Page 1

ISSUE 242 8 - 14 MARCH 2013

LET

WOMEN SPEAK UP

R

N A T I O

L

I

E

O

C

WOMEN’S DAY

L

N

A

I N

T

N

E

E

B R A T


ISSUE 242, 8 - 14 MARCH 2013

That’s Why I Love Here ถ้าไม่ใช่เพราะกระแสการเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม. และมีนกั เขียนจากนิตยสารต่างประเทศฉบับหนึง่ ส่งค�าถามมาถามว่ารักกรุงเทพฯ เพราะอะไร ผูเ้ ขียนในฐานะ คนทีพ่ อจะบอกได้วา่ เกิดและอยูก่ รุงเทพฯ มาแทบทัง้ ชีวติ ก็แทบจะไม่เคยตัง้ ค�าถามนีก้ บั ตัวเองเหมือนกันว่ารักอะไรในเมืองหลวงเมืองนีท้ อี่ ยูไ่ ปก็บน่ ไปกับความวุน่ วาย ไร้ระเบียบ รักอะไรในเมืองทีส่ ามารถบันดาลให้คนใช้ชวี ติ ติดแหงกอยูใ่ นรถบนท้องถนนได้เป็นชัว่ โมงๆ รักอะไรในเมืองทีห่ า้ งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ครองเมืองและรุกล�า้ พื้นที่สีเขียวให้น้อยลงเรื่อยๆ รักอะไรในเมืองที่เต็มไปด้วยการส่งเสียงและหาพื้นที่เงียบสงบได้ยากเย็น รักอะไรในเมืองที่ผู้คนเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ไม่มีใครสนใจ คนรอบข้างเพราะมัวแต่จ�้าเท้าเดินไปข้างหน้า รักอะไรในเมืองที่ผู้คนความอดทนต�า่ ความใจร้อนสูง แถมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และน�า้ ใจยังหาได้ยากยิ่ง รักอะไรใน เมืองที่ค่าครองชีพแพงลิบ แต่มีสารพัดข้าวของยั่วยวนชวนให้เสียเงินจ่ายได้เสมอ นั่นสินะ เรารักอะไรในกรุงเทพฯ? ทั้งหมดทั้งปวงที่ร่ายยาวมา ไม่มีอะไรเข้าข่ายเมืองน่าอยู่ แต่ก็อยู่กันมาได้ตั้งนานนม แถมให้ไปอยู่ที่อื่นตอนนี้ก็เห็นทีจะไม่ไหว และคงคิดถึงกรุงเทพฯ แทบขาดใจ ไปๆ มาๆ ผูเ้ ขียนเลยต้องมานัง่ ทบทวนและขออนุญาตสรุปแบบเข้าข้างตัวเองว่า หลายๆ คนก็นา่ จะรูส้ กึ คล้ายๆ กัน เพราะคนกรุงเทพฯ ก็นา่ จะหัวอกเดียวกัน ลงเรือล�าเดียวกันอยู่ สุดท้ายเลยเลือกตอบค�าถามนักเขียนจากนิตยสารต่างประเทศเล่มนั้นไปสองข้อ ข้อแรกบอกว่า ‘It’s a kind of love-hate relationship’ -มันเป็นความสัมพันธ์แบบเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียด นั่นแหละ จะให้รักก็รักได้ไม่ตลอด หวานชื่นได้ไม่นาน แต่จะให้เลิกก็คงไม่เลิก ไม่ใช่เพราะไม่มีที่ดีกว่านี้ให้ไป แต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูก ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้อยู่แล้วสบายใจตลอดเวลา แต่ก็อยู่แล้วสบายดี ไม่ได้ทุกข์ร้อนจนเกินจะแบกรับ ที่แปลกดีก็คือ กรุงเทพฯ เป็นเมืองทีไ่ ม่มคี วามสงบ แต่กม็ มี มุ สงบมากมายให้เราค้นเจอ อาจจะเพราะเรา ‘หนี’ เมืองได้ในบางครัง้ หรือเปล่าก็ไม่รู้ เราเลยเห็นคุณค่าของการ ‘กลับมา’ ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ถ้าเราไม่มีที่ให้หนีไป เราจะไม่คิดถึงที่ที่จากมา น่าจะเป็นอะไรแบบนั้นแหละ ความสัมพันธ์แบบเดีย๋ วรักเดีย๋ วเกลียดก็คล้ายๆ แบบนี้ เรารักและอยูก่ นั ได้นานเพราะมันเป็นความสัมพันธ์แบบทีย่ อมให้เราได้เกลียดกัน ไม่ชอบขีห้ น้ากัน ระเบิดอารมณ์ใส่กนั ได้เป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆ เราไม่จา� เป็นต้องมารักกันหวานแหววตลอดเวลา เพราะอยูด่ ว้ ยกันมาจนเห็นทัง้ ด้านทีส่ วยงามและด้านทีน่ า่ เกลียด ที่สุดมาหมดแล้ว ความ ‘รัก’ จึงไม่ใช่อะไรมากไปกว่า การยอม ‘รับ’ ตัวตนของอีกฝ่ายได้ เมื่อเราอยู่กับคนที่ยอมให้เราเกลียดได้ขนาดนี้ แถมยังเข้าใจอีกว่าท�าไม เราถึงเกลียด แล้วท�าไมเราจะไม่รกั เขามากขึน้ ล่ะ? แต่เดีย๋ วก่อน ผูเ้ ขียนไม่ได้หมายความว่าการเกลียดจะน�ามาซึง่ ความรักเสมอไป เพราะมันคนละเรือ่ ง และมีถมเถไป ที่เกลียดจนไม่สามารถรักกันได้อีก ผู้เขียนแค่หมายความว่า การเกลียดกันได้เป็นการยอมรับกันแบบหนึ่ง และการยอมรับในตัวตนของกันและกันก็เป็นส่วนหนึ่ง ของความรักนั่นเอง แต่แน่นอนว่าคนที่รับกรุงเทพฯ ไม่ไหว และเบื่อชีวิตในเมืองใหญ่เมืองนี้ก็ย่อมมี ซึ่งหลายๆ คนก็เลือกที่จะหันหลังให้กรุงเทพฯ แบบหย่าขาด จากกันชั่วชีวิต แล้วไปลงหลักปักฐานที่อื่น แต่ขณะเดียวกันก็ยังเหลือคนอีกบางส่วนที่มีความสัมพันธ์กับกรุงเทพฯ แบบแยกกันอยู่ชั่วคราว เจอกันเมื่อจ�าเป็น และใช้เวลาที่ห่างหายไปทบทวนอีกทีว่าเราเหมาะที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตหรือว่าเราควรจะหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้ และต่างคนต่างไปจะเหมาะกว่า ซึง่ จุดเปลีย่ นหรือจุดทีจ่ ะตัดสินได้วา่ ควรจะอยูด่ ว้ ยกันต่อหรือไม่ ส่วนหนึง่ ก็คอื การพัฒนาหรือปรับปรุง เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ดี ว้ ย เพราะใครจะไปทนอยูก่ บั ข้อเสีย ได้อย่างเดียว มันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจากร้ายให้กลายเป็นดีดว้ ย หรืออย่างน้อยก็ตอ้ งเป็นข้อเสียทีพ่ อรับได้ตามสมควร ตามประสาทีโ่ ลกนีไ้ ม่มอี ะไรสมบูรณ์แบบ นั่นแหละ เมือ่ ตอนต้นเกริน่ ไปว่า ให้คา� ตอบกับนิตยสารเล่มนัน้ ไปสองข้อ ตอนนีถ้ งึ เวลาพูดถึงข้อทีส่ อง ซึง่ ผูเ้ ขียนตอบไปว่า “Because my beloved horse is here” -เพราะม้าสุดทีร่ กั อยูท่ เี่ มืองนี้ เป็นค�าตอบทีอ่ าจฟังดูไม่มสี าระใดๆ ส�าหรับการตอบค�าถามทีม่ สี าระเช่นนัน้ แต่บางทีคนเราก็เลือกจะอยูท่ ไี่ หนสักแห่งเพราะมีใครสักคน ที่เรารักอยู่ด้วยแค่นั้นเอง เป็นเหตุผลที่ดูไม่มีเหตุผล แต่นั่นแหละคือเหตุผลเดียวที่ท�าให้เราไม่ไปไหนเสียที เป็นเหตุผลง่ายๆ แต่ยากจะอธิบาย หรือบางทีมันอาจ ไม่ใช่เหตุผล แต่เรียกว่าค�าสาปแห่งรักจะเหมาะกว่า

ปีที่ 5 ฉบับที่ 242 วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2556

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 GOODNEWS

10

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

06

10 INTERVIEW

พู ด คุ ย กั บ ณั ฏ ฐ า โกมลวาทิน ผู้ด�าเนิน รายการและบรรณาธิการข่าว ไทยพีบีเอส ถึ ง บทบาทอั น หลากห ล า ย ข อ ง ผู ้ ห ญิ ง เนื่องในวันสตรีสากล

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

20 SHOPPING

เลื อ กสรรเสื้ อ ผ้ า และ เครื่ อ งประดั บ สี เ จ็ บ ๆ เพื่ อ ต้ อ นรั บ ซั ม เมอร์ อันสดใสที่ก�าลังจะมา เยือน

22 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

24 HOME MADE

ซึมซับบทเรียนอันล�า้ ค่า ของ มิตสึโกะ ยามาซากิ ที่ได้เรียนรู้มาจากบ้าน หลังที่ 8 ของครอบครัว

26 33 40 42 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- ท� า ความรู ้ จั ก กั บ วง

42

รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

18 24 ไ ด ้ ยิ น ชื่ อ ข อ ง a day BULLETIN มานาน แล้วค่ะ ประมาณตอนที่ เรียนปี 4 (ปี 2552) เป็น คนที่ชอบอ่านนิตยสารอยู่ แล้ว แต่ไม่ค่อยมีโอกาส ทีจ่ ะได้อา่ น เพราะตอนนัน้ เรียนอยูท่ บี่ างแสน ถ้าได้มี โอกาสเข้ามาในกรุงเทพฯ ก็จะหยิบติดไม้ตดิ มือกลับไป

เติมเต็มแรงบันดาลใจ ในการท� า งานด้ ว ย ข้อคิดดีๆ จาก สุวัฒน์ เทศน์ ส าลี ซีอีโ อแห่ ง บริ ษั ท เค พลั ส ทู จ�ากัด

บ้าง ตอนเรียนจบแล้วก็มีโอกาสเข้ามาท�างานที่กรุงเทพฯ มีโอกาสได้หยิบอ่านมากขึน้ เพราะสถานทีท่ จี่ ะรับนิตยสารนัน้ มีอยูท่ วั่ กรุงเทพฯ แล้วตัวเองก็โดยสารรถไฟฟ้าเป็นประจ�าอยูแ่ ล้ว ก็เลยสะดวกยิ่งขึ้น มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฝั่งตลาดหลักทรัพย์ ก�าลังจะ เดินลงสถานี เจอป้าขายกล้วยแขกเดินไปหอบ adB ทุกห่อทีย่ งั ไม่ได้แกะห่อกระดาษ วันนั้นเลยอดหยิบจากสถานี เลยอยาก จะให้เปลีย่ นจุดวางค่ะ เพราะถ้าวางตรงนัน้ ต่อไปป้าขายกล้วยแขก ก็จะยึดไปทุกวันศุกร์ ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านต่างจังหวัด แล้วค่ะ ก็จะอ่าน adB จากในไอโฟนแทน สะดวกมากค่ะ

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

Getsunova เจ้ า ของ ยอดวิ ว ในยู ทู บ กว่ า 47 ล้านวิว กับเพลงฮิต อย่าง ‘ไกลแค่ไหนคือ ใกล้’

แต่ก็อดไม่ได้ที่จะอยากอ่านแบบเป็นรูปเล่ม ตอนนี้ก็ให้เพื่อน ที่อยู่กรุงเทพฯ หยิบเก็บไว้ให้ แล้วเวลามีโอกาสเข้ากรุงเทพฯ ก็จะไปเอาแล้วกลับมาอ่าน แต่ตอนนี้มีความคิดแล้วว่าจะ สมัครสมาชิก เพราะอยากมีเก็บไว้เป็นของตัวเอง ส่วนในเรื่องของเนื้อหา ปริมาณ ก็พอเหมาะแล้วค่ะ ชอบทุกคอลัมน์เลยค่ะ ได้ความรู้ อ่านแล้วเพลินด้วย ขอบคุณ ทีม่ นี ติ ยสารแจกฟรีดๆี แบบนีอ้ ยูใ่ นประเทศไทย ขอให้ทา� ต่อไป เรือ่ ยๆ นะคะ ขอให้ทมี งานมีความสุข หาความรูต้ า่ งๆ มาเขียน ให้เราอ่านอย่างมีความสุขเหมือนเดิมนะคะ -กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด

ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิ เ ศษ! จดหมายที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กลงตี พิ ม พ์ ใ น ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม นราธิป บุญเรือง กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการกลุ่มโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา นิชาภา สารพันธ์ 08-1812-0606, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, โสรดา มิใย 08-9969-6611 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, วิชยุตม์ โชติวาณี 08-0776-6868, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478 เลขานุการฝ่ายโฆษณา วรินทร ผาเวช นราทร แก้วเก่า ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html

คุณคิดอย่างไรกับความคลาดเคลือ่ นของ โพลในผลการเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม. ครัง้ นี้

10 อันดับประเทศที่สื่อมีเสรีภาพมากที่สุดในโลก ประจ�าปี 2013

ฟินแลนด์

เนเธอร์แลนด์

นอร์เวย์

ลักเซมเบิร์ก

อันดอร์รา

เดนมาร์ก

THE POLL

ลิกเตนสไตน์

ที่มา : กรุงเทพโพล

สิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลด�าเนินการอย่างเร่งด่วน 5 อันดับแรก ต่อจากนี้ไป อันดับ 1

การแก้ปัญหา เรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง

40.9%

อันดับ 2

การแก้ปัญหา การจราจร ซ่อมแซม ถนนหนทาง

อันดับ 3

อันดับ 4

การแก้ปัญหา ยาเสพติดตาม แหล่งชุมชนและ แหล่งมั่วสุมต่างๆ

การแก้ ไขปัญหา ชายแดนใต้

8.9%

7.8%

12.1%

อันดับ 5

การปรับเงินค่าแรง ขั้นต�่า 300 บาท และ เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่

3.8%

นิวซีแลนด์

ไอซ์แลนด์

สวีเดน

26.9% คือจ�านวนเด็ก ชาวออสเตรเลียทีใ่ ช้ชวี ติ เติบโตมาจากบ้านเช่า ตามสถิ ติ ใ นปี 2011 เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2006 ที่มีสัดส่วนเด็กโตจาก บ้านเช่าจ�านวน 24.6% ซึ่ ง เ ป ็ น ผ ล ม า จ า ก ครอบครั ว มี ร ายได้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะซือ้ บ้าน เป็นของตัวเอง ที่มา : www.news.com.au

40,300,000 40.3 ล้านคน คือจ�านวนชาวอเมริกันที่ติดตาม การประกาศผลรางวัลออสการ์ประจ�าปี 2013 ซึ่ ง ผู ้ ช มส่ ว นหนึ่ ง ใช้ วิ ธีช มผ่ า นเว็ บ ไซต์ บ น อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยมี ส ถิ ติ พ บว่ า ในขณะที่ มี การประกาศผลรางวัลออสการ์ มีจ�านวนผู้เข้าใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต สู ง กว่ า การประกาศรางวั ล เมื่ อ ปีที่แล้วราว 28% ที่มา : www.inquisitr.com

7,221 ราย คือจ�านวนนิติบุ ค คลในประเทศไทยที่ ข อ จดทะเบี ย นเลิ ก กิ จ การใน ไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา เพิ่ ม ขึ้ น จากสถิ ติ ใ นช่ ว ง เดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นหน้ า ถึง 26.6% และนับเป็นสถิติ ที่สูงที่สุดในรอบ 9 ปี

1.8kg

ที่มา : www.posttoday.com

50 ล้านครั้ง

1.8 กิโลกรัม คือน�้าหนักของ อุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ เคยพบ ซึ่งเป็ นชิ้นส่ วนของ อุ ก ก า บ า ต ที่ ค ้ น พ บ ห ลั ง เหตุ ก ารณ์ อุ ก กาบาตตก ทางตอนเหนือของเทือกเขา อู ร า ล ใ น ป ร ะ เ ท ศ รั ส เ ซี ย เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทีม่ า : www.krobkruakao.com

50 ล้ า นครั้ ง คื อ จ� า นวนครั้ ง ที่ ผู ้ ใ ช้ ง านเฟซบุ ๊ ก กดไลค์ในแต่ละวัน หรือเฉลี่ยแล้วจะมีผู้กดไลค์ 578 ครั้งต่อวินาที ที่มา : www.techcrunch.com

“ เ ป ็ น เ รื่ อ ง ป ก ติ เพราะไม่มีอะไรแน่นอน โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น เ รื่ อ ง การเมือง” วาทิต ตรีครุฑพันธุ์ 29 ปี, Senior Producer “ผมว่าเป็นเรือ่ งปกติ ทีจ่ ะคลาดเคลือ่ น เพราะ ผลโพลไม่แน่นอน 100%” พรพจน์ จันทร์มณี 28 ปี, โปรดิวเซอร์ “มองว่าการท�าโพล ของแต่ ล ะส� า นั ก ต่ า งมี ความน่าเชือ่ ถือน้อย และ กระบวนการในการท�าโพล อาจจะยังไม่ได้มาตรฐาน” วิมล พรวัฒนมงคล 24 ปี, พนักงานบริษทั “เป็นเรือ่ งปกติ เพราะ เป็นการส�ารวจก่อนการเลือกตัง้ คนอาจเปลีย่ นใจ ไปตามปัจจัยต่างๆ” ปภังกร เลีย่ มละออ 24 ปี, Assistant Producer “ เ ป ็ น เ รื่ อ ง ป ก ติ เพราะคนส่วนใหญ่มกั จะ ชอบตอบค� า ถามแบบ หลอกโพลอยู่แล้ว” ภัทราพร ลาวัลย์จรัสกุล 23 ปี, กราฟิกดีไซเนอร์ “คิดว่าไม่น่าจะเอา มาเป็ น ประเด็ น ส� า คั ญ เพราะว่ า โพลคื อ การคาดการณ์ ไม่สามารถ วัดอะไรจริงจังได้” ศิรชล ฉวีวรรณ 24 ปี, อาชีพอิสระ


8

นาย Thijs Glas ยืนชืน่ ชมผลงานการดูแลต้นไฮเดรนเยียให้รอดตายจากอากาศหนาว ด้วยการใช้วธิ รี ดน�า้ ต้นไม้ในแปลงอนุบาลต้นไม้ ให้ทั่ว เพื่อเวลาที่อุณหภูมิลดต�า่ ลงในตอนกลางคืนจะท�าให้น�้าที่รดไว้กลายเป็นน�้าแข็งและช่วยแช่แข็งช่อดอกไฮเดรนเยียเอาไว้ ไม่ให้รว่ งและตายจากอากาศหนาวเย็น เพราะอุณหภูมภิ ายในช่อดอกไม้จะสูงกว่าด้านนอกนัน่ เอง การดูแลต้นไม้ดว้ ยวิธนี ตี้ อ้ งใช้ น�้าทั้งหมด 6 พันลิตรต่อชั่วโมง - Reuters / Paul Vreeker / United Photos

HERO

แม้จะอยู่ในสถานการณ์สู้รบ แต่คนเราก็ยังต้องการการพักผ่อนและเติมด้านที่ทา� ให้จิตใจอ่อนโยน ว่าแล้วกลุ่มปลดปล่อยซีเรีย ที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินของกองทัพบกในเมืองอเลปโป จึงเลือกที่จะตั้งวงร้องเพลงเพื่อใช้เสียงเพลงปลดปล่อยความเครียด ทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดจากการปะทะต่อสู้มาอย่างยาวนาน - Reuters / Hamid Khatib

PEOPLE

POLITICS

เด็กชายวัย 6 ขวบ ‘สุขุมพันธุ์’ คว้าตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ สมัยที่ 2 สาวเนปาลทำาสถิติโลก ทำาหนังสือการ์ตูนขาย หาเงินช่วยเพือ่ นเป็นโรคตับ

เด็กชาย ดีแลน ไซเกิล วัย 6 ขวบ จากเมืองลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้ตัดสินใจวาดการ์ตูนและตีพิมพ์ขาย เพือ่ น�ารายได้ชว่ ย โจนาห์ พอร์นาเซเรียน เพื่ อ นวั ย 7 ขวบ ที่ ป ่ ว ยเป็ น โรคตั บ ชนิ ด พิ เ ศษที่มีโ อกาสพบคนเป็ น โรคนี้ เพียง 1 ในล้านเท่านั้น หนังสือการ์ตูน ที่ดีแ ลนวาดมีชื่อ ว่า ‘Chocolate Bar’ มีความยาว 16 หน้า สามารถสั่งซื้อได้ ทั้งทาง www.facebook.com/Chocolatebarbook และ www.chocolatebarbook.com ซึ่งในขณะนี้ดีแลนสามารถรวบรวมเงิน ได้ แ ล้ ว กว่ า 92,000 ดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ หรือราว 2.76 ล้านบาท จากเป้าหมาย ทีต่ งั้ ไว้ 1 ล้านดอลลาร์ฯ โดยเงินทัง้ หมดนี้ จะถู ก น� า ไปบริ จ าคให้แก่ทีมวิจัยของ มหาวิทยาลัยฟลอริดา เพื่อเป็นทุนวิจัย ในการศึ ก ษาหาวิ ธีรั ก ษาโรคที่โ จนาห์ เป็นต่อไป

หลังจากผู้สมัครผู้ว่าฯ ขับเคี่ยวต่อสู้กันนานนับเดือน ชาวกรุงเทพฯ ก็ได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับเลือกก็คือ หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปตั ย์ ซึง่ ครัง้ นีก้ วาดคะแนนเสียงได้มาก ถึง 1.25 ล้านคะแนน ส่วน พลต�ารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้อนั ดับที่ 2 ด้วยคะแนน 1.07 ล้านคะแนน และอันดับสาม เป็นของ พลต�ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ในนามของ ผู้สมัครอิสระ ได้ไป 166,582 คะแนน ซึ่งหม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ได้ออกมาขอบคุณชาว กทม. ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกับขอบคุณ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยให้สัญญาว่าจะไม่ชักช้าที่จะเดินหน้าสร้างประโยชน์ให้กับ กรุงเทพฯ ต่อไปตามนโยบายที่ตนได้วางไว้ และจะดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้ดีเหมือนกับ 4 ปีที่ผ่านมา

INNOVATION

เดนมาร์กคิดค้นเครื่องเร่งอากาศสะอาด

จากข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ของสมาชิ ก ในสหภาพยุ โ รป หรืออียู ทีว่ า่ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2563 ท�าให้นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนในประเทศเดนมาร์ก คิ ด ค้ น เครื่ อ งเร่ ง อากาศสะอาดชื่ อ ว่ า Atmospheric Photochemical Accelerator โดยการท�างานของเครื่องนี้ จะใช้หลักการสร้างโอโซนขึ้นมาเพื่อช่วยในการกรอง สารพิษในอากาศ จากนั้นจึงส่งมวลอากาศที่ได้ผ่านไปยังหลอดไฟยูวี และท่อหล่อเย็นที่มีน�้าบรรจุอยู่ เพื่อให้ตัวเครื่องสามารถผลิตก๊าชออกซิเจนที่สะอาดเพียงพอต่อคนในชุมชน และเครื่องที่ว่านี้ถูกน�าไป ทดลองติดตัง้ ทีเ่ มืองออฮุส ซึง่ เป็นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยมลพิษจากโรงงานแยกกากน�า้ มันจากเรือขนส่งขนาดใหญ่ ภายหลังจากการใช้งานเครือ่ งเร่งอากาศสะอาดนีเ้ พียงไม่นาน ประชาชนในพืน้ ทีต่ า่ งบอกเป็นเสียงเดียวกัน ว่าสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยควันเสียจากน�้ามันลดลงอย่างเห็นได้ชัด

พิชิตเอเวอเรสต์

2 ครั้งใน 1 สัปดาห์

หญิงแกร่งผูน้ มี้ ชี อื่ ว่า ‘ชฮูรมิ ’ เป็นชาวเนปาล วัย 29 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของสถิติโลกที่รับรอง โดยกินเนสเวิลด์เร็กคอร์ดส์ว่าเป็นผู้หญิงคนแรก ที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ณ ความสูง 29,035 ฟุต ได้ส�าเร็จถึง 2 ครั้ง ภายใน 1 สัปดาห์ ทางด้ า นชฮู ริ ม ได้ ก ล่ า วในวั น ฉลองต� า แหน่ ง เจ้าของสถิติโลกว่า “นักปีนเขาชายได้สร้างสถิติ มากมาย ในขณะที่นักปีนเขาหญิงมักจะมีสถิติ ตามหลังอยู่เสมอ เพราะมันค่อนข้างยากส�าหรับ ผูห้ ญิงทีอ่ าจจะไม่แข็งแรงเท่าผูช้ าย อย่างไรก็ตาม ฉั น มี ค วามสุ ข มากกั บ การเป็ น เจ้ า ของสถิ ติ โ ลก ฉั น เคยคิ ด ว่ า สถิ ติ นี้ ค วรจะเป็ น ของผู ้ ห ญิ ง เนปาล และฉั น ภู มิ ใ จที่ ฉั น ได้เป็นคนนั้น”

ENTERTAINMENT

มาร์เวลใจดี สร้างฮีโร่ตัวใหม่เสริมก�าลังใจเด็กหูหนวก

จุดเริม่ ต้นของเรือ่ งราวนีค้ อื คริสตินา ดัลเลซานโดร คุณแม่จากรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ผูม้ ลี กู ชายวัย 5 ขวบ ชือ่ ว่า แอนโทนี สมิธ ที่มีปัญหาทางการได้ยิน เพราะเขามีอาการหูหนวก 1 ข้าง ส่วนหูอีกข้างหนึ่งได้ยินเพียงเล็กน้อย เธอจึงต้องให้ลูกใส่เครื่องช่วยฟังอยู่เสมอ แต่แอนโทนีมกั ไม่ให้ความร่วมมือ โดยอ้างว่า “ซูเปอร์ฮโี ร่ในการ์ตนู ยังไม่ใส่เครือ่ งช่วยฟังเลย” คริสตินาจึงตัดสินใจลองส่งอีเมลถึงบริษทั มาร์เวล คอมิกส์ เพื่อเล่าปัญหาของเธอและลูกชาย พร้อมถามว่าพอจะมีซูเปอร์ฮีโร่คนไหนที่ใส่เครื่องช่วยฟังบ้างหรือเปล่า เวลาผ่านไป 2-3 สัปดาห์ เธอถึงกับตะลึงที่ได้รับหนังสือการ์ตูนเล่มพิเศษจากบริษัทมาร์เวล คอมิกส์ ซึ่งมีซูเปอร์ฮีโร่ของเรื่องชื่อว่า The Blue Ear ที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น “ตอนที่เห็นปกการ์ตูนเล่มนี้ ผมตื่นเต้นมาก ผมพูดออกมาทันทีว่า พระเจ้า! นั่นมันผมเลยนี่นา” แอนโทนีกล่าว


หลังจากส่งแพนด้าเป็นทูตสันถวไมตรีมานาน ล่าสุดประเทศที่มีแพนด้าเป็นสัญลักษณ์อย่างจีนก็ได้ฤกษ์เปิดตัวโรงแรมแพนด้า ทีต่ งั้ อยูท่ เี่ ชิงเขา Emei ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน ซึง่ โรงแรมแพนด้าแห่งนีจ้ ะตกแต่งทัง้ โรงแรมด้วยธีมแพนด้า และพนักงานจะสวมชุดแพนด้าให้การต้อนรับ ถือว่านีค่ อื โรงแรมแพนด้าเต็มรูปแบบแห่งแรกในโลกซึง่ จะเปิดให้เข้าพักอย่างเป็น ทางการได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ในราคาตั้งแต่ 300-500 หยวน (หรือเริ่มตั้งแต่ 1,000 กว่าบาทต่อคืน) - Reuters / China Daily

Abayed สุนขั คุมฝูงสัตว์วยั 6 ขวบ พยายามเดินด้วยขาเทียมซึง่ ท�าจากล้อทีอ่ อกแบบมาเป็นพิเศษเพือ่ ช่วยให้มนั เดินได้สะดวกขึน้ ภาพนี้ถ่ายที่ด้านนอกของศูนย์พิทักษ์สัตว์ (Humane Center for Animal Welfare) ใกล้เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เจ้า Albayed ถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวหลังจากโดนกระสุนปืนยิงทะลุกระดูกสันหลังและเดินไม่ได้อีกเลย กระทั่งได้รับขาเทียมที่ว่านี้ - Reuters / Ali Jarekji

SPORT

‘ยอโควิช’ คว้าแชมป์ดูไบฯ สมัยที่ 4

โนวัก ยอโควิช ยังคงรักษาสถิตแิ ชมป์อย่างต่อเนือ่ งของตัวเองได้อย่างสวยงาม โดยล่าสุดก็ไปคว้าแชมป์จากการแข่งขัน ดูไบ เทนนิส แชมเปี้ยนชิปส์ 2013 ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยการเอาชนะ โทมัส เบอร์ดิช นักกีฬาชาวเช็ก ไปอย่างขาดลอย 2-0 เซต 7-5, 6-3 ท�าสถิติไร้พ่ายได้ถึง 13 เกมในฤดูกาลนี้ ซึ่งหลังจบการแข่งขัน ยอโควิชก็ได้ออกมา กล่าวชื่นชมคู่แข่งของตัวเองว่า “การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในครั้งนี้ไม่ได้ผ่านไปง่ายๆ ส�าหรับเราทั้งคู่ โทมัสเองก็เป็น นักกีฬาทีเ่ ก่งมาก ในระหว่างการแข่งขันผมต้องรอจังหวะของผม เมือ่ เจอโอกาสผมก็สามารถคว้ามันมาได้สา� เร็จ”

เกาะติดกระแส Harlem Shake

เมือ่ กระแส ‘กังนัม สไตล์’ เริ่มแผ่วลงไป เรื่ อ ยๆ ถึ ง คราวที่ คนทั่วโลกจะมองหา กระแสใหม่ ๆ เพื่ อ ตามเกาะติดอีกครั้ง ซึ่ง Harlem Shake คือกระแสใหม่ ล่าสุดทีค่ นทัว่ โลกก�าลังให้ความสนใจ • Harlem Shake คือเพลงจังหวะสนุกๆ แนวอิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ โดย Baauer ดีเจชือ่ ดังชาวอเมริกนั ก่อนจะ โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อกลุ่มวัยรุ่น 5 คน ในออสเตรเลีย น�าเพลงนี้มาใช้ประกอบการเต้น แล้วอัพโหลดลงยูทูบ โดยการเต้นจะเริ่มโดยมีใครคนใดคนหนึ่งเริ่มเต้นขึ้นมา ก่อน ขณะที่คนอื่นท�าตัวตามปกติ แต่พอถึงวินาทีที่ 15 ของเพลง ทุกคนในซีนจะต้องลุกขึ้นมาเต้นตามสไตล์ ของตัวเองจนจบเพลง • กลุม่ คนรุน่ ใหม่ในกรุงไคโร ประเทศอียปิ ต์ กว่า 400 คน ยังได้นดั รวมตัวกันหน้าองค์กรมุสลิม Muslim Brotherhood

LIFESTYLE

พระเม็กซิโกใช้ซูเปอร์ฮีโร่

ดึงดูดเด็กๆ เข้าวัด

หลวงพ่ อ ฮั ม แบร์ โ ต้ อัลวาเรซ บาทหลวงในโบสถ์ แห่ ง หนึ่ ง แห่ ง เมื อ งซั ล ตี โ ย ประเทศเม็กซิโก ใช้วิธีดึงดูด ให้เด็กๆ สนใจการเข้าโบสถ์ ได้อย่างแยบยล ด้วยการใช้ ตัวการ์ตนู ซูเปอร์ฮโี ร่อย่างแบตแมนหรือซูเปอร์แมน มาเป็นตัวเรียกความสนใจ โดยบาทหลวงจะใส่ชุด ที่ มี ล ายการ์ ตู น เหล่ า นี้ ใ นการประกอบพิ ธีมิ ส ซา และใช้ปืนฉีดน�า้ ในการประพรมน�า้ มนต์ให้กบั เด็กๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและเรียกรอยยิ้มให้กับ เหล่าหนูนอ้ ยทีม่ าเข้าร่วมพิธไี ด้ถว้ นหน้า ส่วนเหตุผล ที่ บ าทหลวงฮั ม แบร์ โ ต้ เ ลื อ กใช้ กุ ศ โลบายแบบนี้ ก็เพราะท่านเล็งเห็นว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญของประชากรในเมืองนี้ และเป็นการปูพนื้ ฐาน ให้พวกเขาใช้ชีวิตห่างไกลจากแก๊งอาชญากรรม ทีม่ อี ยูภ่ ายในเมืองซัลตีโยด้วย

เพื่อร่วมกันเต้นเพลง Harlem Shake พร้อมตะโกนขับไล่ โมฮัมเหม็ด มอร์ซี ผู้น�าและผู้ก่อตั้งองค์กรนี้ กลายเป็น รูปแบบใหม่ของการประท้วงต่อต้านทีน่ า่ ลุกขึน้ มาเต้นตาม ไปด้วย • ในขณะที่มีอีกหลายกรณีที่การเต้น Harlem Shake กลายเป็นเรื่องซีเรียสอย่างไม่มีใครคาดคิด อย่างเช่น กรณีที่ส�านักบริการการบินแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ FAA ได้สงั่ ให้สอบสวนมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน ‘ฟรอนเทียร์ แอร์ไลน์’ หลังจากมีผโู้ พสต์วดิ โี อทีม่ ผี โู้ ดยสาร ทั้งล�าเต้น Harlem Shake พร้อมกันขณะก�าลังบิน หรือ กรณีทนี่ กั ศึกษา 4 คน ถูกต�ารวจอียปิ ต์จบั กุมฐานท�าผิด กฎหมายอนาจาร หลังจากทีพ่ วกเขาเต้น Harlem Shake โดยใส่กางเกงชั้นในตัวเดียว • กระแส Harlem Shake ไม่ได้หยุดอยู่แค่เหล่ามนุษย์ เท่านัน้ เพราะยังมี Harlem Shake ในเวอร์ชันน้องหมา น้องแมว ให้เราได้ดกู นั ด้วย แวะดูความน่ารักได้ที่ http:// youtu.be/O9-qW-AoaKM และ http://youtu.be/95vZ0-C1Kho

“ วั น นี้ ผ ม จ ะ ไม่ลืมไปตลอดชีวิต ที่ จ ะ รั บ ใ ช ้ ค น กรุงเทพฯ ในเมือง ที่ผมรัก เมืองที่ผม เกิด และเมืองที่ผม จะตาย” หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. 3 มีนาคม 2556

GREEN PLEASE เอ็นจีโอจับมือโรงเรียนอังกฤษ เพิ่มโซลาร์เซลล์ ให้ห้องเรียนในแอฟริกา มีสถิตพิ บว่า มีคนบนโลกมากกว่า 2 พันล้านคน ทีไ่ ม่มโี อกาสเข้าถึงไฟฟ้า โดยเฉพาะกับประชาชน ในกลุม่ ประเทศทีต่ งั้ อยูท่ างตอนใต้ของทะเลทราย ซาฮารา ในทวีปแอฟริกา (Sub-Saharan Africa) ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มากถึง 91% ด้วยเหตุนี้ Solar Aid องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร จึงได้จัดท�าโครงการ Off-On Program ขึ้น ซึ่งท�างานร่วมกับโรงเรียน ต่างๆ ในลอนดอน โดยมีหลักการว่า ถ้ามีการประหยัดไฟฟ้าในที่หนึ่ง จ�านวนเงินที่ประหยัดได้จะถูก ส่งมอบไปยังประเทศในแอฟริกาเพือ่ สร้างโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่หอ้ งเรียนเด็กชาวแอฟริกนั ต่อไป ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมาชาวแอฟริกนั ส่วนใหญ่ตอ้ งพึง่ พาแสงสว่างจากโคมไฟน�้ามันก๊าดซึง่ ถือเป็นพลังงาน สกปรก ท�าลายทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้อยู่อาศัย การมอบโซลาร์เซลล์จึงไม่เพียงช่วยชีวิต คนแอฟริกันเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนของเด็กในแอฟริกาอีกด้วย

Did You Know?

8 มี น าคม 2160 - โยฮั น เนส เคปเลอร์ นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน ค้นพบกฎข้อที่ 3 ของการเคลื่ อ นที่ ข องดาวเคราะห์ นั่ น คื อ ‘ก�าลังสองของคาบการโคจรของดาวเคราะห์ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับก�าลังสามของกึ่งแกน เอกของวงโคจร’ 9 มีนาคม 2458 - วันเกิด ดอกเตอร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ อดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศ ไทย สมาชิกขบวนการเสรีไทย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2508 10 มีนาคม 2539 - มีการจัดพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ ‘สมเด็จย่า’ พระราชชนนี ในสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน 11 มีนาคม 2539 - จอห์น โฮเวิร์ด เข้าด�ารง ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของออสเตรเลีย โดยต่อจากนัน้ เขาได้ทา� งานติดต่อกันจนถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลาที่อยู่ใน ต� า แหน่ ง ยาวนานถึ ง 11 ปี ถื อ เป็ น นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่ด�ารงต�าแหน่งยาวนาน เป็นอันดับ 2 รองจาก เซอร์ โรเบิร์ต เมนซีย์ ผู้อยู่ในต�าแหน่งนานกว่า 16 ปี 12 มีนาคม 2547 - นาย สมชาย นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม และนักเคลือ่ นไหวด้านสิทธิมนุษยชน หายตัวไปอย่างลึกลับ ในวันนี้ ซึ่งตรงกับสมัยของรัฐบาลทักษิณ 1 13 มีนาคม 2555 - นาย สวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตองคมนตรี อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด และอธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ถึงแก่กรรมในวันนี้ 14 มีนาคม 2509 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี ไปทรงประกอบพิธี เปิดเขือ่ นอุบลรัตน์ ตัง้ อยูท่ ตี่ า� บลเขือ่ นอุบลรัตน์ อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ผลสำารวจเผย ผู้หญิงยุคใหม่ทำางานบ้านน้อยลง แต่นำ้าหนักเพิ่มขึ้น

ผลส�ารวจจากมหาวิทยาลัย South Carolina’s Arnold ในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า จากข้อมูลการส�ารวจในปี 1965 ผูห้ ญิงส่วนใหญ่ใช้เวลาท�างานบ้านทัง้ ดูดฝุน่ เตรียมอาหาร ปัดฝุน่ ถูพนื้ ล้างจาน และรีดผ้า เฉลีย่ ประมาณ 25.7 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ขณะทีใ่ นปี 2010 ทีผ่ า่ นมา กลับพบว่าผูห้ ญิงใช้เวลาท�างานบ้านเพียง 13.3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์เท่านัน้ นอกจากนีน้ กั วิจยั ยังพบว่า ผู้หญิงในปี 2010 มีนา�้ หนักเฉลี่ยเพิ่มมากกว่าผู้หญิงในปี 1965 ถึง 22 ปอนด์เลยทีเดียว


10

สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร


ทุกๆ ปีเมื่อวันสตรีสากลมาถึง เราเป็นต้อง กวาดตามองว่ามีผู้หญิงคนไหนที่เหมาะสมที่เรา จะเชิญมาพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติเรื่องผู้หญิง และเรือ่ งต่างๆ ในสังคมบ้าง ค�าว่าเหมาะสมทีว่ า่ นัน้ ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนโด่งดังระดับโลก หรือมีรางวีร่ างวัลอะไรมาการันตีคณ ุ ภาพ จะเป็น คนธรรมดาก็ได้ ถ้าในความธรรมดานัน้ มีความคิด ที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ แล้ววันหนึ่งเราก็พบเธอ... ณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าวและผูด้ า� เนินรายการ ที่นี่ไทยพีบีเอส วันนั้นเป็นวันธรรมดา วันหนึ่ง เป็นวันธรรมดาเพราะเมือ่ เราเปิดโทรทัศน์ ไปที่ ช่องไทยพีบเี อสในช่วงของรายการ ทีน่ ี่ไทยพีบเี อส เราก็จะเจอหน้าเธอเป็นประจ�าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน มีรายการสัมภาษณ์อะไรสักอย่าง เราก็จะเห็นเธอ ออกมาด�าเนินรายการอยูเ่ รือ่ ยๆ จนคุน้ หน้าคุน้ ตา กันมาเนิ่นนาน แต่ก็เหมือนระยะห่างระหว่างเรา จะยังมากเท่าเดิม เพราะเราแทบไม่รู้จักเธอเลย ทั้งที่เราให้เธอเข้ามาอยู่ในบ้านผ่านจอทีวีทุกวัน เขาว่าปกติแล้วผู้หญิงจะเข้าใจยาก ภาพที่เห็นกับ สิ่งที่เป็นอาจแตกต่างกันลิบลับ แต่ถึงอย่างนั้น เราก็อยากจะท�าความเข้าใจอยูด่ วี า่ ผูห้ ญิงอย่างเธอ คิดอะไร และถ้าเราได้คุยกัน เธอมีเรื่องอะไรจะคุย กับเราบ้าง เพราะแม้จะเห็นเธอ ‘พูด’ อยู่หน้าจอ บ่อยๆ แต่บางทีนนั่ อาจไม่ใช่ทงั้ หมดทีเ่ ธออยาก ‘พูด’ และคนที่ท�างานเกี่ยวกับการพูด บางทีก็อาจจะ ไม่ได้พูดในความหมายที่แท้จริงก็ ได้ ใครจะไปรู้ แต่เมือ่ เราตัดสินใจท�าความรูจ้ กั เธอและตัง้ ใจ ฟังเธอพูดจริงๆ แล้ว เราเลยได้รู้ว่าเธอหลงรัก การท�าอาชีพสื่อสารมวลชนมาก จนแทบจะเป็น อาชีพเดียวที่เธอตั้งใจว่าจะเลือกท�า ไม่นับการไป ค้นหาตัวเองกับอาชีพเลขาฯ ในระยะสั้นๆ แล้วก็ โบกมือลาแบบไม่หันกลับไปอีกเลย นอกจากนั้น เราก็ ได้รวู้ า่ เธอเป็นคนเอาจริงเอาจังกับการศึกษา เล่าเรียนมาก ตัดใจยอมลาออกจากงานสือ่ สารมวลชนทีต่ วั เองรัก เพือ่ สอบชิงทุนข้ามน�า้ ข้ามทะเล ไปร�่าเรียนจนจบปริญญาเอกถึงประเทศอังกฤษ โดยศึ ก ษาในด้ า นสั ง คมวิ ท ยาและเพศสภาพ รวมทัง้ สตรีศกึ ษา แล้วกลับมาใช้ทนุ ด้วยการไปเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยอยูร่ ะยะหนึง่ ก่อนจะหวนกลับ มาท�างานสื่อสารมวลชนอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน หลายคนมีนยิ ามของค�าว่า ผูห้ ญิงเก่ง แตกต่าง กันไปหลายแบบ และเธอก็อาจจะเป็นผู้หญิงเก่ง ในนิยามของคุณด้วยก็ได้ แต่สา� หรับเธอ ผูห้ ญิงเก่ง ไม่ ไ ด้ มี อ ะไรมากไปกว่ า มี ค วามคิ ด เป็ น อิ ส ระ พูดและท�าในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้โดยไปให้พ้น จากความคาดหวั ง ของคนอื่ น เข้ ม แข็ ง ต่ อ สู ้ แต่ไม่จ�าเป็นต้องสู้แบบแข็งกร้าวและส่งเสียงดัง เพราะส�าหรับเธอ เธอเชื่อในการต่อสู้ด้วยเนื้อหา สาระและความคิด และเชื่อด้วยว่าการต่อสู้แบบ สงบ แต่จริงจัง เด็ดขาด ก็ยังมีและได้ผล หลังจบการสัมภาษณ์วันนั้นเราแยกย้ายกัน กลับไปท�างานต่อ โดยเธอยืนยันจะเดินพาเรา กลับมาส่งที่รถ และเมื่อเราบิดกุญแจรถสตาร์ท ค�าพูดของเธอก็แว่วเข้าหูมาอีกครั้ง “ท�ำอะไรต้องตอบข้ำงในตัวเองให้ ได้ก่อนว่ำ ท�ำเพรำะอยำกท�ำจริงๆ ไม่ใช่ทำ� ตำมควำมคำดหวัง ของคนอื่น” ในฐานะคนอ่าน ขอให้คุณเริ่มต้นอ่านบทสัมภาษณ์นดี้ ว้ ยความรูส้ กึ ว่าอ่านเพราะอยากอ่าน เพราะเธอเองก็เริม่ ต้นให้สมั ภาษณ์ดว้ ยความรูส้ กึ ว่าพูดเพราะอยากพูดเช่นกัน


12

คนดูรายการอาจจะคุน้ หน้าคุณอยูแ่ ล้วว่าเป็นใคร แต่สงิ่ ทีค่ นอาจจะยังไม่ทราบก็คอื เรือ่ งของความเป็นมา เริ่มจากเรื่องความสนใจก่อน จากประวัติ บอกว่าคุณจบการศึกษาปริญญาโท ด้านสังคมวิทยา และปริญญาเอก ด้านเพศสภาพ (Gender Studies) ที่ LSE (London School of Economics) ซึง่ ก็พดู ง่ายๆ ว่าเป็นดอกเตอร์ แต่ทา� ไม ไม่เห็นคุณใช้ title นี้ในงาน ใช่ค่ะ (ยิ้ม) ไม่ได้ใช้ในสื่อเลย เพราะส่วนตัว แล้วอยากให้คนดูเราที่งานมากกว่า คือต้องบอก ก่อนว่าจริงๆ เราเคารพในวุฒิการศึกษาปริญญา เอก และเคารพในมหาวิทยาลัยที่เราเรียนจบมา และรูส้ กึ ว่าเป็นเกียรติในชีวติ มากๆ ทีไ่ ด้ปริญญาโท และปริญญาเอก เพราะเราก็ฝ่าฟันมาเยอะมาก เพื่อให้ได้ปริญญา แต่เมื่อได้มาท�างานในวงการ สื่อ เราอยากให้คนดูเราที่เนื้อหางานและตัวงาน โดยไม่ต้องหันมาหยุดดูเราเพียงเพราะมีค�าว่า ดอกเตอร์น�าหน้า แล้ ว มั น จะต่ า งอย่ า งไรถ้ า คนดู รู ้ ว ่ า คุ ณ เป็ น ดอกเตอร์ คือความรูส้ กึ ส่วนตัว คิดว่ามาดเราอาจจะต้อง ดูเคร่ง แล้วนึกภาพว่าถ้าต้องออกไปรายงานข่าว แล้วบอกว่า ดอกเตอร์ ณัฏฐา โกมลวาทิน หรือ ขึ้นชื่อบนหน้าจอ หรือกระทั่งเพื่อนนักข่าวต้องมา เรียกเราว่าดอกเตอร์ เราว่ามันจะดูเคร่งๆ เกินไป แล้วมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเนื้อหางาน เลย คิดว่าใช้แบบนี้ดีแล้ว เกีย่ วไหมว่ามันต้องดีลกับความคาดหวังของคนอืน่ สูงด้วยหรือเปล่าถ้าต้องมีค�าน�าหน้าชื่อแบบนี้ เพราะหลายคนไปเรียนมาเพือ่ จะได้มคี า� นีน้ า� หน้าชือ่ เหมือนกัน แล้วเขาก็อยากใช้กันด้วย แต่ก่อนเราก็คิดแบบนั้น (หัวเราะ) คิดว่าไป เรียนเป็นดอกเตอร์เลยก็ดนี ะ คนจะได้ไม่ตอ้ งถาม ว่าเป็นนางหรือเป็นนางสาว ก็คิดข�าๆ ไป ซึ่งเอา เข้าจริงๆ เวลาทีต่ อ้ งไปพรีเซนต์งานวิชาการ เราก็ ใช้คา� น�าหน้าว่าเป็นดอกเตอร์นะ เพราะมันเข้ากับ สายงานมากกว่า เพราะนั่นคือแวดวงวิชาการ แล้วเราต้องให้ เครดิต กับสถาบัน แต่งานข่าว มันไม่ใช่อารมณ์แบบนัน้ ไง อีกเรือ่ งคือเรือ่ งความคาดหวังของคนอืน่ ตรงนีก้ ม็ สี ว่ นเหมือนกัน เพราะ สังคมไทยเราก็อาจจะคาดหวังว่าคนเป็นดอกเตอร์ ต้องรู้ทุกเรื่อง ต้องเก่งทุกอย่าง ต้องตอบได้หมด แต่ เ รามีค วามรู ้ สึ ก ว่ า เรามี ห น้ า ที่เ ป็ น ผู ้ สื่อ ข่ า ว เราก็ไม่ใช่คนทีเ่ ก่งทุกเรือ่ ง ก็ยงั ต้องมีคา� ถามไปถาม คนอืน่ ดังนัน้ เลยคิดว่าเราท�างานเป็นสือ่ สารมวลชน ให้เต็มที่ดีกว่า เรื่องค�าน�าหน้าชื่อมันเป็นเรื่องรอง ไม่ใช่แก่นหรือหัวใจในการท�าหน้าที่นักข่าว พูดถึงเรื่องเรียน ท�าไมถึงสนใจเรื่องสังคมวิทยา หรือเรื่องเพศสภาพ มันเกิดจากการอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ แล้วจริงๆ อยากไปเรียนต่อด้านสื่อสารมวลชน หรืออะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ เพราะก่อนที่จะไปเรียนเราเป็นนักข่าวอยู่ ITV และท�าข่าวด้านนี้อยู่ แต่วุฒิปริญญาตรีของเราที่ จบเอแบคเป็นวุฒิศิลปศาสตร์ แล้วเราไปสอบทุน ก.พ. ซึง่ ตอนนัน้ มันเป็นเงือ่ นไขของทุนว่าถ้าเราจะ สมัครไปเรียนต่อ เราต้องเรียนสาขานี้เท่านั้น เลย ตัดสินใจไป เพราะเราก็คิดว่าสาขาสังคมวิทยา และเพศสภาพ หรือสตรีศึกษา ก็น่าสนุกดี เพราะ มันจะช่วยเปิดมุมมองของเราให้กว้างขึน้ นอกเหนือ จากความรู ้ ด ้ า นเศรษฐกิ จ หรื อ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างประเทศที่เราคุ้นเคย จริงๆ สาขาสังคมวิทยาเหล่านี้ อยูๆ่ ให้เลือกเราคงไม่เลือกนะ เพราะ ว่าเราก็คงตั้งค�าถามว่า อ้าว เรียนแล้วจะท�าอะไร ต่อ หรือมันจะช่วยสร้าง Career Path ให้เราได้ ขนาดไหน โดยเฉพาะในเมืองไทย แต่สุดท้ายเรา ก็คดิ ว่ามันน่าจะสนุกนะ เลยตัดสินใจเรียน เพราะ มันคงช่วยเปิดโลกอีกใบให้เรา ได้เรียนทฤษฎี แบบใหม่ ได้ไปตั้งค�าถาม ไปคิดเชิงวิพากษ์ใน

สาขาที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน แต่ในที่สุดแล้วเราก็ รู้สึกว่าเลือกไม่ผิด โดยเฉพาะการเรียนในระดับ ปริญญาเอก เพราะตอนนัน้ คิดหนักว่าจบปริญญาโท แล้วกลับมาเลยดีไหม เพราะเราเพิง่ หายไปไม่นาน กลับมาก็ยังพอมีที่ทางในการท�างานสื่อ แต่ถ้าไป เรียนปริญญาเอกมันจะหายไปนานเลย กลับมา อาจจะหลุดจากแวดวงสื่อไปเลยด้วยซ�้า ก็ถาม ตัวเองอยู่นานว่าจะเอายังไง แต่สุดท้ายก็เลือก เรียนต่อปริญญาเอก และที่บอกว่าเลือกไม่ผิด คือในแง่ที่ว่าเราได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนจริงๆ แล้วการเรียนปริญญาเอกต่อก็ท�าให้เราได้เรียนรู้ ชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศอังกฤษได้ลึกมาก ขึ้นด้วย อีกอย่างเราก็คิดว่า ถ้าเรียนจบมาแล้ว ไม่ได้เป็นสื่อ แต่ต้องไปท�างานในแวดวงวิชาการ ก็ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นเรื่องของอนาคตไปก็แล้วกัน แต่ก็ถือว่าการตัดสินใจตอนนั้นเป็นการตัดสินใจ ที่มีคุณค่ากับชีวิตครั้งหนึ่งเลย เพราะท�าให้เราได้ อยู่ในแวดวงวิชาการช่วงหนึ่งในชีวิต แล้วมันก็ได้ ช่วยท�าให้เราคิดเชิงวิพากษ์เป็น ถกเถียงในเชิง วิชาการกันจริงๆ เพราะเมือ่ เรียนจบมาแล้ว การจะ ไปอยูใ่ นบรรยากาศการถกเถียงแบบนัน้ อีกมันแทบ จะไม่มีแล้ว สุดท้าย การได้ค�าน�าหน้าชื่อว่า ดอกเตอร์ มั น เป็ น เรื่ อ งรองไปเลยเมื่ อ เที ย บกั บ ประสบการณ์ที่เราได้มาจากการไปอยู่ในสังคม วิชาการแบบนั้น ท�าไมถึงมีโจทย์ให้ตวั เองว่ากลับมาแล้วต้องท�างาน เป็นสื่อสารมวลชนให้ได้ ชอบ เพราะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้าจะไป เรียนต่อเราก็ทา� งานเป็นนักข่าวอยูแ่ ล้ว ได้จดั รายการ ข่าว ได้รายงานข่าวเศรษฐกิจ ข่าวระหว่างประเทศ ได้อ่านข่าวค�่ากับ คุณ เทพชัย หย่อง ในตอนนั้น แต่การทีเ่ รารับทุนไปเรียน ท�าให้เมือ่ กลับมาเราต้อง ไปท�างานใช้ทนุ ในองค์กรภาครัฐก่อน ก็เลยไปเป็น อาจารย์สอนในสาขาสตรีศึกษาที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ แล้วก็หาทางกลับมาท�างานที่องค์กร ข่าว ซึ่งการท�างานที่ไทยพีบีเอสก็ถือว่าเรามา ท�างานใช้ทุนในองค์กรภาครัฐเหมือนกัน แต่เป็น การใช้ทุนที่เรารู้สึกว่าสนุกมาก ชอบมาก ที่ชอบ งานนักข่าวเพราะมันคงเป็นนิสัยและความชอบ ส่วนตัวมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะเด็กๆ ก็ชอบติดตาม ข่าวสาร ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ได้เห็นการรายงาน ข่าวทีวีแบบ CNN ช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย มันก็เลยหล่อหลอมให้เราชอบงานด้านสื่อ และ อยากท�างานแบบนั้นบ้าง ที่ได้รู้ข้อมูลเยอะๆ ได้วิเคราะห์ความเป็นไปของสถานการณ์ของ เหตุการณ์นั้นๆ ตอนเรียนปี 3 จ�าได้เลยว่าตอนที่ อาจารย์ถามในห้องว่าจบไปอยากเป็นอะไร เรายัง ตอบเลยว่าอยากเป็นนักข่าว ทั้งที่สาขาที่เรียนมา คือด้านภาษา แล้วเส้นทางชีวิตเด็กที่จบสายนี้ ก็นา่ จะไปเป็นเลขาฯ แล้วก็เป็นแอร์ฯ ซึง่ เราก็ไปเป็น เลขาฯ อยู่แป๊บหนึ่งแล้วพบว่าไม่ใช่ตัวเองเลย อย่างที่ทราบว่าวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี คือวัน สตรีสากล และสาเหตุทเี่ รามาคุยกับคุณเพราะคุณ ก็เรียนด้านเพศสภาพมาด้วย อยากทราบความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งของสถานภาพของผู ้ ห ญิ ง ใน บ้านเมืองเราทุกวันนี้ ว่ามีการพัฒนาไปอย่างไร หรือไม่ได้มกี ารพัฒนาอะไรมาก แต่เราคิดกันไปเอง (หัวเราะ) จริงๆ ค�าถามนี้น่าสนใจมากนะคะ แล้วเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งที่ท�าวิจัย เรื่องสถานสภาพสตรี เราคุยกันว่า ถ้าพูดถึงใน เชิงปริมาณ ทุกวันนี้จะได้เห็นผู้หญิงรุ่นประมาณ เราได้เข้ามาท�างานวิชาชีพหลากหลายมากขึ้น และสามารถก้าวขึ้นไปในต�าแหน่งสูงๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจหรือวิชาการ ซึง่ ถ้าย้อน ไปสมัยที่เราท�างานใหม่ๆ คือเกือบ 20 ปีก่อน ต� า แหน่ ง ของคนที่ มี อ� า นาจในการตั ด สิ น ใจใน องค์กรใหญ่ๆ ต่างๆ จะเป็นผู้ชายแทบทั้งนั้นเลย หรือถ้าจะมีก็โดดขึ้นมาน้อยมาก แต่ตอนนี้เราจะ เห็นความแตกต่างได้เลยว่ามีผู้หญิงที่เราเรียกว่า

ผู้หญิงชนชั้นกลางที่ทา� งานในองค์กรต่างๆ เยอะ ขึน้ มาก เพราะต้องยอมรับว่าผูห้ ญิงเหล่านีม้ คี วามรู้ เยอะขึ้น โอกาสในการท�างานก็จะมากขึ้น อาชีพ ดีขนึ้ รายได้ดขี นึ้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองมากขึ้น แต่อย่างที่ บอกว่าในเชิงปริมาณเท่านั้น ส่วนในเรื่องการต่อรองเชิงอ�านาจ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในโครงสร้าง ของสังคมไทย ก็อาจจะยังมีอกี หลายมิตทิ สี่ ถานภาพ ของผู้หญิงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็น หลังมือ แล้วในบ้านเรา ถ้าจะว่ากันจริงๆ คนก็มกั จะ มองว่าผู้หญิงมีอ�านาจอยู่แล้ว คือในเชิงของ การเป็นหลังบ้าน สังเกตได้จากแวดวงการเมือง เวลาทีใ่ ครจะเข้าหาหรือต่อรองใดๆ ถ้าผูช้ ายคนนัน้ มีภรรยา แล้วเกรงใจนะ ก็มักจะมีคนเข้าหาทาง ภรรยาก่อน ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอ�านาจอย่างหนึ่งของ ผู้หญิงในวัฒนธรรมไทยที่จะต่อรองหรือช่วยคุย กับสามีให้ หรือถือกระเป๋าเงินของที่บ้าน แต่ที่สุด แล้วคนที่จะไปออกหน้าในที่สาธารณะ หรือว่า เป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจในที่สาธารณะในสังคม และเป็นที่ยอมรับจริงๆ ก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ดี แต่ อ� า นาจของผู ้ ห ญิ ง ในบ้ า นมั น ก็ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ลักษณะพิเศษในสังคมไทยเหมือนกัน ตรงทีถ่ า้ คุณ อยากจะเข้าถึงศูนย์กลางของอ�านาจในบ้านนั้น คุณต้องเข้าหลังบ้าน ดังนั้น แปลว่าภรรยาก็มี อ�านาจไง แต่มอี า� นาจแค่ในบ้าน เพราะต้องยอมรับ ว่าทีท่ างของผูห้ ญิงไทยในทีส่ าธารณะ หรือต�าแหน่ง ที่มีอ�านาจการตัดสินใจในองค์กรใหญ่ๆ ยังไม่ได้ มีมาก แต่มันก็ก�าลังเกิดขึ้น เพราะบ้านเราเป็น สังคมผูช้ ายเป็นใหญ่จริงๆ แต่ไม่ได้มากเท่าสังคม อิหร่านหรือตะวันออกกลาง หรือถ้าเทียบกับ อินเดีย ที่เรามองว่าเป็นสังคมที่ผู้หญิงอยู่ลา� บาก แต่ในระดับการเมืองในประเทศ ผู้หญิงก็ครอง อ�านาจนะคะ เช่น ซอนเนีย คานธี คือสังคมเซาท์อสี เอเชียแบบบ้านเราเหมือนจะให้ที่ทางกับผู้หญิง เยอะนะ แต่เอาเข้าจริงๆ กลับยังไปได้ไม่ไกล เท่าผู้หญิงในเอเชียใต้อย่างบังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน โดยเฉพาะในวงการการเมือง ผู้หญิง ขึ้นมาในระดับผู้นา� ประเทศเยอะนะ แต่ส่วนหนึ่ง ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของทายาทหรื อ ผู ้ สื บ ทอดอ� า นาจ ทางการเมืองด้วย เปรียบเทียบง่ายๆ ว่าถ้าเอเชียใต้ (South Asia) ผู้หญิงสามารถขึ้นสู่ระดับสูงๆ เป็น ผู้น�าระดับประเทศ แต่ผู้หญิงที่เป็นชนชั้นกลาง ท�างานนอกบ้าน ได้รบั การยอมรับสถานะทางสังคม อาจจะยังไม่มาก แต่ขณะทีเ่ อเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) มีผหู้ ญิงชนชัน้ กลางท�างานเยอะ มาก แต่ผู้หญิงทางภูมิภาคนี้ที่จะขึ้นถึงระดับ ผูน้ า� ประเทศจริงๆ มีนอ้ ยมาก แม้ตอนนีจ้ ะเริม่ เห็น บ้างในพม่าหรือฟิลิปปินส์ แล้วถ้าเทียบกับสถานภาพผูห้ ญิงในสังคมตะวันตก ที่คุณไปใช้ชีวิตอยู่ระยะหนึ่ง คุณเคยคิดไหมว่า อยากไปอยูใ่ นสังคมแบบนัน้ ไปเลย เพราะเขาให้อสิ ระ หรือให้โอกาสมากกว่า จริงๆ มันมีเรื่องที่น่าสนใจหลายๆ เรื่องใน สังคมตะวันตกนะคะ เช่น สังคมสวีเดน ซึ่งเรา เคยศึกษากฎหมายของเขามาบ้าง แล้วพบว่าใน เชิงกฎหมายนี่เขา advance มาก เช่น ถ้าผู้หญิง คลอดลูก ผู้ชายจะถูกบังคับเลยว่าต้องหยุดงาน เพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงลูก คือกฎหมายเขาชัดเจน มากๆ ว่ า เขามองเห็ น ความส� า คั ญ ของระบบ ครอบครัวว่าพ่อต้องมาช่วยแม่เลีย้ งลูกด้วย เขาเห็น คุณค่าของระบบสังคมที่ดีด้วย คือประเด็นหนึ่ง ที่เรามองเห็นในสังคมของเขาคือ ผู้หญิงจะคิดว่า เป็นผู้หญิงแล้วต้องท�าหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์แบบ ด้วย คือค่านิยมเหล่านีบ้ างทีของไทยเราเองอาจจะ น้อยกว่าด้วยซ�้า แล้วผู้หญิงในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะทางยุโรปเหนือที่เขาก้าวหน้าในเรื่อง Gender เขาจะมี ก ฎหมายรองรั บ สิ ท ธิ ชั ด เจน ให้ ค วามเท่ า เที ย มกั น ทางเพศในการที่ จ ะใช้ กฎหมายผลักหรือหนุนให้ผู้ชายท�าหน้าที่ดูแล

“จริงๆ ในสังคม ไทยที่เราเจอมา เราว่าก็เป็น สังคมที่เปิด ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ทุกวันนี้เวลา ไปไหนก็ยังจะเจอ ค�าถามที่คน ชอบถามบ่อยๆ คือ แต่งงานหรือ ยัง เมื่อไหร่จะ แต่งงาน คือถ้า เกิดเจอไม่บ่อย มันก็จะข�าๆ ไง แต่เวลาเจอ บ่อยๆ หรือเจอ คนที่ถามแบบ จริงๆ จังๆ เลย เราจะเริ่มรู้สึกว่า ท�าไมต้องมายุ่ง กับชีวิตเรา ขนาดนั้น”


13

ครอบครัวร่วมกันกับผูห้ ญิงด้วย ในขณะทีข่ องไทย กฎหมายอาจจะยังไม่ชัดขนาดนั้น มีแต่ความรู้สึกว่าผู้หญิงควรท�าหน้าที่ดูแลครอบครัวอย่าง ไม่ขาดตกบกพร่อง แต่มันไม่มีความชัดเจนเรื่อง กฎหมาย ค่านิยมเรื่องการท�าหน้าที่แม่บ้านหรือ ผู้หญิงอาจจะจางหายไปบ้างแล้ว แต่ต้องยอมรับ ว่ามันถูกปลูกฝังในชีวิตผู้หญิงมานานมากด้วย เหมือนกันว่า เมือ่ แต่งงานมีลกู ก็ตอ้ งท�าหน้าทีแ่ ม่ เมีย ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง แต่มันไม่มีกฎหมาย อะไรมาช่วยไง ซึ่งจริงๆ มันก็เป็นแรงกดดันอย่าง

หนึ่งส�าหรับการเป็นผู้หญิงเลยนะ เพราะไหนจะ ท�างานนอกบ้าน ไหนจะเป็นแม่บา้ น ดูแลลูก ดูแล ครอบครัว ดูแลสามีอกี คือไม่แน่ใจว่าตอบค�าถาม หรือเปล่าว่าอยากใช้ชีวิตในสังคมตะวันตกไหม แต่เท่าที่มองดู ก็คิดว่าในเชิงกฎหมายของสังคม ตะวั น ตกเขารองรั บ สถานะความเท่ า เที ย ม ระหว่ า งผู ้ ห ญิง กับ ผู ้ ช ายมากขึ้น แต่ มัน ก็ผ ่ า น การต่อสู้มายาวนาน พูดง่ายๆ ว่าสังคมตะวันตก มันเท่าเทียมในเชิงโครงสร้างด้วย แต่ของไทย กฎหมายอาจจะไม่เอือ้ มากเท่า แต่มนั ก็มโี ครงสร้าง

บางอย่างที่รองรับ ช่วยเหลือผู้หญิง เช่น ฝากลูก ให้แม่หรือยายเลีย้ ง มันมีความเป็นสังคมครอบครัว ผูกพันใกล้ชิดสูง แต่ภาระการเลี้ยงดูลูกมันก็ยัง อยู่กับผู้หญิงสูงมากนะคะ คือถ้าแม่ไม่มีเวลา เลีย้ งลูก ก็ตอ้ งให้ยายเลีย้ ง คือเอาเข้าจริงๆ ผูช้ าย อาจจะไม่ได้รู้สึกกดดันมากเท่าไหร่ พ่อหรือปู่ อาจจะไม่ได้ถกู คาดหวังว่าจะต้องมาเลีย้ งลูกด้วย เรียนเรื่องเพศสภาพ แล้วมีความรู้สึกแบบที่เขา เรียกว่าของขึ้นไหม เวลาพูดเรื่องสิทธิสตรี ตอนเรี ย นยั ง ของขึ้ น มากกว่ า ตอนนี้ อี ก นะ

เพราะเราก็ตงั้ ค�าถามเกีย่ วกับเรือ่ งความเท่าเทียม มาก่อนอยู่แล้ว เพราะเราเป็นเด็กบู๊ๆ คล้ายๆ เด็กผู้ชาย พอไปเรียนต่อ ก็ไปกันใหญ่เลย จะคิด เยอะตลอดเวลา แล้วช่วงหนึ่งจะเป็นเหมือนช่วง ที่โกรธโลกใบนี้ เพราะเหมือนเราไปตั้งค�าถาม ผ่ า นทฤษฎีที่เ ราเรีย นมาหมดเลย เช่ น ท�า ไม การประกอบสร้างผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้ ท�าไม บทบาทของผู ้ ห ญิ ง ในสั ง คมต้ อ งเป็ น แบบนี้ ขณะเดียวกันยังไปโกรธเพือ่ นทีเ่ ป็นเฟมินสิ ต์จดั ๆ อีกว่าท�าไมเพื่อนมันต้องโกรธโลกใบนี้ไปหมด เลย คือเราว่ามันเป็นอาการของคนเป็นเฟมินิสต์ ที่มักจะตั้งค�าถามกับโลกใบนี้ หรือคิดอีกมุมหนึ่ง ไปเลย แต่พอเวลาผ่านไป หรือได้แลกเปลี่ยน ทัศนคติกับเพื่อนๆ สักระยะหนึ่ง เราก็จับอาการ ได้ว่า ที่เราของขึ้นแบบนั้นเพราะเราคิดอะไรแล้ว เราดึงเข้าทฤษฎี ดึงเข้าการท�าวิทยานิพนธ์หมด เลยว่าผู้หญิงเป็นเหยื่อ ผู้หญิงเป็นรอง ถูกกดขี่ ตลอด แล้วพอวันหนึ่งได้นั่งคุยกับเพื่อน เหมือน มันเป็นยูเรก้า โมเมนต์ เลย เพราะเพื่อนบอกว่า ยูเขียนธีสิสน่ะ ยูไม่ต้องไปตอบค�าถามว่าผู้หญิง เป็นเหยือ่ ทุกมิตกิ ไ็ ด้นะ เพราะมันไม่ใช่ หมายถึงว่า เราไม่ต้องไปพยายามโยงทุกอย่างว่าผู้หญิงเป็น เหยือ่ ก็ได้ เพราะหน้าทีน่ กั วิชาการ นักวิจยั อย่างเรา ควรจะท�าหน้าที่สะท้อนปรากฏการณ์ทุกอย่าง ตามความเป็นจริง เพราะมันยังมีอีกหลายมิติที่ มันต้องแสดงความซับซ้อนในชีวิตของคน เพราะ คนคนหนึง่ อาจจะเป็นเหยือ่ ในเรือ่ งหนึง่ แต่อาจจะ มี power ในอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ จึงต้องเป็นหน้าที่ ของเราที่ จ ะฉายให้ เ ห็ น ความซั บ ซ้ อ นเหล่ า นี้ ไม่ใช่ไปตั้งแง่ตั้งแต่ต้นว่าผู้หญิงเป็นเหยื่อหรือถูก ท�าร้ายตลอดเวลา ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ใช่ ถ้ า มองประเด็ น เรื่ อ งการต่ อ สู ้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ส ตรี ในบ้านเรา พอจะบอกได้ไหมว่าหนทางหรือวิธีคิด ในการต่ อ สู ้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ส ตรี แ บบไหนที่ ถู ก แล้ ว หรือว่าแบบไหนที่ไม่เห็นด้วย คือมันมองได้หลายแง่ค่ะ เพราะเฟมินิสต์ มันก็มีหลายตระกูล ถ้าเป็นเรื่องการเรียกร้อง สิทธิหรือความเท่าเทียมกัน ก็จะเป็นเรื่องของ Liberal Feminist แต่พวก Radical Thinking เขาจะ หลุดโลกไปเลย แบบฉันไม่แคร์ผู้ชายเลย หรือ Cultural Feminist ก็จะให้คุณค่าของผู้หญิงแบบ สุดโต่งมาก หรืออย่าง Postmodern Feminist ก็มี พูดง่ายๆ ว่าเฟมินิสต์มีหลายตระกูล แล้วผู้หญิง ก็มีหลายแบบด้วย เราก็ถามตัวเองตลอดนะว่า แล้วเราจะเหมาะกับแนวคิดแบบไหน เป็นเฟมินสิ ต์ ตระกูลไหนกันแน่ สุดท้ายก็คดิ ได้วา่ เราจะไม่ยอม ติ ด ป้ า ยให้ ตั ว เองเด็ ด ขาดว่ า เรามี แ นวคิ ด เป็ น เฟมินสิ ต์แบบไหน เพราะมีความรูส้ กึ ว่าเหตุการณ์ มันซับซ้อนเกินกว่าที่จะไปบอกว่าวันนี้ฉันเป็น เฟมินสิ ต์สาย Radical นะ หรือจะเป็น Postmodern นะ เพราะชีวิตคนหรือเหตุการณ์บนโลกมันก็ เปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวัน ปรากฏการณ์หนึ่งมันก็ คงไม่ ส ามารถใช้ ท ฤษฎี เ ดี ย วมาอธิ บ ายทุ ก สิ่ ง ทุกอย่างได้หมด แต่ถ้าให้มอง เราว่าการต่อสู้ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ส ตรี ใ นบ้ า นเราที่ ป ระสบความส�าเร็จก็คือ Liberal Feminist คือในเรื่องการต่อสู้ เพื่อความเท่าเทียมกันด้านกฎหมาย เช่น ผู้หญิง ไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลหรือค�าน�าหน้าชื่อต่างๆ ซึง่ จริงๆ นีก่ เ็ ป็นความส�าเร็จของเฟมินสิ ต์ในหลายๆ ประเทศเช่นเดียวกัน เพราะการต่อสูใ้ นเชิงกฎหมาย มั ก จะได้ รั บ การยอมรั บ และเป็ น รู ป ธรรมมาก ทีส่ ดุ อย่างการแต่งงานเพศเดียวกันก็เป็นส่วนหนึง่ ของการต่อสู้ของ Liberal Feminist ด้วย แล้วการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนี่แหละ ที่มันช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงได้อย่างเห็นได้ ชัด และเป็นประโยชน์กับผู้หญิงจริงๆ จากการศึกษาเรือ่ งสตรี และการติดตามข่าวสาร หรืออยูใ่ นแวดวงเพือ่ นๆ มา คิดว่าเรือ่ งทีผ่ หู้ ญิง หวั่นไหวและเป็นความรู้สึกสากลของผู้หญิงเลย


14

คืออะไร และคุณเคยหวั่นไหวไหม ผ่านมันมาได้ อย่างไร หวัน่ ไหวเรือ่ งรูปร่างหน้าตา ความสวย สมอง คือจริงๆ ก็หวั่นไหวทุกเรื่องนั่นแหละ แต่สุดท้าย ก็ต้องเข้าสู่ประโยคทองของชาวเฟมินิสต์ นั่นคือ ‘ผูห้ ญิงไม่ได้เกิดมาเป็นผูห้ ญิง แต่ผหู้ ญิงถูกท�าให้ กลายเป็นผูห้ ญิง’ ที่ ซีโมน เดอ โบวัวร์ พูดไว้ คือ argument ของเขา คือว่าผู้หญิงถูกกระบวนการ ทางสังคมสร้างให้เป็นผู้หญิง แต่มันก็มีคนไปพูด ต่อว่า ผูช้ ายเองก็เช่นเดียวกัน เพราะผู้ชายก็ถูก กระบวนการทางสังคมสร้างให้เป็นผู้ชายเช่นกัน ซึง่ ตรงนีเ้ ราก็วา่ จริง เพราะกระบวนการทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน สิ่งเหล่านี้แหละ ที่สร้างให้เราเป็นแบบนี้ ให้เราเชื่อว่าเป็นผู้หญิง ต้องท�าตัวแบบนี้ เป็นผู้ชายต้องท�าตัวแบบนี้ ทีนี้ ถ้าถามว่าผู้หญิงส่วนใหญ่รู้สึกหวั่นไหวตรงกันใน

เรือ่ งไหน ถ้าถามเป็นรุน่ ๆ ก็ขอยกตัวอย่างรุน่ ตัวเอง แล้วกัน ถ้าเป็นรุน่ เราก็จะหวัน่ ไหวกับประเด็นเรือ่ ง แต่งงาน คิดเรื่องการมีครอบครัว หวั่นไหวเรื่อง ความสวยว่าเราจะยังดูดีไหมเมื่ออายุเรามากขึ้น จะมีอาชีพการงานที่มั่นคงไหม ก็น่าจะเป็นเรื่อง พวกนีท้ คี่ ดิ ว่าเป็นปรากฏการณ์รว่ มกันของผูห้ ญิง ชนชั้นกลางทั่วโลก เพราะนี่เป็นเรื่องของผู้หญิง ที่ยังอยู่ในโลกกระแสหลัก โลกทุนนิยมปัจจุบัน ที่ยังต้องอาศัยร่างกายไปท�างาน มันก็ต้องดูดี ระดับหนึ่ง ไหนจะต้องมีความรูอ้ กี แล้วถ้าพูดกัน จริงๆ เราก็ยังไม่สามารถก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ ตัวเองก็ยงั อยูใ่ นปรากฏการณ์นี้เหมือนกัน แต่มัน ก็จะมีผหู้ ญิงอีกแบบทีห่ ลุดกรอบไปเลย ทีไ่ ม่สนใจ เรื่องความสวย คือไม่สวยก็ได้ แต่สุดท้ายมองอีก มุมหนึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าผู้ชายก็ถูกกระบวนการ ทางสังคมสร้างมาเหมือนกัน ดังนัน้ ผูช้ ายชนชัน้ -

กลางก็ตอ้ งเข้ามาสูก่ รอบมากขึน้ ด้วย ผูช้ ายยุคใหม่ เองก็หว่ งเรือ่ งความหล่อ สุขภาพดี มีความรู้ ฉลาด ก� า ลัง จะบอกว่าสุดท้ายทุกฝ่ายก็ถูกดึงเข้ากรอบ หลายคนอาจจะมองว่าผู้หญิงมีทางเลือกมากขึ้น มี power มากขึน้ แต่มนั ก็ยงั มีกรอบใหม่มา shape ผู้หญิงอยู่ดี เช่น ต้องสวยตลอดไป อายุ 45 แล้ว ก็ยังต้องดูดี เป็นต้น ส�าหรับคุณเอง มีกรอบอะไรไหมที่คุณรู้สึกอึดอัด มากๆ และพยายามจะหลีกเลี่ยง หรือไม่อยากถูก shape และก�าลังต่อสู้อยู่ จริงๆ ในสังคมไทยที่เราเจอมา เราว่าก็เป็น สังคมที่เปิดในระดับหนึ่งแล้ว แต่ทุกวันนี้เวลา ไปไหนก็ ยั ง จะเจอค� า ถามที่ ค นชอบถามบ่ อ ยๆ คือ แต่งงานหรือยัง เมือ่ ไหร่จะแต่งงาน คือถ้าเกิด เจอไม่บอ่ ยมันก็จะข�าๆ ไง แต่เวลาเจอบ่อยๆ หรือ เจอคนที่ถามแบบจริงๆ จังๆ เลย เราจะเริ่มรู้สึก

ว่าท�าไมต้องมายุ่งกับชีวิตเราขนาดนั้น แล้วเรา อาจจะตอบเขากลับไปว่า ความสุขของคนคนหนึง่ มันอาจจะไม่ต้องขึ้นอยู่กับการแต่งงานก็ได้นี่ มัน อาจจะมีรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ยึดติดกับการแต่งงาน ก็ได้ หรืออาจจะถามกลับไปว่า คูแ่ ต่งงานหลายๆ คู่ เขาก็อาจจะไม่มีความสุขไม่ใช่เหรอ ท�าไมคนใน สังคมต้องให้นิยามความสุขในชีวิตว่าผู้หญิงต้อง แต่งงาน ต้องมีครอบครัว ต้องมีลูก ตรงนั้นมัน อาจจะเป็นนิยามความสุขแบบเดียวเกินไปหรือ เปล่า จริงๆ มันอาจจะมีนยิ ามของความสุขในแบบ อื่นๆ อีกก็ได้ หรือการที่คนคนหนึ่งจะรู้สึก fulffiifil ในความเป็นมนุษย์ หรือ human being มันอาจจะ มีหลายแบบก็ได้ แต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเรา เกลียดการแต่งงานนะ (หัวเราะ) เพียงแต่ว่าชีวิต เราตอนนี้มัน โฟกัส กับ การท�า งาน แล้ ว เราก็มี ความสุขกับสิง่ ทีท่ า� เราเติมเต็มกับการท�างานแล้ว ก็มุ่งไปทางนั้น แต่อนาคตเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ เหมือนกัน แค่จะรู้สึก เอ๊ะ ท�าไมคนจะต้องมา เครียดกับเรื่องของเราด้วยเท่านั้นเอง แล้วนิยามความสุขของคุณในฐานะ human being ที่ว่า และในวันที่อายุเท่านี้คืออะไร นิยามความสุขของเราคือ เป็นผู้หญิงที่ดูแล ตัวเองได้ เป็น independent women ในที่นี้คือ ดูแลตัวเองได้ในเรื่องของหน้าที่การงาน ในเรื่อง รายได้ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และได้เติมเต็ม ตัวเองในเรื่องของความพยายามที่จะสร้างอาชีพ หน้าทีก่ ารงานของตัวเอง อีกด้านก็ได้ดแู ลครอบครัว ได้ดแู ลพ่อแม่ เพราะชีวติ เราตอนนีเ้ รามุง่ เรือ่ งงาน แต่ต่อไปเราอาจจะได้เพิ่มบทบาทการท�างานของ เราทีส่ ามารถสร้าง impact ให้กบั สังคมได้มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการท�างานผ่านสือ่ หรือการท�างานทีจ่ ะ บุกเบิกเรื่องอะไรสักเรื่องที่มันจะสามารถสร้าง ประโยชน์ให้กับสังคมได้ คือเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ คนคนหนึ่งควรจะท�า แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดเลยก็คือ คนเราควรจะรู้สึกสงบและมีความสุขกับสิ่งที่เรา ท�าด้วย ไม่ใช่รู้สึกว่าต้องท�านั่นท�านี่เพราะสังคม คาดหวังว่าเราต้องท�าอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ หรือท�าเพราะสังคมมองว่าผู้หญิงที่ประสบความส�าเร็จต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ แล้วคุณก็ต้องเดิน ตาม มันไม่ใช่ ทุกอย่างที่คุณท�า คุณต้องตอบ ข้ า งในของตัว เองให้ ไ ด้ ก่ อ นว่ า ที่คุณท�า คุณ มี ความสุขกับงานที่ท�า มีความสุขกับปัจจุบัน แล้ว คุณก็จ ะเซตอนาคตของคุณได้ ว ่ า คุณอยากจะ เดิน ไปทางไหนกัน แน่ อย่ า งตัว เองก็คิดแบบนี้ คือมีความสุขกับงานที่ท�าในปัจจุบัน ส่วนอนาคต เราก็วางไว้คร่าวๆ ประมาณนี้ แต่จะได้หรือเปล่า ก็ไม่รหู้ รอก เพียงแต่เราอยูต่ รงนีโ้ ดยทีเ่ ราไม่ได้ทา� เพราะคนอื่นคาดหวังว่าเราต้องท�า เราท�าเพราะ เรารู้สึกสนุกกับสิ่งที่เราท�าอยู่ ณ ปัจจุบันจริงๆ เพราะไม่อย่างนัน้ เราก็จะต้องตัง้ ค�าถามกับตัวเอง ทุกวันว่ามันใช่เหรอ ชีวิตเราจะไปแบบไหนแน่ หรือกระทั่งเรื่องส่วนตัว เช่น ชีวิตครอบครัว คุณ ก็ต้องเลือกมาจากตัวคุณเอง ไปให้พ้นจากความคาดหวังของครอบครัวและสังคมให้ได้ จะเลือก เป็นโสดหรือไม่โสดก็ได้ แต่ตอ้ งท�าเพราะคุณอยาก ท�าจริงๆ ไม่ใช่เพราะเห็นว่าอายุเท่านี้แล้วต้องท�า แบบนีต้ ามทีส่ งั คมหรือใครๆ ก�าหนด แบบนีแ้ หละ ที่เราคิดว่าเป็น independent จริงๆ คือคิดอะไร ตามเหตุตามผลของตัวเองโดยตัดความคาดหวัง ของคนอื่นออกไปได้ ผู้หญิงแบบไหนที่คุณชอบและอยากเป็น เราอยากเป็นผูห้ ญิงทีม่ คี วามเป็นตัวของตัวเอง มี เ หตุ มี ผ ล เป็ น ผู ้ ใ หญ่ แ ละไม่ ตี โ พยตี พ าย มี ความคิดเป็นของตัวเองและมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเอง ท�า บางทีคนอืน่ อาจจะมองว่าท�าไมเราคิดแบบนัน้ แบบนี้ แต่ถ้ามั่นใจและตอบข้างในของตัวเองได้ ก็เดินหน้าท�าต่อไป ถ้าให้ยกตัวอย่างเป็นคน ก็ ออง ซาน ซูจี เลย เพราะเส้นทางในชีวิตของเขา ชัดเจนมากว่าเขาต้องท�าอะไร แล้วจะอยู่ให้ได้ อย่างไรโดยมีความสุขสงบด้วย กับการเดินหน้า


15

ท�าหน้าทีใ่ นแต่ละวันในบทบาทต่างๆ ทัง้ ความเป็น แม่ เป็นผู้น�าทางการเมือง แล้วเขาก็มีความสงบ ถ่อมตัว มีความเป็นมนุษย์สงู ไม่ใช่วา่ ใครๆ ยกย่อง แล้วก็วางตัวเองไว้สูงจนไม่สนใจใคร เรารู้สึกว่า เขาเป็นผูห้ ญิงทีพ่ เิ ศษ คือเป็นคนธรรมดาแต่พเิ ศษ คือผู้หญิงแบบที่เราชอบจะเป็นผู้หญิงที่ต้องผ่าน การต่อสู้หนักๆ ยากๆ มาได้ และสามารถใช้ชีวิต ทุกวันได้อย่างสงบ มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองท�า คือสู้แบบสงบได้ เพราะคนเหล่านี้ตอนที่สู้เขาก็ ไม่ได้ออกมาบอกคนทั้งหลายว่า ฉันก�าลังสู้นะ ต้องมายกย่องฉันนะ คือเมื่อสักครู่คุณบอกว่าอยากสร้าง impact ให้กับสังคม แต่ขณะเดียวกันก็ชอบวิถีทางที่ต่อสู้ อย่างสงบด้วย มันส�าคัญอย่างไรการสู้แบบสงบ ที่ว่านี่ อืม... พูดเหมือนขัดแย้งกันนะ คือสิ่งที่พูดว่า อยากสร้าง impact ให้กับสังคมก็คือเรื่องที่เกี่ยว กับการศึกษา นี่คือพูดคร่าวๆ นะคะ เพราะสิ่งที่ คิดอยู่ตลอดเวลาก็คือ ท�าอย่างไรจะให้น้องๆ คนรุ ่ น ลู ก รุ ่ น หลานมี ค วามสามารถเฉพาะตั ว มีความเป็นปัจเจก แต่การสู้แบบสงบมันหมายความว่า รู้ว่าตัวเองก�าลังท�าอะไร สู้ในที่นี้ไม่ได้ หมายความว่าต้องไปสู้รบปรบมือหรือไปตะโกน ด่าใคร แต่รู้จุดหมายของตัวเอง รู้ว่าจะเดินหน้า ไปยังไง เพราะเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะมีจุดหมาย อะไรในใจก็ตาม วันหนึ่งมันก็ต้องเจออุปสรรคใน แต่ละวันอยู่แล้ว มันอาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการ ในทันที แต่คนที่ชัดเจนเขาก็จะเดินหน้าต่อไป แม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเจอค�าถาม อะไรก็รวู้ า่ ในทีส่ ดุ แล้ววันหนึง่ ฉันจะไปยืนอยูต่ รงไหน นีค่ อื การสูอ้ ย่างสงบ ไม่ตอ้ งไปร้องแรกแหกกระเชอ ให้คนมาสนใจว่าฉันก�าลังสู้นะ คนมองว่าคุณเป็นผู้หญิงท�างานเก่ง ดู tough จริงๆ แล้วคุณ tough ในเรื่องไหน ถ้าคุยกับน้องๆ ทีมงาน เขาอาจจะพูดว่า พี่เต๋าดุมากด้วยซ�้า หรืออาจจะจุกจิกในหลายๆ เรื่อง เพราะเราเป็นคนให้ความส�าคัญกับรายละเอียดงานด้วย น้องบางคนอาจจะมองว่าท�าไม เราต้องเป๊ ะขนาดนั้น แต่ เราคิดว่าบางเรื่องก็ มองข้ามไม่ได้ อะไรที่เป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ แต่ถา้ ผิดซ�า้ ๆ กันทุกวัน บางทีมนั ก็แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพของคุณด้วย คือคุณต้องพยายาม อย่าให้ผิดบ่อย หรืออย่าให้ผิดในเรื่องที่ซ�้าๆ กัน ทุกวัน แต่โดยรวมเราสนุกกับทีมงานที่ทา� งานที่ ไทยพีบเี อสมาก เพราะเราชอบความคิดทีเ่ ป็นอิสระ ของพวกเขา กล้าคิด กล้าตั้งค�าถาม ซึ่งท�าให้เรา เองก็ตอ้ งพร้อมตอบค�าถามด้วย บางทีมนั อาจจะ สะเทือนเราบ้าง และท�าให้เราเข้าใจว่าท�าไมเขา ถึงบอกให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ เพราะมันจะท�าให้ ผูใ้ หญ่รสู้ กึ มัน่ คงปลอดภัยไง (หัวเราะ) แต่สว่ นตัว เราชอบการตั้ ง ค� า ถามและการถกเถี ย งกั น ใน เนื้อหาจริงๆ เพราะสังคมแบบนี้แหละที่จะพาเรา ไปข้างหน้า แทนที่จะเมาธ์กันในเรื่องส่วนตัวหรือ take it personal ในทุกอย่าง แล้วมันอาจจะเป็น นิ สั ย ร่ ว มกั น ในสั ง คมไทยเราด้ ว ยที่ บ างที ก็ ท�า เหมือนฉากหน้าดูเหมือนไม่มีอะไร ราบรื่น แต่ เบื้อ งหลังมีแต่ เรื่องการเมือง ซึ่งเราว่ามันจะ กลายเป็ น การถ่ ว งการท�า งานที่ จ ะต้ อ งเดิ น ไป ข้างหน้าด้วยกันน่ะ เราชอบการเถียงกันมากกว่า เถี ย งกั น ตรงๆ ด้ ว ยเนื้ อ หาสาระว่ า เห็ น ด้ ว ย ไม่เห็นด้วยตรงไหน ไม่ตอ้ งชอบเราในความเป็นเรา ก็ได้ แต่เรื่องงานต้องกล้าเถียงกัน ไม่ต้องมาท�าดี กับเรามากมาย ไม่ตอ้ งมาหวานใส่ แต่ตอนท�างาน ขอให้ท�ากันจริงๆ ดีกว่า ซึ่งเราว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงๆ ในสังคม ความผิดพลาดในเรื่องการท�างานที่ไม่อยากให้ เกิดขึ้น ต้องระวังในเรือ่ งของข้อมูล เรือ่ งชือ่ -นามสกุล ยศต�าแหน่ง และรายละเอียดต่างๆ เพราะมัน พิสูจน์ได้ว่าเราใส่ใจกับงานมากแค่ไหน อีกเรื่อง

ที่ ต ้ อ งระวั ง ก็ คื อ การตั้ ง ค� า ถาม เช่ น เวลาไป สัมภาษณ์แล้วต้องซักค้านแหล่งข่าว เราก็ต้อง ท�าการบ้านไปมากพอสมควร เราจะไม่ยอมให้ แหล่งข่าวพูดไปเรื่อย แต่เราต้องพยายามซักค้าน หาเหตุผลกับเรื่องนั้นให้ได้มากที่สุด จะไม่ยอม ให้เขามาน�้าท่วมทุ่ง และจะไม่ยอมให้เขาเห็นว่า เราเออออห่ อ หมกไปกั บ เรื่ อ งบางเรื่ อ งที่ เ รา ต้องหาค�าตอบให้กับสังคม เพราะเราในฐานะที่ เป็นนักข่าว ต้องถาม ซักค้าน หรือเอาข้อมูลที่คน อยากรู้ออกมาให้ได้มากที่สุด ทราบว่าสนใจเรื่องธรรมะด้วย สนใจมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วค่ะ แต่อาจจะอ่าน หรือศึกษาโดยไม่รวู้ า่ เพือ่ อะไร แต่พอโตขึน้ เรารูส้ กึ ว่าเราต้องการเรื่องเหล่านี้เพื่อบ�ารุงจิตใจของเรา ข้างใน ไม่อย่างนัน้ ทุกวันนีถ้ า้ เราไม่มมี ติ ดิ า้ นจิตใจ ไม่มีการบริหารจัดการอารมณ์ต่างๆ เราจะใช้ ชีวิตเหมือนหุ่นยนต์มากเลยนะ ตื่นขึ้นมาจัดการ เรื่องต่างๆ ไปท�างานวันหนึ่งไม่ตา�่ กว่า 12 ชั่วโมง แล้วก็กลับบ้าน ชีวิตมันจะมีแค่นี้จริงๆ เหรอ มัน ควรจะมีมิติอะไรที่มันเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้เรา ได้ หรือเพิ่มคุณภาพจิตใจได้ ยิ่งพอท�างานสื่อ เรายิ่ ง รู ้ สึ ก ว่ า มิ ติ แ บบนี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ เ ราต้ อ งการ เพราะชีวิตมันวุ่นวายและรีบเร่งตลอดเวลากับ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น มิติด้าน จิ ต ใจนี่ แ หละที่ ช ่ ว ยให้ เ ราจั ด การเรื่ อ งสติ ไ ด้ จั ด การกั บ อารมณ์ ข องเราได้ ว ่ า มั น ต้ อ งนิ่ ง ขึ้ น พอจบวันแล้วต้องทบทวนกันสักนิดว่าการตัดสินใจ เรื่องต่างๆ ของเราในวันนี้เป็นอย่างไร ดีไหม พลาดอะไรไป ใจร้อนตรงไหน นี่คือสิ่งที่พยายาม ท�าให้ได้ทกุ วัน หรือไม่กต็ อ้ งอ่านหนังสือ สวดมนต์ นัง่ สมาธิกอ่ นนอนอย่างน้อยๆ ก็ให้ได้สกั 10 นาที เพราะรู้ว่ามันช่วยเราได้เยอะ เหมือนชาร์จแบต ในใจเราได้ คือถ้าการออกก�าลังกายเป็นการสร้าง ภูมคิ มุ้ กันเชิงร่างกาย การนัง่ สมาธิกเ็ ป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันเชิงจิตใจเช่นกัน ซึ่งเราทุกคนต้องมี ไม่อย่างนั้นเราก็จะเนือยๆ จิตใจเหี่ยวๆ วันนี้คุณพอใจกับตัวเองในเรื่องอะไร เรื่องงาน เพราะได้ทา� งานที่มีความสุขและ อยากท�า ส่วนเรื่องความคิด ก็ได้เห็นการเติบโต ด้านความคิดของตัวเอง รู้สึกตัวเองคิดอะไร หลากหลายมากขึ้น เริ่มมีความรู้สึกว่าคิดไปไกล จากตัวเองได้มากขึ้น เมื่อก่อนอาจจะกังวลอยู่แต่ เรือ่ งหน้าทีก่ ารงานของตัวเอง แล้วก็เรือ่ งการเลีย้ งดู ครอบครัว แต่เดีย๋ วนีจ้ ะคิดเรือ่ งการผลักดันสิง่ ต่างๆ ในสังคมมากขึน้ หรืออยากมีสว่ นร่วมในการพัฒนา อะไรที่มันไปไกลกว่าตัวเอง คือไม่อยากใช้คา� ว่า ท�าเพื่อสังคม เพราะมันดูหรูไป แต่แค่อยากมี ส่วนร่วมในการพัฒนาในเชิงความคิด โดยเฉพาะ การผลักดันเรื่องการศึกษา เพราะเห็นได้ชัดว่า ถ้าอยากให้ประเทศพัฒนา เราก็น่าจะส่งเสริม เรื่องการศึกษามากกว่านี้ ท�าให้เด็กช่วยเหลือ ตัวเองได้มากขึน้ เป็นอิสระมากขึน้ ในเรือ่ งความคิด ชอบตัวเองตอนอายุเท่านี้ไหม อายุ 40 แล้วนะ (ยิ้ม) สิ่งที่ชอบตัวเองตอนนี้ มากๆ คือรู้สึกมันๆ ดี ไม่ค่อยกลัวใคร ถ้าเป็น เมื่อก่อนจะออกแนวเงียบๆ สงบปากสงบค�า เชื่อฟังผู้ใหญ่ แต่จริงๆ เป็นคนดื้อเงียบมาตลอด นะ (หัวเราะ) ตอนนี้เราจะกล้าตั้งค�าถาม กล้าพูด ตรงๆ แสดงความเห็นของตัวเองออกมาได้ ถ้าเป็น เมื่อก่อนจะมัวแต่กลัวว่าพูดแล้วเขาจะคิดกับเรา ยังไง จะห่วงว่าพูดแล้วจะไปท�าร้ายจิตใจเขา หรือเปล่า แต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองตรงไปตรงมา มากขึน้ ซึง่ นิสยั แบบนีม้ นั ก็คงมากับอายุดว้ ยแหละ คือมันเป็นความรู้สึกดีน่ะ ชิลๆ แล้ว เมื่อก่อน จะเฉยๆ หยวนๆ แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ไ ม่ มี ห ยวนแล้ ว อะไรที่รู้สึกว่าต้องพูดก็ต้องพูดเพื่อรักษาไว้ซึ่ง สถานภาพอะไรบางอย่ า ง หรื อ ปกป้ อ งอะไร สักอย่าง

WHO IS HER ROLE MODEL?

จ ริ ง ๆ ณัฏฐาบอกว่า มีผหู้ ญิง หลายท่านที่เธอชื่นชม ที่คัดมา เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของก� า ลั ง ใจใน การท�างานในแต่ละวัน เป็นผู้หญิงที่เธอ คิดถึงเวลาเจอสถานการณ์ที่แตกต่าง กั น ออกไป เป็ น ผู ้ ท รงพลั ง ในชี วิ ต นอกเหนือไปจากแม่และยายทีเ่ ป็น หนึ่งในใจตลอดกาล

1. ออง ซาน ซูจี (Aung San Suu Kyi) คงไม่ต้องกล่าวถึงประวัติชีวิตการต่อสู้ของ ออง ซาน ซูจี ผู้ยืนหยัดต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่า และถูกคุมขังในบ้านพัก ของเธอที่ย่างกุ้งรวม 15 ปี ตลอดช่วงเวลา 22 ปี ผู้คนคงรู้จัก เธอกันดีในมิตินี้ และต่างชื่นชมศรัทธาในตัวเธอ วันที่ประทับใจ มากที่สุดคือวันที่เราได้ไปร่วมงานแถลงข่าวที่บ้านของเธอที่ ย่างกุ้ง ออง ซาน ซูจี เพิ่งฟื้นไข้เพราะตรากตร�าออกไปหาเสียง ทุกวัน ในการแถลงข่าวเธอยืนไม่ต�่ากว่า 4 ชั่วโมง ไม่ดื่มน�้า ไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อย แต่ตอบค�าถามทุกข้ออย่างมีสติ เต็มไปด้วยลูกล่อลูกชน จริงใจ และแฝงอารมณ์ขัน ขณะที่สมาชิกผู้ชายคนอื่นๆ ของพรรคนั่งเรียงฟังกันอยู่ข้างหลัง เป็นข้อ พิสูจน์อย่างดีถึงความมีวินัย อดทน ฉลาดและอบอุ่นของ ‘The Lady’

2. ฮิลลารี คลินตัน (Hillary Clinton) อดี ต สุ ภ าพสตรี ห มายเลข 1 และอดี ต รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เราได้เห็นมาดหญิงมั่นของ ฮิลลารี คลินตัน ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มโด่งดังจากความเป็นสุภาพสตรี หมายเลข 1 ตอนแรกๆ ไม่ค่อยแน่ใจว่าชอบเธอหรือไม่ อาจจะ เป็นด้วยบุคลิกทีด่ แู ข็งกร้าวและไม่คอ่ ยยิม้ แต่ยงิ่ นานวันยิง่ ชอบ เธอมากขึ้น ในความเป็นนักการเมืองหญิง แม่ นักเขียน และผู้ที่ ท�างานด้านผู้หญิง ฮิลลารีเคยบอกว่าความเป็นแม่ยากที่สุด และเป็นภาระยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต แสดงให้เห็นตัวตนด้านที่อบอุ่นของเธอ ที่ประทับใจมาก ที่สุดคือการปรับตัวท�างานกับประธานาธิบดีโอบามาได้อย่างลงตัวแม้จะขับเคี่ยวกันอย่างหนัก ถึงขั้นเป็นศัตรูทางการเมืองมาก่อน เชื่อว่าคนอเมริกันคงพร้อมจะเทคะแนนให้ถ้าเธอลงแข่ง เป็นประธานาธิบดีในปี 2016

3. คริสเตียน อามันพัวร์ (Christiane Amanpour) ผู้สื่อข่าวผู้หญิงแห่ง CNN ที่เป็นที่ยอมรับอย่างมากที่สุด คนหนึ่งในวงการสื่อมวลชน ผู้เป็นต้นแบบของการลงพื้นที่ เกาะติดสถานการณ์อย่างแข็งขัน จากการตามดูอามันพัวร์ตงั้ แต่ การรายงานข่าวสงครามอิรัก ท�าให้เห็นว่าเธอมีรูปแบบการรายงานที่โดดเด่นเฉพาะตัว เธอเปิดพื้นที่ให้กับผู้สื่อข่าวผู้หญิง ทัว่ โลกเดินตามกับการลงพืน้ ทีร่ ายงานจากพืน้ ทีส่ รู้ บ พืน้ ทีส่ งคราม เข้าถึงเหตุการณ์ส�าคัญๆ ที่เกิดขึ้นในโลก รายการสัมภาษณ์ นักการเมืองระดับโลก ผู้น�าในวงการต่างๆ เธอท�าได้อย่างไม่แพ้ใคร

4. บาร์บารา วอลเทอร์ส (Barbara Walters) ไม่อยากเชือ่ ว่าปีนเี้ ธออายุครบ 84 ปี คุณบาร์บารายังท�างาน อย่างขยันขันแข็ง เธอเป็นผูห้ ญิงคนแรกทีไ่ ด้อา่ นข่าวช่วงไพรม์ไทม์ ซึ่งเป็นเรื่องยากมากส�าหรับวงการสื่อทีวีอเมริกันในยุค 1960s ช่วงเริ่มต้นเธอเจออุปสรรคอย่างหนัก ถูกวิพากษ์ว่าเป็นผู้หญิง ไม่มสี มอง เธอกัดฟันสู้ ท�างานอย่างเคีย่ วกร�า จนผูป้ ระกาศชาย ที่เคยปรามาสเธอหลุดจากจอไปแล้ว เธอบอกว่าทุกวันนี้เห็น ผู้สื่อข่าวรุ่นน้องท�างานก็คิดในใจว่า “ฉันท�ามาหมดแล้ว” คุณบาร์บาราเป็นผู้หญิงสู้งานมาก

5. ซีโมน เดอ โบวัวร์ (Simone De Beauvoir) (1908-1986) นักปรัชญาฝรั่งเศสผู้มีความคิดเฉียบแหลม หัวสมองล�้าหน้า กล้าตัง้ ค�าถามต่อโครงสร้างสังคมในยุคต้นศตวรรษที่ 20 งานเขียน Second Sex เสมือนเป็นคัมภีรก์ ระตุกความคิดให้กบั นักสตรีนยิ ม ทัว่ โลก กับประโยคทอง One is not born a woman, one becomes one. ผูห้ ญิงไม่ได้เกิดมาเป็นผูห้ ญิง แต่ผหู้ ญิงถูกท�าให้กลายเป็น ผูห้ ญิง เดอ โบวัวร์ ผลิตงานในยุคที่ผู้หญิงฝรั่งเศสยังไม่มีสิทธิ เลือกตัง้ ทีท่ างของผูห้ ญิงถูกจ�ากัดว่าต้องเป็นแม่ และท�างานบ้าน เท่านั้น เธอมีผลงานเขียนมากมาย ทั้งงานวิชาการ วรรณกรรม งานเชิงปรัชญา การเมือง เป็นนักคิดคนส�าคัญ และเป็นคู่คิดของ ชอง-ปอล ซาร์ต นักปรัชญานามอุโฆษเช่นกัน


16

THE MOST POWERFUL WOMEN TOP 10 FROM FORBES

เนือ่ งในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคมนี ้ ซึง่ ตรงกับ a day BULLETIN ฉบับทีค่ ณ ุ ก�าลังอ่านอยูพ ่ อดี เราจึงอยากชวนให้ทกุ คนได้รจู้ กั กับผูห้ ญิงเก่งอันดับต้นๆ ของโลก จาก 10 อันดับแรก ของ Forbes 100 Most Powerful Women ประจ�าปี 2012 ทีม่ กี ารจัดอันดับกันเป็นประจ�าทุกปี ส่วนใครอยากอ่านอันดับทีเ่ หลือ เราชวนคุณเข้าไปอ่านได้ทเี่ ว็บไซต์ของนิตยสาร Forbes ได้เลย

THE HISTORY OF INTERNATIONAL WOMEN’S DAY • วันที่ 8 มีนาคม 1857 กรรมกรหญิง ในโรงงานทอผ้ า ในเมื อ งนิ ว ยอร์ ก สหรัฐอเมริกา ได้รวมตัวกันประท้วง เพื่อเรียกร้องสิทธิของพวกเธอในด้าน การท�างานให้มีการรับรองสภาพการท�างานของสตรีที่ดียิ่งขึ้น แต่สุดท้าย กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ เมื่ อ มี ค นลอบวางเพลิ ง เผาโรงงาน ในขณะทีม่ กี ารชุมนุมกันอยู่ จนท�าให้ มีผู้เสียชีวิตมากถึง 119 คน • วันที่ 8 มีนาคม 1907 กรรมกรหญิง ในโรงงานทอผ้าในเมืองชิคาโก น�าโดย คลารา เซตคิน นักการเมืองสตรีสาย แนวคิดสังคมนิยมชาวเยอรมัน นัดกัน หยุ ด งานและเรี ย กร้ อ งให้ น ายจ้ า ง ลดระยะเวลาท�างานลงเหลือ 8 ชั่วโมง ต่อวัน พร้อมทัง้ ปรับปรุงสวัสดิการของ ลู ก จ้ า งสตรี หลั ง จากทนไม่ ไ หวต่ อ การเอารัดเอาเปรียบของนายจ้างทีใ่ ช้งาน พวกเธออย่างหนักมากถึงวันละ 16-17 ชั่ ว โมง โดยไม่ มี วั น หยุ ด ซึ่ ง แม้ ว ่ า การประท้วงครั้งนี้จะไม่ประสบความส�าเร็จ แต่กเ็ ป็นการจุดประกายให้สตรี ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเอง มากขึ้น • วันที่ 8 มีนาคม 1910 มีตัวแทนสตรี จาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชา สตรีสังคมนิยม ครั้งที่ 2 ณ เมือง โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย ในทีป่ ระชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้อง ของ คลารา เซตคิน ซึ่งมีผลท�าให้ นายจ้างต้องยอมลดเวลาท�างานเหลือ วันละ 8 ชั่วโมง และปรับค่าแรงของ แรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงาน ชาย พร้อมกันนี้ยังได้ก�าหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ทางด้ า น คลารา เซตคิ น ก็ ไ ด้ รั บ การขนานนามจากประชาชนว่าเป็น ‘มารดาแห่งการเคลื่อนไหวสตรีสากล’ และเป็นผู้ให้ก�าเนิดวันสตรีสากล • ในแต่ละปีองค์การสหประชาชาติ (UN) จะมีการก�าหนดธีมของการเฉลิมฉลอง วั น สตรี ส ากลซึ่ ง ถื อ เป็ น แนวทางใน การเคลือ่ นไหวเพือ่ สิทธิของสตรีทวั่ โลก ส�าหรับปี 2012 ทีผ่ า่ นมา ธีมทีอ่ งค์การ สหประชาชาติก�าหนดคือ ‘Empower Rural Women - End Hunger and Poverty’ ซึง่ หมายความว่า ‘สร้างศักยภาพให้แก่ สตรี ใ นชนบท - ยุ ติ ค วามหิ ว โหย และความยากจน’ ส่วนธีมที่องค์การ สหประชาชาติใช้รณรงค์ในวันสตรีสากล ประจ�าปี 2013 นี้คือ ‘A promise is a promise : Time for action to end violence against women’ หมายความว่า ‘สัญญา คือสัญญา : เวลาของการลงมือเพือ่ หยุดความรุนแรงต่อสตรี’

1. ANGELA MERKEL

2. HILLARY CLINTON

3. DILMA ROUSSEFF

นายกรัฐ มนตรี หญิ ง คนแรกของ ประเทศเยอรมนี วัย 58 ปี เหตุผล ทีน่ ติ ยสาร ฟอร์บส์ ได้ ย กต� า แหน่ ง สุดยอดสตรีผู้ทรง อิ ท ธิ พ ลของโลกก็ เ พราะเธอเปรี ย บเสมื อ น กระดูกสันหลังของสหภาพยุโรปทีม่ สี มาชิกมากถึง 27 ประเทศ เป็นผูแ้ บกรับชะตากรรมของภูมภิ าคนีไ้ ว้ ในขณะทีก่ า� ลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนัก ทุกการตัดสินใจของเธอจึงส่งแรงกระเพื่อมไปทั่ว ทั้งทวีปยุโรป รวมถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลก

อดี ต รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงต่ า งประเทศของ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า โดยตลอดเวลาที่ ด� า ร ง ต� า แ ห น ่ ง เธอได้ เ ดิ น ทาง เยือนประเทศต่างๆ มากถึง 112 ประเทศ และ แม้ว่าล่าสุดเธอจะกล่าวว่า ตนเองไม่มีแผนที่จะ ลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยหน้า แต่สื่อ ทั่วโลกก็ได้คาดการณ์ว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูง ที่ พ รรคเดโมแครตจะเสนอชื่ อ เธอลงชิ ง ชั ย ใน การเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอน

ประธานาธิ บ ดี หญิ ง คนแรกของ บราซิล ประเทศ ที่เคยมีสถิติขนาด เศรษฐกิ จ ใหญ่ เป็นอันดับที่ 6 ของ โลก ซึง่ ในสมัยแรก ที่เธอด�ารงต�าแหน่งก็ได้ให้ความส�าคัญกับการจู ง ใจให้ ค นรุ ่ น ใหม่ จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ น ก� า ลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศต่ อ ไป ทั้งนี้ ปี 2012 ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่เธอติดอันดับ 1 ใน 3 ของสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

4. MELINDA GATES

5. JILL ABRAMSON

6. SONIA GANDHI

ภรรยาของ บิล เกตส์ แห่งบริษัท ไมโครซอฟต์ และ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation ซึ่ ง ท� า กิ จ ก ร ร ม การกุศลมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ฯ ในทุกๆ ปี เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ย ากจน โดยทีผ่ า่ นมาเธอยังเป็นก�าลังส�าคัญในการต่อต้าน กฎหมายห้ามคุมก�าเนิดของส�านักวาติกัน

ผูบ้ ริหารหนังสือพิมพ์ The New York Times โดย ใ น ป ี แ ร ก ที่ เ ธ อ เ ข ้ า ม า บ ริ ห า ร ก็ ไ ด้ ป รั บ องค์ ก ร ทีม่ อี ายุกว่า 160 ปี ให้เข้ากับยุคสมัยของสื่อดิจิตอล ท�าให้เว็บไซต์ NYTimes.com มียอดสมัครสมาชิกแบบเสียเงิน มากขึ้นกว่า 500,000 คน และเพิ่มยอดผู้เข้าชม เว็บไซต์จากทั่วโลกเป็น 40 ล้านคนต่อเดือน

นั ก ก า ร เ มื อ ง หญิ ง คนส� า คั ญ แห่งประเทศอินเดีย วัย 66 ปี ประธาน พรรค Indian National Congress ผู ้ กุ ม น โ ย บ า ย ทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ มี ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และมี ตัวเลขเศรษฐกิจขนาดใหญ่ติด 1 ใน 10 ของโลก

7. MICHELLE OBAMA

8. CHRISTINE LAGARDE

9. JANET NAPOLITANO

สุ ภ า พ ส ต รี ห ม า ย เ ล ข ห นึ่ ง แห่งสหรัฐอเมริกา วั ย 49 ปี มิ เ ชล โอบามา ได้ทุ่มเท ท�างานเพื่อสังคม อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง กั บ ภารกิ จ ใหญ่ คื อ การลดโรคอ้ ว นในเด็ ก นอกจากนีเ้ ธอยังได้รบั เสียงชืน่ ชมจากสาธารณชน ในด้านการเลือกสรรสไตล์และแฟชั่นที่โดดเด่น อีกทั้งยังปรากฏตัวในสื่ออย่างต่อเนื่องด้วย

ผู้หญิงคนแรกที่ ได้ รั บ ต� า แหน่ ง กรรมการผู้จัดการ กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (IMF) ผู้มีบทบาท ส�าคัญต่อเศรษฐกิจ ของ 188 ประเทศทัว่ โลก ผลงานอันโดดเด่นของเธอ คื อ การรั บ มื อ กั บ วิ ก ฤตการณ์ ก ารเงิ น ในยุ โ รป และระดมเงินช่วยฟื้นฟูความมั่นคง 43,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ จากกลุม่ ประเทศ G-20 เข้ากองทุน การเงินระหว่างประเทศ

ผู ้ ห ญิ ง คนแรก ที่ ไ ด้ รั บ ต� า แหน่ ง รัฐมนตรีกระทรวงความมั่ น คงแห่ ง มาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา ซึง่ ถือเป็น กระทรวงทีม่ ขี นาด ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ในระบบการปกครองของ สหรัฐฯ ซึง่ ก่อนหน้านีเ้ ธอเคยรับต�าแหน่งผูว้ า่ การรัฐ แอริโซนาตัง้ แต่ปี 2003-2009 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ สามารถ พิสูจน์ถึงความสามารถอันโดดเด่นของเธอได้ เป็นอย่างดี

10. SHERYL SANDBERG ประธานบริหาร ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร ขององค์ ก รยั ก ษ์ ใหญ่อย่างเฟซบุ๊ก ในวัย 43 ปี เธอ เป็ น ผู ้ ห ญิ ง เพี ย ง ค น เ ดี ย ว ที่ มี ต�าแหน่งในบอร์ดบริหารขององค์กร ก่อนหน้านี้ เธอเคยรั บ ต� า แหน่ ง ใหญ่ ใ นกระทรวงการคลั ง สหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดี บิล คลินตัน มาแล้ว นอกจากนี้เธอยังถือครองหุ้นมูลค่านับพันล้าน ดอลลาร์ฯ ของเฟซบุ๊กอีกด้วย

“ส�าหรับฉันแล้ว ฉันคิดว่าผู้หญิงเรามีความสามารถในการสร้าง สมดุล การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รวมทั้งการขับเคลื่อน และสร้างความร่วมมือในแบบที่ฉันคิดว่าผู้ชายคงท�าไม่ได้” MICHELLE OBAMA

DID YOU KNOW?

การจัดอันดับ Forbes 100 Most Powerful Women ของนิตยสาร ฟอร์บส์ เริ่มต้นมาตั้งแต่ ปี 2004 คัดเลือกโดยบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Forbes Woman อย่าง Mary Ellen Egan ซึ่งส�ารวจจากทรัพย์สิน การปรากฏตัวทางสื่อ และบทบาทส�าคัญของผู้หญิงในแวดวงต่างๆ ทั้งนักธุรกิจ คนดังในวงการบันเทิง นักเคลื่อนไหวทางสังคม นักกีฬา รวมถึงเศรษฐีใจบุญด้วย ซึ่งผู้หญิงที่ติดอยู่ในรายชื่อการจัดอันดับนี้บ่อยที่สุดก็คือ Angela Merkel นายกรัฐมนตรีแห่ง ประเทศเยอรมนี ที่ปรากฏในรายชื่อมาแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง จากการจัดอันดับทั้งหมด 7 ครั้ง


18

GADGET Crosley’s Keepsake USB Turntable

COSMETIC

“เครือ่ งเล่นแผ่นเสียงแบบพกพาตัวนีม้ เี พือ่ นๆ พีๆ่ หลายคนในวงการดนตรีกา� ลังให้ความสนใจอยู่ ซึ่งข้อดีของเครื่องนี้ก็คือ มันมาเป็นกระเป๋าเดินทางที่ครบชุดทุกอย่างแล้ว มีทั้งตัวเล่นแผ่นเสียง ล�าโพง เราสามารถถือไปนั่งฟังริมทะเลหรือสถานที่ต่างๆ ได้ ส่วนดีไซน์ก็ออกแนวเรโทรเท่ๆ แต่แฝง ความล�า้ สมัยไว้ แถมตัวเครือ่ งยังมีชอ่ งยูเอสบี ท�าให้เราสามารถดึงเพลงจากแผ่นไวนีลให้กลายเป็นไฟล์ ดิจติ อลได้ ซึง่ มันดีมากเวลาทีเ่ ราไปเจอแผ่นเสียงบางแผ่นทีไ่ ม่มขี าย หรือไปยืมแผ่นหายากของเพือ่ นมา เราก็สามารถเก็บเพลงนัน้ ลงไปในแฟลชไดรฟ์ได้ เป็นการผสมผสานโลกดิจติ อลกับโลกอะนาล็อกไว้ใน กล่องใบนี้ได้อย่างน่าทึ่ง และราคาไม่แพงด้วย” รายละเอียดเพิ่มเติม www.crosleyradio.com เลือกให้โดย : ‘เบล’ - สุพล พัวศิริรักษ์ นักร้อง

MOVIE

Oz : The Great and Powerful

ถื อ เป็ น หนั ง แฟนตาซี เรือ่ งยิง่ ใหญ่ทหี่ ลายคนตัง้ ตา รอชม หลั ง จากเคยสร้ า ง ความตื่ น ตาตื่ น ใจให้ กั บ คนทั่วโลกมาแล้วในปี 1939 ซึ่ ง ฉบั บ รี เ มกในปี 2013 นี้ จะเล่าเรื่องราวการผจญภัย ข อ ง นั ก ม า ย า ก ล ห นุ ่ ม ที่ พลั ด หลงเข้ า ไปในดิ น แดน มหั ศ จรรย์ ซึ่ ง ท� า ให้ เ ขาได้ พบกั บ แม่ ม ดทั้ ง สามผู ้ ซึ่ ง คิดว่าเขาเป็นพ่อมดผูย้ งิ่ ใหญ่ ที่ทุกคนในโลกแห่งเวทมนตร์ ก�าลังรอคอย พร้อมบทพิสจู น์ ความกล้ า หาญที่ ท�า ให้ เ ขา จ� า เป็ น ต้ อ งใช้ ม ายากล ภาพลวงตา และสิ่งประดิษฐ์ สุดบรรเจิด เพื่อให้รอดพ้น จ า ก อั น ต ร า ย ทั้ ง ห ล า ย รับหน้าที่ก�ากับโดยผู้ก�ากับ สไปเดอร์ แ มนทั้ ง 3 ภาค อย่าง แซม ไรมี พร้อมรวม นักแสดงมากฝีมอื หลากหลาย คน ทั้ง เจมส์ ฟรังโก, มิลา คู นิ ส , ราเชล ไวซ์ , มิ เ ชล วิลเลียมส์ และ แซ็ก บราฟ ที่ส�าคัญ ยังเข้าฉายในระบบ ดิสนีย์ดิจิตอล 3 มิติ ที่จะ ช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับหนัง เรื่องนี้อีกด้วย เข้าฉายแล้ว วันนี้ ทุกโรงภาพยนตร์

Thalgo Eye Care

MUSIC P.O.P Rock

หลังจากห่างหายจากวงการเพลงไปนับ 10 ปี ตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายในปี 2547 ปีนี้พวกเขา กลับมาอีกครัง้ พร้อมบทเพลงทีเ่ ต็มไปด้วยเสน่หอ์ ย่างทีเ่ คย ผสมผสานกับซาวนด์ดนตรีทหี่ นักแน่นและเข้มข้น มากขึน้ แต่กย็ งั ไม่ทงิ้ สไตล์การเรียบเรียงเมโลดีท้ กี่ ลมกล่อม แถมยังชวนเพือ่ นซีอ้ ย่าง ‘เจอรี’่ - ศศิศ มิลนิ ทวณิช อดีตมือกีตาร์วง 2 Days Ago Kids และ สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์ หรือ Mr.Z มาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ ของวงด้วย โดยเปิดตัวอัลบั้มครั้งแรกใน iTunes Store ซึ่งท�ายอดขายทะลุอันดับ 1 อย่างรวดเร็วในวันแรก ทีเ่ ปิดตัว ซึง่ เพลงไฮไลต์คงหนีไม่พน้ เพลง ‘จนกว่า’ ทีว่ า่ กันว่าเป็นเพลงภาคต่อของเพลง ‘เสียงข้างในจิตใจ’ เพลงฮิตจากปี 2543 รวมถึงเพลงพิเศษที่ได้ ‘บอย’ - ตรัย ภูมิรัตน มาเขียนเนื้อร้องให้อย่าง ‘ได้ยินความรัก บ้างไหม’ และเพลงแรกที่สมาชิกทั้ง 5 คน ร่วมแต่งขึ้นในนาม พี.โอ.พี อย่าง ‘คนที่ไม่บอกผ่าน’ ติดตาม อัลบั้มนี้ได้ในรูปแบบของซีดีได้แล้ววันนี้ ที่ร้านขายซีดีชั้นน�าทั่วประเทศ

MAGAZINE

a day 150

ย้อนกลับไปเมื่อ 1 ปีที่แล้ว a day ฉบับ Human Ride ได้ถือก�าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก ท�าให้เราได้รับรู้เรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คน ทั่วประเทศไทยที่ใช้จักรยาน 2 ล้อเป็นพาหนะหลัก 1 ปีผ่านไป ฉบับ Human Ride ได้วนกลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้พวกเขาจะพา คนอ่านไปปั่นจักรยานในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เวลา 11 วัน ซึ่งประกอบไปด้วยความงดงามของวิวทิวทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น ประสบการณ์ปั่นจักรยานที่เต็มไปด้วยอรรถรส มุมมองต่อประเทศญี่ปุ่นในแบบที่เราอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน และอุปสรรคมากมาย ไม่เว้นแต่ละวัน เมื่ออ่านจบจะพบกับความอิ่มใจ เหมือนได้ออกเดินทางร่วมไปกับพวกเขาอย่างไรอย่างนั้น เสร็จแล้วอย่าลืม พลิกไปอ่านบทสัมภาษณ์สนั้ ๆ แต่แสนจะคมคายของนักแสดงฮอลลีวดู รางวัลออสการ์อย่าง Adrien Brody ในโอกาสทีเ่ ขาแวะมาเยีย่ ม ประเทศไทย ขอเตือนให้รีบหยิบด่วน ก่อนจะหมดแผงในเวลาอันรวดเร็ว

BOOK The Casual Vacancy เก้าอี้ว่าง

ริ้วรอยรอบดวงตาถือเป็น ปั ญ หาที่ น ่ า หนั ก อกหนั ก ใจ ของสาวๆ หลายคน เพราะ นอกจากจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของตัวเองแล้ว ยังสร้าง ปัญหาเวลาถ่ายรูปส่งให้เพือ่ นๆ ดู ช นิ ด ที่ ไ ม่ มี แ อพพลิ เ คชั น ตัวไหนช่วยแก้ได้ง่ายๆ ด้วย ดัง นั้น เราจึง ต้ อ งรีบ จัด การ ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ด้วย ชุ ด บ� า รุ ง ผิ ว รอบดวงตาจาก Thalgo ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย Thalgo Collagen Eye Roll-on เจลบ�ารุงผิวรอบดวงตา ทีช่ ว่ ย ลดปัญหาตาบวมและด�าคล�้า Thalgo Hyaluronic Eye-Patch Mask แผ่ น มาส์ ก ส� า เร็ จ รู ป พร้อมส่วนผสมจากสารสกัด สาหร่ายโคพารา ที่ช่วยให้ผิว อวบอิ่มชุ่มชื้น และกรดไฮยาลูโรนิก ซอลต์ ช่วยลดเลือน ริ้ ว รอยรอบดวงตา Thalgo Silicium Eye Cream ครีมบ�ารุง ผิ ว รอบดวงตา ที่ มี เ นื้ อ ครี ม เข้มข้น ช่วยลดเลือนริ้วรอย และความอิดโรยรอบดวงตา สร้างความสดใสรอบดวงตา ให้ กั บ คุ ณ อี ก ครั้ ง แวะไป ทดสอบ Thalgo Eye Care ได้ที่ปารีส สปา ทั้ง 3 สาขา ที่อาคารอัลมา ลิงก์ ชิดลม, ศู น ย์ ก ารค้ า เพนนิ น ซู ล า พลาซ่ า ชั้ น 1 และชั้ น 3 ส อ บ ถ า ม เ พิ่ ม เ ติ ม ที่ โ ท ร . 0-2655-2550

ผลงานนวนิยายชิ้นล่าสุดจากปลายปากกาของ เจ. เค. โรว์ลิง หญิงสาวผู้เนรมิตโลกของพ่อมดแม่มดให้เราได้ตื่นตากันมายาวนานถึง 10 ปี และเมื่อ แฮรี พอตเตอร์ กับเพื่อนๆ ต่างเติบโตแยกย้ายกันไป เราจึงได้พบกับโลกใบใหม่ของเธอที่ว่าด้วยเรื่องการเมืองและปัญหาสังคม ซึ่งนิยายของเธอเล่มนี้ เป็นเรื่องราวของ แบรี แฟร์บราเทอร์ สมาชิกสภาท้องถิ่นของเมืองแพกฟอร์ด ที่เสียชีวิตลงกะทันหัน เรื่องราวทั้งหลายจึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ตา� แหน่งในสภา ของเขาว่างลง ทัง้ หมดสะท้อนถึงปัญหาในจิตใจของผูค้ น ครอบครัว สังคม ทีต่ า่ งก็มชี อ่ งว่างระหว่างกัน แต่เรือ่ งราวจะจบลงอย่างไรนัน้ ต้องลองหาค�าตอบ ด้วยตัวคุณเอง ฉบับแปลภาษาไทย ราคา 595 บาท (ปกอ่อน) และ 745 บาท (ปกแข็ง)


19

SWEET

Parferio by Sfree @Silom Complex

สาวกที่ชอบทานขนมหวานแต่ก็กลัวอ้วน คงจะรู้จักร้านสีหวานที่มีคอนเซ็ปต์ ‘งานศิลป์ กินได้ ไม่อ้วน’ อย่าง Parferio (พาร์เฟริโอ) ศูนย์รวม ไอศกรีมและของหวานสไตล์ญี่ปุ่นกว่า 150 เมนู ในเครือ Sfree (สฟรี) เราขอบอกข่าวดีว่าทางแบรนด์เพิ่งเปิดสาขาใหม่เอาใจชาวสีลมที่บริเวณชั้น 2 ด้านหน้าของอาคารศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์ ติดกับทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง โดยตกแต่งผสมผสานกันระหว่างสไตล์วินเทจ กับธรรมชาติ ภายในร้านมีตน้ ไม้จริงสูงกว่า 3 เมตร อยู่ 3 ต้น ให้บรรยากาศเหมือนอยูใ่ นสวน พาร์เฟริโอ บาย สฟรี พร้อมเสิรฟ์ ความอร่อยแล้ววันนี้ ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.

TV PROGRAM Locked Up Abroad

“ปกติเป็นคนชอบดูสารคดีอยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้มีรายการสารคดีรายการหนึ่งทางช่อง National Geographic ทีก่ า� ลังติดตามอยู่ ชือ่ Locked Up Abroad ซึง่ ว่าด้วยเรือ่ งราวของคนทีถ่ กู จับกุมในต่างแดน มีทงั้ ทีโ่ ดนจับไปเป็น ตัว ประกัน ถู กจับตอนที่ข นยาเสพติด ท�าความผิด เล็ก ๆ น้ อ ยๆ หรือ ถู ก กัก ขัง หน่ วงเหนี่ย ว ซึ่ง มีเ รื่อ งราว ที่หลากหลายมาก โดยรูปแบบของรายการจะมีคนที่หนีรอดออกมาได้มาเล่าประสบการณ์ให้เราได้ฟัง พร้อมมี นักแสดงจ�าลองเหตุการณ์แต่ละครั้งว่าเป็นอย่างไร ท�าให้รู้สึกเหมือนได้ดูหนังแอ็กชันซึ่งสร้างมาจากชีวิตจริง ทีเ่ ราจะได้ลนุ้ ไปเรือ่ ยๆ ว่าเขาเหล่านัน้ จะถูกจับตอนไหน และจะรอดกลับมาได้อย่างไร บางคนถูกจับ 2-3 เดือน ขณะที่บางคนถูกจับเป็นปีๆ สะท้อนให้เห็นหลายๆ อย่าง ทั้งข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ ความเข้มงวดของ ที่คุมขังแต่ละสถานที่ และทักษะการเอาตัวรอดของแต่ละคน แนะน�าให้ลองเปิดดูช่วงดึกๆ ทางช่อง National Geographic ครับ” เลือกให้โดย : วีรวัฒน์ อัจจุตมานัส บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HAMBURGER

ACCESSORY

PRODUCT

Bric’s Milano X-travel : Trolley lata odm : Blink Collection II

หลังจากที่สร้างความฮือฮาจาก Blink Collection เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้ odm ก็ออกคอลเล็กชัน ใหม่ Blink Collection II เอาใจคนชอบนาฬิกาสีเจ็บกันอีกครั้ง โดยยังคงไว้ซึ่งดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แฝงกิมมิก เท่ๆ เอาไว้อย่างครบถ้วน เช่น หน้าปัดทรงกลมขนาด 40 มม. แต่โดดเด่นด้วยขีดบอกเวลาสีสันสดใส ตัดกับตัวเรือนสเตนเลสสตีลและสายซิลโิ คนได้อย่างเหมาะเจาะ โดยยังคงกิมมิกของคอนเซ็ปต์ 23:59 never too late ผ่านขีดบอกเวลาที่เน้นหนาในต�าแหน่ง 2, 3, 5 และ 9 ไว้อย่างเก๋ไก๋ เป็นเจ้าของนาฬิกา odm Blink Collection II ได้แล้ววันนีต้ ามห้างสรรพสินค้าชัน้ น�าทัว่ ไป สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทบี่ ริษทั เอ.ดี. ไทม์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด โทร. 0-2276-6700 หรือ info@adtimethailand.com

GIVE มูลนิธิผู้หญิง

วันที่ 8 มีนาคมของปีนี้ ซึ่งเป็นวันสตรีสากล เราขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนการท�างาน ของมู ล นิ ธิผู ้ ห ญิ ง องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนที่ ท� า งานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก ที่ ป ระสบปั ญ หา เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ โดยทางมูลนิธไิ ด้จดั ตัง้ กองทุนเพือ่ ช่วยเหลือ ผู ้ ป ระสบปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว เช่ น ความช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นกฎหมาย การเงิ น และการสร้างความรับรู้ให้กับสังคมในวงกว้าง สามารถสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิผู้หญิง ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาทร เลขที่บัญชี 038-2-18085-2 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.womenthai.org

ถ้าคุณเป็นคนทีต่ อ้ งเดินทางไปไหน ต่อไหนบ่อยๆ คงรู้ว่าสิ่งที่จ�าเป็นที่สุด อย่างหนึ่งก็คือ กระเป๋าเดินทาง ซึ่ง นอกจากจะช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระใน การขนของใช้ส�าคัญๆ ของเราได้แล้ว ยังช่วยดูแลปกป้องสิ่งของมีค่าต่างๆ ที่เก็บไว้ด้านในราวกับไข่ในหินให้ด้วย และส�าหรับกระเป๋าเดินทางทีเ่ ข้าตาเรา ที่สุดในตอนนี้คงไม่พ้น Bric’s Milano X-travel รุน่ Trolley lata กระเป๋าเดินทาง แบรนด์ ดั ง สั ญ ชาติ อิ ต าลี ที่ มี ค วามพิเศษตรงที่ตัวกระเป๋าท�าจากไนลอน พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิก Cabin Size สามารถบรรจุไอเท็มได้อย่างจุใจ แถม ด้านในยังเคลือบด้วย PVC จึงกันน�้า ได้อย่างดีเยี่ยม มีน�้าหนักเพียงแค่ 1.9 กิโลกรัม ส�าหรับแบบ 2 ล้อ และ 2.5 กิโลกรัม ส�าหรับแบบ 4 ล้อ มีสใี ห้เลือก ทั้ ง หมด 6 สี พร้ อ มการรั บ ประกั น ยาวนานถึง 5 ปี เป็นเจ้าของกระเป๋าเดินทางตัวเก่งใบนีไ้ ด้แล้ววันนีท้ เี่ ซ็นทรัล ชิดลม และเซ็นทรัลลาดพร้าว


20

SHOPPING!

ชุดเดรสสีส้ม จาก Joan & David

ชุดเดรสสีขาวลายพิมพ์ลายผีเสื้อ จาก Joan & David

เสื้อเชิ้ตแขนยาวพิมพ์ลายประดับลูกไม้ จาก Karen Millen

กระโปรงเข้ารูปพิมพ์ลาย จาก Karen Millen

กระเป๋าหนังสีเหลือง จาก Paul & Joe Sister

แว่นกันแดดทรงแคตอาย จาก Linda Farrow

แว่นกันแดดทรงปีก จาก Linda Farrow

แว่นกันแดดทรงนิ้วมือปิดตา จาก Linda Farrow

แว่นกันแดดทรงปีกใส จาก Linda Farrow

ตอนนีเ้ รากำาลังเข้าสูช่ ว่ งผลัดเปลีย่ นฤดูหนาวไปสูห่ น้าร้อนทีแ่ สนสดใส ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมแล้ ว ในการเลื อ กคอลเล็ ก ชั น ใหม่ มาเติมลุคของตัวเองให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาภรณ์เด็ดในซีซันนี้ ที่เราขอแนะนำา - ชุดเดรสสีเจ็บ หรือจะเลือกเป็นเสื้อผ้าพิมพ์ลายที่ให้ กลิ่นอายแบบโมเดิร์นฮิปปี้ก็ดูเข้าที ไม่น้อย ส่วนแอ็กเซสเซอรีดี ไซน์ลำ้าๆ ก็จะช่วยให้คุณเปรี้ยว เฉี่ยว เท่ จนใครๆ ต่างก็ยกนิ้วให้เลย

กระเป๋าหนังสีแดง จาก Paul & Joe Sister

WHERE สินค้ามีจำาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำา

กระเป๋าสะพาย พิมพ์ลายเพนกวิน จาก Paul & Joe Sister

รองเท้าลำาลองสีทอง จาก Nine West กระเป๋าสะพาย พิมพ์ลายเพนกวิน จาก Paul & Joe Sister กระเป๋าสะพายหนังสีนู้ด จาก Paul & Joe Sister

รองเท้าส้นเตี้ยทรงสูง จาก Nine West

รองเท้าลำาลองสีเหลือง จาก Nine West

รองเท้าลำาลองสีส้ม จาก Nine West


CALENDAR

22

FRI

MON

TUE

WED

THU

วิถีแห่งสีน�้ำ

~Superstar of Classical Saxophone~ Nobuya Sugawa - Saxophone Retical in Bangkok

Buy With Confidence

The Passage in My Mind

นิ ท ร ร ศ ก า ร จิตรกรรมสีนา�้ ชุด ‘วิถแี ห่ง สี น�้ า ’ โดยจิ ต รกรสี น�้ า กลุ ่ ม หกจุ ด (Six Point) จัดแสดงภาพเขียนสีน�้า ทีห่ ลากหลายลีลาในการน�าเสนอของจิตรกรแต่ละ คน วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2556 ณ ชั้ น 1 ห้ อ ง นิทรรศการ 3-4 หอศิลป์ จามจุ รี จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โทร. 0-22183709

เชิ ญ ชมการแสดง ดนตรีโดย โนบุยะ สุงาวะ นักแซกโซโฟนชือ่ ก้องโลก ทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จของ ประเทศญีป่ น่ ุ และ มินาโกะ โคยานางิ นักเปียโนทีไ่ ด้รบั ค� า ชื่ น ชมมากมายจาก การแสดงของเธอ ชมฟรี วันนี ้ และ 13 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ส�ารองที่นั่ง โทร. 0-26796165 ต่อ 2405

พบกั บ การเปิ ด ตั ว ยิ่ ง ใหญ่ กั บ โครงการ ‘ซื้ อ ด้ ว ยความมั่ น ใจ’ ร่วมฟังเสวนาการเลือกซือ้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ อย่างไรให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสมราคา พร้อมแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรแบบอลังการ และ โชว์พเิ ศษจากแกรนด์-ฮัน่ , ใหม่ เจริญปุระ, แคทรียา อิงลิช ฯลฯ วันนี้ เวลา 16.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

นิทรรศการ ‘ทางเดิน ในความทรงจ� า ’ โดย ศิระพัทธ์ ดีสวัสดิ์ ซึ่งได้ แรงผลักดันจากเหตุการณ์ อั ค คี ภั ย และมลพิ ษ ทาง อากาศที่เกิดขึ้นในเมือง เชียงใหม่ โดยน�าเสนอ เรือ่ งราวผ่านผลงานศิลปะ การจัดวาง เพื่อให้ผู้ชม ได้เห็นและเข้าไปสัมผัส ถึ ง บรรยากาศของพื้นที่ เ ส มือ น จริง วัน นี้ ถึง 7 เ ม ษ า ย น 2 5 5 6 ณ People’s Gallery ชัน้ 2 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-22146630-8 (เว้นวันจันทร์)

Home of Acorns

เชิ ญ ชมภาพยนตร์ แอนิ เ มชั น ญี่ ปุ ่ น เรื่ อ ง ‘บ้านลูกโอ๊ก’ เรือ่ งราวของ เคโกะ ลูกสาวคนแรกของ ครอบครัวทาซากิ ที่เกิด มาพร้อมกับความพิการ หู ห น ว ก แ ล ะ เ ป ็ น ใ บ ้ แต่ เ คโกะก็ ยั ง เติ บ โตขึ้ น อย่ า งสดชื่ น รื่ น เริ ง ด้ ว ย การช่วยเหลือจากพ่อแม่ และคุณครู ชมฟรี วันนี ้ เวลา 18.30 น. ณ ห้อง สัมมนา เจแปนฟาวน์เดชัน โทร. 0-2260-8560-4

9 10 SAT

SUN

Berryz Kobo Concert Tour 2013 Spring in Bangkok

Love’s Secret

เตรี ย มพบกั บ การกลับมาของ Berryz Kobo ไอดอลสาวทั้ ง เจ็ ด จาก ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับ คอนเสิ ร ์ ต เต็ ม รู ป แบบ ทีจ่ ะท�าให้คณ ุ จุใจกว่าเดิม วันนี้ สองรอบการแสดง เวลา 14.00 น. และ 18.00 น. ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ ส ย า ม พ า ร า ก อ น จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย มยุรฉัตร เอ็กเคิร์ต น�าเสนอเรือ่ งราวความรัก ในหลายแง่มุมผ่านทาง ภาพวาดหมู่มวลดอกไม้ น า น า ช นิ ด วั น นี้ ถึ ง 1 5 มี น า ค ม 2 5 5 6 ณ มายาซีเคร็ตแกลเลอรี ซอยสีลม 19 โทร. 0-26352288 (เว้นวันจันทร์)


24

LESSON FOR LIVING เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

ออกแบบ-ตกแต่ง : Balance Interior Design and Contractor 02 211 2045

บางครัง้ สิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูแ่ วดล้อมตัวเราก็สามารถ มอบบทเรี ย นอั น มี ค ่ า และหล่ อ หลอมให้ เ รา กลายเป็นคนที่ดีขึ้นได้ เช่นเดียวกับบ้านหลังใหม่ ของ มิตสึโกะ ยามาซากิ และลูกสาว กรรณิการ์ กัลยาวินัย ที่มอบแง่คิดอันลึกซึ้งให้กับสมาชิก ทุกคนในครอบครัว “บ้านหลังนี้ถือเป็นบ้านหลังที ่ 8 ที่เราย้าย มาอยู ่ ซึง่ ก่อนหน้านีเ้ ราเคยอยูใ่ นบ้านขนาดใหญ่ ที่แ ต่ ล ะคนจะมีห้ อ งส่ ว นตัว กว้ า งๆ มีแ ม่ บ้ าน คอยดูแลท�าความสะอาดบ้าน แต่พอเวลาผ่านไป ลูกสาวคนโตก็ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น และอีก 1 ปี ลูกสาวคนเล็กก็ตอ้ งไปเรียนต่อเช่นกัน เพราะฉะนัน้ จะเหลื อ แค่ เ รากั บ สามี อ ยู ่ บ ้ า นกั น แค่ 2 คน จึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ในบ้านที่เล็กลง เพื่อจะได้ ฝึกให้ลกู สาวคนเล็กได้ลองท�าทุกอย่างด้วยตัวเอง เพราะเวลาไปอยู่ต่างประเทศจะได้ดูแลตัวเองได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ ตัวเองไปในตัวด้วย” สิ่ ง ที่ เ ราสั ง เกตเห็ น ได้ ชั ด เจนเมื่ อ ก้ า วเท้ า เข้ามาในบ้านหลังนีก้ ค็ อื ความเรียบง่าย ทีแ่ ฝงเร้น อยู ่ ใ นทุกๆ มุม ของบ้ า น ซึ่ง มิต สึโกะได้ เล่ าถึง แนวคิดในการตกแต่งบ้านว่า “โจทย์ในการตกแต่งบ้านหลังนีม้ อี ยู ่ 3 อย่าง คือ อยากให้บ้านดูกว้าง แต่ต้องเรียบง่ายที่สุด และที่ส�าคัญต้องมีที่เก็บของเยอะๆ เพราะฉะนั้น บ้านหลังนี้จึงมีที่เก็บของที่ซ่อนไว้ด้านหลังผนัง เต็มไปหมด เพื่อความเป็นระเบียบ ดูเรียบร้อย ที่ส�าคัญคือไม่มีฝุ่นมาจับ จะได้ทา� ความสะอาด ง่ายๆ ด้วยตัวเอง” นอกจากบทเรี ย นในการพึ่ ง พาตั ว เองแล้ ว สุดท้ายมิตสึโกะยังเล่าให้ฟังถึงแง่คิดข้อส�าคัญ ที่บ้านหลังนี้มอบให้กับครอบครัวของเธอด้วย “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการย้ายบ้านบ่อยๆ ก็คือ มันสอนให้เราไม่ยดึ ติดกับสิง่ เดิมๆ ซึง่ เป็นแนวคิด ในการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้ว คือเราจะไม่มอง

ย้อนกลับไปในวันเก่าๆ เพราะมันเปลี่ยนแปลง อะไรไม่ได้อีกแล้ว แต่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน และมุง่ หน้าไปสูว่ นั ใหม่ๆ ทีด่ กี ว่า บางสิง่ บางอย่าง เช่น ภาพถ่ายเก่าๆ ก็สามารถเก็บไว้เป็นความทรงจ�า ทีด่ ไี ด้ แต่โดยรวมแล้วเราต้องมีชวี ติ เพือ่ วันข้างหน้า มากกว่าจะโหยหาอดีตที่ผ่านไปแล้ว”

นักเขียนคนโปรด - นักเขียนหนังสือแนวธุรกิจ โรเบิรต์ คิโยซากิ เวลาที่บ้านหลังนี้มีเสน่ห์มากที่สุด - ช่วงเวลาตอนเย็นทีม่ แี สงอาทิตย์ยามเย็น ส่องเข้ามา ท�าให้บ้านมีแสงและเงาที่ดู สวยงามมาก สถานที่ท่องเที่ยวในความทรงจ�าของ ครอบครัว - ฮาวาย ค�าสอนที่ย�้ากับลูกๆ เสมอ - Do it yourself. และ Just do it. แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่โปรดปราน - Ralph Lauren และ Barbara Barry แก้วนี้ต้องดื่ม - กาแฟด�า


26

HEALTH

HEALTH TIPS

4 FOODS YOU SHOULD AVOID BEFORE BED

คนส่วนใหญ่รดู้ วี า่ การดืม่ นมอุน่ ๆ สักแก้ว หรือจิบชาคาโมไมล์หอมๆ สักถ้วย ก่อนเข้านอน จะช่วยให้หลับสบายขึ้น แล้วถ้าให้นึกถึงอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ท�าให้นอนหลับยากขึ้นล่ะ นอกจากชาแก่ๆ หรือกาแฟขมๆ แล้ว หลายคนก็อาจ นึกไม่ออก เราจึงขอรวบรวมอาหารที่คุณควรหลีกเลี่ยงก่อนเข้านอนเพื่อให้ หลับสบายได้เต็มตื่น

2

• ช็อกโกแลต เพราะนอกจากชาและกาแฟแล้ว ช็อกโกแลต และดาร์กช็อกโกแลตก็มีกาเฟอีนแอบซ่อนอยู่เช่นกัน ดังนั้น ถ้ า คุ ณ เผลอทานช็ อ กโกแลตก่ อ นเข้ า นอนเยอะเกิ น ไป กาเฟอีนที่สะสมอยู่ก็อาจจะออกฤทธิ์ท�าให้คุณรู้สึกตื่นตัว และนอนไม่หลับได้ • อาหารที่มีไขมันสูง มีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น พบว่าการทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น พิซซ่า เฟรนช์ฟราย เบอร์เกอร์ มีส่วนท�าให้นาฬิกาชีวิตของคนเรา เปลีย่ นไป ซึง่ ท�าให้พฤติกรรมการนอนเปลีย่ น คือจะมีอาการ ง่วงในเวลากลางวัน แต่จะนอนไม่หลับในเวลากลางคืน ท�าให้พักผ่อนไม่เพียงพอได้ในที่สุด • สเต๊ก เนื่องจากร่างกายของคนเราไม่ได้ถูกออกแบบ มาให้ย่อยอาหารในขณะนอนหลับ ดังนั้น การทานอาหาร หนักๆ อย่างสเต๊กก่อนเข้านอน จะท�าให้ระบบย่อยอาหาร ของคุณมีปัญหา บางคนอาจจะรู้สึกอึดอัด ปวดท้องจน นอนไม่หลับ หรือหลับไม่สบายได้ • อาหารเผ็ดๆ เนื่องจากโดยปกติแล้วการทานอาหาร รสเผ็ดจัดมีสว่ นกระตุน้ ให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ได้ ยิ่ง ถ้าคุณทานอาหารรสเผ็ดในมื้อเย็น กรดที่เกิดขึ้น ในกระเพาะอาหารก็อาจไหลย้อนขึน้ มาขณะทีค่ ณ ุ นอนจนรูส้ กึ แสบร้อนบริเวณคอ หน้าอก และส่งผลให้นอนไม่หลับได้ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ New York Times ระบุว่า การทานอาหารรสเผ็ดจัดจะท�าให้อุณหภูมิ ภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะท�าให้สมองเกิดความสับสนและนอนไม่หลับเนื่องจากเข้าใจว่าก�าลังอยู่ในช่วง กลางวัน แม้ว่าเวลาจริงจะเป็นกลางคืนก็ตาม เลยทีเดียว ที่มา : www.hufffiifingtonpost.com

Q : การออกก�าลังกายท�าให้อสุจิ แข็งแรงขึ้นได้จริงหรือไม่

A : จริง เนื่องจากมีการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ ลงใน British Journal of Sports Medicine ระบุว่า จากการส�ารวจผู้ชาย จ�านวน 189 คน อายุระหว่าง 18-22 ปี เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการออกก� า ลั ง กาย และการดูโทรทัศน์ในช่วงเวลา 3 เดือน พบว่าผู้ชายที่ดูโทรทัศน์ 20 ชั่วโมงขึ้นไป ต่อสัปดาห์ มีจ�านวนอสุจิที่มีคุณภาพ น้อยกว่าผู้ชายที่แทบจะไม่ดูโทรทัศน์เลย ถึง 44% ในทางกลับกัน ผู้ชายที่ออกก�าลังกายมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจ�านวนอสุจิที่มีคุณภาพมากกว่าผู้ชาย ที่ อ อกก� า ลั ง กายน้ อ ยกว่ า 5 ชั่ ว โมง ต่ อ สั ป ดาห์ ถึ ง 73% จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า นอกจากการออกก�าลังกายจะสามารถ ลดความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคต่างๆ แล้ว ยังช่วยเพิ่ม สมรรถภาพทางเพศส�าหรับผู้ชายได้อีก ด้วย ที่มา : wwww.npr.org

มีการศึกษาพบว่า การทานน�า้ มันมะกอกบริสทุ ธิ์ 2 ช้อนโต๊ะ ทุกวัน สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลซึง่ เป็นสาเหตุ ของโรคหัวใจได้ ไม่เพียงเท่านัน้ น�า้ มันมะกอกยังช่วยให้รา่ งกายสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดยี งิ่ ขึน้ จึงเป็นก�าลังส�าคัญ ในการป้องกันโรคกระดูกพรุนได้

HEALTH NEWS นักวิจัยอังกฤษเตือน ความอ้วนมีส่วนลดระดับวิตามินดี ในร่างกาย มีข้อมูลจากวารสาร PLOS Medicine ระบุว่า จากผลการวิเคราะห์ยีนจ�านวน 21 ชิ้น เก็บข้อมูลจากประชาชนรวม 42,000 คน พบว่า ถ้าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) เพิ่มขึ้น 10% จะท�าให้วิตามินดีภายในร่างกายลดลง 4% ซึ่งเราสามารถค�านวณดัชนีมวลกาย ของตัวเองได้จากสูตร น�้าหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วยความสูง (เมตร) ยกก�าลังสอง หากค่า BMI ที่ได้ม ากกว่า 30 หมายความว่าผู้นั้นจัดอยู่ในกลุ่มคนอ้วนมาก (obese) ทางด้าน ดอกเตอร์ เอลินา ไฮป์โปเนน ผู้ท�าการวิจัย กล่าวว่า “เราพบว่าผู้ที่มีนา�้ หนักเกินเกณฑ์หรืออ้วน เกินไป มีโอกาสขาดวิตามินดีมากกว่าคนที่มีน�้าหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ในขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ เดวิด ฮาสลาม ผู้เชี่ยวชาญจาก National Obesity Forum กล่าวว่า “การศึกษา ครั้งนี้ท�าให้เรารู้ว่าการออกก�าลังกาย เช่น การเดินหรือวิ่งในที่กลางแจ้งเพื่อให้ร่างกายได้รับ วิตามินดีจากแสงแดด เป็นสิ่งที่ควรท�า เพราะนอกจากจะท�าให้เราสามารถลดน�้าหนักได้แล้ว ยังช่วยหลีกเลี่ยงการขาดวิตามินดีได้อีกด้วย” ที่มา : www.bbc.co.uk


28

HEART

HEART TIPS

STRATEGIES FOR WORK-LIFE BALANCE เมื่อเข้าสู่วัยท�างาน ปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะเจอก็คือการรักษาสมดุล ระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิตครอบครัว เพราะยิ่งหน้าที่การงานก้าวหน้า ขึ้ น ความรั บ ผิ ด ชอบก็ มั ก จะเพิ่ม มากขึ้น ตามไปด้วย จนแยกแทบไม่อ อก ระหว่างเวลางานและเวลาส่วนตัว Oprah.com จึงได้รวบรวมกลยุทธ์ทนี่ า่ สนใจ ที่จะช่วยคุณบาลานซ์ชีวิตให้สมดุล

• แยกพื้นที่ท�างานกับพื้นที่พักผ่อนให้ชัดเจน โดยเฉพาะ อย่างยิง่ คนทีม่ อี อฟฟิศอยูใ่ นบ้านของตัวเอง เพราะในช่วงแรก เจ้ า ของบ้ า นมั ก จะคิ ด ว่ า การที่ มี อ อฟฟิ ศ อยู ่ ใ นบ้ า นมี ข ้ อ ได้เปรียบเรื่องความสะดวกสบาย สามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่อง การเดินทางได้ไม่นอ้ ย แต่ถา้ คุณแบ่งเวลาไม่ดี ข้อได้เปรียบนี้ อาจจะท�าให้เวลาพักผ่อนของคุณหายไป ดังนัน้ การแยกพืน้ ที่ ให้เป็นสัดส่วน และวางตารางเวลาท�างานให้ชัดเจน จะช่วย ผ่อนคลายปัญหานี้ไปได้ • หลีกเลี่ยงที่จะท�ากิจกรรมที่ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป มาริลีน พิวเดอร์-ยอร์ก นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน กล่าวว่า คนจ�านวนมากมักจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าโดยไม่รู้ตัว เช่น หมดเวลาไปกับการคุยเล่นหรือใช้โซเชียลเน็ตเวิรก์ ในเวลา งาน จนมารูต้ วั อีกทีเวลาก็ลว่ งเลยไปมากแล้ว สุดท้ายจึงต้อง รีบท�างานจนดึกดืน่ นักจิตวิทยาจึงแนะน�าว่า ทุกครัง้ ทีท่ า� งาน ขอให้ตงั้ สมาธิให้ดแี ละเต็มทีก่ บั งาน ส่วนกิจกรรมคลายเครียด ทั้งหลายก็ให้อดใจอดกลั้นเอาไว้ แล้วปลดปล่อยให้เต็มที่ใน ช่วงพักหรือหลังเลือกงาน • จ�าไว้ว่าการผ่อนคลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จ�าเป็น ต้ อ งท� า โรเบิ ร ์ ต บรู ๊ ก ส์ นั ก จิ ต วิ ท ยาเจ้ า ของงานเขี ย น The Power of Resilience : Achieving Balance, Conffiifidence, and Personal Strength in Your Life กล่าวว่า การผ่อนคลาย ทีเ่ ต็มที่ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ในระหว่างวัน ก็สามารถ ส่งผลดีต่อพลังชีวิตในระยะยาวได้ ดังนั้น การหากิจกรรม ผ่อนคลาย เช่น ออกก�าลังกายในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ ควรท�า เพราะนอกจากจะส่งผลดีตอ่ ร่างกายและจิตใจของคุณ แล้ว มันยังช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้คุณได้ท�าภารกิจที่รับผิดชอบ ในระยะยาวอีกด้วย ที่มา : www.webmd.com, www.oprah.com

LET’S READING FOR CHARITY

ถ้าหากว่าความสุขของคุณคือการนัง่ อ่านหนังสือเงียบๆ แล้วปล่อยให้จนิ ตนาการ โลดแล่นอยูใ่ นอากาศ วันนีเ้ ราขอชวนคุณ มาลองเปลี่ยนประสบการณ์อ่านหนังสือ ในบรรยากาศใหม่ทจี่ ะท�าให้หวั ใจของคุณ พองโต นัน่ คือการอ่านหนังสือบนเรือ Logos Hope เรือเดินสมุทรจากประเทศเยอรมนี ซึง่ มีขนาดใหญ่ถงึ 430 ฟุต ภายในมีหอ้ งสมุดและร้านหนังสือที่รวบรวมหนังสือ หลากหลายประเภทไว้กว่า 5,000 เล่ม โดยทีผ่ า่ นมาเรือล�านีไ้ ด้เทียบท่าในประเทศ ต่างๆ แล้วกว่า 40 ประเทศ และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา เรือล�านี้ ก็ได้เข้ามาจอดเทียบท่าทีท่ า่ เรือคลองเตย ของกรุงเทพฯ จึงเป็นโอกาสดีที่คนไทย ไม่ควรพลาดที่จะได้พบกับร้านหนังสือ ลอยน�า้ ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก โดยรายได้ ทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการขายหนังสือ โครงการ ยังจะมอบให้แก่การกุศลอีกด้วย ทั้งนี้ Logos Hope จะเทียบท่าอยูท่ กี่ รุงเทพฯ ถึง 12 มีนาคมนี้ เปิดให้บริการในวันอังคาร-เสาร์ เวลา 10.00-21.00 น. และวันอาทิตย์-วันจันทร์ เวลา 14.00-21.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.facebook.com/LogosHopeVisitBangkok

“ความสุขของคนส่วนใหญ่มักไม่เป็นอิสระ เพราะต้องไปพึ่งพาวัตถุ ต้องไปพึ่งพิงสายตาของคนอื่น สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยง ถ้าคุณเอาความสุขไปผูกติดกับสิ่งเหล่านี้ คุณก็จะไม่มีความสุขอย่างแท้จริง” พระไพศาล วิสาโล

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถ้าพูดถึงข่าวใหญ่ในแถบเอเชีย ก็คงหนี ไม่พ้นข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งผู้ ได้รับต�าแหน่งก็คือ ปาร์ก กึน เฮ ซึ่งการรับต�าแหน่งในครั้งนี้ท�าให้เธอเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ ด้วยความน่าสนใจเหล่านี้ท�าให้เราไม่พลาดที่จะรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับหญิงแกร่ง คนนี้มาให้คุณได้รู้จักและคุ้นเคยกันมากขึ้น Name : Park Geun-hye Nationality : South Korean Born : 2 February 1952 Age : 61

“Different times need different types of leadership.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://en.wikipedia.org, www.matichon.co.th, www.jigsawkorea.com

• ปาร์ก กึน เฮ เป็นบุตรสาวคนแรกของ ปาร์ก จุง ฮี อดีตผูน้ า� เผด็จการ และประธานาธิบดีคนที่ 3 ของเกาหลีใต้ กึน เฮ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยซอกัง ในปี ค.ศ. 1974 จากนัน้ ก็ได้บนิ ไปเรียนต่อทีม่ หาวิทยาลัยเกรโนเบิล ประเทศฝรัง่ เศส แต่ก็ต้องหยุดเรียนกลางคัน และกลับมายังเกาหลีใต้อย่างเร่งด่วน เนือ่ งจากมารดาของเธอถูกลอบสังหาร และในเวลาต่อมาบิดาของเธอ ก็ถกู ลอบสังหารเช่นเดียวกันจากฝีมือหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับ ของเขาเอง • แม้จะมีการวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ในยุคที่ ปาร์ก จุง ฮี ครองอ�านาจ มีการลิดรอนเสรีภาพของประชาชน และประหารฝ่ายต่อต้านทางการเมือง แต่เขาก็สามารถพลิกประเทศธรรมดาอย่างเกาหลีใต้ให้กลายเป็นประเทศ อุตสาหกรรมเต็มตัวด้วยการใช้นโยบายเศรษฐกิจทีเ่ ข้มงวด ทางด้าน ปาร์ก กึน เฮ ผู้เป็นบุตรสาว ก็ได้เจริญรอยตามบิดาโดยการเป็น นักการเมืองหญิงที่ถือว่าประสบความส�าเร็จในการเลือกตั้งภายใต้ สังกัดพรรคแกรนด์เนชันแนล และได้รบั ฉายาว่า ‘Queen of Elections’

• ในปี ค.ศ. 2004 กึน เฮ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งแม้ว่าพรรคของเธอจะไม่ได้รับเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาล แต่เธอก็สามารถช่วยพรรคกวาดทีน่ งั่ ในสภาได้ถงึ 121 ทีน่ งั่ ต่อมาในปี ค.ศ. 2007 เธอได้เข้าชิงชัยในต�าแหน่งประธานาธิบดีเป็นครัง้ แรก แต่ก็ ต้องแพ้ให้กับ ลี เมียง บัก ไปอย่างฉิวเฉียด ในปี ค.ศ. 2011 พรรค แกรนด์เนชันแนลมีความขัดแย้งภายในจนมีสมาชิกส่วนหนึง่ แยกตัว ออกมาตั้งพรรคใหม่ชื่อว่า ‘แซนูรี’ ซึ่ง กึน เฮ ก็ได้รับต�าแหน่ง หัวหน้าพรรค และได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนพรรคในการชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีในปีนี้ และได้รบั คะแนนเสียงจากประชาชน อย่างท่วมท้นถึง 51.55% จนได้ดา� รงต�าแหน่งประธานาธิบดีในทีส่ ดุ • ทั้งนี้ เส้นทางการก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งของ กึน เฮ ถือว่าไม่ใช่เรื่อง ง่ายดาย เธอต้องต่อสู้กับความอื้อฉาวต่างๆ ที่บิดาของเธอได้ทา� ไว้ โดยเธอเคยกล่าวขอโทษต่อประชาชนในความผิดที่บิดาของเธอ เคยท�ามา อย่างไรก็ตาม ชัยชนะของเธอได้สร้างประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ ให้กับเกาหลีใต้ที่ไม่เคยมีผู้หญิงปกครองประเทศมาก่อน


33

ALL ABOUT BIZ

BIZ LIFE

EVERYTHING CAN BE POSSIBLE สุวัฒน์ เทศน์สาลี

ซีอีโอ แห่ง บริษัท เค พลัส ทู จ�ำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของ งานอีเวนต์ งานประชาสัมพันธ์ และการสือ่ สารทางการตลาดของแบรนด์ ชัน้ น�าระดับประเทศมากมาย อาทิ Pantene, Olay, Smooth E, Downy เป็นต้น โดยล่าสุดยังมีผลงานนิตยสารรายเดือน Wow Magazine Society นิตยสาร Bilingual ไทย-ลาวเล่มแรกออกมาตีตลาดประเทศเพือ่ นบ้าน อีกด้วย

• นอกจากนักธุรกิจในปัจจุบันจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ภายในประเทศแล้ว ก็ควรเหลียวมองความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของ ประเทศเพื่อนบ้านด้วย เพราะนั่นคือโอกาสที่ดีในการริเริ่มท�าธุรกิจในตลาด ใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนว่าผู้บุกตลาดคนแรกย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ตามมาเสมอ • ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นพิเศษ และต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอีเวนต์ ที่ไม่มีสถาบันไหนสอนด้านนี้อย่างจริงจัง การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างทีมงานในองค์กรจึงเป็นหนทางที่จะช่วยเสริมศักยภาพขององค์กรให้ แข็งแกร่งขึ้นได้ • คนเก่งอาจไม่ใช่คนทีค่ ดิ ได้เท่านัน้ แต่เป็นคนทีน่ า� ความคิดมาท�าให้เกิดขึน้ ได้ ในโลกของความเป็นจริง • ไม่มีค�าว่าท�างานเต็มร้อยในองค์กรของเรา เพราะเรายึดถือค�าว่าท�างาน เกินร้อยอยูเ่ สมอ ทุกครัง้ ทีท่ า� งานเป้าหมายของเราจะอยูท่ ี่ 150% เพราะอย่างน้อย ถ้ามีขอ้ ผิดพลาด เราก็จะยังได้คณ ุ ภาพของงาน 100-120% ซึง่ ก็ยงั คงมากกว่า มาตรฐานทั่วไปอยู่เสมอ • คนเราควรจะเลือกท�างานที่เรารัก เพราะกับงานที่รัก เราจะท�ามันได้ดีเสมอ • ความล้มเหลว ผิดพลาด เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ สิ่งส�าคัญคือเมื่อผิดพลาด แล้วต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และหาหนทางแก้ไข ในขณะเดียวกันก็ควร ให้โอกาสทีมงานในการแก้ไขความผิดพลาดและท�างานร่วมกันต่อไป • อายุไม่ใช่สิ่งส�าคัญส�าหรับการเป็นผู้บริหารหรือนักธุรกิจ เพราะสิ่งส�าคัญ และตัวชีว้ ดั ความสามารถทีแ่ ท้จริงคือคุณภาพของงานทีอ่ อกมา ต่อให้อายุมาก แต่งานออกมาไม่ดีหรือไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผู้นั้นก็คงไม่เป็น ที่ยอมรับในการท�าธุรกิจได้เช่นกัน • นักธุรกิจต้องไม่หยุดนิ่ง และมีการสังเกตสิ่งที่ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ อยู่ ตลอดเวลา เช่น ดูรายการทีวกี ค็ วรจะมองลึกไปถึงองค์ประกอบของโปรดักชัน หรือเวลาไปเดินห้างสรรพสินค้า นอกจากจะดูสนิ ค้าแล้วก็ควรสังเกตการออกแบบ ดิสเพลย์หรือการจัดหน้าร้านของแบรนด์ต่างๆ ด้วย เพื่อจะได้เรียนรู้และเติม ความคิดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เลียนแบบ

• ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่สร้างกันได้ สิ่งส�าคัญอยู่ที่ใจของบุคคลนั้นว่า เปิดรับสิ่งใหม่ๆ บ้างหรือเปล่า เพราะถ้ามีการเปิดใจ ใฝ่รู้ และใส่ใจกับข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ก็จะพรั่งพรูออกมาเอง • เราเชื่อว่าทุกคนสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ เพราะคนเราถ้าตั้งใจท�า อะไรแล้วมันต้องส�าเร็จ คนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความส�าเร็จเป็นเพราะเขา หยิบโหย่ง ใจอยากท�าแต่ร่างกายไม่ลงมือ หรือไม่ก็ติดอยู่กับความกลัว ซึ่งถ้า คุณสามารถอดทนฟันฝ่า 1-2 ปีแรก มาได้ ก็ถือว่าเป็นไปได้สูงที่จะประสบ ความส�าเร็จ • ช่วงที่ล�าบากที่สุดของการตั้งธุรกิจของตัวเองคือ 1-2 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่ ใครๆ ต่างก็ต้องเจอ แต่ถ้าหากคุณลงมือท�าไปนานกว่านั้นแต่ยังไม่พบกับ ความส�าเร็จ ก็คงต้องถามตัวเองว่าได้เต็มที่กับมันจริงๆ แล้วหรือยัง มีการวางแผนที่ดีหรือไม่ มีการก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนหรือเปล่า ถ้าค�าตอบคือ ไม่ ก็คงต้องกลับมาตั้งหลักใหม่และลงมือท�าอย่างจริงจัง เพราะความตั้งใจ อย่างเดียวอาจไม่พอ แต่คุณจ�าเป็นต้องมีแผนที่รัดกุมด้วย • สิ่งที่ท�าให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าคือความคาดหวัง เราจ�าเป็นต้องคาดหวัง กับงานที่ท�าอยู่เพื่อให้ความคาดหวังนั้นเป็นเป้าหมายของเรา อาจจะมีความกดดันบ้าง แต่มันจะกระตุ้นให้เราไปถึงจุดหมายที่วางไว้ • นอกจากผู้บริหารจะต้องท�างานเพื่อให้บริษัทเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ต้องบริหารโดยค�านึงถึงสวัสดิภาพของคนในองค์กรด้วย เพื่อให้เขาเติบโต ไปพร้อมกัน • นักธุรกิจที่ดีต้องแบ่งเวลาให้เป็น มีการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการท�างาน กับชีวิตส่วนตัวได้ดี ไม่ปล่อยให้งานอยู่เหนือการใช้ชีวิตของเรามากเกินไป ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรน�าเรื่องส่วนตัวไปก้าวก่ายเรื่องงานมากเกินไป ด้วยเช่นกัน • การเติมความสุขให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่จา� เป็นกับชีวิตนักธุรกิจไม่แพ้การเติม ไอเดียใหม่ๆ อยูเ่ สมอ เพราะจิตใจทีด่ จี ะช่วยให้ไอเดียดีๆ เกิดขึน้ ได้ ในทางกลับกัน การกดดันตัวเองหรือไม่ปล่อยให้ตวั เองได้ผอ่ นคลายบ้าง ก็อาจท�าให้ความคิด ของเราติดอยู่ในกรอบเดิมๆ

BIZ IDEA Qusca Sleeping Cafe การพั ก ผ่อนส�าหรับ มนุษย์เงินเดือนที่ต้อง ท�างานตัง้ แต่ จันทร์- ศุ ก ร์ มั ก จ ะ ถู ก จ�ากัดอยู่แค่วันหยุดสุดสัปดาห์ ที่เราจะสามารถพักผ่อน และปลดปล่อย ความเครียดที่สั่งสมมาทั้งสัปดาห์ได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ระหว่างสัปดาห์ก็ต้อง คร�่าเคร่ งท�างานจนแทบจะไม่ มีเ วลาปรนนิบัติร ่ า งกายของตัว เองมากนัก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดบริการพิเศษที่สร้างสรรค์มาเพื่อมนุษย์เงินเดือนผู้เหนื่อยล้า โดยเฉพาะ อย่ า ง Qusca Sleeping Cafe ในกรุ ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ ่ น ซึ่งเปิดให้บริการส�าหรับลูกค้าผู้หญิงเท่านั้น เพื่อความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆ

โดยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะได้พบกับมุมพักผ่อนหย่อนใจที่หลากหลาย ทัง้ มุมส�าหรับพักงีบระหว่างวัน ทีพ่ รัง่ พร้อมไปด้วยหมอนและผ้าห่มแสนสบาย แถมยั ง มี น�้ า หอมที่ ช ่ ว ยให้ ก ารนอนหลั บ สบายยิ่ ง ขึ้ น ฉี ด พรมไว้ ทั่ ว ห้ อ ง นอกจากนี้ ยั ง มี มุ ม ทานอาหารกลางวั น ที่ แ สนเงี ย บสงบเพื่ อ การพั ก ผ่ อ น อย่างแท้จริง รวมถึงมุมเสริมความงามไว้เอาใจสาวๆ โดยมีทั้งเครื่องส�าอาง อุปกรณ์ท�าผม และน�้าหอม ไว้คอยให้บริการแบบฟรีๆ ที่ส�าคัญยังมีบริการ Wi-fiFfii ปลั๊กไฟส�าหรับชาร์จแบตเตอรี่ ขนมและเครื่องดื่มไว้คอยให้บริการแบบ ไม่อั้นอีกต่างหาก ส่วนใครที่รู้สึกเหนื่อยล้าแบบจริงจัง ทางร้านยังมีเมนูพิเศษ ที่ชื่อว่า ‘Healthy Deli Lunch’ ที่จะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับมนุษย์เงินเดือน โดยเฉพาะให้ได้เลือกสั่งกันด้วย ทีนี้คนท�างานหนักก็ไม่ต้องรอคอยวันหยุด สุดสัปดาห์อย่างใจจดใจจ่ออีกต่อไป เพียงแค่เข้าไปใช้บริการที่คาเฟ่แห่งนี้ ก็สามารถผ่อนคลายได้แม้จะอยู่ในระหว่างวันท�างานก็ตาม ใครสนใจไอเดียนี้ ลองแวะไปที่ www.qusca-zzz.com


40

THE WORDS

“We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right.” เราต้องใช้เวลาอย่างชาญฉลาด และตระหนักไว้ตลอดกาลว่าเวลานั้นสุกงอมเสมอ สำาหรับการทำาในสิ่งที่ถูกต้อง -Nelson Mandela

“Unseasonable kindness gets no thanks.” ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในเวลาที่ไม่เหมาะไม่ควร ย่อมจะไม่ได้รับคำาขอบคุณ

-Thomas Fuller

“Time is the wisest counselor of all.”

“I wouldn’t change anything. I’ve made mistakes, but thanks to those mistakes, I’ve learned.”

เวลาคือผู้ให้คำาปรึกษาที่ฉลาดที่สุด ในบรรดาทุกสิ่งทุกอย่าง

-Pericles

“The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.” คนฉลาดต้องไม่เพียงแค่รักศัตรูของเขาได้เท่านั้น แต่ยังต้องเกลียดเพื่อนของตัวเองได้ด้วย -Friedrich Nietzsche

“One of the most sincere forms of respect is actually listening to what another has to say.” รูปแบบหนึ่งของก�รแสดงคว�มเค�รพ ที่จริงใจที่สุด คือก�รตั้งใจฟังอย่�งแท้จริง เมื่ออีกฝ่�ยต้องพูด -Bryant H. McGill

available now! $ 1.99

ผมจะไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้น ผมเคยทำ�ผิดพล�ดม�ก่อน แต่ก็ขอบคุณคว�มผิดพล�ดเหล่�นั้นที่ทำ�ให้ผมได้เรียนรู้ -Enrique Iglesias

“Time does not change us. It just unfolds us.”

“Finding some quiet time in your life, I think, is hugely important.”

-Max Frisch

-Mariel Hemingway

กาลเวลาไม่ได้เปลี่ยนเราหรอก มันแค่เปิดเผยตัวตนของเรา

การหาเวลาเงียบๆ ในบางช่วงของชีวิต เป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง


42

THE GUEST

SO FAR SO GOOD

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

เพลงฮิตก็เหมือนกับแฟชั่นที่มาแล้วก็ ไป แต่ถ้าถามถึงเพลงไทย ในตอนนี้ที่ก�าลังฮอตฮิตที่สุด เรามั่นใจว่าเพลงนั้นต้องเป็นเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ ของวง Getsunova อย่างแน่นอน เพราะนอกจาก ยอดคนดูในเว็บไซต์ยทู บู ทีม่ ากกว่า 47,347,810 ล้านวิว ซึง่ ส่งให้เพลงนี้ ขึ้นแท่นเป็นเพลงที่มียอดวิวสูงที่สุดของประเทศไทยแล้ว ถ้าคุณลองฮัม ท่อนฮุกของเพลงนีข้ นึ้ มาว่า “อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ บอกที...” รับรองว่าใครที่ได้ยินต่างก็ต้องร้องอ๋อ! กันอย่างแน่นอน

พวกเราเริ่มฟอร์มวงกันประมาณปี ค.ศ. 2005 โดยเริ่มต้นจาก... การตามหากลุ่มคนไทยที่เรียน อยู่ในอังกฤษ ซึ่งตอนแรกก็มีผม (เนม ปราการ) กับนาฑีอยู่สองคน ซึ่งเราคิดว่าอยากท�าวงดนตรี กันอย่างจริงจัง นาฑีจึงไปชวนนต กับไปป์ ซึ่งอยู่คนละเมืองมาร่วมวงด้วยกัน โดยพวกเราใช้วิธีท�า เดโมเพลงด้วยการออนไลน์หากัน และส่งไฟล์ให้กับสมาชิกแต่ละคนทางอินเทอร์เน็ต วงการดนตรีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้พวกเราเห็นแล้วว่า... การเป็นนักร้องนักดนตรี สมัยนีค้ อ่ นข้างอยูย่ าก อย่างตอนทีป่ ล่อยซิงเกิล้ แรกออกมา (เพลง กล่อม) เราก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่าเพลงของเรา อาจจะไม่โดนใจคนฟังหรือติดตลาดมากมาย และในตอนนัน้ อินเทอร์เน็ตก็ยงั ไม่มยี ทู บู เกิดขึน้ มา จะมีกแ็ ต่ MySpace.com ส�าหรับน�าเพลงไปใส่ไว้ แต่กไ็ ม่ได้ชว่ ยอะไรกับพวกเรามากนัก แต่เราก็ยงั ท�าเพลงกันต่อ เพราะใจอยากท�าล้วนๆ หลังจากเพลงแรกถูกปล่อยออกไป พวกเราก็เริ่มวางทิศทางของวงไว้ว่า... จะท�าเพลงในสไตล์ อินดี้อังกฤษ ซึ่งคือเพลงที่เราชอบฟัง เพลงต่อมาของพวกเราจึงมีความเป็น Post-Punk Electronics อยู่สูงมาก แต่พอถึงตอนนี้พวกเราก็ได้ปรับเปลี่ยนแนวเพลงไปบ้างจนกลายมาเป็นแนว Experimental Pop ก็คือเพลงพ็อพที่ฟังง่าย แต่มีการทดลองใช้ซาวนด์หรือเครื่องดนตรีแปลกๆ ที่คนไทยยังไม่ค่อย รู้จักผสมผสานลงไปในเพลงนั่นเอง วงการเพลงอังกฤษมีการขับเคลื่อนที่เร็วมาก จนบางครั้งสิ่งที่เราซึมซับมากลับเอามาใช้จริง ไม่ได้เลย เพราะ... เทรนด์ของเพลงอังกฤษมาเร็วไปเร็วจนคนไทยส่วนใหญ่ตามไม่ทนั หรือแม้กระทัง่ วัฒนธรรมการแสดงสดของบ้านเขาทีเ่ ราพยายามเก็บกลับมาก็ปรากฏว่าเอามาใช้กบั คนดูทปี่ ระเทศไทย ไม่ได้เลย เช่น ระหว่างการแสดงดนตรี ถ้าเป็นที่ประเทศไทยแล้วเกิดมีช่วงเดดแอร์ คนดูจะมองว่าวงนี้ เล่นได้ไม่มอื อาชีพเลย แต่ในทางกลับกัน ทีอ่ งั กฤษ ระหว่างการแสดงนักดนตรีอาจหยุดพัก เดินไปเดินมา หรือนั่งดื่มน�้าก็ไม่มีใครว่าอะไร เพราะคนดูข้างล่างก็ท�าตัวสบายๆ ไปด้วยเหมือนกัน พลังของยูทูบเริ่มส่งผลกับพวกเราตั้งแต่... ช่วงประมาณ 2-3 ปี ให้หลังนี่เอง เพราะก่อนหน้านั้น ที่เราปล่อยเพลงที่สามหรือสี่ออกมา ช่วงนั้นใครก็ตามที่ได้ยอดคนดูถึง 1 ล้านวิว ก็คิดว่าสุดยอดแล้ว และตอนนีก้ ารขึน้ ไปถึงยอด 30-40 ล้านนีถ่ อื ว่าธรรมดามากส�าหรับเพลงสากล ซึง่ ส�าหรับพวกเราตอนนี้ เห็นแล้วว่าพลังของยูทูบสามารถผลักดันใครสักคนให้ไปไกลกว่าเดิมได้มากจริงๆ แต่สา� หรับพวกเรา ยอดวิวเหล่านีก้ เ็ ป็นแค่ความภูมใิ จเท่านัน้ เพราะ... ยอดทัง้ หมดนีก้ ไ็ ม่สามารถ เอามาเปลี่ยนเป็นเงินได้ เรายังเชื่อว่ายอดขายแผ่นคือสิ่งที่วัดว่าเราประสบความส�าเร็จได้อย่างแท้จริง มากกว่า ก่อนที่จะได้เพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ พวกเราเคยถูกสั่งห้ามให้ท�าเพลงเอง เพราะ... พวกเรา พยายามท�าเดโมมาหลายครัง้ แล้วแต่กไ็ ม่ผา่ นสักที ซึง่ เราถูกสัง่ ให้ทา� เพลงใหม่หลายรอบมากจนถึงขัน้ ที่ ผูใ้ หญ่ออกมาบอกเลยว่าวงนีไ้ ม่ตอ้ งท�าเพลงเองแล้ว เดีย๋ วจะให้คนอืน่ มาแต่งเนือ้ ร้องและดนตรีให้แทน แต่พวกเราก็ยังพยายามพิสูจน์ว่าเราท�าเพลงกันได้ จนในที่สุดเพลงนี้ก็สา� เร็จออกมา เราหาแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงด้วยการ... อ่านหนังสือและนิยายมากๆ เพราะเราจะได้มมุ มอง ใหม่ๆ ถ้าเราตีความหมายในเพลงก็จะพบว่าจริงๆ มันก็คือเรื่องของคนคนหนึ่งที่พยายามท�าให้คนที่ เรารักหันมาสนใจตัวเราบ้าง และพล็อตแบบนีก้ ม็ คี นเล่ามาแล้วไม่รกู้ คี่ รัง้ ดังนัน้ การศึกษาจากงานเขียน ของนักเขียนหนังสือหลายๆ คน เราก็จะได้มุมมองการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เหตุผลที่พวกเรามักจะเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดบังโฉมหน้าตัวเองไว้ก็คือ... เราอยากให้เกิดความสนุกสนานในการแต่งตัว เพราะเราสังเกตกันว่าในยุคหลังๆ นีจ้ ะมีแต่วงดนตรีทพี่ ยายามแต่งตัวให้ดหู ล่อ ดูเท่กนั เพียงอย่างเดียว ท�าให้ขาดสีสนั ในวงการดนตรี ซึง่ บางครัง้ การท�าอะไรทีง่ า่ ยๆ ไม่ตอ้ งซับซ้อนมาก ก็สร้างความโดดเด่นและมีกิมมิกขึ้นได้เหมือนกัน จากความส�าเร็จของเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ ท�าให้เรียนรูว้ า่ ... การเชือ่ ฟังผูใ้ หญ่เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง เพราะก่อนหน้านีเ้ ขาเคยบอกกับพวกเราว่า อยากให้ลองท�าเพลงทีเ่ ข้าใจง่าย มีเมโลดีท้ ฟี่ งั ง่าย เนือ้ เพลงดี แต่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ทา� ตามความต้องการของเขาเสียทีเดียว พอเราฟังที่เขาสอนมาทุกขั้นตอน ก็เห็นผลว่าท�าออกมาแล้วดีจริงๆ แต่สา� หรับพวกเรา ค�าว่า ‘พ็อพ’ กลับเป็นสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ในการท�างาน เพราะ... เราต้องหาสมดุล ส�าหรับวง ถ้าเราท�าเพลงพ็อพเกินไปคนฟังก็อาจจะไม่สนใจ แต่ถ้าพ็อพน้อยไปก็เข้าไม่ถึงคนฟังอีก และอะไรคือจุดที่ก�าลังดีของค�าว่าพ็อพส�าหรับเราสี่คนนี้ นั่นคือจุดที่หายาก ซึ่งไม่ใช่กับวงของเรา แค่วงเดียว แต่น่าจะรวมถึงคนอื่นๆ ด้วย ความห่างไกลของสมาชิกในวงถือเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่ง เพราะ... มันท�าให้เรายังมีช่องว่างของ ความเกรงใจกันอยู่ เนื่องจากพวกเราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตอนที่ต้องขึ้นแสดงคอนเสิร์ต และการทีค่ นเราสนิทสนมมากเกินไป บางครัง้ ก็ทา� ให้เกิดความไม่เกรงใจกันขึน้ เราเชือ่ ว่าระยะห่างทีม่ นี ี้ คือสิ่งที่ช่วยยึดพวกเราให้อยู่ด้วยกันมาได้นานขนาดนี้ วงการเพลงไทยมาถึงจุดอิม่ ตัวในการท�าเพลงแนวใหม่มาสักพักใหญ่แล้ว เพราะ... ตอนนีใ้ ครๆ ต่างก็พยายามวิ่งเข้าหาเพลงพ็อพ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่นักดนตรีคือคนที่จะพยายามพิสูจน์ตัวเอง และคนฟังเพลงส่วนใหญ่ก็หันมาฟังเพลงที่เข้าใจง่าย ท�าให้เพลงไทยแนวใหม่หยุดขยับตัวมานานแล้ว

THEIR WAYS

• Getsunova เป็นวงดนตรีแนวพ็อพร็อก สังกัดค่ายสนามหลวงการดนตรี สมาชิกของวงประกอบไปด้วย ‘เนม’ - ปราการ ไรวา (นักร้องน�า), ‘นต’ - ปณต คุณประเสริฐ (กีตาร์และซินธิไซเซอร์), ‘นาฑี’ - นาฑี โอสถานุเคราะห์ (กีตาร์) และ ‘ไปป์’ - คมฆเดช แสงวัฒนาโรจน์ (กลอง) • ที่มาของชื่อวง Getsunova เป็นการรวมกันระหว่างค�าว่า Getsu ที่แปลว่าพระจันทร์ในภาษาญี่ปุ่น กับค�าว่า Nova ที่แปลว่าระเบิดในภาษาอังกฤษ • นอกจากผลงานเพลงฮิต ไกลแค่ไหนคือใกล้ ล่าสุด Getsunova ได้รบั การคัดเลือกจากทาง Warner Bros. Television Distribution (WBTD) ในสหรัฐอเมริกา ให้ท�าเพลงประกอบซีรีส์ Arrow (ทีมผู้สร้างเดียวกับซีรีส์ Smallville) ส�าหรับฉายในประเทศไทย โดยมีชอื่ เพลงว่า ความมืดสีขาว และซีรสี ์ Arrow จะออกอากาศทางช่อง Warner TV ในกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z

a day BULLETIN issue 242  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

a day BULLETIN issue 242  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement