Page 1

)335%  $%#%-"%2


ISSUE 179, 23 - 29 DECEMBER 2011

No Problem??? No Way!!! คงมีเหตุผลเปนรอยเปนพันขอทีจ่ ะบอกวา ทำไมคนคนหนึง่ ถึงประสบความสำเร็จ ขณะทีอ่ กี คนลมเหลวครัง้ แลวครัง้ เลา ทำไมบนเสนทางยาวไกลเสนเดียวกัน คนคนหนึง่ ถึงยืนระยะไดไกลกวาอีกคน แลวทำไมอีกคนถึงไปไดไมไกลจากจุดทีเ่ ริม่ ตนเดินทางมา เรือ่ งแบบนีก้ ส็ ดุ แลวแตใครจะคิดหาเหตุผลมาอธิบาย แตจากการพูดคุย กับคนที่ผานประสบการณชีวิตมาแลวโชกโชน ผานมาแลวทั้งวันที่ลมเหลวและวันที่ลุกยืนได ผูเขียนพบวา มีวิธีคิดหลักๆ อยูประมาณหนึ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จ มักจะคิดคลายๆ กัน คือเขาจะคิดวาปญหาเปนเรื่องธรรมดาที่ตองพบเจอ ไมใชเรื่องใหญโตถึงขั้นโลกจะแตกไปวันนี้พรุงนี้ ไมวาคนคนนั้นจะเปนใครก็ตาม ถาหาก มองวาปญหาเปนเรื่องธรรมดาแลวละก็ รับรองวาชีวิตจะงายขึ้นเยอะ ไมวาปญหามันจะยากแคไหนก็ตาม แตอยางนอยเขาก็ยอมรับความจริงไดวาเปนเรื่องปกติ ทีจ่ ะตองเจอปญหา เหมือนเขาบานผีสงิ ก็รอู ยูแ ลววาตองเจอผีหลอก เออ ถาเขามาแลวเจอแพนดานัง่ ราเริงอยูส แิ ปลก ดังนัน้ เมือ่ เขาบานผีสงิ มา อาจจะมีสะดุง ผวาบาง แตกถ็ อื วาเปนปฏิกริ ยิ าชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว ไมใชสง่ิ ทีเ่ กินจะรับมือหรือทำใหคดิ วาตัวเองกำลังตกอยูใ นอันตรายถึงขัน้ ตองโทร.แจงตำรวจ คนทีเ่ จอปญหาตางๆ ในชีวติ ก็เชนกัน ถาเราคิดวาชีวิตมันก็ตองมีปญหาของมันอยูแลวไมอยางใดก็อยางหนึ่ง เราก็คงมีทาทีกับปญหาเหมือนเจอผีในบานผีสิง คืออาจจะตกใจบางแตไมถึงกับฉี่จะราด กาวขาไมออก ไปไหนไมได สุดทายเราก็รูวาเดินไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราก็ออกจากบานได เดี๋ยวผีก็เลิกหลอก เดี๋ยวก็หมดรอบ แลวเราก็สามารถออกไปใชชีวิตตามปกติ แตแมจะเห็นปญหาเปนเรื่องธรรมดา คนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายก็มักจะไมเลือกอยูกับปญหานานเกินไป พูดงายๆ วาถาปญหาเปนเรื่องที่ใครๆ ก็ตองเจอแลว คนที่เหนือกวาคนอื่นก็คือคนที่อยูกับปญหาโดยใชเวลาสั้นที่สุด เพราะจะไดเอาเวลาไปทำอยางอื่นที่สรางสรรคกวาในชีวิต แทนที่จะนั่งจมอยูกับปญหา จนโอกาสดีๆ ในชีวิตหลายเรื่องลอยผานไป แลวพบวาสุดทายไมไดอะไรเลยนอกจากกองปญหาที่ยังไมไดแกและโอกาสที่ควาคืนมาไมได ถาไปดูวิธีคิดของคนเกงๆ ทั้งหลายแลว เราจะพบวาพวกเขาอาจจะใชเวลาในการแกบางปญหาอยูนานก็จริง เพราะปญหาแตละอยางก็มีรายละเอียดตองจัดการมากนอยไมเทากัน แตพวกเขา ไมไดใชเวลาไปกับการ ‘จม’ อยูกับปญหานานเกินไป แลวถาพบวาสุดทายมันแกไมได ก็ตองยอมรับโดยดีวาทำอะไรไมได แลวก็หันไปจัดการปญหาอยางอื่น ที่มันแกไดตอไป ยังไมพอแคนั้น คนที่ประสบความสำเร็จยังตองมองเห็นปญหาเปนปญญาดวย ซึ่งถาเวนคำใหทายเลนๆ วา ปญ_า คือคำวาอะไร ก็เปนเรื่องที่แลวแตคน จะมองจริงๆ วาจะมองใหเปนปญหา หรือปญญา พยัญชนะตางกันแคตัวเดียวนี่แหละที่ทำใหความหมายของคำแตกตางกันอยางมหาศาล ถาเรามองปญหา เปนปญหา เราก็จะเห็นวามันคืออุปสรรคทีเ่ ราตองแก ตองเหนือ่ ยไปกับมันแคนน้ั คนทีป่ ระสบความสำเร็จเห็นปญหาเปนเรือ่ งปกติกจ็ ริง แตเขาก็สามารถมองทะลุไปได อีกขัน้ วา ปญหาเหลานัน้ คือบทเรียนทีน่ ำไปใชสอนชีวติ ตัวเองและคนอืน่ ๆ ในอนาคตได เหมือนทีผ่ เู ขียนเคยไดยนิ คำพูดจากผูใ หญทน่ี บั ถือทานหนึง่ วา เจ็บไดแตอยาให เจ็บฟรี ตองไดอะไรจากความเจ็บปวดนัน้ ดวย สุดทาย ไมวา เราจะจัดการกับปญหานัน้ อยางไร เราก็ตอ งมีทางออกฉุกเฉินใหตวั เองดวย ไมใชพาตัวเองไปอยูใ นมุมอับ และติดอยูใ นนัน้ จนขาดใจตาย อยาลืมวาอะไรก็เกิดขึน้ ได ปญหาทำใหเราแกรงได ปญหาก็ทำใหเราตายได ถาเราไมมแี ผนสำรอง ไมมที างออกฉุกเฉิน ไมมที างหนีไฟ ใหชวี ติ เราก็กำลังใชชวี ติ เสีย่ งเกินไป เราอาจจะเลือกทีจ่ ะไมตดิ อยูก บั ปญหาได แตเราก็ไมไดเปนฝายเลือกไดทกุ ครัง้ บางครัง้ ปญหามันก็เลือกทีจ่ ะติดอยูก บั เราเชนกัน ดังนั้น จึงไมมีอะไรดีไปกวาการพึ่งทางออกฉุกเฉินเพื่อหาทางออกมาจากสารพัดปญหากอน แลวคอยหาทางแกปญหาใหกลับสูสภาพเดิมทีหลัง แตเราจะสราง ทางออกฉุกเฉินไมไดเลย ถาเราไมสามารถจินตนาการไดวาอะไรจะเกิดขึ้น ถาวิศวกรอาคารไมเชื่อวาไฟจะไหมไดดวย โลกเราคงไมรูจักบันไดหนีไฟ ถาเราไมเชื่อวา วันหนึ่งตองมีเหตุฉุกเฉินใหชีวิตไมสะดวก เราก็คงไมคิดจะเตรียมพรอมเพื่อใหมีทางสะดวกใหชีวิตในวันที่มีเหตุฉุกเฉิน จริงไหม? คนที่ประสบความสำเร็จจึงไมใชคนที่ไมเคยเจอปญหา ตรงกันขาม คนที่พยายามจะไมเจอปญหาเลยตางหากที่ไมคอยประสบความสำเร็จ

ปที่ 4 ฉบับที่ 179 วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2554

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

10 06 38 20

เรียนรูวิธีคิดและการรั บ มื อ กั บ ช ว งเวลา ที ่ ว ิ ก ฤตในแบบฉบั บ ของ ตั น ภาสกรนที และ โชค บูลกุล

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

22 SHOPPING

ตอนรับเทศกาล คริ ส ต ม าสกั น ด ว ย ของขวัญกระจุกกระจิก นารัก ที่จะชวยสลาย ความเศร า หมองให หายไป

25 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

26 HOME MADE

เปดบานของสาวเสียงใส ‘หวาย’ - ป ญ ญริ ส า เธี ย รประสิ ท ธิ ์ ที ่ เต็ ม ไปด ว ยความรั ก และ ความอบอุนของคนใน ครอบครัว

38 33 36 28 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- ทำความรูจักและสราง รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

26 อาน Editor’s Note ฉบั บ 177 แล ว ถู ก ใจ มาก คิดถึงตัวเองเวลา พาลู ก ไปเที ่ ย วแล ว หลงทางคะ จะแวะถาม คนริ ม ทางไปเรื ่ อ ยๆ ดิฉนั จะบอกลูกอยูเ สมอ ว า ไม ต  อ งกลั ว เรื ่ อ ง

10 INTERVIEW

แบบนี้ เพราะทางอยูก บั ปาก และทำใหการเดินทาง มีรสชาติมากขึ้น อาจจะเปนเพราะตัวเองไมเนน เทคโนโลยีมากเทาไหร ลูกๆ ก็เลยจะสนุกไปกับ การทองเทีย่ วแบบหลงทาง-ถามทางไปตลอดทริป อานแลวเห็นภาพเลยคะ คอลัมนอื่นๆ ในเลม ก็อา นสนุกปนไปกับความรู ทำใหเชาวันจันทร จะเรงลูกใหไปโรงเรียนเร็วขึ้นหนอย เพราะแมจะ รีบไปเอา a day BULLETIN ที่รานกาแฟที่ทำงาน

ยิ้มสูใหกับทุกปญหา ด ว ยแนวคิ ด ในการทำงานแบบมืออาชีพ ของ ทันตแพทย สมฤทธิ์ จิโรจนวณิชชากร

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

ความสนิ ท สนมกั บ 3 พิธีกร แหงรายการ ‘เทยเที่ยวไทย’ ที่ทั้งฮา และได ข  อ คิ ด ในเวลา เดียวกัน

ลูกๆ ก็รวมมือดีคะ เพราะตอนเย็นจะไดอานดวย ลูกชาย ป.4 ชอบอานหนา The Database และ การตูนมาก อานกันจนคุมละคะ ขอบคุณที่ผลิต ฟรีกอบปที่มีคุณภาพแบบนี้ -แมนองปอนดกับมีท

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจนอักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย ศักดิ์สิทธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิริจรรยากุล ผูอำนวยการกลุมโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจัดการฝายโฆษณา สุพัชรา มโนรินทร 08-1928-1284, กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037, วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851 ฝายโฆษณาอาวุโส กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400, กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.forbes.com

10 อันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำป ค.ศ. 2011

นอรเวย

เดนมารก

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด

THE POLL

สิงคโปร

คุณคิดอยางไร ถาตอไปแท็กซีจ่ ะขึน้ ราคาคาโดยสารเริ่มตนที่ 50 บาท

สว�เดน

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ความคิดบวกของคนไทยจากวิกฤตน้ำทวมที่เกิดขึ้น อันดับ 1

เปนเหตุการณที่ทำใหคนไทย ไดแสดงออกถึงน้ำใจ ความรัก ความสามัคคี

64.74%

แคนาดา

อันดับ 2

เปนบทเรียนทีด่ ใี นการกระตุน ใหทุกคนเห็นความสำคัญ ในเรื่องของการปองกันภัย ทางธรรมชาติ

21.61%

อันดับ 3

ใหแงคิดสอนใจให คนไทยใชชวี ติ โดยความไมประมาท รูจักวางแผน ในการดำรงชีวิต

13.65%

สว�ตเซอรแลนด เนเธอรแลนด สหรัฐอเมร�กา

5.2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.5 แสนลาน บาท คือจำนวนเงินทีส่ ะพัด จากการจั บ จ า ยของชาว อเมริ กั น ในช ว ง Black Friday โดยในจำนวนนี้ พบวา มีประชาชนถึง 35% ที่ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค า ที่ โ รงรั บ จำนำเปนของขวัญ นับเปน สัดสวนทีส่ งู ขึน้ เมือ่ เทียบกับ ปทผี่ า นมา ที่มา : http://moneyland.time.com

15.6 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 468 ลานบาท คือ มรดกที่ Maria Assunta เศรษฐินชี าวอิตาเลียน มอบใหกบั ‘Tommasino’ แมวผูเ ปนทายาท หนึง่ เดียวของเธอ ทำใหเจาแมวนอย ตัวนี้กลายเปนสัตวเลี้ยงที่รวย เปนอันดับ 3 ของโลกในปจจุบัน ทีม่ า : http://articles.businessinsider .com

จากการสำรวจในประเทศอังกฤษ พบวาแตละวัน จะมีเจาของนำสุนขั ของตัวเองมาปลอยราววันละ 20 ตัว หรือทุก 1 ชัว่ โมง จะมีคนนำสุนขั มาปลอย 1 ตั ว โดยป ท ี ่ ผ  า นมามี ส ถิ ต ิ ส ุ น ั ข ถู ก ทอดทิ ้ ง ในอังกฤษมากถึง 126,176 ตัว ที่มา : www.guardian.co.uk

2 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ หรื อ ประมาณ 60 ลานบาท คือราคา ตนคริสตมาสทองคำที่มีราคาแพง ที่สุดในโลก สูง 2.4 เมตร หนัก 26 ปอนด เป น ผลงานของร า น จิวเวลรี Ginza Tanaka จากประเทศ ญี่ปุน ที่มา : www.christianpost.com

128,616 คือจำนวนรถยนตซีดาน รุน Ford Fusion และ Mercury Milan ที่บริษัทฟอรด มอเตอร เรียกคืน เนื่องจาก พบวากระทะลออาจมีปญหาแตกราว และทำใหรถยนตสั่น ซึ่งหากไมแกไข อาจทำใหลอรถยนตที่กำลังวิ่งอยูหลุดได ที่มา : www.autoguide.com

“ไมเห็นดวย เพราะ ถาแกสไมขึ้นราคา และ บริการไมดีอยางปจจุบัน ก ็ ไม  ส ม ค ว ร ข ึ ้ นค  า โดยสาร” วริณาฐ พิทักษวงวาน 24 ป, พนักงานบริษัท “คิ ด ว า ปรั บ ราคา จาก 35 เปน 50 บาท นัน้ แพงเกินไป คนใชบริการ ปรับตัวไมทนั ” จุฑามาศ ชัยมุง 22 ป, นักศึกษา “ไม เห็ น ด ว ย และ จ ะ ห ั น ไป ใ ช  บ ร ิ ก า ร รถไฟฟ าหรือมอเตอรไซค รับจางแทน เพราะเร็วกวา ถูกกวา” เทิดพงศ มณฑลกุลชาติ 23 ป, นักศึกษา “คิดวาแพงเกินไป แตถาขึ้นเพราะมีความจำเปนจริงๆ ก็พอรับได” ทักษศิล รินพล 34 ป, พนักงานบริษัท “ขึ ้ น อยู  ก ั บ ป จ จั ย ที่สนับสนุน ถามีเหตุผล ที่เพียงพอและนาเชื่อถือ ก็ไมมปี ญ  หาคะ” การจณา รินพลิ 29 ป, ธุรกิจสวนตัว “ถาจะขึน้ ราคาจริงๆ ก็ควรมีบริการที่มี มาตรฐานมากกว า นี ้ เรียกแลวก็ควรไปทุกที่” เจษฎา ชิณวัลโส 38 ป, ฝายเทคนิค


6

• กลุมนักขี่จักรยานชาวฮองกงกวา 200 คน มารวมตัวกันขี่จักรยานเพื่อสนับสนุนใหรัฐบาลสรางเสนทางสำหรับการขี่จักรยาน บริเวณอาววิกตอเรีย โดยเรียกรองใหสรางจากฝง ตะวันตกของเกาะขามไปยังฝง ตะวันออก แมวา ทางการจะรับฟงและยังไมไดอนุมตั ิ โครงการนี้ พวกเขาก็แสดงใหเห็นวา ในประเทศทีม่ ปี ระชากรหนาแนนและมีพน้ื ทีจ่ ำกัดอยางฮองกงนัน้ การสัญจรดวยจักรยาน เปนทางเลือกทีด่ ที างเลือกหนึง่ เสมอ - AFP Photo / Antony Dickson

LIFESTYLE

BUSINESS

ชิลีรณรงคใหพลเมือง

รัสเซียมีเฮ!

เลิกใสเนกไทในฤดูรอน

เพื่อประหยัดไฟ

ความคิ ด นี ้ ถู ก เผยแพร ข ึ ้ น หลังจาก Rodrigo Alvarez รัฐมนตรี กระทรวงพลังงานของชิลี ออกมา รณรงคใหพลเมืองชายเลิกใสเนกไท ในชวงฤดูรอน เนื่องจากการปรับ อุ ณ หภู ม ิ เครื ่ อ งปรั บ อากาศขึ ้ น ไมกอ่ี งศาจะชวยประหยัดพลังงาน ได ม าก หรื อ คิ ด เป น สั ด ส ว น ประมาณ 3% ของการใชไฟฟา ทั ้ ง หมด ซึ ่ ง ทางรั ฐ บาลคาดว า ถ า ประชาชนให ค วามร ว มมื อ จะสามารถประหยัดไฟฟามูลคา 10 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายใน เวลา 4 เดือน โดยโครงการนี้ได ไอเดี ย มาจากความสำเร็ จ ของ ประเทศญีป่ นุ และสเปนทีไ่ ดรณรงค ใหประชาชนสวมใสเสือ้ ผาบางเบา เพื ่ อ ประหยั ด พลั ง งาน ทั ้ ง นี ้ ป ท ี ่ ผ  า นมาชิ ล ี ม ั ก เผชิ ญ ป ญ หา ขาดแคลนพลั ง งานในฤดู ร  อ น เนื่องจากอุณภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให แหลงน้ำที่ใชผลิตพลังงานไฟฟา แหงขอด ในขณะที่ความตองการ ใชพลังงานเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว การ รณรงคดงั กลาวจึงถือเปนสวนหนึง่ ของการแกปญ  หาของรัฐบาลในปน้ี

• ทีก่ รุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย มีการจัดงานระดับโลกขึน้ เมือ่ สัปดาหทผ่ี า นมา นัน่ คืองานเทศกาลรูปทรายแกะสลักทีจ่ ดั ขึน้ เปนครั้งแรกของโลกที่ศูนยวัฒนธรรม Sentul โดยในงานนี้จะมีศิลปนจากนานาชาติจาก 11 ประเทศ มารวมกันสรางสรรค รูปแกะสลักชิ้นสำคัญๆ กวา 40 ชิ้น ที่เปนสัญลักษณของสถานที่สำคัญจากทั่วโลก ในภาพคือทีมงานที่ตองคอยฉีดพรมน้ำ เพื่อรักษาระดับความชื้นของรูปแกะสลักทรายใหคงที่เสมอ - AFP Photo / Bay Ismoyo

AWARD ไดเขาเปนสมาชิก WTO สมใจ หลังจากที่รอถึง 18 ป

หลังจากที่พยายามเจรจาขอเขารวมเปนหนึ่งในสมาชิก องค ก ารการค า โลก หรื อ WTO มานานถึ ง 18 ป ในที ่ ส ุ ด ประเทศรัสเซียก็ไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกภายในกลุม เรียบรอยแลว โดยในพิธลี งนามซึง่ จัดขึน้ ทีป่ ระเทศสวิตเซอรแลนด โดย อเล็กซานเดอร ลูกาเชวิช โฆษกกระทรวงการตางประเทศ รัสเซีย ไดออกมากลาวถึงความสำเร็จครั้งนี้วา “ขอตกลงนี้ จะทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานธุรกิจในประเทศรัสเซีย โดยจะมี ก ารไหลเข า มาของนั ก ลงทุ นต า งชาติ เพิ ่ ม ขึ ้ น และ ในเรื่องของการสงออก ก็มีความเปนไปไดวาจะไดรับการสนับสนุนมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดของ ประเทศเรา” และสำหรับบางกระแสที่มองวารัสเซียอาจจะเจอกับอุปสรรคชิ้นใหญอยูบางจากกฎหมาย การคาที่มีตอสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นที่ผานมา ลูกาเชวิชก็เชื่อมั่นวา ทางสภาคองเกรสจะยอมรับ และชวยแกไขกฎหมายที่เปนขอพิพาทกันอยูใหเปนไปในทางที่ดีขึ้นอยางแนนอน

PEPOLE

นางพยาบาลเบลเยียม ขึ้นรับเหรียญกลาหาญจากสงครามโลกครั้งที่ 2 Augusta Chiwy นางพยาบาลชาวเบลเยี ย ม วั ย 93 ป ไดรับเหรียญกลาหาญสำหรับพลเรือนดานมนุษยธรรม จาก เหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อครั้งที่ อดอลฟ ฮิตเลอร ยกกองทั พ นาซี เข า โจมตี ท างตอนใต ข องประเทศเบลเยี ย ม สงผลใหมีทหารอเมริกันเสียชีวิตและบาดเจ็บรวม 80,000 ราย โดยตอนนัน้ Chiwy ไดเขารวมเปนพยาบาลอาสาสมัครของเมือง Bastogne สวนสาเหตุของการมอบเหรียญรางวัลทีล่ า ชาถึง 67 ป นั้นเปนเพราะทางการสันนิษฐานวาเธอเสียชีวิตระหวางสงคราม เนื่องจากมีการระเบิดโรงพยาบาลที่เธอประจำการอยู แตความจริงก็คือ เธอไดเขาไปหลบอยูในหองใตดิน พรอมกับผูบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง ทำให Chiwy รอดตายมาไดอยางหวุดหวิด

CNN ยกยองหญิงมะกัน

ผูช ว ยเหลือชาวอินโดฯ เปน HERO OF THE YEAR

ขอแสดงความยินดีกบั นาง โรบิน ลิม หรือ ที่หลายคนรูจักในนาม ‘คุณแมโรบิน’ หญิงชาว อเมริกนั ผูช ว ยเหลือคนยากจนในอินโดนีเซียนับพัน คนใหมสี ขุ อนามัยทีด่ ี โดยเฉพาะเรือ่ งการตัง้ ครรภ และคลอดบุตร ซึง่ ลาสุดเธอไดรบั การยกยองใหเปน ‘Hero of the Year’ ประจำป 2011 จากสำนักขาว ซีเอ็นเอ็น ภายหลังไดรับการประกาศยกยอง คุณแมโรบินก็ไดกลาววา “ลมหายใจแรกของ เด็กทุกคนบนโลกควรเปนสวนหนึง่ ของความสันติสขุ และความรัก แมทกุ คนจึงควรมีสขุ ภาพแข็งแรงเพือ่ ใหเด็กทารกทุกคนมีชีวิตรอด และไดรับความรัก จากครอบครัว แตทกุ แหงบนโลกยังคงไมเปนเชนนัน้ ในอินโดนีเซียมีแมจำนวนมากเสียชีวิตหลังการ คลอดบุตรจากอาการตกเลือด เพราะพวกเธอ ไมไดรบั การดูแลเรือ่ งสุขภาพทีด่ พี อ และในทุกวัน หญิงตัง้ ครรภทว่ั โลกจำนวน 981 คน ตองเสียชีวติ หลั ง การคลอดบุ ต ร และจะเกิดตอไปหากเรา ไม ส นใจในเรื ่ อ งนี ้ อยางจริงจัง”

SOCIETY

Google Chrome ขึ้นอันดับ 1 เว็บบราวเซอรของโลก

StatCounter บริษทั วิจยั ขอมูลสถิตกิ ารใชงานอินเทอรเน็ต ไดออกมาเปดเผยวา ตอนนี้ Google Chrome ไดกลายเปน เว็บบราวเซอรที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลกเปนที่เรียบรอยแลว (ซึ่งนับแยกตามรุนเวอรชันของบราวเซอร) โดยมี จำนวนผูใชงานมากถึง 23.6% ของตลาดทั่วโลก ซึ่งเอาชนะ Internet Explorer 8 ของ Microsoft แบบฉิวเฉียดที่ 23.5% ซึง่ จุดเดนทีท่ ำใหเว็บบราวเซอรนอ งใหมอยาง Google Chrome มาแรงจนฉุดไมอยูน น้ั เปนเพราะสามารถใชงานไดในหลาย ระบบปฏิบตั กิ าร ไมวา จะเปน Windows XP, Windows 7, Linux, และ Mac OS X ตางจาก Internet Explorer 9 ทีไ่ มสามารถ นำไปใชงานใน Windows XP ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่ยังคงไดรับความนิยมอยูสูงมาก จึงเปนสาเหตุใหคนสวนใหญ หันมามองบราวเซอรทางเลือกอื่นเพิ่มขึ้น


• แกะสลักทรายไปแลว มาดูในสิง่ ทีต่ รงกันขามสุดขัว้ กันบาง นีค่ อื งานประติมากรรมทีเ่ ย็นจับใจ เพราะมันคือการแกะสลักน้ำแข็ง ซึ่งจัดแสดงอยูที่ Santa Park ในเมืองโรวาเนียมิ ประเทศฟนแลนด ภายในหองจัดแสดงจะมีรูปแกะสลักน้ำแข็งเปนรูปตางๆ ภายใตการจัดแสงสีที่ทำใหรูปน้ำแข็งแกะสลักดูสวยงามแปลกตาดวย - AFP Photo / Jonathan Nackstrand

• เทศกาลคริสตมาสทั้งที ไมใชแคคนเทานั้นที่จะรอคอยของขวัญ แมแตสัตวตางๆ ก็รอคอยของขวัญสุดพิเศษเชนกัน วาแลว สวนสัตว ZSL ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จึงจัดเตรียมของขวัญไวใหกบั สัตวตา งๆ รวมทัง้ เจาสิงโตทีช่ อ่ื ลูซเิ ฟอร ตัวนีด้ ว ย เห็นของขวัญกลองโตแลวก็ชักอยากจะรูเหมือนกันวาขางในกลองเปนอะไร - AFP Photo / BEN Stansall

SPORT ‘โดนัลด’ ซิวตำแหนงนักกอลฟที่ทำเงินสูงสุดคนแรกของโลก

ลุค โดนัลด นักกอลฟอันดับหนึง่ ของโลก ไดรบั คะแนนโหวตจากสือ่ มวลชนสายกอลฟของยุโรปใหเปนนักกอลฟยอดเยีย่ ม ของการแขงขันยูโรเปย นทัวรประจำป 2011 ซึง่ ชายวัย 34 ป คนนี้ สามารถควาแชมปไดถงึ 4 รายการ โดยแบงเปนพีจเี อทัวร 2 รายการ และยูโรเปย นทัวร 2 รายการ และสามารถขึน้ ไปอยูใ นอันดับท็อป 10 ไดถงึ 14 ครัง้ จาก 19 การแขงขันในพีจเี อทัวร จึงทำใหไดตำแหนงผูเลนยอดเยี่ยมของพีจีเอทัวรประจำป 2011 มาดวยเชนกัน ซึ่งถือวาเขาเปนนักกอลฟคนแรกของโลก ทีส่ ามารถทำเงินรางวัลสูงสุดของพีจเี อทัวรและยูโรเปย นทัวรในฤดูกาลเดียวกันได

ทัวรตนคริสตมาสสุดทึ่งจากทั่วโลก เมื่อปฏิทนิ วนมาถึง วันที่ 25 ธันวาคม เมือ่ ไหร เวลาของตนคริสตมาส แสงไฟสวางไสว และการประดับประดา ก็เริ่มตน ขึน้ แตแคนน้ั ดูจะธรรมดาเกินไป เมือ่ เทียบกับตนคริสตมาส ประหลาดล้ำจากทัว่ โลกเหลานี้ • เริ ่ ม ต นกั นที ่ ต  นคริ ส ต ม าสทองคำในเมื อ งโตเกี ย ว ที ่ เจ า ของไอเดี ย คื อ ร า นจิ ว เวลรี Ginza Tanaka ซึ ่ ง ตนคริสตมาสที่วานี้ทำมาจากทองคำบริสุทธิ์มูลคา ประมาณ 1.95 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยนำทองคำ มารีดบางๆ ใหกลายเปนริบบิน้ และใบไมรปู หัวใจ พรอม ตกแตงอยางสวยงาม มีนำ้ หนักรวม 12 กิโลกรัม ความสูง 2.4 เมตร ซึง่ แวะไปชมกันไดจนถึงวันที่ 25 ธันวาคมนี้ • สวนในกรุงลอนดอนก็ไมนอ ยหนา ขอสงตนคริสตมาส เลโก เข า ประกวด โดยเขาเริ ่ ม ต อ กั นตั ้ ง แต ว ั นที ่ 24 พฤศจิกายน ที่ผานมา ใชชิ้นสวนตัวตอเลโกทั้งหมด มากถึง 600,000 ชิน้ มีความสูง 38 ฟุต น้ำหนักประมาณ

ANIMAL

แมวเมื อ งผู ดี สุ ด อึ ด รอดตายกลับบานหลังถูกอันธพาลยิงเจ็บสาหัส เจ า เหมี ย วสุ ด อึ ด ตั ว นี ้ มี ช ื ่ อ ว า ‘จิ จ ิ โอ’ แมวเพศผู  อายุ 5 ป ที ่ ร อดตายอย า ง ปาฏิหาริยห ลังถูกกลุม อันธพาล ยิงที่หัวและหนาอก แตมันยัง สามารถเดินหอบรางที่บาดเจ็บกลับบานได ซึ่ง ทันทีท่ี Marie Lucchetta เจาของวัย 51 ป ชาวเมือง เคมบริดจเชียร เห็นมันเดินเขามาในบาน ก็รีบนำ สงโรงพยาบาลสัตวใกลบาน ซึ่ง ปเตอร เนลสัน สัตวแพทยผูรักษา ก็สามารถชวยชีวิตมันไวได พรอมกับกลาวในภายหลังวา “มันโชคดีมากทีม่ ชี วี ติ รอดมาได เพราะหากกระสุนยิงโดนทัง้ ทีห่ วั ใจและปอด เราคงชวยยือ้ ชีวติ มันไวไมได” ทางดานเจาของจิจโิ อ กลาววา “ฉันไมอยากเชื่อวาคนอื่นจะทำรายมันได ถึงขัน้ ยิงดวยปน ตอนแรกทีฉ่ นั เห็นมันเสียขวัญมาก แตฉันก็ดีใจที่มันกลับมาแข็งแรงไดในขณะนี้”

3 ตัน และจะตั้งตระหงานโชวความอลังการในสถานี รถไฟใตดนิ St. Pancras ไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม ปหนา • สำหรั บ สาวๆ คงไม อ ยากพลาดต นคริ ส ต ม าสที ่ หวานแหววที ่ ส ุ ด ในโลก ซึ ่ ง ออกแบบโดย Betsey Johnson ดีไซเนอรชื่อดังแหงกรุงนิวยอรก ที่ตกแตง ตนคริสตมาสดวยจิวเวลรี และชุดชั้นใน พรอมประดับ ประดาดวยไฟและของขวัญสีชมพูลวน ตนคริสตมาส สำหรับสาวหวานนีจ้ ะตัง้ อยูใ นโรงแรมพลาซาจนถึงวันที่ 4 มกราคม ปหนา • ถามีตำแหนงตนคริสตมาสรักษโลกยอดเยี่ยมคงตอง ยกใหตนคริสตมาสในเมืองคาอูนัส ประเทศลิทัวเนีย ที่ออกแบบโดยศิลปนสาว Jolanta Smidtiene ซึ่งเธอใช ขวดพลาสติกรีไซเคิล 40,000 ขวด มามัดรวมกันเปน ตนคริสตมาสไดอยางนาทึง่ เธอเผยทีม่ าของตนคริสมาส ตนนี้วา เกิดจากการถูกตัดงบตกแตงตนคริสตมาสของ เมืองแหงนี้ ทำใหเธอตองหาทางออกเพือ่ ใหเมืองยังคงมี ตนคริสตมาสไวชน่ื ชมตอไป

“เราเป น ฝ า ยค า น ก็ ท ำหน า ที่ ของเรา ถ า มี ใ คร สักคนพูดเกงก็คง ไ ม ใ ช ค ว า ม ผิ ด แต แ น น อน ต อ ง ท ำ ง า น ค ว บ คู ไปดวย” จุรินทร ลักษณวิศิษฏ ประสานงานพรรครวม ฝายคาน 15 ธันวาคม 2554

GREEN PLEASE ไอซแลนดเจง เปดโรงงานรี ไซเคิลกาซคารบอนแหงแรกของโลก โรงงานสุดล้ำแหงนีม้ ชี อ่ื วา Carbon Recycling International (CRI) ตั้งอยูหางจาก The HS Orka Plant หรือโรงไฟฟา พลังงานความรอนใตพิภพในเมือง Svartsengi ประมาณ 500 เมตร ซึง่ โรงงานรีไซเคิลกาซคารบอนไดออกไซดแหงแรก ของโลกแหงนีจ้ ะคอยดักกาซทีถ่ กู ปลอยออกมาจากโรงไฟฟา ใกลเคียง และนำไปผานกระบวนการรีไซเคิลจนไดเมทานอล และออกซิเจนบริสุทธิ์ โดยเมทานอลเหลานี้สามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อผลิตเชื้อเพลิง ไบโอดีเซลสำหรับใชกบั รถยนตได แถมยังมีคา ออกเทนสูงกวาไบโอดีเซลทีท่ ำจากเอทานอลทีไ่ ดจากพืช อีกดวย โดยในแตละป CRI สามารถผลิตไบโอดีเซลไดถึง 2 ลานลิตร ดักกาซคารบอนไดออกไซด ที่เปนสาเหตุของภาวะโลกรอนไดราว 1,000 ตัน

23 ธันวาคม 2437 - สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพไดรบั พระกรุณาโปรดเกลา ใหเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย คนแรกของสยาม 24 ธันวาคม 2449 - รายการวิทยุ รายการแรกออกอากาศโดย ศาสตราจารย เรจิเนลด เฟสเซสเดนต จากรัฐแมสซาชู เ สตส สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ ่ ง เนื ้ อ หาที ่ ออกอากาศเกีย่ วกับบทกวี การสีไวโอลิน และสุนทรพจน 25 ธันวาคม 2520 - ชารลี แชปลิน นักแสดงตลกชาวอังกฤษ ถึงแกกรรม โดยเขาเปนผูไดรับการยกยองวาเปน บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคมากที่สุด คนหนึง่ ในยุคภาพยนตรเงียบ ซึง่ ตัวละคร ที่เขาแสดงและมีผูจดจำไดมากที่สุดคือ คนจรจัด (The Tramp) 26 ธันวาคม 2549 - เกิดแผนดินไหว ขนาด 7.1 ริกเตอร ในทะเลใกลกบั ประเทศ ไตหวัน สงผลใหระบบโทรคมนาคมของ ประเทศในเอเชียตะวันออกหลายประเทศ ลม มีผเู สียชีวติ จากเหตุการณน้ี 2 คน 27 ธันวาคม 2492 - ราชินีจูเลียนา แหงเนเธอรแลนดลงพระนามในเอกสาร สละอำนาจอธิปไตยเหนือ ‘ดัตชอีสตอินดิส’ ซึง่ ปจจุบนั คือประเทศอินโดนีเซีย 28 ธันวาคม 2310 - สมเด็จพระเจาตากสิ น มหาราชปราบดาภิ เ ษกเป น พระมหากษัตริยไ ทย ขณะมีพระชนมายุ 33 พรรษา และทรงสถาปนากรุงธนบุรี เปนราชธานี 29 ธันวาคม 2454 - ดอกเตอร ซุน ยัตเซ็น ผูนำทางการเมืองและนักปฏิวัติ ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคนแรก ของสาธารณรัฐจีน ผูเ ปนเจาของความคิด ทฤษฎีการเมือง ‘หลัก 3 ประการแหง ประชาชน’ ซึง่ มีอทิ ธิพลตอการปกครอง ของจีนมาถึงปจจุบัน

ผลวิจัยระบุ คนสวนใหญ ไมเชื่อถือขอมูลในอินเทอรเน็ต

Did You Know?

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเซาเธิรน แคลิฟอรเนียระบุวา 3 ใน 4 ของผูใ ชงานอินเทอรเน็ต มักจะใชวธิ สี บื คนขอมูลตางๆ จากเว็บไซต แตสวนใหญกลับไมไดใหความเชื่อถือขอมูลบนโลกออนไลนมากนัก นอกจากนี้ 15% ของผูใชงานอินเทอรเน็ต ในป ค.ศ. 2010 ยังเผยอีกวา ขอมูลที่พบบนอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะในสังคมออนไลน มักจะหาความจริงไดยาก ซึ่งสวนใหญ มักจะใชสังคมออนไลนในการแบงปนภาพถาย อัพเดตชีวิตประจำวัน หรือคลิปวิดีโอเทานั้น


10


สัมภาษณ : วิไลรัตน เอมเอี่ยม ถายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

เรือ่ งราวของ ตัน ภาสกรนที กรรมการผู- จัดการ บริษทั ไมตนั จำกัด กับ โชค บูลกุล กรรมการผูจัดการกลุมบริษัทฟารมโชคชัย ทีถ่ อื วา เปนผูประสบภัยจากเหตุการณน้ำทวมครั้งรายแรง ทีผ่ า นมา คงไดผา นตาผูท ตี่ ดิ ตามขาวสารอยางใกลชดิ มาบางแลว หลายทานคงยังไมลมื สภาพความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับโรงงานผลิตชาเขียวอิชิตัน ของ ตัน ภาสกรนที ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเขาเขาไป ชวยเหลือและสัง่ การอยูก บั ลูกนองจนถึงวันทีน่ ำ้ ทวม เกือบ 3 เมตร โดยมีคำพูดยืนกรานจากปากของ ผูนำองคกรอยางเขาวา “ผมจะออกจากโรงงานเปน คนสุดทาย จะอยูใหคุมกับที่ลงทุนสรางโรงงานไป” ขณะที่สำนักงานของกลุมบริษัทฟารมโชคชัย ของ โชค บูลกุล ทีอ่ ยูต รงรังสิต ก็ถกู น้ำทวมหนัก จนโชคตองระดมกำลังของพนักงานจากฟารมโชคชัย ที่โคราชมาชวยกันคนละไมละมือ พรอมกับมอบ พระเครือ่ งใหกบั มือลูกนองเพือ่ เปนขวัญและกำลังใจ “ที่ผมตองเขามา เพราะผมเปนหวงพวกเราทุกคน” เราเชือ่ วาวิธคี ดิ ของผูน ำในชวงเวลาบริหารงาน ปกตินั้น เปนเรื่องที่หาอานได ไมยากนัก แตสิ่งที่ หาอานไดยากกวาคือวิธีคิดในภาวะวิกฤตตางหาก ไมอยางนัน้ โชค บูลกุล คงบอกไมไดวา “วิกฤตทำให เรามีโอกาสไดคน พบศักยภาพขางในวาเราทำอะไรได หรือทำอะไรไมไดบา ง” เชนเดียวกันกับตันทีย่ ำ้ กับเรา วา “เวลามีคากวาทรัพยสิน เสียทรัพยสินไปแลว ไมเปนไร แตอยาเสียเวลา เพราะเราตองเดินหนา และตองคิดลวงหนาวาจะทำอะไรตอ” นี่ คื อ แง คิ ด เพี ย งส ว นหนึ่ ง เท า นั้ น ที่ เ ราได จ าก การที่นักธุรกิจทั้งสองทานใหสัมภาษณรวมกันเปน ครั้งแรกกับ a day BULLETIN ฉบับที่คุณกำลังถือ อยูน ี้ และยังมีอกี หลายประเด็นทีเ่ ราอยากใหคณ ุ ไดรวู า ทั้งตันและโชคในฐานะที่เปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและ ผลงานที่โดดเดนมากที่สุดในระดับตนๆ ของประเทศ คิดและทำอยางไรบางในชวงเวลาที่เกิดวิกฤตจาก อุทกภัย ซึ่งทั้งสองคนยอมรับวา หนักที่สุดครั้งหนึ่ง ในชีวิต ก อ นที่ เ ราจะได เ ห็ น รอยยิ้ ม ของพวกเขาวั น นี้ เราไมรูหรอกวาสภาพจิตใจของพวกเขาผานวันคืน แบบไหนมาบาง ความกดดัน ภาระ และความรับผิดชอบ ที่คนเปนผูนำตองแบกรับไวบนบานั้นลวนหนักหนา สาหัส และเปนภาระที่ไมมีโอกาสวางลงได คนที่มี จิตใจแบบหนึ่งเทานั้นที่สามารถกาวผานความยาก ลำบากมาได และไมใชแคกาวผาน หากยังตองกาว นำหนาคนอืน่ ไปอีกอยางนอยหนึง่ กาวดวย ไมเชนนัน้ คงไมถกู เรียกวา ‘ผูน ำ’ ซึง่ พวกเขาจะกาวมาถึงขนาดนี้ ไมไดเลยหากไมมคี วามเชือ่ บางอยางไวใหยึดถือเปน แนวทางการทำงาน โดยเฉพาะในวันที่ตองพาเรือ ลำใหญอ ยางองคกรทั้งองคกรฝาคลื่นลมมรสุม ที่แมจะเปนเวลาสั้นๆ แตก็หนักหนาเอาเรื่อง หาก โชค บูลกุล เชื่อวา “ถาเราเปนผูนำ สิง่ ที่ เราตองทำในเวลาวิกฤตก็คือ ตองกำกับสติตัวเอง กอน และรีบทำทุกอยางใหเขาสูระบบใหเร็วที่สุด” สวน ตัน ภาสกรนที ก็เชื่อวา “วิกฤตคือการเรียนรู และผมมองวาการสูญเสียเปนเรือ่ งธรรมดา ผมไมตดิ ใจ ชีวิตคนทำธุรกิจมันก็ตองมีกำไร-ขาดทุน มีโชคดี กั บ โชคร า ย วิ ก ฤตครั้ ง นี้ มั น ก็ คื อ ความโชคร า ย อีกครั้งหนึ่งเทานั้นเอง” เราก็เชื่อเชนกันวา ไมวาใครหรือองคกรใดที่มี ความเชื่อแบบนี้ ก็นาจะถือวาเปน ‘โชค’ ที่ทำใหชวี ติ ไมมวี นั เจอทาง ‘ตัน’ ไดอยางไมตอ งสงสัยจริงๆ


12

จากวิกฤตน้ำทวมที่ผานมา คุณคิดวาอะไรคือ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเห็น คุณโชค : สิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ คือ วิกฤตนีม้ นั ทำใหเรา ไดเห็นศักยภาพทีแ่ ทจริงในทุกๆ อยาง ทัง้ เรือ่ งของ คน เรื่องของผูนำ โดยเฉพาะผูนำที่จะตัดสินใจ ในเวลาวิกฤตนี่ไมใชใครก็ไดนะครับ ถาใชคนที่ ไมใชผูนำจริงๆ มาทำ ก็จะทำใหการตัดสินใจ ไมมคี วามเปนเอกภาพ หรืออาจจะไมกลาตัดสินใจ ทำให ป  ญ หาที ่ จ ริ ง ๆ มั น อาจจะไม ใหญ ม าก แต ก ลายเป น ว า มั นจะบานปลายในท า ยที ่ ส ุ ด นอกจากนัน้ สิง่ ทีผ่ มไดเห็นอยางชัดเจนจากวิกฤต ครั ้ ง นี ้ เ ลยก็คือ บุคลิกภาพของคนที ่ เป น ผู  น ำ รวมทั้งคนที่เปนผูตามดวย ไดเห็นศักยภาพของ ธุรกิจในชวงวิกฤตของตัวเอง ทั้งเรื่องของวิธีการ หรือแนวทางในการปองกัน ฟนฟู กอบกู เวลา เกิดวิกฤต และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ การไดเห็นน้ำใจ ของคนในองคกรจริงๆ เพราะมันรูเ ลยวาใครทุม เท ใครไมทมุ เท ใครเอาตัวรอด หรือใครทีย่ งั ไงก็องคกร มากอน คือยามยากนี่มันเห็นสิ่งเหลานี้จริงๆ อีกอยาง ถาใหผมพูดในภาพรวมหรือพูดใหกวาง กวานัน้ ผมคิดวาผมไดเห็นความไมเปนระบบในเรือ่ ง ระบบความคิดของภาครัฐในเชิงการปองกันปญหา ถึงจะไมไดอยูใ นเหตุการณ แตเอาแคประเมินจาก การดูทวี ี เราก็นา จะเห็นวาทางภาครัฐประเมินสถานการณตำ่ กวาความเปนจริงทัง้ หมด มิฉะนัน้ นิคม อุตสาหกรรมบางแหงก็คงไมมดิ น้ำถึงขนาด 6-7 เมตร ได ตรงนีม้ นั เห็นชัดเจนครับวา ประเทศไทยเราเปน ประเทศทีอ่ าจจะดูเจริญทางดานวัตถุ แตวา ในเชิง ความรับผิดชอบ ความเปนมืออาชีพ การทำงาน อยางเปนระบบ หรือความคิดถึงสวนรวม มันยัง มีนอย ผมไดเขาไปที่สำนักงานในวันที่ประชาชน ทุกคนกำลังอพยพออก ผมก็เห็นถนนเหลือใชได แค 2 เลน เห็นความระเกะระกะ วุนวาย ในทีวี เราก็เห็นคนมีน้ำจิตน้ำใจกันนะ แตอีกมุมหนึ่ง บนทองถนน เราก็เห็นคนเห็นแกตวั เยอะมาก แลว โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงวิกฤตนี่ เราจะไดเห็นอะไร อีกหลายๆ อยางทีเ่ ราอาจจะไมไดเห็นในเวลาปกติ คุณตัน : ผมวาชีวิตคนเราถาจะไดเห็นอะไร มันก็จะเห็นตอนน้ำลงนีแ่ หละ ไมใชตอนน้ำขึน้ ตอนที่ น้ำขึน้ ทะเลมันก็สวยเหมือนกันทัง้ นัน้ แตเวลาน้ำลง เราจะไดเห็นหินผุดขึ้นมา เหมือนที่เขาวาน้ำลด ตอผุดนะ คนก็เหมือนกัน อยูด ว ยกันก็เหมือนคนที่ รักกันนะ ตอนรักกันเราจะไมเห็นขอเสียหรือตัวตน ของคนคนนั้นหรอก เราจะไดเห็นตอนเลิกกันหรือ ทะเลาะกันนั่นแหละ ดังนั้น วิกฤตครั้งนี้จึงทำให เราไดเห็นหลายอยาง เห็นทั้งน้ำใจ เห็นทั้งคนที่ เห็นแกตวั แตผมเห็นอยูข อ หนึง่ ทีส่ ำคัญและนาสนใจ มากๆ เลยคือ เห็นคนไทยไมพรอมที่จะรับมือกับ สถานการณภัยพิบัติจริงๆ เราไมมีระบบ ไมมี การเตรียมพรอมเลย วากันตัง้ แตหนวยงานรัฐลงมา และโดยเฉพาะตัวประชาชนเอง ผมพูดแบบนีด้ กี วา ถาถามคนใชรถ ทุกคนจะรูใชไหมวารถมี 5 ลอ ลอที่ 5 คือลออะไหล ซึ่งมีใครรูบางวาลออะไหล ที่วานี่มันไมเหมือนกับยางลออีก 4 ลอ คือเขา ออกแบบไวใหไมเหมือนกัน ผมก็เพิง่ มารูจ ากน้ำทวม เที่ยวนี้แหละวายางลอมันจะไมเหมือนกัน เพราะ ผมเจอคนทำธุรกิจลออะไหล เขาบอกวาตอน น้ำทวมทำธุรกิจไมไดเลย เพราะเขาทำเฉพาะ ลออะไหลอยางเดียว และตองทำสงใหกบั รถใหม เทานั้น คือพูดงายๆ วาเขาทำเฉพาะลอที่ 5 ซึ่ง เปนลอทีอ่ อกแบบมาใหใชเฉพาะเวลาฉุกเฉินเทานัน้ เอาไปใชวิ่งเวลาปกติไมได แตเวลายางแตกก็เอา ลอที่ 5 มาใช พอปะยางแลวก็ตองมาเปลี่ยนเอา ลออะไหลไปเก็บไวเหมือนเดิม ผมกำลังจะบอกวา รถมันยังตองมีลออะไหลเปนลอที่ 5 แลวถา เปรียบชีวิตคนเราเปนรถนี่ เรามีลอที่ 5 ของชีวิต เก็บไวไหม? ตอนทีเ่ กิดวิกฤตครัง้ ใหญทส่ี ดุ อีกครัง้ ของประเทศอยางทีผ่ า นมา เราจะเห็นวามีชาวบาน ยื น อยู  ข  า งถนนแบบคนหมดเนื ้ อ หมดตั ว จริ ง ๆ

บริษัทก็น้ำทวมเลยไมมีงานทำ ที่พักก็น้ำทวม แถมไมมีเงินติดตัวอีก ไมมีเงินยังไมพอ ยังจะ เปนหนีเ้ พิม่ อีกจากทีม่ หี นีเ้ ยอะอยูแ ลวดวย บางคน ยืนขางถนนแบบไมมีกระทั่งบัตรประชาชน แลวก็ ไมรูจะชวยเหลือตัวเองยังไง คนอื่นก็มาชวยคุณ ไมไดอีก เพราะอะไร? เพราะเราไมมีลอที่ 5 ของ ชีวิต อยางญี่ปุนนี่เขาเจอภัยพิบัติบอยๆ เขาก็ เตรียมตัวเปน ถาคุณไปดูเงินออมของประเทศญีป่ นุ นะ คุณจะเห็นวาเงินออมเขามีมากกวาประเทศไทย เยอะเลย คือทุกคนจะมีเงินอีกกอนหนึ่งที่เปน ลอที่ 5 ของชีวิต ซึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุ อะไรไมคาดคิดขึน้ อยางนอยเขาก็จะมีเงินอีกกอน ที่จ ะสำรองใชเพื่อ เริ่ม ตนชีวิตใหมได แมจะ ไมเยอะมาก แตก็ไมใชถึงกับตองไปนั่งรอความชวยเหลือจากคนอื่นตลอด คืออยางนอยก็ตอง ชวยเหลือตัวเองไดนะ แลวจากนี้ไปนะ ผมเสนอ ใหทุกคนเปลี่ยนวิธีคิดใหมเลย คือชีวิตของคุณ ตองมีลอที่ 5 เผื่อไวเสมอ ลอที่ 5 ของผมคือ เงินสำรอง เงินเก็บไวใชยามฉุกเฉิน เวลาปกติหา มใช เด็ดขาด ตองใชเฉพาะเวลาฉุกเฉินเทานัน้ ใชเสร็จ ก็ตอ งหาสะสมไวอกี เหมือนเอาลออะไหลไปใชแลว ก็ตองรีบปะยาง แลวเอาลออะไหลไปเก็บ เพราะ อยาลืมวาเวลาเกิดวิกฤต ภัยพิบตั อิ ะไรขึน้ ความชวยเหลือมันมาถึงคุณทันทีไมไดนะ ถึงมาไดมนั ก็มา ไมทั่วถึง ระหวางนั้นคุณตองสามารถชวยเหลือ ตัวเองไดดว ย ผมรูส กึ เลยวาเรือ่ งนีม้ นั ตองปลูกฝง ใหคนคิด ถาคุณรอถุงยังชีพ มันก็ไปสงไดแค หนาปากซอยเพราะคนเขาเขาไปไมถึง ถาคุณ ออกมายาก เขาก็เขาไปยาก แลวพอน้ำลงก็ไปดูสิ หนาปากซอยเอาถุงยังชีพมาขายไดเลย แลวเผลอๆ เอาถุงยังชีพไปใหกไ็ มมปี ระโยชน เพราะไมมนี ำ้ จะกิน ไมมไี ฟใช แลวคนไทยนีก่ แ็ ปลกมาก พอน้ำทวมปบ ปญญาเราก็มอี ยูแ คน้ี ซือ้ กันอยูส องอยาง คือมามา กับปลากระปอง แลวมันจะกินยังไงทุกวัน คือนีไ่ ง เราไมมกี ารคิด ไมมกี ารวางแผนอะไรกันเลยจริงๆ คุณโชค : ผมขอเสริมวา คือคนไทยเราไมคดิ ในเชิงปองกันไง Worst-case Scenario ไมมี เรา คิดเปนแตวา เดี๋ยวใหมันถึงเวลาแลวคอยวากัน แลวอีกอยางเราก็มนี สิ ยั ใชคำวาไมเปนไรบอยมาก เวลาขับรถแลวมีอีกคันเลี้ยวโคงปาดหนาเขามา หลายคนจะมีความรูส กึ ชิลๆ นะ คือขอใหอยาชน ก็แลวกัน แลวก็พยักหนายิม้ ใหกนั ขอโทษขอโพย เฉยๆ แตเมืองนอกเขาไมไดไง เพราะถือวามันคือ มารยาทที่ไมควรทำ มันไมใชการชนหรือไมชน แตโดยมารยาทแลวทำไมได แตเรากลับคิดวา ผิดมารยาทไดแตอยาชน นี่คือวิธีคิดของเราไง ถาเรามีคานิยมหรือการคิดแบบนี้ เราก็จะไมมี เรื่องของการคิดปองกันอะไรทั้งสิ้น เพราะเราจะ คิดวาไมเปนไร เดี๋ยวคอยวากัน ใครทำอะไรที่ ไมควรทำก็ไมเปนไร อยางน้ำทวมครัง้ นีเ้ ราจะไมคอ ย เห็นบทบาทของภาครัฐเทาไหรเลย เราจะเห็นแต บทบาทของเอกชน สวนภาครัฐก็จะมีขาวเรื่อง ความวุน วายในสภา คือมันสะทอนใหเห็นวาภาครัฐ ไมไดมกี ารเตรียมตัวอะไรเลย ทัง้ หมดทีค่ ณ ุ ตันวา มานี่ผมก็เห็น แตผมไมอยากจะไปโทษชาวบาน ผมกลับคิดวาวิกฤตครัง้ นีเ้ ปนสิง่ ทีร่ ฐั ควรจะมองเห็น และจะตองบอกชาวบานใหเตรียมตัวไว คุณคิดวา เวลาเกิดวิกฤต คนเปนผูนำควรมีวิธี ตั้งรับหรือทาทีในการรับมือกับปญหาอยางไร คุณโชค : อยางแรก เวลาเกิดปญหา คุณตอง ตั้งสติกอนเลย เพราะเวลามีวิกฤตแลวคนมัน ขาดสติซะอยางแลวละก็ ทุกคนก็จะไปกันแบบ สะเปะสะปะ คือทุกคนมีเจตนาดีในการชวยเหลือกัน รีบกอบกูสถานการณตรงหนาใหเร็วที่สุด แตเรา ยังไมทันจะคิดเลยวา แลวชีวิตเราจะรอดไหม ในขณะทีน่ ำ้ ทะลักเขามา นีผ่ มยกตัวอยางในกรณี ผมนะ ประเด็นคือ ถาเราเปนผูน ำ สิง่ ทีเ่ ราตองทำ ในเวลาวิกฤตก็คือ ตองกำกับสติตัวเองกอน และ รีบทำทุกอยางใหเขาสูร ะบบใหเร็วทีส่ ดุ อยางกรณีผม

ก็ตอ งประเมินแลววา เหตุการณนม้ี นั ตองไมจบแค เพียงเอากระสอบทรายไปอุดไมใหน้ำเขาแลว ทุกอยางจะกลับคืนสูสภาพปกติ เราตองรูแลววา พอน้ำหยุดทะลัก เราก็ตองรักษาสถานการณ ไมใหมันแยไปกวาเดิม แลวหลังจากนั้นก็ตองมี การฟนฟูดวย ดังนั้น เราก็ตองมีการคิดแลววา เดี๋ยวเราตองทำงานใหมันเปนระบบยังไงบาง คือตองวางแผนลวงหนา เพราะอยาลืมวาทุกคน ตองมาทำงานในเวลาทีไ่ มปกติ และทำหนาทีท่ ป่ี กติ ไมเคยทำหรือไมใชหนาทีข่ องตัวเองเลย เพราะผม ตองขอความรวมมือจากพนักงานฟารมโชคชัย ใหเขามาชวยกันรักษาการ มาสูบน้ำออกทีส่ ำนักงาน ในกรุงเทพฯ มาขนยายยานพาหนะทีม่ ี 60-70 คัน (อยูในพิพิธภัณฑฟารมโชคชัย) ดังนั้น ถาทุกคน เขามาโดยที่ โอเค ใจมันมาแลวก็จริง แตถาแผน หรือระบบมันไมมี ก็จะเกิดความวุน วาย เรือ่ งพวกนี้ มันตองกลับมาพูดเรื่อง System Thinking หรือ การคิดใหเปนระบบ และมีความคิดแบบบูรณาการ จริงๆ ซึ่งผมวาถาขยายประเด็นเรื่องนี้ออกไป ภาครัฐเองก็ตอ งคิดแบบนีเ้ หมือนกัน นอกจากนัน้ ผมเชื่อและคิดวาคุณตันก็ตองเชื่อเหมือนกันวา ในชวงวิกฤตนี่ การตัดสินใจควรจะใหเหลือเพียง หนึง่ เดียว คือมีศนู ยกลางการตัดสินใจแคคนเดียว คุณตัน : คือจริงๆ สิ่งที่ผมเห็นและคิดวา มันแยทส่ี ดุ เลยก็คอื การทำงานมันไมสามัคคีกนั นะ คุยกันคนละภาษากันเลยระหวางรัฐบาลกับ กทม. ฟงแลวผมก็งง เพราะพูดกันไปคนละทิศทาง เอาอยางนี้แลวกัน ผมนี่ตีกอลฟไมเปนหรอกนะ แตผมชอบดูรายการกอลฟทิป กอลฟกูรูอะไรไมรู

ผมขำเวลาที่เขามีการสัมมนาจัดอบรมผูน ำกัน เพราะความจริงแลว มันเปนไปไมไดที่ทุกคน จะเปนผูนำ บริษัทผม ผมเห็นชัดเจนเลยวา ใครเปนผูน ำ ใครเปนผูต าม ผมไมจัดหลักสูตรผูนำ ใหทุกคน มันเปนไปไมได เพราะฉะนั้น CEO ตอง ระบุใหไดกอนวาใครมี นิสัยของการเปนผูนำ


14

ทางชอง 3 ตอนดึกๆ ผมดูแลวก็เก็บมาคิดตามทีเ่ ขา บอกนะ คือถาจะตีกอลฟใหดนี ่ี กูรคู นหนึง่ บอกวา สำคัญทีส่ ดุ คือเลือกไม เราตองเลือกไมตใี หถกู กูรู อีกคนบอกไมไดอยูที่การเลือกไม แตน้ำหนักของ วงสวิงตางหากทีส่ ำคัญ อีกคนบอก โอย ไมไดอยูท ่ี วงสวิงหรือไม แตมันอยูที่ลม คุณตองเขาใจและ ดูทศิ ทางลมเปนดวยวาลมมันไปทางไหน ทำยังไง ลมจะไมพดั ลูกไปไกล คราวนีก้ รู อู กี คนบอกวา มัน ไมไดอยูท ล่ี ม ทีไ่ ม ทีว่ งสวิงอยางเดียวนะ มันอยูท ่ี กรีนดวยวาลาดชันแคไหน สรุปแลวคือมันใชทกุ อยาง ที่พูดมานั่นแหละ ที่พูดมาถูกหมด อยูที่เราจะใช อะไรตอนไหน แตการแกปญหาน้ำทวมในครั้งนี้ มันกลายเปนวาตางคนตางทำนะ พูดงายๆ คุณ เลื อ กไม ม าถูก แตออกแรงตีเ ยอะไปมั นก็ ไม ด ี ตีนำ้ หนักถูกแลวแตลมผิดทางมันก็ไมดอี กี สรุปแลว คือ มันเปนการทำงานที่ไมไปในทิศทางเดียวกัน สะเปะสะปะไปหมด เพราะมันไมมีคนรูจริง และ อยางที่โชคพูดก็ถูก คือมันไมมีศูนยอำนาจอยูท่ี จุดใดจุดหนึ่ง มีแตคนอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเอง คิดวาถูก ซึง่ บางทีมนั ก็ไมมใี ครผิดเลยนะ ถูกทุกคน ดวย แตมันจำเปนตองมีคนหนึ่งมากำหนดไง วาถาวันนี้จะตีกอลฟแบบนี้ ไมตองเปนยังไง แรง แคไหน ลมแบบไหน คนคนนัน้ ตองรูห มดทุกอยาง ไมใชใหคนรูแตเรื่องไมมาตัดสินใจ แลวไปสงไม ใหคนที่มีแรงมากเกินไป มันก็ตีลูกเลยหลุมสิ เอางายๆ ตัง้ แตการปองกันน้ำทวมหรือแกปญ  หา น้ำทวมที่ผานมาเนี่ย เห็นไหมวาเราแพเกือบทุก ประตู เพราะอะไรรูเ ปลา? แตละคนมันพยายามจริง แตมันไมไดรวมเปนหนึ่ง เกงกันคนละอยาง แต ทำงานรวมกันไมได มึงทำของมึง กูก็ทำของกูไป ตางคนตางรู ไมเคยมานั่งคิดเลยวาสรุปแลววันนี้ สถานการณแบบนี้ เราจะใหใครเปนคนตีลูก คน คนนั้นตองเลือกไมแบบไหน คุณโชค : แลวอยาลืมนะวา เอกชนเราเดิมพัน มันยังไมสูงเทากับประเทศไง ในฐานะประชาชน คนหนึง่ สิง่ ทีผ่ มเปนหวงก็คอื ตรงนี้ เดิมพันประเทศ มันสูงมากๆ (เนนเสียงหนัก) แลวไอการทีเ่ ราแกปญ  หา อะไรไมไดแบบนี้ มุมของนักลงทุนจากตางประเทศ เขาก็คิดหนักนะ เขาไมไดมาโทษ กทม. ไมไดมา โทษรัฐบาลอยางเดียวหรอก แตอนั ดับหนึง่ เลยคือ เขาโทษคนไทย วาทำไมพวกเราในฐานะคนใน ประเทศถึงปลอยใหทุกอยางเปนไปไดถึงขนาดนี้ อันดับสองคือ โทษภาครัฐ แลวรัฐแปลวาอะไร แปลวาการตัดสินใจตางๆ มันตองรวมกันใหได หรือถาพูดในระดับบริษัท การตัดสินใจของผูนำ ก็คอื การกำหนดทิศทางเพือ่ นำคนเกงๆ มาทำงาน ไปสูเ ปาหมายเดียวกัน คือถึงจะมีคนเกงมากก็จริง แตมันตองมีคนมากำหนดทิศทางอยางที่คุณตัน บอก ถาไอนี่เกงเรื่องนี้ ไอนี่เกงอีกเรื่อง แตไมได ทำงานอยูบ นเปาหมายเดียวกันมันก็ไมมปี ระโยชน มั น เหมื อ นทำงานกั น แบบตำราใครตำรามั น ใครเชื่ออะไรก็ทำอยางนั้น สิ่งที่คุณเสียดายที่สุดที่เสียหายจากวิกฤตครั้งนี้ คืออะไร และทำใจรับกับมันอยางไร? คุณตัน : ผมพูดแบบนี้ดีกวานะวา ทุกวิกฤต สำหรับผมมันคือการเรียนรู ผมไมไดเสียใจหรอก ที่วิกฤตมันเกิดขึ้น และทำใหใครๆ เดือดรอน เพราะผมก็เปนหนึ่งในคนที่เดือดรอนเหมือนกัน น้ำทวมเกิดขึ้นวันนี้ ในขนาดของเศรษฐกิจเทานี้ ผมก็ ย อมรั บ ได เพราะถ า มั น ไม เ กิ ด ขึ ้ น วั นนี้ อีกสิบปมันก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกัน มองอีกมุม ผมวาโชคดีแลวที่เกิดวิกฤตวันนี้ เพราะเราจะได เตรียมแผนไวปองกันครั้งตอไปไมใหมันเกิดขึ้นอีก สวนตัวผม ถาจะเสียดายก็เฉพาะในสวนของโรงงาน ทีส่ ง่ั เครือ่ งจักรมาแลวยังไมไดเริม่ ตนผลิตอะไรเลย ผมเจ็บใจนิดๆ ทีผ่ มทุม เททำโรงงานมาปหนึง่ เต็มๆ เสียเงินคาเครือ่ งจักรไปหลายพันลาน แตมนั ไมได ทำประโยชนใหผม และมันก็ไมไดทำประโยชนให คนอืน่ ดวย เพราะทีผ่ มสัง่ ผลิตน้ำเปลาจะไปชวยเหลือ

คนถูกน้ำทวม ผมก็ไมสามารถขนออกไปชวยใครได แมแตขวดเดียว มันติดอยูใ นโรงงานหมด ผมเจ็บใจ ตรงทีข่ อ มูลตางๆ ทีผ่ มฟงจากรัฐมันทำใหผมตัดสินใจ ผิดไปหมด ปกติผมเปนคนทีต่ ดั สินใจเร็วมากอยูแ ลว ถาหากรัฐประกาศวาทวมแนๆ ผมจะประหยัดเงิน ไดเปนรอยๆ ลานเลยนะ เพราะผมจะแกปญ  หาทัน ขนของทัน น้ำเปลาทุกขวดทีส่ ง่ั ผลิตก็จะไปถึงคนที่ เดือดรอนทัน แตการสงขอมูลมาผิดๆ บอกวาไมทว มๆ มันทำใหผมตัดสินใจผิด แลวคงไมใชผมคนเดียว แตผมวาอีกหลายๆ บริษัท รวมทั้งอีกหลายๆ ครอบครัวก็เสียหายไปดวย เพราะขอมูลผิดและ ไมแมนยำ ทั้งที่ในชวงเวลาวิกฤต ขอมูลเปนสิ่งที่ สำคัญทีส่ ดุ ผมนีเ่ จอมาเองเลย โรงงานผลิตอิชติ นั ทีโ่ รจนะขนอะไรไมทนั เลยแมแตคอมพิวเตอรบนโตะ ของผูจ ดั การ แตโรงงานผลิตช็อกโกแลต Melt Me ที่กรุงเทพฯ ของผม ก็ขนของแมงหมดทุกอยาง คอมพิวเตอรยกไปไวบนหลังคา เสียคากระสอบทราย คาปองกันตางๆ ไปสองสามแสน แตนำ้ ไมมาเลย ผมถึงไดบอกวาขอมูลมันสำคัญมาก ไดขอมูล มาแลวไมใชเอามาพูดเลย แตตอ งเอาไปนัง่ คำนวณ ไปคิดใหใกลเคียงความจริงมากที่สุดกอน แลว คอยพูดใหประชาชนเขาเตรียมตัว ไมใชใหขอมูล มาแบบสับสนไปหมด แลวมันก็เลยทำใหเกิด ความสูญเสียโดยไมจำเปน คุณโชค : ผมเห็นดวยครับ แตทผ่ี มตองนิง่ คิด กับคำถามนี้นิดหนึ่ง เพราะผมก็ถามตัวเองวา ผมเสียใจกับการสูญเสียอะไรมากที่สุด คือผมวา สุดทายมันก็เปนเรื่องธรรมดาที่คนเราจะเสียใจ กับการสูญเสียสิ่งที่เปนทรัพยสินตางๆ ไมวาจะ

ในฐานะนักธุรกิจหรือใครก็ตาม ผมถึงไมอยาก จะตอบ แตผมมองแบบนีค้ รับ วาถาเปรียบคนเรา เปนนักมวย ถาไมเคยขึ้นเวทีตอยจริงๆ สักครั้ง ก็ไมรูหรอกวาการชกมวยจริงๆ มันตอยยังไง มวยซอมนะ ซอมใหตายมันก็ไดแคนน้ั แตประสบการณของการตอยจริงๆ มันเปนอีกแบบหนึ่งเลย แตวิกฤตครั้งนี้ทุกคนเหมือนไมไดซอมดวยซ้ำ แต ขึ้นตอยจริงเลย ดังนั้น มันจะทำใหเราไดรูอะไร อีกเยอะเลยเกีย่ วกับศักยภาพของเรา ดังนัน้ ถาหาก เกิดอะไรขีน้ อีกปหนา ซึง่ ผมหวังวาจะไมเกิดอะไร ขึน้ นะ (หัวเราะ) แตอยางนอยๆ ในบริษทั เราก็คยุ กัน แลววา ถาเกิดอะไรขึ้นก็เกิดไป พูดจริงๆ วาเรา จะไปตั้งความหวังอะไรมากกวานี้กับภาครัฐหรือ ระบบการจัดการของประเทศ เราตองชวยเหลือ ตัวเอง เราตองประเมินกันเองและเตรียมตัวกันเอง ซึ่งผมก็ตองประเมินแลววาผมจะตองทำอะไร ในปหนาบาง วิธกี ารบอกตัวเองเวลาเกิดวิกฤตของคุณคืออะไร? คุณตัน : ผมบอกตัวเองวา การสูญเสีย เปนเรื่องธรรมดา ผมไมติดใจ ชีวิตคนทำธุรกิจ มันก็ตอ งมีกำไร-ขาดทุน มีโชคดีกบั โชคราย วิกฤต ครั้งนี้ก็คือความโชครายอีกครั้งหนึ่งเทานั้นเอง เดี๋ยวทุกคนก็กลับมาทำงานได โรงงานผมนี่ก็สั่ง เครื่องจักรใหมไปแลว เดี๋ยวก็ตองผลิตอีกครั้ง ผมไมไดรูสึกอะไร ปญหาเดียวที่ผมอยากรูคือ แลวน้ำจะมาแบบนี้อีกหรือเปลา การสูญเสีย สำหรับผมไมเปนไรหรอก แตสำหรับประเทศไทย ผมบอกเลยวา ถาน้ำทวมอีกครั้ง ประเทศจะลมละลายครับ ไมใชแคทรัพยสนิ นะ แตความเชือ่ ถือ

จากตางชาติหมดสิ้นแนนอน คนมาลงทุนเขาหนี ไปลาว เขมร เวียดนามหมด โรงงานที่เมืองไทย เปนอะไรไป มันกระทบกับธุรกิจอื่นๆ ของเขาไป ทัว่ โลก เพราะวาชิน้ สวน อะไหลของเขาตองสงไป ทั่วโลกดวย คุณโชค : โรงงานทีเ่ ขาลงทุนเปนหมืน่ ๆ ลานนี่ การทีเ่ ขาจะตัดสินใจยายการผลิตไปประเทศอืน่ เลย มันไมใชงา ยๆ ดังนัน้ ถาผมเปนบริษทั พวกนี้ ใจหนึง่ ผมก็อยากจะไปแลวละ แตอีกใจก็อยากดูกอนวา จะอยูต อ ไหวไหม รัฐจะจัดการไดไหม ดังนัน้ ถาหาก เกิดอะไรขึ้นอีกครั้ง เขาไปแน เพราะประเทศมัน อยูในประชาคมโลก ไมใชวาคุณมีเงินหรือมีอะไร แลวโลกจะยอมรับคุณ ถูกไหมครับ ประเด็นมันคือวา ถาเราไมมีเครดิตอยูในโลก ก็ไมมีใครอยากทำมา คาขายกับคุณ เพราะรูน สิ ยั วาคนไทยเปนคนแบบนี้ ยิ้มๆ สบายๆ เขาก็เบื่อสิ เวลาทีป่ ญ  หาประดังเขามา ทำใหคณ ุ ตองคิดแกปญ  หา หลายอยางติดๆ กัน คุณรูสึกอยางไร คุณโชค : ตรงนีม้ นั คือหนาทีข่ องผมไง หนาที่ ของผมคือแกปญหาแบบนี้แหละ ชั่วชีวิตเทาที่ ทำงานมา 20 กวาป ถามวาเหตุการณนำ้ ทวมครัง้ นี้ ถือวารุนแรงทีส่ ดุ ไหม ก็นา จะเปนหนึง่ ในวิกฤตที.่ .. ถาเราจะเขียนหนังสือ เรื่องนี้ก็คงถูกเลานะ แต การเปนผูนำที่จะตองดีลกับสถานการณแบบนี้ได มันก็ตองมีประสบการณหรือเคยทำมาแลวบาง ยิง่ ผมอยูก บั ภาคเกษตร ก็ตอ งเจอกับปญหามาตลอด อยูแลว เชน เดี๋ยวก็มีโรคระบาดบาง เจอปญหา อยางอื่นบาง ที่แมมันจะไมเร็ว ไมแรง และมีผลกระทบมากมายเทาครั้งนี้ แตเราก็เคยเจอมาบาง เพราะฉะนัน้ เราก็ไมไดตน่ื ตกใจมากมายกับสถานการณน้ี ผมรูว า อยางแรกก็ตอ งควบคุมสติ แลวก็ คิดวาจากนี้ไป หนึ่งอาทิตยทำอะไร สองอาทิตย ทำอะไร สามอาทิตยทำอะไร ตองเตรียมตัวในการ จัดสรรทรัพยากรที่มีทั้งหมดใหดีที่สุด อยางกรณี ของผมมันอยูก ำ้ กึง่ ระหวางกอบกูไ ดหรือจะทิง้ ไปเลย บางคนอาจจะเจอน้ำทวมมิดเลย อยางหมูบาน เมืองเอกฝง ตรงขามบริษทั ผม เจอน้ำทวม 3 เมตร นีไ่ มตอ งทำอะไรแลว ออกมาเลยดีกวา แตของเรา พอดีมนั นอยกวา ก็พอสูไ ด มันก็เลยตองสู ตองคิด ทีจ่ ะกอบกู มันมีการตัดสินใจเปนรอยๆ เรือ่ งทีต่ อ งคิด และตัดสินใจ แลวก็ตองเร็ว เพราะความลาชา ทุกหนึ่งวินาทีมันคือความสูญเสียนะครับ ตรงนี้ สำคัญมาก คุณตัน : เวลาแพงกวาทรัพยสิน ถามวา เครียดไหม เครียด แตพอน้ำทวมแลวหายเครียด เลยครับ เพราะมันจบแลว หลังจากนี้ก็เพียงแต คิดวาขางหนาเราจะทำอะไร อยางพอน้ำทวมปุบ สิ่งแรกที่ผมทำคือโทร.ไปที่ญี่ปุนเลย ถามวา เครือ่ งจักรทีโ่ ดนน้ำทวมไป 2 เมตรกวาๆ ซอมไดไหม เขาก็บอกวา ถาจะซอมก็ได แตทนี เ้ี ครือ่ งจักรผมมัน ไฮจีน ไฮสปด ไฮเทคโนโลยีนะ ถามวาซอมไดไหม ในโลกนีไ้ มมอี ะไรซอมไมได แตตอ งใชเวลา ใชเงิน เทาไหรไมรู ซอมเสร็จแลวผลิตออกมาได คนกิน จะปลอดภัยรึเปลาก็ไมรอู กี พอผมคิดไดแบบนีป้ บุ เลิก สัง่ เครือ่ งใหมทนั ที นีผ่ มก็เพิง่ ไดเครือ่ งจักรใหม มาอยางเรงดวนจากความชวยเหลือของโรงงานที่ ญีป่ นุ ประเด็นทีผ่ มจะบอกก็คอื ถาเรามัวแตมาจม กับปญหา โทษโนนโทษนี่ มันไมไดหรอก เราตอง เดินหนา อยาไปคิดถึงสิ่งที่ผานไปแลว อยาไป เสียดาย อยาทุกข อยางผมทำโรงงาน ผมก็ตอง คิดแลววา ถาวันนี้สั่งหมอแปลง อีก 7 เดือนโนน ถึงจะได ผนังหองเย็นอีก 4 เดือน ถึงจะได มอเตอรถาคุณสั่งตอนนี้ รอไปเถอะ ครึ่งปนะ แลวถาทุกคนสั่งหมอแปลงพรอมกัน สั่งมอเตอร พรอมกัน จะเกิดอะไรขึ้น? น้ำทวมนี่ผมถือวา ใครโดนกอนโชคดี เราโดนกอน เราสั่งของกอน ผมก็เลยไดกอนหมดทุกอันเลย คือน้ำก็ทวมหมดนั่นแหละ แตคนที่จะชนะคือคนที่ วางแผนลวงหนาไปแลว?


16

รถยังตองมี ลออะไหลเปน ลอที่ 5 แลว ถาเปรียบชีวิต คนเราเปนรถนี่ เรามีลอที่ 5 ของชีวิตเก็บ ไวไหม?

คุณโชค : เรือ่ งนีน้ ะ ผมถึงบอกเสมอวา ผมขำ เวลาที่เขามีการสัมมนาจัดอบรมผูนำกัน เพราะ ความจริงแลวมันเปนไปไมไดที่ทุกคนจะเปนผูนำ บริษทั ผม ผมเห็นชัดเจนเลยวาใครเปนผูน ำ ใครเปน ผูต าม ผมไมจดั หลักสูตรผูนำใหทุกคน มันเปนไป ไมได เพราะฉะนั้น CEO ตองระบุใหไดกอนวา ใครมีนสิ ยั ของการเปนผูน ำ เวลาเกิดวิกฤต เพือ่ นๆ มองหาทัง้ ๆ ทีเ่ ขาไมใชระดับหัวหนา แตนค่ี อื ลักษณะ ของผูน ำทีเ่ ราจะตองเอาเขามาเปนผูน ำในอนาคต แตไอเรือ่ งทีว่ า กลาตัดสินใจหรือตัดสินใจอยางเปน ระบบ มันจะเปนนิสัยที่ตามมาเอง ผมเชื่อวา ผูนำไมไดเปนกันไดทุกคน เพราะฉะนั้น ประเด็น ก็คอื วา เราตองยอนกลับไปถามคนทีร่ บั อาสามาเปน ผูนำของประเทศเราดวย สำหรับผม ผมสนใจเรือ่ งนี้ มาก ไมใชวาคุณบอกวาอยากเปนนักการเมือง แลวก็แคไดรบั เลือกตัง้ เขามา แตคณ ุ สมบัตคิ ณ ุ ตอง พรอมไง เพราะไอวันที่ไมวิกฤต มันก็ไมเปนไร แตถาประเทศเกิดวิกฤต มันตองอาศัยวุฒภิ าวะผูน ำ แลวความเปนผูนำก็ตองมีความเปนมืออาชีพดวย นะครับ ความเปนมืออาชีพคือตองคิดถึงประโยชน สวนรวม สิง่ พวกนีส้ ำหรับผมมันคือแพ็กเกจทีต่ อ ง มาดวยกันอยูแลว ไมใชเพียงบอกวาไดรับการเลือกตัง้ มาโดยชอบธรรม เพราะมันไมใชแคไดรบั การเลือกตั้งเขามา คนเปนผูนำตองมีเดิมพันของ ประเทศมหาศาลเลย อยางเหตุการณนำ้ ทวมครัง้ นี้ ผมถามหนอยวา ประเทศไทยไมรูเลยเหรอวา เหตุการณแบบนี้จะเกิดขึ้น ไมเห็นเหรอ ในชอง 3 คุณสรยุทธก็เอาวิดีโอที่ในหลวงมีพระราชดำรัส เกีย่ วกับ floodway อะไรตางๆ เอาไวตง้ั แตป พ.ศ. 2538 มันไมเหมือนเหรอกับสิง่ ทีร่ ฐั บาลกำลังคิดจะ ทำอยู แลวทีนท้ี ผ่ี มเคยตั้งคำถามก็คือวา ก็นี่ไง

ในหลวงทานเคยตรัสแลว ไมรูเลยเหรอ? คุณตัน : ไมใชไมรู แตการเมืองมันก็ตองมี ผลประโยชนเกิดขึ้นไง คุณโชค : อาว ก็นไ่ี ง ตรงนีเ้ ราตองพูดในฐานะ ที่เราเปนประชาชน ไมอยางนั้นตอไปประชาชน เราจะอยูอ ยางไร ผมไมรหู รอกวาการเมืองคิดอยางไร แตผมกลับมาที่ประเด็นวา ตั้งแตป พ.ศ. 2538 มาจนถึงจุดนี้ ถาถามผมนะ ผมวานักการเมือง ไมวา ใครก็ตามตองรับผิดชอบกับเหตุการณทเ่ี กิดขึน้ ผมไมไดโทษเฉพาะรัฐบาลชุดนีน้ ะ ผมโทษนักการเมืองทั้งหมด คุณตัน : นักการเมืองนี่พอเปลี่ยนรัฐบาล ก็จะไมยอมทำตามนโยบายของรัฐบาลเดิม ไมใช เขาไมรวู า อะไรดี แตพอเปลีย่ นรัฐบาลปุบ โครงการ ตางๆ ก็ถูกพักไป คุณโชค : ก็นไ่ี ง แลวไมคดิ เหรอวาผลประโยชน ของประเทศชาติคอื อะไร แลวก็นไ่ี ง... นีค่ อื ผลทีเ่ รา ไดรบั ผมกำลังจะบอกวา เราตองเรียกรองในฐานะ ประชาชนวานักการเมืองทำถูกหรือเปลา เราตอง พูดกันบนฐานของความจริง เพราะฉะนัน้ ผมอยาก เสนอเลยวาใครก็ตามที่เปนนักการเมืองตั้งแตป พ.ศ. 2538 จนถึงวันนี้ ผมคิดวาสมควรจะฆาตัวตาย ดวยซ้ำ เพราะคุณตองรวมกันรับผิดชอบสิ ผมไมมา แบงนะวาพรรคไหน แตคุณคือกลุมคนที่มีหนาที่ ไมวาจะรับผิดชอบในบริบทอะไรก็ตาม จะเปน ฝายคานหรือฝายรัฐบาล ยังไงก็ตามสิ่งเหลานี้ คุณตองรวมกันรับผิดชอบ วิกฤตครั้งนี้ พวกคุณไดยิ้มตอนไหน คุณโชค : (หัวเราะ) เอาวายิ้มจริงๆ นะ ก็อยางที่คุณตันวา คือตอนทวมแลว มันจบเสียที ตอนนั้นแหละที่เริ่มไดยินเสียงหัวเราะของทุกคน มั น มี ค ำพู ด เป น ภาษาอั ง กฤษคำพู ด หนึ ่ ง ที ่ ว  า ‘the anticipation of death is worse than death itself’ พูดงายๆ วา คนรูวาตัวเองกำลังจะตาย มันทรมานกวาตอนตายแลวอีกนะ คุณตัน : ใชๆ ฟงขาวชองนี้ก็จะทวม ชองนี้ ก็จะทวม เตรียมตัวรอจนเซ็งแลวนะ ผมอยากให น้ำมา จะไดจบๆ กันไป เพราะเรายังมีเรื่องอีก มากมายที่จะตองเตรียมตัวทำอีก การที่ยังไมรูวา จะเกิดอะไรขึน้ กันแน มันทำใหไปเริม่ ตนทำเรือ่ งใหมๆ ไมได ไหนๆ คุณทัง้ คูก ม็ าเจอกันแลว เราอยากทราบจริงๆ วา คุณโชคชืน่ ชมอะไรในความเปนผูน ำของคุณตัน และคุณตันชืน่ ชมอะไรในความเปนผูน ำของคุณโชค คุณโชค : ผมชอบคุณตันเรือ่ งการตัดสินใจเร็ว ทำเร็ว รวมทั้งความเปนครีเอทีฟของคุณตัน ผมนี่ ไมมีประสบการณเขาไปแขงขันในธุรกิจที่มีการแขงขันกันดุเดือดเลย ธุรกิจของคุณตันเปนธุรกิจ ที่มีการแขงขันกันดุเดือดมาก ถาผมลงไปทำ ก็ไมแนใจวาจะทำไดหรือเปลา ผมจะคุน เคยกับการทำธุรกิจทีค่ นอืน่ ไมคดิ ทีจ่ ะเขามา เรียกวาถาคิดถึง ธุรกิจประมาณนีก้ ต็ อ งคิดถึงเรา แตเราไมสามารถ ไปแขงขันในตลาดใหญมากๆ ได เพราะเราไมรูวา จะตองทำอยางไร ผมเองก็มหี ลายธุรกิจทีท่ ำอยูน ะ และทุ ก ธุ ร กิ จ ก็ เป น แบบพิ เศษอย า งที ่ ผ มบอก คือไมคอ ยมีใครทำ แลวธุรกิจตางๆ ก็มกี ารเติบโตดี แมไมไดมากมาย แตมันก็อยูของมันได เพราะ ฉะนัน้ ถาถามผม คุณตันก็เปนตัวอยางทีด่ ขี องผม ในการทำธุรกิจที่มีการแขงขันสูงและยังสามารถ ยืนหยัดอยูได ผมนี่เวลาไปสัมภาษณที่ไหนก็ตอง ถูกถามวา มีความรูส กึ อยางไรทีป่ ระสบความสำเร็จ ในธุรกิจ ผมก็ตอ งตอบเหมือนกันทุกครั้งวา คุณรู ไดอยางไรวาผมประสบความสำเร็จ ความสำเร็จ ในธุรกิจของผมมันวัดกันตรงไหน ในขณะที่ผม จะชืน่ ชมคุณตันสมัยทำโออิชขิ น้ึ มาเอง คนอืน่ จะคิด อยางไรผมไมรู แตสำหรับผม ตรงนีผ้ มถือวาคุณตัน ประสบความสำเร็จ เพราะคุณตันเริม่ มาจากศูนย แตขายออกไปจะไดเทาไหรไมทราบ (หัวเราะ) คือถาเราวิง่ แขงกันก็ตอ งวัดอยางนี้ วัดวันเริม่ กับ วันสุดทายทีเ่ ราวางมือ แตถามวาผมประสบความ-

สำเร็จไหม อันนี้ผมไมรู เพราะพรุงนี้ไมรูจะเปน อยางไร แตการทีค่ ณ ุ ตันไปทำอิชติ นั นัน่ มันอีกเรือ่ ง เพราะคุณตันกำลังเริม่ ที่จะวิ่งใหมอีกครั้ง คุณตัน : ผมอิจฉาคุณโชค ธุรกิจผมมันอาจจะ เปนแบบกลาไดกลาเสีย ตองเสีย่ งทุกวัน และเสีย่ ง ตลอดเวลา เดิมพันเยอะ สวนธุรกิจของคุณโชค นีเ่ ปนธุรกิจทีโ่ ดยพืน้ ฐานดีอยูแ ลว สรางมานานแลว เปนธุรกิจทีค่ นอืน่ เขายาก เพราะใชเวลาเยอะ คือ ไมเหมือนธุรกิจผมที่มีเงินก็เขาไปทำได แตของโชค เขาก็สบายๆ ไมทุมมากไป ไมเสี่ยงมากเกินไป ไมเกินตัว ของผมนี่เอางายๆ ผมขายโออิชิไป พอผมออกปุบ แลวทำธุรกิจใหม ผมมีทกุ อยางเลยนะ ออฟฟศมีพนักงานเปนรอย โรงงานก็ลงทุนทำไป 3,500 ลานบาท ตอนนีผ้ มมีทกุ อยางแหละ ยกเวน ยอดขาย (หัวเราะ) ธุรกิจทีผ่ มทำมันเปนความเสีย่ ง ที่เยอะมาก ของโชคนี่เงินกูยังไมคอยจะกูเลย ทำไปสบายๆ เพราะเปนธุรกิจทีพ่ น้ื ฐานเขาดี ถึงได บอกวาอยาใชคำวาชืน่ ชมกับคุณโชคเลย ใชคำวา อิจฉาเลยดีกวา เพราะเขามีธุรกิจการเกษตรที่ดี วิธดี ำเนินธุรกิจก็ดี ความเสีย่ งนอย ใครๆ ก็อยากมี ธุรกิจดีๆ แบบนี้ ผมก็อยากมี แตผมไมมสี ทิ ธิท์ จ่ี ะเปน วันนีผ้ มจะมานัง่ ปลูกตนไมเพื่อรอตนไมโตอีก 8 ป เหมือนคนทำการเกษตรคนอืน่ ๆ คงเปนไปไดยาก อีก 8 ปขางหนา ผมชัดเจนวาจะเกษียณแลว คุณโชค : คือทรัพยสินเรามันมีนะครับ แต มันอยูท ว่ี า เราจะใชทรัพยสนิ อยางไรใหเปนประโยชน และสรางโอกาสทางธุรกิจใหไดมากทีส่ ดุ คือฟารม โชคชัยนี่มันมีทรัพยสินอยูแลว ไมจนหรอกครับ แตโอกาสในเชิงธุรกิจมันอีกเรื่องหนึ่ง ถาเราไมมี โอกาสทางธุรกิจนีม่ นั อยูไ มได อยางทีค่ ณ ุ ตันบอก นัน่ แหละวา ทรัพยสนิ เสียหายไปไมเปนไร แตโอกาส ในการทำธุรกิจเราตองไมเสียไปดวย แตจริงๆ ถามาดูธุรกิจผม เราก็มีปญหาของเราทุกวันนะ ทำการเกษตร ทำฟารมเลี้ยงวัวนี่เราตองดีลกับ สิ่งมีชีวิตตัวเปนๆ เปนรอยเปนพันตัวตอวัน มัน ไมงายนะ ถามันงายมันคงมีอีกหลายๆ ฟารม ในเอเชีย แตทม่ี นั มีแคเจาเดียวเพราะโจทยมนั ยาก คุณตัน : ผมก็มองวาในทุกเรือ่ งมันก็มดี มี เี สีย แตในมุมของผม ธุรกิจการเกษตรมันเปนธุรกิจที่ มัน่ คง แลวไมใชมเี งินจะทำได แตตอ งมีใจรักดวย เพราะมันตองทำอยางตอเนื่อง แตธุรกิจของผม มันคือการใชเงินทุนและมารเก็ตติ้งสู แตธุรกิจ ของคุณโชคอยูไดถึงลูกหลาน แตของผม บริษัท อิชติ นั เนีย่ ชัดเจนวาอีก 8 ปขา งหนา ผมลาออกแลว ผมก็เอาหุนของผม 90% มอบใหมูลนิธิ เหลืออีก ครึง่ หนึง่ ก็ใหคนอืน่ ดูแลตอ ผมแกตวั ลง ก็ตอ งไปอยู ตางจังหวัด ไปปลูกตนไม ของคุณโชคเขาตอเนือ่ ง กินไดทง้ั ชีวติ แลวผมเชือ่ นะวา สูงสุดก็คนื สูส ามัญ สุดทายแลวการทำธุรกิจที่ไดอยูกับธรรมชาติ และธรรมชาตินน้ั สามารถทำประโยชนใหกบั ตัวเรา และผูอ น่ื ได ผมวามันเปนธุรกิจทีด่ ที ส่ี ดุ ก็เหมือนผม พยายามทำธุรกิจที่นอกจากจะมีประโยชนตอเรา แลวมันตองมีประโยชนตอ สวนรวมดวย เพียงแตวา การทำธุรกิจของผมมันชาไปแลว ผมไมสามารถ ทำอะไรต อ ให ร ุ  น ลู ก รุ  น หลานได อ ย า งคุ ณ โชค อยางมากผมก็ไปปลูกปาของผม หรือทำสวนสาธารณะที่อำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี จริงๆ การทำแบบนี้มันก็เปนวิธีคิดดวยนะ จริงๆ แลว คนเรามีสองทางเลือกในการทำธุรกิจนะ คือ หนึง่ คุณไปดานธุรกิจแบบสุดๆ เลย ทำธุรกิจทุกอยาง ใหประสบความสำเร็จ มีเงินแลวก็ไปเปนนักการเมือง เจาของเกาะ สะสมรถ สะสมบาน สะสม พระเครื่อง หรือทางที่สอง เลือกอยูกับธรรมชาติ เลือกทีจ่ ะพอ อยางผมก็เลือกกลับบานนอกไปอยูก บั ธรรมชาติ ปลูกตนไมตนหญา ชีวิตมันมีแคนี้ ซึ่งมันก็อาจจะเปนความสุขอีกแบบ เรื่องแบบนี้ ไมมีใครผิดใครถูก มันอยูที่เราจะเลือก แตผม ก็เลือกแลวที่จะอยูกับธรรมชาติ พูดไปพูดมา สรุปคืออิจฉาคุณโชค (หัวเราะ)


18

มีนกั ธุรกิจอีกหลายทาน ที่ ไดรบั ผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยในครัง้ นี้ และแนนอนวาแตละทานก็คน พบโอกาสจากวิกฤตครัง้ นี้ เชนเดียวกัน a day BULLETIN จึงไดรวบรวมแงคดิ ที่นาสนใจมานำเสนอไวในที่นี้อีกครั้ง

แมสาย ประภาสะวัต

พาที สารสิน

กรรมการผูจ ดั การ บริษทั เอ็มเอสแฟคทอรี่ จำกัด

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด

ความเสียหาย :

ความเสียหาย :

ยอดขายที่ลดลงถึง 50% (จากขอมูล ลาสุดในหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2554 บริษัท เอ็มเอสแฟคทอรี่ จำกัด เคยทำรายไดเฉลี่ยในป 2553 ไวทั้งหมดประมาณ 500 ลานบาท จึงประมาณการวาความเสียหาย จากเหตุการณน้ำทวมในป 2554 นี้ นาจะอยูในหลักรอยลานบาทขึ้นไป)

“ถาถามวาวิกฤตน้ำทวม ที่ ผ า นมามั น กระทบกั บ เรา มากหรือเปลา ผมวานั่นยัง ไมเทากับบางคนทีต่ อ งสูญเสีย รายได หรืออาจตองหยุด กิจการไปเลยก็มี ซึง่ พวกเขา นั้ น เจอหนั ก กว า ผมเยอะ และเมื่อรายรับเราลดลงไป เยอะมาก เราก็ ตอ งมาลด คาใชจายภายในองคกรลง หรือสวนไหนที่เราปรับลดได ก็ปรับไปกันกอน ผมเองก็เคย เจอวิกฤตจากการทำธุรกิจ มาหลายครั้ ง แล ว ดั ง นั้ น ตัวเราเองตางหากทีจ่ ะตองมี ความพรอมอยูเ สมอในการรับมือกับปญหาทีเ่ กิดใหผา น ไปใหได แตเมื่อมองอีกแงมุม หนึ่ง ผมคิดวาน้ำทวมครั้งนี้ ก็ ไม ไ ด ถึ ง กั บ เลวร า ยเลย ทีเดียว มันก็มีชวงเวลาที่ดี อยูบ า ง อยางนอยเหตุการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ ท ำให เ รามี เ วลา ได ห ยุ ด พั ก ผ อ นขึ้ น มาบ า ง และมี เ วลาให เ ราเตรี ย มตั ว รับมือในวันตอไปครับ” ทีม่ า : ใหสมั ภาษณกบั a day BULLETIN

หลังจากที่สนามบินดอนเมือง ประสบกับปญหาน้ำทวม จนไมสามารถใหบริการได ทำให สายการบินนกแอรตอ งยายไปใหบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิแทน สงผลให เกิดปญหาเที่ยวบินลาชา และตอง ลดการใหบริการเที่ยวบินเหลือเพียง วันละ 26 เที่ยวบิน ในชวง 2 วันแรก ทำใหรายไดหายไปประมาณ 4050 ลานบาท คาดวาผลประกอบการรวมในปนท้ี างนกแอรจะทำไดเพียง ประมาณ 300 ลานบาท ซึง่ ลดลงจาก ผลประกอบการในปที่แลว ที่ทำไดถึง 600 ลานบาท

“เหตุการณในครั้งนีท้ ำใหผม พบวาจริงๆ แลวคนไทยก็เปน คนที่มีนิสัยที่พรอมจะชวยเหลือ คนอื่นๆ อยูเสมอ แตเราก็ตองรู วาภัยธรรมชาติแบบนีไ้ มไดเกิดขึน้ มาแบบในหนังที่จบแลวก็จบเลย ดังนั้น เราตองมาระวังกันแลว ไมใชพอวัวหายแลวก็มาลอมคอก กันทุกครั้ง ผมพยายามเตือน ตลอดในทวิตเตอรวา พายุคอื ภัย ที่จะมาอีกเมื่อไหรก็ ได เราตองมี การเตรียมตัวรับมือไวบา ง ถึงแม ตอไปเราจะมีระบบการชวยเหลือ ดีขนาดไหนก็ตาม แตเราอาจจะ เจอกับพายุทรี่ นุ แรงมากกวาเดิม ก็ ได และการชวยเหลือหมายถึง ตองมีการวางแผนที่ดี มี ก าร จัดการที่ดี ทุกคนสามารถทำ รวมกันได ไมใชการชิงดีชงิ เดนกัน เพราะการชวยเหลือที่ไมมีระบบ ที่ ดี มั น ก็ ท ำให เ ป น ภาระขึ้ น ได เชนกัน” ที่มา : รายการ สุริวิภา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 และหนังสือพิมพ บานเมือง ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

กอบกาญจน วัฒนวรางกูร แพทยหญิง นลินี ไพบูลย ประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัท โตชิบา ประเทศไทย

ความเสียหาย :

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กิฟฟารีน จำกัด

ความเสียหาย :

ประมาณ 200 ลานบาท

ประมาณ 10−20 ลานบาท

“กรณีน้ำทวมที่ผานมา ดิฉันไมหวั่นไหวเลย เพราะ เป น เพี ย งผลกระทบระยะ สั้นๆ 1-2 เดือน เทานั้น ตอนนี้ ทุ ก อย า งก็ ก ลั บ มา เปนปกติแลว ทีผ่ า นมาสิง่ ที่ เราห ว งคื อ ชี วิ ต พนั ก งาน โตชิบาฯ ทีอ่ าศัยอยูใ นจังหวัด ที่ ถู ก น้ ำ ท ว ม นอกจากนี้ เรายังตัง้ ศูนยใหความชวยเหลือประชาชนสำหรับคนที่ เครือ่ งใชไฟฟาไดรบั ความเสียหายจากน้ำทวม และ เลื่อนชำระคาสินคา สวน ในผลกระทบของเหตุการณ น้ ำ ท ว มครั้ ง นี้ ท ำให เ รา สู ญ เสี ย โอกาสทางธุ ร กิ จ และสิ่งที่ตองเรงดำเนินการ จากนีค้ อื การฟน ฟูโรงงาน ให เ ดิ น เครื่ อ งการผลิ ต โดยเร็ ว ที่ สุ ด เรามองว า วิกฤตครั้งนีเ้ ปนโอกาสทีจ่ ะ ปรับปรุงเรือ่ งระบบการผลิต การดูแลสิ่งแวดลอม โดย จะใหความสำคัญกับเรื่อง การประหยัดพลังงานเพิ่ม มากขึน้ จากปจจุบนั ทีบ่ ริษทั ก็ ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ สิ่ ง เหลานี้อยูแลว”

“ช ว งวิ ก ฤตน้ ำ ท ว ม ในใจเราคิดถึงแตสมาชิก 400,000 คนที่ตองรับผิดชอบ เขาตองมีรายได จากการขายสินคาของ เรา เราจึงไมมีสิทธิ์ทอ ไมมีสิทธิ์ที่จะงอแงอะไร ทั้งสิ้น สวนในหัวก็มีแต ความคิดทุกวินาทีวาจะ ทำยังไงกันตอ ตองหาวิธี ที่จะทำใหเราเปดโรงงาน ใหไดเร็วที่สุด ตอนที่น้ำ ใกลจะทวมโรงงาน ก็คิด ว า เราจะร อ งไห ไหม ถ า เห็ น โรงงานของเรา น้ ำ ท ว ม แต พ อน้ ำ ลด เราอยากรองไหมากกวา เพราะภาพของโรงงาน เ ดิ ม ที่ ส ว ย ง า ม มั น เปลี่ยนไป ทุกที่มีคราบ โคลนสีเทา แมแตตนไม ที่ ต ายไปยั ง เป น สี เ ทา เราจึ ง ต อ งร ว มมื อ กั บ พนั ก งานทำความส ะ อ า ด ใ ห เ ร็ ว ที่ สุ ด อ ย า ง น อ ย ก็ เ พื่ อ ใ ห ความเศรานั้นจางหาย ไป”

ที่มา : หนังสือพิมพ มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2554

ที่มา : ใหสัมภาษณในรายการ Like in a day BULLETIN คลืน่ 103 Like FM

พิทักษ พฤทธิสาริกร

รองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ความเสียหาย :

โรงงานทั้งสองแหงในนิคม อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำทวม มูลคา ความเสียหายมากกวา 100,000 ลาน บาท และกำลังการผลิตหายไป รอยละ 4.7 ของการผลิตรถยนตทว่ั โลก

“อุทกภัยในครั้งนี้มีความรุนแรง และมีผลกระทบในวงกวาง โรงงาน ของเราไดรบั ผลกระทบ ขณะเดียวกัน พนักงานของเราซึ่งสวนใหญอาศัย อยูรอบๆ โรงงานก็ ไดรับผลกระทบ รุนแรงเชนกัน พวกเขาตองมีความกังวลเกีย่ วกับครอบครัวและทรัพยสนิ เราไมตองการให เ ขากั ง วลเกี่ ย วกั บ เรือ่ งหนาทีก่ ารงานและรายไดในชวงที่ ไมสามารถดำเนินการผลิตได เราได ทำการแจงไปยังพนักงานทุกๆ คน แลววา ขออยาไดเปนกังวลในเรือ่ งของ งานและรายได เพราะบริษัทจะยังคงมี รายไดปกติใหกบั พนักงาน ครอบคลุม ทั้ ง พนั ก งานประจำ และพนั ก งาน ชัว่ คราวดวย ในขณะเดียวกันชวงเวลา นั้น พนักงานของเรา 5-6 พันคน นอกจากมาช ว ยฟ น ฟู บ ริ ษั ท แล ว เราจะแบงกำลังสวนหนึ่งไปชวยฟนฟู สังคมควบคูไปดวย เพราะวาบริษัท ก็ตองฟนฟู สังคมก็ตองไดรับการฟนฟู เรามีหนาที่จะตองทำประโยชน เพื่อสังคมดวย อันนี้เราไมหยุด เรา จะตองทำกันตอ เพราะฉะนั้น หลัง น้ำลดแลวเรายังมีเรือ่ งตองทำอีกเยอะ เราตองอาศัยพนักงานของเราที่มีอยู ทั้งหมดมารวมกันทำตรงนี้ “การประเมินวามันเสียหายเทาไหร เปนเรื่องที่อยูหลังสุด แตเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแลว สิ่งที่ตองคิดไป ขางหนายอมตองมากอน เราจะทำ ยังไงตอไป อันนีต้ า งหากทีเ่ ราใหความสำคัญมากที่สุด” ที่ ม า : จากคลิ ป การให ส ั มภาษณ ในรายการ ‘แวนขยาย by จักรพันธุ’ ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11


20

GADGET

PRODUCT

Canon X Mark I Mouse Slim

“ใครเห็นเครื่องคิดเลขของฉันบาง?” เชื่อวาหลายคนคงเคยไดยินเพื่อนรวมงานหรือแมกระทั่งตัวเองถามคำถามนี้ ดังนั้น มาทำใหปญหาพวกนี้หายไปกันดีกวา ดวย Canon X Mark I Mouse Slim เมาสไรสายที่จับเอาเครื่องคิดเลข มาควบรวมไวเสียเลย โดยตัวเมาสเองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร PC และ Mac ดวยระบบบลูทูธ มีระบบเซ็นเซอรดวยแสง ในความละเอียด 1200 dpi สวนฟงกชันของเครื่องคิดเลขก็มาพรอมกับคียหลักที่จำเปนในการคิดเลขแบบครบๆ และ ยังมีปุมที่ใชสั่งงานโปรแกรม Calculator บนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณขึ้นมาไดทันทีในกรณีที่ตองการการคำนวณ ที่ละเอียดซับซอนมากขึ้นกวาเดิม Canon X Mark I Mouse Slim เมาสคิดเลขได (มีสีขาวและดำใหเลือก) มาในราคา ประมาณ 1,715 บาท ทีนี้เรื่องวุนๆ เกี่ยวกับตัวเลขก็จะไมใชปญหาที่นาหนักใจอีกตอไป เชื่อสิ!

MOVIE

MUSIC

The Kills : Blood Pressures

“อัลบัม้ ที่ 4 ของวงดนตรีจากสหรัฐอเมริกา ซึง่ ตองบอกตรงๆ วา ในสามอัลบัม้ แรกของพวกเขานัน้ ผมยังรูส กึ เฉยๆ กับวงนีอ้ ยู แตพอมาชุดนี้ ผมพบวาพวกเขาทำเพลงไดดมี าก ซึง่ เสนหข องวงนีก้ ค็ อื เขาทำเพลงอินดี้ร็อกออกมาใหรูสึกวาฟงสบาย โดยเฉพาะการรองเพลงที่เขามีนักรองนำเปนผูชาย กับผูหญิง แลวทั้งสองคนก็สามารถรองประสานกันไดอยางลงตัวมากๆ และเพลงในอัลบั้มนี้ ก็มกี ารใชเทคนิคกีตารใหมๆ มาสรางสรรคเพลงใหนา สนใจขึน้ ไปอีก อยางเพลง Future Starts Slow ก็ใหความรูสึกคึกคักไดเปนอยางดี สวน The Last Goodbye ก็เปนแทร็กที่เทมากๆ เพราะเสียงของ นักรองนำหญิงของวงในเพลงนี้ชางเขากับซาวนดดนตรีหมนๆ ไดลงตัวมากๆ ครับ” เลือกใหโดย : ‘กราฟ’ - โอสธี ซุนมงคล มือกีตาร วง Black Vanilla

Midnight in Paris

อิ ่ ม เอมกั บ เรื ่ อ งราว แห ง ความรั ก และแรงบั น ดาลใจต อ นรั บ ป ใหม กั บ หนั ง โรแมนติ ก ของ ผูกำกับสุดเกาอยาง วูดดี้ อัลเลน เรือ่ งนี้ ทีจ่ ะพาคนดู ไปพบกั บ มนต เ สน ห  ข อง เมื อ งปารี ส กั บ เรื ่ อ งของ ชายหนุ  ม ที ่ ป ระสบความสำเร็ จ ในอาชี พ เขี ย นบท ภาพยนตรฮอลลีวูด และมี ความฝ นที ่ จ ะเขี ย นนิ ย าย สักเลม แตไรซง่ึ แรงบันดาลใจ ปารี ส จะช ว ยเติ ม เต็ ม ความฝนครั้งนี้ของเขาได อยางไร คงตองไปลุนกัน ที ่ น  า สนใจคื อ นั ก แสดง แถวหนาที่มารวมงานกัน ในเรื่องนี้ ทั้ง โอเวน วิลสัน จาก Night at the Museum ที ่ ม าประกบคู  ก ั บ ราเชล แม็กอดัมส จาก P.S. I Love You นอกจากนีย้ งั มีนกั แสดง รับเชิญพิเศษทีเ่ ปนสุภาพสตรี หมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศส และอดี ต นางแบบชื ่ อ ดั ง อยาง คารลา บรูนี มาโชว ฝ ม ื อ การแสดงครั ้ ง แรก อีกตางหาก จะอิ่มเอมใจ และโรแมนติ ก ขนาดไหน หาคำตอบไดทุกโรง ภาพยนตร

MAGAZINE

Lonely Planet : December 2011

สงทายสิน้ ปไปกับนิตยสาร Lonely Planet ดวยการไปเยีย่ มชมฤดูหนาวของประเทศนอรเวย โดยภายในเลมเราจะไดพบกับ บรรยากาศของหิมะที่ขาวโพลนของขั้วโลกเหนือ การจับปูยักษใตผิวน้ำแข็งจารฟยอรดทางตะวันออกของเมืองเคิรกเนส และนั่งรถเลื่อนสุนัขซึ่งนำทีมโดยเจาไซบีเรียนฮัสกี้แบบดั้งเดิม พรอมชมภาพสวยๆ ของแสงเหนือ หรือออโรรา บอเรลรีส หนึง่ ใน 7 ความงดงามของฤดูหนาวอันนาทึง่ (ซึง่ ไมใชเรือ่ งงายทีเ่ ราจะไดเห็นกันบอยๆ) จากนัน้ ไปตามติดกันตอกับเรือ่ งเลา กลางหิมะในทะเลทรายโกบี และทริปประทับใจของ อนันดา เอเวอริงแฮม ปดทายดวย ‘ไฮไลตทองเที่ยวสุดเด็ดสงทายป’ ซึง่ เขาไดรวบรวมสถานทีน่ า สนใจ 24 แหงทัว่ โลก ทีน่ กั เดินทางอยากรูม าไวใหดว ย สวนใครทีก่ ำลังวางแผนทองเทีย่ วในวันหยุด สิ้นป เขาก็มี 50 โรงแรมหรูอยูสบายในประเทศไทย มาเปนตัวชวยใหคุณตัดสินใจไดงายขึ้นดวยเชนกัน

Jo Malone Pine & Eucalyptus Collection

กลิน่ ถือเปนอีกหนึง่ สัมผัส ที ่ ส ามารถช ว ยสร า งความผอนคลายไดอยางไมนาเชื่อ และนี ่ ค ื อ อี ก กลิ ่ น หอมที ่ ถู ก สรางสรรคขึ้นมาเพื่อเทศกาล แหงการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะ ดวยการนำกลิ่นบริสุทธิ์ของ ธรรมชาติอยางสนและ ยู ค าลิปตัส ที่เปรียบเสมือน ตัวแทนของการประดับประดา ในเทศกาลคริ ส มาสต มา น ำ เ ส น อ ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง กลิ ่ น หอมที ่ ส ามารถนำมา ตกแตงเสริมสรางบรรยากาศ แหงความสุขได กับเทียนหอม ของโจ มาโลน ทีม่ หี ลากหลาย รูปแบบใหเลือก ไมวาจะซื้อ เพื่อเปนของขวัญใหกับตัวเอง ครอบครัว หรือคนที่คุณรัก โดยทุ ก คอลเล็ ก ชั น ของโจ มาโลน จะบรรจุอยูในกลอง สีครีม คาดโบสีดำ เหมาะกับ ผูร บั ทุกคน พบกับ Jo Malone Pine & Eucalyptus Collection ต ล อ ด เด ื อ นธ ั น ว า ค ม น ี ้ ที ่ เ คาน เ ตอร ใ นพารากอน ดี พ าร ต เมนต ส โตร และ เซ็นทรัล ชิดลม

BOOK

วาดเลน 02 ตอนโลกในมุมมองของหัวใจ

ถาขอเอยคำยอดฮิตแหงปวา ‘นารักอะ’ ใหกับหนังสือเลมนี้ ก็นาจะไมมีใครคัดคาน เพราะดวยภาพประกอบที่ผูเขียน ปาน นิตตา ไดบรรจง ฝากใหเราไดเพลิดเพลิน และลองนำไปหัดวาดตาม ก็ถือวาเปนอาหารตาและอาหารสมองที่ชวยบำรุงตอมกุกกิ๊กไดเปนอยางดี นอกจากนี้ เจาของรูปวาดยุกยิกยังมีเรื่องราวที่เธอสะสมเอาไวมากมาย และนำมาถายทอดประกอบภาพวาด ซึ่งถาหยิบขึ้นมาอานระหวางจิบกาแฟอุนๆ คุณก็จะไดรอยยิ้มเล็กๆ ที่มุมปากเปนของแถมดวยทันที เชน กิจกรรมปลูกผักของเธอ พรอมผูชวยสุดเทที่แอบซอนอยูในโลกเล็กๆ บนแปลงผัก ไมวาจะเปนไสเดือนผูเรงรีบชวยพรวนดิน ลุงทากนอยชวยเก็บขยะ ชาวมดขยันชวยกำจัดศัตรูพืช เหมาะกับคนที่กำลังหาแรงบันดาลใจและ กิจกรรมใหมๆ ใหตัวเองอยางมาก วาแลวก็ตองไปขุดชุดเครื่องเขียนเกาๆ มาลองฝมือกันสักนิดดีกวา


21

RESORT

Le Meridien Chiang Rai Resort

ขอชวนคุณขึ้นเหนือไปทักทายกับฤดูหนาวของปนี้กันที่ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรต โรงแรมสวยๆ ริมฝงลำน้ำกกอันเงียบสงบ ซึ่งรายลอม ไปดวยธรรมชาติและอากาศบริสทุ ธิ์ พรอมชืน่ ชมความงามของศิลปวัฒนธรรมแหงอาณาจักรลานนา ผานหองพักหรูหราทีส่ ามารถรองรับนักทองเทีย่ ว ไดถึง 159 หอง และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ ที่ทางโรงแรมเตรียมไวใหคุณอยางเต็มที่ ดวยแพ็กเกจสุดพิเศษที่เริ่มตนเพียง 5,900 บาทตอคืน คุณก็จะไดคลายความเหนื่อยลาใหกับตัวเองดวยคอรสทรีตเมนตสปาบำบัดที่ภาวตี สปาริมน้ำ ฟรีทันที (ใชบริการไดตามจำนวนคืนที่เขาพัก) สวนใครที่ชอบการผจญภัย เขาก็มีการเดินทางขึ้นดอยดวยการขี่ชาง เพื่อไปชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผาตางๆ หรือจะเลือกลองแพไปตามสายน้ำ เพื่อเติมสีสันในวันหยุดก็ยอมได รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.lemeridienchiangrai.com

SHOP

Jikkaroo By Hara @Terminal 21

รานเกเปดใหมเพื่อเอาใจขาชอปโดยเฉพาะ นอกจากการตกแตงราน สไตลโมเดิรนคันทรีจะเดนสะดุดตาแลว ที่รานนี้ยังมีคอลเล็กชันใหมลาสุด ใหเลือกชอปกันจนตาลายอีกตางหาก ทั้งกางเกงยีนสทรงสกินนีสุดฮิต กางเกงยีนสขาตรงที่เขากับเสื้อไดทุกสไตล รวมถึงกางเกงยีนสขามาเล็กๆ ก็นารักไปอีกแบบ ซึ่งกางเกงยีนสทุกทรงมีใหเลือกหลากหลายเนื้อผาและ เฉดสี ยิ่งนำมามิกซแอนดแมตชกับเสื้อเชิ้ตลายสกอต หรือจะเปนเสื้อยืด สกรีนลายเจ็บๆ ก็รับรองวาลงตัวสุดๆ ขอบอกวาคอลเล็กชันใหมนี้ยังคงให ความสำคัญกับสีผา และวิธีการซักที่แปลกใหม แตยังคงสวมใสสบาย เหมือนเดิม แวะไปหยิบจับ ลองสวมใส หรือจะแวะไปถายรูปเฉยๆ ก็ไมวา กัน คอนเฟรมวาถูกใจเหลาสาวๆ แฟชั่นนิสตาอยางแนนอน เจอกันที่ Jikkaroo By Hara ที่ชั้น 2 London @Terminal 21

RESTAURANT

APPLICATION

Tadaima

“รานอาหารญี่ปุนสไตลกิน ดื่ม ของเพื่อนผม คือ กันต กันตถาวร ซึง่ ถาพูดแบบไมเชียรกนั จนเกินไป ก็ตอ งบอกวา เปนรานทีม่ บี รรยากาศสบายๆ เหมาะกับ การนัง่ สังสรรคกบั เพือ่ นๆ สวนเรือ่ งอาหารก็บอกไดเลย วาอรอยทุกเมนู และไดรสชาติญี่ปุนแทๆ ที่สำคัญ คือ ทุกเมนูราคาเดียวกันหมด คือ 88 บาท เมนูที่ ภูมิใจแนะนำก็คือ สลัดปลาดิบรวม, ขาวปนหนา แซลมอน, ขาวปน หนาทูนายางไฟออนๆ, ซูชแิ ซนดวชิ , ทูนาสไปซี สวนใครที่ไมชอบทานปลาดิบ ก็ตองสั่ง กุงตัวเล็กชุบแปงทอด รวมถึงเห็ดออรินจิผัดเนย และหมูชาบูยา งซีอว๊ิ สวนเครือ่ งดืม่ ซิกเนเจอรของราน อยาง ซาวา ที่เปนน้ำผลไมผสมโซจู ก็เขากันสุดๆ กับอาหารญี่ปุน อยากใหไปลองชิมกัน รานอยูที่ เอจ ทองหลอ หนาปากซอยทองหลอ ซอย 8 แวะดู เมนู และบรรยากาศรานไดที่ www.facebook.com/ tadaima88” เลื อ กให โ ดย : ‘ท็ อ ป’ - ณั ฐ เศรษฐ พูนทรัพยมณี พิธีกร

GIVE

1 บาท พี่ซอมบานนอง

มูลนิธศิ นู ยพทิ กั ษสทิ ธิเด็ก ขอเชิญชวนผูม จี ติ อันเปนกุศล บริจาคเงินเริม่ ตนเพียงแค 1 บาท เพื่อนำมาสมทบทุนในการซอมแซมบานแรกรับและบานอุนรัก ซึ่งเปนบานพักสำหรับเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทารุณกรรม จำนวน 30 คน ที่มูลนิธิฯ ใหการดูแล โดยบานทั้งสองหลังนี้ เปนที่พักพิงชั่วคราวใหกับเด็กๆ แลวถึง 600 คน ตลอดระยะเวลา 13 ป แตเนื่องจากเหตุ อุทกภัย จึงไดรับความเสียหายอยางหนัก ทางมูลนิธิฯ จึงตองการระดมกำลังจากผูมีจิตศรัทธา ในการชวยฟนฟูบานพัก โดยสามารถบริจาคเงิน ขาวของเครื่องใชตางๆ รวมทั้งเปนสื่อกลาง ในการรวมระดมความชวยเหลือใหกับมูลนิธิฯ ผูสนใจสามารถบริจาคโดยโอนเงินเขาบัญชี มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก ธนาคารไทยพาณิชย สาขาทาพระ เลขที่บัญชี 017-2-35098-3 หรือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามตน เลขที่บัญชี 067-2-51383-9 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2412-0739, 0-2412-1196 อีเมล cpcr.cpcr@gmail.com หรือที่เว็บไซต www.thaichildrights.org

Postale

แอพพลิเกชันที่จะชวยยอนเสนหแหง วันวานของการสงโปสตการดถึงกันในวัน ที ่ ห  า งไกล ด ว ยการให เ ราออกแบบ โปสต ก าร ด สุ ด สวยในแบบของตั ว เอง ด ว ยฟ ง ก ช ั นที ่ ใช ง านง า ย โดยเริ ่ ม จาก เลือกรูปแบบของโปสตการดที่มีทั้งแนวตั้ง และแนวนอน เลือกธีมของโปสตการด จากนัน้ ก็ใสรปู และจัดวางใหพอเหมาะพอดี ตามดวยพิมพขอความสื่อความหมาย หรื อ จะซ อ นความคิ ด ถึ ง ก็ ต ามสะดวก ปดทายดวยการเลือกแสตมปลายสวย ที ่ ส ื ่ อ ความหมายได ด ี ไม แพ รู ป ภาพบน โปสตการด จากนั้นก็สงหาคนที่คุณรัก ได เ ลย ไม ว  า จะเป นทางอี เมล เฟซบุ  ก หรือทวิตเตอร ก็แลวแตความนิยม หรือ ถ า ยั ง ไม อ ยากส ง ก็ เ ลื อ กเซฟเก็ บ ไว ใน แกลลอรีไดดว ย ทีเ่ ด็ดทีส่ ดุ คือเมือ่ สงไปถึง ผูรับแลว จะมีตราประทับวาสงมาจาก สวนไหนของโลกดวย ใครอยากไดเปน เจาของ ก็เขาไปที่ App Store ใน iPhone iPod Touch หรือ iPad ไดเลย แตตอง ควักกระเปากันหนอย ในราคาสมเหตุ สมผล แค 0.99 เหรียญฯ เทานั้น


22

SHOPPING!

การดอวยพร ตุกตากระตาย ลายจุด

ไมจิ้มค็อกเทล

Memo Board

ชุดเหยือกน้ำ พรอมแกวเซรามิก สมุดโนต

ตุกตาปลา และพวงกุญแจ

กระเปาผา

Flex Sticker

THE GIFT OF LOVE

ทิ้งความรูสึกแหงความเศราหมองในชวงที่ผานมาไปเสีย แลวเตรียมตัวตอนรับเทศกาล แหงความสุขที่กำลังจะมาถึง ดวยการตกแตงบานใหมใหสวยปง! กับเหลาของประดับ ตกแตงกระจุกกระจิก แตนา รักแบบจัดเต็ม หรือจะเลือกแปลงรางเปนซานตาคลอสจำแลง จัดแจงนำของเกๆ นี้ไปใสกลองของขวัญใบสวย แลวสงตอความสุขไปพรอมกับเสียงเพลง ในวันคริสตมาสกันเลย

WHERE

Betrend ที่เดอะมอลลทุกสาขา เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน การดอวยพร

ชุดแมวนำโชคเซรามิก Flex Sticker

ที่ทับกระดาษ และกระปุกออมสิน

การดอวยพร สมุดโนต


25

FRI

MON

TUE

WED

THU

Chiangmai Family Carnival 2011

Complete = ครบเครื่อง

Good deeds do matter, no matter what colour is

Two Master Artists

มหกรรมความสุ ข ของครอบครัว กับ 9 โซน แหงจินตนาการ อาทิ โรงละครของเด็กๆ พืน้ ที่ จั ด ประกวดโคมไฟจาก 8 จังหวัด อุโมงคแหง ความสุขและการเรียนรู บ า นโดราเอมอนจาก ประเทศญี่ปุน วันนี้ถึง 3 มกราคม 2555 ณ สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม 700 ป

นิทรรศการภาพวาด ลายเสนโดย ทรงฤทธิ์ ดอกบัว ดวยความสนใจ ในกีฬามวยไทย ทำให ศิลปนเลือกที่จะนำเสนอ การเคลือ่ นไหวของลายเสน ซึ่งประกอบกันเปนภาพ ที่แสดงทวงทาและสีหนา อารมณของนักมวย ระหวางการขึ้นชก วันนี้ ถึ ง 6 มกราคม 2555 ณ ละลานตา ไฟนอารต สุขุมวิท ซอย 31 (เวน วันจันทร)

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘เสนสีไมสำคัญ’ โดย ปุ ณ ณภพ บุ ญ เกตุ นำเสนอภาพวาดลายเสน ขาวดำของบุคคลสำคัญ ที ่ ค นไทยเคารพนั บ ถื อ ด ว ยคุ ณ งามความดี ท ี ่ เป นที ่ ป ระจั ก ษ ช ั ด และ คุณูปการที่สรางไวเปน สาธารณประโยชน แ ก คนไทยทุกหมูเหลา วันนี้ ถึง 10 มกราคม 2555 ณ แกลลอรี ธีโอลี-ดี วอลก ออฟ อารต สเปซ เลียบ ทางดวนเอกมัย-รามอินทรา (เวนวันจันทร-วันอังคาร)

นิทรรศการศิลปะโดย อ. อินสนธิ์ วงศสาม ศิลปน แหงชาติ สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม) ประจำป พ.ศ. 2542 ทีจ่ ะนำผลงาน ประติมากรรมไม และ อ. พิชัย นิรันต ศิลปน แหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิ ต รกรรม) ประจำป พ.ศ. 2546 นำผลงาน จิ ต รกรรมในรู ป แบบที ่ แสดงถึงพุทธิปญ  ญา วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2555 ณ แกลเลอรี ปาณิศา จ.เชียงใหม

CALENDAR

Singin’ in the Rain

หอภาพยนตร (องคการมหาชน) จัดฉาย หนังตลอดเดือนธันวาคม วันนีน้ ำเสนอเรือ่ ง ‘Singin’ in the Rain’ ภาพยนตร เพลงสุดคลาสสิกทีเ่ ลาเรือ่ ง วงการภาพยนตร ในยุ ค เปลีย่ นผานจากหนังเงียบ เปนหนังเสียง วันนี้ เวลา 18.00 น. ณ หองประชุม ชัน้ 4 หอศิลปวัฒนธรรม แห ง กรุ ง เทพมหานคร ติดตามตารางฉาย ภาพยนตรเพิ่มเติมไดที่ www.fapot.org

24 25 SAT

SUN

Khao Yai in Love Presents Winter Christmas

Carabao Expo

ร ว มเคานต ด าวน วั น คริ ส ต ม าสไปกั บ เทศกาลแห ง ความสุ ข ทามกลางขุนเขา ลมหนาว และเสียงเพลง สัมผัส ความอบอุนแบบใกลชิด สุดๆ กับ บุรนิ ทร บุญวิสทุ ธิ,์ สุเมธ แอนด เดอะปง และดนตรีสดุ ชิลฟงสบาย ที่จะมาเพิ่มดีกรีความสุข ให ก ั บ ค่ ำ คื น สุ ด พิ เ ศษ ของคุณ วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ จุลดิศ เขาใหญ รีสอรต จำหนายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร ทุกสาขา

มหกรรมบั น เทิ ง ที ่ เล า ขานตำนานและ บันทึกเรื่องราวในแงมุม ตางๆ ของ ‘คาราบาว’ บนเสนทางดนตรี 30 ป ดวยผลงาน 26 อัลบัม้ ชมการแสดงของคาราบาว ที่แตกตางกันทั้งรูปแบบ และรายชื ่ อ เพลงตลอด ทุ ก วั น ของการจั ด งาน พรอมกับกิจกรรมพิเศษ อีกมากมาย วันนี้ถึง 27 ธันวาคม 2554 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ์ิ


26

4/'%4(%2)3 4(%"%34 เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

“ตกหลุมรัก ขึ้นไมไหว เธอใชไหมเปนคน ผลักฉัน...” เพลงเพราะๆ จากเสียงใสๆ ของ ‘หวาย’ - ปญญริสา เธียรประสิทธิ์ นักรองสาว แหงคายกามิกาเซ ทีเ่ คยสรางความประทับใจใหกบั แฟนเพลงมาตั้งแตอัลบั้มชุดแรก และอาการ ตกหลุมรักแบบในเพลงดังกลาวก็ไดเกิดขึ้นกับเรา อีกครั้ง ตั้งแตกาวแรกที่ไดเขามาเยี่ยมเยือนบาน หลังสวยของเด็กสาวคนนี้ “บานหลังนี้ซื้อมาตอนที่คุณพอกับคุณแม แตงงานกันเมือ่ สิบกวาปกอ น จากนัน้ เราก็มาตกแตง ใหออกมาเปนสไตลโมเดิรนผสมแอนทีก และใช การมิกซแอนดแมตชสง่ิ ของบางชิน้ เขาไวดว ยกันคะ เพราะวาเราเองก็อยากใหบา นดูมคี วามเปนแฟชัน่ ควบคูกันไปดวย” ปญญริสาเลาทีม่ าของบานใหฟง อยางอารมณดี พรอมกับเชิญชวนใหดูรูปภาพแนว Cubism ที่ แขวนประดับเอาไวบนฝาผนัง ซึ่งเขากันไดดีกับ

เฟอรนิเจอรไมที่อยูภายในหองโถงใหญ “คุณพอกับคุณแมเปนคนที่ชอบงานศิลปะ อยูแลว และอีกอยางคุณพอมีเพื่อนที่เปนศิลปน วาดรูปเยอะ เวลาวางพวกทานจะชอบไปตาม แกลลอรีตางๆ เลยมักจะมีรูปภาพสวยๆ ติดไม ติดมือกลับมาเสมอคะ” เมื่อไดเดินชมบานจนทั่วแลว เราก็สงสัยวา การอาศัยอยูใ นบานหลังใหญ และแตละคนตางก็มี ตารางงานที่แนนเอี้ยดเต็มไปหมด แลวพวกเขา จะใชวิธีไหนในการกระชับความสัมพันธภายใน ครอบครัวใหแนนแฟนขึ้น ซึ่งเธอก็ตอบคำถามนี้ กับเราราวกับรูลวงหนาไวแลว “ทุกครั้งที่อยูบาน หวายจะชอบเขาไปอยูกับ คุณพอคุณแมในหอง หรือไมก็จะมานั่งรวมกันที่ หองใหญ ดูทวี ดี ว ยกันหรือทานขาวดวยกัน จริงอยู วาเราไมสามารถอยูดวยกันไดทุกวัน แตทุกครั้งที่ พวกเราวางหรือเหงา ก็จะมาหากัน ถึงแมวา


27

บานอาจจะดูใหญไปบาง แตหวายก็รูสึกวาที่นี่ ยังมีความอบอุนใหกันอยูเสมอคะ” นอกจากความอบอุนที่ปญญริสาไดรับแลว ทุกครัง้ ทีเ่ ธอเหน็ดเหนือ่ ยจากการทำงาน บานหลังนี้ ก็ยังเปนเหมือนที่ชารจพลังใหนักรองสาวคนนี้ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดวย... “บานหลังนีใ้ หทง้ั ความสะดวกและความสบาย ความสบายในทีน่ ก้ี ค็ อื มีบรรยากาศทีเ่ ปดโลง มีสวน อยูข า งๆ บาน ดังนัน้ จะมีลมเย็นๆ จากขางนอก เขามาขางใน ไมตองเปดแอรก็เย็นได ทำใหเรา รูสึกสบาย ผอนคลาย อยูแลวมีความสุข ไมมี วันไหนทีเ่ รากลับมาแลวไมอยากจะอยูบ า นเลยคะ” สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกอยูในชวงวัยรุน แนนอนวาบางครัง้ อาจเกิดการไมลงรอยกับสมาชิก ภายในบานขึ้นมาบาง ซึ่งก็ถือวาเปนเรื่องปกติ อยูแลว แตปญหาเหลานี้ก็ไมใชเรื่องยากสำหรับ นักรองหญิงคนนี้ “คำวาครอบครัวเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ ทุกคนอยูแ ลว ถึงแมวา บางครอบครัวอาจจะมีปญ  หา ทะเลาะเบาะแวงกันบางก็ตาม แตเราก็ไมควรอาย ที่จะเปดอกพูดคุยกับพอแม เพราะหวายเชื่อวา ไม ม ี ใครที ่ จ ะเข า ใจและรั บ ฟ ง เราได ม ากกว า คนในครอบครัวอีกแลวคะ” ไดเห็นสีหนาที่เต็มเปยมไปดวยความสุขของ ปญญริสาแลว ทำใหเราอดไมไดที่จะขอถามเธอ สักหนอยวา ความรูส กึ ดีๆ ทีไ่ ดอยูภ ายในบานหลังนี้ คืออะไร “ความสุขทีไ่ ดอยูใ นหองทีน่ า รักสวยงามดัง่ ใจ เรานั้น ทำใหหวายรูสึกโลง เวลาอยูในหองที่ เต็มไปดวยสิ่งของที่เราชอบ ที่เรารัก อยางเชน ตุกตา หรือซีดีเพลง ทำใหหวายรูสึกวาเราเปน ตัวของตัวเอง อยากทำอะไรก็ได และความสุขที่ เกิดขึน้ มานัน้ ก็กระจายออกไปใหกบั คุณพอ คุณแม พี่สาว และทุกๆ คนในบานดวยคะ”

ของวางยามบายจากฝมือตัวเอง - คัพเคก ถาบานหลังนี้คือเสียงเพลง - ก็จะเปนเพลง Home ของ Michael Buble คนดั ง ที่ คุ ณ อยากเชิ ญ มาดิ น เนอร ทีบ่ า น - Justin Bieber ของสะสมชิ้นลาสุด - ผลงานของ Yoshitomo Nara คำสอนจากผูใหญในวงการ - ใหเปนตัวของตัวเอง แลวแฟนเพลง จะรักเราเพราะความเปนตัวเราคะ ซีรีสที่ตามติดกันทั้งบาน - CSI กิจกรรมกุก กิก๊ เมือ่ กวนสนิทมารวมตัว - เราจะเพนตเล็บ และเลนแตงหนากันคะ


28

HEALTH

HEALTH QUESTION

Q : การงดทานคารโบไฮเดรต ในมือ้ อาหารทุกวันจะสามารถ ลดน้ำหนักไดดี จริงหรือไม A : ไมจริง เนื่องจากมีการศึกษา

พบว า ผู  ห ญิ ง ที ่ ต ั ด อาหารจำพวก คาร โบไฮเดรตออกจากมื ้ อ อาหาร อาจมีผลทำใหน้ำหนักลดไดจริง แต จะขาดสารอาหารทีจ่ ำเปนตอรางกาย ขณะที ่ ผู  ห ญิ ง ที ่ ล ดคาร โบไฮเดรต เพียง 2 วันตอสัปดาห จะสามารถ ลดน้ำหนักไปพรอมกับรับสารอาหาร ที่รางกายจำเปน โดยพบวาคนที่ลด คารโบไฮเดรต เชน ขนมปง ขาว มันฝรั่ง 2 วันตอสัปดาห สามารถ ลดน้ำหนักได 9 ปอนด ภายในเวลา 4 เดือน ซึ่งคนเหลานี้มีผลการตรวจ สุ ข ภาพอยู  ใ นระดั บ ดี แต ท ี ่ น  า ประหลาดใจคือคนทีล่ ดคารโบไฮเดรต ทุก วันกลับลดไดเพียง 5 ปอนด ในระยะเวลาเดียวกัน นักวิจัยจึง อธิบายวา ทีผ่ ลเปนเชนนีเ้ พราะคนที่ ลดคาร โ บไฮเดรตทุ ก วั น อาจทาน อาหารชนิดอื่นทดแทน ทำใหการลด น้ำหนักไดผลดีไมเทาคนที่ลดคารโบไฮเดรตเพียง 2 วันตอสัปดาห ที่มา : http://healthland.time.com

32

HEALTH NEWS

HEALTH TIPS

4 SECRETS TO NEVER GETTING SICK IN THIS WINTER ลมหนาวเริ่มพัดมาที ไร กิจกรรมหนึ่งที่หลายคนไมพลาดที่จะทำ คือออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ใหเต็มปอดพรอมกับจิบชาอุนๆ สักแกว แตสำหรับใครทีร่ า งกายไมแข็งแรงพอ อากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ก็อาจทำใหคณ ุ ปวยไดงา ยๆ เราจึงขอแนะนำเคล็ดลับตานโรคในชวงฤดูหนาว จากนิตยสาร Health Magazine สหรัฐอเมริกา ดังนี้

• ‘Make friends with fresh air’ แมบางคนจะคิดวาอากาศหนาว แบบนีข้ ออยูแ บบอุน ๆ ในบานดีกวา แตเราขอบอกคุณวาอากาศชวงนีแ้ หละ ที่เหมาะที่สุดสำหรับการออกไปสูดอากาศสดชื่น จึงอยากใหคุณลอง ออกไปยืดเสนยืดสายนอกบาน เพราะมีผูเชี่ยวชาญแนะนำวา การออกกำลังกายในชวงฤดูหนาวสามารถชวยเพิม่ ภูมคิ มุ กันของรางกายได แตก็อยาลืมแตงกายใหเขากับอากาศในชวงนี้ เพราะหากคุณออกไป วิ่งจอกกิ้งในชุดเสื้อกลามกางเกงขาสั้นเหมือนชวงหนารอน ก็คงปวย ไดงายๆ เชนกัน • ‘Relaxation fights off colds’ พักผอนสูหวัด โดย Ather Ali นักวิจยั จาก Yale-Griffin Prevention Research Center กลาววา “วิธที ด่ี ี ที่สุดอยางหนึ่งที่ทำใหคนเราไมปวย คือการพักผอน และอยาเครียด เพราะความเครียดจะทำใหรา งกายออนแอและปวยในทีส่ ดุ คุณจึงควร ดูแลตัวเองใหมากขึ้นในชวงนี้ คือนอนพักผอนมากๆ ทานใหถูกวิธี และออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ” • ‘Clean hands are everything’ ลางมือใหสะอาดอยูเ สมอ เพราะ เชือ้ โรคตางๆ ซึง่ เปนสาเหตุของไขหวัดทีผ่ คู นมักเปนบอยในชวงหนาหนาว จะแพรกระจายงายเพียงแคการสัมผัส ดังนัน้ การปองกันดวยการลางมือ บอยๆ ครัง้ ละอยางนอย 20 วินาที สามารถชวยลดโอกาสทีจ่ ะติดหวัดได และเพื่อใหแนใจวามือคุณจะสะอาดอยางแทจริง ก็ขอแนะนำใหลาง ดวยสบูท ม่ี คี ณ ุ สมบัตกิ ำจัดแบคทีเรีย เพราะสบูบ างชนิดอาจใหเพียงแค ฟองและความหอม แตยังมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู • ‘Get Deep Sleep’ นอนพักผอนคือคำตอบงายๆ ของการปองกันโรค โดย Leslie Swanson จากมหาวิทยาลัยมิชแิ กน กลาววาการนอนหลับ ยาว 7 ชั่วโมง โดยไมตื่นกลางดึก ก็เพียงพอที่จะทำใหรางกายได หยุดพักเพิ่มพลังรักษาอาการเสื่อมโทรมของรางกาย และยังชวยเพิ่ม ภูมติ า นทานโรคไดโดยไมจำเปนตองพึง่ ยาหรืออาหารเสริมใดๆ อีกดวย ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา ปจจุบันมีสถิติผูปวยโรคหวัดมากขึ้นและ บอยขึน้ กลาวคือในอดีตขอมูลระบุวา คนเราจะปวยเปนโรคหวัดเฉลีย่ 3 ครั้งตอป แตปจจุบันพุงสูงขึ้นเปนอยางนอย 5 ครั้งตอป ซึ่งมีการสันนิษฐานวาอาจจะมาจากพฤติกรรมการนอนทีไ่ มเพียงพอของคนยุคนี้ นั่นเอง ทีม่ า : www.health.com

ตนหอมสด 100 กรัม ใหพลังงานมากถึง 32 กิโลแคลอรี ทั้งยังประกอบดวยโซเดียม 16 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 276 มิลลิกรัม ฯลฯ โดยพบวาอากาศหนาวเชนนี้ การทานตนหอมสามารถชวยบรรเทาอาหารหวัด และลดน้ำมูกไดอกี ดวย

นั ก วิ จั ย สหรั ฐ ฯ เตื อ น ซี เ รี ย ลบางยี่ ห อ อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ เหตุมีน้ำตาลมากกวาคุกกี้ ขอมูลทีน่ า ตกใจครัง้ นีศ้ กึ ษาโดยนักวิจยั จาก Environmental Working Group กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา พบวาซีเรียลทีเ่ ด็กๆ นิยมรับประทานเปนอาหารเชาบางยีห่ อ ปริมาณ 1 ถวย มีสว นผสม ของน้ำตาลมากกวาคุกกี้ 3 ชิ้น โดยผลิตภัณฑของ Kellogg’s Honey Smacks เปนซีเรียลที่มีน้ำตาล มากถึงประมาณ 56% ของน้ำหนัก ทางดาน ศาสตราจารย มอเรียน เนสตเล นักโภชนาการจาก มหาวิทยาลัยนิวยอรก กลาวถึงเรือ่ งนีว้ า “เด็กๆ ไมควรทานอาหารทีม่ นี ำ้ ตาลในปริมาณมากในมือ้ เชา และสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ สำหรับสุขภาพคืออาหารจริงทีผ่ า นการปรุงเสร็จใหมๆ เพราะมีประโยชนทางโภชนาการ มากกวาอาหารสำเร็จรูป” ทั้งนี้ ผูวิจัยยังพบวา ซีเรียลที่วางขายทั่วไปมีเพียง 1 ใน 4 ของทั้งหมด ทีม่ สี ว นผสมของน้ำตาลนอยกวา 26% ของน้ำหนัก และจากการจัดอันดับซีเรียลยอดแย คือมีสว นผสม ของน้ำตาลมากเกินควร พบวา 3 อันดับแรก คือ Post Golden Crisp, Kellogg’s Froot Loops Marshmallow และ Quaker Oats Cap’n Crunch’s ที่มา : www.reuters.com/news/health


HEART

29

HEART TIPS

TIPS FOR AVOIDING HOLIDAY DEPRESSION

ทามกลางความชืน่ ชมยินดีทเี่ รากำลังนับถอยหลังเขาสูว นั หยุดยาวชวงปใหม มีขอ มูลหนึง่ ทีส่ วนทางกับความครึกครืน้ ในชวงนี้ เพราะมีการสำรวจพบวา อัตรา การฆาตัวตายในระหวางวันหยุดยาวจะพุงสูงกวาชวงปกติ ซึ่งสาเหตุหลักก็คง หนีไมพน ความผิดหวังและความเครียดทัง้ จากปญหาชีวติ และปญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนที่ทราบกันวาชวงวันหยุดยาวมักจะเปนชวงที่มีคาใชจายมากที่สุด ดังนั้น คนทีม่ แี นวโนมจะเครียดอยูแ ลวจึงมีความเครียดมากยิง่ ขึน้ เพราะยิง่ คนรอบขาง มีความสุขมากขึ้นเทาไหร ก็ยิ่งตอกย้ำใหคนรูสึกหมนหมองมากเทานั้น และเพื่อ ไมใหคณ ุ เปนอีกหนึง่ คนทีต่ อ งตกหลุมพรางในชวงวันหยุดนี้ เราจึงขอแนะนำวิธดี ๆี ที่ชวยใหคุณหลีกเลี่ยงจากความเครียดดังตอไปนี้

• วางแผนลวงหนา เพือ่ คุณจะไดรวู า ในแตละวันคุณจะใชเวลาไปกับ กิจกรรมอะไรบาง จะไดไมปลอยใหตัวเองตกอยูในความเครียด โดย แผนที่วานี้ควรเปนแผนหลวมๆ วันละ 1-2 อยาง ก็พอ เชน ไปดูหนัง เรือ่ ง New Year’s Eve ชวงบาย แลวทำบารบคี วิ ทานเลนกับครอบครัว ที่สนามหญาหนาบานชวงค่ำ เปนตน • เลี่ยงการปะทะคารมกับคนในครอบครัวชั่วคราว อาจจะทำได โดยตกลงลวงหนากับคนในครอบครัววา ชวงวันหยุดปใหมนเ้ี ราจะเริม่ ตน ดวยบรรยากาศดีๆ จะไมพูดเรื่องที่จะจุดไฟใหใครไมพอใจ แตถาถึง เวลาจริงแลวคุณเริม่ รูส กึ ไมดี ก็ขอแนะนำใหปลีกตัวออกจากวงสนทนานัน้ ไปสักพัก อาจจะเปลีย่ นอิรยิ าบถไปชวยแมทำอาหารในครัว หรือนัง่ ดูทวี ี ในหองนัง่ เลนใหอารมณดกี อ นแลวกลับมารวมวงสังสรรคใหม ก็จะชวยให วันดีๆ ของคุณไมสะดุด • ลืมความเปอรเฟกตไปกอน เพราะชวงวันหยุดแบบนีก้ ค็ งไมมอี ะไร แนนอน เชน รถอาจจะติดมากเสียจนทำใหคุณผิดแผน หรือโรงแรม ทีพ่ กั อยูอ าจจะบริการไมดอี ยางทีค่ ดิ เพราะมีแขกเยอะเปนพิเศษ ก็ขอให ปลอยใจใหสบาย ไมคาดหวังกับสิ่งที่เหนือการควบคุม เพียงเทานี้ ก็จะทำใหคุณสนุกและมีความสุขไดไมยากเลย • ตั้งใจวาจะให คำวา ‘ให’ ในที่นี้มีความหมายกวางมาก เชน คุณอาจจะเขียนโปสตการดสงตอความรูสึกดีๆ ใหกับเพื่อนหรือคนรัก เนื่องในวันปใหม ออกไปบริจาคเสื้อกันหนาวใหกับชาวเขา หรือนำ กระเชาของขวัญไปสวัสดีปใ หมพอ แมทอ่ี ยูต า งจังหวัดก็เปนความคิดทีด่ ี และรับรองวาความรักความอบอุนที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำใหความหมนหมองในใจคุณจางหายไปทันตา • อยาไปใสใจกับคำวิจารณ เพราะในชวงเวลาที่ควรจะตักตวง ความสุขแบบนี้ หากคุณมัวแตใสใจกับความเห็นตางๆ ของคนนอก ก็คงไมมีความสุขเสียที ที่สำคัญ เวลาแหงการพักผอนยาวๆ แบบนี้ มีเพียงไมกี่ครั้งในรอบป ดังนั้น สิ่งใดที่คุณชอบ สิ่งใดที่คุณทำแลวมี ความสุขโดยไมทำใหใครเดือดรอน ก็ลงมือไปเลย ที่มา : www.health.com

QUOTE FOR YOUR HEART “ตอนนี้ชีวิตของคนเราเปนเหมือนชีวิตที่เดินอยูในที่โลง เจอแดดก็รอน เจอฝนก็เปยก แตถาเรามี ‘รม’ ถึงสภาพแวดลอมจะเปนอยางไรเราก็ไมตองกลัว ซึ่งทุกวันนี้สิ่งที่เราตองการคือ ‘รมที่ปกปองจิตใจ’ นั่นก็คือธรรมะ การที่มีธรรมะใกลมือนั้นสำคัญ แตถาใหดีตองมีธรรมะใกลใจดวย”

พระไพศาล วิสาโล

Ai Weiwei Nationality : Chinese Born : 18 May 1957 Age : 54

“Useless or useful, it all relates to value judgement and aesthetic judgement.” เร็วๆ นีน้ ติ ยสาร ไทม ไดประกาศยกยองบุคคลแหงป โดยในรายชือ่ ดังกลาว มีชาวเอเชียคนหนึง่ ปรากฏอยู เขาคือ อาย เหวยเหวย ศิลปนและนักเคลือ่ นไหว ชาวจีน ในขณะเดียวกัน นิตยสาร อารตรีววิ ยังยกยองใหเขาเปนบุคคลผูท รงอิทธิพลดานศิลปะมากที่สุดในโลกประจำปนี้อีกดวย เราจึงไมพลาดที่จะนำ เรือ่ งราวชีวติ อันเขมขนของเขามาฝาก เชือ่ วาเมือ่ อานจบแลว คุณคงจะมีแรงฮึดสู เพือ่ ความตัง้ ใจของตัวเองไมตา งกับบุรษุ ผูน เี้ ชนกัน

• การเรียกรองเสรีภาพของ อาย เหวยเหวย ไดรบั อิทธิพลมาจากพอ คือ อาย ชิง กวีผูถูกมองวาเปนนักคิดที่ออกขวาจัดเกิน จนทำใหครอบครัวของเขาถูกกักกัน อยูในคายแรงงานเปนเวลาถึง 17 ป • ตอนอายุ 24 ป เขาตัดสินใจออกมามีชวี ติ ใหมทส่ี หรัฐอเมริกา สถานทีท่ ห่ี ลอหลอม ใหเขาเปนศิลปนมาจนถึงปจจุบัน โดยผลงานของเขามักแสดงใหเห็นถึงการรวม แนวคิดทางการเมืองและสังคมเขากับงานศิลปะ ซึ่งนำเสนอในลักษณะสากล ทำใหคนทั่วไปสามารถเขาถึงสิ่งที่เขาตองการสื่อสารไดไมยากนัก • หลังป ค.ศ. 1990 เขากลับประเทศจีนอีกครัง้ เพราะตองดูแลพอทีไ่ มสบาย แตใน เวลาเดียวกันเขาก็ยังสรางผลงานทางศิลปะไปพรอมกับการเคลื่อนไหวทางสังคม เพือ่ ตอตานการบริหารทีไ่ มเปนธรรมของรัฐบาลจีน และยังกอตัง้ กลุม ศิลปนหัวกาวหนา เพือ่ รณรงคในรูปแบบเดียวกัน ทำใหตอ มาเขาถูกจับไปอยางลับๆ ซึง่ หลังจากทีม่ ี คนลวงรู ทัง้ วงการศิลปะและนักสิทธิมนุษยชนก็ออกมาเรียกรองใหรฐั บาลจีนปลอยตัว จนในทีส่ ดุ อาย เหวยเหวย ก็ไดรบั อิสระหลังถูกกักขังอยูร าว 80 วัน และปจจุบนั เขาก็ยงั ยึดมัน่ ในอุดมการณ และใชศลิ ปะเรียกรองเสรีภาพในทางสรางสรรคตอ ไป ที่มา : www.aiweiwei.com, http://en.wikipedia.org


ALL ABOUT BIZ

33

BIZ LIFE

JUST LAUGH AT TROUBLE ทันตแพทย สมฤทธิ์ จิโรจนวณิชชากร

กรรมการผูจ ดั การ บริษทั เดลทัลคิงดอม กรุป (DKG) และ กรรมการ ผู จั ด การ อาณาจั ก รทั น ตกรรมแห ง มหานคร MDK@Silom ทันตแพทยนกั บริหาร ผูน ำความคิดนอกกรอบมาสรางสีสนั ใหมใหแก วงการทันตกรรม ทั้งเรื่องการออกแบบคลินิก และเทคโนโลยีของ เครือ่ งมือ แตนอกเหนือจากทุกสิง่ คือความจริงใจและความปรารถนาดี ที่มอบใหแกลูกคาอยูเสมอ

• หลักการทำงานทีผ่ มยึดถือคือการนำดวยความสรางสรรค (Creative) คือเรา ตองชอบสิ่งที่สรางสรรค และสรางสรรคสิ่งที่ชอบ • ผมตัง้ กฎในการทำธุรกิจของตัวเองวา หนึง่ ยึดเรือ่ งสัมพันธภาพเปนหลัก คือ เมื่อทำงานกับใคร เราตองรักกันมากขึ้นทุกครั้งที่พบ ตองมีความเปนพี่นอง หรือเพือ่ นพองพันผูกมากขึน้ เรือ่ ยๆ สอง เมือ่ มีการทำงานรวมกัน ตองมีชอ่ื เสียง เพิม่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ความภาคภูมใิ จ ความยอมรับ และชือ่ เสียงดวยกัน และสาม เมือ่ ทำงานดวยกันตองไดรบั คาตอบแทนทีค่ มุ คาเหมือนกัน • บทเรียนหนึง่ ทีผ่ มเคยไดรบั และจดจำไดดี คือการภูมใิ จวาเราสามารถแกปญ  หา ครัง้ แรกไดดมี าก อาจนำไปสูก ารตัดสินใจผิดพลาดในครัง้ ตอไปก็ได เพราะบางครัง้ เราอาจตองเจอกับสิง่ ทีไ่ มคาดฝนในอนาคต ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราตองมีอยูเ สมอคือสติ และการคิดอยางรอบคอบ และทีส่ ำคัญคือ ควรมีการเตรียมพรอมทีด่ อี ยูเ สมอ • ผมจะใสใจกับการถอดบทเรียนจากความผิดพลาดเพือ่ ไมใหมนั เกิดขึน้ อีก หรือ เปลีย่ นทิศทางจากความผิดพลาดใหเปนขอไดเปรียบ มากกวาการวากลาวรุนแรง ในกรณีที่ทีมงานทำงานผิดพลาด เพราะในแงหนึ่งถือวาโชคดีที่พลาดตอนนี้ ถาพลาดในอนาคตในเรือ่ งทีส่ ำคัญ อาจแยยง่ิ กวานีก้ ไ็ ด • สิ่งที่ผมจะยอมรับไมไดเลยมี 2 เรื่อง หนึ่ง ความไมซื่อสัตย ถาไมซื่อสัตย แมแตครัง้ เดียว ผมก็ไมใหโอกาสอีก เขาอาจทำครัง้ แรกก็จริง แตกอ นทำเขาก็คง คิดมาหลายครั้งแลว สอง การนำเรื่องภายในไปพูดตอดวยมุมมองแบบรายๆ เพราะเราถือวา ถาคุณมีทศั นคติไมดกี บั ผมหรือองคกร คุณก็ไมควรอยูก บั เรา • ผมชอบรับมือกับความหลากหลาย เพราะผมมองวาความหลากหลายคือ ความสรางสรรค ซึง่ หากเราสามารถทำใหความหลากหลายทีม่ อี ยูส อดรับกันได อยางดี ก็จะทำใหการทำงานเปนทีมมีความสมบูรณขน้ึ ในทีส่ ดุ • ทีมเวิรกสำคัญมาก เพราะผมแทบไมเคยเห็นความสำเร็จแบบยั่งยืนใด ที่อาศัยเฉพาะความสามารถของคนคนเดียวเลย เพราะการทำธุรกิจก็คลาย การเลนฟุตบอล คนหนึง่ ผิดพลาดอาจสงผลทำใหทมี แพในบางครัง้ หรือคนหนึง่ ทำดีอาจทำใหทีมชนะในบางที แตความสม่ำเสมอของความสำเร็จอยูที่ การทำงานอยางสอดคลองในทีม

• การมีพันธมิตรเครือขายที่ดีเปนกุญแจสำคัญที่สุดดอกหนึ่งสูความสำเร็จ สังเกตไดจากการทำงานของเปาบุน จิน้ เขาประสบความสำเร็จไดจากการมีทมี งาน และเครือขายที่ดี มีจั่นเจาเปนฝายบู มีกงซุนเปนฝายบุน เพราะแมเปาบุนจิ้น จะเฉลียวฉลาด แตถา ไมมที มี งานทีด่ ี ก็คงตัดสินคดีไมสำเร็จ • สำหรับองคกรทีเ่ พิง่ เกิดใหม เราจะเลือกคนทีม่ ที ศั นคติทด่ี มี ารวมงานเปนหลัก เพราะเขาจะเกงไปพรอมกับเรา แตถาเมื่อไหรที่องคกรอยูในการแขงขันอยาง รุนแรง เราจำเปนตองเลือกคนทีท่ ำงานเปนเขามากอน แตเราตองมีการบริหาร จัดการที่ดีรวมกับคาตอบแทนที่จูงใจมากำกับ ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจ ใหกา วหนาตอไปได • คนรุน ใหมมกั จะสรางสรรค ฝนไกล ไฟแรง ใจรอน งอนเปลีย่ นงาน ซึง่ เปน เหมือนดาบสองคม แตเราควรใชคมทีม่ ปี ระโยชน คือใชความฝนเปนตัวนำใหเกิด แรงจูงใจ และสงเสริมใหเขาใชความไฟแรงสรางสรรคใหเกิดประโยชน จึงควรให คนเหลานีท้ ำงานคูก บั คนทีม่ ปี ระสบการณ เพือ่ ความสำเร็จของตัวเขาเองและองคกร • ผูบริหารควรมีภาวะความเปนผูนำ (Leadership) ซึ่งประกอบดวย 4F คือ ทำอะไรตองมีความมุงมั่น (Focus) หาขอมูลเพื่อประเมินผลนำสูการตัดสินใจ ที่เฉียบคมฉับไว (Fast) มีความยืดหยุนปรับตัวแกปญหาไดตามภาวการณ ที่เปลี่ยนแปลง (Flexible) และมีความเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธที่ดี (Friendly) • นักธุรกิจควรเลียนแบบวิธคี ดิ ของเด็ก คือคิดงายๆ คิดใหสนุก และไมคดิ มาก แตมากดวยความคิด เพราะนอกจากจะทำใหมีความสุขในการทำงานแลว ผมพบวาความคิดดีๆ ไมจำเปนตองเกิดในหองประชุมเสมอ แตอาจไดจาก การใชชีวิตและการมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง • เปนเรือ่ งธรรมดาทีท่ ำธุรกิจแลวจะมีคแู ขง ซึง่ ผมคิดวาคูแ ขงคือมิตรทีก่ ระตุน ใหเราคิดและพัฒนา เราไมมองวาเขาคือศัตรู แตเปนพันธมิตรที่ทำพันธกิจ เดียวกันอยางสรางสรรค แขงกันนำสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ สูผ บู ริโภค • ผูบริหารมืออาชีพสำหรับผม ตองหัวเราะไดเมื่อประสบปญหา และหัวเราะ ใหดังกวาเมื่อประสบความสำเร็จ

Restolib’

โดยทั ่ ว ไปโรงเรี ย นสอนทำอาหาร หรื อ cooking class ก็มักจะมีตำแหนงแหงที่เปน ของตัวเอง ไมยุงเกี่ยวกับใคร เพราะฉะนั้น การเป ด กิ จ การโรงเรี ย นสอนทำอาหารก็ ดู เหมือนจะตองใชเงินลงทุนที่สูง ไหนจะตอง ซื ้ อ อุ ป กรณ ท ำครั ว ที ่ แ พงหู ฉ ี ่ ทั ้ ง ยั ง ต อ งมี คาสถานที่อีกบานเบอะ แตเรื่องเหลานี้ดูจะ ไมใชปญหาสำหรับ Restolib’ โรงเรียนสอน ทำอาหารแนวใหม ทีจ่ บั มือกับรานอาหารตางๆ ในเมืองปารีส แลวขอยืมครัวของรานเหลานั้น ในชวงเวลาที่รานกำลังปด เพื่อใชเปนสถานที่ ให ค นที ่ ร ั ก การปรุ ง อาหารมาร่ ำ เรี ย นและ พั ฒ นาฝ ม ื อ กั น อย า งสนุ ก สนาน นอกจาก จะเป นการประหยั ด งบเพราะไม ต  อ งลงทุ น กอนใหญไปกับสถานที่ รวมถึงอุปกรณทำครัว ต า งๆ นานาแล ว นั ก เรี ย นที ่ ม าเข า คลาส ยังจะไดสมั ผัสกับบรรยากาศการทำงานในครัว แบบมืออาชีพอีกดวย นอกจากนี้ ถานักเรียน คนไหนอยากจะแสดงฝ ม ื อ ในฐานะเชฟ ก็ ส ามารถทำได ด ว ยการเชิ ญ ชวนเพื ่ อ นฝู ง มารวมกันรับบทลูกคาเพื่อชิมอาหารอรอยๆ รวมกันไดอีกดวย ถือเปนการฝกงานไปในตัว ขณะทีเ่ จาของรานอาหารก็จะสามารถหารายได ในยามรานปดจากคาเชาสถานที่และอุปกรณ อี ก ต า งหาก นอกจากสอนทำอาหารแล ว โรงเรียนแหงนี้ยังมีคลาสเรียนจัดโตะอาหาร คลาสชิ ม ไวน คลาสสอนทำค็ อ กเทลด ว ย ใครสนใจไอเดียประหยัดงบ แวะชมไอเดียนี้ ไดที่ www.restolib.fr


34

เปดตัวอยางมีระดับกับ ‘Lake’n Park’ The Chill Out Place by Retro Live Cafe

ไวนปารตใ้ี นแบบฉบับของสังคมมีระดับกลางกรุง กับการเปดตัว ‘Lake’n Park’ The Chill Out Place พบกับ Wine Terrace ดานขางริมทะเลสาบหองอาหาร Retro Live Cafe ใหทกุ ทานไดสมั ผัสเพลิดเพลินกับทิวทัศน ของทะเลสาบยามเย็นจรดค่ำ ดวยรูปแบบการตกแตงในสไตล Simply Modern นัง่ สบายๆ ในบรรยากาศเปนกันเอง chill out กับเพือ่ นหลังเลิกงาน หรือครอบครัวในวันหยุดสบายๆ สำหรับผูท ช่ี น่ื ชอบอาหารสไตลฟว ชัน ขอแนะนำเนือ้ วากิวยางจิม้ แจว, ลาบซีโ่ ครงแกะ, สลัดหอยเชลลยา ง, สะเตะรวม เลค แอนด ปารค, เปาะเปย ะขาแกะ, สมตำปูนม่ิ พรอมเครือ่ งดืม่ สูตรพิเศษ Lake’n Park Cocktail หรือดืม่ ด่ำกับไวนชน้ั ดี และดนตรีสด จากศิลปนทีม่ ชี อ่ื เสียง เพลงเพราะๆ จากดีเจทีจ่ ะทำใหบรรยากาศในทุกค่ำคืนเปนคืนทีพ่ เิ ศษแหงการพักผอนอยางมีระดับ ณ ริมทะเลสาบสวนเบญจกิติ ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ์ิ เปดบริการทุกวัน ตัง้ แตเวลา 18.00-23.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดทโ่ี ทร. 0-2203-4021-2

โซนี่ อีริคสัน สง Xperia neo V สุดยอดดี ไซน พรอมกับความลงตัวที่สมบูรณแบบที่สุดของสมารตโฟนป 2011

บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบความบันเทิงเหนือระดับ กับ Sony Ericsson Xperia neo V ความลงตัวที่สมบูรณแบบ ดวยหนาจอแสดงผลแบบ Mobile BRAVIA® Engine ที่ทำใหคุณประทับใจกับภาพสีสวยสด คมชัดทุก รายละเอียด และมาพรอมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 2.3 รวมถึงรองรับเครือขาย 3G ไดทั้ง 2 คาย คือ 900/2100 Mhz และ 850/ 2100 Mhz อีกทัง้ ตัวเครือ่ งไดเพิม่ กลองหนาเพือ่ ใหคนทีร่ กั การถายภาพไดถา ยรูปตัวเอง เพือ่ นๆ หรือคนรูใ จกันไดสะดวกงายดายมากยิง่ ขึน้ ความละเอียดของกลองมีถึง 5 ลานพิกเซล พรอมระบบออโตโฟกัส และไฟ LED รวมทั้งยังสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยความเร็ว ของภาพ 30 เฟรมตอวินาที พรอมถายภาพแบบ 3D พาโนรามา ตอเขากับทีวีโดยผานสาย HDMI ได นอกจากนี้ ยังเพิ่มระบบ xLound ที่จะชวยขยายเสียงใหดังมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเพิ่ม MicroSD Card ไดสูงสุดถึง 32 GB วางจำหนายแลวในราคาเพียง 9,990 บาท ตัวเครื่องมี 2 สี คือสีน้ำเงิน และสีขาว โดยผูสนใจสามารถหาซื้อไดแลววันนี้ที่ตัวแทนจำหนายโทรศัพทมือถือโซนี่ อีริคสัน ทั่วประเทศ ราน Power Buy, ราน TG Fone, รานซินเน็ค และราน Jay Mart หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผานทาง www.facebook.com/sethailand

ชิล เอฟเอ็ม 89 ชวนดูหนัง ฟงเพลง ตอนรับศักราชใหม กับ ‘ไทยประกันชีวิต พรีเซนต กาญจน ฟลม แอนด มิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 2’

ชิล เอฟเอ็ม 89 ขอตอนรับศักราชใหม ดวยการชวนหนุมสาวที่ชอบดูหนัง ฟงเพลง ไปดื่มด่ำกับลมเย็นๆ บรรยากาศชิลๆ ริมแมน้ำแคว ที่จังหวัดกาญจนบุรี อีกครั้ง ในเทศกาลภาพยนตรและดนตรีสุดชิล กับ ‘ไทยประกันชีวิต พรีเซนต กาญจน ฟลม แอนด มิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 2’ ใหดูภาพยนตรดังหลากสไตล พรอมฟงเพลงเพราะๆ จากศิลปนคุณภาพ อาทิ บุรินทร, Armchair, Slur, Sixty Miles, 25 Hours, เบล สุพล และ Sqweez Animal ในวันเสารที่ 7 มกราคม 2555 ที่โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามรายละเอียดการรับบัตรฟรีไดทางคลื่นชิล เอฟเอ็ม 89 ในชวงชิลชวนชม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ www.chill89.fm

TIMEX รวมสงนักกีฬาเขาชิงชัย ใน ‘ไตรกีฬา ไอรอนแมน 70.3’

ตอนรับปใหมดว ย Gift Fest @Termainal21

‘เทอรมนิ อล 21’ ชอปปง มอลลแหงแรกของไทย ที่ยกบรรยากาศแฟชั่นสตรีทชื่อดังจากทั่วโลกมาไว ในที่เดียว บริเวณแยกอโศก ตอนรับเทศกาลปใหม ทีก่ ำลังจะมาถึงดวยงาน Gift Fest ภายใตคอนเซ็ปต Wishing Around the World และรวมสนุกกับ ศิลปนคนโปรดทีจ่ ะมาสรางความบันเทิง ทัง้ ละอองฟอง (21 ธันวาคม) โตโน The Star (23 ธันวาคม) และในคืนวันที่ 31 ธันวาคม อยาพลาดชักชวน กวนเพื่อนและคนรูใจมานับถอยหลังเขาสูปใหม 2555 ตั้งแตเวลา 20.30 น. กับบุรินทร จาก Groove Riders โมเดิรนด็อก และไทยเทเนียม

บริษทั แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผูนำเขาและจำหนายนาฬกา ไทมเม็กซ (TIMEX) รวมกับไทมเม็กซ คอรปอเรชัน่ (อินเตอรเนชัน่ แนล) ประเทศ สหรัฐอเมริกา รวมสงนักกีฬา มิสเตอร วิกเตอร เซมทเซฟ นักกีฬาไตรกีฬาอาชีพ ชาวยูเครน และ มิส ซินดี้ บานหนนิค นักกีฬาไตรกีฬาสมัครเลนชาวอเมริกัน เขารวมการแขงขัน ‘ไตรกีฬา ไอรอนแมน 70.3’ ซึง่ จัดขึน้ เปนครัง้ ที่ 2 ในประเทศไทย ณ ลากูนา บีช รีสอรต จังหวัด ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้


36

THE WORDS

“If someone thinks that love and peace is a cliche that must have been left behind in the Sixties, that’s his problem. Love and peace are eternal.” ถาใครสักคนคิดวาความรักและสันติภาพคือถอยคำเฝอๆ ที่ถูกทิ้งไปกับยุค 60 นั่นก็เปนปญหาของเขาเอง เพราะความรักและสันติภาพนั้นเปนสิ่งที่เปนนิรันดร -John Lennon

“Each one has to find his peace from within. And peace to be real must be unaffected by outside circumstances.” เราทุกคนลวนตองคนหาความสงบ ที่อยูภายใน และความสงบที่แทจริงนั้น จะตองไมไดรับผลกระทบใดๆ จากสถานการณภายนอก -Mohandas K. Gandhi

“Don’t be afraid to go out on a limb. That’s where the fruit is.”

อยากลัวที่จะไปตรงสวนที่เปนกิ่งกาน เพราะตรงนั้นคือที่ที่มีผลไม

-H. Jackson Brown Jr.

“A barking dog is often more useful than a sleeping lion.’’

สุนัขที่เหา บอยครั้งก็มีประโยชนมากกวา สิงโตที่เอาแตนอน -Washington Irving

“The good life, as I conceive it, is a happy life. I do not mean that if you are good you will be happy; I mean that if you are happy you will be good.”

ชีวติ ทีด่ เี ทาทีข่ า พเจาเขาใจก็คอื ชีวติ ทีม่ คี วามสุข ขาพเจาไม ไดหมายความวา ถาทานมีชวี ติ ทีด่ แี ลวทานจะมีความสุข ขาพเจาหมายความวา ถาหากทานมีความสุขแลวทานก็จะมีชีวิตที่ดีเอง -Bertrand Russell

“Whatever games are played with us, we must play no games with ourselves.” ไมวาจะมีเกมอะไรที่มาเลนกับเรา เราก็ตองไมเลนเกมกับตัวเอง -Ralph Waldo Emerson

available now! $ 1.99

“Most people fail in life because they major in minor things.” คนสวนใหญลมเหลวในชีวิต เพราะพวกเขาไปใหความสำคัญ เสียใหญโตในเรื่องเล็กๆ -Anthony Robbins

“Your life is simple. It’s about what do you want people to remember.” ชีวิตเปนเรื่องงายๆ แคนี้เอง วาคุณตองการทำอะไรเพื่อใหคนจดจำ

-Denny Sumargo


38

THE GUEST

LAUGH & TRAVEL เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

ถึงแมวา ‘ปอมแปม’ - นิติ ชัยชิตาทร, ‘กอลฟ’ - กิตติพทั ธ ชลารักษ และ ‘กอตจิ’ - ทัชชกร บุญลัภยานันท ทัง้ สามพิธกี ร แหงรายการ ‘เทยเทีย่ วไทย’ ทางชอง Bang Channel จะไมไดมี ความของเกีย่ วกับการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย แตทงั้ สามคน กำลังทำใหคนดูทกุ เพศทุกวัยติดหนึบอยูก บั หนาจอทีวี รวมถึง ยอดแฟนเพจในเฟซบุก กวา 30,000 คน และยอดคนดูในยูทูบ ทีแ่ ตละตอนไมตำ่ กวา 1 แสนวิว พิสจู นไดวา รายการทองเทีย่ ว เคลาเสียงฮารายการนีก้ ำลังสรางกระแสฮอตฮิตขนาดไหน

สำหรับฟดแบ็กทีไ่ ดรบั ... บอกไดเลยวาเรารูส กึ ดีใจระคนประหลาดใจ บวกกับมีความกดดันเหมือนกัน เพราะฟดแบ็กทีไ่ ดมนั มาคอนขางเร็วมาก แลวอีกอยางเราสังเกตวาคนทีด่ รู ายการนีส้ ว นใหญจะไมไดดู แบบผานๆ แตจะเก็บรายละเอียดทุกอยาง ซึง่ ขอดีกค็ อื ทำใหเรามีกำลังใจในการทำงาน ในขณะเดียวกัน มันก็รสู กึ กดดัน ซึง่ เราเปนคนตัดตอเอง เวลาตัดตอก็จะขำนอยลง เพราะมีความกดดันมากขึน้ คือในเชิง ของคนทำงานก็อยากทำใหรายการมันดีขึ้นๆ ขำขึ้นๆ ไมอยากใหคนดูจับทางได เราคิดวาเสนหข องรายการนีก้ ค็ อื ... ความเปนธรรมชาติของรายการ ซึง่ มันดูเหมือนกับวาอะไรก็เกิดขึน้ ได ในระหวางการเดินทาง หลายคนบอกวาพวกเราเปนตัวของตัวเองมาก ซึง่ มันก็เปนอยางนัน้ จริงๆ เพราะ รายการนีไ้ มมสี คริปต อีกอยางตากลองก็สนิทกับเรามาก เพราะฉะนัน้ เมือ่ มีแตเพือ่ นๆ กันมันก็เลยดูเปน ธรรมชาติ และทำใหคนดูติดตามไดเรื่อยๆ ตลอด 1 ชั่วโมง อีกเหตุผลทีเ่ ราคิดวาทำใหคนดูชอบรายการนีก้ ค็ อื ... รายการนีเ้ ปนรายการมองโลกในแงบวก คือ เราสามคนในฐานะพิธกี ร เรารูส กึ วา ถาเราจะดากันหรือจิกกัดกัน เราก็จะจิกกัดกันเอง แตไมทำรายใคร หรือแมแตเวลาไปแซวแมคาหรือคนรอบขาง ก็ไมไดแซวดวยเจตนามุงรายตอเขา สวนผสมของรายการทีวีที่นาจะประสบความสำเร็จ... อยางแรกเลยเรามองวามันตองสนุก ไมได หมายความวาตองตลกขบขันกันทัง้ รายการ แตหมายถึงแมจะเปนรายการทีใ่ หความรู แตกต็ อ งมีความสนุกสนานปนอยูด ว ย ไมวา จะเปนในดานชัน้ เชิงการเลาเรือ่ ง หรือองคประกอบในรายการ เพราะถาจะ ตามใจคนหมูมาก ความอารมณดีก็เปนสวนประกอบสำคัญที่รายการทีวีขาดไมได ความตัง้ ใจของเราตัง้ แตตน คือ... เราอยากใหคนดูรสู กึ เชือ่ มโยงกับรายการนี้ อยางนอยเพือ่ นๆ ในกลุม ของเขาคงตองมีคนทีม่ คี าแร็กเตอรแบบพวกเรา อยางเชน สวยแตเรือ่ งเยอะ ฉลาดหนอย อีกคนก็จะปวน อีกคนก็ชอบโวยวายเปนหัวโจก รวมไปถึงเนือ้ หารายการทีเ่ ราไมตอ งการทำใหมนั เหนือโลก หรือดูเกงเวอร อยากใหคนดูจบั ตองได และเขาถึงงาย หลายคนถามวาทำไมไมทำรายการใหมันดูฟูฟอง หรือเวอรไปเลย... แตเราคิดวาเมื่อไหรก็ตาม ที่กะเทยเวอรเกินคน ไมวาจะในเชิงต่ำเกินคนหรือสูงเกินคนก็ตาม จะทำใหกะเทยถูกผลักออกไปอยู อีกสังคมหนึ่ง แตในความตั้งใจของเราคือ อยากใหคนดูมองวาเราก็เหมือนผูหญิง ผูชายทั่วไป และ สามารถอยูรวมกับสังคมได ทำงานรวมกับคนอื่นได Hidden agenda ของรายการนีก้ ค็ อื ... อยากใหคนมองวากะเทยก็คอื สวนหนึง่ ของสังคม ไมใชอกี สังคมหนึ่ง เรามองวาการเรียกรองของกะเทยทุกวันนี้มันเปนลักษณะที่เรามี community ของเรา สรางวัฒนธรรมขึน้ มาเอง แลวก็พยายามกวักมือเรียกใหคนอืน่ มาทำความเขาใจวาเราก็เปนคนธรรมดา แตลืมไปวาพอคนทั่วไปลองเขามาดูในวัฒนธรรมนั้น มันอาจจะไมใชเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขาก็ได อยางเชนการเดินพาเหรดเพือ่ จะบอกทุกคนวาเราเปนคนธรรมดา แตสง่ิ ทีส่ อ่ื สารออกไปอยางการปดถนน หรือแตงตัวแฟนซี มันก็ไมใชเรื่องธรรมดาหรือเปลา ตอนแรกเราคาดไววาผูหญิงตองชอบดูรายการนี้... เพราะผูหญิงนาจะมีเพื่อนอยางพวกเราแนๆ แตทเ่ี ซอรไพรสเรามากก็คอื ผูช ายก็ชอบดู แลวคอนขางจะเปนคนดูทแ่ี อ็กทีฟดวย คือเขามาแสดงตัววา ดูเราอยูโดยไมตองอายใคร ซึ่งมันคอนขางเหนือความคาดหมาย ความทาทายของรายการนีค้ อื ... ทำยังไงใหรายการนีม้ นั ใหมอยูเ สมอ เพราะฉะนัน้ เราตองทำการบาน กับรายการตลกคอนขางเยอะ เพราะตองดูจงั หวะของเขา และดูวา เขามีโครงสรางมุกอยางไร บางครัง้ เราเครียดถึงขั้นวา คุยๆ กันอยูแลวเกิดมีมุกที่ขำมาก ก็จะควักสมุดมาจดเก็บไวใช แตถึงเวลาจริงๆ ก็ไมไดใช เพราะมันไมเปนธรรมชาติ การทำรายการตลกไมยากหรอก... แตการทำรายการตลกใหตลกนะยาก เพราะตลกของคนหนึ่ง อาจจะไมตลกสำหรับอีกคนก็ได แตจากการศึกษารายการตลกมา เราพบวาสิง่ สำคัญคือ ตองทำใหตวั ละครในรายการเปนทีร่ กั ของคนดูกอ น เพราะเมือ่ ไหรกต็ ามทีค่ นดูมคี วามคลางแคลงใจ หรือตัง้ แงวา ‘ไหนดูซิจะตลกจริงหรือเปลา’ เมื่อนั้นรายการมันจะไมตลก เพราะฉะนั้น เราก็ตองพยายามทำตัว ไมใหคนดูรูสึกเกลียดหรือตอตาน รายการนีไ้ มใชรายการนำเทีย่ ว... แตเปนรายการทีเ่ พือ่ นพาไปเทีย่ ว รายการทองเทีย่ วทัว่ ไปตัวรายการ มันจะไปกองอยู ณ สถานที่ที่พาไปเที่ยว แตความสนุกของรายการทองเที่ยวในแบบเราคือสนุกตั้งแต นาทีทเ่ี ริม่ ออกเดินทาง เพราะฉะนัน้ เนือ้ หาของการทองเทีย่ วมันอาจจะไมไดเต็มอิม่ ขนาดนัน้ เพราะเรา มองวาความสนุกมันไมไดขึ้นอยูกับสถานที่ แตขึ้นอยูกับบรรยากาศตางหาก ยุคนีเ้ ปนเรือ่ งงายทีค่ นธรรมดาสักคนจะโดงดังขึน้ มา... แตหลายคนมีโจทยแคอยากจะดัง เลยทำให เขาลืมเรือ่ งของการทำผลงานใหเปนทีถ่ กู ใจ เหมือนเขาขามบันไดขัน้ ตนๆ ของการทำงานไป เพราะมอง แตปลายทาง แตในฐานะคนทำงาน เราคิดแควา อยากจะทำรายการของเราออกมาใหดที ส่ี ดุ ไมไดคดิ วา จะทำเพราะอยากดัง ชองทางสมัยนีม้ นั เปดโอกาสใหคนไดมพี น้ื ทีข่ องตัวเองเยอะก็จริง แตขน้ึ อยูก บั วา คุณเคารพคนดูของคุณแคไหนดวย สิง่ ทีไ่ ดเรียนรูจ ากการทำรายการนีก้ ค็ อื ... ทุกสิง่ ทุกอยางมีแงสวยงาม เพราะโจทยของเราคือการทำ เรือ่ งธรรมดาๆ ใหสนุกขึน้ มา อยางสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีห่ ลายคนคุน เคย แคเติมองคประกอบบางอยาง เขาไป มันก็ทำใหที่ธรรมดากลายเปนแผนดินทองได ซึ่งมุมมองแบบนี้ไมไดใชไดแคกับการไปเที่ยว แตใชไดกบั ทุกสิง่ ในชีวติ ถาเราแคหามุมมองใหมๆ คิดใหมนั บวก มันก็มคี วามสุขกับชีวติ ได ฟดแบ็กทีเ่ ราประทับใจทีส่ ดุ คือ... เวลาคนดูบอกวาดูรายการนีแ้ ลวรูส กึ ดีกบั กะเทยขึน้ มาก มันทำใหเรา น้ำตาคลอไดทกุ ครัง้ เพราะรูส กึ วาเขามองขามเรือ่ งรสนิยมทางเพศของเราไป และทำใหกะเทยมีภาพลักษณ ทีด่ ขี น้ึ ในสังคม

THEIR WAYS • กอนหนาทีจ่ ะมารวมตัวกันเปนพิธกี รในรายการ ‘เทยเทีย่ วไทย’ ทัง้ สามคนตางก็ทำหนาทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังรายการทีวหี ลายรายการของ GMM TV อยางนิติที่ทำหนาที่ Group Head ของชอง Bang Channel ดานการสรางสรรครายการ เชนเดียวกับกิตติพัทธที่เปน Group Head ของ Bang Channel เชนกัน แตคอยดูแลเรือ่ งการประสานงานตางๆ และนองเล็กอยางทัชชกร ทีท่ ำหนาทีเ่ ปนครีเอทีฟของ รายการ ‘Five Live’ ทางชอง 5 • สวนสาเหตุที่ทั้งสามคนดูสนิทสนมกันเปนพิเศษ ทั้งในรายการ และชีวิตจริง คงเปนเพราะทั้งสามลวนเปนศิษยเกาของคณะ อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งรูจักและคบหากันตั้งแตสมัยเรียนอยูนั่นเอง • นอกจากรายการ ‘เทยเทีย่ วไทย’ ทีอ่ อกอากาศทุกวันเสาร เวลา 14.00-15.00 น. ทางชอง Bang Channel แลว ยังสามารถติดตาม ผลงานของพวกเขาไดในรายการ ‘แตกฟอง’ และ ‘ภาษาเทิงวันละคำ’ ทางชอง Bang Channel และสามารถพูดคุยกับพวกเขาไดทาง www.facebook.com/shemaletourthailand

a day BULLETIN issue 179  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you