Page 1


ISSUE 21, 12 - 18 DECEMBER 2008

The Show Must Go On

งานสัมภาษณ์เป็นงานที่นักข่าวและนักเขียนทุกคนล้วนคุ้นเคย เพราะถ้าไม่คุยกับแหล่งข่าว ก็ไม่มีเรื่องมาเขียน แต่กรณีที่ไม่มีใครให้สัมภาษณ์ ณ เวลา นัน้ จริงๆ นักเขียนก็จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลดิบจากแหล่งอืน่ ๆ เช่น ข่าว ประวัต ิ หรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ทค่ี นคนนัน้ เคยพูดไว้ตามทีต่ า่ งๆ แต่รวมความแล้ว เรือ่ งราว ใดๆ ที่เราจะนำมาเขียนเกี่ยวกับตัวคนคนนั้น ส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นเพราะเขาได้เคยพูด ถ้าไม่มีการพูดมาก่อน แต่นักเขียนเอามาเขียนเป็นตุเป็นตะ ร้อยเรียงได้ ราวกับไปนัง่ คุยด้วยตัวเอง ทัง้ ทีไ่ ม่มคี วามจริงใดๆเลย ในทางวิชาชีพสือ่ ฯ ถือว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่อาจยอมรับได้ เพราะเป็นการผิดจรรยาบรรณ ซึง่ ไม่ตา่ งอะไรกับการโกหก คนอ่าน แม้ผเู้ ขียนจะอ้างว่า คนอ่านไม่สนใจจะรูห้ รอกว่าเป็นเรือ่ งจริงหรือเปล่า? ถ้าข่าวนัน้ อ่านสนุกและน่าเชือ่ ถือ ก็ถอื ว่าขายได้ เพราะคนอ่านชอบอ่านแบบนัน้ เอง? แต่สำหรับผู้เขียนแล้ว ชีวิตจริงของแต่ละคน ไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาแต่งเติมกันได้เล่นๆ แม้จะมีคนบอกว่า นิยายก็นำมาจากชีวิตจริงของคนเรานั่นแหละ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตคนทุกคนจะสามารถถูกนำไปเขียนเป็นนิยายได้ตามใจชอบโดยเจ้าของชีวิตไม่อาจทัดทานห้ามปราม อาชีพนักแสดงและนักข่าวเป็นอาชีพที่เกิดมาคู่กัน ช่วยกันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า แต่บางครั้งก็มีการล้ำเส้นกันไปมาบ้าง เช่น นักแสดงไม่อยากให้ สัมภาษณ์ แต่นักข่าวอยากได้ข่าว ก็ต้องมีการหลอกล่อ คาดคั้น ฯลฯ แล้วแต่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ได้เรื่องมาลงหนังสือ มีคนถามเราอยู่เสมอว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าคนให้สัมภาษณ์พูดจริงหรือเปล่า ถ้าตอบแบบทื่อๆ ก็คือ เราไม่รู้หรอก และไม่มีวันรู้ด้วย เพราะอย่าว่าแต่ ดาราเลย คนทั่วไปที่เราเจอกันอยู่ทุกวัน เรายังไม่รู้เลยว่า เขาพูดเรื่องจริงกับเราทุกเรื่องหรือเปล่า? จะว่าไปการไม่พูดเรื่องจริงบ้าง ก็ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง เพราะคนเราก็ย่อมต้องมีจุดที่ลึกที่สุดที่เราไม่อยากให้ใครเข้าถึง เพียงแต่การไม่พูดเรื่องจริงนั้น ต้องไม่ใช่การโกหกที่สร้างความเดือดร้อนหรือทำร้ายใคร ฉบับนี้เราได้สัมภาษณ์ อ้น-สราวุฒิ มาตรทอง นักแสดงฝีมือดี ที่มีข่าวสะเทือนวงการไปเมื่อไม่นานมานี้ และถ้าเราเข้าใจไม่ผิด a day BULLETIN คือ นิตยสารฉบับแรกที่อ้นให้สัมภาษณ์ยาวๆ หลังจากเกิดเรื่องขึ้น เราไม่มีหน้าที่บอกว่า สิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริง ถูกหรือไม่ถูก ดีหรือไม่ดี เราเป็นแค่ผู้ที่ถ่ายทอดคำพูดของเขาอย่างซื่อตรง และถามคำถามแทนคน อ่านอีกมากมายที่อยากรู้ เขามีหน้าที่ตอบมากเท่าที่เขาสามารถและสบายใจจะตอบ นิตยสารเล่มนี้มีหน้าที่บันทึกถ้อยคำไว้เป็นตัวอักษร และสุดท้ายคนอ่านมีหน้าที่อ่านและคิดเท่าอยากจะคิด ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง ต่อจากนั้นก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ควรจะเป็น แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยกับอ้น-สราวุฒิ ก็คือ คำพูดสั้นๆ ง่ายๆ และได้ยินบ่อยๆ โดยเฉพาะจากคนทำงานในวงการบันเทิง ‘The Show Must Go On’ และพูดก็พูดเถอะ ไม่ว่าจะวงการไหนก็แล้วแต่ จะปลูกผัก ดักปลา หาแย้ แปลงาน สานตะกร้า ขายยาดอง ฯลฯ ทุกคนล้มแล้วก็ตอ้ งลุก แพ้แล้วก็ตอ้ งสูใ้ หม่ และเผลอๆ ไม่ตอ้ งไปนึกถึงคำพูดต่างประเทศให้สวยหรูอะไรมากมายหรอก ปูย่ า่ ตายายเราก็สอนกันมาตัง้ นาน แล้วว่า ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป คำพูดเหล่านี้ บอกตัวเองอย่างเดียวไม่พอ เราต้องบอกคนอื่นด้วย และบอกอย่างเดียวไม่พอ ต้องทำด้วย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร

08

04 The Database

16 26

20

LETTERS

06

ผมเป็ น คนหนึ ่ ง ที ่ สนใจและติดตาม a day BULLETIN มาทุกฉบับ (เป็ น แฟนคลั บ ตั ้ ง แต่ ฉบับหน้าปกคุณป๊อปอารียา) แต่บางฉบับก็ ไม่ ส ามารถหาอ่ า นได้ จนต้ อ งรบกวนเพื ่ อ น สนิทที่ทำงานช่วยหยิบให้หลักเลิกงานเลยนะ ครับ เพื่อจะได้ a day BULLETIN มาอ่านทุกฉบับ ล่าสุดฉบับที่ 18 ได้อ่านบทบรรณาธิการแล้ว ชอบจุดยืนของ a day BULLETIN มากเลยครับ ที่ ตั้งใจจะนำเสนอแต่เรื่องที่ดี มีประโยชน์ อ่าน

ข้ อ มู ล และการจั ด อั น ดั บ ที ่ น ่ า สนใจ รอบตั ว ปิ ด ท้ า ย ด้วย การ์ตูนโดนใจ หนุ ่ ม สาวออฟฟิ ศ ฝี ม ื อ ทรงศี ล ทิ ว สมบุญ

08 Interview

อ้น-สราวุฒิ มาตรทอง เปิดใจคุยกับ เราถึ ง เรื ่ อ งร้ า ยที ่ ทำให้เขาเติบโต

18 Calendar

ปีที่ 1 ฉบับที่ 21 วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2551

20 Home Made

ใคร ทำอะไร ที่ไหน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์ โก้ - มิ ส เตอร์ แซ็ ก นี ้ จ ะได้ ไ ม่ พ ลาด แมน เจ้าของเสียง เรื่อง ราวสนุกๆ แซ็กโซโฟนน่า หลงใหล ไม่ แ พ้ บ้ า นสวยๆ ที ่ เ ขา 19 เปิดต้อนรับเรา

Shopping

อย่าปล่อยให้สังคม มีแต่สีแดง-สีเหลือง 06 16 จนลื ม สี ข าวแห่ ง 22 Goodnews A Must สั น ติ ภ าพ ลองหา Health ติดตามข่าวสารดีๆ สารพั ด สิ ่ ง ที ่ เ รา ข้าวของเครื่องใช้สี and Heart ร อ บ โ ล ก ป ร ะ จ ำ คัดสรรมาฝากแบบ ขาวมาไว้ ข ้ า งตั ว รวมสาระความรู้ ที่ สั ป ดาห์ ไ ด้ ใ นห้ อ ง A Must พลาดแล้ว เพื ่ อ ลดความร้ อ น จะทำให้ ค ุ ณ แข็ ง ข่าวแห่งนี้ จะหาว่าไม่เตือน แรงของอารมณ์ ดู แรงทั้งกายและใจ บ้างดีกว่า

แล้วให้ความรู้สึกดี อาจเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ที่ ทำให้ผมติด free copy ฉบับนี้มากกว่าฉบับอื่นๆ ผมชอบคอลัมน์ Database, Interview, All about biz และ The words มากครับ รบกวนอยู่หนึ่ง อย่างนะครับ คือพวกคำ quote อยากให้ทีมงาน บอกรายละเอียดของเจ้าของคำพูดนั้นๆ ด้วย อย่างบางคนผมก็พอจะรู้จัก แต่ว่าบางคนนั้นผม ไม่รู้จักจริงๆ ขอบคุณมากครับ - รณรงค์ บุญศิริพันธ์ สวัสดีครับทีมงาน วันนี้เป็นวันที่ผมว่าง ไม่มี อะไรทำ หยิบ a day BULLETIN ได้จากที่จุฬาฯ นิสิตเขาอ่านแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะ ไม่น่าจะเรียกว่า

ขโมยนะ เพราะคิดว่าเขาอ่านเสร็จแล้ว แล้วนี่ มันก็ 2 ทุ่มแล้ว เขาคงไม่ย้อนกลับมาเอาแน่ๆ ก็ โอเคนะครับ อ่านแล้วก็เพลิดเพลินเจริญใจดี ความรู ้ ส ึ ก แรกคื อ คล้ า ยๆ ว่ า กำลั ง อ่ า น Reader’s Digest เพียงแต่เป็นฉบับย่อๆ มีส่วน ผสมของ Magazine และข่ า วคราวความ เคลื่อนไหวของกิจกรรมในสังคมเข้ามาประกอบ ถ้าเนื้อหาผสมผสานลงตัวกว่านี้หน่อย a day BULLETIN จะเป็น free copy ที่ดีที่สุดในจักรวาล ได้เลยครับ ให้กำลังใจนะครับ - โชติอนันต์ มลังเมลือง

24 All About Biz

ติ ด ใจโดนั ท อย่ า ง แดดดี้ โด แล้ว ลอง ไปคุยเกี่ยวกับ ประสบการณ์ ก าร ทำธุ ร กิ จ กั บ เจ้ า ของอย่ า ง ปี เ ตอร์ ทวี ผ ลเจริ ญ และ อ่านเรื่องราวธุรกิจ ที่น่าสนใจอีกเพียบ

26 The Guest

เร แมคโดนัลด์ เปิด อกว่าเขาไม่ได้เกี่ยว อะไรกับเบอร์เกอร์ ชื ่ อ ดั ง และมาเล่ า เรือ่ งราวการทำรายการ ท่องเที่ยวที่เหนื่อย แต่สนุก

25 The Words

ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม หมายและคุ ณ ค่ า เสมอ ค้ น หาได้ ใ น หน้านี้

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะ ทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ท ่ี บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรื อ ทางอี เ มล์ adaybulletin@daypoets.com กรุ ณ าเขี ย นชื ่ อ จริ ง และที ่ อ ยู ่ ม ากั บ จดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนข้อความ ในจดหมายตามสมควร พิ เ ศษ! จดหมายที ่ ไ ด้ ร ั บ เลื อ กลงตี พ ิ ม พ์ ใ น คอลัมน์ Letters ภายในเดือนธันวาคม ศกนี้ จะได้รับ a day BULLETIN เป็นเวลา 1 ปี

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ เวสารัช โทณผลิน สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสูจน์อักษร วรสมรรถ รงคผลิน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อำนวยการฝ่าย โฆษณา ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล ชนาภา เพ็ญศรี จันทิมา วังกานนท์ ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-22031040 อีเมล์ adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 804, 08-3813-4441, 08-1731-8315, 08-9777-0480, 08-1713-8818 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 805 เว็บไซต์ www.daypoets.com


0

THE DATABASE

THE RANKING

ทีม่ า : www.nationmaster.com

ประเทศที่มีประชาชนดูโทรทัศน์มากที่สุด (ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

1

2

3

4

ไทย 22.4

ฟิลิปปินส์ 21

อียิปต์ 20.9

ตุรกี 20.2

5

6

7

อินโดนีเซีย สหรัฐ- 19.7 อเมริกา 19

THE POLL

จีน / ไต้หวัน 18.9

ทีม่ า : เอแบค โพลล์

มีความอดทน อดกลั้น 97.6%

มีความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ด้วยความจริงใจ 98.5% มีความรับผิดชอบ, กล้าตัดสินใจ 97.7%

คุณสมบัติของนายกฯ คนใหม่ ที่ เ ยาวชนไทย ต้องการ

38,000,000,000 ทุกๆ ปี มีขวดน้ำพลาสติก 3 หมื่น 8 พันล้าน ใบทั่วโลกถูกกำจัดด้วย การฝังไว้ใต้พื้นดิน ที่มา : www.lonelytrees.net

ทรงศี ล ทิ ว สมบุ ญ

มีจิตสำนึก มีจริยธรรม ทางการเมือง 97.5%

13,000,000 คือ จำนวนประชาชนทั้งหมด ที่เดินทางไปเข้าชมความงาม พระเมรุ ใ นพิ ธี พ ระราชทาน เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในระยะเวลา 13 วั น (ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2551) ที่มา : www.nationchannel.com

8

9

บราซิล สหราช- 18.4 อาณาจักร 18

10 ญี่ปุ่น 17.9

• ปัจจุบนั ทัว่ โลกพบผูต้ ดิ เชือ้ และผูป้ ว่ ย โรคเอดส์ประมาณ 33.2 ล้านคน • ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 2.5 ล้ า นคน และมี ผู้ ที่ เ สี ย ชี วิ ต จาก เอดส์ประมาณ 2.1 ล้านคน • คาดว่าในปี 2552 จะมีผู้ติดเชื้อราย ใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 ล้านคน • ในจำนวนนั้นเป็นวัยรุ่นอายุ 15 - 24 ปีที่ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านคน • สำหรับประเทศไทยปี 2551 มีผู้ติด เชื้ อ และผู้ ป่ ว ยโรคเอดส์ ป ระมาณ 1 ล้าน 1 แสนราย และคาดว่าจะมีผู้ที่ติด เชื้อเอดส์รายใหม่ในปี 2552 มากถึง 12,787 ราย ที่มา : www.who.int

75,000,000 75 ล้านคน หรือ 1 ใน 8 ของเด็กๆ ในประเทศ กำลั ง พั ฒ นาทั ่ ว โลก ไม่ ม ี โ อกาสเข้ า เรี ย น หนังสือในชั้นประถมศึกษา โดยในจำนวน ดังกล่าวร้อยละ 55 เป็นเด็กผู้หญิง ที่มา : www.unesco.org คือ จำนวนฝูงวาฬที่เกยตื้น ตายบนชายฝัง่ เกาะแทสเมเนีย ของออสเตรเลียอย่างไม่ทราบ สาเหตุ เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่ง นั บ เป็ น ความสู ญ เสี ย วาฬ มากที ่ ส ุ ด ที ่ เ คยมี ม าบน เกาะแทสเมเนีย ที่มา : www.bbc.co.uk

SURVEY

ในปั จ จุ บั น นี้ คุ ณ ติ ด ตามข่ า ว ประเภทไหนเป็ น อั น ดั บ แรก เพราะอะไร ? “ติดตามข่าวบันเทิงค่ะ เพราะว่าเบื่อการเมืองมาก” นัทธมน แต่ยินดี 25 ปี, ธุรกิจส่วนตัว

“ข่าวบันเทิง เพราะไม่ เครียด” ณัฐพล ชัยชนะ 33 ปี, ช่างภาพ

“ข่าวการเมือง เพราะ ว่า ปัจจุบันการเมืองทั้งไทย และเทศมีความเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงมากโดย เฉพาะช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็น การเลือกตั้งใหม่ และปิดตัว ลง” สิริพร ลังกาพินธ์ 24 ปี, พนักงานบริษัท

“ข่าวสถานการณ์บ้าน เมืองครับ เพราะเป็นเรื่องที่ น่าสนใจมากในปัจจุบัน มี ความเคลื ่ อ นไหวทุ ก วั น ” สาโรช เวโรจน์ 24 ปี, นักศึกษาปริญญาโท “กำลั ง สร้ า งบ้ า นอยู ่ ช่วงนี้เลยตามข่าวเกี่ยวกับ อสั ง หาฯ งานแสดงสิ น ค้ า ข่ า วสิ น ค้ า ลดราคา อะไร พวกนี้” ยียีน ชัยชนะ 32 ปี, เลขานุการ “ดู ข ่ า วการเมื อ งครั บ เพราะต้ อ งการติ ด ตาม ความเคลื ่ อ นไหวเกี ่ ย วกั บ บ้านเมือง” ชาญณรงค์ สว่างทิศ 34 ปี, พนักงานบริษัท
GOODNEWS • ที่โรงพยาบาลในเมืองชางหัว ประเทศไต้หวันแห่งนี้ ให้นางพยาบาลประจำวอร์ดดูแลแม่และเด็กอ่อน แต่งกายในธีมเฮลโล คิตตี้ ชมพูไปหมดทั้งห้อง เพื่อให้บรรยากาศในโรงพยาบาลสดใส และทำให้บรรดาคุณแม่ที่มาคลอดลูกอารมณ์ดีไปด้วย เรียกว่ายิ่งดูก็ยิ่งน่ารักไปหมดทั้งเด็กๆ และพยาบาล

ECONOMICS

SCIENCE & TECH

ปธน.ฝรั่งเศสเผย

เด็กอังกฤษเฮ ส่งตุ๊กตาหมีแตะขอบอวกาศสำเร็จ

แผนกระตุน้ เศรษฐกิจ ประธานาธิบดี นิโกลาส์ ซาร์โกซี แถลง เปิดตัวแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 1.15 ล้านล้านบาท โดยในจำนวนนี้ 10,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 57,400 ล้านบาท จะนำไปช่วยเหลือ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ฝรั่งเศส ที่ยอดขายดิ่ง ลงอย่างหนัก ส่วนอีก 8,220 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรือราว 287,700 ล้านบาท จะนำไป พัฒนาระบบสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ยังจะ ใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนด้านภาษีให้แก่ ผู้บริโภคด้วย

• เมืองเวนิส ในอิตาลี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแม่น้ำและคูคลอง แต่คราวนี้ดูจะหนักไปหน่อย เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นจากสาเหตุ ของฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ระดับน้ำทะเลหนุนขึน้ สูงทีส่ ดุ ในรอบ 22 ปี จนเทศมนตรีของเมืองได้สง่ั งดการใช้เรือยนต์ ในเมืองชั่วคราว เพื่อป้องกันคลื่นซัดเข้าบ้านเรือน และออกประกาศเตือนให้ประชาชนอยู่ในบ้าน แต่ชายหนุ่มกลุ่มนี้ ก็ไม่ ปล่อยให้น้ำท่วมมาทำลายชีวิตชีวาของเมือง พวกเขายังคงออกมาจับกลุ่มกันทานอาหารเช้านอกบ้านอย่างอารมณ์ดี ท่ามกลางน้ำท่วมนี่ล่ะ

ไม่บอ่ ยนักทีอ่ งั กฤษจะได้สร้างประวัตศิ าสตร์บนห้วง อวกาศ เพราะแม้จะส่งมนุษย์คนแรกสู่อวกาศยังทำ ไม่สำเร็จ แต่เด็กๆ นักเรียนประถมในเมืองเคมบริดจ์ ก็ชว่ ยให้ตกุ๊ ตาหมีเดินทางไปสูอ่ วกาศเป็นครัง้ แรกได้สำเร็จ พร้ อ มชุ ด อวกาศสำหรั บ ตุ ๊ ก ตาหมี ท ี ่ เ หล่ า นั ก เรี ย น ช่วยกันออกแบบ โดยนำตุ๊กตาหมีติดเข้ากับลูกโป่ง ยักษ์ พร้อมด้วยกล้องบันทึกภาพ และติดตั้งระบบ จีพีเอสเพื่อให้ติดตามตำแหน่งของกลุ่มหมีอวกาศนี้ ได้โดยง่ายดาย หลังปล่อยตุก๊ ตาหมีขน้ึ สูท่ อ้ งฟ้า เหล่า เท็ดดี้เนาตส์ ((Teddy-nauts หรือหมีอวกาศ) ใช้เวลา

EDUCATION

นักศึกษาโซมาเลียจบแพทย์ครั้งแรกใน รอบ 20 ปี

ด้วยปัญหาการสู้รบและปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ โซมาเลียกลายเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุด ประเทศหนึง่ ของโลก แต่หลังจากทีก่ ลุม่ นักศึกษาชาย 12 คน และนักศึกษาหญิง 8 คน ได้มมุ านะทุม่ เทอย่าง หนักให้กบั การศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ในทีส่ ดุ พวก เขาและพวกเธอก็จบการศึกษาและเข้ารับปริญญาที่ โรงแรมในกรุงโมกาดิชู โดยนักศึกษากลุ่มนี้เป็นนัก ศึกษากลุม่ แรกในรอบ 20 ปีของโซมาเลียทีจ่ บการศึกษา ในระดับปริญญาจากคณะแพทยศาสตร์ ซึง่ พวกเขาจะออกมาเป็นบุคลากรแพทย์ใน ช่วงเวลาทีป่ ระเทศกำลังขาดแคลนแพทย์อย่างหนัก พร้อมๆ กับทีก่ รุงโมกาดิชกู เ็ พิง่ จะมี รถพยาบาลเป็นครัง้ แรกในรอบ 18 ปีดว้ ยเช่นกัน

PEOPLE ดาวตลกพม่าได้รางวัลบล็อกดีเด่น ที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล

หม่อง ธูรา หรือทีช่ าวพม่ารูจ้ กั ในชือ่ ซาร์กานา น่าจะเป็นดาวตลกทีอ่ าภัพและโชคดีทส่ี ดุ ในเวลาเดียวกัน เพราะในขณะทีด่ าราตลกวัย 46 ปีคนนีก้ ำลังถูกคุมขังอยูใ่ นคุกของประเทศพม่าโทษฐานทีเ่ ขาเคลือ่ นไหวและ แสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐบาล อีกด้านหนึง่ กลุม่ ผูส้ อ่ื ข่าวไร้พรมแดน หรือ อาร์เอสเอฟ ซึง่ มีสำนักงาน อยูใ่ นกรุงปารีสของประเทศฝรัง่ เศส ก็ได้ตดั สินให้เขาได้รบั รางวัลในฐานะเจ้าของบล็อกดีเด่นประเภทความเห็นขัด แย้งกับรัฐบาล และได้จดั พิธมี อบรางวัลให้กบั เขาไปเมือ่ วันที่ 4 ธันวาคมทีผ่ า่ นมา ซึง่ แม้เจ้าตัวจะอยูใ่ นคุก แต่กไ็ ด้ เทียน ลิน เพือ่ นของเขาขึน้ ไปรับรางวัลแทน โดยอาร์เอสเอฟหวังว่ารางวัลดังกล่าวจะช่วยให้คดีของซาร์กานาได้ รับการจับตามองจากโลกมากขึน้

2 ชัว่ โมง 9 นาทีกเ็ ดินทางถึงขอบอวกาศ ทีร่ ะยะความสูง 30,000 เมตรจากพืน้ โลก และในทีส่ ดุ ลูกโป่งทีเ่ ป็นเสมือน จรวดขับดันก็หมดพลังลง และตกลงมาสูพ่ น้ื โลก ห่างจาก จุดปล่อยน้องหมีไปประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งภารกิจ การเดินทางสู่อวกาศครั้งนี้ เอ็มเอที (M.A.T.) และ เคเอ็มเอส (K.M.S.) ตุก๊ ตาหมีในชุดอวกาศ ได้กลายเป็น ตุก๊ ตาหมีอวกาศ หรือ เท็ดดีเ้ นาตส์ ชุดแรกของโลกที่ได้ ไปอวกาศ อีกทัง้ ยังเป็นผลงานของเหล่านักเรียนวัยเยาว์ จากพาร์กไซด์ คอลเลจ (Parkside College) ซึง่ เป็น ส่วนหนึง่ ของสมาคมการบินอวกาศ (Spaceflight society)

INNOVATOR

นักวิจยั ไทยเจ๋งแปรรูปมังคุด

เป็นอาหารเสริม ป้องกันได้สารพัดโรค ทีมนักวิจยั ไทยหัวใส ดึงจุดเด่นของราชินผี ลไม้ ไทย มังคุดทีม่ สี รรพคุณ มากมายมาพัฒนาเป็น อาหารเสริม ทีช่ ว่ ยปรับ สมดุลของภูมิคุ้มกันใน ร่างกาย ป้องกันโรคภัย ได้ ส ารพั ด เตรี ย มบุ ก ตลาดโลก และพร้ อ ม พัฒนาต่อให้มคี ณ ุ สมบัติ ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าทีมนักวิจัยจาก ศูนย์วิจัยมังคุดไทยที่รวมตัวกันในนามปฏิบัติการบิม (Operation BIM) เปิดเผยว่า “มังคุดเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของประเทศไทย และมี สารจีเอ็ม-1 (GM-1) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มแซนโธน (Xanthone) ที่มีอยู่ มากในเปลือกมังคุดซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ต้าน จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ ต้านการอักเสบ และยับยั้งการ เสื ่ อ มสลายของกระดู ก อ่ อ นได้ จึ ง คิ ด นำมั ง คุ ด มาแปรรู ป เป็ น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบแคปซูล ซึ่งเริ่มทำเมื่อราว 2 ปี ก่อน และสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อไม่นานมานี้”
• ปกติช้างจะออกลูกทีละเชือก และใช้เวลาตั้งท้องนานถึง 22 เดือน แต่สำหรับแม่ช้างวัย 30 ปี ในเมืองชิตวัน ประเทศเนปาล เชือกนี้ ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นครั้งแรก (ที่พบในประเทศเนปาล) ปัจจุบันแม่ช้างและลูกๆ อยู่ในความดูแลของศูนย์เลี้ยงช้าง และอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ซึ่งมีกลุ่มอนุรักษ์สัตว์สนับสนุนให้มีการออกกฎหมายฉบับนี้ได้สำเร็จ

• นักเต้นของคณะ El Tinglao กับการแสดงที่มีชื่อว่า In Grave ที่สำคัญ บางส่วนของนักเต้นคณะนี้เป็นผู้พิการ แต่พวกเขาก็มี ความสามารถด้านการแสดงไม่แพ้คนทั่วไป โดยการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน International Days of Persons with Disabilities หรืองานวันผู้พิการโลก ที่จัดขึ้นในกรุงมาดริด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา

SPORT ปาเกียว ไล่ถลุง เดอ ลา โฮยา คว้าชัยในศึกมวยประวัติศาสตร์โลก

เห็นป้ายโฆษณาติดทัว่ เมืองมาได้ระยะหนึง่ แล้ว สำหรับมวยคูป่ ระวัตศิ าสตร์ระหว่าง เดอะ โกลเด้น บอย ‘ออสการ์ เดอ ลา โฮยา’ เจ้าของสถิตแิ ชมป์โลกถึง 6 รุน่ กับ แพ็คแมน ‘แมนนี ปาเกียว’ ชาวฟิลปิ ปินส์ ผูค้ รองแชมป์โลกมาแล้ว 4 รุน่ โดย แมตช์ประวัตศิ าสตร์น้ี ทัง้ คูจ่ ะต้องทำน้ำหนักตัวให้เท่ากันที่ 147 ปอนด์หรือเท่ากับรุน่ เวลเตอร์เวต การชกเกิดขึน้ ที่ เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ การ์เดน อารีนา ในลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา สิน้ เสียงระฆังยกแรก ปาเกียวใช้ความสดเข้าตะบันหมัดใส่เดอ ลา โฮยาไม่ยง้ั จนกระทัง่ ถึงจบยก 8 เดอ ลา โฮยาในสภาพบอบช้ำก็เดินออกมาขอยอมแพ้ พร้อมกับยกให้ปาเกียวเป็นสุด ยอดนักชกในวินาทีน้ี ซึง่ ปาเกียวก็ออกมายอมรับว่า ชัยชนะครัง้ นีเ้ กิดจากการฝึกฝนอย่างหนักและไม่ประมาทของเขานัน่ เอง

TRIVIA 10 ดาวเตะยอดเยี่ยมแห่งยุโรป

ยุโรปมาให้ทราบกัน 1. คริสเตียโน โรนัลโด้ (แมนฯ ยูไนเต็ด) 446 แต้ม 2. ลิโอเนล เมสซี (บาร์เซโลนา) 281 แต้ม 3. เฟอร์นนั โด ตอร์เรส (ลิเวอร์พลู ) 179 แต้ม 4. อิเคร์ กาซิยาส (รีล มาดริด) 133 แต้ม 5. ซาบี้ เฮอร์นันเดซ (บาร์เซโลนา) 97 แต้ม 6. อังเดร อาร์ชาวิน (เซนิตฯ ปีเตอร์สเบิร์ก) รางวัลบัลลงดอร์ หรือรางวัลนักเตะยอด 64 แต้ม เยี่ยมยุโรป ประจำปี 2008 ถูกประกาศออก 7. ดาวิด บีญา (บาเลนเซีย) 55 แต้ม มาแล้ ว ท่ า มกลางความสนใจของแฟน 8. กาก้า (เอซี มิลาน) 31 แต้ม ฟุ ต บอลทั ่ ว โลก adB ฉบั บ นี ้ จ ึ ง ขอเสนอผล 9. ซลาตัน อิบราฮิโมวิช (อินเตอร์ฯ) 30 แต้ม รางวัลทีน่ ติ ยสารฟรองซ์ฟตุ บอล และเครือข่าย 10. สตีเวน เจอร์ราร์ด (ลิเวอร์พลู ) 28 แต้ม ผู้สื่อข่าวได้ลงคะแนนนักเตะยอดเยี่ยมแห่ง

ANIMAL

อิสตันบูลเปิดโชว์ วอลรัสสาวแสนรู้

ซาร่ า ห์ วอลรั ส เพศเมียตัวนี้ทำให้คน ทั้งโลกรู้ว่า ไม่ได้มีแต่ สุนขั เท่านัน้ ทีเ่ ป็นสัตว์ แสนรูค้ ใู่ จมนุษย์ เพราะ วอลรัสตัวอ้วนๆ อย่างซาร่าห์กม็ ดี ไี ม่แพ้กนั โดยสิง่ ที่ สาววอลรัสตัวนี้ฝึกฝนเป็นประจำทุกวันคือการเล่น แซ็กโซโฟนด้วยสองครีบของมัน ภายใต้การดูแลอย่าง ใกล้ชดิ ของ เซอร์กลี ครูฝกึ ชาวรัสเซีย ทำให้นกั ดนตรี ในร่างสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมกลายเป็นจุดสนใจของนัก ท่องเทีย่ วทีม่ าเข้าชมสวนน้ำโลมาทีเ่ พิง่ เปิดในกรุงอิสตันบูล ตุรกี เมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ซาร่าห์ยัง สามารถทำท่าเชิดใส่ นอนบนแท่นโชว์ตวั ด้วยท่าทาง เบือ่ หน่าย ยกครีบข้างหนึง่ ขึน้ มาเชยคาง รวมถึงการ ทำท่านายท่าสถานีรถไฟ เป่านกหวีด นอนและ ตะครุบกุหลาบทีโ่ ยนมาให้ และซาร่าห์ยงั เล่นลูกบอล และห่วงฮูลาฮูปได้อย่างแคล่วคล่องอีกด้วย

“ผมเห็นว่าชาติตอ้ งมาก่อนตัวเอง หมด เวลาที่จะเห็นแก่ตัวเองก่อนประเทศชาติ เพราะประเทศชาติถูกทำลายมามาก การ ตัดสินใจของกลุ่มที่หันไปจับขั้วกับพรรค ประชาธิปตั ย์และอดีตพรรคร่วมรัฐบาลเพือ่ จัดตั้งรัฐบาลใหม่ครั้งนี้ คิดว่าก็น่าจะพอ เดินไปข้างหน้าได้ ถ้า ส.ส. อาศัยจังหวะนีอ้ ยู่ ด้ ว ยอำนาจเงิ น ผมว่ า เมื่ อ ถึ ง ตรงนั้ น ก็ สมควรปฏิวตั ิ ถ้านักการเมืองยอมขายตัว เพือ่ ต่อสูแ้ ละได้มาเพือ่ อำนาจ เมือ่ ถึงเวลา นัน้ ผมว่าสมควรทีจ่ ะต้องทำแล้ว” นายเนวิน ชิดชอบ หัวหน้ากลุม่ เพือ่ นเนวิน ให้สมั ภาษณ์กบั นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ประจำวันอาทิตย์ท่ี 7 ธ.ค. 2551 ถึงกรณีทห่ี นั มาจับขัว้ กับ พรรคประชาธิปตั ย์ ในการจัดตัง้ รัฐบาล

GREEN PLEASE

‘บ้านหนองพลับ’ ต้นแบบโรงเรียนสีเขียว

โรงเรียนบ้านหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2502 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 217 คน ครู 10 คน ที่โรงเรียนแห่งนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่ อย่างหนึ่งในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงเรียนได้สนับสนุน ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว ให้นักเรียนเก็บ วัสดุที่เหลือใช้ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว พลาสติก มาขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียนอีก ทางหนึ่ง ส่วนการส่งเสริมการลดสภาวะแวดล้อมและการใช้พลังงานที่สะอาด ทางโรงเรียนก็ได้ ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ในโครงการ ‘พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว’ ขึ้น โดยโครงการกังหัน ลมผลิตไฟฟ้ามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษากระบวนการทำงานของ กังหันลม เข้าใจการผลิตพลังสะอาดเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ช่วยลดค่าใช้จ่ายการใช้กระแส ไฟฟ้าในโรงเรียน และยังเป็นต้นแบบโรงเรียนสีเขียวเพื่อเผยแพร่วิธีการประหยัดพลังงานต่างๆ ไปสู่ประชาชนในท้องที่นั้นๆ ได้อีกด้วย

ก่อนจะเป็น Twilight หนังแวมไพร์ทสี่ าวทัว่ โลกคลัง่ ไคล้

Did You Know?

THIS WEEK IN HISTORY 12 ธันวาคม 2502 - การแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games - SEA Games) ครั้งแรก ในประเทศไทย ในสมัยนั้นชื่อว่า กีฬาแหลมทอง ในระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2502 13 ธั น วาคม 2546 - ซั ด ดั ม ฮุ ส เซน อดี ต ประธานาธิบดีแห่งอิรกั ถูกจับกุมโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา ในขณะซ่อนตัวอยู่ในหลุมขนาดเล็ก ใน ฟาร์มแห่งหนึ่งชานเมืองตีกรีต ประเทศอิรัก 14 ธั น วาคม 2342 - จอร์ จ วอชิ ง ตั น ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถึงแก่ อสัญกรรม โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2332 จอร์จ วอชิงตันได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคน แรกของสหรัฐอเมริกา และได้เป็นประธานาธิบดี ถึง 2 สมัย 15 ธันวาคม 2482 - ภาพยนตร์เรื่อง วิมานลอย หรือ Gone with the wind เปิดฉายครั้งแรกใน โลก ที ่ Loew’s Grand theatre ในเมื อ ง แอตแลนตา สหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์เรื่องนี้ นำแสดงโดย คลาก เกเบิ ล และ วิ เ วี ย น ลี ห ์ ซึ ่ ง ต่ อ มากลายเป็ น ภาพยนตร์ อ มตะมาจนถึ ง ปัจจุบันนี้ 16 ธั น วาคม 2489 - ประเทศไทยเข้ า เป็ น สมาชิกองค์การสหประชาชาติ ในฐานะสมาชิก ใหม่เป็นลำดับที่ 55 โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ ทรงเป็นผู้แทน ของไทยคนแรกประจำองค์การนี้ 17 ธันวาคม 2498 - วันสวรรคตของ สมเด็จพระศรี ส วริ น ทิ ร าบรมราชเทวี พระพั น วั ส สาอั ย ยิ ก าเจ้ า พระนามเดิ ม พระองค์ เ จ้ า สว่ า งวัฒนา ทรงเป็นพระราชธิดาใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นพระเจ้า ลูกเธอชั้นเล็ก ลำดับที่ 60 ในจำนวนทั้งหมด 82 พระองค์ 18 ธั น วาคม 2536 - ดาวเที ย มไทยคม ดาวเทียมดวงแรกของไทย ถูกส่งขึ้นวงโคจร จาก ฐานส่งของบริษัท แอเรียนสเปซ (Arianespace) แห่งฝรั่งเศส ที่เมืองคูรู ประเทศเฟรนช์ เกียนา ทวีปอเมริกาใต้ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็นผู้พระราชทานชื่อ ‘ไทยคม’

สาวๆ แห่เข้าไปชมกันจนล้นโรงหนังเลยทีเดียว สำหรับ Twilight หนังรักแวมไพร์ หลายคนเข้าไปดูเพราะหลงรักแวมไพร์หน้าหล่ออย่าง โรเบิรต์ แพตตินสัน พระเอกของเรือ่ ง แต่กม็ ไี ม่นอ้ ยทีต่ ามมาดูหนังเพราะเป็นแฟนนวนิยายเรือ่ งนีม้ าก่อน แต่รหู้ รือไม่วา่ ทีม่ าของ Twilight นิยายจากผลงานการเขียนของ สเตฟานี่ เมเยอร์ นักเขียนหน้าใหม่นน้ั มาจากความฝัน สเตฟานีบ่ อกไว้ในเว็บไซต์ของเธอว่า เธอฝัน เห็นสาววัยรุน่ กับแวมไพร์หนุม่ คุยกันในป่าอันมืดมิดถึงอุปสรรคขัดขวางความรักของทัง้ คู่ พอสเตฟานีส่ ะดุง้ ตืน่ ขึน้ มาเธอก็รบี เปิด คอมพิวเตอร์พมิ พ์ความฝันย่อๆ เอาไว้กอ่ นจะนำมาขยายความจนเป็นนิยายขายดี ตีพมิ พ์ไปแล้วกว่า 17 ล้านเล่มทัว่ โลก สำหรับ Twilight ซึง่ เป็นภาคแรกได้รบั การแปลเป็นภาษาไทยและจัดจำหน่ายโดยปราชญ์เปรียวสำนักพิมพ์ มีชอ่ื ภาษาไทยว่า แรกรัตติกาล


0

INTERV IEW

วั น ที่ เ ราติ ด ต่ อ สั ม ภาษณ์ อ้ น -

สราวุฒิ มาตรทอง เราไม่หวังว่าเขาจะ ตอบทุ ก เรื่ อ งที่ เ ราถาม เพราะรู้ ดี ว่ า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดในชีวิตของเขา เป็นเรื่องที่น่าลืมมากกว่าจะน่าพูดถึง เหตุ ก ารณ์ ค ลิ ป วิ ดี โ อส่ ว นตั ว ที่ หลุดออกมาทางอินเตอร์เน็ต และแพร่ กระจายอย่างรวดเร็วเมือ่ วันที ่ 4 ตุลาคม และตามมาด้วยการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นั้น ถ้ าเป็นไฟไหม้ เชื้อของ การอยากรู้อยากเห็นอันเป็นนิสยั ดัง้ เดิม ของมนุษย์เรา ก็น่าจะเป็นเชื้อที่กระพือ ให้ไฟลามไหม้แบบไม่อาจจะดับได้ ถ้าใคร สังเกต-ในวันนั้น การค้นหาในอินเตอร์เน็ตด้วยคำว่า ‘คลิป อ้น-สราวุฒิ’ มีนับ ล้านครั้ง ก่ อ นที่ จ ะพู ด คุ ย กั น ในประเด็ น นี้ เราเปิดโอกาสให้เขาคิดก่อนและพูดกับ เขาตรงๆ ว่า “จะตอบหรือไม่ตอบก็ ได้

แล้ ว แต่ ค วามสบายใจ แต่ ถ้ า ตอบ ก็ ขอบคุณ”

ปรากฏว่ า อ้ น ให้ เ วลาคุ ย กั บ เรา เกินกว่าที่เราคาดหวัง และตอบเกินกว่า ที่เราคาดหมาย แถมยังออกไอเดียเรื่อง การถ่ายภาพมาอีกมากมาย หนึ่งในนั้น คือการเอาโคลนป้ายตัวและให้เราถ่าย รูป เพราะเขาตีความภาพนั้นว่า

“เหมือนกับที่ผ่านมา ผมเจอแต่ เรื่องสกปรกๆ มาไง”

ด้วยความจำเป็น-แม้เราจะเข้าใจ ความคิดของเขา แต่เราก็มีข้อจำกัดใน

สัมภาษณ์ : วิ ไ ลรั ต น์ เอมเอี่ ย ม ถ่ายภาพ : นิ ต ิ พ ั ฒ น์ สุ ข สวย

เรื่องของการนำเสนอภาพ สุดท้ายมา ลงตั ว ที่ ภ าพปกที่ คุ ณ เห็ น ซึ่ ง เขาชอบ มาก และบอกว่า มันเป็นตัวตนอีกด้าน หนึ่งของเขา และเป็นด้านที่จริง เราติ ด ต่ อ ขอสั ม ภาษณ์ กั บ เขา สองครั้ง ครั้งแรกระหว่างซ้อมละครเวที เรื่อง เพลงรักวณิพก* ละครเพลงที่เขา รับเล่นเป็นครั้งแรก และยังเป็นเรื่องแรก หลังเหตุการณ์เมือ่ เดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา ซึง่ เจ้าตัวเรียกมันว่า ‘ตุลาคมทมิฬของผม’

ครั้งที่สอง เราได้คุยกันที่ด้านล่าง คอนโดฯ ของเขา ท่ามกลางอากาศเย็นๆ และจิตใจทีเ่ ย็นลงมากแล้วของ อ้น-สราวุฒ ิ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับชีวติ ของเขา จะว่าไป แลดูคล้ายกับคลื่นยักษ์ที่ถาโถม และซัดทุกอย่างพังทลายต่อหน้าต่อตา ชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ใ นแบบผู้ ช าย อบอุ่ น จิ ต ใจดี ถู ก กวาดลงทะเลไป พร้อมกับคลื่นยักษ์-รวดเร็วจนเจ้าตัว แทบไม่ทันตั้งตัว แม้เมื่อปี 2547 อ้น-สราวุฒิ จะ รอดตายจากคลืน่ ยักษ์สนึ ามิได้อย่างหวุด หวิด จนเป็นข่าวขึน้ หน้าหนึง่ หนังสือพิมพ์ แทบทุกฉบับ แต่ กั บ คลื่ น ชี วิ ต รอบนี้ ไม่ มี ใ คร ช่วยเขาได้ เขาต้องจมดิ่งลงไปแบบที่นึก ว่าน่าจะตายไปแล้ว สุดท้าย เขาก็ ไม่ตาย และแม้จะยอมรับว่าล้ม แต่เขาบอกว่า เขาเติบโตขึ้น


ใช่ครับ เพราะตอนนัน้ เรือ่ งตุลาคมทมิฬของผม (ยิม้ นิดๆ) มันจบไปก่อนแล้ว และจริงๆ ผมคิดว่าปลายปีนี้ผมจะพักงานสัก ระยะหนึ่ง ขอพักผ่อน ไปอยู่เกาะหรือไปอยู่กับชาวบ้านทางเหนือ สักอาทิตย์ สองอาทิตย์ แต่ปรากฏว่ามีละครเพลงเรื่องนี้เข้ามา และผูใ้ หญ่ทท่ี ำละครเรือ่ งนีก้ ร็ จู้ กั กับพีห่ น่อง-อรุโณชา ที่บรอดแคสต์ เขาบอกว่าอยากได้พระเอกที่ร้องเพลง เต้น และแสดงได้ด้วย ซึ่ง มันหายาก และพี่หน่องคิดว่าผมทำได้ เลยโทร.ให้ผมลองไปแคสต์ ตอนแรกก็คิดว่าเรามีเวลาน้อยมาก จะเล่นดีเหรอ เพราะละครจะ แสดงวันที่ 19 - 20 ธันวาคมนี้ เลยบอกเขาไปตรงๆ ว่า ผมมีเวลา น้อยนะครับ พี่ๆ โอเคหรือเปล่า ถ้าโอเคผมก็จะเล่น เพราะผม อยากเล่นมาก บทตัวละครตัวนี้นิสัยเหมือนผมมากคือภายนอกดู ร่าเริง แต่จริงๆ แล้วลึกๆ เป็นคนเหงาๆ นิ่งๆ พอคุยไปคุยมา ปรากฏว่าพี่ๆ ทีมงานเขาโอเค

แสดงละคร ก็มีหลายๆ ครั้งที่ผมเป็นอ้น-สราวุฒิ ที่อิจฉาตัวละคร ของผม ตอนผมเล่นละครเรื่องสะใภ้เจ้า ผมก็อิจฉา ชีวิตคุณชาย เล็กมาก เพราะชีวติ เขามีความสุขมาก ตอนนัน้ ผมมีเรือ่ งเครียดๆ อยู่ แต่พอเราเข้าฉาก ก็หายใจลึกๆ แล้วบอกตัวเองว่า เราจะเล่นเป็น คุณชายเล็กแล้ว จะมีความสุขเหมือนคุณชายเล็กแล้ว พอคัตก็ กลับมาเป็นตัวเองอีก เหมือนมี 2 โลกพร้อมๆ กัน ซึ่งก็เหมือนกับ ตอนที่เกิดเรื่องเมื่อเดือนตุลาฯ ที่ผ่านมา ถึงจะมีเรื่องต้องคิด แต่ เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปกองถ่าย ก็เหมือนเราไปทำงาน พี่ๆ ที่กองถ่ายก็ รักเรา และมองว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจกัน เราก็ทำงานต่อไป เป็นเหมือนคนทำงานคนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่พอคัตปุ๊บ มันก็มีเรื่อง ต้องคิด กลุ้มใจเหมือนกัน ซึ่งเราก็นั่งนิ่งๆ ไม่อยากให้เขารู้ แต่พอ มันผ่านเดือนตุลาคมมาแล้ว ผมก็นิ่งลงมาก เพราะระหว่างนั้นผม ก็ได้อยู่เงียบๆ และพิจารณาตัวเอง คิดถึงชีวิตหลายๆ อย่างด้วย ตอนนั้นผมคิดไปถึงจุดที่ผมไม่อยากอยู่แล้วเลยนะครับ ผมก็คิดว่า ผมจะไปดีไหม

ผมแยกระหว่างเรื่องงานกับเรื่องชีวิตครับ อย่างเวลา

คือการตายครับ แต่มีอยู่วันหนึ่งที่ผมนอนกอดพระอยู่ใน ห้องคนเดียวเงียบๆ หลับตาและอยู่ๆ ก็ได้ความคิดหนึ่งขึ้นมา ว่า ถ้าเราจะต้องไม่อยู่แล้ว เราจะต้องทำแบบนี้ไปอีกกี่ชาติ กี่ครั้ง ถ้า

ละครเพลงเรือ่ ง เพลงรักวณิพก ทีค่ ณ ุ รับแสดง เกิดขึน้ หลังจาก เหตุการณ์ล่าสุด (คลิปหลุด) ที่เกิดกับคุณหรือเปล่า

แต่ถ้าบอกว่ารับเล่นหลังเหตุการณ์คลิปหลุดที่ว่า ซึ่งก็เป็น เหตุการณ์ที่แรงมาก แล้วคุณกลับมาทำงานได้อย่างไร ใน เวลาไม่นาน

หมายความว่าอย่างไร ที่ว่าไม่อยากอยู่

เกิดมาชาติหน้า เจอเหตุการณ์แบบนี้อีก ก็จะไม่อยู่แล้วอีกเหรอ? จากนั้นทำไง ก็ไปอีก แล้วก็เกิดมาอีกเพื่อใช้กรรม แล้วก็ไม่อยาก อยู่อีก เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ เหรอ ผมจำได้ว่า มันไปถึงจุดที่ดิ่งลึก ลงไปมากที่สุด และคิดได้ว่า เอาละ ในเมื่อมันตกลงมาแบบนี้แล้ว ถ้าเรากลับไปทางเดิมไม่ได้ เราก็ต้องแถกตัวไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ อยากตาย เราก็ต้องแถกตัวไปเรื่อยๆ หาที่กลับขึ้นไปใหม่ ตอนนั้น ผมนึกถึงต้นไม้ทม่ี นั ล้ม แล้วคิดว่า เออ...ถึงต้นไม้มนั จะล้มลงไปแล้ว แต่มันก็ยังมีต้นอ่อนเล็กๆ งอกขึ้นมาได้อีกเนอะ มันอาจจะกลับไป เป็นต้นเดิมไม่ได้ แต่มันไม่ยอมตาย ผมคิดว่า ต้นไม้มันยังสู้เลย เราก็ตอ้ งสูเ้ หมือนกัน (ถอนหายใจ) ชีวติ ผมมีวกิ ฤตเยอะมาก ทัง้ เรือ่ ง ย่าผมเสียชีวติ หรือตอนไปเจอเหตุการณ์สนึ ามิ แล้วยังมาเรือ่ งนีอ้ กี

ใช้วิธีคิดอะไรมาดึงตัวเองไม่ให้สติหลุดไปก่อน

หลายๆ เรื่องที่ผ่านมามันทำให้ผมสะสมความเข้มแข็งมา เรื่อยๆ มากกว่า แม้ว่าภาพที่คนเห็นผม จะเป็นอ้นแบบใสๆ ดู เหมือนคนอ่อนไหว แต่ผมสังเกตตัวเองมาตลอดว่า เวลาผมเจอ ปัญหาหนักๆ ผมจะนิ่ง แข็งแรงมาก และในที่สุดก็จะสู้ ถ้าย้อน กลับไปตอนเด็กๆ อาจจะเป็นเพราะว่าผมโตมาแบบไม่มีพ่อ ไม่มี แม่ มีแต่ย่าที่เลี้ยงมา แล้วผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อน พอมีเรื่องอะไรก็จะ คิดเอง อยู่กับตัวเอง การไม่มีพ่อแม่ มันก็มีคำถามในชีวิตเรามา


ตลอด ผมก็เลยเหมือนต้องสู้กับคำถามเหล่านั้นมาตลอด สู้กับ ความทุกข์ของตัวเองมาตลอดมาโดยไม่รู้ตัวมั้ง แล้วก็เลยกลาย เป็นบุคลิกแบบหนึ่งคือ เราห่มความทุกข์ที่มีด้วยรอยยิ้ม และภาพ ความสุข ที่เราอยากมี และอยากให้คนอื่นมี พอเจอปัญหาปุ๊บ ไอ้ ความน่ารักสดใส มันถูกกระทบไปจนถึงแก่นข้างใน และบังเอิญ แก่นข้างในมันถูกฝึกมาให้เข้มแข็งอยู่แล้วก็เลยอยู่มาได้

ตอนเกิดเรื่องคลิปขึ้น คนแรกที่คุณคุยด้วยคือใคร

ตัวเองครับ เพราะแม้ผมจะยังมีคนทีเ่ ข้าใจจริงๆ ว่าผมเป็น ยังไง แต่สุดท้ายแล้ว เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้น คนที่อยู่กับเราได้ดี ที่สุดก็คือ ตัวเองและครอบครัว ที่ยังต้องมีคำว่าตัวเอง เพราะ หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึง แต่คำว่าตัวเองนี่ล่ะ ที่สำคัญที่สุด เพราะนาทีสุดท้ายของชีวิต เราก็ต้องอยู่กับตัวเราเอง เพราะเรา ไม่รวู้ า่ ตอนนัน้ ใครจะอยูก่ บั เราบ้าง อาจจะไม่มคี รอบครัว ไม่มใี ครเลย แต่เราก็ต้องอยู่กับตัวเองตลอดเวลาจนกว่าจะตาย ผมเป็นคนที่คุย กับตัวเองอยู่เสมอ คนอาจจะคิดว่าคุยกับตัวเองมันจะบ้าหรือเปล่า แต่สำหรับผมคิดว่า การคุยกับตัวเอง มันคือการทบทวนชีวติ เพราะ ผมเชื่อว่า ตัวของเราเองคือเพื่อนที่ดีที่สุด แล้วจริงๆ ผมก็คิดว่า คนเรามันคุยกับตัวเองเสมอนะ แต่เราไม่รตู้ วั แล้วเราก็อยูท่ า่ มกลาง เพื่อน และความวุ่นวาย เราเลยไม่ได้ยินสิ่งที่ตัวเองพูดเท่านั้นเอง ผมเลยต้องการความเงียบ เพื่อที่จะได้ยินเสียงตัวเอง

ครับ มันอาจจะไม่ใช่จุดจบเลยก็ได้ แล้วหลังจากนั้นก็ ประชุมกัน แล้วผมก็บอกว่า ผมไม่อยากหนีเลย ผมอยากเดินบน แผ่นดินนี้ต่อ เพราะนี่คือประเทศไทย เป็นแผ่นดินที่ผมรัก เป็น แผ่นดินของในหลวงของผม ผมยังอยากยิ้มให้คนไทยอยู่ ผมไม่ได้ อยากก้มหน้าหนี ผมไม่ได้อยากโดนใครด่าหรอกนะ แต่ผมก็รู้ว่ามี คนพูดว่า โธ่เอ๊ย อ้น ตัวจริงทำเป็นเรียบร้อย เป็นคนดี แล้วทำไม ในคลิปถึงดู wild ดูเถื่อนจัง ผมก็อยากบอกว่า นี่คือมนุษย์นะ นี่ คือผม แล้วนีม่ นั เป็นมุมส่วนตัวทีผ่ มไม่ได้ไปเปิดเผยต่อสาธารณชน และผมว่าทุกคนก็คงจะมีมุมนี้เหมือนกัน แล้วผมผิดอะไร? ผมเลย คิดจะยืนหยัดสู้ แล้วผมคิดว่านักข่าวเองก็คงไม่ได้คาดหวังว่าผม จะออกมายอมรับ เพราะพี่ๆ หลายคนก็บอกว่า เอออ้น ไม่ต้อง ยอมรับก็ได้นะ ก็ตอบเลีย่ งๆ ไป ผมก็บอกไปว่า ไม่เป็นไร ผมกะว่า ยอมรับซะ มันก็จบเรื่อง ก็บอกไปเลยว่าเป็นเรา จะหนีไปไหนล่ะ แล้วพี่ๆ นักข่าวก็พี่ๆ น้องๆ กันทั้งนั้น แต่แค่อยากจะขออย่างหนึ่ง ว่า อย่าไปยุ่งกับผู้หญิงในคลิปนั้นเลย เพราะเรื่องอะไรที่เขาจะ ต้องมาเดือดร้อน ลองคิดดูว่า ถ้าคุณเป็นผู้ชาย แล้วผู้หญิงที่คุณมี อะไรด้วยเข้ามาเกี่ยวข้อง ลูกผู้ชายน่ะ คุณจะไปทำร้ายผู้หญิงไหม ผมว่าลูกผู้ชายยอมตายดีกว่า ก็เลยตัดสินใจ ยอมตายคนเดียว บอกไปเลยว่า ผมเองครับพี่ แต่ขอว่าอย่าไปยุ่งกับใครก็ตามที่อยู่ ในคลิปนั้นเลย

มันเป็นทุกขลาภน่ะ พูดง่ายๆ มันจะมีทุกข์ก่อนแล้วเกิด ลาภ ก็เลยคิดว่า เออ ยังไงซะ ทุกวันนี้เราก็ยังหายใจได้

ถ้าตอบ ณ วันนี้ ซึ่งคุณอายุ 32 คุณคิดว่าชีวิตคืออะไร

(นิ่ง) ชีวิตมันคือโอกาสครับ โอกาสที่ได้เกิด ได้มี ได้เป็น ได้รับประสบการณ์ต่างๆ ทั้งดีและร้าย โอกาสที่ได้หายใจ โอกาสที่ ได้ทำความดี โอกาสที่ได้ผิดพลาด โอกาสที่ได้เรียนรู้ โอกาสที่ได้ เป็นมนุษย์ เพื่อที่จะได้เป็นอะไรต่อไปอีกข้างหน้าก็ไม่รู้ แต่ชีวิตคือ โอกาส

วันเกิดที่ผ่านมา ของขวัญที่ให้วันเกิดตัวเองปีนี้คืออะไร รถครับ เพราะใช้คันเดิมมา 8 ปีแล้ว เก่าแล้ว

แล้วของขวัญที่คิดว่าชีวิตให้คุณในปีนี้ล่ะ

การเติบโตขึ้น การรักตัวเองมากขึ้น ผมสามารถกอดตัว เองได้อย่างเต็มที่มากขึ้น คนเราโตขึ้นทุกปีแหละ แต่เราไม่รู้สึกว่า เราโตหรอก เพราะมันก็แค่อายุมากขึ้น แต่ตัวเราไม่ค่อยเปลี่ยน ใจ เราก็ยังเหมือนเดิม แต่พอผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ ในชีวิตเท่านั้น แหละ มันจะทำให้เรารู้ตัวว่าเราโตขึ้นจริงๆ ตอนนี้คนดูผมที่เป็น ผมแบบนี้อาจจะคิดว่าไม่ได้ต่างอะไร แต่ผมรู้ตัวว่า ตัวผมนี่มันมี แผลเป็นเต็มไปหมดเลย แต่แผลเป็นเหล่านี้เป็นแผลที่ผมชอบนะ ผมคิดว่า ถ้าผมออกรบ ผมก็อยากกลับมาพร้อมแผลเป็น เพราะ มันจะเป็นสิ่งที่เตือนผมว่า ผมผ่านอะไรมา ผมไม่อยากเป็นอ้นถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา เคยคิดย้อนไปไหมว่า ถ้าหากคุณ วันที่คลิปหลุด คุณมีคำพูดอะไรที่เตรียมไว้เพื่อที่จะอธิบายกับ สราวุฒิ ที่ผิวคลีนๆ เคลียร์ๆ ผมอยากเป็นผู้ชายที่มีแผลเป็นและ เลือกที่จะไม่แถลงข่าวล่ะ มันจะดีกว่าหรือเปล่า คนที่คุณรักไหม แข็งแรง ถ้าต้องไปรบคราวหน้า ผมก็ยังอยากเอาชีวิตกลับมา แต่

เหตุการณ์ที่ผ่านมา ผมเหมือนสัตว์ที่ถูกจับมาอยู่กลางกรงสี่เหลี่ยมแคบๆ ทุกคนสามารถเอามือมา ข่วน มาตีผมได้ แล้วผมหนีไปไหนไม่ได้ ผมแค่รอคอยว่า ผมจะได้เดินกลับเข้าไปในบ้านผมอีกครั้งเมื่อไหร่ ไม่ดีกว่าแน่ๆ มันมีคนบอกเหมือนกันนะครับว่า ไม่ต้องรับ ก็ได้นะ แล้วผมก็รู้ว่ามีดาราตั้งหลายคนที่เจอเหตุการณ์แบบผม แล้วไม่ได้ยอมรับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไง แต่ความคิดผมคือ ถ้าผมยังอยูเ่ มืองไทย ผมไม่ได้อยากเดินผ่านใครๆ เพือ่ ให้เขาคิดว่า ไอ้เหี้ย กูรู้ว่ามึงแน่ๆ แม่งตอแหล ไม่ยอมรับ หน้าตัวเมีย เออ แบบ นี้ผมรับไม่ได้ ผมยอมเดินผ่านเขาแล้วให้เขาพูดเสียดีกว่าว่า เฮ้ย นีไ่ งอ้น ทีอ่ ยูใ่ นคลิปน่ะ ผมว่าผมยังรูส้ กึ ใช้ชวี ติ ได้อย่างภาคภูมซิ ะกว่า ถึงผมจะอายมาก แต่ผมก็คิดว่า เออ มันก็ชีวิตส่วนตัวของผมนะ แม้ว่าตอนนี้มันอาจจะโดนลิดรอนไป แต่ผมก็พยายามเข้มแข็ง และเผชิญหน้ากับปัญหาให้ได้ แต่ถ้าหากผมโกหก ปฏิเสธ หรือไม่ ยอมรับในสิ่งที่ควรจะต้องรับ คือถ้าเป็นผมคนเดียวมันก็อะไรก็ได้ แต่ความผิดพลาดของผมก็ไม่ควรจะทำให้ผู้หญิงในคลิปต้องมา เดือดร้อน เพราะฉะนั้นเราจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำไม ถ้าจะ ตาย เราก็ต้องตายคนเดียว คนอื่นห้ามตาย ผมก็เลยยอมตาย แต่ ปรากฏว่ า กลายเป็ น ความโชคดี ข องผมคื อ ไม่ ต าย แล้ ว ยั ง สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วย ซึ่งผมไม่ได้คาดคิดผลแบบนี้เลยนะ ก่อนหน้าที่ผมจะไปแถลงข่าว ผมไปที่บรอดแคสต์เพื่อไปลาออก จากละครเทวดาสาธุ แล้วคิดว่าจะลาออกจากการเป็นนักแสดง เลย เพราะผมคิดว่า ผมทำให้บริษัทต้องอับอาย ขายขี้หน้า ผม ทำให้ทุกคนที่ทำงานกับผมต้องอาย ผมก็เลยจะไปลาออกจาก ทุกๆ รายการที่ทำอยู่ แล้วก็คิดจะไปอยู่เกาะไกลๆ ไปทำมาหากิน ขายลูกชิ้นปิ้ง

จริงๆ แล้วตั้งแต่วันที่มือถือผมหาย ผมก็บอกแฟนคน ปัจจุบันของผมว่าแย่แล้ว ต้องแย่แน่ๆ เลย เพราะมันมีรูปเยอะ แยะมากในนั้น รูปผมกับครอบครัวก็มี แต่ผมกะอยู่แล้วว่าเขาคง ไม่เอารูปน่ารักๆ ของผมกับครอบครัว กับน้องๆ ไปโพสต์หรอก ผม รู้สึกลึกๆ เลยว่า ผมกำลังจะต้องเดือดร้อนแล้วล่ะ แต่ที่สำคัญคือ ผมไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนกับผม ตอนนั้นผมใจหายมาก ไม่รู้จะทำยังไง เท่าที่ทำได้คือไปไหว้พระ ไปขอว่าอย่าให้สิ่งที่ผม กลัวมันเกิดขึ้นเลย ผมทำบุญและภาวนาให้โทรศัพท์มันตกน้ำตก ท่าไปซะ หรือขอให้คนที่เก็บได้ เขามีใจเมตตาสงสารเราเถอะ แต่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ มีคนโทร.มาบอกเรื่องนี้กับผมวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม หลังวันเกิดผม 2 วันเอง มันโหดร้ายมากเลยนะครับ มัน เหมือนฆ่าผมเลย เพราะช่วงที่มันหายไปก่อนจะถึงวันเกิดผม ผมก็ ใจไม่ดีอยู่แล้ว ผมก็ภาวนามาตลอด ผมไปทำบุญๆๆๆ ตลอดเวลา ยิ่งใกล้วันเกิดก็ยิ่งร้อนใจ กลัวว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า พอ มีคนโทร.มาบอกว่าเห็นคลิปอ้นในคลองถม โอ้โห...มันเหมือนชีวิต หมดสิ้นแล้ว ไม่เหลืออะไรแล้ว ตอนแรกผมก็นิ่งๆ ช็อกๆ นั่งอยู่ใน ห้องคนเดียวเงียบๆ ปิดไฟ ปิดทีวีหมดเลย แล้วมันเงียบจนได้ยิน เสียงวิ้งๆๆๆ แล้วผมก็ถามตัวเองว่า แล้วจะไปไหนต่อดี แล้วพอผม ตัดสินใจบอกไป เราสองคนก็ร้องไห้ แล้วแบบ...ผมก็เลยยิ่งคิดว่า ผมยิ่งต้องสู้ ผมจะต้องไม่ให้เขาและครอบครัวเดือดร้อน

ผมก็ยังหวังว่าจะกลับมาพร้อมแผลเป็น ผมไม่อยากตายหรอก แต่ ผมก็ไม่อยากกลับมาพร้อมกับความสะอาด ไปรบมันก็ต้องมีแผล จะแผลมาก แผลน้อย ผมก็ชอบมีแผล

ไปขายลูกชิ้น แล้วตอนนั้นผมไม่อยากให้ใครต้องมาขายขี้หน้า จริงๆ นะ อยากจะให้เหตุการณ์นี้มันไม่เกิดขึ้น แล้วแลกกับการที่ ผมหายตัวไปเลย แบบถ้าย้อนเวลาได้ก็ ปิ๊ง...หายไปเลย แล้วไม่ ต้องมีอ้น-สราวุฒิ ในโลกใบนี้ก็ได้ จะได้ไม่ต้องมีครอบครัวมาขาย ขี้หน้ากับผม ไม่ต้องมีคนที่รักผมมาอายกับผม โอ้โห ผมคิดเยอะ มาก แล้วก็เลยไปลาออก แล้วก็ฝากฝังแฟนคลับที่สนิทๆ กัน บอก ว่า ฝากดูแลครอบครัวพีด่ ว้ ยนะ แล้วพอไปลาออก พีห่ น่อง-อรุโณชา ที่บรอดแคสต์ บอกว่า ไม่ต้องหรอกลูก อ้นต้องสู้นะ พี่หน่องโอเค อ้ น ต้ อ งสู ้ ด ้ ว ยกั น พี ่ ด าว-พอฤทั ย ณรงค์ เ ดช เจ้ า ของรายการ wherever บอกว่าไม่เป็นไร เราต้องสู้ด้วยกัน ตอนนั้นผมก็ยังงง คิดว่า เฮ้ย พี่ๆ ไม่อายเหรอ (หัวเราะหึๆ) พี่ๆ ยังจะเอาไอ้เหี้ยนี่อีก เหรอนี่ ผมก็ประหลาดใจนะ ไม่คิดว่าจะมีมุมแบบนี้ แต่ด้วยความ ทีเ่ ราเป็นเด็กด้วยมัง้ เราก็คดิ ได้เท่านี้ แต่ผใู้ หญ่เขาคงคิดมากกว่าเรา

อยู่ แต่เราจะเผชิญหน้า แล้วมันยังภาคภูมิมากกว่า ที่เรายอมรับ

ไม่เอาน่ะ เพราะผมไม่รู้ว่าคนฟังจะให้อภัยผมไหม ผมไม่รู้ จะเกิดอะไรขึ้น แต่ที่ผมเลือกแถลงข่าว เพราะพี่ๆ นักข่าวถามผม เยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วผมยังตอบอะไรไม่ได้ ที่ผมเลือกตอบ นักข่าว เพราะเขาถามผม ผมก็ตอบ แต่ไหนๆ จะตอบแล้ว ก็ตอบ ทีเดียวให้หมดเท่าที่จะตอบได้ ก็เผชิญหน้าซะ ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น เหมือนกัน แต่ก็อยากเผชิญหน้า เพราะพี่ๆ นักข่าวก็คือคนที่รู้จัก ผมมาตั้งนานแล้ว รู้ว่าผมเป็นคนยังไง เพียงแต่ผมเป็นดารา แล้ว พอมีเรื่องก็เป็นข่าว นักข่าวก็ต้องทำข่าว มันเป็นไปตามระบบของ งาน แล้วที่สำคัญ ทำไมผมจะต้องไปออกรายการด้วย ก็ตอบกับ นักข่าวไปอย่างนี้แหละ เพราะเขารู้จักผมดี นักข่าวอยากรู้ก็มารู้สิ มาเจอกั น แล้ ว ก็ เ อาไปลงข่ า ว แค่ น ั ้ น ก็ จ บ แต่ ต อนนั ้ น มั น ก็ ม ี รายการหลายรายการโทร.มาให้ไปออก ผมก็บอกว่าไม่ไป เพราะ ผมพูดแล้ว จบ ไม่อยากพูดซ้ำๆ แล้วหลังจากครั้งนั้นก็ไม่อยากพูด เรื่องนี้อีกเลย ผมขอพูดครั้งเดียว ไม่อยากพูดซ้ำซ้อน เพราะเรื่องที่

แล้วเวลามีแผล คุณรักษายังไง

ผมกลับมาอยู่เงียบๆ ให้แผลมันหาย ไม่รีบร้อน ไม่รีบหา หมอ ฉีดยา ถ้าแผลมันรักษาตัวเองด้วยกระบวนการธรรมชาติได้ ผมก็อยากให้ธรรมชาติรักษาผม แต่ถ้ามันเป็นแผลที่ต้องอาศัย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มันลึกซึ้งก็ว่ากันอีกที แต่โดยส่วน ตัวแล้ว ผมเป็นคนของธรรมชาติ สิ่งที่จะรักษาผมได้ดีที่สุดก็คือ ธรรมชาติ ยิ่งถ้าเป็นแผลในใจ ผมยิ่งต้องใช้เวลา ยิ่งต้องใช้ความ สงบ เพราะผมเชื่อว่า ความสงบเป็นยาขนานเอกสำหรับผม เช่น อยู่กับ ลม อยู่กับความสงบ น้ำ สีเขียว เวลาผมมีเรื่องอะไรก็ตาม ผมสังเกตตัวเองได้เลยว่า ผมจะขอที่สูงๆ ขอลม ขอเห็นน้ำ ขอเห็น สีเขียว ถ้าจะให้ดีที่สุด ผมขอเห็นวัดด้วย แล้วผมรู้สึกว่าผมจะ ปลอดภัย แล้วตอนนั้นอย่าเพิ่งยุ่งกับผม ทุกคนหวังดี ผมเข้าใจ แต่อย่าเพิ่งมายุ่งกับผม เพราะว่าทุกคนจะยิ่งทำให้มันไปกันใหญ่ แต่ถ้าเกิดผมต้องการใครสักคนมาอยู่เป็นพื่อน ผมจะบอก แต่ถ้า ผมไม่ได้บอก ก็ปล่อยผมไว้ก่อน ผมรู้ว่าทุกคนเป็นห่วง แต่ผมมีวิธี การรักษาตัวเอง

ทำไมกับเหตุการณ์นี้ คุณไม่ออกรายการทีวี ให้สัมภาษณ์ ไป คือคุณคิดว่า สุดท้ายแล้ว ถึงผิดแล้วออกมายอมรับ ก็ยังดี เลย เพื่อที่คนดูทั้งประเทศจะได้รู้ ไปเลยว่า อ้นเป็นยังไง จะ กว่าหนีไป ร้องไห้ หรือจะพูดอะไรก็พูดไปเลย เพราะสื่อทีวีน่าจะทำให้คุณ ประชดหรือเปล่าอารมณ์นั้น ใช่ ผิดแล้วยอมรับ และต้องสู้ด้วย เพราะถ้าผิดแล้ววิ่งหนี ได้ บ อกอะไรคนได้ ม ากกว่ า พู ด ไปครั้ ง เดี ย ว เคลี ย ร์ ออก ไม่ เพราะผมคิดว่า ถ้าผมไม่ได้ทำงานในวงการนี้แล้ว ผม คุณจะวิ่งไปไหนล่ะ จะไปไหนได้ แล้วจะให้เรื่องนี้มันติดตัวเราไป อากาศแป๊บเดียวคนเข้าใจเลย สมมติว่าเขาอาจจะฟังแล้วให้ จะทำอะไรได้ เพราะเราก็ต้องเลี้ยงชีพต่อไป ตอนนั้นก็เลยคิดว่าจะ ตลอดชีวิตน่ะเหรอ? ผมเลยคิดว่า เอาละ ถึงจะมีเรื่องนี้ปักติดหลัง อภัยเลยก็ได้

คือบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจุดจบ มันก็ไม่ใช่

จริงๆ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจหรอกนะ แต่ถามจริงๆ ว่าคุณ ภูมิใจ?

ผมภูมิใจกับตัวเองที่ยอมรับในวันนั้น ภูมิใจว่า มึงทำถูก แล้วไอ้อ้น มึงถึงได้มีวันนี้ ถึงได้เดินบนถนน แล้วถึงได้ยังมีคนมา ขอลายเซ็น ขอถ่ายรูปเพียบเลย เรียกว่าโลกหลังจากวันเกิดมานีน่ ะ เป็นโลกที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ เพราะตอนแรกนึกว่าตาย แล้ว จบแล้ว มันไม่ใช่โลกแบบนี้สิ โลกที่ผมเคยคิดไว้คือ ไปไหนก็ มีแต่คนรังเกียจ แต่กลายเป็นว่า พอเรายอมรับสิ่งที่เราทำ หลาย คนก็ให้อภัย แล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นชีวิตส่วนตัว คืออ้นไม่คิดว่าเขา จะมองกันแบบนี้ แล้วกลายเป็นคนมาเห็นใจ มาขอถ่ายรูปกับผม เยอะมากขึ้น คือมันก็โอเคนะ ผมก็ขอบคุณมากๆ ที่ยังรักผมกันอยู่ แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอแบบนี้ ก็เซอร์ไพรซ์นิดหน่อย

คือถ้ามันเป็นรางวัล มันก็เป็นรางวัลที่แปลกมาก


ว่า เวลาเราไปดู เราก็รอดูว่ามันจะเดินออกมาจากข้างในเมื่อไหร่ พอมันออกมา เราก็ดีใจที่ได้เห็น แต่ถ้ามันไม่อยากออกมา มันก็ จะอยู่ในบ้านมัน ผมก็เหมือนสัตว์พวกนั้น แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมา ผมเหมือ นสั ต ว์ ท ี ่ ถู ก จับ มาอยู ่ ก ลางกรงสี่ เ หลี ่ ย มแคบๆ ทุ ก คน สามารถเอามือมาข่วน มาตีผมได้ แล้วผมหนีไปไหนไม่ได้ ผมแค่ รอคอยว่า ผมจะได้เดินกลับเข้าไปในบ้านผมอีกครั้งเมื่อไหร่ นั่น คือสภาพผมตอนนั้น แต่ตอนนี้ผมกลับมามองใหม่ว่า เอาละ ต่อ ไปนี้ ผมจะเป็นศิลปินจริงๆ ที่จะทำงานศิลปะให้ดีที่สุด เหมือน เขียนรูปศิลปะให้ดีที่สุด แล้วก็วางไว้ให้คนดู ใครที่มาดูรูปผม อยากชื่นชมงานไหนมากน้อยก็เชิญ แต่ส่วนตัวของผม ก็จะเดิน จากมา เป็นแค่อ้น-สราวุฒิ ที่เป็นคนสร้างงานธรรมดาๆ

คุณบอกว่า แต่ละปีต้องเดินทาง อาจจะไปอยู่เกาะ เข้าป่า คุณไปเพื่ออะไร

เพื่อกลับไปหาธรรมชาติของผม นั่นคือความสงบ ผมโต มากับความเงียบ กับการอยู่กับตัวเอง กับธรรมชาติ และพออยู่ กับสิ่งเหล่านี้ ผมจะมีพลัง และหายใจออก

ชีวิตคนเราแต่ละปี ก็น่าจะมีเรื่องที่ต้องทบทวน สิ่งที่คุณต้อง ทบทวนชีวิตตัวเองในปีนี้ เพื่อเริ่มต้นชีวิตกันในปีหน้า คืออะไร

(เงียบ) คือการทบทวนว่า มีอะไรบ้างในชีวิตที่เรายังไม่ได้ ทำ และเราไม่อยากเสียดายที่จะไม่ได้ทำ แล้วก็จงทำมันซะ ถ้ามัน ทำได้นะ ผมเองก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น เป็นคำสามคำคือ be strong คือจงเข้มแข็ง be good คือจงเป็นสิ่ง ทีดีงาม เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ถ้าตัวตนเราดีงาม ทุก อย่างมันก็จะดีงาม และ be true จงเป็นความจริง สังคมข้างนอก จะเป็นอย่างไรก็ช่าง จะล่อหลอก คดโกง แก่งแย่งอะไรก็ตาม แต่ เมื่อมองกระจก ก็จงมองให้เจอความจริงของตัวเอง และสามารถ ยิ้มให้ตัวเองได้จริง โดยไม่ต้องหลบหนีอะไรอีก แล้วผมจะฝากไว้ ว่า ผมขอถือเคสของผมเป็นเคสตัวอย่างแล้วกันนะครับ ผมอยาก ให้มองว่า ผมเองก็ล้ม แต่ผมเชื่อว่า ชีวิตที่เข้มแข็งคือชีวิตที่ไม่ ยอมแพ้ และไม่ยอมตาย คงมีหลายคนทีเ่ คยล้มมาบ้าง ก็ไม่เป็นไร ครับ ต้นไม้ที่แข็งแรง มันก็เคยล้ม แต่ต้นไม้ที่ล้มแล้วไม่ตาย หรือ ไม่ยอมตาย มันก็แข็งแรงเหมือนกัน ผมคิดว่า ธรรมชาติได้ให้บท เรียนนี้กับผมแล้ว

เกิดขึ้น มันไม่ใช่เรื่องที่เราประดิษฐ์คิดค้นอะไรได้เป็นพิเศษ ไม่ใช่ เรื่องที่น่ายินดี ผมว่าครั้งเดียวแล้วจบเถอะ พอแล้ว ผมไม่ได้หวัง ให้ตัวเองดังจากเหตุการณ์นี้อยู่แล้ว ขอดังในเรื่องดีๆ ดีกว่า

คุณไม่โทษเหรอว่าเป็นเรื่องของสังคมยุคนี้เอง เพราะเป็นยุค ของการโชว์คลิป

ไม่ต้องโทษใครเลย เรื่องนี้มันต้องโทษตัวเอง ตอนเกิด เรื่องแรกๆ ผมก็โกรธคนที่เอาคลิปไปขาย แต่มีวันหนึ่งที่นั่งคิด อะไรนิ่งๆ คนเดียว แล้วคิดถึงคนที่เอาคลิปเราไปขาย คิดว่าเออ ลูกเขาจะมีเงินไปโรงเรียนไหม เมียเขาจะสุขภาพดีหรือเปล่า มีเงิน ไปโรงพยาบาลไหม เขาคงอยากทำมาหากินเพื่อเอาเงินพวกนี้ไป รักษาเมียที่ป่วย หรือบ้านอาจจะจน ก็เลยขายเพื่อหาเงิน ซื้อของ มากิน ให้ลูกได้เรียนสูงๆ หรือไม่เราก็คงเคยทำอะไรเขาไว้เยอะ เมื่อชาติที่แล้ว ถ้าเราโกรธเขาและจองเวรเขาในชาตินี้ ชาติหน้า เราก็ต้องไปทำเขาอีก อย่าดีกว่า ผมไม่ได้อยากเป็นคนแสนดีนะ แต่ในโมเมนต์ที่คิดถึงเขาตอนนั้น ใจมันไปอยู่ที่บ้านเขาแล้ว แล้วก็ เหมือนเราไปกอดเมียกับลูกเขาแล้วบอกว่า ไม่เป็นไร ผมไม่เอา โทษอีกแล้ว ขอให้พี่ดูแลครอบครัวพี่ให้ดี ส่งเสียลูกให้ดี ให้เขา เรียนหนังสือเก่งๆ ให้เป็นคนดี แล้วผมไม่เอาโทษอะไรอีก แล้ว ตอนนั้นใจมันโล่งไปหมดเลย โอ๊ย...จากที่เคยคิดโกรธๆ ในตอน แรก มันหายไปหมดเลย ตัวมันเบา

แปลว่าอะไร ผมรู้สึกเลยว่า ผมไม่เป็นไร แต่แค่เป็นห่วงเขาว่า เออ...พวกที่เอาคลิปดาราไปขาย ถ้าเขามีลูกมีเต้า วันหนึ่งลูกจะ ได้รับผลอะไรไหมนะ คือกรรมที่จะตกกับลูกเขาน่ะ แต่ถ้ากรรมกับ ตัวเขาเอง ผมตัดแล้ว

เหตุการณ์ตุลาทมิฬ ที่คุณว่า มันทำให้คุณโทษตัวเอง หรือ ให้อภัยตัวเองมากกว่ากัน ผมให้อภัยตัวเอง ผมเสียใจที่ทำให้คนอื่นต้องมาเดือด ร้อนไปด้วยเท่านั้นเอง แล้วเหตุการณ์นี้มันทำให้ผมมานั่งคิด พิจารณาชีวิตที่ผ่านมา ผมเข้าวงการมา ได้รับคำชื่นชม ได้รับการ คาดหวังที่ดีงามมากมาย มันเหมือนทุกคนหยิบยื่นแก้วสวยๆ มา ให้ แล้วมันเหมือนผมมีถาดอันหนึ่ง ถือไว้บนหัว พอใครให้แก้วมา

ผมไม่คิดอะไร ผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่ และที่สำคัญ ถ้าใคร อยากรู้ว่าผมทำอะไรอยู่ก็มาคบกับผมสิ มารู้จักตัวตนของผมสิ แค่นั้นเอง ผมไม่เดือดร้อนกับการที่จะมีคนมองผมแบบไหน แต่ ผมต้องรู้ว่าผมทำอะไรอยู่ ก็อย่างที่บอกว่า be true เพราะเมื่อไหร่ ที่เรามองกระจกแล้วเรากล้ามองหน้าตัวเองนั่นแหละ เราจะกล้ามี ชีวิตอยู่ แต่ถ้าไม่กล้ามองหน้าตัวเอง ก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้ว

ถ้าหากคุณจะต้องพูดอะไรสักอย่าง คือไม่ได้บอกว่าจะต้องให้ คุ ณ เป็ น แบบอย่ า งนะ แต่ อ ยากให้ พู ด อย่ า งคนที่ เ คยเจอ ประสบการณ์แบบนี้มาแล้ว

ถ้าใครเจอปัญหาอะไรก็ตาม แล้วเดินมาบอกผมตอนนี้ ผมก็คิดว่า ผมสามารถให้กำลังใจกับเขาได้อย่างเข้มแข็งและ

ผมเชื่อว่า ชีวิตที่เข้มแข็งคือชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ และไม่ยอมตาย คงมี หลายคนที่เคยล้มมาบ้าง ก็ไม่เป็นไรครับ ต้นไม้ที่แข็งแรง มันก็เคยล้ม แต่ ต้นไม้ที่ล้มแล้วไม่ตาย หรือไม่ยอมตาย มันก็แข็งแรงเหมือนกัน ผมคิดว่า ธรรมชาติได้ให้บทเรียนนี้กับผมแล้ว”

คิดได้อย่างนั้น มันก็ดีนะ แต่เอาเข้าจริง เราคิดไปเองหรือ เปล่า จริงๆ แล้วคนที่คุณคิด เขาอาจจะกำลังมีความสุขกับ การเอาคลิปคุณไปขาย แล้วเขาก็เป็นคนธรรมดาๆ นี่แหละ ไม่ได้มีอะไรแบบที่คุณคิดหรอก ก็เอาไว้ในถาด แล้วก็ยกถือไว้แบบนั้น แรกๆ มันก็พอถือได้ เพราะ เออ...อันนัน้ ก็ไม่รู้ เพราะมันเป็นในส่วนของเขา แต่ในส่วน ของผม การที่ผมคิดถึงแต่ครอบครัวเขา เพราะครอบครัวเป็นสิ่งที่ ผมเองก็อยากมีแต่ไม่มีครอบครัว ดังนั้นถ้าเขาเป็นคนมีครอบครัว เขาก็คงอยากเลี้ยงลูกเมียของเขาบ้าง แต่ถ้าเขาจะเอาเงินไปกิน เหล้าเมายา ผมก็ไม่สนใจ ผมคิดในมุมที่ผมมีความสุข และผม ก็ได้ทำทุกอย่างในกระบวนการทางกฎหมายแล้ว ผมแจ้งความ แล้ว อย่างน้อยก็เพื่อให้รู้ว่า ผมเดือดร้อน แต่ในทางศาสนา มัน คือการให้อภัยเขา และไม่ไปอาฆาต จองเวร คำนี้ เราเคยได้ยิน มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่วันที่ผมคิดได้อย่างนั้น มันเข้าใจเลยนะว่า

ด้วยความที่เราเป็นนักแสดง และนักแสดงก็ควรจะเล่นให้สม บทบาท ซึ่งมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกัน เพราะเวลา เราพูดความจริง หรือทำอะไรจริงๆ เช่น การที่คุณออกมา ร้องไห้ รับผิด คุณไม่คิดว่าจะมีคนคิดว่ามันก็เป็นการแสดง แบบหนึ่งเหรอ คำถามนี้จะตอบก็ได้ ไม่ตอบก็ได้นะคะ

ยังเบาอยู่ แต่พอเดินทางมาไกลๆ คนก็ให้แก้วมาเรื่อยๆ แล้วมัน สวยหมดทุกใบเลย เราก็ทิ้งไม่ได้ พอวันหนึ่งผมสะดุดล้มลงไป ของทุกอย่างที่ถือไว้ ตกแตกระเนระนาด แล้วผมก็เสียใจที่ผมทำ ของที่ทุกคนเคยให้ไว้แตกหมดเลย แล้วบวกกับว่า การเข้ามา ทำงานเป็นนักแสดง มันเป็นการแลกกับโลกส่วนตัวของเรา โอเค... ผมเข้ า ใจ เพราะผมแบ่ ง ไว้ แ ล้ ว ว่ า ผมจะมี โ ลกส่ ว นตั ว แค่ 20 เปอร์เซ็นต์นะ ที่เหลือผมก็ให้กับการแสดง แต่เรื่องที่เกิดขึ้น ผมคิด ว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ว่าผมถูกคนเอาโลกส่วนตัวของผมไปใช้ ผมรู้สึกว่า ผมมีสภาพเหมือนสัตว์ในกรง ถ้าไปสวนสัตว์จะเคยเห็น

จริงจังด้วย และมั่นใจด้วยว่าเขาจะเชื่อผม เพราะเขาเคยเห็นผม ล้มระเนระนาดมาแล้ว ก่อนหน้านี้ผมรู้นะว่า ผมเป็นอ้นที่สวยงาม อ่อนโยน น่ารักของทุกๆ คน แต่พอเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ นี่ขึ้นมา ภาพของผมก็จะมีมุมอื่นๆ เข้ามาเพิ่ม เหมือนกับเวลาเรามองภาพ สวยๆ ภาพหนึ่ง แล้วเราเห็นสีเทาๆ หม่นๆ มาผสม มันไม่ได้สวย สะอาดเท่าเดิม แต่นม่ี นั ก็คอื ชีวติ หนึง่ มันเป็นภาพที่ real ผมรูส้ กึ นะ ว่ามีคนหมั่นไส้ว่า แหม...แสนดีนักนะมึง เกินจริงนักนะมึง คงมี คนคิดแบบนั้นเหมือนกันแหละ แต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้เข้าไป ปุ๊บ ผมว่า อย่างน้อยคนที่เคยหมั่นไส้ผม เขาคงพอจะเข้าใจว่า เออ อ้นมันก็คนน่ะ มันก็มีล้มนะ เหตุการณ์นี้ ผมว่ามันทำให้ผม


กลับมาเป็นคนนะ จากตอนแรกผมเหมือนคนที่แสนดี มีแต่ภาพ ทำการกุศล ทำดี สุภาพ อ่อนโยน ทั้งหมดไม่ได้เสแสร้งนะครับ มัน ก็เป็นอ้นนัน่ แหละ แต่มนั ก็เป็นเรือ่ งของกาลเทศะ ผมเชือ่ ว่ากาลเทศะ ก็สำคัญเหมือนกัน เช่น ถ้าไปงาน เราก็ต้องพูดจาสุภาพ โลกเรา ทุกวันนี้มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้น การพูดจาดีๆ มันก็เป็นสิ่งที่คน มีการศึกษาควรจะต้องทำ แต่ขณะเดียวกัน อยู่กับเพื่อน ผมก็มึง มาพาโวย ทะลึ่งตึงตัง ลามก บางครั้ง แต่ทั้งหมดเราควรจะรู้ว่า เราควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร

คุณอยู่คนเดียวได้ ไหม

ได้ครับ แต่ไม่ขออยู่คนเดียวตลอดไป เพียงแต่เป็นคนที่มี โลกส่วนตัวได้ แต่ก็ไม่ได้อยากอยู่คนเดียว อยากมีเพื่อน อยากมี ความรัก แต่ก็ไม่ได้เอาตัวเองไปผูกติดกับใครสักคน ขนาดมีแฟน ยังต้องบอกว่า อ้นขอมีมุมส่วนตัวบ้างนะ เราอาจจะแพลนว่า เรา จะเดินทางกันปีละครั้ง แต่เวลาอ้นพัก อ้นจะขอเลยว่า 15 วันนี้ เป็นของผม แล้วอีก 15 วันผมให้เขาเต็มๆ เวลาที่ผมขอ 15 วัน ผมอาจจะไปอยู่เกาะคนเดียว ขึ้นเหนือไปอยู่กับชาวบ้าน ชาวเขา ชาวป่า ไปช่วยเขาขายของ แลกกับที่อยู่ ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหาร การกิน แล้วก็เดินทาง โบกรถ นอนวัด เพราะการได้อยู่คนเดียว มันเป็นการซ่อมแซมตัวเองของผมเพื่อให้เกิดความแข็งแรง เมื่อ เราแข็งแรงแล้ว เราก็จะให้คนอื่นได้

คุณเคยบอกว่า ไม่อยากมีแฟน เพราะกลัวการสูญเสีย พอมา มีแฟนซึ่งเท่าที่ทราบมาก็เป็นคนที่เพอร์เฟกต์คนหนึ่ง คุณไม่ กลัวเสียเขาไปเหรอ

กลัว (ตอบเร็ว) ยิง่ ถ้าหมายถึงช่วงทีเ่ กิดเรือ่ งนะ ผมไม่กล้า เจอหน้าเขาเป็นเดือนกว่าๆ เลย เพราะผมรู้สึกละอายใจ แต่เขา นั่นแหละที่เป็นคนบอกผมเองว่า อย่าทิ้งเขานะ เราต้องสู้ด้วยกัน (เงียบ) อืมม์...(เงียบ) เขาบอกว่าเขาก็จะไม่ทิ้งผม (น้ำตาคลอ) คือ ในชีวิตผมนะ ผมสามารถตายคนเดียวได้ แต่ผมจะรู้สึกทุกข์มาก ถ้าหากผมต้องทำให้ใครตายไปกับผม ทุกคนต้องอยู่ ผมตายได้

ณ วันนีก้ ถ็ อื ว่า ความเข้าใจของคุณสองคนอยูใ่ นระดับทีด่ ขี นึ้ แล้ว

เพราะอยากรู้ว่า ถ้าคุณมองว่าเขาสวย เก่ง เจ๋งทุกอย่าง แล้ว คุณกลัวไหมว่าจะมีคนที่ดูแลเขาได้ดีกว่าคุณ

ผมขอบอกตัวตนของอ้น-สราวุฒิ เลยนะครับ สิ่งไหนที่ ผมรักมาก ผมจะไม่พยายามใส่กรงและล็อกกุญแจ ขอโทษที่ผม ต้องเล่าเรื่องต่อไปนี้นะ ผมเคยเลี้ยงหมาอยู่สองตัว ชื่อแจ๊ก กับ โยกเยก ผมรักเขามาก แต่ผมต้องย้ายมาอยู่คอนโดฯ แล้วอาจจะ เลี้ยงเขาไม่สะดวก ก็เลยพาเขาไปอยู่กับพี่ที่ผมสนิทมากคนหนึ่งที่ กระบี่ ทั้งที่ผมรักหมาผมที่สุดเลย แต่ผมก็คิดว่า ถ้าวันหนึ่งผมไม่ สามารถดูแลหมาผมได้อย่างดี ดังนั้นที่ที่เขาไปอยู่จะต้องดีกว่า ทีนี้ก็มีคนถามผมว่า ไหนบอกว่ารักแจ๊กกับโยกเยกมากไง ทำไม ถึงกล้าให้คนอื่นไป ผมก็ตอบว่า เพราะว่ารักไง และคิดว่าแจ๊กกับ โยกเยกน่าจะมีความสุขมากกว่าอยู่กับผม ถ้าผมให้ความอบอุ่น กับเขาอย่างเต็มที่ไม่ได้ และมีคนให้เขาได้มากกว่า และเขาจะ เป็นสุขกว่า เราก็ควรจะปล่อยเขาไป แต่นั่นต้องหมายความว่า เขาต้องไปแล้วมีความสุขกว่านะ ถึงจะให้ไป ดังนั้น เรื่องคนรักก็ เหมือนกัน ทุกคนที่ผมรัก ผมจะไม่ล็อกกุญแจและปิดกรงไว้ ผม จะเปิดกรงไว้เสมอ ถ้าวันหนึ่งเขาไปอยู่ในที่ที่ดีกว่า หรือมีใครที่ เขารักได้มากกว่าผม หรือทำให้เขามีความสุขมากกว่า ผมก็คง เสียใจ แต่ผมก็อยากให้เขามีความสุข ผมจะให้เขาเลือกเองว่าเขา อยากอยู่ตรงไหน ผมไม่ขัดขวาง นี่คือผม และทุกคนในชีวิตผม ผมทำแบบนี ้ ห มด ผมเห็ น มาหลายคู ่ ท ี ่ ร ั ก กั น และหึ ง หวงกั น มากมาย ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อย และความรักมันไม่ควรจะเหนื่อย ขนาดนั้น ความรักสำหรับผมคือ ถ้าเกิดเราทุกข์ เราก็ทุกข์ด้วยกัน สุขก็สุขด้วยกัน รอคอยกันได้ รักแบบคนรักมันต้องมีความหวงกัน มันมีความผูกพัน จึงไม่แปลกที่เราจะเสียดาย หรือเจ็บปวดถ้า ต้องเสียเขาไป แต่ผมรู้สึกว่า ผมอยากสบายๆ กับความรักของผม และผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า แม้จะสูญเสียความรัก แต่มันก็จะทำให้ เราเข้าใจว่าที่ผ่านมา มีตรงไหนที่เราต้องปรับปรุง โปะและปะ ใน ส่วนที่สึกหรอ ผมบอกเพื่อนผมที่อกหักทั้งหลายว่า ถ้าใครจะไม่ อยู่กับเราแล้ว เราก็ต้องอยู่ต่อไป แต่เชื่อไหมว่า คนต่อไปในชีวิต คุณน่ะ เขาก็จะให้บทเรียนใหม่ๆ กับคุณอีกเหมือนกัน ดังนั้น ความรักคือบทเรียนใหม่ๆ ให้คุณได้เติบโต

ผมก็ถามเขาบ่อยๆ นะว่า เขายังกล้าเดินจับมือผมอยู่ หรือเปล่า เขาก็ถามว่า ทำไมจะต้องไม่กล้าล่ะ ผมว่าเขาใจเด็ด มากนะ กับคนนี้เป็นอย่างไร กลั บ มาที่ ค ำถามเมื่ อ กี้ ว่ า ที่ ถ ามว่ า คุ ณ กลั ว สู ญ เสี ย ไหม ผมไม่เคยรักใครแบบตกหลุมรักมากๆ แต่ไม่นานมานี้

ผมเพิ่งจะรู้สึกว่าผมรู้จักความรักจริงๆ กับแฟนผมคนนี้ เขาทำให้ ผมรู้ว่าความรักจริงๆ มันก็มีนะ รักที่หวังดีกับเราก็มี วันที่เราล้ม เละเทะ ระเนระนาด คิดว่าไม่เหลือใครแล้ว เงยหน้าขึ้นมา คนที่รัก เราก็ยังอยู่กับเรา และคนที่ผมคบอยู่ทุกวันนี้ ก็คือโลกที่สวยงาม ของผมครับ ทุกวันนี้เวลาผมมองเขา ผมรู้สึกว่า สำหรับผม เขา เป็นโลกที่สวยงามและมีอยู่จริง เขาทำให้ผมได้เรียนรู้มุมมอง ใหม่ๆ เขาเป็นผู้หญิงที่มาพร้อมกับ หลุยส์ วิตตอง กุชชี่ และ ชา แนล พร้อมกับทาเล็บเท้าสีแดง ซึง่ ผมเคยพูดไว้วา่ ผมคงไม่สามารถ ใช้ชวี ติ กับผูห้ ญิงที่ทาเล็บสีแดง หิ้วหลุยส์ วิตตอง ได้ แต่เหมือนเขา มาเปิดมุมมองเราให้กว้างขึ้น ทุกวันนี้ ผมเลยชื่นชมชาแนลไปเลย

อ้นกับละครเพลง

“ผมใฝ่ฝนั อยากแสดงละครแบบบรอดเวย์ เพราะมันมีทกุ ศาสตร์ ที่ผมชอบคือ ร้องเพลง เต้น และแสดง ผมเคยไปดูละครเพลงแล้วรู้สึก เลือดเนื้อมันพลุ่งพล่าน อยากขึ้นไปเล่นเป็นตัวละครบนเวทีนั้น ตอนแรกก็ คิดจะไปเรียนการแสดงเหมือนกัน แต่พอมีละครเพลงเรื่องนี้เข้ามา ผมก็ เลยได้เรียนรู้ไปด้วย ละครเพลงเรื่องนี้ผมร้องอยู่หลายเพลงมาก แต่มีอยู่ เพลงหนึ่ง ท่อนหนึ่ง ที่ผมร้องไม่ได้ ร้องทีไร มันเหมือนจะร้องไห้ทุกที มัน คือเพลง ‘ดาวประดับฟ้า’ เป็นเพลงธีมที่สำคัญมากสำหรับเรื่องนี้ เวลา ร้องถึงท่อนนี้แล้วเสียงจะสั่น มันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างกับท่อนที่ว่า ‘ดาว ดวงนั้นสุภาพรรณ...คือตัวพี่ ดาวดวงนี้ ก็คือน้องดูผ่องขาว...ไปจนถึงท่อน ที่ร้องว่า ฟ้าเพริศพราวด้วยดาวประดับฟ้า เหมือนเวลารักประทับประดับ ไว้ ยามจันทร์แรม...ดาวแจ่มงามวิไล’ มันมีเมโลดี้อะไรบางอย่าง ที่โดนผม มากๆ ร้องเพลงนี้ทีไรแล้วน้ำตาจะไหล” *‘เพลงรักวณิพก’ นำแสดงโดย อ้น-สราวุฒิ มาตรทอง, ปนัดดา เรืองวุฒิ, ญาญ่าญิ๋ง-รฐา โพธิ์งาม, โอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล, อู๋-ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วย อารีย์ นักดนตรี, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, รอง เค้ามูลคดี, นันทวัน เมฆใหญ่, กนกวรรณ ด่านอุดม และนักแสดงรับ เชิญอีกมากมาย เปิดแสดง ในวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2551 นี้ ที่ศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ราคาบัตร 1,000/ 1,500/ 2,000/ 2,500/ 3,000 บาท เปิดจองบัตร โทร. 08-4469-9548, 08-1733-1906 รายได้ทั้งหมดหลัง หักค่าใช้จา่ ยนำทูลเกล้าฯถวายสมทบทุน มูลนิธสิ มเด็จพระพันวัส-สาอัยยิกา เจ้า เพื่อก่อตั้ง ‘พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า’ ในวังสระปทุม


เคล็ดลับชมสตรีทโชว์ให้ได้อรรถรส สารพัดโชว์เลือกชมฟรี

ชมฟรี ได้ตามชอบ...การแสดงมี หลายรูปแบบและไม่ตายตัว เล่นเหมือน เดิมอีกกีร่ อบ การแสดงก็จะไม่เหมือนเดิม เพราะความสนุกสนานยังมาจากคน ทีม่ ามุงดูดว้ ย เตรียมพบกับการแสดง พิเศษมากมายทีผ่ ชู้ มจะหลงรักไปเสีย ทุกโชว์ แม้การแสดงศิลปะริมถนนสร้าง ความบันเทิงให้คนทีผ่ า่ นไปมาโดยไม่เสีย ค่าใช้จา่ ย แต่จะมีการ ‘เปิดหมวก’ แลกกับ ค่าตอบแทนจากผูช้ มทีพ ่ งึ พอใจในการ แสดงนัน้ ๆ หากคุณชมแล้วชอบ...โปรด อย่าลังเลที่จะมอบเสียงปรบมือและ เงินเล็กน้อย เป็น “น้ำใจ” ให้กบั นักแสดง...

ภายในงานมี การเตรียมซุ้มอำนวย ความสะดวกสำหรับการแลก เศษเงินไว้สำหรับให้แลกเพือ่ ผูช้ ม ที่ปรารถนาจะแสดง “ความชื่นชม” เมื่อนักแสดง “เปิดหมวก” หลังจบการแสดง แต่ละชุด

หัวเราะหลายคนดังกว่า

ควรชวนมากันเยอะๆ เพราะทุกคนสามารถหัวเราะและ มีความสุขได้เท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นครอบครัว เด็กๆ มา กับคุณยาย คุณย่า พ่อจูงแม่มา แฟนชวนกันมาดูเป็นคู ่ หรือ เพือ่ นยกกันมาทัง้ ก๊วน งานแบบนีท้ ำให้เมืองเปลีย่ นไปมีแต่ ความสนุก ทุกคนในเมืองยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นเทศกาลที่มี ความสุขอย่างเต็มอิ่ม

กติกามารยาทเล็กๆ น้อยๆ

แม้วา่ จะเป็นโชว์ทด่ี งู า่ ยสุดๆ แต่กม็ กี ติกาและมารยาท ขนาดสั้นมาเพื่อความสุขสำหรับผู้ชมโดยถ้วนหน้า • ถ้าตำแหน่งการมุงของคุณอยูแ่ ถวหน้า ให้นง่ั ลงหน่อย เพราะ อาจบังคนข้างหลังโดยไม่ได้ตั้งใจ • หากคุณอยากยืนดู ก็ไปอยู่ข้างหลังสะดวกกว่า • ได้โปรดเอื้อเฟื้อให้เด็ก สตรี และคนชรา • แม้จะไม่ตอ้ งเงียบกริบเหมือนอยูใ่ นโรงละคร แต่กต็ อ้ งใช้ สมาธิในการชม...ไม่ตอ้ งคุยโทรศัพท์มอื ถือกันบ้างจะดีกว่า • คุยกับคนข้างๆ ได้ แต่เบาๆ • ถ่ายรูปได้ แต่อย่าใช้แฟลช เดี๋ยวนักแสดงสมาธิหลุด • ถ้าใครกลัวเมื่อย เอาเสื่อมาก็จะยิ่งสะดวก • การแสดงอยูใ่ นเขตสวนสาธารณะ ดังนัน้ ห้ามดืม่ แอลกอฮอล์ ห้ามสูบบุหรี่...ขอร้อง • เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าจะสะดวกกว่าเนือ่ งจากทีจ่ อดรถมีจำกัด

ในงานมีอะไรบ้าง

พลาดไม่ได้!

สำหรับการชื่นชมความน่าเอ็นดูของยีราฟขายาวตัวสูง ราว 4 เมตร ซึง่ เป็นการแสดงของกลุ่ม Teatro Pavana ที่ โด่งดังระดับโลกจากเวนิซ ที่จะช่วยเพิ่มบรรยากาศของ “ป่า” ใจกลางเมืองหลวงได้อย่างน่าทึ่งและประทับใจ

ฟิตซ้อมกำลังขาไว้ให้ด ี เพราะเทศกาลนีต้ อ้ งเดิน...เดินและเดิน เพือ่ จะได้ชมทุกการแสดงให้ครบ ทัง้ 10 เวทีเล็กและ 1 เวทีใหญ่ 1 รอบสวนลุมแล้ว ยังมีนกั แสดง Walk-Act ทีเ่ ดินแสดงไปรอบๆ สวนช่วยสร้าง บรรยากาศสนุกสนานอีกด้วย งานนีม้ กี ารแสดงจากกว่า 40 คณะนักแสดงทัง้ ไทยทัง้ เทศโดยมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป ความสนุกจะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ คุณต้องมามุงกันด้วยตัวเอง นอกจากนัน้ ยังมีการแสดงพิเศษทีผ่ สมผสาน วงดุริยางค์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีดีกรีแชมป์โลกจากการประกวดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มาแสดง ปิดงานแต่ละคืนตรงด้านประตูหลังพระรูป, มี Helping Clown คอยช่วยคนข้ามถนนจากฝัง่ สีลมมา สวนลุมพินี และมีบริการ Make-up Point ช่วยแต่งหน้าผู้เข้าชมให้เข้ากับบรรยากาศงาน เป็นต้น


16

“Don’t miss these things this week! ”

MAGAZINE

a day: Very Japanese

GADGET

Nokia N97

และแล้วมือถือ N-Series ล่าสุด จาก Nokia ก็ได้เวลาเปิดตัวกันแล้ว ด้วยรูปลักษณ์ที่คล้าย พีดีเอโฟน เพราะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบ QWERTY สไลด์ด้านข้าง หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ขนาด 3.5 นิ้ว 16 ล้านสี 360 x 640 พิกเซล สามารถหมุนกลับด้านได้อัตโนมัติ มีระบบเซ็นเซอร์ ปิดหน้าจอเมื่อใช้งานอีกต่างหาก เจ้า N97 ตัวนี้ เน้นในเรื่องการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต รองรับ WiFi GPS มีแผนที่จาก Nokia พร้อมบลูทูธ และกล้องความละเอียดที่ 5 ล้านพิกเซล เลนส์ Carl Zeiss แบบออโต้โฟกัส หน่วยความจำในเครื่องสูงถึง 32 GB และสามารถเพิ่มได้สูงถึง 48 GB คาดว่าจะวางจำหน่ายในช่วงต้นปีหน้า ราคาประมาณ 693 เหรียญสหรัฐฯ แฟนพันธุ์แท้ N-Series เตรียมตัวเตรียมตังค์ให้พร้อมได้เลย เพราะถ้านำเข้ามาขายในบ้านเรา รวมภาษีต่างๆ เข้าไป ราคาก็คงเฉียดๆ 3 หมื่นบาท

MUSIC

Perfect Symmetry: Keane

DVD

Lolita

“ผมนั้นเข็ด ขยาดกับ Lolita ฉบั บ สร้ า งใหม่ ของ เอเดรี ย น ไลน์ เมือ่ ปี 1997 ซึ ่ ง นอกจากจะ ไม่สนุกแล้ว ยัง มีอาการออก ท ะ เ ล อ ยู ่ พ อ สมควร โดยเฉพาะการพยายามลงลึกทาง ด้านจิตวิเคราะห์ตัวละคร แต่แทนที่จะออก มาดี กลั บ ยิ ่ ง ทำให้ ย ุ ่ ง เหยิ ง สั บ สน จน พลอยทำให้ น ึ ก กลั ว ฉบั บ หนั ง ขาวดำปี 1962 ผลงานของยอดผู้กำกับ สแตนลีย์ คิวบริค ไปด้วย แต่เมื่อมีโอกาสหยิบฉบับ ของคิวบริคมาดูแล้ว ผมพบว่า แม้จะเรื่อง เดียวกัน พล็อตเดียวกัน แต่ผลลัพธ์กลับ แตกต่างอย่างสุดขั้ว ฉบับของคิวบริคนั้น ยอดเยี่ยมมาก ดูสนุก เข้าใจง่าย เล่าเรื่อง กระชั บ ฉั บ ไว เข้ ม ข้ น ชวนติ ด ตามตลอด เวลา เซ็กซีเ่ ย้ายวนใจโดยไม่ตอ้ งมีฉากเลิฟซีน หรือภาพโป๊เปลือยใดๆ เลย รวมทั้งเคลือบ อาบด้ ว ยอารมณ์ ห วานเศร้ า สะเทื อ นใจ เหลือจะพรรณนา” เลือกให้โดย : นรา นักเขียน และนั ก วิ จ ารณ์ ภ าพยนตร์ จากนิตยสาร HAMBURGER

a day ฉบับที่ 99 (เลขสวย) เล่นธีมญี่ปุ่น และตามประสา a day ทำ Concept Issue ทั้งทีคงไม่นั่งคลิก วิกิพีเดียหรือกูเกิ้ลขโมยข้อมูลมาเขียน แต่ทีมงานลงทุนลงแรงบินตรงไปญี่ปุ่นเพื่อทำฉบับนี้โดยเฉพาะ แล้วความเจ๋งต่างๆ ก็บังเกิด! ในฉบับ a day สามารถนัดสัมภาษณ์และถ่ายภาพชาวญี่ปุ่น ทั้งที่เป็นยอด ฝีมือและเป็นเซเล็บในวงการต่างๆ ได้มากถึง 40 คน (ชนิดคนญี่ปุ่นด้วยกันเองยังถามว่า ยูทำได้ไง!?) คน เหล่านี้ก็อาทิ ทาคะชิ ยามาซากิ ผู้กำกับหนังเรื่อง Always, เซนตะ นิชิดะ บก. Brutus แมกกาซีนช่างคิด แห่งแดนอาทิตย์อุทัย, ยะสึมิจิ โอะกะ หัวเรือใหญ่ Tugboat เอเจนซี่ที่เท่ที่สุดของญี่ปุ่น, คิฮะชิโระ โอนิ ซึกะ เจ้าของรองเท้ายอดฮิต Onitsuka Tiger ยังมีบทสัมภาษณ์พระ เจ้าของค่ายมวยปล้ำหญิง เอเยนต์ ขายปลา คนทำค่ายเพลง วงดนตรี แอ็กติวิสต์ ไปจนถึงเกอิชา ฯลฯ ให้อ่านแบบเข้มข้นเต็มพิกัด ครบถ้วน ทั้งไลฟ์สไตล์และความคิดความอ่านแบบญี่ปุ่นๆ เรียกว่า a day เล่มนี้ออกมาก็ไม่ต้องมีเล่มไหนทำเรื่อง ญี่ปุ่นอีกแล้ว ถือเป็นผลงานโบแดงอีกครั้งของ a day ทั้งยังเป็นการปักหมุดหมายใหม่ของสิ่งที่เรียกว่า ‘ความก้าวหน้า’ ในการทำนิตยสารไทย

วงดนตรีบริตป๊อปยอดฝีมือจากสหราชอาณาจักร ที่ยกย่องกันว่า คือผู้สืบทอดความเจ๋งแอนด์ป๊อปปูลาร์ของป๊อป อังกฤษ ถัดจาก The Beatles และ Oasis อัลบั้มใหม่ซึ่งเป็นผลงานชุดที่ 3 (ทิ้งห่างจากอัลบั้มที่ 2 Under the Iron Sea เกือบ สองปี) คีนปล่อยซิงเกิล้ 4.19 นาทีทช่ี อ่ื Spiralling ซึง่ มีกลิน่ อายดนตรีเต้นรำยุคเอทตีส้ ฟ์ งุ้ กระจาย ตามด้วยแทร็กและซิงเกิล้ ที ่ 2 The Lovers Are Losing ทีเ่ หมาะกับการฟังไปด้วย กุมมือใครสักคนไปด้วย โดยรวมแล้วภาคดนตรีและเสียงร้องหวานหอมของ ทอม แชปลิน ยังคงไว้ซึ่งรสชาติกลมกล่อม เสียงสังเคราะห์เข้ามามีบทบาทในอัลบั้มนี้พอสมควร แต่ก็ไม่มากเกินไพเราะ

BOOK

My Sister’s Keeper: Jodi Picoult

“โจดี้ พิคูลท์ คือนักเขียนคน ของพอลล่า เพราะเขาเขียนหนังสือ ในประเด็นที่เราอ่านแล้วอึ้ง เช่น ประเด็นทางสังคม พอลล่าอ่าน หนังสือของเขาเกือบทุกเล่ม แต่ที่ อยากแนะนำให้อา่ นคือ My Sister’s Keeper เป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ที่รัก ลูกมาก มีลูกสาวสองคน คนโต ป่วยเป็นลูคีเมีย และจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วย การถ่ายเลือด ปลูกถ่ายเซลล์ สารพัดจากพี่น้องท้อง เดียวกัน แม่ก็เลยต้องให้ลูกที่สุขภาพแข็งแรงดีอีกคน เป็นคนเสียสละ ต้องให้หมอเจาะเลือด ผ่าตัด และทำ ทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือคนพี่ กลายเป็นว่า คนน้องก็เลย ตั้งคำถามว่า เธอเกิดมาเพื่อใครกันแน่ และต้องใช้ชีวิต แบบนี้ไปตลอดเหรอ พอลล่าว่าเรื่องของโจดี้ เป็นเรื่อง ที่ทำให้เราต้องตั้งคำถาม ต้องตัดสินใจ” เลือกให้โดย : พอลล่า เทเลอร์ นักแสดง นางแบบ

COSMETIC

Za Sparkling Fuchsia & Champaign Limited Edition Case

หนาวนี้ได้เวลาตระเวนปาร์ตี้อำลาสิ้นปีกันแล้วสิ มาเตรียมตัวสวยมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้น เมกอัพ ด้วยการมีผิวหน้าเนียนเรียบ ไร้ความมัน เพื่อตอบรับทุกค่ำคืนสังสรรค์อันยาวนาน ให้คุณดูโดดเด่นเหนือใคร กับแป้ง 2 ประสิทธิภาพของ Za กับ Za Two-way Foundation (Now-Edition) และ Za True White Two-way Foundation ที่มาพร้อมตลับแป้งประกาย แวววาว Za Sparkling Limited Edition Case ลิมิเต็ด เอดิชั่น คอลเล็กชั่นล่าสุด ที่โดดเด่นด้วย ตลับ 2 สีสวย สีชมพูเข้มสไตล์ปาร์ตี้เกิร์ล และสีทองเสริมลุคส์ให้ดูหรูหรา น่าประทับใจ


HOTEL

ACCESSORY

Aurum the River Place

“โรสเป็ น คนหนึ ่ ง ที ่ ช อบเที ่ ย วเมื อ งไทยค่ ะ โดยเฉพาะย่านกรุงเก่า หรือที่เรียกว่าเขตพระนคร ในกรุงเทพฯ แม้ว่าตอนนี้ฮิปโฮเต็ลเล็กๆ ที่มีอยู่ มากมายริมเขตแม่น้ำเจ้าพระยาจะยังไม่เป็นที่ แพร่หลายของคนไทยนัก แต่สำหรับชาวต่างชาติ แล้ว โรงแรมเล็กๆ สไตล์ยุโรปกำลังเป็นที่นิยม มาก คนไทยเองอย่าเสียเปรียบนะคะ ลองมาพัก ดูสักครั้งแล้วจะติดใจ Aurum The River Place เป็ น โรงแรมน่ า รั ก ๆ แถวท่ า เตี ย น ติ ด แม่ น ้ ำ เจ้าพระยา เราสามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของพระ ปรางค์วัดอรุณฯ และยังนั่งบนระเบียงห้องพักเพื่อ ดูพระอาทิตย์ตกดินเวลาค่ำๆ ได้โรแมนติกไม่แพ้ วิวของโรงแรมเมืองนอกเลย” ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.aurum-bangkok.com หรือโทร. 0-2622-2248 เลือกให้โดย : วริศรา มหากายี เจ้าของโรงแรมพระนครนอนเล่น

DRINKS

Organic Tea by au bon pain

ผลไม้ออร์แกนิกก็เคยลองแล้ว ผักออร์แกนิกก็เคย กินแล้ว งั้นลองมาดื่ม (หรือเรียกให้ไฮโซหน่อยว่า จิบ) ชาออร์แกนิกกันดูหน่อยดีไหม จะได้ครบสูตรกิน–ดื่ม อาหารออร์แกนิกเพือ่ สุขภาพ เพราะตอนนี ้ โอ บอง แปง เขามีชาออร์แกนิกรสนุ่ม กลิ่นหอมละมุน ถึง 5 รส ไว้ เสิ ร ์ ฟ ไม่ ว ่ า จะเป็ น เอิ ร ์ ล เกรย์ กรี น ที , ออร์ แ กนิ ก คาร์โมมายล์ ที, ออร์แกนิก อูห่ ลง ที, ออร์แกนิก แอปเปิล้ ออเรนจ์ จินเซง ที และออร์แกนิก แบล็กเคอร์เรนท์ ฮิบิสคัส ที รับรองว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์ดีๆ ต่อ ร่างกายแบบปลอดสารพิษ เหมาะที่จะเป็นเครื่องดื่ม สุขภาพ เพื่อเติมความสดชื่น ชาร์จพลังงานให้ตัวเอง ในช่วงปลายปี อากาศดีๆ แบบนี้

SEIKO Sportura ‘Black & Ruby’

“เรียกได้เลยว่าผมเป็นคนติดนาฬิกา ชอบที่ จะมีนาฬิกาหลายๆ เรือน เพื่อให้สามารถหยิบใส่ ได้เหมาะกับแต่ละโอกาส แต่ละงาน และแต่ละ สไตล์การแต่งตัวในวันนั้น เพราะนอกจากผมจะ ทำงานประจำที่นิตยสาร Crush ซึ่งต้องใส่นาฬิกา เรือนที่เป็นทางการหน่อยแล้ว ในวันสบายๆ ผม ชอบเล่ น กี ฬ าครั บ ตี ก อล์ ฟ บ้ า ง ขั บ รถแข่ ง บ้ า ง นาฬิ ก าที ่ ใ ช้ ส ำหรั บ ใส่ เ ล่ น กี ฬ าก็ ส ำคั ญ ซึ ่ ง ผม แนะนำ SEIKO Sportura ‘Black & Ruby’ เรือนนี้ พิเศษตรงที่เป็นคอลเล็กชั่นสำหรับกีฬาที่ต้องใช้ ความเร็วอย่างมอเตอร์สปอร์ต ฟังก์ชน่ั โครโนกราฟ จับเวลาได้นาน 12 ชั่วโมง เสริมความดูดีด้วย เพชรและทับทิมสีแดงเข้ม กระจกแซฟไฟร์ป้องกัน รอยขี ด ข่ ว น กั น น้ ำ 100 เมตร ราคาเรื อ นละ ประมาณ 19,500 บาท ถือว่าคุ้มที่จะมีไว้ในครอบ ครองสักเรือนครับ” เลือกให้โดย : ดร.ฐิติกร ลิ้มชิมชล บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Crush, อาจารย์พเิ ศษ และทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรม บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ACTIVITY

Vanilla Music

DESSERT

iberry Giving Box

ไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อนหรอกนะ ที่จะกินไอศกรีมอร่อย รู้ไหมว่า อากาศเย็นๆ ชื่นๆ อย่างนี้น่ะ ได้กินไอศกรีมอร่อยๆ สักสกู๊ปสอง สกู๊ป ชีวิตจะรื่นรมย์ขึ้นอีกเป็นกอง เหมือนจะรู้ใจ ไอเบอร์รี่ออก แคมเปญใหม่ iberry Giving Box กล่องของขวัญดีไซน์สวยที่มา พร้อมกับไอศกรีมระดับพรีเมียมโฮมเมดรสชาติสุดแสนอร่อย 1 กล่องบรรจุไอศกรีมไอเบอร์รี่ตั้ง 18 ลูก! (หรือ 4 ไพน์เต็มๆ) ราคา ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เขาตั้งไว้เพียง 850 บาท (จากราคาปกติ 890 บาท) ที่พิเศษอีกอย่างคือ Travelling Bag มูลค่า 250 บาท ซึ่ง ทางร้านกระซิบมาว่า สินค้ามีจำนวนจำกัด ตรงไปซื้อความสุข เย็นๆ กลมๆ ได้แล้ววันนี้ที่ร้านไอเบอร์รี่ทุกสาขา

ตั้งแต่ 2 ทุ่ม ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนธันวาคมนี้ Vanilla Garden โฮมควิซีนสุดฮิปในซอยเอกมัย 12 จัดให้มี Vanilla Music เทศกาล ดนตรีแจ๊สขนาดย่อมๆ ในบริเวณสวนสวยแสนรืน่ รมย์ของ วานิลลา การ์เดน เรียกว่าคุณแวะไปทานอาหารจีน ญีป่ นุ่ เลิศรสของวานิลลา การ์เดนแล้ว ทางร้านให้ของแถมเป็นดนตรีแจ๊สเล่นสดยังไงยังงั้นเลย อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ โทร.ไปถามที่ 08-4751-1458

GIVE

รี ไซเคิลมือถือ

ปัจจุบันทั่วโลกมีประชาชนเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่นำโทรศัพท์มือถือไปรีไซเคิล ส่วนนอกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเครื่องเก่า ไว้ทำอะไร เมื่อเห็นดังนั้นแล้วบริษัทมือถือยักษ์ใหญ่อย่างโนเกียจึงร่วมกับเซ็นทรัลกรุ๊ป เปิดตัวโครงการ Nokia Loves Earth เพื่อรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ เพียงนำโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้วทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาหย่อนใส่กล่องรีไซเคิล ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ก.พ. 52 ที่โนเกีย แคร์ เซ็นเตอร์ 12 สาขา โนเกียช็อป 23 สาขาทั่วประเทศ ร้านเพลย์กราวนด์ เพาเวอร์บาย ในกรุงเทพฯ และห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลทุกสาขา


CALENDAR

18

12 - 18 DECEMBER 2008

FRI

MON

The NTC International Year End Conference 2008

ß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√¥â “ π‚∑√§¡π“§¡ øíß°“√∫√√¬“¬®“°«‘∑¬“°√ºŸ â ‡ ™’ Ë ¬ «™“≠ ·≈– ™¡π‘ ∑ √√»°“√‡°’ Ë ¬ «°— ∫ ‡∑§‚π‚≈¬’‚∑√§¡π“§¡ «—ππ’È∂÷ß 17 ∏—𫓧¡ ≥ Àâ Õ ß∫Õ≈√Ÿ ¡ ™— È π 23 ‚√ß·√¡‡´Áπ∑“√“ ·°√π¥å ·Õ∑ ‡´Áπ∑√—≈‡«‘≈¥å ∂ππ √“™¥”√‘ °√ÿ߇∑æœ

TUE

Cinderella

≈–§√‡æ≈ß ÿ¥§≈“  ‘° ∑’˵√“µ√÷ßÕ¬Ÿà„πÀ—«„®¢Õß ºŸâ™¡∑—Ë«‚≈°¡“·≈â« æ∫ °“√ÕÕ°·∫∫©“°∑’µË √–°“√ µ“°—∫´‘π‡¥Õ‡√≈à“∑’√Ë ∫— ∫∑ ‚¥¬ ≈’Õ“ ´“≈Õß°â“ π—° · ¥ßΩï¡◊Õ¥’ °“√· ¥ß¡’ ∑—ßÈ À¡¥ 8 √Õ∫ µ—ßÈ ·µà«π— π’È ∂÷ß 21 ∏—𫓧¡ ≥ ‡¡◊Õß ‰∑¬√— ™ ¥“≈— ¬ ‡∏’ ¬ ‡µÕ√å  ”√Õß∫—µ√∑’ˉ∑¬ ∑‘°‡°µ ‡¡‡®Õ√å∑ÿ° “¢“

WED

THU

Art Square 6

ß“π®—µ√ÿ — »‘≈ªá §√—ßÈ ∑’Ë 6 æ∫µ≈“¥»‘ ≈ ª– ·≈– º≈‘µ¿—≥±åÀ≈“°§«“¡§‘¥ æ∫°‘ ® °√√¡µà “ ßÊ ¡“° ¡“¬∑’ Ë ‡ °’ Ë ¬ «°— ∫ »‘ ≈ ª– Õ“∑‘ ¥Ÿ À π— ß øí ß ‡æ≈ß æ√âÕ¡™¡ß“π»‘≈ª– ·≈– ‡≈◊ Õ °´◊ È Õ ¢Õߢ«— ≠ ¢Õß Ω“°„π‡∑»°“≈ªï „ À¡à «—ππ’È∂÷ß 19 ∏—𫓧¡ ∑’Ë ÀÕ»‘ ≈ ªá ® “¡®ÿ √ ’ ∂ππ æ≠“‰∑

Gundam Expo Thailand 2008

§√—Èß·√° ”À√—∫·øπ æ— π ∏ÿ å · ∑â ° — π ¥— È ¡ æ∫ °‘®°√√¡¡“°¡“¬ ”À√—∫ ·øπ°—π¥—È¡ Õ“∑‘ ™¡Àÿàπ °— π ¥— È ¡ ¬— ° …å  Ÿ ß °«à “ 4 ‡¡µ√µ—«·√°¢Õß‚≈° ™¡ ‚¡‡¥≈°—π¥—¡È ·∑⮓°≠’ªË πÉÿ °‘®°√√¡§Õ ‡æ≈¬å œ≈œ «—ππ’È∂÷ß 21 ∏—𫓧¡π’È ∑’Ë ≈“π‚ª√‚¡™—πË ™—πÈ 1 »Ÿπ¬å °“√§â “ ‡´Á π ∑√— ≈ æ≈“´“ ·®âß«—≤π–

13 14 SAT

Thailand bestbuy 2008

ß“π· ¥ß ‘π§â“ ¢Õߢ«— ≠ ¢Õß∑’ Ë √ –≈÷ ° §ÿ≥¿“æ„π√–¥—∫ àßÕÕ° À≈“°À≈“¬ª√–‡¿∑ ¿“¬„µâ   ‚≈·°π ù¢Õß ¢«— ≠ π— ∫ · π ·∑π„® ®“°§ÿ≥û ≥ ÀâÕ߇æ≈π π“√’ ŒÕ≈≈å 1 - 3 »Ÿπ¬å °“√ª√–™ÿ ¡ ·Àà ß ™“µ‘  ‘√‘°‘µ‘Ï µ—Èß·µà«—ππ’È∂÷ß 21 ∏—𫓧¡»°π’È

SUN

Wedding Grand Sale 2008

ß“π· ¥ß ‘π§â“·≈– ∫√‘ ° “√∏ÿ √ °‘ ® ¥â “ π°“√  ¡√ ·∫∫§√∫«ß®√ Õ“∑‘  µŸ ¥ ‘ ‚ Õ∂à “ ¬¿“æ ™ÿ¥«‘«“Àå °“√奷≈–¢Õß ™”√૬ ‚√ß·√¡·≈–ÀâÕß ®—¥‡≈’È¬ß œ≈œ µ—Èß·µà«—ππ’È ∂÷ß 21 ∏—𫓧¡ ∑’Ë»Ÿπ¬å π‘∑√√»°“√·≈–°“√ ª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‰∫‡∑§ ∫“ßπ“

XKIN6

π‘∑√√»°“√»‘≈ª–∑’Ë √«¡ 6 »‘ ≈ ªî π ´÷ Ë ß ¡’ ™ ◊ Ë Õ ‡ ’ ¬ ß·≈–Ωï ¡ ◊ Õ „π√–¥— ∫ ∑Á Õ ª¢Õߪ√–‡∑» π” ‚¥¬ ‚≈‡≈ - ∑«’ » — ° ¥‘ Ï »√’ ∑ Õߥ’ , ∫ÿ ≠ ™— ¬ Õ¿‘ π∑π“æß»å , ™¬“¿√≥å ¡≥’ ÿ∏√√¡, ∂πÕ¡¢«—≠ ™ÿ µ ‘ ∏ π«ß»å , À∑— ¬ √— µ πå ‡®√‘ ≠ ™— ¬ ™π– ·≈– P7 «—ππ’È∂÷ß 27 ∏—𫓧¡ ∑’Ë ‡® ·°≈‡≈Õ√’ Ë ™— È π 4 ‡® Õ‡«π‘« ∑ÕßÀ≈àÕ 15

รฟม. เปดซองเทคนิคสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ 𓬙Ÿ‡°’¬√µ‘ ‚æ∏¬“πÿ«—µ√ √ÕߺŸâ«à“°“√ °“√ √∂‰øøÑ“¢π àß¡«≈™π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (√ø¡.) («‘»«°√√¡·≈–°àÕ √â“ß) „π∞“π–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–°«¥ √“§“ß“π‚¬∏“‚§√ß°“√√∂‰øøÑ“ “¬ ’¡«à ß ™à«ß∫“ß„À≠à∫“ß´◊ÕË ‡ªìπª√–∏“π°“√‡ªî¥‡Õ° “√ª√–°«¥√“§“¥â“π ‡∑§π‘§‚§√ß°“√°àÕ √â“ß√∂‰øøÑ“ “¬ ’¡«à ß ™à«ß∫“ß„À≠à∫“ß´◊ÕË  —≠≠“∑’Ë 3 °àÕ √â“ß»Ÿπ¬å´Õà ¡∫”√ÿß√∂‰øøÑ“·≈– Õ“§“√®Õ¥·≈â«®√ 4 ·Ààß ‚¥¬¡’∫√‘…∑— °àÕ √â“߇հ™π¬◊πË ¢âÕ‡ πÕ√«¡ 5 √“¬ ª√–°Õ∫¥â«¬ 1. ∫¡®.Õ‘µ“‡≈’¬Ë π‰∑¬ ¥’‡«≈≈ÁÕª‡¡âπµå 2. CKTC Joint Venture 3.∫¡®. ´‘‚π-‰∑¬ ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘ßË ·Õπ¥å§Õπ µ√—§™—πË 4.TAKANAKA-RITTA Joint Venture ·≈– 5. PAR Joint Venture ∑—Èßπ’È ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 惻®‘°“¬π 2551 ‚§√ß°“√√∂‰øøÑ“ “¬ ’¡«à ß ™à«ß∫“ß„À≠à-∫“ß´◊ÕË ¡’√–¬–∑“ß√«¡∑—Èß ‘Èπ 23 °‘‚≈‡¡µ√ ¡’ ∂“π’¬°√–¥—∫

®”π«π 16 ∂“π’ ·∫àß —≠≠“°“√°àÕ √â“ßÕÕ°‡ªìπ 3  —≠≠“ ‰¥â·°à  —≠≠“∑’Ë 1 °“√°àÕ √â“ß‚§√ß √â“߬°√–¥—∫  à«πµ–«—πÕÕ° µ—ßÈ ·µà ∂“𒇵“ªŸπ∂÷ß –æ“πæ√–π—ßË ‡°≈â“  —≠≠“∑’Ë 2 °“√°àÕ √â“ß‚§√ß √â“߬°√–¥—∫ à«πµ–«—πµ° ®“° ∂“π’ –æ“πæ√–π—Ë߇°≈â“∂÷ß ∂“π’§≈Õß∫“߉ºà ·≈–ß“π°àÕ √â“ß –æ“π¢â“¡·¡àπ”È ‡®â“æ√–¬“¥â“π∑‘»„µâ ¢Õß –æ“πæ√–π—ßË ‡°≈â“ ·≈– —≠≠“∑’Ë 3 °“√°àÕ √â“ß»Ÿπ¬å ´àÕ¡∫”√ÿß√∂‰øøÑ“·≈–Õ“§“√®Õ¥·≈â«®√ 4 ·Ààß ∑—Èßπ’È  —≠≠“∑’Ë 1 ·≈–  —≠≠“∑’Ë 2 ‰¥â‡ªî¥´Õ߇∑§π‘§‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 11 惻®‘°“¬π 2551 ∑’˺à“π¡“ ∑—Èßπ’ȧ“¥À¡“¬«à“®– ‡√‘Ë¡°àÕ √â“ß‚§√ß°“√π’ȉ¥âª√–¡“≥°≈“ߪï 2552


SHOPPING!

19 ที่ทำความสะอาดกระจก จาก Propaganda

โหลใส่ของ พร้อมช้อนตัก จาก Siam Paragon

ลำโพง แบบเลโก้ สีขาว จาก Loft

PEACE COLOUR

ขวดเกลือ พริกไทย รูปสมอง จาก Propaganda

ที่ค้ันน้ำส้ม จาก Propaganda

วิทยุ จาก Loft

คำว่า สันติภาพ อาจฟังดูสวยหรู เพ้อฝัน และเป็นโลก ของอุดมคติ ถ้ามองโลกแบบลบหน่อย สันติภาพก็อาจจะเป็นเหมือน เทพนิยายหลอกเด็ก แต่ถ้ามองแบบพลัสพลัส สันติภาพนั้นสร้างได้ อาจจะไม่งา่ ย แต่ทำได้จริง แค่ตอ้ งร่วมมือ สร้างทัศนคติใหม่ให้คนในสังคม แต่ทำจะอย่างไรนั้น ค่อยว่ากันอีกที??? สีขาวคือ สัญญะ ของ ความบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน เป็นมุมมองแบบทริปเบิ้ลพลัส ไม่รู้ว่าโลกนี้ต้องใช้ผ้าขาวกี่ผืนเช็ดจึงจะสะอาดขึ้น แต่ไม่เป็นไร มาลองดูกันซักตั้งนึง

โคมไฟจากวัสดุ ธรรมชาติ รูทรงแอปเปิ้ล จาก Siam Paragon ชั้น 4

WHERE LOFT ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ Habitat ชั้น 3,4 สยามดิสคัฟเวอรี่ Propaganda ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ roominteriorproducts

แก้วMug เซต 2ใบ จาก Siam Paragon ชั้น 4

Ice cube จาก Habitat

ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่

จาน ปั๊ ม ลายนู น จาก Siam Paragon ชั้น 4 ที่ใส่แปรงสีฟัน จาก Propaganda กล่องกระดาษ ทิชชู่ จาก Siam Paragon ชั้น 4

แก้ว Mug พร้อม ฐานอุ่น จาก Siam Paragon ชั้น 4 โถแช่ไวน์ จาก Siam Paragon ชั้น 4

กล่องปฐมพยาบาล จาก roominteriorproducts


20

HOME MADE

MR. SAXMAN’S PLACE เรื่อง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : ณั ฐ พล วุ ฒ ิ เ พ็ ช ร์ , พึ ่ ง บุ ญ โสตถิ อ ำรุ ง


21

ในช่วงที่ลมหนาวโชยมาแบบนี้ เราคิดว่า คงไม่มีอะไรจะทำให้สุขและอบอุ่นใจเท่ากับการได้ นั่งจิบเบียร์เย็นเป็นวุ้นเคล้าคลอไปกับสายลมและ เสียงเพลงแจ๊สชิลล์ๆ อีกแล้ว ยิ่งถ้าได้ยินเสียง แซ็กโซโฟนมาบรรเลงในยามค่ำคืนด้วยแล้วก็ยิ่ง เคลิบเคลิ้มหลงใหลไปกับฤดูกาลแห่งความสุขนี้ อย่างยากที่จะหาอะไรมาเปรียบ และถ้าจะให้นกึ ถึงศิลปินสักคนทีม่ คี าแร็กเตอร์เหมาะสมกับช่วงเวลานี้มากที่สุด คงหนีไม่ พ้นผู้ชายที่ชื่อ โก้ - เศกพล อุ่นสำราญ หรือที่รู้จัก กันดีในฉายา ‘มิสเตอร์แซ็กแมน’ นักแซ็กโซโฟนที่ เป็นที่ต้องการตัวในทุกเทศกาลลานเบียร์ช่วงฤดู หนาวของทุกปี แม้ว่าจะไม่อาจนำเอาท่วงทำนองการเป่า แซ็กโซโฟน - เครื่องดนตรีคู่ใจของเขา มาบันทึกไว้ ในหน้ากระดาษได้ แต่การได้รับเชิญไปเปิดบ้าน พูดคุยกับเขา เราก็หวังว่าคงจะทำให้คุณชิลล์ไป กับเขาได้ไม่มากก็น้อย ถึงขั้นที่ว่า อ่านจบแล้วคุณ

อาจจะหยิบโทรศัพท์แล้วชักชวนเพื่อนก๊วนใหญ่ไป นั่งลั้นลากันในลานเบียร์ที่ไหนสักแห่งในกรุงเทพฯ เลยก็เป็นได้ “บ้านหลังนี้ของผมมีความหลังเยอะนะ ครับ เห็นว่าเป็นบ้านใหม่เพิ่งสร้างอย่างนี้ แต่จริงๆ แล้วผมอยู่บ้านหลังนี้มา 30 ปี ตั้งแต่ยังเป็นบ้านไม้ แต่ พ อเวลาผ่ า นไป ส่ ว นต่ า งๆ ของบ้ า นก็ เ สื ่ อ ม โทรมมาก ผมเลยสร้างบ้านใหม่บนที่ดินผืนเก่า เลยได้บ้านสวยๆ หลังนี้มานี่แหละครับ” เศกพลเล่าถึงความเป็นมาของบ้านสไตล์ คอนเทมโพรารี่ ขณะเดินอยู่ภายในสวนเขียวครึ้ม เย็นสบายด้วยไม้ใหญ่หลายต้น แม้กระทั่งในวัน ว่าง - เราก็ยังเห็นแซ็กโซโฟนตัวโปรดอยู่ในอ้อม แขนของเขาตลอดเวลา ราวกับเป็นอีกอวัยวะหนึง่ ใน ร่างกายที่ขาดเสียมิได้ “แซ็กโซโฟนเหมือนเป็นหัวใจของผมเลย นะครับ เพราะถ้าผมไม่ได้มีโอกาสรู้จักกับเครื่อง ดนตรีชนิดนี้ ผมก็อาจจะไปเป็นเสมียน เป็นเลขาฯ

ซึ่งถือเป็นความฝันของผมในวัยเรียน ฟังดูอาจจะ ตลกว่า ทำไมผมถึงอยากเป็นพนักงานแบบนั้น แต่ในช่วงนัน้ ผมรูแ้ ต่วา่ เราสามารถจดชวเลขได้เร็ว พิมพ์ดดี ไว 3 เท่าของคนอืน่ จนได้เป็นแชมป์พมิ พ์ดดี ผมก็เลยคิดว่า เราคงเอาดีทางด้านนี้ได้อย่างเดียว ไม่ได้คิดจะเป็นนักดนตรีเลย” ทว่า ในวันหนึ่ง ‘รักครั้งแรก’ ของโก้กับ แซ็กโซโฟนที่ถือว่าเป็นคู่ชีวิตของเขาในทุกวันนี้ก็ มาเยือน “Love at first sight เลยครับ ครั้งแรกที่ได้ ฟังนักแซ็กโซโฟนโซโล่เพลงแจ๊ส ผมอึ้งไปเลย รู้สึก ว่า นีแ่ หละคือสิง่ ทีจ่ ะทำให้เราหลงใหลไปกับมันได้ แจ๊สเป็นสไตล์ดนตรีที่คลาสสิก มีการอิมโพรไวซ์ อย่างมีชน้ั เชิง ส่วนเสียงของแซ็กโซโฟนก็มเี อกลักษณ์ มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนเครื่องดนตรีชิ้นอื่น” จากวั นนั ้น เศกพลก็เ ดิน ทางมาในเส้น ทางของการเป็นนักเป่าแซ็กโซโฟนเพลงแจ๊ส และ ถึงแม้ว่า ความนิยมฟังเพลงแจ๊สของคนทั่วไปใน เมืองไทยจะยังไม่แพร่หลาย จุดนั้นก็ไม่ทำให้เขา ย่อท้อแต่อย่างใด เพราะสิ่งที่ทำให้เขามีวันนี้ได้คือ “ผมว่าคงเป็นทีผ่ มไม่เคยหยุดทำงาน ใคร จะมีงานเล็กๆ แค่ไหน ผมก็รับ เมื่อก่อนยอมรับว่า เล่ น ดนตรี เ พื ่ อ หาเงิ น แต่ ท ุ ก วั น นี ้ ผ มเล่ น ดนตรี เพราะความสุขของแฟนๆ ถึงจะมีกลุ่มแฟนเพลง แจ๊สน้อยแค่ไหน แต่ถ้าการได้ทำเพลง และเป่า แซ็กโซโฟนของผมทำให้พวกเขามีความสุขแล้ว ผมจะเลิกทำไมล่ะครับ” ใครทีอ่ ยากรูว้ า่ การได้ฟงั ลีลาบรรเลงเพลง แจ๊สด้วยแซ็กโซโฟนของโก้ มิสเตอร์แซ็กแมน แล้ว สุขีแค่ไหน บอกแล้วว่า หนาวนี้ให้ชวนเพื่อนไปเจอ เขาได้ที่ลานเบียร์ทั่วเมืองกรุง หรือถ้าจะให้ง่าย กว่านั้นก็แค่หยิบ ‘The Sound of Sax Man’ อัลบั้ม ใหม่ของเขามาฟังท่ามกลางลมหนาวดู

HOME STAY

เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องมีอยู่ทุกห้องในบ้าน - ผ้าม่าน รู้สึกเป็นส่วนตัวดี เพลงที่อยากมอบให้บ้านหลังนี้ - Home ของ Michael Buble นักแซ็กโซโฟน และเพลงอะไรที่ทำให้ คุณซึ้งจนร้องไห้ - เคนนี่ จี ตอนทีเ่ ขาเป่าแซ็กฯเพลงพระราชนิพนธ์ ลัลลาบาย ซึ่งเป็นเพลงที่ในหลวง ทรงเล่นเพื่อกล่อมสมเด็จพระเทพฯ สูตรไข่เจียวดีเด่น - ไข่ 2 ฟอง, น้ำ, พริก, กากหมู, ซีอิ๊วดำ, น้ำมันหอย, และน้ำมันพืชร้อนๆ เกือบครึ่ง กระทะ ภูมิใจที่สุด - ได้นง่ั กินซูชิ กับ ซาดาโอะ วาตานาเบ้ นักเป่า แซ็กฯ ในดวงใจมาแล้ว ราคาแซ็กโซโฟนตัวแรกในชีวิต - 17,000 บาทครับ มุมหลับสบายในบ้าน - โซฟารับแขก มีห้องนอนแต่ไม่ค่อยนอน ห้องตัวเองน่ะ เช้า สาย บ่าย เย็น หรือค่ำ - เย็นๆ สัก 5 - 6 โมง ชอบนั่งดูพระอาทิตย์ ตกดินในสวนบ้านตัวเอง


22

HEALTH

HEART

HEALTH สุขภาพเท้าอย่างง่ายด้วยตัวคุณเองได้ เริม่ ต้นจาก... • เลือกรองเท้าที่สวมใส่สบายๆ รองเท้าส้นสูง หรือรองเท้าที่หัวรองเท้าแคบนั้นจะบีบประสาท ส่วนเชื่อมต่อกับศีรษะ ทำให้ปวดศีรษะ และมีผล เสียต่อสุขภาพกายมาก • นวดบำบัดตัวเองได้โดยนวดทั่วทั้งแข้งขา และเท้า ควรระวังบริเวณข้อนิ้วและกลางฝ่าเท้าที่ มีเนือ้ บาง ให้นวดเพียงเบามือ จุดสำคัญทีค่ วรนวด ได้แก่ กล้ามเนื้อทั้ง 2 ข้างของสันหน้าแข้ง จะช่วย ลดอาการปวดเมื่อยขา จากนั้นนวดไล่ตั้งแต่โคน นิว้ ไปจนถึงปลายนิว้ เท้า เพือ่ ลดอาการเครียด เกร็ง ปวดคอ และปวดหัว • ในแต่ละวันทีต่ อ้ งเดินมากๆ เมือ่ กลับบ้านแล้ว ควรแช่เท้าในน้ำอุ่นสักครู่เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เท้าของคนเราเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่หนักใน จะได้หายเมื่อยล้า ที่สำคัญอีกประการ อย่าปล่อย การพาร่างกายไปไหนต่อไหน และเป็นศูนย์รวม ให้เท้าเย็น เพราะจะทำให้ไม่สบายง่าย ปลายประสาททั้ งหมดของร่ า งกายเอาไว้ สิ ่ ง ที ่ • ควรล้างเท้าด้วยน้ำสบูอ่ นุ่ ๆ และขัดส้นเท้าด้วย กระทำต่อเท้าย่อมกระทบถึงอวัยวะอื่นๆ ด้วย การ หินขัดเบาๆ ซึง่ จะทำให้ผวิ หนังนุม่ แต่อย่าขัดหรือถู นวดเท้าเพือ่ สุขภาพจึงได้รบั ความนิยมอยูใ่ นขณะนี้ หรือแช่นำ้ เป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ผวิ หนังแห้ง แต่ถ้านานๆ คุณจึงจะมีเวลาไปนวด คุณอาจดูแล • ควรเช็ดเท้าให้แห้ง โดยเฉพาะบริเวณซอกนิว้

FOOT CARE TIPS

ต้องให้แห้งจริงๆ ป้องกันการมีกลิน่ อับชืน้ การใส่ครีม บำรุงที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังและรอยต่อของ เล็บกับผิวหนังและที่ส้นเท้าสามารถทำได้ แต่ห้าม ทาครีมบริเวณซอกนิว้ เท้าเด็ดขาด (จำไว้วา่ ซอกนิว้ ต้องแห้งเสมอ) • ดูแลเท้าไม่ให้มีรอยฟกช้ำหรือบาดแผลใดๆ หากเป็นแผลควรรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย • ถ้านิ้วเท้ามีอาการบวมขึ้น แข็งขึ้น หรือรู้สึก คันบริเวณนิ้วเท้า นั่นอาจเป็นอาการของการติด เชื้อราบนผิวหนัง ควรไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆ • อย่าละเลยหากมีอาการปวดทีห่ ลังเท้า ส้นเท้า หรือฝ่าเท้าไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เนื่องจาก โรคบางอย่างสามารถป้องกันและรักษาได้ แต่หาก ปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติตามมา ในภายหลัง • ให้ตรวจเท้าด้วยตัวเองเป็นประจำ โดยสังเกต สีผิวของเท้าว่าต้องเป็นสีชมพูอ่อนดูมีเลือดไหล เวียนไปหล่อเลี้ยงตลอดเวลา และเท้าที่มีสุขภาพดี ต้องไม่มีสีคล้ำ ช้ำ และอุณหภูมิของเท้าต้องไม่เย็น

MIGRAINE TREATMENTS ใครทีม่ ปี ญ ั หา ต้ อ งสู ้ ร บปรบมื อ กับไมเกรนมาตลอด คงได้เฮ เพราะเรา มีวิธีปราบไมเกรน ให้ อ ยู ่ ห มั ด มาให้ ลองทำแทนการกินยาแก้ปวดดู • บางครัง้ อาการปวดไมเกรนก็มาจากความ เครียดในการทำงาน การดืม่ แอลกอฮอล์อย่าง หนัก การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ให้ สังเกตดูตวั เองว่า ในช่วงทีค่ ณ ุ มีอาการปวดหัว

25

ไมเกรนมารังควานนั้นมีสาเหตุมาจากหนึ่งใน บรรดาปัจจัยทีเ่ ราบอกไปหรือไม่ แล้วหลีกเลีย่ ง สิ่งนั้นซะ • ให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งของมือขวากดที่ ง่ามนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมือซ้ายพร้อมกับ นวดเบาๆ ประมาณ 2 นาที จากนั้นก็สลับทำ อีกข้างหนึ่ง การนวดหว่างนิ้วนี้จะช่วยบรรเทา อาการปวดหัวไมเกรนได้อย่างน่าอัศจรรย์ • นวดบริเวณขมับ และหน้าผากด้วยน้ำมัน หอมระเหยกลิน่ เปปเปอร์มนิ ต์ จะช่วยลดอาการ ปวดไมเกรนลงได้

• การปวดไมเกรนมักเกิดจากเส้นประสาท ที่สมองได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงควร ทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้ม หรือขนมปัง เพื่อให้ คาร์โบไฮเดรตไปหล่อเลีย้ งสมอง และทำงานได้ อย่างเป็นปกติ • รับประทานแมกนีเซียมวันละ 600 มิลลิกรัม ขึน้ ไป จะช่วยลดอัตราการเกิดอาการปวดหัวไมเกรน โดยสามารถหาได้จากแหล่งอาหารจำพวก ปลา ถั่วต่างๆ ธัญพืช นม ผักใบเขียว ตับ ไข่ และ เนื้อสัตว์

Grams องค์การอาหารและยาของอเมริกาแนะนำว่า ควรรับประทานโปรตีนทีท่ ำจากถัว่ เหลือง ให้ได้วันละไม่ต่ำกว่า 25 กรัม จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรค กระดูกพรุนได้

HAVING FRUITS A DAY KEEPS DOCTOR AWAY

คงไม่มใี ครปฏิเสธทีจ่ ะมีความอ่อน เยาว์ และสุขภาพแข็งแรงกันใช่ไหม? ว่าแต่รู้รึเปล่าว่าจะต้องทำอย่างไรกัน บ้าง ถ้าไม่อยากเสียเงินก้อนใหญ่เพื่อ เข้ า ฟิ ต เนสแล้ ว ละก็ ผลไม้ น ี ่ แ หละ ช่วยคุณได้โดยไม่ต้องใช้เงินมากมาย แอปเปิ้ ล - วิ ต ามิ น ซี ช ่ ว ยให้ ร ะบบ ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ป้องกันโรคหวัด แคลเซี ย มและธาตุ เ หล็ ก ช่ ว ยบำรุ ง กระดูก ฟัน และสร้างเม็ดเลือด กากใย ไฟเบอร์ในแอปเปิล้ ช่วยทำความสะอาด ลำไส้ ขจัดไขมันในเลือด และในตับ (ส้มกับมะนาวก็มีสรรพคุณอย่างเดียว กันนี้แหละ) มะละกอ - เอนไซม์ปาเปนในมะละกอ ช่วยย่อยอาหาร บรรเทาอาการท้องอืด นอกจากนีย้ งั มีวติ ามินซี และโพแทสเซียม ช่วยบำรุงหัวใจ กล้วย - วิตามิน 10 ชนิดในกล้วย และ แร่ธาตุอีก 18 ชนิด ช่วยเสริมสร้าง พลังงานให้รา่ งกายมีแรง มีความกระปรี้ กระเปร่า และยังช่วยลดปัญหาเส้นเลือด ขอดและอาการบวมน้ำของร่างกาย ลู ก แพร์ หรื อ สาลี ่ - ช่ ว ยให้ ล ำไส้ ขจัดของเสียออกจากร่างกาย ช่วยให้ ไตแข็งแรง ลดความดันโลหิตสูง และ ยังมีไอโอดีนป้องกันโรคคอพอกด้วย มะม่วง - มีเบต้าแคโรทีน และไลโคปิน สู ง กว่ า แครอต ซึ ่ ง ช่ ว ยในการเสริ ม สร้างเม็ดเลือด วิตามินบีชว่ ยบำรุงสมอง และเส้นประสาท ส่วนฟลาโวนอยด์ ในมะม่วงนั้นช่วยยับยั้งการเกิดโรค มะเร็ง

HEART

RELATIONSHIP

2. หันเหความสนใจไปในทางบวก เมื่อเวลาที่ เราเศร้าหรือเครียด เรามักสนใจหมกมุ่นกับตัวเอง ผลของการวนเวียนคิดอยู่อย่างนั้นจะลดประสิทธิภาพในการขบคิดแก้ปัญหา ทำให้วงจรร้ายดำดิ่ง ยิ ่ ง ขึ ้ น ในทางตรงกั น ข้ า ม การออกกำลั ง กาย ทำให้ เ ราหั น เหความสนใจออกไปเรื ่ อ งอื ่ น ลด ความคิดในแง่ลบลง ยิ่งไปกว่านั้น การไปออก กำลังกายจะทำให้ได้พบเห็นสิ่งต่างๆ หรือพบผู้คน มากขึ้น 3. เพิม่ ความมีคณ ุ ค่าในตัวเอง การออกกำลังกาย ช่ ว ยฟื น ้ ฟู อ าการที ค ่ ด ิ ว่าตัวเองไร้คา่ ไร้ประสิทธิภาพ คนที่มีอาการซึมเศร้าเมื่อไปพบแพทย์ นอก จิตของการออกกำลังกายมีดังนี้ เนื ่ อ งจากการมี ส ุ ข ภาพกายที ่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้นจะ เหนือจากการได้รับยาคลายเศร้าแล้ว ยังมักจะได้ 1. เพิ่มความสำเร็จและความเชื่อมั่นในตัวเอง รั บ คำแนะนำจากแพทย์ ใ ห้ อ อกกำลั ง กายอย่ า ง การออกกำลังกายช่วยเพิ่มความรู้สึกว่า เราทำ ทำให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเอง และเมื่อเรามี สม่ำเสมอร่วมด้วย ทั้งนี้ทีมนักจิตวิทยาแห่งเมโย อะไรได้สำเร็จและเมื่อทำต่อเนื่องนานๆ เข้าก็จะ ร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งแล้ว สเต็ปที่ตามมาคือ คลินิก สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า มีหลักฐานมากมาย รู้สึกเชื่อมั่น มั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ การคิดที่จะทำตัวเราให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพิ่ม ที่ยืนยันว่า การออกกำลังกายช่วยในเรื่องอารมณ์ สำเร็จ ซึ่งเป็นพลังด้านบวกที่จะโน้มน้าวให้เกิด ขึ้นต่อไป และลดอาการซึมเศร้าได้ ซึง่ ประโยชน์ในทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงด้านบวกอื่นๆ ตามมา

8 H for the Best Organization (Part I I)

HEALTHY BODY MIGHTY HEART

หลักในการพัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้า และ มีความสุขยังเหลืออีก 4 H ด้วยกัน รับรองว่า หากองค์กรไหนทำได้ครบ 8 H แล้วละก็ พนักงาน ทุกคนก็ไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนอีกเลย 5. Happy Soul - ศาสนาและศีลธรรมเป็นสิง่ สำคัญในการดำเนินชีวติ และการทำงาน ดังนัน้ ในองค์กรจึงต้องปลูกฝังสิง่ ทีเ่ รียกว่าศรัทธา และ คุณธรรมให้แก่คนทำงาน จากนัน้ องค์กรก็จะได้ พนักงานทีซ่ อ่ื สัตย์ จงรักภักดี และมีจติ ใจดีงาม 6. Happy Money - สิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กร ได้คือ การไม่มีหนี้ 7. Happy Family - ครอบครัวที่อบอุ่นย่อม เป็นภูมิคุ้มกันจิตใจ และทัศนคติของพนักงาน ให้ทำงานด้วยสายตาของผู้ที่มองโลกในแง่ดี 8. Happy Society - สังคมดีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีความรัก ความสามัคคี และมีน้ำใจของ คนที่ทำงานอยู่ร่วมกัน


24

ALL ABOUT BIZ BIZ IDEA

BIZ LIFE

iLetYou

THE NEXT BIG THING ปีเตอร์ ทวีผลเจริญ

ซึมซับวิธีการบริหารธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่มาจากพ่อและแม่ หลังจากผ่านการพูดคุยกันบนโต๊ะอาหาร สูตร ‘แป้งของพ่อ’ ที่พ่อ ของเขาใช้ ท ำอาหารตั ้ ง แต่ ป ี ค.ศ. 1985 จึ ง นำไปสู ่ ก ารเปิ ด ร้ า น Daddy Dough โดนัทแบรนด์ไทยที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้

• โจทย์แรกของเราคือ เราไม่ทำสิ่งที่คนอื่นมีแล้วเด็ดขาด วัตถุดิบที่เขาใช้ อยู่เขาก็ใช้ไป เราก็ทดลองตัวอื่นๆ หลักสำคัญที่สุดที่เราท่องไว้ตลอด เวลาคือ เราต้องเสนอความแตกต่างให้กับลูกค้า • การเป็น SME ในช่วงเริ่มต้นมีประโยชน์มาก เพราะเราไม่ใช่บริษัท ใหญ่ที่มีเงินลงตูมออกมาทีเดียว 20 ล้านหรือขอสิบสาขาภายในเวลาปี เดียว ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือ เล็กๆ เพราะเม็ดเงินของผมมีความสำคัญมาก เราจึงต้องดูแล้วดูอีกว่า คุ้มที่จะจ่ายไปหรือไม่ • ผมเชื่อว่า ถ้าเราทำสินค้าออกมาให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง เราก็อยู่ได้ ก็จะมีคนตามหาเราเอง แล้วมันก็เป็นโพซิชนั นิง่ ทีผ่ มชอบมากกว่า เพราะผม ไม่อยากมาแข่งราคา เราอยากสร้างแบรนด์ อยากได้คุณภาพมากกว่า • เป็นเพราะเราทำธุรกิจไซซ์เล็ก ข้อดีของการมีไซซ์เล็กคือเราได้พูดคุยกับ ลูกค้าตลอดเวลา ถามเขาว่ารสชาติเป็นอย่างไร อร่อยไหม มีอะไรติไหม ช่องใส่คอมเมนต์การ์ดทุกสาขาเราก็จะเอากลับมาดูหมดว่า มีอะไรที่ต้อง ปรับปรุงบ้าง ถ้าสิ่งที่เขาเสนอมาใช้ได้และสามารถปรับได้ ผมก็จะปรับ • สไตล์ของผมจะสบายๆ ตรงไปตรงมา ถ้าคิดอย่างไรผมจะพูด คุยกัน สิ่งไหนที่คิดว่าดีหรือไม่ดีก็บอก และรับฟังคนอื่น ด้วยเหตุผล ไม่ใช้ อารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่างๆ อย่างเด็ดขาด • ถ้ามีอะไรที่คิดไม่ออก ผมจะออกไปเตะฟุตบอล ไปออกกำลังกาย หรือ ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน แล้วส่วนใหญ่ผมมักจะคิดวิธีแก้ปัญหาออกในช่วง ที่ผมทำกิจกรรมเหล่านั้น ผมเชื่อว่าสภาวะที่สบายๆ จะนำไปสู่วิธีแก้ ปัญหาได้ ถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่กับปัญหามากเกินไป ไปคิดว่าถ้าแก้ไม่ได้ เราจะไม่ไปไหน เราก็จะติดอยู่กับปัญหานั้น • ผมไม่ค่อยเลือกพนักงาน จะรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่า ถ้าทำงานออกมาได้ก็ โอเคแล้ว บางทีคนรุ่นใหม่ก็มีข้อดีคือคิดอะไรนอกกรอบด้วย คนรุ่นเก่า บางคนทีเ่ คยมีประสบการณ์มาจากทีอ่ น่ื ก็จะยึดติดอะไรในกรอบมากเกินไป • ถ้าเทียบกับฟาสต์ฟู้ดประเภทอื่น ในด้านการจัดการนั้น เขาคงรู้ว่าควร ทำอย่างไร เพราะเขาทำกันมานานแล้ว แต่สำหรับเรา เราไม่เคยทำกัน

มาก่อนเลย เราต้องคิดขึ้นมาเองทั้งหมด ผมไม่รู้หรอกว่าที่อื่นเขาทำ อย่างไร แต่สำหรับเรา เราก็มีวิธีในการจัดการเฉพาะของเรา ดังนั้น สำหรับที่นี่ประสบการณ์จึงไม่สำคัญเท่ากับความคิดริเริ่ม • ธุรกิจที่เราทำคือการขายขนมหวาน ไม่ใช่เจ้าหนี้ ผมจะบอกพนักงาน เสมอว่า อย่าทำหน้าบึ้ง หน้าดุ เราทำของหวาน เราสามารถทำให้ลูกค้า ที่อารมณ์ไม่ดีเข้ามากินแล้วสามารถยิ้มกลับไปได้ • ผมอยากให้คนรู้ว่า ทำธุรกิจเล็กๆ ก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะ ถ้า เราทำได้มีคุณภาพมากพอ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูดี คุณภาพของ สินค้าคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไป ก็โอเคแล้ว สื่อต่างๆ เขาเห็นก็จะมาช่วย ออกให้เอง • SME ของไทยมักจะคิดอะไรง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดชื่อแบรนด์หรือ แพ็กเกจจิ้ง บางทีคนไทยจะฉาบฉวย คิดแค่ซื้อๆ ขายๆ ได้กำไรแล้วก็พอ แต่ถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะสร้างแบรนด์จริงๆ คิดให้ละเอียดกว่านั้นสัก หน่อย จะรู้ว่าทุกอย่างสำคัญต่อยอดขายทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของ สินค้าหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ • การเป็นลูกจ้างกับเจ้าของกิจการมันต่างกันราวฟ้ากับเหว ตอนเป็น พนักงานผมจะมองแค่ยอดขายของตัวเองในแต่ละวัน แต่พอมาเป็น เจ้าของกิจการเอง ผมต้องมองให้รอบตัว เพราะเราต้องมองทุกด้าน ไม่ใช่แค่ยอดขายของเราคนเดียวแล้ว • เมื่อเรามีลูกน้อง เราต้องคิดว่า จะคอนโทรลเขาอย่างไร ทำอย่างไรให้ เขาอยู่กับเรา ซื้อใจเขาอย่างไร ซึ่งผมจะไม่ใช้วิธีโปรยเงิน ผมจะชวนเขา ไปกินข้าว หรือพูดคุยกับเขา ให้เขารู้สึกสบายๆ เพราะเมื่อมีลูกน้องปุ๊บ ผมจะเข้าใจพวกเขาเพราะเราก็เคยเป็นพนักงานรับเงินเดือนเหมือนกัน • การออกไปดิวธุรกิจข้างนอก ไมได้ราบรื่นเหมือนตอนที่เรานั่งเรียนอยู่ ในห้องเรียน มันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากที่คุณหาจากห้องเรียน ไม่ได้

BIZ QUOTE

BIZ BOOK

คิดอย่าง วอเรน บัฟเฟท ผู้เขียน : วาฮัน จันจิเจียน ผู้แปล : สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล สำนักพิมพ์ : ผู้จัดการ ราคา : 200 บาท

ในสภาพ เศรษฐกิจแบบ กลืนไม่เข้าคายก็ ไม่กล้า (เพราะกิน แล้ ว คายจะดู ไ ม่ คุ ้ ม เข้ า ไปใหญ่ ) ยังมีธุรกิจอีกแบบที่น่าจะมาถูกที่ถูกเวลาใน ตอนนี้ นัน่ ก็คอื บริษทั อย่าง iLetYou ทีแ่ คลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำธุรกิจให้เช่าสินค้า เพราะ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วว่า แทนที่จะต้อง ให้ลูกค้าเสียเงินซื้อสินค้าทุกอย่างเป็นเงินก้อน ใหญ่ (โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้) ก็ให้ เช่าเสียเลย สมกับสโลแกนของไอเล็ทยู ที่ว่า loan instead of own ที่บอกกันโต้งๆ ว่าเช่า แทนที่จะซื้อ (ดีกว่า) แต่แทนที่จะเป็นผู้ให้เช่า สินค้าเสียเอง ก็ผันตัวมาเป็นเหมือนคนกลางที่ จะลิงก์ไปสู่บริษัทให้เช่าสินค้าอีกที (ลูกค้าที่ อยากเช่าก็แค่มาลงทะเบียนในเว็บเท่านั้นเอง) ที่สำคัญ มีบริษัทกว่า 65,000 บริษัท (มีสินค้า กว่า 100,000 ชิ้น) ที่สนใจให้ลูกค้าเช่าสินค้า ของตนด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ iLetYou คือเว็บไซต์ ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง จับคู่ลูกค้าที่ต้องการ เช่าสินค้ากับบริษัทผู้จำหน่ายสินค้า ซึ่งสินค้าก็ มีตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า (เอ่อ...ในเว็บมีกระเป๋า แบรนด์เนมเพียบเลย) โต๊ะ, ตู,้ เตียง กล้องวิดโี อ เต็ น ท์ ทั ก ซี โ ด้ ลิ มู ซ ี น หนั ง สื อ เรี ย นเรื ่ อ ยไป จนถึงข้าวของสำหรับพิธีการต่างๆ เช่น งาน หมั้น เปิดบริษัท เรียกว่าตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆ ไป จนถึงของชิน้ ใหญ่ๆ เลยทีเดียว ซึง่ ก็นบั ว่าถูกใจ ลูกค้าเป็นยิ่งนัก เพราะไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้อง เก็บเงินก้อนใหญ่ๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ (นั่นหมาย ความว่าถ้าคุณมีเงินเพียงพอหรือหมุนเงินทัน แล้วจะซื้อหาสินค้านั้นเป็นของตัวเองก็โอเค) สมมติว่าคุณเกิดอยากจะเข้าป่า แต่ยังไม่อยาก ซื ้ อ เต็ น ท์ เพราะมั น ยั ง ไม่ ล ดราคาหรื อ อะไร ก็ตาม คุณก็เข้าเว็บไปเช่าเต็นท์ในราคาประมาณ 49 เหรียญ (แทนที่จะซื้อเป็นร้อยๆ เหรียญ) ต่อ ระยะเวลาการเช่าหนึ่งอาทิตย์ ธุรกิจนี้ทำได้ ด้วยการติดต่อหาสินค้าให้หลากหลายและเป็น ตัวกลางเก็บเปอร์เซ็นต์จากคนมาเช่า ไม่ต้อง สต๊อกสินค้า ไม่ต้องลงทุนมากมาย แค่เปิด เว็บไซต์และดูแลไม่ให้ล่มเวลามีคนเข้ามาเช่า ของมากๆ เท่านั้นเอง ลองเข้าไปดูเป็นไอเดีย ได้ที่ www.iLetYou.com

คนที ่ ส นใจเรื ่ อ งหุ ้ น แล้ ว บอกว่ า ไม่ รู ้ จ ั ก วอเรน บัฟเฟท ก็เหมือนคนไปปารีส แล้วไม่ได้เห็น หอไอเฟล หรื อ ไปนิ ว ยอร์ ก แล้ ว ไม่ ไ ด้ เ ห็ น เทพี สันติภาพ เพราะจะว่าไปแล้ว วอเรน บัฟเฟทก็คือ แลนด์มาร์ก ของวงการนักลงทุน เขาเป็นซีอีโอของ บริษัท เบิร์กไชน์ แฮทาเวย์ ที่มีหลักการลงทุนแบบ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน (ซื้อถูกขายแพง และเลือกลงทุน ระยะยาวกับบริษทั ทีม่ ผี บู้ ริหารทีบ่ ริหารอย่างมีธรรมาภิบาล) แต่สามารถทำกำไรได้มหาศาลจนได้รับการ จัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ ให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวย ที่สุดในโลกแบบผลัดกันแซงผลัดกันตามกับ บิลล์ เกตส์ ซีอีโอ ของไมโครซอฟท์ มาแล้ว และเขาคนนี้นี่ แหละที่บริจาคเงินเข้ามูลนิธิบิลล์-เมลินดา เกตส์ เป็น จำนวนมหาศาล (แทบจะเป็นจีดีพีรวมของประเทศ

ยากจนทั้งประเทศได้เลย) เพื่อช่วยการกุศล ที่ผ่าน มานักเขียนหลายคนต่างก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเขา ในเชิงประวัติชีวิตเสียส่วนมาก แต่ วาฮัน ผู้เขียน หนังสือเล่มนี้ เป็นนักลงทุน และเป็นผู้เขียนจดหมาย ข่าววิเคราะห์ตลาดหุ้นและการลงทุนให้กับ Forbs Special Situation Survey และ the Forbes Growth Investor เขาจึงเขียนหนังสือแบบวิเคราะห์เจาะลึกถึง แผนการ กลยุทธ์ ที่บัฟเฟทใช้ ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุเป็น ผล เข้าใจง่าย (คนอะไรลงทุนในบริษัทใบมีดโกนได้ กำไรเป็นร้อยล้านพันล้าน) แต่ขณะเดียวกันผู้เขียนก็ ชี้ให้เห็นด้วยว่า บางครั้งวิธีคิดของบัฟเฟทก็มีจุดอ่อน และยังคิดอะไรไม่รอบคอบเช่นกัน หนังสือเล่มนีม้ ี 11 บท แต่ละบทมีสรุปกุญแจสำคัญของวิธีคิดของบัฟเฟท ที่ เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นเหมือน wisdom ดีๆ นี่เอง

YOU LEARN IN THIS BUSINESS.. IF YOU WANT A FRIEND, GET A DOG.

Carl Icahn


THE WORDS

25

“I would never die for my beliefs because I might be wrong.”

ข้าพเจ้าไม่ขอตายเพือ่ ความเชือ่ ของตัวเอง เพราะข้าพเจ้าอาจ ผิดได้ - Bertrand Russell

“Never laugh at those who suffer; suffer sometimes those who laugh.”

อย่าหัวเราะคนที่กำลังเศร้า แต่ บางครั้ง...จงเศร้ากับคนที่หัวเราะ เถอะ - Victor Hugo

“Assert your right to make a few mistakes. If people can’t accept your imperfections, that’s their fault.” จงยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดได้ ถ้าคนอื่นไม่สามารถยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของท่าน ก็เป็นความผิดของเขาแล้ว - Dr. David M. Burns

“You know you’re getting old when the candles cost more than the cake.” คุณจะรู้ว่าอายุคุณมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ต่อเมื่อจ่ายค่าซื้อเทียนมากกว่าค่าซื้อเค้ก - Bob Hope

“God loved the birds and invented trees. Man loved the birds and invented cages.” เพราะพระเจ้ารักเหล่านกทั้งหลาย ท่านจึง สร้างต้นไม้ไว้ให้ แต่มนุษย์กลับแสดงความ รักต่อนกด้วยการสร้างกรงขัง

“Turn your wounds into wisdom. “

“Weapons are like money; no one knows the meaning of enough.”

อาวุ ธ เหมื อ นเงิ น ทองตรงที ่ ไม่มีใครรู้ความหมายของมัน อย่างเพียงพอ

- Martin Amis

“Content makes poor men rich; discontentment makes rich men poor.” ความพอเพียงทำให้คนจนกลายเป็น

คนรวย ความไม่พอเพียงก็ทำให้คนรวย กลายเป็นคนยากจนได้

- Benjamin Franklin

จงเปลี่ยนบาดแผลของคุณให้กลายเป็นความฉลาด - Oprah Winfrey

Jacques Deval,

• สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดยพนักงานแจก a day BULLETIN ทุกวันศุกร์ 17.00 -18.00 น.) • เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน • True Shop • True Coffee • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ

• iberry • Kanom • Mister Donut NEW • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • Yindee Cup NEW • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classic NEW • ไล-บรา-รี่ NEW • โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์ • อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco

• อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo • British Counsil • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe

• Apex Skin Care • Q Cut • Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ • California WOW Xperience • Karmakamet NEW • เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


26

THE GUEST เรื ่อง : เวสารัช โทณผลิน ภาพ : นวลตา วงศ์เจริญ

เร แมคโดนัลด์

‘เร แมคโดนัลด์’ บ่ายเบี่ยงเล็กน้อย ในวันที่เราติดต่อขอสัมภาษณ์ เขาให้เหตุผลว่าช่วงนี้ออกสื่อบ่อยจนช้ำ และไม่มีเรื่องใหม่ๆ ที่จะพูด ต่อว่าเดี๋ยวเอาตรงนี้หน่อย เพื่อให้เห็นภาพ กับใครอีกต่อไปแล้ว แต่เราก็ยืนกรานที่จะขอคุยกับเขา ด้วยเหตุผลที่เชื่ออยู่ลึกๆ ว่า ภายในตัวของหนุ่มลูกครึ่ง ไทย - สกอตแลนด์คนนี้ มี แล้ ว เขาก็ จ ะโยนต่ อ ไปไหน ต้ อ งเข้ า ขากั น อะไรน่าสนใจมากพอที่จะทำให้คนหยุดอ่าน เขานัดเราในสถานที่เดิมๆ ไม่ต่างอะไรกับการนัดคุยกับสื่ออื่นๆ ที่เคยมาสัมภาษณ์ เขาแต่งตัว มากๆ น่ะ แต่บางทีเราเขียนสคริปต์มา เคย เดิมๆ ด้วยเสื้อยืด กางเกงขาสั้น ไม่ห่วงลุค ไม่ห่วงหล่อ ชีวิตในวันไร้งานของเขาดูเอื่อยเฉื่อย ต่างกับวันทำงานที่เราเห็นเขาในมาดพิธีกร ลองใช้สคริปต์นะ นี่พูดอย่างนี้ๆ แต่ส่วนมาก รายการท่องเที่ยวที่แสนจะกระตือรือร้น แต่รายการที่เขาบอกว่าคือแหล่งที่มาของรายได้และทำให้เขาได้แสดงความเป็นตัวตนได้มากที่สุด พอไปถึงหน้างานแล้วไม่ค่อยได้ใช้ จะอาศัย ลู ก ไหลมากกว่ า แล้ ว ส่ ว นมากเราจะไปเจอ เหล่านั้นกลับต้องปิดตัวลงไปรายการแล้วรายการเล่า เพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กับเจ้าตัวกันเลยดีกว่า

อะไรที่นอกสคริปต์ที่น่าสนใจกว่า เราก็ต้องไว ต้องเปลี่ยนแผนได้เร็ว เฮ้ย อันนี้แม่งน่าสนใจ ใส่เลย ก็เก็บไป ส่วนมากสิ่งนี้จะทำให้การเดิน ทางหรือรายการน่าสนใจ สิ่งที่อยู่ดีๆ เราไป เจอหรือสิ่งที่อยู่นอกสคริปต์น่ะ

อะไรเป็นคำถามที่คุณถูกถามบ่อยที่สุด

เป็นอะไรกับแมคโดนัลด์เหรอ แล้วก็จะ ต่อมากับมุกประมาณว่า ขอสั่งไก่หน่อยดิ มี เคเอฟซีไหม ถามมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนทุก วันนี้ผมก็ยังได้ยินอยู่นะ เฮ้ย นามสกุลแมคโดนัลด์ เป็นเจ้าของกิจการหรือเปล่าเนี่ย แหม ถ้าเป็นเจ้าของกูคงไม่มาทำงานอย่างนี้หรอก อยู่บ้านดีกว่า อันนี้ได้ยินบ่อย ประเทศอะไร ชอบมากที ่ ส ุ ด ประเทศอะไรประทั บ ใจมาก ที่สุด จะมีประมาณนี้แหละ

กลัวว่าถ้ามีสคริปต์จะไม่เป็นธรรมชาติ

ก็อาจจะเป็นไปได้ เราจำสคริปต์ไม่ค่อย ได้ไง ความจำไม่ค่อยดี ถ้ามีสคริปต์มา 2-3 บรรทัด เราก็จะ โห... paranoid ตกใจ แล้วเรา จะเกร็งด้วย อืม แต่นี่เราก็แค่วางแผนว่าเรา จะไปไหนไปเจออะไร คุ ย กั บ ใคร หาข้ อ มู ล หน่อยแล้วก็อาศัยความเข้าใจของเราเองพูด ออกมา

คุณบอกว่าตัวเองออกสื่อบ่อย เคยรู้สึกอยากเว้น จากการออกสื่อสักระยะไหม

อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด ในการเป็ น พิ ธี ก รรายการ ท่องเที่ยวในรูปแบบที่คุณเป็น

มันก็เป็นช่วงๆ แหละ เพราะก่อนหน้านี้เรา ก็ไม่ได้ออกอะไรเท่าไหร่ เป็นช่วงนิ่งๆ ก่อนที่ รายการจะออกมาหรือก่อนจะไปทำทีมฟุตบอล (ทีมฟุตบอลเด็กที่ปัตตานี ที่เรกับเพื่อนๆ ไป เป็นโค้ชฝึกสอน) ก็เข้าใจนะ พอมีผลงานใหม่ๆ ออกมา ก็ตอ้ งเจอสือ่ บ้าง แต่วา่ พอเราไปหลายๆ เล่ม หลายๆ ที่ เรารู้สึกเหมือนเป็นซีดีแล้วก็กด repeat พยายามจะหาอะไรใหม่มาพูดนะ ถ้า เราไม่มีอะไรใหม่ๆ ให้กับทุกเล่ม ก็เหมือนเรา พูดซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ ก็เริ่มเซ็ง ทีหลังเราจะอัดซีดี เอาไว้ แล้วก็กด อะ เอาไปฟังเลย แล้วรูปก็จะ เป็นรูปเดิมๆ เพราะเราก็ใส่ชุดเดิมๆ แล้วก็นัด สัมภาษณ์ที่เดิมๆ

เอ่อ...เราว่ารายการแบบนี้โคตรง่ายเลย (หัวเราะ) ยากที่สุดไม่แน่ใจตอนนี้คิดไม่ออก เหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบน่ะ เราได้ ทำอะไรที่อยากทำตั้งแต่เด็ก ได้เดินทาง แล้ว ได้ทำงานหาเงินด้วย ก็เลยรู้สึกว่า ทุกอย่าง มันง่าย แต่การอยูก่ บั ทีมงานหรืออยูก่ บั ตากล้อง ผู้กำกับฯ นานๆ ก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ตอนนี้ไม่ยาก มันง่ายไปแล้ว ช่วงแรกๆ ที่ ทำอาจจะยากนิดนึง เพราะว่าเรายังไม่ค่อย เข้าขากัน แต่ว่าหลังๆ ก็เหมือนไปกับเพื่อนๆ แล้วก็ไหลๆ สบายๆ

(คิดนาน) ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ พอเจอก็ เจอพร้อมกันทีเดียว ถ้าเทียบกับคนอื่นก็อาจ จะไม่เยอะมาก แต่สำหรับเรา เรารู้สึกว่าเยอะ แล้วเขาก็สนใจเรื่องที่คล้ายๆ กัน เช่น เรื่องผล งานที่เรากำลังทำอยู่ ส่วนมากก็จะพากันไป ทางเดียว ก็เลยเหมือน repeat ตัวเองไปเรื่อยๆ แต่ก็เข้าใจว่า แต่ละเล่มก็จะมีเป้าหมายไม่ เหมือนกัน แต่ถ้าทุกคนอ่านสัมภาษณ์ผมหมด เลย เขาก็น่าจะรู้สึก repeat เหมือนกัน

อ๋อ ก็เซ็งๆ อยู่เหมือนกัน เพราะความจริง บางทีเราคิดมาแล้วก็ต้องรอสปอนเซอร์อย่าง เดี ย ว รู ้ ส ึ ก ว่ า เฮ้ อ ไม่ ไ ด้ ท ำแน่ คื อ process ค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ต้องมาบิดไอเดีย ของเราเพื่อให้เข้ากับเขา แต่ก็โอเค เข้าใจฮะ แล้ ว แต่ ร ายการน่ ะ พวกรายการท่ อ งเที ่ ย ว ถ้าจะให้อยู่รอดสมัยนี้ก็ต้องทำบ้าง แต่เราขอ ว่า มันได้ยกระดับรายการท่องเที่ยวไทย ไม่ได้ อยู่ในเลเวลเดิมๆ เพราะเรารู้สึกว่าโปรดักชั่นดี จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ คือจะอาศัยลูก improvise ลุยไปทำก่อนดีกว่า เพราะว่ารอกันไปรอกันมา ซึ่งก็ต้องขอบคุณทีมโปรดักชั่นที่เขาช่วยทำให้ มากกว่า เจอะเจออะไรก็ใส่ๆ เข้าไป หยอดไป ก็ไม่ได้ทำ (หัวเราะ) มันยกระดับขึน้ แต่ไม่รคู้ นดูจะรูส้ กึ หรือเปล่านะ แล้วอันไหนที่ดีเขาก็ตัดมาใช้ แต่ก็มีบางส่วนที่ คนดูอาจจะคิดว่า มันก็เดิมๆ นี่หว่า แต่ก็ไม่ อาจจะต้องมีสคริปต์เพื่อส่งเข้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ บางทีคนที่ทำงานกับเรา ผู้กำกับฯ เขาก็จะคิด เป็นไร เดี๋ยวครั้งหน้าขอลองใหม่แล้วกัน

จริงๆ เป็นเพราะออกสื่อเยอะ หรือเพราะว่าคุณไม่ ได้ไปเจออะไรใหม่ๆ กันแน่

ปัจจุบันนี้งานที่เลี้ยงชีพคุณคืออะไร

ก็คงจะเป็นรายการทีวีนี่แหละ แล้วก็ถือว่า เราได้ประสบการณ์เยอะมาก ได้ทำอะไรที่เรา อยากทำตั้งแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่น เช่น เดินทาง ด้วยรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก แล้วไม่ได้ไป เที่ยวอย่างเดียว แต่ได้งานกลับมาด้วย แล้วก็ หวังว่าคงจะได้ inspire คนให้กล้าคิดกล้าทำ กล้าออกไปเดินทางหรือมีฝนั อะไรก็กล้าลุยต่อไป อีกอย่าง Roaming (รายการสารคดีท่องเที่ยว ของเร ที่เพิ่งปิดตัวไป) ก็เป็นรายการที่เราหวัง

แล้วการต้องดำรงสถานะของรายการท่ามกลาง ระบบทุนนิยมนี่ยากไหม

แล้วงานไหนที่คุณได้เป็นตัวเองมากที่สุด

ก็คงจะเป็นพิธีกรครับ เพราะเป็นตัวเองได้ เต็มที่อยู่แล้ว อันนี้น่าจะง่ายสุด แล้วก็ทำแล้ว มีความสุขที่สุด อีกอย่างเวลาเราทำรายการ โดยเฉพาะท่องเที่ยวค่อนข้างฟรีสไตล์ เราก็ใส่ ความเป็นเรา ใส่มุมมองเราเข้าไป แล้วก็หวัง ว่าจะเวิร์กแค่นั้นเอง จริงๆ แล้วตอนคุณเป็นพิธีกรรายการพวกนั้นมี สคริปต์ไหม

HIS JOB หลังจากรายการ Roaming ปิดตัวลง เรก็ใช้ชีวิตท่องเที่ยวอิสระตามใจใฝ่ฝัน สำหรับแฟนๆ ที่คิดถึง มาดกวนๆ ของเขาคงต้องอดใจรอกันไปก่อน เพราะภาพยนตร์ 2 เรื่องที่เขาแสดงนำ ไม่ว่าจะเป็น นาคปรก หนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศีลธรรมซึ่งโดนเลื่อนฉายมาแล้วหลายครั้ง หรือ กาลิเลโอ...เพราะ โลกมีแรงดึงดูด หนังรักโรแมนติกของ GTH ก็ยังไม่มีกำหนดฉายที่แน่นอน แต่ถ้าใครคิดถึงเขามาก บินไปชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนที่เขากับเพื่อนๆ ร่วมกันจัดขึ้นในชื่อ สันติภาพ คัพ ครั้งที่ 1 ใน วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี กันไปพลางๆ ก่อน

Brand New! พบกับหนังสือใหม่ล่าสุดจากอะบุ๊ก-สำนักพิมพ์แห่งแรงบันดาลใจ ได้ที่ร้านหนังสือทั่วประเทศ

www.daypoets.com/abook


a day BULLETIN issue 21  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you