Page 1

ISSUE 268 6 - 12 SEPTEMBER 2013

TO BE OR NOT TO BE


ISSUE 268, 6 - 12 SEPTEMBER 2013

The Road of Life เคยคิดว่าการขับรถบนท้องถนนในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร เป็นแบบทดสอบความอดทนที่น่าจะเอาไปใช้เป็นเกณฑ์สมัครงาน เพราะใครขับรถในกรุงเทพฯ ได้อย่างสงบนิง่ ผ่านสภาพการจราจรทีว่ นุ่ วายมาได้ดว้ ยจิตใจทีไ่ ม่ขนุ่ มัว ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าคนคนนัน้ น่าจะมีคณ ุ ภาพจิตใจในระดับสูงคนหนึง่ ทีเดียว ท่านว่าคนประเภทนีเ้ หมาะทีจ่ ะ ท�างานบริการทีต่ อ้ งผจญกับภาวะอารมณ์ของลูกค้าทีม่ าจากร้อยพ่อพันแม่และมาจากทุกทิศทุกทาง ซึง่ อันนีก้ แ็ ล้วแต่วา่ คุณจะออกแบบการทดสอบความอดทนระหว่างขับรถ อย่างไร เช่น อาจจะนัง่ ไปด้วยกันเลย (แต่กต็ อ้ งปลงว่าเราอาจจะก�าลังเอาชีวติ ไปฝากไว้กบั อดีตคนขับรถสองแถวซิง่ ) หรือจับเข้าห้องซีมเู ลเตอร์จา� ลองบรรยากาศบนท้องถนน เพื่อทดสอบนิสัย (แต่ทางเลือกนี้ดูท่าน่าจะใช้งบประมาณมากกว่าเงินเดือนของพนักงานที่จะรับมาทั้งปีนะ) แต่เอาว่า นอกจากความอดทนแล้ว ยังมีอีกหลายต่อหลายอย่าง ที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากท้องถนนแห่งนี้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะก้าวผ่านอาการจี๊ดสมองที่รถคันหน้าปาดเข้ามาได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง เราอาจจะมีกฎกติกาก�าหนดไว้ส�าหรับการขับขี่ที่ปลอดภัย แต่กฎเหล่านั้นก็สามารถถูกลืมไปในชั่วพริบตา หากแลกมาด้วยความรวดเร็วเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย ทุกคนพร้อมจะพุง่ ทะยานไปข้างหน้าทันทีทเี่ ห็นสัญญาณไฟเขียว ทัง้ ทีอ่ กี แป๊บเดียวเราก็ตอ้ งไปจอดติดไฟแดงตรงแยกถัดไปอยูด่ ี ก็ไม่รวู้ า่ เราจะรีบอะไรกันนักหนา เพราะเราก็ไม่เคย ตัง้ ค�าถามกับตัวเองเหมือนกันว่าจะรีบไปไหน รีบไปกว่านีม้ นั ก็ขยับไปมากกว่านีไ้ ม่ได้ แล้วถึงจะอารมณ์เสียแทบจะยกรถคันหน้าทุม่ ทิง้ ได้ มันก็ไม่ได้ทา� ให้อะไรต่อมิอะไรดีขนึ้ ไปกว่าเดิม อะไรที่ไม่ได้ดังใจก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม บางคนอาจจะบอกว่า ต้องรีบไปประชุม ไปท�าธุระต่างๆ นานา แต่แล้วยังไงต่อ? เพราะรถทุกคันที่มาแออัดยัดเยียดกัน บนท้องถนนนีไ่ ม่ใช่เพราะออกมาท�าธุระกันหรอกหรือ? ธุระของเราหรือของใคร ต่อให้สา� คัญกับโลกมากมายแค่ไหน โลกก็ไม่ได้บา้ จีช้ ว่ ยอ�านวยความสะดวกให้ใครมากกว่าใคร จะรถหรูแพงเป็นสิบล้านหรือรถเก่าเต่าคลานขับมานาน 20 ปี ล้วนแต่ต้องติดหนึบอยู่บนถนนอย่างเสมอภาคกันหมด ถ้าการจราจรมันจะต้องติดขัด แต่นอ้ ยครัง้ ทีเ่ ราจะเลือกคิดแบบนี้ ทัง้ ทีเ่ ราก็เลือกคิดเองได้ แต่เรากลับเลือกทีจ่ ะรูแ้ ค่วา่ เมือ่ มาอยูร่ ว่ มกันบนท้องถนนทีม่ แี ต่รถแน่นเต็มทุกพืน้ ทีแ่ ล้ว เราต้องต่อสูด้ นิ้ รน ให้ถงึ ทีส่ ดุ ถ้าปากกัดตีนถีบคันข้างๆ ได้กค็ งท�าไปแล้ว นอกจากจะต้องยือ้ แย่งช่วงชิงพืน้ ทีใ่ ห้ตวั เองได้ไปเร็วกว่าคนอืน่ แล้ว ไม่นบั ว่ายังต้องเจอคนขับรถทีไ่ ม่เคยมองหน้ามองหลัง นึกจะขับก็ขบั ออกมาให้ตอ้ งเหยียบเบรกกันแทบไม่ทนั ไหนจะคนขับรถโดยสารสาธารณะประเภททีเ่ ห็นผูโ้ ดยสารมีตวั ตนเฉพาะตอนซือ้ ตัว๋ ขึน้ รถ แต่ตอนขับออกไปแล้วกลับคิดว่า ไม่มชี วี ติ ผูโ้ ดยสารให้ตอ้ งรับผิดชอบเสียอย่างนัน้ สิง่ เหล่านีท้ า� ให้เรารูส้ กึ ว่าชีวติ บนท้องถนนทีเ่ ราต้องเสียเวลาไปอยูบ่ นนัน้ นานนับชัว่ โมง เป็นชีวติ ทีห่ า่ งไกลจากค�าว่ารืน่ รมย์เสียเหลือเกิน พูดก็พดู เถอะ ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่า เวลารถติดหนักๆ มันก็พาให้เราอิจฉาคนทีไ่ ด้เดินหรือได้วงิ่ ออกก�าลังอยูร่ มิ ถนนหรือในสวนเหมือนกัน แต่กน็ นั่ แหละ สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร ที่จะไปคิดถึงสิ่งที่เราไม่สามารถเป็นหรือมีได้ในชั่วขณะนั้นอยู่ดี จะรถติด หรือเดิน มันก็มีสิ่งที่ต้องได้และสิ่งที่ต้องเสียกันไปคนละมุมทั้งสิ้น ชีวิตตรงหน้าอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด แต่มนั ก็คอื ชีวติ ตรงนีท้ เี่ ราต้องมีและเอาไปแลกกับอะไรไม่ได้ นอกจากยอมรับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตรงหน้า และหาทางเลือกอืน่ ๆ ให้ตวั เองในอนาคตเท่าทีจ่ ะสามารถท�าได้ เอาจริงๆ การทีใ่ คร บอกว่ารถติดเหมือนติดคุก มันก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนัน้ เพราะเมือ่ รถโล่ง อย่างน้อยเราก็เป็นอิสระทีจ่ ะเดินทางไปทางไหนก็ได้ แต่ถา้ ติดคุก ต่อให้รถเลิกติด เราก็คงยังต้องนัง่ อยูท่ เี่ ดิม ทีพ่ ดู มาทัง้ หมด ใช่วา่ จะไม่ได้มองด้านเลวร้ายของรถติด เพียงแต่เริม่ รูส้ กึ ว่าสิง่ เดียวทีเ่ ราจะท�าได้จริงๆ ก็คอื การปรับสภาพจิตใจของตัวเองให้ปกติทสี่ ดุ เพือ่ ไม่ให้อารมณ์ มาครอบง�าเราจนเผยด้านมืดออกมาจนเกินการควบคุมและสร้างความเสียหายตามมา ผูเ้ ขียนเองก็ใช่วา่ จะหนีพน้ ภาวะดังกล่าว และบ่อยครัง้ ก็สงบสติอารมณ์ไม่อยู่ แต่ทหี่ ยิบ เรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เพราะเริ่มรู้สึกได้ว่า ถ้าเราไม่ฝึกตัวเองในสถานการณ์หนักหน่วงและเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ชวนให้สุขภาพจิตย�า่ แย่บนท้องถนน เราจะไปหาที่ฝึกได้ที่ไหนอีก เราจะมีเวลาไปนั่งฝึกสติในที่เงียบๆ ตามป่าตามเขาตอนไหน ถ้าฝึกสติในที่เงียบไม่ได้ ก็ต้องฝึกกันในที่โหดหินอย่างบนถนนนี่แหละ เพราะไหนๆ ก็จะต้องต่อสู้ดิ้นรนกันแล้ว ต้องเสียค่าน�า้ มันรถ ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลามากมายนับไม่ถว้ นบนถนนแล้ว ก็ขอให้เราได้วธิ คี ดิ และสติปญ ั ญากลับมาใช้ในชีวติ บ้างเถอะ เพราะต่อให้แผนพัฒนาการจราจร เจริญรุดหน้าขนาดไหน แต่ถา้ จิตใจเรายังไหลลงสูท่ ตี่ า�่ เหมือนเดิม เราก็จะว่ายวนอยูใ่ นบ่อทีม่ ปี ลาฟัดกันนัวเนีย หวังแย่งเศษอาหารมาประทังชีวติ เพียงแต่เศษอาหารเหล่านัน้ คือเลนว่าง ที่ต่อให้มีแค่นิดๆ หน่อยๆ เราก็จะต้องช่วงชิงมาเพื่อให้ได้ไปก่อนคนอื่น ถ้าแค่นสิ ยั ในการขับขีร่ ถยังไม่สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาได้ นอกจากจะไม่ตอ้ งหวังให้ปญ ั หาการจราจรลดลงแล้ว เผลอๆ นิสยั นีจ้ ะติดตัวเราไปเวลาลงจากรถด้วย แต่ถ้าใครคิดว่าชีวิตที่ต้องฟาดฟันเพื่อให้ได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ โดยไม่ปล่อยวางแม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ คือชีวิตที่เหมาะกับตัวเองแล้ว ก็ตามสบาย เส้นทางบนท้องถนนมีให้เลือกหลายทาง ทางใครก็ทางมัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 268 วันที่ 6 - 12 กันยายน 2556

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10

06 GOODNEWS

30

06

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

22 นั่งอ่าน Editor’s Note แล้วรู้สึกว่ามีมือ มาจับไหล่ของเราอยู่ บ่อยๆ เหมือนมาเตือน ใ ห ้ ห ยุ ด พั ก สั ก นิ ด แล้วหันมาคิดต่อเอง อย่างค�าสัง่ If... Then... else... ทีโ่ ปรแกรมเมอร์

ถ า ม ห า ค ว า ม ห วั ง และท� า ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ สภาปฏิ รู ป การเมือง กับ ศ. ดร. ธี ร ภั ท ร์ เสรี รั ง สรรค์ ประธานสภาพั ฒ นา การเมือง

22 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

24 SHOPPING

เปลีย่ นลุคหนุม่ ออฟฟิศ ของคุณให้มีสีสันและ เท่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ส ไตล์ ด้ ว ยการมิ ก ซ์ แ อนด์ แมตช์ชุดง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ท�าได้

29 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

30 HOME MADE

ชมบ้ า นไม้ ห ลั ง สวย ที่ ส ะท้ อ นตั ว ตนของ ชาตรี ลดาลลิ ต สกุ ล ส ถ า ป นิ ก ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง ต้นศิลป์ สตูดิโอ

32 37 44 46 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- จับเข่าคุยกับ ชาลอต รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

46

10 INTERVIEW

ท�างานให้ได้ประสิทธิภาพเต็มร้อยกับแนวคิด ข อ ง อุ ทั ย ว ร ร ณ สุ ข พรรณพิ ม พ์ แห่ ง ร้านหนังสือปันกัน

ใช้เขียนโปรแกรม ถ้าช่วงที่อ่าน Interview ก็เหมือน ได้นั่งคุยกับใครคนหนึ่ง จะแตกต่างก็สถานที่นั่งอยู่ ด้วย ว่าจะนั่งคุยในห้องประชุมกับนายธนาคาร หรื อ นั่ ง คุ ย กั น บนอั ฒ จั น ทร์ มี ล มพั ด เย็ น ๆ กั บ นักกีฬา ก็มีให้เลือกหลายบรรยากาศดีค่ะ ยังชอบ เปิดไปที่ This Week in History เรื่องราวในอดีต ที่น�ามาเตือนๆ กันไว้ว่ามันผ่านมานานเท่าไหร่แล้ว และมองย้อนตัวเราเองว่าผ่านอะไรมาในช่วงนั้น

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

โทณวณิก ในบทบาท ข อ ง ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ส� า นั ก สื่ อ สารองค์ ก ร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ส่วน Home Made ก็ทา� ให้เราแอบย่องเข้าบ้านคนอืน่ ไปยืน ชื่น ชมบ้ า นเขาอยู ่ นั่น แหละ ก็มัน ถู ก ใจนะ ที่หาบ้านมาให้ดูกัน สุดท้ายส่งก�าลังใจไปให้ชาว a day BULLETIN ที่ขยันหาข้อมูลมาให้อ่านกันค่ะ -จรรยาพร ไทยรัตน์

ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการกลุ่มโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา โสรดา มิใย 08-9969-6611, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, วิชัย เจนพิทักษ์ 08-9131-2896, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, วิช ยุต ม์ โชติวาณี 08-0776-6868, รวงรัช ต์ ด้ า นเทาลา 08-1412-9478 เลขานุ ก ารฝ่ า ยโฆษณา นราทร แก้ ว เก่ า ผู ้ จั ด การ จัณ ฑรัศมิ์ เกีย รติย ศ ผู้ช่วยผู้จัด การ ณัฐ ธยาน์ อึ้ง ตระกูล นิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.forbes.com

10 อันดับนักเทนนิสที่มีรายได้มากที่สุดในโลก ประจ�าปี 2013 (หน่วยเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

คุณคิดอย่างไรกับนโยบายจ่ายเบีย้ ยังชีพ ตลอดชี วิ ต แก่ ส.ส. / ส.ว. เป็ น เงิ น 15,000 บาทต่อเดือน

71.5

29

26.9

26.4

20.5

18.2

15.7

14.9

13.6

10.5

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์

มาเรีย ชาราโปวา

โนวัก ยอโควิช

ราฟาเอล นาดาล

เซเรนา วิลเลียมส์

หลี นา

วิกตอเรีย อซาเรนกา

แอนดี้ เมอร์เรย์

คาโรไลน์ วอซเนียคกี

เคย์ นิชิโคริ

THE POLL

ที่มา : กรุงเทพโพล

ความเห็นของประชาชนต่อเรือ่ งการวางตัวของรัฐบาลต่อผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

1 2

ควรให้สิทธิเสรีภาพ ในการแสดง ความคิดเห็น

51.1%

ควรรณรงค์ สื่อสาร ท�าความเข้าใจ กับผู้ใช้ถึงสิ่งที่ท�าได้ ไม่ได้ และการใช้อย่าง สร้างสรรค์

3 ควรดูแลผู้ใช้ ตามอ�านาจ ที่กฎหมายให้ ไว้ ไม่ควรลุแก่อ�านาจ

15.1%

33.8%

3,085,359,466 บาท คือจ�านวนทรัพย์สินของ นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว. ศึกษาธิการ ซึง่ ถือเป็น รั ฐ ม น ต รี ที่ มี จ� า น ว น ท รั พ ย ์ สิ น ม า ก ที่ สุ ด ในรั ฐ บาลชุ ด นี้ ในขณะที่ รั ฐ มนตรี ที่ มี ท รั พ ย์ สิ น น้ อ ยที่ สุ ด คื อ นาย พ้ อ ง ชีวานันท์ รมช. คมนาคม ซึ่ ง มี ท รั พ ย์ สิ น จ� า นวน 10,988,434 บาท ที่มา : www.komchadluek.net

100

มีการศึกษาพบว่า ในแต่ละวัน มี ไวรัสคอมพิวเตอร์ถูกสร้าง ขึน้ มาใหม่จา� นวน 100,000 ตัว ซึ่ ง มี ผ ลท� า ให้ แ ล็ ป ท็ อ ปที่ มี การใช้งานทัว่ โลกราว 170 ล้าน เครื่ อ ง และสมาร์ ต โฟนราว 1,000 ล้านเครื่อง มีความเสี่ยง ที่ จ ะโดนคุ ก คามด้ ว ยไวรั ส ประมาณ 69% ในทุ ก ครั้ ง ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่มา : www.visual.ly

100 ล้านยูโร หรือประมาณ 4,300 ล้านบาท คือ จ�านวนเงินที่สโมสร ‘เรอัล มาดริด’ ทุ่มซื้อตัว นักเตะ ‘แกเรธ เบล’ กองหน้าจากสโมสรสเปอร์ส ซึ่งถือเป็นสถิติโลกใหม่ของการซื้อขายนักเตะ ท�าลายสถิติเดิมเมื่อครั้งที่เรอัล มาดริด ซื้อตัว คริสเตียโน โรนัลโด จากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อปี 2009 ด้วยค่าตัว 80 ล้านยูโร ที่มา : www.realmadridnews.com

240,000

1,000

จากโครงการก่ อ สร้ า ง อาคารใหม่ ที่ มี ชื่ อ ว่ า ‘Project Jewel’ ของ สนามบินชางงี ประเทศ สิงคโปร์ มีการคาดการณ์ ว่ า จะท� า ให้ เ กิ ด การสร้ า งงานใหม่ ม ากถึ ง 1,000 อัตรา ที่ ม า : www.channelnewsasia.com

มีข้อมูลจาก Sierra Club ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ในทุกๆ 10 วินาที จะมีคนทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกมากถึง 240,000 ล้านใบ ซึ่งมีไม่ถึง 5% ที่ถูกน�าไปรีไซเคิล ที่มา : www.huffiffiifingtonpost.com

“คิดว่าไม่ยตุ ธิ รรมกับ อาชี พ อื่ น เลย เพราะ นักการเมืองก็ได้เงินเยอะ อยูแ่ ล้ว” สิรวิชญ์ หงษ์หิรัญ 22 ปี, นักศึกษา “ไม่ ถื อ ว่ า มากหรื อ น้ อ ยไป เพี ย งแต่ ค วรดู ผลงานเป็นรายบุคคลว่า สมควรได้เท่านี้หรือไม่” วิศรุต เนตรเก่ง 22 ปี, อาชีพอิสระ “ส.ส. ส.ว. ท�างานใน ระยะเวลาสั้นๆ เบี้ยเลี้ยง ตลอดชีพควรมอบให้กับ ผู้ที่ท�างานประจ�า และมี ผลงานที่ชัดเจน” ธรรมพร เรืองศรีอรัญ 19 ปี, นักศึกษา “เบี้ ย ยั ง ชี พ นี้ ค วร ม อ บ ใ ห ้ ผู ้ สู ง อ า ยุ ที่ ขาดแคลนมากกว่า” กฤษดา กลัดเพ็ชร 22 ปี, ธุรกิจส่วนตัว “ควรเอาเงิ น ส่ ว นนี้ ไปท�าประโยชน์อย่างอื่น เ พ ร า ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง ได้เงินเยอะมากแล้ว” พรพิมล พยัคฆ์เกียรติิ 23 ปี, พนักงานบริษัท “อยากถามว่าจ�าเป็น แ ค ่ ไ ห น ที่ ต ้ อ ง จ ่ า ย เบี้ยเลี้ยงให้ ส.ส. แล้ว ท�าไมไม่ใช้อัตราเดียวกับ บ�านาญผู้สูงอายุ” พิมพ์ชนก พุกสุก 23 ปี, กองบรรณาธิการ


6

Zhou Jingzang (ขวามือ) ชาวจีนวัย 77 ปี ก�าลังทบทวนความจ�าด้วยการเขียนเรือ่ งราวในชีวติ ระหว่างท�าการบ�าบัดฟืน้ ฟูความจ�า กับนักสังคมสงเคราะห์ในห้องฟื้นฟูอดีตที่บ้านพักคนชราในกรุงปักกิ่ง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมสวัสดิการสังคม แห่งกรุงปักกิง่ ให้มกี ารตกแต่งห้องและข้าวของเครือ่ งใช้ทกุ ชิน้ ให้ยอ้ นยุคไปสมัยประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุง เพือ่ ช่วยฟืน้ ความจ�า ให้กับผู้สูงอายุและผู้มีอาการหลงลืม ซึ่งได้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ - Reuters / Kim Kyung-Hoon

LIFESTYLE

คุวัยณ ยาย 105 ยังซิ่ง! ได้ยอดไลค์เกือบครึ่งแสน นับเป็นคนแก่ทมี่ พี ลังใจเหลือล้น ส� า หรั บ เอดายธ์ เคิ ร ์ ก ไมเออร์ ชาวแคลิฟอร์เนีย วัย 105 ปี โดย หลังจากเกษียณอายุ คุณยายก็ใช้ เวลาว่างท�างานด้านการกุศลมาตลอด นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มี อายุ ม ากที่ สุ ด ในโลก มี ผู ้ ติ ด ตาม ในเฟซบุ ๊ ก กว่ า 36,000 คน มี ค น กดไลค์ในแต่ละโพสต์มากกว่าแสนคน ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันคุณยายก็ยัง ขั บ รถไปไหนมาไหนด้ ว ยตั ว เอง โดยทีไ่ ม่เคยได้ใบสัง่ หรือเกิดอุบตั เิ หตุ เลยสักครั้ง ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามมอบรถเก๋ง คั น ใหม่ ใ ห้ คุ ณ ยายเป็ น ของขวั ญ จากความประทั บ ใจเมื่ อ เห็ น เธอ ทางรายการ แอลเลนโชว์ ซึ่งสร้าง แรงบั น ดาลใจให้ กั บ ใครหลายคน ได้เป็นอย่างมาก

โฉมหน้าผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะมาด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไมโครซอฟต์ต่อจาก นาย สตีฟ บัลเมอร์ ซึง่ จะเกษียณการท�างานภายในปีนี้ จากรูปแถวบนจากซ้ายไปขวา ได้แก่ นาย อีรกิ รัดเดอร์, นาย เควิน เทอร์เนอร์ และ นาย เจฟฟ์ เรกส์ ส่วนแถวล่างจากซ้ายไปขวา ได้แก่ นาย เทอรี ไมเยอร์สัน, นาย โทนี เบตส์ และ นาง จูลี ลาร์สัน กรีน - Reuters

SCIENCE

SOCIETY

ฮือฮา! ค้นพบฉลามเดินได้ในอินโดนีเซีย ฉลามสายพั น ธุ ์ เ ดิ น โดยใช้ ค รี บ เป็ น ขานี้ มี ชื่ อ ว่ า Hemiscyllium Halmahera ถูกพบโดยนักวิทยาศาสตร์ของ Conservation International ณ พื้นมหาสมุทรใกล้หมู่เกาะ โมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย ล�าตัวของมันมีลายพาด ตามแนวนอน มีขนาดล�าตัวยาวสูงสุด 30 นิ้ว และไม่ท�า อั น ตรายกั บ มนุ ษ ย์ ทางด้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข อง Conservation International กล่าวว่า การค้นพบครั้งนี้ เป็นการตอกย�า้ ถึงความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ใต้ทอ้ งทะเล ของอินโดนีเซีย โดยในทะเลแห่งนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของฉลาม และปลากระเบนอย่างน้อย 218 สายพันธุ์ “การค้นพบ ฉลามเดินได้ครั้งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศได้อย่างดี” Fahmi ผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามจาก Indonesian Institute of Sciences กล่าว

HERO

เหลือเชื่อ! หนูน้อย 9 ขวบ ขับรถพาพ่อส่งโรงพยาบาล เอสทีเรีย สมิธ เด็กหญิงวัย 9 ขวบ ในรัฐฟลอริดา ได้ชว่ ย ชีวิตพ่อของเธอไว้ได้อย่างเหลือเชื่อ หลังจากที่ผู้เป็นพ่อ เกิดอาการหน้ามืดขณะขับรถ ตามค�าบอกเล่าของ จอห์น สมิธ ผู ้ เ ป็ น พ่ อ เหตุ เ กิ ด เมื่ อ เขาไปรั บ ลู ก สาวจากคลาสเรี ย น คาราเต้ ขณะขับรถเขาเกิดอาการปวดหัว และสายตาพร่ามัว อย่างกะทันหันจนไม่สามารถมองทางได้ จึงได้บอกให้ลกู สาว ที่นั่งเบาะหลังช่วยบังคับพวงมาลัยแทน โดยที่จอห์นยังพอ ฝืนเหยียบคันเร่งได้ ซึ่งเมื่อถึงโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบ ว่าผูเ้ ป็นพ่อมีอาการเนือ้ งอกในสมอง และหากลูกสาวไม่ชว่ ย ไว้ ก็อาจเสียชีวิตระหว่างขับรถได้

รัสเซีย

เสนอความช่วยเหลือ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ฟุกุชิมะไดอิจิ

หลังจากเหตุการณ์สนึ ามิเข้าถล่มเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ท�าให้ตอนนี้มีนา�้ ทีป่ นเปือ้ นสารกัมมันตรังสีซงึ่ เกิดจากกระบวนการ หล่อเย็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึมออกมาจาก โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกุ ชุ มิ ะไดอิจิ เป็นจ�านวนกว่า 300 ตัน กระจายอยูใ่ นแหล่งน�า้ บาดาล และน�า้ ทะเล โดยรอบ Vladimir Asmolov รองประธานของ บริษทั Rosenergoatom หน่วยงานด้านการจัดการ นิวเคลียร์ของประเทศรัสเซีย ก็ยนิ ดีทจี่ ะให้ความช่วยเหลือในการท�าความสะอาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกชุ มิ ะไดอิจิ และได้บอกว่า ทาง Tokyo Electric Power Company หรือ TEPCO ต้องเปลี่ยนวิธกี ารในการท�าความสะอาดสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลออกมา และ ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี จากต่างประเทศ ในการแก้ปญ ั หา ครั้งนี้

ANIMAL

รถไฟนิวยอร์ก ยอมหยุดวิง่ เพือ่ ช่วยสองลูกแมวบนราง

ผู้โดยสารของ The Metropolitan Transportation Authority (MTA) หรือรถไฟของเมืองนิวยอร์ก ต้องประหลาดใจกับเสียงประกาศ จากล�าโพงของสถานีรถไฟว่า มีเหตุต้องหยุดเดินรถชั่วคราวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก�าลังช่วยเหลือแมวน้อย 2 ตัว ที่วิ่งอยู่บนรางรถไฟ ซึ่งที่สุดแล้วต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ถึงจะจับลูกแมวทั้งสองตัวออกจากรางได้ โดยภายหลังทราบว่าสองแมวน้อยจอมป่วนมีชื่อ ว่า อาเธอร์ และออกัสต์ ทางด้าน แซนดรา โพเลล หนึง่ ในผูโ้ ดยสารทีต่ อ้ งรอรถไฟกล่าวว่า “ฉันต้องการกลับบ้าน แต่ไม่เป็นไร ฉันรอได้ เพราะฉันก็ต้องการให้ลูกแมวรอดชีวิตเช่นเดียวกัน


หลังจากประสบปัญหาเศรษฐกิจซบเซามานาน ทางการและชาวเมืองบุชมิลส์ในไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร ซึง่ เป็นเมืองทีม่ ชี อื่ เสียงด้านการผลิตวิสกีใ้ นแบรนด์ชอื่ เดียวกับเมือง ก็ชว่ ยกันเรีย่ ไร เงินบริจาคมาเพื่อฟื้นฟูเมืองให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้จ่ายมากขึ้น ด้วยการสร้างร้านค้าปลอม และตกแต่งตึกที่ทรุดโทรมและทิ้งร้างจากพิษเศรษฐกิจ - Reuters / Cathal McNaughton

ท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดในนามของกองทัพปลดปล่อยซีเรีย ก็ยังมีมุมของความรักและเมตตาสัตว์ร่วมโลกให้เห็นเสมอ ภาพนี้ช่างภาพเก็บภาพได้ในย่านเมืองเก่า al-Jdeideh เมือง Aleppo ประเทศซีเรีย - Reuters / Ammar Abdullah

SPORT ลิเวอร์พูล เปิดบ้านถล่มปีศาจแดงรับฤดูกาลใหม่!

ความดุเดือดของฤดูกาลใหม่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลกี ก็เริม่ ต้นขึน้ ทันทีดว้ ยการเจอกันของทีมคูป่ รับตลอดกาลระหว่างทีมลิเวอร์พลู ทีเ่ ปิดบ้านต้อนรับทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดยหลังจากสิน้ เสียงนกหวีดเริม่ เกมเพียงแค่ 3 นาที ทีมเจ้าบ้านก็เปิดลูกเตะมุมทางฝัง่ ขวา โดย สตีเวน เจอร์ราร์ด โยนมาให้กบั เดเนียล แอ็กเกอร์ โหม่งจังหวะแรกไปทีห่ น้าประตู และ เดเนียล สเตอร์รดิ จ์ ก็วงิ่ เข้ามาส่งลูกเข้าประตู ด้วยการโหม่งปิดท้าย ท�าคะแนนขึ้นน�าเป็น 1-0 ประตู และถึงแม้ทางทีมปีศาจแดงจะพยายามบุกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถตีไข่แตกได้ ส่งผลให้ทีมหงส์แดงขึ้นน�าเป็นจ่าฝูงไปอย่างสวยงาม

ศัพท์ ใหม่ ในพจนานุกรม

เ มื่ อ ยุ ค ส มั ย เปลี่ยนไป อะไรๆ ก็ตอ้ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ ค� า ใน พจนานุ ก รมที่ ส ะท้ อ น ความเปลี่ยนแปลงของ วิถีชีวิตผู้คนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะศัพท์ใหม่ๆ ที่จะ ท�าให้เราเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น • เมื่อเร็วๆ นี้ Oxford พจนานุกรมที่รวบรวมค�าศัพท์ไว้ มากที่สุดและเก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งของโลก ได้ประกาศ เพิ่มค�าศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่อีก 65 ค�า ในพจนานุกรม ฉบั บ ออนไลน์ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ค� า ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล มาจากโลกอินเทอร์เน็ตแทบทั้งสิ้น • ตั ว อย่ า งศั พ ท์ ใ หม่ ที่ ถู ก เพิ่ ม ในครั้ ง นี้ ร วมถึ ง ค� า ว่ า twerk ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกรณีที่นักร้องหญิง ไมลีย์ ไซรัส ขึ้นแสดงบนเวที MTV Video Music Awards ในเพลง We Can’t Stop

AWARD

หนูน้อยมะกัน ชนะการประกวด

กะหล�่าปลียักษ์! หนูน้อย คีแวน ดิงเกิล อายุ 10 ขวบ จากเมือ งวาซิล ลา รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริ ก า เขาคื อ เจ้าของกะหล�า่ ปลียกั ษ์ทชี่ นะการประกวดกะหล�า่ ปลี ยักษ์ประจ�าปี 2013 ของรัฐอะแลสกา โดยกะหล�า่ ปลี ฝีมอื การปลูกของคีแวนมีนา�้ หนักมากถึง 41.9 กิโลกรัม ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์กันว่าเหตุที่กะหล�่ าปลียักษ์ ของเขาเจริ ญ เติ บ โตได้ ใ หญ่ ข นาดนี้ เ ป็ น เพราะ อะแลสกามีชว่ งเวลาทีแ่ สงอาทิตย์สอ่ งยาวนานกว่า ทีอ่ นื่ ๆ โดยเฉพาะในฤดูรอ้ นทีม่ ปี รากฏการณ์ ‘summer midnight sun’ โดยผูจ้ ดั งานรายงานว่า นีเ่ ป็นครัง้ แรก ในรอบ 18 ปี ที่เจ้าของรางวัลชนะเลิศเป็นเด็ก

พร้ อ มท่ า เต้ น ที่ ท� า ให้ ทุ ก คนต้ อ งอึ้ ง ซึ่ ง ค� า ว่ า twerk มีความหมายถึงท่าเต้นเพลงพ็อพทีม่ ลี กั ษณะยัว่ ยุทางเพศ รวมถึงการเคลื่อนไหวสะโพกไปมาในท่ากึ่งนั่งกึ่งยืน • ส่วนค�าอื่นๆ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็มีทั้งค�าว่า selffiifie ซึ่ง หมายถึ ง การใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ถ่ า ยรู ป ตั ว เอง ค�า ว่ า phablet ซึ่งเป็นการผสมค�าระหว่างค�าว่า phone กับ tablet เข้าด้วยกัน หมายถึงอุปกรณ์สื่อสารที่ใหญ่กว่า โทรศัพท์มือถือ แต่เล็กกว่าแทบเล็ต • นอกจากนี้ยังมีค�าว่า digital detox หรือการข่มใจ หยุดเล่นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ค�าว่า space tourism หรือการท่องเที่ยวในอวกาศ ค�าว่า unlike หรือ พฤติกรรมเลิก like ในเฟซบุ๊ก รวมถึงภาษาปากอย่าง srsly ที่ย่อมาจาก seriously ด้วย • ซึง่ ทีผ่ า่ นมา Oxford จะท�าการประมวลและเพิม่ ค�าศัพท์ ใหม่ทุกๆ 3 เดือน เฉลี่ยแล้วมีการเพิ่มค�าศัพท์ประมาณ ปีละ 1,000 ค�า เป็นประจ�าทุกปี

“ผมเชือ่ ว่าไม่มรี ฐั บาลไหน ในโลกจะปล่ อ ยให้ 3 อย่ า ง ที่มีผลต่อค่าครองชีพ อย่าง แก๊ส ค่าไฟ และค่าทางด่วน ขึ้นในวันเดียวกัน แน่นอนว่า ต้ อ งมี ผ ลกระทบต่ อ การด� า เนิ น ชี วิ ต ของประชาชน อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ หาก รัฐบาลฉลาดสักนิด ควรที่จะ ขึ้นในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ไม่ ใ ช่ ขึ้ น พร้ อ มกั น วั น เดี ย ว หมดแบบนี้” ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ และ หัวหน้าพรรครักประเทศไทย 1 กันยายน 2556

GREEN PLEASE

ชาวมะกันรวมตัว! ตามหาที่ดินปลูกผัก ประชากรส่วนหนึง่ ในเขตชานเมืองของกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ได้รวมกันในนามกลุ่ม ECO City Farms เพื่อช่วยกันเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่แห่ง การเกษตรกรรม เพื่อเป็นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ สูงสุด และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหาร โดย มาร์กาเรต มอร์แกน-ฮับบาร์ด ผู้ก่อตั้ง ECO City Farms ได้กล่าวเสริมว่าโครงการนี้ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักอย่างถูกวิธี และยังส่งผลดีต่อ สุขภาพของพวกเขาเองด้วย ส่วนแนวคิดนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก วอลเตอร์ ลี เจมส์ จูเนียร์ นายกเทศมนตรีเมืองเบลเดนเบิร์ก ที่ส่งเสริมให้กลุ่ม ECO City Farms เปลี่ยนพื้นที่บริเวณ อพาร์ตเมนต์ Autumn Woods ให้กลายเป็นสวนผัก

Did You Know?

ผลวิจัยชี้ ความเครียดเรื่องเงิน ท�าให้ ไอคิวต�่าลง

6 กันยายน 2413 - มลรัฐไวโอมิงเป็นมลรัฐ แรกในสหรัฐอเมริกาที่ให้สิทธิในการเลือกตั้ง แก่สตรี โดยผู้หญิงคนแรกที่ได้รับสิทธิ์นี้คือ นาง ลูอิซา สเวน 7 กันยายน 2541 - Google Inc. บริษัท สัญชาติอเมริกนั ซึง่ เปิดให้บริการเสิรช์ เอ็นจิน้ อี เ มล แผนที่ อ อนไลน์ ซอฟต์ แ วร์ จั ด การ ด้านส�านักงาน เปิดตัวเป็นครั้งแรกที่เมือง เมนโลพาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 8 กันยายน 2482 - มีการประกาศส�านักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรัฐนิยม เรือ่ งการเคารพ ธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี เพื่ อ ให้ ค นไทยยึ ด ถื อ และเป็ น หลักปฏิบัติไปในทางเดียวกันว่าเมื่อได้ยิน เพลงชาติ ห รื อ เพลงสรรเสริ ญ พระบารมี ซึ่งหน่วยงานของรัฐบรรเลง ประชาชนต้อง แสดงความเคารพโดยปฏิบัติตามระเบียบ เครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม 9 กันยายน 2371 - วันเกิด ลีโอ ตอลสตอย นักเขียนชาวรัสเซีย ขณะมีชวี ติ อยูไ่ ด้ประพันธ์ งานเขียนชือ่ ดังมากมาย เช่น War and Peace และ Anna Karenina ทั้งยังได้รับการยกย่อง ให้เป็นนักเขียนนิยายแนวเหมือนจริงทีย่ งิ่ ใหญ่ ที่สุดคนหนึ่งของโลก 10 กันยายน 2546 - องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ ก� า หนดให้ วั น นี้ เ ป็ น วั น ป้ อ งกั น การฆ่าตัวตายโลก (Suicide Prevention Day) เป็นครั้งแรก เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า ในแต่ ล ะปี มี ผู ้ ฆ ่ า ตั ว ตายส� า เร็ จ มากกว่ า 1 ล้านคน หรือราวนาทีละ 2 คน 11 กันยายน 2504 - วันก่อตั้ง WWF หรือ World Wide Fund for Nature องค์ ก ร นานาชาติ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นที่เมือง เมิร์กซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 12 กันยายน 2548 - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รี ส อร์ ต เปิ ด ให้ บ ริ ก ารวั น แรกในวั น นี้ ซึ่ ง เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ในเครือวอลต์ ดิสนีย์ และเป็ น แห่ ง ที่ 2 ของเอเชี ย ต่ อ จาก โตเกี ย ว ดิ ส นี ย ์ แ ลนด์ รี ส อร์ ต ประเทศ ญี่ปุ่น

ผลวิจยั จากนักเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิดเผยว่า กลุม่ คนทีม่ คี วามกังวลเรือ่ งค่าใช้จา่ ยในช่วงสิน้ เดือน มีแนวโน้ม ทีจ่ ะมีระดับไอคิวลดลงชัว่ คราวประมาณ 13 จุด เมือ่ เทียบกับคนทัว่ ไปทีไ่ ม่มคี วามกังวลเรือ่ งค่าใช้จา่ ย โดยนักวิจยั ได้อธิบายว่า เมือ่ คนเรามีความเครียดเกีย่ วกับยอดค้างช�าระ ค่าผ่อนบ้าน ค่าเช่า และหนีส้ นิ เขาเหล่านัน้ ก็จะขาดสมาธิในการจดจ่อกับสิง่ อืน่ ๆ ดังนัน้ การช�าระหนีล้ า่ ช้าเกินก�าหนด ไม่เพียงแต่จะท�าให้ตอ้ งจ่ายดอกเบีย้ แพงขึน้ เท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลให้ระดับไอคิวลดลงด้วย


10


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, เอกพล บรรลือ ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร เป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยเรามีการตั้งวงระดมความเห็นเพื่อแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งล่าสุดรัฐบาลก็มีความตั้งใจที่จะก่อร่างสร้าง ‘สภาปฏิรูปการเมือง’ ขึ้นมา แม้สภาปฏิรูปการเมืองแห่งนี้ ยังไม่ได้ก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างเพราะอยู่ในช่วงของการขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ต้องการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศชาติบา้ นเมืองให้กา้ วไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง แต่ปจั จัยส�าคัญหนึง่ ทีเ่ ราไม่อาจลืมนับรวม ได้ก็คือ เรื่องของความจริงใจและจริงจังในการแก้ปัญหาร่วมกัน และนั่นคือสิ่งที่ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ คนบนปกของ a day BULLETIN ฉบับนี้ตั้งข้อสังเกตไว้ และเราเชื่อว่าถ้าตอบค�าถาม เรื่องความจริงใจและจริงจังนี้ได้ เราก็ปฏิรูปการเมืองได้ และเผลอๆ อาจจะปฏิรูปกันได้ตั้งนานแล้ว ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานสภาพัฒนาการเมือง ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองอีกแห่งที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเมืองไทย ด้วยความที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยมาตลอดชีวิต ทั้งในฐานะอาจารย์และนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) เป็นอดีตรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยในอดีต เขาจึงได้รับเชิญให้ออกมาแสดงทัศนะ ด้านการเมืองอยูอ่ ย่างสม�า่ เสมอ ถ้าไม่นบั สิง่ ทีเ่ ขาพูดมามากครัง้ คุณก็ตอ้ งอ่านสิง่ ทีเ่ ขาเขียนมานับร้อยนับพัน เรื่อง แล้วคุณจะรู้สึกไม่ต่างจากเราตรงที่ว่า ไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเมือง แต่เราไม่สนใจจะลงมือปฏิบตั กิ นั อย่างจริงจังต่างหาก ไม่ใช่บา้ นเราไม่มคี นเก่ง แต่ทผี่ า่ นมาคนที่ได้รบั มอบหมาย ให้ท�าหน้าที่กลับเป็นคนที่ไม่จริงใจในการท�างานต่างหาก ท่ามกลางความขัดแย้งด้านการเมืองในรอบหลายปีมานี ้ เรามักจะได้ยนิ ค�าว่า ปฏิรปู สมานฉันท์ สันติวธิ ี ปรองดอง แน่นอนว่ามันคือค�าที่ฟังสวยหรูดูดี แต่สุดท้ายแล้ว ‘ค�า’ ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปฝากความหวังได้ ‘คน’ ต่างหากทีเ่ ราต้องฝากความหวัง คนทีว่ า่ นัน้ นอกจากจะหมายถึงนักการเมืองแล้ว ยังหมายถึงพลเมือง อย่างเราๆ ท่านๆ นีแ่ หละ ค�าถามคือ To Be or Not to Be ทุกคนอยากจะเป็นหรือไม่เป็นคนทีค่ คู่ วรกับการฝาก ความหวัง? ฟังทัศนะของผู้รู้ด้านการเมืองการปกครองของไทยอีกคนหนึ่งอย่างอาจารย์ธีรภัทร์แล้วค่อยตัดสินใจ ก็ยังทัน


12

เมื่อรัฐบาลก่อตั้งสภาปฏิรูปการเมืองขึ้นมาแล้ว และมี ก ารเชิ ญ คุ ณ ไปร่ ว มระดมความคิ ด เห็ น ค�าถามแรกที่ผุดขึ้นมาในใจคืออะไร พูดกันโดยสัตย์จริง ผมก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ�้ำ ว่ ำรัฐ บำลเชิญ ผมท�ำ ไม ผมคิด ว่ ำโดยเหตุผ ล ประกำรทีห่ นึง่ ในอดีตทีผ่ ำ่ นมำผมก็วพิ ำกษ์วจิ ำรณ์ ระบอบทักษิณอยูม่ ำก ประกำรทีส่ อง ผมก็ไม่แน่ใจ เหมือนกันว่ ำรัฐบำลรู้จักสภำพัฒนำกำรเมือง หรือไม่ ก็เลยไม่ได้มีควำมรู้สึกว่ำรัฐบำลจะเห็น ควำมส�ำคัญของสภำพัฒนำกำรเมือง แต่ถงึ อย่ำงไร ก็ตำม ถ้ำหำกรัฐบำลเชิญผมเข้ำร่วม ผมก็เกรงว่ำ ผมคนเดียวก็คงไม่สำมำรถตัดสินใจได้ เพรำะฉะนัน้ ผมจึงต้องหำรือกับสมำชิกสภำพัฒนำกำรเมือง ซึ่ง ที่ป ระชุม ส่ ว นใหญ่ ก็อ ภิป รำยว่ ำ เนื่อ งจำก สภำพั ฒ นำกำรเมื อ งก็ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรพั ฒ นำ กำรเมืองอยู่แล้ว เพรำะฉะนั้น ก็ไม่มีเหตุผลอะไร ที่จะปฏิเสธ แล้วเรำก็ต้องถือว่ำนี่เป็นโอกำสที่จะ ท�ำให้กำรพัฒนำกำรเมืองมันรุดไปข้ำงหน้ำได้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงได้ตอบรับค�ำเชิญของรัฐบำลไป ทีนี้เมื่อผมตอบรับที่จะเข้ำร่วมกำรประชุม ผมก็ ไม่แน่ใจว่ำรัฐบำลได้คิดอะไรไว้ไหมในกำรที่จะ วำงโครงสร้ ำ งระบบกลไกในกำรท� ำ งำนครั้ ง นี้ พอเข้ำไปถึง สอบถำมดูกไ็ ด้รบั ค�ำตอบว่ำยังไม่ได้ มีกำรก�ำหนดอะไรที่แน่นอน ต้องกำรให้ที่ประชุม ระดมสมองกัน แล้วหำข้อสรุปด้วยกัน เพรำะว่ำ ถ้ำรัฐบำลไปก�ำหนดอะไรไว้ล่วงหน้ำก็เกรงว่ำจะ เป็นลักษณะของกำรชี้น�ำที่ประชุม ซึ่งตรงนี้โดย หลักกำรก็ถูกต้องนะครับ เพรำะฉะนั้น เมื่อมี กำรประชุมกันในครัง้ แรกวันนัน้ ผมก็คดิ ว่ำรัฐบำล คงต้องกำรฟังควำมเห็นของผู้ที่เชิญมำ ผมก็ได้ เสนอทีป่ ระชุมไปว่ำ อย่ำงน้อยทีส่ ดุ เพือ่ ให้รฐั บำล หรือทีป่ ระชุมได้เข้ำใจเสียก่อนว่ำเรือ่ งของกำรปฏิรปู กำรเมืองมันไม่ใช่เรือ่ งใหม่ เรำมีเรือ่ งทีพ่ ดู กันมำก ทั้งเรื่องพัฒนำกำรเมือง กำรปฏิรูปกำรเมือง ก็ หลำยครั้งหลำยหน บำงหน่วยงำน บำงสถำบัน ก็ศกึ ษำไว้ และด�ำเนินกำรมำเป็นระยะๆ ตำมล�ำดับ ดังนั้น ถ้ำรัฐบำลมีนโยบำยหรือวำระแห่งชำติ ทีจ่ ะปฏิรปู กำรเมือง ก็ไม่ตอ้ งเสียเวลำนับหนึง่ ใหม่ ก็คือน�ำข้อเสนอต่ำงๆ ที่มีอยู่แล้วมำบูรณำกำร มำพิจำรณำ อย่ำงสภำพัฒนำกำรเมืองเรำก็มี แผนพัฒนำกำรเมืองอยู่แล้ว ซึ่งประกำศใช้ตั้งแต่ ปี 2551 เป็ น ต้ น มำ ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี แ ผน ต่ำงๆ ที่เป็นข้อมูลที่หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ท�ำไว้แล้ว เรำก็ ม ำจั ด ท� ำ เป็ น แผนระยะสั้ น ระยะกลำง ระยะยำวได้ แล้วถ้ำอะไรที่รัฐบำลเห็นว่ำเป็น เรื่องเร่งด่วน จ�ำเป็นที่จะต้องรีบท�ำ ก็ดึงขึ้นมำ เพื่อจะพิจำรณำเป็นเรื่องๆ ไป ส่วนนอกจำกนั้น ใครจะท�ำตรงไหนก็วำ่ กันไป ซึง่ ทัง้ หมดนีม้ นั ไม่ตอ้ ง มำเริม่ ต้นนับศูนย์กนั ใหม่ เรำเริม่ เดินหน้ำไปได้เลย แล้วที่ส�ำคัญไปกว่ำนั้นคือ ผมคิดว่ำกำรปฏิรูป กำรเมือง ถ้ำมันจะได้ผลก็ตอ้ งอยูท่ ตี่ วั เรำแต่ละคน ด้วย เพรำะว่ำถ้ำตัวเรำเองได้หันกลับมำดูตัวเอง ว่ำอะไรที่เรำไม่สมบูรณ์หรือบกพร่องไป เรำก็ ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น ถ้ำทุกคนคิดแบบนี้ได้ บ้ำนเมืองก็จะยกระดับขึน้ ทันที เช่น นักกำรเมือง ละเว้นเรือ่ งทะเลำะกัน พูดจำให้สภุ ำพ หรือปฏิบตั ิ ตำมกฎกติกำต่ำงๆ แบบนี้อะไรๆ มันก็จะดีขึ้น โดยอัต โนมัติ แล้ ว ผมก็ย กตัว อย่ ำงของกรณี เมือ่ เช้ำวันนัน้ คือวันที่ 25 สิงหำคม ผมก็อำ่ นข่ำว ของสมำชิกวุฒสิ ภำบำงท่ำนทีต่ อ่ ว่ำต่อขำนนำยกฯ ว่ ำ ไม่ เ ข้ ำ ประชุ ม สภำ ซึ่ ง ผมรู ้ สึ ก ไม่ ส บำยใจ ผมก็เลยบอกว่ำ ให้ท่ำนเข้ำเถอะครับ ถ้ำท่ำน เข้ำประชุมมันก็จะท�ำให้ทุกอย่ำงดีขึ้น นี่ก็เป็น ตัวอย่ำง ซึ่งคนก็ฮือฮำว่ำ เอ๊ะ ผมพูดในท�ำนอง ต�ำหนิติเตียนท่ำนนำยกฯ หรือเปล่ำ แต่ผมไม่ได้ พูดเพื่อต�ำหนิติเตียนท่ำนหรอก เพรำะมันไม่ใช่ หน้ ำ ที่ ผ มที่ จ ะไปติ เ ตี ย นผู ้ ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ มี ต� ำ แหน่ ง หน้ำที่ระดับสูงของประเทศ แต่ผมพูดด้วยควำมปรำรถนำดี อยำกเห็น บ้ ำ นเมือ งดีขึ้น โดยคน

แต่ละคนอะไรที่คิดว่ำไม่ดีไม่เหมำะสมก็ปรับปรุง ได้ทงั้ นัน้ แหละครับ มันไม่มคี นไหนทีด่ ี 100% หรอก ดังนั้น ตรงนี้เองหลังจำกนั้นแล้ว เมื่อผมออกจำก ห้องประชุม ผมก็ยังเดินไปลำท่ำนนำยกฯ แล้วก็ บอกท่ำนว่ำ อะไรทีผ่ มพูดแล้วกระทบท่ำนก็ขออภัย ด้วย ท่ำนก็ยงั มำขอโทษผมอีกบอกว่ำ กรำบขออภัย อำจำรย์ ก็เ ป็ น เรื่อ งที่ดีน ะครับ ที่ท ่ ำ นนำยกฯ เป็ น คนซึ่ ง เปิ ด ใจกว้ ำ ง แล้ ว ก็ เ ป็ น สุ ภ ำพสตรี ที่ยอมรับฟังค�ำวิจำรณ์ได้ อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ประเทศของเรามีแผน หรือกลุม่ หรือคณะต่างๆ ทีต่ งั้ ขึน้ มาเยอะมากแล้ว และเราก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ คุณรู้สึกไหมว่าเราคุย กันมากไปแล้ว แต่ยังไม่ท�าสักที ถูกต้องเลยครับ ตรงนี้เป็นปัญหำหลักของ

บ้ำนเมือง ผมคิดว่ำผู้ที่จะเข้ำมำเป็นนักกำรเมือง ต้องมุง่ เข้ำมำแก้ไขปัญหำบ้ำนเมือง ไม่ใช่มงุ่ เข้ำมำ เพือ่ กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตวั เอง ซึง่ ปัญหำของ บ้ ำ นเรำคื อ ที่ ผ ่ ำ นมำรั ฐ บำลหลำยรั ฐ บำลมี นักกำรเมืองส่วนใหญ่ทไี่ ม่ได้สนใจปัญหำบ้ำนเมือง ทีแ่ ท้จริง ถ้ำเรำวิเครำะห์ให้ลกึ ๆ ก็คอื ว่ำ ทีบ่ ำงคน ใช้ค�ำว่ำสภำทำส หรือสภำขี้ข้ำ มันก็ถูกนะครับ ไม่ใช่หมำยถึงสภำนี้เท่ำนั้น ในอดีตหลำยๆ สภำ ก็เป็นท�ำนองนี้ ผมยกตัวอย่ำงง่ำยๆ เช่น เรำรู้ อยู ่ แ ล้ ว ว่ ำ บ้ ำ นเมื อ งของเรำมี ค นยำกจนเยอะ ช่องว่ำงระหว่ำงชนชั้นก็ห่ำงกันมำก ซึ่งกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม มันมีควำมเกี่ยวพันกันอยู่แล้ว ทุกประเทศก็รู้ คนที่ศึกษำด้ำนกำรเมืองก็ทรำบดี เขำถึงได้บอกว่ำสังคมใดที่มีชนชั้นมำก หรือมี

ช่องว่ำงทีห่ ำ่ งกันมำก สังคมนัน้ เป็นประชำธิปไตย ได้ยำก สังคมที่จะเป็นประชำธิปไตยได้ดีควรเป็น สังคมที่มีลักษณะเป็นรูปหัวหอม คือชนชั้นสูงมี นิดหน่อย มีชนชัน้ ล่ำงนิดหน่อย ตรงกลำงมันป่อง นัน่ คือชนชัน้ กลำงต้องมำก แต่สงั คมไทยเป็นสังคม รูปพีระมิดหรือสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว คนรวยไม่มำก คนชัน้ กลำงก็มำกกว่ำนิดหนึง่ แต่คนชัน้ ล่ำงมีจำ� นวน มหำศำลที่ยังยำกจนและไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ถ้ ำ สั ง คมใดที่ มี ช ่ อ งว่ ำ งแบบนี้ เ ยอะ สั ง คมนั้ น แน่นอนว่ำพัฒนำประชำธิปไตยได้ยำก เมื่อเป็น แบบนีแ้ ล้ว ในหลำยๆ ประเทศไม่วำ่ จะเป็นประเทศ ประชำธิปไตยตะวันตกทีย่ ดึ หลักเสรีนยิ ม หรือหลัก สวัสดิกำรนิยม อย่ำงประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ต่ำงๆ เขำถึงได้พยำยำมลดช่องว่ำงตรงนี้ วิธีหนึ่ง


13

“ผมคิดว่าการปฏิรูปการเมือง ถ้ามันจะได้ผล ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนด้วย เพราะว่าถ้าตัวเราเองได้หันกลับมาดูตัวเองว่าอะไรที่เราไม่สมบูรณ์หรือบกพร่องไป เราก็ปรับปรุงแก้ ไขให้มันดีขึ้น ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ได้ บ้านเมืองก็จะยกระดับขึ้นทันที” ทีเ่ ขำใช้ในกำรลดช่องว่ำง ก็เช่นทีเ่ ขำควบคุมเรือ่ ง กำรถือครองที่ดิน ไม่ใช่ว่ำใครจะถือครองที่ดิน เท่ำใดก็ได้ เขำใช้วิธีที่ว่ำ ยิ่งใครรวยมำกก็ต้อง เสียภำษีสงู ขึน้ ตำยไปก็ตอ้ งเสียภำษีมรดก ภำษี ทรัพย์สินต่ำงๆ ก็ต้องคืนให้กับรัฐ รัฐก็จะได้เอำ เงินเหล่ำนั้นไปจุนเจือสังคมส่วนอื่น ประเทศอื่น เขำมีกันทั้งนั้น แต่บ้ำนเรำมีไหม บ้ำนเรำเอื้ออ�ำนวยต่อคนชั้นสูง คนร�่ำรวยมำกเกิน คือเป็น แบบนี้มำตลอด ร่ำงกฎหมำยก็มี ยกตัวอย่ำง ง่ำยๆ อย่ำงเช่นพรรคกำรเมืองทีเ่ รำเห็นว่ำน่ำจะ เป็นพรรคซึ่งยึดระบบนำยทุนน้อยหน่อยอย่ำง พรรคประชำธิปตั ย์ ขออนุญำตพูดนะ จ�ำได้ไหม ว่ำวันแรกที่ คุณ กรณ์ จำติกวณิช มำรับต�ำแหน่ง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง สมัยรัฐบำล คุณ อภิสทิ ธิ์ เวชชำชีวะ ท่ำนก็บอกว่ำประเทศเรำ น่ำจะเก็บภำษีมรดก ภำษีทรัพย์สินนะ แต่ท่ำน พูดวันนั้นวันแรก และเป็นวันเดียวที่ท่ำนพูด หลังจำกนั้นท่ำนก็ไม่ได้พูดอีกเลย คุณก็ต้อง วิเครำะห์แล้วว่ำท�ำไมจึงเป็นแบบนั้น เพรำะว่ำ จริงๆ แล้วนักกำรเมืองส่วนใหญ่ไม่ว่ำจะเป็น พรรคประชำธิปตั ย์หรือพรรคอืน่ ก็ตำม เขำใช้เงิน ของนำยทุนเล่นกำรเมืองแทบทัง้ นัน้ อำจจะได้รบั กำรสนับสนุนผ่ำนเลขำธิกำรพรรคหรือหัวหน้ำพรรค อะไรมำก็ตำม เขำไม่ได้มำเล่นกำรเมืองโดยใช้เงิน ตัวเองหรอก คุณจะไปลงทุนอะไรตัง้ 20-30 ล้ำน คนอืน่ เขำลงทุนให้ไง ให้คณ ุ ได้รบั เลือกตัง้ แต่คณ ุ ต้องมำกตัญญูกับผู้ที่ให้เงินคุณโดยกำรโหวต เลือกเข้ำเป็นนำยกรัฐมนตรีก็ดี หรือโหวตให้ หัวหน้ำกลุ่มก๊วนต่ำงๆ ได้เป็นรัฐมนตรีก็ดี ต้อง มีกำรตอบแทน แล้วมันก็เป็นวงจรอุบำทว์ ก็คือ ว่ำพอถึงกำรเลือกตัง้ ทีหนึง่ ก็เป็นกำรลงทุนธุรกิจ กำรเมือง แล้วพอได้อำ� นำจรัฐแล้วก็ตอ้ งมำถอนทุน คืน แล้วเอำกลับไปเลือกตัง้ ใหม่ หมุนเวียนกันอยู่ แบบนี้ ส่วนที่ได้ก�ำไรก็เอำเข้ำกระเป๋ำตัวเองไป บ้ำนเมืองมันเป็นมำแบบนี้ตลอด ดังนั้น พวกนี้ ก็เลยคิดแต่เรื่องว่ำจะเข้ำมำเล่นกำรเมืองเพื่อ กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวเองหรือกลุ่มหรือ พรรคของตัวเองเป็นหลัก ไม่ได้คิดจะช่วยเหลือ ประชำชนเท่ำไหร่หรอกครับ แต่วำ่ ส่วนใหญ่กเ็ อำ ประชำชนเป็นข้ออ้ำง ดังนั้น เรำพิสูจน์จุดยืน ตรงนีไ้ ด้ แทบทุกพรรคกำรเมืองไม่มใี ครกล้ำหรอก ครับ เพรำะบรรดำนำยทุน นักธุรกิจกำรเมือง ต่ำงๆ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น ถ้ำขืนคุณออก กฎหมำยที่จะไปเก็บภำษีนำยทุน เขำก็ถอนเงิน ที่ส นับ สนุน คุณ ออก คุณ จะกล้ ำไหมล่ ะ ครับ คุณ จะเอำเงิน ที่ไ หนมำเล่ น กำรเมือ ง ดัง นั้น นีค่ อื วงจรอุบำทว์ของวงกำรกำรเมืองไทยทีท่ ำ� ให้ นักกำรเมืองไม่มีควำมเป็นตัวของตัวเอง หรือ เล่นกำรเมืองเพือ่ ตอบสนองต่อผูท้ อี่ ปุ ถัมภ์ตวั เอง เพรำะฉะนัน้ ต่อให้แผนพัฒนำกำรเมืองเขียนให้ดี ให้ตำยยังไง เขำก็ไม่ทำ� หรอก ดังนัน้ จะเห็นได้วำ่ รัฐบำลจะไม่ค่อยท�ำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ด้วย อย่ ำ งที่ ผ มได้ วิ เ ครำะห์ ใ ห้ ฟ ั ง ว่ ำ พื้ น ฐำนหรื อ เบือ้ งหลังของมันก็คอื ว่ำ ประเทศของเรำยังไม่ได้ เป็นประชำธิปไตยทีแ่ ท้จริง มันเป็นประชำธิปไตย โดยค�ำพูดเท่ำนั้น แล้วก็โดยเบื้องหลังที่มีผู้กุม อ�ำนำจทีม่ ผี ลประโยชน์มหำศำล และมีศกั ยภำพ สูงทำงเศรษฐกิจเป็นตัวคุมอยู่ ในเมือ่ ความจริงเป็นแบบนี้ การมีแผนกับไม่มแี ผน จะต่างกันอย่างไร มันก็ใช่ครับ แต่ถำ้ หำกไม่มแี ผน โอกำสทีม่ นั จะเดินสะเปะสะปะก็มีสูงกว่ำ ครำวนี้กำรที่มี

แผนมันก็อยู่ที่ว่ำเรำจะท�ำอย่ำงไรถึงจะท�ำให้ แผนนีม้ นั เกิดเป็นจริงตำมทีเ่ ขียนเอำไว้ แต่จดุ อ่อน อย่ำงหนึง่ ของสภำพัฒนำกำรเมืองก็คอื กฎหมำย ไม่ได้ให้อ�ำนำจบังคับกับเรำมำกนัก เพรำะถ้ำ หน่วยงำนไหนไม่ปฏิบัติ จะไปกดดันหรือจะท�ำ อย่ำงไรให้เขำปฏิบัติ กฎหมำยไม่ได้ให้อ�ำนำจ บังคับในตรงนี้ กฎหมำยให้เรำเป็นผู้ประสำน และพยำยำมผลักดันให้เกิดขึ้น ดังนั้น มันจึง เป็นปัญหำที่ควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป ว่ำถ้ำจะให้กำรพัฒนำกำรเมืองตำมแผนพัฒนำ กำรเมืองมันเดินหน้ำไปได้ ก็อำจจะต้องมีกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเมือง เพื่อที่จะให้สภำพัฒนำกำรเมืองมีอ�ำนำจหน้ำที่ มำกขึ้ น ในกำรที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ผู ้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ถ้ำเกิดไม่ด�ำเนินกำร ตำมแผนดังกล่ำว ก็จะมีมำตรกำรบังคับหรือ มำตรกำรลงโทษ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปวำงกลไก เพิม่ เติมในภำยหลัง แต่เหตุผลทีว่ ำ่ ท�ำไมถึงเขียน กฎหมำยดังกล่ำวในขณะนี้ เพรำะว่ำในจุดเริม่ ต้น ที่เรำต้องกำรจะท�ำตรงนี้ เรำอยำกให้ทุกฝ่ำย เกิดควำมสบำยใจ แล้วก็อยำกให้กระบวนกำร ตรงนี้เป็นกำรผลักดันโดยควำมเห็นชอบหรือ เห็นพ้องต้องกัน ยกตัวอย่ำง อย่ำงทีเ่ รำพูดกันอยู่ ขณะนี้ว่ำรัฐบำลก็ให้ควำมส�ำคัญแล้ว ถึงขนำด ที่มีเสียงว่ำจะมีกำรตั้งสภำปฏิรูปกำรเมือง หรือ มองเห็นว่ำถ้ำไม่พฒ ั นำกำรเมือง ไม่มกี ำรปฏิรปู กำรเมือง บ้ำนเมืองมันจะเดินต่อไปไม่ได้ นี่คือ สิ่งที่รัฐบำลเริ่มเห็นว่ำมันมีควำมส�ำคัญ จึงต้อง สร้ำงระบบกลไกตรงนี้ขึ้นมำ เชิญทุกฝ่ำย ไม่ว่ำ จะเป็นฝ่ำยค้ำน ฝ่ำยตรงกันข้ำม ฝ่ำยที่อยู่นอก รั ฐ สภำ มำร่ ว มกั น ถำมว่ ำ ผมคิ ด เห็ น ยั ง ไง ตรงนีผ้ มเห็นด้วยนะครับ เพรำะถ้ำรัฐบำลไม่ทำ� เรื่องนี้ มันจะเป็นปัญหำใหญ่หลวงในอนำคต แต่กำรทีร่ ฐั บำลท�ำเรือ่ งนีข้ นึ้ มำนัน้ มันยังพิสจู น์ ไม่ได้ว่ำรัฐบำลมีควำมจริงใจและจริงจังกับมัน มำกน้อยแค่ไหน เราจะพิสูจน์ความจริงใจอย่างไร ควำมจริงใจกับควำมจริงจังจะพิสจู น์ได้กค็ ง ต้องใช้ระยะเวลำ แน่นอน เหมือนชำยหนุม่ จะไป จีบหญิงสำวก็ต้องใช้เวลำพิสูจน์ คบกันนำนๆ ซึง่ จะคบกันนำนขนำดไหนก็ตอ้ งดูวำ่ แต่ละก้ำวเดิน ของรัฐบำลมันตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องให้มี กำรปฎิรูปกำรเมืองหรือไม่ ซึ่งประเด็นในขณะนี้ มีควำมสลับซับซ้อนมำกขึน้ เนือ่ งจำกมันอยูบ่ น พืน้ ฐำนของควำมขัดแย้ง ซึง่ มันต่อเนือ่ งมำหลำยปี แล้ว แล้วบำงประเด็นปัญหำก็อำจจะเพิง่ เกิดขึน้ ชัดเจน บำงประเด็นปัญหำก็หมักหมมสั่งสม มำนำน เช่น เรื่องของควำมแตกต่ำงของระดับ ทำงด้ำนเศรษฐกิจสังคมระหว่ำงประชำชนที่ผม ได้พูดไป อันนี้หมักหมมมำเป็นร้อยๆ ปีแล้ว ส่วนปัญหำคุณทักษิณเป็นปัญหำที่เพิ่งเกิดขึ้น เมือ่ ไม่กปี่ มี ำนี้ ในขณะเดียวกันปัญหำบำงปัญหำ เช่น เรือ่ งสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มันก็เกิดขึน้ มำนั บ ร้ อ ยปี แ ล้ ว แต่ เ พิ่ ง จะมำปะทุ ห นั ก ขึ้ น ตรงนี้เรำก็ต้องวิเครำะห์ได้ว่ำปัญหำแต่ละอัน มันไม่เหมือนกัน แล้วปัญหำอะไรทีเ่ ป็นรำกเหง้ำ ต้นตอของปัญหำทั้งมวล ผมจึงไม่ค่อยเห็นด้วย ทีค่ นคิดว่ำปัญหำนีเ้ พียงแค่ออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรม หรือแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วปัญหำ มันจะจบ ผมเชือ่ ว่ำมันเป็นไปไม่ได้ หรือบำงคน มองแต่เพียงว่ำพืน้ ฐำนของควำมขัดแย้งระหว่ำง สีเ สื้อ ก็ดี หรือ ควำมขัด แย้ ง ระหว่ ำ งกลุ่ ม ชน

ต่ำงๆ ก็ดี มันเป็นปัญหำที่เพิ่งเกิดขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ใช่หรอกครับ จริงๆ ก็อย่ำงที่บอกว่ำ ประเทศเรำนับถือระบบเสรีนยิ ม แต่เป็นเสรีนยิ ม แบบอนำธิปไตย หมำยถึงปลำใหญ่กินปลำเล็ก โดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์กติกำที่ชัดเจน ปลำใหญ่ ก็กินปลำเล็กตลอด พวกปลำใหญ่ก็รวยเอำๆ เพรำะได้อภิสิทธิ์ในแง่ของกลไกกำรสนองตอบ จำกระบบรำชกำร นัก กำรเมือ งที่ฮั้ว กัน เป็ น สมัครพรรคพวกกัน อุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน ก็กิน วงกว้ำงขึน้ ๆ ในขณะทีช่ ำวบ้ำนตำด�ำๆ นับวันก็มี แต่จนลงๆ มันแก้ไม่ได้หรอกครับ นี่แหละครับ คือต้นตอปัญหำจริงๆ ซึ่งผมก็มองว่ำมันยำก เหลือเกิน ถ้ำเรำจะเสนอให้ลดควำมเหลื่อมล�้ำ ตรงนี้ มีก ำรจ�ำ กัด กำรถือ ครองที่ดิน คนที่มี เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันไร่เขำจะยอมกันหรือ หรือให้มีกำรเก็บภำษีมรดกภำษีทรัพย์สินเขำก็ คงไม่ยอม เพียงแค่จะมีรำ่ งขึน้ มำมันก็ไม่พน้ แล้ว ก็ต้องมีคนบอกให้ล้มไปเสีย คุณคิดว่าเราต้องการสภาปฏิรูปสภาพสังคม ด้วยไหม จริงๆ ในกำรพัฒนำมันต้องไปด้วยกันทั้ง กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม นีผ่ มก็เพิง่ เข้ำประชุม คณะที่ปรึกษำสภำพัฒนำกำรเมือง พวกผมก็ เห็นพ้องต้องกันว่ำอีกหน่อยในที่สุดแล้วแผน ทั้งสำมที่สภำพัฒน์ดูแลอยู่อำจจะต้องมำผนวก กัน รวมถึงแผนกำรศึกษำของชำติด้วยซ�้ำ แต่ ขณะนีท้ กุ แผนแยกส่วนกันหมด เลยไม่ได้เชือ่ มต่อ กัน แล้วยังขำดควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ผมจะ บอกให้เลยว่ำประเทศที่ประชำธิปไตยเดินหน้ำ ประสบควำมส�ำเร็จได้ก็คือประชำชนส่วนใหญ่ ของประเทศมี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ ำ ใจในระบอบ ประชำธิปไตย เพรำะว่ำถ้ำประชำชนส่วนใหญ่ ไม่มีควำมรู้ในเรื่องระบอบประชำธิปไตย มันก็ เถียงกันข้ำงๆ คูๆ ฝ่ำยหนึง่ ก็บอกว่ำควำมเสมอภำคหมำยถึงแบบนี้ๆ อีกฝ่ำยก็บอกว่ำมีควำมหมำยอีกอย่ำง ซึง่ ถ้ำเรำจะเข้ำใจตรงกัน พลเมือง ที่ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ เ กิ ด มำและจนเข้ ำ โรงเรี ย นหรื อ มหำวิทยำลัย เยำวชนในกำรศึกษำเหล่ำนี้ต้อง ได้รับกำรหล่อหลอมให้เป็นพลเมืองในระบอบ ประชำธิป ไตยเสีย ก่ อ น ไม่ มีใ ครเกิด มำแล้ ว บอกว่ำข้ำพเจ้ำเป็นนักประชำธิปไตยตั้งแต่เกิด มันต้องผ่ำนกำรฝึกฝนอบรมให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ นี่คือคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้อง เพรำะฉะนั้น หลักสูตร กำรเรี ย นกำรสอนในโรงเรี ย นหรื อ วิ ถี ชี วิ ต ใน โรงเรียนต้องถูกออกแบบให้สอดรับกับหลักกำร และวิถที ำงของระบบประชำธิปไตย ต้องฝึกเด็ก ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมกำรเมื อ งที่ เ อื้ อ ต่ อ ระบอบ ประชำธิปไตย ให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำวิถชี วี ติ แบบ ประชำธิปไตยคืออะไร ให้รจู้ กั ค�ำว่ำสิทธิเสรีภำพ ควบคู่ไปกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ถ้ำไม่เข้ำใจ ตรงนี้ เมือ่ โตขึน้ พวกเขำก็ไม่รู้ เรำเรียนวิชำพวกนี้ กันน้อยมำก ดังนั้น ปัญหำของระบบกำรศึกษำ ของเรำเป็นปัญหำใหญ่มำก ซึ่งนักกำรศึกษำ ที่ออกแบบเรื่องนี้มำก็ไม่เข้ำใจเพรำะไม่ได้เรียน รัฐศำสตร์ ไม่รเู้ รือ่ งกำรเมืองระบอบประชำธิปไตย รูแ้ ต่เรือ่ งกำรศึกษำ มันจึงไม่ได้บรู ณำกำรเข้ำด้วย กัน ไม่มีค�ำว่ำ civic education แม้แต่ค�ำเดียว ในแผนนั้น ผิดไปจำกประเทศประชำธิปไตย อย่ำงในอเมริกำหรือในยุโรปซึง่ เขำได้บรู ณำกำร เรื่องนี้เข้ำไปแล้ว คือทุกอย่ำงอยู่ในกำรเมือง แต่ประเด็นคือ ในบ้านเรา perception ในเรือ่ ง การเมืองมันก็ไม่ดีอยู่แล้ว คุณคิดเห็นอย่างไร


coming soon


15

กับเรือ่ งนี้ ผมไม่เห็นด้วย เป็นเพรำะว่ำเรำถูกพวก เผด็จกำร อ�ำนำจนิยมในอดีต หลอกลวงสังคม มำตลอดว่ ำ กำรเมื อ งเป็ น สิ่ ง ชั่ ว ช้ ำ เลวทรำม บัดซบ แต่จริงๆ ตัวเองต่ำงหำกทีเ่ ลวทรำมบัดซบ เพรำะไม่ได้ท�ำให้ประชำชนได้เรียนรู้หรือเข้ำใจ ในกำรทีจ่ ะสร้ำงให้ตวั เองเป็นพลเมืองในระบอบ ประชำธิ ป ไตย ดั ง นั้ น เด็ ก ไทยจึ ง ไม่ รู ้ เ รื่ อ ง กำรเมือง ไม่รู้เรื่องกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ ถ้ำจะรู้จักกำรเมืองระบอบประชำธิปไตยได้ดี ที่สุดก็คือเรื่องกำรเลือกตั้งเท่ำนั้นเอง อย่ำงอื่น ไม่รเู้ รือ่ ง ซึง่ ตรงนีค้ อื สิง่ ทีผ่ มในฐำนะประธำนสภำ พัฒนำกำรเมืองได้วำงพื้นฐำนตรงนี้ไว้เพื่อจะ น�ำ เสนอต่ อ รัฐ บำล ซึ่งในตอนนี้เรำได้ จัด ท�ำ ข้อเสนอเรื่อง civic education เสร็จแล้ว ก�ำลัง จะประสำนกับรัฐบำลที่จะจัดพิธีมอบอย่ำงเป็น ทำงกำร เพื่อ จะให้ รัฐบำลมอบให้ กระทรวง ศึกษำธิกำรไปด�ำเนินกำรปฏิรูป ปฏิวัติระบบ กำรศึกษำใหม่ เรำต้องเอำแนวคิดตรงนี้ให้เขำ เข้ำใจเสียก่อน ถ้ำเขำเข้ำใจแนวคิดนี้แล้วจะได้ น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ ถ้ำไม่เริม่ ตรงนีม้ นั ก็เริม่ นับหนึง่ ไม่ได้ ซึ่งตรงนี้ส�ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำประชำธิปไตยในโลกปัจจุบัน เพรำะมันเป็นกำรพัฒนำ จำกฐำนรำกขึ้นมำสู่ยอดของสังคม ที่ผ่ำนมำ เรำพัฒนำแต่แบบจำกบนลงล่ำง เช่น เรำใช้แนวทำง รัฐธรรมนูญนิยม คือเรำไปจัดท�ำรัฐธรรมนูญ ใหม่เลย ก�ำหนดโครงสร้ำงระบบกลไกองค์กำร ตรวจสอบต่ ำงๆ ทั้งหลำยซึ่ง ถำมว่ ำผิด ไหม มันก็ไม่ผดิ สมัยก่อนผมก็คดิ แบบนี้ คิดว่ำมันจะ ท�ำได้ จะช่วยให้เกิดกำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตยได้ เมือ่ ปี 2540 เป็นต้นมำ ผมก็คดิ แบบนี้ เหมือนกัน แต่พอมันทดลองใช้มำสิบกว่ำปีแล้ว ผมเห็นว่ำมันท�ำด้ำนเดียวไม่ได้ จำกบนลงล่ำง ไม่ส�ำเร็จแน่นอน ต้องท�ำคู่ขนำนกับล่ำงขึ้นบน ด้วย ผมเปรียบประเทศเหมือนเป็นบ้ำน ถ้ำ บ้ำนเรำหลังคำสวย เสำสวยแข็งแรง ห้องหับก็ดี หมด แต่ลืมดูฐำนรำก ไม่ได้ตอกเสำเข็ม หรือ เสำเข็มรับน�ำ้ หนักไม่ได้ พอพำยุมำมันก็ลม้ โครม ขณะเดียวกัน เรำจะท�ำหลังคำให้สวยก็ไม่เป็นไร จะท�ำผนัง ห้องหับให้มันดีก็ไม่เป็นไร แต่ต้อง ท�ำฐำนรำกให้มันดีด้วย ถ้ำฐำนรำกแข็งแรงแล้ว บ้ำนนี้ก็อยู่ได้นำน ซึ่งขณะนี้เรำไปคิดแต่ด้ำน รัฐ ธรรมนู ญ สถำบันกำรเมือ งที่จะออกแบบ อะไรต่ำงๆ ออกมำ แต่เรำลืมไปอย่ำงหนึ่งว่ำ คุณภำพของคนมันก็ไม่ถงึ ดังนัน้ วันหนึง่ เวลำมำ ประชุมสภำ ก็เอำรองเท้ำมำวำงไว้ เห็นไหมล่ะ ว่ำคุณภำพถึงหรือเปล่ำ หลายๆ คนเขาก็บอกว่าเรายังอยู่ในช่วงของ การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย มันก็เลยต้อง ล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดา ก็คือ... แปลว่ำถ้ำเรำใจเย็น แล้วก็ปล่อยให้ มันเป็นไปตำมยถำกรรมแบบนี้ ให้มันพัฒนำ ไปเรื่อยๆ พัฒนำได้บ้ำงไม่ได้บ้ำงก็แล้วไป เรำก็ คงจะไปถึงเป้ ำหมำยช้ ำ ตรงนี้ก็ต ้ องยอมรับ ควำมจริงนะครับ แต่ถ้ำเรำคิดว่ำเรำออกแบบ ให้มนั เกิดควำมชัดเจน แล้วเรำท�ำอย่ำงเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนให้มันเกิดควำมชัดเจนขึ้นมำ มันก็จะไปถึงเป้ำหมำยได้เร็วขึ้น โอเค อังกฤษ อำจจะพัฒนำประชำธิปไตยมำ 800 ปี สหรัฐอเมริกำก็ 200 กว่ำปี ของเรำอำจจะพูดว่ำเพิ่ง 81 ปี แต่อย่ำลืมว่ำในวันนีโ้ ลกเป็นยุคโลกำภิวตั น์ แล้ว ซึ่งมันมีกำรเปลี่ยนแปลงที่เร็วมำก ถ้ำเรำ ไม่สำมำรถตั้งหลักได้ในกำรจะรับสถำนกำรณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เรำอำจจะไม่เหลือ อะไรเลยก็ได้ เช่น รัฐไทยอำจจะสูญเสียอธิปไตย หรื อ สู ญ เสี ย อะไรอี ก เยอะ ซึ่ ง เรำตำมไม่ ทั น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เรือ่ งควำมเจริญของบ้ำนเมือง ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม ก็จะตำม ประเทศอื่นเขำไม่ได้ ไม่ต้องดูที่ไหนไกล ดูอย่ำง สิงคโปร์หรือมำเลเซียเขำก็ไปไกลกว่ำเรำมำกๆ

แล้ว ทั้งที่เมื่อก่อนมำเลเซียก็ตำมเรำอยู่ แต่มัน ก็ยังไม่สำยเกินไปหรอก เพรำะฟิลิปปินส์กับ อินโดนีเซียก็ยงั ตำมเรำอยู่ แต่กไ็ ม่แน่เหมือนกัน ว่ ำ อี ก หน่ อ ยเขำอำจจะแซงหน้ ำ เรำไปก็ ไ ด้ หรือตัวอย่ำงประเทศที่อำจจะไม่ได้อยู่ในโซน เดียวกัน แต่อยูใ่ นเอเชียเหมือนกัน อย่ำงเกำหลีใต้ ก็เห็นชัด เพรำะเกำหลีใต้กบั ประเทศเรำจะคล้ำยๆ กันในเรือ่ งทำงกำรเมือง เกำหลีใต้มกี ำรปกครอง แบบเผด็จกำรทหำรมำนำน ตั้งแต่ได้รับเอกรำช และหลัง สงครำมเกำหลี เขำก็ปกครองด้วย ทหำรมำตลอด มีกำรปฏิวัติรัฐประหำรบ่อยครั้ง มี ก ำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เหมื อ นบ้ ำ นเรำหมด จนกระทัง่ เกำหลีใต้เริม่ เข้ำสูป่ ระชำธิปไตยมำกขึน้ แล้วก็ตดั สินใจทีจ่ ะปฏิรปู กำรเมืองครัง้ ใหญ่ในปี 2540 ก็ตรงกับของเรำ เรำเกิดเหตุกำรณ์ 14 ตุลำ ปี 2516 พฤษภำทมิฬ ปี 2535 ก็ตัดสินใจจะ ปฏิรูปกำรเมือง เป็นที่มำของรัฐธรรมนูญ 2540 เรำก็ปฏิรูปกำรเมืองใกล้ๆ กับเกำหลีใต้ แต่ว่ำ 16 ปีทผี่ ำ่ นมำ เกำหลีใต้เขำไปเร็วมำก กำรทุจริต ในกำรเลือกตัง้ ไม่ตอ้ งพูดถึงแล้ว ทุจริตคอร์รปั ชัน ต่ำงๆ ก็น้อยลงอย่ำงเห็นได้ชัด เขำสำมำรถ จั บ อดี ต ประธำนำธิ บ ดี ขึ้ น ศำลได้ ถึ ง สองคน แล้วขณะเดียวกันเศรษฐกิจของเขำก็เจริญรุดหน้ำ ไปมำก แต่ละปีทรัพย์สนิ ทำงปัญญำของเกำหลีใต้ สูงกว่ำในยุโรปด้วยซ�้ำไป ลองไปอ่ำนหนังสือ เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ หรือ The Future Catches You ได้เลย เขำเขียนว่ำเกำหลีใต้ใน 1 ปี มีทรัพย์สนิ ทำงปัญญำหลำยพันเรื่อง ในขณะที่ประเทศ ในยุ โ รปเองมี ไ ม่ กี่ ร ้ อ ย แล้ ว ถ้ ำ มำเที ย บกั บ ประเทศไทยมันคนละเรื่องเลย สินค้ำที่โดดเด่น ของเกำหลีใต้มันครองโลกไปแล้ว ไม่ว่ำจะเป็น ซัมซุง ฮุนได หรืออะไรต่ำงๆ ผมไปเกำหลีใต้ ผมไปถำมเขำว่ำท�ำไมเกำหลีใต้ถึงแก้ปัญหำ กำรเมืองได้รวดเร็วเหลือเกิน เขำบอกว่ำมีอยู่ 3 ปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยแรกคือ ผู้น�ำของเขำ ซื่อสัตย์สุจริต และท�ำตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดีของ สังคม เรำจะสังเกตได้ว่ำพอนักกำรเมืองเอง หรือคนใกล้ตัวเขำท�ำควำมผิด เขำต้องออกมำ โค้งค�ำนับทำงทีวขี อโทษประชำชนว่ำเขำยอมรับ และเสียใจมำกกับเรื่องแบบนั้น เขำกล้ำยอมรับ กับประชำชน แต่คุณเคยเห็นนักกำรเมืองไทย หรือผู้น�ำท�ำแบบนี้ไหม ท�ำผิดก็ยังไม่เคยขอโทษ ประชำชนด้ ว ยซ�้ำไป บำงทีก็พูดค�ำว่ำ ผมขอ แสดงควำมเสียใจเท่ำนั้นเอง แต่ไม่เคยขอโทษ ประชำชนนะ ประกำรที่สอง เกำหลีใต้บอกว่ำ NGO เขำเข้ ม แข็งมำก เขำตรวจสอบรัฐบำล อะไรต่ำงๆ ของเรำเอง NGO ก็เข้มแข็งมำกขึน้ นะ แต่ ก็ ยั ง ไม่ มี พ ลั ง มำกพอที่ จ ะตรวจสอบ ประกำรที่ส ำม สื่อมวลชนของเกำหลีใต้เป็น สื่อมวลชนที่ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยำบรรณสูง มำก แล้วก็ทำ� หน้ำทีใ่ นกำรตรวจสอบนักกำรเมือง อย่ ำ งจริ ง จั ง แล้ ว คุ ณ ดู สื่ อ มวลชนของเรำสิ หลำยฉบับที่ไปเป็นขี้ข ้ำ เขำ ยกเว้น อะเดย์ ของพวกคุณเท่ำนัน้ (หัวเรำะ) ยกเว้นนีค่ อื ยังไม่รู้ ต้องพิสูจน์ตัวเอง (หัวเรำะ) คราวนี้ มี ค นบอกว่ า ไม่ ต ้ อ งตั้ ง สภาปฏิ รู ป การเมืองหรอก ตัง้ สภาปฏิรปู นักการเมืองดีกว่า ตรงนีเ้ ห็นด้วยไหม ไม่ น ะครับ เพรำะเรื่องกำรเมืองมันไม่ใช่ กำรเมื อ งของนั ก กำรเมื อ งเท่ ำ นั้ น มั น เป็ น กำรเมืองของพลเมืองด้วย อย่ำงที่ผมบอกว่ำ ประชำชนในระดับพลเมืองต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ถ้ำฐำนะทำงเศรษฐกิจดีขึ้น เขำก็จะมี กำรศึกษำดีขนึ้ รูม้ ำกขึน้ เขำจะรูว้ ำ่ อะไรควรไม่ควร สิ่งนี้ผิดจริยธรรมหรือไม่ผิด เรื่องนี้เหมำะสม หรือไม่เหมำะสม ใครคือนักกำรเมืองทีม่ คี ณ ุ ภำพดี จริยธรรมดีที่ควรจะเลือก พรรคไหนคือพรรคกำรเมืองทีต่ อบโจทย์สงั คมได้ มีนโยบำยทีป่ ฏิบตั ิ ได้จริง และช่วยลดปัญหำต่ำงๆ ในประเทศได้ มำกน้อยเพียงใด นี่คือสติปัญญำที่จะช่วยสร้ำง

วั ฒ นธรรมทำงจิ ต ใจให้ เ ข้ ำ ใจประชำธิ ป ไตย ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้ำงปัญญำให้สำมำรถ ตัดสินใจได้วำ่ อะไรคือสิง่ ทีค่ วรจะเดินไปข้ำงหน้ำ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้มันล้วนเป็นศัตรูของนักกำรเมือง ชั่วร้ำยทั้งนั้น ถ้ำประชำชนมีคุณภำพเมื่อไหร่ พวกนักกำรเมืองกเฬวรำกมันก็อยู่ไม่ได้ เพรำะ ฉะนั้น กำรไปพัฒนำนักกำรเมืองอย่ำ งเดีย ว มันก็ไม่ตอบโจทย์ มันต้องพัฒนำพลเมืองหรือ ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วย ถ้ำพลเมืองมีควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในระบอบประชำธิ ป ไตยดี พ อ มี ส ติ ป ั ญ ญำที่ จ ะรู ้ ว ่ ำ อะไรถู ก ต้ อ งไม่ ถู ก ต้ อ ง นักกำรเมืองกเฬวรำกอยู่ไม่ได้โดยอัตโนมัติ มีความเชือ่ ในเรือ่ งการล้มลุกคลุกคลานในระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตยว่า ในระหว่างนัน้ ประชาชนจะได้เรียนรู้ความผิดพลาดไปด้วย เขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไป ตามกระบวนการเถอะ คุณมองว่าอย่างไร คือทุกประเทศย่อมมีประสบกำรณ์ควำมเจ็ บ ปวดแทบทุ ก ประเทศแหละ เพี ย งแต่ ว ่ ำ จะเหมือนหรือแตกต่ำงกันเท่ำนั้น ยกตัวอย่ำง สหรัฐอเมริกำก็มีควำมเจ็บปวดจำกสงครำม กลำงเมือง จำกกำรที่ต้องปลดแอกจำกกำรเป็น อำณำนิคมของอังกฤษตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศ แล้ ว หลั ง จำกนั้ น อเมริ ก ำเองก็ มี ป ั ญ หำเรื่ อ ง ควำมเสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมของคนใน สังคม มีนำยทำสกับลูกทำส มีคนขำวกับคนด�ำ ดังนั้น นี่คือหลักกำรที่ลินคอล์นทนไม่ได้ และ ในที่สุดสงครำมกลำงเมืองก็เป็นประสบกำรณ์ ทีเ่ ลวร้ำยส�ำหรับคนอเมริกนั อังกฤษก็เหมือนกัน กว่ำจะพัฒนำมำเป็นประชำธิปไตยก็มีกำรต่อสู้ กันระหว่ำงกษัตริยก์ บั บรรดำขุนนำง จนถึงไพร่ฟำ้ ข้ำแผ่นดินทั้งหลำย จนกระทั่งอ�ำนำจเริ่มมำอยู่ ที่ รั ฐ สภำมำกขึ้ น แล้ ว พระรำชอ� ำ นำจของ พระมหำกษัตริยก์ ล็ ดน้อยลงไป จนกระทัง่ สำมำรถ ฟอร์มกลไกที่เป็นที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่ำย ก็เป็น ที่ ม ำของระบบรั ฐ สภำอย่ ำ งที่ เ ห็ น กั น อยู ่ ใ น ปัจจุบัน ซึ่งของไทยเรำก็เหมือนกัน ในปี 2475 คณะรำษฎรก็เข้ำไปแย่งชิงพระรำชอ�ำนำจจำก พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ เจ้ำอยู่หัว แล้ ว หลั ง จำกนั้ น เองคณะรำษฎรกั บ พวกเจ้ ำ ก็ ยั ง ทะเลำะวิวำทกันอยู่ สมำชิกในคณะรำษฎรกันเอง ก็แบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่ำ แล้วก็ตอ่ สูก้ นั แย่งชิง อ� ำ นำจกั น แล้ ว ในที่ สุ ด อ� ำ นำจก็ ม ำตกอยู ่ ที่ คณะทหำร เพรำะว่ำเป็นผู้ถืออำวุธ และมีก�ำลัง ไพร่พลทีเ่ ข้มแข็ง เรำก็เป็นระบบอ�ำมำตยำธิปไตย ในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครองปี 2475 แล้วในที่สุดเรำก็มีประชำชน นิสิตนักศึกษำที่มี สติปัญญำ ต้องกำรประชำธิปไตย จึงน�ำไปสู่ เหตุกำรณ์ 14 ตุลำ 2516 ก็ประมำณ 40-41 ปี นะครับ ย้อนหลังไปก่อน 2475 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระพุทธเจ้ำหลวง ทรงปฏิรูประบบรำชกำรในปี 2435 เกิดชนชั้น ข้ำรำชกำรขึ้นมำ แล้วคณะรำษฎรก็คือชนชั้น ข้ำรำชกำรซึง่ ยึดอ�ำนำจจำกพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำฯ 10 ปีพอดี ช่วงวิวัฒนำกำรตรงนี้ ประมำณ 40 ปี 40 ปีแรกจำกสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นอ�ำมำตยำธิปไตยนะ ไม่ใช่ ประชำธิปไตย 41 ปีทสี่ อง จำกอ�ำมำตยำธิปไตย มำเป็นสิ่งที่ผมใช้ค�ำว่ำ กึ่งอ�ำมำตยำธิปไตย กึ่งธนำธิปไตย ท�ำไมถึงเป็นอย่ำงนัน้ เพรำะหลัง 14 ตุล ำคม 2516 ทหำรหรือข้ำ รำชกำรยัง มี อ� ำ นำจอยู ่ ขณะเดี ย วกั น ก็ มี พ รรคกำรเมื อ ง และมีกำรเลือกตั้งซึ่งล้วนตกอยู่ในอ�ำนำจเงิน ของนำยทุนพรรคทัง้ นัน้ แหละครับ ก็คอื นักธุรกิจกำรเมื อ ง หรื อ ธนำธิ ป ไตย แล้ ว ในปี 2531 ก็มีกำรทุจริตคอร์รัปชันกันจนกระทั่งเกิด รสช. พลเอกสุจินดำจะกลับมำเป็นนำยกรัฐมนตรี ก็ถูกประชำชนต่อต้ำนเป็นพฤษภำทมิฬในปี 2535 แล้วหลังจำกนั้นเรำก็มีควำมพยำยำมจะ ปฏิรูปกำรเมืองอย่ำงที่ว่ำ แต่เรำจะเห็นตรำชั่ง


ผ่านไปด้วยดีสา� หรับงาน a day Foundation ‘Volunteer Talking’ ครั้งที่ 2 ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ท่ามกลางผู้สนใจเข้าร่วมเต็มห้องประชุม ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา และคนท�างาน ที่น่าชื่นใจคือ มีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมต้นจาก โรงเรียนสมุทรปราการ มาเข้าฟังด้วย ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่คนรุ่นใหม่ อายุน้อย ให้ความสนใจในกิจกรรมส่งต่อความรู้ความคิดเพื่อสังคม จาก a day Foundation หัวข้อของ ‘Volunteer Talking’ ครัง้ นีค้ อื ‘กินช่วยโลก’ โดยมีแขกรับเชิญ 2 คน มาพูดเล่าถึงประสบการณ์และอุดมการณ์ในชีวติ และการงาน เกีย่ วกับ กิจการอาหารเพื่อสังคมของพวกเขา คนแรกคือ ‘ลี’ - อายุ จือปา ชายหนุ่ม ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า เจ้าของกิจการกาแฟ ‘อาข่า อ่ามา’ ลีเริ่มต้นด้วย การเล่าถึงชีวิตบนดอยที่บ้านแม่จันใต้ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ทุรกันดารที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ว่าครอบครัวเขาก็ ไม่ต่างอะไรจาก ครอบครัวอาข่าอื่นๆ คือ ยากจนมาก เลี้ยงชีพด้วยการท�าการเกษตร โชคดี ที่พ่อแม่เห็นความส�าคัญของการศึกษา จึงส่งให้เขาเรียนหนังสือจนจบ มหาวิทยาลัย ความใฝ่ดที า� ให้ลตี งั้ ใจเรียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึง่ ทุกวันนี้ เขาพูดคล่องและพบว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตเขามาก ระหว่างเรียนหนังสือ ลีเคยฝึกงานกับมูลนิธเิ กือ้ ฝันเด็ก องค์กรเพือ่ สังคม จากสวิตเซอร์แลนด์ นั่นเป็นต้นทางให้เขาเกิดความคิดอยากท�าเพื่อคนอื่น “ผมพบว่า ความสุขส่วนตัวของเราเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน ไม่มีใครมาสนใจหรอก แต่ถา้ เป็นความสุขส่วนรวมมันยัง่ ยืน และทุกคนจะอยากมีสว่ นร่วม” ลีตดั สินใจ ท�ากิจการกาแฟ โดยเริ่มต้นจากกาแฟที่แม่เขาปลูก แล้วเปิดร้านกาแฟที่ เชียงใหม่ หลายเดือนผ่านไปธุรกิจของเขาย�า่ แย่ถงึ ขนาดเกือบต้องปิดกิจการ แต่แล้ววันหนึง่ จุดเปลีย่ นก็เกิดขึน้ เมือ่ เขาค้นหาข้อมูลแล้วพบว่า มีการจัดงาน ชิมกาแฟนานาชาติขององค์กรกาแฟชนิดพิเศษแห่งยุโรป ลีส่งกาแฟของเขา เข้าประกวด สุดท้ายกาแฟอาข่า อ่ามา ได้รบั เลือกเป็นหนึง่ ในกาแฟทีเ่ ข้าแข่งขัน จากทัว่ โลกให้ใช้ในงานนัน้ ซึง่ ถือเป็นการแจ้งเกิดทีส่ า� คัญ จากนัน้ ลีกถ็ กู สัมภาษณ์ ลงสือ่ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทุกวันนี ้ อาข่า อ่ามา เป็นกิจการเพือ่ สังคม ทีค่ อ่ ยๆ เติบโตอย่างสวยงาม ธุรกิจของลีชว่ ยให้ชาวอาข่ามีรายได้จากการปลูกกาแฟ ชุมชนถิ่นก�าเนิดของเขาเข้มแข็งขึ้นเป็นล�าดับ ‘ตุย้ ’ - ลลนา ศรีคราม เป็นหญิงสาวลูกชาวนาจังหวัดศรีสะเกษ การเคย ท�างานกับองค์กรเพือ่ สังคมอย่าง Thai Craft Fair Trade และ Greenpeace บ่มเพาะความคิดเพื่อสังคมของเธอ ประกอบกับเมื่อได้รับรู้ข้อมูลมากขึ้นว่า อาหาร โดยเฉพาะผักผลไม้ในบ้านเรานัน้ ปนเปือ้ นสารเคมี และพ่อค้าคนกลาง เอาเปรียบเกษตรกรผูผ้ ลิตเหลือเกิน เธอจึงตัดสินใจก่อตัง้ ‘CSA Munching Box’ ธุรกิจทีน่ า� ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากเกษตรกรในหลายจังหวัด มาจัดส่ง ถึงมือผู้บริโภคในเมือง ช่วยสร้างวิถีเพาะปลูกไร้สารอันยั่งยืน ไม่ท�าลาย สิ่งแวดล้ อ ม สร้ า งรายได้ ที่ เ ป็ น ธรรมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ เ กษตรกร ขณะเดียวกันก็ ให้ผู้บริโภคได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันกิจการ ของเธอก�าลังมีอนาคตที่สดใสทีเดียว “เราหวังให้ CSA Munching Box เป็นช่องทางที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น มีรายได้ที่แน่นอน เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเพาะปลูก การบริโภค ท�าให้คน หันมาสนใจที่มาที่ไปของอาหารมากขึ้น สร้างฐานลูกค้าจนเกิดการผลักดัน ด้านการผลิต ท�าให้พื้นที่การเกษตรในประเทศเราถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น เกษตรอินทรีย์มากกว่านี้” ลลนากล่าวถึงความมุ่งหวังของเธอ คนรุ่นใหม่ทั้งสองคน คือตัวอย่างที่ a day Foundation ภูมิใจน�าเสนอ ว่า การท�ากิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ช่วยเหลือผู้คน ชุมชน และสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถด�าเนินธุรกิจไปได้อย่างมีความสุขและ ความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่สามารถท�าได้ ขอเพียงให้มีใจรักจริง แน่วแน่ใน อุดมการณ์ หมั่ น เติ ม ความรู ้ และไม่ ย่ อ ท้ อ ต่ อ การเสาะแสวงหาโอกาส คุณก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่ Guest Speaker ทั้งสองคน ของ a day Foundation ท�าได้

ติดตามเนื้อหาบทสัมภาษณ์พูดคุยฉบับเต็มของ อายุ จือปา และ ลลนา ศรีคราม ในงาน a day Foundation ‘Volunteer Talkting’ ตอน ‘กินช่วยโลก’ ได้ที่ facebook.com/adayfoundation และ twitter.com/adayfoundation แล้วพบกันใน a day Foundation ‘Volunteer Talking’ ครั้งต่อไป


17

“ผมคิดว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักการเมือง ต้องมุ่งเข้ามาแก้ ไขปัญหาบ้านเมืองไม่ใช่มุ่งเข้ามาเพื่อ กอบโกยผลประโยชน์ ใส่ตัวเอง ซึ่งปัญหาของบ้านเราคือที่ผ่านมารัฐบาลหลายรัฐบาล มีนักการเมืองส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สนใจปัญหาบ้านเมืองที่แท้จริง ถ้าเราวิเคราะห์ ให้ลึกๆ ก็คือว่า ที่บางคนใช้ค�าว่าสภาทาส หรือสภาขี้ข้า มันก็ถูกนะครับ” ในตอนนี้ว่ำอ�ำนำจของข้ำรำชกำรเริ่มลดน้อย ลงไป ก็คอื ระบอบอ�ำมำตยำธิปไตยเริม่ มีอำ� นำจ น้อยลง น�้ำหนักมำเพิ่มขึ้นทำงด้ำนธนำธิปไตย มำกขึ้น แต่มันน่ำเสียดำยก็คือ ในปี 2540 ซึ่ง คิดว่ำจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นกลไก ส�ำคัญในกำรปฏิรปู กำรเมืองเพือ่ จะท�ำให้ประเทศ เข้ำสู่ระบอบประชำธิปไตยเชิงคุณภำพจริงๆ แต่ทีนี้มันเป็นโชคร้ำยส�ำหรับประเทศไทยที่เรำ ได้คณ ุ ทักษิณมำเป็นรัฐบำลและเป็นนำยกรัฐมนตรี ในตอนนัน้ แล้วผมก็ตอ้ งบอกว่ำผมเป็นส่วนหนึง่ ที่พยำยำมแล้วนะ ที่หวังว่ำคุณทักษิณจะเป็น นัก กำรเมืองที่มีคุณ ภำพ เป็ น ควำมหวัง ของ ประชำชนได้ ผมได้พยำยำมทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ทักษิณ กลำยเป็นรัฐบุรษุ โดยกำรให้ขอ้ เสนอแนะในฐำนะ ทีใ่ กล้ชดิ กันหลำยเรือ่ งด้วยกัน แต่สดุ ท้ำยก็อย่ำงที่ เห็น ในขณะที่เ กำหลีใต้ เ ขำโชคดี เขำปฏิรู ป กำรเมืองหลังสุดประมำณปี 2539-2540 ใกล้ๆ เรำ แต่เขำโชคดีที่เขำได้ผู้น�ำที่ดี ได้ NGO ที่เข้มแข็ง ได้สื่อมวลชนที่มีจรรยำบรรณ แต่ประเทศไทย ตรงกันข้ำมหมดเลย นักกำรเมืองของเรำเป็น ตัวอย่ำงที่ไม่ดีแก่สังคม NGO ของเรำยังพัฒนำ ได้ไม่เข้มแข็งพอ สือ่ มวลชนก็เป็นอย่ำงทีเ่ ห็นอยู่ คือตอบสนองต่อกลุ่มทุนและกลุ่มนักกำรเมือง ทีนี้มันเหมือนกับว่า ไม่ว่าเราจะจับไปเจอปัญหา ตรงไหนมันก็จะมีปญ ั หาต่อไปไม่สนิ้ สุด อย่างเช่น พอมีปัญหาการเมือง เราก็พบว่าจุดอ่อนอยู่ที่ สังคมด้วย แล้วทีนี้เราควรจะเริ่มแก้ปัญหากันที่ ตรงไหน คืออย่ำงแรก ผมเรียนอย่ำงนีเ้ ลยนะ อย่ำงไร ก็ตำมมันไม่มีทำงลัดในกำรสร้ำงประชำธิปไตย เรำต้องยอมรับ แน่ น อนว่ ำในชั่ว ชีวิต ของผม ผมคงไม่ได้เห็นหรอกประชำธิปไตยทีด่ มี คี ณ ุ ภำพ น่ะ แต่อย่ำงไรก็ตำมเรำปฏิเสธทำงเดินนีไ้ ม่ได้เลย ว่ำมันต้องใช้เวลำแน่นอน เพรำะกว่ำจะสร้ำงคน ในแต่ละเจเนอเรชันแต่ละรุ่นขึ้นมำมันต้องใช้ เวลำหลำยสิบปี ชีวติ คนเรำมันก็ 50 ปี ซึง่ ถ้ำคุณ เริ่มต้นสร้ำงเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมำวันนี้ คุณอำจจะ เห็นผลในอีก 100 ปีข้ำงหน้ำ แต่มันไม่มีทำงลัด เพรำะฉะนัน้ civic education หรือ political education ที่ผมก�ำลังจะเสนอรัฐบำล ต้องรีบท�ำตั้งแต่วันนี้ เพื่อจะไปเห็นผลอีก 100 ปีข้ำงหน้ำ หรือ 50 ปี ข้ำงหน้ำ ตรงนี้เป็นแผนระยะยำวที่ต้องท�ำไป แต่ขณะเดียวกันแผนระยะกลำงและระยะสั้น ก็ต้องรีบด�ำเนินกำรเช่นเดียวกัน ก็คือเรำต้อง ท�ำส่วนอื่นๆ ไปด้วย เช่น เรำจะต้องกล้ำหำญ ในกำรที่จะหำผู้น�ำที่กล้ำตัดสินใจ ฟำดฟันพวก ทุจริตคอร์รัปชัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เพรำะ สิ่งเหล่ำนี้คือตัวบ่อนท�ำลำยและเกำะกินสังคม ขณะเดี ย วกั น เรำจะต้ อ งได้ พ รรคกำรเมื อ ง และนักกำรเมืองที่ดีหน่อย ที่เป็นที่ยอมรับของ ประชำชนหน่อย เรำต้องช่วยกันทุกฝ่ำยแหละ เพรำะฉะนั้น ผมถึงได้สรุปตรงนี้ไงว่ำ สิ่งที่เร็ว ที่สุดเลยคือเรำต้องกลับมำมองตัวเรำเองก่อน หรือมองใกล้ๆ ตัวเรำก่อน ถ้ำเป็นหัวหน้ำพรรค ท่ำนก็มองรอบๆ ตัวท่ำนหน่อยสิว่ำจะท�ำยังไง ให้พรรคของท่ำนดีขึ้น คนไหนไม่ไหวจริงๆ ท่ำน ก็อย่ำส่งลงสมัครเสีย ก็ต้องช่วยกันน่ะ พูดกัน ให้รู้เรื่อง อย่ำไปเอำพรรคพวกมำเป็นตัวหลัก ในกำรพิจำรณำ ต้ อ งเอำควำมดีข องคนเป็ น เครือ่ งพิจำรณำสิ คนดีจะได้มกี ำ� ลังใจ เพรำะฉะนัน้ ต้องเริ่มท�ำตั้งแต่หัวลงมำ ทั้งในพรรคกำรเมือง ฝ่ำยกำรเมือง เพรำะฉะนั้น ผมจึงเห็นด้วยกับ หลำยคนทีพ่ ดู นะ เวลำคุณบรรหำรท่ำนไปเดินสำย

ขอควำมร่วมมือปฏิรูปกำรเมือง หลำยคนบอก ว่ำควำมจริงวิธีแก้ปัญหำที่ดีที่สุดอย่ำงหนึ่งคือ คุณบรรหำรต้องเลิกเล่นกำรเมืองเสีย เริ่มต้นได้ ดีที่สุดแล้ว (หัวเรำะ) อย่ำงนี้เป็นตัวอย่ำงที่เขำ เปรียบเทียบได้ดี แต่ถ้ำเรำมองในแง่ดีของท่ำน บรรหำรสมัยทีท่ ำ่ นเป็นนำยกรัฐมนตรี ท่ำนก็เป็น ผูป้ ฏิรปู กำรเมืองนะ ถ้ำมองในแง่นนั้ นะ แต่กพ็ ดู กับท่ำนตรงไปตรงมำเถอะว่ำ ท่ำนอดีตนำยกฯ บรรหำรท่ำนก็อำยุเยอะแล้ว ผมคิดว่ำท่ำนก็คง มองเห็นอนำคตประเทศเป็นหลักส�ำคัญ เมือ่ ท่ำน มำขอควำมร่ ว มมือ ขอประสำนกับฝ่ำยอื่นๆ เขำก็ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนเหมือนกัน ผมว่ำ อันนี้มันก็อำจจะเริ่มต้นในกำรน�ำไปสู่สิ่งที่ดีๆ ได้ คือให้นักกำรเมืองรุ่นเก่ำล้ำงมือเสียก่อน แต่ ข ณะเดี ย วกั น ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น สภาปฏิ รู ป ฯ ที่มีนักการเมืองอาวุโสหลายท่าน มีอดีตนายกรัฐมนตรี มีอดีตประธานสภา ฯลฯ ซึง่ จริงๆ แล้ว ท่านเหล่านี้มีบทบาทอย่างไรที่จะต้องเข้ามาร่วม ปฏิรูปการเมือง ผมมองว่ำกำรปฏิรูปกำรเมืองคงไปอิงกับ หัวโขนไม่ได้ ไม่เกี่ยวกัน ถึงจะมีต�ำแหน่งเป็น อดีตนำยกรัฐมนตรี อดีตประธำนรัฐสภำ หรือ ปัจจุบนั ก็ตำม มันคงไม่เกีย่ วกับกำรปฏิรปู กำรเมือง หรอก ถ้ ำ บุค คลเหล่ำนี้ไ ม่มีควำมรู้หรือไม่มี ควำมเข้ำใจ หรือไม่มจี ริยธรรมในด้ำนทีเ่ กีย่ วข้อง กับกำรปฏิรูปกำรเมืองหรือกำรพัฒนำกำรเมือง ถ้ำจะไปคิดอำศัยไหว้วำนท่ำนเหล่ำนีก้ ค็ งล�ำบำก เพรำะท่ำนไม่รู้ ท่ำนไม่เข้ำใจ แถมตัวท่ำนเอง อำจจะยังเป็นปัญหำด้วยซ�้ำไป เพรำะฉะนั้น กำรเลือกใช้คนก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญประกำรหนึ่ง ของศิลปะกำรเป็นผูน้ ำ� ท่ำนนำยกฯ ใช้อดีตนำยกฯ บรรหำร ศิ ล ปอำชำ เพรำะอำจจะคิ ด ว่ ำ ท่ำนบรรหำรสำมำรถทีจ่ ะประสำนงำนต่ำงๆ ได้ดี แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ผมคิ ด ว่ ำ ท่ ำ นคงจะรู ้ ว ่ ำ ท่ำนบรรหำรก็เป็นส่วนหนึง่ ของปัญหำเหมือนกัน เพรำะฉะนั้น ผมพูดอะไรมำกกว่ำนี้ไม่ได้ เพรำะ เขำอำจจะฟ้องผม แต่ถำ้ ผมพูดออกไปคนจะตกใจ ทั้งประเทศ นี่คือเรื่องจริงเลยนะ เมื่อผมถำม ค� ำ ถำมหนึ่ ง กั บ นั ก กำรเมื อ งใหญ่ ท ่ ำ นหนึ่ ง ผมถำมว่ ำ นั ก กำรเมื อ งที่ เ ลวร้ ำ ยที่ สุ ด ของ ประเทศคือใคร ท่ำนบอกว่ำ อำจำรย์ ผมบอก เลยนะนักกำรเมืองทีเ่ ลวทีส่ ดุ ส�ำหรับประเทศไทย คือ... เพรำะ... ผมไม่พูดนะ คนที่สองที่เลวพอๆ กันคือ... เพรำะ... แต่คณ ุ รูไ้ หมว่ำนักกำรเมืองใหญ่ ที่ อ ธิ บ ำยให้ ผ มฟั ง นั้ น ล้ ว นแต่ ดึ ง ทั้ ง สองคน เข้ำมำร่วมรัฐบำล ก็เลยน�ำมำสู่ข้อสรุปของผม ว่ำคนที่เลวร้ำยยิ่งกว่ำสองคนนั้นก็คือนักกำรเมืองใหญ่ท่ำนนี้แหละ คุณไปตีควำมเอำเอง ถ้าจะให้คณ ุ วิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา คุณมอง ว่าสภาปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ถือเป็นความหวัง ให้กับสังคมได้มากน้อยแค่ไหน จากการเริ่มต้น หรือจากบรรยากาศต่างๆ ที่คุณได้สัมผัส คื อ ผมไม่ อ ยำกจะไปวิ จ ำรณ์ ใ นขณะนี้ เพรำะไม่อยำกท�ำให้ผู้ที่อำจจะมีเจตนำดีเขำ เสียก�ำลังใจ ผมพยำยำมที่จะให้ก�ำลังใจและ สนับสนุนคนดี คนที่ตั้งใจจริง มีควำมจริงใจ และจริงจังทีจ่ ะท�ำให้กำรเมืองไทยดีขนึ้ ไม่วำ่ ใคร ทัง้ นัน้ นะครับ ผมไม่จำ� กัดว่ำจะต้องเป็นฝ่ำยโน้น ฝ่ำยนี้ ฝ่ำยรัฐบำล หรือฝ่ำยค้ำน ไม่จ�ำกัดหรอก ผมไม่มีศัตรู เพรำะศัตรูของผมคือนักกำรเมือง เลว แต่ถ้ำเป็นนักกำรเมืองดี เป็นนักกำรเมืองที่ มีจุดยืน มีอุดมกำรณ์ ยึดมั่นในควำมดี ควำมถูกต้อง ผมยินดีให้ควำมร่วมมือทั้งนั้นแหละ

เพรำะฉะนัน้ เมือ่ รัฐบำลมีแนวนโยบำยดังกล่ำว นีข้ ึ้นมำผมก็ต้องสนับสนุน แล้วก็พยำยำมที่จะ ผลั ก ดั น ให้ มั น บั ง เกิ ด ผลอย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรม ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนกำรที่ว่ำมันเดินหน้ำ ไปได้ดมี ำกน้อยเพียงใด ก็ตอ้ งให้โอกำสกับรัฐบำล แล้วก็ตอ้ งรอดูควำมจริงใจและจริงจังของรัฐบำล ว่ำจะเดินหน้ำไปได้ดีขนำดไหน เพียงใด เพรำะ ฉะนั้น ถ้ำจะให้ผมไปวิพำกษ์วิจำรณ์เสียก่อน ก็คงไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ไอ้เสียบรรยำกำศ ไม่เป็นไรหรอกถ้ำมันพิสจู น์ได้วำ่ รัฐบำลไม่จริงใจ ไม่จริงจัง ผมก็มีสิทธิที่จะพูดได้เหมือนกัน ทีนี้ที่ผ่านมาเราก็มีบทเรียนและมีบาดแผลจาก การพัฒนาประชาธิปไตยมาตัง้ นานแล้ว แต่เป็น เพราะอะไรที่ท�าไมเราเจ็บปวดแล้วแต่เราไม่จ�า และไม่เรียนรู้ คุณคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรค ผมคิดว่ำไม่ใช่เรำไม่เรียนรู้นะ เรำก็อำจจะ เรียนรู้น่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ำมันเป็นอุปสรรค อย่ำงยิ่งเลยมี 2 ประกำร ประกำรแรก เรำขำด ผูน้ ำ� ทีม่ จี ติ วิญญำณประชำธิปไตย และมีควำมกล้ำหำญที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ ผู้น�ำในที่นี้ อำจจะมำโดยวิธใี ดก็ตำม แต่อำจจะขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมกล้ำหำญทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ประเทศไปสูค่ วำมถูกต้อง ไปสูป่ ระชำธิปไตยจริงๆ เพรำะฉะนั้น เวลำเขำยึดอ�ำนำจ ท�ำรัฐประหำร กัน เรำไม่ได้ผนู้ ำ� ทีจ่ ะมีบทบำทในกำรเปลีย่ นแปลง ประเทศตรงนี้ไ ด้ นั่นก็คืออุปสรรคที่ผ ่ำ นมำ ส่วนผู้น�ำที่มำจำกกำรเลือกตั้งยิ่งฝำกควำมหวัง ได้ดว้ ยยำกอีก ก็อย่ำงทีเ่ ห็นๆ กัน ประกำรทีส่ อง ก็ คื อ เรำขำดพลเมื อ งที่ มี ส ติ ป ั ญ ญำ และมี ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบอบประชำธิปไตยที่ดี ด้วย เพรำะฉะนั้น ทั้งขึ้นทั้งล่องมันไปด้วยกัน ท�ำให้บทเรียนของเรำมันไม่สำมำรถตอบโจทย์ ตรงนี้ ไ ด้ ว ่ ำ ท� ำ ไมคุ ณ ไม่ รู ้ จั ก เรี ย นรู ้ เ หรอ คุณไม่เข้ำใจเหรอ แต่จริงๆ แล้วเรำจะสังเกตเห็น เลยว่ำคนไทยที่เขำบอกว่ำลืมง่ำยเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่แค่ลืมง่ำยอย่ำงเดียว แต่ไม่พยำยำมจะ ท�ำควำมเข้ำใจในสิง่ ทีป่ ระเทืองปัญญำของตนด้วย เพรำะฉะนั้น สังคมทุกวันนี้มันถึงเน่ำ มันถึงเละ มั น ถึ ง ไปในทิ ศ ทำงที่ มี แ นวโน้ ม ไปในทำงที่ เสือ่ มถอยมำกกว่ำในทำงพัฒนำ มันคงจะตอบว่ำ เป็นสำเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่ได้ มันคงเป็น หลำยๆ อย่ำงรวมกัน แต่สำเหตุหลักประกำรหนึง่ ก็คอื กำรศึกษำของบ้ำนเรำ ทัง้ ในระบบกำรศึกษำ ก็ดี และนอกระบบกำรศึกษำก็ดี ด้วยเหตุนี้เอง ในระบบกำรศึ ก ษำมั น ก็ ต ้ อ งอำศั ย กระทรวง ศึกษำธิกำรซึ่งเขำเป็นเจ้ำภำพ แต่ถ้ำกระทรวง ศึกษำธิกำรยังไม่มีรัฐมนตรีที่เข้ำใจเรื่องนี้ ไม่มี นักกำรศึกษำที่เข้ำใจเรื่องนี้ เขำก็ไม่ยอมที่จะ สร้ำง civic education ขึ้นในระบบกำรศึกษำ ขณะเดียวกันนอกระบบกำรศึกษำมันไม่มเี จ้ำภำพ หลัก ดังนั้น สื่อมวลชนต้องเป็นตัวหลักครับ ผม ถือว่ำสื่อมวลชนเป็นครูต่อสังคมที่จะถ่ำยทอด ข้อมูลข่ำวสำรและสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงำม ให้กับสังคม แต่ถ ้ำ สื่อมวลชนเอำแต่ค้ำขำย ท�ำมำหำกินในด้ำนธุรกิจเป็นหลัก ไม่ค�ำนึงถึง คุ ณ ภำพ ไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ ดี ง ำมให้ กั บ สั ง คม มันก็เป็นปัญหำอย่ำงหนึ่ง เพรำะฉะนั้น ผมจึง ได้เสนอว่ำเมือ่ เรำไปหวังพึง่ ใครไม่ได้ สภำพัฒนำ กำรเมืองก็คงต้องท�ำเรื่องนี้เป็นกิจกรรมหลัก ของตัวเองด้วย คือเรำจะท�ำหน้ำที่ให้กำรศึกษำ ทำงกำรเมืองกับประชำชนโดยทัว่ ไปด้วย นัน่ คือ ทีม่ ำทีผ่ มได้เสนอว่ำสภำพัฒนำกำรเมืองควรจะ จัดตั้งสถำบันพัฒนำประชำธิปไตยขึ้น แล้วเน้น


18

“การไปพัฒนานักการเมืองอย่างเดียวมันก็ ไม่ตอบโจทย์ มันต้องพัฒนาพลเมือง หรือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วย ถ้าพลเมืองมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยดีพอ มีสติปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้อง นักการเมืองกเฬวรากอยู่ไม่ได้โดยอัตโนมัติ” ไปที่ ร ำกฐำนของสั ง คม คื อ ให้ ก ำรศึ ก ษำ อบรมพลเมื อ งในระดั บ รำกฐำนเป็ น หลั ก ไม่ ใ ช่ ไ ปอบรมคนในระดั บ สู ง ของสั ง คม ไม่วำ่ จะเป็นนักกำรเมือง นักธุรกิจ ข้ำรำชกำร C9 C10 C11 ต่ ำ งๆ เรำไม่ เ อำ เพรำะมี สถำบันอื่นท�ำหมดแล้ว สถำบันพระปกเกล้ำ ก็ ท� ำ กกต. ก็ ท� ำ ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ท� ำ ศำลยุติธรรมก็ท�ำ ท�ำ กัน เยอะแยะ แต่ กับ ประชำชนฐำนรำกท� ำ น้ อ ย เพรำะฉะนั้ น อันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เรำของบประมำณไป เพื่อจะมำท�ำตรงนี้ แล้วเรำก็ไม่ได้เลย ไหนๆ เราก็มีก ารตั้งวงจะปฏิรูปการเมือง กั น แล้ ว ที นี้ ป ระชาชนควรจะจั บ ตาดู ห รื อ ควรจะมีหน้าที่อย่างไรในการท�าให้หลักการ เหล่านี้มันสัมฤทธิ์ผล ประชำชนก็ดี หรือสื่อมวลชนก็ดี ก็ควร ทีจ่ ะจับตำมองควำมเคลือ่ นไหวตรงนี้ แล้วผม ก็ได้พดู ในทีป่ ระชุมไปแล้ว ผมบอกว่ำ เมือ่ เรำ ไม่ต้องเริ่มต้นจำกศูนย์ รัฐบำลก็น่ำจะรีบ ด�ำเนินกำรเรื่องนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ภำยใน 3 เดือน หรืออย่ำงช้ำไม่เกิน 6 เดือน แต่ผมเห็นว่ำ 3 เดือน ก็เหมำะแล้วล่ะ เพรำะ รัฐบำลสำมำรถที่จะเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ เ ห็ น ว่ ำ จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ กำรพั ฒ นำ กำรเมื อ งมำด� ำ เนิ น กำรให้ ป รำกฏผลเป็ น รูปธรรมเสีย เพรำะมันก็มีกำรศึกษำ กำรวำงแผนกันมำแล้ว รัฐบำลจะเลือกอะไรขึน้ มำ ท�ำก็ได้ ขณะเดียวกันสภำพัฒนำกำรเมือง เรำก็จะน�ำเสนอข้อเสนอในกำรให้กำรศึกษำ ทำงกำรเมืองแก่รฐั บำล และเสนอต่อกระทรวง ศึกษำธิกำรด้วย พร้อมกับอำจจะมีกำรน�ำเสนอ ร่ ำ งกฎหมำยควำมผิ ด ของกำรขั ด กั น ระหว่ ำ งประโยชน์ ส ่ ว นตั ว กั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวมหรื อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นด้ ว ย ซึ่งร่ำงกฎหมำยนี้เคยผ่ำนสภำนิติบัญญัติ แห่งชำติสมัยรัฐบำล พลเอก สุรยุทธ์ จุลำนนท์ กั น มำแล้ ว แต่ ต ้ อ งตกไปเพรำะมี สนช. บำงคนไปยื่ น เรื่ อ งต่ อ ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ ำ บำงมำตรำขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ แต่ศำลรัฐธรรมนูญ ท่ำนไม่ได้วนิ จิ ฉัยประเด็นนี้ ท่ำนวินจิ ฉัยว่ำทีป่ ระชุม องค์ประชุมไม่ครบตอนโหวตผ่ำนวำระ 3 เพรำะ ฉะนัน้ มันจึงตกไปทัง้ ฉบับ ผมก็จะน�ำร่ำงกฎหมำย ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ที่ เ ขำเรี ย กกั น ว่ ำ กฎหมำยเจ็ดชั่วโคตรนี้มำน�ำเสนอใหม่ ผมไปพบ คุณอภิสทิ ธิ์ ท่ำนก็พร้อมทีจ่ ะสนับสนุน ผมก็จะไป พบท่ำนนำยกฯ เพื่อไปขอให้ท่ำนสนับสนุน อันนี้ ก็จะเป็นกำรทดสอบอย่ำงหนึ่งว่ำนักกำรเมือง จะกล้ำหำญไหมในกำรทีจ่ ะยอมเอำเชือกมำผูกคอ ตัวเอง เพรำะถ้ำนักกำรเมืองทุจริตก็ดี เจ้ำหน้ำทีร่ ฐั หรือข้ำรำชกำรประจ�ำก็ดี รวมไปถึงภำคเอกชน ที่ร่วมกันทุจริตก็ดี เช่น ภำคเอกชนทุกวันนี้ที่จ่ำย สตำงค์ให้กับนักกำรเมือง แต่กฎหมำย ป.ป.ช. คลุมไปไม่ถงึ พอกฎหมำยฉบับนีอ้ อกมำมันจะคลุม ไปถึง ท�ำให้เขำมีควำมผิดเท่ำกับตัวกำรเลยนะ เพรำะฉะนั้น ตรงนี้ถ ้ ำ ออกกฎหมำยฉบับ นี้ได้ มันก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ กำรลดกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ในสังคมไทยลงไป อย่ำงนีค้ อื กำรแสดงควำมจริงใจ ที่รัฐบำลจะปฏิรูปกำรเมืองหรือไม่ ถ้ำรัฐบำลก็ดี พรรคกำรเมืองก็ดี นักกำรเมืองก็ดี ไม่สนับสนุน ร่ ำ งกฎหมำยฉบับนี้ ผมก็ต้ องถือว่ ำ ไม่ จริงใจ ไม่จริงจังในกำรปฏิรูป อันนี้ก็พิสูจน์ง่ำย ไม่ยำก มีตวั ชีว้ ดั ชัดเจน แค่ 3 เดือน ก็เห็นผลแล้ว เพรำะว่ำ

ถ้ำรัฐบำลไม่ท�ำอะไรเลย สร้ำงภำพอย่ำงเดียว เอำแต่พดู แต่ไม่ทำ� คนก็ไม่เชือ่ ถือ ในทีส่ ดุ คนก็จะ เบื่อหน่ำย และไม่มีควำมหวังที่เห็นว่ำรัฐบำลนี้ จะท� ำ อะไรจริ ง จั ง มั น ก็ พิ สู จ น์ ไ ม่ ย ำกหรอก โลกทุกวันนี้มันยุคโลกำภิวัตน์ แป๊บเดียวก็รู้แล้ว ไม่ต้องรอเป็นปีๆ แล้ว แล้วสภาปฏิรูปในตอนนี้ขาดใครหรือส่วนใดไหม ที่ยังไม่เข้ามาร่วมแต่มีส่วนส�าคัญ คือกำรปฏิรปู กำรเมืองมันก็ต้องอำศัยหลำยๆ ฝ่ำยเข้ำมำร่วมแน่นอน มันก็ยังต้องอำศัยกลุ่ม ต่ำงๆ ทีอ่ ำจจะมีควำมคิดเห็นขัดแย้งกันให้มโี อกำส เข้ำมำร่วมได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมำยถึงว่ำ เมื่อไปชักชวนเขำ ไปเชิญเขำแล้วเขำไม่มำแล้ว จะไม่ต้องท�ำอะไร ไม่ได้หมำยถึงอย่ำงนั้น เพรำะ อย่ำงน้อยที่สุดคนเรำถึงจะโกรธกันยังไง เกลียด กันยังไง แต่ถ้ำมีโอกำสได้เจอะเจอกัน ได้พูดคุย กันเรื่องทั่วๆ ไป ไม่ใช่เรื่องขัดแย้ง ก็ถือว่ำเป็น กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีขึ้นได้แล้ว เพรำะฉะนั้น ต้องอำศัยให้รัฐบำลด�ำเนินกำรต่อไป แต่อย่ำไป ถือเขำถือเรำ คือมีหน้ำทีท่ จี่ ะต้องยิม้ และเชิญชวน ต้องเดินเข้ำไปหำเขำ ไปจับมือเขำ ไม่ใช่รัฐบำล จะพูดอย่ำงเดียวแล้วให้เขำเดินเข้ำมำ ให้เขำมำ สวมกอดเรำ มั น เป็ น ไปไม่ ไ ด้ เรำต้ อ งเข้ ำ ไป สวมกอดเขำ คุยกับเขำ เขำอำจจะปัน้ หน้ำยักษ์ใส่

ก็ต้องทน อดทนในกำรรับฟังปัญหำ แล้วรีบมำ แก้ไข ผมเชื่อว่ำคนเรำถ้ำตั้งใจจริง เรำรับฟังแล้ว ปฏิบัติให้เห็นผล ควำมเชื่อถือก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้ำ ต่อให้พูดเก่งยังไง พูดดียังไง พูดทุกวัน 3 เวลำ แต่ ไ ม่ เ คยท� ำ อะไรตำมที่ ตั ว เองพู ด เลยสั ก นิ ด แป๊บเดียวคนก็ไม่เชื่อแล้ว แต่ในขณะเดียวกันบางฝ่ายก็จะมีการตั้งเงื่อนไข ต่างๆ ก่อนที่จะน�าไปสู่การเข้าร่วมในสภาปฏิรูป คุณมองเรื่องเหล่านี้อย่างไร เงือ่ นไขเหล่ำนีก้ เ็ ป็นอุปสรรค เพรำะว่ำมันเป็น ตัวสะท้อนถึงควำมจริงใจของรัฐบำลได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ อย่ำงร่ำงพระรำชบัญญัตนิ ริ โทษกรรม ถึงแม้รัฐบำลจะไม่ถอนออก แต่ประเด็น มันง่ำยนิดเดียว คือรัฐบำลต้องตอบค�ำถำมให้ได้ ว่ำจะนิรโทษใครเท่ำนัน้ เอง แค่บอกมำค�ำเดียวว่ำ ต้องกำรนิรโทษประชำชนหรือชำวบ้ำนธรรมดำ ที่เขำฝ่ำฝืนพระรำชก�ำหนดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน โดยไม่รวมไปถึงผู้ที่ก่ออำชญำกรรม ผู้ที่เผำบ้ำน เผำเมือง เผำศำลำกลำง เผำห้ำงสรรพสินค้ำ ไม่รวมไปถึงผู้ใช้อำวุธร้ำยแรงที่ไปถล่มที่โน่นที่นี่ ท�ำให้ประชำชนล้มตำย ทหำรบำดเจ็บล้มตำย ไม่รวมไปถึงผูซ้ งึ่ กล่ำวร้ำยต่อองค์พระมหำกษัตริย์ หรื อ ดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยำมพระบรมเดชำนุ ภ ำพ แค่นี้ก็จบครับ ร่ำง พ.ร.บ. แบบนี้เอำมำให้ผม

เขียนให้กไ็ ด้ ผมเขียนให้แป๊บเดียวไม่กชี่ วั่ โมง ก็เสร็จ เขียนให้ชดั เจนไปเลยได้ครับ มันไม่ยำก อะไรเลย แต่ทกุ วันนีท้ มี่ นั เกิดควำมคลุมเครือ ไม่ชัด และอ่ำนเท่ำไหร่มันก็ครอบคลุมไปถึง บุคคลเหล่ำนี้ที่ผมพูดมำเมื่อสักครู่นี้ แล้วมัน จะไปกันรอดเหรอ มันก็ไปกันไม่รอด เพรำะว่ำ คนไม่เชื่อถือ ตรงนี้มันเป็นตัวอย่ำงอันหนึ่ง ที่ผมคิดว่ำรัฐบำลจะไม่ถอนก็ได้ แต่รัฐบำล ก็ควรที่จะยอมรับว่ำเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของ รัฐสภำเท่ำนั้น มันต้องเป็นเรื่องของรัฐบำล ด้วย เพรำะรัฐบำลเป็นผู้คุมเสียงข้ำงมำกใน สภำผู้แทนรำษฎร รัฐบำลจะบอกว่ำตัวเอง ไม่เกี่ยวได้อย่ำงไรล่ะ นี่คือระบบรัฐสภำนะ ไม่ใช่ระบบประธำนำธิบดีนะ หรือแม้กระทั่ง ระบบประธำนำธิ บ ดี เ ขำก็ ต ้ อ งเกี่ ย วครั บ เพรำะฉะนั้ น อย่ ำ ไปปฏิ เ สธให้ ย ำก เอำ ควำมจริงเข้ำสู้ดีกว่ำว่ำฉันเกี่ยว แต่ฉันจะท�ำ ให้ดีได้อย่ำงไร ดีกว่ำที่จะบอกว่ำฉันไม่เกี่ยว ฉันไม่ยุ่ง แต่เละตุ้มเป๊ะขนำดนี้ อย่างทีเ่ ห็นๆ ว่าแผนพัฒนาการเมืองก็ออกมา เป็นหนังสือหนาหลายร้อยหน้า ไม่นับว่าอีก หลายๆ แผนทีม่ กี ารท�ากันมาหลายสิบปีมานี้ คุณเคยสงสัยไหมว่าจะมีใครอ่านบ้างหรือยัง แล้วถ้าอ่านแล้วท�าไมถึงไม่ท�า มั น ก็ เ หมื อ นรั ฐ ธรรมนู ญ แหละที่ เ รำมี ตั้ง 339 มำตรำ มีประชำชนคนไหนที่อ่ำน ทุกมำตรำไหม ประชำชนส่วนใหญ่ผมคิดว่ำ ไม่ได้อ่ำนด้วยซ�้ำไป แผนพัฒนำกำรเมือง ก็เหมือนกัน หนำเตอะเลย ของ คอป. ก็เหมือน งำนวิจยั เลย เพรำะว่ำตรงนีม้ นั สะท้อนให้เห็น สติปญ ั ญำของสังคมไง ว่ำสังคมเรำคนส่วนน้อย เท่ำนั้นแหละที่อำจจะสัมผัส แต่คนส่วนใหญ่ ไม่ได้สัมผัสหรอก ไม่ใช่แค่สัมผัสนะ ต้อง เข้ำใจด้วย ต้องมีจติ วิญญำณและสติปญ ั ญำ ด้วย มันถึงจะเกิดประชำธิปไตยที่สมบูรณ์ และมีคณ ุ ภำพ เพรำะฉะนัน้ ตรงนีย้ งั ห่ำงไกล จำกสังคมไทยมำก มันเป็นเพียงแค่อุดมคติ ทีห่ วังว่ำวันหนึง่ เรำอำจจะเดินไปถึง แต่อำจจะ กีร่ อ้ ยปีไม่รลู้ ะ่ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ พอพูดรวมควำมทัง้ หมด แล้วผมจึงเห็นว่ำนี่คือบทบำทของกำรศึกษำแล้ว มันไม่มีทำงลัดเลย ในระบบกำรศึกษำเรำก็ต้อง ปูพื้นฐำนยำวนำน นับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตำย นอกระบบกำรศึกษำเรำก็ตอ้ งปูพนื้ ให้ควำมส�ำคัญ สื บ เนื่ อ งด้ ว ย ไม่ ใ ช่ ล ะเลย เรำต้ อ งให้ อ ย่ ำ ง สม�่ำเสมอ อย่ ำ งน้ อยคนดูทีวีก็ต้ องให้ ควำมรู้ ประเทืองสติปัญญำของผู้คนก็ต้องท�ำต่อ ตรงนี้ ผมจึงเห็นว่ำเส้นทำงมันยำวไกลมำก มันจึงไม่มี ทำงลัด ต้องรอคอย คือต่อให้แผนการพัฒนาการเมืองของทุกฝ่าย อาจจะมีคนอ่านจริงๆ จังๆ ในอีก 20 ปีข้างหน้า ก็ต้องยอมรับใช่ไหม อ่ำนจริงจังยังไม่พอ ต้องปฏิบัติด้วย เข้ำใจ และปฏิบัติด้วย และอำจจะต้องอุทิศตน หรือมี อุดมกำรณ์ทจี่ ะท�ำให้มนั เป็นจริงด้วย ซึง่ เรือ่ งเหล่ำนี้ ค่อนข้ำงยำก แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้ว ยิ่งทุกคนมี ภำวะบีบรัดทำงเศรษฐกิจ สังคม ยิ่งจะมำสนใจ เรื่องแบบนี้ได้น้อย เพรำะเขำต้องท�ำมำหำกิน ต้องมีปจั จัย 4 ให้พร้อมมูลก่อนเขำถึงจะมำสนใจ เรื่องเหล่ ำนี้ เมื่อสิ่ง ต่ ำงๆ ยัง ไม่ พร้ อมมูลเลย เรื่องนี้จึงกลำยเป็นเรื่องรอง แต่มันควรจะต้องมี


FROM

abookpublishing

abook9@gmail.com

เอาใจมนุษยยุคสะดวกทัช ดŒวยความกะทัดรัดไม‹เปลืองชั้นวางหนังสือ กับ 9 เล‹มแรกที่แปลงร‹างมาใหŒอ‹านกันแลŒวในรูปแบบ e-book

TO

E BOOK

e Availab!l now

on

กระดาษเอนกประสงคขนาดเอสี่ ฟูนุม ฉีกงาย ใชพับ ตัด แปะ หอ เขียน เย็บ หมายเหตุ : 1 เลมมี 96 แผน (16 ลาย) : ไมซับนํ้าและคราบมัน ไมแนะนําใหใชเช็ด

ราคา 195.ลดเหลือ

166.-

AVAILABLE NOW! สั่งซื้อโดยตรงในราคาพิเศษจากสํานักพิมพ polkadot โทร 0-2726-9996 ตอ 49 www.facebook.com/polkadotbook, www.daypoets.com, www.polkadotbook.net, polkadotbook@gmail.com


22

GADGET

SHOW

Google Chromecast

ที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่แฟลชไดรฟ์รุ่นใหม่แต่อย่ำงใด เพรำะมันคืออุปกรณ์ขนำดใกล้เคียงกัน แต่สำมำรถท�ำให้โทรทัศน์ ของคุณกลำยเป็นสมำร์ตทีวีได้ทันที เพียงแค่เสียบ Google Chromecast แท่งนี้เข้ำกับพอร์ต HDMI ของโทรทัศน์ เท่ำนี้ คุณก็สำมำรถดูยูทูบทำงโทรทัศน์ได้ทันที และตัวเครื่องยังรองรับกำรสตรีมมิงต่ำงๆ จำกอุปกรณ์สมำร์ตโฟน แทบเล็ต และแล็ปท็อปได้ด้วย (รองรับระบบปฏิบัติกำรตั้งแต่ iOS, Android, Windows และ OSX) สำมำรถสั่งแสดงหน้ำจออุปกรณ์ พกพำของคุณผ่ำนทำงโทรทัศน์ได้ส�ำหรับกำรใช้งำนพรีเซ็นเทชันต่ำงๆ และเนื่องจำกเป็นผลผลิตของทำง Google ดังนั้น ถ้ำอุปกรณ์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์อยู่แล้ว ตัวเครื่องก็จะรองรับกำรท�ำงำนแบบ Multitask ท�ำให้สำมำรถ นั่งเล่นสมำร์ตโฟนหรือแทบเล็ตขณะที่ตัวเครื่องก�ำลังสตรีมข้อมูลฉำยอยู่บนจอทีวีได้ Google Chromecast รำคำประมำณ 1,200 บำท รำยละเอียดเพิ่มเติม www.google.com/intl/en/chrome/devices/chromecast

MOVIE

MUSIC

Watch the Throne - Jay-z & Kanye West

“ถือเป็นอัลบั้มสุดพิเศษที่ผมอยำกจะแนะน�ำให้ทุกคนได้ฟังกัน ซึ่งทั้ง เจย์-ซี และ คานเย เวสต์ ก็เป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบอยู่แล้ว และในอัลบั้มนี้พวกเขำก็ได้มำรวมตัวกันท�ำงำนพร้อมกับโปรดิวเซอร์ เก่งๆ อีกเพียบ เรียกว่ำยกมำแทบจะทั้งวงกำรเพลงฮิปฮอปอเมริกันเลยก็ว่ำได้ แม้จะเป็นอัลบั้มที่ออกมำ นำนกว่ำ 2 ปีแล้วก็ตำม แต่เพลงในอัลบั้มก็ยังน่ำฟังอยู่ไม่น้อย เพรำะในเรื่องกำรแร็พของทั้งสองคนนี้ ถือว่ำพวกเขำเป็นตัวจริงอยู่แล้ว โดยเฉพำะแทร็กฮิตๆ อย่ำง Otis เพลงเปิดตัวอัลบั้มที่แสดงให้เห็นถึง ฝีไม้ลำยมือของทั้งคู่ได้เป็นอย่ำงดี ส�ำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงฮิปฮอปเข้ำสำยเลือด หรืออยำกจะลอง เปลี่ยนแนวเพลงดูบ้ำง รับรองว่ำอัลบั้มนี้ไม่ท�ำให้คุณผิดหวังอย่ำงแน่นอน” เลือกให้โดย : ‘โต้ง’ - พิทวัส พฤกษำกิจ ศิลปินวงเซำท์ไซด์

Make Your Move 3D

“หนั ง เรื่ อ งนี้ ท� ำ โชว์ กำรเต้นออกมำได้ค่อนข้ำง น่ำสนใจ เหมือนกับเวลำทีเ่ รำ ได้ดูโชว์เจ๋งๆ ตำมรำยกำร ประกวดควำมสำมำรถต่ำงๆ ที่ มั ก จะมี ก ำรแสดงเก๋ ๆ ออกมำให้เซอร์ไพรส์ ส่วนนักแสดงทีไ่ ม่พดู ถึงก็คง ไม่ได้อย่ำง BoA ซึ่งคงต้อง บอกว่ ำ ก่ อ นหน้ ำ นี้ เ รำ ไม่ ค ่ อ ยสนใจเธอเท่ ำ ไหร่ แต่ เ มื่ อ ได้ ดู ห นั ง เรื่ อ งนี้ ก็ ชอบ BoA ขึ้นมำทันที และ ฉำกเลิ ฟ ซี น ทำงที ม งำนก็ ดี ไ ซน์ อ อกมำได้ เ จ๋ ง มำก โดยใช้กำรเต้นมำประกอบ ซึ่งตอนแรกก็แอบสงสัยอยู่ ว่ำเขำจะแสดงควำมรักกัน ออกมำอย่ำงไร พอได้เห็น แล้ ว ก็ ทึ่ ง ในท่ ว งท่ ำ และ ควำมสมูธในลีลำกำรเต้น ของตัวเอกทั้งสอง ส�ำหรับ ใครที่ ก� ำ ลั ง รู ้ สึ ก ว่ ำ ชี วิ ต ของตั ว เองก� ำ ลั ง เนื อ ยๆ ขำดควำมกระฉั บ กระเฉง Make Your Move อำจจะ ท� ำ ให้ คุ ณ รู ้ สึ ก อยำกลอง ออกมำเต้นกันสักสเต็ปก็ได้” เลื อ กให้ โ ดย : ‘PJ กัญ’ - รังรอง วัณณรถ ดีเจรำยกำรวิทยุ คลื่น COOL 93 � Fahrenheit

MAGAZINE

L’Optimum No. 1

เริม่ ต้นฉบับปฐมฤกษ์อย่ำงสวยงำมส�ำหรับนิตยสำรผูช้ ำยชัน้ น�ำจำกประเทศฝรัง่ เศสทีม่ ำอยูบ่ นแผงนิตยสำรเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว พร้อมหน้ำปกของหนุ่มสุดแมนแห่งฮอลลีวูดอย่ำง แมตธิว แม็กคอนำเฮย์ ที่มำคู่กับบทสัมภำษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงสำยเลือด นักแสดงในตัวเขำได้อย่ำงชัดเจน อ่ำนจบแล้วอย่ำลืมพลิกไปพบกับ 100 Men in Fashion ที่จะท�ำให้คุณได้รู้จักผู้ชำย 100 คน ที่ขับเคลื่อนธุรกิจแฟชั่นของโลกในปัจจุบัน ทั้งซีอีโอ นำยแบบ นักแสดง ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยศิลป์ และอีกหลำยต่อหลำย ปิดท้ำยด้วย บทสัมภำษณ์ตรงไปตรงมำของ ‘น้อย’ - กฤษดำ เทอเรนซ์ แคลปป์ ซึง่ จะเผยเรือ่ งรำวทีค่ ณ ุ อำจไม่เคยรูท้ ไี่ หนมำก่อนเกีย่ วกับตัวผูช้ ำย คนนี้ ท�ำควำมรู้จักกับนิตยสำรผู้ชำยฉบับนี้ได้ที่แผงนิตยสำรทั่วประเทศในรำคำ 100 บำทถ้วน

Agatha Christie’s The Mousetrap

ไม่บ่อยนักที่เรำจะมี โอกำสได้ ช มละครเวที ระดั บ โลกจำกลอนดอน เวสต์ เอนด์ ประเทศ อั ง กฤษ กั น แบบไม่ ต ้ อ ง บินข้ำมน�ำ้ ข้ำมทะเลไปไหน เพรำะเขำตระเวนมำแสดง ให้ ดู กั น ถึ ง ในเมื อ งไทย พร้ อ มที ม โปรดั ก ชั น และ นั ก แสดงครบที ม โดย ละครเวทีแนวฆำตกรรมสื บ สวนเรื่ อ งนี้ ไ ด้ ส ร้ ำ ง ควำมตื่ น เต้ น ให้ กั บ ผู ้ ช ม ทั่ ว โลกมำแล้ ว ถึ ง 60 ปี ด้ ว ยเรื่ อ งรำวเกี่ ย วกั บ กำรค้ น หำตั ว ฆำตกรที่ แฝงตั ว ปะปนอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ของเหยื่อที่ถูกกักตัวไว้ใน เกสต์ เ ฮำส์ ซ�้ ำ ยั ง ถู ก ตัดขำดจำกโลกภำยนอก ด้วยพำยุหิมะ ด้วยควำมซั บ ซ้ อ นและลี ล ำกำรด� ำ เนิ น เรื่ อ งที่ ซ ่ อ นเงื่ อ น The Mousetrap ได้ รั บ กำรยกย่องว่ำเป็นเรือ่ งเล่ำ ฆำตกรรมที่เขียนได้อย่ำง มีชนั้ เชิงมำกทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ที่ เ คยมี ม ำ เปิ ด แสดงที่ โรงละครอักษรำ คิงพำวเวอร์ วั น ที่ 27-29 กั น ยำยนนี้ รวม 4 รอบ บั ต รรำคำ 2,000, 3,000 และ 4,000 บำท เปิ ด จ� ำ หน่ ำ ยบั ต รแล้ ว ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

APPLICATION

Fit Fix

ถ้ำกำรออกก�ำลังกำยกลำยเป็นเรื่องไกลตัวส�ำหรับคุณ เรำขอแนะน�ำให้คุณดำวน์โหลดแอพพลิเคชันนี้ติดตัวไว้ อย่ำงเร่งด่วน เพรำะแอพฯ นี้จะท�ำให้กำรออกก�ำลังกำยเป็นเรื่องง่ำยๆ ที่ท�ำที่ไหนก็ได้ ด้วยเคล็ดลับกำรออกก�ำลังกำย ส�ำหรับคนเมืองทีม่ ใี ห้เลือกเต็มไปหมด พร้อมรูปภำพ วิดโี อคลิป และตำรำงกำรออกก�ำลังกำยทีอ่ อกแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชำญ อย่ำงเช่น เคล็ดลับกำรเบิรน์ 300 แคลอรี ในเวลำไม่ถงึ 30 นำที หรือเคล็ดลับออกก�ำลังกำยให้ขำเรียวเล็กในเวลำแค่ 10 นำที นอกจำกจะมีวิธีกำรออกก�ำลังกำยแบบครบทุกสัดส่วนให้เลือกสรรกันแล้ว แอพฯ นี้ยังเปิดโอกำสให้คุณได้สร้ำงตำรำง กำรออกก�ำลังกำยแบบส่วนตัวได้อีกด้วย บอกลำข้ออ้ำงเรื่องเวลำแล้วดำวน์โหลด Fit Fix ได้ทั้งใน iPhone และ iPad


23

ACCESSORY

Swarovski Secret Treasures Collection

ใครทีเ่ ป็นแฟนเครือ่ งประดับทีท่ ำ� จำกคริสตัล ก็คงคุน้ เคยกันดีกบั สวารอฟสกี้ แบรนด์เครือ่ งประดับทีค่ รองใจผูค้ นทัว่ โลก ซึง่ ทำงแบรนด์ได้ออกคอลเล็กชัน ใหม่ล่ำสุด โดยเชิญ Shorouk นักออกแบบชื่อดังจำกประเทศฝรั่งเศส มำออกแบบเครื่องประดับครั้งแรกภำยใต้อำณำจักรสวำรอฟสกี้ ในคอลเล็กชัน ทีไ่ ด้แรงบันดำลใจจำกบันทึกกำรเดินทำง Secret Treasures โดยใช้ชอื่ ว่ำ ‘Swarovski by Shourouk’ ซึง่ น�ำเสนอ ‘จุดหยุดพัก’ แห่งประเทศอินเดียในแบบร่วมสมัย เป็นควำมชืน่ ชมในควำมงำมล�ำ้ เลิศของเครือ่ งประดับแห่งมหำรำชำ และน�ำมำเปลีย่ นเป็นเครือ่ งประดับของยุคปัจจุบนั ทีส่ ำมำรถใช้ได้ทกุ โอกำส ในชุด ประกอบด้วยสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่ำงหู แหวน เข็มกลัด และก�ำไล เป็นอีกหนึง่ ชุดเครือ่ งประดับทีต่ ระกำรตำ เหมำะกับกำรเป็นตัวเลือกในโอกำสพิเศษของคุณ

SHOP

Beauty Galerie

นอกจำกจะท�ำกำรปรับปรุงแผนก Beauty Galerie แบบยกเครือ่ งเปลีย่ นโฉมใหม่ทชี่ นั้ 1 เซ็นทรัลชิดลม แล้ว อำณำจักรแห่งควำมงำมนี้ก็ยังได้เปิดตัวแบรนด์ควำมงำมชื่อดังจำกเกำะอังกฤษอย่ำง Illamasqua ทีก่ ำ� ลังโด่งดังด้วยกระแสแห่งกำรแต่งเติมสีสนั จัดจ้ำนลงบนใบหน้ำ พร้อมกับสร้ำงปรำกฏกำรณ์ควำมสนุกสนำน ในกำรแต่งหน้ำของสำวๆ ทั่วโลกอยู่ตอนนี้ และ THREE เจ้ำของผลิตภัณฑ์ควำมงำมที่โดดเด่นด้วย กำรน�ำสำรสกัดจำกธรรมชำติมำเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ทั้งเมกอัพและสกินแคร์ที่ส่งตรงจำก ประเทศญีป่ นุ่ ให้ได้เลือกจับจองเป็นเจ้ำของแบบเอ็กซ์คลูซฟี ด้วย พบกับผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมจำก แบรนด์ดงั ต่ำงๆ ทัว่ โลกได้แล้ววันนีท้ แี่ ผนก Beauty Galerie ห้ำงเซ็นทรัลทุกสำขำ และห้ำงสรรพสินค้ำ Zen

CLOTHES

COSMETIC

DKNY Women Fall EDT (Limited Edition) French Connection Fall / Winter 2013

เรียกได้ว่ำหลำกหลำยมำกส�ำหรับคอลเล็กชันล่ำสุดจำก French Connection ซึ่งเรำขอหยิบยกเสื้อผ้ำ ส�ำหรับคุณผูห้ ญิงมำให้เลือกกันก่อน โดยสีสนั จะเน้นไปทีเ่ ฉดขำวด�ำเป็นหลัก และเสริมด้วยลำยพิมพ์กรำฟิก สุดตระกำรตำ ส่วนไอเท็มเด่นเรำขอยกให้ชดุ เดรสประดับเลือ่ ม ทีต่ อ้ งขอเก็บเอำไว้เป็นไม้ตำยเวลำไปงำนปำร์ตี้ ช่วงปลำยปี แต่ส�ำหรับลุคแบบสบำยๆ เรำขอแนะน�ำเสื้อถักลำยเก๋ๆ จับคู่ไปกับกระเป๋ำลำยกรำฟิกที่ได้รับ อิทธิพลมำจำกยุค 60’s ส่วนคุณผูช้ ำยก็เด่นด้วยสไตล์หนุม่ เอำต์ดอร์ผรู้ กั กำรท�ำกิจกรรมกลำงแจ้ง โดยเน้น ไปที่โทนสีในแบบฤดูใบไม้ร่วงอย่ำงสีส้มหม่น สีเหลืองมัสตำร์ด หรือสีแดงเบอร์กันดี ซึ่งทั้งหมดจะได้ลุค ของชำยหนุม่ ล�ำลองทีย่ งั ไม่ทงิ้ ควำมเนีย้ บไปเสียทีเดียว ไม่วำ่ จะเป็นเสือ้ เชิต้ เสือ้ ยืด แจ๊กเก็ต หรือกำงเกงยีนส์

GIVE

สวนดอกร้อยดวงใจ... ใส่ ใจผู้พิการ

มูลนิธโิ รงพยำบำลสวนดอก จะจัดกิจกรรม ‘สวนดอกร้อยดวงใจ... ใส่ใจผูพ้ กิ าร’ เพือ่ จัดหำทุนทรัพย์ สร้ำงศูนย์บรู ณำกำรฟืน้ สภำพคนพิกำร 4 ชัน้ ซึง่ ต้องใช้งบประมำณถึง 120 ล้ำนบำท โดยมีแผนกำร ทีจ่ ะสร้ำงเสร็จภำยใน 2 ปี กิจกรรมดังกล่ำวจะมีกำรถ่ำยทอดสดทำงสถำนีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ทวี ี ในวันที่ 6 กันยำยน เวลำ 22.30-24.00 น. และมีกำรน�ำเสนอละครกึ่งสำรคดีเรื่อง ‘ใจบันดาลแรง’ ซึ่งได้แรงบันดำลใจมำจำกเรื่องจริงของผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุพิกำรแต่สำมำรถฟื้นฟูร่ำงกำย จนกลำยเป็ น นั ก บำสเกตบอลวี ล แชร์ ที ม ชำติ ไ ทยได้ สอบถำมรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ งำนประชำสัมพันธ์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โทร. (053) 945-672 และ (053) 949-473 หรือ www.facebook.com/SUANDOKFOUNDATION

ขอให้ ส ำวๆ ทุ ก คนเตรี ย มพบกั บ ควำมหอมสดชืน่ และบรรยำกำศอันอบอุน่ ในฤดูใบไม้ร่วงของมหำนครนิวยอร์ก กับ DKNY Women Fall น�้ำหอม Eau de Toilette ที่ผลิตมำในจ�ำนวนจ�ำกัด โดย เริม่ เปิดฉำกควำมหอมด้วยส้มแมนดำริน อั น ชุ ่ ม ฉ�่ ำ (Mandarin) และมะกรู ด (Bergamot) ทีผ่ สำนเข้ำกับกลิน่ เครือ่ งเทศ ของกระวำน (Cardamom) ส่วนสัมผัส กลำงของน�ำ้ หอมประกอบด้วยกำรผสมผสำนของช่ อ แมกโนเลี ย (Magnolia) และกลีบดอกกำร์ดเี นียอันชุม่ ฉ�ำ่ (Gardenia Petals) ผสำนอย่ำงกลมกลืนกับมะลิ แซมแบคหอมละมุน (Jasmine Sambac) ปิดท้ำยด้วยกลิ่นหอมของหญ้ำเวทิเวอร์ (Vetiver) ไม้จันทน์ (Cedarwood Heart) และกลิน่ อบอุน่ ของมัสก์ (Musk) ทัง้ หมด กลำยเป็นน�้ำหอมสีทองเปล่งประกำย บรรจุอ ยู ่ ใ นขวดแก้ ว ใสทรงสู ง อัน เป็ น ตัวแทนเส้นขอบฟ้ำของมหำนครนิวยอร์ก พบกับ DKNY Women Fall EDT (100 มิลลิลติ ร รำคำ 3,900 บำท) ได้ทเี่ คำน์เตอร์ น�้ ำ หอม ณ ห้ ำ งสรรพสิ น ค้ ำ ชั้ น น� ำ กลำงเดือนกันยำยนนี้


24

SHOPPING!

กระเป๋าเงิน จาก Jack Spade

เสื้อเชิ้ตแขนยาว จาก TOPMAN

กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ก จาก Jack Spade

เน็กไท จาก Jack Spade

เสื้อเชิ้ตแขนยาว จาก TOPMAN

ใครว่าชุดท�างานส�าหรับหนุ่มสาวออฟฟิศจะต้องเรียบง่าย ไร้สสี นั เสมอไป แค่ลองมองหาสิง่ ใหม่ๆ คุณก็สามารถอินเทรนด์ ได้ แม้ในวันท�างาน ส�าหรับหนุม่ ๆ ในออฟฟิศที่ไม่เคร่งเรือ่ งความเป็น ทางการมากนัก อาจลองเลือกหยิบเนกไทสีใหม่ๆ หรือเลือกกางเกง สีอื่นๆ นอกจากด�าหรือเทา มามิกซ์กับกระเป๋า รองเท้า เข็มขัด เรียบๆ คูลๆ ก็นา่ จะเปลีย่ นบรรยากาศให้ตวั คุณดูมชี วี ติ ชีวากว่าเดิม ได้ ไม่ยาก

WHERE สินค้าทุกชิ้นสอบถามได้ที่ Shop สินค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป

กางเกงขายาว จาก 4X4 เข็มขัด จาก TOPMAN

รองเท้า จาก Anatomic & Co

กางเกงขายาว จาก 4X4

รองเท้า จาก Anatomic & Co


CALENDAR

29

FRI

MON

TUE

WED

THU

มนต์รัก คลองแสนแสบ

Close To You

Circus

A Demon Hero

จากบทละครเยอรมัน สู่บทละครแบบไทยๆ ยุค ไอ้ขวัญ-อีเรียม ‘มนต์รัก คลองแสนแสบ’ ละคร เมโลดราม่ า แบบไทยๆ คลอเคล้าไปกับเพลงรัก ลู ก ทุ ่ ง บ้ า นนาที่ ห วาน แ ว ่ ว แ ผ ่ ว ดั ง กั ง ว า น ถาโถมอารมณ์ ร ะดั บ ทรุ ด ตั ว ลงครู ด ท้ อ งนา วันนี้ รอบสุดท้าย เวลา 20.00 น. ณ โรงละคร พระจันทร์เสี้ยว สถาบัน ปรีดี พนมยงค์ ทองหล่อ จ�าหน่ายบัตรที่โทร. 086787-7155

เชิ ญ ชมภาพยนตร์ เยอรมันเรื่อง ‘Close To You’ เรื่องราวของฟิลลิป ซึง่ ได้พบกับลีนา นักเชลโล หญิงผู้พิการทางสายตา ตั้งแต่นั้นมาฟิลลิปก็เริ่ม มีปญ ั หากับ ‘หัวใจทีข่ าดลอยไป’ ของตน และ ที่ ส� า คั ญ ก็ คื อ เขาไม่ รู ้ ว ่ า จะปกปิ ด ความลั บ นี้ กั บ จิตแพทย์อย่างไร ชมฟรี วั น นี้ เวลา 19.30 น. ณ สถาบันเกอเธ่ โทร. 0-2287-0942-4

นิทรรศการภาพเขียน ‘ละครสัตว์’ โดยศิลปินชาว อเมริกัน มิเชล ไมค์เซลล์ ซึง่ ได้แรงบันดาลใจมาจาก ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ที่ เ ธ อ ม อ ง เ ห็ น ผ ่ า น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ชี วิ ต ทัง้ ด้านทีม่ คี วามแข่งแกร่ง ความกล้าหาญ ความสั น โดษ และโดดเดี่ ย ว วันนีถ้ งึ 26 กันยายน 2556 ณ ละลานตา ไฟน์อาร์ต (สุขุมวิท ซอย 31) โทร. 0-2204-0583 (เว้นวันอาทิตย์ และจันทร์)

เชิ ญ ชมการแสดง ละครหน้ากาก ‘มายา ยักษ์’ เรื่องราวของยักษ์ สุขาจารซึ่งยอมสละชีวิต ของตนเพราะหวั ง ใน สันติภาพ หากความจริง แล้ ว ถึ ง สุ ข าจารจะตาย กลางสนามรบ สงคราม ก็ยงั คงด�าเนินต่อไป วันนี้ ถึง 22 กันยายน 2556 เวลา 19.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บั ต รราคา 500 บาท จองบัตรได้ที่ โทร. 08-0447-6553 (เว้น วันจันทร์)

available now! $ 1.99

Kappa : A River Goblin and Sampei

เชิ ญ ชมภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่อง ‘Kappa : A River Goblin and Sampei’ เรือ่ งราวของซัมเป เด็กชาย ที่เพื่อนๆ ขนานนามว่า ‘ผีนา�้ ’ วันหนึง่ ซัมเปได้รจู้ กั กับการ์ทาโล กัปปะที่ดู หน้ า ตาคล้ า ยกั บ เขา เมื่ อ ได้ พ บเบาะแสของ มารดาที่หายสาบสูญไป ของซัมเป การผจญภัย อันยิง่ ใหญ่ของทัง้ คูก่ เ็ ริม่ ต้น ขึ้น ชมฟรี เวลา 18.30 น. ณ ห้องสัมมนา เจแปน ฟาวน์เดชัน โทร. 0-22608560-4

7 8 SAT

SUN

Ban Dem

Ryuz Concert Tour in Thailand

ร ่ ว ม ไ ข ค ว า ม ลั บ ภายในจิตใจมนุษย์ และ ต้ อ งมนต์ ส ะกดเสน่ ห ์ วัฒนธรรมเวียดนาม กับ ‘บานเดม ราตรีตอ้ งค�าสาป ต ร า บ า ป ต ้ อ ง จ� า น� า ’ ล ะ ค ร เ ว ที โ ด ย ค ณ ะ วารสารศาสตร์และ สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ม.ธรรมศาสตร์ วันนี้และ 8 กันยายน และ 13-15 กั น ยายน 2556 เวลา 19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เ พิ่ ม ร อ บ 1 4 . 0 0 น . ณ หอประชุม ศรีบู ร พา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 08-6554-3650

มาร่ ว มสนุ ก สนาน และซาบซึ้ ง ในความงดงามของดนตรีพื้นบ้าน ญี่ปุ่นที่ Ryuz นักดนตรี ทัง้ สามจากประเทศญีป่ นุ่ ตั้ ง ใจถ่ า ยทอดแต่ ล ะ บทเพลงผ่านเครือ่ งดนตรี และเสียงร้องอันทรงพลัง ชมฟรี วันนี ้ เวลา 16.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคาร ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�ารองทีน่ งั่ โทร. 0-22608560-4


30

REFLECTION OF MY LIFE เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

บางครัง้ บ้านก็ทา� หน้าทีไ่ ม่ตา่ งจากกระจกบานใหญ่ ที่ ส่องสะท้อนให้เราได้เห็นถึงตัวตนและความรู้สึก นึกคิดของเจ้าของบ้าน โดยเฉพาะบ้านไม้หลังใหญ่ ของ ‘โหน่ง’ - ชาตรี ลดาลลิตสกุล สถาปนิกผูก้ อ่ ตัง้ ต้นศิลป์ สตูดโิ อ ทีถ่ า่ ยทอดความคิดอันลึกซึง้ ออกมา ผ่านบ้านหลังนี้ “การแสดงออกของบ้ า นหลัง นี้มีอ ยู ่ 2 ส่ ว น ที่ส�าคัญ คือ มันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นนักออกแบบของผม และสะท้อนถึงความเป็นคนชนบท เพราะสถาปัตยกรรมที่ผมต้องการจะสร้างมานาน คื อ สถาปั ต ยกรรมท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามผู ก พั น กั บ ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ผมปรารถนาจะให้มันเป็น ตั ว อย่ า งของสถาปั ต ยกรรมไม้ ที่ ห ลงเหลื อ อยู ่ น้อยมากในปัจจุบัน” นอกเหนือไปจากความเป็นมิตรต่อธรรมชาติ แล้ว สถาปัตยกรรมจากไม้หลังนี้ยังท�าหน้าที่ใน การสืบสานและอนุรักษ์ฝีมือช่างไม้ของไทยเอาไว้ อีกต่างหาก และสิ่งสุดท้ายที่ส�าคัญไปกว่านั้นก็คือ “ปัญหาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในการเลิกใช้ไม้กค็ อื มันจะ ท�าให้คนระดับชาวบ้านสูญเสียความสามารถใน การพึ่งพาตัวเอง ซึ่งถ้าคุณเป็นคนชนบทเหมือนผม คุณจะรูว้ า่ สมัยก่อนการปลูกบ้านสักหลังไม่ใช่ปญ ั หา ส�าหรับเขาเลย เพราะแค่ใช้ไม้ตามหัวไร่ปลายนา ก็เพียงพอที่จะสร้างบ้าน 1 หลังแล้ว แต่ทุกวันนี้ พอเลิกใช้ไม้ พวกเขาต้องหาเงินเป็นล้านๆ เพือ่ จะซือ้ วัสดุอนื่ ๆ มาสร้างบ้าน แล้วคิดดูวา่ เขาจะต้องหาเงิน จนถึงอายุเท่าไหร่ ซึง่ หัวใจส�าคัญก็คอื การพึง่ พาตัวเอง ถูกท�าลายไป ถ้าชาวบ้านยังใช้ไม้อยู่ ความสามารถ ในการพึ่งพาตัวเองของเขาก็จะยังคงอยู่” ถ้าไม่นับอุดมคติและความมุ่งหมายที่แฝงเร้น อยูใ่ นบ้านหลังนี้ เมือ่ ถามถึงความสุขในการอยูบ่ า้ น ที่ออกแบบด้วยฝีมือของตัวเองล้วนๆ เจ้าของบ้าน ยิ้มกว้าง ก่อนจะบอกว่า “ความสุ ข ของผมคื อ การได้ อ ยู ่ อ าศั ย ใน สถาปัตยกรรมที่ผมออกแบบเอง นั่นคือเป้าหมาย หนึ่งในชีวิตของผม ก่อนจะมาถึงวันนี้ผมก็เคยซื้อ บ้านจัดสรรเหมือนคนอื่น แต่ก็คิดอยู่เสมอว่าสักวัน

จะต้ อ งได้ อ ยู ่ ใ นบ้ า นที่ เ ราเป็ น คนออกแบบเอง ทุกวันนี้ผมยังเคยคิดเล่นๆ เลยว่า สมมติถ้าสวรรค์ มีจริง แล้วถ้าเกิดผมมีความดีอยู่บ้าง ตายไปแล้ว ได้ขึ้นสวรรค์ ผมคงไม่ชอบสวรรค์เท่ากับบ้านที่ผม ออกแบบ (หัวเราะ) เพราะสวรรค์คงไม่สวยเท่าไหร่ ไม่ได้พูดว่าบ้านหลังนี้สวยที่สุด แต่มันสวยในแบบ ที่เราชอบ”

หนังสือในดวงใจ - หนังสือกวี ‘นักฝันข้างถนน’ ของ วินัย อุกฤษณ์ ผลงานทีผ่ า่ นมาของต้นศิลป์ สตูดโิ อ - ร้ า นขนมเปี ๊ ย ะตั้ ง เซ่ ง จั๊ ว ที่ บ างคล้ า , วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โครงการศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เพลงทีเ่ หมาะกับบ้านหลังนี้ - เพลงของ ดนู ฮันตระกูล และ สุภัทรา อินทรภักดี ช่วงเวลาที่บ้านหลังนี้สวยที่สุด - ฤดูฝน ทีฝ่ นสาดเข้าใต้ถนุ หรือตอนเช้าๆ ที่แดดส่องผ่านต้นไม้เข้ามา ถ้าให้ตงั้ ชือ่ บ้านหลังนี้ คุณจะตัง้ ชือ่ ว่า... - บ้านต้นศิลป์


Bind me a book

Come Rain Come Shine Hong Kong

เปดแลวอยากเย็บสมุดตาม ดวยหนังสือสอนเย็บ 5 สไตล แถมดวยกระดาษหลากลายพรอมเย็บ

เปดแลวอยากเดินซึมซับบรรยากาศ ฮองกง ภายใตเมืองรีบเรง โดยคน(เทีย่ วที)่ ไมเรงรีบ

ราคา 375.-

สํานักพิมพ polkadot รักการทําหนังสือ จึงทําหนังสือ 4 เล‹มใหม‹ ที่ไม‹วา‹ จะเปดอ‹านเมือ่ ไร ก็ ไดŒแรงบันดาลใจใหม‹ๆ เสมอ

ราคา 250.-

AVAILABLE NOW! วันนีท้ รี่ า นนายอินทรทกุ สาขา และรานหนังสือชัน้ นําทัว่ ประเทศ หรือสัง่ ซือ้ โดยตรงในราคาพิเศษจากสํานักพิมพ polkadot โทร 0-2726-9996 ตอ 49 facebook.com/polkadotbook, www.daypoets.com polkadotbook@gmail.com, www.polkadotbook.net

Tokyo Guggig Gang (Spring)

Tokyo Guggig Gang (Summer)

ราคา 250.-

ราคา 250.-

เปดแลวอยากออกเดินเลนไปกับไกดกกุ กิก๊ ชาวโตเกียว เพือ่ ไปพบกับโตเกียว ดวยมุมมองใหมๆ ทีท่ าํ ใหไปแลวก็ยงั อยากไปอีกไมรเู บือ่


32

HEALTH

HEALTH TIPS

TIPS FOR SUCCESSFUL WEIGHT LOSE ถ้าไม่นบั ความสวยความงามแล้ว อีกหนึง่ เหตุผลดีๆ ในการลดน�า้ หนักก็เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องเรานัน่ เอง เพราะยิง่ อ้วนมากขึน้ เท่าไหร่ โรคร้ายต่างๆ ก็ยงิ่ ขยับ มาใกล้เรามากขึน้ เท่านัน้ วันนีเ้ ราจึงมีคา� แนะน�าดีๆ เพือ่ การลดน�า้ หนักให้ประสบ ความส�าเร็จ ดังต่อไปนี้

105.4

• ไม่ ง ดอาหารมื้ อ เช้ า เนื่ อ งจากมี ก ารศึ ก ษาพบว่ า คนส่วนใหญ่ที่งดอาหารมื้อเช้ามักจะกระตุ้นตัวเองด้วย เครือ่ งดืม่ ทีม่ กี าเฟอีนสูงอย่างกาแฟด�าหรือชา แล้วเก็บท้อง ไปทานอาหารหนักๆ ในมือ้ ต่อไป ซึง่ พฤติกรรมแบบนีแ้ หละ ที่จะท�าให้คุณเผลอทานอาหารเที่ยงแบบไม่ยั้ง เสร็จแล้ว ก็มานั่งท�างานต่อหน้าคอมพิวเตอร์ ความอ้วนจึงถามหา เอาง่ายๆ ยังไงล่ะ • จิบน�้าบ่อยๆ อย่างที่ทราบกันดีคือ เราควรดื่มน�า้ ให้ได้ อย่างน้อย 8 แก้ว ใน 1 วัน เพื่อให้นา�้ เข้าไปหล่อเลี้ยง เซลล์นับล้านเซลล์ในร่างกาย ซึ่งหากว่าคุณเบื่อน�า้ เปล่า ก็สามารถเลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรีและน�า้ ตาลต�่าได้ เช่น น�า้ ผลไม้ตระกูลส้ม • ออกก�าลังกายด้วยโยคะ เพราะโยคะเป็นการออกก� า ลั ง กายที่ ไ ด้ ทั้ ง สุ ข ภาพร่ า งกายและสุ ข ภาพจิ ต ใจ โดยมีการศึกษาพบว่า ส�า หรับคนที่หนัก 150 ปอนด์ (ประมาณ 67.5 กิ โ ลกรั ม ) การเล่ น โยคะจะสามารถ เผาผลาญแคลอรีได้มากถึง 189 แคลอรี เลยทีเดียว • นอนให้มากขึ้น ซึ่งคุณสามารถจัดการเรื่องนี้ได้จาก การเริ่มต้นที่การก�าหนดเวลานอนของคุณ ว่าจะเข้านอน ตั้งแต่กี่โมง และจะตื่นกี่โมง เพราะการเข้านอนและตื่น อย่างตรงเวลานี้เองที่จะท�าให้ร่างกายท�างานอย่างเป็น ปกติ ลดโอกาสของโรคร้ายต่างๆ ได้อีกมากมาย ที่มา : www.webmd.com

Q : กินราสป์เบอรีช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้จริงหรือไม่ A : จริ ง เนื่ อ งจากมี ก ารศึ ก ษาจาก Lawrence Berkeley National Laboratory ระบุ ว ่ า การที่ ผู ้ ช ายอายุ 44 ปี ขึ้ น ไป ได้รับวิตามินซีสูงเป็นประจ�า ท�าให้อสุจิ ของผู ้ นั้ น มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะถู ก ท� า ลาย น้ อ ยกว่ า ผู ้ ช ายที่ไ ด้ รับ วิต ามิน ซีต�่ า ราว 20% โดยผูว้ จิ ยั ให้เหตุผลว่า ระดับวิตามินซี และแมกนีเซียมคือปัจจัยส�าคัญต่อระบบ สืบพันธุ์ของผู้ชาย เนื่องจากสารอาหาร เหล่านีม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการผลิตฮอร์โมน เพศชาย หรือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน นอกจากนี้ วิตามินซียังปกป้องอสุจิจาก ภาวะ ‘oxidative stress’ หรือการที่เซลล์ ถูกท�าลายด้วยอนุมลู อิสระ อย่างไรก็ตาม จู เ ลี ย ต วิ ล สั น ผู ้ ท� า การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากราสป์เบอรีแล้ว หนุม่ ๆ ยังสามารถเลือกทานเป็นบร็อกโคลี หรือมันฝรั่งได้เช่นกัน ที่มา : www.dailymail.co.uk

กีวีทอง 1 ผล (ขนาดเนื้อผลไม้ 100 กรัม) มีปริมาณวิตามินซีสูงถึง 105.4 มิลลิกรัม สามารถทานเพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย ต่อต้านอาการภูมแิ พ้ ลดอาการ อักเสบจากการติดเชื้อ และยังสามารถสร้างคอลลาเจนให้แก่หลอดเลือด เหงือก กระดูกและฟัน ให้แข็งแรงได้อย่างดี

HEALTH NEWS

นักวิจัยเผย หญิงที่ทานผักผลไม้มากๆ ลดความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 52%

จากการศึกษาทีต่ พี มิ พ์ใน Journal of Nutrition ระบุวา่ จากการวิจยั น�าโดย Song-Yi Park นักวิจัยจาก University of Hawaii Cancer Center สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ศึกษาประวัติของผู้หญิง 185,885 คน เป็นเวลา 13 ปี พบว่าผู้หญิงที่ทานผักและผลไม้ โดยเฉพาะชนิดที่มีสีเหลือง-ส้ม เป็นประจ�า มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะน้อยกว่าผู้ไม่ทานประมาณ 52% ทั้งนี้ นอกจากผักผลไม้ชนิดสีเหลือง-ส้มแล้ว ผักผลไม้สีอื่นๆ ที่มีวิตามินเอ ซี หรืออี ก็สามารถ ลดโอกาสการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้เช่นเดียวกัน เช่น ฝรั่ง บร็อกโคลี กีวี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้ไม่พบข้อมูลเชื่อมโยงว่าการทานผักและผลไม้จะสามารถลดโอกาส ของการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ ที่มา : www.foxnews.com


34

HEART

HEART TIPS

HAPPY THOUGHTS WHEN IT’S TOUGH

มาร์ก เคอร์นอฟ นักเขียนเจ้าของเว็บไซต์ Marcandangel.com กล่าวถึง ชีวิตของคนเราว่า คน และสิ่งแวดล้อม มักจะเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้คนเรา ผิดหวัง เสียใจ และเป็นทุกข์ แต่ตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้ และพยายามข้ามผ่าน อุปสรรคเหล่านั้นไปได้ เรื่องร้ายๆ ในวันวานก็เป็นเพียงฝุ่นผงในความทรงจ�า และเพื่ อ ให้ คุ ณ มี ก� า ลั ง ใจที่ จ ะก้ า วผ่ า นชั่ ว โมงแห่ ง ความยากล� า บากในชี วิ ต นี่คือความคิดดีๆ ที่อยากให้คุณนึกถึงวันร้ายๆ

• Down days are completely normal, and not something you should feel guilty about having. เป็นประโยคทีใ่ ห้กา� ลังใจ คุณว่าการมีวันแย่ๆ นั้นเป็นเรื่องปกติของชีวิต และไม่ใช่เรื่องที่คุณ จะต้องรูส้ กึ ผิดหรือรูส้ กึ แย่ทจี่ ะมีวนั เวลาแบบนี้ โดย มาร์ก เคอร์นอฟ ยังกล่าวอีกว่า เพราะแท้จริงแล้วความสุขต่างหากทีเ่ ป็นเรือ่ งชัว่ คราว และคงไม่มีใครที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลาในช่วงชีวิตของเขา • Life rarely turns out exactly the way you want it to, but you still have an opportunity to make it great. ประโยคนีน้ กั เขียนคนเดิมพยายามบอกกับเราว่า ชีวติ ไม่คอ่ ยได้ดงั่ ใจ เราไปเสียหมดหรอก แต่เราก็ยงั มีโอกาสทีจ่ ะท�าให้มนั (ชีวติ ) ยอดเยีย่ ม ได้ เ สมอ โดยสิ่ง ส�า คัญ ที่ม าร์ ก เน้ น ย�้า คือ ไม่ ว ่ า จะเป็ น อย่ า งไร เราแต่ละคนก็ควรจะพยายามท�าตามความตัง้ ใจด้วยความสามารถ ของตนเอง ด้วยสิ่งที่ตนเองมี และท�ามันอย่างเป็นตัวเองมากที่สุด เพราะเมือ่ ถึงผลลัพธ์สดุ ท้าย การพยายามด้วยตัวเองจะเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ ต่อจิตใจผู้นั้นที่สุด • You have the ability to heal yourself. ประโยคดังกล่าว กลั่นออกมาจากความเชื่อของมาร์กที่ว่า คนเรามีความสามารถ ในการเยียวยารักษาตัวเองเสมอ เพราะจริงอยู่ที่การระบายปัญหา ให้คนใกล้ตวั ฟังเป็นหนทางทีพ่ อจะคลายทุกข์ได้บา้ ง แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้ว คนที่ ท� า ให้ บ าดแผลในใจสมานได้ ดี ก็ มั ก จะเป็ น ตั ว เองที่ คิ ด ได้ และเข้าใจความจริง • The real tragedy in life is not death, but the passion we let die inside of us while we still live. จากประโยค ดังกล่าว มาร์กบอกกับเราว่า โศกนาฏกรรมที่แท้จริงอาจไม่ใช่ ความตาย แต่เป็นความปรารถนาอันแรงกล้าทีเ่ ราปล่อยให้มนั ตายไป ในขณะที่เราเองยังมีชีวิตอยู่ ที่มา : www.marcandangel.com

LET’S MAKE SOME GOOD CRAFTS

จากข่าวคราวต่างๆ อาจจะท�าให้ หลายๆ คนมีทศั นคติในแง่ลบเกีย่ วกับ การท�าบุญ แต่เราเชื่อว่า ถ้าหากใช้ ปั ญ ญาพิ จ ารณาเลื อ กการท� า บุ ญ ทีเ่ ป็นประโยชน์จริงๆ แล้ว การท�าบุญ ก็จะเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม มากมาย วันนี้เราจึงขอชวนคุณมาท�า กิจกรรมอิม่ บุญทีช่ อื่ ว่า ‘แปรขยะให้เป็น ประโยชน์ ตอนจิตละเอียดงานละเอียด’ จัดขึ้นโดยโครงการฉลาดท�าบุญด้วย จิตอาสาร่วมกับบ้านช่างคิดช่างท� า (Facebook.com/thinkingdoings) เชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกันแปลงร่าง ถุ ง พลาสติ ก ให้ เ ป็ น งานหั ต ถศิ ล ป์ เพื่อน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้าง รายได้ในชุมชน และเป็นทุนในการท�า กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมต่ อ ไป ส� า หรั บ ผู้สนใจสามารถร่วมโครงการนี้ได้ใน วันที่ 8 กันยายน 2556 ณ สวนโมกข์ กรุงเทพ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://jitarsabank.com/event/view/443

“ขณะที่คุณประสบกับปัญหาอยู่ คุณก็เห็นว่ามันใหญ่ แต่ถ้าคุณผ่านมันไปแล้ว คุณก็จะเห็นว่าเล็กนิดเดียว คุณต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ปัญหามันจะเข้ามาหาคุณเรื่อยๆ ยิ่งโตขึ้น ปัญหามันก็เพิ่มมากขึ้น ยิ่งยากมากขึ้น ถ้าคุณแก้ปัญหายากๆ ผ่านพ้นไปได้ ก็แสดงว่าคุณกำาลังโตขึ้นไปอีก” หลวงปู่หา สุภโร

ทอรี เบิรช์ เป็นดีไซเนอร์ชอื่ ดังระดับโลก และเป็นมหาเศรษฐีหญิงคนใหม่ในลิสต์ของนิตยสาร ฟอร์บส์ ทีน่ า่ จับตามองเป็นอย่างมาก ซึง่ กว่าจะก้าวมาถึงจุดนีเ้ ธอต้องพบกับมรสุมหนักในชีวติ หลายเรือ่ ง ลองมาดูกนั ว่าเธอผ่านสิง่ เหล่านัน้ มาได้อย่างไร Name : Tory Burch Nationality : American Born : 17 June 1966 Age : 47

“Buckle up, and know that it’s going to be a tremendous amount of work, but embrace it.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ทีม่ า : http://www.vogue.com/voguepedia/Tory_Burch, http://www.forbes.com/ sites/clareoconnor/2012/11/26/why-tory-burch-should-be-fashions-next-billionaireand-how-her-ex-could-stop-her/2/

• ทอรี เบิร์ช เกิดและเติบโตที่เพนซิลวาเนีย เธอเรียนจบสาขา ประวัติศาสตร์ศิลปะที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย โดยเธอเริ่ม สนใจเรื่องการแต่งตัวในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย และมีพ่อแม่ เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญในด้านการแต่งตัว ท�าให้เธอมีสไตล์ การแต่งตัวที่เด่นชัดตั้งแต่นั้นมา และยังได้สะสมภาพแฟชั่น จากนิตยสารไว้ในสมุดภาพของตนเป็นจ�านวนมาก • หลังเรียนจบในปี ค.ศ. 1988 ทอรีเริ่มท�างานด้านประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา โดยเป็นก๊อบปี้ไรเตอร์ให้ ราล์ฟ ลอเรน ต่อมา เป็นพีอาร์ให้กบั เวรา แวง และ นาร์ซสิ โก รอดริเก้ ด้วยการท�างาน กับดีไซเนอร์ชื่อดังนี่เอง ท�าให้เธอได้ใกล้ชิดกับวงการแฟชั่น มากขึ้น • หลังจากแต่งงานกับสามีคนแรกและเลิกรากันในเวลาเพียง 1 ปี ทอรี ก็ แ ต่ ง งานอี ก ครั้ ง กั บ คริ ส เบิ ร ์ ช ในปี ค.ศ. 1996 และร่วมสร้างธุรกิจแฟชั่นด้วยกัน ในปี ค.ศ. 2004 เธอเปิดตัว เสื้ อ ผ้ า คอลเล็ ก ชั น แรกที่ อ พาร์ ต เมนต์ ส ่ ว นตั ว ในแมนฮั ต ตั น ซึ่งแบรนด์ของเธอเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆ แต่อีกด้านหนึ่งก็ได้รับ ค�าสบประมาทเป็นจ�านวนมาก ระหว่างนั้นเธอใช้ชื่อแบรนด์ มากว่า 10 ชื่อ ก่อนจะลงตัวที่ใช้ชื่อของตนเองเป็นชื่อแบรนด์

• ในปี ค.ศ. 2006 ทอรีเลิกรากับสามี ซึ่งคริสได้สร้างแบรนด์ใหม่ ที่มีส ไตล์ เ หมือ นของทอรี แต่ มีร าคาถู ก กว่ า ออกมาตีต ลาด ท�าให้ทงั้ คูก่ ลายเป็นคูแ่ ข่งคนส�าคัญของกันและกัน และมีเรือ่ งราว ฟ้องร้องในบริษัทที่เคยถือหุ้นร่วมกันยืดเยื้อเป็นเวลาหลายปี แต่ทอรีก็ไม่ยอมแพ้และยึดมั่นในแนวทางของตัวเองเสมอ • ระหว่างช่วงที่มีปัญหา แบรนด์ของทอรีรื้อระบบใหม่ทั้งหมด ท�าให้ไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้ตามก�าหนด ซึ่งเธอเลือก ที่จะบอกความจริงกับลูกค้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งผลคือ ลูกค้าให้การยอมรับและกลายเป็นผู้สนับสนุนที่ดีในเวลาต่อมา • ปัจจุบันทอรีท�างานและเลี้ยงลูกๆ รวมทั้งหมด 6 คน แบรนด์ ของเธอมีสาขากว่า 450 สาขาทั่วโลก และล่าสุดในปี ค.ศ. 2013 ชื่อของ ทอรี เบิร์ช ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ ในลิสต์ของนิตยสาร ฟอร์บส์ ด้วยทรัพย์สิน 1,000 ล้านเหรียญฯ ซึ่งหลายคนอาจมองว่า การประสบความส�าเร็จคือจุดหมาย ปลายทางของชีวิต แต่ เ ธอกล่ า วว่ า การประสบความส�า เร็จ คื อ การเดิ น ทางต่ อ ต้ อ งท� า งานหนั ก ขึ้ น เธอต้ อ งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง และมองหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ


ALL ABOUT BIZ

37

BIZ LIFE

GOOD SERVICE IS GOOD BUSINESS อุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์

Sales & Customer Services บริษทั ยูอนิ โฟ จ�ำกัด และ บริษทั ยูดลิ เิ วอรี่ จ�ำกัด ผูใ้ ห้บริการหนังสือและนิตยสารหมุนเวียนภายใต้ชอื่ ร้านหนังสือ ปันกัน เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายสะดวกสบาย พร้อมบริการจัดส่ง และรับคืนถึงทีส่ า� หรับร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือบริษทั ต่างๆ ทีต่ อ้ งการลดค่าใช้จา่ ยส�าหรับการซือ้ หนังสือในแต่ละ เดือน

• แนวคิดของเรำก็คือ คงจะดีถ้ำเรำสำมำรถน�ำนิตยสำรที่อ่ำนเสร็จแล้วไปให้ คนอื่นได้อ่ำนกันต่อ เพรำะหนังสือหนึ่งเล่มไม่น่ำจะจบอยู่ที่คนเพียงคนเดียว น่ำจะมีกำรส่งต่อแบ่งปันกันอ่ำนต่อไปเรื่อยๆ • ควำมแตกต่ำงของเรำคือ กำรอ�ำนวยควำมสะดวก ซึ่งร้ำนเช่ำหนังสืออื่นๆ ไม่มี เช่น บริกำรรับจัดส่งซึ่งให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ควำมหลำกหลำย ของนิตยสำรที่เรำคัดเลือกให้ ซึ่งมีให้สมำชิกได้อ่ำนค่อนข้ำงเยอะ • สิ่งที่ท�ำให้เรำสำมำรถคิดค่ำบริกำรได้อย่ำงเหมำะสมคือ หนังสือแต่ละชุด สำมำรถหมุนเวียนได้ถึง 3 ครั้ง คือ รอบแรกจะเป็นหนังสือใหม่พร้อมแผง จำกนัน้ ก็นำ� ไปส่งให้สมำชิกในล�ำดับขัน้ ต่อมำ หมำยควำมว่ำเรำลงทุนค่ำหนังสือ แค่ 1 ครั้ง ถึงแม้จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งก็ตำม แต่ก็ยังสำมำรถตอบโจทย์ ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนท�ำงำนได้อยู่ • จุดเด่นของเรำคือ ยังไม่มีบริษัทไหนที่เข้ำมำให้บริกำรลูกค้ำในระดับองค์กร ได้เหมือนกับเรำ นั่นคงเป็นเพรำะควำมหลำกหลำยของบริกำรที่เรำมี และ ครอบคลุมพื้นที่ในกำรจัดส่งซึ่งมีค่อนข้ำงเยอะอยู่พอสมควร • สิง่ ทีเ่ รำเรียนรูใ้ นกำรท�ำงำนอันดับแรกเลยคือควำมซือ่ สัตย์ ควำมตรงไปตรงมำ กับลูกค้ำ นั่นก็คือถ้ำสิ่งไหนที่ลูกค้ำต้องกำรแล้วเรำท�ำให้ไม่ได้ เรำก็จะบอก กับเขำไปตำมตรงว่ำไม่ได้ พร้อมกับเหตุผลชี้แจงว่ำเพรำะอะไร เรำจะไม่บอก ลูกค้ำไปก่อนว่ำท�ำได้แล้วค่อยมำแก้ไขทีหลัง ซึ่งถ้ำท�ำอย่ำงที่รับปำกไว้ไม่ได้ ก็หมำยถึงชื่อเสียงของบริษัทที่ต้องเสียไป • ทุกกำรท�ำงำนนั้นมีอุปสรรคและปัญหำเกิดขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้น เรำจะมอง ปัญหำนั้นอย่ำงไร แล้วปัญหำนั้นแก้ได้หรือเปล่ำ ถ้ำแก้ไม่ได้ก็ต้องกลับมำดู ตัวเอง เพรำะบำงครั้งปัญหำในกำรท�ำงำนอำจเกิดจำกสภำพดินฟ้ำอำกำศ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ช่วยไม่ได้ ดังนั้น อยู่ที่ตัวเรำว่ำจะบริหำรจัดกำรกระบวนกำร อย่ำงไร แล้วเรำได้ลงมือลงแรงแก้ไขปัญหำนั้นอย่ำงเต็มที่แล้วหรือยัง ปัญหำ ที่แก้ได้มีทำงออกให้เสมอ อยู่ที่ควำมตั้งใจของเรำ และค่อยๆ ท�ำไปทีละอย่ำง • แนวโน้มของธุรกิจหนังสือในเมืองไทยเป็นสิ่งที่น่ำสนใจ เพรำะคนส่วนใหญ่ จะบอกว่ำตอนนี้ตลำดหนังสือก�ำลังเดินเข้ำสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งเรำก็เตรียมรับมือ กับกำรเปลีย่ นแปลงนีอ้ ยู่ แต่สงิ่ ประหลำดใจก็คอื ลูกค้ำของเรำส่วนใหญ่ยงั คง ต้องกำรหนังสือทีเ่ ป็นรูปเล่มจริงมำกกว่ำกำรอ่ำนบนอุปกรณ์ประเภทแทบเล็ตต่ำงๆ

• สิ่ ง ที่ น ่ ำ จั บ ตำมองต่ อ ไปก็ คื อ กำรให้ บ ริ ก ำรทำงด้ ำ นดิ จิ ต อลคอนเทนต์ เพรำะนอกจำกจะสะดวกสบำยและคุ้มค่ำต่อลูกค้ำกลุ่มทีต่ อ้ งกำรอ่ำนหนังสือ บนแทบเล็ตแล้ว เรื่องของกำรจัดส่งก็ง่ำยขึ้นตำมไปด้วย รวมถึงกำรเช็กสต็อก สินค้ำที่สำมำรถตรวจสอบได้ง่ำยเช่นเดียวกัน • ทุกคนทีม่ ำท�ำงำนต่ำงก็หวังค่ำตอบแทนด้วยกันทัง้ นัน้ ในฐำนะหัวหน้ำต้องมี ควำมยุตธิ รรม และให้เหมำะสมกับผลงำนทีท่ มี งำนท�ำออกมำ ต่อมำคือเรือ่ งของ เวลำท�ำงำนที่ยืดหยุ่น เรำไม่ซีเรียสในเรื่องของกำรเข้ำงำนตำมเวลำ ถ้ำคุณ สำมำรถจัดกำรงำนทีร่ บั ผิดชอบอยูใ่ นมือได้ และสุดท้ำยคือควำมชัดเจน ถ้ำเรำ คำดหวังอยำกให้งำนออกมำเป็นอย่ำงไร ก็ต้องสื่อสำรกับผู้ร่วมงำนให้ชัดเจน ที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ • ไม่ว่ำจะท�ำงำนลักษณะไหนก็ตำม ทั้งตัวหัวหน้ำทีมหรือผู้บริหำรแต่ละคน ต่ำงมีมุมมองและเป้ำหมำยของตัวเอง แล้วคุณสำมำรถถ่ำยทอดให้คนที่วิ่ง ไปกับเรำเข้ำใจเหมือนกัน และให้ควำมส�ำคัญกับเป้ำหมำยเหมือนที่เรำให้ไว้ หรือไม่ ถ้ำเรำคิดไปเองคนเดียวว่ำอยำกเป็นอันดับหนึง่ ในธุรกิจทีท่ ำ� อยู่ แต่คนอืน่ ไม่ได้คิดแบบเดียวกัน แล้วจะท�ำอย่ำงไรใหพนักงำนคิดแบบนี้เหมือนกัน • ถ้ำเรำมีแนวคิดในกำรท�ำงำนอยู่ 100% สิ่งส�ำคัญคือเรำจะสำมำรถถ่ำยทอด ควำมคิดนี้ให้กับทีมงำนเข้ำใจได้ 100% เหมือนสิ่งที่เรำคิดอยู่หรือเปล่ำ เช่น ถ้ำตัง้ เป้ำไว้วำ่ องค์กรของเรำเน้นให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริกำรลูกค้ำเป็นหลัก แล้วทุกคนคิดเหมือนกันไหม ทีมงำนวิง่ ไปในทิศทำงเดียวกันหรือเปล่ำ ซึง่ สิง่ เหล่ำนี้ อยูท่ กี่ ำรสือ่ สำรภำยในองค์กรว่ำมีควำมสม�ำ่ เสมอและชัดเจนมำกน้อยแค่ไหน • เรำยึดหลักว่ำงำนไหนถ้ำวัดผลออกมำไม่ได้ เรำก็ไม่สำมำรถปรับปรุงเนือ้ งำนได้ เพรำะถ้ำไม่มีกำรวัดผล แล้วเรำจะตอบได้อย่ำงไรว่ำสิ่งที่ท�ำอยู่นั้นออกมำถึง 100% ตำมเป้ำหมำยแล้วหรือยัง ซึง่ ถ้ำมีกำรวัดผลออกมำ เรำก็บอกได้วำ่ งำนนี้ อยู่ที่ 80% แล้วอีก 20% ที่หำยไปคือเรำท�ำอะไรผิดพลำดไปบ้ำงหรือเปล่ำ • เรำต้องรู้จักวิเครำะห์ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรท�ำงำน แล้วน�ำมำคิดจน ตกผลึก ให้กระบวนกำรท�ำงำนถูกปรับปรุงจนจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นมำได้ ซึ่งอำจจะใช้ไม่ได้ผลถึง 100% แต่เป็นวิธีกำรที่ดีที่สุดในกำรรับมือกับควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นในแต่ละสถำนกำรณ์

BIZ IDEA

Douwe Egberts

วิ ธีท� ำ กำรตลำดที่ ไ ด้ รั บ ควำมนิ ย มรู ป แบบหนึ่ ง ก็ คื อ กำรแจกตั ว อย่ ำ งสิ น ค้ ำ ให้ คนทั่วไปได้ ท ดลองใช้ ห รื อ ชิ ม ซึ่งถือเป็นกำรสร้ำงควำมจดจ�ำ ให้ กั บ แบรนด์ สิ น ค้ ำ ได้ เ ป็ น อย่ ำ งดี เพรำะใครๆ ก็ ช อบ ของฟรี แต่นนั่ อำจหมำยถึงงบประมำณจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีแ่ บรนด์ตอ้ งยอมเสีย และในหลำยๆ ครั้งก็ไม่อำจทรำบได้ว่ำตัวอย่ำงสินค้ำเหล่ำนั้นจะสื่อสำร กับกลุ่มลูกค้ำโดยตรงได้มำกน้อยเพียงใด ดังนั้น แทนที่จะหว่ ำนแจก ตั ว อย่ ำ งสิ น ค้ ำ ให้ กั บ คนทั่ ว ไป Douwe Egberts แบรนด์ ก ำแฟชื่ อ ดั ง

ในแอฟริ ก ำใต้ จึ ง คิ ด ค้ น แคมเปญกำรตลำดที่ เ ฉพำะเจำะจงมำกขึ้ น ด้วยกำรแจกตัวอย่ำงสินค้ำให้กับผู้ที่ต้องกำรสินค้ำจริงๆ เท่ำนั้น โดยทำง แบรนด์ได้คิดค้นเครื่องแจกกำแฟอัตโนมัติที่มำพร้อมกับระบบตรวจจับ ใบหน้ำอัจฉริยะที่จะมอบกำแฟหอมกรุ่นให้กับผู้โดยสำรที่ก�ำลังง่วงนอน แบบสุ ด ๆ ในสนำมบิ น ของแอฟริ ก ำใต้ ซึ่ ง ใครก็ ต ำมที่ เ ดิ น มำหยุ ด อยู ่ ตรงหน้ำเจ้ำเครื่องตัวนี้แล้วออกอำกำรหำวปำกกว้ำงให้ระบบได้ตรวจจับ ก็จะได้รับกำแฟ 1 แก้ว แบบฟรีๆ เพื่อคลำยควำมง่วงระหว่ำงเดินทำง ถือเป็นไอเดียกำรตลำดที่เต็มไปด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสร้ำงควำมจดจ� ำ ได้ โ ดยง่ ำ ย เพรำะมอบสิ น ค้ ำ ตั ว อย่ ำ งในเวลำที่ ก ลุ ่ ม เป้ ำ หมำย ต้องกำรมันจริงๆ ใครสนใจไอเดียนี้ลองแวะไปที่ www.joepublic.co.za


40

เอไอเอส 3G 2100 เปิดตัวแพ็กเกจ ‘iFAIR’ ปรับค่าเน็ตเข้าแพ็กสุดคุ้มให้ลูกค้ารายเดือนแบบอัตโนมัติ

เอไอเอส 3G 2100 ตอกย�้ำควำมเป็นตัวจริงอีกครั้ง ล่ำสุดออกสุดยอดนวัตกรรมแพ็กเกจรูปแบบใหม่ ‘iFAIR’ เป็นรำยแรกและรำยเดียวในประเทศไทยที่ดูแลค่ำเน็ตให้ลูกค้ำรำยเดือน ‘Fair’ ทุกกำรใช้งำน โดยจะเลือกแพ็กเน็ตทีค่ มุ้ ค่ำทีส่ ดุ ให้กบั ลูกค้ำเองอัตโนมัตใิ นแต่ละเดือน และให้เล่นเน็ตด้วยควำมเร็วสูงสุดได้อย่ำงต่อเนือ่ ง ซึง่ จุดเด่นของ ‘iFAIR’ คือ บริกำรปรับค่ำเน็ตให้ลกู ค้ำเองอัตโนมัต ิ โดยจะเลือกแพ็กทีค่ มุ้ ค่ำทีส่ ดุ ให้ลูกค้ำในแต่ละเดือนเองอัตโนมัต ิ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำที่มีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตไม่คงที่ในแต่ละเดือน และลูกค้ำไม่ต้องห่วงเรื่องค่ำใช้จ่ำย เพรำะแพ็กเกจ iFAIR มีอัตรำค่ำบริกำรเริ่มต้นเพียง 99 บำทต่อเดือน หลังจำกนั้นจะปรับค่ำเน็ตใช้จริงของลูกค้ำในแต่ละเดือนให้จ่ำยสูงสุดไม่เกิน 799 บำทต่อเดือน เป็นกำรตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำที่มีควำมกังวลเรื่องปัญหำเน็ตรั่ว หรือ Bill Shock จำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเกินจำก แพ็กเกจที่สมัครไว้ โดยลูกค้ำเอไอเอส 3G รำยเดือนที่มีแพ็กเกจหลักเน้นโทร.อย่ำงเดียว สำมำรถสมัครแพ็กเกจ ‘iFAIR’ ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงกด *777*99# แล้วกดโทร.ออก

มาสด้า2 กระหึ่มมอเตอร์สปอร์ต ลงสนามแรกขึน้ แท่น ยืนโพเดี้ยม

ร่วมวิ่งการกุศล สมทบทุนเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ ‘Central Retail Mini Marathon 2013’

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอเรชัน่ จ�ำกัด จัดโครงกำรเดิน-วิง่ กำรกุศล ‘Central Retail Mini Marathon 2013’ ในวันอำทิตย์ที่ 29 กันยำยน 2556 ตั้ง แต่เ วลำ 04.00-09.00 น. ณ ลำน ด้ำนหน้ำศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนรำชด�ำริ กรุงเทพมหำนคร โดยรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย บัตรหลังหักค่ำใช้จ่ำย จะสมทบทุนช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยกำรเข้ำร่วม วิ่งกำรกุศลครั้งนี้มีค่ำสมัครท่ำนละ 250 บำท สมัครและสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด ชั้ น 16 ZENWORLD โทร. 0-2100-9794-95

มำสด้ำ เซลส์ ประเทศไทย จ� ำ กั ด ส่ ง ที ม มอเตอร์ ส ปอร์ ต Innovation Motorsports ลงสู้ศึก Thailand Super Series 2013 ที่พีระ เซอร์กิต พัทยำ กับสองคู่หู พีท ทองเจือ ทีค่ วบมำสด้ำ2 สปอร์ต แฮตช์แบค 5 ประตู หมำยเลข 17 เข้ำเส้นชัยอันดับที่ 4 ทั้ง 2 สนำม ส่วน ไมค์ ฟรีแมน ทีค่ วบมำสด้ำ2 เอลิ แ กนซ์ ซี ด ำน 4 ประตู หมำยเลข 55 สำมำรถจบกำรแข่งขันในอันดับที่ 12 และ 19 ส่ ว นในสนำมสุ ด ท้ ำ ยซึ่ ง ถื อ เป็ น ไฮไลต์เด็ดของกำรแข่งขัน นั่นคือ กำรปิดถนนเลียบชำยหำดบำงแสน โดยจะจัดให้มีขึ้นในระหว่ำงวันที่ 14-15 ธันวำคมนี ้ เข้ำไปอัพเดต ควำมเคลื่ อ นไหวได้ ที่ www. facebook.com/mazda2life

มอบทุนวันสถาปนา

โซนี่ ไทยยกระดับคุณภาพกล้องดิจิตอล คอมแพ็คอีกครัง้ เปิดตัวกล้องไซเบอร์ชอ็ ต RX100 II และ RX1R

บริษัท โซนี่ ไทย จ�ำกัด น�ำโดย ภิญโญ สงวนเศรษฐกุล ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยขำยผลิตภัณฑ์ คอนซูเมอร์ และ มร. คำซูฮิโตะ ทำคำตะ ผู้จัดกำร แผนกกำรตลำดผลิตภัณฑ์ดจิ ติ อลอิมเมจจิง้ จัดงำน เปิดตัวกล้องไซเบอร์ชอ็ ตรุน่ ใหม่พร้อมกัน 2 รุน่ คือ DSC-RX100M2 และ DSC-RX1R ต่อยอดใน 2 รุ่น เดิมคือ RX1 และ RX100 ทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับอย่ำงสูง จำกผู้ใช้ทั่วโลก ทดสอบประสิทธิภำพได้ที่โชว์รูม โซนี่ สโตร์ ร้ำนโซนี่ เซ็นเตอร์ และร้ำนค้ำตัวแทน จ�ำหน่ำย สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมโทร. 0-2715-6100 หรือ www.sony.co.th

ดอกเตอร์ พรชัย มงคลวนิช อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสยำม พร้อมคณะผู้บริหำร ร่วมวำงพวงมำลำ หน้ำอนุสำวรีย์ ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถำปนำมหำวิทยำลัยสยำมและวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม เนื่องใน วันครบรอบ 40 ปีแห่งกำรสถำปนำ พร้อมมอบทุนกำรศึกษำให้นักเรียนระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอุดมศึกษำ ที่เรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ณ ลำนอนุสำวรีย์ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม


44

THE WORDS

“When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.” เมื่อเรารัก เราจะดิ้นรนเพื่อเป็นคนที่ดีกว่าที่เราเป็นเสมอ เมื่อเราดิ้นรนเป็นคนที่ดีกว่า ทุกๆ อย่างรอบๆ ตัวเราจึงกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นไปด้วย -Paulo Coelho

“Minds are like flowers, they only open when the time is right.”

“Most men would rather deny a hard truth than face it.”

-Stephen Richards

-George R.R. Martin

จิตใจก็เหมือนดอกไม้ มันจะแย้มบานก็ต่อเมื่อถึงเวลา

คนส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธ ความจริงที่ยากจะรับ มากกว่าที่จะเผชิญหน้ากับมัน

“We may place blame, give reasons, and even have excuses; but in the end, it is an act of cowardice to not follow your dreams.” เราอาจจะกล่าวโทษ ให้เหตุผลหรือแม้แต่ข้อแก้ตัวได้ แต่ในที่สุดแล้ว มันก็เป็นแค่การแสดงถึงความขี้ขลาดที่ ไม่เดินตามความฝันของตัวเอง -Steve Maraboli

“The best index to a person’s character “It’s is how he treats a recession when your neighbor people who can’t loses his job; it’s do him any good, a depression when and how he treats you lose your own.” people who can’t เราเรียกมันว่าภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ fight back.” เมื่อเพื่อนบ้านเราตกงาน แต่เราจะเรียกมันว่า ความหดหู่เมื่อเราตกงานเสียเอง -Harry S. Truman

ดัชนีที่ดีที่สุดในการชี้วัดนิสัยใจคอของคนก็คือ ดูว่าเขาปฏิบัติอย่างไรกับคนที่ท�าไม่ดีด้วย และเขาท�าอย่างไรกับคนที่ ไม่สามารถสู้เขากลับได้

-Abigail Van Buren

“Why change? Everyone has his own style. When you have found it, you should stick to it.”

“You can be young without money, but you can’t be old without it.”

-Audrey Hepburn

-Tennessee Williams

จะเปลี่ยนแปลงไปท�าไม? ทุกๆ คน ต่างก็มีรูปแบบของตัวเอง เมื่อคุณ เจอมันแล้ว คุณก็ควรเหนียวแน่นกับสิง่ นัน้

ท่านอาจเป็นคนหนุ่มโดยไม่มีเงินได้ แต่ท่านไม่อาจเป็นคนแก่ที่ปราศจาก เงินได้


46

THE GUEST

HEART OF THE CHAMPION

ทีม่ าทีไ่ ปของกิจกรรม ‘ช้าง แชมเปีย้ นส์ คัพ - เอฟซี บาร์เซโลนา’ ทีเ่ พิง่ ผ่านมานัน้ คือ... ทางไทยเบฟฯ โดยเครื่องดื่มตราช้าง ได้เซ็นสัญญาเป็นพาร์ตเนอร์กับสโมสรฟุตบอลสองแห่ง ของประเทศสเปน ทัง้ เรอัล มาดริด และเอฟซี บาร์เซโลนา โดยทีผ่ า่ นมาก็เป็นฝ่ายการตลาดทีเ่ ป็น คนติดต่อกับทางสโมสร ทีนพี้ อบริษทั ทราบว่าทางทีมจะมีเอเชียทัวร์ ก็เลยมีโจทย์วา่ เราอยากจะ ให้เขามาเตะให้คนไทยดู เพราะอย่างเอฟซี บาร์เซโลนา ก็เป็นสโมสรที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นทีม ทีอ่ ยูใ่ นระดับท็อป ทางฝ่ายการตลาดของไทยเบฟฯ เขาก็เป็นคนทีด่ า� เนินเรือ่ งมาจนกระทัง่ จบดีล ว่า โอเค เขาตกลงที่จะมา เมือ่ เป็นทีแ่ น่นอนแล้วว่างานนีจ้ ะเกิดขึน้ ความยากทีเ่ ราจะต้องเจอก็มหี ลายอย่าง เช่น... เรื่องของที่พัก ซึ่งทางบริษัทแม่ของไทยเบฟฯ ก็มีกิจการโรงแรมอยู่ เราก็ต้องพยายามโน้มน้าว เขาให้มาพักกับเรา ซึ่งเขาก็จะมีวิธีการคัดเลือกที่เราต้องเรียนรู้ว่าเขาท�างานกันอย่างไร เพราะ ก่อนหน้านีเ้ ราแค่ดลี กันในแง่ของการเป็นสปอนเซอร์ให้กบั สโมสร ก็เป็นการคุยกับฝ่ายการตลาด ของเขา แต่เวลาทีจ่ ะออกทัวร์ เขาก็จะมีฝา่ ยทีด่ แู ลรักษาความปลอดภัยซึง่ จะเป็นคนเลือกโรงแรม แล้วก็มีอีกฝ่ายคือคนที่ดูแลนักเตะ ซึ่งทั้งสามฝ่ายเขาจะไม่ก้าวก่ายกันเลย อย่างเราได้ไปดูเขา ฝึกซ้อมทีส่ เปน ก็จะเห็นว่าเขาฟังกัน เช่น ถ้าเราจะขอเข้าไปใกล้สนามอีกนิด เขาก็จะต้องไปถาม หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยทีค่ มุ สนามว่าโอเคไหม เพราะไม่ใช่วา่ เจ้าของสโมรสรจะใหญ่สดุ ท�าได้ทุกอย่าง แต่เขาจะมีการแบ่งหน้าที่และเคารพการตัดสินใจกัน หน้าที่หลักที่เราได้รับมอบหมายส�าหรับงานนี้... ก็จะเหมือนเป็นแม่บ้าน เพราะเราจะดูแล เรือ่ งทีพ่ กั ของนักกีฬาเป็นหลัก แล้วก็เรือ่ งของการถ่ายทอดสด ส่วนงานอืน่ ๆ เช่น เรือ่ งการรักษา ความปลอดภัย ก็จะมีคนอืน่ รับไปดู แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ งานทัง้ หมดก็ตอ้ งมาเชือ่ มกัน นอกจากนีเ้ ราก็จะ ดูเรื่องของการประชาสัมพันธ์ การเชิญสื่อทั้งหมด ความยากนั้นบอกได้เลยว่าเทพก็คือเทพค่ะ (หัวเราะ) กฎกติกาต่างๆ ก็ค่อนข้างเยอะ แล้วทางทีมที่มานั้นเขาก็มีความตั้งใจในการมาเล่น ฟุตบอลจริงๆ ไม่ใช่แค่มาเทีย่ วเล่น เพราะฉะนัน้ เขาจะเน้นเรือ่ งของการมาเตะ มาแข่งขันเป็นหลัก ไม่ได้เป็นการโชว์ตัว เขาก็มีการฝึกซ้อมของเขาเพื่อที่เขาจะต้องกลับไปแข่งเลย ความรู้สึกส�าหรับการท�างานในวันจริงนั้น... ถึงแม้ว่าจะขลุกขลักนิดหน่อย แต่โดยภาพรวม เราก็พอใจกับผลตอบรับ อย่างค�าชื่นชม และยอดขายบัตรที่เกือบเต็มสนาม คือ 41,812 ที่นั่ง มีบตั รเหลือแค่ 500 ใบ ก็เป็นสถิตทิ คี่ อ่ นข้างสูง เป็นการลงทุนลงแรงทีค่ มุ้ ค่า นอกจากนีย้ งั ท�าให้ คนในองค์กรได้เรียนรูว้ ธิ กี ารท�างานทีเ่ ชือ่ มโยงกันในโปรเจ็กต์ใหญ่ ถึงแม้ทกุ คนจะเหนือ่ ย แต่พอ ผ่านมาแล้วมันก็เป็นความภูมิใจที่เราท�าได้ ส�าหรับงานทีเ่ ราท�าเกีย่ วกับด้านสือ่ สารองค์กรของไทยเบฟฯ... ก็จะเป็นการสือ่ สารภายนอก เป็นหลัก ว่าท�ายังไงที่จะให้คนข้างนอกได้รับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่มีมากมาย ทั้งด้าน สังคม ด้านสินค้า แล้วก็ยงั มีกจิ กรรมด้านกีฬาทีท่ างไทยเบฟฯ โดยเครือ่ งดืม่ ตราช้าง ไปสนับสนุน ไว้คอ่ นข้างเยอะ แล้วโดยเนือ้ งานของการสือ่ สารเองมันก็มรี ายละเอียดมาก เพราะว่าจะมีตงั้ แต่ เรื่องของการเลือกว่าแต่ละกิจกรรมนั้นเหมาะกับสื่ออย่างไร ไม่ใช่ทุกอย่างเราจะส่งออกไปเป็น แมส เราก็จะน�าทักษะหรือสิ่งที่เราเคยท�ามาในอดีตมาใช้ในเรื่องของการวางแผน การท�าการสื่อสารในแบบของเราก็คือ... เราจะมองก่อนว่าแก่นของมันคืออะไร เหมาะกับ สื่อประเภทไหนหรือว่าเรื่องอะไร บางทีเราก็ใช้ศัพท์ที่เราเรียกเองว่า หนึ่ง เราต้องหาเรื่อง สอง เราต้องปัน้ เรือ่ ง ทัง้ นีไ้ ม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเกินเลยความจริง แต่ทกุ อย่างจะต้องตัง้ อยูบ่ น พื้นฐานของความเป็นจริง จริงๆ แล้วองค์กรท�าอะไรมากมาย เพียงแต่ว่าไม่ได้บอกเล่า เราจึง คิดว่าหากองค์กรท�าในสิ่งที่ดีๆ เราก็ต้องหาวิธีที่จะบอกเล่าว่าแต่ละหน่วยแต่ละส่วนนั้นท�าอะไร บ้าง พอหาได้แล้วก็ต้องมาปั้นเรื่องว่าจะน�าเสนออย่างไร มันเหมือนเราเป็นนักข่าวไปในตัว ว่า เอ๊ะ มันมีแง่มุมเพียงพอไหมที่จะออกไปน�าเสนอ จากทีท่ า� งานมานาน ก็ได้คน้ พบเส้นทางของตัวเองว่า... ชีวติ การท�างาน 22 ปีแรก เราท�างาน ในเส้นทางของสถาบันการเงิน แต่โชคดีทใี่ นงานเหล่านัน้ มันก็จะมีเรือ่ งของการตลาด การประชาสัมพันธ์ เท่ากับว่าช่วงชีวิตเราจะมีพัฒนาการของอาชีพหรือว่าความถนัดที่ไปตามครรลองของ งานที่ได้รับ ถ้าถามว่ามาค้นพบตัวตนตอนไหน ก็เป็นตอนที่ได้มาท�างานบันเทิง อย่างตอนที่อยู่ มีเดีย ออฟ มีเดียส์ เราได้ทา� งานแบบไม่มกี รอบเลย นอกจากคิดแล้วเราก็ได้ทา� แล้วเราก็ทา� ได้อย่าง ชนิดที่คนที่ไม่เคยท�างานในวงการนี้มาก่อนแล้วท�าได้ดีจนกลายเป็นดาวรุ่งได้ภายในข้ามคืน นัน่ คือใช่ตวั ตนของเรา แต่ปจั จุบนั เรามาอยูเ่ บือ้ งหลังแล้วเอาความรูค้ วามช�านาญจากการท�างาน สายการเงินและการท�างานสายบันเทิง สายข่าว เพื่อมาใช้กับองค์กรนี้ ความสุขในการท�างานของเราก็คือ... การท�าให้งานที่เราดูแลนั้นโดดเด่น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ต่อองค์กร บางครั้งงานบางอย่างที่เรารับมามันอาจจะถูกมองว่าเป็นงานที่มีก็ดี แต่เวลางาน อะไรที่มาถึงมือเรา เราจะท�าให้มันจ�าเป็นต้องมี แล้วก็มีคุณค่ากับองค์กร นี่คือความสุขของเรา ที่ผ่านมาเราก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของที่นี่ ว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า แล้วเราก็ค่อย มาจัดสรรสิ่งที่เรามีในมือ แล้วท�าให้มันเกิด ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา เรายังไม่รู้สึกว่ามันเกิด แต่ปีนี้ เรารู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เราตั้งใจท�าให้กับไทยเบฟฯ นั้นเริ่มโดดเด่นขึ้นแล้ว

เรื่อง : วสิตา กิจปรีชา ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ผ่านไปแล้วอย่างน่าประทับใจ กับการมาเยือนเมืองไทยของ ทีมฟุตบอลระดับโลก ‘เอฟซี บาร์เซโลนา’ ทีเ่ ครือ่ งดืม่ ตราช้างได้ทา� ตาม ค�ามั่นสัญญาที่ให้ ไว้กับแฟนบอล จนกลายเป็นปรากฏการณ์ ที่สโมสรฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกมาโชว์ฝีเท้ากันเต็มรูปแบบ ต่อหน้าผู้ชมชาวไทยกว่า 50,000 คน ที่แน่นขนัดไปทั้งราชมังคลากีฬาสถาน เราจึงไม่พลาดที่จะมาพูดคุยกับ ชาลอต โทณวณิก ถึงเบื้องหลังของงานใหญ่ครั้งนี้ และการท�างานของเธอในฐานะ คนของช้างอย่างเต็มตัว

HER WAY • ชาลอต โทณวณิก ได้รับการยอมรับในการท�างานทั้งด้านประชาสัมพันธ์ บันเทิง และการเงิน โดยมีประสบการณ์ ทางด้านการเงินกว่า 20 ปี กับธนาคารซิตี้แบงก์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นจึงมาท�างานในสายบันเทิง ให้กับหลายองค์กร เช่น แมทชิ่ง สตูดิโอ, บริษัท BBTV ในกลุ่มช่อง 7 และบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จ�ากัด (มหาชน) • ปัจจุบนั ชาลอตด�ารงต�าแหน่งกรรมการ บริษทั ทศภาค จ�ากัด และผูอ้ า� นวยการส�านักสือ่ สารองค์กร บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) นอกจากการท�างานที่เธอทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้ว เธอยังขยันพูดคุยกับผู้คนผ่านทางทวิตเตอร์ที่ @CHARLOTTE2500 ซึ่งเธอบอกกับเราว่า อยากจะสื่อสารเรื่องราวดีๆ เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับทุกคน

adB268  

a day BULLETIN FREE MAGAZINE in thailand The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

adB268  

a day BULLETIN FREE MAGAZINE in thailand The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement