Page 1

ISSUE 232 28 DEC 2012 - 3 JAN 2013

ISSUE 206 29 JUN - 5 JUL 2012


ISSUE 232, 28 DECEMBER 2012 - 3 JANUARY 2013

2012 : Another Year I’ve Learned 1 ปี มี 12 เดือน 52 สัปดาห์ และ 365 วัน คิดค�านวณออกมาแล้ว เวลาทั้งหมดที่พวกเรามีก็ไม่ใช่น้อยๆ ยิ่งถ้าค�านวณตัวเลขออกมาเป็นนาที และสมมติ ให้เป็นเงิน เราคงรวยกันหมดประเทศแล้ว เพราะน้องคนหนึ่งเคยคิดตัวเลขให้ดูว่า 365 วัน หรือ 1 ปี นั้น มีทั้งหมด 525,600 นาที!! ถ้าเรามีเงินเก็บปีละ 525,600 บาท แล้วตอนนี้เราอายุประมาณ 5 ขวบ ขี้หมูขี้หมาเราก็จะมีเงินเก็บประมาณ 2,628,000 บาท แต่ถ้าเราอายุ 30 ซึ่งเป็นวัยก�าลังก่อร่างสร้างตัว เราก็จะมีเงินสะสม ประมาณ 15,768,000 บาท และแต่ละปีที่ผ่านไปเราก็จะมีเงินสะสมงอกเงยขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่เบิกบานใจ แต่ความจริงของชีวิตก็คือ ตัวเลขเหล่านี้คือวันเวลาและนาที ที่หายไปจากชีวิต ยิ่งตัวเลขเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ก็แปลว่าเราเหลือเวลาและคืนวันในโลกนี้น้อยลงเรื่อยๆ และไม่ว่าเราจะใช้ทุกนาที ทุกวันคืน อย่างเห็นคุณค่า หรือใช้ทิ้งใช้ขว้างก็ตามแต่ สุดท้ายเวลาเหล่านั้นก็จะผ่านไปอย่างไม่อาจย้อนคืน และไม่มีโอกาสที่เราจะเก็บสะสมไว้ได้เลย เราท�าได้อย่างดีที่สุดก็แค่ทบทวนเวลา ทีผ่ า่ นไปในแต่ละปี และถามตัวเองว่า ปีทผี่ า่ นมาเราได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง ผูเ้ ขียนก็เลยลองมานัง่ คิดๆ ดู และพยายามจะท�าให้เป็นธรรมเนียมส่วนตัว ด้วยการรวบรวมและ บันทึกสิง่ ทีเ่ รียนรูม้ าในแต่ละปี ไม่ได้ตอ้ งการจะหยิบยกมาเพือ่ สอนใคร หากแต่ตอ้ งการจะบันทึกไว้เพือ่ สอนตัวเองในปีตอ่ ๆ ไป แม้มนั จะไม่ได้ทา� ให้ผเู้ ขียนเป็นคนฉลาด ขึ้นทันตาเห็น ก็ขอแค่ให้แต่ละปีมีเรื่องที่ทา� ให้ตัวเองใช้ชีวิตได้โง่น้อยลงเรื่อยๆ ก็พอ -- และต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา - ถ้าโหลด App LINE มาใช้ แล้วแกล้ง Search Line ID ของตัวเองเพื่อ Add เราจะเจอค�าว่า ‘You cannot add yourself as a friend’ แต่ในชีวิตจริงแล้ว เราต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองให้ได้ก่อนใคร และต้องเป็นให้ดีที่สุดด้วย เพราะเราไม่มีวันรู้หรอกว่าเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนรักกันในวันนี้ จะเป็นเพื่อนเราตลอดไปหรือไม่ เมื่อเอาแน่เอานอนกับใครไม่ได้ ก็เหลือแค่ตัวเราเองนี่แหละที่จะต้องเป็นเพื่อนของตัวเอง และต้องเป็นไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต - คอนโดฯ ใหม่ๆ ที่ผุดขึ้นมาทั่วเมืองเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทา� ให้เราเห็นว่า ใน 1 ปี พื้นที่รอบๆ ตัวเรามีความเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดไหน สังเกตว่าถ้าเราไม่ได้ไป แถวไหนสัก 1 ปี กลับไปอีกทีเราอาจจะแทบจ�าแถวนั้นไม่ได้แล้ว ดังนั้น เวลา 1 ปี จึงสร้างความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตคนเราได้มากมายไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพ ภายนอกหรือสภาพจิตใจภายใน จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ดังนั้น อย่าแปลกใจถ้าเราจะพบว่า 1 ปีที่ผ่านไป ท�าให้ใครบางคนไม่เหมือนเดิม เพราะเขาเองก็อาจจะ เห็นว่าเราเปลี่ยนไปจนจ�าแทบไม่ได้เช่นกัน - เมื่อต้องเผชิญกับความผิดหวัง คนเราจะพยายามคิดหาเหตุผลมาอธิบายตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น แต่หลายอย่างในชีวิตมันก็เป็นได้แค่ความน่าจะเป็น ไม่ได้มีอะไรรับประกันว่ามันต้องเป็นเหตุและผลแบบนั้น 100% สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะท�าได้ก็คือ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ท�าในสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าในปัจจุบัน ไม่ใช่พร�า่ เพ้อในสิ่งที่น่าจะท�าแล้วไม่ได้ท�าในอดีต - คนเรามีขีดความอดทนสูงกว่าที่ตัวเองคิดเสมอ แต่บ่อยครั้งเรามักจะใช้ความอดทนไปกับคนบางคนหรือเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้มีค่ามากพอ - ถ้าเริ่มต้นด้วยความไม่ชัดเจน ก็ยากที่จะหาทางไปหรือหาทางจบลงด้วยความชัดเจนได้ - คนบางคนมีหน้าทีเ่ ข้ามาในชีวติ เราเพือ่ สอนแค่เพียงว่า อย่ารีบเตรียมทีท่ างในชีวติ และหัวใจส�าหรับการเข้าอยูอ่ ย่างถาวร ให้กบั คนทีต่ อ้ งการทีพ่ กั แค่ชวั่ คราว - คนเราไม่ได้สนุกกับการท�างานทุกวัน แต่ถ้าเจองานที่เรารัก จะไม่มีวันไหนที่เราไม่รักงาน ต่อให้วันนั้นมันจะไม่สนุกแค่ไหนก็ตาม - ความจริงไม่ใช่สิ่งที่สวยงามทุกครั้ง แต่เราจ�าเป็นต้องยอมรับความจริงให้ได้ไม่ว่ามันจะย�่าแย่ขนาดไหน และสิ่งที่เป็นตลกร้ายของเรื่องนี้ก็คือ ถ้าชีวิตเรา สวยงามไปเสียหมด มันมักจะไม่ใช่ความจริง - ไม่ว่าคนเราจะแน่มาจากไหน เราก็แพ้ความไม่แน่นอนของชีวิต - ถ้าเรามีเวลามากพอส�าหรับการนั่งฟุ้งซ่านได้ เราก็สามารถใช้เวลามากเท่าๆ กันนั้นส�าหรับการนั่งตั้งสติได้เช่นกัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 232 วันที่ 28 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 GOODNEWS

06

10 50

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

36

เ พื่ อ น รั ก ถื อ a day BULLETIN มาให้อา่ นถึงโตเกียว ดี ใ จเป็ น อย่ า งมาก (เขาอาจจะไม่ รู ้ ว ่ า สามารถอ่านได้จาก หน้ า เว็ บ หากแต่ ความรู ้ สึ ก น ่ า จ ะ

รวมทุ ก ปกของ adB ใ น ร อ บ ป ี ที่ ผ ่ า น ม า พร้ อ มบทสั ม ภาษณ์ เด็ดๆ ที่เราคัดสรรมา เพื่อผู้อ่านโดยเฉพาะ

26 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

30 SHOPPING

เตรี ย มตั ว รั บ มื อ กั บ วั น หยุ ด ยาวที่ จ ะถึ ง นี้ ด้ ว ยการเก็ บ ข้ า วของ ให้ พ ร้ อ มสรรพ แล้ ว ออกไปตะลุยโลกกว้าง ด้วยกันเลย

33 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

36 HOMEMADE

แวะเยี่ ย มบ้ า นของ มาโนช กิตติชวี นั ทีเ่ ต็ม ไปด้วยแรงบันดาลใจ ซึ่ ง ถ่ า ยทอดออกมา จ า ก ง า น ศิ ล ป ะ อั น งดงาม

38 43 49 50 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- ท� า ค ว า ม รู ้ จั ก แ ล ะ รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

26

10 FEATURE

‘โอกาสต้ อ งสร้ า งเอง อย่ารอ’ พบแนวคิดดีๆ ที่ ไ ด้ จ ากการท� า งาน ของ กุลวดี เกษมล้นนภา แห่ ง Be Your Best

ต่ า งกั น เพราะสามารถจั บ ถื อ สั ม ผั ส ได้ ตามอ�าเภอใจ) สารภาพโดยปราศจากเงื่ อ นไขใดๆ นอกจากปกแล้ ว เปิ ด อ่ า นบทบรรณาธิ ก าร ก่ อ นอื่น ใด ความรู ้ สึ ก ร่ ว มละเลี ย ดตั ว อั ก ษร ความรู้สึกที่มีตัวพยัญชนะให้มีชีวิต วิญญาณ อ่านแล้วอิ่มเอิบทุกครั้งทุกครา ขอบคุณทีม่ เี รือ่ งราวมากมายมาแบ่งปันกัน

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

ซึมซับแนวคิดอันลึกซึ้ง ข อ ง นั ก ว า ด ภ า พ ประกอบรุ่นใหม่อย่าง ‘หมี’ - จิรณรงค์ วงษ์สุนทร

และขอเป็นก�าลังใจให้เสาะหาเรื่องราวต่างๆ นานามาให้ผู้อ่านอย่างผมและทุกคนได้พบเจอ ตัวหนังสือมีชีวิตต่อไปนะครับ -Chai Khontheang

ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิ เ ศษ! จดหมายที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กลงตี พิ ม พ์ ใ น ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม นราธิป บุญเรือง กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการกลุ่มโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา นิชาภา สารพันธ์ 08-1812-0606, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-7691-4388 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : http://newsfeed.time.com

1234567899

10 อันดับเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดในโลก

สิงคโปร์

แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมนี

มิวนิก, เยอรมนี

โคเปนเฮเกน, ดึสเซลดอร์ฟ, เดนมาร์ก เยอรมนี

THE POLL

ฮ่องกง

ลอนดอน, อังกฤษ

ที่มา : กรุงเทพโพล

เกณฑ์ที่ประชาชนใช้ในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ก�าลังจะถึงนี้ อันดับ 1

เลือกผู้ที่มี ผลงาน มีประสบการณ์

31.9%

อันดับ 2

เลือกผู้ที่มี ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล

26.3%

อันดับ 3

เลือกจาก นโยบาย และทีมงานที่ดี

17.0%

อันดับ 4

อันดับ 5 เลือกผู้ที่ไม่มี ประวัตดิ า่ งพร้อย เลือกจาก เรื่องทุจริต พรรคการเมือง ที่ชอบเป็นหลัก

11.9%

8.0%

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย

แวนคูเวอร์, แคนาดา

ฮัมบูร์ก, เยอรมนี

มีก ารส�ารวจพบว่า 1 ใน 3 ของผู ้ เ ดิ น สั ญ จรบนทางเท้ า มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ ช ้ โ ท ร ศั พ ท ์ พร้ อ มกั บ การเดิ น ข้ า มถนน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ย่อย ได้แก่ ผู้พิมพ์ข้อความ ผู้ฟังเพลง และผู้คุยโทรศัพท์ ขณะข้ามถนน ทั้งยังพบอีกว่า 1 ใน 4 ของผู้พิม พ์ข้อความ บนโทรศัพท์มอื ถือขณะข้ามถนน มีแนวโน้มจะเพิกเฉยต่อสัญญาณ ไฟจราจรซึ่ ง น� า ไปสู ่ อุ บั ติ เ หตุ ได้ในที่สุด ทีม่ า : www.bbc.co.uk

2.8

300 ล้านภาพ คือจ�านวนรูปภาพ หรื อ รู ป ถ่ า ยที่ ถู ก อั พ โหลดบน เฟซบุ๊กในแต่ละวัน โดยในปัจจุบัน เฟซบุ ๊ ก มี รู ป ภาพที่ ถู ก อั พ โหลด แล้วมากกว่ารูปภาพทั้งหมดที่มี ใ น ห อ ส มุ ด รั ฐ ส ภ า อ เ ม ริ กั น ประมาณ 10,000 เท่า ที่มา : www.dailyinfographic.com

มีการศึกษาจากสหราชอาณาจักรพบว่า ผู้เป็นนักกีฬาจะมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวกว่า คนปกติ 2.8 ปี ที่มา : www.bbc.co.uk

232

1,150%

1,150% คื อ อั ต ราการเติ บ โต ของผู้ใช้แอพพลิเคชัน Line ใน ประเทศไทยในรอบ 1 ปีทผี่ า่ นมา โดยปัจจุบันมีผู้ใช้แอพพลิเคชัน Line ในประเทศไทยราว 10.2 ล้าน ราย จากจ�านวนผูใ้ ช้ทวั่ โลกประมาณ 82.4 ล้านราย ไม่เพียงเท่านั้น ไทยยังติดอันดับ 1 เป็นประเทศ ทีใ่ ช้ Line บ่อยทีส่ ดุ ในโลกอีกด้วย ที่มา : www.dailynews.co.th

มีการรายงานจากคณะกรรมการคุม้ ครองผูส้ อื่ ข่าว (The Committee to Protect Journalists) ระบุวา่ ตลอดปีทผี่ า่ นมามีผสู้ อื่ ข่าวทัว่ โลก ถูกจับคุมขังจ�านวน 232 คน เพิม่ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีทแี่ ล้ว จ�านวน 53 คน และถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ 22 ปี ที่มา : www.cpj.org

คุณคิดว่าใครเป็นบุคคลแห่งปี 2555 เพราะอะไร “สตีฟ จ๊อบส์ เพราะ แม้ ตั ว เขาจะไม่ อ ยู ่ แ ล้ ว แต่ผลงานของเขายังเป็น ทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ ในปีน”ี้ ดวงกมล สาระคุณ 25 ปี, ครีเอทีฟ “แสตมป์ เพราะท�า อะไรก็เจอ เปิดทีว ี ฟังวิทยุ ก็เจอ อ่านหนังสือก็เจอ” อุไรภรณ์ ทองนอก 28 ปี, ธุรกิจส่วนตัว “ชู วิ ท ย์ เพราะเขา เป็ น คนแรกที่ ส ามารถ ท� า ให้บ่อนการพนั น แถวบ้ า นปิ ด นานกว่ า 2 เดือน” เจนจิรา เกิดปัญญา 32 ปี, ธุรกิจส่วนตัว “คริสโตเฟอร์ โนแลน เพราะหนังเรือ่ งแบตแมน ของเขามีอทิ ธิพลต่อคนดู ทั่ ว โลก รวมถึ ง ในโศกนาฏกรรมในอเมริกา” ฉลองวุฒิ ช่อเรืองศักดิ์ 25 ปี, ช่างภาพ “PSY เพราะท่าเต้น และเพลงของเขาท�าให้ เกิดปรากฏการณ์ระดับ โลก ลบหลายสถิติที่เคย มีมา” พีระพงศ์ ศุภจรรยารักษ์ 27 ปี, Technical Services “สนธิ ลิ้ ม ทองกุ ล เขาเป็นคนที่จุดประกาย ให้ เ ราส� า นึ ก รั ก ในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” อิศรานนท์ อินทรปาลิต 38 ปี, พนักงานบริษัท


6

คนไข้ของคลินกิ ด้านสุขภาพจิตในเมืองเสิน่ หยาง ประเทศจีน ก�าลังเข้ารับการบ�าบัดด้วยความตาย (Death Therapy) ซึง่ คลินกิ ทีว่ า่ ได้เปิดให้บริการนี้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยใช้เวลาบ�าบัดทั้งหมด 4-5 ชั่วโมง ในราคา 2,000 หยวน หรือ 9,000 กว่าบาท ซึ่งคนไข้ จะต้องนอนในโลง ฟังญาติยนื อ่านค�าไว้อาลัย และต้องมาบันทึกความรูส้ กึ ก่อนและหลังรับการบ�าบัด จิตแพทย์เชือ่ ว่าการบ�าบัด ด้วยความตาย จะท�าให้คนไข้รู้สึกเหมือนเกิดใหม่ และช่วยบรรเทาปัญหาทางใจที่คนไข้แบกรับอยู่ - Reuters / Sheng Li

นีค่ งเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทจี่ ดั ว่าแปลกทีส่ ดุ ในโลกอีกแห่ง เพราะเหล่านีค้ อื ส่วนหนึง่ ของข้าวของจากบรรดาอดีตคนรักทีน่ า� มาจัดแสดง ในพิพธิ ภัณฑ์คนเลิกกัน หรือ the Museum of Broken Relationships ซึง่ จัดแสดงอยูท่ หี่ อ้ งโถงจัดนิทรรศการ CentQuatre กลางกรุง ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม ปีนี้ ไปจนถึง 20 มกราคม ปีหน้า แม้ชื่อพิพิธภัณฑ์จะชวนเศร้า แต่ข้าวของ เหล่านี้ก็มีข้อดีที่ช่วยให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้จากอดีตของผู้อื่นเช่นกัน - Reuters / Benoit Tessier

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่าผู้ที่ทำาหน้าที่สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว นักเขียน พิธีกร ฯลฯ น่าจะได้พบปะผู้คนเป็นจำานวนมากระหว่างการทำางาน และในจำานวนนั้นน่าจะมีสักคนที่พวกเขาประทับใจและไม่ลืม ช่วงเวลาที่มีค่าที่ได้พบกัน a day BULLETIN จึงเชิญสื่อมวลชนจากหลากหลายสำานักมาเลือก Person of the Year ของพวกเขา พร้อมเหตุผลและสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากบุคคลที่เป็นบุคคลแห่งปีของพวกเขา และนี่คือ GOOD NEWS ที่พวกเราภูมิใจนำาเสนออีกครั้ง

ทีมงานรายการเจาะข่าวตื้น

วิกรม กรมดิษฐ์

CEO บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำากัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิอมตะ “เราเลื อ ก คุ ณ วิ ก รม กรมดิ ษ ฐ์ นั ก ธุ ร กิ จ และนั ก เขี ย นชาวไทย ซี อี โ อ บมจ. อมตะ คอร์ ป อเรชั น เจ้ า ของ โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรม 3 แห่ ง ใน ประเทศไทย ซึ่งเรามีโอกาสได้คุยกับเขา ถึงแนวคิด การท�างาน การด�าเนิน ชีวิต ท�าให้ได้รวู้ า่ นอกจากจะท�าธุรกิจเก่งแล้ว คุ ณ วิ ก รมยั ง เป็ น คนที่ มี ค วามคิ ด ดี ๆ หลายอย่าง และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จ าก คุ ณ วิ ก รมก็ คื อ เรื่ อ งการสู ้ ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ย อม จมอยู่กับความทุกข์ความล�าบาก และไม่ ท้อแท้กับปัญหาในชีวิต เมื่อเห็นโอกาส อยู่ข้างหน้า เขาก็จะพยายามท�าอย่าง เต็ ม ที่ เ พื่ อ ให้ สิ่ ง ที่ เ ห็ น นั้ น เกิ ด ขึ้ น จริ ง สุดท้ายผลจากการทุ่มเทของเขาก็ท�าให้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครกลายเป็น หนึ่ ง ในนิ ค มของประเทศไทยที่ ป ระสบ ความส�าเร็จอย่างมาก โดยที่ถึงแม้จะมี เงินเป็นพันล้านแล้วก็ตาม แต่คุณวิกรม ก็ยังไม่หยุดคิด และน�าสิ่งที่เขาได้ สิ่งที่ เขาเป็น มาถ่ายทอดให้คนอื่นได้เรียนรู้ แบบไม่หวงวิชาด้วยค่ะ” เลือกโดย : ชลพรรษา นารูลา ผู ้ ป ระกาศข่ า วต่ า งประเทศ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

“บุคคลแห่งปีที่ผ่านเข้ามาในใจของผมมี หลายกลุ่มหลายคน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, จ่าพิชิต, วอลเลย์บอลทีมชาติไทย, พีเ่ อก มนุษย์ เพนกวิน (เอกชัย วรรณแก้ว) แต่ถา้ ให้เลือกจาก แง่มมุ ชีวติ ของนักข่าวคนหนึง่ ผมขอเลือกทีมงาน รายการ เจาะข่าวตื้น สาเหตุที่ผมเลือกทีม เจาะข่าวตื้นเป็นบุคคลแห่งปี เพราะด้วยภาระ หน้าที่นักข่าวที่ท�าอยู่ ผมรู้ดีว่าแรงกดดันที่คน กลุ่มหนึ่งจะได้รับในฐานะสื่อที่น�าเสนอแง่คิด ต่างๆ ในภาวะสังคมแตกแยกแบบนีม้ มี ากแค่ไหน แต่รายการ เจาะข่าวตืน้ ยังคงสม�า่ เสมอ มีจดุ ยืน ขยันค้นคว้า และทีผ่ มชืน่ ชมมากคือวิธกี ารน�าเสนอทีส่ นุก ดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจข่าว แม้วา่ ความจริงจากทีผ่ มได้รจู้ กั แนวคิด ของทัง้ พ่อหมอ, พีโ่ รซี และ จอห์น วิญญู ผ่านบทสัมภาษณ์และโลกออนไลน์อย่างสม�า่ เสมอ จะท�าให้ผมรูว้ า่ หลายครั้งเราเห็นอะไรต่างกันไม่น้อย แต่ถ้าใครมีความสามารถและมีเจตนาที่ดีต่อสังคมไทย เรื่องความเห็น ที่แตกต่างกันมันก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลย เป็นก�าลังใจให้ทีมงานรายการเจาะข่าวตื้นต่อไปครับ” เลือกโดย : นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ ผู้สื่อข่าว เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

สรยุทธ สุทัศนะจินดา

พิธีกรรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 “ส�าหรับบุคคลแห่งปีในปีนี้ ผมขอเลือก สรยุทธ สุทศั นะจินดา ครับ เพราะนอกจากจะเป็นคนทีวที ที่ า� งานหนักมาก และเป็นขวัญใจ ประชาชนอย่างไม่มีข้อสงสัย สรยุทธ สุทัศนะจินดา ยังเป็นบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของสื่อด้วยกันอย่างมากแบบน่าอัศจรรย์ เรื่องราวของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นแว่นขยาย ให้ได้เห็นซอกหลืบและมุมอับในหลายๆ พืน้ ทีส่ อื่ ไทย และคนท�าสือ่ ในเมืองไทยด้วย พี่ยุทธ... แจ๋วว่ะครับ” เลือกโดย : วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ นักแสดง และพิธีกรจาก Spokedark.tv

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

พิธกี รรายการ ตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส “ผมคิดว่า ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เป็นบุคคล แห่งปี 2012 ภิญโญไต่เต้าในงานด้านสื่อมวลชน มาจากการเป็ น นัก ข่ า ว นัก เขีย น บรรณาธิก าร นิตยสาร หนังสือ สื่อใหม่ ฯลฯ แล้วก็เพิ่งเข้าสู่ วงการที วี เ มื่ อ ไม่ น านมานี้ เ อง ผมคิ ด ว่ า ตลอด ระยะเวลาสิบกว่าปีที่ท�างานด้านสื่อมา เขารักษา จรรยาบรรณได้อย่างเคร่งครัด และท�างานอย่าง นักอุดมคติ ไม่เน้นการค้า และรักษามาตรฐานผลงาน ได้พอสมควร ท�าให้เขาสามารถสัง่ สมความน่าเชือ่ ถือ ได้มากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ เขาท�ารายการ สั ม ภาษณ์ ข ่ า วและสกู ๊ ป ข่ า วทางที วี ไ ด้ น ่ า สนใจ เนื้อหาหนักแน่น เป็นกลาง รายการ ตอบโจทย์ ชุดภูมิทัศน์ประเทศไทย ดูสนุก และเป็นประโยชน์ ต่อสังคมไทยในยามที่เต็มไปด้วยความแตกแยก บาดหมางกัน ผมว่าต้องเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ ระดับนี้เท่านั้นจึงจะจัดรายการสัมภาษณ์ชุดนี้ได้” เลือกโดย : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร GM

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ วิจารณ์ วิชชุกิจ

คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “บุคคลที่ได้สัมภาษณ์และพูดคุยในปี 2555 ของผมมีมากมายนับไม่ถ้วน แต่หนึ่งในคนที่ท�าให้ผมรู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง ก็คือ รศ. ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์วิจารณ์ท�าให้ผมได้รู้ว่าข้าวที่เรากิน อยู่ทุกๆ วัน จานละประมาณ 3,000 เมล็ด นั้นมีที่มาจากอะไร และอาจารย์ท่านยังสอนให้ผมตระหนักในความยิ่งใหญ่ของ การเกษตรไทย ท�าให้รู้ว่าความกินดีอยู่ดีของคนไทยไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยเหตุบังเอิญ หากแต่เกิดมาจากการพัฒนาร่วมกันของ เกษตรกร นักวิทยาศาสตร์เกษตร และทุกๆ ภาคส่วน นอกเหนือจากเนือ้ หาและความภูมใิ จในการเป็นคนไทย ชาติทก่ี นิ ดีอยูด่ ี ที่สุดชาติหนึ่งในโลกแล้ว สิ่งที่สัมผัสได้คือ ‘พลัง’ ในการเดินหน้าท�าในสิ่งที่ท่านเชื่อมั่นว่าถูกต้องและมีคุณค่าให้สังคมไทย” เลือกโดย : ดอกเตอร์ วิทย์ สิทธิเวคิน พิธกี รรายการ ข่าว 5 หน้าหนึง่ ผูอ้ า� นวยการฝ่ายการตลาด บริษทั ดีซี คอนซัลแทนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด


กลุ่มนักแสดงใน the Aptitudes Arts and Disability Dance Company ก�าลังซ้อมเต้นส�าหรับละครเรื่อง Nutcracker ที่โรงละคร Degollado ในเมืองกวาดาลาฮารา ประเทศเม็กซิโก สมาชิกกว่า 70 ชีวิต ในคณะนักเต้นแห่งนี้เป็นผู้มีอาการดาวน์ซินโดรม และ มีปัญหาด้านระบบประสาท รวมทั้งมีความพิการทางกายด้วย เหตุผลที่มีการก่อตั้งคณะนักเต้นที่ว่านี้ก็เพื่อให้สังคมโดยรวม มองเห็นคุณค่าและความสามารถด้านศิลปะของพวกเขา - Reuters / Alejandro Acosta

ยูริ บายคอฟ วัย 64 ปี ใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มเล็กๆ ที่เขาสร้างอยู่กับภรรยาในป่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมินสก์ ประเทศ เบลารุส โดยเมือ่ 20 ปีทแี่ ล้ว ยูรกิ บั ภรรยาย้ายมาใช้ชวี ติ ชัว่ คราวอยูใ่ นป่าหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต แต่ในทีส่ ดุ พวกเขา ก็ปักหลักอยู่ด้วยกันในกระท่อมเล็กๆ ที่ไม่มีไฟฟ้าและเครื่องอ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย และหาเลี้ยงชีพด้วยการท�าธุรกิจ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จนถึงทุกวันนี้ - Reuters / Vasily Fedosenko

‘เชฟเอียน’ - พงศ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย

เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย “เชฟเอียนน่าจะเป็นเชฟไทยคนล่าสุดทีโ่ กอินเตอร์จากร้าน Kittichai ของเขาเองทีน่ วิ ยอร์ก แต่เหตุผลส�าคัญ ทีผ่ มเลือกเขาก็คอื ผูช้ ายคนนีเ้ ป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรุง่ เรืองด้านร้านอาหารสมัยใหม่ของกรุงเทพฯ เราจะเห็นว่าเวลานีม้ รี า้ นอาหารใหม่ๆ เกิดขึน้ มากมาย ท�าให้ลกู ค้าทีช่ อบชิมได้แสวงหาร้านใหม่ๆ และพิถพี ถิ นั กับเรือ่ งการกินการดืม่ มากขึน้ นอกจากนี้ ในปีนเี้ ชฟเอียนก็เป็นเชฟไทยทีไ่ ด้ขนึ้ แท่นรายการ เชฟกระทะเหล็ก ซึ่งน่าจะเป็นบทพิสูจน์ความส�าเร็จของเขาได้เป็นอย่างดี” เลือกโดย : ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Esquire

ออง ซาน ซูจี

เลย์มาห์ โบวี

เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2011 ชาวไลบีเรีย “เราได้ สั ม ภาษณ์ คุ ณ เลย์ ม าห์ โบวี ตอนเธอมาเยือนเมืองไทยเมื่อกลางปี 2012 เพื่อออกอากาศในรายการ ‘มองเรามองโลก’ ทางเนชั่น แชนแนล ที่เลือก เลย์มาห์ โบวี เพราะเธอเป็นบุคคลที่น่าประทับใจอย่างมาก จากเด็กสาวทีต่ อ้ งเดินหาอาหารให้กบั ครอบครัว วันละ 5 ชั่วโมง ผ่านจุดตรวจ ผ่านซากศพ และคอยหลบลูกกระสุนจากสงครามกลางเมือง กลายเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสันติภาพที่สร้าง เครือข่ายผู้หญิง และร่วมกันท�าทุกทางจนเกิด สันติภาพในที่สุดเมื่อปี 2003 แม้จะโตมากับ ความโหดร้าย แต่ เลย์มาห์ โบวี ก็ยงั มีความหวัง ความกล้าหาญ และพลังในการเดินหน้าสร้าง ความสงบสุ ข ให้ กั บ มาตุ ภู มิ จ� า ได้ ว ่ า เธอ อธิบายถึงจุดยืนของเธอว่า ‘อย่างที่คานธีว่า ตอนแรก คนก็จะไม่สนใจ ต่อมาก็เริ่มสนใจ แล้วก็รับรู้ถึงแนวทางของคุณ และต่อมาก็จะ เคารพในตัวคุณ’ การได้พบเธอท�าให้ได้เรียนรู้ ว่า คนเราไม่ควรสิ้นหวังกันง่ายๆ ไม่ว่าจะเจอ อุปสรรคหนักหนาขนาดไหนก็ตาม ความตั้งใจ และความเพี ย รพยายามสามารถเอาชนะ ทุกอย่างได้จริงๆ” เลือกโดย : วีณารัตน์ เลาหภคกุล ผูส้ อื่ ข่าวและบรรณาธิการข่าว รายการ มองเรามองโลก สถานีโทรทัศน์เนชัน่ แชนแนล

นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และผู้นำาฝ่ายค้านพม่า “เราดีใจที่ได้สัมภาษณ์ นาง ออง ซาน ซูจี ตัง้ แต่ครัง้ ทีไ่ ปท�าข่าวการเลือกตัง้ ซ่อมทีป่ ระเทศพม่า รวมถึ ง ครั้ ง ที่ เ ธอเดิ น ทางมาเยื อ นประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรก ของ ออง ซาน ซูจี ด้วย โดยครัง้ ทีไ่ ปทีพ่ ม่า เราได้เห็น ถึ ง คนที่ เ ป็ น The Lady ของผู ้ ห ญิ ง ทั่ ว โลกจริ ง ๆ เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับ ออง ซาน ซูจี เราก็ชื่นชม ในความพยายาม รวมไปถึงความอดทนทีเ่ ธอลุกขึน้ มาต่ อ สู ้ เ รี ย กร้ อ งความเป็ น ประชาธิ ป ไตยให้กับ ประเทศพม่ามาตลอดระยะเวลา 30 ปี และเรา ได้ เ ห็ น ภาพของชาวพม่ า ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความหวั ง หลังจากที่พวกเขาถูกปิดกั้นเสรีภาพมานาน ผู้หญิง คนนีเ้ ป็นทัง้ แรงบันดาลใจในส่วนของเสรีภาพ อิสรภาพ ความหวัง และอธิปไตย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้แสดงออก มาอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อเธอเดินทางมาพบผู้ลี้ภัย ในค่ายอพยพทีจ่ งั หวัดตาก โดยชาวพม่าทุกคนในนัน้ พร้อมใจกันตะโกนออกมาว่า ‘อะเมซู จามาบาเซ!’ หมายถึงขอให้เธอมีอายุยนื ยาว เป็นการแสดงให้เห็น ว่ามีคนรักผู้หญิงคนนี้มากมายแค่ไหน” เ ลื อ ก โ ด ย : ฐ ป นี ย ์ เ อี ย ด ศ รี ไ ช ย ผู้สื่อข่าวภาคสนาม รายการ ข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ส. ศิวรักษ์ นักคิด นักเขียน

ออง ซาน ซูจี

“ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ เ ห็ น และคุ ย กั บ ดอว์ ซู ใ กล้ ๆ (สรรพนามทีค่ นพม่าเรียก ออง ซาน ซูจี ด้วยความยกย่อง) ดิฉันจะรู้สึกปลาบปลื้มและอิ่มใจทุกครั้ง มีพลังบางอย่างในตัวผู้น�าหญิงท่านนี้ที่ตรึงผู้คน ไว้ ไ ด้ ครั้ ง ที่ ป ระทั บ ใจที่ สุ ด คื อ วั น ที่ ไ ปร่ ว มฟั ง แถลงข่าว ณ ที่พ�านักของ ออง ซาน ซูจี ที่นคร ย่างกุง้ สองวันก่อนหน้าเลือกตัง้ ซ่อม ดอว์ซยู นื ตอบ ค�าถามผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกไม่ต�่ากว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่แสดงท่าทีเหน็ดเหนื่อย แม้จะออกตัวว่า อย่าถามอะไรยากๆ เพราะเพิ่งจะฟื้นจากอาการ ป่ ว ย ทุ ก ค� า ตอบต่ อ ทุ ก ค� า ถามแฝงความตั้ ง ใจ มุง่ มัน่ และอารมณ์ขนั สะท้อนตัวตนของผูน้ า� หญิง ท่านนี้ที่ต่อสู้มาอย่างยาวนาน วันนั้นดิฉันคิดในใจ ว่าเสมือนก�าลังดู ‘โชว์เดี่ยว’ ของดอว์ซู มีค�าถาม หนึ่งที่ฉันจ�าค�าตอบได้แม่น ผู้สื่อข่าวถามดอว์ซูว่า ‘รู้สึกอย่างไรที่คนวิจารณ์ว่าเธอก�าลังถูกทหารพม่า หลอกใช้’ ดอว์ซูตอบว่า ‘ถ้าโดนหลอกแล้วจะเป็น ประโยชน์ต่อ คนพม่า ทั้งประเทศก็ยอม’ ใจเด็ด และวาทศิลป์แหลมคมเช่นนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ส� า หรั บ ‘The Lady ออง ซาน ซู จี ที่ ค นพม่ า ศรัทธา’ ” เลื อ กโดย : ณั ฏ ฐา โกมลวาทิ น บรรณาธิการข่าว และผู้ด�าเนินรายการ ที่นี่ Thai PBS สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เจ้าของฉายาปัญญาชนสยาม “ผมเพิ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับ อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ส. ศิวรักษ์) ในประเด็นที่ประเทศไทยก�าลัง ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกกลุ่ม AEC (ประชาคมอาเซียน) ซึ่งท่านวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคนไทย ซึ่งใครหลายคนฟังแล้วคงตกใจ แต่ถ้าเราฟังดีๆ และคิดตามสิ่งที่ท่านพูด นั่นคือความจริงที่เราต้องยอมรับ โดยท่านได้บอกว่า คนไทยเราชอบพูดความจริงกันไม่หมด และดูถูกว่าคนอื่นด้อยกว่าเรา ซึ่งเมื่อมองภาพรวม พวกเราก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆ แต่เรากลับเลี่ยงไม่พูดถึงจุดด้อยนี้ของตัวเอง ถ้าอยากพัฒนาประเทศหรือ คนในชาติ บางทีการพูดแต่เรื่องดีๆ หรือฟังแต่ค�าหวานหูเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ความจริงที่ไม่ค่อยสวย หรือ Ugly Truth คือสิ่งที่เราต้องรับฟังด้วย การได้เจอกับท่านท�าให้ผมเรียนรู้ว่าถ้าเรายอมรับตัวเอง และเปิดใจ ให้กว้าง ผมเชื่อว่าเราจะได้ความรู้อีกมากมายจากอาจารย์กลับมาครับ” เลือกโดย : ภัทร จึงกานต์กุล พิธีกร และผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7


10


Man In The Mirror

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ปี ค.ศ. 2012 หรือปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านไป a day BULLETIN ได้มี โอกาสน�าเสนอบทสัมภาษณ์จากผูค้ น ทีน่ า่ สนใจจ�านวนมาก รวมทัง้ ได้บนั ทึก เหตุการณ์ส�าคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี แบบเกาะติ ด เพื่ อ ให้ เ รายั ง คงเป็ น The Urban Current Magazine อย่างทีเ่ ราตัง้ ใจมาโดยตลอด และนีค่ อื เรือ่ งราวทีเ่ รารวบรวมมาให้คณ ุ ได้ยอ้ น กลับไปอ่านสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดในรอบ 12 เดือน 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา


Issue 182

ด้วยตนเองได้อยู่แล้วว่าสังคมรอบตัวของเขารับได้

KEEP THE CHILD หรือไม่กับพฤติกรรมของเขา ฉะนั้น จะบอกว่าเด็ก IN YOU ALIVE เกินไป ยังไม่ต้องสอนเขาหรอก ไม่ได้ เช่น เราให้ วนิษา เรซ เด็กไหว้ผใู้ หญ่แต่เขาสะบัดใส่ ในเมือ่ เขาสะบัดใส่ได้ ผู ้ ใ หญ่ มั ก จะปลู ก ฝั ง เราก็สอนให้เขาไหว้ได้ ดังนั้น พ่อแม่ต้องเลือกแล้ว ให้เด็กมีการตั้งค�าถาม ว่าเราจะสอนให้เขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้หรือเปล่า อยากทราบว่า ค�าถาม ซึง่ การทีเ่ ราคอยเช็กตัวเองอยูต่ ลอดเป็นเรือ่ งดีมากเลย ส� า คั ญ ที่ เ ด็ ก ควรได้ รั บ การปลูกฝังให้ถามตัวเอง Issue 184

เสมอคืออะไร หนูดีคิดว่าค�าถามส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่อาจ ไม่ตา่ งกัน เรือ่ งนีห้ นูดไี ม่ได้คดิ เอง แต่คณ ุ แม่สอนมา ว่า ให้เราถามตัวเองอยูเ่ สมอว่าสิง่ ทีเ่ ราท�าอยูม่ นั โอเค หรือเปล่า ส�าหรับหนูดีไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่านี้ เพราะว่าถ้าเราท�าตัวไม่โอเค และสังคมรับเราไม่ได้ ไม่ว่าเราจะเรียนเก่ง มีชีวิตที่เราคิดว่าโอเคแค่ไหน ในที่สุดมันจะไม่โอเค แล้วเราก็จะโดดเดี่ยว ซึ่งมัน ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ เราต้องอยู่รวมกันหลายๆ คน ที่เขาเรียกว่า Interdependent คือไม่ใช่ Independent แบบอเมริกัน มากเกินไป ทีค่ ดิ ว่าฉันอยูค่ นเดียวได้ แต่ในทีส่ ดุ แล้ว ก็เหงาแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเหงา แล้วกลับไปท�า อะไรประหลาดๆ เพราะความเหงา สังคมแบบนี้ เป็นสังคมทีป่ ระหลาดมาก ส่วนสังคมไทยก็เป็นสังคม ทีร่ วมตัวกันเยอะมาก จนในทีส่ ดุ ก็กลายเป็นการรวมตัว กันมากเกินไป แต่สังคมแบบ Interdependent คือ การทีเ่ ราอยูด่ ว้ ยกันก็ได้หรือไม่อยูก่ ไ็ ด้ คือไม่ใช่บอก ว่าฉันต้องอยู่รวมกันตลอด หรือฉันต้องอยู่คนเดียว ตลอดเวลา เพราะหนูดคี ดิ ว่า 0 หรือ 100% มันเป็น เรื่องไม่โอเคหรอก ดังนั้น กลับมาที่คา� ถาม เราก็ ต้องคอยถามตัวเองตลอดตั้งแต่เด็กจนโตว่าเราท�า แบบนี้มันยังโอเคส�าหรับคนรอบตัวเราหรือเปล่า จะบอกว่าแม้แต่เด็กก่อน 3 ขวบ เขาก็สามารถเรียนรู้

ON THE WAVE OF LIFE ชานนท์ เรืองกฤตยา

เวลาที่ คุ ณ เจอวิ ก ฤต หรื อ อุ ป สรรคต่ า งๆ ในชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมา คุ ณ บอกตั ว เองอย่ า งไรให้ positive เอาอย่างนี ้ ถ้าเราดู cycle ของทุกอย่าง ทั้งของ ชีวิตเราหรือใครก็ตาม ผมว่ามันมีช่วงขึ้นและลงอยู่ แล้ว เป็นเรือ่ งธรรมดาของชีวติ ผมว่ามันเป็น normal way of live เลยล่ะ เราก็มาดูเลยว่า แล้วเวลาที่เป็น ช่วงขาลง เราจะท�ายังไง ค�าตอบคือ เราก็ต้องหา สิ่งที่ท�าให้เราคิดบวกมากขึ้น บางคนไปท�าบุญ ไปเป็นอาสาสมัคร เพราะมันเป็นกิจกรรมที่ทา� ให้มี พลังบวกในตัวเองได้ ไม่ใช่ว่าก�าลังรู้สึก down แล้ว นึกอะไรไม่ออก ก็ไปกินเหล้า ตื่นมาแฮงก์ แล้วท�า ไงต่อ รอให้หายแฮงก์ แล้วก็กนิ ต่อ แบบนีก้ ไ็ ม่ไหวนะ คุณต้องไปออกก�าลังกายให้ตวั เองรูส้ กึ สดชืน่ ไปอยู่ กับเพือ่ นๆ ไม่จา� เป็นต้องดืม่ เหล้า แต่ไปหากิจกรรม ทีท่ า� ให้เราคิดบวก ทุกอย่างมันแก้ได้หมด ไม่มอี ะไร ที่เราแก้ไม่ได้ ผมเชื่ออย่างนี้นะ แต่ตอนที่เราอยู่ใน จุดทีม่ นั หลังชนฝา ซึง่ อาจจะรูส้ กึ แย่มากๆ แต่เชือ่ เถอะ ว่าในทีส่ ดุ มันก็แก้ได้ มันก็ตอ้ งมีจดุ คลีค่ ลายของมัน

Issue 181

NEW YEAR WISDOM “สิ่ ง ที่ ช ่ ว ยให้ ผ ่ า นพ้ น เรื่องหนักๆ ของชีวิตได้ก็คือ การยิ้ม ยิ้มอย่างเดียวเลย จริ ง ๆ ก่ อ นหน้ า นี้ ผ มแทบ ไม่เคยรูเ้ ลยว่าพลังของการยิม้ เป็นอย่างไร แต่ตอนทีใ่ จมันเริม่ ห่อเหี่ยว และเรายิ้มออกมา แล้ว มันท�าให้เรารู้สึกดีขึ้น มากๆ”

สุหฤท สยามวาลา

“ ผ ม ค ลุ ก ค ลี กั บ การเมืองมานาน จนเข้าใจว่า ในโลกการเมือง ความวุน่ วาย มันเกิดได้เสมอ เพราะเรา ไปมองว่ า เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ มี ความเปลี่ยนแปลง เมื่อนั้น จะกลายเป็ น ความวุ ่ น วาย ซึ่ ง มั น ไม่ น ่ า จะเป็ น เช่ น นั้ น เ พ ร า ะ ว ่ า ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แปลงอาจจะน� า ไปสู ่ สิ่ ง เดิ ม ดีกว่า หรือแย่ลงก็ได้เช่นกัน”

ดอกเตอร์ วิษณุ เครืองาม

“การท�าสิง่ ใหม่ๆ มันช่วย ให้ เ ราค้ น พบว่ า ตั ว เราเอง ไม่ไร้ค่า และโลกนี้ยังมีเรื่อง ที่ น ่าเรี ย นรู ้ อี ก มากมาย แล้ ว พฤติ ก รรมที่ ห มกมุ ่ น อยู่กับตัวเองก็จะสลายไป”

จิระนันท์ พิตรปรีชา

“เวลามี ป ั ญ หาประดั ง เข้ามา มันก็เหมือนมีคนเอา ก้อนอิฐขว้างเรา มันอยู่ที่เรา จะเอาก้ อ นอิ ฐ เหล่ า นั้ น มา ท�าอะไร ถ้าเป็นผม ผมจะ เลือกเอามาสร้างบ้านตัวเอง”

ศาสตราจารย์ เจริญ วรรธนะสิน

เราต้องเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้เป็นแค่วงจรในชีวิต คือหลายๆ ครัง้ ผมก็ชอบคิดนะว่าชีวติ ก็เหมือนคลืน่ เราต้อง ride the wave ตื่นมาทุกวันเราต้องเล่นกับ คลื่นให้ได้ ตอนนี้คลื่นขึ้น เราก็ต้องอยู่ได้ ตอนที่ คลืน่ ลง เราก็ตอ้ งลงมาได้ คือ riding the down wave และสิ่งเหล่านั้นเองที่ท�าให้เรารู้สึกว่าเรายังมีชีวิต อยู ่ คือคุณอยู ่ on the wave of life มันมีวนั ขึน้ วันลง ไม่ใช่เราไปยึดติดกับการขึน้ ลง วันทีม่ นั ขึน้ คุณอาจจะ รู้สึกว่า โอ้โฮ ท�าไมดวงดี อะไรก็เข้ามาง่ายๆ แล้ว มันก็อาจจะท�าให้คุณหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองเก่ง ไปหมด จริงๆ แล้วมันไม่ใช่หรอก ทุกอย่างที่ได้มา มันเป็นเรื่องนอกกายหมดเลย คุณแค่ได้ ride อยู่ บนคลืน่ ทีม่ นั ก�าลังขึน้ อยู ่ เดีย๋ ววันหนึง่ รับรอง มันมี วันลงแน่ๆ แล้วมันก็จะมีวนั ขึน้ มาอีก ดังนัน้ ภารกิจ ของพวกเราก็คอื ว่า เมือ่ เราตืน่ ขึน้ มา ให้มมี มุ มองว่า ‘you’re just riding the wave’ แม้ว่าคลื่นแต่ละคน จะสูง ต�่า ขึ้น ลง ไม่เท่ากัน แต่ทุกคนก็ต้องเล่นไป กับคลื่นน่ะ

Issue 188

ON MY OWN FOOTPRINT จุลจักร จักรพงษ์

คุณเป็นคนใส่ใจหรือให้ ความส�าคัญกับการอยู่ ร่ ว ม กั บ ธ ร ร ม ช า ติ มากน้ อ ยแค่ไหน ผมก็ชอบธรรมชาติ ตรงไหนที่เขียวๆ ผมอยู่แล้วก็รู้สึกเลยว่าสบายใจ รูส้ กึ เข้าไปในเซลล์เลยนะว่าสบายใจ พอเห็นสีเขียวๆ ของต้นไม้ หรืออยู่ในป่า หรือแมลง ซึ่งผมสนใจ ตั้งแต่เด็กแล้ว ผมรู้สึกว่าธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ สวยงามอยู่แล้ว ฝืนมันมากมันก็ไม่ healthy น่ะ เราก็เป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ เราไม่ได้แยกมนุษย์ ออกมาจากธรรมชาติ เพียงแต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ ที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติมาก แต่จะให้ผมปูเสื่อ นอนกับดิน แล้วให้ลูกผมกินตั๊กแตน มันก็ไม่ใช่น่ะ คือผมก็ใช้ชีวิตแบบคนร่วมสมัย ผมเปิดแอร์ ผมมี ไฟฟ้า ผมมีรถ ผมขับรถ ผมก็ใช้ชวี ติ เหมือนทุกๆ คน แต่ ต ราบใดที่ มี เ ทคโนโลยี ห รื อ มี วิ ธีก ารใช้ ชี วิ ต ที่ท�าให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่ดีกับโลกนี้น้อยลง ผมก็จะพยายาม ผมแค่อยากให้รอยเท้าผมในการท�าร้ายสิ่งแวดล้อมมันน้อยลงน่ะ

Issue 192

LEARN TO READ วินทร์ เลียววาริณ

อาการไม่ ข วนขวาย หาความรู ้ ใ ส่ ตั ว ที่ คุ ณ เห็น มันเป็นอย่างไรบ้าง ก็ ที่ เ ราเห็ น ๆ อยู ่ พูดง่ายๆ อย่างในวงการ หนังสือ หนังสือที่ขายดี ทีส่ ดุ คือหนังสือประเภทไหน ก็หนังสือในเชิงไสยศาสตร์ หรือหนังสือในเชิง How-to ทีท่ า� ให้เรารวยขึน้ ใช่หรือ เปล่า? ซึง่ มันเป็นหนังสือทีท่ า� ให้คณ ุ มีความสุขแบบ ฉาบฉวยเท่านัน้ เอง นัน่ คือมันเป็นดัชนีทชี่ ใี้ ห้เห็นว่า สังคมเป็นอย่างไร คุณดู Best-seller ก็รู้แล้วว่า ประเทศนั้นเป็นอย่างไร ก็คือ you are what you read ประเทศไหนอ่านหนังสือแบบไหน ประชาชน ก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว มันก็เห็นชัดอยู่แล้ว ประเด็น ที่ว่าปีๆ หนึ่งคนไทยอ่านหนังสือกี่บรรทัด อันนั้น


14

มันไม่สา� คัญเลย แต่ทสี่ า� คัญกว่านัน้ มันง่ายนิดเดียว เราไม่จ�าเป็นจะต้องไปรณรงค์ให้มันเสียเวลาว่า คนไทยควรจะอ่านหนังสือปีละกี่บรรทัด หรือว่าปีนี้ ปีหน้า คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นหรือยัง มันไม่ใช่ ประเด็น ประเด็นส�าคัญทีส่ ดุ คือคนไทยอ่านหนังสือ อะไร และได้ความรูห้ รือได้ปญ ั ญาจากหนังสือทีอ่ า่ น มากน้อยแค่ไหน จุดนี้เป็นจุดที่สา� คัญมากกว่า

Issue 193

MY SUMMER TIME ธนชัย อุชชิน

การที่ ไ ด้ ไ ปลองเล่ น กั บ โลก มีเรื่องอะไรที่ไปลอง เล่นแล้วมันน่าสนใจ สิ่ ง ที่ เ ราเข้ า ใจคื อ การเป็ น คนช่ า งตั ด สิ น ของเราค่อยๆ ลดหายไป คือแต่ก่อนเรารู้สึกว่ามันมีการแบ่งเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ มีการให้คา่ กับสิง่ ต่างๆ แต่พอถึงจุดนี ้ หลังจากทีเ่ รา เข้าไปสัมผัสกับทุกสิ่งเท่าที่มีโอกาส เราก็รู้สึกว่า ทุกอย่างมีหน้าที่ของมัน และถูกต้องของมันแล้ว คือแบบนี้มันถูกต้องส�าหรับคนกลุ่มนี้ ส�าหรับคนที่ ชอบสิ่งนี้ ตอบโจทย์ของคนกลุ่มนี้ อีกแบบหนึ่ง ก็ถูกต้องส�าหรับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ท�าให้เรารู้สึกว่า การตัดสินหรือการแบ่งแยกมันหายไปเยอะ มันท�าให้ เราเข้าใจทุกอย่าง เข้าใจทุกคน เข้าใจในสิ่งที่เขาท�า เข้าใจในความต้องการของเขา ในขณะเดียวกัน ก็เข้าใจในความต้องการของตนเองด้วย

Issue 194

THE POINT OF NO RETURN ธนา เธียรอัจฉริยะ

โดยอายุตอนนี้ ไม่ได้คิด ว่าความมั่นคงจะส�าคัญ กว่าความตืน่ เต้นเหรอคะ ผมว่ า ผมก็ มั่ น คง พ อ ส ม ค ว ร แ ล ้ ว ล ่ ะ ความมั่นคงวัดจากอะไรบ้าง เช่น ผมมีในสิ่งที่เกิน กว่าที่ตัวเองฝันไว้มาตั้งแต่อายุ 30 กว่าแล้วมั้ง เพราะสมัยก่อนผมก็ฝันแค่เป็นผู้จดั การธนาคารน่ะ ตอนนี้ผมมาถึงตรงนี้แล้ว หรือถ้าพูดเรื่องเงินทอง ผมก็มใี นระดับทีไ่ ม่ได้ถงึ กับเดือดร้อน ไม่ได้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มาจากไหน ก็มบี า้ นขนาด 200 ตารางวา มีรถหนึ่งคัน ก็โอเคแล้วส�าหรับชีวิตผมที่ไม่ได้ใช้ อะไรฟุม่ เฟือย ทีเ่ หลือก็มเี งินเก็บพอทีจ่ ะดูแลลูกสาว อีกสองคนได้ ดังนัน้ ความมัน่ คงก็ไม่ได้เป็นสิง่ ทีผ่ ม ต้องการแล้วล่ะ ผมว่าตอนนีผ้ มต้องการความท้าทาย มากกว่า ว่าตอนนี้เราจะหาเรื่องให้ชีวิตมันตื่นเต้น และท� า อะไรให้ ส นุ ก ได้ ยั ง ไง คื อ ความตื่ น เต้ น ส� า หรับ ผมนี่ ไ ม่ จ� า เป็ น ต้ อ งเฉพาะเรื่ อ งที่ ป ระสบ ความส�าเร็จนะครับ แต่เป็นเรือ่ งทีล่ ม้ เหลวด้วยก็ได้ หรือเรือ่ งทีไ่ ม่สบายเนือ้ สบายตัวก็ตนื่ เต้นได้ ตอนนี้ ผมอยู่ในช่วงที่อยากจะมีเรื่องราวแบบนั้นในชีวิต สักพักหนึ่ง (ยิ้ม) ถามว่าเพราะอะไร คงตอบได้ว่า บังเอิญผมไม่ได้มแี ผนอะไรวางไว้ขา้ งหน้าว่าอยากท�า อะไร หรืออยากเป็นอะไร เพราะเราก็มมี าหมดแล้ว เช่น มีตา� แหน่งแบบนี้ เคยท�างานอยู่องค์กรใหญ่ๆ อย่างดีแทค มีความมัน่ คง คือทุกอย่างมันผ่านมาหมด แล้ว ผมเป็นคนที่ชอบเรื่องทฤษฎีเรื่อง Connecting Dot หรือเรือ่ งจุดที ่ สตีฟ จ๊อบส์ เคยพูดไว้วา่ คนเรา ต้องต่อจุดของตัวเองจากจุดหนึง่ ไปอีกจุดหนึง่ วันนี้ เราท�าจุดนี้อยู่ เราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้ามันจะ เป็นยังไง คือเราไม่รู้ว่าจุดนี้มันจะลากเราไปสู่อะไร เพียงแต่เราท�าตรงจุดนี้ให้ดีที่สุด

Issue 195

THE COST OF LIVING รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ วรากรณ์ สามโกเศศ

แต่ก็ดูเหมือนเขามีความสุขดีนะคะ คนที่ใช้จ่ายเงิน กับการซื้อข้าวของมากมายทุกวันนี้

Issue 183

CHINESE NEW YEAR

“จีนเป็นประเทศที่ค่อนข้าง จะขาดแคลนทรัพยากรมากมาย หลายอย่าง ถ้าคุณต้องการได้ สิง่ ทีม่ นั ขาดแคลน คุณต้องลงแรง แล้วถ้าคุณได้มา คุณก็จะรู้สึกมี ความสุข ฉะนั้น อย่างที่เราเห็น ว่ า ประเทศจี น ใหญ่ โ ตมโหฬาร จริงๆ พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของ ประเทศจีนจะอยู่ตรงแถบชายฝั่ง ทะเลตะวันออก ซึ่งมีแค่ 10-20% นอกนั้นแห้งแล้งหมดเลย ดังนั้น ก็จะเห็นว่าคนจีนเขาจะเพาะปลูก กันบนภูเขาทีม่ นั ทุรกันดาร แต่ลกึ เข้าไปชั้นในทางตะวันตกยิ่งแล้ว ใหญ่เลย เพราะเป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกไม่ได้ สภาพความเป็นอยู่ ของจี น ไม่ เ หมื อ นสั ง คมไทยที่ อุดมสมบูรณ์ คนจีนจึงไม่ขยัน ไม่ได้ ดังนั้น ความขยันจึงติด มาเป็ น นิสัยปกติ แต่การที่เขา เจริญก้าวหน้ามาจนถึงวันนี้ได้ ก็ต้องมาคู่กับความจริงจังด้วย” อาจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู ้ อ� า นวยการศู น ย์ จี น ศึ ก ษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย - บทสัม ภาษณ์ ประกอบ Feature

ผ ม ว ่ า ไ ม ่ ห ร อ ก ถ้าต้องเป็นหนี ้ ผมว่าเขา ไม่มีความสุขหรอกครับ เพราะมั น ต้ อ งค� า นึ ง ว่ า เดือนนี้เราจะใช้หนี้ยังไง แต่ถึงจะไม่เป็นหนี ้ แล้ว ใช้ จ ่ า ยเงิ น โดยไม่ คิ ด แบบนี้ ก็แปลว่าต้องมี รายได้พอสมควร ถ้าจะมีความสุขก็คงแค่ในแง่ของ การได้บริโภค แต่ในมิติอื่นของความเป็นมนุษย์ ผมว่ามันไม่น่าจะมีความสุขได้มากขนาดนั้นนะ เพราะสัตว์สงั คมมันไม่ได้มคี วามสุขจากการบริโภค เสมอไป มันต้องมีความสุขจากการให้คนอื่น มี ปฏิสมั พันธ์ทดี่ กี บั คนอืน่ ด้วย มีคนห่วงหาอาทรด้วย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีประสบการณ์แปลกใหม่ ในชีวิตด้วย ดังนั้น แค่บริโภคอย่างเดียว รูดการ์ด อย่างเดียว มันไม่พอหรอก มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ ความสุขเท่านัน้ แหละ คือมิตคิ วามมัน่ คงด้านรายได้ ของคนนี่ เ ป็ น มิ ติ ที่ ล�้ า ลึ ก นะครั บ มั่ น คงนี่ คื อ ว่ า รู้ว่าตัวเองเจ็บป่วยยังไงก็มีค่ารักษาพยาบาลแน่ๆ มีเรื่องฉุกเฉินก็มีเงินพอใช้จ่ายได้ เวลาต้องการ ค�าปรึกษาแล้วมีคนให้ค�าปรึกษาได้ ปลอบใจได้ เวลาทีผ่ ดิ หวัง ผมว่าจริงๆ คนทัว่ ไปต้องการสิง่ เหล่านี้ ทั้ ง นั้ น เพี ย งแต่ จ ะรู ้ ตั ว เองหรื อ ไม่ เ ท่ า นั้ น แหละ ผมก�าลังจะบอกว่า วัตถุอย่างเดียวมันตอบสนอง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แต่คนปัจจุบันนี้เข้าใจว่าแค่วัตถุ ก็เพียงพอแล้วที่จะท�าให้เกิดความสุข แต่เมื่อเวลา ผ่านไปถึงอายุระดับหนึง่ แล้ว ถึงจะเรียนรูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ขา วิง่ ไล่ตามเหล่านัน้ มันก็เหมือนการวิง่ ไล่จบั เงาตัวเอง เพราะมันไม่ใช่เลย

Issue 198

มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ ผมติดคุกมา 3-4 หน ในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก็เพราะเรื่องแบบนี้ แล้วก็เพราะการพูดและตักเตือนในเรื่องที่เป็นจริง ผมเชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า สิ่งส�าคัญ ที่สุดของมนุษย์แต่ละคนนั้นคือเพื่อน ท่านใช้คา� ว่า กัลยาณมิตร กัลยาณมิตรคือคนทีส่ ามารถเตือนคนได้ พูดในสิ่งที่เขาไม่อยากจะฟัง ส�าคัญมากนะครับ เรามักอยากจะฟังในสิง่ ทีเ่ ขามาเชียร์เรา เวลาเขาด่าเรา เราไม่อยากฟังเลย พระพุทธเจ้าท่านสอน ถ้าเขาด่า เราแล้วไม่เป็นความจริง มันก็เป็นความผิดของเขาเอง ถ้าที่เขาด่าเราจริง เราก็ต้องแก้ไขแล้ว กัลยาณมิตร คือผู้ที่พูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟัง แต่บางทีเราเก็บ มันไว้ใต้จิตส�านึกเลย ความโลภของเรา ความเหี้ของเรา ท่านบอกกัลยาณมิตรนี่เป็นปรโตโฆสะ เป็นเสียงแห่งมโนธรรมส�านึกจากภายนอก เพราะ ฉะนัน้ มนุษย์จะเติบโตได้จะต้องมีเสียงแห่งมโนธรรมส�านึกจากภายนอกมาเตือนเรา เมือ่ เตือนเรา เรารับฟัง แล้ว เราก็ใช้โยนิโสมนสิการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข จิตส�านึกของเราให้กระจ่างขึน้ ให้สดใสงดงาม มันก็ต้องเป็นความจริง สัจจะมันเป็นพื้นฐานของ ความเป็นมนุษย์ เป็นความจริง แล้ว ความงาม มันก็จะเกิดขึ้น

Issue 201

THE MEMORY OF LOVE วรรธนา วีรยวรรธน

ส�าหรับคนที่ยังอยู่

คิ ด ว่ า การจากไปของ คนคนหนึง่ หรือพูดง่ายๆ ว ่ า ค ว า ม ต า ย มั น มี ความหมายอย่ า งไร

IN THE NAME OF เราว่าทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์ที่ท�าให้เรามองโลก ละเมียดละไมขึน้ อีกมากเลย เป็นความทุกข์ทที่ า� ให้ FIGHT เราพิจารณาตัวเองได้ และเป็นทุกข์ที่พิจารณาเรา สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ตลอดชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมา จนถึงวันนี้ เมื่อย้อนกลับ ไป อาจารย์คดิ ว่าตัวเอง สู้อยู่กับอะไรมาตลอดคะ เพราะภาพของอาจารย์ ก็คือนักคิด นักวิพากษ์วิจารณ์สังคม นักวิชาการ ฯลฯ ผมสู้กับสิ่งที่เป็นอาสัตย์อาธรรมมาตลอดชีวิต เดี๋ยวนี้ก็ยังสู้อยู่ แล้วผมคิดว่าสังคมสมัยใหม่เป็น สังคมทีม่ อี าสัตย์อาธรรมเต็มไปหมดเลย โดยเฉพาะ เมืองไทย คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกเลย เมืองไทย เป็นเมืองซึ่งไม่มีสัจจะเลย โกหกตอแหลกันหมด

เพือ่ ให้เราพิจารณามันอีกที คือความทุกข์นพี้ ดู ได้เลย ว่าเราท�างานกับมันนาทีต่อนาทีเลย แต่มันก็จะมี บางวันนะที่รู้สึกว่าเราเข้าใจทุกอย่าง เราไม่เป็น อะไรเลย เรายอมรับการจากไปครั้งนี้ได้ว่ามันเป็น เรื่องธรรมดา เราก็ประคองตัวเองมาแบบนั้นเรื่อยๆ แต่มันก็จะมีบางช่วงที่เผลอพลาดง่ายๆ เช่น ไปฉีด น�้าหอมกลิ่นที่พี่กบชอบมาก พอได้กลิ่นปุ๊บเราก็ ล้มเลย แล้วลุกไม่ขึ้นเลยนะ คือเราก็ไม่รู้ว่าเรากด ความรู้สึก ไว้หรือเปล่า แต่ปกติเ ราก็ซื่อสัตย์กับ ความรูส้ กึ มาก อยากร้องไห้กร็ อ้ งเลย แล้วในขณะที่ ร้อง เราก็พยายามพิจารณาว่ามันทุกข์ด้วยสาเหตุ อะไร มันเป็นความอาลัย อาวรณ์ ยึดมั่นถือมั่น


16

ไม่อยู่กับปัจจุบนั หวนไห้อาลัยอดีต คือเราก็ทา� งาน กับความทุ ก ข์ ต ลอดเวลาในขณะที่ ร ้ อ งไห้ ด ้ ว ย ซึ่งมันก็จะท�าให้เราฟื้นตัวเร็ว แต่เหมือนเราเดินๆ อยู่บนพื้นหญ้าที่ราบเรียบ สบายดี เราจะไม่รู้เลย ว่าบางที่ที่เราก้าวไปมันมีหลุมอยู่ แล้วพอตกลงไป เราจะโงหัวไม่ขนึ้ ด้วยอาการสะกิดๆ จากสิง่ รอบตัว ง่ า ยๆ นี่แหละ บางทีมัน ไม่น ่ า จะเป็ น ประเด็น แต่มันก็เป็นประเด็น ถึงได้บอกว่ามันต้องมีสติ ทุกลมหายใจ ท�างานกับมันนาทีต่อนาที ในข้าว ทุกค�าที่เคี้ยวเลย

Issue 203

FAITH TIME ฐิตินาถ ณ พัทลุง

มุมมองเกี่ยวกับความทุ ก ข ์ ข อ ง คุ ณ ต อ น นี้ เปลี่ยนไปไหม ไม่เปลีย่ นค่ะ เพราะ คิดว่าความทุกข์มันเป็น สัญลักษณ์ เป็นสัญญาณ ที่บอกว่าตอนนั้นเราก�าลังคิดผิด เพราะฐานของใจ เรามันควรจะต้องมีความสุขอยู่เสมอ ความสุข แบบนุ ่ ม นวล สบายๆ ไม่ ต ้ อ งกระโดดโลดเต้ น ถ้าเมื่อไหร่ใจมีความทุกข์ แสดงว่าความคิดเรา ขัดแย้งกับธรรมชาติ ให้รีบทิ้งความคิดนั้น เหมือน เด็กเอามือไปจับไฟปุ๊บ ไฟร้อน มือร้อน ให้ปล่อย Issue 205 ของร้อนนั้น ใจไปจับความคิดที่ผิดปุ๊บ ความทุกข์ MAN จะปรากฏ เป็นสัญญาณไฟแดง ตื๊ดๆๆ เพื่อให้เรา IN THE MIRROR ปล่อยใจจากความคิดนั้นง่ายมาก กระบวนการ นนทรีย์ นิมิบุตร ที่เ ราสอนคนก็จ ะช่ว ยเรื่อ งการปล่ อ ย เพราะว่ า ทุ ก วั น นี้ มี ค นยกย่ อ งให้ คนเราด้านหนึ่งก็ไม่ได้แข็งแรง พอเขาจับความคิด คุณเป็นไอดอลของเขา ที่เป็นทุกข์ เขาหลุดไม่ออก เขาปล่อยมันไม่ออก คุณคิดอย่างไร นักวิทยาศาสตร์เขาไม่รวู้ า่ ธรรมะเป็นอย่างไรหรอกค่ะ คงเป็ น เพราะผม แต่เขาหากระบวนการ ไปศึกษามาว่าคนที่ปล่อย ท� า งานตลอด ยั ง อยู ่ ความคิดได้ง่ายท�ายังไง แล้วเอามาสอน เราก็สอน ในแวดวงของสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ยั ง ลงข่ า วผม เรื่องนี้ ในหนึ่งอาทิตย์จะมีอย่างน้อยหนึ่งฉบับแน่ๆ ดังนั้น ทุกคนจะรู้จัก จะเห็นงานที่เราท�าอยู่ตลอด ท�าให้มี Issue 204 คนเข้ามาคุยกับเราตลอดเวลา ตั้งแต่เด็กมัธยม EVERYBODY’S ไปจนถึงผู้สูงอายุ เขาจ�าเราได้ ซื้อหมูปิ้งซื้อครึ่ง CHANGING แถมครึ่งก็เคย (หัวเราะ) แต่ผมใช้เรื่องนี้บอกตัวเอง วรรณสิงห์ เสมอว่า ต้องไม่รู้สึกฮึกเหิมเห่อเหิม ใช้เป็นก�าลังใจ ประเสริฐกุล ว่ายังมีคนดูงานเรา ยังมีคนชอบงานเราอยู่ มีคน คิ ด ว่ า การตรวจสอบ ชอบในสิ่งที่เราท�า ผมไม่ได้ยึดติดตัวตน แต่ยึดติด ความคิ ด ความอ่ า น กับงานมากกว่า ว่าเขาได้ดูงานของเราแล้วชอบ ของตั ว เองส� า คั ญ ไหม จังเลย แม้กระทั่งเพื่อนสนิทหลายคน พอเขารู้ว่า แล้วมันส�าคัญอย่างไร ละครเรือ่ งนีเ้ ราท�า เขาก็มาบอกว่าเขาดูอยู ่ เราก็ดใี จ แน่นอนครับ ผมว่ามันส�าคัญมาก แล้วผมว่า นั่นคือสิ่งตอบแทนจากการที่เราท�างานอย่างหนัก อาการหนึง่ ทีค่ นเป็นกันเยอะคือ เมือ่ มีความคิดหนึง่ ได้นอนก็นอ้ ยกว่าคนอืน่ แต่ทกุ คนชอบ แค่นนั้ ก็พอ ขึ้นมา ก็คิดว่ามันถึงที่สุดแล้ว ffiifinal แล้ว จากนั้นก็ แค่นั้นก็เป็นสิ่งที่เราปลื้มใจ ซึ่งผมบอกเพื่อนๆ ไว้ อยู่กับมันไปเรื่อยๆ จบอยู่ตรงนั้น หมดการพัฒนา เสมอว่า ถ้าผมลืมตัวเมื่อไหร่ตีหัวผมได้เลย ไม่ต้อง หลังจากนั้นไป เพราะว่ามันสบายกว่าอยู่แล้วครับ บอกด้วยว่าตีทา� ไม ทีเ่ ราจะยึดอยูใ่ นทีท่ เี่ ราเคยอยูแ่ ล้วรูส้ กึ ว่าโลกมันช่าง เป็นขาวเป็นด�า โลกมันช่างมีคา� ตอบ มีอะไรทีแ่ น่นอน Issue 212 และตอบได้ง่ายๆ ไปหมด นี่คือสิ่งที่เป็นกันโดย CHANGE IS ธรรมชาติ แล้วเป็นกันบ่อยด้วย ผมเองก็เป็นอยูบ่ อ่ ยๆ BEAUTIFUL เหมือนกัน แต่สิ่งที่ควรจะต้องตระหนักก็คือว่า มัน จิระ มะลิกุล เป็นอาการหนึ่ง แต่มันไม่ใช่ความเป็นจริง มันเป็น แล้วการ defend สิ่งที่ เพียงอาการหนึง่ ของมนุษย์ทชี่ อบอยูใ่ นทีท่ ปี่ ลอดภัย คุณเชื่อแบบสุดๆ เพื่อที่ แล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว ถ้า จะบอกว่ า มั น ดี จ ริ ง ๆ คนรอบข้างมาบอกว่าสิง่ ทีเ่ ราคิดมันไม่ใช่ความจริง คุณคิดว่ามันไม่เสี่ยงกับ เราก็จะยอมให้มนั สัน่ คลอนไม่ได้ เพราะว่าถ้าสัน่ คลอน การที่ จ ะถู ก คนอื่ น มอง ปุ๊บ มันจะไม่ปลอดภัยทันที ผมว่าความอันตราย ว่าบ้าหรือ ของการไม่เช็กความคิดตัวเองคือ นอกจากตัวเอง จริงๆ ครึ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องโชคชะตานะครับ จะไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆ แล้ว มันยังน�าไปสู่การ- คือผมก็ไม่ใช่คนที่สามารถจะขายทุกอย่างที่คิดได้ เปลีย่ นแปลงคนรอบข้างให้เข้าไปอยูใ่ นเซตความจริง ในชีวิต หลายครั้งมันเป็นเรื่องโชคนะครับ บางที ทีเ่ ราคิดไว้ดว้ ยว่ามันควรจะเป็นอย่างนี ้ มันต้องเป็น มันเป็นช่วงชุลมุนของอะไรไม่รู้ แล้วโปรเจ็กต์มันก็ แบบนี้ แต่แน่นอนว่าความเป็นจริงของแต่ละคน ผ่าน ก็ถูกส่งต่อ แล้วก็ถูกท�า แล้วก็ไม่มีปัญหาจน มันไม่มีใครเหมือนกันอยู่แล้ว ดังนั้น มันก็จะเกิด มันเสร็จ แล้วมันก็ออกมาดี ผมว่าโชคก็ช่วยนะ การปะทะกัน บางครั้ง ระหว่างที่เราก�าลังปั้นมัน ผมจะพบว่า อาชีพอย่างผม รอบๆ ตัวเรามันจะเต็มไปด้วยคนที่ ไม่เชือ่ เรา ส่วนหนึง่ จะเป็นคนทีอ่ ยากดูนา�้ หน้าเราว่า

มันจะออกมาเป็นยังไง เราจะรอดไหม อีกส่วนหนึง่ ก็เอาใจช่วยเราโดยไม่ได้คดิ แบบเรา ก็ไม่ได้เชือ่ หรอก แต่เอาใจช่วยในฐานะทีท่ า� มาขนาดนี ้ คงแจ๋ว ก็เอาใจ ช่วย รอบๆ ตัวเราไม่มีใครเชื่ออย่างเราสักเท่าไหร่ หรอกครับ เราต้องแข็งแรงพอที่จะพามันไป เพราะ ฉะนั้น ผมว่าคนคนหนึ่งคงไม่มีแรงพอที่จะพาสิ่งที่ เราไม่ได้ชอบหรือเชื่อมันจริงๆ ไปได้บ่อยๆ เพราะ มันเปลืองแรงงานมาก มันเปลืองพลังในชีวิตอย่าง มหาศาล

Issue 214

Issue 207 EURO 2012

ทีมชาติสเปน หรือที่รู้จัก กันในชื่อ La Furia Espanola มาจากค�าว่า La Furia Roja ซึ่ง เป็นค�าที่ชาวอิตาเลียนใช้เรียก ทีมชาติสเปน มีความหมายว่า ความดุเดือด หรือความเกรี้ยวกราด ซึ่งมาจากฟอร์มการเล่น ทีห่ นักหน่วงของทีมนี ้ โดยทีมชาติ สเปนถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 เพื่ อ เป็ น ตั ว แทน ประเทศไปแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลใน กีฬาโอลิมปิกครั้งที ่ 7 ที่เมือง แอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม หลังจากนั้นก็ได้เข้าแข่งขันใน แมตช์ใหญ่ๆ อย่างฟุตบอลโลก และฟุตบอลยูโร จนเป็นเจ้าของ สถิติแชมป์ยูโร 3 ครั้ง รวมถึง 2 ครั้งล่าสุดในปี 2008, 2012 และฟุตบอลโลก 1 ครั้ง เมื่อปี 2010 จัดว่าเป็นทีมที่มีผลงาน โดดเด่ น มากในช่ ว งไม่ กี่ ป ี ที่ ผ่านมา น�ามาจาก We are the Champion... Spain - ข้อมูลประกอบ Feature

THE ONLY POWER THAT MATTERS ทันตแพทย์ สม สุจรี า

ค น มั ก จ ะ บ อ ก กั น ว ่ า ต้องท�าแบบนี้ๆ เพื่อให้มี ความสุข เหมือนกับว่า ความสุขเป็นนามธรรม อะไรสักอย่างที่คนวิ่งหา คุณคิดว่าจริงๆ แล้วมันคืออะไร แล้ววิธีที่คนวิ่งหา ความสุขมันผิดไหม ผมมองว่าอันนั้นมันเป็นแนว How-to ของ ตะวันตก อย่าง สอนลูกให้รวย ผมเคยไปอ่าน แต่ มันเป็นกิเลสทัง้ นัน้ เลย คือตะวันตกเขาจะคิดแบบนี้ เขาจะไม่มที างตัดกิเลสตัณหา แล้วจะมีมากขึน้ เรือ่ ยๆ รวยขึน้ เรือ่ ยๆ แต่ขอ้ หนึง่ มันดีตรงทีว่ า่ มันแทรกเรือ่ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพชี วิ ต ของตั ว เองเข้ า ไปด้ ว ย ท�าให้ศักยภาพสูงกว่าคนอื่น จะได้รวยขึ้น แต่ถ้า ไม่ได้แทรกเรือ่ งการตัดกิเลสตัณหาเข้าไปในหนังสือ ด้วย ถึงจุดนัน้ มันก็ไม่มคี วามสุข เพราะมันจะมีจดุ อืน่ ให้ห่วงอีก เหมือนตอนเรียนหนังสือ เราจะรู้สึกว่า ถ้าถึงวันรับปริญญาเราจะมีความสุขมาก แต่พอถึง ตอนรับปริญญาจริงๆ ก็จะรู้สึกเฉยๆ นะ เพราะมัน มีเรือ่ งอืน่ เข้ามาอีกว่า จะได้งานท�าทีไ่ หน จะแต่งงาน หรือเปล่า มันก็จะมีเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาว่า ต้องได้ งานท�าก่อนถึงจะมีความสุข พอได้งานเสร็จ มันก็จะ มีปัญหาอื่นมาให้ทุกข์อีก หรือบางคนบอกว่าวันที่ แต่งงานฉันจะมีความสุขมากเลย แต่พอถึงวันนัน้ จริงๆ ก็ไม่หรอก มันจะมีเรื่องกังวลต่อ จะมีลูกเมื่อไหร่ ชีวติ จะเป็นยังไง จะไปอยูท่ ไี่ หน คือคิดไปจนถึงวันตาย เลยครับ ถ้าคนตัดไม่ได้ วินาทีสุดท้ายก็จะไปห่วง อะไรอีกไม่ร ู้ ถึงตอนนัน้ มันจะค่อยคิดว่า แล้วกูหว่ ง ท�าไม ก็ไม่ทันแล้ว สมมติก่อนตาย หมอบอกว่า จะตายตอนนี้ แล้วพระเจ้าบอกว่าคุณสามารถซื้อ เวลาได้ชั่วโมงละ 1,000 บาท คุณเอาไหม วันละ 24 ชัว่ โมง ก็ 24,000 ถ้ามีเงินก็ซอื้ กันจนหมดนัน่ แหละ แต่ถา้ ผมถามว่าตอนนีถ้ า้ เรากลับบ้าน เราขึน้ ทางด่วน


18

ความเอือ้ อาทร ความผูกพันกับหน้าที ่ ซึง่ สองอย่าง นี้บางทีมันก็ไปด้วยกัน บางทีมันก็ขัดแย้งกัน แล้ว มันก็กอ่ เกิดเรือ่ งราว โศกนาฏกรรมต่างๆ ไม่รกู้ รี่ อ้ ย กี่พันเรื่อง กวีไม่รู้กี่คนก็เขียนเรื่องนี้กันมา เราต้อง ลองมาตั้งค�าถามว่า พระอภัยมณีควรจะต้องเป่าปี่ ให้นางยักษ์ตายไหม นัน่ คือคนรักนะ เรือ่ ง สีแ่ ผ่นดิน นัน่ ล่ะ เรือ่ งของชาติและพีน่ อ้ ง ในวรรณกรรมทุกเรือ่ ง แทบจะพูดถึงความสัมพันธ์และหน้าที่ ต่อให้เป็น เรื่องของ แบตแมน หน้ากากเสือ ไอ้มดแดง Death Note ขุนช้างขุนแผน ล้วนมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง

แล้วประหยัดเวลาไปได้ 1 ชั่วโมง แลกกับต้องเสีย 50 บาท แล้ว 1 ชัว่ โมงนัน้ มันเหมือนกับก่อนตายไหม แถมเป็น 1 ชั่วโมง ที่เราเตรียมได้ด้วย 1 ชั่วโมง ที่เล่นกับลูกได้ 1 ชั่วโมง ที่เราเดินเหินไปเที่ยวได้ แต่ 1 ชั่วโมง ที่อยู่ในโรงพยาบาลมันเป็นการนอน อยู่กับที่ มัน 1 ชั่วโมง เดียวกันไหม มัน 1 ชั่วโมง เดียวกันนะ เพราะฉะนัน้ บางทีคนทีโ่ ลภจนถึงนาที สุดท้ายของชีวิต อาจจะรู้สึกว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ สิ่งที่หามาเลยก็มี

Issue 217

เราจะปลูกจิตส�านึกคนที่ มีแนวโน้มจะคอร์รัปชัน ให้เขาเกรงกลัว ละอาย ต่อบาปได้ไหม คื อ เราต้ อ งท� า ให้ การคอร์รปั ชันมีตน้ ทุนทีส่ งู คนถึงจะกลัว แต่กอ็ ย่างที่ บอกนั่นแหละว่า ปัญหาการคอร์รัปชันหรือการโกง มันก็เหมือนค�าถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน สมมติว่าจะให้นักการเมืองออกหลักเกณฑ์ เขาก็ ไม่ ค ่อ ยอยากจะท�า มันก็เ หมือนกับให้แมวออก หลักเกณฑ์วา่ เวลาจะไปกินปลาย่างให้เอากระพรวน มาผูกคอก่อนเพื่อให้รู้ว่า เฮ้ย ฉันก�าลังจะไปกิน ปลาย่ า ง เขาย่อมไม่ท�า ใช่ไ หม ฉันใดก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้น มันก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่เป็น เจ้าของแมวหรือเป็นเจ้าของปลาย่าง คุณก็ต้อง เฝ้าแมวเองว่า เอ๊ะ จะท�ายังไงเราถึงจะรู้ว่าเมื่อไหร่ ที่แมวมันจะไปกินปลาย่างของเรา

Issue 218

Issue 219

THE NEVERENDING STORY รสนา โตสิตระกูล

THE GIANT & MONSTER IN YOU ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง ยั ก ษ ์ ป ร ะ ภ า ส ชลศรานนท์

มิ ต ร ภ า พ กั บ ห น ้ า ที่ ในความคิดคุณ สองสิง่ นี้ มันคืออะไร หรือมีนยิ ามว่าอย่างไร ตั้งแต่มนุษย์ไม่ได้อยู่คนเดียว เริ่มมีคนสองคน ขึ้นไป เป็นครอบครัว เป็นสังคม เป็นเมือง เป็น ประเทศ เป็นโลก สิ่งที่เกิดขึ้นและดูเหมือนจะไป ด้วยกันได้ดตี ลอดเวลาก็คอื ความสัมพันธ์ กับฟังก์ชนั หรือหน้าที่ ถ้าพูดในที่นี้ก็คือ มิตรภาพกับหน้าที่

Issue 211

OLYMPIC GAMES : LONDON 2012

ก า ร จั ด ก า ร แ ข ่ ง ขั น โอลิมปิกครัง้ นีใ้ ช้งบประมาณ ราว 9.3 พั น ล้ า นปอนด์ หรือราว 4.65 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่มากกว่า ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ป ร ะ เ ท ศ อังกฤษตั้งไว้เมื่อครั้งที่เข้าชิง เป็ น เจ้ า ภาพเมื่ อ ปี 2005 เกือบ 4 เท่า โดยประเทศ เจ้าภาพสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันมากถึง 1 ล้านชิ้น ในจ�านวนนี้เป็น ลู ก เทนนิ ส 26,400 ลู ก , บาสเกตบอล 600 ลู ก , ลูกฟุตบอล 2,400 ลูก, เป้ายิง ธนู 6,000 อัน และอุปกรณ์ กีฬาชนิดอื่นๆ อีกมากมาย น�ามาจาก All About London 2012 - ข้ อ มู ล ประกอบ Feature

LEARN TO RETURN BACK ดอกเตอร์ เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ลองให้ ค� า จ� า กั ด ความ ได้ไหมว่า การกุศล กับ ธุ ร กิ จ ส� า หรั บ คุ ณ คื อ อะไร ทั้งหมดมันคือหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เรา ต้องท�า คือเราย้อนคิดไปถึงพ่อเราว่า เขาเป็นคน สมถะ ไม่ได้ใช้เงินมากมายอะไร ด้วยความที่โตมา จากการขายลอดช่องด้วย เขาก็ต้องประหยัด มันก็ ท� า ให้ เ ราเห็ น มาตลอดว่ า พ่ อ ไม่ เ ห็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น มากมาย แล้วเราก็กลับมาคิดว่า เรารวยไปกว่านี้ หรือจนไปกว่านีแ้ ค่ไหน ก็คงใช้เงินกันอยูป่ ระมาณนี้ แหละ เพราะฉะนั้น เมื่อเข้ าตลาดหลัก ทรัพย์ จุดมุ่งหมายในการท�างานเราก็ชัดเจนมาก เพราะ เราต้องรับผิดชอบเงินคนอื่น ซึ่งเมื่อก่อนไม่ต้อง มีแค่เรากับพ่อ ท�าอะไรพลาด พ่อก็ไม่ด่าเท่าไหร่ หรอก แต่ตอนนี้มีผู้ถือหุ้น 3,000 กว่าคน เราเลย รูส้ กึ ว่าเราต้องขอบคุณเขามากๆ ทีไ่ ว้ใจและเอาเงิน มาใส่ในบริษทั ให้เราบริหาร และเราก็มหี น้าทีท่ า� ให้ ผลตอบแทนของบริษทั ดีขนึ้ ท�าให้หนุ้ ของเราดีทสี่ ดุ ในระยะยาว เราคิดว่ามันคือหน้าที่ ส่วนการกุศล ก็ไม่ต่างกัน มันก็เป็นหน้าที่ ในเมื่อเราไม่ได้อยู่ คนเดียวในสังคม ดังนั้น ถ้าสังคมรอบข้างเราไม่ดี พ่อคงไม่สามารถผ่านจุดที่ขายลอดช่องมาถึงวันนี้ ได้ แปลว่าสังคมเรามันต้องดีพอสมควรนะ เราต้อง ขอบคุณสิง่ รอบข้างเหมือนกัน มันก็เลยท�าให้รสู้ กึ ว่า เป็นหน้าที่หนึ่งของเรานะ ที่เมื่อเราถึงจุดที่ประสบ ความส�าเร็จพอแล้ว เราต้องให้คืนสังคมบ้าง ไม่ได้ รูส้ กึ ว่ามันเป็นเรือ่ งนีเ่ งินฉัน นัน่ เงินใคร รูแ้ ค่เราต้อง ให้คืน ยิ่งบริษัทเข้าตลาดฯ ยิ่งรู้สึกถึงความเป็น เจ้าของน้อยลงด้วยซ�้า และเรามีหน้าที่ท�าทุกอย่าง ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ทุกคนไว้ใจ

แบบนี้ ก็ห มายความว่า ปีห นึ่ง ประเทศไทยหรือ สังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมเมืองพุทธนี้ ยอมรับให้มี การฆ่าเด็กตายได้ปลี ะ 1 แสนคน ในขณะทีเ่ ราสูร้ บ กันตรงถนนราชประสงค์แล้วมีคนตาย 91 ศพ ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนบอกว่าต้องไม่ให้ตายฟรี แต่เด็กเป็นแสนกลับตายฟรีโดยที่ไม่มีใครสนใจ และสื่อเองก็ไม่สนใจด้วย คุณถามว่าผมก�าลังสู้ กับอะไร ผมก็ก�าลังสู้กับการท�าอย่างไรให้เกิดการปฏิรูปสื่อ และสื่อก็ต้องมีความตระหนักว่าตัวเอง ต้องท�าอะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม ขึ้นใหม่

Issue 225

IT WORKS? พงษ์สขุ หิรญ ั พฤกษ์

ก�าลังจะบอกว่าการแชร์ คื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ รู ป แบบ หนึ่ ง ของคนยุ ค สมั ย นี้ ใช่ไหม มั น คื อ การนิ น ทา มั น คื อ ก า ร ช ว น เ ชื่ อ ที่ ท� า ให้ เ ชื่ อ ได้ ง ่ า ยๆ โดยขาดการกลั่ น กรอง ผมพยายามจะไม่ใช้คา� ว่าสตินะ เพราะผมว่ามันเป็น เรื่ อ งของการกลั่ น กรองตั ว เองจากความวู ่ ว าม มากกว่า อย่างเรื่องการกดไลค์ มีตัวอย่างหนึ่งที่ ท�าให้เห็นว่าคนไทยวู่วามแค่ไหน เขาอัพสเตตัสว่า พ่อตาย แล้วไปกดไลค์ ไลค์ไม่ได้แปลว่าคุณอ่าน แล้ ว นะ แต่ มั น แปลว่ า คุ ณ ชอบเนื้ อ หานั้ น ที นี้ พ่อเขาตายอยู่วัด ศาลานี้ คุณไปกดไลค์ที่พ่อเขา ตายเหรอ หลายๆ เรื่องมันเป็นเรื่องเศร้า มันเป็น เหตุการณ์ที่เขาไม่ได้รู้สึกเอ็นจอยกับมัน แล้วเขา แค่แชร์ความรูส้ กึ แต่เราก็ตอบสนองกันอย่างวูว่ าม มากๆ

Issue 231

THE EPIC OF 3G ดอกเตอร์ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ถ้ามองไปไกลจากเรื่อง 3G ในบทบาทของประธาน TDRI มองประโยชน์ ของประชาชนอย่ า งไร สิ่งที่ท�าทั้งหมดมีวัตถุประสงค์อะไร TDRI คือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ เราเป็นหน่วยงานวิชาการ เราศึกษาด้านนโยบาย เพราะฉะนั้น สิ่งที่ท�าคือการเสนอนโยบายเพื่อช่วย พัฒนาประเทศ ซึ่งเราก็ตีโจทย์ว่า มีโจทย์ใหญ่ ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศอยู่ 3-4 เรื่อง Issue 224 เรื่องแรกคือเรื่องคอร์รัปชัน คอร์รัปชันท�าให้พัฒนา THE MEDIA สมชัย สุวรรณบรรณ ประเทศยากมาก เพราะว่าคุณจะเลือกพัฒนา ในฐานะผู ้ อ� า นวยการ เทคโนโลยีอะไรสักอย่างหนึ่ง คนเขาก็ไม่อยากท�า ไทยพีบีเอส คุณคิดว่า เช่น จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานรัฐ ตัวเองก�าลังต่อสู้อยู่กับ ท�างานโปร่งใสขึ้น หน่วยงานรัฐบอกว่าไม่อยากได้ อะไรที่ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ เพราะหน่วยงานรัฐไม่อยากจะโปร่งใส โปร่งใส แล้วมันหาใต้โต๊ะได้ยาก ประเทศมันก็พัฒนาไม่ได้ ที่ใหญ่ที่สุด ตั้ ง แต่ ผ มกลั บ มา ใช่ไหมครับ คนก็ไม่อยากจะแข่งขันกัน เพราะรู้ว่า จากต่ างประเทศ ผมมองว่ าประเทศไทยต้อ งมี มันมีวิธีที่ง่ายกว่าการที่จะต้องคิดค้นพัฒนาอะไร การปฏิรูปสื่อ ถ้ าไม่ ปฏิรูปสื่อ สังคมมัน ก็จะมี ดีๆ ขึ้นมา เศรษฐีไทยไม่ต้องคิดค้นอุปกรณ์อย่าง Public Value ที่แสดงออกมาอย่างที่เราเคยได้ยิน iPad iPhone GALAXY Tab ที่เป็นสินค้าที่ต้องคิด ข่าวว่าไปเจอศพเด็กทารกที่เป็นผลจากการท�าแท้ง เยอะๆ หรือต้องอาศัยการออกแบบดีๆ เพราะมันมี เป็นพันๆ ศพ ซึ่งเรื่องนี้ถ้าดูดีๆ มันมีปัญหาเรื่อง วิธีหากินที่ง่ายกว่า ก็คือไปหากินกับรัฐ ไปรับจ๊อบ Public Value ของคน เพราะนี่ถือว่าเป็นการฆ่าคน รัฐ ไปรับท�าโครงการก่อสร้างของรัฐ ไปวิ่งเต้น ตาย มันผิดกฎหมายไหม แต่ทา� ไมสังคมไทยกลับมี หางานเอาง่ายกว่า เพราะฉะนั้น คอร์รัปชันจึงเป็น กระบวนการที่ ไ ปผลั ก ไสให้ เ ด็ ก พวกนี้ ต ้ อ งไปใช้ อุปสรรคในการพัฒนาประเทศมาก มันไม่ได้ทา� ให้ โอกาสในระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศใหญ่ ขึ้ น วิธกี ารแบบนัน้ ท�าไมเขาไม่มวี ธิ แี ก้ หรือก่อนหน้านัน้ ท�าไมไม่ออกมาพูดกันก่อน หรือพอเขาท้องแล้ว มันเป็นเพียงการแย่งกันระหว่างคนสองคน มีสวัสดิการทางสังคมที่เข้ามาช่วยเหลือไหม เพื่อที่ เขาจะได้ไม่ตอ้ งไปท�าแท้ง เพราะการท�าแท้งก็เหมือน กับการฆ่าเด็กคนหนึ่งตาย การฆ่าเด็กก็ผิดหลัก ศาสนาพุทธ ซึ่งเราบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธ แล้ว ข่าวที่ผมอ่านพบว่าปีหนึ่งมีเป็นแสนรายที่ท�าแท้ง


adB Interview Issue 185

ดอกเตอร์ สุรินทร์ พิศสุวรรณ

“สังคมไหนก็ ต า ม ที่ จั ด ระบบทางสั ง คม ให้ ทุ ก คนได้ประสบกับ ความเป็นเลิศสูงสุดของ ตนเอง สังคมนั้นถือว่า เป็ น สั ง คมที่ ป ระสบความส� า เร็ จ และประเสริ ฐ สังคมใดก็ตามที่สกัดกั้นไม่ให้ศักยภาพของแต่ละ มนุ ษ ย์ ใ นสั ง คมพั ฒ นาไปถึ ง สุ ด ยอดของเขาได้ สังคมนั้นคือสังคมที่บั่นทอนตัวเอง”

Issue 186

พลต�ารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก

“อยากให้จ�าว่าผม เป็ น แบบนี้ อะไรที่ ดี ก็ จ ะท� า ถึ ง บางครั้ ง จ�าเป็นต้องท�าไม่ดีบ้าง แต่เราก็จะโน้มน้าวคนอืน่ ให้ได้ท�าในสิ่งที่ดี จะเดินในถนนสายที่ดี สายที่ มันถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ ถูกกฎหมายแต่ไม่สมควรท�าก็ไม่ควรท�า และที่พูด ก็ไม่ใช่วา่ ผมดีมาจากไหน บางครัง้ ผมก็เดินตกถนน เหมือนกัน แต่ผมจะพยายามก้าวขึ้นมาบนถนน สายเดิมที่ดี”

Issue 187 รัตน์ โอสถานุเคราะห์

“ผมคิ ด ว่ า คนเรา ทุ ก ค น มั น มี ส า มั ญ ส� า นึ ก อยู ่ ใ นระดั บ หนึ่ ง เพราะฉะนั้ น ในการท� า งาน สามั ญ ส� า นึ ก เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด มากกว่าวิชาความรู้ที่เรียนมา ด้วยซ�้า”

Issue 189 ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี

“ผมเคยรู ้ สึ ก ท้ อ กับเมืองไทย อยากไปอยู ่ ต่างประเทศ แม่ผมก็ดา่ เลย เธอจะบ้ า เหรอ ประเทศนี้ ใ ห้ อ ะไรเธอ ตั้งมากมาย ผมก็เลยคิดได้ ว่าเราอยู่ในประเทศ ที่ดีจริงๆ”

Issue 190 คริสตี้ เคนนีย์

“ผู้หญิงในปี 2012 มี สิ ท ธิ์ที่ จ ะ เ ลื อ ก ไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งมี ใ คร มาเลื อ กแทนผู ้ ห ญิ ง อีกแล้ว เลือกที่จะเป็น แม่ เลือกทีจ่ ะเป็นนักข่าว เลือกที่จะเป็นอาจารย์ เลือกที่จะเป็นนักธุรกิจ”

Issue 223 PSY

“ผมคิดว่า มันคงเป็นเพราะ โ ช ค ล ้ ว น ๆ นั ก ป ร า ช ญ ์ ค น ห นึ่ ง เ ค ย ก ล ่ า ว ไ ว ้ ว ่ า ‘ เ มื่ อ ค ว า ม พยายามมาพบ กับโอกาส นั่นแหละคือโชค’ นี่คือสิ่งที่ ผมได้ยินมาจากแฟนๆ ในเกาหลี โอกาส คือยูทูบ และความพยายามของผมคือ ประสบการณ์ในการเต้น การท�ามิวสิกวิดโี อ และการร้องเพลงตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ผมจึงเห็นด้วยกับค�ากล่าวของ นักปราชญ์คนนี้” PSY ให้สัมภาษณ์กับ TIME น�ามาจาก PSY in International Press - ข้อมูลประกอบ Feature

Issue 191

ปัญญา นิรันดร์กุล

Issue 197

จักรพันธุ์ ยมจินดา

“คนเราท� า ธุ ร กิ จ “สือ่ จะมีเสรีภาพ นี่นะ ถ้าช้า ใช่ ชัด ยังไง หรือไม่มเี สรีภาพ มันเดิน มันก็ต้องใหญ่ เพราะ คูไ่ ปกับความเป็นประชาอิ ฐ เล็ ก ๆ ก็ คื อ ส่ ว นธิ ป ไตยของประเทศ ประกอบของตึ ก ใหญ่ ถ้าการเมืองมันมีเสรีภาพ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของตึ ก ที่ การเมืองมันเป็นประชาเติบโต ทุกอย่างที่เห็นมันเกิดจากจุดเล็กๆ ทั้งหมด ธิปไตย การเมืองมันเป็นของประชาชน สื่อมันก็มี แล้วยิ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มันใช่และชัด ยังไงมันก็ต้อง เสรีภาพ เพราะประชาชนเขาจะไม่ยอมให้สื่อถูก ใหญ่” ครอบง�าแน่นอน”

Issue 196

ศุภชัย เจียรวนนท์

“แน่นอน ความเร็ว ของเทคโนโลยีท�าให้เรา ประหยั ด เวลา เพราะ เวลาคือสิ่งมีค่า แต่ใน เวลาเดียวกันเมื่อมันเร็ ว มากๆ ก็ อ าจท� า ให้ เ รา มองไม่เห็นเวลาก็ได้ ท�าให้เราไม่ได้ใช้เวลาที่มี อย่างมีคุณค่าอย่างที่ควรจะเป็น เพราะเรามีเวลา มากมายเสียจนนึกไม่ถึงว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต คืออะไร”

Issue 199 วิกรม กรมดิษฐ์

“ผมเชือ่ ว่าตัวเราเอง นี่แหละที่เป็นผู้ก�าหนด ดวงชะตาของเรา ผมเชือ่ อย่างนัน้ แล้วก็ทา� อย่างนัน้ มาตั้งแต่เกิดจนอายุ 59 ก็เป็นคนก�าหนดดวงชะตา ตัวเอง ว่าตัวเองอยากเรียนอะไร อยากท�างานแบบไหน อยากจะเป็นอะไร อยากจะด�าเนินชีวติ อย่างไร เราเป็น ผูก้ า� หนดด้วยตัวเองทัง้ สิน้ ผมไม่กราบไหว้ ไม่บนบาน ศาลกล่าว ผมคิดว่าถ้าเราท�าอะไรไปโดยที่ไม่รู้ว่า ตัวเองท�าไปเพื่ออะไร ก็เป็นคนที่ไม่ฉลาดสิ”


22

Issue 200 เกรียงไกรเกรียงกานต์ กาญจนโภคิน

“ เ ว ล า ที่ ต ้ อ ง คิ ด ง า น อ ะ ไ ร ก็ แ ล ้ ว แ ต ่ เราก็ จ ะไม่ พ อใจกั บ งานที่เราคิด โอเค สิ่งที่ เราคิด เราอาจจะพอใจว่ามันดีที่สุดของวันนี้แล้ว คือภูมิใจแต่ไม่ได้พอใจกับอะไรง่ายๆ เราต้องท�า สิ่งที่ดีกว่าขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต”

Issue 202

ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

“ความคิดของคนอืน่ ทุ ก อย่ า งเลยนะคะ ที่ นอกเหนื อ จากตั ว เรา ออกไป ใครจะคิดอะไร คิดยังไง มันมีเกิดแล้ว มันก็มดี บั สมมติวา่ วันนี้ เขาคิดแบบนี้ อีกวันเขาก็จะต้องคิดอีกแบบ สมมติ วั น นี้ เ ขาชม อยู ่ ๆ เราพู ด ประโยคหนึ่ ง ที่ ไม่ถูกหู เขาก็เกลียดเราได้ ดังนั้น มันเป็นสิ่งที่ไปจับ ไปยึด หรื อ ไปอยู ่ กั บ ความคาดหวั ง ของทุ ก คนไม่ ไ ด้ มันจะท�าให้เราเป็นทุกข์เอง” ISSUE 206 29 JUN - 5 JUL 2012

Issue 206

กิจธวัช ฤทธีราวี

“คนทีจ่ ะเข้ามาแล้ว ประสบความส� า เร็ จ ในแอมเวย์ได้ พื้นฐาน แล้ ว มาได้ ทุ ก รู ป แบบ เราพูดเสมอว่าแอมเวย์ คือธุรกิจส�าหรับคนทุกคน แต่คนทีป่ ระสบความส�าเร็จมากๆ มีขอ้ เดียวเลยคือ เป็นคนที่ยืนหยัด”

Issue 208

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

“คนการบิ น ไทย บางคนเขาก็บอกว่า เขา ไม่ ช อบที่ ผ มพู ด เช่ น นี ้ เขาบอกว่าเหมือนกับเอา บริษัทไปว่า แต่ยอมรับ เสียเถอะครับ ว่าปัญหานี้ เป็ น ปั ญ หาที่ใครๆ เขาก็พูดกัน เพีย งแต่ ว ่ า คน การบินไทย อยู่ในการบินไทย ไม่เคยมองไปยังโลก ภายนอก อาจจะไม่ รั บ รู ้ ว ่ า คนอื่ น เขาพู ด ยั ง ไง เกี่ยวกับการบินไทย”

Issue 209

อัสนี-วสันต์ โชติกลุ

“เสียงที่เราร้องออก ไป เล่ น กี ต าร์ อ อกไป หรือเพลงทีเ่ ราชอบแบบนี ้ สไตล์แบบนี้ ไม่จ�าเป็น ต้ อ งเป็ น ซู เ ปอร์ ส ตาร์ อย่างที่เขาว่า หรือจะให้ ท�าตัวแบบนัน้ เราก็ไม่ถนัด เพราะรูปแบบทีเ่ ราเป็นอยู่ รวมถึงชีวติ ประจ�าวัน เราไม่ถนัดทีจ่ ะไปท�าอะไรแบบ public หรือไปเล่นเกมโชว์ ออกทีว ี ไปเล่นหนัง ซึง่ ก็มี เสนอกันมาตลอด แต่ความถนัดของเราไม่มี”

Issue 210

อีฟ ปานเจริญ

“ถ้าคุณชอบเกาหลี ก็ฟังเกาหลีไป เราไม่ได้ อยากเปลี่ยนให้มันเป็น ไปในทิศทางไหน เพราะ ดนตรี มั น ก็ แ ค่ ช โลมใจ ให้เรามีความสุข หรือถ้า

เราทุ ก ข์ อ ยู ่ มั น ก็ ม าช่ ว ยคลายทุ ก ข์ ที่ ข มวดอยู ่ เพิ่งมารู้นะว่ า รางวั ล ที่ แ ท้ จ ริ ง ก็ คื อ การที่ พ วกเรา ได้รู้จักกัน ได้เจอกันตั้งแต่ตอนประกวดวงดนตรี” เพลงก็ทา� หน้าทีข่ องมัน”

Issue 213 ฐิติวุฒิ์ บุลสุข

Issue 221

แพทย์หญิง นลินี

“ถ้าคนเราจะ ไพบูลย์ ท� า การเปลี่ ย นแปลง “มั น ไม่ มี ค� า ว่ า แพ้ ในช่วงที่ทุกอย่างราบรื่น ในชีวติ หรอก ทุกคนทีล่ ม้ แรงกระตุ ้ น ก็ ค งเป็ น อี ก สามารถลุกขึ้นมาได้ แต่ แบบหนึง่ แต่พอเจอวิกฤต อย่าล้มนาน และเมือ่ ลุกได้ ขึน้ มา ก็ถอื เป็นบทพิสจู น์ ต้องรีบวิ่ง ไม่มีเวลาที่จะ คนของเราในตอนนั้นว่าเราจะผ่านมันไปได้อย่างไร เดินต้วมเตีย้ มอีกต่อไป เพราะโลกมันวิง่ ไปไกลแล้ว” ผมมองว่าความร่วมแรงร่วมใจเป็นเรื่องส�าคัญ”

Issue 215

คริสเตียน โอลอฟสัน

“สิ่งที่ผมยึดถือก็คือ ถ้ า ผมอยากให้ ค นอื่ น ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผมอย่ า งไร ผมก็ จ ะปฏิ บั ติ กั บ เขา อย่างนั้น”

Issue 216

ชเว ยอง ซอก และ เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร

Issue 222 สุรศักดิ์-สุรชัย นิตติวัฒน์

“ถ้าเราท�าในสิง่ ทีเ่ รา มีประสบการณ์ เราก็จะไป ต่อแถวคนอื่น ตามหลัง ผู้เล่นรายใหญ่ เราก็เลย คิดสวนกลับไปว่า ธุรกิจนี้ มีโอกาส แต่ประสบการณ์เราหาได้ เพราะเราเชือ่ ว่า สมองของคนคนหนึ่ ง มั น ไม่ ไ ด้ ยึ ด ติ ด กั บ เรื่ อ งใด เรื่องหนึ่งไปตลอดชีวิตหรอก”

Issue 226 วุฒิกร

“ถึ ง แม้ ผ มเป็ น คน สุริยะฉันทนานนท์ ต่างชาติ นักกีฬาเป็นคน “ผมอยากให้ ค นมี ไทย เป็นแค่นกั กีฬากับโค้ช จิตส�านึก ให้ตระหนักถึง แต่ใจจริงๆ ผมรูส้ กึ ว่าเรา ผลกระทบที่ท�าลงไปใน เป็นคุณพ่อ นักกีฬาเป็นลูกสาว ลูกชาย” - ชเว ยอง ซอก เรื่ อ งของสิ่ ง แวดล้ อ ม “ผมเห็ น ความฝั น ของคนที่ อ ยู ่ ข ้ า งหลั ง เขา ต้องเน้นที่จิตส�านึกของ เวลาทีเ่ ขาแพ้ เวลาทีเ่ ขาบาดเจ็บ ไม่ไหว ท้อแท้ ร้องไห้ คน เพราะว่าเราจะไปบังคับหรือไปรณรงค์อะไร ผมมองเห็นคนทีอ่ ยูข่ า้ งหลังพวกเขา พยายามผลักเขา มันก็ไม่ยั่งยืน” ขึน้ ผมมองเห็นในสิง่ ทีค่ นหลายคนอาจจะมองไม่เห็น” - เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร

Bodyslam

“แค่ มี ค วามสนุ ก ว่า เราจะได้เล่นเพลงที่ชอบ ให้คนดูฟงั ให้เราได้โชว์ฝมี อื คือคิดแค่นั้นจริงๆ รางวัล มั น ก็ แ ค ่ ผลพลอยได้

The Voice Thailand

“เราไม่ได้สอนเด็ก ของเราให้ ต ่ อ สู ้ เ ฉพาะ อยู่บนเวที The Voice เราสอนให้รู้ว่า จบจาก ที่เราสอนไปแล้วคุณจะ เอาตั ว รอดในแวดวง ของนักร้องได้อย่างเป็นตัวจริง” - เจนนิเฟอร์ คิ้ม “คนดูอาจจะสนุกที่ได้เห็นพวกเราร้องไห้ แต่ จริงๆ แล้วพวกเราเจ็บมาก” - อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข “เขาเลือกก้องมาแล้ว เขาก็คงต้องการความเป็น ก้อง ผมก็ทา� ในสิง่ ทีผ่ มรูส้ กึ แบบนีแ้ หละ แล้วก็ทา� ให้ ดีที่สุด ผลมันจะดีจะไม่ดียังไง ก็ไม่เป็นไร เราตั้งใจ ท�าให้ดีที่สุดแล้วกัน” - สหรัถ สังคปรีชา “ผมมีความสุขที่ได้มาฟังเพลงที่ไพเราะ ได้นั่ง อยู่บนเก้าอี้ตัวนั้น ได้เป็นสักขีพยานว่าคุณคือคนที่ ท�าให้ประวัตศิ าสตร์เพลงไทยเปลีย่ นไป” - โจอี ้ บอย

Issue 229 ทิวา ยอร์ค

“บริ ษั ท ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ก็ ต ้ อ งสร้ า งขึ้ น มาจาก ทีมงานทีม่ คี วามสามารถ ด้ ว ย เพราะผมเชื่อ ว่ า great people build great company แต่ great company don’t make great people”

Issue 230

ดอกเตอร์ ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

“ถ้าอยากเป็นผู้น�า ก็ ต ้ อ ง มี ภ า ว ะ ผู ้ น� า คือค�าว่า Leader กับ Leadership มั น เป็ น สองค� า ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น ปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ผู ้ น� า จะปรากฏในค� า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง แต่ ภ าวะผู ้ น� า “ผมคิ ด ว่ า การฟั ง คือ ความรู ้ สึก ที่ผู ้ ใ ต้ บัง คับ บัญ ชามีใ ห้ เ รา ซึ่ง เรา เพลงมันท�าให้ชีวิตของ ไปกะเกณฑ์เขาไม่ได้” เราดีขึ้นนะ มันเป็นการเยี ย วยาทางอารมณ์ อย่างหนึ่ง บางโอกาส เพลงก็เป็นส่วนเติมเต็ม ให้บรรยากาศดีขึ้น ท�าให้ชีวิตสดใสขึ้น”

Issue 227

Issue 220

Issue 228


24


26

GADGET

CONCERT

FitBit One

FitBit One คืออุปกรณ์ทชี่ ว่ ยเฝ้าติดตามดูแลสุขภาพของคุณอย่างใกล้ชดิ โดยท�าหน้าทีเ่ ป็นเหมือน เทรนเนอร์มือหนึ่งที่คอยบอกให้เรารู้ถึงอัตราการเผาผลาญจ�านวนแคลอรีในร่างกาย ระยะทางที่ คุณออกวิ่งหรือเดิน ไปจนถึงการแจ้งเตือนว่าตัวเรานั้นนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวันอย่างพอเพียง หรือไม่ ส่วนวิธีใช้นั้นก็ไม่ยาก แค่เหน็บเจ้า FitBit One ติดตัวเอาไว้ ระบบเซ็นเซอร์ภายในตัวเครื่อง ก็จะเริม่ ท�างานโดยแสดงผลผ่านหน้าจอเป็นรูปต่างๆ เช่น ถ้าคุณทานสลัดน�า้ ใสพร้อมกับออกก�าลังกาย ควบคูไ่ ปด้วย ตัวเครือ่ งก็จะแสดงผลเป็นรูปดอกไม้ทกี่ า� ลังผลิบาน แต่ถา้ เมือ่ ไหร่ทคี่ ณ ุ ลืมออกก�าลังกาย และปาร์ตี้จนดึกดื่น เครื่องก็จะแสดงผลออกมาเป็นรูปดอกไม้ที่ก�าลังเฉา เป็นต้น จากนั้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรายงานผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณได้ทันที ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fiffiitbit.com

MOVIE

MUSIC

Calvin Harris : 18 Months

“ตอนนี้เทรนด์ของดีเจเก่งๆ ที่ก้าวออกมาเป็นคนแถวหน้าเริ่มมีให้เราเห็นมากขึ้น ซึ่ง แคลวิน แฮริส เองก็เป็นหนึ่งในนั้น เขาเป็นดีเจรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมงานกับนักร้องดังๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นริฮานนา, เอลลี กูลดิ้ง หรือนี-โย และเพลงของเขาก็เคยขึ้นอันดับ เพลงที่ถูกเปิดมากที่สุดแห่งปีในหลายๆ ชาร์ตอันดับเพลงด้วย อัลบั้มชุดนี้จึงเหมาะมาก ส�าหรับงานปาร์ตใี้ นช่วงนี้ เพราะเราสามารถเปิดเพลงของเขาแล้วรันยาวได้จนจบแผ่นเลย หรือเอาไว้เป็นเพลงส�าหรับฟังเวลาตื่นนอนตอนเช้าก็ได้ เพราะดนตรีของ แคลวิน แฮริส จะช่วยให้เรารู้สึกคึกคักหายง่วงได้ทันที แทร็กที่แนะน�าให้ลองฟังก็คือ We Found Love feat. Rihanna และ Let’s Go Feat. Ne-Yo ครับ” เลือกให้โดย : ‘ดีเจเจ’ - พรรษวัตร์ พัฒนเทียรฆ ดีเจรายการวิทยุ Eazy FM 105.5

Jack Reacher

ส่งท้ายปีเก่าด้วยหนัง แ อ็ก ชัน สุ ด ร ะ ห�่ า ที่ ไ ด ้ ทอม ครูซ พระเอกสุดหล่อ มารั บ บท แจ็ ก รี ช เชอร์ อดีตนายทหารผู้ไม่สนใจ กฎเกณฑ์ใดๆ ที่ต้องมา สืบสวนคดีปริศนา เมื่อมี เหยื่อ 6 รายเสียชีวิต ด้วย การยิงเพียง 5 นัด จาก อดี ต พลซุ ่ ม ยิ ง มื อ หนึ่ ง ของกองทัพ นอกจากจะ ได้เห็น ทอม ครูซ กลับมา รับบทแอ็กชันจริงจังที่ว่า กันว่าเขาแสดงเองในทุกๆ ฉากแล้ ว หนั ง ยั ง สร้ า ง มาจากนิยายสืบสวนสุด ระทึกขวัญเรื่อง One Shot ที่ ส ร้ า งปรากฏการณ์ ยอดขายทะลุ 100 ล้าน เล่ม และขายลิขสิทธิ์แปล ไปแล้วกว่า 50 ประเทศ ก�ากับโดยผูก้ า� กับหน้าใหม่ อ ย ่ า ง ค ริ ส โ ต เ ฟ อ ร ์ แม็กคิวรีย์ ร่วมแสดงโดย โรเบิร์ต ดูวัล, โรซามันด์ ไพค์ , ริ ช าร์ ด เจนกิ น ส์ เข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์

COSMETIC

Lab Series - Instant Skin Booster

แม้ในยามปกติจะบ�ารุงผิวพรรณเป็นอย่างดีดว้ ยการดืม่ น�า้ มากๆ และเข้านอน อย่างรวดเร็ว แต่ผู้ชายบางคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่ หนักหน่วง อย่างเช่น ปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงในช่วงสิ้นปี ลุยงานหนัก และนอนดึก จนหน้าโทรม โชคดีที่มีตัวช่วยดีๆ อย่างเซรัมขวดนี้ ที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิก แล้วว่าจะช่วยฟื้นฟูผิวที่เหนื่อยล้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยการท�างาน 2 ระดับ ทัง้ ภายในและภายนอก ท�าให้หนุม่ ๆ หล่อใสได้แม้ในช่วงเวลาทีท่ า้ ทาย ด้วยการลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตา ลดรอยแดง ท�าให้ผิวหน้าดูสดชื่น มีชีวิตชีวา จาก ส่วนผสมที่หลากหลาย ทั้ง Wheat Protein, Acacia Senegal Gum, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Palmitoyl Oligopeptide รวมถึง Acetyl Hexapeptide-8 และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากจะหวังผลได้ทันทีที่ใช้แล้ว ยังช่วยบ�ารุงผิวให้แข็งแรง ในระยะยาวอีกด้วย

หนังไทยในเสียงเพลง

ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคงไม่ สามารถให้อารมณ์ที่อิ่มเอม สมบูรณ์แบบไปได้ถ้าขาดซึ่ง เสียงเพลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพลงประกอบที่ ติ ด หู แ ฟน หนั ง ไทยมาทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ทางหอภาพยนตร์ (องค์การ มหาชน) จึงได้จัดคอนเสิร์ต หนังไทยในเสียงเพลง ขึน้ เพือ่ สื บ สานบทเพลงประกอบ ภาพยนตร์ ที่ ยั ง อยู ่ ใ นความทรงจ� า ของแฟนภาพยนตร์ ทุ ก รุ ่ น ทุ ก สมั ย ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2 4 9 9 จ น ถึ ง ยุ ค ป ั จ จุ บั น ในงานนี้ คุ ณ จะได้ พ บกั บ ศิลปินนักร้องชื่อดังในแต่ละ ยุค เช่น สุเทพ วงศ์ก�าแหง วงชาตรี ร่วมด้วยนักร้องรุน่ ใหม่ อย่ า ง โป้ โยคี เ พลย์ บ อย ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า และ ซานิ AF6 คอนเสิร์ตจะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย ซือ้ บัตรได้ทไี่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์ หรื อ สอบถามรายละเอี ย ด ได้ ที่ ห อภาพยนตร์ ฯ โทร. 0-2482-2013-14 ต่ อ 111 หรื อ www.facebook.com/ thaifilmarchivepage

BOOK

Eat That Frog!

“Eat That Frog! เป็นหนังสือที่นอกจากจะได้ประโยชน์จากเทคนิคบริหารจัดการชีวิตในแบบของคนที่ประสบความส�าเร็จระดับโลก ที่เขาแนะน�ามาให้แบบย่นย่อและท�าได้จริงแล้ว ภาษาที่ใช้ยังเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แต่มีความสวยงามและสื่อสารความคิด ได้ชัดเจน เหมาะส�าหรับน้องๆ ที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษรับกระแส AEC เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ เราเชื่อว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจจาก การอ่าน และลุกขึ้นมากินกบตัวอ้วนแสนน่าเกลียด ซึ่งก็คืองานใหญ่อันเป็นภาระแสนหนักที่เราอยากผลักมันออกไปจากชีวิต แต่ไม่เคย ลงมือท�ามันให้สา� เร็จ เพราะมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งอยู่นั่นเอง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากบตัวแรกที่คุณจะเลือกจัดการเหมือนเหยื่ออันโอชะนี้ ก็คือการอ่าน Eat That Frog! เล่มนี้ค่ะ” ฉบับปรับปรุงใหม่ แปลภาษาไทย มีจ�าหน่ายแล้ว เลือกให้โดย : ‘ครูพี่แนน’ - อริสรา ธนาปกิจ ติวเตอร์แห่งสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept


27

HOTEL

Royal Cliff Beach Terrace

ถ้าคุณก�าลังมองหาการพักผ่อนสุดแสนผ่อนคลายในช่วงปีใหม่นี้ เราขอแนะน�า รอยัล คลิฟ บีช เทอเรซ (Royal Cliff Beach Terrace - Exotic Luxury) โรงแรมที่สวยติดอันดับของพัทยา ตั้งอยู่ภายใน Royal Cliff Hotels Group บนยอดเขาพระต�าหนัก ซึ่งได้รับการออกแบบ ตกแต่งใหม่ทั้งหมด เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการต่างๆ มากมาย อาทิ ห้องอาหารและบาร์ สระว่ายน�า้ ชายหาด ส่วนตัว ฯลฯ และตอนนี้ทางโรงแรมมีโปรโมชันพิเศษ ห้องพักแบบคลิฟ เทอเรซ สวีต (2 ห้องนอน) เพียง 8,000 บาทต่อห้องต่อคืน พร้อมอาหารเช้าส�าหรับ 4 ท่าน จองห้องพัก โทร. 038-250-421 ทางอีเมลที่ reservations@royalcliff.com เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.royalcliff.com และ www.facebook.com/royalcliff

SERIES

EXHIBITION

สยามแอพ

เป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ที่น่าสนใจของศิลปินรุ่นใหม่หลากหลายคน ที่ ไ ด้ แ รงบั น ดาลใจจากพระพุ ท ธศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ความเป็ น อยู ่ ข องคนไทยในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น โดยดึงเอาสิง่ ดีงามเหล่านีม้ าต่อยอดเป็นผลงาน แปลกใหม่เพื่อจะได้พูดคุยกับคนยุคปัจจุบัน ได้งา่ ยขึน้ ซึง่ ทีม่ าของค�าว่า ‘สยามแอพ’ มาจาก ชื่ อ ที่ ใ ช้ เ รี ย กประเทศไทยในสมั ย โบราณ ผสมผสานกับค�าว่า ‘แอพ’ ที่มาจากค�าว่า ‘application’, ‘appreciate’ และ ‘apply’ ดังนั้น เราจะได้เห็นผลงานที่แสดงถึงความเป็นไทย ในรูปแบบที่แตกต่าง ไม่น่าเบื่อ ไม่ล้าสมัย แต่ก็สามารถซึมซับความวิจิตรงดงามแบบ ไทยๆ ได้อย่างครบถ้วน เข้าชมได้แล้ววันนี้ ทีห่ อ้ งนิทรรศการหลักชัน้ 8 หอศิลปวัฒนธรรม แห่ ง กรุ ง เทพมหานคร ตั้ ง แต่ วั น นี้ จ นถึ ง 17 กุมภาพันธ์ 2556 (เว้นวันจันทร์)

GIVE บริจาคของขวัญวันเด็ก กับชมรมสานฝัน ทอรัก หัวใจเดียวกัน

เนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2556 ทีจ่ ะถึงนี้ ชมรมสานฝัน ทอรัก หัวใจเดียวกัน ก�าลัง จะจัด กิจ กรรมวัน เด็ก ในวัน ที่ 12-13 มกราคม 2556 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านบ้องตี้ล่าง อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยทางชมรมมีความประสงค์ ขอรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน ของเล่นมือสองสภาพดี เพื่อน�าไปจัด กิจกรรมให้นอ้ งๆ ชาวไทยเชือ้ สายกะเหรีย่ งทีม่ ฐี านะยากจน และสามารถร่วมบริจาค สมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาย่อยกรมการขนส่ง ทางบก เลขที่บัญชี 279-204946-9 ชื่อบัญชี โครงการครูนอกรั้ว ต�ารานอกโรงเรียน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.facebook.com/สานฝัน ทอรัก หัวใจเดียวกัน อีเมล love-thailand-11@hotmail.com ฝ่ายประสานงานโครงการ โทร. 08-7918-0506

Once Upon a Time

ซีรีส์สุดสร้างสรรค์ที่ดึงเอาตัวละคร หลากหลายจากนิ ท านคลาสสิ ก ที่ เ รา รู้จักกันดีม าผูกโยงเป็นเรื่องใหม่ เมื่อ ราชิ นี ผู ้ แ สนชั่ ว ร้ า ยได้ ร ่ า ยค� า สาปให้ ตัว ละครทุก ตัว ต้ อ งพบเจอกับ ตอนจบ ที่ไม่ได้สุขสันต์อย่างที่เคยเป็น ทุกคนจึง หลงลืม เรื่องราวของตัวเองกันไปหมด แล้ ว หั น มาใช้ ชี วิ ต อั น แสนธรรมดา ในเมืองที่กาลเวลาหยุดนิ่ง จนกระทั่ง มีบุคคลลึกลับจากต่างเมืองมาท�าลาย ค�าสาปร้ายให้เรื่องราวกลับไปเป็นเช่น เคย ซึ่งทุกตอนจะมีการเล่าเรื่องทับซ้อน กั น ระหว่ า งโลกในนิ ท านกั บ โลกแห่ ง ความเป็นจริง เราจะได้พบกับตัวละคร อย่างสโนว์ไวต์ผู้แสนแก่นแก้ว หนูน้อย หมวกแดงผู ้ ต ้ อ งค� า สาป พิ น็ อ กคิ โ อ ที่กลายเป็นหนุ่มห้าวสุดหล่อ เจ้าชาย ชาร์มมิงความจ�าเสื่อม และอีกมากมาย ที่จ ะมาสร้ า งสีสัน ให้ ไ ด้ ลุ้ น กัน ทุก ตอน เหมือนกับได้ดูหนังเรื่อง Enchanted ใน เวอร์ชันที่ดุดันและสมจริงกว่า รับรอง จะต้องติดหนึบราวกับก�าลังโดนมนต์สะกด


30

SHOPPING!

นาฬิกาหน้าปัดสีเงินสายหนัง จาก Issey Miyake

นาฬิกาสายเหล็กทูโทน จาก Issey Miyake

นาฬิกาหน้าปัดและสายรมด�า จาก Issey Miyake

แว่นกันแดดกรอบสีเขียว จาก Lacoste

แว่นกันแดดกรอบสีส้ม จาก Lacoste

กล้องดิจิตอล รุ่น DSC-RX100 จาก Sony

แว่นกันแดดกรอบโลหะ ขาแว่นลายกระจก จาก Lacoste

iPad Mini จาก Apple

คงมีหนุ่มๆ หลายคนเตรียมตัวที่จะออกไปผจญภัยกันอย่าง เต็มทีใ่ นวันหยุดยาวทีก่ า� ลังจะถึงนี้ ดังนัน้ อย่ามัวชักช้าเพราะเวลา ไม่รอใคร จัดการเก็บข้าวของเตรียมตัวไว้ให้พร้อม แล้วออกไปลุย กันให้เต็มที่ ส่วนใครทีเ่ ป็นมือใหม่แต่ใจรักการท่องเทีย่ ว ก็ลองลิสต์ รายชื่อดูกันก่อนว่าสถานที่ที่เราก�าลังจะไปนั้นต้องเตรียมสิ่งของ อะไรไว้บ้าง เมื่อทุกอย่างพร้อม ความสนุกก็มายืนคอยคุณอยู่ ข้างหน้าแล้วล่ะ... โลชั่นกันแดดสูตรกันน�้า จาก Laneige Homme

ครีมกันแดดแบบสติ๊ก จาก Laneige Homme

กระเป๋าหนังแท้ลายพราง จาก Jack Spade

WHERE สินค้ามีจ�าหน่ายที่ห้างสรรพสินค้า ชั้นน�า

ที่ปิดหูกันหนาว สีน�้าตาลลายสก๊อต จาก MUJI

กระเป๋าหนังแท้ทูโทน จาก Jack Spade

ชุดผ้าขนหนู จาก MUJI

กระเป๋าผ้าลายสก๊อต จาก Jack Spade


CALENDAR

33

FRI

MON

TUE

WED

THU

Bangkok Countdown 2013

Jim Thompson Farm Tour

Flora Fest’ @Royal Park Rajapruek 2012

ควงกล้องท่องโลก

พบกับความยิ่งใหญ่ ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ อาทิ คอนเสิร์ต แบบจั ด เต็ ม จากศิ ล ปิ น หลากหลายค่าย, กิจกรรม เล่นเกมแจกของรางวัล, ชมความงามจากไฟ ประดับประดาทั่วย่านฯ และตื่นตาตื่นใจกับสีสัน ดอกไม้ ไ ฟที่ จ ะสร้ า ง ความสว่างไสวทั่วผืนฟ้า ในวินาทีแห่งการเริ่มต้น ศักราช วันนีถ้ งึ 1 มกราคม 2556 ณ เซ็นทรัลเวิลด์

ขอเชิญนักท่องเที่ยว สั ม ผั ส ความงามของ ธรรมชาติ ผสานวัฒนธรรม อีสานดั้งเดิม เพลิดเพลิน กั บ ทุ ่ ง ทานตะวั น และ ดอกคอสมอส เรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมอี ส านผ่ า น ห มู ่ บ ้ า น อี ส า น แ ล ะ หมู่บ้านศิลปิน ฯลฯ วันนี้ ถึง 13 มกราคม 2556 ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จ.นครราชสี ม า โทร. 0-2216-7368

ขอเชิญร่วม ‘เทศกาล ดอกไม้บาน’ ภายใต้ธมี งาน ‘อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ใต้ ร ่ ม ฟ้ า พระบารมี ’ ชมพั น ธุ ์ ก ล้ ว ยไม้ ก ว่ า 300 สายพันธุ์ ดอกไม้ เมืองหนาวและพรรณไม้ นานาชนิ ด จากมู ล นิ ธิ โครงการหลวง ฯลฯ และ กิจกรรมพิเศษอีกมากมาย วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานหลวง ราชพฤกษ์ โทร. 053-114110-5

นิทรรศการภาพถ่าย ฝี พ ระหัต ถ์ ‘ควงกล้ อ ง ท่ อ งโลก’ ในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่าง การเสด็จพระราชด�าเนิน ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศในช่วง ปี 2554-2555 วั น นี้ ถึ ง 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรม แห่ ง กรุ ง เทพมหานคร โทร. 0-2214-6637-8 (เว้น วันจันทร์)

29 30 SAT

Soda Singha So in Art So มาอีกแล้ว!! ‘BEtrend in Love @Scenery BEtrend Gift Fest 2013

Gift Fest 2013’ เทศกาล ที่รวบรวมของขวัญ และ ของตกแต่ ง มากสไตล์ หลายไอเดี ย ให้ ไ ด้ เ ลื อ ก ช ้ อ ป แ บ บ ถู ก ใ จ ผู ้ ใ ห ้ และปลื้มใจผู้รับ วันนี้ถึง 2 มกราคม 2555 ที่ BEtrend ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www. facebook.com/betrend

เ ท ศ ก า ล ด น ต รี ที่ รายล้อมด้วยงานศิลปะ และแสงเทียนท่ามกลาง ขุ น เขากั บ บรรยากาศ สุดประทับใจ พบกับศิลปิน ชัน้ น�ามากมาย อาทิ ป๊อด โมเดิร ์ น ด็อ ก, Singular, วัชราวลี, แสตมป์, ตู ่ ภพธร ฯลฯ วันนี ้ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ซีนเนอรี วินเทจ ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จ�า หน่ า ยบัต ร ที่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ หรือที่ทรูช็อปทุกสาขา

SUN

Santorini Park Concert and Carnival 2012

ที่ สุ ด แห่ ง เทศกาล ดนตรีแห่งปีที่ห้ามพลาด กับคอนเซ็ปต์ ‘1 concert 5 shows 5 moments’ พบกับศิลปินที่เป็นที่สุด แห่งความมัน อาทิ ปาล์มมี, ป๊อด โมเดิรน์ ด็อก, P.O.P, Room39, Scrubb, โจอี ้ บอย และก้ า นคอคลับ ฯลฯ พร้อมสนุกสุดเหวีย่ งไปกับ เครื่ อ งเล่ น และกิ จ กรรม ตลอดทัง้ งาน เวลา 17.00 น. เป็ น ต้ น ไป ที่ซ านโตริน ี พาร์ค ชะอ�า จ.เพชรบุรี จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์


36

THE ART SPACE I CALL ‘HOME’ เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

เมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิต โจทย์ที่ใครหลายคน ต้องเจอคือการหาบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง แต่ การจะเจอบ้านทีถ่ กู ใจในเมืองทีม่ ตี วั เลือกมากมาย มหาศาลอย่างกรุงเทพฯ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก บ้านแต่ละหลังล้วนออกแบบมาหลากหลายรูปแบบ เพือ่ ให้สอดคล้องกับผูอ้ ยูอ่ าศัยทีม่ ไี ลฟ์สไตล์เฉพาะตัว เช่นเดียวกับ มาโนช กิตติชวี นั นักวาดภาพประกอบ จากนิตยสาร บ้านและสวน เพราะกว่าเขาจะหาบ้าน ได้ตรงดัง่ ใจฝันก็ตอ้ งใช้เวลา แต่เมือ่ พบแล้วก็ไม่คดิ จากบ้านของเขาไปไหนเลย “ผมกับพีส่ าวอยูใ่ นบ้านหลังนีม้ าประมาณ 5 ปี แล้ว ซึง่ กว่าจะลงตัวว่าเป็นทีน่ ี่ เราก็เลือกค่อนข้างนาน ส่วนด้านการตกแต่งเราก็จัดไปเรื่อยๆ เฟอร์นิเจอร์ ภายในบ้านก็เลือกเข้ามาทีละชิน้ เราอยูก่ นั แบบง่ายๆ จัดบ้านแบบง่ายๆ เคยนึกอยูเ่ หมือนกันว่าบ้านหลังนี้ คงจะเป็นที่ของเราจริงๆ เป็นเหมือนบ้านที่เราเคย ฝันไว้ และในที่สุดก็ได้มาอยู่จริง ยิ่งผมท�างานด้าน การวาดรูปแนว Botanical Art หรือภาพดอกไม้ ใบไม้ การอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ท�าให้ผมมีพื้นที่ได้ปลูก ต้นไม้ ฟังเสียงนก เสียงแมลง ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ และมีแรงบันดาลใจในการวาดรูปมากขึ้น” เมื่อพูดคุยถึงการใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน มาโนชเล่า ให้ฟงั ว่า เขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวาดรูป ทีเ่ ปรียบเสมือนส่วนหนึง่ ในชีวติ ของเขา เพราะทุกวันนี้ การวาดรูปเป็นทัง้ งาน ทัง้ สมุดบันทึกความรูส้ กึ นึกคิด และทางออกเมื่อต้องการพักผ่อนหย่อนใจ “ผมเป็นคนท�างานทีไ่ หนก็ได้ แต่จะชอบท�างาน ที่บ้านมากที่สุด เพราะบ้านเป็นศูนย์รวมความสุข ของเรา ซึ่งความสุขนี่แหละที่ท�าให้งานศิลปะถูก ถ่ายทอดออกมาได้ดี ถ้าเรามีความสุข ภาพที่วาด ออกมาดูแล้วก็จะมีความสุข ผมจึงคิดว่าบ้านที่ดี ควรจะเป็นสถานที่ที่สนับสนุนให้ร่างกายของเรา ตื่นตัวทั้งในการท�างานและการใช้ชีวิต เป็นสถานที่ ที่เราอยากอยู่เสมอ บ้านของผมคือที่ที่ผมสามารถ อยู่ได้ทั้งวัน ผมสามารถท�างานอดิเรกที่ผมชอบ

ได้ที่นี่ การวาดรูปของผมจึงไม่ถอื ว่าเป็นการท�างาน แต่เป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อน ยิ่งสมัยนี้มีเฟซบุ๊ก เวลาวาดรูปเสร็จแล้ว ผมก็ชอบโพสต์รูปให้เพื่อนๆ ได้ดู พอคนมาชืน่ ชมภาพของเรา เราก็ดใี จและอยาก วาดต่อไปเรือ่ ยๆ ถ้าถามว่าการวาดภาพนัน้ ท�าให้มี ความสุขอย่างไร มันอธิบายไม่ถกู แต่มนั คือความรูส้ กึ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ เอง เช่นเดียวกับบ้าน ถามว่าอยูบ่ า้ นแล้ว มีความสุขอย่างไร มันตอบไม่ได้ รู้แค่ว่าอยู่แล้ว สบายใจ อยู่แล้วเป็นตัวของตัวเอง และอยากอยู่ ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่คิดจะย้ายไปไหน”

ดอกไม้ที่เหมาะกับการวาดยามเช้า - Morning Glory ครับ ผมชอบวาดคูก่ บั แมลงภู่ สุดยอดศิลปินด้าน Botanical Art - Pierre Joseph Redoute หนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านค้างอยู่ - แมวน้อยอยากนิพพาน (THE CAT who went to Heaven) เขียนโดย Elizabeth Coatsworth แหล่งช้อปปิง้ เฟอร์นเิ จอร์สดุ เจ๋ง - สนามหลวง 2 ภาพวาดนอกเวลา - เวลาอยูบ่ า้ นผมจะชอบวาดแนว Optical Art เป็นภาพลายเส้นสีที่ดูเหมือนภาพลวงตา


38

HEALTH

HEALTH TIPS

5 THINGS WE LEARNED ABOUT LONGEVITY IN 2012

หากใครติดตามข่าวคราวแวดวงสุขภาพของโลก จะเห็นว่าตลอด 12 เดือน ทีผ่ า่ นมา นักวิจยั ทัว่ โลกได้ทา� การศึกษามากมายทีเ่ กีย่ วกับการใช้ชวี ติ ให้ยนื ยาว ในปัจจุบนั และเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องคุณในอีก 12 เดือนข้างหน้า เราจึงขอรวบรวม วิธีการยืดอายุขัยของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยาอายุวัฒนะ ดังต่อไปนี้

18% HEALTH NEWS

• นั่งสมาธิ มีการศึกษาจากประเทศแคนาดาพบว่า การท�าสมาธิให้ได้อย่างน้อย 2.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สามารถยืดอายุขัยต่อไปได้มากถึง 6 ปี • ออกก�าลังกาย มีการศึกษาตีพิมพ์ลงใน American Journal of Preventive Medicine ระบุวา่ การออกก�าลังกาย ให้รา่ งกายกระฉับกระเฉง เช่น วิง่ จ็อกกิง้ หรือว่ายน�า้ วันละ 1 ชัว่ โมง เป็นพฤติกรรมทีช่ ว่ ยให้อายุยนื ยาวได้ราว 11 ชัว่ โมง • ท�าอาหารทานเองที่บ้าน จากการส�ารวจประชากร ไต้หวันผูม้ อี ายุ 65 ปีขนึ้ ไป พบว่า 47% ของผูท้ ที่ า� อาหาร ทานเอง 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในอีก 10 ปี ถัดไป ทัง้ นี ้ เนือ่ งจากการท�าอาหารทานเองทีบ่ า้ น เจ้าตัว สามารถควบคุมคุณภาพอาหารให้ดีต่อสุขภาพได้ เช่น เลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ ควบคุมปริมาณน�้าตาล หรือหลีกเลี่ยงการใส่ผงชูรส เป็นต้น • หัวเราะให้มากขึน้ จากการศึกษาทีต่ พี มิ พ์ลงในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences เผยว่า จากการศึกษาผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 52-79 ปี จ�านวน 3,853 คน พบว่าผูส้ งู อายุทอี่ ารมณ์ด ี มีอารมณ์ขนั และหัวเราะบ่อยๆ มีความเสีย่ งทีจ่ ะเสียชีวติ น้อยกว่าคนที่ มีอาการซึมเศร้าและเคร่งเครียดกับชีวิตราว 35% • เลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ และโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด ซึ่งเป็นภัยร้ายอันดับต้นๆ ของผู้สูงอายุ ดังนั้น การงดเว้นการสูบบุหรี่จึงช่วยให้คุณ ลดโอกาสการเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ พบว่าการเลิกสูบบุหรี่ ช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ อันเนื่องมาจาก บุหรี่ได้ราว 51% ที่มา : www.huffififfiingtonpost.com

Q : อาหารฟาสต์ฟู้ดท�าให้สมอง เปลี่ยนไปจริงหรือไม่

A : จริง เนื่องจากมีการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมอนทรีอลั ประเทศแคนาดา พบว่าการทานอาหารทีม่ ไี ขมันและน�า้ ตาล สูงนั้นท�าให้สารเคมีในสมองเปลี่ยนไป ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเครี ย ด ของบุ ค คลนั้ น นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า หนูทดลองที่ได้รับอาหารที่มีไขมันและ น�้ า ตาลสู ง ยั ง มี พ ฤติ ก รรมเปลี่ ย นไป ในทางลบอีกด้วย ทางด้าน ดอกเตอร์ สเตฟานี ฟุลตัน ผู้ท�าการวิจัย กล่าวว่า “สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจคื อ ความเปลี่ ย นแปลง ของสมองที่เกิดขึ้นนั้นเกิดก่อนโรคอ้วน และจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง ท�า ให้ เ รา เห็นว่า อาหาร ร่างกาย และจิตใจ เป็น สิ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกัน ซึ่งเรา ขอแนะน�าว่า การหลีกเลี่ยงอาหารที่มี ไขมันสูงอย่างอาหารฟาสต์ฟู้ด จะช่วย ลดผลกระทบต่างๆ ของสมองได้” ที่มา : www.huffififfiingtonpost.com

มีการศึกษาพบว่า กระเทียมเป็นพืชทีส่ ามารถทานเพือ่ ต้านทานโรคได้มากมาย อาทิ โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ และลดความดันโลหิต นอกจากนี้ การทานกระเทียม 600-900 มิลลิกรัม ทุกวัน ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้สูงสุดถึง 18% อีกด้วย

นักวิจัยเผย ความอ้วนเป็นวิกฤตด้านสุขภาพของโลก รุนแรงกว่าปัญหาความหิวโหย

จากการรายงานของ The Lancet วารสารสุขภาพ ประเทศอังกฤษ ระบุว่า ความอ้วน คือวิกฤตด้านสุขภาพของโลกในปัจจุบนั และเป็นสาเหตุของการพิการและเสียชีวติ ของประชากร มากกว่าความหิวโหยซึง่ เคยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในอดีต โดยในรายงานการวิจยั ‘Global Burden of Disease Report’ ซึ่งใช้นักวิจัยกว่า 500 คน ใน 50 ประเทศทั่วโลก เผยว่า ปัจจุบันทุกประเทศ ยกเว้ นในภู มิภ าค Sub-Saharan Africa มีค นอ้ว นเพิ่ม ขึ้น จาก 20 ปีที่ผ ่า นมา เฉลี่ย 82% โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีสัดส่วนคนอ้วนเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1990 มากถึง 100% โดยสาเหตุที่ความอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพก็เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดโรคร้ายแรง มากมาย อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมองตีบตัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า แม้ประชากรโลกในปัจจุบนั จะอายุยนื กว่าคนเมือ่ 20 ปีทแี่ ล้ว กล่าวคือ ผูช้ ายอายุยนื ขึน้ 10.7 ปี และผู้หญิงอายุยืนขึ้น 12.6 ปี แต่การวิจัยพบว่า คนส่วนใหญ่มักต้องทนทุกข์กับปัญหา สุขภาพใน 14 ปีสุดท้ายของชีวิต ที่มา : http://us.cnn.com


40

HEART

HEART TIPS

LIFE SKILLS EVERYONE NEEDS TO LEARN

ในทางร่ า งกาย การหายใจเป็นปัจ จัยส�า คัญของการมีชีวิตอยู่ แต่การจะใช้ชีวิตให้มีความสุข การหายใจอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม สัปดาห์นี้เราจึงขอ น�าเสนอทักษะชีวิตที่ทุกคนควรเรียนรู้ หากต้องการมีความสุขเจืออยู่ ในทุกลมหายใจ

• Life Skill 1 : ฝึกฟังในสิง่ ทีค่ ณ ุ ไม่ตอ้ งการได้ยนิ เนือ่ งจากในชีวติ จริง การคาดหวังว่าคนรอบข้างจะพูดอะไรตรงใจตัวเองเสมอเป็นสิง่ ทีท่ า� ให้ผดิ หวัง ได้ง่ายที่สุด เพราะมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ในทางตรงข้าม ยิ่งใช้ชีวิตนานขึ้น เท่าไหร่ เราจะพบว่าสิง่ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งการฟังหรือไม่ตอ้ งการพบเจอมักจะก้าว เข้ามาในชีวติ มากขึน้ เท่านัน้ และมันเป็นเรือ่ งธรรมดาของชีวติ ทีท่ กุ คนต้อง พบเจอ อย่างไรก็ตาม ‘ความสุข’ จะเกิดขึน้ เมือ่ คุณสามารถท�าให้เรือ่ งใหญ่ๆ ผ่านไปได้อย่างราบรืน่ และสวยงาม • Life Skill 2 : ฝึกท�าอาหารให้เป็น ส�าหรับคนเมืองทีก่ ารงานรุมเร้า หลายคนอาจผลักภาระการท�าอาหารให้ร้านอาหารด้วยเหตุที่ว่าสะดวก อร่อย และอิ่มได้เหมือนกัน แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ในการท�าอาหาร อาจไม่ใช่การอิม่ ท้องเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความสุขทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัว ระหว่างการจ่ายตลาด เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร ไปจนกระทั่งบทสนทนา ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารส่วนตัวในพื้นที่ที่เรียกว่าบ้าน ดังนั้น ทักษะการท�า อาหารจึงเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนน่าจะมี ไม่วา่ จะเป็นผูช้ ายหรือผูห้ ญิง อย่างน้อยทีส่ ดุ มันก็เป็นหนทางที่จะท�าให้คุณท�าอาหารมื้อเล็กๆ เซอร์ไพรส์คนที่คุณรักได้ • Life Skill 3 : ฝึกฟังเสียงข้างในของตัวเอง เชือ่ ว่าทุกคนคงเคยคิดเรือ่ ง ต่างๆ ในใจ บ้างก็เป็นการบ่นถึงเรื่องที่น่าหงุดหงิดที่ผ่านเข้ามาในชีวิต บ้างก็เป็นการนึกย้อนถึงเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และถ้าสังเกตดูดีๆ เสียงทีด่ งั ก้องอยูใ่ นจิตใจนัน้ แบ่งได้เป็นสองด้าน คือเสียงในด้านบวกและเสียง ในด้านลบ ซึ่งชีวิตจะมีความสุขและด�าเนินไปอย่างราบรื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณ มีการรักษาสมดุลของตัวเองในทัง้ สองด้านได้ด ี เช่น เมือ่ รูว้ า่ ตัวเองก�าลังอยู่ ในอารมณ์ร้อนก็ต้องข่มเสียงด้านลบไม่ให้ดังกว่าด้านบวกให้ได้ เป็นต้น • Life Skill 4 : ฝึกชืน่ ชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ โดยไม่ยกยอจนเกิน ความเป็นจริง เพราะบางครัง้ เจตนาดีอาจถูกตีความให้เป็นไปในทางตรงข้าม ได้ โดยนักจิตวิทยากล่าวว่า ทุกคนล้วนต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง และการกล่าวชื่นชมในความดีของกันและกันคือเครื่องหมายของการอยู่ ร่ วมกัน อย่ างสัน ติ ดัง นั้น ถ้ ามีโ อกาสหรือ เห็น ความดีข องคนข้ างกาย อย่ารีรอที่จะกล่าวชื่นชมเขาอย่างจริงใจ ที่มา : www.oprah.com

RIDE FOR CARD

กิจกรรมที่เราขอชวนคุณมาท�าใน สัปดาห์น ี้ เป็นไอเดียของ อีรกิ ทรินแิ ดด จากสหรัฐ อเมริก า เขามีค วามคิด ว่ า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะลองท�าการ์ด ให้เพื่อนดูสักใบ แต่จะท�าการ์ดเองทั้งที ก็ข อโชว์ ไ อเดีย สัก หน่ อ ย เขาจึง ลอง เข้าไปในโปรแกรมแผนที่ในสมาร์ตโฟน แล้วมองคร่าวๆ ดูว่าถ้าเขาเปิด GPS และปั่นจักรยานผ่านถนนต่างๆ ให้เป็น ตัวอักษร Happy Holidays มันจะเป็น ไปได้หรือไม่ ปรากฏว่าเขาท�าได้จริงๆ จากการตั้งโปรแกรมให้ GPS บันทึก เส้นทางทีป่ น่ั ผ่าน จากนัน้ เมือ่ จบภารกิจ แผนที่ก็จะโชว์เส้นทึบเด่นขึ้นมา แล้ว เขาก็ถ่ายภาพหน้าจอและท�าเป็นการ์ด ที่ ไ ด้ จ ากน�้ า พั ก น�้ า แรงของเขาจริ ง ๆ ส�าหรับใครที่สนใจไอเดียนี้ สามารถดู คลิป สร้ า งการ์ ด ของอีริก ได้ ที่ http:// youtu.be/UfWYrwdhGeE บางทีถนน ซอกซอยของคุณ อาจสร้ า งเป็ น ค� า ว่ า Love, Lucky หรือ Happy ก็ได้

“เหนื่อยใช่ไหม ทุกข์ใช่ไหม หากเหนื่อยนัก หากทุกข์นัก ลองเขียนคำาว่า ‘พอ’ ดูสิ เขียนไว้ที่ ‘หัวใจ’ เขียนคำาว่า ‘พอ’ ได้เมื่อไหร่ หายเหนื่อย หายทุกข์ ได้เมื่อนั้น” หลวงพ่อส�ารวม สิริภฺโท

ทุกๆ ปีเว็บไซต์ TreeHugger.com ของสหรัฐอเมริกา จะจัดให้มกี ารโหวต TreeHugger’s Person of the Year เพือ่ คัดเลือกบุคคลแห่งปีทมี่ อี ทิ ธิพลในการขับเคลือ่ นโลกไปสูก่ ารอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ 1 ใน 5 คน ที่ TreeHugger เลือกให้ชาวไซเบอร์ ได้โหวตคือ อีลอน มัสก์ ซีอีโอบริษัท Tesla Motors ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการใช้พลังงานสะอาด ผู้ชายที่น่าท�าความรู้จักมากที่สุดในเวลานี้ Name : Elon Musk Nationality : South African-American Born : 28 June 1971 Age : 41

‘I like to be involved in things that change the world.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.treehugger.com, http://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk, www.elonmusk.com

• อีลอน มัสก์ เกิดที่ประเทศแอฟริกาใต้ พ่อของเขาเป็นคนท้องถิ่น ส่วนแม่เป็นชาวแคนาดา ความไม่ธรรมดาของเขาเกิดขึน้ ตัง้ แต่ 10 ขวบ เมื่อเขามีคอมพิวเตอร์เครื่องแรก อีลอนใช้เวลาเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เพียง 2 ปี ก็สามารถพัฒนาเกมและขายได้เงิน 500 ดอลลาร์ฯ • เมื่ออายุ 17 ปี เขาตัดสินใจออกจากบ้านมาอยู่ด้วยตัวเองโดย ไม่พงึ่ พาครอบครัว และย้ายไปอยูท่ แี่ คนาดา หลังจากเรียนมหาวิทยาลัย ทีน่ นั่ ได้ 2 ปี อีลอนก็สอบชิงทุนได้เข้าเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา และจบปริญญาตรีในสาขาฟิสิกส์ ซึ่งเขาเคยกล่าว ถึงตัวเองว่า หลังจากเรียนจบ เขาได้วางตัวเลือกให้แก่ตัวเองว่า มีงาน 3 อย่าง ที่เขาท�า คือ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับพลังงาน สะอาด และเกี่ยวกับอวกาศ • ในปี ค.ศ. 1999 เขาได้ ร ่ วมก่ อ ตั้ง บริษัท PayPal ซึ่ง เป็ น ธุร กิจ ให้บริการทางการเงินออนไลน์ อีลอนได้ใช้เวลาพัฒนาและสร้าง แคมเปญต่างๆ ของบริษัท ไม่นาน PayPal ก็ประสบความส�าเร็จ สามารถขายหุ้นส่วนหนึ่งให้ eBay มูลค่าสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อมาในปี ค.ศ. 2002 เขาก็ท�าฝันของตัวเองเป็นจริงจาก การตัง้ บริษทั SpaceX ซึง่ เป็นธุรกิจสร้างจรวดและโครงสร้างพืน้ ฐาน

ในการส่งจรวดไปสูอ่ วกาศ โดยใช้เวลาไม่นานในการสร้างความส�าเร็จ ให้บริษัท จนกระทั่ง NASA ก็ยังเซ็นสัญญาทางธุรกิจร่วมกันกับเขา • ปัจจุบันอีลอนยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Tesla Motors และเป็น หัวหน้าฝ่าย Product Design ของบริษัทในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า โดยรถยนต์ของเขายังเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุน่ แรกทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ การใช้งาน จริงเทียบเท่ารถยนต์อื่นๆ ที่ใช้น�้ามันเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งที่ผ่านมา Tesla Motors ได้ส่งออกรถยนต์สปอร์ตไฟฟ้าแล้วกว่า 2,300 คัน ใน 31 ประเทศทัว่ โลก ล่าสุดอีลอนยังตัง้ บริษทั SolarCity เพือ่ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ใน หลายประเทศ โดยปัจจุบนั บริษทั ของเขายังเป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย • อีลอนยังมีด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เขามองว่าตัวเอง เป็นผูเ้ สพติดการท�างาน จากการท�างานมากกว่า 100 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์, บริษัท SpaceX ของเขามีความล�้ายุคถึงขนาดเป็นฉากในภาพยนตร์ เรือ่ ง Ironman 2, รถยนต์ไฟฟ้าของเขายังได้รบั รางวัล Car of the Year จากนิตยสาร Automobile Magazine เป็นต้น


ALL ABOUT BIZ

43

BIZ LIFE

DON’T WAIT FOR A CHANCE กุลวดี เกษมล้นนภา

ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ และผู้ก่อตั้ง Be Your Best the Image Consultants ที่ให้บริการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนา ภาพลักษณ์อย่างรอบด้าน จากการศึกษาด้านภาพลักษณ์โดยตรง จากสถาบันพัฒนาภาพลักษณ์ระดับโลกในประเทศอังกฤษ • ภาพลักษณ์ที่ดีควรจะแสดงออกมาด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้ง โดยเฉพาะ ถ้าคุณเจอจุดขายของตัวเองแล้วเชื่อมั่นในจุดนั้น เวลาไปเจอใครก็จะดูมั่นใจ และเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง • อีกไม่นาน AEC ก�าลังจะเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย การแข่งขันจะ ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ภายในประเทศอีกแล้ว ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล จึงเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าองค์กรไหนมีการ rebranding เปลี่ยนโลโก้ใหม่ เปลีย่ น ชุดพนักงานใหม่พร้อมรับ AEC แต่ถ้าอุปนิสัย บุคลิก และวิธีการท�างานของ คนในองค์กรยังไม่เปลี่ยน ก็คงจะแข่งขันกับคนอื่นได้ล�าบาก • การพบปะกันในโลกธุรกิจก็เหมือนกับการออกเดต ทีเ่ มือ่ เจอกันแค่ไม่กวี่ นิ าที ก็สามารถตัดสินใจได้แล้วว่าเราอยากจะเจอเขาอีกไหม ในโลกธุรกิจก็เช่นกัน ความประทับใจครั้งแรกสามารถตัดสินได้ว่าเราอยากจะท�าธุรกิจกับคนคนนี้ ไหม เพราะฉะนั้น ภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องส�าคัญ • ภาพลักษณ์ไม่ใช่องค์ประกอบที่จะท�าให้คนประสบความส�าเร็จได้ทุกคน แต่ภาพลักษณ์เป็นเหมือนกุญแจดอกแรกที่จะท�าให้คุณเปิดประตูไปสู่โอกาส ได้ ส่วนที่เหลือคุณต้องสร้างมันขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้น ภาพลักษณ์ที่ดี กับ ความสามารถ และความพยายาม ต้องมาควบคู่กันเสมอ • ความสนุกของงานที่ท�าอยู่คือ โจทย์ที่ได้รับไม่เคยเหมือนกันเลย ต่อให้เป็น ฝาแฝดเขาก็มีความต้อ งการด้า นภาพลักษณ์ที่แตกต่า งกัน เพราะฉะนั้น มันคือความท้าทายที่เราต้องเผชิญในทุกๆ วัน • เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถือนามบัตรของบริษัทที่คุณสังกัดอยู่ นั่นเท่ากับว่า คุณก�าลังเป็นตัวแทนขององค์กร เพราะคนที่คุณติดต่อด้วยเขาอาจจะไม่เคย รู้จักคนอื่นๆ ในองค์กรของคุณก็ได้ เพราะฉะนั้น คุณจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ขององค์ ก รที่ ค นภายนอกจะรั บ รู ้ ไ ด้ สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นออกไปแต่ ล ะอย่ า งจึ ง มี ความส�าคัญมาก • คนท�างานทุกคนควรจะแบ่งช่วงเวลาการท�างานของตัวเองออกเป็นรายเดือน ซึ่งแต่ละเดือนควรจะมีผลงานที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งองค์กร กับตัวเอง และกับลูกค้า เมื่อตั้งเป้าแบบนี้แล้วเราก็จะมีการพัฒนาในทุกๆ วัน ของการท�างาน • ทุกวันนี้วันและเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากจริงๆ ถ้าเกิดเราท�างานไปวันๆ โดยไม่มีเป้าหมาย พอถึงสิ้นเดือนทุกครั้งเราก็จะตกใจ และรู้สึกว่ายังไม่ได้ทา� อะไรเลย หรือยังไม่มผี ลงานสักชิน้ ทีจ่ บั ต้องได้ เพราะฉะนัน้ มันจึงเป็นแรงจูงใจ ในการท�างานมากกว่าจะเป็นแรงกดดัน

• เราได้เจอสิ่งที่เราชอบจริงๆ ก็ตอนอายุ 30 แล้ว บางคนอาจจะบอกว่าช้า บางคนอาจจะบอกว่าเร็ว แต่อายุเท่าไหร่มันคงไม่ส�าคัญเท่ากับว่าในที่สุด เราก็เจอว่าเราสามารถอยู่กับอะไรได้ทุกวันโดยที่ยังมีความตื่นเต้นกับมัน ตลอดเวลา ถ้าเจอแล้วก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ในทุกๆ วัน • ตอนที่ลาออกจากงานเพื่อไปเรียนต่อด้านที่ปรึกษาภาพลักษณ์โดยตรง เราคิดก่อนเลยว่าต้องไม่เอาเงินมาเป็นโจทย์หลัก เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น ชีวิตจะเครียดมาก เพราะฉะนั้น จึงพักเรื่องเงินไว้ก่อน แล้ววางเป้าหมายหลัก คือการเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ที่ดีจริงๆ ให้ได้ แล้วที่เหลือเรื่องอื่นคงจะ ตามมาเองในที่สุด • ความท้าทายของการท�างานนี้ก็คือ มันเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับประเทศไทย เวลาไปที่ไ หนก็จ ะมีค� า ถามว่ า เราท� า อะไร แต่ เ รามองว่ า มัน ไม่ ใ ช่ ป ั ญ หา แต่กลายเป็นเรื่องดีที่ท�าให้คนอยากจะคุยกับเรา ท�าให้มีโอกาสได้อธิบายว่า เราท�าอะไรบ้าง • เป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าองค์กรจะต้องใหญ่แค่ไหน หรือต้องเป็น ที่รู้จักไปทั่วประเทศ แต่อยากจะเป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์เล็กๆ ที่ท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาจริงๆ สามารถช่วยเขาได้ และท�าให้เขา อยากจะแนะน�าเราให้กับคนอื่นๆ • สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�างานก็คือ โอกาสต้องสร้างเอง อย่ารอ เราไม่เคย รอโอกาส ไม่ เ คยรอคอนเน็ ก ชั น จากใคร ไม่ เ คยรอให้ ใ ครพาเราไปไหน ถ้าอยากจะไปอยู่ตรงไหน ต้องพาตัวเราไปเอง ถ้าไม่สร้างโอกาสขึ้นมาเอง ในวันนี้ อีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า ก็จะมีคนอื่นสร้างมันขึ้นมา แล้วเราก็จะช้า กว่าเขาไปอีกก้าวหนึ่ง • การพึ่งพาตัวเองแล้วในที่สุดเราท�าได้จริงๆ มันจะเกิดความรู้สึกมีความสุข เป็น 2 เท่า เพราะทุกอย่างที่ได้มาเกิดจากการลงมือท�าด้วยตัวเองล้วนๆ • ค�าว่าภาพลักษณ์ที่ดีหรือไม่ดีไม่ควรตัดสินด้วยตัวเองคนเดียว เพราะคนเรา มีแนวโน้มที่จะเข้าข้างตัวเอง หรือไม่ก็สงสารตัวเองไปเลย ซึ่งภาพลักษณ์ เป็นสิ่งที่เราสะท้อนให้คนอื่นเห็น เพราะฉะนั้น ลองมองหาคนใกล้ตัวที่ไว้ใจ ได้ ลองถามเขาดูว่าเขาเห็นอะไรในตัวเรา แล้วจะพบว่าจุดไหนที่เราควรจะ พัฒนาต่อไป

BIZ BOOK

คิดจะเป็นนายคน ต้องเก่งคน (Executive Power) ผู้เขียน : ดอกเตอร์ เดวิด เจ. ไลเบอร์แมน ผู้แปล : พรเลิศ อิฐฐ์ สำานักพิมพ์ : วีเลิร์น ราคา : 180 บาท

เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นฟันเฟืองขนาด ใหญ่ที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับองค์กร การที่จะก้าวขึ้น สู่ระดับสูงขององค์กรจึงอาศัยเพียงแค่ความเก่ง และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ ที่ส�าคัญคือต้องสามารถอ่านคน ท�างาน ร่วมกับคน ใช้คน และแก้ปัญหาเรื่องคนได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย ซึ่ ง หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะเปิ ด เผย เคล็ดลับเหล่านั้นอย่างหมดเปลือก ตามทฤษฎี ทางจิ ต วิ ท ยาที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากผู ้ เ ขี ย นคื อ ดอกเตอร์ เดวิด เจ. ไลเบอร์แมน ถือเป็นหนึ่งใน ผู ้ เ ชี่ ย วชาญระดั บ โลกด้ า นพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ จบปริญญาเอกด้านจิตวิทยา และมีผลงานโด่งดัง จนได้รบั การตีพมิ พ์มาแล้วมากกว่า 16 ภาษาทัว่ โลก

เพราะฉะนั้น ผลงานของเขาจึงถูกถ่ายทอดด้วย ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย พร้อมวิธีการน�าไปใช้อย่าง เป็นขัน้ เป็นตอน ทัง้ เทคนิคง่ายๆ ในการเปลีย่ นศัตรู ให้เป็นมิตร วิธีรับมือกับค�าร้องเรียนของลูกค้า อย่างฉับไว กลวิธีบา� รุงขวัญก�าลังใจของพนักงาน ให้ทุ่มเทท�างานอย่างเต็มสูบ และมีความสุขโดย ไม่ต้องเสียเงินสักบาท การกล่าวค�าวิจารณ์แบบที่ ไม่ ใ ห้ ลู ก น้ อ งผู ้ อ ่ อ นไหวรู ้ สึ ก เจ็ บ ปวดและยอม ปรับปรุงตัวแต่โดยดี วิธกี ารท�าให้ลกู ค้าทีห่ ายหน้าไป กลับคืนมา และอีกหลายเคล็ดลับที่จะท�าให้คุณ กลายเป็นเจ้านายที่เยี่ยมยอด ไม่ว่าคุณจะเป็น นายคนอยู่แล้วหรือวาดฝันว่าสักวันจะก้าวขึ้นไป เป็นนายคนก็ตาม


44

รีสอร์ต เวิลด์ เซนโตซ่า เปิดตัวอย่าง เต็ ม รู ป แบบ พร้ อ มเผยโฉม ‘S.E.A. Aquarium’ อควาเรียมทางทะเลที่ใหญ่ ที่สุดในโลก! เมื่ อ วั น ที่ 7 ธั น วาคม 2555 รี ส อร์ ต เวิ ล ด์ เซนโตซ่ า ประเทศสิงคโปร์ ได้ทา� การเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ของรีสอร์ตครบวงจรแห่งนี้ และภายในงานถือเป็นการเปิดตัว มารีน ไลฟ์ พาร์ก (Marine Life Park) สวนน�า้ แห่งความสนุก และ S.E.A. Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์นา�้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่กว่า 100,000 ตัว จากสายพันธุ์ หลากหลายกว่า 800 ชนิด ถือเป็น 1 ใน 12 จุดท่องเที่ยวหลัก ของรีสอร์ตแห่งนี้บนพื้นที่ 306.25 ไร่ โดยภายในงานได้ Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีของสิงค์โปร์ และ Tan Hee Teck ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งรีสอร์ต เวิลด์ เซนโตซ่า มาร่วม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีทั้งการแสดงระบ�าน�้า ประกอบแสงสีเสียงสุดอลังการ ตามด้วยพลุ 12 นาทีที่น่า ประทับ ใจ และแขกผู้มีเกียรติยังได้ตะลึงไปกับ พลังเสียง โซปราโนของ ซารา ไบรต์แมน นักร้องชือ่ ดังระดับโลกทีม่ าเปิด การแสดงเป็นครั้งแรกกับ วงสิงคโปร์ ไชนีส ออร์เคสตรา ในงานกาลาดินเนอร์สา� หรับแขกทีไ่ ด้รบั เชิญจ�านวน 1,600 คน ณ ศูนย์ประชุมของรีสอร์ต เวิลด์ เซนโตซ่า ส�าหรับผู้ที่สนใจ ข้อมูลต่างๆ ของรีสอร์ต เวิลด์ เซนโตซ่า สามารถเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mlp.rwsentosablog.com


56

อาดิดาส นีโอ คว้า ‘เซลีนา โกเมซ’ เป็นดี ไซเนอร์และสไตล์ ไอคอนคนใหม่ล่าสุด

หลังเปิดตัว จัสติน บีเบอร์ เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนแรก ล่าสุด อาดิดาส นีโอ แบรนด์เสือ้ ผ้ากีฬา และแฟชัน่ ไลน์ใหม่สา� หรับเจาะกลุม่ ตลาดวัยรุน่ ทัว่ โลกทีม่ ไี ลฟ์สไตล์สดใส สนุกสนาน และแอ็กทีฟ อาดิดาส ไม่รอช้า เตรียมบุกตลาดวัยทีนอีกระลอก ด้วยการเซ็นสัญญากับ ‘เซลีนา โกเมซ’ นักร้อง นักแสดง และ ดีไซเนอร์สาวสุดฮอต เพือ่ มาท�าหน้าทีส่ ไตล์ไอคอนระดับโลกคนใหม่ พร้อมพ่วงต�าแหน่งดีไซเนอร์รบั เชิญ ให้กับอาดิดาส นีโอ เป็นระยะเวลา 3 ปี จากวันนี้ถึงปี 2015 สามารถรับชมคลิปวิดีโอพิเศษจากเซลีนา ‘high jinxing’ Los Angeles ได้ที่ www.facebook.com/adidasneolabel และเตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษ ชิงรางวัลใหญ่ ไปพบกับ เซลีนา โกเมซ แบบตัวต่อตัวในงานนีโอ แฟชัน่ อีเวนต์ ทีน่ วิ ยอร์ก เดือนกุมภาพันธ์ 2013 นี้

อัลบัม้ แสดงสด Celebration Day ของ ‘เลด เซพพลิน’ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

มิสเตอร์ โดนัท ชวนฉลองเทศกาลแห่ง ความสุข ด้วย โดนัท ช็อกโก เฟียสต้า

มิสเตอร์ โดนัท ผูน้ า� ตลาดโดนัทเมืองไทย (CRG) ขอต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข กับ ‘มิสเตอร์ โดนัท ช็อกโก เฟียสต้า’ โดนัทยีสต์เนื้อนุ่มแสนอร่อยกับ ช็อกโกแลตเต็มชิน้ ท็อปปิง้ ความสุขสุดอร่อยเต็มชิน้ ด้วยช็อกโกแลต พร้อ มตกแต่ งหน้ าความอร่ อย อย่างหลากหลาย

วอร์นเนอร์มวิ สิค จัดงานเปิดตัวบันทึกการแสดงสดชุด ‘เซลละเบรทชัน เดย์’ (Celebration Day) เพือ่ ให้แฟนๆ ได้สมั ผัสกับคอนเสิรต์ ระดับ ต�านานโดยทั่วถึงกัน ด้วยการเปิดฉายในโรงภาพยนตร์ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากศิลปินเพลง ร็อกรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก รุ่นเก่า รุ่นใหม่ มากมาย ไม่วา่ จะเป็น มาโนช พุฒตาล, ชาตรี คงสุวรรณ, วิโรจน์ ควันธรรม, เขียว คาราบาว, อารี แท่นค�า, เหน่ง เดอะวอยซ์, นรเศรษฐ หมัดคง, กิตติ กีตาร์ปืน, จิระนันท์ พิตรปรีชา ฯลฯ ซึ่งทุกคน ได้ร่วมชมคอนเสิร์ตต�านานในครั้งนี้กันแบบ เต็มตา และต่างก็ยกนิ้วให้กับความยอดเยี่ยม ในการแสดงของวง สมกับที่ได้รับการยกย่อง มานาน สัมผัสกับต�านานและความเป็นสุดยอด ของวงดนตรีรอ็ กของ ‘เลด เซพพลิน’ ได้แล้ว จากบันทึกการแสดง ‘เซลละเบรทชัน เดย์’ ทีบ่ รรจุ ดีวีดีและซีดีเอาไว้ครบในกล่องดีไซน์พิเศษน่า สะสม มีวางจ�าหน่ายแล้วโดยวอร์นเนอร์ มิวสิค

กฟผ. เฟ้ น หาเยาวชนช้ า งเผื อ กเป็ น เครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงาน ปี 2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดการแข่งขันโครงการสร้างเยาวชนเพือ่ เป็นเครือข่าย การสื่อสารกิจกรรมอภิปรายระดับประเทศ ปีที่ 2 เรือ่ ง ‘ขยับความคิด พิชติ ปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย’ ณ หอประชุม 1 ส�านักงานใหญ่ กฟผ.


46

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาแจกหนังสือ ‘อัจฉริยราชา ผูส้ ร้างสรรค์ภมู ปิ ญ ั ญา แห่งแผ่นดิน’

วิทยาลัยกรุงเทพ เฮลท์เทค Open House 2012 สัปดาห์แห่งการเรียนรู... ้ สู่โลกกว้าง

เมือ่ เร็วๆ นี้ ทางวิทยาลัยกรุงเทพ เฮลท์เทค ได้จดั งาน Bangkok Health Tech Open House 2012 สัปดาห์แห่งการเรียนรู.้ .. สูโ่ ลกกว้าง โดยมี ดอกเตอร์ ลีลาวดี วัชโรบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดุสิต ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน โดยมี นาย วินัย คู่พันธวี ผู้อ�านวยการวิทยาลัยกรุงเทพเฮลท์เทค ให้การต้อนรับ พร้อมพาเดินชมผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ, รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ทางวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้นมา ซึ่งมีชื่อว่า Real World, กิจกรรม ต่างๆ ที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ, การประกวดแฟชัน่ รีไซเคิลระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ, การประกวดโครงงานความพอเพียง, สอนอาชีพ, การตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น, การแสดงของนักเรียน และนักศึกษาจากวิทยาลัยกรุงเทพ เฮลท์เทค ฯลฯ โดยงานได้จัดขึ้น ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้า Supreme Complex เขตสามเสน

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดท�าหนังสือ ‘อัจฉริยราชา ผู้สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน’ (The Ingenious King : The Wisdom of the Land) เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ใครที่ สนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1368 หรือ www.ipthailand.go.th

THE MOST POPULAR FREE COPY! ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุด และฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร์) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ House ภัทราวดีเธียเตอร์ เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร อื้อจือเหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน์ อาคาร เอ็มไพรม์ อาคาร มณียา อาคาร ต้นสน อาคาร มาลีนนท์ อาคาร Lake Rajada

อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชาร์เตอร์ i-HOUSE Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่ TCDC Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนย์หนังสือ สวทช. SCG Experience AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลินิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village

Bodyshape : K Village

สยามสแควร์

มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว 112 มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 มิลเลนเนียม ออโต้ : สยาม พารากอน มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1 HONDA : ศรีอยุธยา HONDA : พระราม 4 Executive Supercars : เอกมัย

True Shop True Coffee Starbucks Coffee World 94 ํ Coffee กาแฟดอยตุง บ้านไร่กาแฟ iberry Ka-nom Mister Donut Vanilla Garden กัลปพฤกษ์ กับข้าว กับปลา Yindee Cup ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย Cafe Classique : เอกมัย ไล-บรา-รี่ A Big Seat au bon pain Coffee Beans by Dao Daddy Dough Coffee Gallery : CDC GREYHOUND Cafe Nichy Cakes & Coffee Coffee Berry กาแฟวาวี : เอกมัย ห้องอาหารสีฟ้า Folies

INDEX Livingmall : บางนา INDEX Livingmall : พหลโยธิน INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ INDEX Livingmall : มาบุญครอง INDEX Livingmall : เพชรเกษม INDEX Livingmall : บางใหญ่ INDEX Livingmall : เอกมัย Modernform : CDC ECO SHOP : ดิจิตอลเกตเวย์

ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10 Miss Mamon ร้านกาแฟโปลีส์ Le’ Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC Buna Coffee : เอกมัย ซอย 4 Lord of Coffee NEW… Secret Recipe สาขาสีลม (BTS ศาลาแดง) สาขาลา วิลลา (BTS อารีย์) สาขาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3 สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว สาขา The Circle สาขา Terminal 21 สาขาหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ สาขา All Season Place สาขาโรงพยาบาล BNH

Let’s Sea กบาลถมอ รีสอร์ท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง บ้านใกล้วัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน

Casa 2511 B2 Hotel iberry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow

NEW …เขาใหญ่-ปากช่อง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Valley Country Club HOTEL DES ARTISTS Happy Hut หอมหมื่นลี้ ร้านหอมปากหอมคอ ชาโต เดอ เขาใหญ่ Mont Blanc Love at First Bite NEW…เชียงใหม่ แมวใจดี แกลเลอรี D2 Hotel ทุกสาขา Aka Spa โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel หอศิลปวัฒนธรรม U Chiang Mai Hotel มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Hallo Bar Hotel B2S : Central Airport Plaza NEW… หัวหิน Tamarind Village Chiang Mai ร้านเล่า วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา Mo Rooms Salon De Guru The Sea-cret Hua Hin Yesterday the Village Hua Hin Mantra Resort Im Eco

NEW… ปาย Bebop Groove yard all about coffee ร้านมิตรไทย Coffee in love River Corner Freeform NEW… เพชรบุรี JM Cuisine (เจ๊กเม้ง)


THE WORDS

49

“I have great faith in fools my friends call it self-confidence.” ข้าพเจ้ามีความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ ในความโง่เขลาเบาปัญญา ทีเ่ พือ่ นๆ ของ ข้าพเจ้าเรียกมันว่า ความมั่นใจในตัวเอง

-Edgar Allan Poe

“Our greatest fear should not be of failure but of succeeding at things in life that don’t really matter.”

ความกลัวอันใหญ่หลวงของคนเราไม่ควรจะเป็น การกลัวความล้มเหลว แต่ควรจะเป็นการประสบ ความส�าเร็จในสิ่งที่ไม่ได้สลักส�าคัญ อะไรในชีวิตต่างหาก

-Francis Chan

“The reason I talk to myself is because I’m the only one whose answers Iเหตุaccept.” ผลที่ผมพูดกับตัวเองก็เพราะว่า ผมเป็นคนเดียวเท่านั้นที่มีคำาตอบ ที่ตัวผมเองยอมรับได้

-George Carlin

“Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal.” ไม่มีใครตระหนักหรอกว่ายังมีบางคน ที่ต้องใช้พลังอย่างมากมายมหาศาล เพียงเพื่อจะได้เป็นคนธรรมดาๆ

-Albert Camus

“They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.”

ผู้ที่ยอมทิ้งอิสรภาพที่สำาคัญเท่าชีวิตไปเพียงเพื่อจะได้มาซึ่งความปลอดภัยเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนั้น ไม่สมควรจะได้ครอบครองทั้งอิสรภาพและความปลอดภัยใดๆ

-Benjamin Franklin

“Doubt isn’t the opposite of faith; it is an element of faith.”

“All you need in this life is ignorance and confidence; then success is sure.”

-Paul Tillich

-Mark Twain

ความสงสัยไม่ใช่ด้านตรงข้ามกับ ความศรัทธา แต่มันเป็นส่วนประกอบ ของความศรัทธา

ทั้งหมดในชีวิตที่คุณต้องการก็คือ การไม่สนใจโลก และความมั่นใจ แล้วความสำาเร็จจะตามมา


50

THE GUEST

JUST DRAW SOME -THING

ผมเริม่ วาดการ์ตนู เมือ่ ตอนอายุประมาณ 4 ขวบ แต่หลังจากนัน้ เมือ่ โตขึน้ ก็หยุดวาดไป จนกระทัง่ ... เรียนจบปริญญาโท และได้เข้ามาท�างานที่นิตยสาร HAMBURGER พี่บิ๊ก (ภูมิชาย บุญสินสุข) ก็ให้ผม วาดภาพประกอบให้กับหนังสือของวิชัย (สิ่งมีชีวิตในโรงแรม) ซึ่งพี่บิ๊กเองก็ชอบในลายเส้นของเรา นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทา� ให้เราเริ่มมีผลงานด้านภาพประกอบตามมา คาแร็กเตอร์ของตัวการ์ตนู ตัวแรกทีเ่ รานึกถึงทันทีคอื ... The Moomins ซึง่ เป็นตัวละครในนิทานเด็ก ของประเทศฟินแลนด์ เป็นยักษ์โทรลที่มีลักษณะคล้ายตัวฮิปโป ซึ่ง Tove Jansson สามารถดีไซน์ ตัวการ์ตูนให้ออกมาเรียบง่าย แต่แฝงไว้ทั้งเรื่องของความเชื่อและรายละเอียดต่างๆ ของประเทศนี้ ได้อย่างกลมกลืน จนตัว Moomin กลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศฟินแลนด์ เหตุผลทีผ่ มชอบคาแร็กเตอร์ของตัวการ์ตนู อย่าง Moomin หรือกระทัง่ Sanrio เพราะ... ตัวการ์ตนู เหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องมีเส้นเรื่องมาสนับสนุน เราสามารถหยิบคาแร็กเตอร์ของการ์ตูนพวกนี้มาตั้งไว้ ตรงไหนก็ได้ และความน่ารักนี้ก็สามารถครองใจคนทั่วไปได้อย่างยาวนาน ดังนั้น เวลาผมจะวาดงาน ขึ้นมาสักชิ้น ผมจะคิดแค่ว่าต้องวาดอย่างไรให้ออกมาแล้วน่ารัก ความน่ารักของตัวการ์ตูนก็มีนัยยะทางจิตวิทยาแฝงอยู่ด้วยเหมือนกัน นั่นคือ... การเรียกร้อง ความสนใจต่อคนดู ตัวการ์ตูนที่ถูกออกแบบมาให้ดูน่ารัก แต่จริงๆ แล้วจะสังเกตได้ว่าจะมีลักษณะ เหมือนคนพิการ เช่น ไม่มีจมูกหรือปาก (เช่น คิตตี้) ซึ่งมันจะดึงความน่าสงสารจากส่วนลึกของคนดู ออกมาโดยไม่รตู้ วั ตัวการ์ตนู ลักษณะนีจ้ งึ เข้าถึงคนหมูม่ ากได้งา่ ยกว่าตัวการ์ตนู ทีด่ จู ริงจังหรือมีความเปอร์เฟ็กต์ ตัวการ์ตูนของผมสะท้อนออกมาถึง... ความเป็นเด็กที่อยู่ในตัวผม ซึ่งจะเห็นได้ว่าคาแร็กเตอร์ ในตัวการ์ตูนของผมจะมีลักษณะที่เป็นเด็ก ซึ่งความน่ารักนั้นจะอยู่ที่ท่าทางของตัวละครที่ดูเหมือน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ท�าให้คนดูรู้สึกเอ็นดูผลงานของของผม ไอเดียการวาดภาพประกอบในหนังสือ In my life ของพี่โหน่ง (วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์) นั้น มาจาก... การใช้ความทรงจ�าของผมกับพีโ่ หน่งมารวมกัน โดยข้อดีของผมคือ เป็นคนทีว่ าดคาแร็กเตอร์ ออกมาได้ไม่ซ�้ากัน ดังนั้น ตัวการ์ตูนในแต่ละหน้าของหนังสือจึงออกมาแตกต่างกัน ซึ่งมันก็ตีความ ได้ถงึ ช่วงเวลาแต่ละวัยของคนเราทีค่ อ่ ยๆ โตขึน้ และรูปร่างหน้าตาก็เปลีย่ นไปทีละเล็กละน้อย ส่วนสไตล์ ภาพวาดสีน�้าที่ใช้ก็สื่อออกมาในเรื่องของความทรงจ�าได้เป็นอย่างดี พอได้ลงมือจรดดินสอวาดรูป ผมก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองเปลี่ยนโหมดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง... ซึ่งเป็นโลกที่แตกต่างจากชีวิตปกติ เพราะงานที่ผมท�ากับนิตยสาร a day นั้นคืองานกราฟิกที่ต้องใช้ คอมพิวเตอร์เป็นหลัก และต้องประสานงานกับกองบรรณาธิการคนอื่นๆ ไปด้วย แต่การได้วาดรูปคือ การได้อยู่กับตัวเองจริงๆ เราสามารถจบงานของตัวเองได้ทันทีโดยไม่ต้องรอใคร ผมมองเห็นว่าทิศทางของนักวาดภาพประกอบในบ้านเราก�าลังเปลีย่ นไปอย่างชัดเจน เพราะ... คุณสามารถเผยแพร่ผลงานของตัวเองได้ง่ายกว่าเดิมด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ก และนั่นเป็นข้อดีให้กับคนที่ ก�าลังตามหานักวาดภาพประกอบมาร่วมงาน ถ้าเป็นเมื่อก่อน ถ้าอยากได้นักวาดรูปเก่งๆ สักคน คุณอาจจะต้องไปดูผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าน้องๆ นักศึกษาปี 1 ปี 2 ก็สามารถเป็นนักวาดภาพประกอบได้แล้ว แต่ขนบการอ่านหนังสือของคนในบ้านเราก็ยงั คงเป็นแบบเดิมอยู่ นัน่ คือ... เขาจะเลือกอ่านหนังสือ ทีม่ เี รือ่ งให้อา่ น หรืออ่านหนังสือการ์ตนู ไปเลย หนังสือภาพจึงกลายเป็นความก�า้ กึง่ ทีท่ า� ให้คนอ่านลังเล เพราะเขาอาจจะคิดว่าหนังสือแบบนีด้ รู ปู แป๊บเดียวก็จบแล้ว จะซือ้ ท�าไม หรือซือ้ ไปก็แค่เอาไปเก็บสะสม ไว้ในตูห้ นังสือเท่านัน้ จึงส่งผลไปยังเรือ่ งของธุรกิจทีท่ า� ให้ตลาดหนังสือในประเทศไทยยังมีหนังสือภาพ ออกมาน้อยมาก ผมคิดว่าการทีง่ านของคนรุน่ ใหม่จะมีกลิน่ อายของงานคนอืน่ ปะปนอยูบ่ า้ งก็ไม่เป็นไร เพราะ... ผมเชื่อว่าต่อไปตัวเขาเองจะสามารถปรับปรุงลายเส้นจนถึงคาแร็กเตอร์ของตัวการ์ตูนให้เป็นงานของ ตัวเองได้ และท�าออกมาเป็นงานที่ดีได้ด้วย คนเราเมื่อฝึกปรือฝีมือบ่อยๆ เดี๋ยวก็จะมองเห็นว่าตัวเอง ควรจะพัฒนาผลงานไปในทางไหน การหาสไตล์ของตัวเองให้เจอ ก่อนอื่นคุณจะต้อง... รู้สึกมีความสุขในการวาดรูปเสียก่อน เพราะ ความรู้สึกนี้จะท�าให้เราอยากวาดรูปทุกวัน การฝึกฝนนั้นต้องท�าอย่างสม�่าเสมอ ผมเองไม่ได้วาดรูป แค่อาทิตย์เดียวยังรู้สึกเลยว่าฝีมือตัวเองตกลงไปมาก ดังนั้น น้องบางคนที่ก�าลังเริ่มต้นอยากเป็น นั ก วาดภาพประกอบต้ อ งฝึ ก ฝนตั ว เองทุ ก วั น วาดอะไรก็ ไ ด้ ไ ปก่ อ น ขอแค่ ว าดให้ เ ยอะที่ สุ ด เดีย๋ วคุณก็จะเจอแนวทางเอง เสน่หอ์ ย่างหนึง่ ของเด็กสมัยนีท้ ผี่ มชอบก็คอื ความสะเปะสะปะในทิศทางการเดินของพวกเขา... มันท�าให้ผมรูส้ กึ สนุกทีไ่ ด้เห็นพวกเขาเดินคล�าทางของตัวเอง ผิดบ้าง ถูกบ้าง ดีกว่ามุง่ ตรงไปทางใดทางหนึง่ โดยไม่รวู้ า่ ทางอืน่ อาจจะมีสงิ่ ทีด่ กี ว่ารออยูก่ ไ็ ด้ และการตามหาทางทีใ่ ช่ของเด็กเหล่านีท้ า� ให้เราเดาอนาคต ของพวกเขาไม่ถูก ซึ่งนี่แหละคือความสนุก

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

งานภาพประกอบคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของคนวาด เพือ่ สือ่ สารและเล่าเรือ่ งไปยังคนดูให้เข้าถึงได้งา่ ยทีส่ ดุ แต่ความง่ายทีว่ า่ มานี้ กลับตามมาด้วยกระบวนการทางความคิดพร้อมการฝึกฝนฝีมอื อย่างหนัก กว่าจะได้ออกมาเป็นผลงานสวยๆ ให้ใครต่อใครได้ชื่นชม ประเด็นที่ว่านี้ ท�าให้เรานึกอยากท�าความรู้จักกับ ‘หมี’ - จิรณรงค์ วงษ์สุนทร บรรณาธิการศิลปกรรม นิตยสาร a day นักวาดภาพประกอบหนุม่ รุน่ ใหม่ ที่ผลงานของเขาก�าลังกุมหัวใจของใครหลายต่อหลายคนอยู่ในตอนนี้

HIS WAY • ก่อนที่ จิรณรงค์ วงษ์สุนทร จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเดย์ โพเอทส์ อย่างเต็มตัว เขาเคยร่วมงานกับ a day มาแล้ว ด้วยการเป็นหนึ่งในสมาชิก a team Junior รุ่นที่ 1 นั่นเอง • เริ่มแรกจิรณรงค์เข้ามาท�างานในต�าแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ของนิตยสาร HAMBURGER จากนั้นอีก 2 ปีต่อมา ก็เลื่อน ขึ้นมารับต�าแหน่งบรรณาธิการศิลปกรรมให้กับนิตยสาร a day จนถึงปัจจุบัน • ผลงานภาพประกอบชิ้นแรกของจิรณรงค์ คือภาพวาดหน้าคู่ในนิตยสาร a day ฉบับที่ 96 หน้าปก ตุล ไวฑูรเกียรติ ว่าด้วยเรื่องของ 5 นักวิทยาศาสตร์อินดี้แห่งสยามประเทศ • ผลงานล่าสุดของจิรณรงค์ คือการวาดภาพประกอบให้กบั หนังสือ In my life ของ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ ซึง่ เป็นหนังสือภาพ ที่เล่าเรื่องราวของเด็กชายในห้องใต้หลังคากับเด็กหญิงที่เกลียดวันอาทิตย์

a day BULLETIN issue 232  
a day BULLETIN issue 232  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement