สุขภาพดีหรือไม่เมือ่ เขาเติบโตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะขนาดของศีรษะซึง่ วัดได้ จากเส้นรอบวงของศีรษะ สามารถบ่งบอกถึงการพัฒนาของเส้นประสาทของ เด็กแต่ละคนได้ อย่างไรก็ตาม จากสถิตพิ บว่า 90% ของประชากรทัง้ หมดในยุโรป อาศัยอยู่ในบริเวณที่ได้สูดลมหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษอยู่เสมอ

ที่มา : www.theguardian.com


40

HEART

HEART TIPS

ON THE SPIRITUAL WAY

วิธีก้าวข้ามความทุกข์นั้นมีหลายแบบด้วยกัน สัปดาห์นี้เรามีอีกหนึ่ง แนวทางดีๆ จาก เอเลนา มิลเลอร์ นักเขียนและนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ที่สนใจปรัชญาเซนและศาสตร์ตะวันออก โดยเธอได้ประยุกต์เอาแนวคิด ที่ได้เรียนรูม้ าเป็นวิธกี ารในการเสริมสร้างพลังใจและจิตวิญญาณของตัวเอง ส�าหรับเราเองทีอ่ ยูใ่ นซีกโลกตะวันออกก็นา่ จะได้มองเห็นว่า ชาวตะวันตก เรียนรู้ปรัชญาหรือแนวคิดจากภูมิภาคของเราอย่างไร ซึ่งนั่นอาจจะเป็น สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจนเราไม่ได้มองให้ชัดมาก่อน

• Turn straw into gold. นั่นก็คือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพราะบางครั้ ง ความทุ ก ข์ ที่ ใ หญ่ ห ลวงก็ อ าจกลายเป็ น โอกาส เรียนรู้ครั้งส�าคัญได้ อย่างน้อยเราก็ได้รับบทเรียน รู้จักการอดทน และแข็งแรงขึ้น • See everyone as your Buddha. ในที่นี้คือการให้ผู้คน ทีไ่ ด้พบเจอเป็นเหมือนครูทจี่ ะสอนให้คณ ุ เรียนรูช้ วี ติ หรือรูจ้ กั ตัวเอง ได้มากขึน้ แม้จะต้องเจอกับคนทีแ่ สดงนิสยั ทีเ่ ราไม่ชอบ อย่างน้อย เราก็ได้เรียนรู้ว่านิสัยแบบนั้นไม่ดี และเราเองก็ไม่ควรท�าแบบนั้น เช่นกัน • Recognize the difference between pain and suffering. ปรัชญาตะวันออกข้อหนึ่งกล่าวไว้ว่า แท้จริงแล้วความเจ็บปวด กับความทุกข์เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน เพราะความเจ็บปวด เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความทุกข์นั้นหลีกเลี่ยงได้ เพียงแต่เรา มักจะจมอยู่กับความทุกข์นานเกินไป เช่น การเลิกรากับคนรักนั้น เป็นความเจ็บปวด แต่การคิดว่าจะไม่สามารถรักใครได้ใหม่อีก นั้นคือความทุกข์ • Do something you’re afraid of everyday. ในการจะท�า สิ่งที่ต่างออกไปจากเดิม เราจะต้องกล้าท�าแม้ว่าเราจะกลัวสิ่งนั้น นั่นคือการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไม่เคยลองท�ามาก่อน ยิ่งท�าสิ่งที่เคยกลัวมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเก่งในด้านนั้นมากขึ้น เท่านั้น และในที่สุดความกลัวของคุณก็จะหายไป • Set a daily intention. การตัง้ ความตัง้ ใจในแต่ละวันเป็นสิง่ ทีด่ ี กับชีวิต คุณลองถามตัวเองในทุกๆ เช้าว่า ในวันนี้คุณอยากจะท�า อะไร หรืออยากมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร หลังจากได้ค�าตอบ คุณก็ลองตั้งสติพร้อมทั้งวางแผนวิธีการไว้คร่าวๆ หลังจากนั้น เมือ่ เจอเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด คุณก็สามารถมีสติและท�าตามสิง่ ที่ ตั้งเอาไว้ได้ ที่มา : www.zenpsychiatry.com

A TRIP OF HAPPINESS

ช่วงวันหยุดสิ้นปีใกล้จะมาถึงแล้ว ใครหลายคนคงก�าลังวางแผนจะไปเที่ยว ต่างจังหวัดกันให้สนุกส่งท้ายปี ซึง่ น่าจะดี ถ้าการท่องเที่ยวของคุณจะเป็นโอกาสใน การมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศ ด้วยการน�าของเล่นติดไม้ตดิ มือไปฝากเด็กๆ เหล่านัน้ โดยเป็นของเล่นจากกลุม่ Mommade toys (โครงการผลิตของเล่นเพือ่ เด็กพิเศษ โดยแม่ของพวกเขาเอง) ที่ได้จัดกิจกรรม ‘ทอยส์เทีย่ วไทย’ เพือ่ ส่งมอบของเล่นให้กบั เด็กตามจังหวัดต่างๆ ด้วยความเชือ่ ว่างานนี้ จะสร้างสุขกันได้ถว้ นหน้าทัง้ ผูใ้ ห้ ผูส้ ง่ มอบ และผู้รับได้เป็นอย่างดี ท�าให้ทริปสิ้นปี ของคุณกลายเป็นความประทับใจ ทีน่ อกจาก จะได้ไปชมวิวสวยๆ แล้วก็ยงั ได้เห็นรอยยิม้ สวยๆ ของเด็กๆ อีกด้วย ส�าหรับใครทีส่ นใจ ร่วมกิจกรรมสามารถไปรับของเล่นได้ใน วันอาทิตย์ที่ 17 และเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ที่บริษัทแปลนทอยส์ ถนนสาทร ซอย 10 และสามารถไปลงชือ่ พร้อมแจ้งพิกดั สถานที่ ท่องเทีย่ วของตัวเองได้ที่ www.facebook.com/ mommadetoys

“ยิ่งเรียบง่าย ยิ่งใกล้ความสุข ยิ่งเรื่องมาก ยิ่งยากจะพบความสุข” ว. วชิรเมธี

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่สินค้าจาก ‘แอปเปิ้ล’ ครองใจผู้ใช้ทั่วโลก ซึ่งนอกจากฟังก์ชันการใช้งานแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ท�าให้แอปเปิ้ลมีความโดดเด่นต่างจากแบรนด์อื่นๆ ก็คือรูปลักษณ์ ที่เรียบง่าย สวยงาม และทันสมัย อันเป็นผลงานของ โจนำธำน ไอฟ์ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เป็นหัวหน้าทีมออกแบบที่นับว่าเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส�าเร็จ ที่สุดในโลก Name : Jonathan Paul Ive Nationality : British Born : 27 February 1967 Age : 46

“There’s no learning without trying lots of ideas and failing lots of times.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://designmuseum.org/design/jonathan-ive

• ไอฟ์เกิดและเติบโตในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เขาชอบ การวาดเขียนและออกแบบตัง้ แต่เด็ก โดยได้รบั แรงบันดาลใจจากพ่อ ทีเ่ ป็นนักออกแบบเครือ่ งเงิน ไอฟ์จบการศึกษาจากวอลตันไฮสกูล และ เรียนต่อด้านการออกแบบอุตสาหกรรมทีว่ ทิ ยาลัยนิวคาสเซิลโพลีเทคนิค เขาสนใจงานออกแบบทีห่ ลากหลายมาก แต่ในทีส่ ดุ ก็ตดั สินใจมุง่ ไปที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งตรงกับความชอบของเขามาก • เมือ่ เรียนจบในปี ค.ศ. 1989 ไอฟ์กเ็ ข้าท�างานทีบ่ ริษทั แทงเจอรีน ดีไซน์ แต่ปรากฏว่าลูกค้าในอังกฤษไม่คอ่ ยให้ความสนใจงานของเขามากนัก เขาจึงเริ่มต้นมองหางานใหม่ จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้ย้ายไปอยู่ ที่เมืองซานฟรานซิสโก และเข้าร่วมทีมออกแบบของบริษัทแอปเปิ้ล ตามค�าชักชวนของ โรเบิรต์ บรันเนอร์ หัวหน้าทีมออกแบบในขณะนัน้ • หลังจากเริม่ ท�างานและมีผลงานในยุคแรกเด่นชัด เขาก็ได้รบั หน้าที่ แทนบรันเนอร์ในเวลาต่อมา แต่ในปี ค.ศ. 1996 แอปเปิล้ ต้องประสบ ปัญหาหนัก ไอฟ์ที่ขณะนั้นอายุ 29 ปี ต้องพบกับการตัดรายจ่าย และถูกยกเลิกการใช้เครือ่ งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการจ�าลองออกแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท�าให้ผลงานของเขาออกมาไม่ดีนัก กล่าวได้ว่า

ขณะนั้นชีวิตการท�างานของไอฟ์ก�าลังอยู่ในช่วงขาลงอย่างแท้จริง • ในปี ค.ศ.1997 สตีฟ จ๊อบส์ ได้กลับมาบริหารบริษทั แอปเปิล้ อีกครัง้ และได้รอื้ ระบบใหม่ทงั้ หมด ทัง้ ยังประกาศเฟ้นหานักออกแบบระดับโลก มาท�างานให้กบั แอปเปิล้ แต่สดุ ท้ายเมือ่ ได้เห็นผลงานเก่าๆ ของไอฟ์ แล้ว จ๊อบส์ก็ตัดสินใจเลือกให้ไอฟ์ท�างานกับแอปเปิ้ลต่อไป • ไอฟ์ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้การบริหารแบบใหม่ และมีผลงาน ทีไ่ ด้พลิกโฉมวงการพีซี นัน่ คือการออกแบบ iMac รุน่ แรก ทีต่ วั เครือ่ ง เป็นพลาสติกใสสีฟ้าเข้ม ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 แอปเปิ้ลก็ได้เปิดตัว คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ท�าจากไทเทเนียม และไอพอดรุ่นแรก ที่กลายเป็นรูปลักษณ์ต้นแบบของเครื่องเล่นเพลงในเวลาต่อมา • จนถึงปัจจุบนั ไอฟ์มผี ลงานออกแบบมากมายทีต่ ดิ ตาตรึงใจสาวก แอปเปิ้ลทั้งหลาย ทั้งเครื่อง iMac, Mac mini, iPod nano, Macbook ฯลฯ รวมถึงออกแบบรูปลักษณ์ของระบบปฏิบัติการ iOS7 อีกด้วย โดยผลงานทัง้ หมดเขาได้ทา� งานประสานกับหัวหน้าอย่าง สตีฟ จ๊อบส์ และลูกน้องในทีมออกแบบได้เป็นอย่างดี


ALL ABOUT BIZ

44

BIZ IDEA

BIZ LIFE

WORK FROM THE HEART

ดอกเตอร์ สายศิริ ศิริวิริยะกุล

ผูอ้ ำ� นวยกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์และกำรสือ่ สำรองค์กร บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูกำร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) ผูผ้ ลิต และจ�ำหน่ำย น�้ำตำล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จำกน�้ำตำลแบบครบวงจร เช่น เยือ่ กระดำษฟอกขำวจำกชำนอ้อย โรงงำนเอทำนอลจำกกำกน�ำ้ ตำล และโรงไฟฟ้ำชีวมวลจำกชำนอ้อย ด้วยควำมเอำใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่ำงมั่นคงยั่งยืน

• เมื่อได้เข้ามาท�างานอย่างเต็มตัว ท�าให้เรารู้ว่าการท�าธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ไม่ได้มีแค่เรื่องของกระบวนการผลิตเพียงอย่างเดียว ยังมีทั้งเรื่องของคน การจัดการบริหารเครือ่ งจักร และความซับซ้อนเกีย่ วกับการติดต่อประสานงาน ต่างๆ ให้เราต้องเรียนรู้อีกมาก • การท�างานร่วมกับคนจ�านวนมาก เราต้องพยายามท�าความเข้าใจ และไม่ให้ ตัวเองมีอคติกบั ใครหรือเรือ่ งใดๆ ไม่อย่างนัน้ คุณจะไม่รวู้ า่ โลกของการท�างานนัน้ กว้างใหญ่เพียงไหน • โจทย์ที่ยากของเราคือ การเป็นคนที่วัยวุฒิยังน้อย แต่ต้องเข้ามารับหน้าที่ เป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารองค์กร ดังนั้น ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต้องมีอยู่แล้ว โดยเฉพาะความคาดหวัง จากผู้ ใ หญ่ และคนที่ม องว่ า เรายัง อายุน้ อ ยอยู ่ จะสามารถท�างานได้หรือเปล่า • วิธรี บั มือกับความกดดันทีเ่ กิดขึน้ คือ ใช้หวั ใจในการท�างาน เราเชือ่ ว่าทุกอย่าง มีทางออก ขอเพียงแค่คิดบวก และรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร โดยแบ่งออกเป็น เป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะสั้น จากนั้น ก็ค่อยๆ ท�าให้ส�าเร็จไปทีละขั้น • ค�าสอนของที่บ้านที่เราจ�าขึ้นใจก็คือ จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ เราต้องรู้ก่อนว่า งานจริงๆ นัน้ เขาท�าอย่างไร และพนักงานท�างานอยูใ่ นสภาพแวดล้อมแบบไหน ถ้าเรารู้และเข้าใจความเป็นไปตรงนี้ ก็จะรู้ว่าถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นมาต้องจัดการ อย่างไร • เมื่อเข้าใจว่าคนท�างานต้องการอะไร นโยบายต่างๆ ของบริษัทที่ออกไป ก็คอื ตัวสะท้อนถึงสิง่ ทีเ่ ราได้ไปสัมผัสมาจริงๆ และพนักงานทุกคนก็จะพึงพอใจ กับสิ่งที่เรามอบให้แก่พวกเขา • เราเชื่อว่าทุกอย่างเดินได้ด้วยก�าลังใจ ถึงแม้จะเหนื่อยล้าจากการท�างาน หรือการปรับตัวกับบทบาทหน้าทีใ่ หม่กต็ าม ถ้าเราให้ก�าลังใจตัวเอง ให้กา� ลังใจ กับทีมงานและคนที่เราจะต้องท�างานด้วยกัน ก็จะไม่มีใครเกิดความท้อแท้ • ตั้ ง แต่ เ ด็ ก เราจะเห็ น ว่ า ทุ ก ครั้ ง ที่ ท างบ้ า นมี ป ั ญ หาเรื่ อ งการท� า ธุ ร กิ จ ครอบครัวของเราจะไม่คิดมาก และจะพยายามมองถึงเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น อย่างเช่น เวลามองคนก็เหมือนกับเรามองเหรียญซึ่งมีทั้งสองด้าน โลกนี้ ไม่ได้มแี ค่สขี าวหรือสีดา� ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราซึมซับมาตลอดก็คอื การเลือกทีจ่ ะมอง

ข้อดีของคนอื่น และไม่มานั่งซ�้าเติมตัวเองเมื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้ • ถึงจะถูกสอนมาว่าให้มองโลกในแง่ดี แต่กใ็ ช่วา่ เราจะละเลยด้านทีไ่ ม่ดใี นสิง่ ที่ มองอยู่ ซึง่ เราก็ตอ้ งจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง และไม่คดิ เข้าข้างตัวเอง ว่าท�าถูก ต้องใช้เหตุและผลในการเข้าแก้ไขปัญหา • วิธกี ารคัดกรองความคิดเห็นทีห่ ลากหลายคือ ใช้กฎเกณฑ์ของนโยบายบริษทั มาตั้งไว้เป็นกรอบแบบหลวมๆ เพื่อท�าให้เรามีหลักการในการคัดเลือกว่า ข้อเสนอไหนทีใ่ ช้ได้ ข้อเสนอไหนทีใ่ ช้ไม่ได้ หรือข้อเสนอไหนทีน่ า่ จะเอากลับไป ปรับปรุงอีกครั้ง โดยข้อเสนอที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเราเองก็ต้องชี้แจงให้ทุกคน เข้าใจด้วยว่าที่ไม่ผ่านนั้นเป็นเพราะอะไร • เมือ่ เราใช้หลักของเหตุและผล ดังนัน้ ไม่ว่าจะท�างานอะไรก็ตามก็จะเกิดเป็น ระบบ เป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมา แล้วเราก็จะรู้ว่าต้องท�างานอย่างไรให้ถูกทาง • เป้าหมายของเราคือ การเป็นผู้บริหารที่สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจทีมงาน ได้รบั ความรักและความไว้ใจจากทีมงานอย่างจริงใจ พร้อมกับการปรับภาพลักษณ์ ของบริษัทให้มีความทันสมัย มีบรรยากาศในการท� างานที่สนุกสนานขึ้น เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้อยากเข้ามาท�างานร่วมกับเรา • ถึงแม้จะมีการปรับเปลีย่ นสไตล์การท�างานในองค์กร แต่เราก็ไม่ทงิ้ วัฒนธรรม ทีด่ ที มี่ มี านาน อย่างเช่น การอยูด่ ว้ ยกันแบบครอบครัว เพราะเราเชือ่ ว่าลักษณะ ของบริษทั ทีอ่ ยูก่ นั ด้วยความรัก ความเข้าใจ มองกันเหมือนกับพีน่ อ้ ง เป็นทีท่ �างาน ที่ดีที่สุดแล้ว • ความเป็นกลุม่ เป็นก้อนส่งผลให้เราเข้มแข็ง และท�าให้บริษทั มีวนั นี้ เหมือนกับ การอยูใ่ นเรือล�าเดียวกัน ซึง่ ทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือกันในเวลาทีจ่ ดุ ใดจุดหนึง่ เกิดสะดุดขึ้นมา และบรรยากาศในการท�างานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น • ถ้าทุกคนเข้มแข็ง มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็เหมือน กับอยู่บ้านหลังเดียวกัน เมื่อทุกคนรักกัน เขาก็อยากจะท�าให้บ้านหลังที่สอง ของตัวเองดูดีขึ้นมาให้ได้ • การคืนก�าไรให้สงั คมสามารถท�าได้หลายทาง และไม่จา� เป็นต้องท�าแบบยิง่ ใหญ่ เสมอไป แต่คุณสามารถท�าสิ่งดีๆ คืนให้กับสังคมได้ทันทีด้วยการเป็นคนดี เพราะถ้าเราคิดดีท�าดี คนที่อยู่รอบตัวเราก็จะได้รับอิทธิพลไปด้วย

UK Marriott

ในธุ ร กิ จ โรงแรมระดั บ หรู ความสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกโรงแรม ต้องใส่ใจ เพื่อจะสร้างความประทับใจ สูงสุด และดึงดูดให้ลกู ค้ากลับมาใช้บริการ อีกในครัง้ ต่อๆ ไป โดยเฉพาะความสมบูรณ์ ของผ้ า ปู เ ตี ย งที่ บ ่ ง บอกได้ อ ย่ า งชั ด เจน ถึ ง การดู แ ลเอาใจใส่ ค วามสะอาดของ โรงแรมนั้นๆ หลายโรงแรมจึงเลือกที่จะ ใช้ ผ ้ า ปู ที่ น อนเพี ย งครั้ ง เดี ย วแล้ ว ทิ้ ง แต่แทนที่จะปล่อยให้ผ้าปูเตียงที่ใช้เพียง ครัง้ เดียวกลายเป็นขยะทีร่ อการย่อยสลาย โรงแรมแมริออตในกรุงลอนดอนกลับมีวิธี ที่สร้างสรรค์กว่านั้น โดยจับมือกับแบรนด์ กระเป๋ า ชื่ อ ดั ง อย่ า ง SleepingBags และดีไซเนอร์อย่าง Lily & Lionel ช่วยกัน ชุบชีวิตผ้าปูเตียงใช้แล้วให้กลายมาเป็น กระเป๋าผ้าสุดเก๋ที่แขกของโรงแรมยินดี จะควักกระเป๋าซื้อ โดยผ่านการออกแบบ และตั ด เย็ บ เป็ น อย่ า งดี แถมยั ง สร้ า ง ลวดลายให้โดดเด่นชวนซื้อ เหมาะส�าหรับ ซือ้ เป็นของฝากหรือเก็บไว้ใช้เองก็ดไี ม่นอ้ ย ด้ ว ยสนนราคาใบละ 20 ปอนด์ ซึ่ ง นอกจากจะช่วยลดมลภาวะให้กบั โลกใบนี้ แล้ ว ครึ่ ง หนึ่ ง ของรายได้ จ ากการขาย กระเป๋าโรงแรมยังจะบริจาคให้กับมูลนิธิ การกุ ศ ลอี ก ด้ ว ย แม้ จ ะเป็ น แนวคิ ด ที่ เรียบง่ายและอาจดูไม่แปลกใหม่ แต่เรา เชื่ อ ว่ า แนวคิ ด ในการใช้ วั ส ดุ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์สูงสุดแบบนี้น่าจะน�าไปปรับใช้ ได้กับหลายๆ ธุรกิจ ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมของไอเดียนี้ได้ที่ www.marriott. co.uk

BIZ QUOTE BIZ BOOK

งานไม่ประจำาทำาเงินกว่า ผู้เขียน : วิสูตร แสงอรุณเลิศ ส�ำนักพิมพ์ : STOCK2MORROW รำคำ : 225 บาท

ปฏิเสธไม่ได้วา่ เทรนด์ทกี่ า� ลังมาแรงของคนท�างาน ทัว่ โลกในเวลานีก้ ค็ อื เทรนด์การท�างานแบบไม่ประจ�า หรือฟรีแลนซ์ ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นทุกที อาจเป็น เพราะความอิสระ ที่ไม่ว่าจะคิดหรือท�าอะไรก็ตามใจ ตัวเองได้เกือบทุกอย่าง หรือความเสรีในการเลือกเวลา ท�างาน ท�าให้คนท�างานไม่ประจ�าสามารถใช้เวลา ไปท� า สิ่ ง ที่ อ ยากท� า ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แม้ จ ะมี ข ้ อ ดี หลายอย่าง แต่หลายคนก็ยงั หวาดกลัวอยูด่ ที จี่ ะหันหลัง ให้กับงานประจ�าที่ท�าอยู่ เพราะกลัวความไม่แน่นอน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หรือไม่มั่นใจในอนาคต ข้ า งหน้ า ถ้ า คุ ณ เป็ น คนหนึ่ ง ที่ อ ยากมี ชี วิ ต อิ ส ระ หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยปลอบประโลมให้คณ ุ หายหวาดกลัว ความไม่แน่นอนทีว่ า่ นัน้ ก่อนทีจ่ ะน�าทางให้คณ ุ ได้พบ

กับความต้องการที่แท้จริงในจิตใจของตัวเองเพื่อจะ สามารถก้ า วออกจากงานตอกบั ต รได้ อ ย่ า งมั่ น ใจ มากยิ่งขึ้น ด้วยเคล็ดลับ 50 ข้อที่ชวนให้คล้อยตาม ซึ่งผู้เขียนกลั่นกรองมาจากประสบการณ์การท�างาน ไม่ประจ�าของตัวเองในฐานะบรรณาธิการหนังสือ เบสต์เซลเลอร์หลากหลายเล่ม และนักแต่งเพลงชือ่ ดัง นอกจากจะช่วยให้ใช้ชวี ติ อยูก่ บั งานไม่ประจ�าได้อย่าง มีความสุขแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีเคล็ดลับการสร้าง รายได้ทมี่ ากกว่าจากงานฟรีแลนซ์อกี ด้วย ทีส่ า� คัญคือ หนังสือเล่มนีอ้ ่านง่ายไม่ต้องคร�า่ เครียด เพราะผู้เขียน ใช้ภาษาสนุก และลื่นไหล อ่านเพลินๆ ได้จนจบ ภายในรวดเดียว

“ONE OF MY GREATEST TALENTS IS RECOGNIZING TALENT IN OTHERS AND GIVING THEM THE FORUM TO SHINE.” Tory Burch An American fashion designer


46

‘เจมส์จิ’ ชวนฟิน กับแอพฯ ใหม่ ‘AIS James’ Life’

แม้ว่าช่วงนี้ซุป’ตาร์สายฟ้าแลบ ‘เจมส์’ - จิรายุ ตั้งศรีสุข จะบินลัดฟ้าไปเรียนร้องเพลงที่แดนกิมจิแล้ว แต่ก่อนไป หนุ่มเจมส์ก็ปล่อยหมัดเด็ดมัดใจสาวๆ ด้วยการควงแขน ‘เอไอเอส 3G’ เปิดให้บริการแอพพลิเคชัน ‘AIS James’ Life’ เอาใจสาวกโซเชียลฯ ให้ฟินกับสติ๊กเกอร์เจมส์จิ เวอร์ชันใหม่ มาเต็มในสไตล์ภาพจริงที่ไม่เหมือนใคร, โฟโต้เฟรมน่ารักๆ ให้แฟนๆ ได้ครีเอตท่าถ่ายรูปคู่กับเจมส์แบบสุดสวีท และไฮไลต์เด็ด! ติดตามชมคลิปอัพเดตชีวติ เจมส์จสิ ่งตรงจากเกาหลีแบบเอ็กซ์คลูซฟี ก่อนใคร ทีน่ ที่ เี่ ดียว!! แถมยังได้ล้นุ บินไปเทีย่ วเกาหลีกบั เจมส์จอิ กี ด้วย สาวกเอไอเอส 3G ดาวน์โหลดแอพฯ AIS James’ Life ง่ายๆ เพียงกด *303*3# โทร.ออก สมัครบริการเพียง 29 บาท (จ่ายค่าบริการเพียงครัง้ เดียว) แถมยังได้ลนุ้ ชิงรางวัลเทีย่ วเกาหลีฟรี! กับเจมส์จ ิ 5 วัน 3 คืน จ�านวน 28 รางวัล รางวัลละ 2 ทีน่ งั่ ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอพ AIS James’ Life ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2556

อีเลคโทรลักซ์ มอบรางวัลฉลองล้านไลค์ลาซาด้า

เมื่อเร็วๆ นี้ อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย น�าโดย บุศยรินทร์ เสตะจันทน์ปิต ิ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมกับ มร. อเลสเซนโดร พิชินี่ กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ของลาซาด้า ศูนย์รวมช้อปปิง้ ออนไลน์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลสุดพิเศษ เครือ่ งดูดฝุน่ อีเลคโทรลักซ์ รุ่น ‘อัลตร้า แคปติค’ มูลค่า 17,900 บาท ให้แก่ ธีรวุฒิ ฉัตรธนาอนันต์ ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมฉลองครบ 1 ล้านไลค์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ ลาซาด้า ณ อาคารวันแปซิฟิคเพลส

แป้งร�าข้าวคิง รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2556 ก๊าซพรอม จัดคอนเสิร์ต ‘Synergy in Music’ เชิญนักดนตรีระดับโลกมาจัดเต็มความไพเราะ ที่ประเทศสิงคโปร์

ก๊าซพรอม กรุ๊ป ผู้จัดหา ผลิต และส่งออกก๊าซธรรมชาติ จัดคอนเสิรต์ ‘Synergy in Music’ น�าแสดงโดย 3 นักดนตรีดาวรุง่ ระดับโลกจากรัสเซียทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังทีส่ ดุ ในเวลานี ้ Alena Baeva นักไวโอลินผูซ้ งึ่ มีอลั บัม้ เป็นของตนเองแล้วถึง 3 อัลบัม้ , Alexander Buzlove มือเชลโลที่ได้รับการยกย่องจาก New York Times ว่ามีพรสวรรค์ทที่ า� ให้เครือ่ งดนตรีรอ้ งเพลงได้และสะกดผูฟ้ งั ได้ ด้วยเสียงดนตรีของเขา และ Valentine Uryupin นักคลาริเน็ต เจ้าของ 18 รางวัลจากการแข่งขันบนเวทีนานาชาติ ร่วมเล่นกับ The Young Musicians’ Foundation Orchestra วงเยาวชนออร์เคสตรา ชัน้ น�าของสิงคโปร์ ณ The School of Arts (SOTA) ประเทศสิงคโปร์

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท น�้ามันบริโภคไทย จ�ากัด เจ้าของผลงานแป้งร�าข้าวคิง ซึ่ง ได้ ที่ 2 รางวัลนวัต กรรมข้ า วไทย ประจ�า ปี 2556 จัดโดยมู ล นิธิข้า วไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ร่วมกับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอต เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

มาสด้าดึง เจมส์ มาร์ ประกบคู่ ณเดชน์ คูกมิ ยิ ะ เป็นพรีเซ็นเตอร์มาสด้า2

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ประกาศเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องทันที ด้วยการปล่อยหมัดเด็ดระลอกสอง คว้าดาราหนุ่มสุดฮอต เจมส์ มาร์ เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ล่าสุด ควงรถยนต์คู่กายมาสด้า2 สปอร์ต แฮตช์แบค 5 ประตู ประกบคู่ ณเดชน์ คูกิมิยะ เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของทั้ง 2 รุ่น ให้แตกต่างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชิญสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานของมาสด้า 147 แห่งทั่วประเทศ


48

‘Go Together’ กับรองเท้า Hush Puppies

สุภาวดี สุวรรณคีรี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Hush Puppies แบรนด์รองเท้าแฟชั่นบุรุษและสตรีจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานเปิดตัวแคมเปญ ‘Go Together กับรองเท้า Hush Puppies’ พาสื่อมวลชน และลูกค้าคนส�าคัญของแบรนด์ มาร่วมทริปปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และดินเนอร์ในบรรยากาศสุดชิล พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจาก เบล สุพล ในงาน ‘Hush Puppies Go Together on the Road’ ซึ่งรองเท้า Hush Puppies พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคุณด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์หนังแท้ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ให้ความสบายเท้า ลดความเมื่อยล้า พบกับรองเท้า Hush Puppies ได้ที่ช็อป Hush Puppies ทุกสาขา และห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป

MOXY One for One Get & Give ‘เพื่อให้และได้รับ’

ปาร์ตี้เปิดบ้านครั้งที่ 2 ประจ�าเดือนตุลาคมจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ MOXY หรือ Moxyst.com งานครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ออฟฟิศ MOXY บ้านเลขที ่ 36 ซอยสุขมุ วิท 38 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘One for One Get & Give’ เพือ่ ให้และได้รบั สนับสนุนกลุม่ คนทีเ่ คลือ่ นไหวเพือ่ สังคม ผลักดันให้ทกุ คนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของการ ‘ให้’ ที่ไม่สิ้นสุด ปาร์ตี้ครั้งนี้ MOXY ได้รับการสนับสนุนจาก Product of the Month : EMAGINE PTV by Cubic ผู้น�าเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตทีวี ด้วยวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อน�าไป สนับสนุน NGO of the Month ทั้ง 4 มูลนิธิที่ MOXY ให้การสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน คือ มูลนิธบิ า้ นนกขมิน้ , มูลนิธอิ สิ รชน, มูลนิธเิ พือ่ สุนขั ในซอย และคามิลเฮียนโฮม สามารถติดตาม กิจกรรมครั้งต่อไปจาก MOXY ผ่านทาง www.moxyst.com หรือ www.facebook.com/moxyst

ดิออร์ ขอแนะน�าผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพิ่มความเจิดจรัสให้กับผู้หญิง

‘สวนผึ้ง’ จับมือ ททท. ร่วมกันจัดงาน Romantic Arts Festival

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและรีสอร์ต อ�าเภอ สวนผึง้ ได้รว่ มกันจัดเทศกาล Romantic Arts Festival ประจ�าปี 2556 ภายใต้ธมี งาน ‘กระทงเทียนแห่งแรงอธิษฐาน’ ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ‘ตลาดน�้าสวนผึ้ง เวเนโต้’ จังหวัดราชบุรี พบกับประติมากรรมรูปแบบใหม่ แห่งแรกและแห่งเดียวในการประดิษฐ์กระทงเทียน อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งจากงานประเพณี ลอยกระทงทั่วๆ ไป พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ ท�ากระทงเทียน ประติมากรรมเทียนด้วยตัวเอง รูปตุ๊กตาสัตว์และรูปลักษณ์อื่นๆ

เพือ่ เป็นการส่งท้ายเดือนตุลาคมทีก่ า� ลังจะผ่านไป ดิออร์ เครือ่ งส�าอางระดับพรีเมียม ขอแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ทจี่ ะอัพเกรด ความงามให้กบั สาวๆ โดยเฉพาะ เริม่ จาก Rouge Dior ราคา 1,300 บาท ทีม่ าพร้อมกับ 32 เฉดสีทคี่ รองความนิยมในทุกยุคสมัย ได้รบั การออกแบบสูตรอย่างสมดุลระหว่างปริมาณและความเข้มข้นของเม็ดสี เพือ่ มอบความสดชัดสมจริงสมบูรณ์แบบแห่งสีสนั ต่อด้วย Dior Contour Lip Pencil ราคา 950 บาท ที่รังสรรค์ขึ้นมาถึง 12 เฉดสี ออกแบบใหม่ให้สะดวกใช้ กลายเป็นผลลัพธ์ สุดประณีต สมบูรณ์แบบ รวมถึง Dior Vernis ราคา 900 บาท ทีจ่ ะช่วยประดับเรียวเล็บของหญิงสาวด้วยประกายเจิดจ้าของสีสนั อันโดดเด่น และ Dior Prestige : Le Grand Masque ราคา 7,900 บาท มาสก์หน้าเนื้อครีมสุดหรูหราที่จะช่วยฟื้นฟูกระบวนการ ไหลเวียนโลหิตภายในผิว พร้อมให้ออกซิเจนหล่อเลีย้ งผิวพรรณอย่างราบรืน่ พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทเี่ คาน์เตอร์เครือ่ งส�าอาง ดิออร์ ทุกสาขา

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญชวนสั่งท�าการ์ดปีใหม่ 2557 สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

มูลนิธริ ามาธิบดีฯ ขอเรียนเชิญองค์กร ห้างร้าน ร่วมกันท�าบุญครัง้ ใหญ่ ด้วยการสัง่ ท�าการ์ดปีใหม่ ลายดอกม่วงเทพรัตน์ ประจ�าปี 2557 เพื่อเป็นตัวแทนแห่งความสุข ความปรารถนาดี และการให้ แทนค�าขอบคุณในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ราคาใบละ 15 บาทพร้อมซอง พิเศษส�าหรับองค์กร ห้างร้านที่สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ และส�าหรับบุคคลทั่วไป สามารถซื้อการ์ดปีใหม่ได้ ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป โดยรายได้จากการจัดจ�าหน่ายสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2201-1111 ค�าว่าให้... ไม่สิ้นสุด


50

‘เบียร์อาซาฮี ซุปเปอร์ดราย’ ร่วมเนรมิตช่วงเวลาอันแสนพิเศษ ภายใต้แคมเปญ ‘HAVE A SUPER DAY’

เบียร์อาซาฮี โดยบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด เนรมิตช่วงเวลาสุดแสนพิเศษในกิจกรรมซิตดาวน์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้แคมเปญ ‘HAVE A SUPER DAY เปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันพิเศษ กับเบียร์อาซาฮี ซุปเปอร์ดราย’ พร้อมชวนร่วมดื่มด�่าประสบการณ์ความลงตัวกับสุดยอดเมนูอาหารระดับอินเตอร์ที่ผ่านการรังสรรค์มาอย่างตั้งใจครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อกิจกรรมในครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยสุดยอดเชฟกระทะเหล็ก อย่าง เชฟจ�านงค์ นิรังสรรค์ และ เชฟสิทธิภัท โพธิ์สวย ปิดท้ายภาพความประทับใจด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดมันจากศิลปินชั้นน�าของเมืองไทย น�าโดยบุรินทร์ และดิ โอล สคูล ออล สตาร์, ‘ตู่’ - ภพธร สุนทรญาณกิจ และแทตทูคัลเลอร์ ณ ร้านบอตทอม อัพ ทองหล่อ อัพเดตข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ และโปรโมชันสุดพิเศษได้แล้วที่แฟนเพจ www.facebook.com/asahisuperdrybeer และ Instagram : Asahibeerclub

เที่ ย วสนุ ก สุ ด ฮิ ป แบบ One Day Trip กั บ ออล-นิ ว อี ซู ซุ ดี แ มคซ์ เอ็กซ์-ซีรี่ส์

อี ซู ซุ ต อบโจทย์ ชี วิ ต วั ย มั น ด้ ว ยทริ ป แนะน�ากิจกรรมท่องเที่ยวแบบ One Day Trip กับ ‘ออล-นิว อีซซู ดุ แี มคซ์ เอ็กซ์-ซีรสี่ ’์ ไลฟ์สไตล์ ปิ ก อั พ ที่ ต อบรั บ กั บ จั ง หวะชี วิ ต ที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง ของคนรุ่นใหม่ ชวนสื่อมวลชนสัมผัสรูปแบบ การใช้ชีวิตสไตล์เอ็กซ์ พร้อมปฏิบัติภารกิจ เช็กอินสถานทีก่ นิ เทีย่ ว และท�ากิจกรรมสุดฮิป แบบไม่ ซ�้ า ใคร ร่ ว มสั ม ผั ส ไลฟ์ ส ไตล์ ชี วิ ต สุดเร้าใจ ด้วยการเปิดรับประสบการณ์ทา้ ทาย รูปแบบใหม่ผ่านการโลดแล่นแบบ Unleash Your X-Life กั บ ‘ออล-นิ ว อี ซู ซุ ดี แ มคซ์ เอ็กซ์-ซีรี่ส์’ สไตล์ปิกอัพที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ไม่ว่าจะขับเท่ หรือขับสนุก ด้วยการค�านึงถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เคย ตามใคร พร้ อ มพาคุ ณ สนุ ก สุ ด มั น กั บ ชี วิ ต ไร้ขดี จ�ากัดได้แล้ววันนีท้ โี่ ชว์รมู อีซซู ทุ วั่ ประเทศ

ช้าง-แมคโคร แจกหนักจัดเต็ม!

สรกฤต ลัทธิธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด ในนาม ‘เครื่องดื่มตราช้าง’ ร่วมกับ ณธเดช อุชุปัจวรโชติ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สาขาลาดพร้าว บริษทั สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ ‘เครือ่ งดืม่ ช้างจัดเต็ม! ตะลุยฮอกไกโด’ แจกแพ็กเกจทัวร์ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น พร้อมพ็อกเก็ตมันนี และ ของรางวัลอืน่ ๆ มากมาย มูลค่ารวมกว่า 7 แสนบาท เมื่อซื้อน�้าดื่มช้าง และโซดาช้าง ครบทุก 299 บาท รับส่วนลด 9 บาททันที พร้อมรับคูปองชิงโชคจ�านวน 3 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่งกล่องรับชิน้ ส่วน ณ แม็คโครทุกสาขา ยกเว้นสาขา หัวหิน และสมุย ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ธันวาคม 2556

สปาย ชวนไปมัน-สุด-เหวี่ยง กับ ‘มัน-ใหญ่-มาก’ ครั้งที่ 5

สปาย โดยสยาม ไวเนอรี่ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเป็นผู้สนับสนุนหลักเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ‘มัน ใหญ่ มาก ครัง้ ที ่ 5’ หรือ Big Mountain Music Festival 5 ทีจ่ ะมีขนึ้ ในวันที ่ 7-8 ธันวาคมนี ้ ณ โบนันซา เขาใหญ่ เตรียมตัวแพ็กกระเป๋าแล้วไปมันสุดเหวีย่ ง เพราะคราวนี้ ‘มัน ใหญ่ มาก’ จะจัดเต็มความสนุกยิ่งกว่าครั้งไหนๆ สปายชวนคุณร่วมอัพเดตความเคลื่อนไหวของคอนเสิร์ต และเล่นเกมง่ายๆ เพื่อลุ้นรับ บัตรเข้างานฟรีทงั้ 2 วัน ได้ทเี่ ฟซบุก๊ www.facebook.com/spyclubthailand ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 30 พฤศจิกายนนีเ้ ท่านัน้ อย่าพลาด... ปรากฏการณ์ความมันครัง้ ใหญ่มาก รอคุณอยู่!


52

THE WORDS

“You cannot make yourself feel something you do not feel, but you can make yourself do right in spite of your feelings.” คุณไม่สามารถทำาให้ตัวเองรู้สึกในสิ่งที่คุณไม่ได้รู้สึก แต่คุณสามารถบอกตัวเองให้ทำาในสิ่งที่ถูกต้องได้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม -Pearl Buck

“You are what you think. You are what you go for. You are what you do!”

“Every man is an impossibility until he is born.”

-Bob Richards

-Ralph Waldo Emerson

คุณเป็นอย่างที่คุณคิด คุณเป็นอย่างที่คุณไขว่คว้า และคุณก็เป็นอย่างที่คุณท�า

คนทุกคนล้วนแต่เป็นในสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้ จนกระทั่งเขา ถือก�าเนิดขึ้นมา

“You can do what you have to do, and sometimes you can do it even better than you think you can.” คุณสามารถทำาในสิ่งที่คุณต้องทำาได้ และบางครั้งคุณก็สามารถทำาได้ดีกว่า ที่คุณคิดว่าคุณสามารถทำาได้ -Jimmy Carter

“Do not give in too much to feelings. A overly sensitive heart is an unhappy possession on this shaky earth.”

อย่าใช้ความรู้สึกให้มากเกินไป หัวใจที่อ่อนไหวมากเกินกว่าเหตุ เปรียบได้กับการครอบครองที่ ไร้สุขในโลกที่ ไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอน -Johann von Goethe

“The scars you acquire while exercising courage will never make you feel inferior.” รอยแผลที่คุณได้มาในตอนที่คุณใช้ความกล้าหาญ จะไม่ท�าให้คุณรู้สึกต�่าต้อยด้อยค่าหรอก

-D.A. Battista

“Whether it is the best of times or the worst of times, it is only time we have.”

“One of the strongest characteristics of genius is the power of lighting its own fire.”

-Art Buchwald

-John W. Foster

ไม่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือเลวร้าย ที่สุด มันก็เป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่เรามีอยู่

หนึ่งในอุปนิสัยที่แข็งแกร่งที่สุด ของผู้ที่เก่งกล้าสามารถก็คือ พลังในการจุดไฟของตนเอง


54

THE GUEST

A THEATRE MAN

ชีวติ ของเรากับโลกของละครมาบรรจบกันตัง้ แต่ยงั เด็ก... ตัง้ แต่จำ� ควำมได้ ก็จะนึกถึงภำพ คุณพ่อพำยเรือไปดูลเิ ก ตัดมำอีกภำพจะเห็นเรำกับพีส่ ำวนัง่ พืน้ ดูลเิ ก แล้วเอำแท่งอ้อยทีซ่ อื้ มำกิน เขวี้ยงนักแสดงที่เป็นตัวโกง (หัวเรำะ) แต่จุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญคือตอนสมัยประถมปลำย คุณครู พำไปดูโขนทีโ่ รงละครแห่งชำติ ในควำมมืด ผมรูส้ กึ ว่ำตัวเองโดนสะกด เหมือนกับว่ำหน้ำกำกโขน ดึงดูดผมไปสู่โลกใบนั้น เรำจึงบอกตัวเองในควำมเงียบว่ำเรำอยำกอยู่บนเวทีแบบนั้น หลังจำก นัน้ มำเรำก็ขำ้ มเรือจำกฝัง่ ธนฯ ไปโรงละครเป็นประจ�ำเพือ่ ไปดูกำรแสดงทีเ่ ขำจัด พอเรียนหนังสือ ก็ท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรแสดงมำโดยตลอด ทีม่ าของการก่อตัง้ ‘เครือข่ายละครกรุงเทพฯ’ คือ... เรำอยำกมองเห็นตัวเองในทำงทีม่ คี ณ ุ ค่ำ เพรำะในยุคนัน้ เรำไม่รวู้ ำ่ ควรกรอกอำชีพของตนเองว่ำอะไร อำจเป็นเพรำะไม่กล้ำบอกใครว่ำเรำท�ำ อำชีพนี้ จนกระทัง่ ครัง้ หนึง่ เรำได้รบั เชิญให้ไปแสดงทีต่ ำ่ งประเทศ เขำก็สง่ จดหมำยมำเพือ่ เป็นเอกสำร ให้เรำน�ำไปท�ำวีซ่ำ ในจดหมำยฉบับนั้นเขียนว่ำเรำคือ ‘Theatre Artist’ เชื่อไหมว่ำครั้งแรกที่เห็น เรำถึงกับน�ำ้ ตำไหล เพรำะนัน่ เป็นครัง้ แรกทีเ่ รำมีโอกำสบอกว่ำเรำคือศิลปินแขนงหนึง่ เรำจึงมอง ว่ำนักแสดงละครที่เก่งกว่ำเรำก็ยังมีอีกจ�ำนวนมำก แต่เขำอำจไม่มีโอกำสแสดงตัวตนออกมำ กำรรวมตัวกันเป็นเครือข่ำยจึงเป็นหนทำงที่ดีในกำรสร้ำงพลังของคนท�ำอำชีพนี้ จุดเริ่มต้นของการจัดเทศกาลละครกรุงเทพฯ คือ... เรำมองเห็นว่ำคณะละครที่มีอยู่ใน ประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยูไ่ ด้จำกกำรท�ำละครเพือ่ กำรศึกษำหรือน�ำเสนอประเด็นทำงสังคมเพือ่ ตอบโจทย์องค์กรต่ำงๆ ที่มีเงินทุนสนับสนุน เช่น ท�ำละครรณรงค์ให้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แต่ละคร ทีเ่ น้นศิลปะมักจะไม่มใี ครท�ำเพรำะไม่ได้รบั กำรสนับสนุน เรำจึงมีควำมตัง้ ใจทีจ่ ะรวบรวมคนท�ำ ละครทุกรูปแบบมำแสดงร่วมกันเป็นเทศกำลทีเ่ รำใช้ชอื่ ว่ำ ‘เทศกำลละครกรุงเทพฯ’ ซึง่ จัดครัง้ แรก ในปี พ.ศ. 2545 เหตุผลที่เรายังคงมุ่งหน้าจัดเทศกาลละครกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง คือ... เรำอยำกสร้ำง แรงบันดำลใจให้กบั คนรุน่ ใหม่ทสี่ นใจงำนละคร เพรำะในยุคนีค้ นอำยุ 30-40 ปีขนึ้ ไป ทีย่ งั คงเล่นละครอยู่ มีนอ้ ยมำก เรำจึงอยำกเป็นคนแก่คนหนึง่ ทีย่ งั คงเล่นละครอยูเ่ พือ่ เป็นตัวอย่ำงให้คนรุน่ ลูกหลำนเห็น เพรำะเมื่อได้เห็นนักแสดงรุ่นคุณลุงคุณป้ำเล่นละคร เรำจะรู้สึกว่ำเขำเก่ง เขำเปรี้ยวมำกๆ ถึงจะ อำยุมำกแต่กย็ งั ท�ำสิง่ ทีต่ วั เองรัก นอกจำกนีก้ ำรทีม่ นี กั แสดงรุน่ อำวุโสอยูใ่ นวงกำรก็ยงั ช่วยท�ำให้ ชุมชนคนท�ำละครมีกำรแสดงหลำยระดับ ตอบโจทย์กลุม่ คนดูได้หลำกหลำยมำกขึน้ เพรำะบำงคน ก็อำจไม่ชอบดูนักแสดงเด็กๆ แต่มองหำกำรแสดงของนักแสดงแก่ๆ มำกกว่ำ ความแตกต่างระหว่างนักแสดงอาวุโสและนักแสดงรุน่ ใหม่ทมี่ อี ายุนอ้ ยคือ... นักแสดงอำวุโส จะมีลลี ำท่ำทำงทีม่ วี ฒ ุ ภิ ำวะมำกกว่ำนักแสดงอำยุนอ้ ย เขำจะไม่ทอ่ งบทออกมำพูด แต่จะแสดง จำกควำมรู้สึกนึกคิดที่เขำมีประสบกำรณ์ผ่ำนมำ ตัวละครที่สวมบทบำทจึงเหมือนมีชีวิตจริง ในทำงกลับกัน ควำมโดดเด่นของนักแสดงอำยุน้อยคือเขำจะมีพลังงำนมำก หน้ำตำสดใส ให้ควำมรู้สึกหวือหวำและน่ำดึงดูดมำกกว่ำ แต่สุดท้ำยแล้วควำมสนุกหรือควำมประทับใจของ กำรแสดง น่ำจะขึ้นอยู่กับรสนิยมของคนดูมำกกว่ำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำยุผู้แสดงเพียงอย่ำงเดียว วิวฒ ั นาการของการจัดเทศกาลละครกรุงเทพฯ คือ... ยุคแรกเปรียบได้กบั ยุคโรแมนติกทีม่ ี ควำมเฟือ่ งฟูในหมูค่ นท�ำละครมำก เนือ่ งจำกเป็นพืน้ ทีแ่ รกทีเ่ ปิดโอกำสให้คนท�ำละครได้แสดงออก อย่ำงอิสระโดยไม่มโี จทย์มำตีกรอบ เป็นเหมือนงำนทีใ่ ห้คนท�ำละครได้ปล่อยของ ในยุคนัน้ มีกลุม่ นักแสดงมำร่วมงำนกันมำกถึง 30 คณะ เทศกำลฯ จัดกันนำนถึง 5 สัปดำห์ แต่พอเวลำผ่ำนไป เรำเริ่มคิดได้ว่ำกำรร่วมงำนกับคนหมู่มำก เรำต้องสอนให้นักแสดงทั้งหลำยมีกำร give and take ด้วย คือนอกจำกจะมำแสดงแล้ว เขำก็ควรจะมำร่วมกันพัฒนำงำนให้มกี ำรจัดกำรทีด่ แี ละมีคณ ุ ภำพ มำกขึน้ เพือ่ ให้คนดูมคี วำมประทับใจและติดตำมผลงำนของเรำเสมอ แต่นอกจำกงำนเทศกำล ละครฯ แล้ว เครือข่ำยละครกรุงเทพฯ ก็ยังท�ำงำนในรูปแบบอื่นๆ เช่น ส่งเสริมให้นักแสดงละคร ท�ำละครมำกกว่ำ 1 เรือ่ งต่อปี ด้วยกำรจัด weekend theatre และ mini festival ในระหว่ำงปีมำกขึน้ เราไม่สามารถบอกได้ว่าทุกวันนี้พื้นที่ทางศิลปะในบ้านเรามีเพียงพอแล้วหรือยัง... แต่สิ่งหนึ่งที่เรำบอกได้คือ มันมีสัญญำณที่ดีเกิดขึ้น เช่น สถำบันกำรศึกษำมีกำรผลักดันให้เกิด หลักสูตรกำรละครมำกขึ้น ซึ่งก็เป็นควำมโชคดีของเด็กรุ่นนี้ที่สำมำรถศึกษำหำควำมรู้ได้จำก ศิลปินที่ยังมีชีวิต เขำสำมำรถหำชมงำนละครได้ไม่ยำกนัก เพรำะมีคนท�ำละครกันมำกขึ้น ส่วนสื่อกระแสหลักเองก็มีส่วนในกำรผลักดันให้ศำสตร์ของละครมีควำมเฟื่องฟูมำกขึ้น เพรำะ ตัง้ แต่มโี รงละครรัชดำลัยเธียเตอร์ ก็มผี ลในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของละครให้มคี วำมอลังกำรยิง่ ใหญ่ ท�ำให้คนทั่วไปมองละครในเชิงบวก และรู้ว่ำยังมีควำมบันเทิงอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ำ ‘ละคร’ จำกเดิมที่คนมักจะแสวงหำควำมบันเทิงจำกกำรดูหนังหรือคอนเสิร์ต สิ่งที่ยังขาดแคลนและควรจะมีในประเทศไทยคือ... theatre review เช่น ในประเทศญี่ปุ่น เขำจะท�ำ theatre review ออกมำทุกปี เป็นเหมือนรำยงำนรวบรวมกำรแสดงด้ำนศิลปวัฒนธรรม ที่จัดในรอบปีว่ำมีกี่เรื่อง เล่นที่ไหนบ้ำง มีผลตอบรับอย่ำงไร รำยงำนผลโดยจัดประเภทอย่ำง ชัดเจน ทั้งผลงำนระดับนักศึกษำไปจนถึงมืออำชีพ รำยงำน theatre review จึงเปรียบเหมือน หนังสือบันทึกประวัติศำสตร์กำรแสดงของชำตินั้นๆ ซึ่งหน่วยงำนของรัฐในประเทศไทยก็ควร ท�ำเช่นนั้นบ้ำง โดยเฉพำะกระทรวงวัฒนธรรม เพรำะเป็นหน่วยงำนที่มีควำมรับผิดชอบด้ำน ศิลปวัฒนธรรมของชำติโดยตรง เรำมองว่ำสิ่งนี้มีคุณค่ำต่อสังคมมำก มันท�ำให้คนทั่วไปได้เห็น ว่ำเรำมีพนื้ ทีท่ ำงวัฒนธรรมมำกน้อยแค่ไหน เป็นก�ำลังใจส�ำหรับคนท�ำงำนและเป็นแรงบันดำลใจ ให้กับเยำวชนให้หันมำสนใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมมำกขึ้น

เรื่อง : อำทิตยำ อำศิรวำท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

“โลกคือละคร ทุกคนต้องแสดง ทุกคนทนไป อย่าอาลัย ยิม้ กันสู้ไป จะได้สบาย...” คงจะเป็นเนื้อเพลงที่คนไทยคุ้นหูกันดีตั้งแต่ยังเป็นเด็ก แต่จะมีใครเคยลองครุน่ คิดไหมว่า แล้วในโลกแห่งละครทีศ่ ลิ ปินต้องแสดง เพื่อเรียกรอยยิ้มหรือน�้าตาของคนดูให้ได้นั้น ชีวิตของพวกเขาจะเป็น อย่างไร มีเรือ่ งราวอะไรทีซ่ อ่ นอยูเ่ บือ้ งหลังรอยยิม้ นัน้ หรือไม่ วันนีเ้ ราจึง ขอชวนคุณมาพูดคุยกับคนจริงแห่งวงการละคร ประดิษฐ์ ประสาททอง ผู้ก่อตั้งเครือข่ายละครกรุงเทพฯ และเทศกาลละครกรุงเทพฯ ผู้อุทิศ ทั้งชีวิตเพื่อให้ละครฝีมือคนไทยยังคงมีลมหายใจ

HIS WAY

• ประดิษฐ์ ประสำททอง หรือ ‘ตั้ว’ จบปริญญำตรีจำกคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตลอดชีวิตนักศึกษำ เขำเป็นก�ำลังส�ำคัญของชุมนุมดรำม่ำคลับในกำรผลิตละครสะท้อนสังคมออกมำมำกมำย หลังจำกเรียนจบ ประดิษฐ์ได้ออกมำเป็นคนละครอย่ำงเต็มตัวด้วยกำรท�ำงำนกับคณะละครมะขำมป้อม ผลิตละคร และผลักดันให้เกิดคณะละครระดับท้องถิน่ หลำยแห่ง นอกจำกนีเ้ ขำยังเป็นเจ้ำของรำงวัลศิลปำธร สำขำศิลปะกำรแสดง ประจ�ำปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นรำงวัลที่มอบให้แก่ศิลปินอำยุ 30-50 ปี ผู้มีผลงำนสร้ำงสรรค์และมีคุณค่ำต่อสังคม • ต่อมำรำวปี พ.ศ. 2545 ประดิษฐ์สำมำรถรวมตัวกลุม่ คนท�ำละครและก่อตัง้ ‘เครือข่ำยละครกรุงเทพฯ’ ส�ำเร็จ มีผลงำนหลัก ที่คนรักละครติดตำมชมเป็นประจ�ำทุกปีคือ เทศกำลละครกรุงเทพฯ หรือ ‘Bangkok Theatre Festival’ โดยในปีนี้ถือเป็น ครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 2-17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ณ สวนสันติชัยปรำกำร ร้ำนอำหำรบนถนนพระอำทิตย์ โรงละครโรงเล็กทั่วกรุงเทพฯ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร สนใจดูโปรแกรมกำรแสดงของเหล่ำศิลปิน เกือบ 60 คณะละคร ได้ที่ www.bangkoktheatrenetwork.com

adB276  

a day BULLETIN FREE MAGAZINE in thailand The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

adB276  

a day BULLETIN FREE MAGAZINE in thailand The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement