Page 1

ISSUE 226 16 - 22 NOV 2012

come together


ISSUE 226, 16 - 22 NOVEMBER 2012

The Winner’s Price ไม่กสี่ ปั ดาห์ทผี่ า่ นมา หากไม่ถกู กลบด้วยกระแสการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้ว คุณผูอ้ า่ นจะสังเกตเห็นว่ามีขา่ วดังอยูข่ า่ วหนึง่ นัน่ คือข่าวทีส่ มาพันธ์นกั ปัน่ จักรยานนานาชาติ (The International Cycling Union) แถลงการณ์รบิ ต�าแหน่งแชมป์ตรู ์ เดอ ฟรองซ์ 7 สมัย (ตัง้ แต่ปี 1999-2005) ของ แลนซ์ อาร์มสตรอง นักปัน่ จักรยานชือ่ ดังระดับโลก ผูก้ อ่ ตัง้ มูลนิธิ Livestrong เพือ่ ช่วยเหลือผูท้ เี่ ป็นมะเร็ง นอกจากนัน้ สปอนเซอร์รายใหญ่ๆ ก็ทยอยถอนตัวเกือบหมด ทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ คือเขาถูกสมาพันธ์หา้ มลงแข่งจักรยานตลอดชีพ เนือ่ งจากทางองค์กรอย่าง The World Anti-Doping Agency ทีต่ อ่ ต้านการใช้สารกระตุน้ ในวงการกีฬา ได้ทา� การสืบสวนและรวบรวมหลักฐานพยานจนพบข้อสรุปในทีส่ ดุ ว่า แลนซ์มคี วามผิด ฐานใช้สารกระตุน้ และใช้มาตลอดระยะเวลาหลายปีทเี่ ขาลงแข่งขันในรายการใหญ่ๆ ซึง่ หลายปีทผี่ า่ นมานี้ แลนซ์เองก็หมดเวลาไปกับการยืนกรานและปฏิเสธในข้อกล่าวหาเรือ่ งการใช้ สารกระตุน้ มาโดยตลอด แต่กไ็ ม่มหี ลักฐานอะไรชัดเจนจนกระทัง่ วันนี้ ซึง่ หลังจากอ่านรายงานผลการสอบสวนกรณีการใช้ยาโด๊ปของแลนซ์ซงึ่ มีความยาว 202 หน้าเต็มๆ Pat McQuaid ประธานสมาพันธ์นกั ปัน่ จักรยานนานาชาติ (UCI) ก็ได้ออกมาประกาศว่า Lance Armstrong has no place in cycling; he deserves to be forgotten in cycling ค�าพูดประโยคนีเ้ องทีท่ า� ให้ ผูเ้ ขียนต้องมานัง่ อ่านเรือ่ งราวของ แลนซ์ อาร์มสตรอง อีกครัง้ และมานัง่ ทบทวนว่า สุดท้ายแล้วอะไรท�าให้แลนซ์ตอ้ งกลายเป็นผูช้ นะทีส่ มควรถูกลืมอย่างทีป่ ระธาน UCI บอก แน่นอนว่า ทีผ่ า่ นมาเรา ‘จดจ�า’ แลนซ์ อาร์มสตรอง ได้ในฐานะทีเ่ ขากัดฟันต่อสูก้ บั อาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจนหายขาด และกลับมานัง่ บนหลังอานจักรยาน ใช้เรีย่ วแรงและก�าลังขา พาตัวเองกวาดต�าแหน่งแชมป์ตรู ์ เดอ ฟรองซ์ ติดกันถึง 7 สมัย อย่างทีไ่ ม่เคยมีใครเคยท�าได้ ชัยชนะของเขาไม่ใช่แค่ชยั ชนะเหนือโรคร้าย แต่มนั เป็นเหมือนชัยชนะร่วมกันของคนทัง้ โลก ทีเ่ อาใจช่วยคนตัวเล็กๆ คนหนึง่ ไม่ให้พา่ ยแพ้แก่อปุ สรรคทีห่ นักหน่วง เขาคือตัวแทนของมนุษย์ตวั เล็กๆ ทีพ่ สิ จู น์ให้เห็นว่า หัวใจทีแ่ ข็งแกร่งเท่านัน้ ทีจ่ ะพาเราผ่านความยากล�าบากทีส่ ดุ ในชีวติ ไปได้ ผ่านได้แม้กระทัง่ ช่วงเวลาทีเ่ ป็นตายเท่ากัน เมือ่ คนคนหนึง่ สามารถพิสจู น์ให้เราเห็นได้ถงึ เพียงนี้ จึงไม่แปลกทีเ่ ขาจะโด่งดัง ได้รบั การยกย่องสรรเสริญ เหมือนเขาเป็น ยอดมนุษย์ เป็นฮีโร่ของยุคสมัยทีค่ นเราขาดแคลนต้นแบบและก�าลังใจในการต่อสู้ ชัยชนะของเขาท�าให้คนอืน่ ฮึดสู้ ไม่วา่ คนนัน้ จะเป็นคนป่วย หรือคนทัว่ ไปทีต่ อ้ งแข่งขันกับอะไรก็แล้วแต่ ในชีวิต แลนซ์ อาร์มสตรอง ท�าให้ทุกคนมองไปที่เขาแล้วหันมาบอกตัวเองในกระจกเงาได้ว่า เขายังท�าได้ เราก็ต้องท�าได้ แต่ก็เหมือนชีวิตเล่นตลกกับความเป็นฮีโร่ของคนเรา เสียเหลือเกิน เพราะเมือ่ ฮีโร่คนไหนก็ตามเริม่ ต้นจากการเป็นผูช้ นะ เขาก็ตอ้ งรักษาสถานภาพการเป็นผูช้ นะต่อไปเรือ่ ยๆ ไม่เสพติดชัยชนะก็เหมือนเสพติด แล้วระหว่างการตัง้ หน้าตัง้ ตา ล่าชัยชนะ ความคิดของเขาก็จะแปรเปลีย่ นไป การมุง่ มัน่ ทุม่ เทและกระหายในชัยชนะไม่ใช่เรือ่ งผิดแปลกอะไรในโลกของการแข่งขันทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่กฬี า แต่การกระหาย ในชัยชนะ ไม่ควรจะมีความหมายเดียวกันกับค�าว่าแพ้ไม่เป็น เพราะส�าหรับผูเ้ ขียนแล้ว มันเป็นคนละเรือ่ ง และส่งผลกับชีวติ แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง โดยส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนมีความเชื่อว่า ผู้ชนะที่ดีต้องมุ่งมั่นกับการเป็นผู้ชนะ แต่ก็ต้องไม่กลัวความพ่ายแพ้ หมายความว่า ระหว่างที่มุ่งมั่นเพื่อชัยชนะนั้น ก็ไม่ได้ท้อ หรือยกมือยอมแพ้ไปง่ายๆ ตราบใดทีย่ งั สูไ้ ม่ถงึ ทีส่ ดุ แต่ถา้ สูเ้ ต็มทีช่ นิดทีถ่ วายหัวใจไปแล้วยังไม่ชนะ ก็จะยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดี เพราะว่าความพ่ายแพ้มนั ก็ไม่ได้เป็นอะไร มากไปกว่าการตัดสินในเกมนัน้ ๆ ไม่ใช่การตัดสินชีวติ เราไปทุกเกม แต่ขณะเดียวกันผูช้ นะทีก่ ลัวความพ่ายแพ้กจ็ ะมีวธิ ไี ล่ลา่ หาชัยชนะอีกแบบหนึง่ เขาอาจจะทุม่ เทอย่างสุดพลัง แต่ตา่ งกันตรงทีม่ นั มักจะเป็นพลังในด้านลบ เพราะมันจะหล่อหลอมให้เขากลัวความพ่ายแพ้ และท�าทุกวิถที างเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ชัยชนะ ซึง่ ทุกวิถที างทีว่ า่ นัน้ หมายความถึงมีการโกง รวมอยูด่ ว้ ย และในวงการกีฬา การใช้ยาโด๊ปก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของการโกง เพราะมันคือการแข่งขันทีไ่ ม่ขาวสะอาด ไม่ซอื่ สัตย์ทงั้ กับตัวเองและผูอ้ นื่ พูดกันจริงๆ แล้ว ชัยชนะ กับความพ่ายแพ้ มันยืนอยูบ่ นเส้นเดียวกัน และบางทีมนั ก็เป็นสิง่ เดียวกันด้วยซ�้า เพียงแต่วา่ เราจะเลือกมองในมุมไหน ทีผ่ า่ นมาเราก็พบเห็นกันอยูไ่ ม่นอ้ ยทีผ่ ชู้ นะ ทีย่ นื อยูบ่ น แท่นอันดับหนึง่ ไม่ใช่ผชู้ นะทีส่ มควรได้รบั ชัยชนะในสายตาคนดู หรือทีเ่ รียกว่าชนะแบบค้านสายตานัน่ แหละ ขณะเดียวกันก็มผี แู้ พ้จา� นวนมากมายทีไ่ ด้รบั เสียงปรบมือและได้รับ การยกย่องจนดูไม่เหมือนผู้แพ้ ในโลกของการแข่งขัน ผู้ชนะกับผู้แพ้ยืนสลับต�าแหน่งได้เสมอ ไม่มีใครแพ้ตลอดไป และไม่มีใครชนะได้ตลอดกาล ประเด็นมันอยู่ที่คนคนหนึง่ ท�าทุกอย่างแบบที่สมควรได้รับชัยชนะหรือยัง หรือว่าเขาไม่ได้ทุ่มเทจนสมควรแล้วที่แพ้ ในกรณีของนักปั่นจักรยานอย่าง แลนซ์ อาร์มสตรอง วันนี้เรื่องของเขาจบลงแบบนี้ และผูเ้ ขียนก็ไม่อาจรู้ได้ว่า ในอนาคตมันจะมีตอนจบแบบอื่นอีกหรือไม่ แต่ถ้าสุดท้ายมันจะจบแบบนี้จริงๆ เรื่องของเขาก็ทา� ให้เราเก็บมาตัง้ ค�าถามได้อกี มากมายหลายเรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ งทีว่ า่ บางทีผชู้ นะก็ไม่ใช่คนทีไ่ ด้ทกุ อย่าง และราคาของการเป็นผูช้ นะว่าจ่ายแพงแล้ว ราคาของการเป็นผูช้ นะที่ไม่สมควรชนะยังนับว่าต้องจ่ายแพงกว่าหลายเท่า และบางครั้งต่อให้จ่ายจนหมดตัวก็ไม่อาจเรียกชัยชนะกลับคืนมา ใครยังอยากเป็นผู้ชนะอีกไหม ผู้เขียนไม่รู้ รู้แต่ว่าอยากให้โลกนี้มีผู้ชนะที่ไม่กลัวแพ้ และแพ้ให้เป็น เยอะกว่านี้ วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

12

06 GOODNEWS

06

66

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ ร อ บ โ ล ก ป ร ะ จ� า สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

12 INTERVIEW

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ จะมากระตุ ้ น จิตส�านึกรักษ์ธรรมชาติ ในนามของ Toyota

22 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 226 วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2555

26 SHOPPING

หล่ อ เนี้ ย บตั้ ง แต่ หั ว จรดเท้ า ด้ ว ยเสื้ อ ผ้ า และไอเทมคูล ๆ ที่จ ะ ท� า ให้ คุ ณ กลายเป็ น หนุม่ สุดฮอตในออฟฟิศ

28 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

38 HOMEMADE

เยี่ ย มบ้ า นเรี ย บง่ า ย แต่เปีย่ มไปด้วยความสุข ของ ‘โรส’ - พนิตนาฎ ภาระกิจ โปรดิวเซอร์ คนเก่ ง จาก Happy Invader

42 48 52 64 66 HEALTH ALL ABOUT HOT ISSUE THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ตามติดทุกประเด็นร้อน ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- ค้นประสบการณ์การรวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

22 ส วั ส ดี ค รั บ ทีมงาน a day BULLETIN ผ ม เ ริ่ ม รู ้ จั ก และติ ด ตาม a day BULLETIN มาได้สกั พัก ใหญ่ๆ แล้ว เริม่ แรกผม ได้รบั a day BULLETIN จากจุดแจกเมือ่ ครัง้ ทีม่ ี

38

ใ ช ้ ค ว า ม สุ ข ข อ ง พนั ก งานเป็ น พลั ง ใน การขับ เคลื่อนองค์ ก ร กั บ ข ้ อ คิ ด ดี ๆ ข อ ง อริญญา เถลิงศรี แห่ง APM Group

โอกาสเข้าไปท�าธุระในกรุงเทพฯ และคิดว่าอยากจะ สะสมนิ ต ยสารฉบั บ นี้ ใ ห้ ไ ด้ ทุ ก ฉบั บ แต่ ก็ ค ง เป็นการยาก ทุกวันนี้ผมจึงใช้วิธีโหลดมาอ่านแบบ E-Book แทน ซึ่ ง คอลั ม น์ ที่ อ ่ า นเป็ น ประจ�า ก็ คื อ Good News กับ Home Made โดยเฉพาะคอลัมน์ Good News นั้นอ่านแล้วได้ความรู้ ได้เห็นสิ่งดีๆ ทั่วโลก และท�าให้ผมได้แง่มุมดีๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น ส่วนคอลัมน์ Interview ก็ชอบครับ โดยเฉพาะปก

ใ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ป ร ะ ธา น า ธิบ ดี ส ห รั ฐ อ เ มริ ก า กับ Hot Issue ฉบับนี้

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

พี่โน้ส อุดม ส่วนข้อเสนอแนะก็คือ อยากให้ a day BULLETIN มีคอลัมน์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือ แนะน� า เทศกาลต่ า งๆ ที่ น ่ า สนใจในบ้ า นเรา สุดท้ายขออวยพรให้ บ.ก. และทีมงานทุกคนมี ความสุข ร่างกายแข็งแรง สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้แฟน a day BULLETIN ได้ตดิ ตามกันต่อไปเรือ่ ยๆ -อิศรพงศ์ ศิริสุภา

เดินทางผ่านเสียงเพลง และถ้อยค�าของ อภิชยั ตระกูลเผด็จไกร หรือ ‘เล็ก Greasy Cafe’

ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิ เ ศษ! จดหมายที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กลงตี พิ ม พ์ ใ น ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม นราธิป บุญเรือง กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการกลุ่มโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา นิชาภา สารพันธ์ 08-1812-0606, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-7691-4388 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ทัชชญา วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.futurebrand.com

คุ ณ รู ้ สึ ก อย่ า งไรกั บ บทบาทเจ้ า ภาพ ฟุตซอลโลกของประเทศไทย และมีข้อเสนอแนะอย่างไร

10 อันดับประเทศที่มีภาพลักษณ์ของประเทศดีที่สุดในโลก ประจ�าปี ค.ศ. 2012-2013

สวิตเซอร์แลนด์

แคนาดา

ญี่ปุ่น

สวีเดน

นิวซีแลนด์

ออสเตรเลีย

THE POLL

เยอรมนี

ที่มา : สวนดุสิตโพล

สิ่งที่คนไทยอยากฝากบอกผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อันดับ 2

ขอให้สหรัฐอเมริกา และไทยเป็นมิตรที่ดี เป็นคู่ค้าที่ส�าคัญ มีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันตลอดไป

34.28%

อันดับ 1

ไม่ว่าใครจะเป็น ประธานาธิบดี ก็ขอให้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการท�างานและ ค�านึงถึงหลักมนุษยชน

36.02%

อันดับ 3

ต้องไม่แทรกแซง การท�างานของประเทศ อื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย และความมั่นคง

29.70%

สหรัฐอเมริกา

ฟินแลนด์

นอร์เวย์

มีการส�ารวจพบว่า ผูห้ ญิง ใน กทม. ที่ มี อ ายุ 18 ปี ขึ้นไป ใช้เวลาท�างานหรือ เรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 15 นาที ในขณะที่ใช้เวลา กับครอบครัว ทานข้าว ดูทวี ี เฉลีย่ เพียง 3 ชัว่ โมง 50 นาที นอกจากนี้ยัง พบว่ า เกื อ บ 1 ใน 4 ของผู้หญิง ต้องเลี้ยงลูก ตามล�าพัง ที่มา : www.thaihealth.or.th

96%

มีการศึกษาพบว่า ความอ้วนก็มสี ว่ น ท�าให้โลกร้อนขึน้ ได้ เพราะเมือ่ คนอ้วน โดยสารยานพาหนะต่างๆ จะสิน้ เปลือง น�้ า มั น มากขึ้ น โดยมี ส ถิ ติ พ บว่ า การทีค่ า่ เฉลีย่ น�า้ หนักของผูโ้ ดยสาร เพิ่มขึ้น 1 ปอนด์ จะท�าให้โลกต้อง สูญเสียน�้ามันเพิ่มขึ้นราว 39 ล้าน แกลลอนต่อปี ที่มา : www.treehugger.com

96% คือสัดส่วนของขยะที่ชาวสวีเดนสามารถ น�า มารีไ ซเคิล ให้ เ กิด ประโยชน์ ไ ด้ ด้ ว ยเหตุน ี้ ท�าให้ชาวสวีเดนถือเป็นชาติทปี่ ล่อยให้ทรัพยากร สู ญ เปล่ า น้ อ ยที่ สุ ด ในโลก ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น สวี เ ดนยั ง น� า เข้ า ขยะจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น ไปเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต พลั ง งานภายใน ประเทศของตั ว เองมากถึ ง ปี ล ะอย่ า งน้ อ ย 800,000 ตัน ที่มา : www.treehugger.com

17,676,119

4.6

มีการส�ารวจพบว่า 3 ใน 4 ของ ชาวอเมริกนั ยอมรับว่าตนเอง มักจะโทรศัพท์หรือส่งข้อความ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือขณะ ขั บ รถ ทั้ ง นี้ จากการศึ ก ษา พบว่า การส่งข้อความ 1 ข้อความ จะท�าให้ผ้ขู บั รถละสายตาจาก ถนนเฉลีย่ 4.6 วินาที ที่มา : www.mobithinking.com

17,676,119 คน คือจ�านวนประชากรในสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ ซึ่งมากกว่า ครั้งที่พายุเฮอริเคนแคทรีนาถล่มสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 2005 ที่มีผู้ได้รับผลกระทบราว 15 ล้านคน ที่มา : www.huffififfiingtonpost.com

“คิ ด ว่ า ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ทั้งที่ เป็ น งานระดั บ โลก แต่ คนไทยกลับไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง” วิชนันท์ ไพจิตรกาญจนกุล 24 ปี, ช่างภาพ “การเป็ น เจ้ า ภาพ เป็ น ผลดี ต ่ อ ประเทศ แต่ผจู้ ดั งานควรเตรียมตัว ให้ดีกว่านี้” ธัญญา ชูประเสริฐสุข 23 ปี, นักศึกษา “เป็ น เรื่ อ งที่ ท� า ให้ ประเทศเสี ย ชื่ อ เสี ย ง อยากให้คนไทยมีความสามั ค คี ท� า ประโยชน์ เพื่อชาติมากกว่านี้” จินตรัตน์ ชัยนิมติ วัฒนา 24 ปี, Assistant Trader “คิดว่าเรายังไม่พร้อม กั บ การจั ด การแข่ ง ขั น ระดับโลก อยากให้ผจ้ ู ดั งาน ท� า การประชาสั ม พั น ธ์ ให้มากกว่านี้” สุธีรวัฒน์ เจริญสุข 27 ปี, พ่อครัว “เป็นบทเรียนว่าถ้าจะ ท�างานใหญ่ ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีและซื่อสัตย์ มากกว่านี”้ ภารดี พุกะทรัพย์ 22 ปี, นักศึกษา “ตอนแรกก็ ภู มิ ใ จ แต่ พ อมี ข ่ า วว่ า สนาม ไม่พร้อม ความภูมใิ จก็นอ้ ย ลง ปลงกันไปถ้วนหน้า” ยศวัศ สิทธิวงค์ 24 ปี, นักแสดง


6

ในงาน Taiwan International Aquarium Expo มีการแสดงนวัตกรรมตัดแต่งพันธุกรรมพันธุป์ ลาทีเ่ รียกว่าปลานางฟ้า โดยนักวิทยาศาสตร์ สามารถท�าให้ตัวของมันเรืองแสงในที่มืดและมีสีชมพูได้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นปลาสีชมพูเรืองแสงพันธุ์แรกของโลก โครงการนี้ เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างภาควิชา Taiwan’s Academia Sinica, National Taiwan Ocean University กับ Jy Lin ซึง่ เป็นบริษทั เอกชน ที่เชี่ยวชาญด้านไบโอเทคโนโลยี - Reuters / Pichi Chuang

BUSINESS

แอปเปิ ้ ล บริจาคเงิน 75 ล้าน ช่วยเหยื่อเฮอริเคนแซนดี้

หลังจากพายุเฮอริเคนแซนดีผ้ า่ นพ้น ไป สิ่ ง ที่ เ หลื อ อยู ่ คื อ ความเสี ย หาย และความสูญเสียของผู้คนที่อาศัยอยู่ ชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา ทางด้าน บริษัทแอปเปิ้ล ผู้น�าทางด้านเทคโนโลยี ของอเมริกา จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ การฟืน้ ฟูประเทศในครัง้ นี้ โดยการบริจาค เงินจ�านวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 75 ล้านบาท แก่ American Red Cross เพือ่ ช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย จากพายุ เ ฮอริ เ คนแซนดี้ ทางด้ า น ทิม คุก ซีอีโอคนปัจจุบันของแอปเปิ้ล ได้ ส ่ ง อี เ มลถึ ง พนั ก งานของแอปเปิ ้ ล ความตอนหนึ่งว่า “สัปดาห์ที่ผ่านมา เราต่ า งได้ รั บ ผลกระทบจากเฮอริ เ คน แซนดี้ พนักงานของแอปเปิ้ลและลูกค้า ของเราทั่ ว โลกได้ ร วบรวมเงิ น เพื่ อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ หลายล้านดอลลาร์ฯ แต่ เ รายั ง จะท� า มากขึ้ น กว่ า เดิ ม เสมอ”

นาย Zarko Hrgic วัย 57 ปี อดีตคนงานโรงงานผลิตเหล็ก นั่งอยู่หน้าบ้านพักซึ่งเป็นถ�้าเล็กๆ ในหมู่บ้านบาบิโน ประเทศบอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา นาย Hrgic อยูท่ นี่ มี่ านาน 5 ปีแล้ว หลังจากทีถ่ กู เนรเทศออกจากประเทศเยอรมนีเพราะเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ทุกวันนี้เขาด�ารงชีวิตด้วยการหาอาหารจากถังขยะ และดูดซิการ์จากก้นซิการ์ที่ทิ้งแล้ว แม้คุณภาพชีวิตของเขาจะย�่าแย่ แต่ภาพนี้ก็ท�าให้เรารู้ว่ามนุษย์เรามีความอดทนกับความยากล�าบากได้มากกว่าที่คิดจริงๆ - Reuters / Dado Ruvic

LIFESTYLE

PEOPLE

น ชายจีนเก็บขยะ 20 ปี ตา-ยายชาวจี ลุกขึ้นมาถ่ายรูปแต่งงาน เพือ่ หาเงินซือ้ เปียโนให้คนรัก

อู๋เจิ้ง ชายชราวัย 69 ปี ชาวเมืองหยานซี มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ใช้เวลาถึง 20 ปี ในการเก็บขยะไปขายจนได้เงินมา จ�านวน 22,500 หยวน (ประมาณ 110,900 บาท) และน�าเงินทัง้ หมด ไปซือ้ เปียโนให้กบั ภรรยา สาเหตุทเี่ ขาต้องท�าแบบนีก้ เ็ พราะฝ่ายหญิงเป็นคนทีช่ อบร้องเพลง และอยากได้เปียโน มานานแล้ว แต่ดว้ ยฐานะทางการเงินทีไ่ ม่สดู้ นี กั จึงท�าให้ไม่สามารถท�าตามความฝันได้ เมือ่ Xie Guizhi ล้มป่วย ในปี พ.ศ. 2533 เขาจึงตั้งปณิธานว่าจะต้องซื้อเปียโนให้ได้ จึงเริ่มหารายได้เสริมด้วยการเก็บขยะไปขาย ซึ่งใน ช่วงแรกเขารูส้ กึ อับอายจนต้องใส่หน้ากากปิดบังใบหน้า ต่อมาก็เคยชินและไม่รสู้ กึ ขัดเขินอีกต่อไป หลังจากได้เปียโน ภรรยาของเขาก็มอี าการดีขนึ้ และการร้องเพลงไปพร้อมๆ กับเล่นเปียโนก็กลายเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ทัง้ คูไ่ ปแล้ว

INNOVATION

เกาะในแปซิ ฟ ก ิ เปลี ย ่ นมาใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ 100% แห่งแรกของโลก เกาะทีใ่ ช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาชีวติ ของผูอ้ ยูอ่ าศัยแห่งนี้ มี ชื่ อ ว่ า ‘โตเกเลา’ ตั้ ง อยู ่ ร ะหว่ า งประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ กั บ เกาะฮาวายในมหาสมุท รแปซิฟ ิ ก มีค นอาศัย อยู ่ บ นเกาะ ประมาณ 1,500 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวนิวซีแลนด์ โดยล่าสุด รัฐบาลของเกาะโตเกเลาได้ออกประกาศว่า เกาะแห่งนี้จะไม่ น�าเข้าน�้ามันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกต่อไป เพราะได้ติดตั้ง พลังงานที่สะอาดและราคาถูกกว่ามาใช้ภายในเกาะแบบ 100% นั่นคือพลังงานจากแสงอาทิตย์ ท�าให้เกาะ แห่งนี้เป็นเกาะที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% แห่งแรกของโลก ทางด้าน โจเซฟ เมย์ฮิว เจ้าหน้าที่จากบริษัท ที่เข้ามาพัฒนาพลังงานของเกาะแห่งนี้ กล่าวว่า “โครงการนี้มีความเฉพาะตัว และมีประโยชน์ที่จะแสดง ให้เห็นว่ามันเป็นไปได้ที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เต็มรูปแบบ”

ฉลองครบรอบชีวิตรัก 88 ปี

เรื่องราวสุดโรแมนติกนี้เกิดขึ้นกับ Wu Conghan คุณตาวัย 101 ปี และ Wu Sognshi คุณยายวัย 103 ปี ชาวเมือง Nanchong ประเทศจีน ซึ่งทั้งสองได้ถ่ายรูปชุดแต่งงาน คู่กันครั้งแรก หลังครองชีวิตร่วมกันมานาน ถึ ง 88 ปี โดยทั้ ง สองกล่ า วว่ า พวกเขา แต่งงานกันเมื่อปี ค.ศ. 1924 ในขณะนั้น กล้องถ่ายรูปยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศจีน จึงไม่มีสิ่งของที่เป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ ครัง้ นัน้ มาถึงตอนนีพ้ วกเขาจึงอยากจะ ถ่ายรูปชุดแต่งงานร่วมกันสักครัง้ หนึง่ ต่อมาเมือ่ ร้านถ่ายรูป ในท้องถิ่นรู้เรื่องราวจึงได้สานฝัน ข อ ง ทั้ ง คู ่ ให้ เ ป ็ น จ ริ ง สร้างความชื่นชมยินดี แ ก ่ คุ ณ ต า คุ ณ ย า ย เป็นอย่าง มาก

ANIMAL

‘อั๊กกี้’ ยอดสุนัขดารา เปิดตัวหนังสือของตัวเอง

เจ้าอัก๊ กี้ สุนขั ดาราทีเ่ รารูจ้ กั กันดีจากภาพยนตร์เรือ่ ง The Artist มีหนังสือชีวประวัตเิ ป็นของตัวเองแล้ว โดยใช้ชอื่ ว่า UGGIE The ARTIST ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดย เวนดี โฮลเดน นักข่าวชาวอังกฤษ ภายในเล่มจะเป็นการบอกเล่า ถึงเรื่องราวของอั๊กกี้ สุนัขพันธุ์แจ็กรัสเซล เทอร์เรียร์ ที่ถูกเจ้าของทอดทิ้ง ต่อมาก็ได้มาอยู่กับ โอมาร์ วอน มุลเลอร์ และถูกฝึกให้แสดงในภาพยนตร์หลายเรื่อง จนกลายเป็นหนึ่งในดาราสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูด และเป็นสุนัข ตัวแรกที่ได้จารึกชื่อลงบน Hollywood Walk of Fame ส่วนในงานเปิดตัวหนังสือนั้น เจ้าอั๊กกี้ก็มาแจกลายเซ็น ด้วยการพิมพ์เท้าหน้าของมันให้กับแฟนๆ ที่มายืนรอคิวอย่างยาวเหยียดด้วย


ทีก่ รุงบัวโนไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา มีการแข่งขันกีฬาชนิดใหม่ทเี่ รียกว่า Footgolf ซึง่ เป็นส่วนผสมระหว่างฟุตบอล กับกอล์ฟ วิธเี ล่นคือ การเตะลูกบอลให้ลงหลุมต่างๆ ในสนามกอล์ฟนัน่ เอง โดยหลุมทีว่ า่ นีม้ คี วามกว้างประมาณ 52 เซนติเมตร ซึง่ กว้างพอ ให้เตะลูกฟุตบอลลงหลุมได้ กีฬาชนิดใหม่นมี้ จี ดุ เริม่ ต้นมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และก�าลังเป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายมากขึน้ เรือ่ ยๆ - Reuters / Marcos Brindicci

ภาพเด็กกับสัตว์เลี้ยงเป็นภาพที่ดูเมื่อไหร่ก็สบายใจทุกครั้ง เราเลยอยากน�าภาพหนูน้อยชาวอัฟกันกับล่อที่ใช้บรรทุกข้าวของ กลับบ้านมาฝาก ช่างภาพจับภาพน่ารักๆ นีไ้ ว้ได้ทหี่ น้าตลาดค้าไม้ในเมืองคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน - Reuters / Adnan Abidi

SPORT ‘เมสซี’ ทุบสถิติดาวซัลโว ขึ้นแซง ‘เปเล่’

ลีโอเนล อันเดรส เมสซี นักเตะหมายเลขหนึ่งของทีมบาร์เซโลนา สร้างสถิติใหม่ ก้าวขึ้นเป็นนักเตะที่สามารถท�าประตู ภายใน 1 ปี ได้ถงึ 76 ประตู จากการลงเล่น 59 นัด แซงแชมป์เก่าอย่างเปเล่ ราชาฟุตบอลในต�านานของบราซิล ทีเ่ คยท�าไว้ 75 ประตู โดยลูกยิงล่าสุดได้มาจากการแข่งขันระหว่างทีมบาร์เซโลนากับทีมเรอัล มายอร์กา ในศึกฟุตบอลลาลีกา สเปน ซึง่ เมสซี สามารถยิงได้ถงึ 2 ประตู ส่งผลให้ทมี เจ้าบุญทุม่ เอาชนะไปด้วยสกอร์ 4-2 และท�าให้เมสซีขนึ้ มาอยูอ่ นั ดับ 2 ในสถิตนิ กั เตะทีท่ า� ประตูสงู สุดตลอดกาล (อันดับ 1 คือ แกร์ด มุลเลอร์ ดาวยิงสูงสุดชาวเยอรมัน ซึ่งท�าสถิติไว้ที่ 85 ประตู ในปีเดียว)

รักสิทธิ์ยิ่งชีพ

ในประเทศที่ระบอบ ประชาธิ ป ไตยมี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง อย่ า งสหรั ฐ อเมริกา การรักษาสิทธิ์ ในการลงคะแนนเสี ย ง เลือกตั้งดูจะเป็นเรื่องจริงจังไม่น้อย ไม่เชื่อลองอ่าน เรื่ อ งราวเหลื อ เชื่ อ ของผู ้ มี สิ ท ธิ์ ล งคะแนนเหล่ า นี้ ดู แล้วจะรู้ว่าการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้มีความส�าคัญขนาดไหน • เริ่ม ต้ น ที่ กาลิเ ซีย มาโลน สาวท้อ งแก่วัย 21 ปี ที่ บั ง เอิ ญ เจ็ บ ท้ อ งคลอดในวั น เลื อ กตั้ ง พอดิ บ พอดี แต่ แ ทนที่จ ะเร่ งรีบ ไปเข้ า ห้ อ งคลอดแบบทัน ทีทัน ใด มาโลนกลั บ ขอให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ่ ง บั ต รเลื อ กตั้ ง ให้ เ ธอ ลงคะแนนเสียงก่อน แม้ว่าขณะนั้นถุงน�้าคร�่าของเธอ จะแตกแล้วก็ตาม ในที่สุดคุณแม่มือใหม่ก็สามารถ ลงคะแนนจนเสร็จสิ้น ซึ่งเธอเผยความรู้สึกตอนนั้นว่า “ฉั น ได้ แ ต่ พ ยายามจะอ่ า นบั ต รเลื อ กตั้ ง และหายใจ อ่านและหายใจเท่านั้น”

SOCIETY ผอ. BBC แสดงสปิริต

ประกาศลาออก

เพือ่ รับผิดชอบ

ที่เสนอข่าวผิดพลาด จอร์จ เอ็นทวิสเซิล ผูอ้ า� นวยการใหญ่ ส�านักข่าว บีบซี ี ประเทศอังกฤษ ประกาศลาออกจากต�าแหน่ง เพือ่ แสดงความรับผิดชอบกรณีทรี่ ายการ Newsnight รายงานข่าวว่ามีนกั การเมืองอาวุโสท่านหนึง่ ในสมัย รัฐบาลของ นาง มาร์กาเร็ต แทตเชอร์ เคยล่วงละเมิด ทางเพศเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กแห่งหนึ่ง ในแคว้นเวลส์ช่วงปี ค.ศ. 1970 โดยเขาออกมา ยอมรับว่า Newsnight ท�าผิดหลักการด้วยการออกอากาศบทสัมภาษณ์ของชายคนหนึ่งที่กล่าวอ้าง ว่ า โดนนั ก การเมื อ งคนนั้ น ล่ ว งละเมิ ศ ทางเพศ หลายครั้งโดยไม่มีการตรวจสอบเสียก่อน ซึ่งต่อมา ผูก้ ล่าวหาออกมายอมรับว่าเขาจ�าคนผิดเอง ดังนัน้ เขาจึงออกมารับผิดชอบด้วยการขอลาออกจาก ต�าแหน่ง ซึ่งเขาบอกว่านี่คือ ‘สิ่งที่ควรกระท�า’

• ส่วน ไท ฮูสตัน วัย 48 ปี ชาวดีทรอยต์ ก็ไม่น้อยหน้า เพราะขณะที่เขาและภรรยาก�าลังเข้าคิวเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ฉับพลันทันใดคุณลุงก็ลม้ ลงพร้อมอาการ หัวใจหยุดเต้นแบบกะทันหัน โชคดีที่มีผู้เห็นเหตุการณ์ เข้ามาท�าการปั๊มหัวใจให้ จนในที่สุดคุณลุงก็ฟื้นคืนสติ ขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมถามแบบงงๆ เป็นค�าถามแรกว่า “Did I Vote?” หรือ “ผมลงคะแนนหรือยัง” ซึ่งคุณลุง เปิดใจหลังลงคะแนนเสร็จว่า ที่ฟื้นกลับคืนชีพขึ้นมา ก็ เ พื่ อ จะบอกภรรยาว่ า เขารั ก เธอมากแค่ ไ หน และ แน่นอนว่าเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นนั่นเอง • ปิ ด ท้ า ยที่ เ หล่ า นั ก บิ น อวกาศของสหรั ฐ อเมริ ก า ที่ประจ�าการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ที่แม้จะ อยู่ห่างจากพื้นโลกในระยะทาง 240 ไมล์ หรือราว 386 กิ โ ลเมตร แต่ ทุ ก คนก็ ส ามารถลงคะแนนเสี ย ง เลื อ กตั้ ง แบบดิ จิ ต อลเพื่ อ ส่ ง กลั บ มาบนโลกได้ ด ้ ว ย การอ�านวยความสะดวกของนาซ่า เรียกได้วา่ ระยะทาง ไม่มีผลต่อหัวใจที่รักประชาธิปไตยแต่อย่างใด

“ผมเป็ น คน มีหัวใจ และคง ดู ใ จร้ า ยมาก ถ้ามีใครคิดว่า ผ ม รั ก ใ ค ร ไม่เป็น” บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ�ากัด 10 พฤศจิกายน 2555 หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

GREEN PLEASE

ศิลปินมะกันเปลี่ยนบิลบอร์ดเป็นป่าไผ่ลอยฟ้า

มีการศึกษาพบว่า คนเราจะเห็นโฆษณาจากที่ต ่างๆ เฉลีย่ วันละไม่ตา�่ กว่า 5,000 ครัง้ ดังนัน้ การท�าโฆษณาให้เป็นที่ จดจ�าในปัจจุบนั จึงไม่ใช่เรือ่ งง่าย ด้วยเหตุนี้ สตีเฟน กลาสแมน ศิลปินชาวเมืองลองแองเจลิส สหรัฐอเมริกา จึงเกิดไอเดียแปลก แต่เจ๋ง นัน่ คือโครงการ ‘Urban Air’ เปลีย่ นป้ายบิลบอร์ดริมถนน เป็นป่าไผ่ลอยฟ้าขนาดย่อมเพื่อรณรงค์ให้คนที่สัญจรไปมา ตระหนักถึงความส�าคัญของป่าและสภาพอากาศในปัจจุบัน “ความตั้งใจของผมคือการใส่จุดสนใจบนท้องฟ้าของคนเมือง เมื่อไหร่ที่เขาต้องติดอยู่กับการจราจร อันคับคั่งแล้วมองบนท้องฟ้า เขาจะได้เห็นสิ่งที่ท�าให้อากาศสดชื่น” กลาสแมนกล่าว

Did You Know?

16 พฤศจิกายน 2531 - เบนาซีร์ บุตโต วัย 35 ปี ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของปากีสถาน นับเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศมุสลิม 17 พฤศจิกายน 2444 - วันเกิด ลี สตราสเบิ ร ์ ก ผู ้ ก� า กั บ ภาพยนตร์ แ ละครู ส อน การแสดงชาวอเมริกัน เป็นผู้น�าเทคนิค การแสดงที่ เ รี ย กว่ า ‘Method Acting’ มาใช้ โดยให้นักแสดงศึกษาสภาพจิตใจ ของตัวละครที่ต้องเล่น เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ที่แสดง 18 พฤศจิกายน 2502 - ‘เบน-เฮอร์ ’ ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า งจากนวนิ ย ายอิ ง ประวัติศาสตร์โดย ลิว วอลเลซ เปิดฉาย รอบปฐมทั ศ น์ ใ นนครนิ ว ยอร์ ก ต่ อ มา ภาพยนตร์เรื่องนี้กวาดรางวัลออสการ์ ไปถึง 11 รางวัล 19 พฤศจิกายน 2512 - ‘เปเล่’ นักฟุตบอล ชาวบราซิล ยิงประตูที่ 1,000 ของเขา ในฟุตบอลอาชีพ เป็นการยิงลูกที่จุดโทษ ซึ่งท�าให้ทีมซานโตสเอาชนะทีมวาสโกดากามามาได้ในครั้งนั้น 20 พฤศจิกายน 2432 - วันเกิด เอ็ดวิน ฮั บ เบิ ล นั ก ดาราศาสตร์ ช าวอเมริ กั น ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ผู้ศึกษารายละเอียดของดาวฤกษ์แต่ละ ดวงในกาแล็กซี เอ็ม 33 ซึ่งเป็นกาแล็กซี เพื่อนบ้าน 21 พฤศจิ ก ายน 2527 - เขาทราย กาแล็กซี ชนะน็อก ยูเซปิโอ เอสปินัล นั ก มวยชาวโดมิ นิ กั น ในยกที่ 5 และ สามารถคว้าแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัม้ เวต WBA มาได้ และเป็นแชมป์โลกคนที่ 9 ของไทย 22 พฤศจิกายน 2551 - พงษ์สิทธิ์ ค�าภีร์ นักร้องและนักแต่งเพลงเพื่อชีวิต ได้เปิด การแสดงคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ขึ้น โดยใช้ ชื่ อ ว่ า ‘ฮั ก เสี่ ย ว’ ณ หอประชุ ม ใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กลิ่นขนมปังอบใหม่ มีผลท�าให้คนเราใจดีกับคนแปลกหน้ามากขึ้น

นอกจากจะหอมยัว่ น�า้ ลายแล้ว ไม่นา่ เชือ่ ว่ากลิน่ ขนมปังอบใหม่จะแปรเปลีย่ นจิตใจของผูค้ นให้มคี วามกรุณาต่อคนแปลกหน้า ได้เช่นกัน จากผลการวิจยั ของมหาวิทยาลัยเซาเทิรน์ บริตทานีย์ ประเทศฝรัง่ เศส ทีท่ �าการทดลองโดยให้อาสาสมัครแกล้งท�าสิง่ ของ หล่นหน้าร้านเบเกอรี และหน้าร้านขายเสือ้ ผ้า 400 ครัง้ พบว่าคนทีเ่ ดินผ่านหน้าร้านเบเกอรี 77% จะก้มลงหยิบของให้อาสาสมัคร มากกว่าคนที่เดินผ่านหน้าร้านขายเสื้อผ้าที่มีเพียง 52% เท่านั้น


12


สัมภาษณ์ : วสิตา กิจปรีชา ถ่ายภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี หากจะพูดถึงโลกใบนี้ในหลายๆ แง่มุม เราคิด ว่าคงมีข้อมูลอีกมากมายที่บางคนอาจจะยังไม่รู ้ อย่างเช่น 4,500 ล้านปี คืออายุโดยประมาณของ ดาวโลก หรือ 7,000 ล้านคน คือตัวเลขโดยประมาณ ของประชากรโลกที่ก�าลังหายใจเข้าออกกันอยู่ ณ ปัจจุบัน แค่คิดก็จินตนาการกันแทบไม่ออกว่า ตัวเราเองนั้นเล็กจ้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ โลกทั้งใบ โลกใบที่ให้ทุกอย่างกับเรา ทั้งที่อยู่อาศัย อากาศ น�้า อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และเมื่อ การพัฒนาทีไ่ ม่หยุดนิง่ กลายเป็นวาระส�าคัญของโลก การใช้ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการ ต่างๆ จึงเกิดขึ้นทั่วทุกมุมบนดวงดาวแห่งนี้ แต่เมื่อ โลกใบนี้เริ่มส่งสัญญาณถึงสมดุลที่เริ่มสูญเสียไป ก็มีคนหลายกลุ่มที่เริ่มรู้สึกและหันมาจับมือกัน ดูแลทะนุถนอมโลกใบนีม้ ากขึน้ นับตัง้ แต่ผคู้ นตัวเล็กๆ ไปจนถึงหน่วยงานใหญ่ระดับโลก วันนี ้ เราจึงชวนคุณ มาพูดคุยกับบุคคลบนหน้าปก ที่เป็นตัวแทนของ องค์กรธุรกิจส�าคัญอย่างธุรกิจยานยนต์ที่ก�าลัง ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารงานองค์กร บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด คือคนไทย คนหนึ่ ง ที่ ท� า งานกั บ องค์ ก รใหญ่ อ ย่ า งโตโยต้ า มายาวนานกว่า 31 ปี จนสิง่ ทีเ่ ขาจะน�ามาเล่าให้เรา ฟังดูนา่ สนใจไปเสียหมด แต่สงิ่ ส�าคัญทีเ่ ขาในฐานะ ตัวแทนของโตโยต้าต้องการบอกกล่าวกับทุกคน

ก็คือ การท�างานของโตโยต้าที่ชื่อว่า Toyota Eco Network หรือเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เครือข่ายนีเ้ ป็นผลมาจากการท�างานภายใต้นโยบาย อันหนักแน่นของโตโยต้าที่ค�านึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้า นอกจาก การบริหารจัดการภายในของหน่วยงาน โตโยต้า ก็ ยั ง ขยายผลการท� า งานเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ครอบคลุมไปถึงกลุม่ เยาวชนทีเ่ ป็นอนาคตของโลก ใบนี้ และด้วยจุดเริ่มต้นจุดนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อ ผู้คนที่มีใจรักโลก เราอยากให้คุณจับตามองว่า พลังของเครือข่ายนั้นส�าคัญอย่างไร แล้วลองไป ค้นหาค�าตอบร่วมกันในหน้ากระดาษถัดไป การลงมือท�าสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ คงไม่สามารถส�าเร็จ ได้ด้วยคนเพียงคนเดียว แต่การลงมือท�าอะไร สักอย่างเพื่อรักษาโลกใบนี้เอาไว้ เราสามารถเดิน จากจุดเริ่มต้นเพียงคนเดียวได้ เพราะมีคนอีก หลายคนทีม่ จี ดุ หมายปลายทางเดียวกัน เราจึงเดิน มาเจอกันได้ระหว่างทาง และคงจะดีไม่นอ้ ยถ้าทุกคน หันมาพูดคุย แบ่งปันในสิง่ ทีต่ วั เองก�าลังท�าให้คนอืน่ ได้รับรู้ เมื่อทุกคนมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน มือทั้ง สองข้างก็คงว่างพอทีจ่ ะจับกับคนข้างๆ แล้วก้าวไป สู่โลกที่ใฝ่ฝันไปพร้อมๆ กัน


14

อยากทราบว่ า การด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ของโตโยต้ า ที่ควบคู่ไปกั บการดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม มี แ นวทาง อย่างไรบ้าง ส�าหรับเรื่องนี้ เราถือเป็นวิสัยทัศน์ของทาง บริษัทแม่ ซึ่งเขียนเอาไว้เป็นหลักปฏิบัติสากล ของโตโยต้าทั่วโลกอยู่แล้ว ด้วยปรัชญาที่บอกว่า การด�าเนินธุรกิจจะต้องค�านึงถึงเรื่องของวัฏจักร ทั้ ง วั ฏ จั ก รของสิ่ ง แวดล้ อ มและวั ฏ จั ก รของ อุตสาหกรรมจะต้องผสมผสานกลมกลืนก้าวหน้า ไปด้วยกัน ในด้านอุตสาหกรรม เราก็มกี ารพัฒนา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เรือ่ ยๆ เพราะฉะนัน้ เราก็ตอ้ งค�านึงถึงสิง่ แวดล้อม ที่เราอาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน ว่าเราจะใช้ทรัพยากร อย่างไร เราจะท�าอย่างไรไม่ให้เป็นการท�าลาย

สิ่งแวดล้อม นี่คือหลักคิดของเราในการท�าธุรกิจ ตลอดมา นีค่ อื แนวความคิดตัง้ แต่เริม่ ต้นก่อตัง้ ธุรกิจมาเลย หรื อ ว่ า มั น มี จุ ด เปลี่ ย นอะไรไหมที่ ท� า ให้ ต ้ อ งคิ ด มากขึ้น จริงๆ แล้วแนวคิดนี้ก็ถูกก�าหนดเอาไว้เป็น สิบปีมาแล้ว แต่ส�าหรับวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งก็มี การพูดถึงเอาไว้ว่า โตโยต้าเองจะต้องเข้าไปมี ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติ ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจที่เราอยู่ ณ ตรงนั้น เมื่ อ เขี ย นมาอย่ า งนั้ น เราก็ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ม า โดยตลอด จนกระทั่ง ถึง ยุค ปั จจุบันที่มีก ระแส ของการดูแลสิ่งแวดล้ อม ก็มีก ารเขีย นออกมา เป็นวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนว่า วัฏจักรอุตสาหกรรม

กั บ วั ฏ จั ก รของสิ่ ง แวดล้ อ มจะต้ อ งผสมผสาน กลมกลืนไปด้วยกัน จากวิสัยทัศน์ตรงนั้นก็น�าไป สู่แนวทางของการปฏิบัติ อันดับแรกก็คือ เมื่อเรา คิดถึงผลิตภัณฑ์ของเรา ก็คือรถยนต์ เราก็ต้อง คิดถึงสิง่ แวดล้อมด้วยเหมือนกัน เราจึงต้องคิดค้น เทคโนโลยี ขึ้ น มาเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั น ผมจะยก ตัวอย่างให้ฟัง เช่น ถ้าพูดถึงรถยนต์ จะเห็นเลย ว่าโตโยต้าเองก็เป็นผู้ที่น�าเทคโนโลยีไฮบริดมาใช้ เป็นรายแรก และในวันนี้ก็ประสบความส�าเร็จ ยอดขายรถยนต์ ไ ฮบริ ด ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง ใน ประเทศไทยก็ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบ ความส�า เร็จเช่ นเดีย วกัน ซึ่ง เทคโนโลยีไ ฮบริด ก็ คื อ เทคโนโลยี ที่ พ ยายามใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ประสิทธิภาพสูงสุด จากพลังงานหลักที่เราใช้กัน

ก็ คื อ พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง หรื อ พลั ง งานฟอสซิ ล ซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันร่อยหรอลงไปทุกวัน และกว่าที่ เราจะก้ า วไปสู ่ พ ลั ง งานอี ก ยุ ค หนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า พลั ง งานยุ ค หน้ า จะเป็ น ฟู เ อลเซลล์ จะเป็ น ไนโตรเจน หรืออะไรก็แล้วแต่ ตัวไฮบริดก็คือตัวที่ เป็ น ตั ว เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งยุ ค เก่ า กั บ ยุ ค ใหม่ ช่วยให้การใช้พลังงานประหยัดขึ้น นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทีเ่ ป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมแล้ว การท�างานที่ปฏิสัมพันธ์กับ หน่วยงานภายนอกนั้น ทางโตโยต้ามีนโยบาย อย่างไร ก็ต้องเริ่มต้นจากภายในก่อน อย่างในส่วน ของการผลิ ต ประจั ก ษ์ พ ยานอย่ า งหนึ่ ง คื อ เราสร้างโรงงานโตโยต้าตามมาตรฐานระดับโลก


15

ผมอยากให้ คนมีจิตส�านึก ให้ตระหนักถึง ผลกระทบ ที่ท�าลงไป ในเรื่องของ สิ่งแวดล้อม ต้องเน้นที่ จิตส�านึกของ คน เพราะว่า เราจะไปบังคับ หรือไป รณรงค์อะไร มันก็ ไม่ยั่งยืน

ที่ เ ป็ น โรงงานต้ น แบบ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า โรงงาน แห่งความยั่งยืน มาจากค�าว่า Sustainable Plant ที่ยั่งยืนก็เพราะเราเลือกใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดมลภาวะที่จะปล่อยออกมา สู่ชุมชนและสังคม ในประเทศไทยเอง เราก็มี โรงงานทีเ่ ป็นต้นแบบแห่งความยัง่ ยืน คือ โรงงาน โตโยต้าบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิ ง เทรา เปิ ด ด� า เนิ น การมาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2550 สิ่งที่เราท�าก็อย่างเช่น มีการน�าเอาพลังงาน แสงอาทิตย์มาใช้ เอาพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ มาใช้ และที่เห็นชัดเจนก็คือ เราสร้างศูนย์นิเวศวิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เพราะพื้นที่ที่เรา สร้างโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ ในอดีตก็เป็นพื้นที่ ชุมชน เราก็เลยสร้างพื้นที่ที่เรียกว่า Biotope อยู่ ภายในโรงงาน ให้โรงงานกับธรรมชาติอยูด่ ว้ ยกัน อย่างกลมกลืน อย่างเรื่องการก�าจัดของเสียก็ถือ เป็นเรือ่ งพืน้ ๆ เลยว่าเราต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้ว แต่ของเราท�า มากกว่านัน้ อย่างการพ่นสี เมือ่ ก่อนจะใช้ทนิ เนอร์ เป็นตัวผสม แต่ของเราใช้นา�้ จึงไม่ปล่อยมลพิษ ออกไป ที นี้ น อกเหนื อ จากกระบวนการผลิ ต เราก็ มี ก ารท� า งานกั บ เครื อ ข่ า ยภายในของเรา ที่เราเรียกว่าห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ โตโยต้า ไปจนถึงผู้แทนจ�าหน่าย อย่างซัพพลายเออร์ก็จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดการจัดซื้อที่ ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเขาก็ต้องผ่านมาตรฐาน ISO 14001 ที่ว่ า ด้ ว ยเรื่อ งสิ่ง แวดล้ อ ม โรงงาน เราก็เป็นโรงงานที่ต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่น เดียวกันในกระบวนการผลิต ในส่วนของผู้จัดจ�าหน่าย เขาก็ต้องค�านึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม เช่นกัน เพราะการซ่อมรถก็ตอ้ งมีการปล่อยสารพิษ มลพิษ จึงต้องมีการดูแลตลอดกระบวนการของ ธุร กิจ ของเราตั้ง แต่ ต ้ น น�้า ก็คือ ซัพพลายเออร์ ไปจนถึงปลายน�้า ก็คือผู้แทนจ�าหน่าย ซึ่งผู้แทน จ�าหน่ายของเราผ่านมาตรฐาน ISO 14001 หมดแล้ว ทุกแห่ง การท�างานของเราจึงผ่านมาตรฐานด้าน สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ นอกจากนี้ในส่วน ของสภาพแวดล้อมรอบโรงงาน เราก็มกี ารปลูกป่า นิเวศ (Eco Forest) ที่โรงงานของเราที่บ้านโพธิ์ โดยใช้พื้นที่หน้าโรงงานประมาณ 30 ไร่ เพื่อคืน ธรรมชาติกลับสูพ่ นื้ ที่ และเราก็แนะน�าให้เครือข่าย ของเรา ก็คือผู้แทนจ�าหน่าย และเครือข่ายเพื่อ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ร่วมกันปลูกป่าเหมือนกัน โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าภายใน 5 ปี ก็คือตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ทั้งเครือข่าย ของเราจะต้องปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 ล้านต้น และ ต้องปลูกให้ถูกหลัก คือปลูกแล้วไม่ตาย เรานับ จ�านวนที่เหลือด้วย ไม่ได้นับจ�านวนที่ปลูก ซึ่ง ตอนนี้ก็เกือบครบแล้ว ทั้งหมดที่เล่ามาก็คืองาน ของเราที่ทา� กันภายใน แต่งานที่ท�ากับหน่วยงาน ภายนอกจริงๆ ก็มกี ารท�างานกับสถาบันสิง่ แวดล้อม ไทย (Thailand Environmental Institute : TEI) คือโครงการลดเมือ งร้ อ นด้ ว ยมือ เรา ท�า มาได้ ติดต่อกัน 8 ปีแล้ว ทางสถาบันฯ เขาก็ให้คา� ปรึกษา เราในการขยายเครือข่ายกับโรงเรียน เทศบาล ชุมชน ซึ่งเครือข่ายของเรากระจายไปครบแล้ว ทั้ง 77 จังหวัด ตั้งแต่เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ตอนนี้เราก็พยามท�าให้เครือข่ายเหล่านี้เข้มแข็ง ขึ้น เครือข่ายนี้เราเรียกว่า Toyota Eco Network (เครือข่ ายเพื่อสิ่ง แวดล้ อ มที่ยั่ง ยืน ) มีสมาชิก ประมาณ 8 แสนคน ประกอบไปด้วยเทศบาล ประมาณ 170-180 แห่ง โรงเรียนอีกประมาณ 200 แห่ง เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Toyota Eco Network) ท�าอะไรบ้าง เราก็ ใ ห้ ค วามรู ้ กั บ สมาชิ ก ของเครื อ ข่ า ย อย่างโครงการลดเมืองร้อนฯ ก็จะมีหัวใจส�าคัญ ก็คือ 4 ลด ได้แก่ ‘ลดเมืองร้อนด้วยการประหยัด พลังงานไฟ’, ‘ลดเมืองร้อนด้วยการลดขยะใน

เมือง’, ‘ลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่างยัง่ ยืน’ และ ‘ลดเมืองร้อนด้วยการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง’ แล้ ว ภายใต้ ค อนเซ็ ป ต์ นี้ เ ขาก็ จ ะต้ อ งน�า เสนอ โครงการเข้ามาเพื่อท�ากิจกรรมภายในชุมชนของ เขา จนถึงวันนี้สมาชิกของเครือข่ายก็จัดกิจกรรม กันเองมากว่า 1,000 โครงการแล้ว ส่งผลให้ช่วย ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จ�านวนมหาศาล จากเครือข่ายนี้ ส่วนเรื่องของการปลูกป่า เราก็มี การปลู กป่ า ชายเลน ก็คือ ที่สถานตากอากาศ บางปู เป็ น พื้น ที่ข องกองทัพบก เราก็ท�า งาน ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ในการปลูก ป่าชายเลนให้กับพื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิมตรงนั้น แล้วยังมีอกี กลุม่ หนึง่ เพิง่ เกิดขึน้ ทีหลัง คือโซเชียลเน็ตเวิร์ก ผ่านช่องทางสื่อสารอย่าง Toyota CSR Facebook ที่ เ ราตั้ ง มาประมาณ 3 ปี แ ล้ ว ซึ่ ง เครือข่ายนี้ก็แข็งแรงขึ้นทุกวัน คิดว่าเครือข่ายเพือ่ สิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน (Toyota Eco Network) นั้ น มี ค วามเข้ ม แข็ ง แค่ ไ หน และทางโตโยต้ า มี ค วามภู มิ ใ จอย่ า งไรบ้ า งกั บ ผลงานนี้ ความภู มิ ใ จตรงนี้ ค งถื อ ว่ า เรามองไปใน อนาคต เพราะเราปลู กฝั ง สิ่ง ดีๆ ให้ กับเด็ก ๆ รวมทัง้ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ให้ทงั้ เด็กๆ และผู้ที่เข้าร่วมกับเครือข่ายของเราได้ทา� งานเพื่อ ชุมชน ให้ชุมชนของเขาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เราเชื่อ มั่น ว่ า ถ้ า เราปลู กฝั ง ให้ เด็กและสมาชิก ชุมชนคิดและลงมือท�างานด้วยตัวเอง ก็นา่ จะเป็น ความส�าเร็จที่ยั่งยืน เราภูมิใจตรงนี้ ผลตอบรับ ที่เราเห็นก็คือจากสิ่งที่เขาท� าที่มีผลในเชิงบวก เราวัดผลได้ ซึง่ เราก็ตอ้ งขอบคุณทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย เพราะเราต้อง ยอมรับว่าเขาเป็นองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เขาเป็นคนคิด โครงการขึ้นมา สิ่งที่เราให้การสนับสนุนก็อาจจะ เป็นเงิน ซึง่ ก็ไม่ได้ถอื ว่ามาก แต่สงิ่ ทีส่ า� คัญกว่านัน้ ก็คือความรู้ที่จะน�ามาใช้ เราเชื่อว่าสิ่งที่ทา� ตรงนี้ จะยั่ง ยืน ต่ อ ไป และเราก็พยายามท�ากิจ กรรม อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อย่างโครงการลดเมือง ร้อนฯ เราก็ไม่หยุดท�าอยู่แล้ว ก็คงจะมีโครงการ ปีที่ 9 ปีที่ 10 ตามมาอย่างแน่นอน การท�า งานร่วมกับองค์กรภายนอก ส่งผลดี กลับมายังบุคลากรของโตโยต้าอย่างไร วิธกี ารท�างานของโตโยต้า เราเน้นการท�างาน เป็นทีม เราฝึกสอนให้คนของเรารู้จักทีมเวิร์ก ซึง่ จริงๆ แล้ววัฒนธรรมองค์กรของแต่ละทีก่ ็ไม่เหมือน กันอยู่แล้ว โดยเฉพาะการท�างานกับภาครัฐ จาก หลายๆ โครงการ ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และ ในเรื่องของถนนสีขาว เราพูดได้เลยว่าเราเป็น องค์กรทีเ่ ข้าไปท�างานในลักษณะของภาคีเครือข่าย ได้ดี อย่างโครงการถนนสีขาว เราก็มภี าคีเครือข่าย เป็นสิบองค์กรที่ช่วยกันท�างาน ซึ่งเขาก็รู้จักเรา เราก็รู้จักเขา เรากับเขาก็ได้ประโยชน์ในการให้ ค�า ปรึกษากัน ก็เกิด ผลดีกับสัง คม กับชุมชน จริงๆ ถ้าจะพูดเรื่องถนนสีขาวก็คงพูดได้อีกยาว ทั้งเรื่องของต�ารวจที่ดูแลเรื่องวินัย หรือคนที่เป็น อาสาสมัครต่างๆ มีคา� กล่าวว่า ยิง่ มีความเจริญก็ยงิ่ ท�าให้สงิ่ แวดล้อม เสื่อมโทรมลง ในฐานะที่คุณท�างานเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี คิดว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยท�าให้โลก และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างไรบ้าง มันก็แล้วแต่นะครับ อย่างเราเองก็พยายาม น�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา หลั ง จากที่ ผ มท� า งานตรงนี้ ม าก็ เ ห็ น ชั ด เลยว่ า สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือความตระหนักของผู้คนต่อ ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ท�าอย่างไรทีจ่ ะ ท�าให้คนหันกลับมามองปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม แล้วก็ชว่ ยกันลงมือท�า เป็นแนวร่วม เป็นเครือข่าย กันอย่างจริงจัง อย่างเช่น เราอาจจะพัฒนารถยนต์ ไฮบริดขึ้นมาได้ ซึ่งก็มีต้นทุนสูง แต่ทีนี้จะท�า

อย่างไรให้คนหันกลับมามองว่าการใช้รถแบบนี้ เพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งส�าคัญ เพราะ ว่ า บางคนเขาก็ อ าจจะไม่ ไ ด้ ม องในเชิ ง ของ สิง่ แวดล้อมอย่างเดียว แต่เขาก็มองในบริบทอืน่ ๆ ด้วย อย่างเราผลิตรถขึ้นมาก็ต้องมองในเรื่องของ ประโยชน์ใช้สอย หรือว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็น หลัก อย่างคนขับรถเขาก็ต้องการสมรรถนะของ รถ ความสะดวกในการขับขี่ เมื่อเราผลิตรถยนต์ ไฮบริ ด ขึ้ น มาก็ ต ้ อ งท� า ให้ มี ทั้ ง ความประหยั ด และสมรรถนะสูงด้วย ในส่วนแรกเราก็ต้องทุ่มเท พัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนที่สองเราก็ต้องทุ่มเท เพื่อให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรา นี่คือในแง่ของ ผลิตภัณฑ์ แต่ในแง่ของกิจกรรมที่เราท�า เราก็ พยายามส่ ง เสริ ม ให้ ค นใส่ ใ จเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม อย่างประเทศไทยเมือ่ ปีทแี่ ล้วเกิดน�า้ ท่วม ก็นา่ ทีจ่ ะ เป็นบทเรียนที่ส�าคัญส�าหรับคนไทยในเรื่องของ สิ่งแวดล้อม ว่าสาเหตุของน�้าท่วมมาจากอะไร จากการตัดไม้ทา� ลายป่า มีการใช้พนื้ ทีท่ ไี่ ม่ถกู ต้อง มีการน�าพืน้ ทีส่ า� หรับทางน�า้ ไปท�าอย่างอืน่ หรือไม่ เพราะฉะนั้น ก็ต้องกลับมามอง และกระตุ้นให้ คนหันกลับมาดูแลสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น จากที่คุณเล่าให้ฟังว่าโตโยต้าเน้นการท�างานกับ เด็ก คุณได้สมั ผัสหรือเห็นอะไรทีน่ า่ สนใจในตัวเด็กๆ บ้าง คือเด็กเขาเป็นพลังบริสุทธิ์นะ เขาก็จะแสดง อะไรออกมาตามธรรมชาติของเขา เราให้เขา ท�าอะไรเขาก็ทา� อย่างทีเ่ ห็นชัดเจนมากคือ เราท�า โครงการถนนสีขาว ชื่อกิจกรรมถนนแห่งรอยยิ้ม ก็มีเ รื่องของวินัย จราจร และเรื่องสิ่งแวดล้อม เราก็ให้เด็กๆ วาดสภาพถนนและสภาพสิง่ แวดล้อม ที่เขาอยากจะเห็น เขาก็สะท้อนความคิดของเขา ออกมา หรื อ เราชั ก ชวนให้ เ ขามาปลู ก ต้ น ไม้ เขาก็จะมาท�าอย่างกระตือรือร้น บางทีผมก็ลอง เปรีย บเทีย บเรากับ ประเทศญี่ปุ่น ว่า ท�า ไมคน ของเขาถึงมีความอดทนสูง ท�าไมเขาถึงไปยืน เข้าแถวรอได้เวลาเกิดวิกฤต เพราะว่าการปลูกฝัง ตัง้ แต่เด็กๆ นัน้ ไม่เหมือนกัน ของเขาท�าตัง้ แต่เด็ก เด็ก ของเขาจะมีวินัย มีค วามอดทน ผมคิด ว่า ถ้าเราสามารถท�าอย่างนีไ้ ด้ อย่างโตโยต้าเองก็เป็น บริษัทญี่ปุ่น เราก็ใช้วิธีการแบบแผนของญี่ปุ่น ในการปลูกฝัง ตอนนี้เราสอนเด็กในเรื่องของวินัย การจราจร ประมาณสัก 1 ล้านคนแล้ว ท�ามา ในลักษณะของ Road Show หรือ School Visit ก็หวังว่าเด็กๆ จะมีจิตส�านึกที่ดีขึ้น คุณอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหน หลังจากที่ ท�างานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงวันนี้ ก็อย่า งที่ผมพูด ไปนั่นแหละครับ ก็คือผม อยากให้คนมีจิตส�านึก ให้ตระหนักถึงผลกระทบ ที่ท�าลงไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ต้องเน้นที่จิตส�านึกของคน เพราะว่าเราจะไปบังคับหรือไป รณรงค์อะไรมันก็ไม่ยงั่ ยืน และเรือ่ งแบบนีม้ นั เป็น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผมคิดว่า ความส�าเร็จต้องเกิดจากความร่วมมือกัน ทุกคน ต้องลุกขึ้นมาท�า แล้วมันก็จะดีขึ้นเอง คล้ายๆ กับมีการแข่งขันกันท�าเพื่อสังคมแบบนั้นน่ะครับ อยากฝากอะไรถึงคนอ่านบ้าง เกี่ยวกับ Toyota Eco Network ถึงแม้ว่าเราจะใช้ชื่อว่า Toyota Eco Network แต่โครงการนี้เราก็เปิดกว้างให้กับทุกคน เรามี กิจกรรมที่จะท�าอย่างต่อเนื่อง และยินดีที่จะให้ ทุกคนเข้ามามีสว่ นร่วมกับเรา ไม่วา่ จะผ่านมาทาง ช่องทางใดก็ตาม แล้วในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณ ทัง้ ภาครัฐ และหน่วยงานอืน่ ๆ โดยเฉพาะสถาบัน สิ่ ง แวดล้ อ มไทย ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โตโยต้ า มาโดยตลอด เราก็หวังว่าสิง่ ทีเ่ ราท�าลงไปทัง้ หมด ทุกคนจะเห็นประโยชน์ และร่วมมือกับเราต่อไป


16

OUR NETWORK

“งานทุกงาน มันไม่สามารถ ผูกติดอยู่กับแค่ ใครคนใดคนหนึง่ หรือหน่วยงาน ใดหน่วยงาน หนึ่ง ต้องเป็น การร่วมมือ ร่วมใจกัน”

ธีรยุทธ ลออพันธ์พล ผู้จัดการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เจ้าหน้าที่จากกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ที่ท�างานร่วมกับโตโยต้าในการให้ความรู้ เรื่องระบบนิเวศชายฝั่งกับเยาวชน และผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ

อยากให้ ช ่ ว ยแนะน� า ว่ า ศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ กองทัพบกท�ากิจกรรมอะไรบ้าง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก หรือศูนย์ ศึก ษาธรรมชาติบางปู ซึ่งผมรับผิดชอบดู แล อยู่นั้น จะมีงานอยู่ 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ หนึ่ง งาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูความหลากหลายทาง ชีวภาพ สอง เกี่ยวกับการให้บริการห้องเรียน ธรรมชาติ ส่วนที่สาม คือ งานตามวาระหน้าที่ ต่างๆ โดยเป็นการท�างานภายใต้ความร่วมมือกัน ระหว่างกองทัพบก กองทุนสัตว์ปา่ โลก หรือ WWF และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงานนั้น แบ่งเป็น อย่างไรบ้าง ส�าหรับเจ้าของสถานที่ ก็คือกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ซึ่งทางกรมก็ได้ประสาน ความร่วมมือกับ WWF ก็คือหน่วยงานต้นสังกัด ของผม เพราะนอกจากสถานที่แห่งนี้จะใช้เป็น ที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ก็ยังมีศักยภาพส�าหรับใช้ เป็นสถานทีส่ �าหรับศึกษาธรรมชาติ เป็นห้องเรียน ธรรมชาติ มีป่าชายเลน มีนกบินมาอาศัยหากิน ในพืน้ ที่ ก็เลยคุยกันว่าท�าเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ดีกว่า ดังนั้น สถานตากอากาศบางปูตอนนี้ก็มี หลายบริบทมาก แต่รวมๆ ก็เป็นความร่วมมือ ของกองทัพบก กับ WWF ประเทศไทย ปัจจุบัน ก็มีผู้สนับสนุนภาคเอกชน ก็คือบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ในเรื่องของงบประมาณ ส�าหรับให้บริการ หรือการฟื้นฟูทรัพยากร ช่วงแรกที่ตั้งขึ้นมา มีการท�างานอย่างไรกันบ้าง เราลงนามในบันทึกข้อตกลงเมือ่ ปี พ.ศ. 2546 และเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพราะหลัง จากเซ็นสัญญาก็ปรับสภาพพื้นที่มาโดยตลอด แล้วถึงจะให้บริการ กลุ่มเป้าหมายหลักของเรา ก็จะเป็นเด็กนักเรียน ในตอนแรกช่วงเริม่ ต้น เวลา ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะหมดไปกั บ การปรั บ ปรุ ง สถานที่ การด�าเนินงานช่วงแรกก็ยงั ไม่คอ่ ยพร้อม ทีมงาน ก็ยงั ไม่ได้ลงไปทัง้ หมด พอเข้าปี พ.ศ. 2548 ทีมงาน ก็เข้ามาลงพื้นที่เต็มตัว อย่างช่วงแรก อุปสรรค หลักๆ ของเราก็จะมีเรื่องของทัศนคติที่ยังไม่ตรง กันนักกับกลุม่ เป้าหมาย ก็คอื สถานศึกษาในระบบ ด้วยทัศนคติของสถานศึกษาในประเทศไทย โดย พืน้ ฐานเวลาไปไหนต้องไปทัง้ ระดับ ต้องยกกันไป ทั้งหมด ดังนั้น ในช่วงแรกก็จะมีปัญหาว่าเขา ไม่เข้าใจว่าท�าไมทีน่ ถี่ งึ เงือ่ นไขเยอะ ข้อจ�ากัดเยอะ

เพราะแบบแผนของการทัศนศึกษาที่เราคุ้นชิน กันจะเน้นในเรื่องปริมาณของคนในการเข้าร่วม กิจ กรรม แต่เ ราไม่ต้องการให้มัน เป็น แบบนั้น เราต้องการเน้นคุณภาพ เข้ามาแล้วได้เรียนรู้จริง ได้ลองท�าจริง ได้สมั ผัสมากกว่าการมาเทีย่ วเฉยๆ เราจึงรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละครั้งแคบมาก แค่ 1 ห้องเรียน ประมาณ 50 คน ซึ่งผมจะใช้ทีมงาน 4-5 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คน เราก็เอาอยู่ สามารถสอบถามพูดคุยกันได้ แต่ถา้ เป็นกลุม่ ใหญ่ กว่านี้เราก็คุมไม่ไหว เด็กก็ไม่ได้ความรู้ พอเรา ท�าแบบนี้ โรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมเขาก็ไม่ชอบ เพราะมาได้จา� กัด แต่พอเวลาผ่านไปเขาก็เริม่ รูว้ า่ รูปแบบทีเ่ ราใช้มนั ได้ผล ซึง่ ครูเขาก็รวู้ า่ ยิง่ เด็กน้อย ก็ยงิ่ มีประสิทธิภาพ เมือ่ ปรับตัวกันไป เขาก็ยอมรับ เงื่อนไขของเราได้ แต่ก็ใช้เวลาเป็นปีๆ เหมือนกัน อย่างหนึ่งโรงเรียนเขาก็จะจองวันละห้องไปเลย ติดๆ กัน แต่ปญ ั หาทีต่ ามมาก็มี คือโรงเรียนทีจ่ อง มาช้าก็ไม่ทัน ไม่มีวันว่างให้เขา แต่ถ้ามีทีมงาน เยอะขึน้ เราก็ทา� งานได้เพิม่ ขึน้ แต่กต็ อ้ งมีคา่ ใช้จา่ ย เพิ่มขึ้นอีก ได้ทา� งานกับเด็กๆ มามาก คุณเห็นอะไรในตัวเด็กบ้าง อย่างล่าสุดเลยนะครับ เพิง่ มีเด็กมาท�ากิจกรรม กับเรา ก�าหนดการคือต้องมา 2 วัน มาได้วันแรก พอวันทีส่ องกลับมา ครูเขาก็มากระซิบว่า เด็กพวกนี้ อยูโ่ รงเรียนไม่ชอบเรียนเลย แต่พอมาทีน่ วี่ นั เดียว เขาอยากมามากเลยนะ ปกติเป็นเด็กไม่สนใจเรียน เลย นี่คือหลักฐานเลยว่าห้องเรียนธรรมชาตินั้น พร้อมที่จะกระตุ้นความสนใจของเด็กที่เบื่อระบบ ถ้าเราสร้างกระบวนการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมจินตนาการ ของเด็ก เด็กก็จะสนุกในการเรียนรู้ สิ่งที่เราเห็น เลยคือ เด็กนัง่ ฟังภาคทฤษฎีแล้วเขาไม่หลับ เพราะ เรามีกระบวนการกระตุน้ ให้เขาไม่หลับ มีเกมให้เขา ได้ท้าทายตัวเอง เราก็เห็นว่าเขาสนุกไปกับเรา เราจึงอยากให้มหี อ้ งเรียนธรรมชาติแบบนีอ้ กี เยอะๆ ในฐานะทีท่ า� งานด้านสิง่ แวดล้อม คุณคิดว่าคนไทย ยังมีความเข้าใจผิดอะไรเกีย่ วกับการท�างานด้านนี้ บ้างไหม ผมคิดว่าการท�างานทุกอย่าง จะยกตัวอย่าง เรือ่ งสิง่ แวดล้อมก็ได้ เราน่าจะใส่ใจในวิธกี ารท�างาน เพื่อให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ที่ตรงจุด และถ้าเรามีวิธีที่ดี กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ราอยากจะสือ่ สาร อย่างเช่น เด็กๆ เขาก็จะได้เรียนรูแ้ ละถูกจุดประกายได้ หรือประเด็น อืน่ เช่น การปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เราก็ตอ้ งมีการศึกษา

ก่อนว่าควรปลูกต้นไม้อย่างไรให้เอือ้ ต่อระบบนิเวศ โดยรวม ปลูกแล้วไม่ตาย และกลายเป็นป่าได้ อย่างแท้จริง แล้วก็ยงั มีอกี เรือ่ งหนึง่ ทีผ่ มอยากบอก คุณมาที่นี่จะเห็นใช่ไหมว่ามีขยะเยอะ ซึ่งก็มีคน มาโพสต์บน่ ว่าทีน่ มี่ ขี ยะเยอะ ท�าไมไม่ทา� อะไรเลย ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ความเข้าใจทีผ่ ดิ พลาด แล้วเราไม่มี โอกาสอธิบาย ขยะทีท่ งั้ หมดมันไหลมาจากแม่นา�้ เจ้าพระยา แล้วกระแสน�า้ มันพัดขยะเข้ามา แล้วก็ มาจากแม่นา�้ บางปะกงด้วย มารวมกันทีห่ น้าหาด ที่นี่ เพราะป่าชายเลนเป็นตัวดักขยะเอาไว้ตาม โคนต้นไม้ ถามว่าท�าไมไม่เก็บ บอกเลยว่าเราเคย เก็บ แต่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด ขนาดนักโทษ มาช่วยเก็บ ก็ไม่ไหว อย่างโตโยต้าเอง ล่าสุด เขาก็ ม าช่ ว ยกั น เก็ บ หลายร้ อ ยคนเลยนะครั บ สะอาดเอีย่ มเลย แต่อกี แค่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาขยะ ก็กลับมาเยอะเหมือนเดิม เพราะตราบใดที่เรา ไม่แก้ทตี่ น้ เหตุ ขยะก็ยงั เยอะเหมือนเดิม แต่มันก็ ยังมีข้อดีบ้างที่ป่าชายเลนดักขยะเอาไว้ เพราะ ถ้าขยะออกทะเลไป ใครกินครับ สัตว์ทะเลเหล่านี้ กินนะครับ เพราะเขาแยกไม่ออก จากทีผ่ มเล่ามา ก็เป็นเพียงแค่สว่ นหนึง่ ซึง่ แต่ละเรือ่ งมันละเอียดอ่อนมากครับ อนาคตทีม่ องเห็นจากการท�างานด้านสิง่ แวดล้อม จากการท�างานที่นี่มา ผมก็รู้สึกยินดีที่ทาง โรงเรียนเข้าใจในสิ่งที่เราท�า สังเกตได้จากการที่ โรงเรียนยังพาเด็กๆ มาเรียนรู้กับเราโดยตลอด แม้วา่ ช่วงหลังจะมีการเก็บค่าบริการ ในช่วง 5-6 ปี แรก เราไม่ได้เก็บค่าบริการ แต่ที่ต้องเก็บก็เพื่อ ความอยูร่ อดของศูนย์ฯ ซึง่ ทางโรงเรียนก็ยนิ ดีจา่ ย นอกจากนี้ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อย่างโตโยต้านั้นก็เป็นส่วนส�าคัญ เพราะถือเป็น ส่วนที่ท�าให้งานทั้งหมดขับเคลื่อนมาได้จนถึง ทุกวันนี้ ซึ่งนอกจากบริษัทเอกชนอย่างโตโยต้า ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ท้องถิ่นมาสนับสนุน มากขึน้ เพราะว่าจริงๆ แล้วทีน่ กี่ เ็ ป็นแหล่งเรียนรู้ ของท้องถิน่ และสิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เลยจากหลายๆ องค์กรที่มาท�ากิจกรรมที่นี่ ว่าเขามีทัศนคติที่ เปลี่ยนไปเกี่ยวกับการท�า CSR บางกลุ่มที่เคยมา ท�ากิจกรรมในเชิงปริมาณ ก็เปลีย่ นเป็นเชิงคุณภาพ มากขึ้น เด็กๆ ที่เรียนรู้กับเราก็กลับมาเพื่อที่จะ เรียนรูเ้ พิม่ เติม และเด็กๆ ทีเ่ อาจริงเอาจังกับกิจกรรม ก็ตอ่ ยอดจนสามารถสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัย ได้จากกิจกรรมทีเ่ ขาท�า ถือว่าเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ ของคนรุ่นใหม่ต่อไป รู้สึกอย่างไรบ้างกับการท�างานเครือข่ายด้าน สิ่งแวดล้อม เราก็ท�างานกันอย่างเข้มข้นครับ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกันเอง หรือหน่วยงานด้านอื่นๆ แต่เราเองก็เป็นองค์กร เล็กๆ ถ้าได้คนที่มีชื่อเสียงมาช่วย หรือหน่วยงาน ที่มีก�าลัง มาช่วย ก็จะสามารถขยายผลไปใน วงกว้างได้มากขึ้น ยิ่งมีคนมาช่วย การท�างานก็ ไม่เหนือ่ ย เพราะเราสนุกกับการท�างาน อย่างเราเอง เวลาสอนแล้วคนเขาเปิดรับ เราก็แฮปปี้แล้ว ซึ่ง ส่วนหนึง่ ก็ตอ้ งมาจากความพร้อมของทีมงานด้วย เพราะเราท�างานคนเดียวไม่ได้ เวลาเห็นคนมา ร่วมแรงร่วมใจก็รสู้ กึ ว่าเราไม่ได้โดดเดีย่ ว ยิง่ มีคน มาร่วมกันท�างาน มาเป็นก�าลังใจให้ เราก็ยงิ่ มีแรง ท�างานมากขึ้น ผมมีหน้าที่คือน�าเสนอแนวคิด เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ ผู ้ ค นในวงกว้ า งขึ้ น เรื่อยๆ ให้แตกแขนงจาก 1 คน ไป 2 คน 3 คน งานทุกงานมันไม่สามารถผูกติดอยูก่ บั แค่ใครคนใด คนหนึง่ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ต้องเป็น การร่วมมือร่วมใจกัน ซึง่ ผมเองในฐานะคนทีท่ า� งาน ด้านสิ่งแวดล้อม ก็รู้สึกดีใจที่โตโยต้าให้ความส�าคัญกับการท�างานของเรา และน�าเครือข่าย ของโตโยต้ามาต่อยอด ท�าให้การท�างานด้าน สิ่งแวดล้อมขยับขยายไปในวงกว้างของสังคม มากขึ้น


OUR NETWORK ดอกเตอร์ ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมที่ท�างานร่วมกับ โตโยต้าภายใต้โครงการ ‘ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา’ ซึ่งด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปีที่ 8 แล้ว

“การท�างาน ร่วมกับโตโยต้า ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ เราภูมิใจว่าเรา ยังมีนักธุรกิจ ที่มองไปไกล กว่าบริษัท ของตัวเอง”

การท�างานของสถาบันสิง่ แวดล้อมไทยกับโตโยต้า เริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร ความจริงแล้วโตโยต้าเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ แต่เขาก็มาหารือพูดคุยกับเราถึงการท�างานร่วมกัน ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราก็ยินดีที่มีบริษัท เอกชนหันมาให้ความส�าคัญกับเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อโตโยต้าบอกว่าอยากท�างานกับ เด็กๆ เราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ตอนแรกเรายังมอง เลยว่าจริงๆ แล้วเขาจะไม่ทา� ก็ได้ เพราะสิ่งที่เขา ท�าอยู่แล้วก็คือ เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ รงกับสายธุรกิจของเขา แต่พอเขามา คุยกับเราเรือ่ งโรงเรียน เราก็ให้ขอ้ มูลทางวิชาการ ไปว่าทุกวันนีโ้ รงเรียนขาดอะไร ก็เลยเกิดความคิด ว่าเราควรจะมองอะไรที่ไกลกว่าเรื่องธุรกิจ ซึ่งถ้า เป็ น บริษัท อื่น คุยกัน รอบแรกก็อ าจจะเลิกล้ม ไปเลยก็ได้ เพราะมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์ แต่ เ มื่ อ โตโยต้ า เขาสนใจแม้ ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ของบริษัทตนเอง เราก็คิดว่าโตโยต้า น่าคบ คือเขามองเรื่องที่ไกลตัว และเอาสังคม เป็นตัวตั้ง ส�าหรับประเทศไทย เราต้องยอมรับว่า เรือ่ งการศึกษาของเราไม่ดเี ท่าทีค่ วร พัฒนากันไป พัฒนากันมาปรากฏว่าเด็กเคร่งเครียดกับการเรียน และแข่งกันเพือ่ เข้าสูม่ หาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่ เ รื่ อ งจิ ต ส� า นึ ก หรื อ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ด้ า น ทรั พ ยากรว่ า สภาวการณ์ ข องโลกเป็ น อย่ า งไร เด็กกลับไม่ค่อยรู้ เราก็เลยต้องท�าหลักสูตรเสริม เพื่อให้สังคมขับเคลื่อนได้อย่างรอบด้าน จึงได้ แนวทางในการท�าโครงการโรงเรียนร่วมกับโตโยต้า ถ้าได้ลองศึกษารายละเอียดโครงการดู ก็จะเห็น ว่าเนื้อหาของโครงการที่เราท�าไม่ได้ซ้อนทับกับ หลักสูตรของภาครัฐ เราเน้นให้ความรู้เรื่องภาวะ โลกร้อนที่ก�าลังเกิดขึ้น ให้เขาคิดว่าเขาจะท�าตัว อย่างไร มีวธิ ปี รับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างไร ดังนัน้ การท�างานร่วมกับโตโยต้าครัง้ นีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ รา ภูมิใจว่าเรายังมีนักธุรกิจที่มองไปไกลกว่าบริษัท ของตัวเอง แรกเริ่มโครงการนี้เกิดจากความคิดของโตโยต้า หรือเกิดจากความคิดของสถาบันสิ่งแวดล้อม ไทย เราคิ ด ร่ ว มกั น ตั้ ง แต่ ต อนต้ น ว่ า สั ง คมขาด อะไร หรือเราควรจะเน้นอะไรให้กบั สังคม ก็พบว่า สิ่งที่สังคมขาดคือรากฐานของสังคมในระยะยาว ได้แก่ เยาวชนที่มีคุณภาพ เนื่องจากเยาวชนไม่รู้ เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม ไม่รู้คุณค่า ของสิง่ แวดล้อม เมือ่ โตขึน้ เขาจึงใช้อย่างฟุม่ เฟือย ในขณะที่ทรัพยากรมีจ�ากัด โครงการนี้จึงมีส่วน

สร้างค่านิยมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ เกิดขึ้นได้ เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราก็มีส่วนท�าให้ อนาคตของประเทศดีขึ้น ซึ่งพอท�าไปเรื่อยๆ โครงการก็ไม่ได้จา� กัดอยูแ่ ค่ในโรงเรียน แต่ยงั ขยาย สู่ชุมชนรอบข้างด้วย โครงการจึงมีประโยชน์ และมีสีสันมากขึ้น มีการให้เด็กเป็นผู้ถ่ายทอดไป สู่ชุมชน เราจึงคิดว่าการท�าโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดี และอยากเชิญชวนให้นักธุรกิจกลุ่มอื่นๆ ได้ลอง ดูว่าสังคมปัจจุบันขาดอะไรในเชิงพื้นฐาน ยังมี เรื่องอื่นๆ อีกไหมนอกจากเรื่องเยาวชน อยากให้ มาร่วมกันคนละไม้คนละมือ เพือ่ ให้สงั คมเราดีขนึ้ โครงการทีท่ า� กับโตโยต้า ซึง่ เป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว ที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนการท�างานบ้างไหมคะ ก็มกี ารปรับเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ตอนนี้ มีการขยายไปสู่ชุมชน คือตอนแรกเรามองเรื่อง การท�าหลักสูตรเสริม มีการท�ากิจกรรม แต่พอท�า ไปเรือ่ ยๆ กิจกรรมอย่างเดียวไม่พอ จึงมีการขยาย มากขึ้น เช่น จัดค่ายให้เด็กๆ จากต่างโรงเรียน ได้มาเจอกัน ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ขยายไปสู่ กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โรงเรียนไหนเข้าร่วม แล้วก็จะไม่ได้เข้าร่วมอีกในกิจกรรมเดิม แต่ให้เขา ไปต่อยอดในด้านอื่นๆ แทน เช่น กลับมาเป็น พี่เลี้ยงให้กับน้องๆ รุ่นใหม่ แล้วเด็กพวกนี้เขาก็ จะมีสิท ธิไปเรียนรู้ต่อ ที่ต่างประเทศด้วย เช่ น มีการแลกเปลี่ยนกับเยาวชนญี่ปุ่น การท�างานทีเ่ ป็นเครือข่ายร่วมกัน กับการท�างาน โดยสถาบันฯ เองฝ่ายเดียว ให้ผลที่แตกต่างกัน มากไหมคะ การท�างานเป็นเครือข่ายเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว เพราะถ้า เราท�าคนเดียว คิดคนเดียว ผลที่ไ ด้ ก็ไม่เกิดพลังมากนัก แต่ถา้ ท�างานร่วมกัน เราก็จะ มีพาวเวอร์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร บุคลากร ความคิด เมือ่ ร่วมมือกันแล้วผลทีอ่ อกมา ก็จะดีขึ้น ซึ่งปีที่ 8 เป็นปีที่เราต้องขยายผลให้คน ได้รวู้ า่ งานทีเ่ ราท�าคืออะไร แล้วให้คนได้มาเรียนรู้ จากเราเพือ่ น�าความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ซึง่ ตัวเราเอง ก็จะไม่หยุดนิ่ง จะไปหาเรื่องใหม่ๆ ท�าต่อ นอกจากท�างานกับเด็กๆ แล้ว ทางโครงการยังมี การท�างานร่วมกับคนกลุ่มอื่นบ้างไหมคะ ในส่วนของงานที่ท�าร่วมกับโตโยต้า ก็มีการขยายไปถึงชุมชนด้วย คือการชวนให้ผู้ปกครอง ของเด็กๆ และหน่วยงานท้องถิน่ มาท�างานด้วยกัน เป็นการต่อยอดกิจกรรม เช่น สมมติว่าโรงเรียน หนึง่ เข้าร่วม ปีถดั มาก็จะให้ชมุ ชนของโรงเรียนนัน้ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สิ่งที่ทา� ก็คือเรื่องลดโลกร้อน แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก คือ หนึง่ ลดการเดินทาง

ให้มีความเหมาะสม เช่น บางโรงเรียนก็จะใช้วิธี ปั่นจักรยาน บางโรงเรียนก็จะให้มีรถโรงเรียน เพื่อเด็กๆ จะได้เดินทางพร้อมกัน สอง ลดการใช้ พลัง งาน ลดใช้ น�้า มัน อย่ า งบางโรงเรีย นจะ โชว์สถิติเลยว่าปีที่แล้วเขาใช้พลังงานเท่าไหร่ มีวิธีการลดพลังงานอย่างไร แล้วเด็กๆ เขาก็จะ ไปคิดว่าเขาเหมาะกับกิจกรรมอะไร สาม คือเรือ่ ง ขยะ เด็กๆ ก็จะคิดว่าโรงเรียนเขามีขยะเท่านี้ จะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด เช่น น�าไปรีไซเคิล เป็นต้น บางโรงเรียนก็น�าผลที่ได้ จากโครงการไปท�าจริงในโรงเรียนของเขาต่อไป เรื่ อ งต่ อ ไปคื อ เราจะเน้ น ให้ เ พิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว เพราะถ้ามีพื้นที่สีเขียวเยอะ ก็จะมีแหล่งดูดซับ ก๊าซเรือนกระจก และได้ความร่มเย็นและความชุ่มชื้นกลับมา เราก็สามารถกรองมลพิษไปได้ ส่วนหนึ่ง นี่คือ 4 กิจกรรมหลักของโครงการที่เรา ท�า แต่กรอบเหล่านี้เราไม่ได้จ�ากัดว่าจะให้เด็ก คิดตามทัง้ หมด แต่สามารถเพิม่ เติมประเด็นต่างๆ ได้ การท� า งานของสถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทยได้ รั บ การสนับสนุนจากหน่วยงานประเภทไหนบ้าง เราได้รับการสนับสนุนจากเอกชนประมาณ 30% ภาครัฐประมาณ 30% และต่างประเทศอีก ประมาณ 40% ส�าหรับเอกชน เมื่อเราท�างาน ร่ ว มกัน เราก็จ ะพยายามไม่ ใ ห้ พื้นที่ที่ท�า งาน ซ�้า ซ้ อนกัน เพราะถ้ า ซ�้า ก็จ ะไม่ เ กิด ประโยชน์ กับสังคม คือเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของ ประเทศไทยอยู ่ ถ้ า หากคุย แล้ ว สนใจ เห็นว่ า ปัญหาไหนเหมาะกับวิถีของบริษัท หรือเห็นว่า ประเด็ น นี้ ท� า ได้ ไ ม่ ย ากและเป็ น ปั ญ หาที่ ประเทศไทยขาดความช่ ว ยเหลืออยู ่ ก็จ ะเกิด การท�างานร่วมกันได้ ซึ่งแต่ละที่ก็จะต่างกัน จากการท�างานด้านสิง่ แวดล้อมในประเทศไทยมา คุณมองเห็นอะไรบ้าง คนไทยมีแต่ความตระหนัก ตระหนักเสร็จ แล้วก็หาย ไม่ท�าอะไรต่อ เมื่อ 2 ปีก่อน ก็พูดถึง เรื่องโลกร้อน ประเทศอื่นยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะ แต่คนไทยรู้เรื่องหมด แต่รู้แค่นั้นแล้วก็จบ ไม่มี การเปลี่ยนพฤติกรรม นี่คือจุดอ่อนของคนไทย แต่ถา้ มองคนฝรัง่ เศส เวลากินข้าว เขาต้องกินข้าว ให้หมด เช็ดจานให้เกลี้ยง นั่นคือวัฒนธรรมของ เขา เวลาล้างก็จะได้ลา้ งง่าย เพราะเขาเห็นคุณค่า ของอาหาร เขาจึงไม่กินเหลือ แต่คนไทยเป็น คนละแบบกัน ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องแก้ ซึ่งถามว่า แก้ยากไหม ก็ไม่ยากหรอก เพราะคนไทยสมัยก่อน เขาก็เป็นแบบนี้อยู ่ แ ล้ ว คุณ พ่ อคุณ แม่ ข องเรา กินข้าว เม็ดเดียวก็ไม่มีเหลือ เสื้อบางตัวเก่าแล้ว ก็นา� มาท�าเป็นผ้าเช็ดจาน จากนัน้ ก็ทา� เป็นผ้าเช็ดมือ สุดท้ายก็ทา� เป็นผ้าขีร้ วิ้ ใช้มนั จนหมดสภาพจริงๆ แล้วถึงจะทิ้ง แต่สมัยนี้เราไม่ท�า ซึ่งเราควรจะ กลับไปสู่วิถีนั้นดูบ้าง


22

GADGET

Nikon D5200

COSMETIC

กล้องดิจิตอลแบบ Single Lens Reflex ตัวล่ำสุดจำก Nikon ที่เสริมเขี้ยวเล็บให้คมกริบขึ้นกว่ำรุ่นก่อนด้วย เซ็นเซอร์รับภำพ DX-format CMOS รุ่นใหม่ ที่ให้คุณถ่ำยภำพควำมละเอียดได้สูงสุดถึง 24.1 ล้ำนพิกเซล สำมำรถปรับค่ำควำมไวแสงได้ตงั้ แต่ ISO 100 ไปจนถึง ISO 6400 มีหน้ำจอ LCD แบบปรับหมุนได้สำ� หรับมุมมอง ในกำรถ่ำยภำพที่แตกต่ำงไปจำกเดิม นอกจำกนี้ Nikon D5200 ยังรองรับอุปกรณ์เสริมที่เป็นแบบไร้สำยต่ำงๆ เช่น Wireless Remote Controller หรือ Wireless Mobile Adapter WU-1a ส�ำหรับกำรโอนถ่ำยข้อมูลไปยังอุปกรณ์ ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร iOS หรือแอนดรอยด์ได้ด้วย ส่วนฟังก์ชันกำรถ่ำยวิดีโอก็เป็นสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ เพรำะคุณ สำมำรถบันทึกภำพเคลื่อนไหวได้ในระดับ Full HD (1920x1080 50i/60i) และต่อไมโครโฟนภำยนอกได้ ส�ำหรับกำรถ่ำยภำพยนตร์อย่ำงมืออำชีพ เป็นเจ้ำของกล้องดิจิตอลตัวเก่งนี้ได้แล้ววันนี้ รำยละเอียดเพิ่มเติม www.nikon.co.th

MOVIE

MUSIC

Muse : The 2nd Law

The Twilight Saga : Breaking Dawn Part 2

และแล้ ว บทสรุ ป ของ ต�ำนำนแวมไพร์ Twilight ก็ เดินทำงมำจนถึงภำคสุดท้ำย เมื่ อ เบลลำได้ ก ลำยเป็ น แวมไพร์เต็มตัว แถมยังให้ ก� ำ เนิ ด เด็ ก อมตะที่ มี ก ำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว จนตก เป็ น เป้ ำ หมำยของกลุ ่ ม แวมไพร์ ท รงอ� ำ นำจอย่ ำ ง โวลตู รี ที่ ต ้ อ งกำรลงทั ณ ฑ์ ครอบครั ว คั ล เลน ศึ ก ครั้ ง ยิ่งใหญ่ของแวมไพร์ทั่วโลก จึงถือก�ำเนิดขึ้น นอกจำกจะ ได้พบกับตัวละครที่คุ้นเคย แล้ว หนังภำคนีย้ งั จะแนะน�ำ ให้รู้จักกับกลุ่มแวมไพร์จำก ทั่วโลก ที่มีทั้งแวมไพร์จำก อี ยิ ป ต์ ที่ มี ค วำมสำมำรถ ในกำรควบคุมดิน น�ำ้ ลม ไฟ หรือกลุ่มแวมไพร์เจ้ำเสน่ห์ ซึ่ง Breaking Dawn ภำคนี้ ถือเป็นหนังที่มีผู้ชมรอคอย มำกที่สุดในปี 2012 โดยได้ คะแนนโหวตสู ง ถึ ง 51% จำกเว็บไซต์ Fandango.com น� ำ แ ส ด ง โ ด ย ค ริ ส เ ต็ น สจ๊วต, โรเบิร์ต แพตทินสัน และ เทเลอร์ เลำต์ เ นอร์ ก� ำ กั บ โดย บิ ล คอนดอน เข้ ำ ฉำยแล้ ว วั น นี้ ทุ ก โรงภำพยนตร์

“เป็นอัลบัม้ ทีผ่ มให้คะแนนที่ 8 เต็ม 10 เลยครับ Muse เป็นวงดนตรีทเี่ ต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ของวงอินดี้ร็อกชั้นดี ซึ่งเขำท�ำเพลงที่มีโครงสร้ำงซับซ้อนให้ออกมำฟังง่ำย และเนื้อหำของเพลง ก็เต็มไปด้วยประเด็นทีช่ วนให้ขบคิดมำกมำย แต่อกี 2 คะแนนทีข่ ำดหำยไป นัน่ ก็เพรำะผมคิดว่ำ พวกเขำไม่นำ่ ท�ำเพลงแนว Dubstep เพรำะแนวดนตรีนนี้ ำ่ จะให้เด็กๆ หรือวงหน้ำใหม่เขำท�ำกันไป จะดีกว่ำ แต่พอมองในอีกแง่เรำจะพบว่ำ เมื่อวงดนตรีรุ่นใหญ่เขำท�ำเพลงแนว Dubstep ควำมเหนือชั้นที่ได้ก็จะมำกกว่ำวงดนตรีแนวนี้ไปอีกขั้นหนึ่ง อย่ำงเพลง Madness ก็เป็นตัวอย่ำงที่ดี ทีแ่ สดงให้เห็นว่ำ เป็นเพลงแนว Dubstep ทีเ่ รียบง่ำย แต่กย็ งั คงควำมเป็น Muse อยู”่ แทร็กแนะน�ำ Supremacy, Panic Station และ Liquid State เลือกให้โดย : ‘อู๋’ - ยศทร บุญญธนำภิวัฒน์ มือกีตำร์และนักร้องน�ำ วง The Yers

MAGAZINE

Sarakadee

สารคดี ฉบับนี้มำพบกับผู้อ่ำนด้วยหน้ำปกสีขำวสะอำดตำ พำดหัวด้วยเรื่องรำวของ ‘หมอหงวน’ - นำยแพทย์ สงวน นิตยำรัมภ์พงศ์ ผู้ให้ก�ำเนิดหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 30 บำท รักษำทุกโรค ธีมหลักของ สารคดี ฉบับนี้จึงเป็นเรื่องรำวของ บุคคลผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังระบบสุขภำพทีค่ รอบคลุมคนไทยแบบไม่เลือกชนชัน้ วรรณะ ซึง่ กว่ำทีร่ ะบบประกันสุขภำพของไทยจะเกิดขึน้ อย่ำงเป็นรูปธรรมได้ นำยแพทย์ผู้นี้ต้องฝ่ำฟันอุปสรรคอะไรมำบ้ำง จนถึงวันที่ท่ำนจำกโลกนี้ไป ท่ำนก็ยังอุทิศตนครั้งสุดท้ำย ในฐำนะของผู้ป่วยที่เข้ำใจผู้ป่วยด้วยกัน นอกจำกเรื่องหลักประจ�ำฉบับแล้ว ยังมีเรื่องรำวเกี่ยวกับผู้ปิดทองหลังพระในระบบ สำธำรณสุขของไทยให้อำ่ นกันอย่ำงจุใจ ทัง้ เรือ่ งของ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ธีระ ทองสง อำจำรย์หมอพอเพียง หรือเรือ่ งรำว ของหมออนำมัยผู้ท�ำงำนใกล้ชิดชุมชน ทั้งหมดนี้ถึงแม้ว่ำจะไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวใครบำงคน แต่รับรองว่ำได้อ่ำนแล้วโลกของคุณ จะกว้ำงไกลขึ้นอีกเยอะเลย

Nars : Andy Warhol Eye Shadow Palette

“เครื่ อ งส� ำ อำงที่ น ่ ำ เป็ น เจ้ำของทีส่ ดุ ในตอนนี้ ต้องยกให้ Nars Andy Warhol Eyeshadow Palette พำเล็ตต์สำ� หรับแต่งแต้ม สี สั น บริ เ วณเปลื อ กตำสุ ด เก๋ คอลเล็ ก ชั น ใหม่ จ ำกแบรนด์ สุ ด ชิ ค ของมหำนครนิ ว ยอร์ ก โดยมีสีให้คุณเลือกถึง 3 ชุดสี สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ที่ ม ำของ แรงบั น ดำลใจในกำรท� ำ งำน ของ ฟรองซัวส์ นำร์ส ช่ำงภำพ และเมกอั พ อำร์ ทิ ส ต์ ชื่ อ ดั ง นั่ น ก็ คื อ ผลงำนของ แอนดี้ วอร์ฮอล หนึง่ ในศิลปินคนส�ำคัญ ผู้บุกเบิกศิลปะแนวพ็อพอำร์ต โดยฟรองซั ว ส์ ไ ด้ ส ร้ ำ งสรรค์ บอกเล่ ำ จ� ำ ลองงำนศิ ล ปะ แขนงต่ำงๆ ของวอร์ฮอล์ลงสู่ ตลั บ เนื้ อ ก� ำ มะหยี่ สี ด� ำ ขนำด พอเหมำะส� ำ หรั บ กำรพกพำ แฟนๆ ของวอร์ฮอลและฟรองซัวส์ อย่ ำ ช้ ำ รี บ หำมำสะสมไว้ อย่ำงน้อยคนละ 1 ชิ้น นะคะ” เลือกให้โดย : ‘เก๋’ ภนิ พ ณำฎ แซ่ ด ่ ำ น Beauty Blogger แห่ ง บล็ อ ก http://ohla.bloggang.com

BOOK

The Story of Stuff

เรื่องจริงชวนช็อกที่ว่ำด้วยเบื้องลึกและเบื้องหลังของบรรดำข้ำวของเครื่องใช้ต่ำงๆ ที่เรำต่ำงก็เคยใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งขวดน�้ำ โทรศัพท์มือถือ หรือ กำงเกงยีนส์ ซึง่ ถูกน�ำมำตีแผ่ให้เห็นถึงวงจรชีวติ ของพวกมันอย่ำงหมดเปลือก ตัง้ แต่ตน้ ทำงไปจนถึงปลำยทำงทีข่ องต่ำงๆ ถูกแปรสภำพเป็นขยะไร้คณ ุ ค่ำ เรำจะได้รับรู้กระบวนกำรสกัด กำรผลิต กำรจัดจ�ำหน่ำย กำรบริโภค และกำรก�ำจัด ที่แต่ละขั้นตอนได้สร้ำงผลกระทบต่อโลกใบนี้เป็นจ�ำนวนมหำศำล ซึ่งทุกตัวอักษรถูกกลั่นกรองมำจำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกว่ำ 20 ปี ของ แอนนี เลียวนาร์ด แต่ก็ถือว่ำคุ้มค่ำทุกหน้ำกระดำษ เพรำะอ่ำนจบแล้วคุณอำจจะมองสิ่งของต่ำงๆ รอบตัวในสำยตำที่เปลี่ยนไป อย่ำงน้อยก็อำจท�ำให้หลำยคนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจ�ำวัน เพื่อบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยของโลกนี้ให้ดีขึ้นได้บ้ำง


23

RESTAURANT

แหลมเจริญ ซีฟู้ด @สีลม คอมเพล็กซ์

จำกจุดเริม่ ต้นของร้ำนอำหำรชำยทะเลเล็กๆ ในจังหวัดระยอง ทีผ่ ำ่ นบทพิสจู น์ควำมอร่อยมำกกว่ำ 30 ปี จนถึงวันนีน้ บั เป็นร้ำนใหม่สำขำที่ 9 แล้ว ของ แหลมเจริญ ซีฟดู้ ทีต่ กแต่งในสไตล์โมเดิรน์ เพิม่ ควำมน่ำรักด้วยลำยตำรำงหมำกรุกสีทโู ทน แถมยังยกเอำเมนูเด็ดในต�ำนำนมำไว้ในสำขำนีด้ ว้ ย ทั้งปลำกะพงทอดรำดน�้ำปลำ ที่น�ำปลำกะพงสดๆ ทอดกรอบจนเป็นสีเหลืองทองมำรำดด้วยน�้ำปลำหอมๆ ตัดรสชำติด้วยน�้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัด รวมถึง เมนูแนะน�ำอย่ำงห่อหมกปลำกรำยรสกลมกล่อม ปูม้ำนึ่งที่มีบริกำรแกะมำให้อย่ำงเรียบร้อย และกุ้งเผำตัวโตรสหวำนที่เสิร์ฟพร้อมน�้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด แวะไปลิ้มลองควำมอร่อยได้แล้ววันนี้ที่สีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น G โทร. 0-2231-3155 หรือ www.laemcharoenseafood.com และ www.facebook.com/ LaemChareon

TV PROGRAM

Doomsday Preppers National Geographic Channel

ใครทีเ่ คยได้ยนิ ค�ำท�ำนำยต่ำงๆ เกีย่ วกับหำยนะของโลกใบนี้ ถึงไม่เชือ่ ก็คงนึกกลัวอยูบ่ ำ้ งถ้ำมันเกิดขึน้ จริง หรือถ้ำจะลองสังเกตควำมเป็นไปที่เกิดขึ้นบนโลก ทั้งเรื่องภัยธรรมชำติ วิกฤตเศรษฐกิจต่ำงๆ นำนำ ก็คงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีโ่ ลกใบนีจ้ ะเข้ำสูส่ ถำนกำรณ์ทใี่ กล้เคียงกับวันโลกำวินำศ ค�ำกล่ำวทีว่ ำ่ ‘ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน’ จึงเป็นเรื่องที่คนกลุ่มหนึ่งให้ควำมส�ำคัญมำก เพรำะพวกเขำต่ำงซุ่มเตรียมตัว กันเป็นอย่ำงดีเพื่อรับกับสถำนกำรณ์วุ่นวำยที่อำจคำดไม่ถึง ซึ่งในอเมริกำคนเหล่ำนี้จะถูกเรียกว่ำ Prepper หรือผู้เตรียมพร้อม ทั้งกำรกักตุนอำหำร ซุ่มซ้อมกำรใช้อำวุธ เปลี่ยนบ้ำนให้เป็นกับดัก รับรองว่ำเป็น ประโยชน์สำ� หรับคนทีไ่ ม่เคยเตรียมพร้อมรับภำวะฉุกเฉินอย่ำงแน่นอน ติดตำมชมได้ที่ National Geographic Channel ทำง True Visions

PRODUCT

EVENT

จุฬาฯ วิชาการ 2555 Chailai

ส�ำหรับคนรักสัตว์ กำรจะปล่อยให้เจ้ำตูบตัวน้อยนอนเดียวดำยในบ้ำนหมำที่วำงไว้นอกบ้ำนดูจะเป็น เรื่องที่สร้ำงควำมล�ำบำกใจไม่น้อย แต่ครั้นจะเอำบ้ำนหมำมำวำงไว้ในบ้ำนก็อำจจะดูขัดหูขัดตำเข้ำไปอีก เพรำะบ้ำนหมำอำจไม่เข้ำกับบ้ำนเรำ แต่บำ้ นหมำจำก ไฉไล จะท�ำให้ปญ ั หำเหล่ำนีห้ มดไป ด้วยกำรออกแบบ บ้ำนหมำสุดชิคที่สำมำรถน�ำมำวำงเป็นเฟอร์นิเจอร์ภำยในบ้ำนได้แบบไม่ขัดเขิน นอกจำกบ้ำนส�ำหรับ น้องหมำแล้ว เขำยังมีบ้ำนแมวหลำกสไตล์ให้ได้เลือกช้อปกันด้วย ส่วนใครที่ยังมองหำแบบบ้ำนสวยๆ ของน้องหมำ น้องแมวไม่เจอ เขำก็มบี ริกำรรับออกแบบบ้ำนสัตว์เลีย้ งตำมควำมต้องกำรของแต่ละคนด้วย ทีส่ ำ� คัญ ยังท�ำมำจำกวัสดุแบบ non-toxic ไม่ทำ� ร้ำยสัตว์เลีย้ งทีค่ ณ ุ รักอย่ำงแน่นอน ใครสนใจลองเข้ำไปชม และสั่งซื้อได้ที่ www.mychailai.com หรือโทร. 08-4926-2245 ส�ำหรับผู้อ่ำน a day BULLETIN รับส่วนลด ทันที 10%

GIVE

www.change.org

สัปดำห์นี้เรำขอแนะน�ำช่องทำงใหม่ๆ ส�ำหรับกำรรณรงค์เปลี่ยนแปลงสังคม นั่นก็คือเว็บไซต์ Change.org ที่ก่อตั้งมำจำกต่ำงประเทศ และได้รับกำรแปลเป็นภำษำไทยส�ำหรับให้คนไทยได้ เข้ำไปใช้งำนแล้ว วิธีกำรใช้งำนก็คือ คุณสำมำรถเข้ำไปกรอกข้อมูลประเด็นที่คุณต้องกำรรณรงค์ และเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นตัวกลำงในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรให้ผู้คนเข้ำมำร่วมลงชื่อสนับสนุน เมื่อได้ รำยชื่อจ�ำนวนมำกพอแล้ว คุณก็สำมำรถน�ำไปเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น น�ำไปเสนอรัฐบำล เพื่อให้ออกกฎหมำยก�ำกับดูแล แต่จะมีเรื่องอะไรบ้ำงนั้น ลองเข้ำไปดูกัน หรือจะพูดคุยเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/changeorgthailand

สุ ด สั ป ดำห์ นี้ เ รำมี กิ จ กรรมมำ น� ำ เสนอคนที่ ป ั ก หลั ก พั ก ผ่ อ นอยู ่ ใ น กรุงเทพฯ และอยำกที่จะหำสำระดีๆ เพื่อเติมเต็มพลังในวันท�ำงำนที่ก�ำลัง รออยู ่ ด้ ว ยกำรไปร่ ว มงำน ‘จุ ฬ าฯ วิชาการ 2555’ ซึ่งเป็นงำนนิทรรศกำร และกิ จ กรรมเผยแพร่ ผ ลงำนของ นิ สิ ต จำกจุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย ไฮไลต์ข องงำนจะจั ด แบ่ ง เป็ น เมื อ ง ต่ ำ งๆ ตำมสำขำวิ ช ำหลั ก ๆ ได้ แ ก่ เมืองสังคมศำสตร์ เมืองวิทยำศำสตร์ สุ ข ภำพ เมื อ งมนุ ษ ยศำสตร์ เมื อ ง สหสำขำวิชำ-บัณฑิตวิทยำลัย เมือง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง บริ เ วณอื่ น ๆ ได้ แ ก่ นิ ท รรศกำร เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ำอยู่หัวในวโรกำสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ 7 รอบ ณ ศำลำ พระเกี้ยว นิทรรศกำร Chula Discovery เพือ่ น�ำเสนอผลงำนวิจยั และนวัตกรรม ใหม่ๆ ในด้ำนต่ำงๆ ณ จัตุรัสจำมจุรี งำนจัดขึน้ ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 18 พฤศจิกำยน 2555 รำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ www. chulavichkarn2555.com


26

เสื้อเชิ้ตลายทางสีเบจ จาก Jack Spade

SHOPPING!

เสื้อเชิ้ตลายสกอตสีนำ้าเงินส้มทูโทน จาก Jack Spade

เสื้อเชิ้ตลายสกอตสีโอลด์โรส จาก Jack Spade

เสื้อเชิ้ตลายสกอตสีเทา จาก Jack Spade

, Let s Work

เข็มขัดหนังหัวโลหะรมดำา จาก ZZegna

เข็มขัดหนังประดับด้วยทองแดง จาก ZZegna

TO PLAY หนุม่ ๆ หลายคนมักประสบปัญหาในการเลือกสวมใส่เสือ้ ลายสกอต นัน่ เพราะเขาไม่รวู้ ธิ เี ลือกชุดให้เหมาะสม กับบุคลิกของชายไทย ถ้าคุณคือคนทีช่ อบเสือ้ สไตล์นเี้ ป็นพิเศษ แต่กลัวว่าจะใส่ออกมาแล้วดูเฉิม่ เชย เรามีเคล็ดลับ ง่ายๆ มาแนะนำาว่า ให้เลือกเสื้อที่มีลายตารางขนาดเล็ก จับคู่กับกางเกงผ้าเวสปอยต์ และเติมเครื่องประดับ ที่มีลูกเล่นเจ๋งๆ เข้าไปสักหน่อย แค่นี้ก็หาคนมาเท่เกินหน้าเกินตาคุณในที่ทำางานไม่ได้แล้ว...

กางเกง ผ้าเดนิม จาก Playhound

WHERE กางเกง ผ้าฝ้าย เนื้อหนา จาก Playhound

สินค้ามีจำาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำา คัฟลิงก์ จาก Bottega Veneta

เนกไทผ้าลายถักแบบสามมิติ จาก ZZegna

รองเท้าบู๊ตสันสีควันบุหรี่ จาก Mango Mojito รองเท้าหนังแก้วสีนำ้าตาล จาก Mango Mojito

รองเท้าหนังสีเทาเข้ม จาก Mango Mojito

รองเท้าหนังสีนำ้าตาลเข้ม จาก Mango Mojito


CALENDAR

28

FRI

MON

TUE

WED

THU

จิตรกรรมแกะสลัก

Open Mouth, Open Eyes, Open Ears, Closed Mind

Dutch Film Festival in Thailand

Paradise Park World of Gifts 2013

นิ ท ร ร ศ ก า ร ง า น จิตรกรรมโดย วาริน ท์ ใจจรรย์ทกึ และ ปณตพร ช่างเหล็ก โดยถ่ายทอด เรื่องราวของการท�างาน ร่วมกันระหว่างแกะสลัก ไม้ แ ละงานวาดภาพ น�าเส้นสิ่วในอารมณ์ของ คอนทัวร์ ผสานกับเทคนิค สี อ ะคริ ลิ ก และเครยอง ถ่ายทอดออกมาสูแ่ ผ่นไม้ วันนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารมติช น อคาเดมี ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ โทร. 0-29543977-85 ต่อ 2123

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘เปิดตา-เปิดหู-เปิดปากปิดใจ’ โดยหลากหลาย ศิลปิน อาทิ ชลิต นาคพะวัน, ช�านิ ทิพย์มณี, จิตต์สิงห์ สมบุญ ฯลฯ ซึง่ จะกระตุก จิตให้ผู้ชมได้ตระหนักว่า ในยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วสารนี้ พวกเรารับข้อมูลเข้ามา และสื่อ สารออกไปแบบ เปิดใจจริงๆ หรือไม่ วันนี้ ถึ ง 8 ธั น วาคม 2555 ณ มายา ซีเคร็ต แกลเลอรี สีลม ซอย 19 โทร. 0-26352288 (เว้นวันจันทร์)

เทศกาลภาพยนตร์ เนเธอร์แลนด์ ประเทศไทย กับการคัดสรรภาพยนตร์ ร่วมสมัยของเนเธอร์แลนด์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งภาพยนตร์ขนาดยาว ภาพยนตร์สารคดี และ ภาพยนตร์สั้น วัน นี้ถึง 23 พฤศจิ ก ายน 2555 ณ หอศิล ปวัฒ นธรรม แ ห ่ ง กรุง เ ท พ ห าน ค ร ติ ด ต ามร ายล ะเอี ย ด เพิ่ ม เติ ม และรอบฉายที ่ www.dutch-fi l m-fest-inthailand.com

เนรมิ ต ความสุ ข กั บ ของขวั ญ สุ ด พิ เ ศษกว่ า 5,555 รายการ พร้ อ ม 5 Code คุ้ม อาทิ คุ้มที่ 1 ส่ วนลดสู งสุด ถึง 70%, คุ้มที่ 2 สิทธิพิเศษจาก ร้ า นค้ า มากมาย ฯลฯ พร้อมชมโชว์จากศิลปิน ชือ่ ดังทุกเสาร์และอาทิตย์ และลุ ้ น รั บ ของรางวั ล มากมาย วั น นี้ ถึ ง 6 มกราคม 2556 ณ รอยัล พาร์ ค พลาซ่ า ชั้ น 1 ศู น ย์ ก ารค้ า พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์

‘Nouvelle Vague’ Special Dinner Concert by Jul & Co

พบประสบการณ์ ของดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซี ฟ ไลฟ์ จ าก Jul & Co นั ก ดนตรี ช าวฝรั่ ง เศส มากฝี มื อ กั บ ดนตรี แ นว ฟังก์สดุ ชิค กับบรรยากาศ ในแบบเรโทรย้ อ นยุ ค ที่ Bed Supperclub สุขุมวิท ซอย 11 วันนี,้ 21 ธันวาคม และ 26 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอี ย ด เพิ่มเติมและส�ารองที่นั่ง ได้ที่โทร. 0-2651-3537

17 18 SAT

SUN

Mirai-chan

The Omedeto

นิทรรศการภาพถ่าย ‘มิ รั ย จั ง ’ โดย โคโทริ คาวาชิมา ทีไ่ ด้ไปคลุกคลี กับเด็กสาวน่ารักที่เกาะ Sado ในประเทศญี่ ปุ ่ น เป็ น เวลาเกื อ บ 2 ปี จ น ไ ด ้ ชุ ด ภ า พ ถ ่ า ย ที่ เสมือนเราได้นงั่ ดูเรือ่ งราว ชี วิ ต ของเด็ ก สาวผ่ า น ภาพถ่ า ยที่ มี ชี วิ ต ชี ว า และน่ า สนใจ วั น นี้ ถึ ง 15 ธั น ว า คม 2555 ณ Mass Universe สุขมุ วิท ซอย 34 โทร. 0-26613994 (เว้ น วั น อาทิ ต ย์ วันจันทร์)

นิทรรศการศิลปะโดย QOTAROO และ ArihiruA สองศิ ล ปิ น หนุ ่ ม -สาว ชาวญี่ ปุ ่ น กั บ ผลงาน การสร้างสรรค์ในสไตล์ เฉพาะตัว โดยใช้ลายเส้น สีแดงเป็นหลัก เพือ่ สือ่ ถึง ค�าว่า ‘Artery’ ซึ่งแปลว่า ‘เส้นเลือดแดง’ อันเป็น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง การไหลเวียนของชีวิต วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ณ อาร์ ต เทอรี โพสต์ โมเดิร์น แกลเลอรี สีลม ซอย 19 โทร. 0-26353133 (วันอาทิตย์กรุณา โทร.นัดล่วงหน้า)


38

HOME WHERE THE HAPPINESS IS เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

บางครัง้ ในความเรียบง่ายอาจมีบางสิง่ บางอย่าง ซุกซ่อนอยูใ่ นนัน้ เพราะความเรียบง่ายไม่ได้หมายความถึงการคิดอะไรง่ายๆ เสมอไป เช่นเดียวกับ บ้านของ ‘โรส’ - พนิตนาฎ ภาระกิจ โปรดิวเซอร์ แห่ง Happy Invader โปรดักชันเฮาส์ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลัง ความส�าเร็จของผลงานโฆษณามากมาย ทีต่ กแต่งบ้าน โดยใช้ความเรียบง่ายเป็นแกนหลัก แต่สงิ่ ทีซ่ กุ ซ่อนอยู่ ภายใต้ความเรียบง่าย กลับกลายเป็นไอเดียที่ผ่าน กระบวนการคิดมาเป็นอย่างดีของเจ้าของบ้าน “เราคิดเสมอว่าบ้านคือทีท่ เี่ ราต้องใช้เวลาอยูก่ บั มันค่อนข้างนาน ไม่เหมือนออฟฟิศที่เราสามารถ ไปเช้า-เย็นกลับได้ ในเมื่อบ้านมันต้องอยู่ในชีวิต ส่วนใหญ่ของเรา เพราะฉะนั้น เราจะท�าอะไรแบบ ไม่คิดคงไม่ได้ ซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการความเนี้ยบ ขนาดนั้น แต่พยายามจะท�าในสิ่งที่เราชอบที่สุด ให้เราอยูบ่ า้ นอย่างมีความสุขเท่านัน้ เอง ซึง่ แนวคิด ของบ้านหลังนีก้ ไ็ ม่ได้ซบั ซ้อนมากมาย เราแค่อยากได้ บ้านที่เน้นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวที่สามารถยกไป วางด้วยตัวเองได้ เพือ่ จะได้พงึ่ พาตัวเอง ไม่ตอ้ งเรียก ช่างเข้ามาในบ้านบ่อยๆ นอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับ การเลือกซือ้ เฟอร์นเิ จอร์ทเี่ ราพยายามคุมโทนสีให้เป็น สีเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะง่ายมากเวลาตกแต่งบ้าน” นอกจากความเรียบง่ายแล้ว เสน่ห์ของบ้าน หลังนี้ยังอยู่ที่ความน่ารักซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกมุม ของบ้านได้อย่างกลมกลืน ซึ่งเจ้าของบ้านเล่าถึง ที่มาของความน่ารักเหล่านี้ว่า “เราเป็ น คนชอบของกระจุ ก กระจิ ก อยู ่ แ ล้ ว ก็เลยจะมีทงั้ ตุก๊ ตุน่ ตุก๊ ตา หรือข้าวของเล็กๆ น้อยๆ วางอยู่เต็มบ้านไปหมด ถือว่ามีบ้านเพื่อไว้เก็บของ กระจุกกระจิกเหล่านี้ก็ว่าได้ ซึ่งเราว่าเสน่ห์ของ สิ่งของเหล่านี้ก็คือ มันท�าให้บ้านไม่ดูเรียบโล่งจน เกินไป เป็นการเพิม่ ความน่ารักให้กบั บ้านได้ดมี าก” สุดท้าย เมือ่ ได้บา้ นทีอ่ อกมาตรงใจด้วยการคัดสรร ของแต่งบ้านทุกชิน้ ด้วยตัวเอง จึงท�าให้เจ้าของบ้าน ได้ค้นพบกับความสุขในแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน “เราอยูบ่ า้ นหลังนีม้ าประมาณ 1 ปีแล้ว เมือ่ ก่อน เราเคยอยู่บ้านที่พ่อแม่สร้างไว้ ก็สังเกตว่าตัวเอง

เป็นคนไม่ค่อยอยู่ติดบ้านสักเท่าไหร่ จะพยายาม หาเรื่องไปนอกบ้านตลอด แต่พอมีบ้านของตัวเอง ได้ตกแต่งเอง ก็รสู้ กึ ว่ามันเป็นทีข่ องเรา เราสามารถ จะนั่ ง ตรงมุ ม ไหนก็ ไ ด้ ใ นบ้ า นแล้ ว มี ค วามสุ ข ได้ เดี๋ยวนั้น ไม่ต้องไปพึ่งพาความบันเทิงหรือความสบายใจนอกบ้าน เพราะฉะนั้น สิ่งที่เคยต้องไปหา จากนอกบ้านก็ไม่ตอ้ งไปหาแล้ว เพราะมันอยูใ่ นบ้าน หลังนี้ทั้งหมดแล้ว”

มุมผ่อนคลายสุดโปรด - ห้องหนังสือ และโซฟาดูทีวี ช่องทีวีที่ไม่เคยพลาด - History Channel หนังสือที่ก�าลังอ่านค้างอยู่ - นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์ ต้นไม้ที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้าน - ไทรอินโดที่ล้อมรอบบ้านอยู่ เพราะใบ มันหนา เป็นเหมือนก�าแพงต้นไม้ที่สร้าง ความเป็นส่วนตัวให้กับบ้าน วิธีเติมแรงบันดาลใจในเวลาตีบตัน - อ่านหนังสือ, คุยกับลูกน้อง หนังสุดประทับใจตลอดกาล - Always สัตว์เลี้ยงแสนรัก - มีหมา 2 ตัว แมว 2 ตัว ชื่อ Spring, Summer, Winter และ Autumn


42

HEALTH

HEALTH TIPS

GREAT FOOD TO BOOST YOUR POWER

ถ้าหากว่าคุณยังรูส้ กึ อ่อนเพลียแม้วา่ จะนอนหลับอย่างเพียงพอมาตลอด ทั้งคืน นี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าร่างกายของคุณขาดสารอาหาร บางอย่างเพือ่ เสริมสร้างพละก�าลังให้แก่รา่ งกาย เอลิซาเบธ โซเมอร์ นักเขียน ชาวอเมริกนั เจ้าของหนังสือ ‘Eat Your Way to Happiness’ จึงให้ขอ้ แนะน�า ว่า คุณสามารถขจัดความอ่อนล้าและสุขภาพที่ย�่าแย่ได้ด้วยตนเองจาก การทานอาหารให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของตัวเองดังต่อไปนี้

150%

• ทานเพื่อเพิ่มพลังแก่ร่างกาย เมื่อไหร่ที่ต้องการพลังงานมา เติมเต็มร่างกาย เอลิซาเบธแนะน�าให้คณ ุ หาอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กสูง มาทาน ซึ่งพบมากในเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อปลา สัตว์ปีก โดยเฉพาะ ตับจะมีธาตุเหล็กสูงเป็นพิเศษ แต่สา� หรับใครทีไ่ ม่ชอบทานเนือ้ สัตว์ ก็สามารถเลือกทานถัว่ เหลือง ผักโขม หรือธัญพืช ก็จะได้รบั ธาตุเหล็ก สูงไม่แพ้กนั นอกจากนี้ เอลิซาเบธยังกล่าวอีกว่า ช่วงทีม่ ปี ระจ�าเดือน เป็นช่วงที่ผู้หญิงสูญเสียธาตุเหล็กมากเป็นพิเศษ สาวๆ ทั้งหลาย จึงควรทีจ่ ะหาอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กสูงมาทานมากกว่าปกติในช่วงนั้น • ทานเพื่อเพิ่มพลังสมอง เมื่อไหร่ที่คุณก้าวออกจากบ้านแล้ว ต้องกลับมานั่งนึกว่าฉันปิดแก๊ส ปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วหรือยัง บ่อยๆ แสดงว่าสมองของคุณเริม่ ต้องการสารอาหารมาเพิม่ พลังแล้ว ซึ่งสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสมองและระบบความจ� าก็คือ โอเมกา-3 และวิตามินบี 12 โดย โจเซฟ ควินน์ นักวิชาการจาก Oregon Health and Science University กล่าวว่า “DHA ซึ่งอยู่ใน โอเมกา-3 มีส่วนท�าให้สมองท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และวิตามินบี 12 ก็เป็นอีกหนึง่ สารอาหารทีค่ ณ ุ ไม่ควรมองข้าม เพราะ มีการศึกษายืนยันแล้วว่า การขาดวิตามินบี 12 มีความเกี่ยวข้อง กับอาการสับสน เฉยชา และเหนื่อยล้า” ทั้งนี้ โอเมกา-3 พบใน ปลาทะเล อาทิ ปลาทูนา ปลาเทราต์ ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน ส่วนวิตามินบี 12 พบในธัญพืช ตับ โยเกิร์ต ชีส ไข่ เป็นต้น • ทานเพือ่ ความสบายตัว ความสบายตัวในทีน่ หี้ มายถึงการไม่อดึ อัด จุกเสียดแน่นเฟ้อ หลังจากทานอาหาร เพราะแน่นอนว่าการทานผัก เยอะๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าทานผักบางชนิดมากเกินไป โดยเฉพาะ ผักที่ย่อยยาก เช่น ถั่ว บร็อกโคลี กะหล�่าปลี ดอกกะหล�า่ ก็ทา� ให้ ร่างกายมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากได้เช่นกัน ดังนัน้ ส�าหรับคนที่ มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารอยู่แล้ว ก็ควรหันมาทานผักผลไม้ที่ ย่อยง่ายๆ อย่างผักบุ้ง ผักกาดขาว แทน • ทานเพื่อเลี่ยงอาการปวดเมื่อยหลังออกก�าลังกาย หลังการออกก�าลังกายหนักๆ บางคนมักจะรูส้ กึ ปวดเมือ่ ยหรือเป็นตะคริวได้ ซึ่งนั่นอาจเป็นเพราะร่างกายของคุณก�าลังขาดโพแทสเซียมและ แมกนีเซียม ดังนัน้ คุณจึงควรหาอาหารทีม่ สี ารอาหารเหล่านีม้ าทาน โดยแหล่งของโพแทสเซียมที่หาง่ายและเปี่ยมด้วยคุณภาพก็คือ กล้วย และแหล่งของแมกนีเซียมที่หาทานได้ง่ายก็คือ น�า้ ส้มคั้น อัลมอนด์ และธัญพืช นั่นเอง ที่มา : www.health.com

Q : การจับมือมีส่วนช่วยให้สมอง รูส้ กึ ถึงความประทับใจได้จริงหรือไม่

A : จริง เนื่องจากมีการศึกษาตีพิมพ์ ลงใน Journal of Cognitive Neuroscience ระบุว่า การจับมือหรือเชคแฮนด์ช่วย เสริมสร้างให้สมองมีความรู้สกึ ทางบวก กับบุคคลแปลกหน้าทีเ่ พิง่ เจอกันครัง้ แรก ได้ ไม่เพียงเท่านัน้ ยังช่วยลดความรูส้ กึ ทางลบในการพบกันครั้งแรกได้อีกด้วย ทางด้ าน ฟลอริน โดลคอส นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ กล่าวว่า “การจับมือช่วยให้การพบกันครั้งแรก ของคนสองคนมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะรู ้ สึ ก ดี ต่อกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้ง ที่ คุ ณ จั บ มื อ กั บ คนอื่ น แล้ ว คุ ณ จะ ประสบความส� า เร็ จ ทางธุ ร กิ จ หรื อ ทางการสื่อสาร เราเพียงศึกษาพบว่า มีหลักฐานยืนยันว่าการจับมือกันท�าให้ สมองมีการตอบรับที่ดีขึ้นจริง” ที่มา : www.huffififfiifingtonpost.com

ผักชีฝรัง่ หรือพาร์สลีย์ เป็นผักทีอ่ ดุ มด้วยวิตามินเคทีจ่ า� เป็นต่อร่างกาย โดยมีการศึกษาพบว่า ผักชีฝรัง่ 2 ช้อนชา ให้วติ ามินเคมากถึง 150% ของปริมาณทีร่ า่ งกายควรได้รบั ต่อวัน ซึง่ ช่วยให้ เกล็ดเลือดจับตัวได้ดี และช่วยให้ตับท�างานได้ดีขึ้นอีกด้วย

HEALTH NEWS

นักวิจัยอังกฤษแนะ ผู้หญิงควรเลิกบุหรี่ เหตุช่วยให้อายุยืนขึ้นได้ 10 ปี เมือ่ ปลายเดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ มีการเผยแพร่ การศึกษาครั้งใหญ่เพื่อการป้องกันไม่ให้คนสูบบุหรี่ และพบว่าผู้หญิงที่สูบบุหรี่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ติดต่อกันไปจนเป็นผู้ใหญ่ มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าผู้ไม่สูบเลยถึง 3 เท่า ซึ่งสาเหตุของ การเสียชีวติ มักจะเป็นเพราะโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมองตีบตัน เป็นต้น และแม้ว่าจะเป็นผู้สูบบุหรี่ไม่จัดมาก หรือราว 1-9 มวนต่อวัน ก็ยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่า คนไม่สูบเลยถึง 2 เท่า ในทางกลับกัน หากผู้หญิงที่ติดบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ อัตราความเสี่ยง ทีจ่ ะเสียชีวติ ก็จะน้อยลง และความเสีย่ งก็จะยิง่ น้อยลงเรือ่ ยๆ หากเลิกบุหรีไ่ ด้สา� เร็จในวัยทีน่ อ้ ยลง เช่น ถ้าสามารถเลิกบุหรี่ได้ก่อนอายุ 30 ปี ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพราะบุหรี่ก็จะลดลงมากถึง 97% แต่ถ้าเลิกได้ในวัย 40 ปี ความเสี่ยงก็จะน้อยลงจากคนที่สูบบุหรี่ต่อไปราว 90% ที่มา : http://healthland.time.com


44

HEART

HEART TIPS

SECRETS OF HAPPY PEOPLE

มีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา พบว่าการมองโลกในแง่ดี และการท�าให้ตนเองมีความสุขอยู่เสมอในช่วง วั ย กลางคน มี ส ่ ว นท� า ให้ อ ายุยืน ขึ้น ได้ถึง 7.5 ปี เลยทีเ ดีย ว แต่การท�าให้ตนเองมีความสุขในวัยที่ชีวิตมีเรื่องให้คิดและท�า อยู่ตลอดเวลาก็ ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย เราจึงสรรหาเคล็ดลับของ การเป็นผู้มีความสุขมาน�าเสนอคุณดังต่อไปนี้

• ละตัวเองออกจากโทรศัพท์มอื ถือ แล้วหันมาคุยกับคนรอบข้างบ้าง โดยมีการศึกษาพบว่า การมีกิจกรรมทางสังคม เช่น สังสรรค์กับเพื่อน หรือออกไปพบปะกับผูค้ น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ก็มสี ว่ นท�าให้ผนู้ นั้ อายุยืนขึ้น สมองเฉียบคม และห่างไกลจากโรคหัวใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ ในทางกลับกัน ส�าหรับผู้ ที่อยู่ คนเดียวและคุยโทรศัพท์ มือถือบ่ อยๆ กลับมีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือมีผลท�าให้ระดับ ความดันโลหิตลดต�่าลง และระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งมีความจ�าเป็น ต่อร่างกายในแง่การรักษาระดับอินซูลนิ ในเลือด รักษาภูมติ า้ นทาน และ การตอบสนองต่อความเครียด ก็ลดต�า่ ลงด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การหยุดพัก การใช้โทรศัพท์ไปบ้าง นอกจากจะเปิดโอกาสให้ตวั เองได้อยูก่ บั คนรอบข้าง มากขึ้นแล้ว ก็ยังส่งผลดีแก่ร่างกายในเวลาเดียวกันอีกด้วย • ไม่เขินอายทีจ่ ะแสดงความซาบซึง้ หรือประทับใจของตนเองออกมา เพราะหลายคนมักจะแคร์สายตาของคนรอบข้าง จนท�าให้ตนเองต้องเก็บ ความรู้สึกที่มีภายในอย่างไม่จ�าเป็น ดังนั้น เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามีความสุข ก็อย่ าเขินอายที่จะยิ้ม หัวเราะ หรือแสดงความยินดีกับสิ่งที่เ กิดขึ้น อยู่ตรงหน้า • ย้อนกลับไปมองดูความสุขในวันวาน คอลัมนิสต์จาก Prevention.com กล่าวว่า หากมีเวลาว่าง เราน่าจะลองท�า ‘life review’ ดูบ้าง ซึ่งเป็น การบันทึกเรื่องราวดีๆ ที่ผ่านมา เพื่อท�าให้ตนเองรู้สึกถึงความมีคุณค่า ของชีวิตในวันวาน และเป็นก�าลังใจที่จะสร้างวันดีๆ แบบนั้นอีกในวัน ข้างหน้า ทางด้าน โรเบิร์ต เอ็น. บัตเลอร์ นักวิชาการจาก International Longevity Center สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “แม้ว่าบางส่วนของเรื่องราว ในอดีตจะมีความเจ็บปวดปะปนอยูบ่ า้ ง แต่มนั ก็เป็นเรือ่ งดีทใี่ ห้เราได้เรียนรู้ และเข้าใจตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเราเสมอ ในวันข้างหน้า” ที่มา : www.prevention.com

LET’S COOK YOUR LOVELY MEAL

ความสุ ข ส� า หรั บ ใครบางคน อาจจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการทาน อาหารทีท่ า� เองกับมือ และส�าหรับใคร ที่อยากลองสัมผัสความสุขที่ว่าบ้าง เราขอเสนอเวิ ร ์ ก ช็ อ ปที่ จ ะช่ ว ยให้ คุณได้เรียนรู้วิธีการท�าอาหารรสเลิศ มากขึ้น นั่นคือ ‘Vanilla Cooking Workshop’ จากร้านอาหารแสนอบอุน่ อย่าง Vanilla Industry โดยเมนูอาหาร แนะน�าในการท�าเวิร์กช็อปนั้นมีให้ คุ ณ เลื อ กมากมาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น Caramelized French Onion Soup, Ham & Spinach Cheese Tart, Double Crunchy Chocolate Cheesecake, Lemon Jelly Mousse Cake เป็นต้น ส�าหรับผูส้ นใจ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.vanillaindustry. com หรือโทร. 0-2658-4720

“ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวง แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำาของเรา อย่ามัวแต่รอฤกษ์ รอเวลา อยากได้ดีก็ต้องสร้างความดี ไม่ใช่นั่งรอความดี” หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลง ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของผู้สนับสนุน บารัก โอบามา ผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังมีผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวถึง อย่างกว้างขวาง เขาคือ เนต ซิลเวอร์ นักพยากรณ์การเลือกตั้งชื่อดังแห่งหนังสือพิมพ์ นิวยอร์ก ไทม์ส ที่ท�านายผลเลือกตั้งอย่างแม่นย�าราวกับตาเห็น ด้วยโปรไฟล์ที่น่าสนใจขนาดนี้ เราจึงไม่พลาดน�าเรื่องราวของเขามาน�าเสนอให้คุณได้รู้จักกัน Name : Nate Silver Nationality : American Born : 13 January 1978 Age : 34 “I regard myself as a rational progressive. I believe in intellectual progress – that we, as a species, are gradually becoming smarter. I believe that there are objectively right answers to many political and economic questions.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com, http://en.wikipedia.org/wiki/ Nate_Silver, www.advocate.com

• เนต ซิลเวอร์ มีความสนใจกีฬาเบสบอลและเชีย่ วชาญด้านคณิตศาสตร์ มาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ โดย วิลเลียม เฮจแมน นักข่าวชาวอเมริกัน คนหนึ่ง กล่าวว่า “ส�าหรับเนต เมื่อไหร่ที่ถุงมือและลูกเบสบอล อยูใ่ นมือ มันเป็นเรือ่ งของตัวเลข ซึง่ เนตจะเริม่ ประยุกต์ตวั เลขเข้ากับ เกมแล้วท�านายผล” • เนตเริม่ ฝึกฝนทักษะด้านสือ่ มวลชนครัง้ แรกเมือ่ เขาได้เป็นนักเขียน ให้กับ The Portrait หนังสือพิมพ์ของโรงเรียน East Lansing High School ในช่วงปี ค.ศ. 1993-1996 ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 เนตจบ ปริญญาตรีดา้ นเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโก และใช้เวลา อีก 3 ปี ไปกับการเรียนต่อที่ London School of Economics พร้อม กับท�างานเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเขา กล่าวในภายหลังว่า การใช้เวลา 4 ปี ไปกับการท�างานที่ไม่ได้รัก เป็นสิ่งหนึ่งที่ทา� ให้เขาเสียดายที่สุดในชีวิต ในปี ค.ศ. 2004 เขาจึง ตัดสินใจลาออกจากงาน • ต่อมาเนตได้หวนกลับสู่สิ่งที่เขารัก ด้วยการเป็นนักเขียนให้กับ Baseball Prospectus (BP) หนังสือวิเคราะห์ผลการแข่งขันเบสบอล และทีน่ เี่ องทีท่ า� ให้เขาเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั เพราะการท�านายผลโดยใช้หลัก

คณิตศาสตร์ของเขามีความแม่นย�ามาก จนได้เป็นเจ้าของบทความใน สือ่ กีฬายักษ์ใหญ่หลายค่าย อาทิ ESPN.com, Sports Illustrated เป็นต้น • ในปี ค.ศ. 2007 เนตได้เริ่มเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2008 เขาได้พยากรณ์วา่ บารัก โอบามา จะเอาชนะ จอห์น แมคแคน คูแ่ ข่ง จากพรรครีพับลิกัน ซึ่งขัดแย้งกับนักวิเคราะห์คนอื่นๆ ที่ไม่เชื่อว่า โอบามาจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผลการท�านายของเนตยังมีความแม่นย�าถึง 49 รัฐ จาก 50 รัฐ ด้วยผลงานดังกล่าว ท�าให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังจนนิตยสาร ไทม์ ยกย่องให้เขาเป็น 1 ใน 100 บุคคลผูท้ รงอิทธิพลของโลกเมือ่ ปี ค.ศ 2009 • ในการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีปนี ี้ การท�านายของเขาก็ยงั คงแม่นย�า ราวกับตาเห็นเช่นเดิม โดยเขากล้าสวนกระแสโพลหลายส�านักว่า โอบามามีแนวโน้มจะชนะ มิตต์ รอมนีย์ อย่างถล่มทลาย ในขณะที่ เสียงส่วนใหญ่บอกว่าผลคะแนนจะออกมาสูสี และในทีส่ ดุ ผลก็เป็น ไปตามที่เนตคาด คือโอบามามีจ�านวนคณะผู้เลือกตั้ง 303 เสียง น�าห่างรอมนีย์ที่ได้เสียงสนับสนุนเพียง 206 เสียง


ALL ABOUT BIZ

48

BIZ IDEA

BIZ LIFE

FIND HAPPINESS AT WORK อริญญา เถลิงศรี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ APM Group บริษัทที่ปรึกษาองค์กรและ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ในการให้คำาปรึกษากับลูกค้า องค์กรชัน้ นำาในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี และมุง่ มัน่ จะเป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะศูนย์กลางของเอเชียในการพัฒนาเชิงนวัตกรรมสำาหรับผู้นำา และองค์กรรุ่นใหม่ในอนาคตอันใกล้

• องค์กรจะไม่มีวันไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ ถ้าพนักงานไม่มีความสุข เพราะผู้บริหารมีหน้าที่เป็นมันสมองขององค์กร แต่คนที่ทา� งานจริงๆ ก็คือ พนักงานทุกคน เพราะฉะนัน้ เราต้องสร้างแรงจูงใจทีเ่ หมาะสมให้กบั พนักงาน เพื่อท�าให้เขาอยากจะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน • คงหมดยุคแล้วส�าหรับนโยบายที่บอกว่าท�างานกี่ชั่วโมง แล้วจะได้วันหยุด กี่วัน เพราะถ้าพนักงานคนนั้นท�างานแค่ 2 ชั่วโมง แต่เขาเต็มร้อยกับงานนั้น จริงๆ มันอาจจะได้ผลลัพธ์ทมี่ ากกว่าคนทีน่ งั่ ท�างาน 2 วันเต็มๆ ก็ได้ เพราะฉะนัน้ เราจึงให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์ของงานมากกว่าชั่วโมงการท�างาน • เวลาก�าหนดนโยบายต่างๆ เราจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง คือเราเชื่อว่าเวลา ที่ท�างานอะไรแล้วมีความสุข เราก็จะท�าตรงนั้นได้ดี แล้วคนทุกคนต้องมี ช่วงจังหวะของการพัก เพือ่ จะได้หยุดคิด ได้ท�าอะไรทีต่ วั เองชอบ เพราะฉะนัน้ ถ้าใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปในชั่วโมงของการท�างานเยอะๆ สิ่งที่ได้รับกลับมามันจะ คุ้มค่ามากกว่าที่เราคิด • สิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่ตอนนี้คือนโยบาย Happy Workplace ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ระบบการประเมินผลที่ชัดเจน ที่ไม่ได้วัดแค่เรื่องชั่วโมง การท�างาน แต่ต้องวัดถึงผลลัพธ์ในการท�างานที่เกิดขึ้นด้วย ต่อมาคือเรื่อง Beneffiitfi Package ทีม่ คี วามเหมาะสม ทัง้ เรือ่ งของเงิน และสวัสดิการตามความต้องการที่หลากหลายของแต่ละคน สุดท้ายคือการปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับผลงานและพฤติกรรมการท�างานควบคู่กันไป • เราเชื่อว่าการให้ความส�าคัญกับ Performance Culture หรือดูที่ผลลัพธ์ของ งาน เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องอาศัย Honoring Culture ควบคู่กันไปด้วย นั่นคือการเคารพเพื่อนร่วมงาน กล้าพูดในสิ่งที่ควรพูด ไม่พูดกันลับหลัง แต่ขณะเดียวกันต้องมีวิธีการพูดที่นุ่มนวล ซึ่งจะท� าให้เกิดบรรยากาศที่ดี ในการท�างาน • จากการได้เข้าไปท�างานกับลูกค้าที่เป็นองค์กรใหญ่ๆ หลายองค์กร พบว่า ปัญหาที่แต่ละองค์กรก�าลังเผชิญก็คือ คนไทยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในเรื่อง การสือ่ สาร ไม่ใช่วา่ เราพูดกันไม่เป็น แต่มนั มีหลายเรือ่ งทีเ่ ราไม่พดู กัน หรือไม่พดู ในทีท่ คี่ วรจะพูด ต้องอาศัยการตีความ ซึง่ ท�าให้การท�างานล่าช้ากว่าทีค่ วรจะเป็น

• ผู้น�าในองค์กรส่วนใหญ่มักจะเก่งในเรื่องการจัดการ แต่ไม่เก่งในเรื่อง การน�าคนไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะคุณสมบัติของ ผู้น�าที่ดีนอกจากจะจัดการเรื่องต่างๆ ได้ดีแล้ว ที่ส� าคัญคือยังต้องสร้าง แรงบันดาลใจ และกระตุ้นคนให้เป็นด้วย • Work Life Balance ในความคิดของเราไม่ได้หมายถึงการแบ่งเรื่องงานกับ เรื่องส่วนตัวเป็นสัดส่วน 50/50 อย่างชัดเจน แต่หมายถึงการท�างานให้มี คุณภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเวลาไปท�าในสิ่งที่อยากท�า ซึ่งแต่ละคน มีสัดส่วนการท�างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวต่างกัน หากสามารถจัดสรรเวลา ได้อย่างลงตัว ความสมดุลจึงจะเกิดขึ้น • ผูน้ า� ทีด่ คี วรจะมีบทบาทในการ Give and Take คือต้องพยายามท�าความเข้าใจ ก่อนว่าคนของเราต้องการอะไร จากนั้นค่อยมาดูว่าเราจะตอบสนองเขา อย่างไร เพื่อท�าให้เขาน�าพาเราไปสู่จุดที่เราต้องการได้ • การให้แรงบันดาลใจกับพนักงานไม่ได้หมายถึงการสรรหาค�าพูดสวยหรู มาจูงใจคน แต่หมายถึงการพูดอย่างจริงใจ ไม่เสแสร้ง และพูดด้วยความปรารถนาดีจริงๆ ซึ่งจะท�าให้คนฟังรู้สึกคล้อยตามได้มากกว่า • การประชุมที่ดีที่สุดคือการประชุมที่ได้ไอเดียที่หลากหลาย ในขณะเดียวกัน ไอเดียเหล่านั้นต้องน�าไปต่อยอดได้ ส่วนจะผิดจะถูก ต้องไปเรียนรู้จากการน�า ไอเดียไปใช้ แต่ไม่ใช่ว่าประชุมกันเสร็จแล้วสุดท้ายไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งแบบนั้นจะท�าให้การประชุมเป็นเรื่องเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ • สิ่งที่เรามักจะน�ามาสอนลูกน้องเสมอก็คือ คุณควรจะรักตัวเองก่อนที่จะรัก งาน คือต้องมีเวลาให้ตัวเอง ต้องมีเวลาให้กับครอบครัว แล้วค่อยมามีเวลา ให้กบั งาน เพราะคนเราไม่สามารถจะรักงานได้ ถ้าไม่เรียนรูท้ จี่ ะรักตัวเองก่อน • สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�างานนี้ก็คือ ได้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆ เพราะจากการได้พบปะลูกค้า ได้พูดคุยกับพนักงาน ท�าให้เราสามารถเรียนรู้ ได้ทุกวัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดใจกว้างรับสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้มากน้อย แค่ไหนเท่านั้นเอง

นอกจากส่ ว นผสมที่ คั ด สรรมาเป็ น อย่างดี และวิธีการปรุงอาหารของพ่อครัว แต่ละคน ทีจ่ ะท�าให้รสชาติอาหารแต่ละจาน มีความเอร็ดอร่อยแล้ว บรรยากาศรอบๆ ตัว ขณะทานอาหารก็ถือเป็นองค์ประกอบที่ ส�าคัญไม่แพ้กนั นัน่ จึงเป็นเหตุผลทีร่ า้ นอาหาร ส่ ว นใหญ่ พ ยายามตกแต่ ง ร้ า นให้ น ่ า นั่ ง หรือเปิดเพลงเพราะๆ คลอไปด้วยระหว่างที่ เสิรฟ์ อาหาร เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ดมื่ ด�า่ กับอาหาร จานนัน้ ๆ อย่างเต็มอิม่ (ทัง้ ร่างกายและจิตใจ) ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้วา่ Soundwich ผูจ้ ดั จ�าหน่าย แซนด์ วิ ช แบบห่ อ กลั บ บ้ า นในโปรตุ เ กส จะไม่ได้มีร้านอาหารเป็นของตัวเอง แต่ พวกเขาก็สามารถสร้างบรรยากาศดีๆ ให้กบั ลูกค้าได้เช่นกัน ด้วยการคิดค้นกล่องแซนด์วชิ สุดพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างกล่องดนตรีและภาชนะใส่อาหาร เมื่อไหร่ก็ตาม ที่ลูกค้าเปิดกล่องใบนี้เพื่อจะหยิบแซนด์วิช ขึ้นมากิน เสียงเพลงเสนาะหูที่คัดสรรมา เป็นอย่างดีจากเชฟของทางร้านก็จะดังคลอ ระหว่างทีล่ กู ค้าก�าลังเอร็ดอร่อยกับแซนด์วชิ ชิ้นโปรด โดยแซนด์วิชของทางร้า นจะมี ทั้งหมด 7 สูตร ซึ่งแต่ละสูตรก็จะมีเพลง ประจ�าตัวที่แตกต่างกันออกไปตามสไตล์ และรสชาติของสูตรนั้นๆ เป็นต้นว่า ถ้า สูตรไหนมีรสชาติเบาๆ เพลงในกล่องก็จะ เป็นเพลงบอสซาสบายๆ ฟังง่ายได้เรื่อยๆ ส่วนสูตรไหนมีรสชาติเผ็ดร้อน เพลงในกล่อง ก็จะเป็นเพลงจังหวะซัลซาทีม่ คี วามเร่าร้อน ชวนโยกตามนัน่ เอง ถือเป็นไอเดียสร้างสรรค์ ที่สร้างเอกลักษณ์ และใส่ความสนุกสนาน ให้กับสินค้าของตัวเองได้เป็นอย่างดี ใคร สนใจไอเดียนีล้ องแวะไปที่ www.soundwich. pt/porto/index.html

BIZ QUOTE

BIZ BOOK

คิดยังไงให้ ไอเดียกระฉูด (Tips to Create Ideas) ผู้เขียน : ดลชัย บุณยะรัตเวช สำานักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์ ราคา : 195 บาท

Soundwich

เพราะความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่ไม่ได้มีติดตัว ทุกคนมาตั้งแต่เกิด แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เป็นอย่างยิ่งในการท�างานของทุกคน ซึ่งผู้เขียนให้ ค�าจ�ากัดความว่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็นเหมือน สปริงบอร์ด เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นยาเร่งวุ้น เร่งสี เร่งโต เป็นปุ๋ยชั้นดีที่จะช่วยให้เราผลิดอกออกใบ ต่อยอด” ซึ่งโชคดีที่ความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่สร้าง กันได้ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ที่รวบรวม กลยุทธ์ 25 ข้อ ซึ่งกลั่นกรองออกมาจาก ‘กึ๋น’ ของ ดลชัย บุณยะรัตเวช ผู้ผ่านประสบการณ์การเป็น นักสร้างแบรนด์มากว่า 30 ปี จนได้รับต�าแหน่ง นักสร้างแบรนด์มอื หนึง่ ของเมืองไทยในแบบทีไ่ ม่มใี คร มาคัดค้าน ซึ่งตัวอย่างกลยุทธ์เพิ่มไอเดียในหนังสือ

เล่มนี้ก็มีทั้งการฝึกสติและสมาธิ, การรู้จักเรียนรู้จาก สิ่งอื่น, การคิดเสมอว่าทุกอย่างเป็นไปได้, การฝึก มองภาพแบบกว้างๆ, โยนมุกเดิมๆ ทิ้งไป, เปลี่ยน วิถีประจ�าวัน, หาแรงบันดาลใจ หรือไม่ก็ใช้หัวสมอง ท�างาน ไม่ใช่ปาก ซึง่ นอกจากจะเป็นกลยุทธ์ทแี่ หลมคม และสามารถน�าไปใช้ได้จริงกับทุกงานแล้ว ท้ายบท แต่ละบทยังมีข้อสรุปสั้นๆ ง่ายๆ ไว้ย�้าเตือนผู้อ่าน อีกครัง้ ด้วย อย่างเช่น “คิดเสมอว่าคนทีใ่ ห้เราคิดงาน ทุกรายส�าคัญมากเท่ากันหมด และเราจะต้องให้ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด กั บ เขาเสมอ เป็ น วิ ธีที่ จ ะช่ ว ยให้ เ รา พยายามมากขึน้ ไม่ยอ่ ท้อกับอุปสรรคและค�าวิจารณ์ เพื่อผลงานอันเป็นสุดยอดมากขึ้น” ถือเป็นหนังสือ อ่านง่าย แต่ได้ไอเดียกระฉูดจริงๆ

“MARKETING IS ALL ABOUT KEEPING IT SIMPLE AND HONEST.” Scooter Braun,

American Talent Manager


52

HOT ISSUE

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ดูจะเป็นผลการเลือกตัง้ ทีค่ นทัว่ ทัง้ โลกจับตามองมากทีส่ ดุ โด่งดังที่สุด มีผลสั่นสะเทือนกับความเป็นไปของโลกมาก ที่สุด เพราะความเป็นประเทศมหาอ�านาจที่ทรงอิทธิพล กับประเทศอื่นๆ ในแทบทุกด้าน ดังนั้น ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โลกทั้งโลกจึงเหมือนหยุดหมุน โดยเฉพาะโลกของผู้ชายที่ชื่อ บารัก โอบามา เพราะใน วันนั้นเองที่เขาได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาว อเมริกนั ให้ดา� รงต�าแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นสมัยที ่ 2 ซึง่ คราวนีม้ าพร้อมกับสโลแกนในการรณรงค์ เลือกตั้งว่า Forward แทนค�าว่าว่า Change ที่เขาใช้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว มีหลายแง่มุมที่เราน่าจะได้ทบทวนและวิเคราะห์ กันอีกครั้งในฐานะที่เป็น Hot Issue ในช่วงเวลานี้ว่า อะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา และอะไรคือก้าวต่อไป และสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนไปในอีก 4 ปีข้างหน้า โอบามาได้กล่าวสุนทรพจน์ทเี่ รียกว่า Victory Speech มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ประชาธิปไตยในประเทศที่มีคน

FOR

We Can

จ�านวนกว่า 300 ล้านคน อาจเป็นเสียงที่หนวกหู วุ่นวาย และดูซบั ซ้อน แต่กเ็ ป็นเพราะเรามีความคิดเห็นของเราเอง และพวกเราแต่ละคนก็มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นอย่างลึกซึ้ง เมือ่ เราต้องผ่านช่วงเวลาทีย่ ากล�าบาก เมือ่ เราต้องตัดสินใจ ครัง้ ใหญ่เพือ่ ประเทศของเรา มันจึงจ�าเป็นทีจ่ ะปลุกเร้าอารมณ์ ความรู้สึก ปลุกเร้าความขัดแย้งไม่ลงรอย สิ่งเหล่านั้น คงไม่เปลีย่ นไปในชัว่ ข้ามคืน และมันก็ไม่ควรจะเปลีย่ นด้วย” การเลือกตั้งในระบอบประชาธิป ไตยก็เป็นหนึ่งใน รูปแบบหนึ่งของการเลือกอีกหลายอย่างในโลก ที่ย่อมมี ทั้งคนได้ในสิ่งที่ถูกใจ และไม่ถูกใจ ต่างกันตรงที่เมื่อเลือก ผูม้ าท�าหน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารประเทศแล้ว เขาต้องไม่ได้เข้ามา ท�าหน้าทีเ่ พียงการบริหารความพึงพอใจให้แก่คนกลุม่ ใด กลุ่มหนึ่ง แต่ต้องท�าหน้าที่บริหารในสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าให้ แก่คนทั้งประเทศโดยรวมด้วย

OBAMA’S TOP 10 Accomplishments

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ บารัก โอบามา ไ ด ้ รั บ เ ลื อ ก ใ ห ้ ด� า ร ง ต� า แ ห น ่ ง ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นสมัย ที่ 2 ก็มาจากผลงานเก่าๆ ที่เขาเคยท�า เอาไว้ ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา และนี่คือ 10 ผลงานชิ้นโบแดง จาก 50 อันดับ ผลงานยอดเยีย่ มของผูช้ ายหมายเลข 1 ของสหรัฐอเมริกา ที่เรารวบรวมมา เพือ่ ให้คณ ุ ได้รวู้ า่ เพราะอะไรชาวอเมริกนั ถึงได้เทใจเลือกชายคนนีใ้ ห้ดา� รงต�าแหน่ง ต่อไปอีก 4 ปีขา้ งหน้า ส่วนอันดับทีเ่ หลือ เข้าไปดูต่อได้ที่ http://bit.ly/VVO56b

01

ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบ สาธารณสุข หลังจากทีป่ ระธานาธิ บ ดี ห ลายคนล้ ม เหลวในการปฏิ รู ป ระบบสาธารณสุ ข ของประเทศให้ เ กิ ด ความเท่ า เที ย มกั น มานานเกื อ บศตวรรษ แต่ โอบามากลับท�าส�าเร็จด้วยการผ่านร่างกฎหมาย ประกันสุขภาพ หรือที่เรียกกันว่า Obama Care ได้ส�าเร็จในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งจะครอบคลุมระบบ การประกันสุขภาพของชาวอเมริกนั กว่า 32 ล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2014 โดยจะสามารถลดทอนค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในด้านสาธารณสุขของประชาชน ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของชาวอเมริกันมาช้านาน

02

ผ่ า นร่ า งกฎหมายกระตุ ้ น เศรษฐกิจ ด้วยการลงนาม ผลักดันกฎหมายสร้างการลงทุน และฟื ้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ อเมริ กั น (American Recovery and Reinvestment Act) ในปี ค.ศ. 2009 ซึ่งใช้งบประมาณสูงถึง 787 พันล้านดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ เพื่ อ กระตุ ้ น การเติ บ โตของเศรษฐกิจ ในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจถดถอยอย่างหนัก ซึง่ หลังจาก ผ่ า นร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วเพี ย งสั ป ดาห์ เ ดี ย ว อัต ราการว่ า งงานก็ลดลงอย่ า งเห็นได้ชัด และ หลังจากผ่านไป 1 ปี อัตราการจ้างงานของ ภาคธุรกิจก็เพิ่มสูงขึ้น โดยมีต�าแหน่งงานใหม่

มากกว่า 3.7 ล้านต�าแหน่ง ผ่ า นร่ า งกฎหมายปฏิ รู ป ภาคการเงิน (Wall Street Reform) โอบามาได้ลงนาม บังคับใช้กฎหมาย Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act เพือ่ จัดระเบียบใหม่ ให้กับภาคธุรกิจการเงิน หลังจากที่ได้รับบทเรียน มาแล้วในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้งที่ผ่านมา ซึ่ ง กฎหมายฉบั บ นี้ จ ะช่ ว ยควบคุ ม ความเสี่ ย ง ในการลงทุนของธนาคารขนาดใหญ่ และสถาบัน การเงินต่ างๆ ก�าหนดให้ มีการซื้อขายตราสาร อนุพันธ์ผ่านสถาบันหักบัญชี (clearinghouses)

03


Did You Know?

240 • คือจ�านวน ส.ส. ของพรรครีพบั ลิกนั ที่ได้รับเลือกให้เข้าไปท�างานในสภา • ขณะที่พรรคเดโมแครตของโอบามา

นั้นมีจ�านวน ส.ส. ที่ได้รับเลือกเพียง 190 ทีน่ งั่ เท่านัน้ ซึง่ การจะมีเสียงข้างมาก ในสภานัน้ ต้องมีจา� นวน ส.ส. มากกว่า 218 ที่นั่งขึ้นไป

What is ‘GOP’

RWARD

n Believe In เรื่อง : กองบรรณาธิการ

หลายครัง้ ทีเ่ รามักจะเห็นค�าว่า GOP ปรากฏอยูใ่ นข่าวการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งแท้จริงแล้วค�าว่า GOP ย่อมาจากค�าว่า The Grand Old Party หรือพรรคเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ หรือเป็นอีกชื่อที่ใช้เรียกแทนพรรครีพับลิกัน หรือพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1854 มีสัญลักษณ์ประจ�าพรรคเป็นรูปช้าง โดยที่ผ่านมาพรรครีพับลิกันส่งผู้สมัคร ลงชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีทั้งหมด 38 ครั้ง และได้รับชัยชนะ 23 ครั้ง

06

ก�าจัด โอซามา บิน ลาเดน ในปี ค.ศ. 2011 โอบามาได้สง่ กองก�าลัง พิ เ ศษจู ่ โ จมฐานที่ มั่ น ลั บ ของ โอซามา บิน ลาเดน ที่เ มือ งแอบบอทตาบัด ประเทศปากีสถาน ซึ่งท�าให้ผู้น�าผู้ก่อการร้าย เสียชีวิต และเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ของกลุ่ม อัล กออิดะห์ถูกค้นพบ กลับมาเอาใจใส่อตุ สาหกรรม ยานยนต์ของสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2009 โอบามาได้ตัดสินใจอัดฉีด เงินมากถึง 62,000 ล้านสหรัฐฯ ให้กับบริษัท General Motors และบริษัท Chrysler ผู ้ ผ ลิต รถยนต์สัญชาติอเมริกัน เพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนของ ทั้งสองบริษัท และเห็นชอบที่จะให้มีการปรับ โครงสร้างครั้งใหญ่ ท�าให้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมยานยนต์ได้สร้างงาน เพิ่มขึ้นกว่า 100,000 อัตรา และในปี ค.ศ. 2011 สามบริษัทผลิตยานยนต์ยักษ์ใหญ่สามารถสร้าง ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ครัง้ แรกในรอบ 2 ทศวรรษ การปรั บ โครงสร้ า งสถาบั น ทางการเงิน ในระหว่างวิกฤต ทางการเงิน รัฐบาลของโอบามา ได้ผา่ นแผนงานของกระทรวงการคลังทีม่ กี ารถกเถียง กันอย่างกว้างขวางถึงการดึงเงินทุนจากภาคเอกชน ไปที่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาด้วยการท�า Stress Test ซึ่งก็คือการทดสอบความพร้อมของ สถาบันทางการเงินด้วยการจ�าลองสถานการณ์ วิกฤตทางการเงิน เพื่อตรวจสอบว่าสถาบันทาง การเงินจะสามารถรับมือในการจัดการหนี้เสีย ของตนเองได้หรือไม่ ส่งผลให้สถาบันทางการเงิน กลับมาพึง่ พาตนเองได้โดยทีร่ ฐั บาลไม่ตอ้ งสูญเสีย งบประมาณ ยกเลิกค�าสัง่ ‘ไม่ถาม, ไม่พดู ’ ในสมัยของโอบามา ได้มีการยกเลิกนโยบายที่ห้ามบุคลากร ทางทหารเปิดเผยตนเองว่าเป็นเพศที่ 3 ซึ่งมีผล มาตั้งแต่ยุค ’90 และอนุญาตให้บุคคลเพศที่ 3 สามารถเข้าร่วมกองทัพได้อย่างเปิดเผยเป็นครัง้ แรก โค่นอ�านาจ พันเอก มุอัมมัร กั ด ด า ฟ ี ใ น เ ดือ น มีน า ค ม ค.ศ. 2011 โอบามาได้รว่ มเป็นหนึง่ เดียวกับภูมิภาคยุโรปและรัฐบาลอาหรับในการเคลื่อนไหวทางการทหาร ซึ่งรวมถึงกองก�าลัง ทางอากาศและการปิดล้อมทางทะเล เพือ่ ต่อต้าน การปกครองของพันเอกกัดดาฟี และปกป้อง ประชากรชาวลิ เ บี ย พร้ อ มกั น นี้ ยั ง สนั บ สนุ น กองก�าลังกบฏท้องถิ่นที่เป็นปรปักษ์กับกัดดาฟี และในทีส่ ดุ การปกครองของพันเอกกัดดาฟีกส็ นิ้ สุด ลง เมื่อเขาถูกโค่นล้มอ�านาจและถูกสังหารโดย กลุ่มกบฏเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2011 โดยที่ ไม่มีการสูญเสียก�าลังทหารแม้แต่คนเดียว

07

08

09

และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น บังคับให้ธนาคาร ขนาดใหญ่จดั ท�าแผนจัดการความเสีย่ งเพือ่ ป้องกัน ความโกลาหลในกรณี ที่ ส ถาบั น นั้ น ล้ ม ละลาย นอกจากนี้ยัง จ� ากัด ความสามารถของสถาบัน การเงิ น ในการใช้ เ งิ น ของลู ก ค้ า ไปลงทุ น เพื่ อ ผลประโยชน์ของตัวเอง และยังจัดตั้งส�านักงาน คณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคทางการเงิ น (Bureau of Consumer Financial Protection) เพือ่ ให้ ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากบริษัททวงหนี้ ยุติสงครามในอิรัก ด้วยการอ อ ก ค� า สั่ ง ถ อ น ก� า ลัง ท ห า ร ออกจากอิรกั ซึง่ ทหารคนสุดท้าย

04

ได้ถอนก�าลังออกจากอิรักเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2011 เริ่มถอนก�าลังทหารออกจาก สงครามในอั ฟ กานิ ส ถาน จากก�าลังทหาร 101,000 นาย ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 ขณะนี้เหลือก�าลัง ทหารสหรัฐฯ ที่ประจ�าการอยู่ในอัฟกานิสถาน เพียง 91,000 คน และอีก 23,000 คน เตรียม จะถอนก� า ลั ง ออกจากอั ฟ กานิ ส ถานในปี นี้ ซึ่งข้อมูลจากรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุวา่ ภารกิจในอัฟกานิสถานจะสิน้ สุดลงภายใน ปีหน้า

05

10


332

54

REMARK BY THE PRESIDENT : THE WHITE HOUSE

• คือจ�านวนคะแนน Electoral Votes ที่ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ได้รับ ในการลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น ประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ของเขา • ขณะที่คะแนน Electoral Votes ของ มิตต์ รอมนีย์ ตามหลังอยู่ท ี่ 206 คะแนน ซึ่งผู้ที่จะได้รับต�าแหน่ง ประธานาธิ บ ดี ข องสหรั ฐ ฯ ต้ อ งมี คะแนน Electoral Votes อย่างน้อย 270 คะแนนขึ้นไป

62,278,404

“อย่างที่ผมกล่าวไว้ในคืนวันอังคารที่ผ่านมา (คืนวันเลือกตั้ง) ว่าชาว อเมริกันต่างออกมาลงคะแนนเสียงเพื่อก่อให้เกิดการลงมือท�า ไม่ใช่เพื่อ การเมืองอย่างทีเ่ คยเป็นมา พวกคุณเลือกเราเพือ่ ให้เรามาสนใจในเรือ่ งงาน ของคุณ ไม่ใช่งานของเรา และตามเจตนารมณ์ที่ว่านั้น ผมได้เชิญแกนน�า ของทั้งสองพรรคมาที่ท�าเนียบขาวในสัปดาห์หน้า เพื่อที่เราจะได้เริ่มต้น สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางความท้าทายมากมายที่มีแค่ พวกเราเท่านั้นที่จะร่วมกันแก้ ไขได้ และผมยังตั้งใจไว้ว่าจะเชื้อเชิญแกนน�า จากภาคเอกชน แรงงาน และแกนน�าภาคประชาชนจากทั่วประเทศ มาที่ วอชิงตัน เพื่อรวบรวมไอเดียต่างๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ “...ชาวอเมริ กั น เข้ า ใจดี ว ่ า เราก� า ลั ง เผชิ ญ หน้ า กั บ ความแตกต่ า ง และความเห็นที่ไม่ตรงกันในหลายๆ เดือนทีผ่ า่ นมา พวกเขารูด้ ี แต่วนั อังคาร ทีผ่ า่ นมาพวกเขาพูดอย่างเสียงดังฟังชัดว่า จะไม่ยอมอดทนต่อการท�างาน ที่ไร้ประสิทธิภาพ ไม่ยอมอดทนต่อนักการเมืองทีม่ องเห็นการประนีประนอม เป็นเพียงค�าพูดสกปรก และต้องไม่ใช่ในช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันมากมาย ยังคงต้องว่างงาน ไม่ใช่ในเวลาที่หลายครอบครัวและเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ยังคงต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินมาส�าหรับใช้จ่ายแต่ละเดือน “...สิง่ ทีช่ าวอเมริกนั ก�าลังมองหาก็คอื การร่วมมือ พวกเขาก�าลังมองหา ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน พวกเขาก�าลังมองหาสามัญส�านึก และส่วนใหญ่ ต้องการการลงมือท�า ผมต้องการจะส่งมอบสิง่ เหล่านีใ้ ห้กบั พวกเขาในการท�างานวาระที่ 2 ของผม ผมคาดหวังว่าผมจะได้ค้นพบความร่วมมือจาก สมาชิกของทัง้ สองพรรค เพือ่ ท�าให้สงิ่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ จริง เรามาท�างานร่วมกัน เถอะครับ” 9 พฤศจิกายน 2012 ณ ห้องตะวันออก ท�าเนียบขาว

• คือจ�านวนคะแนน Popular Votes ที่โอบามาได้รับ คิดเป็น 51% • ทิ้งห่าง มิตต์ รอมนีย์ คู่แข่ง ที่ได้รับ

คะแนน Popular Votes 58,901,020 คะแนน หรือคิดเป็น 48% ซึง่ คะแนนเสียง ที่ โอบามาได้รับในการเลือกตั้งครั้งนี้ ลดลงจากคะแนนประมาณ 67 ล้าน เสียง ที่เขาเคยได้รับในปี ค.ศ. 2008

TOP 5 GLOBAL REACTIONS

“เมื่ อ คุ ณ ได้ รั บ เลื อ กเมื่ อ ปี 2008 คุณได้จุดประกายให้แก่โลก ด้ ว ยการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ปั ญ หาที่ เราต่างเผชิญในฐานะประชากรโลก ต่ อ มาคุ ณ ได้ พ ากเพี ย รอย่ า ง จริงจังเพื่อท�าตามความหวังและ ความไว้ ว างใจอั น ยิ่ ง ใหญ่ ข อง ชาวอเมริกันที่มีต่อคุณ เราเชื่อว่า คุณ ผู้ได้รับเลือกอีกครั้ง จะยัง จ�าความพยายามครั้งนั้นได้”

ดาไล ลามะ

ผู ้ น� า ทางด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณสู ง สุ ด ของชาวทิเบต

“ในฐานะที่ เ ป็ น แม่ แ ละยาย ที่เลี้ยงดูเด็กผู้ชายหลายคน ฉัน คิดว่าสัญลักษณ์ของการที่ผู้ชาย ผิวสีมีหน้าที่การงานระดับสูงสุด เป็ น บางสิ่ ง บางอย่ า งที่ ท� า ให้ ลู ก หลานของฉั น มี ค วามทะเยอทะยาน และรูว้ า่ นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ ในช่วงชีวิตของเขา”

ซินด์ซิ แมนเดลา

ลู ก สาวของอดี ต ประธานาธิ บ ดี แห่งแอฟริกาใต้ เนลสัน แมนเดลา

“สิง่ แรกทีผ่ มอยากพูดกับบารัก คือ เราจะท�าอย่างไรเพื่อที่จะแก้ วิกฤตการณ์ในซีเรีย แต่ยิ่งไปกว่า นัน้ ผมขอแสดงความยินดีกบั บารัก ผมสนุ ก ที่ ไ ด้ ท� า งานกั บ เขา ผม คิดว่าเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ ป ระสบความส� า เร็ จ คนหนึ่ ง แ ล ะ ผ ม ตั้ ง ต า ร อ ที่ จ ะ ท� า งาน กับเขาในอนาคต”

เดวิด คาเมรอน

น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อังกฤษ กล่าวขณะเยือนผู้อพยพ ชาวซีเรียที่อาศัยอยู่แถบชายแดน ประเทศจอร์แดน

“สายสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งยุ โ รป กั บ อเมริ ก าเหนื อ ในการแบ่ ง ปั น ประโยชน์ ที่ มี ต ่ อ กั น นั้ น มี ค วามสัมพันธ์ใกล้ชิดมานานกว่า 60 ปี ซึ่ ง ยั ง คงเหนี ย วแน่ น มั่ น คงและมี ความส�าคัญ เพื่อที่จะด�ารงรักษา ไว้ ซึ่ ง ความสั น ติ สุ ข และความป ล อ ด ภั ย ข อ ง ภู มิ ภ า ค ยุ โ ร ป แ อ ต แ ล น ติ ก อ ย ่ า ง ที่ เ ป ็ น ม า ประธานาธิ บ ดี โ อบามาได้ แ สดง ให้ เ ห็ น ถึ ง ภาวะผู ้ น� า อั น ดี เ ยี่ ย ม ในการรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สายสั ม พั น ธ์ ที่มีค่ามากนี้ต่อไป”

อันเดอร์ส โฟค ราสมูสเซน เลขาธิการองค์การนาโต

“การได้ รั บ เลื อ กอี ก ครั้ ง ของ คุณ เป็นการเลือกที่แสดงให้เห็น ถึ ง ความนิ ย มของสหรั ฐ อเมริ ก า อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นที่เปิดกว้าง เป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นสิ่งที่มี ส่ ว นร่ ว มในเวที น านาชาติ อ ย่ า ง สมบูรณ์ เป็นการตระหนักในการเรี ย กร้ อ งการเผชิ ญ หน้ า ในโลก ของเรา ทั้ ง ในเรื่ อ งสั น ติ ภ าพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม”

ฟรองซัวส์ ออลลองด์

ป ร ะ ธา น า ธิ บ ดี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ฝรั่งเศส ที่มา: www.huffiingtonpost.com


SPECIAL INTERVIEW OVERVIEW ท�าไมโอบามาถึงได้กลับมา ถ้าจะให้วิเคราะห์ ก็เพราะว่าคนก็ยังอยาก จะให้โอกาสเขา เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาทีถ่ กู น�าเสนอโดยสองพรรคหลัก คือ เดโมแครต กับรีพบั ลิกนั ท�าให้คนอเมริกนั ต้องเลือกว่าจะตัดสินใจเลือก พรรคไหน เพราะทั้งสองพรรคก็มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชัดเจน ถ้าเป็นของรีพับลิกัน ก็เน้นว่าจะลดการเก็บภาษีจากคนรวย จะลดขนาด ของรัฐบาล ลดปริมาณเงินที่รัฐบาลจะใช้จ่ายส�าหรับสวัสดิการประชาชน ลดเงินที่จะอุดหนุนโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะยกเลิกสวัสดิการสุขภาพ ทีเ่ รียกว่า Obama Care ดังนัน้ ถ้ามาดูแล้วจะเห็นว่าคนทีส่ นับสนุนรีพับลิกัน ที่เลือกรอมนีย์ ก็คือคนขาวเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 85% จากคะแนนเสียง ที่เขาได้ พวกนี้คือคนที่มีฐานะดีๆ มาก คือคนที่อยู่บนยอดพีระมิด กับคนที่ อยู่ที่ฐานพีระมิด คือคนที่ฐานะยากจน ที่ส่วนใหญ่มาจากรัฐเกษตรกรรม มันสะท้อนว่าคนฐานะดีจะมองว่ารัฐบาลไม่ตอ้ งมายุง่ เขาช่วยตัวเองได้ รัฐบาล ของรอมนียเ์ สนอว่าจะเก็บภาษีจากพวกเขาน้อย แต่จะเก็บจากชนชั้นกลาง เยอะ และกับคนกลุ่มล่างที่ฐานะไม่ดี อย่างพวกเกษตรกร เขาจะมองว่า เขามีศักดิ์ศรีของชาวอเมริกันแบบดั้งเดิม เขาไม่ต้องการให้ใครมาสงสาร มาช่วย นี่คือคนที่สนับสนุนรีพับลิกัน ส่วนคนที่สนับสนุนเดโมแครต คือคน ที่มองว่ารัฐบาลควรเก็บภาษีจากคนรวยมาช่วยคนจน มากระจายรายได้ มาจัดสวัสดิการ คนชัน้ กลางอาจจะเสียภาษีมากขึน้ นิดหน่อย แต่รฐั บาลจะ ต้องเก็บภาษีจากคนรวยทีอ่ ยูบ่ นยอดพีระมิดมาช่วยคนจน และอีกกลุม่ หนึง่ ทีต่ อ้ งถือว่ามีความส�าคัญมาก เพราะว่าโอบามาจะเน้นถึงการเคารพความแตกต่าง การมีเสรีภาพในการพูด การแสดงออก ไม่หา้ มการท�าแท้ง ต่อต้าน การข่มขืน มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึง่ พรรครีพบั ลิกนั มีภาพพจน์ทไี่ ม่ดี ในด้านนี้เลย อย่าง พอล ไรอัน ซึ่งเป็นผู้สมัครต�าแหน่งรองประธานาธิบดี เคยออกมาพูดว่าการข่มขืนเป็นวิธหี นึง่ ทีธ่ รรมชาติให้มาส�าหรับการสืบสายพันธุ์ คือเป็น method of reproduction ดังนั้น พอมาดูสถิติก็จะเห็นเลยว่าผู้หญิง เลือกเดโมแครตมากกว่า หรือจุดยืนของรอมนีย์เอง ซึ่งก่อนที่จะลงสมัคร เขาก็ไม่ได้ตอ่ ต้านการท�าแท้งขนาดนัน้ แต่ดว้ ยความทีพ่ รรครีพบั ลิกนั ต้องมี ภาพพจน์ที่เป็นอนุรักษ์นิยม จะต้องออกขวา รอมนีย์ก็เลยต้องออกมา ประกาศว่า เขาไม่สามารถฆ่าชีวติ ได้ ก็เลยเหมือนกับว่าเขาต่อต้านการท�าแท้ง หรือการที่ผู้หญิงถูกข่มขืนจะสามารถท�าแท้งได้หรือไม่ รอมนีย์ก็ไม่มีจุดยืน ในเรือ่ งนี้ ซึง่ โอบามาเขาชัดเจนในเรือ่ งนี้ อีกประเด็นคือ อเมริกาเป็นประเทศ ที่เก็บสถิติมาโดยตลอด ดังนั้น เราจะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้เลย ว่านักการเมืองคนนี้เคยโหวตลงคะแนนในเรื่องอะไรบ้าง เช่น การท�าแท้ง เยสหรือโน การเก็บภาษีคนรวย เยสหรือโน มันก็ท�าให้คนมีเหตุผลในการเลือกตัง้ ทีช่ ดั เจน เพราะเราอาจจะชอบนโยบายของพรรคบางพรรคในบางเรือ่ ง ดังนั้น แนวโน้มของคนอเมริกัน หรือประเทศประชาธิปไตยในตะวันตก ส่วนมากเขาจะโหวตตามประเด็น ไม่ได้โหวตตามพรรค

ECONOMICS ทัง้ สองพรรคเองก็มแี นวทางในการแก้ปญ ั หาเศรษฐกิจ เพียงแต่วา่ วิธกี าร ของสองพรรคนี้ต่างกัน รีพับลิกันนั้นมีจุดยืนที่ว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปยุ่ง เพราะเขาเชื่อในทุนนิยม เชื่อในกลไกตลาด ว่าถ้าบริษัทมีกา� ไร มีแรงจูงใจ ในการลงทุน เก็บภาษีน้อยๆ บริษัทก็อยากลงทุน ก็จะเกิดการจ้างงาน

เงินก็จะไหลเข้าสู่ระบบ แต่เดโมแครตจะมองว่า ถ้าปล่อยให้บริษัทลงทุน อย่างเดียว ไม่ให้รัฐบาลเข้าไปควบคุม บริษัทก็จะเอาเปรียบผู้บริโภค กดค่าแรง รัฐบาลเก็บภาษีได้น้อย เงินที่จะเอามากระจายในระบบก็น้อย ลง พรรครีพับลิกันจึงเป็นแนวคิดแบบ Small Government ส่วนเดโมแครต จะต้องเก็บภาษีเยอะๆ เพือ่ เอาเงินนัน้ มาจัดสรรเอง เรียกว่า Big Government แล้วเขาก็จะไปท�าเรื่อง Health Care ไปอุดหนุนโรงเรียน แต่สมัยก่อนที่ โอบามาได้เสนอ Obama Care เขาก็ยังต้องน�ามาผ่านกฎหมายในสภาอีก ซึง่ มันก็ยงั ไม่สา� เร็จตามทีเ่ ขาได้เคยพูดเอาไว้ เพราะมันมีปจั จัยหลายอย่าง ทีม่ กี ารต่อรองผลประโยชน์กนั ไม่ลงตัว อีกเรือ่ งทีส่ า� คัญในการหาเสียงครัง้ นี้ ก็คือ มันจะมีค�าว่า Fiscal Cliff ซึ่งแปลว่าหน้าผาแห่งการเงิน ที่มาก็คือ ตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐฯ เจอวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ก็มีการลดการเก็บภาษี โดยภาพรวมอยู่แล้ว ซึ่ง Fiscal Cliff นั้นก็คือช่วงที่จะหมดมาตรการการลด ภาษีที่ว่านี้ ในช่วงหาเสียงโอบามาก็ออกมาพูดว่าจะเพิ่มช่วงของ Fiscal Cliff ทีว่ า่ ก็คอื ยังลดหย่อนภาษีให้ประชาชน ให้โอกาสผ่อนผันนานขึน้ แต่ อย่างไรก็ตามก็ตอ้ งมีการผ่านกฎหมายในสภาอีก ซึง่ ก็มี ส.ส. ของรีพบั ลิกนั ทีม่ าคานอ�านาจอยู่

FOREIGN AFFAIRS คนอเมริกันจ�านวนมากยังมีความเชื่อว่าอเมริกาจะต้องเป็นต�ารวจโลก เป็นพี่ใหญ่ของโลก ยังอยากเห็นอเมริกาเป็นมหาอ�านาจในทางการทหาร และความมั่นคง ดังนั้น ก่อนการเลือกตั้งเราก็จะเห็นว่ามีการเดินทางไป ต่างประเทศของทั้งโอบามาและรอมนีย์ เพื่อที่จะแสดงจุดยืนของอเมริกา ในสายตาชาวโลกว่ายังเป็นมหาอ�านาจอยู่ และคนอเมริกันก็ยังให้ความส�าคัญในจุดยืนตรงนี้ ซึง่ เราก็จะเห็นว่าโอบามาก็ให้ความส�าคัญกับนโยบาย

รองศาสตราจารย์ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเมืองการปกครอง สหรัฐอเมริกา ที่จะมาวิเคราะห์ ให้เราเข้าใจถึงจุดยืนทางนโยบาย ที่แตกต่างกันระหว่างโอบามา และรอมนีย์ พร้อมทั้งเหตุผล ที่ท�าให้โอบามาเอาชนะรอมนีย์ จนได้กลับมาด�ารงต�าแหน่ง ประธานาธิบดีในท�าเนียบขาว อีกหนึ่งสมัย


56

ความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศพอสมควร อย่างการที่เขาส่งทหาร ไปจัดการ บิน ลาเดน นั่นก็เป็นการแสดงแสนยานุภาพอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่า 4 ปีที่แล้ว เขาจะหาเสียงด้วยการบอกว่าจะถอนทหารออกจากอิรัก ซึ่งเขาก็ ถอนจริง แต่มันก็ยังไม่เรียบร้อยดี และท�าท่าว่าจะมีการสู้รบกับอิหร่านอีก นอกจากนี้ก็ยังมีการส่ง Drone คือเครื่องบินไร้คนขับ ไปปากีสถานและเยเมน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงว่าเขายังเป็นผู้น�าในด้านการทหาร เพียงแต่ว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับรอมนีย์ รอมนีย์ก็จะดูโฉ่งฉ่างกว่า ภาพของคนที่เห็นจึงกลัวว่า เขาจะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดสงคราม เพราะดูแล้วจะเน้นการใช้ไม้แข็งมากกว่า

HEALTH CARE เขาบอกว่าจะสานต่อนโยบาย Obama Care เพราะทุกวันนี้ยังไม่ได้ทา� เพียงแต่ออกกฎหมายมาแล้วเป็นกรอบกว้างๆ ที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะ เก็บจากใคร เท่าไหร่ โอบามาจึงใช้สโลแกนหาเสียงว่า Forward คือขับเคลือ่ น นโยบายที่เคยรับปากให้เดินหน้าต่อไป ซึ่งสิ่งส�าคัญเลยก็คือเรื่องของเงิน ที่จะน�ามาใช้ดา� เนินการ และโอบามาก็บอกชัดเจนแล้วว่าเขาจะเก็บภาษีจาก คนรวยมาช่วยคนจน รายละเอียดคือ อเมริกาเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่มี ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Care) มีการให้สวัสดิการ บางประการ เช่น Medicare ส�าหรับคนชราและเด็กทุพพลภาพ และ Medicaid ส�าหรับคนมีรายได้นอ้ ย ซึง่ โอบามาหาเสียง เพื่ อ ให้ อ เมริ ก ามี ร ะบบประกั น สุ ข ภาพ ส�าหรับทุกคน ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากร กว้างขวางขึ้น ทั้งคนท�างานรับจ้างรายวัน เด็ก และคนชรา รัฐบาลโอบามาอ้างว่า สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ค รอบครั ว ชาวอเมริ ก า จะได้รบั จากการปฏิรปู นโยบายสาธารณสุข จะครอบคลุ ม ชาวอเมริ กั น ที่ ยั ง ไม่ เ คยมี การประกั น สุ ข ภาพมาก่ อ นเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 32 ล้านคน แก้ ป ั ญ หาบริษัท ขายประกัน ที่เอาเปรียบลูกค้า และการลดค่าใช้จ่าย ทางด้านประกันสุขภาพจะช่วยสร้างงาน และเพิม่ รายได้ให้คนชัน้ กลาง รายละเอียด ที่น่าสนใจของ Obama Care คือการสร้าง ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นหรื อ ตลาดใหม่ ในการแข่ ง ขั น ของระบบประกั น สุ ข ภาพ (exchange หรือ market place) โดยรัฐบาล ตั้ ง ตลาดซื้ อ ขายประกั น สุ ข ภาพเพื่ อ ให้ ประชาชนมีท างเลือ กมากขึ้น สามารถ เปรียบเทียบราคาได้ ดังนั้น เบี้ยประกัน จะลดลงถึง 7-10% นอกจากนั้นยังออก มาตรการห้ามไม่ให้บริษัทประกันปฏิเสธ โรคที่ผู้เอาประกันอาจมีมาก่อน หรือยุติ การประกันเมื่อป่วย บริษัทขนาดเล็กหรือ คนมีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อประกัน เองได้ สามารถรวมตัวกันเพือ่ ซือ้ ประกันกลุม่ ได้ และคนหนุ ่ ม สาวที่ อ าจไม่ ไ ด้ อ าศั ย อยู ่ กั บ พ่ อ แม่ ยั ง คงได้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง จากประกัน สุข ภาพของครอบครัว จนถึง อายุ 26 ปี ราคาเบี้ ย ประกั น ที่ ถู ก ลง เป็นเพราะรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนในรูปการลดหย่อนหรือคืนภาษี (tax credit) จ่ายเงินทดแทน (subsidies) และความช่วยเหลืออืน่ ๆ ซึง่ รัฐบาลจะไปดึงมาจาก การเก็บภาษีรายได้ของบริษทั ประกันสุขภาพ บริษทั ผลิตยา และคนฐานะมั่งคั่ง ซึ่งท�าให้คนกลุ่มนี้ไม่พอใจรัฐบาลโอบามาอย่างมาก และสนับสนุนพรรค รีพับลิกันในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

EDUCATION ประเด็นเรื่องการศึกษาของอเมริกาที่น่าสนใจ ซึ่งก็คล้ายๆ ของไทยก็คือ นักเรียนจะไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่เวลาสอบแข่งในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ มันก็เลยมีประเด็นตามมาคือ โรงเรียนของอเมริกา เขาจะแบ่งตามเขตที่อยู่เลย ห้ามเรียนข้ามเขต ยกเว้นว่าจะไปเรียนโรงเรียน เอกชนที่จ่ายค่าเทอมเอง ดังนั้น โรงเรียนที่อยู่ในเขตยากจน เด็กๆ มาจาก ครอบครัวที่ฐานะไม่ดี คุณภาพการศึกษาก็ไม่ดีตามไปด้วย อย่างเด็กที่อยู่ใน ชุมชนคนขาว ฐานะดี ก็มีการศึกษาดีตามไป สิ่งนี้คือปัญหาที่คนอเมริกัน ให้ความสนใจ รอมนียเ์ ขาก็เลยเสนอทางแก้ดว้ ยการให้จดั ท�าโรงเรียนทีเ่ รียกว่า Charter School เป็นโรงเรียนที่รัฐให้เงินอุดหนุน และโรงเรียนสามารถไปขอ สปอนเซอร์จากแหล่งทุนอื่นๆ ได้ แต่ปัญหาก็คือ Charter School เป็นโรงเรียน

ทีเ่ น้นเรือ่ งศาสนา และมีการบังคับให้เด็กต้องสวดมนต์ ซึง่ ทางโอบามาไม่เห็นด้วย เพราะอเมริก าเป็ น ประเทศที่ไ ม่ มีศ าสนาประจ�า ชาติ ไม่ มีก ารก�า หนดใน รัฐธรรมนูญ และห้ามก�าหนดโดยเด็ดขาด เพราะมันเป็นสิทธิของแต่ละคน ดังนัน้ ทางโอบามาจึงไม่เห็นด้วยว่าจะเอาเงินจากรัฐบาล หรือเอาเงินไปอุดหนุน โรงเรียนที่เน้นเรื่องศาสนา เพราะมันจะเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กที่ไม่ได้ นับถือศาสนานั้น แต่พวกที่เคร่งศาสนาจะเชียร์รีพับลิกัน จะเห็นด้วยที่มีการสวดมนต์ในโรงเรียน แต่การสวดมนต์ในโรงเรียนนั้นถือว่าละเมิดรัฐธรรมนูญ อย่างบางโรงเรียนรัฐทางใต้ก็มี แต่ถ้ามีคนไปฟ้องก็ถือว่าผิดเลยนะ เขาถือว่า ถ้าทั้งโรงเรียนสวดมนต์ แล้วเด็กคนอื่นจะท�าอะไร

SAME-SEX MARRIAGE รอมนี ย ์ ป ระกาศชั ด ระหว่ า งหาเสี ย งว่ า จะขอให้ มี ก ารแก้ รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ระบุวา่ การแต่งงานเป็นเรือ่ งของคนต่างเพศเท่านัน้ คือ ชาย-หญิง ซึง่ แต่ละรัฐ นัน้ มีกฎหมายของตัวเอง บางรัฐก็อนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานได้ แต่ถา้ รัฐธรรมนูญก�าหนดอย่างนี้ กฎหมายแต่ละรัฐก็ไม่สามารถขัดกับรัฐธรรมนูญ กลางได้ กฎหมายเก่ า ก็จ ะเป็ น โมฆะไป ดัง นั้น เมื่อ เราลองดู ตัว เลขของ ผู้ใช้สิทธิ ก็จะเห็นเลยว่าคนรุ่นใหม่ อายุน้อย เพศหญิง หรือคนรักร่วมเพศ จะเลือกโอบามาเยอะ

SEX EDUCATION จุดยืนอีกเรื่องของรอมนีย์ที่ชัดเจนเลยก็คือ เขาสนับสนุนให้นักเรียนไม่มี เพศสัมพันธ์เลยจนกว่าจะแต่งงาน แต่โอบามาเขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเสรีภาพ ส่วนบุคคล อย่างคนอเมริกันเองเขามองว่ามีพวกแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะ และเป็น สิ่งที่เกิดกับพวกคนชั้นล่าง พอท้องแล้วก็ไม่มีงานท�า รัฐก็ต้องมาเลี้ยงดู นี่คือ เหตุผลที่คนสนับสนุนรอมนีย์ ซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดอะไรถูก ขึ้นอยู่กับการมองโลก ของแต่ละคน อย่างนโยบายการศึกษานั้น ในอดีตที่ผ่านมาจะมีการสอนเรื่อง เพศศึกษาอย่างชัดเจน แต่รอมนีย์พูดว่าไม่ควรมี เพราะเด็กนักเรียนไม่ควรมี เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน แต่คนทีบ่ อกว่ามีได้กจ็ ะบอกว่าควรจะรูว้ า่ มีเพศสัมพันธ์ อย่างไรให้ปลอดภัยดีกว่า นีค่ อื ความต่าง คนอเมริกนั เองก็ให้ความส�าคัญเรือ่ งนี้ เหมือนกัน เพราะบางคนเป็นแม่ ก็อาจจะคิดถึงว่าลูกของเขาจะได้อะไร

TERRORISM เรือ่ งของการก่อการร้ายนัน้ ไม่มกี ารพูดถึงเยอะนักตอนหาเสียง รอมนียก์ จ็ ะ เน้นว่าเขาแอ็กทีฟในเรื่องนี้ เช่น บอกว่าเราจะยอมอิหร่านไม่ได้ แต่ในเรื่อง ความมัน่ คงภายในไม่มกี ารพูดถึงเท่าไหร่ ซึง่ ประเด็นนีน้ า่ สนใจ เพราะก่อนหน้านี้ เราจะเห็นข่าวว่าทูตสหรัฐฯ ประจ�าลิเบียเสียชีวิต แต่ทั้งสองฝ่ายไม่เอามา โจมตีกัน ถ้าเป็นประเทศไทย โอบามาคงโดนโจมตี เพราะปล่อยให้ทูตตาย ประเด็นนี้ท�าให้เราเห็นถึงการเมืองอเมริกันว่าเขาจะไม่โจมตีกันเองให้ชาวโลก รุม ทั้งสองฝ่ายเห็นความส�าคัญของชาติเป็นหลัก ดังนั้น ประเด็นเรื่องความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เขาจะไม่เอามาเปิดโปง ไม่เอามาโจมตีกนั เลย มันเป็นศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ร่วมกันของชาติ เขาจะไม่เอาประเทศ ตัวเองมาขาย ตอนที่ชนะ โอบามาพูดเลยว่าจะไปคุยกับรอมนีย์ ซึ่งจะคุย จริ ง หรื อ เปล่ า ก็ ไ ม่ รู ้ แต่ มั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเลื อ กตั้ ง เป็ น การแข่ ง ขั น แต่การบริหารประเทศเป็นเรื่องของทุกคน การแข่งขันจบไปพร้อมการเลือกตั้ง

ABOUT THAILAND คนมักจะถามว่า เมื่อจบการเลือกตั้งแล้ว ได้ผู้น�าคนใหม่แล้ว จะมีผล อย่างไรต่อประเทศไทยบ้าง บอกตรงๆ เลยว่าไม่มีผล ไม่ว่าใครจะได้ก็ตาม ประเด็นหลักเลยก็คอื อเมริกามีความสัมพันธ์กบั ประเทศอืน่ โดยมองว่าประเทศนัน้ จะมีผลประโยชน์อย่างไรกับตัวเอง ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศอยู่แล้ว และตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับอเมริกา ยกเว้นตอนสงครามเวียดนามที่เราเป็นฐานทัพให้เขา เงินจ�านวนมากจึงไหล เข้ามาในประเทศไทยในสมัยนัน้ แต่ทกุ วันนีเ้ ราต้องดูตวั เอง เราอาจจะมีความน่าสนใจในการเป็นสมาคมอาเซียนที่ต้องคานอ�านาจกับจีนในสายตาของ อเมริกา แต่ถา้ มองในฐานะประเทศไทยจริงๆ เราก็อาจจะเป็นแค่ทแี่ วะพักของ ผู้น�าอเมริกาอย่างประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนไปประเทศอื่น ค�าถามคือ เราท�าอะไรให้เป็นที่น่าสนใจส�าหรับเขา ถ้า มองในเชิงธุรกิจ อเมริกาเคยเป็นคู่ค้าหลักของเรา แต่ตอนนี้เศรษฐกิจของเขา ไม่ฟื้น เราก็ต้องมองหาคู่ค้าอื่นๆ ต่อไป


60

‘Your Investment Vision : เปิดโลกการลงทุน ที่คุณเข้าถึงได้’ ที่มหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2012

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดมหกรรมการลงทุนครัง้ ยิง่ ใหญ่แห่งปี ‘SET in the City กรุงเทพมหานคร 2012’ ภายใต้แนวคิด ‘Your Investment Vision : เปิดโลกการลงทุน ทีค่ ณ ุ เข้าถึงได้’ วันที ่ 22-25 พฤศจิกายน นี้ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชวน ‘เปลีย่ น’ ‘ปรับ’ และ ‘เปิด’ รับโลกการลงทุน กับข้อมูล เนือ้ หา กิจกรรมเพือ่ ผูล้ งทุนอัดแน่นตลอด 4 วันเต็ม ผูร้ ว่ มงานจะได้รบั ค�าปรึกษาด้านการลงทุน เพือ่ ‘เปลีย่ น’ แนวคิดให้กา้ วทันนวัตกรรมการลงทุน หุน้ อนุพนั ธ์ พันธบัตร กองทุนรวม ประกันภัย รวมทัง้ แนะน�าสินค้าอนุพนั ธ์ ทัง้ สินค้าใหม่ Sector Futures สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า 5 ดัชนีหมวดธุรกิจ และ SET50 Futures และ SET50 Options โฉมใหม่ USD Futures ดอลลาร์ลว่ งหน้า พร้อมเปิด Investor Classroom ให้กวดวิชาลงทุนเทรดหุน้ -อนุพนั ธ์อย่างมือโปร กิจกรรมรวมพลคน ‘ออมไว้ในหุน้ by TSI’ ชวนคุณ ‘มัง่ คัง่ ด้วยหุน้ ลงทุนอย่าง คุณภาพ’ เรียนรู้หลักการออมหุ้นแบบ Step by Step และส�าหรับผู้สนใจลงทุนออนไลน์ พร้อมพบช่องทางการสั่งซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรม Streaming Pro ซึ่งพัฒนาขึ้นให้รองรับทั้ง PC IOS และ Android พร้อมฟีเจอร์ใหม่ ส่งค�าสั่งสะดวกรวดเร็ว และการเปิดตัว TSI on Mobile แหล่งความรู้ออนไลน์ที่เข้าถึงได้ทุกที ่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านมือถือ หรือ Mobile device ให้การลงทุนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป พร้อมมา ‘ปรับ’ วิสัยทัศน์ ด้วยสุดยอดสัมมนา 50 หัวข้อ 100 กูรู โดยวิทยากรชั้นน�า 2 เวที ผู้สนใจสอบถามได้ท ี่ S-E-T Call Center 0-2229-2222 และ www.set.or.th/setinthecity หรือ Mobile Application ‘SETactivity’

‘จีเอ็มเอ็ม แซท’ จัดหนัก! จัดเต็ม! ชม ‘เดือนแห่งแบบเบิร์ด เบิร์ด’ รวมความประทับใจตลอด 25 ปี ที่ช่อง GMM ONE ยกขบวนสุดยอดคอนเทนต์บันเทิงลงจออย่าง ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ สารคดี และ คอนเสิรต์ ดัง ทัง้ ทีอ่ อกอากาศให้ชมกันสดๆ และชม ก่อนใครทางโทรทัศน์ในรูปแบบบันทึกการแสดงสด ซึ่งประสบความส�าเร็จล้นหลาม ล่าสุด ‘จีเอ็มเอ็ม แซท’ ยังสร้างปรากฏการณ์ครัง้ แรกในรอบ 25 ปี กับ ‘คอนเทนต์ มิวสิค ไดร์ฟ’ ยกคอนเสิรต์ แบบเบิรด์ เบิรด์ โชว์ #10/2012 ตอนวันของเรา YOUNG (ยัง) อยู ่ ลงจอ ให้ชมสดๆ ในรอบสุดท้ายของการแสดง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.30 น. ทางช่อง GMM ONE นอกจากนีย้ งั มีบรรยากาศเบือ้ งหลังคอนเสิรต์ ทีท่ มี งานตัง้ กล้องถ่ายทอดให้ชมสดๆ แบบที่ไม่เคย มีใครท�ามาก่อน แต่กอ่ นจะได้สมั ผัสความพิเศษใน คอนเสิรต์ ครัง้ นี ้ จีเอ็มเอ็ม แซท ยังใจป�า้ จัดหนักจัดเต็ม กับ ‘เดือนแห่งแบบเบิรด์ เบิรด์ ’ หยิบทุกความประทับใจ ตลอด 25 ปี กับทุกเรือ่ งราวแบบเบิรด์ เบิรด์ ทีห่ าชม ทีไ่ หนไม่ได้ นอกจากช่อง GMM ONE กล่องจีเอ็มเอ็ม แซท เท่านั้น ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้!

ฮอนด้าผนึกก�าลังสร้างภาคีความร่วมมือ พร้อมโชว์นวัตกรรมรถพยาบาลและรถจักรยานยนต์พยาบาล ของฮอนด้าเป็นครัง้ แรก

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสภากาชาดไทย ในการด�าเนินกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวไทยในยามเกิดภัยพิบัติ พร้อมเผย นวัตกรรมยานยนต์ฮอนด้าทีด่ ดั แปลงเพือ่ ใช้ในภารกิจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโดยเฉพาะ ได้แก่ รถพยาบาลดัดแปลงจากรถสเตปแวกอน สปาด้า รถจักรยานยนต์ พยาบาล (Motor-Lances) ดัดแปลงจาก CBR 250R รถตรวจการณ์ตดิ อุปกรณ์สอื่ สารดัดแปลงจากรถซีอาร์-วี ใหม่ และเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตัง้ เครือ่ งยนต์ ฮอนด้า เพือ่ สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือยามฉุกเฉินของหน่วยร่วมด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยยอดเงินสะสมทีส่ มทบเข้ากองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 183 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฮอนด้าฯ จะทยอยสะสมเงินเข้ากองทุนและหมุนเวียนใช้อย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดเพดานการสะสมเงินกองทุนไว้สูงสุดที ่ 1,000 ล้านบาท

โอสถสภา เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม ‘แบ่งฝันปันสุข ปี 2’

สุธดิ า เสียมหาญ ผูอ้ า� นวยการสือ่ สารองค์กร บริษทั โอสถสภา จ�ากัด ร่วมกับ เพ็ญลักขณา ข�าเลิศ ตัวแทนเครือข่ายคนท�าดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรม ‘แบ่งฝันปันสุข’ Big Giving Day 2013 ให้กับ 23 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที ่ 30 พฤศจิกายน นี้ พร้อมมอบเงินสนับสนุน 23 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาโอสถสภากว่า 200 คน ร่วมประชุม ณ โรงงานผลิตเครื่องดื่มโอสถสภา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา


62

National Geographic บันทึกประวัติศาสตร์สุดยอดสารคดีครั้งแรกของโลก ‘My King - ในหลวงของเรา’ รวบรวม พระอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้าน ก่อนน�าออกเผยแพร่ทั่วโลก

มูลนิธชิ ยั พัฒนา ร่วมกับ National Geographic และบริษทั เอสทีจ ี มัลติมเี ดีย จ�ากัด บันทึกประวัตศิ าสตร์ครัง้ แรกในโลก กับสารคดีชดุ ‘My King - ในหลวงของเรา’ รวบรวมพระอัจฉริยภาพทัง้ 9 ด้าน พร้อมความประทับใจจาก 66 นักเขียนกิตติมศักดิ ์ ผ่าน ‘วิชาของพ่อ’ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมสะสมบทสารคดีในรูปแบบบลูเรย์ ในบรรจุภณ ั ฑ์สที อง และหนังสือบทความพิเศษสีทอง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเก็บเป็นที่ระลึก ก่อนน�าออกเผยแพร่ทั่วโลกในต้นปีหน้า โดยเนื้อหาของสารคดีเป็นการรวบรวมวิธี ด�ารงชีวติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทีท่ รงปฏิบตั เิ ป็นกิจวัตรประจ�าวันเฉกเช่นเดียวกับประชาชนทัว่ ไปตัง้ แต่ครัง้ วัยเยาว์จนเป็นกษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ ถ่ายทอด อารมณ์แห่งความประทับใจด้วยการบรรยายโดย ธงไชย แมคอินไตย์ พร้อมรวบรวมบันทึกอยู่ในบรรจุภัณฑ์เป็นกรอบรูปสามมิติ พร้อมหนังสือและภาพยนตร์ แห่งพระราชประวัตแิ ละวิชาของพ่อรวบรวมบันทึกอยูใ่ นบรรจุภณ ั ฑ์สที องเป็นกรอบรูปสามมิต ิ ประดับพระบรมสาทิสลักษณ์ในรูปแบบบลูเรย์ โดยสารคดี My King นีถ้ อื เป็นครัง้ แรกและครัง้ พิเศษกับสุดยอดผลงานอลังการ เรือ่ งราวแห่งพระราชประวัตทิ สี่ ะท้อนถึงอัครผลงานแห่งอัจฉริยภาพทัง้ 9 ด้านของพระองค์ ผ่าน National Geographic ควรค่าแก่พสกนิกรชาวไทยได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก สั่งซื้อได้ที่ร้านบูมเมอแรงทุกสาขา หรือ www.boomerangshop.com และ www.mykingthailand.com

อาดิดาส นีโอ (adidas NEO) เพื่อนซี้คู่ ใจ สุดชิคส�าหรับวัยทีน

โอ บอง แปง จับมือแอนลีนนมผง แนะน�า โปรโมชัน ‘Breakfast for Bone Health’ เพื่อสุขภาพกระดูกที่แข็งแรง

คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพคงแฮปปี้กันถ้วนหน้า เพราะโอ บอง แปง เบเกอรี คาเฟ่ เพือ่ คนรักสุขภาพ จับมือกับแอนลีน นมผงแคลเซียมสูง แจกฟรี ‘แอนลีน นมผง ชนิดซอง’ เมือ่ ซือ้ ชุดอาหารเช้าชุดใดก็ได้จาก โอ บอง แปง อิม่ อร่อยกับอาหารเช้าเต็มคุณค่ากันแล้ว ก็ยงั สามารถดูแลสุขภาพกระดูกได้อย่างง่ายๆ อีกด้วย พบกับความอร่อยเพือ่ สุขภาพได้ทรี่ า้ นโอ บอง แปง 18 สาขาใกล้บา้ นและทีท่ า� งานของคุณ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1-31 ธันวาคม 2555 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด สอบถามเพิม่ เติมได้ทฟี่ อนเทียร่า ฮอตไลน์ 0-2381-1333

แอร์เอเชียเปิดแรลลีมหาสนุก Big Move Big Fun สู่ดอนเมือง

แอร์เอเชียจัดแรลลี AirAsia Big Move Big Fun Rally วิ่ง... เพลิน... เดิน... มันส์... แล้วพบกัน ที่ดอนเมือง ครั้งยิ่งใหญ่ รวมพลพรรครักสุขภาพ 287 ทีม (861 คน) สู่เส้นทางแรลลีสุดมันส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ แอร์พอร์ตลิงก์-รถไฟฟ้าบีทเี อส-สวนรถไฟ พร้อมปล่อยตัววิง่ มินมิ าราธอน 12.9 กิโลเมตร สู่ท่าอากาศยานดอนเมือง ขนทัพดาราพิธีกรร่วมสนุกมากมาย ทั้ง กาละแมร์ พัชรศรี, พี่หนูแหม่ม สุริวิภา และคุณบ๊อบบี้, ไก่ ภาษิต, กฤต เจนพานิชการ และ แหวนแหวน ปวริศา ทั้งนี้ รางวัลส�าหรับผู้เข้าแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ‘เล่น เดิน เพลิน วิ่ง’ ที่เน้น ผลการแข่งขันและเก็บคะแนน แบ่งเป็นประเภทชายและหญิง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ‘แต่งเติม จัดเต็ม แบบใคร ใคร ก็บินได้’ ที่ให้ทุกทีมสามารถสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเต็มที่ ทั้ง การแต่ ง กายและสีสัน โดยลุ้ นเงินรางวัล ตั๋ว เครื่อ งบิน และห้ อ งพัก จากโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต รวมทัง้ สิน้ กว่า 1 ล้านบาท สามารถติดตามคลิปและภาพบรรยากาศการแข่งขันแรลลี มหาสนุกครั้งนี้ได้ที่เฟซบุ๊กแอร์เอเชียไทยแลนด์ www.facebook.co.th/AirAsiaThailand

เปิดตัวแล้ ว !!! ธนาคารบนมื อ ถื อ สมาร์ ตโฟน SCB Easy Application ท�าธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดบริการธนาคารออนไลน์รปู แบบใหม่ ทีต่ อบโจทย์ไลฟ์สไตล์สา� หรับ ลูกค้าที่ใช้งานโทรศัพท์สมาร์ตโฟนหรือแทบเล็ต สะดวกและง่ายในการท�าธุรกรรมทางการเงิน ที่หลากหลาย มี Graphics และ User Interface ที่ใช้งานง่าย พร้อมบริการเสริมอีกมากมาย เช่น สามารถหาทีต่ งั้ ของสาขาหรือตูเ้ อทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถท�าธุรกรรม ทางการเงินด้วยตัวเองได้โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเกชันลงในสมาร์ตโฟน หรือแทบเล็ตที่สนับสนุนการใช้งาน SCB Easy Application และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็สามารถ ใช้งานได้ทนั ทีดว้ ย Login Name และ Password เดียวกับ SCB Easy Net โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนใหม่ และมัน่ ใจได้วา่ ทุกธุรกรรมปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูง สามารถดาวน์โหลด และใช้บริการ SCB Easy Application ได้แล้ววันนีท้ ี่ App Store, Google Play และ App World นอกจากนี ้ SCB Easy Net ยังมีสติก๊ เกอร์ LINE น่ารักๆ เอาใจคนชอบ chat ให้ดาวน์โหลดฟรีอกี ด้วย

อาดิดาส นีโอ (adidas NEO) แบรนด์รองเท้า น้องใหม่สไตล์ล�าลอง สีสันสดใส เอาใจหนุ่มสาว วัยทีนเพือ่ เติมเต็มความสนุกสนานในแต่ละวันให้ดู พิเศษยิ่งขึ้น กับรองเท้าอาดิดาส นีโอ คอลเล็กชัน ใหม่ ล ่ า สุ ด ที่ จ ะเป็ น เพื่ อ นร่ ว มทางทั้ ง ในวั น ลุ ย ๆ หรือวันเดินเล่นสบายๆ ส�าหรับหนุม่ ๆ สุดเท่ อาดิดาส นีโอ มาในหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า สนีกเกอร์แบบหุ้มข้อสไตล์ไฮ ท็อป (High top) และ สไตล์โล ท็อป (Low top) ส�าหรับสาวๆ อาดิดาส นีโอ ส่งรองเท้ารุ่น EZ QT W (ราคา 2,290 บาท) มาเอาใจสาวๆ สุดชิค ไลฟ์สไตล์สนุกสนาน โดดเด่น ด้วยหนังเมทัลลิกสีเงินสุดจี๊ด ตัดด้วยแถบสีม่วง เท่เกินใครโดยไม่ต้องเสียเวลาเลือกแอ็กเซสซอรี เยอะแยะให้เหนื่อย แค่สวมคู่กับเสื้อยืดสบายๆ สักตัวกับกางเกงตัวเก่ง ก็พร้อมออกจากบ้านไป แฮงก์เอาต์ได้แล้ว ให้นีโอกลายเป็นหนึ่งในเพื่อนซี้ สุดโปรดของคุณ พบกับคอลเล็กชันรองเท้าอาดิดาส นีโอ ได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า ติดตาม ข่าวสารเกีย่ วกับอาดิดาส นีโอ และร่วมเป็นหนึง่ ใน สาวกสุดคูลกับเราได้แล้ววันนีท้ ี่ www.facebook.com/ adidasneothailand


64

THE WORDS

“We live in a very tense society. We are pulled apart... and we all need to learn how to pull ourselves together... I think that at least part of the answer lies in solitude.” เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เคร่งเครียด เราถูกดึงให้แยกห่างจากกัน แล้วเราก็ต้องการหาทางกลับมาอยู่รวมกันอีก ฉันคิดว่าอย่างน้อยที่สุดค�าตอบของชีวิตก็น่าจะอยู่ในตอนที่เราอยู่ล�าพังนั่นเอง -Helen Hayes

“Patience is also a form of action.” ความอดทนเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการกระทำา -Auguste Rodin

“Let us be grateful to the mirror for revealing to us our appearance only.” พวกเราควรจะยินดีที่กระจก สะท้อนให้เห็นได้เพียงรูปลักษณ์ ภายนอกของเราเท่านั้น -Samuel Butler

“The future is called ‘perhaps’, which is the only possible thing to call the future. And the only important thing is not to allow that to scare you.’’ อนาคตถูกเรียกว่า ‘บางที’ เพราะมันคือความเป็นไปได้ เพียงอย่างเดียวที่พอจะเรียกได้ว่าอนาคต ดังนั้น สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือ อย่าปล่อยให้มันมาท�าให้คุณกลัว

-Tennessee Williams

“Do you really think it is weakness that yields to temptation? I tell you that there are terrible temptations which it requires strength, strength and courage to yield to.” คิดว่าการแพ้พ่ายต่อสิ่งยั่วยวนเป็นความอ่อนแออย่างนั้นหรือ? ผมจะบอกให้นะว่า มีสิ่งยั่วยวนอันโหดร้ายอยู่หลายอย่างที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งและกล้าหาญในการสยบยอม -Oscar Wilde

“The difference between a smart man and a wise man is that a smart man knows what to say, a wise man knows whether or not to say it.” ความแตกต่างระหว่างคนมีความรู้กับคนฉลาดก็คือ คนที่มีความรู้จะรู้ว่าจะพูดอะไร แต่คนฉลาดจะรู้ว่าควรพูดหรือไม่

-Frank M. Garafola

available now! $ 1.99

“Be careful of your thoughts; they may become words at any moment.”

“I’m not antisocial. I’m pro-solitude.”

-Ira Gassen

-นิรนาม

จงระมัดระวังความคิดของท่าน เพราะมันอาจกลายเป็นคำาพูดออกมา ไม่นาทีใดก็นาทีหนึ่ง

ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพวกต่อต้าน สังคม แต่ข้าพเจ้าเป็น พวกสนับสนุนการอยู่ลำาพัง


66

THE GUEST

TALES OF THE JOURNEY เรื่อง : อำทิตยำ อำศิรวำท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

มีคนเคยบอกว่า เพลงที่คนฟังแล้วชอบมีสองแบบ คือ หนึ่ง เพลงที่ฟังครั้งแรกก็ชอบ แต่ฟังไม่นานก็เบื่อ กับเพลงที่ต้องฟัง 3-4 รอบ ถึงจะชอบ แต่เมื่อชอบแล้วฟังกี่ครั้งก็ยังไพเราะอยู่เสมอ ซึ่งหากใครนึกไม่ออกว่าเพลงอย่างหลังเป็นอย่างไร ขอแนะน�าให้ลองหา ‘The Journey Without Maps’ อัลบัม้ ล่าสุดของ อภิชยั ตระกูลเผด็จไกร หรือ ‘เล็ก Greasy Cafe’ มาลองฟังดู เชื่อว่าเพลงของเขาจะท�าให้คุณ ตกหลุมรักได้ไม่ยากนัก เพราะมันถูกเรียงร้อยด้วยถ้อยค�าทีต่ รงไปตรงมา แต่ลุ่มลึกด้วยความหมายซึ่งกลั่นออกมาจากประสบการณ์ของ นักเดินทางคนหนึ่งที่ใช้ความรู้สึกเป็นเข็มทิศบอกทาง

จุดเริ่มต้นของการท�าอัลบั้ม The Journey Without Maps คือ... ช่วงที่น�้ำท่วมหนักเมื่อปีที่แล้ว เป็นช่วงที่เรำแต่งเพลงไม่ได้เลย มันมีหลำยๆ ปัจจัยเข้ำมำ ใจเรำก็เลยไม่นิ่ง สุดท้ำยจึงตัดสินใจว่ำ ลองเปลีย่ นสภำพแวดล้อมดูดกี ว่ำ ก็เลยไปอยูท่ อี่ งั กฤษนำน 4 เดือน ปรำกฏว่ำได้งำนกลับมำเยอะมำก เพรำะตอนอยู่ที่นั่นรู้สึกว่ำใจของเรำนิ่งและมีสมำธิในกำรเขียนเพลงมำกขึ้น เพลงในอัลบั้มที่ 3 จึงมีเรื่องเกี่ยวกับกำรเดินทำงค่อนข้ำงเยอะ แม้ว่ำเรำจะไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกว่ำอัลบั้มนี้จะพูดเรื่อง กำรเดินทำง เพรำะเรำคิดว่ำกำรท�ำอัลบั้มใหม่คือกำรอัพเดตข้อมูลข่ำวสำรกันมำกกว่ำ หัวใจของ The Journey Without Maps คือ... เวลำเรำเริ่มต้นคบคนคนหนึ่ง คนคนนั้นมักไม่ได้ เดินทำงมำพร้อมกับแผนที่หรอกว่ำเรำสองคนจะไปที่ไหนด้วยกัน เรำเชื่อว่ำแผนที่ใบนั้นไม่มีอยู่จริง เพรำะกำรเดินทำงของคนสองคนคือกำรเดินทำงของควำมสัมพันธ์ ซึ่งเรำต้องใช้สัญชำตญำณและ ควำมรู้สึกที่จะออกเดินทำงร่วมกัน ในชีวติ จริงมันไม่มสี ตู รส�าเร็จในการรับมือกับ The Journey Without Maps เพราะ... ไม่วำ่ เรำ จะเจ็บปวดกับควำมรักมำแล้วกี่ครั้ง แต่เมื่อเรำเจอกับรักครั้งใหม่ เชื่อเถอะว่ำพอถึงจุดจุดหนึ่ง เรำก็ พร้อมจะทุ่มเทและให้ใจไปทั้งหมดอยู่ดี ฉะนั้น เรำไม่จ�ำเป็นต้องสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองหรอก มันเปล่ำประโยชน์ เรำคิดว่ำถ้ำมีโอกำสเมือ่ ไหร่ ขอให้ลองเดินทำงไปดูแล้วกัน มันอำจจะเป็นกำรเดินทำง ที่ดีที่สุดในชีวิต และจบลงอย่ำงสวยงำมมำกเลยก็ได้ ดังนั้น อย่ำกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกำรเดินทำง ครั้งใหม่ที่อยู่ตรงหน้ำ เรามักจะอินกับการเขียนเพลงเศร้ามากกว่าเพลงรักทีส่ มหวัง เพราะ... เวลำเรำจมอยูก่ บั เรือ่ งอะไร เรำจะจมกับมันนำนมำก ซึง่ เรำคิดว่ำเรือ่ งส่วนใหญ่ทคี่ นเรำจะจมลงไป มักจะเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่คอ่ ยดีเท่ำไหร่ เช่น ถ้ำคุณโชคดีชิงโชคได้รำงวัลอะไรสักอย่ำง เรื่องรำวมันคงไม่ติดอยู่ในใจนำนเท่ำกับเมื่อคุณมีแฟน คนหนึ่ง ซึ่งเป็นควำมรักที่ดีมำก แล้ววันหนึ่งต้องเลิกลำกันไป เชื่อเถอะว่ำเรื่องรำวอย่ำงหลัง แม้เวลำ จะผ่ำนไป 2 ปี 3 ปี มันก็ยังคงอยู่ตรงนั้น แม้วา่ เราจะเขียนเพลงเกีย่ วกับความรักทีผ่ ดิ หวังบ่อยๆ แต่เราก็ยงั เชือ่ ในความรักทีด่ เี สมอ เพราะ... คุณคิดว่ำมันไม่ดีเหรอกับกำรที่คุณมีแฟนคนหนึ่งที่รักมำก และเขำก็รักคุณมำกเช่นกัน มันเป็นเรื่องที่ โคตรดีเลย แต่ถำมว่ำมันจะเป็นแบบนั้นตลอดเวลำเลยหรือเปล่ำ ก็อำจจะไม่ใช่ แต่นั่นก็ไม่ได้ท�ำให้เรำ ยัง้ ตัวเองหรือไม่ปล่อยเต็มตัว เพรำะในทีส่ ดุ เวลำคนเรำรักใคร เรำก็มกั จะปล่อยตัวเองไปแบบเต็มทีเ่ สมอ ‘ตัวหนังสือ’ คือสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่เราชอบไม่แพ้ ‘ภาพถ่าย’ เพราะ... ภำพบำงภำพมันไม่สำมำรถถ่ำยออกมำอย่ำงทีต่ ำเรำเห็นได้ แต่กำรเขียนหนังสือ เรำจะค่อยๆ บรรยำย มันอย่ำงที่เรำต้องได้ แต่บำงครั้งภำพบำงภำพมันก็สำมำรถสื่อควำมหมำยได้อย่ำงดีมำกเช่นกัน เรำคิดว่ำที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับว่ำเรำต้องกำรจะสื่อสำรอะไร เราชอบใช้กล้องฟิล์มในการถ่ายภาพมากกว่ากล้องดิจิตอล เพราะ... เรำคิดว่ำกล้องฟิล์มเป็น กล้องที่เรำไม่ต้องพยำยำม เพรำะกล้องฟิล์มมันก็เป็นกล้องฟิล์ม ในขณะที่กล้องดิจิตอลไม่ว่ำจะแพง แค่ไหน เขำก็พยำยำมจะท�ำให้ภำพทีอ่ อกมำเหมือนกับกล้องฟิลม์ ให้มำกทีส่ ดุ กล้องฟิลม์ จึงเป็นเหมือน คนคนหนึ่งที่เป็นในแบบที่ตัวเองเป็น ในขณะที่หลำยคนพยำยำมจะเป็นเหมือนใครบำงคน กล้องฟิล์ม จึงมีเสน่ห์บำงอย่ำงที่ต่อให้กล้องดิจิตอลท�ำได้ดีแค่ไหนก็ยังเสียเปรียบอยู่นิดหนึ่ง บางคนอาจคิดว่าเราเหนื่อยเพราะเป็นคนคิดกับทุกๆ เรื่อง... แต่ควำมจริงแล้วเรำไม่เคยเหนื่อย ที่จะคิดเลย เรำกลับเหนื่อยเวลำที่ตัวเองคิดไม่ออกมำกกว่ำ อย่ำงก่อนที่จะไปอังกฤษเป็นช่วงที่เรำคิด อะไรไม่ออก ตอนนัน้ เป็นช่วงทีเ่ หนือ่ ยมำก ท้อมำก และรูส้ กึ ว่ำหรือสองอัลบัม้ ทีเ่ กิดขึน้ มำเป็นควำมฟลุค แต่พอผ่ำนช่วงนั้นไปได้ เรำก็กลับมำเขียนได้เหมือนเดิมอีกครั้ง เรำคิดว่ำถ้ำแผลที่มันไม่ฉกรรจ์มำก ปล่อยไว้สักพักแล้วมันจะหำยเอง ต่อให้เรำเจ็บมำก ธรรมชำติจะเยียวยำให้เรำหำยได้เอง ความจริงแล้ว Greasy Cafe คือ... ชือ่ เรียกร้ำนอำหำรทีข่ ำยของกินประเภททอด เช่น เบคอน ไข่ดำว มีอยู่มำกมำยที่ประเทศอังกฤษ เป็นคำเฟ่ที่ใครเข้ำมำกินก็ได้ รำคำไม่แพง ซึ่งถ้ำจะให้ตีควำมถึง กำรท�ำเพลงของเรำ คือเพลงของ Greasy Cafe เป็นเพลงที่ใครมำฟังก็ได้ ถ้ำฟังแล้วชอบก็ยินดีต้อนรับ ให้กลับมำหำเรำใหม่ ถ้ำเปรียบเป็นร้ำนอำหำร ก็คงเป็นร้ำนธรรมดำๆ ที่พ่อครัวพยำยำมท�ำอำหำร ให้อร่อยทีส่ ดุ ในแบบทีเ่ ขำท�ำได้ อำจเป็นอำหำรทีไ่ ม่เหมือนทัว่ ไปนัก แต่เปิดโอกำสให้ใครเข้ำมำชิมก็ได้ โจทย์ต่อไปของชีวิตคือ... ท�ำงำน exhibition ของตัวเองให้ส�ำเร็จ เป็นงำนรวบรวมรูปภำพที่เรำเคย ถ่ำยมำ เรำอยำกท�ำเพรำะอยำกให้คนได้เห็นสิง่ ทีเ่ รำเคยเห็นมำตลอดระยะเวลำนับสิบปี อย่ำงตอนไป ถ่ำยภำพทีท่ เิ บต เรำได้ทำ� งำนทดลองอย่ำงหนึง่ เป็นกำรน�ำภำพถ่ำยมำฉำยประกอบเสียงทีเ่ รำอัดมำจำก ที่นั่น เช่น เสียงพระทิเบตสวด เพลงพื้นบ้ำนที่คนท้องถิ่นร้อง มันน่ำจะสร้ำงควำมรู้สึกไปกับกำรดูงำน ชิ้นหนึ่งได้มำกขึ้น แต่ตอนนี้ยังติดเรื่องกำรหำสถำนที่และเวลำที่เหมำะสม จุดทีท่ า� ให้เรามีความสุขทีส่ ดุ ในการท�างานเพลงคือ... กำรเล่นคอนเสิรต์ เพรำะเมือ่ ไปเล่นคอนเสิรต์ เรำจะไม่รสู้ กึ ว่ำเรำเป็นคนท�ำคอนเสิรต์ นัน้ ขึน้ มำคนเดียว แต่เป็นกำรทีเ่ รำและคนดูเล่นคอนเสิรต์ ไปด้วยกัน มำร้องเพลงด้วยกันมำกกว่ำ เพรำะเมือ่ คนดูมำร่วมร้องเพลงด้วยกันแล้ว มันจะเกิดเป็นคอนเสิรต์ ทีส่ มบูรณ์ ในแบบของเรำ ไม่รวู้ ำ่ มันคือควำมสุขหรือเปล่ำ แต่มนั เป็นควำมรูส้ กึ ทีเ่ รำกับคนดูเชือ่ มต่อกัน เป็นกำรเติมพลังด้วยกัน เพื่อกันและกัน มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มำกส�ำหรับเรำ

HIS WAY • อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงที่ใช้นำมแฝงว่ำ ‘Greasy Cafe’ เริ่มท�ำเพลงครั้งแรก จำกกำรตั้งวงดนตรีเล่นกับเพื่อนสมัยเรียนที่อังกฤษในนำมวง ‘The Light’ เมื่อปี พ.ศ. 2536 ก่อนจะกลับมำ ประเทศไทยในเวลำต่อมำ โดยในระยะแรกเขำท�ำงำนด้ำนกำรถ่ำยภำพ และได้ถำ่ ยภำพนิง่ ให้กบั กองถ่ำยภำพยนตร์ มำกมำย อำทิ จัน ดารา, มนต์รักทรานซิสเตอร์, The Letter เป็นต้น • อภิชยั เริม่ ท�ำงำนเพลงในไทยครัง้ แรกจำกกำรชักชวนของผูบ้ ริหำรค่ำยเพลงสมอลล์รมู ได้ออกอัลบัม้ ‘สิง่ เหล่านี’้ ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกของของเขำในปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2552 อัลบั้มที่สอง ‘ทิศทาง’ ก็ออกตำมมำ ซึ่งได้รับ ควำมนิยมในหมู่คนฟังอย่ำงมำก ในปี พ.ศ. 2554 อภิชัยได้ท้ำทำยควำมสำมำรถของตัวเองด้วยกำรแสดงเป็น ตัวเอกในภำพยนตร์เรื่อง ‘แต่เพียงผู้เดียว’ (P-047) ซึ่งเป็นภำพยนตร์ที่ได้รับค�ำชมจำกนักวิจำรณ์มำกมำย ทั้งในและต่ำงประเทศ จนกระทั่งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกำยนเขำก็ได้กลับมำสร้ำงสีสันให้กับวงกำรเพลงอีกครั้ง ด้วยอัลบั้มที่สำม ‘The Journey Without Maps’

a day BULLETIN issue 226  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

a day BULLETIN issue 226  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement