Page 1


ISSUE 198, 4 - 10 MAY 2012 AMERICA

The Most Influential People in the World นิตยสาร Time ฉบับทีม่ กี ารจัดอันดับประจำปอยาง The 100 Most Influential People in the World หรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ วา Time 100 คือหนึง่ ในเลมทีผ่ เู ขียนจะพยายามตามลา หามาอานใหไดแทบทุกป เพราะอยากรูว า แตละป Time จะเลือกใครมาเปน 100 ผูท รงอิทธิพลในดานตางๆ ไมวา จะเปน Breakouts, Pioneers, Moguls, Leaders และ Icons ซึง่ เขาจะให บรรดาคนทีม่ ชี อ่ื เสียงในดานนัน้ ๆ มาพูดถึงบุคคลทีไ่ ดรบั การจัดอันดับวาเพราะอะไรพวกเขาเหลานัน้ ถึงไดเปนผูท รงอิทธิพลกับโลกของเรา และถาอานดีๆ เหตุผลดังกลาวก็ไมตา งอะไรกับ หลักคิด แนวทาง ที่อาจจะสงผลหรือมีอิทธิพลกับคนอานบางคน ซึ่งบางครั้ง ถาโชคดี คนอานอาจกลายเปนหนึ่งในผูทรงอิทธิพลของโลกในวันขางหนาก็ได ใครจะรู แนนอนวา ปนก้ี ม็ คี นดังมาพูดถึง 100 ผูท รงอิทธิพล กันอยางคับคัง่ เชนเคย กำไรจึงตกเปนของเราคนอานทีไ่ ดเปดหูเปดตาและเปดโลกกันชนิดทีว่ า ยิง่ อานก็ยง่ิ ทึง่ วา มีคนแบบนี้ ใชชวี ติ แบบนี้ จริงๆ หรือ? ตัวอยางเชน ในหมวด Pioneers ผูเ ขียนสนใจการทำงานของ Barbara Van Dahlen ที่ Time เรียกวาเธอเปน mobilizer หรือนักระดมกำลังในการทำงานเพือ่ สังคม (คำแปลอาจจะไมตรงกับภาษาอังกฤษนัก) แตเอาเปนวางานทีเ่ ธอทำนัน้ คือการชวยเยียวยาจิตใจทหารและครอบครัวของทหารทีผ่ า นศึกสงครามมา ซึง่ ทหารเหลานัน้ จะมีอาการทางการแพทย ที่เรียกวา Posttraumatic Stress Disorder หรือภาวะเครียดเรื้อรังจากเหตุการณกระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง สิ่งที่เธอทำก็คือ กอตั้งองคกร Give an Hour ระดมอาสาสมัคร จิตแพทยและผูเ ชีย่ วชาญดานสุขภาพจิตไปใหคำปรึกษากับทหารและสมาชิกในครอบครัวทีม่ อี าการเครียดและทุกขทรมานดังกลาวทัว่ สหรัฐอเมริกา เพราะรูซ ง้ึ วา บาดแผลทางใจของทหาร ที่ผานสนามรบมานั้นไมไดหายขาดไปพรอมกับบาดแผลทางกายที่ไดรับการรักษา แตมันยังเปนบาดแผลที่ฝงลึกและสรางความเจ็บปวดทรมานใหกับทหารและครอบครัวที่ตองแบกรับ ความทุกขทต่ี ดิ ตามมาอยางตอเนือ่ ง ซึง่ เธอก็ไดชว ยใหผบู าดเจ็บเหลานัน้ กลาทีจ่ ะบอกกับโลกวาเขาเจ็บปวดอยางไร และเปดโอกาสใหพวกเขาไดรบั การรักษาบาดแผลทีม่ องไมเห็นนัน้ ดวย อานชีวิตและการทำงานของคนเหลานี้แลว อดคิดไมไดวา บางทีโลกเรามันก็ไมถึงกับไมนาอยูอยางที่ใครๆ พูดกันเสียทีเดียวนัก อยางนอยก็ยังมีคนเหลานี้ที่ชวยเปลี่ยนแปลง ‘โลก’ ในวิถีทางของพวกเขา ซึ่งบางทีการเปลี่ยนแปลงโลกก็อาจจะไมไดเริ่มตนจากการคิดวาจะเปลี่ยนแปลงโลกหรอก แตเริ่มตนจากความเชื่อมั่นบางอยางและลงมือทำโดยไมสนใจ วาใครอืน่ จะเชือ่ ดวยหรือไม แตหนั กลับมาดูอกี ที กลับพบวาสิง่ ทีต่ วั เองเชือ่ มัน่ นัน้ มีคนอีกมากมายเชือ่ ดวย และมันก็สง ผลสะทอนตอเนือ่ งกันจนกลายเปนเปลีย่ นโลกทัง้ ใบไปโดยไมรตู วั ผูเขียนคิดไปถึงวา บางทีผูทรงอิทธิพลกับชีวิตเราอาจไมไดถูกจำกัดอยูในกรอบแคบๆ แคสิ่งมีชีวิตที่เรียกวาคน แตยังอาจหมายรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เชน สัตวเลี้ยงที่เราผูกพัน หรือสัตวโลกประเภทอื่นๆ ที่เรารักแมจะไมไดเลี้ยง กระทั่งอาจจะเปนหนังสือสักเลม หนังสักเรื่อง สถานที่สักแหง ฯลฯ ซึ่งลวนแตมีผลในการ ‘เปลี่ยน’ ตัวตน วิถีชีวิต หรือวิธีคิด ของเราไดแบบที่เราไมเคยเปนมากอน หรือถาไมถึงกับเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคน ก็ตองสงผลสะทานสะเทือนมากพอใหเราหันกลับมามองหรือสำรวจ ‘ตัวตน’ ของตัวเองใหม อีกครัง้ กอนทีจ่ ะกอเกิดเปนผลใหเราตองเปลีย่ นแปลงอะไรสักอยางในทีส่ ดุ อยูด ี และถึงทีส่ ดุ แลว การเปลีย่ นแปลงนัน้ อาจไมใชเพียงแคการเปลีย่ นโลกภายนอกเทาทีต่ าเห็น แตหมายรวมถึง การเปลี่ยนโลกภายในที่มองไมเห็นดวย และเมื่อมันเปลี่ยนแลว มันจะเปลี่ยนไปตลอดกาล ถาเราเชื่อในหลักที่วา คนและสิ่งของตางๆ ในชีวิตเราลวนมีผลกระทบกับเราไมทางใดก็ทางหนึ่ง เราก็สามารถสำรวจไดไมยากวา การเขามาหรือกระทั่งการจากไปของคน สัตว สิ่งของ ที่วานั้น มีอิทธิพลอะไรกับตัวตนของเราบาง ผูเขียนเชื่อวา ทุกคน ทุกสิ่ง ลวนถูกเลือกใหเขามาเปลี่ยนแปลงและสอนบทเรียนอะไรสักอยางใหกับเราเสมอ ไมวาจะเปน เรื่องเล็กๆ นอยๆ หรือยิ่งใหญเพียงใด ถาคน สัตว สิ่งของ มีจำนวนเปนพันๆ ลานบนโลกนี้ ทำไมเราตองเจอกับคนบางคน ทำไมตองอานหนังสือบางเลม และทำไมตองจำเพาะเจาะจง ตองอานบรรทัดนั้น ที่ตอมามันจะเปลี่ยนชีวิตเราไปทั้งชีวิต หรือทำไมคนบางคนตองจากเราไป ทำไมคนบางคนตองทำรายเราจนฝากบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน เราทุกคนลวนมี ผูทรงอิทธิพลอะไรสักอยางกับชีวิตเราทั้งนั้น เพียงแตเราอาจจะไมไดทำการจัดอันดับทุกปเหมือนที่นิตยสาร Time เขาจัด แตถึงกระนั้น จะเปนไรไปถาหากเราจะจัดอันดับเลนๆ ดูบาง ทบทวนดูวา ใครหรืออะไรบางทีม่ ผี ลตอโลกภายในของเรา แมผทู รงอิทธิพลทีเ่ ราจัดอันดับเหลานัน้ อาจไมไดมผี ลกระทบกับโลกของใคร แตในบรรดาคนเหลานัน้ จะมีบางคนทีท่ ำใหโลกทัง้ ใบ ของเราสดใส และมีบางคนทีท่ ำใหโลกของเราพังทลาย แตสดุ ทายผูค นเหลานัน้ ก็ควรจะไดรบั คำขอบคุณทีท่ ำใหโลกของเราเปลีย่ นไป และทำใหเราเปลีย่ นแปลง ไมวา โลกจะรูจ กั คนเหลานัน้ ในชีวิตเราหรือไมก็ตาม ตลอดชีวิตที่ผานมา เราอาจจะเคยคิดวา เราไมสมควรไดรับบาดแผลบางอยาง ไมสมควรเจอโชครายๆ หรือคนรายๆ พรรคนั้น แตบางทีเราก็ตองมีและตองเจอบาง เพื่อแลกกับการไดพบวา ยังมีคนรอรักษาบาดแผลที่มองไมเห็นใหเราอยูเสมอ

ปที่ 4 ฉบับที่ 198 วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 12

06 GOODNEWS

12 INTERVIEW

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

40

20

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

22 SHOPPING

แตงแตมสีสันใหทุกวัน ทำงาน ด ว ยเสื ้ อ ผ า หลากสี พรอมแอ็กเซสเซอรีสีสวย ที่จะชวย เพิ ่ ม เติ ม ความสดใส ใหกับสาวๆ

25 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

26 HOME MADE

พบนิยามความสงบสุข ที ่ แท จ ริ ง ในบ า นสวย ของ เลิศชัย คุณะนาคประดั บ เจ า ของร า น เฟอรนิเจอร Marianne

32 39 28 40 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- รูจักกับนักวาดการตูน รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

26 ผมติ ด ตาม อาน a day BULLETIN มานานแล ว ชอบ คอลั ม น Editor’s Note มากๆ สวนใหญ ก็จะอานแตคอลัมนนี้ แบบจริงๆ จังๆ เพราะ รูสึกวาไดสาระขอคิด

สนทนากั บ สุ ล ั ก ษณ ศิ ว รั ก ษ ป ญ ญาชน สยาม กับมุมมองตอโลก และประเทศไทยในวัย 80 ป

20 A MUST

คนมุมคิดในการทำธุรกิจ ของ นัสวีร ตันติจริ สกุล ผู  อ ยู  เบื ้ อ งหลั ง ความอลังการของ SANTORINI PARK CHA-AM

การดำเนินชีวิตมากๆ แตเชื่อไหมครับ ที่อานมา ทุกวันนี้ยังไมเคยไดจับ a day BULLETIN แบบเปน เลมๆ เลย อานแตในเว็บไซตตลอด อยูกรุงเทพฯ ก็ตามหาไมทนั ซะที พอไปอยูเ ชียงใหมกห็ มดตลอด เลยละครับ -ฐานิตย คุณานุสนธิ์

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

มือดีชาวไตหวัน ENZO หรือ ‘เอินจั่ว’ เจาของ ผลงานหนั ง สื อ ภาพ ‘เด็กชายเลขที่ 34’

กอนอื่นตองขอบอกวา a day BULLETIN เปนนิตยสารทีม่ ภี าพสวย เนือ้ หานาสนใจ รูปกราฟก ภายในเลมก็สวยงาม แตพอลองเปดดูเวอรชนั iPad แลว พบวาสีทแ่ี สดงผลออกมากลับเพีย้ นไป สีไมสวย ไมตรงกับฉบับตีพมิ พ จึงอยากเสนอวาใหลองเปลีย่ น Mode จากสี CMYK เปน RGB แลวสีทเ่ี พีย้ นจะหาย เสียดายผลงานดีๆ แบบนี้ครับ -Aey SrirathSomsawat

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสจู นอกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิรจิ รรยากุล ผูอ ำนวยการกลุม โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ ดั การฝายโฆษณา กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037, วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 ฝายโฆษณาอาวุโส ทัชชญา วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.huffingtonpost.ca

คุ ณ มี วิ ธี รั บ มื อ กั บ ค า ไฟฟ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในชวงหนารอนอยางไร

10 อันดับประเทศที่กอมลพิษมากที่สุดในโลก

จีน

สหรัฐอเมร�กา

อินเดีย

รัสเซีย

ญี่ปุน

THE POLL

เยอรมนี

อิหราน

ที่มา : สวนดุสิตโพล

สิ่งที่ประชาชนคิดวาสื่อมวลชนควรทำเพื่อใหการปรองดองสำเร็จ อันดับ 1 นำเสนอขาว ที่เปนกลาง เที่ยงตรง และนำเสนอ อยางรอบดาน ทุกแงมุม

46.80%

อันดับ 2 ไมนำเสนอขาว ในเชิงกระตุน ใหสงั คมแตกแยก หรือมุงหวังแต ผลประโยชน ทางธุรกิจ เพียงอยางเดียว

29.32%

อันดับ 3 ไมนำความคิดเห็นสวนตัว ออกมาพูด หรือชีน้ ำ สาธารณชน จนมากเกินไป

11.24%

อันดับ 4 เปนตัวกลาง ในการสะทอน ความคิดเห็น ของประชาชน ในเรือ่ งการสราง ความปรองดอง

7.23%

อันดับ 5 มีการนำเสนอ ขาวการสราง ความปรองดอง อยางตอเนื่อง

5.41%

เกาหลีใต

แคนาดา

ซาอุดีอาระเบีย

56 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ หรื อ ประมาณ 1,680 บาท คือคาใชจา ย ในหมวดสิ น ค า ฟุ ม เฟ อ ยของ วั ย รุ น ชาวซาอุ ดี อ าระเบี ย ต อ 1 สั ป ดาห จากสถิ ติ ดั ง กล า ว ทำให วั ย รุ น ชาวซาอุ ดี อ าระเบี ย เป น ชาติ ที่ ใ ช จ า ยไปกั บ สิ น ค า ฟุ ม เ ฟ อ ย ม า ก ที่ สุ ด ใ น โ ล ก ใ น ข ณ ะ ที่ วั ย รุ น ช า ว อี ยิ ป ต ใช เ งิ น ไปกั บ สิ น ค า ฟุ ม เฟ อ ย เพียง 7 ดอลลารฯ หรือประมาณ 210 บาทต อ สั ป ดาห เท า นั้ น

“ออกไปคลายร อ น ในทีส่ าธารณะแทน จะได ลดการใชไฟฟาที่บาน” เอกพล เธียรถาวร 27 ป, อาจารย “เปดหนาตางระบาย อากาศก อ นเป ด แอร แอรจะไดไมทำงานหนัก จนเกินไป” วัชรี วงษมณี 45 ป, ธุรกิจสวนตัว “ทำใจ เพราะอากาศ รอนมาก ไมรจู ะประหยัด อย า งไร” แดนวัฒนา อยูดี 31 ป, ชางภาพ

ที่มา : www.amrb-mena.com

94% 94% คือสัดสวนของประชาชนชาวฟลิปปนสที่ เชื่อวาพระเจามีอยูจริง จากสถิติดังกลาวทำให ประเทศฟลิปปนสเปนประเทศที่เชื่อในพระเจา มากที่สุดในโลก รองลงมาคือประเทศชิลี 88% และสหรัฐอเมริกา 81% ในขณะที่ชาวเยอรมันตะวันออกมีความเชือ่ ในพระเจานอยทีส่ ดุ ในโลก คือราว 13% เทานัน้ ที่มา : www.norc.org

หลังจากการปรับคาแรงขั้นต่ำ ขึ้นเปน 300 บาทตอวัน พบวา ตนทุนของการผลิตสินคาปรับตัว สูงขึ้น โดยกลุมสินคาสัตวน้ำ มีตนทุนสูงขึ้น 20% กลุมสินคา เนื้อสัตวมีตนทุนสูงขึ้น 5-10% กลุมสินคาผักและผลไมมีตนทุน สูงขึ้น 5-10%

10 8

ผูหญิงที่ดื่มน้ำอัดลม 8-10 ลิตร หรื อ 2.1-2.6 แกลลอนต อ วั น เปนประจำ สงผลใหเกิดอาการ หัวใจวายจนถึงแกชีวิตได ที่มา : http://healthland.time.com

ที่มา : www.nfi.or.th

7,300

7,300 ลานดอลลารฯ หรือประมาณ 219,000 ลานบาท คือจำนวนเงินที่ประเทศญี่ปุนจะใหความชวยเหลือเพื่อ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในประเทศกลุมลุมแมน้ำโขง อยางเปนทางการในชวง พ.ศ. 2556-2558 โดยเงินดังกลาว จะนำไปใชเพื่อการสรางทาเรือ ถนน โรงไฟฟา ทางรถไฟ ความเร็วสูง เปนตน ที่มา : http://news.thaipbs.or.th

“ใชไฟเทาที่จำเปน และตรวจเช็กเครื่องใชไฟฟาวาเสียหายหรือไม อยางสม่ำเสมอ” สุพัฒนา จันโทริ์ 24 ป, พนักงานบริษัท “ปดแอรเร็วกวาปกติ 1 ชัว่ โมง หรือถารอนมาก ก็ อ อกจากบ า น จะได ไมเปลืองไฟ” หทัยรัตน ศรีนาราง 24 ป, นักประชาสัมพันธ “ใสเสื้อผาที่เหมาะ กับหนารอน และทำใจ เย็นๆ ครับ” ซุบฮาน เบ็ญจลักษณ 23 ป, นักศึกษา


6

• เจาหนาทีจ่ ากกระทรวงสิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศฟลปิ ปนส กำลังประคองเตาพันธุพ น้ื เมืองของฟลปิ ปนส ระหวางการแถลงขาวตอหนาสือ่ มวลชนทีส่ นามบินนานาชาติแหงกรุงมะนิลา หลังจากทีม่ กี ารจับกุมผูล กั ลอบนำเตากวา 31 ตัว ไปยังฮองกง ซึ่งในจำนวนนี้มีเตาพันธุหายากรวมอยูดวย หลังจากจับกุมไดก็ไดมีการพาเตาดังกลาวบินกลับฟลิปปนส ขาวนี้ ทำใหเห็นวาทางการของประเทศนี้เอาจริงกับการลักลอบขายสัตวมากเพียงใด - AFP Photo / Noel Celis

PUBLIC HEALTH

ญี่ปุนหัวใส!

ทำแวนตาไฮเทค

• จากนี้ไปชาวอินเดียในเมืองมุมไบคงไดเห็นภาพกราฟตี้บนกำแพงทั่วทั้งเมืองมากขึ้น เพราะภาพเหลานี้คือสวนหนึ่งของ โครงการศิลปะแหงบอลลีวดู หรือ Bollywood Art Project (B.A.P) ซึง่ กลุม ศิลปนวาดภาพมีวตั ถุประสงคในการสรางสรรคงานศิลปะ บนกำแพง เพือ่ เปนการฉลองครบรอบ 100 ป ของวงการภาพยนตรอนิ เดียทีก่ ำลังจะมาถึงในปหนา หรือป 2013 โดยภาพวาด เหลานี้ไดรับแรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนโปสเตอรยุคเกาเมื่อ 70 ปกอน - AFP Photo / Punit Paranjpe

INNOVATION

นักวิจัยสเปนคนพบโมเลกุล ลุงเมืองผูดี

ต น เหตุ ก ารแพร ก ระจายของเชื ้ อ HIV ชวยลดน้ำหนัก

ศาสตราจารย มิชทิ ากะ ฮิโรเสะ แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศ ญี่ปุน เกิดไอเดียเจงในการชวยให คนทีม่ ปี ญ  หาเรือ่ งความอวน สามารถ ควบคุมอาหารไดดขี น้ึ ดวยการสราง แวนตาไฮเทคทีส่ ามารถขยายแตภาพ อาหารทีอ่ ยูต รงหนาคนใสใหดมู ขี นาด ใหญโตขึน้ ซึง่ จะทำใหรสู กึ วากินอาหาร มากขึ ้ นทั ้ ง ๆ ที ่ ม ี ป ริ ม าณเท า เดิ ม โดยไดทดลองใหอาสาสมัครทานคุกกี้ ขนาดปกติ แลวพบวาจากทีเ่ คยตอง ทานคุกกี้ถึง 12 ชิ้น ถึงจะรูสึกอิ่ม แตเมื่อใสแวนตานี้ที่สามารถขยาย ภาพคุกกี้ใหใหญขึ้นถึง 1 เทาครึ่ง อาสาสมั ค รกลั บ ทานได น  อ ยลง กวาเดิม 10% แตทง้ั นี้ ศาสตราจารย มิชิทากะก็ ได อ อกมาบอกด ว ยว า ตอนนี้แวนตาดังกลาวยังไมสมบูรณ 100% เพราะยั ง ไม ส ามารถสแกน อาหารที่มีรูปทรงแปลกๆ อยางเชน กลวยได แตอยางไรก็ตาม เขาหวังวา เทคโนโลยีตวั นีจ้ ะถูกนำไปพัฒนาตอ เพื่อชวยใหผูบริโภคสามารถควบคุม น้ำหนักไดงายขึ้น

LIFESTYLE

ฮาเวียร มารตเี นช-ปกาดา และนักวิจยั จากสถาบันวิจยั เอดส อีรซ ไี กยซา แหงเมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน คนพบโมเลกุล แกงกลีโอไซดทม่ี ลี กั ษณะเหมือนกับกิ่งไม ซึง่ เปนตัวการสำคัญ ที่ทำใหเกิดการกระจายตัวของไวรัส HIV ในรางกายมนุษย โดยหลักการทำงานคราวๆ ของโมเลกุลตัวนี้ก็คือ มันสามารถ หลบการตรวจจับจากระบบภูมิคุมกันภายในรางกายได และ เดินทางไปยังตอมตางๆ ในตัวเรา จากนั้นก็เขาทำลายเซลล ทีจ่ ำเปนในการปองกันการติดเชือ้ ของมนุษย และสงผลใหไวรัส HIV สามารถแพรกระจายตัวไดเร็วขึ้น การคนพบโมเลกุลตัวนี้ทำใหนักวิจัยสามารถคิดคนตัวยาใหมๆ ที่จะสามารถหยุดยั้งการลุกลามของเชื้อไวรัส HIV และอาจจะพัฒนาวัคซีนปองกันโรคเอดสไดในอนาคต

ANIMAL

แมวพิการสหรัฐฯ เขารับการผาตัดจนเดินได

ดวยเงินบริจาคของแฟนคลับในเฟซบุก

แมวนอยโชคดีตัวนี้มีชื่อวา ‘เจาคอรกี้’ เปนแมวตัวผูอายุ 7 เดือน ทีป่ ว ยเปนโรคกระดูกผิดรูป โดยขาคูห ลังของมันงอไป ดานหลังเหมือนรูปตัวแอล ทำใหไมสามารถยืนดวยตัวเองได มาตัง้ แตเกิด แตหลังจากมีคนตัง้ แฟนเพจของเจาคอรกบ้ี นเฟซบุก ก็มีกลุมคนรักแมวรวมกันบริจาคเงินเพื่อสงมันเขารับการผาตัด และในที่สุดมันก็ไดเขารับการรักษาที่ CATS Cradle Shelter Rescue and Adoption ในมลรัฐนอรทดาโคตา โดยแพทยตอ งใช เวลาผาตัดนาน 5 ชัว่ โมง เพือ่ ตัดตอกระดูกใหอยูใ นสภาพทีม่ นั สามารถเดินไดเหมือนแมวทัว่ ไป ทางดาน Gali Ventzke ผูร ว มกอตัง้ CATS Cradle กลาววา “Dr. Dan Burchill สัตวแพทยทผ่ี า ตัดเจาคอรกก้ี ห็ ลงรักมันเชนกัน เขาสละเวลาวางจากงานมาชวยรักษาใหคอรกเ้ี ดินไดอกี ครัง้ ”

ใชชีวิตบนเกาะลำพังถึง 40 ป เพือ่ ปกปองธรรมชาติจากนักลงทุน

หนุมใหญผูนี้มีชื่อวา เบรนดอน กริมชอว อายุ 86 ป เขาเคยเป น บรรณาธิ ก ารของ หนังสือพิมพแหงหนึง่ ในแอฟริกา ซึง่ เมือ่ ป 1960 เขาไดซื้อเกาะ Moyenne ในเขตสาธารณรัฐ เซเชลส ซึ่งตั้งอยูในมหาสมุทรอินเดีย ไวดวย ราคา 8,000 ปอนด และคิดวาจะใชชีวิตชวง บัน้ ปลายอยูบ นเกาะแหงนี้ จนเวลาผานไป 9 ป เขาก็ตดั สินใจออกจากงานและยายมาอยูบ นเกาะ ตามที่ฝนไว ในครั้งแรกที่กาวขึ้นมาบนเกาะ เขาเลาใหฟงวา เกาะ Moyenne เปนเพียงเกาะ แหงแลงขนาดเล็กที่ถูกทิ้งรางมากวา 50 ป จน 39 ปผา นไป เกาะแหงนีก้ อ็ ดุ มสมบูรณไปดวย ตนไมที่เขาลงมือปลูกเองมากถึง 16,000 ตน นอกจากนี้เขายังเปนผูอุปถัมภเตาทะเลหายาก ทีอ่ าศัยอยูบ นเกาะมากกวา 120 ตัว “มีนกั ลงทุน มาขอซื้อเกาะแหงนี้ถึง 50 ลานดอลลารฯ แต ผมก็ไมขาย เพราะเราไมอยากใหทน่ี ต่ี อ งกลายเปน สถานที ่ พ ั ก ผ อ นของคนรวย เราอยากให ม ั น เป น อุ ท ยานแห ง ชาติ ข อง ประเทศเซเชลสมากกวา” เบรนดอนกลาว

PEOPLE

สาวบราซิลยอดกตัญู ขายผมของตัวเองนำเงินชวยซื้อบานใหครอบครัว

สาวนอยชาวบราซิลยอดกตัญูผูนี้มีชื่อวา Natasha Moraes de Andrade อายุ 12 ป เธอไดรับฉายาวาเปน ‘ราพันเซลตัวจริง’ เพราะไวผม ทีไ่ มเคยตัดมาตัง้ แตเกิด ซึง่ มีความยาวมากถึง 1.6 เมตร แตขณะนีผ้ มของเธอถูกตัดเหลือเพียง 40 เซนติเมตร เปนทรงบอบเหมือนเด็กผูห ญิงทัว่ ไป เปนที่เรียบรอยแลว เนื่องจากเธอจำเปนตองขายผมของตัวเองเพื่อนำเงินมาชวยสมทบทุนซื้อบานใหกับครอบครัว หลังจากที่ตองใชชีวิตอยูใน หองเชาขนาดเล็กและไมมีหนาตางมาเปนเวลานาน ทั้งนี้ ผมของเธอสามารถขายไดเงินมากถึง 4,800 ดอลลารฯ หรือประมาณ 144,000 บาท “ผมทรงใหมไดใหชีวิตใหมแกฉัน ทั้งที่อยูอาศัยแหงใหม และอิสระจากขอจำกัดตางๆ ที่มีเมื่อตอนยังไวผมยาว” นาตาชากลาว


• ในที่สุดประเทศเพื่อนบานของเราอยางประเทศมาเลเซียก็ถือเปนประเทศแรกในเอเชียที่มีเลโกแลนด หรือสวนสนุกที่จัดแสดง ตัวตอเลโกเปนเครื่องเลนตางๆ เชน เลโกรูปรถไฟที่เห็นในรูป โดยสวนสนุกเลโกแหงนี้มีกำหนดการจะเปดใหเขาชมอยางเปน ทางการในเดือนกันยายนปนี้ ขณะที่ตั๋วปสำหรับเขาชมมีการขายไปแลวกวา 35,000 ใบ ใครสนใจไปเที่ยวก็เตรียมเก็บเงินไว ลวงหนาไดเลย - AFP Photo / Roslan Rahman

SPORT

• ปดทาย คลายรอนกันดวยภาพนารักๆ ของเจาอะโนริ หมีขั้วโลกที่ถือวาเปนนองพอเดียวกันกับเจาคนุต อดีตหมีขาวขวัญใจ คนทั้งโลกที่จากไปเมื่อปที่แลว ลาสุดเจาอะโนริก็ไดกลายเปนขวัญใจตัวใหมของสวนสัตวเมืองวูพเพอรทาล ประเทศเยอรมนี ไปแลว - AFP Photo / Daniel Naupold / Germany Out

ไทยเฮ! ควาแชมปฟุตซอลอาเซียนสมัยที่ 8

ทีมชาติไทยควาแชมปอาเซียนสมัยที่ 8 ไดสำเร็จ จากการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปอาเซียนรอบชิงชนะเลิศกับทีมชาติ เวียดนาม ที่โรงยิมชาญชัย อะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งการแขงขันเปนไปอยางดุเดือด โดยเริ่มเกมไดเพียง 5 นาที ทีมไทยก็สามารถทำประตูขน้ึ นำไดถงึ 2 ประตู กอนจะพลาดทำฟาวลจนตองเสียประตูใหกบั ลูกโทษของเวียดนาม และ จบการแขงขันในครึง่ แรกที่ 3-1 ประตู สวนเกมในครึง่ หลังไทยก็ทง้ิ หางขึน้ เปน 5-1 ในนาทีท่ี 25 หลังจากนัน้ ทางเวียดนามก็บกุ เขาทำประตูอยางหนัก แตสดุ ทายเมือ่ เสียงนกหวีดเปาหมดเวลาดังขึน้ ทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะไปไดดว ยสกอร 9-4 ประตู

วันสำคัญของโลก!? ในเดื อ นเมษายน ที ่ ผ  า นมา และเดื อ น พฤษภาคมนี้ นอกจาก จะมีวนั สำคัญทีค่ นทัว่ โลก รูจักกันดีอยางวันโกหก (April Fool’s Day) วัน คุมครองโลก (Earth Day) และวันงดสูบบุหรีโ่ ลก (World No-Tobacco Day) แลว ในแตละวันทีผ่ า นไปอาจมีความสำคัญ ที่หลายคนมองขามไป เชนเดียวกับวันสำคัญเหลานี้... • เริม่ ตนดวยวันที่ 27 เมษายน ทีผ่ า นมา ทีไ่ ดชอ่ื วาเปน ‘วันสมเสร็จโลก’ ซึง่ เริม่ ตนครัง้ แรกในป 2008 เพือ่ กระตุน ใหคนทั่วโลกรวมกันอนุรักษสมเสร็จที่เหลืออยูเพียง 4 สายพันธุ และกิจกรรมเฉลิมฉลองของคนทัว่ โลกก็คอื การวิง่ สวมกีบเทาสมเสร็จจำลอง เพือ่ หาทุนในการอนุรกั ษ เหลาสมเสร็จตอไป ใครสนใจลองไปที่ www.tapirday.org • สวนวันที่ 30 เมษายน ทีผ่ า นมา ก็ไดชอ่ื วาเปนวันดนตรี แจซสากล ซึ่งจัดขึ้นโดยองคการ UNESCO เพื่อยกยอง ความไพเราะของดนตรีแจซ ทีถ่ อื เปนพลังแหงสันติภาพ

HERO

ตัวแทนแหงการเจรจาและสงเสริมใหเกิดความรวมมือกัน ระหวางเพือ่ นมนุษย วิธกี ารเฉลิมฉลองวันแจซก็แคดม่ื ด่ำ กับความเราใจของดนตรีแจซเทานั้นเอง • วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกป ก็ถอื เปนวันสำคัญสำหรับ แฟนๆ ภาพยนตร Star Wars โดยมีทม่ี าจากประโยคอมตะ อยาง ‘May the Force be with you’ หรือ ‘ขอพลังจงสถิต อยูก บั ทาน’ ไปๆ มาๆ ก็เลยเพีย้ นเปน ‘May the Fourth be with you’ หรือ ‘วันที่ 4 พฤษภาคม จงสถิตอยูก บั ทาน’ การเฉลิมฉลองวัน Star Wars ก็มีทั้งการตอบคำถาม ชิงรางวัล การประกวดแตงกายเปนตัวละคร และทีพ่ ลาด ไมไดคือดูหนัง Star Wars ครบทุกภาคแบบมาราธอน • ปดทายดวยวันที่ 25 พฤษภาคม ทีถ่ อื เปน ‘วันผาขนหนู’ เพื่อยกยองนักเขียนชื่อดังอยาง ดักลาส อดัมส ผูเขียน นวนิยายอวกาศสุดเพีย้ นชุด The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ซึง่ ในหนังสือจะมีเรือ่ งราวของเผาพันธุโ วกอน ทีไ่ มนา คบดวยทีส่ ดุ ในจักรวาล แตสง่ิ ทีพ่ วกมันกลัวทีส่ ดุ ก็คอื ผาขนหนู แฟนหนังสือทัว่ โลกจึงรวมเฉลิมฉลองวันนี้ ดวยการหอยผาขนหนูไวที่คอกอนออกจากบาน

“ที่ ป ระชุ ม ใดขาดซึ่ ง สัตยบุรษุ ไมเรียกวาเปน สภาฯ ดั ง นั้ น สภาฯ ตองฟงดวยเหตุและผล ทางกรรมาธิ ก ารต อ ง รั บ ฟ ง และนำเหตุ ผ ล มาหักลางความเห็นของ สมาชิ ก เสี ย งข า งน อ ย ไม ใ ช ใ ช เ วที ส ภาฯ เป น เ พี ย ง เ ว ที พิ ธี ก ร ร ม ฟงแลวยังโหวตตามเดิม ก็ ไรความหมาย” รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒสิ ภา กรุงเทพมหานคร 25 เมษายน 2555

GREEN PLEASE

นการสอนวิ ชาสิง่ แวดลอม ยนประถมศึกษาหลายแหงในประเทศเวียดนาม หันมา รณรงคตานโรคมะเร็ง เวียดนามปรับเปลีปรัย่บโรงเรี หลักสูตรการเรียนการสอนกันใหม โดยเฉพาะในเรื่องของ นักธุรกิจอังกฤษวิ่งมาราธอน 100 วัน

นั ก ธุ ร กิ จ ผู  น ี ้ ม ี ช ื ่ อ ว า แมตธิ ว ล็ อ ดดี ้ อายุ 46 ป มีความตั้งใจจะวิ่งมาราธอน ทั ่ ว ประเทศอั ง กฤษจำนวน 100 รายการ ใน 100 วั น เพื่อรณรงคใหคนทั่วไปหันมาตระหนักถึงภัยของ โรคมะเร็ง หลังจาก ฟล ลาธาม เพือ่ นสนิทของเขา เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งในชองทอง โดยภายหลัง สิ้นสุดภารกิจที่มีระยะทางรวมมากถึง 2,620 ไมล แมตธิวกลาววา “ผมจะมอบเงินจากการวิง่ มาราธอน ครั้งนี้จำนวน 100,000 ปอนด ใหแก Teenage Cancer Trust องคกรการกุศลทีด่ แู ลผูป ว ยโรคมะเร็ง ที ่ ม ี อ ายุ น  อ ย และโรงพยาบาลเซนต ฟ รานซิ ส ในเมืองเบรกแฮมสเตด สถานที่ที่เพื่อนสนิทของผม เขารับการรักษากอนจะเสียชีวิต”

การรักษาสิ่งแวดลอม ดวยการเปดสอนหลักสูตรภาคปฏิบัติ นอกหองเรียนในชื่อโครงการวา Green Lesson โดยโรงเรียน ในกรุงฮานอยไดใชวิธีจัดกิจกรรมแยกขยะขึ้นมา และเปดโอกาส ใหเด็กๆ ไดออกมาแสดงความเห็นเกีย่ วกับการชวยรักษาสิง่ แวดลอม ทัง้ ในประเทศ และในระดับทวีปดวย ซึง่ โครงการนีก้ ไ็ ดรบั เสียงตอบรับอยางดี ลาสุดทางสถาบันการศึกษา ระดับชาติของเวียดนามก็ไดเขามาสนับสนุนโรงเรียนอีกหลายแหงทั่วประเทศ พรอมทั้งมอบนโยบาย ใหครูผสู อนเนนการสอนนอกหองเรียนมากขึน้ เพือ่ ชวยใหเด็กๆ สามารถเรียนรูเ รือ่ งราวรอบตัวไดอยาง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Did You Know?

4 พฤษภาคม 2525 - เรือรบเอชเอ็มเอส เชฟฟลดของอังกฤษอับปางลง หลังจาก เครื่องบินทิ้งระเบิดของอารเจนตินาโจมตี ดวยจรวดนำวิถี บริเวณหมูเ กาะฟอลกแลนด 5 พฤษภาคม 2535 - สนธิสญ ั ญาบาเซิล วาดวยการควบคุมและจำกัดการเคลือ่ นยาย ขยะอั นตรายไปยั ง ประเทศกำลั ง พั ฒ นา หรือประเทศดอยพัฒนา เริ่มมีผลบังคับใช เปนครัง้ แรก 6 พฤษภาคม 2537 - ‘Channel Tunnel’ หรืออุโมงครถไฟฟาใตทะเลยาว 50 กิโลเมตร ลอดใตชอ งแคบอังกฤษและชองแคบโดเวอร เพือ่ เชือ่ มระหวางอังกฤษกับฝรัง่ เศส เปดใชงาน อยางเปนทางการ 7 พฤษภาคม 2404 - วันเกิด รพินทรนาถ ฐากู ร ชาวอิ น เดี ย ผู  ม ี ส มั ญ ญานามว า ‘คุรเุ ทพ’ เปนนักปรัชญา นักธรรมชาติวทิ ยา และกวีภาษาเบงกาลี เปนชาวเอเชียคนแรก ที ่ ได ร ั บ รางวั ล โนเบล สาขาวรรณกรรม จากบทประพันธ คีตาญชลี (Gitanjali) 8 พฤษภาคม 2538 - เติง้ ลีจ่ วิน นักรอง ชาวไตหวัน เสียชีวติ อยางกะทันหันเนือ่ งจาก โรคหอบหืด ระหวางเดินทางมาพักผอน ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม ขณะอายุไดเพียง 42 ป ในชวงที่ยังมีชีวิตอยูเธอเปนผูขับรองเพลง อันโดงดังมากมาย เชน เพลง ‘ตาน ยวน เหยิน ฉาง จิว่ ’ (Wishing We Last Forever) เพลง ‘หวอ จื่อ ไจ ฮู หนี่’ (I Only Care about you) เปนตน 9 พฤษภาคม 2539 - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค ไปในพิธีนอมเกลานอมกระหมอมถวายเรือ พระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย 10 พฤษภาคม 2536 เกิดเหตุเพลิงไหม โรงงานตุก ตาเคเดอร จังหวัดนครปฐม ทำให คนงานซึ่งสวนใหญเปนผูหญิง เสียชีวิต มากถึง 188 คน

โซเชียลเน็ตเวิรกขโมยเวลาในการเขาสังคมของคนยุคนี้

ผลสำรวจทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยเว็บไซต Badoo.com ซึง่ สำรวจผูใ ชงานจำนวนกวา 6,000 คน เผยวา 39% ของชาวอเมริกนั ระบุวา พวกเขาใชเวลาเขาสังคมในอินเทอรเน็ตผานโซเชียลเน็ตเวิรก ตางๆ มากกวาในชีวติ จริง เชนเดียวกับชาวอังกฤษ และชาวเยอรมัน ที่สัดสวนลดลงมาเปน 36% และ 35% ตามลำดับ นอกจากนี้เกือบ 1 ใน 4 ของผูตอบแบบสำรวจยังระบุดวยวา พวกเขา พลาดเหตุการณสำคัญในชีวิตบางชวงเพราะมัวแตวุนกับการแชรรูปเหตุการณตางๆ ในโซเชียลเน็ตเวิรก


12

สัมภาษณ : วิไลรัตน เอมเอี่ยม, วสิตา กิจปรีชา ถายภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ


จากบทบาทการวิพากษเรือ่ งรอบตัวในหลากสาขา หลายมิตอิ ยางลึกซึง้ เขมขน เฉียบคม และบางครัง้ ก็ เชือดเฉือนบาดลึกชนิดที่ไมสนหนาอินทรหนาพรหม ทำใหผสู งู วัยอยาง อาจารย สุลกั ษณ ศิวรักษ หรือ ส. ศิวรักษ ที่ทานเห็นบนหนาปกนิตยสาร a day BULLETIN ฉบับนี้ อาจจะถูกตัดสินอยางผิวเผิน และงายดายวาเปน the angry old man หรือคนชรา ผูกราดเกรี้ยวกับโลก (จนหลายๆ คนอาจมองขาม ความหวังดีตอ ประเทศชาติและสังคมทีอ่ ยูใ นขอเขียน ของทานไปอยางนาเสียดาย) เราเองก็ยอมรับวา ตั ว อั ก ษรที่ เ รี ย งรายบนหน า กระดาษในหนั ง สื อ นับรอยๆ เลมทีท่ า นเขียน อาจมีแนวโนมใหเชือ่ เชนนัน้ แต ตั ว จริ ง ของผู สู ง วั ย ตรงหน า เราที่ ไ ด ชื่ อ ว า เป น ปญญาชนสยาม และอีกหลากนิยาม... หาเปนเชนนัน้ ไปเสี ย ทั้ ง หมด แม ก ารพู ด คุ ย ของท า นจะมี ท า ที ไม อ อ มค อ มและไม ป ระนี ป ระนอมกั บ ประเด็ น ใดๆ แตกอ็ ยูบ นพืน้ ฐานของความเมตตาทีพ ่ รอมจะอธิบาย ทุกขอสงสัยใหกระจางมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำไดในเวลา ชั่วโมงกวาๆ ที่นั่งสนทนากัน ระหวางผูใหญวัย 80 กับผูสัมภาษณรุนหลาน นอกจากนั้นรอยยิ้มและ เสียงหัวเราะของทานจึงชวยไดมากในการทำใหชอ งวาง ระหวางคนรุนตอรุนหดแคบเขามาอยางเห็นไดชัด ‘รากงอก กอนตาย’ หนึง่ ในหนังสือชุดลาสุดที่ วางแผงของทานผูนี้ มีอยูบทหนึ่งที่เราคิดวานาจะ อธิบายทัศนะของทานผูน ี้ไดดี และมันอยูใ นบทสุดทาย ของหนังสือเลมดังกลาว ในชื่อตอน ‘กิจวัตร เพื่อให รากงอกกอนตาย’ กิจวัตรที่วานั้นมีอยูหลายขอ หนึ่งในนั้นคือ ‘วันหนึ่งๆ ของคนชรา ที่ลาออกจาก หนาที่การงานทั้งหมดแลว ควรมีเวลาใหหมดไปกับ ความงอกงามทางสติปญญา ควรวางมากกวาวุน ควรอานหนังสือดีๆ ฟงเพลงเพราะๆ และสนทนา กับกัลยาณมิตร ถาใครตองการมาพบ มาสัมภาษณ หากไมมากเกินไป ก็ควรใหโอกาสเขา และถาไดรบั เชิญ ใหไปแสดงความคิดความอานในที่สาธารณะ ก็ควร เตรียมตัวไปใหพรอม อยาใหความชรามาทำใหแสดง อะไรๆ ออกไปอยางซ้ำๆ ซากๆ อยางปราศจาก เนื้อหาสาระ และควรมีอารมณขันดวยเสมอไป’ พิจารณาจากขอความดังกลาว เราก็พอจะมอง ออกวา สิ่งที่ทานผูนี้เขียน กับวัตรปฏิบัติที่ทานทำ เปนสิง่ ที่ไปดวยกัน ไมใชพดู อยางทำอยาง และนาสนใจ ตรงทีว่ า ดวยวัยขนาดนีแ้ ลว ทานยังคงมีพลังในการคิด อาน เขียน พูด และวิพากษ อยูเ สมออยางนาอัศจรรย ถาวัดจากเสียงโทรศัพทในบานทีส่ ง เสียงไมขาดสาย ทั้งจากสื่อมวลชนและผูคนจากหลากหลายแหงที่ โทร.มาติดตอนัดพบ พุดคุยกับทาน ก็ยิ่งนาทึ่งที่ ความคิดความอานของคนวัยยาง 80 ผูนี้ ยังเปนที่ ตองการรับฟงอยูอ ยางไมเคยวางเวน เปนไปไดไหมวา แมบา นเมืองเราจะเต็มไปดวยคนกลาพูด กลาแสดงออก แตก็ยังขาดแคลนคนที่พูดดวยความรูอยางแทจริง อยูมาก ที่พูดๆ กันอยูก็คลายจะพูดดวยความหลง เสียมากกวา เราเลือกพูดคุยกับทานในหลากหลายประเด็น เพราะอยากรับฟงและรับรูสิ่งที่ถูกสะสมบมเพาะอยู ในวิธคี ดิ ของทานผูน ี้ แมบอ ยครัง้ สิง่ ทีอ่ าจารยสลุ กั ษณ หยิบยกขึ้นมาพูดจะเปนความจริงที่สรางความสั่นสะเทือนในระดับริกเตอรออ นๆ (หรือแกบา งในบางครัง้ ) แตในสังคมทีม่ แี ตการพูดอยางไมรบั ผิดชอบทุกวันนี้ ก็ทำใหเราไดเรียนรูว า ยังมีอกี คนหนึง่ พรอมจะรับสิง่ ที่ ตามมาหลังจากการพูดเสมอ ตราบใดทีพ่ ดู บนพืน้ ฐาน แหงความจริง ทามกลางแสงแดดรอนจัดในบายวันนัน้ หลังจาก พูดคุยกับเราเสร็จสิน้ อาจารยสลุ กั ษณกแ็ ตงตัวสบายๆ ผาขาวมาคาดเอว ถือไมเทา ใสหมวก เดินกระฉับกระเฉง ขึ้นรถไปพบกับกับสื่ออีกแหงหนึ่งที่ขอสัมภาษณ ... มองตามไป แมแผนหลังของอาจารยจะงองุมลงบาง ตามอายุทมี่ ากขึน้ ในแตละป แตอาการสูอ ยางยอมหัก ไมยอมงอ ตอสิง่ ทีไ่ มเปนสัจจะในสังคม ยังเปนการตอสู ซึ่งเต็มไปดวยเรี่ยวแรงที่ไมเคยลดนอยถอยลงเลย


14

อาจารยคิดวา คนอายุยาง 80 อยางอาจารย วาทีผ่ า นมา ศาสนาพุทธแทรกอยูใ นสังคมไทยตลอด รักแผนดิน รักน้ำ เราถึงเรียกแมโพสพ แมพระธรณี สมัยกอนชาวบานเขาจะอานชาดกกัน แลวในชาดก แมคงคา พอก็คือภู ภูเขาตางๆ หรือภูตางๆ คือ มีความตกผลึกในเรื่องอะไรมากเปนพิเศษ สงสัยผมจะตกผลึกตั้งแตอายุยังไม 40 เลยมั้ง (หัวเราะ) ตอนนี้ผมไมมีอะไรหรอก เตรียมตัวตาย อยางมีสติอยางเดียวเทานัน้ แหละ คือใหรเู ทาทันสติ ตรงนี้เปนเรื่องสำคัญ เราตองรูจักดูลมหายใจเขาออก เพื่อจะไดมองอะไรตางๆ ตามความเปนจริง ไมดวนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปนัก ไมประณามใคร งายๆ เพราะตอนหนุม ๆ เราอาจจะประณามคนงาย ไปหนอย ตอนนี้เราก็กลั่นกรองมากขึ้น แตกับเรื่อง นักการเมืองบางคนผมก็ไมระมัดระวังเทาไหรนะ

การประณามคนเร็ ว หรื อ ช า มั น มี ผ ลต า งกั น อยางไรในความคิดของอาจารย คือการตัดสินนี่นะครับ เห็นไดชัดวาคนหนุม จะตัดสินใจเร็ว คนแกจะตัดสินใจชากวา แตเร็วชา ไมใชประเด็น ประเด็นมันอยูท ว่ี า เราไดใชสติพจิ ารณา อยางรอบคอบขนาดไหน ถาพิจารณารอบคอบแลว โอกาสตัดสินใจผิดพลาดก็มีนอย แตในทางพระ ทานแนะนำวา คนแตละคนมันมีอคติ ซึ่งอคติก็คือ ทางเดินที่ผิด คติแปลวาทางเดิน เมื่อใส อ- เขาไป ก็แปลวาผิด และ 4 ปจจัยหลัก ที่ทำใหเราคิดผิด ตัดสินใจผิดก็คือ โมหาคติ ตัดสินใจเพราะเขลา โทสาคติ ตัดสินใจเพราะโกรธ เกลียด ฉันทาคติ แปลวาตัดสินใจเพราะรัก ภยาคติ ตัดสินใจเพราะ กลัว มนุษยเราก็มีแค 4 อยางนี้ครอบงำอยู จะโดย รูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม อยางตอนโกรธขึ้นมา ไอตัว โทสาคติมันจะครอบงำทันทีเลย รั ก หลง กลั ว ก็เหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ สังคมไทยเปนสังคม ที่คนสวนมากถูกครอบใหกลัว แลวก็กลัวในเรื่อง ไมเปนเรื่อง กลัวผีสาง ประเพณี พิธีกรรมตางๆ

ซึ่งก็เปนอยางนี้มาแตไหนแตไรหรือเปลา

ไมจริง (ตอบทันที) คุณยังอาจจะมองอดีตไมไกล พอ เลยนึกวามันเปนมาแตไหนแตไร จริงๆ แลว มันไมเปนครับ มาเปนจริงๆ จังๆ เมื่ออดีตนายกฯ สฤษดิ์ ธนะรัชต เขามาครอบงำเมื่อป 2500 นี่เอง คนสมัยกอนเขามีกึ๋นมากกวานี้ครับ เพราะเขามี ความกลาเปนเจาเรือน ศาสนาพุทธก็สอนใหคนมี ความกลา แตตอนนี้หลักศาสนาพุทธหมดอิทธิพล จากสังคมไทยเราไปแลว ที่ผมบอกวาศาสนาพุทธ สอนใหคนมีความกลาเปนเจาเรือนก็คือ สอนใหคน รูจ กั ตัวเอง เมือ่ คุณรูจ กั ตัวเอง คุณก็รจู ดุ ออน จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย ของตัวเอง แลวคุณก็สามารถปรับ จุดเดน จุดดอย ใหมันออกมาพอดีๆ เหมือนที่เขา เรียกวาทางสายกลาง เมื่อคุณรูจักตัวคุณเองแลว คุณก็จะรูวา สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนแตละคนก็คือ สัจจะ หรือความจริง เมือ่ คุณมีความจริงแลว คุณก็ ไมมีอะไรตองกลัวไง คนสวนใหญที่กลัวก็เพราะ ไมมีความจริงใจ ก็เลยกลัวเขาจะจับไดวาตัวเอง ไมไดทำจริง พูดจริง เอาไว

ที่วาความกลัวเขามาครอบงำเพราะอะไร

มันมีหลายประเด็น ถามองในปจจุบัน เราจะ เห็นวา ลัทธิทนุ นิยม บริโภคนิยม มันเขามาลางสมอง เราไปเยอะ แลวสวนใหญก็ใชสื่อนี่แหละลางสมอง ใหคณ ุ เห็นวา ถาคุณไมมี ไมเปนอยางคนอืน่ คุณจะ แหย ถาคุณไมแตงตัวแบบนี้คุณก็แหย ถาไมมีรถ รุนนี้ คุณแหย เขาสอนใหคุณรูสึกแหยหมด เพื่อ คุณจะไดหาทางบริโภคเพิม่ ขึน้ แลวทีส่ ำคัญอีกอยาง สื่อก็เต็มไปดวยความรุนแรง เชน ฟุตบอล ที่คุณ นั่งดูกันตี 1-ตี 2 ก็ลวนแตเสริมความรุนแรงทั้งนั้น ขาวตางๆ ก็มแี ตรบราฆาฟนกัน เพราะอะไร เพราะคุณ ถูกความรุนแรงเขาครอบงำ แลวเมือ่ ถูกความรุนแรง ครอบงำ คุณก็อยากจะหนีไปหาสิง่ ทีไ่ มมคี วามรุนแรง ซึ่งก็คือการบริโภค กาม หรือความสุขตางๆ กิน กาม เกียรติ มันจึงไปดวยกัน แลวใชแตเพียงเทานี้ ระบบการศึกษาทัง้ หมดก็สอนใหคณ ุ แหย สอนใหเรา ไมใชผูนำ สอนใหเราไมกลาคิด ไมกลาตั้งคำถาม หลักสูตรที่เราเรียนๆ กันอยูในวิชาประวัติศาสตร มันจริงหรือเปลา เราก็ไมเคยคิด ไมเคยรู ระบบ การศึกษาสวนใหญในบานเราเปนแบบนี้ ตรงกันขาม กับระบบการศึกษาทีแ่ ทอยางศาสนาพุทธทีส่ อนใหคน ไมแหย สอนใหคนกลาหาญ จริงใจ เราถูกถอน ออกมาจากกำพืดเดิมจนหมดสิ้น คุณไปยอนดูก็ได

ก็ ส อนให เราเข า ใจว า คนที ่ ม ี อ ำนาจก็ ม ั ก จะเสี ย เพราะอำนาจ เพราะอำนาจเปนตัวแทนของโทสจริต และโทสจริตก็ทำใหคนผิดปกติ คนมีอำนาจหรือ คนที่ปกครองประเทศตางๆ ในโลกนี้ผิดปกติทั้งนั้น แลวถาจะพูดกันอยางตรงไปตรงมา คนเราแทบทุกคน ก็ผิดปกติเหมือนๆ กัน เพียงแตจะมากหรือนอย ใครมีอำนาจมากก็ผิดปกติมาก ใครมีอำนาจนอย ก็ผดิ ปกตินอ ย เพราะฉะนัน้ ศาสนาพุทธเขาถึงสอนวา คนควรจะเปนคนปกติ ซึ่งก็คือสอนใหคนรักษาศีล นัน่ แหละ คำวาศีลนีน่ ะครับ เปนไวพจน (คำทีเ่ ขียน ตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน) กับคำวาปกติ แลวศีลคืออะไร? ศีลก็คอื การฝก กาย วาจา โดยมีใจ เปนตัวนำ ตัวกำหนด ใหเปนคนปกติ และคำวาปกติ ก็แปลวา ไมเอาเปรียบผูอ น่ื และไมเอาเปรียบตัวเอง ยกตัวอยางเชน ศีลขอที่ 1 ถาคุณไปฆาคนอืน่ หรือ ฆาสัตวอน่ื มันทำใหเขาเดือดรอน และคุณก็เดือดรอน เพราะคุณกำลังทำใหโทสจริตครอบงำตัวเองอยู คุณไปเพิ่มโทสะใหตัวเอง ดังนั้น คนที่ยิ่งฆามาก ก็ยง่ิ มีความผิดปกติ หรืออยางศีลขอ 2 อทินนฺ าทานา คุณไปแยง ไปขโมยของคนอื่น เพราะคุณไมปกติ คุณมีโลภจริตเปนเจาเรือน แลวคุณก็ไปทำใหคนอืน่ เดือดรอน เพราะคนอื่นเขาถูกแยงชิงของไป คุณก็ เดือดรอน เพราะความโลภมันครอบงำ แลวเดี๋ยวนี้ การแยงชิงของมันไมใชระบบธรรมดาๆ แตคณ ุ สราง ระบบธนาคารไปแยงชิงมาก็ได โครงสรางการแยงชิง มันซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เราไมไดสังเกต ศาสนาพุ ท ธจึ ง พยายามสอนให ค นเป นคนปกติ ไมอยางนัน้ มันจะมีปญ  หา แลวเมือ่ คุณเปนคนปกติ แลว คุณก็จะเคารพตัวเอง เคารพสัจธรรมของคุณ และของคนอื่น รวมทั้งธรรมชาติรอบๆ ตัวเราดวย ดูจากชือ่ ทีค่ นสมัยกอนเขาเรียกธรรมชาติ ตนหมาก รากไม แมนำ้ ลำคลอง เขาใหความเคารพ เขาเรียก แมกนั นะ เรียกแมพระธรณี แมพระคงคา ทีนเ้ี มือ่ เรา ถูกถอนรากถอนโคนจากสิง่ เหลานีแ้ ลว เราก็เอามลพิษ ลงแมน้ำเลย ปลอยขยะลงแมน้ำ ทำใหน้ำเนาเสีย เห็นตนไมกต็ ดั เอาเงินอยางเดียว เราไปมองเรือ่ งเงิน เรื่องอำนาจ เปนของวิเศษ แยงกันเปนคนปกครอง ประเทศกันจัง เห็นไหม ไมวา จะเปนพรรคการเมืองไหน จะไทยรักไทย หรือประชาธิปตย ตางฝายตางก็ ตองการอำนาจทั้งนั้น แลวอำนาจมันก็ไปเกี่ยวของ กับเงิน สองอยางนีม้ นั เปนตัวทีท่ ำใหเกิดความผิดปกติ เงินทำใหเกิดโลภจริต อำนาจทำใหเกิดโทสจริต แลวที่ ลึกซึง้ ทีส่ ดุ ก็คอื โมหจริต หรือไอตวั หลง พอหลงแลว ก็ไมรวู า ใครเปนใคร ไมรวู า เราเปนใคร เราไปคิดวา การมีรถเบนซจะทำใหเรามีคา กินขาวโรงแรมโอเรียนเต็ลมันจะเกกวากินขาวขางถนน เรือ่ งนีจ้ ะโทษทุนนิยม หรือจะโทษอะไรก็ได แตมันก็คือปจจัยภายนอก แต ว  า ป จ จั ย ภายในนี ่ เราต อ งโทษตั ว เราเองด ว ย ทุนนิยมมันก็มีทั้งคุณและโทษ แตเวลานี้ทุนนิยม มันมีอำนาจมากกวา มันก็เลยมีโทษมากกวามีคุณ ซึง่ ทุกเรือ่ งมันก็มคี ณ ุ และโทษ กระทัง่ ศาสนาพุทธเอง ก็มที ง้ั คุณและโทษ ถาจับประเด็นนีไ้ มไดกเ็ สร็จ แลว ศาสนาพุทธในเมืองไทยก็เปนพวกที่มีโทษมากกวา มีคุณทั้งนั้น

แล ว ตอนนี้ สั ง คมเราจั บ ประเด็ น อะไรผิ ด พลาด และทำใหศาสนาพุทธเรามีโทษมากกวามีคุณ อย า งที ่ บ อกว า เราถู ก ถอนรากถอนโคนจาก วัฒนธรรมดัง้ เดิมของเรา คือเราเปนชาติแหงกสิกรรม เราทำไรทำนา อยูก บั ดินอยูก บั น้ำ เคารพดิน เคารพ น้ำ และในวัฒนธรรมดั้งเดิมก็สอนมา เชน ชาวนา หรือชาวสวนเขาถูกสอนมาวา นกมากินขาวในนา ถือวาเปนการทำบุญ หรือคนมาเก็บผลไมไปกิน ก็ถอื วาเปนทาน พูดงายๆ วาความงกมันไมมี ถือวา แบงกันกินไป แตเขาจะมีวัฒนธรรมของเขาวา เมื่อ ปลูกขาว ขาวดีๆ จะปลูกไวตรงกลาง ขาวไมคอ ยดี ใหปลูกริมขางนอก เผื่อขโมยมันจะมาเอาไป แต เดีย๋ วนีเ้ ราไมไดคดิ อยางนัน้ แลว เราไมยอมอะไรเลย เราก็เลยฉีดยาฆาแมลงกันหมด ทีนี้ก็เสร็จเลยครับ คุณก็แย ขาวก็แย บริษัทปุยรวย แตดินเสีย ทัง้ ที่ เดิมทีเราอยูดวยความรักซึ่งกันและกัน รักตนขาว

ตัวแทนของพอ หลังๆ เราไปเดินตามฝรัง่ ทีม่ าสอนวา เมืองไทยตองเดินตามแบบฝรั่ง ศิวิไลซอยางฝรั่ง ตอนผมเด็กๆ กรุงเทพฯ นีไ่ มมคี นจากภาคอืน่ มาอยู เลยนะ คนอีสานเพิง่ มาเมือ่ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นี่เอง แตกอนเราตองจางคนจีนมาเปนกรรมกร เพราะคนไทยไมตอ งการเปนกรรมกร เขาตองการเปน ชาวไรชาวนา ตองการอยูก บั ดินกับนา ไมตอ งการเปน ลูกจาง สวนยามเฝาบริษัทหรือยามเฝาบานตางๆ ก็จางมาจากเมืองแขกโนน เพราะคนไทยไมเปน คนไทยมีความเปนตัวของตัวเองสูงมาก แตตอนนี้ มันหายไปหมดแลว เพราะระบบโรงเรียนก็สอนวา จบไปตองทำงานเงินเดือนดีๆ เปนขาราชการ ยิง่ ตอนนี้ ก็ตองเรียนธุรกิจ MBA อะไรตางๆ ก็หลงกันไป

ทีนี้ เมื่อกี้อาจารยพูดถึงศีล 5 ที่วาทุกวันนี้มัน บกพรอง เพราะวาเราตีความคำวาศีลไมลึกซึ้ง หรือเปลา

ศีลทุกวันนี้มันเปนพิธีกรรมไง คนไปวัด พระก็ ใหศีล คนก็รับศีล แลวก็ไมรูวาพระทานพูดวาอะไร หรือรูแลวก็คืนพระไปหรือเปลาก็ไมรู คือมันเปนแต รูปแบบไปหมดแลว ดูอยางเมื่อไมกี่วันมานี้ผมไป งานเผาศพนองชาย เปนพลเรือเอก คิดดู คาพวงหรีด หมดไปไมรูกี่แสนแลวคุณ คนมีเงิน มีหนามีตา ในสังคมบางคนพิมพหนังสืองานศพแจกอยางดี หมดเงินไปเปนลานๆ บาท นี่คือสิ่งที่พวกเราทำไป เพือ่ แสดงถึงความอัครฐาน ความยิง่ ใหญ บางทีกไ็ ป กูหนี้ยืมสินเขามาเพื่อมาหมดไปกับการจัดงานศพ แลวก็ไมมีสาระอะไรเลยนะ อยาวาแตงานศพที่จัด ใหคนตายเลย งานแตงงานก็เหมือนกัน ตองจัดงาน

ตอนนีผ้ มไมมอี ะไรหรอก เตรียมตัวตายอยางมีสติ อยางเดียวเทานัน้ แหละ คือใหรเู ทาทันสติ ตรงนีเ้ ปน เรือ่ งสำคัญ เราตองรูจ กั ดู ลมหายใจเขา-ออก เพือ่ จะได มองอะไรตางๆ ตามความเปนจริง ไมดว นตัดสินใจอะไร เร็วเกินไปนัก ไมประณามใคร งายๆ เพราะตอนหนุม ๆ เราอาจจะประณามคนงาย ไปหนอย ตอนนีเ้ ราก็ กลัน่ กรองมากขึน้


16

เพื่อแสดงความร่ำรวย มีพิธีการบอกวาเจาบาวเจาสาวจีบกันตอนไหน แตงตัวกันแทบจะเปนเจาชาย เจาหญิงเลย ทุกอยางมันเวอรไปหมด แตขณะที่ ไมกี่เดือนมานี้สังฆนายกรามัญนิกายมรณภาพ ตอนอายุ 96 ซึง่ กอนหนานัน้ ทานสัง่ ไวชดั เจนเลยวา เมือ่ ทานตายใหเอาผาจีวรหอศพทาน เอาไมมาวางสุม แลวเผาทีว่ ดั ภายใน 3 วัน เผาเสร็จใหลงหนังสือพิมพ บอกวา ทานตายแลว เผาแลว ไมใหคนรูเ รือ่ งกอนเลย เพราะเกรงใจเขา กลัวเขาเสียเวลา นี่ไงสาระของ การตายมันอยูต รงนีค้ รับ คือตายแลวรางกายมันก็ตอ ง ปลาสนาการไป มันก็เหมือนทอนไมทอ นหนึง่ ตายแลว ก็เผาไป หรือคนทิเบตเขาก็เอาไปเฉือนใหนกกิน ผมเองก็ยังสั่งวาถาตายใหทำแบบทานสังฆนายก รามัญฯ เลย ใหเผาภายใน 3 วัน

อาจารยมองวาสาระของการตายมีอะไรอีกไหม ที่เราควรรู

ผูท ต่ี ายควรจะรูต วั ดำรงสติใหมน่ั ถาคุณเชือ่ มัน่ ในกฎแหงกรรม เชือ่ ในการเวียนวายตายเกิด ซึง่ คุณ ไมจำเปนตองเชื่อก็ได แตถาคุณเชื่อ ก็ตองดำรงสติ ใหมั่นกอนตาย เพื่อเตรียมตัวไปเกิดในที่ที่ดีกวาได ทีน้ี ถาจะตองทำพิธศี พ ก็ตอ งเตือนคนทีม่ าในงานศพ ใหเขารูส กึ ถึงมรณานุสติวา เขาเองก็ตอ งตายเหมือน กัน ใหเขารูวาความตายนี่มันอยูกับเราตลอดเวลา ขณะที่พูดอยูนี่ ผมก็กำลังตาย คุณก็กำลังตาย ตายแลวเกิดใหมอยูเรื่อยๆ ตลอดเวลาดวยซ้ำ และ ที่เห็นชัดๆ ทุกวันนี้คือ เวลาผมนอนทุกคืนนี่นะ เมื่อหลับไป ก็เทากับวาผมตายไปแลว เพราะมัน อาจจะไมตน่ื ก็ได นองชายผมก็คนหนึง่ ละทีห่ ลับแลว ไมตน่ื มาอีกเลย ไปเลย แตทกุ วันนีผ้ มตืน่ ขึน้ มา ผม ก็เลยยังไมตาย (หัวเราะ) แลวทีค่ นไมเชือ่ เรือ่ งชาติน้ี ชาติหนา ใหลองพิจารณาดูกอนจะหลับสิ คือให เขาใจวาการหลับของเรานั่นคือตาย เชาตื่นมาก็คือ อีกชาติหนึง่ แลว ระหวางหลับ คุณก็จะฝน ซึ่งทาง ทิเบตเขาอธิบายไวชดั เลยวาคืนหนึง่ คุณจะฝนทัง้ หมด 4 ครัง้ แตเรามักจำไมได แลวคนทิเบตเขาฝกภาวนา จนสามารถเห็นความฝนได และกำหนดฝนได โดย ปกติใครที่เครียดๆ กอนนอน มักจะฝนราย แตถา เรา กำหนดสติ เจริญเมตตาภาวนาได ฝนมันก็จะเปนไป ในทางดี ทิเบตเขาเรียกสิ่งนี้วา บาโด คืออันตรภพ ระหวางหลับกับตืน่ ระหวางตายกับเกิด ซึง่ เรือ่ งพวกนี้ มันสามารถฝกและกำหนดได ทีนี้ ศาสนาพุทธ บอกวา คุณไมจำเปนตองเชื่อ เพราะความเชื่อ มันไมไดสำคัญอะไร แตถาจะเชื่อก็เชื่อ แลวนำมา ประยุกตใชใหเปนประโยชน มันก็จะมีคณ ุ ประโยชน กับชีวิตตัวเอง ผมก็นำสิ่งนี้มาประยุกตเหมือนกัน เวลานอนก็กำหนดจิตกอนนอน ทีนจ้ี ะตืน่ หรือไมตน่ื ก็ไมเปนไรแลว ถาหลับ เราก็จะฝนดี ถาตืน่ ได ตืน่ มา ก็จะแชมชื่น ทานพุทธทาสก็สอนไววา ใหตายเสีย กอนตาย กลาวคือ ปกติคนเราจะไปติดกับตัวอัตตา หรือตัวกู ของกู ทำอะไรตออะไรก็เพื่อตัวกู ของกู ทั้งนั้น นี่ก็ลูกกู เมียกู หนังสือกู ทีนย้ี ง่ิ ติดมากเทาไหร มันก็ยง่ิ เปนโทษมากเทานัน้ ถารูจ กั ปลอยวางไดมาก เทาไหร มันก็ยิ่งมีคุณมากเทานั้น โดยเฉพาะชีวิต เราเอง เราก็ตองรูจ กั ปลอยวางบาง ถายังวางไมได ก็อยาไปถือจริงจังกับชีวติ มากนัก อยางผม ส. ศิวรักษ ก็ยงั หัวเราะเยาะตัวเองไดอยูเ รือ่ ยๆ ถาไมหวั เราะเยาะ ตัวเองมันจะเหลิง มันจะหลง เชน โอโฮ กูนี่แนเวย มีคนมาสัมภาษณถึงบานเลย เดี๋ยวจะไดขึ้นปก หนังสือนะ คือถาคิดแบบนีม้ นั เลอะ มันหลง ทัง้ ทีเ่ ขา มาสัมภาษณอาจจะแคคดิ วา ทีเ่ ราพูดไปมันอาจจะ มีประโยชนบาง คนอานแลวบางคนก็คงชอบ แต บางคนก็อาจจะดา ก็ชางมัน เรื่องของมัน

มันก็ไปดวยกัน ดีกับชั่วมันก็ไปดวยกัน เขากับเรา ก็ไปดวยกัน ถาไมมเี ขาจะมีเราไดอยางไร ถาเราเห็น เขาชั่ว เราอาจจะชั่วมากกวาเขาก็ได ตรงนี้แหละ ที่ทางพระเรียกวา อิทัปปจจยตา เพราะสิ่งนั้นมี สิง่ นัน้ จึงมี มันโยงใยถึงกันทัง้ นัน้ ตางฝายตางเกือ้ กูล ซึ่งกันและกัน ถาไมมีตนไม เราก็อยูไมได เพราะ ตนไมชว ยสรางออกซิเจนใหเราหายใจ ไมมนี ำ้ ไมมี อากาศ เราก็อยูไมได ถาเราฝกใหเขาใจสิ่งเหลานี้ ทั้งหมด จนกระทั่งเปนบรรทัดฐานชีวิตแลว ชีวิต มันก็จะมีความสุข ยกตัวอยางเชน คนทีล่ าดัก ซึง่ เปน ดินแดนเล็กๆ ในอินเดีย สถิติตามมาตรฐานของ ธนาคารโลกหรือสหรัฐอเมริกา บริเวณนัน้ ถือวาจนทีส่ ดุ แตพวกเขาถือวามีความสุขทีส่ ดุ เพราะเขาเอือ้ อาทร ตอคนอื่น ผมไปลาดักครั้งแรก เขาเรียกผมแม ผมก็ดีใจ คิดวาเขาเรียกเพราะพุงเราใหญ (หัวเราะ) คิดวา เออ นีผ่ มคงจะออกลูกไดแลวมัง้ แตจริงๆ แลว เขาเรียกเพราะเขาเชื่อวาถึงผมไมไดเปนแมเขาใน ชาติน้ี ชาติกอ นผมก็อาจจะเปนแมเขาก็ได ชาติตอ ไป ก็อาจจะเปนแม ดังนั้น หลักของเขาคือ เมื่อเราเห็น ทุกคนเปนแม ความรัก ความเคารพมันจะเกิดขึ้น สิง่ เหลานีค้ นลาดักเขายังเชือ่ อยู แตทอ่ี น่ื ๆ ความเชือ่ แบบนี้หายไปจนหมดแลว มีนักเขียนคนหนึ่งเขียน เรื่อง Ancient Future เขาบอกวา อนาคตไมไดอยูที่ นิวยอรกหรือที่ไหนหรอก แตอยูที่ลาดัก หรืออยูที่ ประเทศอยางภูฏาน เพราะคนเหลานี้เขายังมีราก มีกำพืดที่มีความรักและเคารพ พรอมจะใหคนอื่น เสมอ คนที่พรอมจะให มันจะมีความสุขครับ คนที่ พรอมจะรับตางหากทีไ่ มมคี วามสุข เพราะความสุข ที่แทคือการที่เรามุงใหผูอื่นมีความสุขมากเทาไหร เราก็จะมีความสุขมากเทานัน้ ถาเรามุง ทีจ่ ะหาความสุข ใหตวั เองมากเทาไหร เราจะมีความทุกขมากเทานัน้ ถาคิดแบบนีไ้ ดมนั ก็จะชวยใหเราอยูอ ยางมีความสุข ได เพราะในสังคมปจจุบันนี้ไมตองที่ไหนไกลหรอก ในเมืองไทยนีเ่ ราก็เห็นวาคนยากคนจนมีมากเหลือเกิน ถาเราหวงเขามากเทาไหร เอาใจใสเขามากเทาไหร เราจะมีความสุขมากเทานั้น คนสวนมากไมสนใจ คนจนเลย แลวไมสนใจดวยวาวิถีชีวิตอันร่ำรวย ฟุงเฟอของเราเนี่ยมันทำลายคนจน เพราะฉะนั้น เราตองเปดโอกาส ไมแคเฉพาะคนจนอยางเดียว แตคนพลัดถิน่ ตางๆ ก็ดว ย ชีวติ เขานาสงสารมากนะ ถาเราเอือ้ อาทรตอคนเหลานีม้ ากๆ ใหเขามีความสุข มากเทาไหร ชีวติ เราก็จะมีความสุขมากเทานัน้ แลว ไมใชมนุษยอยางเดียว สิงสาราสัตว ตนหมากรากไม แผนดิน แผนน้ำ ถาคิดเกือ้ กูลแบบนี้ ไอเรือ่ งโลกรอน มันก็จะเบาลง ชีวิตเราก็จะเปนบวกมากขึ้น ผมย้ำ เสมอวา คนเราตองมุงถึงตัวเองใหนอยที่สุด ถามี ลูกเมีย ก็อยาถึงกับใหลูกเมียเราสำคัญมากไปกวา ลูกเมียคนอืน่ ใหเคารพคนอืน่ ดวย โดยเฉพาะคนเล็ก คนนอย คนปลายออปลายแขม แลวความสุขมันจะ มาเรื่อยๆ

จริงไหมที่เขาบอกวาพอคนเราอายุมากขึ้นแลว เราจะปลอยวางไดเอง

บางคนก็ปลอยได บางคนก็ปลอยไมไดนะ ก็ คิดดูสิ พระทุกวันนี้อายุ 70-80 ยังแยงสมณศักดิ์ กันอยูเลย ทานปลอยวางที่ไหนละ ก็เห็นมีขาวอยู บอยๆ แตไปดูพระที่ภูฏาน ที่ทิเบตสิ อายุ 40-50 ทานลาออกจากทุกตำแหนงแลว ทานไปอยูเงียบๆ เตรียมตัวไปโลกหนาแลว พระทิเบตรูปหนึง่ ทีผ่ มรูจ กั ทานภาวนาครั้งละ 3 ป ไมพบใครเลยนะ ทำมา 2-3 หนแลว ตอนนี้อายุ 40 กวา ดังมาก ทุกคน เคารพนับถือหมด วันหนึ่งทานหายตัวไปเลยครับ เขียนจดหมายถึงอาจารยของทานไวแควา ทานจะ เมือ่ กีพ้ ดู ถึงสาระของความตายไปแลว ทีนอี้ ะไรคือ ไปบำเพ็ญภาวนา ไมตองตามทาน ทานไปตอน กำลังดัง กำลังมีชื่อเสียงเลยนะ แตทานไปเพราะ สาระของการอยู สาระของการอยู  ก ั บ สาระของความตายคื อ ตองการไปแสวงหาสัจธรรมและความสุขซึ่งในโลก อันเดียวกันครับ แตเราถูกความคิดแบบตะวันตก มันใหไมได เรื่องนี้มันมีนิมิตหมายที่ดีวา ในโลกนี้ ครอบงำวาเกิดกับตายเปนเรือ่ งแยกจากกัน เราแยกดำ ยังมีคนแบบนี้อยู จริงๆ แลวเรื่องการปลอยวางนี่ กับขาวจากกัน ความชัว่ ความดีกแ็ ยกจากกัน นีแ่ หละ บางคนมันตองหัดไปเรือ่ ยๆ ครับ ถาไมหดั เลยมันจะ คือสิง่ ทีภ่ าษาอังกฤษเรียกวา Dualism หรือทวิลกั ษณะ ปลอยไมได แตบางคนก็ทำไดแบบฉับพลัน แลวแต ดังนั้น เมื่อเกิดมา เราก็เลยไมอยากตาย เพราะมัน อุปนิสยั และการฝกปรือของแตละคน ถามาทางเซน เปนฝายตรงขาม เหมือนกับคนที่คิดวาฉันเปนคนดี เขาจะถือการตรัสรูแบบฉับพลันเลย เรื่องพวกนี้ ฉันก็เลยไมตอ งการความชัว่ แตจริงๆ แลวตายกับเกิด จะวาไปมันก็แลวแตบารมีคนดวย

อยางอาจารยนี่ถือวาปลอยวางไปไดเยอะไหม

(หัวเราะ) คุณฟงผมอยางเดียวไมไดหรอก เพราะ ผมก็ตองโมวาผมปลอยวางไดมากสิ คุณก็ตองดู เอาเองวาผมปลอยวางจริงหรือเปลา หรือคุณลอง ไปเขียนดาแมผมดูสิ ดูวา ผมจะปลอยวางไดจริงไหม ถาผมยัวะก็แปลวาไมไดปลอยวางจริงจังนัก

ถาอยางนั้นการปลอยวางคืออะไรคะ ในความคิด ของอาจารย

ไมมสี าระเราก็ไมควรทีจ่ ะตองสูแ ตแรกแลว เราตองสู ในสิ่งที่เปนสาระ สาระคืออะไร คือตัวความจริง สูเพื่อความจริง ไมใชสูเพื่อความเท็จ ผมนี่แตกอน ก็ถกู สังคมมอมเมา ทำใหไปเกลียดคนดวยเหตุผลผิดๆ เชน ผมเคยเกลียดอาจารยปรีดมี ากเลย เพราะถือวา ชิงสุกกอนหาม มาแยงประชาธิปไตยซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 7 จะพระราชทานใหอยูแ ลว ผมกับอาจารย ปรีดีซัดกัน ทะเลาะกัน ทานเรียกผมไอสวะสังคม ซากเดนศักดินา รอยแปดเลย นีพ่ อผมมารูค วามจริง เขา ผมก็ตอ งไปขอโทษทาน แลวทานก็ดมี าก ทานก็ ขอโทษผม วาทานก็ผดิ ไป แลวผมก็แตงหนังสือเรือ่ ง นายปรีดีที่ขาพเจารูจัก ปรากฏวาพิมพออกมาไมรู กี่ภาษาเลย คือผมประกาศชัดเลยวาที่ผมคิดกับ อาจารยปรีดีมนั ผิด ผมยอมรับผิด อันนีส้ ำคัญมาก ถาเรารูวาผิดก็ตองยอมรับผิด อยางพระแตกอน ทานตองปลงอาบัติเมื่อทำความผิด แตพระเดี๋ยวนี้ ทานไมปลงอาบัตแิ ลว ทานไมรสู กึ อะไร ทานไมละอาย ตอความผิด พระตองเปนลัชชี คือผูม คี วามละอาย แตเดี๋ยวนี้เปนอลัชชี คือ ไมละอาย

มันคือการรูเ ทาทันนะครับ เราตองรูว า โลกธรรม มันมี 8 อยาง หรือ 4 คู พระพุทธเจาทานสอนใหรู เทาทันโลกธรรมทั้ง 8 คือ 1. ความสุขคนจะชอบ ความทุกขคนไมชอบ 2. ลาภคนจะชอบ แตอปั ลาภ ไมชอบ 3. ยศคนจะชอบ อัปยศคนไมชอบ 4. สรรเสริญ คนจะชอบ นิ นทาคนไม ช อบ นี ่ คื อ โลกธรรม 8 ทุกอยางมันมีคูของมัน ดังนั้น ขนาดพระพุทธเจา ยังโดนนินทา โดนกลาวหาวารายไดเลย มันเปนเรือ่ ง ธรรมดา ถาเรารูเทาทันสิ่งเหลานี้ได การปลอยวาง ก็เกิดขึ้น เมื่อสุขก็ใหรูวาเปนสุข อยาไปปฏิเสธ ความสุข แตใหรูเทาทันมัน หรือเมื่อทุกขก็อยาไป ปฏิเสธทุกข แตใหรูเทาทันทุกข มันก็จะทำใหเรา ในสังคมเรามันมีนอยคนมากที่จะลุกขึ้นมาบอกวา อันนีม้ นั ไมควร ซึง่ มันตองอาศัยอะไรคะ ความกลา? มีสติ รูเทาทันตัวเรา รูเทาทันโลก หรือโลกธรรม ความกลาครับ แตผมวาเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะ สังคม ตลอดชีวิตที่ผานมาจนถึงวันนี้ เมื่อยอนกลับไป อาจารย คิ ด ว า ตั ว เองสู อ ยู กั บ อะไรมาตลอดคะ มีความกลามากขึน้ กลาทีจ่ ะพูดวาอันนีผ้ ดิ อันนีถ้ กู เพราะภาพของอาจารยก็คือนักคิด นักวิพากษ- ซึง่ เราอาจจะผิดก็ได แตตอ งมีการอภิปรายกัน เถียงกัน แตตองไมโกรธคนที่ไมเห็นดวยกับเรา วิจารณสังคม นักวิชาการ ฯลฯ ผมสูกับสิ่งที่เปนอาสัตยอาธรรมมาตลอดชีวิต หลักการมันควรจะเปนอยางไรคะ ถามันมีเรือ่ งทีผ่ ดิ เดีย๋ วนีก้ ย็ งั สูอ ยู แลวผมคิดวาสังคมสมัยใหมเปนสังคม หรือเรือ่ งทีเ่ ราคิดวาไมถกู ไมควร ก็ควรจะมีคนสักคน ที ่ มี อ าสั ตย อ าธรรม เต็ มไปหมดเลย โดยเฉพาะ ที่กลาลุกขึ้นมาพูด แลวสังคมก็ควรจะฟง แบบนี้ เมืองไทย คนไทยสวนใหญไมรูสึกเลย เมืองไทย เหรอคะ เออ ไมใชคนสักคนดวยสิ เดีย๋ วนีม้ นั เยอะขึน้ นะ เปนเมืองซึ่งไมมีสัจจะเลย โกหกตอแหลกันหมด มากบางนอยบางก็แลวแต ผมติดคุกมา 3-4 หน คุณดูสิวาสังคมไทยมันเปนสังคมที่นาชื่นชมนะ ในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก็เพราะเรื่องแบบนี้ แล ว ชาวบานเขามีกึ๋นมากกวาพวกเราชาวเมือง แลวก็เพราะการพูดและตักเตือนในเรื่องที่เปนจริง เพราะวาอะไร เพราะเขายังอยูแ นบสนิทกับวัฒนธรรม ผมเชื่ออยางที่พระพุทธเจาทานสอนวา สิ่งสำคัญ ดัง้ เดิมของเขา เขายังอยูก บั ดิน อยูก บั น้ำ อยูก บั ชีวติ ที่สุดของมนุษยแตละคนนั้นคือเพื่อน ทานใชคำวา ครอบครัว ดูอยาง ‘คุณหนอย’ - จินตนา แกวขาว กัลยาณมิตร กัลยาณมิตรคือคนทีส่ ามารถเตือนคน เห็นไหมครับ เขาตอสูเ พือ่ จะปกปองประจวบคีรขี นั ธ ได พูดในสิง่ ทีเ่ ขาไมอยากจะฟง สำคัญมากนะครับ จากบริษัทโรงถลุงเหล็ก ถูกจับเขาคุก ศาลชั้นตน เรามักอยากจะฟงในสิง่ ทีเ่ ขามาเชียรเรา เวลาเขาดาเรา บอกใหรอลงอาญา ศาลชั้นกลางบอกใหอุทธรณ เราไมอยากฟงเลย พระพุทธเจาทานสอน ถาเขา ศาลฎีกาบอกใหเอาเขาคุก 5 เดือนเลย นี่เพิ่งหลุด ดาเรา แลวไมเปนความจริง มันก็เปนความผิด ออกมา ผมก็ไปเยี่ยมเลย นี่แหละมีกึ๋น แลวพวกนี้ ของเขาเอง ถาที่เขาดาเราจริง เราก็ตองแกไข แลว มีเยอะเลย อยางพวกสมัชชาคนจน ผมวาประเทศไทย กัลยาณมิตรคือผูที่ซึ่งพูดในสิ่งที่เราไมอยากฟง แต อยูไดเพราะคนพวกนี้ ไมไดอยูไดเพราะนายกฯ บางทีเราเก็บมันไวใตจติ สำนึกเลย ความโลภของเรา สงสัยอยางหนึ่งวาการวิจารณ หรือการดาดวย ความเหี้-ของเรา ทานบอกกัลยาณมิตรนี่เปนปรโต- ถอยคำหยาบคาย มันแตกตางกันไหม คือคนเขาใจผิดกันวาสัจจะจะตองพูดกันใหไพเราะ โฆสะ เปนเสียงแหงมโนธรรมสำนึกจากภายนอก เพราะฉะนั้น มนุษยจะเติบโตไดจะตองมีเสียงแหง พระพุทธเจาเองบางครัง้ ทานก็ใชถอ ยคำไมไพเราะนะ มโนธรรมสำนึกจากภายนอกมาเตือนเรา เมื่อเตือน บางทีเราลืมไป ทานบอกวา ทานสัง่ สอนคนเหมือนกับ เรา เรารับฟงแลว เราก็ใชโยนิโสมนสิการปรับปรุง ชางหมอที่ทุบหมอ ทุบจนเขารูป บางครั้งทานก็ใช เปลี่ยนแปลง แกไข จิตสำนึกของเราใหกระจางขึ้น คำรุนแรง ตองดูวา คำทีพ่ ดู มานัน้ มันออกมาจากหัวใจ ใหสดใสงดงาม มันก็ตอ งเปนความจริง สัจจะมันเปน ซื่อหรือไมซื่อ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงพืน้ ฐานของความเปนมนุษย เมือ่ เขาถึงความจริงแลว วชิรญาณวงศ ทานไมเคยพูดไพเราะเลย เฮย ไอหา ความงามมันก็จะเกิดขึน้ คุณเห็นไหม เดีย๋ วนีว้ ดั วา- ตลอดเวลา แตทา นเปนพระทีด่ มี าก คำพูดของทาน อารามสวนมากนาเกลียดทั้งนั้นเลย เพราะพระ ก็ไมไดหมายความไปในทางทีเ่ ลวราย ผมวาสุดทาย สวนใหญไมมีความจริง แตกอนนี้ลานวัดรมรื่น เราตองเขาใจคำพูดของคน เดีย๋ วนีม้ แี ตลานจอดรถ นาเกลียดทัง้ นัน้ เลย เพราะ อาจารยกำลังจะหมายความวา การวิพากษวจิ ารณ ก็ใหดูเนื้อหาสาระมากกวาใชไหม พระไมปฏิบัติสมณธรรม ครับ ตองดูเนื้อหาสาระที่เขาพูด ไมอยางนั้น คืออาจารยกำลังจะบอกวา แตละคนไมมีสัจจะ เราก็จะไปยึดติดอยูกับรูปแบบที่มันตองเรียบรอย ในสิ่งที่ตัวเองทำ ครับ สำคัญทีส่ ดุ คือสัจจะทีม่ ตี อ ตัวเอง เมือ่ เรา เราลืมกันไปแลว ผมไปยูนนานครัง้ แรกเขาเลนมโนราห มีแลวเราก็รศู กั ยภาพทีแ่ ทของเรา วาเราทำไดแคไหน ให ผ มดู สู จ ิ บ ั ต รเขาเขี ย นเลย นางเอกชื ่ อ อี น ั ่ น เรามีความสามารถขนาดไหน แลวเราก็แสวงหาสิง่ ที่ พระเอกชือ่ ไอนน่ั ตอนนีไ้ ออมี นั เปนคำหยาบไปแลว เปนความงาม ความดี ความจริง เพราะถาไมหา เพราะอะไร เพราะระบบสังคมสอนใหคนดัดจริต ก็เสร็จสิครับ วันๆ เราจะอยูไปทำไม เพื่อกิน กาม เดีย๋ วนีเ้ ราใชคำวาไปขีไ้ ปเยีย่ วไมไดแลว เพราะอะไร เกียรติ เพือ่ มีหนามีตาในสังคมทีฟ่ อนเฟะ เลอะเทอะ เพราะวาเขาสอนใหดัดจริตไงครับ จริตมันแปลวา แลวก็ชอบกันทั้งนั้นนะ โอโฮ ออกงานสังคมกัน การกระทำ ถาดัดจริตก็คือการกระทำที่ผิดปกติ ทีนี้เราก็ไปคิดวาดัดจริตเปนของดี แตคนสมัยกอน ติ๊ดชึ่งๆ แลวไดอะไร มันมีไหมคะ ที่อาจารยมองยอนกลับไปแลวคิดวา เขาไมเปน กำพืดเดิมของเราเราก็ลืมไปหมดแลว มันมีบางเรื่องที่วาสูไปก็ไมมีสาระอะไรเลย แลวก็ สมเด็จเจาฟาจุฑาธุช กรมขุนเพชรบูรณอินทราไชย พี่รัชกาลที่ 7 ทูลกระหมอมติ๋ว เสด็จฯ ไปอังกฤษ เลิกสู เลิกสูนี่เพราะเราแหยหรือเปลา เลิกสูเพราะเรา พักที่สถานทูต ทูตก็นอนขางลาง ทูลกระหมอม หมดความอดทนรึเปลา เลิกสูเ พราะเราไมมกี ลั ยาณมิตร ก็นอนขางบน ไปเที่ยวกลางคืนกลับมา ก็เมา ถอด มาชวยรึเปลา ไมใชเพราะมันไมมีสาระนะครับ ถา ฉลองพระบาทลงพืน้ เสียงดังปง ก็กลัวทูตจะเลนงาน


17

เมื่อคุณรูจักตัวเอง คุณก็รูจุดออน จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย ของตัวเอง แลวคุณก็สามารถปรับ จุดเดน จุดดอย ใหมัน ออกมาพอดีๆ เหมือนที่ เขาเรียกวาทางสายกลาง เมื่อคุณรูจักตัวคุณเอง แลวคุณก็จะรูวา สิ่งที่สำคัญที่สุดของ คนแตละคนก็คือสัจจะ หรือความจริง

อีกขางก็เลยถอดเบาๆ ประเดีย๋ วเดียวมีเสียงเคาะประตู ทูตขึน้ มาถามวา เมือ่ ไหรจะถอดฉลองพระบาทอีกขาง เสียที ขาพระพุทธเจาจะไดหลับไดนอนบาง นีท่ ตู นะ ผมวาคนแตกอนเขาก็พูดกันตรงไปตรงมาแบบนี้นะ สังคมมันถึงอยูได เดี๋ยวนี้ดัดจริตไปหมด

เดี๋ยวนี้มีกระแสเรียกรองวาสังคมเราตองการ การวิพากษวิจารณมากๆ แตอาจจะขาดความรับผิดชอบในสิ่งที่วิจารณ อาจารยคิดอยางไร คิดวาจริงไหม ถูกตองครับ วิจารณแลวก็ตองรับผิดชอบ ทีนี้ ป ญ หาของการวิ จ ารณ แ ละการรั บ ผิ ด ชอบนั ้ น กฎหมายก็ตอ งไมขม ขูผ วู จิ ารณ สมัยโบราณในยุโรป เพียงคุณพูดวาไมนบั ถือพระเจาเทานัน้ โดนตัดลิน้ เลย แตตอนนีน้ ชิ เชฆาพระเจาไปแลว พระเจาไมเหลือแลว คุณจะวิพากษวจิ ารณพระเจาอยางไรก็ไดแลว ทุกสิง่ ทุกอยางนี่ยิ่งปลอยใหวิจารณเทาไหรมันก็อยูได เทานัน้ แหละ ถาคุณไปจับ ไปลงโทษมันมากเทาไหร คุณก็ยิ่งอยูไมได อันนี้มันชัดเจนที่สุดเลย งายที่สุด ตองวิจารณได ตองเปด ไมใชปด สังคมตองการ การวิจารณ มนุษยมนั เปนอยางนัน้ แหละครับ มนุษย มันมีตชิ ม มีแตชอบชมอยางเดียวไมได ดูอยางวันครู ก็ไปบังคับใหเด็กมากราบครู หญาแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็มอะไรนี่ ทำไปทำไม ในเมื่อทุกวันนี้เด็กมัน ดาครูตลอดเวลา เราก็สอนใหมนั ดาตอหนาสิ อยาให มันดาลับหลัง นีผ่ มทำสถาบันเสมสิกขาลัยมา 15 ป คนที่เรียนกับผม ผมเสนอเลย ดาครูไดตลอดเวลา ครูตอ งเรียนจากนักศึกษา นักศึกษาตองเรียนจากครู เปนกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน มันก็เติบโตครับ

ผมไมอยากจะคุยโม ผมทำมา 15 ปนะ เสมสิกขาลัย เราทำในพมา ผมไมอยากพูด ที่พมาเปลี่ยนผมก็ มีสวนดวยเล็กๆ นอยๆ เพราะพระพมาก็เคยพูด กับผมวา อาจารย พวกเราพมาเคยทำกรรมเกา เอาไว พวกเราเลยมีเผด็จการแบบนี้ ผมบอกวา ถึงกรรมเกาจะทำไวจริงหรือไม เราพิสจู นไมไดหรอก แตถาทำกรรมเกาเลว เราก็ทำกรรมใหมใหดีได เปลี่ยนเจตนาเสีย คิดใหเปนกุศล พูดใหเปนกุศล ดูอยางที่พระพมามาประทวงเมื่อ 8 ปกอน เรียกวา Saffron Revolution พระออกมาประทวงครับ แลว เวลาประทวงทานสวดกรณียเมตตสูตร ซึง่ มีความวา มารดารักลูกนอยคนเดียวยอมเจริญเมตตาใหลกู นอย เทาใดยอมใหสรรพสัตวฉันนั้น ทานสวด ทหารก็ กระทืบทาน จับทานเขาคุก ยิงทานดวย ทานก็ยัง ทำอยางนี้มาตลอด 8 ป แลวนะ เกิดกระบวนการ Saffron Revolution ทัว่ โลกเลย นีผ่ มก็เปนกรรมการ ฝายฆราวาส อุดหนุนพระพมา ตอนนี้ฝายพมา ก็เปลี่ยนแลวเห็นไหมครับ เปลี่ยนเพราะคนมีกึ๋น ทีก่ ลาทาทาย คานธีก็ทาทายอังกฤษ ถาไมทาทาย ปานนีอ้ นิ เดียก็ยงั เปนเมืองขึน้ อังกฤษอยูด ี แลวทาทาย ยังไง ทาทายโดยใชสัจจะ ความจริง อยาไปใช ความเท็จ แลวใชอหิงสา อยาไปใชความรุนแรง

ทำไมถึงพัฒนา ถาคุณถาม ก็จะบอกไดเลยวา มันมาจากประธานาธิบดีทรูแมนของสหรัฐฯ เลย นะครับ เมื่อทรูแมนมาเปนประธานาธิบดี หลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งอเมริกาเขามาเกี่ยวของ อเมริกาอางวาเราจะลมเลิกระบบจักรวรรดินิยม เพราะอั ง กฤษก็ ด ี ฝรั ่ ง เศสก็ ด ี ฮอลแลนด ก ็ ด ี มาปกครองเมืองขึน้ หมด ทีนอ้ี เมริกามาชวยก็บอกวา ไมตอ งการใหคนผิวขาวไปปกครองทีอ่ น่ื แลว ตองเลิก จักรวรรดินยิ ม เพราะฉะนัน้ คนก็มคี วามคิดวา เราใช คำวา development แทนดีกวา เพราะ colonialism เป นคำเลว imperialism เป นคำเลว ใช ค ำว า development ก็คอื พัฒนา เราจะเปดโอกาสใหเอ็ง พัฒนาเหมือนเรา undeveloped ก็จะ developing ขึ้นมา แลว develop เหมือนเรา มาเปนอเมริกัน อยางเรา แลวเอ็งก็จะรวย ชองวางระหวางคนจน คนรวยก็จะหมดไป อเมริกาขายความคิดนี้คนรับ ทั่วโลกเลยครับ สหประชาชาติประกาศใหป 1960 เปน decade of development คือสิบปนท้ี กุ อยางจะ พัฒนาหมด ปรากฏคนรวยยิง่ รวยขึน้ คนจนยิง่ จนลง โลกฉิบหายมากขึ้น เอา ป 1970 ประกาศ second decade of development ยิ่งฉิบหายใหญ ทีนี้ เปลี่ยนเลย คำวาพัฒนาเขาไมใชกันแลวนะทั่วโลก ทุกวันนี้อาจารยบอกวาในสังคมมีคนกลามากขึ้น มีประเทศไทยใชอยูป ระเทศเดียว ไมมแี ลว เพือ่ นผม แตตอนนีม้ นั มีเรือ่ งอะไรทีอ่ าจารยคดิ วานาเปนหวง ที่สอนสังคมวิทยาเขาบอกวา ถาใชคำนี้ถือวาเปน ที ่ ผ มคิ ดว า สำคั ญ คื อ เป นห ว งชนชั ้ นกลาง dirty word แลว ตองลางปากเอาสบูถูเลย เปนหวงชนชั้นสูง หรือที่อางตัววาเปนชนชั้นสูง แลวเขาตองใชคำวาอะไรคะ แลวเดินตามกนฝรัง่ รับสมาทานทุนนิยม บริโภคนิยม Globalization โดยไมรูตัว แลวทุนนิยม บริโภคนิยมเวลานี้ มันมี เปนการกลายพันธุของคำวาพัฒนาเลย จักรวรรดิจีน จักรวรรดิอเมริกันครอบงำอยูสอง ล า งสมองกั น เห็ น ๆ Globalization ก็ ค ื อ จักรวรรดิ แลวตอนนีเ้ ราก็กลัวทัง้ สองจักรวรรดิ อยาง Americanization ใหมึงเปนอยางกูอีก ทั้งหมดนี้มี ทะไลลามะทานยังเสด็จฯ เมืองไทยไมไดเลย จีน ขอแมอยู 2-3 อยาง หนึ่ง ตองเปนประชาธิปไตย ไมใหมา เราเปนเมืองพุทธนะครับ นิมนตพระทีน่ บั ถือ จะเปนประชาธิปไตยแบบทักษิณ แบบซูฮาโต หรือ พุทธมาไมไดเพราะเรากลัวจีน ตอนนี้เรากลัวจีน แบบไหนก็ได คือขอใหเดินตามกนอเมริกา สอง เรากลัวอเมริกา เราเห็นจีนรวยเราก็อยากรวยแบบจีน ตลาดเสรี กูเขามาซื้อของมึงถูกๆ แลวกูเขามาใช บาง อเมริกาเขามีเทคโนโลยีลา สุดเราก็อยากมีแบบเขา แรงงานถูกๆ มาใชทรัพยากร ถูกหลอกทั้งนั้นเลย บาง เราลืมกำพืดของเราไปหมดเลย นอกจากจีน ครับ แตเราก็อยากจะเปนอยางเขา โอโฮ โกเกมาก อเมริกาแลว มันก็ยงั มีบรรษัทขามชาติทค่ี มุ อีกที อันนี้ อยางเมืองไทยทำถนนหมดไปเทาไหรครับ ถนน อันตรายมาก แลวคนระดับบนมองไมเห็นอันนี้เลย แตละสายไอนักการเมืองมันได 40% แลวถนน ครับ รานสะดวกซือ้ ทีผ่ ดุ ขึน้ มาเปนดอกเห็ด ทำลาย แตละสายมันไดประโยชนกับใครครับ ไดประโยชน รานโชหวยหมดเลย แตเราไมรสู กึ อะไรเลย มันทำลาย กับญีป่ นุ ทีท่ ำรถมาขาย แลวคนยากคนจนไดใชถนน การคาขาย ทำลายคุณธรรมดัง้ เดิม น้ำดำ น้ำอัดลม ไหมครับ อยางเกงก็ขน้ึ รถเมล แลวทีร่ า ยไปกวานัน้ ยีห่ อ ดังๆ นะ มันทำลายน้ำกระเจีย๊ บ น้ำอะไรตางๆ ขามถนนไปถูกฆาตายวันละเทาไหร ไมเคยมีคนสนใจ ไปมากมาย แลวทุกวันนี้ยังจะผลิตน้ำขวดขายกัน เลย เรียกวาโทรทัศนไปถึงไหน คนถูกลางสมองถึงนัน่ โดยไมรสู กึ ผิดอะไรเลย คุณรูไ หมวาน้ำขวดทีค่ ณ ุ กิน อาจารยดูโทรทัศนไหม ทุกวันนี้ มันแพงกวาน้ำมันที่คุณซื้อใสรถ แลวขวดพลาสติก ไมดู ไมเคยดู นี่ทำลายโลกขนาดไหน คือเรามองไมเห็นประเด็น แลวทำอะไรคะ เหลานี้เลย แลวก็ไปหลงใหลไดปลื้มวาจะเปนคน ผมอานหนังสือ ฟงเพลง ภาวนา โทรทัศนมนั ดี โกเก ตองกินนั่น ทำไอนี่ แลวก็ถูกเขาจูงจมูก อยางเดียว ตอนผมไปออกนี่แหละ (หัวเราะ)

แตคนมองวาสิง่ ทีอ่ าจารยพดู ทัง้ หมดคือการพัฒนา แลวแตละวันของอาจารย ในอายุเทานี้ คิดวามีอะไร แลวจะทำอยางไรดี ที่ทำแลวมันมีการพัฒนาแลวอยากจะใหคนอื่นๆ ก็ไมเปนไรครับ มันก็จะมีคนจำนวนนอยเริ่ม ทำบาง แมวาจะอายุเทานี้หรืออายุเทาไหรก็ตาม เห็นความจริง อยางทีผ่ มบอกวา ผมทำเสมสิกขาลัย มา 15 ป ตอนนี้แมกระทั่งมหาวิทยาลัยที่ดังๆ ใน ประเทศก็ขอใหเสมสิกขาลัยไปชวย เพราะอาจารย เกงๆ ในมหาวิทยาลัยเหลานัน้ ทะเลาะกันเหมือนหมู เหมือนหมาเลย เราก็ตอ งไปชวยคิดวาทำยังไงใหรกั กัน ผมวาตองเริม่ จากจุดนีค้ รับ สมานฉันทมนั ก็ตอ งเริม่ จากมีมติ รภาพกอน มิตรภาพแลวก็ตอ งจริงใจตอกัน กอน ตองเขาหาสัจจะกอน เพราะสมานฉันททพ่ี ดู ๆ กันก็โกหกตอแหลทั้งนั้นนี่ เพราะฉะนั้น ก็มีกลุมคน ทีพ่ ยายามเสนอเรือ่ งสัจจะ เสนอเรือ่ งคุณงามความดี เมตตากรุณา

อาจารยคดิ วาปรองดองมันจะเกิดขึน้ จริงไดไหมคะ

เกิดขึ้นไดจริง ถาเริ่มตนดวยสัจจะกอน มันจะ เกิดไมได ถาคุณไมยอมรับความจริง

เมื่อสักครูมีอยูเรื่องหนึ่งที่อาจารยพูดถึงบอยๆ คือทุนนิยมตางๆ และการพัฒนา ก็เลยสงสัยใน ประเด็นที่วา แลวเราจะทำอยางไรในเมื่อคนเรา ก็ตอ งการมีความกาวหนา ตองการมีพฒ ั นาการ ในเมื่อโลกมันเปนอยางนี้ แตปญหามันก็คือวา เราเคยถามไหมวาจำเปน รึเปลาวาเราตองทำตามนั้น เราไมเคยถามเลย

คือคำวาพัฒนานี่ผมเลี่ยงมาก ผมไมใชเลย พัฒนา คำนี้ ภาษาบาลีมนั แปลวารกนะครับ คุณไปดูสิ คำขวัญโรงเรียนเทพศิรินทร น สิยา โลกวฑฺฒโน อยาทำตนใหเปนคนรกโลก แลว development คำนี้ มันก็มาจากคำวา progress ภาษาละติน progression ก็แปลวาบาคลั่ง เพราะฉะนั้น เวลาที่คุณจะใช ถอยคำอะไร ใหดรู ากศัพทใหดๆี เพราะฉะนัน้ ผมจะ ไมเดินตามศัพทที่เขาใชกัน ผมจะทาทายเสมอเลย

แล ว อาจารย จ ะใช ค ำว า อะไรอธิ บ ายสิ่ ง ที่ มั น หมายความวา ทำใหมันดีขึ้นทุกวัน

คืออยางนี้ครับ เจาคุณประยุทธ (พระพรหมคุณาภรณ) ทานเปนพระซึ่งแมนในเรื่องภาษามาก ทานบอกวาอยาใชคำวาพัฒนา ใหใชคำวาภาวนา แลวทีนี้คนไทยก็หลง นึกวาภาวนาเปนศัพทพระ ไปแลว ที่จริงภาวนามันแปลวาทำใหสำเร็จและ งอกงาม และภาวนาคำนี้มันเกี่ยวกับทาน กับศีล ถาจะทำใหสำเร็จงอกงาม หนึง่ คุณตองเริม่ จากทาน ใหคนอื่นมากกวารับ ทำตัวใหปกติ ไมเอาเปรียบ ตัวเองและผูอ น่ื แลวก็ภาวนาเพือ่ ใหจติ ตัวเองงอกงาม เนนที่ทานที่ศีล นี่คือภาวนา ไปนึกวาภาวนาคือนั่ง หลับตา มันไมใช ทานใชคำวากายภาวิตะ รางกาย


18

ระบบการศึกษาทั้งหมด ก็สอนใหคุณแหย สอนให เราไมใชผูนำ สอนใหเรา ไมกลาคิด ไมกลาตัง้ คำถาม หลักสูตรทีเ่ ราเรียนๆ กันอยู ในวิชาประวัติศาสตร มันจริงหรือเปลา เราก็ไมเคย คิด ไมเคยรู ระบบการศึกษา สวนใหญในบานเรา เปนแบบนี้ ตรงกันขาม กับระบบการศึกษาที่แท อยางศาสนาพุทธ ที่สอนใหคนไมแหย สอนใหคนกลาหาญ จริงใจ

จะเจริญงอกงามตามสมควร ที่คิดแบบฝรั่งมันผิด คือคิดวารางกายจะตองวิเศษเพื่อจะไปแขงกีฬา โอลิมปก แตรา งกายฉิบหายหมดเลย พังหมดเลย คุณจะตองวิ่งเทานั้น เลนกอลฟไดเทานั้น ดูอยาง ไทเกอร วูดส นี่มือเสียหมดเลย มันไมใชแลว การภาวนาที่ถูกนั้น กายจะตองสมดุล ไมเปนโรค ขาดอาหาร ไมกนิ มากจนเกินไป กินแตพอดีๆ เรามีกนิ คนอืน่ เขามีกนิ ไหม รูจ กั เฉลีย่ กัน นัน่ คือกายภาวิตะ แลวก็ตอ งมีจติ ภาวิตะ จิตใจจะตองงอกงามสัมพันธ กับรางกาย จิตใจกับรางกายตองไปดวยกัน ซึง่ ฝรัง่ ไมพูดเรื่องนี้เลยนะครับ นอกจากนั้นคือศีลภาวิตะ สังคมก็ตองงอกงามเหมือนกับเรา ชองวางระหวาง คนรวยกับคนจนจะตองลดลง สิ่งแวดลอมและ ธรรมชาติจะตองสมดุล และอันสุดทายคือปญญาภาวิตะ เกิดปญญา เกิดความคิด ทีห่ วั ใจ หัวสมอง สัมพันธกัน มองเห็นสิ่งตางๆ อยางเปนองครวม รูจักแยกแยะอะไรดี อะไรชั่ว แยกแยะวาอะไรเปน ปรากฏการณ phenomena อะไรเปน reality เปน ของจริง นี่คือตัวภาวนา พระพุทธเจาสอนมานาน แลว แตเราถูกถอนรากถอนโคน เราลืมไปหมดเลย แตตอนนีไ้ ดผลนะ ตอนนีพ้ ระทีญ ่ ป่ี นุ หันมาใชคำวา ภาวนา ไมใชพัฒนาแลว

ใหหายใจใหถูกตอง ลมหายใจกับหัวสมองสัมพันธ กั น ป ญ ญามั นถึ ง จะเกิ ด ถ า ป ญ ญามั น มี ม าก ความเห็นแกตวั มันมีนอ ย ปญญาก็จะกลายเปนกรุณา ความรูก บั ความรักมันก็จะไปดวยกัน มันเปนพืน้ ฐาน ของเราเลย แตเราลืมพื้นฐานของเราไปหมดแลว

เวลาที่สังคมมีความขัดแยง นักคิด นักวิชาการ ก็จะมีบทบาทในการคิดและถกเถียง ในขณะเดียวกัน ก็เหมือนยึดมั่นในความคิดตัวเอง อาจารยคิดวา จะทำอยางไรใหคดิ แลวกาวขามความยึดมัน่ ตางๆ ได

ผมคงสอนคนอืน่ ไมได แตผมก็ตอ งสอนตัวผมเอง วาอยายึดมัน่ เทานัน้ เอง หัดฟงคนอืน่ เขา โดยเฉพาะ ใชครับ ผมชอบพอกันกับทาน นักวิชาการตองฟงชาวบาน คบกับยายไฮบาง คบกับ แลวไดสนทนาแลวมีความนับถืออะไรในตัวทาน จินตนา แกวขาว บาง จะเห็นวาพวกนีล้ กึ ๆ เขาฉลาด ทานก็บอกเลยวา I am a simple monk. ทาน กวาเราเยอะเลย เพราะเขาอยูกับของจริง แตเรา เปนพระธรรมดาองคหนึง่ และทานเปนอยางนีจ้ ริงๆ อยูก บั ตำรามากเกินไป บางทีเราเชือ่ ฝรัง่ มากเกินไป นารัก มีความออนนอมถอมตน ทานเรียกผมเปนพี่ ฝรั่งมันก็มีคุณ แลวก็มีโทษ ตำรามันก็มีคุณ แลวก็ เพราะผมแกกวาทาน ทานมีความรักเพื่อนมนุษย มีโทษ แตสวนใหญมันมีโทษมากกวามีคุณ อาน จีนทำลายทิเบตมา 50 ป เผาวัดไปไมรูตั้งกี่พันวัด เยอะแยะมันก็อันตรายดวยนะ การอานมันจะตอง แตทานสอนใหรักจีนตลอดเวลาเลย นี่สำคัญมาก รูจักตีประเด็นใหมันถูกตอง จับขอความใหกระชับ เลยนะ โลกเราจะเปลีย่ นไปจะตองมีความรักเปนตัว แลวเอามาดูวาคนเขียนเขาเขียนแบบนี้มันจริงไหม เจาเรือน แตที่ผานๆ มาเราถูกสอนใหใชความ- ดีไหม เกลียดเปนเจาเรือน เราไปยกยองนโปเลียน ยกยอง คือมันมีหลายประเด็นเลยนะคะ ตองมีความคิด อเล็กซานเดอร จริงๆ การเปลีย่ นแปลงทีแ่ ทจริงมันตอง แลวก็ตองไมยึดติดกับความคิดของตัวเองอีก ใชความรัก รักในความจริง พระพุทธเจายังทำมากอน เพราะตองฟงคนอืน่ คือมันไมใชเรือ่ งงายทีจ่ ะทำให เลย คานธีก็ทำ สังคมเปนสังคมที่เปดกวางตอการวิจารณ อยางอาจารยอายุขนาดนี้แลว เรื่องที่ยังหวง ทุกอยางไมงาย แตก็ทำได แตกอนนี้เรารู และไมหวงแลว มีอะไรบาง ภาษาฝรั่งไหม เดี๋ยวนี้เราก็พูดภาษาฝรั่งไดแลว แต คนเราจะมีปญญาไดจากอะไรคะ ทุกเรื่องตองไมหวง ถาไปหวงก็ยุงเลย มันเปน กอนนี้เราวายน้ำเปนที่ไหน เดี๋ยวนี้เราก็วายน้ำเปน ปญญานีน่ ะ มันมาพรอมกัน ศีล สมาธิ ปญญา อุปาทาน โอโฮ ถาไมมีฉัน เมืองไทยจะอยูไมได แลว เราตองการทำอะไร เราก็ทำไดดว ยศักยภาพ คุณตองเริ่มจากการไมเอาเปรียบผูอื่น ตองอบรม เรามีบทบาทเทาที่เรามีบทบาทเทานั้นเอง เวลานี้ ทีเ่ ราจะทำได มีพทุ ธศาสนสุภาษิตวา ทนฺโต เสฎโฐ ตัวเองดวยสมาธิ ใหหัวใจและสมองมันสัมพันธกัน บทบาทของผมก็คือคุยกับคุณ คุณก็ไปพิมพเทาที่ มนุสเฺ สสุ มนุษยเปนสัตวทฝ่ี ก ได ถาไมฝก มันก็ไมได เนนที่ลมหายใจ สำคัญมากนะครับ ลมหายใจ คุณอยากจะพิมพ ผมก็ไมไปหวงอะไรถาคุณจะตัด หรอก ตองฝกในการลดกิเลส ฝกใหเห็นวาอะไรทีม่ นั เปนสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา แตเราไมเคยให อะไรไป โยงใยถึงกัน ถาเราไมเห็นมันก็เปนมิจฉาทิฐิ ความสำคัญ เราหายใจเอาความเครียดเขาไป เอา การไมหวงมันก็ดีเหมือนกันนะคะ ตอนสมัยหนุมๆ อาจารยเคยเหลิงไหมคะ ความเกลียดเขาไป ทานสอนใหใชอานาปานสติ หวงนี้มันอันตรายมากเลย คุณเห็นไหม คนแต คือมนุษยเรามันก็มบี า ง เปนเรือ่ งธรรมดา แต กอนนี้เวลาตาย เขามัดตราสัง เขาจะผูกสามขมวด เหลิงแลวผมมีกลั ยาณมิตรเตือน ตอนผมทำ สังคมผูกทีต่ นี คือหวงลูกหวงเมีย ผูกทีม่ อื คือสมบัตพิ สั ถาน ศาสตรปริทัศน ตอนนั้นดังมาก ประมาณป 2506 ผูกทีค่ อคือหวงชีวติ ชาตินช้ี าติหนา นีเ่ ปนสัญลักษณ เพราะสังคมไทยมันถูกปดกั้นมานาน หนังสือพิมพ วาชีวติ เราตองไมหว ง ตองปลอยวาง พอไมหว งมันก็ มันถูกเผด็จการคุม แตผมไมอยู ผมอยูเมืองนอก สบาย แมแตโรคภัยไขเจ็บก็ไมตอ งเปนหวงมัน มันมา แลวกลับมา พอผมทำหนังสือมันก็ดัง โอโฮ เปน เดี๋ยวก็ไป ถามันเปนก็เปนไปแตไมไดหมายถึงทอด- ปญญาชนสยาม ทานสิทธิพร (หมอมเจา สิทธิพร อาลัย ก็หายามากิน ทำอะไรก็ทำไป แตอยาไปหลง กฤดากร) เสด็จฯ มาเยี่ยมผม ทานพระชนม 80 มากเกินไป โดยเฉพาะเวลานี้โรงพยาบาลตางๆ แลว ทานถาม สุลักษณ ชีวิตยูทำอะไรบาง ผมก็ บริษทั ยามันครอบงำอยู มีอยูไ มกบ่ี ริษทั มันครอบงำ บอกวา นีก่ ระหมอมทำหนังสือ นิตยสารปญญาชน หมด ยาผลิตมาเม็ดละไมกส่ี บิ สตางค มันขายเม็ดละ ใหคนคิด ทานก็วา เออ ก็มีประโยชนนะ แลวเธอ สิบบาท รูจ กั ชาวนาบางไหม ผมก็บอกวา รูจ กั ครับกระหมอม คือแตละเรือ่ งในสังคมมันมีเบือ้ งลึกเบือ้ งหลังทีเ่ รา เพราะวากระหมอมก็ซอ้ื ขาวมากิน ก็เชือ่ วาเปนราคา ยังไมรูอีกเยอะเลย ทีย่ ตุ ธิ รรมกับชาวนา นีไ่ ง หลงผิดแลว ขาวทีพ่ วกคุณ แตสมัยนี้มันงายขึ้นเยอะ มันมีอินเทอรเน็ต ซือ้ กินนะ มันขาวถูก รัฐบาลมันกดชาวนา ใหชาวนา มีอะไรใหเปดดู มันอยูที่เราสนใจรึเปลา แตเราก็ ยากจน เพื่อที่ชนชัน้ กลางจะไดสบาย ตอไปจะไมมี ไมสามารถสนใจไดทุกเรื่อง ก็ตองทำเฉพาะสิ่งที่เรา ชาวนา กระดูกสันหลังมันผุหมดแลว เธอทำหนังสือ เห็นวามันจำเปนกับเรา อันนี้สำคัญมาก และสิ่งที่ ปญญาชน ถาเธอไมรจู กั ชาวนา สิง่ ทีเ่ ธอทำมันก็เปน จำเปนกับเราก็คือ หนึ่ง เราตองรูวาอะไรเปนสัจจะ intellectual masturbation การสำเร็จความใครทาง อะไรเปนอาสัตย สอง เราตองรูกำพืดเดิมของเรา ปญญา โอโฮ ทานแรงมากเลยนะ ทานนุงผามวง วาเราเปนใครมาจากไหนอยางไร ถาเปนลูกเจก มาออฟฟศผมเลย ผมก็เลยเชือ่ ทาน ตามทานไปอยู หลานจีนก็ไมตองอายความเปนเจก เปนลูกลาว กับชาวนา ผมก็เลยเปลี่ยนความคิด คือเรานึกวา หลานพมาก็ไมตอ งอาย แลวเราก็ตอ งรูว า เราถูกฝรัง่ เราเกงไง แตมีคนมาเตือนสติ โอโฮ จริงของทาน ครอบงำ ก็จำเปนที่เราตองรูใหเทาทันฝรั่ง ผมเปลี่ยนจุดยืนเลย ไปหาชาวนา แลวชาวนาเขา แตละวัน อาจารยหมดเวลาไปกับการทำอะไรคะ เปนหวงเปนใยผมมากกวาทีผ่ มเปนหวงเปนใยเขาอีก หมดเวลาไปกับเรือ่ งสบายๆ อานหนังสือสบายๆ อยากรูวาอาจารยเคยกลัวอะไรบางไหม อยาง เขียนหนังสือสบายๆ (หัวเราะ) ก็ไปบรรยายตามแต ติดคุกนี่กลัวไหม เขาจะเชิญไป ติดคุกนี่แรกๆ ก็กลัว มันไมเคยติด ติดหลายๆ อาจารยคิดอยางไร ที่คนบอกวาศีลธรรมเดี๋ยวนี้ ครัง้ มันก็คนุ เขา (หัวเราะ) เวลาไมเคยเขาโรงพยาบาล ต่ำลง ก็กลัวตาย พอไดเขาแลวมันก็คุนเขา ทีนี้ตายก็ยัง ต่ำลงมันก็ขน้ึ ไดสิ คือทุกอยางมันมีขน้ึ มีลงทัง้ นัน้ กลัวอยู เพราะยังไมเคยตาย แตกเ็ ริม่ คุน มากขึน้ ทุกที แหละครับ ถาเรามีสติ มีปญญา เราก็แกไขได ทีนี้ ศาสนาพุทธก็สอน มรณานุสติ ใหนึกถึงความตาย ถาเราไมมีสติ ไมมีปญญา เราก็แกไขไมได ผมพูด อยูเสมอๆ พอมันคุนแลวมันก็ไมกลัวหรอก อยูตลอดเวลาเลย แตคนไมฟงผม คุณรักในหลวง แตอาจารยก็ยังดูสุขภาพดีอยูนะคะ จริง แทนที่จะแหเรือกันสวยงาม ทำไมไมไปทำ ก็ยังพอใชได สำหรับคนวัยนี้นะ แมนำ้ เจาพระยาใหสะอาด ทำได แลวเขาทำมาแลว เมื่อ 20 ปกอน ผมไปเยอรมนี แมน้ำไรนเนาเหม็น ที่สุดเลย เลกเจนีวานี่เหม็นที่สุดเลย เพราะมลพิษ แตเดี๋ยวนี้ตกปลากินไดแลว ทำไดครับ มันลงแลว มันขึ้นได ถาคุณเห็นทัน มันก็ดีขึ้นได แตบางอยาง มันอาจจะไมดขี น้ึ อาจจะไปดีขน้ึ โลกหนา อยางผม 80 แลว มันคงไมเปน 18 แลวละ แตผมก็อาจจะ เตรียมไปเกิดเปนเอาะๆ ในชาติหนาก็ได (หัวเราะ)

อาจารยเคยเจอทานทะไลลามะใชไหมคะ


20

GADGET

EXHIBITION

The New iPad

แทบเล็ตสุดฮิตเจเนอเรชันที่ 3 ของ Apple ที่ครั้งนี้มาในชื่อใหมวา The New iPad พรอม คุณสมบัติที่ล้ำหนาขึ้นไปอีกขั้น ดวยหนาจอความละเอียดสูงถึง 2048X1536 (2 เทา ของ Full HD) และใชชิปประมวลผลแบบ Quad Core ชวยใหแอพพลิเกชันทางการประมวลผล ดานกราฟกเร็วขึน้ อยางเห็นไดชดั เชน เกมสามมิติ หรือแอพพลิเกชันทีเ่ กีย่ วกับการตกแตงภาพ เปนตน สวนใครที่ชอบถายรูป เขาก็ใสกลองดิจิตอลขนาด 5 ลานพิกเซล มาให ซึ่งเปนกลอง ตัวเดียวกับ iPhone 4 ดังนัน้ คุณสมบัตเิ จงๆ จึงตามมาดวย อยางระบบออโตโฟกัส การจับภาพ ใบหนา ระบบปองกันภาพสัน่ เมือ่ ถายวิดโี อ และถายวิดโี อไดทค่ี วามละเอียด 1080p แถมรองรับ เครือขาย 3G ในบานเรา ไปจนถึงระบบ 4G ในอนาคตดวย สนใจเปนเจาของ The New iPad รุน Wi-Fi หรือ Wi-Fi+4G ไดแลววันนี้ กับราคาเริ่มตนที่ 16,500 บาท

MOVIE

MUSIC

Madonna : MDNA

“มาดอนนา เปนผูหญิงที่เกงมากในเรื่องของการทำเพลง และเรื่องของมารเก็ตติ้ง ถึงแมวา อัลบั้มชุดนี้ของเธอจะไมไดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แตกลยุทธที่มาดอนนานำมาใช โปรโมตอัลบั้มนั้นไดผลทุกครั้ง อยางเพลง Girl Gone Wild ที่ฟงดูแลวไมรูสึกแตกตางกับเพลงอื่นๆ กอนหนานี้ แตมวิ สิกวิดโี อทีเ่ ธอทำออกมาก็ทำใหเราดูแลวเพลินไปดวย และเพลงนีก้ เ็ ปนเพลงทีด่ เี จ ในคลับทุกคนตองเลน เพราะรีมิกซแตละเวอรชันของเขามันแหลมจริงๆ จุดเดนของอัลบั้มนี้ก็อยูที่ การไดโปรดิวเซอรเกงๆ มารวมงานดวยเยอะมาก ซึ่งแทร็กที่มาแรงตอนนี้คือ Give Me All Your Luvin’ (featuring Nicki Minaj and M.I.A.) ซึ่งนอกจากจะโดนใจแฟนคลับแลว ขาแดนซทั้งหลายก็นาจะชอบดวยเหมือนกัน ซึ่งโดยรวมเราถือวาอัลบั้มนี้ยังรักษาความเปนมาดอนนาไวไดอยางดีเยี่ยม” เลือกใหโดย : อริศรา ศิริชุมแสง อดีตนักจัดรายการวิทยุ และ Event Creative

The Avengers

หนั ง รวมซู เปอร ฮ ี โร ค รั ้ ง สำคัญของมารเวล สตูดิโอส ทีม่ แี ฟนๆ จากทัว่ โลกตัง้ ตารอ มากที่สุดเรื่องหนึ่ง เมื่อศัตรู ตั ว ร า ยที ่ ไ ม ม ี ใ ครคาดฝ น ไดเขามารุกรานและหมายจะ ครอบครองโลก จึ ง ถึ ง เวลา ทีซ่ เู ปอรฮโี รอยางไอรอน แมน, อิ น เครดิ เ บิ ล ฮั ล ค , ธอร , กัปตัน อเมริกา, ฮอวกอาย แ ล ะ แบ ล ็ ก ว ิ โด ว  จ ะ ม า รวมตัวกันในนามของหนวย S.H.I.E.L.D. เพื ่ อ ร ว มกั น ปองกันโลกในครัง้ นี้ นอกจาก จะได เ ห็ น ฉากต อ สู  และ สเปเชียลเอฟเฟกตสดุ อลังการ แลว ยังจะไดเห็นความสัมพันธ ของเหลาซูเปอรฮีโรเมื่อตอง มารวมมือกันทั้งที่ไมเคยรูจัก กันมากอนอีกดวย นำแสดง โดย โรเบิรต ดาวนีย จูเนียร, คริส อีแวนส, คริส เฮมสเวิรธ , สการเลตต โจแฮนสัน ฯลฯ กำกับโดย จอส วีดอน ใคร เป น แฟนซู เปอร ฮ ี โ ร ค นไหน ตามไปเชียรกันไดวันนี้ทุกโรงภาพยนตร

PRODUCT

SEIKO Clock Woody Style

การที่จะทำใหบานเต็มไปดวยความสดชื่นนั้นสามารถ ทำไดงา ยๆ ดวยการนำสิง่ ของจากธรรมชาติทง้ั หลายเขามา ประดั บ ตกแต ง ภายในห อ งของคุ ณ แต ถ  า กำลั ง คิ ด ว า เฟอรนิเจอรไมและตนไมในรมนั้นยังไมพอ ก็ลองนำ SEIKO Clock Woody Style มาประดับทีผ่ นังบานคุณดวยสิ เพราะ นาฬกาแขวนผนังเรือนนี้ทำมาจากไมเนื้อแข็งชิ้นเดียว แลวนำมาดัดขึน้ โครงนาฬกาดวยเทคนิคเฉพาะตัว และเติม ความเกเขาไปดวยการดีไซนเข็มบอกเวลา ซึง่ เมือ่ เข็มชัว่ โมง กับเข็มนาที และเสนบอกเวลาเดินมาบรรจบกัน ก็จะทาบทับ จนกลายเปนเสนตรงเสนเดียว SEIKO Clock Woody Style มีใหเลือก 2 แบบ 2 สไตล คือ รุนเคลือบผิวไมดวยสี Veneer / Maple และรุนเนื้อไมธรรมชาติ มีจำหนายที่ หางสรรพสินคาชั้นนำทั่วไป (ราคาประมาณ 2,000 บาท)

Good to Walk : ดีที่เดิน

นิ ท รรศการที ่ เ รา คุนชินกันสวนใหญจะ กระตุน การรับรูข องผูช ม ผ า นสายตาหรื อ หู ฟ  ง เพียงเทานัน้ แตนทิ รรศการครั้งนี้แตกตางออก ไป เพราะเขาจะกระตุน ประสาทสั ม ผั ส ของ ผูเ ขาชมผานการกาวเดิน ดวยการออกแบบพื้นที่ ทางเดินระหวางชั้น 7 ถึ ง ชั ้ น 9 ของห อ ง นิ ท รรศการหลั ก หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห ง กรุงเทพมหานคร เพื่อ สร า งประสบการณ แปลกใหมใหกบั การเดิน กับผูชม ดวยฝมือของ นักออกแบบ 5 สาขา คือ Installation, Interior and Textile, Visual Representation, Object Light and Shadow และ Furniture Design เรี ย กได ว  า แค เดิ น ไป เรือ่ ยๆ ก็จะไดรบั ความรูสึกและประสบการณ ที่หลากหลาย แวะไป เดินเลนไดตั้งแตวันนี้ ถึง 29 กรกฎาคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bacc.or.th

BOOK

อัตลักษณ ไทย : จากไทยสู ไทยๆ

ใครทีเ่ ปนแฟนคอลัมน ‘ดีไซน คัลเจอร’ ใน มติชนสุดสัปดาห คงจะทราบกันดีถงึ ความรูค วามชำนาญดานการออกแบบทีถ่ กู นำเสนอ ผานมุมมองของ ประชา สุวรี านนท ทีพ่ าเราไปขุดคุย ถึงทีม่ าและตนตอของงานดีไซนตา งๆ ทีท่ ำหนาทีช่ น้ี ำและรับใชสงั คมมาในแตละ ยุคสมัย และหนังสือเลมนีก้ เ็ ปนอีกผลงานของเขา ซึง่ ศึกษาความเปนไทยทีถ่ กู นำเสนอผานงานดีไซน ทีก่ นิ ความตัง้ แตอตั ลักษณไทย ทีถ่ กู กำหนดจากรัฐ ไปจนถึงดีไซนแบบไทยๆ ทีผ่ เู ขียนสามารถจัดกลุม และอธิบายใหเราเห็นภาพได เชน ถุงโชคดี การตนู เลมละบาท หรือโฆษณาตางๆ ทีเ่ ลนกับความเปนไทย สวนครึง่ หลังของเลมจะเปนผลงาน บริโภคความเปนไทย โดย เกษียร เตชะพีระ ซึง่ วิเคราะห ผลกระทบของลัทธิบริโภคนิยมตออัตลักษณแหงชาติหรือความเปนไทย โดยมองผานสื่อตางๆ เพื่อใหรูเทาทันวากำลังเกิดอะไรขึ้น กับความเปนไทย ใครที่กำลังมองหาอาหารสมองเจงๆ เราขอแนะนำใหลองหามาอานกันในราคา 200 บาทถวน


21

WEBSITE

Listverse

เว็บไซตทร่ี วบรวมการจัดอันดับ Top 10 ทีไ่ ดรบั เลือกใหเปน 1 ใน 50 เว็บไซต แหงป 2011 โดยนิตยสาร TIME ซึง่ เนือ้ หาดานในไดแบง หัวขอออกเปนหมวดหมูตางๆ ไลไปตั้งแตเรื่องอาชญากรรม เรื่องสุขภาพ เรือ่ งการเมือง เรือ่ งของวงการบันเทิง ไปจนถึงขอมูลสำคัญทีน่ า รู ตางๆ ซึ่งผลการจัดอันดับลาสุดที่เราติดใจก็คือ 10 Foods to Make You Happier (10 อันดับอาหารที่ทานแลวทำใหรูสึกมีความสุข) หรือเรื่องดังๆ ที่เขากับเทศกาลอยาง 10 เพลงนาฟงสำหรับฤดูรอนนี้ นอกจากนี้ภายในเว็บไซตยังมีสวนของ Book Store สำหรับสั่งซื้อ หนังสือที่เขาไดเลือกแลววานาอานที่สุดไวใหดวย เขาไปดูแหลงรวมความสุดยอดนี้ไดที่ www.listverse.com

PROMOTION

Mexican Buffet @Party House One “สำหรับทานที่ชอบหรืออยากจะลองทานอาหารเม็กซิกัน โปรโมชันสุดคุมที่โรงแรม Siam@Siam จัดขึ้น เปนประจำทุกวันพุธนีร้ าคาเพียงแค 750 บาทเทานัน้ เองครับ ผมชอบโปรโมชันนีเ้ พราะโดยสวนตัวชอบทานอาหาร เม็กซิกนั ทีม่ รี สชาติอยูแ ลว ทีห่ อ งอาหารปารต้ี เฮาส วัน ชัน้ G เขารวบรวมอาหารเม็กซิกนั เอาไวกวา 80 รายการ ไวใหเราไดเลือกลิ้มลองกัน จานที่แนะนำคือ ไกงวงอบโกลดเตกีลามะนาว กับเคซาดีญาหรือพิซซาแบบพับ สไตลเม็กซิกนั แตทโ่ี ปรดปรานจริงๆ นีต่ อ งขอยกใหกบั เม็กซิกนั กริล ของยางตางๆ ไมวา จะเปนไสกรอก เนือ้ ออสเตรเลีย และซีโ่ ครงหมูหมักเครือ่ งเทศสไตลอเมริกนั ครับ” พบกับโปรโมชันเม็กซิกนั บุฟเฟตไดตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม หรือสำรองทีน่ ง่ั ไดทโ่ี ทร. 0-2217-3070 หรือที่ www.partyhouseone.com เลือกใหโดย : วรัญู อินทรกำแหง บรรณาธิการบทความ นิตยสาร Esquire

APPLICATION

COSMETIC

Paper by Fifty Three

สำหรับใครที่ชอบขีดชอบเขียนเปนชีวิตจิตใจ คงไมมี อะไรดีไปกวาอุปกรณวาดเขียนชัน้ เลิศทีจ่ ะทำใหไอเดียในหัว ปรากฏเปนภาพที่สวยงามอวดสายตาชาวโลกไดอยางใจ ซึง่ แอพพลิเกชันนีถ้ อื ไดวา เปนแอพฯ วาดรูปทีก่ ำลังมาแรง ทีส่ ดุ ในขณะนี้ การันตีดว ยยอดดาวนโหลดทะลุ 1.5 ลานครัง้ ภายใน 2 สัปดาห ดวยหนาตาการใชงานที่เรียบงาย ใหความรูสึกเหมือนกับการไดเขียนบนกระดาษจริง พรอม อุปกรณอยางดินสอสเกตชภาพ ปากกาวาดเสน ปากกา เอาตไลนไวเนนย้ำจุดสำคัญ ปากกาสำหรับเขียนตัวหนังสือ และระบบการลงสีแบบพูก นั ทีส่ ามารถลงสีทง้ั หนักและเบา ไดดง่ั ใจ แถมเมือ่ วาดเสร็จก็สามารถแชรภาพขึน้ Facebook, Twitter และ Tumblr ไดดวย ที่สำคัญคือดาวนโหลดฟรี แตอปุ กรณบางอยางอาจตองควักกระเปาซือ้ ในราคาทีไ่ มยาก เกินตัดสินใจ ดาวนโหลดไดใน App Store สำหรับ iPad เทานั้น

GIVE

สรางแปลงผักบานพักฉุกเฉิน

ขอเชิญชวนผูที่สนใจรวมเปนเจาภาพในการสรางฟารมเล็กๆ เพื่อเปนแหลงผลิต อาหารใหกับบานพักฉุกเฉิน โดยผูจัดงานกำลังรับบริจาคสิ่งของสำหรับทำการเกษตร ขนาดเล็ก เชน ดินปลูกตนไม ปุยคอก วัสดุปรับปรุงคุณภาพดินชนิดตางๆ (ยกเวนวัสดุ ทางเคมี และปุยเคมี) อุปกรณในการซอมแซมและสรางโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนเก็บ อุปกรณ เลาไกไข ปมน้ำ และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวางระบบน้ำในแปลงผัก กอนเชื้อเห็ด แมพันธุไกไขพรอมอาหารเลี้ยงสัตว หรือสามารถบริจาคเปนทุนทรัพย สำหรับในการซื้ออุปกรณตางๆ ที่จำเปนไดที่เลขบัญชี 399-214-1766 ชื่อบัญชี นางสาว สาวิตรี ชูมณี ธนาคารไทยพานิชย สาขาบิ๊กซี บางพลี พรอมทั้งรับสมัครอาสาสมัคร ทีส่ ามารถรวมงานกันไดทกุ วันเสาร (ทำงานสัปดาหละ 1 วัน) ตัง้ แตวนั เสารท่ี 12 พฤษภาคม ถึงวันเสารท่ี 30 มิถนุ ายน 2555 ติดตอขอขอมูลเพิม่ เติมไดท่ี ชูเกียรติ โกแมน ศูนยการเรียนรู การทำเกษตรในเมือง สุวรรณภูมิ โทร. 08-5090-2283, อีเมล chookeit_koman@hotmail.com หรือ http://www.facebook.com/chookeit.cityfarm

Maybelline Lashionista Mascara

สาวๆ คนไหนที ่ เบื ่ อ มากมายกับปญหาขนตา สั ้ นกุ ด หรื อ ทิ ่ ม ดิ ่ ง ลงเหว เตรียมตัวใหพรอมตอนรับ มาสคาราที ่ จ ะเปลี ่ ย น ขนตาของสาวเอเชี ย ให สวย โค ง งอน ยาวเลิศ ได ใ จตลอด 24 ชั ่ ว โมง เพราะนี่คือมาสคาราดาว เด นที ่ ค รองใจสาวญี ่ ป ุ  น มาแลว กับ Lashionista Mascara จาก Maybelline มาสคาราที่ออกแบบมาเพื่อ สาวๆ ที่หลงใหลขนตายาวสวย ดวย นวั ต กรรมเฉพาะซึ ่ ง ผลิ ต จากไฟเบอร น้ ำ หนั ก เบาสุ ด พิ เศษ สี ด ำสนิ ท ที ่ ม ี ความยาวถึง 4 มิลลิเมตร จึงสามารถ เพิ่มความยาวใหแกขนตาไดไมจำกัด Smudgepoof Film ทีจ่ ะคลีค่ ลุมเสนขนตา อย า งบางเบาด ว ยเนื ้ อ สั ม ผั ส ในแบบ ฟลมสีดำสนิท ขนตาจึงแลดูหนาชัดแต เบาสบาย จึงไมทำใหเกิดปญหาขนตา แพแรงโนมถวงจนตองทิ่มตกอีกตอไป และหัวแปรงปดแบบพิเศษ ชวยใหเขาถึง ขนตาเส น ต อ เส น แม ใ นบริ เ วณหั ว Lashionista Mascara ราคา 349 บาท มีจำหนายที่รานวัตสัน ติดตามขาวสาร เพิ ่ ม เติ ม ได ท ี ่ www.facebook.com/ maybellinethailand หรื อ www. maybelline.co.th


22

SHOPPING! เสื้อแขนกุดสีชมพู ราคา 990 บาท

เสื้อกลามสีเหลือง ราคา 490 บาท

เสื้อสูทสีขาว ราคา 2,590 บาท

เสื้อแขนกุดสีเขียว ราคา 990 บาท

กางเกงสกินนีลายดอกไม ราคา 1,290 บาท

สรอยคอ ประดับอัญมณี ราคา 590 บาท

เติมพลังใหชีวิตการทำงานสดใสไดทุกวัน ดวยการเลือกเสือ้ ผาสีแจมๆ มาเพิม่ ออราใหกบั ตัวเอง แตใครที่ลังเลวาถาแตงตัวออกมาแลว จะโดนเพื่อนรวมงานลอใหเสียหนาวาเหมือน นกแก ว ก็ ไ ม ต อ งวิ ต กให เ สี ย จริ ต เพราะเรา ไดเลือกชุดสวยๆ ที่เหมาะกับการเปนสาวเจิด ประจำออฟฟศมาไวใหคุณเรียบรอยแลว

ราคา 790 บาท รองเทาลำลองสีครีม

กระโปรงเขารูปลายดอกไม ราคา 990 บาท

สรอยคอหินไลโทนสีฟา ราคา 790 บาท

กระโปรงสั้น พิมพลายสีน้ำเงิน ราคา 990 บาท

รองเทาลำลอง สายคาดสีฟา ราคา 790 บาท

กางเกงสกินนี ลายดอกไม ราคา 1,290 บาท

WHERE กระเปาสตางคหนังสีน้ำตาล ราคา 990 บาท

สินคาทุกชิ้นมีจำหนายที่ราน WORKSHOP สยามเซ็นเตอร ชั้น 3, แฟชั่นไอสแลนด ชั้น 2, พาราไดสพารก ชั้น 1 และ Mega Store ชั้น 1


25

FRI

MON

TUE

WED

THU

Lear & His 3 Daughters

Dream Theater Live In Bangkok 2012

Face, Faith, Fake

Wonderful Thailand Wonderful World 2012

เชิ ญ ชมละครเวที รวมสมัยจากกลุม บีฟลอร ‘Lear & His 3 Daughters’ ที ่ ไ ด ร ั บ แรงบั น ดาลใจ มาจาก ‘King Lear’ บทประพั นธ อ มตะของ เช็กสเปยร และผสมผสาน เขากับการเตนรำรวมสมัย วั นนี ้ ว ั น สุ ด ท า ย เวลา 19.30 น. ณ ลานน้ำพุ สถาบันปรีดี พนมยงค ซอยทองหลอ บัตรราคา 450 บาท จำหนายบัตร ที ่ โทร. 08-9167-4039 รายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ที ่ www.bfloortheatre.com

กลับมาเปดคอนเสิรต ในประเทศไทยอยางยิ่งใหญอีกครั้ง กับ Dream Theater วงโปรเกรสซีฟร็อก ชื่อดังระดับโลก หลังจาก หางหายกันไปถึง 4 ป พิเศษ! พบกับการแสดง เปดจาก แอนดี้ แม็กคี มื อ กี ต าร แ นวอะคู ส ติ ก ฟงเกอรสไตล วันนี้ เวลา 20.00 น. ณ ธันเดอรโดม เมืองทองธานี จำหนาย บัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร บัตรราคาเดียว 1,500 บาท

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘ใบหนา ศรัทธา ความลวง’ โดย จั ก รพั น ธ ธนธี ร านนท นำเสนอ ผลงานประติ ม ากรรม จัดวาง ซึ่งไดแนวคิดจาก การเปลี ่ ย นแปลงของ พฤติกรรมมนุษย ทีไ่ ดรบั อิ ท ธิ พ ลจากเทคโนโลยี ทีม่ กี ารพัฒนาอยางรวดเร็ว วันนี้ถึง 18 พฤษภาคม 2555 ณ WTF Gallery สุขุมวิท ซอย 51 โทร. 0-2662-6246 (เวนวันจันทร)

เลือกสนุกกับกิจกรรม ท อ งเที ่ ย วหลากหลาย สไตล ในงาน ‘มหัศจรรย ทองเที่ยวไทย มหัศจรรย ทองโลก 2555’ รวบรวม แพ็กเกจทองเทีย่ วทุกแบบ ทุกสไตลทผ่ี รู กั การเดินทาง ไมควรพลาด พบกับโซน โรงแรม ที่พัก รีสอรต บริษทั นำเทีย่ ว สายการบิน เรือสำราญ รถเชา ฯลฯ วันนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยการประชุม แหงชาติสิริกิติ์

available now! $ 1.99

CALENDAR

JF Theatre

JF Theatre ประจำ เดือนพฤษภาคมนี้ มากับธีม ‘comedy’ วันนี้ นำเสนอเรือ่ ง ‘Adrenaline Drive’ วาดวยเรือ่ งราวของ เสมียนบริษัทรถเชาที่ถึง คราวซวย เพราะดันขับรถ ไปชนทายรถจากัวรสีดำ ของสมาชิ ก แก ง ยากู ซ  า เรื่องราววุนๆ จึงเกิดขึ้น ตามมาอีกมากมาย ชมฟรี วั นนี ้ เวลา 18.30 น. ณ หองสัมมนา เจแปน ฟาวนเดชัน โทร. 0-22608560-4

5 6 SAT

SUN

Grand Opening : Santorini Park Cha-Am

Kuricorder Quartet Family Concert

ขอเชิญรวมงานเปดตัว ‘ซานโตรินี พารค ชะอำ’ พร อ มกิ จ กรรมสนุ ก ๆ มากมาย อาทิ ชม ชอป รานคาตางๆ ในโซนวิลเลจ สนุกเต็มที่กับเครื่องเลน สุดหวาดเสียวในโซนพารค ตบทายดวยคอนเสิรต ของ ออฟ ปองศักดิ์ และบุรนิ ทร แอนด ดิโอลดสคูล ออลสตาร ฯลฯ วันนี้ เวลา 10.00 น. เป น ต น ไป ณ ซานโตรินี พารค ชะอำ จ.เพชรบุรี (พิเศษ! วันที่ 6 พ.ค. พบกับมินคิ อนเสิรต ของ ปอด โมเดิรนด็อก)

เชิ ญ ชมคอนเสิ ร  ต ของวง ‘คุ ร ิ ค อร เ ดอร ควอรเต็ท’ วงดนตรีชอ่ื ดัง จ า ก ป ร ะ เท ศ ญ ี ่ ป ุ  น เจ า ของเพลงประกอบ รายการฮิต ‘Pythagora Switch’ ทางชอง NHK วันนี้ เวลา 16.00-18.00 น. ณ ฟงกี้วิลลา ทองหลอ ซอย 10 (อารี น า 10) บั ต รราคา 300 บาท จำหนายบัตรที่คลับไทยแลนด โทร. 0-2662-1191


26

4(%34!4% /&0%!#% เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

ความเงียบสงบกับชีวิตของคนในเมืองหลวง บางทีก็เปนเหมือนเคมีที่ยากจะรวมใหเขากันได แตถาเรารูหลักในการปรับตัว และเขาใจถึงความตองการทีม่ แี ลว โจทยยากๆ ขอนีก้ ส็ ามารถแกสมการ ไดโดยงาย เหมือนกับที่ เลิศชัย คุณะนาคประดับ เจาของราน Marianne ช็อปขายเฟอรนิเจอรสไตล วินเทจ ซึง่ ไดผสมสูตรชีวติ ของตัวเองไวไดอยางลงตัว ผานการตกแตงคอนโดมิเนียมสวยๆ ของเขา “ผมอยูที่นี่มา 8 ป แลวครับ ถือวาเปนความโชคดีมากที่ผมมาเจอกับคอนโดฯ นี้ เพราะชวงที่ เขาเปดใหจอง หองยังไมเต็ม และมีราคาไมแพง เมือ่ เทียบกับพืน้ ทีท่ อ่ี ยูใ จกลางเมือง สวนบานของผม จริงๆ นั้นอยูแถวชานเมือง ดังนั้น การเดินทางมา ทำงานในแตละวันจึงไมคอ ยสะดวก เพราะรานของผม อยูท ส่ี ขุ มุ วิท และผมเองก็ตวั คนเดียว ดังนัน้ การอยู บานหลังใหญๆ ก็รูสึกวาคอนขางเกินความจำเปน อีกอยางผมเปนคนที่เดินทางบอยมาก ทั้งในและ ตางประเทศ ดังนัน้ การอยูค อนโดฯ จึงเปนไลฟสไตล

ที่เหมาะสมกับผมมากที่สุดครับ” ไมวา จะหันไปมุมไหน เราก็จะพบกับเฟอรนเิ จอร หรือของประดับตกแตงทีม่ กี ลิน่ อายของวัฒนธรรมจีน ผสมกลมกลืนอยูภายในหองอยางลงตัว ซึ่งมาจาก การออกแบบของตัวเขาเองลวนๆ “การตกแตงหองของผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งชวงที่ทำหองนี้ผมจะฮิตอารมณสไตลจีน เพราะ ชวงนัน้ ผมเดินทางไปประเทศจีนบอยมาก เลยทำให รูสึกอินกับความเปนจีน แตก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ เพราะแตกอนผมจะจัดปารตี้ในหองนี้บอยมาก ซึ่ง ผมเองก็ไมไดมคี วามรูเ กีย่ วกับเรือ่ งของอินทีเรียรเลย แตอาศัยความชอบเปนหลัก และคิดวาเราก็นาจะ ทำได เลยเริ่มศึกษาหนังสือตกแตงบานตางๆ และ ผานการลองผิดลองถูกดวยตัวเองมาพอสมควรครับ” สิ่งหนึ่งที่สะดุดตาเราก็คือ รูปวาดสีน้ำมันที่ติด อยูบนผนังจำนวนหลายรูป ซึ่งความนาสนใจก็คือ เปนรูปของผูห ญิงจีนในชุดเครือ่ งแตงกายแบบโบราณ ทีส่ ะทอนใหเหนถึงรสนิยมอันเนีย้ บหรูของเจาของหอง


27

ไดเปนอยางดี “รูปทั้งหมดนี้ ผมใหชางที่ประเทศเวียดนาม วาดใหครับ ซึ่งชวงนั้นผมเดินทางไปที่นั่นบอยมาก เดือนหนึง่ ก็จะตองไปประมาณ 2 ครัง้ ดังนัน้ ผมจึง มีเวลาในการจางใหเขาวาดรูปให แตเราก็ตองเดิน เลือกรานกอน เพราะชางแตละรานก็จะมีฝมือ ไมเหมือนกัน บางคนวาดตาไดสวย บางคนก็วาดปาก ไดสวยกวา เราจึงตองเลือกชางที่มีความผิดพลาด นอยทีส่ ดุ ถึงแมวา แตละรูปจะใชเวลาวาดคอนขางนาน ก็ไมมีปญหาอะไรอยูแลว เพราะอยางไรเราก็ตอง กลับไปเรื่องงานที่นั่นทุกเดือน” จากนั้นเลิศชัยก็เลาใหเราฟงตอถึงเหตุผลที่เขา เลือกรูปวาดของผูห ญิงเปนหลัก นัน่ เปนเพราะยังมี ความหมายอืน่ แฝงอยูภ ายใตความงดงามออนชอย ของหญิงสาวภายในภาพดวย “ผมมองวาผูหญิงก็เกงไมแพผูชาย ในประวัติศาสตรของประเทศจีนก็มีจักรพรรดินีที่ทรงพระปรีชาสามารถอยูหลายพระองค ผูหญิงบางคนก็ ทำงานไดดีกวาผูชายดวยซ้ำ ซึ่งความออนหวาน และความเขมแข็งที่อยูขางในตัวพวกเธอนี่แหละ คือเสนหที่ผมชื่นชมครับ” ทุกวันหลังเลิกงาน เลิศชัยเลือกที่จะกลับมา พั ก ผ อ นที ่ ห  อ งมากกว า การออกไปแฮงก เ อาต ตามประสาคนเมือง นัน่ ก็เพราะขอดีของทีน่ ่ี ซึง่ ทำให เขาคนพบถึงความสงบที่แทจริงนั่นเอง “นอกจากเรื่องของการเดินทางที่สะดวกแลว ผมคิดวามันเปนการซื้อเวลาใหเราดวยอีกทางหนึ่ง สวนความสุขที่ไดอยูที่นี่ก็คือ เรื่องของความเงียบ ความสงบ นาแปลกใจเหมือนกันที่คอนโดฯ หลังนี้ อยูกลางใจเมืองแทๆ แตกลับเงียบสงบไดขนาดนี้ ซึง่ ทำใหเราไดผอ นคลาย พอกลับเขามาแลวก็ไมอยาก ออกไปไหนอีกเลย ไดนั่งอยูในหองเงียบๆ แลว อานหนังสือไปดวย แคนก้ี ม็ คี วามสุขทีส่ ดุ แลวครับ”

ปารตี้ครั้งใหญในหองนี้ - มีแขกมารวมงานถึง 50 คน นักเขียนทีอ่ ยากเชิญมาทานขาวดวย - ก. สุรางคนางค นิยายที่มักจะหยิบมาอานซ้ำ - รักประกาศิต เสนหข องเฟอรนเิ จอร จีน - มีความออนชอยกับ ความแข็งแกรงอยูด ว ยกัน ถายอนกลับไปได คุณอยากมีชวี ติ อยู ในชวง... - สมัยรัชกาลที่ 5 ที่วัฒนธรรมยุโรป เริ่มเขามาในบานเรา เพลงทีเ่ ปดใหผมู าเยือนฟงเสมอ - And I am Telling You ของ Jennifer Hudson กิจกรรมในชวงเวลาสงบ - จุดกำยาน แลวเปดเพลงบรรเลงกูเจิ้ง


28

HEALTH

HEALTH QUESTION

Q : การปน จักรยานมีผลตอสุขภาพ ทางเพศของผูหญิงจริงหรือไม

A : จริง เพราะการนั่งปนจักรยาน จุดศูนยรวมของน้ำหนักในรางกายจะอยูที่ บริเวณกนและอวัยวะเพศ ซึง่ หากนัง่ ปน ติดตอกันเปนเวลานาน กลามเนื้อและ เสนประสาทก็จะถูกกดทับจนอาจเกิด อาการผิดปกติได โดยการศึกษาพบวา เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูหญิงที่ออกกำลังกายโดยการปน จักรยาน กับผูห ญิง ทีอ่ อกกำลังกายโดยการวิง่ จอกกิง้ พบวา คนทีป่ น จักรยานจะเกิดอารมณทางเพศ ไดยากกวาคนที่วิ่งจอกกิ้ง ทั้งนี้ ผูวิจัย ระบุวา ระดับของแฮนดจกั รยานก็เกีย่ วของ กับเรือ่ งนี้ คือถาแฮนดของจักรยานยิง่ ต่ำ แรงกดของรางกายบริเวณอานจักรยาน ก็จะมีมากขึน้ จึงมีขอ แนะนำใหปรับระดับ แฮนดและอานนั่งใหอยูในระดับที่รูสึก วาสบาย ไมเจ็บบริเวณกนหรืออวัยวะเพศ มากเกินไป หรือเปลี่ยนเปนใชอานนั่ง ที่ไมมีจมูกยื่นออกมาก็จะชวยใหผลขางเคียงจากการปนจักรยานลดลงได ที่มา : http://well.blogs.nytimes.com

20

HEALTH TIPS

3 WAYS TO START CANCER PREVENTION จากสถิตขิ องสถาบันมะเร็งแหงชาติระบุวา ปจจุบนั จะมีผปู ว ยมะเร็ง รายใหมทวั่ โลกเพิม่ มากถึง 9 ลานคนในทุกๆ ป ทำใหมกี ารคาดการณ กันวา ในป 2563 จะมีผเู สียชีวติ เพราะโรคมะเร็งมากกวาปละ 11 ลาน คน ซึง่ ในจำนวนนีจ้ ะเปนประชากรของประเทศกำลังพัฒนามากกวา 7 ลานคน ดวยเหตุนี้ เราจึงขอชวนคุณมารวมปองกันไมใหเปนหนึ่ง ในจำนวนดังกลาวดวยวิธกี ารทีน่ ติ ยสาร The Atlantic จากสหรัฐอเมริกา แนะนำดังตอไปนี้ี

• Know most cancers are preventable ใหรูวามะเร็งเกือบทุกชนิด ปองกันได เนื่องจากมีการวิจัยออกมาแลววา มากกวาครึ่งหนึ่งของชนิด โรคมะเร็งทีเ่ กิดขึน้ ในสหรัฐอเมริกานัน้ สามารถปองกันได ซึง่ วิธกี ารปองกันนัน้ ไมใชเรื่องยากเพราะลวนแลวแตอยูในวิธีการดำเนินชีวิตของทุกคน เชน ไมสบู บุหรี่ ควบคุมอาหาร ไมปลอยใหนำ้ หนักเกินเกณฑมาตรฐานจนเกินไป ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ เปนตน โดยมีสถิตทิ ต่ี อกย้ำขาวดีของการรักษา โรคมะเร็งวา เมื่อป 2011 ที่ผานมา มีผูปวยโรคมะเร็งเขารับการรักษาใน สหรัฐอเมริกาจำนวน 286,000 คน ที่สามารถมีชีวิตอยูตอไปได เพราะเขา เหลานัน้ เปลีย่ นวิธกี ารใชชวี ติ ตามแพทยแนะนำ ดังนัน้ การเปนมะเร็งไมถอื วา เปนกรรมหรือโชครายอยางทีค่ ดิ หากเรารูเ ทาทันและปองกันเสียตัง้ แตวนั นี้ • Act now to prevent cancer later เริ่มทำวันนี้ เพื่อปองกันตัวเอง จากมะเร็ง เพราะจากสถิตผิ ปู ว ยมะเร็งทีก่ ลาวไวขา งตนคงจะเปนเครือ่ งพิสจู น ไดแลววามะเร็งไมใชเรือ่ งไกลตัว ซึง่ วิธเี ดียวทีค่ ณ ุ จะหลีกหนีจากโรคมะเร็งได คือการปองกันตั้งแตเนิ่นๆ เนื่องจากมีการวิจัยพบวา มะเร็งหลายชนิด เชน มะเร็งลำไส มะเร็งตับออน มะเร็งปากมดลูก นั้นตองใชเวลาพัฒนา ไปสูโรคนี้จนแสดงอาการออกมามากถึง 20 ป การปรับพฤติกรรมไมให เสี่ยงตอโรคนี้ตั้งแตยังอยูในชวงหนุมสาวจึงชวยการันตีไดระดับหนึ่งวา คุณก็อาจรอดพนจากโรครายนี้ได เชน ไมสัมผัสแสงแดดจัดมากเกินไป หลีกเลีย่ งแอลกอฮอลหรือบุหรี่ ทานผักผลไมสดมากกวาเนือ้ สัตวและไขมัน การรับวัคซีนปองกันมะเร็งบางชนิด เปนตน • Broaden the reach of cancer research เขาถึงขอมูลวิจยั ทำไดโดย เปดรับขอมูลขาวสารอยูเ สมอ โดยเฉพาะงานวิจยั เกีย่ วกับสุขภาพ เนือ่ งจาก ขอมูลเหลานีเ้ กีย่ วของกับคุณภาพชีวติ ของทุกคนโดยตรง และจากวิทยาการ ทางการแพทยทก่ี า วหนาทำใหมกี ารวิจยั ใหมๆ ทีน่ ำเสนอสาเหตุหรือวิธกี าร ปองกันโรคมะเร็งแนวใหมอยูเสมอ ซึ่งเราไมควรพลาดเพื่อทำความเขาใจ และนำไปใชกบั ตัวเองหรือบอกตอแกคนรอบขางตอไป ที่มา : www.theatlantic.com

ไฟเบอรเปนสารอาหารทีจ่ ำเปนและมีประโยชนตอ รางกาย ชวยลดคอเลสเตอรอล ปองกันโรคหัวใจและโรคมะเร็ง โดยสำหรับผูห ญิง ปริมาณไฟเบอรทคี่ วรไดรบั คือ ประมาณ 20-30 กรัมตอวัน ซึง่ หาทานไดจากบลูเบอรี 1 ถวย (มีไฟเบอร 20 กรัม) หรือลูกแพรขนาดกลาง 5 ผล (มีไฟเบอร 25 กรัม)

HEALTH NEWS นักวิจัยสหรัฐฯ เผย ทำงานบานชวยปองกันโรคอัลไซเมอร ได การวิจยั ครัง้ นีถ้ กู ตีพมิ พลงในวารสาร Neurology ระบุวา ผูท ท่ี ำงานบานอยูเ สมอ เชน ทำสวน ทำอาหาร ลางจาน ในชวงหนุมสาว มักไมพบวาเปนโรคอัลไซเมอรเมื่อถึงวัยชรา ในทางกลับกัน ผูที่ ไมทำงานบานหรือกิจกรรมทีม่ กี ารออกกำลังเลย มีโอกาสเปนโรคอัลไซเมอรมากกวาถึง 2.3 เทา ทางดาน ดอกเตอร เอรอน เอส บุชแมน ศาสตราจารยจาก Rush University Medical Center สหรัฐอเมริกา ผูว จิ ยั เรือ่ งนี้ กลาววา “ถาหากคุณไมชอบออกกำลังกายหนักๆ การเดินมากขึน้ หรือทำงานบานเปนประจำ ก็สามารถปองกันตัวเองจากโรคอัลไซเมอรได เนื่องจากการทำงานบานแตละอยางลวนเปนกิจกรรม ทีช่ ว ยกระตุน ใหสมองทัง้ ซีกซายและซีกขวาไดออกกำลังกายโดยทีค่ ณ ุ ไมรตู วั นอกจากนี้ หลังจากคุณ ทำงานบานเหลานีเ้ สร็จ สิง่ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ คืออารมณผอ นคลาย ไมเครียด ซึง่ เปนอีกสาเหตุหนึง่ ของโรค อัลไซเมอรอกี ดวย” อารอนยังกลาวแนะนำทิง้ ทายวา “แมสำหรับคนทีอ่ ายุ 80 ขึน้ ไป การทะนุถนอม รางกายโดยไมทำกิจกรรมใดเลยไมใชพฤติกรรมทีถ่ กู ตอง คุณจึงควรหากิจกรรมเล็กๆ นอยๆ ใหเขาได ออกกำลังหรือใชสมองบางเพือ่ สุขภาพรางกายและจิตใจทีด่ ”ี ที่มา : http://healthland.time.com


30

HEART

HEART TIPS

3 LIFE LESSONS FROM JOHN LENNON จอหน เลนนอน นักดนตรีและนักแตงเพลงชาวอังกฤษ ทีร่ จู กั กันดีในนามนักรองแหงวงเดอะ บีเทิลส เปนหนึ่งในบุคคลสำคัญ ของวงการดนตรีของโลกที่แมเขาจะเสียชีวิตไปแลว แตชื่อเสียง งานเพลง และแนวทางการดำเนินชีวิตของเขา ยังคงเปนที่พูดถึง มาจนปจจุบนั เนือ่ งจากบทเพลงจากปลายปากกาของเขาไมเพียง ใหความบันเทิงแกผฟ ู ง เทานัน้ แตยงั เต็มไปดวยความหวัง สันติภาพ ทีเ่ ปรียบเหมือนการบันทึกประวัตศิ าสตรหนาหนึง่ ของโลก และนีค่ อื บทเรียนแหงชีวติ จากคำพูดของผูช ายคนนีท้ เี่ ราคัดสรรมานำเสนอ ใหแกคุณจากเว็บไซต Motivationalmemo.com

• “Time you enjoy wasting, was not wasted.” ซึง่ หมายความวา เวลาที่ใชไปกับสิ่งไรสาระ ไมถือวาสูญเปลา จากคำพูดดังกลาว จอหน พยายามบอกกับทุกคนวา ไมมีอะไรเปนความสูญเปลา เพราะทุกอยาง ลวนเปนบทเรียนและประสบการณที่มีคุณคา ซึ่งคุณอาจจำเปนตองดึง อารมณขณะนั้นมาใชในอนาคตก็ได • “A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.” หมายความวา ความฝนที่คุณฝน เพียงลำพังมันก็เปนเพียงความฝน แตความฝนที่คุณและผูอื่นรวมกันฝน มันจะกลายเปนความจริง จากคำพูดดังกลาว จอหนกำลังบอกกับทุกคนวา การฝนอยูเพียงคนเดียวนั้นจะสนุกไดอยางไร หากคุณเก็บความฝนนั้น ไวคนเดียว เพราะความฝนเปนเรื่องที่ตองแชรหรือแบงปนใหคนอื่นไดรับรู และหากมันเปนสิง่ ทีเ่ พือ่ นหรือคนรอบขางคิดเหมือนกัน การรวมมือจะทำให หนทางไปสูค วามฝนนัน้ สนุก และมีแรงจูงใจทีจ่ ะทำใหมนั กลายเปนความจริง มากยิง่ ขึน้ ทีส่ ำคัญ มันคงจะดีไมใชหรือถาคุณมีคนรวมประสบความสำเร็จ ไปดวยกัน แทนที่จะยืนยิ้มอยางอางวางเพียงคนเดียว • “Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.” หมายความวา จงนับอายุจากจำนวนของเพื่อนๆ ไมใชจากจำนวนป และจงนับชวงเวลาในชีวติ จากจำนวนรอยยิม้ ไมใชนำ้ ตา จอหนพูดประโยคนี้ออกมาเพราะเขาอยากใหทุกคนมีความสุขกับชีวิต ของตัวเอง และมีความสุขกับการอยูร ว มกับมิตรสหาย มองสิง่ ทีผ่ า นเขามา ในแงบวก เพือ่ จะไดสะสมแตความทรงจำดีๆ เอาไว สวนสิง่ ทีท่ ำใหโศกเศรา เสียใจก็ขอใหละทิ้งมันไป ที่มา : www.motivationalmemo.com

Post with Fun

หากคุณเปนคนหนึ่งที่มีความรูสึกดีๆ อยากถายทอดออกมาอยู เต็มอก แตเขินอายเกินกวาที่จะพูด ออกมา เราขอชวนคุ ณ มาบอก ความในใจในแบบสนุกๆ จากไอเดีย ของ Ben Ambrose นักออกแบบ ชาวอังกฤษ ที่จะชวยสรางสีสัน ไปพรอมกับความอบอุนใหกับคุณ และคนรั ก ด ว ยการประดิ ษ ฐ กระดาษโพสตอิตเปนรูปทรงตางๆ เชน ตัดกระดาษโพสตอิตสี่เหลี่ยม ธรรมดาเป น รู ป ตั ว ต อ จากเกม ‘Tertris’ ใหคุณและครอบครัวได ช ว ยกั นต อ และเติ ม ความรู  ส ึ ก ดี ๆ ที่มีตอกันใหสวยงาม หรือใครที่มี ไอเดี ย เก ก ว า นั ้ นก็ อ าจจะทำเป น เกมอื่นๆ ตามความชอบของคนใน ครอบครัวก็ทำไดตามสไตลของคุณ รับรองวาเกมเล็กๆ เกมนี้จะสราง ความสุขใหแกคุณไดไมนอยเลย สำหรับใครที่สนใจสามารถคลิกดู ตัวอยางไดที่ www.portfolios.net/ profiles/blogs/block-note

QUOTE FOR YOUR HEART “พึงชนะคนโกรธ ดวยความไมโกรธ พึงชนะคนไมดี ดวยความดี พึงชนะคนตระหนี่ ดวยการให พึงชนะคนพูดเหลวไหล ดวยคำสัตยจริง” พระอภิชัช ธมฺมโชโต

Name : Asghar Farhadi Nationality : Iranian Born : 1 January 1972 Age : 40 “The success of one film may convince the filmmaker to try repeat his successes and get into a competition with himself. One cannot dwell on periodic successes. You have to look at it as a temporary, passing thing.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.time.com, www.imdb.com

เมือ่ เอยถึงภาพยนตรแนวดรามาทีถ่ กู พูดถึงมากทีส่ ดุ ในรอบปทผี่ า นมา คงจะหนีไมพน ‘A Separation’ ผลงานการกำกับของ อัสการ ฟารฮาดี ผูก ำกับ ชาวอิหราน ซึง่ นักวิจารณภาพยนตรไดยกยองวา แมภาพยนตรของเขาจะพูดถึงครอบครัว แตดว ยวิธกี ารนำเสนออันชาญฉลาดของเขา ก็ทำใหผชู มทัว่ โลกทราบถึง ปมปญหาของสังคมไดอยางละเอียดออน เราจึงขอชวนคุณมารูจ กั กับผูช ายคนนีใ้ หมากขึน้ เพราะเสนทางชีวติ ของเขามีความเขมขนไมแพผลงานของเขาเลย

• อัสการ ฟารฮาดี เริม่ สนใจศาสตรภาพยนตรตง้ั แตวยั รุน แมวา ในสมัยนัน้ ประเทศบานเกิดของเขาจะไมใหความสำคัญกับความบันเทิงรูปแบบนี้ มากนัก เนือ่ งจากบานเมืองตองประสบกับสภาวะสงคราม ในป 1986 เขาเรียนทำภาพยนตรครั้งแรกที่ Youth Cinema Society of Esfahan และเรียนตอในระดับปริญญาตรีที่ University of Tehran’s School of Dramatic Arts • หลังจากบมเพาะประสบการณมานาน ผลงานชิน้ แรกของเขาก็ไดเปดตัว ครัง้ แรกในป 2001 ดวยเรือ่ ง Ertefae Past และแมวา หนังเรือ่ งแรกของเขา จะยังไมประสบความสำเร็จมากนัก แตเขาก็ยังตอสูผลิตงานศิลปะ ทามกลางความไมสงบในประเทศตอไป จนในป 2006 ภาพยนตรเรือ่ ง Fireworks Wednesday ของเขาก็ประสบความสำเร็จ ไดรบั รางวัล Gold Hugo จากเวทีการประกวด Chicago International Film Festival และ 3 ป

ตอมา เขาก็สง ภาพยนตรเรือ่ ง About Elly ออกมา และไดรบั รางวัล Silver Bear for Best Director จากเวที Berlin International Film Festival และรางวัล Best Picture จากเวที Tribeca Film Festival ในเวลาใกลเคียงกัน • และภาพยนตรลาสุดของเขาเรื่อง A Separation ก็ไดสรางความประทับใจแกคนดูอกี ครัง้ ดวยเรือ่ งราวทีต่ แี ผปญ  หาครอบครัวชาวอิหราน ออกมาไดอยางซาบซึ้งและกวาดรางวัลมาไดมากมาย อาทิ Best Foreign Film จากเวทีออสการ, Golden Berlin Bear จากเวที Berlin International Film Festival เปนตน • จากรางวัลอันทรงคุณคาทีเ่ ขาไดรบั มาทัง้ หมด ทำใหผกู ำกับชาวเอเชีย ผูนี้ไดเปน 1 ในบุคคลผูทรงอิทธิพลของโลก จากการจัดอันดับ ของนิตยสาร Time ซึง่ Time ไดกลาวถึงภาพยนตรเรือ่ งลาสุดของเขา วา เปนภาพยนตรคุณภาพที่คนทั่วโลกตองดู


ALL ABOUT BIZ

32

BIZ IDEA

BIZ LIFE

MISTAKES ARE THE BEST TEACHERS

นัสวีร ตันติจิรสกุล

กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ไอยรา บิส กรุป จำกัด รองกรรมการผูจ ดั การ บริษทั พีนา เฮาส จำกัด (มหาชน) และลาสุดกับตำแหนง กรรมการ ผูจัดการ บริษัท ธีม พลาซา ดีวีลอปเมนท จำกัด เจาของโครงการ SANTORINI PARK CHA-AM แหลงชอปปง รูปแบบใหมทมี่ าพรอมกับ กิจกรรมหลากหลายบนพื้นที่กวา 60 ไร ซึ่งถือเปนธุรกิจใหญยักษ ที่นาจับตามองที่สุดในขณะนี้ • เสนหของการทำธุรกิจในมุมมองของเราก็คือ การทำธุรกิจมันเปนการสรางสรรคสง่ิ ใหมๆ ทำใหเราคิดอะไรทีค่ นอืน่ อาจจะไมเคยคิดมากอน ในชวงแรก ที่เกิดไอเดีย อยาเพิ่งไปมองวามันจะคุมหรือไมคุม ใหตอยอดแนวความคิด ไปเรื่อยๆ แลวคอยลงมือทำใหมันเปนไปได • สิง่ ทีเ่ รียนรูจ ากการทำธุรกิจก็คอื วิสยั ทัศนในการมองเห็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ลวงหนา เมือ่ อยูใ นตลาดไปนานๆ เราตองรูจ กั สังเกตทิศทางของตลาดใหได ซึง่ วิสยั ทัศน จะทำใหเราสามารถขยับตัวกอนที่จะเกิดหายนะ และจะทำใหเราอยูในตลาด ไดนานกวาคนอื่น • การทำงานคือการสรางอะดรีนาลินใหกับรางกาย บางครั้งไมจำเปนตองไป คิดถึงเรือ่ งเงิน หรือคิดวาจะมีกำไรขนาดไหน แคไดเห็นภาพสิง่ ทีเ่ ราสรางขึน้ มา กับมือก็ถือเปนความสุขแลว • งานบริหารทรัพยากรบุคคลอาจเปนงานที่หลายคนไมอยากทำ เพราะตอง เกี่ยวของกับคนเยอะ และมีปญหาจุกจิกมากมาย แตเรากลับมองวามันเปน ฐานหลักที่สำคัญของการทำธุรกิจ เพราะถาเราสามารถสงเสริมใหเขาเกิด ความรักองคกร ทำใหคนในองคกรแข็งแรง องคกรก็จะเติบโตไดอยางยั่งยืน และวิ่งไดเร็วกวาคนอื่นเสมอ • จุดที่ทำใหเรามองเห็นความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือ ในวันที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อมองยอนกลับไปจะพบวา ถาคนของเรา ไม ได ม ี ใจรั ก องค ก ร และไม ร  ว มมื อ ร ว มใจในการลดต นทุ น องค ก รก็ ค ง ไมสามารถฝาฟนวิกฤตมาได และเราอาจจะลมหายตายจากตลาดไปแลว • ในฐานะคนรุนใหม เมื่อเขามาเจอกับวัฒนธรรมองคกรแบบเกา ชวงแรกๆ ก็รูสึกวารับไมได เพราะมันไมทันสมัย แตพออยูไปนานๆ ก็พบวาบรรยากาศ การทำงานแบบครอบครัวมันก็อบอุนดี เพราะไมมีการแขงขันกันอยางดุเดือด ทุกคนดูแลกันแบบพี่นอง อยูแลวรูสึกเหมือนเปนบานหลังที่สอง ถาทุกคน รูสึกวาองคกรคือบาน เขาก็จะเกิดความรักบานของตัวเอง และพยายามดูแล บานหลังนี้ใหดีที่สุด • ทุกครั้งที่ตองเผชิญกับวิกฤต ถือเปนโอกาสอันดีที่ทำใหเราไดหันกลับมา ทำความรูจักกับตัวเองมากขึ้น กอนหนานี้เราเคยแขงขันกับคูแขงอยางดุเดือด

คูแ ขงทำอะไรเราก็ตอ งทำตาม โดยทีไ่ มเคยมองวามันคุม คากับการลงทุนหรือไม สุดทายมันก็ไมใชการเติบโตที่ยั่งยืน นี่คือสิ่งที่เราไดเรียนรูจากวิกฤต • เราคิ ด เสมอว า ‘ผิ ด เป นครู ’ เพราะเมื ่ อ เกิ ด ข อ ผิ ด พลาดในการทำงาน มันจะทำใหเราระมัดระวังมากขึน้ รับฟงคนอืน่ มากขึน้ ในการทำงานครัง้ ตอๆ ไป เปนการสั่งสมประสบการณที่จะทำใหเราแข็งแกรงมากขึ้นในอนาคต • การตลาดที่สำคัญของ SANTORINI PARK CHA-AM คือ เราพยายามจะ ทำใหสถานที่นี้อยูในเทรนดตลอดเวลา เพราะคนยุคนี้ใชชีวิตอยูกับเทรนด ถาเราสามารถพาตัวเองไปอยูในเทรนดของลูกคาได เขาก็จะรูสึกวาพื้นที่นี้ คือที่ของเขา และเขาก็อยากจะกลับมาอีก • เวลาคัดเลือกคนเขามารวมงาน เราจะมองทีท่ ศั นคติเปนหลัก วาเขาคิดตรงกับ องคกรหรือเปลา อีกอยางที่สำคัญไมแพกันก็คือผลการเรียน ซึ่งจะสะทอนวา คนคนนั้นมีวินัยหรือไม สามารถทำตามกฎหรือกติกาไดหรือเปลา เพราะการเรียนหนังสือคือการตอสูก บั อุปสรรคในชีวติ อยางหนึง่ ถาฝาฟนมาไดเปนอยางดี ก็แสดงวาเขาเปนคนไมหนีปญ  หา มีความอดทน และมีความขยันในระดับหนึง่ • ขอดีของการทำธุรกิจแบบครอบครัวก็คือ ทุกคนทำงานเหมือนตัวเอง เปนเจาของธุรกิจ เวลาจะทำอะไรก็ตองคิดไตรตรองอยางดี แตอีกมุมหนึ่ง คนนอกอาจจะมองวาที่สุดแลวก็เติบโตไดแคนี้แหละ เพราะตำแหนงสูงสุด ตองเปนของนามสกุลนี้เทานั้น แตเรามักจะบอกเขาวา เมื่อองคกรเติบโตไป มากๆ ไมมีทางที่เราจะผลิตทายาทไดทัน ลักษณะการบริหารก็ตองเปลี่ยน เพราะฉะนั้น ทุกคนมีโอกาสเติบโตไดเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับความสามารถ • หลักในการบริหารทีมงานก็คือ ถาเจอคนเกงก็ตองเลี้ยงดูเขาใหดี สงเสริม ใหเขาไปไดไกล เพราะมีโอกาสนอยที่เราจะไดพบกับคนเกงๆ แตคนที่เหลือ ก็ไมใชวาจะทำงานดวยกันไมได เราตองพยายามใหเขาทำงานในขอบขาย ทีเ่ ขาทำได อยาไปคาดหวังสูงกวาทีเ่ ขาเปน แคนก้ี ไ็ มตอ งเครียดกับการทำงาน • บางครั้งในการทำงานก็ไมจำเปนตองมองที่ผลประโยชนของตัวเองเปนหลัก แตใหมองไปรอบๆ แลวดูวางานที่เราทำมันใหประโยชนกับใครบาง เมื่อเห็น ประโยชนจากสิ่งที่ทำอยู ก็จะทำใหเรารูสึกดี และมีกำลังใจที่จะทำงานตอไป

ราคา : 130 บาท

เสนแบงระหวางโลกออนไลนกบั โลก แหงความเปนจริงดูจะเลือนรางไปทุกที เพราะเมื ่ อ โลกออนไลน ก ลายเป น สวนสำคัญของชีวติ คนรุน ใหม โลกธุรกิจ จึงตองปรับตัวใหทันกับวิถีชีวิตออนไลน มากขึน้ เชนเดียวกับ Stitchtagram ธุรกิจ ใหมลาสุดที่แอบอิงกระแสความฮิตของ แอพพลิเกชัน Instagram จนไดออกมาเปน หมอนลายสวยที่ใครๆ ก็อยากมีไวเพื่อ สะสม วิธกี ารสัง่ ซือ้ ก็ไมยงุ ยาก แคเขาไป ในเว็บไซต www.stitchtagram.com แลว จัดการล็อกอินเขา Instagram ของตัวเอง ผานเว็บไซต จากนัน้ ก็เลือกรูปภาพสวยๆ ทีต่ วั เองถายไว หรือจะใชภาพของคนอืน่ ก็ไมมใี ครวา เมือ่ รวบรวมจนครบ ก็จดั เรียง รูปภาพเหลานัน้ ใหสวยงาม จะออกแบบ ใหรูปภาพเล็กหรือใหญก็แลวแตใจชอบ จากนั้นก็ทำการสั่งซื้อ แคนี้ก็นอนรอ หมอนลายสวยที ่ ไ ด จ าก Instagram อยูที่บานไดเลย เจาของไอเดียเผยวา คงนาเสียดายถาจะปลอยใหรูปสวยๆ ทีห่ ลายคนเพียรถายสะสมไวถกู จำกัดอยู แคในโลกออนไลน และตองเปดดูผาน สมารตโฟนอยางเดียว เพราะฉะนัน้ นาจะ ดีกวาถาสามารถนำรูปภาพเหลานั้นมา เก็บไวเปนทีร่ ะลึกในโลกแหงความเปนจริง ได แถมยังหนุนนอนไดอกี ดวย หมอนสวย จาก Instagram นี้สนนราคาอยูที่ใบละ 95.50 ดอลลารสหรัฐฯ หรือราว 2,865 บาท รวมคาจัดสง นอกจากหมอนแลว ในอนาคตเราอาจจะได เ ห็ น สิ น ค า อีกมากมายที่ไดแรงบันดาลใจมาจาก แอพพลิเกชันยอดนิยมอยาง Instagram, Facebook หรือ Twitter ตราบใดทีเ่ จาของ ธุรกิจไมหยุดคิดไปเสียกอน

BIZ QUOTE

BIZ BOOK

การตลาดยุคใหม เขาใจลูกคานอกกรอบ (We are all Weird) ผูเขียน : Seth Godin ผูแปล : นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี สำนักพิมพ : เนชั่นบุคส

Stitchtagram

ถายอนกลับไปเมื่อ 5-10 ปที่แลว เราอาจพบวา สู ต รสำเร็ จ ตายตั ว ของนั ก การตลาดในยุ ค นั ้ นคื อ การใชการตลาดแบบมวลชน หรือ Mass Marketing ทีม่ งุ เนนการซือ้ สือ่ โฆษณาเยอะๆ ผลิตสินคาทีละมากๆ สวนสินคาที่มีอยูในตลาดก็ใชวิธีผลิตเหมือนๆ กัน หาความแตกตางไดยาก ขณะที่สามารถทำกำไรได สูง เนือ่ งจากผูบ ริโภคมีตวั เลือกจำกัด รวมทัง้ รูปแบบ และชองทางที่จะสื่อสารก็มีอยูไมมากนัก แตถานำ สูตรนี้มาใชกับตลาดในยุคปจจุบัน ก็ไมมีใครรับประกันวามันจะประสบความสำเร็จอยางสวยงาม เช น อดี ต อี ก ต อ ไป ซึ ่ ง ผู  เขี ย นได ต ั ้ ง ข อ สั ง เกตถึ ง ปรากฏการณใหมๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในหมูผ บู ริโภค ทัง้ การที่ ผูบริโภคมีความมั่งคั่งมากขึ้น และมีความกาวหนา

ทางดานวงการดิจิตอล ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในดานการตลาด และวิถีชีวิตของ ผูค น นอกจากผูอ า นจะไดเห็นภาพการตลาดยุคใหม ได ช ั ด เจนขึ ้ น แล ว ผู  เ ขี ย นยั ง สอดแทรกวิ ธ ี ก าร ทำการตลาดใหมๆ ใหเขาถึงผูบ ริโภคทีม่ คี วามเปนตัว ของตัวเองมากขึ้น พรอมวิธีเตรียมการรับมือกับ เหตุการณทก่ี ำลังจะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล ถือเปน โอกาสทีด่ ใี นการลางความเชือ่ ทางการตลาดแบบเดิมๆ ทิ้งใหหมด แลวปฏิวัติวิธีการทำการตลาดใหตรงกับ ความตองการของผูบริโภคมากขึ้น นำมาซึ่งกำไร และชัยชนะเหนือคูแขงในที่สุด

“REAL INTEGRITY IS DOING THE RIGHT THING, KNOWING THAT NOBODY’S GOING TO KNOW WHETHER YOU DID IT OR NOT.” Oprah Winfrey,

Talk Show Host, Television Network Owner


34

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค จัดมหกรรมครั้งยิ่งใหญ ฉลองครบรอบ 40 ป

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด จัดมหกรรมพิเศษครั้งยิ่งใหญฉลองโอกาสครบรอบ 40 ป ในงาน ‘MITSUBISHI ELECTRIC 40th ANNIVERSARY THE POWER OF GREEN’ โดย นายประพัฒน โพธิวรคุณ ประธานกรรมการบริษัทฯ พรอมดวยคณะผูบริหาร รวมเปดงานอยางเปนทางการ ณ บริเวณชั้น G ศูนยการคาซีคอนสแควร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผานมา ภายในงานจะไดสัมผัสพลังแหงเทคโนโลยี เพื่อโลกสีเขียวครั้งแรกในประเทศไทยกับนวัตกรรมเครื่องใชไฟฟามิตซูบิชิ อีเล็คทริค จากประเทศญี่ปุน อาทิ เครื่องปรับอากาศระบบ Hybrid ที่สรางสรรคขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและประหยัดพลังงานอยางแทจริง, หมอหุงขาวดีไซนล้ำสมัย ระบบไรไอน้ำ ชวยคงคุณคาวิตามินของเมล็ดขาวไวอยางครบถวน, เตาแมเหล็กไฟฟาอัจฉริยะ, ตูเย็น ‘โฟลิโอ มัลติดอร’ ที่มีระบบอีโค โหมดควบคุมอุณหภูมิในแตละชองชั้นโดยอัตโนมัติ จดจำพฤติกรรมการใชงาน ชวยประหยัดพลังงานสูงถึง 30% เพิ่มความสะดวกดวยเชลดานบนหมุนได 360 องศา, เครื่องดูดฝุนพลังไซโคลน รวมถึงโปรเจคเตอร 3 มิติ ใหภาพละเอียดและคมชัด พรอมพบกับ สินคาชุดพิเศษฉลองครบรอบ 40 ป แทนคำขอบคุณจากใจ เครื่องปรับอากาศรุนลาสุด ‘คิริกามิเนะ เซน’ ดวยดีไซนสวยหรู ล้ำสมัยดวย 3 เฉดสี, ตูเย็นรุน ‘โฟลิโอ ฮิคาริ ซีรีส’ โดดเดนไมซ้ำใครดวยสีคริสตัล บลู และพัดลม ‘ไมคอม มาย วินดี้’ เพื่อการพักผอนอยางแทจริงและฟงกชันเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีสินคาราคาพิเศษสุดคุมที่ลดสูงสุด 40% พรอมของสมนาคุณ รวมถึงความบันเทิงและกิจกรรมมากมาย ภายในงานที่ใหคุณไดรวมฉลองครบรอบ 40 ป กับมิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา

แอรเอเชียฉลองเสนทางบินใหม ‘กรุงเทพฯ –ตรัง’ จัดทริปสุดโรแมนติก AirAsia Meet & Sweet in TRANG

สายการบินไทยแอรเอเชีย ฉลองเสนทางบินใหม กรุงเทพฯ-ตรัง จำนวน 2 เที ่ ยวบิ นต อวั น จั ด ทริ ป สุดโรแมนติก AirAsia Meet & Sweet in TRANG สำหรับ คูร กั ผูโ ชคดีทร่ี ว มกิจกรรมผานเฟซบุก แอรเอเชียไทยแลนด (Facebook.com/AirAsiaThailand) พรอมชมมินิคอนเสิรต เพลงรักริมทะเลจากศิลปนเสียงคุณภาพ ปอบ แคลอรี บลาหบลาห และ โรส ศิรินทิพย ที่อนันตรา สิเกา รีสอรตแอนดสปา เมือ่ 22-23 เมษายน ทีผ่ า นมา

‘แร็พเตอร’ เอาอยู ‘เกรงใจ’ ยังสนั่นลั่นอิมแพ็ก

เรียกวาสนุกสุดเหวีย่ งไมแพรอบแรก สำหรับ ‘RAPTOR 2012 Encore Concert’ ทีอ่ มิ แพ็ก อารีนา เมืองทองธานี งานนีศ้ ลิ ปนมากมายตบเทาเขามา แดนซกนั อยางอุน หนาฝาคัง่ ทัง้ เตา สมชาย กับภรรยา, ฝาย แอมฟายน, เนย ซินญอริตา , พิชญ ซีควินท, เฟยฟางแกว, เลาโลม, แบล็คแจ็ค กับสาวเบลล หวานใจ และ หวิว ณัฐพนธ ทีม่ ากับสาวอิง นอกจากนี้ ‘เฮียฮอ’ - สุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ และภรรยา ยังมารวมแดนซ และมอบดอกไมเปนกำลังใจใหกบั แร็พเตอร และแขกรับเชิญทุกคนดวย หลังจากเรียกเสียงกรี๊ดกับเพลง ‘เกรงใจ’ ตามดวยเพลงฮิตแบบจัดเต็ม ก็ไดเวลาเปดตัวแขกรับเชิญคนแรก ‘อนัน อันวา’ พรอมกับโชว Free Running สุดเราใจ ตอดวยสาวเสียงใส ‘ปุกกี้’ ที่พกหุนสวยมาชาลาลา กอนจะสงเวทีใหกับหลุยส และจอนนี ใหแฟนๆ ไดซึ้งในเพลงชา สงทายดวยเซอรไพรสจาก ‘เจมส เรืองศักดิ์’ และปดคอนเสิรตดวยเพลงความหมายกินใจ เรียกไดวาคอนเสิรตนี้เต็มอิ่มทั้งความสุข ความสนุกแบบครบรสจริงๆ

นิทรรศการ ‘ศิลปะสรางสุข’ ครั้งที่ 3

ธนาคารไทยพาณิชยรวมกับสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา ขอเชิญชมนิทรรศการ ‘ศิลปะสรางสุข’ ครั้งที่ 3 นำเสนอกระบวนการและ องคความรูทางดานศิลปะที่มีศักยภาพพัฒนามนุษยในแนวทางมนุษยปรัชญาและผลงานที่เกิดจากการนำสุนทรียภาพทางศิลปะมาใชในการพัฒนาชีวิต และสรางความสุขภายใน เพือ่ สงเสริมความรูค วามเขาใจและกอใหเกิดเปนแรงบันดาลใจ รวมถึงเพือ่ สงตอความสุขใหกบั ผูเ ขาชม นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ตั้งแตเวลา 09.30-17.00 น. (เวนวันหยุดธนาคาร) ณ พิพิธภัณฑธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย สำนักงานใหญ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมไดที่โทร. 0-2544-4525-7


36

Epson MG-850HD Projector ตอบสนองชีวิตคุณทั้ง Work & Play

สุดยอดโปรเจคเตอรที่ตอบสนองชีวิตทั้งการทำงานและความบันเทิงจากเอปสัน รุน Epson Projector MG-850HD - HD Projector เครื่องแรกของโลก ที่สามารถเชื่อมตอกับ Apple Device ของคุณดวย dock ในตัวเครื่อง ไมจำเปนตองมีอุปกรณเสริม ถือเปนสุดยอดนวัตกรรมการออกแบบโปรเจคเตอรใหมลาสุดที่คุณไมเคยสัมผัสที่ไหนมากอน รองรับการใชงานแบบ Work & Play ที่ใหคุณนำเสนองานในระดับมืออาชีพ หรือเพลิดเพลินกับความบันเทิงไดอยางสนุกสนาน ดวยการออกแบบใหรองรับการใชงานกับไอโฟน, ไอพอด และไอแพด โดยมี Docking ที่ใหเชื่อมตอแบบงายๆ ไมยุงยาก สามารถตั้งคาการใชงานแบบอัตโนมัติ หรือตั้งคาเองก็ได ลบภาพการใชงานโปรเจคเตอรที่ยุงยากในอดีตออกไปไดทันที นอกจากนี้ Epson MG-850HD HD Home Projector ยังมาพรอมเทคโนโลยีการออกแบบที่เหนือชั้น เหนือคูแขงในตลาด ดวยการใหความสวางสูงถึง 2800 ANSI Lumens ซึ่งถือวามีความสวางมาก ใหความละเอียดแบบ True WXGA 1,024,000 (1280x1280) จุดภาพ พรอมรองรับการใชงานแบบ High Definition ที่ใหความคมชัด สมจริงยิ่งขึ้นดวยชองตอแบบ HDMI ใหคุณเต็มอิ่มกับความบันเทิงดวยลำโพงคูขนาด 10W จำนวน 2 ตัว ในตัว และชองตอไมโครโฟน เพลิดเพลินกับความบันเทิงในการเชื่อมตอ Apple Devices ไดอยางสนุกสนาน สามารถปรับสีเ่ หลีย่ มคางหมูไดทง้ั แนวตัง้ และแนวนอนไดอยางงายดายกวาใครดวยปุม เลือ่ นเหนือเลนสฉายภาพ พรอมดวยหลอดภาพแบบ E-TORL ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมแตใหประสิทธิภาพทีด่ เี ยีย่ ม และเทคโนโลยี 3LCD เอกสิทธิ์เฉพาะจากเอปสัน ที่ใหการแสดงคาขาวและคาสีที่เทากัน และสมจริง ที่ 2200 Lumens ทั้งแสงขาวและแสงสี (White Light Output = Color Light Output) จึงทำใหภาพที่แสดงมีความสมจริง สรางประสบการณในการรับชมไดอยางดีเยี่ยม

วีเจเอี่ยวและวีเจบูมพาครอบครัวชาวตางชาติสัมผัสความเปนไทย

การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย รวมกับชองฟรีทวี ขี องวัยรุน You Channel เพือ่ นคุณ 24 ชัว่ โมง จัดกิจกรรมสุดมัน พาครอบครัวชาวตางชาติบกุ ตะลุยเสนทาง แหลงทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมไทย โดยไดวเี จอารมณดอี ยาง ‘วีเจเอีย่ ว’ - ธนายุ มีสทิ ธิตา และ ‘วีเจบูม’ - สุภาพร วงศถว ยทอง วีเจคูซ ป้ี ระจำรายการ You Release รับหนาทีเ่ ปนไกดพาไปสัมผัสความเปนไทยกันถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี พาลูกทัวรไปลงเรือกันที่ ‘ตลาดน้ำอโยธยา’ พรอมกับรับประทานอาหารและชิมขนมแบบไทยๆ อาทิ ขาวเหนียวมะมวง, น้ำตาลสด, ขาวแช จากนั้นมุงหนาสู ‘หมูบานอนุรักษควายไทย’ จังหวัด สุพรรณบุรี แตไฮไลตสดุ ๆ อยูท ก่ี ารทดลองดำนาในแปลงนาสาธิต ปดทายกับเสนทางสายวัฒนธรรมที่ ‘สามชุก ตลาด 100 ป’ ถาหากใครยังไมเคยทองเทีย่ ว ในเสนทางวัฒนธรรมไทยแบบนี้ ก็สามารถติดตอสอบถามเสนทางไดที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) แลวคุณจะรูวาเมืองไทยยังมีดีอีกเยอะ

แมคโดนัลด ชวนแฟนบอลลุนศึก ‘สแตนดารด ชารเตอรด อีพแี อล มาสเตอร ฟุตบอล ไทยแลนด คัพ 2012’

แมคโดนัลดเอาใจคอบอล เปดขายบัตรชมฟุตบอล นัดประวัติศาสตร ‘สแตนดารด ชารเตอรด อีพีแอล มาสเตอร ฟุตบอล ไทยแลนด คัพ 2012’ ศึกดวลแขง อดีตนักเตะในตำนานของสโมสรลิเวอรพลู , แมนยูฯ และ อดีตทีมชาติไทย ซื้อบัตรไดแลววันนี้ที่รานแมคโดนัลด ทุกสาขา บัตรราคา 398 บาท พิเศษ! รับฟรี คูปองสวนลด จากแมคโดนัลด มูลคา 260 บาท รี บๆ กั น หน อย จะไดไมพลาดแมตชเด็ด

ไอเอ็นจีประกันชีวิต เปดตัว ING Variety Club

มร. อิกนาซิโอ อากีลาร ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด เปนประธานงานเปดตัว ING Variety Club กิจกรรมโดนใจ ในไลฟสไตล ที่เปนคุณ เปนกิจกรรมสำหรับลูกคาและครอบครัวของบริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด ซึ่งลูกคาของบริษัททุกทานจะไดรับสิทธิ์เปนสมาชิก ING Variety Club โดย ไมเสียคาใชจายใดๆ พรอมรับสิทธิ์รวมกิจกรรมดีๆ ของบริษัท โดยกิจกรรมเปดตัว ครัง้ แรกนีจ้ ดั ทีส่ ยามโอเชียนเวิลด ศูนยการคาสยามพารากอน กรุงเทพฯ ภายในงาน มีโชวพเิ ศษจากเหลาบรรดาสัตวนำ้ และเงือกสาว นักมายากล โบโซ เปนตน ซึง่ สราง ความตืน่ ตาตืน่ ใจใหกบั ลูกคาทีเ่ ขามารวมงานเปนจำนวนมาก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดเตรียม กิจกรรมดีๆ ใหกับลูกคาและครอบครัวอีกเปนจำนวนมากตลอดป 2555


THE WORDS “Many do with opportunities as children do at the seashore; they fill their little hands with sand, and then let the grains fall through, one by one.” หลายๆ คนทำกับโอกาสที่ไดรับมาเหมือนเวลาที่เด็กๆ เลนตรงหาดทราย นั่นคือเด็กๆ จะกอบทรายใสมือเล็กๆ ไว

39

และปลอยใหทรายไหลรอดจากมือไปเรื่อยๆ เม็ดแลวเม็ดเลา -Thomas Jones

“We never listen when we are eager to speak.”

เราไมเคยฟง เมือ่ เรากระหายทีจ่ ะพูด -Francois de La Rochefoucauld

“The only thing worse than a man you can’t control is a man you can.”

“The only medicine for suffering, crime, and all the other woes of mankind, is wisdom.”

สิ่งเดียวที่เลวรายยิ่งกวา คนที่ทานควบคุมไม ไดก็คือ คนที่ทานควบคุมได -Margo Kaufman

“Do not wait for ideal circumstances, nor for the best opportunities; they will never come.’’ อยารอสถานการณทดี่ เี ลิศอยางในอุดมคติ และอยารอโอกาสที่ดีที่สุด เพราะมันไมเคยมาหาใคร -Janet Erskine Stuart

ยาขนานเดียวที่จะใชเยียวยาความทุกข อาชญากรรม และบรรดาสิ่งที่เปนความทุกขทรมานอื่นๆ ของมนุษยชาติ คือ... ปญญา -Thomas Huxley

“Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.” รูเพียงอยางเดียวไมพอ เราตองประยุกตใชดวย ตั้งใจอยางเดียวไมพอ เราตองลงมือทำดวย -Johann Wolfgang von Goethe

“Time, which changes people, does not alter the image we have of them.”

“Life is a shipwreck but we must not forget to sing in the lifeboats.”

-Marcel Proust

-Voltaire

เวลา ซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงคนได ไมอาจเปลีย่ นภาพในใจทีเ่ ราเคยมีตอ เขาได

ชีวิตคือเรือที่อับปางก็จริง แตเราก็ตองอยาลืมที่จะรองเพลง บนเรือชวยชีวิตดวย


40

THE GUEST

MY OWN MONSTER เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

‘หนังสือ’ กับ ‘คน’ เปนสองสิ่งที่มีความคลายคลึงกันตรงที่ หากคุณตัดสินเพียงรูปรางหนาตาโดยไมเขาไปสัมผัสตัวตนภายใน คุณอาจจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไปก็ ได โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ ผลงานของ ENZO หรือ ‘เอินจั่ว’ นักวาดการตูนมือดีชาวไตหวัน ที่หากมองแบบผิวเผินวาหนังสือของเขาเปนเพียงหนังสือภาพ และตัดสินวาเรื่องราวภายในก็คงไมตางกับหนังสือภาพสำหรับเด็ก ทั่วไป เราขอบอกวาคุณอาจจะกำลังพลาดมุมมองที่แตกตาง และขอคิดสะกิดใจไปอยางนาเสียดาย และสำหรับคนที่ยังไมเคย อานหนังสือของเขาก็อยาเพิ่งรีบรอน ขอใหทำใจรมๆ แลวอานคมคิด จากบทสัมภาษณของผูชายคนนี้กอนแลวคอยไปรานหนังสือ ก็ถือวายังไมสายเกินไป

ความพิเศษของหนังสือภาพทีแ่ ตกตางจากพ็อกเก็ตบุก ทัว่ ไปคือ... ความรูส กึ ใกลชดิ ระหวางตัวละคร กับคนอาน ยิง่ ไปกวานัน้ คือรูปภาพสามารถสือ่ ถึงอะไรบางอยางทีต่ วั หนังสือทำไมได เชน หนาปกของ เรือ่ ง ‘นักเรียนตัวอยางแหงโรงพยาบาลสัตวประหลาด’ ผมคิดวาถึงเราจะบรรยายดวยตัวอักษรมากมาย ขนาดไหน มันก็ยังใหความรูสึกไดไมเทารูปภาพที่คนอานเห็น เพราะฉะนั้น ภาพจึงใหพลัง และทำให หนังสือแตละเลมมีเสนหมากขึ้น เหตุผลที่ผมมักจะเลือก ‘เด็ก’ เปนตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องคือ... ผมมองวาเด็กมีความบริสทุ ธิ์ จริงใจ กลาแสดงความรูส กึ ออกมาอยางตรงไปตรงมา ตางจากผูใ หญทม่ี กั สรางภูมคิ มุ กันใหแก ตัวเอง เด็กจึงเปนตัวแทนทีด่ ที ส่ี ดุ เมือ่ เราตองการพูดถึงมนุษย เพราะผูใ หญมกั จะโตมาโดยมีกรอบมาครอบ ไว เปนชีวติ ทีค่ ลายกับโมเดลหรือเครือ่ งจักรมากกวามนุษย ซึง่ ถานึกถึงในมุมมองของคนอาน ผมคิดวา คนอานนาจะเขาถึงตัวละครทีเ่ ปนเด็กไดดกี วาผูใ หญ และอานดวยใจทีไ่ มมเี งือ่ นไขมากเทาอานเรือ่ งราว ของผูใหญ เพราะเมื่อเปนเรื่องราวของผูใหญ ความถูก-ผิดก็จะเขามาเกี่ยวของโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ถาเราตองการสือ่ ไปถึงจิตใจของคนอาน ผมคิดวาการเลือกดำเนินเรือ่ งดวยตัวละครเด็กคือทางออกทีด่ ี แมวาหนังสือของผมจะเปนรูปแบบของการตูน แตกลุมคนที่ผมตองการสื่อสารคือผูใหญ... เพราะเราตองการเนนย้ำใหผใู หญเปดใจกับหนังสือภาพ เราเชือ่ วาผูใ หญกเ็ คยเปนเด็กมากอน และธรรมชาติ ของเด็ก เขาจะชอบดูภาพไปพรอมกับอานเรื่อง จึงเกิดคำถามวาแลวทำไมเมื่อโตขึ้นแลวผูใหญจะตอง เลิกอานหนังสือภาพ แลวมาอานหนังสือทีเ่ ต็มไปดวยตัวอักษร ซึง่ ผมคิดวานาจะมีผใู หญกลุม หนึง่ ทีย่ งั ไมอยากทิ้งความรูสึกเมื่อไดอานหนังสือภาพไป และยังอยากอานหนังสือภาพสวยๆ ไปพรอมกับอาน เนือ้ เรือ่ งดีๆ ผมจึงพยายามทำหนังสือภาพลักษณะนัน้ ขึน้ มาเพือ่ เปนอีกทางเลือกหนึง่ ของการอานหนังสือ ผมคิดวาความทรงจำในวัยเด็กมีอทิ ธิพลอยางมากกับคนเราเมือ่ โตขึน้ เปนผูใ หญ... สังเกตไดจาก ตัวเราทีม่ คี วามตองการแสวงหาในสิง่ ตางๆ ในขณะเดียวกันก็มสี ง่ิ ทีต่ อ งการละทิง้ ไมวา จะเปนอาชีพการงาน ความรัก อุดมคติ ความฝน ฯลฯ ซึง่ สิง่ ทีต่ อ งการแสวงหาหรือละทิง้ ของแตละคนลวนมีความแตกตาง เฉพาะตัว และเหตุที่มันแตกตางกันก็เพราะเรามีภูมิหลังหรือความทรงจำในวัยเด็กที่ไมเหมือนกัน เปรียบเทียบไดกับเมื่อเราเปนเด็ก เราคือเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใหมที่ยังไมมีการปอนโปรแกรมใดๆ เขาไป พออายุมากขึ้น คนรอบขางก็ปอนขอมูลลงไปในคอมพิวเตอรเครื่องนี้มากขึ้น จนเกิดเปน คอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการมากมายที่ตอบสนองการทำงานในรูปแบบตางๆ ได อยางไรก็ตาม มันก็ยังคงเปนคอมพิวเตอรเครื่องเดิม ดังนั้น ความเปนเด็กจึงสำคัญมาก เพราะเปนรากฐานของชีวิต ผูใหญทุกคนควรผสมผสานลักษณะนิสัยของผูใหญและเด็กไวดวยกัน... คือเราควรเลียนแบบ การมีความสุขอยางงายๆ ของเด็ก ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาความมีวินัยและการเคารพผูอื่นซึ่งอยู ในตัวของผูใหญดวย เพื่อที่จะแสดงความสามารถของตัวเองในรูปแบบของการแขงขันที่ถูกตอง โดยไมไดมีเปาหมายเพื่อการอยูเหนือผูอื่น แลวคุณก็จะประสบความสำเร็จ และมีความสุขโดยที่มี ความรักตอผูอื่นรายลอมอยู สำหรับเรื่อง ‘นักเรียนตัวอยางแหงโรงพยาบาลสัตวประหลาด’ มีคนถามวา ทำไมผมถึงตอง แตงเรือ่ งทีม่ แี ตสตั วประหลาด เหตุผลคือ... ผมคิดวาทุกคนลวนมีสตั วประหลาดแฝงอยูใ นตัว และ สัตวประหลาดที่คุณเห็นในเรื่องก็มาจากสิ่งที่อยูในตัวของผมทั้งสิ้น (หัวเราะ) ซึ่งการออกแบบหนาตา ของสัตวประหลาดแตละตัวก็จะตองสอดคลองกับนิสัย เชน สัตวประหลาดตัวหนึ่งมีนิสัยเกาะติด กับคุณหมอที่เธอชอบ ผมก็วาดออกมาเปนตัวปลาหมึก เพราะเราคิดวาคนที่ติดแฟนมักติดหนึบ ชนิดแกะไมออกเหมือนปลาหมึก หรือตัวละครอีกตัวเปนปาที่พูดมากในขณะเดียวกันก็กินมากดวย ผมจึงสรางเปนตัวละครทีม่ ปี ากทัว่ ใบหนา ซึง่ ก็มที ม่ี าจากปาเจาของหองทีผ่ มเคยเชาอยูน น่ั เอง (หัวเราะ) บางครัง้ ผมก็สงสัยวามันมีนยิ ามของคำวา ‘มนุษย’ จริงๆ หรือเปลา... จนบางเวลาก็คดิ วานีอ่ าจเปน สิ่งที่เรานิยามหรืออุปโลกนขึ้นมาเอง ซึ่งผมเชื่อวานิยามของความเปนมนุษยในความคิดแตละคนก็คง ไมเหมือนกัน เพราะในใจของเขามีเอกลักษณเฉพาะตัวทีผ่ มเรียกวา ‘สัตวประหลาด’ ของตัวเองซอนอยู และความหลากหลายนีเ้ องทีเ่ ปนเหตุผลวาทำไมโลกใบนีจ้ งึ มีปญ  หาทีแ่ กไมตกมากมาย แตในขณะเดียวกัน สิง่ เหลานีก้ ท็ ำใหเกิดสีสนั ทีห่ ลากหลายดวย อยางไรก็ตาม ผมคิดวาเราทุกคนสามารถอยูอ ยางสัตวประหลาด ได แมกระทัง่ ชืน่ ชมกับความเปนสัตวประหลาดภายในตัวเองได แตเราก็จำเปนตองใชความรูส กึ แบบที่ มองตัวเองหันมามองคนอืน่ และยอมรับความเปนสัตวประหลาดในตัวของเขาดวย เพือ่ ใหเราสามารถ ใชชวี ติ อยูใ นสังคมไดอยางไมเปนทุกขจนเกินไป ในงานเขียนของผมมักจะนำเสนอใหคนอานเห็นถึงทัศนคติทตี่ ายตัว เพือ่ กระตุน ใหเขาไดครุน คิด กับมัน... ซึง่ มีตง้ั แตคนเราควรแตงตัวอยางไร คนอืน่ ถึงจะเรียกวาเปนคนทีร่ จู กั ใชชวี ติ ไปจนกระทัง่ ตัง้ คำถาม วาการยกยองบูชาความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนสิง่ ทีเ่ ราจำเปนตองทำอยางนัน้ จริงหรือ ผมคิดวานีเ่ ปน สิ่งที่ทุกคนควรขบคิดมากกวาปลอยใหมันเปนความเคยชิน เชน เราเคยรูสึกวาตึกสูงรูปทรงแปลกตา คือความสวยงาม แตเมื่อเวลาผานไปความสวยงามก็เปลี่ยนเปนความทุกข เพราะมันสรางมลภาวะ แกสิ่งแวดลอมมากมาย สิ่งเหลานี้เปนปญหาที่ใครก็รู เพียงแตเราอยากจะชวนใหเขาคิดและทำอะไร สักอยางกับมันแทนที่จะหลับหูหลับตาและมองที่ความกาวหนาอยางเดียว ถาใหพูดถึงบรรยากาศการอานหนังสือในประเทศไตหวัน... เทาที่ผมเห็นคือชาวไตหวันชอบอาน นิตยสาร ชอบอานหนังสือประเภทใหขอ มูลขาวสารและหนังสือประเภทไลฟสไตล ในสวนของราคาหนังสือ ก็ไมแพงมาก ถาเทียบกับคาครองชีพดานอืน่ ๆ เทาทีผ่ มสังเกตคนทีอ่ า นหนังสือในรานขายหนังสือมีเยอะ แตคนซือ้ กลับไปอานทีบ่ า นกลับมีนอ ย อาจเปนเพราะหนังสือประเภท E-Book กำลังมาแรงและมีราคา ถูกกวา เมื่อดูในเมืองก็จะเห็นคนถือหนังสืออานไมมากเทากับอานในโทรศัพทหรือแทบเล็ต

HIS WAY • ENZO หรือ ‘เอินจั่ว’ เปนนามปากกาที่ถอดเสียงมาจากคำวา ‘แองเจิล’ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งผูเขียนเลือกใช นามปากกานี้เพื่อเปนการขอบคุณทุกคนในชีวิตที่เคยใหความชวยเหลือเขา • เอินจัว่ เปนชาวไตหวันทีม่ คี วามฝนอยากเปนนักวาดการตนู ตัง้ แตวยั รุน ผลงานของเขาไดรบั การตีพมิ พครัง้ แรกเมือ่ เขาอายุ 28 ป ชือ่ เรือ่ งวา ‘โลมาหลงรักกาแฟรอน’ และมีผลงานลำดับถัดไปทยอยออกมาอยางตอเนือ่ ง เขาเคยไดรบั รางวัลนิยายภาพดีเดน แหง Eslite และ Kingstone ทัง้ ยังเคยไดรบั รางวัล Golden Tripod Awards for Publications สาขานิยายภาพดีเดนแหงป อีกดวย • ผลงานของเอินจัว่ ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พเปนภาษาไทยเลมแรก คือ ‘เด็กชายเลขที่ 34’ จากการแนะนำของ อนุรกั ษ กิจไพบูลยทวี หนุม นักอานผูเ ชีย่ วชาญดานภาษาจีน โดยหลังจากสำนักพิมพ a book ไดเผยแพรผลงานเลมนีอ้ อกไปก็มกี ระแสตอบรับทีด่ ี จนนำไปสูการนำเสนอผลงานลำดับถัดมาของเขา คือ ‘นักเรียนตัวอยางแหงโรงพยาบาลสัตวประหลาด’ สำหรับใครที่ อยากรูจักผูชายคนนี้ใหมากขึ้น สามารถชมผลงานของเขาเพิ่มเติมไดที่ http://album.blog.yam.com/tellenzo

a day BULLETIN issue 198  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement