Page 1

)335%  /#4/"%2


ISSUE 220, 5 - 11 OCTOBER 2012

Slow News Day ดวยความทีท่ ำงานดานสือ่ สารมวลชน เลยใชชวี ติ ในแตละวันวนเวียนอยูก บั ขาวสารตางๆ หลากหลายประเภท จนผูเ ขียนรูส กึ วาขาวในโลกนีม้ เี ยอะจนแทบจะเรียกไดวาขาว เปนทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึง่ ทีไ่ มมวี นั หมดไปจากโลก และขึน้ ชือ่ วา ‘ขาว’ แลว สิง่ ทีเ่ ปนธรรมชาติของมันนอกจากความรวดเร็วทันเหตุการณ (กรณีเปนขาวดวน) และมีเนือ้ หาเขมขน เจาะลึกในเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ (กรณีเปนขาวเจาะ) ขาวนัน้ ยังตองมีสง่ิ ทีเ่ รียกวา ‘ประเด็นสำคัญ’ ทีท่ ำใหมนั เหมาะจะเปนขาวดวย อยางทีน่ กั ขาวเขาพูดกันติดปากวา หมากัดคนไมเปนขาว แตคนกัดหมานัน่ แหละทีจ่ ะทำใหมนั เปนขาว ขาวคือเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ บนโลกนี้ แตดว ยความทีส่ ง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ บนโลกนีม้ นั มีวนั ละไมรกู พ่ี นั ลานเรื่อง ในแวดวงสื่อสารมวลชนจึงตองมี บรรณาธิการขาวตางๆ คอยคัดกรองประเด็นสำคัญทีป่ ระชาชนคนอานควรรู หรือจำเปนตองรูเ พือ่ เปนประโยชนของชีวติ หมายความวา ถาขาวนัน้ รูแ ลวมันไมไดมปี ระโยชนอะไร มันก็จะไมถกู หยิบมาเปนขาวหรือกลาวถึง ขณะเดียวกัน เสนแบงของคำวาประโยชนกด็ จู ะรางเลือนเหลือเกิน เพราะในมุมของคนอานอาจจะเห็นตางไปวา แกรูไ ดยงั ไงวาขาวไหน เปนประโยชนหรือไมเปนประโยชนกบั ชีวติ ฉัน บางเรือ่ งฉันก็ไมเห็นอยากรูเ ลย ผูเ ขียนเลยอดคิดไมไดวา ขาวดีมปี ระโยชนกเ็ หมือนอาหารซึง่ แตละคนชอบรสชาติไมเหมือนกัน ถาจะใหดี ในแตละวันเราก็ควรบริโภคอาหารใหครบ 5 หมู แตบางทีเราก็ทำไมไดหรอก ของไมดี ไมมปี ระโยชน แตอรอย เราก็อยากบริโภคบางเพือ่ ความบันเทิงของกระเพาะอาหาร แตจะครบ 5 หมู หรือเปลาก็อกี เรือ่ ง ขาวสารก็เหมือนกัน เราก็รกู นั ทัง้ นัน้ ละวาขาวดีมปี ระโยชนคอื แบบไหน และควรบริโภคแคไหนถึงจะเหมาะสม แตขา วทีไ่ มไดมสี ารประโยชนอะไรกับชีวติ เราก็อดไมไดที่จะบริโภคเพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็นตามประสามนุษย ดังนั้น นอกจากขาวลามาเร็วและขาวอันอุดมไปดวยคุณประโยชนตางๆ แลว โลกนี้จึงยังมีสิ่งที่เรียกวา Slow News ดวย บางสำนักขาวถึงกับรวบรวมใหอานกันเปน Slow News day หรือวันแหงขาวชา ผูเ ขียนลองไปคนหาเรือ่ งราวเหลานีต้ อ ก็ดว ยความติดใจในชือ่ ของมันนีแ่ หละ ‘ขาวชา’ มันชางเปนชือ่ ทีเ่ กิดมาเพือ่ เปนดานตรงขามกับ ‘ขาวดวน’ เสียจริงๆ สุดทายก็ไปเจอคำนิยามของไอเจาวันแหงขาวชาจากใน Wikitionary ที่บอกวา noun: a time when media organizations publish trivial stories due to the lack of more substantial topics. หรือชวงเวลาที่บรรดาสื่อสารมวลชนคนทำขาวทั้งหลายแหลเลือกที่จะตีพิมพหรือลงขาวสัพเพเหระที่ไมไดมีสารประโยชนมากมายนัก Slow News นั้น เปนขาวที่มีลักษณะพิเศษคือ อานแลวจะรูสึกวา จะบอกทำไม ไมตองรูก็ได ไปจนกระทั่งรูสึกวา ถาแบบนี้เรียกขาวก็เจริญเถอะจะ ตัวอยางของ Slow News นั้นก็เชนขาว ผูห ญิงเจอหมวกไหมพรมอยูบ นตนไม แลวก็มนี กั ขาวไปสัมภาษณเปนเรือ่ งเปนราวเพือ่ นำขาวนัน้ มาลงหนังสือพิมพกรอบเล็กๆ ซึง่ คุณพีท่ เ่ี จอหมวกบนตนไมกใ็ หการอยางละเอียด (แตไมนาจะกระหืดกระหอบอะไรนะ เพื่อใหเขากับอารมณของ Slow News ดังกลาว) โดยเธอกลาววา “ดิฉันแทบไมอยากเชื่อสายตาเลยคะตอนที่เห็นหมวกนั่นนะ พอเห็นแลว ก็เลยเอาไมไปสอยลงมาแขวนไวที่รั้ว” ขาวลงทายวา ใครเปนเจาของใหไปหยิบไดภายในกี่วัน ไมอยางนั้นจะถูกทำลายซะดวย ผูเขียนนั่งอานเรื่องเหลานี้ดวยความเพลิดเพลิน เพราะสือ่ ตางๆ ทีน่ ำขาวมาลงก็ไมไดเปนสือ่ กระจุม กระจิม๋ ไกกาแตประการใด คิดดูวา ขนาด BBC ยังลงขาวเมนเอาหัวไปติดในกระปองแครอต หรือสำนักขาว KHNL ของฮาวาย ก็มีขาวออกโทรทัศนเปนที่เอิกเกริกเรื่องอูคูเลเลถูกขโมย ฯลฯ (อานเพิ่มเติมไดใน www.msn.com) Slow News เปนขาวทีร่ ชู า หนอยก็ได ไมรกู ไ็ มตาย แตถา วันไหนรูส กึ เบือ่ ๆ และหมดอาลัยตายอยากจริงๆ การไดอา นขาวบาบออะไรสักอยาง ก็ดกี วาการไมมขี า วอะไรนาสนใจ ใหอา นเลย และจะวาไปแลวไอเจาขาวชาพวกนีก้ ม็ แี งดขี องมันเหมือนกัน อยางนอยมันก็ทำใหเราหยุดคิดกับสิง่ ทีเ่ รียกวา ‘ขาว’ วาเอาเขาจริง ชีวติ เราตองการบริโภคขาวแบบไหน จำเปนไหมที่ตองติดตามขาวดวนตลอดเวลา ดวนแลวยังไง ไมดวนแลวยังไง แลวถาไอเจาขาวที่ไมนาจะเรียกวาขาว มันดันเปนขาวได ความหมายของคำวา ‘ขาว’ ที่เราคิดกัน มันควรจะเปลี่ยนไปไหม แตแงมุมหนึ่งที่ผูเขียนใหความสนใจบรรดาขาวชาเหลานี้ก็คือ มันทำใหเราไดรูวาทุกวินาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเกินกวาที่เราจะตามทัน เราไมมที างรูท กุ เรือ่ งและมีโอกาสพลาดเรือ่ งทีน่ า รูอ ยูเ สมอ บางทีเรือ่ งทีเ่ ราสนใจอาจไมใชเรือ่ งเดียวกันกับทีค่ นทัง้ โลกอยากรู ขณะทีเ่ รือ่ งทีค่ นทัง้ โลกอยากรูก อ็ าจไมใชเรือ่ งทีเ่ ราสนใจ หรือตอใหเปนขาวดวนใหตาย แตถา เราไมสนใจจะรูเ ดีย๋ วนัน้ มันก็เปนขาวชาสำหรับเราทีร่ เู มือ่ ไหรกไ็ มตา งกัน... ไมไดตง้ั ใจจะพูดใหซง้ึ แตกร็ สู กึ เสมอวา สุดทายแลวเรือ่ งเล็กๆ นอยๆ นั้นจะสำคัญหรือไมสำคัญ คงขึ้นอยูกับวามันเกิดขึ้นกับใครมากกวา เรื่องเล็กๆ ของคนบางคนที่สำคัญกับเราอยางมากมาย จึงเปนขาวใหญสำหรับเราเสมอ แมมันจะไมไดเปน เรื่องใหญโตอะไรเลยสำหรับคนทั้งโลก ประเด็นไมไดอยูที่วาเกิด ‘อะไร’ ขึ้นบางกับชีวิตเขาในแตละวัน ประเด็นมันอยูที่เรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นกับคนสำคัญของเราคนนั้น ทำใหเขา เจ็บปวดรอนหนาว เปนตายรายดีประการใด ตอใหใครในโลกไมอยากรู หรือตอใหเขาไมอยากบอกใครเลยเพราะไมคดิ วามันสำคัญ เราก็ไมเคยไมอยากรู ไมเคยรูส กึ วา... ไมสำคัญ

ปที่ 5 ฉบับที่ 220 วันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

10

10 INTERVIEW

‘ชี ว ิ ต เป น ของเรา’ บทเพลงนีม้ คี วามหมาย กั บ พวกเขาอย า งไร สมาชิ ก ทั ้ ง ห า ของ บอดี ้ ส แลม พร อ มให คำตอบในเลมนี้แลว

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

24 SHOPPING

ปรั บ ลุ ค ให ส วยเด น เกิ น ใครด ว ยกระเป า สี ส ดใสที ่ ก ลายเป น อวัยวะชิ้นที่ 33 ของ หญิงสาวยุคใหมไปแลว

29 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

30 HOMEMADE

เยี ่ ย มบ า นสวยพื ้ น ที ่ กวางทีเ่ ต็มเปย มไปดวย ความสุขของ ‘ตอม’ สุ จ ิ น ดา จารรุ ภ ั ต ติ ์ และ ‘เดียว’ - วสันต สอาดเย็น

46 39 35 45 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- ถ า ยรู ป ให ด ี ต  อ งทำ

46

รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

20 30

บ อ ยครั ้ ง ที ่ รู  ส ึ ก เหมื อ นมี ม นต ส ะกด ตอนเบรกทานอาหาร กลางวัน ดวยการเดิน เขาไปในรานหนังสือ แบบไม รู  เ นื ้ อ รู  ต ั ว สั ง เกตอี ก ที ก ็ ต อน ได ห ยิ บ จั บ หรื อ พลิ ก

‘ตระเตรียมแผนสำรอง ไวเสมอ’ คือขอคิดแบบ มื อ อาชี พ ของ ธาตรี ริ้วเจริญ ผูอำนวยการ ฝ า ยสื ่ อ สารองค ก าร กฟผ.

หนังสือดูเนื้อหา ความสุขบังเกิดขึ้นมากกวาการได ทานอาหารราคาแพงหลายเท า ตั ว เปรี ย บได ก ั บ คนสมัยใหมที่หลีกหนีเสนหของการอานจากหนังสือ ไปสัมผัสรายละเอียดที่หนาจอแทน รูสึกยินดีทุกครั้ง ทีไ่ ดจบั a day BULLETIN เพราะรูไ ดเลยวา ณ ชวงเวลา นั ้ นจะเต็ ม ไปด ว ยความเพลิ ด เพลิ นกั บ เนื ้ อ หาที ่ บรรณาธิการและทีมงานตัง้ ใจหยิบยืน่ ทัง้ ดานมุมมอง ทัศนคติของบุคคลที่มาจากหลากหลายอาชีพที่มี

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

อยางไร ชำนิ ทิพยมณี ชางภาพโฆษณามือเกา พรอมแบงปนประสบการณ แ ละเทคนิ ค ให อยางไมปดบัง

ความโดดเดนดานความคิด อีกอยางที่สำคัญคือ a day BULLETIN เปนนิตยสารฟรีกอบปที่คอยเติม สิง่ ใหมๆ ใหเขากับหนังสือของตนเอง แตกย็ งั ไมละทิง้ ความเปนตัวของตัวเองเชนกัน ขอบคุณสำหรับนิตยสารดีๆ ที่หาไมไดตาม แผงหนังสือคะ -สุจิตรา คำปลิว

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชั ย บรรณาธิ ก ารผู พิ ม พ ผู โฆษณา นิ ต ิ พ ั ฒ น สุ ข สวย บรรณาธิ ก ารอำนวยการ วงศ ทนง ชั ย ณรงค ส ิ ง ห บรรณาธิ ก ารบริ หาร วิไลรัต น เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นัก เขีย น วสิต า กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจนอักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย ศักดิ์สิทธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิริจรรยากุล ผูอำนวยการกลุมโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจัดการฝายโฆษณา นิชาภา สารพันธ 08-1812-0606, ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037 ผูชวยผูจัดการฝายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-7691-4388 ฝายโฆษณาอาวุโส ทัชชญา วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : http://environment.nationalgeographic.com

10 อันดับประเทศที่ประชากรสรางกาซคารบอนไดออกไซดใหแกสิ่งแวดลอมมากที่สุดในโลก (วัดจากคาเฉลี่ยกาซคารบอนไดออกไซด ที่ประชากรปลอยออกมาตอ 1 คน)

กาตาร

คูเวต

สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส

เดนมารก

สหรัฐอเมร�กา

THE POLL

เบลเยียม

ออสเตรเลีย

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ความคิดเห็นของประชาชนในกรณีนายกฯ ยิ่งลักษณ จับมือนายอภิสิทธิ์ ผูนำฝายคาน และ ส.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในการรวมหารือแกปญหาไฟใต อันดับ 1

เปนเรื่องดีที่รัฐบาล และฝายคานจับมือกันเพื่อ แกปญหาไฟใต เปนตัวอยาง ที่ดีของการปรองดอง

36.11%

อันดับ 2

อยากใหทั้งสองฝาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่เปนประโยชน จริงใจ ทำงาน รวมกันอยางตรงไปตรงมา

32.43%

อันดับ 3

ขอใหทั้งรัฐบาลและฝายคาน รวมมือกันแกปญหาไฟใต จนสำเร็จลุลวง ไมอยากเห็น การทะเลาะเบาะแวงหรือทำให การแกปญ  หาหยุดชะงักกลางคัน

19.19%

อันดับ 4

ควรเชิญผูที่เกี่ยวของอื่นๆ เขารวมหารือดวย เชน ผูนำ ศาสนา ประชาชนในพื้นที่ และหนวยงานตางๆ ในทองถิน่

12.27%

แคนาดา

เนเธอรแลนด

ไอรแลนด

มีการสำรวจพบวาคนยากจน (มี ร ายได น อ ยกว า 30,000 ดอลลารฯ ตอป) ในเมืองนิวยอรก เสียเงินไปราว 23.6% ของรายได เพื่ อ ซื้ อ บุ ห รี่ ม าสู บ ในขณะที่ ผูม รี ายไดสงู (มีรายไดมากกวา 60,000 ดอลลาร ฯ ต อ ป ) เสียเงินไปกับการสูบบุหรี่เพียง 2.2% ของรายไดของตนเอง อยางไรก็ตาม เมื่อดูที่คาเฉลี่ย ทั้ ง หมดของประเทศ พบว า ชาวอเมริ กั น ผู มี ร ายได น อ ย เสี ย เงิ น ไปกั บ ค า บุ ห รี่ ร าว 14.2% ของรายไดทั้งหมดที่มี ที่มา : http://news.yahoo.com

จ า ก ก า ร ส ำ ร ว จ ผู ห ญิ ง 29,000 คน จาก 36 ประเทศ พ บ ว า ส า ว ก า น า เ ป น ผู มี พฤติ ก รรมนอกใจมากที่ สุ ด ในโลก คิดเปน 62% รองลงมา คือสาวไทย ในสัดสวน 59% และสาวมาเลเซีย 39% ที่มา : www.indianexpress.com

จากข อ มู ล ของมู ล นิ ธ ิ ก ระดู ก พรุ นนานาชาติ ระบุ ว  า กรุ ง เทพฯ มี ผู  ข าดวิ ต ามิ นดี ม ากเป น อันดับ 1 ของประเทศ คิดเปนสัดสวน 64.6% ที่มา : www.thaihealth.or.th

2,000,000

2 ล า นเครื ่ อ ง คื อ จำนวนยอด สั ่ ง จองล ว งหน า ของโทรศั พ ท iPhone 5 ใน 24 ชัว่ โมงแรก ถือเปน สถิติสูงสุดของการขาย iPhone ทุ ก รุ  น และทำลายสถิ ต ิ เ ดิ ม ที่ iPhone 4S ทำไวถึง 1 เทาตัว ทีม่ า : www.wired.com

จำนวนรถยนตทถ่ี นนใน กทม. สามารถรองรับไดคอื 1,600,000 คัน ในขณะที ่ กทม. มี ร ถยนต จ ดทะเบี ย นทั ้ ง หมดมากถึ ง 7,251,999 คัน นั่นหมายความวาในขณะนี้รถยนตใน กทม. มีจำนวนมากกวาทีถ่ นนสามารถรองรับไดถงึ 4.4 เทา เลยทีเดียว ที่มา : www.khaosod.co.th

จากขาวการศัลยกรรมที่ไมไดมาตรฐาน ทำใหคณ ุ คิดอยางไรกับการศัลยกรรม “ไมคิดวาเปนเรื่อง อันตรายมากขึ้น เพราะ ถาเลือกทำในทีป่ ลอดภัย นาเชื่อถือ ก็ไมมีปญหา” อภิชญา ภูถาวร 24 ป, กราฟกดีไซเนอร “ถาไมจำเปนจริงๆ ก็ ไม ต  อ งพึ ่ ง ศั ล ยกรรม เพราะส ว นตั ว ก็ ไม ช อบ การศัลยกรรมอยูแลว” ศวิตา ทันตประเสริฐกุล 22 ป, อาชีพอิสระ “หากตัดสินใจที่จะ ทำแลวตองคิดใหรอบคอบ หาข อ มู ล ให ด ี แต ถ  า ไมจำเปนก็คงไมทำ” สุชากาญจน ขำพล 24 ป, Executive Secretary “คิ ด ว า ศั ล ยกรรม ไม ไ ด เหมาะกั บ ทุ ก คน และคนที ่ ท ำต อ งพร อ ม รับกับความเสีย่ งทีอ่ าจจะ ตามมา” ภูริรัตน ธรรมเจริญ 25 ป, ธุรกิจสวนตัว “ไมเห็นดวยกับการทำ ศัลยกรรม เพราะทุกวันนี้ เราก็ ร ั บ สารเคมี ร อบตั ว มากพอแลว” คิดดี อินสวัสดิ์ 23 ป, Online PR Officer “ไม ก ลั ว เพราะถ า คิดจะทำคงเลือกแหลงทีม่ ี มาตรฐานสากล แมแพง ก็ยอม” พลวัฒน จันทรทิพย 24 ป, ฝายการตลาด


6

• ที่หาดบอนได หรือ Bondi Beach ชื่อดังของเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย มักจะมีฝูงโลมากระโดดเลนคลื่นและจับปลากิน บริเวณใกลกับชายฝงเปนประจำ ดวยความคุนเคยกับผูคนที่มาเลนกระดานโตคลื่นบริเวณนั้น จนเปนภาพที่นารักและนาทึ่ง ไปพรอมๆ กัน - Reuters / Daniel Munoz

• คุณปู Robert Marchand นักปน จักรยานชาวฝรัง่ เศสคนนี้ ฉลองวันเกิดครบรอบ 101 ป ในปนด้ี ว ยการสรางสถิตใิ หมเปนคนอายุ 100 ป ที่ปนจักรยานในระยะทาง 100 กิโลเมตร ไดเร็วที่สุด คือ 4 ชั่วโมง 17 นาที 27 วินาที โดยเฉลี่ยใชอัตราความเร็วที่ 23.35 กิโลเมตรตอชัว่ โมง สรางสถิตคิ นอายุเกิน 100 ป ทีป่ น จักรยานไดไกลและเร็วทีส่ ดุ ในโลกทามกลางแฟนๆ มารวมยินดีคบั คัง่ - Reuters / Enrique Marcarian

PEOPLE

SOCIETY

AWARD

ดาราตลกอังกฤษใจบุญ

วิศวกรอังกฤษเนรมิตวงลอยักษ

แพทยหญิงอัฟกันเจง

เลี้ยงอาหารเชา

คนไรบา น

ดาราตลกใจบุ ญ ผู  น ี ้ ม ี ช ื ่ อ ว า รั ส เซล แบรนด อายุ 37 ป ผู  ม ี ชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร เรือ่ ง Get Him to the Greek ลาสุด เขาได อ อกมาทำความดี อ ี ก ครั ้ ง จากการเลี ้ ย งอาหารคนไร บ  า น กลุ  ม หนึ ่ ง แทนการให เงิ น ที ่ ร  า น Newsroom Cafe ในย า น West Hollywood ใกล ก ั บ บ า นของเขา อยางไรก็ตาม ผูส อ่ื ขาวตางประเทศ ยังรายงานวา เมื่อ 2 สัปดาหกอน ดาราตลกผู  น ี ้ ก ็ เคยเลี ้ ย งอาหาร ชายจรจั ด คนหนึ ่ ง มาแล ว ที ่ เมื อ ง ลอสแองเจลิส พรอมกับมอบเสือ้ ยืด และน้ำเปลาใหเขา ทั้งนี้ รัสเซล แบรนด เปนดาราคนหนึ่งที่ประสบ ความสำเร็จจากการเลิก แอลกอฮอล โดย รัสเซลไดใหเครดิตวา โย ค ะ แ ล ะ ก า ร ท ำ สมาธิ ค ื อ สิ ่ ง ที ่ ช  ว ย ใหเขาไดมีชีวิตใหม

วิง่ ขามทะเลไอริช หารายไดชว ยการกุศล

วิศวกรชาวอังกฤษผูนี้มีชื่อวา คริส ทอดด ซึ่งไดสราง วงลอเหล็กยักษ หรือทีเ่ ขาเรียกมันวา ‘Tredalo’ ขึน้ โดยไดไอเดีย มาจากจักรที่หนูแฮมสเตอรวิ่ง แตเขาดัดแปลงใหมันสามารถ วิ่งในน้ำได และตั้งใจวาจะใช Tredalo ตัวนี้เดินและวิ่งขาม ทะเลไอริชทีม่ รี ะยะกวา 66 ไมล ซึง่ เขาคิดวาถาตนเองสามารถ วิง่ อยางตอเนือ่ งโดยไมหยุด เขาจะทำภารกิจนีส้ ำเร็จภายในเวลา 2 วัน โดยมีผูคำนวณวาภารกิจในครั้งนี้จะทำใหคริสสามารถ เผาผลาญพลังงานไปราว 36,000 แคลอรี เลยทีเดียว ทั้งนี้ การออกมาสรางประวัตศิ าสตรครัง้ นีค้ ริสมีเปาหมายวาเขาจะชวยเรียกเงินการกุศลไดราว 20,000 ปอนด เพือ่ มอบใหแก องคกร Royal National Lifeboat Institution และ Wiltshire Blind Association “นีจ่ ะเปนเรือ่ งราวทีด่ ที ส่ี ดุ ทีผ่ มเคยทำในชีวติ ” วิศวกรวัย 35 ป กลาว สำหรับใครที่อยากติดตามภารกิจครั้งนี้ของคริส คลิกดูไดที่ www.irishseacrossing.co.uk

ANIMAL

‘เม็กซิโก’ ปลอยเตาหญา 4,000 ตัว กลับสูทะเล นักอนุรักษสิ่งแวดลอมของประเทศเม็กซิโก รวมมือกับ ทางกองทัพเรือและประชาชนในพืน้ ที่ ชวยกันปลอยลูกเตาหญา แปซิฟก (Lepidochelys olivacea) ซึ่งทางกองทัพเรือไดทำการเพาะพันธุขึ้นมาจำนวน 4,000 ตัว ลงสูมหาสมุทรแปซิฟก โดยมีเด็กๆ ในทองถิน่ กวา 600 คน จาก 20 โรงเรียน มาเขารวม กิจกรรมครั้งนี้ ปจจุบันเตาหญาแปซิฟกถูกขึ้นบัญชีเปนสัตว ใกลสูญพันธุโดยสหภาพอนุรักษโลก หรือ WCU เนื่องจากไขเตาพันธุนี้ถูกนำไปใชประกอบเปนอาหารพื้นเมือง ในรัฐวาฮากา ที่ถึงแมจะมีกฎหมายหามจำหนายเนื้อและไขเตาทุกชนิดแลวก็ตาม แตก็ยังมีการลักลอบขาย เนื้อและไขเตากันอยูอยางตอเนื่อง

ควารางวัลสันติภาพสวีเดน ตองขอแสดงความยินดีกับ Sima Samar แพทยหญิงชาวอัฟกานิสถาน วัย 55 ป ทีล่ า สุด ไดควารางวัล Swedish Right Livelihood Award ซึง่ เปนรางวัลเพือ่ ประกาศเกียรติคณ ุ แกผทู ำงาน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูอ น่ื ผูต อ สูโ ดยหลัก อหิงสา ปราศจากความรุนแรง และมีสว นในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของโลก โดยคุณหมอซิมา ไดรับการยกยองจากผูมอบรางวัลวา “เรามอบ รางวัลใหแกเธอ ผูอุทิศตนอยางกลาหาญเพื่อ ทำงานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมาอย า งยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิง่ เพือ่ สิทธิของผูห ญิงในประเทศ ที่ไดชื่อวาเปนดินแดนที่มีความซับซอนและมี ความอันตรายมากที่สุดในโลก” ทั้งนี้ รางวัล ดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1980 จากความคิด ของ Jakob von Uexkull เศรษฐีลูกครึ่งสวีเดนเยอรมันทีต่ ง้ั ใจมอบเพือ่ สนับสนุนผูทุมเท ใหกับการทำงาน เพื ่ อ การพั ฒ นา โลกและสิ่งแวดลอม

CULTURE หมอฟนมะกันพลิกวิกฤตจากการเปนมะเร็งในสมอง สรางงานศิลปะสุดวิจิตร

หลังจาก Kim Ott-Gray ทันตแพทยหญิงชาวเมืองมิชแิ กน สหรัฐอเมริกา พบวาตนเองกำลังเปนมะเร็งในสมอง จนแพทยตอ งผาตัดเนือ้ งอก ขนาดเทาลูกกอลฟออกจากศีรษะของเธอ ซึง่ ทำใหคณ ุ หมอตองสูญเสียเนือ้ สมองฝง ซายไปราว 90% เธอจึงตองหยุดทำงาน นอนพักฟน ทีบ่ า น และใชเวลาวางไปกับการวาดภาพจนพบวาตัวเองสามารถดึงเอาพลังสมองดานขวาซึ่งเปนดานความคิดสรางสรรคและศิลปะออกมาไดอยาง เต็มที่ โดยลาสุดเธอไดวาดภาพสีน้ำมันชื่อวา ‘Dreams of Tomorrow’ ออกมา เปนรูปหลานสาวของเธอกำลังลองชุดแตงงาน ซึ่งในขณะนี้ ภาพดังกลาวไดจัดแสดงอยูใน Amway Grand Plaza โรงแรมแหงหนึ่งในยานดาวนทาวนของมิชิแกน ไมเพียงเทานั้น รูปพอรเทรตฝมืออดีต ทันตแพทยผูนี้ยังไดเขารวมในการแขงขัน ArtPrize ซึ่งเปนเวทีประกวดผลงานศิลปะที่โดงดังระดับโลกอีกดวย


• ทหารในหนวย Mariscal Gregorio Solares ซึง่ อยูใ นเมือง Huehuetenango ประเทศกัวเตมาลา ตองทำหนาทีด่ แู ลเด็กเล็กทีเ่ พิง่ พาอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งอยูใกลกับชายแดนประเทศเม็กซิโก พรอมกับคนในหมูบานอีกกวา 40 คน หลังจากพวกเขา ถูกกลุมคายาขูจะทำรายที่ไมใหความรวมมือในการคายา จึงนับวาเปนโชคดีของชาวบานที่รอดพนอันตรายมาไดอยางหวุดหวิด - Reuters / Jorge Dan Lopez

• ปดทายกันดวยภาพนารักๆ ของแลรี แมวประจำบานพักนายกรัฐมนตรีอังกฤษ หรือที่เราคุนเคยกันดีในชื่อบานเลขที่ 10 ถนนดาวนิง ภาพที่เห็นคือตอนที่แลรีมานั่งรอใหคนในบานเปดประตูใหเขาไปในบานเพื่อหลบฝน - Reuters / Stefan Wermuth

SPORT

‘ดนัย’ จับคู ‘ลู เหยิน-ซุน’ ซิวแชมปชายคูไทยแลนด โอเพน

ดนัย อุดมโชค นักเทนนิสขวัญใจชาวไทย จับคู ลู เหยิน-ซุน นักเทนนิสชาวไตหวัน ลงชิงแชมปรอบชิงชนะเลิศ การแขงขัน เทนนิสชายคู ไทยแลนด โอเพน 2012 ที่สนามอิมแพ็ก อารีนา เมืองทองธานี โดยทั้งคูสามารถเอาชนะ อิริก บูโทแรค จาก สหรัฐอเมริกา กับ พอล ฮันเลย จากออสเตรเลีย ซึ่งถูกจัดใหเปนคูมือวางอันดับ 4 ของรายการ ไปอยางขาดลอยดวยสกอร 2-0 เซต 6-3, 6-4 พรอมรับเงินรางวัลรวมกลับไปเปนจำนวน 30,220 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 9.06 แสนบาท) สวนแชมป ประเภทชายเดี่ยวนั้นเปนของ ริชารด กาสเกต จากฝรั่งเศส มือวางอันดับ 2 ของรายการ และเปนมือวางอันดับ 12 ของโลก

รวมเหลาผูใจบุญหัวคิดสรางสรรค ข ึ ้ นช ื ่ อ ว  า เป  น การทำดีเพื่อความสุข ของคนอื ่ น ย อ มเป น เรื่องที่นายกยองเสมอ ไม ว  า การกระทำนั ้ น จะแปลกประหลาด หรือบางครั้งอาจดูเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ แตเมื่อไหร ที่ลงมือทำอยางตั้งใจจริง สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมา เชนเดียวกับเรื่องราวเหลานี้ • เริ่มที่คุณแมลูกสองอยาง ลีอาห กาเวล ที่รูดีวา ฝนรายกลางดึกของเด็กๆ นั้นเลวรายเพียงใด ดังนั้น เธอจึงกอตั้ง Project Night Night องค กรการกุ ศ ล ที่ระดมของใชจำเปนยามค่ำคืนสำหรับเด็กๆ ไรบาน ทั้งหนังสือนิทาน ผาหม รวมถึงตุกตาสัตวนากอด ใหเด็กผูดอยโอกาสไดนอนหลับฝนดีตลอดคืน • ตอดวยนักแสดงหนุมอยาง นิก ออฟเฟอรแมน จาก ซีรสี เ รือ่ ง Parks & Recreation ทีร่ บั บทเปน รอน สวอนสัน เจาของหนวดงามที่เปนเอกลักษณสำหรับแฟนๆ ซึ่ง

INNOVATION

อารเจนตินาผลิต ‘พลาสติกกินได’

เพื่อลดปริมาณขยะ! นักวิทยาศาสตรประจำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีดานวัสดุ จับมือกับ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย บ ั ว โ น ส ไ อ เร ส ป ร ะ เท ศ อาร เจนติ น า คิ ด ค น พลาสติ ก แบบใหม ช ื ่ อ ว า ‘Bioplastic’ ซึง่ สรางขึน้ จากสารสกัดของแปงขาวโพด และแปงมันสำปะหลัง ดวยระบบนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถยอยสลายไดภายในเวลาประมาณ 1 ป ครึ่ง และสามารถทานไดโดยไมเปนอันตรายตอ รางกายมนุษย เมือ่ นำไปใชในการพาณิชยกส็ ามารถ ใชแทนพลาสติกสำหรับหอหุมอาหาร รวมไปถึง ถุงพลาสติกในปจจุบัน

ตัดสินใจเปดประมูลหนวดตัวเองเพื่อระดมทุนชวยเหลือ ผูป ว ยโรคมะเร็ง ซึง่ เขาเปดเผยวา “ผมและหนวดของผม มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่จะไดมีโอกาสระดมทุนเพื่อ ชวยเหลือการกุศล” • สวนคุณปู แลรี เอ็กสตรอม วัย 70 ป ก็ไมยอมแพ ขอทำภารกิจทามัจจุราชดวยการดิง่ พสุธามากถึง 70 ครัง้ ติดตอกัน เพื่อสมทบทุนใหกับองคกรการกุศลสำหรับ คนตาบอด ซึง่ แตละครัง้ คุณปูแ ลรีจะดิง่ พสุธาบนความสูง กวา 2,000 ฟุต โดยเขาใชเวลาทำภารกิจทัง้ หมด 10 ชัว่ โมง 3 นาที ถือเปนการฉลองวันเกิดวัย 70 ป ซึง่ กอนหนานี้ เขาเคยดิง่ พสุธา 60 ครัง้ เพือ่ ฉลองวันเกิด 60 ป มาแลว • ปดทายดวยหนูนอ ยใจบุญวัย 9 ขวบ อยาง เบรนแดน ฮาส ทีไ่ ดรางวัลแพ็กเกจทัวรดสิ นียเ วิลดจากการเลนเกม แตแทนที่เขาจะไปสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด ดวยตัวเอง เขากลับประกาศผานเฟซบุก วาจะมอบทริป สุดพิเศษนี้ใหกับเด็กผูดอยโอกาส ซึ่งในที่สุดหนูนอย ผูโ ชคดีกค็ อื ลูกสาวของทหารกลาผูเ สียชีวติ ในสงครามวัย 2 ขวบ ถือเปนวีรกรรมและความเสียสละทีน่ า ยกยองจริงๆ

“ผมวา คอป. เปน กรรมการชุ ด เดี ย ว และชุ ด แรกที่ อ ดทน ในการฟ ง ที่ สุ ด และ เราไม ไ ด ฟ ง เฉยๆ แตกลับมาคิดเพื่อให ประเทศเกิดความสงบ และสรางความเปนธรรมเกิดขึน้ ในสังคม” คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา ความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ

GREEN PLEASE ‘นามิเบีย’ ตั้งศูนยฯ สอนคนใหปรับตัวสูภาวะโลกรอน กองทุนการศึกษาสิ่งแวดลอมทะเลทรายนามิบ ในเมืองนาดีต สาธารณรั ฐ นามิ เบี ย ซึ ่ ง ตั ้ ง อยู  ในทวี ป แอฟริ ก าตอนใต ได เป ด หลักสูตรใหมในการใหความรูกับประชาชนวาดวยวิธีการปรับตัว ใหสามารถใชชีวิตทามกลางสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปเนื่องจาก ภาวะโลกรอน โดยใหคำแนะนำตางๆ ไมวาจะเปนวิธีประหยัดน้ำ ดวยการหันมาใชสุขาแบบไมใชน้ำ และนำสิ่งปฏิกูลมาผลิตเปน ปุยธรรมชาติ พรอมทั้งสอนชาวบานใหรูจักการรีไซเคิลขยะเพื่อนำกลับมาใชประโยชนใหม พรอมทั้ง สนับสนุนใหพวกเขาลงทุนซื้อเตาพลังงานแสงอาทิตยสำหรับใชประกอบอาหาร เพราะการใชแกส หรือฟนจะทำใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ซึง่ เปนหนึง่ ในสาเหตุทท่ี ำใหเกิดภาวะโลกรอนนัน่ เอง

Did You Know?

5 ตุลาคม 2546 - แทมมารีน ธนสุกาญจน นักเทนนิสสาวไทย จับคูกับ มาเรีย ชาราโปวา นักเทนนิสจากรัสเซีย ชนะเลิศเทนนิส หญิงคูดับเบิลยูทีเอทัวร ในรายการเจแปน โอเพน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 6 ตุลาคม 2538 - เนเจอร วารสารวิชาการ ทางวิทยาศาสตรของสหรัฐอเมริกา เผยแพร รายงานการคนพบดาวเคราะหโคจรรอบ ดาว 51 มาบิน นับเปนดาวเคราะหนอกระบบ ดวงแรกของดาวฤกษในแถบลำดับหลัก 7 ตุลาคม 2526 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปดศูนยหนังสือจุฬาฯ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นับเปนสาขาแรก ของศูนยหนังสือจุฬาฯ ปจจุบนั ศูนยหนังสือ จุฬาฯ ไดเปดทำการทั้งหมด 8 สาขา 8 ตุลาคม 2537 - ดาวเทียมไทยคม 2 ถู ก ปล อ ยขึ ้ น สู  อ วกาศด ว ยจรวดแอเรี ย น จากฐานยิงจรวดทีเ่ ฟรนชเกียนา เปนดาวเทียม ดวงทีส่ องของประเทศไทย มีอายุการใชงาน ประมาณ 15 ป (ถึง พ.ศ. 2552) 9 ตุลาคม 2479 - เขื่อนฮูเวอรเริ่มสง กระแสไฟฟ า จากแม น ้ ำ โคโลราโดไปยั ง ลอสแองเจลิส แคลิฟอรเนีย ซึ่งในขณะที่ สร า งเสร็ จ ถื อ เป น เขื ่ อ นและโครงสร า ง คอนกรีตขนาดที่ใหญที่สุดในโลก แตตอมา ก็ ก ลายมาเป น อั นดั บ สองหลั ง จากเขื ่ อ น แกรนดคูลีสรางเสร็จในป พ.ศ. 2488 10 ตุลาคม 2550 - พระพรหมมังคลาจารย หรือทีร่ จู กั ดีในนามหลวงพอปญญานันทภิกขุ มรณภาพดวยเหตุติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริรวมอายุได 96 ป 5 เดือน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานโกศ แปดเหลีย่ มและรับศพไวในพระราชานุเคราะห 11 ตุ ล าคม 2540 - พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  ห ั ว ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถือเปนรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน เนื่องจากเปนฉบับแรกที่ ประชาชนมีสวนรวมในการรางมากที่สุด

ผลวิจัยชี้ ยิ่งใชเวลาในสังคมออนไลนมาก ยิ่งมีเวลาออกกำลังกายนอย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัย Ulster ในไอรแลนดเหนือ พบความเชื่อมโยงที่วา ยิ่งคนเราใชเวลากับสังคมออนไลนอยาง เฟซบุก ทวิตเตอร และโซเชียลมีเดียอื่นๆ มากเทาไหร ยิ่งทำใหมีความรูสึกอยากออกกำลังกายนอยลงเทานั้น ซึ่งนักวิจัย ระบุวา บางครั้งการใชเวลาในเครือขายสังคมออนไลนจนเกินพอดีก็เทากับเปนการเบียดบังเวลาของการทำกิจกรรมอื่นๆ อยางการออกกำลังกาย ดังนั้น ควรจัดสรรเวลาสำหรับการออกกำลังกายไวเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในแตละวันเสมอ


10


เรื่อง : วิไลรัตน เอมเอี่ยม, วสิตา กิจปรีชา ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

“คนเราจะมีพรุงนี้ไดอีกกี่วัน เวลามีเหลือ กั น เท า ไหร คนเราจะมี ล มหายใจอี ก กี่ ค รั้ ง ใครจะรู...” ถาจะบอกวามีเพลงไหนที่แสดงตัวตนและ หัวใจของสมาชิกของวงบอดี้สแลมไดชัดเจน ทีส่ ดุ เพลง ‘ชีวติ เปนของเรา’ นาจะถือเปนอันดับ ตนๆ เพราะหากลองพิจารณาเนื้อเพลงนี้ดีๆ บวกกั บ ถ า คุ ณ พอจะเคยอ า นเรื่ อ งราวของ บอดี้สแลมมาบาง คุณจะรูวาโดยแทจริงแลว เพลงนี้คือพวกเขา และพวกเขาคือเพลงนี้ บอดีส้ แลมมีฐานแฟนเพลงจำนวนมหาศาล ขนาดทีถ่ า ลองนึกภาพตาม คุณก็คงไมแปลกใจ ที่ วั น นี้ บ อดี้ ส แลมจะเป น ได ทั้ ง แรงบั น ดาลใจ เป น ฮี โ ร ข องวั ย รุ น และผู ค นอี ก มากมาย หรื อ กระทัง่ เปนปากเสียงที่พูดในสิ่งที่พวกเขา คิด และใชชีวิตอยางที่พวกเขาฝน สิ่งที่ a day BULLETIN ดีใจ ไมใชเพียง เพราะไดมีโอกาสคุยกับวงดนตรีที่โดงดังที่สุด ในยุคนี้ ไมไดดใี จแคเพียงเพราะวาตรงหนาเรา มี ‘ตูน’ - อาทิวราห คงมาลัย, ‘ปด ’ - ธนดล ชางเสวก, ‘ยอด’ - ธนชัย ตันตระกูล, ‘ชัช’ สุชัฒติ จั่นอี๊ด และ โอม เปลงขำ นั่งพูดคุย ในระดับใกลชดิ เพียงแคมถี าดผลไมกนั้ ระหวาง พวกเรา (บอดี้สแลมเขากินผลไมนะพวกเธอ) แตเราดีใจที่ไดพูดคุยกับกลุมคนทำดนตรี ที่เปนเหมือนตัวแทนของยุคสมัย เพราะมัน ทำใหเรารูวาอะไรทำใหเขามายืนอยูตรงจุดนี้ และยุคสมัยตองการคนแบบพวกเขาเพื่อสราง แรงบันดาลใจในดานไหนบาง เพราะการทีม่ ผี คู น ชืน่ ชมพวกเขาขนาดนี้ คงไมใชแคเพราะพวกเขา ดูเท แตเปนเพราะพวกเขามีความมุง มัน่ ความฝน ที่นาชื่นชมและศรัทธา วั น นี้ บ อดี้ ส แลมจั บ มื อ กั บ เครื่ อ งดื่ ม ช า ง โดยชักชวนใหคนรุนใหมมาประกวดความสามารถในการรองเพลง ‘ชีวิตเปนของเรา’ เพื่อคัดเลือกหาผูชนะเขารวมเวิรกช็อปแบบ ใกลชิดกับวงบอดี้สแลม รวมทั้งขึ้นเวทีบรรเลง เพลงรวมกับวงที่พวกเขารักและศรัทธา เราเชื่อวา ชวงเวลานับจากนี้ เราคงไดยิน เพลง ‘ชีวิตเปนของเรา’ บอยครั้งขึ้น ซึ่งไมใช แคเพือ่ ฉุดดึงใหใครทำตามความฝนในการเปน นั ก ร อ ง นั ก ดนตรี เท า นั้ น แต เ พื่ อ ให ค น อีกมากมายทำตามความฝนอื่นๆ ที่พวกเขา อยากมีและอยากเปน แตกำลังสงสัย ลังเล เพียงเพราะไมแนใจวา ชีวิตนี้เปนของใคร?


อยากรูวาเวลาที่ไปออกทัวรคอนเสิรต มันเต็มที่ อยางไรบางในมุมของแตละคน อยางชวงทัวร วันของบอดี้สแลมมันหนักขนาดไหน ตูน : สวนใหญมนั จะเปนกิจวัตรซ้ำๆ นะครับ คือเดินทางดวยรถตูบ า ง เครือ่ งบินบาง รถสวนตัว บาง ไปถึงทีท่ เ่ี ราจะโชวตอนเย็นๆ เพือ่ ซาวนดเช็ก เสร็จแลวกลับมาโรงแรมประมาณ 1-2 ทุม แยกยาย กัน ใครหิวก็กนิ ขาว ใครอยากจะนอนก็นอน 5 ทุม ออกจากโรงแรม เตรียมไปโชวตอน 5 ทุมครึ่ง เสร็จประมาณเที่ยงคืนครึ่ง ตีหนึ่ง กลับมาที่พัก อาบน้ำ ใครใครกนิ ขาวกิน ใครใครนอนนอน วงจร มันเปนอยางนีแ้ หละครับ ถึงแมวา มันจะดูซำ้ ๆ ซากๆ แตโดยสวนตัวพวกเราไมเคยเบือ่ มันอาจจะมีบา ง ที่รูสึกเหนื่อย รูสึกไมอยากเลน เพราะวารางกาย ไมไหว ปวย แตผมเชื่อวาทุกๆ คนอยากจะเลน ในแตละวัน ถึงแมวาจะเรียงเพลงเหมือนเดิม แตวา ดวยสถานที่ ดวยแฟนเพลง มันทำใหความรูสึกแตกตางกันไปครับ ถาเกิดตองทำอะไรสักอยางซ้ำๆ เปนรูทีน สิ่งที่ คุณนาจะไดเรียนรูจากการทำอะไรซ้ำๆ เหลานี้ มันคืออะไร ตูน : ทีเ่ รียนรูเ ลยก็คอื ไมวา อาชีพไหนก็ตาม มันมีความนาเบือ่ ทัง้ นัน้ แหละ สมมติวา คุณนัง่ ทำงาน ออฟฟศทีเ่ รียกกันวางานรูทนี เขาไปตอกบัตร 8 โมง ออก 5 โมงเย็น แลวคุณรูส กึ เบือ่ อยากจะออกมา ตามหาความฝน อยากจะออกมาทำกิจการของ ตัวเอง อยากไปเปนนักรอง หรืออะไรก็ตามแต แลวสุดทายถาคุณไดทำมันจริงๆ หรือคุณทำมัน สำเร็จ หลังจากนัน้ มันก็จะเริ่มเปนกิจวัตร มีวงจร ของความนาเบื่อของมันอีกอยูดี คือผมกำลังจะ บอกวา ไมวา จะทำอะไรก็ตาม มันก็จะมีวงจรของ ความเหนื่อยลา ความปวย ความอะไรก็แลวแต ที่ทำใหเรารูสึกอยากจะหยุด อยากจะพัก ไมรูวา เขาเรียกวาอะไร แตสิ่งที่พวกเราไดเรียนรูคือ การหามุมมองหรือหาวิธที ำงานออกทัวรแบบนีใ้ หมี ความสุข ผมก็เลยออกแบบวา เราควรตองพักหรือ ตองหยุดจริงๆ เมื่อถึงเวลาพัก เชน ปกติพอถึง ชวงทายๆ ของการออกทัวร ทุกคนจะเริ่มลา เริ่ม หมดพลัง แลวเราก็จะไมทูซี้ทำตอไป ไมคิดวา

“ผมคิดแควา ผมอยากรองเพลง ผมรักการรองเพลง สิง่ ทีผ่ มทำไดดที สี่ ดุ ในชีวติ คือการรอง เพลง และแมวา การรองเพลงของผม ทีผ่ มคิดวาดีทสี่ ดุ มันอาจจะดีไมพอ สำหรับคนอืน่ ดวยซ้ำ ผมก็อยาก ลองทำดู”

ตองหาเงินใหไดเยอะๆ พอก็คอื พอ แลวเราก็จะคุย กันวาเราจะปดทัวรแคนน้ี ะ ขอใหทกุ คนไปจัดการ ชีวิตตัวเองใหดี เพราะตอไปเราจะพักไปอีกหลาย เดือน จะไมมีรายไดเขามา ทุกคนจะตองเก็บเงิน จะตองวางแผนดีๆ การที่เราพยายามทำใหมัน เปนระบบ ปดก็คือตองปดจริงๆ ไมมีขยักขยอน มันก็จะทำใหเราไดมีโอกาสไปคิดงานใหมจริงๆ ไปบมความรูสึกที่อยากจะออกไปเลนคอนเสิรต อีกครั้ง อยางคนอื่นๆ ละ กิจวัตรประจำวันของแตละคน ตื่นเชามาทำอะไร ปด : ถาหลักๆ เวลามีทวั ร ทุกคนก็เหมือนกัน อยางที่ตูนบอก ถาชวงทัวร อาทิตยหนึ่งก็จะเลน ประมาณ 3 วัน อยางวันไหนหยุด ผมก็จะไมทซู ้ี ซอมในวันทีห่ ยุดทัวร ถามีเลนวันอังคารแลววันพุธ หยุด วันหยุดผมก็จะไมเลน ไมซอ ม แตจะไปทำ ธุระอยางอืน่ จัดการธุระสวนตัว แตถา อยากซอม ดนตรี ก็จะหยิบเบสขึน้ มาเลน สวนในชวงหมดทัวร ก็แพลนไววาจะตองซอมใหไดอยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง พวกคุณคิดวาเปนนักดนตรีตองมีวินัยอยางไร และมากขนาดไหน โอม : เรือ่ งพวกนีม้ นั เหมือนกิจวัตรประจำวัน ไปแลว เหมือนทีท่ กุ วันเราตองเขาหองน้ำ แปรงฟน การเลนดนตรีก็เหมือนกัน อยางนอยก็ตองไดจับ เครื่องดนตรีบาง วิ ธี ก ารเติ ม แรงบั นดาลใจหรื อ การสร า งสรรค งาน แตละคนก็คงมีวิธีที่ไมเหมือนกัน อะไรคือวิธี ของพวกคุณ ชัช : ของผมก็หาเพลงฟง ฟงไปเรื่อยๆ เดิน เขาออกรานซีดีไปเรื่อย มันกลายเปนนิสัยไปแลว วาไปหางก็ตองเขารานซีดีเปนอันดับแรก แลวก็มี ไปเทีย่ วบาง ไปดูดนตรีสดบาง ดูพวกรุน พีเ่ ขาเลน กันบาง ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับเขาบาง จริงๆ แลวตองถามหนอยวาเวลาพลังหมด อาการ ของพวกคุณเปนอยางไร ตูน : ของผม เวลาหมดพลัง มันมักจะเกิด จากรางกายของตัวเอง คือตารางทัวรมันออกมา แลวแหละ แตเราไมมีแรง เราปวยนะ รูแลววา

รางกายเราไมเต็มทีแ่ นๆ แลวดวยความทีเ่ ราไมได ลิปซิงก แตเรารองสด ตอใหรูสึกวาวันนี้ตองรอง ไดไมดีแนๆ แตมันก็ตองไปนะ เรื่องพวกนี้มันก็ บั่นทอนเราเหมือนกัน แตเพราะเราเลือกเดินทาง สายนี้แลว ดังนั้น เมื่อมีความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ตองดูแลตัวเองมากขึ้น นี่ขนาดวาดูแลตัวเอง มากขึน้ แลวนะ แตเราก็เปนมนุษยนะ ก็ตอ งมีเชือ้ โรค มีความออนลา มีสิ่งที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นอยูเสมอ ซึง่ เรือ่ งพวกนีม้ นั ก็จะบัน่ ทอนแรงบันดาลใจไปเยอะ แตสุดทายแลววิธีเติมแรงบันดาลใจของผมคือ ไปดูคอนเสิรต ดีๆ ไปดูคนทีเ่ กงระดับโลกเขาเลนกัน ทัง้ คนทีม่ าเมืองไทย หรือไปดูทต่ี า งประเทศ สิง่ เหลานี้ มันชวยเราไดจริงๆ แลวบางทีเวลาเราไดเห็นคนที่ เขาเปนระดับโลก เราจะเขินนะ รูส กึ วาเราไมมสี ทิ ธิ์ แมแตจะมาออกเทปเลยนะ มันคนละดิวชิ นั กันเลย นึกออกไหม การไปดูคอนเสิรต ระดับโลกนีน่ ะครับ ถาไมรสู กึ วาเราตองทำใหไดแบบนัน้ อีกแบบก็คอื กลับบานแลวอยากเขวีย้ งกีตารทง้ิ ไปเลย แตสดุ ทาย เราก็เอาความอยากเลนใหดีขึ้นเรื่อยๆ มาใช เพราะยังไงเราก็ไมเลิกเลนดนตรีอยูแลว ถึงเราจะ ไมสามารถไปถึงมาตรฐานที่สูงมากๆ แบบนั้นได แตเรารูวาเราตองไปอีก ไมใชวาแคนี้มันสุดแลว เกงแลว สำเร็จแลว ถาคิดอยางนี้ผมวามันมีแต ขาลงนะ สมมติถาเปนฟุตบอล ตอนนี้เราอาจจะ อยูดิวิชัน 4 แตวันหนึ่งเราก็อยากขึ้นไปเลน พรีเมียรลกี ดังนัน้ เราก็ตอ งคอยๆ พัฒนาตัวเอง ไปเรือ่ ยๆ จนกวาวันสุดทายของชีวติ และตองเติม แรงบันดาลใจ เติมพลังใหถูกที่ถูกเวลาดวยครับ แลวของคนอื่นเติมอยางไรคะ โอม : ของผมก็คงคลายๆ กันครับ แลวก็จะ หาหนังสือดีๆ มาอานบาง ดูคอนเสิรต ดูยูทูบ แลวก็เปนเหมือนทีต่ นู บอกเลย เวลาเราดูดนตรีดๆี มันจะมีอยูส องความรูส กึ อยูใ นใจ อยางแรกคือ อยาก กลับไปฝก การไดดเู ขาเลนลูกเลนตางๆ มันก็ไดไอเดีย แตถา ดูคนเกงมากๆ จนถึงขัน้ ทีว่ า เราเลนอะไรทีเ่ ขา เลนไมไดเลยสักอยาง มันก็จะเกิดอาการทอ กลับมา นัง่ นิง่ ๆ ทำไมเราออนอยางนีว้ ะ ก็เคยคิดอยางนีบ้ า ง สุดทายก็ตองอยูที่วิธีคิด พยายามคิดบวก หาวิธี ผลักดันตัวเอง ผมวาไมวา จะทำอะไรก็ตาม ทัศนคติ


เปนเรื่องสำคัญ ยอด : ผมเปนคนที่ชอบดูคอนเสิรตมาก มีศ ิ ล ป น อะไรมาจากต า งประเทศหรื อ ของไทย ผมก็ดหู มด โดยเฉพาะชวงนีม้ ศี ลิ ปนดังๆ กลับมา รวมตัวกันบอย ถึงแมบางทีจะเปนเพลงคนละแนว กับเรา แตผมก็ชอบไปดูบรรยากาศ ไปดูแลว มันทำใหเรามีไฟ อยางพวกรายการแขงรองเพลง เมืองนอก ผมก็ชอบดู บางทีดูแลวรองไหเลยนะ คือเห็นความตั้งใจของเขาแลวรูสึกเลยวาการได รองเพลงมันเปนความฝนของเขาจริงๆ ปด : ของผมก็เหมือนกัน จะพึ่งการดูยูทูบ เปนหลัก ดูไปเรื่อยๆ ดูคอนเสิรตบาง ดูคลิปของ ศิลปนทีเ่ ราชอบบาง เชน มันมีอยูค ลิปหนึง่ ทีผ่ มวา นีค่ อื สุดๆ ของผมเลย คือคลิปของ สตีฟ ไว ทีส่ อน เลนกีตาร ดูแลวน้ำตาไหลเลยนะ รีบไปจับเบส ซอมเลย คือ สตีฟ ไว เขาจะมาสอนวาทำอยางไร คุณจะมาถึงจุดที่เขายืนได คือเขาจะพูดถึงเพลงที่ เขาเลน พอพูดจบเขาก็เลนเพลงขึน้ มา จังหวะมัน ไดเลยนะ ผมแบบวา เออ กูรแู ลววาทำไมมึงถึงได เกงขนาดนี้ เชน ตัวอยางเขาบอกวา เวลาเขาซอม เขาจะโยนโทรศัพททง้ิ เขาจะปดทุกอยาง เขาจะ ซอมๆ แตผมสิ ยังนั่งดูยูทูบอยูเลย (หัวเราะ) พูดถึงคำวา ‘ชีวิตเปนของเรา’ ซึ่งอีกดานหนึ่ง ก็คือเพลงของวงบอดี้สแลม อยากทราบวารูสึก ตั้งแตเมื่อไหรวาชีวิตเปนของเราจริงๆ โอม : ผมรูส กึ ตัง้ แตแรกทีค่ ดิ วาเราจะเลนดนตรี อาชีพ คือผมวาหลายๆ คน หรือตัวผมเองดวย ถาใครจะเลนดนตรี สภาพสังคมของบานเรา รวมทัง้ พอแม และครอบครัว เขาก็จะมองวาเลนดนตรี จะเอาตัวรอดไดเหรอ หลายๆ คนก็คงจะผานคำพูด แบบนี้มาบาง มีความเห็นไมตรงกับที่บานบาง แตมันก็ตองพิสูจนวา ถาเราเลือกเดินทางนี้ เขา สามารถภูมิใจในตัวเราไดเลย ดังนั้น วันแรกที่ ผมคิดวาจะเลือกเสนทางสายดนตรีเปนเสนทาง หากินของตัวเอง นั่นแหละครับ ชีวิตเปนของเรา ตอนนั้นคุณคิดไหมวาจะรอดบนทางสายนี้ โอม : คือรอดไมรอดไมรู รูแตเราชอบ เรารัก ทางนี้ ซึง่ ตอนนั้นที่บานก็เปนหวงนั่นแหละ แลว เราก็ทำตัวใหที่บานเปนหวงจริงๆ (หัวเราะ) แต

พอมา ณ จุดหนึง่ เรารูส กึ วา โอเค เราจะไมลอ เลน กับมันอีกแลว อีกอยางเรารูสึกรักดนตรีมากขึ้น เรื่อยๆ ดวย ก็เลือกทางนี้เลย จริงๆ แลวผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองมาตลอดวาถาผมไมเลนดนตรี แลวผมจะทำอะไร คือนาผมอยูโ รงเรียนจาอากาศ ญาติพน่ี อ งผมก็เปนทหารอากาศ ผมก็อาจจะตอง ไปเปนทหาร แตผมไดเลือกแลววาผมอยากทำสิง่ นี้ ยอด : ของผมก็คลายๆ กัน รูสึกวาชีวิตเปน ของเราตัง้ แตเริม่ เลนดนตรี แตผมไมไดคดิ วาอนาคต จะเปนอยางไร รูแ ตวา อยากเลนอยางเดียว ไมเคย คิดอะไรเลย แตตอนนั้นแคอยากมีวง รูสึกวามัน เจงมาก ทุกวันที่ไปนั่งเรียน ก็รอแตออดเลิกเรียน อยางเดียว เลิกปุบก็นั่งตุกตุกไปซอมดนตรี ผมก็ มีปญ  หากับทีบ่ า นเหมือนกัน คือพอผมเปนตำรวจ เขาก็เอากีตารไปซอนบาง มีเรือ่ งกันถึงขัน้ ไมคุยกัน ไปพักหนึ่งเลยทีเดียว แตคุณก็เลือกในสิ่งที่อยากจะทำจนได ยอด : ครับ เวลาเห็นคนอื่นๆ เขาไปทำงาน ออฟฟศกัน ผมก็คิดแลววาเราทำไมไดแนนอน ก็คิดตั้งแตมัธยมนั่นแหละวาเราจะเลนดนตรี ปด : ผมเริม่ เลนดนตรีจริงจังตอน ม.3 ก็พรอมๆ กับตูน ตอนนั้นรูสึกวาโคตรมันเลย พอขึ้น ม.4 ก็มั่นใจตัวเองมากวาเราจะตองเปนหนึ่งในวง ฟวเจอรใหได คือสมัยนั้นวงฟวเจอรคือวงแบ็กอัพ ของแกรมมีทด่ี งั มาก เรียกวาเปนวงแบ็กอัพทีด่ งั ทีส่ ดุ ในประเทศเลย แลวทีนี้ชวงเรียนมัธยมตอนนั้น มันมีวฒ ั นธรรมของการสอบเอ็นทรานซดว ย เราก็ เลือกไปเรือ่ ยเปอ ย ตอนนัน้ ก็ไปติวสถาปตยกบั เพือ่ น แลวก็เพิ่งมารูวาตัวเองตาบอดสี เพราะลงสีเพี้ยน จากนั้นก็แพลนวาจะไปเรียนนิติฯ กับตูน แตก็ ไมไดเรียน สุดทายก็เอ็นทติด ม.เกษตรฯ ไปเรียน จิตวิทยา แลวก็เรียนผานมาได ทีนี้พอเรียนมหาวิทยาลัย ผมก็เริ่มเลนดนตรีกลางคืนแลว เพราะ คิดวามันเปนความสุขของเรา และเรายังมีเปาหมาย เดิมอยู คืออยากเขาวงฟวเจอรใหได แตวา ในระหวางทางมันก็มีการประกวดดนตรี ไปรวมตัวกันเปน วงละออน ไดออกอัลบัม้ จากนัน้ พอเปนวงละออน สักพัก ก็หยุดไป แลวเราก็กลับไปทีจ่ ดุ เดิม ไปเจอตูน อีกครั้ง ก็ไดรวมตัวกันเปนบอดี้สแลม

ชัช : ผมนีไ่ มฟง ใครตัง้ แตเด็กแลว เปนคนดือ้ อีโกสูงตั้งแตเด็กเลย คือถาจะเลนดนตรีผมก็เลน ดนตรีเลย ไมคอยสนใจเรียน คือยังเรียนนะ แต เรือ่ งเรียนจะมาทีหลังสุดเลย จะบาเลนดนตรีมาก มีหลงทิศหลงทางไปเตนแร็พก็มี ชวงประมาณ ม.3 ผมไปประกวด Top Star Parade เลยนะ วางไมกลองเลย ไปเตนแร็พอยางเดียว ซึ่งมันก็ ไดอยางเสียอยาง เราเลิกตีกลอง แตเราก็ไดรู จังหวะของเพลง หลังจากนั้นกลับมาเลนดนตรี ไปเลนวงโยฯ คราวนี้รูสึกวาจังหวะเราเปะขึ้น พอเรียนมหาวิทยาลัยผมก็เขาคณะดนตรี สวนตูนเปนอยางไรคะ นาจะเปนคนที่โดนถามบอย เรื่องการเลือกสิ่งที่อยากทำ ตั้งแตเมื่อไหรที่รูสึก วาชีวิตเปนของเราแลว ตูน : ของผมมันไมไดหกั มุม หรือมีโมเมนตวา เฮย เราจะไมฟง ใครแลว มันก็มชี ว งเปลีย่ นผานมา เรือ่ ยๆ อยางผมตอนเด็กๆ ก็หา งบานมา จากสุพรรณฯ มาเรียนกรุงเทพฯ นัน่ ก็สเต็ปหนึง่ เคยอยูก บั พอแม เปนลูกแหง เขา ม.1 ก็ตอ งอยูห า งจากเขา ไดเลือก ทำอะไรเองบาง พอเริม่ เลนดนตรีตอนมัธยมฯ ก็ยงั เรียนหนังสืออยู คือเราก็ไมไดรูหรอกวามันจะเปน อาชีพ เราแคทำมันเพราะสนุก เพราะรัก แลวพอ ตอยอดมามหาวิทยาลัย ก็ไดเลือกเองวาจะเรียน คณะนี้ แตถา จะใหผมเลือกวารูส กึ วาชีวติ เปนของเรา เมือ่ ไหร ก็คอื ตอนหลังจบปริญญาตรี มันเปนครัง้ ที่ ผมบอกแมวา ผมขอนะ ผมจบปริญญา เอาใบ ปริญญาไปใหแม บอกวาผมทำใหแลวนะ เพราะ เราคิดแลววาเราเปนทนาย เปนอัยการ เปนผูพ พิ ากษา ไมไดแน ทำงาน Law Firm ไมไดแน หรือไปเรียนเนฯ ไมไดแน ก็บอกแมวา ขอเวลาสัก 2-3 ป ขอออกเทป ใหไดชุดหนึ่งกอน เพราะตอนกอนเรียนจบเราก็ได เริม่ งานของบอดีส้ แลมไปแลว ก็อยากสานตอใหจบ อยากลองวาผลลัพธมนั เปนอยางไร เราอยากทำให เต็มที่ รอดูผลของมัน แลวคอยวางแผนตออีกที ผมเรียนจบป 2543 พอป 2545 ก็ไดออกอัลบัม้ แรก ชวง 2 ป ทีเ่ ปนสจวต ก็ไมขอเงินจากทีบ่ า นแลว เราเลยตองทำทุกอยางเพื่อหลอเลี้ยงความฝน ทำทุกอยางเพื่อใหมีรายไดเขามา ถามถึงตอนทีม่ โี อกาสเขามา ถาตอนนัน้ คุณไมควา

มันไว ก็จะไมไดเปนบอดี้สแลมเหมือนทุกวันนี้ อยากทราบวาชวงนั้นมันเกิดอะไรขึ้น ตูน : อุปสรรคตอนนัน้ ก็คอื ความทอครับ เชน ปจจัยภายนอกทีม่ ากระทบใจเราทีจ่ ะทำใหเราเลิก ทำตามความฝน เพราะผมคิดวาปจจัยภายใน ทุกคน เขมแข็งอยูแลว ทุกคนมีแรงบันดาลใจ แตปจจัย ภายนอกนัน่ แหละทีส่ ำคัญ คำเยยหยัน คำถากถาง คำดูถกู คำดาทอ อะไรพวกนีม้ นั จะอยูร ะหวางทาง เสมอๆ ซึง่ มันสามารถบัน่ ทอนเราได แตถา เราตัง้ ใจ แนวแนแลว ไมตอ งไปสนใจคำคน เพราะชวง 2 ป ทีผ่ มพยายามทำอัลบัม้ นัน้ ผมก็เลือกใชคำพวกนี้ เปนพลัง เพราะก็มีญาติพี่นองที่ถามพอกับแมผม วาลูกจบปริญญาตรีนติ ฯิ แลว ทำอะไรกิน ตอนนั้น ผมรองเพลงกลางคืนอยู ไดคนื ละ 400 ผมรูเ ลยนะ วาพอแมเขาก็เสียใจ แตเราก็ขอดือ้ นะ ขอสักอัลบัม้ หนึง่ ผมก็ตง้ั ใจวาจะลบคำสบประมาทเหลานัน้ ใหได แตเราก็ไมไดอยากใหใครมายอมรับนะ เราแคอยาก รองเพลง อยากทำเพลงสักอัลบั้ม ไมไดอยากจะ แกแคนใคร ผมคิดแควา ผมอยากรองเพลง ผมรัก การรองเพลง สิ่งที่ผมทำไดดีที่สุดในชีวิตคือการรองเพลง และแมวา การรองเพลงของผมทีผ่ มคิดวา ดีทส่ี ดุ มันอาจจะดีไมพอสำหรับคนอืน่ ดวยซ้ำ ผมก็ อยากลองทำดู แลวโชคดีที่ผมมีเรื่องราวความรัก เรื่องราวดานบวก ใหเอามาเปนแรงบันดาลใจ มันก็เลยผลักดันใหเราเดินมาไดเรื่อยๆ จริงๆ เพลง ชีวติ เปนของเรา แตละคนชอบทอนไหน ตูน : เพลงนีแ้ ตงโดย พีโ่ ป โปษยะนุกลู วินาที แรกที่ผมไดอานเนื้อเพลง วรรคที่ผมติดใจก็คือ วรรคนี้เลยนะ ‘คนเราจะมีพรุงนี้ไดอีกกี่วัน’ รูสึก วามันแรงดี คือเพลงนี้อยูในอัลบั้มที่ 3 ของ บอดีส้ แลม อัลบัม้ Believe ประมาณ 6-7 ปทแ่ี ลว แลวมันเปนเนือ้ เพลงเพลงแรกของบอดีส้ แลมทีม่ นั หนัก มันเกีย่ วกับชีวติ นะ หลังจากทีส่ องอัลบัม้ แรก มันเกีย่ วกับความรัก ความฝน ทีไ่ มไดหนักเทานี้ แตเพลงนีเ้ ปดมาก็พดู ถึงเรือ่ งความตาย มันขนลุกนะ ผมคิดวาถาจะมีวรรคไหนที่มันโดน ก็ตองเปน วรรคนี้แหละ แลวก็เปนวรรคแรกดวย แลวทำใหคิดอะไร ตูน : ก็คิดวาชีวิตมันสั้นนะ เราตองทำอะไร


14

สักอยางแลว ผมรูสึกอยางนั้น ปด : ผมรูส กึ กับเพลงนีน้ ะ เวลาเลนผมก็จะ อินมาก รูสึกวามันจริง ก็ชีวิตมันเปนของเรานะ สะใจนะ ยอด : จริงๆ ผมคิดแบบนีม้ าตัง้ แตเด็กแลวนะ ตัง้ แตตดั สินใจเลนดนตรี คือเราจะตายเมือ่ ไหรกไ็ มรู มันเปนสัจธรรมนะ เราก็ตองทำทุกอยางใหเต็มที่ สุดๆ เราพรอมทีจ่ ะรับผิดชอบในสิง่ ทีเ่ ราทำ เพราะ ไมรูวามันจะเกิดอะไรขึ้น เราไมอยากใหมีอะไรที่ คางคาใจเรา และถาการตายมันไมไดเกิดกับตัวเรา เอง แตเกิดกับคนรอบขางเรานีม่ นั ยิง่ มีผลกับเรามาก เพราะถาเราตายไปเราก็ไมรับรูอะไรแลว โอม : ผมชอบทอนที่วา ‘ใหคิดที่ทำตามใคร ก็รูวาคงดีแน แตเกิดมาทั้งที ตองทำที่ใจอยาก ชีวิตที่เปนตัวเอง ก็รูวามันยาก แตมันตองขอลอง สักครั้ง’ คือชีวิตของผมก็คอนขางที่จะถูกขีดเสน พอสมควรดวยความหวังดีของพอแม เขาก็ปูทาง ไวใหเรา แตทส่ี ดุ แลวเราก็เลือกเสนทางชีวติ ของเรา จริงๆ แลวมันก็เปนเรื่องที่ดี ถาผมเปนพอแมคน ผมก็คงทำ แตสุดทายก็แลวแตลูก ซึ่งทอนนี้ผม รูสึกวาเปนตัวเองในสมัยกอน ชัช : ผมชอบทอน ‘ตัวของเรา ใจของใคร ของมัน’ ผมรูส กึ ถึงตัวเองตอนทีเ่ ราตัดสินใจไมเรียน ตัดสินใจออกมาจากบาน หาเงินเอง ชวงเวลา หลายๆ ปนน้ั มัน... คือเราตัดสินใจไปแลวนะ เรา ออกมาจากบานแลว เราตองไปใหรอด ทำอะไร ก็ได ทำทุกอยาง แตอยูบนพื้นฐานวาจะไมทำให ใครเดือดรอน ถึงแมวา เราจะเรียนไมดี พอแมอาจจะ เสียใจ แตเราไมไดไปเขาแกงอันธพาล กอคดี เกเร เราก็ยังอยูในกิจกรรมที่เราทำเพื่ออนาคตของเรา ตูน : ผมขอเสริมอีกหนอย พวกเรายังมีสิ่งที่ โชคดีอยูอ ยางหนึง่ คือเรายังมีพอ แมอยูต ลอดเวลา ถึงจะหางไกลกันบาง แตเราก็ไมไดลำบากขนาด ถูกพอแมเฉดหัวออกจากบาน เราเลือกในทางทีเ่ รา อยากทำ ถึงแมพอ แมเขาจะตัง้ คำถามบาง ตะขิดตะขวงบาง แตสดุ ทายเขาก็ไมมาหาม ไมมาบอก วาใหเลิกทำในสิ่งที่เรารัก อยางเด็กๆ ที่มีพวกคุณเปนไอดอล แลวเขาจะ

ตองเลือกทำในสิ่งที่เขาอยากทำ แตอาจจะเกิด ความไมเขาใจกับคนรอบขาง มีคำแนะนำอยางไรบาง ตูน : ตองพิสจู น ซึง่ การพิสจู น หนึง่ เลย ตอง ใชเวลา ความอดทน และความตัง้ ใจจริง มันไมมี หรอกวาพิสจู นแลวพรุง นีเ้ ห็นผลเลย มันตองใชเวลา ความตัง้ ใจ ความรักจริง เราตองตอบตัวเองใหได กอนวาเรารักมันจริงไหม เราอยากทำมันจริงไหม แลวคอยๆ ทำใหคนอื่นเห็น ในตอนแรกยอมมี คนคัดคาน มีคน ตั้งคำถามอยูแลว เราก็ ต  อ งให เวลา พิสูจน คอยผอนหนักผอนเบา และ ตองมีความใฝดดี ว ย อยางผม โดยสวนตัว เราเอาเรือ่ งเรียนกอน พอแมเขาสงสตางค มาจากสุ พ รรณฯ ใหเราเรียนหนังสือ เราก็เอาเรื่องเรียน เปนหลัก เรารูแลว วาเรามีเรื่องดนตรี ทีเ่ รารัก เราก็ทดมัน ไวในใจ แลวแอบ ทำมันอยางเต็มที่ แตเรื่องเรียนเราก็ ไมใหเสีย เพือ่ ไมให เขาเสียใจ และเพือ่ ไม ให เ ขามาเบรก สิ ่ ง ที ่ เรากำลั ง ทำ สิ่งที่เรารัก แตเรา ก็พยายามประคับประคองไปใหไดทั้งสองเรื่อง นี่คือสูตรที่ผมทำ คือทำในสิ่งที่เปนหลักในชีวิต ใหสำเร็จกอน แลวเรื่องรองก็ทำมันอยางเต็มที่ ควบคูกัน เมื่อโอกาสมันมาใหเราไดแสดงความสามารถในสิ่งที่เรารัก นั่นแหละ เวลานั้นมันจะ สุกงอมเต็มที่ แลวทุกคนก็จะวาเราไมได สมมติวา เราไดเลือกทางทีฝ่ น เราไดทำมันเต็มทีแ่ ลว แลวมัน

อาจจะไมไดเปนอยางที่หวัง อยางนอยเราก็ยังมี เรื่องเรียนเปนหลักใหเกาะ ชีวิตเราก็จะไมเควง เพราะยังมีเสนทางที่เรายังเลือกไดอีก แตเมือ่ กีท้ พี่ ดู สำคัญนะ เรือ่ งการใฝดี คือมีความใฝฝน แลวก็ตองมีความใฝดีดวย ไมอยางนั้นมันก็เละ ปด : บางคนไดยินพวกผมบอกเลนดนตรี ไมคอยเรียน ก็เลิกเรียนบาง มันไมใช ตูน : ผมมักจะไดยินคำวา ‘คิดนอกกรอบ’ บ อ ยๆ แต ผ มว า หลายคนยังเขาใจผิด เกีย่ วกับคำนี้ เพราะ คำวาคิดนอกกรอบ คืออะไร ถาตัวเรา เองยั ง ไม รู  เ ลยว า คิดในกรอบคืออะไร สมมติวาในกรอบ คือการเรียนใหจบ หรือการทำหนาที่ ของเราให เ ต็ ม ที ่ แตเรือ่ งแคนบ้ี างคน ยังไมรูเลยวาตอง ทำอะไร สิ ่ ง ที ่ อ ยู ในกรอบคื อ อะไร แลวจะไปคิด นอกกรอบไดยังไง จะมาบอกว า ฉั น คิ ด ว า สิ ่ ง ที ่ ฉ ั นคิ ด มั นคื อ นอกกรอบ แล ว แต จ ริ ง ๆ หารู  ไ ม ว  า มั น ก็ ม ี ในกรอบอยู  แ ล ว ไมตอ งมานอกกรอบอะไรหรอก นึกออกใชไหมวา หลายๆ อยางมันก็มอี ยูแ ลว คือผมอยากจะบอกวา ถาอยากจะคิดนอกกรอบ ก็อยากใหเริม่ ตนเรียนรู กอนวาในกรอบมันมีอะไรบาง แลวสิ่งที่เราคิดวา มันนอกกรอบ มันนอกกรอบจริงไหม อยากใหพดู กับทุกคนเรือ่ งโครงการประกวดวงดนตรี กับแบรนดชาง สิ่งที่อยากจะบอกคืออะไร

“แคมคี วามสนุกทีเ่ รา จะไดเลนเพลงทีช่ อบ ใหคนดูฟง ไดโชวฝม อื คือคิดแคนนั้ จริงๆ รางวัลมันก็แค ผลพลอยได เพิง่ มา รูน ะวารางวัลทีแ่ ทจริง ก็คอื การทีพ ่ วกเรา ไดรจู กั กัน ไดเจอกัน ตัง้ แตตอนนัน้ ”

ตูน : ผมอยากจะแชรประสบการณมากกวา ผมกับปด หรือพี่ยอด พี่ชัช พี่โอม ก็เคยเจอกัน มาตลอดตามเวทีประกวด ทุกคนเคยเจอกันหมด เพราะกอนหนานัน้ อยูค นละวงกัน แตบรรยากาศ ในการประกวดมันมีแตความสนุก รางวัลก็อยาก ไดนะ แตสง่ิ ทีอ่ ยากทำคือการไปแสดงออก อยาก ไปเลนดนตรี คือแคมคี วามสนุกทีเ่ ราจะไดเลนเพลง ที่ชอบใหคนดูฟง ไดโชวฝมือ คือคิดแคนั้นจริงๆ รางวัลมันก็แคผลพลอยได เพิ่งมารูนะวารางวัล ที่แทจริงก็คือการที่พวกเราไดรูจักกัน ไดเจอกัน ตั้งแตตอนนั้น มันเหมือนบันไดขั้นแรก เปนประตู บานแรกทีท่ ำใหเราไดมาอยูว งเดียวกัน ซึง่ โปรเจ็กต ที่เราทำรวมกับเครื่องดื่มชางก็เปนโอกาสที่ดีและ เปดกวางสำหรับทุกคน อยากใหชวยทิ้งทายคำวา ‘ชีวิตของเรา... ใชซะ’ นั้นควรใชอยางไร ตูน : ชีวติ ของเรา... ใชซะ ตองเติมวงเล็บนะ วาอยางมีสติ และมีเหตุผล คือผมอยากเพิ่มเติม ตรงนีว้ า ชีวิตของเราใชซะ... อยางมีสติ ใชซะ... อยางคิดถึงพอกับแม อยางมีลำดับขัน้ ตอน มอง โลกนีใ้ หรอบ มองคนที่คุณรักดวย ตองตีความดีๆ ครับ โอม : อยากใหทุกคนฟงเรื่องของเราแลว เอาไปคิด เลือกแตสิ่งดีๆ ไป คุณไมจำเปนตอง มาใชชีวิตโลดโผนเหมือนพี่ยอด พี่ชัช หรือใครๆ คุณตองเลือกชีวิตของคุณเองในทางที่เหมาะสม ปด : พวกเรายินดีที่มีคนเห็นบอดี้สแลมเปน ไอดอล อยากใหคณ ุ นำสิง่ ทีพ่ วกเราเจอมากอนไปใช เปนทางลัดที่จะทำใหพวกคุณประสบความสำเร็จ ไดเร็วกวาพวกผม อะไรที่มันเปนทางที่ไมดีนัก ก็ตอ งพิจารณาดวยนะครับ ไมใชเดินตามเหมือน กันหมด


20

GADGET

Zik Wireless Headphones by Starck

ปจจุบันเฮดโฟนกลายเปนอุปกรณสามัญประจำตัวอีกชิ้นที่ใครๆ ก็ตองมีติดตัวเวลาออกจากบาน และคงหงุดหงิดใจทุกครั้งที่พบวาสายของหูฟงพันกันยุงเหยิงไปมาอยูบอยๆ จะหันไปใชหูฟงแบบไรสาย ตัวเลือกในตอนนีก้ ย็ งั ไมโดนใจเทาทีค่ วร แตความคิดของคุณกำลังจะเปลีย่ นไป เมือ่ ไดเจอกับ Zik เฮดโฟน ไรสายแบบ Full Size ที่ Philippe Starck โปรดักตดีไซเนอรชื่อดัง ออกแบบโดยใชวัสดุที่ใหความหรูหรา ตัง้ แตตวั บอดีจ้ นถึงสายคาด แถมใสฟง กชนั ล้ำๆ อยางการสัง่ งานผานหนาจอสัมผัสทีฝ่ ง ไวในหูฟง ดานขวา ดวยการลากนิ้วเบาๆ เชน เมื่อลากนิ้วขึ้นในแนวตั้ง จะเปนการปรับเสียงใหดังขึ้น หรือลากนิ้วไปทาง ดานขวาเพื่อเลนเพลงถัดไป ซึ่ง Zik จะเชื่อมตอผานระบบ Bluetooth หรือ NFC ที่มีอยูในสมารตโฟน สวนเรื่องเสียงนั้นก็ใหความรูสึกเหมือนนักดนตรีกำลังบรรเลงเพลงอยูตรงหนา ซึ่งรับประกันวาคุณจะ ไมอยากถอดมันออกจากหัวเลย Zik มีจำหนายตามหางสรรพสินคาชั้นนำทั่วไป

MOVIE

Taken 2

หลั ง จากบู  ร ะห่ ำ ถึงจุดเดือดใหคนทัว่ โลก ได ส ะใจกั น ไปแล ว ในภาคแรกเมือ่ ป 2008 เ น ื ่ อ ง จ า ก ลู ก ส า ว ถู ก ลั ก พาตั ว ไปโดย แกงคามนุษยในปารีส กลับมาคราวนี้คุณพอ ขาลุ ย อดี ต สายลั บ CIA จะกลับมาไลลา เห ล  า ร  า ย อ ี ก ค ร ั ้ ง แต ค ราวนี ้ ก ลายเป น อดีตภรรยาที่ถูกลักพา ตั ว ไปโดยฝ ม ื อ ของ ผูร า ยทีต่ ามมาทวงแคน จากภาคแรก คุณพอ กั บ ลู ก สาวจึ ง ต อ ง รวมแรงรวมใจกันตามหา คุณแมทก่ี ำลังตกอยูใ น อั นตราย ซึ่งภาคนี้ได โอลิ เ วี ย ร เมกาตั น จาก Columbiana มารับหนาทีก่ ำกับแทน ผูก ำกับคนเกา สวนทีม เขียนบทยังเปนชุดเดิม ซึ่งการันตีความเดือด โดย ลุก เบซง นำแสดง โดยนักแสดงจาก ภาคที่แลวยกทีม ทั้ง เลี ย ม นี ส ั น , แฟมเก แจนเซน และ แม็กกี้ เกรซ เข า ฉายแล ว วันนี้ ทุกโรงภาพยนตร

MUSIC

Oksang Dalbit

“หลังจากเริม่ นิยมชมชืน่ เพลงอินดีญ ้ ป่ี นุ ในชวงปสองปทผ่ี า นมา ชวงนีผ้ มกำลังเริม่ ลองฟงวงอินดีเ้ กาหลี หรือ K-Indie มากขึ้น โดยปกติแลววง K-Indie นั้นจะเสิรชหายากกวาวงอินดี้ญี่ปุนเล็กนอย อาจจะดวย ภาษาอังกฤษทีแ่ กะคำอานชือ่ วงออกมายากกวา หรือหลายๆ วงก็ไมมชี อ่ื ภาษาอังกฤษก็ตาม ซึง่ วง Oksang Dalbit คืออีกหนึ่งวงที่ผมเจอแบบมั่วๆ ในยูทูบ และคนพบวามันสวยงามและเหมาะกับการฟงในระหวาง ฤดูฝนและฤดูหนาวแบบนีม้ ากๆ วงนีเ้ พิง่ ออกอัลบัม้ ทีช่ อ่ื วา 28 เมือ่ ไมกเ่ี ดือนทีผ่ า นมา เพลงของสองสาวดูโอ คูน ด้ี ำวายไปทางพ็อพปนแจซผสมเครือ่ งเปา ฟงแลวเหมือนไดดำน้ำในทะเลทีไ่ มลกึ นัก อยากใหไดลองฟงดู และแนนอนวาเมื่อคุณฟงเพลงนี้ในยูทูบแลว มันจะมีลิงกอีกมากมายที่จะพาคุณไปรูจักเพลง K-Indie อื่นๆ ดวย” เลือกใหโดย : นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผูกำกับภาพยนตร ‘36’ และผูเขียนบทภาพยนตร ‘รถไฟฟา... มาหานะเธอ’

MAGAZINE

a day 145

ตอนรับแอนิเมชันฟอรม ‘ยักษ’ ของไทยกับ a day ฉบับเดือนกันยายน ดวยเหลาตัวละครจาก YAK the Movie ที่ยกพลพรรค มาขึ้นปกคูกับ ‘พี่จิก’ - ประภาส ชลศรานนท อยางพรอมเพรียง ซึ่งนอกจากหนาปกจะนารักนาชังแลว ภายในเลมก็มีเรื่องนาอาน เต็มไปหมด เริ่มตั้งแต main course ประจำฉบับ ที่นำเสนอเรื่องราว ‘ยักษ’ ในวัยเรียนของประภาส ผานบทเรียน 15 บท ที่เขาไดรับ ตลอดระยะเวลา 6 ป ในการทำแอนิเมชันเรื่องนี้ (พรอมชมภาพประกอบสวยๆ ภายในเลมที่มาจากปลายปากกาของ ชัยพร พานิชรุทติวงศ แหงสตูดิโอบานอิทธิฤทธิ์ ซึ่งเขาวาดใหแบบ exclusive ดวย) จากนั้นพลิกไปทำความรูจักกับ ‘เล็ก’ - Greasy Cafe ชายหนุมที่ใชหัวใจเขียนเปนเพลงออกมา แลวตามไปอานลีลาการยิงคำตอบในแบบฉบับของ ธีรศิลป แดงดา และปดทายดวย hesheit การตูนที่ใหขอคิดคมๆ จาก วิศุทธิ์ พรนิมิตร

COSMETIC

Lab Series Skincare for Men

ค ว า ม ร  อ น แร ง ข อ ง แสงแดดในทุกวันนี้ ก็ทำให ผิวผูช ายแกรงๆ อยางพวกเรา สะเทือนไปดวยเหมือนกัน เพราะนอกจากผิวจะสูญเสีย ความชุ  ม ชื ้ น อย า งรวดเร็ ว แล ว ยั ง ส ง ผลให ผ ิ ว หน า คล้ำแหงเสียจนไมนามอง อี ก ด ว ย ดั ง นั ้ น รี บ มาให ความสำคัญกับผิวของเรา ก อ นจะสายเกิ น ไป ด ว ย การบำรุงอยางเปนขั้นตอน จาก Lab Series Skincare for Men เริ่มดวยชุดฟนฟู ผิ ว ผู  ช าย MAX LS Daily Renewing Cleanser (ราคา 1,800 บาท) สำหรั บ การทำความสะอาดใบหน า ของคุณดวยเนื้อครีมเขมขน และใช MAX LS Skin Recharging Water Lotion (ราคา 2,100 บาท) เพือ่ เขาไป ซอมแซมผิวที่เสื่อมสภาพ พร อ มเติ ม ความชุ  ม ชื ้ น และปรั บ สภาพให ผ ิ ว หน า เรียบเนียนขึน้ ไดอยางเห็นผล เป น เจ า ของชุ ด บำรุ ง ผิ ว ทั ้ ง 2 ชิ ้ น ได แ ล ว วั นนี ้ ท ี ่ เคาน เ ตอร Lab Series Skincare for Men ในหางสรรพสินคาชัน้ นำทัว่ ประเทศ

APPLICATION

Pro Filter by GKproject

สำหรับสาวก iOS ที่รักการถายรูปเปนชีวิตจิตใจ และกำลังมองหาโปรแกรมกลองใหมๆ ที่สามารถตกแตงภาพไดเกไกไมซ้ำใคร เราขอแนะนำ แอพพลิเกชัน Pro Filter ซึง่ ความแตกตางของโปรแกรมตัวนีค้ อื ความยืดหยุน ในการปรับแตงสีสนั ของรูปถายไดมากและหลากหลายกวา แถมใชงานงาย สามารถทำความเขาใจในไมกี่ขั้นตอน เมื่อไดฟลเตอรแบบปรับแตงเองจนเปนที่พอใจแลว ก็สามารถเก็บคาที่ตั้งไวเพื่อนำมาใชใหมอีกครั้งกับรูปถาย อื่นๆ ของคุณไดดวย และขอดีอีกอยางของ Pro Filter คือคุณสามารถอัพโหลดฟลเตอรที่ทำเอาไวใหคนอื่นๆ ที่ใชโปรแกรมนี้ดาวนโหลดไปใชไดทันที ซึ่งในทางกลับกัน คุณก็สามารถดาวนโหลดฟลเตอรยอดนิยมที่ทางผูผลิตจัดอันดับไวมาใชไดดวยเชนกัน ตัวแอพพลิเกชันมีราคา 0.99 เหรียญสหรัฐฯ แตชวงนี้เขาเปดใหดาวนโหลดไปใชกันฟรีๆ ดังนั้น รอชาไมไดแลว!


21

RESTAURANT

Spot On

ถาคุณกำลังโหยหาหาดทรายและสายลมเย็นของทะเลสวย แตไมมีเวลาออกไปไหนไกลๆ เราขอแนะนำ Beach Bar สุดเกยานทองหลอ ที่จำลองหาดทรายสีขาวมาไวในรานอยางกลมกลืน ทามกลางบรรยากาศสบายๆ คลายกำลังปารตี้อยูบนชายหาด นอกจากบรรยากาศดีแลว ยังมีอาหารรสเลิศหลากหลายเมนูใหเลือกชิม ทั้งโรลแซลมอนรสเขมขน มินิพอรกเบอรเกอรเนื้อแนนๆ ลาบแซลมอนจี๊ดจาด หรือเมนูเด็ดอยาง มะมวงกับกุงเสียบไมยาง ที่ใหรสชาติกลมกลืนกันอยางไมนาเชื่อ สวนเครื่องดื่มที่พลาดไมไดก็คือ ค็อกเทลหลากชนิด ทั้งหนักหนวงแบบ Hangover Tomorrow หรือ Kill Me Now หรือจะสดชื่นแบบเบาๆ กับม็อกเทลน้ำผลไมก็ไมมีใครวา ราน Spot On ตั้งอยูที่ชั้น 2 อาคาร The Opus ทองหลอ ซอย 10 เปดตั้งแต 6 โมงเย็นถึงตี 2 สำรองที่นั่งโทร. 08-1753-7068 และ 08-1828-3664

PRODUCT

BOOK

น้ำตาล เปลี่ยนโลก

Magis

บางครัง้ การเลือกของตกแตงบานงายๆ อยางเกาอีส้ กั ตัว ก็เปนเรือ่ งทีน่ า ปวดหัวใชยอ ยอยูเ หมือนกัน เพราะกวาจะหา ขาวของใหลงล็อกกับความตองการนั้นก็ไมใชเรื่องงาย ยิ่งถาคุณเปนคนที่ชอบเฟอรนิเจอรที่มีรูปลักษณล้ำนำสมัย ไมซ้ำใครดวยแลว เราขอชวนคุณใหลองมาเยี่ยมชมสินคาที่ราน Magis ซึ่งเปนแบรนดนำเขาจากประเทศอิตาลี กันสักหนอย และภายในรานเขาก็มีของแตงบานเกๆ ใหเลือกมากมาย โดยเฉพาะเกาอี้ Flux ที่ Jerszy Seymour ดีไซเนอรชาวเยอรมัน ออกแบบไวไดถูกใจเราเปนพิเศษ ดวยการใชเสนลวดมาถักทอเปนโครงแลวขึ้นรูปจนไดเปนเกาอี้ ที่แข็งแกรง แตใหความรูสึกพลิ้วไหวไดอยางนาทึ่ง เกาอี้ Flux จาก Magis ราคาประมาณ 17,000 บาท ซื้อไดที่ Crystal Living อาคาร B คริสตัลดีไซนเซ็นเตอร (CDC) ถนนเลียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2101-5852

GIVE

บริจาคชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 2555

อุทกภัยกำลังกลายเปนปญหาใหญของพี่นองชาวไทยในหลายจังหวัดอีกครั้ง สภากาชาดไทยจึงเชิญชวน สมทบทุนเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถบริจาคผานบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยชวยผูประสบอุทกภัย เลขที่ 045-3-04190-6 บัญชี กระแสรายวัน พรอมแฟกซหลักฐานการโอนเงินไปที่โทร. 0-2256-4069 หรือบริจาคผานบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานสีลม ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ Thai Red Cross for Disaster Relief Assistance เลขที่ 011-1-34567 บัญชีกระแสรายวัน พรอมแฟกซหลักฐานการโอนเงินไปทีโ่ ทร. 0-2252-7976 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมโทร. 0-2251-7853-6 หรือ 1664

“น้ ำ ตาลเกล็ ด เล็ ก ๆ สีขาวเหลานี้มีที่มาอยางไร เราอยากเชิญชวนคุณไป ลิ ้ ม รสหนั ง สื อ Sugar Changed the World แปลเปนไทยชื่อ ‘น้ำตาล เปลี ่ ย นโลก’ ที ่ เป ด เผย เบื้องหลังความหวาน วา เปนความชีช้ำของแรงงาน ทาส ที ่ ต  อ งผลิ ต สิ น ค า หรู เ ลิ ศ ของชนชั ้ น มั ่ ง คั ่ ง แหงยุคโบราณ แตถา ไดอา น เรื่องราวการผจญภัยของ น้ ำ ตาล ก็ อ าจทำให ค ุ ณ สัมผัสเนื้อเคกและ ขนมหวานได เ อร็ ด อร อ ย กวาเคย เพราะจินตนาการ บรรเจิดจะคอยขับกลอมคุณ ไปเยี่ยมดูคนงานเหลานั้น ไกลถึงแอฟริกาและบราซิล อ า นจบแล ว โลกของคุ ณ จะเปลี่ยนไปอยางแนนอน ครับ” เลื อ กให โดย : เจริ ญ ชั ย ไชยไพบูลยวงศ ทีมงานจาก SIU และผูจัดรายการวิทยุ ‘รูใชเขาใจเงิน’ FM 96.5


24

SHOPPING! กระเปาถือหนัง สี Magenta

กระเปาถือทรงพับ สี Surf Blue

กระเปาสะพายหนังสีดำ

กระเปาสตางคทรงยาว สี Magenta

กระเปาคลัตชหนัง สี Canyon

BAGS FOR GOOD

กระเปาสตางค ตัวล็อก 2 จุด สี Wildberry

กระเปาสตางคตัวล็อก 2 จุด สี Driftwood

สำหรั บ ผู ห ญิ ง แอ็ ก เซสเซอรี ส ำคั ญ อย า งกระเป า นั้ น ถื อ เป น สิ่ ง ที่ ข าดไม ไ ด เ ลย ในชีวิตประจำวันของพวกเธอ แถมบางคนถึงขั้นซื้อกี่ใบก็ ไมเคยพอซะดวย เพราะอยางที่ ทราบวากระเปาดีๆ สามารถปรับลุคของเราใหดูดีขึ้นไดในชั่วพริบตา แตถาใครที่ยังหา กระเปาคูใ จของตัวเองไมเจอ เราขอแนะนำกระเปาหนังสวยๆ ทีก่ ำลังมาแรงจาก Tory Burch แบรนดดังจากนิวยอรก ไวหนึ่งตัวเลือกใหกับคุณก็แลวกัน

กระเปาถือหนัง สี Clay Beige

กระเปาสตางคทรงเหลี่ยม สไตลฝรั่งเศส สี Surf Blue

กระเปาถือหนัง สี Driftwood กระเปาถือหนังสีดำ

WHERE สินคาของ Tory Burch มีจำหนายที่เซ็นทรัลชิดลม หรือโทร. 0-2655-7916


30

FREEDOM IS ALL WE NEED เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

มี ค นเคยบอกว า เมื ่ อ เรามี พื ้ นที ่ ม ากขึ ้ น อิสระในการใชชวี ติ ก็มกั จะเพิม่ มากขึน้ ตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ หากพืน้ ทีเ่ หลานัน้ คือทีอ่ ยูอ าศัย ที่เรียกวา ‘บาน’ แลว เราเชื่อวาพื้นที่และอิสระ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็นา จะแปรผันโดยตรงกับความสุขของ ผูอ ยูอ าศัยดวยเชนกัน เหมือนกับครอบครัวของ ‘ตอม’ - สุจินดา จารรุภัตติ์ และ ‘เดียว’ วสันต สอาดเย็น คูรักสถาปนิกอิสระ เพราะ หลังจากทั้งสองยายจากคอนโดมิเนียมที่อยู รวมกันมาเกือบสิบป มาอยูบานเดี่ยวที่ทั้งคู บรรจงตกแตงเองกับมือแลว ก็พบวาความสุข ของครอบครัวก็เพิม่ พูนขึน้ จากวันวานเปนไหนๆ “กอนหนานีเ้ ราอยูค อนโดฯ ขนาด 2 หองนอน มาเกือบสิบป แลวก็ยายมาอยูบานเดียวกับ คุณแมซึ่งตั้งอยูหางจากบานหลังนี้ไมกี่หลัง ตอนแรกที่เห็นบานหลังนี้มันคอนขางโทรมมาก แตราคาไมแพงเทาไหร เลยตัดสินใจซือ้ มาปรับปรุง

จากนั้นก็ปลอยใหคนเชาอยูราวปกวา แตคนที่ มาเชาก็ดูแลบานเราไมคอยดี พอเขาออกไป เราก็ปรับปรุงเพิ่มใหมเกือบทั้งหลังแลวยายเขา มาอยูเอง ตอนแรกเราวางแผนวาจะทุบตึกทิ้ง แลวสรางใหม แตพอคิดไปคิดมา เราเองก็มีกัน แค ส ามคนพ อ แม ลู ก บ า นชั ้ น เดี ย วขนาดนี้ จึงนาจะพอเหมาะ สามารถอยูไดแบบไมอึดอัด ซึ่งพอเขามาอยูจริงๆ เราก็ชอบมาก เพราะ ขอดีของบานชั้นเดียวคือแตละสวนของบาน มันเชื่อมถึงกัน เรารูสึกวามันอบอุนกวาบาน ทีม่ หี ลายชัน้ เวลาทำอะไรก็จะรูส กึ วาแฟนหรือลูก จะอยูใกลๆ เสมอ” สองสามีภรรยายังเลาถึงบานหลังนีต้ อ ไปวา นอกจากดีไซนที่ออกมาจะถูกใจแลว สิ่งหนึ่งที่ ทำใหบานหลังนี้นาอยูขึ้นคือพื้นที่สีเขียวจาก ตนไมใบหญาที่ทั้งสองลงมือเลือกและปลูกเอง กับมือ


31

“สำหรับคอนเซ็ปตตอนทำบานหลังนี้คือ ดีไซนที่เรียบงาย เราเนนคุมธีมสีใหอยูในโทน เดียวกัน คือขาว ดำ เทา น้ำตาล ผมคิดวา จริงๆ แลวบานเราทำสไตลไหนก็ได แตการเลือก ใชสีใหเขากันคือสิ่งสำคัญที่ทำใหแตละสวน ของบ า นดู ก ลมกลื น และบ า นของเราจะมี ความแตกตางจากบานในละแวกเดียวกันตรงที่ เราจะมีพน้ื ทีส่ เี ขียวคอนขางเยอะ มีมมุ ทีเ่ ปนสวน มีตน ไมทเ่ี ราปลูกเอง มีสนามหญาเล็กๆ แตเรา เลื อกใช หญ าเที ยมเพื ่ อจะได ดูแ ลรั กษางาย คื อ เราสองคนจะพยายามทำบ า นให น  า อยู  แตสามารถดูแลไดดว ยตัวเอง ซึง่ การใชหญาเทียม ก็ชว ยเรือ่ งการทำความสะอาดไดมาก โดยเฉพาะ ชวงหนาฝนแบบนี้” สุดทายสุจินดาและวสันตไดทิ้งทายกับเรา วา “เรารูสึกวาสิ่งที่ทำใหเรามีความสุขทุกเมื่อ ที่อาศัยอยูในบานหลังนี้คือความอิสระ เพราะ เรามี พ ื ้ นที ่ ในการทำกิ จ กรรมที ่ ช อบมากขึ ้ น อยางตอมที่ชอบทำอาหาร เขาก็สามารถยาง สเตกหรือผัดกับขาวไดอยางสบายใจ ไมตอง รูสึกเกรงใจหองขางๆ เหมือนอยางครั้งที่อยู คอนโดฯ หรือเดียวที่ชอบทำงานออกแบบหรือ ตอเฟอรนิเจอร ก็มีพื้นที่โลงใหทำงานไดอยาง ไมอึดอัด หรือนองอะตอม ลูกชายคนเดียว ของเรา ก็มีพื้นที่ใหวิ่งเลนไดอยางเต็มที่ และ ที่สำคัญที่สุดคือการอยูบานหลังนี้ทำใหเรามี พื้นที่สำหรับชื่นชมธรรมชาติ บางวันตื่นมาก็มี เสียงนกรอง เดินออกมาหนาบานก็มองเห็น สนามหญ าและต นไม ทำให เรารู สึ กสดชื่น เหมือนมีพลังเขามาชวยเติมเต็มชีวติ เราสามคน อยูเสมอ”

ฝมือการ DIY ของพอบาน - ผมเจาะ หัวเตียงแลวฝง ปลั ๊ ก ไฟไว เพื ่ อ

ความสะดวก ภาพยนตรเรื่องโปรดของบานนี้ - Avatar เมนูเด็ดมัดใจสามี - สเตก สปาเกตตี สิ่งที่พยายามสอนลูกอยูเสมอ - เราจะสอนให เ ขามี ค วามสุ ข กั บ การใชชวี ติ มีมารยาทและมีกาลเทศะ กับคนรอบขางเสมอ แหล ง เดิ น เล น ช อ ปป ง ประจำ ครอบครัว - IKEA, บุญถาวร


HEALTH

35

HEALTH TIPS

SURPRISING HEADACHE TRIGGERS

ในสหรัฐอเมริกา มีผูหญิงตองทนทุกขกับการปวดหัวเรื้อรัง และโรคไมเกรนมากกวา 22 ลานคน ซึ่งสาเหตุของโรคดังกลาว ทีเ่ ราทราบดีนนั้ มีมากมาย อาทิ การดืม่ แอลกอฮอล การพักผอน ไมเพียงพอ ความเครียด เปนตน แตนอกจากที่กลาวไปขางตน มี ก ารศึ ก ษาพบว า ยั ง มี ส าเหตุ ข องการปวดหั ว แบบใหม ๆ ของคนในยุคนี้ที่เรามักจะพบกันบอยๆ คือ

61%

• ความสัมพันธกับคนใกลชิด จากบทความของ Danielle Braff นักเขียนจากเว็บไซต Prevention.com ระบุวา ความสัมพันธทใ่ี กลตวั คุณ ทีส่ ดุ อยางคนรักหรือเพือ่ นสนิทเปนหนึง่ ในสาเหตุหลักทีท่ ำใหคณ ุ ปวดหัว ไดบอยครั้ง โดย นิโคล กลาสแมน เจาของศูนยสุขภาพแหงหนึ่งใน นิวยอรก กลาววา เมื่อคุณเกิดความเครียดหรือกังกล คุณมีแนวโนม จะหายใจสั้นลง และจะทำใหคุณไดรับออกซิเจนนอยลงตามไปดวย และยิง่ คุณไดรบั ออกซิเจนนอยลงเทาไหร หลอดเลือดก็จะยิง่ รัดหรือหดตัว ลง ซึง่ ทำใหคณ ุ รูส กึ ปวดหัวตามมา ไมเพียงเทานัน้ ความเครียดยังทำให คุณกัดหรือขบฟนขณะนอนหลับโดยไมรตู วั ซึง่ ทำใหคณ ุ ปวดหัวไดเชนกัน • หนาจอคอมพิวเตอร ถาชีวิตประจำวันเริ่มและจบอยูที่หนาจอ คอมพิวเตอร Dr. Seymour Diamond ผูอำนวยการ National Headache Foundation กลาววา นั่นคือพฤติกรรมที่จะทำใหคุณปวดหัวไดงายๆ เนื่องจากแสงสวางและรังสีจากหนาจอคอมพิวเตอรจะทำใหเรตินา และเสนประสาทภายในดวงตาทำงานหนัก ซึ่งสงผลใหคุณปวดหัวได ในที่สุด คุณหมอจึงแนะนำวา ทางออกที่ดีที่สุดของผูที่หลีกเลี่ยง การทำงานกับคอมพิวเตอรไมไดคือ หมั่นพักสายตาบอยๆ อยางนอย 10 นาที เมื่อทำงานติดตอกันนาน 1 ชั่วโมง • ทรงผม หลายคนอาจสงสัยวาทรงผมเกี่ยวกับการปวดหัวตรงไหน นักวิจัยจาก The City of London Migraine Clinic อธิบายถึงเรื่องนี้วา การรวบผมตึงจนเกินไปก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำใหมีอาการปวดหัวได ซึ่งก็มีผลสำรวจพบวาผูหญิงมากกวาครึ่งเคยมีประสบการณปวดหัว เนื่องจากรวบผมตึงจนเกินไป • ปม น้ำมัน มีการศึกษาพบวา มีชาวอเมริกนั กวา 2 ลานคน ทีม่ อี าการ ปวดหัวเรือ้ รัง แตไมรตู วั วาตนเองกำลังปวยเปนโรคไมเกรนอยู ซึง่ สิง่ หนึง่ ที่เปนตัวกระตุนใหเกิดอาการปวดหัวไดคือกลิ่นไมพึงประสงคตางๆ ไมวาจะเปนกลิ่นในปมน้ำมัน กลิ่นบุหรี่ หรือน้ำหอมที่มีกลิ่นฉุน อยางไรก็ตาม Dr. Alexander Mauskop ผูอำนวยการ New York Headache Center ไดแนะนำทางแกปญหาวา ใหคุณลองหาน้ำมัน หอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอรและเปปเปอรมิ้นตมาดม เนื่องจากกลิ่น เปปเปอรมน้ิ ตสามารถบรรเทาอาการปวดหัวได สวนกลิน่ ลาเวนเดอรนน้ั ชวยผอนคลายและปองกันความเครียดไดอีกดวย ที่มา : www.prevention.com

มีการศึกษาจากประเทศฟนแลนดพบวา การทานขาวโอตซึ่งมีไฟเบอรสูง สามารถลดความเสี่ ย งเป น โรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได ม ากถึ ง 61% โดยปริมาณที่แนะนำใหทานคือ วันละอยางนอยครึ่งถวย (ควรเลือกประเภท ที่ไมมีสวนผสมของน้ำตาล)

HEALTH NEWS นักวิจัยอังกฤษเผย ระดับ IQ มีผลตอความสุข

มีการตีพมิ พผลการศึกษาลงใน Journal Psychological Medicine ระบุวา จากการศึกษา ประชาชนจำนวน 6,870 คน พบวาผูท ม่ี รี ะดับ IQ หรือความฉลาดทางสติปญ  ญาต่ำ มีแนวโนม ที่จะมีความสุขนอยกวาคนที่มี IQ สูง เนื่องจากความฉลาดทางสติปญญาต่ำมักเปนสาเหตุ ใหผนู น้ั มีรายไดนอ ย และมีสขุ ภาพทัง้ กายและใจไมดี เนือ่ งจากมีเงินไมเพียงพอทีจ่ ะดูแลสุขภาพ ของตัวเอง และมีผลทำใหมคี วามสุขในชีวติ นอยลงในทีส่ ดุ สิง่ หนึง่ ทีย่ นื ยันไดในเรือ่ งนีค้ อื คำตอบ จากแบบสอบถามขอหนึ่งที่ถามวา “โดยเฉลี่ยแลว ในแตละวันที่ผานมาคุณคิดวาตนเองเปน อยางไร” มีคำตอบใหเลือกคือ มีความสุขมาก มีความสุขปานกลาง และไมคอยมีความสุข สิ่งที่นักวิจัยพบคือ คนที่มี IQ สูง หรือมี IQ ระหวาง 120-129 ซึ่งคิดเปน 43% ของผูตอบ แบบสอบถามทัง้ หมด ตอบวามีความสุขมาก ในขณะทีค่ นทีม่ ี IQ ต่ำ หรือมี IQ ระหวาง 70-79 ซึง่ คิดเปน 12% ของผูต อบแบบสอบถามทัง้ หมด ตอบวาไมคอ ยมีความสุข ทางดาน Dr. Hassiotis หนึง่ ในผูว จิ ยั กลาววา “จากการศึกษาครัง้ นีส้ ะทอนใหเรารูว า การดูแลเอาใจใสลกู และสงเสริม ใหเขามีความฉลาดทางสติปญ  ญา ไมเพียงมีผลตอระดับ IQ เทานัน้ แตยงั สงผลในระยะยาว ถึงคุณภาพชีวิตและโอกาสของชีวิตในอนาคตของเด็กคนนั้นอีกดวย”

ที่มา : www.bbc.co.uk


36

HEART

HEART TIPS

VALUABLE LIFE LESSONS หากคุณเปนคนชอบตัง้ คำถามเกีย่ วกับสิง่ ทีผ่ า นเขามาในชีวติ ตลอดเวลา จนบางครั้งก็รูสึกเหนื่อยและทอใจ วันนี้เรามีแงมุม ทีน่ า สนใจของชีวติ ทีค่ ณ ุ อาจนึกไมถงึ มาฝาก ซึง่ เราหวังวามันคงจะ ชวยสรางกำลังใจใหกับคุณในการดำเนินชีวิตประจำวันตอไป ไมมากก็นอย

• Change is the only constant in life. หมายความวา ไมวาคุณจะ พยายามตานทานความเปลีย่ นแปลงมากแคไหน ในทีส่ ดุ แลวคุณจะพบวาตนเอง ไมสามารถเอาชนะความเปลีย่ นแปลงนัน้ ได อยางไรก็ตาม ไมวา ความเปลีย่ นแปลง ทีเ่ กิดขึน้ จะทำใหคณ ุ ทุกขหรือสุข ขอใหคณ ุ ระลึกไวอยางหนึง่ วามันจะอยูก บั เรา ไมนาน ดังนัน้ คุณก็ไมจำเปนตองเสียเวลาไปกับความโศกเศราหรือดีใจตอสิง่ ใด มากเกินไปนัก เพราะในที่สุดความเปลี่ยนแปลงที่วาก็อาจจะเปลี่ยนไปเปนอีก อยางหนึ่งในวันหนาอีกเชนกัน • Nothing lasts forever. หมายความวา ไมมีสิ่งใดที่เปนเชนนั้นชั่วนิรันดร และนีเ่ ปนเหตุผลทีค่ ณ ุ ตองเรียนรูท จ่ี ะวางเฉยตอสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว ไมวา จะเปน สิ่งของ สถานที่ หรือแมกระทั่งคนขางกาย ซึ่งการไมปลอยใจใหยึดติดกับ อะไรก็ตามที่ตัวเองไมสามารถควบคุมไดคือภูมิคุมกันจิตใจของตัวเองที่ดีที่สุด เพราะในวันหนึง่ หากมีใครหรือสิง่ ใดทีจ่ ำเปนตองจากลาไป เราจะไดยงั คงความเปน ตัวเองอยูและพรอมที่จะกาวเดินตอไปไดอยางไมไดรับผลกระทบมากนัก • We can’t force love. เราไมสามารถบังคับความรักได วากันวา ความรัก จะมาหาเราเพราะมันตองการจะมา ไมใชเพราะเราตองการใหมันมา ความรัก จากเพื่อน ผูคนที่รวมงาน หรือคนรักก็เชนเดียวกัน พวกเขาจะรักเราหรือไม ก็อยูที่ใจของเขา ไมใชเพราะเราบังคับใหเขาทำตามที่เราตองการ เนื่องจาก ความรักไมใชเรือ่ งทีส่ ามารถบังคับกันได แตเปนเรือ่ งของความรูส กึ ของฝายหนึง่ ที่ตั้งใจมอบใหอีกฝายหนึ่งมากกวา • You can’t control other people’s behaviors, You only think you can. ในที่สุดแลวคุณจะไมสามารถควบคุมการกระทำของผูอื่นได แมวา คุณคิดวาตนเองจะทำไดกต็ าม อยางทีม่ คี นเคยกลาวไววา “หากคุณเคยคิดวา การเปลี่ยนแปลงตัวเองทำไดยากแคไหน การเปลี่ยนแปลงผูอื่นเปนเรื่องยาก ยิง่ กวานัน้ ” ดังนัน้ การคิดจะเปลีย่ นแปลงผูอ น่ื จึงไมใชไอเดียทีด่ นี กั แตการยอมรับ และปรับตัวเขาหากัน ณ จุดกึ่งกลางที่ทั้งสองฝายสามารถอยูรวมกันไดอยาง ไมมีปญหา นาจะเปนทางออกที่ดีที่สุด

ที่มา : www.huffingtonpost.com

WORKSHOP FOR A BETTER LIFE หากคุ ณ เป น คนชื ่ น ชอบวิ ถ ี ภูมิปญญาไทย วันนี้เรามีกิจกรรม เวิรก ช็อปทีน่ า สนใจเกีย่ วกับการแพทย พื้นบานไทยและการแพทยทางเลือก มาฝาก ซึ่งเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของ งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครัง้ ที่ 9 มีกจิ กรรมเวิรก ช็อปหลากหลายใหคณ ุ ลองฝ ก ทำ เช น การทำไอศกรี ม เชอรเบตเสาวรสจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล การนวดแกปวด คอ นอนไมหลับ จากสมาพันธแพทย แผนไทย การทำสมาธิ บ ำบั ด จาก สำนักการแพทยทางเลือก การทำโยคะ เพื่อสุขภาพจากมูลนิธิหมอชาวบาน เปนตน สำหรับผูท ส่ี นใจสามารถเขารวม กิจกรรมดีๆ เหลานี้ไดที่หองฟนิกซ อิมแพ็ก เมืองทองธานี ระหวางวันที่ 5-9 กันยายน 2555 ติดตอลงทะเบียน สำรองที่นั่งกับผูประสานงานหลัก ของโครงการได ท ี ่ คุ ณ ศุ ภ วรรณ พั นธ บู ร ณะ โทร. 08-6842-8688 รายละเอียดเพิม่ เติม www.thaihealth .or.th/node/30166

QUOTE FOR YOUR HEART “การมองคนอื่นวาเปนตัวปญหา บางครั้งก็เปนอุบายของจิตสวนลึกที่ตองการปกปองตัวเองใหพนผิด” พระไพศาล วิสาโล

หากคุณคือคนทีช่ อบฟงเพลงอินเตอร และคลัง่ ไคลเพลงแนวพ็อพร็อก เชือ่ วาสิง่ ทีค่ ณ ุ กำลังตัง้ ตารอคอยในตนเดือนตุลาคมนีค้ งหนีไมพน คอนเสิรต ของวงดนตรีสดุ ฮิตจากสหรัฐอเมริกา นั่นคือ Maroon 5 แตกอนที่คุณจะออกไประเบิดความมันกับพวกเขา เราอยากใหคุณลองมารูจักกับ อดัม เลวีน นักรองหนุมสุดเซอรของวง Maroon 5 ใหมากขึ้น วาเสนทางชีวิตของเขา เปนอยางไรกอนที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดอยางทุกวันนี้ Name : Adam Levine Nationality : American Born : 18 March 1979 Age : 33

“I had to fight with myself ’cause he’s so good, yet he’s so popular” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.biography.com, http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Levine

• จุดเปลีย่ นครัง้ แรกในชีวติ ของอดัมเกิดขึน้ ตอนอายุ 16 ป โดยเขา สามารถชูตทำแตมสุดทายในการแขงขันบาสเกตบอล Community Center Championship ไดสำเร็จ และพาทีมของตัวเองเฉือนเอาชนะ คูแ ขงไดอยางเฉียดฉิว ซึง่ เขาเคยกลาววานัน่ ถือเปนจุดเปลีย่ นสำคัญ ที่เปลี่ยนใหเขาเปนคนมีความมั่นใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสำเร็จ • กอนทีจ่ ะมีวง Maroon 5 เขาเคยตัง้ วงดนตรีเลนกับเพือ่ นทีโ่ รงเรียน มากอน โดยวงดนตรีแรกในชีวิตของเขามีชื่อวา Kara’s Flowers เคยออกอัลบั้มชื่อวา The Fourth World ซึ่งเคยปรากฏตัวอยูในซีรีส เรื่อง Beverly Hills, 90210 ในป 1997 แตวงของอดัมก็ไมประสบ ความสำเร็จดานยอดขาย ความผิดหวังครั้งนั้นทำใหสมาชิกในวง ตางแยกยายไปทำงานของตัวเอง ซึ่งอดัมและ เจสซี คารไมเคิล หนึ่งในสมาชิกของวงไดเลือกที่จะออกเดินทางจากลอสแองเจลิส บานเกิด สูมหานครนิวยอรก เพื่อตามหาความฝน • ชีวติ ชวงตนในนิวยอรก เขาจำเปนตองประหยัดและหารายไดเลีย้ ง ตัวเองจากการเปนเด็กเสิรฟ ในรานอาหารพรอมกับเรียนดานดนตรีเพิม่ เติม

ที่ Five Towns College แตไมนานอดัมและเจสซีก็ตัดสินใจดร็อป และตัง้ วง Maroon 5 ขึน้ รวมกับเพือ่ นอีก 3 คน ไดแก มิกกี้ แมดเดน, เจมส วาเลนไทน และ แมตต ฟลิน และรวมกันทำเพลงอัลบัม้ แรก Songs About Jane ออกมาในป 2002 ภายในเวลา 2 ป เพลงของวง Maroon 5 ก็ทะยานขึน้ ติดอันดับชารตเพลงฮิตชือ่ ดังทัว่ โลก ไมวา จะเปน เพลง This love, She will be loved เปนตน และไดรบั รางวัลการันตี คุณภาพตามมาอีกมากมาย อาทิ Best New Artist จากเวที Grammy Award, World’s Best New Group จากเวที World Music Award เปนตน • หลังประสบความสำเร็จจากอัลบัม้ แรก Maroon 5 ก็ทยอยออก อัลบัม้ ใหมและโกยรางวัลจากเวทีตา งๆ อยางตอเนือ่ ง แตนอกเหนือจาก ดานงานเพลงแลว เขายังเคยเปนผูน ำในแคมเปญสงเสริมการศึกษา ใหแกเด็กสมาธิสั้น (ADHD) และดวยความที่เขามีพี่ชายเปนเกย ทำใหเขายังเปนผูสนับสนุนดานสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศที่ 3 และเคยทำวิดีโอลงในยูทูบเพื่อสนับสนุนโครงการ ‘It Gets Better Project’ ซึง่ เปนโครงการปองกันการฆาตัวตายของวัยรุน เพศที่ 3 อีกดวย


ALL ABOUT BIZ

39

BIZ LIFE

ALWAYS HAVE A BACK-UP PLAN ธาตรี ริว้ เจริญ

ผูอำนวยการฝายสื่อสารองคการ‫‏‬การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย (กฟผ.) หนวยงานทีผ่ ลิต จัดสง และ จำหน า ยพลั ง งานไฟฟ า ให แ ก ก ารไฟฟ า นครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และภาคธุรกิจตางๆ ภายใน ประเทศไทย ซึ่งกำลังยางกาวเขาสูปที่ 44 ในป พ.ศ. 2556 นี้ ดวยความมุงมั่นเพื่อสรางความสุขใหคนไทย ตลอดไป

• ผมยึดมั่นเสมอวา การใหเกียรติเพื่อนรวมงาน คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ไมวาเราจะทำงานดานไหน ก็ตาม เพราะผมถือวาคติขอนี้คือกลไกหนึ่งที่จะ ทำใหงานของเราประสบความสำเร็จ • ทุกคนตองเจอกับอุปสรรคหรือปญหาในการทำงานอยูแลว แตอยาไปมองวาเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น เปนสิ่งที่แย หรือเปนสิ่งที่ทำใหการทำงานของเรา ตองสะดุดขึ้นมา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจะสอนใหเรา เขมแข็งขึ้น และรูจักวิธีการฟนฝาปญหาไปได • การบริหารความเสี่ยงคือ การมองวางานแตละ ชิน้ มีโอกาสในการเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องไหน บาง และความเสี่ยงเหลานั้นก็คืออุปสรรคที่จะ เกิดขึ้น ถาเราสามารถปดความเสี่ยงเหลานั้นได เตรียมแผน 1 แผน 2 เอาไว ก็จะชวยใหเรารับมือ กับปญหาไดทนั • บทเรียนจากอุปสรรคที่ผานมา สอนใหผมรูวา การทำงานตองรูจักเตรียมแผน 1, 2, 3, 4 เอาไว เสมอ เพราะคุณตองเจอกับอุปสรรคแนๆ ซึ่งผม อยากใหทุกคนฝกวิธีคิดแบบนี้ใหเปนแบบแผน

ติดตัวเอาไว • คนแตละคนก็มาจากถิ่นฐานที่ตางกัน มีสไตลที่ ไมเหมือนกัน เมื่อตองมารวมงานกัน เขาก็ตอง รูจักการปรับตัวใหเขากับสังคมในองคกรสวนหนึ่ง แตผบู งั คับบัญชาก็ตอ งเขาใจธรรมชาติทม่ี อี ยูใ นตัว ของผูปฏิบัติงาน และทั้งคูก็ตองใชการเอาใจเขา มาใส ใจเรา เพื ่ อ ปรั บ จู นคนทั ้ ง สองฝ า ยให เ กิ ด ความปรองดอง • ชองวางระหวางคนรุน เกากับคนรุน ใหมเปนสิง่ ที่ เกิดขึน้ ในทีท่ ำงานเสมอ ดังนัน้ เราจึงตองพยายาม ทำใหคนรุน ใหมเขาใจถึงทีม่ าของวัฒนธรรมองคกร และคนรุนใหมเองก็ตองพยายามเรียนรูวาในอดีต ผูบริหารแตละทานเขามีวิธีในการทำงานรวมกัน อยางไรถึงสามารถเติบโตเปนองคกรทีม่ อี ายุยนื ยาว จนถึงทุกวันนี้ • ใครๆ ตางก็ตองการทั้งคนดีและคนเกงในคน คนเดียวกัน แตผมไมอยากใหเอาแตกังวลวาจะ ตองเลือกเฉพาะคนที่เกงหรือเปนคนดี แตใหเลือก มองไปทีค่ ณ ุ สมบัตทิ เ่ี ขามี แลวใชเขาใหเกิดประโยชน

BIZ IDEA Hot Tub Cinema ดูเหมือนวาไอเดียธุรกิจทีน่ ำบริการทีด่ ไู มนา จะ เขากันไดมาผสมผสานใหกลายเปนบริการเดียวกัน นั้นจะมีความนาสนใจขึ้นเรื่อยๆ อยางไอเดีย ลาสุดนี้ที่นำเอาความเพลิดเพลินจากการชม ภาพยนตรมาผสมผสานกับความสุนทรียของ การแชนำ้ ในอางจากุซซี กลายเปนโรงภาพยนตร สุดพิเศษที่ผชู มสามารถแชน้ำรอนระหวางดูหนัง ไปดวยได ซึ่งโรงภาพยนตรที่วานี้ถือกำเนิดขึ้น ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยใชดาดฟาของอาคารแหงหนึ่งเปนสถานที่ชมภาพยนตร รูปแบบใหมอยางที่บอก แทนที่จะตองตระเตรียมอุปกรณกันความหนาวจากเครื่องปรับอากาศ ในโรงภาพยนตรแบบเดิมๆ ผูใ ชบริการจะตองเตรียมชุดวายน้ำใหพรอม จากนัน้ ก็ลงไปแชในอาง แลวรับชมภาพยนตรเรื่องโปรดไดอยางสบายใจ ซึ่งอางแตละอางสามารถแชกันเปนหมูคณะได หากไมเขินอายกัน ซึง่ ภาพยนตรทน่ี ำมาฉายในชวงเปดใหบริการแรกๆ จะเปนภาพยนตรคลาสสิก อยางเชน Top Gun หรือ Anchorman ถือเปนบริการที่ใหความผอนคลายกับลูกคาไดสองทาง พรอมๆ กัน คือขณะที่ตาจับจองอยูที่จอภาพยนตรและประมวลภาพออกมาใหสมองรับรูถึง ความสนุกสนาน รางกายก็ยังไดรับการปรนนิบัติจากน้ำอุนๆ พรอมแรงดันจากอางจากุซซี ไปพรอมๆ กัน ตอใหกำลังเครียดแคไหนก็คงปลอยใจใหเพลิดเพลินไปกับอารมณสุนทรียได ไมยาก ใครสนใจไอเดียนี้ลองแวะไปที่ www.hottubcinema.com

อยาไปปฏิเสธหรือเจาะจงวาจะตองเปนใครจะดีกวา • ถาองคกรของคุณมีขนาดใหญ และถูกประชาชน จั บ ตามองอยู  ต ลอดเวลา คุ ณต อ งทำให ท ุ ก คน เชือ่ มัน่ วาโปรเจ็กตแตละชิน้ จะอยูใ นความรับผิดชอบ ของคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เปนคนเกงทางดานวิชาชีพ และเปนคนที่คิดดี ทำดี มีคุณธรรม สิ่งเหลานี้ เมื่อรวมกันแลวจะสะทอนใหเห็นถึงความโปรงใส ขององคกร ความไววางใจก็จะเกิดขึ้นไดแนนอน • ชวงเวลาทีเ่ กิดวิกฤต เมือ่ เรามีความเขาใจตรงกัน วาการทำงานเปนทีมนั้นมีความสำคัญ รูถึงความรับผิดชอบที่อยูในภาวะฉุกเฉิน เมื่อตระหนักได แบบนี้ เราก็จะทำงานไดอยางเต็มเปยม และจะ ทำใหผานพนเหตุการณรายแรงตางๆ ได • มืออาชีพตองมองงานใหออก รูว า ตัวเองรับผิดชอบ ในสวนไหน และสามารถเห็นแนวโนมหรือทิศทาง ขางหนาได รวมถึงมองเห็นวาจังหวะนีค้ วรใชทมี ไหน เขาจัดการ หรือตอนนี้ตองประสานงานกับใครที่จะ ทำใหผลลัพธออกมาดีที่สุด • ความทาทายของเราคือ จะทำอยางไรใหประชาชน มีไฟฟาใชงานอยางพอเพียงตลอดไป ซึ่งเชื้อเพลิง ที่นำมาใชผลิตกระแสไฟฟานั้นสวนทางกับความตองการของผูบ ริโภค นีค่ อื สิง่ ทีย่ ากยิง่ ขึน้ ทีร่ อเราอยู ในอนาคตขางหนา • การเมินเฉยตอความคิดเห็นของผูบ ริโภคเปนสิง่ ที่

ทำไมไดเด็ดขาด ตองใสใจกับการรับฟงขอบกพรอง และนำขอมูลกลับมาปรับปรุงอยางเปนขั้นเปนตอน ไมใชทำแคใหเรื่องมันผานพนไป • ถาหนวยงานของคุณตองทำงานรวมกับคนในชุมชน การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องคือสิ่งที่ตองทำ ตองฝกฝนตัวเองใหรูจักการปรับเปลี่ยนความคิด ใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน ถามัวแต ยึดถือแตความคุนชินแบบเดิมๆ สุดทายคุณก็จะ ไปไมรอดอยางแนนอน • นอกจากการใหความสำคัญดานกระบวนการ ทำงานแลว การใหความรูความเขาใจกับผูบริโภค ก็ตองทำอยางตอเนื่อง ชัดเจน และโปรงใสดวย เพราะปจจุบันมีผูไมหวังดีมากมายอาศัยความไมเขาใจนี้ทำประโยชนใหกับตัวเอง และสงผล ใหประชาชนบางสวนไดรับความเดือดรอนไปดวย • สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารคือ การชี้แจง ข อ เท็ จ จริ ง ให เข า ใจง า ยๆ และพยายามช ว งชิ ง การชี ้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง ล ว งหน า เมื ่ อ เราเห็ น ว า แนวโนมของความเขาใจอาจจะบานปลายขึ้นได ซึ่งเปนการทำงานเชิงรุก สำหรับบางประเด็นที่เปน เรื่องออนไหวในสังคมก็ตองระวังเปนพิเศษ แตเมื่อ ทุกอยางตั้งอยูบน fact ไมวาจะดวยเหตุผลอะไร เราก็ตอ งใหขอ มูลขาวสารทีเ่ ปนความจริงเสมอ


40

หนังไซไฟ ไอเดียล้ำ Looper (ลูปเปอร) ทะลุเวลา อึดลาอึด เปดตัวอลังการ 636 ลาน! ครองใจนักวิจารณทั่วโลก ขึ้นแทนหนังแหงป!

นักวิจารณทว่ั โลกเทใจใหกบั Looper (ลูปเปอร) ทะลุเวลา อึดลาอึด ยกใหผลงานการกำกับของ ไรอัน จอหนสัน เรือ่ งนีเ้ ปนหนังทีส่ รางความแปลกใหมใหกบั วงการหนังไซไฟ และมีเอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนใคร แถมยังลงตัวสุดๆ ดวยการแสดงที่โดดเดนของ โจเซฟ กอรดอน เลวิตต จนเว็บไซตรวมบทวิจารณยอดนิยม RottenTomatoes.com ใหคะแนนไวสูงถึง 93% เรียกไดวาสูงเปนอันดับตนๆ ของหนังฮอลลีวูดที่ฉาย มาทั้งหมดในปนี้ สวนตัวเลขเปดตัวสัปดาหแรกในบ็อกซออฟฟศอเมริกาก็ไปไดสวยเชนกัน ดวยตัวเลข 636 ลานบาท (ประมาณ 21.2 ลานดอลลารฯ) Looper ภาพยนตรแอ็กชันไซไฟไอเดียสุดทาทาย ที่ตั้งคำถามวา คุณจะทำอยางไร หากคนทีค่ ณ ุ ตองฆาคือตัวคุณเองจากอนาคต พรอมพบกับการประชันบทบาทของสองดาราตางยุค ทัง้ คนอึด บรูซ วิลลิส และ โจเซฟ กอรดอน เลวิตต รวมลุน ระทึกไปกับภารกิจ ลาอดีต ฆาอนาคต 11 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร

ป.ป.ท. ผุดโครงการ ‘ขาราชการไทย ใจสีขาว’ คัดเลือกขาราชการ ตนแบบ

ดอกเตอร สุ เมธ ตั นติ เวชกุ ล กรรมการและเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธ ิ ช ั ย พั ฒนา และ โสภณ จันเทรมะ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พรอมดวย อภินันทน อิศรางกูร ณ อยุธยา และ พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุ จ ริ ตในภาครั ฐ ร ว มเป นคณะกรรมการการคั ด เลื อ กข า ราชการต น แบบฯ ภายใตโครงการ ‘ขาราชการไทย ใจสีขาว’ เพื่อยกยองเชิดชู สรางขวัญกำลังใจ ใหกับขาราชการ ณ หองประชุม สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ อาคารซอฟตแวรปารก แจงวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

GATSBY แนะนำ ‘เจลโกนหนวด’ สำหรับหนุมมาดเขม

‘Nino’ ภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse เรื่องที่ 3

หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห ง กรุ ง เทพมหานคร และ Films Forum นำเสนอภาพยนตรเรื่องที่ 3 ในเทศกาลภาพยนตรคดั สรร Cinema Diverse เรือ่ ง Nino ภาพยนตรเรื่องแรกของผูกำกับ Loy Arcenas ทีไ่ ดรบั รางวัลมากมาย และไดรบั การยกยองจาก หลายเทศกาลภาพยนตรทั่วโลก เปดใหชมโดยมี บทบรรยายภาษาอังกฤษ ชวงทายรายการมีการเสวนากับผูก ำกับ เพือ่ แบงปนความรู ประสบการณ และมุมมองของผูสรางภาพยนตร รวมสัมผัสกับ ภาพยนตรเรื่องนี้ไดในวันเสารที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 17.20-21.00 น. ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 5

หนุมๆ หลายคนคงกำลังอินสุดๆ กับแฟชั่นไวหนวด เพราะนอกจากจะทำใหดูเปนหนุมเขมและเทไปอีกแบบ ยังเปนที่เตะตาสาวๆ ที่หลงใหลหนุมไวหนวดอีกดวย บริษัท แมนดอม คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอแนะนำ ผลิตภัณฑ ‘GATSBY เจลโกนหนวด’ สำหรับหนุมๆ ที่ตองการไวหนวดใหอินเทรนด ดวยลักษณะที่เปนเนื้อเจลใส ทำใหสามารถตัดแตงหนวดไดรปู ทรงอินเทรนดอยางทีต่ อ งการ อยากจะเขม อยากจะเทแบบไหน ทำไดหมด นอกจากนี้ ยังใหความชุมชื้นในขณะโกน ทำใหโกนหนวดไดงาย มีสวนผสมของกาเฟอีน ชวยใหรองรูขุมขนดูกระชับ มีสวนผสม ของเมนทอล ใหความรูส กึ เย็นสดชืน่ สบายผิว และมีกลิน่ หอมจากซีตรัส ชวยใหรสู กึ สดชืน่ หลังโกนหนวดอีกดวย แกสบี้ เจลโกนหนวด มี 2 ขนาดดวยกัน คือ 130 กรัม และ 50 กรัม + 10 กรัม หาซือ้ ไดทห่ี า งสรรพสินคาและรานคาชัน้ นำทัว่ ไป สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-8652-9 หรือ www.gatsbythailand.com

ใหม สกอต คอลลาเจน-คิว 10 คอลลาเจน 5,000 มก.

ดีกวาเดิม เพราะเพิม่ ปริมาณคอลลาเจนเปน 5,000 มก. รวมทัง้ ยังมีนาโน โคเอนไซมควิ 10 ทีช่ ว ยตอตานอนุมลู อิสระ และอุดมดวยวิตามินถึง 13 ชนิด ใหสาวๆ ไดดูแลตัวเองกันทุกวัน หาซื้อไดแลววันนี้ ที่รานคาชั้นนำทั่วประเทศ

Pink Elephant : Episode 4 เลือกลูกทีมมาก็เยอะ งานนี้แสตมปขอเปน ‘คนที่ถูกเลือก’ บาง ใน ‘Stamp and Sqweez Animal Show’

เรียกวาเปนการตอกย้ำความสำเร็จอยางยอดเยี่ยมตอเนื่องมาทั้ง 3 Episode กับ Pink Elephant คาเฟเคลื่อนที่ที่จะเสิรฟความสุขใหคุณในรูปแบบ Music and Entertainment วากันวาตอนนีก้ ระแสของโชว ‘แรง’ ไดใจมาก แตหนุม ฌอน (ศุภศิษฏ สกลธนารักษ) ผูบ ริหาร Thanks Entertainment ก็ไมไดหลงระเริง ขอจับกระแสรายการประกวดรองเพลงอยาง The Voice ดวยการสงเทียบเชิญ ‘แสตมป’ - อภิวัชร เอื้อถาวรสุข ที่เปนโคชเลือกคนอื่นมาเยอะ มาวัดดวงวาคนดูจะเลือกเขาเปนนักรองในดวงใจหรือไม ใน ‘Stamp and Sqweez Animal Show’ ทีน่ อกจากแสตมปแลว ยังมีสองหนุม วง Sqweez Animal มารวมเสิรฟ ความบันเทิงดวยการกลอมแฟนๆ ดวยเพลงชาๆ ซึง้ ๆ และเพลงรักสุดโรแมนติก งานนีก้ ารันตีวา แฟนๆ ตองกดเลือก และกดไลคกันแทบไมทันกันเลยทีเดียว พบกับ ‘Pink Elephant’ Cafe เคลื่อนที่ Episode 4 ‘Stamp and Sqweez Animal Show’ ศุกรที่ 19 ตุลาคม 2555 บัตร ราคา 900 บาท เริ่มแสดง 20.00 น. ซื้อบัตรไดที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร ทุกสาขา ติดตามความเคลื่อนไหวไดทาง www.facebook.com/thanksentertainment


42

Sretsis จัดแฟชั่นโชว Sretsis Autumn / Winter 2012 ‘Sweetness’ พรอมฉลองครบรอบ 10 ป

พิมพดาว สุขะหุต ครีเอทีฟไดเร็กเตอร บริษัท สเรทซิส จำกัด จัดงานแฟชั่นโชวเปดตัวคอลเล็กชันลาสุด Sretsis Autumn / Winter 2012 ‘Sweetness’ แฟชั่นอันมีเอกลักษณโดดเดนสะทอนออกมาในรูปแบบ ของความคลาสสิก แตยังคงแฝงไวซึ่งความสนุกสนานของหญิงสาวตามแบบฉบับสาวสเรทซิส พรอมโอกาสพิเศษ ฉลองครบรอบ 10 ป ในฐานะแบรนดเสื้อผาที่ประสบความสำเร็จในวงการแฟชั่น ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร ซึ่งแฟชั่นคอลเล็กชันลาสุดถูกนำเสนอผานฉากเวทีขนาดใหญ โดยเหลานางแบบกวา 36 ชุด ดวยรูปแบบการเดินที่พิเศษแตกตาง ผานการคิดมาอยางพิถีพิถัน และปดทายดวยเซอรไพรสสุดพิเศษ เมื่อมานในโรงละครถูกดึงขึ้น เคกกอนใหญฉลองครบรอบ 10 ป แบรนดสเรทซิส คอยๆ โผลขึ้นมาจากเวที จากนั้นแขกรวมงานทั้งหมดตางตื่นเตนกับภาพที่อยูตรงหนา เมื่อพบวาตนเองกลายเปนสวนหนึ่งในโชว เพราะมีนักเรียนในเครื่องแบบกวา 300 คน นั่งอยูที่นั่งของผูชม ปรบมืออยางกึกกองทั่วทั้งโรงละคร นับเปนความเซอรไพรสอยางยิ่งที่ผูเขารวมงานทุกคนตางชื่นชมในการจัดงานครั้งนี้

ดีเจ ภูมิ-เพชรจา ออกกำลังกาย ปมซิกซแพ็ก ทานอาหาร เสริมความมั่นใจชาย... เนนสุขภาพดีจากภายในสูภายนอก

Pan Anti Comedone Cleansing Gel เจลลางหนาใส ดูแลปญหาสิว

แพน แอนตีค้ อมีโดน คลีนซิง่ เจล... เจลลางหนาสูตร Oil Control เพือ่ หนาใส ไรสวิ ชวยชำระลางสิง่ สกปรกอุดตัน และลดความมันสาเหตุหนึง่ ของการเกิดสิว พรอมเก็บรักษา ความชุม ชืน้ ตามธรรมชาติไมใหสญ ู เสียไปทุกครัง้ ทีล่ า งหนา ดวยสวนผสมที่สกัดจากสารธรรมชาติ จึงมั่นใจไดถึง ความออนโยน ปลอดภัยตอทุกสภาพผิว อาทิ Sebum Control Complex ควบคุมและลดปญหาความมันบน ใบหนา, BHA ชวยสลายสิวอุดตัน (Comedone Relief) Tea Tree Oil ชวยยับยั้งเชื้อสิว, Aloe Vera ชวยเพิ่ม ความชุม ชืน้ ใหผวิ แลดูนมุ นวล, Nano TT-M อนุภาคนาโน ชวยใหสารสกัดธรรมชาติซมึ ซาบสูผ วิ ไดดแี ละปลอดภัยยิง่ ขึน้ แพน แอนตี้ คอมีโดน คลีนซิง่ เจล ขนาด 40 กรัม ราคา 52 บาท วางจำหนายแลววันนี้ ที่ 7-Eleven ทัว่ ประเทศ

บริษัท ซันคลารา 54 จำกัด ผูจัดจำหนาย Pene Maxxim ผลิตภัณฑ อาหารเสริมสำหรับผูชาย โดยมี 2 หนุม ‘ดีเจภูมิ’ - ภูมิใจ ตั้งสงา และ ‘ดีเจเพชรจา’ - วิเชียร กุศลมโนมัย สองคูหูดีเจสุดกวน มารับหนาที่เปน พรีเซ็นเตอรในฐานะผูช ายรุน ใหมทด่ี แู ลใสใจสุขภาพและความเปนชายเกิน 100% รวมงานเปดตัวอยางเปนทางการ โดยมีผบู ริหาร ตฤน จักคงธรรมกุล กรรมการผูจัดการ และแขกคนสำคัญอยาง ‘บีม’ - ศรัณยู ประชากริช และ ‘ท็อป’ - ณัฐเศรษฐ พูนทรัพยมณี เขารวมงาน ณ ราน Fuzio ชั้น 6 อาคาร Mini Square Building เอกมัย ซอย 7 เมื่อเร็วๆ นี้ Pene Maxxim เปนผลิตภัณฑอาหารเสริมสำหรับผูชาย สกัดจากสมุนไพร 100% อาทิ เมล็ดองุน โสม กระชายดำ และโสมตังกุย สนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมไดที่โทร. 0-2530-7395-7

103.5 เอฟเอ็ม วัน เอาใจคนฟง แจกคอนโดฯ กวา 1.8 ลานบาท กับ ‘FM One Magic Key’ สุดยิ่งใหญในรอบ 5 ป!!

แจกมาเยอะ!! ไมวาจะเปนเงินสด, ทองคำ, ที่พัก ฯลฯ แตครั้งนี้เอฟเอ็ม วัน แจกยิ่งใหญกวาทุกครั้งในรอบ 5 ป กับกิจกรรมงายๆ ‘FM One Magic Key’ (เอฟเอ็ม วัน เมจิก คีย) ทีค่ ลืน่ 103.5 เอฟเอ็ม วัน เตรียมคอนโดฯ ใหมพรอมอยู มูลคากวา 1.8 ลานบาท!! จากโครงการ U Delight สแควร @บางซือ่ สเตชัน โดยแกรนดยู มาแจกแบบใจปำ เพียงแคคณ ุ เปดฟง 103.5 เอฟเอ็ม วัน แลวเมือ่ ไหรทม่ี เี สียง key sound ซึง่ อาจจะเปนเสียงเปดประตู, เสียงออด, เสียงนาฬกาปลุก ฯลฯ รีบสง SMS ลงทะเบียน พิมพ 1 เวนวรรค ตามดวยชือ่ -นามสกุล happy สงฟรีท่ี 1035 ระบบอืน่ 4874135 ครัง้ ละ 3 บาท มาทันที แลวรอลุน รับกุญแจทีเ่ ริม่ แจกตัง้ แตวนั นีถ้ งึ 12 ตุลาคมนีเ้ ทานัน้ !! เมือ่ ใครไดรบั กุญแจแลว... เตรียมตัวไปรวมลุน อีกครั้งในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ที่ลานดานหนาดิออฟฟศ แอต เซ็นทรัลเวิลด หมุนมาฟงดวน ที่คลื่น 103.5 เอฟเอ็ม วัน

อารแอนดอาร เรสทัวรรองกรุป เอาใจเบอรเกอรเลิฟเวอรชาวไทย เปดตัว ‘คารลซ จูเนียร’ (Carl’s Jr) พรีเมียมเบอรเกอรสญ ั ชาติอเมริกนั

เพราะอยากใหคนไทยไดลม้ิ ลองรสชาติความอรอยแบบฉุดไมอยู อารแอนดอาร เรสทัวรรองกรุป เลยขอเอาใจเหลาเบอรเกอรเลิฟเวอรดว ยการนำเขาแบรนด ‘คารลซ จูเนียร’ (Carl’s Jr) พรีเมียมแฮมเบอรเกอรสญ ั ชาติอเมริกนั ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรยาวนานถึง 70 ป มาใหคนไทยไดสมั ผัสรสชาติความอรอยอยางใกลชดิ พรอมขนเมนูแฮมเบอรเกอรสดุ อลังการมาใหลม้ิ ลองกันถึง 20 รายการ ทัง้ ซูเปอรสตารชสี เบอรเกอร หนึง่ ในเมนูขน้ึ ชือ่ ของคารลซ จูเนียร มากวาทศวรรษ ดวยสวนผสม ทีล่ งตัว ไมวา จะเปนเนือ้ นุม ยางบนไฟรอน 2 ชิน้ เสิรฟ พรอมกับอเมริกนั ชีสหอมกรุน ผักสดเต็มใบและซอสสูตรพิเศษ คงความเปนตนตำรับเบอรเกอรอเมริกนั ไวได โดยสมบูรณ, เวสเทิรนเบคอนชีสเบอรเกอร เมนูที่เปนเอกลักษณเฉพาะของคารลซ จูเนียร ดวยการเพิ่มหอมทอดกรอบลงไปในแฮมเบอรเกอร ทำใหเมนูน้ี มีความแปลกใหมไมเหมือนใคร พบความอรอยแบบฉุดไมอยูไ ดสาขาแรกทีเ่ ซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา สาขา 24th Avenue (สุขมุ วิท 24) และเร็วๆ นีท้ ส่ี าขาสีลม (ฝงตรงขามธนิยะพลาซา)


THE WORDS

45

“I’ve sold my soul for freedom. It’s lonely but it’s sweet.” ฉันขายวิญญาณของฉัน เพื่อแลกกับอิสรภาพ มันชางเปน ความเปลี่ยวเหงาที่หอมหวาน -Melissa Etheridge

“To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!”

การจะหัวเราะออกมาไดอยางแทจริง คุณตองสามารถทานทนความเจ็บปวด และเลนไปกับมันไดดวย

-Charlie Chaplin

“I always knew looking back on my tears would bring me laughter, but I never knew looking back on my laughter would make me cry.” ผมรูมาตลอดวาการมองกลับไป

“My wife’s jealousy is getting ridiculous. The other day she looked at my calendar and wanted to know who May was.”

ความหึงหวงของภรรยาของผมไรสาระมากขึ้นทุกวัน มีอยูวันหนึ่งเธอมองปฏิทินของผม แลวเกิดอยากจะรูขึ้นมาวา May เปนใคร

ในเรื่องที่ทำใหผมเสียน้ำตา จะทำใหผม หัวเราะออกมาได แตผมไมเคยรูเลย วาการมองกลับไปในเรื่องที่ผมหัวเราะได จะทำใหผมตองเสียน้ำตา

-Rodney Dangerfield

-Cat Stevens

“When we speak we are afraid our words will not be heard or welcomed. But when we are silent, we are still afraid. So it is better to speak.”

เมือ่ เราพูดออกมา เราอาจจะกลัววาคำพูดของเราจะไมมคี นไดยนิ หรือไมมคี นยอมรับ แตถาเราเงียบ เราก็ยังกลัวเชนนั้นอยูดี ดังนั้น พูดออกมาดีกวา

-Audre Lorde

“It doesn’t make sense to have to do the wrong thing in order to do the right thing.” มันดูไรเหตุผลสิน้ ดีทจี่ ะตองทำเรือ่ งทีผ่ ดิ เพียงเพื่อจะไดทำในสิ่งที่ถูก

-Jim DeMint

“Waste your money and you’re only out of money, but waste your time and you’ve lost a part of your life.” ใชเงินเปลือง คุณก็เพียงแตหมดเงิน แตการใชเวลาเปลาเปลือง คุณจะสูญเสียสวนหนึ่งของชีวิตไปเลย -Michael LeBoeuf

available now! $ 1.99


46

THE GUEST

FROM EYES TO SOUL

ลักษณะการทำงานของผมก็คือ... ผมเปนนักสังเกตการณที่ทำงานดวยกลอง ในขณะที่เปาหมาย จะเคลื่อนไหวหรือไมก็ตาม ผมก็จะถายภาพตามที่รูสึกวาสิ่งที่อยูตรงหนามันเรงเรา ผมจะตัดสินใจ เขาไปถายภาพโดยไมรรี อ เพราะวาการทีเ่ รารีรอมันจะทำใหสญ ู เสียชวงเวลา ณ ขณะนัน้ ไป และผมคิดวา ความบริสุทธิ์ของการถายภาพคือ คิดครั้งแรกแลวตองถายเลย ถาไมมั่นใจก็ถอยกลับมากอน เพราะวาภาพทุกภาพมันมีความบริสุทธิ์ของมันเอง นี่คือเสนหของการถายภาพ คนทั่วไปมักถามวาถายรูปใหดีตองทำอยางไร ผมขอตอบอีกครั้งเลยวา... มันอยูที่ความชอบ ของคุณเอง คุณถายภาพเพราะชอบ และมีความสุข ผมวาสิง่ นัน้ มันคือทีส่ ดุ แลว ถาถายรูปแลวเครียด ผมวาเลิกเถอะ เราถายแคในสิง่ ทีเ่ รามองเห็นจากกลองก็พอ ถามวาตัวเองรูส กึ อยางไรก็พอ สำหรับผม ผมรูสึกอยางไรผมก็ถาย มีนอ งๆ หลายคนบอกวาอยากเปนแบบผม... ผมก็ถามวาอยากเปนแบบผมทำไม เปนแบบทีค่ ณ ุ เปน ดีกวา นองๆ หลายคนอยากประสบความสำเร็จอยางรวดเร็ว แลวความสำเร็จมันอยูตรงไหนละ บางทีรบี ขึน้ มันก็ตกไดนะ ความสำเร็จมันอยูท ต่ี วั เอง ตองรูว า เราพอใจทีจ่ ดุ ไหน เพราะทุกอยางมันเปน อินฟนติ ้ี คุณไปสุดขอบโลกก็ไมใชความสำเร็จ เพราะจักรวาลมันกวางใหญ ความสำเร็จมันก็เปนเพียง สิ่งสมมติ อุปกรณถา ยรูปทีด่ ใี นความหมายของผม... ก็แคใหมนั เหมาะสมกับเรา คุณเปนคนธรรมดาก็อยาไปซือ้ ตามพวกมือโปร เราเอาเทาที่มีก็พอ กลองอะไรก็ได และถาอยากถายภาพดีๆ ก็ตองรูกอนวาเราอยาก ถายอะไร เรามีความตั้งใจขนาดไหน เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป การตกผลึกทางความคิดมันก็เกิดขึ้น วันนั้นเราก็สามารถรวบรวมความคิดไดมากขึ้นเพื่อถายรูปที่เราตองการ เพราะการถายรูปใหดีก็ตอง อาศัยประสบการณจากการใชชีวิตพอสมควร ทีผ่ มเปนอยางทุกวันนีไ้ ดกเ็ พราะ... ชวยเหลือตัวเองมาตัง้ แตเด็ก อายุ 16 ผมก็นง่ั รถไฟเขากรุงเทพฯ มาอยูวัด จนกระทั่งมีงานทำตอนอายุ 20 กวา แลวบังเอิญผมไดเจอกับ คุณ ทอม เชื้อวิวัฒน ที่เปน ปรมาจารยในการถายภาพสมัยนัน้ และเปนแรงบันดาลใจใหผม ผมก็เริม่ เก็บเงินดวยความขีเ้ หนียวมาก เพื่อซื้อกลองใหม แลวก็ตระเวนถายภาพบางเทาที่มีเวลา เก็บเงินไดจำนวนหนึ่ง ก็ซื้อตั๋วเครื่องบิน ไปตางประเทศเลย ผมมีจดุ หมายในการไปตางประเทศก็เพราะ... ผมรูส กึ วาเมืองไทยมันไมมอี ะไรแลว ผมไมรจู กั คำวา นิสิตนักศึกษา ผมทำงานเปนเด็กขนเครื่องดนตรีไดเงินวันละไมกี่สิบบาท แตผมก็พยายามถายรูป ของผมไปเรื่อย จนในที่สุดผมก็ไดไปเรียนที่อิตาลีโดยมีครอบครัวชาวอิตาเลียนใหการสนับสนุน ซึ่งเอาเขาจริงแลวผมก็ไมไดมีความถนัดทางดานภาษาเลย แตผมใชความรูสึก ใชสัญชาตญาณ ในการเรียน ผมไมเชื่อวาคนเรียนหนังสือไมเกงจะเรียนหนังสือไมได เราชวยเหลือตัวเองมาตลอด และเพื่อนๆ ก็ใจดีกับเรามาก การถายรูปโฆษณากับการถายรูปตามทีเ่ ราพอใจมันแตกตางกัน... วิธกี ารก็คอื เราตองรักษาสมดุล ตรงนี้ใหได เพราะเราอยูในสภาวะที่เลือกไมได ถาอยากไปถึงจุดหมายจริงๆ เราตองรูวางานไหนคือ หมอขาวของเรา เราตองรักษาไว งานไหนคือสิง่ ทีเ่ ราอยากทำ ก็รอเวลาทีเ่ หมาะสม ผมทำแบบนีม้ าตลอด 20 ป ทำงานเสร็จ ถึงเวลาพักก็ไปเที่ยวเลย ไปเสพอาหารสมอง พอกลับมาแลวมันทำใหเรารูสึกวา เรามีมุมมองที่ไวตอการทำงานมากกวาเดิม ในโลกของการทำงานมันไมมอี ะไรไดดงั ใจเราทุกอยาง... ซึง่ ผมคิดเสมอวาเรามีคนทีน่ ง่ั เรือลำเดียว มากับเราดวย ก็คอื นองๆ ทีม่ าชวยงานเรา เขาก็ตอ งดูแลครอบครัวเขา นองๆ ของเรา 5 คน เขาก็อาจจะ มีครอบครัวที่ตองดูแลอีกคนละ 5 คน เราตองคิดถึงตรงนี้ดวย เพราะเราทำงานคนเดียวไมไดอยูแลว เราตองรูจักใหคนอื่นดวย เหตุผลที่ผมเปนคนไมเลือกงานก็เพราะ... มันเลือกไมไดครับ อยางสมัยกอนเราเลือกงานไมไดเลย เพราะวาเราตองสรางตัวเองเพือ่ วันนี้ แตถงึ วันนีผ้ มก็ไมไดเลือกงาน เพียงแตมคี นมาเลือกใชผมในสิง่ ที่ผม สามารถใหเขาได ซึง่ เอาเขาจริงเราก็ไมมสี ทิ ธิเ์ ลือก เพราะเดีย๋ วนีช้ า งภาพเรียกวาเอาเหรียญบาทโยนไป ก็เจอ เนื่องจากโลกมันพัฒนาเร็วขึ้น มันก็เปนเรื่องไมเสียหายที่คนจะอยากเปนชางภาพกันมากขึ้น มันไมมีความเหลื่อมล้ำทางดานการเงินอีกตอไปแลว เดี๋ยวนี้ทุกคนมีสิทธิถายภาพไดเทาๆ กัน และผมเองก็ยังคงเปนหนึ่งในชางภาพที่ตองแขงขันอยูในทองตลาด วิธกี ารถายภาพคนในแบบของผม... ผมจะใชวธิ กี าร decoding กอน เปนการทำลายกำแพงระหวาง คนที่ถายกับคนที่ถูกถาย เราจะสงโคดไป อาจจะเปนภาษาพูด ภาษากาย หรืออะไรก็ตาม แลวใหเขา ตอบกลับมา อยางเวลาเจอคนแกๆ ก็ชวนเขาคุยวาผาซิ่นสวยจัง ถาเขารูสึกฝนผมจะไมถาย เราตอง อานใจคนใหออก ตองอาศัยสัญชาตญาณ ตองถามกอนวาเรารูจักตัวเอง เขาใจตัวเองพอไหม งานไหนเราคิดวายาก ตองคิดดูกอนวามันยากเพราะเราเองหรือเปลา บางทีตั้งใจมากไปก็ไมสำเร็จ แตตองปรับตัวเองใหเขากับสิ่งที่อยูตรงหนา

HIS WAY

เรื่อง : วสิตา กิจปรีชา ภาพ : นฤพนธ วงศวิรัตน

เทคโนโลยีและอุปกรณถายภาพที่ทันสมัยในปจจุบัน คงเปนตัวชวยทีด่ สี ำหรับใครสักคนทีใ่ ฝฝน จะเปนชางภาพมืออาชีพ หรือเพียงแคสนใจการถายรูปเปนงานอดิเรก อุปกรณเหลานี้ ก็นาจะชวยใหการถายภาพเปนเรื่องงายขึ้น แตการที่ใครสักคน จะไดรับการยอมรับในฝมือวาเปนชางภาพมืออาชีพที่แทจริง คงไมใชเรื่องที่จะไดมาดวยความงายดาย แตตองแลกมาดวย การทำงานอยางตอเนือ่ งยาวนานหลายสิบป วันนี้ ชำนิ ทิพยมณี ชางภาพโฆษณามือฉมังของไทยจะมาแบงปนมุมมอง และประสบการณในการถายภาพของเขา

• ชำนิ ทิพยมณี เปนชาวจังหวัดสงขลา เริ่มตนถายภาพตั้งแตวัยเด็ก เนื่องจากเห็นภาพถายงานพัฒนาชุมชน ของคุณพอซึง่ เปนกำนันในทองที่ จึงเกิดความสงสัยใครรแู ละพยายามทำงานเล็กๆ นอยๆ หาเงินซือ้ กลองตัวแรก ของตัวเอง • เขาทำงานเก็บเงินเพื่อเดินทางไปเปดโลกใหกับตัวเองในตางประเทศในแถบยุโรป ทั้งเยอรมนี สเปน และ ไดไปศึกษาตอที่ Istituto Europeo di Design กรุงโรม ประเทศอิตาลี สาขาการถายภาพ เมือ่ เรียนจบไดกลับมา ทำงานประจำกับเซ็นทรัลในระยะแรก และเปดสตูดิโอถายภาพของตนเองชื่อ Chamni’s Eye จนถึงปจจุบัน • ผลงานของเขามีการจัดแสดงทั้งในและตางประเทศ ลาสุดกับนิทรรศการชุด ‘The Travelling Soul : ตามหา จิตวิญญาณลานนา’ ที่ถายทอดวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวเหนือ จัดแสดง ณ โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม ตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2555

a day BULLETIN issue 220  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you