Page 1


ISSUE 27, 23 - 29 JANUARY 2009

The Chinese Wisdom

ฟังแล้วก็หดหู่นะคะ ที่เขาว่าเศรษฐกิจปีนี้เผาจริง ก็ขนาดเผาหลอกปีที่แล้วหลายคนยังบ่นอุบว่าแย่ ถ้าเผาจริงคงไม่ต้องพูดถึง แต่สุดท้าย เมื่อรัฐบาลออก มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจออกมา ก็คงต้องรอดูกนั ภายใน 3 เดือน 6 เดือนนี้ ว่ายาแรงขนานนีจ้ ะรักษาพิษเศรษฐกิจตกต่ำได้ไหม? แต่นน่ั เป็นเรือ่ งในอนาคตทีย่ งั ไม่มใี คร ตอบได้ ต่อให้ใครจะมาฟันธง คอนเฟิรม์ ขนาดไหนก็ตามที แต่ทแ่ี น่ๆ อนาคตอันใกล้หรืออาทิตย์หน้านี้ พีน่ อ้ งชาวจีนและชาวไทยเชือ้ สายจีนเขาจะฉลองตรุษจีนกันแล้ว คนจีนจัดว่าเป็นชนชาติที่ขยัน อดทน และประหยัดมากที่สุดชนชาติหนึ่งที่เราเคยเจอ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีกิจการใหญ่โตในบ้านเรานั้น กว่า ครึ่งค่อนน่าจะเป็นคนจีน บางคนทำกิจการมานานชนิดที่ว่าพวกเราเกิดมาก็เห็นอยู่คู่กับเมืองไทยไปแล้ว ซึ่งคนที่ก่อร่างสร้างตัวมาได้ถึงขนาดนี้ ถ้าไม่ขยัน อดทน และประหยัดแล้ว ก็ยากที่จะเชื่อได้ว่าเป็นเพราะปัจจัยอื่น อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและน่าจะซ่อนรูปอยู่ในปัจจัยหลักทั้ง 3 ที่ว่านั้น ด้วยก็คือ การมองโลกในแง่ดี ซึ่งเราเชื่อว่าคนจีนน่าจะมีไม่แพ้ใคร พวกเราหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมว่า คนจีนสร้างตัวมาจากเสื่อผืนหมอนใบ คุณคิดว่าคำพูดเช่นนี้ มันบอกอะไรมากกว่าภาพแห่งความลำบากไหม? คนเรา ถ้าลองตกอยู่ในสภาพเสื่อผืนหมอนใบแล้วยังใช้ชีวิตผ่านไปได้ทุกวันๆ ได้ละก็ คนคนนั้นน่าจะต้องมองโลกในแง่ดีและเต็มไปด้วยความหวังมากพอสมควร ตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเลยก็คือ อาม่าของเพื่อน อาม่าคนนี้สร้างเนื้อสร้างตัวและส่งลูกหลานเรียนจนเป็นใหญ่เป็นโต มาด้วยอาชีพเก็บขวดขาย และทำ มานานหลายสิบปีจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิก แม้ลูกหลานจะมีอาชีพมั่นคงแล้วก็ตาม คนที่มั่นใจว่าอาชีพเล็กๆ น้อยๆ นี้จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แบบนี้ ถ้าไม่มี ความขยัน อดทน ประหยัด และมองโลกในแง่ดีแล้ว เขายังจะต้องมีอะไรอีกหรือ? โชคหรือดวง? อาจจะใช่ แต่เราเชื่อว่า แม้จะดวงดีแต่ถ้าไม่ขยันหาเงินเสียแล้ว ก็ ยากที่เงินทองจะหล่นลงมาบนหลังคาบ้าน ตรุษจีนมาเยือนทุกปี แม้เราหลายๆ คนจะไม่ใช่คนจีน ไม่ได้แต๊ะเอีย ไม่ต้องไหว้เจ้า ไม่ต้องเผากระดาษเงินกระดาษทอง ฯลฯ แต่เราน่าจะหยิบเอาภูมิ ปัญญาดีๆ ของคนจีนมาใช้หรือระลึกถึงบ้างในโอกาสเช่นนี้ ไม่ว่าคุณจะเจอภูมิปัญญานั้นจากหนังสือของ เล่าจื๊อ ขงจื๊อ ที่เป็นปราชญ์ชาวจีน หรือแม้กระทั่งหนังสือ นิยายกำลังภายในของ โกวเล้ง หรือ กิมย้ง กระทั่งเป็นคำพูดของอาม่าใจดีข้างบ้าน เราก็เชื่อว่าในคำสอนแบบจีนๆ ที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยกาลเวลาจนฝังรากลึกเป็น ความเชื่อและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวจีนนั้น มีดีอย่างแน่นอน • ถ้าไม่อยากให้ใครรู้ ก็อย่าทำสิ่งนั้น • ถ้าให้ปลากับเขา เขาจะพออยู่ได้ไปวันหนึ่ง แต่ถ้าสอนวิธีจับปลา เขาจะหากินได้ไปตลอดชีวิต • ครูบาอาจารย์เป็น เพียงผู้เปิดประตู ส่วนท่านเป็นผู้เดินเข้าไป • ถ้าอยากรู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นเช่นไร ให้ถามผู้ที่เดินกลับมา • จงซ่อนแขนที่หักของท่านไว้ในเสื้อคลุม ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสุภาษิตจีนทีเ่ รานำมาฝากไว้ให้คณ ุ คิดและตีความในเทศกาลตรุษจีนทีใ่ กล้จะมาถึง ส่วนคำว่าซินเจียยูอ่ ่ี ซินนีฮ้ วดใช้นน้ั เราว่าคุณคงได้ยนิ บ่อยแล้ว ปีนี้คนจีนเขาก็เผาจริงเหมือนกัน แต่เขาเผากระดาษเงินกระดาษทองเพราะความเชื่อว่าเผาเงินไปให้บรรพบุรุษแล้วตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรือง ถ้าพวกเราคนไทยจะเผาจริงบ้าง อย่างน้อยก็เผาความไม่อดทน ความไม่ขยัน ความไม่ประหยัด และการมองโลกในแง่ร้ายไปก่อนก็ยังดี และเผาให้มันจริง เสียที เริ่มกันที่ตรุษจีนปีนี้เลย

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 27 วันที่ 23 - 29 มกราคม 2552

14

08

22

18

06

04 The Database

08 Interview

ข้ อ มู ล และการจั ด อั น ดั บ ที ่ น ่ า สนใจ รอบตัว ปิดท้ายด้วย การ์ตูนโดนใจหนุ่ม สาวออฟฟิ ศ ฝี ม ื อ ทรงศีล ทิวสมบุญ

พอลล่า เทย์เลอร์ ผู้ หญิงที่ยิ้มได้สดใส ที ่ ส ุ ด คนหนึ ่ ง ใน ประเทศ มาคุยกับเรา แบบเต็มอิม่ แล้วคุณ จะรูว้ า่ ทำไมเราถึงใช้ คำว่า ‘Bright’ and Beautiful กับเธอ

06 Goodnews

14 A Must

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลกประจำ สั ป ดาห์ ไ ด้ ใ นห้ อ ง ข่าวแห่งนี้

สารพัดสิ่งที่เราคัด สรรมาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะ หาว่าไม่เตือน

16 Calendar

ใคร ทำอะไร ที่ไหน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์ นีจ้ ะได้ไม่พลาดเรือ่ ง ราวสนุกๆ

17 Shopping

ข้าวของแบบ blink blink ก็ ม ี เ สน่ ห ์ ใ น แบบของมั น และ เราอยากให้ ค ุ ณ ลองหยิบมาใช้บ้าง

18 20 Home Made All About เ ป ิ ด บ ้ า น ส ไ ต ล ์ Biz ไทยๆ ของ โป้-โยคี เพลย์ บ อย หรื อ ปิยะ ศาสตรวาหา ผู ้ ช ายที ่ แ ก้ ป ั ญ หา การนอนไม่ ห ลั บ ด้วยการไปเดิน ซูเปอร์มาร์เก็ต

19 Health and Heart

ร้ า น ‘น้ อ งท่ า พระ จันทร์’ อยูม่ าได้เป็น สิ บ ปี ไ ด้ อ ย่ า งไร ท่ า มกลางกระแส แผ่นผีซดี เี ถือ่ น ทัศน์ณรงค์ ภัทรพงษ์บวร เจ้าของร้านมาเล่าวิธี การทำธุรกิจให้เราฟัง และพบกับอีกหลาย เรือ่ งธุรกิจทีค่ ณ ุ ควรรู้

22 The Guest

ปีเตอร์ ทวีผลเจริญ​ เจ้ า ของร้ า นแดดดี ้ โด เปิดอกคุยกับเรา ถึงชีวิตการทำงาน และการสร้ า งเนื ้ อ สร้ า งตั ว เพื ่ อ เป็ น แนวทางให้ ค นรุ ่ น ใหม่ที่สนใจการทำ ธุรกิจ

รวมสาระความรู้ ที่ จะทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั้งกายและใจ

LETTERS ดิฉันเป็นสมาชิกนิตยสาร a day และ HAMBURGER แล้วยังเป็นแฟนคลับ a day BULLETIN (แจกฟรี) นี้ด้วยค่ะ ชอบคอลัมน์ Interview มากเป็นพิเศษ วันนี้จึงอยากส่งเมล์นี้มาเพื่อ request บุคคลที่อยากเห็นขึ้นปก และสัมภาษณ์ ในคอลัมน์ Interview โดยเฉพาะค่ะ อยากให้ช่วยพิจารณา คุณ แอม-เสาวลักษณ์ ลีละบุตร สักครั้งค่ะ ด้วยเหตุผลที่ คิดว่าคุณแอม เป็นผู้ที่มีความสามารถหลายด้าน อีกทั้งยัง เป็นบุคคลที่รู้จักโดยทั่วไป และที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด คือ คุณแอม เป็นศิลปินคนโปรดของดิฉันค่ะ หากได้มาขึ้น ปก พร้อมลงสัมภาษณ์ในแบบของ a day BULLETIN คงจะ ดูดีไม่น้อย จึงเรียนมาเพื่อเสนอให้ช่วยพิจารณาด้วยนะคะ นานแค่ ไ หนก็ จ ะรอนะคะ ขอขอบคุ ณ ล่ ว งหน้ า มา ณ

โอกาสนี้ด้วยค่ะ - จาริณี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ที่กระผมได้เขียนมาครับ สาเหตุ ที่ทำให้ผมต้องเขียนฉบับที่ 2 นี้ขึ้นมา สืบเนื่องจากว่า กระผมเพิ่งจะได้อ่านตรง ‘Editor’s Note’ ฉบับที่ 23 วันที่ 26 ธันวาคม 2551 - 1 มกราคม 2552 หน้าปก คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง เมื่อสักครู่ และมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆใน ปี 2551 รวมถึงคำว่า ‘365 วัน’ ด้วย ซึ่งตามหลักที่ถูกต้อง แล้วนั้น ต้องเป็น ‘366 วัน’ ครับ เพราะปี 2551 เดือน กุมภาพันธ์มี 29 วันครับ จึงต้องขออนุญาตทักทวงซักเล็ก น้อยครับ ไหนๆ ก็เขียนมาทั้งที ก็ถือโอกาสนี้ ชื่นชมใน เนื ้ อ หาสาระที ่ ด ี ๆ เปี ่ ย มด้ ว ยคุ ณ ภาพ อย่ า ง ‘a day BULLETIN’ ฟรีๆ แบบนี้ด้วยครับ ยอมรับเลยว่า ‘ของเขาดี

จริงๆ’ โดยเฉพาะในส่วนของ ‘Interview’ ที่มีการตั้งคำถาม ได้ดี ทำให้เราได้รู้จักอีกหนึ่งชีวิตบนโลกใบนี้มากขึ้น ทำให้ ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นมากขึ้นด้วยครับ (ล่าสุด ที่ประทับใจ คือ คุณอ้น - สราวุธ มาตรทอง) ในศุภวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ 2552 นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง ศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ ท ั ้ ง หลายในโลกนี ้ ท ี ่ ท ่ า นเคารพนั บ ถื อ อยู ่ ดล บันดาลให้ทุกๆ ท่านในบริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ประสบ ความสำเร็ จ ในหน้ า ที ่ ก ารงาน เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งในชี ว ิ ต สมปรารถนาในสิ่งดีๆ ทุกประการ มีสุขภาพร่างกายและ จิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ และอยู่คู่กับ a day BULLETIN ไป ตราบนานเท่านานครับ - ว่าที่ ร.ต. กฤษดา อัศวศรีสกุลชัย

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล์ adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชือ่ และทีอ่ ยูม่ ากับจดหมาย เพือ่ ความสะดวกในการ จัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตัดทอน ข้อความในจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตี

พิมพ์ในคอลัมน์ Letters ภายในเดือน มกราคม ศกนี ้ จะได้ ร ั บ หนั ง สื อ ชื ่ อ ‘รักแท้คือกรุณา’ และซีดีธรรมะ ‘งาน สัมฤทธิ์ชีวิตรื่นรมย์’ จากท่าน ว.วชิรเมธี เป็นของขวัญสำหรับปีใหม่นี้

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ เวสารัช โทณผลิน สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสูจน์อักษร วรสมรรถ รงคผลิน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อำนวยการฝ่าย โฆษณา ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล ชนาภา เพ็ญศรี ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล์ adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 804, 08-3813-4441, 08-1731-8315, 08-9777-0480 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 805 เว็บไซต์ www.daypoets.com


04

THE DATABASE

THE RANKING

∑’¡Ë “ : www.positioningmag.com

10 อันดับบริษัทที่นาทำงานที่สุดในประเทศไทยประจำป 2551

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริษัท เวิรคพอยท โตโยตา เอ็นเทอรเทนเมนท มอเตอร จำกัด ประเทศไทย (มหาชน) จำกัด

คุ ณ รู สึ ก อย า งไรกั บ อากาศ เย็ น ที่ ม าเยื อ นกรุ ง เทพฯ ใน ชวงที่ผานมา ?

บริษัท ไมโครซอฟท ประเทศไทย

THE POLL

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

การปฏิบัติตน คุณธรรม จริยธรรม ของนักการเมือง 4.59% ของคนในสังคม 3.78% ปญหาหนี้สินของประชาชน 4.88% แก ไขเศรษฐกิจของชาติ ในภาพรวม ยาเสพติด 5.45% 25.83% ความปลอดภัยในชีวิต, โจร ผูราย อาชญากรรม 5.95% สินคาราคาแพง 7.24% แกปญหาคนวางงาน 12.50%

50 À“°§‘¥¬âÕπ°≈—∫«à“· µ¡ªá∑’Ë„™â ·≈â«®”π«π 1 °‘‚≈°√—¡ ¡“®“°‰À𠧔µÕ∫§◊ Õ ¡“®“°°“√µ— ¥ µâ π ‰¡â ¡“°∂÷ ß 50 µâ π ‡æ◊ Ë Õ π”¡“º≈‘ µ · µ¡ªá ∑’Ë¡“ : www.un.org

∑√ß»’ ≈ ∑‘ « ¡∫ÿ ≠

บริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แลนด แอนด เฮาส แกรมมี่ จำกัด จำกัด (มหาชน) (มหาชน)

∑’¡Ë “ : «π¥ÿ ‘µ‚æ≈≈å

10 เรื่องที่ประชาชนอยากใหรัฐบาลอภิสิทธิ์เรงทำมากที่สุด

จัดการศึกษา อยางทั่วถึง 8.48%

ความขัดแยง ของคนในชาติ 21.30%

ตั้งแตป พ.ศ. 2501 - 2519 ชั้ น น้ ำ แข็ ง ที่ ขั้ ว โลกเหนื อ มี ความหนาเฉลี่ย 3 เมตร แต การสำรวจในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนปลาสุด พบวาความ หนาของชั้ น น้ ำ แข็ ง ลดลง มากกว า 40% คื อ เหลื อ เพียง 1.7 เมตรเทานั้น ∑’Ë¡“ : www.ipcc.ch

SURVEY

บริษัท ลีโอเบอรเน็ทท (ประเทศไทย) จำกัด

- การโจมตี ทั้ ง ภาคพื้ น ดิ น และทาง อากาศของอิ ส ราเอลในกาซาซิ ตี้ ปาเลสไตน ตั้ ง แต วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2551 ที่ ผ า นมา ทำให มี ป ระชาชนใน ฉนวนกาซากวา 500,000 คนไมมีน้ำ ดื่มน้ำใช - จนถึ ง วั น นี้ (15 ม.ค. 52 ) ทหาร อิสราเอลไดคราชีวิตชาวปาเลสไตน ไป แลวมากกวา 1,000 คน - ขณะที่ยูนิเซฟ หนวยงานเกี่ยวกับเด็ก แหงสหประชาชาติระบุวา มีเด็กปาเลสไตน มากกวา 300 คน เสียชีวิต โดยยังมีอีก ไมต่ำกวา 1,500 คนที่ไดรับบาดเจ็บ ∑’¡Ë “ : www.manager.co.th

ªí®®ÿ∫—ππ’Èæ◊Èπ∑’Ë ’‡¢’¬«∫π‚≈°„∫π’È®–À“¬‰ª«‘π“∑’≈– 1  π“¡øÿµ∫Õ≈ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ 6,400 › 8,250 µ“√“ß ‡¡µ√ ‚¥¬¡’ “‡Àµÿ¡“®“°°“√µ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“‡æ◊ËÕ ª√–‚¬™πå„π°“√¥”√ß™’«‘µ¢Õß¡πÿ…¬å‡ªìπÀ≈—° ∑’Ë¡“ : www.wwf.org

934,602

§◊Õ §–·ππ‡ ’¬ß·Ààß™—¬™π–Õ—π∑à«¡∑âπ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ 75.14% ¢Õß ®”π«πª√–™“™π™“«°√ÿ߇∑æ¡À“π§√∑—ßÈ À¡¥∑’Ë ¡.√.«. ÿ¢¡ÿ æ—π∏ÿå ∫√‘æµ— √ ‰¥â√∫— §«“¡‰«â«“ß„®·≈–‡≈◊Õ°„À⥔√ßµ”·ÀπàߺŸ«â “à √“™°“√°√ÿ߇∑æ¡À“π§√§π∑’Ë 15 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 ¡°√“§¡ 2552 ∑’˺à“π¡“ ∑’Ë¡“ : www.matichon.co.th

çÀπ“«°«à “ π’ È ° Á ¬ — ß æÕ ‰À«§à– ™Õ∫Õ“°“»Àπ“«Ê ¡“°é Õ«¿“ å ™π‰¡µ√’ 22 ªï, π—°«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å ç√Ÿ â   ÷ ° ¥’ § √— ∫ ‡æ√“– π“πÊ ∑’®–‰¥â —¡º— Õ“°“» ·∫∫π’È∑’Ë°√ÿ߇∑æœ ·µà°ÁÕ¬à“ „ÀâÀ𓫉ª°«à“π’ȇæ√“–®– ª√—∫µ—«‰¡à∑—πé ™—¬æ√ ¿—∑√«“√’°ÿ≈ 25 ªï , Online Marketing Manager ç¡’ § «“¡ ÿ ¢ ¡“°§à – ‡æ√“–«à “  – ¡ºâ “ æ— π §Õ ∂÷߇«≈“‡Õ“¡“„™âª√–‚¬™πå  —°∑’é πÿ™π“∂ · π‡ πàÀå 26 ªï, ‡®â“Àπâ“∑’¥Ë ·Ÿ ≈ÀÕ»‘≈ªá çª√–À≈“¥„® ·≈– ¥’ „ ®∑’ Ë ° √ÿ ß ‡∑æœ Õ“°“» À𓫇À¡◊Õπ ¡—¬‡¥Á°Ê ·µà ∑√¡“πÀπàÕ¬µÕπÕ“∫πÈ”é Õ√√∂°√ ¡–‡≈‚≈À‘µ 31 ªï, æπ—°ß“π√—∞«‘ “À°‘® ç√Ÿ â   ÷ ° ¥’ „ ®∑’ Ë Õ “°“» Àπ“« ‡æ√“–À≈“¬ªï∑’˺à“π ¡“ƒ¥Ÿ À π“«®–¡’ · §à ™ à « ß  —ÈπÊ ·≈â«Õ“°“»√âÕπ°Á¡“ ·∑π∑’ËÕ¬à“ß√«¥‡√Á«é ™“≠™—¬ ‡Õ¡–√ÿ®‘ 50 ªï, ¢â“√“™°“√ ç∑”„Àâ √Ÿ â   ÷ ° Õ¬“°‰ª ‡∑’ Ë ¬ «‡Àπ◊ Õ ‰ª¥Ÿ ¥ Õ°‰¡â  «¬Ê Õ“°“»‡¬Áπ ∫“¬é ∏’√“æ√  ÿ«√√≥«ß»å 40 ªï, ¢â“√“™°“√
•ภาพผู้โดยสารทั้ง 155 ชีวิตของสายการบิน U.S. Airways ที่รอดชีวิตและยืนรอความช่วยเหลืออยู่บนปีกเครื่องบิน หลังจาก กัปตันนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินในแม่น้ำฮัดสันที่กำลังเย็นจัดถึงระดับติดลบ 6 องศา และกัปตันประจำเครื่องก็ได้รับการ ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษที่สามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยและดูแลจนกระทั่งผู้โดยสารทุกคนได้รับความช่วยเหลือ ออกมาจากเครื่องบินได้ (อ่านรายละเอียดในข่าว People)

PEOPLE 2 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

ยกย่องวีรบุรษุ

• เจ้า ‘ซ็อค’ ตัวลามะวัย 3 ขวบ เดินเล่นในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่มาตั้งแต่เกิด โดยเจ้าของชาวเยอรมันบอกว่า เก็บเจ้าซ็อคมา เลี้ยงตั้งแต่เด็ก เพราะสงสารที่มันถูกสัตว์อื่นทำร้ายจนเกือบตายและเป็นแผลฉกรรจ์จนต้องถูกตัดขาหลังออกบางส่วน อย่างไร ก็ตาม กองสัตวแพทย์ประจำเขต ก็ได้ออกมาประกาศว่า ทางการจะช่วยจัดหาสถานทีท่ ถ่ี กู สุขอนามัยสำหรับเลีย้ งเจ้าลามะตัวนีด้ ว้ ย

AWARD

ไวโป ทูลเกล้าฯ รางวัล

HUMAN RIGHT

แห่งแม่น้ำฮัดสัน โกลบอล ลีดเดอร์ อวอร์ด ถวายในหลวง ใช้ประสบการณ์บวกกับความสามารถ และสติอีกหนึ่งกระบุง กัปตัน เชสลีย์ บี. ซั ล เลนเบอร์ เ กอร์ แห่ ง สายการบิ น ยู เ อส แอร์เวย์ส ก็นำเครื่องลงจอดในแม่น้ำฮัดสัน ได้ โ ดยที ่ ผู ้ โ ดยสารทั ้ ง 155 คนอยู ่ ร อด ปลอดภั ย เหตุ ก ารณ์ ร ะทึ ก ขวั ญ ที ่ ท ำให้ กัปตันวัย 58 ปีรายนี้ได้รับการยกย่องจาก ชาวอเมริกันว่า เป็นฮีโร่แห่งแม่น้ำฮัดสัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่เขานำเครื่อง บินโดยสารแอร์บัส 320 ขึ้นฟ้าแล้วประสบ อุบัติเหตุชนกับฝูงนก เป็นเหตุให้เครื่องบิน เสียการทรงตัวและมีเปอร์เซ็นต์จะโหม่งพื้น สูง แต่ด้วยปฏิภาณ ไหวพริบ และสติของ กัปตันซัลเลนเบอร์เกอร์ทำให้เครื่องร่อนลง จอดบนแม่น้ำฮัดสันได้อย่างปลอดภัย วีรกรรมของซัลเลนเบอร์เกอร์ได้รับการยกย่อง จากชาวอเมริ ก ั น สื ่ อ มวลชน และโดย เฉพาะอย่ า งยิ ่ ง จาก ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช และ ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ที่ต่อ สายตรงไปชื ่ น ชม ถึงตัวเลยทีเดียว

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ รางวัล โกลบอล ลีดเดอร์ อวอร์ด (Global Leader Award) ถวายในหลวง ซึ่งในการนี้ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระ บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร รับการทูลเกล้าฯ แทน โดยทรงเป็นผู้นำ ของประเทศพระองค์แรกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้ เป็นเพราะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศตน และใช้ งานทรัพย์สนิ ทางปัญญาส่งเสริม และพัฒนาประเทศ รวมถึงชีวติ ความเป็นอยูข่ องพสกนิกรชาวไทยให้ดขี น้ึ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก นอกจากนี้ จากการหารือกันของสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่าง ประเทศ (International Federal of Inventor Association : IFIA) ซึ่งมีสมาชิก 84 ประเทศทั่วโลก ได้มีมติให้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ทรงได้รับการจดสิทธิบัตรกังหันน้ำชัยพัฒนา จากกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นวันนักประดิษฐ์โลกด้วย (International Inventor Day)

ECONOMICS

รัฐอุ้มบัณฑิตตกงาน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว ถึงนโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสอง ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจในแง่ของการ จ้างงานว่า จะคืนครูให้แก่นักเรียนโดยหลักการจะปลดเปลื้องภาระของครู ที่มีอยู่เช่น งานธุรการ เอกสาร บัญชี เพื่อให้ครูทำหน้าที่สอนหนังสือเป็น หลัก และกำลังจะนำโครงการนี้ไปรวมกับการแก้ปัญหาบัณฑิตว่างงาน 5 แสนคน โดยอาจจะของบประมาณมาจ้างบัณฑิตที่ว่างงานมาทำงาน ธุรการแทนครูได้ประมาณ 1 หมื่นคนก่อน

ยูเอ็นจัดงบ $7 ล้าน บรรเทาทุกข์ในกาซา

เมือ่ สงครามนองเลือด 22 วันยุตลิ ง ประชาชน ในฉนวนกาซาก็กลับมามีความสุขอีกครั้ง หลังจากกองกำลังทหารของอิสราเอลเริ่ม ถอนทัพออกจากดินแดนไป และสหประชาชาติ ก็ได้เริม่ จัดสรรเงิน 7 ล้านดอลลาร์จากกองทุน ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือในการจัดหาอาหาร และน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนในฉนวนกาซา ซึ ่ ง สงครามโดยอิ ส ราเอลได้ ค ร่ า ชี ว ิ ต ชาว ปาเลสไตน์ไปแล้วมากกว่า 1,300 คน โดย ยู เ อ็ น จะจั ด งบดั ง กล่ า วเพื ่ อ การซ่ อ มแซม สถานที่หลบภัย จัดหาเชื้อเพลิงสำหรับโรง สูบน้ำ และโรงพยาบาล จัดหาน้ำดื่มสะอาด ในที ่ ห ลบภั ย และเป็ น ทุ น สำหรั บ อาหาร สำเร็จรูป เนื่องจากการโจมตีทั้งภาคพื้นดิน และทางอากาศของอิสราเอลในกาซาซิตี้ ตั้ง แต่วันที่ 27 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ทำให้มี ประชาชนในกาซากว่า 500,000 คน ไม่มีน้ำ ดื่มน้ำใช้ และขาดแคลนอาหารเข้าขั้นวิกฤต

ANIMAL

ครูเหมียว - นักเรียนหมา ฝึกความอดทนสุนขั นำทาง

โยโกะ สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์เพศเมียวัย 16 เดือนตัวนี้เป็นนักเรียนของโรงเรียนฝึกสุนัขวูดฟอร์ดกรีนของมูลนิธิไกด์ด็อกใน เอสเส็กซ์ อังกฤษ ขณะที่เจ้าแมว ลีโอ เป็นสตาฟฟ์สำคัญของโรงเรียน โดยลีโอนั้นมีหน้าที่จะต้องไปคอยป้วนเปี้ยนบนเส้นทาง เดินของสุนัข เพื่อดูว่าสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าตูบได้หรือไม่ หรือร้ายกว่านั้นคือมันจะถูกหมาไล่กวดจนต้องหนีขึ้น ต้นไม้หรือเปล่า หากไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ดังเช่นกรณีของโยโกะ แปลว่านักเรียนหมาสอบผ่านการเป็นสุนัขนำทางได้ฉลุย แต่หากมี การตอบสนองแบบก้าวร้าว หมายความว่าหมาตัวนั้นจะไม่ได้คะแนน เพราะไม่สามารถไว้ใจได้ว่าจะไม่ทิ้งเจ้าของไป ภายหลัง เข้ารับการฝึกที่โรงเรียนนี้เป็นเวลา 18 สัปดาห์ โยโกะจะถูกส่งไปฝึกขั้นสุดท้ายและส่งไปทำความรู้จักกับเจ้าของคนใหม่ต่อไป
• ประชาชนชาวอเมริกันนับล้านคนรวมตัวกันหน้าอนุสรณ์สถานลินคอล์น เมมโมเรียล ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อรอชมพิธีสาบาน ตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี บารัค โอบามา โดยในภาพเป็นช่วงเวลาที่นายโอบามากล่าวสุนทร พจน์ ‘We Are One’ ก่อนพิธีเข้ารับการสาบานตนอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มกราคม 2552

• ใกล้เทศกาลตรุษจีนทีไร สถานีรถไฟในประเทศจีนจะมีภาพเช่นนี้จนชินตา ชายหนุ่มคนนี้กำลังแบกสัมภาระอยู่ที่สถานีรถไฟ ในเมืองคุนหมิง มลฑลยูนนาน เพื่อเตรียมตัวกลับบ้านในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งทางการจีนประเมินว่าจะมีคนเดินทางกลับบ้าน มากกว่า 2 แสนล้านคนในเทศกาลนี้

SPORT แฝดตระกูลรติวัฒน์ คว้าแชมป์ชายคู่ที่เอกวาดอร์

คว้าแชมป์แรกของปีนี้ไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสองพี่น้องฝาแฝดนักเทนนิสขวัญใจชาวไทย สนฉัตร และ สรรค์ชัย รติวัฒน์ หลังจากที่ทั้งคู่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการ เอเบิร์ต อินเตอร์ เนชั่นแนล เดอ ซาลินาส ชิงเงินรางวัล 35,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) โดยคู่แฝดนักหวด จากประเทศไทยต้องดวลกับ ฮวน ปาโบล เบอร์เซซิคกี (อาร์เจนตินา) และ อีวาน มิรันดา (เปรู) ซึ่งทั่งคู่ก็ เอาชนะไปอย่างไม่ยากเย็น 2 เซตรวด 6 - 3, 7 - 6 (7/5) คว้าแชมป์แรกของปี 2009 และเป็นแชมป์ที่ 13 ของแฝดคู่นี้อีกด้วย

TRIVIA

งานประชุมมันสำปะหลังโลก

หลังจากเป็นเจ้าภาพงานการประชุม แปลกๆ อย่างงานการประชุมหิ่งห้อยโลก ไปเมื่อปีที่แล้ว มาในปีนี้ประเทศไทยขอ เป็นเจ้าภาพอีกครั้งกับการเป็นเจ้าภาพ การประชุมมันสำปะหลังโลกขึ้นเป็นครั้ง แรกในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า ‘World Tapioca Conference 2009’ ณ ศูนย์แสดง สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง ธานี ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2552 โดยมีความน่าสนใจอยู่ที่ประเทศไทยของ เราเป็ น ประเทศผู ้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกมั น สำปะหลั ง รายใหญ่ ท ี ่ ส ุ ด ของโลก และ พราะว่ า มั น สำปะหลั ง ไม่ ไ ด้ ท ำได้ แ ค่ เอทานอล ส่วนผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอล์

LIFESTYLE

‘สึกาโม’ ย่านฮิป คนรุน่ ใหญ่หวั ใจไร้อายุ

ช่วงสุดสัปดาห์ ในย่ า นสึ ก าโมของ โตเกียวจะพลุกพล่าน ไปด้วยผู้คน ต่างกัน ตรงทีย่ า่ นนีไ้ ม่ได้เป็น พืน้ ทีเ่ ฉพาะของหนุม่ สาววัยฮิป แต่ทว่าลูกค้าของสึกาโมเป็นกลุ่มคน ผมสีดอกเลา และสายตาฝ้าฟางจนได้สมญาว่า เป็น ‘ฮาราจูกสุ ำหรับย่ายาย’ เพราะมีรา้ นเบเกอรี่ ทีด่ ตี อ่ สุขภาพคนแก่ ด้วยคำโฆษณาทีว่ า่ ‘ปลอด สารเคมีและมีน้ำตาลน้อย’ นั่นเอง ส่วนอีกหนึ่ง จุดขายสำคัญของสึกาโมคือ ร้านเสื้อผ้าที่สตรี มีอายุต้องแวะเวียนมาเพื่อหาซื้อสินค้าที่ถือเป็น แฟชัน่ สัญลักษณ์ของย่านนีค้ อื กางเกงชัน้ ในลาย กุหลาบแดง ซึง่ มาจากตำรับยาของเอเชียทีร่ ะบุวา่ ชุดชัน้ ในสีแดงช่วยให้รา่ งกายอบอุน่ และแม้บางคน อาจสงสัยว่าเรื่องนี้มีผลทางจิตวิทยามากกว่า

หรือเอามาทำผงชูรสเท่านั้น แต่ยังอยู่ใน ข้าวของเครื่องใช้ประจำวันของเราดังนี้ • แป้งเด็ก แชมพู น้ำอัดลมกระป๋อง ถุง พลาสติ ก แบบย่ อ ยสลายได้ ด้ า ยผลิ ต เสื้อผ้า อาหารสัตว์ วุ้นเส้น ยาเม็ดต่างๆ เบี ย ร์ กระดาษ กาว ขนมปั ง บะหมี ่ ไอศกรี ม แยม นมเปรี ้ ย ว ไส้ ก รอก กุ น เชี ย ง ซอส ลู ก กวาด ผ้ า อ้ อ ม ผ้ า อนามัย เจลแผ่นลดไข้ ฯลฯ • ผู ้ ส นใจสามารถสมั ค รเข้ า ร่ ว มงาน ประชุ ม ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.worldtapiocaconference.com และสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร. 1385

“ปีนี้การแข่งขันจะสูงมาก ทุกประเทศที่เคยเป็น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจะพยายามหารายได้ จ ากการท่ อ ง เที่ยวเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ คุ ณ ภาพเพี ย งพอ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ จ ะมองที่ ราคาทันที นั่นหมายความว่า ประเทศไหนที่ลดราคา ค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมากกว่า เขาก็ พร้อมจะเดินทางไปประเทศนั้นทันที โดยเฉพาะนักท่อง เที่ ย วที่ ไ ม่ เ คยเดิ น ทางเข้ า มาในประเทศไทยมาก่ อ น กลุ่ ม นี้ จ ะเป็ น กลุ่ ม ที่ ถู ก ดึ ง ดู ด ได้ ง่ า ย ดั ง นั้ น เราต้ อ ง บริหารจัดการอย่างรวดเร็ว ใช้พลังเครือข่ายให้มาก เอกชนจะต้องต่อสู้เรื่องของราคา เราจะทำให้การต่อสู้ ที่เกิดขึ้นดึงดูดหรือมีพลังมากยิ่งขึ้น” นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์

ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ นสพ.มติชน วันที่ 19 ม.ค. 2552

GREEN PLEASE นักวิจัย ม.แม่โจ้ เตรียมปูทางตั้งฟาร์มกังหันลมผลิต

ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ศึกษาลักษณะของลมในพื้นที่ภาค เหนือ โดยระบุว่า มีแนวโน้มที่จะนำพลังงานลมมาใช้ผลิต กระแสไฟฟ้าได้โดยการติดตั้งกังหันในลักษณะฟาร์มกังหัน ลมหรื อ วิ น ด์ ฟ าร์ ม (Wind farm) หลั ง จากที ่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ความเร็วลมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี พบว่า มี 3 สถานี ที่มีพลังงานลมที่มีศักยภาพสูงที่สุดได้แก่ สถานีกิ่วลม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สถานีดอยม่อนล้าน อ.พร้าว และ สถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการศึกษา ของโครงการในระยะแรกได้มีการนำไปใช้ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน 15 ปี โดย กระทรวงพลังงาน ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาพลังงานลมให้ได้ 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2555 เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานทดแทนไว้ใช้ และเกิดความยั่งยืนของพลังงานต่อไป

THIS WEEK IN HISTORY 23 มกราคม 2532 - ซัลวาดอร์ ดาลี จิตรกร กลุ่ม Surrealism คนสำคัญแห่งศตวรรษที่ 20 ชาวสเปนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ใน วัย 84 ปี ภาพวาดที่มีชื่อเสียงของเขาได้แก่ ภาพ The Persistence of Memory และ Soft Construction with Boiled Beans เป็นต้น 24 มกราคม 2400 - พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว ได้ ท รงมี พ ระราชสาส์นถึง สมเด็จพระนางวิกตอเรียมหาราชินี แห่งสหราชอาณาจักร มีใจความว่า พระเจ้า กรุงบริตาเนียได้ส่งทูตานุทูตอังกฤษเข้ามา เจรจาทางพระราชไมตรีกับกรุงสยามสองครั้ง แล้ว ฝ่ายกรุงสยามควรจะให้ทูตานุทูตสยาม ออกไปคำนับให้ถึงพระเจ้ากรุงบริตาเนียบ้าง 25 มกราคม 2485 - สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเข้ า ร่ ว มฝ่ า ยอั ก ษะกั บ ประเทศ ญี่ปุ่น ทำให้ต้องประกาศสงครามต่ออังกฤษ และอเมริกาในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม 26 มกราคม 2331 - ผู้อพยพชาวอังกฤษ กลุม่ แรกประมาณ 1,000 คนประกอบด้วยนักโทษ และผู้คุม นำโดย กัปตันอาร์เธอร์ ฟิลลิป เริ่ม ตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในออสเตรเลียที่บริเวณ อ่าวซิดนีย์ อันเป็นที่ตั้งนครซิดนีย์ในปัจจุบัน 27 มกราคม 2482 - บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุน จำกัด เปลีย่ นชือ่ เป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด หลังจากรัฐบาลเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น ไทย ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้ง ที่ 2 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิป พงศ์ประพันธ์ เป็นผู้ประทานนามใหม่ให้ 28 มกราคม 2456 - ยานขนส่งอากาศแชล เลนเจอร์ระเบิดกลางอากาศหลังทะยานจาก ศูนย์อวกาศเคนเนดี้ รัฐฟลอริดา เพียง 73 วิ น าที ลู ก เรื อ ทั ้ ง เจ็ ด คนเสี ย ชี ว ิ ต นั บ เป็ น อุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดที่เกิดกับโครงการขนส่ง อวกาศของสหรัฐฯ 29 มกราคม 2500 - จอร์น อุตซัน สถาปนิก ชาวเดนมาร์ก ชนะการประกวดออกแบบโรง อุ ป รากรซิ ด นี ย ์ (Sydney Opera House) ประเทศออสเตรเลี ย จากผู ้ เ ข้ า ประกวด ทั้งหมด 233 รายทั่วโลก ซึ่งใช้เวลาในการ ก่อสร้างยาวนานถึง 14 ปี

าวกล้องงอก’ สุดยอดอาหารอุดมคุณค่า Did You รู้จักน้ำข้‘น้าวกล้ำข้องงอก นอาหารทีม่ คี นพูดถึงกันมากทีส่ ดุ ในช่วงทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากอุดมไปด้วยสารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ จนอธิบดี Know? กรมการข้าวนำขึ้นทูลกลายเป็ เกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายคนอาจจะรู้จักน้ำข้าวกล้องกันมาบ้าง แต่สำหรับน้ำข้าว กล้องงอกนั้น เป็นน้ำที่เกิดจากข้าวกล้องงอก หรือ germinated brown rice ซึ่งก็คือข้าวกล้องที่ผ่านกระบวนการแช่น้ำจนทำให้เกิด การงอก ทำให้ข้าวกล้องมีสารอาหารเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ใยอาหาร กรดไฟติก วิตามินซี วิตามินอี และ สารกาบา สามารถ ป้องกันสมองเสื่อม แก้ปัญหาโรคอัลไซเมอร์ ป้องกันโรคนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล และช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วย


0

INTERV IEW

‘Bright’ & Beautiful สัมภาษณ์ : วิ ไ ลรั ต น์ เอมเอี่ย ม ถ่ายภาพ : คเชนทร์ วงศ์ แ หลมทอง

พอลล่า เทย์เลอร์ เป็นนักแสดงและพรีเซนเตอร์ ที่ เ ราเห็ น หน้ า บ่ อ ยที่ สุ ด คนหนึ่ ง ในปี 2008 ที่ผ่านมาและอาจจะในปีนี้ด้วย หลายคนทีร่ จู้ กั เธอ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เพราะเธอสดใส น่ารัก ยิม้ เก่ง เหมาะแล้วทีจ่ ะเป็น พรีเซนเตอร์สารพัดสินค้า ไล่มาตัง้ แต่กล้องถ่ายรูป ยาสระผม ขนมขบเคี้ยว ไม่นับว่าเธอยังมีละคร ซิทคอมอย่าง ‘เนือ้ คูป่ ระตูถดั ไป’ ทางช่อง 9 อีกเรือ่ ง ทีส่ ำคัญเราเชือ่ ว่า มีคนเห็นหน้าเธอบ่อย มาก วงเล็บว่า โดยเฉพาะบนป้ายบิลบอร์ด ไม่เชือ่ อย่าลบหลู่ ขนาดวันทีเ่ ธอแวะมาถ่ายปกทีส่ ตูดโิ อฯ เราว่าเราใช้เวลาคุยกับเธอก็ไม่ใช่นอ้ ย แต่พอนัง่ รถ ออกมาถนนใหญ่ ป้ายโฆษณาทีม่ ภี าพเธออยูห่ วั มุม ถนนนัน่ ทำให้เราอดคิดขำๆ ไม่ได้วา่ ‘เอ๊ะ เจอกัน อีกแล้วเหรอ’ พูดให้เวอร์ไปอย่างนัน้ เอง จริงๆ เราก็แค่จะ บอกว่ า พั ก นี้ ใครๆ ก็ พู ด ถึ ง ความน่ า รั ก ของ พอลล่า และความน่ารักของเธอก็ทำให้หนุม่ ๆ เพ้อ ทำให้สาวๆ อิจฉา มานักต่อนักแล้ว และถ้าจะนับว่า a day BULLETIN ชอบนำเสนอเรื่องทันกระแส เราว่าเราก็ทำถูกแล้วทีค่ ยุ กับพอลล่า ในเมือ่ ใครๆ ก็พูดถึงแต่เธอ

ด้วยวัยแค่ 26 ปี เธออาจไม่ได้ผา่ นโลกมา อย่างโชกโชนจนเทศนาสั่งสอนใครให้เชื่อเธอได้ แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่ เธอมีความคิดเติบโต กว่าอายุ และเติบโตกว่าหลายๆ คนทีอ่ ยูใ่ นวัยเดียว กับเธอ มีอะไรหลายๆ อย่างทีเ่ ราเพิง่ รูเ้ มือ่ มาคุยกับ เธอในวันนี้ และเราเชือ่ ว่า คุณจะแปลกใจไม่แพ้เรา เพราะไม่บ่อยนักที่พอลล่าจะปลดปล่อย ความคิด และถ้อยคำให้คุณอ่านยาวๆ แบบนี้ คุณอาจจะเห็นหน้า เห็นแววตาของเธอ จากภาพนิง่ มากมาย นัน่ คือการมองเห็น แต่แม้วา่ คุณหรือใครๆ จะพยายามอ่านเธออย่างไร ก็ อาจจะอ่านไม่ออก คราวนี้ คุณจะได้อา่ นพอลล่า และเราเชือ่ ว่า ไม่มากก็น้อย-คุณจะอ่านเธอออก


เท่าที่เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของพอลล่ามา รู้สึกว่าพอลล่าจะสนใจเรื่องที่ค่อน ข้างจริงจังเช่นการลงทุน เรื่องการใช้ชีวิต อย่างเรื่องรักสวยรักงามนี่รู้สึกจะ ไม่ค่อยให้ความสนใจมาก เพราะพอลล่า ค่อนข้างมอง Big Picture เพราะตั้งแต่เข้ามาในวงการ บันเทิงก็เหมือนเราอยู่ดีๆ ได้ทำงาน เพราะไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาทำงานตรงนี้ แต่เมื่อโอกาสมันมา ก็ทำไปเรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้คาดหวังกับการทำงานตรงนี้ มากนัก แล้วพอไม่ได้คาดหวังมันก็เลยดีตรงทีว่ า่ มันทำให้เรารูส้ กึ ว่างานตรงนี้ มันไม่แน่นอน เลยทำให้เรามองไกล มองภาพใหญ่ว่า โอเคเราก็ทำงานตรงนี้ ไปเรื่อยๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่านี่จะเป็นงานเพียงอย่างเดียวที่เราทำได้ เราอาจจะไป ทำเรื่องลงทุน เรื่องที่ดิน ได้เหมือนกัน แล้วมันเป็นความสนใจของคุณเองด้วยหรือเปล่า สนใจนะ เพราะพอลล่าค่อนข้างชอบเรือ่ งธุรกิจ เราเป็นคนมีไอเดียใน การทำธุรกิจเยอะมาก เป็นร้อยเป็นพัน แต่ไม่ค่อยมีเวลาทำ พอลล่าเป็นคน ประมาณทีว่ า่ สามารถตัง้ บริษทั ขึน้ มา แล้วให้คนอืน่ ไปทำต่อได้นะ แต่ตัวเองไม่ ค่อยมีเวลาทำอะไรหรอก อย่างเวลาพอลล่าคุยกับเพื่อน ก็ชอบออกไอเดียทำ ธุรกิจให้เขานะ เช่นทำไมยูไม่เปิดบริษัทแบบนี้ล่ะ ทำไมไม่ทำธุรกิจแบบนี้ล่ะ ยูทำเลยๆๆ (หัวเราะ) ที่ว่าชอบธุรกิจ คุณเห็นว่าธุรกิจเป็นเรื่องสนุกอย่างไร สนุกนะ (เสียงตืน่ เต้น) พอลล่าสนุกกับการทีเ่ ราคิดอะไรขึน้ มาสักอย่าง แล้วทำออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ ขายได้ มันเจ๋งตรงนั้นแหละ ที่ทำออกมาแล้ว คนชอบ มันซัคเซส มันอิ่ม เหมือนเราได้ Accomplish something ตอนนี้ทำธุรกิจอยู่หรือเปล่า ก็มซี อ้ื คอนโดฯ แล้วปล่อยให้เช่าบ้าง ทำนิดๆ หน่อยๆ คอนโดฯ ห้องแรก ทีพ่ อลล่าปล่อยเช่านะ ต้องผ่อนเดือนละหมืน่ สี่ ได้คา่ เช่ามาหมืน่ ห้า กำไรพันนึง โห...ภูมิใจมากเลย (หัวเราะ) ได้ตั้งพันนึงแน่ะ จริงๆ พอลล่าชอบการทำธุรกิจ เรียลเอสเตทนะ เพราะว่ามันไม่กินเวลาเราตลอดเวลา เช่น ถ้าช่วงนี้เราตั้งใจ ทำก็อาจจะได้รายได้เยอะ แต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่ทำ มันก็ยังอยู่ของมันไป แต่เรา อาจจะไม่มีรายได้มาก งานแบบนี้ เราสามารถเลือกเวลาทำงานได้ เพราะจุด ประสงค์สุดท้ายที่เราต้องการก็คือ เราสามารถเลือกทำงานทุกอย่างได้โดยที่ เราเป็นคนเลือกเวลาเองได้ดว้ ยว่าอยากทำหรือไม่อยากทำ ไม่อยากเป็นแบบว่า ต้องทำงานวันนี้ๆ นะ แต่อยากตื่นขึ้นมาแล้วมีบางวันที่ เออ...วันนี้ไม่ทำดีกว่า คือให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอิสระอะไรแบบนั้นหรือเปล่า ใช่ พอลล่าให้ความสำคัญกับการมีความสุขในชีวิต เพราะเคยมีอยู่ ช่วงหนึ่งที่เราทำแต่งานๆๆๆๆ เยอะมาก จนแบบต้องถอยออกมานิดหนึ่ง เพราะมันเริ่มท้อ เริ่มไม่มีความสุขแล้ว เราเริ่มถามตัวเองว่า เอ๊ะ...ทำไมเมื่อ ก่อนเรายังสนุกกับงานอยู่เลย ตอนนี้ทำไมไม่สนุกแล้ว แล้วสิ่งที่ตามมาคือ หงุดหงิดง่าย เหมือนเราไม่ชอบทำงาน ก็เลยขอตัวจากวงการแป๊บนึง เพื่อไป ใช้เวลาอยู่นิ่งๆ แล้วเหมือนเรามาคิดได้ว่า เออ...เราต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเอง หน่อยแล้ว คือถึงจะทำงานเยอะแต่กต็ อ้ งมีเวลาให้ตวั เองด้วย play hard work hard ตอนที่ทำงานหนักๆ มากๆ ของคุณเป็นอย่างไร ชีวิตมันรูทีนขนาดไหน โห...ทำงานตลอดเลย ทำงานทุกวัน 7 วันไม่มีวันหยุด วันละสามสี่ งาน หัวปั่นเลย ไม่มีวันไหนว่าง ตอนแรกมันก็สนุกจริงๆ ที่ได้ทำงานทุกวัน เพราะเข้าวงการมาเราก็ไม่เคยมีงานเยอะขนาดนี้มาก่อน แต่พอทำไปสักพัก มันเริ่มเหนื่อย มันเริ่มอิ่ม บาลานซ์หายไป แล้วก็เข้าใจเลยว่า เราต้องคิดใหม่ แล้ว เพราะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ เราก็ไม่มีความสุข คือพอลล่า ทำงานตรงนี้ก็ยอมรับนะว่าชอบมาก มีความสุขกับงานตรงนี้มาก มีคนถาม ว่าทำไมยิ้มได้ตลอด ก็เพราะว่าเราเลือกทำอะไรที่ชีวิตเรามีความสุขไง คือเรา เลือกแล้วที่จะทำงานที่เราชอบ แต่ตอนหลังๆ เวลาไปทำงานมันเริ่มหงุดหงิด เวลายิ้มก็เหมือนมันไม่ได้มาจากข้างในเหมือนเมื่อก่อน ก็เลยขอตัวนิ่งๆ และ ได้คำตอบว่า เออ...เราคงต้องเลือกงานบ้าง และให้เวลาตัวเองมากขึ้น แล้วคิดว่ามันถูกไหมที่คิดว่าคนเรามีสิทธิ์เลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไร มีสิทธิ์สิ มีมากด้วย เพราะทุกครั้งที่พอลล่าได้คุยกับคนที่ทำงานอะไร ก็ตามแล้วรู้ว่าเขาไม่มีความสุข พอลล่าจะคิดเสมอว่าเขาไม่ควรทำงานอย่าง ไม่มีความสุขนะ เพราะคนเรามีชีวิตแค่ครั้งเดียว ถ้าไม่มีความสุขก็ไปหาอย่าง อื่นทำเถอะ อย่างเพื่อนพอลล่าเล่าให้ฟังว่า เขามีเพื่อนทำงานธนาคาร แล้ว เพื่อนบ่นบ่อยๆ ว่าโดนนายแกล้งตลอด ทำงานไม่มีความสุขเลย ก่อนจะไป ทำงานก็ร้องไห้ กลับบ้านไปก็ร้องไห้ทุกวัน พอลล่าก็ถามว่า อ้าว แล้วทำไม เขาไม่เลิกทำงานนั้นล่ะ ไปหาอย่างอื่นทำสิ เพื่อนก็บอกว่าไม่ได้หรอก การ ทำงานธนาคารมันมั่นคงนะ พอลล่าก็เฮ้...so wrong น่ะ มันเป็นวิธีคิดที่ผิด มากนะ เพราะคนเราไม่ควรคิดแบบนั้น แต่แน่นอนละว่า คนเราทำงานก็ต้อง มีความอดทนด้วย แต่ชีวิตมันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนี่ โอเค ถึงยูจะไม่ทำงาน ธนาคาร มันก็มีงานอย่างอื่นอีก หรือถ้ายังอยากจะทำงานธนาคารมันก็ยังมี อีกหลายธนาคาร หลายสาขา ที่สามารถไปทำได้ ตอนนั้นพอลล่าก็คิดนะว่า เอ๊..หรือจะชวนเขามาทำงานกับเราดีไหม แต่สุดท้ายเพื่อนก็บอกว่า ไม่เป็นไร เขาจะอดทนต่อไป เอ่อ...นะ หมายความว่า ถ้าเป็นคุณ เรื่องแบบนี้ ไม่อยู่ในความคิดของคุณเลย ไม่เลย เพราะความความคิดของพอลล่าคือ เราควรจะทำในสิ่งที่เรา มี ค วามสุ ข เหมื อ นเวลาเราไปเจอใครก็ ต าม แล้ ว เขาทำงานด้ ว ยความ หงุดหงิด ไม่ชอบในงานที่ทำ เราก็จะงงว่า เอ๊ะ ถ้าพี่ไม่ชอบงานนี้แล้วพี่จะทำ ไปทำไม แล้วทำไมไม่ไปทำอย่างอื่น พอลล่าเชื่อว่า สิ่งที่เราเลือกทำ เราควร ทำให้ดีที่สุด และต้องทำด้วยความสุข ถ้าเราทำงานไปเพื่อเงินอย่างเดียวมัน


ไม่คุ้มหรอก ได้เงินเยอะขนาดไหนมันก็ไม่คุ้มกับความสุขที่เราทำหายไป เป็นคนที่ความสุขมาก่อน มาก (เน้นเสียง) แต่มนั ก็ตอ้ งบาลานซ์นะคะ เพราะบางทีกแ็ บบ...มีงาน บางอย่างที่เราต้องทำ เพราะว่ามันอาจจะดีกับสิ่งอื่นๆ ด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้น เราก็โอเค จริงๆ เราก็พยายามที่จะเลือกความสุขก่อนนั่นแหละ แต่ก็ต้องมี ความรับผิดชอบด้วย ไม่ใช่จะมาฮิปปีม้ าก (หัวเราะ) แหม...คิดแต่จะมีความสุข อย่างเดียว ถึงได้บอกว่า อยากทำงานที่มีความสุขก็จริง แต่ก็ต้องพยายาม บาลานซ์ในเรื่องความรับผิดชอบด้วย มันก็มีเหมือนกันที่เราทำงานที่ไม่ได้ อยากทำ แต่ก็บอกตัวเองว่า เออ ไม่เป็นไร ทำไปเถอะ ลุยไปเลย 7 วัน แล้ว อีก 3 วันหยุดไปพักซะ แล้วปกติมีวิธีการดีลกับสิ่งที่เราอึดอัดอย่างไร ดีลยังไงเหรอ อืมม์ พอลล่าเป็นคนที่พยายามหาแง่ดีของสิ่งที่ทำนะ เพราะเชื่อว่าทุกอย่างมันก็มีจุดดีน่ะ เพียงแต่เราต้องหามันให้เจอ แล้วพอเรา หาเจอแล้วเราก็โฟกัสกับข้อดีนั้นอย่างเดียว เช่น เมื่อก่อนพอลล่าจะไม่ค่อย ชอบถ่ายละคร เพราะมันนานแล้วมันก็เหนื่อยด้วย เมื่อก่อนเวลาพอลล่าเดิน เข้ามาในกองถ่ายปุ๊บ พอสวัสดีทุกคนเสร็จ จะถามเลยว่าวันนี้มีกี่ซีน พอเขา บอกว่า 20 ซีน พอลล่าก็จะไล่นับไปเลยว่า ตอนนี้กี่ซีนแล้ว 19 - 18 - 17 (หัวเราะ) มุ่งมั่นกับการนับมาก แล้วเมื่อไหร่ที่มีซีนงอกขึ้นมา จะหงุดหงิดมาก แต่ไม่ได้ไปงอแงใส่เขานะ แต่รู้สึกว่าเราผิดหวัง ตอนหลังเลยไม่ถามดีกว่า ไม่ อยากรู้แล้วว่ามันจะมีกี่ซีน แล้วพอมีคนมาบอกว่า เนี่ย เหลืออีกแค่ 2 ซีนนะ เราก็จะโอ้โห...ดีใจมาก จะบอกว่าพอลล่าเรียนรู้ที่จะไม่คาดหวัง เพราะเมื่อ เราไม่คาดหวังมันก็ไม่ผิดหวัง และเราก็ทำงานไป หาจุดที่เราชอบ แล้วโฟกัส กับตรงนั้น ส่วนสิ่งที่เราไม่ชอบก็ช่างมันเหอะ คนมักจะมองว่าพอลล่าเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะสนุกสนานตลอดเวลา จริงๆ แล้วมันกดดันไหมว่า เราเจอใครเราก็ต้องทำแบบนั้นตลอดเวลาด้วย บางทีกเ็ ป็นนะ วันไหนทีร่ สู้ กึ ว่าไม่มคี วามสุข เราก็ไม่อยากยิม้ แต่ดว้ ย ความที่เราเป็นคนที่ยิ้มตลอดไง พอไม่ยิ้มแค่แป๊บนึง จะมีคนมาถามแล้วว่า Are you ok? เป็นอะไรหรือเปล่า? เราก็ได้แต่...(ยิ้มแหยๆ) แล้วบอกว่า ไม่มี อะไรค่ะ ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ จริงๆ แล้วแค่เราไม่อยากยิม้ ขอพักยิม้ แป๊บนึงได้ไหม แต่ส่วนมากแล้ว พอลล่าเป็นคนที่ยิ้มเยอะจริงๆ ยิ้มตลอด

อย่างเดียว อย่างที่บอกละว่า ถ้าผิดครั้งแรกก็ไม่เป็นไร เพราะพอลล่าเชื่อว่า ความผิดพลาดมันสอนเราได้ดีที่สุด คิดดูสิ ตอนที่เราเด็กๆ แม่สอนว่า อย่า ไปทำอย่างนี้นะ อย่าเดินแบบนี้นะ คือถ้าเราไม่เคยทำผิดพลาด สิ่งที่แม่สอน ก็เป็นแค่คำพูดน่ะ แต่พอเราเจอเอง ทำผิดพลาดเอง มันก็จะอ๋อ...มันเป็น แบบที่เขาพูดนะ ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้แล้วไง พอลล่าอยูว่ งการมาก็นาน แต่เท่าทีส่ งั เกต รูส้ กึ ว่าจะไม่คอ่ ยมีขา่ วไม่ดเี ลยนะ เช่น บางคนในวัยเดียวกันกับพอลล่า อาจจะมีขา่ วปาร์ตี้ เมามายไปหลายรอบแล้ว อืมม์...พอลล่าไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีหรืออะไรนะ เพราะพอลล่า ก็เทีย่ ว ไม่ใช่วา่ จะไม่เทีย่ ว แต่ทบ่ี า้ นพอลล่าเขาดุมาก จริงๆ แล้วพอลล่าได้ออก จากบ้าน ได้ใช้ชวี ติ จริงๆ ก็ตอนอายุ 20 ปีแล้ว แต่กอ่ นหน้านัน้ ไม่เคยได้ไปเทีย่ ว กลางคืนที่ไหนเลย ขอที่บ้านไปก็ต้องมีญาติๆ ไปด้วย เพราะที่บ้านดุ สตริกท์ มาก แล้วถ้านับตอนอายุ 20 ที่เราเริ่มใช้ชีวิตเองนี่มันแก่มากเลยนะ เทียบกับ เด็กไทยสมัยนี้ บางคนเริม่ ใช้ชวี ติ อิสระเร็วกว่านีอ้ กี แต่ความทีท่ บ่ี า้ นพอลล่าดุ ทำให้พอลล่าไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหน เลยไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดี ไม่ได้สูบบุหรี่ แต่ดม่ื บ้าง แต่กไ็ ม่ได้เมาเละเทะ พอลล่าว่าตัวเองเป็นคนทีแ่ ค่พอประมาณนะ แต่คนอื่นที่เขาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก เขาก็จะอิสรเสรีสุดๆ ไม่ใช่เหรอ อย่างที่ เราเห็นในหนัง มันก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้เด็กบ้านเราคิดว่า นั่นคือชีวิตอิสระ อยากจะเลียนแบบ แต่ในขณะที่พอลล่าน่าจะมีวิธีคิดแบบตะวันตก แต่ก็ไม่ได้ ทำแบบนั้น เป็นเพราะว่าอะไร นอกจากที่บ้านมีส่วนแล้ว มันก็เป็นเพราะพอลล่าเลือกเองด้วย พอลล่า เป็นคนที่สังเกตชีวิตคนอื่นนะ ถ้าคนอื่นเขาทำผิดพลาดมาก่อน เราก็จะบอก ตัวเองว่า I’m not gonna do that พอลล่าเป็นคนที่ไม่ชอบพูด แต่ชอบดูคน อื่น สังเกตคนอื่น แล้วจะคิดว่า โอเค สิ่งที่คนนี้ทำมันไม่เวิร์กนะ เราก็จะไม่ทำ เช่น เห็นคนเมากลิ้งออกมาจากผับแล้วดูไม่ดี เราก็จะไม่ทำ เพราะเราไม่ อยากเป็นแบบนั้น อย่างบริตนีย์ สเปียร์ส ทุกวันนี้ที่เขามีชีวิตตกต่ำ ก็อาจจะ เป็นเพราะว่า ชีวิตเขาทำทุกอย่างได้หมด ไม่มีใคร say no ไม่มีใครห้ามเขา พอลล่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นนะ เพราะพอเราอยู่ในวงการแล้ว มันก็ไม่มี ใครกล้าว่า กล้าเตือน ไม่มใี ครมา say no แต่พอลล่าโชคดีทโ่ี ตมาแบบทีบ่ า้ นดุ เลยทำให้เราไม่อยากทำอะไรไม่ดี เวลาทีบ่ า้ นเห็นอะไรไม่ดเี ขาก็จะโทร.มาบอก นะว่า นี่เรื่องนี้ไม่ดีนะ อย่าทำแบบนี้นะ

พอลล่าเชื่อว่า สิ่งที่เราเลือกทำ เราควรทำให้ดีที่สุด และต้องทำด้วยความสุข ถ้าเรา ทำงานไปเพือ่ เงินอย่างเดียวมันไม่คมุ้ หรอก ได้เงินเยอะขนาดไหนมันก็ไม่คมุ้ กับความสุขทีเ่ ราทำ หายไป เพราะว่าอะไร? มันมาจากอะไรข้างในตัวคุณเหรอ? เพราะความที่พอลล่าเป็นคนมีความสุขนี่แหละ เพราะเราได้เลือกสิ่ง ที่เราทำ ถ้าคุณมาอยู่กับเราในวันที่เราไม่อยากทำอะไร หรือว่าต้องทำในสิ่งที่ ถือว่าเป็นงานจริงๆ ไม่ได้อยากทำจริงๆ คุณจะสังเกตเห็นว่าพอลล่าจะยิ้ม เฉพาะตอนที่ต้องยิ้มเท่านั้น แต่เรื่องแบบนั้นก็น้อยมาก เพราะปกติจะเลือก เฉพาะงานที่อยากทำอยู่แล้ว แล้ววันที่รู้สึกแย่ พอลล่าเลือกที่จะทำอะไรบ้าง อืมม์ ก็ไม่ทำงานไง มีอยูช่ ว่ งหนึง่ นะทีห่ ายไปเลย ประมาณ 2 ปีทแ่ี ล้ว ตอนนั้นทำงานน้อยลง แล้วก็หาเวลาไปเรียนที่ญี่ปุ่น เพราะรู้สึกว่าช่วงนั้น เหมือนเรามีปัญหากับชีวิตตัวเองด้วย แล้วเราก็ไม่อยากฝืน คือจริงๆ เราอาจ จะชอบงานที่เราทำ แต่เราอาจจะไม่มีความสุขในเรื่องอื่นอยู่ ถ้าเราไปทำงาน ก็เหมือนฝืน ก็เลยไม่ไปทำงานดีกว่า อยู่เงียบๆ หันไปทำอย่างอื่น บางทีก็อยู่ คนเดียวบ้าง อยู่กับเพื่อนบ้าง หรือไปทำอะไรที่เรามีความสุขโดยที่เราไม่ต้อง ฝืน บางทีอยู่กับเพื่อนก็ดีเหมือนกันเพราะเราไม่ต้องยิ้มตลอดเวลาก็ได้ เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไหมว่า เป้าหมายสูงสุดเราต้องทำอะไร เป็นอะไร ง่ายๆ เลยนะคะ be happy และมีเวลา (หัวเราะ) เพราะพอลล่าเชื่อ ว่าการที่เรามีเวลาเยอะ เราจะมีอิสระกับชีวิตมาก เพราะ money doesn’t buy your happiness but it can buy your time เพราะการที่เราทำงาน เรามีเงิน เรา ก็สามารถใช้เงินจ้างแม่บ้าน จ้างคนขับรถ จ้างแมสเซนเจอร์ เพื่อลดเวลาที่ เราต้องทำอะไรเอง แล้วเราจะได้มเี วลาให้ตวั เองมากขึน้ เพราะสำหรับพอลล่า แล้ว เวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก พอลล่าเป็นคนที่ไม่ชอบการเสียเวลากับ หลายๆ เรือ่ ง เช่น เสียเวลากับการไปกินอาหารไม่อร่อย มันรูส้ กึ ว่า เสียเวลาน่ะ เรามีชีวิตครั้งเดียว เราก็อยากจะเลือกกินอาหารทุกมื้อให้อร่อยหมดเลย อ้าว แล้วไม่คิดว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการเรียนรู้ ใหม่ๆ เหรอ คนเราก็ just learning น่ะ ถึงแม้บางครั้งเราจะตัดสินใจผิดไปบ้าง หรืออาจจะต้องเสีย เวลาทำอะไรที่เราไม่ชอบ มันเป็นเรื่องเสียเวลาน่ะ คือโอเค ถ้าเกิดขึ้นครั้งแรก พอลล่ายอมรับ ว่าเป็นการเรียนรู้นะ แต่ถ้าต้องทำอย่างนั้นทุกวันมันก็เสียเวลา เช่น ถ้าเราขับ รถไปที่หนึ่งทุกวัน แล้วรู้ว่ารถติด แต่ก็ต้องมานั่งเสียเวลาอยู่ในรถหลาย ชั่วโมงแบบนั้นก็ไม่ใช่นะ ถ้าเราจะต้องไปจริงๆ ก็ต้องหาอะไรทำในรถให้ได้ เช่นส่งอีเมล์ ดูทีวี หรืออะไรก็ว่าไป ไม่ใช่ว่านั่งอยู่อย่างนั้นแล้วบ่นเรื่องรถติด

แล้วฟังด้วยเหรอ? โอ้...จริงๆ แล้วพอลล่าเป็นคนเชือ่ ฟังผูใ้ หญ่นะ เห็นอย่างนีเ้ ถอะ มันฝังใจ มาตั้งแต่เด็กแล้ว เวลาผู้ใหญ่พูดอะไร เตือนอะไรแล้วเราจะเชื่อหมด พอลล่า จะเคารพคนทีอ่ าวุโสกว่า แล้วช่วงตอนทีอ่ ายุ 20 พอลล่าคบกับเก้า (อดีตแฟน) แล้วเก้าเขาก็อายุเยอะกว่า เขาก็จะสอนเราได้ เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา ซึ่งเราก็จะ respect เขา มันก็เหมือนมีคนซัพพอร์ตอยู่รอบข้างเรานั่นแหละ พูดถึงคนนั้นของคุณ รู้สึกว่าเปิดเผยเหมือนกันนะ พอลล่าบอกเลยว่าจะไม่ปิด เมื่อเราไม่ปิด นักข่าวก็เหมือนไม่รู้จะ จับผิดอะไร เพราะเราไม่ได้โกหก คบก็บอกว่าคบ ถามอะไรมา ถ้าเราตอบได้ เราก็ตอบ บางคนที่โกหกไป พอนักข่าวจับได้ ภาพมันก็ไม่ดีน่ะ คนที่โกหก ตลอดเวลานีน่ า่ สงสารมากนะ ชีวติ เหนือ่ ยมาก เพราะต้องมานัง่ จำในสิง่ ทีต่ วั เอง โกหกไว้ ต้องมาคิดเรื่องตลอด วันๆ ก็หัวปั่นว่า เอ๊...เราไปบอกคนนีว้ า่ อะไร ไปบอกคนนัน้ ว่าอะไร ไม่รสู้ ิ เราไม่เอา ไม่เล่นด้วย แล้วจริงๆ ถ้าจะคบใครเป็นแฟน คุณสมบัติที่พิจารณาก่อนเลยคืออะไร อืมม์...(นิ่งนาน) ต้องคุยกันน่ะ ต้องคุยกันรู้เรื่อง เพราะคนเราคบกัน การคุยกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คิดดูสิ ถ้าไม่มองหน้าตา ไม่มีเงิน ไม่มีอะไร ทุกอย่างเลย เหลือแค่คำพูดทีจ่ ะคุยกันอย่างเดียว นัน่ แหละคือสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ เพราะอยู่ด้วยแล้วจะทำให้เรามีความสุขได้ คิดง่ายๆ ว่าถ้าเราติดอยู่บนเกาะ ด้วยกันสองคน สถานการณ์แบบนัน้ เราไม่ตอ้ งการคนไปช็อปปิง้ ด้วยนะ เราต้องการ คนที่จะทำให้เรามีความสุขได้ต่างหาก จะว่าไป ชีวติ คูห่ รือแต่งงานมันก็เหมือนติดเกาะอยูก่ บั คนคนเดียวเหมือนกันเนอะ ว่าไหม (หัวเราะ) ถูกต้อง มันต้องอยู่กันสองคนไง ถ้าสื่อสารกันไม่ได้ ก็ไปกัน ไม่ได้นะ เวลามีแฟน แล้วมีปัญหาทะเลาะกันทำอย่างไร ก็คุยอีกนั่นแหละ ต้องคุย ต้องเคลียร์กัน แต่พอลล่าเป็นคนขี้งอนไง ของอนก่อนแล้วค่อยเคลียร์ พอลล่ารักเดียวใจเดียวไหม เพราะสมัยนี้เขาไม่ซีเรียสกันแล้ว บางคนมีกิ๊ก เต็มไปหมด หรือคบคนนี้ ไม่ดีก็ไม่เสียเวลา หาแฟนใหม่เลย คือคนเราเลิกกับใครมันก็มีเหตุผลที่จะมีคนดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนั้นแหละ จริงๆ นะ เพราะรอบตัวเรา มันสามารถมีคนที่ดีกว่าได้เรื่อยๆ อยู่แล้ว แต่ว่า


ถ้าเราพอใจกับคนที่เรามีแล้ว หรืออยู่กับเขาแล้วคุณมีความสุข แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมองหาคนอื่น เช่น คุณมีแฟนที่ดีทุกอย่างเลย ดีหมด ยกเว้นไม่มีเงิน โอเค...ถ้าจะหาคนที่มีเงินมากกว่า มันก็ ต้องมีอยูแ่ ล้ว แต่วา่ คุณมีความสุขกับคนเดิมอยูไ่ หมล่ะ? ถ้ามีกโ็ อเค แล้วนี่ ตอนที่คบกับแฟนคนเดิม มีคนเข้ามาไหม? ไม่ค่อยมีนะ น้อยมาก เพราะเราไม่ค่อยไปไหนมั้ง ไม่ได้ ไปที่ที่จะมีคนมาเจอเราได้ อีกอย่างเราก็พอใจกับคนที่เราคบอยู่ ด้วย แต่ตอนนี้เราก็เลิกไปแล้ว แต่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ คุยกันได้ เจอกันได้ เลิกมาจะสองปีแล้วล่ะ บางคนทำงานเพือ่ หาเงิน เห็นตัวเลขในบัญชีแล้วมีความสุข พอลล่า เป็นอย่างนั้นไหม เห็นตัวเลขเยอะๆ ก็ดีนะ แต่พอเห็นแล้วอยากเอามาใช้ มากกว่า (หัวเราะ) แต่ไม่หรอก...จริงๆ พอลล่าไม่ได้ต้องการเห็น ตัวเลขเยอะๆ แต่ความสุขของพอลล่าคือได้ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ อยากซื้ออะไรก็ซื้อ อยากกินอะไรก็กิน นั่นคือความสุขแล้ว ไม่ ต้องการเห็นแต่ตัวเลขอย่างเดียว แต่เราอยากมีอิสระที่จะทำอะไร ก็ได้ด้วย คือการใช้เงินมันก็เป็นอิสระอย่างหนึ่ง บางทีมันอาจจะดู เหมือนสปอยล์ไปหน่อย แต่เมื่อเราตามใจตัวเองแบบนั้นแล้ว เรา ก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้องนำเงินไปลงทุนให้มันงอกเงยด้วย ไม่ใช่ใช้เงินอย่างเดียว เพราะถ้าสปอยล์ตัวเองอย่างเดียว หาเงิน มาได้เท่าไหร่ก็หมด แล้วแบบนี้คุณเคยลำบากไหมนี่ มีอยู่เรื่อยๆ คือตั้งแต่เด็กๆ มาแล้วพอลล่าก็ไม่ได้โตมา แบบสบายนะ แล้วลำบากของพอลล่าคืออะไร ที่แย่ที่สุดเลยคือตอนที่พ่อแม่เลิกกัน แล้วมันแย่ถึงขนาด ว่ารัฐบาลที่ออสเตรเลีย ต้องให้คูปองเพื่อเอาไปกินข้าวน่ะ ตอน นั้นเราก็เด็ก เราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมาก ได้คูปองมาก็เอาไปซื้อ ของ ซื้อข้าว แต่สำหรับคนที่ต้องรับคูปองจากรัฐบาลนี่เขาจะคิด กันนะว่า มันน่าอายมาก นี่คือในมุมของผู้ใหญ่ เพราะมันเหมือน เขาไม่สามารถเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัวได้ นั่นคือตอนที่พอลล่า เด็กๆ นะ แล้วพอโตมา บางทีเราก็มีวันที่ไม่มีงาน ไม่มีเงินเหมือน กัน จะใช้เงินทีก็ต้องระวัง กินข้าวมื้อละ 20 บาททุกวันก็มี แต่ พอลล่าเป็นคนที่รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ ถ้าเราใช้เงินมากเกินไป จน หมุนเงินไม่ทัน ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำไป ก็ต้องอดทน แล้ว เพราะอดทนนี่แหละ เลยผ่านช่วงยากๆ มาได้ เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่ง ไปทำงานฮ่องกง มีเงินไปแค่หมืน่ เดียว ก็ประมาณ 2,000 เหรียญฯ แล้วต้องอยู่ 2 เดือนน่ะ วันหนึ่งกินมื้อหนึ่งก็ 40 เหรียญฯ แล้ว แต่ ไม่รู้คิดอะไร เลยเอาเงินไปแค่นั้น จำได้ว่า วันๆ หนึ่งพอลล่าต้อง จำกัดตัวเองให้ใช้แค่ไม่เกิน 100 เหรียญฯ ซึ่งมันน้อยมาก แล้ว ทำได้ยากมาก จำได้ว่าไม่ว่าจะเดินทางไปไหน ก็จะเดินตลอด (หัวเราะ) ไม่ขึ้นรถแท็กซี่เลย แล้วกินน้อยมาก วันๆ ก็ซื้อแต่ผลไม้ แล้วก็กลับมากินบะหมี่สำเร็จรูปตอนเย็นที่บ้านทุกวัน กินจนผม ร่วงน่ะ เห็นผลเลย (หัวเราะ) ประหยัดสุดๆ ชอบท่องเที่ยวไหม ชอบมาก แต่ไม่ชอบเที่ยวคนเดียวนะ ไม่ชอบอยู่คนเดียว ไม่กล้าทำอะไรคนเดียว เพิ่งจะมีทำอะไรคนเดียว เมื่อเร็วๆ นี้ ตอนพอลล่าไปญี่ปุ่น แล้วต้องไปนั่งกินข้าวคนเดียว เพราะนัดกับ เพื่อนคลาดเคลื่อน แล้วพอดีหิว เลยไปนั่งกินข้าวคนเดียว นั่น แหละเป็นครั้งแรกที่นั่งกินข้าวคนเดียว นั่งอ่านหนังสือคนเดียว เพราะชีวิตพอลล่าเป็นลูกคนเดียวไง อยู่คนเดียวมานานแล้ว เราก็ ไม่ชอบอยู่คนเดียว ดูขดั แย้งนะ เพราะส่วนใหญ่คนทีโ่ ตต่างประเทศน่าจะชอบความเป็นอิสระ ชอบ แต่ไม่ชอบอยู่คนเดียวไง ชอบให้มีคนอยู่ด้วย แต่ไม่ ต้องเยอะนะ แค่มีเพื่อนอีกคนเดียวก็พอ เวลาไปเที่ยวกับเพื่อน บางทีก็ไปกันสองคน เพื่อนผู้หญิงด้วย พอลล่าชอบเที่ยวมาก ชอบไปประเทศที ่ ม ี ค ั ล เจอร์ ช ั ด เจน อย่ า งญี ่ ป ุ ่ น อี ย ิ ป ต์ หรื อ ประเทศทางยุโรป รู้สึกว่าเขามีคัลเจอร์ชัดเจน ไม่นานมานี้ก็ไป อียิปต์ ไปกับเพื่อนสองคน ไม่ได้ไปกับทัวร์ ไม่ชอบทัวร์ เราชอบที่ จะไปกับเพื่อนแล้วซื้อไกด์บุ๊กดูดีกว่า ชอบหาที่เที่ยวเอง โดย เฉพาะที่ที่คนในท้องถิ่นเขาไปเที่ยว ไปกินกันจริงๆ เพราะพอลล่า ไม่ชอบไปที่ที่นักท่องเที่ยวเขาเที่ยวกัน แบบไปไหนกันทีทั้งคันรถ แบบนั้นไม่เอา เหมือนลูกเป็ด ต้องแวะเที่ยวตามกันหมด แล้ว เวลาไปเที่ยวก็จะทำอะไรอย่างทีอ่ ยากทำ ตืน่ มาอยากไปไหนก็ไป ดู ไกด์บกุ๊ นิดหน่อยว่าควรไปกินอะไรที่ไหนก็พอ คิดไว้ ไหมว่าปีหนึ่งต้องไปเที่ยวอย่างน้อยกี่ครั้ง ไม่นะ แต่ปีที่แล้ว ปี 2008 เราแค่บอกตัวเองไว้ว่า 2008 is the year that everything happens เราเลยเลือกที่จะไปเที่ยวในที่ ใหม่ๆ แปลกๆ เช่น แซมเบีย กัมพูชา แล้วก็อียิปต์ เราไปเพราะ เห็นว่าเป็นที่แปลกๆ ใหม่ๆ พอมีคนชวน เราก็ไปเลย เพราะอยาก

หาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ตัวเองด้วย เป็นปณิธานของปีที่ผ่านมา เพราะเดี๋ยวตอนแก่เราไปไม่ได้ ต้องหาประสบการณ์ใหม่ๆ ตั้งแต่ ตอนนี้ พอลล่าว่าการไปเที่ยวทำให้เราเรียนรู้อะไรได้เยอะแยะ เหมือนเราได้เรียนรู้จากโลกน่ะ จริงๆ เที่ยวแบบแบ็กแพ็ก แบบ โลนลี่แพลนเน็ต ก็ทำได้นะ แต่เราเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้น เพราะ รู้สึกว่า ทำงานหนักมามากๆ ทุกวัน พอว่างสัก 7 วัน เราก็อยาก จะเที่ยวสบายๆ ไม่อยากไปเหนื่อยต่อ แต่ถ้าจะต้องเที่ยวแบบ ผจญภัยก็ทำได้เหมือนกัน ทำได้หมด ไปแคมป์ปง้ิ ก็ได้ แบ็กแพ็กก็ได้ แต่จะทำหรือเปล่าก็อีกเรื่อง นี่ถ้าไม่เป็นดารา พอลล่าจะทำอะไร ถ้าไม่ได้เป็นดารา คงเป็นแอร์ฯ (หัวเราะ) เพราะชอบเดินทาง ท่องเทีย่ วมาก พลังงานเยอะมากในการไปเทีย่ วทีแ่ ปลกๆ ใหม่ๆ คิดว่าชีวิตคือการผจญภัยไหม ใช่เลย พอลล่าเองก็เป็นคนแบบนั้น พอลล่าถึงได้ไปแข่ง ในรายการ amazing race ไง คนอื่นถามว่าไปแข่งแบบนั้นได้เหรอ จริงๆ เขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนแบบนั้นมาตลอด แล้วรายการนั้น เราก็ ส มั ค รเข้ า ไปแข่ ง เองด้ ว ย เพราะชอบมาก อยากเล่ น มาก เพราะดูแล้วรู้สึกว่า I can do that พอเข้าไปแข่งจริงๆ ได้ฝ่าด่าน ยากๆ ในรายการ มันก็ทำให้เราได้รู้ว่า จริงๆ แล้วคนเราสามารถ ทำอะไรได้เยอะมาก ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆ เพราะสิ่งที่จะหยุดเราไม่ ให้เราทำสิ่งต่างๆ ได้มีเพียงอย่างเดียวเลยคือ fear ความกลัว เพราะการที่เรากลัวอะไรสักอย่าง มันทำให้เราไม่สามารถทำอะไร ต่อมิอะไรได้อีกเยอะมาก แน่นอน ความกลัวบางอย่างเราผ่านมัน ไปไม่ได้ you can’t get over it แต่บางเรื่องเราก็ผ่านได้ เช่น ตอนที่ พอลล่าไปเล่นเกมส์ ด่านแรกและวันแรกที่เจอเลยก็คือ เรื่องความ สูง เขามีให้เลือกว่าจะขึ้นบันไดประมาณ 60 ชั้น ปีนขึ้นปีนลงใน เวลา 45 นาที หรื อ ว่ า จะลอยข้ า มระหว่ า งตึ ก สองตึ ก ซึ ่ ง อยู ่

ประมาณชั้น 60 แล้วเราเป็นคนกลัวความสูงมาก เราคิดเลยว่า เราทำไม่ได้แน่นอน เพื่อนๆ ในทีมก็ไม่อยากกดดัน แต่พอเรามานั่ง คิดดู ก็คิดได้ว่า ความกลัวจะทำให้เราหยุดอยู่แค่นี้ และมันอาจจะ ทำให้เราไปต่อไม่ได้ ถ้าเลือกขึ้นบันได มันอาจจะช้าเกินไป แล้ว ไม่ทัน ทำให้เราต้องตกรอบไป แต่ถ้าเราก้าวข้ามความกลัวไป และเลือกอีกทางหนึ่ง มันก็เล่นต่อได้ ตอนนั้นคิดเยอะมาก แต่ มั่นใจอย่างหนึ่งว่ามันจะต้องปลอดภัย เราไม่ตายหรอก แล้วพอถึง ตอนที่เราข้ามจริงๆ เราไม่มองพื้นเลย พอข้ามไปได้ ไม่หันกลับมา มองข้างหลังเลย (หัวเราะ) พูดจริงๆ พอลล่าก็ไม่ได้อยากทำอีกนะ แต่ตอนที่ทำ แค่รู้สึกว่า เออ...เราทำได้ แต่สุดท้ายก็ไม่ชนะ ไปได้ แค่ 11 ตอนจาก 13 ตอน ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ เพราะเรา ทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว เกมส์นี้มันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียว แต่อยู่ที่คนอื่นด้วย รายการนี้มันต้องอยู่ด้วยกัน 24 ชั่วโมง มันมี emotional มันท้าทายเรื่องความกดดัน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม ทีม มันไม่ได้แค่แข่งกับความกลัวของตัวเองอย่างเดียว แต่มันฝึก ว่าเราจัดการกับปัญหาอย่างไรด้วย ลองพูดถึงสิ่งที่ใครก็ได้สอน แล้วยังจำจนถึงวันนี้ หรือการสังเกต คนอื่นแล้วได้บทเรียนอะไรบ้าง จริงๆ พอลล่าว่าคนเราก็มีบทเรียนตลอดนะ I think life is the lesson itself และ everyday you can learn in your lesson คนเรา ไม่มีบทเรียนเดียวที่ใช้ได้ตลอดชีวิตหรอก เพราะชีวิตมันเปลี่ยนทุก วัน และทุกวันก็คือบทเรียนใหม่ๆ แต่พอลล่าก็มีมอตโต้ ที่เอาไว้คุม ตัวเองเหมือนกัน เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มอตโต้นี้มันก็เหมือน มาเป็นวงเล็บที่จะคุมตัวเราได้ แต่บทเรียนมันเปลี่ยนได้ทุกวัน และมอตโต้ที่พอลล่าใช้อยู่ตลอดก็คือ จงปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนที่ คุณอยากให้คนอื่นทำกับคุณ มันก็เหมือนกฎแห่งกรรมน่ะ เราทำ อะไรกับใครไว้ คนอื่นก็ทำกับเราอย่างนั้น ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่น


ทำแบบไหน ก็อย่าไปทำแบบนั้นกับเขา และอีกมอตโต้หนึ่งคือ หา แง่ดีในทุกอย่างให้ได้ you can get something from everything and you just find a good point ถ้ามัวแต่คิดว่า โอ๊ย ไม่อยากทำนั่นทำนี่ เลย เบื่อ ไม่มีความสุข แต่ลองดูสิ หาเรื่องแง่ดีของมันให้ได้ แล้ว มันก็จะจบไป ขนาดเวลาพอลล่าอ่านหนังสือบางเล่มทีห่ ว่ ยๆ พอลล่าก็ จะอ่านไปจนจบ จะไม่เลิกอ่านกลางคัน พออ่านจบ ก็รู้แหละว่า มันห่วย แต่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่า how ห่วย was? คือรู้ว่า ห่วยมันเป็นยังไง (หัวเราะ) ก็นี่ไง...เอาสิ ให้โจทย์อะไรมา พอลล่า หาแง่ดีมันได้ทั้งนั้น ลองถามมาสิ พอลล่าหาให้ได้ (ยิ้ม) จริงเหรอ ถ้าอย่างนั้น ลองดู เช่น สมมติต้องติดลิฟต์นานๆ โห...ติดคนเดียวหรือว่าติดกับใคร (หัวเราะ)

ถ้าเราขึ้นไปน่ะ (หัวเราะ) ดูพอลล่ามีความคิดที่โตกว่าวัยนะ อาจจะเป็นเพราะพอลล่าชอบอ่านหนังสือมั้ง พอลล่าได้ อะไรหลายอย่างมาจากหนังสือ จริงๆ พอลล่าเรียนจบแค่เกรด 12 หรือ ม.6 ยังไม่ได้เรียนต่อปริญญาตรีเลย เพราะตอนแรกเรียนจบ ก็ขอแม่ว่าจะมาทำงานที่เมืองไทยแค่ 6 เดือน แต่ปรากฏว่า 7 ปี ผ่านไป hi mom I still here (หัวเราะ) คือจริงๆ ไม่ได้จะทิ้งการเรียน นะ แต่พอดีมีโอกาสในการทำงานที่ดีก็เลยทำงาน จริงๆ ก็อยาก เรียนต่อเหมือนกัน แต่คงไม่ได้เรียนเพื่อปริญญา คงจะเรียนเสริม อะไรสักอย่างที่ตัวเองต้องการจริงๆ มากกว่า เช่น ชอบทำอาหารก็ จะเรียนทำอาหาร หรือ พอลล่าชอบเรียนภาษาก็จะเรียนภาษา

จริงๆ พอลล่าว่าคนเราก็มบี ทเรียนตลอดนะ I think life is the lesson itself และ everyday you can learn in your lesson คนเราไม่มบี ทเรียนเดียวทีใ่ ช้ได้ตลอดชีวติ หรอก เพราะชีวติ มันเปลีย่ นทุกวัน และทุกวันก็คอื บทเรียนใหม่ๆ คนเดียวสิ ติดอยู่ 5 นาที ติดต่อใครไม่ได้ ไม่รวู้ า่ อะไรจะเกิดขึน้ ด้วย คนเดียวเลยเหรอ มีอะไรให้ทำไหม ไม่มเี หรอ นัง่ อยูใ่ นลิฟต์ คนเดียวเลยเหรอ โอเค...พอลล่าคิดว่า ณ ตอนนัน้ แง่ดกี ค็ งเป็นการ สอนให้เราได้อยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุด เพราะวันๆ เราเจอคนอื่น มาเยอะ ไม่เคยได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเลย ตอนนั้นแหละที่เรา จะได้อยู่กับตัวเองเสียที แล้ว 5 นาทีนั้น เราจะมีเวลาคิดอะไรกับ ตัวเองเยอะมาก ต่อไป สมมติว่า ต้องตกเครื่องบิน พลาดไฟลท์นั้นไป ก็โอเค...กลับไปนอนต่อไง เพราะเราง่วงอยู่แล้วจะได้มี เวลานอน อีกอย่าง พอลล่าเชื่อว่า everything just happen for a reason น่ะ ทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างทั้งนั้น ถ้าตกเครื่องก็ดีแล้ว เพราะเครื่องมันอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

อย่างเดียว intensive ไปเลย คือพอลล่ามีหลักว่า อยากเรียนอะไร ก็มุ่งไปทางนั้น you do intensive what you need and you know exactly what you want to do ไม่ใช่ว่าเรียนจบปริญญาไม่ดีนะ แต่ บางทีมันกว้างเกินไป เราไม่ได้อยากไปเรียนกว้างไกลขนาดนั้น อยากเรียนในสิ่งที่อยากเรียนจริงๆ เท่านั้น พอลล่าเคยไปลงเรียน ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี เพราะดูแล้วคิดว่า ได้เรียน ธุรกิจด้วย ได้เรียนภาษาจีนด้วย พอลล่าก็ชอบไง แต่พอเรียนๆ ไป เอ๊...เมื่อไหร่จะได้เรียนภาษาจีนเสียที พอไปถามฝ่ายทะเบียนเขา บอก เรียนปี 3 ค่ะ oh my god เราเลยได้เรียนรู้ว่า ชอบอะไรก็ไป เรียนอย่างนั้นเลยดีกว่า หลังจากนั้นเราก็ไปเรียนเฉพาะภาษา อย่างเดียวเลย คือเข้าใจแหละว่า การเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้อง เรียนหลายๆ อย่าง เพราะว่าเขาอาจจะอยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทุก

อย่าง ลองทำหลายๆ แบบ จะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไร แต่บังเอิญ เรารู้ตัวว่าเราชอบอะไร การเป็ น ดาราทำให้ พ อลล่ า ติ ด กั บ ชี วิ ต แบบพิ เ ศษไหม แบบ Privilege กว่าคนอื่น แน่นอนว่ามีคนทรีตพอลล่าอย่างดีอยู่แล้ว แต่พอลล่าไม่ ค่อยชอบแบบนัน้ คือพูดง่ายๆ ว่าพอลล่ารูว้ า่ ตัวเองอาจจะมีพริวเิ ลจ และถ้าต้องการจะใช้บา้ ง ก็สามารถทำได้ แต่ไม่ชอบใช้ เช่น สมมติ จะไปจอดรถในห้าง ซึ่งหาที่จอดรถยากมาก เพื่อนๆ ก็จะบอกว่า เปิดหน้าต่างรถเดี๋ยวนี้เลย ถ้ายามเขาเห็นว่าเธอเป็นใคร เดี๋ยวเขา ก็ให้จอดเองแหละ แต่พอลล่าไม่ชอบ I don’t wanna do that เรา ไม่ทำ แต่ส่วนมากเพื่อนจะดันหัวเราออกไปเลย (หัวเราะ) โอเค ถ้า หาทีจ่ อดรถไม่ได้จริงๆ แล้วจำเป็นต้องทำก็อาจจะทำ ถ้ากรณีทไ่ี ม่ได้ ลำบากใครมากมาย แต่ปกติจะไม่ทำแน่ๆ ทำไมล่ะ ถ้าได้สิทธิพิเศษมันก็ดีไม่ใช่เหรอ การทีเ่ ราได้อะไรอย่างทีอ่ ยากได้มนั ก็ดี ไม่มปี ญ ั หาอะไรหรอก ถ้าหากมันไม่ได้ไปทำร้ายใคร หรือไปทำให้ใครลำบาก เดือดร้อน แต่ ถ้าลำบากคนอืน่ เราขอทำด้วยตัวเองดีกว่า เช่น ถ้าคนอืน่ เข้าแถวกัน อยูด่ ๆี แล้วเราแซงคิวเข้าไป แบบนัน้ พอลล่าไม่เอา เพราะรูส้ กึ แย่ แต่ เคยทำโดยไม่ตง้ั ใจ เพราะตอนนัน้ ไปเข้าแถวรอทีส่ นามบินนานมาก แล้วเจ้าหน้าทีเ่ ขาเห็นพอลล่ายืนอยู่ เขาพาเราแซงไปเลย ซึง่ แบบนัน้ เราไม่ชอบ มันทำให้คนอืน่ เดือดร้อน เพราะคนอืน่ เขาอาจจะตกไฟลท์ อยูก่ ไ็ ด้ ดาราคนอืน่ อาจจะไม่รสู้ กึ แต่เรารูส้ กึ เพราะพอลล่าเคยนะ นัง่ รถมากับเพือ่ นอีกคน แล้วเขาก็เป็นดารานีแ่ หละ เรากำลังจะขับรถ ออกจากงานแล้วยามเขาจะให้แลกบัตร แล้วเราลืมบัตร เพือ่ นคนนี้ โวยออกมาว่า นีด่ ารานะ ดูหน้าไม่ออกหรือไง แบบนัน้ พอลล่ารูส้ กึ แย่นะ เขาไม่อายแต่เราอาย คิดในใจเลยว่า oh my god นีไ่ ง life lesson ของเรา I never been like that เพราะที่ยามเขาขอแลกบัตร มันก็หน้าที่ ของเขานี่ เขาก็ทำงานไป เขาก็ไม่ได้พูดไม่ดีกับเรานี่นา ทำไมเรา ต้องทำแบบนั้นใส่เขาด้วยล่ะ แล้วพูดตรงๆ ว่าตอนนั้นพอลล่าก็ อาจจะดังกว่าเพื่อนคนนั้นของพอลล่าด้วย ถ้าอยากจะมีพริวิเลจ ก็ทำได้ แต่พอลล่าไม่คิดจะทำแบบนั้น ไม่รู้สิ มันรู้สึกแย่

A brighter future Join us at the Education UK exhibition 2009

นิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2009 กรุงเทพ: เสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.00-18.00 น. ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ (BTS สยามหรือชิดลม) พบผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษาชัน้ นำจากสหราชอาณาจักรกว่า 70 สถาบัน และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น สัมมนาการเตรียมตัวสอบ IELTS และทดลองสอบ IELTS ฟรี พร้อมรับข้อมูลทุนการศึกษามากมาย พิเศษ ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน* และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บริติช เคานซิล โทร 02 657 5678 อีเมล์ educationuk@britishcouncil.or.th ไม่เสียค่าใช้จา่ ย สามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าที่ www.britishcouncil.or.th Sponsored by

*ไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกันวินาศภัยและภาษีสนามบิน และเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น


14

“Don’t miss these things this week! ”

MAGAZINE

Elle Decoration

GADGET

Polaroid PoGo

ค่ายดังอย่าง Polaroid ออกกล้องดิจิตอลที่ถ่ายรูปแล้วพิมพ์ภาพได้ทันที ในชื่อ Polaroid PoGo ตัวกล้องมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด 3 ล้านพิกเซล สามารถซูมได้ 4 เท่า มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง 16 MB และเพิ่มด้วย SD cards กล้องรุ่นนี้ใช้ เทคโนโลยี ZINK ในการพิมพ์ภาพเหมือนพรินเตอร์ PoGo ที่ออกมาก่อนหน้านี้ โดยสามารถใส่กระดาษได้ 10 แผ่น (ราคา กระดาษ 10 แพ็ก ราคา 5 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 150 บาท) แถมก่อนที่จะพิมพ์ภาพออกมา ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไข ตกแต่งภาพต่างๆ ได้อีกต่างหาก ใครอยากได้กล้องดิจิตอลเก๋ๆ ที่พิมพ์ภาพได้ทันตาทันใจแบบนี้ก็เตรียมเป็นเจ้าของได้เลย ด้วยราคาเปิดตัวแบบย่อมเยาแค่ 199 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยก็เจ็ดพันเศษ

MUSIC

BOOK

การฝึกจิตและบ่มเพาะ ความเมตตา:

ซื้อ แอลเดคคอร์ เล่มใหม่มาแล้วเรารู้สึกแปลกๆ นิดนึง พลิกดูไปมา อ้อ! เปลี่ยนเลย์เอาต์ดีไซน์นี่เอง และผลลัพธ์ที่ออกมาต้องขอชมว่าเป็นไปในเชิง บวก เราเชื่ออยู่เสมอว่าเลย์เอาต์หนังสือบ้านไม่มีอะไรดีไปกว่าให้ผู้อ่านได้ดูรูป อิ่มๆ เต็มๆ เข้าสูตร 3 บี คือ Big, Bold and Beautiful ซึ่ง Elle Decoration ยูเค เอดิชั่นเก่งเรื่องนี้มาก บ้านไหนเด่นที่สุดในเล่มนี้นี่เลือกไม่ถูกเลย เพราะสวย ขาดบาดตาทุกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์บนตึกอาร์ตเดโคริมอ่าวซิดนีย์ ของ ลินดา เกรกอเรีย นักออกแบบผังเมือง อพาร์ตเมนต์สีพาสเทลหวานจ๋อย ของดีไซเนอร์และนักสะสมที่ชื่อ คริสซี่ เจฟเฟอรีย์ อพาร์ตเมนต์เปรี้ยวเก๋ใน ลอนดอนของแฟชั่นสไตลิสต์ ปิปป้า โฮลต์ (ใครกรี๊ดโบฮีเมียนต้องชอบบ้านนี้) และบ้านของแลนด์ลอร์ดแห่งเครือโนเบิล ธงชัย บุศราพันธ์ กับครอบครัว ที่ให้ บรรยากาศแสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยรสนิยม เอาเป็นว่าแอลเดคคอร์เล่มนี้ เป็นเล่มที่ถูกใจเรามากที่สุดในรอบหลายเล่มที่ผ่านมา

Our Bright Future: Tracy Chapman

“Fast Car, Talkin’ bout a Revolution และ Baby Can I Hold You คือ 3 เพลงในปี 1988 ทีท่ ำให้ผมหลงรัก เทรซี่ แชปแมน (จะบอกว่าเธอทำให้ผมรูจ้ กั ‘บลูส’์ ดีขน้ึ ก็ได้ครับ) อัลบัม้ Tracy Chapman เป็นอัลบัม้ ทีผ่ มเปิดฟังซ้ำบ่อยทีส่ ดุ ในชีวติ ล่าสุดเทรซี่ กลับมาพร้อมผลงานใหม่ 11 เพลงในอัลบัม้ นีเ้ ป็นดนตรีแนวถนัดของเธอ คือบลูส ์ ผสมแจ๊ส ผสมร็อกหน่อยๆ แล้วก็มกี อสเปลปนอยู่ เนือ้ หาของเพลงยังคงพาดเกีย่ วกับเรือ่ งชีวติ จิตใจ แล้วก็เรือ่ งราวทางสังคม การเมืองเหมือนเคย ซึง่ ตรงนีผ้ มว่าเธอแน่วแน่และเจ๋งมากที่ไม่ ไหลไปตามกระแส หากยืนหยัดยืนยันความเชือ่ และความชอบของตัวเองเสมอมา ซึง่ ผมว่าคนทีเ่ ป็น ‘ตัวจริง’ ควรจะเป็นอย่างนี ้ ถามตอนนี้ว่าชอบเพลงไหนที่สุดในอัลบั้มนี้ผมยังบอกไม่ได้ คงต้องขอฟังซ้ำอีกสักสองสามร้อยรอบครับ” เลือกให้โดย : วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสาร a day BULLETIN

เชอเกียม ตรุงปะ เขียน พจนา จันทรสันติ ถอดความ

หนั ง สื อ เล่ ม ใหม่ จ ากสำนั ก พิ ม พ์ มู ล นิ ธ ิ โ กมล คีมทอง ซึ่งแน่วแน่ ในการทำหนังสือเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของ ผู้คนมาช้านาน พจนา จันทรสันติ กวี นักคิด และนักเขียน จับคู่กับ เชอเกียม ตรุงปะ พระ ชาวทิเบต ผู้มีวัตรปฏิบัติอันน่าเลื่อมใส และมี ผลงานเขียนทางธรรมออกมามากมายในช่วง กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นการ จั บ คู ่ ท ี ่ น วลเนี ย นดี เ หลื อ เกิ น เนื ้ อ หาในเล่ ม กล่าวตามตรงต้องบอกว่า ค่อนข้างจะอ่านยากอยู่ สักนิด เพราะมันไม่ใช่หนังสือธรรมะสำเร็จรูป พร้อมรับประทานอย่างที่หลายสำนักพิมพ์ปั๊ม ออกมาเกลื่อนแผง แต่เป็นหลักการการฝึกจิต (ทิเบตเรียก โลจอง) ขั้นแอดวานซ์ โดยแบ่งเป็น ขั้นตอน 7 ฐานด้วยกัน ทั้งหมดก็เพื่อนำไปสู่ การจัดการกับความดิบเถื่อน และความหยาบ กระด้างในตัวเรา สุดท้ายก็เพื่อให้เกิดเมตตา เกิดความอ่อนโยนในทุ ก สถานการณ์ ใครที ่ กำลังสนใจวิปัสสนากรรมฐาน ขอแนะนำให้ ลองละเลียดอ่านหนังสือเล่มนี้

DRINKS

Wine & Me Bar

“รูจ้ กั ไวน์ในโลกเก่ากันไหมคะ หมายถึง ที่มาจากแหล่งผลิตไวน์ชั้นนำของโลกที่ถือ เป็นออริจอนัล ซึง่ ประเทศทีเ่ ป็นต้นตำรับของ ไวน์ที่ผ่านการหมักบ่มมาอย่างพถีพิถันนั้น มีเพียงประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน เท่านั้นค่ะ แต่ถ้าจะให้บินไปทั้ง 3 ประเทศ เพื่อชิมไวน์ต่างๆ ก็ดูจะมากไปอีก ดิฉันเลย ขอแนะนำ Wine & Me บาร์ที่รวมเอาไวน์ จากแหล่งผลิตชั้นนำทั้ง 3 ไว้ด้วยกัน Wine & Me อยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 51 - 53 ร้านออกแบบในสไตล์คลาสสิก ดูเรียบหรู ไวน์แต่ละชนิดมีสนนราคาที่ต่างกันออกไปตามแต่ปีที่หมัก บ่ม จุดเด่นอีกอย่างของทางร้านคือมีบริกรที่รู้ และเชี่ยวชาญเรื่องไวน์ เป็นอย่างดีคอยให้คำแนะนำ และร้านนี้เป็นร้านที่ให้บริการด้านไวน์ เป็นหลัก อาหารจึงมีแค่กับแกล้มเบาๆ อย่างพวกทาปาสเท่านั้นค่ะ” สอบถามรายละเอียดของร้านได้ท ่ี 0-2662-7605 หรือ www.wineandme bangkok.com เลือกให้โดย : ปิ่นอนงค์ วัชรปาณ นักเขียนอิสระ และบรรณาธิการพิเศษ

ACCESSORY

Timberland 4EYES Watch

4EYES นาฬิกาข้อมือรุ่น ล่าสุดของทิมเบอร์แลนด์ตัวนี้ เรียกได้ว่าเป็นนาฬิกา 4 in 1 เลยก็ ว ่ า ได้ เพราะรวม 4 ฟังก์ชั่นไว้ในหน้าปัดเดียวกัน ทัง้ เข็มทิศ ตัววัดอุณหภูม ิ นาฬิกา ปลุก และหน้าปัดบอกเวลาปกติ ตัวเรือนทำจากสเตนเลสสตีล ที ่ ไ ด้ ร ั บ แรงบั น ดาลใจจาก ภาพยนตร์ แ นวไซ-ไฟ ผสาน กลิ ่ น อายของสุ ด ยอดสถาปัตยกรรม Pompidou ในปารีส ทิ ม เบอร์ แ ลนด์ 4EYES ยั ง มี ความสามารถในการต้านทาน แรงดันน้ำได้ลึกถึง 50 เมตร มี สองสี ใ ห้ เ ลื อ ก สี ด ำราคา 13,900 บาท ส่ ว นสเตนเลส 13,500 บาท


RESORT

TV PROGRAM

“ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าทะเลที่ยังคงเสน่ห์ เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังของความเป็นเมืองเก่าที่ทำให้ ใครๆ ก็ต้องกลับไปเที่ยวที่นั่นเกิน 1 ครั้ง เห็นจะหนีไม่พ้นหัวหินค่ะ อะลีนตาที่ตวงไปพักอยู่ที่ปราณบุรี นี่เอง เป็นรีสอร์ตขนาดเล็กแต่หรู และอยู่สบายค่ะ บรรยากาศดีมาก ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว ตัวรีสอร์ต ถูกล้อมรอบไปด้วยสระน้ำสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สดใส เรียกว่าไม่ว่าจะพักอยู่มุมไหนของอะลีนตา คุณก็ สามารถเปิดประตูมาจ๊ะเอ๋กับท้องฟ้าและผืนน้ำได้เสมอ แถมยังมีบริการสปาให้เราสบายตัวอีก ยอดไป เลยค่ะ ถ้าอยากรูว้ า่ ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติจริงๆ เป็นยังไง ตวงแนะนำอะลีนตาค่ะ” ดูขอ้ มูล มากกว่านี้ที่ www.aleenta.com เลือกให้โดย : ภัสรี กังวานพงศ์ นางแบบ, นักแสดง

ในที่สุด a day ก็โดดมาทำทีวีจน ได้ และรายการแรกของพวกเขามีชื่อ ว่า ‘หนึง่ วันเดียวกัน’ (คงพอเดากันได้ ว่าชือ่ ‘หนึง่ วัน’ มาจากไหน) คอนเซปต์ ของรายการนี้อิงมาจากมอตโต้ของ นิตยสารอะเดย์ ทีใ่ ครเป็นแฟนประจำ คงรูว้ า่ เขาเน้นเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์ แล้ ว ก็ เ รื ่ อ งแรงบั น ดาลใจ โดยถ่ า ย ทอดผ่านคนที่มีความเก่ง มีความเจ๋ง มี ค วามสามารถที ่ แ ปลก แตกต่ า ง แล้วก็โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เรา ดูเทปแรกที่ทำเรื่องคนตาบอดไปเมื่อ อาทิ ต ย์ ก ่ อ นแล้ ว รู ้ ส ึ ก สนุ ก ดี ขณะ เดี ย วกั น ก็ ไ ด้ ส าระความคิ ด ไม่ เ บา พู ด ถึ ง โปรดั ก ชั ่ น เรื ่ อ งการถ่ า ยภาพ การตั ด ต่ อ ก็ ห วื อ หวา และเท่ ใ น ปริมาณที่พอเหมาะ และความที่ไม่ ติ ด กั บ ไวยากรณ์ ร ายการโทรทั ศ น์ เก่าๆ ก็ทำให้ชวนติดตามไม่เลว ส่วน สองพิธีกรคือ ซันนี่ กับ เปอร์ ยังไม่ ลงตัวเท่าไหร่ แต่อาจเป็นเพราะว่ายัง ใหม่ นานไปเคมีน่าจะเข้ากันได้มาก ขึ้น หนึ่งวันเดียวกันออนแอร์ทางทีวี ไทย ทุกวันอาทิตย์ 4 ทุ่มตรง

Aleenta Hua Hin

SPA

Leela SPA

แนะนำสปาทีม่ โี ปรแกรมการนวด หรือทรีตเมนต์แบบอินเตอร์มาก็ เยอะ คราวนีเ้ ราเลยเลือกสปาแบบต้นตำรับไทยมาให้คณ ุ ลองกันบ้าง กับ ‘ลีลา สปา’ ทีม่ สี าขาทีท่ องหล่อ ซอย 15 และถนนสาทร ซอยนราธิวาส 7 ทีม่ แี พ็กเกจการนวดแผนไทยทัง้ นวดเท้า นวดหลัง คอ ไหล่ นวดประคบ สมุนไพรไทย และทีเ่ ด็ดทีส่ ดุ คือ มีโปรแกรมนวดสมุนไพรเพือ่ ยกกระชับ ผิวให้เต่งตึงอีกด้วย กระซิบอีกนิดว่าลีลาสปาเป็นช็อปที่มีราคาเป็น มิตรต่อกระเป๋าสตางค์ของคุณไม่ใช่เล่น เพราะโปรแกรมทั้งหมดที่ เราร่ายยาวไปนั้นไม่มีสักโปรแกรมที่ราคาเกิน 2,500 บาท หาก ต้องการสอบถามโปรแกรมสปาเพิม่ เติมติดต่อได้ทโ่ี ทร. 0-2679-3511-2 (สาขาถนนสาทร) และ 0-2714-8500 (สาขาทองหล่อ ซอย 15)

SWEET

MU.I by Hua Seng Hong

MU.I (อ่านว่า มู - อิ) คือไลน์น้องใหม่ของ ฮั่วเซ่งฮง ที่ ทำให้เรากระจ่างว่าฮั่วเซ่งฮงไม่ได้มีดีแค่เป็นภัตตาคารจีนที่ ดังเรื่องหูฉลาม แต่เชฟของหวานของภัตตาคารเก่าแก่แห่งนี้ ยังมีฝีมือในการทำเบเกอรี่เข้าขั้นเทพ ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง เนื้อแน่นนุ่มเคี้ยวหนึบแสนอร่อย เค้กหลากรสที่หอมหวนยั่ว น้ำลายในทุกๆ เมนู (ขอแนะนำให้คุณลองฟรุตเค้ก ที่เนื้อ บัตเตอร์เค้กอร่อยชุ่มเนย และนุ่มมากๆ แม้จะเพิ่งเอาออก มาจากตู้เย็นก็ตาม) นอกจากนี้ยังมีพายไข่ คุกกี้ที่สดใหม่ จากเตาอบทุ ก วั น รอให้ ค ุ ณ ไปลองชิ ม ที ่ ฮั ่ ว เซ่ ง ฮง สาขา สุขุมวิท 101 หรือโทร.ไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2332-1277

GIVE

หนึ่งวันเดียวกัน

COSMETIC

Jo Malone: Red Roses Collection

ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม แบรนด์อังกฤษชื่อดัง โจ มาโลน ออกคอลเล็กชั่นใหม่สุด แสนโรแมนติก Red Roses ที่มีให้เลือกเป็นเจ้าของถึง 3 เซต Bath Oil Collection ภายใต้กล่องกำมะหยี่สีดำคลาสสิกของโจ มาโลน บรรจุบาธออยล์ 6 กลิ่นแสน ประทับใจไว้ในขวดแก้วเจียระไน ให้คณ ุ เลือกใช้กลิน่ ได้ตามแต่อารมณ์ (ราคากล่องละ 3,600 บาท) หลังจากเพลิดเพลินใจไปกับการอาบน้ำแล้ว ให้ Cologne Collection ที่ มีถึง 6 กลิ่นจากธรรมชาติเพิ่มความหอมให้เรือนร่างอีกหน่อยก็ไม่เลว (กล่องละ 4,300 บาท) หรือถ้าไม่อยากซื้อแยกเซตกันระหว่างบาธออยล์ และโคโลญจ์ Red Roses Collection ช่วยคุณได้ เพราะได้รวมทั้ง โคโลญจ์ บอดี้โลชั่น และบาธออยล์ ไว้ในเซตเดียวกัน เหมือนจะจงใจให้เราเลือกซื้อเป็นของขวัญวาเลนไทน์

ร่วมทำกิจกรรม และสมทบทุนมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

มูลนิธสิ ายธารแห่งความหวังก่อตัง้ ขึน้ ด้วยจุดประสงค์เพือ่ ต่อเติมความฝันของเด็กๆ ทีป่ ว่ ยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ให้มโี อกาสได้ใช้ชวี ติ ในช่วงสุดท้าย อย่างมีความสุข และทำความฝันทีอ่ ยูใ่ นใจของพวกเขาให้เป็นจริง ใครสนใจอยากเข้าร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธสิ ามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ท ่ ี www.wishingwellthai.org หรือสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ 045-2-95999-4 ชื่อบัญชี มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

• สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดยพนักงานแจก a day BULLETIN ทุกวันศุกร์ 17.00 -18.00 น.) • เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน • True Shop • True Coffee • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ • iberry • Kanom • Mister Donut NEW • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • กับข้าว’กับปลา • Yindee Cup NEW • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classic NEW • ไล-บรา-รี่ NEW • A Big Seat NEW • Stufe NEW • โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์ • อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco • อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo • British Counsil • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe • Apex Skin Care • Q Cut • Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ • California WOW Xperience • Karmakamet NEW • เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


CALENDAR

16

23 - 29 JANUARY 2009

MON

TUE

WED

THU

INFINITY DREAM

Recent Woodcuts

The Mall Chinese New Year 2009

Thailand Mobile Expo 2009

ß“ππ‘ ‡ ∑»»‘ ≈ ªá ‚ ™«å §√— È ß ∑’ Ë 8 °— ∫ §Õπ‡´ªµå §«“¡Ωíπ∑’ˉ¡à¡’«—π ‘Èπ ÿ¥ ™¡º≈ß“π®“°§«“¡§‘¥  √â “ ß √√§å ¢ Õßπ‘   ‘ µ §≥–»‘ ≈ ª°√√¡»“ µ√å  “¢“π‘‡∑»»‘≈ªá ∑—Èßß“π ‚¶…≥“ Àπ—ß —πÈ Animation Fashion œ≈œ «—ππ’È∂÷ß 28 ¡°√“§¡ ≥ ÀÕ»‘ ≈ ª«—≤π∏√√¡¿“§µ–«—πÕÕ° ¡À“«‘∑¬“≈—¬∫Ÿ√æ“

º≈ß“π¢Õß»‘ ≈ ªî π ™“«≠’ Ë ª ÿ É π ™◊ Ë Õ ¥— ß Akira Kurosaki °—∫ß“π‚™«å¿“æ æ‘ ¡ æå · °–‰¡â § √— È ß ·√°„π ‡¡◊Õ߉∑¬ ∑’ˇ¢“π”‡Õ“º≈ ß“π ÿ¥∑’Ë√—°´÷Ëß„™âª√– ∫°“√≥å‡æ“–∫à¡®π‰¥âº≈ ß“π∑’Ë «¬ß“¡·≈–≈ÿà¡≈÷° «— π π’ È ∂ ÷ ß 7 ¡’ 𠓧¡ ≥ Ardel Gallery ∂ππ∫√¡√“™™ππ’

«— π ÿ ¥ ∑â “ ¬ ”À√— ∫ °“√‡©≈‘¡©≈Õ߇∑»°“≈ µ√ÿ…®’π ™¡°“√·¢àߢ—𠇙‘¥ ‘ß‚µ·≈–¡—ß°√ ÿ¥¬‘Ëß „À≠à · ≈–Õ≈— ß °“√ √à « ¡ ™ÁÕª¢Õß°‘π¢Õß„™â‡ √‘¡ ¡ß§≈·°à ™ ’ « ‘ µ ·≈–√— ∫  à«π≈¥¡“°¡“¬ ∑’ËÀâ“ß  √√æ ‘π§â“‡¥Õ–¡Õ≈≈å ∑ÿ° “¢“

¡À°√√¡‚∑√»— æ ∑å ¡◊ Õ ∂◊ Õ §√— È ß ·√°¢Õߪï 2009 æ∫‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ ·≈–Õÿª°√≥å∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ¡“°¡“¬ Õ“∑‘ Àπà « ¬ §«“¡®”™π‘¥µà“ßÊ ∫≈Ÿ∑∏Ÿ ÀŸøíß ·∫µ‡µÕ√’ œ≈œ ∑’Ë ®–¡“√«¡°—π„πß“π‡¥’¬« «—ππ’È∂÷ß 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ∑’Ë »Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï

FRI

SAT

SUN

24 25

Friend

Fat Festival

Concert in the Park

≈–§√‡«∑’ ® “°°≈ÿ à ¡ Àπâ“°“°‡ª≈◊Õ¬ º≈ß“π°“√ °”°— ∫ ¢Õß π‘ π “∑ ∫ÿ ≠ ‚æ∏‘ ∑ Õß ´÷ Ë ß ‰¥â √ — ∫ ·√ß ∫—π¥“≈„®®“°¡—ßß–‡√◊ËÕß 20th Century Boys ¢Õß Naoki Urasawa ‡√‘¡Ë · ¥ß «—ππ’È∂÷ß 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å (‡©æ“–«— π æƒÀ—   ∫¥’ «— π Õ“∑‘ µ ¬å ) ∑’ Ë ‚ √ß≈–§√ Àπâ “ °“°‡ª≈◊ Õ ¬ ™— È π 4 Õ“§“√æ≠“‰∑ æ≈“´à “  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬ ¥∑’Ë 08-6881-0287

‚™«å‡Àπ◊Õ µÕπ ‚™«å ‡Àπ◊Õ°«à“ ∂÷ߧ√“«§«“¡ ¡— 𠧫“¡ πÿ ° „π·∫∫ ·øµÊ ∑’Ë®–¢÷Èπ‰ª∂÷ß¿“§ ‡Àπ◊ Õ √— ∫ ≈¡Àπ“«°— ∫ »‘ ≈ ªî π ¡“°¡“¬ Õ“∑‘ ‚¡‚π‚∑π, ø≈—«,  ‡≈Õ, √‘ ™ ·¡π∑Õ¬,  §√— ∫ ∫å , Õæ“√嵇¡πµå§ÿ≥ªÑ“ œ≈œ ≥ ≈“π¡à«π„®ã ´◊ÈÕ∫—µ√ ‰¥â∑’Ë ‡§“π凵Õ√åª√–™“ —¡æ—π∏å ‡´Áπ∑√—≈ ·Õ√åæÕ√åµ æ≈“´à“ ‡™’¬ß„À¡à

°“√°≈—∫¡“¢Õß ‡∑»°“≈¥πµ√’„π «π ∑’Ë ®–擧ÿ ≥ ‰ª¥◊ Ë ¡ ¥Ë ” °— ∫ ‡ ’¬ß‡æ≈ß„π∫√√¬“°“» Õ∫Õÿπà ¿“¬„µâ°“√Õ”π«¬ ‡æ≈ߢÕß«ß Bangkok Symphony Orchestra ∑ÿ°‡¬Áπ«—πÕ“∑‘µ¬å µ—Èß·µà ‡¥◊ Õ π¡°√“§¡‰ª®π∂÷ ß ‡¥◊ Õ π°ÿ ¡ ¿“æ— π ∏å π ’ È ∑’ Ë »“≈“¿‘ √ ¡¬å ¿ — ° ¥’  «π≈ÿ¡æ‘π’ ø√’µ≈Õ¥∑—Èßß“π

กลุม CKTC เสนอราคาต่ำสุด การกอสรางสัญญา 1 กอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีมว ง (ชวงบางใหญ-บางซือ่ ) ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 13 ¡°√“§¡ 2552 °“√√∂‰øøÑ“ ¢π àß¡«≈™π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (√ø¡.) ‰¥â‡ªî¥ ´ÕߢâÕ‡ πÕ¥â“π√“§“¢Õß —≠≠“°àÕ √â“ß ‚§√ß°“√√∂‰øøÑ“ “¬ ’¡à«ß (∫“ß„À≠à∫“ß´◊ËÕ)  —≠≠“∑’Ë1 ´÷Ëß —≠≠“¥—ß°≈à“« ‡ªìπ°“√°àÕ √â“ß‚§√ß √â“߬°√–¥—∫ à«π µ–«—πÕÕ° µ—Èß·µà ∂“𒇵“ªŸπ∂÷ß –æ“π æ√–π—Ë߇°≈â“ ‚¥¬¡’ 𓬙Ÿ‡°’¬√µ‘ ‚æ∏¬“πÿ «—µ√ √ÕߺŸâ«à“°“√ («‘»«°√√¡·≈–°àÕ √â“ß) °“√√∂‰øøÑ“¢π àß¡«≈™π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ „π∞“π–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–°«¥ √“§“ß“π‚¬∏“œ ‡ªìπª√–∏“π°“√‡ªî¥´Õß ¢âÕ‡ πÕ¥â“π√“§“ ´÷ßË ª√“°Ø«à“ °≈ÿ¡à CKTC ´÷Ëß¡’ ∫√‘…—∑ ™.°“√™à“ß ®”°—¥ (¡À“™π) √à«¡°—∫ ‚µ§‘«®“°≠’˪ÿÉπ ‡ πÕ√“§“µË” ÿ¥ „π«ß‡ß‘π 16,724,500,000 ∫“∑ ≈”¥—∫∑’Ë 2 °≈ÿà¡ ∫√‘…—∑ ™‘‚π-‰∑¬ ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ·Õπ¥å §Õπ µ√—§™—Ëπ ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ πÕ√“§“

17,100,000,000 ∫“∑ ·≈–≈”¥—∫∑’Ë 3 ∫√‘…∑— Õ‘ µ “‡≈’ ¬ π‰∑¬ ¥‘ ‡ «≈ä Õ ª‡¡πµå ®”°— ¥ (¡À“™π) ‡ πÕ√“§“ 17,917,009,462 ∫“∑ ∑—Èßπ’È ¢âÕ‡ πÕ√“§“¥—ß°≈à“« √ø¡. ‰¥â¡Õ∫ À¡“¬„Àâ∑ªË’ √÷°…“‰ªµ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¢Õß√“§“µ“¡∑’˺Ÿâ√—∫‡À¡“‡ πÕ ´÷Ë߇¡◊ËÕ‰¥â ¢âÕ¬ÿµ‘ √ø¡. ®–‰¥â𔇠πÕ§≥–°√√¡°“√ √ø¡. §≥–√—∞¡πµ√’ ·≈– JICA µ“¡¢—πÈ µÕπ µàÕ‰ª


SHOPPING!

17 เข็มกลัด รูปเค้ก จาก DISAYA

ตุ้มหู รูปคัฟเค้ก จาก DISAYA

คัฟลิงก์ รูปช็อกโกแลตอัลมอน จาก Brook

ตุ้มหู Smiley สีเหลือง จาก DISAYA กำไล enamel wanted สีดำ จาก DISAYA

กำไล enamel FRAGILE สีชมพู จาก DISAYA

ข้อมือหนัง สีแดง จาก Emporio Armarni

กำไลเรือนทอง ตกแต่งคริสตัล makelovenotwar จาก DISAYA

BRING THE BLINK BACK

แหวนหัวอัญมณีสีฟ้า จาก Bangkok Smith

เข็มกลัดรูปไอศกรีม ตกแต่งคริสตัลสีชมพู จาก DISAYA

นอกจากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายหลักๆ ที่มนุษย์ให้ ความสำคัญ ยกให้เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของชีวิต จู่ๆ วันหนึ่ง เครื่องประดับประดา ก็ถกู เลือ่ นยศขึน้ มาเทียบเท่าเครือ่ งแต่งกาย ในแง่ของการ identify ตัวเองว่าเป็นใคร เครื่องประดับจะบอกยศฐาบรรดามี และ หน้าที่สถานะในสังคม ของผู้สวมใส่นั้นๆ และเมือ่ เข้ามาสูย่ คุ ทีผ่ มู้ ยี ศเริม่ ทำตัวน่าเบือ่ งานศิลปะพาณิชย์ อย่างแฟชั่น เริ่มเข้ามา กำหนด เครื่องประดับทำหน้าที่บอก รสนิยมของผู้ใส่ ว่าผู้ใดมีแค่ทรัพย์ หรือมีสไตล์ด้วย

กำไล enamel ลายคีย์เปียโน จาก DISAYA

คัฟลิงก์ ตกแต่งคริสตัลสีฟ้า จาก Brook

สร้อยคอ ตกแต่งลูกปัดทรงผลไม้ จาก The Metropolitan

กำไลข้อมือ สีเขียว ตกแต่งคริสตัล จาก Tippy&Matthew สร้อยข้อมือ และตุ้มหู ทรงสี่เหลี่ยม จาก The Metropolitan

แหวนรูปร่ม สีชมพู จาก DISAYA

WHERE

กำไลทรงนาฬิกา สีทอง จาก DISAYA

DISAYA ชั้น G เกษรพลาซ่า Metropolitan ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ Emporio Armarni ชั้น G สยามพารากอน Tippy&Matthew ชั้น G สยามพารากอน Brook ชั้น 3 สยามพารากอน Alizee by Aranee ชั้น G สยามพารากอน Bangkok Smith ชั้น G สยามพารากอน


18

HOME MADE

SIMPLY LIFE OF YOKEE PLAYBOY

เรื่อง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ถ้าพูดถึงชายหนุม่ ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็น เพลย์บอย เชื่อว่าหลายคนคงจินตนาการออกถึงไลฟ์สไตล์สุด เหวี่ยงท่ามกลางเสียงเพลง และงานปาร์ตี้ไนท์ รวมถึงรอบกายชายหนุ่มที่รายล้อมไปด้วยหญิง สาวสวยๆ มากหน้าหลายตา เมื่อถึงเวลากลับบ้าน ก็เกือบเช้า และกว่าจะลุกขึ้นจากที่นอนได้ก็เป็น เวลาเลิกงานของพนักงานออฟฟิศ แต่ในความแน่นอนทีท่ กุ คนคาดเดานัน้ ย่อมมี ความไม่แน่นอนแอบแฝงอยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับ โป้ ปิยะ ศาสตรวาหา เจ้าของบ้านอยู่สบายในฉบับนี้ ทีท่ กุ คนรูจ้ กั เขาดีในชือ่ ของ ‘โยคี เพลย์บอย’ ที่เรา แอบคอนเฟิรม์ ลึกๆ ในใจว่า นักร้องหนุม่ คนนีต้ อ้ งมี ไลฟ์สไตล์ทไ่ี ม่ผดิ แผกไปจากจินตนาการข้างต้นเป็นแน่ แต่ (อีกครัง้ ) เมือ่ เราไปถึงบ้านขนาดกะทัดรัด ของโป้ - ก็ต้องให้แปลกใจเป็นครั้งที่หนึ่ง เมื่อภาพ ของบ้านสไตล์โมเดิร์น ไม่ก็เรโทร ที่เราคิดแทนเอา เองว่า คงเป็นสไตล์บ้านที่เหมาะกับเขาอย่างมาก กลับกลายเป็นบ้านสไตล์ไทยกึ่งโมเดิร์นแทน “ผมชอบบ้านที่มันออกไทยๆ หน่อยน่ะ ชอบให้มีไม้เป็นส่วนประกอบของบ้าน ดูอบอุ่นดี ทำให้เราเป็นคนติดบ้านมากขึ้น เพราะถ้าเป็นบ้าน ที่เป็นปูนล้วนๆ ผมคงอยู่บ้านได้ไม่นาน ปูนมันดู แข็งๆ ไปสำหรับผม” นอกจากนี้ โป้ ยังบอกกับเราถึงกิจวัตรใน วันที่เราไปเยี่ยมเยียนเขาว่า ช่วงเช้าเขาเพิ่งตื่นแต่ เช้ า ไปทำบุ ญ ที ่ ว ั ด มา ซึ ่ ง เป็ น เรื ่ อ งที ่ ส ร้ า งความ แปลกใจให้เราอีกครั้ง และทำให้เราต้องลบภาพ ไลฟ์สไตล์ของเพลย์บอยที่ฝังหัวอยู่ออกไป “จริงๆ เมือ่ ก่อนก็ใช้ชวี ติ ช่วงกลางคืนเยอะ นะครับ เพราะต้องไปร้องเพลง แล้วก็ทำให้เจอคน เยอะ เพื่อนเยอะก็ต้องมีสังสรรค์กันบ้าง แต่ช่วงนี้ ผมกำลังทำเพลงอัลบั้มใหม่ TELEPATHY ที่จะออก

ในปีนี้ ทำให้อยู่ที่บ้านมากขึ้น ต้องเขียนเพลง แต่ง ทำนอง ก็ต้องใช้สมาธิ คิดว่าการอยู่บ้านนี่แหละ ทำให้ผมคิดเขียนเพลงได้ ทุกวันนี้ผมตื่น 9 โมงนะ ครับ ถือว่าเช้าไหม (หัวเราะ)” ช่วงนี้ใครที่ฟังวิทยุก็อาจจะได้ฟังเพลงที่ ปล่อยออกไปแล้ว (ต่อให้ต้องบอกในใจ) บ้าง ซึ่ง นักร้องหนุ่มฝากบอกด้วยว่า “ก็อยากให้ติดตามงานเพลงด้วยนะครับ หวังว่าคงยังไม่เบือ่ สไตล์เพลงของโป้ โยคี เพลย์บอย กันนะครับ การที่คนฟังไม่เบื่องานของเราก็ถือเป็น กำลังใจที่ดีที่ทำให้ผมมีแรงทำงานต่อไปครับ” โป้ บอกกับเราว่า บ้านหลังนี้เขาอาศัยอยู่ คนเดียว แต่ก็ไม่ได้เหงาอะไร เพราะนอกจากจะมี เพื่อนฝูงในวงการเพลงแวะเวียนมาเที่ยวบ้านเขา อยู่สม่ำเสมอแล้ว เขายังมีเจ้า ‘ขาวจั๊วะ’ แมวคู่ใจ ไว้พูดคุยได้ทุกเรื่องอีกด้วย “ผมว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่ง ตรงที่มีความลึกในอารมณ์เหมือนกับมนุษย์ บางที มองหน้ามันผมก็ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่ คือเป็นสัตว์ ที่คาดเดาอารมณ์ได้ยากเหมือนกัน บางทีนึกจะ เล่นก็เล่นสนุกเชียว แต่ถ้าเกิดนิ่งๆ ไม่สนุกด้วย เล่นด้วยให้ตายมันก็ไม่สนเรา ซึ่งถือเป็นโลกส่วน ตัวของมัน ผมว่าเลีย้ งแมวสนุกกว่าเลีย้ งสุนขั ก็ตรงนี้ แหละ ผมเป็นคนที่รักทั้งแมวทั้งหมานะ แต่ถ้าให้ เลือกจริงๆ ก็คงเป็นแมวนี่แหละ ถูกใจกว่า” ก่อนจากกัน โป้ทิ้งท้ายกับเราถึงข้อดีของ การอยู่กับบ้านว่า “ก็เหมือนกับการได้อยูก่ บั ตัวเองแหละครับ อยากจะทำอะไรก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องเร่งร้อนไป ตามเวลา การได้ทำเพลง ได้เล่นกับขาวจั๊วะ และ ได้ลองทำอาหารไทยที่ผมชอบกินอยู่ที่บ้าน แค่นี้ก็ น่าจะโอเคแล้วนะผมว่า”

HOME STAY

วิสกี้ เบียร์ หรือไวน์ - ได้หมด แต่เบียร์ ผมดื่มแล้วจะนิ่ง หลับ ส่วนวิสกี้ กับไวน์นี่จะจ้อมากเป็นพิเศษ ชอบแต่งเพลงที่บ้านเวลาไหน - เช้า ครับ มีสมาธิดี เป็นช่วงเวลาสงบๆ เย็นนี่อยากจะไปกินข้าวนอกบ้านแล้ว หนั ง แนวไหนที่ คุ ณ ชอบเปิ ด ดู เ วลา เพื่อนๆ มาสังสรรค์ที่บ้าน - โรแมนติกคอเมดี้ แล้วหนังแนวไหนทีต่ อ้ งเก็บไว้ดคู นเดียว - หนังสงครามอย่าง The Painist นี่ต้องดู คนเดียวครับ เพราะมันสะเทือนใจมาก เมนูอาหารไทยที่เพิ่งลองทำ - แกงเขียวหวานครับ ทำอะไรดีถ้านอนไม่หลับ - ผมชอบออกไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตตอน กลางคืนครับ


HEALTH AND HEART

19

HEALTH

THE COFFEE BENEFITS เพียงแค่ได้กลิ่นกรุ่นของเจ้าเมล็ดดำๆ ที่ผ่าน การคั ่ ว จนร้ อ น ก็ ท ำให้ ใ ครหลายคนน้ ำ ลายสอ อยากดื่มกาแฟทั้งแบบร้อนๆ รสชาติละมุนละไม หรือจะแบบเย็นเจี๊ยบเรียกประสาทให้ตื่นตัวกันทั้ง นั้น แต่นอกจากกาแฟจะทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า แล้ว ความมหัศจรรย์ของกาแฟยังช่วยให้ร่างกาย ของคุ ณ แข็ ง แรงขึ ้ น และอายุ ย ื น ยาวได้ ด ้ ว ยนะ เดี๋ยวจะหาว่าเราโม้ ถ้าอย่างนั้น ไปอ่านบทความ วิจัยทางการแพทย์ที่เราคัดสรรมายืนยันกันเลย • เสริมภูมิต้านทาน กาแฟอุดมไปด้วยสาร ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันคุณจากโรคมะเร็ง และหัวใจ กาเฟอีนยังช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงาน ทำให้มีความจำดี นอกจากนี้ การดื่มกาแฟยังช่วย ป้องกันคุณจากโรคนิ่วในถุงน้ำดี และโรคตับแข็ง อีกด้วย • ป้องกันโรคหอบ โรคนี ้ คือ อาการภูมิแพ้

THE BEST WAYS TO DRINK

• การดื่มกาแฟ 4 แก้วขึ้นไปต่อวันจะช่วย ป้องกันโรคนิ่วในถุงน้ำดี และโรคตับแข็งได้ • การดื่มกาแฟวันละ 4 - 6 แก้วต่อวันช่วย ลดโอกาสเสี่ยงจากโรคหัวใจขาดเลือดได้ • เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืด ควรดื่มกาแฟให้ได้วันละ 3 - 5 แก้ว • การดื่มเอสเปรสโซ่ 1 แก้วก่อนการออก กำลังกายจะช่วยเพิ่มความอึดของกล้ามเนื้อ และพลังงานได้ 25%

5

โรคหัวใจ เพราะในกาแฟมีนิโคตินแต่ไม่ใช่ชนิด เดียวกับในบุหรี่ แต่เป็นวิตามิน B รวมชนิดหนึ่งที่ ร่างกายต้องการ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด จึงป้องกันโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดแข็งตัว • ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีให้ร่างกาย ตามผล การวิจัยพบว่า คนที่ดื่มกาแฟบ่อยๆ จะมีไขมัน ชนิดดี (HDL) เพิม่ ขึน้ ซึง่ ไขมันชนิดนีจ้ ะขับไล่คอเลส- เตอรอลออกไปจากร่างกายได้ • แก้ปวดศีรษะ กาแฟมีสว่ นผสมของกาเฟอีน ชนิดหนึ่งโดยทั่วไปเมื่อมีประสาทสำรองในร่างกาย ที่ช่วยขยายหลอดเลือด ระงับอาการปวดได้เช่น ไม่ถูกกระตุ้น ก็จะไม่มีอาการหอบเกิดขึ้น แต่ถ้า เดียวกับยาแก้ปวด และยังช่วยขับปัสสาวะ ละลาย หากประสาทสำรองถูกกระตุ้นจะเกิดอาการหอบ ไขมันในเส้นเลือด และช่วยบรรเทาอาการปวด ทันที ซึ่งกาเฟอีนในกาแฟจะระงับอาการตึงเครียด ศีรษะเนื่องจากเมาสุราได้ • เพิม่ การไหลเวียนของเลือดในสมอง โดย ของประสาทสำรอง ลดการเกิดโรคหอบได้ชะงัด • ป้องกันโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ ความหอมของกาแฟช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้ มะเร็งลำไส้ และมะเร็งในช่องปาก จากผลการ เร็วขึน้ และมีสมาธิ มีประสิทธิภาพการทำงานดีขน้ึ ทดลองพบว่า กาเฟอีนในกาแฟที่มีกรดอะซิติกนั้น ทีส่ ำคัญยังช่วยลดความเสีย่ งต่อการเป็นอัลไซเมอร์ ได้มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพป้องกันโรคดังกล่าวในขั้นต้น • ขั บ ไล่ ค วามชรา ออกซิ เ จนเป็ น สารที ่ • ทำให้นำ้ ย่อยในกระเพาะหลัง่ ดีขนึ้ ไขมัน ร่างกายต้องการมากก็จริง แต่ถ้ามีออกซิเจนมาก ในร่างกายจะแตกตัวดีหากได้ดื่มกาแฟเล็กน้อย ไป ทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงและแก่เร็ว ซึ่งกาแฟ หลังทานอาหารเสร็จ กาเฟอีนในกาแฟจะมีประโยชน์ ที ่ เ ข้ ม ข้ น เป็ น ตั ว ช่ ว ยที ่ ด ี ท ี ่ จ ะทำให้ อ อกไซด์ ใ น ต่อกระเพาะโดยตรง น้ำย่อยที่กระเพาะและตับ ร่างกายแตกตัว ลดการเกิดมะเร็ง และกระตุ้นการ อ่อนเพิม่ ขึน้ ไขมันก็จะถูกเผาผลาญ ความอ้วนก็จะ เผาผลาญอาหารในร่างกาย หายไป • ลดปริมาณคอเลสเตอรอล และป้องกัน

FOOD SKIN CARE TIPS

การกิน กิน กิน และกิน อย่างมี สติ กิ น แต่ พ อดี ๆ นอกจากจะทำให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังมีส่วน ช่วยบำรุงผิวพรรณของสาวๆ ให้สวย ใสเปล่ ง ปลั ่ ง ได้ ด ้ ว ย โดยเฉพาะถ้ า เลือกกิน... • อาหารอุดมวิตามินเอ เช่น นมสด ตั บ ฟั ก ทอง แครอต ผั ก บุ ้ ง ตำลึ ง อาหารพวกนี้นอกจากจะช่วยทำให้ผิว สวยแล้ ว ยั ง ช่ ว ยซ่ อ มแซมและสร้ า ง เนื้อเยื่อในร่างกายอีกด้วย • อาหารอุ ด มวิ ต ามิ น ซี เช่ น ผั ก ผลไม้ทั้งหลาย ซึ่งจะช่วยทำให้ผิวหนัง ยืดหยุ่น กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน • อาหารอุ ด มวิ ต ามิ น อี เช่ น จมู ก ข้าวสาลี ธัญพืชต่างๆ วิตามินอีจะช่วย ทำให้ผิวเรียบเนียน ลดเลือนริ้วรอย และแผลเป็น • น้ำมันพืช น้ำมันมะกอก ซึ่งมีกรด ไขมันโอเมก้า-3 จะช่วยฟื้นฟูผิวให้ดูมี สุขภาพดี • ดื่มน้ำ ให้ได้วันละ 2 ลิตร หรือ 6 - 8 แก้วต่อวัน เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว • อาหารที่มีกากใย เช่น ข้าวกล้อง เมล็ดธัญพืช ผักและผลไม้ เพราะช่วย ให้ ก ารขั บ ถ่ า ยดี ลดน้ ำ ตาลในเลื อ ด และผิวพรรณจะผ่องใสสุขภาพดี • สุดท้าย ควรลดปริมาณอาหารที่มี ไขมันสูง ลดอาหารที่มีรสเค็มจัด และ พยายามดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยที่สุด เพราะอาหารเหล่านี้จะเพิ่มความดัน ของเลือดให้สูงเกินปกติ อันจะส่งผล ต่อระบบสมดุลผิว

นานหลายชั่วโมง และต้องใช้เวลานานถึง 6 ชั่วโมงกว่าที่จะถูกขจัดออกจากร่างกายจน หมด ดังนั้นควรดื่มน้ำตามเยอะๆ 3. วิตามินที่พบในกาแฟ คือ ไทอามิน 1. จากผลการวิจยั ในสวิตเซอร์แลนด์ พบว่า (B1) ไรโมฟลามิน (B2) ไนอาซินไฟริด็อกซิน เมล็ดกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชา (B6) กรดเพนโตเทนิค กรดโฟสิคไดบาลามิน เขียวถึง 4 เท่า และยังมากกว่าโกโก้ ชาสมุนไพร (B12) โคลิ น และกรดแอสดอร์ บ ิ ก ถึ ง แม้ และไวน์แดงเสียอีก โดยที่กาแฟพันธุ์โรบัสต้า วิตามินที่พบในกาแฟอาจมีปริมาณไม่มาก (Robusta) มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด เท่ากับอาหาร แต่กถ็ อื ว่ากาแฟนัน้ ให้ประโยชน์ 2. กาเฟอีนในกาแฟจะเริ่มออกฤทธิ์หลัง แก่ร่างกายเหมือนกัน จากดื่มภายใน 15 นาที และจะอยู่ในร่างกาย

WHAT YOU DON’T KNOW ABOUT COFFEE?

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริการะบุว่า การกินเชอร์รี่วันละ 5 ผลต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคไขข้อ โรคข้อต่ออักเสบ และโรคเกาต์ได้

HEART

RELATIONSHIP

SECRET TO ENJOY YOUR JOB

คนเราส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะไม่ได้ทำงาน ในสิ่งที่อยากจะทำจริง ๆ แต่กลับต้องทำงานที่ใจ ไม่รัก ไม่ชอบ ด้วยเหตุจำเป็นทางรายได้เป็นหลัก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่พบกับปัญหาทำนองนี้อยู่ เรามีเคล็ดลับวิธีทำงานให้สนุก 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 1. มองให้เห็นคุณค่าของงาน การงานทุกอย่าง ถ้าไม่ใช่อาชีพทุจริต ล้วนแต่มคี ณ ุ ค่าแฝงอยูใ่ นการงาน ทั้งนั้น ดังนั้นขอเพียงแต่คุณรู้จักมองให้เห็นคุณค่า ของมัน แล้วสร้างความประทับใจในงานที่คุณทำ ด้วยหัวใจ จุดนี้ที่จะเป็นพลังใจทำให้คุณสามารถ ต่อสู้งานที่ยากลำบาก หรือน่าเบื่อหน่ายต่อไปได้ 2. กระตือรือร้นอยู่เสมอ สร้างอิริยาบถในการ ทำงานของคุณให้กระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวา ทำให้ ติดจนเป็นนิสัย คุณก็จะพลอยมีความกระตือรือร้น

ในการทำงานไปด้วยโดยอัตโนมัติ 3. ฝึกสมาธิกับการงาน การงานบางอย่างมันก็ดู น่าเบื่อ น่าเซ็ง แต่ถ้าใครคิดอย่างนี้นานๆ จิตใจก็ จะไม่มีความสุขกับการทำงาน เพราะต้องฝืนใจทำ ไปวั น ๆ วิ ธ ี แ ก้ ไ ขคื อ ตั ้ ง สมาธิ ใ นการทำงานให้ สำเร็จลุล่วงเป็นชิ้นๆ ไป โดยก่อนที่จะเริ่มทำงาน ให้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่คิดอะไรนอก เรื่องนอกราวในขณะทำงาน 4. สนุกกับการทดลองปรับปรุงคุณภาพของงาน การงานทุกอย่างมีเรื่องท้าทายอยู่ในตัวของมันเอง เสมอ ดังนั้นในแต่ละวันที่คุณมาทำงาน คุณอาจ สนุกกับการเฟ้นหาปัญหาในที่ทำงานมาลองฝึกคิด แก้ไขดู คิดเสียว่าเป็นการท้าทายสติปัญญาของ คุณว่าคุณสามารถจะทำได้หรือไม่

HOW TO BEHAVE IN WORKPLACE (PART II)

การวางตัวในที่ทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญ ในการทำงาน ดังนั้นเราจึงมีวิธีวางตัวต่อ เพื่อนร่วมงาน โดยที่ไม่ให้ความเป็นตัวเอง ที่แท้จริงเปลี่ยนไปด้วยมาฝาก ดังนี้ 1. เมื่อเจอเพื่อนร่วมงานจอมเมาธ์ ให้ เสวนาด้วยเฉพาะเรื่องงาน ที่สำคัญไม่ควร เปิดเผยเรื่องส่วนตัวของคุณให้เขารับรู้มาก นั ก และต้ อ งไม่ เ อาตั ว เองเข้ า ไปอยู ่ ใ นวง สนทนาเรื่องของชาวบ้านด้วย 2. เมื่อเจอคำชวนไปสรวลเสเฮฮาหลัง เลิกงาน หากคุณไปไม่ได้จริงๆ ก็ควรบอก เหตุผล และกล่าวคำขอโทษ และหากต้อง ไปด้วยจริงๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรอยู่ด้วย อย่างน้อย 15 นาที แล้วจึงค่อยขอตัวเพื่อไป ทำธุระต่อ


20

ALL ABOUT BIZ BIZ IDEA

BIZ LIFE

A SERVICE MIND

ทัศน์ณรงค์ ภัทรพงษ์บวร

ก่อตั้งร้านขายเทปและซีดีเล็กๆ บริเวณท่าพระจันทร์ โดยใช้ชื่อว่า ‘น้อง ท่าพระจันทร์’ ขึ้นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เวลาผ่านไป อดีตร้านขายเทปและซีดี เล็กๆ แห่งนั้นขยายสาขาเพิ่มขึ้นที่ทาวน์อินทาวน์และเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็น สาขาล่าสุด ท่ามกลางความเชื่อถือและไว้วางใจที่คนฟังเพลงมีให้กับร้าน ซึ่งมีการบริการเป็นวัฒนธรรมหลักแห่งนี้

• ที่เราประคับประคองอยู่มาได้ถึง 30 ปี เกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับช่วง เวลานั้นๆ อย่างช่วงที่เทปเปลี่ยนมาเป็นซีดี ช่วงแรกก็มีผลกระทบบ้าง เพราะ ราคาซีดีในยุคแรกค่อนข้างสูง คนก็ยังกลัวๆ กล้าๆ จนกระทั่งเวลาผ่านไป ราคาซีดีก็เริ่มถูกลง คนก็เริ่มเข้ามาซื้อ เราก็ปรับตัวจากการขายเทปมาเป็น ซีดี โดยลดปริมาณในการสั่ง ในการเก็บ ให้ได้สัดส่วนเพียงพอกับที่ลูกค้า ต้องการ ถือเป็นการปรับตัวตามสถานการณ์ของภาวะตลาดนั่นเอง • จุดแข็งของร้านน้องท่าพระจันทร์คือ การบริการ ทำให้เราอยู่รอดได้ใน สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เป็นเพราะว่าเราตั้งใจในเรื่องของการบริการ ติดตาม สิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็พยายามตอบสนองเขาให้ได้มากที่สุด อาจจะไม่ร้อย เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าพยายามให้ได้มากที่สุด ถ้าลูกค้าต้องการอะไร ถึงแม้ ณ วัน นั้นเราไม่มีของให้ แต่เราก็พยายามจะหาให้ แล้วก็จะใช้วิธีติดต่อกลับ เพื่อให้ ลูกค้าได้ของที่อยากได้ • วัฒนธรรมร้านน้อง คือ การที่ให้พนักงานของเราเป็นมากกว่าแค่พนักงานที่ หยิบของใส่ถุง แล้วเก็บสตางค์ แต่จะพยายามให้เขามีความรู้ แล้วก็มอบให้ กับลูกค้า ในมุมมองที่ไม่มีความขัดแย้ง เช่น ลูกค้าชอบแนวไหน เราก็หาคน ทีม่ คี วามรูด้ า้ นนี้ หรือมีความรูร้ อบๆ อาจจะลึกบ้างไม่ลกึ บ้างเพือ่ แนะนำลูกค้า สมมติ ถ้าลูกค้าต้องการฟังแจ็ก จอห์นสัน ในขณะเดียวกัน เราก็รู้ว่าของ เจสัน มราซ ก็เป็นแนวเพลงทีใ่ กล้เคียงกัน ส่วนเรือ่ งการตัดสินใจนัน้ อยูท่ ล่ี กู ค้า • ปัญหาแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกันออกไป ในช่วงแรกเป็นปัญหาในเรื่องที่ ร้านค้าเทปในยุคแรกๆ ยังมีไม่เยอะ แล้วเทปที่จะเป็นเทปของค่ายที่เป็นของ ต่างประเทศก็ยังไม่มี ปัญหาตอนนั้นก็คือ แหล่งที่จะซัพพอร์ตเรื่องของงาน ยังมีวงจำกัดอยู่ จะขายได้ในกลุ่มที่ตลาดไม่โต แต่พอทุกอย่างโตขึ้น ปัญหาก็ เปลี่ยนรูปแบบไป ทุกวันนี้ เพื่อนๆ ที่เคยทำร้านด้วยกัน หยุดไป เปลี่ยนไป ทำอย่างอื่น ก็คงด้วยการที่ทนกระแสของแผ่นผี การดาวน์โหลด หรือการไรต์ แผ่นแจกกันทั้งหน่วยงานไม่ไหว ร้านเราเองก็กระทบ แต่เราก็พยายามจะหา กลุ่มที่แตกต่าง กลุ่มที่ยังฟังของแท้ ยังฟังคุณภาพเสียงดีๆ เข้ามาทดแทน ซึ่ง หนึ่งหายาก สอง กลุ่มเล็กมาก สิ่งเดียวที่จะประคับประคองไปได้คือ ต้อง พยายามเซฟค่าใช้จ่ายหลายๆ ตัว แล้วการทำงาน การบริการต้องเต็มที่ขึ้น เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ • คนทีฟ่ งั แผ่นแท้หรือต้องการฟังแผ่นคุณภาพยังมีอยูม่ ากพอ เพียงแต่วา่ เราต้อง เข้าใจเขา ว่าเพลงแนวไหนทีเ่ ขาชอบฟัง หรือแม้กระทัง่ การบริการแบบใด เพราะ ลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนในการได้รับการบริการ เราต้องเข้าใจ

ตรงจุดนี้ด้วย • ความสำเร็จในมุมมองของผม คงไม่ได้หมายถึงเม็ดเงินในการประกอบอาชีพ เพียงอย่างเดียว ถ้ามองในแง่นน้ั ณ ปัจจุบนั ถือว่าค่อนข้างน้อย เนือ่ งจากราคา ซีดีทั่วๆ ไป สังเกตดู สำหรับซีดีที่ถูกลิขสิทธิ์ พอมีแผ่นผีออกมาเขาก็พยายาม จะลดราคาลง เพื่อประคองให้ตลาดอยู่ได้ เพราะฉะนั้นในแง่นี้ ในมุมมองของ ผม ถ้าจะเอาเป็นธุรกิจที่จะเลี้ยงชีพ ก็ถือว่ายังไม่ใช่เป็นความสำเร็จอะไรมาก แต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นความสำเร็จ ก็คือ การที่สามารถหาเพลงให้กับลูกค้าส่วน ใหญ่ที่ต้องการได้ นั่นเป็นความสนุก เป็นความรู้สึกสุขใจว่า เออ สิ่งที่ลูกค้า อยากได้ หาทีอ่ น่ื ไม่ได้ แต่ถา้ มาทีเ่ ราส่วนใหญ่จะได้ ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะได้ เราพยายามจะหาให้ ไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ในประเทศเอง หรือของที่ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ถ้าลูกค้ายอมรับ เราก็หาให้ • การขยายสาขานั้น ถ้าขยายมากเกินไปจะต้องระวัง เนื่องจากซีดีเป็นเรื่อง ละเอียดอ่อน การควบคุมดูแล เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก แผ่นนึงมีมูลค่าตั้งแต่ ไม่ถึงร้อยบาทจนถึงเฉียดพัน เพราะฉะนั้นถ้าหลุดหายไปสักแผ่นนึงก็คือเม็ด เงินที่มีผลต่อธุรกิจ แล้วถ้าเกิดปัญหาแบบนั้นขึ้นมา ก็เท่ากับความเสียหาย โดยตรงต่อธุรกิจเลย • ถ้ามองในแง่ของการบริการก็คือ ลูกค้าควรจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จริงใจที่สุด เพราะถ้าบอกว่าการที่ร้านน้องได้รับการตอบรับจากลูกค้าเช่นนี้ ก็น่าจะเพราะเรื่องของการบริการ เพราะว่าการซื้อซีดีสักแผ่นนึง ถ้าไม่ใช่ซีดีที่ หายากนัน้ เขาสามารถไปหาซือ้ ทีไ่ หนก็ได้ แต่สง่ิ ทีท่ ำให้รา้ นเราต่างจากร้านอืน่ ก็ คือเรื่องของการให้บริการ การให้ความเป็นกันเองกับลูกค้า การดูแลด้วย ความเป็นเพือ่ น เป็นพี่ เป็นน้อง นัน่ แหละครับ คือสิง่ ทีเ่ ราเชือ่ ว่า ลูกค้าทุกคนทีม่ า ฟังเพลงหรือนักฟังเพลงอยากได้ มากกว่าการเดินเข้ามาถึง ซือ้ แล้วก็เดินกลับไป • หลังจากที่เราเป็นคนหนึ่งที่ฟังเพลงมายาวนานตลอด 30 ปี ก็เลยเอาสิ่งนั้น มาผ่อนคลาย ทำให้เราตั้งสติได้ว่า เราจะแก้ปัญหาแต่ละปัญหาอย่างไร แล้ว ก็คอ่ ยๆ คิดแก้ปญ ั หาทีย่ ากทีส่ ดุ หรือหนักทีส่ ดุ ก่อน แล้วก็คอ่ ยๆ แก้ไปทีละเปลาะๆ สิง่ นีแ้ หละ เป็นตัวบอกได้วา่ การฟังเพลงหรือการทำให้จติ ใจอ่อนโยน สามารถ ทำให้เราคิดได้ เพราะบางครั้ง ในการทำธุรกิจ มันไม่ใช่แค่การเปิดเพลงให้ ลูกค้าฟัง แล้วก็ยิ้มแย้มไปได้ เหมือนคนเล่นตลกน่ะครับ ต่อหน้าก็ทำตลก ให้ ทุกคนหัวเราะได้ แต่พอเข้าไปบริหารจัดการชีวติ ตัวเองหรือทำธุรกิจเอง มันอาจ จะไม่ได้ตลกแบบนัน้ ถ้าเราคิดทัน เตือนตัวเองได้ทนั เราจะสามารถวิเคราะห์ถงึ ปัญหา แล้วก็ค่อยๆ แก้มันไปทีละเปลาะๆ ได้ ปัญหาก็จะคลี่คลายได้

ผู้แต่ง : Ori and Rom Brafman ราคา : 750 บาท

ร้านโดนัทชื่อดัง คริสปี้ ครีม ในอังกฤษ (ต้นกำเนิดร้านดั้งเดิมอยู่ในอเมริกา แต่เขามี สาขาในต่างประเทศด้วย) ทำเก๋ไก๋ไอเดียเด็ด ถูกใจเราจนอยากนำมาบอกต่อ เพราะเขาหา ทางเรี ย กลู ก ค้ า ได้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ ม าก ทั้งนี้เพื่อต้อนรับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีโอบามา ว่าแล้ว ร้านคริสปี้ ครีม เขาก็เลยแต่งหน้า กาแฟร้อนอเมริกาโนเป็นรูปใบหน้าโอบามา เสี ย เลย แถมยั ง บริ ก ารฟรี อ ี ก ด้ ว ย โดยมี เงื่อนไขเพียงแค่ว่า ลูกค้าที่เข้ามาสั่งกาแฟจะ ต้องพูดคำว่า ‘Yes we can’ กับบาริสต้าของ ร้านเสียก่อน (เหมือนรหัสนั่นแหละพูดง่ายๆ จำได้ไหมว่าคำนี้เป็นสโลแกนในการหาเสียง ของโอบามาด้ ว ย) จากนั ้ น บาริ ส ต้ า ก็ จ ะนำ อเมริกาโนร้อนๆ โปะผงช็อกโกแลตรูปใบหน้า โอบามาน่ า กิ น สุ ด ๆ มาให้ ซึ ่ ง ทางร้ า น สร้างสรรค์รูปนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษเป็นครั้งแรก ที่ เด็ดกว่านัน้ คือ ร้านคริสปี้ ครีม ในอังกฤษแทบ ทุกสาขาต่างก็ร่วมสนุกในโอกาสนี้ด้วย งานนี้ ลูกค้าก็ได้ประโยชน์ คริสปี้ ครีม ก็ได้โปรโมต และที่เรานำไอเดียนี้มาบอกต่อเพราะว่า ถ้า ร้านกาแฟ หรือร้านโดนัทบ้านเรา จะมีอะไร พิ เ ศษเพื ่ อ คื น กำไรให้ ก ั บ ลู ก ค้ า ในโอกาส พิเศษๆ บ้างก็อาจจะช่วยดึงลูกค้าเข้าร้านได้ มากขึ้น แถมยังเป็นโอกาสที่จะได้โชว์ความ คิดสร้างสรรค์ในศิลปะการแต่งหน้ากาแฟด้วย ดีไม่ดีอาจเป็นจุดขายใหม่ๆ ทำให้ลูกค้ารอลุ้น ก็ได้ว่า รูปต่อไปจะเป็นรูปอะไร เผลอๆ ลูกค้า อาจติดใจทั้งรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ และกลายเป็นขาประจำไปเลยก็ได้ ใครจะไปรู้ สมั ย นี ้ ต ้ อ งมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี ศ ิ ล ปะ ท่องไว้ ท่องไว้

BIZ QUOTE

BIZ BOOK

SWAY: THE IRRESISTIBLE PULL OF IRRATIONAL BEHAVIOR

Krispy Cream

คนเราล้วนแต่ทำอะไรต่อมิอะไรทีไ่ ร้เหตุผล อธิบายกันมาแล้วทั้งนั้น แต่หนังสือขายดีเล่มนี้จะ อธิบายเรื่องไร้เหตุผลที่คุณเคยทำอย่างละเอียด และ เต็ ม ไปด้ ว ยอารมณ์ ข ั น ด้ ว ย (ก็ ดู ห น้ า ปกหนั ง สื อ สิ ลูกศรบอกให้ไปซ้าย พี่เขาก็เกิดจะอยากไปขวา) อ่าน ไปแล้วอาจจะไม่น่าเชื่อว่าเรื่องที่ดูเหมือนไม่น่ามี เหตุผล ทำไมคนเขียนถึงอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแคว แถมมีข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือด้วย แต่ไม่ต้อง แปลกใจ เพราะเรื่องของเรื่องก็คือว่า ตัวของ รอม หนึ ่ ง ในผู ้ เ ขี ย นร่ ว มในหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ เขาเป็ น นั ก จิตวิทยา ก็เลยอธิบายได้ว่า ปฏิกิริยาหรือความคิดที่ เราตอบโต้ ใ นสถานการณ์ ต ่ า งๆ ที ่ ดู เ หมื อ นไม่ ม ี เหตุผลนั้นแท้จริงแล้วมันเกิดมาจากจิตใต้สำนึกของ

พวกเราทั้งสิ้น นอกจากนั้น โอริ ผู้เขียนอีกคนก็เป็นผู้ เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ ส่วนผสมที่ลงตัวแบบนี้ก็ เลยก่อให้เกิดหนังสือที่วิเคราะห์แบบมีเหตุมีผล มี ข้อมูลทางธุรกิจแต่ขณะเดียวกันก็มีความรู้ทางด้าน จิตวิทยาที่ไม่หนักหัวจนเหมือนอ่านหนังสือเรียนจิตวิทยาเพียวๆ ส่วนเคสที่เขาหยิบมาอธิบายในหนังสือ เล่มนี้ก็คือเบื้องหลังการตัดสินใจของประธานาธิบดี จอร์ช บุช ในบางเรื่อง หรือแม้กระทั่งความคิดในการ ทำทีมฟุตบอลของโค้ชบางคน และประเด็นการเกิด อาการอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายในเด็ก โอ้ แต่ละเรื่อง สนุกสนานน่าอ่านกว่าที่คิด ใครสนใจก็แวะไปซื้อหา ได้ที่เอเชีย บุ๊คส์

THERE IS ONLY ONE BOSS. THE CUSTOMER.AND HE CAN FIRE EVERYBODY IN THE COMPANY FROM THE CHAIRMAN ON DOWN, SIMPLY BY SPENDING HIS MONEY SOMEWHERE ELSE.

Sam Walton


22

THE GUEST

DOUGH FROM MY DAD เรื่อง : เวสารั ช โทณผลิ น ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บุ ต ร

เมื่อแรกกัด แป้งที่ทั้งหนาทั้งนุ่มทำให้เราเกิดความประทับใจโดนัทยี่ห้อที่ไม่คุ้นเคยนี้ จน ทำให้เราอยากรู้ต่อไปว่า แบรนด์โดนัทที่ดูทันสมัยเจ้านี้มาจากประเทศอะไร ตลอดไปจนมีที่มาที่ไป อย่างไร ทำไมถึงตั้งชื่อที่มีความหมายซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า ‘แป้งของพ่อ’ เช่นนี้ Daddy Dough ไม่ใช่โดนัทของต่างประเทศ แต่เป็นแบรนด์โดนัทของคนไทยแท้ๆ นี่เป็นข้อมูล ประการแรกที่ทำให้เราต้องแปลกใจ เพราะถ้าดูจากโลโก้ ลักษณะการตกแต่งร้าน ตลอดจนถ้าได้ สัมผัสเนื้อของแป้ง คุณภาพของวัตถุดิบ และลิ้มลองรสชาติที่โดดเด่น ก็คงจะทำให้ใครหลายคนหลง คิดไปว่า โดนัทแบรนด์นี้มาจากต่างประเทศอย่างแน่นอน “เราไม่เคยปิดบังว่าเราเป็นแบรนด์ไทย แต่เราไม่ได้ถึงกับเสนอตัวว่า นี่เป็นของคนไทยนะ อุดหนุนโดนัทคนไทยสิ” ปีเตอร์ ทวีผลเจริญ Managing Director ของ Daddy Dough บอกถึงจุดยืน ของโดนัทสัญชาติไทย ย้อนกลับไปเกือบ 5 ปีก่อน จุดกำเนิดของโดนัทแป้งนุ่มยี่ห้อนี้อยู่ที่โต๊ะอาหารของครอบครัว ทวีผลเจริญที่หยิบยกเรื่องรอบตัวขึ้นมาสนทนา ตามประสาครอบครัวที่ทำธุรกิจร้านอาหารมานาน หลายสิบปี “ช่วงนัน้ มีเบเกอรีเ่ จ้าหนึง่ ทีม่ คี นต่อแถวกันยาวมาก ทางบ้านผมก็ทำธุรกิจทางด้านร้านอาหาร กับเบเกอรี่มาตลอด เราก็จะตะลึงว่าทำไมแค่เบเกอรี่คนถึงต่อแถวกันยาวขนาดนั้น แล้วเราก็พูดกัน ต่อว่า มีร้านโดนัทที่อเมริกาเจ้าหนึ่งก็มีคนต่อแถวยาวเหมือนกัน คุณพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่า จะลองทำ ดูไหม คุณพ่อก็เลยกลับไปเอาสูตรแป้งเมื่อสมัยที่คุณพ่อคุณแม่เคยเปิดเบเกอรี่อยู่ที่ลอสแอนเจลิสมา พัฒนาใหม่ โดยเราโฟกัสไปที่โดนัทโดยเฉพาะ” และนั่นคือที่มาของชื่อ Daddy Dough โดนัทที่มีแป้งของคุณพ่อเป็นตัวชูโรง หลังจากพัฒนาและปรับปรุงมานานหลายเดือน จนมั่นใจในคุณภาพของโดนัททุกชิ้น ปีเตอร์ กับคุณพ่อจึงนำตู้ใส่โดนัทมาวางอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของ Mario Organic Food & Beverages หนึ่งใน ร้านอาหารของครอบครัวทวีผลเจริญ และมุมเล็กๆ ของร้านอาหารเพื่อสุขภาพย่านสีลมนี้เอง ที่เป็น จุดกำเนิดของแรงกระเพื่อมซึ่งเกิดจากโดนัทแบรนด์ใหม่ที่ชื่อ Daddy Dough การรับรู้แบบปากต่อปากเกิดขึ้นกับโดนัทที่ยังไม่มีแม้แต่ร้านเป็นของตัวเองเจ้านี้ ทำให้ปีเตอร์ มั่นใจว่า โดนัทที่เกิดมาจากแป้งของพ่อของเขานั้น น่าจะมีที่ยืนในตลาดที่ดูเหมือนว่ามีเพียงโดนัท สองแบรนด์ใหญ่ยึดครองอยู่เท่านั้น “ตอนแรกที่คุยกับบนโต๊ะนั้น คือ เราจะทำได้เหรอ สองเจ้านั้นเขาใหญ่มาก แต่ละเจ้าก็ 200 สาขาไปแล้ว แล้วเราจะไปอยู่ตรงไหน จะสู้การตลาดเขาได้อย่างไร แต่พอสูตรแป้งโดนัทของคุณพ่อ ออกมา มีความแตกต่างคือ เรารู้เลยว่าไม่เหมือนกัน บวกกับตอนที่เราทดลองขายก็พบว่าใช้ได้ ก็ เลยคิดว่าน่าจะโอเค

“ถ้าผมทำสินค้าออกมาแล้ว วัตถุดิบเหมือนกัน ใช้ตัวเคลือบเหมือนกัน อย่างนี้ก็คงจะไม่เกิด อะไร เขาจะมากินของผมทำไม ในเมื่อสองแบรนด์นั้นก็ติดกันหมดแล้ว แต่นี่เรามีความแตกต่างที่ฉีก ออกมาเลย วัตถุดิบที่ใช้คนละเรื่องเลย มันก็ไปได้ หมายความว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโดนัท เป็นอย่าง อื่นก็ได้ ถ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างออกมา มันก็ไปได้ทั้งนั้น” Classic Glazed , Double Choc, Mocca Iced, Spinach เป็นตัวอย่างเพียงเสี้ยวหนึ่งของโดนัท กว่า 40 รสชาติที่ปีเตอร์กับทีมงานคิดค้นขึ้นมาด้วยหลักคิดที่ใหญ่ที่สุดเพียงข้อเดียวว่า ‘ทำอะไรที่คน อื่นไม่ทำกัน’ “สิง่ หนึง่ ทีค่ ณ ุ พ่อของผมเน้นมากคือ ความหลากหลายของโดนัท เพราะเขากลัวคนเบือ่ ดังนัน้ เราต้องออกรสชาติมาให้เยอะๆ ให้เขารู้สึกว่า วันนี้เบื่อตัวนี้ ไม่กินตัวนี้ ก็ไปกินตัวนี้ก็ได้ ซึ่งเรามีตั้ง 48 แบบแล้ว ข้อดีอีกอย่างของการที่มีแบบหลากหลายคือเราสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้ทั้งหมด ตั้ง แต่เด็กจนโต ถึงแม้กลุ่มลูกค้าหลักของ Daddy Dough จะเป็นผู้หญิงวัยทำงานก็ตาม “เนื่องจากสินค้าอย่างโดนัทมีความเป็น Mass ในตัวอยู่แล้ว มันไม่ใช่หูฉลามหรืออะไรบาง อย่างที่ไม่ได้กินกันทุกคน พอเป็นโดนัท เด็กก็จะชอบกินพวกผลไม้ แยมหรือพวกสีๆ ทั้งหลาย ถ้าเป็น ผู้ใหญ่วัยทำงานหรือวัยรุ่นขึ้นมาก็จะกินพวกดับเบิ้ลช็อก คาปูชิโน่ ถ้าเป็นผู้สูงอายุขึ้นมาเขาจะกิน ตั ว ที ่ ไ ม่ ค ่ อ ยหวาน เช่ น งาขาว พี น ั ท หรื อ ผั ก โขม (Spinach) ซึ ่ ง แป้ ง ของเราจะมี ทั ้ ง วานิ ล ลา ช็อกโกแลต และกาแฟ โดยเฉพาะกาแฟนั้นของเราเป็นเจ้าเดียว ที่แค่กัดตัวแป้งเปล่าๆ ก็ได้รสกาแฟ แล้ว” จากความฝันบนโต๊ะอาหารของครอบครัว สู่ความจริงที่คนทั่วไปสัมผัสได้ยามกัดโดนัท และ จากสูตรแป้งที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 สู่แป้งทรงกลมมีรูตรงกลางที่มีหลากรูปแบบหลายรสชาติ ในปี ค.ศ. 2006 Daddy Dough ได้ขยายตัวเพิ่มสาขาอย่างรวดเร็ว จากสาขาหนึ่งที่สีลม ไปสู่สาขาสอง ที่ตลาดบองมาร์เช่ และสาขาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ดิ อเวนิว รัชโยธิน, เอ็มโพเรียม, สาทร, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และ เดอะมอลล์ บางแค ในขณะที่กลุ่มคนซึ่งรู้จักและติดใจโดนัท แบรนด์ไทยเจ้านี้ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ถึงปัจจุบันนี้ ปีเตอร์คงไม่ต้องเสียเวลาอธิบายยาวนานเหมือนก่อนแล้วว่า Daddy Dough คือ อะไร แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังไม่ลืมวันวานที่ตัวเองกับทีมงานเคยตระเวนแจกคูปองชิมโดนัทฟรี รวมไป ถึงโปรโมชั่นแจกแถมต่างๆ นานา ทุกครั้งที่เขายื่นคูปองรับโดนัทฟรีให้กับคนทั่วไป ความเชื่อมั่นใน คุณภาพของโดนัทที่ฝังลึกอยู่ในใจของเขาก็จะเกาะติดกระดาษแผ่นเล็กๆ เหล่านั้นไปด้วยเสมอ ความเชื่อมั่นนั้นเองที่ทำให้เขามักจะบอกกับใครต่อใครเสมอว่า “ขอให้คุณได้ลองชิมสักครั้งนึงก็ พอแล้ว”


a day BULLETIN issue 27  

The Urban Current Magazine Free Copy