Page 1


ISSUE 271, 27 SEPTEMBER - 3 OCTOBER 2013

If We Feel No Pain? โดยทัว่ ไปเวลาทีเ่ ราเผชิญกับอาการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวดทางร่างกาย นอกจากจะต้องรักษากันไปตามอาการเพือ่ บรรเทาความเจ็บปวดทีว่ ่าแล้ว ผู้เขียนเชือ่ ว่า เรามักจะอดคิดเล่นๆ ไม่ได้ว่าถ้าเราไม่ต้องมีอาการเจ็บปวดต่างๆ เลยก็คงดี หรือถ้ามีเวทมนตร์อะไรสักอย่างที่สามารถเสกให้ความเจ็บปวดหายวับไปได้ก็จะยิ่งวิเศษ เหมือนที่เห็นกันบ่อยๆ เวลาที่เด็กล้มแล้วพ่อแม่มักจะไปเป่าแผลลูกแล้วบอกว่า ‘เพี้ยง! หาย’ นั่นแหละ แม้ว่ากรณีนี้เด็กบางคนจะหายเจ็บเพราะงงๆ ว่า เอ๊ะ ตกลงต้องหาย ใช่ไหม? มากกว่าจะหายเจ็บจริงๆ ก็เถอะ ถ้าการไม่มคี วามรูส้ กึ เจ็บปวดเป็นเรือ่ งทีม่ นุษย์ใฝ่หา ชีวติ ของคนทีม่ อี าการทีท่ างการแพทย์เรียกว่า congenital analgesia หรืออาการทีร่ า่ งกายไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวด คงเป็นยิ่งกว่าโชคดี เพราะท�าอะไรก็ไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนใครๆ เขา แต่ถ้าไปถามคนที่มีอาการเช่นนี้ คุณอาจจะเปลี่ยนใจเลิกคิดว่ามันคือความโชคดีก็ได้ เพราะการไม่รู้สึก เจ็บปวดก็คือความทุกข์แบบหนึ่ง ทุกข์เพราะว่าร่างกายแค่ไม่รู้สึกเจ็บกับบาดแผลหรือความเจ็บปวดทั้งหลายจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีบาดแผล การมีบาดแผล แต่ไม่รู้สึกเจ็บก็จะยิ่งท�าให้คนคนนั้นไม่รู้จักหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด เช่น มือไปแตะเตาปิ้งหมูจนได้กลิ่นเนื้อไหม้อยู่แล้วยังไม่รู้สึกเจ็บ คนคนนั้นก็จะนั่งไปเรื่อยๆ ในขณะที่ คนทีพ่ บเห็นอาจจะถึงขัน้ แตกตืน่ แทน ทีเ่ ขียนถึงเรือ่ งนีเ้ พราะไปอ่านเจอบทความจากเว็บไซต์ของนิตยสาร New Scientist เรือ่ ง Girl who feels no pain could inspire new painkillers ที่รายงานว่า คณะแพทย์น�าโดยคุณหมอ Ingo Kurth จาก Jena University Hospital ประเทศเยอรมนี มีการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลง หรือ mutation ของยีนที่เรียกว่า SCN11A คือสาเหตุทที่ า� ให้เกิดอาการไม่เจ็บไม่ปวด เพราะมันไปบล็อกการส่งสัญญาณความเจ็บปวดไปทีส่ มอง สมองก็เลยไม่แปรผลออกมาให้รา่ งกายเกิดปฏิกริ ยิ าสนองตอบต่อ ความเจ็บปวดใดๆ ทางการแพทย์เขาเลยพยายามจะคิดค้นวิธกี ารใช้ประโยชน์จากเจ้ายีนทีก่ ลายพันธุน์ ดี้ ว้ ยการผลิตยาแก้ปวดแบบใหม่ๆ ทีท่ � าให้คนเราต้านทานความเจ็บปวด ได้ดีขึ้น และไม่ทรมานกับความเจ็บปวดมากนัก คิดๆ ดูแล้วแม้ความเจ็บปวดจะเป็นเรือ่ งแย่สา� หรับมนุษย์คนหนึง่ แต่คนเราก็ถกู สร้างให้อดทนกับความเจ็บปวดได้มากพอสมควร เพียงแต่ขดี ความอดทนของแต่ละคน มีไม่เท่ากันเท่านัน้ เอง ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ไม่รทู้ กี่ ารมีขดี ความอดทนสูงๆ เป็นคุณสมบัตทิ นี่ า่ ชืน่ ชมอย่างหนึง่ ของคนเรา คนทีไ่ ม่คอ่ ยปริปากบ่นหรือโอดครวญเวลาทีเ่ จ็บปวดจะได้รบั ความชื่นชมว่าเป็นคนเข้มแข็ง เท่ หรือกระทั่งแมนมาก (ขนาดเป็นผู้หญิงก็ยังได้รับการชื่นชมว่าแมนอยู่ดี) ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่อดทนต่อความเจ็บปวดก็ถูกมองว่าเป็น คนอ่อนแอ น่าร�าคาญ ทัง้ ๆ ทีถ่ า้ มองกันดีๆ มันก็ไม่เห็นจะเกีย่ วอะไรกับอ่อนแอหรือเข้มแข็ง เจ็บก็รอ้ งมันก็ถกู แล้ว เออ ถ้าไม่เจ็บแล้วร้องก็วา่ ไปอย่าง แต่ขณะเดียวกัน การไม่บอก ว่าเจ็บปวดอะไร ตรงไหน บางทีมนั ก็สร้างความสับสนให้คนอืน่ ได้เช่นกัน เพราะจะรักษาให้กท็ า� ไม่ถกู เพราะคนเจ็บดันทนได้ และยืนยันว่าหายเองได้ (กรณีแบบนีก้ แ็ ปลกไปอีกแบบ เพราะบางคนทนความเจ็บปวดได้มากจริงๆ และบางทีก็เป็นเพราะเจ็บจนชิน ไม่ใช่ไม่เจ็บไม่ปวด) แต่ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางกาย หรือทางใจ ก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าธรรมชาติสร้างความเจ็บปวดมาเพื่ออะไร? ถ้าย้อนกลับไปนับจากวันที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมา แล้วธรรมชาติเลือกให้มนุษย์ไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเลยจะเกิดอะไรขึ้น? ผู้เขียนไม่ได้มีความรู้ทางด้านชีววิทยามากมายพอที่จะวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ได้ แต่ถ้ามองในมุมของชีวิต โดยรวม ผูเ้ ขียนก็เชือ่ ในระดับหนึง่ ว่า คนเราควรจะยังต้องมีความเจ็บปวดอยู่ เพราะอย่างน้อยๆ ความเจ็บปวดก็สอนให้เราอดทน เมือ่ อดทนในเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ได้ ก็จะเตรียม ความพร้อมให้เราอดทนในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นได้ อีกอย่าง ความเจ็บปวดเป็นบทเรียนส�าคัญที่สอนให้คนเรา ‘เรียนรู้’ และ ‘หลีกเลี่ยง’ เมื่อเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดจนเรารู้สึก ไม่ต้องการจะทนอีกต่อไปแล้ว เราก็จะเรียนรู้วิธีที่ดีกว่าในการหลีกเลี่ยงและแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดซ�า้ ๆ อีก และนั่นแหละคือเหตุผลที่ทา� ให้คนเรามี ความคิดสร้างสรรค์ หาทางอยู่รอดปลอดภัยในโลกนี้ได้อย่างไม่ทุกข์ทรมานหรือตายเร็วจนเกินไปนัก ไม่เจ็บ ไม่ปวด เอาซะเลย ก็ไม่นา่ จะดี เพราะมันจะท�าให้เราติดหล่มอยูก่ บั ความทุกข์นนั้ นานเกินไป ถ้าคุณมีแผลบ่อยเพราะร่างกายไม่รบั รูค้ วามเจ็บปวด สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ คือ คุณต้องนัง่ รักษาแผลนัน้ ซ�้าแล้วซ�า้ อีก เพือ่ ไม่ให้มนั ส่งผลลุกลามจนเกิดความเจ็บป่วยทีห่ นักกว่านัน้ การนัง่ รักษาแผลทีร่ า่ งกายทนได้โดยไม่เจ็บมันอาจจะไม่ทรมานหรอก แต่เราจะไม่สามารถลุกไปท�าอะไรได้ และเสียเวลาไปกับการรักษาเยียวยาในเรื่องเดิมๆ ซ�า้ แล้วซ�า้ อีก ไม่เจ็บ ไม่ปวด แต่ชีวิตมันก็ไม่ก้าวต่อไปและไม่เติบโต การไม่เติบโตทั้งๆ ที่มีชีวิต บางทีอาจเป็นวงจรอันทรมานที่ไม่ส่งเสียง

ปีที่ 6 ฉบับที่ 271 วันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

08 12

08 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

38 26

ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ a day BULLETIN นิตยสาร ฟรีก ๊อบปี้ที่เราอยาก อ่านมากทีส่ ดุ เล่มหนึง่ เพราะน� า เสนอเรื่ อ งราวที่ น ่ า สนใจและ ทั น ท่ ว งที ถึ ง แม้ จ ะ

ถกกั น อย่ า งเข้ ม ข้ น ว่าด้วยธรรมชาติและ มารยาทของนั ก การเมืองไทย กับ รศ. ดร. ไชยันต์ ไชยพร

26 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

30 SHOPPING

ซึมซับเสน่ห์ของความเรี ย บง่ า ย กั บ เสื้ อ ผ้ า กระเป๋า และรองเท้า เรียบๆ ที่ท�าให้คุณดูดี ได้ไม่ยาก

34 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

38 HOME MADE

แวะเยี่ ย มบ้ า นของ ‘ตัม้ ’ - รังสรรค์ พงษ์สนุ ทีแ่ ม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่อดั แน่นด้วยความสุข เต็มพื้นที่

42 52 60 62 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- ท� า ความรู ้ จั ก กั บ ที ม รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

62

12 INTERVIEW

ค้นพบพลังของความก ด ดั น ที่ ส า ม า ร ถ แปรเปลี่ ย นเป็ น แรงผลั ก ดั น กั บ วี ร บู ล ย์ จิรชาญชัย แห่งเวิร์นส์ ออโตโมทีฟ

ออกทุ ก วั น ศุ ก ร์ แต่ เ ราสามารถอั พ เดตเรื่ อ งราว เหล่านัน้ ได้อย่างทันเหตุการณ์ รวมทัง้ บทสัมภาษณ์ เข้มข้นของบุคคลที่อยู่ในกระแสความสนใจของ สังคม ก็ท�าให้เราได้มีมุมมองที่หลากหลายจาก การอ่ า นบทสั ม ภาษณ์ นั้ น ยอมรั บ ว่ า บุ ค คล หลายท่านเราไม่เคยได้รจู้ กั เลยว่าเป็นบุคคลทีเ่ ด่นดัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเช่นนี้ มุมมองและ ความคิดเรากว้างขึ้นเยอะจริงๆ

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

มี เ ดี ย แ พ ล น เ น อ ร ์ จาก อินชิ เิ อทีฟเอเจนซี เจ้าของ 2 รางวัลโฆษณา ระดับโลกในเมืองคานส์

การทีค่ นกรุงเทพฯ อย่างเรามีทางเลือกทีจ่ ะเสพ ข่าวสาร หรือเสพความรู้ a day BULLETIN จึงเป็น ทางเลื อ กในการติ ด ตามข่ า วสารได้ เ ป็ น อย่ า งดี ชอบอ่านมากๆ บางเล่มไม่ได้อา่ นยังรูส้ กึ เสียดายค่ะ -Ying Kosonpisit

ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการกลุ่มโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา โสรดา มิใย 08-9969-6611, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, วิชัย เจนพิทักษ์ 08-9131-2896, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, วิช ยุต ม์ โชติวาณี 08-0776-6868, รวงรัช ต์ ด้ า นเทาลา 08-1412-9478 เลขานุ ก ารฝ่ า ยโฆษณา นราทร แก้ ว เก่ า ผู ้ จั ด การ จัณ ฑรัศมิ์ เกีย รติย ศ ผู้ช่วยผู้จัด การ ณัฐ ธยาน์ อึ้ง ตระกูล นิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


06

THE DATABASE ที่มา : www.earth.columbia.edu

10 อันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจ�าปี 2556

เดนมาร์ก

นอร์เวย์

สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์

คุณคิดอย่างไรกับการรณรงค์คัดค้าน การสร้างเขื่อนแม่วงก์

สวีเดน

THE POLL

43.47%

ฟินแลนด์

ที่มา : สวนดุสิตโพล

พฤติกรรมในสภาของ ส.ส. / ส.ว. ที่ประชาชนรังเกียจและไม่ชอบ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 การแสดงพฤติกรรม อันดับ 4 ไม่เคารพหรือเชื่อฟัง การไม่ให้เกียรติผู้ที่ ที่ไม่เหมาะสม ขว้างปา สิ่งของ ใช้ค�าพูด ที่ไม่สุภาพ

แคนาดา

ประธานในที่ประชุม การโต้เถียง กับประธาน

21.85%

ก�าลังอภิปราย เช่น นั่งหลับ เล่นโทรศัพท์

13.18%

การประท้วงโดยไม่มี เหตุผล เดินออกจาก ที่ประชุม

11.37%

อันดับ 5

ไม่เข้าร่วมอภิปราย ตามวันเวลาที่ก�าหนด อยู่ไม่ครบวาระ การประชุม

10.13%

ออสเตรีย

ไอซ์แลนด์

ออสเตรเลีย

‘คอสตา คอนคอร์ เ ดี ย ’ คือเรือที่ประสบอุบัติเหตุ ชนโขดหินและล่มบริเวณ ชายฝัง่ อิตาลีเมือ่ 20 เดือน ก่อน โดยเรือล�านีม้ นี า�้ หนัก มากถึ ง 114,500 ตั น ท� า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ้ อ งใช้ สายเคเบิลมากกว่า 50 เส้น ในการกู ้ เ รื อ ล� า ดั ง กล่ า ว ให้ ขึ้ น มาตั้ ง ตรง และใช้ ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น ก า ร ท� า ภารกิ จ นี้ สู ง ถึ ง 25,000 ล้านบาท ที่มา : www.krobkruakao.com

มี ก ารส� า รวจพบว่ า 63% ของผูใ้ ช้สมาร์ตโฟน ทีม่ อี ายุระหว่าง 18-29 ปี น อ น ห ลั บ โ ด ย ที่ มี เครื่องมือสื่อสารอย่าง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ แทบเล็ตอยู่บนเตียงของ ตนเอง ที่มา : www.hufffiifingtonpost.com มีสถิติในปี 2556 พบว่า ประเทศไทยมีเศรษฐี (ผู้มีสินทรัพย์รวมตั้งแต่ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1 พันล้านบาท) มากถึง 720 คน มูลค่าทรัพย์สินรวมของเศรษฐีในไทยทั้งหมด อยู่ที่ 3.52 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ถึง 5.32 แสนล้านบาท ที่มา : www.thairath.co.th

4,441

55,000

55,000 ราย คื อ จ� า นวน ผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคพิษสุนขั บ้า ในแต่ละปี หรือเฉลี่ยแล้ว มีคนทัว่ โลกเสียชีวติ เพราะ โรคนี้ราวชั่วโมงละ 6 คน โดย 95% ของผู้โชคร้าย เหล่ า นี้ อ ยู ่ ใ นประเทศจี น และอินเดีย สัตว์ทเี่ ป็นต้นเหตุ ของเรือ่ งนีม้ ากทีส่ ดุ คือสุนขั ทีม่ า : www.thaihealth.or.th

สนามบิน Daocheng Yading Airport ของประเทศจีน คือสนามบิน พลเรือนที่ตั้งอยู่บนพื้นดินที่สูงที่สุดในโลก อยู่ในเขตเมืองการ์ซี มณฑลเสฉวน มีความสูงเหนือระดับน�า้ ทะเล 4,441 เมตร ที่มา : www.wcarn.com

“คิ ด ว่ า เป็ น กระแส รักธรรมชาติที่หลายคน เออออตามกั น ไปโดยที่ ไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีว่า เขือ่ นมีข้อดี-เสียอย่างไร” นันทิดา ตันไสว 25 ปี, พนักงานบริษัท “เห็นด้วยที่คัดค้าน เพราะสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสีย ทั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ทรัพยากรธรรมชาติ” วงศกร แจ้งพูล 23 ปี, ธุรกิจส่วนตัว “เป็นการรณรงค์ที่ด ี ให้คนในประเทศได้รู้ถึง ประโยชน์ของป่า ไม่มอง แค่ อ นาคตสั้ น ๆ หรื อ ความสะดวกชั่วคราว” จิรชฎา ตรีภาณุวรรณ 28 ปี, นักโบราณคดี “เห็นด้วยครับ คิดว่า รัฐบาลควรฟังเสียงของ ประชาชน อย่าดันทุรงั ” ศตพรรษ จัน่ รอด 25 ปี, ช่างภาพ “เป็ น เรื่ อ งดี แต่ อยากให้ ค ้ น หาข้ อ มู ล ในสิง่ ทีค่ ดั ค้านด้วย ไม่ใช่ ท�าตามกระแส อยากให้ เข้าใจและใส่ใจจริง” วรรณศิลป์ เยาวหลี 23 ปี, ติวเตอร์ “ดีใจที่มีคนออกมา ร่ ว มคั ด ค้ า นกั น เยอะ ซึง่ ท�าให้สงั คมได้รบั ข้อมูล น�าไปต่อยอด และช่วย บอกต่อกับคนอื่นๆ ได้” สุวิชา พุทซาค�า 26 ปี, กราฟิกดีไซเนอร์


8

ที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี นักท่องเที่ยวก�ำลังถ่ำยภำพงำนแสดงศิลปะแบบจัดวำงที่ชื่อ ‘Blue Peace Flock’ ที่สร้ำงสรรค์ โดยศิลปินชื่อดัง Rainer Bonk และ Bertamaria Reetz งำนศิลปะแบบจัดวำงนี้ประกอบไปด้วยรูปปั้นแกะสีน�้ำเงินกว่ำ 100 ตัว ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ในกำรสื่อสำรว่ำคนทุกคนมีควำมส�ำคัญและมีควำมเท่ำเทียมกัน - Reuters / Fabian Bimmer

INNOVATION

สิงคโปร์เปิดตัว

รถไร้คนขับ

บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำ Induct ของประเทศฝรั่ ง เศส ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี นันยำง ประเทศสิงคโปร์ ผลิต รถรับส่งที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำชื่อ NAVIA ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ คือ สำมำรถขับเคลื่อนได้เอง โดยไม่ต้องใช้คนขับ เนื่องจำก มีกำรติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับ วัตถุจำ� นวน 4 ตัว ไว้ตำมมุมต่ำงๆ ของรถ เมื่ อ พบสิ่ ง กี ด ขวำง คอมพิวเตอร์ภำยในตัวรถก็จะ สั่ ง ก ำ ร เ ค ลื่ อ น ที่ ห ล บ ห ลี ก และสำมำรถจอดตำมจุดต่ำงๆ รวมถึ ง กำรหยุ ด รถเมื่ อ เจอ สัญญำณไฟแดง และกำรกลับรถ ด้ ว ยตั ว เอง รถรั บ ส่ ง NAVIA สำมำรถบรรทุ ก ผู ้ โ ดยสำรได้ ครั้งละ 10 คน วิ่งด้วยควำมเร็ว ประมำณ 15-20 กิ โ ลเมตร ต่อชัว่ โมง ช่วงแรกยังเปิดให้บริกำร สั้นๆ เป็นระยะทำง 2 กิโลเมตร และก�ำลังถูกน�ำไปทดลองใช้ใน ประเทศอังกฤษ และประเทศ สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ต่อไป

รัฐบำลและบริษทั ทีเ่ ชีย่ วชำญด้ำนเทคโนโลยีแห่งหนึง่ ได้รว่ มมือกันจัดท�ำร้ำนหนังสือริมถนนในกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยส่งเสริม ให้ผู้สนใจรักกำรอ่ำนที่เดินผ่ำนไปผ่ำนมำสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือที่ชอบไปอ่ำนได้ฟรีผ่ำนโทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต วิธีนี้ จึงไม่จ�ำเป็นต้องน�ำหนังสือจริงมำวำง เพียงแต่มีชื่อและบทสรุปของหนังสือไว้ให้เลือกเท่ำนั้น - Reuters / Gleb Garanich

ANIMAL

บริษัทขนส่งออสซีใจดี ยอมเดินเรือช้าลงเพือ่ ช่วยฝูงวาฬ

นับว่ำเป็นเรื่องดีที่จะช่วยรักษำจ�ำนวนประชำกรวำฬ ได้ไม่น้อย เมื่อบริษัทขนส่งในออสเตรเลียได้ยอมท�ำตำม เสีย งกระตุ้ น ของนัก วิช ำกำรจำกมหำวิท ยำลัย โอ๊ ก แลนด์ ที่เรียกร้องให้ทำงบริษัทเปลี่ยนแปลงตำรำงกำรขนส่งสินค้ำ โดยกำรเดินเรือให้ช้ำลง และปรับเส้นทำงเดินเรือ เพื่อไม่ให้ กระทบฝูงวำฬในท้องทะเล เนื่องจำกที่ผ่ำนมำในแต่ละปี มักจะมีวำฬจ�ำนวนหนึ่งถูกเรือสินค้ำชนจนบำดเจ็บหรือต้อง จบชีวิตลง ซึ่งกำรปรับเปลี่ยนกำรเดินเรือนี้แม้จะท�ำให้บริษัทต้องเสียเวลำ และได้ก�ำไรน้อยลง แต่ทำงผู้บริหำร ได้ยอมรับว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญน้อยกว่ำกำรอยู่รอดของวำฬ ซึ่งมีจ�ำนวนน้อยลงทุกที

SOCIETY

นาซาแจก 18,000 ดอลลาร์ ให้คนนอนเฉยๆ นาน 70 วัน นับเป็นข่ำวทีส่ ร้ำงควำมฮือฮำได้ไม่นอ้ ย เมือ่ ล่ำสุดองค์กำรนำซำ ประกำศว่ำยินดีที่จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงจ�ำนวน 18,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ หรือรำว 540,000 บำท ส�ำหรับผู้กล้ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรทดลอง ของนำซำ ซึ่งมีภำรกิจนอนเฉยๆ อยู่บนเตียงเป็นเวลำ 70 วัน โดยค�ำประกำศเขียนไว้ว่ำ “กำรเฝ้ำมองคุณนอน จะช่วยให้นักวิทยำศำสตร์เรียนรู้ว่ำร่ำงกำยของนักบินอวกำศเปลี่ยนไปอย่ำงไรเมื่ออยู่ในสภำพไร้น�้ำหนักระหว่ำง ไฟล์ตบินในอวกำศในอนำคต” ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรทดลองจะไม่ได้รับอนุญำตให้ลงจำกเตียง แต่กไ็ ม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งอำหำรกำรกิน เพรำะจะมีผเู้ สิรฟ์ ให้ถงึ ที่ ส่วนกำรอำบน�ำ้ ก็จะอำบบนเตียงทีถ่ กู ออกแบบขึน้ มำ เป็นพิเศษ ส่วนกำรอ่ำนหนังสือ เล่นสไกป์ เช็กควำมเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊ก หรือแม้แต่ท�ำงำน เป็นสิ่งที่ไม่ถูกห้ำม แต่มีข้อแม้แค่ว่ำคุณต้องท�ำบนเตียงเท่ำนั้น

EDUCATION

ค่ายอพยพซีเรีย

สอนเทควันโดเด็ก หวังฟืน้ สภาพจิตใจ

ณ เมือง Zaarari ประเทศจอร์แดน ซึ่งเป็น ที่ ตั้ ง ของค่ ำ ยอพยพชำวซี เ รี ย ที่ มี ข นำดใหญ่ เป็นอันดับสองของโลก ภำพแห่งควำมหวังทีก่ ำ� ลัง เกิดขึ้น ณ ค่ำยอพยพของแห่งนี้ก็คือ เด็กๆ ชำว ซีเรียก�ำลังยืนเรียงแถวหน้ำกระดำนเพื่อฝึกฝน เทควันโดด้วยใบหน้ำเปื้อนรอยยิ้ม โดยมีครู ชำวเกำหลีเป็นผู้ฝึกสอนสัปดำห์ละ 2 ครั้ง ซึ่ง สิ่งที่พวกเขำสอนไม่ได้มีเพียงแค่วิชำเทควันโด เท่ำนัน้ แต่ยงั สอดแทรกเรือ่ งควำมมีระเบียบวินยั ควำมเคำรพนับถือตนเอง ซึง่ เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยเยียวยำ จิตใจของเด็กๆ อีกด้วย ทำงด้ำน ชำร์ลส์ ลี หัวหน้ำครูสอนเทควันโด กล่ำวว่ำ “ผมเห็น ควำมโกรธมำกมำยซ่อนอยูใ่ นจิตใจของเด็กๆ ทีน่ ี่ ผมจึงอยำกสอนให้เขำมีจติ ใจแบบนักกีฬำ และ เ ป ลี่ ย น ควำมคิ ด ที่ไม่ดีของ เ ข ำ ใ ห ้ มี ควำมสันติสขุ มำกขึ้น”

LIFESTYLE

อังกฤษใช้รปู ปัน้ เด็ก เตือนคนขับให้ลดความเร็วรถยนต์

โรงเรียนประถมศึกษำอเวนิว ในเมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ น�ำรูปปัน้ เด็กใส่ชดุ ยูนฟิ อร์มของโรงเรียนจ�ำนวน 6 ตัว มำตัง้ ไว้ทรี่ มิ ฟุตปำธบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพือ่ ให้ผทู้ ขี่ บั รถระมัดระวัง และลดควำมเร็วในกำรขับขีล่ ง ซึง่ วิธกี ำรนีเ้ คยใช้ได้ผลมำแล้วเมือ่ ปี ค.ศ. 2009 โดยบรรดำผูข้ บั ขีจ่ ะเข้ำใจว่ำมีเด็ก ก�ำลังจะเดินข้ำมถนน พวกเขำจึงลดควำมเร็วของรถลง ถึงแม้ในระยะต่อมำคนขับรถจะรู้ว่ำเด็กที่ยินอยู่ริมถนนนั้นเป็นเพียงรูปปั้น พวกเขำก็ยังคง ชะลอควำมเร็วของรถยนต์ลงทุกครัง้ ทีเ่ ห็น แต่รปู ปัน้ เด็กเหล่ำนีก้ ส็ ร้ำงอำกำรอกสัน่ ขวัญแขวนให้กบั ผูค้ นในยำมค�ำ่ คืนด้วยเหมือนกัน ทัง้ นี้ ทำงโรงเรียน คำดหวังว่ำคนทัว่ ไปจะคุน้ ชินกับรูปปัน้ เด็กนีไ้ ด้ในไม่ชำ้ เมือ่ เทียบกับควำมคุม้ ค่ำในกำรติดตัง้ กล้องตรวจจับควำมเร็วของรถยนต์ และควำมปลอดภัยของเด็ก


นำย ไมค์ คอลด์เวลล์ ผู้สนใจในเทคโนโลยี Bitcoin หรือเงินเหรียญอิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้ผู้สื่อข่ำว ได้ชม Bitcoin ที่เขำได้ผลิตและทดลองใช้มำกว่ำ 5 ปี นี่คือรูปแบบหนึ่งของเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำมำรถใช้ท�ำธุรกรรมกำรเงินได้โดยไม่ต้องผ่ำนระบบธนำคำรแบบเดิม ผู้เชี่ยวชำญหลำยท่ำน เชือ่ ว่ำนีค่ อื รูปแบบของเงินในอนำคตทีเ่ ข้ำมำลดควำมกังวลของประชำชนเรือ่ งกำรเก็บเงินสดไว้ใน ธนำคำรกรณีเกิดวิกฤตกำรเงิน - Reuters / Jim Urquhart

ภำพถ่ำยของฝูงม้ำลำยที่กระโดดขึ้นจำกบึงน�้ำในอุทยำนแห่งชำติไนโรบี ประเทศเคนยำ แสดงให้เห็นถึงควำมหลำกหลำย ทำงนิเวศวิทยำและควำมสมบูรณ์ของผืนป่ำในอุทยำนแห่งชำติชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโลก - Reuters / Goran Tomasevic

SPORT

สาวไทยผงาด! คว้าแชมป์วอลเลย์ฯ เอเชียสมัยที่ 2

เสียงเชียร์ดังกระหึ่มกึกก้องทั้งในสนำมและนอกสนำม ส�ำหรับกำรแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2013 นัดชิงชนะเลิศ ที่สนำมชำติชำย ฮอลล์ สนำมกีฬำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งเป็นกำรพบกับทีมชำติญี่ปุ่น ดีกรีอดีตแชมป์ 3 สมัย โดยเซตแรกทั้งสองฝ่ำยต่ำงยังคงท�ำแต้มแข่งขันกันอย่ำงสูสี และทีมไทยก็สำมำรถขึ้นน�ำไปได้ก่อน 1-0 เซต ด้วยคะแนน 25-22 และ เมื่อรวมกับเสียงเชียร์ที่ดังลั่นของคนไทยทั้งประเทศ ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรำก็สำมำรถเอำชนะคู่แข่งได้ทั้งสองเซตที่เหลือ เป็น 3-0 เซต 25-22, 25-18 และ 25-17 คว้ำแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชีย สมัยที่ 2 ไปครองอย่ำงสมศักดิ์ศรี

เรื่องวุ่นๆ ของ Touch ID

ท่ำมกลำงควำมพยำยำม ที่ จ ะหำซื้ อ ไอโฟนรุ ่ น ใหม่ เพือ่ จะได้เป็นเจ้ำของก่อนใคร ของสำวกชำวแอปเปิ ้ ล แต่อกี ด้ำนก็มคี วำมพยำยำม ที่ดุเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้กัน นั่นก็คือควำมพยำยำมที่จะ พิสูจน์ประสิทธิภำพของระบบ Touch ID ของไอโฟน 5S • ระบบ Touch ID ของไอโฟน 5S คือระบบสแกนลำยนิว้ มือ ที่จะช่วยให้เจ้ำของไอโฟนรุ่นใหม่มีควำมปลอดภัยใน กำรใช้งำนมำกขึน้ เนือ่ งจำกจะมีเพียงลำยนิว้ มือทีต่ งั้ ค่ำ ไว้ในเครือ่ งเท่ำนัน้ ทีจ่ ะสำมำรถปลดล็อกหน้ำจอโทรศัพท์ เพื่อใช้งำนได้ • ด้วยระบบรักษำควำมปลอดภัย รู ป แบบใหม่นี้เ อง จึงกลำยเป็นควำมท้ำทำยครั้งใหญ่ของเหล่ำแฮกเกอร์ จำกทัว่ โลกในกำรเจำะระบบ Touch ID ให้ได้ โดยเฉพำะ นิก เดเพทริลโล นักวิจัยด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย ทีก่ อ่ ตัง้ เว็บไซต์ IsTouchIDhackedyet.com ขึน้ มำเพือ่ เชิญชวน

BUSINESS

สหรัฐฯ สร้างแอพฯ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ แอพพลิ เ คชั น ใหม่ล่ำ สุด นี้ไ ด้รับ ก ำ ร พั ฒ น ำ ขึ้ น ในสหรั ฐ อเมริ ก ำ โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ล ด ป ริ ม ำ ณ คนเมำแล้วขับ แบ่งออกเป็น 2 แอพพลิเคชัน คือ BACtrack ส�ำหรับไอโฟน และ Breathometer ส�ำหรับ ไอโฟนและแอนดรอยด์ ซึง่ ควำมพิเศษของแอพฯ นีก้ ค็ อื ไม่เพียงแค่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดได้ เท่ำนัน้ แต่ยงั สำมำรถระบุตำ� แหน่งทีอ่ ยูข่ องผูต้ รวจ และแจ้งให้เพือ่ นหรือครอบครัวทรำบหำกผูใ้ ช้งำนมีระดับ แอลกอฮอล์เกินกว่ำค่ำทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นี้ ในสหรัฐอเมริกำ หำกผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 0.08% ถือว่ำผิดกฎหมำย โดยแอพฯ ดังกล่ำวจะถูกปล่อยขำย ในเดือนหน้ำพร้อมอุปกรณ์เสริม ส่วนรำคำก็ถือว่ำ หนักหนำพอสมควร อยู่ที่ 49 ดอลลำร์ฯ ส�ำหรับ Breathometer และ 150 ดอลลำร์ฯ ส�ำหรับ BACtrack

ให้เหล่ำแฮกเกอร์มำช่วยกันพิสูจน์ประสิทธิภ ำพของ ระบบนี้ร่วมกัน โดยตั้งรำงวัลล่อใจเป็นเงินเกือบ 20,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ ทีไ่ ด้มำจำกกำรลงขันของเซียนคอมพิวเตอร์ ทั่วโลก แถมยังมีเบียร์และไวน์จ�ำนวนมำกมอบให้ด้วย • ส่วน TechCrunch เว็บไซต์ไอทีชื่อดังก็ขอพิสูจน์ระบบ Touch ID ด้วยเช่นกัน โดยทดลองใช้อุ้งตีนแมวในกำรปลดล็อกเครื่องไอโฟน 5S จนเป็นผลส�ำเร็จ แถมยังถ่ำย วิดีโอไว้เป็นหลักฐำนอีกด้วย ใครอยำกรู้ว่ำจริงหรือไม่ ลองไปพิสูจน์ได้ที่ http://youtu.be/1OFW6Va1m5k • ปิดท้ำยทีค่ วำมพยำยำมของกลุม่ ChaosCumputerClub ทีเ่ ห็นว่ำระบบ Touch ID เป็นเพียงภำพลวงตำของควำมปลอดภัย เพรำะผู้ใช้งำนไม่สำมำรถเปลี่ยนลำยนิ้วมือ ของตัวเองได้ ต่ำงจำกระบบพำสเวิรด์ ทีจ่ ะเปลีย่ นเมือ่ ไหร่ ก็ได้ ที่ส�ำคัญ ยังพิสูจน์ด้วยกำรถ่ำยวิดีโอคลิปที่ใช้ ลำยนิว้ มือปลอมทีเ่ คลือบอยูบ่ นแผ่นฟิลม์ บำงๆ ปลดล็อก เครือ่ งไอโฟน 5S ได้อย่ำงไม่นำ่ เชือ่ ลองชมควำมพยำยำมนี้ ได้ที่ http://youtu.be/HM8b8d8kSNQ

“แน่ น อนว่ า ภารกิ จ การเดินเท้าเพื่อประท้วง การสร้ า งเขื่ อ นแม่ ว งก์ ที่ตั้งใจเอาไว้ ไม่ ได้สิ้นสุด แค่ ต รงนี้ เพราะงาน คัดค้าน EHIA เพือ่ จะหยุด การสร้ า งเขื่ อ นแม่ ว งก์ มั น เพิ่ ง เริ่ ม ต้ น ต่ า งหาก ผมยังมีงานเรือ่ งนีอ้ กี มาก เพื่อที่จะหยุดมันให้ได้”

ศศิน เฉลิมลาภ เลขำธิกำร มูลนิธิสืบนำคะเสถียร 22 กันยำยน 2556

GREEN PLEASE ญี่ปุ่นพร้อมปลอดนิวเคลียร์ รัฐสั่งปิดเตาปฏิกรณ์แห่งสุดท้าย ในที่ สุ ด ประเทศญี่ ปุ ่ น ก็ พ ร้ อ มจะใช้ ค� ำ ว่ ำ ปลอดนิวเคลียร์ 100% แล้ว หลังจำกประสบปัญหำ สำรกัมมันตรังสีรวั่ ไหลจำกโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟกุ ชุ มิ ะ มำยำวนำนกว่ำ 2 ปี เพรำะว่ำล่ำสุดรัฐบำลญี่ปุ่น ได้สั่งปิดเตำปฏิกรณ์ 4 ในเมืองโออิ ซึ่งเป็นเตำ สุดท้ำยที่ยังท�ำงำนอยู่ ท�ำให้นี่เป็นโอกำสอันดียิ่ง ของรัฐบำลทีจ่ ะแก้ปญ ั หำพลังงำนนิวเคลียร์ในประเทศ อย่ำงยั่งยืน โดยที่ผ่ำนมำประชำชนจ�ำนวนมำก ได้ อ อกมำยื น ยั น ว่ ำ ประเทศญี่ ปุ ่ น ไม่ ต ้ อ งกำร พลังงำนนิวเคลียร์ ทำงภำคอุตสำหกรรมหลำยส่วนก็ได้ตื่นตัว และพยำยำมหันมำใช้พลังงำนทดแทน อื่นๆ เช่นพลังงำนลม พลังแสงอำทิตย์ หรือพลังงำนใต้พิภพ เป็นต้น

27 กันยายน 2460 - เอ็ดกำร์ เดกำส์ จิตรกรและประติมำกรชำวฝรั่งเศส หนึ่งใน ผูบ้ กุ เบิกศิลปะยุคอิมเพรสชันนิสม์ เสียชีวติ ในวั ย 83 ปี มี ผ ลงำนที่ มี ชื่ อ เสี ย งคื อ ภำพวำด Foyer de la dance, Le 28 กันยายน 2549 - ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมเิ ปิดใช้อย่ำงเป็นทำงกำรในวันนี้ ออกแบบโดย เฮลมุต ยำห์น มีหอควบคุม กำรบินทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ มีควำมสูง 132.2 เมตร และมีอำคำรผูโ้ ดยสำรเดีย่ วทีใ่ หญ่เป็น อันดับสำมของโลก อยูท่ ี่ 563,000 ตำรำงเมตร 29 กันยายน 2545 - วันจัดพิธีเปิดกีฬำ เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ เมืองปูซำน ประเทศเกำหลีใต้ โดยในกำรแข่งขันครัง้ นัน้ มีประเทศติมอร์ตะวันออกเป็นสมำชิกใหม่ ส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันจ�ำนวน 37 คน 30 กั น ยายน 2511 - วัน สุด ท้ ำยของ กำรเดินรถรำงสำยรอบเมือง ซึ่งเป็นรถรำง สำยสุดท้ำยของกรุงเทพฯ 1 ตุลาคม 2483 - วันเกิด นิวฒ ั น์ ธำรำพรรค์ นักวำดภำพประกอบและนักวำดกำร์ตูน คนส�ำคัญของประเทศไทย เจ้ำของนำมปำกกำ ‘รำช เลอสรวง’ มีผลงำนวำดกำร์ตนู มำกมำย เช่น สิงห์ดำ� จอมขมังเวทย์ นอกจำกนีน้ วิ ฒ ั น์ ยังเป็นผู้วำดปกหนังสือชุด เพชรพระอุมำ อีกด้วย 2 ตุลาคม 2501 - แมรี สโตปส์ แพทย์ผบู้ กุ เบิก วิชำกำรวำงแผนครอบครัว นักต่อสูเ้ พือ่ สตรี ชำวสกอตแลนด์ เสียชีวติ ในวันนี้ ในขณะที่ มีชีวิตอยู่เธอได้เขียนหนังสือคู่มือเกี่ยวกับ เพศศึกษำเล่มแรกออกมำชื่อว่ำ Married Love และเปิดคลินิกวำงแผนครอบครัว แห่งแรกที่กรุงลอนดอนในปี พ.ศ. 2464 3 ตุลาคม 2436 - สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำเทววงศ์ ว โรปกำร เสนำบดี กระทรวงต่ำงประเทศ ได้ทรงลงพระนำมใน ‘สนธิ สั ญ ญำสั น ติ ภ ำพ’ เพื่ อ สงบศึ ก กั บ ฝรัง่ เศส หลังจำกทีไ่ ทยปะทะกับฝรัง่ เศสใน เหตุกำรณ์ ‘กำรรบที่ปำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ’

ผลส�ารวจเผย ผู้ชายอังกฤษส่วนใหญ่ยอมรับว่าเคยแอบดูมือถือแฟน

Did You Know?

ผลส�ำรวจของเว็บไซต์ขำยโทรศัพท์มือถือในประเทศอังกฤษ Mobilephonechecker.co.uk เปิดเผยว่ำ ผู้ชำยชำวอังกฤษ 62% ยอมรับว่ำเคยแอบดูมอื ถือของแฟนโดยทีแ่ ฟนไม่รู้ เพือ่ ตรวจสอบว่ำอีกฝ่ำยก�ำลังนอกใจหรือไม่ ซึง่ ขณะทีม่ เี พียง 34% ของผูห้ ญิง ชำวอังกฤษที่ยอมรับว่ำตัวเองเคยแอบดูโทรศัพท์มือถือของแฟน นอกจำกนี้ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถำมยังระบุด้วยว่ำ พวกเขำจะจบควำมสัมพันธ์ทันทีถ้ำรู้ว่ำอีกฝ่ำยแอบดูโทรศัพท์มือถือโดยไม่บอก


12


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, วสิตา กิจปรีชา ถ่ายภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี ระยะหลังๆ มานี้ สังเกตได้ว่าแทบจะทุกครั้งที่มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นทีป่ ระชาชนมักจะหยิบยกน�ามาวิพากษ์วจิ ารณ์กนั อยูเ่ สมอก็คอื เรือ่ งมารยาทในทีป่ ระชุม ของนักการเมือง บ้างก็บอกว่านักการเมืองก็เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชน ย่อมมีความรู้สึก และอารมณ์น�าเหตุผลบ้างเป็นบางครั้ง แต่บ้างก็บอกว่าเรื่องความเป็นปุถุชนนั้นเป็นเรื่อง ยอมรับได้ แต่นักการเมืองซึ่งเป็นผู้ถูกเลือกให้ ไปเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนจ�าเป็นต้อง ไปทะเลาะแทนประชาชนด้วยหรือ? มีวิธี ไหนอีกไหมที่จะท�าให้เกิดบรรยากาศการพูดคุย ที่เป็นเหตุเป็นผลและเน้นที่สาระส�าคัญ หรือการแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด ด่าทอ กระทั่ง เขวี้ยงปาข้าวของในสภา กลายเป็นสีสันและความสะใจที่ผู้แทนฯ ของเราเข้าใจว่าประชาชน รับได้ บอกตรงๆ ว่าเราเองก็อดไม่ ได้ที่จะครุ่นคิ ดถึ ง เรื่ องนี้ และจากตรงนั้ นเอง ชื่ อของ รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจ�าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ผุดขึ้นมา เหตุผลไม่ใช่แค่เพียงเพราะอาจารย์ เป็นผู้ที่สนใจเรื่องการเมืองการปกครอง แต่เป็นเพราะอาจารย์สามารถเชื่อมโยงเรื่อง จริยธรรมของนักการเมืองกับระบบการเมืองได้สนุกสนานและมีชีวิตชีวาคนหนึ่ง การพูดคุยของพวกเราในเย็นวันนั้น ณ ห้องพักของอาจารย์ที่ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และบางครั้งก็เบรกด้วยความเงียบ ไม่ใช่เงียบเพราะไม่มีอะไรจะคุย แต่เป็นความเงียบที่เกิดจากอาการพูดไม่ออกบอกไม่ถูก กับวิถีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ จะว่าไปแล้วพฤติกรรมของนักการเมือง พฤติกรรมของประชาชนที่เรียกร้องจาก นักการเมือง บางทีก็เหมือนการสะท้อนภาพของกันและกัน จนอดคิดไม่ได้ว่าพฤติกรรม ของประชาชนเราคือตัวก�าหนดพฤติกรรมนักการเมืองทีเ่ ป็นตัวแทนของเราหรือเปล่าหนอ ข้อสงสัยอีกเรื่องของเราคือ แล้วสุดท้ายการพูดคุยกันแบบมีอารยะจะเกิดขึ้นได้บ้างไหม ในสังคมการเมืองแบบไทยๆ หรือเราจะพบค�าว่า Polite (สุภาพ) ใน Politician หรือ Politics ได้แค่ในภาษาเขียน แต่ในชีวิตจริงก็อีกเรื่องหนึ่ง


14

ปกติแล้วอาจารย์ได้ตดิ ตามการประชุมสภาบ้างไหม ก็ติดตามนะครับ คือส่วนใหญ่ผมไม่ได้ดูทีวี สักเท่าไหร่ แต่ถา้ มีประชุมสภาผมก็จะดู เพราะผม เป็นอาจารย์รฐั ศาสตร์นะ (หัวเราะ) อย่างเมือ่ ตอน ก่อนปี พ.ศ. 2548-2549 ผมไม่รู้เรื่องการเมืองไทย เลยนะ เพราะผมสอนปรัชญาการเมืองกรีกโบราณ แล้วพวก everyday politics นี่ผมไม่เคยตามเลย ไม่ ว ่ า ประเทศไหนผมก็ไ ม่ ต าม ถามอะไรผมก็ ไม่รเู้ รือ่ ง เหมือนคนโง่เรือ่ งนีม้ ากเลย แต่พอถึงช่วง ปี พ.ศ. 2548-2549 เรือ่ งมันเข้าตัวเราไง เราหลีกหนี มันไม่พ้น มีอะไรต้องคิดต้องสงสัยอยู่เรื่อย เราจึง ตามเรื่องนี้ กลายเป็นว่าเราต้องศึกษาเรื่องอื่น เพิ่มเติมเยอะมาก วิชาทีอ่ าจารย์สอนคือปรัชญาการเมือง กรีกโบราณ เนื้อหามันเป็นแบบไหนคะ โดยรวมก็ เ ป็ น เรื่ อ งปรั ช ญา การเมืองระบบตะวันตก ทั้งยุคใหม่ ยุคเก่า เข้าเรื่องกันดีกว่า ถ้าตามปรัชญา การเมื อ งกรี ก โบราณ ปรั ช ญา การเมืองตะวันตก หรือระบบวิธีคิด แบบกรีกโบราณ ทีเ่ น้นเรือ่ งการคุยกัน ด้ ว ยเหตุ แ ละผล อยากทราบว่ า การประชุมสภาในบ้านเรามันจะคุยกัน ด้วยเหตุผลแบบนั้นได้หรือเปล่า เดี๋ยวก่อนนะ ปรัชญาการเมือง กรีกโบราณเขาคุยกันด้วยเหตุด้วยผล จริง แต่การเมืองกรีกโบราณมันยิง่ กว่า นะ ประชาธิปไตยกรีกโบราณนั้นเป็น ประชาธิปไตยทางตรง คือประชาชน เ ข ้ า ไ ป ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ด ้ ว ย ต น เ อ ง ไม่มี ส.ส. ไม่มีตัวแทน แล้วเขาจะให้ ประชากรเอเธนส์ ป ระชุ ม พร้ อ มกั น ทีเดียว 4 หมื่นคน มันก็เป็นไปไม่ได้ ด้ ว ยเหตุ ผ ลว่ า สถาปั ต ยกรรมมั น ไม่สามารถรองรับคนได้มากขนาดนั้น และสมัย นั้น ก็ไ ม่ มีไ มโครโฟน คิด ดู ก็แล้วกันว่าขนาดอัฒจันทร์ที่สามารถ จุคนได้มากที่สุดที่จีนสร้างขึ้นมาตอน จัดการแข่งขันโอลิมปิกก็ยังจุคนได้แค่ ราว 8 หมื่นคน นี่ขนาดศตวรรษที่ 21 นะ แต่นเี่ ราย้อนไป 2,500 กว่าปี เขาก็ สร้างได้ระดับหนึง่ แล้ว โดยคนออกแบบ สมัยนัน้ ก็คอื ฮิปโปดามุส เขาฉลาดมาก ที่สามารถออกแบบอัฒจันทร์ที่เวลา คนพูดออกมาแล้วเสียงมันจะดังก้อง อยู่ในนั้น แต่พลเมืองเข้าไปประชุม ก็ถ่อยเถื่อน เขวี้ยงปาสิ่งของ ไม่มี ระเบียบการประชุมอะไรทั้งสิ้น ขึ้นอยู่ กับคนพูดว่าสามารถควบคุมได้ไหม ซึง่ มันก็ขนึ้ อยูก่ บั น�า้ เสียงและลีลาทีจ่ ะ สะกดให้คนฟัง ดังนั้น การเมืองกรีก โบราณนี่มันหนักเลยนะ เรื่องเหตุผล มันอยู่ในปรัชญา แต่การเมืองในทาง ปฏิบัติก็ว่ากันด้วยศิลปะโวหาร มันก็ อาจจะไม่มีเหตุมีผลเสมอ หมายความว่าภาพทีเ่ ราเห็นในสภาก็เป็น ธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหม แน่ น อนครับ คือ สภาในอัง กฤษก็โ ห่ ฮ านะ ตอนผมอยู่อังกฤษ เขาก็ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ เราก็เห็นเขาโห่ฮากันไป แต่เขาก็ไม่ได้เขวี้ยงปา สิง่ ของแบบสมัยกรีกโบราณ เพราะสมัยโบราณนัน้ เขาเอาของกินเข้าไปประชุมได้ไง พอกินเสร็จก็เอา เศษอาหาร เม็ดมะกอกเขวี้ยงปาเวลาไม่พอใจ ภายหลังเขาจึงไม่ให้เอาอาหารเข้าไปเพื่อป้องกัน การปาสิ่งของ ทีนี้พูดถึงสภาอังกฤษ เขาก็มีการโห่ฮา รวนๆ อยู่บ้าง แต่ถ้าพูดจาหยาบคายเลย คิดว่าคงไม่มี เพราะอังกฤษก็เป็นเมืองผูด้ รี ะดับหนึง่ ส่วนการประชุมรัฐสภาอเมริกัน ตอนผมเรียนอยู่

ทีน่ นั่ ผมไม่ได้ดถู า่ ยทอดนะ แต่เท่าทีข่ า่ วตัดมาให้ดู มันก็ดูไม่วุ่นวาย แต่การประชุมเต็มๆ เราไม่เห็น เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร แล้วทุกวันนี้ที่มีการประชุมสภา เราเรียกร้องให้ นั ก การเมื อ งพู ด จาสุ ภ าพ มี ก ารประชุ ม ที่ ดู มี อารยธรรม ถือเป็นข้อเรียกร้องที่อาจารย์คิดว่า เป็นไปได้ไหม ก็ควรจะท�า ถ้าพูดถึงเรื่องมารยาทนั้น ผมจ�า ไม่ได้ว่านักปรัชญาที่ไหนพูด เขาบอกว่า มารยาท คือคุณธรรมขั้นต�่าสุดของมนุษย์ เพราะมารยาท ท�าให้เราสามารถปฏิสัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้น คุณจะ ซือ้ ของขายของ เดินสวนกัน มารยาทเป็นคุณธรรม

ความรู้ มีการศึกษามากกว่าคนปกติ ไม่อย่างนั้น จะเลือกไปท�าซากอะไรล่ะ สอง คือมีความสนใจ ในเรื่องผลประโยชน์สาธารณะ สาม จะต้องมี จริยธรรมคุณธรรม ค�าว่าจริยธรรมคุณธรรมที่นี้ ไม่ได้หมายความว่ากินผัก ไม่ดื่มเหล้า หรือเป็น คนที่ ไ ม่ น อนกั บ เมี ย ไม่ ใ ช่ แต่ เ ป็ น จริ ย ธรรม คุณธรรมทางการเมือง หมายความว่าคุณจะต้อง มุ่งสู่ผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ถ้าถึงเวลา ทีค่ ณ ุ อยูบ่ นทางสองแพร่งระหว่างเรือ่ งผลประโยชน์ เรือ่ งดูแลคนบางคน บางกลุม่ กับเรือ่ งผลประโยชน์ สาธารณะ คุณจะต้องตัดใจ คนที่คุณอยากช่วย เขาอาจจะน่าสงสารจริงๆ เป็นคนดีจริงๆ แต่ถ้า

ขัน้ ต�า่ มันจึงควรจะมี เป็นเรือ่ งง่ายทีส่ ดุ ทีค่ วรจะมี แต่คนที่มีมารยาทดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะ ไม่โกง มันคนละเรือ่ งกัน เพราะมารยาทเป็นคุณธรรม ขั้ น ต�่ า หรื อ พื้ น ฐานที่ สุ ด คนบางคนก็ อ าจจะมี มารยาทแต่ใช้มารยาทเป็นเครือ่ งมือในการท�าเรือ่ ง ชัว่ ร้ายก็ได้ มีเยอะแยะไปหมด ทัง้ การโกง สร้างภาพ หลอกลวง ต้มตุ๋น แต่ในรัฐสภามันควรจะต้องมี มารยาท ผมจ�าได้ตอนทีอ่ เมริกาเริม่ มีประชาธิปไตย เขาก็พูดถึงเรื่องการเป็นตัวแทน น่าจะเป็น เจมส์ แมดิสัน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่างรัฐธรรมนูญอเมริกัน เขาบอกว่า หนึ่ง คนที่จะเป็นตัวแทนจะต้องมี

มันจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณจะต้องมี จริยธรรมคุณธรรม มีความกล้าหาญเด็ดเดีย่ วพอ ที่ จ ะทิ้ ง คนคนนั้ น ไป และเลื อ กผลประโยชน์ สาธารณะ คือช่วยคนดีคนหนึ่ง กับช่วยกลุ่มคนที่ ไม่รวู้ า่ ดีหรือเปล่า แต่เป็นเรือ่ งสาธารณะ เขาก็ตอ้ ง เลือกสาธารณะ อีกอย่างค�าว่าจริยธรรมคุณธรรม ทางการเมืองก็คอื ว่า คนทีเ่ ลือกตัง้ เรามา ฐานเสียง ของเราในเขตเลือกตั้ง เขาอาจจะเรียกร้องอะไร บางอย่างแล้วเขาฝากความหวังไว้ให้เราไปต่อสู้ ในสภา เจมส์ แมดิสัน บอกว่ า ตัว แทนของ ประชาชนจะต้ อ งมี ห น้ า ที่ ป รั บ ข้ อ เรี ย กร้ อ ง

ผลประโยชน์ เ ฉพาะกลุ ่ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่วา่ เราเป็นนายหน้าดือ้ ๆ รับข้อเรียกร้องทีเ่ ป็นผลประโยชน์ของคนกลุม่ หนึง่ แล้วจะต้องท�าให้ได้ นั่นมันไม่ใช่ เพราะนั่นมัน เหมือนกับว่าคุณเป็นนายหน้าธรรมดาๆ แต่คุณ จะต้องปรับผลประโยชน์ ข้อเรียกร้องเหล่านี้ให้ สอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะ ถ้าถึงเวลา แล้วข้อเรียกร้องของฐานเสียงเป็นสิ่งที่ไม่เอื้อต่อ ผลประโยชน์สาธารณะ นักการเมืองหรือตัวแทน จะต้องเป็น educator เป็นผูก้ ล้าหาญทีจ่ ะให้ความรู้ แก่ประชาชนทีเ่ ป็นฐานเสียงของคุณว่าคุณเรียกร้อง แบบนี้ไม่ได้ เพราะแน่นอน ประเด็นส�าคัญก็คือ การมี ตั ว แทนประชาชนก็ เ พราะว่ า ไม่ต้องการให้ประชาชนปะทะกันไง คุณลองคิดดูว่าถ้าประชาชนเข้าไปใน สภากันเอง ต่างคนต่างจะเอาอย่างนัน้ อย่างนี้ เขาต้องซัดกันแน่นอน เราเลย ต้องการคนที่เป็นตัวแทนเพื่อที่จะมอง เห็นภาพว่าจะประสานผลประโยชน์ เฉพาะทีใ่ ห้เป็นประโยชน์สาธารณะได้ ระดับไหน มีความกล้าหาญทีจ่ ะตอกกลับ ประชาชนด้ ว ยนะ นี่ คื อ ความคิ ด ของ เจมส์ แมดิสัน ส่วนในฝรั่งเศส ที่ ป ระชาธิ ป ไตยไล่ เ ลี่ ย กั บ อเมริ ก า เขามองคนละอย่ า ง เขาบอกว่ า ใน ศตวรรษที่ 18 สังคมของฝรั่งเศสเป็น สังคมที่มีการแบ่งงานกันท�า ไม่ใช่ว่า คนท�างานเหมือนกันหมด เริม่ มีมนุษย์ เงินเดือน เพราะฉะนั้น คนส่วนใหญ่ ไม่ มี ใ ครมานั่ ง ตามเรื่ อ งการเมื อ ง เรื่ อ งผลประโยชน์ ส าธารณะอย่ า ง จริงจัง เพราะฉะนั้น การเกิดตัวแทน มั น เป็ น การแบ่ ง งานกั น ท�า ในสั ง คม ให้มีคนไปติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะ เช่น ประเด็นเรือ่ งพลังงาน คนนีก้ ส็ นใจ ตลอดเลย เรื่องเศรษฐกิจ คนนี้สนใจ ตลอดเลย ฉะนั้น เราก็จะเลือกคนนี้ เข้ า ไป เพราะเราแบ่ ง งานกั น ท� า นักการเมืองจึงเป็นอาชีพใหม่ทเี่ กิดจาก การแบ่งงานกันท�า และเกิดประชาธิปไตย ส มั ย ใ ห ม ่ ขึ้ น ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 1 8 ในอเมริกา ยุโรป เพราะฉะนั้น นี่คือ สิง่ ทีเ่ ป็นเกณฑ์ของการเป็นนักการเมือง หรือตัวแทนตามแนวคิดของอเมริกา และฝรั่งเศส แต่ ต อนนี้ ก ลายเป็ น ว่ า ผู ้ แ ทนของ ประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนทีจ่ ะ เข้าไปทะเลาะกัน เขวี้ยงปาข้าวของกัน ในสภา อาจารย์คิดว่ามันเป็นแบบนี้ เพราะอะไร ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่อย่าง ไต้หวัน เกาหลีใต้ เขาก็ตอ่ ยกันในสภา แต่เราก็ไม่ได้ตดิ ตามว่าเป็นเพราะอะไร ความขั ด แย้ ง มั น รุ น แรงขนาดไหน แต่ในสภาบ้านเรา คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เราอยู่ ในวิกฤตการณ์ทางการเมือง จนถึง ตอนนีก้ ย็ งั ไม่จบสิน้ เลยนะ ความขัดแย้ง ร้าวลึกในสังคมไทยทีผ่ า่ นมาไม่เคยรุนแรงมากเท่านี้ มาก่อน และมันก็ยงั คงอยู่ แน่นอนว่าความขัดแย้ง แตกร้าวลึกแบบนี้มันคงมีผลต่อการท�างานของ ส.ส. ในสภาซึ่งแบ่งเป็นสองฝ่าย พรรคหนึ่งก็เป็น ตัวแทนความคิดหนึ่ง อีกพรรคก็เป็นอีกความคิด หนึ่ง ดังนั้น ความขัดแย้งเหล่านี้มันก็เลยส่งผลให้ มีพฤติกรรมแบบนั้นด้วย มันมีเชื้อที่ปัญหาอยู่ เยอะ มีเรือ่ งการกล่าวหากันอย่างรุนแรง และเรือ่ ง ก็ยังไม่จบสิ้น แล้วประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการประชุมสภา คืออะไร


2

1

3 abook9@gmail.com abookpublishing

4

6

ตัวอย‹างพอเร�ยกน้ําย‹อย จากหนังสือเล‹มใหม‹ พรŒอมประกอบร‹าง และเติมเต็มชุด ใหŒครบ 10 เล‹ม กันเสียที ติดตามกันต‹อไปที่รŒานหนังสือ ตŒนเดือนพฤศจ�กายนนี้

5

COMING SOON

7

8

9

10

1. ดินแดนแสนดอกไมŒ / ทรงกลด บางยี่ขัน 2. a day Story Comic / พ�รักษ โมราถบ 3. โลกจ�ต / แทนไท ประเสร�ฐกุล 4. รŒอยเพลงแห‹งความโดดเดี่ยว / ตรัย ภูมิรัตน 5. DAY AFTER DAY / วงศทนง ชัยณรงคสิงห 6. I HATE MY JOB / Buffo 7. โลกหมุนรอบตัวงู / นŒาเน็ก 8. 4-6 / นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ 9. นิทานตบกบาล / เร�่อง: ว�ชัย ภาพ: YOS 10. BON EN FRANCE / บองเต‹า

พบกันครั้งแรก พรŒอมกับหนังสือเล‹มอื่นๆ ในราคาสุดพ�เศษ พ‹วงดŒวยนานาโปรโมชั่นดีงามสําหรับนักอ‹าน ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18: ‘หนังสือ เปลี่ยนชีว�ต เปลี่ยนโลก’ J 04 แพลนนาร�ฮอลล 16-27 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนยการประชุมแห‹งชาติสิร�กิติ์ แลŒวเจอกันนะ!

available now! $ 1.99


16

“มารยาทเป็นคุณธรรมขั้นต�่าหรือพื้นฐานที่สุด คนบางคนก็อาจจะมีมารยาทแต่ใช้มารยาทเป็นเครื่องมือในการท�า เรื่องชั่วร้ายก็ ได้ มีเยอะแยะไปหมด ทั้งการโกง สร้างภาพ หลอกลวง ต้มตุ๋น แต่ในรัฐสภามันควรจะต้องมีมารยาท” ประชาชนควรจะรับฟังเนือ้ หาของทัง้ สองฝ่าย แล้วประชาชนที่ติดตามจริงๆ ก็จะได้ความรู้มากขึ้น ถึงแม้ว่าอย่างไร ก็ตามเสียงข้างน้อยจะแพ้ แต่ในแง่หนึ่ง ประชาชนก็จะได้เรียนรูแ้ ละฟังเหตุผลว่า ท�าไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงไม่เห็นด้วย ท�าไม ส.ว. จ�านวนหนึ่งถึงไม่เห็นด้วย แล้วพอถึงเวลาปีหน้า สมมติว่าทีม่ าของ ส.ว. เปลีย่ นแปลงไปตามทีพ่ รรคเพือ่ ไทย บอก ปีหน้าประชาชนจะมีการเลือกตั้ง ส.ว. ใหม่ ถ้าเผอิญ ส.ว. ใหม่เป็นไปอย่าง ที่พรรคประชาธิปัตย์คาดไว้ว่าจะเป็น สภาผัวเมีย คราวนี้ประชาชนก็จะเห็น ชัด เจนว่ า สิ่ ง ที่ ป ระชาธิ ป ั ต ย์ พู ด มั น ถู ก เป็นความรู้เพื่อการตัดสินใจในอนาคต แต่ถ้าไม่ฟังเลย พอถึงเวลาเลือกก็คิดว่า ไม่เห็นเป็นอะไร ทัง้ ๆ ที่ ส.ว. จ�านวนหนึง่ หรื อ ส.ส. ของประชาธิ ป ั ต ย์ ไ ด้ บ อก ไว้แล้วว่าถ้ามันเกิดเป็นสภาผัวเมีย เป็น พวกเดียวกัน มันไม่ได้เกิดการตรวจสอบ กลั่นกรอง คือต้องบอกว่า ส.ส. ในสภา มีหน้าทีส่ นองผลประโยชน์ของฐานเสียง อยู่แล้วล่ะ แต่ ส.ว. เขาออกแบบมาว่า ต้องไม่มพี รรคการเมือง เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ ง สนใจฐานเสียง เพราะฉะนัน้ ร่างกฎหมาย ที่จะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วให้ ส.ว. ตรวจก็เพือ่ ตรวจสอบว่าร่างกฎหมายนี้ เอาใจฐานเสียงจนท�าลายผลประโยชน์ สาธารณะหรือเปล่า นี่คือหลักการของ การมี ส.ว. เพราะฉะนั้น ถ้ามันฮั้วกัน ปีหน้า หมายความว่าสิง่ ทีเ่ ขาเตือนกันไว้ แล้ ว เป็ น เรื่ อ งจริ ง แต่ ป ระเด็ น ก็ คื อ พฤติกรรมทีม่ นั อาจจะสร้างความร�าคาญ สร้างความน่ารังเกียจ มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี เลยไม่ว่ากับสังคมไหนก็ตาม เพราะเด็ก และเยาวชนก็คงพูดได้ว่าก็ผู้ใหญ่เขายัง ท�าแบบนี้ แล้วระบบการเถียงกันแบบมีเหตุมีผล เท่าที่อาจารย์ดู ในสภาเขาเถียงกันแบบ ฟังขึ้นไหม ปัญหาก็คือเสียงข้างมากไม่เคยฟัง เสียงข้างน้อย มันจึงเป็นปัญหา แล้วจะ ไปประชุมท�าไม เอาแบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอ เวลาชนะการเลื อ กตั้ ง แล้ ว ก็ ไ ม่ ต ้ อ งมี ส ภาเลย ชนะแล้วก็ตั้งรัฐบาล ไม่ต้องมีสภา รัฐบาลก็ออก กฎหมายไปเอง อีก 4 ปี ค่อยมาว่ากันใหม่ ไม่ตอ้ ง ตรวจสอบอะไรกันเลย ประชุมไปก็ไม่มคี วามหมาย เพราะเขาไม่ ฟ ั ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ ว ่ า เสียงข้างมากในสภาไม่ฟัง แต่ถ้าผมเป็นฝ่ายค้าน ผมก็จะต้องท�าหน้าที่ เพราะต้องท�าให้ประชาชน ฟัง เผื่อว่าประชาชนจะฟังแล้วคิดว่าเหตุผลของ เสียงข้างน้อยมันฟังขึน้ แล้วท�าให้กระแสนอกสภา มันไปช่วยบีบให้เสียงข้างมากในสภาเขาไม่รวบรัด ตัดความ ไม่เผด็จการ ค�าว่าเผด็จการรัฐสภา ประเด็นของมันก็คือเสียงข้างมากหรือคนที่จัดตั้ง รัฐ บาลยัง ไงเขาก็โหวตชนะเสมอ ซึ่ง หลายคน ก็บอกว่าจะไปเรียกเขาเผด็จการได้อย่างไร ก็ในเมือ่ เขาได้ เ สี ย งข้ า งมาก เขาก็ ต ้ อ งชนะสิ จะให้ เสียงข้างน้อยชนะได้อย่างไร ในสภามันเป็นแบบนัน้ แน่นอน แต่จะเป็นเผด็จการหรือไม่มนั ขึน้ อยูก่ บั ว่า เวลาฝ่ายข้างน้อยพูดในสภาแล้วฝ่ายข้างมากไม่ฟงั สังคมเขามีฟดี แบ็กกลับไปอย่างไร ถ้าสังคมฟีดแบ็ก กลับไป เสียงข้างมากก็คงจะหนาวๆ แล้ว เพราะ

เวลาเขาจะออกกฎหมายแต่ละทีมันจะต้องโหวต ตัง้ 3 วาระ เขาก็ต้องคิดหนัก แต่ถ้าเขาไม่ฟังอะไร กันเลย ถือว่าประชาชนสนับสนุนและตัวเองก็เป็น เสียงข้างมาก มันก็จะเกิดปัญหา แล้วถ้าปัญหา รุนแรงมาก มันก็ต้องลงเอยที่การปะทะกันของ มวลชน วัดกันทีก่ า� ลังมวลชน เพราะในสภามันวัด กันด้วยจ�านวนคนว่าใครคือเสียงข้างมาก แต่ถ้า เขาไม่ มี เ หตุ ผ ลและอ้ า งว่ า นอกสภาตั ว เองได้ 19 ล้านเสียง ในทีส่ ดุ แล้วก็จะมีการเข็นคนออกมา ซัดกัน อาจารย์คดิ ว่านักการเมืองไทยเวลาเถียงกันในสภา เขามีจุดอ่อนหรือข้อด้อยในการใช้เหตุผลสู้กัน อย่างไร มีสิ ยกตัวอย่างง่ายๆ เลย เช่น คุณบอกว่า ที่มาของ ส.ว. จะต้องยึดโยงมาจากประชาชน เพราะเราเป็นระบอบประชาธิปไตย ผมก็ไม่ได้ว่า อะไร แต่การมีวุฒิสภาเอาไว้กลั่นกรองมันไม่ควร จะเป็นพวกเดียวกับ ส.ส. คุณจะต้องออกแบบ การเลือกตัง้ ให้ได้มาซึง่ ส.ว. ทีม่ นั จะไม่ซา�้ กับ ส.ส. คุณออกแบบอย่างไรก็ได้ จะสร้างเขตเลือกตั้งให้

มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็ตาม แบบนี้แสดงว่าเจตนา ของคนที่อยากจะแก้ที่มาของ ส.ว. มันเป็นเจตนา ทีจ่ ริงใจ อยากให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยและ มีก ารตรวจสอบ แต่ ต อนนี้มัน ไม่ ต อบโจทย์ ไ ง เหตุผลตอนนี้ของเสียงข้างมากคือให้ประชาชน ตัดสิน ประชาชนจ�านวนหนึ่งก็คงบอกว่าเลือก ส.ส. คนนี้แล้วก็เลือกญาติ ส.ส. ไปอีกคนก็คง ไม่เสียหาย จะได้ไปช่วยกันท�างาน เขามีวิธีคิด แบบนีเ้ ขาก็คดิ ได้ แต่ความจริงมันไม่ใช่ ในทีส่ ดุ แล้ว ถ้าประชาชนมีการตัดสินใจ แยกแยะอะไรเป็น มันก็คงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก มีวิจารณญาณว่า เราจะเลือกคนไหนที่เป็นคนมีหลักการ สามารถ ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ แต่ถ้าประชาชนเป็นเทพ ขนาดนัน้ เราก็คงไม่ต้องมีกฎหมายอะไรตัง้ หลาย อย่าง เพราะทีเ่ รามีกฎหมายหลายอย่างก็เพราะว่า เราไม่แน่ใจในตัวเราเองด้วยว่าเราจะมีสติ มีเหตุผล ตลอดได้อย่างไร เราจึงต้องมีกฎหมายบางอย่าง ทีเ่ อาไว้ชว่ ยตัวเราให้มสี ติ เช่น บอกว่าถ้ากินเหล้า 3 แก้ว ก็ห้ามขับรถ พอเรารู้ว่าถ้าเราขับไปเราจะ ถูกตรวจจับ เราก็กลัว เราจึงไม่เสีย่ งทีจ่ ะท�าแบบนัน้

ซึง่ มันก็ดสี า� หรับเรา คือเราไม่ไว้ใจตัวเอง ถึงต้องสร้างเงือ่ นไขอะไรบางอย่างขึน้ มา วิธีการโจมตีกันของนักการเมืองในยุคนี้ มีรปู แบบไหนทีอ่ าจารย์คดิ ว่าไม่ควรจะท�า ไหม เพราะมันเป็นการถ่วงการพัฒนา ทางการเมือง โจมตีเรือ่ งส่วนตัวต่างๆ อย่างทีบ่ อกไง ว่ า จริ ย ธรรมทางการเมื อ งมั น ไม่ ไ ด้ หมายถึ ง ว่ า คุ ณ จะต้ อ งเป็ น คนถื อ ศี ล ไม่ กิ น เหล้ า เรื่ อ งบางเรื่ อ งเอามาพู ด มันจึงไม่มีประโยชน์ แต่มันก็อาจจะได้ ความมัน เป็นสีสัน เพราะคนก็อยากจะ ฟังเรื่องอะไรแบบนี้ ซึ่งมันก็ไม่น�าไปสู่อะไร มันก็เป็นตัวบอกว่าสภาก็ไม่ใช่อะไร ทีม่ นั ดิบดี เป็นแค่เวทีของประชาชนทีม่ า ทะเลาะกัน เหมือนที่เขาตีกันข้างถนน แต่ ผ มคิ ด ว่ า โดยรวมแล้ ว สภาของเรา ก็ พั ฒ นาก้ า วหน้ า ขึ้ น กว่ า ที่ เ คยมี ม า คนก็พดู อยูใ่ นเรือ่ งทีค่ วรจะต้องพูด แต่ยงั ไง ผมก็ต้องย�้านะว่าวิกฤตการเมืองอย่าง ทุกวันนีม้ นั ก็มผี ลทีจ่ ะท�าให้เกิดการซัดกัน ในสภาที่รุนแรง พูดไปแล้วก็มีคนแขวะ ตลอด เช่น พูดว่ารองเท้ายัดปาก ซึ่งมัน ก็ทุเรศแล้วล่ะ แต่ที่มันทุเรศกว่าก็คือ การพูดว่าเดี๋ยวเอากระสุนยัดหัว แบบนี้ ก็ยงิ่ แย่ไปใหญ่เลย แต่มนั ก็เป็นส่วนน้อย ส่วนมากเขาก็ยังพูดคุยในประเด็นที่อยู่ ในกรอบ ไม่ได้นอกเรื่องนอกราวมากนัก เมื่ อ ลามไปถึ ง การประท้ ว งนอกสภา อาจารย์ ม องว่ า การประท้ ว งทุ ก วั น นี้ มั น ควรจะเป็ น อย่ า งไร เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มั น กลายเป็นความวุ่นวาย รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เพิ่งมี ความชั ด เจนว่ า ประชาชนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ชุ ม นุ ม ในที่ ส าธารณะอย่ า งสั น ติ แ ละ ปราศจากอาวุ ธ และเป็ น ไปตาม บทบัญญัตขิ องกฎหมาย หมายความว่า ถ้าคุณปิดถนน คุณก็ผิดกฎหมายจราจร ถ้าคุณใช้เครือ่ งเสียงทีด่ งั เกินไป คุณก็ผดิ กฎหมายเรือ่ งเสียง เพราะฉะนัน้ ผูช้ มุ นุม ก็จะต้องเคารพกฎหมายตรงนี้ แล้วถ้า ใครที่ ถู ก ละเมิ ด ก็ ต ้ อ งไปพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ของตนเองด้วยการไปแจ้งความหรือร้องต่อศาล สมมติว่าผู้ชุมนุมรู้ว่าอะไรท�าได้ อะไรท�าไม่ได้ ตามกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งเหล่านีม้ นั ก็จะ ไม่เกิดปัญหา ไม่มีการปิดถนนเพราะมันปิดไม่ได้ แต่ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่อง เพราะกฎหมายมันละเอียด ถี่ยิบ เยอะแยะ ทางที่ดีก็คือ ต้ อ งออก พ.ร.บ. การชุมนุมในที่สาธารณะขึ้น มันจะได้เห็นชัดเจน เลยว่าเวลาเราไปชุมนุม หรือการชุมนุมในครั้งนั้น มันสร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา เราก็ไปดู พ.ร.บ. ว่าท�าอะไรได้หรือไม่ได้บ้าง อย่างประเทศอังกฤษ อเมริกา สิงคโปร์ เขาก็ยังมี พ.ร.บ. การชุมนุม ในที่สาธารณะ แต่อย่างของสิงคโปร์ก็ถูกมองว่า เป็น พ.ร.บ. ที่แย่มาก ตัดสิทธิ์คนเยอะ การชุมนุม ท�าได้ยาก แต่ผมก็เชื่อว่าการมี พ.ร.บ. การชุมนุม มันตอบค�าถามได้วา่ การประท้วงทีถ่ กู ต้องมันควร เป็นแบบไหน เป็นการสร้างกรอบของเรือ่ งนีข้ นึ้ มา ได้วา่ อะไรคือการชุมนุมในทีส่ าธารณะ ต้องมีกคี่ น อย่างในอังกฤษเขาบอกว่าถ้ามีผชู้ มุ นุมเกิน 20 คน ถือว่าเป็นการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ พ.ร.บ. นี้ ระบุว่าคุณจะต้องไปบอกต�ารวจก่อนการชุมนุม


สุดมั่น

ราคา 375.-

ฯ ป อ แ น า  ผ  ม ไ ด ส ) ก ป ( า  น ห  โชว

ราคา 250.-

หนา(ปก)สดหนังสือ Bind me a book สอนเย็บสมุด 5 สไตล แถมดวยกระดาษหลากลายพรอมเย็บ

ราคา 250.ราคา 250.หนา(ปก)สดหนังสือ Tokyo Guggig Gang (Spring) Tokyo Guggig Gang (Summer) ออกเดินเลนไปกับไกดกุกกิ๊กชาวโตเกียว เพื่อพบโตเกียวในมุมมอง ใหมๆ ที่ทําใหไปแลวก็ยังอยากไปอีกไมรูเบื่อ

หนา(ปก)สดหนังสือ Come Rain Come Shine Hong Kong พาเดินซึมซับบรรยากาศฮองกง ภายใตเมืองรีบเรงโดยคน(เที่ยวที่) ไมเรงรีบ

ซื้อสดไดŒแลŒวที่

รานนายอินทรทุกสาขา และรานหนังสือชั้นนําทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงในราคาพิเศษจากสํานักพิมพ polkadot โทร 0-2726-9996 ตอ 49 facebook.com/polkadotbook, www.daypoets.com, polkadotbook@gmail.com

New.indd 1

20-Sep-13 4:00:44 PM

HAMBURGER MAGAZINE

REFLECTION

เรื่อง : ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส, กันดิศ ป้านทอง สไตล์: สิริพรรณ ณรงค์ฤทธิ์ธํารง ภาพ: ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์ ก้อย สวมเสื้อบิกินี่ จาก VIRGIN DAISIES ทับด้วยแจ็คเก็ตเบสบอล จาก TOPSHOP และกางเกงขายาว จาก OPENING CEREMONY @BLACKJACK มอร์ สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสก็อต จาก BROOKS BROTHERS @UNCENSORED ทับด้วยเสื้อแขนยาวไหมพรม จาก HOUSE OF HOLLAND @CONTEMP SALON กางเกงขายาว จาก TOPMAN และรองเท้า ผ้าใบหุ้มข้อพิมพ์ลาย จาก CONVERSE

VOL.183 SEPTEMBER 2013

‘ย้อนเวลากลับไปยุคเก้าศูนย์’

90s คือยุคสมัยบนรอยต่อระหว่างโลกอนาล็อกและยุคดิจิตอล 10 ปีของช่วงเวลานั้น นับเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญ ทั้งเรื่องของดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น ฯลฯ รวมทั้งเป็นยุคที่ ผู้ทรงอิทธิพลของโลกในปัจจุบันใช้เวลาเติบโตขึ้นมาอย่างช้าๆ และงดงาม นี่คือเหตุผลที่ HAMBURGER ชวนย้อนกลับไปในห้วงเวลานั้น พร้อมๆ กับ 6 หนุ่มสาวรุ่นใหม่ผู้ที่เชื่อมั่นใน พลังแห่ง 90s และนี่คือเรื่องราวความทรงจําจากช่วงเวลาที่หล่อหลอมให้พวกเขาเป็นดังเช่นทุกวันนี้ 120

HAMBURGER September 2013

H

FEATURE

September 2013 HAMBURGER

เรื่อง : นนท์ สิริสิงห์

&

’90s NAUGHTY

NEVER END

เราเกิดในยุคจีบกันด้วยเพจเจอร์ จะบอกรักกันทัง้ ทีตอ้ งแอบเขินโอเปอเรเตอร์ เวลาส่งข้อความไปให้ เรายังทันยุคเขียน จดหมาย และทันเล่นโปรแกรมสนทนา ที่เรียกว่าเพิร์ช (Pirch) กระแสวัฒนธรรมเมืองนอกไหลบ่ากลายเป็น ของสดใหม่ เพลงบริทป๊อบ ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟ คือยุคของเราอย่างแท้จริง เราอยู่ร่วมในยุคอินดี้ไทย เฟื่องฟู อยู่ในยุคเริ่มต้นบัญญัติศัพท์ว่า “เด็กแนว” ซึ่งทั้งหมดที่คุณจะได้อ่านต่อจากนี้คือบันทึกเรื่องราว ของคนยุค ‘เจเนอเรชั่น-เอ็กซ์’ ที่ทุกวันนี้กำาลัง เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดต่อวงการบันเทิง และวัยรุ่นยุคปัจจุบัน

1

“วัยหนุ่มวัยสาวอยู่กับเราไม่นานจริงหรือ?” เข้าใจกันดีวันเวลาเดินหน้าแล้วไม่มีวันหมุนกลับ เขาว่าหนุ่มสาวยุค 90 คือคน ‘เจเนอเรชั่น-เอ็กซ์’ ผู้มีความทะเยอทะยาน บอกว่าเราเป็นพวกดื้อกับพ่อแม่ โหยหาอิสระ อยากทำาแต่สิ่งที่ต้องการ แถมยังทำาอะไรอย่างไม่ง้องอนใคร เรามีความคิด เป็นของตัวเอง แต่ก็เปิดกว้าง และยืดหยุ่นตัวเองได้ดีตามสภาพสังคม

THE INTERVIEW

เตรียมเปิดปฏิทิน

1990-1999

เรื่อง : เก้า มีนานนท์ ภาพ : ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์ สไตล์ : สิริพรรณ ณรงค์ฤทธิ์ธำารง

2533-2542

3

ยุคเพจเจอร์

เพจเจอร์ หรือวิทยุตด ิ ตามตัว “เครือ่ งมือสือ่ สารแห่ง ยุคสมัย” ถ้ายุคนี้หนุ่มสาวจีบกันผ่านแอพฯ ไลน์ ยุคนั้นก็ นิยมจีบกันทางเพจเจอร์ ด้วยการโทรฝากข้อความผ่าน คอลเซ็นเตอร์ ข้อความสั้นประเภทกลอน คำาคม คำาหวาน ถู ก คิ ด และประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น มากมาย ขนาดที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ ขายเป็นเป็นเล่มๆ

ทีนทอล์ก

Teen Talk และ E-For Teens ชื่อรายการบอกอยู่แล้ว ว่าเพื่อวัยรุ่น โด่งดังอย่างมาก

ยุคทอง ‘คาสเซ็ตเทป’

แผ่นผี ซีดีเถื่อน และเทคโนโลยีดาวน์โหลดยังเกิด ไม่ทน ั ทศวรรษที่ 90 จึงเป็นยุคทองของธุรกิจดนตรีอย่าง แท้จริง รายได้ของศิลปินเพลงในยุคนัน ้ จึงเป็นกอบเป็นกำา ไปตามส่วนแบ่งจากยอดขาย ออกเทปหนึง่ อัลบัม ้ ขายกันที เป็นหลักแสน หลักล้านตลับ ความโด่งดังวัดกันได้ไม่ยาก อัลบั้มไหนฉลองล้านตลับนี่แหละฮิตจริง! **ร้ า นเทปชื่ อ ดั ง ในยุ ค นั้ น อย่าง ทาวเวอร์ เรคคอร์ดส, โด เร มี สยามสแควร์, ร้านน้อง ท่าพระจันทร์, ดีเจสยาม, เจได, แมงป่อง

หลากเรื่องราวอันเป็นที่สุดของคนยุค 90

พก ‘ซาวนด์อะเบาท์’ ไว้เพลินเพลง

เครือ่ งเล่นคาสเซ็ตเทป แบบพกพา หรือเรียกกันติดปากในหมู่ คนไทยว่า ‘ซาวนด์อะเบาท์’ กลายเป็น ออพชั่นติดตัวนักฟังเพลง ก่อนการถือ กำาเนิดของ ‘ไอพอด’ ในทศวรรษต่อมา

ในหมูว่ ยั รุน ่ ไทยช่วงพ.ศ.2537– 2547 ทั้งยังแจ้งเกิดไอดอลแห่ง ยุคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชาคริต แย้มนาม, เร แมคโดนัลด์, บัวชมพู ฟอร์ด, ได๋ ไดอาน่า, ฟลอเรนซ์ วนิดา, เปเล่ คริสโตเฟอร์, ซาร่า ผุงประเสริฐ ฯลฯ

รายการเที่ยวแบบวีซ่าส์

วีซา่ ส์ เป็นรายการท่องเที่ยว ที่วัยรุ่นไทยเฝ้ารอชมอย่างมาก ในช่วงยุค 90 เพราะโดดเด่น และแตกต่างด้วยการเดินทาง แบบลุยจริง เรียลจริง ตำารับ แบ็ ก แพ็ ค เกอร์ นั บ ว่ า ‘วีซา่ ส์’ เป็นต้นแบบรายการท่องเที่ยว ประเภทลุ ย ๆ ที่ เ ห็ น เกลื่ อ นจอ ทีวีไทยในยุคนี้ก็ว่าได้

THE DIARIES OF

THE YOUNG

** เรทำ า รายการท่ อ งเที่ ย วมาอย่ า ง ต่อเนื่อง อาทิ Backpacker, ซ่าส์ ซัมแวร์, Roaming, Journey Thailand และล่าสุดกับ No Visa

“ความเหมือนบน ความต่าง” ระหว่าง ‘แต้ว’ กับ ‘เต้ย’

แต่เชื่อไหมว่ายุค 1990-1999 นั้นช่างพิเศษ เพราะมันเปลี่ยนพวกเราให้เป็นวัยรุ่นประเภท ครึ่งบกครึ่งน้ำาที่อยู่กึ่งกลางระหว่างยุคอนาล็อกก่อนเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล พวกเราคือหนุ่มสาว ยุคฟัง ‘คาสเซ็ตเทป’ ที่ทันเห็นแผ่นซีดีตอนเกิดใหม่ และกำาลังจะตายจากในยุคดนตรีดิจิตอล 134

พบกัน ทุกแผง วันนี้

HAMBURGER September 2013

121

September 2013 HAMBURGER

135

100

HAMBURGER September 2013

GIRLS September 2013 HAMBURGER

101

WHY IS THIS ERA STILL IMPORTANT TO OUR GENERATION?

HAMBURGER ‘I

THE 90S’

• การพบกันครั้งแรกของสองนางเอกไซส์มินิ เต้ย จรินทร์พร และแต้ว ณฐพร กับบทสัมภาษณ์เต็มอิม ่ จุใจ และแฟชัน ่ เซ็ตจาก Sretsis Rework Limited Edition for Workshop • รวมพลคนเจนเอ็กซ์ ชวน 6 คนดังนัง่ ไทม์แมชีนย้อนวัยไปยุค 90 และ Feature ทีร่ วมเรือ่ งราวทีส่ ด ุ แห่งยุค 90 เอาไว้ครบ ทัง้ หนัง ละคร เพลง ฯลฯ • เบือ้ งหลังสุดเอ็กซ์คลูซฟ ี ก่อนจะมาเป็นคอนเสิรต ์ ‘บรรลุนต ิ ภ ิ าวะ 21 ปี ป้าง นครินทร์’, การกลับมาอีกครัง้ ของ จา พนม ใน ต้มยำากุง้ 2, แฟชัน ่ เซ็ตโดย เฟย์ ฟาง แก้ว และกวิน 3.2.1.


18

ล่วงหน้า 7 วัน หรือถ้าจ�าเป็นจริงๆ ก็ 1 วัน แต่ในรายละเอียดของเขา มัน ดีม ากเลย เช่ น ผมเคยชุม นุม ในอังกฤษอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นใกล้ จะเกิดพฤษภาทมิฬแล้ว ทีก่ รุงเทพฯ ก็ มี ก ารชุ ม นุ ม มากมาย เราอยู ่ ลอนดอนก็ คิ ด ว่ า จะชุ ม นุ ม กั น เพือ่ ให้รฐั บาลตระหนักว่าคนจับตา ดู เ ยอะนะ ผมคิ ด ว่ า เราอยู ่ ใ น ประเทศเสรี พอคิดจะชุมนุมก็นา่ จะ ชุมนุมได้เลย อาจารย์ใจ อึง๊ ภากรณ์ ตอนนั้นก็อยู่กับผม เขาก็บอกว่า ชุมนุมไม่ได้ คุณต้องเขียนหนังสือ ส่ ง ไปยั ง ต� า รวจก่ อ นว่ า จะชุ ม นุ ม แล้วเขาก็ไปเอาแบบฟอร์มมาให้ผม กรอก ตอนหลังผมมาศึกษาเรื่องนี้ จริงๆ กฎหมายอังกฤษบอกว่าถ้าคุณ จะชุ ม นุ ม คุ ณ ต้ อ งไปบอกต� า รวจ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องขออนุญาต ต�ารวจนะ แต่เป็นการแจ้งเพื่อให้ เขาสามารถเอื้ อ ให้ เ ราชุ ม นุ ม ได้ สิง่ ทีต่ อ้ งแจ้งคือเราจะชุมนุมวันไหน ชุมนุมตรงไหน จะเดินจากตรงนี้ ไปตรงนั้ น ตั้ ง แต่ กี่ โ มงถึ ง กี่ โ มง คนประมาณเท่ า ไหร่ แล้ ว จะมา ชุมนุมกันเรื่องอะไร ป้ายผ้าจะมี ข้อความอะไร พูดง่ายๆ ว่าคุณจะ มาชุมนุมเรื่องอะไร คุณต้องอยู่ใน เรือ่ งนัน้ และคนทีเ่ ซ็นก�ากับในใบที่ น�าไปให้ต�ารวจคือผู้รับผิดชอบใน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ในอังกฤษเขายึดหลัก เลยว่า ถนนมีไว้เคลื่อนที่ สิ่งที่อยู่ บนถนนต้องมีการเคลื่อนที่ ดังนั้น จะปิ ด หรื อ ขวางการจราจรไม่ ไ ด้ ถ้าคุณเคลือ่ นที่ เขาก็ยอมให้ชมุ นุม ส่ ว นคนขั บ รถก็ จ ะรู ้ ล ่ ว งหน้ า ว่าเดี๋ยวถนนเส้นนี้จะมีการชุมนุม เดินขบวนนะ เพราะฉะนัน้ เขาก็จะ มีความอดกลัน้ ว่าเดีย๋ วมันก็ไปแล้ว เพราะเขาบอกช่ ว งเวลา ถ้ า คุ ณ บอกว่าคุณจะไปจากถนนนัน้ ไปทีถ่ นนนีแ้ ล้วถ้าคุณ เบีย่ งเส้นทางเมือ่ ไหร่ ต�ารวจก็จะมาถามคนทีแ่ จ้ง ไว้ว่าท�าไมถึงเปลี่ยนเส้นทาง ถ้าคุณตอบไม่ได้ เขาจะให้คุณสลายทันทีเลย เพราะต�ารวจเขากัน ตรงนี้ไว้ให้ แล้วตรงฟุตปาธก็มีแผงเหล็กเพื่ออะไร รู้ไหม เพื่อไม่ให้คนกระโดดเข้ามาวุ่นวายแล้วจะ แยกแยะล� า บากว่ า ใครชุ ม นุ ม หรื อ ไม่ ชุ ม นุ ม แล้วการปราศรัยเขาก็บอกเลยว่าคุณจะต้องพูดใน เรือ่ งนีน้ ะ แล้วถ้าปราศรัยด้วยการพูดให้เกิดความเกลียดชัง หรือ hate speech เขาก็จะจับเลยนะ หรือไม่เขาก็จะถามผู้จัดการการชุมนุมหรือคนที่ ไปแจ้งว่านีค่ อื อะไร ถ้าตอบไม่ได้เขาก็จะให้สลาย ไม่ให้ชุมนุมแล้ว หรือถ้าไปสร้างความเสียหายขึ้น ต�ารวจเขาก็จะไปถามผูจ้ ดั การการชุมนุมว่าคุณรูไ้ หม ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ คนนีเ้ ป็นคนทีม่ าชุมนุมกับคุณ หรือเปล่า ถ้าบอกว่าไม่รู้ ต�ารวจก็จะบอกให้หยุด คือคนชุมนุมหรือผู้จัดการการชุมนุมก็จะต้องวิตก ด้วยว่าจะมีใครมาร่วมทีเ่ ขาไม่รู้ ก็ตอ้ งหยุด เพราะ ห่วงคนของเขา และต�ารวจต้องให้หยุดก็เพราะว่า กลัวมันจะบานปลาย แต่ถ้าบอกว่าคนที่สร้าง ความเสียหายคือคนของผมเอง ต�ารวจก็จะเชิญ ผู้จัดการการชุมนุมไปโรงพักเลย เพราะเขาต้อง รับผิดชอบ ดังนั้น จะไม่มีการมาอ้างแบบบ้านเรา ว่าคนนั้นเหลืองเทียม แดงเทียม เพราะเขาต้อง ตอบได้ว่าใครเป็นใคร ทีนี้พอมาดูบ้านเรา เหมือนกับว่าจะก่อม็อบ หรือ

ปิดถนน เรียกร้องอะไรก็ท�าได้เลย ก็ใช่ไง แล้วพอถึงเวลาก็บอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ คนของผม แล้วการปราศรัยรุนแรง ปลุกระดม ปลุกปัน่ ให้เกิดการเกลียดชัง เกิดการใช้กา� ลัง หรือ สร้างความเดือดร้อน ถ้าเป็นทีอ่ งั กฤษต้องโดนลาก ลงไปแล้ว เพราะถึงแม้คณ ุ ไม่ได้ทา� แต่คณ ุ ไปสร้าง อารมณ์เพื่อให้คนที่อยู่ในนั้นคิดจะท�าอย่างนั้น แล้วคุณจะไปคุมมันได้ยงั ไง ดังนัน้ คุณต้องรับผิดชอบ ตรงนี้ คือถ้าบ้านเรายึดหลักแบบนี้ หลายๆ คนทีข่ นึ้ เวทีเพื่อปลุกปั่น ยั่วยุ นี่คงโดนจับไปนานแล้ว รูปแบบการประท้วงทีเ่ ป็นอยูใ่ นบ้านเราก็อาจจะมีสว่ น ท�าให้ไม่เกิดการพัฒนาการเมืองอย่างทีม่ นั ควรจะ เป็นหรือเปล่า คือมันท�าให้มีทัศนคติที่เลวร้ายต่อการชุมนุม มีทศั นคติทเี่ ลวร้ายต่อประชาธิปไตย แล้วประเด็น ก็คอื ว่าถ้าคุณสังเกตฝรัง่ ในบ้านเราเวลาเขาพูดถึง การชุมนุม เขาจะใช้ค�าว่า protester ซึ่งตรงนี้ หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ จะเคร่งครัดมาก แต่หนังสือพิมพ์ภาษาไทยของเราใช้ค�าว่าม็อบ ตลอด ซึ่งมันไม่ถูก เพราะม็อบมันคือสภาวะของ ฝูงชนไร้ระเบียบไปแล้ว ค�าว่าม็อบนีค่ อื ผิดกฎหมาย ไปแล้วล่ะ ทีนี้ปัญหาก็คือว่า ถ้าคุณใช้คา� ค�าเดียว เรียกทั้งคนที่ชุมนุมโดยสันติสงบ กับคนที่ชุมนุม กั น อย่ า งเละเทะ มั น จะท� า ให้ ทั ศ นคติ ข องคน เป็นยังไง เหมือนคุณไปเรียกคนเพศที่สามว่าตุ๊ด หรือเรียกว่ากะเทย มันเหมารวมไปหมดเลยไม่ได้

คุณไปใช้ค�าว่ากะเทย ในขณะที่บางคนเขาเป็น โฮโมเซ็กชวล บางคนเป็นทรานเซ็กชวล คือเขา ไม่ได้รักเพศเดียวกัน แต่ถ้าคุณเรียกเหมาไปหมด แบบนี้ ก็แสดงว่ามันเละหมดแล้ว ยิ่งถ้าเกิดคุณ มี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต ่ อ คนทั้ ง หมดที่ พู ด มานี้ ยิ่ ง แย่ เข้าไปอีก ผมก็พดู ไปตัง้ หลายที เขียนไปก็หลายครัง้ ว่าให้เลิกใช้คา� แบบเหมารวมอย่างค�าว่าม็อบเสียทีเถอะ ผมยกตัวอย่างนะว่ามีลกู ศิษย์ไปท�าวิทยานิพนธ์มา แล้วไปหาค�าตอบมาว่าค�าว่าม็อบใช้ครัง้ แรกเมือ่ ไหร่ ไอ้เราก็เดาว่ามันคงเป็นก่อน 6 ตุลาคม 2519 ประมาณนั้น แต่ไม่ใช่นะครับ มันหลัง 6 ตุลาฯ แล้วเขาก็ไปหาตัวจนเจอนะว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรก ที่ ใ ช้ ค�า ว่ า ม็ อ บก็ คื อ สยามรั ฐ รายวั น นี่แ หละ ซึ่งตอนนั้น สยามรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์การเมือง ที่สุดยอดฉบับหนึ่งในช่วงหลังปี 19 พอไปถาม บ.ก. เขาก็บอกว่า ช่วงสมัยคุณเกรียงศักดิ์ ต่อมา ถึงยุคป๋าเปรมเป็นนายกฯ มันมีการชุมนุมเยอะ เขาก็บอกว่าเรียกว่าม็อบมันง่ายดี สัน้ ดี มันพาดหัว ได้งา่ ย ค�าว่าผูช้ มุ นุมมันต้องบีบ ใช้คา� ว่าม็อบดีกว่า แล้วก่อน 6 ตุลาฯ ค�าว่าม็อบมันถูกใช้ทางวาจา มาก่อน ไม่ได้มีการตีพิมพ์ แม้กระทั่งกลุ่มนิสิตนักศึกษาทีช่ มุ นุมกันเขาก็บอกว่าเขาจะไปก่อม็อบ คือเขาพูดในเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างแรงกดดัน ให้กับรัฐบาล คือเขาก็ไปเรียนเรื่องจิตวิทยาฝูงชน อะไรมาด้วย เพราะฉะนั้น เขาถึงใช้คา� ว่าก่อม็อบ คือก็แสดงว่าเขาไม่ได้ตงั้ ใจดีนะ่ เพราะจะก่อม็อบ

แล้วค�านี้มันก็เลยเป็นค�าที่พูดกัน ในวิทยุบ้าง หรือในกลุ่มนักศึกษา บ้าง ค�านี้มันก็เลยลอยติดหู บ.ก. คนนีม้ า ทีนพี้ อถึงเวลาหลัง 6 ตุลาฯ ซึ่ ง มั น ไม่ มี ก ารชุ ม นุ ม แน่ น อน บรรยากาศมั น คลี่ ค ลายแล้ ว แต่ประมาณปี 2522 ชาวประมง เขาบอกว่ า น�้ า มั น มั น แพง ก็ ม า ชุ ม นุ ม อี ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก็ เ ลยใช้ ค�าว่าม็อบไปเลย แล้วก็ติดกันมา โดยตลอดจนทุกวันนี้ ซึง่ อารมณ์ของม็อบ กับ protester มันต่างกันอย่างไร protester คือมันถูกกฎหมาย โดยชอบธรรม และเรามีหน้าที่ต้อง เคารพการชุม นุม ของเขา เพราะ ถึงวันหนึง่ เราอาจจะต้องชุมนุมก็ได้ เราก็ยอ่ มต้องการให้เขามาเคารพเรา แต่ถ้าคุณบอกว่าเป็นม็อบไปหมด แล้ว มันก็แยกแยะอะไรไม่ออก เกณฑ์ ใ นการวั ด ระหว่ า งม็ อ บกั บ protester คืออะไร ตัวอย่างง่ายๆ ทีเ่ ราชอบพูดกัน ไงว่า ชุมนุมโดยสันติและปราศจาก ซึ่งอาวุธ แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไป ตามบทบัญญัติของกฎหมาย คือ คุณไม่ไปปิดทางจราจรเขา อาจจะ ชุ ม นุ ม สั ก ส ่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ถ น น แต่ที่เหลือเขาสัญจรกันได้ แบบนี้ ไม่ผดิ กฎหมาย แต่ทนี ปี้ ระเด็นก็คอื ว่า พอเขาท�าผิดกฎหมาย ต�ารวจก็ไม่รู้ จะท�ายังไง เพราะอาจจะยังไม่มใี คร แจ้ง ถึงแม้ต�ารวจจะเข้าไปจัดการ ตรงนี้ได้ แต่ตา� รวจก็รู้ว่านายกูหรือ นักการเมืองอยูเ่ บือ้ งหลังการชุมนุม ตรงนี้ และนายก็มาบอกให้ปล่อยไป คือต่างคนก็ต่างเป็นแบบนี้แหละ คือร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม ในพื้ น ที่ ส าธารณะมั น ถู ก เสนอ เข้ า ไปในสภาตลอดเวลานะ แต่รัฐบาลไหนก็ไม่เอา เพราะรัฐบาลทุกรัฐบาล จะเผื่ อ ไว้ ก ่ อ นว่ า อาจจะเข็ น ม็ อ บลงมาบ้ า ง ขณะเดียวกัน พอพูดถึงเรือ่ งนีก้ ต็ อ้ งเห็นใจกลุม่ คน อย่างสมัชชาคนจน ซึง่ มันเป็นการเรียกร้องเพือ่ ให้ แก้ปัญหาจริงๆ แล้วเขาก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไร เท่าไหร่ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณมี พ.ร.บ. การชุมนุม มันก็ตอ้ งบังคับใช้ทงั้ ประเทศถูกไหม แต่ปญ ั หาคือ สมมติวา่ กลุม่ สมัชชาคนจนเขาจะชุมนุมเรือ่ งปากมูน ทีอ่ บุ ลฯ หรือทีไ่ หนก็แล้วแต่ ชาวบ้านธรรมดาก็จะ เกิดความรูส้ กึ ว่าจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มแล้วจะ ยุ่งยากขึ้นหรือเปล่า มันก็มีปัญหาอีก แต่อย่างไร ก็ตาม ความยุง่ ยากขึน้ ตรงนีม้ นั ก็ไม่นา่ จะเป็นข้ออ้าง หรอก เพราะพอถึง เวลานี้ทุก คนก็ค วรจะต้ อ ง อ่านออกเขียนได้ และควรจะต้องรู้จักระเบียบ แบบฟอร์มอะไรบ้าง อาจารย์ ส อนการเมื อ งมาจนถึ ง วั น นี้ คิ ด ว่ า บรรยากาศการเมื อ งในยุ ค นี้ ที่ มี ก ารถกเถี ย ง วิพากษ์วิจารณ์ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มันสนุกไหม หรือน่าเบื่อมากกว่า ผมว่ามันดีขึ้นตรงที่มีโซเชียลมีเดีย ซึ่งท�าให้ คนที่ อ ยากจะแสดงความคิ ด เห็ น ไม่ ว ่ า จะคิ ด อย่างไร ก็ออกมาเสนอ แล้วก็มีคนที่จะเห็นด้วย หรือคัดค้าน แล้วก็มกี ารถกเถียงกันไป แน่นอนว่า เมื่อมีการถกเถียง มันก็อาจจะมีการให้เหตุผลที่ ไม่ใช่เหตุผล แต่มันก็จะมีประเภทที่เถียงกันด้วย เหตุผลเช่นกัน เพราะฉะนัน้ คนทีเ่ ข้าไปอ่านข้อเขียน


20

หรือการแสดงความเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะได้ ประเด็น อาจจะโดยไม่รู้ตัวก็ตามที แต่เขาก็จะได้ คิดว่าตกลงแล้วที่ไม่ใส่เครื่องแบบนักศึกษามันมี ข้อดี ข้อเสียยังไง แล้วท�าไมต้องมี ถ้าเถียงไม่ออก ว่าท�าไมต้องมีแล้วเราจะมีท�าไม มันก็จะท�าให้เรา คิดจากสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยคิดถึงมาก่อน หรือใช้ชวี ติ กัน ทือ่ ๆ ตามกันไปทุกอย่าง คือผมว่ามันดีขนึ้ นะครับ ส�าหรับบรรยากาศในการถกเถียง แต่แน่ละ่ การต่อสู้ ทางความคิดในโซเชียลมีเดีย เราก็ได้เรียนรู้ว่า จงอย่าให้มันออกมาเป็นแอ็กชัน เพราะว่าความขัดแย้งระหว่างชาวจีนมุสลิมที่มณฑลซินเจียง พวกชาวอุยกูร์กับคนจีนฮั่นในปี 52 ก็มีการปะทะ กันรุนแรง ถือเป็นการจลาจลครั้งประวัติศาสตร์ ของจีนเลยนะ ซึ่งมันเกิดจากการที่ไปโพสต์ใน โซเชี ย ลมี เ ดี ย แล้ ว โพสต์ สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ น ความจริ ง เช่ น บอกว่ า ฝ่ า ยนั้ น มารั ง แกผู ้ ห ญิ ง ฝ่ า ยเรา น�้าผึ้งหยดเดียวก็กลายเป็นลุกลามได้ หรืออย่าง อาหรับสปริงนี่ยิ่งแล้วใหญ่ วันนี้ยังไม่หยุดเลย แล้วคิดดูว่าอย่างจีนเนี่ย พอหลังจากเกิดเหตุ จลาจล ทั้งรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางเลย บอกว่า ขอยุตไิ ม่ให้มกี ารสือ่ สารทางโซเชียลมีเดีย ซึง่ จีนเขาท�าได้ แต่กบั เหตุการณ์ในอาหรับ จะบอก ว่าเป็นประชาธิปไตยก็เป็นล�าบาก เพราะประเทศ เหล่านี้ก็ได้เอกราชกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนั้นแหละ แต่พอมีอินเทอร์เน็ต มีโซเชียลมีเดีย ซึง่ ท�าให้มเี สรีภาพในการแสดงความเห็น มันก็เลย ไม่มีใครคุม พูดง่ายๆ ว่ายังไม่มีวุฒิภาวะพอ หรือ อย่างการจลาจลในอังกฤษที่ทอตแนม ปี 54 หรือ 53 นีแ่ หละ ทีเ่ ขาใช้แบล็กเบอรี ปลุกระดมกัน คือเขียนข้อความส่งต่อกัน แบบจริงหรือไม่จริงไม่รู้ แต่ใส่สี ใส่ไข่บา้ ง แล้วส่งต่อขยายกันเป็นวงกว้างจนเละ ไปหมด เพราะฉะนั้น การมีเสรีภาพใน การแสดงความเห็ น ในโซเชี ย ลมี เ ดี ย มันก็มีทั้งดีและไม่ดีไง คือผมก�าลังจะ บอกว่าบรรยากาศการถกเถียงแบบนี้ ถ้ามีเยอะ มันก็ท�าให้คนฉลาดขึ้น แต่ถ้า ไม่รจู้ กั ว่าตรงไหนทีเ่ ป็นจุดทีพ่ อดี แล้วเรา ไม่มสี ติ มันก็จะเหมือนกับเราก�าลังขับรถ เครือ่ งแรงๆ ซึง่ จะต้องช�านาญในการใช้รถ แล้ ว ก็ มี ส ติ เพราะฉะนั้ น คนที่ อ ยู ่ ใ น โซเชียลมีเดียก็เหมือนกับก�าลังอยูใ่ นพาหนะ ที่มันไปไกลและแรงได้โดยไม่มีขีดจ�ากัด คุณก็จะต้องรู้ว่าถ้ามีคนเขียนอะไรที่คุณ ไม่เห็นด้วย บางทีคุณอาจจะโกรธมาก แต่ ถ ้ า คุ ณ นึ ก ได้ ว ่ า บางที มั น ก็ เ ป็ น แค่ ค�าพูดที่อยู่ในโลกที่มันไม่มีลิมิตตรงนี้ คุณก็จะเข้าใจได้ว่าคนมันอยากเขียน อะไรก็เขียน คุณก็ต้องมีความหนักแน่น ขณะเดียวกันเราทุกคนก็ตอ้ งรูจ้ กั รับผิดชอบ ในตัวเราเองด้วยว่าอะไรคือจุดที่พอดี คุณรู้ไหมว่าถนนออโตบาห์นในเยอรมนี เขาไม่ ไ ด้ จ� า กั ด ความเร็ ว ในการขั บ รถ ไว้ น ะ แต่ อุ บั ติ เ หตุ ก ลั บ น้ อ ยกว่ า มอเตอร์เวย์ที่มีการจ�ากัดความเร็วอีก เพราะพอคนขับไปในออโตบาห์นแล้ว คิดได้ว่า ฉิบหาย นี่มันไม่มีอะไรจ�ากัด ความเร็วเลยนะ ก็ยงิ่ ต้องระมัดระวังทีส่ ดุ ซึ่ ง เราจะท� า ให้ ค วามรู ้ สึ ก นี้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ คนที่ใช้โซเชียลมีเดียได้ไหมล่ะ ให้เขารู้ ว่าเราก�าลังอยูใ่ นโลกทีไ่ ม่มอี ะไรมาขวาง เรา แล้วเราก็อาจจะไปชนใคร หรือไป ท�าร้ายใครได้ มันต้องระวังหน่อยได้ไหม ต้องมีเซนส์ตรงนี้นิดหนึ่ง จนถึ ง ยุ ค นี้ แ ล้ ว คุ ณ เคยสงสั ย ไหมว่ า ท�าไมคนถึงยังมานัง่ เถียงกันอยูไ่ ด้วา่ อะไร คือการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรี เพราะเท่าที่สังเกตเขาก็ยังเถียงกันอยู่นะ

ว่าเรามีเสรีภาพในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น แต่สักพักก็จะมีค นมาเถี ยงว่ าไม่ ไ ด้ การแสดง ความคิดเห็นหรือเสรีภาพที่ดีจะต้องเป็นแบบนี้ จนถึงวันนี้แล้วท�าไมถึงยังมีการเถียงกันอยู่ เพราะไม่วา่ จะระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ หรือสมัยเก่า สิง่ ทีเ่ ป็นเสน่หข์ องระบอบนีก้ ค็ อื สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตอนเปลี่ยนแปลง การปกครองใหม่ๆ ของหลายๆ ประเทศเราก็คง มีเสรีภาพมากกว่าทีเ่ ราเคยมีใช่ไหม แต่ถงึ วันหนึง่ เสรีภาพทีเ่ รามีอยูป่ ระจ�า เราจะรูส้ กึ ว่ามันกลายเป็น ความเคยชิน แล้วก็จะคิดว่างัน้ ๆ แหละว่ะ เหมือน ตอนแรกที่ไม่ เคยกิน กาแฟ พอมากิน ก็รู ้สึก ว่า ตาสว่างเลยเว้ย พอต่อมากลายเป็นว่าต้องกิน 2 แก้วต่อวันแล้ว เพราะมันชิน ระบอบประชาธิปไตย ก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส รวมถึงไทยด้วย มันก็เป็นแบบนั้นแหละ ถามว่า ขอบเขตของสิทธิเสรีภ าพและความเสมอภาค มันมีหมุดหมายไหม บอกได้เลยว่าไม่มี ทุกวันนี้ อเมริ ก าก็ ยั ง เรี ย กร้ อ งเสรี ภ าพมากขึ้ น ไปอี ก ฝรัง่ เศสก็เพิง่ บอกว่าสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ต้องขยายไปให้กบั คนเพศเดียวกันให้แต่งงานกันด้วย เขาก็ออกกฎหมายมาแล้วไง ทีนี้ชาวคาทอลิก ก็ ท นไม่ ไ หว บางคนบอกว่ า จะเผาตั ว เองเพื่ อ ประท้วง พูดง่ายๆ ว่าปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพ มั น เป็ น ปั ญ หาที่ ไ ม่ มี วั น จบ เพราะว่ า ระบอบ ประชาธิป ไตยเนี่ย ถ้า คุณได้ล องเข้า ไปใช้มัน หรือดึงมันเข้ามาแล้ว มันเป็น unfiffiinished journey

หรือเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด มันจะต้อง ขยายไปเรื่อยๆ ถ้าเรามีสติเราก็อาจจะบอกว่า พอแล้ว แค่นี้หยุดได้แล้ว แต่ถ้าคุณมีสติคนเดียว ขณะที่คนจ�านวนมากไม่มีสติ เขาอาจจะบอก เขาต้องการมากขึน้ เราก็ไปเถียงเขาไม่ได้ ไปห้าม เขาไม่ได้ ดังนัน้ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เป็นทั้งเสน่ห์ของประชาธิปไตย และเป็นสิ่งที่จะ ท�าลายตัวมันเองด้วย เพราะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด แล้ ว สรุ ป ว่ า สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและความเสมอภาค มันมีถูกมีผิดไหมคะ คือถ้าคุณถามคนทีอ่ ยูน่ อกระบอบประชาธิปไตย เช่น คนทีด่ าวอังคาร เขาอาจจะมองว่า เฮ้ยๆ อะไรวะ (ท�าท่าส่อง) แต่ก่อนเดินลัดสนามหญ้า ไม่เหยียบ สนามหญ้ากัน แล้วตอนนีจ้ ะมาเหยียบสนามหญ้า แล้วก็บอกว่าคนต้องมีเสรีภาพแล้ว ทีนที้ กุ คนก็มา เสมอภาคกัน พากัน มาเหยีย บสนามหญ้ ากัน ต่อมาก็หนักขึ้นกลายเป็นแก้ผ้ากลางสนามหญ้า ก็บอกว่าไม่ผิด นี่เป็นเสรีภาพ (หัวเราะ) ถามว่า มีผิดมีถูกไหม ประเด็นคือคนที่อยู่ข้างนอกจะเห็น แต่คนที่อยู่ข้างในจะไม่เห็นไง คุณอยู่ในบ้านคุณ คุณจะท�าอะไรก็ได้ แต่คนที่อยู่รอบๆ บ้านอาจจะ บอกว่าบ้านนี้ประหลาด เพราะแต่ละบ้านก็มีวิถี ของเขา แล้วคนในบ้านก็มองไม่เห็นไง ถ้าถามว่า มีผิดมีถูกไหมคงพูดยาก มันจะตอบได้ตอนไหน รู้ไหม ตอนที่สังคมมันเกิดความไร้ระเบียบแล้ว เกิดความสับสนวุ่นวายสุดขีด

มี เ รื่ อ งอะไรในการเมื อ งที่ คุ ณ เห็ น ว่ า มั น มี ก ารเปลีย่ นแปลงอะไรใหม่ๆ บ้างไหม หรือว่ามันก็ยงั วน เป็นลูปอยู่ มีสิ เยอะแยะเลย คือผมว่าเดี๋ยวนี้ประชาชน มีความรู้มากขึ้นนะกับเรื่องการเมือง ประชาชน ออกมาเลือกตัง้ เยอะขึน้ ไม่ตอ้ งพยายามไปขอร้อง ให้เขามาเลือกตัง้ เหมือนสมัยก่อน แล้วค�าว่ามีอะไร ใหม่ๆ ส�าหรับผมก็คือ ตอนนี้ผมว่า เราก็หันมา สนใจว่าตกลงแล้วค�าว่ารัฐสภามีบทบาทอย่างไร คือแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่ดา� รงอยู่ แต่เรามา ท�าความเข้าใจเรื่องเหล่านี้กันมากขึ้นในมุมมอง ที่ เ ปลี่ ย นไป ผมก็ คิ ด ว่ า เป็ น นิ มิ ต หมายที่ ดี แล้วสิง่ ทีใ่ หม่ในสังคมก็คอื ว่า เราจะไม่มรี ฐั ประหาร เพราะแต่ เ ดิ ม ที มั น จะมี รั ฐ ประหารเป็ น ช่ ว งๆ ทีนี้การแก้ปัญหาโดยรัฐประหารคงจะสูญพันธุ์ไป รัฐประหารหายไปถือเป็นของใหม่ แล้วของใหม่ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะตามมาก็ คื อ โอกาสที่ จ ะมี สงครามกลางเมืองสูงขึ้น เพราะอย่างรัฐประหาร ในสังคมไทยมันก็เป็นตัวที่จะไปท�าให้เงื่อนไขของ การฆ่ากัน การนองเลือดกันของมวลชนหยุดลง หรือบางทีนองเลือดกันอยู่ ทหารก็มาหยุดไม่ให้มนั นองเลื อ ดมากไปกว่ า นั้ น แต่ ทุ ก วั น นี้ ท� า ไม่ ไ ด้ เพราะประชาชนเขาไม่เอา ไม่ยอมรับ แล้วการชุมนุม ก็ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นกติ ก า รั ฐ บาลก็ มี ว าระแอบแฝงอยู ่ ตลอดเวลา พยายามจะเข็ น ม็ อ บมาชนม็ อ บ แล้วในทีส่ ดุ เมือ่ ไม่มรี ฐั ประหาร ทหารก็ไม่กล้าเสีย่ ง เขาก็ต้องรอให้มันนองเลือด ซัดกันแหลกลาญ แล้วเขาค่อยคิดว่าจะออกมาดีไหม ตอนนัน้ ประชาชนทุกฝ่ายก็คงจะบอกว่าใครก็ได้ ขอให้ อ อกมาที เ ถอะ สหประชาชาติ ออกมาเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุบลฯ ถ้าไม่มีใครท�าอะไร เดี๋ ย วกองทั พ สหประชาชาติ จ ะเข้ า ไป มัน ก็จ ะมีก�า ลั ง ทหารมายุ ติ เ หตุ ก ารณ์ ความไม่ สงบ คืออะไรที่เป็ นของใหม่ มันก็ดี แต่ถา้ เรายังปรับตัวให้เท่าทันกับมัน ไม่ได้ มันก็จะกลายเป็นหายนะ ถ้าเกิดว่าเรามีประชาธิปไตย มีการเมือง ที่ พั ฒ นาขึ้ น แต่ นั ก การเมื อ งก็ ยั ง มี ธรรมชาติเหมือนเดิม ประเทศเราก็คง ไม่ไปไหน อย่างนีน้ กั การเมืองควรจะพัฒนา ตัวเองหรือว่าประชาชนจะมีวิธีลงโทษ นั ก การเมื อ งที่ ป ระพฤติ ตั ว ไม่ ดี ไ หม นอกจากจะไม่เลือกเขากลับมา มันมีระบบ อะไรที่จะจัดการไหม ผมว่านักวิชาการเสือ้ แดงจ�านวนหนึง่ เขาก็ถอื ว่าเขากลืนเลือดเลือกพรรคเพือ่ ไทย อยู่ทุกวันนี้เพียงเพราะว่ามีศัตรูร่วมกัน คนที่เลือกประชาธิปัตย์ก็อาจจะไม่ได้ ชอบประชาธิปัตย์ แต่เลือกเพราะว่ามี ศัตรูร่วมกัน พรรคการเมืองในขณะนี้ ไม่ได้เป็นทางเลือกทีแ่ ท้จริงของประชาชน มันจึงเกิดกรณี เช่น ถึงแม้ว่ากูจะไม่ชอบ ประชาธิปัตย์ แต่ก็เลือกอีกฝ่ายไม่ลง พอไม่เลือกใครก็เสียสิทธิไ์ ปเปล่าๆ ดังนัน้ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องออกกฎหมายขึ้นมา ว่า การโนโหวต (No Vote) มันเยอะทีไ่ หน แล้วถ้ามันมีจา� นวนมากพอก็ตอ้ งเลือกใหม่ คนที่ได้คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งนั้น แต่น้อยกว่าโนโหวต ก็ไม่ต้องมาสมัคร แล้ ว เพราะโนโหวตคือเสียงข้ างมาก ที่แท้จริง แต่นี่เราเลือกโนโหวตกันไป มันก็ไม่มผี ลอะไร ก็ได้แค่แสดงว่าโนโหวต แต่ โ นโหวตมั น ควรเป็ น สั ญ ญาณถึ ง นักการเมือง ถึงพรรคการเมืองที่ส่งคน แบบนี้มา ว่าคนเขาไม่ชอบเยอะนะ แต่ ถ้าจะให้ได้ผลไปเลย ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,000 คน แล้วมี


22

“หนึ่ง คนที่จะเป็นตัวแทนจะต้องมีความรู้ มีการศึกษามากกว่าคนปกติ ไม่อย่างนั้นจะเลือกไปท�าซากอะไรล่ะ สอง คือมีความสนใจในเรื่องผลประโยชน์สาธารณะ สาม จะต้องมีจริยธรรมคุณธรรม ค�าว่าจริยธรรมคุณธรรมที่นี้ ไม่ได้หมายความว่ากินผัก ไม่ดื่มเหล้า หรือเป็นคนที่ไม่นอนกับเมีย ไม่ใช่ แต่เป็นจริยธรรมคุณธรรมทางการเมือง” คนสมัคร 3 พรรค สมมติว่าคนหนึ่งได้ 300 เสียง อีกคนได้ 100 เสียง อีกคนได้ 100 เสียง ก็รวมกัน เป็น 500 เสียง แต่ถ้ามีโนโหวต 500 มันก็มากกว่า 300 เสียงของคนที่ได้ที่หนึ่ง แล้วอย่างนี้จะเป็น ตัวแทนคนได้ยังไง โนโหวตคือต้องสามารถเขี่ย ไอ้คนนีท้ งิ้ ไปได้เลย แต่กต็ อ้ งมาออกแบบ มาค�านวณ ตัวเลขให้ดวี า่ จะใช้เกณฑ์อย่างไร ถ้าท�าได้นกั การเมือง ก็ต้องหนาวแล้วไง เพราะว่าถ้าคะแนนคุณน้อย ไม่มคี นเอาคุณ คุณก็ไม่ตอ้ งมาสมัครแล้ว พรรคก็ตอ้ ง ไปหาคนมาใหม่ แต่เราก็ตอ้ งเสียเงินค่าจัดเลือกตัง้ กันใหม่ คือ ระบอบประชาธิปไตยมันเป็นระบอบ ทีไ่ ม่คอ่ ยมีประสิทธิภาพนักหรอก เป็นระบอบทีเ่ น้น ความชอบธรรม แล้วความชอบธรรมมันก็ต้อง เสียเวลา เสียเงิน แต่ถ้าคุณไม่เลือกตั้ง ไม่เสียเงิน คุณก็เจอเผด็จการไง หรือเลือกตั้งแบบมักง่าย ก็ก่อให้เกิดเผด็จการในรัฐสภาได้ เลือกตั้งมากก็สิ้นเปลืองอีก ก็ตอ้ งเอาน่ะ แต่ถา้ คุณมีแรงจูงใจว่าการทีค่ ณ ุ ไปลงคะแนนโนโหวตมันมีผล มันก็จะท�าให้คน มี ก� า ลั ง ใจ อย่ า งที่ คุ ณ มาสั ม ภาษณ์ ผ มวั น นี้ คุณ ก็ ม องว่ า นั ก การเมื อ งทั้ ง 2-3 ฝ่ า ยในสภา มันมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา แล้วเราอยากได้ คนอืน่ ใช่ไหม วิธที ผี่ มเสนอก็ดกี ว่าไปบ่นว่ากูเกลียด นั ก การเมื อ งทุ ก พรรค เรี ย กร้ อ งคื น อ� า นาจให้ ในหลวง คืนมาท�าไม คืนมาเพือ่ ให้ในหลวงแต่งตัง้ คนดี แล้วแต่งตัง้ คนดีมาท�าไม ให้คนดีมาปกครอง ประเทศ ให้มาร่างรัฐธรรมนูญดีๆ เพื่อไม่ให้มี

การซื้ อ เสี ย ง เพื่อ ให้ มีนัก การเมือ งดีๆ เข้ า มา แล้วท�าไมต้องไปอ้อมคืนอ�านาจให้ในหลวงด้วยล่ะ ก็คณ ุ เป็นประชาชน กฎหมายเขาก็ก�าหนดแล้วว่า ถ้าอยากออกกฎหมายคุณก็เข้าชือ่ กันไปสิ ไปร่วม แก้รฐั ธรรมนูญ ไปกดดันพรรคเพือ่ ไทยเขาสิ ไปคิด อ้อมๆ แบบนี้มันเป็นตรรกะวิบัติ แล้วตรรกะวิบัติ อีกอย่างก็คอื โกงได้ไม่เป็นไร แบ่งกูดว้ ย อ้าว แล้ว ตกลงโกงใคร โกงตัวกูเองรึเปล่าวะ หรือถ้ารัฐบาล ประเทศเราไปโกงประเทศอืน่ เราอาจจะโอเคมากกว่า ด้วยซ�า้ ใช่ไหม ทัง้ ๆ ทีก่ ารโกงมันก็ไม่ถกู ต้องทัง้ นัน้ แหละ มั น จริ ง ไหมที่ ค นไทยชอบนั ก การเมื อ งประเภท ถึงลูกถึงคน เขาเรียกว่าเป็นคนใจถึง พึ่งได้ มันเป็นคาแร็กเตอร์ที่เราเข้าใจผิดกันรึเปล่าว่า นักการเมืองที่ดีต้องเป็นแบบนี้ ผิดสิ เพราะเราไม่ได้เลือกเขามาพึ่งพาแบบ ฝากลูกเข้าโรงเรียน หรือเวลามีปญ ั หากับใครก็บอก ว่าเป็นเพือ่ นกับคนนัน้ คนนี้ มันไม่ใช่ไง อย่างคนที่ เลือกคุณบรรหาร เขาก็บอกว่าเวลามีอะไรเขาก็ ไปขอความช่วยเหลือจากคุณบรรหารได้ ก็อย่างที่ ผมพูดมาตั้งแต่ต้นว่า ระหว่างการช่วยเหลือคน กลุ่มหนึ่ง กับการพิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะ ถึงแม้คนคนนั้นจะเดือดร้อนจริงๆ และเขาก็เป็น คนดี แต่บทบาทหน้าที่คุณมันไม่ใช่ คุณไปช่วย อย่างนั้นไม่ได้ มันไม่ใช่หน้าที่ ส.ส. คุณต้อง ปกป้องดูแลเขา ต่อสู้เพื่อเขาด้วยการดูแลสิทธิ์

ทางกฎหมายให้เขา ไม่ใช่บอกว่านี่คนของกูนะ อย่ามาแหยม หรือมีเรื่องขึ้นโรงพักแล้วเคลียร์ได้ คือ ใจถึงก็เป็นเรื่อ งดี นัก การเมือ งจะต้อ งเป็ น คนใจถึง ก็คอื สู้ ถ้าเจอสิง่ ทีผ่ ดิ แล้วก็ตอ้ งสูใ้ ห้เต็มที่ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ช่วยเคลียร์ใบสั่ง ขับรถผิดกฎจราจร อันนี้มันไม่ใช่ คือระบบใจถึง ใจนั ก เลงพวกนี้ มั น ได้ ผ ลก็ เ พราะว่ า กฎหมาย ไม่เป็นกฎหมายไง กฎหมายมันง้างได้ พอง้างได้ คนเราก็อยากจะพึง่ คนทีม่ นั ง้างได้ แค่เรือ่ งข้ามถนน ตรงทางม้าลายนี่ก็เอาให้รอดก่อนเถอะ เรื่องนี้ผม พูดมาตลอดเวลาว่า อย่าหวังจะเป็นประชาธิปไตย อะไรกันนักหนาเลย ขนาดคุณจะข้ามถนนตรง ทางม้ า ลายคุ ณ ยั ง ต้ อ งรอให้ ร ถไปก่ อ นเสมอ แล้วรถมันก็ไม่เคยจอดให้คนข้ามตรงทางม้าลาย เท่าไหร่ พอจอดคันหลังก็ดา่ การจอดรถให้คนข้าม ตรงทางม้าลายกลายเป็นเรือ่ งผิดประหลาด ทัง้ ๆ ที่ กฎหมายบอกไว้ ว ่ า คุ ณ ต้ อ งจอดรถให้ ค นข้ า ม ตรงทางม้าลาย แล้วไอ้คนข้ามก็แสนจะไพร่ ยืนรอ ให้รถไปก่อนอีก รถเป็นอ�ามาตย์ไปแล้วแบบนัน้ น่ะ ถ้ า อย่ า งนั้ น จะไปยื น รอตรงทางม้ า ลายท� า ไม จะข้ามตรงไหนก็ขา้ มไปสิ แค่รอให้รถไม่มี บางคน บอกว่า ก็ถ้าโดนรถชนตรงทางม้าลายจะได้ไม่ผิด มันไม่จริงน่ะ เขาไม่เข้าใจกฎหมาย ผมอยากบอกว่า กฎหมายเล็กๆ น้อยๆ อย่างนีเ้ ราต้องต่อสูเ้ สียก่อน ถ้า เราต่อ สู้ไ ด้ ก็ไ ม่ต้อ งไปส่งลูก เราที่อ ยู ่ ป.5 ไปโรงเรียนหรอก ให้เดินข้ามถนนไปโรงเรียนเอง ได้ เ ลย แต่ ที่ พ ่ อ แม่ ต ้ อ งมาจอดรถส่ ง ลู ก ซะ

หน้าโรงเรียนก็เพราะกลัวลูกถูกรถชน เพราะฉะนัน้ ทุกอย่างมันก็ตอ้ งเกิดจากกฎหมายใกล้ๆ ตัวนีแ่ หละ ไม่ต้องไปแก้กฎหมายใหญ่โตมโหฬารอะไรหรอก มั น ไม่ ไ ด้ ช ่ ว ยอะไรกั บ ประชาธิ ป ไตยเลย สิทธิหน้าที่ตรงนี้คุณต้องท�า เรื่องเล็กๆ น้อยๆ คุณต้องท�า ท�าแล้วมันจะเกิดผล วันดีคนื ดีคนไทย จะได้จอดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลาย เพราะเรา เคารพสิทธิคนทุกคน ไม่วา่ จะรวยจน มาข้ามถนน เราเคารพหมด นี่คือความเท่าเทียมกัน เมืองไทย ตอนนีก้ ลายเป็นว่าไม่วา่ คนรวยคนจนขับรถก็ไม่เคย แยแสคนเดิน ไม่เคารพกฎหมาย แต่จอดให้พระ ข้ามนะ เพราะว่ากลัวบาป จะบ้าเหรอ (หัวเราะ) เรื่ อ งแค่ นี้ ยั ง ไม่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยเห็ น ๆ เลย อย่ า มาพู ด เรื่ อ งเปลี่ ย นรั ฐ ธรรมนู ญ ใหม่ เ ลย นีห่ มอผ่าตัดมือหนึง่ ของอเมริกามาจากเมืองเมดิสนั ก็ ถู ก มอเตอร์ ไ ซค์ บ ้ า นเราชน ล้ ม หั ว ฟาดตาย เขาลงข่าวใหญ่โตปีที่แล้ว คนอเมริกาเขาเสียใจ กับเรื่องทุเรศแบบนี้มากเลย หรือดอกเตอร์เวลลา เป็ น ศาสตราจารย์ จ ากฮาวาย ศึ ก ษาเรื่ อ ง ประวัติศาสตร์ไทย มาข้ามถนนตรงรามค�าแหง ก็โดนรถเมล์ชนตาย บางทีเราก็อา้ งเรือ่ งใหญ่เรือ่ งโตกัน แต่เรือ่ งเล็กๆ ยังท�าไม่ได้ นั่นแหละ อย่างเรื่องจะแต่งชุดนักศึกษาหรือ ไม่แต่ง พอมาข้ามถนนชะตากรรมมึงก็เหมือนกัน มาสู้เรื่องถนนดีกว่าไหม เพราะแต่งตัวยังไงมึงก็ ถูกรถชนทั้งนั้นแหละ


coming soon


26

GADGET

Leica D-Lux 6 Edition by G-Star RAW

ไลก้า ถือเป็นแบรนด์กล้องถ่ายรูปอีกหนึง่ เจ้าทีก่ ารันตีได้ถงึ คุณภาพของรูปถ่าย และดีไซน์สดุ เท่ โดยเฉพาะ กับ Leica D-Lux 6 ตัวนี้ ที่จับมือร่วมกับ G-Star RAW แบรนด์กางเกงยีนส์ชื่อดังจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มาช่วยกันออกแบบตัวกล้องส�าหรับคนทีร่ กั ความอิสระ และมีสไตล์เป็นของตัวเอง โดยบอดีใ้ ช้การตกแต่ง ด้วยหนังที่มีโครงสร้างลายจุด ท�าให้จับถนัดมือยิ่งขึ้น พร้อมกระเป๋าหนังสีน�้าตาล สายสะพาย และสายคล้องมือที่ออกแบบมาส�าหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะ ส่วนฟังก์ชันหลักของกล้องก็คือ ถ่ายภาพที่ความละเอียด 10.1 ล้านพิกเซล ด้วยเซ็นเซอร์รับภาพ CMOS ขนาด 1.7 นิ้ว ท�าให้เก็บภาพในที่แสงน้อยได้ดีกว่ากล้อง คอมแพคทัว่ ไป ถ่ายวิดโี อในระดับ full HD ได้อย่างคมชัด สดใส ด้วยคุณภาพของเลนส์จากไลก้า พร้อมด้วย ฟิลเตอร์แต่งสีภาพได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการ Leica D-Lux 6 Edition by G-STAR RAW เปิดตัวด้วยราคา 42,000 บาท มีจ�าหน่ายที่ชั้น G เกษรพลาซ่า รายละเอียดเพิ่มเติม www.leicaclub.info

MOVIE

MUSIC

Pet Shop Boys : Electric

“อยากแนะน�าอัลบั้มใหม่ของ Pet Shop Boys ที่ชื่อว่า Electric ให้ทุกคนได้ฟังกัน ซึ่งอัลบั้มนี้จะมี กลิน่ อายของยุค 80’s เยอะมาก แถมยังมีความเป็น Pet Shop Boys ค่อนข้างสูง ฟังกีค่ รัง้ ก็ไม่เคยรูส้ กึ เบือ่ เวลาหยิบมาฟังแล้วจะรู้สึกเหมือนอยากเริ่มต้นวันใหม่ๆ ด้วยอารมณ์ดีๆ โดยเฉพาะเพลง Fluorescent ทีไ่ ด้ยนิ แล้วจะรูส้ กึ อยากแต่งตัวออกไปท�างาน หรือออกไปปาร์ต ี้ นอกจากนีเ้ พลงส่วนใหญ่ในอัลบัม้ ยังมี ความมินิมอลมากขึ้น มีสีสันของความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าเดิม ค�าร้องน้อยลง ขณะที่เนื้อเพลง จะเป็นแนวปาร์ตี้มากขึ้น ใครที่ก�าลังรู้สึกเบื่อลองหาอัลบั้มนี้มาฟังดู เพราะมันคือสารกระตุ้นชั้นดี ที่จะท�าให้คุณมีความสุขไปได้ทั้งวัน” เลือกให้โดย : ‘จีน’ - กษิดิศ ส�าเนียง ศิลปินสังกัด Smallroom

Runner Runner

ผลงานหักเหลีย่ มเฉือนคม ของสองดาราสุดฮอตประจ�า พ.ศ. นี ้ ซึง่ ว่าด้วยเรือ่ งของ ริชชี เพิร์ส (จัสติน ทิมเบอร์เลก) เด็กหนุม่ มีผคู้ วามสามารถด้าน คณิตศาสตร์ที่ใช้การเล่นพนัน ออนไลน์ในการหาเงินค่าเทอม ให้ตัวเอง แต่วันหนึ่งเมื่อเขา พบว่าถูกโกง จึงได้เดินทางไปหา ไอแวน บล็อก (เบน แอฟเฟล็ก) นักธุรกิจด้านการพนันออนไลน์ ที่ประเทศคอสตาริกา ไอแวน ติดใจในความสามารถของริชชี จึงชวนให้เขามาร่วมงานด้วย โดยสัญญาว่าจะท�าให้รชิ ชีรวย ล้นฟ้า แต่ขอ้ เสนอทีแ่ สนหวานนี้ ก็ ม าพร้ อ มกั บ ราคาที่ ริ ช ชี จะต้องจ่าย นัน่ คือทางเอฟบีไอ ต้ อ งการให้ เ ขาช่ ว ยจั บ ตั ว ไอแวน ส่ ว นทางด้ า นไอแวน ก็ ว างแผนให้ ริ ช ชี ม าเป็ น ผู ้ รับ เ ค ร า ะ ห ์ แ ท น ตัว เ อ ง เรื่องราวสุดลุ้นระทึกจึงเกิดขึ้น และริ ช ชี จ ะเอาตั ว รอดจาก สถานการณ์ นี้ ไ ด้ อ ย่ า งไร ติดตามการเชือดเฉือนบทบาท ของ เบน แอฟเฟล็ ก และ จัสติน ทิมเบอร์เลก ได้แล้ววันนี้ ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณ

MAGAZINE

HUMAN RIDE

ใครที่เป็นแฟน a day ฉบับ HUMAN RIDE คงรู้ดีว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพาหนะสองล้อในมุมมองของ a day นั้นละมุนละไม ลุม่ ลึก และน่าหลงใหล จนท�าให้ใครหลายคนลุกขึน้ มาปัน่ จักรยานจนกลายเป็นกระแส ไม่ใช่เพราะเนือ้ หาทีน่ า� เสนอเกีย่ วกับเรือ่ งของ จักรยานล้วนๆ แต่เป็นเรื่องราวของผู้คน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนที่ผูกยึดกับจักรยานมากกว่าที่ท�าให้เราอยากอ่านตั้งแต่ หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย ซึง่ HUMAN RIDE นิตยสารหัวใหม่ราย 4 เดือนฉบับนี ้ ก็กา� ลังท�าหน้าทีน่ นั้ อยู ่ โดยเฉพาะฉบับแรกนี ้ ที่น�าเสนอเรื่องราวของผู้คนที่ผูกพันกับจักรยานอย่างลึกซึ้งในเมืองที่เป็นมิตรกับพาหนะสองล้อที่สุดในโลกอย่างเนเธอร์แลนด์ นอกจากจะได้อ่านเรื่องราวการเดินทางอันน่าประทับใจ และประสบการณ์ที่ให้แรงบันดาลใจแล้ว ยังจะได้ซึมซับกับภาพสวยๆ ได้อารมณ์ไปตลอดทั้งเล่มด้วย

CONCERT

Born to be BEN ฉันเกิด มาเพื่อสิ่งนี้

คอนเสิรต์ สุดแซบของ ‘เบน’ - ชลาทิศ ตันติวุฒิ ทีจ่ ดั เต็มเพลงเด็ดคุน้ หูกนั ดี อย่าง ใกล้ คนที่คิดถึง คะแนนแห่ ง ชี วิ ต และ คนข้างล่าง นอกจากนีย้ งั มี เพลงเพราะๆ มากมาย ที่เจ้าตัวบอกว่าเตรียมไว้ ให้อย่างจุใจ พร้อมแขกรั บ เชิ ญ ที่ มี ค วามหมาย ต่อชีวิตของเขา ที่จะมา สร้ า งความเฮฮาปนซึ้ ง ให้ คุ ณ ประทั บ ใจอย่ า ง แน่นอน ทั้ง เจนนิเฟอร์ คิ้ ม , อ๊ อ ฟ ปองศั ก ดิ์ , รั ด เกล้ า อามระดิ ษ , วง B5 ที่มี โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, คิว วงฟลัวร์, เค้ก อุทัย และ มาเรียม อัลคาลาลี การันตีวา่ ถูกใจแฟนเพลง แน่นอน!!! Born to be BEN ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ จั ด ขึ้ น ในวั น เสาร์ ที่ 5 ตุลาคมนี ้ ณ อิมแพ็กอารีนา เมืองทองธานี บัตรราคา 1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 และ 3,000 บาท จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์ ทุ ก สาขา รายละเอียดเพิ่มเติม www. thaiticketmajor.com และ www.bectero.com

BOOK

The Story of My Life - แม้มืดมิด เงียบงัน มิอาจขวางกั้น

หนังสืออัตชีวประวัติของ เฮเลน เคลเลอร์ ผู้หญิงหูหนวกตาบอดชาวอเมริกันที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นคนแรกของประเทศ เมือ่ ร้อยกว่าปีกอ่ น เธอเขียนหนังสือเล่มนีข้ นึ้ มาโดยบอกเล่าเรือ่ งราวของตัวเองตัง้ แต่จา� ความได้จนถึงช่วงก่อนจบการศึกษา เฮเลน เคลเลอร์ เป็นใคร อาจจะไม่ส�าคัญเท่าประสบการณ์ของเธอที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้อย่างมีชีวิตชีวา เมื่อร้อยกว่าปีก่อน เด็กหญิงหูหนวกตาบอดคนหนึ่ง เติบโตโดยเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับโลกนี้ได้อย่างไร เธออ่านออกเขียนได้และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าด้วยวิธีการแบบไหน เธอได้รับการดูแลสนับสนุนจาก ครอบครัวอย่างไร การศึกษา ณ ตอนนั้นหล่อหลอมให้คนที่บกพร่องในบางอย่างเติมเต็มให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไร เมื่ออ่านแล้วคุณจะรู้เลยว่าแรงใจ ในการใช้ชีวิตและการเรียนรู้นั้นมีได้ไม่สิ้นสุดจริงๆ สอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ส�านักพิมพ์ Oh My God หรือ www.facebook.com/ohmygodbooks


27

RESTAURANT

La Vue - Siam@Siam Design Hotel and Spa

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณมีโอกาสให้รางวัลตัวเองด้วยอาหารมือ้ อร่อยภายใต้บรรยากาศทีห่ าไม่ได้จากทีไ่ หน และนีค่ อื อีกหนึง่ สถานทีท่ เี่ ราอยากน�าเสนอ เพื่อโอกาสพิเศษกับคนพิเศษของคุณ ณ ห้องอาหารลาวู โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ที่เพิ่งเปิดตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสคอนเซ็ปต์ใหม่ ‘Gastronomic.Earth. Cuisine’ เป็นสุนทรียะแห่งรสชาติอาหารฝรั่งเศสในบรรยากาศกรุงเทพฯ ยามค�่าคืนด้วยมุมมอง 360 องศา ที่คุณจะต้องประทับใจ ผ่านการรังสรรค์ จาก มงซิเออร์ จิลล์ พอยทิวิน์ เชฟใหญ่ของโรงแรม ซึ่งเขากล่าวว่า “ผมปรารถนาจะน�ารสชาติอันประณีตของอาหารฝรั่งเศสสูตรดั้งเดิมมาปรุง โดยใช้วัตถุดิบที่คัดสรรและสั่งตรงมาจากประเทศต้นต�ารับล้วนๆ ด้วยวัฒนธรรมอาหารและความเข้าใจอันลึกซึ้งในรสชาติของวัตถุดิบที่เลือกมา ผมเชื่อมั่นว่าความสดใหม่และคุณภาพที่เป็นเลิศจะช่วยเราเข้าถึงรสชาติและศิลปะการปรุงอาหารฝรั่งเศสต้นสูตรต�ารับได้อย่างแท้จริง” สอบถาม และส�ารองโต๊ะทีโ่ ทร. 0-2217-3070, 08-7989-2525

ACCESSORY

COSMETIC

Estee Lauder Pink Ribbon SUPER : Flat Frank II

“จุดเด่นของแว่นกันแดดยี่ห้อ SUPER ก็คือ มีน�้าหนักที่ก�าลังพอดีเหมาะแก่การสวมใส่ เพราะผมเคยลอง แว่นตามาหลายยีห่ อ้ ก็พบว่าบางตัวก็เบาไป หรือบางยีห่ อ้ ก็มนี า�้ หนักค่อนข้างเยอะไปหน่อย แต่ SUPER Flat Frank II นั้นมีน�้าหนักที่ก�าลังพอดี ตัวเลนส์ก็ออกแบบมาได้ดีในเรื่องของการตัดแสง หรือลดแสงสะท้อนที่เข้ามา ซึ่งสิง่ เหล่านีเ้ ป็นหัวใจหลักของแว่นกันแดดอยูแ่ ล้ว พอได้ลองใช้กต็ ดิ ใจ เพราะตัวแว่นตาถูกออกแบบให้สามารถ ใช้งานได้ทุกสถานการณ์ ตั้งแต่ใส่เดินเล่นนอกบ้าน ใส่เดินทางไปต่างจังหวัด หรือแม้กระทั่งใส่ขึ้นคอนเสิร์ต เลนส์ของแว่นตาถึงแม้จะเป็นสีด�า แต่ก็ไม่ได้ท�าให้การมองเห็นของเราลดน้อยลงไปแม้แต่นิดเดียว ส่วนดีไซน์ ของรุ่นนี้ที่ผมชอบก็คือ เวลาใส่แล้วจะช่วยพรางใบหน้าของเราให้ดูเล็กเรียวลงด้วย” เลือกให้โดย : ‘บอย’ - อมร ตันติโชติมัย มือกีตาร์ วง Yes’sir Days

GIVE

แฟชั่นสัญจร

เราเชื่อว่าหลายคนคงเคยเก็บเสื้อผ้าที่สภาพดีแต่ไม่ได้ใส่แล้วเอาไว้ และตั้งใจว่าน�าไปบริจาค ให้กับคนที่ต้องการ แต่บางทีก็ไม่มีโอกาส ตอนนี้ทางมูลนิธิกระจกเงามีกิจกรรมที่ชื่อว่า ‘แฟชั่นสัญจร’ ที่เชิญชวนให้คุณร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสภาพดี โดยเสื้อผ้าที่รวบรวมได้จะน�าไปมอบให้ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 13 แห่งทั่วประเทศไทย บางส่วนจะน�าไปจ�าหน่ายเพื่อหารายได้เข้ากองทุน แบ่งปันเพื่อน�าไปใช้สนับสนุนการท�างานของมูลนิธิกระจกเงา สามารถส่งไปรษณีย์มาได้ที่มูลนิธิ กระจกเงา (แฟชั่นสัญจร) เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 สอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 0-2973-2236-7 หรือ donate@mirror.or.th

เดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี คื อ เดื อ นแห่ ง การรณรงค์ ต ่ อ ต้ า น มะเร็งทรวงอก ดังนั้น เราจะเห็น บุคคลที่มีชื่อเสียง รวมทั้งองค์กร ต่างๆ ออกมาร่วมมือร่วมใจกัน สื่อสารถึงอันตรายจากโรคนี้ โดย ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ริ บ บิ้ น สี ช มพู เ ป็ น สื่อกลาง ซึ่งเครื่องส�าอาง เอสเต ลอเดอร์ ก็รว่ มสนับสนุนแคมเปญนี้ มาตลอด โดยมีการจัดท�าผลิตภัณฑ์ พิ เ ศ ษ ที่ มี สั ญ ลั ก ษ ณ ์ สี ช ม พู วางจ� า หน่ า ยพร้ อ มกั น ทั่ ว โลก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ พิ เ ศษจากเอสเต ลอเดอร์ ในปีนี้ ได้แก่ Advanced Night Repair with Pink Ribbon Bracelet (ขนาด 50 มิลลิลติ ร ราคา 4,100 บาท) และ Evelyn Lauder and Elizabeth Hurley Dream Lip Collection (1,400 บาท) รายได้ ส่วนหนึง่ จากการจ�าหน่ายจะน�าไป มอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถแวะเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์ พิ เ ศษนี้ ไ ด้ ที่ เ คาน์ เ ตอร์ เ ครื่ อ งส�าอางในห้างสรรพสินค้าชั้นน�า ทั่วไป ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้


30

SHOPPING!

เสื้อคอปกแขนกุด จาก TOPSHOP

เสื้อยืด จาก H&M

กระเป๋าสะพาย จาก Pull & Bear

เสื้อกล้าม จาก H&M

เสื้อตัวยาว จาก ZARA

รองเท้าผ้าใบ จาก MUJI เสื้อยืดแขนยาว จาก H&M

ในวันทีโ่ ลกหมุนเร็วขึน้ เรือ่ ยๆ หลายคนอาจเหนือ่ ยกับการวิง่ ตามเทรนด์ จะแต่งตัว ออกจากบ้านทีหนึ่ง ก็ต้องลองแล้วลองอีกไม่รู้ตั้งกี่ชุด เพื่อจะดูเก๋ ไก๋ ไม่ตกยุค เราลองลืมเทรนด์ทุกอย่างดูสักวัน แล้วกลับสู่สามัญดูบ้าง จะพบว่าไอเท็มง่ายๆ ไม่ต้องมีดีเทลเยอะก็ท�าให้คุณดูดีได้อย่างไม่น่าเชื่อ เสื้อไหมพรม กางเกงขาสั้น จาก TOPSHOP

จาก French Connection

กระเป๋าหิ้ว จาก 4x4

ชุดแขนยาว จาก Cupcakes

WHERE รองเท้าผ้าใบ จาก MUJI

สินค้าทัง้ หมดสอบถามได้จากช็อปสินค้า ในห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป

กางเกงขาสั้น จาก TOPSHOP


CALENDAR

34

FRI

MON

TUE

WED

THU

The Beginning

Michael Jackson Tribute Memory Concert

Defaced Fruit with American Indians

Frenziedly inspired by Van Gogh

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘ปฐมบท’ โดยคณาจารย์ ค ณ ะ จิ ต ร ก ร ร ม ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม แ ล ะ ภาพพิ ม พ์ ม.ศิ ล ปากร โดยมี แ นวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ‘กระดาษ’ ซึ่ ง เ ป ็ น วั ส ดุ ส� า คั ญ ประเภทแรกที่เป็นพื้นที่ รองรับหนึ่งในการสร้างสรรค์ ศิ ล ปะ วั น นี้ ถึ ง 1 5 ตุ ล า ค ม 2 5 5 6 ณ PSG Art Gallery ม.ศิ ล ปากร วั ง ท่ า พระ (เว้ น วั น อาทิ ต ย์ ) โทร. 0-2225-8991

เชิ ญ ชมการแสดง ของเหล่านักแสดง นักเต้น นักดนตรี นักร้อง ที่จะ เรียกกระแส ‘moonwalk’ กลับมาอีกครัง้ ใน ‘Michael Jackson Tribute Memory Concert’ วันนีแ้ ละ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 19.30 น. ณ ห อ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ่ ศู น ย ์ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ่ ง ประเทศไทย จ�าหน่ายบัตร ที่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ (การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่ง ข อ ง ม ห ก ร ร ม ศิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด ง แ ล ะ ด น ต รี นานาชาติ ครั้งที่ 15)

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘หน้าตาที่ถูกท�าลายของ ผลไม้ กั บ อิ น เดี ย แดง’ โดย เดนนิส บอล์ก กับ ผลงานศิลปะที่เกิดจาก การตัง้ ค�าถามของศิลปินว่า ‘ศิ ล ปะยั ง สามารถที่ จ ะ ช่วยให้เราท�าความเข้าใจ กับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ อ ยู ่ ห รื อ ไม่ ’ วั น นี้ ถึ ง 31 ตุลาคม 2556 ณ โอไอดา แกลเลอรี พระราม 4 โทร. 09-0198-8749 (เฉพาะวันพุธถึงวันอาทิตย์)

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘บ้ า ... ตามแวนโก๊ ะ ’ โดย บุญชัย บุญญานุรกั ษ์ ซึ่ ง ผลงานที่ น�า มาแสดง เป็นส่วนหนึง่ ทีแ่ สดงตัวตน ของศิลปินทีไ่ ด้รบั อิทธิพล จากฟินเซนต์ ฟาน ก็อกฮ์ หรื อ ‘ลุ ง โก๊ ะ ’ ตามที่ ศิ ล ปิ น ขนานนาม วั น นี้ ถึง 8 พฤศจิกายน 2556 ณ อรุณ อิน บางกอก แพร่งภูธร โทร. 0-26222316 (เว้นวันจันทร์)

The Mousetrap

ล ะ ค ร เ ว ที แ น ว ฆาตกรรม-สืบสวนชื่อดัง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ ‘The Mousetrap’ ทีป่ ระพันธ์ โ ด ย นั ก เ ขี ย น นิ ย า ย สืบสวนสอบสวนชื่อก้อง อกาธา คริสตี ้ กับเหตุการณ์ ฆาตกรรมในสถานทีป่ ดิ ตาย วันนีถ้ งึ 29 กันยายน 2556 4 รอบการแสดง ณ โรงละคร อั ก ษรา คิ ง พาวเวอร์ จ�าหน่ายบัตรและติดตาม รอบการแสดงได้ ที่ ไ ทยทิกเก็ตเมเจอร์

SUN

Japanese Invention

Museum Family : สร้างสรรค์ลวดลาย เครื่องลายครามจีน

เชิ ญ ชมดนตรี แ ละ ศิลปะรสชาติสร้างสรรค์ ที่ปลุกปั้นโดย Cornelius ศิ ล ปิ น และโปรดิ ว เซอร์ สุดล�า้ พร้อมสามศิลปินเด็ด จากญี่ปุ่น Ichiko Aoba, Buffalo Daughter, salyu x salyu พร้อมแขกรับเชิญ พิเศษ วิศุทธิ์ พรนิมิตร วัน นี้ เวลา 19.00 น. ณ เซ็นเตอร์พอยต์ สตูดโิ อ ไทยแลนด์ ซอยลาซาล จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์

เรี ย นรู ้ ค วามหมาย ที่ ซ ่ อ นอยู ่ ใ นลวดลาย ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา และสนุ ก กั บ การสร้ า งสรรค์ออกแบบลวดลาย เครือ่ งปัน้ ดินเผาด้วยตนเอง ลงบนภาชนะกระดาษ และกระเบื้องเลียนแบบ เครื่องลายครามจีน วันนี้ รอบที ่ 1 เวลา 13.00 น. และรอบที ่ 2 เวลา 15.00 น. ณ มิวเซียมสยาม ส�ารอง ที่นั่ง โทร. 0-2225-2777 ต่อ 400 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Bind me a book

Come Rain Come Shine Hong Kong

เปดแลวอยากเย็บสมุดตาม ดวยหนังสือสอนเย็บ 5 สไตล แถมดวยกระดาษหลากลายพรอมเย็บ

เปดแลวอยากเดินซึมซับบรรยากาศ ฮองกง ภายใตเมืองรีบเรง โดยคน(เทีย่ วที)่ ไมเรงรีบ

ราคา 375.-

สํานักพิมพ polkadot รักการทําหนังสือ จึงทําหนังสือ 4 เล‹มใหม‹ ที่ไม‹วา‹ จะเปดอ‹านเมือ่ ไร ก็ ไดŒแรงบันดาลใจใหม‹ๆ เสมอ

28 29 SAT

ราคา 250.-

AVAILABLE NOW! วันนีท้ รี่ า นนายอินทรทกุ สาขา และรานหนังสือชัน้ นําทัว่ ประเทศ หรือสัง่ ซือ้ โดยตรงในราคาพิเศษจากสํานักพิมพ polkadot โทร 0-2726-9996 ตอ 49 facebook.com/polkadotbook, www.daypoets.com polkadotbook@gmail.com, www.polkadotbook.net

Tokyo Guggig Gang (Spring)

Tokyo Guggig Gang (Summer)

ราคา 250.-

ราคา 250.-

เปดแลวอยากออกเดินเลนไปกับไกดกกุ กิก๊ ชาวโตเกียว เพือ่ ไปพบกับโตเกียว ดวยมุมมองใหมๆ ทีท่ าํ ใหไปแลวก็ยงั อยากไปอีกไมรเู บือ่


38

A LITTLE ROOM TO REST เรื่องและภาพ : อาทิตยา อาศิรวาท

ส�าหรับคนทั่วไป การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ด้วยน�้าพักน�้าแรงของตนเอง อาจเป็นเครื่องชี้วัด ความส�าเร็จและความมัน่ คงของชีวติ ณ ชัว่ ขณะนัน้ แต่ส�าหรับ ‘ตั้ม’ - รังสรรค์ พงษ์สุน ดีเจคลื่น 88.5 สบายดี เรดิโอ การมีคอนโดมิเนียมเป็นของตนเอง แห่งแรกในชีวติ มีความหมายมากกว่านัน้ เพราะแม้ ที่ที่เขาเรียกว่าบ้านแห่งนี้จะมีขนาดกะทัดรัดเพียง 30 กว่าตารางวา แต่ก็เพียงพอที่จะเป็นศูนย์รวม แห่งความภาคภูมใิ จ ความสุข และอีกหลายโมเมนต์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต “จุดเริม่ ต้นของการซือ้ คอนโดฯ แห่งนีค้ อื เพือ่ น ของเราทีอ่ ยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เขาแนะน�าว่า คอนโดฯ นีน้ า่ ลงทุนและน่าอยูม่ าก ท�าเลดี อยูใ่ นซอย ใกล้กบั รถไฟฟ้าสถานีพร้อมพงษ์ จะไปไหนก็สะดวก เราจึงคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของเราได้อย่างดี เพราะด้วยหน้าทีก่ ารงาน ทีค่ อ่ นข้างยุง่ ท�าให้เราไม่คอ่ ยได้อยูบ่ า้ น ต้องออกไป พบปะผู้คนมากมาย ดังนั้น เมื่อไหร่ที่เรากลับบ้าน เราก็อยากได้ความเงียบสงบและบรรยากาศของ การพักผ่อน ซึ่งที่นี่มันใช่มากๆ เพราะแม้จะอยู่ กลางเมื อ ง แต่ ก็ ไ ม่ ถึ ง กั บ ติ ด ถนนใหญ่ คนจึ ง ไม่พลุกพล่านมากนัก เข้ามาในห้องแล้วเงียบมาก เหมือนอยู่คนละโลกเลย” รังสรรค์เล่าให้เราฟังว่า ในอดีตเขาเคยคิดว่า ขนาดของบ้านและความสุขของคนทีอ่ ยูภ่ ายในน่าจะ เป็นเรื่องที่แปรผันกัน ยิ่งมีบ้านใหญ่ ก็น่าจะมีชีวิต ที่สบายและมีความสุขมากขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความคิดของเขาก็แปรเปลี่ยน... “เมื่ อ ก่ อ นถ้ า คิ ด จะซื้ อ บ้ า นหรื อ คอนโดฯ เราจะรู้สึกว่าตัวเองต้องการพื้นที่กว้างๆ ห้องใหญ่ๆ แต่เอาเข้าจริงเราคิดว่าคนเราอาจไม่ต้องการอะไร มากกว่าห้องนอนสักห้องที่มอบความสะดวกสบาย ได้แบบครบครัน เพราะเมือ่ ก่อนตอนทีเ่ ราอยูใ่ นบ้าน หลังใหญ่กับครอบครัว พื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็น ของเราจริงๆ ก็คือห้องนอน เป็นห้องที่เราใช้เวลา ไปกับมันมากที่สุด ดังนั้น เมื่อถึงเวลาซื้อคอนโดฯ ของตัวเอง เราจึงคิดว่ามันไม่จ�าเป็นต้องใหญ่มาก

หรอก แค่ตอบโจทย์ค�าว่า ‘ห้องนอน’ ได้ก็โอเคแล้ว ทีผ่ ่านมาเราไม่เคยรู้สกึ ไม่ดกี บั การอยู่คอนโดฯ เลย เพราะในสมัยนีถ้ า้ จะซือ้ บ้านก็คงต้องอยูไ่ กลถึงย่าน รังสิตหรือบางใหญ่ ซึ่งคงจะท�าให้ชีวิตหมดไปกับ การเดินทาง แต่ถ้าเป็นคอนโดฯ ในเมือง เรารู้สึกว่า เราสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ (หัวเราะ) เพราะอย่างน้อยเมื่อเราเปลี่ยนวิธีการเดินทางจาก รถยนต์เป็นรถไฟฟ้า เราก็สามารถกะเวลาเดินทางได้ ค่อนข้างแม่นย�า ชีวติ ทีต่ อ้ งท�างานเร่งรีบตลอดเวลา ของเราจึงไม่เครียดเกินไป ฉะนั้น คอนโดฯ แห่งนี้ จึงเป็นบ้านที่เหมาะกับเรา และเป็นสถานที่แรก ที่เรานึกถึงเวลาเหนื่อยเสมอ”

Index หรือ IKEA - Index บุคคลสร้างแรงบันดาลใจในการท�างาน จนมาถึงทุกวันนี้ - ‘คุณเณร’ - ศุภชัย นิลวรรณ ผู้บริหาร ค่ายเพลงอาร์สยาม หนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านค้างอยู่ - 100 Great Branding Ideas คลื่นเพลงในวันสบายๆ - 93.0 Cool FM


42

HEALTH

HEALTH TIPS

THE FITNESS HABITS OF THESE SUCESSFUL PEOPLE ถ้ า หากว่ า การออกก� า ลั ง กายเป็ น กิ จ กรรมที่ ห ลายคนต้ อ งการ แรงบันดาลใจ วันนี้เราขอชวนคุณมาส�ารวจไลฟ์สไตล์สุขภาพของ เหล่าคนดังของโลกว่าเขาแบ่งเวลามาออกก�าลังกายแบบไหนกันบ้าง

22%

• บารั ก โอบามา ประธานาธิบ ดีแ ห่ ง สหรัฐ อเมริก า เคยให้สมั ภาษณ์กบั นิตยสารสุขภาพเล่มหนึง่ ว่า เขาพยายาม ออกก�า ลัง กายให้ ไ ด้ สัป ดาห์ ล ะ 6 วัน วัน ละ 45 นาที ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การออกก� า ลั ง กายแบบคาร์ ดิ โ อ หรือการออกก�าลังกายเพื่อบริหารหัวใจและเพื่อลดไขมัน ส่วนเกิน • เวนดี้ เดวิส วุฒสิ มาชิกของสหรัฐอเมริกาผูน้ เี้ ป็นอีกคนหนึง่ ทีช่ อบออกก�าลังกายเป็นชีวติ จิตใจ ซึง่ เธอเคยให้สมั ภาษณ์ ว่าการออกก�าลังกายที่เธอชอบเป็นพิเศษคือการวิ่งและ ปั่นจักรยาน และเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเธอยังได้ เข้าร่วมวิ่งเพื่อการกุศลระยะทาง 5 กิโลเมตรอีกด้วย • โอปราห์ วิ น ฟรี ย ์ หญิง แกร่ ง ผู ้ ไ ด้ รับ การจัด อัน ดับ ให้ เ ป็ น เซเลบริตี้ผู ้ ท รงอิท ธิพ ลอัน ดับ ที่ 1 ของโลกผู ้ นี้ เป็นอีกคนหนึง่ ทีใ่ ส่ใจในสุขภาพของตนเอง ทางด้าน บ๊อบ กรีน เทรนเนอร์สว่ นตัวของโอปราห์กล่าวว่า เธอออกก�าลังกายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นออกก�าลังกายแบบ คาร์ดโิ อวันละ 45 นาที จ�านวน 6 วันต่อสัปดาห์ ออกก�าลังกาย เน้นความยืดหยุ่นของร่างกาย 4-5 วันต่อสัปดาห์ เป็นต้น • เอลเลน ดีเจเนอเรส พิธีกรสาวหล่อผู้มีชื่อเสียงจาก รายการทีวีเรตติ้งสูงของสหรัฐอเมริกาอย่าง The Ellen DeGeneres Show เคยให้สมั ภาษณ์กบั นิตยสาร Shape ว่า การออกก�าลังกายทีเ่ ธอโปรดปรานก็คอื โยคะ ซึง่ เธอจะเริม่ ต้น วันใหม่ด้วยการเล่นโยคะทุกวัน ประมาณ 60-90 นาที ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

Q : ยิ่งออกก�าลังกายนาน ก็ยิ่งลด

น�า้ หนักได้ผลมากจริงหรือไม่ A : ไม่จริง เนื่องจากมีการศึกษาล่าสุด พบว่า การออกก�าลังกายเพียงครึง่ ชัว่ โมง ต่อวันสามารถช่วยให้ผตู้ อ้ งการลดน�า้ หนัก สามารถลดน�้ า หนั ก ได้ ดี ก ว่ า การโหม ออกก�าลังกายเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ราว 33% ทางด้ า น ดอกเตอร์ แอสทริ ด เจสเปอร์ เ ซน หนึ่ ง ในผู ้ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ กล่าวว่า “เราพบว่าผู้ที่ออกก�าลังกาย นาน 1 ชั่วโมง มักจะรู้สึกเหนื่อยและมี แรงจูงใจทีจ่ ะออกก�าลังกายในครัง้ ต่อไป น้อยลง แตกต่างจากผู้ที่ออกก�าลังกาย เพียงครึง่ ชัว่ โมง ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะกลับมา ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอมากขึ้น ทัง้ ยังมีสถิตพิ บว่า ผูช้ ายทีอ่ อกก�าลังกาย ครั้งละครึ่งชั่วโมง สามารถลดน�้าหนัก ได้ 7.9 ปอนด์ ภายใน 3 เดือน ในขณะที่ ผู ้ อ อกก� า ลั ง กายครั้ ง ละ 1 ชั่ ว โมง สามารถลดน�้าหนักได้เพียง 6 ปอนด์” ที่มา : www.telegraph.co.uk

ถั่วเปลือกอ่อน เช่น ถั่วแดง ถั่วเหลือง เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีที่ปราศจากไขมันชนิดที่เป็น อันตรายสุขภาพ โดยมีการศึกษาพบว่า การทานถัว่ จ�าพวกนีอ้ ย่างน้อย 4 มือ้ ต่อสัปดาห์ สามารถ ลดความเสีย่ งเป็นโรคหัวใจได้ราว 22% เมือ่ เทียบกับผูท้ ที่ านถัว่ เพียง 1 มือ้ ต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ถั่วเปลือกอ่อนยังสามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้อีกด้วย

HEALTH NEWS

นักวิจัยเนเธอร์แลนด์แนะรัฐควบคุมการบริโภคน�้าตาล

Paul van der Velpen ศาสตราจารย์ชาวเนเธอร์แลนด์ หัวหน้างานสาธารณสุขของ กรุงอัมสเตอร์ดมั ได้ออกมาเคลือ่ นไหวล่าสุดว่า รัฐควรมีการควบคุมการบริโภคน�า้ ตาลในรูปแบบ เดียวกับที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด โดยศาสตราจารย์พอลกล่าวว่า “มันเป็น เรือ่ งส�าคัญทีร่ ฐั ควรเข้ามามีบทบาทเรือ่ งนี้ เพือ่ การลดแรงจูงใจในการบริโภคน�า้ ตาลของประชาชน และสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคน�า้ ตาล มันอาจจะดูเหมือนกล่าวเกินความจริง แต่เรามองว่าน�้าตาลเปรียบเหมือนสิ่งเสพติดที่อันตรายที่สุดซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะอาหารทีม่ นี า�้ ตาลสูงนัน้ มีอยูท่ กุ หนทุกแห่ง” ทัง้ นี้ สิง่ ทีศ่ าสตราจารย์พอลเรียกร้องให้เกิดขึน้ ก็ คื อ Sugar Taxes หรื อ ภาษี น�้ า ตาล นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งการให้ รั ฐ ก� า หนดปริ ม าณขั้ น สู ง สุ ด ที่ผู้ผลิตอาหารสามารถใส่นา�้ ตาลลงไปในอาหารส�าเร็จรูปทั้งหลายได้ ที่มา : www.telegraph.co.uk


44

HEART

HEART TIPS

100 YEARS OF HAPPINESS

ผู้ที่เห็นชีวิตมามากน่าจะบอกอะไรกับคนรุ่นหลังได้ ไม่น้อย โดยเฉพาะ คุ ณ ตาซาลุ ส เตี ย โน ซานเชซ อายุ 112 ปี ที่ เ พิ่ ง เสี ย ชี วิ ต อย่ า งสงบ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนจากไปคุณตาได้ฝากค�าแนะน�าเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้เป็นสุขจากประสบการณ์ชีวิตกว่าหนึ่งศตวรรษ ของเขาเอง ที่นอกจากจะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองแล้ว ยังต้องรักษา สุขภาพจิตให้ดีไปด้วย ด้วยวิธีต่อไปนี้

• ให้สงสัยใฝ่รู้อยู่เสมอ คุณตาเองแม้มีอายุร้อยกว่าปีแล้ว ก็ยงั ไม่หยุดเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อยูต่ ลอด ไม่นานมานีเ้ ขาเองยังสนุก กับการท�าความรู้จัก ‘ดัลไซนา’ เครื่องดนตรีชิ้นใหม่ในตระกูล เครื่องเป่า ซึ่งคุณตาไม่ได้ฝึกเล่นมันเพื่อกล่อมตัวเองเท่านั้น แต่ยังได้นา� ไปแสดงในงานแต่งงานที่เขาไปร่วมอีกด้วย • อย่าคิดว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่น เมื่อถูกถามว่ารู้สึก อย่างไรกับต�าแหน่งคนที่อายุมากที่สุดในโลก คุณตากล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการประสบความส�าเร็จอะไร เพียงแต่เป็น ผลจากการดูแลตัวเองเท่านั้น การไม่รู้สึกว่าอยู่สูงกว่าคนอื่น ท�าให้ไม่กลัวที่จะต้องตกจากที่สูง • อย่ากลัวความแก่ ยอมรับความแก่อย่างเข้าใจ เพราะยิ่ง กังวลในริ้วรอยต่างๆ กลับยิ่งท�าให้คนเราแก่เร็วขึ้นไปอีก • ดูแลความรักให้ดีที่สุด คุณตาซานเชซแต่งงานกับภรรยา ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1934 และยืนยันว่าความรักเป็นหนึง่ ในกุญแจทีน่ า� ไปสู่ความแท้จริง จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ติดตามชีวิตผู้ชาย 268 คน ในเวลา 75 ปี ก็พบว่าความรัก เป็นสิง่ ทีค่ นเหล่านัน้ มองว่าท�าให้ชวี ติ มีความหมายได้มากทีส่ ดุ • มองหางานอดิเรกทีท่ า� ให้คณ ุ มีชวี ติ ชีวา ส�าหรับคุณตาแล้ว งานอดิเรกสุดโปรดคือการท�าสวน เล่นครอสเวิร์ด และเล่นไพ่ กับเพือ่ นๆ สิง่ เหล่านีท้ า� ให้เวลาอันยาวนานกว่าหนึง่ ร้อยปีของเขา ไม่น่าเบื่อเลย ที่มา : www.hufffiingtonpost.com

CONNECT THE OLD WITH THE NEW

ในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีนี้ ยังมี คนรุ ่ น เก่ า อี ก หลายคนที่ ต ามไม่ ทั น อย่าปล่อยให้ชอ่ งว่างระหว่างวัยถูกท�าให้ กว้างขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยโซเชียลมีเดีย ทั้ ง หลาย ลองมาร่ ว มกิ จ กรรมกั บ สมาคมบ้านปันรัก ช่วยกันประกบดูแล คุณน้า คุณป้า ให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ตามหัวข้อที่อาจารย์จะสอนหน้าชั้น เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเทอร์เน็ต ใช้อีเมล รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ คราวนี้ ผู ้ สู ง อายุ จ ะได้ ไ ม่ ต ้ อ งเหงา เราเองก็จะได้เห็นรอยยิ้มของคุณน้า คุณป้าที่จะได้รู้เท่าทันเทคโนโลยี และ ติดต่อสือ่ สารกับลูกหลานได้สะดวกขึน้ ส� า หรับ ผู ้ ส นใจกิจ กรรมเพื่อ แบ่ ง ปั น ความสุขให้ผู้สูงอายุ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติม และสมัครได้ที่ http:// jitarsabank.com/event/view/494 หรือ สอบถามเพิม่ เติมทีค่ ณ ุ ยี้ โทร. 08-17807082 ส่วนสถานทีจ่ ดั กิจกรรมนัน้ เดินทาง สะดวก อยู่ไม่ไกลจาก BTS อารีย์

“สุขกับทุกข์เป็นดั่งหน้ามือและหลังมือ ขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะหงายขึ้นมาก่อน บางครั้งสุขมาก่อน อย่าประมาท ทุกข์อาจจะซ่อนอยู่ข้างหลัง บางครั้งทุกข์มาก่อน อย่าเพิ่งท้อ ถัดไปสุขอาจจะรออยู่ตรงนั้น” ว. วชิรเมธี

ฮิโรชิ ยามาอุจ ิ ผูท้ ดี่ แู ลกิจการนินเทนโดมากว่า 50 ปี ได้เสียชีวติ ลงแล้วเมือ่ ไม่นานมานี ้ ซึง่ บนเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เขาต้องใช้ความเด็ดขาดอย่างมากในการด�าเนินธุรกิจ เราลองมาดูกันว่าเขาได้พลิกโฉมต�านานของนินเทนโดให้กลายเป็นเกมยอดนิยมในยุคหนึ่งได้อย่างไร

Name : Hiroshi Yamauchi Nationality : Japanese Born : 7 November 1927 Died : 19 September 2013

“If we can increase the scope of the industry, we can re-energize the global market and lift Japan out of depression - that is Nintendo’s mission.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://www.bbc.co.uk/news/technology-24160150

• ฮิโรชิ ยามาอุจิ เกิดทีเ่ มืองเกียวโต และถูกส่งไปเรียนโรงเรียนประจ�าตั้งแต่อายุ 12 ปี ระหว่างนั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ท�าให้เขาถูกส่งไปท�างานในโรงงานของกองทัพ เมื่อสงคราม จบลง ในปี ค.ศ. 1945 เขาจึงได้เข้าเรียนกฎหมายทีม่ หาวิทยาลัย วาเซดะ • ในปี ค.ศ. 1949 ปู่ของเขาซึ่งเป็นประธานบริษัทนินเทนโด ในขณะนั้ น ได้ เ สี ย ชี วิ ต ลง ท� า ให้ ย ามาอุ จิ ต ้ อ งลาออกจาก มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ มารั บ ต� า แหน่ ง ประธานบริ ษั ท แทน แต่เนื่องจากอายุยังน้อย และขาดประสบการณ์ในการบริหาร ท�าให้ยามาอุจิถูกลูกจ้างของบริษัทประท้วงอย่างหนัก เขาจึง ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะไล่ลูกจ้างที่ประท้วงออกหลายคน เพื่อจะรักษากิจการให้เป็นของตระกูลยามาอุจิต่อไป • ท่ามกลางการไม่ยอมรับจากพนักงานเก่าแก่ ยามาอุจยิ งั ต้อง เผชิญความล้มเหลวในการน�าบริษัทไปสู่ธุรกิจหลายๆ ด้ า น ตัง้ แต่ทา� บริษทั แท็กซี่ ท�าโรงแรม เครือข่ายโทรทัศน์ ท�าบริษทั อาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะที่กิจการด้านของเล่น ก็ได้ถูกคู่แข่งอย่าง Bandai และ Tomy แซงหน้าไปไกล

• แม้จะพบกับอุปสรรคมากมาย แต่เขาก็ยังไม่ย่อท้อ ในที่สุด ยามาอุ จิ ก็ น� า บริ ษั ท นิ น เทนโดเข้ า สู ่ อุ ต สาหกรรมวิ ดี โ อเกม อย่างเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 1974 ซึง่ เป็นการประสบความส�าเร็จ ครั้งใหญ่ของบริษัท โดยได้จ้างนักออกแบบเกมระดับต�านาน อย่าง ชิเงรุ มิยาโมโตะ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นเพียงนักศึกษา ก่ อ นที่ เ ขาจะคิ ด ค้ น วิ ดี โ อเกมมากมาย ทั้ ง ซู เ ปอร์ ม าริ โ อ, เลเจนด์ ออฟ เซลดา และสตาร์ฟอกซ์ ที่สร้างชื่อให้นินเทนโด เป็นอย่างมาก • หลังจากด�ารงต�าแหน่งยาวนานกว่า 53 ปี เขาก็ได้ส่งมอบ ต�าแหน่งประธานบริษัทให้กับ ซาโตรุ อิวาตะ ในปี ค.ศ. 2002 และยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจนบั้นปลายชีวิต • ด้านชีวิตครอบครัว ยามาอุจิแต่งงานกับ มิจิโกะ อินาบะ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1950 มีบตุ รธิดาด้วยกันทัง้ หมด 3 คน ภรรยาของเขา เสียชีวติ เมือ่ เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2012 และตัวเขาเองเสียชีวติ ที่ โ รงพยาบาลด้ ว ยภาวะปอดบวม เมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยายน ที่ผ่านมา


ALL ABOUT BIZ

52

BIZ IDEA

BIZ LIFE

DRIVING UNDER PRESSURE วีรบูลย์ จิรชาญชัย

Head of New Car Sales Operation บริษทั แรงค์.พี.ที. โอคอร์เนอร์ จ�ำกัด (เวิร์นส์ ออโตโมทีฟ) ผู้แทนจ�ำหน่ำยรถยนต์วอลโว่อย่ำงเป็นทำงกำร ในประเทศไทย ซึง่ รับหน้ำทีใ่ นกำรควบคุมและดูแลทีมขำยทัง้ หมดของ วอลโว่ ประเทศไทย

• มนุษย์ทกุ คนมีเป้าหมายในชีวติ ทีค่ ล้ายๆ กัน ทัง้ ด้านครอบครัว ด้านการงาน และการยอมรับจากผู้อนื่ ซึง่ ในฐานะหัวหน้าเราต้องเข้าใจเป้าหมายเหล่านี้ ของลูกน้อง แล้วหล่อหลอมให้กลายเป็นเป้าหมายเดียวกันกับองค์กรให้ได้ • บางครัง้ ชีวติ การท�างานก็คล้ายกับวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ทจี่ ะมีชว่ งแนะน�า ช่วงเติบโต และช่วงที่เริ่มนิ่งๆ หัวหน้าที่ดีควรจะสังเกตและเข้าใจว่าตอนนี้ ลูกน้องแต่ละคนก�าลังอยูใ่ นช่วงไหน แล้วค่อยเข้าไปมีสว่ นในการช่วยกระตุน้ ให้เขากลับมามีแรงใจในการท�างานอีกครั้ง • จุดเด่นของการท�างานร่ วมกับคนไทย คือคนไทยจะมีความสัมพันธ์ ทีใ่ กล้ชดิ สนิทสนมกัน พูดจาภาษาเดียวกัน ซึง่ เราต้องรูจ้ กั น�าจุดเด่นเหล่านี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหล่อหลอมให้ทกุ คนกลายเป็นหนึง่ เดียวกันให้ได้ • หัวหน้าที่ดีควรจะท�า หน้ าที่เป็นเหมือนโค้ชให้กับลูกน้อง ทั้งในเรื่อง การท�างาน และการใช้ชวี ติ เพราะชีวติ ส่วนตัวกับชีวติ การท�างานเป็นเรือ่ งที่ แยกกันไม่ออก บางครั้งปัญหาชีวิตก็สามารถมากระทบกับงานได้ ดังนั้น เราต้องพยายามโค้ชเขาไปพร้อมๆ กันทั้งสองด้าน • คนเรามักจะน�าเรื่องที่ดีของตัวเองไปเปรียบเทียบกับเรื่องที่แย่ของคนอื่น จุดนี้ต้องระวังอย่างมาก ในฐานะหัวหน้า ผมไม่เคยเอาจุดดีไปเทียบกับ จุดด้อยของลูกน้อง แต่ต้องน�าจุดดีที่เรามีไปพัฒนาเขาให้เก่งขึ้น เติบโตขึ้น และน�ามาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะท�าสิ่งดีๆ ต่อไปมากกว่า • สิง่ ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ในชีวติ การท�างานคือการสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนือ่ ง ให้กับทั้งตัวเราเองและคนรอบข้าง คนเราควรจะมีวัตถุประสงค์ในชีวิต ที่ชัดเจนว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไร และท�างานไปเพื่ออะไร ไม่อย่างนั้นชีวิตคง ไม่มีความหมาย • ความหมายของชีวิตผมในช่วงเวลานี้คือการสร้างลูกน้องให้ได้เห็นถึง ความหมายในชีวิตของพวกเขาเอง • ความกดดันเป็นเรือ่ งธรรมดาทีเ่ กิดขึน้ ได้ในการท�างานทุกอย่าง ส�าคัญทีว่ า่ เมื่อเกิดความกดดันแล้ว เราต้องหันกลับมาส�ารวจตัวเองว่าที่ท�าอยู่นั้น ดีพอหรือไม่ หรือควรจะท�าอะไรเพิ่มเติมอีก ถ้าคิดว่าดีอยู่แล้วก็ต้องคิด ต่อไปว่าจะท�าอย่างไรให้ดีขึ้นกว่านี้อีก เมื่อคิดแบบนี้จะท�าให้เราท�างาน

ท่ามกลางความกดดันได้อย่างสนุกยิ่งขึ้น • ผมมักจะบอกลูกน้องเสมอว่า เมื่อเกิดความกดดัน ต้องรู้จักบริหาร ความกดดันแล้วแปลงเป็นแรงผลักดันให้ได้ ยิง่ กดดันมาก นัน่ หมายความว่า เรายิ่งต้องเตรียมพร้อมให้มาก • อุปสรรคทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ ในโลกใบนีม้ กั จะมีโอกาสซ่อนอยูเ่ สมอส�าหรับคนที่ คิดเป็น ดังนั้น เมื่อมีอุปสรรคเมื่อไหร่ ผมจะพยายามมองหาโอกาสจากมัน ให้ได้ • ในการท�างานทุกงานผมจะคิดเสมอว่าต้องท�าให้เกินความคาดหวังเข้าไว้ ถ้าผลลัพธ์ควรจะอยูท่ ี่ 100 เราต้องท�าให้ได้ 120 เพราะสุดท้ายถึงแม้ผลลัพธ์ ที่ออกมาจะไม่ถึง 120 แต่อย่างน้อยมันจะไม่ต�่ากว่า 100 นี่คือมาตรฐาน ในการท�างานของผม • ทีมที่ดีควรจะมีความแตกต่าง แล้วน� า ความแตกต่างของแต่ละคน มาหล่อหลอมให้กลายเป็นทีมเดียวกัน ใครก็ตามที่สามารถเชื่อมโยง ความแตกต่างเหล่านั้นแล้วน�ามาใช้ประโยชน์ได้ คนนั้นคือหัวหน้าทีมที่ ยอดเยี่ยมที่สุด • ส�าหรับบางคน ความแตกต่างอาจหมายถึงจุดแข็งของเขา ถ้าเราสามารถ ดึ ง ศั ก ยภาพตรงนั้ น ออกมาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ผลลั พ ธ์ ต ้ อ งออกมาดี อย่างแน่นอน • หน้าที่ที่ส�าคัญมากอีกอย่างของการเป็นหัวหน้าก็คือ เราต้องท�าหน้าที่ เป็นกระจกสะท้อนให้ลูกน้องเห็นว่าตอนนี้เขาก�าลังท�าอะไร และท�าดีพอ หรือยัง เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นทุกมุมของตัวเอง ดังนั้น เราต้องรู้จักสังเกต และสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เขา เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา • ผมเชื่อเสมอว่าโจทย์ที่ยากจะยิ่งท�าให้คนเก่ง ดังนั้น อย่าไปรู้สึกกลัว เมื่อต้องพบเจอกับโจทย์ใหม่ๆ ที่ท้าทาย พยายามเรียนรู้จากมันให้ได้ มากที่สุด เมื่อผ่านโจทย์นั้นไปได้ เราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ

Urban Compass

การย้ายบ้านใหม่ถอื เป็นช่วงเวลาส�าคัญ ในชีวติ ไม่แพ้การแต่งงาน การได้งานใหม่ หรือ การรับปริญญา เพราะคนเราไม่ได้ย้ายบ้าน กันบ่อยๆ ดังนั้น บ้านหลังใหม่จึงกลายเป็น ความหวั ง ที่ จ ะมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น ส�าหรับใครหลายๆ คน ในขณะที่เว็บไซต์ นายหน้ า ซื้ อ -ขายบ้ า นโดยทั่ ว ไปมั ก จะให้ ความส�าคัญกับการให้รายละเอียดเกี่ยวกับ บ้านหลังนัน้ ๆ อย่างครบถ้วน แต่ลมื นึกไปว่า คนเราไม่ได้ใช้ชวี ติ อยูแ่ ต่ในบ้าน สิง่ แวดล้อม ละแวกบ้านหลังนั้น เพื่อนบ้าน ร้านค้า และ บรรยากาศ ก็มคี วามส�าคัญไม่แพ้กบั ตัวบ้าน ด้วยเหตุนเี้ องจึงเป็นทีม่ าของ Urban Compass เว็บไซต์สื่อกลางส�าหรับคนที่ก�าลังมองหา บ้านหลังใหม่ ซึง่ นอกจากจะรวบรวมบ้านสวยๆ ฟั ง ก์ ชั น เยี่ ย มหลายร้ อ ยหลั ง ในนิ ว ยอร์ ก ทุกย่านดังแล้ว เขายังรวบรวมข้อมูลน่าสนใจ เกี่ยวกับแต่ละย่านไว้อย่างครบถ้วนด้วย เช่น ถ้าคุณก�าลังมองหาที่อยู่อาศัยในแถบ Soho ในเว็บไซต์กจ็ ะมีขอ้ มูลภาพรวมเกีย่ วกับ ย่าน Soho ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นและแหล่ง ท่องเที่ยวยามค�่าคืน ข้อดีและข้อด้อยของ ย่านนี้ ข้อมูลการเดินทาง ร้านอาหารต่างๆ ที่ น ่ า สนใจ แหล่ ง ช้ อ ปปิ ้ ง ของกิ น ของใช้ ทีส่ า� คัญยังมีบทสัมภาษณ์คนทีใ่ ช้ชวี ติ อยูใ่ น ย่านนั้นมาสักระยะ ด้วยค�าถามเช่น ท�าไม ถึงหลงรักย่านนี้ หรือวันดีๆ ใน Soho เป็น อย่างไร พร้อมรูปภาพที่ฉายให้เห็นวิถีชีวิต ของคนในละแวกนั้นอย่างละเอียด น่าสนใจ ว่ า วิ ธีใ ห้ ข ้ อ มู ล อย่ า งละเอี ย ดเหล่ า นี้ อ าจ กลายเป็นการปฏิวัติวงการอสังหาริมทรัพย์ ไปเลยก็ได้ สนใจไอเดียนี้ลองแวะเข้าไปที่ www.urbancompass.com

BIZ QUOTE BIZ BOOK

เงินงอกเงย 100 ภารกิจพิชิตความมั่งคั่ง (Make More Money) ผู้เขียน : คาเรน แมคครีดี, ทิม ฟิลลิปส์ และ สตีฟ ชิปไซด์ ผู้แปล : ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ และ พรนิภา กิจธนามงคลชัย

จากสุ ด ยอดเคล็ ด ลั บ ทางการเงิ น สุ ด คลาสสิ ก 4 เล่ ม ถู ก เคี่ ย วกร� า อย่ า งเข้ ม ข้ น คั ด เฉพาะเนื้ อ ๆ ให้กลายมาเป็นเคล็ดลับ 100 ข้อสู่ความส�าเร็จเล่มนี้ ซึ่งแม้เคล็ดลับต่างๆ จะรวบรวมมาจากหนังสือขายดี ทีผ่ า่ นกาลเวลามาเนิน่ นานแล้วก็ตาม แต่กย็ งั สามารถ น� า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ คนในยุ ค นี้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี ไม่มีล้าสมัย โดยหนังสือ 4 เล่มที่ว่านี้ประกอบไปด้วย Think and Grow Rich ที่มียอดขายกว่า 70 ล้านเล่ม ที่ นโปเลียน ฮิลล์ ใช้เวลากว่า 20 ปีในการค้นคว้า หาข้ อ มู ล จากผู ้ ที่ ป ระสบความส� า เร็ จ และร�่ า รวย หลายร้อยท่าน จนได้เป็นกฎ 13 ข้อสู่ความร�่ารวย, The Way to Wealth ผลงานของ เบนจามิน แฟรงคลิน รัฐบุรุษคนส�าคัญของสหรัฐอเมริกา ที่มียอดจ�าหน่าย

หลายล้านฉบับ โดดเด่นด้วยคมคิดที่ยอดเยี่ยม และ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างไม่น่าเชื่อ, The Richest Man in Babylon หนังสือคลาสสิกอีกเล่ม ทีข่ ายได้กว่า 2 ล้านเล่ม โดยเล่าเรือ่ งของชายผูพ้ ยายาม หาทางหลุ ด พ้ น จากความยากจนในยุ ค บาบิ โ ลน จนได้มาเป็นหลักการ 7 ข้อในการเก็บรักษาเงิน และ Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds ผลงานของ ชาร์ลส แมคเคย์ ที่ชี้ให้เห็น จุดอ่อนของมนุษย์ที่มักจะตัดสินใจบนพื้นฐานของ ความโลภ นอกจากจะช่วยให้คณ ุ ก้าวไปสูห่ นทางของ ความมัง่ คัง่ แล้ว ยังอัดแน่นไปด้วยแง่คดิ ในการพัฒนา ตัวเองและการด�าเนินชีวิตอีกด้วย

“TO CREATE SOMETHING EXCEPTIONAL, YOUR MINDSET MUST BE RELENTLESSLY FOCUSED ON THE SMALLEST DETAIL.” Giorgio Armani an Italian fashion designer


56

‘แพ็คเตอร์’ โซเชียลแอพฯ สุดฮอตของคนเอเชีย น�ำสู่มิติใหม่ของกำรแชต ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘คนที่ใช่ ใกล้กว่ำที่คุณคิด’

แพ็คเตอร์ (Paktor) โซเชียลเน็ตเวิร์กแอพพลิเคชันที่ได้รับความนิยมที่สุดในเอเชีย พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ของการแชตด้วยฟีเจอร์สุดล�า้ กว่าใคร และการลงทะเบียนเข้าใช้งานที่ง่ายและสะดวกผ่านเฟซบุ๊ก สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย และไลฟ์สไตล์ของคนเอเชียที่ส่วนใหญ่เขินอายกับการรู้จัก พบปะคนใหม่ๆ มีความกังวลในการออกเดต และกลัวการถูกปฏิเสธ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบการจับคู่ แบบ ‘Double-Blind’ ซึ่งจะไม่มีใครรู้ว่าเราก�าลังสนใจอีกคนคนหนึ่งอยู่ โดยการจับคู่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้สองคนต่างสนใจด้วยการกด like โปรไฟล์ร่วมกัน การติดต่อกันจึงจะเริ่มขึ้นให้คุณได้พบปะกับผู้คนมากมายที่อาจ มีไลฟ์สไตล์และความชอบเดียวกันกับคุณ จนสามารถแชตและแชร์ความรูส้ กึ ได้งา่ ยๆ เพียงปลายนิว้ และด้วยฟีเจอร์ ‘Location Based’ ท�าให้คณ ุ สามารถค้นหาเพือ่ นหรือคนรูใ้ จจากโลเกชันของคุณในระยะ 100 กิโลเมตร เปลี่ยนทุกวันธรรมดาของคุณให้ตื่นเต้นกว่าที่เคย ไม่แน่ว่าคนที่ใช่อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้ผ่านทาง Google Play Store และ App Store

เนสกำแฟ ดอลเช่ กุสโต้ จั ด เ วิ ร ์ ก ช็ อ ป D I Y ต้ อ นรั บ กำรแข่ ง ขั น ‘เอเชีย่ น ดีไซน์ คอนเทสต์ 2013’

‘ควอลิตี้ เฮ้ำส์’ เปิดตัวภำพยนตร์โฆษณำ ตอกย�้ำแบรนด์

บริษัท ควอลิต ี้ เฮ้าส์ จ�ากัด มหาชน เปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณาองค์กรชุด ‘My Way’ ตอกย�้า ภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�าในการพัฒนาโครงการ บ้านหรู และสะท้อนถึงวิถีการด�าเนินชีวิตของกลุ่ม ลูกค้าของบริษัทฯ โดยมีแนวคิดหลักในการสื่อสาร ว่า ‘ไม่ส�าคัญว่าใครมองเราอย่างไร แต่ส�าคัญทีเ่ รา มองตัวเราเองอย่างไร’ โดยน�าเสนอผ่านชายหนุ่ม ผู้ประสบความส�าเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เลือกใช้ชีวิตตามแนวทางของตนเอง เพื่อเติมเต็ม ความปรารถนาที่จะเป็นทุกๆ อย่างที่เขาต้องการ

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่าย ‘เนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้’ (NESCAFEÉ® Dolce Gusto®) เครื่ อ งท� า กาแฟอั ต โนมั ติ ทีส่ ามารถสร้างสรรค์เครือ่ งดืม่ ได้ ห ลากหลายทั้ง แบบร้อ น และแบบเย็นภายในเสีย้ วนาที ได้จดั เวิรก์ ช็อปพิเศษ ‘เอเชีย่ น ดี ไ ซน์ คอนเทสต์ 2013’ เพื่อแนะน�าไอเดีย และสร้าง แรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจ เข้ า ร่ ว มในการแข่ ง ขัน โดย ได้รับเกียรติจากนักออกแบบ คนดั ง ของไทยหลายท่ า น ร่ ว มให้ แ นวทางการดี ไ ซน์ ผลงานอย่างใกล้ชิด

UNIQUE จับมือกรุงไทย-POC ผนึกก�ำลังก่อสร้ำงรถไฟสำยสีแดง บำงซื่อ-รังสิต

เมื่อเร็วๆ นี้ วรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลง 2 ฉบับ ระหว่างบริษทั ยูนคิ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ากัด ในการสนับสนุนเครื่องจักร และระหว่างบริษัท ยูนิคฯ กับบริษัท พี.โอเวอร์ซสี ์ สตีล จ�ากัด (มหาชน) ในการสนับสนุนวัสดุเหล็กทุกประเภทส�าหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) สัญญาที่ 1 ในฐานะที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักทางด้านการเงิน ให้แก่ยูนิค

คอฟฟี ่ เวิ ล ด์ ร ่ ว มอิ่ ม บุ ญ จั ด เมนู เ จ ทั้งเครื่องดื่มและอำหำร

คอฟฟี ่ เวิ ล ด์ เอาใจคนรั ก กาแฟที่ เ ป็ น ผู้รักษาศีลกินเจ ด้วยการเปลี่ยนส่วนผสมจาก ‘นมสด’ เป็น ‘นมถั่วเหลือง’ โดยยังคงไว้ซึ่ง รสชาติของความอร่อยเหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยน ไปแม้แต่นิดเดียว เครื่องดื่มเจที่พร้อมเสิร์ฟ ได้แก่ Hot Cappuccino, Hot Latte, Iced Mocha, Iced Caramel Macchiato เป็นต้น นอกจากนี้ คอฟฟี่ เวิลด์ เรสเตอรองต์ ยังจัดเมนูอาหารเจ ไว้เป็นพิเศษ เช่น ข้าวผัดสับปะรดเสิร์ฟพร้อม เห็ดหอมปรุงรส ข้าวแกงเผ็ดเป็ดย่าง ส้มต�าไทย หมูยอเจ เป็นต้น ร่วมอิม่ บุญทีร่ า้ นคอฟฟี ่ เวิลด์ ทุกสาขา และคอฟฟี่ เวิลด์ เรสเตอรองต์ สาขา เมกาบางนา และโรงพยาบาลสมิ ติ เ วช ศรีนครินทร์


58

มนุษย์ปอดเหล็กเข้ำร่วมแข่งขันสปอร์ตไบซิเคิล หัวหินไตรกีฬำนำนำชำติ 2013

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขันหัวหินไตรกีฬานานาชาติ 2013 ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ิ์ พระบรมราชินีนาถ ส�าหรับในปีนี้ได้ย้ายสถานที่จัดการแข่งขันมาจัดที่สวนน�้าแบล็กเมาน์เทน หัวหิน เพื่อป้องกันปัญหาแมงกะพรุนที่จะมารบกวนนักกีฬา ซึ่งความพิเศษในปีนี้ได้ใช้อุปกรณ์ การจับเวลาที่ทันสมัยที่สุดด้วยระบบ RFID จาก Innovative Timing Systems, LLC. ภายใต้ยี่ห้อ Jaguar จากประเทศสหรัฐอเมริกา และตัดสินด้วยการจับภาพหน้าเส้นโดย Lynx System Developers, Inc. ซึ่งเป็นระบบ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล โดยได้มกี ารเพิม่ เส้นทางการแข่งขันใหม่ ออกสตาร์ทด้วยการว่ายน�า้ ในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ต่อด้วยการปัน่ จักรยาน 40 กิโลเมตร และปิดท้ายด้วยการวิง่ เข้าเส้นชัย ในระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งทั้งหมดร่วม 500 คน และมีชาวต่างชาติเข้าร่วมถึง 170 คน

ลีวำยส์® ส่งนวัตกรรมยีนส์จำกขวดพลำสติก เปิดตัวคอลเล็กชันลดโลกร้อน ‘ลีวำยส์® WASTE<LESSTM’

ที่ น อนสปริ ง เมท รุ ่ น เดอะ เจเนซิ ส กำรผสมผสำนที่ ล งตั ว ที่ สุ ด ของ สุ ด ยอดนวั ต กรรมด้ ำ นกำรนอน ระดับโลก

สปริงเมท เปิดตัวที่นอนรุ่นเดอะ เจเนซิส ทีน่ อนรุน่ ล่าสุดในคอลเล็กชันซินเนอเรีย่ น ทีไ่ ด้รบั การรังสรรค์จากประสบการณ์กว่า 30 ปีในด้าน การนอนที่สปริงเมท สั่งสมจากการเป็นผู้ผลิต ที่นอนให้กับโรงแรมและรีสอร์ตระดับหรู ทั้งใน และต่ า งประเทศ ที่ น อนรุ ่ น เดอะ เจเนซิ ส มีโครงสร้างการรับน�า้ หนักพืน้ ฐานเป็นโครงสปริง แบบพ็อกเก็ตทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในโรงแรมระดับชัน้ น�า ทัว่ โลก โดยวงสปริงแต่ละวงในโครงสปริงจะถูก แยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระ ท�าให้สามารถ แยกการรองรับน�้าหนักของผู้นอนแต่ละท่าน ได้อย่างลงตัว ช่วยให้การพลิกตัวของผู้นอน ท่านหนึ่งไม่รบกวนการนอนหลับของอีกฝ่าย ที่นอนสปริงเมทรุ่นเดอะ เจเนซิส มีจ�าหน่าย เฉพาะที่ Springmate Home ถนนศรีนครินทร์ ซอย 34 และ SB Design Square สาขาฟิวเจอร์ปาร์ก รังสิต และ Crystal Design Centre (CDC) เท่านัน้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท ี่ โทร. 0-2322-4320-2 ต่อ 801

ลีวายส์® สัญลักษณ์แฟชัน่ ยีนส์ระดับโลก มุง่ มัน่ สานต่อเจตนารมณ์ในการผลิตยีนส์ทเี่ ป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม เลือกน�าขวดน�้าพลาสติกเหลือใช้มาผลิตยีนส์คอลเล็กชันใหม่ ‘ลีวายส์® WASTE<LESSTM’ นวัตกรรมยีนส์ลา่ สุดทีช่ ว่ ยลดปัญหาสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยยีนส์หนึง่ ตัว ใช้ขวดพลาสติกเป็นวัตถุดิบอย่างน้อย 20% หรือเท่ากับขวดน�้าพลาสติกประมาณ 8 ขวด ปัจจุบนั ‘ลีวายส์® WASTE<LESSTM’ ใช้ขวดพลาสติกในการผลิตไปแล้วถึง 3.5 ล้านขวด ลีวายส์® WASTE<LESSTM มีจา� หน่ายทัง้ กางเกงยีนส์สา� หรับผูช้ ายและผูห้ ญิง โดยมีลวี ายส์® 511TM และ 504TM ส�าหรับผูช้ าย และบอยเฟรนด์ สกินนี ่ และสกินนี ่ ส�าหรับผูห้ ญิง สามารถหาซือ้ ได้ทรี่ า้ นลีวายส์® ทัว่ ประเทศ และพิเศษสุดกับ 6 สาขาทัว่ กรุงเทพฯ อาทิ เมกา บางนา, เทอร์มนิ อล 21, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลลาดพร้าว และสยามเซ็นเตอร์ ทีจ่ ะจ�าหน่ายกางเกงยีนส์ลวี ายส์® WASTE<LESSTM รุน่ น�าเข้าโดยเฉพาะ เยีย่ มชมวิดโี อแห่งแรงบันดาลใจของคอลเล็กชันเพือ่ โลก ของเราได้ที่ www.youtube.com/watch?v=Q6rih0bapWQ

เวิร์นส์ ร่วมสนับสนุนงำน Sonic Bang 2013

วีรบูลย์ จิรชาญชัย Head of New Car Sales เวิรน์ ส์ ออโตโมทีฟ ร่วมกับ เสรี แซ่ค ู กรรมการผู้จัดการ สแกนดิเนเวียน ออโต้ มอบรถวอลโว่ S80 ให้กับ รักษิต รักการ ผู้อ�านวยการ ฝ่ า ยคอนเสิ ร ์ ต และกิ จ กรรมพิ เ ศษ BEC TERO เพื่ อ ใช้ ใ นงานเทศกาลดนตรี น านาชาติ SONIC BANG 20 คัน โดยมี ธนาภรณ์ เลิศสุรศักดา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โชว์รูมเวิร์นส์ หัวหมาก เมื่อเร็วๆ นี้

พิซซ่ำ ฮัท ให้คุณสนุกเต็มอิ่มกับช่วงเวลำพิเศษ กับพิซซ่ำฮัทซื้อ 1 ฟรี 1

พบโปรโมชันพิเศษจากพิซซ่า ฮัท เมือ่ สัง่ พิซซ่าตัง้ แต่ถาดกลางขึน้ ไป ทัง้ แป้งหนานุม่ ขอบชีส และขอบไส้กรอกชีสทีใ่ ห้คณ ุ เลือกอร่อยได้ตามใจในสไตล์ที่คุณชื่นชอบถึง 8 หน้า ทั้งในหมวดเลิฟเวอร์และหมวดสุพรีม ในราคาปกติตั้งแต่ 299 บาท ขึ้นไป สนุกเต็มอิ่มได้ทุกโอกาสทุกวันแบบนี้ ทั้งทานที่ร้านพิซซ่าฮัท ทุกสาขา, พิซซ่า Delivery 1150 หรือสั่งออนไลน์คลิก www.pizzahut.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 พฤศจิกายน ศกนี้


60

THE WORDS

“Courage is the most important of all the virtues because without courage, you can’t practice any other virtue consistently.” ความกล้าหาญคือคุณสมบัติอันดีงามที่สำาคัญที่สุด เพราะปราศจากความกล้าหาญแล้ว คุณจะไม่สามารถทำาคุณงามความดีอื่นๆ ได้อย่างมั่นคงยาวนาน -Maya Angelou

“Behind every beautiful thing, there’s some kind of pain.”

“Life is pleasant. Death is peaceful. It’s the transition that’s troublesome.”

-Bob Dylan

-Isaac Asimov

เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยงาม จะมีความเจ็บปวดบางอย่างซ่อนอยูเ่ สมอ

ชีวิตเป็นสิ่งที่น่าเบิกบานยินดี ความตายคือความสงบ ช่วงเปลี่ยนผ่านของมันต่างหาก ที่เป็นปัญหา

“Anyone can hide. Facing up to things, working through them, that’s what makes you strong.” ใครๆ ก็สามารถหลบซ่อนได้ การเผชิญหน้า กับทุกสิ่งทุกอย่าง การลงไปลุยกับมัน นั่นแหละที่จะทำาให้คุณแข็งแรง -Sarah Dessen

“When I was growing up I always wanted to be someone. Now I realize I should have been more specific.” ฉันโตมาด้วยความต้องการที่จะเป็นใครสักคนเสมอ แต่ตอนนี้ฉันตระหนักแล้วว่าฉันควรจะชี้เฉพาะเจาะจงไปมากกว่านี้ว่าใครกันแน่ -Lily Tomlin

“The unhappiest people in this world, are those who care the most about what other people think.” คนที่ ไม่มีความสุขที่สุดในโลก คือคนที่มัวแต่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร -C. JoyBell C.

“If a book about failures doesn’t sell, is it a success?”

“The World is not a pleasant place to be without someone to hold and be held by.”

-Jerry Seinfeld

-Nikki Giovanni

ถ้าหนังสือเกี่ยวกับความล้มเหลว ขายไม่ดี แล้วแบบนั้นเรียกว่า ความสำาเร็จหรือยัง?

โลกไม่ใช่สถานที่ที่น่าอยู่ ถ้าไม่มีใครสักคนให้กอด และไม่ได้รับการกอดจากใครสักคน


62

THE GUEST

POWER OF CREA -TIVITY

ในช่วงทีน่ ำ�้ ท่วม เรำเลือกน�ำเสนอเกีย่ วกับควำมสุขก็เพรำะ... ณ ตอนนัน้ ไม่ใช่แค่ น�ำ้ ท่วม สถำนกำรณ์บำ้ นเมืองก็ตงึ เครียด ควำมสุขของคนไทยจึงลดลง เรำเองอยำกจะ ช่วยให้ประเทศไทยมีควำมสุขมำกขึน้ ซึง่ จุดขำยของโค้กทัว่ โลกคือเรือ่ งควำมสุขอยูแ่ ล้ว และได้พูดเรื่องนี้มำกว่ำ 60 ปี ดังนั้น คงไม่มีแบรนด์ไหนที่จะพูดเรื่องนี้ได้ชัดเท่ำโค้ก มันเลยเป็นจังหวะที่ประจวบเหมำะกันพอดี ถ้ำเปรียบโค้กในเมืองไทยเป็นคนคนหนึ่ง เขำน่ำจะเป็นคนที่... ร่ำเริงมำกๆ เป็นวัยรุ่นที่มองโลกในแง่ดีและมีพลังอยู่ในตัวมำก ซึ่งในควำมร่ำเริงของโค้กมีอะไร อยู่ในนั้นมำกมำย บำงครั้งวัยรุ่นก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอะไรแหกกฎตลอดเวลำ เขำก็มี มุมดีๆ อืน่ ๆ ของเขำเหมือนกัน เหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่ คืออำรมณ์ดี ช่วยเหลือกัน ใจดี สบำยๆ พร้อมจะช่วยเหลือกันอยู่เสมอ ทีเ่ รำไม่ใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นตัวน�ำ แต่ให้คนไทยทุกคนมีสว่ นร่วมในแคมเปญก็เพรำะ... ตอนนั้นควำมทุกข์มันไปทั่วถึงทุกคน เรำมองว่ำกำรจะใช้แค่เซเลบหรือใครสักคน ลุกขึ้นมำบอกว่ำ คุณควรจะมีควำมสุขกันได้แล้ว มันอำจจะไม่ใช่ มันน่ำจะเป็นเรื่อง ที่ทุกคนต้องมำช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยมำกกว่ำ โดยตัวแทนของควำมสุขจะเป็น ‘คนไทยทั้งหมด’ ไม่ใช่แค่ใครบำงคนเท่ำนั้น สิ่งที่ท�ำให้เรำเชื่อในประเทศไทยคือ... ประเทศเรำเป็นสยำมเมืองยิ้มอยู่แล้ว คนไทยมีลักษณะตรงกับโค้กอยู่แล้ว คือเรื่องควำมสุข ซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นแค่ วิกฤตกำรณ์ครัง้ หนึง่ เท่ำนัน้ เอง คนไทยต้องผ่ำนมันไปด้วยกันให้ได้ แล้วเมืองไทยก็ยงั มีสงิ่ ทีท่ ำ� ให้เรำรูส้ กึ ว่ำน่ำอยูอ่ กี เยอะ ทัง้ กำรทีค่ นช่วยเหลือกัน ยิม้ ให้กนั เรำเลยเชือ่ ว่ำ คนไทยมีพลัง พร้อมจะกลับมำมีควำมสุขได้อยู่แล้ว เรำเพียงแค่ต้องปลุกมันขึ้นมำ สิ่งที่เรำคำดหวังและได้ผลตำมที่คิดไว้ก็คือ... เรำจะเป็นแรงบันดำลใจให้คนไทย แต่ในแง่ของกำรตอบรับ มันเกินควำมคำดหมำยของเรำด้วยซ�ำ้ ไม่คดิ ว่ำคนจะแชร์กนั หลำยสิบล้ำนขนำดนั้น เหตุผลดีๆ ก็มำเป็นล้ำน เงินที่ได้มำก็ช่วยปรับปรุงโรงเรียน ได้กว่ำ 60 โรงเรียนทั่วประเทศ รำงวัลที่ได้มีควำมส�ำคัญกับเรำ เพรำะ... มันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ำเรำมำถูกทำง แต่กอ่ นเรำเคยคิดว่ำเรำท�ำงำนแบบไฮบริด ผสมผสำนหลำยๆ สือ่ ไปท�ำไม เรำก้ำวเร็ว เกินไปหรือเปล่ำ แต่ในตอนนี้มันมีเครื่องยืนยันแล้วว่ำกำรเข้ำถึงผู้บริโภคมันอยู่ นอกเหนือไปจำกสปอตโฆษณำ 30 วินำทีแล้ว เพรำะมันมีสื่อที่เข้ำถึงคนได้มำกขึ้น ซึ่งควำมเป็นไฮบริดของเรำ กำรที่เรำพยำยำมวำงแผนในทุกสื่อพร้อมๆ กันมันได้ผล อย่ำงที่เห็น ควำมเป็นไฮบริดแพลนเนอร์ขององค์กรเรำคือ... เรำสำมำรถดูแลได้ทงั้ traditional และ digital media คือในคนคนเดียวกันต้องมีควำมเข้ำใจในสื่อทุกแบบ วำงแผน ผสมผสำนแต่ละสือ่ ได้อย่ำงเข้ำใจ เรำมองแต่ละสือ่ แยกย่อย ท�ำหน้ำทีต่ ำ่ งกัน แต่อยูใ่ น แพลตฟอร์มเดียวกัน แล้วสำรในแต่ละสือ่ ก็จะไม่เหมือนกัน บำงสือ่ ท�ำหน้ำทีจ่ ดุ ประกำย ให้คอนซูเมอร์ส่งต่อให้มีควำมคิดเดียวกับโค้กนะ แล้วเขำก็จะส่งต่อด้วยข้อควำม ของเขำเอง แต่มันยังเป็นสำรของเรำ วิธกี ำรคิดคอนเทนต์ให้โดนใจผูบ้ ริโภคคือ... กำรเข้ำใจลูกค้ำ และต้องประกอบด้วย 3C คือ Content Contact แล้วก็ Context คือบำงครั้งเรำต้องพูดให้ถูกต้องกับสื่อ แล้วต้องให้ถกู ต้องกับสถำนกำรณ์นนั้ ด้วย มันถึงจะส่งผลต่อคนรับมำกทีส่ ดุ คอนเทนต์ ก็ต้องสัมพันธ์กัน อย่ำงตอนที่น�้ำท่วม โค้กจะมำพูดถึงโปรโมชันขำยของ ใครจะมำ สนใจ มันต้องพูดให้ถูกเวลำ ก้ำวต่อไปของงำนเรำคือ... กำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำต่อไป เรำอยูใ่ นวงกำรมำนำนกว่ำ 40 ปีแล้ว และเรำก็ยงั แข็งแรงมำตลอด ดังนัน้ เรำจะหยุดพัฒนำไม่ได้ เรำต้องเกำะติด ว่ำเรือ่ งไหนก�ำลังอยูใ่ นกระแส แล้วอะไรทีท่ ำ� ให้มนั มำแรง และทีส่ ำ� คัญคือต้องคิดแทน ผู้บริโภค จะก้ำวช้ำกว่ำเขำไม่ได้เลย

เรื่อง : ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ภำพ : ภำสกร ธวัชธำตรี

นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าภาคภูมิใจส�าหรับคนไทย เมื่อทีมมีเดียแพลนเนอร์ของอินิชิเอทีฟเอเจนซี ซึ่งน�าทีมโดย นพคุณ สุจริตฉันท์ CEO ได้คว้าสองรางวัลใหญ่ที่เมืองคานส์ พร้อมอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ ในเอเชีย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จากแคมเปญแห่งความสุข ของโคคา-โคลา ‘Million Reasons to Believe in Thailand’ ที่เป็นการร่วมมือกันของมีเดียแต่ละแขนง และคนไทยทั้งประเทศ เพื่อช่วยให้แคมเปญนี้ด�าเนินไปได้ส�าเร็จในช่วงน�้าท่วมใหญ่ และอินิชิเอทีฟเองได้พร้อมแล้วที่จะประกาศว่าเป็นไฮบริดเอเจนซี อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย

THEIR WAYS • ทีม Connection Planner ของอินิชิเอทีฟไทยแลนด์ ประกอบด้วย นพคุณ สุจริตฉันท์ (CEO), ปภพ ฤชุตระกูล (Business Associate Director), สิรนิ ทิพย์ สุทธิประภำนุรกั ษ์ (Business Group Head) และ เกร็ดรดำ เบญจอำธรศิรกิ ลุ (Business Manager) • Million Reasons to Believe in Thailand เป็นแคมเปญทีจ่ ะให้ทกุ คนสำมำรถส่งข้อควำมดีๆ มำแบ่งปันกัน ส่งแรงเข้ำมำเป็น อำสำสมัครกับโค้ก หรือส่งก�ำลังเงินทีจ่ ะช่วยในกำรปรับปรุงสิง่ ก่อสร้ำงต่ำงๆ และมีกำรวำงแผนร่วมกับสือ่ ต่ำงๆ ทีจ่ ะช่วยกัน น�ำเสนอข่ำวด้ำนดีๆ ให้คนไทยได้รับรู้ • รำงวัลทีแ่ คมเปญนีไ้ ด้รบั คือ รำงวัลสือ่ ผสมยอดเยีย่ ม และ FMCG media จำก Gold Cannes Lions, รำงวัลแคมเปญแห่งปี จำก Festival of Media Asia ในหัวข้อกำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์ และกำรบริกำรสำธำรณะ รวมถึงรำงวัลผู้ใช้เทคโนโลยี ยอดเยี่ยม และผู้ใช้หลำกช่องทำงสื่อยอดเยี่ยม จำก The Marketing Event Asia

adB271  

a day BULLETIN FREE MAGAZINE in thailand The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you