Page 1

)335%  -!9


ISSUE 201, 25 - 31 MAY 2012

When Things Fall Apart มีคนบอกวา ความเจ็บปวดจากการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก เปนความเจ็บปวดที่เปนภาษาเดียวกันทั้งโลก ผูที่ผานการสูญเสียยอมเขาใจโดยไมจำเปนตองเอยคำ แตอีกดานหนึ่งมันก็เปนภาษาที่ไรถอยคำใดจะอธิบายไดครบถวนและลึกซึ้ง เมื่อสูญเสีย คนเราจะเจ็บปวด แตเพราะบรรยายออกมาเปนคำพูดไมได มนุษยเราจึงตองระบาย ออกมาเปนน้ำตา และดูเหมือนน้ำตาทีเ่ กิดจากความเจ็บปวดชนิดนีจ้ ะไมมวี นั หมด ไมมวี นั เหือดแหง ตอใหมนั ไมไหลรินออกจากตา ก็ไมไดหมายความวามันไมไดหลัง่ รินอยูใ นหัวใจ อยางทีบ่ อกวาไมมคี ำบรรยายใดทีจ่ ะกินความไดหมดยามทีใ่ ครสักคนตองสูญเสียคนรัก แตครัง้ หนึง่ ระหวางทีส่ นทนากับนักแสดงอาวุโสทานหนึง่ ของวงการทีผ่ า นการสูญเสีย ภรรยาไป ทานพูดไวเพียงสัน้ ๆ วา “ผมรูส กึ วารางกายถูกผาครึง่ ออกไป ครึง่ ทีเ่ หลืออยูค อื ปอดและรางกายทีต่ อ งใชชวี ติ ไปวันๆ แตหวั ใจ... ไมมแี ลว” แมบทสนทนานัน้ จะเลยผานมาเนิน่ นาน แตคำพูดนัน้ ก็ยงั คงฝงอยูใ นใจของผูเ ขียนตราบจนวันนี้ มันเปนเพียงคำพูดธรรมดาๆ ไมไดมถี อ ยคำสละสลวยอะไรเลย แตมนั ก็คงคลายการจากไปของใครสักคนทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ เรา นัน่ แหละ การจากไปเปนเรือ่ งธรรมดาโลก แตเปนความสูญเสียทีย่ ากเกินจะมองวามันเปนเรือ่ งธรรมดาและไมสะทานสะเทือนไปกับมัน การตายจากกันเปนเรือ่ งงาย เปนความเปราะบาง ของชีวติ คน ดูแลวเหมือนไมคมุ คาเลยทีเ่ ราใชเวลาทัง้ ชีวติ ของกันและกัน ผานวันคืนทุกข สุข ราย ดี หัวเราะ รองไห มาดวยกัน เพือ่ วันหนึง่ จะพบวา แลวเราก็ตอ งจากกัน บางก็มคี ำร่ำลา สัง่ เสีย แตอกี หลายคนไมมแี มแตโอกาสจะไดบอกลา เปนการจากกันแบบทีจ่ ะไมมวี นั ไดพบกันอีกบนโลกกวางใหญใบนี้ และไมไดรบั รูอ กี แลววาอีกฝายทำอะไร อยูต รงไหน ผูเ ขียนเคยผานการสูญเสียบุคคลอันเปนทีร่ กั มาหลายคน และเชือ่ วาใครๆ ก็ตอ งเคยผานการสูญเสียเชนเดียวกันนีม้ าแลว การตายจาก เปนความเจ็บปวดทีไ่ มปรานีทส่ี ดุ เทาที่ มนุษยคนหนึง่ จะตองผานพบ อาการเหมือนใจจะขาด สวนหนึง่ ก็นา จะมาจากการผานพบการจากลานีเ่ อง เวลาคนทีเ่ รารักจากไป เราจะรับรูไ ดวา โลกใบนีม้ นั ไมเหมือนเดิม ทัง้ ทีท่ กุ อยาง รอบๆ ตัวเราก็ดำเนินไปเหมือนเดิมทีเ่ คยเปนนัน่ แหละ รถเมลทผ่ี า นบานเราก็ยงั เปนสายเดิม เปดขาวดูแตละชองก็มแี ตขา วสารเดิมๆ นักการเมืองก็ทะเลาะกันเหมือนเดิม ละครก็ยงั น้ำเนา เหมือนเดิม คนขางบานก็ยงั จอดรถขวางหนาประตูเหมือนเดิม ฤดูรอ น ฝน หนาว ก็ยงั ผานมาและผานไปเชนนีเ้ หมือนเดิมทุกป ราวกับวาไมมใี ครในโลกสัมผัสความเปลีย่ นไปของโลกใบนี้ ไดมากไปกวาเราทีเ่ พิง่ ผานการสูญเสียมา แตในทีส่ ดุ แลว ทุกคนไมวา ใครบนโลกนีก้ จ็ ะตองเดินผานการสูญเสียบนเสนทางของชีวติ และหยุดนัง่ มองโลก พรอมดวยคำถามแบบเดียวกับเรา ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยตัง้ คำถามวา “เขาจากไปแลวจริงๆ เหรอ” ไมใชไมเชือ่ แตมนั ไมนา เชือ่ เพราะนอกจากคนคนหนึง่ ทีเ่ รารักหมดหัวใจจะจากไปแลว โลกก็ไมมอี ะไรตางจากเดิมเลยแมแตนอ ย และนัน่ แหละคือจุดทีต่ อกย้ำวาเราอาจจะอยูใ นโลกกวางใหญเหมือนกับคนอืน่ ก็จริง แตเราแตละคนก็มโี ลกเล็กๆ อีกใบทีม่ เี ฉพาะเรากับบุคคลอันเปนทีร่ กั อยูใ นนัน้ เสมอ เมือ่ คนหนึง่ คน ในโลกของเราจากไป โลกใบนัน้ ของเราจะมีทว่ี า ง ทัง้ ทีโ่ ลกภายนอกยังมีคนอยูเ ต็มไปหมด และมันก็มคี นอยูเ ยอะเสียจนไมมใี ครสนใจรับรูเ ลยวามีอกี คนทีห่ ายไปจากโลกของคนคนหนึง่ ชีวติ มันก็เปนแบบนีม้ าแตไหนแตไร โลกใบนีม้ คี นมาแลวก็ไปไมรกู พ่ี นั ลานคนแลว แตนา แปลกทีร่ ะหวางทีค่ นเราใชชวี ติ อยูบ นโลกนี้ เรากลับละเลยหรือไมกใ็ หคณ ุ คาไมมากพอ กับคนที่อยูในโลกใบเล็กๆ ที่มีผลสั่นสะเทือนที่ยิ่งใหญ แตเราเลือกที่จะไปใหคากับคนอื่นและสิ่งอื่นๆ ในโลกใบใหญๆ ที่สุดทายแลวมีผลสั่นสะเทือนเล็กๆ กับเราเทานั้น ไมนานมานี้ ผูเขียนมีโอกาสไดอานหนังสือเรื่อง When Things Fall Apart เมื่อทุกอยางพังทลาย เขียนโดยภิกษุณีชาวอเมริกัน เพมา โชดรัน แปลโดย วิจักขณ พานิช และ อัญชลี คุรุธัช และพบวามีคำตอบบางอยางในหนังสือเล็กๆ เลมนี้ที่ทำใหหลายๆ คำถามในชีวิต... พังทลายไป “การทีส่ ง่ิ ทัง้ หลายพังทลายลง เปนเสมือนบททดสอบพรอมๆ กับเปนการเยียวยา เราคิดวาสิง่ สำคัญคือตองผานบททดสอบหรือเอาชนะปญหาเหลานีไ้ ปใหได แตความจริงก็คอื สิง่ ทัง้ หลายนัน้ ไมไดถกู แกไขหรอกนะ มันประกอบกันขึน้ มาแลวก็สลายไป แลวก็เกิดใหมแลวก็สลายไปอีก มันเปนเชนนัน้ ของมัน การเยียวยาเกิดขึน้ เมือ่ เรายอมมีพน้ื ทีใ่ หสง่ิ เหลานี้ เกิดขึ้นได พื้นที่สำหรับความโศกเศรา ความผอนคลาย ความทุกขรอน และความปติยินดี เมื่อใดที่คิดวาจะมีอะไรบางอยางมาทำใหเรามีความสุข เราไมรูหรอกวาจริงๆ แลวจะ เกิดอะไรขึน้ เชนเดียวกัน เมือ่ ใดทีค่ ดิ วามีอะไรบางอยางจะทำใหเราเปนทุกข เราก็ไมไดรจู ริงๆ หรอกวามันจะเปนเชนไร การทีเ่ รายอมใหมพี น้ื ทีส่ ำหรับความไมรถู อื เปนสิง่ สำคัญทีส่ ดุ เราพยายามทำในสิ่งที่คิดวาจะไดผล แตเราไมมีทางรูแน เราไมมีวันรูลวงหนาวาจะลมเหลวหรือประสบความสำเร็จ เมื่อมีความผิดหวังครั้งใหญเกิดขึ้น เราไมรูหรอกวาทุกอยาง จะจบลงตรงนัน้ หรือมันอาจเปนเพียงจุดเริม่ ตนของการผจญภัยครัง้ ใหญกไ็ ด” แดทกุ การพังทลาย แดทกุ ความเศราโศกในโลกใบนี้ แดทกุ คนทีผ่ า นการสูญเสีย และแดทกุ คนทีต่ อ ง ดำเนินชีวิตตอไปในทุกวันที่ไมมีอะไรเหมือนเดิม บางทีชีวิตก็สอนเราสั้นๆ งายๆ คำเดียวแบบนี้... ‘ตาย’ การหมดลมหายใจของใครคนหนึ่ง ไมใชอะไรเลยนอกจากการทำใหเราทุกคนที่เหลืออยูบนโลกนี้ตระหนักวา ทุกลมหายใจที่เรายังมีอยู มีความหมายทุกครั้งที่เขา-ออก

ปที่ 4 ฉบับที่ 201 วันที่ 25 - 31≠≠ พฤษภาคม 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 GOODNEWS

12

26

06

38

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

กอนหนานี้ ผมได ร ั บ a day BULLETIN มาหลาย ฉบั บ เมื ่ อ อ า นจบ ก็เอาไปบริจาคใหกับ นองๆ ทีอ่ ยูใ นโรงเรียน ตามต า งจั ง หวั ด เพราะผมคิดวา adB

เป  ด ใจ ‘ เจ ี ๊ ย บ ’ วรรธนา วี ร ยวรรธน ถึงความรัก ความทรงจำ และก า วต อ ไปหลั ง การสู ญ เสี ย ครั ้ ง ใหญ ในชีวิต

26 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

34 SHOPPING

เพิ่มความชัดเจนใหกับ ไลฟสไตลของคุณเอง ดวยเสือ้ ผา และเครือ่ งประดับสุดเกที่จะชวย สรางความจดจำใหกับ ผูพบเห็น

36 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

38 HOME MADE

เยี่ยมบานที่เรียบงาย แตลงตัวของ ธีรวิทย พินทุเมฆินทร ที่จะมา เผยสิ ่ ง ที ่ เ ขาได จ าก ความเรียบงาย

54 45 52 40 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- คนพบนิยามการแตงตัว รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

54

12 INTERVIEW

เร ี ย น รู  ว ิ ธ ี ค ิ ด ข อ ง ปยะพงศ จิตตจำนงค ผู  อ ยู  เบื ้ อ งหลั ง ความสำเร็ จ ของแบรนด ทไวนิงสในประเทศไทย

คื อ นิ ต ยสารของความฝ น และจิ น ตนาการ การไดนั่งอานความคิดของบุคคลที่เปนที่ยอมรับ และประสบความสำเร็ จ เป นการเสริ ม สร า ง แรงบันดาลใจใหกับการพยายามเปนนักเขียน ของผมมาก นิ ต ยสารฉบั บ นี ้ เป น เหมื อ นกั บ กล อ งใส ข  า วสารและสาระจากเพื ่ อ นสนิ ท ที่เดินมาตบไหลเบาๆ แลวบอกวา “เฮย! อานสิ” เหมือนกับรูวาเพื่อนคนนี้ตองการอะไร จากนั้น

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

ทีต่ า งออกไปจาก ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน ดีไซเนอร เจาของหนังสือ ‘VINTAGE VeeMAKE’

ผมก็เอา adB ใสกลองใบใหญไปบริจาค เพราะ หวังวาเพื่อนคนนี้จะสงตอความรูสึกดีๆ ใหกับ นองๆ ที่ไมมีโอกาสไดอานกันบาง -ชยพร ตันติสุขารมย

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสจู นอกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิรจิ รรยากุล ผูอ ำนวยการกลุม โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ ดั การฝายโฆษณา กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724, ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 ฝายโฆษณาอาวุโส ทัชชญา วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.savethechildren.org

คุณคิดอยางไรกับเนื้อหาของรายการ ทีวดี าวเทียมในปจจุบนั

10 อันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเปนคุณแม ประจำป 2012 (วัดจากปจจัยตางๆ เชน คุณภาพของการทำคลอด ฯลฯ)

นอรเวย

ไอซแลนด

สว�เดน

นิวซีแลนด

เดนมารก

THE POLL

ฟนแลนด

ออสเตรเลีย

ที่มา : สวนดุสิตโพล

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีสินคาราคาแพง อันดับ 1

รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง อันดับ 2 พาณิชยและหนวยงานตางๆ อยากใหทุกฝายคำนึงถึง ที่เกี่ยวของตองเด็ดขาด ประชาชนเปนสำคัญ และเอาจริงเอาจังในการแกปญหาสินคาแพง

อันดับ 4

มีการออกรานจำหนาย อันดับ 5 สินคาราคาถูก เพื่อ เปนการลดภาระใหกับ รณรงคใหประชาชนรูจัก ประหยัด อดออม ประชาชนทุกพื้นที่ ยึดหลักพอเพียง

35.55% 26.22%

21.22%

13.65%

31% ของผูอ าศัยอยูใ นอพารตเมนตใ นสหรั ฐ อเมริ ก าซึ่ ง ไม มี พฤติ ก รรมสู บ บุ ห รี่ กล า วว า พวกเขาได ก ลิ่ น ควั น บุ ห รี่ จ าก หองขางเคียงเปนประจำ โดยใน จำนวนนีม้ ถี งึ 12% ทีไ่ ดกลิน่ บุหรี่ ลอยเข า มาในห อ งของตั ว เอง ทุกวัน

38,000,000

38 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,140 ลานบาท คือจำนวนเงินที่สายการบินสิงคโปร แอรไลนสขาดทุนในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม ที่ผานมา ทั้งนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุงสูงขึ้น และการทองเที่ยวที่ซบเซา ที่มา : www.straitstimes.com

ที่มา : http://healthland.time.com

A

3.36%

เบลเยียม

ไอรแลนด

เนเธอรแลนด และสหรัฐอเมร�กา

“มีชองเยอะเกินไป รายการบางชองก็ไมคอ ย มีสาระเทาทีค่ วร และมัก จะฉายรายการซ้ำ” ธนพร ชัยวงศรุงเรือง 25 ป, เจาของกิจการ

Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) ของสหรัฐอเมริกา รายงานวา ถ า ห า ก ช า ว อ เ ม ริ กั น ยั ง มี พฤติ ก รรมการทานอาหาร อยางทุกวันนี้ อีก 18 ปขา งหนา หรือในป 2030 จะมีชาวอเมริกนั ราว 42% ที่ มี น้ ำ หนั ก เกิ น เกณฑมาตรฐานและเปนโรคอวน ในที่สุด เพิ่มขึ้นจากสถิติในป 2010 ที่ มี ป ระชากรจั ด อยู ใ น เกณฑอวนประมาณ 36%

“มี ห ลากหลายให เลือกชม แตยังไมมีการกลั่นกรองเพื่อใหเหมาะ กับคนเฉพาะกลุม” เจษฎา ผูพัฒน 43 ป, กราฟกดีไซเนอร

ที่มา : http://healthland.time.com

“เนือ้ หาซ้ำๆ และยังมี โฆษณาเกิ นจริ ง ควรมี การกรองโฆษณาก อ น ถายทอดใหผชู ม” อรพรรณ ผจัญฉกาจ 26 ป, ฝายประสานงาน

1.5

ในขณะที่ประชากรโลกจำนวน ไมนอยใชเงินอยางนอยวันละ 1.5 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ หรื อ ราว 45 บาท ไปกับการซือ้ กาแฟ ยังมี คนยากจนบนโลกอีกประมาณ 1,400 ลานคน ตองใชชวี ติ อยูก บั เงินจำนวนทีเ่ ทากันเพือ่ ซือ้ อาหาร ประทังชีวิตใน 1 วัน ทีม่ า : www.good.is

20,000,000 จากการสงเสริมของรัฐบาลบราซิลใหประชาชนพึ่งพาตัวเอง

ด ว ยการทำการเกษตรขนาดย อ ม ทำให จ ำนวนคนจน ของบราซิลลดลงถึง 20 ลานคน ภายในป 7 ป คือชวง ระหวางป 2003-2009 เปนขอพิสูจนวาการเปลี่ยนแปลง สถานะของประชากรนั้นเกิดขึ้นไดจริง ที่มา : http://awesome.good.is

“ดูผิวเผินก็นาสนใจ แตคดิ วาฉายซ้ำมากเกินไป จนขาดความหลากหลาย และลาสมัย” นนทยา พงศผกาย 34 ป, บรรณาธิการขาว

“บางรายการมีเนือ้ หา ไม เ หมาะกั บ เยาวชน ควรมีการจัดเรตติ้งมาก กวานี้” ศิวดล หาญวุฒนิ านนท 29 ป, พนักงานทั่วไป “ทำใหคนดูมที างเลือก มากขึน้ และไดชมรายการ ทีม่ เี นือ้ หาแปลกใหม ตรง กับไลฟสไตลของตัวเอง จริงๆ” เปนหนึ่ง บุญกลิ่น 24 ป, พนักงานตอนรับ บนเครื่องบิน


6

• ทีส่ ำนักงานใหญของบริษทั เฟซบุก ในนครนิวยอรก ฉายภาพของประธานบริษทั ชือ่ ดัง มารก ซักเกอรเบิรก ขึน้ จอทีอ่ ยูห นาตึก ของอาคาร เพื่อฉลองการที่เฟซบุกเปดจองหุน IPO ในราคาหุนละ 38 เหรียญฯ ในตลาดแนสแด็ก ซึ่งไดรับการตอบรับจาก นักลงทุนอยางทวมทน จนหุน ของเฟซบุก พุง ทะยาน มีมลู คาสูงถึง 1.04 แสนลานเหรียญฯ และติดอันดับ 3 ของหุน ทีม่ กี ารซือ้ ขาย สูงสุดในประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา - Reuters / Shannon Stapleton

SOCIETY

• เด็กๆ ใน Shichahai Sports School ซึ่งเปนโรงเรียนกีฬาขนาดใหญของรัฐในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน กำลังฝกซอมกันอยาง เครงครัด โรงเรียนแหงนีม้ เี ด็กๆ ราว 600 คน และมีครูฝก ทัง้ หมดกวา 80 คน โดยสอนกีฬากวา 10 ประเภท เด็กๆ ทีม่ าเรียนทีน่ ่ี จะไดรบั การคัดเลือกมาจากเด็กทีม่ แี ววและหนวยกานดีทว่ั ประเทศจีน ซึง่ การฝกเด็กๆ เหลานีอ้ ยางจริงจังก็เพือ่ มุง ใหเด็กรุน ใหม กาวไปเปนนักกีฬาระดับโอลิมปกนั่นเอง - Reuters / David Gray

POLITICS

HERO

ทหารเกาหลี ใตเฮ ทีมกูภัยเขาชวยเหลือเด็กนอย ที่ตกไปในบอน้ำลึก กองทัพใหบริการเชามือถือ

สงขอความถึงคนรัก คงเปนขาวทีส่ รางรอยยิม้ ใหกบั เหล า ทหารเกณฑ ช าวเกาหลี ใต ได ไม น  อ ย หลั ง จากทางกองทั พ ของเกาหลีออกมาประกาศวาจะ เพิม่ สวั ส ดิ ก ารให แ ก ท หารเกณฑ โดยการใหบริการเชาโทรศัพทมอื ถือ เพือ่ ใหทหารไดสง ขอความถึงคนรัก หรือครอบครัวได แตไมอนุญาต ใหใชโทร.เขา-ออก ทั้งนี้ ในอดีต ทหารเกณฑของเกาหลีใตจะไมได รั บ อนุ ญ าตให ใช โทรศั พ ท ม ื อ ถื อ หรืออินเทอรเน็ตใดๆ ทัง้ สิน้ เพราะ อาจทำใหเกิดความบกพรองขณะ ปฏิบัติหนาที่ และอนุญาตใหใช เพี ย งโทรศั พ ท ส าธารณะภายใน กองทั พ เท า นั ้ น อย า งไรก็ ต าม การบริการใหเชาโทรศัพทมือถือ จะถู ก จำกั ด ระยะเวลาการใช และสัญ ญาณจะถู ก ตั ด ทันทีเมื่อ หมดเวลา

เด็กชายวัย 13 ป พลัดตกลงไปในบอน้ำเกา มีความลึกถึง 10 เมตร ขณะกำลังเลนซนอยู บริเวณปากบอ ที่อยูในเมืองฉางชุน มณฑล จี๋หลิน ประเทศจีน ซึ่งเจาหนาที่กูภัยทองถิ่น ตางระดมกำลังเขาชวยเหลือเจาหนูคนนี้ แตก็ เปนไปอยางยากลำบาก เนื่องจากปากบอน้ำ แคบมาก และตั ว เด็ ก เองก็ อ ยู  ในอาการตื ่ น ตระหนกจนไม ก ล า จั บ เชื อ กที ่ ห ย อ นลงไป ในที่สุดทีมกูภัยจึงตัดสินใจหยอนสายออกซิเจน ลงไปเพื่อเพิ่มอากาศหายใจภายในบอ จากนั้น จึงสงเจาหนาทีล่ งไปเพือ่ ดึงตัวเด็กขึน้ มา ทามกลาง กำลังใจจากชาวบานที่อยูโดยรอบ สุดทายการชวยเหลือก็ประสบความสำเร็จ ซึ่งเจาหนูก็ไมไดรับบาดเจ็บ แตอยางใด และตัวเจาหนาที่ก็มีแผลถลอกเพียงเล็กนอยเทานั้นจากปฏิบัติการชวยเหลือในครั้งนี้

PUBLIC HEALTH ชายอเมริกนั จับมือโรงพยาบาล จัดงานพรอมใหกำลังใจผูป ว ยเด็ก หลังจากสูญเสียลูกชายไปดวยโรคมะเร็ง เจฟ คาฮาน ชายชาว อเมริกัน จึงตัดสินใจวาเขาจะตองสรางชวงเวลาที่นาจดจำใหแกเด็ก ที่กำลังทนทุกขกับโรคราย และลาสุดเจฟก็ทำสำเร็จ โดยรวมมือกับ โรงพยาบาลเด็กฟลาเดลเฟยในการจัดงานพรอมใหกับผูปวยเด็ก ในโรงพยาบาล ซึ่งในวันจัดงานดังกลาวเด็กทุกคนจะสวมเสื้อสูท หรือชุดราตรีเดินมุงหนาเขาหองจัดเลี้ยงภายในโรงพยาบาลซึ่งปู พรมแดงบริเวณทางเขา และรวมกิจกรรมสนุกๆ มากมายในงาน โดยเจฟ หัวเรือใหญของงาน กลาววา “ค่ำคืนนีจ้ ะไมมใี ครเปนผูป ว ย พวกเขาทั้งหลายจะเปนเด็กที่มีความสุขและไดรับความทรงจำดีๆ กลับไป” ทางดาน เวสตัน คีตัน หนูนอย วัย 5 ขวบ ที่กำลังรอการเปลี่ยนปอดและหัวใจ กลาววา “ผมตื่นเตนและดีใจมาตลอดสัปดาหที่ไดรับเชิญ มาในงานนี้ครับ”

สหรัฐฯ ระงับ มาตรการคว่ำบาตรพมา

หลั ง จากที ่ ป ระเทศพม า กำลั ง ปฏิ รู ป การเมื อ งและประชาธิ ป ไตยในประเทศ อย า งจริ ง จั ง ก็ ท ำให ค วามสั ม พั น ธ ก ั บ หลายๆ ประเทศเป น ไปในทิ ศ ทางที ่ ด ี ข ึ ้ น ตามลำดับ ลาสุดสหรัฐอเมริกาไดประกาศ ลดมาตรการคว่ ำ บาตรด า นการลงทุ น และการคาในพมาแลว โดยจะออกใบอนุญาต ทั่วไปใหชาวอเมริกันสามารถเขาไปลงทุน ในภาคธุรกิจของพมาได นอกจากนี้ ทางรัฐบาล ก็ไดเสนอให นาย ดีเร็ก มิตเชล กลับไปเปน ทู ต สหรั ฐ ฯ ประจำประเทศพม า คนใหม หลังจากที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อ 22 ป ที่แลว ทางดาน ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรี ตางประเทศสหรัฐฯ ไดย้ำกับ นาย วันนา หมอง ลวิน รัฐมนตรีตา งประเทศพมา ดวยวา บริษัทสหรัฐฯ ที่จะไปลงทุนในประเทศพมา ตองหลีกเลี่ยงปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการคอรรัปชัน และ จะตองดำเนินแตธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบ ตอสังคมเทานั้น

ANIMAL

สหรัฐฯ ผุดชองทีวีเอาใจนองตูบ

สหรัฐอเมริกาเปดชอง Dog TV รายการทีวี 24 ชัว่ โมง สำหรับสุนขั โดยเฉพาะ โดยออกอากาศทางเคเบิลทีวใี นแถบแคลิฟอรเนียใตเปนทีแ่ รก ซึง่ ดอกเตอร นิโคลัส ดอดแมน ผูอ ำนวยการคลินกิ พฤติกรรมสัตวแหงมหาวิทยาลัยทัฟส ใหเหตุผลในการทำชองรายการนีว้ า ในสหรัฐฯ มีสนุ ขั มากถึง 80 ลานตัว และพวกมันตองใชชวี ติ ตามลำพังมากกวา 8 ชัว่ โมงตอวัน ดังนัน้ เมือ่ เจานายไมอยู พวกมันจึงมีอาการเครียดและพากันทำลาย ขาวของ หรือเหาเสียงดัง ซึง่ Dog TV จะชวยลดความตึงเครียดใหแกพวกมัน ดวยการปรับสีใหเหมาะสมกับการมองเห็นของสุนขั และใชเสียงดนตรี ทีเ่ ลนดวยจังหวะชาๆ คลอไปกับรายการ ซึง่ ในอนาคต Dog TV จะขยายไปยังประเทศตางๆ ไมวา จะเปนญีป่ นุ อังกฤษ และหลายประเทศในยุโรป


• คุณยาย Tao Porchon-Lynch วัย 93 ปทา นนี้ กำลังโพสทาการเลนโยคะใหดเู ปนขวัญตาในชัน้ เรียนโยคะทีค่ ณ ุ ยายเปนครูสอน ดวยตัวเองในนิวยอรก ซึง่ กินเนสเวิลดเร็กคอรดสไดบนั ทึกวาคุณยายเปนครูสอนโยคะทีอ่ ายุมากทีส่ ดุ ในโลกอีกดวย อายุเปนเพียง ตัวเลขสำหรับคุณยายทานนี้จริงๆ - Reuters / Keith Bedford

• สุนัขพันธุผสมดัชชุนดตัวนี้มีชื่อวาเจาบียอนเซ ซึ่งเมื่อแรกเกิดมีน้ำหนักตัวเพียง 1 ออนซ เทานั้น (ตัวเล็กขนาดเอาไปวางบน ชอนชาได) และคาดวานาจะเปนสุนัขที่ตัวเล็กที่สุดในโลก เจาบียอนเซเกิดที่บานของผูอำนวยการมูลนิธิ Grace Foundation และตอนเกิดตองมีทมี เจาหนาทีไ่ ปชวยเหลือมันจนรอดชีวติ มาได กอนทีเ่ จาหนาทีจ่ ะสงเรือ่ งไปยังกินเนสเวิลดเร็กคอรดสเพือ่ เสนอ ใหมาบันทึกสถิติโลกอยางเปนทางการ - Reuters / Lisa Van Dyke / El Dorado Dog Photography / Handout

SPORT

‘เชลซี’ ผงาด! ควาแชมปยูฟา แชมเปยนส ลีก

ปดฉากไปแลวสำหรับศึกฟุตบอลยูฟา แชมเปยนส ลีก ฤดูกาล 2011-2012 ซึ่งในนัดชิงชนะเลิศนี้เปนการดวลกันระหวางทีมเชลซี จากประเทศอังกฤษ กับทีมบาเยิรน มิวนิก จากประเทศเยอรมนี โดยในชวง 90 นาทีของการแขงขัน ทัง้ สองฝายตางทำประตูเสมอกัน 1-1 จนตองตอเวลาไปอีก 30 นาที สุดทายก็ตองมาตัดสินดวยการยิงลูกโทษ ซึ่งทีมสิงโตน้ำเงินครามก็สามารถปองกันประตูของตัวเองได และ ดิดิเยร ดร็อกบา ศูนยหนา ก็จัดการซัลโวจบเกมนี้ไปดวยสกอร 4-3 สงผลใหทีมควาดับเบิ้ลแชมปในฤดูกาลนี้อยางสวยงาม

เปลวไฟแหงโอลิมปก ใกล เ ข า มาทุ ก ขณะ สำหรั บ การแข ง ขั น กี ฬ า โอลิ ม ป ก 2012 ซึ ่ ง เพิ ่ ง ปลอยขบวนนักวิ่งคบเพลิง ไปหมาดๆ งานนี ้ ม ี อ ะไร นาจดจำบาง ไปดูกัน • เบน แอนสลีย คือนักกี ฬ าเรื อ ใบ 3 เหรี ย ญทอง โอลิ ม ป ก ที ่ ได ร ั บ การคั ด เลื อ กให เป น ผู  ว ิ ่ ง คบเพลิ ง เปนคนแรก โดยเบนไดสวมเสื้อยืดติดหมายเลข 001 ขณะวิ่งถือคบเพลิงเปนระยะทาง 300 เมตร กอนจะ สงตอไปยัง อนาสเตเซีย สวอลโลว นักกีฬากระดานโตคลื่น ซึ่งหลายฝายหวังวากีฬาประเภทนี้จะถูกบรรจุ ใหอยูในการแขงขันโอลิมปกในปตอๆ ไป • การวิ่งคบเพลิงครั้งนี้มีผูรวมวิ่งรวมทั้งสิ้น 8,000 คน ซึง่ รวมถึง ดินาห กูลด คุณยายวัย 99 ป ผูร ว มวิง่ อายุ มากที่สุดในการแขงขันครั้งนี้ และยังมี โดมินิก จอหน เด็กนอยวัย 11 ขวบ จากเมืองเบอรมิงแฮม ซึ่งเปน ผูรวมวิ่งอายุนอยที่สุดดวย นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่

PEOPLE

คุณยายชาวญี่ปุนวัย 73 ทำลายสถิติพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต คุ ณ ยายชาวญี ่ ป ุ  น หั ว ใจ ไมยอมแพผูนี้มีชื่อวา ทามาเอะ วาตานาเบะ วัย 73 ป ลาสุดเธอได ทำลายสถิติของตัวเองโดยการเปน ผูหญิงที่มีอายุมากที่สุดที่สามารถ พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต ณ ความสูง 8,850 เมตร หลังจากที่เธอเคยพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตมาแลว เมื่อป 2002 ขณะที่มีอายุ 63 ป แตแมวาเวลา จะผานไปถึง 10 ป ก็ยงั ไมมใี ครสามารถโคนสถิตไิ ด คุณยายทามาเอะจึงกลับมาทำลายสถิติของตัวเอง อีกครั้งดวยวัยที่มากถึง 73 ป และสำหรับสถิติ ชายทีอ่ ายุมากทีส่ ดุ ทีส่ ามารถพิชติ ยอดเขาเอเวอเรสต ไดคือชายชาวเนปาลชื่อวา Min Bahadur Sherchan อายุ 76 ป ซึ่งเคยพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตไดสำเร็จ เมือ่ ป 2008 และยังเปนเจาของสถิตผิ ทู ม่ี อี ายุมากทีส่ ดุ ที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสตไดอีกดวย

สร า งประโยชน ให ก ั บ สั ง คมหลากหลายอาชี พ รวม 7,300 คน มีตั้งแตนักกิจกรรมเพื่อสังคม, อดีตนักกีฬา คนพิการ, ทหารผานศึก ฯลฯ สวนอีก 700 คน จะเปน นักกีฬาและบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ • ไฟโอลิมปก 2012 เริม่ จุดขึน้ ทีว่ หิ ารเฮรา ในกรุงเอเธนส ประเทศกรีซ ตนกำเนิดการแขงขันโอลิมปก กอนจะถูกสง ไปยังสหราชอาณาจักรทางเครื่องบิน เพื่อมุงหนาสู แลนดสเอนด ซึ่งอยูทางตะวันออกสุดของประเทศ และ เริ่มวิ่งโดยใชเวลารวมทั้งสิ้น 70 วัน โดยวิ่งไปทั่วเกาะ อังกฤษ ผานไปยังสกอตแลนด, เวลส และไอรแลนด รวมระยะทางทั้งสิ้น 12,800 กิโลเมตร • คบเพลิงโอลิมปกครัง้ นีอ้ อกแบบโดย เอ็ดเวิรด บารเบอร และ เจย ออสเกอรบ้ี ทำดวยอะลูมเิ นียมสีทอง มีรปู ทรง สามเหลี่ยม และมีรูตาขายมากถึง 8,000 รู เทากับ จำนวนนักวิ่งคบเพลิง และเทากับจำนวนระยะทาง 8,000 ไมล สวนที่เปนรูปทรงสามเหลี่ยมก็เพื่อเปนการสื่อวากรุงลอนดอนไดเปนเจาภาพในการจัดโอลิมปก ถึง 3 ครั้ง คือ 1908, 1948 และ 2012

“วันนีส้ งิ่ แวดลอม ของประเทศกำลั ง ดีมาก ขาดแตเรื่อง ความสามั ค คี ข อง คนในชาติ เ ท า นั้ น อุ ณ หภู มิ ป ระเทศ ก็พรอมแลว เหลือ ก็ แ ต ค น ที่ ยั ง ไ ม พรอม”

พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีวา การกระทรวง กลาโหม หนังสือพิมพ มติชน 21 พฤษภาคม 2555

GREEN PLEASE รัฐบาลเฮติจับมือเอกชนผลิตพลังงานสะอาดจากขยะ ลดปญหาสุขอนามัย หลังจากเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่ประเทศเฮติ เมื่อป 2010 ที่ผานมา ชาวเฮติตองประสบกับปญหา ดานสุขอนามัยอยางหนักจากขยะและสิง่ ปฏิกลู บนทองถนน รัฐบาลเฮติจึงรวมมือกับ International Electric Power (IEP) องคกรเอกชนจากประเทศสเปน ในการกำจัดสิง่ สกปรกไปจาก เมือง แตไดประโยชน 2 ตอ คือไดทง้ั เมืองทีส่ ะอาด และไดขยะ เพื่อนำไปผลิตพลังงานตอไป โดยโครงการที่ชื่อวา Project Phoenix นี้ จะทำใหเฮติลดการใชพลังงาน นำเขาจากตางประเทศ สรางงานใหกบั ชาวเฮติในการเก็บขยะสงโรงงานผลิตกระแสไฟฟาถึง 1,800 อัตรา โดยทีผ่ า นมาสามารถเก็บขยะไดมากถึงวันละ 3,000 ตัน สามารถนำมาผลิตไฟฟาได 720 เมกะวัตตชว่ั โมง ตอวัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการใชพลังงานของชาวเฮติจำนวน 75,000 ครัวเรือน

เจค็อบ และโซเฟย ขึ้นแทนชื่อสุดฮิตของชาวอเมริกัน

Did You Know?

25 พฤษภาคม 2520 - ภาพยนตร แนววิ ท ยาศาสตร ช ื ่ อ ดั ง ของโลกเรื ่ อ ง ‘สตาร วอรส’ (Star Wars) ซึ่งกำกับและ เขี ย นบทภาพยนตร โดย จอร จ ลู ค ั ส ออกฉายเปนครั้งแรกในวันนี้ 26 พฤษภาคม 2550 - กอร ด อน โฮลมส ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของ สัตวประหลาดล็อกเนสที่มีความยาวถึง 2 นาทีครึ่ง นับเปนการบันทึกภาพของ สัตวลึกลับชนิดนี้ที่สมบูรณที่สุดตั้งแต มี ค นเคยกล า วว า เคยเห็ น สั ต ว ล ึ ก ลั บ ดังกลาว 27 พฤษภาคม 2491 - วันเกิด ภัทราวดี มีชูธน นักแสดงละครมากประสบการณ ชาวไทย ปจจุบันเปนครูสอนศิลปะการแสดงและเปนเจาของโรงละครภัทราวดี เธียเตอร 28 พฤษภาคม 2541 - ปากีสถาน ทดสอบอาวุธนิวเคลียร 5 ครัง้ เพือ่ ตอบโต การทดสอบอาวุธนิวเคลียรของอินเดีย เหตุการณนี้สงผลใหสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศอืน่ ๆ คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ กับปากีสถาน 29 พฤษภาคม 2462 - เซอร อารเธอร เอ็ ด ดิ ง ตั น สั ง เกตการณ ส ุ ร ิ ย ุ ป ราคา เพื่อยืนยันความถูกตองของเนือ้ หาบางสวน ในทฤษฎี ส ั ม พั ท ธภาพของ อั ล เบิ ร  ต ไอนสไตน 30 พฤษภาคม 2454 - การแข ง รถ อินดีแอนาพอลิส 500 จัดขึ้นเปนครั้งแรก ที่สนามแขงรถอินดีแอนาพอลิสมอเตอรสปดเวย ในเมืองสปดเวย มลรัฐอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา 31 พฤษภาคม 2547 - พรเพชร เหมือนศรี นั ก เคลื ่ อ นไหวทางสั ง คมและนั ก สิ ท ธิ มนุษยชนดีเดนชาวไทย ผูต อ สูเ รือ่ งปญหา ทีด่ นิ ทำกินมาอยางยาวนาน ถูกลอบทำราย จนถึงแกความตายในวันนี้

คณะกรรมการประกันสังคมสหรัฐอเมริกา เผยผลการจัดอันดับชือ่ บุตรหลานประจำป 2011 พบวา เจค็อบ เปนชือ่ ทีช่ าวอเมริกนั นำมาตัง้ ชือ่ ลูกชายมากทีส่ ดุ เปนปท่ี 13 ติดตอกัน รองลงมาคือ เมสัน ทีต่ ดิ อันดับเปนครัง้ แรก ตามดวยวิลเลียม, เจยเดน และโนอาห สวนชือ่ ผูห ญิงยอดฮิตคือ โซเฟย ทีข่ น้ึ จากอันดับ 2 ในปทแ่ี ลว ตามดวยอิสเบลลา, เอ็มมา, โอลิเวีย และเอวา ซึง่ ชือ่ สวนใหญไดรบั อิทธิพลจากคัมภีรท างศาสนา ภาพยนตร และทีน่ า ประหลาดใจทีส่ ดุ คือรายการเรียลิตท้ี วี ที ไ่ี ดรบั ความนิยมเปนอยางสูงในยุคนี้


12


ไมกี่สัปดาหที่ผานมา ผูหญิงคนหนึ่งสูญเสียผูชายที่เธอรักที่สุดในชีวิตไป ประโยคนี้ไมไดมีอะไรพิเศษ และฟงดูก็เหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนปกติบนโลกกลมๆ ใบนี้ ใครๆ ก็สูญเสียคนที่ตัวเองรักกันแทบทุกนาที ทุกวัน ทุกเดือน ทุกป และผูหญิงคนดังกลาวก็ยืนยันกับเราวา การสูญเสียของเธอเปนเรื่องปกติของโลก เพียงแตมนั มีผลทำใหหวั ใจของเธอและลูกอีกสองคน คือ เนปาล วัย 11 และ ทิเบต วัย 8 ขวบ เปนหัวใจทีฉ่ กี ขาด แหวงวิ่นเทานั้นเอง ไมกี่สัปดาหที่ผานมา วรรธนา วีรยวรรธน คือผูหญิงที่เพิ่งสูญเสีย ‘กบ’ - นิมิตร จิตรานนท สามีที่อยู เคียงขางกันมากวาครึง่ ชีวติ ไปดวยอุบตั เิ หตุทางรถยนตในประเทศอินเดีย ระหวางการเดินทางไปถายทำสารคดี เปนการจากไปอยางกะทันหัน จากไปโดยไมทนั ร่ำลา จากไปทัง้ ทีช่ ายผูเ ปนทีร่ กั ยืนยันหนักแนนวาจะกลับมาหา แมเขาจะทำตามคำพูดที่บอกไว แตไมมีใครคาดคิดมากอนวาจะเปนการกลับมาแบบไรลมหายใจ การสูญเสียของเธอครัง้ นีเ้ ปนเรือ่ งหนักหนาและเปนทุกขโศกครัง้ ใหญทเี่ ธอจำตองรับไวเหมือนอีกหลายๆ คน บนโลกนี้ที่ผานการสูญเสียมากอน และเธอก็พยายามเขาใจวา ทุกอยางตองเปนไปอยางที่มันตองเปน “ถาใครถามวาโอเคไหม ก็จะบอกวาไมโอเค ใครถามวาดีขนึ้ หรือยัง ก็จะบอกวายัง แตถา ใครถามวาไหวไหม ก็จะตอบวาไหว มันตองไหว คนอาจจะมองวาเราเขมแข็ง มองเราเปนไอดอล แตเชื่อไหมวาเราไมอยากเปน ไอดอลของใครหรอก เราแคอยากไดพี่กบคืน” เธอบอกกับเราวา เธอเปนคนซื่อสัตยกับความรูสึกตัวเอง อยากรองไหก็รอง เสียใจก็ยอมรับวาเสียใจ และบทสัมภาษณตอไปนี้ก็คือสวนหนึ่งของการซื่อสัตยกับความรูสึก เราไมไดสนทนากับเธอเพียงเพราะวา เธอคือผูสูญเสีย ก็เพราะอยางที่เธอบอกวา เรื่องของเธอมันเปนเรื่องธรรมดา แตเราเชื่อวาในความธรรมดา ของโศกนาฏกรรมของชีวติ มีความพิเศษบางอยางทีเ่ ราอยากใหคนอานไดรบั รูแ ละเรียนรูใ หมากขึน้ แนนอนวา พวกเราคนอาน รวมทั้งคนสัมภาษณ ลวนไดเรียนรูแงมุมของการสูญเสียจากชีวิตเธอ เราทุกคนบนโลก ล ว นเรี ย นรู ก ารมี จ ากการไม มี เรี ย นรู ก ารรั ก ษาจากการสู ญ เสี ย เรี ย นรู ค วามคิ ด ถึ ง จากการจากลา เรียนรูความรักและชีวิตจากการพลัดพราก หลังรับรูการจากไปของชายผูเปนที่รัก เจี๊ยบ วรรธนา เขียนไวในเฟซบุกของเขาวา

สัมภาษณ : วิไลรัตน เอมเอี่ยม เอื้อเฟอภาพประกอบ : วรรธนา วีรยวรรธน “บอกลูกแลวนะ ลูกเราแมนมากเลย พวกเรานาจะไหวกัน อยาหวงนะ กลับบานมา มาร่ำลากัน แลวกบ ก็เดินทางตอใหสบาย วันไหนทีเ่ ห็นวาลูกเศราก็คอยมาดูลกู บาง... ไมมตี รงไหนเลยทีเ่ ราไมเห็นกบ สงสัยเรือ่ งนี้ ตองหนักหนาแน... ฟาตรงไหนสวย ไปรอเราตรงนั้นนะ” เธอบอกวา ณ วันนัน้ นัน่ คือขอความสัน้ ๆ เทาทีม่ อี ยูใ นหัวใจ และปฏิเสธไมไดวา ผูห ญิงเจาของเสียงรอง และเนื้อเพลง ‘เธอเห็นทองฟานั่นไหม’ คนนี้ ทำใหเราที่ยังอยูบนโลกมองฟาดวยสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิม บนฟาอันกวางใหญ อาจมีคนที่จากไปมองลงมาและรออยู หรือไมก็อาจมีอะไรบางอยางที่ยิ่งใหญกวาที่เรา คิดมองลงมา มนุษยตัวเล็กๆ บนโลกนี้จึงมักมองขึ้นไปบนฟายามรองไห ยามตองการกำลังใจ ยามตองการ คำตอบ และยามที่คิดถึงคนที่จากไป “มันเหมือนเขาอยูบ นรถไฟทีเ่ ราไมมตี วั๋ เราไดแตมองเขาจากไปอยูข า งลาง เรามาสงเขาไดแคน”ี้ สิง่ ทีเ่ ธอพูด เปนเรือ่ งปกติทเี่ ราก็เห็นไดทกุ เมือ่ เชือ่ วันทีส่ ถานีรถไฟทุกแหง เพียงแต ณ สถานีของชีวติ รถไฟขบวนนัน้ จะพา คนที่เรารักจากไปโดยไมมีขากลับ เรารอสงได แตเราคงไปรอรับเขากลับมาไมไดอีกแลว อยางนอยการพูดคุยกับเธอในครั้งนี้ ก็ทำใหเราไดเรียนรูวา เกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมดา ไมมี ใครในโลกนี้ไมเคยผานพบ ตอใหคนคนนัน้ จะเปนคนพิเศษหรือยิง่ ใหญขนาดไหน โลกใบนีก้ ็ ไมเคยสนใจ เพราะ เมือ่ เกิดมาหายใจอยูบ นโลกนี้ ทุกคนคือคนธรรมดาๆ คนหนึง่ ทีป่ ลายทางของชีวติ คือการคืนลมหายใจใหกบั โลก โลกทำใหการจากไปเปนเรื่องธรรมดา และทำใหมันเกิดขึ้นไดแมแตในวันธรรมดาๆ วันหนึ่งของชีวิต


14

ขอถามเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น หน อ ยค ะ ว า เหตุ ก ารณ เปนอยางไรบาง ขอเลาละเอียดเลยแลวกันนะ วันสุดทายทีเ่ รา อยูด ว ยกันมันก็เปนวันปกติของชีวติ เรามากๆ พีก่ บ ก็ตน่ื สายเปนปกติ เราก็ตน่ื มาทำนัน่ ทำนี่ รวมไปถึง จัดกระเปาเดินทางใหเขาดวย เพราะทุกทริปของ การเดินทางเราจะเปนคนจัดกระเปาใหวาไปกี่วัน วันไหนใสชุดไหน เปนสิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่เราพอจะ ทำใหเขาได โดยเฉพาะการทำรายการ ‘รอยเทา ความฝน ผูค น ดนตรี’ หนึง่ ในนัน้ ทีเ่ ราพอจะทำได ก็คือจัดกระเปาให แลวเขาบอกวาจะเอากระเปา ใบเล็ ก ไปแค ใบเดี ย ว แล ว กระเป า มั นตุ ง มาก พวกเราก็ดนั ทุรงั ทีจ่ ะปด นัง่ ทับกระเปาก็แลว อะไร ก็แลว เราสองคนก็หัวเราะกัน คือมันเปนเรื่อง... รื่นรมยปกติของเรามากในวันนั้น ตกเย็นเขาก็ไป สนามบิน แลวกอนหนานัน้ เขาก็บอกกับเราตลอด วา ระหวางที่พี่กบไมอยู อยากไปไหนคิดเลยนะ เดี๋ยวกลับมาแลวเขาจะพาไป แลววันนั้นเราไมรู กระทั่งไฟลตที่เขาบิน ไมรู route การเดินทางเลย เพราะปกติเราเปนคนไมเช็กวาพีก่ บไปไหน ไปยังไง กลับเมื่อไหร ไมใชไมหวง แตเพราะสบายใจวา เขาเปนคนรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ดูแลตัวเอง ไดดี แลวเขาก็บอกเสมอวาเขาจะมาถึงเชามืดวันที่ 10 พฤษภาคม แลวก็ยังบอกวาเดี๋ยววันที่ 10 เรา ไปโนนไปนีก่ นั เราก็บอกเขาแควา ไปไหวพระพุทธเจา ใหเราหนอย เพราะเขาจะไปพุทธคยา แลวเราก็ ฝากเงินไปทำบุญ เขาก็ถามเรากับลูกๆ วาใครจะ เอาใบโพธิม์ ง่ั ทุกคนก็บอกวา ขอคนละใบๆ แลวเรา ก็ลกุ ไปกอดเขา เปนการกอดแบบรืน่ รมยตามปกติ ประเด็นคือเราไมรจู ริงๆ วามันคือครัง้ สุดทาย คนเรา มันไมรหู รอกวาอะไรทีท่ ำมันจะกลายเปนครัง้ สุดทาย บนโลกนี้ แลวเขาก็เดินลงบันไดไป เรียกรถแท็กซี่ แลวก็ไปโดยที่เราไมแมแตจะหันไปมองตาม ซึ่งก็ เปนอาการปกติของเราที่เราจะนั่งทำนั่นทำนี่ไป คือเราสองคนเปนอยางนี้กันคะ สมมติวาเราขึ้น เครื่องบิน พอเทกออฟแลวหันไปมีที่วาง เราก็จะ แยกกันนัง่ เราเปนคนรักกันทีม่ สี เปซใหกนั เยอะมาก เราเสพสเปซกันทั้งคู แตเราอยูดวยกันได แคเรา หันมาเจอเขา เขาเจอเรา ก็มีความสุขแลว เพราะ เราสองคนมีความรูส กึ วาใครๆ ก็อยากนัง่ ริมหนาตาง ทุกคนก็อยากมองฟาปลอยอารมณไปนอกหนาตาง ทีนถ้ี า เรานัง่ คูก นั มันก็จะมีใครคนใดคนหนึง่ ไมได ทำแบบนั้น ซึ่งจริงๆ เราเสียสละก็ได เขาก็ทำได แตถา มันมีทว่ี า งพอ มันก็ไมจำเปนตองทำแบบนัน้ เราก็แคมองหนาตางไดพรอมกัน ขณะที่หันมาก็ เห็นกัน เรารักกันแบบนี้ ดังนั้น การไปของเขาที่ บอกวาเดีย๋ วเชามืดวันที่ 10 จะกลับมา เราก็มน่ั ใจ วาเชามืดวันที่ 10 เราจะไดเจอกัน ก็เทานั้นเอง แตพอเขาไปไดสักชั่วโมงหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นก็ไมรู อยูๆ บานมันก็เงียบ เงียบกริบเลย ปกติบานเรา จะมีเสียงน้ำตก เสียงนกรอง แตวันนั้นมันเงียบ และนิ่งเหมือนทุกอยางมันหยุด อากาศมันหยุด แลวอยูๆ เราก็รสู กึ วาบานมันใหญขน้ึ ไปๆๆๆ แลว เราก็รูสึกแบบ เฮย ทำไมเหงาวะ แคนี้เอง คือ รูสึกวาทำไมบานมันเงียบ ลูกก็อยูนะ แลวเราก็ เรียกลูกๆ ลงมานัง่ เลนกันขางลาง แลวในขณะนัน้ เราก็มองไปที่หองทำงานพี่กบ มองไปรอบๆ บาน แลวแวบเดียวเทานัน้ เองทีเ่ รารูส กึ วา ถาบานนีไ้ มมี พีก่ บมันคงจะเงียบนาดู แลวจากนัน้ เราก็สง ขอความ ไปหาพี่กบวา เดี๋ยวสงเสนทางมาหนอยวาวันไหน อยูเ มืองไหน เผือ่ เกิดอะไรเราจะไดตามถูก พอเชา อีกวันก็มโี ทรศัพทเบอรแปลกๆ มา เปนเบอรภรรยา ของเพื่อนอีกคนที่ไปรถคันเดียวกับพี่กบ แตเรา ไมไดรับสายนี้ สักพักก็มีเบอรเพื่อนพี่กบโทร.มา เราก็เลยรับ ไมไดคิดอะไร เพื่อนเขาก็บอกวา รถทีน่ ง่ั ไปมันเกิดอุบตั เิ หตุวะ ตอนนัน้ เรายังหัวเราะ อยูเลย คือตกใจแตไมคิดวาจะเปนเรื่องรายแรง หรือมีใครบาดเจ็บ เพราะภาพของอุบตั เิ หตุของเรา มันไมมีอะไรนากลัว ตอนไปเมืองจีนกัน เราก็เห็น

รถแหกโคงตกเขากลิ้งลงไปตอหนาตอตา เรายัง ไปชวยกันเลย เพราะที่นั่นรถตกเขาเปนปกติ แต คราวนี้เราก็เริ่มคิดวา จากกัลกัตตาไปพุทธคยา มันไมมเี ขาแนๆ มันไมนา จะใชเรือ่ งแฉลบขางทาง แลวเพือ่ นเขาก็บอกวา เพือ่ นอีกคนทีไ่ ปอาการหนัก เหมือนกัน แตไมพดู ถึงพีก่ บเลย เราก็เริม่ ตกใจแลว ก็เริม่ โทร.หาภรรยาเพือ่ นอีกคนทีไ่ ป เพราะเขาเปน คนสุดทายที่ไดคุยกับเพื่อนคนนั้น แลวจากนั้น เราก็เริม่ โทร.เช็กกับเอเยนต เช็กกับนองคนทีไ่ ปรับ ที่อินเดีย เราก็เริ่มมือสั่น แลวเชื่อไหมวาเราไมมี เบอรตดิ ตออะไรเลย มีแตเบอรพก่ี บกับเพือ่ นอีกคน ที่ไป แลวโทร.ไปไมติดทั้งสองเบอรแลว เราก็เปด คอมพพี่กบ ซึ่งโชคดีวาเขาทำงานละเอียดมาก เขาจะมีไฟลที่เก็บรายละเอียดไว แลวบังเอิญมัน อยูหนาจอคอมพ เราก็คลิกเขาไปดูไดพอดี ก็ถึง ไดเจอเบอรติดตอคนที่อินเดีย แลวก็เริ่มโทร.เช็ก

ไมแนใจวาพี่กบเสียหรือเปลา เพื่อนก็มาทันที แลวก็โทร.หาอีกคนทีส่ นิทๆ ใหมาพาเนปาลกับทิเบต ไปขางนอกที เพราะเราไมรูวามันจะเกิดอะไรขึ้น เราไมรสู ภาพจิตใจตัวเองวาจะเปนยังไงในชวงบาย วันนั้น เพราะตองเช็กจนกวาจะแนใจจริงๆ วานั่น คือพี่กบ ทั้งๆ ที่เราก็โทร.ไปหาเจาของรถแลวเขา บอกวา one dead one ok นัน่ แหละ คือเราพอจะรู แลว แตเอเยนตยงั ไมโทร.กลับมาบอกอะไร แตเรา ไดยนิ ไปแลวนะ เราก็โทร.บอกเพือ่ นตามนัน้ เพือ่ น ยังปลอบเลยวา เฮย มันอาจจะเปนขาวสารผิดพลาด ใจเย็นๆ แตเรานะเช็กหมดแลววาในรถมี 4 คน มีอินเดีย 2 คน ไทย 2 คน แลวสุดทาย... (เงียบ) คือจะพูดวาอะไรดี มันเหมือนกับ... แคเราถอย กลับไปกาวเดียว หรือหมุนเวลากลับไป 5 นาที 10 นาทีกอนหนานั้น เรายังเปนอีกคนหนึ่งที่มี ทุกอยางอยูเ ลย ตอนนัน้ ก็เริม่ วิตกวาจะบอกกับลูก

โทร.จนตามเบอรเจาของรถเชาคันทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ ได และเขานีแ่ หละคือคนที่บอกวาพี่กบเสีย ซึ่งมัน เปนการบอกจากปากคนที่ไมไดยินดียินรายอะไร กับชีวิตเราเลย เราบอกวา เราโทร.จากเมืองไทย นะ จะถามเรือ่ งคนไทยทีไ่ ปกับรถของยู เขาก็พดู สวน มาเลยวา one ok one dead แลวเราคอนขางมัน่ ใจ วา one dead ที่วานั่นคือพี่กบ เพราะเพื่อนที่ไป อีกคนทีบ่ อกวาเจ็บหนักเขาเพิง่ โทร.คุยกับแฟนเขา ที่เมืองไทยตอน 9 โมงครึ่งวันนั้นเอง พอเรารู ความจริง มันก็เหมือนมีใครสักคนกระชากทุกอยาง ที่อยูภายในรางกายเราออกไปทันที มันเหมือนอยูๆ ตัวเราขางในก็ไมเหลืออะไรเลย ใจหนึง่ มันก็อยาก ที่จะไมเชื่อ แตอีกใจมันก็รับฟง คือมันงงๆ บอก ไมถูก แตอยางแรกที่นึกถึงเลยก็คือลูก วันนั้นลูก นัง่ กินขาวอยูข า งลาง ตอนนัน้ ก็เริม่ คิดวาจะเอายังไง ดี เลยเริม่ โทร.หาเพื่อนสนิทคนหนึ่งคือ บานานา โบต ใหมาหา บอกคราวๆ วาเกิดอุบตั เิ หตุทอ่ี นิ เดีย

ยังไง เพราะมันเร็วเกินไปสำหรับเขา ก็ยังปรึกษา เพื่อนวาตองบอกเปนสเต็ปๆ หรือเปลา เชน พอ ไดรับอุบัติเหตุ พออาการหนัก แลวจากตอนนั้น เราก็คอ ยๆ แยลงๆ เพือ่ นทีพ่ าลูกออกไปเทีย่ วก็โทร. ถามวา เอานองกลับไปไดหรือยัง เพราะนองเริ่ม ถามวาทำไมออกมานาน แลวตอนนัน้ ขาวจากกลุม เพือ่ นๆ ก็เริม่ กระจาย เริม่ มีเพือ่ นไปโพสตในเฟซบุก ความยากของเราในตอนนัน้ มันคือเรากำลังจะตอง เดินไปบอกเด็กสองคนที่เรารักมาก ที่เราชอบชีวิต และความเปนตัวเขามาก เรารูวาเขาเปนเด็กที่มี ความเติมเต็มสมบูรณขนาดไหน แลวเราตองเปน คนเดินไปบอกถึงการไมมคี วามสมบูรณในชีวติ เขา อีกตอไปแลว ซึง่ พวกเขาคือลูกของเรา เย็นวันนัน้ บอกกับลูกๆ เลยวา พอไดรบั อุบตั เิ หตุ ลูกๆ ก็รอ งไห ตกใจ แลวก็ถามวาพอจะตายไหม เราก็เลยตองบอก วา แมไมรู แตอาการหนักมากลูก แลวหลังจากนัน้ ก็ไมไดคุยอะไรกัน เพื่อนสนิทๆ ก็เริ่มมาที่บาน

แตเราเหมือนอยูในอาการช็อก มันชา มันงง หันไปถามเพือ่ นตลอดเวลาวา มันจริงหรือเปลาวะ คือเรารอจนกระทั่งกงสุลไทยที่โนนโทร.มาแจง และแสดงความเสียใจอยางเปนทางการนั่นแหละ ถึงจะยอมรับไดวา เปนพีก่ บจริงๆ คืนนัน้ ก็นอนไมหลับ เลย เชาวันรุง ขึน้ ก็ไปนัง่ ในหองพีก่ บ แลวก็รอ งไหๆๆๆ อยูอยางนั้น จากนั้นก็บอกแม บอกญาติๆ และ ทุกคนในครอบครัวก็มาเลยในวันนั้น เด็กๆ ก็เริ่ม แปลกใจวาทำไมอยูๆ มีคนมาบานเต็มไปหมด วันนั้นเราก็ตองเริ่มบอกเขาวา พอเริ่มโคมา เขาก็ ถามวาโคมาแปลวาอะไร ก็เริม่ บอกไปเรือ่ ยๆ ทีละ นิดๆ จนถึงตอนบายวาพอยังไมฟน ยังไมรูเรื่อง ตองใชเครื่องชวยหายใจ จนกระทั่งเย็นเราก็ไปนั่ง อยูในหองพี่กบ เขาก็เดินขึ้นมากันสองคนเงียบๆ แลวก็ถามวา พอจะตายใชไหม ก็เลยรูสึกวา ตอนนีแ้ หละทีต่ อ งบอก ก็บอกเลยวาพอกำลังจะตาย นัน่ แหละคือคำสุดทายทีบ่ อกลูกไป เขาก็รอ งไหกนั รองกันครั้งเดียวเลย ครั้งสุดทายคือตรงนั้น แลว เราก็ไมเห็นเขารองไหอกี เลย โดยเฉพาะทิเบต ลูกชาย ทัง้ ทีเ่ ขาเปนคนทีเ่ รากังวลมาก เพราะเขาติดพอมาก เขารักกันมาก คือเราวาหัวใจเขาก็คงฉีกขาดนาดู แหละ ทิเบตเขาก็ถามวา ตายนีแ่ ปลวาเราจะไมได เห็นพออีกเลยใชไหม เราก็บอกวาใช พอไปทำ สารคดีเรือ่ งพระพุทธเจา แลวพระพุทธเจาก็เปนคนที่ บอกเราวา เกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมดา แลวก็เปนคนที่บอกเราวา อะไรๆ มันก็ไมแนนอน เปนคนทีบ่ อกเราวา มีความสุขแลวก็จะมีความทุกข ที่ผานมาเรามีความสุขกันมากเลย ตอนนี้เราจะ ตองทุกขกนั บาง ก็เปนเรือ่ งธรรมดา เรารักพอมาก แลวหลังจากนีเ้ ราจะตองเสียใจกันมาก ก็เปนเรือ่ ง ธรรมดา ก็บอกเขาไดแคน้ี เขาก็รอ งไหๆ แลวแคนน้ั เอง เรื่องมันก็จบลง ทุกคนก็รับรูความจริง หลัง จากนั้นก็เปนอาการแบบพยายามจะอยูกันนะ โดยการเริ่มจากการที่ลูกๆ ชวนกันวา แม เราไป กินไอติมกันไหม เราก็ไปกินไอติม แลวดันไปกิน ฟองดูวซึ่งมี 4 ลูก ปกติมันจะพอดี วันนั้นก็กินไป คนละลูก แลวมันก็เหลืออยูล กู หนึง่ ในจาน วันนัน้ มันสุดๆ แลว ทุกคนก็ถอื สอมคาไวอยูต รงนัน้ แลวก็ วงแตก รองไหกนั คือมันเหมือนจะคอยๆ รูไ ปทีละ อยาง เพราะจะมีอะไรทีค่ อยบอกเราเปนระยะๆ วา เราขาดคนคนนี้ไป เชน มาจากประโยคงายๆ ในรานอาหารทีถ่ ามวา 3 ทานนะครับ แลวพวกเรา ก็กม หนากันหมดเลยทัง้ โตะ แลวก็หนั ไปพยักหนา บอกวา ใช 3 ที่ แลวมันจะมีอะไรเปนรูปธรรม มาบอกเราแบบนี้อยูเรื่อยๆ วาพี่กบไมอยู แตมัน ยังมีความโชคดีอยูใ นนัน้ อยูบ า งก็ตรงทีเ่ รากับพีก่ บ เปนคนคุยเรื่องธรรมะกัน และมีวิธีการคุยในแบบ ของเรามาแตไหนแตไร เราคุยกันอยูส องคน เพราะ ไมสามารถคุยกับคนอื่นได เราคุยกันเยอะมาก เรือ่ งปรัชญาและความเปนวิทยาศาสตรอยางสูงสุด ของศาสนาพุทธ ดังนั้น ไอการพูดคุยกันมานาน และประกอบกับเราก็ไปนั่งสมาธิบางตามวาระ โอกาส มันก็เลยเปนสิ่งที่ทำใหเรายืนอยูไดไหวนะ เพราะคำพูดเหลานี้ที่เราคุยกันมันจะผุดขึ้นมา ระหวางทีเ่ รากำลังอลหมานกับการจากไปของพีก่ บ แตสิ่งที่มันชวยไดมากคือคำงายๆ วา เกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมดา ในขณะที่เราบอกลูก เรารูสึกไดเลยวาเด็กๆ เขาเขาใจ เพราะวาสารคดี ทองเที่ยวตอนหนึ่งที่พี่กบทำมันก็มีเรื่องความตาย และระหวางวันทีส่ วดศพเพือ่ นทีม่ างานเราก็หายไป เพราะวันรุงขึ้นพอเขาเสีย และเขาตองไปจัดการ เรื่องพอเสียเหมือนกัน เราก็บอกลูกวา ลุงคนนี้ พอเขาก็เพิ่งตายนะ เด็กๆ ก็เขาใจคำวาการตาย เปนเรือ่ งธรรมดาจริงๆ เขาเริม่ รูว า ขณะทีเ่ ราเสียใจ เพราะพอเราตายอยูนี้เอง ก็มีคนตายมากมายใน โลกนีเ้ ชนเดียวกัน แลวเราก็ไปเอาลูกโลกมาใหเขา ดู เอาคาสถิตเิ ขาขม (หัวเราะ) บอกวาประเทศไทย เราเปนแคจุดเล็กๆ และในแตละวันก็มีคนตาย ประมาณเท า นี ้ ค น และทั ้ ง โลกก็ จ ะมี ค นตาย


16

“ความยากของเราในตอนนัน้ มันคือเรากำลังจะตŒองเดินไปบอกเด็กสองคนทีเ่ รารักมาก ทีเ่ ราชอบชีวติ และความเปšนตัวเขามาก เรารูวŒ า‹ เขาเปšนเด็กทีม่ คี วามเติมเต็มสมบูรณขนาดไหน แลŒวเราตŒองเปšน คนเดินไปบอกถึงการไม‹มคี วามสมบูรณในชีวติ เขาอีกต‹อไปแลŒว ซึง่ พวกเขาคือลูกของเรา” ประมาณเทานี้ๆ คน และมีคนที่เสียใจแบบเดียว กับเราตอนนี้ตั้งเทานี้ๆ คน เราทุกคนก็ตองผาน กันไปใหหมด มันไมใชแคเราสามคนที่เจอเรื่องนี้ เขาก็ถามวา ในนั้นจะมีเด็กที่พอเขาตายไหม เรา ก็บอกวามีแนนอน แลวก็มพี อ ทีเ่ สียลูกไป มีผหู ญิง ทีเ่ สียคนรัก มีเหมือนเราทัง้ หมด แลวเขาก็ถามวา ทำไมเราไมมารูจ กั กันใหหมดไปเลยละ (เงียบ) คือ ความเศรามันไมไดเกิดทีเ่ ราคนเดียว ความหนักหนา มันอยูท ว่ี า เราสงสารลูกมากกวาทีจ่ ะสงสารตัวเอง คือตัวเราเองนะเราไหว แตกับลูกที่เราเห็นวาเขา ใจจะขาดแบบนั้นนะเราไมไหว จริงๆ ชวงงานศพ เราก็แอบไปคุยกับพี่กบขางๆ โลงทุกบาย เพราะ มันไมมีใครนอกจากเรากับสัปเหรอ เราก็ไปนั่งคุย กับพีก่ บทุกเรือ่ งทีต่ อนอยูเ รายังไมไดคยุ เพราะเรา คิดวามันคงมีเวลาอีกมากมาย แลวอีกอยางเขาก็ ไมไดลาเรา เราก็ไมไดลาเขาดวย เราเสียใจแคไหน เราก็เชื่อวาเขาก็เสียใจเทานั้น เพราะมันไมได วางแผนกันไวแบบนี้ เขาพูดแตวาตอไปเราจะทำ แบบนีๆ้ เดีย๋ วกลับมาจะทำอันนี้ มีแตภาพอนาคต แตสุดทายเราก็ตองนำศพเขากลับมา แตวาเรา ไมไดไปรับทีอ่ นิ เดีย เพราะเราเปนหวงความรูส กึ ลูก กลัวเขาไมไหว เพราะครัง้ สุดทายทีพ่ อ ออกจากบาน พอก็จากไปเลย ดังนั้น เลยไมอยากตองเดินทาง ไปใหเขาตกใจอีก แมเราจะอยากไปแคไหนก็ตาม สุดทายก็นำศพกลับมา ใช แลวก็เปดดูเพื่อยืนยันใหแนใจวาเปนพี่กบ ตรงนัน้ เหมือนเปนฟางเสนสุดทายจริงๆ ทีจ่ ะยืนยัน ได แลวเปดมาก็เปนพี่กบ ซึ่งโชคดีวา พี่บิณฑ บรรลือฤทธิ์ เขาไปถายละครที่อินเดีย เลยเปน ธุระจัดการเรื่องนี้ให ซึ่งก็ตองกราบขอบพระคุณ พี่บิณฑตรงนี้ดวย ถึงเราจะไมเคยเจอกันมากอน เลย แตมนั ก็ทำใหรวู า น้ำใจในวงการบันเทิงมันมีอยู จริงๆ แตทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราหวงคือ ตอนจากไป พี่กบเขามีสติระลึกรูหรือเปลา เขารูตัวหรือเปลา เพราะเราคุยกันเรือ่ งมรณานุสติบอ ยๆ ยังคุยกันเลย วา ถาเราตายจากกัน อีกคนจะจับมืออีกคนไว แลวคอยบอกใหอกี คนไปดีๆ เราจะใหความสำคัญ กับเรื่องนี้มาก แลวพอเราไปโดยไมไดลากัน เราก็ กังวลวาเขาไปยังไง แตสุดทาย โอเค เรื่องนี้ตอง ใชวจิ ารณญาณนิดนึงนะ คือมันมีคนทีน่ ง่ั สมาธิเปน รวมทัง้ คนทีส่ มั ผัสไดกบั เรือ่ งนี้ มาบอกเราแทบจะ พรอมๆ กันวา พี่กบไปดี เพราะเขาเหมือนเคลิ้ม หลับไป ซึ่งผลการชันสูตรก็บอกเหมือนกันวา เขามีอาการน้ำทวมปอดกอน แลวพอเราไปถาม กับพยาบาล เขาก็บอกวา อาการนี้มันจะอึดอัด แปบหนึ่งในทีแรก แลวก็จะคอยๆ คลาย จากนั้น สมองจะหลั ่ ง สารคล า ยมอร ฟ  นที ่ ท ำให ส บาย คิดถึงแตเรื่องดีๆ และเคลิ้มหลับ เหมือนในหนัง ที่เราจะเห็นคนคอยตบๆ ใหรูสึกตัว ไมหลับไป นัน่ แหละ แตพก่ี บเขาไมมใี ครไปตบๆ ตัวไง แตพอ เรารูวาพี่กบไปดี เราก็สบายใจขึ้น คิดวาการจากไปของคนคนหนึง่ หรือพูดงายๆ วา ความตาย มันมีความหมายอยางไรสำหรับคนที่ ยังอยู เราวาทุกขอนั นีม้ นั เปนทุกขทท่ี ำใหเรามองโลก ละเมียดละไมขึน้ อีกมากเลย เปนทุกขทพ่ี จิ ารณาเรา เพือ่ ใหเราพิจารณามันอีกที คือความทุกขนพ้ี ดู ไดเลย วาเราทำงานกับมันนาทีตอนาทีเลย แตมันก็จะมี บางวันนะที่รูสึกวาเราเขาใจทุกอยาง เราไมเปน อะไรเลย เรายอมรับการจากไปครัง้ นีไ้ ดวา มันเปน เรือ่ งธรรมดา เราก็ประคองตัวเองมาแบบนัน้ เรือ่ ยๆ แตมนั ก็จะมีบางชวงทีเ่ ผลอพลาดงายๆ เชน ไปฉีด

น้ำหอมกลิ่นที่พี่กบชอบมาก พอไดกลิ่นปุบเราก็ ลมเลย แลวลุกไมขึ้นเลยนะ คือเราก็ไมรูวาเรากด ความรูสึกไวหรือเปลา แตปกติเราก็ซื่อสัตยกับ ความรูส กึ มาก อยากรองไหกร็ อ งเลย แลวในขณะ ทีร่ อ ง เราก็พยายามพิจารณาวามันทุกขดว ยสาเหตุ อะไร มันเปนความอาลัยอาวรณ ยึดมั่นถือมั่น ไมอยูก บั ปจจุบนั หวนไหอาลัยอดีต คือเราก็ทำงาน กับความทุกขตลอดเวลาในขณะที่รองไหดวย ซึ่งมันก็จะทำใหเราฟนตัวเร็ว แตเหมือนเราเดินๆ อยูบนพื้นหญาที่ราบเรียบ สบายดี เราจะไมรูเลย วาบางทีท่ เ่ี รากาวไปมันมีหลุมอยู แลวพอตกลงไป เราจะโงหัวไมขน้ึ ดวยอาการสะกิดๆ จากสิง่ รอบตัว งายๆ นีแ่ หละ บางทีมนั ไมนา จะเปนประเด็นแตมนั ก็เปนประเด็น ถึงไดบอกวามันตองมีสติทกุ ลมหายใจ ทำงานกับมันนาทีตอ นาที ในขาวทุกคำทีเ่ คีย้ วเลย แลวขาวนี่เราไมไดกินเพื่อตัวเรานะ เรากินเพื่อลูก เพื่อสังขารนี้เฉยๆ แตจิตเราไมไดรับรูอะไรเลย มันไมอยากกิน ไมอยากทำอะไร แตเรารูว า เราตอง ประคองสังขารนี้ไปเพื่อเด็กสองคน ตองประคอง สังขารนี้เพราะเรารูวาคนที่เขารักเรา คือพี่กบเขา ใหความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ถาเขายังอยูขางๆ และสื่อสารได เขาก็คงบอกใหเราตองระมัดระวัง กับชีวิต เขาคงจะบอกวา เราตองมีชีวิตที่ดีตอไป คือไมรูสิ เราสองคนรักกันแบบนี้นะ อีกอยาง เราก็ตองมีสติแหละ โตๆ แลว (ยิ้ม) ไมรูจะพูด ยังไง ปกติเวลาที่เรานอยอะไรสักอยาง เราจะไป แงวๆ ใสพก่ี บวาเรานอยมาก เปนแบบนีๆ้ แลวพีก่ บ ก็จะยิม้ ๆ แลวก็จะบอกวา จะทุกขทำไม มองเรือ่ งนี้ แลวสุดทายมันเหลืออะไร แคนี้เอง แลวเราก็จะ แบบ... ก็ได ไมทกุ ขกไ็ ด ไปชอปปง เขาก็จะบอกวา ก็นั่นไง (หัวเราะ) เรารูสึกวาการที่เราเปนแบบนี้ กัน อยูกันมาแบบนี้ มันทำใหเรารับมือกับเรื่องนี้ ไดดีจริงๆ แหละ เราเชื่อวาความเสียใจของเรา สองคนจะไมตา งกันหรอก สมมติวา ถาวันนีเ้ ปนเรา ที่ไปกอน พี่กบก็จะเสียใจแบบนี้ แตก็จะอยูได แบบทีเ่ ราอยูเ หมือนกัน เขาอาจจะนัง่ ดูหนังของเขา เงียบๆ คนเดียวตอนกลางคืนเหมือนเดิม ในขณะที่ เราเพิง่ ตายไปนีแ่ หละ มันเหมือนเราตองแยกความรูสึกนะ ขณะที่เราดำรงชีวิตเราก็ดำรงชีวิตไป อะไรทีเ่ ราตองทำเราก็ตอ งทำตอไป ในขณะทีท่ ว่ี า ง หนึ่งที่มันเกิดเพราะคนคนหนึ่งจากไป มันก็เปน เรื่องจริง มันจริงทั้งคู แตชีวิตทั้งสองแบบนี้ก็ตอง คูขนานกันไป เพราะฉะนั้น เราเองก็จะมีอารมณ อยูในสองวาระนี้ ซึ่งก็เปนเรื่องปกติ ทุกวันนี้เราก็ เริ่มตนทำงานแลว เอาโปรเจ็กตที่หยุดไวมาทำตอ เริม่ โทร.หาทุกคนทีเ่ ราคางงานไวกอ นทีพ่ ก่ี บจะเสีย เริ่มวางแผนการทำงานแลว เพราะหยุดนานมาก ก็ไมดี มันไมดีกับใครเลย ทั้งกับคนที่คอยดูเรา อยางเปนหวง เชน พอแมเรา ซึ่งเขาก็จะทุกข เมื่อเราทุกข เขาจะยิ่งทุกขเมื่อเราลุกขึ้นไมไหว ลูกก็ยงั ตองการความราเริงและกำลังใจจากเราอยู เราก็ ไม น  า จะทำให เ ขายิ ่ ง ไม ม ั ่ น ใจเข า ไปอี ก นอกจากนัน้ เราก็คดิ วา ไมวา พีก่ บจะอยูไ หนก็ตาม แลวยังมีจิตที่ผูกพันอยู เขาก็จะทุกขในแบบที่เขา ก็ชวยอะไรเราไมได เพราะฉะนั้น เราก็ตองลุกขึ้น มาใหไดเร็วๆ ในขณะที่สวนหนึ่งในจิตวิญญาณ เรามันก็รูสึกสูญเสียพี่กบอยูตลอดเวลา คุณคิดวา เมื่อคนเราตองเจอความสูญเสียแบบนี้ สิ่งที่จำเปนสำหรับการรับมือของเขาคืออะไรบาง กัลยาณมิตรสำคัญมาก 10 วันที่เราตอง รับมือกับเรื่องเหลานี้ บอกไดเลยวาผานมันมาได ดวยกัลยาณมิตร ทุกคนเขาชารจเราหมดตั้งแต

วันแรก เพราะสองสามวันแรกเราอยูในสภาพที่ คุยโทรศัพทไมไดเลย ใครจะเอาอะไรจากเรา เรา ไมรเู รือ่ งเลย เราตัง้ รับกับลูกอยางเดียว แลวทุกคน ก็บอกวา แกไมตองทำอะไรเลย ไมใหเราตองคิด ตองตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ อะไรเลย ไมตองเลือก อะไรเลย แคไปดูลูก เรียกวาเพื่อนเรา เพื่อนพี่กบ ครอบครัว เขามารองรับเราหมดเลย บานเราทัง้ บาน มากันหมดทุกคนทันที แลวไมมีใครพูดอะไรเลย ไมมีใครพยายามใหกำลังใจ บอกใหเขมแข็ง ตองอยางนั้นตองอยางนี้ ทุกคนมาถึงแลวก็กอด อยางเดียว กำลังจะถามวา ทาทีของคนที่เขามาชวยเรา อะไร คือสิ่งที่คนสูญเสียตองการหรือไมตองการ จริงๆ แลวเราไมตองการไดยินอะไรเลย เรา ไมตองการใหใครมาบอกวา ชีวิตก็อยางนี้แหละ เพราะวาคนที่สูญเสียจะรูดวยตัวของเขาเองเลย วามันเปนอยางนี้จริงๆ ไอคำวา มันก็ไมแนนอน อยางนีแ้ หละลูก ไมตอ งพูดเลย เขารูอ ยูแ ลว สิง่ ที่ เขาตองการคือการที่คุณเขามารับทุกอยางที่มัน ทำใหเขาหมดประสิทธิภาพในการตัดสินใจใน ชวงนั้นโดยที่ไมตองพูดอะไร ไมตอง offer อะไร ไมตอ งเขามาทำอะไรใหเปนพิเศษ ทำเหมือนทีค่ ณ ุ ทำปกติ แลวสำหรับเรา วันนัน้ มองไปเราเห็นทุกคน เลย ไมเคยตองโทร.ถามโทร.บอกวามาวัดกี่โมง ไมมีเลยใน 5 วันที่จัดงาน ทุกคนมาถึงในเวลา ทีต่ อ งมาจัดการ เพราะชวงทีห่ นักมากทีส่ ดุ ของเรา คือชวงรับแขกวันแรกกับวันสุดทาย เราตกใจที่ คนมาเยอะ เพราะวาเราไมไดแจงใครเลยวาจะ จัดงานที่ไหน อยางไร เพราะศพไมคอนเฟรมเลย วาจะถึงวันไหน เรียกวา 4 วันหลังจากที่รูขาว มันหมดไปกับการคอนเฟรม วาศพจะมาถึงวันไหน ซึ่งทั้งเพื่อนเรา เพื่อนพี่กบ ก็จะเขามาชวย มาคุย กับทางกงสุล คุยกับพระใหทำพิธที อ่ี นิ เดีย คุยกับ เอเยนตทางอินเดีย เพราะหลังๆ เราเริ่มคุยไมไหว แลว เริม่ งงไปหมดแลว ลูกก็อยูใ นชวงทีต่ อ งประคอง อยางรุนแรง ดังนัน้ การแจงขาวใดๆ มันไมสะดวก เลย แลวก็กะทันหันเกินไปดวย ก็เลยสงขอความ ไปบอกเพื่อนสนิทๆ แค 6 คน เพื่อที่จะคอนเฟรม เรื่องพิธีตางๆ คือบอกเฉพาะคนที่เราสนิท ไมตอง เกรงใจอะไรมาก แลวที่เหลือก็คอยแจงไป แต ปรากฏวาวันแรกเปนวันที่คนมาเยอะจนเรางง คนทีเ่ ราไมคดิ วาจะมาก็มา แลวทุกคนมาดวยอาการ ที่เราสามารถสัมผัสไดวามาดวยใจจริงๆ เศรากับ เราจริงๆ มาดวยใจที่เอ็นดูพี่กบจริงๆ สวนวันเผา นี่เราก็ตองขอโทษผานสื่อเลยวาเราไมไหวจริงๆ เพราะชวงที่ลงมาจากเมรุ คนเริ่มเขามาเยอะมาก เชื่อไหมวาวันแรกกับวันสุดทายเปนวันที่เราจำคน ไมไดแลว มันก็เปนไปไดทเ่ี จอหนาแลวงงๆ วาคือใคร เราก็ตองขอบคุณคะๆ แลวทุกคนก็เขามากอดๆๆ แลวเรารับอารมณตรงนัน้ ไมไหวแลว เลยหนีไปนัง่ เงียบๆ สงแขกไดประมาณครึ่งหนึ่งแลวเราก็หาย ไปเลย สวนลูก พอลงจากเมรุเสร็จ เขาก็มาบอกวา ขอไปขางนอกเลย เขาก็ไมไหวเหมือนกัน คือลูก กับเรานีต่ า งคนตางอยูก นั คนละมุม เขามาถามวา แม เราจะไปตรงนีก้ นั แมไปไหม เราบอกวาไปไมได ยังไงแมกจ็ ะตองอยูต รงนีก้ อ น เขาก็พากันไป เพราะ เราคุยกันมาแลววาวันเผาเขาจะขอไปอยูในที่ที่ สบายใจทีจ่ ะไมตอ งมารับอารมณจากคนอืน่ เยอะๆ เราเองก็เดินไปหาทีน่ ง่ั เงียบๆ ในศาลาทีเ่ คยสวดศพ นั่นแหละ เพราะเราไมไหวจริงๆ มันเหมือนถาอยู ตรงนัน้ อีกนิดเดียวเราจะลม แลวจะลมดวยอาการ ทีม่ นั ไมนา ดู ซึง่ เราไมสามารถลมแบบนัน้ ตรงนัน้ ได

มันแยเกินไป เราเลยใหมคี นหนึง่ สแตนดบายดูลกู ไวเลย เพราะเราก็กลัววาสมมติเราลมลงไป เปนลม ไป ลูกเราคงตองตกใจมาก คงช็อกแนๆ ดังนั้น เราจึงตองไมมีอาการนั้นใหลูกเห็นเด็ดขาด พูดอะไรในใจตัวเองบางไหมในวันเผา คุยกับพีก่ บเยอะเลย กอนเผานะ พอเลีย้ งเพล เสร็จ ยายโลงขึน้ เมรุแลวเราก็ไปยืนคุย มันเหมือน พี่กบเขาอยูบนรถไฟที่เราไมมีตั๋วนะ พี่กบเขาก็นั่ง อยูบนรถไฟ ขณะที่เรานั่งอยูขางลาง แลวก็รอ รถไฟออก เราก็ไดแตสง กันแคนน้ั แตเราคุยกับเขา ในใจตลอดวา ปลอยกันไปเถอะในวันนี้ เขาปลอย เรา เราปลอยเขา มันไมใชเราจะตัดใจหรอก แต เราจะขอตัดทุกอยางตรงนัน้ ใหมนั จบแคนน้ั แลวกัน วาถัดจากนี้ไปเราตองมีชีวิตตอ ถัดจากนี้ไปในแง วิทยาศาสตร เราไมรนู ว่ี า พีก่ บอาจจะไมไดอยูร บั รู เราอาจจะนั่งคุยอยูคนเดียวแลวก็ได หรือถาเขา อยูต รงนัน้ จริงและเปนหวงอยู จังหวะนัน้ ก็ใหไปได เลย ไปในจังหวะที่ตองไปนี่แหละ ไปแบบไมตอง หันกลับมาเลย เพราะวาอยูต รงนีค้ ณ ุ ก็ทำอะไรไมได แลวคุณก็จะทุกข เราทุกขเรายังมีสองมือที่ตอง ทำอะไรตอ แตคุณไมเหลืออะไรแลว ถาคุณอยู คุณก็เศรามากเปลาๆ คือคุยกันเปนเรื่องเปนราว มาก ฉันบาไปแลว (หัวเราะ) คือคุยเยอะมาก พอคุณพูดเรือ่ งรถไฟ มันทำใหเรารูส กึ ไดอยางหนึง่ วา ทุกคนมีทางของตัวเองทีต่ อ งไปจริงๆ นัน่ แหละ มันก็เหมือนเราไปสงกันไดแคนี้ แลวเราก็พูด กับพี่กบตลอดเวลาวา เราสงไดแคนี้แลวละ เรา ยื้ออะไรไปถัดจากนี้มันก็ไมมีประโยชน เราก็ทุกข เขาก็ทุกข เราเสียใจแคไหน เราก็รูวาเขาเสียใจ แคนั้น มันอาจจะฟงดูเพอๆ นะ แตเราวามัน คอนขางจริงตรงทีง่ านศพมันเปนกุศโลบายทีท่ ำให คนไมจอ มจมอยูก บั อารมณตวั เองมากไป เพราะมัน ขึน้ ชือ่ วาเปนงานไง มันมีเรือ่ งตองคิด ตองตัดสินใจ มีงานใหทำ อะไรที่ขึ้นชื่อวางานมันจะหนักเสมอ จะงานแตงงานหรืองานศพก็ตาม มันมีเรือ่ งใหคดิ ใหทำทุกวัน แลวเหตุการณมันก็จะคลี่คลายไป แตละวัน ความเหนือ่ ยลามันก็จะเขามาในแตละวัน มีหลายคนเตือนเราวา วันทีญ ่ าติกลับกันหมดแลว เสร็จสิ้นงานศพแลว นั่นแหละคือของจริง เราก็ ตั้งรับอยู เพราะมันคือชวงนี้แหละ เมื่อวานก็ยัง ไปกิ นข า วคนเดี ย วในร า นที ่ เราเคยกิ นด ว ยกั น สั่งอาหารแบบที่เคยกิน แตสั่งน้ำของเขาแลวก็เท สองแกว ทุกวันนีเ้ รารูส กึ วาเราไมเหงา ไมเคยเหงา เลย เพราะเราก็ยังมีเขาไมวาจะอยูในรูปแบบไหน ก็ตาม สิ่งที่เราเคยทำมาดวยกัน ยังไงมันก็เปน ของเรา มันดีมาก และมันไมเคยหายไป ชวงเวลา ทีผ่ า นมามันมีความดีตอ กัน มีความผูกพัน ทุกวันนี้ เราไมไดตองการใหมีคนมาคุยดวยนะ ทุกคนจะ สงขอความมาวามีอะไรโทร.มาไดนะ เราก็รูสึกวา เราไมอยากคุยกับใคร เราอยากคุยกับพี่กบ ถา ทุกคนไมใชพี่กบ เราก็ไมตองการที่จะคุยดวย มันไมไดแปลวาเราไมตองการความชวยเหลือ แต หมายความวาใครๆ ก็ชวยเราในเรื่องนี้ไมไดจริงๆ มีคนเคยบอกวา การที่เราเจอใครสักคนที่เรารูสึก วาเปน soulmate ก็เพื่อจะไดเรียนรูบทเรียน บางอยาง คุณคิดวาคุณไดเรียนรูอะไรจากเขา และพี่กบของคุณสอนอะไรคุณบาง เขาสอนใหเรารูวา เราเขมแข็งมากกวาที่เรารู สอนวาเราเกงไดมากกวาที่เรารู คือพี่กบเขาเปน คนเกงมากในสายตาเรา เขาทำไดหมดทุกอยาง เปนมนุษยที่สามารถใน everything คือเชื่อไหม เราเปนคนไมเหงาเลย ฝนตกฟารองอะไรก็ตาม


18

เราก็ไมเหงา เราชอบไปไหนคนเดียวดวย เพราะ เรายังมีเขาทีเ่ ขาใจอีกคน เราเดินอยูใ นตางประเทศ ลำพังเราก็ไมกลัวอะไร เพราะเรามีพี่กบ แตวันนี้ เราไมมีเขาแลว ซึ่งมันก็ทำใหรูสึกวา สิ่งนี้คือสิ่งที่ พีก่ บสอนใหเราตองไปใหไดอกี สเต็ปหนึง่ จะวาไป ก็เปนบทเรียนทีโ่ หดมาก ไมอยางนัน้ เราก็ยงั งองแงงๆ อยางนี้ สนุกสนานไปวันๆ เพราะเขาทำใหเรา หมดทุกอยางจริงๆ แล ว ในเรื่ อ งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคุ ณ กั บ เขา เขาสอนอะไร ก็สอนหลายอยาง เขาทำใหเรารูวาความรัก มันไมไดมดี า นทีเ่ ปนความสุขอยางเดียว เราสองคน ผานทุกขมาก็เยอะ เราเปนติสทกบั ติสทนะ กวาเรา จะ fit in กันได กวาจะหาเหลี่ยมมุมอยูดวยกัน ได มันไมใชงายๆ เราเพิ่งจะอยูดวยกันไดแบบดีๆ complete เขาใจกันทุกอยางเมื่อสัก 3 ปหลังๆ มานี่เองนะ ทั้งๆ ที่เราอยูกันมา 12 ปแลว เรา รูจ กั กันมากอนหนานัน้ ดวย คือทัง้ หมดเรารูจ กั กัน มา 16 ป แตใชชีวิตอยูดวยกันจริงๆ 12 ป แตใน 12 ปนั้น มันผานกระบวนการคั่วกันมานานมาก กวาจะหอมหวานเนี่ย (หัวเราะ) คั่วกันชนิดวา ฉิบหายวายปวง ใชไฟกันหลายสเต็ปมาก จริงๆ เราสองคนนีเ่ หมือนกันมากนะ ดังนัน้ จุดอันตราย ที่เราทั้งสองคนมีก็คือ อีโก นั่นคือความถือดี ในความเปนตัวเอง พออยูด ว ยกันก็เลยลงเลงมาก แตเราก็คอยๆ ปรับ จนเรามีลูก จนกระทั่งเราเริ่ม โตมาเรื่อยๆ สมัยที่เจอกันแรกๆ เราจะเปนแฟน กันเลยก็ได แตรูวาไมรอดแน เพราะตอนนั้นเรา แรงมากทัง้ คู เรารูต ง้ั แตแรกนัน่ แหละวาเราชอบกัน แตเราจะยังไมชอบกันตอนนั้น แลวตางคนก็ตาง ไปมีชีวิตของตัวเอง ไปมีแฟน ไปเจอคนนั้นคนนี้ เพราะเรารูเ ลยวาถาเราชอบกันตอนนัน้ ก็เละเปลาๆ แลวพอถึงเวลาตองเจอกันใหมมันก็มาเจอกันเอง มันก็มจี งั หวะของมันเองนัน่ แหละ คือเรือ่ งของเรา กับพีก่ บเปนเรือ่ งทีส่ นุกดีนะ คือเราเจอกันครัง้ แรก สมัยอยูค า ยคีตา เราก็จะแอบหายไปทัง้ คู ไปนัง่ รถ เลนกัน แลวจะอยูกันเงียบๆ ไมไดพูดอะไรกัน เพราะเราสามารถอยู  โดยไม พู ด อะไรกั นก็ ไ ด เราไมตองพูดกันเยอะ ทุกครั้งที่เราอยูใกลๆ เขา เราจะรูสึกสบาย ตั้งแตตน คุณบอกวาคุณเปนคูรักที่เสพพื้นที่กัน ทั้งคู การจากไปของเขาครั้งนี้เปนไปไดไหมวา เขาใหพื้นที่วางมหาศาลที่สุดในชีวิตแลว ประชดนะสิ (หัวเราะ) ฉันไมไดตอ งการขนาดนี้ คือไมหรอก เราคิดวามันเปนวาระของเขานัน่ แหละ เราเชื่อวาเรื่องนี้มันมีเปาประสงคของมัน และเรา ต อ งได เรี ย นรู  อ ะไรบางอย า งในเหตุ ก ารณ น ี ้ ซึ่งมันจะคืออะไรก็แลวแตที่เราก็ยังไมรูอนาคต บางทีเราอาจจะมีแฟน หรือตองแตงงานใหม เราไมรูอะไรเลย แตที่ผานมาเราไดเจอกันแลว เราไดรักกันแลว และเราไดดีตอกันอยางที่สุด เทาที่เราสองคนจะสามารถทำไดแลว และตอนนี้ เรื่องมันก็จบลงไปแลว มันจบดวยดีแลว แมวา เราจะไมชอบตอนจบของมันหรอกนะ แตมนั ก็จบ ดวยดี และเราก็ชอบระหวางทางที่ผานมา มันก็ เปนเรือ่ งหนึง่ ทีท่ ำใหเราจดจำคนคนนีไ้ ด มันมีคน มากมายในชีวติ ทีเ่ ราจะจดจำเขาในหลายๆ รูปแบบ แตพี่กบก็จะเปนคนแรกที่เรานึกถึงแนๆ กอนที่เรา จะตายไปจากโลกนี้ คือพูดงายๆ วาการเดินทาง ระหวางเรากับเขามันจบแลว ในภาคที่เราเห็นกัน ดวยตาหรืออยูในมิติเดียวกัน แตเราก็ยังคงเก็บ เขาไวในแบบหนึ่งอยางที่เราไมรูจะอธิบายไดยังไง คือเราก็มเี ขาอยูท กุ วันนัน่ แหละ แตเปนอีกแบบหนึง่ ทีค่ ขู นานกันไปอยางทีบ่ อก เรือ่ งนีม้ นั เปนความรูส กึ สวนตัวมาก เราไมจำเปนตองใหใครรูอะไรเลยวา วันนี้เราคิดกับเขายังไง คุยกับเขาแบบไหน มัน อาจจะเปนแคการสมมติหรือเปนวิธีอยูในแบบ ของเราก็ไดเพือ่ ทีจ่ ะใหเราอยูไ ปได หรือมันอาจจะ เปนอยางที่เราคิดจริงๆ ก็ได เราก็ไมรู

คุณเคยเขียนไววา เพลง Beside You เปน เพลงประจำของคุณกับเขา แลวบังเอิญวาเพลงนี้ ประกอบภาพยนตรเรือ่ ง What Dreams May Come ซึ่งบังเอิญอีกวาพระเอกในเรื่องเสียชีวิต ไปกอน และยังอาลัยภรรยาอยู จริงๆ พอมานึกยอนไปมันก็มีลางในชีวิต เยอะมากนะที่บอกเรา แตเราไมเก็ต ไมรูวามันจะ เปนแบบนี้ เราไมเคยนึกไวกอนเลยวาเขาจะตาย เรานึกไปถึงวันสุดทายที่เราจะมีมรณานุสติไป ดวยกันแคนั้น คือมันมีหลายอยางที่บอกไวกอน เชน วิธีที่เขาใชชีวิตอยูกับเรามันทำใหเราอยูได ดวยตัวเองจริงๆ อยูคนเดียวได คือมันเหมือน เตรียมวิธกี ารอยูแ บบนีม้ าตัง้ แตแรก เราอยูค นเดียว ดวย แตขณะเดียวกันก็อยูกับเขาดวย เหมือนนั่ง เครื่องบินกันคนละหนาตาง นั่งรถคันเดียวกันแต

อยางการตักกับขาวมันเหมือนกับวา ถาอะไรที่ ชวยเหลือตัวเองได เธอก็ทำไปเถอะ เรือ่ งนีม้ นั ไมได แปลวาฉันรักหรือไมรกั เธอ แตเขาไปใหความสำคัญ กับเรื่องอื่นๆ แทน ไอเราก็เห็นแฟนกันเขาตักขาว ให ก ั น เราก็ อ ยากมี ม ุ ม นี ้ บ  า ง พี ่ ก บบอก เอ า อยากกินก็ตักสิ (หัวเราะ) ชวงนี้มักจะมีคนมาถามวาไหวหรือเปลาเยอะไหม มี แลวบางคนก็ไมไดถามดวยคำพูด แตถาม ดวยสายตาวาโอเคไหม ไหวหรือเปลา ซึ่งถาเขา ถามตรงๆ วาโอเคหรือเปลา เราก็จะบอกวาไมโอเค หรอก ดีขึ้นหรือยัง ยัง แตไหวไง อยูไหว คือเรา วามันคงตองใชเวลาเยอะมาก เราใหเวลาเทากับ ที่เรารักกันเลยก็ได ถาเรารักกันมา 12 ป ก็ให เวลา 12 ป ในการทำใหเราดีขน้ึ เลย แตโอเค เรารู วามันไมถึงหรอก คนเรามันมีเรื่องมากมายที่ให

ไมไดนั่งดวยกัน แตหันมาก็รูวาอยูไหน มันบอก ไมถูก เราอยูดวยกันทุกวันนะ แตเราไมตองเห็น กันทั้งวันก็ได มันก็คลายๆ ตอนนี้แหละ วันกอน ลูกยังพูดเลยวา จริงๆ แลวมันก็เหมือนพอยังอยูน ะ แคพอ ไมคอ ยลงมากินขาวเทานัน้ เอง อีกคนก็บอก วา เออ จริง พีว่ า บางทีพก่ี ล็ มื ไปเลยนะวาพอตาย คุณกบสอนใหคุณเขาใจความหมายวาคำวารัก คืออะไร คือการทีอ่ ะไรทีเ่ ธอฝนไว ฉันจะชวยเธอ อะไร ที่เธอชอบ ฉันจะทำใหเธอ เหมือนที่เราเขียนใน เฟซบุกนั่นแหละ เรารูสึกแบบนั้นจริงๆ เราอยาก ไปเที่ยวเยอะๆ ในที่สุดวันหนึ่งเขาก็พาเราไปใน รูปแบบของเขา เราอยากมีลูกชื่อเนปาลกับทิเบต เขาก็ไมขัดใจ ไมอยางนั้นก็จะไมไดมีลูกดวย (หัวเราะ) คือเขาเปนคนไมเอาใจ แตเขาตามใจ ไมเคยตักขาวใหสกั กะครัง้ เดียว กับขาวอยูไ กลนีเ่ ขา ไมเคยตัก แตอะไรก็ตามที่เราตองการ เขาตามใจ

ดำเนินไปในแตละวันนะ พอเวลาผานนานๆ ไป มันจะเหลือแคความระลึกถึงกัน แตมันจะไมได เขมขนแลว มันก็เหมือนชาที่ชงอยูในกานั่นแหละ พอเราเติมน้ำไปเรือ่ ยๆ ความเปนชามันก็จะเจือจาง ลง เหลือนอยลงไปในทีส่ ดุ มันอาจจะเหลือกลิน่ ชา อยูบ า ง แตรสชาติมนั คงไมมแี ลว เราเชือ่ วาความรูสึกวันนี้มันก็จะเปนแบบนั้น แลวมันก็เปนไป ตามธรรมชาติเชนกัน วันนี้เราทุกขมาก เพราะเรา เพิ่งสูญเสียคนที่เปนทุกอยางของเรา เราก็ยอม ทุกขมาก ก็เปนธรรมดา แตเราก็จะดีขึ้นวันตอวัน เราก็ทำงานกับความทุกขของเราไป พิจารณามัน ไปวันตอวัน ทุกนาทีที่มันเกิดขึ้น แลวพอเวลา ผานไปมันก็จะดีขึ้นๆ แลวก็จะคลี่คลายไปเอง คุณใหคะแนนการรับมือกับเหตุการณนขี้ องตัวเอง แคไหน และใหกับลูกแคไหน ลูกให 9 ครึ่ง เต็ม 10 แตก็ไมรูวาหลังจากนี้ จะมีอะไรตามมา มันก็เปนสิ่งที่เราตองใหความ-

สำคัญมากๆ คือเราก็จะไมสปอยลมาก แตก็จะ ไมปลอยใหรูสึกเควงหรือเหงาเกินไป เราคิดวาเรา ไมควรไปเอาใจเขาอยางไมมีเหตุผลเพื่อไปถม ความรักที่มันหายไป เพราะความรักจากพอที่มัน หายไปจริงๆ มันมีคากวานั้น ตอนพี่กบอยูเขาก็ดุ ลูก เขาก็มีเหตุมีผลในความรักของเขา ดังนั้น สิง่ เหลานีม้ นั ก็ตอ งดำเนินไป แตทแ่ี ปลกคือ ตอนนี้ ลูกสองคนนี้กำลังประคองเราอยางรุนแรงเลย เขาแมนมากจริงๆ โดยเฉพาะทิเบต กอนหนานี้ เขาเปนเด็กตลกมาก แตตอนนีเ้ ขานิง่ มาก คูลมาก ทุกวันนี้จะมองหนานิ่งๆ แลวเดินเขามาหอมแกม บอกวา ผมรักแมมากเลยนะ บอกรักทุกวัน เรารู เลยวาหัวใจเขามันกวางขวางยิ่งใหญมาก แลวก็ แข็งแรงมาก เรายังบอกเลยวา ถาวันไหนแมไมไหว จริงๆ แมขอโทษนะ ถาแมรองไหใหเห็นเมื่อไหร ก็ขอโทษ เพราะแมก็ไมไหวจริงๆ แมรักพอมาก และบางวันแมก็อาจจะไมไดเขมแข็งตลอด เขาก็ บอกวา ก็ไมเปนไร บางวันผมก็รองไหเหมือนกัน เราก็รอ งไหใหเขาเห็นบอย แลวมีอยูว นั หนึง่ วันแรก ทีร่ ดน้ำศพ เรานัง่ หมดสภาพมากหลังจากงานเลิก ทิเบตก็เขามา เราก็บอกวา ทิเบต แมเหนือ่ ยมาก เลย เขาก็บอกวา แมเชื่อไหมวาผมเหนื่อยกวา ที่แมเหนื่อยตอนนี้อีก แลวพอหันไปมองหนาก็รู เลยวาเขาก็ลามาก เขาลาที่ตองแบกรับอารมณ มากมาย แลวเขาก็ไมรองไหเลยสักแอะ แลวเรา ก็กอดเขา เราบอกวา ลูกเทจังเลย เด็ ก เขาก็ มี พ ลั ง ไม ม ากเท า เรา แต เขาต อ งมา แบกรับเรื่องหนักเทาเรา ก็อาจจะเซบาง เราไมรวู า เขายืนหยัดไดดว ยอะไร อาจจะเปน ความรักทีเ่ ขาเองก็รกั เรามากเหมือนกัน เราเชือ่ วา เขาก็รตู วั วาเขารักเรามากขึน้ เยอะ ตอนนีเ้ ปนเวลา ที่เรามองเห็นความรักของแตละคนชัดเจนขึ้น ที่ผานมาเราจะรูวาทิเบตรักพอมาก เราก็ไมรูวา เขาจะรักเราไดขนาดนี้ ความรักที่เขาแสดงออก ตอเราคือการที่เขาไมทำตัวใหเปนปญหาเลย เคยผานการสูญเสียมาเหมือนกัน ตอนนัน้ รูส กึ วา โลกมันก็ดูเหมือนเดิมนี่แหละ แตมันไมเหมือนเดิม คุ ณคิ ด ว า สำหรั บ คุ ณ แล ว โลกมั น เหมื อ นเดิ ม หรือไมเหมือนเดิม โลกของเรามันก็ยงั คงหมุนไป แตมนั ขาดพีก่ บ ทีเ่ ปนโลกของเราอีกทีหนึง่ ถึงไดบอกวายังใชชวี ติ แบบคูขนานอยู อะไรที่ตองทำในสภาวะปกติ ชีวิตจริงก็ดำเนินไปกับมัน หมุนไปกับมัน แตใน โลกอี ก ใบซึ ่ ง เคยมี พ ี ่ ก บอยู  แ ล ว มั น ไม ม ี แ ล ว โลกใบนีม้ นั ก็เปนอีกแบบของมันไป เรายอมรับวา เราเปนคนเซอรนะ แตคนทัว่ ไปจะไมสมั ผัสมุมเซอร ของเราเลย เพราะเราจะแยกอารมณตรงนัน้ ไปเปน สวนตัว ไมเคยมาเซอรใหคนอื่นไดเห็นตัวตนนั้น สักเทาไหร ถาอยากจะหลุดโลกก็ไปเปนแบบนั้น คนเดียว ไมตองมีใครมารับรูวาเราปฏิบัติยังไง ดั ง นั ้ น พี ่ ก บเขาจะอยู  ใ นโลกใบนั ้ น ของเรา เพราะฉะนั้น มันจึงเปนโลกสวนตัวของเรามากๆ เราอาจจะรองไหทุกวันเลยก็ได แลวพอออกจาก บานก็ใชชีวิตเหมือนเดิมได มันก็เปนวิธีจัดการ ของเรา เวลามีเรือ่ งแบบนีเ้ กิดขึน้ กับตัวเอง เคยคิดไหมวา จะบอกเรื่องแบบนี้กับโลกนี้ยังไง หรือคิดวาตอง บอกไหม ตอนแรกที่ adB ขอสัมภาษณ ยังบอกเพื่อน อีกคนไปเลยวา ขึน้ อยูก บั วาจะถามอะไร ถาไมรวู า จะถามอะไร ก็ไมมีอะไรจะตอบจริงๆ คือสวนตัว คิดวาความเศราของเรามันไมใชความเศราอันเดียว บนโลกใบนี้ แตมันเปนความเศราอันเดียวของเรา มีคนที่เศรากวานี้มากมาย แลวเขาก็ผานมันไปได ความเศราของเรามันไมไดเศรากวา ยิ่งใหญกวา หรืองดงามกวาของใคร ทุกคนทีส่ ญ ู เสียคนทีต่ วั เอง รักมันเศราเหมือนกันหมดแหละ แตถา จะถามเรือ่ งนี้ กับเรา ก็จะตอบไดแความันเปนเรื่องธรรมดา คนที่เรารักมากจากไป เรายอมเสียใจมากก็เปน เรือ่ งธรรมดา การทีเ่ ราจะลุกขึน้ และเดินตอไปก็เปน


20

“ทีผ่ า‹ นมาเราไดŒเจอกันแลŒว เราไดŒรกั กันแลŒว และเราไดŒดตี อ‹ กันอย‹างทีส่ ดุ เท‹าทีเ่ ราสองคน จะสามารถทำไดŒแลŒว และตอนนีเ้ รือ่ งมันก็จบลงไปแลŒว มันจบดŒวยดีแลŒว แมŒวา‹ เราจะไม‹ชอบ ตอนจบของมันหรอกนะ แต‹มนั ก็จบดŒวยดี และเราก็ชอบระหว‹างทางทีผ่ า‹ นมา”

เรือ่ งธรรมดา การทีเ่ ราจะมีชวี ติ ของเราอยางราเริง ไดเหมือนเดิมก็เปนเรือ่ งธรรมดา เราตัง้ ใจไวแลววา เราจะรืน่ รมยกบั ชีวติ ทีเ่ หลือใหไดมากทีส่ ดุ เพือ่ เขา เพื่อลูก และเพื่อตัวเอง ชีวิตที่ผานมาทำใหเรา ตระหนักรูจากการจากไปของพี่กบนี่แหละ วายิ่ง เราทำใหมันมีคุณคาในปจจุบันเทาไหร ณ ตอนที่ จะจากไป หรือตอนทีเ่ ราไดละโลก ละรางนีไ้ ปแลว มันจะไมมีความเสียดายอะไรเลย คือคำพูดทีค่ นเราพูดๆ กันมันเหมือนพูดงายทำยาก และเปนไปไมไดหรอกที่บอกวา อยูดวยกัน มีอะไร อยากพูดก็พูดนะ วันหนึ่งจะตายจากกันไปเมื่อไหร ก็ไมรู แตความจริงคือคนเราก็คงมาพูดอะไรกัน ไมไดทกุ เรือ่ ง ดังนัน้ คุณคิดวาวิธอี ยูด ว ยกันทีส่ ำคัญ คืออะไร ดีตอ กันในปจจุบนั ใหได เปนคนดีใหได ตัวเรา ดี เราก็จะดีกับคนอื่น เราเปนแมที่ดี เราก็จะดีกับ แฟนเรา จงเปนตัวเราทีด่ ที ร่ี วู า ควรทำอะไร ไมควร ทำอะไร ดำรงตนอยูในสภาวะที่ตองระมัดระวัง ตองแข็งแรง ตองทำงาน ดูลูก พอเราทำตัวดีแลว และดีกับคนรอบขางที่มีปฏิสัมพันธดวยทุกนาที พอเดินออกไปปุบเจอรถชนตาย อยางนอยเราก็ รูส กึ วากอนหนานีเ้ ราไดดมี าทุกนาทีแลว หรือพลาด กับมันใหนอยที่สุดแลว ที่เขาบอกวา ทำปจจุบัน ใหดี คำนี้มันยิ่งใหญและลึกซึ้งมากเลยนะ แลว มันจะเปนสิง่ เดียวทีท่ ำใหเราไมเศรามาก ถาอนาคต เราไมมีใครคนนั้นแลว ทำปจจุบันใหดีที่สุด เรา หวนไหอดีตไปก็ไมมีอะไรเกิดขึ้นแลว นึกยอนไป

เมื่อวานที่ทำพลาด ก็แกมันไมไดแลว เราแกได ตอนนี้ ก็คอื จะไมทำแบบนัน้ อีก แคนน้ั เอง มนุษยเรา ทำไดแตปจจุบันนะ คือเติม verb -ing ไดแคนั้น ทำอยางอื่นไมไดเลย เราคิดถึงวาพรุงนี้เราจะเปน คนดี เราคิดไมไดหรอก เพราะเราไมรวู า เดินออกไป เราจะตายเลยหรือเปลา เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะ ทำไดทันที เปนไดทันที คือปจจุบัน และปจจุบัน มันใหโอกาสเรามากๆ มันมีคามาก แตคนเรา ชอบคิดวาเราจะมีชวงเวลานั้นไปเรื่อยๆ ในความเปนจริงเราไมรูหรอกวาจะเกิดอะไรขึ้น คำพูดทีว่ า ‘ฟาตรงไหนสวย ไปรอเราอยูต รงนัน้ ’ เขียนตอนไหน มันเกิดขึ้นมาเอง วันนั้นเปนวันที่เราบอกลูก เสร็จ แลวเราทุกคนก็รอ งไหกนั เยอะมาก แลววันนัน้ ยังไมรูวาพี่กบเขาจากไปดวยอาการไหน ก็เลย เปนหวงและเขียนเพราะแคอยากใหเขาหายหวง มันเปนถอยคำที่สั้นมาก แตตอนนั้นเรามีเทานั้น จริงๆ เรารูสึกแควาถาไดเจอกันอีกครั้ง และเปน ตอนกอนที่เราจะตาย นั่นก็จะเปนวันอีกวันที่เรา รอคอยนะ หมายความวา ถามันจะเปนวันที่เรา ไดเจอเขาอีกครั้งในวันที่เราจะตาย แลวเขาจะมา รับได หรือถาโลกของความตายมันเปนแบบนั้น จริงๆ สงคนมารับเราจริงๆ และคนคนนั้นเปน นิมิตร จิตรานนท มันก็เปนวันที่เรารอนะ จะนาน จะชา จะเร็ว จะเปนเมื่อไหรก็ไมเปนไร เราก็รอ เจอกันอีกครั้ง ตอนนี้ใหเขาไปกอน ฟาตรงไหน สวยถูกใจก็ตั้งเต็นทรอ (ยิ้ม) เพราะเราเปนคน

ชอบเที่ยวไง พอเราไปเที่ยวแลวไดเห็นฟากวาง ไม ม ี ข อบฟ า ไม ม ี อ ะไรเลย มั น รู  ส ึ ก สบายใจ ชอบมองฟากัน คิดวาวันนี้คนชื่อ เจี๊ยบ วรรธนา คือใครคะ คือแมของเด็กสองคนที่แมนมากทั้งสองคน และฉันตองแมนกวามันดวย คือผูหญิงคนหนึ่ง ที่สูญเสียผูชายที่รักมากที่สุดในชีวิตไป ตอนนี้ ปจจุบันเปนแคนี้ และจะเรียนรูกับการสูญเสีย ครั้งนี้ใหมากที่สุดแลวก็เดินตอไป วันนี้มีอะไรที่อยากใหคุณกบรูถึงชีวิตหลังจากวันที่ ไดร่ำลาและสงเขาไปเรียบรอยแลวไหม เดาเอาวาเขาคงรูอยูแลว แตถาจะบอก ก็จะ บอกวา คิดถึงทุกวันเลย แตมันก็คงเปนชวงแรกๆ เนอะ คือถาเขาอยู เขาก็จะบอกวา ก็ชวงแรกๆ นัน่ แหละ (เสียงสูง) เขาจะรูแ หละวา fact ของชีวติ คืออะไร แตอยากบอกอีกทีวา ดีใจที่ไดรูจักกัน ไดเดินดวยกัน แมจะเปนชวงสั้นๆ แตมันก็ดีมาก แลวก็ขอบคุณทุกวันที่เคยมีกัน จริงๆ เราทำเดโม เพลงหนึ่งคางกันไว เก็บภาพจากที่ที่เราไปเที่ยว ไวแลวจะเอามาทำเอ็มวี ตัง้ ชือ่ แลวดวยวา Postcard from Nowhere ไมนาตั้งชื่อเปนลางเลย แลว เนือ้ เพลงก็บอกวา ไปไหนฉันก็คดิ ถึงแตเธอ มองไป ทางไหนก็คิดถึง อืม... ดูสิ (ยิ้ม) อินเดียเปนประเทศที่คุณกบชอบไปเลยหรือเปลา เป นความฝ นของเขามากกว า ที ่ เขาจะทำ สารคดีเกี่ยวกับพระพุทธเจา เพื่อใหทันรายการ ออกอากาศวันพระใหญ คือวิสาขบูชา แลวเขา

ก็จะไปพุทธคยา แตไปไมถึง ไปถึงก็เหลือแตราง แลว เราโทร.ไปขอใหพระธรรมทูตที่นั่นชวยทำ พิธีศพใหเขาดวย ไปบอกทานวาเขาอยากไปทำ อะไรบาง ชวยพาเขาไปที ทานก็ไปทำพิธใี ห มีพระ 84 รูป ทีส่ วดให เปนงานศพทีใ่ หญมากเทาทีเ่ คยมี ที่นั่น แลวพี่บิณฑก็ไปเปนเจาภาพ เราก็ยังเขาไป ขอบคุณในเฟซบุกของพี่บิณฑเลย คุณวาในที่สุดแลว ชีวิตมันคืออะไร ชีวิตมันก็มี mission ของมัน ทุกคนมีภารกิจ ที่ตองทำจากกรรมเดิมของแตละคน ทั้งกรรมดี และกรรมชั่ว เราทุกคนมีภารกิจที่ตองมาทำให ลุลวง มีโจทยที่เราตองมาแก มีความแยที่เราตอง มาแกไข มีความดีที่ตองมาชดใช ซึ่งถาเรารูเร็ว วาเราตองเกิดมาทำอะไรกับใครแบบไหน อยางไร มันก็ดีไปนะ แตถึงไมรู อยางนอยเราตองมาทำ ตัวเองใหดีขึ้นกวาที่เราเคยเปน บางคนจะมีปม ความขัดแยงกับตัวเอง ขัดแยงกับพอกับแม ทีเ่ รา ไมเขาใจวาทำไมตองมี นั่นแหละคือปมหนึ่งที่เรา ควรจะทำใหมันคลี่คลายซะในวาระที่เรามีโอกาส แลวก็ทำดีใหไดเทาที่เราจะดีได การทำดีมันไมใช เรือ่ งของการทำบุญรอยลานพันลานหรอก ความดี มันทำงาย มันอยูรอบตัวเรานี่แหละ ทำไดเลย อยาไปใหคาการทำความดีแคเรื่องการทำบุญ แคคิดดี ทำดี ตอคนทุกคนใหไดก็พอ เรื่องเล็ก เรื่องนอยก็ฝกไว ถามีรถปาดหนาแลวเมื่อกอน เคยเหยียบไลบี้ ตอนนี้ก็ปลอยบาง แคเราละไว ไมโมโห ไมยึดติด ไมคิดแคน นิดๆ หนอยๆ ก็ทำ

facebook.com/abookpublishing twitter.com/abookpublishing

‘‘

 /8 -7+G$$;"9$4éëè è<"<Lè99+4%J 8/ %9é 8/Kè99G$+8/ E-7%9é 8/Kè99ò8/D <*é D&Ġ$ 8/-7+"<L;Įı$è9D<O*/$8M$2J+Ě4$J DêąL4ë@D+ĪL4éGòĚ"8$$;"9$"<LQ9-8éD-ę94*@ę

&+8):2-0+:$$"ĝ

’’

/:ìR:3$ę:*F-Ě//9$$=N "=M+Ě:$3$9ì2?59N$$R:"9M/&+8E"0 3+Ī529Mì?N5G* +ì H$+::-íĂE01:ÀÁÎÎÊ G"+‘–‘•˜˜˜• ę5“˜ 3+Ī5ÀÁÎÎʘŸÆÌÀÈˎÂÎÌ

$;"9$Eòęé*?2è8*"<L4*@ęG$G4éG+ò-9*$ ë-é9$+/èD-ęè-Q98%"<L 94-8è$ĝ2?5; $<":$-Ě:$%++"9 G$$; *29+47D*ĝD+9+@Ě?>4$ò$=Lé "<LD+ħúè4ę9$47D*ĝ9ò$Ě92?"Ě9*ę4$D&Ġ$48$8%E+€


22

“ถŒาเรารักกันมา 12 ป‚ ก็ใหŒเวลา 12 ป‚ ในการทำใหŒเราดีขนึ้ เลย แต‹โอเค เรารูวŒ า‹ มันไม‹ถงึ หรอก คนเรามันมีเรือ่ งมากมาย ทีใ่ หŒดำเนินไปในแต‹ละวันนะ พอเวลาผ‹านนานๆ ไป มันจะเหลือแค‹ความระลึกถึงกัน แต‹มนั จะไม‹ไดŒเขŒมขŒนแลŒว มันก็เหมือนชาทีช่ งอยูใ‹ นกานัน่ แหละ พอเราเติมน้ำไปเรือ่ ยๆ ความเปšนชามันก็จะเจือจางลง เหลือนŒอยลงไปในทีส่ ดุ มันอาจจะเหลือกลิน่ ชาอยูบ‹ าŒ ง แต‹รสชาติมนั คงไม‹มแี ลŒว เราเชือ่ ว‹าความรูสŒ กึ วันนีม้ นั ก็จะเปšนแบบนัน้ ” ไปเถอะ เราวามันดีกับตัวเราหมดเลยนะ คิดเหมือนที่เขาบอกไวไหมวา เมื่อสูญเสียคนที่เรา รักที่สุด เราจะรูวาสุดทายนั่นแหละคือสิ่งที่มีคา มากที่สุด และที่ผานมาเราไปใหคากับอะไรก็ไมรู ไมเลย เราโชคดีมากทีไ่ มเปนแบบนัน้ เรารูส กึ วาเราสูญเสียคนที่มีคาที่สุดไปจริง แตเราก็รูคา ของเขาตลอดเวลาทีอ่ ยูด ว ยกัน เราดีตอ กันแบบที่ ไมเหลืออะไรติดคางตอกันแลวนะ ยกเวนคำลา เราไมไดลากันแคนน้ั เอง เราดีตอ กันชนิดทีถ่ า วันนี้ เราตายไปกอน เขาก็จะไมเสียใจที่ไมไดทำอะไร ใหเรา เพราะเขาไดทำใหมามากมายแลว แลวการติดคางคำลากัน มันจะเปนปมของคุณไหม ไมรูจะเอาไปเปนปมทำไม เพราะมันทำอะไร ไมไดแลว เขาตายไปแลว ถาเราเอาปมนั้นมาอยู ในใจเรา มันก็เปนทุกขเปลาๆ ยังมีเรื่องสำคัญ กวานั้นอีกมากมายที่เขาทำให เพียงแตวาถามี โอกาส อยากลากันไหม แนนอน เราก็อยากลากัน แตมันไมใชอยางในหนัง Ghost ที่แบบ... พี่กบ จะมาสิงแลวเราก็จะเตนรำ Oh My Love My Darling เขาใจไหม มันไมเปนแบบนั้นนะเวย (หัวเราะ) คือมันไมเปนไรถาไมไดลากัน เพราะสิง่ ที่ เราทำใหตอกันมันโอเคแลว มันก็เสียดาย แตก็ ไมเปนไร เพราะในที่สุดเรื่องลากันมันเปนเรื่อง เล็กนอยมาก เปนอณูสิวในจักรวาล เปนแคฝุน ละอองที่มันแตกดับไปแลว มันไมไดมีผลอะไร

ตอการหมุนของจักรวาลนี้โดยแทจริง มันมีผล กับเราเทานัน้ ซึง่ วันหนึง่ มันก็จะหายไป เจือจางไป เวลามันก็จะทำใหอีก 10 ปขางหนา เราจะพูดถึง เรื่องนี้อีกแบบหนึ่งแลว เวลามันไมไดหยุดอยูแค วันนี้ เมื่อวานนี้ เวลามันไปของมันตอเรื่อยๆ เรา ก็ตองไปกับมัน เราจะปลอยตัวเองทิ้งไวตรงนี้ มันไมได เรายังมีเด็กอีกสองคนที่เราตองดูแล และตองดูแลอยางดี เราตองรักเขาใหไดเทาที่ คนสองคนเคยรักเขา การสูญเสียเปนเรือ่ งทีต่ อ งเจอ อยูแลว ภรรยาของทหารผานศึก ทหารที่ไปใต เขาเจงกวาเรามากนะทีเ่ ปนภรรยาของผูช ายทีต่ อ ง ทำหนาทีด่ แู ลประเทศชาติบา นเมือง แลวตองทำใจ ในทุกวันเวลาทีส่ ามีออกจากบานไป อาจจะปุบปบ เสียชีวิตไป มันเปนความจริงที่หนักกวาเราอีก เขาก็อยูกันได แลวก็อยูกันไดดีดวย ในที่สุดการสูญเสียก็เปนอีกสเต็ปหนึ่งในชีวิตนะคะ ใช เปนอีกสเต็ปหนึง่ ของการเรียนรูท จ่ี ะเติบโต เราวามันจะทำใหเราเปนผูใ หญอกี แบบหนึง่ ซึง่ เรา วาพี่กบเขาก็อยากใหเราเปนแบบนั้น เราไมเคย สูญเสียคนทีร่ กั นะ นีเ่ ปนทุกขใหญทกุ ขแรกของเรา บอกตรงๆ วาชีวิตเราเปนชีวิตที่ไมเคยทุกข นี่เปน ทุกขแรกแบบทีเ่ ราจัดการไดยากมาก กอนหนานัน้ อาจจะทุกขเพราะอกหัก แตมันไมใชประเด็น กับชีวิตเลยเมื่อเทียบกับเรื่องนี้ มันไมใชทุกขเลย ดวยซ้ำ เปนแคอุกกาบาตฉิวเฉียดมา ฉันก็หลบ

ซายขวาไป โดนไหลบาง มีรอยถลอกบาง แตนี่ มันเปนทุกขจริงๆ เปนสัจธรรมแรกในชีวิตจริงๆ เพราะพอแมเรายังแข็งแรงดวยไง พอแมก็ยังอยู อืม... เราก็สุขมาเยอะแลว ตอนที่เขาอยูเขาก็ ทำใหเรามีความสุขเทาทีม่ นุษยคนหนึง่ จะทำใหกนั ได วันนี้เราก็ตองทุกขบาง มีในความคิดไหมวาเรื่องนี้ทำไมเกิดกับฉัน ไมมีเลย เกิดเถอะ เพราะมันเกิดกับใครก็ได ถึงไมเปนเรา ก็เปนคนอื่นอยูดี ณ วันที่เราคุยกัน ก็เชือ่ วามีคนรองไหใจจะขาดจากการสูญเสียคนรัก ไปอยางปจจุบันทันดวน สิ่งเดียวที่เรากังวลคือลูก แตกม็ เี พือ่ นบอกวา ลูกแกแข็งแรง เชือ่ ฉันสิ มันก็จะ เปนแบบของมัน สิง่ เหลานีก้ ค็ อื จุดหักเหของทุกคน นั่นแหละ เราวาเราไปทำปจจุบันใหดี เพื่อที่จะได เฝาดูอนาคตของครอบครัวทีเ่ หลือสามคนนีไ้ ปดีกวา วาจะเปนแบบไหน ถาจะพูดใหคนอานที่อานอยู อยากพูดอะไร คำงายๆ เลยทีเ่ ขาอาจจะเคยไดยนิ แลวแตไมซง้ึ เทาที่เราซึ้งในวันนี้ คือทำวันนี้ใหดีจริงๆ เถอะ ทำปจจุบันใหดีกับทุกคนไมวาจะกับใครก็ตาม แลวเชื่อเถอะวาคุณจะไมเสียใจเมื่อมีใครตอง จากไปเลย วันใดวันหนึ่งเมื่อคุณมองยอนกลับมา สิ่งที่คุณจะมั่นใจไดเลยก็คือ คุณจะไมเสียใจหรือ เสียดายเวลาที่คุณไมไดทำใหมันดี คุณจะเสียใจ กับการสูญเสียตรงนั้น แตจะไมเสียดายเวลาที่

ผานมาเลยสักนาทีเดียว หลายคนพอเสียคนรักไป บอกวาฉันยังไมไดทำอันนี้อันนั้นใหเขาเลย เรารู แควา เราทำหมดแลว เรากอดเขา บอกใหเดินทาง ปลอดภัย ขอใหพระคุมครอง เขารักตัวเองนะ ไดบอกคำเหลานี้หมดแลว ซักผาให พับผาให ทุกวัน บนแตก็พับนะ เขาอยากกินอะไรก็ไปหา มาใหกิน เขาปวดไหลเราก็บีบไหล เขาปวดขา เราก็บบี ขา แลวเขาก็ดแู ลเราอยางทีเ่ ราไมตอ งการ อะไรอีกเลยในชีวิต เราทำใหกันแบบที่เราไมตอง เสียดายอะไรเลย แคคิดวานาจะไดลากันสักคำ คือเราหวงวาเขาจะหวง เขาก็หวงวาเราจะหวง เกือบจะ complete อยูแลว มัน complete ไปแลว อืม... ไมรูจะตัดพอ โลกใบนี้ไปทำไม เขาก็ไมไยดีเราหรอก มันไมใช ทุกขแรกของโลกใบนี้ ตัดพอไปก็เทานั้น เราวา โลกมันเห็นความเศรามาเยอะมากแลว มันไมมา สนใจความเศราของเราหรอก ถามีใครมองลงมา ก็อาจจะมองวาเราไมไดเศรามากดวยซ้ำ เพราะ เขาคงเห็นความเศราที่มากกวานี้ แลวเราวามันมี ถ า เราเป น โลกที ่ ม องลงมา เราก็ จ ะคิ ด แบบนี้ เหมือนกันวา โอย เธอก็ดูสิจะ เรื่องนี้มัน around the world จา ใครๆ เขาก็เศรากัน แตแคในความเศราของเขามั น ไม ได ม ี ค วามรั ก แบบที ่ เรามี ไง นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราคิดวาเราโชคดีนะ และยังพอทำใหเรา อยูตอได

HAVE A

pretty meal menu

ʵÃÍàºÍÏÃÕè-ÇÔ»¤ÃÕÁ 1 ในเมนูจากหนังสือเลมมินิลำดับที่ 5 ในซีรีส minidot โดยฝมือ 2 พี่นอง ตี้ ธิดารัตน และ โอ หทัยรัตน เจริญชัยชนะ ผูเชื่อวาการเขาครัวทำอาหารเองที่ทั้งอรอย ประหยัด และหนาตาดีนั้นสำคัญ จึงหยิบจับอาหารมาประดิดประดอยแตงตัวสวยพรอมเสิรฟ วางขายที่รานนายอินทรทุกสาขา และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือซื้อโดยตรงในราคาพิเศษจากสำนักพิมพ polkadot โทร. 0-2726-9996 ตอ 49 polkadotbook@gmail.com / www.polkadotbook.com


26

GADGET

Zotac Zbox Nano XS AD11 Plus

SHOW

บอกลาคอมพิวเตอรพีซีเครื่องเกาที่ใหญโตเทอะทะของคุณไปไดแลว เพราะ ตอนนีเ้ รามี Zotac Zbox Nano XS AD11 Plus ขนาดกะทัดรัด (ใหญกวาฝามือของคุณ นิดเดียว) ซึ่งไดออกแบบมาสำหรับการใชงานทางดาน Microsoft Office การทอง อินเทอรเน็ต และความบันเทิงในบานเปนหลัก ซึง่ ตัวเครือ่ งแมจะมีขนาดเล็กแตกม็ ี ชองสำหรับเชือ่ มตออุปกรณตา งๆ มาใหอยางครบถวน และออกแบบใหใชพลังงาน เพียงนอยนิด โดยภายในใชซีพียู AMD E-450 APU ความเร็ว 1.65 GHz dual-core ฮารดดิสกภายในแบบ SSD ขนาด 64 GB (เพิม่ ความจุไดดว ย SD Card) สัง่ งาน ผานรีโมตคอนโทรลทีอ่ อกแบบมาเปนพิเศษสำหรับการดูหนังฟงเพลง และภายในชุด ก็มีแทนสำหรับเอาไปติดไวที่หลังจอทีวีสำหรับการจัดระเบียบหองทำงานของคุณ ใหเรียบรอยยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม www.zotac.com

MOVIE

MUSIC

Fun : Some Nights

You Instead (Tonight You’re Mine)

เรื่องราวของความรัก ทีเ่ กิดขึน้ ทามกลางเสียงเพลง ในคอนเสิรตที อิน เดอะ พารก เทศกาลดนตรีครัง้ ใหญ ที ่ จ ั ด ขึ ้ น เป น ประจำทุ ก ป ในสกอตแลนด หนั ง เล า เรื ่ อ งของ 2 หนุ  ม สาว แปลกหน า ที ่ เดิ นทางมา ร ว มคอนเสิ ร  ต แต ก ลั บ ม ี เ ร ื ่ อ ง ร า ว ก ั น จ น ถู ก เจาหนาที่ลงโทษดวยการใสก ุ ญ แจมื อ ไว ด  ว ยกั น เปนเวลา 1 วัน พวกเขาจึง ตองใชชวี ติ รวมกันแบบชวย ไมได ซึ่งตลอด 24 ชั่วโมง พวกเขาทะเลาะกัน ทำความรูจักกัน ทะเลาะ กั น อี ก รอบ เมาด ว ยกั น ตระเวนดูดนตรีในเวทีตางๆ ดวยกัน งอนกัน และรักกัน ในที ่ ส ุ ด นอกจากความโรแมนติกแลว คนดูยงั จะได ฟงเพลงแบบไลฟคอนเสิรต จากวงดนตรี ช ั ้ น แนวหน า เคลาคลอไปตลอดทั้งเรื่อง ด ว ย นำแสดงโดย ลุ ค เทรดอะเวย และ นาตาลี ที น า กำกั บ โดย เดวิ ด แม็ ก เคนซี เข า ฉายแล ว วันนี้ที่โรงภาพยนตรเฮาส อารซีเอ เทานั้น

เห็นปกซีดีครั้งแรก เรานึกไปวานี่คืออัลบั้มเพลงเศราสำหรับตอบโจทยหนุมสาวชาวเมืองที่เปน โรคเหงา นอนไมหลับ เหมือนกับ Sleepless Society ของบานเรา แตแลวสามหนุม จากนิวยอรกวงนี้ กลับทำใหเราหลงกลเสียจนอยูหมัด เพราะแทร็กแรกอยาง Some Nights รวมไปถึงอินโทรกอนหนา กลายเปนเพลงทีต่ งึ ตังไปดวยเสียงกลองอันคึกคัก จนขึน้ ไปสัน่ สะเทือนอันดับ 1 ชารตเพลงดังทัว่ โลก มาแลว ซิงเกิ้ลตอมา We are Young ก็สงใหเขาโดงดังยิ่งขึ้นไปอีก (ซึ่งหลายคนคงคุนหูกับเพลงนี้) สวน Stars ก็พาเรากลับไปดืม่ ด่ำกับบรรยากาศของเพลงยุคซินธพอ็ พเฟอ งฟูไดเปนอยางดี ปดทายดวย Out on the Town ทีแ่ ถมมาใหเปนโบนัสแทร็ก ก็ทำออกมาไดดมี าก จนเผลอนึกไปวาพวกเขาคือวง อัลเทอรเนทีฟจากฝงอังกฤษกันเลย

PLACE

Too Fast To Sleep

“แมวากลิ่นหอมของมอคคาชิโนรสเขมขนที่เขากันดีกับครัวซองตแฮมชีส ชวยกระตุนความรื่นรมยของประสาทการรับรส ไดดี แต Too Fast To Sleep มีจุดเดนที่สรางความประทับใจใหแกผูมาเยือนไดมากกวานั้น ดวยจุดขายในรูปแบบ Book Cafe ที่เหลาหนอนหนังสือผูรักการอานสามารถแวะมาทิ้งตัวไดตลอด 24 ชั่วโมง แมบางชวงเวลาอาจอึกทึกคึกคักไปสักนิด แตที่นี่ ใหบรรยากาศเหมือนหองสมุดในมหาวิทยาลัยซึ่งเปนของทุกคน ใครมากอนก็จับจองทำเลดีๆ ถามาหลังก็ไมตองอาย หามุมเหมาะๆ แทรกตัวเขาไป อาจไดเพื่อนใหมรักการอานเพิ่มมาอีกคน ลองนึกภาพการไดนั่งอานหนังสือเลมโปรดกับเพื่อน ทีร่ ใู จ พรอมกาแฟหอมกรุน สักแกว คลอดวยดนตรีสไตลบอสซาเบาๆ ในหองสมุดแอรเย็นฉ่ำ... ค่ำคืนนีค้ ณ ุ จะตองการอะไรอีก?” รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.toofasttosleep.com เลือกใหโดย : ชยวรรศ มานะศิริ นักเขียน Lonely Planet Magazine

In Bed with Pina

ใครที่ชื่นชอบการแสดง ร ว มสมั ย โดยเฉพาะการแสดงที่เนนทวงทาลีลาและ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ เราขอแนะนำโชวรวมสมัย ชุ ด ใหม ล  า สุ ด ของ Bed Supperclub กั บ การแสดง แหงจินตนาการดวยวิจิตร ลีลาแบบ พีนา เบาช (Pina Bausch) ผู  เชี ่ ย วชาญแห ง วงการออกแบบท า เต น ชาวเยอรมัน ที่ผสมผสาน การเตนบัลเลตและการเตน แบบโมเดิ ร  น อย า งลงตั ว โดยเธอไดประยุกตทาเตน จากลี ล าและท า ทางจาก วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของทั ้ ง ชายและ หญิ ง กลายเป น ท า เต น แบบเฉพาะของ พีนา เบาช ซึ ่ ง มี อ ิ ท ธิ พ ลต อ วงการ การเตนรวมสมัยมาจนถึง ป จ จุ บ ั น การแสดงชุ ด นี ้ กำกั บ โดย จิ ต ติ ชมพี นั ก ออกแบบท า เต น ที ่ น  า จับตามองของไทย สามารถชมการแสดงชุดนี้ พรอมกับดินเนอรแบบสบายๆ ไดท่ี Bed Supperclub ตัง้ แต วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม เวลา 20.00-22.30 น. ยกเวนวันจันทร สำรองที่นั่ง ไดที่โทร. 0-2651-3537

BOOK

พุทธโคดม

ถาไมเขาขางตัวเองจนเกินไปนัก เราคิดวาคนอานสวนใหญนา จะเปนชาวไทยทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ หรือแมจะไมใช ก็นา จะเปนชาวไทยทีเ่ ติบโตมากับ วิชาพระพุทธศาสนาของกระทรวงศึกษาธิการไทย และถาใครทีอ่ ยากจะคนควาหาความรูเ กีย่ วกับพระพุทธศาสนาในแงมมุ ทีแ่ ตกตางออกไป เราขอใหลอง ไปเยีย่ มเยียนทีแ่ ผงหนังสือและจายเงินซือ้ หนังสือเลมหนาเลมนีก้ ลับไปอานทีบ่ า นดู เพราะความนาสนใจของหนังสือ พุทธโคดม ก็คอื ความแนนของขอมูล ที่ผูเขียนใชเวลายาวนานกวา 12 ป รวบรวมเปนงานวิจัยและนำเสนอออกมาเปนพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอินเดีย ในสมัยพุทธกาล ซึ่งกอนหนานี้ อาจารย วรศักดิ์ มหัทธโนบล แหงสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เจาของผลงาน ก็ไดนำมาตีพิมพ เปนตอนๆ ใน มติชนสุดสัปดาห ระหวางป 2551-2552 ไปแลว และถาใครที่อยากอานแบบครบๆ ไมขาดตอน ก็ไปหาซื้อกันไดเลยในราคา 395 บาท


27

PROMOTION

International Buffet @The Pavillion Dusit Thani

การชวนกลุมเพื่อนสนิทไปตระเวนชิมบุฟเฟตตามโรงแรมตางๆ เรียกวาเปนกิจกรรมที่สรางความสุขใหกับเหลาหนุมสาวชาวออฟฟศหรือสมาชิก ครอบครัวไดเปนอยางดี และถาใหลิสตรายชื่อโรงแรมที่มีบุฟเฟตแสนอรอย หนึ่งในนั้นก็คงหนีไมพนหองอาหาร เดอะ พาวิลเลียน โรงแรมดุสิตธานี ที่อยูคูกรุงเทพฯ มายาวนาน และถาใครที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ก็ตองไมพลาดเงื่อนไขดีๆ สำหรับลูกคาบัตรแพลตตินัม กสิกรไทย กับโปรโมชัน มา 4 จาย 2 ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ตั้งแตวันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2555 สำรองที่นั่งไดที่โทร. 0-2200-9000 ตอ 2399 หรือ dtkfbcs@dusit.com (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขกับทางรานอีกครั้ง)

เลือกใหโดย : บัตรเครดิตกสิกรไทย

SHOP

Marianne

การทำบานใหนา อยูน อกจากจะเปนเรือ่ งของความอบอุน ภายในครอบครัว แลว เฟอรนิเจอรและการตกแตงภายในก็เปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญ เหมือนกัน ซึ่งการแตงบานในสไตลวินเทจก็กำลังเปนเทรนดที่คนสวนใหญ ใหความสนใจ เพราะนอกจากจะไดเรือ่ งของความคลาสสิกทีไ่ มมตี กยุคแลว ยังชวยสรางบรรยากาศภายในหองใหดอู บอุน มากยิง่ ขึน้ ดวย เห็นขอดีแบบนี้ แลว เราขอแนะนำใหคุณลองแวะมาเลือกดูของแตงบานสวยๆ สไตลยุโรป ที่ราน Marianne ในสุขุมวิท ซอย 31 กันสักหนอย เพราะนอกจากในราน จะมีเฟอรนิเจอรนำเขาสวยๆ ใหเลือกมากมายแลว ยังมีเฟอรนิเจอรที่ผลิต โดยชางผูชำนาญและใชแตวัสดุที่มีคุณภาพเปนทางเลือกใหคุณดวย เพื่อทุกสัมผัสที่ไดรับรูสึกผอนคลาย และใหความสบายอยางที่สุด สวนใคร ที่อยากไดรายละเอียดรานเพิ่มเติม สอบถามไดที่โทร. 0-2261-7737

COLLECTION

SERIES

Hawaii Five-o GAP

มาเติมความฮอตใหกับตัวเอง ดวยกลเม็ดเด็ดรับปลายซัมเมอรนี้กันดวยคียไอเท็มใหมจาก GAP ที่ยกเซตความเท มาสงใหถงึ มือคุณ กับคอลเล็กชันในโทนสีพาสเทลทีด่ อู บอุน แตยงั คงโดดเดนสะดุดตา เริม่ กันดวยกางเกงยอมสีพเิ ศษ 8 เฉดสี (Dyed Skinny Washed Khakis) ซึ่งนอกจากจะใสสบายไมรอนแลว เขายังมาในโทนสีน้ำเงินและสีฟาพาสเทลสุดสดใส สามารถเอาไปจับคูกับรองเทาแตะคูเกงของคุณไดอยางลงตัว สวนอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะชวยเติมความชิคใหคุณก็คือ กระเปาทรง slouchy ใบเก และเสื้อยืดสไตลคลาสสิก พรอมจะลุยไปสนุกกับคุณไดทุกที่ สนใจไปจับจองเปนเจาของ คอลเล็กชันสวยๆ นี้ที่ GAP เซ็นทรัลเวิลด สยามพารากอน พาราไดซพารก เซ็นทรัลลาดพราว และเมกะบางนา กันเลย

GIVE

มูลนิธิพระดาบส

ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดำริวา ยังมีบุคคลอีกจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธา ขวนขวายหาความรูเปนวิชาชีพใสตน แตประสบปญหาไมมีความรูพื้นฐาน และไมมีทุนทรัพยเพียงพอ หากมีชองทางชวยเหลือบุคคลเหลานี้ใหมีความรูวิชาชีพ ยอมจะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติได และหากนำเอาวิธีการประสิทธิ์ประสาทวิชาการของพระดาบสมาประยุกตใช โดยจัดเปนรูปแบบการศึกษา นอกระบบ นอกจากจะชวยใหผูมาฝากตัวเปนลูกศิษยไดความรูเปนวิชาชีพแลว ยังชวยใหผูนั้นเปนผูที่ม ี ศีลธรรม ซึ่งจะเปนการชวยเหลือแกไขปญหาสังคมสวนรวมใหไดผลยิ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึ ง ได ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานใหดำเนินการทดลองเปดอบรมวิชาชางไฟฟา-วิทยุขึ้นกอน โดยใชสถานที่ของสำนักพระราชวัง ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบัน ผูใดที่มีจิตศรัทธาสามารถสนับสนุน การทำงานของมูลนิธิโดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย สำนักงานมูลนิธิพระดาบส ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทเวศร เลขที่บัญชี 020-2-54900-4 โอนเงินแลว กรุณาสงแฟกซใบนำฝากธนาคาร เขียนชื่อ ที่อยู และ หมายเลขโทรศัพท มาที่โทร. 0-2281-0377

“เป น ซี ร ี ส  ท ี ่ แ พน ติดหนึบมากชวงนี้ วาดวย เรือ่ งราวของหนวยปฏิบตั -ิ การพิเศษ Five-o ที่ตั้งขึ้น โดยผู  ว  า การรั ฐ ฮาวาย ซึ่งเวลามีคดีเกิดขึ้นอยาง มีคนหาย หรือคนเสียชีวติ แบบแปลกๆ หนวยงานนี้ ก็จะตามไปสืบสวน มีทั้ง แอ็กชัน และการสืบสวน ที่ชวนลุนไปตลอดทั้งเรื่อง เสน ห  อ ี ก อย า งของซี ร ี ส  เรื ่ อ งนี ้ ก ็ ค ื อ ตั ว ละครที ่ ตางคนตางมีคาแร็กเตอร ชัดเจน แตพอมาอยูร วมกัน ก็ ก ลายเป น ที ม เวิ ร  ก ทำให เราเชื ่ อ ว า พวกเขา เปนตำรวจจริงๆ แถมยัง มีเรื่องราวการจิกกัดกัน ของตั ว ละครที ่ ดู แ ล ว อดหลงรักพวกเขาไมได” เลื อ กให โดย : ‘แพ น เค  ก ’ เขมนิจ จามิกรณ นักแสดง และนางแบบ


34

SHOPPING!

กระเปาสตางคสีมวง Balenciaga จากราน Lovett

หูฟง Marshall จากราน iBeat

กระเปาหนังสีมวง Balenciaga จากราน Lovett

เนกไทสีแดง จากราน Praise

เดรสสีฟา จากราน I-Dress

นาฬกาปลุก จากราน Eleph Lifestyle

BE YOUR OWN

เนกไทสีดำ จากราน Praise

STYLE!

บางครัง้ ของดีๆ ก็มกั อยูใ กลตวั กวาทีค่ ดิ คุณเชือ่ เหมือนกับเราหรือเปลา? ถาไม! เราขอแนะนำใหคณ ุ ลองมาเดินชิลเอาตตามแหลงอเวนิวแหงใหมกนั ดูบา ง ซึง่ นอกจากจะไดเปลีย่ นบรรยากาศการชอปปง แบบเดิมๆ แลว ยังมีเสื้อผาและขาวของเครื่องใชอีกหลายอยางที่เกเท ไมแพกัน รอใหคุณมาคนหากันอยู ไมแนนะ บางทีถาไดลองแวะเขามาเยี่ยมเยือนกันดูสักครั้ง คุณอาจจะลืมชีวิตในสไตลเดิมๆ ไปเลยก็ ได เกมกระดาน 6 in 1 จากราน Eleph Lifestyle ลูกเตาสีดำ จากราน Eleph Lifestyle

แวนกันแดด Persol จากราน Waltz

กระเปาหนัง จากราน Animal go Round

รองเทาหนัง จากราน Friend with Benefit

รองเทาแตะสีฟา จากราน Glitz

WHERE สินคามีจำหนายที่ K Village Open-Air Lifestyle Mall สุขุมวิท 26


CALENDAR

36

FRI

MON

TUE

WED

THU

Temple of Mind

A Frozen Dream

Good to Walk

Status Yo!

นิทรรศการจิตรกรรม โดย ร.ศ. พิเชษฐ เปยรกลิ่น ดวยแนวความคิด ที ่ ว  า ความสงบเปรี ย บเหมื อ นยารั ก ษาใจให คลายจากความออนลา และเสมื อ นเป น กำลั ง ใหจิตเอาชนะความเขลา วันนี ้ ถ ึ ง 2 กรกฎาคม 2555 ณ แกลลอรี 36 โรงแรมพูลแมน (โรงแรม โซฟเทล สีลม เกา) โทร. 0-2238-1991

นิทรรศการภาพถาย โดย คอนเนลลี ลามาร วาดวยความหวาดระแวง ห อ คลุ ม นิ ม ิ ต ฝ น ค า ง ในภาพเมืองนอนที่ไมใช บ า นเกิ ด - กรุ ง เทพฯ ราวกับวาเขายังไมสนิทใจ กับมันทีเดียว วันนี้ถึง 30 มิ ถ ุ น ายน 2555 ณ กัทมันดุ โฟโตแกลลอรี (ใกลวดั แขก) โทร. 0-22346700 (เวนวันจันทร)

นิทรรศการออกแบบ พื ้ นที ่ เพื ่ อ สร า งประสบการณ ใ หม ใ ห ก ารเดิ น ‘ดีทเ่ี ดิน’ นำเสนอความคิด และประสบการณ เ ชิ ง ทดลองในการแกไขปญหา จิตวิทยาทางพื้นที่ ดวย วิธีการ เทคนิค และวัสดุ ที ่ น ั ก ออกแบบเลื อ กนำ มาใช เพื่อสรางประสบการณแปลกใหมในการเดิน ใหกับผูชม วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2555 บริเวณ ทางเดินโคงระหวางชัน้ 7 ถึง 9 หอศิลปวัฒนธรรม แห ง กรุ ง เทพมหานคร โทร. 0-2214-6630-8 (เวน วันจันทร)

เชิ ญ ชมภาพยนตร เยอรมันเกีย่ วกับเด็กวัยรุน ดนตรี และความรัก กับ 7 เรื่องราวที่เกิดขึ้นบน ถนนสายหนึ่งในเบอรลิน ทัง้ ความรุนแรงของพีช่ าย นองสาวที่นารัก เพื่อน ผูสิ้นหวัง เนื้อวัวเลวๆ ที่ ผสมสารกระตุน นักเตน เบ ร ก แ ด นซ  ช ั ้ น เ ล ิ ศ ขบวนรถไฟทีผ่ ดิ กฎหมาย ฯลฯ ชมฟรี วันนี้ เวลา 17.30 น. ณ หอภาพยนตร (องค ก รมหาชน) ถนน พุ ท ธมณฑล สาย 5 โทร. 0-2482-2013-4

The Born This Way Ball

ถึ ง เวลาของเหล า ลิตเติล้ มอนสเตอรสชาวไทย กับคอนเสิรตครั้งยิ่งใหญ อลั ง การงานสร า งของ เลดี้ กากา ที่จะบอกเลา เรื่องราวของการเริ่มตน และการถื อ กำเนิ ด ของ The Kingdom of Fame ที่จะเลาถึงเสนทางชีวิต ของพวกเราในอาณาจักรนี้ ตั้งแตเกิดขึ้นมาไปจนถึง การจากไปอย า งเริ ง ร า วั นนี ้ เวลา 20.30 น. ณ สนามราชมั ง คลากีฬาสถาน จำหนายบัตร ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร

26 27 SAT

SUN

Densen / Plus a

2499 อันธพาล ตำนาน พระนคร

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย ไอจิ ซูมิ ศิลปนชาว ญีป่ นุ โดยนำเสนอผลงาน ล า สุ ดที ่ ส ะท อ นแนวคิ ด สร า งสรรค ผ  า นการออกแบบและจัดวางงาน ในรู ป แบบทั ศ นศิ ล ป ดวยความตัง้ ใจทีจ่ ะรณรงค เพือ่ สรางการรับรูเ กีย่ วกับ การติดตัง้ สายไฟฟาใตดนิ ซึ ่ ง มี ส  ว นสำคั ญในการสรางทัศนียภาพที่งดงาม ให ก ั บ เมื อ ง วั น นี ้ ถ ึ ง 31 พฤษภาคม 2555 ณ กอย อารต แกลลอรี สุขุมวิท ซอย 31 โทร. 0-2662-3218 (เวนวันจันทร)

เชิ ญ ชมละครเวที ว า ด ว ยเรื ่ อ งราวสมั ย ที ่ กรุ ง เทพฯ ถู ก เรี ย กว า พระนคร และกระแส ตะวันตกเริ่มเปนที ่ น ิ ย ม ในหมู  ว ั ย รุ  น ซึ ่ ง เสมือน เปนสะพานใหหมูวัยรุน กาวขามไปสูโ ลกของนักเลง โด ย บอกเล า เรื ่ อ งราว ผ า นมุ ม มองของนิ ส ิ ต สถาปตย จุฬาฯ วันนี้ วันสุดทาย รอบการแสดง 13.30 น. และ 19.00 น. ณ หอประชุ ม จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ติ ด ต อ สอบถามที ่ โ ทร. 08-8226-0497

THE MOST POPULAR FREE COPY! )335%  3%04%-"%2

)335% *5,9 !5'534

ทุกวันศุกรของทุกสัปดาห พบกับ a day BULLETIN ฟรีกอบปยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ไดที่สถานีรถไฟฟา BTS สถานีรถไฟฟาใตดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพลานทัว่ กรุงเทพฯ กวา 500 แหง สมัครสมาชิกรายป โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อาน a day BULLETIN ฉบับลาสุด และฉบับยอนหลังแบบออนไลน www.daypoets.com/adb สถานีรถไฟฟา BTS สถานีรถไฟฟาใตดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตรลิโด โรงภาพยนตรสกาลา โรงภาพยนตร House ภัทราวดีเธียเตอร เคานเตอรการบินไทย : สนามบินดอนเมือง เคานเตอรการบินไทย : สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร Thai Air Asia เคานเตอร Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ อาคาร อื้อจือเหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน อาคาร เอ็มไพรม อาคาร มณียา อาคาร ตนสน อาคาร มาลีนนท อาคาร Lake Rajada

อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชารเตอร i-HOUSE Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ TCDC Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนยหนังสือ สวทช. SCG Experience AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลินิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village

Bodyshape : K Village

สยามสแควร

มิลเลนเนียม ออโต : ลาดพราว 112 มิลเลนเนียม ออโต : พระราม 4 มิลเลนเนียม ออโต : สยาม พารากอน มิลเลนเนียม ออโต : เยาวราช มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1 HONDA : ศรีอยุธยา HONDA : พระราม 4 Executive Supercars : เอกมัย

True Shop True Coffee Starbucks Coffee World 94 ํ Coffee กาแฟดอยตุง บานไรกาแฟ iberry Ka-nom Mister Donut Vanilla Garden กัลปพฤกษ กับขาว กับปลา Yindee Cup รานประตูสีฟา : เอกมัย Cafe Classique : เอกมัย ไล-บรา-รี่ A Big Seat au bon pain Coffee Beans by Dao Daddy Dough Coffee Gallery : CDC GREYHOUND Cafe Nichy Cakes & Coffee Coffee Berry กาแฟวาวี : เอกมัย หองอาหารสีฟา Folies

INDEX Livingmall : บางนา INDEX Livingmall : พหลโยธิน INDEX Livingmall : ฟวเจอรพารค รังสิต INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร INDEX Livingmall : มาบุญครอง INDEX Livingmall : เพชรเกษม INDEX Livingmall : บางใหญ INDEX Livingmall : เอกมัย Modernform : CDC ECO SHOP : ดิจิตอลเกตเวย

ZaaB..Eli : ทองหลอ 10 Miss Mamon รานกาแฟโปลีส Le’ Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC Buna Coffee : เอกมัย ซอย 4 Lord of Coffee NEW… Secret Recipe สาขาสีลม (BTS ศาลาแดง) สาขาลา วิลลา (BTS อารีย) สาขาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 สาขาเซ็นทรัล พลาซา แจงวัฒนะ สาขาเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา สาขาเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม แอรพอรต สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช สาขาเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว สาขา The Circle สาขา Terminal 21 สาขาหัวหิน มารเก็ต วิลเลจ สาขา All Season Place สาขาโรงพยาบาล BNH

Let’s Sea กบาลถมอ รีสอรท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง บานใกลวัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน

Casa 2511 B2 Hotel iberry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow

NEW ...เขาใหญ-ปากชอง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Valley Country Club Happy Hut HOTEL DES ARTISTS รานหอมปากหอมคอ หอมหมื่นลี้ Mont Blanc ชาโต เดอ เขาใหญ Love at First Bite แมวใจดี แกลเลอรี NEW...เชียงใหม Aka Spa D2 Hotel ทุกสาขา โรงแรมเชดี หอศิลปวัฒนธรรม Kantary Hills Hotel มหาวิทยาลัยเชียงใหม U Chiang Mai Hotel B2S : Central Airport Plaza Hallo Bar Hotel NEW… หัวหิน Tamarind Village Chiang Mai รานเลา Salon De Guru วรบุระ หัวหิน รีสอรท แอนด สปา Mo Rooms Yesterday the Village The Sea-cret Hua Hin Im Eco Hua Hin Mantra Resort

NEW... ปาย Bebop Groove yard all about coffee รานมิตรไทย Coffee in love River Corner Freeform NEW… เพชรบุรี JM Cuisine (เจกเมง)


34

).4(%.!-%/& 3)-0,)#)49 เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ในบางชวงเวลาของชีวิตที่ตองพบเจอกับรายละเอียดมากมาย ซึง่ แทรกซึมผานเขามาในรูปแบบ ของการงานทีย่ งุ เหยิง วิถชี วี ติ ทีเ่ รงรีบ และผูค นทีไ่ ด สัมผัสในชีวิตประจำวัน สิ่งที่นาจะบรรเทาเบาบาง ความอึกทึกเหลานั้นไดดีก็คือ ‘ความเรียบงาย’ ที่เปนตัวชวยลดทอนรายละเอียด ใหไดพักสายตา และหัวใจ จนสามารถสัมผัสกับความสงบเงียบ ทีอ่ ยูภ ายในตัวเราเอง เชนเดียวกับ ธีรวิทย พินทุเมฆินทร ดีไซเนอรของ PIA Interior Company Limited ที่เลือกจะนำความเรียบงายมาเปนสวนประกอบหลัก ซึ่งทำใหบานของเขาเต็มไปดวย ความสงบในแบบที่นอกบานไมมีให “สำหรับผม หองที่เรียบงายจะใหความรูสึก สบายตา ผมเปนคนไมชอบของเยอะๆ เพราะมันจะ ดูเกะกะ แลวอยูไปก็จะไมสบายใจ อีกอยางคือ ความเรี ย บง า ยมั น ช ว ยสอนให เราเป น คนที ่ ม ี ระเบียบเรียบรอย นอกจากที่พักอาศัยแลว ความเปนระเบียบมันจะติดเปนนิสัยใหเรานำไปใชกับ ดานอื่นๆ ในชีวิตดวย อยางเชนเรื่องการทำงาน หรือการใชชีวิตสวนตัว ซึ่งผลงานแตละชิ้นของผม ก็จะมีความเรียบงายสะทอนลงไปในงานดวย” แมจะไดชื่อวาเปนมัณฑนากรฝมือดีที่ผาน โจทยยากๆ มามากมาย แตเมือ่ ตองมาตกแตงบาน ของตัวเองภายใตโจทยทต่ี ง้ั ขึน้ มาเอง จึงกลายเปน ความทาทายทีเ่ จาตัวบอกวามีความยากไมแพงานไหนๆ “การเปนมัณฑนากรใหคนอืน่ แลวพอมาตกแตง บานของตัวเอง มันคอนขางยากกวา เพราะเหมือนกับ วาเราไดเห็นงานออกแบบมาเยอะ ทำใหเรามีไอเดีย มากมายในหัว มีสง่ิ ทีอ่ ยากจะทำมากมาย แตสดุ ทาย ก็ตองตัดทิ้งไปใหเหลือนอยที่สุด แลวยอนกลับมา มองหาความเปนตัวเราใหไดมากที่สุด ซึ่งพื้นฐาน ความชอบจริงๆ ก็คงจะเปนบรรยากาศที่อบอุน และวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติที่ใหความสงบเงียบ ทุกครั้งที่กลับบาน” สุดทายเมื่อถามถึงเสนหของบานหลังนี้ใน ความคิดของเจาของบาน เขามองไปรอบๆ บาน

อยูพักใหญ กอนที่จะไดคำตอบที่ชัดถอยชัดคำวา “เสน ห  ข องบ า นหลั ง นี ้ ค งอยู  ท ี ่ ด ี ไ ซน ท ี ่ ผ ม ออกแบบ ซึ่งแตละอยางไดผานการคิดของเราเอง ทั้งนั้น ตั้งแตเฟอรนิเจอร สวิตชไฟแบบซอน หรือ ความตอเนือ่ งจากพืน้ ไปจนถึงผนัง ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ ความเรียบงาย ที่แมจะไมมีรายละเอียดมากมาย แตเมื่อพื้นที่มันสวยอยูแลว ก็ไมจำเปนตองตกแตง อะไรใหมนั เยอะมาก ดวยโครงสรางทีถ่ กู ใจ หรือมอง ออกไปนอกหนาตางก็จะเจอตนไมตนใหญที่ให ความรมรืน่ แคเพิม่ รายละเอียดนิดหนอยก็สวยแลว”

ชวงเวลาทีค่ ดิ งานไดดที สี่ ดุ ในบานหลังนี้ - ชวงหัวค่ำถึงกลางดึก เพราะจะสงบเงียบ ที่สุด เครื่องดื่มประจำตัว - สปารกลิงไวน ของแตงบานที่ภูมิใจนำเสนอ - กรอบรูปที่นำเฟรมมาตอๆ กัน ดูมีมิติ เว็บไซตออกแบบที่เขาบอยที่สุด - www.dezeen.com, www.yatzer.com นิตยสารแตงบานที่ตองอานประจำ - Elle UK ผลงานการออกแบบที่ อ ยากจะอวด ใหทุกคนไดรู - โรงแรม The Okura Prestige Bangkok


40

HEALTH

HEALTH QUESTION

Q : ผูหญิงจะรูสึกหนาวงายกวา ผูชายจริงหรือไม A : จริง เนื่องจาก ไนเจล เทยเลอร

ศาสตราจารยจาก University of Wollongong’s School of Health Sciences กลาวถึงเรื่องนี้ วา “ผูหญิงมักจะรูสึกหนาวได ง  า ยกว า ผูช าย เนือ่ งจากไขมันใตผวิ หนังของผูห ญิง มี ก ารกระจายตั ว มากกว า ผู  ช าย ทำให ผู  ห ญิ ง มี ช ั ้ น ไขมั น ใต ผ ิ ว หนั ง ที ่ บ างกว า จึงรูสึกไดถึงอุณหภูมิที่หนาวเย็นไดเร็วกวา ผูชาย” และยังมีการศึกษาตีพิมพลงใน The Lancet Medical Journal เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ อีกวา โดยเฉลี่ยแลวมือของผูหญิงจะมี อุณหภูมติ ำ่ กวามือของผูช ายราว 2.8 องศา เซลเซียส อยางไรก็ตาม รางกายของผูห ญิง ยังมีขอไดเปรียบกวาผูชายตรงที่สามารถ เก็บกักความรอนเมื่อรูสึกหนาวไดมากกวา ผูช าย เนือ่ งจากรางกายผูห ญิงมีคณ ุ สมบัติ หยุ ด หรื อ ชะลอการไหลเวี ย นของเลื อ ด บริเวณผิวหนังเพื่อปรับอุณหภูมิภายใน รางกายใหอยูที่ 37 องศาเซลเซียส ได

HEALTH TIPS

5 TIPS FOR YOUR NICE SKIN หลังจากทีเ่ รานำเสนอการดูแลสุขภาพจากภายในไปบางแลว สัปดาหนี้เราขอเสนอคำแนะนำที่นาสนใจเกี่ยวกับการดูแล สุ ข ภาพผิ ว พรรณเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ข องคุ ณ ทั้ ง ภายนอก และภายใน ดวยอาหารจากธรรมชาติ 5 ชนิด ดังนี้

• อะโวคาโด เป น ผลไม ท ี ่ อ ุ ด มด ว ยกรดไขมั นที ่ ด ี ต  อ สุ ข ภาพและสารต า น อนุมลู อิสระซึง่ มีประโยชนโดยตรงตอสุขภาพผิว โดยผูเ ชีย่ วชาญดานผิวหนังของ ออสเตรเลียแนะนำวา ใหนำอะโวคาโดผสมกับน้ำมันมะกอกและไขแดง ชโลม ลงบนศีรษะ ทิ้งไวอยางนอย 15 นาที แลวลางออกดวยแชมพู สามารถบำรุง หนังศีรษะและเสนผมได และสำหรับใครทีช่ อบการมาสกหนา เราก็มสี ตู รมาสก มาฝาก เริม่ จากนำอะโวคาโดครึง่ ผลผสมกับมะนาวครึง่ ผล และโยเกิรต ออรแกนิก 1 ชอนชา คนใหเขากันแลวนำไปพอกหนา จะชวยขจัดสิง่ สกปรกออกจากรูขมุ ขนได • น้ำมันมะพราว เปนน้ำมันที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก จึงสามารถแทรกซึมนำเอา ความชุม ชืน้ ไปสูเ ซลลผวิ ลึกกวาน้ำมันชนิดอืน่ ๆ เหมาะแกการบำรุงผิวหนังทีแ่ หง หรือเหี่ยวยนไดงาย เชน ผิวหนังบริเวณหลังฝามือ เปนตน • ขาวโอต เปนของขวัญจากธรรมชาติที่เหมาะสำหรับคนผิวแหง ซึ่งวิธีการบำรุงผิวดวยขาวโอตนั้นทำไดหลายวิธี เชน นำขาวโอตครึ่งถวยผสมกับน้ำผึ้ง แลวทาบนผิว นวดเบาๆ ใหสวนผสมแทรกซึมลงไปชาๆ จะชวยขัดเซลลผิวที่ ตายแลวออกและคงไวเพียงผิวนุมชุมชื้นใหแกคุณ • มะเขือเทศ เปนผลไมทม่ี ไี ลโคปนและสารตานอนุมลู อิสระสูง และยังอุดมดวย วิตามินเอ และซี ที่ชวยใหผิวของคุณดูกระจางใสขึ้นอยางเปนธรรมชาติ สำหรับ ใครทีม่ ผี วิ คล้ำเสียเนือ่ งจากสัมผัสแดด สามารถบำรุงผิวไดโดยการฝานมะเขือเทศ เปนครึ่งเสี้ยว จากนั้นนำดานที่เปนเนื้อมะเขือเทศถูเบาๆ บริเวณที่โดนแดดเผา ทำแบบนี้สัก 2-3 วัน จะเห็นวารอยคล้ำสีแดงเริ่มจางลง นอกจากนี้ คุณยังใช มะเขือเทศในการมาสกหนาไดโดยการผสมกับเนือ้ อะโวคาโดและมะนาวเล็กนอย จะชวยบำรุงผิวและลดการเกิดสิวได • น้ำตาลทรายแดงหรือเกลือทะเล สามารถนำมาทำสครับขัดผิวแบบธรรมชาติ ไดโดยการผสมกับน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพราว จะชวยขัดเซลลผวิ ในบริเวณ ที่แหงหรือดานได เชน บริเวณหัวเขา ขอศอก และตาตุม หรือสำหรับใครที่มี ริมฝปากแหงและแตกบอยๆ ผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังแนะนำวา ใหคุณนำ น้ ำ ตาลทรายแดงหรื อ เกลื อ ทะเลผสมกั บ น้ ำ มั น มะกอกแล ว นำไปนวดเบาๆ บริเวณริมฝปาก จะชวยใหริมฝปากนุมชุมชื้นขึ้นได ที่มา : http://blogs.bodyandsoul.com.au

ที่มา : www.bodyandsoul.com.au

2 HEALTH NEWS

จากบทวิ จั ย ใน Cancer Prevention Research ระบุ ว า การทานขิ ง อย า งน อ ยวั น ละ 2 กรั ม สามารถป อ งกั น มะเร็งลำไสใหญอยางไดผล และสำหรับคนที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบลำไส การทานขิงเปนประจำยังชวยลดอาการ อักเสบของลำไสได

นักวิจัยสหรัฐฯ เผย ดื่มกาแฟ 2-3 แกว ทุกวัน ชวยใหอายุยืน ผูทำการวิจัยครั้งนี้คือ ดอกเตอร ลอวเรนซ คราคอฟ ผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจของ Mount Sinai School of Medicine มลรัฐนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ระบุวา จากการศึกษาชาวอเมริกันจำนวน 400,000 คน พบวาคนที่ดื่มกาแฟ 2-3 แกว ทุกวัน มีอัตราการเสียชีวิตนอยกวาคนที่ไมดื่มกาแฟราว 16% โดยศึกษาผูท เ่ี สียชีวติ ระหวางป 1995-2008 อยางไรก็ตาม การดืม่ กาแฟมากจนเกินไปก็สง ผลเสีย ตอสุขภาพ โดยจากสถิติระบุวา ชายที่ดื่มกาแฟมากกวา 6 แกวตอสัปดาห จำนวน 19% และหญิงที่ ดืม่ กาแฟมากกวา 6 แกวตอสัปดาห จำนวน 15% เสียชีวติ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน โดยดอกเตอร ลอวเรนซกลาววา “เราคิดวาไมมีเหตุผลใดที่คุณจะหยุดดื่มกาแฟ หากคุณดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ บางคนบอกวากาแฟเปนเครื่องดื่มที่ไมดีตอสุขภาพ แตผมคิดวากาแฟไมไดเปนอันตรายขนาดนั้น ในทางกลับกัน เราพบวามีการศึกษาระบุวา การดื่มกาแฟสามารถลดความเสี่ยงเปนโรคเบาหวาน และโรคหัวใจได แถมยังมีประโยชนตอสุขภาพของกระดูกอีกดวย” ที่มา : www.reuters.com


HEART

42

HEART TIPS

QUOTES TO INSPIRE YOUR FAITH

แมวา ‘ความศรัทธา’ จะเปนเรือ่ งนามธรรมเกินกวาจะจับตอง ได แตเมือ่ พิจารณาถึงการใชชวี ติ ของเราแลว คงไมมใี ครปฏิเสธวา เราตางถูกนำดวยสิง่ นี้ โดยนักจิตวิทยาวิเคราะหวา ความศรัทธา เปนอีกหนึ่งสัญลักษณที่บงบอกถึงความเชื่อใจและความมั่นใจใน ตัวเอง ซึ่งจะนำไปสูแรงบันดาลใจในการทำฝนใหเปนจริง และ หากวาคุณเปนคนหนึ่งที่กำลังขาดแรงบันดาลใจในการทำตาม ความฝน ไมแนวาประโยคที่เปยมดวยศรัทธาที่เรานำเสนอคุณ ในครั้งนี้อาจจะจุดประกายไฟในตัวคุณไดไมนอย

• “Why do you stay in prison when the door is so wide open?” เปนคำพูดของ Rumi นักปรัชญาชาวอัฟกานิสถาน ซึง่ บอกกับเราวา “ทำไมคุณยังคงขังตัวเองอยูในคุก ในเมื่อประตูกำลังเปดกวาง” ในบางครั้ง เรามักรูสึกวาตัวเองถูกผูกติดอยูกับอะไรบางอยางที่แมจับตองไมไดแตก็ดู เหมือนวาจะวิ่งหนีไมพน ซึ่งสาเหตุสวนใหญมักเปนเพราะความกลัวการเปลีย่ นแปลง และวิธเี ดียวทีจ่ ะทำใหคณ ุ เปนอิสระไดคอื สลัดความกลัวทิง้ ไป และออกตามหาสิ่งที่คุณรักหรือความฝนที่แทจริงของตัวเอง • “Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and good things will be yours.” เปนสุภาษิตของสวีเดน ซึ่งหมายความวา กลัวใหนอยลงและหวังใหมากขึ้น กินใหนอยลงและเคี้ยวใหมากขึ้น พร่ำบน ใหนอยลงและหายใจใหมากขึ้น คุยใหนอยลงและพูดใหมากขึ้น เกลียดให นอยลงและรักใหมากขึ้น แลวสิ่งดีๆ จะเปนของคุณ • “Be not afraid of growing slowly. Be only afraid of standing still.” ประโยคนี้หมายความวา จงอยากลัวสิ่งที่เติบโตอยางชาๆ แตจงกลัว สิง่ ทีห่ ยุดนิง่ เพราะชีวติ ทีจ่ ะกาวไปขางหนาไดตอ งมีการเติบโต ชีวติ ทีห่ ยุดนิง่ ก็ไมตางอะไรกับคนที่ตายแลว • “Don’t ask yourself what the world needs; ask yourself what makes you come alive. And then go and do that. Because what the world needs is people who have come alive.” เปนคำพูด ของ Harold Whitman นักเขียนชาวอเมริกนั ซึง่ ออกมาเสนอทัศนคติของตนเอง วา ไมตอ งถามตัวเองวาโลกตองการสิง่ ใด แตจงถามตัวเองวาอะไรทีจ่ ะทำให คุณอยากมีชีวิตอยูแลวจงไปทำสิ่งนั้น เพราะแทจริงแลวสิ่งที่โลกตองการคือ คนที่มีชีวิต ที่มา : www.mindbodygreen.com

Let’s Find the Important Things

คุณเคยคุยเลนกับเพื่อนไหมวา “ถาหากบานไฟไหม สิ่งที่คุณเลือก หยิบติดตัวออกมาจะมีอะไรบาง?” คำถามฟงดูผิวเผินแลวชวนขำ แต ถาหากพิจารณาดูใหดี บางทีคุณ อาจมองเห็นสัจธรรมอะไรบางอยาง ก็ได เพราะแนนอนวาสิง่ ของแตละชิน้ ทีเ่ ขาเลือกหยิบมา ลวนบงบอกตัวตน และการใหคากับสิ่งตางๆ ในชีวิต ของผูน น้ั ไดอยางดี และดวยแนวคิด นีเ้ องทีท่ ำให Rober Holden ชางภาพ จากปารี ส ได ค ิ ด โปรเจ็ ก ต เจ ง ๆ เกี่ยวกับไอเดียนี้ขึ้นมา ซึ่งมีชื่อวา ‘The Burning House’ เพือ่ ใหบคุ คล ทั่วโลกไดแชรเรื่องราวของตัวเองวา ถาบานไฟไหม คุณจะหยิบอะไร ออกมาบาง จากนั้นใหแตละคน ถายรูปสิง่ ของดังกลาวแลวอัพโหลด ลงในเว็บไซตเพือ่ โชวสง่ิ ของเหลานัน้ พรอมบอกประวัตคิ ราวๆ ของตนเอง ใหคนอืน่ ไดดู และสำหรับใครทีส่ นใจ อยากแชรเรือ่ งราวของตัวเองใหคนอืน่ ได ดู บ  า ง สามารถอั พ โหลดหรื อ เยี ่ ย มชมได แ ล ว วั น นี ้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต www.theburninghouse.com

QUOTE FOR YOUR HEART “เปนหนุมสาวตองรูจักควบคุมความงามแหงชีวิตไมใหตกอยูในอำนาจกามารมณ ความรักเปนศิลปะที่ตองปฏิบัติอยางสุขุม ลึกซึ้ง ไมใหเปนกิเลส ทำตัวใหเขารักไมใชไปรักเขานี้เปนศิลปะกวา การยั่วยวนเปนศิลปะของกิเลสไมใชของชีวิต” พุทธทาส อินทปญโญ

Name : Stan Lee Nationality : American Born : 28 December 1922 Age : 89

“With great power there must also come... great responsibility!” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.stanleefoundation.org, www.imdb.com, www.kartoondiscovery.com

รายไดรวม 1,000 ลานดอลลารฯ ภายในระยะเวลาไมถึง 20 วันหลังจากเขาฉายวันแรก คงเปนเครื่องการันตีคุณภาพอยางดีสำหรับภาพยนตรเรื่อง The Avengers ซึง่ หลายคนอาจยังไมทราบวาผูอ ยูเ บือ้ งหลังของภาพยนตรฟอรมยักษแหงปเรือ่ งนีม้ ชี อื่ วา สแตน ลี นักเขียนชือ่ ดังแหงบริษทั Marvel Comics ผูปลุกปนซูเปอรฮีโรเลื่องชื่อมาแลวมากมาย ไมวาจะเปน Spider-Man, Captain America, Fantastic Four เปนตน แตกวาจะประสบความสำเร็จ อยางทุกวันนี้ เสนทางชีวิตของเขาก็ ไมไดราบเรียบนัก และหากคุณพรอมแลวที่จะรูจักกับนักจินตนาการผูนี้ใหมากขึ้น ก็ขอเชิญอานบรรทัดตอไปไดเลย

• สแตน ลี เกิดมาในครอบครัวชาวยิวเชื้อสายโรมาเนียน ซึ่งอพยพ มาอาศัยอยูใ นนครนิวยอรก พอของเขามีอาชีพเปนชางตัดเสือ้ ในโรงงาน ตอมาเมื่อลีกาวเขาสูชวงวัยรุน เขาก็เกิดความหลงใหลในศิลปะและ ฝนวาวันหนึง่ จะเปนนักเขียนการตนู ทีย่ ง่ิ ใหญในอเมริกาใหได โดยระหวาง ที่เรียนอยูชั้นมัธยม ลีก็หารายไดเสริมจากการเขียนขาวมรณกรรม ใหกับศูนยวัณโรคแหงสหรัฐฯ พรอมกับสงแซนดวิชใหกับรานขายยา Jack May บนตึก Rockefeller และรับจางทำงานอีกหลายตอหลายงาน • ตอมาดวยความชวยเหลือจาก ร็อบบี้ โซโลมอน ลุงของเขา ทำใหลี ไดเขาทำงานกับบริษัท Timely Comics (Marvel Comics ในปจจุบัน) และที่นี่เองที่ทำใหลีไดพัฒนาฝมือจากนักวาดและนักเขียนรุนพี่ จนกระทัง่ ป 1941 ลีไดรบั ความไววางใจใหมสี ว นรวมในการใสบทพูด เปนครั้งแรกใน Captain America Comics #3 และเมื่อผลงาน

เปนทีน่ า พอใจ บรรณาธิการก็แตงตัง้ ใหเขาเปน co-creation สำหรับ การตูนแนวซูเปอรฮีโร • แตในขณะที่การงานของเขากำลังไปไดสวย ลีก็กลับถูกเรียก เขาเปนทหารของกองทัพในป 1942 และหลังจากเสร็จภารกิจรับใช ชาติ ลีไดกลับมาทำงานใหกบั Timely Comics พรอมกับโจทยสดุ หิน อยางการสรางซูเปอรฮีโรเพื่อแขงขันกับ DC Comics ซึ่งเปนบริษัท คูแขง และสุดทายเขาก็พบคาแร็กเตอรของฮีโรในแบบของตัวเอง นั่นคือฮีโรที่มีอารมณดานมืดแบบคนทั่วไป เชน โลภ โกรธ หลง และจุดนี้เองที่ทำใหการตูนเรื่อง Fantastic Four เกิดขึ้นในป 1961 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการปฏิวัติการตูนของมารเวลที่ทำใหคนอาน ผูกพันไปกับเรื่องราวของการตูนมากขึ้น


ALL ABOUT BIZ

45

BIZ LIFE

KEEP IT IN FRAME ปยะพงศ จิตตจำนงค

Twinings Business Unit Manager ของ บริษัท เอบี ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจส (ประเทศไทย) จำกัด กับบทบาทในการดูแลภาพรวม ใหกับแบรนดทไวนิงส (Twinings) ชาระดับโลกที่มีอายุยาวนานกวา 300 ป รวมถึ ง พั ฒ นาแผนการสื่ อ สารการตลาดแบบ 360 องศา สำหรับกลุมประเทศเอเชีย-แปซิฟกทั้งหมด

• ผมบอกกับตัวเองเสมอวา เราตองเปน Perfectionist ซึ่งก็เปนเรื่องยากที่จะ ทำใหดอี ยางทีต่ ง้ั ใจไว ผมจึงตองใชวธิ กี ดั ลิน้ ตัวเองบางในบางครัง้ เพือ่ เตือนวา เรากำลังจะหลุดออกจากเสนทางที่วางเอาไว เหมือนกับการทำเพลง บางครั้ง เราก็ตองลดสปดลง แลวเติมความเปนศิลปะใหมากขึ้น • ปญหาทีค่ าดไมถงึ กับการทำงานเปนของคูก นั ซึง่ แตละปญหาก็ขน้ึ อยูก บั เรา วาจะแกไขอยางไร อยางผมจะใชวิธีจัดคนเขาไปควบคุมสถานการณตาม ความเหมาะสม เพราะแตละเคสก็ยอมมีเนื้อหาที่ไมเหมือนกัน • การหาจุดรวมทีล่ งตัวใหกบั ลูกคาแตละกลุม ผมใชวธิ สี รางกรอบใหกบั พวกเขา และบอกทีมงานวา เราหามหลุดจากกรอบที่วางไวโดยเด็ดขาด แลวเราจะ สามารถควบคุมทิศทางของแบรนดแตละตัวใหกับบริษัทได • ผมตองเดินทางบอยมาก ความยากในการทำงานก็คือ เราจะมีเวลาคุยกับ ทีมงานนอยมาก ผมตองปรับตัวเองให connect ไดทุกเวลา ไมวาจะเปนทาง โทรศัพท อินเทอรเน็ต สามารถเช็กอีเมลไดทุกวัน เพราะเมื่อลูกนองมีปญหา เราก็สามารถตอบกลับไดทันที โดยใชเทคโนโลยีใหเปนผูชวยคนสำคัญ • จริงๆ แลวเทคโนโลยีก็แคชวยใหเราเร็วขึ้น แตภาระก็ยังคงเทาเดิม เพราะ โจทยคือเรื่องโซนเวลาที่ไมเทากันดวย ซึ่งทำใหผมตองคอยมองหาจุดลงตัว ทีม่ อี ยู เพือ่ ทีจ่ ะฟดแบ็กงานกลับไปไดอยางเหมาะสม และไมใหเปนการรบกวน ทีมงานจนเกินไป • ขอดีของการเดินทางบอยๆ ก็คือ เราจะไดมุมมองใหมๆ ที่แตกตางออกไป ตัง้ แตเรือ่ งของคน วัฒนธรรม ความเขาใจพืน้ ฐานของแตละประเทศ ความเชือ่ ที่ไมเหมือนกัน ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถเอามาใชประกอบในการทำงานได เปนอยางดี • เมื่อเราไดเห็นโลกกวางขึ้น ความคิดในตัวเราก็จะถูกเปดกวางตามไปดวย ซึ่งประสบการณที่ไดมามันไมใชแคการตอยอดทางความคิดเทานั้น แตมันคือ การนำประสบการณใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการองคกรใหเดินหนาไดตอ ไป • คติที่ผมยึดถือก็คือ ‘I say what I mean and I do what I say.’ นั่นคือ เมือ่ พูดอะไรออกไปก็ตอ งทำใหได บางครัง้ แมมนั จะยาก แตกต็ อ งไมเสียคำพูด • คนที่มองแตตัวเองเปนหลัก ไมมองถึงองคกรแมแตนอย ก็คงจะรวมงาน

ดวยกันยาก เพราะเขาควรมองวาเราตองทำงานเพื่อสวนรวม ไมใชทำเพื่อ ผลประโยชนของตัวเอง และถาคนที่คิดแบบนี้เปนหัวหนาดวยแลว จะไมเปน ผลดีกับบริษัทอยางแนนอน • บางครัง้ คนรุน ใหมกไ็ มมคี วามเขาใจเกีย่ วกับประวัตศิ าสตรของแบรนดทม่ี มี า อยางยาวนาน จึงทำใหเขาไมรูสึกอินในการทำงาน ดังนั้น ผมจึงเลือกทีมงาน ทีม่ ี passion กับเรา มากกวาเลือกคนทีม่ คี วามสามารถแตไมมคี วามกระตือรือรน ซึ่งไดมาก็ไมเกิดประโยชนอะไร ไมเหมือนกับคนที่รักในแบรนดของเรา • ผูน ำก็เหมือนกับโคชหรือคอนดักเตอรในวงออรเคสตรา นัน่ คือตองมีมมุ มอง ที่ชัดเจน สรางกำลังใจใหกับลูกทีมได ไมใชคอยสั่งใหไปทางนั้นหรือทางนี้ แตสามารถดึงศักยภาพของลูกทีมหรือลูกวงใหออกมาไดอยางสูงสุด • ผมอยากใหคนทำธุรกิจมองคูแ ขงเปนเรือ่ งรอง เพราะการแขงกับตัวเองตางหาก ที่เปนเรื่องสำคัญกวา เมื่อทุกวันนี้โลกเราแคบลงกวาเดิม หลักการสำคัญก็คือ เราตองรูเปาหมายขององคกรอยางแทจริง แลวหาวิธีเลาเรื่องราวของโปรดักต ไดอยางถูกตองที่สุด • ผมเลือกทีจ่ ะสอนทีมงานดวยวิธพี ดู คุยกันแบบตัวตอตัว มากกวาการสงผาน ทางตัวหนังสือหรือโทรศัพทคยุ กัน เพราะวิธอี ยางนัน้ ยากทีจ่ ะเกิดการปฏิสมั พันธ กันอยางสนิทใจ โดยเฉพาะการคุยงานผานทางอีเมล ผมจะพยายามหลีกเลีย่ ง มากที่สุด เพราะสวนใหญจะพบวาไมสามารถจบงานไดอยางรวดเร็ว • ทีมงานแตละคนก็มพี น้ื เพทีม่ าไมเหมือนกัน ผมถึงใหความสำคัญกับการติดตอ สื ่ อ สารมากเป น พิ เศษ คอยช ว ยดู แ ลเรื ่ อ งของการดำเนิ นงานไม ให อ อก นอกลูนอกทาง เพราะเมื่อไหรที่เริ่มหลุดออกจากเสน พวกเขาจะเริ่มงง และปญหาก็จะเริ่มเกิด ตองรีบดึงกลับมาอยูในจุดเดิมใหเร็วที่สุด • ก อ นที ่ จ ะคุ มพนั ก งานให เข า กั นได ตั ว เราต อ งมี ความชั ดเจนเสี ย ก อ น สามารถแสดงเปาหมายใหพวกเขาเห็นไดวา เรากำลังทำอะไร และจะมุงหนา ไปทางไหน เพราะองคกรของเราไมไดมีอยูแคในประเทศไทย แตมีสาขา กระจายอยูทั่วโลก ดังนั้น ภาพรวมของบริษัทจึงใหญมาก ทุกคนจึงตอง ขับเคลื่อนไปดวยกันใหได

BIZ IDEA COCO-MAT

หลายคนคงเคยรูสึกขัดเคืองกับรานคาบางราน ที่มีนโยบายงดลองสินคากอนซื้อ โดยเฉพาะราน เฟอรนเิ จอรทม่ี ปี า ยหามจับ หามนัง่ หามนอน ติดอยู เต็มไปหมด เรียกวาถาไมแนใจวาอยากจะซื้อจริงๆ ก็หมดสิทธิ์ลองสัมผัสเด็ดขาด แตรานเฟอรนิเจอร เพื่อสิ่งแวดลอมใหมลาสุดในนิวยอรกอยาง COCOMAT กลับสรางความแตกตางใหกบั ลูกคา ดวยกลยุทธ ลองกอนซือ้ ซึง่ ไมใชแคลองลูบๆ คลำๆ หรือลองนัง่ เพือ่ สัมผัสความนุม สบายเทานัน้ แตเขาใจกวางถึงขนาด ยอมใหลูกคาทดลองนอนหลับบนเตียงสักงีบสองงีบ แบบไมคิดเงิน สวนเรื่องความเปนสวนตัวก็หายหวง เพราะทางรานเขานำเตียงมาจัดวางใหเหมือนกับหองพัก ในโรงแรม เพื่อใหลูกคาไดหลับเปนเรื่องเปนราว แบบไมตอ งกลัวใครจะมาจองมอง แถมตืน่ มายังจะได

เลือกจิบน้ำผลไมเย็นๆ กาแฟ รวมถึงชิมขนมนมเนย จากทางรานกันแบบฟรีๆ อีกดวย ผูกอตั้งรานอยาง Paul Efmorfidis เผยทีม่ าของไอเดียนีว้ า เขาจะไมรสู กึ อะไรเลยถาลูกคาจะถือโอกาสมางีบหลับแบบฟรีๆ โดยไมคดิ จะซือ้ เพราะทีเ่ ขาตองการคือการบอกตอแบบ ปากตอปาก และเมื่อลูกคาคิดจะซื้อที่นอนหรือเตียง ในครั้งตอไป รานนี้จะเปนรานแรกที่พวกเขานึกถึง ซึง่ กอนจะเขามางีบหลับ ลูกคาสามารถโทร.ไปจองหอง กอนได หรือใครจะเดินเขาไปในรานเลยก็อาจจะตอง รอคิวสักหนอย ทางรานเชื่อวาแนวคิดนี้นาจะชวย เพิ ่ ม ยอดขายให เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น อย า งแน น อน เพราะ นอกเหนือจากคุณภาพของสินคาและราคาทีค่ มุ คาแลว บางครัง้ ลูกคาก็ตอ งการความใจกวางจากผูข ายเชนกัน ใครสนใจไอเดียนี้ลองแวะไปที่ www.coco-mat.com


47

4 ป กับการกาวไปสูสิ่งใหมๆ บนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คำวา ‘ความรู’ จึงเกาไม ได

ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราจัดรูปแบบการเรียนการสอนอยางแตกตาง เนนการเรียนรูผานกิจกรรมและการฝกปฏิบัติ เรียนรูกับผูเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ทดลองทำงานในรูปแบบบริษัท ในสภาพแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรู กับหองแล็บและอุปกรณที่ทันสมัยไปกับโลกปจจุบัน เพื่อเตรียมนักศึกษาใหพรอมสำหรับการทำงานจริงในอนาคต เตรียมพรอมกาวสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ดวยโครงการความรวมมือ ทางวิชาการกับนานาประเทศ แลกเปลีย่ นทัง้ ความรู นักศึกษา คณาจารย เพือ่ ใหนกั ศึกษามีคณ ุ ภาพในระดับสากลและสามารถแขงขันไดในตลาดอาชีพขนาดใหญไรพรมแดน ทีม่ หาวิทยาลัยศรีปทุม เราจะใชเวลา 4 ป เปลี่ยนคุณจากคนธรรมดา ใหเปนคนคุณภาพในแถวหนาของทุกวงการ ดวยคณะและสาขาวิชาที่ทันสมัย รองรับเทรนดอาชีพใหมๆ ที่เกิดขึ้น ตอบสนองทุกความตองการและตำแหนงงานในอนาคต มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปดรับสมัครนักศึกษาใหมแลวตั้งแตบัดนี้ กับหลักสูตรหลากหลายใน 11 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ ติดตามรายละเอียดไดที่ www.spu.ac.th หรือโทร. 0-2579-1111

La Mer เชิญรวมประกวดภาพถาย ความงามของทองทะเล พรอมกันทั่วโลก เพื่อฉลองวันมหาสมุทรโลก 2555

ลาแมร ผลิตภัณฑบำรุงผิวระดับเวิลดคลาส รวมกับองคกรโอเชียนา และเนชันแนลจีโอกราฟก จัดโกลบอล แคมเปญในวันมหาสมุทรโลก ‘World Oceans Day’ จัดประกวดภาพถายความงามและภาพความทรงจำ ทีป่ ระทับใจเกีย่ วกับทองทะเล ผูช นะจะไดรว มทริปสำรวจธรรมชาติกบั เนชันแนลจีโอกราฟก 11 คืน 12 วัน พรอมตั๋วเครื่องบิน ที่พักและอาหาร รวม 2 ทาน พรอมมอบผลิตภัณฑดูแลผิว Creme de la Mer ใหใช ตลอดทั้งป สงผลงานไดตั้งแตวันนี้ถึง 31 กรกฎาคม ที่ www.nationalgeographic.com/LaMerOceans

Veta Stylish Summer

วีตาใหสาวๆ สดใสรับซัมเมอรดวยผาพันคอแบรนดเนม Designed by Issue แลกเปนเจาของไดทันที กับผาพันคอดีไซนใหมสุดชิค The Princess Limited Collection เฉพาะ 20,000 คนแรกเทานั้น เพียงนำ กลองเปลาแบรนดวีตาแบบกลองเดี่ยว ขนาดใด ชนิดใดก็ได 36 กลอง เขียนชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท แลวสงมาที่ตู ป.ณ. 113 ปณศ. ออนนุช กรุงเทพฯ 10250 สอบถามเพิ่มเติมไดที่ www.facebook.com/ BrandsVeta หรือโทร. 1142 เรียก Brand’s Veta ตั้งแตวันนี้ถึง 31 พฤษภาคมนี้เทานั้น


48

การเดน คลิฟ รีสอรท แอนด สปา พัทยา ชวนผอนคลายดวยโปรโมชันแสนสบาย 2 วัน 2 คืน พรอมบุฟเฟตบารบีคิวสำหรับ 2 ทาน

การเดน คลิฟ รีสอรท แอนด สปา พัทยา ‘The Most Peaceful Resort in the Most Exiting Destination’ ที่ตั้งอยูบนหาดวงพระจันทรอันเงียบสงบของพัทยาเหนือ หางจากสีสันของตัวเมืองพัทยาไมกี่นาที เหมาะสำหรับผูตองการพักผอนชายทะเลแบบสวนตัวโดยไมตองเดินทางไกล ชวนคุณมาพักผอน คลายความเครียดในชวงปลายฤดูรอนนี้ดวยหองพักแบบดีลักซ 203 หอง และหองสวีต 27 หอง ที่เนน ความกวางขวาง แตใหความรูสึกอบอุนในตัว พรั่งพรอมดวยอุปกรณอำนวยความสะดวกภายในหอง ครบครัน พรอม Wi-Fi ที่เขาไดจากทุกหองอยางสะดวกสบาย นอกจากนี้หองพักในแตละแบบยังมีความโดดเดนเฉพาะตัว เชน Pool Access Deluxe ที่สามารถกระโดดลงสระวายน้ำไดจากระเบียงหองพัก หรือ Junior Suite ทีเ่ ปดรับวิวทะเลอยางเต็มตาจากทุกมุมของหองพัก สวน Executive Suite ก็สามารถตอบโจทย ความตองการในแบบหรูหรา ดวย 2 หองนอน ที่แยกจากกันอยางเปนอิสระ กวาง 90 ตารางเมตร มีมุมนั่งเลน มุมทำงาน และหองแตงตัว พรอมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอาวไทยที่เปดกวางเต็มที่ ถึง 180 องศา ผูเขาพักยังจะไดเอร็ดอรอยกับอาหารไทย และอาหารนานาชาติ กับเมนูแปลกใหมหมุนเวียนสลับกัน ไปในแตละเดือนของหองอาหารชมทะเล นอกจากนีท้ างโรงแรมยังขอนำเสนอ BBQ Seafood Buffet Dinner on the Beach ใหคณ ุ ไดฟง เสียงคลืน่ ริมชายหาดสวนตัว พรอมรับประทานอาหารทะเลสดๆ ทีค่ ดั สรรมาแต วัตถุดิบแบบพรีเมียม สดจริงจากทะเล ไมวาจะเปนปลา ปู ปลาหมึก กุง หอย พรอมของหวานและเมนู นานาชาติที่จัดเต็มมาใหคุณปลื้มแบบไมตองยั้ง พิเศษสุดกับ Chill & Grill โปรโมชันสงทายฤดูรอ น ทีใ่ หคณ ุ ดืม่ ด่ำกับบรรยากาศสุดหรูเพียง 5,999 บาท กับหองพักแบบ Deluxe พรอมอาหารเชา และพิเศษกับ BBQ Seafood Buffet Dinner on the Beach สำหรับ 2 ทาน ตัง้ แตวนั นีจ้ นถึง 30 มิถนุ ายนนีเ้ ทานัน้ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดทโ่ี ทร. 038-259-333 หรือ www.gardencliffpattaya.com และ www.facebook.com/gardencliff


52

THE WORDS

“In any situation, the best thing you can do is the right thing; the next best thing you can do is the wrong thing; the worst thing you can do is nothing.” ไมวาจะอยูในสถานการณไหนก็แลวแต สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถทำไดคือ การทำในสิ่งที่ถูก สิ่งที่ดีที่สุดในลำดับตอไปก็คือการทำผิดพลาด แตสิ่งที่เลวรายที่สุดที่คุณจะทำไดคือ การไมทำอะไรเลย -Theodore Roosevelt

“Give thanks for what you are now, and keep fighting for what you want to be tomorrow.”

จงขอบคุณในสิ่งที่คุณเปนอยูตอนนี้ และสูเพื่อสิ่งที่คุณตองการจะเปน ในวันพรุงนี้

-Fernanda MiramontesLanderos

“Divide the fire and you will soon put it out.”

“Every human being is intended to have a character of his own; to be what no others are, and to do what no other can do.”

แยกไฟเปนกองๆ แลวในไมชา ทานจึงจะดับไฟได -สุภาษิตกรีก

“Winners lose much more often than losers. So if you keep losing but you’re still trying, keep it up! You’re right on track.’’

ผูช นะยอมจะเคยแพบอ ยครัง้ กวาผูแ พ ถาหากคุณ พายแพครั้งแลวครั้งเลาแตยังคงมีความพยายามอยู จงทำตอไป คุณมาถูกทางแลว -Matthew Keith Groves

“The great thing in this world is not so much where you stand, as in what direction you are moving.” สิง่ ทีย่ งิ่ ใหญในโลกนี้ มันไมไดสำคัญวาคุณยืนอยูจ ดุ ไหน มากเทากับทิศทางที่คุณกำลังจะมุงไป -Oliver Wendell Holmes

available now! $ 1.99

มนุษยทุกคนลวนถูกสรางมาเพื่อใหมีความเปนตัวของเขาเอง เปนในสิ่งที่คนอื่นไมอาจเปนได และทำในสิ่งที่คนอื่นไมสามารถทำได -William Henry Channing

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.” เหตุผลจะพาคุณเดินทางจากจุด A ไปจุด B แตจินตนาการจะพาคุณ ไปยังทุกหนทุกแหง

-Albert Einstein

“One way to get the most out of life is to look upon it as an adventure.”

หนทางเดียวที่คุณจะใชชีวิตไดคุมที่สุดคือ การมองมันใหเหมือนการผจญภัย

-William Feather


54

THE GUEST

MY VINTAGE WORLD

จุดเริ่มตนของการสนใจงานแฟชั่นของเรา... มาจากการที่เราชอบแตงตัวตั้งแตเด็ก ชอบลอง สวมใสเสือ้ ผาหลายๆ แบบจนเขาใจวาแพตเทิรน ของเสือ้ ผาแตละตัวเปนอยางไร ซึง่ โดยสวนตัวแลว เราเปนคนชอบเสื้อผาสไตลวินเทจ แตเสื้อผาวินเทจมักจะมีขนาดไมพอดีกับตัว จึงเริ่มมีการแก ปรับทรงใหพอดีกบั ตัวของเรา จนหลังๆ เราก็มคี วามคิดอยากจะเปลีย่ นรูปทรงของเสือ้ ผาแตละตัว ออกไปเลย ใหมันดูทันสมัยกวาเดิม แตยังคงกลิ่นอายของความวินเทจไว สุดทายมันก็กลายเปน เสื้อผารีเมก เราชอบทำเสื้อผาแบบรีเมก... เพราะมีความเปนอิสระในกระบวนการทำมากกวา และมันทำได อยางละชิ้น จึงรูสึกวาเสื้อผาแบบนี้มันใกลเคียงกับงานศิลปะซึ่งเปนงานที่เราชอบและสนุกกับมัน มาตั้งแตเด็ก แลวเวลานำเสื้อผารีเมกไปขาย เราก็ไมไดขายแบบ online shop อยางที่เคยทำ กอนหนานี้ แตเรานำเสนองานโดยการจัดเปนนิทรรศการ เพือ่ ใหคนทีส่ นใจไดมาจับ มาดู ถาชอบแลว ถึงจะมาสั่งจองภายหลัง การรีเมกเสือ้ ผาในความรูส กึ ของเราก็เหมือนกับการวาดรูป... ไมตา งจากเวลาเราหยิบหลอดสี หรือวัสดุตา งๆ มาวาดบนผืนผาใบ เพราะเวลาทำเสือ้ ผารีเมก เราจะมองวาเสือ้ แตละตัวทีห่ ยิบมาทำ มันเปนเพียงวัสดุหรือผาชิน้ หนึง่ จากนัน้ เราก็ใชสว นทีต่ อ งการมาประดิษฐเปนเสือ้ ตัวใหมทเ่ี ปลีย่ นไป จากเดิม ดังนั้น เวลาจะทำเสื้อรีเมกแตละครั้ง เราจึงมีอิสระ สามารถทำทุกอยางไดเต็มที่ ในความคิดของเรา ‘วินเทจ’ คือ... สิง่ ของทีเ่ กาและมีคา ในตัวมันเอง ไมใชวา เสือ้ เกาหรือของเกา ทุกชิน้ คือของวินเทจ แตมนั นาจะมีความเการะดับยุค ’70-’80 ลงไป ซึง่ มองดูแลวมันมีเรือ่ งราวอะไร แฝงอยู หรือเปนสิ่งที่สะทอนความเปนตัวตนของคนในยุคนั้นๆ ความแตกตางของการแสดงงานศิลปะของไทยกับญีป่ นุ คือ... สำหรับประเทศญีป่ นุ การจัดงาน นิทรรศการเปนเรือ่ งธรรมดา ไมไดเปนเรือ่ งยากหรือเปนเรือ่ งแปลกทีค่ นทำงานศิลปะคนหนึง่ จะจัดงาน นิทรรศการของตัวเอง คือทีป่ ระเทศญีป่ นุ เขาก็มี Tokyo Fashion Week แตกไ็ มจำเปนวาทุกคนจะตอง จัดแฟชั่นโชวที่นั่น เพราะแบรนดเสื้อผาที่ญี่ปุนมีเยอะมาก ดังนั้น ดีไซเนอรคนไหนที่อยากจัดงาน แสดงเสื้อผาของตัวเอง เขาก็จะทำเปนนิทรรศการ เพื่อใหคนไดมาดูผลงานของเขาใกลๆ ถาใคร สนใจก็สามารถสั่งจองไดเหมือนกับซื้องานศิลปะชิ้นหนึ่ง แมวา อุปกรณทดี่ จี ะชวยใหเราทำงานทีม่ ลี กู เลนมากขึน้ ได แตสดุ ทายความคิดของดีไซเนอร ก็สำคัญทีส่ ดุ ... เพราะการทำงานศิลปะคือการแสดงความคิดหรือความรูส กึ ของเราออกมา ถาเรา มัวแตไปยึดติดกับเทคนิคหรืออุปกรณมันก็จะเปนงานโชวเทคนิค ไมใชงานศิลปะที่โชวความคิด ของคนทำ เพราะแมแตเรื่องกระแสของแฟชั่นปจจุบัน เราก็ไมไดยึดติดขนาดนั้น ไมไดคิดวาปนี้ ตองใชสนี ต้ี ามกระแส เราเพียงแตคดิ วางานทุกอยางมันควรออกมาจากความรูส กึ นึกคิดของตัวเอง จะใหเราทำงานดานอืน่ ๆ เชน เขียนหนังสือ วาดรูป เราก็คดิ แบบเดียวกันวาไมควรยึดติดกับสิ่งตางๆ แตใหทำมาจากตัวเอง เรือ่ งนาแปลกใจทีพ่ บในการทำงานเสือ้ ผารีเมกคือ... ดวยความทีเ่ ราทำเสือ้ ผาขายในประเทศญีป่ นุ คนไทยก็จะมองวาผลงานของเรามีความเปนญี่ปุนมาก แตในสายตาของคนญี่ปุนเขากลับมองวา นี่ไมใชสไตลของประเทศเขา และแตกตางจากสิ่งที่เขาคุนเคย เพราะเสื้อผาของเราจะมีการจับคูสี ตางจากเสือ้ ผาทัว่ ไปในญีป่ นุ หรือใชวสั ดุมาตัดเย็บในรูปแบบทีเ่ ขาไมเคยเห็น ไมเนนสัดสวน ไมรดั รูป ทำใหเขาหยิบไปใสงาย เวลาคนญี่ปุนที่มาดูงานของเราก็มักจะตีความวาเปนงานที่ดูมีอิสระ ไมไดยึดติดกับแฟชั่นสไตลไหน เขาจึงรูสึกสนุกที่ไดเห็นหรือสวมใสเสื้อผาของเรา สิ่งที่เราเรียนรูจากการทำงานและอยากแบงปนกับนองๆ ที่สนใจเรื่องงานดีไซนคือ... ใหมองสิง่ ทีอ่ ยูร อบตัวเยอะๆ เพราะใกลตวั เรามีสง่ิ ของเยอะแยะใหมอง แตอยามองเพียงสิง่ ทีต่ วั เอง ชอบ ฝกมองในมุมของคนอืน่ บาง แลวถาสนใจหรืออยากทำอะไรก็จงเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกบั มัน เพือ่ จะไดรเี ฟรชตัวเองใหตน่ื ตัวอยูต ลอดเวลา อาจจะตองลองผิดลองถูกบางเพือ่ จะไดคน พบแนวทาง ของตัวเอง เพราะการลงมือทำอะไรสักอยาง ไมวา จะสำเร็จหรือไม เราจะไดเรียนรูส ง่ิ ใหมอยางนอย หนึง่ อยางแนๆ แตสดุ ทายเราก็ตอ งเปนตัวของตัวเอง ไมเลียนแบบคนอืน่ หรือยึดติดกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จนสูญเสียความเปนตัวเองไป คุณสมบัติที่สำคัญของการเปนดีไซเนอรในความคิดของเราคือ... ตองมีความชางสังเกต สามารถมองภาพรวมได ในขณะเดียวกันก็ตอ งมองรายละเอียดได ภาพรวมหมายถึงโครงรางโดยรวม ของงานแตละชิน้ สวนรายละเอียดก็คอื การจับคูว สั ดุหรือสีตา งๆ ใหเขากันอยางลงตัว เพราะไมใชวา วัสดุหรือสีแตละชนิดจะสามารถเขากันไดทั้งหมด ซึ่งจะรูวาวัสดุแตละชนิดมันพิเศษอยางไรก็ตอง คอยสังเกต ดูเยอะๆ แลวนำกลับไปคิด ไมใชดแู ลวเลียนแบบโดยไมคดิ แตดเู พือ่ เปดสมองของตัวเอง

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

แมผูหญิงกับเสื้อผาเปนของคูกันมาตั้งแตไหนแตไร แตจะให ลุกขึ้นมาวาดแพตเทิรน ตัดเย็บเสื้อผาใสเอง ฟงดูแลวก็เปนเรื่อง หนักหนาสำหรับสาวยุคใหมที่มีภารกิจรัดตัว แตถาหากเราบอกวา ยังมีการประดิษฐเสื้อใหมโดยใชเสื้อผาตัวเกามาเปลี่ยนโฉมใหเกไกละ เริม่ ฟงดูนา สนใจขึน้ มาบางไหม ถาใช นีค่ อื โลกใบใหมของการรีเมก เสือ้ ผาที่มีเพียงตัวเดียวบนโลก ซึ่ง ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน หรือ ‘วี’ ดี ไซเนอร เจาของหนังสือ ‘VINTAGE VeeMAKE’ รับประกันวา มันจะเปลี่ยนมุมมองของการแตงตัวแบบเดิมๆ ใหมีอิสระและสนุกขึ้น อยางแนนอน

HER WAY

• ฮิโรกะเปนลูกครึง่ ไทย-ญีป่ นุ ทีเ่ ติบโตในประเทศญีป่ นุ ถึงอายุ 7 ขวบ กอนจะยายกลับมาอยูเ มืองไทย เริม่ งานรีเมก ครั้งแรกสมัยอยูมหาวิทยาลัย ดวยการนำกางเกงยีนสขาบานมาตัดเปน Tote Bag • หลังจบปริญญาตรี สาขา Business Administration จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแลว ฮิโรกะก็ศกึ ษาตอปริญญาโท ดาน Integrated Design สาขา Fashion & Textile Designs ที่ Kobe Design University ควบคูไปกับการเปน Teaching Assistant ใหกับนักศึกษาคณะเดียวกัน ไมเพียงเทานั้น งานศิลปนิพนธของเธอยังเคยไดรับรางวัล Encouragement Award จากมหาวิทยาลัย และจาก Design Research Association ของญี่ปุน • ฮิโรกะกลับมาเมืองไทยป 2007 และเริ่มทำแบรนดเสื้อผาชื่อ VL ใน Online Boutique ชื่อ ‘Tamariba’ ซึ่งขาย เฉพาะในประเทศญี่ปุน และเมื่อปที่ผานมาเธอก็ไดเปดตัวแบรนดใหมชื่อวา ‘vl’s Gumgum’ เพื่อขายงานรีเมก โดยเฉพาะ และลาสุดฮิโรกะยังมีผลงานหนังสือทีช่ วนผูอ า นมารีเมกเสือ้ สไตลวนิ เทจใสเอง ชือ่ วา ‘VINTAGE VeeMAKE’ จากสำนักพิมพ polka dot สำหรับผูสนใจผลงานอื่นๆ ของเธอสามารถติดตามไดที่ http://web.mac.com/hiroka_v และ www.tamaribathai.com

a day BULLETIN issue 201  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement