Page 1

)335%  ./6%-"%2

THE CITY OF SMILE


ISSUE 173, 11 - 17 NOVEMBER 2011

It’s not too tough to smile เวลาเราเผชิญกับปญหาหรือความยากลำบากในชีวติ สวนใหญแลวสิง่ ทีค่ นเราจะทำเปนอยางแรกคือ ตระหนก ตกใจ โวยวาย ตีโพยตีพาย ซึง่ ก็แลวแตจริตของคนคนนัน้ วา ถนัดทำแบบไหน แตทแ่ี นๆ สิง่ สุดทายทีค่ นเราจะทำหรืออาจจะไมทำเลยในยามทีเ่ จอปญหาก็คอื การ ยิม้ เหตุผลสัน้ ๆ งายๆ ก็คอื มันไมมอี ารมณจะยิม้ ใครจะมามัวยิม้ เวลาทีเ่ ครียดแทบ จะเปนบาตายอยูแลว คนเรามักจะคิดวาการยิม้ นัน้ เปนสิง่ ทีต่ อ งอาศัยอารมณดา นดีเปนสวนประกอบถึงจะเกิดขึน้ ได แตผเู ขียนกลับคิดวา การยิม้ เปนเรือ่ งของการบังคับอวัยวะทีเ่ รียกวาริมฝปากใหคอ ยๆ กวางขึน้ เปนสิง่ ทีท่ ำเองก็ไดงา ยจัง ไมจำเปนตองใชอารมณมาประกอบใหมากเรือ่ งเลย สิง่ ทีจ่ ำเปนสำหรับรอยยิม้ (ถาจะมี) ก็คงเปนเรือ่ งของกาลเทศะเทานัน้ เอง หมายความวา เราสามารถสรางรอยยิม้ ใหเกิดขึน้ ตามใจเราได แตตอ งดูดว ยวายิม้ ถูกทีถ่ กู เวลาหรือเปลา และบางทีกต็ อ งพิจารณาดวยวายิม้ กับใครอีกตางหาก ทัง้ หมดทัง้ ปวงทีพ่ ดู เรือ่ งรอยยิม้ มานี้ ก็เพราะจำไดวาเคยอานงานวิจัยของจิตแพทยที่บอกวา จริงๆ แลวคนเราสามารถเปลี่ยนอารมณตัวเองไดดวยรอยยิ้ม ไมใชปลอยอารมณมาเปลี่ยนรอยยิ้มของเราเสมอไป คุณหมอบอกดวยวา การยิม้ จะทำใหตวั เองผอนคลาย และเชือ่ วาสถานการณทเ่ี ราเจอนัน้ ไมหนักหนาเกินไป ถาจะใหดี ใหยม้ิ และมองตัวเองในกระจกดวย เพือ่ ใหตวั เองเชือ่ ตามนัน้ ตอนเด็กๆ ผูเ ขียนเปนคนทีย่ ม้ิ ยาก เคยไดชอ่ื วาเปนเสือยิม้ ยากของครอบครัวมาแลว ตอนเด็กๆ เวลาใครคุยอะไรกัน ไมวา จะขำจะสนุกแคไหน ผูเขียนก็จะนั่งทำหนาเฉยๆ ไมพูดไมจา ไมรวมวงขำดวย ถาอยากขำก็จะไปขำเองสวนตัว พูดงายๆ วาเปนเด็กที่ทางบานอยากจะเขียนสมุดพกกลับไปใหครูดูดวยซ้ำวา เปนเด็ก ทีอ่ ปุ นิสยั ไมคอ ยราเริง กลามเนือ้ มัดทีใ่ ชยม้ิ บนใบหนาไมทำงาน (สมัยนัน้ ยังไมรจู กั โบท็อกซกนั ไมอยางนัน้ ทีบ่ า นคงสงไปตรวจวาไปเดินสะดุดหนาทิม่ เข็มฉีดโบท็อกซทไ่ี หนหรือเปลา) เหตุผลทีต่ อนเด็กๆ ไมคอยยิ้มนั้น มองยอนกลับไปนาจะเปนเพราะวาเราไมเขาใจเรื่องที่ผูใหญคุยกันมากกวา พอไมเขาใจก็ไมยิ้ม เปนเด็กที่แสดงอารมณตรงไปตรงมามากๆ แตแลวเมือ่ โตขึน้ มา ผูเ ขียนก็รสู กึ วาการจะยิม้ หรือไมยม้ิ นัน้ ไมเกีย่ วอีกแลววาอารมณไหน จะอินกับมุกใครหรือไมอนิ จะสนุกหรือไมสนุก เพราะเราสามารถยิม้ หรือไมยม้ิ ก็ไดตามใจเรา จะเสแสรงแกลงยิ้ม แกลงวากำลังตลกกับตลกฝดๆ เพื่อรักษามารยาทก็ได ฝนทำหนาเฉยๆ ไมยอมยิ้มกับแฟนเวลางอนก็ได หรือยิ้มสูเวลาทำผิดก็ยังไดอีก ใครไมเชือ่ วาคนเราบังคับรอยยิม้ ตัวเองได ก็ลองดูพวกนางงามเปนตัวอยางอีกก็ได พวกนางงามทีเ่ ขาประกวดเขาจะยิม้ กันจนเหงือกแหงไดอยางไรในยามทีเ่ ดินใสชดุ วายน้ำเดินตากแอร หนาวเหน็บ แถมตองเดินประกวดบนสนสูงเนิ่นนานเปนชั่วโมง สิ่งเหลานั้นมันแปลวารอยยิ้มไมไดมาจากการสั่งการของอารมณเพียงอยางเดียว แตมันเกี่ยวกับการสั่งงานของ ตัวเราดวย หรือพูดอีกอยางวาจะยิ้มหรือไมยิ้ม บางทีมันก็อยูที่วิธีคิดของเรานี่แหละวาเราจะเอาอยางไร จะอนุญาตใหตัวเองยิ้มหรือจะเปนเสือยิ้มยาก ถามวา แลวรอยยิ้มสำคัญตรงไหน ทำไมเราจะตองหาทางสรางมันขึ้นมา เพราะคุณอาจจะคิดวาอารมณดีก็ยิ้ม อารมณไมดีก็ไมยิ้ม แคนั้นก็งายๆ ดีอยูแลว เอาเถอะ คุณจะเชื่อแบบนั้นก็ไมไดมีใครวา เพราะมันก็ไมผิดหรอก แตเหตุผลเดียวที่ผูเขียนคิดวาเราควรสรางรอยยิ้มขึ้นมาก็เพราะวาเราควรจะใชชีวิตแบบกำหนดอารมณไดเองบาง ไมใชใหอารมณมากำหนดตัวเราตลอดเวลา เราควรจะยิ้มไดเมื่ออยากรูสึกดี ไมใชรูสึกดีแลวถึงจะยิ้มได ในยามทีช่ วี ติ มันลำบากยากเย็นจนแทบจะยิม้ ไมออก เราควรจะลองยิม้ ดู แนละวารอยยิม้ บนริมฝปากเราไมอาจจะเปลีย่ น ‘สถานการณภายนอก’ ได ไมอาจทำใหนำ้ ทีท่ ว ม ลดลงพรวดๆ ได ไมอาจทำใหคนทีท่ ำรายเราทำดีกบั เราไดในชัว่ ขามคืน ไมอาจทำใหความยากลำบากแปรเปลีย่ นเปนความสุขสบายได ไมอาจทำใหความหิวเปลีย่ นเปนความอิม่ ได เพราะทุกอยางทีว่ า มานัน้ ไมอาจแกปญ  หาไดดว ยการยิม้ ปญหาอยูท ไ่ี หน เรายังตองไปแกตรงตนเหตุเหมือนเดิม รอยยิม้ ไมไดถกู สรางมาเพือ่ การนัน้ แตหนาทีท่ ด่ี ที ส่ี ดุ ของรอยยิม้ อยางหนึ่งคือ มันใชเพื่อเปลี่ยน ‘สถานการณภายใน’ ผูเขียนเชื่อวา การที่เรายิ้มใหกับสถานการณที่ชีวิตดูเหมือนจะไมเขาขางเรา และอะไรๆ ก็ไมเปนอยางใจนั้นไมไดบอกวา เราเกงเสียจนไมแยแสกับความทุกขยากลำบาก ไมไดบอกวาเราเจงทีส่ ดุ ในโลก รอยยิม้ ในยามทุกข มันหมายความวา ถึงชีวติ มันจะไมไดงา ย แตมนั ก็ไมไดยากเกินไปทีเ่ ราจะยิม้ ใหกับความทุกขตางหาก คนที่ยิ้มออกในยามทุกข มันแปลไดอีกอยางวาเขายอมรับและยินดีจะสูกับความทุกขนั้นๆ และผูเขียนก็เชื่อเปนการสวนตัววาคนที่สูดวยวิธีคิดเชนนี้ สุดทายแลวจะไดรบั การแสดงความยินดีในฐานะผูช นะเสมอ อยางเลวรายทีส่ ดุ แมจะตองแพจริงๆ เขาก็จะไมใชผแู พทธ่ี รรมดา เพราะผูแ พทธ่ี รรมดานัน้ เขาไมยม้ิ กัน

ปที่ 4 ฉบับที่ 173 วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2554

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

08 12 38

08 GOODNEWS

เก็บตกภาพขาว ในสถานการณน้ำทวม ที ่ จ ะทำให ค ุ ณ รู  ว  า รอยยิ้มไมเคยหายไป

22 30

หนูเคยไดรบั adB เพียงไมกฉ่ี บับ ที่รถไฟฟาสถานีสยาม แตพออาน แล ว ก็ รู  ส ึ ก ชอบหลายๆ คอลั ม น เชน The Database, Good News, The Guest แต ท ี ่ ช อบที ่ ส ุ ด ก็ ค ื อ คอลัมน Interview เพราะทำใหเราได มุมมองของคนอืน่ ทีแ่ ปลกใหม ไมเหมือนทีเ่ ราคิด ทำใหได เปดแนวคิดไดกวางขึ้น แตหลังจากนี้ก็ไมรูวาจะไป หาอานไดอีกที่ไหน เพราะจะไมไดใชรถไฟฟาแลวคะ

12 FEATURE

ยิ ้ ม รั บ อุ ท กภั ย 2554 ดวยเรื่องราวในแงมุม บวกๆ ที่จะทำใหคุณ เปนสุขไดแมภัยมา

22 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

24 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

38 37 THE WORDS THE GUEST ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วามหมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

-วิภวานี วัชระเดชสกุล วันหนึ่งผมเห็นนิตยสาร adB วางอยูในรานกาแฟ แหงหนึง่ เห็นหนาปกเปนรูป พีซ่ ปุ ซูเปอรจว๋ิ เลยอยากอาน วาทำไมเขาถึงสรางสรรครายการสำหรับเด็กมาไดถงึ 20 ป ถือเปนรายการทีเ่ ด็กหรือผูใ หญหลายๆ คนตองรูจ กั จากบทสัมภาษณไดขอ คิดวา กวาทีจ่ ะกาวมาถึงจุดนี้ เขาตองผานประสบการณตา งๆ มากมายตัง้ แตเด็กจนโต จนถึงจุดหนึง่ ทีโ่ อกาสผานเขามาในชีวติ ของเขา ถาไมควา

30 33 HEALTH ALL ABOUT AND HEART BIZ รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

เรี ย นรู  แ ง ค ิ ด ในการทำงานจากคนรุนใหม อย า ง รั ฐ พล พรรณเชษฐ ที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจ E-Commerce

คุ ย กั บ ‘ครู แ จ ด ’ พั ช นา มหพั นธ แห ง โรงเรียนปญญาประทีป ที ่ พ ั ฒ นาทั ก ษะของ เด็ ก ๆ ให ด ี ข ึ ้ น ด ว ย พุทธศาสนา

โอกาสนั้นเอาไว เขาก็อาจจะไมไดมายืนอยู ณ จุดนี้ นอกจากนี้ พี่ซุปยังเปนแรงบันดาลใจใหเด็กหลายๆ คน อยากทีจ่ ะเติบโตไปเปนผูใ หญทด่ี ใี นอนาคตดวย ถึงแมวา วันเวลาจะผานไปนานแคไหนก็ตาม เรายังรูวาเราคือ ซูเปอรจว๋ิ นะครับ พีซ่ ปุ สุดทายนี้ก็ตองขอขอบคุณทีมงาน adB พี่ซุป และ ผูใ หญใจดี ทีท่ ำใหสงั คมไทยนาอยูต อ ไปครับ -พุฒิเมธ นพเการัตนมณี

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจนอักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย ศักดิ์สิทธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิริจรรยากุล ผูอำนวยการกลุมโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจัดการฝายโฆษณา สุพัชรา มโนรินทร 08-1928-1284, กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037, วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851 ฝายโฆษณาอาวุโส กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400, กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : abs-cbnnews.com

คุณมีวธิ กี ารใหกำลังใจตัวเองอยางไร เมื่อประสบภัยน้ำทวม

10 อันดับประเทศที่มีความเสี่ยงตอภัยพิบัติมากที่สุดในโลก

THE POLL

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับขอมูลน้ำทวมกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่รัฐบาลนำเสนอ อันดับ 1

ขอมูลสับสน ไมชัดเจน ขาดความนาเชื่อถือ

37.27%

อันดับ 2

ขอมูลของแตละหนวยงาน อันดับ 3 มีความขัดแยงกันเอง การประชาสัมพันธ จนไมรูจะเชื่อ ยังไมทั่วถึง หนวยงานไหน

24.20%

19.34%

อันดับ 4

ขอมูลที่นำเสนอ ไมตรงกับขอมูล ที่ตองการรู

อันดับ 5

ไมมีขอมูลจากผูที่รูจริง จึงทำใหเกิดความชะลาใจ หรือตื่นตระหนก มากเกินไป

12.92%

6.27%

ทางการสเปนเปดเผยวา อั ต ร า ก า ร ว า ง ง า น ของสเปนชวงไตรมาส ที่ 3 ของปนี้ พุงสูงถึง 21.52% นับเปนตัวเลข ที่สูงสุดในรอบ 15 ป ทีม่ า : http://thainews.prd.go.th

จากการสำรวจพบวา ปนี้ชาวอเมริกันเสียเงิน เพื่อซื้อเครื่องแตงกายใหสัตวเลี้ยงเนื่องในวัน ฮาโลวี น รวมแล ว เป น เงิ น มากถึ ง 300 ล า น ดอลลารฯ หรือประมาณ 9,000 ลานบาท ที่มา : www.theatlantic.com

จากเหตุการณนำ้ ทวม ในประเทศไทย พบวา มี ผู มี ค วามเครี ย ด จำนวน 107,545 คน ในจำนวนนี้เครียดสูง ถึ ง 5,329 ราย และ เสีย่ งตอการฆาตัวตาย ถึง 903 ราย ที่มา : www.moph.go.th

135,000

รัฐบาลอินเดียเปดเผยอัตราการฆาตัวตายพุง สูงขึน้ โดยปทผ่ี า นมา มีผูฆาตัวตายเกือบ 135,000 คน หรือเฉลี่ยแลวใน 1 ชั่วโมง จะมี ผูฆาตัวตายถึง 15 คน ทีม่ า : www.news24.com/World

192 ชั่วโมง หรือ 8 วัน กับ 19 นาที 18 วินาที คือระยะเวลาที่ เคม คาราเบย นักดำน้ำชาวตุรกี ใชชีวิตอยูในตูอควาเรียมลึก 3 เมตร ถือเปน สถิติโลกของผูที่ดำน้ำนานที่สุดในขณะนี้ ที่มา : www.habermonitor.com

“คิ ด ว า เป น เรื ่ อ ง ธรรมชาติของชีวิต เพราะเรื ่ อ งแย ก ว า นี ้ ก็ ผ  า นมาได คนที ่ แ ย กวาเรามีอีกเยอะ” ปยะวัจน สันติสุทธิ์ 35 ป, Event Creative “ธรรมชาติ ไ ม เ คย อยูนิ่ง เกิดขึ้นแลวยอม ดับไป อีกอยางผมไมใช ขนมปง ผมไมยุยแนๆ” อารมณ โชตินพคุณ 40 ป , หั ว หน า ฝ า ย วิศวกรรม “เชื ่ อ มั ่ น รั ฐ บาล ร ั ฐ บ า ล บ อ ก เ อ า อ ยู  แตผมไปกอนนะ” กฤต ราชายนต 23 ป, นักศึกษาแพทย “ทำใจให ส บาย ปล อ ยวาง และมี ส ติ ปญหาจะแกไขไดคะ” ป ม นภั ส ส ลิ ขิ ต ชโลปถัมภ 31 ป, ธุรกิจสวนตัว “น้ำทวมออกไปไหน ไมได เปนโอกาสที่จะได อยูกับครอบครัว อยูกับ คนรักนานๆ” นันทิดา ตันไสว 24 ป, ฝายประชาสัมพันธ “คิดไววา ประเทศอืน่ เจอภัยพิบัติหนักกวาเรา เช น อิ ต าลี ญี ่ ป ุ  น เรา ถือวาโชคดีแลว” สาลินี ลิขติ ยัง่ ยืน 24 ป, Marketing Executive


The city of smile แมน้ำทวมจะทำใหสภาพอารมณของคนไทยตึงเครียดกันไปบาง แตในบางมุม น้ำทวมก็ทำใหเรา

8

อดทีจ่ ะมีรอยยิม้ ไมได ภาพบางสวนเหลานีค้ อื ภาพทีแ่ สดงใหเห็นวา เมืองหลวงของเราไมเคยขาด รอยยิม้

‘หมาน้ ำ ’

การพาสุนัขหนีน้ำเปนเรื่องที่พบเห็นไดทั่วไปในสถานการณน้ำทวม คุณพี่สองคนเองก็เชนกัน และการนำสุนัขใสกลองก็ดูจะเปน พาหนะที่ดี จากภาพ เจาตัวที่อยูในกลองคงกำลังมองอีกตัว และคิดในใจวา เปยกมะลอกมะแลกเปนแบบนี้เองสินะ - AFP Photo / Pornchai Kittiwongsakul

‘กิจกรรมของครอบครัว’

การทำกิจกรรมนอกบานเพื่อผอนคลายความตึงเครียดของครอบครัวนี้ เปนไปอยางงายๆ คือการนั่งลุนลูกจับปลา ดูจากอุปกรณที่เจาตัวเล็กใชแลว คาดวาคงกำลังจับปลาเข็มหรือปลาหางนกยูงแนๆ - AFP Photo / Nicolas Asfouri

‘เราจะแห ง ไปด ว ยกั น ’

เจาของสุนัขกลุมนี้ พาเจาตูบมาผึ่งพัดลม หลังจากตองพาลุยน้ำ มาจากแถวสนามบิน ดอนเมือง - AFP Photo / Pornchai

Kittiwongsakul

‘แขมวพุง หนอยเซ’

ระหวางที่ทางการไดสั่งใหประชาชนอพยพยายที่อยู เด็กผูชายคนนี้ก็กำลังหาทาง พาสุนัขเพื่อนยากใสกลองพาเดินทางออกนอกพื้นที่ และความโคลงเคลงของกลอง ก็ทำใหเจาตูบทำหนาตาเหลอหลาอยางที่เห็น - AFP Photo / Pornchai Kittiwongsakul


‘ไปเลยพ อ แต ข อกิ น นมก อ น’

จะพาไปไหนก็ไปโลด หนูนอยคนนี้ขอแคใหมีขวดนมคูชีพดวยเปนพอ - AFP Photo / Pornchai Kittiwongsakul

‘บ า นริ ม น้ ำ ’

ไหนๆ ก็ทวมและไปไหนไมไดแลว ครอบครัวนี้ เลยปรับตัวที่จะใชชีวิตอยูกับน้ำใหได มีลูกหลานก็พามาเลนน้ำ หรือพามา กลอมนอนกันริมน้ำนั่นแหละ - AFP Photo / Nicolas Asfouri

‘อาหารของคนเมื อ ง’

ใครจะไปคิดวากลางกรุงเทพฯ เมืองใหญ จะสามารถจับปลาดุกตัวโต ไดขนาดนี้ วาแลวคุณพี่คนนี้ก็เลย ชูปลาที่จับไดอวดทุกคนอยางภูมิใจ - AFP Photo / Christophe Archambault

‘กิ จ กรรมของส ว นรวม’

สวนภาพนี้ดูเหมือนจะเปนภาพที่คุนตากัน มาแตไหนแตไร ไมวาจะกี่ปผานไป เราก็จะ ไดเห็นเด็กๆ ใชโอกาสนี้เลนน้ำกันอยาง ครึกครื้นลืมเครียดกันไปเลย ในภาพนี้คือ เด็กๆ ที่อยูในชุมชนที่อยูติดกับแมน้ำ เจาพระยานี่เอง - AFP Photo / Nicolas Asfouri


08


สัมภาษณ : กองบรรณาธิการ

“ฝาลูทางชีวิตตองคิดเฝายอมใจ โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอยาครามเกรง ตั้งหนาชื่นเอาไวยอมใจดวยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู คนเปนคนจะจนหรือมี รายหรือดีคงมีหวังอยู ยามปวงมารมาพาลลบหลู ยิ้มละมัยใจสูหมูมวลเภทภัย” ถึงแม a day BULLETIN จะเปนนิตยสาร แตเรา ก็อยากจะถายทอดบทเพลงที่ ไพเราะและมีเนื้อหา ทีเ่ ปนกำลังใจใหกบั ผูอ า นในชวงเวลาอันยากเย็นเชนนี้ เราจึ ง ขอยกเนื้ อ เพลงบางท อ นจากบทเพลง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ‘ยิม้ สู’ มาเรียกรอยยิ้มและกำลังใจในภาวะที่ประเทศชาติ ของเรากำลังเผชิญวิกฤตน้ำทวมที่หนักหนาสาหัส ที่สุดครั้งหนึ่ง ในสภาวะที่บานเมืองไมปกติ คนไทยหลายคน อาจกลายเปนผูป ระสบภัยในภาวะน้ำทวมใหญครัง้ นี้ แตเราก็เชื่อวาภายใตความรูสึกอันสับสนอลหมาน ของผูคน เอกลักษณอยางหนึ่งของคนไทยก็คือ

อารมณขนั และรอยยิม้ ทีไ่ มเคยเลือนหายไปจากใบหนา เราจึงอยากเปนสวนเล็กๆ สวนหนึ่งที่จะชวนทุกคน มาลองสำรวจเรื่องราวดีๆ ที่สามารถเรียกรอยยิ้ม บนใบหน า ของคนไทยทุ ก คนให ก ลั บ คื น มาได บ า ง กับบทสัมภาษณที่จะชวยเรียกพลังบวกในตัวคุณ ใหกลับมาฮึดสูอ กี ครัง้ แตถา คุณจะขอเครียด ขอเศรา กอน เราก็ ไมหาม เพราะทุกคนมีสิทธิ์ (แตคงไมนาน ใชไหม?) อยางนอยก็อยาลืมวาธรรมชาติของโลกเรา มีทั้งดานมืด ดานสวาง ธรรมชาติของชีวิตก็คือ สุข ทุกข คละเคลากันไป สุดทาย ชีวิตยอมตองเดิน ตอไป แตจะดีแคไหนถาเราเดินไปขางหนาพรอมดวย รอยยิม้ ทีเ่ อาไวแบงปนใหกบั ผูค นรอบขาง ความทุกข ตางๆ ที่คุณแบกเอาไวนาจะบรรเทาเบาบางไดบาง ไมมากก็นอย


14


15

เราตองหาสิ่งที่เปนประโยชนจากเหตุการณเหลานี้ เพราะมันเลี่ยงไม ได คือมันไมดีหรอก แตมันเลี่ยงไมได เราก็ตองมอง ใหมันไดประโยชน นายแพทย เทอดศักดิ์ เดชคง คือจิตแพทย และนักเขียนทีเ่ ขียนหนังสือแนวจิตวิทยาอานสนุก มาแลวหลายเรื่อง เชน ลอกเปลือกเลือกแกน ชีวิตคืออิฐกอนหนึ่ง มีดีบางไหม ฯลฯ แตเรื่องที่ ทำให ห ลายคนรู จั ก ชื่ อ ของเขามากที่ สุ ด ก็ คื อ สิ่งใดเกิดขึ้นแลว สิ่งนั้นดีเสมอ ซึ่ง a day BULLETIN คิดวา แนวคิด ‘สิ่งใดเกิดขึ้นแลว สิง่ นัน้ ดีเสมอ’ เปนแนวคิดทีเ่ หมาะกับสถานการณ น้ ำ ท ว มเมื อ งและคนถู ก ความเครี ย ดถมทั บ เชนนี้อยางยิ่ง เพราะเราเชื่อวา แมจะเลือกให สถานการณดีๆ เกิดกับเราตลอดเวลาไม ได แตเราเลือกวิธคี ดิ ทีด่ ีไดตลอดเวลา ในกรณีนำ้ ทวมทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั เราควรมีวธิ คี ดิ อยางไรกับสิง่ ทีเ่ ผชิญอยู จะใชหลักสิง่ ใดเกิดขึน้ แลว สิ่งนั้นดีเสมอ ไดไหม โดยทั่วไปแลวการมองโลกในแงดีหรือวา การมองวาสิ่งใดเกิดขึ้นแลวสิ่งนั้นจะดี จะใชใน กรณีที่เหตุการณเกิดขึ้นแลวหรือเลี่ยงไมได เพราะถาสิ่งไหนที่เราเลี่ยงได เราก็ตองเลี่ยง ถูกไหม เชน ถาน้ำยังไมทวม เราก็คงไมอยาก ใหทว ม แตถา สิง่ ทีม่ นั เกิดขึน้ แลวซึง่ เราเลีย่ งไมได เราก็จำเปนตองมองมันในดานบวก สรุปคือ หนึง่ เราจำเปนตองรักษาจิตใจเราใหได เพราะใจที่มี พลัง มีความหวัง จะแกปญหาไดดี เพราะเรา จะรูว า เราตองทำอะไรบาง สอง กระบวนการ เชน มองโลกในแงบวกจะทำใหเกิด action หรือการ ปฏิบตั ทิ น่ี ำไปสูส ง่ิ ทีด่ ขี น้ึ กาวหนาขึน้ มาลองดูวา ในสถานการณนี้เราจะมองอยางไร ผมคิดวา คนทีม่ องไดดที ส่ี ดุ คือคนทีเ่ จอปญหานัน้ แลวพบวา คนทีเ่ จอกับน้ำทวมไมใชวา จะแยทกุ คน ซึง่ เราก็มี การศึกษาในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีค่ ลายกับเหตุการณนด้ี ว ย เชน การตกงาน การเกิดอาชญากรรม พบวา จะมีคนประมาณ 10-20% ที่ปรับตัวได หรือแม กระทัง่ รูส กึ ดีกบั เหตุการณเลวราย ในกรณีนำ้ ทวม ก็เหมือนกัน คือเราพบวามีคนที่ปรับตัวได อยาง เมื่อวานผมไปลงพื้นที่เขตทวีวัฒนาก็พบวามี คนปรับตัวได เชน เลนกับน้ำ ตกปลา และมี อยูคนหนึ่งเขาก็พายเรือ อยูแลวเห็นวาเราอยู ในรถจีเอ็มซีของทหาร จึงขอเกาะรถไปดวยเพื่อ จะไดลากเรือไป ไมตองพาย เราก็เห็นวาเขา ราเริงดี ในเรือก็มีมามามา 1 ลัง ที่ไปรับมา ซึ่งก็คงเอาไปกินกับคนที่บาน นี่คือลักษณะ ของคนที่ปรับตัวได ซึ่งการปรับตัวไดจะนำไปสู action ที่ดีขึ้น เชน คิดไดวาเราควรจะเกาะ รถทหารไปดีกวา จะไดไมตองพายใหเหนื่อย ในขณะทีค่ นทอแทกจ็ ะรูส กึ วาก็พายไปเถอะ (ยิม้ ) จากเหตุ ก ารณ เ หล า นี ้ เ ป น สิ ่ ง เปรี ย บเที ย บ ว า ในเหตุการณเดียวกัน บางคนปรับตัวได หรือแมกระทัง่ รูว า ตัวเองควรทำอะไร แตบางคน

อาจจะปรับตัวไมไดและไมรูวาจะไปไหนดี สำหรับคนที่ปรับตัวไดจะมีวิธีคิดอยางไร คนเหลานี้จะมองเหตุการณในลักษณะที่วา หนึ่ง เหตุการณนี้เปนเรื่องชั่วคราว ไมใชเรื่อง ถาวร เปนแลวหายไปได อยางคนปวยรายหนึ่ง อยูบางปลามา บานเขาก็น้ำทวมสูงถึงเอว แต เขาบอกวาไมเครียด เพราะแถวนั้นทวมบอย หมายความวา เขามองวาเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งชัว่ คราว อีกไมนานก็จะผานไป อยางที่สอง คือ มองวา ตัวเองมีเพื่อนรวมความทุกข การที่เราไมไดเจอ ปญหาคนเดียว ทำใหเรารูส กึ วามีคนอืน่ ทีล่ ำบาก เหมือนกัน เราลำบากนิดหนอยจะเปนไรไป อยางผมพาลูกไปลงพืน้ ทีน่ ำ้ ทวม ทัง้ ๆ ทีเ่ มือ่ ยมาก แตเขาบอกวาวันนี้ไมลำบากเลย เพราะเห็นวา คนอืน่ เขาลำบากกวา นีค่ อื ลักษณะของการมอง วาเรามีเพื่อนรวมความทุกข อยางที่สาม คือ มองวาเราสามารถ action อะไรไดบาง คือ คนเราพอได action ไปแลวจะรูส กึ ดีขน้ึ อยางเด็กๆ อาจจะเลนน้ำแลวเขารูสึกดีขึ้น คือจริงอยูที่น้ำ มันอันตราย ไมควรไปเลน แตถาปลอยใหเขา เลนเสียบางมันก็ทำใหไดปลดปลอยความรูสึก เครียดออกมา หรืออาจจะหันมานัง่ บนกลองโฟม แลวพายเลนกับน้ำ เวลารถขับผานมาแลวน้ำ กระเพื่อมแรงแทนที่จะไปวาเขา ก็อาจเห็นวา เปนเรื่องดี เพราะทำใหโฟมมันโตคลื่นสนุกขึ้น แสดงวาเริ่มปรับตัวได และนี่คือหลัก 3 ขอ ทีเ่ รียกไดวา เปนหลักสากล โยงกลับเขามาสูเ รือ่ ง สิง่ ใดเกิดขึน้ แลวสิง่ นัน้ จะดี ก็ตอ งบอกวาเรื่องนี้ เกิดขึ้นแลว เราก็ตองมองวามันมีขอดีที่เกิดขึ้น หรือชีวิตเราตองมีอะไรดีๆ ตามมา การมอง แบบนี้จะทำใหเรายอมรับความจริง ปรับตัวได ในขณะเดียวกันก็เติบโตไดหลังจากเหตุการณน้ี ปรับตัวได มีการปองกัน เก็บขาวของ หรืออาจจะ หาอาชีพเสริม เชน จากวินมอเตอรไซคกลายเปน วินเรือ หรือไมมีอะไรกินก็ตกปลา ทอดแห เก็บผักบุงติดมือมาดวย นั่นคือตัวอยางของคน ที่มี action ที่เปนประโยชน ซึ่งถาถามวา ประโยชนที่ไดมันคุมไหม ก็ไมคุมหรอก แตเรา จำเปนตองมองเพือ่ ใหเราอยูไ ด ชีวติ จะเดินหนา ได หลักการคือตองมองปจจุบันกับอนาคต วาปจจุบนั ทำอะไรไดบา ง อนาคตจะมีอะไรดีๆ บาง สวนสิ่งที่ผานมาบางครั้งเราก็ไมสามารถจะทำ อะไรไดแลว คนทีไ่ ดรบั ผลกระทบเรือ่ งนี้ เราพบวามีหลายกลุม เชน คนแกกจ็ ะเสียดายขาวของ คนหนุม สาวก็มกั รูส กึ หวงรถ หวงเรือ่ งงาน คุณหมอคิดวาแตละคน เขาควรมีวิธีมองและปรับมุมมองอยางไร เปนเรือ่ งจริงนะ เพราะตอนทีน่ ำ้ ทวมสิงหบรุ ี ก็มีเจาหนาที่เขาไปเยี่ยม ก็พบวาชาวบานที่มี ทรั พ ย ส ิ น เยอะจะเครี ย ดและเศร า มากกว า

สวนชาวบานที่ไมมีอะไรมากก็จะรูสึกวาเปน เรือ่ งธรรมดา คนยิง่ มีเยอะก็ยง่ิ รูส กึ เสียหายเยอะ ถามวาจะมองอยางไร ผมคิดวามันขึ้นอยูกับวา เรามีจุดไหนที่มองได หลักการก็คือ อะไรที่เคย มีใหใชมันบอยๆ เพราะปกติคนเราจะมี 2 สวน คื อ weakness หรื อ ข อ ด อ ย และส ว นที ่ แข็งแกรงเรียกวา strength คนเราไมควรไปแก weakness มากมาย เพราะแกยาก แตควรโฟกัส ในจุดทีเ่ ราแข็งแกรง อะไรทีเ่ รามีดกี ใ็ ชมนั เยอะๆ เชน เราอาจจะตกงานตอนน้ำทวม ซึ่งเปน weakness แตเราอาจจะมี strength วาเราถนัด งานไม เราก็ อ าจจะต อ แพหรื อ ตั ด โฟมขาย เปนทอนๆ ก็ได หมายความวาใครก็ตามเคยมี อะไรดีทำสิ่งนั้นเยอะๆ ถาพูดถึงผูส งู อายุ ก็ดวู า เขามีอะไรดีบา ง คือเขาทำอะไรในชีวติ ประจำวัน ก็ใหเขาทำมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได เชน ปดกวาด เช็ดถู ก็ใหเขาทำและกรุณาทำเถอะ เรือ่ งทีส่ อง คือ สังคม ตองยอมรับวาบางครัง้ การทีเ่ รามีเพือ่ น พูดคุยก็ดีกวานั่งเครียดอยูคนเดียว แตไมควร จะเปนการปรับทุกขจนกลายเปนความทุกข ทับถม ควรจะเปนการพูดคุยวามีอะไรดีๆ เกิดขึน้ บางวันนี้ เชน เอ็งจับปลาไดกี่ตัว เปนตน อยางที่สาม คือ จำเปนตองมีกิจกรรมใหคนที่ ประสบภัยไดคลายเครียดบาง ซึ่งในแตละวัย ก็ตอ งการกิจกรรมทีแ่ ตกตางกัน คนสูงอายุกค็ วร สวดมนตทำสมาธิ วัยหนุม สาวก็อาจไปทำกิจกรรม จิตอาสาบาง เพราะเปนเรื่องที่แปลกวาคนเรา เมือ่ มีปญ  หา ถาไดไปชวยคนอืน่ บางจะรูส กึ ดีขน้ึ อาการซึมเศราลดลง สวนในเด็กก็ใหเขามี กิจกรรมสนุกสนาน เชน พายกะละมังเลน สิ่งเหลานี้จะชวยใหคนรูสึกผานพนความทุกข ไปได ในที่นี้หมายถึงใหเขารูสึกวาเรื่องที่เกิดขึ้น เป น เรื ่ อ งชั ่ ว คราว เราปรั บ ตั ว รอเวลาน้ำ ลด แลวจะไดมีกำลังใจทำอะไรดีๆ ตอไป ถามองโดยรวม คุณหมอมองวาคนเราสามารถ เติบโตจากเหตุการณนี้ไปไดอยางไร การเติบโตเกิดจากการที่เราเจอเรื่องทั้งดี และรายในชีวิตของเรานะ ผมขอยกตัวอยาง อันหนึง่ ผมนัง่ รถผานวัดแหงหนึง่ ผมก็จำชือ่ วัด ไมได อยูแถวๆ ทวีวัฒนา แรกๆ ก็รูสึกวาวัดนี้ เขาวัตถุนิยมนะ มีเงินเยอะจริงๆ สามารถซื้อ ขาวของมากัน้ น้ำได แตพอไปตัง้ หนวยแพทยทน่ี น่ั แลวก็รูสึกเขาใจวาการที่วัดมีเงินเยอะก็เปน เรื่องดี เพราะวัดจะไดชวยเหลือคนไดเยอะ เชนเดียวกัน เชน วัดนัน้ ก็มคี นไปพักอยูเ ต็มศาลา มีการหุงอาหารเลี้ยงชาวบาน ทำใหรูสึกวา บางอยางทีเ่ รารูส กึ วาดูเหมือนวัตถุนิยมไปบาง แตในยามนี้ถาเราใชวัตถุนิยมใหเกิดประโยชน มั นก็ ท ำในทางสรางสรรคได ในขณะเดียวกัน คนทีล่ ำบากอยู แตถา เราสามารถ action ทำอะไร

ไดบางก็ดี เชน ไปชวยขุดดินกั้นน้ำ หรือไปชวย ทำกับขาวบาง เราก็จะเกิดความรูสึกดีกับการ ใชชีวิต คือไมไดใชชีวิตอยางเปนเหยื่อ แตตอง อยูอยางคนที่เรียนรูและปรับตัว เพราะจะชวย ใหเขาสามารถพัฒนาทักษะหลายๆ อยางได ซึ ่ ง สิ ่ ง เหล า นี ้ นี่แหละที่ทำใหคนเราเติบโตขึ้น อาจจะเปนเพียงการเติบโตเล็กๆ แตกถ็ อื วาเติบโต นอกจากนั้น การเติบโตอีกแบบคือการแบงปน ประสบการณจากคนรอบขางที่มีจิตใจในระดับ เดียวกัน ตองยอมรับวาเราไปคุยกับคนที่แย บางทีเราก็แยตามไปดวย ฉะนัน้ ในสถานการณ แบบนีเ้ ราตองคุยกับคนทีม่ สี ภาพจิตใจพอๆ กับเรา หลักๆ เลยคือ เราตองมองวามีอะไรที่ดีแฝงอยู ที่จะทำใหเราไดเรียนรูหรือเกงขึ้น ไมใชเฉพาะ เรือ่ งน้ำทวม การติดคุก การเจอเรือ่ งรายๆ ในชีวติ ก็เหมือนกัน ผมอานหนังสือเกี่ยวกับคนติดคุก คนหนึ่ง รูสึกจะเปนที่อเมริกา ติดคุกอยู 17 ป ปรากฏวาเขาออกมาพรอมกับประกาศนียบัตร หลายใบ เรียนภาษาไป 3-4 ภาษา ซึ่งเขาไดรับ การปลอยตัวออกมาเพราะวาเจาหนาที่พบวา DNA ไมตรงกับฆาตกรหลังจากผานไปแลว 17 ป และเขาก็ใหสัมภาษณวา ระหวางที่อยูในนั้น เขาพบวามันไมมที างเลือกอืน่ เขาจะตอง action พยายามทำตัวเองใหดีขึ้น กาวหนาขึ้น มีอะไร ใหเรียนเขาก็เรียน ดังนั้น เมื่อออกจากคุก เขาจึงไมใชคนขีค้ กุ แตกลายเปนผูม ปี ระกาศนียบัตรติดตัวหลายใบ สถานการณน้ำทวมแบบนี้ ก็คงคลายๆ กัน คือมองดูวามีอะไรใหเราได เรียนรูกาวหนาขึ้นไดบาง ก็ทำ แลวคนที่อยูอยางเปนเหยื่อมีลักษณะอยางไร คือเขาจะมองวาตัวเองไมมที างแกไขอะไรแลว หมดหวัง รอคอยใหคนอื่นมาชวย คือวิธีการ ทำงานของจิ ต แพทย อ ย า งผมก็ จ ะบอกว า เราไมควรใหผูประสบภัยนั่งๆ นอนๆ แลวก็รอ ขาวกลอง เพราะจะทำใหเขารูสึกแย แตเรา ควรจะทำใหเขาได action ชวยเหลือกันเอง ไดวางแผนบริหารจัดการกันเอง หรือแมกระทั่ง ทำอะไรทีเ่ กิดประโยชน เชน น้ำเริม่ คงระดับแลว ไมสูงขึ้นแตก็ไมลด เราก็ควรจะหาอาชีพทำ ในขณะนั้นบาง คือเขาตองเปลี่ยนตัวเองจาก คนที ่ ห มดเนื ้ อ หมดตั ว จากไร น ามาทำเรื ่ อ ง จักสาน หาปลา ทำปลาตากแหง นี่คือสิ่งที่เรา ควรสนับสนุนเขา ใหเขาเปลีย่ นจากคนทีเ่ ปนเหยือ่ เปนคนที่สามารถเติบโตขึ้นมาได แสดงวาคนทีเ่ ปนเหยือ่ เขาจะมีจดุ หนึง่ ทีพ่ ลิกตัวเอง เปนคนที่ลุกขึ้นมาทำอะไรบาง ครับ สวนหนึง่ เปนผลมาจากเขาเห็นตัวอยาง ซึ่งตัวอยางเปนเรื่องสำคัญ ถาเขาเห็นตัวอยาง วามีใครสักคนหนึ่งทำหรือสอนใหเขาทำอะไร ที่เปนประโยชน มันก็จะชวยฉุดกันได สอง คือ


16

การไดรับกำลังใจ ซึ่งอาจจะมาจากญาติหรือ คนรอบขาง ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ชวยใหเขาพลิก ตัวเองมาทำอะไรสักอยางได บางคนอาจจะลุก มาไดชาหนอย แตเวลาผานไปเขาก็จะลุกขึ้นสู ไดเอง เหมือนกับคนอกหัก สุดทายแลวเราก็ สามารถลุ กขึ ้ น ยื น ใหม ได แต จ ะช าหรื อเร็ ว แตละคนก็ไมเทากัน ถ า มองในแง ข องคนกรุ ง เทพฯ กั บ คนชนบท คนชนบทก็ อ าจอยู กั บ น้ ำ ได ความโกลาหลจึ ง ไมเทากับคนในเมือง จึงอยากทราบวาคนกรุงเทพฯ สามารถใช ป ระโยชน จ ากเหตุ ก ารณ น้ ำ ท ว ม อยางไร หนึ่ง คือ เปนบทเรียน พูดงายๆ วามัน ไมแนนอนเสมอไปหรอกที่รัฐบาลบอกวาตรงนี้ ไมทวมแลวมันจะไมทวม เพราะบางที่บอกวา ทวมไมมาก แตตอนนี้ก็ทวมเละเทะ ความไมแนนอนจึงทำใหเราตองเตรียมตัวไว ยกตัวอยาง ตูเย็นก็ยกขึ้นที่สูงไว ซึ่งชาวบานก็มีภูมิปญญา แปลกๆ คือเขาเลาใหผมฟงวา ตูเย็นไมตองยก ขึน้ ไปทัง้ อันหรอก แคคว่ำมันลงก็พอแลว ใหเครือ่ ง ลอยอยูข า งบนไมตอ งแชนำ้ ก็พอ ก็ถกู ของเขานะ (หัวเราะ) ในสวนที่เราตอง action ก็คือสงบใจ ใหไดเสียก อ น เพราะธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย จะมองเห็นทางออกไดบา งเมือ่ ทุกอยางสงบแลว ซึ่งอาจจะหมายถึงอาชีพ หรือการปรับตัวกับ สถานการณ ต า งๆ ที ่ ผ มไปลงพื ้ นที ่ ก ็ เห็ นว า มีชาวบานขายไกปงทั้งที่ตัวเขาก็แชน้ำขายอยู อยางนั้น แตก็ยังขาย แสดงวาเขามี action ใน การปรับตัว บทเรียนตอมาก็จะเกีย่ วกับพรรคพวก ชุมชน คือถาเราอยูอยางโดดเดี่ยว มันทำใหเรา รูสึกแย แตถาเราทำความรูจักกับเพื่อนบาน บางก็ดี จะเห็นวาหลายหมูบานก็สนิทสนมกัน มากขึ้นเพราะน้ำทวม อยางผมเห็นคนที่เดินอยู แลวเขาเห็นวามีรถผานมาก็โบก รถก็จอดรับ ไปดวยกัน สถานการณแบบนี้เขาก็คงไมคิดวา เอ็งเคยเอาขยะมาทิ้งหนาบานขา หรือเอ็งเคย จอดรถขวางทางเขาออกบานขา แตกลับเปน มิติการเยียวยาจิตใจใหเรารูสึกดีขึ้นได น้ำทวม คราวนี้คนเมืองก็ไดประโยชนแบบคนเมือง เชน เคยไมมีสังคมก็มีสังคมมากขึ้น เคยเขาใจวา ชีวติ เราตองแนนอน กรุงเทพฯ ไมจมแน แตพอจม ก็ตองรูจักยอมรับและปรับตัว ในชีวิตของเรา เรื่องอื่นก็เหมือนกัน อยางเรื่องงานก็ไมใชวา บริษัทของเราจะคงอยูตลอดไป อยูๆ บริษัท อาจจะจมน้ำแลวคุณตกงานหรือมีเงินเดือน นอยลง สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่เปนไปได คือเรา ตองหาสิ่งที่เปนประโยชนจากเหตุการณเหลานี้ เพราะมันเลี่ยงไมได คือมันไมดีหรอก แตมัน เลี่ยงไมได เราก็ตองมองใหมันไดประโยชน คนเมืองมักจะรับสือ่ มากมายหลายทาง เชน ทางทีวี อินเทอรเน็ต โซเชียลเน็ตเวิรก ซึ่งอาจจะทำใหเกิด ความเครียดมากขึ้น คุณหมอมองวาเราตอง ตั้งหลักกันอยางไรในเรื่องนี้ ผมคิดวาเรื่องสื่อเราก็ตองรับบางอยูแลว ตอนนี้เราคงไมปฏิเสธ เพียงแตตองตรวจสอบ ตัวเองวามันมากเกินไปหรือไม เชน มีอาการ เครีย ด กระวนกระวายใจมากไปหรื อเปล า นอนไมหลับบางไหม ถาเปนแบบนั้นเราคงตอง รับสื่อเปนระยะๆ เชน อาจจะตั้งไววาถาถึง 2 ชั่วโมง ก็หยุด หรืออาจจะคิดวาจะดูเพียง 3 ครั้งตอวัน เพราะถาเราดูอยูตลอดก็จะรูสึก ติดหูติดตาไปหมด ธรรมชาติของคนจะเปนอยางไรคะ ถาเรารับขอมูล ขาวสารมากจนเครียด เราใชคำวา Information Overload คือรับสือ่ จนกระทั่งติดสื่อ ตองรับเรื่อยๆ แลว action จะนอยลงเนื่องจากเรามัวแตรับสื่ออยางเดียว

แลวตกลงจะตัดสินใจอยางไรก็ไมรู นั่งแชอยู อยางนั้นเพราะคอยจะรับแตสื่อ หรือบางคนก็ อาจจะเปนลักษณะตื่นเตน กระวนกระวายใจ โดยเฉพาะคนทีย่ งั ไมทว ม เชน จะเอารถไปดวย ดีไหม หรือทิ้งไวที่บานดี ก็ตัดสินใจไมไดสักที แตถาทวมแลวก็เครียดไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรา ตองเขาใจธรรมชาติของสื่อวามีอะไรที่เชื่อได เชื่อไมได หรือเชื่อไดบางสวน เราจึงตองอาศัย การพูดคุยกับคนรอบขางบาง หรือเลือกรับสื่อ ทีเ่ ชือ่ ถือได โดยอาจมีชว งพักสักนิดหนึง่ ใหสมอง และจิตใจไดพัก แลวเวลาเราติดตามขาวสาร เราก็จะติดตามไดอยางมีประโยชนมากขึ้น คุณหมอคิดวาหลักหรือแนวคิดใดที่คนที่ประสบ กั บ น้ ำ ท ว มครั้ ง นี้ ไม ค วรจะปล อ ยให มั น ผ า นไป หรืออยาลืมคิดถึงสิ่งเหลานี้ ผมคิดวาถามองในหลักคิดก็จะมี 3 สวน ก็คอื การคิดของเราเอง สอง การรับรูสิ่งแวดลอม หรือขาวสาร สาม คือ action การคิดของเรา ก็คอื ตองมองวาเปนเรือ่ งชัว่ คราว และมันจะดีขน้ึ สอง คือ การรับรู เราตองรับรูทั้งบวกและลบ โดยเฉพาะตองบวกมากกวาลบ และคำวาบวก ไมใชบวกแบบลมๆ แลงๆ แตควรจะบวกในแง ที่วาเราพอจะทำอะไรไดบาง เชน มีอะไรที่ ทำใหรถไมจมน้ำ ก็จะมีภูมิปญญาแปลกๆ ในการปองกันรถ ซึ่งในที่สุดเราจะรูสึกวาชีวิต ของเราไมไดสิ้นไรไมตอกเสียทีเดียว มันยังมีวิธี หาทางออกอยูบ า ง นีก่ เ็ ปนอีกอยางหนึง่ ทีเ่ ขาวิจยั ออกมาวา คนเราถึงแมจะไมไดทำสิง่ เหลานีจ้ ริงๆ แตถาเรารูวาถาเจอเรื่องแบบนีแ้ ลวจะมีทางออก อยางไร จิตใจเขาก็จะดีขน้ึ อยางที่สาม คือ action ในสวนของกิจวัตรประจำวันเราก็ตองมี พยายามอยาไปหยุดมันเสียทีเดียว เพราะคนเรา อยูไ ดดว ยชีวติ ประจำวัน หรือ routine อยางเชน บางคนตองอานหนังสือพิมพทุกวันก็อานไป แตก็ควรอานขาวที่ดีๆ บางก็ได เคยเย็บปก ถักรอยก็ควรจะไดทำตอไปบาง คือทำอะไร ก็ทำไป แลวที่สำคัญคือลองใชประโยชนจาก สิ่งเหลานี้ดูบาง มันจะทำใหเรารูสึกดีขึ้นเลย เชน เด็กๆ ไดเลนน้ำเขาตองดีขน้ึ อยูแ ลว แตตอ ง ระวังอยาใหนำ้ เขาปากก็แลวกัน หรือไดไปจับปลา เก็บผักบุง เสียหนอย ก็จะรูส กึ ดีขน้ึ จากการทีเ่ รา ไดประโยชนจากสิ่งเหลานั้น คลายๆ กับวา 100% ทีม่ นั ไมดี ยังมีอกี 5-10% ทีเ่ ปนประโยชน กับเรา

แลวสำหรับคนที่สูญเสียมากๆ ควรจะชวยเขา อยางไร ต อ งยอมรั บ ว า สำหรั บ คนที ่ เครี ย ดมากๆ บางครัง้ ก็ตอ งใชหลักธรรมะเขาชวย ใหพยายาม คิดวา เดิมทีเราก็ไมมอี ะไรเทาไหรนะ คอยๆ หา มาสะสมทัง้ นัน้ แลววันหนึง่ โชคชะตาอาจทำให เราสูญเสียอะไรไปบาง แตชวี ติ ยังเหลืออยู ดังนัน้ ตองคิดวาชีวิตที่เหลืออยูจะทำอะไรไดบาง เชน คอยๆ สะสมขึ้นมาใหม แลวเราก็จะคอยๆ มี ในสิ่งที่เราเคยมีอีก ไมใชเฉพาะเรื่องน้ำทวมนะ คนเจ็บปวยก็ตองมองแบบนี้ เพราะมันไมมี อะไรจะดีไปกวานี้อีกแลว ซึ่งการที่เรายอมรับ และปรับตัวจะทำใหเรามีโอกาส ถามันถึงคราว ทีเ่ ราตองเปลีย่ นแปลงตนเอง เราก็สามารถทำได แตหลักๆ คือ เราตองมีกำลังใจ อาจจะมาจาก ตัวเองหรือคนรอบขาง หรือถาหาไมไดก็คงตอง เขาหาผูหลักผูใหญ เชน พระ ทานอาจจะให กำลังใจเราได แตที่สำคัญคือ สังคมตองมี ตัวอยางทีด่ ใี หเห็นวามีคนทีเ่ ขาลุกขึน้ สูไ ด เพือ่ ให คนมองเปนแบบอยางวาเขาก็ตอ งทำไดเหมือนกัน เรื่องแบบนี้สื่อก็ควรนำเสนอใหประชาชนไดเห็น ผมคิดวานำเสนอคนทีเ่ ศราโศกเสียใจมันก็สามารถ เรียกน้ำตาได แตถา ตองการใหคนดูแลวมีกำลังใจ ก็ตองหาตัวอยางที่ดีมาใหเขาเห็น เพื่อจะได ฮึดสูตอไป ถาผานเหตุการณน้ำทวมนี้ไป คุณหมอคิดวา สุขภาพจิตของคนไทยโดยรวมจะเปนไปในทางใด โดยธรรมชาติกม็ ี 3 สวน คือ คนทีร่ สู กึ แยลง ก็มีแน จากความเครียดและความสูญเสีย สอง คือ คนที่กลับมาเปนปกติในระยะเวลารวดเร็ว คนนี้คือคนกลุมใหญ และสาม คือ คนที่ไดรับ โอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้น นี่อาจเปนคนจำนวนนอย อยางชางทำสีรถที่เปนขาวไมนานมานี้ เขาก็ หันมาขายเรือแทน และเขาบอกวารายไดดีกวา ซอมรถเสียอีก แตโดยทัว่ ไปตองบอกวามนุษยเรา มีความสามารถพิเศษในการปรับตัวอยูแลว เพียงแตจะเร็วหรือชาเทานั้น เชื่อไหมวาทุกวิกฤตไมไดเปนแคโอกาส แตเปน บทเรียนใหกับทุกคน ใช รวมถึงวิกฤตอื่นๆ ดวย ไมวาจะเปน เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เราก็จะไดรับบทเรียน เสมอ เปนบทเรียนที่เราไมอยากไดรับหรอก แตมันเลี่ยงไมได ในเมื่อเลี่ยงไมไดก็ตองเรียน เหมือนกับการสอบ เราไมอยากสอบ แตเมื่อ

มันมีสอบเราก็ตองอานหนังสือ โดยรวมแลวคุณหมอคิดวานี่เปนเหตุการณที่คน ตองตืน่ ตระหนกขนาดทีเ่ ปนอยูใ นตอนนีห้ รื อ เปล า หรื อ มี วิ ธี ที่ ท ำให เราไม ต อ งเครี ย ดขนาดนี้ก็ได ผมคิดวาเปนธรรมชาติที่เราจะตองเครียด และไดรบั บทเรียน เพือ่ จะไดรวู า จะตองทำอะไร ไมวา จะเปนการปรับแตงทีอ่ ยูอ าศัยใหเหมาะสมขึน้ เพราะน้ ำ ท ว มไม ใ ช เป น แค ค รั ้ ง นี ้ ค รั ้ ง เดี ย ว หรือครัง้ สุดทาย มันก็อาจจะมีอกี ดังนัน้ เราเอง และราชการก็ตองวางแผน ไมใชมีแตกระสอบทราย เพราะหากเราไมเตรียมไวเลยมันก็จะเปน แบบนีอ้ กี แตถา เกิดขึน้ อีกเราก็ตอ งปรับตัวกอน จากนั้นก็เรียนรู แตจะเติบโตขึ้นมากกวาเดิม หรื อ ไม ก ็ ข ึ ้ น อยู  ก ั บ เราใช ป ระเด็ นนั ้ น ในเชิ ง สรางสรรคหรือเปลา สรุปวาสิ่งใดเกิดขึ้นแลว สิ่งนั้นดีเสมอ สิง่ ใดเกิดขึน้ แลว สิง่ นัน้ ตองดีเสมอ ใชคำวา ‘ตอง’ เพราะมันเกิดขึ้นแลวเลี่ยงไมได มีคน บอกวามันจะดีทกุ อยางเลยหรอ ไมใชหรอกครับ มันไมดีทั้งหมดหรอก แตเราตองมองใหมันดี เพื่อใหเราอยูได เราไมไดอยากเจอมันหรอก อยางโดนรถชนถามวาดีไหม ไมดี แตมันโดน ไปแลวก็ตองมองวาดี ฟาดเคราะห อยางนอย ก็ไมตาย มันไมใชวาดีจริงๆ หรอก แตเราตอง มองวามันดี เพือ่ ใหเราสามารถทำอะไรดีๆ ตอไป เราควรจะบิด เบือนมัน บา ง แตไมใชถึงกับ หลอกตัวเองวามันเปนแบบนี้ เชน เราไมสามารถ มองไดวาเราสวย เราเกง แตเราอาจมองวาเรา ก็มรี ปู รางใชได คือมองในจุดทีม่ องได เหมือนกับ เหรียญทีม่ สี องดาน ก็มองในดานทีเ่ กิดประโยชน แมกระทั่งในสถานการณดีๆ ผมจะบอกวา มองในดานลบก็อาจจะเกิดประโยชน เชน มองวา ตอนนี้ตับเราไมดีแลว งั้นก็อยากินเหลาเยอะ สั ง เกตว า มองในแง ร  า ยก็ เ กิ ด ประโยชน ไ ด เพราะฉะนั้น ขึ้นอยูกับวามองแบบไหนแลวเกิด action ทีด่ กี ม็ องดานนัน้ อยางจิตแพทยคนหนึง่ ที่เคยอยูในคายกักกันของนาซี ชื่อ วิกเตอร แฟรงก เขาบอกวา คนเราเลือกประสบการณ ในชีวิตไมไดทุกเรื่อง แตเลือกความรูสึกตอ เหตุการณน ั้น ไดท ุกครั้ง คือเราจะรูสึกตอ เหตุการณอยางไรก็ขน้ึ อยูก บั วาเราตีความกับมัน อยางไร ฉะนั้น เราก็ควรตีความใหเกิด action ที่เปนประโยชนตอตนเอง


17

ถาคุณมีความสามารถอื่นในวิชาชีพของคุณ คุณสามารถทำประโยชนไดตามความถนัดเลย รูสู flood

‘เรามีมวลน้ำขนาดใหญประมาณ 10,000 ล า นลู ก บาศก เ มตร ค า งอยู บ นภาคพื้ น ดิ น หากเทียบน้ำหนักน้ำทั้งหมดนี้ ก็เปรียบไดกับ ปลาวาฬสีน้ำเงินทั้งหมด 50 ลานตัว...’ คือ ถอยคำที่อยูในวิดีโอคลิปนารักๆ ที่ชื่อวา ‘รูสู flood’ ทีจ่ นถึงวันนีค้ งไมมใี ครไมรจู กั (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน รูสู flood ตอนที่ 1 มียอดคนดู สูงถึง 846,397 view ใน YouTube.com) ซึง่ นอกจากจะทำใหวาฬนอยกลายเปนทีก่ ลาวขาน ไปทั่วบานทั่วเมืองแลว สิ่งที่วิดีโอคลิปชุดนี้ใหกับ สังคมก็คือความรูความเขาใจเกี่ยวกับน้ำทวม แบบงายๆ ที่หาไมไดจากสื่อไหน ‘รูสู flood’ ถือกำเนิดมาจากแนวคิดของ ‘ปง’ - เกรียงไกร วชิรธรรมพร ที่ตองการทำ อิ น โฟกราฟ ก สื่ อ สารเรื่ อ งน้ ำ ท ว มให ค นทั่ ว ไป เขาใจไดงา ยๆ จากนัน้ เกรียงไกรจึงเริม่ ตนชักชวน เพื่ อ นที่ เ ป น ศิ ษ ย เ ก า จากคณะนิ เ ทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ ‘สวม’ - สุขพัฒน โลหวัชรินทร และ ‘อู’ - ธวัชชัย แสงธรรมชัย มาทำงานรวมกัน จนกลายเปนกระแสปากตอปาก ทำใหมอี าสาสมัครจำนวนมากมาชวยกันทำงานนี้ โดยที่ไมมใี ครหวังผลตอบแทน ถานับจนถึงตอนนี้ ก็มีอาสาสมัครมากกวา 20 คน แลว และมีวิดีโอ คลิปทีป่ ลอยออกมาใหชมกันถึง 5 ตอน แลวดวย (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554) รูสู flood มีที่มาอยางไร มันมาจากการที่วาชวงน้ำทวม สื่อมวลชน นำเสนอขาวเยอะมาก คือมีขอมูลเยอะมาก เหมือนเกิดการ flood ทางขอมูล กลายเปน ขอมูลทวมหัว แตเอาตัวไมรอด เราก็เลยมาคิด กันวาจะทำยังไงดี ถาเปนแบบนีต้ อ ไปจะกลายเปน วาเรารูเ ยอะแตเราไมสามารถชวยเหลือตัวเองได พวกเราจึงเกิดความคิดริเริ่มวา นาจะหยิบยก สิ่งที่ควรจะรูในชวงน้ำทวมมาอธิบายเปนขั้น เปนตอน ใชวิชาความรูที่เราเลาเรียนมา คือ นิเทศศาสตร และการสือ่ สารมวลชน เรามองวา ในเมื่อปญหาของมันคือการสื่อสาร เราก็นาจะ นำเสนอมันในรูปแบบที่เขาใจงาย โดยทำเปน อินโฟกราฟก คือนำเสนอขอมูลดวยรูปภาพ แลวพอดีวาเรารูจักกับทาง Thai PBS ก็เทากับ วาเรามีคนสนับสนุนดานขอมูลแลว ซึง่ Thai PBS จะเปนคนชวยตรวจสอบขอมูลทั้งหมดใหเรา คือชวงหาขอมูลพวกเราทำกันเอง แตพอเลือก ประเด็นเสร็จ เขียนเปนสคริปตแลว เราจะให ทาง Thai PBS ตรวจสอบความถูกตองให ทำไมถึงคิดวาจะตองลุกขึ้นมาทำกันเอง จริงๆ เราคิดบนพื้นฐานของตัวเองและคน รอบขางนะครับ ในสถานการณแบบนี้ทุกคน วิตกกันไปหมด แลวเราไมรูจะเชื่ออะไรจริงๆ คือไมรูแมกระทั่งวา น้ำสูง 1 เมตร มันจะตอง

คิดจากวาบานเราอยูส งู จากระดับน้ำทะเลเทาไหร คือพอฟงปุบก็เชื่อปบ โดยไมมีการคิดวิเคราะห ยิ่งพอมาคุยกันก็ยิ่งทำใหเรารูวามีหลายอยาง ทีเ่ พิง่ มารู ยิง่ คุยกันยิง่ สนุก แลวเราเองก็เรียน นิเทศศาสตร เพราะฉะนัน้ เรานาจะเอาความรู ความสามารถที่เรามีมาใชใหเปนประโยชน คุณมองวาความรูความเขาใจเกี่ยวกับน้ำทวม มันสำคัญอยางไร มันสำคัญมากครับ คือทำใหรูวาเราจะ เอาตัวรอดไดอยางไร การไปหวังพึง่ คนอืน่ ใหมา ชวยเหลือเรา มันไมมีทางเพียงพออยูแลวครับ ถาเกิดเรารูกอน ก็จะไดเตรียมตัววาถาบานเรา ทวมระดับนี้ มันเปนระดับทีค่ วรจะอพยพหรือยัง แตเราไมไดไปบอกนะครับวาอะไรถูก อะไรผิด แตเมือ่ เขารูข อ มูลทีถ่ กู ตองแลว เขาจะพิจารณา ดวยตัวเองไดวาจะอพยพ หรือจะอยูกับมันได อยางปลอดภัย การเริม่ ตนดวยการเปนอาสาสมัครเปนเรือ่ งยากไหม ผมวามันยากตอนเริม่ เพราะการจะโนมนาว ใหคนมารวมกับเรามันยาก เพราะเหมือนมีคน ทำอยางอื่นเยอะแลว เว็บไซตก็มีเยอะแยะ มากมาย เราจะโนมนาวยังไงใหเขาเชื่อวาสิ่งที่ เราทำคือสิ่งที่คนอื่นตองการจริงๆ พอคลิปแรก ออกไป ก็เริ่มมีคนสมทบทุน มีอาสาสมัคร มารวมกับเราเยอะแยะ หลายคนก็ตองนอน ที่ทำงานนี่ เพราะบานน้ำทวมแลว คือพอใจ มันอยากทำ จะไมรูสึกวาเหนื่อยขนาดนั้น อาจจะเหนื่อยประมาณหนึ่ง แตบรรยากาศ การทำงานมันคอนขางผอนคลาย กลายเปนวา ไดใชเวลาอยูก บั เพือ่ นมากขึน้ ดวย มีแงมมุ สนุกๆ ในนั้น ไดเพื่อนใหมจากหลายๆ สถาบัน ทั้งที่ ทุกคนไมไดอะไรเลย แลวเขามาโดยทีไ่ มรจู กั เรา ดวยซ้ำ ผมวามันรูสึกดีที่ไดเห็นอะไรแบบนี้ สิ่งที่ไดกลับมาจากการทำงานนี้คืออะไร อยางแรกเลยคือเราไดความรูเกี่ยวกับเรื่อง น้ำทวมมากขึ้น อยางผมถือเปนตัวแทนของคน ที่ฟงขาวแลวเชื่อเลย ตื่นตระหนกตลอดเวลา กลายเปนวาพอไดหาขอมูลมากๆ ยิ่งไดรูวา จริงๆ แลวเราไมตองไปกลัวขนาดนั้น แคมีสติ มันก็จะแกกันไปไดเอง นอกจากนี้เรายังไดรูวา คนอื่นตองการอะไร โดยสวนใหญผลตอบรับ หลังจากปลอยคลิปออกไปก็ดีนะครับ แลวก็ได รูว า อินโฟกราฟกมันใชไดดสี ำหรับสถานการณน้ี จริงๆ เพราะคนดูสว นใหญบอกวาดูแลวเขาใจเลย และถาเปนมุมสวนตัว ผมรูสึกวา เราอายุเทานี้ เราสามารถทำอะไรใหสังคมไดมากกวาที่คิด เดิมทีเราอาจจะทำงานเขียนบท แสดงหนัง หรือกำกับหนังกันไป แตถา เรารวมตัวกันก็สามารถ สรางประโยชนไดมากๆ ไมจำเปนจะตองทำ คลิปนีอ้ ยางเดียวก็ได ถาคุณมีความสามารถอืน่ ในวิชาชีพของคุณ คุณสามารถทำประโยชนได

ตามความถนัดเลย เราเคยคุยกันวา ถาคุณมี ความสามารถดานการนวด คุณอาจจะไปชวย นวดผูป ระสบภัยก็ได เพราะตอนนีท้ กุ คนเครียด มาก คือมีอีกหลายอยางที่เราสามารถชวยได มากกวาการเปนอาสาสมัครกรอกกระสอบทราย ไมไดบอกวาการกรอกกระสอบทรายไมดนี ะครับ แคอยากจะบอกวามันมีอีกตั้งหลายอยางที่เรา ชวยได ทีค่ นพูดถึงกันมากคือ ‘วาฬสีนำ้ เงิน’ ในวิดโี อคลิป มันมีที่มาอยางไร คือพอทำอินโฟกราฟก มันก็ตองหาตัวแทน หรือสัญลักษณบางอยาง เราก็คดิ วาถาอยางนัน้ จะเปนอะไรดีละ ก็นึกไปถึงวาฬสีน้ำเงินที่เปน สัตวขนาดใหญทส่ี ดุ ในโลก แลวมันก็เปนสัตวนำ้ ดวย ก็กลายเปนวาฬแลวกัน สุดทายก็ถกู จริตคน มี ค นเอาไปทำเป น รู ป โปรไฟล ก ั น เต็ ม เลย แลวทุกคนก็ชมวามันนารัก อยากไดวาฬมาเลีย้ ง ในบาน (หัวเราะ) คือมันเปนความตั้งใจของเรา ที่ไมอยากทำในอารมณดรามามาก เพราะคน เครียดอยูแลว แลวขาวสวนใหญก็นำเสนอวา มันทุกขทนขนาดไหน เพราะฉะนั้น เราเลย อยากจะนำเสนอวาน้ำเยอะจริง แตเรารับมือ กับมันได ถาเรามีสติ สิ่งที่ตองระวังที่สุดในการทำงานนี้คืออะไร เราจะไมเนนการใสทัศนคติสวนตัวลงไป แทบจะไมมีอะไรเลยที่เราบอกวาผิดหรือถูก เราจะนำเสนออะไรที่เปนขอเท็จจริง แลวมา เรียบเรียงใหเขาใจงายมากกวา เพราะฉะนั้น ก็เลยไมตองกลัววามันจะเปนประเด็นขัดแยง กับใครหรือเปลา เพราะกอนทีจ่ ะทำเปนสคริปต เราจะมาเช็กกันวามันเปนความรูสึกสวนตัว หรือเปลา สิ่งที่สนุกที่สุดในการทำคลิปวิดีโอนี้คืออะไร อยางผมทำในสวนขอมูล ความสนุกคือ เราไดรูอะไรที่ไมเคยรูอีกเยอะ แลวปกติก็ไมได เปนคนหาขอมูลอะไรแบบนี้อยูแลว แตพอมา ทำคลิปนี้มันทำใหเรารูสึกวาตองเริ่มตระหนัก มากขึ้นแลว และที่สนุกจริงๆ คือไดเห็นความคิดเห็นของคนที่มีความคิดแตกตางกัน เราได เปดรับมุมมองที่หลากหลายของทีมงาน ไดเจอ เพื่อนใหม พอไดคลุกคลีกับขอมูลเหลานี้มากๆ พอจะบอก ไดไหมวาเอาเขาจริงขอมูลเหลานี้มันยากอยางที่ หลายคนคิดหรือเปลา ไมยากเลยนะ หลักๆ แลวมันคือการรักษา ตัวรอดเทานั้นเอง แตก็มีหลายเรื่องนะครับ ที่ถาน้ำไมทวมเราก็คงไมรู แตพอรูแลวก็รูสึกวา จริงๆ มันก็ไมไดซับซอนอะไรเลย เพียงแตวา สิ่งที่เราฟงมาเขาอาจจะพูดในศัพทที่เราฟง เขาใจยาก ผมเขาใจวามันเกิดจากการพารานอย พอคนเราไมมีสติ เรื่องที่เคยรูมามันก็ไมไดมี

การจัดระเบียบวาอะไรเปนสิ่งที่สำคัญที่สุด จะเอาชีวิตรอดหรือเปลา หรือวารถสำคัญกวา มองเห็นอะไรดีๆ จากวิกฤตครั้งนี้ไหม เขาบอกวาญี่ปุนที่แกรงไดขนาดนี้เพราะ เจอวิกฤตมากอน ที่รักกันขนาดนี้เพราะวาเจอ ภัยพิบัติมาเยอะ ผมวาวิกฤตครั้งนี้ก็เปนโอกาส ของคนไทยที่จะทำอะไรเพื่อสวนรวมกันมากขึ้น เพราะเดิมทีคนไทยอยูสบายมากอน กินงาย อยูงาย หางเปดดึก เพราะฉะนั้น ถาไมมีวิกฤต เราก็ ค งไม ม ี ท างจะมารวมตั ว กั น ได แ บบนี ้ คงจะทำงานหาเงินเพื่อตัวเองไปเรื่อยๆ แตพอ คนเรามารวมตัวกัน เกิดความสามัคคีเพื่อตาน ภัยธรรมชาติ ผมรูสึกวามันมีพลังมาก 1+1 มันจะไมใชแค 2 อีกตอไป เพราะมันมีพลัง และจะมีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย อยากฝากอะไรไหมสำหรับคนที่ยังไมไดลุกขึ้นมา ทำอะไร บอกได เ ลยว า การอาสาทำประโยชน มันไมใชเรื่องยาก แลวการทำดีไมไดหมายถึง การตักทราย หรือแพ็กของบริจาค หรือแมแต ทำคลิปรูส ู flood อยางเดียว คือทำดีทำไดทกุ ที่ ทุกเวลา ถาเรายังมีแรง มีมนั สมองอยู ถนัดอะไร ก็ไปชวยเขา เราเรียนอะไรมาเราก็นาจะนำสิ่งที่ เราเรียนไปชวยสังคมบาง อาจจะฟงดูเลี่ยน แตมันชวยไดจริงๆ แมจะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ แตถาทำคนละไมคนละมือ มันไปรอดแนนอน ตอนนี ้ ก ็ ถ ื อ เป น โอกาสดี ท ี ่ เราจะใช เวลาว า ง ใหเปนประโยชน ถาเกิดไมมรี สู ู flood ผมก็คงจะ อยูบานดูทีวี หรือนั่งพารานอยไปเปลาๆ เพราะ งานประจำพวกผมก็โดนยกเลิกหมดเพราะน้ำทวม แตถา ออกมารวมตัวกันทำงาน มันจะไดประโยชน กับคนอืน่ แลวไดสง่ิ ดีๆ กลับมาทีต่ วั เราเองดวย

About Them • กอนหนาที่จะมารวมตัวกันเพื่อทำวิดีโอคลิป รูสู flood ตางคนก็ตางมีงานประจำของตัวเอง อยางเชน ปง เกรียงไกร ที่เคยเปนผูกำกับ ภาพยนตร ‘เพื่อนไมเกา’ มากอน สวน สวม สุขพัฒน ก็เคยทำงานเขียนบทซิตคอมหลายๆ เรือ่ ง อยางเชน เนื้อคู... อยากรูวาใคร รวมถึง หมวดโอภาส เดอะซีรีส ดวย และ อู ธวัชชัย ก็มปี ระสบการณการทำงานจากองคกรเพือ่ สังคม อยาง iCare อีกดวย • หลายคนอาจไมเคยรูวา วิดีโอคลิปรูสู flood ตอนแรก ใชเวลาทำเพียง 4 วัน เทานั้น เพราะ ทางทีมงานคิดวา ตอใหวิดีโอคลิปจะออกมาดี แคไหน แตถาออกมาตอนที่น้ำทวมไปหมดแลว ก็คงไมมีประโยชน ทุกคนจึงตองเรงมือทำงาน แขงกับเวลา ซึ่งวันที่ไปสัมภาษณเปนวันเดียวกับ ที่วิดีโอคลิปตอนที่ 3 เริ่มเผยแพร ซึ่งทั้ง 3 ตอน ทีมงานใชเวลาเพียงแค 8 วัน เทานั้น


22

CONCERT

GADGET

Lomography Spinner 360 ํ

เพราะแรงบันดาลใจใหมๆ มักถูกซุกซอนเอาไวอยูรอบๆ ตัวเรา ดังนั้น ลองมาตามหาไอเดียใหมๆ กันอีกครั้ง กับ Lomography Spinner 360 ํ° กลองโลโมสุดแนวที่ใหคุณเก็บภาพในมุมพาโนรามาไดถึง 360 องศา กันแบบงายๆ ดวยการจับแกน ของกลองใหมั่น จากนั้นก็ใชมืออีกขางดึงเชือกใหสุดแลวปลอย ที่เหลือก็ปลอยใหกลไกขางในทำหนาที่หมุนกลองไปรอบๆ พรอมบันทึกภาพลงบนฟลม 35 มม. ที่สามารถหาซื้อไดทั่วไป พรอมระบบควบคุมแบบแมนวลเต็มรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถ พลิกแพลงทวงทาในการถายรูปไดมากมาย ไมวา จะเปนการถายจากเอว ตีลงั กากลับหลัง หรือจะเปดรูรบั แสงยาวนานแบบแมนวล ก็ทำไดอยางไมมขี อ จำกัด (ซึง่ ทัง้ หมดทีว่ า มาไมตอ งใชแบตเตอรีแ่ มแตนดิ เดียว) มาลองเก็บภาพสุดเทดว ย Lomography Spinner 360 ํ° กันไดแลวกับราคา 5,600 บาท

BLU-RAY

MUSIC

David Guetta : Nothing But the Beat

ใครที่ชอบเพลงแดนซสายตื๊ด คงไดหัวใจพองโตกันอีกครั้ง เมื่อ David Guetta ดีเจและโปรดิวเซอร คนดังของฝรัง่ เศส จัดอัลบัม้ ชุดใหมมาเอาใจแฟนๆ แบบเต็มอิม่ ดวยซีดถี งึ 2 แผน ภายในอัลบัม้ โดยแผนแรก จะเปนเพลงทีข่ นเอานักรองชือ่ ดังมาฟเจอริงอยางคับคัง่ เริม่ ตนดวย Where Them Girls at (Feat. Flo Rida & Nicki Mina) เพลงเทคโนผสมฮิปฮอปสำหรับการเริ่มตนสเต็ปการเตน ตามมาดวย Nothing Really Matters (Feat. will.i.am) กับเสียงรองเทๆ ของ วิล ไอแอม ทีผ่ สมเขากันกับจังหวะของกลองไดอยางมันสุดๆ ตามติดดวย Night of Your Life (Feat. Jennifer Hudson) ซึ่งเราแนะนำเลยวาเปนแทร็กที่พลาดไมได ดวยประการทั้งปวง สวนใครที่เครื่องรอนแลว แนะนำใหรีบเอาซีดีแผนที่ 2 ใสเขาไปในสเตอริโอตัวโปรดโดยดวน แลวไปพบกับความเจง ของดีเจคนนี้ ดวยเพลงในภาคดนตรีลวนๆ อยาง Metro Music หรือ The Future ที่ครีเอตซาวนดไดเปรี้ยวล้ำไมแพกัน

Sanctum

“ผมเปนคนที่พอมีเวลาวางเมื่อไหร ก็จะหาโอกาส ไปดำน้ ำ อยู  เ สมอ ดั ง นั ้ น หนั ง ที ่ ผ มชอบมากตอนนี ้ ก็คือเรื่อง Sanctum ซึ่งเปน เรื ่ อ งของที ม นั ก ประดาน้ ำ ที่ลงไปสำรวจถ้ำใตทะเลที่ยัง ไม เคยมี ม นุ ษ ย ค นไหนเคย เขาถึงมากอน แตบังเอิญวา ตอนนั ้ น มี พ ายุ เข า มาพอดี ทำให พ วกเขาติ ด อยู  ใ นถ้ ำ ตองไปหาทางออกทางใหม ซึ่งออกซิเจนที่มีก็เริ่มหมดลง ไปเรื ่ อ ยๆ ซึ ่ ง ทำให เรารู  ส ึ ก ตืน่ เตนมาก นอกจากนีใ้ นหนัง ยั ง มี เ ทคนิ ค เกี ่ ย วกั บ การ ชวยชีวิตในน้ำใหเราไดเรียนรู อี ก ด ว ย ซึ ่ ง ผมเองก็ เรี ย น ดำน้ำอยู และวิธที เ่ี ขาทำใหดู ก็สามารถเอามาใชไดจริงๆ อยางเชนเวลาเกิดเหตุขณะ ดำน้ ำ เราต อ งอย า ตกใจ คุ ม สติ ให อ ยู  และมี ส มาธิ ซึ ่ ง ผมแนะนำว า อยากให ดู แบบบลูเรย เพราะเราจะได เห็ น ภาพที ่ ค มชั ด และ สวยงามมากจริงๆ โดยเฉพาะ ถาใครทีม่ ที วี แี บบสามมิตดิ ว ย ยิ่งตองดูแบบ 3D เลยครับ” เลือกใหโดย : ‘วีเจเอก’ - เอกชัย วริ ท ธิ ์ ช ราพร วี เจทางช อ ง Channel [V] Thailand

MAGAZINE

ฅ.คน ฉบับที่ 72

เมือ่ วันเวลาเวียนมาบรรจบครบรอบเดือนตุลาคมอีกครัง้ ฅ.คน ฉบับนีจ้ งึ พาเรายอนรำลึกถึงเหตุการณ 14 ตุลาคม ในแบบฉบับ ยนยอไมเยิ่นเยอ พรอมแนะนำใหเรารูจักกับตัวละครสำคัญในเหตุการณเปลี่ยนผานทางการเมืองครั้งใหญของประเทศไทย หรือทีร่ จู กั กันดีในนามของ ‘กลุม คนเดือนตุลา’ ทีป่ จ จุบนั ตางคนตางก็มวี ถิ ที างทางการเมืองทีแ่ ตกตางกันออกไป สวนทีน่ า อานมาก ก็คือเรื่องจากปก ที่บอกเลาวิถีแหงอหิงสา ที่ไมปรารถนาในอำนาจของนักตอสูเพื่อสันติภาพผูยิ่งใหญของโลกอยาง มหาตมะ คานธี ตั้งแตที่เขาเริ่มลืมตาดูโลก จนถึงวันที่เขาสามารถเรียกรองอิสรภาพของชนชาติอินเดียไดเปนผลสำเร็จ ที่พลาดไมไดคือ บทสัมภาษณพิเศษ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ที่บอกเลาเรื่องราวชีวิตสื่อมวลชนหลังจากที่ไดมีโอกาสสัมภาษณอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร พรอมมุมมองและความคิดของสื่อมวลชนตัวจริงแหงยุคที่นักขาวรุนใหมควรนำไปครุนคิด

Pitbull Live in Bangkok

เตรี ย มตั ว มาเต น กระจายคลายเครี ย ด ส ง ท า ยป ก ั บ ตั ว พ อ เพลงแดนซ Pitbull เจ า ของเพลงดั ง อย า ง Hey Baby, Hotel Room Service, Bon Bon, Krazy และเพลงแจงเกิด ระดับโลก I Know You Want Me ซึ่งครั้งนี้เขา ไ ด  ข น ท ั พ นั ก ดนตรี และดีเจมืออาชีพชื ่ อ ดั ง มามากมาย ไมวา จะเปน DJ Buddha, DJ Ono และ DJ Tob แห ง Bangkok Invaders มาชวยสรางความสนุก สุดเหวี่ยงใหกับคุณแบบ จัดเต็ม พรอมโปรโมชัน พิ เ ศษจากสิ ง ห คอร เปอเรชั ่ น เพี ย งนำฝา ผลิ ต ภั ณฑ ส ิ ง ห 4 ฝา มาแลกรับสวนลดได 15% จากราคาเต็ม 2,500 บาท (1 สิ ท ธิ ์ สามารถรั บ สวนลดไดสงู สุดถึง 4 ใบ) ที ่ เ หลื อ ก็ ฟ  ต ร า งกาย ใหพรอม ซอมเตนใหแนน แลวไปพบกันบนฟลอร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ณ อิมแพ็ก เอ็กซิบิชัน ฮอลล 2 เมืองทองธานี ข อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม โทร. 0-2262-3838 หรื อ www.thaiticketmajor.com และ www.bectero.com

APPLICATION

Packing Pal

ถาใครกำลังเตรียมตัวแพ็กกระเปาหนีน้ำทวมในนาทีนี้ แอพพลิเกชันนี้จะชวยทำใหคุณกลายเปนนักเดินทางมืออาชีพที่ไมมีวันหลงลืม สิ่งของจำเปนอยางเด็ดขาด ดวยรูปแบบการใชงานงายๆ คลายกับ checklist สวนตัว ทำใหเราสามารถลิสตรายการสิ่งของจำเปนนานาชนิดได แถมยังแยกประเภทเปนหมวดหมูอยางเสร็จสรรพ เก็บของไป เช็กลิสตไปดวยอยางงายดาย นอกจากนี้ยังมีรายการแนะนำสิ่งของที่ควรจะมี สำหรับการเดินทางในรูปแบบตางๆ ที่รับรองวาจะเปนประโยชนสุดๆ สวนใครที่เดินทางบอยในทริปที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการเดินทาง แบบธุรกิจ หรือทองเที่ยวสวนตัว ก็สามารถสรางลิสตสิ่งของประจำเพื่อใชงานซ้ำได ที่เด็ดที่สุดก็คือ มีคำแนะนำการแพ็กกระเปาแบบมืออาชีพ ใหไดเลือกใชไดอยางเต็มที่อีกดวย แมจะตองแลกมาดวยราคา 2.99 เหรียญฯ แตเราวาคอนขางคุมคาและสมราคาเลยทีเดียว รูอยางนี้แลว สาวก iPhone / iPad / iPod touch รีบเขา App Store ดวน


23

RESTAURANT

Hachi Teppanyaki & Shabu

รานบุฟเฟตชาบูและเทปนยากินอ งใหมลา สุด ทีโ่ ดดเดนเปนเอกลักษณดว ยการตกแตงภายในดวยสไตลญป่ี นุ โมเดิรน โดยมีพระเอกของรานก็คอื เนื้อวากิว เนื้อวัวชั้นดีที่นำเขาจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนเนื้อเกรดเอ มีไขมันแทรกอยูในชิ้นเนื้อเปนลายหินออน และมีความนุมแบบสุดตัว โดยคุณสามารถเลือกอรอยควบคูไปกับน้ำซุปไดถึง 4 รส ไมวาจะเปนน้ำซุปชาบูชาบูตนตำรับ, น้ำซุปสไปซีมิโซะ ที่เผ็ดรอนนิดๆ ถูกลิ้นคนไทย, น้ำซุปสุกยี ากี้ และน้ำซุปซอยบีนมิลค สำหรับคนรักสุขภาพ สวนใครทีไ่ มทานเนือ้ เราก็ขอแนะนำใหคณ ุ อิม่ อรอยไปกับหมูทรงเครือ่ งไมไผ ทีท่ างราน ใชเนื้อหมูสับมาคลุกเคลากับเครื่องเทศที่หอมกรุน และผักสดมากมายใหคุณทานไดอยางไมอั้น Hachi Teppanyaki & Shabu ตั้งอยูที่ถนนสาทร ติดกับราน Tensho รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08-4717-5154

ACCESSORY

Casio-Protrek

สำหรับนักกีฬาขาลุยผูหลงใหลกิจกรรมกลางแจง คงไมมีนาฬกาเรือนไหนที่จะเหมาะสมกับคุณเทากับเรือนนี้ อีกแลว เพราะมันคือนาฬกาที่มีระบบเซ็นเซอรอัจฉริยะ 3 ตัว ที่มีหนาที่บอกทิศทาง ความดันอากาศ และอุณหภูมิ เหมาะสมกับการใชงานหลากหลาย ไมวาจะเปนกีฬาปนเขา หรือกีฬาทางน้ำก็ครบเครื่อง เพราะมันมาพรอมระบบ กันน้ำลึก 200 เมตร เพิม่ ความเทไวอวดเพือ่ นๆ ดวยกราฟแสดงปรากฏการณนำ้ ขึน้ น้ำลง ดวยจอ LCD สองชัน้ ทีส่ ามารถ แสดงผลในแบบตางๆ ไดพรอมกัน สามารถวัดคาความดันของบรรยากาศในขณะทีค่ วามดันอากาศมีการเปลีย่ นแปลง เพื่อวิเคราะหและพยากรณอากาศไดดวยตัวเอง มีกรอบหนาปดที่ปรับหมุนเพื่อบันทึกทิศทางของเข็มทิศได ที่สำคัญ ทุกปุมฟงกชันยังมีขนาดใหญ ทำใหงายตอการใชงานแมจะใสถุงมืออยูก็ตาม ครบเครื่องสำหรับทุกกิจกรรมแบบนี้ ขาลุยควรหามาเปนเจาของดวน ที่ราน G-Factory ทุกสาขา หรือ www.cmg.co.th

CLOTHES

WEBSITE

www.redarmyfc .com Sport b.

เสื้อผาแบรนดดังจากปารีสที่ขึ้นชื่อในดานการสวมใสสบาย กลมกลืนกับธรรมชาติ และสะทอนถึงความมีชีวิตชีวาไดอยางมีเอกลักษณ โดยเฉพาะฤดูหนาวปนี้ที่ปลดปลอยอิสรภาพในการแตงกายดวยคอลเล็กชัน หลากหลายใหเลือกใสไดอยางไมมีเบื่อ ทั้งคอลเล็กชัน College ที่เนนความสดใสของวัยเรียน Graffito Battle ทีเ่ นนความคมเขมในธีมของทหารหาญ Armee Pixel สำหรับคนรักเสือ้ โคตโดยเฉพาะ และ J’aime la Musique คอลเล็กชันร็อกหนักแนนที่ชวยสงใหหนุมสาวสวยหลอแบบไมตองเกรงใจใครหนาไหน ซึ่งนอกจากเสื้อผา ที่โดดเดนแลว Sport b. ยังมาพรอมกับเครื่องประดับ เข็มขัด เสื้อคลุม ผาพันคอ และอีกจิปาถะที่จะทำให การมิกซแอนดแมตชสนุกกวาที่เคย และยังสรางความโดดเดนไดแมอยูทามกลางผูคนมากมาย แวะไปเลือก ใหละลานตาไดที่ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม

GIVE

ขอเชิญรวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เปดรับบริจาคโลหิตทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.30-15.30 น. เพือ่ เตรียมพรอมสำรองโลหิต 2,500 ยูนติ ตอวัน สงไปชวยผูป ว ยวิกฤตจากอุทกภัยในโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งหลายหนวยงานซึ่งเปนหนวยรับบริจาคโลหิตงดการรับบริจาคโลหิตเปนจำนวนมาก เนือ่ งจากอยูใ นพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย จึงตองรณรงคใหประชาชนเดินทางมาบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการ โลหิตแหงชาติ แตขณะนีป้ ระสบปญหาประชาชนใน กทม. บริจาคโลหิตลดนอยลง เหลือวันละ 700 ยูนติ จึ ง ต อ งปรั บ แผนออกหน ว ยรั บ บริ จ าคโลหิ ต ในส ว นภู ม ิ ภ าคจั ง หวั ด ที ่ ไม ป ระสบอุ ท กภั ย เช น ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี และราชบุรี ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานคร ที่ยังไมประสบกับอุทกภัย รวมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตใหแกผูปวยที่ประสบอุทกภัยและไดรับ ความเดือดรอน ที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ถนนอังรีดูนังต

“ตั ้ ง แต จ ำความได คุ ณ พ อ ของผมจะพาผมดู ฟ ุ ต บอลมา ตั้งแตเด็ก ดังนั้น ผมจึงชอบกีฬา ฟุตบอลเปนอยางมาก และทีมโปรด ของผมก็คือแมนเชสเตอรยูไนเต็ด เพราะผมติดใจเสนหของนักเตะ ที ม นี ้ ในแต ล ะยุ ค อย า งยุ ค ก อ น ผมก็ชอบ รอย คีน เพราะเขามี ลีลาการเลนฟุตบอลที่หนักหนวง ดุ ด ั น หรื อ ต อ มาก็ แ น น อนว า ตองเปน เดวิด แบ็กแฮม และใคร ก็ ต ามที ่ ช อบแมนยู ฯ เหมื อ นกั น ผมขอแนะนำให เ ข า ไปติ ด ตาม ข า วสารของที ม นี ้ ไ ด ท ี ่ www. redarmyfc.com เปนเว็บไซตของ คนไทยทีร่ กั แมนยูฯ โดยภายในเว็บ จะมีการเอาขาวคราวตางๆ ของทีม มาแปลเปนภาษาไทยแบบอัพเดต กันสดๆ ใหอานกัน ยิ่งโดยเฉพาะ ชวงทายฤดูกาลก็จะมีขา วนาตืน่ เตน ใหเราไดลุนอยูตลอดเวลา และมี คลิปการเตะที่เปนไฮไลตในแตละ การแขงขันใหเราไดดูกันดวยครับ” เลือกใหโดย : ‘เคน’ ภูภูมิ พงศภานุ นักแสดง


CALENDAR

24

FRI

MON

TUE

WED

THU

Two Window Separate Visions in Abstract Art

Southern Land

Ma’alot Quintet Chamber Music Ensemble

2011 ASEAN Bangkok China Import-Export Commodities Fair

นิทรรศการศิลปะโดย Gloria Simister และ Eunice Mateo สะทอนสองมุมมอง ที ่ แ ตกต า งผ า นผลงาน ภาพวาดแนว abstract จากรู ป ทรงสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต อันโดดเดนภายใตสสี นั จัดจานและเท็กซเจอรสวย แปลกตาของ Eunice และ ภาพวาดสีนำ้ มันเหมือนมี ชีวิตจริงของ Gloria วันนี้ ถึง 7 มกราคม 2555 ณ ดีไซน โซน ทองหลอ ซอย 25 (เวนวันอาทิตย)

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘แผนดินใต’ โดย สิทธิพร บรรจงเพชร รวมสัมผัส กับชุมชนชาวมุสลิมทาง ภาคใตของประเทศไทย ผ า นภาพถ า ยขาวดำที ่ นอกจากจะมีเอกลักษณ ไม เหมื อ นใครและไม ใช ภ า พ ถ  า ย เห ต ุ ก า ร ณ  กอการรายใดๆ แลว ยังเปน ภาพถ า ยที ่ เ ผยให เ ห็ น ถึ ง ความงดงามในการ ใชชีวิตอีกดวย วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2554 ณ หองสมุดของสมาคม ฝรั่งเศส (เวนวันจันทร)

ขอเชิญชมการแสดง คอนเสิรต ของมา’อาลอต ควินเต็ต คณะดนตรีชน้ั นำ ในระดั บ นานาชาติ ข อง วงการแชมเบอร มิวสิก อองซองเบลอ วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ หอประชุม สถาบันเกอเธ (ไมเสียคา เขาชม)

งานแสดงสินคา ที ่ ใ หญ ท ี ่ ส ุ ด เกี ่ ย วกั บ ผลิตภัณฑจากประเทศจีน ท ี ่ ค ุ ณ ไม  ค ว ร พ ล า ด รวบรวมสิ นค า คุณภาพ มาตรฐานส ง ออกและ นำเข า ของจี น มาไว ให ผูส นใจไดเลือกชมเลื อ ก ชอป ทัง้ อาหาร เครือ่ งใชสำนักงาน เครือ่ งจักรกล ทางการเกษตร วั ส ดุ กอสรางตางๆ ฯลฯ วันนีถ้ งึ 19 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ก เมืองทองธานี

JF Theatre

JF Theatre ยังคงอยู กั บ ธี ม ‘ghost’ วั น นี ้ นำเสนอเรื่อง ‘ลากอน สำหรับวันพรุงนี้’ วาดวย เรื ่ อ งราวหลั ง จากที ่ เรื อ โดยสารขนาดเล็กโยบุโกะมารู พา 9 ชีวิต จมสู กนทะเล คนใกลชิดกับ ผู  เ สี ย ชี ว ิ ต ต า งก็ ไ ด ร ั บ ขาวสารลึกลับนัด ใหไป พบกั น ที ่ ห าดโยบุ โ กะ ชมฟรี วันนี้ เวลา 18.30 น. ณ หองสัมมนา เจแปน ฟาวนเดชัน

12 13 SAT

SUN

Thailand Health & Wellness

Toy Stories

นิทรรศการและการ สาธิตเกี่ยวกับนวัตกรรม อันทันสมัยทางการแพทย และสุขภาพ ‘สุขภาวะดี วิถีไทย ครั้งที่ 3’ พบกับ กิจกรรมมากมาย อาทิ ตรวจสุขภาพฟรี การให ความรูดานสุขภาพโดย ผูเ ชีย่ วชาญ การออกราน โดยแบ ง หมวดหมู  เ ป น 4 อ. คือ อาหาร อนามัย ออกกำลั ง กาย และ อารมณ ฯลฯ วันนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคาร 2-3 อิมแพ็ก เมืองทองธานี

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย พิชญ แตงพันธ นำเสนอภาพเขี ย นที ่ ใช เทคนิคสื่อผสมระหวาง สีน้ำมัน และซิลกสกรีน บนแผนทองเหลือง โดย ศิลปนไดรับแรงบันดาลใจจากของเล น เก า ๆ ที ่ ค ุ ณ พ อ เคยซื ้ อ ให เมื่อสมัยเด็ก วันนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2554 ณ ละลานตา ไฟนอารต สุ ข ุ ม วิ ท ซอย 31 (เวนวันจันทร)


ธุรกิจมันตอง พัฒนาตลอดเวลา อยูแลว การไม พัฒนาก็คอื การ เดินถอยหลัง เมือ่ เทศกาลดนตรีขนาดใหญอยาง Big Mountain ถือกำเนิดขึน้ ไมใชแคเพียงวงการดนตรีเทานัน้ ทีจ่ ะตอง สัน่ สะเทือน เพราะดวยสเกลงานทีใ่ หญยกั ษ สถานทีจ่ ดั งานทีส่ ามารถรองรับคนจำนวนนับหมืน่ ได ก็ดคู ลายจะเปน ตัวละครสำคัญทีม่ องขามไมได เมือ่ เหตุผลเปนเชนนัน้ เราจึงจำเปนตองพูดคุยกับ สงกรานต เตชะณรงค ในฐานะ เจาของสถานที่ ‘โบนันซา’ ถึงการปฏิวตั โิ ฉมหนาธุรกิจของเขา กอนทีป่ รากฏการณ ‘มัน ใหญ มาก’ จะกลับมาเปนครัง้ ที่ 3 กอนหนาจะเกิด Big Mountain โบนันซาเปนอยางไร จริงๆ แลวโบนันซาเปนรีสอรต มีโรงแรม แลวก็มีกิจกรรมที่ ตอบสนองหลายๆ วัยที่เขาไปใชบริการ มีในสวนของที่พัก โรงแรม และจัดสัมมนาไดดวย มีสนามกอลฟ สนามแขงรถ นอกจากนั้น เรายังมีอสังหาริมทรัพยอยูในนั้น ไวสำหรับคนที่ติดใจและชอบ บรรยากาศของโบนันซาและเขาใหญ ก็สามารถทีจ่ ะซือ้ บานหรือคอนโดฯ ในนั้นได Big Mountain เปลี่ยนโบนันซาไปในทิศทางไหนบาง ตั้งแตมี Big Mountain โบนันซาก็เปนที่รูจักมากขึ้นในหมู young generation มันก็เปลีย่ นไปในแนวทางทีด่ ขี น้ึ นะครับ แตกไ็ มได หมายความวาผมคนเดียวลงมาทำแลวมันจะดีขึ้น ผมอาจจะมา เปนคนชวยประสานงาน แลวหลายๆ ทานมาชวยกันทำ ทำงานกัน เปนทีมนะครับ ก็โตขึ้นเรื่อยๆ แตไมไดหวือหวามาก เพราะเราอยู ในตางจังหวัดดวย ถาถามวาตอนนีค้ อ นขางมัน่ คงไหม มันก็คอ นขาง มั่นคง และดีขึ้น เสียงตอบรับจากคนที่เคยมาแลวก็เปนในเชิงบวก เยอะขึ้น คนที่ไปแลวกลับมาอีกก็เยอะขึ้น คนเริ่มพูดถึงโบนันซา เยอะขึ้น เราก็คอนขางจะมีความสุขกับผลตอบรับแบบนี้ ตรงนี้ พอจะรู ม าว า ช ว งนี้ คุ ณ มี โ ครงการใหม ๆ สำหรั บ โบนั น ซ า เยอะมาก อยากทราบวาเวลาตัดสินใจจะทำอะไรใหมๆ ตัดสินใจ จากอะไร ผมคิดวาการที่ผมอยากจะทำอะไร อยางแรกเลยคือเราตองรัก ที่จะทำตรงนั้นกอน แลวก็ตองมีความรูสึกวาชอบที่จะทำมันจริงๆ เพราะวาถาเราไมมีความรูสึกตรงนี้ เวลาจะทำอะไรก็คงทำได ไมเต็มที่ หมายถึงวาทำไดไมคอยดี เพราะฉะนั้น กอนอื่นเราตองมี passion กอน แลวก็มาดูพื้นที่ของเราวาตรงไหนบางที่จะสามารถ พั ฒ นาได แล ว จะพั ฒ นาเป น อะไร ออกมาแล ว จะตอบสนอง ความตองการของผูบริโภคไหม เราถึงทำ ณ ตอนนี้หลายๆ สิ่ง หลายๆ อยางที่เราทำ อาจจะไมไดคำนึงถึงผูบริโภคมากเทาไหร แตทำดวยใจที่เรารักมากกวา ทุกปถึงขั้นตั้งตารอ Big Mountain หรือเปลา

พู ด ตรงๆ ว า ผมค อ นข า งเหนื ่ อ ยครั บ เวลามี ท ี ก ็ เหนื ่ อ ยที แตเวลามีงานแบบนี้มันก็ดีกับทุกคนในบริเวณนั้น เพราะวาคนมา เปนหมื่น หองพักมีไมกี่พัน ทุกคนก็ไดอานิสงสจากตรงนี้ ถือเปน เรื่องดี เพราะคนมาก็ตองกิน ตองใช ก็สงผลใหมีงาน มีเงินลงไป ในพื ้ นที ่ ป ากช อ ง ทุ ก คนก็ ม ี ค วามสุ ข ผมก็ ย ิ นดี แล ว คนที ่ ม า คอนเสิรต นีก้ เ็ ปนเด็กๆ นารักทุกคน ไมเกเร ไมมเี รือ่ ง ทุกคนมาสนุก เรียบรอย ตรงนี้ก็เปนสิ่งที่ดี ในฐานะทีท่ ำงานกับภาครัฐดวย แลวก็เปนเจาของสถานทีด่ ว ย คิดวาเทศกาลดนตรีมันชวยกระตุนเศรษฐกิจไดไหม ปากชองเปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วอยูแ ลว โดยเฉพาะฤดูหนาวคนก็จะ เดินทางไปเขาใหญกนั เยอะ ดวยความทีอ่ ากาศเย็น และเดินทางงาย แค ช ั ่ ว โมงครึ ่ ง มั นก็ ช  ว ยกระตุ  น เศรษฐกิ จ แน น อนครั บ เวลามี คอนเสิรตแบบนี้เกิดขึ้น คนมาประมาณ 3-4 หมื่นคน ทีมงานเอง ก็หลายพันคนแลว เวลาไปถึงเขาก็ตอ งใชทพ่ี กั ตองกิน ตองทองเทีย่ ว มันก็ชว ยกระตุน คือเวลาทีผ่ มไปรานอาหารทีอ่ ยูใ นปากชอง เขาก็จะ ถามผมเสมอวา เมื่อไหรจะมีคอนเสิรตอีก ตั้งแตเปดมา 10 กวาป เพิ่งจะขายดีที่สุดก็ชวงที่มีคอนเสิรตนี่แหละ ตั้งแตรวมงานกับ Big Mountain มา รูสึกสนุกอยางไรบาง สนุกนะครับ ดวยชื่อพี่เต็ดก็รับประกันความสนุกอยูแลวครับ เพราะวาเขาเปนจอมครีเอทีฟ เขาเคยจัดงานคอนเสิรต มาหลายงาน แลว แลวก็เปนงานทีส่ เกลใหญมาโดยตลอด ตอนทีเ่ ขามาเลาคอนเซ็ปต ใหฟง มันเปนอะไรที่แปลกใหมสำหรับคนไทย มันเหมือนงานฉลอง ปใหมที่จัดกอนวันขึ้นปใหมนิดหนึ่ง อะไรทีป่ ระสบความสำเร็จสูงสุดในชวงทีผ่ า นมาสำหรับโบนันซา ธุรกิจมันตองพัฒนาตลอดเวลาอยูแลว การไมพัฒนาก็คือการ เดินถอยหลัง แตถามวาตรงไหนสำเร็จที่สุด ก็ยังไมสามารถตอบได เพราะวามีเปาหมายหลายอยางที่เรายังอยากทำ แตยังทำไมสำเร็จ แตถา พูดโดยรวม ผมก็คอ นขางพอใจกับโอกาสหลายๆ อยางทีผ่ า น เขามา ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจ


Big Mountain ไมได สรางแคมวิ สิกเฟสติวลั แตเหมือนกับ สรางเมืองเล็กๆ ทีเ่ ต็มไปดวยองคประกอบ ทีแ่ ตกตางกัน แตอยูร ว มกันได อยางลงตัว นอกจากสถานทีใ่ หญยกั ษแลว องคประกอบสำคัญทีท่ ำใหชาว Big Mountain สนุกสุดเหวีย่ งแบบไมตอ งอาย ปาเขาก็คือ การออกแบบสถานที่ รวมถึงเวทีตางๆ ที่ใสสีสันจัดจานและแนวคิดซอนอารมณขัน เพื่อเพิ่ม ความสนุกสนานใหกบั เทศกาลดนตรีไดอยางแนบเนียน ซึง่ ตัวการผูอ ยูเ บือ้ งหลังงานออกแบบเหลานีก้ ค็ อื ‘แจค’ ปตพ ุ งษ เชาวกุล และ Jiro Endo คูห นู กั ออกแบบทีร่ ว มงานกันมานานเกือบ 10 ป แลวเบือ้ งลึกเบือ้ งหลังของ งานออกแบบเหลานีม้ ที มี่ าอยางไร และจะปฏิวตั มิ วิ สิกเฟสติวลั อยางไร ตามอานกันไดในบทสัมภาษณตอ ไปนี้ แนวคิดในการออกแบบ Big Mountain พัฒนามาจากอะไร เราสนใจคำวา made in Thailand มาก อยางเชน ความสนุกสนาน ความตลก ความสวยงามแบบไทยๆ รวมถึงงานวัด แสงไฟนีออน คือเวลาทีม่ องความเปนไทย เราไมไดมองแคศาลาไทย แตมองถึงความเปนไทยทีส่ อดแทรกอยูใ นหลายๆ อยาง โดยเฉพาะ สิ่งที่เกี่ยวของความความสนุก และวิถีชีวิตของคนไทย เพราะ ฉะนั้น สิ่งที่ออกมาก็จะคลายกับงานวัดที่ดีไซนโดยสถาปนิก เวลาพูดถึงมิวสิกเฟสติวัล คนจะไมคอยเอยถึงเรื่องงานดีไซน แตในความคิดของคุณ งานดีไซนมีความสำคัญอยางไรกับ มิวสิกเฟสติวัล มันคอนขางแตกตาง เพราะถาลองไปมิวสิกเฟสติวัลระดับโลก หลายๆ แหง อยางเชน Glastonbury หรือ Fuji Rock เขาจะไมคอย ใหความสำคัญกับดีไซนเทาไหร แตจะใหความสำคัญกับศิลปนชือ่ ดัง ที่มีแฟนเพลงเยอะๆ แตสำหรับ Big Mountain ไมไดมีองคประกอบ แคนั้น เพราะนอกจากศิลปนแลว ทุกเวทีจะเต็มไปดวยไอเดียใหมๆ เราคิดวา Big Mountain ไมไดสรางแคมิวสิกเฟสติวัล แตเหมือนกับ สรางเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดวยองคประกอบที่แตกตางกัน แตอยู รวมกันไดอยางลงตัว ซึ่งทำใหมันมีเสนหไมแพเทศกาลดนตรีที่อื่นๆ อะไรคือความสนุกที่ไดจากการทำงานนี้ สำหรับเรา คือเราตองทำงานนี้ทั้งป ตองใชเวลา 8-10 เดือน เพื่อเตรียมงาน ตองประชุมกันมากกวา 12 ครั้ง มันไมใชเรื่องยาก แตมันใชเวลาคอนขางนานในการเตรียมงาน เมื่องานเสร็จแลว หลังจากนัน้ 2 สัปดาห เราก็จะมีเวลาพักผอน จากนัน้ ก็ตอ งกลับมา ทำอีกครั้ง มันเหมือนกับการเตรียมงานที่ยาวนาน แตเวลาที่เรา ทำงานดวยกัน ทุกคนจะทุม ไอเดียใสกนั ไมใชแคชน้ี ว้ิ สัง่ หรือตรวจงาน เฉยๆ แตจะมีไอเดียใหมๆ เกิดขึ้นมากมายระหวางที่ทำงานดวยกัน เปนโปรเจ็กตที่เตรียมงานนานที่สุดแลว เหมือนทำงานประจำ เราทำงานกันจนกลายเปนครอบครัว มันมีวัฒนธรรมหลายๆ อยาง ที่เกิดขึ้นระหวางที่เราทำงานดวยกัน ซึ่งประสบการณเหลานี้แหละ ที่เราคิดวามันคือความสนุกสำหรับงานนี้ อะไรคื อ สิ่ ง ที่ พ วกคุ ณ คิ ด ว า มั น เป น การปฏิ วั ติ ว งการดนตรี มากที่สุดในปนี้ ในทีส่ ดุ เทศกาลดนตรีกไ็ มมกี ำแพงอีกตอไป ตัวอยางทีเ่ ห็นไดชดั คื อ ป น ี ้ ม ี ศ ิ ล ป นจากอาร เ อสและแกรมมี ่ ม าอยู  ในงานเดี ย วกั น แลวใครทีจ่ ะทำแบบนีไ้ ด นอกจากพีเ่ ต็ด ซึง่ เปนคนทีร่ วมเรือ่ งพวกนี้ เขามาจนได แตเรื่องของเรื่องคือเราไดทำการเปลี่ยนแปลงมิวสิก

เฟสติวลั ในหลายๆ ดาน มันไมไดเปนแคนวัตกรรม แตการทีเ่ ตรียมงาน นานๆ มี master plan มีพน้ื ทีใ่ หผชู มมีสว นรวมกับงานเยอะๆ ผมวา มันคือการปฏิวัติรูปแบบหนึ่งที่รับรองวาจะไมเคยเห็นจากมิวสิก เฟสติวัลที่ไหนมากอน สิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด หรื อ ท า ทายที่ สุ ด สำหรั บ การทำงานกั บ Big Mountain คืออะไร เวลาที่คน 30,000 คน เดินขามประตูเขามาในงาน แลวมี ปญหาเล็กๆ นอยๆ อยางเชน รถติด หองน้ำไมพอ มันเหมือนกับวา เราเตรียมงานกันมานานมาก แตทุกอยางพังทลายไปหมด เพราะ ผูคนบนกันดวยเรื่องเล็กๆ นอยๆ เหลานั้น บางครั้งเราก็รูสึกเสียใจ เพราะเตรียมงานมาตั้งนาน คือเราพยายามจะเตรียมตัวสุดๆ แลว ในทีส่ ดุ ก็ยงั มีเรือ่ งทีเ่ ราคาดไมถงึ อยูด ี เพราะในทุกปมนั ก็จะมีเรือ่ งใหมๆ ใหเรียนรูตลอดเวลา คิดวาปตอๆ ไปการทำงานจะสนุกมากขึ้นไปอีกไหม เราก็คงพยายามกันตอไป ถึงทุกอยางจะเกีย่ วของกับความสนุก แตมันคอนขางจะผานกระบวนการคิดมามากทีเดียว อยางปที่แลว เราก็ตั้งชื่อตลาดวาตลาดราชดำเนิน มีโรงหนังสยาม คือทุกอยาง ที่โดนเผาจะไปอยูที่โนน อยางเชน ราชประสงค ศาลาวาการ กรุงเทพฯ ก็จะมีเรื่องที่เปนกระแสอยูในนั้น ในอนาคตพี่เต็ดเขาก็ บอกวาอยากจะมีคนดูสกั 1 แสนคน เขามาในงาน จากทีเ่ ปนหมูบ า น เล็กๆ มันก็จะเปนเมืองทีใ่ หญขน้ึ มีปญ  หามากขึน้ มีความสนุกมากขึน้ อันนั้นก็เปนสิ่งที่เราตองเรียนรูมากขึ้น

Suzuki


30

HEALTH

HEALTH QUESTION

Q : ดื่มแอลกอฮอลเดือนละ ครั้ ง ทำให ร อดจากอาการ หัวใจวายจริงหรือไม

A : จริง เนื่องจากมีการศึกษา ที่ตีพิมพลงใน The American Journal of Cardiology ระบุวา ผูหญิงที่ดื่มแอลกอฮอลเล็กนอย เดือนละ 1 ครั้ง ชวยใหรอดจาก อาการหัวใจวายได โดยจากการ สำรวจประวัติผูปวย 1,200 คน ภายใน 10 ป พบวาผูปวยที่ เสียชีวิตแบงออกเปนคนที่ไมดื่ม แอลกอฮอลเลย 44% และดืม่ หนัก 18% ทั ้ ง ยั ง พบว า ผู  ป  ว ยที ่ ด ื ่ ม แอลกอฮอลเพียงเล็กนอยมีอัตรา การตายนอยกวาคนที่ไมดื่มเลย 35% อยางไรก็ตาม ผูศ กึ ษาไดเตือน นั ก ดื ่ ม ที ่ ก ำลั ง ดี ใจกั บ ข า วนี ้ ว  า “แม ว  า เราจะมี ห ลั ก ฐานพบว า แอลกอฮอลดตี อ สุขภาพ แตกจ็ ำกัด เฉพาะปริมาณที่เล็กนอยเทานั้น เพราะการดื ่ ม ในปริ ม าณมาก ย อ มเป น อั น ตรายต อ ร า งกาย แนนอน” ที่มา : www.reuters.com

75

HEALTH NEWS

HEALTH TIPS

THE MIRACLE OF WHITE TEA ในบรรดาเครือ่ งดืม่ ทีว่ างขายอยูใ นตลาด คงปฏิเสธไมไดวา ‘ชา’ กำลัง เปนทีน่ ยิ มในหมูผ บู ริโภคทีห่ นั มาใสใจสุขภาพ หลายคนอาจถูกใจเพียงแค รสชาติ แตเราขอบอกคุณวาประโยชนของชานั้นมีมากมาย โดยเฉพาะ ‘ชาขาว’ ที่มีการวิจัยมาแลววาเปนชนิดที่มีประโยชนตอวงการแพทย อยางนามหัศจรรย จนมีผูยกยองวาเปน ‘ราชินีแหงชา’

• อุดมดวยสารแอนตีออกซิแดนต จากการวิจัยของสถาบันลีนัส พอลลิง แหงมหาวิทยาลัยออริกอน สเตท สหรัฐอเมริกา พบวาชาขาว มีสารโพลีฟน อล หรือ EGCG ซึง่ เปนสารแอนตีออกซิแดนต ในปริมาณ สูงกวาชาเขียวถึง 3 เทา ทั้งยังเปนชาที่ไมผานกระบวนการหมัก จึงทำใหสารอาหารยังคงอยูใ นชาขาวมากกวาชาชนิดอืน่ ซึง่ สารแอนตีออกซิแดนตที่วานี้จะทำหนาที่ปกปองรางกายจากอนุมลู อิสระและรังสี อัลตราไวโอเลต แมวาการทำรายนั้นจะเกิดที่ DNA หรือเซลลผิว บนรางกายก็ตาม • ยับยัง้ มะเร็ง เนือ่ งจากชาขาวจะเขาไปชวยยับยัง้ การสรางไนโตรซามีน ซึง่ เปนสารกอมะเร็งขัน้ รุนแรง โดยความสามารถยับยัง้ มะเร็งของชาขาว ยังสูงกวาวิตามินซีเสียดวยซ้ำ เพราะทำปฏิกิริยาไดเร็วและแรงกวา จึงสามารถดืม่ ยับยัง้ ไดทง้ั มะเร็งลำไส ตอมลูกหมาก และกระเพาะอาหาร • ปองกันการสูญเสียโปรตีนในชัน้ ผิวจากกระบวนการออกซิเดชัน ทำใหตอมน้ำเหลืองขจัดสารพิษออกจากผิว จึงทำใหผิวไมเหี่ยวยน กอนวัย โดยจากการทดลองของ ศาสตราจารย เดแคลน นอหตัน จากมหาวิทยาลัยคิงสตัน ประเทศอังกฤษ พบวาสารทีส่ กัดจากชาชาว จะชวยบำรุงผิวไดลกึ ถึงระดับโครงสรางชัน้ ในของผิวหนัง ชวยเสริมสราง ความแข็งแรงของเซลลผิวหนังในชั้นอีลาสติน ชวยใหผิวหนังคงความยืดหยุนไมหยอนยาน • เปนยาบำรุงชั้นดี หรือที่เรียกวาโทนิก (Tonic) พบวาการดื่ม ชาขาว 2-4 ถวยตอวัน สามารถชวยลดอาการหลอดเลือดแข็งตัว ลดไขมัน ในเสนเลือด ชวยใหปอด เสนเลือด รวมถึงเสนเอ็น ทำงานไดอยาง เปนปกติ และยังชวยใหแบคทีเรียในลำไสทำงานไดดีขึ้น นอกจากนี้ ในชาขาวยั ง มี เ อนไซม ท ี ่ ส ามารถป อ งกั นการเกิ ด โรคไขข อ อั ก เสบ หรือที่เรียกอีกชื่อวาโรครูมาตอยด • ดีกับสุขภาพปากและฟน ในวงการทันตกรรมยังมีผูคิดนำชาขาว มาสกัดเปนสวนผสมของยาสีฟน เพื่อยับยั้งแบคทีเรียในชองปาก และป อ งกันฟนผุ ซึ่งหากคุณกังวลวาชาขาวมีก าเฟอีนเยอะนั้น ขอใหวางใจได เพราะมีการศึกษาแลววาชาขาวมีกาเฟอีนนอยมาก เมื่อเทียบกับชาชนิดอื่นๆ ยิ่งไปกวานั้นกาเฟอีนและสารคาเทซิน ภายในชาขาวยังมีประโยชน เนื่องจากทำใหเมตาบอลิซึมของรางกาย ทำงานไดดี เผาผลาญไดมาก จึงมีสว นชวยสำหรับผูท ต่ี อ งการลดน้ำหนัก โดยทีไ่ มมผี ลกระทบตออัตราการเตนของหัวใจ

จากการศึกษาพบวา การกินแอปเปลชวยใหปอดแข็งแรง เพราะมี ‘เคอรซีทิน’ สารตานอนุมูลอิสระซึ่งชวยลด ความเสีย่ งตอการเกิดมะเร็งปอดอยางไดผล นอกจากนี้ ในแอปเปล ยังเปนผลไมทใี่ หพลังงานสูง เพราะมีคารโบไฮเดรต ทีร่ า งกายสามารถนำไปใชไดทนั ทีถงึ 75% ของพลังงานทัง้ หมด

ผลวิจยั เผย กินยาแอสไพรินทุกวันสามารถปองกันมะเร็งลำไส ได การศึกษาครั้งนี้นำทีมโดย ศาสตราจารย เซอร จอหน เบิรน จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล โดยระบุวา การทานยาแอสไพรินวันละ 2 เม็ด ทุกวัน เปนเวลา 2 ป สามารถลดโอกาสการเปนมะเร็งลำไส ไดถงึ 63% ซึง่ ทีมนักวิจยั ไดศกึ ษาจากผูป ว ยจำนวน 861 คน พบวาผูท ไ่ี ดรบั แอสไพริน 600 มิลลิกรัม ทุกวัน การเจริญเติบโตของเนื้องอกจะลดลง 44% เมื่อเทียบกับผูที่ไมไดรับยา และสำหรับผูที่ทานติดตอกัน เปนเวลาอยางนอย 2 ป สามารถลดโอกาสของการเปนมะเร็งลำไสไดถึง 63% ทั้งนี้ ผูวิจัยคาดวา การปองกันลักษณะนีส้ ามารถชวยใหคนรอดพนจากการเปนมะเร็งลำไสไดจำนวน 10,000 คน ภายใน 10 ป ซึง่ เทากับวาไดชว ยปองกันการเสียชีวติ จากโรคนีไ้ ดประมาณปละ 1,000 คน ทัง้ นี้ ศาสตราจารย เซอร จอหน เบิรน ยังกลาวอีกวา “สำหรับผูท ม่ี ปี ระวัตวิ า คนในครอบครัวเคยเปนมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งลำไส ควรทานยา แอสไพรินไมเกิน 2 เม็ดตอวัน เปนกิจวัตร เพือ่ ลดความเสีย่ งของโรคนีท้ อ่ี าจสงตอผานทางยีนจากบรรพบุรษุ ” ที่มา : www.bbc.co.uk/news/health


HEART

31

HEART TIPS

ARE YOU DEPRESSED?

จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบวา ในสถานการณนำ้ ทวมทีเ่ ปนอยู ในขณะนี้ สงผลใหมีผูมีความเครียดสูงขึ้นมาก ไมวาจะเปนผูประสบภัยและผูที่ เฝาดูเหตุการณ จึงเปนไปไดวาคนรอบขางของคุณ ไมวาจะเปนครอบครัวหรือ เพื่อนฝูง ก็อาจเปนหนึ่งในนั้นดวยเชนกัน และนี่คือ 5 สัญญาณ ที่คุณสามารถ เช็กดูวาคนรอบขางประสบปญหาความเครียดแลวหรือยัง

• พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปแบบกะทันหัน จากรายงานของ American Psychiatric Association ระบุวา ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ มักติดหนึบ อยูกับอารมณของคนคนนั้นอยูตลอดทั้งวัน ถาโดยปกติคนรอบขาง หรือเพือ่ นของคุณเปนคนราเริง อารมณดี มีรอยยิม้ ใหเห็นงายๆ เสมอ แตจๆู กลับนิง่ เงียบ เก็บตัว ไมพดู คุยกับใคร ถามคำตอบคำ แสดงวา เริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับจิตใจของเขาเสียแลว และหากเวลาผานไป หลายวันแตอาการไมดีขึ้น ขอแนะนำใหคุณพาเพื่อนไปปรึกษาแพทย เพื่อรักษากอนที่จะเปนโรคซึมเศรา • สิ่งที่เคยสนใจกลับไมมีความหมาย หากพี่นองของคุณมีงาน อดิเรก ไมวา จะเปนเลนดนตรี ประดิษฐสง่ิ ของ DIY หรือวาดรูป และมี ความสุขทุกครัง้ เมือ่ ไดทำกิจกรรมเหลานี้ แตวนั นีเ้ ขากลับไมสนใจสิง่ ที่ เขารักอีกตอไป เอาแตหมกมุน ครุน คิดกับสถานการณเลวรายทีเ่ กิดขึน้ เปนสัญญาณบงบอกวาเขาเริม่ เผชิญกับความเครียดเขาแลว • พูดถึงแตความรูสึกไมดี หมดหวัง ขอมูลของ Mayo Clinic สหรัฐอเมริกา บอกกับเราวา คนที่มีความเครียดมักกลาวถึงความรูส กึ ไมดขี องตัวเอง หมดหวัง แมความจริงเหตุการณตรงหนาจะไมเลวราย อยางที่คิด หรือมักพร่ำพูดถึงแตความผิดพลาดในอดีตที่ไมอาจแกได ในปจจุบนั โดยสิง่ ทีค่ ณ ุ สามารถชวยเขาไดคอื การใหกำลังใจ อยางทีม่ ี คนเคยกลาวไววา “Be Strong now, because things will get better. It might be stormy now, but it can’t rain forever.” ซึง่ หมายความวา จงเขมแข็งไว เพราะทุกสิ่งจะดีขึ้น ตอนนี้มันอาจจะเปนพายุ แตฝน ไมสามารถตกไดตลอดไป • ไมเจริญอาหาร สัญญาณแรกๆ ที่บงบอกวาคนรอบขางของคุณ มีความเครียด คือเขาจะไมเจริญอาหารอยางที่เคยเปน ไมคอย ทานอาหารแมจะหิว หรือแมแตอาหารจานโปรดก็ไมสามารถทำให น้ำลายสออีกตอไป สิ่งที่ตามมาคือน้ำหนักลด พรอมกับภูมิคุมกัน ทีต่ ำ่ ลง ดังนัน้ สิง่ ทีค่ ณ ุ ควรทำคือ พูดคุยและพยายามปลอบประโลม ใหเขามีกำลังใจ และชวนเขาทานอาหารสักเล็กนอย เพือ่ ใหมกี ำลังกาย ตอสูกับสิ่งที่เผชิญอยูตอไป • กลาวโทษหรือทำรายตัวเอง นี่เปนสัญญาณขั้นอันตราย เพราะ หากเขามีพฤติกรรมเขาขายนี้ แสดงวาความเครียดของเขาเพิ่มระดับ สูงขึน้ ซึง่ คุณควรพาเขาไปปรึกษาจิตแพทยเพือ่ เยียวยาอาการโดยดวน กอนจะมีเหตุการณไมคาดฝนกับคนที่คุณรัก ที่มา : www.femalenetwork.com

QUOTE FOR YOUR HEART “ไมวาจะมีวิกฤตหรือเหตุการณใดเกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักษา ‘จิตใจ’ ของเราใหดี” พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก จากหนังสือ มีขันติคือใหพรแกตัวเอง

Tomas Transtromer Nationality : Swedish Born : 15 April 1931 Age : 80

“IN THE MIDDLE OF LIFE IT HAPPENS THAT DEATH COMES AND MEASURES MAN. THE VISIT IS FORGOTTEN AND LIFE CONTINUES. BUT THE SUIT IS MADE, QUIETLY.”

หากใครติดตามขาวสาร คงจะทราบวามีการประกาศรายชือ่ ผูไดรบั รางวัลโนเบลสาขาตางๆ ในป ค.ศ. 2011 ซึง่ สำหรับสาขาวรรณกรรมนัน้ ผูที่ไดรับการขานชื่อคือ โทมัส ทรานสโตรเมอร กวีชาวสวีเดน และวันนี้ เราขอชวนคุณมารูจักชีวิตของบุรุษผูทรงคุณคาผูนี้ ที่คิดวาเมื่อคุณ ทราบแลว คงจะไดกำลังใจติดไมติดมือไปไมนอยเลย

• โทมัส ทรานสโตรเมอร เติบโตมากับแมที่หยาขาดกับพอตั้งแตเด็ก เริ่มจับ ปากกาเขียนบทกวีตง้ั แตอายุ 13 และมีบทกวีทไ่ี ดรบั การตีพมิ พครัง้ แรกตอนอายุ 17 ตอมาเขาจบการศึกษาสาขาจิตวิทยา และไดเขาทำงานในสถานพินิจเยาวชน ซึ่งแมวาเขาจะทำงานประจำอยางหนัก แตดวยใจรักการเขียนหนังสือ ทำใหเขา ยังแบงเวลาสวนหนึ่งมาแตงกวีอยูเสมอ • ทุกอยางดูเหมือนจะดำเนินไปไดดี ทัง้ งานประจำ และงานอดิเรกอยางการแตงกวี โดยหนังสือของเขาถูกตีพมิ พและไดรบั ความนิยมในแถบสแกนดิเนเวีย โดยผลงาน ที่มีชื่อเสียงคือ The Half-Finished Heaven, The Truth Barrier เปนตน แตในป ค.ศ. 1990 โชคชะตาก็มาเลนตลก เมื่อจูๆ เขาก็เกิดอาการเสนเลือดในสมองแตก ทำใหเขาเปนอัมพาตครึ่งตัวตั้งแตตอนนั้นเปนตนมา • แตเขาก็ไมเคยยอทอและมุงหนาเขียนหนังสือตอไปดวยมือเพียงขางเดียว จนออกมาเปนหนังสือ The Great Enigma และที่นาประทับใจคือ แมวาจะขยับ รางกายไดเพียงครึ่งเดียว แตถาหากมีเวลาวางเมื่อใด เขาก็ยังคงเลนเปยโน เหมือนครั้งที่ยังมีรางกายสมบูรณอีกดวย ที่มา : www.nobelprize.org, http://en.wikipedia.org


ALL ABOUT BIZ

33

BIZ LIFE

REACHING MAXIMUM JOBS รัฐพล พรรณเชษฐ

Managing Director ของ www.icyicyshop.com รานเสื้อผา ออนไลนทมี่ ผี เู ขาชมมากทีส่ ดุ ติดอันดับ Top 10 ของเมืองไทย ที่นำเอาหลักการ One Stop Service ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจาก ระบบการจองที่นั่งของสายการบิน มาใชในการสั่งซื้อสินคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา E-Commerce ใหได อยางครบถวนที่สุด • หลักในการดำเนินธุรกิจใหคดิ ไวเสมอวา เรายังไปไมถงึ จุดสูงสุดในการทำงาน เมือ่ คิดไดแบบนี้ เราก็จะมีแรงกระตุน ในการพัฒนาตัวเองใหไปขางหนาไดอกี ไกล • ผมยอมทีจ่ ะใชเวลามากขึน้ อีกหนอย เพือ่ ตรวจสอบสินคาใหถถ่ี ว นกอนถึงมือ ผูรับ เพราะเชื่อวาในระยะยาวลูกคาจะใหความมั่นใจกับสินคาของบริษัทเรา เปนเจาแรก • การทำธุรกิจออนไลนไมไดเปนแคเรือ่ งธุรกิจทีม่ งุ แตจะขายของเพียงอยางเดียว แตเปนเรือ่ งของการใหบริการอีกดวย ถาคุณดูแลเอาใจใสลกู คาไดดี รับรองวา พวกเขาก็จะไมหนีเราไปไหน • ถึงแมวาธุรกิจสมัยนี้จะพึ่งพาระบบหรือเทคโนโลยีเขามาชวยอำนวยความสะดวกไดมากมาย แตพนักงานทุกคนก็สำคัญไมยง่ิ หยอนไปกวากัน เพราะเรือ่ ง ของคุณภาพอยางไรก็ตองใชการตรวจเช็กอยางละเอียดอีกครั้งอยูดี • ปญหาสวนใหญที่เกิดจากระบบขนสงเปนเรื่องที่เราไมสามารถคาดการณ ลวงหนาไวได เมือ่ เจอกับสินคาทีเ่ สียหายจำนวนมาก บางครัง้ ก็ตอ งปลอยวาง และใหคดิ วาเรายังมีกำไรจากของชิน้ อืน่ มาชวยแชรคา เสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้ ก็อาจใชวิธีลดราคาสินคาที่มีตำหนินิดหนอย เพื่อใหไดตนทุนคืนกลับมา • ครั้งแรกที่เจอกับปญหา เราอาจจะรูสึกวาทุกอยางดูยากไปเสียหมด แตเมื่อ ผานพนความผิดพลาดเหลานั้นมาได คุณก็จะรูทันทีวาโลกนี้ไมมีปญหาอะไร ที่แกไขไมได • บนโลกอินเทอรเน็ต ทุกความคิดเห็นไมวาจะเปนทั้งคำชมหรือขอติติง คือ สิ่งที่เปนเหมือนดาบสองคม เพราะทุกขอความที่ลูกคาไดโพสตบอกเอาไวนั้น เปนสิง่ ทีใ่ ครๆ ก็สามารถมองเห็นได แตถา เรามีความจริงใจตอผูบ ริโภค ใชเหตุผล และดูแลแกไขปญหาใหเหมือนวาเขาเปนเพื่อนคนหนึ่ง ตอไปเมื่อมีคำติขึ้นมา พวกเขาก็จะเขามาบอกดวยความเกรงใจ โดยไมทำใหลูกคาใหมๆ รูสึกไมดี กับสินคาของเรา • ผมเลือกที่จะใหน้ำหนักกับคำติมากกวาคำชม เพราะสิ่งที่เขาบอกมานั้น มีประโยชนมากกวา แตก็ตองเช็กใหดีดวยวา ขอผิดพลาดที่เราไดรับมานั้น เกิดขึ้นจริงหรือไม • เรื่องของทัศนคติก็เปนสิ่งสำคัญ ถึงแมวาเราจะทำงานอยูหลังคอมพิวเตอร โดยไมมใี ครเห็นหนาก็ตาม แตถา คุณเปนคนทีม่ คี วามคิดในแงลบ ตอใหใชคำพูด

ที่สุภาพขนาดไหน คนอานก็จะรับรูไดทันทีวานี่เปนถอยคำที่ไมมีความจริงใจ แมแตนอย • ขอเสียในการปกครองแบบครอบครัวก็คือ บางครั้งเราก็จะอนุโลมลูกนอง ไปเสียทุกเรื่อง ตองใชวิธีแกดวยการออกกฎกติกาใหเปนลายลักษณอักษร เพือ่ ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย แตกต็ อ งตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของความพอดี ไมตึงมากไป และไมหยอนเกินไป • ขอดีของคนรุนใหมคือ พวกเขามีหัวคิดที่ทันสมัย เปนตัวของตัวเอง ไฟแรง แตบางครั้งขอดีเหลานี้ก็ทำใหเราคุมพวกเขาไดยาก หรือเปนคนดื้อเงียบ แตคนรุนเกาที่อยูมานานจะเปนคนที่คอยชวยละลายความแข็งของพวกเขา ใหลดลงได • ถึงแมวาเราจะเอาระบบการสั่งซื้อของที่ยังไมมีใครนำมาใชก็ตาม แตผมก็ บอกตัวเองเสมอวา ทุกอยางยังไมดีพอ ดังนั้น ตองพยายามปรับปรุงเว็บไซต ตอไปเรื่อยๆ เพื่อมุงไปใหถึงเปาหมายของการเปนเว็บไซตขายเสื้อผาออนไลน ที่ใหญที่สุดในประเทศใหได • ผมอยากใหธุรกิจเสื้อผาแขงกันดวยเรื่องเอกลักษณของสินคา ซึ่งผลดีนั้น จะตกอยู  ก ั บ ผู  ซ ื ้ อ ที ่ ม ี ท างเลื อ กหลากหลาย และคนขายเองก็ จ ะได ก ำไร อยางสมเหตุสมผล ดีกวามานั่งตัดราคากันเองจนสุดทายตางฝายก็อยูไมได • คุณสมบัตขิ องหัวหนาทีด่ ี คือ ตองมีความเด็ดเดีย่ ว มองการณไกล มีความเป นกั น เอง และมี ค วามเข ม แข็ ง ที ่ ส ามารถไหลไปด ว ยกั น ได โดยยึ ด ถื อ เรื่องของเหตุผลเปนสำคัญ • ไมควรเปนคนมองโลกในแงลบ เพราะเมื่อไดรับคอมเมนตกลับมาจากลูกคา คุณจะไมมีการแกไขหรือปรับปรุงตัว เพราะเราจะรูสึกคัดคานไปกับทุกอยาง แตถา หันมามองโลกในมุมบวก ก็จะพบวาเราสามารถเอาขอติทง้ั หลายเหลานัน้ มาใชเปนเครื่องมือผลักดันใหผลงานดียิ่งขึ้น • ถาเลือกขึ้นไปอยูบนที่สูงแลวมองลงมา เราก็จะไมเห็นปญหาหรือรอยราว ที่เกิดขึ้นในบริษัท แตถาเราลดระดับไปยืนอยูตำแหนงเดียวกับคนซื้อ เราก็จะ เห็นขอบกพรอง และจัดการแกไขปญหาไดดีกวาเดิมแนนอน

Cosimo

การสงคำกลอนหวานๆ ใหกับคนรัก อาจดูเปนเรื่องชวนเลี่ยนสำหรับคนยุคนี้ แตมนั จะไมเลีย่ นชวนอาเจียนอยางแนนอน ถาคำกลอนทีว่ า นีบ้ รรจุอยูใ นกลองแหงความทรงจำแฮนดเมดแสนวิจิตรอยาง Cosimo ที่ดึงเอาเสนหของวันวานในการมอบความรูสึกดีๆ ใหแกกันและกันใหกลับมาอีกครั้ง ดวยการออกแบบกลองไมสุดพิเศษที่จะทำ เพียงแคชิ้นเดียวในโลก ซึ่งกลองที่วานี้จะ ทำการแกะสลักลวดลายอยางวิจิตรบรรจง ใหความรูส กึ ราวกับความรักจะไมมวี นั สิน้ สุด เหมาะสมกับการเปนสัญลักษณแทนความรัก หวานซึ้งของคูรักไดเปนอยางดี นอกจาก กลองไมทต่ี ง้ั ใจทำขึน้ เปนพิเศษแลว เมือ่ เปด ฝากลองออกมาก็จะพบกับมวนกระดาษ ที่บรรจุคำกลอนหวานๆ ซึ่งทาง Cosimo จัดเตรียมไวให หรือจะใหเกกวานั้น ลูกคา ก็สามารถอัพโหลดคำกลอนพิเศษทีเ่ ตรียมไว สำหรั บ คู  ร ั ก ของตั ว เองทางเว็ บ ไซต ข อง Cosimo ไดอีกดวย ซึ่งมวนกระดาษที่วานี้ เปนงานแฮนดเมดทีท่ ำใหดมู มี นตขลังดวยการ บรรจงแตงแตมสีสันใหดูเกาแก เก็บไวเปน ที่ระลึกแหงความรักไดอยางยาวนาน แถม กระบวนการผลิตยังเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม อีกตางหาก ยิง่ ยุคสมัยเปลีย่ นแปลงไปอยาง รวดเร็วเทาไหร ก็จะเห็นไดวาผูคนตางก็ โหยหาความหอมหวนของอดีตมากตามไป เทานั้น เพราะฉะนั้น ธุรกิจที่รูจักหยิบจับ เสนหของวันวานมาผสมผสานกับปจจุบันขณะไดอยางกลมกลืนก็นา จะเปนทีต่ อ งการ ไมแพกนั ใครสนใจไอเดียนี้ แวะไปที่ http:// romanticgifts.antonioverdi.com

BIZ QUOTE BIZ BOOK

Green Marketing พิมพเขียวการตลาดวิวัฒนโลก ผูเขียน : Jacquelyn A. Ottman

ผูแปล : วีระ มานะรวยสมบัติ สำนักพิมพ : เออารไอพี จำกัด (มหาชน) ราคา : 280 บาท

จากความกังวลเรื่องสิ่งแวดลอมที่กลายเปน กระแสหลักของโลกยุคนี้ ทำใหนักการตลาดตอง ละทิ้งแนวทางการตลาดแบบเดิมๆ แลวหันมาเพิ่ม คุณคาใหกับแบรนดดวยแนวทางสีเขียวกันมากขึ้น แตคำถามก็คือ จะทำ Green Marketing อยางไร ใหเหมาะสมและประสบความสำเร็จ ซึง่ หนังสือเลมนี้ จะพาเราไปดูตัวอยางขององคกรระดับโลกที่หันมา ใชแนวทางการตลาดสีเขียวอยางจริงจัง และประสบ ความสำเร็จอยางดีเยี่ยม อยางเชน Toyota, HSBC, Starbucks, Nissan, Timberland รวมถึงบริษัทชั้นนำ อีกมากมาย ซึ่งนับเปนตนแบบชั้นดีในการเบนเข็ม ธุรกิจใหเปนไปในแนวทางที่เปนมิตรกับโลกมากขึ้น ซึ ่ ง นอกจากจะได แรงบั นดาลใจจากธุ ร กิ จ ชั ้ นนำ

เหล า นี ้ แ ล ว ผู  เ ขี ย นยั ง ยกตั ว อย า งการวางแผน กลยุทธสีเขียวอยางเปนขั้นเปนตอน การปรับใช เครือ่ งมือทางการตลาดทีเ่ หมาะสมกับแนวทางสีเขียว ไปจนถึงวิธีการสื่อสารไปยังผูบริโภคและผูมีสวน เกี่ยวของในธุรกิจอยางเปนรูปธรรม สามารถนำไป ประยุ ก ต ใ ช ไ ด จ ริ ง ในธุ ร กิ จ อย า งไม ย ากเย็ นนั ก โดยเฉพาะแนวทางที่ตองตระหนักคือการทำเพื่อ ประโยชนหลักสูงสุด 3 สวน ที่ถือเปนหัวใจของ หนังสือเลมนี้ คือ เพื่อผลกำไร ผูคน และโลกใบนี้ และผูเขียนยังย้ำเตือนวา เมื่อธุรกิจอื่นๆ ในโลกยัง เดินตามแนวทางสีเขียวนีไ้ ด ธุรกิจอืน่ ๆ ก็นา จะทำได เชนกัน

“THE SECRET OF BUSINESS IS TO KNOW SOMETHING THAT NOBODY ELSE KNOWS.” Aristotle Onassis, the most famous Greek shipping magnate of the 20th century.


34

แฟนอีเอฟเอ็ม กรีนเวฟ รวมพลังชอปแอนดแชร ชวยผูประสบภัยน้ำทวม ในงานอีเอฟเอ็ม กรีนเวฟ แบงค็อก ฟน เฟส

ผานพนไปแลวกับกิจกรรม ‘อีเอฟเอ็ม กรีนเวฟ แบงค็อก ฟน เฟส ที่ 2’ คลื่นวิทยุขวัญใจมหาชนแหงบานเอ-ไทม มีเดีย ทั้ง 94 อีเอฟเอ็ม และกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ผนึกกำลังชวนศิลปน-ดาราทั่วฟาเมืองไทย เปดบูธขายของใหไดรว มชอปแอนดแชร ระดมรายไดมอบใหแกมลู นิธสิ งเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชวยเหลือครอบครัวเด็กยากจนทีป่ ระสบอุทกภัย และสำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย เพื่อชวยผูประสบอุทกภัยทั่วประเทศ งานนี้บอกไดคำเดียววา นอกจากจะไดรวมกันนำรายไดชวยเหลือผูประสบอุทกภัยแลว ยังไดชิม ชอป แชร กันอยางเต็มอิ่ม แถมพกรอยยิ้มและความสุขกลับบานกันแบบลนกระเปาเลยทีเดียว

ลุนเลนเน็ตฟรี ไมอั้นทั้งป

ตอบทุกไลฟสไตลการเลนเน็ตของคุณไดทุกรูปแบบ แคเปดใชบริการ AIS NETSIM หรือสมัครแพ็กเกจหลัก 3G NETSIM ที่มาพรอมกับแพ็กเกจหลากหลายใหคุณเลือกไดตามใจ พรอมกันนี้ยังไดลุนเลนอินเทอรเน็ตฟรีไมอั้นทั้งป เพียงสมัครใชบริการตั้งแตวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2554 คราวนี้ไมวาคุณจะชอบดู YouTube, อัพ Facebook, สงเมล, ฟงเพลง, อานขาว หรือกิจกรรมออนไลนอื่นๆ ก็สนุกไดเต็มที่กับชีวิตในแบบที่คุณเลือก บนเครือขาย Mobile Internet ที่ใหญที่สุด 3G / Wifi / EDGE+ เขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมพรอมแพ็กเกจโดนใจที่ www.ais.co.th/mobileinternet

โซนี่ ไทย รวมบรรเทาทุกขลูกคาผูประสบอุทกภัยดวยบริการพิเศษ

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด วางมาตรการบรรเทาความเดือดรอนใหแกลูกคาผูประสบอุทกภัยทั่วประเทศในขณะนี้ ดวยการมอบบริการพิเศษเพิ่มเติมจากการบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใชที่จำเปน โดยศูนยบริการโซนี่ทุกสาขา พรอมใหบริการตรวจเช็ก ทำความสะอาด และซอมแซมเครื่องใชไฟฟาที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยโดยไมคิดคาแรง และลดราคาอะไหล 50% และในกรณีที่เครื่องใชไฟฟา อาทิ ทีวี เครื่องเสียง เครื่องเลนดีวีดี และกลองถายรูป เปนตน เสียหายมากจนไมสามารถซอมแซมได ลูกคาสามารถนำเครื่องเกามาเปลี่ยนเปนเครื่องใหมไดในราคาพิเศษ ลูกคาสามารถตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขการใหบริการ และศูนยบริการ เพื่อนำเครื่องเขารับการตรวจเช็กสภาพ ไดที่ www.sony.co.th หรือติดตอสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนยขอมูลโซนี่ โทร. 0-2715-6100

เหตุน้ำทวม เอ-ไทม โชวบิส แจงเลื่อน 3 คอนเสิรต

เอ-ไทม โชวบสิ ผูผ ลิตคอนเสิรต ในเครือเอ-ไทม มีเดีย ขอแจงเลื่อนคอนเสิรต ‘เรวัต พุทธินันทน นองรองเพลงพี่ 15 ปที่คิดถึง’ ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเปนวันเสารและอาทิตยที่ 3-4 มีนาคม 2555 ที่หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร (ทาพระจันทร), ‘วาน & The Guitars’ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเปนวันเสารที่ 24 มีนาคม 2555 ที่หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) และ ‘Sea Mix on the Beach’ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เลือ่ นเปน วันเสารที่ 25 กุมภาพันธ 2555 ที่โอเชียน มารีนา ยอชต คลับ พัทยา อันเนื่องมาจากเหตุการณ น้ำทวม เพือ่ หลีกเลีย่ งความไมสะดวกในทุกๆ กรณี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร ทุกสาขา หรือโทร. 0-2262-3456

Sputnik Tales Studio : Social Enterprise Animation Studio

ผานไปแลวสำหรับงานแถลงขาวเปดตัว Sputnik Tales Studio : Social Enterprise Animation Studio กิจการเพื่อสังคมแนวคิดใหม “เพราะเราเชื่อเปนอยางยิ่งวา งานชิ้นใหมของพวกเราครั้งนี้ไมใชเพียงการสรางแอนิเมชันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตเปนการสรางระบบที่จะสงเสริมการสรางแอนิเมชันเพื่อสังคมใหเกิดขึ้นได อยางตอเนื่องและยั่งยืนตางหาก” งานเริ่มตนที่เชิญผูมีเกียรติชมคลิปแอนิเมชัน ‘What’s the Social Enterprise?’ ผลงานของ Sputnik Tales Studio ตอดวย แนะนำ ‘กิจการเพื่อสังคม... ตัวเองมีกำไร สังคมมีความสุข’ โดย คุณ อมฤต เจริญพันธ จากสถาบัน ChangeFusion และโครงการ Banpu Champions for Change จากนัน้ พูดคุยถึงจุดเริม่ ตน แรงบันดาลใจ นวัตกรรมองคกรแบบใหม โดย คุณ รัฐ จำปามูล (Co-Founder, Sputnik Tales Studio) พรอมชมผลงานแอนิเมชันเพือ่ สังคม ชิ้นลาสุด ‘Tree of Life’ ที่ถายทอดเรื่องราวโดยขามผานขอจำกัดทางภาษา ตัง้ คำถามถึง ‘สิง่ สำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ มนุษย’ ไดอยางเรียบงาย แตนา สนใจ จนไดรบั รางวัลชนะเลิศ Asia Animation Award (ประเภท Filer) 2010 และทายสุด รวมเสวนาในหัวขอ ‘แอนิเมชันกับการสรางสรรคสังคม’


36

ตระการตากับมหกรรมของเลนซูเปอรฮีโรระดับตำนานแหงป รวมมูลคากวาสิบลานบาท ในงาน Toys Crazy 2011 @CentralPlaza Bangna

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา บางนา รวมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จัดงาน ‘Toys Crazy 2011 @CentralPlaza Bangna’ มหกรรมรวมของเลนแหงปในคอนเซ็ปต ‘ของเลนพิทักษโลก’ ไปเมื่อ 12-18 ตุลาคม ที่ผานมา ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา บางนา โดยในงานไดรวบรวมของเลนของสะสมหายากจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ หุนสังกะสีแบตแมน โรบอต ของบริษัท โนมุระ (Nomura) เปนหุนสังกะสี ของแบตแมนรุนแรก มีอายุกวา 45 ป เปนสุดยอดของสะสมแบตแมนที่หาชมไดยากในปจจุบัน มาไวในงานนี้ รวมถึงของเลนชุดเข็มขัดแบตแมน (Batman Utility Belt) ที่มีมูลคาถึง 1 ลานบาท ซึ่งรวมมูลคาของเลน ของสะสมทีโ่ ชวภายในงานกวา 10 ลานบาท งานนีส้ ดุ ประทับใจดวยโชวจากดารา ‘ออม’ - อรรคพันธ นะมาตร และ ‘เมย’ - พิชญนาฏ สาขากร ในมาดซูเปอรฮโี รพทิ กั ษโลก พรอมกันนีเ้ ซเลบริต้ี นุชนาถ ระวีแสงสูรย, ธีรกิตติ์ จารุจินดา, วัฒนา ชุมสาย ณ อยุธยา และ ณัฐชยา ไกรฤกษ พูดคุยถึงของเลนสุดรักสุดหวง ของเลนที่นำมารวมบริจาค

‘Incubus’ เพิม่ ดีกรีรอ นแรงให ‘Silverlake Music Festival 2012’ คอดนตรี-ชาวร็อก พรอมใจจองบัตรลวงหนาขามป

ฮือฮาทันทีที่มีการประกาศขาวออกไปวา ศิลปนร็อกระดับโลกอยาง ‘Incubus’ จะเยือนไทยอีกครั้ง คอนเฟรมอยางเปนทางการใหทราบ กันถวนหนาวา ‘Incubus’ วงดนตรีร็อกระดับโลกที่เปนขวัญใจชาวร็อกตลอดกาล ไดตอบรับรวมแสดงในงานเทศกาลดนตรีนานาชาติอยาง ‘Silverlake Music Festival 2012’ จัดโดย บริษัท ซิลเวอรเลค เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด ณ ไรองุนซิลเวอรเลค พัทยา ชวงตนปหนานี้ ในวันเสารท่ี 28 มกราคม 2555 เรียบรอยแลว นอกจากนีย้ งั มีศลิ ปนทีเด็ดอีกเพียบจากทัง้ อเมริกา, ยุโรป, เอเชีย และไทย เขาขบวนเตรียมขึน้ แสดง ในงานมหกรรมเทศกาลดนตรีนานาชาติครัง้ นีด้ ว ย ดังนัน้ พลาดไมไดจริงๆ สำหรับครัง้ แรกในประเทศไทยทีจ่ ะกาวไกลสูเ ทศกาลดนตรีระดับโลก โดยศิลปนระดับโลก ทามกลางธรรมชาติของไรองุน ณ เมืองพัทยา จองบัตรไดแลวตัง้ แตวนั นีท้ ไ่ี ทยทิกเก็ตเมเจอร ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 1,500 บาท ราคาเดียวตลอดงาน (ไมรวมที่พัก) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทางเว็บไซตหลัก www.silverlakemusicfestival.com หรือ www.facebook.com/silverlakemusicfestival

G-SHOCK เปดตัว Pop-Up Store ครั้งแรกในเมืองไทย ตามไปทุกที่ที่มี New Gen

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุป (ซีเอ็มจี) ผูผลิตและนำเขาสินคาแบรนดเนมชั้นนำของประเทศ และผูจัดจำหนาย ผลิตภัณฑ ‘G-SHOCK’ เปดตัว Pop-Up Store ครั้งแรกในเมืองไทย กับจุดขายนาฬกาเคลื่อนที่จาก G-SHOCK ไมวาคุณจะอยูที่ใด เมื่อเห็น G-SHOCK Pop-Up Store ก็สามารถซือ้ นาฬกา G-SHOCK และ Baby-G ได ดวยดีไซนดา นในตูค อนเทนเนอรจดั สรรเปนชัน้ วางนาฬกาหลากหลายรุน ใหเลือก และผนังดานในฉายดวย Projection Mapping รูปนาฬกา G-SHOCK สุดอลังการ ซึง่ มิตกิ ารขายแนวใหมทค่ี รบครันทัง้ ทางดานการขายและการซอมทีต่ ระเวนไปหาลูกคากลุม New Generation ถึงที่ ไมวาจะเปนลานหนาเซ็นทรัลเวิลด, CDC (Crystal Design Center) ไปจนถึง Route66 RCA ภายในตูคอนเทนเนอรที่ถูกทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการทำแคมเปญ ดังกลาว ซึ่งนอกจาก Pop-UP Store จะเปนการขายในมิติใหมที่ดูแปลกตาและสรางความฮือฮาแลว ยังเปนการเอาใจ New Generation ที่รักแบรนด G-SHOCK ไดเปนอยางดี เมื่อการเขาถึงของ Pop-UP Store ไดนำ Rare Items ซึ่งเปนนาฬการุนหายากที่ไมสามารถหาไดอีกแลวในโลกมาโชวใหชาว G-SHOCK ไดยลโฉม กันอยางจุใจ แฟน G-SHOCK จึงไมควรพลาด Pop-UP Store ที่จะเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ตางๆ ทั้งกลางวันและกลางคืนที่ New Generation ไดรวมตัวกัน

เนสกาแฟ สไตล เชิญมาชมซิตคอมออนไลน เรื่อง ‘12 Hours’

เลคิเซ มอบเรือชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัย

นาง รัฐวิไล รังษีสงิ หพพิ ฒ ั น กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ลีก้ จิ เจริญแสง จำกัด ผูผ ลิตและจัดจำหนาย อุปกรณประหยัดพลังงานไฟฟาเลคิเซ (LeKise) รวมมอบเรือจำนวน 10 ลำ ใหกับครอบครัวขาว 3 เพือ่ ชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัย โดยมี นาย สรยุทธ สุทศั นะจินดา รับมอบ ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร เมื่อเร็วๆ นี้

เนสกาแฟ สไตล กาแฟพรอมดื่มเพื่อคนรุนใหม ที่มีไลฟสไตลทันสมัย และ ไมหยุดนิง่ ขอเชิญคุณผูอ า นมาติดตามซิตคอมออนไลน เรือ่ ง ‘ทเวลฟ อาวเวอรส (12 Hours)’ ซึ่งเปนผลงานกำกับลาสุดจาก ‘คุณมุก’ - ปยะกานต บุตรประเสริฐ ผูกำกับซิตคอมอันโดงดังอยาง ‘เนื้อคูอยากรูวาใคร’ โดยไดนักแสดงวัยรุนมีสไตล อยางสาวสวยนารัก ยิปซี คีรติ, นักรองนำและมือกีตารวงเดอะบอตทอม บลูส แอมมี่ ไชยอมร และ โบต นิธิศ มือเบสสุดเทวงเดอะเยอรส มาเปนนักแสดงนำ นอกจากนีย้ งั ไดนกั แสดงจากทางบาน ซึง่ ไดผา นการคัดเลือกจากกิจกรรมสงคลิปวิดโี อ ออดิชันผานชองทางออนไลนของเนสกาแฟ สไตล มารวมแสดงอีกดวย 12 Hours เปนเรื่องราวการเดินทางของคนแปลกหนา 3 คน ชาย 2 หญิง 1 กับ 12 ชั่วโมง สุดเพีย้ น บนขบวนรถไฟตูน อนสายเหนือเสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม โดยออกอากาศ ผานทางชองทางออนไลนเทานัน้ ที่ www.showmystyle.com ออกอากาศสัปดาหละ 1 ตอน เริ่มตอนแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผานมา โดยคุณผูชมยังมีสิทธิ์รวมสนุก ในกิจกรรมตอบคำถามจากซิตคอม 12 Hours เพื่อลุนรับรางวัลจากเนสกาแฟ สไตล ยังไงตองลองติดตามกันดูเรื่อยๆ สำหรับซิตคอมเรื่อง 12 Hours ที่การันตี ความสนุกสนานและรับรองความแปลกใหมอยางแนนอน ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม ไดทั้งทาง www.showmystyle.com และ www.facebook.com/NESCAFEstyle


THE WORDS

37

“Instead of thinking about where you are, think about where you want to be. It takes twenty years of hard work to become an overnight success.” แทนที่จะคิดวาตอนนี้คุณอยูตรงไหน จงคิดวาคุณอยากจะไปอยูตรงไหนดีกวา เพราะคนเราตองใชเวลาในการทำงานหนักถึง 20 ป ถึงจะแปรเปลี่ยนเปนความสำเร็จชั่วขามคืนได -Diana Rankin “You can make more friends in two months by becoming really interested in other people, than you can in two years by trying to get other people interested in you.”

“ One measure of friendship consists not in the number of things friends can discuss, but in the number of things they need no longer mention.”

-Thomas Edison

-Clifton Fadiman

คุณสามารถหาเพื่อนไดภายใน 2 เดือน ดวยการสนใจในตัวคนอื่นจริงๆ ไดมากกวา การหาเพื่อนภายในเวลา 2 ป ดวยการพยายามทำใหคนอื่นสนใจในตัวคุณ

สิ่งหนึ่งที่จะวัดความเปนเพื่อนนั้น ไมใชตรงที่การมีเรื่องมากมายใหพูดคุย ถกเถียงกัน แตอยูที่การมีเรื่องมากมาย ที่พวกเขาไมจำเปนตองเอยถึงมันอีก

“Our attitude toward life determines life’s attitude towards us.” ทัศนคติของเราที่มีตอชีวิต จะกำหนดทัศนคติ ของชีวิตที่มีตอเรา -John N. Mitchell

“Don’t wish it were easier, wish you were better. Don’t wish for fewer problems, wish for more skills. Don’t wish for less challenges, wish for more wisdom.”

อยาหวังวาอะไรๆ จะงายขึ้น แตจงหวังวามันจะดีขึ้น อยาหวังใหปญหานอยลง แตจงหวังวาจะมีทักษะรับมือมากขึ้น อยาหวังวาจะมีโจทยยากๆ นอยลง แตจงหวังใหมีปญญามากขึ้น -Earl Shoaf

“Life is like walking through wet concrete. You will get bogged if you stop moving forward.” ชีวิตก็เหมือนเดินลุยไปในคอนกรีตเปยกๆ คุณจะติดแหง็ก ขยับเขยื้อนไปไหนไม ได ถาหากหยุดกาวไปขางหนา -Vincent Ang

available now! $ 1.99

“You grow up the day you have your first real laugh at yourself.”ุ หัวเราะได คุณไดเติบโตขึน้ แลวในวันทีค่ ณ

“There are two great days in a person’s life the day we are born and the day we discover why.”

-Ethel Barrymore

-William Barclay

เปนครั้งแรก... ใหกับตัวคุณตัวเอง

ในชีวิตคนเราจะมีวันที่ยิ่งใหญอยูสองวัน คือวันที่เราเกิดมา กับวันที่เราคนพบวา เราเกิดมาทำไม


38

THE GUEST

TEACH TO LEARN

จุดเริ่มตนของการเขามาทำงานอยูในโรงเรียนแนวพุทธปญญาคือ... รูสึกวาการศึกษา ที่ผานมาไมครบสมบูรณ เดินหลงทิศผิดทางไปมาก จึงตองการมารวมชวยแกไขการศึกษา ใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งที่จำเปนตอการดำรงชีวิต ดังนั้น การเปนครูที่นี่นอกจากวิชาความรูแลว สิ่งที่สำคัญคือจิตใจที่ตองการสรางสรรคสังคมดวยวิถีพุทธ ปญหาของการศึกษาในวันนีค้ อื ... การกีดกันเด็กทีม่ ตี น ทุนชีวติ ดานการเงินต่ำออกไปจากระบบ สังเกตไดจากการเรียนพิเศษ เด็กทีม่ เี งินก็จะไปเรียนเพือ่ สรางความมัน่ ใจวาตัวเองสามารถสอบเขา มหาวิทยาลัยได ในขณะทีเ่ ด็กทีไ่ มมเี งินและไมมโี อกาสเรียนก็มแี นวโนมวาจะสอบไมผา น ดังนัน้ เด็กที่เขามหาวิทยาลัยไดก็จะเหลือแคคนกลุมหนึ่งที่มีเงินเพียงพอ สะทอนใหเห็นวาการที่เด็ก คนหนึ่งมีตนทุนทางชีวิตดานการเงินต่ำก็ถูกกำหนดเสนทางชีวิตไวตั้งแตแรก จึงเปนเหตุผลวา ทำไมคนในสังคมปจจุบันจึงมีความแตกตางดานคุณภาพชีวิตมาก คำถามที่เด็กทุกคนควรถามตัวเองคือ... เราเกิดมาทำไม เพราะที่ผานมาเรารูเรื่องรอบตัว เยอะมาก รูแมกระทั่งอวกาศเกิดขึ้นไดอยางไร แตเคยสงสัยไหมวาตัวเราเกิดมาเพื่ออะไร เราเชือ่ วาแมแตคนทีจ่ บปริญญาตรียงั ตอบคำถามนีไ้ ดนอ ยมาก จึงเปนปญหาวาการศึกษาปจจุบนั ทำใหผูศึกษามีชีวิตรอดแคทางกาย หรือเรียนเพื่อสนับสนุนหนวยเศรษฐกิจเทานั้น ในทางพุทธศาสนา การศึกษาคือ... สิกขา หมายถึงการพัฒนาตนเองใน 3 ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และสติปญ  ญา โดยการศึกษาทีด่ ที ส่ี ดุ ควรเริม่ ตนทีบ่ า น โรงเรียนแหงแรกของลูก คือบาน และครูคนแรกของลูกคือพอแม ดังนั้น การเรียนควรเกิดขึ้นทั้งที่บานและที่โรงเรียน เพราะศาสนาพุทธมองวาชีวิตคือการศึกษา การศึกษาแบบพุทธปญญาคือ... การศึกษาที่เนนเอาชีวิตเปนตัวตั้ง เนนการพัฒนาชีวิต ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และสติปญญา แตก็หลีกเลี่ยงไมไดวาสิ่งสมมติที่สังคมใชแลกเปลี่ยน สิ่งของคือเงิน และทุกคนจะตองประกอบอาชีพ เราจึงสอนวิชาการควบคูกันไปดวย เพื่อให เปนการศึกษาที่สมบูรณ วิธกี ารสอนหนังสือในแบบของเราคือ... สอนวิชาการตามสาระทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำหนด แตเพิ่มเติมเรื่องการเชื่อมโยงใหสอดคลองกับการใชชีวิต ดังนั้น สิ่งที่สอนจึงไมใชแควิชาการ แตมนั คือวิชาชีวติ เชน เรียนเรือ่ งประวัตศิ าสตร เราก็จะพาเขาไปตามรอยกรรมหรือการกระทำ ของคนในอดีตวามันสงผลอยางไร เพื่อนำมาเรียนรูและปรับใชในชีวิตปจจุบัน วิชาการเปนเรือ่ งของปญญาแคสว นเดียวเพราะ... มันเปนแคสว นแรกทีว่ ดั เด็กเรือ่ งการเรียนรู รับรู รับฟง สวนใหญจะเปนการจด จำ ทอง สอบ ลืมแลวก็คนื ในขณะทีเ่ รียนเพือ่ ใหเกิดปญญา จะเนนใหเด็กฝกคิด ทำความเขาใจ และการนำมาใชโดยการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิง่ ทีน่ กั เรียนโรงเรียนพุทธปญญาไดรบั คือ... ความคิดทีท่ ำใหเขามีปญ  ญารูเ ทาทัน ซึง่ สิง่ แรก ทีเ่ ราสอนใหเขารูเ ทาทันคือกิเลสของตัวเอง โดยครูกจ็ ะดูแลเด็กๆ อยางใกลชดิ คอยสอนใหเขา มีชีวิตที่เขาใจโลก รูเทาทันสิ่งตางๆ รอบตัว รวมถึงตัวของเขาเอง การสอนใหเด็กรูจักตัวเองจะทำให... เขารูจักและเขาใจคนอื่นไดมากขึ้น เชน เด็กรูวา อารมณหงุดหงิดเกิดขึน้ ได มันจะคงอยูแ ละดับไป ดังนัน้ หากเขาเห็นผูอ น่ื หงุดหงิด เขาก็จะเขาใจ วามันเกิดขึ้นได และไมนานมันจะหายไป ถาเปนแบบนี้ก็จะไมมีการแบงเขาแบงเรา แตจะ กลายเปนความเห็นใจและเกื้อกูลกัน สิง่ ทีค่ รูในโรงเรียนของเราตองการเปนคือ... กัลยาณมิตร หรือเพือ่ นทีด่ ขี องเด็ก ซึง่ คุณสมบัตเิ ดน ที่เราเนนคือ ‘ความนารัก’ เพราะเด็กจะอยากเขาใกล และรูสึกสบายใจเวลาเขามาคุยดวย ในขณะเดียวกันก็ตองมี ‘ความนาเคารพ’ เพื่อใหเขาฟง และเชื่อมั่นในคำแนะนำที่สอดแทรก ธรรมะของเรา ความสุขของการเปนครูคอื ... การเห็นความเปลีย่ นแปลงของเด็ก เพือ่ นครู ผูป กครอง รวมถึง ตัวเอง เพราะเราคิดวาการศึกษาแบบพุทธปญญาทำใหเราพัฒนาชีวิต อยางในอดีตเราเคย ดืม่ เหลา เทีย่ วกลางคืน ทำทุกอยางเหมือนวัยรุน ทัว่ ไป ซึง่ ถาไมไดมาเปนครูทโ่ี รงเรียนนี้ เราก็คง ไมไดรจู กั พุทธศาสนาอยางแทจริง ทีส่ อนใหเรารูจ กั และเขาใจตนเอง เพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูก ารใชชวี ติ รวมกับผูอื่น สิ่งที่ไดรับจากการเปนครูแนวพุทธปญญาคือ... วิธีคิดและการดำเนินชีวิตที่เราคิดวาเปน แนวทางทีถ่ กู ตอง ทำใหเราไดเห็นการพัฒนาและการถดถอยของตนเองไปพรอมกับสิง่ แวดลอม รอบขาง ซึง่ ทำใหเราไดรวู า ควรสรางเหตุปจ จัยอะไร เพือ่ ไมปลอยใหตวั เองถดถอย หรือทำอยางไร ที่จะหนุนใหเราทำสิ่งที่ถูกที่ควรมากขึ้น ความภูมิใจจากการทำงานทุกวันนี้คือ... การไดใชความรูความสามารถของตัวเองซึ่งไดรับ จากพอแม ครูอาจารย เพื่อสรางประโยชนตอสังคมเทาที่มีกำลังความสามารถ แมวาจะเปน สวนเล็กๆ แตก็ทำใหเรามีความสุข

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

หากถามถึงอาชีพทีค่ นตางใฝฝน ในยุคนี้ คำตอบที่ไดรบั มักเปน อาชีพตางๆ ทีน่ ำมาซึง่ ชือ่ เสียงเงินทองหรือความมัน่ คงของชีวติ เชน แพทย วิศวกร ดารา นักรอง ฯลฯ ซึง่ อาชีพทีอ่ าจไมคอ ยถูกเอยถึง ในฐานะอาชีพในฝนของคนรุน ใหม ก็นา จะเปนอาชีพ ‘ครู’ ดวยเหตุผล ทีต่ อ งทำงานหนักทัง้ การสอนและอบรมดูแลลูกศิษย ในขณะที่ไดรบั คาตอบแทนไมมากนัก แตสำหรับ พัชนา มหพันธ หรือ ‘ครูแจด’ รองผูอ ำนวยการโรงเรียนปญญาประทีป เธอกลับเต็มใจทีจ่ ะทำอาชีพนี้ เพราะมีความตัง้ ใจในการสรางสรรคสงั คมใหดขี นึ้ จากสอนและพัฒนา ทักษะของเด็กๆ ดวยวิถขี องพุทธศาสนา จากความเชือ่ วาการพัฒนา จะเกิดขึน้ ไดตอ งเริม่ จากหนวยยอยทีส่ ดุ คือ คน 1 คน

HER WAY • พัชนา มหพันธ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทค่ี ณะศิลปศาสตร เอกภาษาญีป่ นุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ดาน Organizational Communication, Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เธอยังไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุนศึกษาตอที่ Keio University ประเทศญี่ปุน • มีความตั้งใจที่จะเปนครูตั้งแตครั้งเรียนปริญญาตรี และยิ่งมั่นใจที่จะประกอบอาชีพนี้มากขึ้นเมื่อมีโอกาส เปนครูอาสาสมัครสอนเด็กอนุบาลทีป่ ระเทศญีป่ นุ หลังจากกลับมาเมืองไทย เธอก็ไดสมัครเปนครูทโ่ี รงเรียนทอสี และตลอดระยะเวลา 13 ปที่ผานมา เธอยังมีความสุขกับการสอนนักเรียนเสมอจนปจจุบัน

a day BULLETIN issue 173  

The Urban Current Magazine Free Copy