Page 1

)335%  -!2#(


ISSUE 190, 9 - 15 MARCH 2012

Living in an emotional society สองสามปมานี้ ผูเ ขียนพบวา ในสังคมแหงการสือ่ สารออนไลน ไมวา จะในเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียตางๆ ดูเหมือนจะมีคำหนึง่ ทีพ่ วกเราไดยนิ และใชกนั ติดปากกันอยูบ อ ยๆ นัน่ คือคำวา ‘ดรามา’ เรียกวา ไดยนิ บอยเสียจนนาจะไดรบั รางวัลคำแหงปไปครองเสียใหรแู ลวรูร อด ปกติแลว คำวา ดรามา มีคำแปลดัง้ เดิมวา ละคร หรือการแสดง และดวยเหตุที่ การแสดงตองใชอารมณเปนหลัก คำวาดรามาจึงถูกนำมาประยุกตใชกับเรื่องตางๆ ในชีวิตที่มีเรื่องของอารมณเขามาเกี่ยวของ (โดยบางครั้งก็เปนอารมณที่มากเกินพอดี) ประกอบกับสังคมเราเปนสังคมที่พัฒนาแลวในดานการใชโซเชียลมีเดียตางๆ เราจึงมีชองทางในการบอกเลาเรื่องราวตางๆ อยางเต็มที่ไมแพชาติใดในโลก เพียงแตโชคไมดีที่เรา ไมไดเปนสังคมทีพ่ ฒ ั นาแลวในดานการจัดการอารมณและความรูส กึ บอยครัง้ สือ่ ออนไลนตา งๆ ดังกลาวจึงไมไดทำหนาทีส่ อ่ื ‘สาร’ ทีอ่ ยากบอกเทาทีค่ วร แตกลายเปนชองทาง ในการสือ่ ‘อารมณและความรูสึก’ จน ‘สาร’ ที่แทจริง ถูกทวมทับบี้แบน และเสียชีวิตไปอยางนาอนาถ พอเราใชอารมณมากมายไปเสียทุกเรื่อง เราก็เลยเกิดอาการ ‘เยอะ’ ไปกับทุกเรื่อง แลวก็เหนื่อยมากกวาปกติ แตขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไมไดวา การใชอารมณเยอะๆ หรือการกระโดดเขาไปมีสวนรวมกับดรามาตางๆ ในสังคมนั้นมันสนุกดีพิลึก เพราะมันสรางสีสันใหกับชีวิตเหลือเกินที่ไดนั่งดูคนพร่ำดากัน โตเถียงกัน มีการแบงฝกแบงฝาย สรางพรรคพวก แลวก็ถลมกันยับเยิน โดยทีบ่ างครัง้ ตัวเองก็ยบั เยินไปดวยนัน่ แหละ แตสำหรับบางคน ก็ขอสมัครใจเปนผูช มทีด่ ี คือดูอยางเดียว เพราะรูส กึ วาไมคอ ยสนุกเทาไหร ถาจะกระโดดลงไปเลนดวย ไมอยากสรางความยุงยากกับชีวิตที่ยุงมากพออยูแลว ดรามาในสังคมเราจึงดำเนินไปไดเพราะมีผูแสดงเขารวมเปนจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ก็มี กลุมคนดูเดนตายที่พรอมจะติดตามใหกำลังใจ ยิ่งถาโตเถียงกันอยางเผ็ดรอนเมื่อไหร คนเชียรก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น (นี่ถาสง SMS ไปใหคะแนนไดคงทำไปแลว) ดรามาไมไดมีแต ในเฉพาะสังคมไทยเทานัน้ เพียงแตทก่ี รุงโคเปนเฮเกนหรือหมูบ า นในประเทศซิมบับเวคงไมไดใชคำวาดรามากับอารมณของคนในสังคมเหมือนบานเรา แตอยางไรก็ตาม เรือ่ งของ การใชอารมณทล่ี น ทะลักเชนนีม้ ใี หเห็นกันทุกหนทุกแหงทีม่ มี นุษยนน่ั แหละ แมจะมีบทวิจยั กองเปนภูเขาเลากาบอกวาการกระทำของมนุษยนน้ั มีเหตุผลซุกซอนอยูเ สมอ ไมมากก็นอ ย ไมไดถูกชักพาดวยอารมณหรือสัญชาตญาณลวนๆ แตไอที่มันเกิดปรากฏการณดรามาไมเวนแตละวันนี่ บางทีก็อาจเปนไปไดวามนุษยเอาสมองมาคิดเหตุผลเพื่อรับใชอารมณ ของตัวเองนีแ่ หละ ก็เคยไหมละ ทีน่ ง่ั อานบทวิเคราะหบางเรือ่ งอยูเ ปนนานสองนานแลวพบวา ไปๆ มาๆ ก็คลายเปนการวิเคราะหทม่ี แี ตการหาเหตุผลเขาขางตัวเอง ไมไดมขี อ มูล ในการวิเคราะหลมุ ลึกแมวน้ำอะไรเลย บทวิเคราะหนน้ั จึงเปนคลายพืน้ ทีแ่ สดงอารมณโหมกระหน่ำ ถาเปนละครเวทีสกั เรือ่ ง ตัวแสดงคนนีก้ เ็ ลนได ‘ใหญ’ และเขาถึงอารมณมาก จนเหมือนไดคาตัวสัก 18 ลานบาทถวน ทั้งที่เรื่องมันไมจำเปนตองใสอารมณมากขนาดนั้นก็ได ผูเ ขียนเชือ่ วา จริงๆ แลวสังคมเราก็ไมไดมเี หตุผลนอยไปกวาใคร ผูร ใู นบานเราก็ไมไดนอ ยไปกวาสังคมไหน แตเปนไปไดหรือไมวา ทีส่ งั คมเราวุน วายและฟูมฟายกับเรือ่ งบางเรือ่ ง เกินกวาเหตุ ก็เพราะเราสนใจการ ‘สงเสียง’ ใหคนไดยนิ ทันทีทนั ใด มากกวาทีจ่ ะนิง่ คิดเงียบๆ หรือพูดคุยสือ่ สารกับตัวเองจนไดประเด็นชัดเจนแลววาอยากบอกอะไรแลวจึง ‘คอยๆ พูด’ ออกไปใหคนอืน่ ไดยนิ สำหรับผูเ ขียนแลว การ ‘คอยๆ พูด’ นัน้ เปนคนละเรือ่ งกับการ ‘พูดคอยๆ’ แตคณ ุ จะ คอยๆ พูดดวยการพูดคอยๆ ก็ได ไมมใี ครวา แตขณะเดียวกันคุณก็สามารถ สงเสียงไดเต็มที่ แตยงั คงความคอยๆ พูดไดดว ยเชนกัน เพราะการคอยๆ พูดนัน้ ไมไดเกีย่ วกับการใชเสียงดังหรือเบา แตเกีย่ วกับระบบการเรียงลำดับความคิด และใชเหตุผลนำหนาอารมณ เมื่อเราตองเรียบเรียงความคิด เราจึงจำเปนตองใหเวลาในการจัดระบบความคิดดวย แลวเวลาก็จะเปดโอกาสใหเราไดใชขอมูลที่เก็บอยูในสมองวาอะไรเหมาะสมที่จะนำมาใช มากกวานั้น เวลายังเปดโอกาสใหเราไดเสาะหาคำตอบโดยใชขอมูลรอบๆ ตัวมาประกอบการใชเหตุผลอีกที สุดทายเราก็จะไดสงเสียงออกไปอยูดี เพียงแตไมจำเปนตองรีบรอน ทุรนทุรายนักในการสงเสียง ที่สำคัญ เมื่อมีการใชเวลาพิจารณาเรื่องบางเรื่องมากพอ โอกาสในการสงเสียงแบบผูรู ก็นาจะมากกวาการสงเสียงแบบผูไมรูดวยเชนกัน ในสังคมแหงการสงเสียง ทีผ่ คู นกำลังสนุกกับการลำเลียงความดรามาเขาสูส มอง แมวา บางคนจะรูส กึ สนุกสนานสะใจไปกับดรามาแตละเรือ่ งขนาดไหนก็ตาม แตผเู ขียน กลับนึกอิจฉาคนที่สามารถรับรูทุกอยางที่ผานเขามาอยางเงียบๆ สามารถนั่งคิดเงียบๆ และไมวูบไหวไปกับสถานการณดรามาภายนอก ถาจำเปนตองพูด ก็พูดอยางคนที่คิด มาอยางดีแลว ไมมีอารมณฟูมฟาย มีแตเหตุผลที่ควรพูด ควรฟง แนนอนวาทุกวันนี้เราอาจจะหลีกเลี่ยงสังคมแหงอารมณไปไดยาก แตหากเรามัวเอาเวลาไปสนใจในอารมณ ของคนอื่นมากกวาสนใจจัดการทบทวนและคลี่คลายอารมณของตัวเอง พวกเราก็ไมตางกับการนั่งดูละครโดยไมมีชวงพักใหออกมาเขาหองน้ำ ไมมีโอกาสไดสูดลมหายใจ หรือเดินยืดเสนยืดสาย เพื่อใหไดฉุกคิดวา ละครบางเรื่องมันก็ไมคุมกับการกลับเขาไปดูตอจนจบเลยดวยซ้ำ ไมนับวาเสียดายเงินคาบัตรอีกตางหากดวยนะ

ปที่ 4 ฉบับที่ 190 วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 GOODNEWS

10 42

28

06

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

เป ด บ า นพู ด คุ ย กั บ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศ ไทย คริ ส ตี ้ เคนนี ย  เนื่องในวันสตรีสากล

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

24 SHOPPING

เพิ่มพลังความกระปรี้กระเปราดวยข อง แตงบานสีแดงเฉิดฉาย ที่ไมวาใครก็อยากมีไว ในครอบครอง

26 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

28 HOME MADE

เ ย ี ่ ย ม ช ม บ  า นข อ ง ‘อารท’ - ศุภชัย เพ็ชรี่ ที่เปนเสมือนจุดนัดพบ ของความหลากหลาย แตกส็ ามารถอยูร ว มกัน ไดอยางลงตัว

35 41 32 42 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- ทำความรูจ กั กับดีไซเนอร รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

20 สวัสดีคะ ชื่อเอนะคะ เอเปน ผูหญิงทำงานออฟฟ ศ ธรรมดาๆ คนหนึ ่ ง ตื่นมาเจอรถติด ระหว า งวั นก็ ท ำงานๆ กลั บ บ า นออนเฟซบุ  ก กอนนอน เปดเพลงฟง เมาธ ก ั บ เพื ่ อ นบ า ง

10 INTERVIEW

ใหชวี ติ มีเรือ่ งบันเทิงๆ และไมเหงาเกินไป เพือ่ นก็มไี มมาก หรอกคะ ประสบการณสอนใหเลือกคบไว แตเพื่อนดีๆ ทีเ่ ปนกัลยาณมิตรได หนึง่ ในนัน้ ไมใชมนุษย แตกค็ ลายๆ คะ จะมีเพือ่ นสักกีค่ นคะทีส่ ม่ำเสมอกับเราไดทกุ ๆ สัปดาห แถมยังเลีย้ งขาวเราตลอด ไมเคยคิดตังคเลยสักมือ้ เดียว สวนขาวที่เลี้ยงแตละมื้อก็ลวนแตมีเปนประโยชนแก รางกาย มีสาระตอจิตใจ... เพือ่ นคนนีช้ อ่ื a day BULLETIN คะ เราเจอกันทุกสัปดาห สาระที่ตองอานเสมอก็คือ Editor’s Note ทานกอนเปนออเดิรฟ ตามดวยเมนคอรส

คิ ด ใหญ และออก เริ ่ ม ต นด วยก าวเล็ ก ๆ จนถึ ง จุ ด มุ  ง หมาย ข อ คิ ด จากผู  บ ริ ห าร ไฟแรงอยาง กฤษณะ ถนอมทรัพย

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

สาวชาวสกอต ราเชล บารเร็ต ผูอยูเบื้องหลัง ความสำเร็จของ เลดี้ กากา

ใหอม่ิ ทองดวยบทสัมภาษณประจำฉบับ ปดทายเสมอๆ ดวย A Must เปนของหวาน จะไดตามโลกทัน อิ่มหนำ สำราญแล ว ค ะ สำหรั บ หนึ ่ ง สั ป ดาห ถ า จะขออะไร สักอยางใหเพื่อนคนนี้ได ก็อยากใหเพื่อนคนนี้อายุยืนๆ แลวก็มีพลังใจในการจัดหาอาหารดีๆ แบบนี้มาเสิรฟ ใหไดทุกสัปดาหตลอดไปนะคะ รักเพื่อนนะ -เรนันท สุทธิสวางวงศ

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสจู นอกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิรจิ รรยากุล ผูอ ำนวยการกลุม โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ ดั การฝายโฆษณา กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037, วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 ฝายโฆษณาอาวุโส กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.huffingtonpost.com

10 อันดับประเทศที่มีการใชแรงงานเด็กมากที่สุดในโลก ประจำป 2012

ซูดาน

โซมาเลีย

เกาหลีเหนือ

พมา

คองโก

คุณคิดอยางไรกับขาวการแจกไอโฟน และแทบเล็ตใหกับ ส.ส.

ซิมบับเว

THE POLL

อัฟกานิสถาน

ที่มา : กรุงเทพโพล

ความคิดเห็นของประชาชนตอการกระทำไมดีของศิลปน ดารา นักแสดง ที่เยาวชนอาจจะ ทำตามมากที่สุด อันดับ 1

แตงตัวโป วาบหวิว

54.9%

อันดับ 2

เสพยาเสพติด

14.3%

15%

อันดับ 3

เจาชู คาสโนวา คาสโนวี

9.6%

อันดับ 4

ดื่มเหลา สูบบุหรี่

9.5%

จากการทดลองเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ของลู ก จ า งในรั ฐ ยู ท าห สหรั ฐ อเมริ ก า โดยการลดวันทำงานเหลือสัปดาหละ 4 วัน คือจันทร-พฤหัสบดี แตยงั คงชัว่ โมงทำงาน อยูท ี่ 40 ชัว่ โมงตอสัปดาห พบวาสามารถลด กาซเรือนกระจกไดมากถึง 10,000 เมตริกตัน และลดการใชรถยนตสว นตัวไดถงึ 1,700 คัน ในทุกๆ วันศุกร ซึ่งมีประชาชนในรัฐยูทาห มากถึง 82% ทีต่ อ งการใชชวี ติ กับการทำงาน รูปแบบใหมนี้

ที่มา : www.huffingtonpost.com จากการสำรวจพบวา มีแพทยในสหรัฐอเมริกา ราว 15% ที่มีปญหาเรื่องแอลกอฮอล ซึ่งเปน อัตราสวนทีส่ งู เมือ่ เทียบกับประชากรของประเทศ ที่มีอัตราสวนคนติดแอลกอฮอลเพียง 9% โดย แพทยทม่ี ปี ญ  หาเรือ่ งแอลกอฮอลเหลานีม้ แี นวโนม จะวินิจฉัยโรคผิดพลาดมากกวาแพทยที่ไมดื่ม แอลกอฮอล ที่มา : http://healthland.time.com

อันดับ 5

พูดโกหก ไมตรงกับความจริง

8.7%

บุรุนดี

ปากีสถาน

เอธิโอเปย

ทางการสหรั ฐ ฯ เผยว า ในป 2010 ทีผ่ า นมา รัฐตอง เสี ย เงิ น ไปกั บ การรั ก ษา โรคมะเร็ ง ของประชาชน มากถึง 1.25 แสนลาน ดอลลารฯ หรือประมาณ 3.75 ล า นล า นบาท ซึ่ ง คาดว า จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป น 1.58 แสนลานดอลลารฯ หรือประมาณ 4.74 ลาน ลานบาท ภายในป 2020 ที่มา : www.huffingtonpost.com

54.6

54.6 เซนติเมตร คือความสูงของ จันทรา บาฮาดูร ชายชาวเนปาลวัย 72 ป ทีไ่ ดรบั การบันทึกสถิตจิ าก กินเนสเวิลดเร็กคอรดส ใหเปนผูช ายทีต่ วั เล็กทีส่ ดุ ในโลกคนปจจุบัน ที่ ม า : www.guinness worldrecords.com

158 ลานคน

รายงานจากองคการยูนเิ ซฟระบุวา ในปจจุบนั มีเด็กอายุระหวาง 5-14 ป ถูกใชแรงงานอยางผิดกฎหมายมากถึง 158 ลานคน ทั่วโลก ที่มา : www.unicef.org

“คิดวา ส.ส. นาจะ มีเงินซื้อใชเองไดอยูแลว ควรเอางบประมาณมา ชวยเหลือชาวบานดีกวา” ดวงกมล สาระคุณ 25 ป, ครีเอทีฟ “ไมใชสิ่งจำเปนที่รัฐ ควรจัดให ควรจัดสาธารณู ปโภคพื้นฐานสำหรับ ประชาชนให เ พี ย งพอ กอนดีกวา” จิรพิชญ ขนิษฐานันท 22 ป, นักศึกษา “ไมเห็นดวย ควรนำ งบประมาณไปพั ฒ นา ประเทศในสวนที่จำเปน กวานี้” ธนภัทร ศุภวรรณาวิวฒ ั น 26 ป, พิธีกร “ส.ส. ก็คงมีคอมพิวเตอรอยูแ ลว จึงมองไมออก วาการลงทุนครั้งนี้จะเกิด ประโยชนอะไร” พนิตชนก ดำเนินธรรม 25 ป, Internal Communication “คิ ด ว า ไม จ ำเป น ถาจะทำงานจริงๆ ไมตอ ง มี ไ อโฟนหรื อ ไอแพด ก็ทำได” หทัยภัทร นวปราโมทย 23 ป, พนักงานบริษัท “ถือเปนเรื่องไรสาระ เพราะระบบออนไลนของ ไทยยังไมมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ถึงไดไปก็ใชงาน ไดไมเต็มที“่ วัชรพงษ แกวพลอย 28 ป, นักบัลเลต


6

• หลังจากเกิดพายุทอรนาโดพัดถลมสรางความเสียหายอยางรุนแรงในเมืองแมริวิลล รัฐอินเดียนนา สหรัฐอเมริกา ไปเมื่อ สัปดาหที่ผานมา ก็ยังนับวามีขาวดีใหผูประสบภัยไดยิ้มออกอยูบาง เมื่อ ฮีเธอร แพลนซ เจอเจาสโมกเกอร แมวที่เธอเลี้ยงไว นอนซุกอยูในซากปรักหักพังของบานขางๆ โดยไมไดรับบาดเจ็บแตอยางใด - Joe Raedle / Getty Images / AFP

• มิเกล เนวา ดีไซเนอรชาวโปรตุเกส วัย 42 ป ถือดินสอสีแบบ ‘ColorADD’ ซึง่ เปนผลงานทีเ่ ขาสรางขึน้ มาเพือ่ ชวยเหลือคนทีม่ ี อาการตาบอดสี ColorADD คือระบบทีแ่ ปลสีเปนสัญลักษณเพือ่ ใหคนตาบอดสีเขาใจตรงกันกับคนทัว่ ไป ดินสอสีทว่ี า นีจ้ ะมีรหัส ColorADD ที่ผลิตขึ้นที่โรงงานดินสอวิอารโก ในโปรตุเกส ซึ่งนับจนถึงปลายป 2010 ที่ผานมา ผลิตดินสอประเภทนี้ไปแลวกวา 8,000 กลอง แตละกลองบรรจุสีทั้งหมด 12 สี - AFP Photo / Patricia De Melo Moreira

PEOPLE

SOCIETY

POLITICS

ชาวสีมวงเฮ สหรัฐฯ เปดโรงแรมสำหรับเกย

‘ปูติน’ ลอยลำ ขึ้นครองตำแหนง ปธน. รัสเซียคนตอไป หนุมไรบานสูชีวิต

แหงแรกในนิวยอรก

คงเปนขาวดีสำหรับชาวสีมวง ในสหรัฐอเมริกา เมื่อลาสุดมีการเป ด ธุ ร กิ จ โรงแรมสำหรั บ ลู ก ค า กลุมชายรักชายโดยเฉพาะขึ้นเปน แห ง แรกในมหานครนิ ว ยอร ก โรงแรมแห ง นี ้ ม ี ช ื ่ อ ว า ‘The Out NYC’ ตั ้ ง อยู  บ นถนนแมนฮั ต ตั น ใกลก ับ ไทม ส แควร แ ละเธียเตอร ดิสทริกต มีหองพักรองรับลูกคา จำนวน 105 หอง ในรูปแบบบูติก โฮเทล ทางดาน Simpson Reisner ผูบริหารโรงแรม กลาววา “เรามี โครงการจะสรางโรงแรมแหงนี้มา 5 ปแลว โดยโรงแรมแหงนี้ถือเปน สั ญ ลั ก ษณ ข องเสรี ภ าพในด า น การแสดงออก เพราะเราเปดโอกาส ใหลูกคาเกยเขาพักไดอยางผอนคลาย สามารถนอน กิ น ดื ่ ม ได อยางเต็มที่ สวนดานการตกแตง ภายใน เราก็ เ ลื อ กการออกแบบ ที่เขากับไลฟสไตลของลูกคากลุม นี้”

วลาดิมีร ปูติน ไดรับชัยชนะอยางทวมทนในการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีรสั เซีย ซึง่ เปนการกลับมาดำรงตำแหนงผูน ำประเทศ เปนสมัยที่ 3 ของเขา ดวยคะแนนโหวตที่มากกวา 65% ทิ้งหาง เกนนาดี ซู ย  ก านอฟ คู  แข ง คนสำคั ญ จากพรรคคอมมิ ว นิ ส ต ที ่ ต ามมาเป น อั นดั บ ที ่ 2 ด ว ยคะแนน 17% โดยในวั นกล า ว สุนทรพจนของ ดมิทรี เมดเวเดฟ ประธานาธิบดีคนปจจุบัน ซึ่ง ถือเปนการแนะนำประธานาธิบดีคนใหมของประเทศ นายปูติน ก็ไดออกมาพูดถึงชัยชนะของตัวเองในครัง้ นีด้ ว ยใบหนาทีเ่ ต็มไปดวย น้ำตาวา “เราชนะในการตอสูที่เปดกวางและเที่ยงตรง ผมขอสัญญากับคุณวา พวกเราจะชนะ เราจะชนะ ความรุงเรืองจงเกิดแกรัสเซีย” ทามกลางเสียงเชียรที่ตะโกนวา “ปูติน! ปูติน!” แตอยางไรก็ตาม นายปูติน ก็ไดออกมาปฏิเสธวา เขาไมไดรองไหระหวางกลาวสุนทรพจน แตที่น้ำตาไหลนั้นเปนเพราะแสบตา เนื่องจากคืนนั้นอากาศเย็น และมีลมพัดแรงตางหาก

LIFESTYLE วัดญี่ปุน เปดบริการใหคำปรึกษาการหยาราง วัดหลายแหงในประเทศญีป่ นุ กลายเปนสถานทีใ่ หคำปรึกษาสำหรับคูส ามี ภรรยาทีต่ อ งการจะหยารางหรือมีปญ  หาชีวติ คู ซึง่ บริการดังกลาวจะเปดโอกาส ใหคสู ามีภรรยาไดมาเปดอกพูดถึงปญหาของตนเอง โดยทางวัดจะจัดสถานที่ ใหผทู ม่ี ปี ญ  หาไดมาจับกลุม พูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น พรอมขอคำแนะนำ จากผูที่มีประสบการณหยารางมากอน ซึ่งผูมาขอรับคำปรึกษาจากทางวัด จะตองเสียคาใชจา ยในราคา 3,000 เยน (ประมาณ 1,100 บาท) และสถิตลิ า สุดจากวัดโยอุนจิในกรุงโตเกียว รายงานวา มีผเู ขามาขอคำปรึกษาแลวถึง 40 ราย โดยมีชว งอายุตง้ั แต 30-70 ป ทางดาน นาย ฮิโรคิ เทราอิ ผูริเริ่มทำโครงการเปดหองใหคำปรึกษา ไดกลาววา “ปกติแลวในประเทศญี่ปุน คนที่ตองการจะหยาราง มักจะขาดคนใหคำปรึกษา พวกเขาตองการความชวยเหลือ ผมจึงทำโครงการนีข้ น้ึ มา” ในปทผ่ี า นมา 1 ใน 3 ของคูสมรสชาวญี่ปุน จะมีอัตราการหยาหลังแตงงานใกลเคียงกับประเทศในแถบยุโรป เชน ฝรั่งเศส เปนตน

ไดรับเลือกเปนนายกเทศมนตรี

ที่อายุนอยที่สุดในสหรัฐฯ กอนอื่นคงตองขอแสดงความยินดีกับชาว เมืองอิทากา ในมลรัฐนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ทีล่ า สุดไดนายกเทศมนตรีคนใหมชอ่ื วา Svante Myrick วัย 24 ป ซึง่ นอกจากเขาจะเปนนายกเทศมนตรีที่มีอายุนอยที่สุดแลว ยังมีภูมิหลัง ที่นาสนใจอีกดวย เพราะหลังจากที่เขาไดรับ เลือกตัง้ ก็ไดใหสมั ภาษณกบั ผูส อ่ื ขาววา “ผม เติบโตมาจากครอบครัวของคนไรบานที่ตอง อาศัยอยูใ นรถหรือศูนยพกั พิงตางๆ พอของผม ติดยาเสพติดอยางหนัก ทำใหแมตองทำงาน เพียงลำพังเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว สวนผมเอง ก็ตอ งตัง้ ใจเรียนเพือ่ ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ” และจากปญหา ทั้งหมดที่ Myrick เคยประสบมา ทำใหเขา ในฐานะนายกเทศมนตรีคนใหม จะพยายาม สนับสนุนธนาคารอาหารของ ท อ งถิ ่ น และโครงการ อาหารกลางวันฟรี เพื่อ ช ว ยเหลื อ คนยากจน ในเมืองอิทากาตอไป

ENTERTAINMENT

เลดี้ กากา ตั้งมูลนิธิตอตานเด็กอันธพาลในโรงเรียน

มูลนิธิของ เลดี้ กากา นักรองพ็อพสตารระดับโลก แหงนี้มีชื่อวา ‘Born This Way Foundation’ ชื่อเดียวกับอัลบั้มเพลงชุดที่ 2 ของเธอ ซึ่งมูลนิธิดังกลาวจัดตั้งขึ้นเพื่อตอตานเด็กอันธพาลในโรงเรียน เพื่อการศึกษาของเด็กและเพื่อการวิจัยดานพัฒนาอาชีพของ เยาวชน โดย เลดี้ กากา ไดกลาวในวันเปดตัวมูลนิธิของเธอวา “เมื่อคุณเห็นวามีใครทำรายผูอื่น คุณจำเปนตองยืนเคียงขางและตอสู เพือ่ คนทีต่ อ งการความชวยเหลือ ฉันไมเชือ่ วาคนคนเดียวจะเปลีย่ นโลกใบนีไ้ ด แตฉนั เชือ่ วาถาเราพยายามรวมกันทัง้ หมด เราจะเปลีย่ นโลก ได” ทัง้ นี้ จากขอมูลของสมาคมจิตวิทยาแหงสหรัฐฯ ระบุวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษากวา 70% เคยถูกกลัน่ แกลงและทำรายรางกาย และ 15% ตกเปนเหยื่อความรุนแรงมานานหลายป


• หลายคนอาจยังไมรวู า กีฬาซูโมไมไดแพรหลายแคในประเทศญีป่ นุ เทานัน้ แตในประเทศบราซิลก็ฮติ เลนซูโมเชนกัน และทีเ่ ห็นนี้ ก็คอื การแขงขันซูโมเด็ก ซึง่ เปนการคัดตัวเพือ่ หาผูแ ขงขันไปชิงแชมประดับประเทศทีเ่ มือง Capao Bonito กีฬาซูโมเขามาเผยแพร ในประเทศบราซิลโดยกลุมผูอพยพชาวญี่ปุนเมื่อ 100 กวาปที่แลว จากการเปดเผยของกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาของเมือง Capao Bonito ปจจุบันมีผูเลนซูโมราว 3,000 คนทั่วประเทศ - AFP Photo / Yasuyoshi Chiba

• นี่คือภาพเปดตัวครั้งแรกของเจาลูกหมีขั้วโลกฝาแฝดวัย 3 เดือน ที่เกิดในสวนสัตว Ouwehands Dierenpark ในประเทศ เนเธอรแลนด ลูกหมีฝาแฝดคูน เ้ี กิดจากแมของมันทีช่ อ่ื เจาฮักกีส้  ทีย่ นื สบตากับกลองอยูน เ่ี อง - AFP Photo / ANP / Erik Van ’T Woud / Netherlands Out

SPORT ‘อักเนียสกา’ ควงคู ‘เฟเดอเรอร’ ซิวแชมป WTA

อักเนียสกา รัดวานสกา นักเทนนิสสาวขวัญใจชาวโปแลนด เลื่อนอันดับขึ้นเปนมือวางอันดับ 5 ของโลก หลังจากควาแชมปรายการที่ 8 ในการแขงขันดับเบิลยูทีเอทัวร รายการดูไบ เทนนิส แชมเปยนชิพ ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไดสำเร็จ ดวยการลม จูเลีย จอรเกส คูท า ชิงชาวเยอรมัน ดวยสกอรz 2-0 เซต 75, 6-4 ควาเงินรางวัล 2,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 60 ลานบาท) ทางดานฝายชาย โรเจอร เฟเดอเรอร ก็โคน แอนดี้ เมอเรย อยางไมมพี ลิกล็อก ดวยคะแนน 2-0 เซต 7-5, 6-4 ควาแชมปรายการนีเ้ ปนสมัยที่ 5 ใหตวั เอง

สัตวผูบำเพ็ญประโยชนแหงป 2012 ในทุ ก ๆ ป ส มาคม สัตวแพทยแหงนิวเจอรซีย หรื อ NJVMA จะออกมา ประกาศรายชื่อสัตวที่ไดรับ รางวั ล เกี ย รติ ย ศในด า น การช ว ยเหลื อ ผู  ค น เพื ่ อ เปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางคนกับสัตว ไมวา จะเปนสุนัขที่เคยชวยชีวิตคน หรือนองแมวที่ทำหนาที่ บำบัดคนไขในโรงพยาบาล ปนี้ใครจะไดจารึกชื่อใน Hall of Fame กันบาง ไปดูเลย • เริ่มตนดวยเจาแซมมี สุนัขพันธุผสมระหวางเรดติก กับคูนฮาวนด ที่ทำงานเปนสุนัขบำบัดในโรงพยาบาล ของมหาวิทยาลัยเซนตปเตอร ซึ่งทุกๆ วันมันจะเขาไป เรียนรูในคลาสสำหรับสุนัขบำบัด กอนที่จะออกปฏิบัติงานดวยการเยีย่ มเยียนคนไขตามบาน และแวะเวียนไปที่ แผนกกุมารแพทย รวมถึงแผนกอืน่ ๆ สัปดาหละครัง้ ดวย • สวนเจาเฟรด แมวหนายุงแหงโรงพยาบาลนิวยอรก ก็ไดจารึกชื่อเชนกัน เพราะมันคือผูชวยที่ดีที่สุดของ

PUBLIC HEALTH

ฝรั่งเศสเขม! สั่งรถทุกคัน พกเครื่องตรวจแอลกอฮอล

จากตั ว เลขของผู  เ สี ย ชีวิตบนทองถนนในประเทศ ฝรัง่ เศสทีม่ จี ำนวน 3,970 ราย ในป 2011 ทำให ร ั ฐ บาล ฝรั่งเศสมีการออกกฎหมาย ใหม กำหนดใหรถยนตและ รถจักรยานยนตทุกคันตองมีเครื่องเปาวัดระดับ แอลกอฮอล เพื ่ อ วั ด ระดั บ แอลกอฮอล กอนขับขี่ ทุกครั้ง และหากผูใดฝาฝนจะถูกปรับเงินครั้งละ 11 ยูโร หรือราว 440 บาท ทางดาน นิโกลาส ซารโกซี ประธานาธิบดีฝรัง่ เศส กลาวถึงเรือ่ งนีว้ า เขาหวังวา มาตรการนี้จะสามารถลดยอดผูเสียชีวิตได เพื่อให สอดคลองกับหนึ่งในนโยบายหลักวาจะลดอัตรา การเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุบนทองถนนใหเหลือไมเกิน 3,000 ราย ภายในป 2012

สัตวแพทยแหงโรงพยาบาลสัตวนิวยอรก ซึ่งหนาที่ ของมั นคื อ พนั ก งานต อ นรั บ สั ต ว ป  ว ยที ่ จ ะเข า มารั บ การรักษา ทำใหสัตวเหลานั้นรูสึกอุนใจ และไมตื่นกลัว วากันวา มันทำหนาทีน่ ไ้ี ดดไี มแพมนุษยเลยทีเดียว • อีกตัวที่ไดรับการยกยองในฐานะสุนัขนักบำบัดก็คือ เจาลูฟส พันธุบ ลู เทอรเรีย ทีใ่ ชเวลาสวนใหญหมดไปกับ การเยี่ยมเยียนผูปวย บรรเทาความเครียดของทหารผานศึกในโรงพยาบาลวอลเตอร ดวยการเขาไปเลน ซุกซนดวยความเปนมิตร และทุกคนในโรงพยาบาล ตางก็เอ็นดูมนั ราวกับวาเปนสัตวเลีย้ งของตัวเอง • ปดทายที่เจาเมมฟส สุนัขพันธุเยอรมันเชพเพิรด ที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหลังจากที่มันเสียชีวิตจาก โรคมะเร็งเมือ่ กลางปทแ่ี ลว ดวยวัย 10 ป ซึง่ เจาเมมฟส ไดรับการจารึกในฐานะสุนัขตำรวจผูกลาที่สรางผลงาน ตรวจจับยาเสพติดมาแลวมากกวา 100 คดี และจากนี้ ชื่อของมันจะเปนที่จดจำตราบนานเทานาน

“หากเพงพิจารณา ดู ดี ๆ ประเทศชาติ ของเราอยูในวิกฤต เหมื อ นคนเป น โรค มะเร็งทีถ่ กู กินไปเรือ่ ยๆ อ ย า ง ที่ ไ ม รู ตั ว สุ ด ท า ยก็ จ ะจบลง มะเร็งที่รายที่สุดคือ การทุจริตคอรรปั ชัน” ดอกเตอร สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 27 กุมภาพันธ 2555

GREEN PLEASE ชาวเคนยาหัวใส คิดวิธีรี ไซเคิลรองเทาแตะที่ ไม ใชแลว

รองเทาแตะ หรือ flip-flops ที่เราคุนเคยกันดี กำลัง กลายเปนปญหาขยะทีท่ ำลายไดยาก และเพิม่ จำนวนมากขึน้ ทุกวัน ดังนั้น กลุม UniquEco Designs ในประเทศเคนยา จึงคิดคนวิธีนำรองเทาที่ใชไมไดแลว มาผลิตเปนขาวของ เครือ่ งใช โดยพวกเขาไดออกแบบผลิตภัณฑตา งๆ ทีท่ ำมาจาก วัสดุเหลือใชนี้ ไมวาจะเปนสรอยคอสวยๆ หรือโคมไฟเกๆ ซึ่งสิ่งประดิษฐที่ทำขึ้นมาใหมทุกชิ้นเปนสินคาแฮนดเมด และมาจากฝมอื ของชาวบานในประเทศเคนยาทัง้ สิน้ ถือเปน การปลุกชีวิตใหกับสิ่งของที่ดเู หมือนจะไรคา ใหกลับมามีคุณคาไดอีกครั้งหนึ่ง สวนใครที่สนใจไอเดีย รักษโลกดีๆ แบบนี้ เขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.uniqueco-designs.com

9 มีนาคม 2488 - เครือ่ งบินทิง้ ระเบิดของ สหรัฐอเมริกาถลมเมืองโตเกียวของญีป่ นุ ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำใหเกิด พายุเพลิง และคราชีวติ ชาวญีป่ นุ ไปเกือบ 100,000 คน 10 มีนาคม 2418 - อเล็กซานเดอร เกรแฮม เบลล นักประดิษฐชาวอังกฤษ ประสบความสำเร็จในการทดลองพูดผาน สายโทรศัพทเปนครัง้ แรก 11 มีนาคม 2455 - จีนประกาศใช ‘บทบัญญัติชั่วคราวสาธารณรัฐประชาราษฎรจีน’ ซึ่งถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกของจีนภายหลังการเปลีย่ นแปลง การปกครอง 12 มีนาคม 2472 - มหาตมะ คานธี เริม่ การเดินทางไกล 320 กิโลเมตร ในเวลา 24 วัน เพื่อประทวงอังกฤษกรณีที่รัฐ ผูกขาดการจำหนายเกลือในอินเดีย 13 มีนาคม 2548 - เจากอแกว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม ธิดาคนสุดทองในจำนวน 3 คน ของ เจากาวิละวงศ ณ เชียงใหม กับ เจาศิรปิ ระกาย ณ เชียงใหม ถึงแกกรรม โดยขณะที่มีชีวิตอยูทานเปน เจาของสมญา ‘เจาแหงการตัดริบบิ้น’ เคยทำสถิติตัดริบบิ้นวันเดียวถึง 8 งาน 14 มีนาคม 2425 - คารล มารกซ นักปรัชญาและนักเศรษฐศาสตรการเมือง ชาวเยอรมัน ถึงแกกรรม เขาเปนเจาของ แนวคิดทีม่ บี ทบาทสำคัญยิง่ ตอการพัฒนา คอมมิวนิสตสมัยใหมในปจจุบัน 15 มีนาคม 2544 - สลัดอากาศชาว เชเชน 3 คน บุกจีเ้ ครือ่ งบินรัสเซียทีบ่ นิ ไป มอสโกใหเปลี่ยนไปลงยังเมืองมะดีนะห ประเทศซาอุดอี าระเบีย แตหนวยความมัน่ คงของซาอุฯ ก็ไดบกุ ยึดเครือ่ งบินและ สังหารสลัดอากาศเมือ่ เครือ่ งลงจอดไวได อยางไรก็ตาม เหตุการณครัง้ นัน้ ไดทำใหมี ผูโดยสารเสียชีวิตหลายราย

สูตรอาหารจากอินเทอรเน็ต กำลังจะแทนที่สูตรลับจากคุณแม

Did You Know?

ผลการศึกษาลาสุดของ Click & Cravings ในหัวขอ ‘ผลกระทบของโซเชียลมีเดียทีม่ ตี อ วัฒนธรรมดานอาหาร’ พบวา 40% ของ คนยุคนี้ เรียนรูเ รือ่ งอาหารทัง้ ขัน้ ตอนการปรุง วิธกี ารกิน และการจับคูอ าหารกับเครือ่ งดืม่ จากเว็บไซต แอพพลิเกชัน หรือบล็อก แทนทีจ่ ะสืบทอดความรูจ ากคุณแมเหมือนทีเ่ คยเปนมา แมสว นใหญจะยอมรับวาสูตรอาหารแบบดิจติ อลจะไมสามารถใหรสสัมผัส เหมือนการสอนทำอาหารแบบดั้งเดิมได แตก็มีภาพวิธีทำในแตละขั้นตอนที่ทดแทนกันได


10


สัมภาษณ : วิไลรัตน เอมเอี่ยม, วสิตา กิจปรีชา ถายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร แดดยามสายวันนัน้ รอนจัดแบบไมปรานีปราศรัย แตความรอนระดับ 30 องศาปลายๆ ก็คอ ยๆ จางหายไป เมือ่ เรากาวสูภ ายในบริเวณบานพักหลังหนึง่ บนพืน้ ที่ หลายไรติดถนนวิทยุ บานพักที่มีตัวอักษรสลักบน แผนปายวา ‘The US Ambassador’s Residence’ หรือบานพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ ประเทศไทย วันนี้เรามีนัดสนทนากับ คริสตี้ เคนนีย เอกอัครราชทูตหญิงคนแรกจากสหรัฐอเมริกา ที่เขารับ ตำแหนงเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยครบ 1 ป ไปเมื่อตนเดือนมกราคมทีผ่ า นมา และตลอดระยะเวลา ทีป่ ระเทศไทยไดตอ นรับทานทูตจากสหรัฐอเมริกามาแลว มากมายหลายทาน กลาวไดวา ทานทูตหญิงคนนีน้ า จะ เปนคนทีค่ นไทยรูส กึ ใกลชดิ มากทีส่ ดุ นอกจากบุคลิก สวนตัวทีส่ ดใส มีชวี ติ ชีวา แปลกตาไปกวาบุคลิกของ คนเปนทูตที่เราคุนเคยกันมานานแลว เราเชื่อวา นาจะเปนเพราะทูตหญิงทานนี้เลือกที่จะเปนทานทูต ที่เปนกันเอง เขาถึงงาย และใกลชิดกับคนทั่วไปดวย ดูจากที่ทานเปดโอกาสใหคนทั่วไปติดตอและเขาถึง ตัวทานไดผา นชองทางการสือ่ สารในโลกของโซเชียลเน็ตเวิรกอยางเฟซบุก หรือทวิตเตอรสวนตัวอยาง @KristieKenney ทีท่ า นเขียนบรรยายตัวเองไวสนั้ ๆ วา ‘The real me. My work, my life, my thoughts.’ ความเปนกันเองนี้ ไมนับวาทานมีเพื่อนใหมชาวไทย มากมายที่รูจักผานทวิตเตอร และคำวาเพื่อนที่วา ก็ ไมใชแคเพื่อนแบบผิวเผิน แตพูดคุยสนิทสนมจน สามารถนัดไปดื่มกาแฟ และไปรวมงานแตงงานของ เพื่อนใหมบางคนเมื่อเร็วๆ นี้ดวย ทานเลาใหเราฟง พรอมเสียงหัวเราะสดใสปดทาย

นอกจากความเปนกันเองของทานที่ทำใหเรา อยากพบปะสนทนาดวยแลว อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ a day BULLETIN ฉบับนี้จะสงถึงมือคุณผูอาน หลังวันสตรีสากลเพียง 1 วัน (International Women’s Day หรือวันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกป) เราจึงไมอยากพลาดโอกาสในการมาพูดคุยกับผูห ญิง ที่รับหนาที่สำคัญอยางการเปนตัวแทนของประเทศ ซึง่ ไดชอื่ วาเปนมหาอำนาจของโลก เพือ่ เรียนรูว ธิ คี ดิ แนวทางการทำงาน และแนนอน แนวทางการใชชีวิต ทีท่ า นย้ำเสมอวา ถาจะมีเรือ่ งใดทีท่ ำใหทา นเชือ่ เหลือเกิน ในศักยภาพของผูห ญิงทุกวันนี้ เรือ่ งนัน้ ตองเปนเรือ่ ง ของการมีทางเลือกในชีวติ ทานทูต คริสตี้ เคนนีย ย้ำวา ผู ห ญิ ง มีทางเลือกเสมอเพื่อบรรลุถึงภารกิจหรือ mission สำคัญในชีวิตที่ใฝฝนไว “ฝนใหใหญ เพราะคุณสามารถเปนไดในสิง่ ทีค่ ณ ุ อยากเปน” แนนอนวา คนแตละคนมีภารกิจไมเหมือนกัน และ เสนทางสูเ ปาหมายของแตละคนก็ยาวไกลแตกตางกัน ยากงายไมเหมือนกัน ยิง่ สำหรับเสนทางของการทำงาน กวาจะมาเปนเอกอัครราชทูตหญิงดวยแลว ยิง่ กลาว ไดเลยวาหนักหนาและยากเย็นเปนพิเศษ แตทา นทูต คนนี้ก็พิสูจนใหเห็นแลววา นั่นไมใชเหตุผลที่จะทำให ตัวเองทอ ไมใชเหตุผลทีจ่ ะทำใหทา นไมกลาเลือกในสิง่ ที่ตัวเองตองการเปน ไมวาจะเรื่องงาน หรือเรื่องการใชชีวิตใหประสบ ความสำเร็จ เราก็เชือ่ วา จุดเริม่ ตนมันก็คอื การกลาฝน และกลาเลือกเสนทางที่จะนำไปสูความฝนนั่นเอง


12

อยากทราบถึงหนาที่ของทานในการมาเปนทูต ที่ประเทศไทย ถ า ถามถึ ง หน า ที ่ ดิ ฉ ั น อยากบอกว า เปนเกียรติมากกวา ถือวาเปนความยินดีของ ดิฉันที่ทานประธานาธิบดีไดมอบหมายใหมา ประจำทีป่ ระเทศทีส่ วยงาม และมีความสำคัญ กับประเทศสหรัฐอเมริกา เจออากาศของประเทศไทยแลวเปนอยางไรบางคะ ดิฉันชอบอากาศรอนมากๆ ไมคอยชอบ อากาศหนาว (หั ว เราะ) ชอบอากาศร อ น มากกวาคะ แลวประเทศไทยก็สวยงาม มอง ไปทางไหนก็เจอแตสีเขียว แลวก็แสงแดด ทราบมาวาทานเปนทูตสหรัฐอเมริกาผูหญิง คนแรกที่มาประจำที่ประเทศไทย อยากทราบวา การเปนทูตผูหญิงมีความยาก หรือแตกตาง จากผูชายหรือไม อยางไรคะ ไมยากนะคะ ผูค นในประเทศไทยคอนขาง เปนมิตร ทุกคนใหการตอนรับดิฉัน หลายคน ก็พูดภาษาไทย สอนภาษาไทยใหกับดิฉัน ไมมีอุปสรรคหรือความยากใดๆ เลยคะ พอมาอยูเมืองไทยแลว นอกจากการทำงาน ทานใชเวลาวางทำอะไรบาง ดิฉันชอบไปชอปปง ดื่มกาแฟ ออกไปหา อะไรกิน ดูหนัง ดิฉันชอบที่จะออกนอกบาน ไปดูความเปนไปของประเทศไทย ดู เหมื อ นว า ท า นจะชอบสื่ อ สารกั บ ผู ค นผ า น ชองทางตางๆ โดยเฉพาะทวิตเตอร ใชไหมคะ ใชคะ เดีย๋ วดิฉนั ก็จะทวีตเลาเรือ่ งพวกคุณ หลังจากเสร็จการสัมภาษณทนั ทีเลย (หัวเราะ) คุณทราบไหมคะ วาการสือ่ สารผานทวิตเตอร หรือเฟซบุก มันเปนชองทางทีว่ เิ ศษมากในการพูดคุยกับผูค น เมือ่ เชาก็มคี นทวีตมาคุยกับดิฉนั เรือ่ งของชีวติ ครอบครัว ซึง่ เราก็ไมเคยเจอหนา กันมากอน แตเราก็คุยกันได แลวทานมักจะพูดคุยหัวขออะไรบางคะ ตองเปน เรื่องที่จริงจังหรือเปลา จริงๆ แลวดิฉันก็พูดคุยแทบจะทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงาน ชีวิต ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา การเล นทวิ ต เตอร ถื อ เป น สิ่ ง ใหม ส ำหรั บ ท า น หรือเปลาคะ ดิฉนั เริม่ เลนทวิตเตอรมาไดประมาณ 2 ป แลว ซึ่งพอมาอยูเมืองไทย ก็พบวาคนไทย ชอบเลนทวิตเตอรเหมือนกัน อยางเวลาทีด่ ฉิ นั ออกไปขางนอกก็มคี นเขามาทักทาย อยางเมือ่ 2 สัปดาหกอน ดิฉันก็เพิ่งไปงานแตงงาน ของเพื่อนมา ซึ่งเรารูจักกันผานทางทวิตเตอร พวกเขาทวีตมาคุยกับดิฉัน แลวชวนไปดื่ม กาแฟ เราก็เลยกลายเปนเพือ่ นกัน และเมือ่ เขา แตงงาน ดิฉนั ก็ไปรวมงานดวย ดิฉนั พบวาการเลนทวิตเตอรเปนวิธีที่ทำใหเราไดพูดคุยกับ ผูคน ไดทำความเขาใจประเทศ วั ฒ นธรรม ใครๆ ก็สามารถทวีตมาพูดคุย ซักถามขอสงสัย กับดิฉนั ได หรือจะพูดคุยถามไถถงึ สภาพอากาศ ทีน่ วิ ยอรกก็ถามไดเลย บางคนก็ทวีตมาถามวา จะไปวอชิงตัน ดีซี จะตองเตรียมตัวอยางไร ท า นไม คิ ด ว า จะต อ งวางบุ ค ลิ ก ตั ว เองให เป น ทานทูตที่ตองดูจริงจังเครงขรึมเหรอคะ ดิฉันก็ทำนะคะ อยางเรื่องของนโยบาย ดิฉันก็สื่อสารออกไปดวยความจริงจัง แต อยางไรก็ตาม ตัวเราก็ยังคงเปนตัวเราอยูคะ ก็เหมือนกับคุณ ตื่นเชามา กินขาว ก็คุยทุกๆ เรื่องคะ ผสมๆ กันไป มีทั้งวันที่ดี วันที่แย ก็เหมือนๆ คุณและทุกคนนั่นแหละคะ แลววันทีด่ กี บั วันทีแ่ ยของทานเปนอยางไรบางคะ

วันทีด่ กี ค็ อื วันทีค่ ณ ุ ทำอะไรบางอยางใหกบั ใคร และมันทำใหโลกดีขึ้น คุณเห็นอะไรดีๆ เกิดขึน้ สวนวันทีแ่ ย ก็อยางวันทีเ่ พือ่ นของคุณ ตองเจอกับน้ำทวม ตองเจอกับความยากลำบาก ทานคิดวางานของทานเปนงานที่สรางสิ่งดีๆ ใหกบั โลกอยางไร แนนอนคะ เรามีความรวมมือกับประเทศไทย หลายๆ เรือ่ ง เชน เรือ่ งการดูแลสภาพแวดลอม ส ว นตั ว ดิ ฉ ั นเองก็ช อบไปดำน้ำ ซึ่งเราก็มี ความรวมมือกันในการชวยดูแลปกปองปะการัง ปกปองทะเล เพื่อรักษามันไวใหกับลูกหลาน รุนตอไป รวมทัง้ เรือ่ งของสาธารณสุข เราก็รว ม กับประเทศไทยในการพัฒนาวัคซีนปองกันโรค ตางๆ เชน เอดส ไขเลือดออก ซึ่งเราก็หวังวา โลกนีจ้ ะดีขน้ึ อีกเรือ่ งหนึง่ ก็คอื เรามีการพูดคุย ถึงเรื่องการศึกษา เรือ่ งของการใหเด็กๆ ไดไป ศึกษาตอทีส่ หรัฐอเมริกา การเชือ่ มความสัมพันธ ของทั้งสองประเทศดวยการศึกษา อะไรคือผลงานหลักๆ ที่ผานมาของทานในชวง 2-3 ป ม านี้ ที่ ไดทำใหกับประเทศไทย สหรัฐอเมริกา หรือทั้งสองประเทศ สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ดิฉันไดทำก็คือการสรางมิตรภาพอันยิ่งใหญระหวางประเทศไทย กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองประเทศเปนเพือ่ น กันมานานกวา 180 ปแลว ดังนัน้ การทีท่ ง้ั สองประเทศไดมีความรวมมือซึ่งกันและกัน ก็ยอมสงผลดีตอทุกๆ คนที่เกี่ยวของเชนกัน อยางการรวมกันพัฒนาวัคซีน การใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบานอยางพมา แตที่ เรากำลังพยายามใหมากขึ้นก็คือ การสราง ความรวมมือกันในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น อยางเชน การเสริมสรางความรวมมือของ ผูประกอบการ การสงเสริมทางดานธุรกิจ เราไดนำเขาฝายอเมริกันที่มีคุณภาพ และ จัดการประกวดแขงขันในกลุมดีไซเนอรไทย ซึ่งเปนการรวมมือกันเพื่อใหทั้งสองประเทศ เติบโตไปในทิศทางที่ทันสมัยขึ้น พู ด ถึ ง เรื่ อ งของมิ ต รภาพ อยากทราบว า สำหรับทาน มิตรภาพหมายความวาอยางไร มิ ต รภาพน า จะหมายถึ ง สั ม พั น ธ ก ั น ระหวางผูค น แตถา พูดถึงรัฐบาล ก็ยง่ิ หมายถึง การเสริมสรางความเปนเพื่อนระหวางคนไทย และคนอเมริกนั คนอเมริกนั ชอบคนไทย อาหาร ไทย ซึ่งอาหารไทยขายดีมากๆ ในสหรัฐอเมริกา มีรานอาหารไทยเกิดขึ้นมากมาย มันเปนเรื่องการปฏิสัมพันธระหวางผูคนกับ ผูคน คนไทยจำนวนมากก็ไดไปเทีย่ วนิวยอรก ลอสแองเจลิส หรือนักทองเที่ยวอเมริกันก็ เดินทางมาทีเ่ มืองไทย ทัง้ หมดนัน้ เปนเรือ่ งของ มิตรภาพ เปนเรื่องของผูคน รวมทั้งเปนเรื่อง ระหวางรัฐบาลดวย ทานคิดวาสิ่งที่ดีของประเทศไทยคืออะไรบาง และทานชอบอะไรในประเทศไทย ดิ ฉ ั นชอบอาหารไทย วั ฒ นธรรมไทย ประเทศไทยมีประวัติศาสตรความเปนมาที่ ยาวนาน อยางพระนครศรีอยุธยา พระบรมมหาราชวัง วัดพระแกว ทุกอยางนาตืน่ ตาตืน่ ใจ ทั้งธรรมชาติที่เขียวขจี ภูเขา ตนไม ทะเล ชายหาด แลวทานคิดวาประเทศไทยมีขอ เสียอะไรบางทีค่ วร จะปรับปรุงเพื่อใหเปนประเทศที่ดียิ่งขึ้น ไมใชเฉพาะประเทศไทยเทานั้นหรอกคะ ทุกประเทศก็เชนกัน ดิฉันคิดวาเราควรให ความสำคัญกับเรือ่ งการศึกษา สภาพแวดลอม

เพือ่ เก็บสิ่งเหลานี้ไวใหกับลูกหลานในอนาคต ซึ่งไมใชวาจะตองเปนประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา แตกับทุกประเทศ ก็นาจะตองมา รวมกันคิดถึงวิธที จ่ี ะปกปองตนไม ปาไม ใหกบั ลูกหลานของเราคะ และเราก็ตอ งมัน่ ใจวาผูค น จะมีโอกาสในชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง ของการศึกษา ตอนนีป้ ระเทศไทยเองก็กำลังเจอกับปญหาตางๆ อยางเรือ่ งของการศึกษา ทานคิดวาการศึกษา ทีด่ ีที่เราควรกาวไปใหถึงนั้นเปนอยางไร สหรัฐอเมริกาก็ประสบปญหาดานการศึกษา เชนเดียวกันคะ จริงๆ แลวแมของดิฉนั ก็เปนครู ดังนัน้ เมือ่ พูดถึงการศึกษา ดิฉนั จะคิดถึงครู กอนเสมอ และสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ทีเ่ รา ทัง้ ประเทศไทย หรืออเมริกา จะทำไดกค็ อื การมีครูทย่ี อดเยีย่ ม คุณตองมั่นใจวาครูตองไดรับการฝกอบรมมา อยางดี อยางเราเองก็มคี วามรวมมือในการชวย อบรมดานการสอนภาษาอังกฤษใหกับคุณครู ชาวไทย เรามีอาสาสมัครในการสอนภาษา อังกฤษดวย และเมื่อไหรที่ดิฉันมีงานที่ได เดินทางในประเทศไทย ก็จะแวะไปเยี่ยมชม โรงเรียน พูดคุยกับครู ซึ่งดิฉันคิดวาครูเปน ปจจัยสำคัญในเรื่องคุณภาพการศึกษาคะ ซึ่งก็เหมือนกับสหรัฐอเมริกา แลวเราจะทำอยางไรถึงจะมีครูที่มีคุณภาพไดคะ สงสัยคำถามนี้คุณคงตองไปถามรัฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการแลวคะ (หัวเราะ) แตดิฉ ัน เชื่อวาอยางนอยคุณตองมั่นใจวา ครูเหลานัน้ ไดรบั การฝกฝนมาอยางดีทส่ี ดุ และ ทีส่ ำคัญคือ คุณตองมัน่ ใจวาบุคลากรทางการศึกษาจะตองเปนอาชีพที่ไดรับโอกาส เพราะ โลกปจจุบนั นัน้ กาวไปไกลมาก คุณสามารถใช คอมพิวเตอรในการเรียนการสอน สามารถใช เครื่องไมเครื่องมือเหลานี้ใหเปนประโยชน ทัง้ การเรียนการสอนทางไกล การเปดวิดโี อคลิป จาก YouTube ใชไหมคะ คุณสามารถเรียนรู ไดหลากหลายชองทางมาก ไมใชการเรียนจาก ครูทอ่ี อกมาพูดหนาหองอยางเดียว ยังสามารถ เรียนรูจ ากประสบการณทไ่ี ดรบั ในโอกาสตางๆ อีกมากมาย ทานคิดวาเด็กนักเรียนไทยเปนอยางไรบาง ดิฉันไดเดินทางไปยังหลายๆ ที่ ไดไปยัง หลายๆ โรงเรียน และพูดคุยกับเด็กๆ ดิฉัน คิดวาเด็กนักเรียนไทยเปนเด็กทีว่ า นอนสอนงาย และมีความใฝรู เมื่อสัปดาหกอนดิฉันก็ไดไป เยีย่ มเยียนทีม่ หาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นักศึกษา ที่นั่นกระตือรือรนมาก มีความสนใจความเปนไปของโลก ซึง่ เปนสิง่ ทีด่ ที จ่ี ะพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีความกระตือรือรน และใฝรู แตอยางไรก็ตาม ทายทีส่ ดุ แลวคุณตองเรียนรู ตลอดชีวติ คะ พูดงายๆ วาเปนนักเรียนตลอดชีพ คุณสามารถเรียนรูจ ากใครก็ได ทัง้ เพือ่ นของคุณ พอแมของคุณ ถาจะพูดถึงวันสตรีสากล (8 มีนาคม) ทานคิด อยางไรกับบทบาทของผูหญิงในทุกวันนี้บางคะ แนนอนวาดิฉนั ก็เปนผูห ญิงคนหนึง่ รวมทัง้ พวกคุณดวย ดิฉันคิดวาโอกาสของผูหญิง ในทุกวันนี้มีมากขึ้น มีโอกาสที่จะเลือกที่จะ เปนอะไรก็ได อยากจะเปนนักขาว นักการทูต เปนครู ผูห ญิงเปนไดหมด หรือกระทัง่ การทีจ่ ะ เลีย้ งดูเด็กๆ ในเจเนอเรชันตอไปก็ลว นมีโอกาส ทั้งนั้น นี่คือพลังแหงการเลือกของผูหญิง แลวคิดวาควรมีวธิ กี ารสงเสริมศักยภาพใหผหู ญิง อยางไรดีคะ

ผูห ญิงในป 2012 มีสทิ ธิ์ที่จะเลือก ไมจำเปนตอง มีใครมาเลือก แทนผูหญิง อีกแลว เลือกที่จะเปนแม เลือกที่จะเปน นักขาว เลือกที่จะเปน อาจารย เลือกที่จะเปน นักธุรกิจ


13


14

สิ่งสำคัญ ในการทำงาน คือ รักในสิ่ง ที่คุณทำ เพราะ ถาคุณรักงาน ของคุณ คุณก็จะ มีความสุข และ รูสึกเติมเต็ม

อยางพวกคุณเปนนักขาว ดิฉันเปนนักการทูต เราก็อาจจะเปนตัวอยางใหกับผูหญิง คนอื่นได ดิฉนั ชอบทีจ่ ะไดไปบอกเลาเรือ่ งราว ใหกับผูหญิงคนอื่นๆ อยางในประเทศไทย ก็ดว ยเชนกัน ขอสำคัญก็คอื Dream Big ฝน ใหยง่ิ ใหญเขาไวคะ ทุกวันนีผ้ หู ญิงสามารถเปน นายกรัฐมนตรี เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของอเมริกา เปนนักขาว เปด บริษัท ทำธุรกิจ นั่นแหละคะ ตองคิดวา คุณอยากจะทำอะไร แลวก็ฝนใหยิ่งใหญ อยางที่ทานเองมีความฝนในการเปนนักการทูต ใชไหมคะ ดิฉนั มีความฝนเสมอมาวาอยากทำงานรับใช ประเทศ และทุกวันนี้ดิฉันก็เปนตัวแทนใหกับ ประเทศ สวนอีกเปาหมายหนึง่ ก็คอื อยากทำให โลกนี้ดีขึ้น ซึ่งดิฉันก็มีโอกาสที่ไดเดินทาง ไปทำสิ่งตางๆ เหลานี้ ท า นเคยเจออุ ป สรรคในการทำงานอั น เนื่ อ ง มาจากความเปนผูหญิงไหมคะ ทีผ่ า นมาดิฉนั โชคดีมากทีไ่ ดอยูใ นประเทศ ซึ่งใหเกียรติผูหญิง มีเพื่อนที่ดี แมของดิฉัน เปนครู ก็อยากใหดฉิ นั อยูก บั บาน แตพอ ก็สง เสริมใหออกมาเผชิญโลกกวาง ออกไปสราง ความแตกตาง เพื่อนที่ดีที่สุดของดิฉันก็คือแม ซึ่งเปนทั้งเพื่อนและแมในเวลาเดียวกัน

ทานคิดวาอะไรคืออุปสรรคสำคัญของผูห ญิงคะ ดิฉนั คิดวาเรือ่ งนีไ้ มคอ ยมีในอเมริกาหรือวา ในเมืองไทย ดิฉนั คิดวาอุปสรรคของผูห ญิงคือ การที่สังคมมองขามความสำคัญของผูหญิง เราอาจจะเห็นไดชัดในประเทศที่ยากจน ถา ผูหญิงไมไดรบั โอกาสในดานการศึกษา อาชีพ พวกเธอก็จะไมสามารถหลุดพนจากความยากจนได อยางประเทศไทย เราจะเห็นไดวา ผูหญิงนั้นมีโอกาสมากมาย ทั้งเรื่องของการศึกษา ซึ่งดิฉันคิดวา การชวยผูหญิงคนอื่นๆ ก็คือการนำประสบการณดีๆ จากประเทศ ของเราไปบอกเลาใหกับผูหญิงในประเทศอื่น ดังนัน้ ในฐานะทีป่ ระเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่ผูหญิงไดรับโอกาสทางสังคม เราก็ น  า จะนำความร ว มมื อ ดั ง กล า วไปยั ง ประเทศที่ผูหญิงยังขาดโอกาส ประเทศที่ยัง ยากจน ประเทศที่ผูหญิงไมไดรับการศึกษา ไมมงี านทำ พวกเธอก็เลยยังตองอยูใ นวังวนเดิม ตอไป ดังนัน้ คุณตองมัน่ ใจวาผูห ญิงและผูชาย ในแตละประเทศไดรบั โอกาสอยางเทาเทียมกัน เรามักจะไดยินวา ผูหญิงควรบรรลุหนาที่ของ การเปนแม ถึงจะไดชื่อวาเปนผูหญิงที่สมบูรณ ทานคิดวาอยางไร ไมหรอกคะ ดิฉันคิดวาผูหญิงมีทางเลือก มากขึ้น คุณอาจจะมีลูกที่นารัก แตคุณก็มี อีกบทบาทก็คือการเปนผูนำองคกร เปนนักธุรกิจ เปนอาจารย ทานคิดวาจริงๆ แลวอะไรคือภารกิจสำคัญของ วันสตรีสากลคะ ดิฉันคิดวา เรานาจะใชโอกาสเนื่องในวัน สตรีสากลในการสรางความตระหนักถึงความสำคัญของผูหญิง การศึกษาสำหรับผูหญิง การมอบโอกาสและทางเลือกใหกับผูหญิง อยางดิฉนั ในฐานะของผูห ญิงคนหนึง่ ก็นา จะ ใชโอกาสนี้ในการมองถึงความสำเร็จ การใช บทบาทหนาที่ของตัวเองชวยเหลือผูอื่น และ ทำใหผูหญิงคนอื่นรูวาพวกเธอเองก็สามารถ เปนทูตไดเหมือนกันคะ ถาคุณเปนผูสื่อขาว คุณก็ใชโอกาสนี้ในการพูดคุยกับผูห ญิงที่มี บทบาทสำคัญในสังคม ถาเราจะเรียนรูบางอยางจากวันสำคัญ อยาง วันสตรีสากล อยากใหทานชวยยกเรื่องราว มาสักหนึ่งประเด็นที่สำคัญไดไหมคะ ผูห ญิงในทุกวันนีส้ ามารถเลือกชะตากรรม ของตัวเองไดคะ ผูห ญิงในป 2012 มีสทิ ธิท์ จ่ี ะ เลือก ไมจำเปนตองมีใครมาเลือกแทนผูหญิง อีกแลว เลือกทีจ่ ะเปนแม เลือกทีจ่ ะเปนนักขาว เลือกทีจ่ ะเปนอาจารย เลือกทีจ่ ะเปนนักธุรกิจ นี่แหละคะ ทุกวันนี้ผูหญิงสามารถเลือกไดคะ มีสิทธิ์ที่จะเลือก และมีโอกาสที่จะประสบ ความสำเร็จ ในฐานะของแม พี่สาว นองสาว ภรรยา รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ นายกรัฐมนตรี เอกอัครราชทูต อะไรก็ไดทผ่ี หู ญิง จะเลือก แตถา ผูห ญิงบางคนไมมโี อกาสทีจ่ ะเลือก พวกเธอ ควรทำอยางไร พวกเธอสามารถมองหาบุ ค คลที ่ เป น ตนแบบได มีผหู ญิงทีป่ ระสบความสำเร็จ มีผคู น ที่พรอมที่จะยื่นมือเขามาชวยเหลือ และดิฉัน คิดวานีค่ อื บทบาทสำคัญของวันสตรีสากล มุมมองตอผูหญิงแบบไหนที่ทานคิดวาเปนไปใน แงลบและไมเห็นดวย ดิฉันคิดวาการปฏิบัติตอผูหญิงเปนราย บุคคล ทั้งในเรื่องของการลวงเกินทางเพศ

อยางที่ผูชายบางคนทำ ถาผูหญิงถูกคุกคามทางเพศ ควรทำอยางไร ผูห ญิงทีถ่ กู ลวงละเมิดทางเพศตองสงเสียง ใหสงั คมไดยนิ คะ อยางนอยก็จะมีองคกรทีค่ อย ชวยเหลือผูห ญิงดวยกัน หรืออยางวันสตรีสากล นีก้ จ็ ะเปนโอกาสทีผ่ หู ญิงจะไดรบั ความสำคัญ มากขึ้น ทานคิดวาปญหาเรื่องการลวงละเมิดทางเพศ แบบไหนที่เราควรใหความสนใจมากเปนพิเศษ ดิฉันคิดวาการคามนุษยเปนปญหาที่เรา ควรใหความสำคัญ โดยเฉพาะกับผูห ญิงทีม่ กั จะ เปนเหยือ่ ของขบวนการเหลานีใ้ นการนำผูห ญิง ไปคาบริการทางเพศ และเราก็พยายามทำงาน ดานนีใ้ นประเทศไทยอยางจริงจังเพือ่ ใหผหู ญิง หรือใครก็ตามไดตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะ ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย แลวอยางการลวงเกินกันในสถานที่ทำงาน ดิฉนั คิดวาปจจุบนั นี้ ในโลกของการทำงาน ผูคนคอนขางตระหนักถึงความสำคัญของ การปฏิบตั ิ ต  อ พนั ก งานอย า งเท า เที ย มกั น การตอบแทนพนักงานก็พิจารณาจากผลงาน จากความสามารถ แตดิฉันก็มักจะบอกกับ ผูหญิงคนอื่นที่เพิ่งทำงานเสมอวา คุณตองมี ผลการทำงานทีด่ ี ตองทุม เทใหกบั การทำงาน ตองพิสจู นวา เปนคนมีฝม อื ถาคุณเปนนักขาว ผูห ญิง คุณก็ตอ งเตรียมตัวในการทำงานเทาๆ กับนักขาวผูชาย ซึ่งดิฉันคิดวาประเทศไทย ทุกวันนี้ โอกาสของผูหญิงคอนขางเทาเทียม กับผูชายเหมือนกับสหรัฐอเมริกา อยากใหทา นชวยใหความเห็นวาประเด็นระหวางประเทศอะไรบางที่คนรุนใหมในประเทศไทยนาจะ ใหความสนใจติดตาม เปนคำถามทีด่ นี ะคะ ดิฉนั คิดวาคนรุน ใหม ในประเทศไทยน า จะให ค วามสำคั ญ กั บ ประเด็นของอาเซียน เพราะประชาคมอาเซียน กำลังจะเกิดขึน้ ในป 2015 และก็จะเปนโอกาส ทีใ่ หญมาก ไมวา จะเปนเรือ่ งธุรกิจ การทำงาน หรืออะไรก็ตามที่จะตามมา ดิฉันคิดวาคน รุนใหม นาจะเรงหาความรูเกี่ยวกับประเทศ เพื่อนบาน อยางประเทศพมาก็เปนประเทศ ที่กำลังพัฒนาอยางรวดเร็วในกลุมอาเซียน ดิฉันวาประเด็นระหวางประเทศเรื่องอาเซียน น า จะส ง ผลกระทบต อ ประเทศไทยและ เยาวชนไทยมากที่สุด แล ว ท า นมี ค วามคิ ด เห็ น อย า งไรเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ ก ารปฏิ วั ติ ใ นภู มิ ภ าคอาหรั บ ซึ่งก็เปนพลังของคนรุนใหมเชนกัน เปนปรากฏการณที่นาสนใจมาก แตวา แต ล ะประเทศในภู ม ิ ภ าคอาหรั บ ต า งก็ ม ี เอกลักษณทแ่ี ตกตางกัน ซึง่ ก็ตอ งดูกนั ในแตละ กรณีวาแตละประเทศเกิดอะไรขึ้น แตกรณี ที ่ ว  า ก็ อ าจจะไม ส  ง ผลกระทบโดยตรงต อ ประเทศไทยเทากับเรื่องของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการที่อาเซียนจะเปนประชาคมเดี ย วกั น ดิฉันคิดวาเปนเรื่องที่สำคัญมากคะ คุณคิดอยางไรกับเสียงของคนรุนใหม ดิฉันวาคนรุนใหมสามารถใชเทคโนโลยี ไดอยางเปนประโยชน และคนรุนใหมเองก็ นาจะเรียนรูว า จะทำอยางไรใหเสียงของพวกเขา ไดรับความสำคัญ เพราะอุปกรณเหลานี้เราก็ มีพรอม อยางไอโฟน ไอแพด หรืออะไรก็ตาม ที่เราตางก็ใชกัน แลวทานคิดวาคนรุนใหม วัยรุน จะสงเสียง ของพวกเขาอย า งไรไม ให เ กิ น เส น แบ ง ของ


16

ความกาวราว ถาใหดฉิ นั คิดนะคะ กลับมาทีเ่ รือ่ งของเทคโนโลยี งายๆ เลยคือทวิตเตอร คุณลองคิดถึง เรือ่ งน้ำทวมทีผ่ า นมา มีขอ มูลมากมายทีเ่ ราไดรบั ผานทางทวิตเตอร มีผูคนมากมายที่แลกเปลี่ยน ขอมูลทีเ่ ปนประโยชน และเด็กๆ รุน ใหมกส็ ามารถ เรียนรูไ ดวา คุณไมจำเปนตองกาวราว คุณสามารถ เลาเรื่องราวที่คุณอยากสื่อ เชน วิดีโอคลิปเรื่อง การรักษาสิง่ แวดลอม อยางบางคนก็มกี ารถายรูป คนที่ทิ้งขยะแลวเอามาแชรในโลกออนไลน นีค่ อื สื่อที่ทรงพลังมาก ดิฉันคิดวาคนรุนใหมเดี๋ยวนี้ มีชองทางมากมายที่จะแสดงออกและแสวงหา ความรวมมือได แตบางทีกอ็ าจกลายเปนวา เด็กบางคนอาจจะคิดวา เขาสามารถพูดไดทุกอยางที่อยากพูด ถาคุณอยากสือ่ สารออกไปแลวทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือสงผลใดๆ ตามมา คุณก็ตอง คิดวาจะพูดอะไร และพูดอยางไร อยางทีอ่ เมริกา มีเด็กผูช ายซึง่ ปวยเปนโรคมะเร็ง ไดออกมาสือ่ สาร ถึงโรคทีเ่ ขาเปนอยู และบอกวาเขาเปนอะไร อาการ เปนอยางไร และตองดูแลตัวเองอยางไร ปรากฏวา มีคนติดตามดูเขาจำนวนมาก นี่ไมใชการสื่อสาร ที่กาวราว แตเปนการทำใหผูคนตระหนักถึงเด็กๆ ทีป่ ว ยดวยโรคมะเร็ง และนีค่ อื กุญแจสำคัญ ทุกคน สามารถทวีตอะไรก็ได สามารถโพสตอะไรลงเฟซบุก ก็ได แตกต็ อ งพิจารณาดวยวาสิง่ ทีส่ อ่ื สารออกไปนัน้ กอใหเกิดผลอะไรบาง ใชเสียงของคุณใหฉลาด คุณมีชองทางในการสงเสียงมากมาย สามารถ คิดถึงสิ่งที่จะทำใหโลกนี้ดีขึ้นได บางทีดิฉันก็เห็น คนทีท่ วีตเรือ่ งราวดีๆ อยูบ อ ยๆ และเราก็ชน่ื ชมเขา อยากทราบวาโลกในฝนของทานเปนอยางไรคะ ดิฉันคิดถึงโลกที่มีการเชื่อมตอกัน ผูคนภูมิใจ ในความเปนชาติของตัวเอง คุณภูมใิ จทีเ่ ปนคนไทย คุณภูมิใจที่เปนคนอเมริกัน แตละประเทศที่เปน เพื่อนบานกันมีการเชื่อมตอกันมากขึ้น เพราะวา การเปนเพื่อนบานใกลเรือนเคียงยอมตองรูจักกัน มากกวาประเทศอืน่ ๆ ถาจะใหอธิบายใหเห็นภาพ โลกในฝนของดิฉนั ก็คอื ไดเห็นนักเรียนในประเทศไทยกำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักเรียน ในอเมริกา เด็กๆ จากทีโ่ นนอาจจะใหเด็กไทยชวย อธิบายเรื่องศาสนาพุทธในเมืองไทย ซึ่งทุกวันนี้ เทคโนโลยีกส็ ามารถชวยเราได และโลกก็ยง่ิ เชือ่ มโยง กันมากขึน้ เรื่อยๆ หนทางยังอีกยาวไกลคะ เมื่อปที่ผานมามีบุคคลสำคัญชาวอเมริกันไดจาก โลกนี้ไป อยางเชน สตีฟ จอบส ทานรูสึกอยางไร กับบุคคลคนนี้คะ สตีฟ จอบส เปนตัวอยางทีด่ มี ากของคนทีฝ่ น อยางยิง่ ใหญ แลวลงมือทำจนสำเร็จ ผลงานของเขา เปลี่ยนชีวิตของพวกเราอยางสิ้นเชิง พวกเรามี ไอโฟน ไอแพด ไอพอด มันเปลี่ยนการสื่อสาร ของพวกเราไปเลย และไมไดสง ผลถึงผูค นเพียงแค คนเดียว แตสงผลถึงผูคนทั้งโลก หรือกระทั่งคน อเมริกัน-เอเชีย อยางนักบาสเกตบอลที่ชื่อ เจเรมี หลิน เขาเปนเด็กหนุมอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ที ่ ก  อ นหน า นั ้ น ไม ป ระสบความสำเร็จทางดาน บาสเกตบอล แตเขาก็พยายามฝกซอมอยางสม่ำเสมอ เปนนักกีฬาก็ไมไดเปนดาวเดนอะไร เปนแค ตัวสำรอง แตเขาก็ยังมุงหนาฝกซอมตอไป แลว วันหนึ่งเมื่อโคชชี้มาที่เขา แลวใหลงสนาม ชีวิต ของเขาก็เปลีย่ นไป นีก่ เ็ ปนบทเรียนทีน่ า สนใจมาก ทีส่ ำคัญ เรือ่ งราวทัง้ หมดของเขา ดิฉนั ก็รมู าจาก ทวิตเตอร หรือกูเกิ้ล เขาแสดงใหเห็นวาคนเรา ไมไดประสบความสำเร็จไดงายๆ ในครั้งแรก แต สำเร็จไดถา ไมละความพยายาม อยาง สตีฟ จอบส ก็เชนกัน


18

ปฏิบัติกับคนรอบขาง อยางดีที่สุด อยาสนใจ แตความสำเร็จ จนมองขามความสำคัญ ของผูอื่น ขอใหปฏิบัติ ตอทุกคนเหมือนอยาง ที่คุณอยากใหคนอื่น ปฏิบัติตอคุณ ดวยความสุภาพ ใหเกียรติ และฟงสิ่ง ที่เขาอยากจะพูด

ถาจะถามเรื่องที่เราเคยไดยินกันมานานอยาง อเมริกันดรีม (American Dream) อยาก ทราบว า ทุ ก วั น นี้ นิ ย ามของความฝ น แบบ อเมริกันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบางไหม ดิ ฉ ั นคิ ด ว า อเมริ ก ั นดรี ม นั ้ น ยั ง คงเป น เหมือนเดิมอยางที่มันเคยเปนมา การทำงาน หนัก ประสบความสำเร็จ และมีความสุข ก็เหมือนคนไทยนัน่ แหละคะ แตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนอย คนอเมริกันเดี๋ยวนี้มี การยายถิน่ ฐานกันมากขึน้ อยางคนรุน พอรุน แม ของดิฉันถาเกิดที่ไหนก็จะอาศัยอยูที่นั่นไป ตลอดชีวิต แตคนอเมริกันสมัยนี้กลายเปน ประชากรของโลกมากขึ้น เดินทางไปเรียน ในตางประเทศ ทั้งประเทศไทย อังกฤษ แต ภาพรวมใหญๆ ของความฝนแบบอเมริกัน ก็ยงั เหมือนเดิมคะ ทำงานหนัก ประสบความสำเร็จ และมีความสุข ถาอยางนัน้ มีกญ ุ แจอะไรคะ ทีจ่ ะนำไปสูค วามสำเร็จ นีเ่ ลยคะ การทำงานใหหนัก ทุม เทใหกบั งาน แตทุกวันนี้อาจจะมีบางคนติดกับดักของการทำงานหนักรึเปลาคะ แลวทานเองเคยเปนบางไหม ขอสารภาพวาเคยคะ แตดิฉันก็ยังเชื่อวา การทำงานหนักยอมเปนสวนสำคัญทีจ่ ะนำไปสู ความสำเร็จ สิ่งสำคัญก็คือคุณตองรักงาน ทีค่ ณ ุ ทำ ดังนั้น ถึงแมดิฉันจะทำงานหนัก แคไหน แตดฉิ นั รักงานทีท่ ำ ดิฉนั ก็มคี วามสุข

เสมอคะ ที่ทานพูดวาฝนใหใหญ (Dream Big) ตอนนี้ ทานมีอะไรที่เปนความฝนใหญๆ ไหม ตอนนี้ดิฉันก็กำลังทำงานในฝนของตัวเอง อยู ดิฉนั รูส กึ ภูมใิ จ เนือ่ งจากงานทีท่ ำทุกวันนัน้ สงผลถึงคุณภาพชีวติ ของผูค นในทางทีด่ ขี น้ึ คะ ทานมีผูหญิงที่เปนแบบอยางของทานไหมคะ แนนอนคะ ผูห ญิงทีด่ ฉิ นั ชืน่ ชมก็คอื ฮิลลารี คลินตัน เจานายของดิฉันเอง ทานเกงมาก เปนทัง้ แมของลูกสาว ซึง่ ตอนนีล้ กู สาวของทาน เชลซี ก็เปนนักขาวโทรทัศนที่ประสบความสำเร็จในหนาที่การงาน และที่สำคัญ ทานยัง คงเปนผูหญิงที่นาชื่นชม ทั้งดานการวางตัว การแตงตัว เวลาทานออกไปขางนอก มีคนจำทานไดไหมคะ แลวเขาทำอยางไรบาง ก็มบี า งนะคะ บางคนก็มาชีๆ้ แลวก็ทำทา นึก (หัวเราะ) บางคนก็บอกวาฉันจำคุณไดจาก ทวิตเตอร แตก็ไมบอยหรอกคะ ทานไดแรงบันดาลใจในการทำงาน การใชชีวิต จากไหนบางคะ มากมายคะ ทั้งจากผูคนรอบตัว ทั้งจาก สามีทน่ี า รัก ผูค นทีไ่ ดพบเจอในแตละวัน อยาง เมื่อเชาก็ไดพบกับนาวิกโยธินหญิง และเธอ ก็ไดออกมากลาว speech เรื่องความสำคัญ ของผูนำ และการเปนผูน ำทีด่ ี ซึง่ ทำใหดฉิ นั ได แรงบันดาลใจมาก พอจบงานก็เขาไปบอกเขาวา นี่คุณมาทำงานใหฉัน แตกลับกลายมาเปน แรงบันดาลใจใหฉันเสียได (หัวเราะ) ถาอยางนั้นอยากใหทานชวยใหขอคิดเกี่ยวกับ การทำงานหนอยคะ สิ่งสำคัญในการทำงาน คือ รักในสิ่งที่ คุณทำ เพราะถาคุณรักงานของคุณ คุณก็จะ มีความสุข และรูสึกเติมเต็ม แตถาคุณไมรัก งานทีค่ ณ ุ ทำอยู ลองหาสิง่ ทีค่ ณ ุ รักดูคะ ถาคุณ รักและใหความสำคัญกับสิ่งที่คุณทำ คุณจะ ทำมันออกมาไดดี ดิฉันบอกทุกคนเสมอวา ใหทำงานอยางมีความสุข และตื่นเตนกับมัน เสมอ แลวคุณจะประสบความสำเร็จ หลักการ อีกขอก็คือ ปฏิบัติกับคนรอบขางอยางดีที่สุด อยาสนใจแตความสำเร็จจนมองขามความสำคัญของผูอื่น ขอใหปฏิบัติตอทุกคนเหมือน อยางที่คุณอยากใหคนอื่นปฏิบัติตอคุณ ดวย ความสุภาพ ใหเกียรติ และฟงสิง่ ทีเ่ ขาอยากจะ พูด ขอเสริมอีกขอหนึ่งคือ คุณตองเตรียมตัว ใหพรอม เหมือนอยางเรือ่ งของนักบาสเกตบอล ที่ไดเลาใหฟงไปนะคะ เพราะถาเจานายคุณ ชี้มาที่คุณเมื่อไหร คุณก็แสดงฝมือไดเลย การเตรียมตัวก็ทำไดตามแตวิธีของแตละคน คอยสังเกตคนอืน่ ๆ วาเขาทำอยางไรกัน และ คุณก็สามารถเกงไดในแบบของคุณเอง คอย พัฒนาตัวเองอยูเสมอ บางครั้งเราเห็นคนอื่น ทำอะไรดีๆ เราก็สามารถใชเปนบทเรียนใหกบั ตัวเองไดคะ เวลามี สื่ อ ใหญ ๆ จั ด อั นดั บ The Most Powerful Women ทานเคยคิดอยากจะเปน หนึ่งใน The Most Powerful Women ของโลกไหม เพราะตำแหน ง ของท า นก็ เ อื้ อ อำนวยใหทำได ดิฉันไมสามารถพูดไดวาเคยคิด ดิฉัน เพียงแคทำในสิ่งที่ตัวเองรัก แตในมุมมองตอ การจัดอันดับผูหญิงที่ทรงอิทธิพล ดิฉันคิดวา ผูหญิงทุกคนนั้นมีพลัง และสามารถทำสิ่งที่ ยิ่งใหญใหกับโลกไดคะ ทุกวันนี้ดิฉันก็ไดพบ

กับผูหญิงมากมายที่เปนแรงบันดาลใจใหกับ ดิฉันคะ มักจะมีการรับรู หรือ perception เกี่ยวกับ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าว า เป น เหมื อ น Big Brother เปนตำรวจโลก ในฐานะตัวแทนประเทศ ดานการทูต ทานอยากจะอธิบายเรื่องนี้อยางไร โลกเราทุกวันนี้ปรารถนาโอกาสในการร ว มมื อ กั นทำงานในฐานะของเพื ่ อ นหรื อ หุ  น ส ว นในเรื ่ อ งจำเป นต า งๆ มากกว า ค ะ เหมือนกับที่เรารวมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาทางดานสาธารณสุข สหรัฐอเมริกา ของเราต อ งการที ่ จ ะเป น ส ว นหนึ ่ ง ของ สันติภาพในประชาคมโลกคะ เรื่ อ งราวก อ นหน า นี้ ที่ มี ก ลุ ม คนเข า มาโจมตี การทำงานของสถานทูตในเฟซบุก ทานรูสึก อยางไรบาง ตอนนัน้ ก็ตกใจ แลวก็เสียใจนิดหนอยนะคะ เพราะวาเราพยายามทำงานภายใตความเคารพตอวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด รวมทัง้ ใหความเคารพตอสถาบันพระมหากษัตริย เราก็เสียใจที่มีคนไมเขาใจการทำงานของเรา ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็เปนบทเรียนใหกับทางเรา ในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารและ ทำความเขาใจกับผูคนคะ อยากทราบถึงความคิดเห็นของทานตอสถานการณการเมืองในประเทศไทย จริงๆ การทำงานของดิฉันก็ทำใหไดเห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายๆ ประเทศทั่วโลก อยางของประเทศไทยก็นาจะ เรียกไดวาคอนขางเผ็ดรอน ซึ่งความคิดเห็น ของผูคนยอมมีความแตกตางกันเปนธรรมดา แต ส ิ ่ ง สำคั ญ คื อ ความเคารพซึ ่ ง กั น และกั น อยางไรก็ตาม เรื่องของการเมืองนั้นเปนเรื่อง ที่ซับซอนอยูแลวในทุกประเทศ ทานมีขอเสนอแนะในการทำใหคนปรองดองกัน บางไหมคะ เรื่องนี้คงตองเปนคำถามสำหรับคนไทย แตสิ่งหนึ่งที่อยากใหคำนึงถึงก็คือ คุณอยูใน ประเทศไทย ทุกคนเปนคนไทย ผูคนที่ดิฉัน พูดคุยดวยทุกคนลวนภูมิใจในความเปนไทย ซึ่งดิฉันคิดวาจุดรวมนีน้ า จะทำใหทกุ คนหันมา ปรองดองกันได เพราะคุณเปนคนไทย เปน ประเทศที่พิเศษ และมีเอกลักษณ ไมวาจะ เกิดอะไรขึ้นก็ตาม


20

GADGET

Little Printer

COSMETIC

บางครั้งการพรินตขอความสั้นๆ ไมกี่ประโยคลงในกระดาษขนาด A4 ก็ดูจะเกินความจำเปนไปมากอยูเหมือนกัน แถมยังใชทรัพยากรอยางไมคุมคาอีกดวย ดังนั้น ทีมดีไซเนอรชาวอังกฤษอยาง BERG จึงคิดคนเครื่องพิมพขนาดเล็ก ที่มีขนาดเทากับใบเสร็จรับเงินทั่วไปออกมา นอกจากจะพกพาไปไหนมาไหนไดอยางสะดวกแลว ขอดีอีกอยางก็คือ คุณสามารถสั่งพิมพงานผานสมารตโฟนไดทันทีดวยการเชื่อมตอจากอินเทอรเน็ตไรสาย ซึ่งการใชงานก็ไมยุงยาก ซับซอน เพียงแคกดปุมสีดำขนาดจิ๋วดานบน ตัวพรินเตอรก็จะทำการยอหนาเว็บเพจและพิมพงานออกมาใหอานทันที โดยคุณสามารถนำไปใชแทนโพสตอิตเพื่อเตือนความจำ หรือดูรายงานการออกกำลังกายในรอบสัปดาหของคุณไดงายๆ (รองรับแอพพลิเกชัน Nike+) สนใจไปลงชื่อจับจองไดที่ www.bergcloud.com

MOVIE

MUSIC

Erykah Badu : New Amerykah Part One & Two

“Erykah Badu เปนศิลปนหญิงทีม่ คี วามสามารถเหนือกวาผูช ายหลายๆ คน เธอมีทง้ั จินตนาการและพลัง ในการเชือ่ มโยงกับคนฟงอยางเหลือเชือ่ เพราะผมมีโอกาสไดดคู อนเสิรต ของเธอ ซึง่ บอกไดเลยวาสุดยอดมาก ดังนัน้ อัลบัม้ New Amerykah ทัง้ สองชุดของเธอ จึงเปนมหากาพยทเ่ี หมือนกับบันทึกการเดินทางใหคนไดรวู า สหรัฐอเมริกาใหอะไรกับเธอบาง และเธอไดใชนกั ดนตรีมอื อาชีพเบอรตน ๆ ของหองอัดเสียงดังๆ มารวมงานดวย จึงทำใหซาวนดในอัลบั้มออกมาดีมากๆ และความนาสนใจของอัลบั้มทั้งสองชุดนี้ก็อยูตรงที่ผูหญิงทีเ่ ปน อเมริกนั -แอฟริกนั คนหนึง่ ทำไมถึงสรางแรงบันดาลใจใหกบั คนเชือ้ สายอเมริกนั -แอฟริกนั ไดทง้ั ประเทศดวยครับ” เลือกใหโดย : นภ พรชำนิ นักรอง

I Wish

ถ า ภาพยนตร ญ ี ่ ป ุ  น สุ ด หดหู  อ ย า ง Nobody Knows เคยทำให ค ุ ณ เสี ย น้ำตาดวยความสะเทือนใจ มาแลว I Wish จากผูก ำกับ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ คนเดิม ก็จะกลับมาสรางความอบอุน และความประทับใจใหกับ ผูช มอีกครัง้ ดวยการสะทอน ให เห็ น ถึ ง แง ม ุ ม ที ่ ง ดงาม ของชีวิต ซึ่งมีทั้งความทุกข และความสุขผสมกลมกลืน กั น ไป ผ า นสายตาของ เด็ ก ชายสองคนพี ่ น  อ งที ่ พอแมแยกทางกัน ทำใหทง้ั คู ตองแยกจากกันอยางไมมี ทางเลื อ ก โดยพี ่ ช ายต อ ง ไปอยูกับแม สวนนองชาย ตองไปอยูก บั พอ แตพวกเขา ก็ยงั เฝารอวันทีจ่ ะไดกลับมา อยูดวยกันอีกครั้ง จนถึงขั้น ชักชวนกันออกไปอธิษฐาน ใหความฝนเปนจริงในสถานที่ ทีท่ ง้ั คูเ ชือ่ วามีพลังงานพิเศษ ซอนอยู ซึง่ ภาพยนตรเรือ่ งนี้ ถื อ เป น ผลงานที ่ ป ระสบ ความสำเร็จอยางสูง ดวย เนื้อหาเรียบงาย แตลึกซึ้ง และคมคาย แถมยั ง ได การแสดงที ่ เป นธรรมชาติ ของเด็กทัง้ สองคนมาเพิม่ เติม ความประทับใจดวย เขาฉาย แล ว วั นนี ้ ท ี ่ เ ฮาส อาร ซ ี เ อ และลิโดเทานั้น

MAGAZINE

a day 138

ชาว a day จะพาคนอานเดินทางไกลขามทวีปเพื่อไปทำความรูจักกับทุกแงมุมของมหานครปารีส ที่ใครๆ ก็บอกวาเปน เมืองทีเ่ ต็มไปดวยแฟชัน่ งานศิลปะ วัฒนธรรม ความละเมียดละไม ขณะทีย่ งั มีอกี หลายแงมมุ ทีไ่ มคอ ยมีใครพูดถึง แตกอ็ ดั แนน อยูใน a day ฉบับนี้ ทั้งเรื่องเสรีภาพ คนแก วีรบุรุษ ที่อยูอาศัย ความเกาและความใหม ศาสนา ความโรแมนติก หรือ อาชญากรรม และอีกมากมาย ซึ่งเมื่ออานจบจะรูสึกไดวาปารีสไมใชเมืองที่เต็มไปดวยความสวยงามตามความฝน แตก็ยังเปน เมืองที่มีเสนหจนกระทั่งหลายคนตองตกหลุมรักอยูดี สวนทายเลมก็ยังมีบทสัมภาษณ Landry Dunand ชางภาพชาวฝรั่งเศส ที่แบกกลองรูเข็มน้ำหนักเกือบ 20 กิโลกรัม ออกพเนจรไปทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะไดแงคิดเกี่ยวกับการถายภาพดวยอุปกรณ โบราณแลว ยังไดมุมมองที่นาสนใจเกี่ยวกับการเดินทางอีกตางหาก

Smashbox O-Gloss Gold

Smashbox ผลิตภัณฑ เครื ่ อ งสำอางเพื ่ อ การเมกอัพที่ไดรับความนิยม เนรมิตสีสันนาอัศจรรยใจ ลาสุดเพื่อริมฝปากโดดเดน เฉิดฉายกวาใครดวยเฉดสี พี ช ประกายทองที ่ ส วย ในแบบเฉพาะตัวคุณ กับ O-Gloss Gold (โอ-กลอส โกลด ) กั บ เทคโนโลยี Intuitive ที ่ จ ะเปลี ่ ย นสี ริ ม ฝ ป ากของคุ ณ ให แ ลดู เปลงประกายดวยเฉดสีพีช เหลื อ บทองที ่ ส วยเซ็ ก ซี ่ วาววั บ จั บ ใจ เพี ย งแต ม O-Gloss Gold และเกลี ่ ย ใหทั่วบริเวณริมฝปากบน และล า ง สี ท องใสของ O-Gloss Gold จะค อ ยๆ ปรั บ เป น สี พ ี ช ประกาย เหลื อ บทองสวย เข า กั บ สี เรี ย วปากตามธรรมชาติ ของคุ ณ อย า งเปอร เฟ ก ต ที่สุด พบกับ O-Gloss Gold (ราคา 1,000 บาท) จาก Smashbox ได แ ล ว วั น นี ้ ณ เคานเตอรเครื่องสำอาง Smashbox สยามพารากอน เอ็มโพเรียม สยามเซ็นเตอร ชั ้ น 4 เซ็ น ทรั ล ชิ ด ลม เซ็ นทรั ล บางนา เซ็ นทรั ล ลาดพราว

BOOK

Happy สุขจัง 119%

หากคุณกำลังอยูในชวงหอเหี่ยว ทอแท หมดสิ้นแลวซึ่งความสุขและความสนุกในชีวิต ลองหยิบ Happy สุขจัง 119% หนังสือเลมเล็กแตแฝงไปดวย เคล็ดลับที่จะทำใหชีวิตกลับมาสดชื่นไดอีกครั้ง จากผลงานของ ฮิโรมิจิ โมริชิตะ ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแรงจูงใจจากประเทศญี่ปุน ที่มาถายทอด เทคนิคในการเติมความสุขและความรักใหกับตัวเอง เพื่อนรวมงาน คนในครอบครัว และสะกิดใหเราหันกลับมามองความสัมพันธในดานตางๆ ที่มีตอ คนรอบขาง ซึ่งบางครั้งเราก็ลืมใหความสำคัญกับพวกเขาเพราะคิดวาเปนเรื่องธรรมดา ดวยภาษาที่เขาใจงาย อานสนุก เชน เมื่อเจอหนากันตอนเชา กรุณาพูดทักทายดวยรอยยิ้มหรือแสดงทาทางอยางดีใจจริงๆ วา “อรุณสวัสดิ์ครับ” เพียงแคนั้นเขาก็จะรูสึกดีกับคุณ หรือแงคิดคมๆ เชน เมื่อตัวเองเปน คนที่ไมพูดขอบคุณใคร ก็จะไมไดรับการขอบคุณจากผูอื่น มาสรางความสุขใหกับตัวเองและคนรอบขางกันไดแลววันนี้ที่แผงหนังสือชั้นนำ


21

RESTAURANT

All Six to Twelve

แหลงแฮงกเอาตแหงใหมยานหลังสวน ที่เปดบริการตั้งแต 6 โมงเชาจนถึงเที่ยงคืนตามชื่อราน เริ่มตนเชาตรูดวยการเสิรฟอาหารเชาหลากสไตล สวนกลางวันก็เปนอาหารจานเดียวงายๆ ที่ทานไดทุกวี่วัน ตกเย็นก็จะเปนแหลงสังสรรคของเพื่อนฝูงในบรรยากาศสบายๆ สวนอาหารจานเด็ด ที่ไมควรพลาดเด็ดขาดก็มีทั้งแคบหมูพะโลแหง, ชิพอบกุง, ยำแซลมอนอินเลิฟ, สลัดแซลมอนรมควัน ซึ่งเหมาะจะสั่งมาทานคูกับเครื่องดื่มค็อกเทล คูใจ หรือเมนูหลักอยางสเตกหมูตุน หรือสเตกไกสมุนไพร ก็ขึ้นชื่อลือชาถึงขนาดที่ทุกโตะตองสั่งมาลอง ที่พลาดไมไดคือค็อกเทลหลากชนิด ทั้งแบบเบาๆ อยาง Peach Ginger Mojito หรือจะเพิ่มระดับเปน Drift ที่มีสวนผสมของโซจูก็จะยิ่งสนุกขึ้น สวนใครที่รักการดื่มเปนชีวิตจิตใจ ไมควรพลาด Bad Dog ที่อาจจะทำใหลืมทางกลับบาน หรือมึนกันเปนหมูคณะกับ Lava ที่มาพรอมกับเปลวไฟแสนเราใจ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2250-6799 หรือ www.facebook.com/allsixtotwelve

SWEET

WEBSITE

come home

The Cool Hunter

ดูเหมือนไอศกรีมจะเปนของหวานๆ เย็นๆ ที่ใครๆ ก็โปรดปราน และเปนหนึ่งเดียวที่เขากันไดกับ ทุกฤดูกาล เราอยากแนะนำไอศกรีมเลิฟเวอรทั้งหลายใหรูจักกับ come home ไอศกรีมโฮมเมดที่มี คอนเซ็ปตเกๆ วา Ice Cream from Home มีใหเลือกกวา 30 รส ทั้งสูตรนมรสนุมถูกใจคอไอศกรีมที่ชอบ ครีมนมสุดๆ หรือเปรี้ยวหวานสูตรซอรเบตชวยเพิ่มความสดชื่นเอาใจคนชอบผลไมโดยเฉพาะ และสูตร โยเกิรตที่จับคูมากับผลไมตระกูลเบอรีสุดจะแมตชกัน เย็นชื่นใจทุกครั้งที่ไดกิน แถมยังมีสวนผสมใหเคี้ยว นุมหนึบอยางบราวนี ชีส อัลมอนด โอรีโอ ช็อกโกแลตชิพ แทรกอยูในเนื้อไอศกรีมดวย ยิ่งเขาสูฤดูรอน จริงจังอยางนี้ come home ก็มีไอศกรีมผลไมสดตามฤดูกาลอยางมะมวง มะพราว เสาวรส แอปเปล ฝรั่ง มะเขือเทศ มีวาง 5 สาขาในกรุงเทพฯ และสาขานองใหม ราน JM Cuisine จ.เพชรบุรี สนใจเปนเจาของ ไอศกรีม come home, จัดเลี้ยง หรือวางจำหนาย สอบถามไดที่โทร. 08-4388-4241 และ 08-5911-7070 หรือ www.facebook/Comehome-Icecream อากาศรอนๆ อยางนี้ สนใจรับความสุขแบบเย็นๆ ดวยไอศกรีม โฮมเมดจาก come home สักถวยไหม

GIVE

รับอาสาสมัครตากลองบันทึกภาพ ‘คายจิตอาสา นักเรียนแกนนำชวยเหลือคนพิการ’

รับสมัคร ‘อาสาฯ ตากลอง’ ผูมีประสบการณและความสามารถดานการถายภาพนิ่งและภาพ เคลื่อนไหว เพื่อรวมเก็บภาพความประทับใจและการดำเนินกิจกรรม ‘คายจิตอาสานักเรียนแกนนำ ชวยเหลือคนพิการ’ ซึ่งเปนกิจกรรมในชวงปดเทอมของนักเรียนมัธยม เพื่อจะไดเรียนรูการชวยเหลือ คนพิการ และการอยูรวมกันในสังคม จัดโดยศูนยใหความชวยเหลือรถเข็นสำหรับคนพิการในเอเชีย (Aid to Asian Disabled Peoples’: AADP) รวมกับเครือขายการศึกษาไรพรมแดน ไทย-ญีป่ นุ (Barrier Free Education Network: BFEN) และชมรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ (Society for Empowerment of Persons with Disabilities: SEPD) ในระหวางวันที่ 28-30 มีนาคม 2555 นี้ ที่กองบิน 5 อาวมะนาว จังหวัด ประจวบคีรีขันธ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอคุณมด โทร. 08-9673-6640

“เว็ บ ไซต ท ี ่ ร วบรวมของเจ ง ๆ ทุกหมวดหมูไวอยางครบถวน ไมวา จะเป น งานศิ ล ปะ ประติ ม ากรรม สถาป ต ยกรรม ไปจนถึ ง เครื ่ อ งมื อ เครื่องไมอยาง Gadget โดยสิ่งของที่ เขาเลือกมาไวในนีถ้ กู กรองอยางดีแลว วา เจง เท แนว ซึ่งของบางชิ้นก็มี วางขายในบ า นเราด ว ย เว็ บ ไซต น ี ้ มีป ระโยชน อ ย า งมากกั บ ทุ ก ๆ คน โดยไม จ ำเป นต อ งเป นนั ก ออกแบบ อยางเดียว อยางคนที่กำลังมองหา โรงแรมสวยๆ ในตางประเทศเขาก็มี ให ดู ใครที ่ ส นใจเรื ่ อ งของรถ เรื อ จักรยาน ก็มโี ปรดักตใหมๆ มาอัพเดต ให เ ราเสมอ รวมไปถึ ง หมวดของ การตกแต ง บ า นสวยๆ และการออกแบบออฟฟ ศ เท ๆ ทั ้ ง ในและ ต า งประเทศก็ ม ี ให ดู ด  ว ย เรี ย กว า เป น เว็ บ ไซต ท ี ่ ร วบรวมความคู ล ครอบจั ก รวาลเลยครั บ ” เข า ไปดู ความคูลเหลานี้ไดที่เว็บไซต www. thecoolhunter.net เลื อ กให โ ดย : พงศ เ ทพ อนุ ร ั ต น นั ก แสดง และ Design Director ของบริษัท Dropkick Design


24

SHOPPING!

โซฟารูปตัวแอล รุน FRANSIS

ตู 4 ลิ้นชัก รุน BALI

โคมไฟอานหนังสือ รุน COPENHAGEN

หมอนอิง รุน REYA

นาฬกาแขวน รุน CASTLE

หมอนอิง รุน ENG FLAG

มานั่ง รุน MAMMUT

นาฬกาติดผนัง รุน DOOMUR แผนรองจาน รุน LONDON

สตูล รุน LARRY

All About Red

ชั้นวางของ รุน BOOKMARK

บางชนเผาใชสีแดงเพื่อเปนสัญลักษณแหงชัยชนะหรือใชประกาศความเกรียงไกร บางประเทศสีแดง บนธงชาติของเขาหมายถึงความอิสระเสรีที่ไมขนึ้ ตรงตอใคร สำหรับเราไมวา สีแดงจะถูกตีความแบบไหน ก็ตาม แตเมือ่ ไหรทคี่ ณ ุ เริม่ รูส กึ วาพลังชีวติ ภายในบานเริม่ หรอยหรอลงไปทีละนอย ของตกแตงบานสีแดง นี่แหละ ที่จะเปนตัวเรียกความสดใสและคืนชีวิตชีวากลับสูบานแสนรักของคุณไดอีกครั้ง

โคมไฟ รุน NATTY

สตูล รุน BERRY

เกาอี้ รุน AMELIE

หมอนอิง รุน INDIANA ผาหม รุน DECOR

สตูล รุน SEASON

โซฟาพักผอน รุน SCANDIC

WHERE ที่รองเทียน รุน CERO

สินคามีจำหนายที่ Index Livingmall ทั่วประเทศ หรือ www.indexlivingmall.com


CALENDAR

26

FRI

MON

TUE

WED

THU

Music 12 Evil

Bharata Et Cetera

Thailand International Furniture Fair 2012

Pixel Horizon

ง า น แ ส ด ง ด นต ร ี อิเล็กทรอนิกสสด 42 นาที รอบเมืองเชียงใหม 12 สถานที่ 12 บรรยากาศ 12 รูปแบบ 12 ความรูส กึ ที่คุณจะไดสัมผัส พบกับ การแสดงสดโดย Space360 แจมสดกับนักดนตรี ดีเจ ฯลฯ ชมฟรี วั น นี ้ ถ ึ ง 13 กุมภาพันธ 2555 รายละเอียดวง เวลา และ สถานที่แสดงที่เว็บไซต www.facebook.com/ space360music

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘ภารตะ ฯลฯ’ โดย 6 ศิลปนชางภาพ อาทิ อุรชา จั กรคชาพล, กิ ต ติ พล ยิง่ กิจภิญโญ ฯลฯ นำเสนอ ผลงานภาพถ า ยที ่ เป น เสมื อ นบทบั น ทึ ก การเดินทางในประเทศอินเดีย และเนปาล ภายใตบริบท ทางสั ง คม วั ฒ นธรรม อารยธรรม และจารี ต ประเพณี ท างศาสนาที ่ เกาแก วันนีถ้ งึ 8 เมษายน 2555 ณ หอศิลปรว มสมัย อารเดล (ถ.บรมราชชนนี) โทร. 0-2422-2092 (เวน วันจันทร)

งานแสดงเฟอร น ิ เจอร ท ี ่ ม ี ด ี ไซน แ ละสวย ที ่ สุ ด ของไทย ภายใต คอนเซ็ปตรักษโลก ‘Fill Green Feel Good’ พบกับผูป ระกอบการทัง้ ใน และตางประเทศทีม่ ารวม แสดงงานกวา 220 บริษทั วันนีถ้ งึ 18 มีนาคม 2555 ณ ศูนยนทิ รรศการและ การประชุมไบเทค

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย มนตรี เติมสมบัติ โดยได แ รงบั น ดาลใจ ในการสรางสรรคผลงาน มาจากเพศสภาวะของ เกย กับการปฏิสัมพันธ ทางสังคมและวัฒนธรรม วันนีถ้ งึ 8 เมษายน 2555 ณ 100 ตนสนแกลลอรี (ถ.เพลินจิต) โทร. 0-26841527 (เฉพาะวันพฤหัสบดี ถึงวันอาทิตย)

available now! $ 1.99

La Danse, Une Histoire Ma Facon

เชิ ญ ชมการแสดง ชุด ‘นาฏยลีลา เรื่องราว ตามแบบฉบั บ ของผม’ นาฏยลี ล าเชิ ง บรรยาย โดย โดมิ น ิ ก บั ว แว็ ง ที ่ จ ะมาเดี ่ ย วการแสดง เพือ่ นำเสนอความสัมพันธ ที ่ เ ขามี ต  อ ปรมาจารย สายการเตน ซึง่ สอดแทรก ไปด ว ยอารมณ ข ั น และ ความสุ นทรี ย  วั นนี ้ ถ ึ ง 10 มีนาคม 2555 รอบ การแสดงเวลา 20.00 น. ณ โรงละครภั ท ราวดี เธียเตอร จำหนายบัตร ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร

10 11 SAT

SUN

Thee Chaiyadej Live @ The Soul Lounge Sessions

CHA-AM International Kite Festival

พบกับการแสดงสด ของ ธีร ไชยเดช นักรอง นักดนตรี ที่นักฟงเพลง ทั ้ ง หลายคุ  น เคยกั น ดี ดวยเสียงที่ทุม มีเสนห ไมเหมือนใคร วันนี้ เวลา 23.00 น. เป น ต น ไป ณ เดอะ โซล เลาจน, โรงแรมฮารดร็อก พัทยา สำรองตัว๋ ทีโ่ ทร. 038-428755-9 รายละเอียดเพิม่ เติม ที่ www.facebook.com/ hardrockhotelpattaya

‘งานว า วไทยและ วาวนานาชาติ ครัง้ ที่ 12’ ชมวาวหลากหลายชนิด จาก 17 ประเทศ รวมไปถึง ร ว มชื ่ น ชมเอกลั ก ษณ วาวไทย เมือ่ วาวจุฬาและ ปกเปารายรำบนทองฟา ประกอบเสียงดนตรีจาก วงปพาทยชั้นเลิศ การรายรำจากคณะนาฏศิลป กวา 100 ชีวติ และกิจกรรม อีกมากมาย วันนี้ถึง 11 มีนาคม 2555 ณ พระราชนิเวศนมฤคทายวัน (คายพระรามหก) จ.เพชรบุรี


28

4(%6!2)%4)%3 /&,)&% เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ


29

ชีวติ และทางเลือก คือสิง่ ทีม่ กั จะมาคูก นั เสมอ หลายครัง้ ทีเ่ สนทางชีวติ บีบคัน้ ใหเราตองเลือก แตก็ ไมเคยมีใครบอกวาปลายทางของทางเลือกตองจบลง ดวยคำตอบทีม่ หี นึง่ เดียวเสมอไป เชนเดียวกับบานสวย ของ ‘อารท’ - ศุภชัย เพ็ชรี่ ฟรีแลนซสไตลิสต คนเกง ที่เปนผลลัพธของทางเลือกหลายๆ ทาง ซึ่งผสมกลมกลืนเขาดวยกันอยางลงtตัว “ไอเดียในการตกแตงบานของเรา สวนใหญแลว จะเปนการนำเอาตัวเองใสเขาไปในบานมากกวา คือ เราเปนคนชอบหลายอยางมาก ไมสามารถเลือก อยางใดอยางหนึง่ ได แตพอชอบอะไรปุบ ก็อยากจะ ทำใหมันดูดีที่สุด เรารูสึกวาชีวิตมันไมจำเปนตอง เลือก ชอบอะไรก็ชอบไปสิ ไมจำเปนตองเปนมินมิ อล อยางเดียว แลวก็จำกัดตัวเองวาบานฉันตองเปน มินิมอล ขณะที่ตัวเองยังอยากซื้อของตลอดชีวิต แลวของทีเ่ หลือจะเอาไปไวทไ่ี หน เพราะฉะนัน้ บานนี้ ก็เลยไมมสี ไตลทช่ี ดั เจน ชอบอะไรก็เอามาใสไวใหหมด แลวดวยงานทีม่ ขี องทีต่ อ งเก็บไวมากมาย ก็เลยเอามา

รวมกัน กลายเปนเหมือนเปนโจทยทว่ี า จะเก็บยังไง ใหมันอยูดวยกันไดอยางลงตัวที่สุด” ถึงแมทางเลือกในการตกแตงบานหลังนี้จะเปน การนำเอาความชอบหลายๆ ดานของเจาของบาน มารวมกัน แตเคล็ดลับที่จะทำใหทุกอยางสามารถ ไปดวยกันไดโดยไมขัดแยงก็คือ “คนเราถึงแมจะชอบหลายอยางได แตสดุ ทาย เราวามันก็ตองคนใหเจอแกนของตัวเองอยูดีวา จริงๆ แลวเราชอบอะไร โดยดูงา ยๆ จากการยอนกลับ ไปมองวาเมื่อสิบปที่แลวเราชอบอะไร แลวทุกวันนี้ เรายังชอบมันอยูห รือเปลา อยางเราทีค่ น เจอแลววา เราชอบความเปนโฟลก มีความเรียบงาย และอบอุน เวลาซื้อของมาแตงบานก็มักจะซื้ออะไรที่เปนไม ของเกาๆ หรือทีวีก็จะซื้อไดแครุนนี้รุนเดียวเทานั้น เพราะทีวรี นุ ใหมๆ ก็คงจะแปลกตาถานำมาวางในบาน หลังนี้ อีกอยางทีส่ ำคัญมากก็คอื แตละหองควรจะ มีธีมหลัก และมีการแบงโซนที่ชัดเจน อยางเชน หองรับแขกทีเ่ ราอยากใหมอี ารมณสบายๆ แบบฮิปป

เวลามีของเพี้ยนๆ ก็จะเอาไปใสได ซึ่งถาไมมีการแบงโซนเลย ขาวของก็อาจจะอยูผิดที่ผิดทางก็ได” นอกจากเสนหข องบานหลังนีจ้ ะอยูท ก่ี ารจัดวาง ขาวของหลากประเภทใหผสมกลมกลืนเขาดวยกันแลว เสนหอ กี อยางทีส่ ำคัญไมแพกนั ก็คอื รองรอยแหงความทรงจำในอดีตทีฝ่ ง แนนอยูใ นอาคารหลังเกาแหงนี้ “หลายคนอาจจะมองขามตึกเกาๆ และไมอยาก เขามาอยู แตเรามองวาขอดีของตึกเกาๆ ก็คือ สมัยกอนเวลาจะสรางบานหรือสรางตึก เขาใชเวลา สรางกันเปนปๆ ไมใช 3-4 เดือน เหมือนสมัยนี้ ซึง่ สถาปนิกสมัยกอนเขาก็จะคิดแลวคิดอีก โดยคำนึง ถึงผูอยูอาศัยวาจะทำอยางไรใหคนมาอยูแลวรูสึก สบายมากทีส่ ดุ คำนึงถึงฟงกชนั การใชงานทีเ่ หมาะสม และวิเคราะหมาเปนอยางดี นอกจากนีต้ กึ เกาๆ มันยัง เปนฟลเตอรทค่ี อยคัดสรรคนทีม่ าอยูใ หมสี ไตลเดียวกัน โดยไมไดตง้ั ใจดวย พอมาอยูด ว ยกันมันก็คยุ กันรูเ รือ่ ง ถึงแมนานๆ จะเจอกันสักที แตเราก็คยุ กันไดเรือ่ ยๆ ไมเหมือนสังคมในเมืองใหญปจ จุบนั ทีแ่ มจะเดินสวนกัน ทุกวันแตก็ไมเคยคิดจะคุยกัน” ที ่ ผ  า นมาสไตลิ ส ต ม ากความสามารถคนนี้ ผานการทำงานมาแลวทั้งงานสไตลิงมิวสิกวิดีโอ รายการทีวี และนิตยสาร นอกจากนีเ้ ขายังเคยผาน งานดานการถายภาพ โปรดักชันดีไซน รวมถึงการทำของประกอบฉากอีกดวย ซึ่งแมแรงบันดาลใจ ในการทำงานสวนใหญของศุภชัยจะอยูนอกบาน แตบา นหลังนีก้ ม็ สี ว นสำคัญตอความคิดสรางสรรค ในการทำงานของเขาเชนกัน “ขอดีของบานหลังนีค้ อื อยูแ ลวสบายใจ ไมรสู กึ วา ตีบตัน เพราะมันไมใชแคหอ งสีเ่ หลีย่ มแคบๆ หองเดียว แลวเวลาทำงานเราก็ไมไดทำอยูแคมุมใดมุมหนึ่ง ของบาน แตสามารถทำงานไดทง้ั ในหองครัว ระเบียง หรือหองทำงาน เหมือนกับวาเราเอางานของเราไปไว ในทุกจุดของบาน ซึง่ ของแตงบานบางอยางก็คอื วัสดุ ที่เราเคยใชทำงานมากอน เวลาเหลือบไปเห็นของ เหลานีแ้ ลวมักจะทำใหเกิดไอเดีย วาเราอยากจะทำ อะไร เหมือนเปนตัวจุดประกายทีด่ อี ยางหนึง่ ”

ผลงานล า สุ ด ที่ อ ยากให ทุ ก คน ติดตาม - มิวสิกวิดีโอของ Knock the Knock เพลง หายหนาว เมนูจานเกงที่ใครๆ ก็ชม - ผัดฟกทอง สูตรคุณแม สัตวเลี้ยงตัวโปรดมีชื่อวา... - แมวชื่อเปรู และหมาชื่อชิลี ของแต ง บ า นที่ บ ง บอกความเป น ตั ว คุ ณ ไ ด มากที่สุด - ผาทอพืน้ เมือง ผืนนี้ เครื่องดื่มประจำ ตัว - น้ำทับทิม และบวยโซดา ตนไมตนโปรด - โรสแมรี


32

HEALTH

HEALTH QUESTION

Q : เราสามารถตรวจเลือดเพื่อ ทำนายการแสดงออกถึงความรัก ของแตละคนไดจริงหรือไม

A : จริง เนื่องจากมีงานวิจัยตีพิมพลงใน Psychoneuroendocrinology ระบุวา ระดับ ของฮอรโมนออกซิโตซินทีป่ รากฏอยูใ นเลือด มี ผ ลต อ การแสดงออกถึ ง ความรั ก ของ บุคคลนัน้ ได ไมวา จะเปนการสัมผัส การกอด หรือใหความอบอุนกับลูกหรือคนรัก ซึ่ง จากการศึกษากลุม ตัวอยางจำนวน 163 คน พบวาคูรักที่เพิ่งคบหรือแตงงานกันใหมๆ มักจะมีระดับของฮอรโมนออกซิโตซินสูง ในขณะที่คนโสดหรือคนที่หยากับคนรัก ไปแลวจะมีระดับฮอรโมนชนิดนี้ต่ำกวา นอกจากนี้คนที่มีระดับฮอรโมนออกซิโตซิน สูงมักจะใชชีวิตกับคูรัก ได ย าวนานกว า คนที่มีระดับฮอรโมนออกซิโตซินต่ำอีกดวย ดังนัน้ หากคุณตองการทราบวาคูร กั ของคุณ มีแนวโนมจะแสดงความรักออกมาอยางไร การตรวจเลื อ ดก็ เป น วิ ธ ี ห นึ ่ ง ที ่ ส ามารถ ทำนายได ที่มา : http://healthland.time.com

25%

HEALTH TIPS

7 TASTY FOODS FOR BETTER SEX คงปฏิเสธไมไดวา ความสัมพันธกบั คนรักแบบลึกซึง้ อยางการมี เพศสัมพันธนนั้ มีสว นเพิม่ สีสนั และกระชับความสัมพันธใหกบั ชีวติ คู ไดไมนอ ย ซึง่ ขอมูลดีๆ ทีเ่ ราหยิบมานำเสนอในครัง้ นี้ไมไดเปนเคล็ดลับ หรือเทคนิคทีล่ กึ ล้ำพิสดารแตอยางใด แตเปนอาหารบางชนิดทีบ่ างครัง้ คุณอาจมองขามไป โดยที่ไมทราบวามันสามารถชวยเพิ่มอารมณ และพลังแกคณ ุ ไดดที เี ดียว

• โกโก สวนผสมหลักของช็อกโกแลต ขนมหวานทีใ่ ครหลายคนโปรดปราน เปนอาหารอีกชนิดหนึ่งที่อุดมดวยแมกนีเซียมซึ่งมีประโยชนตอสุขภาพ หัวใจ และมีผลตอความรูสึกทางเพศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับผูหญิง • เมล็ดฟกทอง แมเมล็ดของมันจะเล็กนิดเดียว แตอดุ มไปดวยธาตุสงั กะสี ซึ่งเปนสารอาหารที่จำเปนตอการผลิตฮอรโมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอรโมน เพศชาย ดังนั้น การทานเมล็ดฟกทองเขาไปจึงมีสวนทำใหฮอรโมนชนิดนี้ เพิ่มสูงขึ้น และชวยใหคุณมีอารมณทางเพศมากขึ้นไดเชนกัน • อัลมอนด วิธีการทานที่ดีที่สุดคือทานโดยไมตองปรุงเพื่อรับวิตามินอี ที่อยูภายในถั่วเมล็ดเรียวนี้ไปแบบเต็มๆ ซึ่งแนนอนวาวิตามินชนิดนี้มีสวน เขาไปกระตุนอารมณทางเพศไดเชนกัน • กระเทียม แมวาคนสวนใหญจะไมคอยชอบเขาใกลมันเวลาทำอาหาร สักเทาไหร แตขอบอกวาสำหรับกิจกรรมบนเตียงแลวอาหารชนิดนีม้ ปี ระโยชน มาก เพราะมันมีสว นทำใหการไหลเวียนของเลือดภายในรางกายนัน้ คลองตัว และสูบฉีดไดดีขึ้น เหมาะกับกิจกรรมปลดปลอยรางกายไปกับอารมณ ของคุณ • กลวย เปนผลไมอกี ชนิดหนึง่ ทีอ่ ดุ มดวยแมกนีเซียม จึงมีสว นชวยกระตุน อารมณทางเพศแกคุณได นอกจากนี้กลวยยังมีคุณสมบัติเรื่องการเพิ่ม ความดันใหกบั เลือด ทำใหเลือดสูบฉีดไดดี จึงมีขอ แนะนำจากนักโภชนาการ วา หากคุณตองการมีสมรรถภาพทางเพศที่ดี ใหทานกลวยวันละ 1 ลูก • โกจิเบอรี หรือเกากี้ เปนพืชอีกชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถกระตุน การผลิตฮอรโมน เทสโทสเตอโรนสำหรับผูช ายได หนุม ๆ คนไหนอยากฟตปง ก็ลองหามาทาน ได • ฝรัง่ ผลไมทอ่ี ดุ มดวยวิตามินซีชนิดนีน้ อกจากจะใหสารตานอนุมลู อิสระ แกคุณไปแบบเต็มๆ แลว นักโภชนาการยังแอบกระซิบวามันยังชวยบำรุง ตอมที่เกี่ยวกับการขับอารมณทางเพศอีกดวย ที่มา : www.ecosalon.com

พริก นอกจากมีดีที่รสชาติอันเผ็ดรอนแลว จากการศึกษาพบวา พริกยังเปนพืชที่ชวยกระตุนระบบเผาผลาญภายใน รางกายได ซึ่งการทานพริกที่ปรุงอยูในอาหาร 1 จาน สามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญของรางกายไดมากขึ้น 25% ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากคุณทานอาหารเลยทีเดียว

HEALTH NEWS

นักวิจัยเผย กินยานอนหลับเปนประจำเสี่ยงตายเพิ่มขึ้นอยางนอย 3.5 เทา จากการศึกษาพบวา ทุกวันนีม้ ชี าวอเมริกนั ราว 6-10% ทีก่ นิ ยานอนหลับเปนประจำ ซึง่ พฤติกรรม ลักษณะนี้จะสงผลใหมีโอกาสเปนโรคมะเร็งและเสียชีวิตได โดยคนที่กินยานอนหลับที่จัดอยูใน ปริมาณนอย คือตั้งแต 1-18 เม็ดตอป จะมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตจากสารเคมีในยานอนหลับ มากกวาคนที่ไมกินถึง 3.5 เทา ในขณะที่คนที่กินยานอนหลับในปริมาณมาก คือประมาณ 132 เม็ด ตอป จะมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 5 เทา ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา คนที่กิน ยานอนหลับเปนประจำมักเปนคนกลุม เดียวกับผูป ว ยโรคเรือ้ รังตางๆ เชน เบาหวาน หรือมะเร็ง ซึง่ การกิน ยานอนหลับนัน้ ยิง่ เปนตัวเพิม่ ความเสีย่ งใหเสียชีวติ เร็วขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาจาก British Medical Publication กลาวถึงเรื่องนี้อีกวา ผูที่กินยานอนหลับเปนประจำจะมีความเสี่ยงเปนมะเร็งปอด มะเร็งลำไสใหญ รวมถึงมะเร็งตอมลูกหมาก มากกวาคนที่ไมกินยานอนหลับถึง 35% และจากสถิติ ในสหรัฐอเมริกาพบวา ในป 2010 มีผูเสียชีวิตจำนวน 320,000-507,000 ราย ที่แพทยสันนิษฐานวา มีสาเหตุมาจากการกินยานอนหลับเกินขนาด ที่มา : www.latimes.com


HEART

33

HEART TIPS

WAYS TO LIVING PEACE หลายครัง้ หลายคราวเรามักจะวุน วายไปกับการแสวงหาการพักผอน เพื่อเปนรางวัลใหกับตัวเอง จนแทนที่จะไดรับความสงบกลับกลายเปน ความวาวุน ไหนจะหาทีพ ่ กั ทีก่ นิ ทีเ่ ทีย่ ว ทำใหการหาความสุขกลายเปน ภาระเสียอยางนัน้ เราจึงขอแนะนำขอมูลดีๆ จาก Huffingtonpost.com เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของจิตใจที่จะทำใหคุณไดพบความสงบ ที่แทจริงแบบงายๆ จนบางครั้งคุณก็เคยมองผานเลยไป

• Big Sky หรือทองฟา เปนความสุขที่คุณหาไดงายๆ เพียงแคลืมตา และมองขึน้ ไปบนฟา เพราะชีวติ ในแตละวันของคุณมักจะรายลอมไปดวย ขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ที่จำเปนและไมจำเปนมากมายจนจำ แทบไมไดวา เคยเงยหนาขึน้ แหงนมองธรรมชาติอนั กวางใหญทอ่ี ยูเ หนือศีรษะ ครัง้ สุดทายเมือ่ ไหร นีจ่ งึ เปนโอกาสทีด่ ที ค่ี ณ ุ ไดจะไดมองและจดจำรายละเอียด ของทองฟาจากมุมที่คุณยืนอยูอีกครั้ง แลวคุณจะรูวาความรูสึกขณะมอง อยูนั้นมันเงียบสงบและมีความหมายมากเพียงใด • The Sound of Silent หรือเสียงแหงความเงียบ คุณเชื่อหรือไมวา ความเงียบคือเสียงเสียงหนึง่ ทีค่ ณ ุ อาจไมไดใชเพียงแคหอู ยางเดียวในการสัมผัส แตยังตองอาศัยหัวใจชวยอีกแรง และเชื่อหรือไมวาทามกลาง เสียงที่ดังที่สุด หากคุณจับเสียงนั้นดีๆ มันจะมีความเงียบแอบซอนอยู เปนประตูอีกบานที่รอใหคุณเปดเพื่อกาวเขาหาความสงบแกจิตใจ • Stop and Smell the Roses หยุดและดอมดมกลิน่ กุหลาบ ซึง่ ในทีน่ ี้ เราไมไดหมายถึงดอกกุหลาบเพียงอยางเดียว แตหมายถึงดอกไมชนิดใด ก็ไดทอ่ี ยูใ กลตวั คุณ เพราะการสูดดมกลิน่ หอมของธรรมชาติกเ็ ปนอีกวิธหี นึง่ ที่จะชวยบำบัดทั้งรางกายและจิตใจได ซึ่งคุณไมจำเปนตองออกไปหา ที่ไหนไกล เพียงแคหยุดกิจกรรมอันวุนวายแลวเดินปลดปลอยอารมณไป ในสวนหลังบาน เอนกานดอกไมสักดอกเขาหาตัวแลวสูดกลิ่นอันบริสุทธิ์ ของมัน เทานี้ก็เพียงพอแลว • Calming Touch สัมผัสอันสงบ ไมวาคุณจะนั่งหรือยืน ลองเอามือ ขางหนึ่งขึ้นมาวางบนหนาอกขางซายเพื่อสัมผัสถึงการเตนของหัวใจ หายใจเขาออกชาๆ มองดูการเคลือ่ นไหวของหนาอกและหนาทองของคุณ ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหคุณมีสมาธิ สงบ และผอนคลายขึ้นไดเชนกัน ที่มา : www.huffingtonpost.com

Create Your Plantable แมวา เทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกล สักแคไหน แตคงปฏิเสธไมไดวา สิ่งหนึ่งที่มนุษยยังคงโหยหาอยูใน ส ว นลึ ก ของจิ ต ใจอยู  เ สมอคื อ ธรรมชาติ เราจึงขอเสนอวิธหี นึง่ ทีจ่ ะ ช ว ยให ค ุ ณ ใกล ช ิ ด กั บ ธรรมชาติ มากขึ ้ น โดยที ่ ไม ต  อ งพาร า งกาย ออกไปไกลถึงทะเลหรือภูเขา นัน่ คือ การทำ ‘Plantable’ หรือโตะตนไม ทีจ่ ะทำใหคณ ุ ไดสมั ผัสประสบการณ ใหมของการทานอาหาร ซึง่ ความเก ของ Plantable นี้คือการออกแบบ ใหขาโตะทั้งสี่สามารถใสกระถาง ตนไมและมีโครงเหล็กเพื่อใหตนไม ทีป่ ลูกเติบโตขึน้ และเกีย่ วพันไปตาม ขาโตะได โดยตนไมที่เหมาะแก การปลูกใน Plantable นี้ก็ควรเปน พืชไมเลื้อยตางๆ เชน ถั่วประเภท ตางๆ ไมแน นอกจากจะไดโตะ ทีส่ วยงามแลว คุณยังอาจไดพชื ผัก ปลอดสารพิษไวทานเพื่อสุขภาพ อีกดวย สำหรับผูที่สนใจสามารถดู ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://jail-make .co.uk/made/plantable

QUOTE FOR YOUR HEART “ยุคดิจิตอลเปนยุคที่เอื้อตอการพูดเพอเจอในวงกวางขึ้น พูดเพอเจอไดในราคาถูก สิ่งที่ชวนใหเราหลง ชวนใหเราเสียเวลามีมาก เราตองหากุศโลบายที่เหมาะกับตัวเองเพื่อรับมือกับสภาวะสังคมปจจุบัน เราตองมีสติตอเนื่องตลอดเวลาดูวาในชีวิตประจำวันมีเรื่องไหน ที่จะทำใหชีวิตฟุงซาน เราก็ทำใหมันนอยลง คิดวาทำอยางไรเราจึงมีสติในการทำหนาที่ในแตละวันมากที่สุด” ชยสาโร ภิกขุ

Name : Michel Hazanavicius Nationality : French Born : 29 March 1967 Age : 44 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< “When you’re with your wife, you don’t say I love you to your wife every day but the ways you look at her and your actions are another way to communicate. Don’t focus on dialogue, only focus on what you’re expressing.”

ที่มา : http://en.wikipedia.org, www.imdb.com

เสร็จสิ้นไปเรียบรอยแลวสำหรับการประกาศผลรางวัลออสการ ซึ่งภาพยนตรเรื่องหนึ่งที่นับวาประสบความสำเร็จสูงสุดคือ ‘The Artist’ ภาพยนตรเงียบจากเมืองน้ำหอมที่ความาไดถึง 6 รางวัล ทั้งภาพยนตรยอดเยี่ยม ผูกำกับยอดเยี่ยม เปนตน เราจึงไมพลาดที่จะพาคุณไปรูจักกับ มิเชล ฮาซานาวิเชียส ผูกำกับคนเกงของเรื่องนี้ เพราะกวาจะประสบความสำเร็จอยางในปจจุบัน เขาไดผานเรื่องราวตางๆ ในชีวิตมาไมนอยเลยทีเดียว

• มิเชล ฮาซานาวิเชียส เกิดและโตในปารีส ซึง่ กอนทีจ่ ะทำงานดาน ภาพยนตร เขาไดทำงานในวงการโทรทัศนมากอน ตอมาก็ไดพฒ ั นา มาเปนผูกำกับโฆษณาและสรางงานโฆษณาใหกับบริษัทใหญๆ มากมาย เชน Reebok, Bouygues Telecom เปนตน จนป 1988 เขามีโอกาสสรางภาพยนตรเปนครัง้ แรก ชือ่ วา La Classe améericaine แตก็ยังคงเปนภาพยนตรสำหรับฉายในโทรทัศน • ตอมาคนในวงการภาพยนตรก็ไดเห็นแววและชวนเขามากำกับ ภาพยนตรรวมกับ Dominique Méezerette เพื่อปอนใหกับ Warner Bros. Studio แตชอ่ื ของเขาก็ยงั ไมเปนทีร่ จู กั มากนัก จน 7 ปผา นไป เขาไดเขียนบทและกำกับภาพยนตรเรือ่ ง OSS 117: Cairo, Nest of Spies ทำรายไดถงึ 23 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากการใชเงินลงทุนสราง

17.5 ลานเหรียญฯ ซึง่ นับวาเปนผลงานทีไ่ มเลวนักสำหรับภาพยนตร นอกกระแสทีม่ กั ทำรายไดไมมาก และดวยผลงานดังกลาวทำใหเขา ไดรับความไววางใจใหทำภาพยนตรตอไป โดยผลงานชิ้นถัดมา เขาเลือกที่จะฉีกแนวหนังตลาดทั่วไปดวยการสรางภาพยนตร ขาว-ดำ และเปนภาพยนตรเงียบสวนกระแสภาพยนตรที่มีบทสนทนาอยางในปจจุบัน ภาพยนตรเรื่องนี้มีชื่อวา ‘The Artist’ • เพียงระยะเวลาไมนานที่ The Artist ไดฉายออกไป ก็มเี สียง ตอบรับทีด่ อี ยางทวมทน สามารถควารางวัลจากเวทีการประกวด ภาพยนตรระดับโลกถึง 20 เวที ไมวา จะเปน Academy Awards, Cannes Film Festival, Golden Globe Awards เปนตน ทำใหเขาไดรบั การยกยองใหเปนผูกำกับภาพยนตรที่ดีที่สุดคนหนึ่งในขณะนี้


ALL ABOUT BIZ

35

BIZ LIFE

THINK BIG, START SMALL กฤษณะ ถนอมทรัพย

กรรมการผูจ ดั การ บริษทั บีลงิ ค มีเดีย จำกัด ผู ผ ลิต สื่ อ โฆษณาผ า นสถานีโทรทั ศ น ภายใน มหาวิทยาลัย ปจจุบันไดแตกไลนเขาสูธุรกิจ ผลิตภัณฑเสริมอาหารและความงาม ภายใต แบรนด Perfect Life ซึง่ กลารับประกันความปลอดภั ย ให กั บ ผู บ ริ โภคด ว ยวงเงิ น สู ง สุ ด ถึ ง 10 ลานบาท

• การเริม่ ตนทำสิง่ ใหมๆ แนนอนวาตองมีความคิด และความกลาเปนแรงผลักดัน แตผมไมอยากใหคดิ วาการลองผิดบอยๆ แลวสักวันเราจะทำไดนั้น เปนหนทางหลัก แตควรใชการหาขอมูลทีล่ งลึกจริงๆ ในทุกรายละเอียด กอนทีจ่ ะออกผลิตภัณฑสกั ตัว ถึงแมวาจะตองใชเวลาเปนปหรือหลายปก็ตาม • เวลาทำงานเราจะเอาเวลามานัง่ คิดฝนอยางเดียว ไมได สิง่ หนึง่ ทีผ่ มเสียเวลามากทีส่ ดุ ในการทำงาน ก็คอื การหาขอมูลเพือ่ ใหเรามีความมัน่ ใจรอบดาน พอโปรดักตเราดีและมีทีมงานที่ใช เทานี้คุณก็ เบาแรงลงไปครึง่ หนึง่ แลว สวนอีกครึง่ ทีเ่ หลือก็คอื การออกไปสูกับตลาดขางนอกนั่นเอง • ปรัชญาในการทำงานของผมก็คือ ผมไมได อยากมีเงินเยอะมากมาย แตลูกคาตองไดของดีๆ และใหคูคามีกำไรและอยูกับเราไปนานๆ ผมจะ เอาใจใสกับลูกคา รานจัดจำหนาย จนกระทั่ง คนขายของ เพราะผมถือวาเราไมไดรจู กั กันในฐานะ คนทำธุรกิจรวมกัน แตเรารูจักกันในฐานะเพื่อน

• วิธีดู supplier ที่ดี อยางแรกตองดูโปรไฟล ของเขากอน ศึกษาขอมูลจากบันทึกการทำงานของ พวกเขา และดูที่ความจริงใจ ผมเคยบอกใหทาง โรงงานชวยเรงผลิตสินคาใหเราดวยการลัดคิว เขาบอกกับผมวาทำใหไมได เพราะตองเปนไป ตามขั้นตอน ถาเขาทำใหเราไดนั่นก็แปลวาคุณ ไมมีมาตรฐานแลว • สำหรับทีมงาน ผมขอเลือกคนดีเขามาชวยงาน เพราะคนดีเราสามารถสอนใหเกงได ซึ่งถาจะ สอนใหคนเกงเปนคนดีนั้นยากกวา แตบางครั้ง การทีจ่ ะไดคนดีมารวมงานก็ไมตา งกับการเจอเนือ้ คู เหมือนกัน ดังนั้น ถาเราไดเขามาแลวก็ตองดูแล ใหดีที่สุด • คนที่อยูบนสุดคือคนที่ตองวางที่สุด เพราะถา คนที่อยูขางบนยุงที่สุด คุณก็จะไมไดทำหนาที่ ของเบอรหนึ่ง เหมือนกับนาฬกา ถาคุณเปน เข็มชั่วโมงแตมาทำหนาที่เปนเข็มวินาที ตอให ทำไดก็ทำไดไมดี และหนาที่ของเข็มชั่วโมงก็จะ

BIZ IDEA Pedal Portland ยุคนี้ถือเปนยุคทองของการปนจักรยานอยางแทจริง เพราะถือเปนการเดินทางที่แทบจะไมมีขอเสียใหใครมา ตำหนิตเิ ตียนได ดังนัน้ ธุรกิจแปลกใหมทผ่ี ดุ ขึน้ มารองรับ ความตองการของนัก ปนจึ งเป นธุ รกิ จที ่ น าจั บตามอง เปนอยางมาก ตัวอยางก็เชน Pedal Portland บริษัทที่ให คำปรึกษาแบบครบวงจรสำหรับผูข บั ขีจ่ กั รยานโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนนักปนมือใหมที่ยังไมเคยมีจักรยานเปนของ ตัวเองมากอน หรือนักปนที่ซื้อจักรยานมาแลวแตยังไมไดทำความรูจักกับจักรยานคูใจของตัวเอง มากนัก โดยบริการของเขาก็เริม่ จากการแนะนำแบรนดจกั รยาน รวมถึงรุน และฟงกชนั ทีเ่ หมาะสม กับไลฟสไตลของแตละบุคคล ไปจนถึงแหลงซื้อ และแหลงซอมใกลๆ บานสำหรับคนที่ไมเคยมี จักรยานเปนของตัวเอง ตอมาก็เปนขัน้ ตอนการแนะนำอุปกรณจำเปนทีเ่ หมาะสมกับการขีจ่ กั รยาน เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผูขี่ และไฮไลตก็คือการใหคำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาจักรยานดวยตัวเอง ตั้งแตการแนะนำใหรูจักเครือ่ งมือเครือ่ งไมทต่ี อ งใชในการซอมบำรุง จักรยาน วิธีการใชงานเครื่องมือตางๆ โดยใชภาษางายๆ ไมซับซอน ที่ใครๆ ก็สามารถทำตามได ไมยาก นอกจากนีย้ งั มีบริการจัดตารางการขีจ่ กั รยานเพือ่ สุขภาพทีเ่ หมาะสม รวมถึงเสนทางทีน่ า จะ ปลอดภัยที่สุดในละแวกบานของลูกคาแตละคนดวย เมื่อแนวโนมของโลกกำลังจะถูกขับเคลื่อน ดวยสองลอบางๆ ของจักรยาน เชือ่ วาอีกไมนานไอเดียธุรกิจเชนนีจ้ ะทยอยเกิดขึน้ อีกเปนจำนวนมาก ใครสนใจทำความรูจักกับไอเดียนี้ใหมากขึ้น ลองคลิกไปที่ www.pedalportland.org

หายไปดวย ทีส่ ำคัญตองคิดไวเสมอวาจะทำอยางไร ใหฐานธุรกิจมีความแข็งแรงมากขึ้นกวาเดิมดวย • แนวคิ ด แบบตะวั นตกนั ้ น ไม ใ ช ป  ญ หา แต แนวคิดในแบบคนตะวันออก เชน การเขาใจโลก การอยูร วมกันอยางครอบครัวหรือเพื่อนก็สำคัญ ถาเราสามารถผสมผสานสองแนวความคิดนีเ้ ขาไว ดวยกันได ก็จะมีความรักใครสามัคคีภายในองคกร ไดแนนอน • การเรียนจบมหาวิทยาลัยไมไดการันตีวา คุณจะ ประสบความสำเร็จไดเสมอ แตการศึกษาหาความรู ตางหากทีเ่ ปนเรือ่ งสำคัญ เราจำเปนทีจ่ ะตองเรียนรู ตลอดเวลา หลักสำคัญคือเรือ่ งของการอาน ถาคุณ สนใจอานอะไรมากๆ คุณก็จะไดสง่ิ นัน้ กลับมาเอง เหมือนดังคำทีพ่ ดู ไววา you are what you think • องคประกอบของการเปนผูน ำก็คอื มีความจริงใจ กับลูกนอง ถาเขาทำผิดเราก็ยินดีจะสอนให ถา เขาทำไมเปนก็ตอ งสอนใหรู เมือ่ งานมีปญ  หาทีเ่ ขา แบกไมไหว ก็ตองเขาไปชวยเขาเคลียรทันที โดย ไมไปกลาวโทษเขาตอหนาลูกคา เพราะถาคุณ ทำแบบนั้น คุณเองก็เปนเจานายที่ไมดีเชนกัน • การทำงานกับลูกคา แนนอนวาตองเจอกับ ปญหามากมาย ทางแกกค็ อื เราตองมี Road Map ที่ชัดเจน มีการติดตอประสานงานดวยทุกขัน้ ตอน

เมื่อแผนงานเริ่มมีปญหาขึ้นมาจะไดรูวาเกิดจาก ฝายไหน เพื่อที่จะแกไขไดอยางทันทวงที • ผมเชื่อวาเมื่อเราเริ่มตนทำธุรกิจ ความสำเร็จ จะรอเราอยูขางหนาแลว เพียงแควาจะไปถึงชา หรือเร็วเทานั้น อยูที่ใครจะยอมแพกอนเดินไปถึง ตอใหมที างแยกใหเลือกเดิน ถาคุณเลือกเดินทาง ที่ถูก จะไปซายหรือขวาก็ไปถึงได แตบางคนที่ เกงมากแตไมประสบความสำเร็จ ก็เพราะเขา เลือกเดินไปผิดเสนทางเทานั้น • เวลาทำงานเราตองมองความเปนจริงใหเห็น อยาคิดเขาขางตัวเอง อยาคิดวาสินคาเราจะตอง ขายดี หรือจะมีคนมาสั่งจองจนเต็ม ทุกแผนงาน ตองวางเปาหมายใหผลที่ไดต่ำที่สุด คิดใหใหญ แตทำใหเล็ก เริ่มจากจุดเล็กๆ กอน ถาไปไดดี มีรายไดเขามามากขึ้นถึงคอยเริ่มวิ่ง • ถาสินคาของคุณอยูในตลาดเพียงเจาเดียว เราก็จะเปนเหมือนคนแกที่เหงาหงอยไมมีการพัฒนา แตถา มีคแู ขงเขามาก็จะทำใหเราตืน่ ตัวขึน้ และการตลาดที่มีผูเลนมากขึ้น ตลาดก็จะโตขึ้น ไปดวย ตลาดไหนที่ไมมีคูแขงก็ไมมีความตื่นเตน แตก็จะไดการผูกขาดกลับมาแทน ซึง่ นัน่ ไมใชเรือ่ ง ทาทายสำหรับผม


36

เปดตัวโครงการ ‘Flying Book แอมเวยเลือกความรูบินสูนอง’

ลาสุด มูลนิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทย ไดจดั ทำโครงการ ‘Flying Book แอมเวยเลือกความรูบ นิ สูน อ ง’ ขึน้ เพือ่ มอบโอกาสทางการศึกษาแกเด็กๆ ดวยการยอโลกแหงการเรียนรูใ หงา ยเพียงปลายนิว้ พรอมแชรประสบการณดๆี ผานโซเชียลเน็ตเวิรก ‘Flying Book แอมเวยเลือกความรูบินสูนอง’ เปนกิจกรรมพิเศษรูปแบบใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากอน เปนการตอบแทนสังคมผานการชวยเหลือเด็กและเยาวชนในดานการศึกษา โดยมุงเนนผูรวมกิจกรรมบนสังคมออนไลนใหมารวมโหวตหรือแชรหนังสือเลมดีมีประโยชนบนเว็บไซตและแอพพลิเกชันบนไอโฟน / ไอแพด ซึ่งถือเปนการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาผสานกับการทำความดี เพื่อใหเกิด ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการให โดยผูท ก่ี ดบริจาคหนังสือใหนอ งๆ ผูห า งไกล จะไดความรูส กึ เสมือนหนังสือทุกเลมนัน้ แปลงรางเปน ‘หนังสือบินได’ ทีจ่ ะบินไปมอบความรูใ หกบั เด็กๆ ซึง่ ผูก ดบริจาคยังสามารถ เฝาชมภาพการปลอยหนังสือบินซึง่ จะแสดงผลผานโปรแกรมแฟลชแอนิเมชัน และจะแสดงพิกดั การบินของหนังสือบินไปยังโรงเรียนในพืน้ ทีห่ า งไกล อีกทัง้ ยังสามารถติดตามการเดินทางของหนังสือบินไดจากทัง้ ไอโฟน หรือไอแพด และเว็บไซต www.flyingbook.org ในขณะเดียวกัน มูลนิธิแอมเวยฯ จะดำเนินการมอบหนังสือที่ไดรับการกดสงมากที่สุด 100 เลม แกหองสมุดแอมเวยทั่วประเทศเมื่อจบโครงการ พรอมเตรียมการสราง หรือพัฒนาหองสมุดใหโรงเรียนในพื้นที่หางไกลเพิ่มอีก 4 แหง ทั้งนี้ ฝูงหนังสือบินนี้จะใชเวลาการเดินทางเสมือนการบินจริงของนกจากจุดที่ปลอยหนังสือไปยังโรงเรียนจุดหมาย (ประมาณ 20 กิโลเมตรตอชั่วโมง) โดยผูโหวตสามารถติดตามการเดินทางของหนังสือเลมที่ตนเองรวมแชรไดผานทางเว็บไซตหรือแอพพลิเกชันบนไอโฟน / ไอแพด ขณะเดียวกัน ผูรวมกิจกรรมสามารถแบงปนขอมูลของกิจกรรมนี้ใหผูอื่นทราบผานทาง เฟซบุกของตนเอง ซึ่งระบบจะเชื่อมขอมูลไวโดยอัตโนมัติ เขาชมรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.flyingbook.org

มินิ ประเทศไทย จัดงาน ‘มินิ เฟสติวัล 2012’ ฉลองครบรอบ 10 ป

สยามเซ็นเตอร และสยามดิสคัฟเวอรี จัด กิ จ กรรม ‘สยามเซ็ น เตอร แอนด สยาม ดิสคัฟเวอรี อีโค เพลยกราวนด บริษทั สยามพิวรรธน จำกัด เจาของสยามเซ็นเตอร และสยามดิสคัฟเวอรี รวมกับ ธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), มูลนิธมิ ชี ยั วีระไวทยะ, บริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษทั สยามมิชลิน จำกัด, Design Catalyst by SCG Chemicals และ บริษัท โจตันไทย จำกัด จัดกิจกรรมสรางเสริมและพัฒนาศักยภาพของ เด็กไทย รวมถึงสรางจิตสำนึกในการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม ดวยการจัดงาน ‘สยามเซ็นเตอร แอนด สยามดิสคัฟเวอรี อีโค เพลยกราวนด’ ที่ศูนยการคาสยามดิสคัฟเวอรี ประเดิมเปนกิจกรรมแรกของโครงการอีโค โปรเจ็กต ประจำป 2555 โดยมี นาย มีชัย วีระไวทยะ ประธาน มูลนิธมิ ชี ยั วีระไวทยะ เปนประธานเปดงาน พรอมดวย เหลาเซเลบริตที ม่ี ารวมปนน้ำใจใหนอ งๆ อาทิ ผศ. ดร. สิงห อินทรชูโต, กิติวิชญา วัชโรทัย, ชนินธิดา จันทรุเบกษา และ ชนกวนันท วัชรคุณ เปนตน กอนสงมอบเครือ่ งเลน รักษโลกทั้งหมดใหกับโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จังหวัด ชลบุรี

มิสเตอร แมทธิอสั พฟาลซ ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทย พรอมดวย คุณจตุพล พุทธวิบูลย ผูจัดการทั่วไป มินิ ประเทศไทย และ คุณสมปราชญ โบสุวรรณ ผูช ว ยผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั มิลเลนเนียม ออโต รวมกันจัดงาน ‘มินิ เฟสติวลั 2012’ ฉลองครบรอบ 10 ป มินิ ประเทศไทย ภายใตธมี ‘Expect the Unexpected’ โดยมีแฟนมินนิ บั พันรวมงานอยาง สนุกสนาน ในบรรยากาศเหนือความคาดหมายทามกลางมหัศจรรยเขาวงกต ของตูค อนเทนเนอรทน่ี ำมาจัดวางไวดว ยแนวคิดสุดบรรเจิด เพือ่ นำแฟนมินิ เขาสูใ จกลางงาน พรอมกันนีย้ งั ไดเปดตัวมินริ นุ พิเศษ MINI JCW Special Edition ที่นำชุดแตงแอโรและสติ๊กเกอรลายสุดพิเศษมาตกแตงมินิ แฮตช 3 ประตู, มินิ คันทรีแมน และมินิ คูเป เพียง 3 รุน ซึ่งมินิ ประเทศไทย จะทำการตกแตงรุน พิเศษนีเ้ พียง 10 คันในแตละรุน เทานัน้ ภายในงานยังมี การมอบรางวัลสำหรับลูกคามินอิ ยางเปนทางการถึง 9 ทาน ทีไ่ ดรว มสราง ประวัตศิ าสตรกบั มินใิ นประเทศไทยมาตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั ดวย

ธนาคารยูโอบี ตอบแทนลูกคายูโอบี พริวิเลจ แบงกกิ้ง ดวยกิจกรรม Wine Tasting ‘L’Amour du Vin : A Love of Wine’

สรรหากิจกรรมดีๆ มามอบใหแกสมาชิกอยางตอเนือ่ ง ลาสุด ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตอบแทนลูกคายูโอบี พริวิเลจ แบงกกิ้ง ดวยการจัดกิจกรรม Wine Tasting ‘L’Amour du Vin: A Love of Wine’ โดยไดรบั การสนับสนุนจากบริษทั BB&B (Bangkok Bear & Beverage) ซึ่งไดเชิญ ฐากูล กิจเดจ The Best Sommelier of Thailand 1994 มาเปนผูบ รรยายในครัง้ นี้ บรรยากาศเริม่ ตนดวยการชิมไวนทค่ี ดั สรรพิเศษจาก 6 แควน ของฝรั่งเศส ซึ่งมีสมาชิกของยูโอบี พริวิเลจ แบงกกิ้ง และเหลาเซเลบมารวมงาน อยางคับคัง่ อาทิ รพีพร วงศทองคำ, ฐิติพงศ ลอประเสริฐ และ คุณหมอพันธศักดิ์ ศุกระฤกษ โดยมีผบู ริหารระดับสูงของธนาคาร เต ฮัน ชอง รองกรรมการผูจ ดั การใหญ, อดิศร เสริมชัยวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เครือขายสาขาและบริการ, ยุทธชัย เตยะราชกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บุคคลธนกิจ, รตนชนม ธันโยดม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผลิตภัณฑเงินฝากและการลงทุน และ ณัชชา สุนทรธาราวงศ ผอ.อาวุโส พริวิเลจ แบงกกิ้ง พรอมดวย วนา พูลผล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี จำกัด ใหการตอนรับอยางอบอุนเมื่อค่ำวันกอน


38

ครั้งแรกในเมืองไทย กับการจำลองบรรยากาศงานแฟชั่นญี่ปุนสุดคูลสไตลชิบุยา-ฮาราจูกุ ใจกลางกรุงเทพฯ ในงาน Tokyo Gals Festival ที่ Terminal 21

แฟนพันธุแทแฟชั่นญี่ปุนหามพลาด งาน ‘Tokyo Gals Festival’ วันอาทิตยที่ 25 มีนาคมนี้ ณ Terminal 21 สัมผัสเทรนดแฟชั่นญี่ปุนวัยใสสไตลชิบุยา-ฮาราจูกุ พรอมพบกับ 4 นางแบบสาว มิกะ นาคามุระ (Mika Nakamura), อะมินี, ยูมาจิ (Yumachi) และไอนะ (Aina) นางแบบชื่อดังจากนิตยสาร Gals Fashion ในญี่ปุน ที่จะมาประชันความนารักปนเซ็กซี่ พรอมกับโชวความสามารถบนเวทีแคตวอลกครั้งแรก ในประเทศไทย รวมกับนางแบบรับเชิญพิเศษ ‘มิ้นท’ - ณัฐวรา วงศวาสนา นักแสดงผูมากความสามารถจากละครดังทางชอง 3 เรื่อง ‘เกมรายเกมรัก’ นอกจากนี้ พบกับแขกรับเชิญพิเศษ ‘15 Jam’ (อิจิโกะ แจมมุ) กลุมศิลปนชื่อดังจากญี่ปุน กับแนวดนตรี Pop Rock ซึ่งจะมารองเพลงใหแฟนๆ ชาวไทยไดฟงกันสดๆ ที่นี่เทานั้น และอีกหนึ่งความพิเศษที่จะบินตรงมาจากญี่ปุนก็คือ การแสดงแฟชั่นโชวชุดแตงงานสุดชิคจาก KAORUKO (คาโอรุโกะ) โปรดิวเซอรจัดงานแตงงานชื่อดังที่ไดรับความนิยมจากนิตยสารผูหญิงชั้นนำ และพลาดไมไดกับการสาธิตเทรนดการจัดแตงเสื้อผาหนาผมใหเปรี้ยวจี๊ดสะใจสไตลชิบุยา-ฮาราจูกุ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย อาทิ การแสดง Cover Dance เพลงญี่ปุน, J-Rock Live Concert จาก Malerose และ Clux พรอมใหผูรวมงานไดช็อปปงจุใจกับสินคาแฟชั่นนำเทรนดลาสุดจากประเทศ ญี่ปุน ซึ่ง คุณยุพเรศ เอกธุระประคัลภ ประธาน บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ ผูจัดงาน การันตีวางานนี้ผูชื่นชอบแฟชั่นญี่ปุนจะไดสนุกและอินเทรนดกับแฟชั่นญี่ปุนสไตลชิบุยา-ฮาราจูกุกันอยางจุใจแนนอน เตรียมพบกับ งานแฟชั่นญี่ปุนที่ไมเหมือนใคร 25 มีนาคม 2555 นี้ ณ Termainal 21 เวลา 13.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ โทร. 0-2658-0555 หรือ www.gyucreative.com

สาวกชาวแดนซ ยึ ด หาดพั ท ยา ติ๊ น า-เจ-โจอี้ บอย นำแดนซ ร ะเบิ ด !!! ใน ‘ซี - มิ ก ซ ออน เดอะ บี ช ’

‘กอ’ ปลื้ม... เพื่อนแหรวมยินดีงานเปดตัว อัลบั้มเดี่ยวชุดที่ 2 เพียบ!!!

ผานพนไปแลวกับงานแถลงขาวเปดตัวอัลบั้มเดี่ยว ชุดที่ 2 ของผูชายคุณภาพ ‘กอ’ - ณฐพล ศรีจอมขวัญ ศิลปนสังกัด ‘Spicy Disc’ ภายใตชื่อ ‘The Workings of the Soul Part 02’ ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ณ Route 66 RCA ภายในงานมี กองทัพสื่อมวลชน และเหลาเพื่อนพองศิลปนในวงการ เพลง มารวมแสดงความยินดีอยางคับคั่ง อาทิ ‘สุกี้’ กมล สุโกศล, บอย โกสิยพงษ, สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย, กรูฟไรเดอรส, นภ พรชำนิ, ‘ปาลมมี’ อีฟ ปานเจริญ, มาเรียม เกรย (มาเรียม B5) และ โตน โซฟา ทีข่ าดไมไดกเ็ ห็นจะเปนบรรดาพีน่ อ งศิลปน จากคายสไปรซซี่ ดิสก ทีแ่ ท็กทีมมารวมแสดงความยินดี กันยกคาย อาทิ บุรินทร บุญวิสุทธิ์, วงฟรายเดย, สควีซ แอนิมอล, ละอองฟอง, P.O.P, มายด, น้ำฝน ภัคดี, ใหญ โมโนโทน และสองศิลปนนองใหมจากคายสไปรซซี่ ดิสก Five - 42 และ Helmetheads ซึ่งการกลับมา ของเขาครั้งนี้ยังเปนการรวบรวมบทเพลงรักคุณภาพ หลากหลายแนว ใครเปนแฟนเพลงตัวจริงของกอ สามารถ กดไปไดท่ี *24816 พรอมติดตามขาวสารความเคลือ่ นไหว หรืออัพเดตขอมูลขาวสารไดท่ี www.spicydisc.com และ www.facebook.com/spicydisc.fanpage

ทำเอาชายหาดริมทะเลพัทยาลุกเปนไฟ สำหรับคอนเสิรต เอาใจขาแดนซ ของเอ-ไทม โชวบิส ผูผลิตคอนเสิรตในเครือเอ-ไทม มีเดีย กับคอนเสิรต ริมทะเล ‘ซี-มิกซ ออน เดอะ บีช’ ที่โอเชียน มารีนา ยอชต คลับ พัทยา งานนี้แฟนเพลงขอยกนิ้วใหกับความมันของศิลปนเจาของคอนเสิรตที่ชวน แดนซกระจายไดตลอด 4 ชัว่ โมงเต็ม เริม่ คอนเสิรต เปดเวทีดว ยควีนออฟแดนซ ‘ติ๊นา’ ที่ทำใหผูชมทั้งหาดพัทยาตั้งตัวลุกขึ้นยืนเตนแทบไมทัน ทั้งเพลง นินจา, จริงไมกลัว, ไปดวยกันนะ, ประวัติศาสตร จากนั้นติ๊นาขอเรงดีกรี ความรอนขึ้นอีกนิดดวยการเกี่ยวแขน ‘เจ’ ขึ้นมาประทุความมันใหแฟนๆ ไดแดนซกันแบบตอเนื่องกับเพลงก็ใครมันจะไปรูละ, มาทำไม พรอมกับ ทาเตนสุดเซ็กซี่ จากนัน้ ก็ปลอยเวทีใหเจโชวเดีย่ วตออีกชุดใหญ 6 เพลงรวด กับเพลงสวรรคชั้นเจ็ด, ประมาณนี้รึเปลา, รฟร., ฝากเลี้ยง, ยุงนา, บัวลอย กอนจะสงไมคตอใหติ๊นาโชวแดนซเดี่ยวอีกครั้งกับพลิกล็อก, รักแทยังไง, ไมยากหรอก, เลิกเหอะ สนุกสนานพอหอมปากหอมคอ เจ-ติ๊นา ขอเบรก ใหแฟนๆ ไดพักเหนื่อยและอินกับบรรยากาศริมทะเลบางดวยเมดเลย เพลงชา กองไว (เจ), ฝากความยินดี (ติน๊ า), เจ็บไปเจ็บมา (เจ), เปลาหรอกนะ (ติ๊นา) และคาใจ (เจ) เลนเอาผูชมเคลิ้มไปตามๆ กัน ตอดวยซีนประวัติศาสตรแบบยกกำลังสาม กับติน๊ า เจ โจอี้ บอย ในเพลงทูมชั โซมัช เวรีมชั ปดทายดวย โจอี้ บอย พรอมดวยพลพรรคกานคอบอย ที่ออกมาโชว เมดเลยแบบนอนสตอปทิง้ ทวนในชวงสุดทายแบบเต็มๆ งานนีส้ าวกขาแดนซ ทั้งหลายไดแดนซกันสะใจสมกับที่รอคอยกันเลยทีเดียว

Career Exhibition 2012 by JobsDB.com

งานดี... ไมตองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์! เลือกสมัครงานในตำแหนงที่ใชกับบริษัทที่ชอบในมหกรรมสมัครงานออนไลน ที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ ‘Career Exhibition 2012 by JobsDB.com’ ครั้งที่ 8 จัดโดย บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด งานเดียวที่รวบรวมตำแหนงงานคุณภาพจากบริษัทชั้นนำใหทานไดสมัครงาน กันอยางจุใจถึง 200 บริษทั กวา 30,000 อัตรา นำโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เครือธนาคารกสิกรไทย กลุมบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กลุมบริษัท ยูนิลีเวอร ในประเทศไทย และกลุม ปตท. ภายในงานทานจะได พบกับฝาย HR จริงจากบริษทั ชัน้ นำตางๆ พรอมรับคูม อื หางาน (ฉบับใหมลา สุด) เฉพาะ 1,000 ทานแรกของแตละวัน ทีม่ าลงทะเบียนสมัครงานภายในงานเทานัน้ !! 16-18 มีนาคมนี้ พบกันทีศ่ นู ยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ์ิ ดูรายละเอียด เพิ่มเติม และฝาก resume ลวงหนาไดที่ www.jobsdb.co.th/ce คำเตือน : อยาลืมนำ resume ใส thumb drive เพื่อความรวดเร็วในการสมัครงาน


THE WORDS

41

“I soon found out you can’t change the world. The best you can do is to learn to live with it.” ในที่สุดแลว ผมก็พบวาคุณไมสามารถเปลี่ยนโลกไดหรอก สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำไดก็คือเรียนรูที่จะอยูกับมัน -Henry Miller

“A life with love will have some thorns, but a life without love will have no roses.” ชีวิตที่มีความรักอาจจะมีหนาม แหลมคมบาง แตชวี ติ ทีไ่ รความรัก จะไมมีดอกกุหลาบเลย -นิรนาม

“No man was ever wise by chance.” ไมมีใครฉลาดไดดวย ความบังเอิญ

-Seneca

“When we lose the right to be different, we lose the privilege to be free.’’ เมื่อเราไมมีสิทธิที่จะแตกตาง เราก็ ไมมี สิทธิพิเศษที่จะเปนอิสระดวยเชนกัน -Charles Evans Hughes

“I think that the only reason people hold onto memories so tight is because memories are the only things that don’t change; when everybody else does.” ขาพเจาคิดวาเหตุผลเดียวเทานัน้ ทีค่ นเรากอดเก็บความทรงจำไวอยางแนบแนน เพราะความทรงจำเหลานัน้ จะไมมวี นั เปลีย่ นแปลง ในขณะทีค่ นอืน่ เปลีย่ นไป -นิรนาม

“He that would live in peace and at ease must not speak all he knows or all he sees.” คนที่จะอยูอยางสงบและสบายใจที่สุด ตองไมพูดทุกอยางที่รูหรือเห็นมา -Benjamin Franklin

“It’s the most unhappy people who most fear change.” คนที่ ไมมีความสุขที่สุด คือคนที่กลัว

“The right word may be effective, but no word was ever as effective as a rightly timed pause.”

-Mignon McLaughlin

-Mark Twain

ความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

คำพูดที่ถูกที่ควรอาจใชไดผลก็จริงอยู แตการไมพูดเลยก็มีประสิทธิภาพเทากัน หากวามันหยุดไดถูกเวลา


42

THE GUEST

BORN THIS WAY เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท

จุดเริม่ ตนในการเปนดีไซเนอรของเรา... มาจากการเรียนที่ Royal College of Art ในกรุงลอนดอน ซึ่งปกติแลวดีไซเนอรหรือสไตลิสตก็มักจะมาชมการแสดงผลงานของนักศึกษา เพราะเขามอง วาไอเดียของนักศึกษามักจะมีความสดใหมและนาสนใจ จนมีครัง้ หนึง่ ทีมสไตลิสตของ เลดี้ กากา ก็มาดูงานที่โรงเรียน และเห็นผลงานชุดซิลิโคนของเรา เขาก็สนใจและบอกวาจะนำชุดนี้ไป ถายนิตยสาร แตบังเอิญวาชวงนั้นเปนชวงที่ทีมงานกำลังทำมิวสิกวิดีโอเพลง Telephone พอดี จึงเอาชุดของเราไปกองถายดวย และปรากฏวาไดใชจริง ซึง่ เราไมเคยคาดคิดมากอนวาชุดทีเ่ รา ดีไซนจะสรางกระแสฮือฮาในเวลาตอมา และทำใหเราเปนที่รูจักมากขนาดนี้ เรามักมองหาและเลือกใชวัสดุที่แตกตางจากคนทั่วไป... เพราะคิดวาการนำเอาสิ่งที่ ไมนา จะเขากันหรือแตกตางอยางสุดขัว้ เชน วัสดุทม่ี คี วามแข็งกับวัสดุทม่ี คี วามนุม มาอยูร วมกัน และทำใหมันดูดี จะทำใหผลงานชิ้นนั้นมีความนาสนใจมาก ซึ่งวิธีการเลือกวัสดุของเราคือ การเลนไปกับการคนหาวา ถาทำงานแบบนีค้ วรจะใชวสั ดุประเภทไหนถึงจะเหมาะ ผลงานของเรา จึงมักจะมีวสั ดุแปลกๆ ใหไดเห็น เชน ซิลโิ คน ยาง โลหะ ซึง่ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราเนนมากในการทำงาน ออกแบบคือ ไมวา จะเลือกใชวสั ดุชนิดใดก็ตาม เราจำเปนตองทำใหวสั ดุชน้ิ นัน้ ไดแสดงคุณสมบัติ ของตัวเองออกมาใหมากที่สุด ความกดดันจากการทำงานกับศิลปนหรือองคกรระดับโลกนัน้ มีมากพอสมควร... เพราะ จะมีโจทยหรือมีขอบเขตในการทำงาน แตก็มีขอดีตรงที่มันทำใหจินตนาการของเราไมฟุงซาน เกินกวาความเปนจริง ซึง่ จริงๆ แลวการทำงานกับ เลดี้ กากา นัน้ ไมยากอยางทีห่ ลายคนเขาใจ และเธอไมไดครอบงำหรือกำหนดทิศทางการทำงานของเรามากนัก โดยทัว่ ไปแลวเราจะดีไซนจาก ไอเดียของเรากอน แลวนำแบบไปใหเธอดูเพือ่ คอมเมนตอกี ที ถึงแมวา เลดี้ กากา จะมีความมัน่ ใจ ในตัวเอง แตเธอก็เปดรับไอเดียใหมๆ ทำใหผลงานทีอ่ อกมาก็จะมีความเปนตัวตนของ เลดี้ กากา อยูร ะดับหนึง่ แตในขณะเดียวกันก็ไมไดสญ ู เสียความเปนตัวตนของดีไซเนอรไป การจัดการกับความดังในชัว่ ขามคืนของเราคือ... ตองคงความเปนตัวเอง และรักษาระดับ คุณภาพของงานไวใหมากที่สุด แตก็ยอมรับวากระแสตอบรับที่ดีมันทำใหเราตื่นเตนมาก และ เปนสิ่งที่ไมเคยคาดฝนวาจะไดรับในเวลาอันรวดเร็วขนาดนี้ เพราะกอนหนาที่คนจะไดเห็น มิวสิกวิดโี อไมกว่ี นั เราก็เปนดีไซเนอรธรรมดาคนหนึง่ ทีน่ ง่ั เย็บชุดในหองนอนทีบ่ า นในสกอตแลนด แลวสงไปรษณียไปที่บริษัท มาเห็นผลงานอีกทีก็ตอนมันอยูในโทรทัศนพรอมกับคนอื่นๆ วิธีการหาแรงบันดาลใจของเราคือ... การกลับไปพักผอนที่บานเกิดในสกอตแลนด เพราะ ที่นั่นมีความเงียบสงบซึ่งหาไดยากในยานที่เราทำงานอยางอีสตลอนดอน ทำใหเราไดพักผอน ไปพรอมกับทำงานเล็กๆ นอยๆ วิธีนี้ทำใหความคิดของเรายังสดใหมอยูเสมอ ซึ่งมันเปนสิ่งที่ จำเปนสำหรับการเปนนักออกแบบ เพราะถึงแมเราจะรักการทำงานแฟชัน่ ในลอนดอนมากแคไหน แตเมื่อไหรที่เราตองการหาตัวตนของตัวเอง คำตอบจะอยูที่บานเกิดเสมอ เพราะทุกครั้งที่ กลับบาน มันทำใหเราไดอยูกับตัวเอง และไดเรียบเรียงความคิดเพื่อทำงานชิ้นตอไป เรารักการเปนดีไซเนอร... เพราะเราคิดวามันไมไดเปนเรือ่ งเกีย่ วกับแฟชัน่ หรือการแสดงเทานัน้ แตมนั เปนการหาคำตอบเพือ่ สิง่ ใหมๆ ซึง่ การออกแบบเสือ้ ผามีทางออกใหดไี ซเนอรไดแสดงผลงาน หลากหลายรูปแบบ ทัง้ เสือ้ ผาทีเ่ ปนคอลเล็กชัน เสือ้ ผาสำหรับนักแสดงภาพยนตร เสือ้ ผาสำหรับ นักแสดงละครเวที ทำใหเรามีความสนุกในการคนหาแนวทางใหมๆ เพือ่ ถายทอดความคิดออกมา เราคิดวาการทำงานศิลปะเปนการบำบัดรูปแบบหนึง่ ... เพราะแมวา ผลงานทีอ่ อกมาเราทำ เพื่อใหคนอื่นสวมใส ตองทำงานดวยเวลาอันจำกัดหรือมีความกดดันจากโจทยที่ไดรับ ซึ่งอาจ ทำใหเราเครียดในบางครัง้ แตมนั ก็เปนสิง่ ทีเ่ ราอยากทำ และสำหรับเรามันคือความสุข ความสุข ที่ไดเห็นวาความตั้งใจของเราสำเร็จเปนรูปเปนราง ในฐานะทีเ่ ปนดีไซเนอร เราคิดวาผลตอบแทนทีม่ คี า ทีส่ ดุ ในการทำงานคือ... การไดเห็น สิ่งที่เราออกแบบถูกนำไปใช แมวาผลงานชิ้นนั้นจะถูกชมหรือถูกติก็ตาม เพราะการที่ผลงาน ของเราเปนที่พูดถึงก็แสดงใหเห็นวาผลงานของเรามีความหมาย ซึ่งที่ผานมาการทำงานตรงนี้ ก็ทำใหเราไดมีโอกาสดีๆ มากมาย เชน ไดไปที่ตางๆ เพื่อแสดงผลงาน หรือเปดตัวผลงาน รวมถึงการมาประเทศไทยครั้งนี้ดวย เราคิดวาการแตงตัวทีด่ ไี มไดขนึ้ อยูก บั เทรนด... แตมนั อยูท ต่ี วั คุณวาไดเลือกใสเสือ้ ผาทีช่ อบ หรือเสื้อผาที่เหมาะกับตัวเองหรือไม เพราะถาคุณแตงมันออกมาจากขางใน คุณไดใสเสื้อผา ที่รูสึกวามีความภูมิใจและมีความสุขที่ไดสวมใสก็นาจะเพียงพอแลว

ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

หลายคนคงจะไดยินขาวแลววา ‘เลดี้ กากา’ พ็อพสตาร ขวัญใจคอเพลงทั่วโลก กำลังจะมาทัวรคอนเสิรตที่เมืองไทย แตกอนที่คุณจะไดกรี๊ดกับ เลดี้ กากา เราขอชวนคุณมารูจัก บุคคลหนึ่งที่อยูเบื้องหลังชุดซิลิโคนสุดเซ็กซี่ซึ่งสรางความฮือฮา ใหกับเหลาแฟนเพลง รวมถึงวงการแฟชั่นของโลก เธอคือ ราเชล บารเร็ตต ดีไซเนอรสาวชาวสกอต ที่กำลังถูกจับตามอง วาเปนนักออกแบบรุนใหมที่กำลังมาแรงที่สุดในเกาะอังกฤษ ณ วินาทีนี้

HER WAY • ราเชล บารเร็ตต เคยเปนนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความใฝฝนวาวันหนึ่งจะตองเปนดีไซเนอรที่มีสตูดิโอออกแบบของตัวเอง ใหได เธอจึงใชเวลาสวนใหญไปกับการฝกฝนออกแบบเสื้อผาในหองนอนเล็กๆ ของเธอ จนวันหนึ่งผลงานของเธอ ไดไปเตะตาทีมดีไซเนอรของ เลดี้ กากา และไดนำไปใชในมิวสิกวิดีโอเพลง Telephone และ Bad Romance ของ เลดี้ กากา ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนที่ทำใหเธอกลายเปนดีไซเนอรรุนใหมที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางในชั่วขามคืน • จากความสำเร็จในครั้งนั้น ทำใหราเชลไดรับความไววางใจจาก เลดี้ กากา ใหออกแบบชุดสำหรับทัวรคอนเสิรต Monster Ball ของเธอในเวลาตอมา และไดกระแสตอบรับทีด่ อี ยางทวมทน จนไดรบั การยกยองวาเปนดีไซเนอรทห่ี ยิบเอา วัสดุตางๆ มาใชไดอยางสรางสรรคและทันสมัยที่สุดคนหนึ่งในเวลานี้ • ลาสุด ราเชล บารเร็ตต ยังเปนสวนหนึ่งในการปรับลุคใหมใหกับแบรนด 100 Pipers โดยการออกแบบขวดวิสกี้ และแพ็กเกจจิ้งใหมใหดูทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งนับเปนประสบการณใหมของเธอที่ไดใชไอเดียในการออกแบบผลิตภัณฑอื่น นอกเหนือจากเสือ้ ผา สำหรับผูท ส่ี นใจ สามารถติดตามความเคลือ่ นไหวของเธอไดท่ี http://rachaelbarrett.tumblr.com

a day BULLETIN issue 190  

The Urban Current Magazine Free Copy

a day BULLETIN issue 190  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement