Page 1

)335%  *!.5!29


ISSUE 183, 20 - 26 JANUARY 2012

Change Your Plan Not Your Dream ที่ผานมา ผูเขียนพูดถึงแผนการ กับความฝน มาก็หลายครั้ง เพราะในชีวิตคนเรา ดูเหมือนสองเรื่องนี้จะเปนเรื่องที่พวกเราตองจัดการกันแทบตลอดเวลา ที่ใชคำวาตองจัดการ เพราะแผนการกับความฝนนั้น หากไมมีการจัดการที่ดีพอแลว มันจะกลายเปนเพียงความเลื่อนลอย และไมมีวันเปนจริงไดเลย การจัดการที่ดี ทำใหแผนการตางๆ ในชีวิตผานพนไปไดอยางราบรื่น แมจะเจออุปสรรคไปบางตามธรรมชาติของชีวิต ที่มักจะมีสิ่งที่อยูนอกเหนือ การควบคุมเสมอ แตหากมีการจัดการที่เหมาะสม และมีการแกปญหาไดดีแลว อุปสรรคก็เปนเพียงบททดสอบระหวางทาง ไมใชจุดสิ้นสุดของเสนทาง และจะวาไปผูเขียนมองวา แผนการกับความฝนนั้นเปนสิ่งที่เกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆ เพราะไมวาจะฝนอยากเปนครู อยากเปนทหาร เปนนักธุรกิจ หมอ ฯลฯ เราก็ตองมีแผนการที่จะแปลงความฝนนั้นเปนจริงใหไดดวย แตสิ่งที่เราฝนจะเปนไปตามแผนหรือเปลานั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง แผนการสามารถเปลี่ยนฝนใหเปนจริงได แตฝน ทีเ่ ปนจริงบางทีกเ็ กิดขึน้ โดยไมมแี ผนการ หรือบางทีการเปลีย่ นแผนก็อาจทำใหเราไปเจอความฝนทีเ่ หมาะสมกับเรามากกวาเดิมดวยเชนกัน ทีผ่ เู ขียนใชคำวา ความฝนที่เหมาะสม เพราะเชื่ออยูลึกๆ วาคนเราเกิดมามีศักยภาพและโอกาสในการฝนไดอยางไมรูจบ แตมีบางความฝนเทานั้นที่เราสามารถทำไดจริงๆ เพราะความฝนก็เปนเรื่องที่ตองรอจังหวะและโอกาสไมตางจากเรื่องอื่นๆ เพื่อนบางคนของผูเขียนฝนอยากเปนเจาของกิจการเบเกอรี ถามวาถาเธอลุกมาทำ รานเบเกอรีเลยไดไหม? คำตอบคือทำไดโดยไมลำบากยากเย็นเรื่องเงินทุน แตอาจจะลำบากในแงของการทำใหรานเปนไปอยางที่ฝน เพราะดวยปจจัยตางๆ ทีม่ อี ยูต อนนีม้ นั ไมเอือ้ อำนวยใหทำได และเธอก็เชือ่ ดวยวาจะทำทัง้ ที ถาไมไดอยางทีฝ่ น ก็อยาเพิง่ ทำเสียดีกวา เธอจึงเลือ่ นการทำตามความฝนไปกอน จนกวาจะมี จังหวะและโอกาสที่เหมาะสมจริงๆ ระหวางนี้ก็ฝกปรือการทำงานที่ตัวเองชอบเพื่อเก็บขอมูลไปกอน หรืออยางนองบางคนอยากเปนครูสอนเด็กใจจะขาด แตพิจารณาดูแลวตัวเองก็มีภาระที่ตองดูแลครอบครัวมากเสียจนเงินเดือนครูไมสามารถจะชักหนาไดถึงหลัง ไดเลยในแตละเดือน ก็เลยไปทำงานอยางอื่นดวย ความจำเปนกอน แลวเก็บความฝนที่จะเปนครูเอาไว โดยคิดวาวันหนึ่งเมื่อทุกคนในครอบครัวไมเดือดรอนอะไรแลว ก็จะไปเปนครูอาสาสอนเด็กๆ ในบั้นปลาย ของชีวิตแทน หลายคนเชื่อวา ถาเรามีความฝน ก็ไมควรผัดวันประกันพรุง ใหลุกขึ้นมาทำความฝนใหเปนจริงโดยเร็ว อยาปลอยใหความฝนหลุดมือไป แตผูเขียนเชื่อวา การผัดวันประกันพรุง หรือเลื่อนการทำตามความฝนออกไปเพราะเหตุจำเปน คือคนละเรื่องกัน การผัดวันประกันพรุงนั้นหมายความวา พรอมทุกอยางแลว แตไมยอมทำเสียที เนื่องจากขี้เกียจ หรือไมสูก็แลวแต คนผัดวันประกันพรุงนั้นจะวาไปก็คลายๆ คนชางฝนที่ไมจริงจังกับความฝนตัวเอง ฝนแลวยังทำไมได ก็เฉยๆ เพราะยังมีเรื่องอื่นใหสนุกไดมากกวา ตรงกันขามกับคนที่เลื่อนความฝนออกไปกอน เพราะผานการทบทวนและประเมินอยางรอบคอบแลววาถาทำตอนนี้ จะไดไมคุมเสีย หรืออาจจะเสียหายจนแกไขอะไรไมไดอีกเลย คนแบบนี้จะรอคอยวันเวลาที่จะทำตามฝนอยางอดทน ไมเคยลืมวาตัวเองฝนอะไร สุดทายแลว คนผัดวันประกันพรุงนั้นจะไดบทเรียนคือความเสียดาย เพราะกวาจะลุกมาทำ โอกาสก็ลอยหลุดมือไปแลว เหตุผลเพราะปจจัยภายนอกเปลี่ยน โอกาสเลย เปลีย่ นตาม แตคนทีเ่ ลือ่ นความฝนออกไปนัน้ ไมมคี ำวาเสียดาย เพราะรูอ ยูแ ลววาวันหนึง่ ตองทำ ตอใหวนั นีท้ ำไมได วันหนาก็จะตองหาทางทำจนได ปจจัยภายนอก อาจมีผลแคใหชะลอความฝนหรือพับเก็บฝนนั้นไวกอน รอจนโอกาสและจังหวะพรอมคอยคลี่ความฝนนั้นออกมาทำใหมอีกครั้ง ไมมีคำวาสาย ดังนั้น สำหรับผูเขียนแลว คนที่จริงจังกับความฝนตัวเอง จึงอาจมีวันที่เสียแผน แตไมมีวันเสียฝน แตคนที่ไมเอาจริงกับความฝนนี่สิ ตอใหมีแผนที่ดี ก็ยังจะมีเหตุใหเสียฝนอยูนั่นเอง

ปที่ 4 ฉบับที่ 183 วันที่ 20 - 26 มกราคม 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 10

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

20

40 ได อ  า นบทสั ม ภาษณ คุณหนูดี ก็ทำใหอยากเขียน มาหาชาว adB คะ สำหรับ ตัวเอง ตอนนีเ้ ปนชวงทีก่ ำลัง ตัง้ ใจปลอยวางความฟุง ในใจ เพื ่ อ ใช ช ี ว ิ ต ให ม ี ค ุ ณ ภาพ มากขึ้นคะ คุณภาพที่วานี้ ก็ไมไดเปนอะไรทีม่ ากไปกวา การใช ช ี ว ิ ต โดยมองเห็ น

28

10 FEATURE

ต อ นรั บ ตรุ ษ จี น ด ว ย สารพันเรื่องที่จะทำให คุณเห็ น ประเทศจี น ในแงมมุ ใหม พรอมฟง ความเห็นของนักวิชาการดานจีนศึกษา

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

24 SHOPPING

เปลี่ยนลุคเปนสาวมั่น ทีพ่ รอมลุยในทุกสถานการณ กับกางเกงยีนส และเสื ้ อ ตั ว เก ง จาก HARA

26 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

28 HOME MADE

เยี ่ ย มเยี ย นบ า นสวย ที ่ เ คล า คลอไปด ว ย เสียงเพลงแจซสุดเราใจ ของ ‘ซั น ’ - รั ต นะ วงศสรรเสริญ

40 37 30 39 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- พู ด คุ ย กั บ 4 หนุ  ม รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

ความสุขเล็กๆ ทีม่ อี ยูม ากมายรายลอมรอบตัวเราได เมือ่ รูส กึ วามีแลว... ก็ไมอยากจะขวนขวายหา เมือ่ รูส กึ วามีมากพอแลว... ก็พรอมจะแบงปน หลายมุมมองทีค่ ณ ุ หนูดพี ดู ถึง มันสะทอนแงมมุ ดานบวก ความเปนจริง และกระบวนการทางความคิดอยางมีระบบ ตามธรรมชาติ ดูเหมือนวาที่จริงแลวเปนความจริงโดยทั่วไป ที่คนที่นาจะรูและเห็นไดเอง แตปจจุบันความจริงเหลานี้ กลับถูกกลบไปกับสิ่งตางๆ รอบตัว การที่เราไดอานในสิ่งที่ นาจะรูห รือเคยรูอ ยูแ ลวบางนัน้ มันเหมือนกับการทบทวนตัวเอง

พบแนวคิดของ สิรพิ ชิ ชา มณี ว รรณ เจ า ของ ธุ ร กิ จ ชานมไต ห วั น ที ่ ข ั บ เคลื ่ อ นธุ ร กิ จ ดวยความซื่อสัตย

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

Jetset’er ในป ท ี ่ 7 ของการเดินทาง บนเสนทางสายดนตรี กอนไปพบกับคอนเสิรต ใหญ  ค รั ้ งแรกของ พวกเขา

ที่อาจหลงออกนอกเสนทางไปบาง ใหเห็นทางเดินของตัวเอง และกลับมาเดินตอไดอกี ครัง้ กอนทีจ่ ะหลงจนหาทางกลับไมเจอ หรือในบางที สำหรับบางคน เขาอาจจะไมทันไดรูตัวเลยวา กำลังหลงทางอยู ป.ล. แนวความคิ ด ของคุ ณ หนู ด ี ดู จ ะได ร ั บ อิ ท ธิ พ ล อยางมากจากหนังสือและงานวิจัยนะคะ เคยอานเจอมาบาง จากหนังสือแนวจิตวิทยา ซึ่งมีประโยชนมากคะ ขอบคุณนะคะ -Angsuda Silapasuwanchai

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจนอักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย ศักดิ์สิทธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิริจรรยากุล ผูอำนวยการกลุมโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจัดการฝายโฆษณา สุพัชรา มโนรินทร 08-1928-1284, กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037, วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851 ฝายโฆษณาอาวุโส กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400, กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.photius.com

10 อันดับประเทศที่มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ดีที่สุดในโลก

สว�ตเซอรแลนด

ฮองกง

สิงคโปร

ฝรั่งเศส

ไอซแลนด

THE POLL

การปรับขึ้นราคากาซ NGV-LPG มีผลกระทบโดยตรงตอคุณอยางไร

ออสเตร�ย

สว�เดน

ที่มา : เอแบคโพล

แผนการเงินเพื่อการฟนฟูบานและธุรกิจของประชาชนในชวงหลังน้ำลด

อันดับ 1

ใชเงินของตัวเอง

64.90%

อันดับ 2

ยืมหรือกูเงิน นอกระบบ

11.75%

อันดับ 3

กูจากสถาบัน การเงิน

11.68%

อันดับ 4

ใชเงินจากกำไร ที่ไดจากธุรกิจ

7.98%

อันดับ 5

จำนำ จำนอง ขายทรัพยสิน

2.90%

ฟนแลนด

เยอรมนี

เดนมารก

1.05 แสนลานดอลลารฯ คื อ วงเงิ น ประกั น ภั ย ที่ Munich Re บริ ษั ท ประกันภัยยักษใหญของ โลก ตองจายในป 2011 ที่ผานมา จากเหตุแผนดิ น ไ ห ว แ ล ะ สึ น า มิ ที่ ประเทศญี่ปุน และแผนดิ น ไ ห ว ที่ นิ ว ซี แ ล น ด ซึ่งเปนจำนวนเงินที่มาก กวาป 2010 กวาเทาตัว ที่มา : www.abs-cbnnews.com

13.8

13.8 ตัน คือน้ำหนักที่ AC 313 เฮลิคอปเตอร ทีใ่ หญทส่ี ดุ ในเอเชีย สามารถรองรับไดในการขึน้ บิน เปนผลงานการพัฒนาของบริษทั AVIC ของประเทศจีน โดยเฮลิคอปเตอรลำนีถ้ อื เปน เฮลิคอปเตอรที่ใชในกิจการพลเรือนลำแรก ของโลกที่ไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภั ย ด า นการบิ น ในกลุ  ม A ที ่ ร ะดั บ ความสูง 4,500 เมตร สามารถรองรับผูโ ดยสาร ไดมากถึง 27 คน ทีม่ า : www.thairath.co.th

2,015 คือจำนวนบานที่ เขารวมโครงการ ‘ฝากบาน ไวกับตำรวจ’ ในกรุงเทพมหานครและปริ ม ณฑล ในช ว งป ใ หม ที่ ผ า นมา ซึ่ ง จากการตรวจสอบบานทัง้ หมด พบวามีความปลอดภัยจาก เหตุอาชญากรรม 100% ที่มา : www.thairath.co.th

56.49

33.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ คือรายไดรวมจากบอนกาสิโน 34 แห ง ในมาเก า ตลอดป 2011 ซึ่งเปนจำนวนเงินที่พุง สูงขึ้นถึง 42% จากป 2010 ทีท่ ำรายไดอยูท ่ี 23.5 พันลาน ดอลลารฯ ทีม่ า : www.agile-news.com

56.49 ล า นเยน หรื อ ราว 23 ล า นบาท คื อ ราคาสูงสุดจากการประมูลปลาทูนาครีบน้ำเงิน ทีต่ ลาดปลาซึกจิ ิ ประเทศญีป่ นุ ซึง่ ปลาตัวดังกลาว ไดทำลายสถิตกิ ารประมูลทีส่ งู ทีส่ ดุ ทีเ่ คยมีคนทำไว อยูที่ 32.49 ลานเยน โดยปลาตัวนี้มีน้ำหนักถึง 269 กิ โลกรั ม สามารถนำไปทำซู ช ิ ได ม ากกว า 1 หมื่นชิ้น เลยทีเดียว ที่มา : www.japantoday.com

“จะทำให ร ถแท็ ก ซี ่ ขึน้ ราคา และมีคา ใชจา ย ในการเดินทางเพิ่มขึ้น” ฐานิสสรา สุนทรพิทกั ษ 22 ป, พนักงานบริษัท “ถ า การปรั บ ราคา ทำใหคนใชรถยนตนอ ยลง ก็ ท ำให อ ากาศและสิ ่ ง แวดลอมรอบตัวดีขน้ึ คะ” ดวงกมล ลีฤทธิเกียรติ 29 ป, อาชีพอิสระ “ทำให ค  า วั ต ถุ ด ิ บ ในการทำอาหารเพิม่ มาก ขึ้น ตนทุนสูงขึ้น” องครักษ รัจลก 29 ป, ผูจ ดั การรานอาหาร “คาครองชีพโดยรวม สูงขึ้น ในขณะที่รายได เทาเดิม” อานั น ท พ ฤกษ พุ ม ไพศาล 32 ป, บารเทนเดอร “ไม ม ี ผ ลกระทบ เพราะราคาก า ซที ่ ข ึ ้ น ไมมาก คิดวาไมกระทบ คาใชจา ยสวนตัว” วิเชียร ระวังจันทร 48 ป, พนักงานบริษัท “ไม ม ี ผ ลกระทบ ในเรื่องการใชรถ แตโดน ผลกระทบที่เขาปดถนน ประทวงกัน” อรณิชชา บริบูรณ 25 ป, กราฟกดีไซเนอร


6

• ภาพลายจุดทีเ่ ห็นนีช้ อ่ื ภาพ Urea-13 C ของศิลปนชาวอังกฤษชือ่ ดัง เดเมียน เฮิรส ต ทีจ่ ดั แสดงทีแ่ กลลอรีเกโกเซียน ในนิวยอรก ภาพนี้เปนสวนหนึ่งในนิทรรศการชุด ‘The Complete Spot Paintings 1986-2011’ ซึ่งเปนภาพลายจุดที่เขาไดทำสะสมไว หลากหลายรูปแบบ โดยจะจัดแสดงพรอมกันหมดที่นิวยอรกและในสาขาตางๆ ของแกลลอรีแหงนี้รวม 7 ประเทศทั่วโลก โดยแตละสาขาจะมีรายละเอียดในการจัดแสดงแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมทองถิน่ ในประเทศนัน้ ๆ - AFP Photo / Timothy A. Clary

SOCIETY

เดนมารกปลื้ม ฉลองควีนครองราชยครบ 40 ป แมอากาศจะหนาวเหน็บ แตก็ ไมเปนอุปสรรคสำหรับชาวเดนมารก นับแสนคนทีอ่ อกมารวมเฉลิมฉลอง พรอมถวายพระพรแดสมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอที่ 2 ประมุข แหงเดนมารก ในวาระที่พระองค ทรงครองราชย ค รบ 40 ป ซึ ่ ง ในการเฉลิมฉลองดังกลาว สมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอที่ 2 ได เสด็ จ พระราชดำเนิ นด ว ยรถม า พระที่นั่งสมัยป 1840 เคลื่อนผาน ตัวเมือง เพื่อรวมในพิธีตอนรับที่ ศาลาเทศบาลกรุ ง โคเปนเฮเกน โดยมีกษัตริยแ ละพระบรมวงศานุวงศ จากกลุ  ม ประเทศสแกนดิ เนเวี ย มารวมแสดงความยินดี และหลังจาก เสวยพระกระยาหารกลางวั น สมเด็จพระราชินนี าถมารเกรเธอที่ 2 และเจาฟาชายเฮนริก พระราชสวามี ทรงโบกพระหัตถจากพระบัญชร ของศาลาเทศบาลกรุงโคเปนเฮเกน ใหกบั ประชาชนหลายพันคนทีก่ ำลัง เปลงเสียงเพลงถวายพระพรและ สงเสียงไชโยอยูด า นนอก

• หลังจากเกิดเหตุการณเรือสำราญสัญชาติอิตาลีอับปางลงเมื่อสัปดาหที่ผานมา ซึ่งมีผูเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมาก แตครู กั ชาวเกาหลีทเ่ี พิง่ แตงงานกันคูน ถ้ี อื เปนคูร กั ทีโ่ ชคดีมากทีร่ อดชีวติ มาได โดยทัง้ คูเ ปดเผยวา มาฮันนีมนู กับเรือสำราญลำนี้ และเมือ่ เกิดเหตุการณเรือลม พวกเขาก็ตดิ อยูใ นเรือเกือบ 30 ชัว่ โมง และตะโกนรองขอความชวยเหลืออยูน านจนไดรบั ความชวยเหลือ จากเจาหนาทีแ่ ละอพยพออกมาจากเรือไดในทีส่ ดุ - AFP Photo / Yonhap

TRAVEL

อียปิ ตไอเดียเก เปดสอนขีอ่ ฐู

สงเสริมการทองเทีย่ วในดินแดนศักดิส์ ทิ ธิ์

ความคิดเปดโรงเรียนสอนขี่อูฐสำหรับนักทองเที่ยวนี้เปน ของ Mohamed Musa ชาวเบดูอินที่ตองการสงเสริมการทองเที่ยวในอียิปต โดยเขาคิดวาถาจะทำธุรกิจทองเที่ยวแบบ ซาฟารีใหสมบูรณแบบ ก็ควรฝกนักทองเที่ยวใหขี่อูฐเปน และใชอูฐเปนพาหนะชมดินแดนศักดิส์ ทิ ธิด์ ว ยตัวเอง เพือ่ เปน ประสบการณที่หาไมไดจากที่ใดในโลก ซึ่งโรงเรียนของเขา จะคัดเลือกอูฐที่เชื่องที่สุดในการสอน เริ่มจากการสอนวิธี ใสอานทีถ่ กู ตอง ฝกสัง่ ใหอฐู เดินชาๆ และฝกวิง่ และเมือ่ เรียนจบ ก็จะมีการทดสอบใหนักเรียนแขงวิ่งอูฐระยะทางสั้นๆ เพื่อสรางความมั่นใจ ปดทายดวยการใหนักเรียน ขี่อูฐเที่ยวชมภูเขา ชมวัดโบราณที่ชื่อวาเซนตแคเทอรีน และปนเขาโมเสสที่เชื่อวาเปนสถานที่ที่โมเสส รับบัญญัติสิบประการจากพระเจา

BUSINESS

บราซิลระบุให ‘โอที’ กับพนักงานที่ตอบอีเมลนอกเวลาทำงาน ประเทศบราซิลไดอนุมตั ใิ หใชกฎหมายฉบับใหม ซึง่ วาดวย เรื่องของพนักงานบริษัทที่ทำการเช็กอีเมลผานสมารตโฟน นอกเวลาทำงาน ใหพวกเขาไดรับคาจางสำหรับการทำงาน ลวงเวลาดวย โดยกฎหมายดังกลาวระบุวา การทีบ่ ริษทั สงอีเมล ถึงพนักงานนอกเหนือจากเวลาทำงานนั้น ถือวาเปนคำสั่งให พวกเขาตองทำงานลวงเวลา และหากบริษัทใดก็ตามที่ปฏิเสธ ไมจายเงินคาลวงเวลาใหกับที่ตอบอีเมลของบริษัทนอกเวลา ทำงาน พนักงานคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นฟองรองตอศาลไดทันที สวนเหตุผลสำคัญที่กฎหมายนี้ไดรับความเห็นชอบก็เพราะวาประเทศบราซิลเปนหนึ่งในประเทศที่ม ี กฎหมายแรงงานที่เขมขนที่สุดแหงหนึ่งของโลกนั่นเอง

EDUCATION

โอปราหสุดปลื้ม

นักเรียนรุนแรกจบการศึกษา

จากโรงเรียนการกุศลของตัวเอง ขอแสดงความยินดีกับ โอปราห วินฟรีย ผูดำเนินรายการโทรทัศนชื่อดังของโลก ที่ลาสุด นักเรียนรุน แรกจาก The Oprah Winfrey Leadership Academy for Girl โรงเรียนของเธอในประเทศ แอฟริกาใต ซึง่ สรางเพือ่ ตอบแทนสังคม ไดสำเร็จ การศึกษาแลวจำนวน 72 คน โดยโอปราหไดกลาว ในวันจบการศึกษาของเด็กๆ วา “ที่ผานมาฉัน พยายามทัง้ ชีวติ ในการทำภารกิจตอบแทนแกสงั คม ในสิง่ ทีฉ่ นั เคยไดรบั และวันนีฉ้ นั รูส กึ ยินดีเปนอยางยิง่ ทีภ่ ารกิจนัน้ เปนความจริง” ทัง้ นี้ โรงเรียนดังกลาว สรางขึ้นจากเงินทุนของโอปราหจำนวน 40 ลาน ดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณ 1.2 พันลานบาท) มีจุดมุงหมายเพื่อใหโอกาสทางการศึกษาแกเด็ก ยากจนที่มีความสามารถในประเทศแอฟริกาใต มีเกณฑการคัดเลือกนักเรียนจากสภาวะความเปน ผูน ำ ผลการเรียน และทีส่ ำคัญคือครอบครัวของเด็ก ตองมีฐานะยากจน

LIFESTYLE

แวน ฮาเลน บริจาคกีตาร 75 ตัว ใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน

เอ็ดดี้ แวน ฮาเลน นักกีตารฝม อื ระดับโลก ไดออกมาบริจาคกีตารทเ่ี ขาเก็บสะสมเอาไวจำนวน 75 ตัว ใหแกแผนกวิชาดนตรี ในโรงเรียนตางๆ ที่ขาดแคลนงบประมาณหรือมีเครื่องดนตรีไมเพียงพอใหกับนักเรียนไดเลน ผานมูลนิธิ Mr. Holland’s Opus Foundation โดยมือกีตารระดับตำนานคนนี้ไดบอกถึงการชวยเหลือครั้งนี้วา “ดนตรีเปนภาษาสากล ซึ่งสามารถกาวขามและ ถายทอดความรูส กึ นึกคิด รวมไปถึงอารมณของมนุษยไดโดยไมตอ งมีคำพูด ซึง่ ดนตรีกท็ ำใหผมสามารถหลีกหนีออกจากความวุน วาย และใหบางสิ่งกับผมโดยที่ใครก็ไมสามารถแยงไปได ดังนั้น ผมจึงอยากจะชวยเหลือครอบครัวของคนที่ตองการเรียนดนตรี แตมีปญหาดานการเงินดวย”


• เดวิด จาคอบส นักอนุรักษอาวุโสแหงหอสมุดแหงชาติประเทศอังกฤษ ไดเปดคัมภีรโกราน ซึ่งเปนคัมภีรโบราณที่เก็บไวตั้งแต สมัยศตวรรษที่ 8 โดยจะใชเปนสวนหนึ่งในการเปดตัวนิทรรรศการสำคัญ ‘Hajj: Journey to the Heart of Islam’ โดยจะเปดให ประชาชนทั่วไปเขาชมในอาทิตยหนาหรือวันที่ 26 มกราคม ที่จะถึงนี้ - AFP Photo / Carl Court

• นี่คือโฉมหนาของแพนดาคูลาสุด หยวนซี (ซาย) และฮวนฮวน ที่ถูกสงไปอยูที่สวนสัตวประเทศฝรั่งเศสเปนเวลา 10 ป ตามขอตกลงระหวางจีนกับฝรั่งเศส โดยจีนใชแพนดาเปนเหมือนทูตพิเศษทางวัฒนธรรมกับหลายๆ ประเทศอยูในเวลานี้ เหมือนที่บานเรามีชวงชวง และหลินฮุย นั่นเอง - AFP Photo

SPORT

‘เกรซ’ มามืด ซิวแชมป ‘โจเบิรก โอเพน’ เปนครั้งแรกในชีวิต

เบรนแดน เกรซ นักกอลฟหนุม วัย 23 ป ชาวแอฟริกาใต สรางเซอรไพรสดว ยการควาแชมปการแขงขันกอลฟรายการ โจเบิรก โอเพน ทีเ่ คนซิงตัน กอลฟ คลับ ประเทศแอฟริกาใต โดยเอาชนะ เจมี เอลสัน คูแ ขงชาวอังกฤษ ไปอยางฉิวเฉียด ดวยสกอรรวม 4 วัน ที่ 17 อันเดอรพาร 270 สงผลใหเขาไดแชมปกอลฟอาชีพในยูโรเปย นทัวรเปนครัง้ แรก รับเงินรางวัล กลับไปเปนจำนวน 206,050 ยูโร (ประมาณ 8.24 ลานบาท) ซึง่ เขาไดออกมากลาวถึงความสำเร็จในครัง้ นีว้ า “ชัยชนะนี้ เปนเหมือนฝนทีเ่ ปนจริง ถึงแมวา การแขงครัง้ นีจ้ ะเปนการตอสูท ย่ี ากสุดๆ ก็ตาม แตผมก็เลนไดดตี ลอด 4 วันทีผ่ า นมา”

ลูกโลกทองคำ ครั้งที่ 69 ผานไปเรียบรอยแลว สำหรั บ การประกาศผล รางวั ล ลู ก โลกทองคำที ่ ครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 69 ณ โรงแรมเบเวอรี ฮิลตัน สหรั ฐ อเมริ ก า และออกอากาศทั ่ ว โลกกว า 190 ประเทศ ใครบ า งที ่ ไ ด ครอบครองรางวัลนี้ ไปดูกนั • เริ่มตนที่รางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม สาขาดรามา ทีเ่ ปนไปตามคาด เมือ่ The Descendants ผลงานลาสุด ของ อเล็กซานเดอร เพยน เจาของผลงาน Sideways เมือ่ ป 2004 สามารถควารางวัลไดสำเร็จ ซึง่ หนังเรือ่ งนีไ้ ด จอรจ คลูนีย มารับบทนำ แถมยังควารางวัลนักแสดง นำชายยอดเยี่ยม สาขาดรามา ไปครองอีกหนึ่งรางวัล นับเปนรางวัลลูกโลกทองคำตัวที่ 3 ของเขาดวย • สวนรางวัลนักแสดงนำหญิง สาขาภาพยนตรดรามา ตกเปนของ เมอรีล สตรีพ ในบท มารกาเร็ต แธตเชอร

CULTURE

คนพบมัมมี่นักรองหญิง ชาวอียิปตอายุกวา 1,100 ป

ทีมนักโบราณคดีขุดพบ มัมมี่หญิงอายุกวา 1,100 ป โดยบังเอิญที่หุบเขากษัตริย ในเมืองลักซอร ประเทศอียปิ ต และถื อ ว า เป น มั ม มี ่ ห ญิ ง เพียงรายเดียวทีอ่ ยูใ นสุสานแหงนี้ โดยผลการวิเคราะห พบวา เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยูเธอมีชื่อวา เนหเมส บาสเตส เปนบุตรสาวของนักบวชชั้นสูงในสมัย ราชวงศท่ี 22 ของอียปิ ต และเคยเปนนักขับรองเพลง ทีว่ หิ ารคารนคั หนึง่ ในลานแสดงกลางแจงทีใ่ หญทส่ี ดุ ในยุคสมัยฟาโรห โดยสภาพศพทีถ่ กู บรรจุอยูใ นโลงนัน้ มีความสมบูรณอยางไมนา เชือ่ ซึง่ สุสานของเนหเมส นับเปนสุสานแหงที่ 64 ที่ขุดพบในหุบเขากษัตริย สถานที่ที่นักโบราณคดีเคยขุดพบหนากากทองคำ ของฟาโรหตุตันคามุน และสิ่งของอื่นๆ มาแลว

อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษ ในหนังเรือ่ ง The Iron Lady ซึง่ ถือเปนรางวัลลูกโลกทองคำตัวที่ 8 จากการเขาชิง มากถึง 26 ครัง้ ของนักแสดงวัย 62 ป คนนี้ • สำหรับภาพยนตรเรื่อง The Artist หนังเงียบขาวดำ จากประเทศฝรั่งเศส ที่สวนกระแสหนังดิจิตอล และ หนังสามมิติหลายๆ เรื่อง จนไดเขาชิงมากถึง 6 สาขา และควาไปได 3 สาขา นอกจากจะไดรางวัลภาพยนตร ยอดเยีย่ ม สาขาตลกหรือเพลงแลว ยังไดรางวัลนักแสดง นำชายยอดเยีย่ ม สาขาตลกหรือเพลง และรางวัลดนตรี ประกอบภาพยนตรยอดเยี่ยม อีกตางหาก • นอกจากนีย้ งั มีรางวัลผูก ำกับภาพยนตรยอดเยีย่ ม ซึง่ ตกเปนของ มารติน สกอรเซซี จากเรื่อง Hugo ขณะที่ ภาพยนตรแอนิเมชันยอดเยี่ยม ไดแก The Adventures of Tintin ของ สตีเวน สปลเบิรก ขณะที่ภาพยนตร ดรามาจากอิ ห ร า นเรื ่ อ ง A Separation คว า รางวั ล ภาพยนตรภาษาตางประเทศยอดเยี่ยมไปตามความคาดหมาย ติ ด ตามผลรางวั ล ทั ้ ง หมดได ท ี ่ เว็ บ ไซต www.goldenglobes.org

“ตองทุมเท จะโอเอไมได เ ดี๋ ย ว นี้ ต อ ง นั บ เ ป น วั น เป น เดื อ น คิ ด เป น ป ช า ไป หนอง คลอง บึ ง ตื้ น เขิ น ไปหมด ต อ งเร ง ขุ ด ลอก ตองวางแผนหาทางใหน้ำไป เพราะวันนีน้ ำ้ ยังคางในไรนา ในที่ ลุ ม อี ก จำนวนมาก ถ า ไม รี บ เคลี ย ร ใ ห ห มด อี ก 3 เดื อ น เพื่ อ นใหม ม า น้ำจะไปอยูที่ไหน”

ดอกเตอร สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 14 มกราคม 2554

GREEN PLEASE อังกฤษเจง ทำทางเทาอัจฉริยะ สรางพลังงานจากแรงกดของคนเดินผาน

นับเปนนวัตกรรมสุดล้ำสำหรับ ‘PaveGen’ หรือทางเทาอัจฉริยะ ในกรุงลอนดอน ที่สามารถสรางพลังงานไดจากแรงย่ำเทาของคนที่ เดินผาน โดยกระเบือ้ งทางเทาชนิดนีท้ ำจากยางรีไซเคิล สามารถกักเก็บ พลังงานไวใชไดนาน 3 วัน ถูกติดตัง้ ขึน้ จำนวน 20 แผน บนทางเดิน เชื่อมระหวางโอลิมปก สเตเดียม และหางสรรพสินคา ซึ่งพลังงานที่ ผลิตไดกจ็ ะถูกนำมาใชในสถานทีใ่ กลเคียงทัง้ สองแหง ทางดาน Laurence Kemball-Cook หนึ่งในทีมผูผลิต PaveGen กลาววา “จำนวนคนเหยียบแผนกระเบื้องในแตละวัน สามารถลดการใชกระแสไฟฟาของหลอดไฟนอกหางสรรพสินคาเวสตฟล ด สแตรทฟอรด ไดถงึ ครึง่ หนึง่ โดยสถิตขิ องเราพบวา ในวันทีม่ กี ารจัดนิทรรศการนอกหาง จะมีคนเหยียบแผนกระเบือ้ งถึง 250,000 ครัง้ ซึ่งไฟฟาที่ผลิตไดเพียงพอสำหรับการชารจโทรศัพทมือถือไดถึง 10,000 เครื่อง เลยทีเดียว”

ยิ่งสนิทมาก ยิ่งหาวมาก

Did You Know?

20 มกราคม 2539 - สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน เปนองคประธานในพิธีปลอยเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและ ลำเดียวของราชนาวีไทย ลงน้ำ ณ อูเรือ บาซาน ประเทศสเปน 21 มกราคม 2447 - วันเกิด เอือ้ สุนทรสนาน หรือ ‘ครูเอื้อ’ นักรอง นักประพันธเพลง คนสำคัญของเมืองไทย โดยทานยังเปน หัวหนาวงดนตรีสนุ ทราภรณ และเปนหนึ่ง ในผูกอตั้งสมาคมดนตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภอีกดวย 22 มกราคม 2523 - รัฐบาลไทยกำหนด ใหใชคำวา ‘สวัสดี’ เปนคำทักทายเมื่อพบ เจอกันหรือลาจาก โดยพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคำนีว้ า หมายถึง ความดี ความงาม ความเจริญ รุงเรือง และความปลอดภัย 23 มกราคม 2549 - พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดเทขายหุนบริษัทชิน คอรปอเรชัน ใหกับ กองทุนเทมาเส็กของสิงคโปร ซึง่ การขายหุน ในครั ้ ง นั ้ น ได เ กิ ด กระแสวิ พ ากษ ว ิ จ ารณ อยางกวางขวางวาเปนการเลี่ยงภาษี 24 มกราคม 2543 - กองกำลังทหาร กะเหรี่ยง ‘กอด อารมี’ จำนวน 10 คน พรอมอาวุธสงคราม เขายึดโรงพยาบาลศูนยราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งหลังการเจรจา ไมไดขอ ยุติ ทางการไดสง หนวยคอมมานโด จูโจมปลิดชีวิตผูกอการรายทั้งหมดในเชา วันรุงขึ้น ซึ่งเปนวันกองทัพไทย 25 มกราคม 2502 - พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิ นทรงประกอบพระราชพิ ธ ี เปดพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อนุสาวรีย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งประดิษฐาน อยูที่อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 26 มกราคม 2330 - เฟรสตฟลีต (First Fleet) กองเรือจักรวรรดิอังกฤษ นำโดย กัปตัน เจมส คุก เทียบทาทีบ่ ริเวณอาวซิดนีย นับเปนการตั้งถิ่นฐานถาวรของชาวยุโรป ครั้งแรกในดินแดนออสเตรเลีย

ผลวิจยั ของ Dr. Ivan Norcsia และ Dr. Elisabeta Palagi จากมหาวิทยาลัย Pisa ประเทศอิตาลี ระบุวา การหาวถือเปนอาการ ที่ติดตอกันได เมื่อเราเห็นคนอื่นหาว ก็มีโอกาสที่เราจะหาวตามภายในเวลา 3 นาทีโดยประมาณ นอกจากนี้ ที่นาสนใจก็คือ อาการติดตอนี้จะสงผลมากขึ้นถาคนที่หาวคนแรกเปนคนในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท แตจะสงผลนอยลงถาคนที่หาวคนแรก เปนคนทีเ่ ราไมรจู กั มากอน


10


แมวา ปจจุบนั ลัทธิการลาอาณานิคมเพือ่ แสวงหาเมืองขึน้ จะหมด ไปนานแลว แตประเทศมหาอำนาจตางๆ ก็สามารถสรรหาวิธที จี่ ะแขงกัน แสดงแสนยานุภาพไดอยูด ี และถาคุณใหความสนใจกับการติดตามขาว ตางประเทศอยูเ นืองๆ ก็คงจะทราบดีวา โลกของเรามีมหาอำนาจอยู 2 ขัว้ ก็คอื โลกเสรีประชาธิปไตยทีน่ ำโดยสหรัฐฯ และโลกสังคมนิยม ที่นำโดยจีน หากมองในมุมของสองขั้วอำนาจ เรารับรูเรื่องราวของประเทศ สหรัฐอเมริกาผานสื่อตางๆ ในทุกแงมุมมาโดยตลอด แตกับจีน มานัง่ นึกดูแลว ก็นา คิดวาเรารูอ ะไรบางเกีย่ วกับประเทศนี้ นอกจาก จำไดลางๆ วา เปนประเทศที่มีฉายาวาอยูหลังมานไมไผ ปกครอง แบบเขมงวดดวยระบอบสังคมนิยม และมีสตั วหนาตานารักนาชังอยาง แพนดาเปนเอกลักษณประจำชาติ แตวนั นี้ วันทีโ่ ลกของเราขับเคลือ่ น ไปดวยระบบทุนนิยม เทคโนโลยี ความเจริญตางๆ ก็สามารถแทรกตัว เขาไปไดทุกที่ เงินตราจึงไหลไปยังสถานที่แหงโอกาส และโอกาสที่วา

ก็เปนของประเทศจีน เพราะเปนประเทศทีม่ ปี ระชากรมากเปนอันดับหนึง่ ของโลก ดวยจำนวนกวา 1,300 ลานคน ยังไมนบั เขตปกครองพิเศษ ทัง้ ไตหวัน ฮองกง และชาวจีนทีอ่ พยพไปอาศัยอยูต ามประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย ทุกวันนี้เราจึงเห็นวาโลกสามารถขับเคลื่อน ไปขางหนาได สวนหนึ่งก็มาจากพลังอันมหาศาลของจีน จนสงผล ใหประเทศจีนมีตวั เลข GDP เปนอันดับ 2 ของโลก และแซงหนาญีป่ นุ ไปเมื่อปที่แลว จะเปนรองแคสหรัฐอเมริกาเทานั้น เมื่อประกอบกับ ภาวะเศรษฐกิจขาลงของโลกตะวันตก ทัง้ สหรัฐฯ และยุโรป จึงไมนา จะ เกินความคาดหมายที่จีนจะกลายเปนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ของโลกในไมกี่ปขางหนา การเจริญเติบโตของจีนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทัง้ กำลังซือ้ ของ ประชากรจีนทีม่ จี ำนวนมหาศาล และมีฐานะความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ เรือ่ ยๆ ธุรกิจตางๆ ไมวา เล็ก ใหญ ตางก็พากันไปลงหลักปกฐานในประเทศจีน จนมีการวิเคราะหกันวา ปจจุบันและอนาคตขางหนานี้ ใครสามารถ พูดภาษาจีนและติดตอคาขายกับจีนไดถอื วาไดเปรียบในสนามธุรกิจ มากเปนพิเศษ ความคิดนี้ถูกตองหรือไม แลวเราควรไปกับรถดวน ขบวนจีนนี้ดีไหม กระทั่งวาประเทศจีนมีอะไรที่เรายังไมรูจักอีกบาง เนือ่ งในเทศกาลตรุษจีน adB จึงถือโอกาสชวนทุกคนลองมาสำรวจ และขบคิดไปกับเรื่องราวของประเทศจีนในกระแสโลกปจจุบันกันให เพลิดเพลินกับขอมูลหลากหลายทีเ่ รานำเสนอในหนาตอไปนี้


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ป ค.ศ. 2011 มีคนดังทั้งชายและหญิง ของจีนสามารถทำรายไดจากธุรกิจบันเทิง รวมกันถึง 3.97 พันลานหยวน (หรือ 613,790,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งทาง นิตยสาร Forbes ก็ ไดจดั อันดับคนดังเหลานี้ ไวแลว และนีก่ ค็ อื 5 อันดับแรก จาก 100 อันดับ เหลาเซเลบแดนมังกรประจำป ค.ศ. 2011 (อันดับทีเ่ หลือเขาไปดูไดที่ www.china.org.cn)

เปนทีร่ กู นั ดีวา ชาวจีนนัน้ มีเรือ่ งคาๆ ขายๆ อยูในสายเลือดอยางเขมขนอยูแลว จึงไมนา แปลกใจวาเวลาทีม่ กี ารจัดอันดับคนรวยของโลก ที ไร จะตองมีคนจีนติดอันดับอยูดวยเสมอ ดังนัน้ เราจึงขอแนะนำใหคณ ุ รูจ กั ชือ่ เสียงเรียงนาม นักธุรกิจชาวจีนแผนดินใหญ 5 คนแรก ที่ติด อันดับมหาเศรษฐีของโลกในป ค.ศ. 2011 ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes สวนอีก 5 อันดับที่เหลือ สามารถเขาไปดูไดที่ http:// bit.ly/lg4G64

1. Yue Minjun

เป น ศิ ล ป นชาวจี น ยุ ค ใหม ท ี ่ โ ด ง ดั ง จาก การวาดภาพสีน้ำมันที่ มี เนื ้ อ หาเสี ย ดสี ส ั ง คม จุดเดนของเขาคือการวาด คนกำลังหัวเราะในสถานการณที่มีอารมณขัดแยง โดยเขาถือเปนศิลปนทีม่ สี ถิตสิ รางรายไดจากการขาย ภาพวาดมากทีส่ ดุ คนหนึง่ ของจีน และถูกจัดอันดับ อยู  ในรายชื่อของบุคคลที่มีบทบาทตอสังคมของ ประเทศ (People Who Mattered) อีกดวย

นีค่ อื 5 สุดยอดศิลปนรวมสมัยจากแดนมังกร ที่ ไดรับการจัดอันดับใหเปนศิลปนที่มีอิทธิพล ทีส่ ดุ ในยุคปจจุบนั ซึง่ ผลงานของพวกเขามีจดุ เดน ที่ ส ามารถเผยให ผู ช มได รู สึ ก ถึ ง อารมณ แ ละ สภาพสังคมทีเ่ ปนอยูใ นประเทศจีน (สามารถดูอนั ดับ ถัดไปไดที่ www.echinacities.com)

2. Cai Guoqiang

เป น ผู  ส รรค ส ร า ง ศิลปะจากการใชพลุและ ดอกไมไฟ มีผลงานโดดเดนจากการจัดแสดงพลุ ในพิธีเปดกีฬาโอลิมปก ที่กรุงปกกิ่งเมื่อป ค.ศ. 2008 โดยผลงานแตละชิ้น ของเขามักจะสอดแทรกวัฒนธรรมหรือสัญลักษณ ของจีนออกไปดวย เชน มังกร และเรื่องฮวงจุย


13

อย า งที่ ท ราบกั น ดี ว า จี น เป น หนึ่ ง ใน มหาอำนาจของโลก ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เปนตัวชี้วัด ได ดี คื อ นวั ต กรรมและความทั น สมั ย ของ สถาปตยกรรมที่สำคัญของประเทศ และนี่คือ 5 สุดยอดสถาปตยกรรมล้ำสมัยของจีน ที่ การันตีไดถงึ ความยิง่ ใหญและการพัฒนาอยาง ไมหยุดยัง้ ของประเทศแหงนี้ (สามารถติดตาม 5 อันดับที่เหลือ ไดที่ www.china.org.cn)

โรงแรม The Ark Hotel ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ไดทำลายสถิติ การสรางตึกที่เร็วที่สุดในโลก โดยใชเวลากอสรางเพียงแค 15 วัน มีทั้งหมด 30 ชั้น และมีความสูงถึง 183,000 ฟุต โดยโรงแรมดังกลาวสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจาก แผนดินไหวไดถึง 9 ริกเตอร และไมมีคนงานไดรับบาดเจ็บจากการกอสรางในครั้งนี้เลย 3. Ai Weiwei

ของครอบครัวชาวจีนในยุคของ เหมา เจอตง ที่ แสดงใหเห็นถึงการมีชวี ติ แบบมีกรรมสิทธิร์ ว มกัน ของชาวจีนตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน

ศิลปนนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนสำคัญ 5. Fang ของจีน มีผลงานทาง ศิลปะหลายรู ป แบบ Lijun ทัง้ ภาพวาด ประติมาเปนศิลปนชาวจีน กรรม ฯลฯ โดยงานของเขามักสอดแทรกขอความ ที ่ ม ี แนวคิ ด นำเสนอ หรือสัญลักษณในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ และการตอตาน ความจริ ง ของสั ง คม การบริหารทีไ่ มเปนธรรมตอประชาชนของรัฐบาล และการเมืองใน จีน ซึง่ ลาสุดเขายังไดรบั เลือกจากนิตยสาร Time ประเทศจีนตั้งแตสมัย ใหเปนบุคคลผูทรงอิทธิพลดานศิลปะมากที่สุด Revolutionary China ในป ค.ศ. 1911 จนมาถึง ในโลกประจำป ค.ศ. 2011 อีกดวย ปจจุบัน โดยผลงานของเขามักถายทอดออกมา เปนรูปคนที่แสดงออกทางอารมณจากใบหนา แตกตางกัน แตมีความเชื่อมโยงในเหตุการณ 4. Zhang เดียวกันอยางนาทึง่ Xiaogang เป น ศิ ล ป น แนว Symbolists และ Surrealist คนสำคัญ ของจีน ภาพวาดที่มี ชื ่ อ เสี ย งของเขาคื อ ภาพวาดบุคคลที่มีหนาตาเหมือนกัน แตงตัว คลายกัน ซึง่ มีแรงบันดาลใจจากสภาพความเปนอยู


ที่ ผ า นมามี ช าวจี น ทั้ ง ที่ ถื อ สั ญ ชาติ จี น แท และถื อ สัญชาติอื่นภายหลัง ตางไดรบั รางวัลโนเบลจากสาขาตางๆ ไปแลวถึง 10 คน และนี่คือ ชาวจีน 5 คนลาสุด ที่ไดรับ รางวัลโนเบล ซึ่งเราคัดสรร มาแนะนำคุณไดรูจักในครั้งนี้

อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล

ผูอำนวยการศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัมภาษณ : วิไลรัตน เอมเอี่ยม, วสิตา กิจปรีชา ถายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ตอนนี้ ป ระเทศจี นกำลั ง มี ค วามเติ บ โต อยางมากมาย เปนทีจ่ บั ตามองของชาวโลก อยากให อ าจารย ช ว ยเล า ให ฟ ง ถึ ง สถานการณ ข องประเทศจี น ในตอนนี้ วาจริงๆ แลวประเทศจีนเปนอยางไร

ถาเราดูการเติบโตของจีนในตอนนี้ ในทัศนะของผม ผมคิดวามันเปนภาพ ภายนอก เปนขอเท็จจริงทีเ่ รามองเห็น แต แทที่จริงแลวถาเราลองเขาไปดูภาพภายใน เราอาจจะตัง้ คำถามไดหลายๆ ทางวา การ เติบโตแบบนีม้ นั ดีไหม มันเปนการเติบโตที่ มัน่ คง ยัง่ ยืนหรือเปลา เมือ่ ปทแ่ี ลวจีนแซง ญี่ปุนขึน้ มาเปนอันดับ 2 ของ GDP ตอนนี้ ก็มกี ารคาดการณวา อีกไมกป่ี ก จ็ ะแซงสหรัฐฯ ขึน้ มาอยูอ นั ดับหนึง่ เรือ่ ง GDP นัน้ จีนเขา ตัง้ เปามาชานานแลว เขาก็เรงใหแตละมณฑล พัฒนาตัวเอง แลวตัง้ เปา GDP ใหมนั สูง พอ GDP แตละมณฑลสูง GDP ระดับชาติ มันก็สูงเปนธรรมดา เขาก็เลยไปเนนการ-

หารายไดจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งภาค อุตสาหกรรมเหลานี้ไมมีการลงทุนดาน สิง่ แวดลอม และเปนอุตสาหกรรมทีม่ น่ั ใจได ลานเปอรเซ็นตเลยวาทำสินคาออกมาปุบ มีคนซื้อแนนอน เชน อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ เหล็ก แตอุตสาหกรรมเหลานี้ ลวนแลวแตทำลายสิ่งแวดลอม โดยที่เขา ไมไดลงทุนปองกัน เพราะถาเขาลงทุน มันจะ สูกับราคาตลาดโลกไมได แตถาถามวา การพังทลายของสิ่งแวดลอมมันคุมไหม ผมตอบไดแตเพียงวาระยะยาวมันไมคุม เพราะฉะนัน้ ทีเ่ ราเห็นจีนเติบโตแบบนี้ ก็เลยมี คำถามวาเราจะมองการเติบโตนีใ้ นแงมมุ ไหน ถาถามผม ผมก็เห็นวาเขาเจริญรุงเรือง ทุกวันนีค้ นจีนสามารถแตงตัวหรูๆ สามารถ เลือกทีจ่ ะกินอะไรก็ได มีทอ่ี ยูอ าศัย มีรถขับ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตถาอยูทามกลาง ปญหาสิง่ แวดลอมทีเ่ ปนพิษแบบนี้ เราก็ตอ ง ทบทวนวาเราจะเลือกมองเขาในมุมไหน

ถ า เราจะมองให ใกล ตั ว คนไทยมากขึ้ น การที่ประเทศจีนกำลังเติบโตขึ้นทุกวันๆ อาจารยคดิ วาไทยเราควรจะปรับตัวอยางไร บางคนคิ ด ว า ควรจะไปเรี ย นภาษาจี น หรือตองทำธุรกิจเกี่ยวกับจีน เราตอง ทำแบบนั้นไหม

ผมไมอยากใชคำวาตองหรือไมตอ งนะ แตผมคิดวาเราควรทำมากกวา เพราะวา ประเทศไทยเราจะไดประโยชนในภาพรวม ผมคิดวาการเรียนภาษาจีนนัน้ ก็ไมจำเปนวา เรียนไปใชเพื่อการคาการลงทุนเพียงอยาง เดียว หลายคนแลวทีเ่ รียนภาษาจีน เทาทีม่ ี การสำรวจ เราพบวาเขาเรียนเพือ่ ตองการ ทำความรูจ กั กับจีนในแงมมุ ตางๆ มากขึน้ บางคนเรียนเพื่ออยากรูประวัติศาสตรจีน บางคนเรียนเพือ่ สือ่ สารกับคนรักทีเ่ ปนคนจีน บางคนเรียนเพือ่ ทีจ่ ะอานวรรณกรรมจีนทีเ่ ปน ภาษาจีน ผมคิดวาอยางนีม้ นั เปนประโยชน เพราะมันทำใหสามารถเปดโลกทัศน และ


15

ทำความเขาใจจีนไดลกึ ซึง้ ดีกวาทีเ่ รารูจ กั ผานภาษาไทย

ผมคิดวา สองเรื่องใหญๆ และนาเอา แบบอยางคนจีน เลยนะ เรื่องที่หนึ่งคือ ความขยัน เรื่องที่สองคือ ความจริงจัง ผมคิดวาสองเรือ่ งนี้ คือสิ่งที่คนไทย ยังดอยกวาจีน หลายเทา

ตะวันตก ซึ่งที่เขากลากูก็เปนเพราะวาผูลงทุนและ เรื่องของความกตัญู คนจีนเขาจะใหความสนใจ ในเชิงของสัญลักษณมาก พอถึงวันเชงเมง ลูกหลาน ก็ตอ งไปเคารพสุสานบรรพชน ซึง่ การแสดงออกอยางนี้ มันเปนการสรางความผูกพันภายในครอบครัว เด็กๆ ลูกหลานก็จะซึมซับ แตในปจจุบนั เรือ่ งราวแบบนีม้ นี อ ย อาจจะมีการทำพิธีเล็กๆ ที่บาน และลูกก็มีไดแค คนเดียว พืน้ ทีส่ ำหรับทำหลุมศพก็ไมมี เพราะทีด่ นิ แพง มันมาจากความตองการรวยเปนทีต่ ง้ั เขาก็เลย ที่สงสัยคือ เราเห็นเขาผลิตสินคาปลอม หรือทำ สามารถทำอะไรก็ไดที่ทำใหรวย แตสิ่งที่นาทึ่งคือ ของเลียนแบบ ทำไมเขาไมคดิ คนบุกเบิกเองบางคะ เขาคิดไดอยางไรในแงของตนทุน เชน เขาทำไขไก ผมคิดวาพัฒนาการแบบนี้ ผมเขาใจได ตอนทีจ่ นี ปลอม ถึงจะกินแลวไมตายก็ตามเถอะ อยางบางราน เปดประเทศใหมๆ เมื่อ 20 กวาปกอน ก็เริ่มตน ทีเ่ ขาใชไขแลวเหลือเปลือกทีอ่ ยูใ นสภาพดี คนก็เสียดาย ดวยการเลียนแบบ เพราะเขาไปรับแนวคิดการพัฒนา ไปเอาเปลือกไขพวกนีม้ าหยอดวัสดุทเ่ี ปนเหมือนไขขาว แบบอุตสาหกรรมของฝรัง่ มา อยางญีป่ นุ ก็เหมือนกัน ไขแดง ซึง่ ไมรเู ขาคิดคนมาไดอยางไร คือกินแลวมัน ตอนเปดประเทศใหมๆ ก็เลียนแบบทัง้ นัน้ เชน เขาทำ คลายๆ ผมถึงทึง่ ไงวามันคุม เหรอ เรือ่ งการทำสินคา รถยนตโดยเลียนแบบจากของตะวันตก หนาตาก็เชย ปลอมก็อยางหนึง่ นะ แตการทำสินคาดอยคุณภาพ คุณภาพก็ดอ ยกวา แตไปๆ มาๆ เขาก็เริม่ มีขอ เดนคือ มันก็อีกความหมายหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่แยมากก็คือมันผิด ประหยัดน้ำมัน และราคาถูกกวาหลายเทา ของจีนก็ มนุษยธรรม อยางเมือ่ หลายปกอ นมีเจาหนาทีข่ องจีน เหมือนกัน แมเขาจะทำอะไรออกมาเชยๆ แตเขาก็ ซึง่ ทำงานคลายๆ กับ อย. ของบานเรา ไปรับเงินใตโตะ ผลิตเองนะ ถึงจะดูเชย แตเมือ่ ในอนาคตขางหนา จากบริษทั ยา เพือ่ อนุมตั ใิ หยาตัวหนึง่ ออกมาจำหนาย การดีไซนของเขาลงตัวเมือ่ ไหร หรือการสรางคุณภาพ ซึง่ มันมีสารเคมีทเ่ี ปนพิษอยูด ว ย ปรากฏวามีผปู ว ย ของสินคาของเขาลงตัวเมือ่ ไหร เขาก็สามารถไปไดไกล ซื้อไปกิน และตายไป 5 คน นี่มันเปนเรื่องของ ผมวาทุกอาชีพนัน่ แหละ ตอนเริม่ ตนมันก็ตอ งเลียนุ ตองไมลมื เลยก็คอื มนุษยธรรมแลวไง บางเรือ่ ง บางอยาง คุณปลอม แบบคนทีท่ ำมากอนบาง แตสง่ิ ทีค่ ณ แลวผูบริโภคไมตายหรือไมบาดเจ็บ เราก็ยังรับได จีนนัน้ เปนชาติทเ่ี ปนแหลงอารยธรรมในหลายๆ เรือ่ ง ระดับหนึง่ แตการปลอมแลวบาดเจ็บลมตาย ผมวา แลวสิง่ ทีเ่ ราอาจจะลืมคิดไป คือตัง้ แตเขาเปดประเทศ มั น เป นความเสื ่ อ มทางศี ล ธรรมของจี น เลยนะ เขาก็ไดความรูจ ากตะวันตกมากขึน้ เมือ่ รวมกันมันจึง แตสดุ ทายเจาหนาทีค่ นนัน้ ก็ถกู ตัดสินประหารชีวติ ไป ทำใหประเทศเขาพัฒนาไดเร็ว เพราะกฎหมายของจีนโทษรุนแรงมาก เพียงแตเพือ่ อยางเรือ่ งการขึน้ มาเปนผูน ำทางเศรษฐกิจเบอรหนึง่ ความรวยแลวเขาหนามืด ฉะนัน้ ประเทศจีนก็จะมี ของโลกนี่เปนความตั้งใจของจีนรึเปลาคะ เกีย๊ วปลอม เลือดปลอม บุหรีป่ ลอม แลวทีผ่ มขำก็คอื เขาไมไดตง้ั ใจ เขาจำเปนทีจ่ ะตองชวยตัวเองใหมนั เนือ้ วัวปลอม ซึง่ เขาเอาเนือ้ หมูมาแตงทางสารเคมี ทำสี อยูร อด ซึง่ ทุกประเทศก็เปน แตบงั เอิญเขาเปนประเทศ และใชสารบางอยางทำใหเหนียว และคนทีท่ ำก็อา ง ทีใ่ หญ พอใหญแลวเขามีบทบาทในสังคมโลก ผมคิด ขอกฎหมาย เขาประกาศชัดเจนวานีค่ อื เนือ้ หมูทท่ี ำ กลับกันวา เขาไมไดสนใจวาเขาจะเปนทีห่ นึง่ หรือเปลา เลียนแบบเนื้อวัว และไมมีสารเคมีที่เปนอันตราย แตคนทีท่ ำใหพวกเรารูส กึ วาจีนอยากเปนทีห่ นึง่ ก็คอื เจาหนาทีก่ เ็ อาผิดไมได ซึง่ ก็แลวแตผบู ริโภคจะตัดสินใจ สหรัฐฯ เพราะสหรัฐฯ ไมตอ งการใหจนี มาเปนทีห่ นึง่ แตมนั ทำใหคนทีไ่ มกนิ เนือ้ สามารถกินเนือ้ ได เขาก็ได จึงพยายามเขียนภาพวาจีนเปนภัยคุกคาม กำไรไป เพราะตนทุนของเนื้อหมูมันถูกกวาเนื้อวัว ถ า มองเรื่ อ งความสั ม พั นธ ร ะหว า งจี นกั บ ไทย

ถาจะลองมองความเปนคนจีนที่คนไทยเรานาจะ แบงกก็คิดอยางรอบคอบแลววามีโอกาสสำเร็จ เรียนรูใ นนิสยั หรือแนวคิดของเขา อาจารยคดิ วา เพราะแบงกเห็นแผนการลงทุนแลวถึงเชื่อ และคิด มีคณ ุ สมบัตอิ ะไรบางทีเ่ ราควรเอาคนจีนเปนแบบอยาง อยางรอบคอบและเห็นโอกาส ผมคิดวาสองเรื่องใหญๆ และนาเอาแบบอยาง คาแร็กเตอรหนึ่งของประเทศจีนที่อยูในสายตา คนจีนเลยนะ เรือ่ งทีห่ นึง่ คือ ความขยัน เรือ่ งทีส่ อง ชาวโลก คือการผลิตสินคาปลอม สาเหตุตรงนี้ คือ ความจริงจัง ผมคิดวาสองเรือ่ งนีค้ อื สิง่ ทีค่ นไทย มาจากไหน และเรือ่ งเหลานีอ้ าจารยวา นากลัวไหมคะ ยังดอยกวาจีนหลายเทา

ขออนุญาตถามนะคะ อยางความขยัน อะไรทำให ชาวจีนมีนิสัยขยัน

จีนเปนประเทศทีค่ อ นขางจะขาดแคลนทรัพยากร มากมายหลายอยาง ดังนัน้ ถาคุณตองการไดสง่ิ ทีม่ นั ขาดแคลน คุณตองลงแรง แลวถาคุณไดมา คุณก็จะ รูส กึ มีความสุข ฉะนัน้ อยางทีเ่ ราเห็นวาประเทศจีน ใหญโตมโหฬาร จริงๆ พื้นที่ที่อุดมสมบูรณของ ประเทศจีนจะอยูตรงแถบชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งมีแค 10-20% นอกนั้นแหงแลงหมดเลย ดังนั้น ก็จะเห็นวาคนจีนเขาจะเพาะปลูกกันบนภูเขาที่มัน ทุรกันดาร แตลกึ เขาไปชัน้ ในทางตะวันตกยิง่ แลวใหญ เลย เพราะเปนพื้นที่ที่เพาะปลูกไมได สภาพความเปนอยูของจีนไมเหมือนสังคมไทยที่อุดมสมบูรณ คนจีนจึงไมขยันไมได ดังนัน้ ความขยันจึงติดมาเปน นิสยั ปกติ แตการทีเ่ ขาเจริญกาวหนามาจนถึงวันนีไ้ ด ก็ตอ งมาคูก บั ความจริงจังดวย

แลวความจริงจังมาจากไหนคะ

ตอนที่จีนเพิ่งเปดประเทศ เขาตองการพัฒนา เศรษฐกิจเหมือนกับบานเรา ดังนั้น ก็เหมือนกับ ประเทศอื่นๆ ที่เริ่มตนก็ยังไปอยางสะเปะสะปะ เมืองจีนเมือ่ สัก 10 กวาปกอ น แคภาษาอังกฤษยังใช ผิดๆ ถูกๆ เลย แต 10 กวาปทผ่ี า นมา ไมใชแคภาษา อังกฤษจะใชถูกแลวนะ แมแตการดีไซนขาวของ สินคา ยังสวยกวาเมืองไทย เรียกวาถาเขาตัง้ ใจจะทำ แลว เขาจริงจัง ศึกษาหมดเลยวาของประเทศไหนดี ไมดี แลวคอยคัดสรรสิง่ ทีด่ มี าตอยอด ความจริงจัง ตรงนี้มันสำคัญ ซึ่งผมก็คิดวาปญหานี้เปนสวนที่ สังคมไทยยังขาดแคลน นอกจากขยันและจริงจังแลว ยังไมพอ ยังมีขอที่สามที่ผมอยากพูดถึง ก็คือนิสัย ประหยัด ซึง่ ก็คลายๆ คนไทยในสมัยกอน ถึงคุณจะ สังเกตวาคนจีนเดีย๋ วนีซ้ อ้ื ของแบรนดเนมกันเต็มไปหมด แตทเ่ี ห็นนีไ่ มใชวา เขาไมประหยัดนะ เขาประหยัดกัน มามากแลว จนเงินเหลานี้เปนเงินสวนเกินของเขา คนรุนใหมเขารวยขึ้น แตคานิยมประหยัด เก็บเงิน ก็ยงั มีอยู

อยางการทำสินคาปลอม มันเปนเหมือนดานลบ ประเทศจีนมองเมืองไทยอยางไรคะ ของประเทศจีนไปแลว อาจารยคดิ วามันจะนำไปสูอ ะไร จริงๆ จีนชอบไทยหลายเรือ่ ง ทัง้ อัธยาศัย น้ำใจ

ทรัพยากรทีอ่ ดุ มสมบูรณ มีผลไม มีอาหารทีอ่ รอย เพียงแคนจ้ี นี ก็พยายามศึกษาจากเราแลว นอกจากนี้ เขายังเห็นวาเมืองไทยสามารถจัดการการทองเทีย่ วไดดี เขายังบอกเองเลยวา ถาเขาไมมมี รดกทางวัฒนธรรม ก็คงไมมคี นไปเทีย่ วประเทศเขา เพราะตองไปเจอกับ การตอนรับดูแลทีไ่ มดี ซึง่ แตกตางจากเมืองไทยมาก แลวคนจีนชอบกินผลไมไทยมาก ผมเห็นที่เซี่ยงไฮ เขาจัดมุมขายผลไมไทย มังคุดกิโลฯ ละ 200 บาท ผมเห็นคนจีนเลือกแลวเลือกอีก บานเรา โอโฮ แลวชวงนีก้ ต็ รงกับวันตรุษจีน ในเรือ่ งของพิธกี รรม สามโลรอย ตักกันแบบไมคดิ

หลังจากทีเ่ กิดปญหานีใ้ หมๆ สำนักขาวจีนก็มา สัมภาษณผมในฐานะคนตางชาติ ผมก็ใหความคิดเห็น ไปวา จีนก็ตอ งใชจดุ แข็งของจีน ก็คอื ใชความจริงจัง ในการปราบปราม แลวในทีส่ ดุ มันก็สามารถแกปญ  หานี้ ได ซึง่ เราก็เห็นวาปญหามันซาลง คือถึงเขาจะผลิต รวยเพราะเศรษฐกิจดีหรือคะ ใช เพราะเขาเปดประเทศ ปฏิรูปเศรษฐกิจ สินคาปลอม แตขอดีคือ เขามีบทลงโทษรุนแรง มันไมใชแบบสังคมนิยมเขมขนอีกตอไป ใครอยากจะ จริงจังดวย มันก็เลยถวงดุลกันไดในสายตาชาวโลก คาขายก็ทำไดงา ยขึน้ แลวพอบวกกับสองนิสยั แรก มีหลายเรือ่ งของจีนทีน่ า สนใจ ทัง้ เศรษฐกิจ ภาษา ขยัน และจริงจัง มันก็ลงตัว วัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่คนไทยควรจะเรียนรูได

แลวจากการที่อาจารยไดศึกษาหรืออานประวัติ คนจีนรุนใหมๆ ที่ประสบความสำเร็จ เขามีวิธีคิด แบบจีน มีอะไรที่เรานาจะเรียนรูบางไหมคะ เชน สุดทายแลว อาจารยชวยเปรียบเทียบไดไหมคะ เปนพิธที ี่แสดงความกตัญู เปนตน วาเมืองไทยเรามีขอ ไดเปรียบอะไรอีกบางทีแ่ ตกตาง อะไรคลายๆ กันบางไหมคะ วิธคี ดิ ทีค่ ลายๆ กันของคนจีนก็คอื ไมตอ งไปคิด คุณถามไดดมี าก เพราะเรือ่ งพิธกี รรมเหลานีใ้ นจีน จากจีน

บนชั้นดาดฟาของอาคารแคนตัน ทาวเวอร ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน คื อ ที่ ตั้ ง ของกระเช า ลอยฟ า ที่ สู ง ทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ มีความสูงถึง 450 เมตร โดยตัวกระเชามีความกวาง 3 เมตร มีตัวกระเชาทั้งหมด 16 กระเชา สามารถรองรับนักทองเทีย่ วทีอ่ ยาก ขึ้นไปชมความสูงไดทั้งหมด 9 คน ตัวกระเชาสรางขึน้ จากสารแมกโคร โมเลกุลพิเศษ ซึง่ มีนำ้ หนักเบา แข็งแรง และมี ค วามโปร ง ใสจนสามารถ มองเห็นวิวไดถึง 360 องศา

วาคุณจะเลือกหรืออยากทีจ่ ะทำอะไร เขาไมคดิ ตรงนี้ เขาคิดแควา อะไรทีท่ ำใหเขารวยได เขาจะทำ อยางเชน คุณทำหนังสือ คุณรักมัน และหวังวามันจะทำให คุณรวย ซึง่ คุณอาจจะรวยก็ได ไมรวยก็ได แตคนจีน ไมคิดอยางนั้น อยางคนจีนที่ประสบความสำเร็จ หรือเปนบริษทั ใหญๆ ขามชาติ เชน เครือ่ งใชไฟฟา Haier แตเดิมคนพวกนีก้ เ็ ปนกรรมกร ขายแรงงาน แลวตอนหลังพอจีนเปดประเทศ แลวใหเสรีในการทำ ธุรกิจมากขึน้ เขาก็เริม่ ทำการคาเล็กๆ ทำโนนทำนี่ เก็บเงินได เริ่มสนใจทำธุรกิจ ทำไปทำมาก็เจริญ รุง เรือง เขาแคมองเห็นโอกาส เขาเห็นวาอะไรทำเงิน ก็จะทำ หลายคนไมไดเปนผูเ ชีย่ วชาญหรือมีความรัก ในเรือ่ งนัน้ เปนพืน้ ฐาน แตเขาทำเพราะเขาจนมากอน เขาไมมีทางเลือก ปรัชญาการใชชีวิตของจีนที่เปน เรือ่ งปกติมาก คือสมมติวา คุณมีเงิน 10 บาท คนจีน จะใช 7 บาท อีก 3 เขาเก็บ 7 บาท เขาเอาไปลงทุน แลวถาเขาลมเหลว เขาก็ยงั สามารถกินขาวคลุกน้ำปลา จากเงิน 3 บาท ทีเ่ ขาเก็บไดไประยะหนึง่ แตถา เปรียบเทียบวิธคี ดิ แบบตะวันตก มีเงิน 10 บาท ไมพอ กูแบงก นี่เปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ถามันกำไร ก็โชคดีไป แตถา ขาดทุน ไมเพียงแตคณ ุ ไมมเี งินกิน คุณยังเปนหนีธ้ นาคารอีก แตตรงนีม้ นั เปนปรัชญาของ

สูญหายไปเยอะ จนจีนตองมาศึกษาจากประเทศทาง Southeast Asia เพราะมันหายไปตัง้ แตสมัยปฏิวตั ิ วัฒนธรรม เพราะฉะนัน้ ประเพณีอะไรก็ตามทีค่ ณ ุ รูจ กั ในประเทศไทย ไมวาจะเปนตรุษจีน เชงเมง ไหว พระจันทร อะไรก็แลวแต ในสมัยนัน้ ถือวาเปนความคิดเกา งมงาย ศักดินา มีความผิด สรุปคือจีนเลิกลม ทุกอยางหมด แมกระทัง่ กิรยิ ามารยาทแบบจีนๆ ทีด่ ดู ี งดงาม ก็ถอื วาเปนมารยาทแบบศักดินา อยางคุณ เดินสำรวม เรียบรอย ผานใครคุณก็กม หรือถาคุณ กินขาวกับตะเกียบ ไมพุยๆ คุณก็กินแบบสำรวม ไมกางแขนไปชนคนขางๆ ไมเอาตะเกียบไปวางที่ ขอบจานกับขาว ตรงนีเ้ ปนมารยาททีจ่ นี มีมาเปนเวลา ชานาน แตในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมนี่เปนมารยาท แบบศักดินา ลูกหลานรุนใหมก็เลยไมรูจักมารยาท พวกนี้ โดยเฉพาะน้ำใจที่คุณหาไดจากคนจีนใน บานเรา แตคุณจะหาไมไดในแผนดินใหญ ฉะนั้น ทีค่ ณ ุ ถามเรือ่ งเทศกาล หมดครับ ไมมี แลวเขาเพิ่ง มารื้อฟนเมื่อ 10 กวาปที่ผานมา และมีปญหามาก เพราะมันรือ้ ฟน ไดไมเต็มที่ บางทีเขาก็ตอ งไปดูทฮ่ี อ งกง อยางวันสารทจีนก็มกี ารแขงเรือ การหามพระลุยไฟ ของจีนฮกเกี้ยน ที่ปตตานีก็มี แตที่จีนโดนยกเลิก ตอนนีก้ ย็ งั โดนหามอยู เพราะเขาหาวางมงาย สวน

ผมบอกไดเลยวา คนไทยเรามีน้ำใจตอกันครับ ไมใชวาพื้นฐานคนจีนเขาไมมีนะ เขาเคยมีมากอน แตวา ถูกทำลายไปเมือ่ สมัยปฏิวตั วิ ฒ ั นธรรม ในสมัย เติ้ง เสี่ยวผิง เพราะเติ้งเห็นวาคนจีนยากจน จะทำ ยังไงใหคนจีนมีเศรษฐกิจดีขึ้น ก็มุงไปในทางนั้น จนกลายเปนความเห็นแกตัว ซึ่งก็คงโทษใครไมได ถาคุณไปเมืองจีน คุณจะเห็นไดเลยถึงความแลงน้ำใจ ผมยกตัวอยางเรือ่ งหนึง่ ตอนทีเ่ กิดสึนามิทเ่ี ราไดรบั การชืน่ ชมในเรือ่ งน้ำใจจากคนทัว่ โลก โดยเฉพาะฝรัง่ แตทราบไหมวาในเว็บบอรดของจีน เขาทะเลาะกัน เพราะเขาไมเชือ่ วามีคนอยางคนไทยในโลก สิง่ ทีผ่ ม เคยไดยนิ จากนักเรียนไทยในจีนก็คอื เขาไมมเี พือ่ นสนิท ที่ไวใจไดเปนคนจีนเลย และไมตองการ เนื่องจาก คนทีน่ น่ั แขงกันมาก ถึงขนาดฟงเล็กเชอรไมทนั ก็ไมบอก ไปสืบวาตำราเลมไหนดีรีบไปซื้อแลวก็ไมบอกเพื่อน แลวคุณคิดดูสิ บางทีจะทักกันยังไมอยากจะเสียเวลา ทักเลย เอาเปนวาถาคุณไปเจอคนจีนแลวเขาทำนิสยั แยๆ คุณเขาใจไดเลย สาเหตุมันเกิดมาจาก หนึ่ง การปฏิวัติวัฒนธรรม ที่มันทำลายสิ่งดีๆ ไปเยอะ สอง การปฏิรปู เศรษฐกิจของเติง้ คือไปมุง ทีค่ วามรวย จนกระทั่งคนจีนหาเงินกันแบบไมลืมหูลืมตา


20

GADGET

Lytro Light Field Camera

บริษัทนองใหมอยาง Lytro สงโปรดักตตัวเดนออกมาเขยาวงการถายภาพ ดวย Lytro Light Field Camera กลองดิจิตอลขนาดเทาฝามือ แตเต็มไปดวยเทคโนโลยีอันซับซอนที่ซอนอยูภายใตความเรียบงาย ของบอดี้ โดยภายในใชเซ็นเซอรที่ออกแบบมาเปนพิเศษในการจับสีและแสงจากทุกทิศทาง เพื่อใหคุณ สามารถถายรูปกอนแลวคอยมาเลือกทีหลังวาจะใหจุดโฟกัสอยูที่สวนใดของภาพ ดังนั้น ใครที่กังวลวา ตัวเองเปนคนถายรูปออกมาแลวเบลอบางชัดบางก็สบายใจหายหวง เพราะฟงกชนั เด็ดอันนี้ เขาใหคณ ุ เลือก เปลี่ยนความชัดลึก ชัดตื้นของรูปภาพไดตลอดเวลา แมวาคุณจะสั่งใหกลองประมวลผลรูปไปกอนหนานี้ แลวก็ตาม Lytro Light Field Camera มาดวยความจุเริ่มตนที่ 8 GB กับราคาประมาณ 16,800 บาท สวน ใครที่ยังสงสัยวากลองที่ถายรูปกอนแลวคอยมาโฟกัสทีหลังเปนอยางไร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.lytro.com

MOVIE

Nader and Simin : a Separation

หนั ง ของผู  ก ำกั บ ชาว อิ ห ร า นที ่ ช นะเลิ ศ รางวั ล หมีทองคำจากเทศกาลหนัง เมืองเบอรลนิ ปลา สุดไดอยาง สมศั ก ดิ ์ ศ รี ซึ ่ ง หนั ง เรื ่ อ งนี ้ จะเลาเรื่องราวของสองสามีภรรยาที่ตัดสินใจหยารางกัน หลั ง จากอยู  ก ิ นกั น มากว า 10 ป ซึ ่ ง หลายคนอาจจะ คิดวาการหยารางคือการยุติ ปญหา แตสำหรับพวกเขา แล ว มั น ยิ ่ ง ทำให ค วามบาดหมางฝงรอยลึกลงไปอีก เมื่อพวกเขาจะตองรับมือกับ ปญหาตางๆ ที่ทยอยกันมา เปนลูกโซแบบไมหยุดหยอน จนนำมาสูความจริงที่แสน เจ็บปวด ซึ่งนอกจากจะควา รางวัลหมีทองคำแลว นักแสดงนำทั้งคูยังไดรางวัล นักแสดงนำจากเวทีเดียวกัน มาครองอีกดวย แถมยังได คำชมจากนักวิจารณอยาง ล น หลาม และยั ง เป น หนั ง ขวั ญ ใจผู  ช มอี ก ต า งหาก จุดเดนอยูตรงที่ความเขมขน ของเหตุ การณ และความขัดแยงของตัวละครที่สมจริง จนตองเอาใจชวยไปตลอด ทั ้ ง เรื ่ อ ง เข า ฉายแล ว วั นนี ้ ทีโ่ รงภาพยนตรเฮาส อารซเี อ เทานั้น

MUSIC

Kylie Minogue : Aphrodite Les Folies (Live in London)

ถาใครพลาดการแสดงสดสุดอลังการของซูเปอรสตารสาวอยาง ไคลี มิโนก ทีเ่ พิง่ มาเปดการแสดงในบานเรา เมือ่ ปทผ่ี า นมา หรือยังไมจใุ จ เราขอแนะนำใหคณ ุ มองหาซีด+ี ดีวดี ี สุดพิเศษตอนรับปใหมชดุ นีม้ าเปนเจาของ โดยดวน เพราะนอกจากจะไดฟง เพลงในอัลบัม้ ใหมลา สุดของเธออยางเต็มอิม่ ใน 2 ซีดี แลว ยังจะไดชมการแสดง อันนาตื่นตาตื่นใจของเธอที่โอทู อารีนา ซึ่งเปนโรงมหรสพขนาดยักษและหรูหราที่สุดในกรุงลอนดอนแบบ เต็มอารมณตลอด 2 ชั่วโมง อีกดวย บอกไวเลยวาแฟนพันธุแทหามพลาดเด็ดขาด เพราะเธอมาพรอมกับ เพลงฮิตที่สุดในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเรียบเรียงใหมเพื่อการแสดงครั้งนี้เทานั้น อยางเชน Can’t Get You out of My Head, Love at First Sight รวมถึงเพลงเซอรไพรสอยาง Just Add Water รวมถึงสารคดีเบื้องหลังการทำงานซึ่งเปนการปดทาย การแสดงอยางสมบูรณแบบ วางจำหนายแลววันนี้โดยวอรนเนอร มิวสิก

MAGAZINE

National Geographic

พบเรื่องเดนในฉบับเดือนมกราคม กับกิจกรรมปนหุบผา (canyoneering) ที่เปนลูกผสมระหวางการไตเขา กับการสำรวจถ้ำ ณ ทิวเขาบลูเมานเทนสแหงออสเตรเลีย ที่เต็มไปดวยหุบผาและน้ำตกอันลึกชัน ซึ่งตองอาศัยทักษะการโรยตัวเพื่อแลกกับ การผจญภัยอันล้ำคานี้ ถาไมเจงจริง คงสูไ มไหวแนนอน หลังจากนัน้ ไปตอกันดวยการไขปริศนาตางๆ เกีย่ วกับฝาแฝด จำเปนไหม ที่ฝาแฝดจะตองคิดเหมือนกัน อะไรมีผลมากกวากันระหวางธรรมชาติ กับการเลี้ยงดู แลวพบกับเรื่องราวของเสือโครง สัตวปา ผูนาเกรงขามประจำภาคพื้นเอเชียที่กำลังประสบปญหาหลายดาน ทั้งการถูกลา และการแยงพื้นที่กันระหวางมนุษยและเสือ สงผลใหเกิดความสูญเสียอยูบ อ ยครัง้ สุดทาย อยาพลาดทีจ่ ะเรียนรูค วามเปนไปของประเทศเพือ่ นบานกันใหมากขึน้ กับเรือ่ งราว ของชาวโรฮิงญา หนึ่งในชาติพันธุที่ประสบความทุกขยากอยางไมจบสิ้น ทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะหนีเพื่อมาหาชีวิตที่ดีกวา

PROGRAM

Discovery Channel : Curiosity

ดิ ส คั ฟ เวอรี แชนแนล ส ง ซี ร ี ส  Curiosity ซึ ่ ง เป น สารคดีชุดใหมที่แตละตอน จะพาคุ ณ ไปสำรวจความอยากรูอยากเห็นของมนุษย พร อ มไปค น หาคำตอบกั บ เหล าคนดังที่นำโดย โรบิน วิลเลียมส นักแสดงมากฝมอื ในตอน Your Body on Drugs ซึ่งเขาจะพาคุณไปไขปริศนา ให ก ระจ า งว า เพราะอะไร ยาเสพติดถึงไดมีผลตอจิตใจ คนเสพได อ ย า งมากมาย ดวยเทคนิคซีซีไอ 3 มิติ ที่จะ ทำใหผูชมเขาใจการทำงาน ของสารเหล า นี ้ ได ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น ส ว นใครที ่ ต ิ ด อกติ ด ใจ กั บ บทบาทการแสดงของ นั ก แสดงสาวแกร ง อย า ง มิเชล โรดริเกซ จาก Avatar คนนี้ ก็เตรียมตัวพบกับเธอ ไดเลยในตอน Alien Invasion : Are We Ready? โดยเธอ จะมารับหนาที่เปนผูดำเนิน รายการ พาคุ ณ ไปเรี ย นรู  วิ ธ ี ป  อ งกั น ตั ว ถ า หากโลก ถูกมนุษยตางดาวบุกโจมตี เพราะวิทยาศาสตรสมัยใหม กำลั ง แสดงให เ ราเห็ น ว า มนุษยตา งดาวอาจจะมีอยูจ ริง และอาจจะไมนา รักเหมือนกับ เจาอีทกี ไ็ ด ติดตามชมสารคดี เด็ ด ๆ นี ้ ไ ด ท ุ ก วั น อาทิ ต ย เวลา 20.00 น. ทางทรูวิชันส ชอง 20

PRODUCT

Gear 4 Angry Birds

“เราเองไมไดถงึ กับเปนแฟนพันธุแ ทของเกม Angry Birds แตครัง้ แรกทีเ่ ห็นลำโพงชุดนีก้ ร็ สู กึ สะดุดตาทันที เพราะเขาดึงเอา สีสันทีส่ ดใส จัดจาน ซึง่ เปนคาแร็กเตอรหลักของตัวการตนู พวกนี้ ออกมาไดอยางเต็มที่ และตัวดีไซนเองก็ทำออกมาไดอยาง ถูกสัดสวน จึงทำใหรูสึกไดเลยวานี่คือเหลานก Angry Birds ที่เราจับตองได ในสวนของคุณภาพเสียงนั้น ก็ทำออกมาไดดี เสียงกลางใส เสียงเบสหนัก ในระดับที่นาพอใจ รวมถึงสามารถตอเขากับ iPhone, iPod หรือแมแต iPad ได ก็ถือวาคุมคา และดวยคาแร็กเตอรที่จัดจานเปนตัวการตูนแบบนี้ เราสามารถนำไปวางไวที่หองนอน หองน้ำ หรือหองรับแขกก็ได จะเอาไป ตั้งไวตรงไหนก็เพิ่มความเกใหกับบานเราไดหมดครับ” รายละเอียดเพิ่มเติม www.gear4.com เลือกใหโดย : ‘ดีเจเจแหมม’ - วินัย สุขแสวง DJ คลื่น Green Wave 106.5


21

RESTAURANT

ครัวผักน้ำ

“ขอแนะนำราน ครัวผักน้ำ คะ อยูต รงหาแยกวัชรพล อาหารทีน่ อ่ี รอยเพราะเขาใชวตั ถุดบิ ทีม่ คี วามสด โดยเฉพาะผักไฮโดรโพนิกสทเ่ี ขาปลูกเอง ผักที่นี่จึงปลอดสารพิษ สำหรับใครที่ชอบทานผัก เราคิดวาคุณคงชอบอาหารของรานนี้คะ เมนูอาหารก็มีทั้งอาหารตามสั่งทั่วไป สลัดหลายชนิด และสเตก แตที่แนะนำใหลองไปชิมเลยก็คือ ซีซารสลัด เพราะที่นี่เขาใหครบเครื่องจริงๆ ทั้งเบคอน แฮม ชีส และผักสดอีกหลายชนิด ขนาดเรา ไมคอ ยทานผักยังชอบเมนูของทีน่ เ่ี ลยคะ” รานอาหารครัวผักน้ำ เขาซอยรวมมิตรพัฒนาไปประมาณ 700 เมตร รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 08-6887-4584 หรือ 08-6666-1014 เลือกใหโดย : ‘ไอซ’ - ปรีชญา พงษธนานิกร นักแสดงจากภาพยนตรเรื่อง ATM เออรักเออเรอ

EXHIBITION

เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ ครั้งที่ 6

ใครเปนคอหนังแนวทดลองทีเ่ ต็มไปดวยไอเดียสดใหม ความแปลก และความหลากหลาย ไมควรพลาด เด็ดขาดกับ เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ ที่จัดขึ้นเปนครั้งที่ 6 แลว ความพิเศษของปนี้อยูตรงที่ทาง ทีมงานไดคดั สรรฟุตเทจจากหอภาพยนตร และกลุม กิจกรรมภาพยนตรอสิ ระจากประเทศตางๆ อยางเชน เวียดนาม สิงคโปร ฮองกง อังกฤษ เนเธอรแลนด ไตหวัน เพื่อนำมาใหผูชมชาวไทยไดชมกันอยาง เต็มอิ่ม โดยเฉพาะฟุตเทจเกาหาดูยาก อยางหนังสารดคีกึ่งทดลอง ซึ่งถายทำในประเทศไทยชวง พ.ศ. 2495 ที่ฉายภาพความเปนอยูของประเทศไทยในยุคนั้น ซึ่งเปนไฮไลตสุดพิเศษในงานครั้งนี้ ใครเบือ่ ความจำเจกับหนังแนวเดิมๆ ก็ลองแวะไปเปลีย่ นรสชาติกบั แนวหนังใหมๆ ไดทห่ี อศิลปวัฒนธรรม แหงกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28-29 มกราคม และ 4-5 กุมภาพันธนี้ ติดตามรายละเอียดและ โปรแกรมฉายไดที่ www.beffbeff.com

COSMETIC

ACCESSORY

G-SHOCK Dee & Ricky Limited Edition

ถือเปนนาฬกาทีแ่ ฟนๆ G-SHOCK เฝารอมากทีส่ ดุ รุนหนึ่งในรอบปนี้ ซึ่ง G-SHOCK ไดรวมมือกับ ดีไซเนอรชื่อดังของนิวยอรกอยาง Dee & Ricky ซึ่งรับหนาที่ออกแบบนาฬการุนพิเศษเรือนนี้ให โดยเฉพาะ ที่เห็นวาสีสันเจ็บจี๊ดขนาดนี้ ก็เปน เพราะพวกเขาไดแรงบันดาลใจมาจากตัวตอเลโก ที่สรางชื่อเสียงใหกับเขาทั้งคูมาแลวในป 2008 ซึ่งนอกจากความโดดเดนซุกซนจากแมสีตางๆ ที่ ทำใหดูเหมือนนาฬกาของเลนแลว นาฬกาเรือนนี้ ยังมาพรอมกับเทคโนโลยีลำ้ ยุคของ G-SHOCK ดวย เริ่มตนที่ระบบปองกันแมเหล็ก และระบบปองกัน การสั่นสะเทือน แถมยังกันน้ำลึกได 200 เมตร และมีระบบไฟ LED อัตโนมัติ สามารถแสดงเวลา ได 48 เมืองรอบโลก อีกตางหาก แวะไปกรี๊ดกราด ไดที่หางสรรพสินคาชั้นนำ หรือราน G-Factory ทุกสาขา

GIVE

รวมพิทักษปา กับมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

ในชวงไมกส่ี ปั ดาหมานี้ หากลองสังเกตขาวทีเ่ กิดขึน้ เชือ่ วาหลายคนคงสะดุดกับขาวรายๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับบรรดาสัตวปา อยางเชน ชางทีถ่ กู ฆาอยางทารุณในพืน้ ทีป่ า สาเหตุกเ็ พือ่ ทีจ่ ะตัดเอาชิน้ สวนรางกาย ของพวกมันไปหาประโยชน และดวยความกวางใหญของผืนปา จึงทำใหกำลังของเจาหนาที่ซึ่งมี อยูเ พียงจำกัดไมสามารถดูแลไดอยางทัว่ ถึง เราจึงขอเชิญชวนคุณรวมสนับสนุนการทำงานของเจาหนาที่ เหลานี้ผานทางมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร โดยทางมูลนิธิจะใหความชวยเหลือทางดานการเงินกับ ครอบครัวของเจาหนาที่ ซึ่งบางคนเสียชีวิตไปจากการตอสูกับผูลักลอบตัดไมและลาสัตว สามารถ โอนเงินไปไดที่บัญชีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ธนาคารกรุงไทย สาขามหานาค บัญชีออมทรัพย เลขที่ 156−1−06820−9 และบัญชีธนาคารอื่นๆ เขาไปดูรายละเอียดไดที่ www.sueb.or.th

Boots 17 Adapting Skin Match Foundation Flawless Finish SPF 15 ผิ ว หน า สวยเนี ย นสว า งใสได ไมตองพึ่งโฟโตช็อปคอยลบริ้วรอย ตางๆ อีกตอไป เมือ่ บูต ส ผูเ ชีย่ วชาญ ดานสุขภาพและความงาม เผยคียพ ซี ชิ้นเด็ดที่จะเสกผิวหนาใหเนียนสวย พร อ มท า แสงแดด กั บ Boots 17 Adapting Skin Match Foundation Flawless Finish SPF 15 ครีมรองพื้น ชนิดน้ำเนื้อบางเบา ที่ใหการปกปด ริ ้ ว รอยและจุ ด ด า งดำต า งๆ แลดู เรี ย บเนี ย น พร อ มสารป อ งกั น แสงแดด SPF 15 ทีจ่ ะปกปองผิวหนา วั ย สาวไม ใ ห เ กิ ด ริ ้ ว รอยก อ นวั ย มีใหเลือก 2 เฉดสี ทีเ่ หมาะกับสีผวิ หนา คือ ขาว และกลาง ในราคาเพียง 295 บาท วางจำหนายแลวทีร่ า นบูต ส กว า 200 สาขาทั ่ ว ประเทศ แค น ี ้ สาวๆ ก็ออกจากบานไดอยางมั่นใจ ไมตอ งคอยหลบแดดกันใหเสียบุคลิก อีกตอไป


24

SHOPPING!

เสื้อยืดสกรีนลาย

เสื้อยีนสแขนกุด เสื้อลายสกอต

กางเกงยีนส สกินนี

เสื้อลายสกอต

กางเกงยีนส สกินนี

เสื้อยืดสกรีนลาย

กฎขอหนึ่งของการแตงตัวก็คือ คุณจะตองมีกางเกงยีนสเจงๆ อยางนอยหนึ่งตัว เพราะ ถานึกอะไรไมออก สิง่ นีค้ อื ทางออกสวยๆ ในชัว่ โมงอันเรงรีบ และจะใหดขี อใหมเี สือ้ ลายสกอต สีจดั ๆ ตัดกับกางเกงยีนสสนี ำ้ เงินเขม หวีผมจัดทรงใหยงุ เล็กนอย ตบทายดวยรองเทาผาใบ สำหรับชายหนุม และรองเทาสนสูงเพิ่มความเพรียวใหกับหญิงสาว เพียงแคนี้คุณก็จะได ลุคสุดเทพรอมลุยกันแลว

กางเกงยีนส สกินนี เสื้อยืดสีเทา

เสื้อยืดแขนยาว

กางเกงยีนส สกินนี

กางเกงยีนส สกินนี กางเกงยีนส สกินนี

WHERE กางเกงยีนส สกินนี

กางเกงยีนส สกินนี

กางเกงยีนส สกินนี

ราน HARA หางสรรพสินคาชั่นนำทั่วไป แฟชั่นไอสแลนด เซ็นทรัลบางนา และ Terminal 21 (ชั้นลอนดอน) หรือ www.hara.co.th


CALENDAR

26

FRI

MON

TUE

WED

THU

Birds & Habitats

Absolutely Normal Chaos

Zazie dans le Metro

Alone

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘นกในธรรมชาติ’ โดย กมล โกมลผลิ น กั บ ผลงานจิ ต รกรรมสี น ้ ำ ที ่ น ำเสนอความงดงาม รวมไปถึงสีสัน รูปราง การเคลื่อนไหว อากัปกิริยา และพฤติกรรมที่ เปนไปตามธรรมชาติของ นก รวมทั้งความสัมพันธ ระหว า งนกกั บ สภาพ ธรรมชาติลักษณะตางๆ อั น เป น ป จ จั ย สำคั ญ ในการมีชีวิตรอด วันนี้ ถึง 2 กุมภาพันธ 2555 ณ หองนิทรรศการชั้น 1 หอศิลปจามจุรี

นิทรรศการศิลปะโดย สักใหญ มงคลประเสริฐ นำเสนอผลงานศิ ล ปะ นามธรรมที่บันทึก เหตุการณและเรื่องราวที่ พบเจอในชีวิตประจำวัน ซึ่งสงผลกระทบตอจิตใจ ไมวา จะเปนเรือ่ งทีก่ อ ใหเกิด ความผิดหวังหรือสมหวัง สนุกสนานหรือโศกเศรา วันนี้ถึง 27 กุมภาพันธ 2555 ณ กอย อารต แกลลอรี, ซอยสุขมุ วิท 31 (ซอยสวัสดี)

หนึง่ ในภาพยนตรดๆี ที ่ น ำเสนอโดยสมาคม ฝรั่งเศส ‘Zazie dans le Metro’ วาดวยเรือ่ งราวของ เซซี เด็กหญิงจากตางจั ง หวั ด ที่อ อกเดิ น ทาง สำรวจกรุ ง ปารี ส เพี ย ง ลำพัง ไมกี่วันหลังอยู ทามกลางความบาคลั่ง ของปารีส เธอก็นั่งรถไฟ กลับบานทั้งๆ ที่ยังไมได เห็ น แม แ ต ท างเดิ น ใน อาคารของรถไฟใต ด ิ น วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ สมาคมฝรั่งเศส

นิทรรศการศิลปะโดย อั ม ริ นทร บุ พ ศิ ร ิ กั บ ผลงานจิตรกรรมภาพเด็ก และเยาวชนในหลากหลายรู ป ลั ก ษณ แ ละ อิ ร ิ ย าบถ ภายใต แ นว ความคิดเกีย่ วกับความรัก ความอบอุ  นท า มกลาง สภาพสังคมยุคปจจุบัน ที ่ ม ี ส  ว นผลั ก ดั น ให เด็ ก หลงทางไปในความวางเปลา เปลี่ยวเหงา วันนี้ ถึ ง 4 มี น าคม 2555 ณ หอศิ ล ป ร  ว มสมั ย อารเดล ถนนบรมราชชนนี (เวนวันจันทร)

available now! $ 1.99

24 Heures de la Vie d’une Femme

ละครเวทีที่ดัดแปลง มาจากเรื ่ อ งสั ้ น ของ สเตฟาน เซวก วาดวย เรื ่ อ งราวของหญิ ง ชรา ชนชัน้ สูงชาวอังกฤษผูก ำลัง หวนนึ ก ถึ ง วั น คื น เก า ๆ ในบานเชาตอนมาพักผอน ทีช่ นบท เหตุการณทท่ี บั ถม อยูในจิตสำนึกของหญิง ผูน ม้ี านาน 25 ป ผลักดัน ใหเธอลองพยายามไถโทษ ใหตนเองสักครัง้ วันนี,้ 26, 28 มกราคม รอบการแสดง 19.30 น. และ 22 มกราคม รอบการแสดง 16.00 น. ณ สวนของสมาคมฝรัง่ เศส

21 22 SAT

SUN

JF Theatre

Jayesslee Live in Bangkok

JF Theatre วั นนี ้ นำเสนอเรื่อง ‘Noriben the Recipe for Fortune’ (ขาวกลองหนายิม้ ของแม) ว า ด ว ยเรื ่ อ งราวของ โคมากิ นางาอิ ที่กระเตง ลูกสาวกลับไปใชชีวิตที่ บานเกิด หลังไดลม้ิ ชิมรส อาหารในรานอาหารเล็กๆ แหงหนึง่ เธอก็มคี วามตัง้ ใจ จะเปดราน ‘อาหารกลอง มื้อกลางวันที่ราคาถูกแต อรอย’ ชมฟรี วันนี้ เวลา 15.00 น. ณ หองสัมมนา เจแปนฟาวนเดชัน

‘Jayesslee Live in Bangkok’ คอนเสิ ร  ต เต็มรูปแบบครัง้ แรกในไทย ของสองพี ่ น  อ งเกาหลี ออสเตรเลีย Janice Lee และ Sonia Lee ทีส่ ะกดใจ ผู  ช มยู ทู บ มาแล ว ด ว ย เสียงรองทีท่ ำใหคนทัว่ โลก ตองหยุดฟง และชมวงเปด Oh & The Crazy Glue พรอมแขกรับเชิญพิเศษ Room39 วันนี้ เวลา 19.00 น. เป นต น ไป ณ เซ็นเตอรพอยต เพลยเฮาส, ชัน้ 8 เซ็นทรัลเวิลด


24

,%43 *!::)450 เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

ถาดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ รอบๆ ตัวใหผนั แปรไปตามตัวโนตแตละตัวทีบ่ รรเลง ไปเรื่อยๆ ไดจริง เชื่อวาบานของ ‘ซัน’ - รัตนะ วงศสรรเสริญ นาจะอบอวลไปดวยบรรยากาศ แหงความรื่นเริงของดนตรีแจซเราอารมณ ดวย เหตุทเ่ี จาของบานเปนทัง้ มือเปยโนแจซทีก่ วาดรางวัล ทางดนตรีมาแลวมากมาย และยังเปนอาจารย สอนดนตรีที่คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัย ศิ ล ปากร แถมยั ง มี โรงเรี ย นสอนดนตรี อ ย า ง Creative Music Studio หรือ CMS อยูในรั้วบาน หลังเดียวกันอีกดวย “ผมอยากใหโรงเรียนสอนดนตรีกบั บานอยูใ น บริเวณเดียวกัน เพราะไดแรงบันดาลใจมาจาก โรงเรียนสอนดนตรีในประเทศญี่ปุน ซึ่งเทมาก เพราะตัวอาคารเขาเปนปูนเปลือย มีเนือ้ ทีไ่ มเยอะ แตก็สามารถจัดสรรไดอยางลงตัว จึงคิดวาพื้นที่

หนาบานของเราก็นาจะทำอยางนั้นได อีกอยาง คือผมตองทำงานหลายที่อยูแลว ถามีโรงเรียน อยูท บ่ี า น ผมจะไดมเี วลาอยูก บั บานมากขึน้ แถมยัง ชวยประหยัดเวลาเดินทางไดดวย” นอกจากบานหลังนีจ้ ะคลอไปดวยเสียงดนตรี ตลอดทัง้ วันแลว เจาของบานยังเลายอนถึงความทรงจำที่มีตอสถานที่แหงนี้ใหเราฟงดวย “เดิมทีบา นหลังนีเ้ ปนบานทีผ่ มอยูม าตัง้ แตเกิด แตพอโตขึ้นมาหนอยก็ยายออกไป จนกระทั่งผม เรียนจบ ทำงาน และแตงงาน ก็มีโอกาสไดยาย กลับมาอยูที่เดิม และตกแตงใหมใหเขากับไลฟสไตลทเ่ี ปลีย่ นไป แตถงึ หลายๆ อยางจะเปลีย่ นไป บานหลังนี้ก็ยังทำใหผมนึกถึงวัยเด็กอยูเสมอ จำไดวา เราเคยมีเพือ่ นบานในซอยใกลๆ กัน มีรา น ขายของทีต่ อนนีก้ ย็ งั คงอยู มีความผูกพันเปนพิเศษ ทำใหเราไมเหมือนกับเปนคนแปลกหนาเสียทีเดียว


25

เพราะมีความคุนเคยอยูแลว” ความสุขของการฟงเพลงสำหรับใครหลายๆ คน อาจจะอยูที่การไดปลดปลอยอารมณใหลองลอย ไปตามจังหวะของเพลง แตกตางจากความสุข ในการสอนดนตรี ซึ่งรัตนะบอกวา “สำหรั บ ผม ความสุ ข ของการสอนดนตรี อยูตรงที่มันทำใหเราไดทบทวนตัวเองอยูเสมอ เพราะลูกศิษยหลายคนก็เปนนักดนตรีทม่ี พี น้ื ฐาน อยู  แ ล ว จึ ง เป น เหมื อ นการเช็ ก ตั ว เองด ว ยว า เราเกงพอที่จะสอนเขาหรือเปลา ทำใหเราตอง ทำการบานหนัก และหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม ใหกบั ตัวเองอยูเ สมอ ยิง่ สอนมากเทาไหร เราก็จะมี ชัว่ โมงบินมากขึน้ และยิง่ สอนคนเกงมากขึน้ ก็ยง่ิ ทาทายตัวเองมากขึ้นดวย” แมจะไมไดมคี วามรูเ กีย่ วกับการกอสรางบาน หรือการตกแตงบานแบบมืออาชีพทั่วๆ ไป แต องคประกอบสวนใหญของบานหลังนีก้ ล็ ว นมาจาก การเลื อ กสรรอย า งพิ ถ ี พ ิ ถ ั นของเจ า ของบ า น แทบทัง้ สิน้ ซึง่ ถือเปนเคล็ดลับสำคัญในการตกแตง บานของเขาเลยก็วาได “ผมจะเป น คนซื ้ อ ของเองเป น ส ว นใหญ ซึ่งกอนที่จะซื้ออะไรก็ตองเช็กแลวเช็กอีกเพื่อให ตรงกั บ สิ ่ ง ที ่ เราต อ งการมากที ่ ส ุ ด รวมไปถึ ง เรื่องวัสดุในการกอสรางบางอยางผมก็ดูแลเอง ทัง้ หมด ขอดีของการเลือกซือ้ ของเองก็คอื เราจะรู วาของแตละอยางมีทม่ี าทีไ่ ปอยางไร หลายๆ อยาง มีความทรงจำทำใหเราไดนกึ ถึงอยูเ สมอ อีกอยาง คือทำใหเรารูว า จะซือ้ ของไดทไ่ี หน เวลาทีอ่ ะไรเสีย ก็ไปหาซื้อมาทดแทนของเดิมไดไมยาก อีกทั้ง ยังรูจุดออนและจุดแข็งของวัสดุแตละชิ้นดวย ทำให ก ารใช ง านเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มากที่สุดดวย”

ซีรีสที่กำลังติดหนึบ - Lost ของสะสมสุดหวง - ซีดีเพลงแจซ และนาฬกาเกาๆ ที่ซื้อ มาจากตางประเทศ อาหารจานเกงทีภ่ รรยาชอบทำใหทาน - มัสมั่น กิจกรรมทีท่ ำใหตวั เองผอนคลายทีส่ ดุ - ดูหนัง ตีแบดฯ เพลงที่อยากจะมอบใหบานหลังนี้ - เพลงแจซจังหวะสนุกๆ เว็บไซตที่เขาไปเยี่ยมชมบอยที่สุด - www.thecreativemusic.com (เว็บไซต ของโรงเรียน) นักดนตรีแจซคนโปรด - McCoy Tyner


30

HEALTH

HEALTH QUESTION

HEALTH TIPS

FIVE Q : คนเรามั ก จะเริ่ มสูญเสีย ความทรงจำตั้งแตอายุ 60 ป ขึ้นไป จริงหรือไม

A : ไมจริง เพราะมีการศึกษา ลาสุดจากประเทศอังกฤษพบวา สมองของคนเราเริ่มสูญเสียความทรงจำไดตั้งแตอายุเพียง 45 ป โดย Archana Singh-Manoux ผูท ำ การวิจยั กลาววา อาการสมองเสือ่ ม ไม ไ ด เ กิ ด ขึ ้ น ในวั ย ชราเท า นั ้ น เพราะไลฟสไตลของแตละคนมีผล ตอตนเองวาจะเกิดอาการสมองเสือ่ ม เมื่อไหร ซึ่งจากสถิติพบวา 3.6% จากกลุม ตัวอยางจำนวน 7,000 คน เปนคนที่มีอาการสมองเสื่อมและ อยูในชวงอายุ 45-49 ป ทั้งนี้ ปจจัยที่ทำใหเสี่ยงตอการเปนโรค สมองเสื่อมมากขึ้นมีหลายประการ อาทิ ความอวน ความดันเลือดสูง การสูบบุหรี่ เพราะพฤติกรรมเหลานี้ จะสงผลตอเซลลสมองและหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมอง ในทางกลับกัน หากคุ ณ ไม ม ี พ ฤติ ก รรมดั ง กล า ว ความทรงจำของคุณก็มแี นวโนมดีขน้ึ แมวาอายุจะเกิน 60 ป ก็ตาม

JANUARY SUPER FOODS หากคุ ณ เป น คนหนึ่ ง ที่ ตั้ ง ปณิ ธ านว า ป ใ หม นี้ จ ะดู แ ลสุ ข ภาพตั ว เองและ คนในครอบครั ว ให ดี ขึ้ น รั บ รองว า คำแนะนำดี ๆ ที่ น ำมาฝากในสั ป ดาห นี้ จะไม ท ำให คุ ณ ต อ งผิ ด หวั ง เพราะเรากำลั ง พู ด ถึ ง อาหารสุ ข ภาพ 5 ชนิ ด ที่หาทานไดในเดือนมกราคม ซึ่งคุณไมควรพลาดที่จะหามาทานพรอมรับ คุณประโยชนจากธรรมชาติไปแบบเต็มๆ

• Tangerine หรือสมจีน ผลไมทห่ี าทานไดงา ยในชวงนี้ แมผลของมัน จะเล็กจิว๋ แตขอบอกวาสารอาหารทีอ่ ยูภ ายในไมนอ ยเลย เพราะอุดมดวย วิตามินซีมากถึง 23.5 มิลลิกรัม ซึง่ เทากับ 39% ของปริมาณที่ The Food and Drug Administration (FDA) แนะนำใหทานตอวัน โดยวิตามินซี เหลานีจ้ ะชวยใหคณ ุ มีสขุ ภาพดี ชวยสรางคอลลาเจนทีจ่ ำเปนตอการบำรุง ผิวพรรณและสรางเซลลใหม ทัง้ ยังชวยปกปองผิวหนังของคุณจากรังสี ตางๆ ที่สงผลใหผิวของคุณเหี่ยวยนกอนวัยไดอีกดวย • Brussels Sprout หรือกะหล่ำดาว ผักชนิดนีห้ าทานไดไมยากในชวง เดือนมกราคมเชนกัน โดยกะหล่ำดาวมีประโยชนตอรางกายมาก เนื่องจากเปนแหลงของไฟเบอรและสารตานอนุมูลอิสระ และยังชวย ลดคอเลสเตอรอลภายในรางกายอีกดวย ซึ่งนักโภชนาการแนะนำวา ถาตองการทานกะหล่ำดาวใหไดประโยชนยิ่งขึ้น ควรปรุงคูกับน้ำมันมะกอก เพราะจะชวยทำใหรางกายดูดซึมสารอาหารไดดียิ่งขึ้น • Grapefruit เปนผลไมอีกชนิดหนึ่งที่ใหวิตามินซีกับคุณแบบเต็มๆ ซึ่งจะชวยเพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย ทำใหคุณไมปวยบอย นอกจากนี้ เกรปฟรุตยังเปนผลไมที่ขึ้นชื่อในเรื่องการลางพิษ จึงเปน อาหารแนะนำสำหรับทุกคน เพราะอาหารที่เราทานในแตละวันลวนมี สารพิษปะปนอยูม ากมาย หรือสำหรับใครทีม่ กั มีอาการทองอืด ทองเฟอ แนนหนาอก การทานเกรปฟรุตก็ชวยคุณไดเชนกัน • Leeks หรือตนกระเทียม เปนแหลงแคลเซียมและโพแทสเซียมที่จะ ชวยซอมแซมกระดูก และเพิ่มพลังใหกับกลามเนื้อ นอกจากนี้ยังมี คุณสมบัติชวยบำรุงปอด ปองกันโรคมะเร็ง และยังบำรุงหัวใจอีกดวย • Pomegranate หรือผลทับทิม จากการศึกษาพบวา พืชชนิดนี้ มีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสูง สามารถชวยใหรางกายของคุณ ตานสารกอมะเร็งได โดยเมล็ดภายในผลทับทิมยังประกอบดวยสารอาหาร มากมาย เชน ไฟเบอร วิตามินซี วิตามินเค โพแทสเซียม และธาตุเหล็ก ทางดาน Keri Glassman นักโภชนาการชาวอเมริกัน ไดกลาวถึง ทับทิมวา “แมเมล็ดภายในผลทับทิมจะเล็กไมถึง 1 เซนติเมตร แตมัน สามารถเก็บสารอาหารที่มีประโยชนมากมายภายในพื้นที่เล็กๆ นั้น จนคุณตองทึ่ง” ทีม่ า : www.huffingtonpost.com

ที่มา : www.reuters.com

48

ชาเปนเครือ่ งดืม่ อีกชนิดหนึง่ ทีค่ ณ ุ ไมควรมองขาม เพราะการวิจยั เผยวา ใบชาเปนแหลงของสารตานอนุมลู อิสระหลายชนิด เชน คาเตชิน เควอซิทนิ โดยหลังจากทีด่ มื่ ชาประมาณ 30 นาที การทำงานของสารตานอนุมลู อิสระในเลือดจะพุง สูงขึน้ ถึง 48% ซึง่ คุณสามารถดืม่ เพือ่ ลดคอเลสเตอรอล ปองกันการอุดตันของเสนเลือด และยังปองกันการเกิดมะเร็งได

HEALTH NEWS นักวิจัยแนะ ผูหญิงทานปลาอาทิตยละครั้ง หางไกลโรคหัวใจได 90% คงเปนขาวดีสำหรับสาวๆ ทัง้ หลาย ทีล่ า สุด ศาสตราจารย มาริน สตรอม จาก the Statens Serum Institut ในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ไดออกมาเผยผลการวิจยั วา ผูห ญิงทีท่ านปลาอยางนอย สัปดาหละ 1 ครัง้ สามารถลดความเสีย่ งตอการเปนโรคหัวใจและอาการหัวใจวายไดถงึ 90% โดยเหตุท่ี ผลการศึกษาจำกัดอยูเ ฉพาะเพศหญิง เพราะผูห ญิงสามารถรับสารอาหารจากน้ำมันปลาหรือโอเมกา-3 ไดมากกวาผูชาย ซึ่งน้ำมันปลานี้จะชวยเรื่องการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด จึงชวยลดโอกาส ในการเกิดโรคหัวใจได ศาสตราจารยมารินยังแนะนำเพิม่ เติมอีกวา ถาอยากใหการลดความเสีย่ งโรคหัวใจ ไดผลดีทส่ี ดุ ควรใหผหู ญิงเริม่ ทานปลาทะเลตัง้ แตยงั อายุนอ ยๆ เชนในชวงวัยรุน โดยทานอยางนอย 2 ชิน้ ตอสัปดาห ทั้งนี้ จากสถิติของสหราชอาณาจักรพบวา โรคหัวใจเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของ พลเมือง คือทุกๆ ปจะมีคนเสียชีวติ ดวยโรคดังกลาวมากถึง 94,000 คน ในจำนวนนีเ้ ปนผูห ญิงเกือบ 15% ที่มา : www.dailymail.co.uk


32

HEART

HEART TIPS

4 REASONS TO START MEDITATION การทำสมาธิเปนหนึ่งในเคล็ดลับการใชชีวิตที่มีมานานทั้งในโลกตะวันออก และตะวันตก ซึง่ ในระยะแรก ศาสตรนมี้ กั จำกัดอยูเ ฉพาะนักบวช แตปจ จุบนั คนทัว่ ไป มีความสนใจมากขึน้ เพราะไดรบั ประโยชนมากมายชนิดทีห่ ลายคนบอกวา ถาไมลอง ก็จะไมรู และสำหรับคนทีก่ ำลังลังเลหรือไมแนใจวาการทำสมาธิจะมีผลตอการใชชวี ติ จริงหรือไม เราแนะนำใหคุณอานสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้

• Stillness หรือความเงียบสงบ ในสังคมทีท่ กุ อยางแทบไมมกี ารหยุดนิง่ การทำสมาธิจะชวยใหคณ ุ สัมผัสกับความเงียบสงบทีจ่ ะทำใหจติ ใจคุณ ไดหยุดพัก ซึง่ ในระยะแรก ทุกคนทีฝ่ ก สมาธิตา งบอกเปนเสียงเดียวกันวา เปนเรือ่ งยากมากทีจ่ ะนัง่ อยูน ง่ิ ๆ โดยปราศจากเสียงรอบตัวเมือ่ เทียบกับ การนัง่ ดูซติ คอมหนาทีวี แตถา คุณผานพนชวงแรกนีไ้ ปได รับรองวา คุณจะตองประทับใจ และรูสึกไดถึงความสุขที่เกิดขึ้นเองโดยไมมี เรื่องของวัตถุมาเกีย่ วของ • Focus หรือการจดจอ จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบวา เพียงแคคณ ุ นัง่ สมาธิวนั ละ 5 นาที ก็สามารถเพิม่ ทักษะการจดจออยูก บั สิง่ ใดสิง่ หนึง่ หรือมีจติ ใจแนวแนได ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับเวลาใน 1 วันแลว 5 นาที ยังไมถึง 0.5% ของวันเลยดวยซ้ำ จึงเปนเรื่องที่นาสนใจและ นาลองทำดู เพือ่ พัฒนาความสามารถ และเพิม่ ความสุขดวยตัวคุณเอง • Decision-making หรือการตัดสินใจ คุณคงเคยไดยินมาบางวา เมือ่ ไหรทร่ี สู กึ โกรธ ใหนบั 1-10 กอน แลวคอยคิดหรือตัดสินใจวาจะทำ อยางไรตอไป การทำสมาธิในชวงเชาก็คลายกับการนับ 1-10 ทีค่ ณ ุ คุน เคย แตผลของมันมีมากมายและยาวนานกวา เพราะการทำจิตใจและสมอง ใหปลอดโปรงตั้งแตชวงแรกของวัน จะชวยใหคุณมีสติและตัดสินใจ สิ่งตางๆ ไดอยางละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นไปตลอดทั้งวัน • Non-attachment คือการไมยดึ ติด หรือการปลอยวาง ในชวงแรก ที่เริ่มฝกการทำสมาธิ คุณจะทราบวาลมหายใจเปนเรื่องที่สำคัญที่สุด และคุณจำเปนตองจดจอตอลมหายใจเขา-ออกนัน้ อยูต ลอด เพือ่ เรียก สมาธิ ดังนั้น หากคุณวอกแวก คิดเรื่องอื่นๆ ตลอดเวลา คุณก็จะทน นัง่ นิง่ ๆ ชัว่ ระยะหนึง่ ไมไดจนตองลมเลิก และไปทำสิง่ ทีก่ ำลังคิดฟุง ซานอยู เทากับวาการทำสมาธิของคุณลมเหลว แตถา หากคุณสามารถตัดตัวเอง ออกจากความคิดในชวงทำสมาธิไปได เชือ่ วาเมือ่ ลงลึกไปถึงการใชชวี ติ คุณก็จะสามารถปลอยวางเรื่องที่ไมจำเปนออกไปจากจิตใจ และมี ความสุขกับชีวิตปจจุบันไดเชนกัน ที่มา : http://gma.yahoo.com

The World of Origami สำหรับใครทีค่ ดิ วาหากตองการ ฝกสมาธิ วิธีเดียวที่เราทำไดคือนั่ง นิง่ ๆ จดจออยูก บั ลมหายใจเขา-ออก เทานัน้ เราขอบอกวาคุณคิดผิดแลว เพราะยังมีกิจกรรมอีกอยางหนึ่ง ที่ชวยคุณใหมีสมาธิเพิ่มขึ้น ใจเย็น มากขึ ้ น และยั ง ช ว ยเสริ ม สร า ง จินตนาการใหคณ ุ อยางไมมที ส่ี น้ิ สุด นัน่ คือ ‘Origami’ หรือการพับกระดาษ สไตลญี่ปุน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเปน ศิ ล ปะที ่ ม ี ในญี ่ ป ุ  น มาตั ้ ง แต ส มั ย โบราณ และสืบทอดเรื่อยมาจนถึง ปจจุบัน โดย โยชิซาวา อากิระ ผูไ ดรบั การยกยองใหเปนผูเ ชีย่ วชาญ ดานโอริกามิในยุคโมเดิรน ไดพฒ ั นา โมเดลการพับกระดาษมากถึงกวา 50,000 แบบ เชน นกกระเรียน เตา มั ง กร เจ า หญิ ง ดอกไม ฯลฯ ดังนั้น หากคุณเริ่มตนพับกระดาษ ตั้งแตวันนี้ คุณอาจพับกระดาษได ไมซ้ำแบบกันเลยอยางนอย 10 ป หากคุ ณ เริ ่ ม สนใจขึ ้ น มาบ า ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซตของชมรมพับกระดาษไทย www.thaiorigami-club.net46.net

QUOTE FOR YOUR HEART “ความลมเหลวเปนสวนผสมของชีวิตซึ่งขาดไมได คนที่ไมเคยลมเหลวคือคนที่ไมเคยทำอะไร ดวยขอเท็จจริงเชนนี้ คนที่กำลังคิดการใหญทุกคนจึงมองความลมเหลวดวยสายตาที่เปนบวก เพราะเขารูอยูแกใจวา ความลมเหลวเปนฝาแฝดกับความสำเร็จ” พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

Name : Christian Dior Nationality : French Born : 21 January 1905 Died : 23 October 1957 “I think that we have to be aware that people are allowed to make mistakes in their life.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ทีม่ า : http://en.wikipedia.org, www.infomat.com/whoswho/christiandior.html

ในบรรดาแบรนดเนมชั้นนำในโลกแฟชั่น ‘คริสเตียน ดิออร’ ยอมตองเปนชื่อแรกๆ ที่คุณนึกถึง ซึ่งแมวาผลิตภัณฑของดีไซเนอรผูนี้จะออกมาในแนว หรูหรา สงางาม แตเมื่อมองลึกลงไปถึงเสนทางชีวิตกอนที่เขาจะประสบความสำเร็จแลว ดิออรผานประสบการณที่ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบอยางที่คิด แตดวยความรักและศรัทธาที่มีตอสิ่งที่ทำ ทำใหเขาประสบความสำเร็จ เปนหนึ่งในแบรนดแฟชั่นที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลกจนถึงปจจุบัน

• คริสเตียน ดิออร เกิดมาในครอบครัวนักธุรกิจผลิตปุย ทีร่ ำ่ รวยในเมือง Granville ประเทศฝรัง่ เศส โดยบิดาของเขาหวังวาลูกชายคนนีจ้ ะโตไปเปน นักการทูต ในขณะที่ดิออรสนใจดานศิลปะและมีความใฝฝนที่จะ ทำงานดานแฟชั่น โดยในสมัยวัยรุนเขาเคยหารายไดจากการขาย แบบสเกตชแฟชั่นในราคาเพียงชิ้นละ 10 เซ็นต • ในป 1928 บิดาของดิออรใหเงินสนับสนุนสำหรับเปดแกลลอรีเล็กๆ เพือ่ แสดงและขายผลงานของตัวเองและเพือ่ น แตไมนานแกลลอรีกต็ อ ง ปดตัวลงเพราะปญหาทางการเงินของครอบครัว โดยบิดาของเขาตกอยู ในสภาพบุคคลลมละลาย ขณะเดียวกัน ดิออรกเ็ ปนหนึง่ ในผูถ กู เรียกตัว ไปเปนทหารในชวงสงครามโลก ความใฝฝน เรือ่ งศิลปนของเขาจึงดูรบิ หรีไ่ ป • หลังเสร็จสิ้นจากภารกิจทหารในป 1942 ดวยใจรักดานแฟชั่น ทำใหเขาพยายามหาชองทางสูว งการนี้ โดยการยายไปอยูป ารีส และ เชาบานเล็กๆ อยูก บั เพือ่ นในระหวางทีอ่ อกไปสมัครเปนดีไซเนอรของ

Fashion House ตางๆ ซึง่ ทีแ่ รกทีร่ บั เขาเขาทำงานคือ Lucien Lelong แมวาดิออรจะเริ่มเรียนรูงานดานแฟชั่นอยางจริงจังในวัย 30 กวา แตดวยทักษะดานศิลปะที่มี ทำใหผลงานของเขาเปนที่ชื่นชม ไมแพดีไซเนอรรุนนองที่มีประสบการณมากกวาเลย • หลังจากทำงานจนมีทุนมากขึ้น เขาไดออกแบบแฟชั่นแนวใหม ‘New Look’ ทีส่ รางความฮือฮาไปทัง้ วงการ นัน่ คือเสือ้ แบบไหลแคบ และกระโปรงยาว ซึง่ มาแทนทีเ่ สือ้ แบบไหลกวางและกระโปรงสัน้ ในยุค สงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยเสือ้ ผาแบบ ‘New Look’ นีไ้ ดปฏิวตั วิ งการ แฟชัน่ สตรี และเปนสวนหนึง่ ทีท่ ำใหปารีสกลายเปนศูนยกลางของ โลกแฟชั่นในเวลาตอมา ทำใหแบรนด Christian Dior โดงดังและ เปนที่นิยมไปทั่วโลก และแมวาเขาจะจากโลกนี้ไปแลว แตแนวคิด และชีวติ ของเขายังคงเปนแบบอยางทีด่ ใี หกบั ดีไซเนอรรนุ หลังมาจน ปจจุบัน


ALL ABOUT BIZ

37

BIZ LIFE

HONESTY COMES FIRST สิริพิชชา มณีวรรณ

เจาของธุรกิจชานมไตหวัน ‘BUDDY BROWN’ นักธุรกิจรุน ใหมผมู งุ เสิรฟ เครื่องดื่มรสเลิศ คุณภาพคับแกว ดวยความเชื่อมั่นวาการบริการ ทีจ่ ริงใจตอลูกคา และการใสใจตอสังคม จะเปนเครือ่ งผลักดันใหกจิ การ ประสบความสำเร็จในที่สุด

• ในการทำธุรกิจ ลูกนองเปนสวนสำคัญที่ผูบริหารไมควรมองขาม ตองดูแล เรือ่ งสวัสดิการอยางเหมาะสม เพราะถาเขาอยูไ ด ทำงานดี กิจการก็จะราบรืน่ คือถานายสบาย ลูกนองก็ตองอิ่ม • ผูนำที่ดีตองมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด เฉียบคม กลาไดกลาเสีย ถาเราคิดวา ลูกนองคนใดสามารถรับผิดชอบงานได ก็ตอ งปลอยใหเขาทำ ในขณะเดียวกัน ผูน ำก็ตอ งติดตามงานดวยแตไมถงึ ขนาดเขาไปกาวกาย เพราะเขาจะไมสามารถ แสดงศักยภาพทีม่ ไี ดอยางเต็มที่ • คติทย่ี ดึ ถือในการเลือกคนเขาทำงาน คือ ‘เกงคือสุดทาย ซือ่ สัตยตอ งมากอน’ เพราะคนซือ่ สัตย เราสอนใหเกงไมยาก แตสำหรับคนจิตใจไมดี หากเราปลอย ใหเขาทำงานไป จะเปนอันตรายตอธุรกิจในอนาคตได • การรับมือกับสถานการณทห่ี ลากหลายจากลูกคาและเพือ่ นรวมงานไมใชเรือ่ งยาก อยูท เ่ี ราวาสามารถควบคุมสติไดมากแคไหน ซึง่ สิง่ ทีค่ ณ ุ ตองมีเปนอันดับแรกคือ ทักษะการฟง พรอมที่จะรับขอมูลใหมๆ เสมอ เพื่อจะไดเรียนรูและนำไปใช กับสถานการณเดียวกันในอนาคตตอไป • ความใจรอนคือจุดออนสำคัญที่ผูนำควรแกไข เพราะหากคุณไมสามารถ ควบคุมอารณได คุณก็ไมสามารถทำธุรกิจกับคนทีห่ ลากหลายได • นักธุรกิจมืออาชีพตองมองลูกคาใหออกตั้งแตกาวแรกที่เห็นวาเขาเปนคน แบบไหน ตองการสินคาบริการแนวไหน เพื่อตอบสนองความตองการของเขา ไดถูกจุด และสรางความประทับใจในการบริการใหเกิดขึ้นใหได ซึ่งหากทำได ธุรกิจของคุณก็จะไดรับการตอบรับอยางดี • สิ่งสำคัญที่นักธุรกิจรุนใหมตองดูตัวอยางจากนักธุรกิจรุนกอนก็คือ ‘ใจ’ คุณตองเชือ่ มัน่ ในตัวเองและมุง มัน่ ทำในสิง่ ทีเ่ ปนเปาหมายขององคกร โดยใหเกียรติ คนทีม่ ากอน พรอมกับแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอยางเต็มที่ แลววันหนึง่ คุณก็จะไดยืนอยูในจุดที่คุณตองการ • จุดออนของเด็กที่เพิ่งจบการศึกษามาใหมๆ คือคิดแตเรื่องเงินเดือนเพียง อยางเดียว ถาที่ไหนใหเงินเดือนสูงกวาก็พรอมจะยายโดยที่ไมคำนึงถึงความกาวหนาของหนาทีก่ ารงาน ซึง่ ความจริงแลวสิง่ สำคัญนาจะเปนคุณคาของงาน ไมใชคาตอบแทน

• เรามองวาความสำเร็จทุกวันนีค้ อื การเริม่ ตน เพราะกวาจะประสบความสำเร็จ สูงสุด มันตองมีกา วแรกกอน ซึง่ เราผานจุดนัน้ มาแลว เราเชือ่ ในเรือ่ งการพัฒนา คือ วันนี้มีหนึ่ง พรุงนี้ก็ตองเปนสอง และมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถาเรายังมีใจ ใหกับงานที่ทำ • ขอผิดพลาดในอดีตสอนเราวา การคิดและลงมือทำเร็วเกินไป อาจทำใหธรุ กิจ เกิดความผิดพลาด ซึ่งเราจำเปนตองยอมรับความผิดพลาดวาเปนเรื่องจริง เพื่อเปนบทเรียนใหมีความรอบคอบมากขึ้นในการตัดสินใจครั้งตอไป • ความทาทายสำหรับนักธุรกิจในมุมมองของเราคือการบริหารตนทุน คือจะทำ อยางไรใหเงินที่มีอยูนำไปสูผลกำไรที่มากที่สุด โดยยังคงคุณภาพของสินคา และบริการแกลูกคามากที่สุด • ความสุขในการทำงานทุกวันนี้คือการดูแลกิจการที่เปนของตัวเอง ไมเปน ลูกนองใคร แตนน่ั ก็หมายถึงความขยัน มีระเบียบวินยั ในตนเอง และมีความอดทนมากขึน้ เพราะถาขาดองคประกอบเหลานี้ จากความสุขก็อาจกลายเปน ความทุกขไดเชนกัน • องคประกอบของการทำธุรกิจอยางมีความสุข คือ หนึ่ง เงิน เพราะถาคุณ ไมมเี งิน คุณก็จะทำอะไรไมได สอง งานทีช่ อบ เพราะแมคณ ุ จะมีรายไดเยอะจาก งานทีต่ วั เองไมไดเลือกหรือเลือกแลวไมชอบ คุณก็จะไมมคี วามสุข สุดทายคือ เพื่อนรวมงาน เพราะเปนไปไมไดที่คุณจะทำงานคนเดียวไปเสียทุกเรื่อง ดังนั้น ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานก็ทำใหคุณมีความสุขเชนกัน • เวลาทำธุรกิจ คุณไมควรคิดถึงแตองคกรของตัวเองเพียงอยางเดียว ตองมอง สังคมรอบขางดวย ถาตองการใหธรุ กิจของคุณกาวหนาในระยะยาว คุณก็ตอ งทำ อะไรบางอยางเพือ่ สรางสรรคสงั คมดวย แลวกิจการของคุณจะรุง เรืองอยางถาวร • ธุรกิจทีส่ รางสีสนั อาจดูเหมือน Fashion Marketing ทีอ่ ยูไ มนานแลวก็หายไป แตถาเรามองและวางรากฐานระยะยาว Fashion Marketing จะกลายเปน Mass Marketing ได โดยการกระตุน การตลาดอยูเ สมอ พรอมกับทำธุรกิจทีค่ นอืน่ เทียบเคียงคุณภาพไดลำบาก ซึ่งถาคุณทำได ธุรกิจก็จะเปนเอกลักษณและ เปนที่ตองการของตลาดอยูเสมอ

BIZ IDEA Ogomo

เชื่อวาปญหาที่นักเดินทางหลายคนเคยประสบ พบเจอก็ ค ื อ ป ญ หาการพกพาของเหลวประเภท สบูเหลว ยาสระผม ยาสีฟน ขึ้นเครื่องบิน เพราะ ดวยกฎการบินที่เครงครัดของสายการบิน ทำให เรือ่ งเล็กๆ เหลานีก้ ลายเปนปญหากวนใจนักเดินทาง อยูบอยครั้ง Ogomo ผูประกอบธุรกิจสินคาออนไลน จึ ง ผุ ด ไอเดี ย ที ่ จ ะแก ไขป ญ หาเหล า นี ้ ให ห มดไป ดวยบริการสงตรงผลิตภัณฑที่จำเปนตอการเดินทาง ไปยังจุดหมายปลายทางของลูกคา โดยทีล่ กู คาไมตอ ง เสียเวลามาแพ็กของเหลานี้ขึ้นเครื่องใหเหนื่อยใจ อีกตอไป ซึ่งสินคาของเขาก็มีใหเลือกหลากหลาย ทั้งสบูเหลว ยาสระผม โรลออน สเปรยดับกลิ่นกาย ครีมโกนหนวด และสินคาอื่นๆ อีกมากมายที่นักเดินทางตองมีติดตัวไว ซึ่งสินคาเหลานี้บรรจุอยูใน

แพ็กเกจขนาดกะทัดรัด แตกเ็ พียงพอตอการเดินทาง ในทริปที่ไมยาวนานจนเกินไป แคเขาไปที่เว็บไซต ของเขา แลวคลิกเลือกสินคาที่ตองการลงตะกรา พรอมระบุจุดหมายปลายทางที่ตองการใหไปสง เมื่อไปถึงโรงแรมหรือที่พักปลายทาง ก็สามารถหยิบ มาใชไดอยางสะดวกราวกับอยูในบานของตัวเอง นอกจากนี้เขายังจัดเปนชุดเดินทางสำหรับคุณผูชาย และคุณผูห ญิง หรือจะสัง่ ซือ้ เพือ่ บริจาคใหคนไรบา น หรือทหารกลาที่ตองไปปฏิบัติภารกิจตางถิ่นก็ได เชนกัน สวนใครใชไมหมด เขาก็มีซองพลาสติก อยางดีไวแพ็กขึ้นเครื่องบินกลับบานไดอีกตางหาก และถาสั่งซื้อสินคาตั้งแต 50 ดอลลารสหรัฐฯ ขึ้นไป บริการจัดสงฟรีดวย แวะชมไอเดียดีๆ แบบนี้ไดที่ www.ogomo.com


38

เทศกาลงานตรุษจีนเยาวราช ป 2555 มังกรทองเบิกฟา มหาโชค Bangkok Chinatown Festival 2012

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ รวมกับสภาวัฒนธรรมและคณะกรรมการ จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนปนี้อยางยิ่งใหญรับปมังกร ในชื่องานฉลอง ‘เทศกาลงานตรุษจีนเยาวราช ป 2555 มังกรทองเบิกฟา มหาโชค’ หรือ ‘Bangkok Chinatown Festival 2012‘ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2555 เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตสัมพันธวงศ ที่เปนชุมชนที่เกาแกที่สุด ของกรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปนองคประธานเปดงาน ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นายพิเชษฐ กาญจนชูศักดิ์ ประธานการจัดงาน ไดกลาวถึงแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้วา ‘เยาวราช’ เปรียบเสมือนเปนมังกรที่ยิ่งใหญ มีหัวใจมังกรที่เปยมไปดวยพลัง และเพื่อใหสอดคลองกับปมังกร จึงไดจัดเตรียมบรรยากาศ เนรมิตถนนเยาวราชเปนเสนทางสายมังกรทอง และทีพ่ เิ ศษในปน้ี คือการแขงขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยตามมาตรฐานสากลเปนครัง้ แรก โดยจะมีการถายทอดสดชวงพิธเี ปดงานถึง 3 ชองทาง คือทางสถานีโทรทัศน ชอง 9 อสมท., สถานีโทรทัศน Thai Global Network ที่ออกอากาศไปทั่วโลก และสถานีทีวีออนไลน iheretv.com อีกดวย

Dazzling Boot Fest 2012 @Shoe Cafe ลาดพราว

เหลาศิลปนดาราตบเทาเขามาชอปปงอยางสนุกสนาน ในงาน ‘Dazzling Boot Fest 2012’ ที่ราน Shoe Cafe ชั้น 3 เซ็นทรัล ลาดพราว ซึ่งเปนราน รวมแบรนดนำเขารองเทาชั้นนำจากหลายๆ ประเทศ ในงานนี้กลุมดาราหลายคนไดเลือกชอปรองเทาบูตที่ชื่นชอบ อาทิ FitFlop, Columbia, Sorel, Native, skono, Sanuk, HeyDude, Kruzin, Boxfresh Tretron ฯลฯ ในเทศกาลรองเทาบูตซึ่งจัดขึ้นในชวงเดือนธันวาคมของทุกป ที่ราน Shoe Cafe ทั้ง 4 สาขา (ลาดพราว / พาราไดซปารก / Terminal 21 / แฟชั่นไอสแลนด) และ Shoe Studio 3 สาขา (เซ็นทรัลเวิลด / เซ็นทรัล พิษณุโลก / แฟรี พลาซา ขอนแกน)

Gap เป ด ตั ว แคมเปญ ‘Be Bright’ ตอนรับฤดูใบไมผลิ Gap เปดตัว Spring Collection กับแคมเปญ ลาสุด ‘Be Bright’ ดวยการนำสีสันคัลเลอรฟูล มาใสในกางเกงยีนส GAP 1969 Denim และ Khaki (กากี) ซึ่งเปนสินคาซิกเนเจอรของ Gap เพิ่มความสนุกสุดมันในตัวคุณ และพบแฟชั่นมันๆ ไดที่ Gap ทุกสาขาตลอดฤดูกาลนี้ พรอมตอนรับ Gap สาขาลาสุดไดที่เซ็นทรัล พระรามเกา

Levi’s® Chinese New Year Collections

ลีวายส® เปดตัวคอลเล็กชันใหม ตอนรับลมรอน สรางความรอนแรง เพื่อตอนรับปมังกรที่กำลังจะมาถึง ในป 2012 ดีไซนเปนรูปมังกร ซึ่งเปนสัญลักษณแหงความโชคดี พรอมสีสันที่สดใส และเพื่อเฉลิมฉลอง ในเทศกาลตรุษจีนแหงปมังกรที่เปนปแหงความโชคดี ลีวายส® ไดนำเขากางเกงยีนสชายและหญิงที่มีเพียง 888 ตัวเทานัน้ พรอมดวยของขวัญดีไซนพเิ ศษสุด ดวยถุงอังเปานำโชค เพือ่ ตอนรับสิง่ ใหมทก่ี ำลังจะมาถึงในปมงั กร เพือ่ มอบใหกบั แฟนๆ ของลีวายส® ซึง่ ภายในกลองของขวัญประกอบดวย เข็มขัด และกระเปาสตางคของหนุม ๆ มี 2 สีใหเลือก คือ สีน้ำตาล และสีดำ เหมาะอยางยิ่งสำหรับสาวๆ ที่จะมอบของขวัญนี้ใหกับแฟนหนุมของคุณ ในเทศกาลพิเศษเฉลิมฉลองปมังกร สินคามีจำนวนจำกัด เพียง 100 ชุดเทานั้น สินคามีจำหนายที่รานลีวายส 5 สาขา คือ รานลีวายส สาขา Terminal 21 ชั้น 1, สยามเซ็นเตอร ชั้น 2, เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 1, เซ็นทรัล ลาดพราว ชั้น 2, เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น G สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่รานลีวายส หรือเว็บไซต www.facebook.com/levis


THE WORDS The Chinese Wisdom

39

“If you must play, decide upon three things at the start: the rules of the game, the stakes, and the quitting time.” ถาจำเปนตองเลนพนัน ใหตัดสินใจบนพื้นฐานของ 3 ปจจัย ตั้งแตเริ่มตนเลน นั่นคือ กติกาในการเลน เดิมพันในการเลน และเวลาที่จะเลิกเลน

“Once bitten by a snake, he/she is scared all his/her life at the mere sight of a rope.” หากถูกงูกัดเพียงครั้งหนึ่ง คนผูนั้นจะกลัวไปตลอดชีวิต แมเพียงแคไดเห็นเชือกสักเสน

“Distant water won’t help to put out a fire close at hand.”

“Heaven has a road, but no one travels it; Hell has no gate but men will dig to get there.”

น้ำในที่หางไกล ไมอาจใชดับไฟที่อยูใกลมือ

มีหนทางไปสูส วรรค แต ไมมีใครเดินทางไป สวนทางไปนรกไมมปี ระตูเขา แตคนเราก็หาทางขุดเขาไปจนได

“Do not want others to know what you “The death of have done? Better not have done it the heart is the saddest thing anyways.” that can happen to you.” หัวใจที่ตายแลว คือสิ่งที่นาเศราที่สุด ที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทาน

ไมอยากใหใครรูวาทานทำอะไรไปบางนะหรือ? ก็อยาทำตั้งแตแรกเสียยังดีกวา

“Even a hare will bite when it is cornered.” แมแตกระตายปาก็ยังกัด หากมันถูกตอนจนมุม

“Deep doubts, deep wisdom; small doubts, little wisdom.”

ความสงสัยทีล่ กึ ซึง้ นำไปสูป ญ  ญา ทีล่ กึ ซึง้ ความสงสัยเพียงเล็กนอย ก็จะนำไปสูปญญาเพียงเล็กนอย


40

THE GUEST

THE POSITIVE BAND เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

ตลอดระยะเวลา 7 ปทผี่ า นมา เราคงเคยไดยนิ เพลงเพราะๆ จากสีห่ นุม Jetset’er กันพอสมควร ไมวา จะเปนเพลงทีส่ รางชือ่ เสียง ใหกับวงอยางเพลง จูบ หรือเพลง พรหมลิขิต ซึ่งเปนเพลง ประกอบละครดังอยาง วนิดา มาแลว ซึ่งเปนเรื่องไมงายนัก สำหรับวงดนตรีเล็กๆ ที่สามารถยืนหยัดทำเพลงเปนที่นิยม ของคนฟงไดยาวนานขนาดนี้ ดังนั้น เราจึงขอดึงตัวพวกเขา มาทำความรูจักเพิ่มขึ้นกันอีกหนอย กอนจะไปพบกับ คอนเสิรต ใหญครัง้ แรกของพวกเขาในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2555 นี้

พวกเราเริ่มตนฟอรมวงกันมาตั้งแต... เรียนอยูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งตอนนั้น โอ หมู และเอ็ดดี้ เปนสมาชิกชมรมดนตรีสากลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ TU Band หลังจากทีพ่ วกเราชนะเลิศการประกวด Thailand University Music Contest ครัง้ ที่ 3 ก็เริม่ มาคิด กันวาจะทำอัลบัม้ กันอยางจริงจังดูสกั ที จึงเริม่ ลงมือหานักรองนำคนใหมมารวมทีมแทนคนเกา ที่ลาออกไป คนนี้แหละโดน!... กอนหนาที่เราจะเจอกับที ตัวเขาเองก็ชนะเลิศการประกวดรองเพลง AU Contest ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมากอน และเพื่อนของเราก็แนะนำทีใหรูจัก จริงๆ ก็มี คนมาสมัครคัดเลือกอยูคอนขางเยอะ เราไดเจอกับคนที่มีบุคลิกหลากหลาย และมีไมกี่คนที่ ทำใหเรารูสึกไดวา เวลารองเพลงแลวเขามีฟลที่จะสื่อสารรวมกันกับคนในวงได และทีก็เปน คนหนึ่งที่พวกเรารูสึกวาใชครับ พัฒนาการทางดนตรีของ Jetset’er เริม่ ตนจาก... ในอัลบัม้ ชุดแรกเราเปนวงดนตรีทเ่ี ลนเพลง แบบ Acoustic Fusion โดยชูเสียงของกีตารโปรงเปนหลัก พอมาชุดที่สองเราก็เติมบีตของ ดนตรีดิสโกเพิ่มเขาไปใหมีความรูสึกกระฉับกระเฉงมากขึ้น แตคนฟงก็ยังรูสึกวาเพลงของเรา ยังชิลอยู อัลบั้มชุดที่สามเราก็เลยเพิ่มความเปนร็อกเขาไปใหมากขึ้นอีก ซึ่งตอนนี้พวกเรา ก็ยังคงหาจุดรวมทางดนตรีที่ชัดเจนของ Jetset’er เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครับ จุดเปลีย่ นทีท่ ำใหคนทัว่ ไปเริม่ รูจ กั Jetset’er... คงเปนอัลบัม้ ชุดที่ 2 ‘Nude’ ซึง่ มีเพลง จูบ ทีน่ กั ดนตรีหลายๆ คนนิยมเอาไปเลมตามผับ ทำใหคนไดยนิ บอย พอเขาเริม่ สะดุดหู ก็เริม่ ตามหา วาเพลงนีเ้ ปนของใคร ก็เลยทำใหพวกเราเปนทีร่ จู กั มากขึน้ จากนัน้ ทีเองก็ไดไปรวมฟเจอริงในอัลบัม้ Lazy Sunday คือเพลง ดีอยางไร ซึ่งเพลงนี้ก็ทำใหคนทั่วไปรูจัก Jetset’er มากขึ้นดวยครับ ทามกลางวงดนตรีทเี่ กิดขึน้ มาใหมทกุ วัน ความแตกตางของวง Jetset’er ก็คอื ... พวกเรา พยายามบาลานซสง่ิ ทีน่ า จะลงตัวกับผูฟ ง ใหมากทีส่ ดุ เพราะเรารูว า วงไมได mass ขนาดทีค่ นฟง สามารถจัดลำดับใหไดวา ถาพูดถึงเพลงร็อกก็ตอ งนึกถึง Jetset’er เปนเบอรแรก แตเพลงของเรา จะเปนแนว positive มีความสนุกในเชิงหยิกแกมหยอก อยางเพลงอกหัก เราก็จะนำเสนอในแงมมุ ทีต่ า งออกไปจากคนอืน่ เราอยากใหคนฟงเพลงของ Jetset’er แลวนัง่ ยิม้ ไปดวย เทานัน้ ก็พอแลวครับ ขอดีของเพลงที่มีเนื้อหาในแงบวกก็คือ... เปนเรื่องจินตนาการดึงดูด หรือที่เขาเรียกกันวา The Secret เวลาที่เราหมกมุนอยูกับอะไรมากๆ เราก็จะไดรับสิ่งนั้นกลับไป ถาเราฟงเพลงที่ ออกแนว positive มากๆ เราก็จะมองโลกในแงดี ดังนัน้ เราเชือ่ วาคนทีฟ่ ง เพลงของ Jetset’er นัน้ จะไมใชคนทีจ่ มปลักอยูก บั ความทุกข เหมือนอยางทีบ่ างคนบอกวา ในความทุกขเราก็ยงั มองเห็น แงมุมของความสวยงามอยู ซึ่งถาคิดแบบนี้ได เวลาที่เจอกับปญหา เราก็จะยิ้มใหกับปญหา ไดเหมือนกัน ขัน้ ตอนในการทำเพลงของ Jetset’er... เริม่ ตนจากโอจะเปนคนแตงเนือ้ เพลง เขาจะพยายาม ไมเขียนเพลงที่ติสตจนเกินไป เพราะเรากลัวคนฟงจะเขาไมถึง ซึ่งความยากที่สุดจะอยูตรงนี้ พวกเราใหความสำคัญของเนื้อเพลงมากกวาตัวดนตรี ดังนั้น โอจึงตองกรองงานออกมาใหดี จริงๆ ถึงจะปลอยเนื้อเพลงออกมา และที่สำคัญก็คือ เมื่อไดเนื้อเพลงออกมาแลว ทุกคนในวง ตองชอบกันหมด และเราจะไมทำเพลงใหออกมาดีแคสามหรือสี่เพลง แลวที่เหลือก็แตงไป ใหครบๆ อัลบั้ม การตัดสินใจครัง้ ใหญทสี่ ดุ ของวง... คือตอนทีเ่ ราตัดสินใจเขามาอยูก บั ทางคายสนามหลวงมิวสิก ซึ่งถือวาเปนคายใหญ พวกเราก็กังวลวาแนวเพลงของวงจะโดนกลืน ซึ่งตองใชการตัดสินใจ อยางหนัก แตทายที่สุดทางคายก็ใหอิสระกับพวกเราอยางเต็มที่ เขาเชื่อใจในประสิทธิภาพ ของวงเรา ความกดดันจึงกลายเปนวาพวกเราตางหากที่จะทำเพลงออกมาใหคนยอมรับเราได หรือเปลาแทน (หัวเราะ) 7 ปทผี่ า นมา พวกเราเรียนรูว า ... จะปรับตัวใหเขากับวงการเพลงไทยตอนนีไ้ ดอยางไร ในยุคที่ MP3 สามารถดาวนโหลดกันไดอยางงายๆ แตเราก็เขาใจวาคนดนตรีกโ็ ดนกันหมดทุกคน ดังนัน้ พวกเราจึงตกลงกันวาจะทำเพลงใหดี ใหคนฟงแลวรูสึกนาสนใจ อยางในสวนของดนตรีก็ตอง เลนใหแนน หรือหากิมมิกเฉพาะตัวของวง แลวคนฟงก็จะอยากเห็นตัวจริงของพวกเราเอง อีกเรือ่ งหนึง่ ก็คอื เรือ่ งของความเคารพระหวางนักดนตรีรนุ พีก่ บั รุน นอง ซึง่ เราอยูใ นวงการนีก้ ต็ อ ง เจอกันอยูตลอดเวลา ดังนั้น การเรียนรูเรื่องมารยาทก็จำเปนดวยครับ ความพิเศษของคอนเสิรต ใหญครัง้ แรกในชีวติ ... REDioactive Presents Jetset’er Music Inspiration Concert เปนคอนเสิรต ทีม่ ี 3 ซูเปอร คือ Super Production เราไมอยากใหใครมาบอกวา จัดคอนเสิรต ครัง้ แรกเปนแบบงายๆ ขำๆ ก็ได ดังนัน้ เราจึงมาแบบเต็มๆ ทัง้ แสง สี เสียง ตอมา คือ Super Show เราจะมีโชวใหมๆ มาฝากแฟนเพลง ซึ่งรับรองวาไมเคยเห็นที่ไหนมากอน แนนอน และสุดทาย Super Guest ซึง่ มากันครบเลย ทัง้ หนูนา หนึง่ ธิดา, พีป่ อ ด โมเดิรน ด็อก และวง Tattoo Colour

THEIR WAYS • วง Jetset’er ประกอบไปดวยสมาชิก 4 คน ไดแก ‘โอ’ - ทฤษฎี ศรีมว ง ตำแหนงกีตาร, ‘เอ็ดดี’้ - จุมพฎ จรรยหาญ ตำแหนงกลอง, ‘หมู’ - วรพจน วิศรุตนาถ ตำแหนงเบสกีตาร และ ‘ที’ - พิพธิ พล ขำรัตน นักรองนำ • นักรองนำคนแรกของวงทีล่ าออกไปนัน้ ก็คอื อารมณ โพธิห์ าญรัตนกุล หรือ ‘คัตโตะ’ แหงวงลิปตานัน่ เอง • กอนหนาที่จะมาใชชื่อ Jetset’er ทางวงมีชื่อเดิมวา Funk Theory ตอมาจึงคิดเปลี่ยนชื่อวงโดยอยากใหมีคำวา Jet เปนสวนหนึ่งดวย จึงเริ่มมองหาชื่อตางๆ ไมวาจะเปน Jetduck หรือ Jetlag จนสุดทายมีรุนพี่คนหนึ่งเสนอชื่อวา Jetset พวกเขาจึงเติม er เพิม่ เขาไป เพือ่ สือ่ ความหมายถึงรสนิยมในการทำงานศิลปะ และความงานสมบูรณแบบในเชิงงานศิลป • ตลอดระยะเวลา 7 ป Jetset’er มีผลงานออกมาแลว 3 อัลบัม้ ไดแก Jetset’er : The Album, อัลบัม้ ที่ 2 Nude และ JET’S เปนชุดทีส่ าม โดยมีเพลง คนสุดทาย ซึง่ ได หนึง่ ธิดา โสภณ มารวมรอง เปนหนึง่ ในเพลงเดนประจำอัลบัม้


)335%  *!.5!29


R E E H N T TRAI ‘ครูเอ’ - ถาวร อยูสบาย ผูฝกสอน

คุ ณ เริ่ ม มาสอนเด็ ก ๆ วงโยธวาทิ ต โรงเรียนสวนลุมพินี ไดอยางไร

เริ่มจากมีรุนนองมาฝกสอนดนตรีใหกับ วงโยธวาทิ ต ของโรงเรี ย นสวนลุ ม พิ น ี ก  อ น เพราะเปนโปรโมชั่นของรานขายเครื่องดนตรี ที่มีใหกับโรงเรียนในสังกัด กทม. แลวเผอิญ ครั ้ ง นี ้ เขาเกิ ด ไมวาง เลยใหผมมาชวยสอน แทน เลยมีโอกาสไดรูจักกับผูชวยผูอำนวยการ ของโรงเรียน ที่อยากจะทำวงโยธวาทิตอยาง จริงจัง ก็เลยเริ่มเขามาสอนเรื่อยๆ

พอมาคลุกคลีกับเด็กๆ เหลานี้ คุณไดมอง เห็นอะไรในตัวพวกเขาบาง

มองเห็นความดอยโอกาสของพวกเขา คือเขา ไมเคยมีโอกาสจะไดเลนเครื่องดนตรีเหลานี้เลย แต พอเขาไดเลน แลวเราสั่งใหเขาทำอะไร เขาก็ทำได หมด ซึ่งทำใหผมเห็นถึงความพยายาม และความตั้งใจของพวกเขา พอเขาทำได ในฐานะ ผูฝกสอนเราก็หยุดไมไดเหมือนกัน ก็ตองพยายามหาอะไรใหมๆ มาเติมใหเขาเรื่อยๆ จนพอเขา เริ่มเลนไดหลายๆ เพลง ก็เลยพาเขาไปดูการประกวดวงโยธวาทิต แลวบอกกับเขาวา ถาเขา ตั้งใจซอม อีกหนอยเขาก็จะสามารถเขาประกวดแบบนี้ไดเหมือนกัน พอกลับมาเขาก็ตั้งใจซอม มากขึ้นไปอีก ผมมองวาการพาเขาไปดูการประกวดถือเปนการสอนที่รวดเร็วที่สุด บางครั้งเรา สอนไปเรื่อยๆ เขาอาจจะนึกภาพไมออก แตพอเขาไดเห็นคนอื่นแขงขันกัน มันเหมือนเปน ทางลัด เพราะเขาจะไดเห็นวาทีมอื่นซอมกันยังไง แขงขันกันยังไง แลวมันก็เปนการกระตุน ใหเขาอยากเกงมากขึ้นไปในตัวดวย

กอนหนาทีจ่ ะมาดูแลการฝกสอนในวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนลุมพินี คุณทำอะไรมากอน

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ 1 ธั น วาคม 2554 ถื อ เป น ครั้ ง แรกที่ สั ง คม ในวงกวางไดรบั รูเ รือ่ งราวอันนาทึง่ ของวงโยธวาทิต โรงเรี ย นสวนลุ ม พิ นี ผ า นรายการ ข า ว 3 มิ ติ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นของเด็กๆ ที่แมจะ ขาดโอกาส แต ก็ ไ ม เ คยย อ ท อ ต อ อุ ป สรรคต า งๆ จนสามารถชนะการแข ง ขั น ระดั บ ประเทศได ถึ ง 3 รายการ ทั้งที่เพิ่งกอตั้งวงไดไมนานนัก 31 ธันวาคม 2554 เปนอีกครั้งที่เราไดรับรูถึง ความสำเร็จครัง้ ยิง่ ใหญของเด็กๆ เหลานี้ ดวยการสนับสนุนอยางเต็มทีจ่ ากบริษทั สิงห คอรเปอเรชัน่ จำกัด ทำให พ วกเขามี โ อกาสได เ ข า แข ง ขั น วงโยธวาทิ ต ระดับนานาชาติในรายการ ‘Hong Kong Marching Band Contest 2011’ และสามารถควาแชมปกลับมา เปนของขวัญสงทายปเกาใหกับชาวไทยไดสำเร็จ ถึงวันนี้ เรื่องราวของพวกเขาได ถู ก จารึ กใน ความทรงจำของใครหลายคน ในฐานะตัวอยางแหง ความมุงมั่นอันแรงกลา และความสำเร็จที่ตองแลก มาดวยความพยายามครั้งแลวครั้งเลา สวนถาใคร ยังไมรูจักพวกเขา เราจะเลาใหฟงอีกครั้งหนึ่ง...

กอนหนานี้เคยทำวงโยธวาทิตเพื่อประกวดมาเปนสิบป เพราะผมเรียนจบดานดนตรี มาโดยตรง ชวงปแรกๆ ก็จะเลือกทำงานกับโรงเรียนใหญๆ หมดเลย ชวงหลังๆ ก็ถึงจุดอิ่มตัว เลยลองไปทำงานกับโรงเรียนในตางจังหวัดดูบาง คือการจะทำวงประกวดทุกครั้งเราก็หวังวา จะไดชัยชนะ ทีนี้ถาเราขอการสนับสนุนไป 10 อยาง แลวเขามีใหทั้งหมด 10 อยาง มันก็คง ชนะไดไมยาก แตถา เกิดขอไป 10 อยาง แลวเขาตอบสนองมาไดแค 3 อยาง แลวเราจะทำยังไง นั่นเปนความทาทายอยางหนึ่งของผม อีกอยางการทำงานในโรงเรียนเล็กๆ จะทำใหเรามีอิสระ ในการทำงานมากกวาดวย

ถาเทียบกับโรงเรียนที่เคยฝกสอนมากอนหนานี้ โรงเรียนสวนลุมพินีมีความพรอม ระดับไหน

เรียกวาโรงเรียนนี้มีความพรอมในระดับ 0 เลยก็วาได เพราะเครื่องดนตรีทุกชิ้นเราตอง ขอยืมสถาบันอื่นมาหมดเลย คือสมมติวาผมเคยไปสอนโรงเรียนนี้มา ก็ยืมเขามา 1 ชิ้น นองๆ ทีมงานรูจักอีกโรงเรียนหนึ่งก็ยืมมาอีก 1 ชิ้น จนสามารถมารวมกันเปนวงได

ในเมื่อไมมีความพรอมเลย แตทำไมตองใชความพยายามขนาดนั้น

ยอนกลับไปทีค่ ำถามทีว่ า ถาเด็กๆ เขาทำตามทีเ่ ราสอนไดทกุ ขัน้ ตอนแบบนี้ แลวเราจะหยุด ไดไหมละ ยิ่งตอนที่อยูในกระบวนการซอมกอนการแขงขันมันยิ่งโหดรายมากสำหรับเด็กที่นี่ เพราะโดยปกติวงโยธวาทิตที่อื่นเขาจะซอมกันประมาณตอนเย็นๆ หลังเลิกเรียน จนถึง 4-5 ทุม แตเด็กที่นี่ทำอยางนั้นไมได เพราะไมมีไฟฟาใหแสงสวาง ไมมีสถานที่ใหเด็กๆ ซอม ก็เลยตอง โหมซอมตอนปดเทอมตั้งแต 6 โมงเขา จนถึง 6 โมงเย็น ตองเขาแคมปที่โรงเรียน เพราะเรา ตองใชแสงอาทิตยในการฝกซอม พอฟามืดจนกระทั่งมองพื้นไมเห็นก็ซอมตอไมไดแลว ซึ่งไมมี ที่ไหนเขาทำกัน เพราะการซอมชวงกลางวันอากาศจะรอนมาก เด็กๆ ก็จะเหนื่อยมากกวาซอม ตอนเย็น แตทำถึงขนาดนี้เด็กๆ ทุกคนก็ยังตั้งใจฝกซอมกันอยู แลวถาคุณเห็นเด็กตั้งใจขนาดนี้ คุณจะหยุดสอนเขาไดไหม ผมไมใชคนที่มีอุดมการณแรงกลาขนาดนั้น แตเห็นแบบนี้แลวผม ก็หยุดไมได ทีมงานทุกคนทีม่ าชวยสอนก็เชนกัน ใครก็ตามทีเ่ ขามาทำความรูจ กั กับเด็กๆ เหลานี้ ก็อยากจะใหความชวยเหลือทั้งนั้น ทั้งชวยระดมเงินบริจาค ชวยทำอุปกรณ หรือชวยสอน เพราะเห็นถึงความตั้งใจจริงของพวกเขา

คุณคิดวาอะไรที่สามารถดึงคนจากที่ตางๆ ใหมาชวยเหลือเด็กเหลานี้รวมกันได

ถาใครเขามาผูกพันจะรูเลยวาที่นี่เริ่มจากศูนยจริงๆ กอนหนานี้เขาไมเคยรูดวยซ้ำวา เครื่องดนตรีชิ้นไหนเรียกวาอะไร หรือแมกระทั่งเครื่องดนตรี หรือสถานที่ที่จะใชซอมก็ยังไมมี เลย ชวงแรกที่มีความคิดวาจะแขง ในใจของทีมงานทุกคนคิดวาเราคงสูเขาไมไดแนๆ แตพอ เริ่มคลุกคลีกับเขาเรื่อยๆ ก็ไดรูวา ถึงเขาจะไมมีอะไรเลย แตเด็กๆ ก็มีใจที่สู ซึ่งเห็นอยางนั้น ก็อยูเ ฉยไมได ตองไปขอยืมเครือ่ งดนตรีมาใหพวกเขาแขง พอมีคนรูเ รือ่ งของเขามากขึน้ ๆ ไดรวู า พื้นฐานครอบครัวของเด็กเหลานี้เปนอยางไร ก็อยากจะเขามาชวยเหลือเพิ่มขึ้น แตละคน ก็พยายามชวยกันคนละไมคนละมือ

กอนการแขงขันทุกครั้งคุณวางเปาหมายไวอยางไร

เราไมเคยคิดวาจะตองชนะ แตขอใหเด็กๆ เลนเต็มที่เทานั้น


26

อูจูเลสลีย ลอเลม (อูจู)

ปวศร คำตะเพชร (ฟาใส)

ตอนแรกที่เริ่มเขามาเลนดนตรีรูสึกอยางไร

เมโลโฟนเปนเครื่องดนตรีแบบไหน

พอเห็นคูแขงแลวกลัวไหม

รูสึกอยางไร

ป.5/1 ทรัมเปต

THE KIDS

ป.4/3 เมโลโฟน

ไมอยากเลนคะ เพราะไมรูมันคืออะไร แลวมัน เปนเครื่องเปาคะ ใหญกวาทรัมเปตนิดหนอย ก็เหนื่อยดวย เพราะเห็นเขาซอมกันหนักมาก พอเขามาในวงฯ แลวที่บานวาอยางไรบาง แลวทำไมถึงอยากจะเลนตอ ก็บอกวาดีใจที่แขงครั้งแรกก็ไดที่ 1 ดีใจที่ อยากลองทำดู เพราะมันอาจจะเปนสิ่งที่ใช ทำไดขนาดนี้ สำหรับเราก็ได ตอนที่รูวาจะได ไปตางประเทศรูสึกอยางไร พอไดมาเลนดนตรีแลวรูสึกอยางไร ก็ตื่นเตนคะที่จะไดไป พอไปเห็นแลวก็รูสึกวา มันมีแบบฝกหัดใหมๆ เขามาทุกวัน เพื่อใหเรา มันใหญกวาแถวบานเราเยอะเลย ไดทาทายตัวเองตลอดเวลา ตอนลงสนามแขงคิดอะไรบาง ตอนได ไปแขงขันที่ฮองกงรูสึกอยางไรบาง คิดวาจะชนะคะ เพราะเห็นวาเราทุกคนรวมมือ ตืน่ เตนนิดหนอยคะ เพราะเคยแขงมาหลายครัง้ กัน สามัคคีกัน แลวเลยไมตน่ื เตนมาก ครัง้ ทีต่ น่ื เตนทีส่ ดุ คือครัง้ แรก เห็นคูแขงเยอะไหม เพราะเราไมรเู ลยวาสนามเปนยังไง มีคนมากแคไหน ไมรูเหมือนกันคะ แตก็เยอะคะ พอเขาไปก็เลยตื่นเตนมากๆ ตอนที่ ไปดูการประกวดวงโยธวาทิตครั้งแรก ครั ้ ง แรกกลั ว ค ะ แต ค รั ้ ง ต อ มาไม ก ลั ว แล ว ก็ เห็ น ว า สนามมั นกว า ง แล ว ก็ ม ี ค นดู เ ยอะ เพราะแคเราทำดีที่สุด ถึงจะแพหรือจะชนะมันก็ ตกใจ ตื่นเตนที่ไดไปสนามเปนครั้งแรก ไมมีผลอะไรกับพวกเราแลว จบจากการแขงขันที่ฮองกงแลวอยากไปแขง

ขณะทีโ่ รงเรียนไมมคี วามพรอมเลย แลวไมกลัว ที่ ไหนอีกไหม วาจะสูเขาไม ไดเหรอ อยากไปแขงที่ญี่ปุนอีกรอบหนึ่งคะ เพราะครู

ไมกลัวคะ เพราะวาถึงพวกเราจะไมมีอุปกรณ บอกวาญี่ปุนเปนสนามที่แขงยากที่สุด เราอยาก ตองไปขอยืมคนอื่นเขามา แตสิ่งที่เรามีคือหัวใจ ทาทายความยากคะ ที่เปนหนึ่งเดียวกันคะ การเลนดนตรีมันสนุกอยางไร พอไดแชมปกลับมาแลวรูสึกอยางไร สนุกกับเพลง และสนุกทีไ่ ดอยูร ว มกับเพือ่ นๆ คะ ดีใจคะ รูสึกวาเปนครั้งหนึ่งในชีวิต โตขึ้นไปอยากเปนอะไร ดนตรีทำใหชีวิตคุณดีขึ้นอยางไร ก็อยากจะเปนนักดนตรีตอไปคะ สอนใหเรามีระเบียบ มีความอดทน สิ่งที่หนู อยากจะบอกอะไรกับสิงหบาง คิ ด ว า อาจจะทำไม ไ ด เ ลย แต ค รั ้ ง หนึ ่ ง ในชี ว ิ ต ก็ อยากจะขอบคุณเขาที่ ม าช วยเรา มาเป น หนูก็ทำได กำลังใจใหเรา และอยูขางๆ เราตลอด

คิ ด ว า อะไรที่ เ ป น เหตุ ผ ลให ว งฯ สามารถ ควาแชมปกลับมาได ความสามัคคีคะ

01

วงโยธวาทิ ต สวนลุ ม พิ นี มี ส มาชิ ก ทัง้ หมด 71 คน ซึง่ สวนใหญเปนนักเรียน หรือศิษยเกาโรงเรียนสวนลุมพินี สวนสมาชิก ที่อายุนอยที่สุดของวงมีอายุเพียง 6 ปเทานั้น

02

สมาชิกของวงเกือบทัง้ หมดเปนเด็กที่ ขาดโอกาส ผูปกครองมีรายไดนอย และบางรายประกอบอาชีพที่สังคมไมยอมรับ อาศั ย ในชุ ม ชนที่ ส ภาพแวดล อ มเสื่ อ มโทรม ดวยเหตุนี้ครูผูฝกสอนจึงตองการใชดนตรีเปน เครื่องมือดึงเด็กๆ เหลานั้นใหออกจากอบายมุข ตางๆ ที่รายลอมอยูรอบตัว

ระดับประถมศึกษา ของกรมพลศึกษา ตอดวย การคว า แชมป ใ นรุ น ไม เ กิ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ของสมาคมเมโลเดี้ยนแหงประเทศไทย และยังได แชมปรนุ ประชาชนทัว่ ไป รายการอินเตอรเนชันแนล คอมเพทิชัน 2011 (ประเทศไทย) อีกดวย

04

หลังจากที่ไดแสดงฝไมลายมือใหเปนที่ ประจักษในฐานะแชมปของการแขงขัน ในรายการอิ น เตอร เ นชั น แนล คอมเพทิ ชั น 2011 วงโยธวาทิต โรงเรียนสวนลุมพินี ก็ ไดรับ การติดตอใหเขารวมการแขงขันที่ตางประเทศ หลายรายการ แตกต็ อ งปฏิเสธการเขารวมแขงขัน ทุกรายการ เนื่องจากไมมีงบประมาณเพียงพอ แมจะมีเวลาฝกซอมไมนานนัก แตดว ย และไมมีเครื่องดนตรีที่จะเขาแขงขัน ความตัง้ ใจของเด็กๆ ทำใหวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนลุมพินี สามารถควาแชมปจากการจนกระทั่งถึงชวงเดือนพฤศจิกายน แขงขันวงโยธวาทิตจากการแขงขัน 3 รายการใหญ ที่ผานมา กองประกวดวงโยธวาทิต ในประเทศมาครองไดสำเร็จ เริม่ ตัง้ แตการควาแชมป รายการ Hong Kong Marching Band

03

05

Contest 2011 ไดทำหนังสือเชิญวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนลุมพินี เขารวมการแขงขัน แตก็ดู เหมือนวาจะเปนหมายเชิญจากรายการการแขงขัน ในต า งประเทศอี ก ฉบั บ ที่ ไ ม มี ท างเป น จริ ง ได เนื่ อ งจากต อ งใช ง บประมาณเป น จำนวนมาก ในการเดินทางไปเขารวมการแขงขัน

06

ดวยความฝนของเด็กๆ ทีอ่ ยากเดินทาง ไปแขงขันทีต่ า งประเทศสักครัง้ ในชีวติ บวกกับความมั่นใจในฝไมลายมือของตัวเองที่ เชื่อวาจะไมเปนรองใคร ทำใหเด็กๆ วงโยธวาทิต โรงเรียนสวนลุมพินี ชวยกันออกเรีย่ ไรเงินบริจาค จากผู ที่ ม าออกกำลั ง กายในสวนลุ ม ฯ ได เ งิ น บริจาคมาเพียงเล็กนอยเทานั้นเมื่อเทียบกับเงิน ที่ตองการจำนวน 3 ลานบาท

07

จนกระทั่ ง วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2554 ขาว 3 มิติ ไดนำเสนอเรื่องราวของ


R E T E THSUPPOR อภิรักษ โพพิทัก (ลอย)

กิติยา ริมพู (กิ๊ก)

เขามาเลนดนตรี ไดอยางไร

มาเลนดนตรี ไดอยางไร

ป.6/1 ไซโลโฟน

ป.6/3 Color Guard

ตอนแรกเพื่อนก็ชวนไปเลนครับ ไปดูวาจะเลน พี่ชายที่เปนศิษยเกาของโรงเรียนชวนมาเลน อะไรดี ตอนแรกก็ไดเลนเครือ่ งเปา แตคนมันเต็มก็เลย เขาบอกวาวงโยธวาทิตดี สามารถใชสมัครเรียนตอ โดนยายครับ โรงเรียนอื่นไดงาย ก็เลยมาลองเลนดู

กอนหนาทีจ่ ะมาเขาวงโยธวาทิต ไดทำกิจกรรม ซอมหนักไหม อะไรมาบาง ชวงนี้ไมหนักคะ แตกอนจะแขงก็ซอมหนัก เลนกีฬาวายน้ำครับ เคยแขงไดเหรียญทองกับ เหมือนกัน ตองซอมตั้งแต 9 โมง จนถึงประมาณ เหรียญเงินดวยครับ เที่ยงคืน

บานพักอยูแถวไหน แถวสาทรครับ

เดินทางมาโรงเรียนอยางไร

ขึน้ รถเมลมาเองครับ ใชเวลาประมาณ 10 นาที

พอมาเลนดนตรีแลวที่บานวาอยางไรบาง

ตอนซอมหนักๆ แลวทำไมถึงยังเลนตอ

เพือ่ นๆ นองๆ ใหกำลังใจคะ เขาจะคอยบอกวา สูๆ นะพี่

พอได ไปแขงที่ฮองกงแลวรูสึกตื่นเตนไหม

ไมคะ แขงครัง้ แรกตืน่ เตนกวา เพราะเปนครัง้ แรก ตอนแรกแมก็ไมใหเลน เพราะกลับบานดึก แต ที่เราแขง กลัววาเราจะเลนผิด เขาเห็นวาอยูบานก็ไมมีอะไรทำ เลยใหมาเลนตอ สามัคคีกันในเรื่องไหนบาง ตอนที่ เ ขาประกาศว า วงฯ ได ที่ 1 ตอนนั้ น ก็ ช  ว ยกั นทุ ก อย า งค ะ เช น ยกของด ว ยกั น เหนื่อยก็เหนื่อยดวยกัน รูสึกอยางไรบาง ตอนนัน้ ก็ยนื รอผลทีส่ นามครับ ทีแรกไมรวู า ชนะ เคยรูส กึ นอยใจไหมทีม่ คี วามพรอมไมเทาทีมอืน่ ๆ เพราะฟงเขาประกาศไมรูเรื่อง แตพอมีกองเชียร ตอนแรกก็นอยใจที่ไมมีใครสนับสนุน แตพอมี ไชโย ก็เลยกระโดดดีใจตามคนอื่น รายการ ขาว 3 มิติ เลยมีผสู นับสนุนเขามา ก็ดใี จมาก

คิดวาอะไรที่ทำใหชนะมาได

ตอนที่เห็นตัวเองไดออกทีวีรูสึกอยางไรบาง

กำลังใจครับ แลวก็สอนกันไปสอนกันมา ชวยบอก ตอนเขามาถายไมรูสึกตื่นเตนคะ แตพอดูทีวี ชวยเตือนกันตลอด เวลาเพื่อนเลนผิดก็คอยบอก แลวเขินคะ (หัวเราะ) คอยสอนกัน พอมาเลนดนตรีแลวกระทบตอการเรียนบางไหม ปกติถา ไมไดเลนดนตรี เวลากลับบานไปจะทำอะไร ก็มบี า งคะ ตอนป. 5 เทอม 2 ไดเกรดเฉลีย่ 3.7 คะ นั่งดูทีวีครับ ดูหนังทั้งวัน ดนตรีทำใหชีวิตเปลี่ยนไปอยางไร ตอนที่ซอมหนักที่สุด ตองซอมหนักแค ไหน ราเริงขึน้ คะ ตอนแรกเปนคนทีไ่ มชอบคุยกับเพือ่ น ก็เดินรอบสวนลุมฯ แบกกลองใบใหญ ตอนแรก อยูคนเดียว พอมีดนตรีก็สนุกขึ้น ก็ทอ นิดหนอย บางคนก็รอ งไหครับ แตผมเหงือ่ แตก อยากบอกอะไรกับสิงหบาง เฉยๆ ครับ เพราะหนักกวานี้ก็เคยผานมาแลว อยากบอกวาขอบคุณมากคะทีส่ นับสนุนพวกเรา ถาหากวาไมมีสิงหในวันนั้น ก็คงไมมีถวย และคง ไมไดแชมปมาแน

เด็ ก ๆ กลุ ม นี้ เพื่ อ สะท อ นให สั ง คมได รั บ รู ถึ ง ความไมยอ ทอตอความขาดแคลน และความตัง้ ใจ ของเด็กๆ แทบจะในทันทีที่เรื่องราวของพวกเขา ไดออกอากาศ สิงห คอรเปอเรชัน่ ไดตดิ ตอเขาไปยัง รายการ ขาว 3 มิติ ในขณะทีย่ งั ออกอากาศอยูว า จะขอเปนผูดูแลความฝนของเด็กๆ กลุมนี้เอง โดยการพาพวกเขาเดินทางไปแขงขันที่ฮองกง เพื่อเปนรางวัลแหงความตั้งใจทั้งหมดที่ผานมา

08

กอนถึงวันเดินทาง สมาชิกวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนลุมพินี ทัง้ หมดไดเขาพบ คุณสันติ ภิรมยภักดี กรรมการผูจัดการใหญ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพือ่ ขอพร วันนัน้ สมาชิ ก ทุ ก คนแต ง ตั ว ด ว ยชุ ด แข ง ขั น เต็ ม ยศ ที่ทางสิงหตัดให และขอใหคุณสันติสวมหมวก ใหสมาชิกทุกคนเพือ่ เปนขวัญกำลังใจของพวกเขา และไมลืมที่จะขออนุญาตทำการแสดงใหชมกอน การแขงขันจริง

09

กอนที่วงจะทำการแสดงใหคุณสันติ ไดชม สมาชิกในวงคนหนึง่ ได เ ดิ น มา ที่กลางหอประชุม และยกทรัมเปตขึน้ มาเปาเปน ทำนองบทไหวครู ในวินาทีนนั้ ทุกคนในหอประชุม นิง่ เงียบ หลายคนน้ำตาคลอดวยความตืน้ ตันใจ ในความกตัญูของเด็กๆ ทุกคนที่มีใหกับครู ผูใหโอกาสกับพวกเขา

10

การแข ง ขั น รายการ Hong Kong Marching Band Contest 2011 ครั้งนี้ มีทีมเขารวมการแขงขันถึง 20 ทีม โดย แบ ง การแข ง ขั น ออกเป น 3 รุ น คื อ รุ น จู เ นี ย ร รุนซีเนียร และรุนประชาชนทั่วไป วงโยธวาทิต โรงเรียนสวนลุมพินี ไดลงแขงขันในรุนประชาชน ทัว่ ไป ในขณะทีส่ มาชิกของวงมีอายุเฉลีย่ ต่ำกวา 15 ป แตในทีส่ ดุ เด็กๆ ก็สามารถควารางวัลชนะเลิศ มาครองได อ ย า งสง า งามในวั น ส ง ท า ยป เ ก า พรอมฝากสงความสำเร็จครั้งนี้ใหเปนของขวัญ ปใหมแกชาวไทยทุกคนที่ใหกำลังใจเสมอมา

รวินทร ชมพูนุชธานินทร ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ บริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จำกัด

a day BULLETIN issue 183  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you