Page 1

)335%  !02),


ISSUE 195, 13 - 19 APRIL 2012

We can’t Fix Everything ผูเ ขียนเคยเดินผานรานซอมเครือ่ งใชไฟฟาหลายตอหลายครัง้ ในชีวติ เห็นรานแบบนีม้ าก็หลายราน แตสง่ิ ทีท่ กุ ๆ รานมีเหมือนกันก็คอื สภาพขาวของเครือ่ งใชในรานทีว่ างระเกะระกะ เต็มไปหมด ทัง้ ทีวี จอคอมพิวเตอร เครือ่ งเสียง หมอหุงขาว ตูเ ย็น กระทะไฟฟา เตาไมโครเวฟ ฯลฯ เรียกวาขอใหใชไฟฟาไดเถอะ ถาเสียหายหรือขัดของประการใดก็เปนอันตองถูกยกมาซอม ทั้งนั้น บางรานขาวของวางกองเต็มไปหมด ตั้งแตพื้นบาน ลามไปที่ผนังและชั้นวางของที่สูงจนจะใกลเพดาน ทั้งที่ก็เห็นคนงานในรานซอมกันทุกวัน แตของในรานก็เหมือนไมมีทีทาวา จะเบาบางแตอยางใด ไมรูเขาซอมไมถูกที่ ซอมไมถูกอาการ ซอมไปอยางนั้นแหละใหดูเหมือนมีอะไรจะซอม หรือของชิ้นนั้นมันถูกกำหนดไวแลววาจะไมมีวันซอมได แนนอนวา คำวาซอม ยอมมาพรอมกับคำวาเสีย เพราะคงไมมใี ครทีอ่ ยูด ๆี จะเดินเทิง่ ๆ เอาของทีไ่ มไดเสียไปใหชา งซอม แตในทางกลับกัน ของดีๆ ก็อาจจะเสียหายได ถาไปรือ้ ไปคน แลวประกอบเขาไปใหมไมได ผูใหญที่เคยเปนเด็กรื้อวิทยุเลนอยางผูเขียนยืนยันเรื่องนี้ไดดี แตทั้งนี้ทั้งนั้น เด็กที่รื้ออุปกรณเครื่องใชไฟฟากระจุยกระจาย ยังพออนุโลมไดวาเปนเพราะ ความอยากรูอ ยากเห็น แตผใู หญทอ่ี ยูๆ ก็ไปรือ้ ไปคนใหมนั พังพินาศ ทัง้ ทีร่ วู า ตัวเองไมมคี วามสามารถซอมแซมหรือประกอบใหมไดน่ี ตองเรียกวาแกวงเทาหาเสีย้ น หรือหาเรือ่ งใหเปลืองหัว แตในบรรดาผูใ หญทง้ั หมดทัง้ ปวงทีว่ า ยังมีอกี ประเภททีถ่ อื วาเปนขัน้ สุดแลวในบรรดาผูส รางสรรคความวุน วายใหชวี ติ นัน่ คือคนทีพ่ ยายามหาทางซอม ทัง้ ทีข่ องมันยังใชการไดและดูปกติดี ในสายตาคนอืน่ แตในสายตาของคนทีห่ าเรือ่ งซอม มันคือของทีใ่ ชไมได บกพรอง และตองซอมใหเร็วทีส่ ดุ บางทีเราอาจจะสับสนไปวาคนประเภทนีเ้ ปนคนเลิศเลอเปอรเฟกต ทีไ่ มยอมใหมอี ะไร ผิดพลาดหลุดรอดสายตาไปได ทั้งที่จริงแลวเขาอาจเปนแคคนฟุงซานไมยอมรับธรรมชาติที่ผิดพลาดไดของคนอื่น และปลอยวางไมเปนคนหนึ่งเทานั้น มีนอ งคนหนึง่ แบกเรือ่ งกลุม ใจมาปรึกษาผูเ ขียนถึงเรือ่ งนิสยั ของเพือ่ นรวมงานทีเ่ ธอพิจารณาดูแลววามีปญ  หาแนนอน เพราะยิง่ ทำงานรวมกัน ก็ยง่ิ พบวาเพือ่ นคนนัน้ ทำงานผิดพลาดบอย และความผิดพลาดดังกลาวก็สง ผลกระทบใหเธอตองไปตามแก หรือตามลางตามเช็ดจนเหนือ่ ยเกินกวาจะอดทนไหว คำถามของเธอคือ ทำไมคนแบบนีไ้ มยอมแกไขขอผิดพลาดทัง้ ทีร่ วู า ผิด และทำ อยางไรจะแกนสิ ยั แบบนีข้ องเพือ่ นได ผูเ ขียนไมไดตอบอะไรไปมาก เพราะทาทางเจาตัวก็รอู ยูแ ลววาแกไขอะไรไมได แตกก็ ลุม ใจทีต่ วั เองไมสามารถแกได เลยไดแตเตือนสติไปวา คนบางคนเขาอาจจะรูต วั วามันผิดก็จริง แตถา เจาตัวไมคดิ จะลุกมาแกไขดวยตัวเอง ก็ไมมใี ครไปแกใหเขาได เพราะปญหามันอยูท ว่ี ธิ คี ดิ ของตัวเองทีไ่ มพรอมจะปรับปรุงตัว ซึง่ ก็อาจเปนเพราะเคยชินเสียจนแมจะมีความผิดพลาด บาง ก็ไมไดอนาทรรอนใจอะไร หรืออาจจะอยูก บั ความผิดปกติหรือผิดพลาดนัน้ จนเห็นเปนเรือ่ งปกติไปแลว เราไปชีใ้ หเห็นวาผิดปกติมนั ก็ไมมปี ระโยชน เพราะเขาคิดวามันพอเหมาะพอดีสำหรับ ชีวติ ของเขา ไมมอี ะไรจำเปนตองซอม แตคนทีเ่ ปนเดือดเปนรอนทีอ่ ยากใหซอ มคือเราตางหาก เพราะเราใชมาตรฐานของเราไปวัดวา แบบนีค้ อื บกพรอง ตองสงซอม หรือวาแบบนัน้ คือสมบูรณแบบ ก็เหมือนบางคนทนฟงวิทยุทเ่ี สียงขาดๆ หายๆ ไดโดยไมบน สักคำ แลวก็ไมสง ซอมดวย เสียงหายทีกต็ บวิทยุดงั โครม พอเสียงกลับมาก็ฟง ตอ เราเสียอีกทีฟ่ ง แลวรำคาญ อยากจะหิว้ ไปซอมซะใหรแู ลวรูร อด ทีส่ ำคัญ บางทีกอ็ าจจะมีเหมือนกันทีเ่ ราคิดไปเองวามันเสีย ทัง้ ทีค่ นอืน่ อาจจะคิดวามันยังปกติ เคยไหมทีบ่ างทีเรานัง่ รถเพือ่ นแลวคิดวาไดยนิ เสียงผิดปกติ แตเพือ่ นไมไดยนิ สักแอะ แลวเรือ่ งก็ดำเนินตอไป ดวยการเถียงกันไปเถียงกันมาไมรจู บวาตกลงมันมีเสียงผิดปกติหรือเปลา เรือ่ งแบบนี้ ใครจะรูว า บางทีเราอาจจะเปนคนหูแววไปเอง หรือเพือ่ นเปนคนหูไมดกี ไ็ ด อะไรก็เปนไปไดทง้ั นัน้ ผูเ ขียนเชือ่ วา สุดทายแลวคนเราลวนมีมาตรฐานการมองปญหาตางกัน และมีความทนทานตอเรือ่ งตางๆ ไมเทากัน เรือ่ งทีเ่ ราคิดวาควรจะตองแกไข คนอืน่ อาจคิดวามันไมไดรา ยแรงขนาดนัน้ เรือ่ งทีเ่ ราคิดวาทนแมแตวนั เดียวก็ไมไหว แตคนอืน่ อาจจะคิดวาทนมาเปนปยงั ทนได ทนอีกวันจะเปนอะไรไป การซอมแซมแกไขเปนเรือ่ งดี ไมมใี ครเถียง แตบางทีคนเราก็ลมื ฉุกคิดไปเหมือนกันวา ของทีจ่ ะซอมมันเปนของของเราหรือเปลา ถาไมใชของของเรา และมันไมไดสรางความเดือดรอนอะไรกับชีวติ เรา เราก็จำเปนตองปลอยใหเจาของเขาดูแลใชงานไปจนกวาเขาจะคิดไดวา มันควรซอม หรือทำอยางไรตอไป แตถา มันสรางความเดือดรอนกับชีวติ เรามากจนถึงระดับทนไมได เชน ทนนัง่ รถแอรเสียของเพือ่ นไมไหว เราก็ไมตอ งทนทรมานไปนัง่ แตถา เพือ่ นคะยัน้ คะยอใหนง่ั เมือ่ ไหร นั่นแหละ เราถึงจะยื่นเงื่อนไขไดวาตองไปซอมแอรกอน นอกจากนัน้ บางทีคนเราก็ชา งหาเรือ่ งทุกขใสตวั ดวยความทีอ่ ยากซอมทุกอยางใหดไี ปหมด เพราะลืมคิดไปวา ขาวของทีเ่ สียหายเล็กๆ นอยๆ นัน้ ไมไดแปลวามันจะอยูบ นโลกนีไ้ มได เพียงแตมนั จะใชการไดมากนอยยาวนานแคไหนนัน่ ก็อกี เรือ่ ง และคนทีใ่ ชงานอยูค ดิ จะเอาไปซอมหรือเปลามันก็อกี เรือ่ งดวย ตอใหเราเปนชางซอมฝมอื ระดับเซียน แตเราก็ไปบังคับใหเขาเอาของ มาซอมไมได เราทำไดแคฝก ฝนฝมอื ตัวเองดวยการซอมในสิง่ ทีม่ ใี หซอ มเทานัน้ และไมทำตัวประหนึง่ เปนชางทีถ่ อื ไขควงเทีย่ ววิง่ ไปหาเรือ่ งซอมขาวของคนอืน่ ตลอดเวลา เพราะมันไมใชหนาที่ ทีค่ วรจะเปน ชางซอมทีเ่ กง คือชางทีแ่ กไขใหสง่ิ ทีเ่ สียหายกลับมาเปนปกติ ชางซอมทีน่ า ยกยอง คือชางซอมทีบ่ อกใหคนอืน่ สังเกตความผิดปกติและสอนใหคนอืน่ ซอมหรือแกไขเบือ้ งตน ดวยตัวเองไดโดยไมตองเสียเงิน แตชางซอมที่นาจะมีความสุขที่สุดคือ ชางมัน ที่ไมไดแปลวาเพิกเฉยไมซอมสินคาใหใคร แตคือชางซอมที่เรียนรูวาจะไมดันทุรังซอมอะไรที่นำกลับมาใช ใหดีเหมือนเดิมไมได ชางซอมประเภทนี้จะกลายอมรับวาคนเราซอมทุกอยางไมได และควรเอาเวลาไปซอมสิ่งที่ซอมไดดีกวา ในโลกของชางซอม เขารูกันดีวาของบางอยางมันไมคุมคาที่จะซอมจริงๆ

ปที่ 4 ฉบับที่ 195 วันที่ 13 - 19 เมษายน 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10

06 GOODNEWS

06 22

30

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

สวัสดีคะ ทีมงาน a day BULLETIN ติดตามนิตยสาร ฉบั บ นี ้ ม าตลอดเลย ชอบเนื้อหาของ adB มากๆ โดยเฉพาะ ฉบั บ หน า ปก คุ ณ วิ น ทร เลี ย ววาริ ณ

รวมพูดคุยหาแนวคิด ฝาวิกฤตของแพงไปกับ รองศาสตราจารย ดอกเตอร วรากรณ สามโกเศศ คอลัมนิสต ดานเศรษฐศาสตรชอ่ื ดัง

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

20 SHOPPING

โยนเรื่องหนักหัวใสไว ในหองเก็บของ ชั ่ ว คราว แล ว ออกไป เริ ง ร า ให ห นำใจด ว ย คอลเล็กชันสวยๆ รับซัมเมอรนี้

21 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

22 HOME MADE

เยี ่ ย มบ า นหลั ง สวย ของ สกนธ เจี ย มบรรจง CEO คนเก ง ของ 103 Like FM คลื ่ น วิ ท ยุ ข องชาว โซเชียลเน็ตเวิรก

27 29 24 30 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- ทำความรูจักกับ ฮาน รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

18

10 INTERVIEW

สร า งความสุ ข ให ก ั บ ต ั ว เ อ ง แ ล ะ ลู ก ค  า ด ว ยแนวคิ ด ดี ๆ จาก สิ ร ิ ว ิ ภ า วิ ม ุ ก ตายน ผูกอตั้ง Airich Floral & Graphic Design

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

เนฟเกนส ผู  ก  อ ตั ้ ง มูลนิธิ ARTAIDS จาก ความเชื่อในพลังการสื่อสารของงานศิลปะ

(ฉบับที่ 192) เพราะวาเปนแฟนหนังสือคุณวินทร จะไดรบั หนังสือทัว่ ถึงกัน (ถาจะใหดี เพิม่ จำนวนหนา อยู  แ ล ว ด ว ย และไม ค  อ ยเห็ น หนั ง สื อ เล ม ไหน ดวยก็จะดีมากเลยคะ) ขอบคุณที่ผลิตนิตยสารดีๆ ใหอานกันคะ ไดสัมภาษณคุณวินทรเทาไหรเลยคะ พอไดเห็น adB ลงบทสัมภาษณของคุณวินทรกด็ ใี จมากเลยคะ ตองขอขอบคุณทีมงานไว ณ ที่นี้ดวย สวนขอติ -กมลวัน จันทรเกษม ก็คือ เดี๋ยวนี้หานิตยสารอานยากจัง ไปที่รถไฟฟา ทีไรก็หมดทุกที ไมเคยไปทันไดรบั แจกเลย อยากให พิมพนติ ยสารออกมามากกวานีน้ ะ คะ คนทีอ่ ยากได

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

27,000

พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสจู นอกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิรจิ รรยากุล ผูอ ำนวยการกลุม โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ ดั การฝายโฆษณา กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037, วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 ฝายโฆษณาอาวุโส กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.cnngo.com

10 อันดับสุดยอดเมืองที่มีอาหารริมถนนอรอยที่สุดในเอเชีย

ปนัง

ไทเป

กรุงเทพฯ

ฟ�กุโอกะ

คุณคิดวาวันสงกรานตมีความหมาย อยางไรสำหรับคุณ

ฮานอย

สิงคโปร

THE POLL

โซล

ที่มา : สวนดุสิตโพล

วิธีแกปญหาของแพงในสายตาประชาชน อันดับ 1

ภาครัฐควรมี มาตรฐานในการควบคุมราคาสินคา พยุงราคาสินคา อุปโภคบริโภค

อันดับ 2

จะตองลดตนทุน การผลิต ไดแก วัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือ และการขนสง

อันดับ 3

ตองแกที่ตัวเราเอง วางแผนการใชจาย ประหยัด ยึดหลัก พอเพียง

อันดับ 4

ขึ้นเงินเดือน เพิ่มคาแรง คาจาง ใหเหมาะสม กับภาวะคาครองชีพ ในปจจุบัน

23.76%

8Cal

11% คื อ สั ด ส ว นของ ครัวเรือนในประเทศยูกนั ดา ที่ ส ามารถเข า ถึ ง น้ ำ ดื่ ม สะอาด ในขณะที่ครัวเรือน ในสหรัฐอเมริกาสามารถ เขาถึงน้ำดื่มสะอาดมากถึง 97% ที่มา : http://edition.cnn.com

การปนจักรยาน 1 นาที เผาผลาญไขมันได 8 แคลอรี หากป  น จั ก รยานทุ ก วั น วั น ละ ครึ ่ ง ชั ่ ว โมง สามารถลดความอ ว นได ถ ึ ง 11 กิโลกรัม ภายใน 1 ป ที่มา : www.greenworld.or.th

600,000

อันดับ 5

ควบคุมดูแลพอคาคนกลางไมใหเอาเปรียบ หรือโกงราคาผูบริโภค

ซีอาน

มะนิลา

พนมเปญ

“เปนวันทองเที่ยว ของครอบครัว และเปน วันเยี่ยมญาติผูใหญ” อัญชรี ออนพรอม 21 ป, นักศึกษา

จากผลสำรวจสถานการณ เด็กในประเทศไทยขององคการ ยูนิเซฟ พบวามีผูหญิงที่สมรส หรืออยูกินกับผูชายกอนอายุ 18 ป เฉลี่ยทั่วประเทศคิดเปน 19.7% โดยภาคเหนือมีสดั สวน ผู ห ญิ ง แต ง งานในช ว งอายุ นี้ มากทีส่ ดุ คือ 23.8% รองลงมา คือภาคเหนือ 23.5% ในขณะที่ ภาคกลางมีสัดสวนนอยที่สุด คือราว 14.5%

“เป น วั นครอบครั ว ถือเปนชวงเวลาของการพักผอนทีด่ ที ส่ี ดุ ในรอบป” วารุณี ยงทิวเจริญสุข 24 ป, Marketing Executive

ที่มา : www.unicef.org/thailand

“เปนวันทีป่ ลดปลอย ความเครียดตางๆ และ ทำจิตใจใหสบายๆ” วิรยุทธ สุทธิรักษ 43 ป, พอครัวรานอาหาร ญี่ปุน

2,000-5,000

2,000-5,000 ลิตร คือจำนวนน้ำทีต่ อ ง สู ญ เสี ย ไปเพื ่ อ การผลิ ต อาหาร ของคน 1 คน ใน 1 วัน ในขณะที่ 30% ของอาหารที่แตละคนซื้อหา มาทาน มักมีจุดจบที่ถังขยะ หรือ พูดงายๆ วาซื้อมาแลวแตไมไดกิน นั่นเอง ที่มา : www.onedrop.org

จากโครงการ International Coastal Cleanup ที่เชิญชวน ให อ าสาสมั ค รช ว ยกั น เก็ บ ขยะตามชายฝ  ง ทะเลทั ่ ว โลก พบว า ในป ท ี ่ ผ  า นมา มี อ าสาสมั ค รจากทั ่ ว โลกเข า ร ว ม โครงการนี้ประมาณ 600,000 คน โดยขยะที่พบมากที่สุด 5 อั นดั บ แรก คื อ ก นบุ หรี ่ ฝาเครื ่ อ งดื ่ ม ขวดพลาสติ ก ถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑอาหาร ที่มา : www.huffingtonpost.com

“เปนวันที่ไดเลนน้ำ สนุ ก สนานกั บ เพื ่ อ น และวันแหงการพักผอน กับครอบครัว” วสิณี ปรีสมัย 24 ป, Cabin Crew

“เป น วั นครอบครั ว เพราะเป น วั น ที ่ ท ุ ก คน ในครอบครั ว กลั บ มา พรอมหนา และมีความสุขรวมกัน” ถิรพุทธิ์ ทรัพยโชติชวกร 30 ป, ฝายขาย “วั นของการพบปะ ทุ ก คนที ่ เ รารั ก เช น ครอบครัว ญาติผูใหญ” กีรติ เงินมี 28 ป, แฮรสไตลิสต


6

• วันที่ 2 เมษายนที่ผานมา นับวาเปนชัยชนะที่รอคอยกันมานานแทบชั่วชีวิตของชาวพมาเลยก็วาได เมื่อในที่สุดผูนำพรรค ฝายคาน หรือพรรค NLD ของ นาง ออง ซาน ซูจี นักตอสูหญิงเพื่อประชาธิปไตยของชาวพมา ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งซอม อยางถลมทลาย นับเปนการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่เธอไดรับอิสรภาพจากรัฐบาลทหารพมา ซึ่งเชื่อกันวา จากนี้ไป ประชาธิปไตยในพมาจะเขาสูยุคใหม และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น - AFP Photo / Christophe Archambault

• บรรดาสุนัขพิตบูลกวา 300 ตัว ที่ถูกลามไวกับถังซึ่งเปนที่พักชั่วคราวเหลานี้ คือสุนัขที่ทางสมาคมพิทักษสัตวจากเมือง ซานปาโบล ประเทศฟลิปปนส ไดชวยเหลือใหรอดพนจากกลุมของชาวเกาหลีใตที่จัดการแขงขันเกมสุนัขตอสูกัน โดยมี การถายทอดการแขงขันผานทางอินเทอรเน็ตและเปดใหมีการพนันออนไลนดวย หลังจากสุนัขเหลานี้ไดรับการชวยเหลือและ ถูกนำไปรักษาอาการบาดเจ็บแลว ก็จะมีอาสาสมัครมารับเลี้ยงตอไป - AFP Photo / Ted Aljibe

BUSINESS

LIFESTYLE

บริษัทผลิตบารบี้ ใจบุญ

หนุมมะกันยายบานดวยจักรยาน หวังชวยลดมลภาวะ

มอบตุกตาแกเด็ก

ที่ ป ว ยเป น มะเร็ ง

ต อ งขอปรบมื อ ดั ง ๆ ให ก ั บ บริษัท Mattel Toy ที่ลาสุดไดมอบ ตุกตาบารบี้รุน Bald Barbie Doll ซึ่งเปนตุกตาบารบี้ที่ไมมีเสนผม บนศีรษะ เพื่อเปนกำลังใจใหแก Genesis Reyes หนูนอ ยชาวอเมริกนั วัย 4 ขวบ ที่ปวยเปนมะเร็ง และ ขณะนี ้ ได ร ั บ การรั ก ษาด ว ยเคมี บำบั ด จนผมเริ ่ ม หลุ ด ร ว ง โดย หลั ง จากที ่ ห นู น  อ ยได ร ั บ ตุ  ก ตา ดังกลาวก็ดีใจและราเริงขึ้นอยาง เห็นไดชัด “ชวงสองสามสัปดาห หลั ง จากที ่ เ จเนซิ ส ได ร ั บ ตุ  ก ตา เธอก็ดูมีความสุขมากขึ้น มีความกระตื อ รื อ ร นที ่ จ ะเล นตุ  ก ตาและ ของเล น อื ่ น ๆ มากขึ ้ น จริ ง อยู  ท ี ่ เด็กวัย 3-4 ขวบนั้น เด็กเกินกวา จะเข า ใจว า ทำไมผมของตั ว เอง ถึ ง ร ว ง แต ก ารมี ต ั ว แทนที ่ ท ำให เขาเห็นวาคนที่ไมมีผมเปนอยางไร ก็ ท ำให เ ขามี ค วามเข า ใจตั ว เอง มากขึน้ และรอยยิม้ ของตุก ตาก็ชว ย ใหเธอไมซึมเศราอยางที่ผานมา” Kim Krupa โฆษกของ Cancer Center for Kids ที่เจเนซิสรักษาอยู กลาว

ชายหนุม ผูม ไี อเดียแปลกแหวกแนวคนนี้ มีชื่อวา Tim Flores ชาวเมืองเบลลิงแฮม สหรัฐอเมริกา เขาตัดสินใจยายบานโดยใช จักรยานคูใ จเปนพาหนะ โดยภารกิจนีม้ เี พือ่ น อี ก 9 คน คอยช ว ยเหลื อ แพ็ ก ข า วของ ตางๆ แลวบรรทุกสัมภาระทัง้ หมดดวยกระบะ ลอลากทีพ่ ว งอยูก บั จักรยาน โดยหวังวาจะชวย ลดการใช ท รั พ ยากรและช ว ยลดมลพิ ษ แกสิ่งแวดลอม และในภายหลังทิมไดให สัมภาษณเกีย่ วกับการกระทำของเขาในครัง้ นี้ วา “เราอยากใหคนทัว่ ไปทบทวนอีกครัง้ ถึงความจำเปนในการใชรถยนต เชน ระยะทางเพียง 5 ไมล ผมคิดวา เราสามารถปน จักรยานได หรือการไปจับจายใชสอยใกลบา น การใชจกั รยานก็เปนตัวเลือกทีป่ ระหยัดทัง้ คาใชจา ย ของตัวเอง และชวยลดการใชทรัพยาการจากสิ่งแวดลอม”

AWARD

วัยรุนอังกฤษ เจอสลากเงินลานในหองนอนของตัวเอง ไรอัน คิตชิน วัยรุนชายอายุ 19 ป จากเขตปกครอง มิดโลเธียน ประเทศอังกฤษ พบสลากกินแบงแหงชาติ ซึง่ ถูกรางวัลเปนจำนวนเงินถึง 52,891 ปอนด (ประมาณ 2.5 ลานบาท) ในหองนอนของตัวเอง หลังจากที่เขาจัดการ ทำความสะอาดหองนอนอันแสนรกตามคำสั่งของมารดา ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ซึง่ เขาไดนำสลากดังกลาวไปตรวจ รางวัลกับเพือ่ นๆ ในชวงพักขณะทำงานพิเศษในซูเปอรมาเก็ต โดยตอนแรกเขาแครับรูวาตัวเองถูกรางวัล แตไมทราบ จำนวนเงินทีแ่ นนอน จนกระทัง่ ไดรบั ขอมูลจากผูป ระกอบการ สลากกินแบงวาสลากของเขามีรางวัลถึง 52,891 ปอนด ลาสุดไรอันก็วางแผนแลววา จะนำเงินรางวัลทีไ่ ดไปซือ้ รถสักคัน และพามารดาไปเทีย่ วในวันหยุดใหหนำใจ

EDUCATION มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

เป ด โรงเรี ยนภาคค่ ำ ในแอฟริ ก า

หวังใหการศึกษาแกผูยากไร หวังมหาวิ ใหการศึ กษาแกผูยากไร ทยาลัย Curtin University Western

Australian School of Mines (WASM) ผุดไอเดีย บรรเจิดวาจะเปดโรงเรียนทีส่ ามารถสอนหนังสือ แก เด็ ก และผู  ใหญ ใ นเวลากลางคื น ในทวี ป แอฟริกาขึ้น ซึ่งเบื้องตน WASM สามารถกอตั้ง โรงเรียนภาคค่ำสำเร็จเปนแหงแรก โดยใชชื่อวา Masaai Night School ตั้งอยูที่ประเทศเคนยา ทางดาน De Souza อาสาสมัครที่เขามาชวย สรางหองเรียนและสอนหนังสือในโรงเรียนแหงนี้ กลาววา “เราจำเปนตองสอนหนังสือเพื่อให ความรูแ ละสรางอาชีพใหแกผยู ากไรทน่ี ่ี และทีเ่ รา ตองสอนหนังสือในเวลากลางคืนเพราะชาวบาน ตองทำงานในชวงกลางวัน เราจะเริม่ สอนตัง้ แต เวลา 6 โมงเย็นถึง 4 ทุม แตเราก็มีการเรียน การสอนในตอนกลางวันสำหรับเด็กๆ ในชวงเวลา ประมาณ 8 โมงเชาถึง 4 โมงเย็นดวย”

HERO

เจาหนาที่รัสเซีย ออกปฏิบัติการชวยเหลือนักตกปลาบนแพน้ำแข็ง

เจาหนาทีก่ ระทรวงสถานการณฉกุ เฉินในทองถิน่ ของประเทศรัสเซีย ทำการชวยเหลือชาวประมงกวา 600 คน ทีไ่ ปติดอยูบ นธารน้ำแข็งขนาดใหญ ซึง่ กะเทาะหลุดออกมาจากฝง ในเกาะซาฮาลิน ทางภาคตะวันออกของรัสเซีย โดยเจาหนาทีไ่ ดบอกวา แผนน้ำแข็งดังกลาวมีความหนาประมาณ 1 เมตร หลังจากทีห่ ลุดออกมาก็ลอยไปตามกระแสน้ำอยางรวดเร็ว ทำใหคนทีอ่ ยูใ นบริเวณนัน้ อพยพออกมาไมทนั จึงตองนำเรือและเฮลิคอปเตอร มาใชในปฏิบัติการชวยชีวิตนี้นานกวา 7 ชั่วโมง ทางดาน นาย วลาดีเมียร วาซีเลนโค หนึ่งในชาวประมงที่ไดรับการชวยชีวิต ไดบอกเหตุผล ที่ออกเรือวา “ถึงแมทางกรมอุตุฯ แจงวาวันนี้จะมีลมพัดแรง แตมันก็เปนโอกาสสุดทายในฤดูกาลนี้ที่พวกเราจะไดออกไปจับปลา”


7

• สะพานแขวนขนาดมหึมาทีเ่ ห็นนีค้ อื สะพาน Aizhai อยูใ นเมือง Jishou มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ซึ่งถือวาเปนสะพานที่เจาะจากอุโมงคบนภูเขาหนึ่งขามไปยังอุโมงคภูเขาหนึ่งที่สูงที่สุดในโลก โดยมี ความสูงประมาณ 336 เมตร หรือ 1,102 ฟุต มีความยาวทัง้ หมด 1,176 เมตร และเปดใหสญ ั จรไปมา อยางเปนทางการแลว นอกจากนั้น ในบรรดาสะพานแขวนที่ไดชื่อวาสูงที่สุด ยังไมมีสะพานไหนที่สูง และยาวเทากับสะพาน Aizhai แหงนี้ - China Out / AFP Photo

• ปดทายดวยภาพนารักๆ และหาดูไดยากของชางเผือกแม-ลูก ซึ่งควาญชางชาวพมาในเมืองเนปดอรกำลังดูแลและอาบน้ำให ตามธรรมเนียมความเชื่อของชาวพุทธ ชางเผือกมักจะถูกนำไปถวายใหกษัตริยหรือผูนำประเทศ เพราะเชื่อวาเปนสัตวคูบุญ บารมี ซึ่งจะนำความโชคดีและอำนาจในดานการปกครองบานเมืองมาให - AFP Photo / Soe Than Win

SPORT

‘ยอโควิช’ ถลม ‘เมอรเรย’ ควาแชมปโซนี อีริกสัน

โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสหนุมชาวเซอรเบีย ยังคงเดินหนาทำสถิติใหกับตัวเอง ดวยการเอาชนะ แอนดี้ เมอรเรย นักเทนนิส ชาวอังกฤษ ในศึกเทนนิสเอทีพีทัวร และดับเบิลยูทีเอทัวร รายการโซนี อีริกสัน โอเพน ที่เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ชิงเงินรางวัลรวม 9.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 288 ลานบาท) โดยสองหนุมตางแขงขันอยางไมยอมใหกัน จนตองตัดสินกันในชวงไทเบรก สุดทายมือวางอันดับหนึ่งของโลกก็เฆี่ยนคูแขงไปไดดวยสกอร 2-0 เซต 6-1, 7-6 รวมระยะเวลา แขงขันทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 18 นาที

เก็บตกเลือกตั้งซอมในพมา ถื อ เป น เรื ่ อ งที ่ ค น ทั ่ ว โลกให ค วามสนใจ เป น อย า งมากสำหรั บ การเลือกตั้งซอม ในประเทศพม า เมื ่ อ ต น เดื อ นที ่ ผ  า นมา ซึ่งเปนการเลือกตั้งที่ นาง ออง ซาน ซูจี หัวหนาพรรค สั น นิ บ าตแห ง ชาติ เ พื ่ อ ประชาธิ ป ไตย หรื อ NLD เจ า ของรางวั ล โนเบล สาขาสั นติ ภ าพ ได ล งสมั ค ร รับเลือกตัง้ ในครัง้ นีด้ ว ย มีอะไรเกิดขึน้ ในเหตุการณใหญ ของพมาคราวนี้บาง ไปดูกัน • ภายใตรัฐธรรมนูญของพมา สมาชิกผูแทนราษฎร ทัง้ หมดมีจำนวน 440 ทีน่ ง่ั วุฒสิ ภา 224 ทีน่ ง่ั และสมาชิก สมัชชาระดับภูมภิ าค 14 ทีน่ ง่ั โดยในจำนวนเกาอีท้ ง้ั หมดนี้ รัฐธรรมนูญไดระบุวา ตองจัดสรรใหกบั ผูแ ทนกองทัพ 25% • การเลือ กตั้งซอ มครั้งนี้เป นการเลื อกตั ้ ง 45 เขต ของพมา มีขึ้นเพื่อทดแทนเกาอี้ที่วางลง เนื่องจาก สมาชิกสภาบางสวนไดเขาไปรับเกาอี้ร ั ฐ มนตรี แ ละ

ANIMAL

ศูนยพิทักษสัตว

รับเลี้ยงลูกฮิปโปแคระ

ศู น ย พ ิ ท ั ก ษ ส ั ต ว ป  า ใน แอฟริกาใตรับลูกฮิปโปแคระ แรกเกิ ด เข า มาดู แ ลภายใน ศูนยฯ โดยตั้งชื่อมันวา ‘แฮรี’ ตามพระนามของเจาชายแฮรี แห ง ราชวงศ อ ั ง กฤษ ส ว นเหตุ ผ ลที ่ เจ า หน า ที่ ตองนำเจาแฮรีมาเลีย้ ง ก็เพราะแมของมันไมยอม ใหนมลูก ดังนั้น พวกเขาจึงตองคอยดูแลมัน อยางใกลชิด เนื่องจากฮิปโปแคระในปจจุบัน ถือเปนสัตวทใ่ี กลจะสูญพันธแลว และนักวิชาการ ระบุวา ตอนนี้มีฮิปโปแคระเหลืออยูในปาไมถึง 3,000 ตั ว โดยส ว นใหญ พ วกมั น อาศั ย อยู  ใน บริเวณแอฟริกาตะวันตก

รั ฐ มนตรี ช  ว ยในกระทรวงต า งๆ โดยมีผูสมัครชิง ตำแหนงทั้งสิ้น 176 คน จากพรรคการเมือง 17 พรรค รวมทั ้ ง พรรค NLD และในจำนวนนี ้ ม ี ผู  ส มั ค รอิ ส ระ จำนวน 8 คน • พรรค NLD สงผูสมัครแขงขันใน 44 เขตเลือกตั้ง จากทัง้ หมด 45 เขต รวมทัง้ นาง ออง ซาน ซูจี ทีล่ งสมัคร ในเขตกอว มู ที ่ อ ยู  ย  า นชานเมื อ งของนครย า งกุ  ง เปนการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากถูกอดีต รัฐบาลเผด็จการทหารกักบริเวณมานานเกือบ 22 ป และเพิ่งไดรับอิสรภาพเมื่อปที่แลว • ผลการเลือกตัง้ อยางเปนทางการปรากฎวาพรรค NLD สามารถกวาดที่นั่งในสภาไดทั้งหมด 43 ที่นั่ง แตก็จะ ไมมีผลกระทบตอรัฐบาลมากนัก เพราะสัดสวนที่นั่ง ที่ไดคิดเปนแค 5% ของที่นั่งทั้งหมดเทานั้น แตก็จะ ทำใหนางซูจีสามารถเขาไปนั่งในสภาได และอาจจะ เปนพลังผลักดันเล็กๆ เพื่อแกไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาล เผด็จการทหารรางขึ้น และเอื้อประโยชนใหกับกองทัพ อยางไมเปนธรรม

“ขอบคุณขาว มันทำให รู ว า เรารั ก คนนี้ จ ริ ง ๆ ตลอดเวลาทีม่ ขี า ว ยิง่ เวลา มีคนวา เราก็มองหนากัน แล ว ก็ พู ด ว า ด า มาเถอะ เรื่องแรงกวานี้ก็สู ถาฉัน มี เ ขา ซึ่ ง มั น ไม ไ ด เ ป น อุ ป สรรค มั น ทำให ป อล รู สึ ก รั ก เ ข า ม า ก ขึ้ น แลวเขาก็รักปอลมากขึ้น”

‘โอปอล’ ปาณิสรา พิมพปรุ ASTV ผูจัดการออนไลน 4 เมษายน 2555

GREEN PLEASE สุดทึง่ ชายชาวอินเดีย ใชเวลา 30 ป ปลูกปากวาพันเอเคอร

ราว 30 ปที่แลว เด็กหนุมชาวอินเดียวัย 16 ป คนหนึ่ง ชื่อวา Molai Payeng ไดเริ่มหวานและปลูกตนไมจากเมล็ดพืชบนผืนดิน อันแหงแลงในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ขึ้นมาใหม หลังจากพื้นที่ ดังกลาวถูกน้ำทวมพัดพาเอาตนไมและสัตวปาลมตายเปนจำนวน มาก โดยเขากลาววา ในครั้งนั้นแผนดินแหงแลงจนแมแตงูก็ยังตาย เพราะทนความรอนของแสงแดดไมไหว เขาจึงตัดสินใจปลูกตนไม เพื่อสรางรมเงาในพื้นที่แหงนี้ ซึ่งในระยะแรกไมมีใครสนใจภารกิจของเขาเลย จนเวลาผานไป 30 ป เขาสามารถปลูกปาไดมากถึง 1,360 เอเคอร ทำใหคนในบริเวณใกลเคียงเรียกปาผืนนี้วา ‘Molai Woods’ ปจจุบันโมไลอายุ 47 ป ใชชีวิตกับภรรยาและลูกอีก 3 คน ในกระทอมเล็กๆ แหงหนึ่งในปาที่เขาลงมือปลูกดวยตนเอง

13 เมษายน 2547 - รถไฟฟามหานคร หรือ MRT เปดทดลองใหใชบริการเปน วันแรก กอนมีพิธีเปดอยางเปนทางการ ในเดือนกรกฎาคม 14 เมษายน 2550 - เวลาประมาณ 15.20 น. เกิดน้ำปาฉับพลันหลากลง จากเทื อ กเขาบรรทั ด สู  น ้ ำ ตกสายรุ  ง น้ำตกไพรสวรรค และน้ำตกลำปลอก อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง ทำใหมี ผูเสียชีวิตมากถึง 38 ศพ 15 เมษายน 2455 - เรือเดินสมุทร ‘ไททานิก’ อับปางในมหาสมุทรแอตแลนติก หลังจากชนกับภูเขาน้ำแข็งเปนเวลา 2 ชั่วโมง 40 นาที ทำใหมีผูเสียชีวิต มากกวา 1,500 คน 16 เมษายน 2410 - วันเกิด วิลเบอร ไรต ผูอ อกแบบและสรางเครือ่ งบินลำแรก ในประวัติศาสตร รวมกับ ออวิลล ไรต นองชาย โดยผลงานของทัง้ คูเ ปนเครือ่ งบิน ทีม่ เี ครือ่ งยนตซง่ึ เปนตนแบบของเครือ่ งบิน ที่ใชไดจริงในปจจุบัน 17 เมษายน 2552 - สนธิ ลิม้ ทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถูกลอบยิงดวยอาวุธสงครามนับ 100 นัด ทีแ่ ยกบางขุนพรหม แตรอดชีวิต มาได 18 เมษายน 2398 - สมัยรัชกาลที่ 4 มีการลงนามในสนธิสญ ั ญาทางพระราชไมตรีกับอังกฤษ โดยมี เซอร จอหน เบาวริง เปนราชทูต ทำใหสนธิสัญญา ดังกลาวรูจักกันในชื่อ ‘สนธิสัญญา เบาวรงิ ’ 19 เมษายน 2509 - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงเรือใบเสด็จขามอาวไทย จากวังไกลกังวล หัวหิน ไปขึ้นฝงยัง อาวเตยงาม ในพื้นที่ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินดวยลำพังพระองคเอง เปนการสวนพระองค

นักวิจัยพบวิธีลดความเครียดในที่ทำงานดวยนองหมา

Did You Know?

ผลวิจัยลาสุดจากมหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth ระบุวา การอนุญาตใหพนักงานพาสุนัขมาเลี้ยงในที่ทำงาน จะชวยลดความตึงเครียดในการทำงาน และทำใหพนักงานมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากการสำรวจพนักงานบริษัท 3 กลุม คือ กลุมที่มีสุนัขแลวนำมาทำงานดวย กลุมที่มีสุนัขแตไมไดนำมาทำงานดวย และกลุมที่ไมมีสุนัข ซึ่งผลปรากฏวาหลังจาก เสร็จงาน กลุมที่นำสุนัขมาทำงานดวยจะมีความเครียดนอยที่สุด ขณะที่กลุมอื่นๆ มีความเครียดสูงขึ้น


10

ชวงเวลาทีข่ า วของแพง และสินคาขึน้ ราคาพรวดๆ เชนนี้ ไมแปลกทีเ่ รา จะรูสึกคลายกับวา ความสุขคอยๆ ลดลง และรอยยิ้มก็คอยๆ จางหายไป จากใบหนาเราอยางรวดเร็ว เพราะเราเริ่มเขาใจแลววา การดำรงชีวิตของ คนเรามีราคาที่ตองจายเสมอ โลกนี้ไมมีอะไรฟรี แตจะจายมาก จายนอย จายไปแลวไดอะไรคืนมา เปนเรือ่ งทีต่ า งคนตางก็ตอ งพิจารณาหาทางทีด่ ที สี่ ดุ กันเอาเอง แตเอาเถอะ แมวา โลกนีจ้ ะไมมอี ะไรฟรี และคนเราทุกคนไมวา จะยากดีมจี น ก็ลว นตองทำมาหากินกันแทบทุกวันทีต่ นื่ ลืมตา แตก็ใชวา จะตองอยูใ นสภาพ ยิ้มไมออกอยางนั้นไปตลอด เพราะสุดทายแลว ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น กราฟ เศรษฐกิจจะพุง ขึน้ หรือดิง่ ลง เราก็ตอ งทำใจยอมรับสภาพทีเ่ กิดขึน้ และปรับตัว ไปตามสถานการณใหได เพราะโลกใบนี้ คนทีจ่ ะอยูร อดไมใชคนทีแ่ ข็งแรงทีส่ ดุ หรือฉลาดที่สุด แตคือคนที่ปรับตัวไดดีที่สุด เรื่องนี้เราไม ไดพูดเอง แต รองศาสตราจารย ดอกเตอร วรากรณ​ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย และเจาของหนังสือเกีย่ วกับเศรษฐศาสตรยอ ยงายหลายๆ เลม ทัง้ หนังสือในซีรสี  โลกนี้ไมมอี ะไรฟรี เงินทองของมายา ราคาคือของจริง หรือ มั่งมีศรีสุข ฯลฯ เปนคนย้ำใหเราตระหนักถึงความจริงในขอนี้ดวยตัวเอง เหตุผลที่เราเลือกมาคุยกับอาจารยวรากรณในชวงเวลาที่หลายๆ คน บนอุบเรื่องของแพง ไมใชเพียงเพราะอาจารยสามารถอธิบายใหเราเขาใจ เรื่องเศรษฐกิจไดงายๆ ในแงมุมที่เรานึกไมถึง (และเผลอๆ อาจทำใหเรามอง ของแพงอยางไมรังเกียจรังงอนอะไรนัก) แตเปนเพราะอาจารยสามารถ เชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจกับความสุขใหเปนเรื่องนาเพลิดเพลินไดอีกดวย ทั้งที่มันไมนาจะเขากันได ในบทสัมภาษณตอไปนี้ เรากำลังจะพาคุณไปคนหาวา พวกเราทุกคน จะมีความสุขในสภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ไดอยางไร เงินกับความสุขเปนของคูก นั จริงหรือไม และอีกหลายๆ เรื่องในแงมุมของเศรษฐกิจและการใชชีวิต แมอาจารยวรากรณจะใชเวลาเพียงชั่วโมงเศษอธิบายใหเราเขาใจวา คุณคาที่แทจริงในการใชชีวิตคืออะไร แตหลังจากอานบทสัมภาษณนี้จบลง พวกเราแตละคนอาจใชเวลาเนิ่นนานไมเทากันในการทบทวนดูวา ตกลง คาครองชีพ กับคุณคาในการครองชีพนั้น เปนเรื่องเดียวกันหรือเปลา?​ ในสภาพเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวน ในโลกทีเ่ อาแนเอานอนไมไดและมีแรงเหวีย่ ง สูงเชนนี้ ไมแปลกทีค่ นเราจะเซไปบาง แตประเด็นสำคัญมันอยูท เี่ ซแลวตัง้ หลัก ไดเร็วหรือไมตางหาก

สัมภาษณ : วิไลรัตน เอมเอี่ยม ถายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร


12

ชวงนีค้ นบนเรือ่ งของแพงกันมาก อยากใหอาจารย อธิบายใหเขาใจงายๆ เกีย่ วกับธรรมชาติของเรือ่ ง ของแพง เศรษฐกิจไมดี เพื่อใหคนอานไดอาน แลวปรับตัวไดทันหนอยคะ วาจริงๆ แลวคำวา ของแพงมันเปนเรื่องของความรูสึก หรือของมัน แพงขึ้นจริงๆ

ที่ซื้อมาไมไดใสอีกเยอะแยะ ก็หาวิธีเอาเสื้อผามา รีไซเคิล หรือเอาเสือ้ ผามาดัดแปลงใหมใหสวยๆ และ ใสไดใหม ทำใหเราประหยัดเงินทีจ่ ะซือ้ เสือ้ ผาไดอกี ตัว

สินคามันสูงขึ้นกวาเดิม และสวนหนึ่งที่ทำใหคน ไมพอใจเรื่องของแพงเพราะมันมีรากฐานมาจาก เรื่องความรูสึกวาของมันแพงขึ้น รูสึกวาแยแลว มีความกลัวหรือความกังวลเกิดขึน้ วาตัวเองอาจจะตอง ใชเงินสำหรับการบริโภคเพิม่ มากขึน้ และประกอบกับ มีภาระผูกพันในการผอนบาน ผอนรถอยูด ว ย ทำให ไมสามารถรับภาระนัน้ ไดเต็มที่ ดังนัน้ คำวาของแพง มันจึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นคูกับความรูสึกไมสบายใจ กังวลเกี่ยวกับความไมแนนอนในชีวิตดวย

ผมว า ถ า จะให ส อดคล อ งกั บ ความจำเป น ในความหมายที่แทจริง วิธีคิดมันตองแตกตางไป ยิง่ หากตองสูก บั สภาวะทีข่ องแพงขึน้ เรือ่ ยๆ ดวยแลว วิธคี ดิ ทีว่ า ก็คอื เราตองยอมรับกันเลยวา ของมันจะ แพงขึ้นเรื่อยๆ ไมมีลดลงหรอกครับ บอกไดเลย เพราะวาน้ำมันทีเ่ ปนตนทุนของการผลิตสินคาตางๆ มันก็ตอ งแพงขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะน้ำมันเปนปจจัยสำคัญ แลวประกอบกับคาแรงสูงขึ้นดวย ไหนจะเรื่องของ สิทธิมนุษยชน แรงผลักดัน หรือความตองการของ คนทีอ่ ยากจะมีคา จางทีส่ มควรกับฐานะความเปนอยู สิ่งเหลานี้มันก็ลวนแตเปนปจจัยที่ผลักดันใหของ แพงขึ้นอยูแลว ดังนั้น ถาเรามองโลกแบบใหมวา การทีข่ องแพงขึน้ เปนเรือ่ งธรรมดา เมือ่ เรายอมรับแลว เราก็จำเปนตองสูกับมันซะ วิธีสูก็อยางที่พูดไปแลว ตอนตน คือทำใหรายไดเพิ่มขึ้น และลดรายจาย แตทีนี้การเพิ่มรายไดใหตัวเองทำอยางไร มันก็ตอง คิดที่จะลงทุนในตัวเอง invest in yourself ที่ วอเรน บัฟเฟตต นักลงทุนชื่อดัง บอก การลงทุนในตัวเอง ก็คือการคนควาหาความรูเพิ่มขึ้น ทักษะบางอยาง ทีไ่ มเคยมีมากอนก็ตอ งดิน้ รนหา หาชองทางการทำงาน ใหมๆ แตทั้งหมดนี้จะทำไดหรือไมไดมันอยูที่กรอบ ความคิดวา การเพิม่ ขึน้ ของราคาสินคามันเปนเรือ่ ง ธรรมดา อยาไปตื่นเตน เราตองเรงสรางรายไดให แซงหนารายรับ แตถงึ เราจะยอมรับไดวา ของมันตอง แพงขึ้นตลอดเวลา เราก็ตองตั้งคำถามกับตัวเอง ดวยวา อะไรคือความสุขที่แทจริงของเรากันแน ถาเราคิดวาความสุขของเราคือการใชจา ยเงินซือ้ ของ ตามอิทธิพลของการโฆษณา เราก็ไลตามซื้อของ เหลานั้นไปไมรูจบ แตถาเรารูวาความสุขของเรา มันอยูท บ่ี างสิง่ ทีเ่ ราไมจำเปนตองใชเงินซือ้ มันก็เปน อีกแบบ เพราะจริงๆ แลวผมเชื่อนะวาความสุข ที่แทจริงของคนเรามันไมตองใชเงินซื้อหรอก เชน ถาคุณพอใจเสือ้ ทีค่ ณ ุ มีอยูแ ลว 5 ตัว ความสุขมันก็ เกิดขึ้นได แตถาคุณไมรูจักพอ ตอใหมีเสื้อเทาไหร ก็ไมพอหรอกครับ มันก็ตองดิ้นรนหาอยูตลอดเวลา ละครับ ดังนั้น มันก็ตองปรับวิธีคิดในสมองตัวเอง เพราะถาเราทำใหรายไดเราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง แซงหนาราคาของที่แพงขึ้น ก็ไมมีปญหา หรอกครับ แตความเปนจริงมันไมใชอยางนั้นไง เราตองปรับวิธคี ดิ ใหมวา เราไมจำเปนตองมีทกุ อยาง อยางทีค่ นอืน่ เขาพยายามโฆษณาใหเราเปน ใหเรามี เราก็สามารถมีความสุขไดตามอัตภาพของเรา ผม เห็นคนไลตามแฟชั่นอยูเรื่อยๆ ก็คิดนะวามันก็โอเค ทีจ่ ะทำตัวตามแฟชัน่ เพราะมันทำใหเราเหมือนคนอืน่ แตถา เราตามแฟชัน่ ตลอดเวลา เราก็ไมตา งอะไรกับ การเปนทาสของแฟชัน่ หรอก เพราะเขาก็คอื คนกำหนด วาเราตองแตงตัวสีอะไร นุง กางเกงสัน้ กระโปรงยาว นุงกระโปรงสั้น กางเกงยาว มองกลับกันแลว เราก็ คลายสัตวทอ่ี ยูใ นสวนสัตวนะครับ เพราะคนขางนอก ตองเปนคนบอกเราวาจะกินอะไร ตองวิ่งตามเขา ตลอดเวลาอยางนี้เราก็หาความสุขไมไดหรอก แต ถาเราเดินสายกลาง คือโอเค เราถือวาคนที่กำหนด แฟชัน่ นัน้ เปนคนกำหนดเทรนดทเ่ี ปนทีย่ อมรับทัว่ โลก และถาเราตามทัน เราก็เปนทีย่ อมรับใหอยูใ นเทรนดนน้ั เราก็ตามเทรนดพอสมควร แตไมใชตลอดเวลา เพราะ คุณไมมีวันตามทันหรอกครับ เพราะมันก็จะมีอะไร ใหมๆ ออกมาหลอกเราเรื่อยๆ ทุกวันๆ และเราก็ เต็มใจใหเขาหลอก แลวก็ตามมาดวยการเปนหนี้ บัตรเครดิตตางๆ ผมวาเรื่องพวกนี้มันอยูที่วิธีคิด ของเราซึ่งสำคัญที่สุด หรือพูดอีกอยางวาอยูที่สติ นัน่ เอง จริงๆ แลวเรือ่ งความสุขนี่ ผมชอบที่ อัลเบิรต ไอนสไตน บอกวา ‘ความสุขไมไดอยูที่คนมีหรือ เปนอะไร แตมนั อยูท ว่ี า คุณคิดอยางไรกับสิง่ ทีค่ ณ ุ มี และสิง่ ทีค่ ณ ุ เปน’ ถาคุณไปถามคนยากจนในอินเดีย

ประเด็นทีอ่ าจารยบอก เขาก็คงจะบอกกันมานานแลว ประเด็นคือ ยิง่ เมือ่ พวกเราอยูใ นยุคบริโภคนิยม หรือ วัตถุนยิ มแบบทุกวันนีแ้ ลว กลายเปนวาคำวาจำเปน ความจริงที่คนพูดกันมากเรื่องของแพง นัยยะ มันก็เลยมีความหมายแฝงมากขึ้น คือคิดไปเอง ของมันก็คอื เมือ่ เปรียบเทียบกับเมือ่ กอนแลว ราคา วาจำเปน

แลวถาจะแบงการรับมือเรือ่ งของแพงเปนสองแบบ คือ รับมือกับภาวะของแพงจริงๆ กับรับมือดาน ความรูสึกกังวล จะทำไดอยางไร

เวลาที่มันมีภาวะราคาสินคาสูงขึ้นกวาเดิม ถารายไดเราเทาเดิม มันก็จะทำใหความสามารถ ในการซื้อของนอยลงอยูแลวเปนธรรมดา เชน ถามี เงิน 100 บาท ของชิ้นละบาท เราก็ซื้อได 100 ชิ้น แตเมือ่ ของแพงขึน้ เปน 2 บาท เงิน 100 บาทเทาเดิม เราก็ซื้อของไดแค 50 ชิ้น นี่คือผลเสียที่เห็นไดชัด ของการทีส่ นิ คาราคาแพงขึน้ ขณะทีร่ ายไดเราเทาเดิม เพราะเราจะมี อ ำนาจในการซื ้ อ น อ ยลงกว า เดิ ม การรับมือกับเรื่องเหลานี้ก็มีอยู 2 ทาง นั่นคือ หนึ่ง ทำอยางไรใหรายไดของเราเพิ่มขึ้นทัดเทียมกับของ ที่มันแพงขึ้น หรือมีรายไดแซงหนา เชน จากรายได 100 บาท ก็ตองทำใหมีรายได 200 บาท เพื่อที่วา เราจะไดซอ้ื ของชิน้ ละบาทได 100 ชิน้ โดยไมเดือดรอนเหมือนเดิม คือถาจะใหคุณภาพชีวิตดีกวาเดิม ก็ตองใหรายไดเรามากกวาเดิมอยางนอย 1 เทาตัว หรือมากกวา เพราะของทีแ่ พงขึน้ ก็จะไมมผี ลกระทบ ตอชีวิตเรา ทางที่สอง ถาเราไมสามารถหารายได เพิม่ ขึน้ ได เราก็ตอ งตัดรายจายลง เพือ่ ใหมเี งินเหลือ พอทีจ่ ะซือ้ ของไดเทาเดิม มันก็มสี องทางเทานัน้ ละครับ ทีเ่ ราสามารถรับมือกับของแพงได ทีนม้ี าพูดถึงเรือ่ ง ของความรูส กึ บาง ถาเรารูว า ของแพงขึน้ แนนอนวา ถาเราเลือกทีจ่ ะตัดรายจายลง เราก็จะรูส กึ วามันเปน เรือ่ งทีย่ าก แตถา เราทำใหความรูส กึ ทีต่ อ งตัดรายจาย ลงกลายเปนเรือ่ งดานบวก เราก็รสู กึ อยากจะทำ เชน ถาเราบอกวาเราตองการจะมีคณ ุ ภาพชีวติ เหมือนเดิม แตของมันแพง เราก็ตองเริ่มจากการตัดรายจาย บางอยางที่เราคิดวาไมจำเปนออกไป เพื่อรักษา มาตรฐานคุณภาพชีวติ เดิมไว ซึง่ เราจะทำไดกต็ อ เมือ่ เราคิดไดวา อะไรคือสิง่ ทีจ่ ำเปนตอการดำรงชีวติ จริงๆ การทีข่ องแพงขึน้ มันยอมมีผลตอพฤติกรรมของคน แตกตางกันไปอยูแ ลว เชน เมือ่ ของแพงก็ประหยัดขึน้ ใชจา ยเงินนอยลง บางคนก็ตกใจกลัว ขาดสติ ก็อาจ จะทำใหขาดความสุขไปไดมากมาย แตถา มีสติ แลว รูจ กั ตัดคาใชจา ยทีไ่ มจำเปนได ก็สามารถทีจ่ ะอยูไ ด

ทีนคี้ ำวา คาใชจา ยทีไ่ มจำเปน กับจำเปน ของแตละคน ก็ไมเหมือนกัน ตรงนีม้ นั ก็กวางมากเหมือนกันนะคะ อาจารยมองนิยามของคำวาคาใชจายที่ไมจำเปน กับจำเปนวามันควรจะเปนอยางไร

เรื่องแบบนี้ แตละคนก็มองไมเหมือนกันจริงๆ นะครับ (หัวเราะ) ดังนัน้ เราก็จำเปนตองกำหนดลำดับ ความสำคัญในเรื่องของการใชจายกอน คนบางคน คาใชจายเรื่องโทรศัพทเปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่งเลย หรือบางคนมองวาคาอินเทอรเน็ตเปนสิ่งจำเปน อันนี้ก็ไมวาอะไร แตบางคนอาจมองวาเรื่องจำเปน คือคาอาหาร คาเดินทาง คาเสื ้ อผ า ค า น้ ำ มั น เปนลำดับที่รองลงมา เราก็ตองหาวิธีประหยัดไป ถาอยากจะประหยัดน้ำมัน ก็ตอ งเอารถออกจากบาน นอยลง เดินมากขึ้น ใชรถสาธารณะมากขึ้น หรือ ออกจากบานนอยลง คาใชจายมันก็จะไดนอยลง หรือนั่งเลนเน็ตที่บานใหมันสะใจสมกับที่เราคิดวา มันเปนคาใชจายที่จำเปนที่สุดลำดับแรกของเรา หรือใครเคยซื้อเสื้อผาเยอะ เปดดูในตูแลวมีเสื้อผา

คุณจะรูว า การมีววั 3 ตัว ก็คอื การมีความสุขมากกวา การมีววั ตัวเดียว อยูบ า นดินทีท่ ำจากขีว้ วั ก็อยูอ ยาง มีความสุขไดเหมือนกัน แตถาคุณไปถามคนจาก ประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งมีรถยนต 4 คันในบาน ก็อาจจะไมมคี วามสุขก็ได เพราะรูส กึ ยังอยากไดรถยนต เพิม่ อีกคัน คือความสุขสำหรับคนทัว่ ไป มันเปนสิง่ ที่ ตองเปรียบเทียบนะ แตถา คุณคิดวาคุณมีความสุขแลว โดยไมตอ งเปรียบเทียบกับใครก็ได คุณก็มคี วามสุข ทัง้ ทีอ่ าจจะไมไดมคี วามมัน่ คงในชีวติ แบบทีเ่ ราคิดกัน ก็ไดนะ ทราบไหมครับวา จากที่มีการสำรวจเรือ่ ง ความสุขทั่วโลก ครั้งหนึ่งมีผลออกมาวา คนที่มี ความสุขทีส่ ดุ ในโลกคือคนไนจีเรียนะครับ เพราะวันๆ วิถีชีวิตของเขาคือการรองรำทำเพลง เตนระบำ มีความสุขมากเลย แตถามวาเขามีความมัน่ คงในชีวติ ไหม เขาอยูอ นั ดับทายๆ ของโลกนะ ขณะเดียวกัน ประเทศที่มีความมั่นคงในชีวติ มากๆ อยางประเทศ ในสแกนดิเนเวียกลับไมมคี วามสุขมากเทาไหร เมือ่ วัด ดีกรีของความสุขกับคนไนจีเรีย แตถา มองความสุข ในความหมายแบบที่พวกเรามองกัน คือ มีรายได มีความมัน่ คง มีอาหารการกินที่ดี โอเค ถาอยางนั้น เขาก็มคี วามสุข ผมถึงบอกวา ความสุขมันเปนเรือ่ ง ของการเปรียบเทียบระหวางอยางหนึ่งกับอีกอยาง แตถา มองในแงความเปนจริงของชีวติ มันก็มรี ะดับหนึง่ ของการบริโภคที่นาจะระบุถึงการมีความสุขได เหมือนกัน เชน ถาเราไมมอี ะไรจะกินเลย ถึงจะบอกวา มีความสุขมันก็ไมมีความสุขหรอก จริงไหม

จริงๆ เวลาที่มีการวัดดัชนีความสุขในเชิงเศรษฐศาสตรที่เขาวัดกันทุกปทั่วโลก อาจารยมองเห็น จุดออนอะไรในการวัดระดับความสุขเหลานั้นคะ

ผมวามันเปนความผิดพลาดนะ หากเราไปถาม คนวา คุณมีความสุขมากขึ้นกวาปกอนหรือเปลา หรือถามวา ตอนนี้คุณมีความสุขหรือเปลา เพราะ การตีความเรื่องความสุขของคนมันไมเหมือนกัน ถาจะถามวามีความสุขไหม ก็ควรจะถามสิ่งที่อยู รอบขางของคำวาความสุขดวย เชน คุณมีเงินออมไหม มีสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลไหม มีเวลาวาง ทีจ่ ะหาความสุขจากการไปฟงดนตรีไหม มีครอบครัว ที่มีความเอื้ออาทรตอกันหรือเปลา แลวเราคอยใช คำตอบเหลานี้มาแปลเปนผลหรือความหมายของ ความสุขได ซึง่ มันจะทำใหคำตอบชัดเจนและมีความหมายมากกวาไปถามวา คุณมีความสุขมากกวาปกอ น หรือเปลา มีโอกาสเขาถึงน้ำสะอาดไหม ซึง่ เปนคำถาม ที่เวลาวัดดัชนีความสุขเขาถามกันในปจจุบันนี้ นี่ขนาดวาเปนระดับสากลนะ

แลวจริงๆ ตอใหไมตองมาใชแบบสอบถามเรื่อง ความสุขแบบทีเ่ ปนสากลแบบนี้ อาจารยวา คนเรา ควรจะมีการตั้งคำถามกับตัวเองเรื่องความสุข อยางไร

ผมเห็นดวยเลยนะวาคนเราควรจะตองถามตัวเอง เพราะคนเราควรจะรูจ กั ตัวเองวาตองการอะไรในชีวติ กันแน อะไรทีจ่ ะทำใหตวั เองมีความสุข เชน มีฐานะ การเงินมัน่ คงพอสมควร มีเงินรักษาพยาบาลเพียงพอ หรือมีครอบครัวที่ดี มีเพื่อน มีงานที่มั่นคง ทำงาน ทีม่ คี วามหมายตอจิตใจ หรือถาเปนหนี้ ก็อยูใ นระดับ ทีจ่ ดั การชำระได มีสง่ิ แวดลอมทีด่ ไี หม เปนตน นีแ่ หละ คือสิง่ ทีผ่ มคิดวาคนเราควรจะหันกลับมามองตัวเอง วาเรามีสิ่งนี้หรือเปลา แตไมใชการมานั่งคิดวามี โทรศัพทมือถือรุนใหมหรือยัง โอเค มันอาจจะเปน ความสุขจริงๆ แตก็แคชั่วคราว ไมไดยั่งยืน

อาจารย ว า คนเราหลงทางในแง ก ารประเมิ น ความสุขของตัวเองไหม

ผมคิดวาโลกปจจุบนั นีม้ นั เปนโลกของการโฆษณา คอนขางมาก และความรูความเขาใจในเรื่องวิชา การโฆษณามันก็พฒ ั นาไปไกลแลว เพราะมันเขาไป เจาะลึกในแงของจิตวิทยา และสิ่งที่ฝงลึกลงไปใน จิตใจคน โฆษณาสมัยใหมมนั ก็เลยไปปลุกเราความตองการของคนไดมปี ระสิทธิภาพมากกวาสมัยกอน เชน เขาใจวาคนเรามีความกลัววาจะไมไดรับการยอมรับ ถาเปรียบเทียบกับโฆษณาสมัยกอน มันก็จะ งายๆ แคบอกวาของชิ้นนี้ดี ควรจะใชของชิ้นนี้ แต สมัยนีม้ นั ไปปลุกเราความกลัววาจะไมเปนทีย่ อมรับ ของกลุม ไง เพราะอยาลืมวามนุษยเราเปนสัตวสงั คม

ถาเราบอกวา เราตองการจะมี คุณภาพชีวิต เหมือนเดิม แตของมันแพง เราก็ตองเริ่มจาก การตัดรายจาย บางอยางที่เรา คิดวาไมจำเปน ออกไปเพื่อรักษา มาตรฐานคุณภาพ ชีวติ เดิมไว ซึ่งเราจะ ทำไดก็ตอเมื่อเรา คิดไดวา อะไรคือสิง่ ที่ จำเปนตอการดำรงชีวิตจริงๆ


13

มีความตองการทีจ่ ะถูกนับเปนหนึง่ ในสมาชิกของกลุม ของสังคม เขาเลยกลัวที่จะไมถูกนับรวมในกลุมใด กลุมหนึ่ง เชน โฆษณาเขาบอกวา ถาจะมีชีวิตที่มี ระดับตองมีบา นแบบนี้ คุณจะเปนคนแบบนีต้ อ งใส เสื้อแบบนี้ ตองซื้อยี่หอนี้ ดังนั้น แบรนดเนมมันถึง อยูมาไดนานและมีแบรนดตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ก็เพราะแบรนดมันตอบสนองความตองการเปนที่ ยอมรับของคนได นีจ่ งึ เปนเหตุผลวาทำไมคนจีน หรือ ประเทศเกิดใหม New Rich ทั้งหลาย จึงซื้อของ แบรนดเนมกันมาก เพราะเขาตองการการยอมรับวา เขาเปนคนที่มีเงิน ตองการการยอมรับวาเปนหนึ่ง ในชาวโลกที่ใชของแบบนี้กัน ถาใชของแบบอื่น ก็ไมถกู นับวามีฐานะแบบเดียวกับคนอืน่ ๆ ทีใ่ ชของ แบบนีก้ นั หรือยังเปนระดับ Poor อยู แลวอีกอยาง เมือ่ กอนคนยังไมเขาใจลึกซึง้ นักเกีย่ วกับการโฆษณา ทีเ่ ขาเรียกวามันเขาไปถึงระดับ Subliminal หรือระดับ จิตใตสำนึก ซึ่งครั้งหนึ่งนานมาแลว ในสหรัฐฯ นี่ โฆษณาแบบนี้ถือวาผิดนะครับ เขาหามเลย เชน การเปดเพลงบางเพลงที่กระตุนความรูสึกอยากซื้อ ของโดยไมรตู วั ถือวาผิดกฎหมายนะครับ แตปจ จุบนั เสนแบงแบบนี้ถือวาเบลอไปแลว ทุกคนสามารถ ทำทุกอยางเพื่อใหคนซื้อสินคาของตัวเอง และ เทคโนโลยีการเผยแพรโฆษณามันก็กา วหนามากขึน้ ดวย มันแพรกระจายไปทัว่ ทุกครัวเรือน ประสิทธิภาพ ของการเรียกรองใหคนบริโภคหรือใชจา ยเงินมันเลย มากขึน้ ดวย แตความรูท นั ของคน กับความสามารถ ในการจับจายเพื่อซื้อสินคาเหลานี้ มันไมทันกันไง คนจำนวนมากถึงไดตกอยูในกับดักของการเปนหนี้ ถาหาเงินไมทนั ก็รดู บัตร แลวก็มแี ตความตองการๆๆ แตไมมใี ครทีม่ จี ดุ ทีพ่ อเพียงของตัวเองทีจ่ ะยืนขึน้ มา บอกวา นีค่ อื พอแลว เรือ่ งแบบนีม้ นั ตองอาศัยการตระหนักในตัวเอง ตองมีสติวาตัวเองตองการอะไร ในชีวิต จุดของความสุขของเราอยูตรงไหน ถาเรา ไมรูจักตัวเอง ผมถือวาเปนความเสี่ยงที่สำคัญ อยางหนึ่งในชีวิตเลยนะครับ

แตกด็ เู หมือนเขามีความสุขดีนะคะ คนทีใ่ ชจา ยเงิน กับการซื้อขาวของมากมายทุกวันนี้

ผมวาไมหรอก ถาตองเปนหนี้ ผมวาเขาไมมี ความสุขหรอกครับ เพราะมันตองคำนึงวาเดือนนี้ เราจะใชหนีย้ งั ไง แตถงึ จะไมเปนหนี้ แลวใชจา ยเงิน โดยไมคิดแบบนี้ ก็แปลวาตองมีรายไดพอสมควร ถาจะมีความสุขก็คงแคในแงของการไดบริโภค แต ในมิติอื่นของความเปนมนุษย ผมวามันไมนาจะมี ความสุ ข ได ม ากขนาดนั ้ นนะ เพราะสั ต ว ส ั ง คม มันไมไดมคี วามสุขจากการบริโภคเสมอไป มันตอง มีความสุขจากการใหคนอื่น มีปฏิสัมพันธที่ดีกับ คนอืน่ ดวย มีคนหวงหาอาทรดวย มีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ไดมีประสบการณแปลกใหมในชีวิตดวย ดังนั้น แคบริโภคอยางเดียว รูดการดอยางเดียว มันไมพอ หรอก มันเปนแคสว นหนึง่ ของความสุขเทานัน้ แหละ คือมิตคิ วามมัน่ คงดานรายไดของคนนีเ่ ปนมิตทิ ล่ี ำ้ ลึก นะครับ มั่นคงนี่คือวา รูวาตัวเองเจ็บปวยยังไงก็มี คารักษาพยาบาลแนๆ มีเรือ่ งฉุกเฉินก็มเี งินพอใชจา ย ได เวลาตองการคำปรึกษาแลวมีคนใหคำปรึกษาได ปลอบใจไดเวลาที่ผิดหวัง ผมวาจริงๆ คนทั่วไป ตองการสิ่งเหลานี้ทั้งนั้น เพียงแตจะรูตัวเองหรือไม เทานั้นแหละ ผมกำลังจะบอกวา วัตถุอยางเดียว มันตอบสนองสิง่ เหลานีไ้ มได แตคนปจจุบนั นีเ้ ขาใจ วาแควัตถุก็เพียงพอแลวที่จะทำใหเกิดความสุข แตเมื่อเวลาผานไปจนถึงอายุระดับหนึ่งแลว ถึงจะ เรียนรูว า สิง่ ทีเ่ ขาวิง่ ไลตามเหลานัน้ มันก็เหมือนการวิง่ ไลจับเงาตัวเอง เพราะมันไมใชเลย มันยังมีสิ่งอื่น ที่ตัวเองตองการมากกวานั้น แตระหวางทางของ การใชชวี ติ อาจจะมองขามไป ไมไดสนใจสิง่ เหลานี้ เชน ความสัมพันธที่ดีกับคนอื่น การมีครอบครัว หรือมีเพื่อนที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี หรือการมีความสามารถที่จะหาความสุขไดโดยที่ไมตองพึ่งใคร และไมตอ งเสียเงินมากมาย เชน การฟงเพลงเพราะๆ การอานหนังสือดีๆ สักเลม สิง่ เหลานีม้ นั เปนการหา ความสุขที่ราคาถูกมากเลย

เหมือนความสุขงายๆ นีเ่ ราหากันยาก แตความสุข ยากๆ เราหากันงาย


14

เราตองปรับวิธคี ดิ ใหมวา เราไมจำเปนตองมีทกุ อยางอยางทีค่ นอืน่ เขาพยายาม โฆษณาใหเราเปน ใหเรามี เราก็สามารถมีความสุขไดตามอัตภาพของเรา ผมวาความสุขจริงๆ มันหางาย แลวก็หาได ในราคาถูก แตมนุษยเราชอบทีจ่ ะใชเงินแพงๆ ไปกับ การหาความสุขทีต่ วั เองไมรจู กั รูแ ตวา คนอืน่ เขามีกนั เราก็ตองมีบาง แตไมรูวาตัวเองมีความสุขที่แทจริง หรือเปลา ทั้งที่การหาความสุขจริงๆ นี่มันงายมาก แคเขาไปนัง่ ในปา หรือนัง่ ริมน้ำสงบๆ ก็เปนความสุข ที่ถูกมากแลว หรืออยางการออกกำลังกายก็ถือวา เปนความสุข ดูหนังทางฟรีทวี กี ม็ คี วามสุขได ฟงเพลง เพราะๆ ที่เขาแตงมานานเปนรอยปก็มีความสุขได

คือไมมีความอิ่มใจ

ใชครับ ซึ่งเรื่องนี้ถาเรามองในแงของการตลาด เราจะพบวามันมีชองวางตรงนี้อยู ดังนั้น หนังสือ ที่ขายดีทุกวันนี้จึงเปนหนังสือแนวธรรมะ ปรัชญา การใชชีวิต หรือแนว Spiritual เพราะคนเรากำลัง มองหาเรื่องของความอิ่มใจมาเติมเต็มอยู เพราะ อยางอื่นมันหามาเติมไดอยูแลวจากการบริโภค ตามปกติ แตความสุขทางใจคือสิ่งที่คนเรากำลัง ขาดอยู ซึ่งเรื่องนี้คนอายุนอยๆ สวนใหญจะไมคิด เพราะวาสิ่งที่เปนความตองการทางกายภาพ หรือ Physical Needs มันยังไดไมเต็ม แตพอมันไดเต็ม แลวเขาก็จะหาความสุขทางใจ หรือบางคนอาจจะ แสวงหา Physical Needs ไปตลอดชีวิตเลยก็ได

เมื่อสักครูอาจารยพูดเรื่องที่คนเราแสวงหาการยอมรั บ ซึ่ ง ถ า คิ ด กลั บ กั น ถาคนเราสามารถ ยอมรับสิ่งที่ตัวเองเปนไดก็จบ

ใชครับ ถาคุณเปนตัวของตัวเอง แลวรูว า ตัวเอง ตองการอะไร และอยากเปนอิ สระอย า งแท จริ ง ก็ไมตอ งไปตามเขา อยางทีผ่ มบอกแหละวา การซือ้ เสือ้ ผาตามแฟชัน่ ทุกป ทุกฤดูกาล มันก็คอื การตกเปน ทาสแฟชั่นนั่นแหละ

แตทสี่ งั เกตเห็นไดชดั เลยก็คอื การเชิญชวนใหคนใช บัตรเครดิตดวยการบอกวามีอิสระในการใชจาย

(หัวเราะ) ผมเคยไดยินโฆษณาชิ้นหนึ่งบอกวา ยิ่งรูด ยิ่งออม ดวยซ้ำนะ แตตอนนี้เหมือนจะหายๆ ไปแลว เพราะมันเปนไปไมไดหรอก ยิง่ รูดจะยิง่ ออม ไดยงั ไง คือบัตรเครดิตมันก็เปนวิธกี ารใชจา ยทีส่ ะดวก ที่สุดอยางหนึ่งสำหรับคนเรานะ คือสมัยนี้มันเปน การมาบรรจบรวมกันระหวางโฆษณาที่ไปสราง ความตองการซือ้ แลวก็มบี ตั รเครดิตทีอ่ ำนวยความสะดวกในการซื้อดวย ทำใหคนเอาเงินในอนาคต ซื้อของไปกอนได

ดูเหมือนวาบัตรเครดิตกับการใชจา ยของคนเมือง จะเปนของคูกัน อาจารยมองวาเรื่องนี้ควรมีจุด ทีส่ มดุลยังไง

ผมว า บั ต รเครดิ ต มั นก็ เป น สิ ่ ง ที ่ ม ี ป ระโยชน เปนนวัตกรรมของโลกที่ทำใหคนซื้อของไดสะดวก ไมตองพกเงินสด แตมันเปนอันตรายสำหรับคนที่ ไมรจู กั ตัวเอง คนเราถารูจ กั ตัวเอง มันไมเปนอันตราย อะไรหรอกครับ เชน บางคนมีบตั รเครดิตในกระเปา แตไมเคยใชเลย ยกเวนจำเปน แบบนีก้ ไ็ มเปนอันตราย อยูแลว แตคนที่ไมสามารถควบคุมความตองการ ของตัวเองได หรือเปนคนที่ไมมีอำนาจเหนือเงิน แตยอมใหเงินมีอำนาจเหนือตัวเอง คือเห็นอะไรทีช่ อบ ก็ไปรูดบัตรซื้อ แลวคอยไปหาเงินมาจายทีหลัง แบบนี้อันตรายแนนอน

อาจารยพดู เรือ่ งความสุข เรือ่ งเงิน เรือ่ งการใชจา ย มาเยอะ ทีนี้อยากทราบเรื่องการหาเงินบางคะวา คอนเซ็ปตทดี่ หี รือทีค่ วรจะเปนของการหาเงินคืออะไร

ผมพูดเสมอวา การหาเงินนั้นสำคัญ แตการรูจักใชเงินสำคัญกวา ตอใหหาเงินไดมากแคไหน แตถาใชมากมันก็ไมมีเงินเหลือหรอก นึกภาพถังน้ำ ใบหนึง่ น้ำทีไ่ หลเขามาในถังก็อปุ มาเหมือนรายไดที่ ไหลเขามาทุกเดือน น้ำที่ออกจากถังก็คือรายจาย ถาน้ำไหลเขามาแรงมาก แตกไ็ หลออกมาก น้ำในถัง มันก็ไมเหลือไง น้ำในถังก็คอื เงินออม แตตรงกันขาม

เขาไดเปรียบประเทศอื่นตรงนี้ อเมริกาก็เลยเหมือน พิมพแบงกใชไปเรือ่ ยๆ ไมมที องคำอะไรสำรองทั้งนั้น เพราะถือวามีเงิน เปนหนี้ใครก็พิมพแบงกใหเลย ตอนนีค้ นก็เริม่ กลัวแลววา ตอไปจะมีปญ  หาอะไรไหม เพราะทุกวันนี้อเมริกันปมแบงกเอง 24 ชั่วโมง แลว มีเงินออกมามากมายขนาดนี้ ถาคาเงินมันลดลงหรือ เกิดอะไรขึน้ แบงกพวกนีม้ กิ ลายเปนเงินกงเตกไปหรือ แลวคนอเมริกนั ก็รดู วี า ทุกวันนีจ้ นี ยังถือเงินดอลลารฯ มากกวาอเมริกันเลย แตอเมริกันไมมีเงินสำรอง หนุนหลัง เมื่อกอนยังใชทองคำ แตมาเปลี่ยนกฎ เมื่อป 1970 จากนั้นคนก็เชื่อมาตลอดวาอเมริกา เปนหัวรถจักรโลก GDP แตละปสงู มาก ดังนัน้ คาเงิน เขาเชือ่ ถือได เงินดอลลารฯ ออกมาคนยอมรับทัง้ โลก วันหนึ่งถาคนคลางแคลงสงสัยในดอลลารฯ ไมถือ ดอลลารฯ ไว อะไรจะเกิดขึน้ แตความทีค่ นมันถือ ดอลลารฯ ไวเยอะมากจนไมกลาทีจ่ ะคิดเคลือบแคลง อะไรไง อยางจีนถือเงินทุนสำรองไว 2 ลานลาน สถิติการออมเงินของคนไทยปจจุบันเปนอยางไร ดอลลารฯ เขาจะกลาคิดที่จะไมถือเงินทุนแลวเอา จริงๆ คนไทยสมัยกอนออมเงินเยอะกวาปจจุบนั เงินดอลลารฯ มาขายเหรอ เทาทีท่ ำได ก็ไดแตเตือน คือออมเงินรอยละ 20 ของรายไดตอ คน แตปจ จุบนั นี้ วาอยาเปนหนีป้ ระเทศอืน่ มาก เพราะอเมริกนั เปนหนี้ โดยทั่วไปออมเงินต่ำกวานั้นเยอะ อยางในอเมริกา ก็เลนเอาเงินดอลลารฯ มาขาย คนตางประเทศ นีอ่ อมเงินรอยละ 1 ของรายไดเทานัน้ เอง คือไดเงินมา ก็ไปซื้อกัน 100 ดอลลารฯ ใชจา ยไปแลว 99 ดอลลารฯ ก็เพราะ พู ด ถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ อาจารย คิ ด ว า ระบบ บริโภคนิยมนีแ่ หละครับ ทัง้ การโฆษณา และการใช เศรษฐกิจบานเรามีความนาเปนหวงแคไหน บัตรเครดิตที่ผมพูดถึง รวมทั้งการปลอยกูงายๆ ผมวา ณ ขณะนี้ ประเทศไทยเรามีฐานะทาง มันเลยเปนสังคมทีท่ กุ คนสามารถเลียนแบบกันไดงา ยๆ เศรษฐกิจที่นาพอใจนะครับ คือมีการขยายตัวทาง คือบางทีคนเห็นดาราฮอลลีวดู ใชเงินฟุม เฟอยก็ทำตาม เศรษฐกิจในระดับที่ทำใหเกิดการจางงานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่คนในยุคเกา หรือยุคเบบี้บูมเมอร เขาไมได ไมใหเกิดคนวางงานมากมาย มีรายไดแซงหนา มีชีวิตแบบนั้น เขาเห็นความสำคัญของการออม การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาพอสมควร สอง คือ เพราะเขาเคยลำบากมากอน ผานสงคราม ผานชวง มีอำนาจในการควบคุมเงินเฟอและราคาสินคาที่ ขาวยากหมากแพงมากอน เขาจึงรูวายามมีก็ตอง แพงขึ้นในระดับหนึ่ง ผมย้ำวาตอนนี้ยังพอควบคุม เก็บออมไวสำหรับยามไมมี คืออดวันนี้ เพือ่ จะไดมง่ั มี ไดอยู สาม เงินทุนสำรองเงินตราระหวางประเทศ ในวันหนา ไมใชมง่ั มีในวันนี้ เพือ่ อดอยากในวันหนา ซึง่ เปนหัวใจสำคัญของคาเงินบาทและเงินดอลลารฯ แตคนในยุคใหม เจเนอเรชัน X, Y, Z ทัง้ หลายเขามี ตอนนีเ้ รามีกวาแสนลานดอลลารฯ ทีส่ ามารถเอามา ความคิดที่ตางไป เพราะเขาเชื่อในเรื่องความสุขสม สูกับการขาดแคลนดอลลารฯ เปนครั้งคราวได แบบทันดวน หรือ Instant Gratification คือเรา ซึ่งบางทีนี่แหละที่ทำใหดอลลารฯ แพงเกินไป เรามี ตองการความสุขแบบทันที แลวมันก็เขาล็อกพอดีกบั การขาดทุ นงบประมาณในระดั บ ที ่ เราจั ด การได ความเจริญและทันสมัยของนวัตกรรมบัตรเดรดิต และสุดทาย เรามีโครงสรางพื้นฐานที่ดีพอสมควร บวกกับสินคาใหมๆ ออกมาตลอดเวลา คนสมัยนี้ ไดรายไดจากตางประเทศ มีเงินจากการทองเที่ยว ก็ เ ลยเข า สู  โหมดของการบริ โภคอย า งมากมาย มากพอสมควร แตปญหาที่ผมมองวามันอาจจะ ในอเมริกาปจจุบนั นี้ จะมีลกั ษณะนีเ้ ยอะมาก เพราะ เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือวา รัฐมีการเขาไปเกี่ยวพันกับ คนเลียนแบบกัน ซึ่งตางกับประเทศเยอรมนีที่มี ระบบเศรษฐกิจในบางลักษณะที่อาจจะทำใหเสีย ความเชือ่ กันวา คนทีม่ บี ตั รเครดิตถือเปนคนประหลาด ดุลยภาพได อยางเชน คาจาง 300 บาท ที่บังคับ แปลกแยก การใชบัตรเครดิตถือเปนสิ่งที่นาอับอาย ทันทีในหลายจังหวัดอยางรวดเร็ว โอเค เรื่องนี้เปน แลวจากสถิติพบวา คนเยอรมนีหรือคนในประเทศ ผลดีตอ ผูใ ชแรงงาน เพราะทุกวันนีค้ า ครองชีพก็สงู ขึน้ แถบยุโรปเขาจะมีปริมาณการออมเงินตอคนตอ จากน้ำมันที่ราคาแพงขึ้น คนลำบากกันมาก ดังนัน้ ครัวเรือนสูงมาก ซึ่งไมเกี่ยวกับระบบการเงินของ 300 บาท นีเ่ ปนผลดี แตวา ผลเสียตอนายจางมันก็มี ประเทศนะ คนละเรื่อง เพราะนั่นเปนเรื่องบริหาร มาก เพราะตนทุนก็ตอ งสูงขึน้ ดวย กำไรจากการขาย จัดการระหวางประเทศ ที่คนยุโรปหรือเยอรมัน สินคาก็ตอ งลดนอยลงไป แตถา อยากรักษากำไรไว ออมเงินเยอะ ผมเขาใจวาเพราะเขาเคยลำบากมามาก เทาเดิม เขาก็ตอ งจางคนงานนอยลง ตองปลดคนเกา เพราะเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกเขาเพิง่ รวมกัน ทีไ่ มมสี มรรถภาพ หรือมีสมรรถภาพนอยลง เพือ่ ทีจ่ ะ เมื่อป 1990 เอง กอนหนานี้เยอรมันตะวันออกเปน รักษาตนทุนไวเทาเดิม เพราะฉะนัน้ การจางงานก็ตอ ง สวนหนึง่ ของโซเวียต และคนเยอรมันตะวันตกก็ผา น นอยลงกวาเกา คนที่ถูกปลดออกจากงานก็จะไมมี สงครามโลกมา เขาก็ปลูกฝงลูกหลานใหรูจักออม รายได คนโชคดีก็คือคนที่ยังอยูในระบบ ทีนี้ที่มัน ใหรจู กั ใชจา ยเงิน แตสงั คมอเมริกนั นีไ่ ดรบั ผลกระทบ กระทบก็คือ ขาวของก็ตองแพงขึ้นดวย เพราะวา จากสงครามโลกนอยมากเลย บริโภคอยางเดียว ตนทุนของคาจางมันสูงขึน้ นอกจากนัน้ มันจะกระทบ แลวดวยความทีเ่ งินอเมริกนั เปนเงินทีใ่ ชเปนสกุลหลัก ในดานการสงออกของเราทันที เพราะเราตองไปแขง ของโลกมานานกวา 60 ป ผลคือ เวลาที่มีเงิน กับตางประเทศ พอคาแรงสูงขึน้ นักลงทุนก็หนีไปพมา ของตัวเองเปนเงินสกุลหลัก ก็เทากับวาไดใชเงินทุน ไปเวียดนาม เพราะราคาถูกกวา อยาลืมวานายจาง จากตางประเทศทีค่ นอืน่ เอาเขามาแลกโดยทีไ่ มตอ ง ตางประเทศในบานเราก็ตอ งจาย 300 บาท เหมือนกัน จายอะไรเลย อุปมาเหมือนเงินทีเ่ ปนชิปในบอนการ- ตามกฎหมาย ไมวาจะญี่ปุนหรือประเทศอะไรก็ตาม พนัน คนในโลกอยากเลนพนันก็เอาเงินสกุลตางๆ นอกจากขึน้ คาจางขัน้ ต่ำแลว ก็มาเรือ่ งปรับเงินเดือน มาแลกชิปไป เรียกวามีเงินใชโดยไมตอ งลงทุนอะไร ปริญญาตรีไปที่ 15,000 บาท ที่รัฐบาลบังคับในอีก ดังนั้น คาครองชีพในอเมริกาถึงไดต่ำกวาประเทศ 1 ปขางหนา แตตอนนี้ก็เริ่มมีการชดเชยคาครองชีพ แถบยุโรป เพราะผลจากการทีค่ นอืน่ เอาเงินมาแลก ใหกบั คนทีไ่ มถงึ 15,000 บาท แลว ซึง่ ถาเอกชนบางแหง

ถาถังน้ำใบนีน้ ำ้ ไหลเขามานอยก็จริง แตถา ไหลออก นอย โอกาสที่น้ำในถังจะมีเหลือก็ยังเยอะ ดังนั้น ตอใหหาเงินไดเดือนหนึง่ เปนแสนๆ แตใชจา ยเปนแสน ก็ไมเหลือหรอก ดังนัน้ กุญแจสำคัญทีผ่ ใู หญเขาสอน กันมานักหนาก็คือนี่แหละ การหาเงินสำคัญ แต การรูจักใชเงินสำคัญกวา นั่นคือการใชจายเงิน อยางมีจุดมุงหมาย รูวาตัวเองตองการอะไรในชีวิต แตการใชจายเงินโดยถูกปลุกเราดวยการโฆษณา สมัยใหม บวกกับความสะดวกจากบัตรเครดิต มันจะ ทำใหน้ำในถังไหลออกอยางมากมายและรวดเร็ว แตถาคนเรามีน้ำเหลือในถัง หรือเหลือเงินออม เราก็สามารถนำเงินนั้นไปตอยอดเปนรายไดตอไป โดยไมตองออกแรง หรือที่เรียกวา ใหเงินทำงาน ผานการลงทุนตางๆ เชน การลงทุนในกองทุนรวม หรืออสังหาริมทรัพยตา งๆ ทีส่ มัยนีน้ ยิ มทำกัน ดังนัน้ การหาเงินทีด่ ที ค่ี ณ ุ ถามมา มันก็คอื คำตอบนีค้ รับวา ทำงานมีรายไดดี และรูจักใชเงินดวย

ยังไมทำ ก็จะโดนแรงกดดัน เพราะจะมีการแยงคน กันระหวางเอกชนดวยกันเอง ระหวางบริษทั ทีส่ ามารถ ทำตามเกณฑไดกับที่ทำไมได แลวผลกระทบของ บริษัทก็ไลไปเรื่อยตั้งแตระดับลางไปถึงขางบน เพราะฉะนัน้ ตนทุนมันก็ตอ งเพิ่มสูงขึ้น ขอไดเปรียบ ในการสงออกมันก็ตอ งลดนอยลง แตคำถามก็คอื วา ถ า ค า ครองชี พ มั น แพงกว า รายได ท ี ่ เพิ ่ ม ขึ ้ น เป น 15,000 ทุกอยางก็เจากัน ถูกไหมครับ มันก็ไมมี อะไรดีขึ้นมา แลวผลที่เกิดขึ้นก็คือ คนจำนวนหนึ่ง วางงาน ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ ลดลงไป มาตรฐานการครองชีพของทุกคนก็เหมือนเดิม เพราะวาของมันแพงขึ้น ที่สำคัญ สิ่งที่ผมกังวล เปนการสวนตัวก็คือการที่ทุกวันนี้ประเทศของเรา มีการใชจายเพื่อทำใหมาตรฐานชีวิตของเราสูงขึ้น อยางนากลัววา มันไมสอดคลองกับความสามารถ ในการจายในอนาคต อุปมาเหมือนครอบครัวเรา พอผมรวยขึ้นมา ผมก็ซื้อรถราคาแพง ปลูกบาน หลังใหม ซือ้ รถใหลกู คนละคัน เวลาไปเทีย่ วตางจังหวัด เมือ่ กอนพักโรงแรมเล็กๆ แตตอ ไปนีต้ อ งโรงแรมหาดาว แนนอนวามันดีครับ แตเราไมรวู า ในอนาคตเราจะมี รายไดทส่ี ามารถรักษามาตรฐานการครองชีพแบบนี้ ตอไปไดหรือเปลา ทุกวันนีเ้ รามีถนนสีเ่ ลนเต็มไปหมด เลย เรามีรถไฟฟาสิบสาย มีรถใตดนิ เรามีสนามบิน ที่กำลังจะขยายออกไป เรามีมาตรฐานสวัสดิการ รักษาพยาบาลทุกคนในประเทศ มันดีหมด แตคำถาม คือ มันจะ sustain ไดรึเปลาในอนาคต โดยที่เรา ไมมีหนี้มากเกินไป อันนี้แหละ ทุกครั้งที่ผมขับรถ ไปบนถนนดีๆ ทุกครั้งที่ผมเห็นโรงแรมหรูๆ ผมเห็น โครงการของรัฐ การที่ขาราชการของรัฐไปดูงาน คำถามเกิดขึน้ ในใจผมตลอดเวลา เฮย แลวชีวติ ดีๆ ของเราจะอยูไดตอไปในอนาคตขางหนาหรือเปลา เราจะมีรายไดในอนาคตทีร่ กั ษาสถานะการมีคณ ุ ภาพ ชีวิตแบบนี้ของเราไดตลอดรอดฝงหรือเปลา

หมายความวารัฐบาลกำลังสนับสนุนใหเราใชชวี ติ อยางนี้กันอยู แตมันจะยั่งยืนไหม นี่คือคำถาม

ใช รัฐบาลใชจายเงินจำนวนมากโดยการกูยืม มา และหวังวาในอนาคตจะมีปญญาใชหนี้คืน ผมก็อยากใหใชหนี้คืนได แตถามันใชหนี้คืนไมได ปญหามันก็จะตามมาอีกมากมาย เชน รัฐบาล จำเปนตองรักษาสถานะในการจายหนี้ และวิธีการ ทีเ่ ขาทำกันก็คอื ปลอยใหเงินเฟอสูงๆ พอเงินเฟอสูง รัฐบาลก็เก็บภาษีไดเยอะ เพราะคิดจาก 7% ของราคา สินคา ซึง่ ก็ทำใหสนิ คาแพงขึน้ แตดว ยความทีม่ ลู คา ของรายไดมันขึ้นสูง และหนี้เกาของรัฐบาลที่เปน ตัวเงินบาทมูลคามันลดลง เพราะฉะนั้น ภาระของ รัฐบาลก็ลดนอยลงไป แตประชาชนก็รับเคราะหไป เพราะของมันแพงขึน้ และรัฐบาลจงใจใหของมันแพง ขึ้น โดยปกติหลายๆ ประเทศเขาก็ทำกันอยางนี้ เพราะฉะนั้น ชีวิตที่เราอยูกันอยางนี้ ที่มีหนี้อยู ขางหนา ถารัฐบาลเกิดไมมที างหลีกเลีย่ ง ปลอยให เงินเฟอ หรือจงใจใหมันเฟออยู 2-3 ป มูลคาหนี้ มันก็ลดลงเยอะแลว แตชาวบานก็ลำบาก นี่คือสิ่ง ที่อยูในใจผมนะ ดังนั้น สิ่งที่นาเปนหวงคือ เราจะ สามารถรักษามาตรฐานการครองชีพ โครงสราง พื้นฐานที่ดีเปนเลิศ การรักษาพยาบาล โครงการ ที่ชวยเหลือประชาชนที่เรียกวาประชานิยมมากมาย ขนาดนี้ เราจะทำไปไดนานแคไหน

ถาอยางนั้น สรุปวาคนที่ได 15,000 หรือ 300 ที่ตอนนี้อาจจะดีใจกัน เขาควรจะระวังเรื่องอะไร

คนที่ได 300 ได 15,000 ควรจะดีใจครับ แต ควรจะดีใจพรอมกับมีสติดว ย เพราะวาขาวของมันจะ แพงขึ้น เพราะอำนาจซื้อมันจะสูงขึ้น คือจริงๆ ผม ไมไดบอกวาไมใหขึ้นเลย แตอยากใหขึ้นอยางชาๆ ใหเปนไปตามกลไกตลาด การโดดจากคาแรง 200 ไปเป น 300 ในทั นที ผมเกรงว า จะช็ อ ก บาง


15

อุตสาหกรรมเขาใหเกิน 300 บาท อยูแลว ชางไม ชางปูน ไมกระทบหรอก เขาได 300-400 อยูแลว แตโรงงานอุตสาหกรรมที่มันอยูภายใตกฎหมาย แรงงาน ที่เปนของตางชาติ และเปนของคนทั่วไป พวกนีแ้ หละจะเปนปญหา คือแรงงานในไทย 9 ลาน คน จะถูกกระทบ

ที่อาจารยพูดเรื่อง invest in yourself การinvest อะไรมันคุมที่สุดสำหรับคนเรา

ผมคิดวาหลายเรื่องดวยกัน invest in yourself อยางเชน ทางดานจิตใจทีม่ นั อาจจะยังไมอม่ิ ควร จะทำความเขาใจเกีย่ วกับชีวติ เกีย่ วกับเปาหมายใน ชีวติ ของตัวเอง เกี่ยวกับลำดับความสำคัญ เขาใจ วาชีวิตไมไดอยูที่การบริโภคแตเพียงอยางเดียว ผมคิดวาใครตระหนักถึงประเด็นนีไ้ ด ถือวาไดลงทุน กับตัวเองในเรื่องแนวคิดในการดำรงชีวิต และการมีความสุขแลวครับ เงินไมใชความสุข เงินคือ ตัวสะพานไปสูความสุข และเปนแคสะพานหนึ่ง เทานัน้ การจะมีความสุขนัน้ ตองมีอกี หลายสะพาน เชน ความสัมพันธระหวางบุคคล การมีเพือ่ น การมี ครอบครัว การมีความมัน่ คงทางการงาน การทำงาน ทีม่ คี วามหมาย มีความสุขใจ เงินเปนเพียงสะพาน เดียวเทานั้นเอง แตไมเถียงวามันมีความสำคัญ เพราะมันเปนสะพานที่ทำใหเกิดความอุนใจ เกิด ความสบายใจขึน้ มา เรือ่ งทีส่ องทีค่ วรจะลงทุนก็คอื ทักษะในตัวเอง ในโลกทีม่ คี วามผันผวนคอนขางมาก ความแนนอนของงานก็มีนอยลง ความเสี่ยงตางๆ มันก็มมี ากขึน้ ดังนัน้ คนทำงานจึงจำเปนตองมีทกั ษะ เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม และผมคิดวาควรเปนทักษะ ในการสือ่ สารซึง่ ไมไดกนิ ความแคเรือ่ งภาษาอังกฤษ ทีจ่ ะตองดีพอทีจ่ ะสือ่ สารกับคนได แตหมายถึงทักษะ ในการที่จะสื่อสารกับผูคนดวยภาษาไทยเองดวย ไมวาจะเปนดวยตัวอักษร คำพูด หรือวาดวย ภาษากายก็ตาม ตอไปคนเราจำเปนตองมีทักษะ ทางภาษาที่จะตองอานและเขาใจในโลกที่มีความสัมพันธที่กวางขวางมากขึ้น อยางการรวมตัวของ อาเซียนในป 2015 นี้ ก็จะมีผลกระทบที่กวางไกล มากกับคนที่มีความสามารถทางภาษา เพราะจะ คลองตัวมากขึน้ เรือ่ งทีส่ าม คือการเรียน ผมคิดวา การเพิ่มความรูใหตัวเอง เชน การเรียนดวยตนเอง หรือการเรียนในหลักสูตรอะไรก็แลวแต เปนเรื่อง สำคัญมาก เพราะวาโลกปจจุบันนี้มันเปนโลกของ ความเชี่ยวชาญที่มากขึ้น คนจะไดรายไดที่มากขึ้น จากการเชีย่ วชาญเฉพาะอยาง ตัวอยางงายๆ คนที่ ขุดตนไมมาจากทุงนา แลวเอาตนไมมาขายทั้งตน ผมเห็นรวยกันหลายราย เปนสิบลาน แตคุณจะ ตองรูว า จะขุดยังไง จะขนยังไง เมือ่ เอามาแลวก็ตอ ง วางทอน้ำ ทออากาศใส เสียบที่รากทั้งหมด ผม เคยเห็นนะ ตนอินทผาลัมตนเทาขาคน คิดตนละ 25,000 บาท ขุดมาสงถึงที่เลย ตนทุนต่ำมาก สรุปคือ เขาตองมีทักษะไง ทักษะบางอยางก็เปน ทักษะทีน่ า อัศจรรยนะ เชน ถาคุณทำกับขาวไดอรอย คุณรับเละเลย คุณขายขนมสักอยางที่มันอรอย ที่มันมีคุณภาพ คนตามมาซื้อถึงบานเลย ไมวา คุณ จะอยูใ นปาในเขาทีไ่ หนก็แลวแต ผมถึงเชือ่ ไงวาทักษะ สำคัญมาก เพราะฉะนัน้ การลงทุนกับตัวเองก็คอื เพิ่มทักษะ สุดทาย ทักษะทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือทักษะ ในการที่จะสรางความรวมมือกับคนอื่น เพราะวา โลกในวันขางหนา คนเราจะอยูค นเดียวไมไดหรอก มันจำเปนจะตองทำงานรวมกับคนอื่น แลวที่สำคัญ ก็คอื วามันจะตองมีนวัตกรรม เพราะโลกจะถูกจำกัด ดวยทรัพยากร คุณจะมีโอกาสมากกวาถาผลิตอะไร ทีเ่ ปนนวัตกรรมมาอยางหนึง่ ซึง่ คนอืน่ ไมคดิ มากอน และตัวคุณเองสามารถทำใหมันเกิดขึ้นและเปน ประโยชนได เชน คนที่เขาทำโซเชียลมีเดีย เฟซบุก อันนี้คือนวัตกรรมชัดเจน มันเกิดจากไอเดีย และ นำไปใหคนที่มีความรูทางเทคโนโลยีทำขึ้นมา สรุป งายๆ วา โลกสมัยตอไปมันเปนโลกทีห่ าความแนนอน ไดยากมาก มันซับซอน ผันผวนตลอดเวลา สิง่ เดียว ทีจ่ ะทำใหเราอยูร อดในอนาคตไดกค็ อื ทักษะทางดาน จิตใจ ทางดานการหาความรู รูจักตัวเอง รูจักวิธี ในการตอยอดหาความรู ในการสื่อสารกับคนอื่น และสรางนวัตกรรม


16

จริงๆ แลวเรื่อง ความสุขนี่ ผมชอบที่ อัลเบิรต ไอนสไตน บอกวา ‘ความสุขไมไดอยูท ี่ คนมีหรือเปนอะไร แตมนั อยูท วี่ า คุณคิดอยางไร กับสิง่ ทีค่ ณ ุ มี และสิง่ ทีค่ ณ ุ เปน’

สุดทายแลวก็นาจะเรียกไดวาเปนการพึ่งตัวเอง เคยเห็นอาจารยเขียนเรื่องเปนหนี้ใหมีความสุขได ความเจ็บปวยในครอบครัว บางคนมองวาเปนเรื่อง นั่นเอง ดวย อาจารยชวยอธิบายใหคนอานเขาใจหนอย ใหญโต เปนเรื่องเครียด บางคนบอกวาเปนเรื่อง ธรรมดา ทุกคนก็เจ็บปวยทัง้ นัน้ แหละ เกิดขึน้ มาก็ตอ ง ครับ ผมเชื่อนะวาคนเราจะมีความสุขไดตองมี เพราะคนเมืองจำนวนไมนอยที่เปนหนี้ อิสรภาพ คือ พึ่งตนเองได ไมไดอาศัยจมูกคนอื่น หายใจ ที่วาพึ่งตนเองได ไมไดหมายความถึง ทางการเงินอยางเดียวนะครับ สภาพจิตใจก็พรอม ที่จะยืนอยูบนขาของตัวเอง ตอสูชีวิต ไมไดเกาะ แขนพอแม ไมไดอิงกับคนอื่น แตมีความเปนอิสระ ทีค่ ดิ วาตนเองพึง่ ตนเองได ผมคิดวานีเ่ ปนความคิด ทีส่ ำคัญมากสำหรับคนสมัยใหม ถายังมีวธิ คี ดิ ทีห่ วัง พึ่งคนอื่น หวังอาศัยคนอื่น อาศัยดวง อาศัยถูก ลอตเตอรี่ ผมวาอันนี้เปนวิธีคิดโบราณแลว ไมตอง คิดถึงเรือ่ งถูกลอตเตอรีเ่ ลย เพราะโอกาสถูกมันไมมี อยูแลว อยาไปหวังรางวัลที่หนึ่ง ฟาผาสองหน จระเขกัดสามหน ยังงายกวาอีก จงหวังพึ่งตนเอง ยืนบนขาตนเองดวยความรู ดวยการตอยอดความรู ดวยความเต็มอิ่มทางดานจิตใจของตนเอง และ รูจักจัดการทางดานการเงิน จัดการชีวิตของตนเอง จัดการอารมณของตนเองได ผมวานั่นแหละที่จะ ทำใหตนเองมีความสุข

จะยากไหมคะ เพราะเราก็เห็นวาสังคมไทยเปน ระบบอุปถัมภมาชานาน

สำหรับคนที่บรรลุวาจะตองอยูอยางไรในสังคม ขางหนา ก็ตองหวังที่จะพึ่งตัวเองกอน สังคมมัน เปลี่ยนแปลงยาก เพราะมันอยูมาเปนรอยๆ ปแลว การทีค่ ณ ุ จะกาวไปไดดใี นสังคมทีเ่ ปนระบบอุปถัมภ นัน้ คุณก็ตอ งมีความสามารถในการพึง่ ตนเองกอน เพราะถาจะหวังพึง่ แตระบบอุปถัมภมนั ก็ไมกา วหนา หรอก อยางนอยคุณตองมีทักษะ มีนวัตกรรม มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่น ไมอยางนั้น คุณก็ไปไมรอดหรอก

ผมวาเปนหนี้มันไมใชอาชญากรรมนะ มันเปน เรื่องธรรมดา การเปนหนี้ก็คือการเอาเงินในอนาคต มาใช การที่คุณจะเก็บเงินซื้อบาน 20 ป ระหวาง 20 ปนน้ั เราก็อาศัยเขาอยู แลวเก็บเงินเพือ่ สรางบาน ผมวามันเปนความคิดที่ไมเขาทา แลวมันก็เปนไป ไมได การเปนหนีเ้ พือ่ ยอมกูเ งินมาปลูกบาน แลวเรา ก็อาศัยอยูใ นบานหลังนัน้ เราก็ไมตอ งจายคาเชาบาน เพราะวาเงินที่เราจายทุกเดือนก็คือคาผอนบาน ทำใหเราไดอยูบานกอนที่จะมีเงินออมทั้งกอน อันนี้ ก็ถกู ตอง เพราะเราสามารถมีความสุขไดกอ น 20 ป ทีจ่ ะถึง แตประเด็นคือ เงินมันเปนไดทง้ั มิตรและศัตรู เวลาที่มันเปนเงินออมของเรา มันก็เปนมิตรกับเรา ทำงานรับใชเรา ออกดอกเบีย้ ใหกบั เรา จายเงินปนผล ใหกับเรา แตเวลาที่เราเปนหนี้เขา เงินมันก็จะ กลายเปนศัตรูกับเรา ดอกเบี้ยจะบานตลอดเวลา ทุกวันทุกคืน ไมวาจะหลับจะตื่น ประเด็นก็คือวา เราจะทำความเปนศัตรูและความเปนมิตรใหมนั สมดุล ไดอยางไร คือทำอยางไรถึงจะเปนหนี้ในระดับทีเ่ รา จัดการได แบบทีเ่ ราวางแผนไวลว งหนาได และอยู ในระดับดอกเบี้ยที่เราจัดการได หมายความวาตอง เปนหนี้ที่มีความหมาย หนี้ที่สรางสรรค กูมาเพื่อ ทำใหเกิดทรัพยสิน ทำใหเกิดที่อยูอาศัย ทำใหเกิด การลงปกหลักปกฐาน ทำใหเราลงทุนในตัวเองได เพิม่ ขึน้ หนีเ้ หลานีค้ อื หนีท้ ค่ี วรจะกอเพือ่ ใหเกิดความสุข แตยอดของมันก็จะตองสมดุลกับรายไดทเ่ี รามีอยูด ว ย และการกอหนี้ตองไมใชหนี้ที่เกิดขึ้นมาเพียงเพื่อ การบริโภค เพราะเดี๋ยวมันก็หายไป แตดอกเบี้ย มันคงอยูต ลอดเวลา เชน รูดการดมาเพือ่ ซือ้ เสือ้ ผา ผมคิดวากวาจะผอนหมด เสื้อผามันคงพังหรือวา ลาสมัยอยูใ นตูแ ลว ไมไดใชทำอะไร แตเราตองผอน ดอกเบีย้ ทีเ่ ราไปรูดบัตรมา แตถา เปนการดาวนบา น การผอนบานหรือรถยนตที่เราซื้อดวยความจำเปน และอยูใ นขอบเขตทีเ่ ราจะผอนได แลวไมเดือดรอน และแบกรับคาเสื่อมราคาได มันก็ไมมีปญหา ผม อยากเตือนวา คนเราตองมีความตองการหรือมี ความปรารถนาอยางมีเหตุมีผล ใชสมอง ไมใชใช หัวใจ ถาใชหวั ใจใหญกวาสมองเมือ่ ไหร คุณก็เปนหนี้ หัวโต ตองใชสติ

เจ็บปวย คนแกกเ็ ปนเรือ่ งธรรมดา คุณจะไปปฏิเสธ มันไดยังไง เมื่อโลกมันเปนแบบนี้ เพราะฉะนั้น การทีส่ ามี-ภรรยาแกดว ยกันก็เรือ่ งธรรมดา 7,000 ลาน คนในโลก ก็เปนแบบนี้ เราไมใชคูแรก หรือการพลัดพรากจากกัน คุณก็ไมใชคแู รกในโลก มันมีอกี ตัง้ 7,000 ลานคน หรือเปน 10,000 ลานคน ที่เคยอยู ในโลกนี้มา หรือแมแตการวางงานก็ถือวาเปนการปรับเปลี่ยนอยางหนึ่งของชีวิต จากขั้นหนึ่งไปสู ขั้นหนึ่ง เราก็ตองปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอม แตถา เราไมยอมปรับเปลีย่ นอะไรเลย เราก็จะเหมือน ไดโนเสาร คือจะสูญพันธุไปในที่สุด

แลวการปรับตัวในแวดวงวิชาการหรือการเขียน หนังสือยิ่งหนักเลยไหมคะ ใช เพราะทุกวันนี้ คนจำนวนไมนอยไมอาน หนังสือแลว คนจบมหาวิทยาลัยก็ไมอา นหนังสือแลว เขาฟงเลาขาวอยางเดียว (หัวเราะ)

ฟงอยางเดียวไมพอเหรอคะ

อยางนี้คุณก็รูแคเรื่องที่คนอื่นเขาอาน และไมรู เรื่องอื่นเลยสิ เพราะเรื่องที่มันซับซอนเขาก็ไมเอา มาบอก เพราะวามีเวลาไมพอ อยางเรื่องภาคใต ก็อธิบายแคสั้นๆ เทานั้นเอง ทั้งที่จะเขาใจเรื่องนี้ ลึกๆ ไดก็ตองอาน คุณตองอานแลวคุณก็ตองคิด ระหวางบรรทัดวาจริง ไมจริง แตการฟงจากโทรทัศน เราก็ตองบริโภคไปโดยที่เขาไมไดยัดเยียดใหเรา หรอกนะ แตเขาไมมวี ธิ อี น่ื ทีจ่ ะนำเสนอในเวลาจำกัด เรื่องอะไรที่ลึกซึ้งซับซอนเขาก็นำเสนอไมได ทีนี้ คนก็จะกลายเปนคนงาย ตืน้ และคิดวาโลกเปนเรือ่ ง ทีต่ น้ื ๆ งายๆ แตแททจ่ี ริงแลวมันไมใช โลกมันลึกซึง้ มากกวานั้นเยอะเลย อยางราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น มันไมใชเรื่องงายๆ ที่จะบอกวาราคาน้ำมันทำไม อยูด ๆี ถึงไดเพิม่ ขึน้ เพราะมันไลไปตัง้ แตเรือ่ งอิหราน มีระเบิดปรมาณู อิหรานกลัวจะถูกรุกรานเลยจะ ปดอาวฮอรมสุ แลวน้ำมันมันผานอาวฮอรมสุ มายุโรป ตัง้ 40 กวาเปอรเซ็นต ถาปดอาว ราคาน้ำมันก็สงู ขึน้ ทุกคนก็เลยเก็งกำไร เพราะกลัวอิสราเอลจะไปบุก อิหราน กลัวอเมริกาจะไปบุกอิหราน กลัวอิสราเอล จะเอาเครื่องบินไปถลมอิหราน กลัวอิหรานมันแคน แลวปดอาว น้ำมันไมมา อยางนี้แหละ แตไมมีใคร แต อ าจารย ก็ ยั ง ยื น ยั น ว า ในช ว งเศรษฐกิ จ ไม ดี อธิบายไดยาว บอกแควา น้ำมันตอนนีข้ น้ึ ราคาเทานัน้ เทานี้ แตไมไดเขาใจสาเหตุที่แทจริงวามันคืออะไร ของแพง คนเราก็ยังมีความสุขไดอยูดี เราอยูรอดได มีความสุขได ถาเรามีวิธีคิดที่ แลวอาจารยคิดอยางไรกับการยอยความรูใหมัน ถูกตองไงครับ คือถาเราจะไลตามแฟชั่น ไลตาม งาย อยางอาจารยเองก็ไดชอื่ วาเปนคนเขียนเรือ่ ง บริโภคนิยมตามที่เราเคยเปนทามกลางของแพง เขาใจยากใหงายดวยใชไหมคะ ผมก็ใหคนอื่นที่เขาทำเรื่องยากๆ เปนคนทำให ในขณะที่รายไดเราไมเพิ่มขึ้น เราก็เสร็จแนนอน ยากสิ แตผมทำเรือ่ งยากๆ ใหมนั งายไง แตถา จะให เราก็มหี นีท้ ว มตัว ในโลกนีไ้ มมอี ะไรทีไ่ มเปลีย่ นแปลง การเปลี่ยนแปลงเปนนิรันดร ถาเรายังยืนยันทำ มันลึกซึง้ มากขึน้ กวานีก้ เ็ ปนหนาทีใ่ หคนอืน่ เขาทำไป อยางเดิม เราก็อยูรอดไมได สิ่งที่อยูรอดไดใน ผมเชี่ยวชาญตรงนี้ ในฐานะผูผลิต ผมก็ทำใหคน ประวัติศาสตรของมนุษยชาติก็คือสัตวที่สามารถ ทั่วไปไดเขาใจพื้นฐาน เมื่อคุณเขาใจพื้นฐานแลว ปรับเปลี่ยนตัวเองไดตลอดเวลา สัตวที่อยูรอดไมใช คุณก็สามารถไปหาอะไรทีย่ ากกวานีม้ าอานใหเขาใจได สัตวที่แข็งแรงที่สุด ไมใชสัตวที่ฉลาดที่สุด แตเปน แลวมันไมทำใหคนอานติดหรือคะ เพราะคนก็อยากจะ สัตวที่สามารถปรับเปลี่ยนไดดีที่สุด แมลงสาบอยู อานแตเรื่องงายๆ ไปเรื่อยๆ แตมันก็ดีกวาที่ไมมีใครทำเลย เพราะถามีแต ในโลกมาเปนลานปแลวนะครับ เมือ่ กอนก็ไมไดหนาตา เรื ่ อ งยากคนก็ มองขามไป ไมสนใจ เรื่องบางเรื่อง แบบนี้ แลวก็ไมใชสัตวที่ฉลาดที่สุด ตัวใหญที่สุด แตมันเปลี่ยนสภาพของมันใหเขากับสิ่งแวดลอมได มันก็ควรที่จะเอาไปคิดกอน บางทีการคิดตามมันก็ ตลอดเวลา มนุษยเพิ่งเปนมนุษยจริงๆ ที่ยืนสองขา อาจจะยังไมตอ งอานมากก็ได แคคดิ กอน อยางเรือ่ ง ใสเสื้อผา ก็เมื่อ 5 หมื่นป มานี้เทานั้นเอง ดังนั้น เงิน พออานสัน้ ๆ ไดแนวคิด ก็เอะ จริงอยางทีเ่ ขาบอก ที่พัฒนามาเรื่อยๆ หลายลานปก็เพราะวามนุษยมี เราไม รู  ม าก อ นว า เงิ น เป น มิ ต รหรื อ เป น ศั ต รู ก ็ ได สมอง ปรับตัวเองใหเขากับสิง่ แวดลอมไดตลอด ฝนตก เปนตน ผมนำเสนอเรื่องงายๆ แลว แลวการที่ใคร แดดออก ไฟไหม เราเปลี่ยนตัวเองไดตลอดเวลา จะไปตอยอดนี่มันเปนหนาที่ของคนที่ตระหนักวา ดังนัน้ ยุคนีก้ เ็ ปนยุคทีเ่ ราตองเปลีย่ นตัวเองเหมือนกัน จะตองลงทุนในตัวเอง ตองดิน้ รนหาความรูใ หมากขึน้ แตเปนการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากแรงโหมของ ไมใชรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศนแตอยางเดียว โฆษณา แรงโหมจากสิ่งที่ทำใหเรากูไดงายๆ ถาเรา และคนทีเ่ ปนผูน ำของสังคมก็ตอ งมีหนาทีฝ่ ก ฝนตัวเอง ไมปรับเปลีย่ นหาความสมดุล ผมคิดวาเราคงใชชวี ติ ตองอานอะไรใหมากกวาและวิเคราะหใหมากกวา ไดลำบาก ผมเองสนใจเรื่องเศรษฐศาสตร แลวก็ คนอื่นดวย สนใจเรื่องของความสุข ผมคิดวาความสุขมันเปน สิง่ ทีอ่ ยูใ นใจคนมากกวาทีจ่ ะอยูท เ่ี รามีหรือเปนอะไร จริงๆ นะ คุณเปนคนที่ไมมีรถยนต ขึ้นแท็กซี่ก็มี ความสุข ไมตองหาที่จอด มันอยูที่วิธีคิดนะ เราคิด บางอยางใหมนั เปนบวก มันก็เปนบวกนะ อยางเชน


18

GADGET

ACCESSORY

Handpresso Auto E.S.E.

ทุกเชากอนเขาทำงาน ถาไดซดเอสเพรสโซรอนๆ ทีช่ งสดๆ คงเปนความสุขลนเหลือ แตถา คุณไมมเี วลามากพอทีจ่ ะ ไปตอคิวซือ้ กาแฟตามราน เราแนะนำวา ควรพก Handpresso Auto E.S.E. ติดตัวเอาไว เพราะนีค่ อื เครือ่ งชงกาแฟมือถือ ที่สามารถทำกาแฟสดภายในรถคุณได ซึ่งวิธีใชก็แสนงาย เพียงเติมน้ำเปลาลงไป แลวใสผงกาแฟลงในหมอกรองทับ อีกชั้น จากนั้นก็ตอสายไฟเขากับชองจุดบุหรี่ของรถคุณ เจาเครื่องนี้ก็จะทำการตมน้ำใหเดือดภายในเวลาเพียงอึดใจ ที่เหลือคุณก็แคเทใหน้ำรอนผานซองเมล็ดกาแฟ ก็จะไดกาแฟเอสเพรสโซหอมกรุนไวนั่งจิบใหสดชื่นเวลารถติด หรือ ใครทีช่ อบไปตัง้ แคมปเปนประจำ เขาก็มรี นุ สำหรับชงกาแฟโดยไมตอ งใชสายไฟดวยนะ สนใจดูรายละเอียดพรอมสัง่ ซือ้ ไดที่ www.handpresso.com (ราคาเริ่มตนที่ 6,000 บาท)

MOVIE

MUSIC

Notapol Srichomkwan : The Workings of the Soul Part 02

ผลงานลำดับที่ 2 ของ ‘กอ’ - ณฐพล ศรีจอมขวัญ นักดนตรีและโปรดิวเซอรมือทองคนหนึ่ง ของเมืองไทย กับเพลงฟงสบายแตอดั แนนไปดวยความพิถพี ถิ นั อยางเต็มที่ ซึง่ เจาตัวลงทุนไปอัดเสียง และทำมาสเตอรถึงสหรัฐอเมริกา เราจึงไดฟงซาวนดเจงๆ จากอัลบั้มนี้กันแบบเต็มๆ เริ่มตนดวย ‘ฉันหวังวาฉันผิด’ เพลงที่มีกลิ่นอายของดนตรียุคโมทาวนกับจังหวะคึกคัก ‘อาจจะสายเกินไป’ เพลงบอกรักละมุนละไมแตเรียบงายดวยเสียงกีตารพลิ้วๆ ที่คลอไปกับเสียงนุมๆ ของเขา ‘เมื่อฉัน ไดพบกับเธอ’ ไลนกรูฟในแบบที่เราคุนเคย (สามารถเอาไปใชเปนภาคตอของเพลง ‘เธอทั้งนั้น’ ของกรูฟไรเดอรสไดเลย) สวน ‘อยากบอกเธอใหรู’ ก็เปนเพลงที่ใหความสดชื่นกระปรี้กระเปรา ทุกครัง้ ทีไ่ ดฟง ดังนัน้ ภาพรวมของอัลบัม้ ชุดนีจ้ งึ เต็มไปดวยความสดใสและความอบอุน เหมือนกับ หนาปกซีดีแผนนี้เลยทีเดียว

Salmon Fishing in the Yemen

ภาพยนตร Feel Good จากบทภาพยนตร ของ ไซมอน โบฟอย เจ า ของรางวั ล ออสการ สาขาบทภาพยนตร ดัดแปลงยอดเยี่ยม ที่เต็ม ไปด ว ยอารมณ ข ั น แบบ อังกฤษ และแรงบันดาลใจ ใหคนเรากลาลุกมาทำใน สิ่งที่แตกตาง ภาพยนตร เรือ่ งนีเ้ ลาเรือ่ งของ อัลเฟรด โจนส ที่ไดรับมอบภารกิจ ใหนำปลาแซลมอน 10,000 ตั ว จากดิ น แดน อันหนาวเย็นอยางสกอตแลนด ไปเลี ้ ย งในพื ้ น ที ่ ที ่ เต็ ม ไปด ว ยทะเลทราย รอนระอุอยางเยเมน เพื่อใหทานชีคและสหาย ได ร ื ่ น เริ ง กั บ การตกปลา ซึ ่ ง เป น ภารกิ จ ที ่ แ ทบจะ เป น ไปไม ได แต เขาก็ ได แฮเรียต ผูชวยของชีคแหง เยเมน เปนคนคอยประสาน และเติ ม เต็ ม กำลั ง ใจ จนทำใหเขารูวา บางครั้ง คนเราก็ตองลองเดินออก นอกกรอบบาง เพราะถา ไมเปดใจกวางในบางเรื่อง ก็ ค งไม ม ี ท างทำมั น ได สำเร็จ นำแสดงโดย ยวน แม็กเกรเกอร และ เอมิลี บลันต เขาฉายแลววันนี้ ทุกโรงภาพยนตร

MAGAZINE

a day 139

ถาเคยคิดวาตัวเลขและสถิตจิ ากผลสำรวจเปนเรือ่ งนาเวียนหัว เพราะเต็มไปดวยตัวเลขทีไ่ รความหมาย a day ฉบับนีจ้ ะพิสจู น ใหเห็นวา จริงๆ แลวตัวเลขเหลานี้ไมไดบริโภคยากอยางที่หลายคนคิด แถมยังซอนนัยยะหลากหลายที่จะทำใหเรามองเห็นภาพ ของสังคมที่เราสังกัดอยูไดชัดเจนยิ่งขึ้น อยางเชน เราอาจไมเคยรูมากอนวา คนไทยชาวพุทธ 12 ลานคน ไมเคยทำบุญตักบาตร หรือเฉพาะเดือนมกราคม 2555 เพียงเดือนเดียว ประเทศไทยมีรถปายแดงเพิ่มขึ้นวันละ 1,533 คัน ขณะที่พื้นที่ถนนในกรุงเทพฯ มีเพียง 10% ของพื้นที่ทั้งหมดเทานั้น จากนั้นขอแนะนำใหพลิกไปอานบทสัมภาษณของ คงเดช จาตุรันตรัศมี ผูกำกับ ภาพยนตรเอาใจตลาด ที่พลิกผันชีวิตมาทำภาพยนตรอิสระเต็มตัว แลวเราจะไดเรียนรูอะไรจากกาวใหมของเขาครั้งนี้ คงตอง ไปหาซื้อตามแผงหนังสือทั่วไป

Holster Espadrilles

Holster (โฮลสเตอร ) แบรนด ร องเท า แซนดั ล จาก ออสเตรเลี ย ได ส  ง รองเท า รุน ใหมลา สุดมาตอนรับหนารอน ที ่ เ มื อ งไทยเรี ย บร อ ยแล ว สำหรับสาวๆ ที่ชื่นชอบแฟชั่น แบบบลิงกๆ และรักรองเทา สวมใสเดินสบาย โฮลสเตอร เอสพาดริลส รุน ใหม มีใหเลือก 3 สไตล เหมาะกับหลายโอกาส ไม ว  า จะสำหรั บ ทำภารกิ จ ในช ว งกลางวั น หรื อ จะใส ออกงานกลางคืนสไตลแคชชวล แ ม  ก ร ะ ท ั ่ ง ใ ส  เด ิ น ช ิ ล ๆ ชายทะเลก็ ส ุ ด ชิ ค กว า ใคร เพราะได ร ั บ การออกแบบ และผลิตใหเหมาะกับสภาพ อากาศของเมืองไทย นอกจากนีย้ งั มอบความสบาย ให แ ก เท า คุ ณด ว ยการเสริ ม แผนรองพื้นรองเทาแบบใหม เพิม่ ความนุม สบายทีพ่ อเหมาะ กั บ ส นตึ ก สู ง 2.5 นิ ้ ว ช ว ย เสริมบุคลิกของสาวๆ ทีส่ วมใส ให ดู ส ง า แบบไม ห ลงลื ม สุขภาพเทา พบกันไดที่แผนก รองเทาสตรี หางสรรพสินคา เซ็นทรัล สาขาชิดลม ลาดพราว บางนา เซ็น และรานมาเธอร แคร สาขาทองหลอ 15 และ สาขาคริ สตั ลพาร ก รวมทั ้ ง ที่สวนสนุกในรมฟนเนเรียม สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2249-7373

BOOK

โตเกียวเที่ยวที่หนึ่ง (ไซโกโตเกียว)

ไกดบกุ อารมณดโี ดย ธีปกร วุฒพิ ทิ ยามงคล ผูก อ ตัง้ Exteen.com ทีจ่ ะพาผูอ า นไปตระเวนทัว่ โตเกียว เมืองหลวงอันมีเสนหข องญีป่ นุ ในมุมมอง ทีแ่ ตกตางจากเดิม เพราะแทนทีจ่ ะจัดกลุม สถานทีท่ อ งเทีย่ วเปนยานๆ แบบไกดบกุ เลมอืน่ ๆ หนังสือเลมนีก้ ลับจัดกลุม สถานทีเ่ หลานัน้ ตามจุดประสงค ของการไปเยือน อยางเชน ‘ไปแชนำ้ รอน’ ก็จะเลาถึงเสนหข องโรงอาบน้ำสาธารณะ และออนเซ็น ทีน่ อกจากจะบอกวิธกี ารสังเกตสถานทีแ่ ตละแหงแลว ยังแฝงเคล็ดลับนารูใ หเราเดินตรงเขาไปไดอยางไมเคอะเขิน หรือใครทีอ่ ยาก ‘ไปหมุนซูช’ิ เขาก็จะแนะนำรานซูชชิ อ่ื ดังทีน่ า ไปเยือนสักครัง้ ใหไดอม่ิ หนำ กับเคล็ดลับที่จะชวยใหผูอานกระเปาไมฉีก แถมยังสอดแทรกการตูนนารักๆ ฝมือผูเขียนตลอดทั้งเลม จะอานเลนในวันวาง หรือใชเปนไกดบุก ขณะเดินทาง ก็เรียกไดวาครบรสจริงๆ


19

RESTAURANT

สุธาทิพย

“ราน สุธาทิพย เปนรานอาหารที่ขายขนมจีนไหหลำ ตั้งอยูบริเวณเชิงสะพานดำหรือสะพานนริสดำรัส อยูทางดานหลังของภูเขาทอง โดยอาหารที่ขายก็มีทั้งอาหารไหหลำแทๆ อยางขาวหมูอบ ขาวเนื้ออบ รสชาติดั้งเดิมและอรอยมาก เมนูเด็ดของเขาก็คือขาวมันไกไหหลำ ที่ใครๆ ก็ตอ งสัง่ มาทานกัน สวนขนมจีนไหหลำนัน้ เปนขนมจีนทีไ่ มเหมือนของบานเรา เพราะในน้ำซุปของเขาจะเติมกะปลงไปดวย เวลาทานก็จะใหความรูส กึ ที่ exotic เหลือเกิน และรานสุธาทิพยนก้ี ถ็ อื วาเปนรานอาหารไหหลำทีเ่ กาแกทส่ี ดุ ของกรุงเทพฯ ดวยคะ และเขายังคงเอกลักษณของรานเอาไวอยางดี เห็นไดจากโตะเกาอี้ของทางรานยังเปนของเดิมที่ไมเคยเปลี่ยน ซึ่งไดทั้งบรรยากาศและรสชาติของอาหารแบบดั้งเดิมอยางครบถวน” เลือกใหโดย : พลอย จริยเวช นักเขียน นักแปล และ Concept Designer

COSMETIC

Mamechiyo for shu uemura

เปนเรื่องปกติของวงการแฟชั่นที่มักจะมีการดึงตัวศิลปนที่มีผลงานเกๆ มารวมสรางสรรค งานทีแ่ สนจะถูกตาตองใจลูกคาอยางเราๆ โดยเฉพาะกับเครือ่ งสำอางแบรนดดงั จากประเทศทีร่ ำ่ รวย วัฒนธรรมอยางญี่ปุน shu uemura ที่ไดเชื้อเชิญมาเมะจิโยะ ชางกิโมโนรุน ใหม ใหมาออกแบบ บรรจุภณ ั ฑ UV Under Base Mouse และ Cleaning Oil ภายใตแนวคิดของดอกไมมงคล 4 ชนิด ของชาวญี่ปุน ไดแก ดอกฟูจิ (ขวดสีเหลือง), ดอกซากุระ (ขวดสีชมพู), ดอกโบตั๋น (ขวดสีเขียว) และดอกบวย (ขวดสีมว ง) ซึง่ เหมาะกับผิวของหญิงสาวแตละประเภท แถมทายดวยตลับแปงรองพืน้ รุนลิมิเต็ดเอดิชัน ลายดอกไมบานสะพรั่ง ที่เราไมอยากใหคุณพลาดการสะสมเลยจริงๆ

TRIP

WEBSITE

Smart History

Nepal

“ทริปในวันหยุดยาวๆ แบบนี้ ผมอยากชวนคุณเดินทางมุง หนาสูเ มืองแหงขุนเขาหิมาลัย ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ไปสัมผัสความอัศจรรยของเมืองหลวงโบราณที่คลาคล่ำไปดวยผูคน และความเชื่อแบบฮินดู และทิเบต ออกเดินทางทองเทีย่ วไปในกาฐมาณฑุวลั เลย อันประกอบไปดวยสามเมืองมรดกโลก - กาฐมาณฑุ ปาทัน และภัคตปุระ ถายังมีแรงมีเวลา ผมก็แนะนำใหขน้ึ ไปชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยทีเ่ มืองรีสอรต ‘นากากอต’ ไปนัง่ ทอดหุย ชิมชานม แลวปลอยเวลาใหผา นไปอยางเชือ่ งชา ใหรา งกายไดหายใจอยางเต็มปอด สัมผัสธรรมชาติ ผูคน ในมุมมองใหมๆ ที่มากระตุนความคิดสรางสรรค ใหเจิดจรัสกันครับ” เลือกใหโดย : ‘อรินธรณ’ - อธิกร ศรียาสวิน คอลัมนิสต และนักดนตรีวง Basket Band

GIVE

พันธกิจเพื่อคนพิการ

“หากเลือกได... ผมอยากทำงานอื่นบาง” นี่คือขอความที่ปรากฏในเว็บไซตของชมรมพันธกิจ เพื่อคนพิการ ซึ่งเปนการรวมตัวกันของกลุมคนพิการที่ตองการหาทางเลือกในการดำเนินชีวิต ดวยการหาเลีย้ งชีพตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยไมตอ งการรอรับความชวยเหลือจากผูอ น่ื เพียงฝายเดียว ดังนั้น คุณไมจำเปนตองบริจาคเงินใหกับพวกเขา เพียงแตใหกำลังใจและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ของพวกเขาโดยการซือ้ คุกกีพ้ ระพรจากสมาชิกและอาสาสมัครทีไ่ ปจำหนายตามสถานทีต่ า งๆ ซึง่ ทางกลุม จะนำเงินรายไดจากการทำงานของสมาชิกมาใชดำเนินโครงการสรางอาชีพใหผพู กิ าร เชน การเปดราน ไปรษณียท ด่ี ำเนินการโดยคนพิการ และยังมีโครงการอืน่ อีก เชน การซือ้ อุปกรณเครือ่ งเขียนเพือ่ มอบให โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เขาไปดูรายละเอียดไดที่ www.pantakij.com โทร. 08-6894-6985

ถ า หนั ง สื อ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ ประวัติศาสตรศิลปะมีราคาแพง และหายากราวกับเปนแรรไอเท็ม เราก็ขอแนะนำเว็บไซตทร่ี วบรวม เรื่องราวของโลกศิลปะมาใหคุณ แล ว เพี ย งเข า ไปที ่ http:// smarthistory.khanacademy.org ซึ ่ ง เว็ บ แห ง นี ้ น ำเสนอข อ มู ล ทุ ก อย า งของศิ ล ปะตั ้ ง แต ย ุ ค กอนประวัติศาสตร (-400 C.E. Ancient Cultures) จนถึงศิลปะ ยุ ค ป จ จุ บ ั น (Age of PostColonialism) พรอมขอมูลของ ศิ ล ป น ชื ่ อ ก อ งโลกคนสำคั ญ ในแต ล ะยุ ค โดยแต ล ะหั ว ข อ อั ด แน น ไปด ว ยงานศิ ล ปะ ประเภทต า งๆ ที ่ มี ก ารอั พ เดต ขอมูลอยางสม่ำเสมอ ถึงแมวา จะเปนภาษาอังกฤษแตก็อาน เขาใจไดงาย ไมซับซอนจนมึน เหมือนหนังสือวิชาการเลมหนาๆ (เพราะเขาถื อ คอนเซ็ ป ต ว  า การเรียนศิลปะตองไดทั้งความสนุกและความสุนทรีย) อีกทั้ง ยังมีภาพประกอบของตัวศิลปน ผลงาน และคลิปวิดโี อทีเ่ กีย่ วของ ใหดูกันดวย


20

SHOPPING!

ที่ติดผมรูปโบ สีชมพู จาก Evita Peroni

ผาพันคอพิมพลาย จาก XACT

ที่รัดผมเรซินดอกกุหลาบ สีชมพู จาก Evita Peroni

หมวกลายถัก จาก XACT

กิ๊บติดผมรูปโบ สีชมพู จาก Evita Peroni

ที่คาดผมรูปโบ สีชมพู จาก Evita Peroni

หมวกสาน จาก Billabong

เสื้อยืด สีชมพู จาก Juicy Couture ชุดเดรส สีฟา พิมพลาย จาก Juicy Couture

กางเกงขาสั้น ลายฟา-ขาว จาก Billabong

เชือ่ เถอะวา ใครๆ ตางก็นบั วันเฝารอ ให ถึ ง วั น หยุ ด ยาวในช ว งสงกรานต กันทั้งนั้น โดยเฉพาะสาวๆ ที่จะไดพัก เรื่องราวอันแสนหนักหนวงจากการทำงานไวเบื้องหลัง แลวออกไปลั้นลา ทา ลมรอ นให ส มใจอยาก แต ก อ นจะ ออกไปเดิ น เฉิ ด ฉายให พ วกหนุ ม ๆ ไดเห็นกันวาเราไมใชสาวเนิรดที่เอาแต ก ม หน า ก ม ตาทำงานทั้ ง วั น ดั ง นั้ น จงชวนก ว นเพื่ อ นสนิ ท มาแต ง สวย รวมกันสักหนอย กับแฟชั่นเซตพิเศษ ที่เราเตรียมมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

เสื้อกลาม สีแดง จาก Paul Frank

กางเกงขาสั้น สีแดง-ขาว จาก Roxy

รองเทาแตะรัดสน ประดับเรซิน จาก XACT

กระเปาผา สีรุง จาก Roxy

กระเปาอเนกประสงค จาก Roxy กระเปาลายถัก ประดับดวยดอกไม จาก XACT

WHERE สินคาทุกชิ้นมีจำหนายตามหางสรรพสินคาชั้นนำทั่วไป


21

FRI

MON

TUE

WED

THU

Mythos and Mime

BIG + BIH 2012

Acqua Alta a Venezia

Power Mall Power Sale

นิทรรศการภาพถาย โดย คาเมรอน วูลฟ ช า งภาพชาวอเมริ ก ั น ที่ใชคนถายทอดเรื่องราว เกีย่ วกับตำนานปาหิมพานต สื่อสารขอความผานทาง เครื่องแตงกายและหนากาก ซึ่งรวมการสักการะ และการเสียดสีไวดว ยกัน วันนีถ้ งึ 29 เมษายน 2555 ณ รานอาหาร Eat Me ถนนคอนแวนต โทร. 0-2238-0931

งานแสดงสินคาของขวัญและงานแสดงสินคา ของใชในบาน ครัง้ ที่ 33 ภายใต แนวคิ ด ‘Heart of Design & Lifestyle Showcase of Asian’ พบ กั บ สิ น ค า หลากหลาย จากผูประกอบการชั้นนำ ทัง้ สินคาประเภทของขวัญ ของทีร่ ะลึก ของตกแตงบาน งานหัตถกรรม เครือ่ งหอม สิง่ ทอ เครือ่ งใชในครัวเรือน ฯลฯ วันนีถ้ งึ 22 เมษายน 2555 (วันเจรจาการคา 17-20 และวั นค า ปลี ก 21-22 เมษายน) ณ ศูนย นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย คารโล มาคิโอริ ชาว อิตาเลียน สะทอนแนว ความคิ ด ถึ ง ชี ว ิ ต ที ่ ต  อ ง ดำเนิ นต อ ไปแม จ ะต อ ง เผชิญวิกฤตหรืออุบัติภัย เพื่อเปนกำลังใจชาวไทย ใหพรอมตอสูแ ละกลับมา ดำเนินชีวิตตามปกติหลัง วิ กฤตน้ ำ ท วมที ่ ผ  า นมา วันนีถ้ งึ 27 เมษายน 2555 ณ กอย อารต แกลลอรี สุขุมวิท ซอย 31 โทร. 0-2662-3218 (เวนวันจันทร)

Power Mall จั ด รายการ ‘Power Mall Power Sale’ เครื่องเสียง เครือ่ งใชไฟฟา IT ล้ำสมัย ลดราคาครัง้ ยิง่ ใหญแหงป แบบลดยกแผนก พรอม รั บ คื น รวมสู ง สุ ด 28% และเลือกรับสิทธิพิเศษ อี ก มากมาย วั น นี ้ ถ ึ ง 27 พฤษภาคม 2555 ที ่ Power Mall ใน เดอะมอลล ท ุ ก สาขา ดิเอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพารตเมนตสโตร

available now! $ 1.99

CALENDAR

สงกรานตเมษา ผาขาวมาครองโลก

ประเพณี ส งกรานต แบบไทยๆ ผสมผสาน มนตเสนหข องผาขาวมาไทย ใจกลางสยามสแควร พร อ มกิ จ กรรมสื บ สาน ป ร ะ เพ ณ ี ว ั ฒ นธ ร ร ม มากมาย อาทิ ทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป ฟงเทศน รดน้ำขอพร ผูใหญ ขบวนผาขาวมา พาเหรด แฟชัน่ ผาขาวมา ไทย โชวไทยกระทบไม โชวจำอวดคุณพระ โชว คุณพระประชัน ฯลฯ วันนี้ ถึ ง 15 เมษายน 2555 ณ สยามสแควร

14 15 SAT

SUN

ประเพณีสะรี ปใหมเมืองเชียงใหม

The Swedish Jazz Festival

ขอเชิญรวมประเพณี สงกรานต แ บบล า นนา พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดขบวนแหและ สรงน้ ำ พระพุ ท ธสิ ห ิ ง ค ขี่รถถีบกางจอง รดน้ำ ดำหัวผูสูงอายุ ขนทราย เขาวัด การแสดงพืน้ เมือง การสาธิตศิลปะพื้นบาน การเล น น้ ำ สงกรานต ป ใหม เมื อ งรอบคู เมื อ ง ถนนวัฒนธรรมคนเมือง อาหารนานาชาติ วันนี้ ถึง 15 เมษายน 2555 บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม

เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ ‘เทศกาลดนตรีสวีดชิ แจซ’ พบกับนักรองแจซชั้นนำ ของสวี เ ดน คริ ส ติ น า กุสตาฟซัน และวงดนตรี แจซชัน้ นำ เออรลงิ ริบบิง้ ควอนเท็ต พรอมอาหาร เสิ ร  ฟ ในสไตล ค ็ อ กเทล รสชาติเยี่ยมที่มีใหเลือก หลากหลาย และเครือ่ งดืม่ นานาชนิด วันนี้ถึง 16 เมษายน 2555 ณ ล็อบบี้ โรงแรมแรมแบรนดท สำรองทีน่ ง่ั ทีโ่ ทร. 0-22617100 ตอ 7443


22

&).$).' 4(%2)'(4 0,!#% เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

“Ain’t nothin’ better / We beat the odds together / I’m glad we didn’t listen / Look at what we would be missin’ ” ทอนหนึง่ ในเพลง You’re Still the One ของ Shania Twain ทีแ่ ปลความหมายไดวา คงไมมีสิ่งไหนที่ดีไปกวานี้อีกแลว เมื่อเราไดรวมกัน ฟนฝาอุปสรรคไปดวยกัน คงเปนคำตอบที่ดีที่สุด ใหกับบานของ สกนธ เจียมบรรจง CEO แหง 103 Like FM รายการวิทยุคลื่นแรกและคลื่นเดียว ที่ยกโซเชียลเน็ตเวิรกมาอยูบนหนาปดวิทยุได นั่นก็ เพราะกวาจะมาถึงวันนี้ เขาตองออกตามหาคำตอบ ใหกับโจทยที่ตัวเองตั้งไวอยางหนักหนาพอดู “ผมอยากไดบานที่ไมเหมือนกับบานจัดสรร ทัว่ ไป เพราะกอนหนานีผ้ มเคยไปดูบา นมาหลายๆ ที่ ก็รูสึกวาไมอยากขับรถเขาไปในหมูบานแลวเจอแต บานทีเ่ หมือนกันไปหมด ทำใหเรางงวาหลังไหนกันแน ทีเ่ ปนบานของเรา ก็เลยเริม่ ศึกษาบานรูปแบบตางๆ จากหนังสือตกแตงบาน จากนัน้ ก็เริม่ ตนดวยการซือ้ ที่เปลาๆ และสรางบานเองดีกวา เพราะตัวเราเอง

ก็มีความตองการฟงกชันตางๆ ในบานเยอะ” กาวแรกทีเ่ ดินเขามาภายในบาน สิง่ แรกทีไ่ ดเห็น คือประตูไมบานใหญที่สงตรงมาจากปากีสถาน สวนการตกแตงภายในก็รายลอมไปดวยเฟอรนิเจอรตา งๆ ทีผ่ สมกลมกลืนไปกับความทันสมัยของ เฟอรนเิ จอรยคุ ใหม และสิง่ ของเครือ่ งใชแบบดัง้ เดิม ทีผ่ สมผสานวัฒนธรรมจากประเทศตางๆ ทีเ่ จาของบานมีโอกาสไดไปเยี่ยมเยือนมา “ผมใชการตกแตงสไตลไทยโมเดิรน ซึ่งมาจาก การทีผ่ มเปนคนชอบทองเทีย่ วชอบเดินทาง เวลาทีม่ ี โอกาสไปเที่ยว ทั้งยุโรป อินเดีย ปากีสถาน หรือ ประเทศอื่นๆ ผมก็ชอบที่จะไปเดินดูพวกงานสถาปตยกรรมตางๆ ของเขา และตัวผมเองก็เปนคนชอบ ซื้อของแตงบานดวย ดังนั้น การเดินทางแตละครั้ง ก็จะไดของติดไมติดมือกลับมาเปนจำนวนมาก ดวยเชนกัน ซึ่งไปๆ มาๆ บางครั้งคาขนสงพวกตู หรือเฟอรนิเจอรที่เห็นอยูแพงกวาคาตัวเฟอรนิเจอร อีก (หัวเราะ)”


23

ดวยการออกแบบและตกแตงอยางเอาใจใส ของสกนธ จึงสงผลใหคนเบือ้ งหลังในวงการบันเทิง หลายๆ คนถูกอกถูกใจบานสวยหลังนี้ และขอยืม เปนสถานที่ใชถายทำละครดังหลายๆ เรื่อง... “ตอนทีท่ ำบานเสร็จใหมๆ บานของผมก็มโี อกาส ไดถายลงหนังสือตกแตงบาน จากนั้นสไตลของ บานเราคงไปโดนใจผูกำกับหลายๆ คน เขาจึงมา ขอยืมสถานที่สำหรับใชถายทำภาพยนตรโฆษณา และละครทีวี ซึ่งจริงๆ เราก็ไมไดตั้งใจจะทำบานไว เพือ่ การนีน้ ะ แตในเมือ่ เขามาขอใชสถานทีก่ นั มากขึน้ เราก็เอาละ เลยตามเลยก็แลวกัน อยางนอยคาเชา ทีไ่ ดรบั จะไดนำไปใชเปนทุนในการซือ้ ของตกแตงบาน ชิ้นใหมๆ (หัวเราะ)” จากเหตุการณนำ้ ทวมใหญเมือ่ ปลายปทผ่ี า นมา ก็สงผลกับบานหลังนี้เชนกัน เพราะอยูในพื้นที่ ประสบภัย ซึง่ เจาของบานก็เลาใหเราฟงวา เปนอีก เหตุการณหนึ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจพอสมควร “โชคดีมากทีต่ อนสรางบานเราตัง้ ใจทำตัวบาน ใหยกสูงอยูแลวตามสไตลบานไทย แตสวนกับ สระวายน้ำดานนอกนี่เละไปหมดเลย แตผมคิดวา อยางนอยเราก็ยังโชคดีกวาคนที่บานโดนน้ำทวม ไปเต็มๆ ก็คอยๆ ซอมแซมกันไป เชื่อวาอีกไมนาน ทุกอยางก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมไดเองครับ (ยิ้ม)” เรื่องราวที่ผานมาก็ทำใหสกนธเรียนรูวา ไมมี ที่ไหนที่อยูแลวจะมีความสุขไดเทากับการอยูบาน ของตัวเองอีกแลว “ตอนทีพ่ วกผมตองไปอยูท อ่ี น่ื ชัว่ คราว ทำใหเรา ไดรวู า บานคือทุกอยาง เปนศูนยรวมของครอบครัว มีความอบอุน มีเรือ่ งราวตางๆ อยูภ ายใน เวลาทีผ่ ม ออกไปทำงาน ไมวาจะตองเจอกับปญหามากมาย แคไหนก็ตาม แตพอกลับถึงบานเมื่อไหร เราก็มี ความรูสึกอุนใจ เพราะเรามีบานและมีคนที่เรารัก รออยู”

ละครเรื่องดังที่ทำใหคนคุนตาบาน หลังนี้ - สามหนุมเนื้อทอง

เพลงที่คุณชอบฟงเวลาคิดถึงบาน - Home ของ บอย โกสิยพงษ

ของแต ง บ า นจาก ชมพูทวีป - เปนชุดจานแฮนดเมด ของประเทศอินเดีย

เรื่องประทับใจที่เกิดขึ้นภายในบาน

- ผมกับแฟนจัดงานแตงงานกันทีบ่ า นหลังนี้

นักออกแบบที่อยากเชิญมาดินเนอร สักมื้อ - เจฟฟรีย บาวา

ตนไมโปรดของคุณ - ตนเฟรน

กอนออกไปทำงาน จะบอกกับตัวเอง เสมอวา... - ทำทุกอยางใหดีที่สุด


24

HEALTH

HEALTH QUESTION

Q : การนอนไมหลับ เปนสาเหตุหนึง่ ที่ทำใหอวนขึ้นไดจริงหรือไม

A : จริ ง เนื ่ อ งจากมี ก ารวิ จ ั ย จาก American Heart Association พบวา การนอนหลับไมเพียงพอมีผลทำใหคน คนนั้นมีพฤติกรรมทานอาหารมากกวา ปกติ ป ระมาณ 500 แคลอรี ต  อ วั น ซึ่งการทานอาหารมากกวาปกตินี่แหละ ทีจ่ ะทำใหคณ ุ มีนำ้ หนักเพิม่ ขึน้ ทางดาน Virend Somers ผูทำการวิจัย กลาววา “เราพบวาคนที่นอนเพียง 2 ใน 3 ของ เวลาที่คนทั่วไปควรนอน หรือนอนนอย กวาคนทั่วไปประมาณ 80 นาทีตอคืน (เวลาที่คนปกติควรนอนคือ 6-8 ชั่วโมง) มั ก จะมี พ ฤติ ก รรมการกิ น มากกว า คนทั ่ ว ไปถึ ง 549 แคลอรี เนื่องจาก ฮอร โ มนเลปติ น ที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การอยากอาหารนั้นจะทำงานมากขึ้น ถาหากคนเรานอนหลับไมเพียงพอ” ที่มา : http://healthland.time.com

250

HEALTH TIPS

5 POSSIBLE CAUSES OF TIREDNESS

ความเมื่อยลาคือปญหาหนึ่งที่เชื่อวาคนเมืองสวนใหญกำลัง ประสบอยู เพราะจากภาระหนาทีท่ ตี่ อ งรับผิดชอบไปจนกระทัง่ กิจกรรม ทางสังคมในรูปแบบตางๆ ลวนแลวแตตอ งใชพลังงานมหาศาลในการแลกสิ่งเหลานั้นมา ซึ่งหลายครั้งเรามักทำไปโดยไมทันสังเกตหรือ ตั้งคำถามกับตัวเองวาสิ่งที่ทำอยูนั้นมันเกินความจำเปนหรือไม และนี่คือ 5 สาเหตุของความออนลาทางรางกาย ที่เราขอนำเสนอ เพือ่ ใหคณ ุ รูเ ทาทัน และหลีกเลีย่ งพฤติกรรมดังกลาวไดอยางทันทวงที

• นอนหลับไมเพียงพอ เนือ่ งจากมีการสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบวา มีผหู ญิง เพียง 40% ของประชากรทั้งหมดที่นอนหลับสนิทหรือนอนหลับอยางเพียงพอ นั่นหมายความวามีคนอีกกวาครึ่งประเทศที่ใชชีวิตอยูอยางนอนหลับไมเพียงพอ ซึง่ อาการออนเพลียเนือ่ งจากการพักผอนไมเพียงพอนีเ่ องทีท่ ำใหคณ ุ รูส กึ ไมสบายตัว ไมสบายใจ จนเกิดเปนความเครียดไดในที่สุด ซึ่งนักวิทยาศาสตรไดแนะนำวา ถาหากตองการแกปญ  หานี้ สามารถทำไดโดยหลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ ทีม่ กี าเฟอีนหรือ แอลกอฮอลกอนเขานอนอยางนอย 3 ชั่วโมง และที่สำคัญคือ ทำใจใหสบาย พยายามปลอยวางเรื่องตางๆ ใหไดเมื่อถึงเวลาเขานอน • โลหิตจาง เนื่องจากอาการดังกลาวจะทำใหคุณรูสึกเมื่อยลา ออนเพลีย และ นำไปสูอ ารมณทห่ี มนหมองในทีส่ ดุ ซึง่ ทางออกทีด่ คี อื การตรวจสุขภาพอยางสม่ำเสมอ เพือ่ จะไดรบั การรักษาใหหายขาด และสำหรับคนทัว่ ไปทีย่ งั ไมเปนโรคนีก้ ส็ ามารถ ปองกันไดโดยทานอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กเปนประจำ เชน ผักใบเขียว ตับ เนือ้ สัตว เปนตน • ทานอาหารไมถกู วิธี เชน วันใดทีร่ สู กึ งวงนอนหรือออนเพลียมากๆ แตจำเปน ตองทำงาน ก็บงั คับใหรา งกายตืน่ โดยการดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ กี าเฟอีนหรือน้ำตาลมากๆ ไมวาจะเปนกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลัง ซึ่งเปนวิธีที่ไมถูกตอง เพราะพฤติกรรม ดังกลาวจะทำใหระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึง่ จะสงผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว หากทำบอยๆ วิธกี ารแกปญ  หานัน้ นักวิชาการแนะนำใหทานผลไมสดแทน อาจจะ เปนน้ำหรือหัน่ ทานเปนชิน้ ก็ได เพราะนอกจากผลไมจะชวยใหรา งกายสดชืน่ ขึน้ แลว ยังไมทำใหคณ ุ ตองเสีย่ งกับโรคอวนหรือโรคเบาหวานอีกดวย • ไมออกกำลังกาย เพราะการไมกระตุนรางกายดวยการออกกำลังกายอยาง สม่ำเสมอ จะทำใหรสู กึ เหนือ่ ยหรือออนลาไดงา ย ถึงแมจะทำกิจกรรมไปเพียงนิดเดียว ในทางกลับกัน การออกกำลังกายนั้นจะชวยใหคุณกระฉับกระเฉง สดชื่น และ มีความสุขมากขึน้ เนือ่ งจากหลังการออกกำลังกายรางกายจะหลัง่ สารเอ็นดอรฟน หรือสารแหงความสุขออกมา จึงชวยใหคณ ุ รูส กึ สบายขึน้ ทัง้ ดานรางกายและจิตใจ • รางกายขาดน้ำ เพราะไมวา คุณจะทำงานหรือออกกำลังหนักหรือเบา รางกาย ก็ตอ งการน้ำอยูต ลอดเวลาเพือ่ รักษาสมดุลของอุณหภูมใิ นรางกาย ดังนัน้ คุณจึง จำเปนตองดืม่ น้ำอยางสม่ำเสมอทุกครัง้ ทีร่ สู กึ กระหายหรือออนเพลีย ซึง่ สิง่ หนึง่ ทีส่ งั เกต ไดชดั วารางกายกำลังออนลาหรือไมนน้ั สามารถดูไดทป่ี ส สาวะของตัวเอง เพราะขณะที่ รางกายมีสขุ ภาพดีและอยูใ นภาวะสมดุล ปสสาวะของคุณจะมีสอี อ น แตถา เมือ่ ไหร ทีร่ า งกายเริม่ ออนแอหรือขาดน้ำ ปสสาวะของคุณจะกลายเปนสีเขม นักวิชาการ จึงแนะนำวา เพื่อสุขภาพที่ดี ควรดื่มน้ำอยางนอย 1-2 แกว ในทุก 1-2 ชั่วโมง ที่มา : www.webmd.com

การดื่มน้ำบีตรูตปริมาณ 250 มิลลิลิตร ทุกวัน สามารถชวยลดความดันโลหิตไดภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะสงผลใหชวยลดความเสี่ยงเปนโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมองตีบได

HEALTH NEWS นักวิจัยอังกฤษเผย ฟาสตฟูดสงผลใหสุขภาพจิตแยลง อยางทีท่ ราบกันดีวา อาหารฟาสตฟดู ไมวา จะเปนแฮมเบอรเกอร เฟรนชฟราย ฮอตด็อก พิซซา นั้นเปนสาเหตุของโรคตางๆ มากมาย อาทิ โรคหัวใจ โรคความดัน โรคหลอดเลือดในสมองตีบตัน เปนตน แตลาสุดยังมีผลการวิจัยจาก University of Las Palmas de Gran Canaria ประเทศอังกฤษ ระบุวา การทานอาหารฟาสตฟดู ยังเปนสาเหตุทท่ี ำใหสขุ ภาพจิตแยลง มีอาการซึมเศรา หมนหมอง หรือ เครียด มากกวาคนทีไ่ มทานอาหารเหลานีเ้ ลยถึง 51% นอกจากนีย้ งั พบวาคนทีช่ อบทานอาหารตามใจปาก โดยเฉพาะอาหารฟาสตฟูด มักเปนคนโสด สูบบุหรี่ และทำงานนอยกวา 45 ชั่วโมงตอสัปดาห ทางดาน Dr. Almudena Sanchez-Villegas ผูท ำการวิจยั ครัง้ นี้ กลาววา “จากการสำรวจพฤติกรรมของ ประชาชนจำนวน 9,000 คน พบวาแมแตคนที่ทานฟาสตฟูดในปริมาณไมมาก แตทานเปนประจำ ก็ยงั มีโอกาสมีความเครียด หรือมีสขุ ภาพจิตแยลง มากกวาคนทีไ่ มทานอาหารฟาสตฟดู เลย” อยางไร ก็ตาม ตัวเลขผูเ สียชีวติ ในสหราชอาณาจักรทีม่ สี าเหตุมาจากการทานอาหารฟาสตฟดู เปนประจำพุง สูงขึน้ เฉลีย่ ปละ 40,000 คน เนือ่ งจากการทานอาหารทีม่ เี กลือและไขมันมากเกินไป ที่มา : www.telegraph.co.uk


HEART

25

HEART TIPS

THE MYTHS AND TRUTHS ABOUT HAPPINESS คงปฏิ เ สธไม ไ ด ว า ความสุ ข เป น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ค นมากกว า ครึ่ ง ลวนแสวงหา และมีทัศนคติตางๆ นานาเกี่ยวกับมัน และนี่คือ 2 ความเชื่อเกี่ยวกับความสุขและคำตอบของความเชื่อเหลานั้น ทีค่ ณ ุ อาจจะเคยสงสัยและกำลังหาคำตอบอยูก เ็ ปนได พรอมแลว ไปดูกนั เลย

• Happiness Myth No. 1 : Happiness is a destination. ความสุขคือ

จุดหมายปลายทางของชีวิต Truth : หลายคนมักมองวา ความสุขคือจุดหมายปลายทางของชีวิต และ ความสุขเหลานัน้ ก็มกั เกีย่ วของกับการไดครอบครอง เชน การแตงงาน การมีบา น หลังใหม หรือมีรถยนตคนั ใหม แนนอนวาสิง่ เหลานัน้ ก็มสี ว นทำใหคนเรามีความสุข จึงเปนเหตุผลวาทำไมหลายคนจึงไมยอมหยุดทีจ่ ะเดินเขาหาจุดหมายปลายทาง แหงความสุขของตัวเอง แตในขณะเดียวกัน Sonja Lyubormirsky นักจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ใหความเห็นวา บางครั้งความสุขที่เราไดรับจาก การครอบครองก็อาจไมใชความสุขแบบ 100% ซึง่ การใฝหาความสุขก็ขน้ึ อยูก บั มุมมองของแตละคนวาความรูสึกขนาดไหนที่เรียกวาความสุข เพราะถึงแมวา คุณจะยังไปไมถึงในจุดที่คุณตั้งความหวัง แตคุณก็อาจไดรับความสุขสัก 40% ของทั้งหมดแลวก็ได และนั่นก็นาจะเปนเรื่องนายินดีแลวไมใชหรือ ดังนั้น ในขณะที่คุณพยายามใฝหาจุดหมายปลายทางของความสุข ก็อยาลืมสัมผัสถึง ความสุขที่ไดมาสวนหนึ่งดวยเชนกัน • Happiness Myth No. 2 : Negative emotions always outweigh the positive ones. อารมณในแงลบสามารถผลักดันใหเกิดผลในทางบวก เสมอ Truth : Sonja Lyubormirsky ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา จริงอยูที่เรื่องรายๆ ที่เกิดขึ้น อาจเปนแรงผลักดันใหคนคนหนึง่ มีแรงสูใ นทางบวก และนำไปสูค วามสุขในทีส่ ดุ ได เพราะเรื่องเลวรายหรือความผิดพลาดจะทำใหคนผูนั้นมีประสบการณ และรูวา ควรจะแกไขมันอยางไรในคราวตอไป แตมนั ก็ไมเสมอไป เพราะความรูส กึ ในทางบวก ก็สามารถทำใหคนคนหนึง่ มีกำลังใจและอยากทำในสิง่ ทีด่ ไี ดเชนกัน ยกตัวอยาง เชน บางคนอยากใหตัวเองเปนคนที่ดีกวาเดิม และพยายามเปลี่ยนพฤติกรรม ในทางที่ดีขึ้น เพราะเห็นวาคนรักเปนคนดี และทำทุกสิ่งทุกอยางเพื่อความสุข ของเขา เปนตน ดังนั้น แรงบันดาลใจของพฤติกรรมที่ดีอาจไมจำเปนตอง เปนความผิดพลาดหรือสิ่งที่เลวรายเสมอไป และเรื่องราวดีๆ ก็สามารถกระตุน ใหเกิดความรูสึกที่ดีหรือพฤติกรรมแหงความสุขไดเชนกัน

ที่มา : www.webmd.com

Creating the bottle cap portrait

ศิลปะกับความสงบของจิตใจ เปนสองสิง่ ทีค่ งไมมใี ครปฏิเสธไดวา เปนของคูกัน ซึ่งจะดีแคไหนถาเรา สามารถสรางสรรคศิลปะที่สราง ความสงบแกจิตใจ แถมยังชวยลด มลพิษใหแกโลกไดดวย อยางเชน ไอเดียเกๆ ทีเ่ ราขอเสนอคุณในวันนี้ นัน่ คือการทำ ‘the bottle cap portrait’ หรืองานศิลปะภาพคนจากฝาขวด เหลือใช ซึ่ง Mary Ellen Croteau ศิลปนชาวเมืองชิคาโก เปนผูริเริ่ม ทำไอเดียนี้ใหเปนจริง ขั้นแรกคือ เก็ บ รวบรวมฝาขวดชนิ ด ต า งๆ จากนั้นก็แยกโทนสี แลวรางแบบ ที่ตองการ สุดทายก็จัดการเรียง ฝาขวดลงไปที ล ะอั นจนเต็ ม พื ้ นที ่ เพี ย งเท า นี ้ ค ุ ณก็ จ ะได ง านศิ ล ปะ แนวรีไซเคิลทีส่ วยงามและแปลกใหม ไมซ้ำใคร สำหรั บ ใครที ่ อ ยากดู ตั ว อย า ง the bottle cap portrait ของศิลปนชาวชิคาโกคนนี้ สามารถ คลิกดูไดท่ี www.maryellencroteau .net หรือ www.portfolios.net/ profiles/blogs/bottle-cap-portrait

QUOTE FOR YOUR HEART “ขณะนี้เรานั่งอยูในปาที่สงบ ที่นี่ไมมีลม ใบไมจึงนิ่ง เมื่อใดที่มีลมพัด ใบไมจึงไหวปลิว จิตก็ทำนองเดียวกับใบไม เมื่อสัมผัสกับอารมณ มันก็สะเทือนไปตามธรรมชาติของจิต เรายิ่งรูธรรมะนอยเพียงไร ใจก็จะรับความสะเทือนไดมากเพียงนั้น รูสึกเปนสุขก็ตายดวยความสุข รูสึกเปนทุกขก็ตายดวยความทุกข” หลวงพอชา สุภัทโท

Name : Kevin Systrom Nationality : American Age : 28 “If it’s the right thing, it will happen. You have to be flexible enough to give yourself the opportunity to fall into these other opportunities.”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.forbes.com, www.crunchbase.com, www.fastcompany.com

ถาหากพูดถึงแอพพลิเกชันทีว่ า ดวยการแชรรปู ภาพในขณะนี้ ชือ่ หนึง่ ทีถ่ กู เอยขึน้ เปนอันดับแรกๆ คงจะหนีไมพน Instagram เพราะปจจุบนั มียอดดาวนโหลด มากกวา 15 ลานดาวนโหลดแลว และแนนอนวาผูท คี่ ดิ คนการสือ่ สารผานรูปภาพทีน่ บั เปนประวัตศิ าสตรหนาใหมของการแบงปนรูปภาพบนมือถือนีต้ อ งเปนคนที่ มีแนวคิดที่ไมธรรมดาแนๆ เราจึงขอพูดถึงเรือ่ งราวของ เควิน ไซสตรอม หนึง่ ในผูก อ ตัง้ Instagram แอพพลิเกชันทีห่ ลายคนติดกันงอมแงมในขณะนี้

• เควิน ไซสตรอม เกิดในเมืองเล็กๆ แหงหนึง่ ในรัฐแมสซาชูเซสต เขาจบ การศึกษาทางดาน Management Science and Engineering ทีม่ หาวิทยาลัย สแตนดฟอรด ขณะทีเ่ รียนอยู เควินเคยสรางนวัตกรรมอยางหนึง่ ทีเ่ จาตัว เรียกวา Photobox เพือ่ ใชในการแกปญ  หาสงรูปไฟลใหญๆ ทางอีเมล ตามปกติทต่ี อ งใชระยะเวลานานในการสงและดาวนโหลดรูปตางๆ มาใช • เควินเขาทำงานเปนพนักงานฝกหัดครัง้ แรกทีบ่ ริษทั Odeo เปนเวลา 3 เดือน ตัง้ แต Odeo ยังไมโดงดังจาก Twitter อยางทุกวันนี้ โดยหลังจาก ฝกงานเสร็จ เขาก็ทำงานทีบ่ ริษทั Google เปนเวลา 2 ป ในแผนกดูแล และพัฒนาการทำงานของ Gmail อยางไรก็ตาม ในขณะทีท่ ำงานอยู เขาก็ พยายามสรางนวัตกรรมอยางทีต่ วั เองฝนไว คือการสรางระบบสังคม ออนไลนทท่ี ำใหคนสามารถเชือ่ มตอสือ่ สารกันไดงา ยทีส่ ดุ ซึง่ หลังจากเขา และ ไมค เครเกอร เพือ่ นรวมงาน ไดรว มพัฒนากันอยูพ กั ใหญ ก็ไดผลลัพธ

ออกมาเปนแอพพลิเกชันทีช่ อ่ื วา Instagram ทีเ่ ปดโอกาสใหคนทัว่ โลก สามารถแชรรปู ภาพสวยๆ คอมเมนต และกด like กัน ถือเปนการผสมผสานและเติมเต็มชองวางระหวาง Facebook และ Twitter ไดอยางลงตัว โดยหลังจากทีเ่ ขาปลอย Instagram ออกไปในวันที่ 6 ตุลาคม 2010 ก็มี ผูค นเขามาเปนสวนหนึง่ ของสังคมออนไลนของเควินมากถึง 5 ลานคน ภายในปแรก และพุง สูงขึน้ เรือ่ ยๆ จนทะลุ 15 ลานดาวนโหลด ไปเมือ่ ตนปทผ่ี า นมา และทุกๆ 2 สัปดาห จะมีผดู าวนโหลด Instagram มาใช ราว 1 ลานคน จนไดรบั การยกยองวาเปน ‘App of the Year’ ในขณะนี้ • ลาสุดเควินยังไดรบั การยกยองจากนิตยสาร Forbes ใหเปน 1 ใน 30 คนทีม่ อี ายุนอ ยกวา 30 ปทป่ี ระสบความสำเร็จในวงการโซเชียลมีเดีย และอุตสาหกรรมโทรศัพทมอื ถือของโลก และลาสุดยังมีการยกยองใหเขา มีความสามารถเทียบชัน้ มารก ซักเกอรเบิรก แหง Facebook อีกดวย


ALL ABOUT BIZ

27

BIZ LIFE

THE MEMORY CREATOR สิริวิภา วิมุกตายน

เจาของธุรกิจ Airich Floral & Graphic Design (www.airichflower.com) รับออกแบบกราฟกและจัดดอกไมในงานมงคลสมรสและเทศกาลตางๆ ผูม งุ มัน่ สรางความสุขและมอบความประทับใจใหแกลกู คามาตลอด 8 ป ซึ่งงานแตละชิ้นไมเพียงเปนประสบการณครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกคา เทานัน้ แตยงั เปนความทรงจำทีด่ ขี องคนทำดวยเชนกัน

• เรามองวาคูแขงคือสวนแบงทางการตลาดมากกวาศัตรู เปรียบเหมือน การเปดรานอาหาร เราอาจทำขาวผัดกะเพราอรอยมาก ในขณะทีอ่ กี รานอาจจะ ทำตมยำอรอยมาก ซึ่งทั้งหมดก็สามารถเดินขนานกันไปไดในธุรกิจนี้ • การทำงานศิลปะควบคูไ ปกับการทำธุรกิจไมใชเรือ่ งงาย แตถา มองในมุมหนึง่ มันคือความทาทายและความสนุก เพราะเมือ่ เรามีความรักในงานศิลปะทีท่ ำอยู เราก็จะหยุดทำงานทีร่ กั นีไ้ มได คลายกับการเลนเกม เชน เวลาเราชอบเลนเกมไหน แลวเห็นวาตัวละครทีเ่ ราเลนกำลังจะตาย เราก็ตอ งพยายามหาทางเพิม่ พลังชีวติ ของมันใหได มันจึงกลายเปนความสนุกที่ไดแกปญหา และนำพาตัวเองไปสู เปาหมายที่วางไว • ความเหนือ่ ยและความทอเปนเรือ่ งธรรมดา เชือ่ วาคนทำธุรกิจแตละคนก็ตอ ง เคยผานจุดนี้มาแลวทั้งนั้น ซึ่งเรามองวาความเหนื่อยยากตรงนี้คือปจจัยที่ ทำใหธุรกิจดีขึ้นในวันขางหนา เพราะมันคือแรงผลักดันใหการสูตอไปนั้น มีความหมาย สวนผสมระหวางความเหนือ่ ยและความสุขเปนรสชาติการทำงาน อยางหนึ่งที่ทุกคนควรลิ้มลอง • เนื่องจากงานที่เราทำคือประสบการณครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกคาแตละคน เราจึงใหความสำคัญกับความรูสึกและความคาดหวังของลูกคา ถาหากการคุยงานครั้งแรก ความตองการของลูกคาไมสอดคลองกับความถนัดหรือสไตล ของเรา เราจะเปดโอกาสใหเขาลองมองหาตัวเลือกที่ใช เพราะการฝนทำ ในสิ่งที่ไมชอบ ในที่สุดก็จะไมมีใครมีความสุขกับผลงานที่ออกมา • สำหรับเรื่องการบริหารคน เรามองวาถาเปรียบองคกรหนึ่งเหมือนรางกาย ลูกนองก็เหมือนแขนขา เราจึงตองพยายามเลือกแขนขาใหมลี กั ษณะคลายคลึง กับสวนอื่นๆ ของรางกาย เพื่อใหสามารถทำงานสอดคลองกันได ดังนั้น ในการเลือกคนหนึง่ คนเขามาทำงาน เราก็ตอ งพิจารณาคนทีม่ สี ไตลการทำงาน ความคิด หรือลักษณะนิสัย ที่สามารถเขากับคนอื่นๆ ไดมาทำงานรวมกับ องคกรของเรา • เราใหความสำคัญกับของเรื่อง ‘เวลา’ มากที่สุด เพราะสิ่งนี้สามารถพิสูจน คนได ถาคนที่มีความเปนมืออาชีพและมีความรับผิดชอบ สิ่งแรกที่เรา สามารถวัดไดคือความตรงตอเวลา เนื่องจากในชีวิตการทำงานนั้นตางกับ

การเรียนหนังสือที่สามารถยืดหยุนได ดังนั้น เมื่อตกลงตารางเวลาในการทำงานแลว ทุกอยางก็ควรจะเปนไปตามที่วางแผนไว เพราะผลงานที่ออกไป คือสวนหนึ่งของความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตของลูกคา • เปาหมายของการทำงานทุกวันนี้ อันดับแรกคือความสุข เพราะเมื่อทุกคน มีความสุขกับการทำงาน ผลงานที่ออกมาก็มีแนวโนมจะเปนไปในทางที่ดี ทั้งเรื่องของคุณภาพและความคิดสรางสรรค เพื่อผลลัพธสุดทายคือความประทับใจของลูกคา สวนที่สองคือรายไดที่เขามาตองเพียงพอที่จะหลอเลี้ยง ทุกสวนขององคกร ซึ่งถาหากความสุขกับรายไดมันสามารถมาพรอมกัน เราคิดวามันคือการทำงานที่สมบูรณแบบแลว • ไมวาจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม ทุกการทำงานลวนตองการความเปอรเฟกต แตกวาจะไดความเปอรเฟกตมามันไมใชเรื่องงาย และตองยอมรับวาเราอาจ ทำไดไมถึง 100% อาจมีชองโหวอยูบาง ซึ่งก็อยูที่มุมมองวาคนคนนั้นจะมอง ชองโหวใหเปนในทางบวกไดอยางไร สามารถปรับเปลี่ยนปญหาเปนอยางอื่น ไดไหม หรือทำอยางไรใหมีชองโหวนอยที่สุด เพราะความเปอรเฟกตมันก็มี หลายระดับ ดังนั้น เราตองมองเปาหมายขององคกรวาความเปอรเฟกต ของแตละแหงอยูที่จุดไหน • สำหรับนักธุรกิจไมวา จะเปนคนรุน ใหมหรือคนรุน เกานัน้ ไมตา งกัน ขึน้ อยูก บั ทัศนคติของแตละคนมากกวา เพราะถาตัวเองเปนคนรุนใหมแตยังเดินไปชาๆ ไมพัฒนาตัวเอง ไมผานมาตรฐานที่องคกรตั้งไว ก็แคไดชื่อวาเปนคนรุนใหม ในขณะทีค่ นรุน กอน ถาเขามีความกระตือรือรน เปดรับสิง่ ใหมๆ อยูต ลอดเวลา เขาก็เปนคนเกงทีไ่ มลา สมัยเหมือนกัน ดังนัน้ ไมวา คนรุน ไหนก็มคี วามเสมอภาค เทากัน เพราะสิ่งที่เหนือกวาคือทัศนคติของแตละคน • สิ่งที่ทำใหคนคนหนึ่งกลายเปนผูบริหารมืออาชีพมีสองประการ คือ หนึ่ง ตองมีทัศนคติที่ดี สามารถมองออกในทุกสถานการณที่จะเกิดขึ้นกับองคกร และสามารถขับเคลือ่ นธุรกิจไปไดอยางฉลาด เชน มองอุปสรรคใหเปนโอกาสได หรือมองสิง่ ทีเ่ ปนบวกอยูแ ลวใหบวกยิง่ ขึน้ ได ขณะเดียวกัน ถานักธุรกิจมีทศั นคติ ที่แย ธุรกิจของเขาก็โตไดยาก เปนตน และสอง คือความรับผิดชอบเรื่องเวลา นักธุรกิจจำเปนตองบริหารเวลาที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุดใหได

BIZ IDEA Babochki Anticafe

ถาใหนกึ ถึงรานกาแฟสักราน หลายคนอาจจะ นึกถึงสถานที่ที่มีบรรยากาศผอนคลาย สามารถ นัง่ ทำงานหรือรอเพือ่ น พรอมกับละเลียดเครือ่ งดืม่ สุดโปรดไดอยางสบายใจ และแถมทายดวย ขนมเคกเนื้อนุมเต็มคำเต็มอารมณ ซึ่ง Babochki Anticafe รานกาแฟแหงใหมลาสุดในกรุงมอสโก ก็ใหอารมณสบายๆ ไมแพรา นกาแฟทีไ่ หนในโลก แถมยั ง มี เครื ่ อ งดื ่ ม หอมกรุ  น และเค ก เนื ้ อ นุ  ม เชนกัน แตที่ตางออกไปก็คือ รานกาแฟแหงนี้ ไมไดคิดคาเครื่องดื่มหรือคาขนมอยางรานอื่นๆ แตจะคิดคาบริการตามระยะเวลาที่ลูกคามานั่ง ในราน นั่นแสดงวาลูกคามีสิทธิ์จะดื่มกาแฟ กี ่ แ ก ว หรื อ จะสั ่ ง เค ก กี ่ ช ิ ้ นก็ ได ต ามใจอยาก

แตตราบใดทีใ่ ชเวลาอยูใ นรานก็ตอ งเสียคาใชจา ย รายนาที ให ก ั บ ทางร า น ถ า อยากพั ก เหนื ่ อ ย นานหนอยก็เสียเงินเยอะหนอย หรือถาอยาก แวะพั ก เติ ม กาแฟแบบเร ง รี บ ก็ เ สี ย เงิ นน อ ย หนอย นอกจากจะเปนการทำธุรกิจรูปแบบใหม ที ่ ด ึ ง ดู ด ให ลู ก ค า อยากเข า ไปทดลองแล ว ยังเปนการลดคาเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นในกรณี ที่ลูกคานั่งนานๆ แตไมสั่งเครื่องดื่มไดอีกดวย ใครสนใจนำไอเดียธุรกิจแบบนี้มาเปดใหบริการ ในบานเราบางก็นาจะสรางสีสันใหกับรานกาแฟ ได ไม น  อ ย แวะชมรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได ท ี ่ www.anticafebabochki.ru


28

ซูซูกิ อวดโฉม ‘All New Suzuki Swift เราทุกประสาทสัมผัส’

‘All New Suzuki Swift เราทุกประสาทสัมผัส’ คอมแพ็คคารของวันนีจ้ ากซูซกู ิ ผสานดีไซนโฉบเฉีย่ วมีเอกลักษณไมซำ้ ใคร กับสมรรถนะการขับขีแ่ ละความปลอดภัยทีเ่ หนือชัน้ ประหยัดน้ำมันกวา 20 กิโลเมตรตอลิตร เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เผยโฉมแลว ซึ่งครั้งนี้ซูซูกิชักธงเปนผูนำตลาด ทุมกวา 400 ลานบาท ดึง หลุยส สก็อต หนุมสุดฮอตที่มีคาแร็กเตอรเปนตัวของตัวเอง เปนพรีเซ็นเตอร ‘All New Suzuki Swift’ ไดรับ การพัฒนาใหเปนสุดยอดคอมแพ็คคารสำหรับยุคนี้ โดยวิศวกรไดผสานการออกแบบสุดโฉบเฉีย่ วเขากับเครือ่ งยนตใหม 1.25 ลิตร 4 สูบ 16 วาลว 91 แรงมา พรอมระบบวาลวแปรผันทัง้ ไอดีและไอเสีย ระบบเกียรอตั โนมัติ CVT ใหม เสริมดวย Keyless Start & Keyless Push Entry แอรดจิ ติ อล พวงมาลัยปรับไดถงึ 4 ทิศทาง พรอมปุม ควบคุมเครือ่ งเสียง ชอง USB เบาะหลัง 60:40 ปรับพับหลากหลาย ทดลองขับ และเราทุกประสาทสัมผัส กับ All New Suzuki Swift ทางเลือกใหมสำหรับผูท ม่ี องหาคอมแพ็คคารคณ ุ ภาพ พรอมรับสิทธิพเิ ศษกอนใครไดทโ่ี ชวรมู ซูซกู ทิ ว่ั ประเทศ และงานมอเตอรโชว สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดทบ่ี ริษทั ซูซกู ิ มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพทพื้นฐาน โทร.ฟรี 1800-600-900 โทรศัพทเคลื่อนที่ โทร. 1400-600-900 หรือ www.suzuki.co.th

รวมสัมผัสสินคาของขวัญและของใชภายในบาน สูโชวเคสสุดยอดงานดี ไซนครัง้ สำคัญ ของภูมิภาค ‘BIG+BIH’ เมษายน 2555

กลับมาอีกครัง้ กับสุดยอดงานแสดงสินคาของคนรักงานดีไซน ทัง้ สินคาของขวัญและของใชภายในบาน ‘BIG+BIH April 2012’ จัดโดยกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย รวมกับ 7 สมาคมผลิตภัณฑสนิ คา ไลฟสไตลไทย ซึง่ จัดขึน้ อยางตอเนือ่ งมาเปนครัง้ ที่ 33 แลว งาน BIG+BIH April 2012 ในครัง้ นี้ มาในแนวคิด ‘Heart of Design & Lifestyle Showcase of Asian’ เพือ่ แสดงศักยภาพและพลังความคิดสรางสรรคของคนไทย กับการดีไซนสินคาที่โดดเดน มีเอกลักษณ และกำลังไดรับความสนใจในตลาดโลก รวมสัมผัสงานแสดง สินคาครัง้ สำคัญ กับ BIG+BIH April 2012 ไดในระหวางวันที่ 17-22 เมษายน 2555 โดยแบงเปนวันเจรจา ธุรกิจระหวางวันที่ 17-20 เมษายน ตัง้ แตเวลา 10.00-18.00 น. และวันจำหนายปลีกในวันที่ 21-22 เมษายน ตั้งแตเวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือสามารถดูรายละเอียด เพิม่ เติมไดทเ่ี ว็บไซต www.bigandbih.com หรือ DITP Call Center 1169

ดีเจกฤษณ ไลฟโคช เปดตัวหนังสือ ‘มหัศจรรย พลังจิตใตสำนึก’

สำนักพิมพดีเอ็มจี เปดตัวหนังสือ ‘มหัศจรรย พลังจิตใตสำนึก’ โดย ดีเจกฤษณ ไลฟโคช ดีเจหนุม ไฟแรง นักบำบัดและบริหารจิตใตสำนึกมืออาชีพ โดยเรื่องราว ในหนังสือกลาวถึงเรื่องของโลกแหงจิตใตสำนึกที่ถูก ปดตายมายาวนาน โดยที่เราไมรูเลยวา จริงๆ แลวโลก แหงนี้คือพื้นที่ที่อุดมไปดวยเมล็ดพันธุแหงความสุข ความสำเร็จพรัง่ พรอมดวยขุมทรัพยแหงปญญาอันยิง่ ใหญ และศักยภาพทีไ่ รขดี จำกัด และถาเรารูจ กั วิธกี ารดึงสิง่ ดีๆ เหลานัน้ ออกมาใช ก็จะพบกับความสุขความสำเร็จในชีวติ นี้ ไดอยางแนนอน หนังสือ ‘มหัศจรรยพลังจิตใตสำนึก’ ยังไดศิลปนชื่อดังอยาง โลเล ทวีศักดิ์ มาชวยวาดรูป ประกอบภายในเลมนีใ้ หอกี ดวย เปนเจาของหนังสือเลมนี้ ไดแลวตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

รวมชมนิทรรศการ ‘EmotionALL Accident’ ของ ‘ตุล อพารตเมนตคุณปา’ ที่ Mellow ทองหลอ

ศิลปนหนุม ‘ตุล ไวฑูรเกียรติ’ หรือ ‘ตุล อพารตเมนตคุณปา’ เชิญชมนิทรรศการ ‘EmotionALL Accident’ การจัดแสดงผลงานบทกวีสน้ั 30 ชิน้ ในรูปแบบของงานสติก๊ เกอร, งานนีออน, ชอลก และงานวิดโี อ ที่รวบรวมมาจากงานเขียนของตุลมากกวา 20 ป... รวมชมนิทรรศการบทกวีสั้น ‘EmotionALL Accident’ ไดตง้ั แตวนั นีถ้ งึ 31 พฤษภาคม 2555 ณ รานอาหาร Mellow Restaurant & Bar ทองหลอ ระหวางทองหลอ ซอย 16-18 ติดตามรายละเอียดไดที่ www.facebook.com/mlw.bangkok

มูลนิธเิ อวอนเพือ่ ผูห ญิง มอบเงินเยียวยาน้ำทวม

มิสเตอร แดนเนียล ไรอัลส รองประธานดานการวางแผนกลยุทธ และกรรมการผูจัดการในภาคสวน การพัฒนาการตลาดและการวางแผนงานธุรกิจ ประจำภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก และ นาง วัลลภา นฤนาทวานิช กรรมการผูจัดการ บริษัท เอวอน คอสเมติคส ประเทศไทย จำกัด เปนตัวแทนนำเงินบริจาคจำนวน 25,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 787,500 บาท จากมูลนิธเิ อวอนเพือ่ ผูห ญิง มอบใหกบั สหพันธสภากาชาดฯ ระหวางประเทศ เพื่อใชในการฟนฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เมื่อเร็วๆ นี้

‘สกอต’ ล้ำ ชูนวัตกรรมใหม ซุป ไกผสมช็อกโกแลต ตั้งเปา 70 ลานบาท แถมควา เจี๊ยบ โสภิตนภา มาเปดตัวลูกชายสุดเลิฟ!!

‘สกอต คิตซ ช็อกโก’ กรุยตลาดเปนเจาแรก กับนวัตกรรมใหมของซุปไกสกัดที่รวมความอรอยจากช็อกโกแลต และคุณประโยชนของซุปไกสกัดไวใน ขวดเดียว พรอมทุมงบการตลาดกวา 30 ลานบาท เพื่อหวังเจาะกลุมเปาหมายที่เปนกลุมครอบครัวยุคใหมหวงใยสุขภาพ โดยได เจี๊ยบ โสภิตนภา และลูกชายสุดเลิฟ ‘เบเน’ - อภินันท ชุมภาณี มารวมเปนพรีเซ็นเตอรคูกันเปนครั้งแรก พรอมเปดตัวภาพยนตรโฆษณาชุดใหม ‘Artist’ โดยตั้งเปายอดขาย 70 ลานบาท ภายในปนี้ ผลิตภัณฑสกอต คิตซ ช็อกโก ซุปไกสกัดรสช็อกโกแลตสำหรับเด็กอายุระหวาง 4-12 ป ประกอบดวยคุณประโยชนมากมาย อาทิ DHA, โอเมกา-3, เลซิติน และวิตามินตางๆ ที่มีสวนชวยเสริมสรางพัฒนาการดานสมองและรางกายใหเด็กในวัยเจริญเติบโต และเพิ่มความอรอย ดวยรสช็อกโกแลต ขนาด 45 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 35 บาท มีจำหนายแลววันนี้ ณ หางสรรพสินคาชั้นนำ และรานสะดวกซื้อทั่วประเทศ


THE WORDS

29

“Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful : a meaningful friend - or a meaningful day.” เพื่อนเกาจากไป เพื่อนใหมผานเขามา เปรียบดังเชน เวลาที่วันเกาผานไป วันใหมเขามาแทน สิ่งที่สำคัญก็คือการทำใหสิ่งเหลานั้นมีความหมาย ทำใหเพื่อนมีความหมาย หรือทำใหวันคืนเหลานั้นมีความหมาย -Dalai Lama

“Without hard work, nothing grows but weeds.” ปราศจากการทำงานหนักแลว ไมมีอะไรที่เติบโตได นอกจากวัชพืช -Gordon B. Hinckley

“Bad luck is universal. Don’t take it personally.”

โชครายเปนเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคน โดยทั่วหนา อยาไปคิดวา มันเปนเรื่องสวนตัว -Solomon Short

“Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worse kind of suffering.’’ การรอคอยเปนเรื่องที่เจ็บปวด การลืมก็เปนความเจ็บปวด แตการไมรูวาควรจะทำสิ่งไหนดี คือความทุกขทรมานที่เลวรายที่สุด -Paulo Coelho

“What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.” สิ่งที่ทานไดรับเมื่อบรรลุเปาหมาย ไม ไดสำคัญเทากับวา ตัวทานจะกลายเปนอะไรเมื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว -Henry David Thoreau

“Always do your best. What you plant now, you will harvest later.” จงทำใหดีที่สุดไวเสมอ สิ่งที่คุณลงมือปลูกในตอนนี้ คือสิ่งที่คุณตองเก็บเกี่ยวหลังจากนี้ ไป -Og Mandino

“Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door.”

“The present time has one advantage over every other -it is our own.”

-Kyle Chandler

-Charles Caleb Colton

โอกาสไม ไดมายืนเคาะประตู มันยืนอยู ตรงนั้นอยูแลวเมื่อคุณลมประตูนั้นลง

ปจจุบันขณะมีขอไดเปรียบหนึ่ง ที่เหนือกวาสิ่งอื่นใดก็คือ มันเปนของเรา


30

THE GUEST

THE ART OF LIVING เรื่อง : วสิตา กิจปรีชา ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

34 ลานคน คือตัวเลขประมาณการลาสุดของผูคนทั่วโลก ที่ติดเชื้อ HIV หรือที่คนไทยรูจักกันสั้นๆ วาโรคเอดส และไมวาผูคน จะคิดอยางไรก็ตามตอผูติดเชื้อ HIV แต ฮาน เนฟเกนส นักสะสม งานศิลปะชาวยุโรป ก็คือหนึ่งใน 34 ลานคนดังกลาว และเขาก็ยินดี เดินทางไปทั่วโลกเพื่อบอกเลาประสบการณในการอยูรวมกับเชื้อ HIV มากวา 25 ป ผานพลังของศิลปะที่เขาเชื่อวาสามารถสื่อสาร ใหผูคนตระหนักวา โรคนี้ยังคงอยู ลาสุดกับนิทรรศการ ‘You Are Not Alone : เพราะอยูบนโลกเดียวกัน’ ณ หอศิลปวัฒนธรรม แหงกรุงเทพมหานคร

ผมเคยมาเมืองไทยหลายครั้งแลว... เริ่มแรกก็มาในฐานะนักทองเที่ยว หลังจากนั้นผมก็ได มาจัดนิทรรศการศิลปะ สำหรับงาน International AIDS Conference ที่กรุงเทพฯ เมื่อป 2004 ผมไดพบกับศิลปนชาวไทย รวมทัง้ คนไทยคนอืน่ ๆ และเราก็ไดกลายเปนเพือ่ นกัน หลังจากนัน้ ผมก็กลับมาเมืองไทยอีกเพือ่ เยีย่ มเยียนพวกเขา และทำงานรวมกัน ซึง่ งาน ARTAIDS ในครัง้ นี้ ก็ถือเปนครั้งที่ 3 ที่จัดในกรุงเทพฯ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย แตที่เห็นไดชัดก็คือ... การเกิดขึ้นของ หอศิลปกรุงเทพฯ แหงนี้ ทำใหศลิ ปนมีสถานทีส่ ำหรับใชจดั แสดงผลงานไดงา ยขึน้ รวมทั้งเปน ศูนยรวมของงานศิลปะในกรุงเทพฯ อีกดวย ซึ่งผมคิดวามันจะเปนประโยชนมาก ตั้งแตที่ผมทราบวาตัวเองติดเชื้อ HIV จนถึงปจจุบัน... เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก โดยเฉพาะเรื่องวิวัฒนาการทางการแพทย สมัยกอนถาคุณเปนเอดส หมายความวาตองตาย แตปจ จุบนั เมือ่ การแพทยพฒ ั นาขึน้ คุณก็สามารถมีชวี ติ ตอได แตสำหรับตัวผมเอง สิง่ สำคัญ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปก็คอื ผมเลิกผัดผอนทุกอยางในชีวติ ถาอยากทำอะไร ผมจะทำมันเดีย๋ วนัน้ เลย ไมบอกตัวเองวาเดี๋ยวกอน นอกจากนั้นผมก็ตั้งใจวาจะทำสิ่งที่เปนประโยชน นี่คือเหตุผลที่ผม จัดนิทรรศการศิลปะ และถายทอดเรื่องราวของโรคเอดสใหผูคนไดรับรู เมื่อคุณรูผลวาตัวเองติดเชื้อ HIV ชวงแรกจะเปนชวงเวลาที่ยากลำบาก... เพราะคุณจะ คิดแตวา ทำไมเรือ่ งแบบนีถ้ งึ ตองเกิดกับฉันดวย มันตองไมใชฉนั สิ คุณตองอาศัยเวลาเพือ่ ทีจ่ ะ ยอมรับมัน เมือ่ คุณยอมรับมันไดแลว คุณก็สามารถดูแลรักษาตัวเองไดอยางถูกตอง แลวสถานการณ ตางๆ ก็จะดีขึ้น สิง่ สำคัญทีส่ งั คมควรตระหนักเกีย่ วกับโรคเอดสคอื ... การตีตราทางสังคม (Stigma) ผมคิดวา ยังมีการตีตราผูติดเชื้ออยูทั่วไปในโลกนี้ ไมวาจะเปนที่สเปนซึ่งผมอาศัยอยู หรือประเทศไทย การที่คนบางคนไมยอมไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV ก็เพราะเขากลัวถูกกีดกันจากสังคม กลัวคำพูดของคนรอบขาง ซึง่ จริงๆ เขาอาจจะติดเชือ้ แลว แตยงั ไมยอมไปตรวจ นีก่ ค็ อื ผลของ การตีตรา แลวก็เปนเหตุผลของเราในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่เราอยากจะบอกคือ HIV ยังคงอยู และอยากบอกวา ผูติดเชื้อไมควรจะถูกกีดกันออกจากสังคม คุณไมจำเปนตอง ละอาย เราแคอยากใหทุกคนไปตรวจ เมือ่ ผูต ดิ เชือ้ สามารถเผชิญกับความจริงแลว... คุณก็สามารถเขารับการรักษา และหลีกเลีย่ ง ทีจ่ ะแพรเชือ้ ใหกบั ผูอ น่ื นีค่ อื เหตุผลสำคัญวาทำไมทุกคนควรจะไปตรวจเลือด ดังนัน้ ถาสังคม ไมตั้งขอรังเกียจผูติดเชื้อ ก็จะมีคนที่กลาตรวจเลือดมากขึ้น และเขาใจไดวาโรคนี้ไมแตกตาง จากโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ เชน เบาหวาน หรือความดัน ไมมคี วามจำเปนทีจ่ ะตองอับอาย หรือถูกกีดกันใดๆ ขั้นรายแรงที่สุดของการตีตรา (Stigma) ก็คือ... อยางเชน ไมมีใครคบหาหรือพูดคุยดวย การที่ไมมีใครกลาพูดถึงคำวาโรคเอดส ไมมีใครกลาจับมือทักทายกับคุณ ไมมีใครอยากนั่ง รวมหองกับคุณ แตถาเปนขั้นที่เบาลงมาก็คือการตีตราตัวเอง เชน คุณไมกลาบอกใครวา คุณติดเชื้อ คุณเก็บมันไวเปนความลับกับตัวเอง ผมคิดวาการที่คุณไมสามารถที่จะพูดถึงมัน ก็เปนการตีตราเชนกัน แตผมเองไมเคยเจอ เพราะผมคอนขางเปดเผยเกี่ยวกับโรคที่ผมเปน ความคาดหวังของผมตอการจัดงานนิทรรศการครัง้ นีค้ อื ... ผมอยากใหมคี นเขามาชมงาน ที่นำมาจัดแสดง ซึ่งนิทรรศการนี้มีผลงานของศิลปนหลายเชื้อชาติ คุณจะไดเห็นถึงวัฒนธรรม ทีห่ ลากหลาย เมือ่ คุณไดดผู ลงานตางๆ ก็สามารถตัง้ คำถามถึงความหมายของมันได หรือคิดวา ศิลปนอยากสื่ออะไร อยางนอยถาคุณสละเวลาสักหนึ่งนาทีในการคิดถึงเรื่องของโรคเอดส วาโรคนี้ยังคงมีอยู และไมหลงลืมผูคนที่ตองประสบกับโรคนี้ ผมก็จะดีใจมาก ผมคิดวาศิลปะเปนเหมือนกระจกทีส่ ะทอนโลกใบนี.้ .. เมือ่ เราเห็นงานศิลปะ ก็เหมือนกับเรา ไดเห็นโลกใบนี้ อยางผมเดินทางไปประเทศเลบานอน งานศิลปะทีน่ น่ั ก็แตกตางจากประเทศไทย หรือผมไปประเทศสวีเดน การทำงานศิลปะของทีน่ น่ั ก็แตกตางออกไป ผมสามารถเขาถึงวัฒนธรรม ของแตละประเทศไดดวยงานศิลปะ สำหรับคนทีไ่ มไดมพี นื้ ฐานทางดานศิลปะ คำแนะนำเบือ้ งตนในการชมงานศิลปะคือ... ขอใหคุณเปดใจ ลองใชสายตามอง เมื่อคุณมองมากขึ้น คุณก็จะเขาใจไดมากขึ้น ถาหากคุณ ไมเขาใจ นั่นไมใชปญหา คุณสามารถดูทุกอยางไดจากงานศิลปะ ไมวาจะเปนรูปทรง สี ความหมายทีศ่ ลิ ปนพยายามสือ่ สุดทาย อยางนอยคุณก็จะไดประสบการณ ขอแคเพียงเปดใจ ถาถามวาใชชวี ติ คุม หรือยัง ผมอยากบอกทุกคนวา... ผมรูส กึ มีความสุขมากกับสิง่ ทีไ่ ดทำ หลายๆ อยาง แตผมก็ยงั มีสง่ิ ทีอ่ ยากทำอีกมากมาย ทัง้ จัดนิทรรศการศิลปะ โครงการเกีย่ วกับ เอดส รวมถึงหนังสือที่ยังเขียนไมเสร็จ

HIS WAY • ฮาน เนฟเกนส เปนนักเขียน และนักสะสมงานศิลปะชาวดัตช วัย 58 ป เขาเคยทำงานดานขาววิทยุในเม็กซิโก เปนเวลา 11 ป และพบวาตนเองติดเชื้อ HIV เมื่อป 1987 ทำใหเขาตองผานชวงเวลาที่ทุกขทรมาน และตระหนักถึง ความสำคัญของศิลปะ ปจจุบันฮานอาศัยอยูที่ประเทศสเปน รวมกับเฟลิปเป คูชีวิตเพศเดียวกันชาวเม็กซิโก • เขาซื้อผลงานจากศิลปนทั่วโลก เพื่อบริจาคใหกับพิพิธภัณฑและรัฐบาลประเทศตางๆ โดยคอลเล็กชันของเขา ใชชื่อวา H+F Collection นอกจากนี้เขายังกอตั้งมูลนิธิ ARTAIDS ขึ้น เพื่อจัดนิทรรศการศิลปะที่เกี่ยวกับประเด็น เรื่องโรคเอดส รวมทั้งใหความชวยเหลือทางดานการแพทยกับผูปวย และสนับสนุนงานวิจัยในประเทศตางๆ • งานเขียนของฮานจะเกี่ยวของกับเรื่องราวของ HIV อยางเชนเรื่อง Bloedverwanted ในภาษาดัตช หรือ Blood Brothers นวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติเกี่ยวกับพี่ชายและนองชายที่ติดเชื้อ HIV ทั้งคู หรือหนังสือที่เลาเรื่องการฟนฟู รางกายจากอาการติดเชื้อในสมองอยางหนักของเขา ที่ใชชื่อวา Borrowed Time : Notes on a Recovered Life • นิทรรศการ ‘You Are Not Alone : เพราะอยูบนโลกเดียวกัน’ คือนิทรรศการเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ HIV / AIDS จัดแสดงแลว วันนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2555 ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (เวนวันจันทร)

a day BULLETIN issue 195  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you