Page 1

)335%  *5.%


ISSUE 202, 1 - 7 JUNE 2012

Did you clean your glasses? ผูเ ขียนเปนคนสายตาสัน้ และตองใสแวนแทบตลอดเวลา เลยเปนคนทีช่ อบซือ้ แวนสะสมไปโดยไมรตู วั รูแ ควา เห็นแวนสวยๆ ทีไ่ หนเปนตองแวะดูและเขาไปขอลองสวมใส กอนจะจายเงินซื้ออันที่ถูกใจ และทุกครั้งที่เขาไปซื้อแวน เหตุการณก็มักจะเปนปกติที่เริ่มจากการลองสวม วัดสายตา ตัดแวน แลวออกไปเดินเลนที่อื่นเพื่อรอเวลารับแวนแคนั้น แตการไปตัดแวนครั้งลาสุดมันมีอะไรบางอยางที่เปลี่ยนไปจากทุกครั้ง มันเปลี่ยนเพียงเพราะผูเขียนไดรับคำแนะนำใหลางแวนทุกวัน กอนหนานี้ แมจะเปนคนที่ชอบซื้อแวน แตผูเขียนเปนคนที่ไมไดสนใจจะลางแวนเลย เช็ดบางเล็กนอยเวลาแวนมัวๆ และเริ่มมองไมชัด ซึ่งก็ใชชายเสื้อนั่นแหละเช็ด เพราะสะดวกทีส่ ดุ แลว แตการไดนง่ั พูดคุยกับเจาของรานแวน มันทำใหผเู ขียนตองทำความเขาใจการดูแลรักษาแวนเสียใหม นัน่ คือ อยาใชชายเสือ้ เช็ดแวน เพราะมันก็เลอะฝุน ละออง มาเหมือนกัน เมือ่ เอาฝุน จากเสือ้ ไปเช็ดแวน แวนก็ยง่ิ มีฝนุ ไปสะสม ทีถ่ กู คือ เราตองลางแวนทุกวัน เพือ่ เอาฝุน ละอองและคราบเหงือ่ ออกไป วิธกี ารก็ไมมอี ะไรมาก แคลา งหรือแช ดวยน้ำสบู แลวใชผาขนหนูนุมๆ เช็ดแวน ตบทายดวยการใชผาสำหรับเช็ดแวนเช็ดอีกรอบเพื่อความใสแจวของเลนส ซึ่งพอลองทำดูแลว ผูเขียนวาแวนตัวเองก็ดูใสสะอาดดี คราบขุนมัวหายไป มองอะไรชัดเจนขึ้นเยอะ แลวก็ไดแตคิดวานาจะทำแบบนี้ซะตั้งนานแลว อีกอยางกระบวนการตั้งแตหยิบแวนขึ้นมาจากน้ำสบู ลางดวยน้ำสะอาด และคอยๆ นั่งเช็ดเลนสเบาๆ ทำใหผูเขียนไดชวงเวลาเงียบๆ สัก 5-10 นาที ในแตละวันคืนกลับมาบาง จากที่แตกอนใชเวลาเทาๆ กันนี้ไปกับการทำนั่นทำนี่ที่ไมไดทำใหตัวเอง นั่งนิ่งๆ เงียบๆ สักเทาไหร ระหวางที่คอยๆ นั่งเช็ดแวน คอยๆ เห็นเลนสใสขึ้น มันก็ทำใหไดคิดวา ที่ผานมา บางทีผูเขียนก็ไมไดสังเกตเลยวา ไอที่เรามองอะไรไมชัดนะ เพราะแวนมันมัว นึกวามัวเพราะเมื่อยตา เลยไปลางหนาลางตาใหสดชื่นแทน แลวก็ไมไดสนใจจะลางแวนดวย แตพอไดลางแวนจริงๆ จังๆ เลยไดรูวา ไอที่วาใสนะ มันยังใส ไดกวานี้อีก ถาเราลางและเช็ดอยางถูกวิธี ฝุนผงที่เกาะอยูก็สูไมไหว ที่ผานมามันอยูไหวเพราะเราลางไมถูกวิธีตางหาก คนเราเปลีย่ นแวนไดเรือ่ ยๆ ไปตลอดชีวติ แลวแตรสนิยม แลวแตแฟชัน่ ในชวงนัน้ ทีส่ ดุ แทแตจะหาทางออกแบบแวนกันออกมา แตเรามีดวงตาแคคเู ดียวทีใ่ ชมองผานแวน แนนอนวาเราตองดูแลรักษาตาคูน เ้ี ปนอยางดี ถาไมมดี วงตาเสียแลว แวนก็คงไมมคี วามหมาย ถาดวงตาเปนวิธมี องโลกทีต่ ดิ ตัวเรามา ในทีน่ แ้ี วนก็คอื อารมณ ความรูส กึ อคติ ฯลฯ ทีม่ าประกอบการมองโลกของเรา เพือ่ ขยายภาพใหชดั เจนขึน้ แตจะในทางทีด่ หี รือแยลงก็อกี เรือ่ ง ทีน้ี ถาเรามองโลกผานแวนทีใ่ สสะอาดไดตลอดเวลา เราคงไมตอ งพึง่ พาการดูแล ทำความสะอาดแวนอีก แตอารมณ ความรูสึก อคติตางๆ ที่วามา มันก็เหมือนฝุนผงที่ปลิวมาเกาะแวนเราอยูทุกวัน ถาเราไมหาเวลาลาง เราคงมองโลกไมชัดเจนเทาที่ควร ยิง่ มองโลกไมชดั เทาไหร เราก็ยิ่งคิดผิด พูดผิด ทำผิด เตลิดเปดเปงไปเลย ที่พูดเรื่องนี้ เพราะคิดวาวันๆ หนึ่งพวกเรานอยคนจะกลับบานมาแลวหยุดคิด ทบทวน ซักลาง เช็ดถูความคิด ความรูสึก ทั้งที่แตละวันมีสารพัดเรื่องเขามาปะทะจิตใจ เรามากมายเหลือเกิน แตเรามักจะไมรตู วั วาแตละเรือ่ งมากมายทีว่ า นัน้ เรารับมาใสใจแคไหน รับมาแลวปลอยไปเลย หรือรับมาฝงแนนอยูใ นใจ วันๆ หนึง่ เราทำอะไรถูกหรือทำอะไร ผิดไปบาง เราเจ็บปวด รอน หนาว หรือหัวเราะและยิ้มไดกับเรื่องอะไร วันนี้เราเจอใคร วันนี้เราไมเจอใคร วันนี้เรารูสึกดีหรือรูสึกแยกับใคร รักใครหรือเกลียดใครบางในแตละวัน และอะไรทำใหเรารูสึกแบบนั้น ถาเปนเรื่องที่ดี เราจะรักษาใหมันดีไวไดอยางไร ถามันไมดี เราจะกำจัดดวยวิธีไหน ถาเราไมหยุดถามหรือทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในแตละวันบาง วันหนึ่งหากคราบฝุนแหงอารมณและอคติมันจับหนาหนักขึ้น ถึงวันนั้นใครจะรูวามันก็หนักหนาเกินกวาจะขัดลาง และเผลอๆ มันอาจจะทำใหเราเคยชินและเปลี่ยนวิธีมองโลก ของเราจากเดิมอยางสิน้ เชิงไปเลย การดูแลรักษาวิธกี ารมองโลกเปนเรือ่ งทีเ่ ราควรทำอยูแ ลวเปนปกติ แตสง่ิ ทีส่ ำคัญไมแพกนั ก็คอื การขัดลางสิง่ ทีม่ ากระทบกระเทือนการมองโลก ของเรา ซึ่งนอกจากจะตองขัดลางใหถูกวิธีแลว ยังตองทำอยางสม่ำเสมอดวย ทางที่ดีควรทำใหไดทุกวัน แตถาทำไมไดทุกวัน ก็ควรจะหาเวลาทำใหมากที่สุดเทาที่จะทำได แนละวาวันหนึ่งวิธีการมองโลกของเรายอมจะไมเหมือนเดิม แตขอใหมันไมเหมือนเดิมเพราะประสบการณเปลี่ยนไป ความคิด ความรู เพิ่มเติมขึ้น และทำใหเราเปนคนดีขึ้น แตไมใชมองไมเหมือนเดิมเพราะแวนเรามัวเกินกวาจะเยียวยา เพราะแวนมัวๆ นีแ่ หละทีท่ ำใหเรามองสิง่ ทีไ่ มสวยวาสวย และมองสิง่ ทีส่ วยวาไมสวยได แวนมัวๆ นีแ่ หละทีท่ ำใหคนดีๆ หลายคนทำในสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดมานักตอนัก วันนีล้ า งและเช็ดแวนจนสะอาดแลว หลับตาทีเ่ มือ่ ยลาลง เพือ่ พรุง นีต้ น่ื มาเราจะไดมองโลกชัดเจนขึน้ หรือทีด่ ไี ปกวานัน้ คือ มองเห็นกระทัง่ ฝุนละอองที่กำลังจะมาเกาะแวน และเลี่ยงฝุนผงสกปรกเหลานั้นไดทัน หรือปลอยใหมันมาเกาะใหนอยที่สุด เพื่อจะไดลางออกงายที่สุด แตละวันของคนเราถาไมผานการทำแบบนี้ มันควรจะผานการทำแบบไหนไดอีกหรือ?

ปที่ 4 ฉบับที่ 202 วันที่ 1 - 7≠≠ มิถนุ ายน 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06

06 GOODNEWS

12 INTERVIEW

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

12

22

42 เปนแฟน a day BULLETIN มา สั ก พั ก แล ว ครั บ เห็ น ความเปลี ่ ย นแปลง เปนระยะๆ บางฉบับ ก็ผอม แตบางฉบับก็ดู อวบๆ ชอบการปรุ ง คอลัมน ผมวาเนื้อหา

30

นั่งคุยกันแบบสบายๆ กั บ ‘นุ  น ’ - ศิ ร พั นธ วัฒนจินดา ในวันทีเ่ ธอ สุขกับการไมมี ‘บวง’

22 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

26 SHOPPING

เติมไอเดียสดใหมใหกบั ทุกวันของการทำงาน ด ว ยเครื ่ อ งใช เ ก ๆ ที ่ อัดแนนไปดวยไอเดีย

29 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

30 HOME MADE

ค น พบความสุ ข ใน วิถีชีวิตคนเมือง พรอม เยี ่ ย มคอนโดมิ เนี ย ม แตงสวยของ ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล

42 37 41 32 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- พิมพกา โตวิระ จะชวน รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

ดึงศักยภาพของทีมงาน มาใชอยางถูกทีถ่ กู เวลา คื อ แนวคิ ด ในการทำงานของ กฤตพณ ทัพพะรังสี

กำลังดี และไมรูทำไมอาน a day BULLETIN ทีไร หนาแรกสำหรับผมคือบทบรรณาธิการทุกที ตองอาน ทุ ก ฉบั บ เลยครั บ มั น เหมื อ นได ดู ภ าพรวมของ นิตยสารคราวๆ กอนเปดไปอานจริง และวากันวา นอกจากเนื ้ อ หาข า งในที ่ น  า สนใจแล ว ก็ ม ี บทบรรณาธิการนี่แหละที่ไมควรพลาด ตัวหนังสือ ของ คุณ วิไลรัตน เอมเอี่ยม มีเสนห และมักมี ‘มุม’ ทีน่ า ‘มอง’ ถาเปรียบเปนเฟซบุก ผมคงเขาไปกดไลค

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

ทุ ก คนไป ‘ดู ห นั ง ... เห็นธรรม’ ในเทศกาล ภาพยนตรพุทธปญญา นานาชาติ กรุ ง เทพ 2555

อยูหลายที เปนกำลังใจใหทีมงานนะครับ -ใบพัด ชนะภัย ป.ล. เพือ่ นผมฝากบอกวา a day BULLETIN เปนนิตยสารทีม่ ยี อดแจกถลมทลายจริงๆ ครับ เพราะ เขาไมเคยหยิบทัน ณ จุดแจกเลย หมดกอนทุกที

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจนอักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย ศักดิ์สิทธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิริจรรยากุล ผูอำนวยการกลุมโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจัดการฝายโฆษณา กัณฑพัฒน อังกุระวรานนท 08-1689-9724, ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 ฝายโฆษณาอาวุโส ทัชชญา วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.theatlantic.com

คุณคิด วา พ.ร.บ. ปรองดอง จะชว ย ทำใหเกิดความปรองดองไดจริงหรือไม เพราะอะไร

10 เมืองที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก ประจำป 2012

THE POLL

ที่มา : กรุงเทพโพล

ปจจัยใดเปนตัวบั่นทอนทำลายความคิดสรางสรรคในตัวของประชาชนคนไทยมากที่สุด อันดับ 2

สภาพสังคมไทย ที่ไมคอยยอมรับ ผูที่มีความคิดแปลก แตกตาง

อันดับ 1

23.5%

อันดับ 3

การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือขาดการให ความสำคัญของ ฝายการเมือง

14.7%

ความเครียดจาก ปญหาดานการเงิน และคาครองชีพ

32.6%

อันดับ 4

การลอกเลียนแบบ ทำใหขาดแรงจูงใจ ในการสรางสรรค สิ่งใหม

10.3%

อันดับ 5

ครอบครัว โรงเรียน หรือระบบการศึกษา ของไทยที่ยังไมสอนให คนมีความคิด สรางสรรค

7.9%

5 6 , 9 6 2 คื อ จ ำ น ว น ผู ก ระทำผิ ด กฎจราจร ในระหว า งวั น ที่ 1-15 พฤษภาคม ที่ ผ า นมา โ ด ย พ บ ว า ข อ ห า ที่ มี ผูกระทำผิดมากที่สุดคือ จอดรถในที่ ที่ ห า มจอด มี ม ากถึ ง 22,570 ราย รองลงมาคื อ ไม ส วม หมวกนิ ร ภั ย จำนวน 11,340 ราย

“ไม ไ ด เพราะแค เสนอรางก็เกิดความขัดแยง และถาไดใชจริงแลว พบวาเอื้อประโยชนตอ บางฝ า ยก็ จ ะทำให เ กิ ด ปญหาตอไปได” พวงสุรีย วรคามิน 24 ป, นักศึกษาปริญญาโท “ไม ไ ด เพราะเป น ความคิดของคนกลุม เดียว และอาจเปนตนเหตุของ ความไมปรองดองตอไปได” สมฤดี นาคกลัด 25 ป, นักสังคมสงเคราะห “ไมได เพราะคิดวา เปนการแกที่ปลายเหตุ” เขมชาติ วานิช 57 ป, วิศวกร

ที่มา : www.thairath.co.th

72,000,000

จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบวา ในแตละปจะมีชาวอเมริกนั ยายที่อยูอาศัยรวมกันประมาณ 42 ลานครัง้ ซึง่ การยายทีอ่ ยูอ าศัย ดังกลาวจะสรางกาซเรือนกระจก เปนน้ำหนักรวมถึง 1,680,060 แกลลอน และสรางขยะปริมาณ มากถึง 5,040,000 ลูกบาศกเมตร ทีม่ า : www.dailyinfographic.com

ในป 2011 ที่ผานมา บริษัท Apple จำหนาย โทรศั พ ท ม ื อ ถื อ iPhone ออกสู  ต ลาดทั ่ ว โลก จำนวนมากถึง 72 ลานเครื่อง ซึ่งน้ำหนักรวม ของ iPhone จำนวนมหาศาลนี้ เทียบไดกับ น้ำหนักของหอไอเฟล สัญลักษณของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เลยทีเดียว ที่มา : www.coolinfographics.com

90%

13,000 ลานปอนด คือน้ำหนัก ของกระดาษชำระที ่ ช าว อ เม ร ิ ก ั น ใช  ใน แต  ล ะ ป  หากชาวอเมริกันลดการใช กระดาษลงวั น ละ 1 แผ น จะสามารถลดการใช กระดาษชำระไดมากถึงปละ 571,230,000 ปอนด ทีม่ า : www.earth911.com

จากการวิ จ ั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย แห ง ชาติ อ อสเตรเลี ย พบว า เยาวชนภูมภิ าคเอเชียตะวันออก อาทิ จีน ไตหวัน ญีป่ นุ เกาหลีใต ประมาณ 90% ของทั้งหมด เปนผูมีสายตาสั้น ในขณะที่เยาวชน ภูมิภาคยุโรปมีผูสายตาสั้นเพียง 20-30% เทานั้น ที่มา : http://healthland.time.com

“ไมได เพราะคิดวา เปนเกมการเมืองที่ไมนา จะทำให เ กิ ด การปรองดองไดจริง” พลอย พิมพศริ ิ 24 ป, นักประชาสัมพันธ “อาจทำไดจริง หาก รั ฐ บาลมี ค วามจริ ง ใจ จะแกปญ  หานีอ้ ยางจริงจัง” ธนวัฒน รัตนานนท 27 ป, Managing Director “อาจจะเป น ไปได และเปนไมได ขึ้นอยูกับ ความจริ ง ใจและความร ว มมื อ ของรั ฐ บาลและ ประชาชน” คัมภีร ชำนาญเหนาะ 28 ป, ธุรกิจสวนตัว


6

• ภาพลาสุดของตึกที่กำลังสรางใหมในชื่อ The One World Trade Center ที่สรางขึ้นบนพื้นที่ Ground Zero ของตึกเวิลดเทรด เซ็นเตอรเดิมที่พังทลายลงในเหตุการณ 9-11 ซึ่งตึกใหมนี้ไดทำสถิติเปนตึกที่สูงที่สุดในนิวยอรกแซงหนาตึกเอ็มไพรสเตท ไปเรียบรอยแลว เพราะมีความสูงถึง 541 เมตร และคาดวาจะสรางเสร็จสมบูรณประมาณปลายป 2013 ซึ่งเมื่อสรางเสร็จ ตึกแหงนีจ้ ะมีความสูงติดอันดับ 3 ของตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกดวย - Reuters / Andrew Burton

• ใกลเขามาแลวสำหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปก ทีก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ขณะทีส่ ำนักขาวตางๆ กำลังขะมักเขมนรายงาน ขาวกีฬากันอยู ก็มขี า วอีกมุมหนึง่ ทีน่ า สนใจไมแพกนั นัน่ คือความรักทีเ่ กิดขึน้ ทามกลางการแขงขัน ซึง่ คูข อง Ottavio Missoni วัย 91 และ ภรรยา Rosita วัย 81 พบรักกันระหวางรวมแขงขันโอลิมปกในป 1948 ทีก่ รุงลอนดอน โดยขณะนัน้ Missoni เปนนักกีฬาวิ่งแขง และ ภรรยาเปนนักศึกษาอยูท ล่ี อนดอน ปจจุบนั ทัง้ คูเ ปนเจาของอาณาจักรเสือ้ ผาแบรนด Missoni อยูท อ่ี ติ าลี - Reuters / Alessandro Bianchi

PEOPLE

SOCIETY

ANIMAL

เด็กหนุมวัย 16 ป

นักเรียนทหารอากาศเกยรุนแรก

อินโดนีเซียออก กม.

แก โจทยคณิตศาสตรของ

‘นิวตัน’ ไดสำเร็จ

ชู ร ี ย า เรย วั ย รุ  นชาวเยอรมั น เชือ้ สายอินเดียวัย 16 ป สรางชือ่ เสียง ใหกับตัวเองไดอยางนาทึ่ง เมื่อเขา สามารถแกปญ  หาคณิตศาสตรท่ี เซอร ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตรชอ่ื กอง โลก ไดทง้ิ โจทยปริศนาขอนีไ้ วนานกวา 350 ป ซึ ่ ง ยั ง ไม ม ี น ั ก คณิ ต ศาสตร คนไหนแกไดมากอน ซึ่งเขาสามารถ คำนวณเสนทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ภายใตอิทธิพลของแรงโนมถวงและ แรงตานของอากาศไดอยางถูกตอง สวนที่มาของการไขความลับในครั้งนี้ เริ ่ ม มาจากการที ่ เขาได ฟ  ง บรรยาย ของศาสตราจารย ในมหาวิ ท ยาลั ย ในเยอรมนีระหวางการไปทัศนศึกษา และศาสตราจารยทานนั้นก็ไดบอก ไววา สมการขอนี้ยังไมมีใครแกได อยางสมบูรณ ดังนั้น เขาจึงคิดวา นาจะลองดูบา ง และก็ประสบผลสำเร็จ ตามที่คาด ซึ่งแนวทางในการแกปม คณิตศาสตรครัง้ นีก้ จ็ ะถูกนำไปตอยอด ในการคำนวณหาความแมนยำใหมๆ ตอไปในอนาคต

ของกองทัพสหรัฐฯ จบการศึกษาแลว หลังจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกายกเลิกนโยบาย ‘don’t ask, don’t tell’ และเปดโอกาสใหนักเรียนเพศที่สามมีสิทธิเขาศึกษา ในโรงเรียนนายรอยทหารอากาศของสหรัฐฯ ลาสุดนักเรียนนายรอย ทหารอากาศเกยรุนแรกนี้ไดจบการศึกษาและรับประกาศนียบัตร จาก ประธานาธิบดี บารัก โอบามา แลว ทางดาน ทริช เฮลเลอร หัวหนากลุมนักเรียนนายรอยเกย Blue Alliance ผูสำเร็จการศึกษา กลาววา “เราไมตอ งการใหคนอืน่ มองเราแตกตางจากคนทัว่ ไป” และ ทางดาน เควิน ไวส นักเรียนนายรอยชายแท กลาวในวันแหงการเฉลิมฉลองวา “ทุกคนไดรบั การยอมรับในวันนี้ และผมไมไดยนิ เสียงใครทีบ่ อกวาเกลียดพวกเขา มันแสดงใหเห็นวาทุกคนรับไดกบั เรือ่ งนี้ เพราะมันเปนเพียง รสนิยมของเขา และเราทุกคนก็ผา นการฝกฝน 21 ชัว่ โมง เทาเทียมกัน จนกระทัง่ สำเร็จการศึกษาในวันนี”้

CULTURE

สวิตเซอรแลนด ยายอาคารเกาแกทั้งหลังแทนการทุบทิ้ง ABB บริษทั อสังหาริมทรัพยแหงหนึง่ ในเมืองซูรกิ ประเทศสวิตเซอรแลนด รูส กึ เสียดายโรงงาน Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) ซึง่ มีอายุหลายรอยป และนับเปนสถานที่สำคัญของเมือง แตกลับถูกทางการสั่งรื้อถอนเพราะ กีดขวางโครงการขยายทางรถไฟ 6 ราง ดังนัน้ ทางบริษทั จึงตัดสินใจซือ้ ตึกนี้ มาเปนของตัวเอง และทำการเคลื่อนยายตึกออกไปแทนการทุบทิ้ง โดยใช วิธกี ารขุดฐานของตึกออก และยกตึกทีม่ คี วามยาว 80 เมตร กวาง 12 เมตร หนัก 6,200 ตัน ไปวางไวบนรางลูกกลิง้ จากนัน้ จึงใชเครือ่ งไฮดรอลิก 2 ตัว คอยๆ ดันใหตึกเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ โดยใชเวลาในการเคลื่อนยายประมาณ 19 ชัว่ โมง สวนคาใชจา ยสำหรับยายตึกหลังนีก้ ไ็ มมากไมมายอะไร เพียงแค 12.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 381 ลานบาท เทานัน้ !

ปกปองผืนปา

ชวยชีวิตอุรังอุตังฝูงสุดทาย นาจะเปนขาวดีแกฝูงอุรังอุตังบนเกาะ สุ ม าตรา เมื ่ อ ล า สุ ด รั ฐ บาลอิ น โดนี เซี ย ได อ อกมาประกาศบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย ปกปองผืนปาทริปา (Tripa) บนเกาะสุมาตรา เปนเวลา 2 ป ครอบคลุมพืน้ ทีป่ า ราว 65 ลาน เฮกเตอร ทั้งนี้ กอนออกกฎหมายดังกลาว ปาทริปาเคยเปนที่อยูอาศัยของลิงอุรังอุตัง ที่ไดรับการบันทึกวามีลิงอุรังอุตังอาศัยอยู หนาแนนที่สุดในโลก แตในระยะหลังมีการสำรวจพบว า จำนวนลิ ง อุ ร ั ง อุ ต ั ง ลดลง กวาเดิมประมาณ 100 ตัว สาเหตุเนื่องจาก ไฟปา การลาสัตว และการทำลายปาเพื่อ ทำสวนปาลมน้ำมัน นักสิ่งแวดลอมจาก Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) จึงมีการเรียกรองใหรัฐบาลปกปอง ผืนปาดังกลาวกอนที่ลิงอุรังอุตังจะสูญพันธุ โดยนักสิ่งแวดลอมกลาววา ปจจุบันมีลิง อุรงั อุตงั หลงเหลือ อยู  ใ นป า ทริ ป า เพี ย ง 200 ตั ว เทานั้น

INNOVATION หมออิตาเลียนใสหัวใจเทียมเล็กที่สุดในโลก ชวยชีวิตทารกวัย 16 เดือน สำเร็จ

ความสำเร็จครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ทีโ่ รงพยาบาล Rome’s Bambino Gesu Hospital ประเทศอิตาลี หลังจากทีมแพทยของโรงพยาบาลไดพยายามผาตัด ใสหวั ใจเทียมเพือ่ ชวยชีวติ ทารกเพศชายวัย 16 เดือน ทีป่ ว ยเปนโรคกลามเนือ้ หัวใจโปงพองตัง้ แตกำเนิด ซึง่ การผาตัดครัง้ นีจ้ ะชวยตอชีวติ ใหหนูนอ ย อยูไ ดอกี 13 วัน กอนทีแ่ พทยจะทำการผาตัดปลูกถายหัวใจทีไ่ ดรบั บริจาคใหอยางถาวร โดยหัวใจเทียมชิน้ นีไ้ ดรบั การบันทึกวาเปนหัวใจเทียมทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในโลก มีนำ้ หนักเพียง 11 กรัม ในขณะทีห่ วั ใจเทียมของผูใ หญจะมีนำ้ หนักถึง 900 กรัม ทางดาน อันโตนีโอ อาโมดีโอ หัวหนาแพทยผผู า ตัด กลาววา “เขาอยูใ นความดูแลอยางใกลชดิ ของเราตัง้ แตอายุ 1 เดือน เขาเปนสวนหนึง่ ของทีมแพทยไปแลว และเราจะรักษาเขาอยางดีทส่ี ดุ ”


• ภาพนักประดาน้ำสองคน คือ มารติน การวูด (ซาย) และ อแมนดา เอลเซอร กำลังดื่มด่ำกับการรับประทานอาหารใตน้ำ ในการจัดงานที่มีชื่อวา ‘underwater morning tea’ ซึ่งจัดที่ Sydney Aquarium เพื่อหารายไดสมทบทุนกองทุนมะเร็งแหงชาติ และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง - Reuters / Daniel Munoz

• เจาลักกี้ ไดมอนด สุนัขพันธุมัลทีส คือหนึ่งในสุนัขเพศเมีย 12 ตัว ที่อยูในงานเลี้ยงเปดตัววาที่เจาสาวที่จัดขึ้นในนิวยอรก โดยงานนี้มีทั้งคนและสุนัขที่มารวมงานดวยกันอยางสนุกสนาน แมเจาลักกี้จะถูกตรวจพบวาเปนมะเร็งที่มาม และมีอายุ อยูไดอีกเพียง 3 เดือน หรืออยางมากที่สุดคือ 1 ป และลาสุดเจาลักกี้ก็ยังไมมีคูที่จะมาเปนเจาบาว แตก็ยังรอตอไปอยางมี ความหวัง โดยเจาของลักกี้ไดเตรียมงานแตงงานรอไวลวงหนาแลว - Reuters / Allison Joyce

SPORT

‘โดนัลด’ ประกาศศักดา ทวงตำแหนงมือ 1 ของโลก

ลุค โดนัลด โปรกอลฟชาวอังกฤษ รักษาตำแหนงแชมปของตัวเองไดอกี ครัง้ ในการแขงขันกอลฟยูโรเปย นทัวร รายการบีเอ็มดับเบิลยู พีจเี อ แชมเปย นชิป ทีส่ นามเวนเวิรธ คลับ ในเมืองเซอรเรย ประเทศอังกฤษ โดยการดวลวงสวิงในรอบสุดทาย โดนัลดทำสกอรรวมทัง้ หมด 4 วัน ได 15 อันเดอรพาร ขึ้นนำ จัสติน โรส นักกอลฟรวมชาติ และ พอล ลอวรี โปรชาวสกอตแลนด ไปอยางขาดลอยถึง 4 สโตรก รับเงินรางวัลชนะเลิศกลับไปถึง 750,000 ยูโร (ประมาณ 30 ลานบาท) และชิงตำแหนงมือวางอันดับ 1 ของโลก คืนมาไดสำเร็จ

ครบรอบ 75 ป สะพานโกลเดนเกต 27 พฤษภาคม ที ่ ผ  า นมา สะพานโกลเดนเกต สัญลักษณ อันยิง่ ใหญแหงเมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ไดมอี ายุครบ 75 ป จึ ง เป นที ่ ม าของงานเฉลิ ม ฉลอง อลังการ เราเลยถือโอกาสพาคุณ ไปรวมงานฉลอง และทำความรูจ กั กับสะพานแหงนี้ใหมากขึ้น • การเฉลิมฉลองอายุครบ 75 ป ของสะพานโกลเดนเกต มีทง้ั ขบวนพาเหรดรืน่ เริง ขบวนรถยนตและมอเตอรไซค รุนคลาสสิกนับรอยคัน รวมถึงการเตนรำ การแสดง ดนตรี และไฮไลตคือการจุดดอกไมไฟอยางยิ่งใหญ โดยมีผูมารวมงานนี้มากกวา 10,000 คน • หลายคนอาจสงสัยวา ในเมื่อสะพานโกลเดนเกต เปนสีสมแทๆ เหตุใดจึงไดชื่อวาเปน ‘สะพานสีทอง’ ไปได ที่เปนอยางนั้นเพราะเขาไมไดตั้งชื่อสะพานแหงนี้ ตามสี ข องมั น แต ต ั ้ ง ตามชื ่ อ ช อ งแคบโกลเดนเกต ซึ ่ ง เป น บริ เวณที ่ อ  า วซานฟรานซิ ส โกมาบรรจบกั บ

PUBLIC HEALTH อังกฤษเปดสอนวิธีเลี้ยงลูก

ใหกับ คุ ณ แม มื อ ใหม จากผลการสำรวจของ NSPCC หรื อ องค ก รหยุ ด ยั ้ ง ความรุ น แรง ต อ เด็ ก ได ข  อ มู ล สรุ ป ออกมาว า คุณแมมือใหมจำนวน 3 ใน 4 ของ ประเทศอังกฤษ ตองการคำแนะนำ จากมืออาชีพในการเลีย้ งเด็กกอนจะมีลกู เนือ่ งจาก แมจำนวน 2 ใน 5 คน ไมรวู ธิ เี ลีย้ งเด็กแรกเกิด ดังนัน้ ทางรัฐบาลจึงไดเปดโครงการอบรมภาคปฏิบัติ และเผยแพรวดิ โี อชือ่ วา Can Parent เพือ่ ใหคำแนะนำ กับพอแมทม่ี ลี กู อายุไมเกิน 5 ป ซึง่ โครงการดังกลาว จะสอนตั ้ ง แต ก ารแก ป  ญ หาเด็ ก ไม ย อมนอน ไมยอมอาบน้ำ ไปจนถึงการสรางเสริมประสบการณ ความรูใหกับตัวเด็กดวย โดยนายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน ก็เปดไฟเขียวใหกับโครงการนี้ ถึงแมจะ ตองใชเงินหลายลานปอนดสำหรับโครงการนีก้ ต็ าม

มหาสมุทรแปซิฟก • สะพานโกลเดนเกตสรางขึน้ โดยวิศวกร โจเซฟ สเตราส ออกแบบโดยสถาปนิก ลีออน มอยสซีฟ และ เออรวิง มอรโรว ใชเวลา 4 ป ในการกอสราง ดวยงบกอสราง 35 ล า นดอลลาร ฯ หรื อ ประมาณ 1,000 ล า นบาท มีความยาว 2.7 กิโลเมตร กวาง 27 เมตร สูงจาก ระดับน้ำทะเล 220 ฟุต มีทางวิ่ง 6 เลนสำหรับรถยนต เคยไดชื่อวาเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกเมื่อ สรางเสร็จในป 1937 ถูกทาสีสมสดเพื่อใหเรือที่ผาน ไปมาไดมองเห็นอยางชัดเจน โดยใชสีสมในการทาสี สะพานมากกวา 47,000 แกลลอน • นอกจากสถาปตยกรรมอันโดดเดน และทัศนียภาพ อันงดงามแลว โกลเดนเกตยังเปนที่กลาวขานในฐานะ สถานที่ที่เปนจุดหมายของการฆาตัวตายมากที่สุด แหงหนึ่งดวย ซึ่งตลอด 75 ปที่ผานมา มีผูมากระโดด สะพานจมน้ ำ เสี ย ชี ว ิ ต และเจ า หน า ที ่ พ บศพแล ว ประมาณ 1,600 ราย

“ผมมองวานโยบาย ประชานิ ย มเป น เพี ย ง แค ก ารปฐมพยาบาล เบื้องตน ดังนั้น จึงเปน ความเสีย่ ง และอาจเปน หายนะได หากทำนโยบาย ประชานิ ย มแล ว หยุ ด อยูแ คนนั้ โดยไมมกี ารทำโครงการเพื่อแก ไข ปญหาระยะยาว”

วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี 22 พฤษภาคม 2555

GREEN PLEASE ฟลิปปนสเจง ผลิตจักรยานจากไม ไผ เจาของไอเดียสิง่ ประดิษฐรกั ษโลกนีม้ ชี อ่ื วา ‘KawayanTech’ กลุม นักปน จักรยานจากมหาวิทยาลัยฟลปิ ปนส ประเทศฟลปิ ปนส โดยสมาชิ ก นั ก ป  นจั ก รยานได ร  ว มกั น พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง จักรยานจนไดเปนจักรยานโฉมใหมที่ใชไมไผ ซึ่งเปนไมหางาย ในทองถิน่ มาทำเปนโครงสรางของจักรยานแทนเหล็กหรืออะลูมเิ นียม เพือ่ ลดการใชทรัพยากรทีส่ ราง มลพิษแกสง่ิ แวดลอม และนอกจากจักรยานแลว KawayanTech ยังใชไมไผมาประดิษฐเปนสเกตบอรด อีกดวย ทางดาน Tammy Villanueva หนึ่งในสมาชิกกลุม KawayanTech กลาววา “คนทั่วไปมักจะ คิดวาจักรยานตองทำจากเหล็กเทานั้น และคิดวาจักรยานจากเหล็กจะมีคุณภาพดีกวา แตจักรยาน จากไมไผของเราเปนสัญลักษณของความใสใจสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม”

Did You Know?

ยอดผูใช Chrome แซงหนา Internet Explorer

1 มิถุนายน 2532 - วันเปดบริการ ‘7-Eleven’ แฟรนไชสรานสะดวกซื้อ ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง จำหนาย สินคาเครื่องใชทั่วไปในชีวิตประจำวัน สาขาแรกในประเทศไทย (สาขาหัวมุม ถนนพัฒนพงศ กรุงเทพฯ) 2 มิถุนายน 2498 - สหภาพโซเวียต และยูโกสลาเวียลงนามในปฏิญญาเบลเกรด เพื ่ อ รื ้ อ ฟ  นความสั ม พั นธ ร ะหว า งกั น หลังจากทีท่ ง้ั สองประเทศมีความสัมพันธ ไมราบรื่นมาตั้งแตป พ.ศ. 2491 3 มิถุนายน 2549 - ประเทศมอนเตเนโกรประกาศเอกราช เปนการสิ้นสุด ของประเทศเซอรเบียและมอนเตเนโกร 4 มิถุนายน 2547 - ภาพยนตรเรื่อง แฮรี พอตเตอร ตอน แฮรี พอตเตอร กับนักโทษแหงอัซคาบัน เปดฉายรอบ ปฐมทัศน 5 มิถนุ ายน 2266 - วันเกิด อดัม สมิธ นักปรัชญาศีลธรรมและนักเศรษฐศาสตร การเมืองชาวสกอตแลนด อดัมเปนผูมี สวนสำคัญในการกำหนดแนวคิดเศรษฐศาสตรแนวตลาดเสรี ระบอบทุนนิยม และอิสรเสรีนิยม 6 มิถนุ ายน 2489 - สมาคมบาสเกตบอล แหงสหรัฐอเมริกา (National Basketball Association) หรือทีท่ ว่ั โลกรูจ กั ในนาม ‘NBA’ กอตั้งขึ้นที่นครนิวยอรก ซึ่งเปนการยก มาตรฐานระดับการแขงขันบาสเกตบอล ของสหรัฐฯ ใหสูงขึ้น 7 มิถุนายน 2472 - นครรัฐวาติกัน กลายเปนรัฐเอกราช ตั้งอยูในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เปนที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเปนประมุขสูงสุดแหง คริสตจักรโรมันคาทอลิก นครรัฐวาติกัน จัดวาเปนนครรัฐที่ไมมีทางออกสูทะเล ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในโลก

เว็บไซตวิเคราะหการใชงานอินเทอรเน็ต Statcounter.com เปดเผยขอมูลในชวงวันที่ 14-20 พฤษภาคม ที่ผานมา ระบุวา ยอดผูใชงานบราวเซอร Internet Explorer ของไมโครซอฟต กำลังลดลงอยางตอเนื่อง สวนทางกับยอดผูใช Chrome จากกูเกิ้ล ที่กำลังทะยานเพิ่มขึ้น กลายเปนบราวเซอรที่ครองตำแหนงยอดผูใชงานสูงที่สุดในโลกไดในที่สุด ดวยจำนวนผูใชงานทั่วโลก คิดเปน 32.76% สวน Internet Explorer ตามมาติดๆ ที่ 31.94% ตอดวย Firefox และ Safari


12

สัมภาษณ : วิไลรัตน เอมเอี่ยม, เอกพล บรรลือ ถายภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ


ในวันที่ละครเรื่อง ‘บวง’ กำลังมาแรง เราไดยิน แววๆ มาวา ‘นุน’ - ศิรพันธ วัฒนจินดา ที่รับบท ‘อีแพง’ ผีสาวสุดรายในละคร กำลังจะเรียกกระแส ใหตวั เองกลับมาอยูใ นสปอตไลตไดอกี ครัง้ หลังจาก ทีเ่ คยโดงดังถึงขีดสุดจากบท ‘ดากานดา’ ในภาพยนตร เรื่อง ‘เพื่อนสนิท’ เมื่อ 8 ปที่แลว สารภาพตามตรง กอนที่จะไดพูดคุยกับเธอ เราแอบคิดไปวา กลับมาคราวนีเ้ ธอคงจะมาพบกับเรา ในมาดสวย เลิศ เชิด หยิง่ ตามประสานักแสดงทีก่ ำลัง อยูในชวงขาขึ้น แตแลวเธอก็ทำใหเราประหลาดใจ เมื่อเธอปรากฏตัวพรอมกับเสื้อผาหนาผมสบายๆ ในแบบเดียวกับทีเ่ ราเคยเห็นสมัยทีเ่ ธอเขาวงการบันเทิง แรกๆ โดยเฉพาะกระเปาหนังใบเกงทีแ่ มจะไมใชแบรนดเนม สุดหรู แตกม็ กั จะเห็นเธอสะพายติดตัวไปดวยทุกครัง้ จนเราตองกระซิบถาม แลวก็ไดคำตอบวามันเปนกระเปา ที่เธอใชมาตั้งแตสมัยเรียนจบมหาวิทยาลัยใหมๆ ไมใชแคภาพลักษณภายนอกเทานัน้ แตยงิ่ ไดพดู คุย กับเธอก็ยงิ่ ชัดเจนวา ‘อีแพง’ ในวันนี้ แทบไมไดแตกตาง อะไรกับ ‘ดากานดา’ ในวันนั้นแมแตนอย ทั้งการตอบคำถามแบบไมวางฟอรม ความเปนธรรมชาติ ในทุกอิรยิ าบถ รวมทัง้ แนวความคิดแบบตรงไปตรงมา ชนิดทีว่ า ตอบออกมาจากใจ ตางกันแตเพียงวาความเปนตัวตนของเธอในวันนีเ้ กิดจากการตัดออกมากกวา เติมเขา นอยมากกวาเยอะ เบามากกวาหนัก ธรรมชาติ ของความเปนตัวเธอปรากฏชัดเจนขึน้ ตามกาลเวลา และแปลกที่มันเปนธรรมชาติที่มีมากกวาตอนที่เธอ พยายามเปนธรรมชาติที่ผานมาดวยซ้ำ ในวงการบันเทิงทีเ่ ต็มไปดวยกระแสความหวือหวา และแสงไฟสาดสอง หลายคนมองวาเธอ ‘ติสต’ เพราะเลือกทำแตงานทีถ่ นัด เลือกตอบเฉพาะคำถาม ทีอ่ ยากตอบ และเลือกจะไมเดินตามรอยซูเปอรสตาร บางคนทีข่ ยันสรางขาว และหมั่นสรางกระแส แตเธอ ขยายความคำวา ‘ติสต’ ในแบบของเธอวา “สำหรับเราตอนนีถ้ ามวาเราติสตไหม อาจจะติสต ก็ ไดมั้ง แตเปนการติสตที่เราเดินตามเสนทางของ พระพุทธเจา เราไม ไดเกงหรือศึกษามาจนถึงขั้น สูงสุดนะ แตเราตัง้ เปาหมายในชีวติ วา จะไมยดึ ไมจบั ปลอยๆ มันไป เพราะมันดีกับชีวิตเรามากกวา นั่นหมายความวาติสตของเรามันเปนเรื่องของจิตใจ มากกวา ไมรูวาติสตหรือเปลา แตเราเลือกที่จะ ไมยึดทั้งชื่อเสียง หรือเรื่องอื่นๆ ที่มันนายินดีชื่นชม หรือสิ่งที่มันไมนายินดีชื่นชม ปลอยๆ มันไป” เธอเลาวา เธอคนเจอพืน้ ทีข่ องตัวเองจากการเปนพิธกี รรายการ ‘พืน้ ทีช่ วี ติ ’ ซึง่ เปนพืน้ ทีท่ เี่ ต็มไปดวย ความสงบ การปลอยวาง และไมมี ‘บวง’ ทีม่ าในรูปแบบ ของชื่อเสียง เงินทอง และคำชื่นชม มายึดโยงเธอไว ใหขึ้นและลงตามกระแสของสังคมอยางที่เคยเปน นอกจากงานแสดงแลว ทุกวันนี้เธอยังไดชื่อวา เปนนักธุรกิจมือใหม เพราะเธอเพิง่ เปดราน Fresh Box Salad Cafe ที่รวมลงทุนกับเพื่อนนักปรุงอาหาร และลงแรงตกแตงรานดวยฝมือของตัวเอง และยัง โชวฝม อื การออกแบบผลิตภัณฑจากธรรมชาติอยาง Cherb (www.facebook.com/cherbcherb) ซึ่ง มีนอยคนที่จะรูวาเธอไปซุมเรียนดานการออกแบบ อยางจริงจังตลอด 2 ปที่ผานมา ทั้งหมดนี้ลวนเปน การทำงานที่ผานการคนหาตัวเอง คนเจอความสามารถของตัวเอง และทำตามความเชือ่ มัน่ ของตัวเอง ผลจะออกมาเปนอยางไร ดีหรือไมดี ไมใชวาเธอจะ ไมสนใจ แตแคไมปลอยใหผลลัพธเหลานั้นแปลงเปน บวงคลองใจเธอใหอึดอัดขัดของอีกแลว ในจอทีวี เราอาจจดจำภาพ ‘อีแพง’ ผีรา ยทีต่ ดิ อยูในบวงของความโลภ ความหลง และความใคร ไดอยางแมนยำ แตในชีวิตจริง เธอกลับพยายาม รูท นั และถอดบวงตางๆ ออกใหมากทีส่ ดุ เทาทีส่ ามารถ จะทำได แตก็ไมแนวา เมือ่ อานบทสัมภาษณตอ ไปนีจ้ บ คุณอาจติดบวงความคิดและเสนหในแบบของเธอ เขาอยางจังเหมือนกับเราก็ ได


14

ถามหนอยวา นอกจากละครเรื่อง ‘บวง’ แลว งานทีเ่ ราชอบ เลยเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร พอเขา อะไรมากระทบก็เฉยๆ พอผานไปสักเดือนหนึ่งก็ยัง มหาวิทยาลัย ไดเห็นโลกกวางขึ้น ไดออกจากบาน โอเค ผานไปสักสองเดือน พอมันหางเหิน ทำงานมากๆ ตอนนี้คุณทำอะไรอยูบาง ตอนนี้หลักๆ คือเปดรานสลัดกับเพื่อน ชื่อวา ราน Fresh Box Salad Cafe แลวก็ทำผลิตภัณฑ ตัวหนึง่ ชือ่ Cherb คือเราเพิง่ จบ CIDI (สถาบันออกแบบ นานาชาติชนาพัฒน) เรียนจบมาก็ไฟแรง พอเคลียร งานละครทุกอยางเรียบรอย ก็เลยลุยงานดีไซนทเ่ี รา ชอบ อีกดานหนึ่งเราก็จบดานวิศวกรรมศาสตรมา ก็จะถนัดในเรื่องการคุมงานและการดีลกับโรงงาน งานตอนนีท้ น่ี อกจากงานแสดงก็เลยแบงเปน 2 สวน สวนแรกคือทำรานสลัด ซึ่งดีไซนรานเอง สวนอีก งานหนึง่ คือดีไซนผลิตภัณฑ คือเราเอาการออกแบบ ไปจับกับผลิตภัณฑโอท็อป เพราะเรามีความฝงใจ ลึกๆ วา เวลาไปตางประเทศทำไมเราชอบซือ้ ของเขา กลับมา เพราะเราชอบแพ็กเกจจิ้ง ชอบสีสัน ทั้งที่ ไมรูวาขางในเปนอะไร ถาเปนขนมก็ไมรูหรอกวา อรอยหรือเปลา แตเวลาเห็นแพ็กเกจจิ้งจะชอบซื้อ พอเรียนจบปุบ ก็รสู กึ วาอยากเอาความรูท เ่ี รามีไปแบงปน ใหคนอืน่ บาง ก็เลยหยิบเกลือทีจ่ งั หวัดนานมาทำสครับ เราก็จะชวยกันทำแพ็กเกจจิ้งกับโลโกใหอารมณ ความรูส กึ มันเปนของไทยมากขึน้ ชือ่ Cherb ทีไ่ มได มาจากคำวา herb แตมาจากจังหวะเพลงไทยพืน้ บาน แบบเชิบ้ ๆ แตเรามาเปลีย่ นวิธกี ารเขียนใหมนั ดูอนิ เตอร แต mood and tone มันจะบงบอกถึงความสนุก ความสุขในการใชผลิตภัณฑตัวนี้

มีหองของตัวเอง ก็อยากแตงหอง อยูคนเดียวก็นั่ง สเก็ตชภาพวามุมนี้นาจะเปนอะไร ก็เลยคิดวาเรา นาจะมีความชอบมากกวาหนึ่งอยาง เปนความฝน เล็กๆ วาอยากเรียนดานนี้ แตตอนนั้นอยูป 3 ป 4 ไปแลว จะมาลาออกก็คงไมใช แลวสิ่งที่เราเลือก แตแรกก็ไมไดฝนนะ ก็เลยคิดวาทำเปนงานอดิเรก จนวันหนึ่งมาคบกับ ท็อป พิพัฒน ซึ่งเวลาเขาคุย กับคนอื่นเรื่องงานออกแบบ มันจะมีคอนเซ็ปตของ แตละงาน มีขน้ั ตอนตางๆ เราก็อยากรูบ า ง พองาน เริ่มผอนๆ ลง ก็เลยไปลงเรียนดีกวา พอเรียนจบ ก็อยากใชประโยชนของการเรียน ก็เลยมาตอยอด ทำเรื่องพวกนี้

พอมาทำเรื่องของการออกแบบ มันมีความสุข อยางไร

ถาเห็นภาพชัดๆ คือ โชคดีที่วางานที่เราทำ ยังไมไดมีลูกคาที่เขาจางมา มันเหมือนเปนการตอบโจทยความตองการของเราเอง คือเราไมตอง ไปทำตามโจทยของคนอืน่ อยางงานละครมันมีปจ จัย รอบขางเยอะ คือมันเปน mass มาก ไมใชตอบโจทย แคผูกำกับ แตตองรอฟดแบ็ก ตองทำใจรับฟดแบ็ก จากคนดู ตองทำใจยอมรับวาผลจากการประกอบ อาชีพนีค้ ณ ุ ตองไมใชนนุ ทีใ่ สกางเกงยีนสขาดๆ อยูใ น มช. แตคณ ุ ตองเปนนุน ทีเ่ ดินไปเดินมาแลวมีคนสะกิด เป น มาอย า งไร ทำไมถึ ง มาสนใจเรื่ อ งการ- กันเพื่อมองดูเรา แตงานออกแบบมันไมใชแบบนั้น ถาวันหนึง่ เรามีลกู คา ฟดแบ็กมันก็จะอยูแ คเรือ่ งงาน ออกแบบได เรื่องของเรื่องคือมันเปนหลักสูตร 2 ป เปน มันคืองานทีจ่ บั ตองได แตงานนักแสดงมันเปนตัวเรา diploma คือไมวาจะเรียนจบอะไรมาก็ตาม ขอใหมี ที่ถูกจับตอง ไมใชผลงาน เพราะดูทีวีตอใหดูยังไง ความรักที่อยากจะเรียน ก็มาแตตัวเลย แลวเดี๋ยว ก็คอื หนานุน แตดรู า นหรือดูผลิตภัณฑ เขาก็จะวิจารณ อาจารยที่มาจากอิตาลีก็จะมาชวยสอน เขาจะปู อยูในสิ่งของตรงนั้น มันสบายกวา มันไมอึดอัด พื้นฐานบางอยางที่เราจำเปนตองใช แลวก็ใหลอง เราไม ได เป นคนชอบถู ก จ อ งมองหรื อ ชอบอยู  ใน ทำจริง สาขาทีเ่ ราเรียนคือดาน Interior and Product สปอตไลต ชอบทำตัวสบายๆ ไมตองสบตาเราก็ได Design แลวสิ่งที่เราชอบที่สุดของสถาบันนี้ก็คือ ปลอยผานเราไปก็ได แตดงู านหรือวิจารณงานแบบนัน้ อาจารยเปนฝรั่ง แตเขาก็มีความชื่นชมชะลอมของ จะรูสึกดีกวา ถามาสนใจในตัวเรามากๆ เราจะรูสึก ไทย ชืน่ ชมขนมใสไส เพราะเขารูส กึ วาคนไทยฉลาด ไมชินเทาไหร ทำงานมา 8 ป ก็ยังไมชิน และมีภูมิปญญาที่เจง ซึ่งคนไทยอาจจะเฉยๆ กับ นั่นสิ ถึงจะถามวา 8 ป ที่อยูในวงการบันเทิงมา ชะลอม ทั้งที่ฟงกชันการใชงานและวัตถุดิบที่นำ คุณก็ยังไมชินอีกหรือ มันคงไมใชจริตเรามัง้ นุน เปนคนสบายๆ นะคะ มาใชมันตอบโจทย เพราะมันยอยสลายได สวน เรื่องการออกแบบจริงๆ แลวชอบมาตั้งนานแลวคะ แตจะใหรับแขกหรือใหมีอารมณเอนเตอรเทนใคร เพียงแตวามารูวาชอบมากๆ ตอนเรียนวิศวกรรม- ตลอดเวลาก็คงไมได แลวก็เปนคนไมชอบแตงตัว ศาสตร ป 3 แลวก็คดิ วามันก็ไมไดเสียหายถาคนเรา คือบางทีการเปนนักแสดงมันเหมือนตองจายภาษี จะมีความชอบมากกวา 1 อยาง ตอนนั้นเราเปน ทางสั ง คม คื อคุ ณจะต อ งสวยออกจากบ า นนะ เด็กสายวิทย อยากเรียนวิศวะ เพราะรูส กึ วามันไดลยุ คนจะไดมองเห็นและทักทายกัน แตเรารูส กึ วาอาชีพ ไดออกพืน้ ที่ ชอบงานปนปาย ชอบงานทีไ่ ดหยิบจับ นักแสดงคือหนึง่ อาชีพ เราขายทักษะการแสดงและ เครื่องไมเครื่องมือ แลวพอวันหนึ่งก็มาคนพบวา เปนตัวละครตัวนั้น สวนปจจัยที่นอกเหนือจากนั้น จริงๆ เราก็ชอบการตกแตงบาน ชอบทำงานประดิษฐ อยางเชน ดูเสร็จแลวมีคนวิจารณ ไดรางวัล หรือ ก็ทำโนนทำนี่เล็กๆ นอยๆ ไป พอเรียนจบวิศวะ มา โดนติชม มันเปนเปลือกทีไ่ มใชแกนของอาชีพ ก็เลย ทำงานในวงการบันเทิง บังเอิญมีชวงหนึ่งที่เริ่มวาง อึดอัด แลวอะไรทีท่ ำใหอยูม าไดถงึ 8 ป ทัง้ ทีย่ งั รูส กึ อึดอัด ก็เลยไปเรียนดานการออกแบบ โชคดีคะ ชีวิตผานการเรียนรูทางดานจิตใจมา มีคนรูไหมวาคุณไปเรียนเรื่องการออกแบบมา เราก็ไมไดประกาศอะไร คือเราชอบ และรูสึก หลายเรือ่ ง แลวสุดทายไดธรรมะทีม่ าทำใหเรามีความวาอยากทำใหเห็นมากกวา เราเปนพวกชอบลงมือ มัน่ คงทางจิตใจมากขึน้ กอนทีเ่ ราจะพูดประโยคนีว้ า ทำ ชอบพิสูจนตัวเองจากผลงานมากกวาการพูด แกนของอาชีพนักแสดงคือการแสดง แลวนอกนั้น เพราะรูสึกวาถาพูดใครๆ ก็พูดได แลวบางอยาง คือเปลือก เราก็ผานการหลงกับเปลือกมากอน ผานการดีใจกับเปลือก อยางหนังเรือ่ ง ‘เพือ่ นสนิท’ ถาพูดเยอะไปมันก็ไมเกิดอะไรดีกับตัวเอง จากวิ ศ วกรรมศาสตร แล ว ได ม าเรี ย นตรงนี้ ดัง ก็ดีใจจนตัวลอย แตพอมาทำงานบางอยาง ทำใหเชื่อไปเลยไหมวา จริงๆ แลวคนเราอาจจะ แลวคนดูไมชอบ มีคำวิจารณ เราก็จะดาวนดิ่ง เสียใจ บางชวงงานเยอะก็ดีใจ บางชวงงานนอย มีความสามารถมากกวาที่เคยรู จริงคะ เริม่ จากเด็กๆ ถูกปูพน้ื ฐานมา คือคุณพอ ก็เสียใจ เราหลงไปกับเปลือกพวกนีม้ าก จนวันหนึง่ เปนทหาร แลวเราก็โตในคายทหาร ซึ่งเขาจะมี ไดทำรายการ ‘พืน้ ทีช่ วี ติ ’ ซึง่ กอนหนานีก้ ศ็ กึ ษาธรรมะ อุปกรณชา งของเขาเต็มบาน เราก็ชนิ กับการหยิบคอน มาบางนะคะ แตพอไดทำรายการจริงๆ ก็เหมือน ตอกตะปู เลือ่ ยไม ชวยพอตัง้ แตเด็กๆ ตอนนัน้ ก็คดิ ไดไปเรียนรูตัวเองมากขึ้น เวลาไปสัมภาษณใคร วา เอะ หรือเราชอบอุปกรณ ชอบลงพืน้ ที่ อยางตอน หรือเวลาที่รายการสงไปปฏิบัติธรรมในแตละที่ เรา ป.3 ก็บอกพอวา เราจะสรางบาน ก็วาดแปลนเอง ก็ไดไปเรียนรูด ว ย ความมัน่ คงทางจิตใจมันเลยมากขึน้ เพราะเพิ่งไดเรียนคณิตศาสตรเรื่องกวางคูณยาว ไม ไ ด ห มายความว า คุ ณ ปฏิ บั ติ ธ รรมอยู แ ล ว เราก็คิดวาเราสามารถคำนวณหาไดวาพื้นที่เทานี้ แลวรายการมาติดตอใหไปเปนพิธีกรหรือ จริงๆ ก็ปฏิบัติธรรมอยูแลวคะ เพียงแตวา จะตองใชอฐิ กีก่ อ น ตอนนัน้ ตืน่ เตนกับสิง่ ทีเ่ ราคนพบ ตอนที เ่ ราปฏิบตั เิ องมันไมไดลกึ ซึง้ มาก เหมือนคนที่ และคิดวาฉันคำนวณได ฉะนั้น ฉันก็สรางบานไดสิ ไมเห็นจะยากเลย ก็บอกใหพอ ซือ้ อิฐมา ผสมปูนให ไปปฏิบัติธรรมทั่วไป พอออกมาจากวัดก็ทำไดบาง แลวจะกออิฐเอง แตยังไมไดทำ พอขำกอน ก็เลย ไมไดบา ง เราวาหลายคนนาจะเปน คือพอออกจากวัด คิดวาถาไดลงมือทำ จับเครือ่ งไมเครือ่ งมือ นาจะเปน มาใหมๆ สัปดาหแรกจะสำรวมกายใจ เครงครัดมาก

กวาจะเอาแนวคิดที่เคยทำไดตอนอยูวัดกลับมาใช อีกครั้งมันก็นาน เราก็เคยผานชวงที่ความรูสึกขึ้นๆ ลงๆ แบบนี้ แตพอไดทำรายการนี้ มันเหมือนตอง ไปปฏิบัติธรรมมากขึ้น ไปถี่ขึ้น ดวยหนาที่การงาน มันเหมือนเปนตัวทำใหเราคอยฝกฝนตัวเองมากขึ้น

ไดคน พบอะไรในเรือ่ งของอาชีพการงาน ในทีส่ ดุ แลว ไดเจอเปลือก เจอแกนตรงไหน ทีท่ ำใหคณ ุ สามารถ อยูกับอาชีพการงานไดอยางสบายใจมากขึ้น

เมื่อกอนเราเคยรูสึกวาเวลาเราเปนทุกข ก็จะ หยิบหนังสือแตละเลมมาอาน สมมติวาเปนทุกข เรื่องแฟน ก็จะหาหนังสือธรรมะที่เกี่ยวกับความรัก มาอาน เวลาเปนทุกขเรื่องคำติฉินนินทา ก็ไปหยิบ หนังสือทานพุทธทาสเรือ่ งเกีย่ วกับตัวกู-ของกูมาอาน มันก็เลยเหมือนเปนๆ หายๆ เหมือนกินยาแกปวด เฉยๆ ไม ไ ด ผ  า ตั ด หรื อ แก ท ี ่ ต  นตอของป ญ หา แตพอไปปฏิบตั ธิ รรมมากขึน้ มันเหมือนเราไดซมึ ซับ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ไดรวู า จริงๆ แลวการยึดติดมันคืออะไร ไดเห็นวาสิ่งที่เรายึดติดมันคืออะไร ไดเห็นสิ่งที่ เรียกวาโลกธรรม 8 ไดชัดเจนมากขึ้น เขาใจวา จริงๆ แลวจุดสุดทายของเสนทางที่เรากำลังเดินคือ อะไร มันมีการปลอยวาง มีการไมยึดติด ไมมีตัวกูของกู ก็คือไปสูจุดหลุดพน ทายที่สุดแลวเวลาที่เรา เดินจงกรมอยูในวัด เดินทั้งวัน 8 ชั่วโมง ก็คิดไดวา จริงๆ แลวไมมอี ะไรเลย มีแครปู กับนาม มีแคความรูสึกกับกายเทานั้นเอง ยิ่งตอนที่อยูวัดก็ไมมีขาว เพราะไมไดใชโทรศัพท ไมไดใชอินเทอรเน็ต ทำใหรู

เราเปนพวก ชอบลงมือทำ ชอบพิสูจนตัวเอง จากผลงาน มากกวาการพูด เพราะรูส กึ วาถาพูด ใครๆ ก็พูดได แลวบางอยาง ถาพูดเยอะไป มันก็ไมเกิดอะไรดี กับตัวเอง


16

วาตอใหไมมเี รือ่ งพวกนีก้ ม็ ชี วี ติ อยูไ ด ความรูส กึ ไมดี ทีเ่ คยเปนๆ หายๆ เพราะบางทีหยิบธรรมะมาใชทนั บางทีหยิบมาใชไมทัน ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ถายก ตัวอยางแบบชัดๆ อยางเมื่อกอน สมมติมีกระจก บานหนึ่ง ฝุนก็เหมือนกับปญหาหรือความทุกข เวลาที่มีฝุนมาเกาะก็ตองมาเช็ดทีหนึ่ง แตตอนนี้ เหมือนเรามีฟล ม บางอยางมาเคลือบกระจกไว พอมี ปญหามาปุบมันก็เกาะไมติด หรือปญหาบางอยาง อาจจะเกาะติด แตก็เช็ดออกงาย ไมตองขัดแรงๆ เรารู  ส ึ ก ว า ธรรมะมั นกว า งใหญและตองอธิบาย เยอะมาก ความรูของเราแคหางอึ่งเทานั้น เพราะ จากที่เราไปสัมภาษณคน หรือลองเดินในเสนทาง สายนี้ มันเปนหางอึ่งมากๆ แตสิ่งที่ เอามาใชไดก็อยางกรณีลาสุดที่ละคร ‘บวง’ ดัง เปนอีแพงฟเวอร ถาเปนเรา เมื่อกอนคงจะคิดในใจวา ‘เห็นไหม ฉันกลับมาแลว’ (หัวเราะ) มันจะมี ความชัว่ อยูข า งใน ทีค่ นเคยชอบวาฉันดำ ปากกวาง วันนี้พวกเธอเห็นผลงานฉัน หรือยัง (หัวเราะ) คือที่พูดเรื ่ อ งนี้ เพราะมันจะมีบางชวงที่เรารูสึกเสียใจ มากๆ วาทำไมตองมาวาเรื่องรูปกาย ภายนอกทีเ่ ราแกไขไมไดดว ย เราเกิดมา เราไดผวิ พอ ปากก็เปนแบบนี้มาตั้งแต เด็ก แลวเราจะไปทำใหขาวไดยังไง จะไปทำปากใหเล็กลงไดยังไง มันมี ความคิดมาก ก็รสู กึ แยไปบางกับการทำอาชีพนี้ แตพอมาถึงวันนี้ ตอใหมี คนชม ก็แคขอบคุณคะ แตไมไดรูสึก เหมื อ นตั ว จะลอยเหมื อ นเมื ่ อ ก อ น แลวก็ไมไดรูสึกเยยหยันคนที่เขาเคย วาเราไว เมื่อกอนเคยมีมุมที่คิดวาเรา จะตัง้ ใจเรียนการแสดงมากๆ พยายาม เลนหนังที่มันหลากหลายเพื่ออยากจะ พิสูจนบางอยางวา ‘ฉันทำงานเพราะ ฉันอยากเปนนักแสดง’ อยางที่ถามวา ทำไมถึงยังอยากอยูตอ เพราะเรารูวา เรารักการแสดง แตเมือ่ กอนมันอยูด ว ย อารมณแกวงๆ เสียใจก็เสียใจ แตก็ อยากเปนนักแสดงอยู คือมันไปรับ เรื่องภายนอกเยอะ แตเดี๋ยวนี้แทบจะ ไมเปนอะไร จะติ จะชม เดี๋ยวมันก็ หายไป สมมติวาวันนี้เขาชมอีแพง พรุงนี้ถามันมีเรื่องใหมที่ดังกวา มีคน เล นดี ก ว า เรา เขาก็ จ ะไปชมคนอื ่ น แลวเขาก็จะลืมเราไปอยูดี ก็เลือกที่จะ ไม ห ยิ บ เอามั น มาทำให ต ั ว เองเหลิ ง ดีใจ หรือถามีคนดาเราก็ไมไดเอามา ทำใหตัวเองทุกขมากเหมือนเมื่อกอน ชวงนี้เลยสบายๆ

คนธรรมดาคนหนึ่งที่อยูๆ ก็มีชีวิตที่โลดโผน มีสีสัน เพราะไดมาทำงานเปนอาชีพนักแสดง เจอทั้งสุข ทุ กข ชื ่ อเสี ยง นิ นทา เจอทุ ก อย า ง แล ว เราก็ แกปญหากับการอยูในโลกแบบนี้ดวยการใชธรรมะ ก็เลยคิดวา พูดก็พูดวะ ใครจะคิดไดก็ได คิดไมได ก็ไมเปนไร

ถ า นั บ จากนี้ เ ป น มี ค นเห็ น คุ ณ ไปถื อ แก ว ไวน หรือไปวีนใคร นั่นแปลวา…?

นั่นแหละนุนเลย เปนเราตามปกติ (หัวเราะ) แลวจะบอกวาทำรานอาหารนีน่ ะ เราก็พยายามตอสู กับความคิดตัวเองมาก วาเราอยาเพิง่ ขายแอลกอฮอล เลย เพราะมันเปนอาชีพที่พระพุทธเจาไมสนับสนุน

เราพูดประโยคหนึง่ ทีไ่ มถกู หู เขาก็เกลียดเราได ดังนั้น มันเปนสิ่งที่ไปจับ ไปยึด หรือไปเอาความคาดหวัง ของทุกคนมาถือไวไมได มันจะทำใหเราเปนทุกขเอง ตอนนี้พยายามทำอะไรใหไมตองสุขมาก ไมตอง ทุกขมาก พยายามทำใหมันอยูกลางๆ ไมดีใจมาก ไมสลดหดหูม าก เลยไมไดสนใจมาก นีพ่ ดู จากใจจริง นะ ไอที่เมื่อกอนคนวาติสต ดูเหมือนไมสนใจโลก พูดจาเปนตัวของตัวเอง แตหารูไมวาตอนนั้นเรา โคตรสนใจและโคตรใสใจเลย รับทุกอยาง ใครวิจารณ อะไรไมดีก็เสียใจ ใครชมก็ดีขึ้นมาหนอย แตตอนนี้ วาอะไรก็คดิ วา เดีย๋ วเราก็ตาย กอนตายเดีย๋ วเราก็แก เดีย๋ วเราก็ไมไดเปนดาราสวยๆ จะเอาอะไรมากมาย

อย า งที่ คุ ณ บอกว า วงการบั น เทิ ง เปนวงการที่โลดโผน แลวคนที่อยู ในวงการบั น เทิ ง ก็ จ ะทำตั ว โลดโผน ตามกระแส เช น สร า งข า วให มั น ดรามาเยอะๆ ซึง่ ทำแลวอาจจะไดเงิน เยอะกว า นี้ ห รื อ ดั ง กว า นี้ แต ท ำไม คุ ณ ไมเลือกที่จะทำแบบนั้น

เคยรู สึ ก แย ไหมที่ เวลาใครมาสนใจ ธรรมะ หรือศึกษาเรื่องจิตใจ มักจะมี คนมาบอกวาเพี้ยน หรือเซอร

ไมเปนคะ เมื่อกอนคิดกอนนะ วาควรจะมาพูดดีไหมวาเราชอบธรรมะ แลวก็รูดวยวาเราไมใชคนดีมาก มันก็ จะมีบางวันที่เรารูสึกหงุดหงิด โกรธ หรือวีนคนอื่นก็ยังมี เลยคิดวาถาพูด ไปแลวคนเขาจะตราหนาเราหรือเปลา วาเราศึกษาธรรมะมา แลวเราจะตองเปนคนดีตลอด ตองไมถือแกวไวนใหเห็น ตองยิ้ม อารมณดีทั้งวัน จิตใจเบิกบาน ซึง่ เราก็ไมไดเปนแบบนัน้ ตลอดเวลา ถาพูดไปเขาจะหาวาสรางภาพหรือเปลา จะหาวา ทำเปนคนดี อยากมีโปรไฟลสวยๆ หรือเปลา แต วันหนึ่งก็ทำใหเรารูสึกวา อยากจะใชประโยชนจาก อาชีพทีเ่ ราทำ คือการทีเ่ ราเปนนักแสดง แลวพูดอะไร บางอยาง ยังไงก็มีคนฟง ไมตองถึงกับเปนไอดอล ของเขาหรอก แตถาเขาชอบเรา เขาก็จะสงสัยวา อุย นุน พูดอะไรเหรอ แตถา ไมชอบก็คงมีคนคิดอยูด ี วา พูดอะไรวะ แตอยางนอยเขาก็ ฟ  ง เราแหละ (หัวเราะ) แลวสุดทายสิ่งที่เราพูดไป ไมวาจะเกิด อะไรขึ้น แตเราแคอยากจะแชรประสบการณจาก

กับแมไมชอบอาชีพที่เราทำตอนนี้ เรายิ่งตองทำให เขารูสึกวามันไมไดทำใหเราเปลี่ยนไป แลวตอนนั้น การถูกตราหนาวาเปนนางเอกใหม มันเหมือนตองมี กรอบการตอบคำถามบางอยาง มีกรอบการแตงตัว บางอยาง มีกรอบพฤติกรรมบางอยาง แตเราเลือก ที่จะทำตัวเหมือนเดิมอยางที่เราเปน แลวบางทีก็ ไมตอบคำถามดวย ก็เลยโดนดาวาติสต แตเราก็คดิ ในแบบของเราวาอยางเรื่องแฟน เรื่องความรัก เราก็ รูส กึ วามันเปนเรือ่ งสวนตัว มันเปนเรือ่ งออนไหวที่จะ พูดออกไป บางครั้งคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคือ พอกับแม เขายังไมรคู วามเปนไปของเราเลย แลวทำไม ตองไปบอกคนทั้งโลกใหรูวาเราทำอะไร เราไปไหน เราคิดอะไร บางเรือ่ งเราก็เลยตอบไปวา ไมมีอะไรคะ เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวบอก ตอนนั้นเราก็แอบแรงดวยละ มีความยึดติดความเปนตัวเองประมาณหนึ ่ ง แต ต อนนี ้ ดู ข  า งนอกอาจจะดูเอิงเอย สบายๆ แตขา งในใจเราคอนขางเฉยมาก บางทีคนอานอาจจะเกลียดเรามากก็ได เพราะอุตสาหชม ทำเปนไมไดเอามา ใสใจ ซึ่งจริงๆ แลวขอบอกวามันดีใจ นะคะ แตเราเลือกทีจ่ ะดีใจ ตอบขอบคุณ แลวก็ปลอยคำชืน่ ชมไป ถาเราไปกอดไว คนที่จะเปนทุกขที่สุดก็คือเรา เพราะ เดีย๋ ววันหนึง่ คนไมชมเราแลว หรือจาก คนชมมาเปนคนดา เราจะเศราและ เสียใจมากกวา เราก็เลยเลือกที่จะ บอกเขาวา ขอบคุณคะ ดีใจคะ แลวก็ ปลอยไป รูส กึ วาแบบนีม้ นั ทำใหเราเบา สบาย ถึงเลือกที่จะทำงานในอาชีพ นักแสดงตอไปได ไมไดแบกรับทุกอยาง เหมือนแตกอน เดี๋ยวนี้พอไดยินคน กระซิบวา ‘ตัวจริงดำเนอะ’ บางทียัง เดินไมพนกันเลย คิดในใจวาพี่จะรอ ใหเดินไปอีกสักสองกาวแลวคอยเมาธ หนูไดไหมคะพี่ (หัวเราะ) อยางลาสุด ไปเดินพาหุรัดกับเพื่อน เจอแมคาพูด กันเองวา ‘ใชไหม นุนใชไหม ที่เลน ‘บวง’ ใชไหม’ แตไมไดพูดกับเรานะ คุยเสียงดังมาก ซึ่งถาเปนเมื่อกอน เราคงไมคอยอยากไปไหน เพราะรับ คำพูดคนไปซะทุกอยาง แตเดี๋ยวนี้ พอเลือกที่จะปลอยไปก็เลยสบายๆ

ใหทำ แตกต็ อ งอยูใ นโลกของความเปนจริงวา ถาจะ ทำใหรา นมันอยูไ ด มันก็อาจจะตองมีบา งทีจ่ ะกินขาว กินสลัดกับไวน มันเปนเรื่องธรรมดาทางโลกมากๆ แตเลือกที่จะมีสติ เลือกที่จะทำตัวใหมันดีขึ้นเรื่อยๆ มากกวา

ถาคนอืน่ มองคุณดวยสายตาคาดหวัง วาในเมือ่ คุณ ไปศึกษาธรรมะมาแลว ไมควรจะตองมามีภาพไมดี แลวคุณจะรับมือกับความคาดหวังเหลานีอ้ ยางไร

เราก็ไมไดสนใจมาพักหนึง่ แลวกับเรือ่ งภายนอก คือเรารูส กึ วา ความคิดของคนอืน่ ทุกอยางเลยนะคะ ทีน่ อกเหนือจากตัวเราออกไป ใครจะคิดอะไร คิดยังไง มันมีเกิดแลวมันก็มีดับ สมมติวาวันนี้เขาคิดแบบนี้ อีกวันเขาก็จะตองคิดอีกแบบ สมมติวนั นีเ้ ขาชม อยูๆ

ยอนกลับไปนิดหนึง่ วา จริงๆ คำวาติสตมนั มีทมี่ า จากไหน

เราคิดวาการมีเงินไมใชสิ่งสำคัญ ในชีวิต ที่คิดแบบนี้เพราะการเลี้ยงดู ของพอแมมันเปนสิ่งที่เปนรากฐานที่ แข็งแรงที่สุดของเรา แนวคิดพวกนี้ มาจากครอบครัวหมดเลย เพราะคุณพอ คุณแมไมเคยชืน่ ชมคนมีเงิน แลวเขาก็ ไมไดนบั ถือวัตถุนยิ ม อยางรถคันปจจุบนั ทีใ่ ชอยู เราก็ขบั มาตัง้ แตเรียนป 4 มีเงิน ซือ้ ใหมไดนะ แตกค็ ดิ วาไมจำเปน เพราะ มันยังใชได ไมรูสึกถึงความจำเปนตองเปลี่ยนรถ เพื่อใหคนรูสึกวาเราขับรถเทๆ เราถูกปลูกฝงไมให นับถือเปลือกหรือวัตถุนยิ มอยูแ ลว ดังนัน้ ตัง้ แตแรกๆ ก็เลยเลือกที่จะรับงาน เอาเฉพาะงานที่เราทำได อยางถาไปโชวตัวรองเพลง พูดตรงๆ วาไดเงินเยอะ นะ แตพอทำครัง้ แรกแลวรูส กึ วาไมรอด จำเนือ้ ไมได เขียนใสฝา มือก็ยงั รองเพีย้ น แลวเราเปนพวกรับผิดชอบ กับงาน ถาสมมติจางเราไปแลวเรารับผิดชอบได ไมเต็มที่ ก็อยาไปทำใหเขาดีกวา มันดูไมซื่อสัตย กับหนาทีก่ ารงาน ชอบคิดแบบนีก้ เ็ ลยเลือกทีจ่ ะรับงาน ทีม่ นั เขากับเรา อยางเชนงานศิลปะ หรือการออกงาน เพือ่ องคกรอะไรสักอยาง ซึง่ สวนมากไปฟรีมากกวา

มันมีชวงแรกๆ ที่เราทำงานแลวเลือกงาน คือ เราปลูกฝงมาจากคุณพอคุณแมวา เราตองชัดเจน แล ว คุ ณ พ อ คุ ณ แม ก ็ แ อนตี ้ อ าชี พ นั ก แสดงนะ เพราะเขารูส กึ วามันเปนโลกมายา เขายังมีความคิด ของคนรุนกอนๆ อยูวามันไมมั่นคง เตนกินรำกิน ใชชีวิตเหมือนถูกประดิษฐขึ้นมาเพื่อความสวยงาม ดังนัน้ ตอนเด็กๆ เลยไมไดดทู วี เี ลย ตอนมาประกวด พอแมกด็ ดุ า มากๆ (หัวเราะ) แตในทีส่ ดุ เขาก็บอกวา ตองรับผิดชอบ ในเมือ่ ตัดสินใจอะไรบางอยางไปแลว ก็ตองทำใหมันจบ แลวดันจับพลัดจับผลูเปนดารา ซึ่งเขาก็ไมชอบ เราก็เลยยิ่งตองคิดวา ในเมื่อพอ พอใช ชี วิ ต มาถึ ง จุ ด หนึ่ ง ที่ ผ า นการสนใจโลก


18

ความคิดของคนอื่น ทุกอยางเลยนะคะ ที่นอกเหนือจากตัวเรา ออกไป ใครจะคิดอะไร คิดยังไง มันมีเกิดแลว มันก็มีดับ สมมติวา วันนี้เขาคิดแบบนี้ อีกวัน เขาก็จะตองคิดอีกแบบ สมมติวันนี้เขาชม อยูๆ เราพูดประโยคหนึง่ ทีไ่ มถกู หู เขาก็เกลียดเราได ดังนั้น มันเปนสิ่งที่ไปจับ ไปยึด หรือไปฝากความคาดหวัง ของทุกคนไมได มันจะ ทำใหเราเปนทุกขเอง

ไมสนใจโลกมามากมาย สรุปแลวนิยามของคำวา ดีกวา ก็เลยคิดวา โอเคคะ ถูกรางวัลคะ ดีใจคะ พระพุทธศาสนา ไมรวู า เคยไปดูอะไรมา แตจำไดวา ติสตของคุณ กับของโลก มันเหมือนกันหรือตาง แตไมรับรางวัลที่หนึ่ง พูดอีกอยางวา มันเหมือน เขาจะใหมกี ารแสดงละครเปนพระนางอะไรสักอยาง มีคนใหของที่เราอยากไดมากๆ เชน เอารถมาให ที่ตองสูญเสียสามีและลูก ตามบทก็ตองฟูมฟาย กันอยางไร คันหนึ่ง แตเราตองคอยระวังวาอยาใหมใี ครขโมย รถคันนี้ไป หรือตองคอยระวังไมใหมีคนมาทุบรถ ไปบานเพื่อน เขาไปไดแปบหนึ่งก็ตองกังวลวาจะมี ใครมาทุบกระจกหรือเปลา หรือไปจอดที่ไหนก็จะ กังวลวาจะมีใครมาเฉีย่ วชนหรือเปลา คือสิง่ ของทีม่ นั เปนความสวยงาม มันเปนสิ่งที่ใชแลวอาจจะดูมี ความสุข แตลึกๆ ถาเราตองไปพะวง ไปหมกมุน อยูกับมันแลวลึกๆ ไมมีความสุข สูไมเอาดีกวา

รองไห จนมาเจอพระพุทธเจา ทานก็สั่งสอน ซึ่ง เด็กกลุม อืน่ จะเลนกันแข็งๆ แตอนี ่ี (ชีท้ ต่ี วั เอง) จัดเต็ม อยูค นเดียว ไมมใี ครสอนเลย ทุกคนก็มองแบบไมได ชื่นชมนะ แตมองวาเปนอะไรมากไหม รองไหจริง เลนจริง แตคนดูคอื เพือ่ นในหอง (หัวเราะ) แตตอนนัน้ ทำใหรูเลยวาความฝนฉันคืออยากเลนละครเวที พอมาถึงตอนทีป่ ระกวดดัชชี เขาก็ถามวารอบสุดทาย อยากจะทำอะไร ในใจก็เลยคิดวานี่แหละครั้งเดียว มันหมายถึงการใชชวี ติ แบบไมตอ งหวงหนาพะวงหลัง ในชีวิต มันคงจะเปนโอกาสครั้งเดียวที่เราจะไดทำ อะไรทีอ่ ยากทำ ก็เลยขอเลนละครเวที ลิปซิงกเพลง ใชไหม ใชคะ แตกไ็ มไดเปนทุกวันหรอกคะ บอกแลววา Evita ก็เลนเต็มอีก (หัวเราะ) เพราะตอนนัน้ ไมคดิ วา เปนคนปกติที่บางวันก็เขาใจธรรมชาติของมนุษย จะได แลวก็ไมไดคิดอยากเปนดารา ก็เลยคิดวา ครั ้ ง นี ้ แหละที ่ จ ะมี ค นดู เรา ขอครั ้ ง เดี ย วในชี ว ิ ต แตบางวันก็มีจิตตกบาง แตมันก็กลับมาไดเร็วคะ เมื่ อ กี้ คุ ณ พู ด ว า ที่ บ า นปลู ก ฝ ง เรื่ อ งไม ให นั บ ถื อ เดี๋ยวจะกลับไปเปนนักศึกษาเหมือนเดิม เลนเต็ม พอจบปุบ พอใจ กลับบาน แตดนั ไดรางวัล มันก็เลย คนที่เงิน แลวจะนับถือคนที่อะไรคะ (ตอบทันที) นับถือคนทีค่ วามดีคะ มันอาจดูเปน ยาว แลวหลังจากนั้นก็ไมเคยมีใครติดตอใหเลน เรื่องเพอฝน แตเราโตมาแบบนี้ เพราะคุณพอกับ ละครเวทีอีกเลย ซึ่งอาจจะเปนเพราะเวลาไมลงตัว ถาใหยกตัวอยางแบบชัดๆ การปลอยๆ มันไป คุณแมรับราชการ ถาเขาพยายามทำตัวเขาหา แลวเดี๋ยวนี้ละครเวทีจะเปนมิวสิคัลซะเยอะ ซึ่งเรา เจานาย ประจบประแจง วันเสาร-อาทิตยก็ตองไป บอกแลววารองเพลงไมได อยากเลนนะ แตเสียง ของคุณ คืออะไร สมมติคุณถูกหวยรางวัลที่ 1 กี่ใบไมรู เปนเงิน อยูกับครอบครัวเจานาย หนาที่การงานเขาอาจจะ ไมรอดจริงๆ คือสำหรับละครเพลง การรองเพลงมันคือ 30 ลาน ถาคุณรับมันมา ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยนะ เจริญรุง เรืองกวานี้ แตเขาเลือกทีจ่ ะมีความสุขอยางที่ หัวใจหลักของการแสดง ถาเราทำไมไดก็อยาไปฝน คุณจะกลายเปนคนที่มีแตคนรูจัก มีแตคนคบหา เขาเปน ไมไดรับยศหรือตำแหนงที่ควรจะได ถามี ดีกวา มันจะดูไมซื่อสัตยกับคนดู ก็เลยไมทำ มันเหมือนถาคุณรับเงินมา มันตองมีเงือ่ นไขบางอยาง คนมาตัดหนาไปก็ไมเปนไร ก็ยังยืนหยัดในสิ่งที่ทำ เทาที่ฟงมาเหมือนจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณมาจาก ในชีวิตแลว คุณตองทำตามที่คนคาดหวัง แตงตัว ไมไดไปรับใตโตะ ไมตองไปประจบใครเพื่อใหไดมา การที่ไมไดคาดหวังนะ ตั้งแตรูปหนึ่งใบที่มีคน แบบนี้ก็ไมได สูเห็นเงินเยอะ แตก็คิดไดวาตอนนี้ ซึง่ หนาทีก่ ารงาน เงินทอง หรือขัน้ ตำแหนง เอาเวลา แอบสงไปประกวดแลวทำใหเขารอบในการประกวด ก็มีความสุขดีอยูแลวนี่หวา พอแลว ไมตองรับไว มาอยูก บั ลูก อยูก บั ครอบครัว ทำสิง่ ดีๆ ดวยกันดีกวา ดัชชี คุณวาเปนอยางนั้นไหม ซึ่งเราโตมาแลวเห็นแบบนี้ เราก็เลยรูสึกวาการเปน ใชคะ เหมือนละครเรือ่ ง บวง เราก็ไมไดคาดหวัง คนดีมันอาจจะไมไดรวยเหมือนคนอื่น ตำแหนง ซึง่ ตอนเลนละครเรือ่ งนี้ ไดทำรายการ ‘พืน้ ทีช่ วี ติ ’ แลว อาจจะไมไดยง่ิ ใหญมาก แตครอบครัวเราก็ทำใหเห็น เริม่ มีแนวคิดในการใชชวี ติ ตางจากเดิม ละครเรือ่ ง บวง แลววาเวลาเราเปนคนดี อยูท ไ่ี หนความดีมนั จะทำให จึงเปนเรือ่ งแรกทีไ่ มตอ งบิลตอารมณเศรามาจากบาน เราสบายใจ ไมตอ งพะวงวาไปคดโกงใครเขามาแลว อยางหนังเรื่อง เปนชูกับผี ที่มีฉากรองไห ตอนนั้น เขาจะมาตรวจสอบ อยูในแบบที่เรามีมันมีความสุข ตองตื่นมาบิลตตัวเองตั้งแต 6 โมงเชา อยูที่โรงแรม กวา แลวเราก็ไมเห็นพอกับแมเขาจะเดือดรอนนะ ก็ทำหนาเศราตลอดเวลา แลวความเครียด ความบานก็มีใหอยู ลูกๆ ก็เปนคนดี เพราะมีเวลาไดอยู ตั้งใจเกินไป มันทำใหคนดูสัมผัสไดวาเราเวอรเกิน กับลูก ไดสั่งสอนลูก มันคือสิ่งที่ดีกวาที่จะเอาเวลา เลนเยอะเกินไป พอมาถึงละครเรื่องนี้ที่อยากเลน ไปอยูกับเจานายแลวปลอยใหลูกโตเองดวยการ- เหมือนกัน แตเรารูจักผอนหนักผอนเบาไปกับมัน ซึมซับวาถาฉันอยากจะเจริญรุง เรืองในหนาทีก่ ารงาน มากกวา ตอนไมไดทำงานเราก็สบายๆ แตพอถึง ก็ตองทำแบบพอแบบแม ตองไปประจบคนนั้นคนนี้ เวลาทำงานก็จดั เต็มของเราไป พอคัตปุบ ก็ไมไดเอา แตสุดทายแลวคนที่ทำอยางนั้น วันหนึ่งเขาก็ตาย ความรูสึกในละครติดตัวกลับบาน มันเหมือนกับ โดยสิง่ ทีเ่ หลืออยูค อื บานทีไ่ มมคี วามสุข คนทีเ่ หลืออยู ปลอยวางอารมณไดเลย จนถึงตอนปดกลองพี่ๆ ก็ไมไดมีความสุข แทนที่จะเอาเวลาตอนที่มีชวี ติ อยู ทีมงานก็บอกวา เรื่องนี้นุนตองเกิดแนๆ เรื่องนี้ ไปทำใหครอบครัวอบอุน แข็งแรง มีความสุข แตไป คนตองพูดถึงนุน แนๆ เราก็ตอบไปวา ขอบคุณคะพี่ ทำขางนอกซะมาก แลวลูกเมียเขาก็ไมไดมคี วามสุข ขอบคุณจริงๆ นะ ไมไดเสแสรงขอบคุณ แตกป็ ลอย เลย เพราะเขาอยากไดสามี อยากไดพอ ซึ่งพอ มันไป ไมไดคิดวาพอออนแอรปุบ ‘กูมาๆ ปนี้กูมา ไมเคยอยู แลวก็ไมสามารถเรียกเวลาใหยอ นกลับคืน แนๆ’ (หัวเราะ) ไมไดคิดเลย แตสุดทายก็มาจริงๆ มาได หรือบางทีหัวหนาครอบครัวทำในเรื่องไมดีไว คือมีกระแสพูดถึงอีแพงจริงๆ ก็ขอบคุณ แตก็ไมได คดโกงคนอืน่ ตายไปก็โดนดาไลหลัง ลูกเมียก็จะอยู คิดวาเรือ่ งหนาฉันจะตองดังอีก เพราะฉะนัน้ จะบอก ลำบาก ก็เลยรูส กึ วาการเปนคนดีหรือการทำอะไรดีๆ วาชีวิตมันเปนความบังเอิญก็ได แตความบังเอิญ มันไมไดทำใหเราตายหรอก มันอาจจะไมไดทำใหเรา หรือโอกาสที่เขามา เราแคไมปลอยมันเทานั้นเอง รวยมาก หรือไมไดทำใหเราประสบความสำเร็จมากๆ ไมไดสักแตวาทำ แตเราตั้งใจทำ แตไมใชโอกาส แตมันทำใหเรามีความปกติอยูได ซึ่งมันเปนเรื่องที่ มาแลวก็ทำๆ ไปอยางนั้น แตโอกาสมาก็มา แลวก็ สำคัญมากๆ สำหรับเรา ทำใหมันเต็มที่ ตางคะ คำวาติสตของโลกมันเหมือนพวกไมตาม กระแส กระแสเปนยังไงฉันจะสวนกระแส แลวคำ นิยามของโลกนี้เขาไมไดมองดานจิตใจ แตเขามอง แคเปลือก มองเรือ่ งของการแตงตัว ไลฟสไตล อาชีพ ที ่ ท ำ คื อคนทั ้ ง โลกมั ก จะมองคนติ ส ต ว  า แบบนี ้ ทั้งที่ยังไมทันคุยกับเขาเลย แตฉันวาคนนี้ติสตวะ คือพอบางสิ่งบางอยางที่ไมไปตามที่กระแสทางโลก มันไป นั่นก็คือติสตสำหรับเขาแลว แตสำหรับเรา ตอนนีถ้ ามวาเราติสตไหม อาจจะติสตกไ็ ดมง้ั แตเปน การติสตที่เราเดินตามเสนทางของพระพุทธเจา เราไมไดเกงหรือศึกษามาจนถึงขั้นสูงสุดนะ แตเรา ตัง้ เปาหมายในชีวติ วา จะไมยดึ ไมจบั ปลอยๆ มันไป เพราะมันดีกับชีวิตเรามากกวา นั่นหมายความวา ติสตของเรามันเปนเรื่องของจิตใจมากกวา ไมรูวา ติสตหรือเปลา แตเราเลือกที่จะไมยึดทั้งชื่อเสียง หรือเรื่องอื่นๆ ที่มันนายินดีชื่นชม หรือสิ่งที่มันไม นายินดีชื่นชม ปลอยๆ มันไป

นั่นแปลวาคุณไมเคยมองหรือเปรียบเทียบตัวเอง ถาพูดถึงตัวคุณเอง สิ่งที่จะมาทำใหคุณเปหรือเซ กับแนวหนาของวงการบันเทิงหรือซูเปอรสตาร ไดงายที่สุดคือเรื่องอะไร ทั้งหลายเลยหรือ กอนหนานี้คงเปนเรื่องความรัก ไมไดเอาตัวเองไปเปรียบกับเขาคะ แตถาจะ ตอนนั้นเปนอยางไร เปรียบก็จะเปรียบเรือ่ งของผลงานหรือฝมอื มากกวา อยางเราก็มไี อดอลเปน พีน่ ก สินจัย เวลาเราทำงาน แตละชิน้ ก็จะแอบมีกเิ ลสนิดๆ วาผลงานเราไปถึงไหน แลวเมื่อเทียบกับคนที่เกงๆ เราอยากไปถึงเขา แต ไมไดเทียบวาฉันจะตองทำบางอยางเพือ่ จะใหมงี าน มีขาว มีคนชอบ ไมใชคะ

โอย เวลาอกหักก็ผอมใน 1 อาทิตย น้ำหนักลด ไป 5 กิโล คือความรักเปนเรื่องที่ทำใหเปแรงที่สุด เปนจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำใหเราเขาวัดแบบจริงจัง ที่ไมใชแคโดนดาวาอวนหรือดำแลวไปหาหนังสือ ธรรมะมาอาน แตคราวนี้คือมรสุมครั้งใหญที่หนัก จริงๆ แลวก็ไปเจอหลักความจริงบางอยางทีท่ ำใหเรา ทราบมาวาคุณกำลังจะแสดงละครเวที (กุหลาบ เขาใจวาทุกอยางมันมีการเกิด การตั้งอยู และมี สีเลือด) ซึง่ เปนสิง่ ทีค่ ณ ุ ใฝฝน ดวย ทำไมถึงอยากจะ การดับไป ก็เหมือนความรัก วันที่เขามาจีบก็คือ การเกิด มีการตั้งอยูคือการไดเปนแฟนกัน แลว แสดงละครเวที ไมรูมาจากไหน แตฝงใจมากวาอยากเปนคนที่ วันหนึ่งการเลิกรากันไปมันก็คือการดับไปของเขา อยูบ นเวที โดยทีเ่ ราเลนละคร แลวก็มคี นมานัง่ ดูเรา มันเห็นภาพการเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป อยางชัดเจน เพราะมันเปนความรูสึกที่รุนแรงมาก แตมันก็ทำให แลวกอนหนานี้เคยเลนละครเวทีไหม เคยเลนตอน ม.3 แตเราเลนเต็มนะ ในวิชา วันหนึ่งเราเริ่มเขาใจแกนบางอยางได


20

มือเริ่มสั่น พอรูสึกไดปุบก็จะเริ่มไปสงบสติอารมณ และไมระเบิดออกมา แตถา วันหนึง่ สมมติเลือกทีจ่ ะ ไมอยู ก็คอื วันทีส่ งสารรางกายตัวเอง ถาเราตองมาคุย กับรางกายตัวเอง คุยกับจิตใจตัวเองทุกวันคงไมไหว คงตองขอใหรา งกายสบายๆ ดีกวา แตตอนนีม้ นั ไมได ถึงขัน้ นัน้ มันจะมีบางเรือ่ งระหวางเราทีค่ ดิ ไมเหมือนกัน เชน คิดเรื่องการแตงรานไมเหมือนกัน แตสักพักก็ คิดไดวา ก็แคของแตงราน มันไมตอ งคุยกับรางกาย ตัวเองวา เอ... ตอนนี้เราโกรธไหม หรือพยายาม ยอนหาเหตุผลวาเดี๋ยวมันก็มีเกิดมีดับ คือถาถึงขั้น ตองทำบอยๆ มากจนเหนือ่ ย เราอาจจะเลือกไปจากเขา แลวตอนนี้ไมมีอารมณหึงหวงหรืององอนกันเลย ก็ได ไมตอ งรอใหเขามาบอกเลิกเหมือนตอนนัน้ หรอก

แลววันนี้คุณคิดวาแกนของความรักคืออะไร

สุดทายทุกเรื่องเหมือนกันหมด ไมวาจะเปน เรือ่ งความรักหรือเรือ่ งอะไรก็ตาม นัน่ คือการไมยดึ ติด และการไมมีคำวา ‘ตัวกู’ คือตองบอกกอนวา ก็ยัง ทำไดบา งไมไดบา งนะคะ เมือ่ กอนคิดวา นีค่ อื ตัวฉัน นะ เป น แฟนฉั น เธอต อ งเป นคนแบบนั ้ น แบบนี ้ ไปคาดหวังกับเขา พอเขาทำอะไรทีเ่ ราไมชอบหรือมี ใครมายุงกับเขาซึ่งเปนของฉัน ใจก็ไปยึดเขาไว มันทำใหเราเปนทุกข ซึ่งจริงๆ มันเกิดจากตัวเรา ที่ไปคิดวานี่คือของฉัน คือมันเกิดจากตัวเองทั้งนั้น เลย เมื่อกอนเปนหนัก

หรือ

เมื่อกอนเคยเปนนะ เพราะเมื่อกอน เปนผูห ญิงปกติมากๆ แตเดีย๋ วนีร้ ตู วั เร็วขึน้ มากคะ คือไมปลอยใหตัวเองคิดไปเอง อยางเมื่อกอนเห็นแฟนคุยกับคนอื่นก็จะ เก็บมาคิด สะสม จนกระทั่งมันระเบิด ก็กลายเปนทะเลาะกัน แตเดีย๋ วนีถ้ า รูส กึ วา ใจมันเตน ผิวมันรอน คิดวนไปวนมา รูส กึ โมโห รูส กึ โกรธ ก็จะถามกันใหเคลียร แลวก็ มีสติในตอนถามดวย ไมไดขึ้นเสียงสูง แบบหาเรือ่ ง มีสติในการพูดและคิดทุกอยาง แตกไ็ มไดดขี นาดนัน้ นะ ตองออกตัวไวกอ น แตถาเปนเมื่อกอนมันเหมือนถาโกรธปุบ ก็ฟาดเลย แตเดีย๋ วนีโ้ กรธปุบ รูต วั แลวก็ คุยเลยวาเราไมชอบ เราวาแบบนีม้ นั ก็เปน วิธกี ารแกปญ  หาทีด่ นี ะ ทำใหไมเกิดความรุนแรงมากขึ้น ถาตอไปเราดีขึ้นก็อาจจะ ถึงขั้นคิดไดวา ออ นี่คือเราคิดไปเองนะ เขาไมไดตั้งใจทำใหเราโกรธจริงๆ แตก็ยัง ไมถึงขั้นนั้น (หัวเราะ) ก็เลือกที่จะรูทัน ความรูส กึ ตัวเอง แลวก็เลือกทีจ่ ะแกปญ  หา บางอยางใหมันดีขึ้น

 หากันเลือกทีจ่ ะคุยกับตัวเองกอน ไมตองมานั่งสงสารรางกายตัวเองเวลาผิดหวัง แตตอนนีพ้ อมีปญ เขาใจตัวเองกอน ถาปรับทีต่ วั เองไมได ก็ไปพูดกับเขา เพราะรัก คุณจะบอกคนอานวา… ุ คนพบในเรือ่ งของ เขาใจนะ เคยแยขนาดนั้นมากอนเหมือนกัน ถาถามถึงความผิดพลาดทีค่ ณ แตเรือ่ งแบบนีเ้ ราอยากใหอกหักกันนะ จากใจนะคะ ความรัก และกับการใชชีวิตที่ผานมา คุณคิดวา คือตอนเราแย หนังสือธรรมะเต็มบานเลย อานแลว ตัวเองทำผิดพลาดในเรือ่ งอะไรมากทีส่ ดุ เริม่ จาก อานอีก แตมันไมชวย เพราะมันตองเกิดจากการ- เรื่องการใชชีวิตกอน

เรียนรูดวยความรูสึก ดวยจิตใจของตัวเอง แตการทีจ่ ะเรียนรูไ ด อยูๆ จะมานัง่ อานสิง่ ทีเ่ ราพูดแลวคิดเอง เห็นภาพเอง มันทำยาก เราจึงอยากบอกวาทุกข กับมันไปเถอะ แตเรียนรูที่จะอยูกับความทุกข คือ สังเกตมันใหดี หรือเวลารองไหก็รองใหเยอะๆ เลย พอรองเสร็จก็ลองดูที่ตาตัวเอง ตามันจะปวดมาก ชอบคำวาสงสารรางกายตัวเองมาก ขยายความ ตัวจะเกร็งเมือ่ ย ตองไปนอนใหเขานวด นีค่ อื รางกาย

ถ า อย า งนั้ น สิ่ ง ที่ คุ ณคิ ด ว า ทำถู ก แล ว และจะทำตอไปละ?

ก็คงเปนเรื่องของงานมั้งคะ คือเลือก ทีจ่ ะทำงานทีเ่ ราถนัด เลือกทีจ่ ะทำงานทีเ่ รา คิดวาเราทำได แลวถาเกิดไดงานปุบ จะตัง้ ใจ เต็มที่เลย ไมตองหวงหรอก ทำเกินรอย

แลวเรื่องความรักละ ที่ผานมาคิดว า ทำอะไรผิดพลาดมากที่สุด

คงใหความสำคัญกับตัวเองเปนที่ตั้ง มากๆ บางเรือ่ งรูส กึ วาเราเปนคนดีแลวนะ ขนาดเปนคนดีก็ยังมีการยึดติดวา ฉันดี แลวนะ ฉันไมเที่ยว ฉันไมไดแรด ฉันเปน ของฉันแบบนี้ แลวทำไมเธอถึงอยางโนน อยางนี้ แลวสิ่งที่ตามมาคือปญหา คือเรา ไมไดเขาใจ เราไปยึดวาเราเปนคนดี เขา เปนของเราแลวเขาจะตองทำอยางโนน อยางนีใ้ หเรา จะตองพูดดีๆ กับเรา มันเลย เปนความทุกข เปนความคาดหวัง

แลวเรือ่ งไหนทีค่ ดิ วาทำถูกแลว และจะทำ ตอไป

ซึ่งตอนที่เปกับเรื่องความรัก แลวก็ไป เข า วั ด รู สึ ก ไหมว า มั น เป น สเต็ ป ของ คนทั่วไปมากเลยนะ

จริงๆ นะ ตอนนั้นก็เขาวัด นั่งสมาธิ แลวก็รองไห นั่นคือเมื่อ 2 ปที่ผานมา ตอนนัน้ ก็เลิกกับคนทีก่ ลับมาคบในปจจุบนั นี่แหละ (หัวเราะ) แลวก็ไมเขาใจวาทำไม ตองเลิก ทำไมจะตองอยางนัน้ อยางนี้ ฉันก็ ตั้งใจทำโนนทำนี่ คิดไปเยอะ จนสุดทาย ไปปฏิบัติธรรมจนเขาใจบางอยางอยางที่ บอก ซึง่ เปนการเขาใจทีไ่ มไดใชระดับสมอง นึกออกไหมคะ คือเวลาอานหนังสือแลว เราเขาใจ ก็เพราะเขาอธิบายใหเราเห็นภาพ แตอันนี้มันเปนการเขาใจโดยความรูสึก มันเขาไปถึงใจจริงๆ เราก็เลยรูส กึ วาขางใน มันผอนลง แลวพอมาถึงวันที่อยูๆ เขา กลับมา มันเปนวันทีช่ ลิ มาก เพราะคิดไวแลว วาฉันอยูได มีความสุขในการอยูคนเดียว ไมเศรา ไมรอ งไห เริงรากับเพือ่ น รูส กึ เปน ชวงชีวิตที่มีความสุขมาก เพราะไมตอง ไปคาดหวัง ไมทุกข ไมสุข ไมเศราอะไร อีกแลว วันที่เขากลับมาเรายังตบไหลเขา แลวบอกวา ขอบคุณนะที่ทำใหเราเสียใจ มันทำใหเราเขาใจชีวติ มาก แลวก็เลือกทีจ่ ะ ขอโทษวา ทีผ่ า นมาไมใชความผิดเขาเลย บางอยางมันเกิดจากเราเยอะ เลือกที่จะ ตบไหลแบบเพื่อน พอหลังจากนั้นการกลับมามันก็ ดีขึ้น ไมไดไมเขาใจเขาเหมือนเมื่อกอน แลวก็ไมได คาดหวังวาอายุเทานีเ้ ขาจะตองมาขอแตงงาน ไมแลว เพราะวันหนึ่งเราอาจจะเลือกที่จะไปจากเขาก็ได ถาวันนัน้ เรารูส กึ วาเราอยูแ ลวมันทนทุกข เราก็เลือก ทีจ่ ะทำใหตวั เองไมยดึ ติด หรือไมรง้ั ใหเขาอยูก บั เรา คิ ด ว า ถาตองปรับตัวเองมากขนาดนั้นก็ไปเถอะ ปลอยเขาไป

คงเปนการที่เราไปยึดกับสิ่งภายนอกเยอะมาก เอาตัวเองไปแขวนไวกับตุมของชื่อเสียง นินทา สุข ทุกข ลาภ ยศ สรรเสริญ แลวพอมันจะแกวงไป ทางไหน เราก็จะไปทางนั้นดวย บางทีตุมนี้อาจจะ พาเราไปชนผนัง เราก็เจ็บ บางทีตุมนี้มันพาเรา สวิงขึ้นไป เราก็สนุกกับมัน พอมันเหวี่ยงลงไปชน ผนังอีก ก็เจ็บกับมันอีก เรารูส กึ วาสิง่ เหลานีม้ นั ทำให เราไมมีความสุข นั่นแหละคือสิ่งที่เราเคย คิดผิดพลาดไป

ที่ผานมาเราไมไดทำถูกหรอกคะ เรา อาจจะยึดติดกับทุกคนในทุกเรื่องแบบนี้ แตใครเปนแฟนเราตอนนี้โชคดีมากเลย ไมรจู ะบอกยังไง คือไมไดดมี ากถึงขัน้ บรรลุ ธรรม ประเสริฐเลิศเลอ แตจะมีปญหา นอยมาก เพราะเราเลือกที่จะแกปญหาที่ ตัวเอง เขาใจดวยตัวเองกอน เขาใจที่จะ แกความตองการ ความคาดหวัง หรือ ความยึดติดของตัวเองกอน แลวถาแกไมได คอยไปแกที่อีกคนหนึ่ง คือดีกวาเมื่อกอน เยอะ ตอนนี้ใครจะไปก็ได ไมวา นะ ก็เสียใจ แตก็เลือกที่จะยอมรับวามันไปกันไมได ถาเปนเมื่อกอนคงฟูมฟาย รองไห

คำถามสุดทาย ทีค่ ณ ุ บอกวาครอบครัว คือพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคุณ แลวคุณเคยคิดเรือ่ งมีครอบครัวไหม

อีกหนอยไดไหมวาเปนอยางไร

คือการเลนละครมันทำใหเห็นสภาวะรางกาย ตัวเองชัดมาก เพราะนักแสดงตองมีสติ สมมติผกู ำกับ สัง่ วาพูดประโยคนีเ้ สร็จใหหนั มาทางกลองนี้ พอพูด อีกประโยคเสร็จตองหันกลับมา คือระหวางที่เปน ตัวละครคุณตองมีสติกำกับตัวเองดวยวาพอพูด ประโยคนี้เสร็จแลวตองหันไปทางนี้ พอเดินไปอีก สองกาวตองพูดคำนี้ คือเรารูส กึ วาการทำงานของเรา คุณมีสญ ั ญาณเตือนขางในใจไหม วาสถานการณ มันเปนการฝกสติอยางหนึง่ ฝกสมาธิตวั เอง พอมัน แบบไหนทีจ่ ะทำใหคณ ุ อยูห รือไมอยูต รงนัน้ อีกตอไป เห็นชัดปุบ มันเอามาใชในชีวิตประจำวันไดดีมาก มีคะ แลวเดี๋ยวนี้มันยิ่งไวมาก เดี๋ยวนี้จะรูสึก มันรูสึกวาตอนนี้กำลังโกรธนะ ไดเลยถาโกรธ เพราะสังเกตตัวเองวาใจจะเตนแรง ถ า ให คุ ณช ว ยแชร วิ ธี คิ ด ให กั บ คนอ า นเพื่ อ จะได

มันกำลังบอกเราวา ฉันเปนทุกขแลวนะ มองฉันสิ แลวคิดดูวาขางในจะทุกขขนาดไหน เพราะขางใน มันตองมากจนกระทัง่ มีพลังพอทีจ่ ะสงผานออกมาทาง รางกาย เพราะฉะนั้น จะทุกข จะเสียใจ รองไห รองไป แตดมู นั วาปวดตาแคไหน วันหนึง่ ความสงสาร ตัวเองมันจะกลับมาเอง

พอกลับมาคบกันใหมกับคนรักในครั้งนี้ สิ่งที่ได เรียนรูมามันเห็นผลทันตาเลยไหม

ก็ไมนะคะ เพราะบอกแลววาเขาใจหลัก เห็น บางอยาง แตก็ไมไดเขาใจทุกวินาที แคพยายาม ประคับประคองตัวเองไปมากกวา อยางถาเปนเมือ่ กอน เวลามีปญหากันจะเลือกแสดงพฤติกรรมแบบหนึ่ง

เคยสิ เพิ่งผานวัย 30 มา ตอนอายุ 19 ก็คิดวา 30 ฉันตองแตงงานแลวนะ ตองมีลูกแลวนะ เพราะตอนนั้นคิดวา 30 นี่คงแกแลว พอตอนเรียนมหาวิทยาลัย ก็กะวาอายุ 25 จะหมั้น อายุ 27 จะ แตงงาน วางแผนตลอด พอเริม่ ใกลเขามา เรื่อยๆ เดี๋ยวนี้รูสึกวาไมจำเปนแลว เรา รูสึกถึงความสำคัญของการมีคนอยูขางๆ มากกวา เราไดรวู า มีกนั และกัน แชรความรูสึกกัน ซื่อสัตยกัน ใหสิ่งดีๆ ใหความจริงใจกัน ประคับประคองกันไป มันสำคัญกวาการจดทะเบียน แลวไมเขาใจกัน อยูดวยความหวาดระแวง อยูดวย การเอาชนะ อยางนั้นไมแตงดีกวา เราก็ยังไมมั่นใจ ในตัวคนที่เราคบ แลวก็เชื่อวาเขาก็ยังไมมั่นใจใน ตัวเรา วาเราสองคนจะสามารถขามไปถึงอีกฝงได หรือเปลา แตเราก็เลือกที่จะคิดวา ออ เขายังไมคิด เรื่องครอบครัวใชไหม ก็ไมเปนไร ถาเมื่อกอนคง เสียใจนะวาไมคดิ บางเลยเหรอ แตตอนนีก้ ไ็ มเปนไร แคเขาอยูด ว ย โทร.มา เปนคนดีทง้ั ตอหนาและลับหลัง ก็พอแลว


22

GADGET

EXHIBITION

Samsung Galaxy SIII

Galaxy S สมารตโฟนตัวท็อปรุนที่ 3 ของ Samsung กลายเปนโทรศัพทมือถือระบบแอนดรอยด ที่นาจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ ดวยคุณสมบัติล้ำๆ จัดเต็มอยาง Smart Stay ฟงกชันจับภาพ ใบหนาของผูใช ที่ชวยใหไฟหนาจอไมดับเองเวลาที่เรากำลังอาน E-Book หรือดูเว็บไซตเพลินๆ S Voice ระบบสั่งงานดวยเสียงอัจฉริยะ ใหคุณปลดล็อกหนาจอดวยเสียงของตัวเองอยางงายๆ พรอมสั่งใหเครื่องเปดเพลงหรือเขาสูโหมดกลองถายรูปไดทันที สวนความสวยงามทางกายภาพนั้น Samsung Galaxy SIII ก็ไดรับการออกแบบใหประสานกลมกลืนกับสรีระของผูใช โดยไดแรงบันดาลใจ มาจากรูปทรงที่มีอยูในธรรมชาติ มีหนาจอทัชสกรีนแบบ HD Super Amoled ขนาด 4.8 นิ้ว และ กลองถายรูปขนาด 8 ลานพิกเซล ที่ถายรูปไดชัดกริบ พรอมระบบ Real Multi Tasking ใหคุณสลับ การทำงานไปมาไดโดยไมตองปดโปรแกรมกอนหนา สนใจเปนเจาของ Samsung Galaxy SIII ไดแลว วันนี้ กับราคาประมาณ 21,900 บาท

MOVIE

TV PROGRAM

Flying Wild Alaska

ขอชวนคุณมาดูสารคดีซีรีส Feel Good เรื่องใหมจากดิสคอฟเวอรี แชนแนล ที่วาดวยเรื่องราวของ ครอบครัวนักบินผูก อ ตัง้ สายการบิน Air Alaska ซึง่ อยูใ นรัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา ซึง่ เมืองนีถ้ กู ปกคลุมไปดวย น้ำแข็ง และหางไกลความเจริญ การเดินทางของชาวเมืองจึงตองพึง่ พาเครือ่ งบินเปนหลัก และตอนนีก้ ถ็ งึ คราวที่ Ariel Tweto ลูกสาววัย 24 ป จะตองมาทำหนาทีน่ กั บินคนใหม ทีต่ อ งรับผิดชอบเรือ่ งการขนสงสิง่ ของจำเปน สำหรับชาวเมือง ไมวา จะเปนอาหาร เครือ่ งไมเครือ่ งมือ ยารักษาโรค ไปจนถึงสุนขั ลอเลือ่ นหรือแมแตกวางมูส เอเรียลจะจัดการชีวติ อยางไรกับความรับผิดชอบทีย่ ง่ิ ใหญน้ี ติดตามไดใน Flying Wild Alaska ทางดิสคอฟเวอรี แชนแนล (ทรูวชิ นั ส ชอง 20) ทุกวันอังคาร เวลา 22.00 น. เริม่ ตัง้ แตวนั ที่ 5 มิถนุ ายน ถึง 28 สิงหาคม 2555

Snow White & the Huntsman

เมื ่ อ ต น ป เ ราเพิ ่ ง ได ดู สโนว ไ วต ใ นแบบแก น แก ว ที่มาพรอมกับแมมดเรียกเสียง ฮากั น ไปแล ว มาถึ ง กลางป สโนวไวตกำลังจะกลับมาอีกครัง้ ในมาดที่จริงจังขึ้น บูมากขึ้น แถมยังมาพรอมกับนายพราน หนุ  ม สุ ด ฮอต และแม ม ดที ่ ชัว่ รายขึน้ อีกตางหาก เนือ้ เรือ่ ง ก็ ไม ไ ด ผ ิ ด ไปจากสโนว ไ วต ที่เราเคยรับรูกันมา เพียงแต เพิ่มความขัดแยงใหมีเหตุมีผล กว า เดิ ม ด ว ยบทภาพยนตร ฝมอื ของ โจ รอธ ผูอ ำนวยการสร า ง Alice in Wonderland ที ่ ท ำรายได ท ะลุ 1 พั น ล า น เหรียญฯ มาแลว กำกับโดย รู เพิ ร  ต แซนเดอร ส ผู  ก ำกั บ รุ  น ใหม ท ี ่ ผ  า นงานโฆษณา ควารางวัลมามากมาย นำแสดงโดย คริสเตน สจวต นางเอกสุดสวยจาก Twilight คริ ส เฮมส เวิ ร  ธ ที ่ ค รองใจ สาวๆ ทั ่ ว บ า นทั ่ ว เมื อ งจาก บทเทพเจาสายฟาธอร และ ชาร ล ิ ซ เธอรอน นั ก แสดง ฝ ม ื อ ออสการ ท ี ่ จ ะมารั บ บท ราชินแี หงความชัว่ ราย เขาฉาย แลววันนี้ทุกโรงภาพยนตร

MAGAZINE

a day 141

จะเรียกวาเปน a day ฉบับที่ขำที่สุดในประวัติศาสตรก็คงไมผิดนัก เพราะเปนฉบับรวมดาวตลกที่สรางรอยยิ้มกันตั้งแต หนาปก ซึ่งเปนหนาของดาวตลกชื่อดังหลากหลายทาน ทั้ง เดอ ดอกสะเดา, โนต เชิญยิ้ม, หม่ำ จกมก, เทพ โพธิ์งาม ฯลฯ สวน main course ก็ไมทำใหผดิ หวัง เพราะเขารวบรวมมุกตลกตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั กวาจะเปดไปจนถึงหนาสัมภาษณ ก็อาจจะขากรรไกรคางโดยไมรูตัว และเมื่อ ‘ตึ่งโปะ’ กันอยางอิ่มหนำ ก็จะไดทำความรูจักกับตัวตนที่แทจริงของดาวตลก แตละทานที่อาจไมขำ แตก็ไดแงคิดที่หลากหลาย นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีคอลัมนประจำใหอานเพลินไดสาระกันเชนเคย และเผือ่ ใครไมทนั สังเกต เราขอบอกวา a day ฉบับนีเ้ ขามามาดใหม โดยเปลีย่ นจากการใชกระดาษปอนดและกระดาษอารต มาใชกระดาษ EPO ทั้งเลม เนื่องจากหลากหลายเหตุผลทางสิ่งแวดลอม หาซื้อดวนที่แผงหนังสือทั่วไป

‘Organic Metal’ by Bernhard StimpflAbele

ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องประดับศิลปรวมสมัยสุดล้ำ ฝมือของ Bernhard StimpflAbele ศิลปนรุนใหมไฟแรง ชาวออสเตรียนที่เคยเขารวม การแสดงนิทรรศการมาแลว หลายแหงทั่วโลก ทั้งในทวีป ยุโรป และอเมริกา มาเยือน ประเทศไทยครั ้ ง นี ้ เ ขานำ ผลงานชุด ‘Organic Metal’ มาอวดชาวไทย ซึ่งเปนการนำเสนอความเป น ไปได หลากหลายแบบ ดวยการนำ วั ต ถุ อ ิ นทรี ย  อ ย า งขนมป ง และผลไมมาใชเปนวัสดุหลัก ในก า ร ส ร  า ง ส ร ร ค  ง า น ความน า สนใจก็ ค ื อ วั ต ถุ เหล า นี ้ จ ะมี ก ารย อ ยสลาย ตามสภาพแวดล อ มและ วันเวลา ซึง่ การยอยสลายนัน้ เป น สิ ่ ง ที ่ ก ำหนดไม ไ ด ว  า ที่สุดแลวจะกลายสภาพเปน อย า งไร ก อ นที ่ ศ ิ ล ป น จะ นำมา ‘แชแข็ง’ ดวยการชุบ โลหะไวดานนอก ทำใหเกิด ชิ ้ น งานที ่ แ ปลกตา และ คลุ ม เครื อ พบกั บ ประสบการณใหมที่จะทำใหมุมมอง เกี ่ ย วกั บ เครื ่ อ งประดั บ ของคุ ณ เปลี ่ ย นแปลงไปที ่ ATTA Gallery ตั้งแตวันนี้ถึง 16 มิถุนายนนี้เทานั้น

BOOK

กาลานุกรมสยามประเทศไทย พ.ศ. 2485-2554

“เปนหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวหลากหลาย มีขอมูลที่นาสนใจมากมาย พรอมกับรูปภาพ รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดนอย ที่ทำใหอานแลวไมรูสึกเบื่อ อยางเชน ใครจะรูวา วันที่ 24 ตุลาคม เคยเปนวันหยุดราชการ หรือสมัยกอนเคยมีหิมะตก ที่จังหวัดเลย!! ซึ่งการอานหนังสือเลมนี้ถือไดวาเปนการเปดโลกทัศน เปดมุมมองที่เราอาจจะคาดไมถึง ถือเปนการเพิ่มพูน ประสบการณและความรู ทำใหเรารูจ กั และเขาใจถึงวิถชี วี ติ ความเปนไทยมากขึน้ ผูใ หญหลายๆ คนก็คงไดรำลึกถึงเหตุการณ ในอดีต สวนเด็กรุนใหมก็ไดรูเรื่องราวในอดีตที่ไมเคยรูมากอน” เลือกใหโดย : ภัสสรกรณ จิราธิวัฒน Assistant to Chairman ของบริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)


23

HOTEL

Pullman Bangkok Hotel G

เปดตัวไปแลวกับโรงแรมใหมใจกลางยานธุรกิจและบันเทิงอยางถนนสีลม ที่เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามและหนาตาใหมจากโซฟเทล สีลม มาเปน โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี หลังจากซุมปรับปรุงโรงแรมอยูพักใหญ ทางโรงแรมก็พรอมใหบริการแลวดวยหองพัก 469 หอง ตกแตงดวยโทนสีขาว สะอาดสบายตา พรอมอุปกรณทจ่ี ะชวยใหคณ ุ ไดพกั ผอนอยางสบายใจ อยางเมนูหมอนสัง่ ได ลำโพงสำหรับเชือ่ มตอไอพอด และอินเทอรเน็ต Wi-Fi ฟรี หรือใครทีก่ ำลังมองหาสถานทีส่ ำหรับจัดประชุมหรืองานแตงงาน เขาก็มหี อ งจัดเลีย้ งหลากหลายขนาดใหเลือกถึง 12 หอง และหองอาหาร ไวนบาร ที่คัดสรรเมนูและวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสำหรับลูกคาคนพิเศษทุกทาน เขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.pullmanbangkokG.com โทร. 0-2238-1991

CONCERT

Jason Mraz : Tour is a Four Letter Word

“เจสัน มราซ เปนศิลปนที่เราติดตามผลงานของเขามาตั้งแตชุดแรกๆ แลว เรารูสึกวาเพลงของเขานอกจากจะฟงสบาย แลว ยังแฝงความเทเอาไวในเพลงอีกดวย ซึ่งเขาก็ถือเปนไอดอลของเราในการทำงานเพลงดวยเชนกัน พอเขาจะมีคอนเสิรต ทีป่ ระเทศไทย ก็ทำใหเราอยากไปดูเขา เพราะเพลงของเขาเปนเหมือนเครือ่ งไทมแมชชีนทีพ่ าเรายอนไปคิดถึงเรือ่ งราวในอดีต สมัยอัลบัม้ ชุดแรกๆ ของเขา และเราก็อยากรูด ว ยวาความรูส กึ ในการฟงเพลงของ เจสัน มราซ แบบเลนสดนัน้ จะเปนอยางไร ซึง่ ตรงนีน้ แ่ี หละคือสิง่ ทีน่ า ไปลองครับ” Jason Mraz : Tour is a Four Letter Word เปดแสดงในวันเสารท่ี 16 มิถนุ ายน 2555 ณ อิมแพ็ก อารีนา เมืองทองธานี บัตรราคา 1,000 / 2,000 / 3,000 / 3,500 และ 4,000 บาท จำหนายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ตเมเจอร ทุกสาขา หรือ www.bectero.com เลือกใหโดย : เชษฐา ยารสเอก นักแตงเพลง และโปรดิวเซอร

RESTAURANT

COSMETIC

The Balm Skincare Set Avant Garde Bistro

จากชื่อรานก็นาจะจับทางไดวาคอนเซ็ปตการตกแตงของที่นี่จะตองล้ำๆ ไมธรรมดา โดยเฉพาะใครที่เดินผาน แถวทองหลอบอยๆ ก็คงจะสะดุดตากับราน อวองกาด บิสโทร ทีอ่ ยูใ กลกบั ปากซอยทองหลอ 10 ดานหนาของราน จะมีไฟหลากสี ดานในรานมี 3 ชัน้ ทีต่ กแตงแบบไมซำ้ ใคร โดยเฉพาะชัน้ 2-3 ทีค่ อ นขางเปนสวนตัว สามารถนัดกวน เพือ่ นสนิทมานัง่ คุยกันไดแบบเพลินๆ พรอมดวยอาหารแบบทานงาย อยางปกไกทอด คาลามารี หรือพลาแซลมอน พรอมเครือ่ งดืม่ หลากหลาย โดยเฉพาะค็อกเทลหลากชนิดทีเ่ สิรฟ ไดตามใจคุณ รานเปดบริการตัง้ แต 6 โมงเย็นถึงตี 1 มีดนตรีสดทุกวันพุธถึงวันเสาร ตั้งแต 3 ทุมเปนตนไป สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่โทร. 0-2392-3544

GIVE

รวมบูรณปฏิสังขรณ ลุมพินีสถาน ณ ประเทศเนปาล

เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 2,600 ปแหงการตรัสรูข องพระพุทธเจา เราจึงขอเชิญชวนชาวไทยรวมสมทบทุน โครงการบูรณปฏิสงั ขรณสถานทีป่ ระสูตขิ ององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ณ ลุมพินสี ถาน ประเทศเนปาล โดยการบูรณะครั้งนี้ ซึ่งดำเนินการโดยชาวไทย จะเปนครั้งที่ 3 จากการบูรณะลุมพินีสถานครั้งแรกเมื่อ 2,300 ปกอน โดยพระเจาอโศกมหาราช และครั้งที่สอง เมื่อ 40 ปกอน โดยทานอูลั่น ในนามองคการ สหประชาชาติ ก็ยังไมมีการบูรณปฏิสังขรณอีกเลย ผูสนใจสามารถบริจาคเงินผานกองทุนลุมพินีสถาน บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตร ดูรายละเอียดไดที่ www.lumbinidevelopment.org โทร. 0-2971-7575

สาวๆ ทั ้ ง หลายที ่ ก ำลั ง มองหาผลิ ต ภั ณ ฑ ค ุ ณ ภาพ สำหรับปรนนิบัติผิว ขอใหลอง มาจับจอง The Balm Skincare Set ดวยคุณสมบัตทิ เ่ี ขาการันตี ว า ครบตั ้ ง แต บ รรจุ ภ ั ณ ฑ ไปจนถึ ง สวนผสม เริ่มตั้งแต ฉลากที่แนะนำวิธีการใชอยาง ชัดเจน เพื่อสรางกิจวัตรการบำรุงผิวใหกบั ผูใ ช การเลือกใช สวนผสมจากธรรมชาติ เช น ผลไมที่ใหกรดอัลฟาไฮดรอกซี และสารสกั ด จากสมุ น ไพร ใหเนื้อผลิตภัณฑ ท ี ่ น  า สั ม ผั ส และกลิน่ หอมละมุน ปราศจาก สวนผสมของซัลเฟต พาราเบน สีสังเคราะห พทาเลต จีเอ็มโอ ไตรโคลซาน ไมทดลองกับสัตว ทุกประเภท และผลิตในสหรัฐอเมริกาทุกชิ้น มีจำหนายตาม ห า งสรรพสิ นค า ชั ้ นนำทั ่ ว ไป เข า ไปดู ร ายละเอี ย ดได ท ี ่ www.facebook.com/ theBalm.Thailand


26

SHOPPING! เคส iPad ลายการตูน

เคส iPad ดีไซนซองจดหมาย

กระดานดำแมเหล็ก ลำโพงดีไซน ลูกฟุตบอล

ลำโพง Angry Birds

กลองถายรูป LOMO รุน Fisheye 2

เครื่องเตือนความจำ Electronic Post-It

สมุดโนต

IDEAS

เทปกาว ลายแฟนซี

ARE ALL AROUND ความคิดก็เหมือนกับคมดาบ ถาเราหมั่นลับใหคมอยูเสมอ ก็สามารถฟนฝา อุปสรรคตางๆ ไปไดอยางงายดาย แตถาบรรยากาศรอบตัวเต็มไปดวยความจำเจ แบบเดิมๆ แลวไอเดียใหมๆ จะเกิดขึ้นไดอยางไรละ เพราะอยางนี้เราถึงตองคอยหมั่น อัพเดตสิ่งของเครื่องใชกันอยูเสมอ เพราะนอกจากจะไดความสดใหมใหกับชีวิต การทำงานแลว ยังถือเปนเครื่องมือชั้นดีที่ชวยเพิ่มไอเดียใหกับตัวเองไดอีกทาง ซองใสโนตบุก กลองใสปากกา อะคริลิก สีเขียว

แฟมเอกสาร ลายดิสนีย

กลองใสเอกสาร

WHERE กลองใสปากกาอะคริลิก สีมวง

สมุดโนต ปกทอง

Betrend ที่เดอะมอลลทุกสาขา เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน


29

FRI

MON

TUE

WED

THU

Post-Rapture by Kathy MacLeod

The 3nd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition

Small Eyes, Big Views

Endure

นิทรรศการภาพวาด ตนฉบับจาก Post-Rapture และภาพวาดชุดใหมทย่ี งั ไมเคยเเสดงทีไ่ หนมากอน ของ เเคที เเมคคลาวด ศิลปน นักวาดการตูน เเละนักวาดภาพประกอบ ที่มีความเชื่อในพลังการผสมผสานระหว า งบทสนทนาเเละภาพ วันนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2555 ณ Opposite สุขุมวิท ซอย 51 โทร. 0-26626330 (เวนวันอังคาร) GTH.pdf 1 25/5/2555 11:23:06

นิทรรศการ ‘ภาพพิมพ และวาดเส นนานาชาติ ครัง้ ที่ 3’ ทีร่ วบรวมผลงาน ประเภทภาพพิ ม พ แ ละ วาดเส นของศิ ล ป นจาก ทั่วโลกจำนวน 246 ชิ้น วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2555 ณ หองนิทรรศการ ชัน้ 8 หอศิลปวัฒนธรรม แห ง กรุ ง เทพมหานคร โทร. 0-2214-6630-8 (เวน วันจันทร)

นิทรรศการภาพวาด สีน้ำโดย ทรัพยมณี ชัยแสนสุข ภาพทีน่ ำมาแสดง ส ว นใหญ เป น ภาพที ่ ได จากการเดินทางทองเทีย่ ว ทั ้ ง ในและนอกประเทศ รวมไปถึงมุมมองละแวก บานที่มองเห็นทุกวันและ สังเกตความเปลีย่ นแปลง หรือแรงบันดาลใจแปลกๆ เกิดจากการมองเห็นสิง่ ตางๆ รอบตัว ถายทอดออกมา เปนภาพวาดสีน้ำสไตล แปลกๆ ณ รานแคสเซีย สุขุมวิท ซอย 31 โทร. 0-2662-0325 (เวนวันจันทร)

นิทรรศการภาพถาย ‘เดิ น ทางสู  เ ส น ชั ย กั บ นักยิมนาสติกจีน’ โดย แอนเดอรสัน และโลว กั บ การเป ด เผยภาพ โรงฝ ก ซ อ มยิ ม นาสติ ก ระดับชาติของจีนแกสายตา ชาวโลก เพื่อนำเสนอให เห็น ‘อุดมคติ’ และ ‘ความสมบู ร ณ แ บบ’ ที ่ เหล า นักกีฬาชาวจีนผูอุทิศตน ไดตั้งใจฝกฝนเพื่อบรรลุ ให ถ ึ ง เป า หมาย วั นนี ้ ถึง 19 สิงหาคม 2555 ณ เซริ นเดี ย แกลเลอรี เจริญกรุง ซอย 36 โทร. 0-2238-6410 (เวนจันทร)

CALENDAR

Spanish Wine around Giant Paella with Chef Victor Burgos

ค่ ำ คื น สุ ด พิ เศษกั บ เชฟวิกเตอร เบอรกอส เชฟหนุ  ม สั ญ ชาติ ส เปน ที ่ จ ะมาเนรมิ ต ค่ ำ คื น สุดแสนธรรมดาให กลายเป นคื น สุ ด พิ เศษ สำหรั บ คุ ณ ด ว ยมื ้ อ อาหารค่ำที่มาพรอมกับ ไวน ส เปนรสเลิ ศ วั นนี้ เวลา 31.00 น. เปนตนไป ณ Bed Supperclub รายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม และสำรองโตะไดที่โทร. 0-2651-3537

2 3 SAT

SUN

GTH Fun Face @SANTORINI PARK CHA-AM

Share Chairs #1

เต็มอิ่มกับงานรื่นเริง ของคนรักหนัง ทีจ่ ะพาคุณ รวมยอนความทรงจำดีๆ ทีม่ กี บั ภาพยนตรของคาย จีทเี อช พรอมรวมกิจกรรม สนุ ก ๆ กั บ ดาราที ่ ค ุ ณ ชื่นชอบ อาทิ เกา จิรายุ, เตอ ฉันทวิชช, คริส หอวัง ฯลฯ และชมคอนเสิ ร  ต จาก SuckSeed, Jetset’er, Paradox ฯลฯ วันนี้ เวลา 16.00 น. เป น ต น ไป ณ ซานโตรินี พารค ชะอำ จำหนายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร

งานแสดงศิลปะบน เก า อี ้ ซ ั ก ผ า ที ่ ต  อ งการ ถายทอดอารมณ คำถาม และความรูสึกของการ‘แบงปน’ ใหจับตองได และเปนรูปธรรม วันนี้ถึง 25 มิ ถ ุ น ายน 2555 ณ Attic Studios สุขุมวิท ซอย 31 โทร. 0-26620224 (เวนวันจันทร)


30

4(% (!00).%33 /&

52"!. ,)6).'

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

มีคนเคยกลาววา “Home is where the heart is but happiness is where your friends are.” ซึง่ หมายความวา บานเปนทีอ่ ยูข องหัวใจ แตความสุขเปนทีอ่ ยูข องมิตรสหาย แตจะดีแคไหนหากเรา สามารถทำใหสถานที่ที่เรียกวา ‘บาน’ นั้นมี ความสุข สนุกสนาน ในบรรยากาศแบบเพื่อนฝูง ในขณะเดียวกันก็ยงั มีพน้ื ทีส่ ว นตัวสำหรับพักผอน จิตใจดวย ซึง่ เคล็ดลับของการผสมผสานสวนผสม ทัง้ สองใหลงตัวนี้ ทวี จุลศักดิศ์ รีสกุล Managing Director แหงบริษทั ดีแพค อินเตอร คอรปอเรชัน่ จำกัด เจาของคอนโดมิเนียมที่เราไดมาเยือน แอบกระซิบบอกวา อยูท ก่ี ารออกแบบและตกแตง อยางพิถีพิถันนั่นเอง “ผมคิดวาการออกแบบถือเปนศิลปะอยางหนึง่ และตัวผมเองก็ชอบศิลปะทุกแขนงอยูแ ลว ทัง้ การออกแบบตกแตงภายใน การออกแบบกราฟกดีไซน

รวมไปถึงศิลปะบนจานอาหาร เมือ่ มีโอกาสตกแตง หองของตัวเองจึงพยายามดึงเรื่องเหลานี้มาใช ซึ่งโดยสวนตัวแลวผมชอบอะไรที่มีดีไซนทันสมัย แตตองอยูไดจริงดวย การตกแตงที่นี่จึงเปนแนว โมเดิรน กึง่ คอนเทมโพรารี มีสว นทีเ่ ปนหองนัง่ เลน ชั้น ลาง และสวนที่เปน หองนอนจะอยูชั้น บน ตรงหองนั่งเลนก็จะเปนโซนที่ผมตั้งใจใหมันมี ความรูสึก lively เปนพื้นที่ของความสนุกสนาน ความมีชีวิตชีวา มีเคานเตอรบารสำหรับวางขวด ไวน แกวไวน สำหรับปารตี้เล็กๆ กับเพื่อนฝูงได สวนเรื่องสีที่ใช ชั้นลางผมอยากใหมันดูเท เลย เลือกใชสีดำเปนหลัก แลวเสริมดวยพร็อพสีขาว แตชน้ั บนสำหรับนอนพักผอนก็จะสลับกัน คือเนน สีขาวแลวเสริมดวยพร็อพสีดำ จะไดรสู กึ ไมอดึ อัด มาก แตก็ยังคงคอนเซ็ปตดำ-ขาวอยู” หลังจากทวีไดอธิบายใหเราฟงถึงการออกแบบ


31

หองที่มีผลลัพธออกมาไดดั่งใจแลว เขายังเลา ใหเราฟงถึงความสุขทีไ่ ดจากพืน้ ทีส่ ว นตัวของเขา ดวยใบหนาที่เปยมดวยรอยยิ้มวา “ผมคิดวาสิ่งที่ทำใหเรามีความรูสึกสบาย และมีความสุขเมือ่ อาศัยอยูท น่ี ค่ี อื ความเปนสวนตัว อยากจะทำอะไรทานเล็กๆ นอยๆ ก็ทำได เวลา เบือ่ ๆ ก็เปดเพลงฟง ใชชวี ติ แบบเรียบงายแตกย็ งั คง มีกลิ่นอายของไลฟสไตลคนเมืองที่ผมอยากลอง สัมผัส เพราะทีผ่ า นมา ดวยความทีบ่ า นอยูช านเมือง ก็จะใชชีวิตแบบนิ่งๆ มาโดยตลอด ซึ่งเราก็รูสึกดี แตมีขอเสียตรงที่เมื่อเดินทางไปทำงาน ผมตอง เผื่อเวลาเยอะมาก เพราะบานอยูแถวกาญจนาภิเษก สวนออฟฟศของผมอยูที่อมตะนคร แถบ ชลบุรี แลวพักหลังผมก็มธี รุ ะในเมืองคอนขางบอย ดังนัน้ การมีทพ่ี กั อีกแหงในเมืองมันก็ชว ยใหชวี ติ งายขึ้นจนมาเจอคอนโดฯ แหงนี้ก็รูสึกชอบมาก เดินทางสะดวก เพราะใกลทง้ั ถนนสุขมุ วิทและถนน พระรามสี่ การออกแบบก็ถูกใจ คือเปนคอนโดฯ แบบ duplex ที่ไมใหญโออาเทาแบบ penthouse แตก็ไมอึดอัดแบบ one bedroom เหมาะกับเรา ทีอ่ ยูแ คคนเดียว และจากทีไ่ ดลองสัมผัสชีวติ แบบ คนเมืองมาระยะหนึ่งก็รูวามันเปนการพักผอน ในอีกรูปแบบ ทำใหเรารูสึกอิสระ ไมตองกังวล เรื ่ อ งรายละเอี ย ดยิ บ ย อ ยเหมื อ นตอนอยู  บ  า น อยางเวลาเราออกไปขางนอก แคปด ประตูมนั ก็จบ ความวุน วายมันคอนขางนอย เวลาจะออกไปทำงาน หรือไปแฮงกเอาตกบั เพือ่ นฝูงก็ไมตอ งเผือ่ เวลาเยอะ ซึ่งเรื่องเวลา สำหรับผมในฐานะที่เปนนักธุรกิจ เราคิดวามันมีมูลคาในตัวเอง การที่เราประหยัด เวลาได มันคือกำไรทางดานเวลาและกำไรของชีวติ ที่อยูอาศัยแบบนี้มันตอบโจทยสำหรับนักธุรกิจ อยางผมมากครับ”

น้ำหอมเสริมความมั่นใจทุกเชา - D&G Light Blue

ไวนรสเลิศที่เตรียมไวสำหรับปารตี้ คืนนี้ - Chateauneuf-du-Pape

ดีวีดีคอนเสิรตที่หยิบมาดูลาสุด - Hit Man David Foster & Friends

ยานรานอาหารที่อยากใหลองไปชิม

- Nara Place ซอยนราธิวาส 24 มีอาหาร ทุกชาติ อรอยทุกราน

กิจกรรมยามวางในบายวันหยุด

- ผมชอบไปเดินดูของในซูเปอรมารเก็ต พอมีเครือ่ งดืม่ หรือขนมใหมๆ ก็จะซือ้ มาเรียง ในตูเย็น มองดูแลวมันเพลินดีครับ

การเดินทางทีย่ งั สรางความประทับใจ มาถึงทุกวันนี้ - ผมชอบประเทศชิลมี ากครับ มองดานหนึง่ ก็เห็นทองทะเล มองไปอีกดานก็เห็นเทือกเขา แอนดีสทอดยาว สวยงามมาก


32

HEALTH

HEALTH QUESTION

Q : การนอนกรนมีผ ลทำใหเ ปน มะเร็งไดจริงหรือไม A : จริง เนื่องจากการนอนกรนมีผลทำให

ร า งกายได ร ั บ ก า ซออกซิ เจนไม เพี ย งพอ ขณะหลับ ซึง่ นักวิทยาศาสตรไดใหความเห็น วา เลือดที่มีออกซิเจนต่ำอันเปนผลจาก การนอนกรนนีเ่ องทีจ่ ะกระตุน ใหเกิดเนือ้ งอก ที่มีโอกาสพัฒนาเปนเนื้อรายหรือเซลล มะเร็งได ทั้งนี้ จากการศึกษาชาวอเมริกัน จำนวน 1,500 คน ภายในระยะเวลา 22 ป พบวาคนที่มีอาการ Sleep Disordered Breathing หรือการนอนหลับที่ผิดปกติ ในภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (คนที่ นอนกรนก็จดั อยูใ นประเภทนี)้ มีโอกาสเปน โรคมะเร็งมากกวาคนที่ไมมีอาการดังกลาว ถึง 4.8 เทา โดยสาเหตุหลักของอาการ นอนกรนคื อ ความอ ว น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน ผูวิจัยจึงแนะนำวา ถาพบวาตนเองหรือ คนในครอบครั ว มี อ าการนอนกรนก็ ค วร ปรึกษาแพทยดวน เพื่อรักษาอยางถูกวิธี และหางไกลจากโรคมะเร็ง

HEALTH TIPS

4 HABITS TO PREVENT THE ALZHEIMER จากสถิติในสหรัฐอเมริกาพบวา ปจจุบันมีชาวอเมริกันเปนโรค อัลไซเมอรประมาณ 5 ลานคน ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมี การคาดการณวาในป 2025 จะมีชาวอเมริกันเปนโรคนี้มากขึ้นถึง 3 เทา หรือราว 15 ลานคน สวนในประเทศไทยแมจะมีผปู ว ยอัลไซเมอร ไมมากเทาสหรัฐฯ แตกม็ สี ดั สวนอยูท ี่ 2-4% ของผูท มี่ อี ายุมากกวา 60 ป และเพื่อไมใหคุณเปนหนึ่งในผูปวยเหลานั้น เรามีคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับการปองกันโรคอัลไซเมอรหรือโรคสมองเสื่อมมาฝาก ดังนี้

• พูดมากกวา 1 ภาษา โดยวารสาร Trends in Cognitive Sciences ของสหรัฐอเมริกา กลาวถึงเรื่องนี้วา การพูด 2 ภาษา หรือมากกวา สามารถชวยเพิม่ พลังสมอง และชวยใหสมองไดเกิดการกระตุน ใหมกี ารคิด อยางสม่ำเสมอ จึงสามารถปองกันภาวะสมองเสื่อมได • ทานขมิ้น เนื่องจากหนังสือพิมพ The Telegraph ของประเทศอังกฤษ เคยรายงานผลการศึกษาวา ขมิ้นเปนสมุนไพรที่สามารถชวยปองกัน โรคสมองเสื่อมได และทางดานวารสาร Annals of Indian Academy of Neurology ก็ยังเคยตีพิมพเกี่ยวกับประโยชนของขมิ้นที่มีตอสมองวา ภายในขมิ้นมี Beta-amyloid plaques ซึ่งชวยชะลอการเสื่อมโทรมของ ระบบประสาทบริเวณสมองได จึงเปนอาหารทีเ่ หมาะสำหรับทานเพือ่ ปองกัน โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร • เลนเกมปริศนาอักษรไขว หรือเกมอื่นๆ ที่มีความซับซอนเล็กนอย เพื่อกระตุนใหสมองไดคิดเปนประจำ โดยมีการวิจัยจากมหาวิทยาลัย เออลานเกน พบวาการใหกลุม เสีย่ งทีจ่ ะเปนผูป ว ยโรคสมองเสือ่ มไดใชเวลา ไปกับการเลนเกมทีม่ เี นือ้ หากระตุน การคิดเปนประจำ สามารถลดความเสีย่ ง เปนโรคสมองเสื่อมได • เดิน ใชแลว กิจกรรมงายๆ อยางการเดินนี่แหละที่ชวยใหคุณหางไกล จากโรคอัลไซเมอรได โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับผูสูงอายุ เนื่องจากสถานี โทรทัศน BBC ของประเทศอังกฤษ เคยรายงานวาผูสูงอายุควรเดินใหได อยางนอยสัปดาหละ 6-9 ไมล ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง ถึง 299 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 78 ป ที่ออกกำลังกายและเดินอยางนอย สัปดาหละ 6-9 ไมล ไมมีอาการสมองเสื่อม ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ อายุนอยกวาและเดินนอยกวามีอัตราการเปนโรคสมองเสื่อมมากกวา ที่มา : www.huffingtonpost.com

ที่มา : www.telegraph.co.uk

92%

นอกจากกลวยแลว เมล็ดฟกทองยังเปนแหลงของแมกนีเซียมซึง่ มีประโยชนตอ รางกายมากมาย ทัง้ ควบคุม การทำงานของระบบประสาทและกลามเนื้อ ชวยกระตุนการทำงานของเอนไซมตางๆ ชวยรักษาสมดุล ของกรด-ดางในรางกาย เปนตน โดยเมล็ดฟกทองครึง่ ถวย ใหแมกนีเซียมมากถึง 92% ของปริมาณทีร่ า งกาย ควรไดรับตอวัน

HEALTH NEWS นักวิจยั สหรัฐฯ เตือน ผูช ายเปนมะเร็งเตานมยาก แตถา เปนแลว เสี่ยงตายมากกวาหญิง จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบวา เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูปวยโรคมะเร็งเตานมผูชาย กับผูหญิง พบวาหญิงที่เปนมะเร็งเตานมมีอายุเฉลี่ยเมื่อพบวาเปนโรคมากกวาผูชายประมาณ 2 ป เนื ่ องจากการแพร กระจายของเนื ้ อร ายบริเวณเตานมของผูชายจะกินบริเวณกวางไปสูสวนอื่น ของรางกายมากกวาและเจริญเติบโตเร็วกวาผูหญิง ทางดาน ดอกเตอร จอน กรีฟ ศัลยแพทย ผูเชี่ยวชาญดานมะเร็งเตานม กลาวถึงเรื่องนี้วา “ผูชายมักไมรูตัววาตนเองก็มีสิทธิ์เปนมะเร็งเตานม เนือ่ งจากเขามักคิดวามะเร็งเตานมจะเกิดกับผูห ญิงเทานัน้ ” ทัง้ นี้ จากขอมูลของ The American Cancer Society ระบุวาโอกาสที่ผูชายจะเปนโรคมะเร็งเตานมมีเพียง 1 ตอ 1,000 ในขณะที่ผูหญิงมีโอกาส เปนโรคนี้ถึง 1 ตอ 8 และชนิดของมะเร็งที่ผูชายมีโอกาสเปนมากคือมะเร็งตอมลูกหมากในอัตรา 1 ตอ 6 สวนสาเหตุของการเปนโรคมะเร็งเตานมสำหรับผูช ายนัน้ มาจากความแกชรา เซลลทก่ี ลายพันธุ กรรมพันธุ และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลจัดเปนประจำ ที่มา : http://healthland.time.com


HEART

34

HEART TIPS

LIFE LESSONS FROM DISNEY WORLD

หากคุณยังจำได เราเคยหยิบคำพูดดีๆ ที่แฝงไปดวยแงคิด จากการตูนในเครือดิสนียมาแบงปนแลวครั้งหนึ่ง แตความประทับใจจากขอคิดดีๆ ที่แทรกตัวอยูในการตูนคายนี้ก็ ไมไดมี เพี ย งเท า นั้ น เราจึ ง ขอเสนอคำพูดกินใจจากการตูนในเครือ ดิสนียมานำเสนอคุณอีกครั้งดวย 4 ประโยคความหมายลึกซึ้ง จากการตูนในดวงใจคุณ 4 เรื่อง ดังตอไปนี้

• “The past can hurt. But the way I see it, you can either run from it, or learn from it.” เปนคำพูดของ ราฟกิ ลิงแมนดริล ผูทรงภูมิ จากการตนู เรือ่ ง The Lion King ซึง่ บอกกับซิมบาและกระซิบสอนคนดูใหรวู า อดีตสามารถทำรายเราได แตก็ขึ้นอยูกับเราวาจะวิ่งหนีมันไป หรือเลือกที่จะ เรียนรูจากมัน • “Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through.” เปนคำพูดของซินเดอเรลลา จากการตูนเรื่อง The Cinderella ซึง่ บอกกับเราวา จงมีศรัทธาในความฝนของตัวเอง แลววันหนึง่ สายรุงของแตละคนจะสงรอยยิ้มมา เพื่อเปนสัญญาณวาความฝนของคุณ กำลังจะเปนจริง • “I’ve got no strings, so I have fun. I’m not tied up to anyone” เปนคำพูดของพิน็อกคิโอจากเรื่อง The Pinocchio หมายความวา “ฉันไมมีสายเชิด ฉันจึงสนุกสนาน ไมตองผูกติดอยูกับใคร” พิน็อกคิโอ ไดกลาวประโยคนีห้ ลังจากทีร่ วู า ตัวเองไมตอ งผูกติดกับสายทีค่ นอืน่ คอยบังคับ แขนขาของเขาอีก ซึ่งเมื่อลองยอนกลับมาดูชีวิตของเราแตละคน ประโยคนี้ อาจทำใหเราหันมาฉุกคิดวา แลวชีวิตของเราที่ไมมีสายเชิดมาตั้งแตเกิด เหมือนอยางพินอ็ กคิโอละ เราไดใชมนั อยางคุม คาแลวหรือยัง ในทางกลับกัน เราแตละคนกำลังสรางเสนสายที่มองไมเห็นมาฉุดรั้งตัวเองไวบางหรือเปลา ถือเปนคำถามที่นาคิดที่เราควรหาคำตอบใหตัวเองใหไดเชนกัน • “Love does things for reasons that reason cannot understand.” เปนคำพูดของตัวละครที่ชื่อวาโจ ในเรื่อง The Princess Diaries 2 ซึ่งหมายความวา ความรักทำใหเกิดบางสิ่งดวยเหตุผลบางอยาง ซึ่งไมสามารถเขาใจได นับเปนประโยคที่เตือนใจไดอยางดีสำหรับคนที่มัก รองเรียกหาเหตุผลวา ทำไมความรักถึงเปนเชนนี้ หรือทำไมคนรักถึงทำแบบนี้ เพราะแทจริงแลวความรักเปนเรื่องของความรูสึกและมีความละเอียดออน เกินกวาจะแปลความหมายออกมาเปนเหตุผลได ที่มา : www.twitter.com/disneywords

Let’s Try Laughter Yoga

สั ป ดาห น ี ้ เ ราขอชวนคุ ณ มา บริหารจิตใจดวยโยคะรูปแบบใหม ที่ชื่อวา Laughter Yoga หรือโยคะ หัวเราะ ซึ่งคิดคนเมื่อป 1995 โดย Dr. Madan Kataria แพทย ช าว อินเดีย หลังจากเขาทำการวิจัย พบวาเสียงหัวเราะคือยาที่ดีที่สุด สำหรั บ มนุ ษ ย และได พ ั ฒ นา วิธีการหัวเราะจนกลายเปนโยคะ โดยผสมผสานการหายใจลึ ก ๆ การยืดหดกลามเนื้อและการออกกำลั ง กายไว ด  ว ยกั น ทุ ก วั น นี ้ โยคะหั ว เราะได ร ั บ การยอมรั บ และแพร ห ลายไปทั่วโลกมากกวา 6,000 ชมรม ใน 60 ประเทศ สวนในประเทศไทย ลาสุดก็มผี นู ำเอา ศาสตรนี้เขามาเผยแพรเมื่อปลายป ที่แลว และคุณสามารถเขารวม กิจกรรมโยคะหัวเราะกับพวกเขาไดที่ สถาบันโยคะหัวเราะแหงประเทศไทย สนใจชมรายละเอียดหรือตรวจสอบ ตารางเวลาที ่ จ ั ด กิ จ กรรมได ท ี ่ www.laughteryogathailand.com

QUOTE FOR YOUR HEART “เกิดเปนคนทั้งที อยาเปนคนชนิดที่เหมือน ‘ตนไมยืนตนตาย’ แตควรเปนคนที่ ‘มีชีวิตชีวา’ อยูที่ไหนก็กอใหเกิดการพัฒนาขึ้นแกที่แหงนั้นเสมอไป” พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

Name : Vidal Sassoon Nationality : British Born : 17 January 1928 Died : 9 May 2012 Age : 84

“You either create something and you keep it a secret and you die with it, or you can benefit the craft.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.thebiographychannel.co.uk, http://en.wikipedia.org/wiki/ Vidal_Sassoon, www.imdb.com

เมือ่ ตนเดือนทีผ่ า นมา วงการเสริมสวยไดสญ ู เสียชางผมคนสำคัญของโลกไป นัน่ คือ วิดลั แซสซูน ผูด ีไซนทรงผมบอบสมัยใหม (Wedge Bob) ทีส่ าวๆ หลายคนชืน่ ชอบ ซึง่ เปนการปฏิวตั ทิ รงผมของผูห ญิงครัง้ สำคัญหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยการปลดปลอยสาวๆ ออกจากทรงผมทีต่ อ งเซตและฉีดสเปรยแข็ง ใหเปนทรงผมทีม่ อี สิ ระ สามารถใชนวิ้ มือทัง้ สิบสยายผมไดโดยทีผ่ มจะกลับมาเขาทรงเหมือนเดิม ถาพรอมทีจ่ ะทำความรูจ กั กับผูช ายคนนีแ้ ลว ไปดูกนั เลย

• วิดลั แซสซูน เกิดในครอบครัวเชือ้ สายยิว ตอมาเมือ่ อายุได 3 ขวบ บิดาของเขาก็เสียชีวิตเพราะหัวใจวาย ทำใหครอบครัวตองอยูกิน อยางลำบาก มารดาของแซสซูนจึงตัดสินใจสงเขาและนองชายไปอยูใ น สถานเลีย้ งเด็กกำพราชาวยิว จนกระทัง่ เขาอายุได 14 ป สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ก็ปะทุขน้ึ เขาจึงตองออกจากโรงเรียนและทำงานเพือ่ หาเลีย้ ง ชีพ ทั้งเปนเด็กสงเอกสาร เลนฟุตบอล และสุดทายก็มาเอาดีดาน การตัดผมหลังจากไปขอฝกงานทีร่ า นตัดผมแหงหนึง่ กอนจะถูกเรียกตัว เขาเปนทหารเพื่อรวมรบในสงคราม • เมื่อสงครามสงบลง เขาก็หวนคืนสูวงการชางตัดผมอีกครั้ง และ เปดรานทำผมของตัวเองครัง้ แรกทีล่ อนดอนในป 1954 และสรางชือ่ เสียง ดวยการคิดคนทรงผมใหมเปนทรงบอบทีม่ ลี กู เลน ซึง่ ไดแรงบันดาลใจ จากรูปทรงเรขาคณิตและลายกราฟกทีเ่ ขาชอบ โดยเวลาตอมามีผชู น่ื ชม

ผลงานของเขาวา ไดคนื ความอิสระใหแกผหู ญิง หลังจากผมของสาวๆ ในสมัยนั้นตองถูกเคลือบดวยแว็กซหรือสเปรยอยูตลอดเวลา • หลังจากนัน้ ไมนานฝมอื ของแซสซูนก็เปนทีย่ อมรับ โดยมีดาราดัง มาตัดผมกับเขามากมาย และมีลูกคาแนนรานตลอดเวลา เขาจึง ตองเปดสาขาอื่นๆ เพื่อรองรับลูกคาทั้งในและตางประเทศ ทำให Sassoon Salon เปนรานตัดผมรานแรกของโลกที่มีการเปดสาขา ไปทั่วโลก จนกระทั่งป 1983 แซสซูนไดขายเครือขายรานตัดผม ของตัวเองมูลคา 113 ลานดอลลารสหรัฐฯ ใหกบั บริษทั RichardsonVicks สวนตัวเขาเองก็หนั มาทำงานเพือ่ สังคม โดยนำเงินทีไ่ ดมาจัดตัง้ Vidal Sassoon Foundation เพื่อสนับสนุนงานการกุศลดานศิลปะ การศึกษา และชวยเหลือภัยพิบัติตางๆ เชน เหตุการณเฮอริเคน แคทรีนาพัดถลมสหรัฐอเมริกา เปนตน


ALL ABOUT BIZ

37

BIZ LIFE

BRING THE BEST FROM YOUR TEAM กฤตพณ ทัพพะรังสี

กรรมการและประธานคณะเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั ฟูด แอนด ดริง้ ค อิ น เตอร เนชั่ น แนล จำกั ด ผู ร ว มทุ น และนำเข า เครื่ อ งดื่ ม ชาไข มุ ก CoCo Fresh Tea & Juice จากประเทศไตหวัน ซึ่งเปนแบรนดที่มี สาขามากกวา 800 สาขาทัว่ โลก ลาสุดไดเปดใหบริการทีป่ ระเทศไทยแลว ที่ Asiatique The Riverfront ถนนเจริญกรุง และสยามพารากอน ชั้นใตดิน

• การเขาไปขอรวมทุนกับบริษทั ตางชาติ คุณตองสรางความมัน่ ใจกับพวกเขา ใหไดเสียกอน ไมวา จะเปนเรือ่ งโปรโฟลทต่ี อ งนาเชือ่ ถือ และแสดงความตัง้ ใจจริง ใหตางประเทศเห็นวา เราจะไมนำแบรนดของเขามาทำใหเกิดความเสียหาย อยางแนนอน • ผมมองวาการที่มีสินคาชนิดเดียวกันในทองตลาดมากๆ แสดงวาธุรกิจนั้น ยังสามารถขยายตัวออกไปไดอีกไกล และทำใหผูลงทุนหนาใหมมีโอกาส เติบโตขึ้นได โดยตัวเราเองถือเปนหนึ่งทางเลือกใหกับผูบริโภคดวยเหมือนกัน ดังนัน้ เรือ่ งของคุณภาพและบริการจึงเปนเคล็ดลับสำคัญทีจ่ ะกุมหัวใจลูกคาได • ผมยึดถือมาตลอดวา ทำทุกอยางใหดที ส่ี ดุ โดยทีต่ อ งมีสติดว ย การทำงาน อะไรก็แลวแต ถาอยากใหผลงานออกมาดี ตองใจเย็น การทะเลาะกันในทีท่ ำงาน ไมชว ยใหอะไรดีขน้ึ มาได มีแตจะโทษกันไปโทษกันมาดวยซ้ำ การมีสติทำใหเกิด ความคิดสรางสรรคไดอีกทาง • คำวา ‘ลูกคาคือพระเจา’ ไดกลายเปนสัจธรรมของคนทำงานดานบริการ ไปแลว เราตองทำความเขาใจวา ลูกคาแตละคนมีลักษณะนิสัยแตกตางกัน ผูใหบริการจึงตองจบเรื่องใหดีที่สุด การพูดคุยดวยความนอบนอม และ พยายามชี้แจงเหตุผลใหเขาเขาใจ เปนทางออกที่ดีที่สุด เพราะถึงอยางไร สำหรับคนที่ทำการคาขาย ลูกคาก็เปนสิ่งสำคัญที่สุด • คนที ่ จ ะทำงานบริ ก ารได ด ี นอกจากจะตั ้ ง ต นด ว ยเรื ่ อ งของใจรั ก แล ว ตองชอบพบปะผูคน ยิ้มแยมแจมใส ถาคุณทำงานบริการแลวมายืนเงียบๆ หนาตาบึง้ ตึง หรือชอบทำอะไรคนเดียวไมยงุ เกีย่ วกับใคร แสดงวาคุณไมเหมาะ กับงานประเภทนี้แลว • ขอดีของโซเชียลเน็ตเวิรกก็คือ ทำใหคนรูจักเราเร็วขึ้น แตขอเสียก็คือ เราจะ โดนโจมตีไดงา ย และบางครัง้ ความผิดเล็กๆ นอยๆ ทีเ่ กิดขึน้ พออยูใ นรูปแบบ ของตัวอักษรก็กลายเปนเรื่องใหญโตขึ้นไดเชนกัน • การรับฟงคำติชมจากผูบริโภคคือสิ่งที่ละเลยไมได แตก็ตองมีจุดยืนของเรา ดวยเชนกัน ไมใชเอาทุกความเห็นมาปรับเปลี่ยนการทำงานไปเสียหมด เพราะถาขาดจุดยืนที่ชัดเจน เราก็อาจจะเสียกลุมลูกคาหลักไปก็ได • พนักงานในแตละประเทศก็มีเอกลักษณที่แตกตางกัน คนไตหวันสามารถ

ทำอะไรไดหลายอยางพรอมกันดวยความรวดเร็ว สำหรับคนไทยอาจจะดูเหมือน เราทำงานชา แตเราก็ไดเรื่องของความประณีต ดังนั้น การสอนพนักงาน จึงตองเอาความรูที่ไดมาปรับเปลี่ยนใหเขากับสไตลของบานเรา • ผมจะใหพนักงานที่มาใหมไดทดลองงานดูกอนสักระยะ เพื่อใหเขาประเมิน ตัวเองกอนวาไหวหรือเปลา เพราะถารูสึกวาไมชอบ เขาก็จะทำงานกับเรา ไดไมเต็มที่ • ปญหาเรือ่ งพนักงานเปนปญหาทีต่ อ งเจอทุกที่ ดังนัน้ เราตองใหความเอาใจใส ดวยการหมัน่ เขาไปพูดคุยกับทีมงานอยูเ สมอ โดยเฉพาะเวลาทีเ่ ทรนเนอรมาจาก ตางประเทศ พวกเขาจะรูสึกเครียดมากเปนพิเศษ เพราะตองสื่อสารกันดวย ภาษาอังกฤษ ผมก็จะเขาไปเปนคนกลางเพื่อชวยลดชองวางตรงนี้ใหแกกัน • เวลาทีเ่ ห็นสินคาของบริษทั คูแ ขงขายดี ผมก็อยากใหเราขายดีไดอยางนัน้ บาง แตก็ไมไดเอาเรื่องนี้มากดดันใหตัวเองเครียด เพราะการคิดแบบนั้นไมไดชวย ใหการทำงานดีขึ้น แตผมมองวาเปนการสรางกำลังใจใหตัวเองอยากประสบ ความสำเร็จเหมือนกับเขามากกวา • การที่เราเปนหนาใหมแลวถูกจับตามองจากคนที่ทำตลาดมากอนแลว ผมถือวาเปนเรื่องดี เพราะนั่นหมายความวาแบรนดของเราเริ่มเปนที่สนใจ ขึ้นมาแลว ถาเราไมอยูในสายตาพวกเขาตางหากถึงเปนเรื่องที่นากังวล • ในฐานะผูบ ริหาร ผมตองเลือกคนเกงมากกวาคนดี ถาคุณเปนคนดีแตทำงาน ไมได บริษทั ก็พงั คนเกงแตนสิ ยั ไมดี เมือ่ องคกรเริม่ ใหญขน้ึ กรอบหรือระเบียบ ภายในก็จะชวยคุมใหพวกเขาไมออกนอกลูน อกทางมากนัก จากนัน้ คนทีเ่ ขามาใหม ก็จะเริม่ ทำงานประสานกับคนเดิม ซึง่ ในตอนนัน้ เพือ่ นรวมงานทุกคนก็จะเรียนรู ขอดีขอเสียของกันและกันไดเอง • หัวหนาที่ดีคือคนที่สามารถดูแลผูที่อยูใตบังคับบัญชาได เขาใจศักยภาพ ของทีมงาน สามารถเอาความเกงของคนคนนั้นมาใชไดอยางถูกที่ถูกทาง มีความอดทน และสามารถสอนลูกทีมใหพัฒนาตัวเองขึ้นไปไดอีก • ในอนาคตธุรกิจเครื่องดื่มอาจเปลี่ยนเทรนดและความนิยมไปในแบบที่เรา คาดไมถึงก็ได ดังนั้น ทุกบริษัทจึงตองมีแผนกทำรีเสิรชและวิจัยคนควา ผลิตภัณฑใหมๆ ตลอดเวลา

Virtual Fridge Lock

อุปสรรคอันดับตนๆ ของคนที่อยาก ลดน้ำหนักสวนใหญก็คือ การหักหามใจ ตัวเองไมใหทานอาหารที่ชอบจนเกินพอดี ซึง่ เปนเรือ่ งหนักหนาทีห่ า มปรามกันลำบาก เพราะต อ งใช ค วามอดทนอดกลั ้ น อย า ง สม่ำเสมอ ลงทายหลายคนจึงถอดใจยอม ปลอยรางกายไปตามยถากรรม แตลาสุด มีผูผลิตหัวใสในประเทศบราซิลไดรับรูถึง ปญหาหนักอกขอนี้เปนอยางดี จึงนำเสนอ นวัตกรรมทีเ่ ปนเหมือน ‘ไมแข็ง’ ไวดดั นิสยั คนชอบตามใจปากตอนดึกๆ ดวยการติดตัง้ เซ็นเซอรที่คิดคนมาเปนพิเศษไวที่ตูเย็น ประจำบานของลูกคา จากนัน้ ก็ทำการตัง้ เวลา เปด-ปดบริการของตูเย็นไวอยางชัดเจน แลวเมือ่ ไหรกต็ ามทีม่ คี นพยายามเปดตูเ ย็น ในเวลาทีไ่ มสมเหตุสมผล เซ็นเซอรตวั นีก้ จ็ ะ ทำงานทันที โดยการโพสตประจานวีรกรรม บุกตูเ ย็นยามดึกของเจาของตูเ ย็นในโซเชียล เน็ตเวิรกตางๆ ทั้งเฟซบุก หรือทวิตเตอร ใหไดอบั อายไปทัว่ โลกไซเบอร ยิง่ ถารวมกลุม กันติดเซ็นเซอรตัวนี้กับเพื่อนหลายๆ คน ก็นา จะไดผลมากขึน้ ไปอีก เพราะจะไดชว ยกัน ระแวดระวังไมใหใครตามใจปากตอนดึก หรือกลุมไหนจะตั้งมาตรการลงโทษคนที่ ละเมิดกฎก็เกไปอีกแบบ แมจะยังไมรูวา วิธีนี้จะไดผลในระยาวหรือไม แตก็ถือเปน ไอเดียแปลกใหมทน่ี า นำไปคิดตอยอดไดอกี มากมาย ทีส่ ำคัญคือเปนตัวอยางชัดๆ ของ การนำวิถีชีวิตในโลกแหงความเปนจริงกับ วิถชี วี ติ ในโลกเสมือนมาเชือ่ มโยงกันไดอยาง นาชื่นชม ใครสนใจไอเดียนี้ลองแวะไปดูที่ www.jwt.com/brasil


38

ฮอนดาปฏิวัตินิยามความซาแหงมหาชนครั้งใหญ! ประกาศศักดาผูนำรถ เอ.ที. ของเมืองไทย เปดตัว ‘ออล นิว ฮอนดา สกูปป ไอ 2012’ ใหมหมดหัวจรดทาย ภายใตคอนเซ็ปต ‘ซา... นิยม’ ฮอนดา ผูนำอันดับหนึ่งแหงวงการรถจักรยานยนตไทย สรางความสัน่ สะเทือนใหกบั ตลาดรถ เอ.ที. อีกครัง้ ประกาศเปดตัว ‘ออล นิว ฮอนดา สกูป ปไ อ 2012’ ดีไซนใหมหมดรอบคัน เจาะตลาดวัยรุน ไทยดวยคาแร็กเตอร ทีโ่ ดดเดนเต็มพิกดั ภายใตคอนเซ็ปต ‘ฮอนดา สกูป ปไ อ ยุคใหม ซา... นิยม’ ปฏิวัติความเทดวยไฟหนาแบบโปรเจ็กเตอรแทพรอมวงแหวนสีฟาสุดล้ำ เปนครั้งแรกในวงการรถ เอ.ที. แฟชั่น โคมไฟหนาและทายแบบบิลตอิน สอดรับกับรูปทรงสไตลโมเดิรนเรโทรที่ปราดเปรียวยิ่งกวาเดิม แฝงความสนุกซาดวยกราฟกรอบคันแบบใหมถึง 3 สไตล 10 คูโทนสี มาพรอม เครื่องยนต 4 จังหวะ เทคโนโลยีหัวฉีดยอดอัจฉริยะ PGM-FI ที่ไดรับ การพัฒนาสูยุคที่ 4 ใหอัตราประหยัดน้ำมันที่สูงถึง 53 กิโลเมตรตอลิตร (ตามมาตรฐาน ECE40MODE) วางจำหนายทัว่ ประเทศแลววันนี้ ดวยราคา จำหนายทองตลาดโดยประมาณเริ่มตนที่ 45,000 บาท พรอมตั้งเปา การจำหนายที่ 300,000 คันตอป ฮอนดา สกูปปไอ ยุคใหม ซา... นิยม มาพรอมกับบทบัญญัติความซา 3 มาตรา เทเอาการ ดังตอไปนี้

- ฮอนดา สกูปปไอ Active Boy - Devil Troops กองพันทะลวง FUN ติดดาว มันเต็มขัน้ ไปกับกราฟกสุดซา ‘Dark Devil’ เลือกเทไปกับคูส ี 3 แบบ ขาว-แดง, น้ำเงิน-ขาว, และดำ-แดง - ฮอนดา สกูปปไอ Vivid Me - Chic Army หนวยสืบราชการ ‘รัก’ ประดับยศซาเฉพาะหนวยดวย ‘Chic Glasses’ แวนใหญไซซยกั ษ เริด่ ชิค ไปกับคูสี 4 แบบ ฟา-ชมพู, ชมพู-ดำ, ชมพู-ขาว, และฟา-ขาว - ฮอนดา สกูป ปไ อ Prestige Guy - Cool Commander กองบัญชาการ ซาสุด สมศักดิ์ศรีรุนใหญดวย ‘Knight Sword’ กราฟกเฉียบ เท สไตล ดาบอัศวิน ดูดีเต็มขั้นเหนือชั้นกวาใครดวยคูสี 3 แบบ ดำ-เทา, ขาว-เทา, และแดง-เทา พิ เศษสุ ด จำนวนจำกั ด สำหรั บ 10,000 คั น แรก! รั บ ไปเลยทั นที ชุด Premium Gift Set ประกอบดวยเสื้อแจกเก็ตโทนสีแมตชกับตัวรถ และหมวกกันน็อกดีไซนสุดเจ็บ เพื่อความซาตามสไตลของผูขับขี่ ตั้งแต วันนี้เปนตนไปหรือจนกวาของจะหมด


39

ฮอนดา ซีวิค โฉมใหม พรอมจำหนายแลวทั่วประเทศ

บริษทั ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดย นาย พิทกั ษ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส และ มิสเตอร โนบุยกู ิ ชิบาอิเคะ รองประธาน รวมกับ มิสเตอร มิตซูรุ โฮริโกชิ หัวหนาทีมวิศวกรผูพ ฒ ั นาซีวคิ ใหม และ มิสเตอร ยูจิ นิชนิ ะ ผูช ว ยหัวหนาทีมวิศวกรผูพ ฒ ั นาซีวคิ ใหม บริษทั ฮอนดา อารแอนดดี จำกัด (ประเทศญีป่ นุ ) เปดตัวฮอนดา ซีวคิ โฉมใหม อยางเปนทางการในประเทศไทย ซึง่ เปนการปรับโฉมตลอดทัง้ คัน เนนทุกรายละเอียด สูค วามสมบูรณแบบ ตัง้ แตรปู ลักษณทเ่ี นนดีไซนเฉียบคมแนวสปอรต ภายในครบครันดวยเทคโนโลยีอจั ฉริยะ อาทิ จอแสดงขอมูลอัจฉริยะ i-MID (Intelligent Multi-Information Display) ระบบความปลอดภัย ไปจนถึง ระบบชวยแนะนำการขับขีแ่ บบประหยัดน้ำมัน (Eco Assist) ทัง้ ยังเปนรถรุน แรกของฮอนดาทีร่ องรับน้ำมันเชือ้ เพลิงเอทานอล E85 ชวยใหผใู ชซวี คิ โฉมใหมไดความรูส กึ เรียบหรูทรงพลังและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม

อิม่ อรอยจุใจแบบไมอนั้ กับ ‘บุฟเฟต ซีฟดู ’ อาหารทะเลตัวโต สดใหม ในสไตลภตั ตาคาร วาแตล

ภัตตาคารวาแตล กรุงเทพฯ ภัตตาคารหรูสไตลฝรัง่ เศส เปดใหบริการ Seafood Buffet แกลกู คาทีช่ น่ื ชอบ อาหารทะเล จุใจกับหลากหลายเมนูอาหารทะเลที่ผานการปรุงรสโดยเชฟฝมือเยี่ยม ดวยวัตถุดิบชั้นยอด สงตรงจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนทีค่ ดั สรรพิเศษ คุณจะเพลิดเพลินและอิม่ อรอยไปกับอาหารทะเลสุดพิเศษ มากมาย ไมวา จะเปนซุปล็อบสเตอร หอยนางรมยักษในไวนขาว หอยแมลงภูแ ปซิฟก ปลาแซลมอนแลสด ลาซานญาซีฟดู ฯลฯ โดยทานสามารถลิม้ รสชาติเมนูอาหารทะเลสุดล้ำเลิศในราคาเพียงทานละ 799 บาท ตัง้ แตเวลา 11.00-14.30 น. เฉพาะวันศุกรและวันเสาร ณ ภัตตาคารวาแตล ชัน้ 1 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง โทร. 0-2639-7531-3 ตอ 205 หรือ http://www.vatelbangkok.com

ไทยพาณิชย รวมกับอมรินทรพริน้ ติง้ ฯ เปดตัว กิจกรรม ‘แปลงเลมเปนไฟล’

K Village Community Mall ชวนเดินตลาดนัดสินคาแฮนดเมด

ธนาคารไทยพาณิชย รวมกับ บมจ. อมรินทรพริน้ ติง้ แอนดพับลิชชิ่ง แถลงขาวเปดตัวกิจกรรม ‘แปลงเลม เปน ไฟล’ ในโครงการ ‘แบงป น 1 วั น ใน 1 ป ’ ของธนาคาร โดยมี องคอร อาภากร ณ อยุธยา ผูชวย ผูจัดการใหญอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย, องอาจ จิระอร ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานหนังสือเลม บมจ. อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง และอาจารย เรณู เดือนดาว ผูแทนจากมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ รวมแถลงขาว รวมดวย 2 ศิลปนดาราจิตอาสา ที่มารวมแลกเปลี่ยน ประสบการณ ไดแก ‘เตอ’ - ฉันทวิชช ธนะเสวี และ ‘แพนเคก’ - เขมนิจ จามิกรณ พรอมการเสวนาหัวขอ ‘จากหนังสือสือ่ เปนเสียง’ ทีน่ ำเสนอเทคนิคการเลานิทาน และการอานหนังสือใหมีความนาสนใจ โดย อนุสรา ดีไหว บรรณาธิการสำนักพิมพแพรวเพือ่ นเด็ก ณ บริเวณ โถงอเนกประสงค ชั ้ น UB ธนาคารไทยพาณิ ช ย สำนักงานใหญ (รัชโยธิน)

K Village Community Mall ใจกลางเมือง สุขุมวิท ซอย 26 จัดตลาดนัดสินคาแฮนดเมดเฉพาะวันพุธ ตนเดือน โดยรวมมือกับศิลปนและดีไซเนอรอิสระ แสดงผลงานและปลดปลอยความสามารถผานทาง สินคาตางๆ ไมวาจะเปนสินคาตกแตงบาน เครื่องเขียน เฟอรนิเจอร เสื้อผา หรือแอ็กเซสซอรี เชน สรอย ผาพันคอ เปนตน เดินชอปปงชิลๆ พรอมกับเสียงเพลงเพราะๆ จาก Live Band ในงาน Wednesday Artists Market ทีจ่ ดั ขึน้ ณ ศูนยการคา K Village สุขมุ วิท ซอย 26 บริเวณชัน้ 1 เวลาหาโมงเย็นจนถึงสีท่ มุ คนรักสินคามีดีไซน เก ไมซ้ำใคร ไมควรพลาด!

ทรูมฟ ู เอช ใหคนไทยเปนเจาของ The New iPad รายแรกในไทย!

ทรูมฟู เอช จัดงานจำหนาย The New iPad รายแรกในไทย ในเวลาเทีย่ งคืนของวันที่ 27 เมษายน ทีผ่ า นมา ณ ทรู สเตเดีย้ ม บาย ทรูคอฟฟ ชัน้ 4 สยามพารากอน ซึง่ มีคณะผูบ ริหาร นำโดย นาย อติรฒ ุ ม โตทวีแสนสุข กรรมการผูจ ดั การธุรกิจโมบายล บมจ. ทรู คอรปอเรชัน่ และเหลาศิลปนดารา มารวมงานจำหนาย The New iPad พรอมตอนรับลูกคาทรูมูฟ เอช กันอยางคับคั่ง อาทิ พลอย เฌอมาลย, บอย ปกรณ, โปป ธนวรรษ, ไอซ อภิษฎา, ตู ภพธร, โฟร-มด ฯลฯ ซึง่ ถึงแมจะจัดงานในเวลาเทีย่ งคืน แตสาวก iPad ก็มาเขาคิวรอเปนเจาของ The New iPad กันอยางลนหลาม ดูรายละเอียด The New iPad เพิ่มเติมไดที่ www.truemove-h.com/ipad

มิยาบิ สรางรอยยิ้ม สรางพลังสูสังคม

เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม ทีผ่ า นมา บริษทั มิยาบิ กริลล จำกัด ไดมอบกระดานดำจำนวน 7 แผน และโตะ เกาอีจ้ ำนวน 60 ชุด ภายใตโครงการ ‘มิยาบิ สรางรอยยิม้ สรางพลังสูส งั คม’ ใหกบั โรงเรียนวัดสะแก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หลังจากถูกน้ำทวมเมือ่ ปทผ่ี า นมา ทำใหโตะเกาอีข้ องโรงเรียนเสียหาย ทัง้ หมด ทัง้ นี้ เงินทีท่ ำกิจกรรมการกุศลทัง้ หมดมาจากการจำหนายเสือ้ CSR การรวมบริจาคจากลูกคาของมิยาบิแตละสาขา รวมถึงสวนแบงจากการขายอาหาร บางประเภทของบริษัทมิยาบิฯ โดยหลังจากนี้ บริษัท มิยาบิ กริลล จำกัด จะยังคงเขาไปพัฒนาและฟนฟูอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการปรับภูมิทัศนบริเวณ โรงเรียน และการซอมบำรุงหลังคาโรงอาหาร เปนตน เพื่อเปนการตอบแทนสังคมแบบยั่งยืนตอไป


THE WORDS

41

“If it doesn’t feel right, don’t do it. That’s the lesson. That lesson alone, will save you a lot of grief. Even doubt means don’t.”

ถาหากไมรูสึกวามันถูกตอง อยาลงมือทำ นั่นแหละคือบทเรียน และเพียงแคบทเรียนนี้เรื่องเดียวมันก็สามารถชวยใหคุณรอดพน จากความเสียใจไดมากมายแลว เพียงแคยังสงสัย ก็หมายความวาอยาทำเลย -Oprah Winfrey

“The darkest night is often the bridge to the brightest tomorrow.” คืนที่มืดมนที่สุดมักจะเปน สะพานขามไปสูวันที่มีแสงสวาง เจิดจาที่สุด -Jonathan Lockwood Huie

“You never find yourself until you face the truth.”

“To demand perfection is a sure way to be disappointed in everybody, for you will be bound to think ill of others.”

คุณจะไมมีวันคนพบตัวเอง จนกวา คุณจะเผชิญหนากับความเปนจริง

การเรียกรองหาความสมบูรณแบบ คือหนทางที่จะทำใหคุณผิดหวังในตัวผูอื่นอยางแนนอน เพราะมันจะทำใหคุณติดอยูกับการมองหาขอบกพรองของพวกเขานั่นเอง -Monica Fairview

-Pearl Bailey

“Pain makes man think. Thought makes man wise. Wisdom makes life endurable.’’ ความเจ็บปวดทำใหคนเราคิดได ความคิดทำใหคนเราฉลาด แตปญญาทำใหชีวิตเปนเรื่องที่ทานทนได -John Patrick

“Those who wish to appear wise among fools, among the wise seem foolish.” คนที่ตองการจะเปนคนฉลาดในหมูคนโงนั้น คือคนที่เปนคนโงในหมูคนฉลาด -Quintilian

available now! $ 1.99

“It is not necessary to understand things in order to argue about them.” ไมจำเปนที่จะตองเขาใจสิ่งตางๆ เพียงเพื่อจะไดถกเถียงกัน -Pierre Beaumarchais

“Think like a wise man but communicate in the language of the people.”

จงคิดอยางคนฉลาด แตสื่อสารในภาษาเดียวกับคนทั่วไป -William Butler Yeats


42

THE GUEST

FROM BUDDHISM TO THE FILM เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

กอนหนานี้ชื่อของ พิมพกา โตวิระ มักจะปรากฏอยูในแวดวง ภาพยนตรไทยในฐานะผูก ำกับหญิงไทยทีส่ รางผลงานภาพยนตรอสิ ระ หรือหนังอินดี้ที่โดดเดนหลายตอหลายเรื่อง และตั้งแตป 2551 เปนตนมา เธอก็มีตำแหนงตอทายในบทบาทของโปรแกรมมิง ไดเร็กเตอร ที่มีสวนในการจัดงานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ กรุงเทพ อีกหลายครั้ง และป 2555 ซึ่งตรงกับวาระเฉลิมฉลอง ครบรอบ 2,600 ป ที่พระพุทธเจาไดตรัสรูธรรม หรือ ‘พุทธชยันตี’ ก็จะเปนอีกครั้งที่ชื่อของเธอจะถูกจารึกในฐานะผูจัดงานเทศกาล ภาพยนตรพุทธปญญานานาชาติ กรุงเทพ 2555 ที่รวบรวม ภาพยนตรพระพุทธศาสนาหลายสิบเรื่องจากทั่วโลกมาใหชาวไทย ไดชมกันแบบฟรีๆ

สื่อภาพยนตรคือสื่อที่มีอิทธิพลกับคนดูอยางมาก... ดวยความเชื่อแบบนี้เราจึงจัดใหมีเทศกาล พุทธปญญานานาชาติ ซึ่งจัดโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ซึ่งเปนองคกรเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาทีม่ แี นวคิดคอนขางสมัยใหม ทีม่ องวาการเรียนรูศ าสนายุคนีต้ อ งทำผานสือ่ โดยเฉพาะ สื่อภาพยนตรที่นาจะนำเรื่องราวเหลานี้มาทำใหคนทั่วไปเขาใจไดงายขึ้น และทำใหคนเห็นธรรมะได โดยไมจำเปนตองฟงพระเทศนหรืออานหนังสืออยางเดียว เราอยากใหคนที่มาดูหนังในเทศกาลนี้ ได ‘ดูหนังแลวเห็นธรรม’ หลายคนชอบคิดวาภาพยนตรจะตองมีเนือ้ หาเพือ่ รองรับความบันเทิงเทานัน้ ... แตเรากลับมองวา ภาพยนตรนา จะทำใหเรามองเห็นแงมมุ ทางธรรมะไดเหมือนกัน ไมวา จะเปนภาพยนตรทม่ี เี นือ้ หาเกีย่ วกับ พระหรือไมไดเกี่ยวกับพระ แตเปนเรื่องชีวิตธรรมดาที่แฝงแงคิดใหคนดู ซึ่งก็แลวแตวาคนดูจะเลือกดู แบบไหน และจะมองเห็นธรรมในรูปแบบไหน ธรรมะไมใชแคเรื่องศีล 5 หรือการเขาวัด ฟงธรรมเทานั้น แตธรรมะคือ... การใชชีวิตกับ ปจจุบันขณะ แคเราไดเรียนรูจากชีวิตตัวเอง เขาใจความเปนตัวเอง และยอมรับตัวเอง ก็ถือวาเปน ธรรมะเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ความเขาใจธรรมะมันไมไดจำกัดอยูแ คในวัด ในหนังสือ หรือในพิธกี รรม ทางศาสนาเทานั้น แตมันถูกสอดแทรกอยูในวิถีชีวิตคนอยูแลว ธรรมะอาจถูกมองเปนเรือ่ งนาเบือ่ สำหรับหลายๆ คน... แตเทศกาลนีจ้ ะเปนการรวบรวมภาพยนตร ที่มีรูปแบบการเลาเรื่องแตกตางกันออกไป อยางภาพยนตรบางเรื่องที่เปนแนวแอ็กชัน กังฟู แตเปน เรื่องที่เกิดขึ้นในวัด หรือภาพยนตรแอนิเมชันที่มีเนื้อหาสำหรับเด็กๆ นี่คือภาพยนตรแบบที่เรานำเสนอ ซึ่งไมไดเปนภาพยนตรที่มีพระมานั่งเทศนใหฟง แตเราเลือกภาพยนตรที่มีความสนุกสนานในบางสวน ขณะเดียวกันก็มีเทคนิคการเลาเรื่องที่สามารถจะดึงคนใหเขามาสูเหตุการณในนั้นได ทุกวันนีศ้ าสนากับความนาเบือ่ คือภาพจำของคนทัว่ ไป... เพราะไมตอ งพูดถึงเรือ่ งภาพยนตรหรอก แคพดู วาธรรมะ คนก็มกั จะมองวาเปนเรือ่ งนาเบือ่ หรือเปนเรือ่ งยากตอการเขาใจ เพราะฉะนัน้ ผูส ราง ภาพยนตรเองก็ตอ งเรียนรูว า จะทำอยางไรใหแงมมุ เหลานีถ้ กู นำเสนอออกมาแลวสามารถดึงใหคนเขาไปดูได เปนโจทยที่ทาทาย และทายที่สุดคนดูภาพยนตรก็ตองเปดกวางที่จะรับแนวความคิดใหมๆ เหมือนกัน เวลาที่มองพระพุทธศาสนา เรามักจะมองสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาเทานั้น... เชน มองที่ พระสงฆ หรือมองทีว่ ดั แตบางทีเราอาจหลงลืมไปวา ศาสนาก็เกีย่ วเนือ่ งกับความเปนมนุษย เพราะฉะนัน้ ถาตัดเรื่องสัญลักษณออกไป จะเห็นไดเลยวาภาพยนตรหลายๆ เรื่องสามารถนำไปสูคุณคาทางจิตใจ ไดเหมือนกัน แมจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับคนไมดี ทายที่สุดภาพยนตรก็จะนำไปสูความเขาใจชีวิตในอีก รูปแบบหนึ่ง การที่คนเขามาดูภาพยนตรแลวจะไดความคิดบางอยางกลับไปหรือไม เราคงไมสามารถไป คาดหวังได... แตการทีเ่ ราเปนเวทีแบบนี้ ฉายภาพยนตรรปู แบบนี้ ก็หวังวาอยางนอยถาเขาไมไดแนวคิด อะไรเลย ก็นาจะไดสุนทรียภาพในการชมภาพยนตร ซึ่งเรามองวาสุนทรียภาพก็ถือเปนธรรมะ เพราะ มันคือความสงบ เปนความดีงามในจิตใจ หรือถาจะดีกวานัน้ ก็อยากใหประเด็นในภาพยนตรถกู นำไปสู การพูดคุยหรือถกเถียงกันในสังคมวงกวาง เพื่อจะทำใหศาสนาในยุคปจจุบันสอดคลองกับวิถีชีวิต ของคนไดมากขึ้น ภาพสะทอนวาศาสนารุงเรืองหรือไม คงไมไดขึ้นอยูกับการที่มีวัดหรือพระสงฆเยอะๆ... แตเรามองวาการทีค่ นในปจจุบนั พูดคุยกันเรือ่ งธรรมะมากขึน้ ทำความเขาใจชีวติ ทำความเขาใจสังคม หรือมีการพูดคุยกันอยางสันติวธิ ี หาทางออกรวมกันไดงา ยขึน้ อันนัน้ ตางหากทีแ่ สดงวาศาสนามีผลตอ ผูค นในสังคม แตตราบใดทีค่ นในประเทศยังทะเลาะ ถกเถียงกันวุน วาย และหาทางออกไมได ทุกคนรูส กึ ถึงความเปนตัวกู-ของกูกันอยู ก็แสดงวาศาสนาไมไดมีผลอะไรกับชีวิตเขามากนัก ถาถามวาสังคมไทยไดใชธรรมะในการดำเนินชีวติ แคไหน... ตองตอบตรงๆ วาเราเองก็ยงั ไมแนใจ วาสังคมเราเจริญถึงขัน้ นัน้ หรือเปลา เพราะวันนีต้ อ งยอมรับวาสังคมยังมีความวุน วายอยู แตความวุน วาย ก็สอนเราไดเหมือนกันวา คนในสังคมพรอมจะเรียนรูอะไรบาง เพราะความวุนวายทุกครั้งจะนำไปสู ความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะดีขน้ึ หรือแยลงก็ได ถือเปนบทพิสจู นทจ่ี ะทำใหเราไดรจู กั สังคมตัวเองมากขึน้ แลวคนรุนใหมนี่แหละที่จะตองเตรียมรับมือกับความวุนวายในอนาคต เพราะฉะนั้น ธรรมะคือสิ่งที่ สำคัญมากสำหรับคนรุนใหม สิ่งที่เรารูสึกดีมากๆ กับการจัดเทศกาลนี้ก็คือ... ทายที่สุดแลวเราเชื่อในภาพยนตร ถามีใครที่ ดูหนังในเทศกาลนี้แลวเห็นธรรม หรือไดความคิดบางอยางที่เขาสามารถนำไปใชในการดำเนินชีวิต ทำใหเขาคนพบทางออกสำหรับปญหาบางอยาง หรืออยางนอยๆ ถาเขาไดความบันเทิงอีกรูปแบบหนึง่ ก็เปนสิ่งที่คุมคาที่สุดแลวสำหรับคนทำงาน เสนหของภาพยนตรในความคิดของเราก็คือ... ภาพยนตรคือมายาที่ดึงคนดูเขาไปอยูในมายานั้น เวลาดูภาพยนตรเราจะรูสึกเหมือนหลุดไปอยูอีกภาวะหนึ่ง ทำใหเราไดหลุดพนจากความเปนตัวเอง ในบางขณะ ในฐานะคนสรางภาพยนตร เราสามารถสรางสิ่งที่ไมมีอยูจริงใหคนดูเห็นภาพไดชัดเจน แตคุณไมสามารถทำใหคนคนหนึ่งเชื่อเรื่องราวในภาพยนตรได ถาไมมีความสามารถพอ มันเปนเรื่อง ระหวางคนดูกับภาพยนตร ซึ่งเรามองวามันเปนความรูสึกที่สวนตัวมากๆ

HER WAY • พิมพกา โตวิระ คือผูก ำกับหญิงไทยคนแรกทีเ่ ปนทีร่ จู กั ของวงการภาพยนตรนานาชาติและนักวิจารณตา งประเทศ ดวยผลงานภาพยนตรอิสระหลายเรื่อง ทั้ง ‘แมนาค’ ในป 2540 ‘คืนไรเงา’ ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 19 โปรเจ็กต ที่นาจับตามองจาก Pusan Promotion Plan รวมถึงยังไดรับการคัดเลือกใหเขารวมฉายในสายหนัง ของคนรุนใหมในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเบอรลิน ครั้งที่ 53 และไดรับการเชื้อเชิญใหรวมในสายประกวด ของเทศกาลสำคัญอีกมากมาย และผลงานเรือ่ งลาสุดของเธอคือ สารคดีเรือ่ ง The Truth Be Told ทีไ่ ดรบั การเชือ้ เชิญ ไปฉายในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติเชนกัน • เทศกาลภาพยนตรพุทธปญญานานาชาติ กรุงเทพ 2555 เปนความรวมมือกันระหวางมูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปญโญ กับ Buddhist Film Foundation แหงสหรัฐอเมริกา ผูจัดเทศกาลภาพยนตรพุทธศาสนา นานาชาติ โดยมีพระอาจารยชยสาโรเปนที่ปรึกษาในโครงการนี้ ซึ่งจะคัดเลือกภาพยนตรกวา 30 เรื่องจากทั่วโลก นำมาฉาย ณ โรงภาพยนตร SFX Central World ระหวางวันที่ 7-10 มิถนุ ายนนี้ ติดตามรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ไดที่ www.buddhaleela.org หรือ www.facebook.com/buddhaleela

a day BULLETIN issue 202  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you