Page 1

)335%  *5,9


ISSUE 207, 6 - 12 JULY 2012

How to Fix Your Stuff ไปอานเจอขอความหนึง่ ในทวิตเตอรซง่ึ สงตอๆ กันมาอีกที เห็นวามีประเด็นนาคิดตาม เลยอยากนำมาเพิม่ สวนตอขยายในทีน่ อ้ี กี หนอย ใจความโดยรวมคือ มีคนไปถาม ตากับยายอายุกวา 60 คูห นึง่ วา เคล็ดลับในการครองรักใหยาวนานคืออะไร ตากับยายคูน เ้ี ลยตอบวา “พวกเราโตมาในยุคทีม่ อี ะไรเสียหายก็ซอ ม” ผูเ ขียนสะดุดหยุดกึกกับขอความนี้ ในทันที แลวเรื่องนี้ก็เลยกลายเปนคำถามคางคาใจตัวเองไปอีกหลายวันวา เดี๋ยวนี้เวลาขาวของเสียหาย เราเลือกที่จะซอมหรือเลือกที่จะทิ้งแลวซื้อใหม? วาแลวก็นึกถึงเรื่อง ไมกเ่ี ดือนกอน ทีแ่ อรตวั เกาในหองของผูเ ขียนเสีย เลยโทร.ตามชางมาดู ชางบอกวาแอรเสียตรงแผงวงจร (ซึง่ ก็ไมรวู า ชางพูดจริงหรืออยากเชียรใหตดิ แอรตวั ใหม) และตองรอเปลี่ยน อะไหลไปอีกเปนอาทิตย สรุปแลวคือ ถาจะเปลีย่ นแผงอะไรทีว่ า นีก่ เ็ สียเงินไมเกิน 2 พัน แตไมรจู ะสัง่ ของจากศูนยไดเมือ่ ไหร เนือ่ งจากแอรรนุ นีก้ เ็ สียบอยและซอมยาก จากนัน้ ผูเ ขียน ก็ทนนอนเปดพัดลมอยูไ ดไมถงึ อาทิตย รูส กึ วาตัวเองมีสภาพคลายไกอบโอง คือรอนอบอาวจนเหงือ่ ไหลไคลยอยแทบทุกคืน เลยโทร.บอกชางใหเอาแอรตวั ใหมมาติดเถอะ ไมรอซอมแลว ผลคือไดแอรใหมไฉไลกวาเดิม -- เย็นฉ่ำ แตกต็ ามมาดวยคาตัวทีแ่ พงเปนหลักหมืน่ เพราะดวยความทีเ่ ราก็ไมใชคนรูเ รือ่ งการซอมบำรุงแอร เลยไมแนใจวาซอมแลวจะคุม คาซอม หรือเปลา และอีกใจก็เอนเอียงไปทางชางดวยที่บอกวา ซื้อใหมไปเลยดีกวา เพราะไมตองลุนวาจะเสียอีกไหม แถมไมตองมาซอมจุกจิกอีกอยางนอยก็หลายป ถัดมาไมกอ่ี าทิตย ผูเ ขียนมีเหตุตอ งเอาเสือ้ ตัวโปรดไปใหคณ ุ ปาแถวบานชวยแกกระเปาบนอกเสือ้ ทีป่ ก มาไมตรง รานซอมเสือ้ ผาของคุณปาเปนรานเล็กๆ เปดมาหลายสิบปแลว รับปะ ซอม แกทรง เสื้อผาทุกชนิด มีพนักงานที่ทำคูกันอีกคนคือสามีของแกเอง ดูๆ แลวทั้งคูนาจะอายุประมาณ 50-60 นี่แหละ ซึ่งทุกเชาพอรานเปด คนที่ผานไปผานมา แถวบานผูเขียนก็จะเห็นคูชีวิตคูนี้นั่งกมหนากมตาเย็บจักรกันอยางขะมักเขมนเรื่อยไปจนมืดค่ำแลวก็ปดราน รุงขึ้นก็เปดรานอีก วนเวียนไปแบบนี้วันแลววันเลา ปแลวปเลา จริงๆ ผูเขียนจะไมแกเสื้อเชิ้ตตัวนั้นก็ได เพราะถาไปซื้อใหมราคาก็แคสองสามรอยบาท แตคาแกนี่ปาเขาไปประมาณ 70-80 บาท เพราะปาแกตองเลาะกระเปาและปะ เขาไปใหมใหเนียนๆ คิดดูวา ขณะทีแ่ อรซง่ึ ควรจะซอมเพราะราคาถูกกวาเปลีย่ นใหม ผูเ ขียนกลับยอมเปลีย่ นแบบไมคดิ วามันแพง แตเสือ้ ทีซ่ อ้ื ใหมกไ็ มไดแพง กลับเลือกทีจ่ ะใหรา นแก (นักวิจยั ทานใดสนใจจะทำวิจยั ตรรกะบาบอนีก้ ล็ องดู) ผูเ ขียนไมแนใจเหมือนกันวาอะไรกันแนทเ่ี ปนปจจัยใหเราเลือกซอมหรือทิง้ ของบางอยาง แคเพราะมันเปนชิน้ โปรดหรือเปลา? และจริงไหมทีค่ นยุคใหมไมอยากเสียเวลาสงของไปซอม อะไรเสียหายก็ทง้ิ เลย เพราะทุกวันนีก้ ม็ ขี องใหมๆ ใหเลือกซือ้ กันแทบไมหวาดไมไหวอยูแ ลว ขณะทีค่ นยุคพอแมหรือปูย า ตายาย ของเราจะซอมของจนกวาจะซอมไมได และไมทิ้งอะไรงายๆ ซึ่งพอผูเขียนมานั่งนึกๆ ดู ก็พบวาที่บานเกาของคุณตา-คุณยายที่เสียไปแลว มีขาวของมากมายที่เก็บไวมาตั้งแต สมัยตากับยายยังอยู เชน ตูเสื้อผา หรือรถมอเตอรไซคที่เราเรียกมันเลนๆ วาอีแก (รุนนี้ซอมจนรูสึกวาลาสุดชางซอมจะตายไปแลว เลยไมมีใครยอมเข็นรถไปซอมอีก) เมื่อกอน เราเคยมองของเหลานีว้ า เกาแกจนเกินเยียวยา และอยากซือ้ ชิน้ ใหมๆ เขาบานใหตากับยายเต็มทน แตตากับยายก็ไมยอมทิง้ ซะที จนลูกหลานเหนือ่ ยเกินจะโนมนาวใจ พอตอนนี้ ตากับยายไมอยูแลว กลายเปนวาพวกเราลูกหลานกลับไมยอมทิ้งของพวกนั้นเอง และพยายามเก็บรักษามันไวใหนานที่สุด จากขาวของเกาเก็บที่เคยดูไมมีคา ก็เลยเปลี่ยน สถานภาพเปนของมีคาที่พวกเราลูกหลานเลือกที่จะเก็บไวดูตางหนาคนสองคนที่จากเราไป เดาเอาวาขาวของในยุคของพอแม ปูยาตายาย อาจเปนสิ่งที่ไดมายาก ตองเก็บเงินกระเหม็ดกระแหมกันแทบแยกวาจะไดมาแตละชิ้น เลยใชกันอยางทะนุถนอมและ ดูแลรักษาอยางดี ทีส่ ำคัญไปกวานัน้ หลายคนยืนยันวาขาวของในยุคกอนมักจะทนทานนานปกวายุคนี้ อาจเปนเพราะวาคนสมัยกอนมีเวลาเหลือเฟอในการทำงานและตรวจแก เพราะไมไดมีธุระปะปงอื่นๆ มาแยงเวลา แถมความตองการของคนซื้อก็ยังไมไดลนหลามจนทำใหงานลนมือและตรวจสอบไมละเอียดแบบยุคนี้ แตสุดทายแลว ผูเขียนวา ลองวาเรามองอะไรสักอยางวาไดมายากและเปนของดีที่ใชไดนานแลวละก็ มันก็ไมแปลกที่เราจะดูแลรักษาอยางดีและไมทิ้งขวางไปงายๆ เสียก็อยากจะซอม ซอมแลวซอมอีก ก็ดีกวาทิ้งไปหาของใหม สำหรับบางคน ของชิน้ ใหมๆ อาจจะดีกวาก็ตรงทีไ่ มตอ งดูแลรักษามาก แตไมไดแปลวาจะดีกวาจนมาทดแทนกันได เพราะสิง่ ทีข่ องใหมไมมกี ค็ อื ความรูส กึ ผูกพันคุน เคยทีอ่ ยูเ คียงบานเคียงเรือน เคียงบาเคียงไหลกนั มาเหมือนเปนสวนหนึง่ ของชีวติ ไปแลว ของบางอยางจึงมีคณ ุ คา -- แมจะไมมรี าคาคางวดใดๆ และของบางอยางก็ไมได หมดคุณคากันงายๆ เพียงเพราะวาใชนานๆ ไปแลวเบื่อ ทุกๆ เชา -- โดยไมไดตง้ั ใจ สายตาผูเ ขียนมักจะเหลือบไปมองปาย ‘รับปะ ซอม แกทรง เสือ้ ผาทุกชนิด’ ทีอ่ ยูห นารานของลุงกับปาคูน เ้ี สมอ รานทีม่ คี นสองคนนัง่ กมหนากมตา ซอมเสื้อผาดวยจักรเย็บผาคนละตัว แตมีจุดหมายเดียวกันคือ ซอมแซม แกไข ใหเสื้อผาใชไดนานๆ

)335%  *5,9

ปที่ 4 ฉบับที่ 207 วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

12 08

08 GOODNEWS

12 FEATURE

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

46

ร ว มแสดงความยิ นดี กับแชมปฟุตบอลยูโร 2012 พรอมเกร็ดนารู เล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับ บิ๊กแมตชในครั้งนี้

28 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

32 SHOPPING

เลื อ กหยิ บ ความสุ ข และความรูสึกดีๆ ใสเอาไวใหเต็มกลอง แล ว นำไปมอบให ก ั บ คนพิเศษของคุณ กันเลย

34 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

36 HOME MADE

เชิญคุณเอนกายรับลม เย็ น ๆ กั บ บ า นสวย สไตลรีสอรตของ อภิชาปราโมช ลักษณพรหม

46 43 39 45 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- คนพบความสุขทีย่ ง่ิ ใหญ รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

28 36 )335% *5. *5,

ทุกครั้งที่มีโอกาสไป ถนนเลียบทางดวน รามอิ น ทรา มั ก จะแวะ CDC, SCG หยิ บ a day BULLETIN มาอาน ชอบ อ า นหน า Good News, Calendar, The Words เพราะอ า นแล ว สบายใจ และไดความคิดดีๆ

เรียนรูวิธีกอรางสราง แบรนดใหแข็งแกรงกับ ป ย ะฉั ต ร ปรี ด านนท กรรมการผูจัดการแหง คอนโดมิเนียมกรีเน

กอนน้ำทวมกรุงเทพฯ ปที่แลว คอลัมน The Words กลาวถึงอักษรจีนสอนใจตัวหนึ่ง เสียดายที่ไมมีรูปอักษรจีน ตัวนั้นใหดู อันที่จริงอักษรจีนทุกตัวไมไดเขียนไปเรื่อยเปอย บางตัวมีความหมายลึกซึ้งยิ่งนัก อักษรจีนเปนอักษรภาพ หากเปนรูปธรรม เชน สิ่งของ ตางๆ ก็คงวาดไดไมยากนัก แตถา เปนนามธรรม เชน ความดี ความรัก ความอดทน ฯลฯ ละ จะวาดอยางไร? ดังนัน้ การวาดเขียน อักษรจีนจึงวาดไปตามจินตนาการที่เห็น ไดยิน และตาม ความรูส กึ นึกคิด วันนีข้ ออนุญาตสงตัวอยางอักษรจีนมาให 1 ตัว

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

ของ กานต ไตรทอง และ นิศารัตน นาครักษ ที่งอกเงยออกมาจาก ที่นาของตัวเอง

เพื่อแสดงความขอบคุณทุกทานที่จัดทำนิตยสารดีๆ ใหอาน อักษร 忍 ประกอบดวยรูปใบมีดคมทีเ่ ฉือนอะไรบางอยาง อยูบนกลางใจ แสดงถึงคำวา 刃 - ใบมีด + 心 - ใจ, หัวใจ = 忍 - อดทน a day BULLETIN มีภาษาอังกฤษแปลไทยใหศึกษาแลว ถามี The Words ภาษาจีนแปลไทยใหศกึ ษาบางคงจะดีมากๆ ขอใหทุกทานมีความสุข สวัสดี -Na Saeng

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจนอักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย ศักดิ์สิทธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิริจรรยากุล ผูอำนวยการกลุมโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจัดการฝายโฆษณา นิชาภา สารพันธ 08-1812-0606, ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037 ผูชวยผูจัดการฝายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-7691-4388 ฝายโฆษณาอาวุโส ทัชชญา วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาทีฝ่ า ยโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


06

THE DATABASE ที่มา : http://insights.mastercard.com

10 อันดับเมืองทองเที่ยวที่คนทั่วโลกตองการไปเยือนมากที่สุด ประจำป 2012

ลอนดอน

ปาร�ส

กรุงเทพฯ

สิงคโปร

อิสตันบูล

คุณคิดอยางไรกับแนวทางการแกปญ  หา เด็กอาชีวะตีกันดวยการสงไปเขาคาย กับกองทัพ

ฮองกง

THE POLL

มาดร�ด

ที่มา : กรุงเทพโพล

เรื่องที่กังวลวาจะเกิดกับประเทศไทยมากที่สุด หากเกิดน้ำทวมเหมือนปที่แลว อันดับ 1

กลัวเศรษฐกิจตกต่ำ สินคาแพงขึ้น

48%

อันดับ 2

อันดับ 3

อันดับ 4

กลัวความเสียหาย กลัวสงผลตอ ที่จะเกิดขึ้นกับ ความเชื่อมั่น สิ่งปลูกสราง อาคาร ในการลงทุนจาก บานเรือน ตางประเทศ และยาย ฐานการผลิต ไปประเทศจีน

อันดับ 5

กลัวงบประมาณ ในการเยียวยา ฟนฟูไมเพียงพอ ตองกูเงินเพิ่ม

24%

กลัวกระทบเรื่อง การสงออก และการทองเที่ยว

2%

7.6%

14.9%

ดูไบ

แฟรงกเฟรต กัวลาลัมเปอร

925 ลานคน คือจำนวนผูห วิ โหย ทั่ ว โลกในป จ จุ บั น ซึ่ ง พบว า 98% ของทั้งหมดอาศัยอยูใน กลุ ม ประเทศกำลั ง พั ฒ นา โดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก มี จ ำนวนผู หิ ว โหยมากที่ สุ ด อยูท ี่ 578 ลานคน ตามมาดวย ทวีปแอฟริกา 239 ลานคน ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 53 ล า นคน อย า งไรก็ ต าม ในกลุ ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ก็ ยั ง มี ผู หิ ว โหยอาศั ย อยู ร าว 19 ลานคน ที่มา : www.wfp.org

มีการสำรวจพบวา 1 ใน 10 ของกลุ ม วั ย แรงงานไทย อายุ 15-59 ป ปวยเปนโรค เรื้อรัง โดยโรคที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคหัวใจ และหลอดเลื อ ด 32%, เบาหวาน 21% และโรค ทางเดินหายใจ 19%

26,000

ในแตละปมีชาวอเมริกันอายุระหวาง 25-64 ป เสียชีวติ โดยไมมปี ระกันสุขภาพจำนวน 26,000 ราย ซึ ่ ง มี ก ารวิ จ ั ย พบว า ผู  ท ี ่ ไม ม ี ป ระกั น สุ ข ภาพ มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกวาผูมีประกันสุขภาพประมาณ 25% ที่มา : www.reuters.com

ทีม่ า : www.thaihealth.or.th

60

80

40

100 120

20

8 5

140

125,590

125,590 บาท คือเงินเดือน ของประธานสภาผู  แ ทนราษฎรของไทยในปจจุบัน ประกอบด ว ยเงิ น ประจำ ตำแหนง 75,590 บาท และ เงินเพิ่ม 50,000 บาท ที่มา : http://news.voicetv .co.th

85 ไมลตอชั่วโมง หรือประมาณ 136 กิโลเมตรตอชั่วโมง คื อ ความเร็ ว สู ง สุ ด ที ่ อ นุ ญ าตให ร ถวิ ่ ง ได อ ย า งถู ก กฎหมาย บนทางหลวงของรัฐเท็กซัสหลังมีการปรับใหม ซึง่ ทำใหทางหลวง สายนี้เปนทางหลวงที่อนุญาตใหรถวิ่งดวยความเร็วที่สูงที่สุด ในสหรัฐอเมริกา ทีม่ า : www.inquisitr.com

“คงไมไดผล เพราะ ตองแกที่ความเชื่อที่ฝง รากลึ ก ในความคิ ด เด็ ก ซึง่ เปนเรือ่ งทีต่ อ งใชเวลา” ศิลัมฌพา ภักดีโต 24 ป, ครีเอทีฟ “ดีครับ เพราะเด็ก อาชีวะเปนพวกรักศักดิศ์ รี อาจชวยใหพวกเขารักชาติ มากขึ้น” ศิริชัย ดาวไธสง 25 ป, ธุรกิจสวนตัว “คิ ด ว า ดี อาจจะ แกนิสัยที่รุนแรงได และ ทำใหพวกเขามีระเบียบ วินัยมากขึ้น” ณัฐนรี วัฒนกูล 24 ป, ครีเอทีฟ “คิดวาดีคะ แลวสง ต อ ไปช ว ยงานทหารที ่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ก็จะยิ่งดีมาก” นันทิดา ตันไสว 24 ป, Account Executive “ดีครับ จะไดใหทหาร อบรมให เ ลิ ก ตี ก ั น สั ก ที สงสารคนบริสุทธิ์ที่ไดรับ ผลกระทบ” นิธโิ รจน ยุกตะจรูญพงศ 23 ป, นักศึกษา “เป น เรื ่ อ งดี แต ครอบครั ว จำเป น ต อ ง มี ส  ว นร ว มในการแก ไ ข ป ญ หาของบุ ต รหลาน ดวย” ตนวงศ หมั่นผจง 27 ป, Sales Executive


8

• ทีมแพทยและหนวยสนับสนุนกำลังพา ดอน เพตทิต หนึง่ ในสามของคณะนักบินอวกาศของนาซาทีไ่ ปประจำอยูท ส่ี ถานีอวกาศ International Space Station ออกจากแคปซูล Soyuz TMA-03M ทีเ่ พิง่ กลับจากภารกิจสำรวจอวกาศและลงจอดทีเ่ มือง Zhezkazgan ในประเทศคาซัคสถาน เปนการเสร็จสิน้ ภารกิจสำรวจอวกาศยาวนานกวา 6 เดือนครึง่ อยางสมบูรณ - Reuters / Mikhail Metzel / Pool

PEOPLE

สาวใหญออสซี

พิสูจนความแข็งแกรง! วายน้ำจากคิวบาถึงฟลอริดา เป น อี ก หนึ ่ ง ข า วที ่ ส ร า งแรงบันดาลใจไดไมนอย เมื่อ เพนนี พอลฟรีย หญิงวัย 49 ป ลูกครึ่ง ออสเตรเลียน-อังกฤษ ลุกขึ้นมา ประกาศวาจะออกวายน้ำมาราธอน จากประเทศคิวบาไปถึงรัฐฟลอริดา สหรั ฐ อเมริ ก า เป น ระยะทางถึ ง 166 กิ โ ลเมตร เพื ่ อ ทำตามฝ น และพิสูจนรางกายของตัวเองวา จะสามารถทนตอภารกิจสุดโหดนี้ ไดหรือไม โดยในการวายน้ำครั้งนี้ เพนนียงั มีลกู ทีมคอยติดตามตัวเธอ ผานระบบ GPS และจะทวีตขอมูล บอกผูที่ติดตามภารกิจครัง้ นีว้ า เธอ วายน้ำไปถึงจุดไหนในทุกๆ 10 นาที “ฉันเคยใชชวี ติ วัยรุน ไปกับการวายน้ำ และการเรียนหนังสือ ตอมาเมื่อมี ครอบครัว ฉันก็ใชเวลาไปกับการชวยเหลือธุรกิจของสามี มาถึงตอนนี้ ถึงเวลาแลวทีฉ่ นั จะกลับไปทำสิง่ ทีร่ กั เพราะฉันคงไมสามารถทำมันเมื่อ แกต ัว ไปกวานี้ ฉันจึงตัดสินใจใช โอกาสนีท้ ำมันใหสำเร็จ” เพนนีกลาว

• เจาหนู Thorvon ชาวเบลเยียม นอนนิ่งอยูบนใบบัวยักษระหวางเปนแบบใหกับ the National Botanic Garden of Meisecs แหงกรุงบรัสเซลส ซึ่งเปนแคมเปญเดนของสวนพฤกษศาสตรแหงนี้ที่จะมีการถายรูปเด็กอายุต่ำกวา 1 ขวบ บนใบบัวยักษ ซึง่ สามารถรับน้ำหนักไดสงู สุดถึง 40 กิโลกรัม และรูปถายชุดดังกลาวจะเผยแพรอยางเปนทางการในวันที่ 18 กรกฎาคม ทีจ่ ะถึงนี้ ดวย - Reuters / Sebastien Pirlet

HUMAN RIGHTS

HERO

กวาดลางแรงงานเด็กในแอฟริกา

ยอมพลาดสัมภาษณงาน

‘เนสทเล’ ประกาศ! หนุมมะกัน บริษัทเนสทเล ผูผลิตอาหารชื่อดังที่เรารูจักกันดี ออกมา รวมมือกับสมาคมแรงงานยุตธิ รรม หรือ FLA ในการปราบปราม การใชแรงงานเด็กอยางผิดกฎหมายในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะ ประเทศโกตดิวัวร ซึ่งพบวามีการละเมิดสิทธิของแรงงานเด็ก ในอุตสาหกรรมการผลิตโกโกที่สงใหกับทางบริษัท ดวยการใช แรงงานเด็กตอวันเปนเวลานานเกินปกติ และไมจายคาแรง ตามความเปนจริง อีกทั้งยังพบวาเด็กๆ มีอาการบาดเจ็บจาก การใชมีดสูงถึงรอยละ 72 ดวย ทางดาน นาย โจล โลเปซ รองประธานบริษัทเนสทเล ไดออกมากลาววา ทางบริษัทมีจุดยืนที่แนวแนในการปฏิเสธการใชแรงงานเด็ก อยางผิดกฎหมาย และอยากใหผูผลิตช็อกโกแลตทั่วโลกออกมาจับมือชวยกันแกปญหาเหลานี้ดวย

ANIMAL

อินโดฯ ฉลองกำเนิดลูกแรดสุมาตราในรอบ 123 ป ชาวอิ น โดนี เซี ย กำลั ง ดี ใ จกั น อย า งออกหน า ออกตา เมื่อเจาราตู แรดสุมาตราซึ่งถือเปนสัตวที่กำลังจะสูญพันธุ ในรอบ 123 ปที่ผานมา ใหกำเนิดทายาทเพศผูตัวนอยแลว หลังจากอุม ทองไวนานถึง 16 เดือน โดย นาย ซุลกี ฟลี ฮัสซัน รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงป า ไม ข องอิ น โดนี เซี ย ก็ อ อกมา ประกาศชื่อเจาหนูตัวนี้วา ‘อันคาตู’ หรือของขวัญของพระเจา โดยเปนการผสมกันระหวางชื่อของราตู และอันดาลุส พอของ มัน โดยเจาอันคาตูนน้ั ถือเปนแรดสุมาตราตัวที่ 5 ของโลกทีเ่ กิด ในสวนสัตว และเปนแรดสุมาตราตัวแรกทีเ่ กิดในเอเชียหลังจาก ป พ.ศ. 2432 เปนตนมา โดยกอนหนานีเ้ จาราตูไดแทงลูกมาแลว 2 ครัง้ ซึง่ การเกิดของอันดาตูในครัง้ นีถ้ อื เปน อีกหนึ่งความพยายามในการอนุรักษสัตวที่ใกลจะสูญพันธุไดสำเร็จ

เสีย่ งชีวติ ชวยเด็กตกรางรถไฟ ตำแหนงสุดยอดฮีโรประจำสัปดาหนข้ี อมอบ ใหกับ เดลรอย ซิมมอนดส โดยเรื่องมีอยูวา ในขณะที่เขากำลังรอรถไฟเพื่อเดินทางออกไป สัมภาษณงานอยูนั้น ก็ไดเห็นวารถเข็นเด็ก คันหนึ่งกำลังถูกลมพัดและตกลงไปในรางรถไฟ ซึง่ มีรถไฟกำลังเคลือ่ นเขาชานชาลา จึงกระโดด ลงไปชวยชีวิตหนูนอยเอาไวโดยไมคิดถึงชีวิต ของตัวเองที่มีภรรยาและลูกอีก 2 คน ตอง เลีย้ งดู และเหตุการณดงั กลาวก็ทำใหเขาพลาด สัมภาษณงานที่นัดไว ฝาย Khalima Ansari แมของเด็กนอยกลาววา “รถไฟกำลังจะวิง่ เขาชน ในอีกไมกี่อึดใจ และเขาก็สามารถชวยชีวิตลูก ของดิฉนั ไวได เขาเปนฮีโรของเราจริงๆ” ทางดาน ซิมมอนดกลาววา “มันเปนสัญชาตญาณของ ความเปนพอ ผมมีลูกสาว 2 คน อายุ 5 และ 8 ขวบ เมื่อเปนพอคน ผมก็ สามารถทำทุ ก อย า งเพื ่ อ เด็กๆ” ทั้งนี้ ลาสุดเมื่อ ขาวนีแ้ พรกระจายออกไป ก็มบี ริษทั รับเขาเขาทำงาน แล ว ในตำแหน ง ช า ง ประจำสนามบิน

SOCIETY

องคกรอิสระนิวยอรกเจง ผุดไอเดียสงตออาหารเหลือแกผูยากไร

ความจริงทีน่ า ตกใจของมหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา คือ เมืองแหงนีม้ ปี ระชากรมากถึง 1.8 ลานคน ทีอ่ ยูอ ยางหิวโหย และเปนสิง่ ทีจ่ ดุ ประกาย ให City Harvest องคกรไมแสวงหาผลกำไรของสหรัฐฯ ผุดแคมเปญไอเดียเจงอยาง Doggy Bag ขึน้ มา โดยคำวา Doggy Bag ของคนนิวยอรกนัน้ หมายถึงถุงทีใ่ สอาหารเหลือจากรานอาหารเพือ่ นำกลับไปทานตอทีบ่ า น ซึง่ สวนใหญกจ็ ะจบลงทีถ่ งั ขยะอยูด ี ทาง City Harvest จึงคิดทีจ่ ะเปลีย่ น Doggy Bag ใหเปนถุงบริจาคอาหารแกคนยากจนในนิวยอรก ซึง่ ใครทีต่ อ งการเขารวมกับแคมเปญนีก้ ส็ ามารถทำไดโดยซือ้ ถุง Doggy Bag กับรานคา ที่รวมโครงการในราคาเพียง 25 เซ็นต แลวใสอาหารที่เหลือหรืออาหารใหมก็ได แลวฝากใหกับทางรานเพื่อสงไปยังผูหิวโหยตอไป


• ชางซอมมอเตอรไซคชาวจีนวัย 49 ป คนนีบ้ อกเพียงแตวา ชือ่ ‘มิสเตอรว’ู กำลังกมหนากมตาเชือ่ มอุปกรณเหลือใชทเ่ี ขาตัง้ ใจ จะสรางเปนหุน ยนตตวั ใหม ทีร่ า นในเมืองเฉิน่ หยาง มณฑลเหลียวหนิง มิสเตอรวบู อกวา เขาใชเวลากวา 10 วัน ในการประดิษฐ หุนยนตที่สูงกวา 2 เมตร ที่เห็นในภาพ ซึ่งผลงานออกมาเปนที่นาพอใจ เพราะหุนตัวนี้ชวยเขาสูบลมยางไดดวย และเขาก็ กำลังพัฒนาความสามารถใหมๆ ใหหุนยนตของเขาตอไป - Reuters / Reuters / Stringer

• เจาเพนกวินตัวนี้ชื่อ Mr. Munro กำลังพยายามพิมพภาพรอยเทาบนผืนผาใบที่สวนสัตวทารองกา ในเมืองซิดนีย ประเทศ ออสเตรเลีย โดยเจาหนาที่จะเก็บภาพรอยเทาของสัตวตางๆ ในสวนสัตวแหงนี้กวา 4,000 ตัว เพื่อใชในการเรียกรองให มนุษยชวยเหลือสัตวปา และทางสวนสัตวแหงนี้ก็ไดประกาศภารกิจสำคัญในการใหความชวยเหลือโครงการปกปองชางปา ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี ประเทศไทย ดวยเชนกัน - Reuters / Daniel Munoz

SPORT

‘ไทเกอร วูดส’ ไวลาย! ทำลายสถิติพีจีเอทัวร

ไทเกอร วูดส โชวฟอรมเจงอีกครั้ง ในการออกรอบวันสุดทายของการแขงขันกอลฟพีจีเอทัวร รายการเอทีแอนดที เนชันแนล ที่สนามคองเกรสชันแนล คันทรี คลับ ในเมืองเบทเธสดา รัฐแมริแลนด สหรัฐอเมริกา ชิงเงินรางวัลรวม 6.5 ลานเหรียญฯ (ประมาณ 195 ลานบาท) โดยการดวลวงสวิง 3 หลุมสุดทาย พอเสือของเราเก็บทำคะแนนเพิ่มไดอีก 2 อันเดอรพาร เมื่อจบการแขงขันก็มีสกอร รวมทั้งสิ้น 8 อันเดอรพาร ทิ้งหางคูแขงไปถึง 2 สโตรก และชัยชนะครั้งนี้ถือเปนการควาแชมปพีจีเอเปนครั้งที่ 74 ของเขาดวย ซึ่งแซงหนา แจ็ก นิคลอส นักกอลฟในตำนานชาวอเมริกัน ที่เคยทำเอาไวไดถึง 73 ครั้ง

เหลามนุษยหัวใจสีเขียว ทามกลางขาวสภาพอากาศ ที ่ เ ลวร า ยของสหรั ฐ อเมริ ก า ที ่ ท ำให เรารู  ว  า โลกกำลั ง มี ว ิ ธ ี ‘เอาคืน’ จากมนุษยอยางไร แต ความหวังก็ยังไมหมดไป เมื่อมี มนุ ษ ย บ างส ว นกำลั ง ทำสิ ่ ง ดี ๆ เพื ่ อ โลกของเรา เชนเดียวกับกลุมคนเหลานี้ • เริ่มที่องคกรใหญอยางสหประชาชาติ ที่เพิ่งมีมติ รับรองเอกสารรางนโยบายตอสูปญหาความยากจน และสิ่งแวดลอม ที่การประชุมในเมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล หรือ Rio+20 โดยเอกสารดังกลาวมีชื่อ วา ‘The Future We Want’ เพื่อเปนการวางรากฐาน แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว • รั ฐ บาลของออสเตรเลี ย ก็ ไม น  อ ยหน า เพราะเขา เริ ่ ม บั ง คั บ ใช ก ฎหมายภาษี ค าร บ อนแล ว เมื ่ อ วั นที ่ 1 กรกฎาคม ที่ผานมา ซึ่งกฎหมายที่วานี้จะบังคับให บริษัทเอกชนที่เปนผูปลอยกาซคารบอนไดออกไซด รายใหญประมาณ 350 บริษทั ตองจายเงิน 23 ดอลลาร

LIFESTYLE

ชายฟลิปปนสรักการอาน

ดัดแปลงบานตัวเอง เปนหองสมุดสาธารณะ Nanie Guanlao ชาว ฟลิปปนสวัย 60 ป ไดเล็งเห็น ความสำคั ญ ของการอ า น หนั ง สื อ จึ ง ทำการดั ด แปลง บานของตัวเองใหเปนหองสมุด สาธารณะเสียเลย โดยใชชื่อวา Reading Club 2000 เพื ่ อ ให ท ุ ก คนเข า มาอ า น หนังสือ และเปนแหลงคนควาสำหรับประชาชนทัว่ ไป แบบฟรีๆ แถมยังสามารถยืมกลับไปอานตอที่บาน ได นอกจากนี้ยังเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการสงหนังสือไปใหถึงบานดวย ซึ่ง Nanie ไดกลาววา เขาอยากปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับ ทุกคน มากกวาจะหันไปใชการคนควาขอมูลทาง อินเทอรเน็ตซึ่งมีคาใชจายที่คอนขางสูง

ออสเตรเลียตอกาซคารบอนที่ปลอยออกมาทุกๆ 1 ตัน คาดการณกนั วากฎหมายนีจ้ ะชวยลดปริมาณการปลอย กาซคารบอนไดอยางนอยปละ 159 ลานตัน • ส ว นมนุ ษ ย ก ลุ  ม เล็ ก ๆ ในเมื อ งริ ก ุ เซนทาคาตะ ประเทศญี่ปุน ก็กำลังตอสูอยางเต็มที่ในการระดมเงิน บริ จ าคเพื ่ อ ช ว ยเหลื อ ต น สนมหั ศ จรรย ต  น หนึ ่ ง ซึ่งเปนตนสนเพียงตนเดียวที่ยังยืนตนอยูจากตนสน จำนวน 70,000 ตน ที่ถูกคลื่นยักษซึนามิซัดหายไป จากเหตุการณแผนดินไหวใหญเมื่อปที่แลว ขณะนี้ มั น กำลั ง จะตายลงเนื ่ อ งจากได ร ั บ ความเสี ย หาย อยางหนัก ชาวเมืองตองหาเงินใหไดราว 90 ลานเยน สำหรับการรักษาตนไมตนนี้ดวยการใหยาฆาเชื้อ • ปดทายที่บริษัทผลิตเสื้อผาอยาง United By Blue ที่ใหสัญญากับผูบริโภคตั้งแตวันแรกที่กอตั้งบริษัทวา จะเก็บขยะจากแมน้ำและทะเลจำนวนครึ่งกิโลกรัม ตอเสื้อผาที่ขายไดแตละชิ้น ซึ่งฤดูรอนปที่แลวบริษัทนี้ ไดจดั เก็บขยะไปแลวถึง 60 ครัง้ รวมจำนวนขยะทีเ่ ก็บได มากถึง 36,000 กิโลกรัมเลยทีเดียว

“ เ ร า พ บ กั น เพราะธรรมะ ต อ น นี้ ก็ จ บ ล ง ด ว ย ธ ร ร ม ะ ถึงแมเราไม ไดใช ชีวิตคูแตเราก็ยัง เปนกัลยาณมิตร ตอกัน” ดาริกา จาโกตา อดีตคูห มัน้ ของ พระเจสัน ปยาจาโร (ยัง) 27 มิถนุ ายน 2555

GREEN PLEASE ครอบครัวออสเตรียนไม ใชพลาสติกมา 2 ป หวังเปนแรงบันดาลใจใหผูอื่นทำตาม

ตองขอชื่นชมกับไอเดียรักษโลกของ Sandra Krautwaschl คุณแมของครอบครัว Krautwaschl ทีน่ ำรองเปนบานทีง่ ดใชพลาสติก ติดตอกันมากวา 2 ป หลังจากทีเ่ ธอและครอบครัวไดดภู าพยนตร สารคดีเรือ่ ง Plastic Planet ของผูก ำกับชาวออสเตรีย ซึง่ ภาพยนตร เรื่องนี้ทำใหเธอรูวา ในแตละปมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นบนโลกนี้ มากเพียงใด และลาสุดแซนดรายังเขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณในการหยุดใชพลาสติกของครอบครัวในชื่อวา ‘Plastikfreie Zone’ หรือ ‘Plastic-Free Zone’ มีเนื้อหาที่นาสนใจมากมาย เชน การประดิษฐแปรงสีฟนจากไม การรีไซเคิลกระดาษชำระ เปนตน “บางคนบอกวาเรากำลังใชชีวิตอยางคนยุคหิน แตความจริงมันไมใชแบบนั้น ในทางกลับกัน ชีวิต ของเราเรียบงายขึ้น เงียบสงบขึ้น และมีความสบายมากขึ้น” แซนดรากลาว

Did You Know?

ยูเอ็นประกาศ ‘วันความสุขสากล’

6 กรกฎาคม 2546 - ทีมชาติไทยชนะเลิศ ฟุตซอลชิงแชมปแหงชาติอาเซียน 2003 หลังจากที่เอาชนะทีมมาเลเซีย 4-0 ประตู 7 กรกฎาคม 2534 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลาฯ พระราชทานเพลง ‘สมตำ’ ให พุมพวง ดวงจันทร ขับรองในงานกึ่งศตวรรษเพลง ลูกทุง ไทย ณ หอประชุมใหญ ศูนยวฒ ั นธรรม แหงประเทศไทย 8 กรกฎาคม 2463 - วันเกิด สมพงษ พงษมิตร นักแสดงตลกอาวุโสและศิลปน แหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2541 ขณะที่ยังมีชีวิตอยู เขามีชื่อเสียงในการแสดงตลกที ่ เน นการแสดงสี ห น า ท า ทาง มากกวาคำพูด มีผลงานทีม่ ชี อ่ื เสียงมากมาย อาทิ ทหารอากาศขาดรัก แมนาคพระนคร เปนตน 9 กรกฎาคม 2540 - ไมค ไทสัน นักมวย ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา ถูกปรับเปนเงิน 3 ลานดอลลารสหรัฐฯ และถูกแบนไมให ขึ้นชก หลังจากกัดใบหูของ อีแวนเดอร โฮลิ ฟ  ล ด คู  ช ก เมื ่ อ วั นที ่ 28 มิ ถ ุ น ายน ที่ลาสเวกัส 10 กรกฎาคม 2516 - ประเทศบาฮามาส ตั้งอยูในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ไดรับ เอกราชหลั ง จากอยู  ใต ก ารปกครองของ อังกฤษนาน 3 ศตวรรษ 11 กรกฎาคม 2477 - วันเกิด จอรโจ อารมานี นักออกแบบแฟชั่นชาวอิตาเลียน เจาของแบรนด Giorgio Armani ผูเคยไดรับ การยกยองใหเปนดีไซเนอรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอิตาลีเมื่อป 2544 12 กรกฎาคม 2512 - พระยาอนุมานราชธน นักปราชญและนักการศึกษาคนสำคัญ ของไทย ผูม ผี ลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม และเป น หนึ ่ ง ในบุ ค คลสำคั ญ ของโลก ประจำป พ.ศ. 2531 ขององคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ถึงแกกรรมอยางสงบ

องคการสหประชาชาติ หรือ UN ประกาศเมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน ทีผ่ า นมา วาสมัชชาใหญยเู อ็นไดลงมติรว มกันในการเพิม่ วันสำคัญ ลงในปฏิทนิ สากลของยูเอ็น ซึง่ ไดกำหนดใหวนั ที่ 20 มีนาคมของทุกป เปน ‘วันความสุขสากล’ หรือ International Day of Happiness เพือ่ ตองการใหทกุ คนบนโลกมีแตความสนุกสนานในวันดังกลาว โดยระบุในมติทผ่ี า นความเห็นชอบวา ‘การแสวงหาความสุขถือเปน เปาหมายพื้นฐานของมนุษย’ ทั้งนี้ มติเอกฉันทในที่ประชุมสมัชชาใหญประกอบดวยชาติสมาชิก 193 ชาติทั่วโลก


12

เรื่อง : กองบรรณาธิการ


หลังจากทีมกระทิงดุอยางสเปนไลถลมอิตาลี ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลแหงชาติยโุ รป หรือยูโร 2012 ไปดวยสกอร 4-0 สเปนก็ทำใหผชู มทัว่ โลกไรขอ กังขา ในชั้นเชิงและลีลาการเลนฟุตบอลที่ไมไดมีแคความสวยงาม แตแฝงไวดว ยการสังหารประตูอยางเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด นิง่ คม ฉับไว เรียกไดวา การตอกย้ำชัยชนะ ของทีมแชมปเกาอยางสเปนในครัง้ นี้ นอกจากจะสราง ความชื่นมื่นเบิกบานกันไปทั้งประเทศแลว ยังสราง เกมฟุตบอลทีท่ ำใหกองเชียรทงั้ โลกลืมไมลงอีกดวย หลังจบเกมดวยสกอรที่ทวมทน เดล โบสเก โคชคนดังวัย 61 ป ของสเปน ผูอ ยูเ บือ้ งหลังชัยชนะ ในครั้งนี้ ใหสัมภาษณกับสื่อดังอยาง BBC วา

พลพรรคของที ม กระทิ ง ดุ ชุ ด นี้ คื อ “a great generation of footballers” เทานั้นยังไมพอ ทีมชาติสเปนชุดนีย้ งั กาวไปถึงขัน้ ทีส่ รางประวัตศิ าสตร หนาใหมใหสเปนเปน Great Spain Era อีกดวย “I didn’t really want to be the coach who wins but the coach who educates. I want to keep preparing them for the future.” นี่คือสิ่งที่ เดล โบสเก พูดไวอยางนาคิด เขาบอกวา ตัวเอง ไมไดอยากเปนโคชที่สรางชัยชนะใหทีม แตอยากเปน โคชที่สรางการศึกษาเรียนรูใหทีม เขาอยากเตรียม ความพรอมใหนักเตะเพื่ออนาคตขางหนามากกวา เราเชือ่ วาขอความสัน้ ๆ ประโยคนีบ้ อกอะไรไดมากมาย

ถึงวิสยั ทัศนของคนเปนโคช และเหมาะทีจ่ ะเปนคำตอบ ในวันนี้สำหรับชัยชนะของทีมกระทิงดุอยางสเปน นอกจากการเรียนรูถึงเสนทางแหงชัยชนะของ ทีมชาติสเปนแลว การแขงขันฟุตบอลยูโรครั้งนี้ยังมี เรือ่ งราวอีกมากมายทีน่ า บันทึกและจดจำไว ไมวา จะเปน เรื่องเศรษฐกิจในยูโรโซน และปญหาลิขสิทธิ์การถายทอดการแขงขันทีส่ รางกระแสถกเถียงขึน้ ในสังคม จนกระหึ่มไมแพเสียงเชียรบอล ซึ่งแนนอนวา adB ก็ ไมพลาดที่จะทำหนาที่ของผูรวบรวมและบันทึก เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการแขงขันฟุตบอลทีย่ งิ่ ใหญ ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของคนทั้งโลกเชนนี้ บนผืนหญาสีเขียวในสนามฟุตบอล คือพื้นที่

สำหรับการวิ่งลาชัยชนะที่แนนอนวามันไมเคยไดมา งายดาย บนผืนหญามีทั้งหยาดเหงื่อและน้ำตาของ ผูแขงขัน จบเกมที่ 90 นาที ก็รูผลแพ-ชนะแลว ผูแพ ก็ ต อ งฝ ก ฝนหาทางกลั บ มาสู กั น ใหม ใ นครั้ ง หน า ผูชนะก็ตองฝกฝนและรักษามาตรฐานของฝมือไว เพือ่ ปองกันไมใหใครมาแยงตำแหนงแชมปได วนเวียน กันอยูอ ยางนี้ และนีก่ ค็ อื เสนหข องการแขงขันฟุตบอล แมจะปดฉากฟุตบอลยูโรประจำป 2012 ในปนี้ ไปแลว แตเราก็เชือ่ วาภาพความประทับใจหลายๆ ภาพ ที่เกิดขึ้นทั้งในสนามและนอกสนาม จะยังคงเปนภาพ ที่ไมมีวันจอดำ เอย ลบเลือน


35

14

แตละดอกจะใชสีของทั้งสองประเทศ คือ สีแดง-ขาว (โปแลนด) และสีฟา -เหลือง (ยูเครน) โดยมีลกู ฟุตบอล ตั้งอยูตรงกลาง

04

01

มาสคอตของยู โ ร การแข ง ขั น ฟุ ต บอลชิ ง แชมป 2012 เปนตัวการตนู แหงชาติยุโรป (The 2012 ฝ า แ ฝ ด ชื่ อ ว า UEFA European Football ‘สลาเวก’ (Slavek) Championship) หรือที่เรียกสั้นๆ วา ‘ยูโร 2012’ แ ล ะ ‘ ส ลั ฟ โ ก ’ จั ด ขึ้ น เป น ครั้ ง ที่ 14 ระหว า งวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน(Slavko) 1 กรกฎาคม 2012 โดยมีเจาภาพจัดการแขงขันรวม สร า งสรรค โ ดย คือ ประเทศโปแลนด และยูเครน มีสโลแกนประจำ บริษัท Warner Brothers ผูผลิตแอนิเมชันชื่อดัง การแขงขันวา ‘Creating History Together’ ของโลก มีการออกแบบใหสขี องตัวมาสคอตเหมือนกับ ซึ่งหมายความวา ‘สรางประวัติศาสตรไปดวยกัน’ สีธงชาติโปแลนดและยูเครน สวนชื่อของมาสคอต ฝาแฝดคูน มี้ าจากการโหวตเมือ่ ป 2010 และประกาศ ฟุตบอลยูโร 2012 ครัง้ นีถ้ อื เปน เปดตัวไปเมื่อเดือนธันวาคม 2010 ซึ่งชื่อสลาเวก ครั้ ง แรกในประวั ติ ศ าสตร ที่ มี และสลัฟโกไดรับการโหวตจำนวน 39,233 คะแนน การจั ด ฟุ ต บอลรายการนี้ ใ น คิดเปน 56% ดินแดนยุโรปตะวันออก

FACTS 02 YOU NEED TO KNOW

ABOUT EURO 2012

05

จบกันไปเรียบรอยแลวกับศึกฟุตบอลยูโร 2012 ที่หลายคนตั้งหนาตั้งตา (ไปจนกระทั่งถางตา) ชมกันมาอยางยาวนานถึง 24 วัน ของการจัดการแขงขัน ซึง่ นอกจากโฉมหนาของทีมแชมปประจำปนแี้ ลว เราคิดวาคงจะดีไมนอ ยหากคุณจะสามารถจดจำเรือ่ งราวทีน่ า สนใจตางๆ เกีย่ วกับฟุตบอลยูโรครัง้ นีด้ ว ย และนีค่ อื 35 เรือ่ งทีน่ า จดจำ ของศึกฟุตบอลยูโร 2012 ทีจ่ ะทำใหคณ ุ เปนหนึง่ ในแฟนพันธุแ ทไดแมไมไดเฝาชม การแขงขันครบทั้ง 31 แมตช

03

สัญลักษณประจำการแขงขัน ยูโร 2012 ออกแบบโดยกลุม ดี ไ ซเนอร ช าวโปรตุ เ กสที่ ใ ช ชื่อวา ‘Brandia Central’ ซึ่งดึงเอา ‘Vytynanky’ หรื อ ศิ ล ปะการตั ด กระดาษของชนบทในท อ งถิ่ น ประเทศโปแลนดและยูเครนมาประยุกตเปนสัญลักษณ ประจำการแขงขัน ประกอบดวยรูปดอกไมสองดอก

WETHEARE CHAMPIONS...SPAIN ทีมชาติสเปน หรือรูจักกันในชื่อ La Furia Espanola มาจากคำวา La Furia Roja ซึ่งเปนคำที่ชาวอิตาเลียน ใชเรียกทีมชาติสเปน มีความหมายวา ความดุเดือด หรือความเกรี้ยวกราด ซึ่งมาจากฟอรมการเลนที่ ห นั ก หน ว ง ของทีมนี้ โดยทีมชาติสเปนถูกจัดตัง้ ขึ้ น ครั้งแรกในป ค.ศ. 1920 เพื่อเปน ตัวแทนประเทศไปแขงขันฟุตบอลในกีฬา โอลิมปกครั้งที่ 7 ที่เมืองแอนตเวิรป ประเทศเบลเยียม หลังจากนั้นก็ ไดเขา แขงขันในแมตชใหญๆ อยางฟุตบอลโลก และฟุตบอลยูโร จนเปนเจาของสถิติ แชมปยูโร 3 สมัยในป 1964, 2008 และ 2012 และฟุตบอลโลก 1 ครัง้ เมือ่ ป 2010 จัดวาเปนทีมที่มีผลงานโดดเดน มากในชวงไมกี่ปที่ผานมา

THE PLAYERS Alvaro Arbeloa Position : Defender Date of Birth : 17/01/1983 Age : 29 Squad Number : 17 Club : Real Madrid

Gerard Pique

Position : Defender Date of Birth : 02/02/1987 Age : 25 Squad Number : 3 Club : Barcelona

สำหรั บ ตั๋ ว เข า ชม การแขงขันยูโร 2012 มี จ ำนวนทั้ ง หมด กวา 1.4 ลานใบ จากการแข ง ขั น จำนวน 31 แมตช ขายโดยตรงผ า น เว็บไซตของยูฟา และสมาคมฟุตบอลของทัง้ 16 ชาติ ในรอบสุดทาย โดยยอดขายบัตรเขาชมในครั้งนี้ เพิม่ ขึน้ จากการแขงขันครัง้ กอนถึง 17% ทำลายสถิติ การจำหนายบัตรของยูฟาทุกปที่ผานมา สวนราคา ของตัว๋ การแขงขันในครัง้ นีอ้ ยูท ี่ 30-600 ยูโร (1,20024,000 บาท) ขึ้นอยูกับตำแหนงของที่นั่งและแมตช ที่เขาชม

Sergio Ramos

Xabi Alonso

Jordi Alba

Cesc Fabregas

Juan Mata

Xavi Hernandez

Sergio Busquets

THE STARS Fernando Torres

Position : Defender Date of Birth : 30/03/1986 Age : 26 Squad Number : 15 Club : Real Madrid Position : Defender Date of Birth : 21/03/1989 Age : 23 Squad Number : 18 Club : Valencia Position : Forward Date of Birth : 28/04/1988 Age : 24 Squad Number : 13 Club : Chelsea

Position : Midfield Date of Birth : 16/07/1988 Age : 23 Squad Number : 16 Club : Barcelona

Position : Midfield Date of Birth : 25/11/1981 Age : 30 Squad Number : 14 Club : Real Madrid Position : Midfield Date of Birth : 04/05/1987 Age : 25 Squad Number : 10 Club : Barcelona Position : Midfield Date of Birth : 25/01/1980 Age : 32 Squad Number : 8 Club : Barcelona

Position : Forward Date of Birth : 20/03/1984 Age : 28


15

09

การแขงขันฟุตบอลยูโร 2012 ถื อ เป น การแข ง ขั น ฟุ ต บอล ครั้ ง ที่ ดุ เ ดื อ ดที่ สุ ด ครั้ ง หนึ่ ง นักเตะทีม่ อี ายุมาก ในประวัติศาสตร และเปนปแรกของฟุตบอลยูโร ทีส่ ดุ ของการแขงขัน ที่ไมมกี ารแขงขันแมตชใดในรอบแรกทีม่ สี กอร 0-0 ยู โ ร ค รั้ ง นี้ คื อ นั่นหมายความวาทุกแมตชที่นักเตะลงแขงขันใน Kostas Chalkias รอบแรกนัน้ มีการทำประตูเกิดขึน้ อยางนอย 1 ประตู อายุ 38 ป นายประตู เสมอ ซึ่งเมื่อนับเพียงประตูที่ทุกทีมสามารถทำได จากประเทศกรีซ ลูกฟุตบอลที่ใชในการแขงขัน ในการแขงขันในรอบแรกก็มีมากถึง 26 ประตู และ และทีมทีม่ อี ายุเฉลีย่ ครั้งนี้มีชื่ออยางเปนทางการ ถือเปนอีกสถิติใหมในประวัติศาสตรฟุตบอลยูโร ของนักเตะมากที่สุดในปนี้คือ ทีมชาติไอรแลนด วา ‘Adidas Tango 12’ ดวยเชนกัน อายุเฉลีย่ ของนักเตะทั้งทีมอยูที่ 28.35 ป ออกแบบโดยบริษัท Adidas เปนลูกฟุตบอลที่ถูก 73 ป 93 วัน คืออายุของ พัฒนาใหนกั ฟุตบอลสามารถควบคุมลูกไดงา ยขึน้ จากสถิติของยูโร 2008 ทีมที่ Giovanni Trapattoni โคช จากรุน ‘Adidas Jabulani’ ซึ่งใชในการแขงขัน สามารถทำประตูแรกไดกอน ทีมชาติไอรแลนด ซึ่งถือเปน ฟุตบอลโลก ป 2010 ที่ผานมา ในแตละแมตช จะมีโอกาสเปน โคชที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตรการแขงขัน ผู ช  นะในแมตช น น ้ ั 76% ฟุตบอลยูโรในขณะนี้

06

07

ถ ว ยรางวั ล สำหรั บ ที ม ช น ะ เ ลิ ศ จ า ก การแข ง ขั น ฟุ ต บอล ยูโร 2012 ทำจาก เงินบริสุทธิ์ มีชื่อวา ‘Henri Delaunay Trophy’ มีมูลคาคิดเปนเงินสูงถึง 20,000 ยูโร หรือประมาณ 800,000 บาท มีน้ำหนัก 8 กิโลกรัม มีความสูง 60 เซนติเมตร และนอกจากทีมชนะเลิศ จะไดถวยรางวัลใบนี้ ไปครอบครองแลว พวกเขา ยังจะไดรับเงินรางวัล 1 ลานยูโร หรือประมาณ 40 ลานบาท ติดมือกลับบานไปอีกดวย

08

สหพันธฟุตบอลยุโรป หรือ UEFA ออกมาเป ด เผยว า ได เ ตรี ย มเงิ น รางวั ล สำหรั บ การแขงครั้งนี้ไวประมาณ 196 ลานยูโร (ประมาณ 7,840 ลานบาท) ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากการแขงขันครัง้ ทีแ่ ลว ซึ่งใชงบสำหรับเงินรางวัลของการแขงขันจำนวน 184 ลานยูโร

10

13

11

18 ป 3 เดือน คือ อายุ ข อง Jetro Willems นักฟุตบอล ชาวดั ต ช ซึ่ ง เป น ผูเลนที่มีอายุนอย ที ม ชาติ ที่ มี อั น ดั บ ดี ที่ สุ ด ใน ที่สุดในการแขงขัน การจัดอันดับของ FIFA ใน ครั้งนี้ สวนทีมที่มี ที ม ที่ เ ข า แข ง ขั น ฟุ ต บอลยู โ ร อายุเฉลีย่ ของนักเตะ 2012 คือ ทีมชาติสเปน ซึ่งอยูในอันดับที่ 1 สวน นอยที่สุดในปนี้คือ ทีมชาติเยอรมนี อายุเฉลี่ยของ ทีมที่มอี ันดับทายสุด คือ เจาภาพโปแลนด อยูใน นักเตะทั้งทีมอยูที่ 24.52 ป อันดับที่ 65

15

we have to be proud of that.” Squad Number : 9 Club : Chelsea “I have won my first titles at club Iker Casillas level this season, the FA Cup and Position : Goalkeeper the Champions League, now I have this Date of Birth : 20/05/1981 EURO as well, which is beyond Age : 31 anything we could have imagined.” Squad Number : 1 Club : Real Madrid

David Silva

Position : Midfield Date of Birth : 08/01/1986 Age : 26 Squad Number : 21 Club : Manchester City “Right now it’s time to celebrate, and first with the fans, who have always been there for us.”

Andres Iniesta Position : Midfield Date of Birth : 11/05/1984 Age : 28 Squad Number : 6 Club : Barcelona

“Spanish football is living great years. We are very complete as a football side,

มีสถิติวา ทีมชาติ อั ง กฤษมี โ อกาส ช น ะ ใ น แ ม ต ช ที่ ลงแขง 75% เมื่อ เวยน รูนีย ไมได ล ง เ ต ะ แ ต ถ า แมตช ใ ดที่ รู นี ย ลงแขงขัน โอกาส ที่ ทีมชาติอั ง กฤษ ชนะจะลดเหลื อ 66%

ทีมชาติสเปนในป 2008 ซึง่ เดล โบสเก ก็ไมทำให แฟนบอลชาวกระทิงดุผิดหวัง สามารถพาทีม ควาแชมปฟุตบอลยูโร 2008 ฟุตบอลโลก 2010 และลาสุดกับแชมปยูโร 2012 มาไดอยางยิ่งใหญ “This success in Spanish football is something historic, and now we have to look to the future and try to qualify for the 2014 World Cup in Brazil.”

“We are living in the most marvellous moment in Spanish football history. We have been superior thanks to the work of our players and our characteristics.”

EURO 2012 : SPAIN’S ROAD TO THE FINAL

THE COACH Vicente del Bosque

เสนทางสูชัยชนะของทีมชาติสเปน เริ่มตนขึ้นในรอบ 16 ทีมสุดทาย โดย รอบแรกเริม่ เตะเมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2012 สเปนอยูใ นกลุม C พบกับทีมอิตาลี และ เสมอกัน 1-1 นัดตอมาสเปนเอาชนะทีมชาติ ไอรแลนดดว ยคะแนน 4-0 เขาสูร อบ 8 ทีม สุดทาย สเปนก็เอาชนะโครเอเชียไปดวย คะแนน 1-0 ขึน้ เปนอันดับ 1 ของกลุม C และเขาไปพบกับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเปน อันดับ 2 ของกลุม D ในวันที่ 23 มิถนุ ายน 2012 และสเปนก็เอาชนะไปได 2-0 เขาสู รอบรองชนะเลิศ โดยเสมอกับโปรตุเกส 0-0 จนตองมาตัดสินกันดวยลูกโทษ และเขาสู รอบชิงชนะเลิศไปดวยสกอร 4-2 สุดทาย ก็ควาชัยจากการเอาชนะทีมชาติอิตาลี อยางสวยงามดวยสกอร 4-0

Club : Spanish National Team Date of Birth : 23/12/1950 Age : 61

บีเซนเต เดล โบสเก เปนอดีตนักฟุตบอล ฝเทาเยีย่ มทีมชาติสเปน ผูผ นั ตัวมาเปนผูจ ดั การทีม ใหกับสโมสรเรอัล มาดริด ในป 1994 กอนจะ ยายมาคุมสโมสรเบสติกคาสในป 2004 และดวย ผลงานอันดีเยีย่ มของเขา ทำใหไดรบั คำเชิญมาคุม

THE TOP EURO 2012 SURVEY นอกจากความสนุกในสนามแลว ในมหกรรม ฟุ ต บอลยู โ ร 2012 ครั้ ง นี้ ยั ง มี ผ ลวิ จั ย และ ผลสำรวจสนุกๆ มาใหแฟนบอลไดติดตามกัน นอกสนามดวย มีอะไรนาสนใจบางไปดูกัน • เริม่ จากผลการสำรวจหนุม ๆ เมืองผูด ที จ่ี ดั ทำ ขึน้ โดย Comet รานขายเครือ่ งไฟฟายักษใหญ ของอังกฤษ เผยวา ผูชายอังกฤษประมาณ 10% ระบุวา การแขงขันฟุตบอลยูโร 2012 มีความสำคัญมากกวางานแตงงานของพวกเขา เทานั้นยังไมพอ เพราะ 15% ของกลุมตัวอยาง ยังระบุวา พวกเขาอาจจะเสียน้ำตาใหกบั ชวงเวลา ที่ทีมโปรดของพวกเขาไดรับชัยชนะ มากกวา จะเสียน้ำตาจากการมีลกู คนแรก ซึง่ ผูเ ชีย่ วชาญ ด า นจิ ต วิ ท ยาอย า ง Martin Perry เผยว า สำหรับผูชายอังกฤษ ชัยชนะของทีมฟุตบอล ทีพ่ วกเขารักมีคา พอๆ กับชวงเวลาสำคัญในชีวติ เลยทีเดียว • ในกรณีที่ทีมโปรดพายแพ หรือเลนไมได อยางใจ แฟนบอลชาวอังกฤษก็มีแนวโนมที่จะ ทำลายขาวของในบานของพวกเขาเปนการระบายอารมณเชนกัน จากผลสำรวจของ AXA บริษทั ประกันภัยชือ่ ดัง ทีท่ ำการสำรวจหลังจาก ที่ทีมชาติอังกฤษตกรอบในการแขงขันฟุตบอล ยูโร 2012 พบวา 1 ใน 10 ของแฟนบอลชาว อังกฤษ ระบายอารมณดวยการขวางปาสิ่งของ ทะลุหนาตางบานของตัวเอง 1 ใน 25 ถึงขั้น ทุบทำลายทีวเี มือ่ ทีมอังกฤษพายแพ สวนอีก 2% ก็ขวางปาสิ่งของใสกำแพงบานของตัวเองดวย • สวนแฟนบอลพันธุแทที่ติดตามฟุตบอลยูโร 2012 อยางเหนียวแนนที่สุด คงตองยกใหกับ แฟนบอลชาวเยอรมัน ที่แมทีมชาติเยอรมนี จะพายแพใหกบั ทีมชาติอติ าลีในรอบรองชนะเลิศ แตแฟนบอลราว 80% ก็ยังยืนยันที่จะติดตาม ชมการแขงขันไปจนถึงนัดสุดทาย ตามผลสำรวจ ของ Toluna องคกรวิจัยดานการตลาดในยุโรป รองลงมาคือแฟนบอลชาวสเปน ที่เผยวาจะ ติดตามการแขงขันจนนัดสุดทาย คิดเปน 76% ตามมาดวยแฟนบอลชาวอังกฤษทีจ่ ะติดตามตอ เพียง 56% เทานั้น • จากผลสำรวจชุดเดียวกันยังพบวา แฟนบอล ชาวเยอรมันราว 22% วางแผนไววา จะขอเลิกงาน เร็วกวากำหนดเพื่อมุงหนากลับบานไปติดตาม เชียรฟตุ บอล ขณะทีแ่ ฟนบอลชาวสเปนวางแผน วาจะกลับบานเร็วกวากำหนดเพียง 17% เทานัน้ • แฟนบอลชาวไทยก็ไมนอยหนา เพราะจาก ผลสำรวจของศูนยวจิ ยั กสิกรไทยพบวา แฟนบอล ชาวกรุงเทพฯ สนใจติดตามชมการถายทอด ฟุตบอลยูโร 2012 เพิ่มมากขึ้นเปน 71.6% เมื่อเทียบกับมหกรรมฟุตบอลยูโร 2008 ที่มี สัดสวนเพียงรอยละ 65 สงผลใหมีเม็ดเงิน ใชจายกระจายไปสูภาคธุรกิจตางๆ ทั้งธุรกิจ เครื่องใชไฟฟา สินคาที่ระลึก รวมถึงอาหาร การกิน คิดเปนเงินมูลคาสูงถึง 7,000 ลานบาท เลยทีเดียว • ปดทายทีผ่ ลสำรวจของศูนยวจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพล ทีพ่ บวา ทีมทีแ่ ฟนบอล ชาวไทยติดตามเชียรมากทีส่ ดุ ก็คอื ทีมชาติสเปน ซึ่งคิดเปนสัดสวน 30.9% ตามมาดวยทีมชาติ อังกฤษ 23.7% และสุดทายคือทีมชาติเยอรมนี 19.9%


16

THE RIGHTS TO KNOW หนึง่ ในเหตุการณใหญทเี่ กิดขึน้ ในบานเราระหวางการแขงขันฟุตบอลยูโรครัง้ นีก้ ค็ อื กรณีปญ  หา ลิขสิทธิ์การถายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 ที่อาจทำใหทีวีของใครหลายๆ คนกลายเปนจอดำมืด ในระหวางทีม่ กี ารแขงขัน ถือเปนกรณีศกึ ษาทีเ่ ราไมควรจะปลอยใหมนั ผานเลยไปโดยไมไดเรียนรูอ ะไร จากเหตุการณนี้ adB จึงขอทำหนาที่ในการประมวลเหตุการณ ‘จอดำ’ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหผูอาน ไดยอนรำลึกไปดวยกัน 1 มิถุนายน - GMM Z ออกแถลงการณผา น เว็บไซต gmmsport.com โดยยืนยันการครอบครองสิทธิ์การถายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 ในประเทศไทยแตเพียงผูเ ดียว หลังจากไดเจรจา ทางธุ ร กิ จ กั บ ทรู ว ิ ช ั น ส ต ั ้ ง แต เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2554 แตทางทรูวชิ นั สไมไดมกี ารตอบกลับ แตประการใด สงผลใหแฟนบอลจะตองรับชม การถายทอดผานกลอง GMM Z หรือเสากางปลา ทางชอง 3, 5, 9 เทานั้น นั่นหมายความวา ในชวงการแขงขันฟุตบอลยูโร ผูท ร่ี บั ชมทีวรี ะบบ ดาวเทียมทีไ่ มมกี ลอง GMM Z จะเกิดภาวะ ‘จอดำ’ ไมสามารถรับชมการถายทอดได 6 มิถุนายน - ทรูวชิ นั สไดยน่ื หนังสือดวนถึง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. โดยขอใหตรวจสอบการดำเนินการ ของสถานีโทรทัศนภาคพื้นดิน พรอมหารือขอกังวลของสมาชิกทรูวิชันสวาจะสามารถรับชม การแขงขันครัง้ นีไ้ ดหรือไม 7 มิถุนายน - กสทช. ออกแถลงการณยืนยัน สิ ท ธิ ์ ข องผู  บ ริ โภคที ่ ค วรได ร ั บ ชมฟรี ท ี ว ี ผ  า น ทุกชองทาง พรอมเตือนวา ทรูวิชันสควรตอง เรงหารือเพื่อหาทางออก และไมใหสมาชิก ‘จอดำ’ ในชวงยูโร 2012 หลังจากไดเปดรับฟง คำชี้แจงจากผูแทนชอง 3, 5, 9 แลว พรอม เตรี ย มเร ง มื อ ร า งหลั ก เกณฑ เพื ่ อ เป นกรณี ตัวอยางในอนาคตดวย 8 มิถุนายน - เปดฉากการแขงขันฟุตบอลยูโร 2012 ขณะที่แฟนบอลที่เปนสมาชิกทรูวิชันส ไมสามารถรับชมการถายทอดสดได ขณะเดียวกัน สารี อองสมหวัง เลขาธิการสหพันธองคกร ผูบริโภค ไดยื่นหนังสือตอ กสทช. เพื่อใหมีมติ โดยเรงดวนเพื่อคุมครองผูบริโภคที่กำลังไดรับ ผลกระทบ 11 มิถุนายน - กสทช. มีหนังสือแจงมติ คณะอนุกรรมการ กสท. ถึงทรูวชิ นั ส ซึง่ พิจารณา วาทรูวชิ นั สมคี วามผิดฐานละเวนกระทำการซึง่ ขัด ตอคำสั่งทางปกครอง โดยเรงใหดำเนินการ ตามคำสั่ง และจายคาปรับใหกับ กสทช. เปนเงิน 20,000 บาทตอวัน จนกวาจะปฏิบัติ ตามสัญญากับสมาชิก ขณะที่ทรูวิชันสออก แถลงการณขออภัยสมาชิกที่ไมสามารถรับชม ฟุตบอลยูโรได พรอมมอบสิทธิพิเศษใหกับ สมาชิกตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน-10 กรกฎาคม โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม 12 มิถุนายน - ทรูวิชันสทำหนังสือชี้แจงถึง กสทช. โดยมี ค วามเห็ น ว า คำสั ่ ง ดั ง กล า ว มีความคลาดเคลื่อน ไมถูกตอง และไมอาจ รับฟงได เนือ่ งจากยังไมปรากฏวาทรูวชิ นั สกระทำ ผิดตามกฎหมาย จึงขอเรียกรองให กสทช. ทบทวนใหยกเลิก หรือแกไขคำสัง่ อยางรอบคอบ อีกครั้ง 13 มิถนุ ายน - GMM Z แถลงผลการพิจารณา ของยูฟา ที่มีหนังสือปฏิเสธที่จะใหทรูวิชันส ดำเนินการถายทอดฟุตบอลยูโร 2012 เนือ่ งจาก พ น ระยะที ่ เป ด ให ร  อ งขอสิ ท ธิ ์ เ ผยแพร ต  อ และพึงพอใจชองทางที่ใชอยูในปจจุบันแลว ขณะที ่ ท างทรู ว ิ ช ั น ส แ ถลงขอโทษสมาชิ ก ที่

ไมสามารถทำการถายทอดสดการแขงขันครัง้ นีไ้ ด 14 มิถุนายน - ปญหา ‘จอดำยูโร’ กลายเปน ประเด็นระดับชาติ เมื่อรัฐบาลไดออกหนังสือ ให บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผูถือลิขสิทธิ์การถายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 สงตัวแทนเจรจาไปยังสหพันธฟุตบอลยุโรป (ยูฟา) เพื่อใหปลอยสัญญามายังจานดำ ทั้งนี้ ทางจีเอ็มเอ็มรับปากวาจะพยายามดำเนินการ ใหเร็วที่สุด 16 มิถุนายน - ผูบริหารระดับสูงของสมาคม ฟุตบอลยุโรปประกาศวา จะนำกรณีปญหา ของประเทศไทยมาเปนตัวอยางเพื่อพิจารณา ระเบี ย บการจำหน า ยลิ ข สิ ท ธิ ์ ก ารถ า ยทอด ฟุตบอลของยูฟาใหกับประเทศตางๆ ในโอกาส ตอไป ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงระเบียบวิธีการ จำหนายลิขสิทธิ์ใหม โดยคำนึงถึงสภาวะทาง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เปนการเฉพาะของแตละประเทศ ซึ่งอาจสงผล ใหมีการปรับเพิ่มมูลคาในการจำหนายลิขสิทธิ์ 19 มิถุนายน - ดานผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบ ตอกรณีจอดำไดยื่นฟอง กสทช. กรณีที่ยัง ไมสามารถรับชมฟุตบอลยูโร 2012 ผานฟรีทีวี ในระบบดาวเทียมของทรูวิชันสได เปนผลให ตุ ล าการศาลปกครองเรี ย กไต ส วนเป นการฉุกเฉิน แตยังไมมีคำสั่งใดๆ ออกมา 21 มิถุนายน - GMM Z เผยวา ไดประชุม ครั้งแรกกับยูฟาที่โปแลนดแลว แตยังไมได ขอสรุป ทำใหตองรอการประชุมนัดใหมอีกครั้ง ที่ประเทศยูเครน 25 มิถุนายน - องคกรผูบริโภครวมยื่นฟอง GMM Z ตอศาลแพง เพื่อขอคำสั่งคุมครอง ฉุ ก เฉิ น ให ม ี ก ารแพร ภ าพฟุ ต บอลยู โ รทั นที จนกวาจะจบรายการ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 61 เนื่องจากจำเลยสมคบกันทำธุรกิจเอาเปรียบ ผูบริโภคดวยการปดกั้นการรับชมฟรีทีวี ทำให ประชาชน 11 ลานครัวเรือน ถูกจำกัดสิทธิ 27 มิถุนายน - ตัวแทนของบริษัทแกรมมี่ เขาชี้แจงตอศาลวา GMM Z เปนผูไดรับ ลิขสิทธิ์แหงเดียวในประเทศไทยจากสมาคม ฟุตบอลยุโรป และมีหนังสือสัญญารวมกันวา ขอบเขตของการถายทอดสดจะมีแคในประเทศไทย เทานั้น ซึ่งในทางเทคนิคแลวการควบคุมใหอยู ในขอบเขตไดคือ ทางเสาอากาศ เคเบิลทีวี และอินเทอรเน็ตเทานั้น 29 มิถุนายน - ศาลแพงมีคำสั่งยกคำรองขอ ไตสวนเพื่อคุมครองฉุกเฉินใหปลอยสัญญาณ ถ า ยทอดสดฟุ ต บอลยู โ รผ า นที ว ี ด าวเที ย ม พรอมใหเหตุผลวาประชาชนสวนใหญรับชม การถายทอดระบบภาคพื้นดินและเสาอากาศ ไดอยูแลว และ GMM Z ไดลิขสิทธิ์จากยูฟา โดยถูกตอง ซึ่งหากมีคำสั่งใหคุมครองชั่วคราว ก็อาจจะสงผลใหยฟู ายกเลิกสัญญา และกระทบ ตอการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาอื่นๆ ในอนาคต 2 กรกฎาคม - ปดฉากการแขงขันฟุตบอลยูโร 2012 ขณะที่จอทีวีหลายบานยังเปน ‘จอดำ’ เชนเดียวกับการเปดสนามนัดแรก

16

ทีมชาติไอรแลนดเปนทีมเดียวที่ ไมมีผูเลนอยูในลีกของตัวเองเลย แมแตคนเดียว ตรงกันขามกับ ทีมชาติอังกฤษที่ผูเลนทั้งหมดเลนอยูในพรีเมียรลีก

17 18 19

‘แมนเชสเตอร ซิ ตี้ ’ สโมสร ฟุตบอลของอังกฤษ เปนสโมสร ที่มีนักเตะในสังกัดลงเลนใหยูโร 2012 มากที่สุดถึง 18 คน

‘UEFA European Nations Cup’ ก อ นที่ จ ะ เปลี่ยนชื่อมาเปน ‘UEFA European Football Championship’ อยางในปจจุบันตั้งแตการแขงขัน ในป 1968

22 23

368 คน คื อ จำนวนนั ก เตะ ทั้งหมดจาก 16 ทีมที่เขารวม การแขงขันฟุตบอลยูโรในครัง้ นี้

เยอรมนีเปนทีมที่ผานเขารอบ 16 ทีมสุดทาย ของฟุตบอล ยูโรติดตอกันมากที่สุด ดวย จำนวน 11 ครั้ ง (โดยนั บ รวมตอนที่ ยั ง เป น ที ม เยอรมันตะวันตกไวดวย) สวนอันดับรองลงมาคือ ทีมรัสเซีย 10 ครั้ง สวนฮอลแลนดและสเปน 9 ครั้ง

24

59 คน คือจำนวนนักเตะที่ ถอนตัวและพลาดการแขงขันยูโร 2012 เนื่องจากปญหาอาการ บาดเจ็บ ถือเปนสถิติที่มากที่สุดในประวัติศาสตร การแขงขันฟุตบอลยูโร

ฮาวเวิ ร ด เว็ บ บ คื อ กรรมการใน สนามเพียงคนเดียว ที่ ไดกลับมาตัดสิน การแขงขันฟุตบอล ยูโร 2012 อีกครัง้ ห ลั ง จ า ก ที่ เ ค ย

การแขงขันฟุตบอลยูโรครั้งนี้ จะเปนครั้งสุดทายที่แขงขันกัน ดวยระบบ 16 ทีม เนื่องจาก ทำหนาที่นี้ในยูโร 2008 ตั้งแตครั้งหนาเปนตนไปในยูโร 2016 ที่ประเทศ สเปนและอิตาลี คือคูชิงแชมป ฝรั่งเศส การแขงขันจะเพิ่มทีมในรอบสุดทายเปน ฟุ ต บอลยู โ ร 2012 ซึ่ ง เป น 24 ทีม การพบกั น ของที ม แชมป โ ลก 2010 (สเปน) กับทีมที่ตกรอบแรกของกลุมในป เดียวกัน

25 20 26

3 คน คือจำนวน โคชตางชาติที่ไมได คุ ม ที ม ซึ่ ง เป น ชาติ ของตนเอง ไดแก Fernando Santos เป น ชาวโปรตุ เ กส แต เ ป น โค ช ให กั บ ทีมชาติกรีซ, Dick Advocaat เปนชาวดัตช แตเปน โคชใหกับทีมชาติรัสเซีย และ Giovanni Trapattoni เปนชาวอิตาเลียน แตเปนโคชใหกบั ทีมชาติไอรแลนด

21

การแขงขันฟุตบอลยูโรป 1960 และป 1964 เปน 2 ทัวรนาเมนต ที่ ใ ช ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว า

ทีมที่ไดแชมปยูโร 2012 จะได สิทธิ์ใหรวมเขาแขงขันฟุตบอล FIFA Confederations Cup 2013 ที่ประเทศบราซิล ซึ่งเปนการแขงขันที่นำแชมป ฟุตบอลโลก แชมประดับทวีปทั่วโลก และเจาภาพ ฟุ ต บอลโลก มาแข ง ขั น กั น แต ล า สุ ด ก อ นถึ ง วั น ชิ ง ชนะเลิ ศ ที ม อิ ต าลี ก็ ไ ด รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษให ร ว ม เข า แขงแลว ถึงแมวาจะไดรองแชมปก็ตาม เนื่องจาก สเปนไดเขารวมในฐานะแชมปฟุตบอลโลกไปแลว นั่นเอง

27

ทางยูฟาจะทำการบริจาคเงิน ใหกับองคกรการกุศลทุกครั้ง ทีม่ ที มี ใดก็ตามในทัวรนาเมนตนี้

MINUTES BY MINUTES ถึงแมเราจะรูผ ลการแขงขันรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโร 2012 กันแลวก็ตาม แตบรรยากาศ การแขงขันภายในเกมนั้นก็ยังคงติดตาตรึงใจของใครหลายๆ คนอยู ไมนอย ดังนั้น เราจึงหยิบเอา ชวงนาทีสำคัญของการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ มาใหคุณไดรำลึกถึงแมตชหยุดโลกนี้กันอีกครั้ง

32.00 : 37.50 : 41.00 : 43.55 : สเปนบุ ก หนั ก อี ก ครั ้ ง ดวยลูกยิงนอกเขตโทษ จาก เคลาดิโอ มารคซิ โิ อ แตนายทวารของอิตาลี ยังคงเซฟลูกไวได

มาริโอ บาโลเตลลี รับลูก ที่ไดจากการเปดฟรีคิก และยิ ง ด ว ยเท า ขวา แตลกู กลับลอยขามคาน ไปอยางนาเสียดาย

จอรด้ี อัลบา ทำประตูชยั ที่ 2 ใหกับทีมจากลูก สงทะลุชองของ ชาบี เอรนานเดซ ดวยเทาซาย ในเขตโทษอยางสวยงาม

อั น เดรี ย บาร ซ าญี เซ็ น เตอร ฮ าล ฟ ของ อิตาลี พลาดทำฟาลว จนโดนใบเหลือง และ สเปนไดลูกฟรีคิกกอน จะจบครึ่งแรก


GAME

ANALYSIS

ฟอรมการเลน

ธีรพัฒน อัครเศรณี

ผู  บ ร ร ย า ย แ ล ะ พ ิ ธ ี ก ร ท รู ว ิ ช ั น ส  , บรรณาธิการขาวกีฬา ASTV ผูจ ดั การรายวัน

ฟุตบอลยูโร 2012 กลายเปนเวทีทท่ี มี กระทิงดุ สเปน ใชในการตอกย้ำความยิง่ ใหญ ในยุคทองของพวกเขา สรางประวัติศาสตรเปนชาติที่รักษาความสำเร็จรายการใหญถึง 3 ครั้ง ตอเนื่องกัน จากแชมปยูโร 2008 ตอดวยฟุตบอลโลก 2010 และยูโร 2012 อยางที่ไมเคยมีทีมใดเคยทำไดมากอน ไมวาจะเปนบราซิลยุค 60 หรือเยอรมนียุค 70 ก็ตามที กลายเปนประเด็นที่นาคิดวา นี่คือทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตร ของโลกฟุตบอลหรือไม หากจะใหพูดถึงฟอรมการเลนของกระทิงดุเที่ยวนี้ ผูเลนที่เปน หัวใจสำคัญยังทำหนาทีไ่ ดดตี ามมาตรฐาน ไมวา จะเปน อีเกร กาซียาส, ชาบี เอรนานเดซ, อันเดรส อิเนียสตา หรือ ชาบี อลอนโซ แตสง่ิ ทีท่ ำใหพวกเขาโดดเดนเปนพิเศษนัน่ ก็คอื แนวรับอันเหนียวแนนทัง้ 4 คน โดยเฉพาะคูเ ซ็นเตอรอยาง เซรคโิ อ รามอส และ เชรารด ปเก สวนแบ็กซายอยาง จอรดี้ อัลบา ก็เติมเกมรุกไดอยางยอดเยี่ยมรวดเร็ว ตลอดทั้ง ทัวรนาเมนตจึงเสียไปเพียงลูกเดียวเทานั้น ขณะทีส่ ไตลการเลนของพวกเขายังเนนเอกลักษณไปทีก่ ารผานบอลหรือพาสซิงเกม เหมือนเดิม จนบางครั้งโดนแฟนบอลโห เพราะบอลไมเคลื่อนที่ไปขางหนาบาง แตใน นัดชิงฯ พวกเขาก็พิสูจนใหเห็นการประสานงานเกมรุกที่กาวราวและเฉียบคม จนทำให แนวรับของอิตาลีขาดวิ่น

สปริตของทีม

สวนเรื่องของสปริต นักกีฬาสเปนเองไมเคยเปนรองใครเรื่องนี้อยูแลว รวมทั้งทีม แชมปยูโร 2012 เที่ยวนี้ดวย ก็ตองใหเครดิตนักเตะเกาๆ ในทีม รวมทั้งโคชที่สามารถ ควบคุมความสามัคคีและกำลังใจของนักเตะไวไดตลอด แมผูเลนระดับดาราบางคน จะไมมีความสุขเพราะไมไดลงเลนสม่ำเสมอ อยาง เฟรนานโด ตอรเรส, ฆวน มาตา หรือแมกระทัง่ เฟรนานโด ยอเรนเต แตกไ็ มมขี า วความบาดหมางหรือวุน วาย นัน่ ก็เปน อีกประเด็นที่ทำใหสเปนชุดนี้ประสบความสำเร็จ

การทำทีม

สุดทายคงตองชมหัวหนาโคชอยาง บีเซนเต เดล โบสเก ที่จัดการทุกอยางไดดี รวมทัง้ การนำระบบการเลนแบบไมมศี นู ยหนา หรือ 4-6-0 มาใหโลกไดยล คุมทีมทุกนัด จะเห็นแตความรอบคอบของโคชจอมเกาผูนี้ที่ไมเคยประมาทคูตอสูทุกทีม วางแผน ละเอียดยิบตั้งแตเริ่มตนรอบแรกไปจนถึงรอบน็อกเอาต และรอบชิงชนะเลิศ พวกเขา ปราบทีมอยางโครเอเชีย, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส และอิตาลี ลงไดสิ้น การตัดสินใจของ เดล โบสเก นั้นเปนสิ่งที่ถูกตองที่สุด ในการยอมสละฟุตบอล ในสไตล ‘สวยงาม’ ออกไปบาง เพือ่ แลกกับชัยชนะและการปองกันแชมป ยอดโคชผูน ้ี ยึดมั่นกับระบบกองกลางตัวรับแนนถึง 2 คน ทุกนัด นั่นก็คือการวาง ชาบี อลอนโซ และ เซรคโี อ บุสเกตส ไวหนาแผงกองหลัง ทำใหนกั เตะอยาง ชาบี เอรนานเดซ, อันเดรส อิเนียสตา และ ดาวิด ซิลบา เลนเกมรุกไดอยางสบายใจไมตองหวงหลัง แตสดุ ทายการเปนแชมปของสเปนคงจะเกิดขึน้ ไมได หากนักเตะทัง้ หมดไมไดคดิ ถึง การทำงานเปนทีม แตไปมองความเดนดังหรือการโชวลีลาสวนตัวเปนหลัก

ฟอรมการเลน

ฟอรมการเลนของทีมชาติอิตาลีก็เปนเหมือนเชนเคย คือเปนทีมเครื่องที่รอนชาเสมอ แตทกุ เกม (ยกเวนนัดชิงฯ) พวกเขาเลนไดเหมือนกับ ‘กองทัพหมากรุกทีม่ ชี วี ติ ’ มีแท็กติกที่ วางมาอยางดี และมีความสามารถสวนบุคคล เปนศิลปนลูกหนัง L’Artista del Calcio ทุกๆ คน หากมองในนัดที่เตะกับอังกฤษและเยอรมนี พวกเขาไดแสดงใหเห็นแลววา การเลนฟุตบอลอยางมีจนิ ตนาการ มีความเปนศิลปะ และคิดนอกกรอบนัน้ ทำกันอยางไร การยิงจุดโทษของปรโ ล นักเตะเจาของฉายา Metronome (นักใหจงั หวะ) ผานตัวของโจฮารต ที่สื่ออิตาเลียนเรียกวา Cucchiaio d’Oro (ชอนทองคำ) จังหวะการเปดบอลของคาสซาโน ใหบาโลเตลลียิงประตูแรกในเกมเตะกับเยอรมนี การเลนของกองกลางในทั้งสองเกม ทำใหเขาใจแลววาทำไมพวกเขาคือแชมปโลก 4 สมัย ที่ใชเวลาแค 2 ป ในการไตจาก ทีมที่ตกรอบแรกฟุตบอลโลก มาเปนรองแชมปยุโรป นอกจากนี้ พวกเขาเปนทีมที่มิไดพึ่ง ใครคนใดคนหนึ่ง ในเกมเตะกับเยอรมนี ทุกคนเชื่อวาตัดปรโลได คือตัดเกมอิตาลีได ทั้งหมด แตทีมเวิรกของปรันเดลลี บอกแฟนบอลวาคิดผิดเสียแลว

สปริตของทีม

ตองบอกวาอิตาลีก็ยังคงเปนอิตาลีที่เครื่องรอนชาเสมอ พวกเขาเลนเหมือนไมทุมเท เมือ่ ไมมแี รงกดดัน และในการเลนแบบทัวรนาเมนตนน้ั จุดเปราะบางของอิตาลีอยูท ร่ี อบแรก ตลอดมา และยูโร 2012 ก็เชนเดียวกัน ทีพ่ วกเขาชนะไดแคเกมเตะกับไอรแลนด อีกสองเกม เสมอสเปน และโครเอเชีย เมือ่ มองยอนกลับไปในอดีต พวกเขาเคยเปนแชมปโลกในป 1982 โดยในรอบแรกหรือรอบกลุม เอาชนะใครไมไดเลย จากนัน้ ดีขน้ึ จนชนะอารเจนตินา บราซิล และชนะเยอรมันตะวันตกในนัดชิงชนะเลิศ กลายเปนแชมปโลกสมัยที่ 3 ไมนา แปลกใจทีเ่ จอ ลักษณะนีอ้ กี ในรอบแรก สปรติ ของพวกเขาแข็งแกรง พัฒนาทีละนอย หลังจากผานอังกฤษ เยอรมนี จนหาวสุดในเกมเตะกับสเปน ผนวกกับความกระหายชัยชนะ ลบความลมเหลว ในบอลโลก 2010 และวัยหนุม ของนักเตะรุน นี้ ทำใหพวกเขามีสปรติ ทีแ่ รงกลา แตความหาว ในเกมสุดทาย บางคนมองวามันคือ ‘ความยามใจ’ แตทง้ั นีต้ อ งใหเครดิตเสริมกับทีมชาติอติ าลี ชุดนี้ เพราะในประเทศ พวกเขาพบกับปญหาลมบอล (Calcio Scommess Poli) จนกระทั่ง กองหลังอยาง โดเมนิโก คริสซิโต ตองถูกตัดออกจากทีมไป สิง่ นีก้ ระทบตอพวกเขาไมมากก็นอ ย

การทำทีม

การทำทีมของ เชซาเร ปรันเดลลี เหนือชั้น 2 ประการ ขอแรก คือ การสรางสปริต ใหกบั นักเตะตางวัยในทีมไดเปนอยางดี และปราบพยศสองนักเตะพรสวรรคอยางคาสซาโน และบาโลเตลลี ไดอยางพิสดาร จบทัวรนาเมนตนท้ี ง้ั สองจะเปนผูใ หญทม่ี วี ฒ ุ ภิ าวะอีกมหาศาล ถือเปนนักจิตวิทยาลูกหนังที่อิตาลีเลือกมาไมผิด ขอสอง เรือ่ งการวางแท็กติก นัดแรกกับสเปน ดวยแท็กติก 5-3-2 ทีอ่ ดั เกมรับแนน (จากการทีโ่ บนุชชี บาดเจ็บ และนำเอากองกลางอยาง ดานิเอเล เดรอสซี มาเปนสวีปเปอร) ทำใหเกมแรกอิตาลีเสมอสเปนแบบสมศักดิศ์ รี จากนัน้ ปรับมาเปน 4-4-2 ทางถนัด ทีพ่ ชิ ติ ไอรแลนด, อังกฤษ และเยอรมนี อยางสวยงาม เปนการบอกวา ปรันเดลลียืดหยุนกับ แท็กติกผอนสัน้ ผอนยาวไดดขี นาดไหน มาพลาดเอาโคงสุดทาย เมือ่ ยืนเอาแท็กติก 4-4-2 มาเลนกับสเปนในเกมนัดชิงฯ ทีต่ อ งยอมรับวาสูก นั ไมไดจริงๆ (หากวาใช 5-3-2 อาจไมออกมา แยขนาดนัน้ ) ผนวกกับการบาดเจ็บของคิเอลลินใี นตอนตนเกม ทำใหทกุ อยางพัง ทัง้ ๆ ที่ จะเปนหนังทีส่ มบูรณตง้ั แตตน จนจบแลวเชียว แตโดยรวมปรันเดลลีกพ็ สิ จู นใหโลกเห็นวา อิตาลีคือทีมระดับนำของยุโรปที่ไมมีใครมาสบประมาทไดอีกตอไป

ดอกเตอร วิทย สิทธิเวคิน

ผูอ ำนวยการฝายการตลาด บริษทั ดีซี คอนซัลแทนส แอนด มารเกตติง้ คอมมิวนิเคชัน่ ส จำกัด และผูด ำเนินรายการ ‘ขาวหาหนาหนึง่ ’ ทางชอง 5

01.00 : 05.18 : 06.11 : 09.41 : 14.00 : 21.00 : 24.20 : 28.00 : สเปนเปนฝายเขี่ยบอล เปดเกม

สเปนถูกทำฟาวล ไดเตะ ลูกฟรีคกิ แรกของเกม

สเปนได ลู ก เตะมุ ม ครัง้ แรก

ชาบี เอรนานเดซ ยิงลูกดวยเทาขวาจาก น อ ก เ ข ต โท ษ ร ะ ย ะ 22 หลา ขามคานไป อยางเฉียดฉิว

สเปนขึ ้ น นำเป น 1-0 จากการทำประตู ด  ว ย ลู ก โหม ง ของ ดาบิ ด ซิลบา

จอรโจ คิเอลลินี แบ็ก ซายถูกเปลี่ยนตัวจาก อาการบาดเจ็ บ ที ่ ข า และ เฟรเดริโก บัลซา เร็ตติ ลงสนามมาแทน

เชรารด ปเก เซ็นเตอรฮาล ฟ ของที ม สเปน เสียบสกัด อันโตนิโอ คาสซาโน จนไดใบเหลือง เปนคนแรกของเกม

อั น โตนิ โอ คาสซาโน บุ ก ทะลวงไปถึ ง หน า ประตู และยิงลูกลอด ใต ห ว า งขากองหลั ง อิ ต าลี แต อี เ กร กาซียาส ผูร กั ษาประตู รับลูกไวได

45.00 : 51.20 : 55.00 : 60.00 : 74.00 : 84.00 : 88.00 : 93.00 : อิตาลีเปนฝายเขี่ยบอล เปดเกมครึง่ หลัง

อิตาลีมีโอกาสทำประตู ถึ ง สองครั ้ ง แต ก ็ ถู ก ผูรักษาประตูของสเปน ป อ งกั น เอาไว อ ย า ง เหนียวแนน

อิตาลีเปลีย่ นตัวคนสุดทาย สง ดิอาโก ม็อตตา ลงสนามแทน ริคคารโด มอนโตลิโว สวนทางดาน สเปนก็สง เปโตร โรดริเกซ ลงสนามแทน ดาบิด ซิลบา

ผานไปเพียงแค 5 นาที ดิอาโก ม็อตตา ก็ถกู สกัดจนไดรับบาดเจ็บที่ กลามเนือ้ ตนขาดานขวา จนถึงขั้นตองหามออก นอกสนาม ทำใหทมี อิตาลี เหลือผูเ ลนเพียง 10 คน เทานัน้

สเปนยังคงครองบอลไว อยางใจเย็น พรอมกับ เปลี่ยนให เฟรนานโด ตอรเรส ลงสนามแทน เซสก ฟาเบรกาส

สเปนทิ้งหางเปน 3-0 ดวยลูกยิงระยะเผาขน จากตอรเรส ซึง่ ถือเปน ประตูท่ี 3 ของเขาใน ทัวรนาเมนตนด้ี ว ย

ปดทายอยางเฉียบขาด ในอี ก 4 นาที ต  อ มา ดวยลูกเตะของ ฆวน มาตา ที่รับลูกสงจาก ตอรเรส และสะกิดบอล ด ว ยเท า ซ า ยในระยะ เผาขน พุง ไปตุงตาขาย อยางสวยงาม

หลั ง จากช ว งทดเวลา 3 นาที กรรมการก็เปา นกหวีดสิน้ สุดการแขงขัน สเปนเอาชนะอิ ต าลี ไปอยางขาดลอย 4-0 ควาแชมปฟุตบอลยูโร 2012 ไปครอง


18

EUROZONE CRISIS VS EURO 2012 28

ทำประตูได โดยเปนใหเงินจำนวน 3,000 ยูโร ตอ 1 ประตู

คอบอลยูโรนาจะเคยไดยนิ เรือ่ งราววิกฤตเศรษฐกิจของภูมภิ าคนีก้ นั มาบาง เรียกไดวา เปนเรือ่ งทีค่ ขู นานมากับการจัดการแขงขันในครัง้ นีเ้ ลยทีเดียว เพราะแตละประเทศตางก็เปนตัวละครหลักที่ลงมาฟาดแขงกัน ทามกลางวิกฤตทางการเงินที่ตางก็ตองพยายามเอาตัวรอด รวมทั้งตองพาประเทศ ในกลุม ยูโรโซนใหรอดพนวิกฤตไปไดพรอมๆ กัน ไมวา จะในฐานะเจาหนีห้ รือลูกหนีก้ ต็ าม ดังนัน้ เพือ่ ความสนุกในการติดตามมหกรรมบอลยูโรในครัง้ นี้ เราจึงนำเรื่องราวของตัวละครเดนๆ เหลานี้มาฝากทุกคน

SPAIN

• ในที่สุดตัวเต็งอยางสเปนก็สามารถควาถวย ฟุตบอลยูโรปนี้มากอดไดอยางหนาชื่นตาบาน และแมเรือ่ งกีฬาจะรุง แตเรือ่ งเศรษฐกิจสเปนก็หนี ไมพนตองตกเปนกลุมประเทศลูกหนี้ในยูโรโซน กับเขาเหมือนกัน ถาลองมองสภาพเศรษฐกิจ ของสเปนตอนนี้ก็คือ มีหนี้ตางประเทศประมาณ 1.9 ลานลานยูโร บริษทั จัดอันดับความนาเชือ่ ถือ ทางเศรษฐกิจตางก็พากันลดเครดิตของสเปนลง และมีผูคนวางงานอยูที่ประมาณ 25% • ความเปนไปของประเทศสเปนนับวามีความสำคัญ อยางยิง่ เพราะสเปนมีขนาดเศรษฐกิจเปนอันดับ 4 ของกลุมประเทศที่ใชสกุลเงินยูโร หมายความวา ถามีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้ ในการแกปญ  หา อาจหมายถึงการจุดชนวนวิกฤตเศรษฐกิจโลก รอบใหมเลยทีเดียว ซึ่งตนตอของวิกฤตในสเปน ไมไดเกิดจากการใชจา ยเกินตัวของรัฐบาลเหมือน กรณีกรีซ แตเปนปญหาทีเ่ กิดจากภาคการธนาคาร ทีถ่ อื หนีเ้ สียอยูใ นมือเปนจำนวนมากหลังจากฟองสบู อสังหาริมทรัพยแตก • ถึงแมจะมีการถกเถียงกันถึงแนวทางแกปญหา เศรษฐกิจของสเปน แตกเ็ ปนทีแ่ นนอนแลววาสเปน ก็ไดดำเนินรอยตามอีก 3 ประเทศ ก็คือ กรีซ ไอรแลนด และโปรตุเกส ในการขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก EU แตมีเงื่อนไขที่แตกตาง กันก็คือ จะไมใชการใหเงินชวยเหลือผานรัฐบาล แตจะเปนการใหเงินอุดหนุนโดยตรงกับธนาคาร ของสเปน ซึง่ ตัวเลขเงินชวยเหลือนาจะอยูท ป่ี ระมาณ 1 แสนลานยูโร โดยกลุมประเทศสมาชิกก็มีทาที สนับสนุน และกำลังหาขอสรุปใหทันการประชุม รัฐมนตรีคลังและเศรษฐกิจกลุมยูโรโซน ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

ITALY

• อิตาลีเปนประเทศทีไ่ ดรบั ผลกระทบอยางหนัก จากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึง่ ลามมายังภูมภิ าค ยุโรป เนือ่ งจากมีพน้ื ฐานทีไ่ มแข็งแรง ทำใหประเทศ มีหนีส้ าธารณะเยอะมาก เพราะรัฐบาลพยายาม หามาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำใหตองขาดดุลงบประมาณ และทำใหอิตาลี มีอตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจติดลบมาโดยตลอด • ถาเทียบกันในยูโรโซน อิตาลีนน้ั มีขนาดเศรษฐกิจ เปนอันดับ 3 หรือเปนอันดับ 4 ในภูมิภาคยุโรป และใหญเปนอันดับ 7 ของโลก แตตัวเลขหนี้ ของอิตาลีกส็ งู ตามขนาดเศรษฐกิจเชนกัน โดยอยูท ่ี ประมาณ 2 ลานลานยูโร เปนหนีภ้ าครัฐประมาณ 120% ของ GDP • ดวยปญหาทีห่ นักหนวง รัฐบาลอิตาลีจงึ พยายาม สรางความมัน่ ใจใหกบั ประชาคมโลกดวยการออก มาตรการรัดเข็มขัดตางๆ ไมวา จะเปนการเพิม่ ภาษี การตัดคาใชจา ย ซึง่ เมือ่ มาตรการเหลานีผ้ า นสภา เมื่อปลายปที่แลว นายกฯ อิตาลีในขณะนั้น ซึ่งก็คือ นาย ซิลวิโอ แบรลุสโคนี วัย 75 ป ทีด่ ำรงตำแหนงมายาวนานถึง 17 ป และมีชอ่ื เสียง

ที่ไมดีนัก ไดลาออกจากตำแหนงเพราะทนรับ แรงกดดันไมไหว สงผลใหชาวอิตาเลียนออกมา แสดงความยินดีกนั มากมายตามทองถนน

GERMANY

• สำหรับทีมชาติเยอรมนีทส่ี ามารถถลมทีมลูกหนี้ อยางกรีซผานเขารอบรองชนะเลิศมาได ก็ยงั ตอง มาพายแพใหกบั อิตาลีซง่ึ เปนอีกหนึง่ ประเทศลูกหนี้ ของตัวเอง ประเทศทีแ่ ข็งแกรงอยางเยอรมนีจงึ ตอง เก็บกระเปากลับบานไปอยางนาเสียดาย ซึง่ เยอรมนี นั้นเรียกไดวาเปนเสาหลักของสหภาพยุโรปเลย ก็วาได เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญที่สุด ในยุโรป บวกกับความมีวินัยทางการคลัง นิสัย มีระเบียบและประหยัดของคนในชาติ เยอรมนี จึงเปนเจาหนีร้ ายใหญทป่ี ลอยกูใ หประเทศในกลุม ยูโรโซนหลายประเทศ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญ ในการนำพาสหภาพยุ โ รปให ผ  า นพ น วิ ก ฤต เศรษฐกิจไปใหได • การที่ประเทศในกลุมยูโรโซนจะตองชวยกัน ประคับประคองกันเพื่อใหผานพนวิกฤตไปได บทหนักจึงมาตกกับประเทศใหญๆ อยางฝรัง่ เศส และเยอรมนี โดยเฉพาะประชาชนผูเสียภาษี ชาวเยอรมันทีไ่ มคอ ยพอใจในการแบกรับภาระหนี้ ของประเทศอืน่ ๆ แตอยางไรก็ตาม นาง แองเกลา แมรเคิล นายกรัฐมนตรี ก็ไดออกตัวแลววา ความสามารถของประเทศเยอรมนี ก ็ ม ี จ ำกั ด และจะไม ย อมใช ว ิ ธ ี ก ารปล อ ยกู  เพื ่ อ กระตุ  น เศรษฐกิจอีกตอไป แตจะพยายามเนนการแกปญ  หา โดยเพิ่มมาตรการทางการคลังที่เขมงวดแทน รวมทั้งเรียกรองใหประเทศอยางสหรัฐอเมริกา และจีนเขามามีสวนแกวิกฤตนี้บาง

PORTUGAL

• หนึ่งในประเทศลูกหนี้ที่เขามาถึงรอบ 4 ทีม สุดทาย ถึงจะมีนักเตะดาวเดนอยางโรนัลโด แตโปรตุเกสก็ตานทานความแรงของทีมแชมป อยางสเปนไมไหวจริงๆ จึงตองแพลกู โทษไปอยาง นาเสียดาย สวนในเรือ่ งเศรษฐกิจนัน้ รัฐบาลโปรตุเกส ไดประกาศขอความชวยเหลือทางการเงินจาก กลุมประเทศยูโรโซนเมื่อเดือนเมษายนปที่ผานมา ซึ่งเปนชาติที่ 3 ตอจากกรีซ และไอรแลนด ที่ทำ เรื่องขอรับความชวยเหลือมากอนหนา ตัวเลข หนี้ตางประเทศอยูที่ 4 แสนลานยูโร คิดเปน 251% ของ GDP โดยเปนหนี้ในสวนของภาครัฐ 106% ของ GDP • จากขาวระบุวา โปรตุเกสนาจะขอความชวยเหลือ ทางการเงินทัง้ สิน้ 8 หมืน่ ลานยูโร โดยกอนหนานี้ รัฐบาลปฏิเสธความชวยเหลือจากสหภาพยุโรป มาตลอด เพราะมีปญหาการเมืองภายใน แต เนื่องจากปญหาการเมืองภายในนี้เองจึงทำให นักลงทุนขาดความมัน่ ใจ และพากันแหขายพันธบัตร ของโปรตุเกส สงผลใหภาระหนี้ของรัฐบาลสูงขึ้น อยางรวดเร็ว ทำใหขาดสภาพคลอง ประกอบกับ หนีส้ นิ ทีล่ น พน สุดทายจึงตองรีบขอความชวยเหลือ

แหลงขอมูล : www.uefa.com, www.guardian.co.uk, www.bbc.co.uk, www.sundaycircle.com, www.fifa.com, http://keepingscore.blogs.time.com, http://zeenews.india.com, http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Euro_2012, www.thairath.co.th, www.prachatai.com, www.innnews.co.th, www.dailynews.co.th, www.mcot.net, www.manager.co.th, www.siamsport.co.th, www.naewna.com, www.bangkokbiznews.com, www.khaosod.co.th, www.thaipost.net, www.thanonline.com,

บุ ค คลทั่ ว ไปก็ ส ามารถร ว ม บริ จ าคเงิ น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผูพิการแตมีใจรักในฟุตบอล ไดเชนกัน โดยแบงเปนยอดบริจาคเริ่มตนที่ 5 ยูโร สำหรับซื้อชุดหูฟงใหกับคนตาบอด เพื่อใชฟงการถายทอดสดเกมการแขงขันในสนาม ไปจนถึงคาใชจา ย ในการจางคนดูแลผูพ  กิ ารระหวางการเดินทางมาชม การแขงขันฟุตบอลในแตละวัน

จาก EU แลวก็ดำเนินนโยบายรัดเข็มขัดตามประเทศ อื่นๆ ตอไป

GREECE

• ถึงแมจะไมใช 4 ทีมสุดทาย แตกรีซก็คือ ตัวละครสำคัญในวิกฤตการเงินยูโรโซน เราจึง ไมอยากใหคณ ุ พลาดเรือ่ งราวของประเทศนีท้ ฝ่ี า ฟน จนไดเขามาถึงรอบ 8 ทีมสุดทาย แตก็ตองมา พายแพใหกับเยอรมนี ซึ่งเปนเจาหนี้อันดับตนๆ ของกรีซ การแขงขันระหวางสองทีมนี้จึงเปนที่ จับตามองมากเปนพิเศษในฐานะศึกระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้ ทัง้ นี้ กรีซเริม่ เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการใชจายเกินตัวมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะเมื่อเขาเปนสมาชิกยูโรโซน มีการจาย เงินเดือนขาราชการเพิ่มขึ้น ทำใหเงินในคลัง รอยหรอ มีปญหาคอรรัปชัน เลี่ยงภาษีกันอยาง แพรหลาย หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2008 กรีซจึงไมมกี ำลังในการชำระหนีส้ าธารณะได ตองกูเงินจาก EU และ IMF เพื่อแกไขสถานการณของประเทศ • ทั้ง EU และ IMF ตางก็ลงขันใหกรีซกูเงินเพื่อ นำมาชำระหนี้ ถารวมตัวเลขจากเจาหนี้ตางชาติ ทั้งหมดของกรีซ ก็จะเทากับ 424,000 ลานยูโร แนนอนวารัฐบาลกรีซตองปฏิบัติตามมาตรการ รัดเข็มขัดของเจาหนีอ้ ยางเครงครัด และนัน่ ก็นำมา ซึง่ ความไมพอใจของประชาชน จนมีการนัดหยุดงาน ประทวงกันไปทั่ว • เมือ่ รัฐบาลกรีซรับสภาพไมไหว จึงมีการเลือกตัง้ เพือ่ จัดตัง้ รัฐบาลใหมถงึ สองครัง้ โดยเปนการแขงกัน ระหวางสองขั้ว ก็คือ ฝายที่สนับสนุนมาตรการ รัดเข็มขัด กับฝายทีไ่ มเห็นดวย ผลก็คอื การเลือกตัง้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผานมา พรรคที่ไม สนับสนุนมาตรการรัดเข็มขัดเปนฝายชนะการเลือกตัง้ แตไมสามารถจัดตัง้ รัฐบาลผสมได เพราะ ขัดแยงเรื่องขอตกลงระหวาง EU กับ IMF จึงตองมีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พรรคที ่ ช นะการเลื อ กตั ้ ง และสามารถจั ด ตั ้ ง รัฐบาลไดก็คือพรรคประชาธิปไตยใหม ที่ยินดี ทำตามขอตกลงในการรัดเข็มขัด ผูนำประเทศ ทั้งในยุโรปและประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงโลงอกไป ตามๆ กันที่กรีซไมตองออกจากยูโรโซน • นอกจากปญหาทีท่ างรัฐบาลจะตองแกไขเพือ่ ให กรีซไมตอ งตกอยูใ นภาวะถังแตก ประชาชนชาวกรีก ทัง้ หลายก็กำลังตกทีน่ ง่ั ลำบากเชนกัน โดยกอนหนา ที่จะรูผลเลือกตั้ง ก็มีประชาชนแหกันไปถอนเงิน ออกจากธนาคาร นอกจากนีย้ งั มียอดคนฆาตัวตาย เพิม่ ขึน้ สูงสุดในรอบป และตัวเลขผูเ ขารับการรักษา โรคซึมเศราและสุขภาพจิตก็สูงขึ้นอยางมาก

Did you know?

ยูโรโซน หรือเขตยูโร คือสหภาพเศรษฐกิจและการเงินของประเทศสมาชิก สหภาพยุโรปทีใ่ ชเงินสกุลยูโร มี 17 ประเทศ ไดแก ออสเตรีย เบลเยียม ฟนแลนด ฝรัง่ เศส เยอรมนี กรีซ ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส สเปน สโลวีเนีย ไซปรัส มอลตา สโลวะเกีย และเอสโตเนีย

29

เพลงประจำการแขงขันฟุตบอล ยูโร 2012 นี้มีชื่อวา Endless Summer ซึง่ รองโดย Oceana นั ก ร อ งหญิ ง ชาวเยอรมั น โดยเนื้ อ หาของเพลง มีความหมายวา ความสุข ความสนุกในหนารอน นั้นจะไมมีวันสิ้นสุด และความรักจะเปลงประกาย ไปรอบๆ ตัว โดยเหตุผลที่ทางยูฟาเลือกเธอนั้น ก็เพราะเพลงของ Oceana มีสวนผสมของดนตรี อารแอนดบี เร็กเก และฟงก ที่ผสมผสานเขากับ เสียงรองที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเธอไดอยาง กลมกลืนไมมีใครเหมือน

30 31 32 33

Iker Casillas นายประตู ทีมชาติสเปน มีสถิติชนะ 100 แมตช จากการลงเลนในนาม ทีมชาติสเปน 137 แมตช David Silva นักเตะทีมชาติ สเปน เปนผูเลนที่มีสวนรวม ในการทำประตู ชั ย มากที่ สุ ด ในศึ ก ฟุ ต บอลยู โ ร 2012 ด ว ยสถิ ติ ยิ ง ประตู ไ ด 2 ครั้ง และสงบอลเพื่อใหเพื่อนรวมทีมยิงประตูอีก 3 ครั้ง ทีมชาติสเปนเปนทีมที่มีการผ า นบอลเฉลี่ ย 681.6 ครั้ ง ตอระยะเวลาการแขงขัน 90 นาที ซึ่งเปนสถิติที่มากที่สุดในยูโร 2012 และเปนสถิติ ที่ ม ากกว า ที่ เ คยทำไว ใ นการแข ง ขั น ฟุ ต บอลโลก 2010 ถึง 100 ครั้ง Fernando Torres ศูนยหนา ทีมชาติสเปน เปนนักเตะคนแรก ที่ ส ามารถทำประตู ไ ด ใ นรอบ ชิ ง ชนะเลิ ศ ของการแข ง ขั น ฟุ ต บอลยู โ รติ ด ต อ กั น 2 ครั้ง โดยผลงานยิง 3 ประตู จากเวลาลงสนาม ทั้งหมด 189 นาที ก็สงใหเขาไดรับรางวัลรองเทา ทองคำในฐานะดาวซัลโวของศึกยูโร 2012 ไปครอง อีกดวย

34 35

สกอร 4-0 ทีท่ ำใหทมี ชาติสเปน เอาชนะที ม ชาติ อิ ต าลี ไ ด แ บบ ไรขอ กังขา เปนสถิตทิ มี่ ากทีส่ ดุ ที่เกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศทั้งในประวัติศาสตรของ การแขงขันฟุตบอลยูโร และฟุตบอลโลก 64,640 ที่นั่ง คือจำนวนที่นั่ง ของสนาม Olmpic Stadium ในเมืองเคียฟ ประเทศยูเครน ซึ่งเปนสนามที่จุผูชมมากที่สุดในยูโร 2012


20

S&P เปดโครงการ Kitchen for Kids

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณ มณีสุดา ศิลาออน จัดโครงการ ‘S&P Kitchen for Kids 2012’ พรอมดวย ‘แพนเคก’ - เขมนิจ จามิกรณ และ ตูมตาม เดอะสตาร 7 เพื่อเปนการตอบแทนสังคมตอเนื่องเปนปที่ 4 ดวยการปรับปรุงโรงครัวใหถูกสุขอนามัย โดยมี นาย ชัชชเวชร จันทรศรีสุข ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เปนผูรับมอบ ณ โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

‘คราฟทแคดเบอรี’ ปรับโฉม ‘ไทรเดนท’ ใหม! พรอมเปดตัวพรีเซ็นเตอรคนใหม ‘พลอย’ - เฌอมาลย บุญยศักดิ์

บริษัท คราฟทแคดเบอรี (ประเทศไทย) จำกัด ปรับโฉม ‘ไทรเดนท’ หมากฝรั่งไมมีน้ำตาลไมทำให ฟนผุ ครั้งใหญใหมหมด ทั้งปรับรสชาติและเนื้อหมากฝรั่งใหอรอยนุมยิ่งขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนโลโกและ แพ็กเกจจิ้งใหมสวยสดใสสะดุดตากวาเดิม นอกจากนี้ยังเปดตัวพรีเซ็นเตอรคนใหม นักแสดงสาวสวย มากความสามารถ มั่นใจ ตรงไปตรงมา ‘พลอย’ - เฌอมาลย บุ ญยศั ก ดิ ์ โดยโฆษณาชุ ดใหม สรางสรรคภายใตแนวคิดความสวยจะไมมคี วามหมายถาขาดรอยยิม้ สวยมัน่ ใจ หมากฝรัง่ ไทรเดนทโฉมใหม ทั้งไทรเดนทรีแคลเดนท และไทรเดนทสแปลช มีจำหนายแลววันนี้ที่รานสะดวกซื้อ ซูเปอรมารเก็ต และรานคาทั่วไป

ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ที่ชีวาส รีกัล เตรียมเนรมิตสุดยอดปารตี้ในสไตล ‘เลอ บารอน’ โดยสองปารตี้โปรโมเตอรระดับโลก

Gap ขนทัพเสื้อผาคอลเล็กชันสุดฮอต มาสมนาคุณดวยสวนลดสูงสุด 50% Gap ผูนำเสื้อผาลำลองสไตลอเมริกัน ขนทัพ เสื้อผาคอลเล็กชันซัมเมอรสุดฮอต มาสมนาคุณ เหลาแฟชั่นนิสตาใหรีบจับจองเปนเจาของอยาง จุใจในเทศกาล The Gap Sale ดวยสวนลดสูงสุด 50% ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ที่ Gap ทั้ง 7 สาขา ไดแก เซ็นทรัลเวิลด, สยามพารากอน, พาราไดซ พารก, เซ็นทรัล ลาดพราว, เซ็นทรัล พระราม 9, รอยัล การเดน พลาซา พัทยา และสาขาลาสุด เมกาบางนา พิเศษสุดสำหรับสมาชิกบัตร ‘เดอะ แกป การด’ รับสวนลดเพิ่มทันที 5% (สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย)

หากจะกลาวถึงผูที่จัดปารตี้ไดสนุกและมีรสนิยมที่สุดในโลก ชื่อของสองหนุมคูหู อังเดร และ ไลโอเนล ตองเปนหนึ่งในท็อปลิสตของเหลาคนดังจากทั่วโลกอยางแนนอน ซึ่งผลงานที่โดดเดนลาสุด ของพวกเขาคื อ การร ว มมื อ กั น เป ด ไพรเวตคลั บ ในรู ป แบบที ่ แตกต า งอย า งสิ ้ น เชิ ง กลางกรุ ง ปารี ส โดยไมรูตัววาคลับ ‘เลอ บารอน’ จะได ร ั บ ความนิ ย มอย า งสู ง ในเมื อ งใหญ ๆ และกลายเป นปาร ตี้ ที่คนทั่วโลกใฝฝนเชนทุกวันนี้ และในเดือนนี้ ชีวาส รีกัล เตรียมนำประสบการณระดับโลกสไตล ‘เลอ บารอน’ มาใหคนไทยไดสัมผัสอยางใกลชิด สามารถติดตามรายละเอียดไดใน www.facebook.com/ chivasregalthailand

ไอแบงกฉลองครบรอบ 9 ป ออกผลิตภัณฑเงินฝากประจำ ‘iBank 9 เดือน กาวไกล’ จายผลตอบแทนทุกเดือนแบบขั้นบันได เดือนแรกเริ่มตนที่รอยละ 9.99

นาย ธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ผูจ ดั การ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย หรือไอแบงก กลาวในโอกาสทีธ่ นาคาร จัดงาน ‘ไอแบงก 9 ป กาวเปลีย่ น... เพือ่ คุณ’ เพือ่ ฉลองครบรอบ 9 ป ในการเปดดำเนินกิจการวา ตลอด ระยะเวลาทีผ่ า นมา ไอแบงกไดปรับเปลีย่ นตัวเองเพือ่ ใหกา วทันกับภาวะเศรษฐกิจ และพยายามมุง เนนการสราง ความเขาใจทีถ่ กู ตองในการดำเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามฯ แกประชาชนทัว่ ไป และพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน เพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคา จนสามารถลางขาดทุนสะสมไดสำเร็จ และในโอกาสฉลองครบรอบ 9 ป ธนาคารไดออกผลิตภัณฑเงินฝากประจำ ‘iBank 9 เดือน กาวไกล’ เงินฝากประจำ 9 เดือน จายผลตอบแทน ทุกเดือนแบบขัน้ บันได เดือนแรกเริม่ ตนทีร่ อ ยละ 9.99 คิดเปนผลตอบแทนเฉลีย่ ทีค่ าดวาจะไดรบั อยูท ร่ี อ ยละ 3.70 เพื่อเปนทางเลือกสำหรับลูกคาที่ตองการรับผลตอบแทนทุกเดือน เริ่มตั้งแตวันนี้ถึง 28 กรกฎาคม นี้


22

บ็อกซเตอร (Boxster) เจเนอเรชันใหม ลาสุด - โรดสเตอรเครื่องยนตวางกลาง จากปอรเช

ถือไดวาเปนอีกหนึ่งหนาประวัติศาสตรของ ปอรเช ที่ทำการเปลี่ยนโฉมปอรเช บ็อกซเตอร (Boxster) ใหมหมดเพือ่ เขาสูเ จเนอเรชันใหม รถยนต เปดประทุน 2 ที่นั่ง คันนี้ ไดรับการปรับเปลี่ยน ตั ว ถั ง ใหม ใ ห เ บาขึ ้ น เพื ่ อ ความสมบู ร ณ แ บบ ด ว ยน้ ำ หนั ก ที ่ เบาลง ฐานล อ ที ่ ย าวขึ ้ น ตั ว รถ กวางขึ้น และลอที่ใหญขึ้น อีกทั้งยังติดตั้งระบบ พวงมาลัยพาวเวอรไฟฟา (electro-mechanical power steering) เสริมเพิ่มเติม สงผลใหรถยนตสปอรต เครือ่ งยนตวางกลางคันนีม้ คี วามคลองตัวในการขับขี่ มากยิง่ ขึน้ และยังทิง้ คูแ ขงในระดับเดียวกันไดอยาง เหนือชั้น ไมเพียงเทานี้ อัตราการประหยัดน้ำมัน เชื้อเพลิงต่ำลงถึง 15% หรือมีอัตราการบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกวา 8 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร เท า นั ้ น (ขึ ้ น อยู  ก ั บ รุ  น ) สำหรั บ ประเทศไทย ทานสามารถคนหาหรือสอบถามเกี่ยวกับยนตรกรรมหรูอยางบ็อกซเตอรไดจากบริษัท เอเอเอส ออโต เซอรวสิ จำกัด ผูน ำเขาและตัวแทนจำหนาย รถยนตปอรเชอยางเปนทางการแตเพียงผูเดียว ในประเทศไทย ที ่ ม ี ศู น ย บ ริ ก ารมาตรฐานและ ทีมบริการทีม่ ากประสบการณ ซึง่ ไดรบั การฝกอบรม จากทางโรงงานปอรเชประเทศเยอรมนีโดยตรง พรอมใหบริการรถปอรเชของทาน และซื้อรถยนต ปอรเชจากทางเอเอเอสเทานั้นที่สามารถไดสิทธิ์ การรับประกันจากโรงงานปอรเชประเทศเยอรมนี นาน 9 ป สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได ที่ แผนกขาย โทร. 0-2522-6655 ตอ 101-103 หรือ เยี่ยมชมเว็บไซตไดที่ www.porsche.co.th

เอ.ดี.ไทม พาเหรดนาฬกาแฟชั่น 12 แบรนดดังจากทั่วโลก รวมงานสุดยอด มหกรรมนาฬกาครั้งยิ่งใหญของเมืองไทย ‘Terminal 21 Watch Fair 2012’

ดับ๊ เบิล้ เอ มอบหนังสือให ททท. เพือ่ สงเสริม ใหคนไทยรักการอาน

นาย ชาญวิทย จารุสมบัติ รองกรรมการผูจ ดั การ บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) รวมมอบ หนังสือใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในโครงการ ‘ทองเทีย่ วเรียนรู หองสมุดมุมทองเทีย่ ว’ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหคนไทยรักการอาน โดยมี นาย สมชาย ชมภูนอ ย ผูอ ำนวยการภูมภิ าค ภาคกลาง เปนผูรับมอบ ณ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานใหญ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท เอ.ดี.ไทม (ไทยแลนด) จำกัด ผูนำเขานาฬกาแฟชั่นสำหรับทุกไลฟสไตล พรอมรวมงาน มหกรรมนาฬกาในงาน ‘Terminal 21 Watch Fair’ โดยขนทัพสินคานาฬกาแฟชั่นคอลเล็กชันใหมลาสุด จากทั้ง 12 แบรนดดังระดับโลก ที่มาพรอมราคาโปรโมชันสุดพิเศษ ไดแก แบรนด ODM, Levi’s, Esprit, Bonia, Alain Delon, Pierre Cardin, Quiksilver, Roxy, Ed Hardy และ Invicta รวมถึง 2 แบรนดนองใหม ที่กำลังจะเปดตัวในตลาดประเทศไทยเปนครั้งแรก อยาง L.E.D จากเยอรมนี และ Arbutus New York สัญชาติอเมริกา โดยสินคาใหมทุกรุน ทุกแบรนด ลดสูงสุดถึง 30% จากราคาปาย และพิเศษลดสูงสุด ถึง 50% สำหรับรุนและแบรนดที่รวมรายการ งาน ‘Terminal 21 Watch Fair’ จัดขึ้นตั้งแตวันนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2555 สนใจสอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดทบ่ี ริษทั เอ.ดี. ไทม (ไทยแลนด) จำกัด โทร. 0-2276-6700 ตอ 101

อพท. จัดมหกรรมทองเทีย่ ว ‘กาวใหม กาวทีย่ งิ่ ใหญ กาวตามวิถี ไทย สูก ารทองเทีย่ ว อยางยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. ประกาศจัดงานมหกรรมทองเที่ยวชุมชนในโอกาสครบรอบ 9 ป ภายใตชื่องาน ‘กาวใหม กาวที่ยิ่งใหญ กาวตามวิถีไทย สูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’ ณ เชียงใหมไนทซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน ที่ผานมา

‘พอลลา-แคท-วุนเสน’ เผยเคล็ดลับความสวย ฉลองเปดตัว ‘โมนาวี สกินแคร’ ที่แรกในโลก

มิสเตอร เดวิด เฟลฟส ผูบริหารระดับสูงแหงภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ของบริษัท โมนาวี (ประเทศไทย) จำกัด ทุมงบจัดงานแถลงขาวเปดตัว ผลิตภัณฑโมนาวี สกินแคร (MonaVie Skincare) ซึง่ เปนผลิตภัณฑบำรุงผิวกายและผิวหนา คัดสรรสวนผสมหลักสงตรงจากปาอะเมซอน ออกวางขายในประเทศไทย เปนที่แรกในโลก จึงไมแปลกที่งานนี้จะมีคนสวย คนหลอ นัดมารวมตัวกันแนนลานกิจกรรมพิเศษ ชั้น GF ศูนยการคา Terminal 21 โดยได ‘วุนเสน’ - วิริฒิพา (ภักดีประสงค) แยมนาม รับหนาที่พิธีกร หนีบเพื่อนซี้ ‘คุณแมยังสาว’ พอลลา (เทเลอร) บัทเทอรี บินตรงมารวมเผยเคล็ดลับความสวยและวิธีการดูแลตัวเอง ใหคงความงามแบบยั่งยืน แตที่เรียกเสียงกรี๊ดและฮือฮาไดมากที่สุด หนีไมพนนักรองสาวสวยหุนเปะ แคทรียา อิงลิช ยิ่งไดดูลีลาแดนซของเธอ ยิ่งทำให ใครหลายคนตองงดขาวเย็นแลวหันไปฟตหุนเฟรม หนาทองเรียบเนียนกันทั้งงาน ปดทายดวยเคล็ดลับความงามจากกูรูคนสวย มนทกานติ รังสิพราหมณกุล บรรณาธิการ นิตยสารมาดามฟกาโร ใหความรูเรื่องความงามจากภายในสูภายนอก ผูที่สนใจสามารถเขาเยี่ยมชมทางเว็บไซต www.monavie.com


28

GADGET

HP ENVY 4 Ultrabook

SHOP

ศาสตรแหงการดูคนใหออกนั้นมีขอบงชี้เอาไวมากมาย ซึ่งนั่นเปนเรื่องที่ยุงยากเกินไป เราขอแนะนำวิธีมองคนขางๆ คุณอยางงายๆ วา ใหดูอุปกรณที่เขาพกติดตัวเอาไว เชน ถาเขามีแล็ปท็อปดีไซนโฉบเฉี่ยวอยาง HP ENVY 4 Ultrabook อยูขางกาย ก็มั่นใจไดวา คนคนนี้ใชไดอยางแนนอน เพราะโนตบุกบางๆ ตัวนี้ (19.8 มิลลิเมตร) เต็มไปดวยความสามารถอยางลนเหลือ ไมวาจะเปนเรื่องการทำงานหรือความบันเทิง เพราะเขาใชซีพียู Intel® Core รุนใหมลาสุด ที่ชวยใหแบตเตอรี่ใชงานตอเนื่องไดยาวนานถึง 8 ชั่วโมง พรอมทัชแพดแบบมัลติทัช และระบบเสียงจาก Beats by Dr. Dre เพื่อคุณภาพเสียง แบบอลังการ และถาใครกำลังมองหาคอมพิวเตอรที่ชวยเสริมสรางความโฉบเฉี่ยวใหกับ ตัวเอง โนตบุกตัวนี้คือตัวเลือกที่ใชของคุณแลวละ HP ENVY 4 Ultrabook มาในราคา เริ่มตนที่ 24,900 บาท

MOVIE

The Amazing Spider-Man

“คุ ณ จำอะไรเมื ่ อ 10 ป ที่แลว ไดบาง? หนึ่งในสิ่งที่ผม จำไดแมนยำคือประโยคเด็ดวา ‘พลังอันยิ่งใหญมาพรอมความรับผิดชอบอันใหญยิ่ง’ กับฉาก ‘จุมพิตกลับหัว’ กลางสายฝน โปรยสุ ด โรแมนติ ก ระหว า ง สไปเดอร แมน กั บ แมรี เจน และ The Amazing Spider-Man ก็ ค ื อ การย อ นเวลากลั บ ไป อ อ ยอิ ่ ง อยู  ใ นครึ ่ ง ชั ่ ว โมงแรก ของ Spider-Man เมือ่ 10 ปกอ น แตแปลงโฉมโลกใบนั้นใหเปน อี ก จั ก รวาลหนึ ่ ง ที ่ ส มจริ ง มากขึน้ สวน ปเตอร พารกเกอร ก็ เปลี ่ ย นจากเด็ ก เนิ ร  ด ขี ้ อ าย มาเป น เด็ ก เก็ บ กดมี ป  ญ หา ที่ชีวิตเริ่มมีชีวาเพราะแรงสูบฉีด จากความรักครั้งแรกและพลัง แมงมุม ทวา สุดทายการเสียชีวติ ของลุ ง เบนก็ ต อกย้ ำ บทเรี ย น ล้ำคาบทเดิมกับเมือ่ 10 ปทแ่ี ลว วา ‘พลังอันยิ่งใหญมาพรอม ความรั บ ผิ ด ชอบอั น ใหญ ย ิ ่ ง ’ เสมอ” เขาฉายแลววันนี้ ทั้ง ในระบบปกติ ระบบ 3 มิ ต ิ และ IMAX 3 มิติ เ ลื อ ก ใ ห โ ด ย : อลงกรณ คลายสีแกว บรรณาธิการ นิตยสาร FILMAX

MAGAZINE

arte de box

Esquire

เอสไควร ฉบับนี้ ปรากฏโฉมดวยรูปเทๆ ของดารามาดกวนอยาง โรเบิรต ดาวนีย จูเนียร พรอมบทสัมภาษณกบั ภาพถายมันๆ ทีส่ ดุ แสนจะสะทอนตัวตนของเขา ซึง่ เราคิดวาภายใตความหามนัน้ คุณนาจะไดขอ คิดจากพอหนุม ไอรอนแมนคนนีม้ ากพอสมควร แตถาใครที่นิยมชมชอบนาฬกาขอมือสุดหรู ธีมหลักของฉบับนี้ก็เปน Watch Issue ซึ่งเขารวบรวมสุดยอดนาฬกาขอมือที่เปน นวัตกรรมของอนาคตมาใหเราไดเชยชมกัน ตอดวยวิธีดูแลรักษานาฬกาจากชางมืออาชีพ และฟเจอรพิเศษ The End Near Are You Ready? ทีพ่ าเราไปพูดคุยกับผูร เู รือ่ งทีอ่ ยูอ าศัยและภัยธรรมชาติ ดังนัน้ มาหาความรูไ วกอ นจะสายดีกวา ปดทายดวย บทความตอเนื่องจากซีรีส ‘อยาปลอยใหประเทศชาติลงเหว’ ซึ่งฉบับนี้เสนอเรื่องราวของกรมพระยาดำรงฯ และขอกลาวหา บางอยางทีท่ า นไดตอบโตกนั ระหวางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั แตจะเปนเรือ่ งอะไรนัน้ ตองไปลองหามาอานกัน ราคาเลมละ 80 บาท เทาเดิม

COSMETIC

White Code

ใครๆ ก็อยากมีผิวสวยสุขภาพดี แตก็เหนื่อยใจกับวิธีการบำรุงผิวตางๆ ที่ยุงยาก และใชเวลา คอนขางนานกวาจะเห็นผล เราจึงอยากใหคุณลองใช White Code ไวทเทนนิงครีมตัวใหมในซีรีส Crystal White ที่ชวยใหผิวพรรณของคุณเรียบเนียน เปลงประกายสดใสไดตั้งแตครั้งแรกที่ทา พรอมดูแลคุณอยางออนโยน เพราะไมมีการผสมสารฟอกสีลงไปในเนื้อครีม แถมยังชวยปองกัน แสงแดดแรงๆ ทีเ่ ต็มไปดวยรังสี UVA และ UVB ดวย Double Sunscreen SPF 15 และ PA+ ทำใหคณ ุ ไมตองไปหาครีมกันแดดเพิ่มใหวุนวาย เทานี้คุณก็สามารถทำกิจกรรมกลางแจงไดอยางมั่นใจเต็มที่ ผลิตภัณฑ White Code มีจำหนายแลวที่ซูเปอรมารเก็ตชั้นนำทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pancosmetic.com

ถาชีวิตชวงนี้ของคุณ กำลังขาดแคลนความคิด สร า งสรรค และความกุก กิก๊ เราขอแนะนำใหลอง เดินเขารานนี้สักครึ่งชั่วโมง แลวคุณจะพบวาไอเดียดีๆ มีอยูรอบตัวจริงๆ เพราะ รานนี้ถือเปนการรวบรวม งานแฮนด เมดเก ๆ จาก ชุ ม ชนคนมากไอเดี ย ที ่ ร ว ม ต ั ว ก ั น ใน เฟ ซ บ ุ  ก กอนที่จะเปดเปนรานที่มี ชั้นวางเปนรูปกลอง เพื่อ ตองการสือ่ วา ไมวา จะเปน ใครก็ ส ามารถนำผลงาน ของตั ว เองมาเติ ม เต็ ม ในกลองที่วางเปลาเหลานี้ ได สวนสินคาของเขาก็มี ใหเลือกตั้งแตของที่ระลึก นาเอ็นดู เสื้อยืดลายสวย ไปจนถึ ง ของตกแต ง บ า น ที ่ ร ั บ รองว า มี ช ิ ้ น เดี ย ว ในโลก ที่สำคัญคือราคา ยอมเยาแบบสุดๆ แวะไป ค น หาไอเดี ย ใหม ๆ ได ท ี ่ arte de box ในโครงการ Asiatique : The Riverfront โกดัง 3 ตรอก 8 หรือแวะ ไปเยี่ยมชมผลงานของเขา ไดที่ www.facebook.com/ Arte.de

BOOK

เราจะมีชีวิตที่ดี

ถา ‘การลาออกครั้งสุดทาย’ เคยสรางแรงบันดาลใจใหคุณฮึกเหิมขึ้นมาตอสูกับเกมชีวิตไดแลว ‘เราจะมีชีวิตที่ดี’ จะเปนอีกครั้งที่ ‘ใบพัด’ ภาณุมาศ ทองธนากุล จะมากระตุนตอมความอยากเปนอิสระใหกับมนุษยเงินเดือนทุกคนในแบบที่ลงลึกกวาเดิม ดวยภาษาเรียบงาย แตอานแลวกินใจ แถมยังซอนความโรแมนติกที่อานไปอาจจะน้ำตาซึมไดโดยไมรูตัว คลายกับพระเอกที่หนีออกจากสถานการณอันตรายไดแลว แตมาคนพบภายหลังวานางเอกยังติดอยูในนั้น ที่เขาตองทำก็คือการกลับไปเพื่อจูงมือเธอคนนั้นใหหนีออกมาดวยกัน หนังสือเลมนี้จึงไดชื่อวา เปนหนังสือที่โรแมนติกที่สุดเทาที่สำนักพิมพอะบุกเคยตีพิมพมาเลยทีเดียว


29

HIP

RESORT

Bangkok Tree House

ขาวดีสำหรับคนที่ชอบใชเวลาสุดสัปดาหตระเวนเที่ยวไปตามที่ตางๆ ใกลกรุงเทพฯ เพราะนี่คืออีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวสุดเจงที่เราอยากแนะนำ ใหคุณไปลอง ดวยการเดินทางที่แสนจะใกลกรุงเทพฯ สามารถไปนั่งเรือขามฟากไดที่ทาเรือวัดบางนานอก เมื่อขามไปถึงวัดบางน้ำผึ้งนอกแลว เดินเขาไปอีกนิดก็จะพบกับรีสอรตที่กลมกลืนไปกับชุมชนริมแมน้ำเจาพระยา ดวยแนวคิดในการทำ Green Resort จึงทำใหที่นี่มีทั้งแผงโซลารเซลล กังหันลม การใชวัสดุรีไซเคิลและวัสดุธรรมชาติในการกอสราง หรือสิ่งเล็กๆ นอยๆ เชน มีบริการตูเย็นสวนกลางใหลูกคา พรอมน้ำเย็น และ ไอศกรีมโฮมเมด และที่เราประทับใจก็คือ เขามีบริการจักรยานใหแขกแบบฟรีๆ สามารถปนไปเยี่ยมชมชุมชนแถบนี้ซึ่งเปนถนนปูนเหนือน้ำในดง ตนจาก จะแวะไปตลาดบางน้ำผึง้ ก็มอี าหารทองถิน่ มากมายมาขายทุกวันเสาร-อาทิตย หรือจะลองชิมอาหารออรแกนิกมือ้ อรอยของทีน่ ่ี ติดตอสอบถาม และจองหองพักไดที่ www.bangkoktreehouse.com หรือโทร. 08-2995-1150

CLOTHES

APPLICATION

KHOBKHUN

Suit Yourself

“KHOBKHUN (ขอบคุณ) เปนแบรนดเสื้อผาเครื่องแตงกายเด็กที่เนนโทนสีขาว-ดำ ซึ่งสวนตัวเปนคนที่ ชอบเสื้อผาโทนสีน ี้ดว ย แลวปกติเ สื้ อผาเด็ กทั ่วไปเขาจะไม มีข ายในสไตลน ี้ และชุดที่เจ าของแบรนด ออกแบบก็มีดีไซนที่เก มีลูกเลนเปนกิมมิกนารักๆ อยางเชน ตรงกระเปาหนา หรือแอ็กเซสเซอรีตางๆ อยางผาพันคอก็สวย หรือของกระจุกกระจิกอยางอื่นก็นารักมากๆ ที่สำคัญ ชุดของเขาก็ใสสบาย เพราะเขา ออกแบบโดยอิงจากตัวลูกๆ เปนหลัก ดังนัน้ เสือ้ ผาของ KHOBKHUN จึงรูใ จเด็กๆ และเกิดเปนความแตกตาง จากเสือ้ ผาเด็กแบรนดอน่ื ๆ ดวยคะ” เลือกชมคอลเล็กชันใหมๆ ของ KHOBKHUN ไดที่ราน KHOBKHUN’s Space ชั้น 2 หางเกตเวยเอกมัย หรือ www.KHOBKHUNTHAILAND.com รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082988-7888 เลือกใหโดย : ปวีณา อิสระพิทักษกุล พิธีกรรวม รายการ ‘บานรักลูก’ ทางชอง Rakluke Family Channel

GIVE

Wish Your Love

แคมเปญ ‘Wish Your Love - รักจากคุณ ที่เราตองการ’ จัดทำขึ้นโดยฮีฟแนท แหงศูนยวิจัย โรคเอดส สภากาชาดไทย เพื่อเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถมีสวนรวมในการชวยเหลือและ อุปถัมภดานยา การดูแลรักษา การศึกษา และชีวิตของเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี อยางยั่งยืน แคมเปญนี้ กอตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา เพื่อระดมทุนอยางตอเนื่องทุกๆ ปในการชวยเหลือปจจัยพื้นฐาน ดานตางๆ ของเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี เปาหมายที่ตั้งไวตอนนี้คือ การหารายไดใหกับเด็กกวา 400 ครอบครัวทั่วประเทศไทย ที่ไดรับเชื้อเอชไอวีมาตั้งแตกำเนิด คุณสามารถมีสวนรวมกับโครงการนี้ได โดยการบริจาคเงินผานบัญชี ‘ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย (กองทุนยา HIV-NAT)’ เลขที่บัญชี 045-5-64300-5 ประเภทออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย หรือจะสั่งซื้อเสื้อผาน ทางเว็ บไซต Wish Your Love เพื่อสมบททุน เขาไปดู ร ายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม และสั ่ ง ซื ้ อ เสื ้ อ ได ท ี ่ www.hivnat.org/wishyourlove/home หรือโทร. 0-2652-3040-9

อยาปลอยใหสาวๆ สนุกกับ การแตงตัว และผูกขาดความดูดี ไวเพียงฝายเดียว คุณผูช ายควรจะ ลุกขึ้นมาปฏิวัติสไตลการแตงตัว ของตัวเองกันบาง โดยเริม่ ตนงายๆ จากการดาวนโหลดแอพพลิเกชัน Suit Yourself มาใช ขอแรกคือมัน ชวยทำใหหนุมๆ ไดแรงบันดาลใจ ในการเลือกเครื่องแตงกายมากขึ้น เพราะเขามี ต ั ว อย า งการแต ง ตั ว ของชายหนุม ในหลากหลายสถานการณ เช น ในวั น ทำงานปกติ หรื อ ในสถานการณ ท ี ่ ต  อ งการ ความมั่นใจเปนพิเศษอยางการออกไปเสนองานกับลูกคา นอกจากนี้ ยังมีชดุ สบายๆ ในวันวางๆ ใหหนุม ๆ ได เ ลื อ กสรรกั นด ว ย ข อ สองคื อ ในแอพฯ นี้จะมีบทความการเลือก ชุ ด สู ท สำหรั บ คุณผูชายในโอกาส ตางๆ เพือ่ ประดับความรู และขับไล ความไมมน่ั ใจทิง้ ไป และขอสุดทาย คือ เสือ้ ผาทัง้ หมดทีเ่ ห็นในแอพฯ นี้ สามารถสั่งซื้อไดทันทีดวย Suit Yourself มีใหดาวนโหลดแลวบน iPhone และ iPod Touch

Suzuki Swift

หลั ง จากที ่ All New Suzuki Swift เป ด ตั ว ไปเมื ่ อ เดื อ นมี น าคมที ่ ผ  า นมา และได ร ั บ การตอบรั บ อย า งถล ม ทลาย วันนี้ซูซูกิไดเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให ลูกคาที่ทำการจองรถไวแลวไดเราใจ เร็ ว ขึ้ น แถมยั ง ใส ใ จลู ก ค า ด ว ยหลาย ช อ งทางในการติ ด ต อ เรื ่ อ งรถ ทั ้ ง ทาง เว็บไซต www.suzuki.co.th และฮอตไลน 1800-600-900 สำหรับโทรศัพทบาน และ 1401-600-900 สำหรับโทรศัพทมือถือ All New Suzuki Swift เปนอีกหนึ่ง รถยนต ข นาดคอมแพ็ ค ที ่ ม ี ด ี ไ ซน เ ป น เอกลั ก ษณ การออกแบบโครงสร า ง ภายนอกที่โคงมน ชวยใหมิติรถดูใหญขึ้น มาพร อ มกั บ ไฟหน า แนวตั ้ ง ขนาดใหญ ไฟทายโคงมนตอเนื่องรับกับ Shoulder Line อยางลงตัว ทีส่ ำคัญ ยังเพิม่ เสถียรภาพ ในการขับขี่ดวยชวงลางที่แกรง พรอม ฐานลอคูหลังกวางกวาคูหนา ไมวาจะ เขาโคงหรือขับขี่ทางไกลก็สามารถไปได อยางมัน่ ใจ อีกทัง้ ยังเปลีย่ นความเชือ่ เดิมๆ ของรถประหยั ด น้ ำ มั น ด ว ยสมรรถนะ ที่แกรงเกินตัว ใหคุณขับสนุก ปลอดภัย โดยใชนำ้ มันเพียงนอยนิด ดวยเครือ่ งยนต ใหม 1.25 ลิ ต ร พร อ มเทคโนโลยี เกียรอัตโนมัติ CVT รั ก แล ว รอหน อ ย เพราะครั ้ ง นี ้ ซู ซู ก ิ เขาจริงจัง นอกจากจะเพิ่มกำลังการผลิต แลว ซูซูกิยังเดินหนาขยายศูนยบริการ ให ค รบ 70 โชว รู ม ทั ่ ว ประเทศ ภายใน ปลายปนี้อีกดวย


32

SHOPPING!

ตุกตา Blue Bird จาก Angry Birds

ตุกตา Red Bird จาก Angry Birds

ตุกตา Yellow Bird จาก Angry Birds

ตุกตา Small Pig จาก Angry Birds

ตุกตาขางใน มีน้ำหอมปรับอากาศ

ตุกตา White Bird จาก Angry Birds

THE GREATEST

ตุกตาดอกไมราเริง

กลองโลโม Fisheye

GIFT OF ALL ปญหาที่นาปวดหัวไมแพการงานที่ยุงเหยิงในแตละวันก็คือ เมื่อถึงวันสำคัญของคนพิเศษ เราจะซื้อของขวัญอะไรใหเขาดี เพราะเรื่องแบบนี้จะแคมาเดินผานแลวหยิบๆ ชี้ๆ เอาอยางลวกๆ ไมไดเด็ดขาด เมื่อความรักความหวงใยกำลังจะถูกแสดงออกมาใหเปนรูปธรรม ดังนั้น ของที่ให จึงตองเต็มไปดวยความรูสึกดีๆ ที่ใครไดรับก็ปลื้มไปตามๆ กัน

ตุกตา Be Mine Bear เคส iPhone 4 / 4S ทรงโทรศัพทรุนคลาสสิก

เคส iPhone 4 / 4S รูปกลอง

เหรียญรางวัล

การดอวยพร มีเสียงดนตรี การดอวยพร มีเสียงดนตรี

WHERE สินคามีจำหนายที่ Betrend เอ็มโพเรียม สยามพารากอน และเดอะมอลล ทุกสาขา

ตุกตา Be Mine Bear


CALENDAR

34

FRI

MON

TUE

WED

THU

Betrend Congratulations

The First Taschen Pop-up Shop in Southeast Asia

Book Festival for Young People 2012

Indigo Monster

รวมแสดงความยินดี กั บ บั ณ ฑิ ต ทุ ก สถาบั น ในเทศกาลแหงความสำเร็จ กั บ สิ นค า ไลฟ ส ไตล ส ุ ด อินเทรนด ของขวัญไอเดีย กวนสุ ด แสบ วั น นี ้ ถ ึ ง 1 สิ ง หาคม 2555 ณ Betrend ในเดอะมอลล ทุ ก สาขา เอ็ ม โพเรี ย ม และพารากอน ดีพารตเมนตสโตร

พบกั บ ร า นหนั ง สื อ คอนเซ็ปต ‘pop-up book shop’ ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คอยจั บ ตาดู ห นั ง สื อ ลาสุดของชางภาพแฟชั่น ระดับโลก Mario Testino พลาดไม ได ก ั บ การเป น คนแรกที่จะไดชมหนังสือ ลาสุดของสำนักพิมพระดับ โลก วันนี้ถึง 8 สิงหาคม 2555 ณ ราน Taschen ชั ้ น 3 โซน Atrium ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

ตื ่ นตาตื ่ น ใจ และ แต ง แต ม จิ น ตนาการ ไปกับการอานหนังสือ ใน ‘เทศกาลหนังสือเด็กและ เยาวชน ครัง้ ที่ 10’ พบกับ หลากหลายสำนักพิมพ ที่จะนำหนังสือมา จำหน า ยในราคาพิ เศษ และนิทรรศการนาสนใจ อี ก มากมาย วั น นี ้ ถ ึ ง 15 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

นิ ทรรศการ ‘สั ตว ประหลาดลายคราม’ โดยศิลปน 3 สัญชาติ ทั ้ ง ไทย ญี ่ ป ุ  น และ เนเธอรแลนด โดยแสดงออกถึ ง ความเชื ่ อ เรื ่ อ ง ปศาจในแตละวัฒนธรรม วันนีถ้ งึ 1 สิงหาคม 2555 ณ ละลานตา แกลลอรี สุขมุ วิท 31 (เวนวันจันทร) โทร. 0-2204-0583

ไทยเที่ยวไทย นอกกระแส

งานท อ งเที ่ ย วนอก กระแสภายใต แ นวคิ ด ‘เทีย่ วถูกใจ ไมเห็นตองตาม ใคร’ พบกับผูป ระกอบการ กวา 680 ราย ที่จะมา ชวนแบกเป สะพายกลอง แลวออกเดินทางตามฝน ไปกั บ แพ็ ก เกจโรงแรม รีสอรต สายการบิน ทัวร สปา และอุปกรณเดินทาง ทองเทีย่ ว ในราคาลดพิเศษ สู ง สุ ด ถึ ง 60% วั นนี ้ ถ ึ ง 8 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

7 8 SAT

SUN

Workpoint Festival 2

One Piece

เทศกาลรืน่ เริงในแบบ เวิรค พอยท พบกับมหรสพ หลากหลายรู ป แบบใน บรรยากาศงานวัด บันเทิง กับ 7 เวที ทีย่ กฉากรายการ มาใหสัมผัสอยางใกลชิด สนุ ก สนานกั บ กิ จ กรรม มากมาย พรอมเครือ่ งเลน นานาชนิด และเบิกบาน ฤทั ย กั บ ศิ ล ป น สุ ด ฮา จากเวิรค พอยท ฯลฯ วันนี้ ถึง 8 กรกฎาคม 2555 ณ ชาเลนเจอร 3 เมืองทองธานี จำหนาย บัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร

นิ ท รรศการเครื ่ อ งประดั บ ศิ ล ป ร  ว มสมั ย โดย Nora Rochel ศิลปน สาวชาวเยอรมั น โดย ผลงานชุ ด นี ้ น ั ้ น นำเอา องค ป ระกอบบางอย า ง ของการตั ด เย็ บ เสื ้ อ ผ า และองค ป ระกอบของ ลวดลายของผ า ลู ก ไม มาผสมผสานกั บ สวน ดอกไม ข องศิ ล ป น ใน แงมุมที่คาดไมถึง วันนี้ ถึง 14 กรกฎาคม 2555 ณ อัตตาแกลลอรี ซอย เจริญกรุง 36 โทร. 02238-6422 (เวนวันจันทร)


36

EVERYWHERE IS HOME เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

คุณจำครัง้ สุดทายทีไ่ ดไปพักผอนหยอนอารมณ ทีร่ สี อรตสวยๆ สักแหงไดไหม ทัง้ ความรูส กึ ผอนคลาย เหมือนไดปลดปลอยภาระหนักอึ้งทิ้งไป ความรูสึก สงบเมื่อทอดสายตาเหมอมองวิวทิวทัศนที่สวยงาม และความรูสึกเปนสุขเมื่อสายลมเย็นพัดผานราง ตลอดทัง้ วัน ซึง่ ความรูส กึ ทัง้ หมดนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราไดพบ ในบานของ อภิชาปราโมช ลักษณพรหม กรรมการบริหาร บริษัท สิทธารมย เรสซิเดนซ จำกัด “แรงบันดาลใจในการตกแตงบานหลังนี้ สวนใหญ จะเกิดจากการทีผ่ มและครอบครัวไดเดินทางทองเทีย่ ว ไปในสถานที่ตางๆ ทำใหรูวาสมาชิกในครอบครัว อยากจะไดบา นแบบไหน ซึง่ ผมชอบอารมณสบายๆ เวลาไปพักทีร่ สี อรตตางๆ ก็เลยหยิบยกมาเปนไอเดีย ในการสรางบานหลังนี้ สังเกตไดวาทุกมุมของบาน จะมีเกาอีแ้ ละมุมพักผอนซอนอยู ซึง่ ทำใหเราสามารถ อยูบ า นไดทกุ มุม อยากจะนัง่ เลนทอดอารมณตรงไหน ก็ได ใชชวี ติ อยูต รงไหนก็ได เหมือนกับวาเราไดพกั ผอน อยูตลอดเวลา”

นอกจากบรรยากาศสบายๆ แบบรีสอรตแลว จุดเดนอีกอยางที่มองขามไมไดสำหรับบานหลังนี้ ก็คือ ฟงกชันการใชงานที่เจาของบานออกแบบเอง ทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของสมาชิก ในบานทุกคนดวย “ผมมองวาฟงกชันเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสรางบาน เพราะฟงกชนั การใชงานจะสะทอนพฤติกรรม การใชชวี ติ ของคนในบาน อยางเชน เปนครอบครัวเล็ก หรือครอบครัวใหญ เวลาวางชอบทำอะไร ซึง่ ประสบการณการใชชีวิตในบานหลังเกาจะชวยทำใหเรารู ชัดเจนวาจริงๆ แลวเราอยากไดอะไร และสุดทาย มันก็จะตรงกับความตองการของทุกคนมากขึ้น” ในฐานะที่เปนเจาของโครงการสิ่งปลูกสราง มากมาย บานของอภิชาปราโมชจึงเปนมากกวาบาน เพราะสำหรับเขามันเปนเหมือนกับอนุสาวรียที่จะ คงอยูตลอดไป “ด ว ยธุ ร กิ จ ของผมที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ โครงการ กอสรางตางๆ มากมาย ทำใหบา นหลังนีเ้ ปนเหมือน


37

ตั ว แทนภาพลั ก ษณ ท ี ่ จ ะทำให อ งค ก รของเรามี ความนาเชือ่ ถือดวย ผมมองวาสิง่ กอสรางก็เหมือนกับ อนุสาวรีย เพราะพอสรางเสร็จแลวมันจะคงอยูถ าวร เพราะฉะนัน้ ตองใหความสำคัญกับมันมากๆ แมแต สถาปนิกที่ทำงานรวมกัน ผมก็มักจะบอกเขาวา พอทำเสร็จแลวมันก็จะกลายเปนผลงานของคุณ ไปตลอด ดังนั้น ตองพิถีพิถันกับมัน” ความพิถพี ถิ นั ของบานหลังนีพ้ สิ จู นไดจากวัสดุ เล็กๆ นอยๆ ที่เจาของบานบรรจงเลือกอยางตั้งใจ และเมื่อมาประกอบเขาดวยกัน ก็ทำใหบานหลังนี้ กลายเปนความสมบูรณแบบที่นาภูมิใจ “สิ่งที่ผมภูมิใจมากสำหรับบานหลังนี้ก็คือ การเลือกใชวัสดุตางๆ ที่บางอยางก็เปนวัสดุที่ คนอื่นไมใชกัน บางอยางก็เปนไอเดียของผมเอง คือผมพยายามเลือกใชของที่สมเหตุสมผล ไมได เลื อ กของจากราคา เพราะความตั ้ งใจอี ก อย า ง ของผมก็คือ อยากจะทำใหคนรุนใหมไดเห็นวาเรา สามารถใชของทีด่ มู มี ลู คาในตัวของมัน ขณะทีร่ าคา ก็สมเหตุสมผล แลวก็สามารถทำใหบา นออกมาดูดี ได สวนของแพงเราก็ใชเทาที่จำเปน แลวพยายาม ดึงจุดเดนของมันออกมาใชใหคมุ คาทีส่ ดุ นอกจากนี้ ผมยังดูแลรายละเอียดเรื่องการสั่งของดวยตัวเอง อยางเชน กระเบื้องผมก็สั่งซื้อแบบนับแผนเลย เพราะเราซื้อเอง ถาเสียไปก็คือเงินของเราเอง แต ถาคำนวณใหดีกอนซื้อ ก็จะไมมีเศษวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งจะชวยทำใหเราประหยัดงบไดมาก” สุดทายเจาของบานใหแงคิดกับเราวา แมวา สิง่ ปลูกสรางจะสมบูรณงดงามเพียงใด องคประกอบ ที่จะทำใหบานแตละหลังกลายเปนบานที่นาอยู ทีส่ ดุ ก็คอื ความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึง่ ไมวา จะเปนบานหลังเล็กหรือบานหลังใหญ หากขาด ชิ้นสวนสำคัญนี้ไป ก็ถือวาบานหลังนั้นเปนเพียง สถาปตยกรรมทีไ่ รชวี ติ ชีวา และคงไมนา อยูเ ทาทีค่ วร

available now! $ 1.99

วิธีผอนคลายตัวเอง - ดูฟุตบอล ฟงเพลง ทีมฟุตบอลทีต่ ดิ ตามเชียรมากทีส่ ดุ ใน ‘ยูโร 2012’ - โปรตุเกส ทริปทองเที่ยวที่จดจำไดไมลืม - ทริปทีไ่ ปอเมริกากับลูกชาย ซึง่ เราขับรถ ไปเที่ยวอุทยานแหงชาติใน 8 รัฐ โดย ใชเวลา 7 วัน รวมระยะทาง 3,500 ไมล เครื่องดื่มประจำตัว - ไวน มุมโปรดของบานหลังนี้ - หองอานหนังสือชัน้ ลอย ขางสระวายน้ำ เพลงที่เหมาะกับบานหลังนี้ - I’m Yours ของ Jason Mraz เมนูโปรดประจำครอบครัว - ปูผัดผงกะหรี่


HEALTH

39

HEALTH TIPS

HEALTHY OILS YOU MAY NEED

ขึ้นชื่อวา ‘น้ำมัน’ หลายคนไดยินแลวอาจสายหัว เพราะกลัววา ทานแลวจะอวน ยังไมนบั ปญหาสุขภาพอีกมากมายทีต่ ามมาพรอมกับ ไขมัน แตนั่นอาจเปนเพราะคุณยังไมรูจักกับน้ำมันพืชอีกกลุมหนึ่ง ที่นอกจากจะทานแลวไมอวน ยังชวยเสริมสรางสุขภาพของคุณ ใหหางไกลจากโรครายหลายชนิด ไมวาจะเปนโรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเบาหวาน หากใครทีเ่ ริม่ สนใจน้ำมันทีด่ ตี อ สุขภาพเหลานีแ้ ลว ไปดูกันเลย

78%

• Pistachio Oil น้ำมันจากถัว่ พิตาชิโอ ฟงชือ่ แลวอาจไมคนุ หูคนไทย แตเราขอชวนใหคุณลองหามาชิม เนื่องจากน้ำมันชนิดนี้เปนแหลง ของไฟโตสเตอรอล ซึง่ เปนสารธรรมชาติทพ่ี บเฉพาะในพืช เปนน้ำมัน ทีม่ ปี ระโยชนตอ ผูม คี อเลสเตอรอลสูงเพราะสามารถลดคอเลสเตอรอล ชนิดทีไ่ มดไี ด นอกจากนีไ้ ฟโตสเตอรอลยังชวยยับยัง้ การเจริญเติบโต ของเซลลเนือ้ งอก และสามารถปองกันโรคมะเร็งลำไสใหญและมะเร็ง ตอมลูกหมากได • Avocado Oil น้ำมันจากอะโวคาโด เปนน้ำมันที่ขึ้นชื่อเรื่อง การลดคอเลสเตอรอล ทั้งยังมีสารตานอนุมูลอิสระซึ่งชวยปองกัน ไมใหเซลลถกู ทำลายจากรังสีตา งๆ ทีอ่ ยูใ นชัน้ บรรยากาศ ยิง่ ไปกวานัน้ ยังมีการศึกษาพบวา อะโวคาโดยังชวยชะลอความแก และปองกัน โรคบางโรคได เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพราะ น้ำมันอะโวคาโดมีสวนชวยในการเพิ่มความแข็งแรงใหแกผนัง หลอดเลือด ทั้งยังชวยใหหลอดเลือดปรับตัวไดดีขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตอยางฉับพลัน • Walnut Oil น้ำมันจากเมล็ดวอลนัต เปนน้ำมันทีเ่ หมาะสำหรับ คนที่ตองการเสริมโอเมกา-3 ใหแกรางกาย เพราะวอลนัตเปนถั่วที่ ขึน้ ชือ่ วามีปริมาณโอเมกา-3 มากทีส่ ดุ ในบรรดาถัว่ ทัง้ หมด ทานแลว มีประโยชนในดานการบำรุงสมอง สามารถปองกันโรคสมองเสื่อม โรคมะเร็งบางชนิด และโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยจากรัฐ เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา พบวาน้ำมันวอลนัตยังมีคุณประโยชน ในดานผอนคลายความเครียด และลดความดันโลหิตอีกดวย • Pumpkin Seed Oil น้ำมันจากเมล็ดฟกทอง เปนอีกหนึ่งแหลง อาหารชั้นดีสำหรับผูตองการเสริมโอเมกา-3 แตนอกจากโอเมกา-3 แลว น้ำมันชนิดนีย้ งั อุดมไปดวยแกมมาโทโคฟรอล ซึง่ เปนรูปหนึง่ ของ วิตามินอี ที่มีฤทธิ์ตานการอักเสบและตานอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะ อยางยิง่ อนุมลู อิสระทีม่ ไี นโตรเจนเปนสวนประกอบ จึงสามารถชะลอ ความแกไดเปนอยางดี และเชนเดียวกับน้ำมันอีก 3 ชนิดขางตน คือน้ำมันชนิดนี้สามารถชวยรักษาสมดุลของความดันโลหิตภายใน รางกายได ที่มา : www.oprah.com ส ม โอเป น อี ก หนึ่ ง ผลไม ที่ มี คุ ณค า ทางโภชนาการสู ง โดดเด นด ว ย วิ ต ามิ นซี แ ละสารต า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ พ ร อ มเสิ ร ฟ ให คุ ณ แบบเต็ ม ๆ โดยสมโอเพียงครึ่งผล ใหวิตามินซีมากถึง 46.86 มิลลิกรัม หรือ 78% ของปริมาณที่รางกายควรไดรับตอวันเลยทีเดียว

HEALTH NEWS นักวิจัยสหรัฐฯ เตือน ทานน้ำตาลมาก อาจทำใหโงลงได การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดรบั การตีพมิ พลงใน Journal of Physiology ระบุวา อาหารทีม่ สี ว นผสม ของน้ำตาลสูง อาจมีสว นทำลายระบบความจำและความสามารถทางการเรียนรูข องผูบ ริโภคได ซึ่งในการทดลองครั้งนี้นำโดย เฟอรนันโด โกเมซ-พินิลลา นักวิจัยจาก David Geffen School of Medicine สหรัฐอเมริกา ซึ่งไดศึกษาและเปรียบเทียบโดยใชหนูทดลอง 2 กลุม กลุมหนึ่ง ใหกนิ น้ำทีผ่ สมน้ำตาลฟรักโทส และกลุม สองใหกนิ อาหารทีผ่ สมโอเมกา-3 ติดตอกัน 6 สัปดาห พบวาหนูที่ดื่มน้ำผสมน้ำตาลฟรักโทสหาทางออกจากเขาวงกตที่นักวิจัยสรางขึ้นชากวาหนูที่ กินอาหารทีผ่ สมโอเมกา-3 ซึง่ เปนสิง่ ทีส่ ะทอนวาสมองของหนูกลุม หนึง่ มีประสิทธิภาพแยกวา กลุมสอง นอกจากนี้หนูกลุมหนึ่งยังมีระดับไตรกลีเซอไรด กลูโคส และอินซูลิน มากกวาหนู กลุมสอง ซึ่งจะทำใหหนูเหลานี้เขาสูภาวะตอตานอินซูลิน ผลก็คือ เมื่อรางกายอยูในภาวะนี้ อินซูลนิ ซึง่ เปนฮอรโมนทีค่ อยลดระดับน้ำตาลในเลือดก็จะดอยประสิทธิภาพลง และสงผลเสียตอ ‘ฮิปโปแคมปส’ หรือเซลลสมองที่ดูแลระบบความจำระยะสั้นและระยะยาว อีกดวย

ที่มา : http://todayhealth.today.msnbc.msn.com


40

HEART

HEART TIPS

5 LIFE LESSONS FROM ALL AGES

วั ย และประสบการณ ที่ ต า งกั น เป น สิ่ ง ที่ ท ำให ค นในแต ล ะ ชวงอายุมีวิธีคิดและมุมมองในขณะนั้นแตกตางกัน ซึ่งจากการรวบรวมเสียงสะทอนจากความคิดของคนในวัยตางๆ ของเว็บไซต Motivationalwellbeing.com เราพบวา มีความคิดของคน ในวัยตางๆ ที่นาสนใจมากมาย และนี่คือ 5 ประโยค จากบุคคล 5 วัย ที่เราคัดสรรมาแบงปนแกคุณในสัปดาหนี้

• “There are no things or powers in life that can offer you a hand to your dreams except meeting new people who are better than you. You always can learn something from them.” เปนคำพูดของผูใชนามวา Dmitry อายุ 16 ป มีความหมายวา ไมมีสิ่งใดหรือพลังอำนาจใดในชีวิตที่สามารถพาคุณไปสูความฝนได ยกเวนการพบปะกับคนที่เกงกวาคุณ เพราะคุณจะสามารถเรียนรูอะไร บางอยางกับคนเหลานี้ไดเสมอ • “A smile is one of the few contagious things that you should spread. So spread it to everyone!” เปนคำพูดของ Marcie W. อายุ 27 ป ซึ่งหมายความวา รอยยิ้มคือหนึ่งในไมกี่อยาง ที่คุณสามารถสงตอหรือแพรกระจายความรูสึกดีๆ ออกไปได ดังนั้น ขอใหคุณสงตอสิ่งนี้ไปสูทุกคน • “We regret more about the things we didn’t do than the things we did do. Get out of yourself and just do it.” คือคำพูดที่สะทอนความคิดของ Will W. ในวัย 36 ป ซึ่งหมายความวา เรามักจะเสียใจกับสิ่งที่เราไมไดทำมากกวาสิ่งที่เราทำไปแลว ดังนั้น อยาจมอยูกับตัวเอง และออกไปลงมือทำสิ่งที่ตั้งใจไว • “If you want something in your life you’ve never had, you’ll have to do something, you’ve never done.” เปนเสียงจาก ความคิดของ JD Houston ในวัย 42 ป ซึ่งหมายความวา ถาหากคุณ ตองการบางสิ่งในชีวิตที่คุณไมเคยมี คุณอาจตองลองทำบางอยางที่คุณ ไมเคยทำ • “The older I get, the less I care about what others think of me. Therefore, the older I get, the more I enjoy life.” เปนคำพูดของ Michael M. อายุ 57 ป ซึ่งหมายความวา อายุที่เพิ่มขึ้น มันทำใหฉันแครวาคนอื่นจะคิดกับตัวฉันอยางไรนอยลง ดังนั้น ยิ่งอายุ มากขึ้น กลับยิ่งทำใหฉันสนุกกับชีวิตมากขึ้น ที่มา : www.motivationalwellbeing.com

LET’S TRY TO BE A TEACHER คงมีคนจำนวนไมนอยที่เคยฝน สมั ย ยั ง เป น เด็ ก ว า อยากเป นคุ ณครู แตแลวพอโตขึ้นก็ผันตัวไปสูอาชีพอื่น ตามความถนัด วันนี้เราจึงขอชวนคุณ มาทำความฝนครั้งวัยเยาวใหเปนจริง ด ว ยการเข า ร ว มเป น ส ว นหนึ ่ ง ของ โครงการ ‘ครูอาสากลางกรุง’ ซึ่งเปน โครงการที่เกิดขึ้นจากกลุมอาสาอิสระ ครูอาสากลางกรุง (Teacher for Sunday) รวมกับชุมชนราชพัสดุ มีความตั้งใจ ที ่ จ ะชวนคนกรุ ง ผู  ม ี ใจอาสามาร ว ม รดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุแหงความดี โดยใชเวลาทุกเชาวันอาทิตย เวลา 9.00-12.00 น. เพือ่ สอนหนังสือ ใหความรู เพิม่ ทักษะ และสงเสริมคุณธรรมใหกบั เด็กในชุมชนราชพัสดุ ตั้งแตระดับชั้น อนุ บ าลจนถึ ง ป.6 สำหรั บ ผู  ส นใจ สามารถดูขอ มูลเพิม่ เติมของโครงการนี้ ไดท่ี http://teacher4sunday.multiply.com รับรองวา 3 ชั่วโมง ที่คุณเสียไปจะไม สูญเปลา ดังเชนสโลแกนของโครงการ ทีว่ า ‘รวมหวานเมล็ดพันธุแ หงความดี กลางกรุง ดอกไมแหงความสุขจะบาน กลางใจ’

QUOTE FOR YOUR HEART “ขาพเจาพบวาความสงบสุขภายในอันตั้งมั่นยิ่ง เกิดจากการพัฒนาความรักและความกรุณา ยิ่งเราดูแลใสใจในความสุขของผูอื่นมากขึ้น ความรูสึกในดานอยูดีมีสุขของเราก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้น การบมเพาะความใกลชิดและความอบอุนใจตอผูอื่นก็ทำใหใจเราสงบสุขโดยอัตโนมัติ เปนตนตอของความสำเร็จอยางสูงสุดในชีวิต” ทะไลลามะ

Name : Rachael Scdoris Nationality : American Born : 1 February 1985 Age : 27 “Thousands of people were there watching me prepare ... they started getting in the way, getting into our space.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.rachaelscdoris.com, http://living.msn.com

หากคุณกำลังตองการกำลังใจ เราเชือ่ วาเรือ่ งราวของหญิงสาวทีเ่ ราภูมใิ จนำเสนอในวันนีค้ งจะเติมพลังใจใหคณ ุ ไดมากทีเดียว เธอคือ Rachael Scdoris หญิงสาวผูต าบอดสีและสายตาสัน้ ตัง้ แตเกิด แตปจ จุบนั เธอเปนนักกีฬาสุนขั ลากเลือ่ นมืออาชีพทีน่ า จับตามองทีส่ ดุ ของโลก และถาหากคุณพรอมจะฟงเรือ่ งราว ที่เต็มไปดวยแรงบันดาลใจแลว ขอเชิญพบกับความมหัศจรรยในชีวิตที่ผูหญิงคนนี้ลงมือสรางมันดวยตัวเองไดในบรรทัดตอไปกันเลย

• ราเชลลืมตาดูโลกมาพรอมกับอาการตาบอดสีและสายตาสัน้ ตัง้ แต กำเนิด แตนั่นกลับไมใชอุปสรรคในการทำตามความฝนของตัวเอง วาวันหนึ่งจะตองเปนนักกีฬาแขงขันสุนัขลากเลื่อนใหได เพราะเมื่อ อายุไดเพียง 11 ขวบ เธอก็สามารถเปนนักกีฬาสุนัขลากเลื่อนได อยางใจฝน • ป 2001 ราเชลในวัย 16 ป ไดเขารวมการแขงขันสุนัขลากเลื่อน ในรายการ International Pedigree Stage Stop Sled Dog Race ซึ่ง ผูเขาแขงขันตองบังคับใหสุนัขลากเลื่อนเปนระยะทาง 500 ไมล หรือ ราว 805 กิโลเมตร และราเชลก็สามารถทำไดสำเร็จ และไดรบั การบันทึก วาเปนนักกีฬาตาบอดสีคนแรก และเปนนักกีฬาที่มีอายุนอยที่สุด ที่สามารถพิชิตระยะทางไกลไดขนาดนั้น ซึ่งผลงานดังกลาวยังสงให ตัวเธอไดเขารวมการแขงขันโอลิมปกฤดูหนาวในป 2002 • ตอมาในป 2005 ราเชลไดเขารวมการแขงขันรายการ Iditarod Trail

Sled Dog Race ซึง่ เปนสนามแขงสุนขั ลากเลือ่ นทีส่ ดุ โหด ผูเ ขาแขงขัน ตองพาสุนขั ลากเลือ่ นของตนเองวิง่ ฝาลมหนาวทีอ่ ณ ุ หภูมลิ งดิง่ กวา -40 องศาเซลเซียส เปนระยะทาง 1,852 กิโลเมตร แตไมวา หนทาง สูเสนชัยจะสุดหินขนาดไหน เธอก็สามารถทำสำเร็จ โดยใชเวลา 12 วัน 10 ชั่วโมง 42 นาที และทำสถิติเปนนักกีฬาตาบอดสี คนแรกทีส่ ามารถพิชติ เสนทางนีม้ าได โดยรายการดังกลาว ราเชล ยังสามารถเรียกเงินบริจาคเพือ่ นำเขาองคกรการกุศลเพือ่ คนตาบอด ในสหรัฐอเมริกาไดมากถึง 100,000 ดอลลารฯ หรือประมาณ 3 ลานบาท อีกดวย ซึง่ นอกจากการแขงขันกีฬาสุนขั ลากเลือ่ นแลว ราเชลยังทำกิจกรรมอื่นๆ เชน ปนจักรยานเปนระทาง 6,000 ไมล จากอะแลสกา ผานแคนาดา เมืองตางๆ ทางตะวันตกของอเมริกา และสิน้ สุดเสนทีป่ ระเทศเม็กซิโก เพือ่ ตองการใหคนบนโลกไดเห็นวา ไมมีสิ่งใดที่เปนไปไมได


ALL ABOUT BIZ

43

BIZ LIFE

ON THE BASIS OF QUALITY ปยะฉัตร ปรีดานนท

กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ปรีดาเรียลเอสเตส จำกัด ทายาทรุน ที่ 2 ของบริษทั ปรีดากอสราง เจาของโครงการคอนโดมิเนียมภายใตแบรนด กรีเน (GRENE) โดยมีจดุ เดนอยูท กี่ ารออกแบบหองพักสไตลโมเดิรน และสรางสีสันของตัวอาคารดวยสีเขียวมะนาวที่ใหความรูสึกสดชื่น เพือ่ สะทอนความเปนไลฟสไตลของคนรุน ใหม

• ความทาทายของเราอยูที่การตั้งชื่อแบรนดใหสื่อความหมายไดตามที่เรา ตองการ และเปนคำทีบ่ อกถึงตัวตนของคนรุน ใหมไดอยางชัดเจน ซึง่ สวนทีย่ าก นั้นก็คือ ชื่อที่ตั้งตองสามารถนำไปใชตอยอดทางธุรกิจในระยะยาวไดดวย • การสรางแบรนดนั้นไมใชเรื่องงาย เพราะผูบริโภคจะเคยชินกับแบรนดที่มี อยูแลว ดังนั้น เราจึงตองสรางความมั่นใจใหกับลูกคาในเรื่องคุณภาพและ บริการ ดวยการทำงานไปทีละโปรเจ็กต ไมจับปลาสองมือ และลงไปจัดการ บริหารงานในแตละโครงการอยางเต็มตัว • การแขงขันเชิงคุณภาพมีองคประกอบหลายอยาง แตสุดทายงานที่ออกมา ก็ตอ งแสดงใหเห็นถึงความสวยงาม ซึง่ มาจากการคิดการออกแบบหลายขัน้ ตอน และสอดคลองกับราคาที่ผูบริโภคยอมรับได หรืออยางนอยที่สุดคุณตองถาม ตัวเองกอนวา ผลงานที่เห็นนี้ตัวเองอยากซื้อดวยหรือเปลา • วิธีสรางองคกรใหแข็งแกรง ขั้นแรกตองมีทีมงานที่พรอมไปกับเราเสียกอน โดยเฉพาะคนที่สามารถทำงานไดตรงกับแนวทางที่บริษัทวางเปาหมายไว และใชเทคโนโลยีใหมๆ เขามาสนับสนุนการทำงานใหเปนไปอยางราบรืน่ ยิง่ ขึน้ • สิ่งสำคัญที่สุดในองคกรคือ พนักงานตองมีความซื่อสัตย เต็มใจชวยเหลือ กันและกันโดยไมมีการเกี่ยงงอน หรือคิดแตวาหนาที่ใครหนาที่มัน และรัก การเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา เพียงเทานี้ก็สามารถทำงานไดโดยไมตอง อาศัยคนจำนวนมากจนเกินความจำเปน • วิธเี ลือกคนมาเขาทีม เบือ้ งตนเราใชการดูทศั นคติของเขาวาจะเขากับทีมงาน ไดมากนอยแคไหน และเมื่อพูดอะไรออกไปในครั้งแรก เขาสามารถจดจำ สิ่งสำคัญที่บอกออกไปไดหรือเปลา เพราะถาจำไมได เวลาทำงานจริงจะ ทำใหเสียเวลาอยางมาก • ลูกนองจะรักองคกรหรือไมนั้นอยูที่ตัวหัวหนาดวยเชนกัน ถาผูนำแสดง ใหเห็นวาตัวเองทุมเทกับงานมากแคไหน พวกเขาก็จะสัมผัสไดเอง และให ความทุมเทตามไปดวย • การใหความรูก บั ทีมงานแมจะเปนเรือ่ งสำคัญ แตการทำตัวเองใหเปนแบบอยาง ก็จำเปนไมแพกัน ถาเจานายมาสายแตกลับกอน หรือเวลาทำงานแตไมเขา ออฟฟศ ตอใหลูกนองเปนคนดีแคไหน เขาก็ไมมีกำลังใจที่จะทำงานตอ

• คนดีกับคนเกงไมวาใครก็สามารถทำงานไดเหมือนกันหมด คนทั้งสองแบบ ก็เหมือนดาบสองคม คนดีแตไมเกงเราก็ตอ งดูแลเขามากสักหนอย สวนคนเกง แมไมตองสอนงาน แตเราก็จำเปนตองตรวจสอบเขาอยางใกลชิด สุดทาย คนทั้งสองแบบก็ตองผลิตงานออกมาไดเหมือนกัน • คุณพอบอกเราเสมอวา จะทำงานใหญตอ งหัดใจกวาง ไมวา จะเปนเรือ่ งงาน หรือเรื่องลูกนองก็ตาม ซึ่งความหมายก็คือ เรื่องบางเรื่องเรารูแลวไมจำเปน ตองพูดก็ได ถาสิ่งที่เกิดไมไดสงผลกระทบอะไรกับบริษัทมากมาย แตถาถึง จุดที่จะกอใหเกิดความเสียหาย ก็ตองรีบจัดการอยางเด็ดขาดที่สุด • ตอนนีเ้ ราอยูใ นชวงของการเดินทางไปสูค วามสำเร็จ แตเปาหมายนีไ้ มไดวาง เอาไวสำหรับตัวเอง แตที่ทำทุกอยางในวันนี้ก็เพื่อครอบครัว ถาทำใหพวกเขา ภูมิใจได เราก็จะรูสึกภูมิใจในตัวเองดวยเชนกัน • ปญหาในการทำงานเกิดขึน้ ไดตลอดเวลา ความรูส กึ ทอแทกเ็ ชนกัน เมือ่ ลอง กลับมาคิดดูอกี ที ชีวติ คนก็ตอ งเจอกับปญหามาตลอดตัง้ แตวนั เกิด วันเขาเรียน จนถึงวันทำงาน แตประสบการณที่ไดกลับมาจะชวยใหเราแข็งแกรงขึ้น เรื่องทุกอยางที่เขามาจะถูกสงผานเปนระบบความคิดมากขึ้น ทำใหยอมที่จะ หยุดรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น และมีความสุขุมรอบคอบมากกวาเดิม • ผูนำที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ไมใจแคบ รูจักการเสียสละ และใจเย็น เมื่อเจอปญหาก็มองสถานการณออก สามารถพาทีมงานใหเดินหนาตอไปได และมีจุดยืนของตัวเองที่แนนอน ทนกับแรงกดดันเมื่ออยูในเหตุการณที่ จำเปนจะตองตัดสินใจไดอยางมีสติและรอบคอบ • ไมวา เศรษฐกิจจะเปนอยางไรก็หยุดพักไมได เพราะถามัวชะลาใจ คูแ ขงก็จะ นำหนาเราไปหนึง่ กาว แตไมไดหมายความวาเราตองเดินหนาอยางทะเยอทะยาน เพราะการเดินชาลงสักหนอยอาจทำใหเห็นรายละเอียดรอบขางไดชัดเจนยิ่งขึ้น ก็ได • การทำธุรกิจไมใชเรื่องที่สูกันดวยราคา แตตองวัดกันที่คุณภาพ ถาคุณมี ของที่คุณภาพไมดี ตอใหไปบังคับใหเขาซื้อ หรือขายในราคาถูกแคไหนก็ตาม ก็ไมมีใครยอมจายเงินใหคุณแนนอน

BIZ BOOK

ยกเครื่องความคิด (REWORK)

ผูเขียน : Jason Fried, David Heinemeier Hansson ผูแปล : อาสยา ฐกัดกุล สำนักพิมพ : วีเลิรน ราคา : 180 บาท

ถ า คำแนะนำแบบเดิ ม ๆ ของหนั ง สื อ ธุ ร กิ จ สวนใหญไมสามารถทำใหองคกรของคุณพัฒนาไปได อยางที่หวัง ลองเก็บหนังสือเหลานั้นไวบนหิ้งสักพัก แล ว หาซื ้ อ หนั ง สื อ เล ม นี ้ ม าอ า น ซึ ่ ง เต็ ม ไปด ว ย คำแนะนำที ่ ห ลุ ด กรอบ บางตอนอาจจะขั ด กั บ ความรูส กึ หรือบางบทก็ถงึ ขัน้ แหกกฎความเชือ่ เดิมๆ ที่เคยทำกันมานับสิบๆ ปไปเลย อยางเชน ‘อยา ขยายธุรกิจ อยาเพิ่มจำนวนพนักงาน’ ซึ่งอาจเปน คำแนะนำทีด่ ไู มเขาทา แตเขาใหเหตุผลไวอยางนาคิด วา การเรียนรูที่จะใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ถือเปนความทาทายที่จะ ทำใหองคกรไดประโยชนสูงสุด แถมยังเพิ่มความคล อ งตั ว ให ก ั บ องค ก ร เพราะยิ ่ ง มี พ นั ก งานน อ ย

องคกรก็ยง่ิ เคลือ่ นไหวไดรวดเร็วยิง่ ขึน้ หรือ ‘หัดปฏิเสธ ลูกคาซะบาง’ เพราะการทำทุกอยางทีล่ กู คาตองการ ขณะที่ไมใชสิ่งที่องคกรถนัด ก็ถือเปนการฆาตัวตาย ในอนาคตนั่นเอง ซึ่งขอคิดเหลานี้ถูกสั่งสมมาจาก ประสบการณ จ ริ ง ของบริ ษ ั ท 37 Singals บริ ษั ท ผลิตซอฟตแวรขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียงไมกี่คน แตสามารถทำกำไรมาตลอดทุกป แมในชวงที่เกิด วิ ก ฤตด า นการเงิ นที ่ ส ำคั ญ ของโลก นอกจากนี ้ แตละบทยังอานงาย ดวยภาษาที่กระชับ รัดกุม และกระตุ  น แรงบั นดาลใจให อ ยากจะลุ ก ขึ ้ น มา ปฏิวัติการทำงานเพื่อความสำเร็จแบบกาวกระโดด จึงเหมาะอยางยิ่งสำหรับผูที่กำลังจะเริ่มตนธุรกิจ ใหมๆ


THE WORDS

45

“Character is like a tree and reputation like its shadow. The shadow is what we think of it; the tree is the real thing.” บุคลิกภาพก็เหมือนตนไม สวนชื่อเสียงก็เหมือนเงาของตนไม เงาคือสิ่งที่เราคิด สวนตนไมคือของจริง -Abraham Lincoln

“Mistakes are the portals of discovery.” ความผิดพลาด คือประตูสูการคนพบ -James Joyce

“Justice delayed, is justice denied.” ความยุติธรรมที่มาสาย

คือความยุติธรรมที่ถูกปฏิเสธ -William Gladstone

“I don’t think about risks much. I just do what I want to do. If you gotta go, you gotta go.’’ ฉันไมไดคิดถึงความเสี่ยงมากมายนัก ก็แคทำอยางที่ฉันอยากทำเทานั้น ถาคุณจะตองไป คุณก็ตองไป -Lillian Carter

“You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.” ทานสามารถคนพบความเปนตัวคนคนหนึ่งในเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เขาเลน มากกวาหนึ่งปที่เขาพูดคุยเสียอีก

“Whenever I climb I am followed by a dog called ‘Ego’.” เมื่อไหรก็ตามที่ขาพเจาปายปนขึ้นไป ขาพเจาจะมีสุนัขตัวหนึ่งตามติดไปดวยเสมอ มันมีชื่อวา ‘อัตตา’ -Friedrich Nietzsche

-Plato

“If fate means you to lose, give him a good fight anyhow.”

“Time is an illusion. Lunchtime doubly so.”

-William McFee

-Douglas Adams

ถาโชคชะตาจงใจใหคุณพายแพ ก็จงสูกับโชคชะตาใหเต็มที่ดูสักตั้ง

เวลาคือมายา และชวงเวลาพักกลางวัน ก็ทำใหรูสึกอยางนั้นมากเปนสองเทา


46

THE GUEST

THE FIELD OF HAPPINESS

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ปฏิเสธไมไดวา โลกทุนนิยมในปจจุบนั นัน้ ‘เงิน’ มีอำนาจมากเสียจน ซือ้ ไดแทบทุกอยางแมกระทัง่ ‘ความสุข’ จนทำใหใครหลายคนมักเขาใจผิด วา ‘เงิน’ กับ ‘ความสุข’ อาจเปนเรื่องเดียวกัน สังเกตไดจากวลีคุนหูที่วา ‘มีเงินก็มีความสุข’ แตนั่นกลับไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ กานต ไตรทอง และ นิศารัตน นาครักษ เพราะเมื่อทั้งคูคนพบวายังมีความสุข อีกหลายรูปแบบที่มีไดแมไมตองใชเงินจายไป และความสำเร็จก็ ไมใชสิ่งที่ วัดกันไดดวยเงิน สองสามี-ภรรยาคูนี้จึงตัดสินใจทิ้งหนาที่การงาน อันรุง เรืองทีต่ า งประเทศ และกลับมาทำงานทีห่ าความสุขไดไมยาก โดยเริ่มตนจากศูนยบนที่นาของตัวเอง

ทีม่ าของการตัดสินใจละทิง้ ชีวติ การทำงานทีส่ งิ คโปรแลวแพ็กกระเปากลับมาอยูเ มืองไทยคือ... ขณะที่นั่งกินขาวเที่ยงอยูที่บริษัท ผม (กานต) ก็เกิดคำถามขึ้นมาวา ความสุขมันเทากับเงินหรือไม หลังจากนัง่ คิดอยูส กั พักก็ไดคำตอบวามันไมเทากัน คำถามตอไปก็คอื ถาใหเลือกระหวางเงินกับความสุข เราจะเลือกอะไร สุดทายก็ไดคำตอบวาเราจะเลือกความสุข ซึ่งบางครั้งความสุขก็ไมไดเกิดจากเงิน จึงคิดไดวา แลวเรามาทำอะไรอยูท ส่ี งิ คโปร ทำไมไมกลับมาหาความสุขทีเ่ มืองไทย แตกไ็ มไดหมายความวา ทำงานทีน่ น่ั แลวไมมคี วามสุข เพียงแตเราพบวามันยังมีความสุขทีง่ า ยกวานัน้ สบายกวานัน้ ทีเ่ มืองไทย แลวทำไมเราตองลำบากขนาดนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะมีความสุข ทีส่ ดุ จึงคิดวากลับมาอยูก บั ครอบครัวทีเ่ มืองไทยดีกวา เพราะตอนอยูสิงคโปรก็บินกลับมาทุกสองอาทิตยอยูแลว เราควรมีความสุขไดทกุ วัน ไมใชรอเพือ่ ทีจ่ ะมีความสุข เพราะ... อยางทีท่ ราบวาชีวติ พนักงานบริษทั ทั่วไปมักตองทุมเททุกอยางเพื่อใหตัวเองกาวหนา เมื่อหนาที่การงานมั่นคงแลวถึงจะมีความสุข อยางครั้งที่อยูสิงคโปร เราอาจมีเงินเดือนสูง อยากไดอะไรก็ซื้อได แตถาหากจะไปทองเที่ยว ซึ่งเปน สิ่งที่สรางความสุขสำหรับเรา ก็ตองรอวันหยุดยาว จะไปไหนก็ตองวางแผนวาจะพรอมเมื่อไหร เราจึง กลับมาคิดวา ความจริงแลวความสุขมันตองรอไหม จะมีความสุขแตละทีทำไมตองคิดเยอะขนาดนี้ ดังนั้น เมื่อรูสึกวาเราสามารถเลือกชีวิตตัวเองได และความสุขก็มีหลายรูปแบบ เราก็คิดวาเราควร จะเลือกทางที่ทำใหตัวเองมีความสุขงายขึ้นดีกวา ความแตกตางของความสุขที่สัมผัสไดชวงกอนและหลังกลับมาเมืองไทยคือ... เมื่อกลับมาอยู เมืองไทย เราจะพบวาความสุขทีเ่ กิดจากการไมใชเงินนัน้ มีมากมาย เชน ไดนง่ั อานหนังสือใตชายคาบาน ไปพรอมกับฟงเสียงฝนตก แคนเ้ี ราก็รสู กึ ดีแลว แตตอนทำงานอยูท ส่ี งิ คโปร เราจะรูส กึ มีความสุขก็ตอ เมือ่ ไดไปเทีย่ วตางประเทศ เสียเงินแตละครัง้ ก็เปนหลักแสน แตกต็ อ งบอกกอนวาเรือ่ งเหลานีม้ นั แตกตางกัน ความสุขอยูท เ่ี ราจะเลือก เพราะการทำสิง่ เดียวกัน คนหนึง่ อาจมีความสุข อีกคนอาจไมมคี วามสุขก็ได แตอาจเปนความโชคดีของเราตรงที่เราเลือกที่จะมีความสุขกับทุกเรื่องที่เราลงมือทำ เหตุผลที่เลือกเปนชาวนาคือ... หนึ่ง เราอยากมีที่ดินเปนของตัวเองสักแปลงหนึ่ง สอง เราสองคน ชอบทองเที่ยว ถาธุรกิจอื่นๆ เชน รานกาแฟ เราก็ตองใชเวลาอยูกับกิจการที่ทำ สุดทายจึงสนใจดาน การเกษตร ตอนแรกก็สนใจผักไฮโดรโปนิกส แตพอศึกษาก็พบวารอบมันเร็ว แค 45 วัน ก็เก็บแลว และถาจะทำเปนธุรกิจก็ตองปลูกตลอดเวลา จนสุดทายจึงลงตัวที่การทำนา เพราะรอบในการปลูก แตละครั้งประมาณ 4 เดือน ถาพลาดก็เริ่มใหมได เราจึงตัดสินใจวาเปนชาวนากันดีกวา ประกอบกับ ทีผ่ า นมาปูย า ตายายของเราก็เคยเปนชาวนา เรามีกนิ มีใชทกุ วันนีก้ เ็ พราะมีทา น จึงเปนเครือ่ งพิสจู นไดวา การทำนาเปนอาชีพที่ยั่งยืน อยางนอยคนทำก็มีขาวกิน มีที่ดินสืบทอดใหลูกหลาน การทำธุรกิจของเรามี mission อยูสองเรื่อง คือ... หนึ่ง ในฐานะชาวนา เราจะผลิตขาวที่ดีที่สุด ดังนั้น ผูบริโภคไมตองกังวล และสอง ถาหากเราเปนคนกลางในการสงผานขาวไปยังผูบริโภค เราจะ ทำใหคณ ุ มัน่ ใจวาความสุขจะถูกกระจายใหกบั ทุกคนทีอ่ ยูใ นกระบวนการนีอ้ ยางเหมาะสม จะไมทำให ใครคนใดคนหนึ่งถูกเอาเปรียบ เชน เราจะไมกดราคากับชาวนาแลวขายขาวราคาถูกใหกับผูบริโภค เพื่อเนนยอดขาย หรือเราจะไมกดคาแรงคนงานเพื่อกำไรของตนเอง เพราะเราไมตองการกำไรสูงสุด แตเราตองการใหทุกคนมีความสุขที่สุดรวมกัน ตัวอยางทีด่ ที เี่ รามักจะบอกกับทุกคนวาอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพทีม่ นั่ คงคือ... ถาคุณมีเงินเก็บ 1 ลานบาท จากการทำงานมา 10 ป คุณคิดวาเงิน 1 ลาน จะดูแลเราไดกป่ี  ถาใชเดือนละ 10,000 บาท 100 เดือน หรือประมาณ 8 ป ก็หมด แตถา เรายอมเปลีย่ นวิธคี ดิ เอาเงิน 1 ลาน ไปซือ้ ทีด่ นิ สักแปลงหนึง่ เราบอกไดเลยวาที่แปลงนี้จะเลี้ยงดูเราไดตลอดชีวิต การใชชีวิตอยูบนที่แปลงนี้ คาครองชีพติดลบ หมายความวาทุกวันมันสามารถสรางรายไดใหกับเรามากกวารายจายที่จายออกไป ดังนั้น เรามักจะ แนะนำคนอื่นๆ วา ถามีโอกาส คุณซื้อที่ดินเถอะ เพราะวันใดก็ตามที่เราเกิดอุบัติเหตุในชีวิตขึ้นมา เราก็จะพบวาตัวเองยังมีที่พึ่งพิงสุดทายเหลืออยูที่เราสามารถทำใหมันเกิดประโยชนได สาเหตุที่ทำใหชาวนาบางสวนทำนาทั้งชีวิตแตก็ยังเปนหนี้คือ... การติดอยูกับความเชื่อเดิมๆ เชน ถาอยากไดขาวเยอะ ก็ตองใชเมล็ดพันธุเยอะ ใชปุยเยอะ ซึ่งคำแนะนำเหลานี้ก็มาจากคนขายที่ เขาก็ตอ งการยอดขายเปนธรรมดา และชาวนามักจะไมเปดรับองคความรูใ หมๆ ทีเ่ ปนประโยชนตอ ตัวเอง ทั้งเรื่องการทำนาที่ชวยลดตนทุน การทำนาที่ไมใชสารพิษแตมีกำไร ซึ่งความรูเหลานี้มีอยูเต็มไปหมด ทัว่ ประเทศ ขึน้ อยูก บั ตัวเขาวาจะเปลีย่ นความคิดและเขามาเรียนรูห รือไม และเราการันตีไดวา การเริม่ ใหม ไมใชเรื่องยาก เพราะตัวเราสองคนก็เริ่มตนจากการไมมีความรูอะไรเลย อาศัยการเรียนรูทั้งนั้น ทางออกจากความเชื่อเดิมๆ ที่ทำใหชาวนาบางสวนไมประสบความสำเร็จก็คือ... ตองมีคน ทำใหเขาเห็นเปนตัวอยางวาการทำนาโดยไมใชสารเคมีไดผลดีจริง ในสวนตัวเราเอง เราก็พยายามทำ ใหเขาดู แตตอนแรกคนก็มักคิดวาเราทำเลนๆ อีกไมนานก็เลิก เพราะทำนามันเหนื่อย เราก็เริ่มทำให เขาเห็นกอนวาเราทำจริง ตอไปก็คอื ทำใหเขาเห็นวาแนวทางขาวปลอดสารพิษทีเ่ รายึดถือมันไดผลดีจริง ตนทุนลดจริง และมีคนซื้อจริง อยางตอนไปออกงานที่สิงคโปร เราก็พาชาวนาไปดูงานวาขาวที่เขา ตั้งใจปลูกมีคนซื้อจริงๆ และขายดีดวย เมื่อเขารับรูสิ่งเหลานี้ เขาก็จะไปบอกตอ ทำใหเขาภูมิใจวา การไปตางประเทศครั้งแรกในชีวิตนั้นไปในฐานะชาวนา มันก็จะเปนวิธีการปลูกฝงที่ดีซึ่งสามารถจูงใจ ใหเขาหันมาเรียนรูเกษตรปลอดสารพิษได

THEIR WAYS • กานตและนิศารัตนเปนมหาบัณฑิตจากรัว้ จามจุรี ทัง้ คูเ คยมีความฝนรวมกันวาจะทำงานและใชชวี ติ อยูใ นตางประเทศ ตอมาทั้งคูก็ทำความฝนสำเร็จ โดยกานตไดเขาทำงานในบริษัททอมสันรอยเตอร ประเทศสิงคโปร มีหนาที่การงาน และรายไดในระดับดีมาก แตแลววันหนึง่ ทัง้ สองก็พบวาเงินทีม่ อี าจไมตอบโจทยความตองการของชีวติ ในทีส่ ดุ จึงตัดสินใจ ลาออก และกลับมามองหางานทีส่ รางความสุขไดมากกวาทีป่ ระเทศไทย ซึง่ ชาวนาเปนอาชีพทีพ่ วกเขาเลือก • ปจจุบันกานตและนิศารัตนทำนามาได 3 ป ตั้งบริษัทเพื่อขายขาวตรา ‘ขาวหอมคุณยาย’ ที่ทั้งคูลงมือปลูกเอง และรับซื้อขาวจากชาวนาในเครือขาย โดยใชชื่อบริษัทวา ‘บริษัท มีฟารมสุข (ไม) จำกัด’ และมีสโลแกนนารักๆ ประจำบริษทั วา ‘ขาวหอมปลอดสารพิษ ผลิตจากความสุข เพือ่ ความสุขของคุณ’ สำหรับผูท ส่ี นใจสามารถเขาไปเยีย่ มชม ผืนนาแหงความสุขของกานตและนิศารัตนไดที่ www.facebook.com/MeeFarmSook หรือ www.meefarmsook.com

a day BULLETIN issue 207  
a day BULLETIN issue 207  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement