Page 1

)335%  3%04%-"%2


ISSUE 165, 16 - 22 SEPTEMBER 2011

To Believe That You Can Win กอนจะไดดูเกมคูชิงชนะเลิศเทนนิส US Open 2011 ระหวาง โนวัก โยโควิช มือวางอันดับ 1 ของรายการ กับ ราฟาเอล นาดาล มือวางอันดับ 2 (ผลการแขงขันอานไดใน Good News ฉบับนี)้ ผูเ ขียนมีโอกาสไดดเู กมทีห่ วดกันมันหยดในรอบรองชนะเลิศระหวางโยโควิชกับเฟเดอเรอรดว ย รอบนัน้ โยโควิช โดนนำไปกอน 2 เซตแรก และตามมาบี้ตีเสมอจนกลับมาเอาชนะไดในเซตสุดทาย ดวยผลการแขงขัน 3-2 เซต ยอมรับวาดูดวยความทึ่งในการวิ่ง สู ฟด กัดไมปลอย ของทั้งคู นาทีนั้น ถาใหเดา พวกเขาคงเต็มไปดวยความอยากเอาชนะมากพอๆ กับการไมอยากเปนผูแพ ไมวา จะเทใจเชียรนกั เทนนิสระดับสุดยอดของโลกคนไหนก็ตาม สิง่ หนึง่ ทีท่ กุ คนมีเหมือนกันคือ หัวจิตหัวใจทีไ่ มยอมแพจนกวาจะถึงวินาทีสดุ ทายจริงๆ ตราบใดที่ยังมีเวลา ตราบใดที่ยังมีเรี่ยวแรง พวกเขาลวนเดินหนาสูขาดใจ และไมใชแคนักเทนนิสเหลานี้เทานั้น นักกีฬาชนิดไหนๆ ก็เชนกัน ลองวามีหัวใจ นักสูแ ลว พวกเขาสามารถกาวขามความเปนไปไมไดอยูบ อ ยๆ ราวกับวาขีดจำกัดนัน้ ไมมอี ยูจ ริง หรือดูอยางกีฬาขีม่ า กระโดดขามเครือ่ งกีดขวางทีผ่ เู ขียนไปนัง่ ลุน ขางสนามอยูบอยๆ ก็ได ทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา นอกจากอาศัยความแข็งแกรงของรางกายแลว หัวใจก็เปนอีกอยางที่ตองเขมแข็งอยางถึงที่สุด ครูบอกเสมอวา มากับคนตองใจสูเทากัน ไปดวยกัน ลืมทุกอยางในโลก มองไปแคเครื่องกีดขวางขางหนาแลวโดด วากันวา นักกีฬานั้นเปนมนุษยอีกประเภทหนึ่งที่ถูกฝกมาใหมีทัศนคติและหัวใจที่แตกตางจากคนทั่วไปอยางเห็นไดชัด เพราะไมงายเลยที่จะผาน การฝกฝนอยางเขมขนหนักหนวงกวาจะพัฒนาฝมอื ใหเอาชนะคูต อ สูไ ด คนเหยาะแหยะจึงเปนนักกีฬาทีด่ ไี มได เพราะในขณะทีค่ นอืน่ มีเวลาไปหาความบันเทิง กิน ดื่ม เที่ยว ไดทุกเมื่อ แตในเวลาเดียวกันนั้น นักกีฬาตองซอมเหงื่อหยดเปนชั่วโมงๆ เมื่อลงแขงก็ตองมีความกระหายในชัยชนะมากกวาชาวบานเขา เพราะถามีเทาคนอื่นก็ไมเห็นจะตองเปนคนแขง เปนแคคนดูก็ได ไมตองเหนื่อยดวย แถมระหวางแขงขัน ถาเวลายังไมหมด ก็จะถูกกระตุนใหสูอีกเฮือก ตลอดเวลา ทั้งจากตัวเอง จากโคช จากคนดู กอกสองวาเยอะแลว แตนักกีฬาสามารถมีไปถึงกอกสาม กอกสี่ ถาจำเปน เดือนกวาแลวที่ผูเขียนพยายามทำตัวเหมือนนักกีฬากับเขาบาง ดวยการวิ่งวันละ 5 รอบสนามเทนนิสขนาดใหญ ยอมรับวาการวิ่งนั้นเปนเรื่องที่ เหนือ่ ยแสนเหนือ่ ย ยิง่ วิง่ ไปรอบทายๆ ขาแขงมันพานจะหมดแรงซะใหได อยาวาแตวง่ิ ใหครบรอบเลย แคแตละกาวก็ยากแลว เพราะใจมันพรอมจะสัง่ ใหหยุดวิง่ ไดทกุ เมือ่ จึงตองบอกตัวเองใหกดั ฟนสู ไมตอ งคิดวาเหลืออีกกีร่ อบ แตใหคดิ ไกลแคกา วตรงหนาเทานัน้ ตองบอกตัวเองวา ขออีกกาวๆ ไปเรือ่ ยๆ เดีย๋ วมันก็ครบ 5 รอบ เอง ดังนั้น การวิ่งใหครบ 5 รอบ ในแตละวัน ผูเขียนจึงถือวาเปนการเอาชนะตัวเองเล็กๆ นอยๆ ที่แมไมไดบอกใคร แตก็ภูมิใจอยูเงียบๆ โยโควิชพูดไวหลังเกมที่พลิกกลับมาเอาชนะเฟเดอเรอรวา ‘It’s always important to be calm, to stay positive and to believe that you can win’ เวลาเห็นชัยชนะอยูแ คเอือ้ ม การบอกตัวเองวาเราตองชนะไมใชเรือ่ งยาก ใครๆ ก็บอกได แตเวลาเห็นความพายแพอยูต รงหนา แลวบอกตัวเองวาเราตองชนะนัน้ ตองใชทัศนคติและหัวใจแบบพิเศษที่ไมใชทุกคนจะมีได ความพายแพไมใชเรื่องแปลกในการแขงขัน แตการไมยอมแพนี่ตางหากที่ไมใชเรื่องธรรมดา คนที่ยอมแพ ยอมจะแพทุกสนามที่แขง เผลอๆ จะแพตั้งแตยังไมแขงดวยซ้ำไป แตนักกีฬาที่มีหัวใจนักสูที่แทจริงนั้น แมจะไมชนะทุกครั้งที่ลงแขง แตก็ไมไดแพไปเสียทุกครั้งเชนกัน ตราบใดที่เขายังลงแขงได นั่นแปลวายังมีโอกาสใหเขาทำไดดีกวาเดิม และควาชัยชนะมาไดเสมอ คนแพกับคนไมยอมแพ ตางกันตรงคำเดียวนี่แหละ ‘ไมยอม’

ปที่ 4 ฉบับที่ 165 วันที่ 16 - 22 กันยายน 2554

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

10

37 CALENDAR

44

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

20

ติดตาม อาน a day BULLETIN มา หลายฉบับแลวคะ แต ช อบที ่ ส ุ ด คื อ ฉบับปกคุณ แม ส าย สะดุ ด ตั้งแตคำโปรยปก

28 ‘I’m Possible’ เปนประโยคสั้นๆ ที่เทมาก เลยคะ มันดูมีลูกเลนในการใชภาษา และมี ความหมายดี ยิง่ ไดอา นบทสัมภาษณกย็ ง่ิ ชอบ เนื ้ อ หาดี คนก็ ห ล อ (ฮา) ชอบคอลั ม น The Words ดวยคะ บางประโยคถึงกับตอง เขียนแปะไวเตือนสติตัวเอง ขอบคุณที่ทำ นิตยสารดีๆ แบบนี้นะคะ แตเสียดายที่หา อ า นยากไปหน อ ย อยากให เพิ ่ ม จุ ด แจก

10 FEATURE

เจาะลึกทุกมุม พรอม ส ั ม ภ า ษ ณ  ผู  เ ล  น คนสำคั ญ ระดั บ โลก ก อ นเป ด ศึ ก เทนนิ ส PTT Thailand Open 2011 อยางเปนทางการ

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

26 SHOPPING

บางครั้งความมีสไตล ก็ขน้ึ อยูก บั การเลือกสรร ดังนั้น อยารอชา พลิก ไปหนานี้แลวหยิบจับ ของเกๆ มาใชซะใหเข็ด

28 32 HOME MADE HEALTH แตงบานใหสวยโดนใจ AND HEART โดยใชหลักของการจัดวาง กับสไตลิสตชื่อดัง อยาง ‘แกละ’ - สมบุญ กริ่งไกร

รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

44 39 42 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- ท ำ ค ว า ม รู  จ ั ก ก ั บ ค น หาความสุ ข จาก ทุ ก วั น ของชี ว ิ ต การ ทำงาน คื อ เคล็ ด ลั บ แบบมื อ อาชี พ ของ ดิฐวัฒน อิสสระ

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

นานา เดกิ้น ผูกำกับ ละครเวที ห ญิ ง จาก Damage Joy กับการ เด ิ น ท า ง ท ี ่ ไ ม  เค ย หยุดนิ่งของเธอ

หรือเพิ่มปริมาณใหมากกวานี้คะ เพราะ สวนตัวไมชอบอานออนไลน ชอบอานจาก กระดาษมากกวา สุดทาย เปนกำลังใจให ทีมงานเสมอคะ -ธิชาพร สัจจาธรรม

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพใน ชวงเดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ  มิ พผโู ฆษณา นิตพิ ฒ ั น สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสงิ ห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ เอกพล บรรลือ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร กิตติศกั ดิ์ ทวีกจิ ภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร พิสจู นอกั ษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย ศักดิ์สิทธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิริจรรยากุล ผูอำนวยการกลุมโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจัดการฝายโฆษณา สุพัชรา มโนรินทร 08-1928-1284, กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037 ฝายโฆษณาอาวุโส กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400, กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 เจาหนาทีฝ่ า ยโฆษณา นิลเนตร แกวโรจน 08-9770-4614, ธนาภรณ ศรีจฬุ างกูล 08-9662-7073 ผูจ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช ว ยผูจ ดั การ ณัฐธยาน อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ ลิต บริษทั เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.fivb.org

10 อันดับทีมวอลเลยบอลหญิงที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ 1

บราซิล

2

สหรัฐอเมร�กา

3

รัสเซีย

4

ญี่ปุน

5

อิตาลี

6

เซอรเบีย

THE POLL

7

จีน

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการลดราคาน้ำมันในขณะนี้ อันดับ 1

อันดับ 3

64.23%

7.32%

สงผลกระทบ ตอแผนการรณรงค เรื่องพลังงานทดแทน

ชวยลดภาระคาใชจาย ใหกับประชาชน

อันดับ 2

อันดับ 4

21.95%

6.50%

เปนแคมาตรการ ระยะสั้น ที่รัฐบาล ทำตามสัญญา ที่ใหไวกับประชาชน

อยากใหรัฐบาล ลดภาระคาใชจาย ในดานอื่นๆ ดวย

% จากการสำรวจพบวา ในปจจุบนั มีประชากรยุโรป ป ว ยเป น โรคเกี ่ ย วกั บ ระบบประสาท หรื อ มี อาการทางจิต (Mental Disorders) มากถึง 38% หรือประมาณ 165 ลานคน จากจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 514 ลานคน ที่มา : www.reuters.com

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว า สหรัฐอเมริกาตองสูญเสียเงินไปกับ การรักษาผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการนอนหลับ ไม เ พี ย งพอ ถึ ง ป ล ะประมาณ 63,000 ลานดอลลารฯ หรือ ประมาณ 1.9 ลานลานบาท ที่มา : http://healthland.time.com

8

คิวบา

9

โปแลนด

10

ไทย

จ า ก ผ ล ส ำ ร ว จ ร ะ ดั บ เ ช า ว น ป ญ ญ า แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง เด็กไทย พบวาเด็กอายุ 6-12 ป มากกว า 25% มี ค า ไอคิ ว ต่ ำ กว า 90 (ค า ความฉลาด ปานกลางอยูที่ 90-110) และ 4 0 % มี ไ อ คิ ว ป ก ติ ร ะ ห ว า ง 9 0 - 1 0 9 ส ว น ก า ร วั ด อี คิ ว พบวาเด็กวัย 3-5 ป และ 6-11 ป มี ค ะ แ น น ใ น เ รื่ อ ง ค ว า ม คิ ด ก า ร ป รั บ ตั ว ต อ ป ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร น ล ด ล ง แต อ ยู ใ นเกณฑ ป กติ ที่มา : www.komchadluek.net

จ า ก ข  อ มู ล ล  า ส ุ ด พ บ ว  า ประเทศไทยมีผสู มัครใชหมายเลข โทรศั พ ท จ ำนวน 73.1 ล า น หมายเลข เป น ของเอไอเอส 32.5 ลานหมายเลข ดีแทค 22.7 ลานหมายเลข และทรูมูฟ 17.9 ลานหมายเลข ทั้งนี้ มีแนวโนม จะสูงขึ้น เนื่องจากกระแส 3G ฟเวอร ที่มา : www.siamintelligence.com

33.44%

จากขอมูลของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร พบวา ปาไมในประเทศไทยมีพื้นที่เหลือเพียง 171,585 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33.44% ของ พื ้ นที ่ ท ั ้ งหมด โดยจั งหวั ดที ่ ม ี พ ื ้ นที ่ ป  า ไม เ กิ น 70% มีเพียง 5 จังหวัด เทานั้น ไดแก เชียงใหม ตาก นาน แมฮองสอน และลำปาง ที่มา : www.seub.or.th

คุ ณ คิ ด อย า งไรกั บ โปรโมชั น ตอคิวทีร่ า นคาตางๆ กำลังนิยม ทำการตลาดอยูในขณะนี้ “สะดวก และน า สนใจ เรียกลูกคาไดดี” ญาณิสา ธัญญาสัก 48 ป, ธุรกิจสวนตัว “ ค ิ ด ว  า เป  นก า ร สร า งกระแส เรี ย กร อ ง ความสนใจจากลูกคา” วริฐา สุทินศักดิ์ 19 ป, นักศึกษา “เปนการตลาด ทีบ่ บี บังคับลูกคาทางออม เพราะมีเงือ่ นไขของบริษทั ตามมา” กัลยภรณ งามวินิจฉัย 19 ป, นักศึกษา “สรางความลำบาก ใหกับลูกคา” โกเมศ สมิตัย 23 ป, อาชีพอิสระ “เปนแผนการตลาด ที่ดี ลูกคาชอบ และได ประชาสั ม พั นธ แบรนด ไปในตัว” ชยาวัชร ประธาน 23 ป, ฝายประสานงาน “ก็ ด ี ค รั บ ทำให คนในสังคมเปนระเบียบ มากขึ ้ น แต บ างครั ้ ง คนซื ้ อ ก็ เ ห อ ของใหม เกินไป” สุรชัย ปุริโส 33 ป, ชางภาพ


6

• ทีด่ อรตมุนด ประเทศเยอรมนี มีการจัดนิทรรศการ Fair 2011 ซึง่ เปนการจัดแสดงสินคาทีเ่ นนกระบวนการผลิตและการทำธุรกิจ การคาทีเ่ ปนธรรม (Fair Trade) โดยผูเ ขารวมนิทรรศการ ทัง้ ผูผ ลิต ผูจ ดั จำหนาย และโรงงานตางๆ จะนำสินคาใหมๆ มานำเสนอ ในนิทรรศการแหงนี้ และผูเขาชมงานจะไดทราบขอมูลความรูที่เปนประโยชนสำหรับวงการคาขายที่เปนธรรมที่จะเปนกระแส ในอนาคตดวย - AFP Photo / Patrik Stollarz

• นีค่ อื Mont-Saint-Michel ปราสาทเกาแกบนภูเขาทีส่ รางมาตัง้ แตยคุ กอนประวัตศิ าสตร และเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโก ซึง่ อยูท างตอนเหนือของประเทศฝรัง่ เศส แมลา สุดจะประสบปญหาน้ำทวม แตทกุ ฝายก็กำลังรวมมือกันเพือ่ แกปญ  หานีอ้ ยางจริงจัง เพราะถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวสำคัญแหงหนึ่งของประเทศ มีนักทองเที่ยวเขาชมความสวยงามของปราสาทแหงนี้ปละกวา 3 ลานคน - AFP Photo / Damien Meyer

LIFESTYLE

HERO

ANIMAL

ขอเสริมอึม๋ ใหตวั เอง

เขาชวยเด็ก 1 ขวบ จากแมที่เครียดจัด

เพาะพันธุแมวเรืองแสง

คุณปาใจสู! ‘บิณฑ บรรลือฤทธิ’์ สวมบทฮีโร นักวิทยฯ มะกัน เรียกความมั่นใจอีกครั้ง

สำหรั บ ผู  ห ญิ ง เรื ่ อ งความสวย ความงามเป นเรื ่ อ งที ่ ยอมไมไดจริง ๆ ลาสุด นาง โจแอน ลอยด อดีตนางแบบ ชาวอังกฤษ วัย 65 ป ก็ตัดสินใจเพิ่ม ขนาดทรวงอกให ใหญ แ ละเต ง ตึ ง ขึ ้ น โดยเธอใหเหตุผลในการเลือกเสริมอึ๋ม ใหตวั เองมากกวาจะไปดึงหนาใหเตงตึง วา “ฉันอยูกับความรูสึกไมมั่นใจ ไมมี ความสุ ข กั บ รู ป ร า งตั ว เองมาทั ้ ง ชี ว ิ ต เพราะแมฉันจะมีหนาตาสวยแคไหน แตฟา ดันใหหนาอกฉันมาเพียงแคคพั A เทานัน้ แตอยางไรก็ตาม ฉันก็อยูก บั มัน มาตลอด จนกระทั่งปที่แลวเมื่อสามี ของฉันไดเสียชีวิตไป ฉันก็กลัวการอยู คนเดียว ดังนั้น จึงตองลุกขึ้นมาปฏิวัติ ตัวเองเสียใหม ดวยการเพิ่มหนาอกให เป นคั พ F เสี ย เลย” นอกจากจะได ความมัน่ ใจแบบสุดๆ กลับคืนมา ลาสุด คุณปาอินดี้คนนี้ก็ไดออกเดตกับหนุมๆ หลายคนทีม่ อี ายุตง้ั แต 24-50 ป อีกดวย ซึ่งเธอบอกวา ไมมีใครเดาอายุของเธอ ออกดวยซ้ำ

พระเอกรุน ใหญ บิณฑ บรรลือฤทธิ์ สวมหัวใจสิงหเขาชวยเหลือ เด็กวัย 1 ขวบ ซึง่ ถูกแมของตัวเองทีม่ อี าการเครียดจัดจนคลุม คลัง่ จับลูกชายตัวเองจี้คอเปนตัวประกัน โดย นางสาว ปริมฤดี เจริญกำชัย อายุ 24 ป ใชมีดสับผลไมยาวประมาณ 12 นิ้ว จี้คอนองอั่งเปา ลูกชาย ไวเปนตัวประกันที่บริเวณหนาหาง เซ็นทรัลเวิลด และขูไ มใหใครเขามาใกล สาเหตุจากความเครียด ในครั้งนี้ก็เกิดจากการที่แผงคาขายของเธอถูกเจาหนาที่เทศกิจ ยึดไป จนเวลาผานไปประมาณ 1 ชั่วโมง นาย บิณฑ บรรลือฤทธิ์ อาสาสมัครมูลนิธิรวมกตัญู ก็ไดรอจังหวะเผลอ พุงเขารวบตัวแมคาคนนี้ แลวปลอบประโลมใหหายจากอาการกลัวกอนจะนำสง สถานีตำรวจ โดยพระเอกของเราไดบอกไววา เขาเชือ่ วาอยางไรก็ตามเธอไมมีวันทำรายลูกของตัวเอง อยางแนนอน ดูคลิปเหตุการณในครั้งนี้ไดที่ http://youtu.be/lGDmSQZ1qOg

HUMAN RIGHTS

อังกฤษอนุญาตกลุม ชายรักชาย บริจาคเลือดครั้งแรกในรอบ 20 ป กลุมชายรักชายในประเทศอังกฤษคงรูสึกถึงความเทาเทียม กันมากขึน้ หลังกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษอนุญาตใหคนกลุม นี้ บริจาคเลือดไดตง้ั แตเดือนพฤศจิกายนนีเ้ ปนตนไป หลังถูกสัง่ หาม มานานกวา 20 ป หรือตั้งแตป ค.ศ. 1980 เพื่อปองกันการระบาดของเชื้อ HIV อยางไรก็ตาม ยังมี ขอแมวาผูบริจาคตองหางหายจากการมีเพศสัมพันธกับคูนอนนานกวา 1 ป ทั้งนี้ โครงการยกเลิก การหามบริจาคเลือดของกลุมชายรักชายนี้มีขึ้นเนื่องจากไมพบเหตุปจจัยวาคนกลุมนี้จะกอใหเกิด ความเสี่ยงในการเกิดโรคตางๆ หากอยูในเงื่อนไข ซึ่งในปจจุบันยังมีหลายประเทศทั่วโลกที่ยินดี รับเลือดของชายที่มีประวัติรักรวมเพศ เชน สกอตแลนด เวลล ออสเตรเลีย ญี่ปุน สวีเดน เปนตน

ตานโรค AIDS แมว

นักวิทยาศาสตรอเมริกนั ประสบความสำเร็จในการ พัฒนาสายพันธุแมวที่มีเซลลตอตานการติดเชื้อไวรัส ที่ทำใหเกิดโรคเอดสในแมว โดยพวกเขาไดทำการ แทรกยีนที่เปนสารเรืองแสงในตัวของแมงกะพรุน เขาไปในตัวแมว ซึ่งจากผลการทดสอบพบวา แมวที่ มีสีเขียวเรืองแสงเหลานี้มีความทนทานตอไวรัสโรค ภูมิคุมกันบกพรองแมว หรือ FIV ซึ่งเปนสาเหตุของ โรคเอดสในแมว โดย ดอกเตอร Eric Poeschla แหง คลินกิ Mayo ในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ไดออกมา กลาวถึงความสำเร็จครั้งนี้ไววา “มีแมวอยู 500 ลานตัว ที่ตองทุกขทรมานจากโรคนี้อยูทั่วโลก และ ผลการทดลองในครั้งนี้เปนอีกหนึ่งกาวสำหรับการ รักษาโรคเอดสที่เกิดขึ้นในสัตว” โดยยีนดังกลาว ไมเปนอันตรายตอ เจา แมวนอ ยแตอ ยา งใด และ กระบวนการดังกลาวก็จะถูกนำไปตอยอดกับสัตว เลี้ยงลูกดวยนมอื่นๆ อยางหมู แกะ และลิง ตอไป

SOCIETY

สวนสนุกจีนสรางเครื่องเลน Angry Birds เอาใจนักทองเที่ยว

สวนสนุกสุดอินเทรนดแหงนี้อยูในเมืองฉางชา มลฑลหูหนานของจีน ลาสุดไดสรางเครื่องเลนชิ้นใหมจำลองมาจากเกม Angry Birds ซึง่ เปนแอพพลิเกชันเกมยอดฮิตบนโทรศัพทมอื ถือ ใหนกั ทองเทีย่ วไดลองเลนจริง โดยพนักงานคนหนึง่ ของสวนสนุกแหงนี้ กลาววา “เครือ่ งเลนชิน้ ใหมนเ้ี มือ่ ลองเลนจริงจะรูว า ยากกวาในเกม แตกเ็ ปนทีช่ น่ื ชอบทัง้ เด็กและผูใ หญ เพิม่ สีสนั ใหกบั สวนสนุกมาก” ทั้งนี้ Angry Birds เปนเกมที่สรางขึ้นโดยบริษัทโรวิโอ ของประเทศฟนแลนด เปนหนึ่งในแอพพลิเกชันเกมที่ไดรับความนิยมมาก ที่สุดในโลก โดยแตละเดือนจะมีผูเขาไปเลนเกมนี้มากถึง 40 ลานคน


• ทีป่ ระเทศฝรัง่ เศสเขาจัดงานแขงรถพลังงานไฟฟาในรายการทีช่ อ่ื Wave หรือ World Advanced Vehicle Expedition ทีแ่ ขงจากปารีส ไปยังกรุงปราก เพือ่ สงเสริมการใชรถพลังงานไฟฟาใหแพรหลาย เพราะทำจากเทคโนโลยีทส่ี ามารถนำพลังงานกลับมาใชใหมได โดยมีทีมที่เขารวมการแขงขันทั้งหมด 20 ทีม จากนานาประเทศ เชน เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สวิตเซอรแลนด ออสเตรีย อังกฤษ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส - AFP Photo / Thomas Samsonwave

• เยอรมนีมีหมึกพอลไวทำนายผลการแขงขันบอลโลก นิวซีแลนดก็มีเหมือนกัน แตเขาใชเจาแกะที่ชื่อ ซอนนี วูลล ที่ทำนาย เกมการแขงขันรักบี้โลก หรือ Rugby World Cup ประจำป 2011 ที่จัดขึ้นที่กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด วิธีการทำนายก็คือ เอาธง ของประเทศทีเ่ ขารวมการแขงขันมาติดไวกบั จานอาหาร แลวดูวา เจาซอนนีจะเลือกกินอาหารจานไหน - AFP Photo / Peter Parks

SPORT ‘ซาแมนธา’ และ ‘โยโควิช’ ขึ้นแทนแชมป US OPEN ปลาสุด

ปดเกมกันไปเรียบรอยแลวสำหรับการแขงขันรอบชิงชนะเลิศยูเอส โอเพน แกรนดสแลมสุดทาย ของป โดยทางฝายหญิงถือเปนการพลิกล็อกอยางเหนือความคาดหมาย เมือ่ เซเรนา วิลเลียมส ตัวเก็ง ชาวอเมริกัน ทำพลาด เสียทาใหกับ ซาแมนธา สโตเซอร ผูท า ชิงชาวออสเตรเลีย ดวยคะแนน 2-0 เซต ขึน้ ตำแหนงนักเทนนิสหญิงคนแรกของออสเตรเลียทีไ่ ดแชมปยเู อส โอเพน สวนฝายชายเปนการขับเคีย่ ว กันอยางดุเดือดระหวาง ราฟาเอล นาดาล กับ โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสชาวเซอรเบีย เมือ่ จบการแขงขัน โยโควิชก็เอาชนะนาดาลไปไดอยางขาดลอยดวยสกอร 3-1 เซต พรอมรับตำแหนงมือวางอันดับ 1 ของโลก

รำลึกเหตุการณ 9/11

วันที่ 11 กันยายน ที่ผานมา ถือเปนวัน ครบรอบ 10 ป ของ เหตุการณ 9/11 ซึ่งทั่วโลกพากันรำลึก ถึง adB จึงขอรวมรำลึก ดวยเกร็ดเล็กเกร็ดนอยจากเหตุการณนี้ที่คงจะถูก บันทึกไปอีกนาน • เริ่มตนกันดวยยอดผูเสียชีวิตอยางเปนทางการ จากเหตุการณ 9/11 ซึ่งเพิ่งเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ราย ในปนี้ หลังจากผลชันสูตรของสำนักงานนิติเวช วิทยานิวยอรก ระบุวา นาย เจอรรี บอรก นักบัญชี ทีเ่ สียชีวติ เมือ่ ปลายปทแ่ี ลว ดวยสาเหตุจากโรคปอด อันเกิดจากการสูดฝุนละอองใกลกับตึกเวิลดเทรด เขาไป ทำใหยอดผูเสียชีวิตทั้งหมดอยูที่ 2,753 คน • สวนขอมูลสถิติการสืบคนในกูเกิ้ลระบุวา ในชวง สัปดาหแรกหลังเกิดเหตุการณ 4 คำที่ถูกสืบคน

CULTURE

สุดปลื้ม ยูเนสโก มอบรางวัลให 3 โบราณสถานไทย

สำนักงานยูเนสโกประจำ ภู ม ิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ  ก ได ประกาศรางวัลเพือ่ การอนุรกั ษ มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาค เอเชียแปซิฟก ป 2011 โดย โบราณสถานของประเทศไทย ที่ ได ร ั บ รางวั ล ได แ ก หอไตร วั ด เทพธิ ด าราม กรุงเทพฯ, ศาลาโบราณสถาน วัดคูเตา จังหวัดสงขลา และอาคารโบราณ ถนนหนาพระลาน ตรงขาม พระบรมมหาราชวั ง ซึ ่ ง การได ร ั บ รางวั ล ครั ้ ง นี ้ ถือเปนเรื่องนายินดีที่มรดกทางวัฒนธรรมของไทย ได ร ั บ การยอมรั บในระดับนานาชาติ ดาน นาง โสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร กลาววา “การทีย่ เู นสโกมอบรางวัลใหแกทง้ั สามโบราณสถาน เปนเรือ่ งทีด่ อี ยางยิง่ เพราะชุมชนจะมีความภาคภูมใิ จ”

มากที ่ ส ุ ด คื อ นอสตราดามุ ส , ซี เ อ็ น เอ็ น , เวิลดเทรดเซ็นเตอร และ โอซามา บิน ลาเดน • ในการรื ้ อ ค น ซากปรั ก หั ก พั ง ของเวิ ล ด เทรด เซ็นเตอร ซึ่งมีน้ำหนักกวา 1 ลานตัน เพื่อหาราง ผูเคราะหราย เจาหนาที่ไดคนพบขาวของประมาณ 6.5 หมื ่ น รายการ รวมถึ ง นาฬ ก า 437 เรื อ น และแหวนแตงงาน 144 วง • ซากเหล็ ก ที ่ ได จ ากการเก็ บ กู  ในพื ้ นที ่ บ ริ เวณ กราวนดซีโรบางสวนถูกนำไปหลอมเพื่อทำของ ที ่ ร ะลึ ก ทั ้ ง เสาธง ไม ก างเขน และงานศิ ล ปะ หลายรอยชิ้น รวมถึงไมกางเขนที่เมืองแชงคสวิลล รั ฐเพนซิล เวเนี ย ซึ ่งเป นจุ ดที ่เครื่อ งบิ นยู ไนเต็ ด แอรไลน เที่ยวบินที่ 93 ตก และยังถูกนำไปสราง เปนอนุสาวรีย Memory and Light ในเมืองปาดัว ประเทศอิตาลี ดวย ที่มา : Telegraph.co.uk

“ ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง ฝ า ยค า นคื อ ทำหน า ที่ ใหสมบูรณ อยาไปตัง้ หลัก ว า ค า น ทุ ก เ รื่ อ ง มั น ขึ้ น อยู กั บ พฤติ ก รรม ของรัฐบาล... ถารัฐบาล ทำดีทุกเรื่อง ก็ ไมจำเปน ตองคานแมแตเรื่องเดียว” จุรินทร ลักษณวิศิษฎ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปตย 12 กันยายน 2554

GREEN PLEASE เยอรมนีจดั อันดับหมูบ า นพลังงานแสงอาทิตยอนั ดับ 1 ชาวบานในหมูบาน Rettenbach am Auerberg ทางตอนใตของ ประเทศเยอรมนี กำลังปลาบปลืม้ อยางสุดขีด เมือ่ ไดรบั การขนานนาม ใหเปน ‘หมูบ า นรักษสง่ิ แวดลอมทีด่ ที ส่ี ดุ ของประเทศ’ ซึง่ บริเวณทางเขา หมูบ า นจะมีปา ยพระอาทิตยยม้ิ เปนสัญลักษณของหมูบ า นสีเขียวแหงนี้ โดยความเจงอยูที่บานทุกหลังและเพดานตึกทุกแหงไดทำการติดตั้ง แผงโซลารเซลลไวทั้งหมด และเซลลพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวก็สามารถผลิตพลังงานไดมากกวา ความตองการของคนในหมูบานเสียอีก นอกจากนี้อุปกรณเก็บพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย ก็ทำงานดวยพลังงานชีวภาพ หรือ biogas ซึ่งใชความรอนหมุนเวียน จากกาซคารบอนไดออกไซด ที่ไดจากการเผาฝน ไมเพียงเทานั้น รถยนตในหมูบานก็ยังวิ่งดวยน้ำมันจากเมล็ดพืชอีกดวย

16 กันยายน 2485 - ผูบัญชาการทหารสู ง สุ ด ของไทยกั บ ผู  แ ทนกองทั พ ญี ่ ป ุ  น ประจำประเทศไทยลงนามในข อ ตกลง สรางทางรถไฟสายมรณะ โดยมีจุดเริ่มตน ทีส่ ถานีชมุ ทางหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ถึงปลายทางเมืองทันบูซายัค ประเทศพมา รวมระยะทาง 415 กิโลเมตร 17 กันยายน 2431 - บรูไนเขาเปนรัฐใน อารักขา หรือยินยอมยกอำนาจอธิปไตย ที ่ ม ี อ ยู  ให ก ั บ ประเทศอั ง กฤษด ว ยความ สมัครใจ 18 กันยายน 2505 - เขาใหญไดรับการ ประกาศเปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของไทย และไดรบั สมญานามวาเปน ‘อุทยานมรดก ของกลุม ประเทศอาเซียน’ มีเนือ้ ทีค่ รอบคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตร ปจจุบนั มีนกั ทองเทีย่ ว มาเยือนประมาณ 8.2 แสนคนตอป 19 กันยายน 2549 - คณะทหารในนาม ‘คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข’ (คปค.) ซึ่งมี พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เปนหัวหนา ไดทำการรัฐประหารยึดอำนาจ รั ฐ บาลรั ก ษาการ พั นตำรวจโท ทั ก ษิ ณ ชินวัตร นับเปนรัฐประหารครัง้ ที่ 10 ของไทย 20 กันยายน 2489 - เทศกาลภาพยนตร เมื อ งคานส จ ั ด ขึ ้ น เป น ป แ รก ถื อ เป น เทศกาลภาพยนตรที่เกาแกและมีอิทธิพล มากทีส่ ดุ เทศกาลหนึง่ ของโลก โดยในปแรก มีภาพยนตรไดรบั รางวัลปาลมทองคำทัง้ สิน้ 11 เรื่อง 21 กันยายน 2469 - พระบาทสมเด็จพระปกเกล า เจ า อยู  ห ั ว มี พ ระบรมราชโองการจัดตั้งกรมรักษาสัตวน้ำขึ้น สังกัด กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งพัฒนามาเปน กรมประมงในปจจุบัน 22 กั น ยายน 2334 - วั น เกิ ด ไมเคิ ล ฟาราเดย นักเคมีและนักฟสกิ สชาวอังกฤษ ผูไดรับการยกยองใหเปน ‘บิดาแหงไฟฟา’ ผูคนพบการเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟา และ ประดิษฐไดนาโม ตนแบบของเครื่องผลิต กระแสไฟฟาในปจจุบัน

ยอดผูใชทวิตเตอรแตะ 100 ลานคนทั่วโลก และ 40% อานอยางเดียวแต ไมทวีต

Did You Know?

Dick Costolo CEO ของทวิตเตอร เปดเผยขอมูลลาสุดวา ขณะนีม้ ผี ใู ชทวิตเตอรประมาณ 100 ลานบัญชีในโลก ซึง่ จำนวนนี้ คือผูที่เขาสูระบบอยางนอย 1 เดือนตอครั้ง และมีผูเขาสูระบบทุกวันประมาณ 50 ลานบัญชี ขณะที่สถิติอีกสวนเผยวา 40% ของผูใ ชงานทัง้ หมดคือผูใ ชทไ่ี มมกี ารอัพเดตเลยในชวง 1 เดือนทีผ่ า นมา แตลงชือ่ เขาใชเปนประจำเพือ่ อานอยางเดียว ซึง่ ในปจจุบนั มียอดการทวีตสูงถึง 230 ลานขอความตอวัน หรือเฉลี่ยแลวมีผูทวีตขอความประมาณ 8,900 ขอความตอวินาที


10

FEATURE

EVERY SHOT. E EVERY GAM


EVERY POINT. ME COUNTS. เรื่อง : กองบรรณาธิการ ตัง้ แตทกี่ ระแสความนิยมในกีฬาเทนนิสถูกจุดติดขึน้ ในประเทศไทย PTT Thailand Open ที่เปลี่ยนชื่อมาจาก Thailand Open ก็ ไมเคยหยุดทีจ่ ะเสิรฟ  ความมันในระดับคุณภาพ ซึง่ นับจนถึงตอนนี้ ก็จดั การแขงขันติดตอกันมาเกือบ 10 ป แลว และสงผลใหประเทศไทย กลายเปนศูนยรวมยอดนักเทนนิสระดับโลกเปนประจำทุกป และแฟนๆ ชาวไทยก็ ไมเคยพลาดที่จะรอชมการดวลกันระหวางนักเทนนิส สุดยอดฝมือ เพราะการไดชมเกมระดับโลกในสนามแขงขันจริง มาตรฐาน ATP โดยที่ไมตองเดินทางไปถึงตางประเทศนั้น ถือวา นาจะคุม เกินคุม และในปนที้ างผูจ ดั และผูส นับสนุนรายการก็ ไมทำให ชาวไทยตองผิดหวัง เพราะไดขนทัพนักเทนนิสระดับท็อปมาดวล แร็กเกตกันแบบสุดมันสนั่นคอรต ซึ่งเราขออาสาพาคุณไปพบกับ เรือ่ งราวทีน่ า สนใจของการแขงขัน PTT Thailand Open 2011 ที่จะถึงนี้ รวมทั้งบทสัมภาษณพิเศษที่เราคัดสรรมาฝากแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ หลังจากนัน้ ก็ ไปลุน กับทุกลูกเสิรฟ  ทุกคะแนน ทุกเกม ทีแ่ มแต เสี้ยววินาทีก็มีความหมาย และที่สำคัญ ไมวาจะเปนเกมกีฬาหรือ เกมชีวิต รูแพก็ตองรูชนะดวยเชนกัน


ไมฟุงซาน

คุณตัดสินใจจะเปนนักเทนนิสอาชีพตั้งแตอายุเทาไหร

นาจะตอน 15-16 นะครับ ตอนที่ผมไปซอมอยูที่บารเซโลนา มันเปน เรือ่ งใหญมากทีจ่ ะตองยายไปจากบาน ตองหางจากครอบครัวในขณะทีอ่ ายุแคนน้ั ผมก็คิดวาเราจะตองพยายามใหไดมากที่สุด หลังจากนั้นผมก็ไมเคยหยุด ที่จะฝกซอมอยางหนัก และเทนนิสก็เปนสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของผมตั้งแตนั้น เปนตนมา

ใครเปนแรงบันดาลใจในการเปนนักเทนนิสใหคุณ

ถาใหเลือกได คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเองบาง

Andy Murray

ใชครับ ผมคิดวาการขึ้นสูอันดับ 1 ก็ตองเปนความตั้งใจของทุกคนที่มาอยู ณ ตรงนี้ คุณก็รวู า มันเปนสิง่ ทีย่ าก เพราะวามีการแขงขันสูง แตมนั ก็เปนเปาหมาย ของผมที่จะตองไปใหถึงใหได

คุณผานเขารอบสุดทายการแขงขันแกรนดสแลมถึง 3 รายการ คุณคิดวา จะตองทำอยางไรเพื่อกาวไปสูการเปนผูชนะของรายการ

ผมคิดวาผมคงตองเลนใหดีขึ้นไปอีกสักนิด เวลาเขาสูรอบทายๆ ของ การแขงขันแลว มันมักจะมีเสนบางๆ กั้นระหวางการเอาชนะนักเทนนิสมือดีๆ หรือไมก็แพไป และผมคิดวาผมยังไมไดแสดงฝมืออยางเต็มที่ในรอบชิงชนะเลิศ สักเทาไหร ซึ่งเปนสิ่งที่ผมตองทำ

คุณมีความเชื่อหรือวิธีการอะไรบาง ในการเตรียมตัวกอนที่จะลงแขงขัน

โดยปกติผมจะฟงเพลงกอนลงสนาม แตละสัปดาหผมก็เปลีย่ นเพลงไปเรือ่ ยๆ นอกจากนี้ผมก็จะตองวอรมรางกายกอนแขง ซึ่งมันจะชวยทำใหจิตใจของผม

ผมไมเคยรูสึกทอเลยครับ ถึงแมวาการเดินทางไปแขงขันจะเปนเรื่องที่ คอนขางลำบาก ผมก็ไมรูสึกเหนื่อยที่จะเลนเทนนิส คุณตองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณไดทำและเตรียมตัวมากอนหนานี้ นี่คือสิ่งเดียว ที่คุณตองทำ ถาเมื่อไหรที่คุณตั้งคำถามกับตัวเองในชวงเวลาสำคัญ แสดงวา คุณกำลังจะเริ่มทำสิ่งที่ผิดพลาดแลว

คุณมีใครที่เปนฮีโร หรือเปนคนที่สรางแรงบันดาลใจใหกับคุณบาง ไมจำเปน วาจะตองเกี่ยวกับเทนนิสก็ได

ตอนนีค้ ณ ุ อยูอ นั ดับที่ 4 ของโลก การขึน้ เปนอันดับ 1 คือเปาหมายของคุณไหม

คุณเคยรูสึกทอบางไหม แลวคุณจัดการกับตัวเองอยางไร

เวลาเจอสถานการณตึงเครียดในการแขงขัน คุณรับมือกับมันอยางไร

ก็ไมมีใครเปนพิเศษนะครับ ผมแคชอบการแขงขัน และผมก็เลนกีฬา หลายชนิดมาตั้งแตเด็ก ซึ่งเทนนิสถือวาเปนกีฬาที่ผมทำไดดีที่สุด ผมคิดวา ชัยชนะนี่แหละ คือเหตุผลที่ทำใหผมมาเปนนักเทนนิส

มูฮัมหมัด อาลี เปนคนหนึ่งที่ผมติดตามผลงานของเขา ชวง 5-6 ปที่ผานมา ผมเอาเทปการชกของเขามาเปดดูตลอด ทั้งสารคดี หรือหนังสือ ผมก็หามาอาน รูสึกวาเขานาทึ่งมากๆ เปนคนที่มีบุคลิกเขมแข็ง สามารถกาวไปสูจุดที่ประสบ ความสำเร็จไดอยางนาชื่นชม ถาเปนคำถามนี้ผมก็ขอเลือก มูฮัมหมัด อาลี ครับ

อืม... ไมมีนะ ตอนนี้ผมก็มีความสุขดี ผมสามารถเลนเทนนิสในแบบ ที่ผมตองการตั้งแตยังเด็ก ผมคิดวาคนเราควรมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมี

อะไรคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการเปนนักเทนนิสระดับโลก นั ก เ ท น นิ ส ห นุ ม ชาวสกอต วัย 24 ป เจ า ของตำแหน ง นั ก เ ท น นิ ส ช า ย มือวางอันดับ 4 ของโลก และนัก เทนนิสชายมือวาง อันดับ 1 แหง สหราชอาณาจักร ผลงานสู ง สุ ด ของ เขา คือ การขึ้นถึง มือวางอันดับ 2 ของโลก เมื่อเดือน สิงหาคม 2553

ผมคิดวาคุณคงรูวาทุกสิ่งลวนมีทั้งขอดีและขอเสีย ผมมีโอกาสไดทองเที่ยว ไปยังเมืองตางๆ ทั่วโลกตั้งแตอายุ 12 ถาหากผมไมไดเลนเทนนิส ผมคงไมมี โอกาสดีๆ แบบนี้ แตก็หมายความวาคุณก็ตองหางจากครอบครัวและเพื่อนๆ ซึ่งเปนสิ่งที่คุณตองแลก

ถามีเด็กๆ ที่อยากเปนนักเทนนิสที่ประสบความสำเร็จอยางคุณ คุณจะบอก พวกเขาวาอยางไร

ผมคิดวาคุณตองเอาจริงเอาจังแลวก็สนุกกับมัน ตอนที่คุณยังเด็ก ไมจำเปน วาคุณจะตองชนะตลอดเวลา มันควรเปนเรื่องของความสนุกสนานมากกวา พอคุณอายุสัก 16-17 คุณก็ยังสนุกกับมัน ไมใชเครียด และการฝกฝนอยางหนัก ก็เปนเรื่องสำคัญถาคุณอยากประสบความสำเร็จ

คุณจะฝากอะไรถึงแฟนเทนนิสชาวไทยบาง

ผมไมไดเดินทางมาเมืองไทยนานแลว ซึ่งผมยินดีมากที่จะไดกลับมา อีกครัง้ ตอนทีผ่ มลงแขงเมือ่ ป 2005 มันเปนครัง้ แรกของผมทีไ่ ดเขาถึงรอบสุดทาย ของการแขงขัน แลวผมก็เจอกับ ภราดร ศรีชาพันธุ ในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งเหนื่อยมาก ผมหวังวาคงมีแฟนๆ มาดูผมเลนในปนี้นะครับ

กอนที่การแขงขันจะเริ่ม เรามีของฝากเล็กๆ นอยๆ ใหกับผูอานทุกทานไดทำความรูจักกับเหลานักหวดลูกสักหลาดขวัญใจแฟนเทนนิสทั่วโลก พรอมบทสัมภาษณพิเศษที่สงตรงถึงแฟนๆ ชาว a day BULLETIN โดยเฉพาะ

คุณมีสิ่งที่ใชยึดเหนี่ยวในการแขงขันบางไหม และทำอยางไร

ผมคิดวานักเทนนิสทุกคนก็คงจะมีสิ่งที่ใชยึดเหนี่ยวในแบบของตัวเอง อยางผมเองเมื่อ 2 ปที่แลว ก็เริ่มหันมาใชวิธีการเอาผาขนหนูคลุมหัว ระหวางชวงพักการแขงขันเพื่อรวบรวมสมาธิ หลังจากนั้นผมก็จะเลนไดดีขึ้น มันก็เลยเปนสิ่งสำหรับยึดเหนี่ยวใหกับผมครับ

คุณมีวิธีเตรียมตัวอยางไรกอนการแขงขัน

มันขึ้นอยูกับเวลาการแขงขัน ถาผมแขงชวงกลางคืน ผมก็จะพยายามนอน แลวตื่นขึ้นมาวอรมรางกายตั้งแตเนิ่นๆ ผมก็จะสามารถกินอาหารและระบบ การยอยก็จะทำงานไดดี ยังมีอีกหลายวิธีในการผอนคลายและเตรียมตัว ในการเขาสูการแขงขัน อยางผมก็แคเก็บเสื้อผา รองเทา อุปกรณ ฟงเพลง จากหูฟง แลวก็เดินไปที่คอรต

อะไรคือเปาหมายของคุณในอาชีพนักเทนนิส

Robin Soderling

คุณมีฮีโร หรือคนที่เปนแรงบันดาลใจใหกับคุณบางไหม

คนที่เปนแรงบันดาลใจใหกับผมก็คือนักเทนนิสในตำนานของสวีเดนทุกคน พวกเขาเป น แรงบั นดาลใจในการเล น เทนนิ ส และการตั ้ ง เป า หมายของผม ใหสูงยิ่งขึ้น ผมหวังวาวันหนึ่งผมจะเปนแรงบันดาลใจใหกับเด็กๆ ในสวีเดน เหมือนกับที่นักเทนนิสคนอื่นๆ เปนแรงบันดาลใจใหกับผม

ถาใหเลือกไดหนึ่งอยาง คุณอยากเปลี่ยนอะไรในชีวิตบางไหม

เทนนิสเปนกีฬาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 8 ปที่ผานมา ผมอยู ในการแขงขันมาตลอด ซึ่งผมรูสึกวาการแขงขันมันรวดเร็วและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือเหตุผลที่เราตองพัฒนาตัวเองใหดียิ่งขึ้น ผมหวังวาผมจะพัฒนาการเลน ของผม และก็สามารถอยูไดอยางสุขภาพดีดวยครับ

อะไรคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการเปนนักเทนนิสระดับโลก

ผมยั ง จำได ถ ึ ง ช ว งที ่ ก ำลั ง จะเปลี ่ ย นจากการเล น ในระดั บ เยาวชนมาสู  ระดับอาชีพ ตอนที่ลงแขงรายการระดับฟวเจอรสและชาเลนเจอรส และการ ลงรอบคั ด เลื อ กเพื ่ อ เข า สู  เมนดรอว เป นช ว งเวลาที ่ ค  อ นข า งลำบากที เดี ย ว แตเมื่อคุณขึ้นไปถึงตำแหนง 100 หรือ 50 อันดับแรก อะไรๆ มันก็จะเริ่ม เขาที่เขาทางมากขึ้น และในฐานะนักเทนนิส คุณก็จะไดไปเที่ยวรอบโลก ไดไปยังสถานที่ที่ปกติคุณคงไมไดไป แลวก็ไดเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลาย

กีฬาคือเรื่องของการแพชนะ เวลาที่คุณเปนผูแพ คุณจัดการกับสถานการณ แบบนั้นอยางไร แนนอนวาเราคงไมอยากจะเปนผูแพ แตคุณก็ตองเรียนรูจากมันวาจะตอง ทำอยางไรใหการแขงครั้งตอไปดีขึ้น

ผูหญิงในฝนของคุณเปนอยางไร จะตองสวย หรือวาเปนสาวนักกีฬารึเปลา

ผูหญิงในฝนของผมก็คือเจนนี คูหมั้นของผมนี่แหละครับ ทั้งใจดี สวย นารัก ฉลาด

คุณมีวิธีออกกำลังกายอยางไรบาง แลวมันชวยคุณอยางไร

ผมชอบขีจ่ กั รยานแลวก็ฟง เพลงจากไอพอดไปดวย มันชวยใหผมไดทง้ั สมาธิ แลวก็ผอนคลายไปในเวลาเดียวกัน

ผมคิดวาเด็กๆ ทุกคนคงใฝฝนวาจะเปนที่หนึ่ง แตจริงๆ แลวมันเปน การเดินทางที่ยากลำบาก เปาหมายที่มีมาเสมอของผมก็คือการสรางชื่อเสียง ใหกับวงการเทนนิสสวีเดน ผมใฝฝนที่จะเปนแชมปการแขงขันแกรนดสแลม หรือเอาเหรียญทองโอลิมปกกลับไปฝากชาวสวีเดน สวนเปาหมายสูงสุดของผม ก็คือมีรางกายที่แข็งแรง และสามารถเลนเทนนิสไปไดนานๆ

นั ก เ ท น นิ ส ช า ย สั ญ ชาติ ส วี เ ดน วัย 26 ป ผูรั้ง ตำแหน ง มื อ วาง อันดับ 6 ของโลก แ ล ะ ขึ้ น สู อั น ดั บ สูงสุด คือ มือวาง อันดับ 4 ของโลก เ มื่ อ เ ดื อ น พฤศจิกายน 2553

ถาคุณจะตองรองคาราโอเกะสักเพลง คุณจะเลือกรองเพลงอะไร

ไมแนใจเหมือนกันวาใครจะชวนผมไปรองคาราโอเกะไดสำเร็จ แตผมเชื่อวา คุณคงจะไดเห็นผมพยายามรองเพลง Gimme! Gimme! Gimme! ของ ABBA จากตูเพลงตอนแขงที่โรลังด การรอส ผมชอบที่จะคงความเปนสวีดิชไว ดังนั้น ถาผมตองรองคาราโอเกะอีก ผมก็นาจะเลือกนักรองหรือวงของสวีเดนอีกครับ

คุณจะบอกกับเด็กๆ ทีอ่ ยากจะประสบความสำเร็จในการเปนนักเทนนิสอยางคุณ วาอยางไร

เทนนิ ส เป นกี ฬ าที ่ ม ี เ อกลั ก ษณ เฉพาะตั ว มั นทั ้ ง คลาสสิ ก และรุ น แรง ในเวลาเดียวกัน ผมคิดวาเด็กรุนใหมๆ จะตองจำไววายังมีอุปสรรคอีกมากมาย ทีพ่ วกเขาจะตองกาวขามไปใหได จะตองไมใหมนั มาบัน่ ทอนกำลังใจ ซึง่ ความมุง มัน่ และความตั้งใจจริงจะพาคุณไปไดไกล

คุณอยากบอกอะไรกับแฟนๆ ชาวไทยเปนพิเศษบางไหม

ผมดีใจมากที่จะไดกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้ง แลวก็หวังวาแฟนๆ คงจะสนุกกับการแขงขันของผม ในเฟซบุกของผมมีแฟนๆ ชาวไทยเขามา พูดคุยดวย ซึ่งผมประทับใจมาก แลวผมก็อยากตอบแทนพวกเขาครับ


คุณมีวิธีการจูงใจตัวเองใหไปสูจุดหมายไดอยางไร

ก็แลวแต บางทีผมก็ดูหนัง พูดคุยกับครอบครัว โคช มันไมไดมีแค วิธีการเดียว แตมันทำไดหลากหลาย ขึ้นอยูกับสถานการณมากกวา

คุณมีใครเปนฮีโร หรือคนที่สรางแรงบันดาลใจใหกับคุณบาง

คำวาฮีโรนี่ก็คอนขางกวางนะ แตคนที่ผมนับถือมากก็คือ เธียรี อองรี นักฟุตบอลชาวฝรั่งเศส ทั้งในเรื่องของการทำงาน และชีวิตสวนตัว ซึ่งตอนนี้เขาก็เปนเพื่อนของผมดวย

ถาเลือกไดหนึ่งขอ คุณอยากจะเปลี่ยนอะไรในตัวคุณ

ตอนนี้ผมมีความสุขมาก แนนอน ผมก็ตองอยากใหการเลนของผม ดีขึ้น ดุดันขึ้นบาง ซึ่งผมก็กำลังทำมันอยูทุกวัน

อะไรคือสิ่งสุดยอดในการเปนนักเทนนิสระดับโลก

การไดมีโอกาสแขงขันตอหนาฝูงชนจำนวนมาก มันเปนความรูสึก ที่พิเศษจริงๆ

ALL ABOUT PTT THAILAND OPEN

เพื่อเปนการอุนเครื่องตอนรับศึกการแขงขัน PTT Thailand Open ประจำป 2011 เราขอพาคุณยอนกลับไปดูเรื่องราวความเปนมาของ การแขงขันระดับโลกนี้กันสักหนอย...

อะไรคือเปาหมายในอาชีพนักเทนนิสของคุณ

เยอะมาก แตผมมีกฎวาตองเก็บเรื่องพวกนี้ไวกับตัวเองเทานั้น

คุณชวยแบงปนประสบการณของคุณใหกับเด็กๆ ที่อยากเปนนักเทนนิส ที่ประสบความสำเร็จไดไหม อะไรคือสิ่งที่พวกเขาตองทำเพื่อการเปน นักเทนนิสที่ดี

ขัน้ แรกก็คอื คุณตองเชือ่ ในความฝน และตองมีการวางแผนในการเลน เพื่อไปใหถึงความฝนนั้น ไมมีอะไรไดมางายๆ เบื้องหลังของนักกีฬา ที่ประสบความสำเร็จทุกคนก็คือการทำการบานอยางหนัก

คุณเคยเหนื่อยกับการเปนนักเทนนิสบางไหม และคุณทำอยางไร

ไมเคยเลย ผมสนุกมากกับสิ่งที่ผมทำ และรูสึกพิเศษกับทุกอยาง

เวลาที่คุณอยูในภาวะการแขงขันที่ตึงเครียด คุณบอกกับตัวเองอยางไร เพื่อรับมือกับสถานการณนั้น ผมจะคอยๆ เลนทีละคะแนน และทำใหดีที่สุดในการตีลูกทุกๆ ช็อต

การแขงกีฬามีทั้งแพและชนะ เวลาคุณแพ คุณจัดการกับความรูสึก ของตัวเองอยางไร

มันไมใชเรื่องงายที่เราจะยอมรับความพายแพ แตเราก็แขงขันเทนนิส หลายสัปดาหเลย ดังนั้น ถาเราแพ เราก็ยังมีโอกาสที่จะแกตัวในสัปดาห ตอไป

การเปนคนมีชื่อเสียงสงผลอยางไรกับชีวิตของคุณบาง

ผมไมเคยมองหาชื่อเสียง ตอนนี้ผมอาศัยอยูที่ชนบทในประเทศ สวิตเซอรแลนด ซึ่งผมก็มีความสุขกับความเงียบสงบของที่นั่นมาก ผูคนปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ และไมมีใครทำตัวผิดแปลกไปจาก ปกติเลย

การเปนนักเทนนิสนั้นตองเดินทางไปแขงทั่วโลก คุณบริหารจัดการเวลา ที่จะอยูกับครอบครัวอยางไร

มันก็เปนเรื่องยากนะ แตผมก็พยายามหาเวลาเจอพวกเขาในระหวาง การแขงขันนี่แหละ หรือบางทีพวกเขาก็เดินทางไปพรอมๆ กับผมดวย ซึ่งมันก็ไมเลวเลยนะ

ชีวิตประจำวันของนักกีฬาอยางคุณจะตองทำอะไรบาง

ถาเปนชวงแขง โดยปกติก็จะเปนการผสมผสานระหวางการฝกตีลูก ซอม แขง ยืดกลามเนื้อ พักผอน และในชวงสัปดาหที่ฝกผมจะใชเวลา ประมาณ 4-5 ชั่วโมงบนคอรต และ 2 ชั่วโมงที่ยิม

การแขงขันครั้งไหนที่คุณคิดวาหินที่สุดสำหรับคุณ

ในฐานะที่ผมเปนนักเทนนิสฝรั่งเศส ผมคิดวาแมตชสำคัญๆ ที่ เซ็นเตอร คอรต หรือที่โรลังด การรอส นั้นเปนแมตชที่พิเศษมาก แตผม ก็ ไม เคยลื ม ความรู  ส ึ ก ในขณะที ่ อ ะดรี น าลิ นกำลั ง พลุ  ง พล า นตอนแข ง ในฐานะตัวแทนประเทศเพือ่ ชิงถวยเดวิสคัพ มันมีหลายอารมณมากชวงนัน้

คุณอยากฝากขอความถึงแฟนๆ ชาวไทยบางไหม

ระวัง! ลามงฟ มาแลว อันนี้ลอเลน จริงๆ คือ ผมหวังวาจะทำผลงาน ไดดี และไดรับการสนับสนุนจากแฟนๆ ที่เมืองไทยครับ

Gael Monfils

นักเทนนิสชาวฝรั่งเศส วัย 25 ป มือวางอันดับ 7 ของโลก เจาของชื่อเลน ‘ลามงฟ’ ที่เพิ่งขยับขึ้นมาจาก มือวางอันดับ 8 เมื่อไมกี่เดือนมานี้

THE HISTORY OF PTT THAILAND OPEN การแขงขันเทนนิสไทยแลนด โอเพน จัดขึน้ ครัง้ แรกในป พ.ศ. 2546 โดยบริษทั บีอซี -ี เทโร เอ็นเตอรเท็นเมนท จำกัด (มหาชน) ซึ่งไดรับสิทธิ์ในการจัดการแขงขันจากสมาคม นักเทนนิสอาชีพ (เอทีพี) โดยมีการเซ็นสัญญาครั้งแรกเปนระยะเวลา 5 ป และมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปนผูสนับสนุนหลักของงาน หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อ การแขงขันเปน ‘พีทที ี ไทยแลนด โอเพน’ (PTT Thailand Open) ในป พ.ศ. 2552 เปนตนมา โดยผู  เข า แข ง ขั นจะเป นนั ก เทนนิ ส ชายมื อ อาชี พ ที ่ ได ร ั บ การจั ด อั นดั บ โดยเอที พ ี เมื่อจบการแขงขันผูชนะจะไดรับคะแนนสะสมเปนจำนวน 250 คะแนน และเราก็ได หยิบเอาไฮไลตเดนๆ ของการแขงขันในแตละปมาเสิรฟใหคุณถึงที่แลว

BACK TO THE GAME • ในป พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนครั้งแรกของการจัดการแขงขัน เทนนิสไทยแลนด โอเพน เปนการเริ่มตนที่ประสบความ สำเร็จมาก เพราะไดรับการตอบรับจากคนดูอยางลนหลาม โดยสาเหตุหนึ่งเปนเพราะ ‘บอล’ - ภราดร ศรีชาพันธุ กำลังเครือ่ งรอนจากการขึน้ เปนนักเทนนิสเอเชียคนแรกทีต่ ดิ 1 ใน 10 ของโลก และกระแสภราดรฟเวอรในครั้งนั้น ก็สงผลใหการแขงขันไทยแลนด โอเพน ประสบความสำเร็จอยางงดงาม โดยแชมปของรายการนั้น ไดแก มือเสิรฟ มหากาฬชาวอเมริกนั เทยเลอร เด็นต ทีเ่ อาชนะ ฆวน การลอส เฟรเรโร มือวางอันดับ 1 ของโลกชาวสเปนในตอนนั้น ถึง 2 เซตรวด สวนคูหูชาวอิสราเอล โจนาธาน เออรลิช และ แอนดี แรม ก็เปนฝายควาชัยชนะการแขงขันเทนนิสประเภทคูครั้งแรกของ รายการ • เขาสูป พ.ศ. 2547 รายการก็ยิ่งทวีความนาสนใจมากขึ้น ไมวาจะเปนจำนวนผูชมที่มากขึ้น หรือการได โรเจอร เฟเดอเรอร และ แอนดี ร็อดดิก มือวางอันดับ 1 และ 2 ของโลกในขณะนัน้ มารวมรายการ รวมถึงหนุม รัสเซีย มารัต ซาฟน 1 ใน 5 อันดับแรกของโลกในขณะนัน้ ก็มารวมรายการ เชนกัน หลังจากที่ไดชมรอบรองชนะเลิศในฝนของใครหลายคน ทั้งคูของเฟเดอเรอร กับภราดร และคูของร็อดดิกกับซาฟน ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศก็เปนการพบกันระหวาง ยอดมือวางอันดับ 1 และ 2 ของโลก สุดทายเฟเดอเรอรกเ็ ปนฝายทีค่ วาชัยชนะกลับบาน ไดสำเร็จ • ตอมาในป พ.ศ. 2548 การแขงขันรายการนี้ก็ไดตอนรับ การกลับมาปองกันแชมปอีกครั้งของ โรเจอร เฟเดอเรอร โดยมีนักเทนนิสชื่อดังรวมลงแขงมากมาย ไมวาจะเปน เลยตัน ฮิววิตต จากออสเตรเลีย ทอมมี ฮาส จากเยอรมนี และดาวรุงจากสกอตแลนด แอนดี เมอรเรย ที่สราง ความประหลาดใจใหแกแฟนกีฬาทุกคนดวยการฝาเขามาถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการ เอทีพีเปนครั้งแรกของเขา และทำใหเฟเดอเรอรถึงกับตองเอาความสามารถที่มีทั้งหมด ออกมาใชเพื่อลมมามืดคนนี้ลงใหได • การแขงขันในป พ.ศ. 2549 ก็ถือเปนอีกปที่นาจดจำ เพราะเปนการปรากฏตัวของนักเทนนิสชือ่ ดังมากมาย นำทีม โดย อิวาน ลูบิซิซ มือวางอันดับ 3 ของโลกในขณะนั้น เจมส เบลก มือวางอันดับ 9 พรอมกับการกลับมาของ แอนดี เมอรเรย, ทิม เฮ็นแมน, มารัต ซาฟน, ฆวน การลอส เฟรเรโร และ ภราดร ศรีชาพันธุ ซึ่งผลการแขงขันก็ออกมาวา เจมส เบลก นักเทนนิส ชาวอเมริกนั สามารถเอาชนะลูบซิ ซิ จากโครเอเชียไปไดอยางขาดลอย และไดถว ยรางวัล พระราชทานไปครอง • สิ่งที่นาจดจำในการแขงขันประจำป พ.ศ. 2550 นั้นอยูที่ คูแ ฝดมหัศจรรย สนฉัตร และ สรรคชยั รติวฒ ั น ทีส่ ามารถ ควาแชมปเทนนิสชายคูของเอทีพี ทัวร นี้ไดเปนครั้งแรก โดยเอาชนะ นิโกลาส มาอูต และ มิคาเอล โลดรา สองนัก เทนนิสชาวฝรัง่ เศส โดยมีกองเชียรนบั หมืน่ คนทีส่ ง กำลังใจให สองพี่นองครั้งนี้ สวนแชมปประเภทชายเดี่ยวนั้นเปนของ ดิมิทรี ตูรซูนอฟ นักเทนนิส


ชาวรัสเซีย ที่เอาชนะ เบ็นจามิน เบ็กเกอร จากเยอรมนี ไดแบบไมผลิกโผ • พ.ศ. 2551 ประเทศไทยก็มีโอกาสตอนรับการมาเยือนของ โจ-วิลฟรีด ซองกา นักเทนนิสชาวฝรัง่ เศส ซึง่ ถือวาเปนนักหวด ลูกสักหลาดที่มาแรงแบบสุดๆ ประจำปนั้น โดยเขาไดฝาฟน จนมาถึงรอบชิงชนะเลิศ และดวลกับ โนวัก โยโควิช มือหนึง่ ของรายการไดอยางสมศักดิ์ศรี กอนที่จะเฉือนเอาชนะไปได และควาแชมปในการแขงขันเอทีพี ทัวร ใหกับตัวเองไดสำเร็จเปนครั้งแรก • หลังจากไดแชมปในปที่ผานมา โจ-วิลฟรีด ซองกา ก็พา เพือ่ นรวมชาติตบเทาเขามาในการแขงขันประจำป พ.ศ. 2552 โดยมี จิลส ซิมง, มารัต ซาฟน และสองดาวรุงของฝรั่งเศส อยาง จอหน อิสเนอร กับ เออรเนสต กุลบิส มาประเดิม เปนสีสันของงาน โดยแชมปของรายการนั้นตกเปนของ จิลส ซิมง ที่หวดเอาชนะ วิกเตอร ทรอยสกี จากเซอรเบีย อยางลอยลำ พรอมควาแชมปเอทีพีรายการแรกของปใหตัวเองไดสำเร็จ • พ.ศ. 2553 การกลับมาอีกครั้งของ ‘ราชาคอรตดิน’ ราฟาเอล นาดาล โดยเปนการลงแขงครัง้ แรกหลังจากทีห่ ยุด ไปพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ โดยในรอบรองชนะเลิศ นาดาลก็สรางความระทึกใจใหกับผูชมนับหมื่นที่เขามาชม ในอิมแพ็ก อารีนา เมืองทองธานี กันแบบเต็มๆ เพราะ เปนการดวลกับ กิเญรโม การเซีย-โลเปซ ที่ขับเคี่ยวกันอยางสูสีถึง 3 เซต กอนที่นาดาล จะเสียทีไปอยางฉิวเฉียด และสงใหการเซีย-โลเปซ เพื่อนรวมชาติชาวสเปน เขาไป ควาแชมปจาก ยารกโก นีมิเน็น นักเทนนิสชื่อดังชาวฟนแลนด ในรอบชิงชนะเลิศได อยางสวยงาม

HALL OF FAME สรุปผลคูชนะของการแขงขันพีทีที ไทยแลนด โอเพน ที่ผานมา

ประเภทเดี่ยว

2546 เทยเลอร เด็นต (สหรัฐอเมริกา) ชนะ ฆวน การลอส เฟรเรโร (สเปน) สกอร 6-3, 7-6 (5) 2547 โรเจอร เฟเดอเรอร (สวิตเซอรแลนด) ชนะ แอนดี ร็อดดิก (สหรัฐอเมริกา) สกอร 6-4, 6-0 2548 โรเจอร เฟเดอเรอร (สวิตเซอรแลนด) ชนะ แอนดี เมอรเรย (สกอตแลนด) สกอร 6-3, 7-5 2549 เจมส เบลก (สหรัฐอเมริกา) ชนะ อิวาน ลูบิซิช (โครเอเชีย) สกอร 6-3, 6-1 2550 ดิมิทรี ตูรซูนอฟ (รัสเซีย) ชนะ เบ็นจามิน เบ็กเกอร (เยอรมนี) สกอร 6-2, 6-1 2551 โจ-วิลฟรีด ซองกา (ฝรัง่ เศส) ชนะ โนวัก โยโควิช (เซอรเบีย) สกอร 7-6 (4), 6-4 2552 จิลส ซิมง (ฝรั่งเศส) ชนะ วิกเตอร ทรอยสกี (เซอรเบีย) สกอร 7-5, 6-3 2553 กิเญรโม การเซีย-โลเปซ (สเปน) ชนะ ยารกโก นีมเิ น็น (ฟนแลนด) สกอร 6-4, 3-6, 6-4

ประเภทคู

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

โจนาธาน เออรลิช / แอนดี แรม (อิสราเอล) จัสติน กิเมลสต็อบ / เกรยดอน โอลิเวอร (สหรัฐอเมริกา) พอล แฮนเลย (ออสเตรเลีย) / ลีแอนเดอร เพซ (อินเดีย) โจนาธาน เออรลิช / แอนดี แรม (อิสราเอล) สนฉัตร รติวัฒน / สรรคชัย รติวัฒน (ไทย) ลูกัส โดลอี (สาธารณรัฐเช็ก) / ลีแอนเดอร เพซ (อินเดีย) เอริก บูโตรัก / ราจีฟ แรม (สหรัฐอเมริกา) วิกเตอร ทรอยสกี (เซอรเบีย) / คริสโตเฟอร แคส (เยอรมนี)

DON’T MISS THIS YEAR

สำหรับการแขงขันเทนนิสพีทที ี ไทยแลนด โอเพน 2011 ทีก่ ำลังจะถึงนี้ เราขอเรียกน้ำยอยทุกทานกอนดวยรายชื่อนักเทนนิสดาวเดนที่จะตบเทา กันเขามาใหคุณไดชมการแขงขันกันแบบใกลชิด ไมวาจะเปน แอนดี เมอรเรย มือวางอันดับ 4 ของโลกจากสกอตแลนด, โรบิน โซเดอรลิง มือวางอันดับ 6 ชาวสวีเดน, กาเอล มงฟลส หนุมผิวเขมจากเมือง น้ำหอม มือวางอันดับ 7 ของโลก, จิลส ซิมง มือวางอันดับ 12 จากฝรั่งเศส เจาของตำแหนงแชมปเมื่อป 2552 และ กิเญรโม การเซีย-โลเปซ มือวาง อันดับ 37 แชมปเกาปที่แลวจากสเปน โดยการแขงขันจะจัดขึ้นใน ระหวางวันเสารที่ 24 กันยายน ถึงวันอาทิตยที่ 2 ตุลาคม 2554 ที่อิมแพ็ก อารีนา เมืองทองธานี จะมีทั้งประเภทเดี่ยว 28 คน และประเภทคู 16 ทีม รวมแลวมีนักเทนนิสระดับโลกมารวมการแขงขันกวา 70 คน รวมเงิน รางวัลแลวไมต่ำกวา 644,500 ดอลลารฯ หรือประมาณ 19 ลานบาท ซึ่งผูชนะจะไดไปถึง 107,000 ดอลลารฯ หรือประมาณ 3 ลานกวาบาท เลยทีเดียว เราขอย้ำกันอีกนิดวาไมควรพลาดการแขงขันชวง 3 วันสุดทาย เด็ดขาด โดยรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตยที่ 2 ตุลาคม สามารถ จับจองตั๋วแบบชิดขอบสนามกันไดที่ www.thaiticketmajor.com หรือชม การถายทอดสดแบบช็อตตอช็อตกันไดทางไทยทีวีสีชอง 3 เขาไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.pttthailandopen.org

THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT TENNIS 01

เทนนิสถือเปนกีฬาที่มีประวัติศาสตรยาวนาน ชนิ ด หนึ่ ง บ า งก็ เ ชื่ อ ว า มี ที่ ม าจากชนชาติ โบราณอยางอียิปต โรมัน และกรีก สวนอีกดานก็เชื่อวา ดัดแปลงมาจากเกมที่ชื่อวา ‘harpastum’ ตอมาจึง พัฒนาเปน Le Jeu Du Paume (เจอ เดอ ปูม) หรือใน ภาษาอังกฤษคือ The Game of the Palm เพราะมัน เปนกีฬาของชนชัน้ สูงทีเ่ ลนกันในรม โดยใชฝา มือตีลกู บอล ทรงกลม

02

กีฬาเทนนิสมีพัฒนาการมาเรื่อยๆ ตั้งแต ศตวรรษที่ 12 ทีเ่ ริม่ มีการใชถงุ มือเพือ่ ปกปอง มือเวลาตีลูก จนกระทั่งศตวรรษที่ 16 จึงเริ่มมีการใช แร็กเกตแทนฝามือ ซึ่งคำวา racquet พัฒนามาจาก คำวา rahat ในภาษาอารบิก ซึ่งแปลวาฝามือเชนกัน

03

คำวาเทนนิส นาจะมีที่มาจากคำวา tenez (เตอเน) ในภาษาฝรั่ ง เศส นั่ น เป น เพราะ ในตอนตนศตวรรษที่ 17 มีการสรางคอรตนับรอย ในกรุงปารีส ทำใหกีฬาชนิดนี้เปนที่นิยมมากในกลุมคน ชัน้ สูง และคำวา tenez ทีแ่ ปลวาเลน หรือจับ จึงปรากฏขึน้ และชาวอั ง กฤษก็ พ ยายามจะออกเสี ย งตามภาษา ฝรั่งเศสโบราณ ในที่สุดจึงเพี้ยนไปจนกลายเปน tennis อยางเชนในปจจุบนั

04

การนับคะแนนของเทนนิสจะเริ่มตั้งแต 15, 30 และ 40 โดยการนับคะแนนแบบนี้มีที่มาจาก หนาปดของนาฬกา ซึ่ง 1 คะแนน ก็เปนเหมือนกับ ชวงเวลาแตละชวง ตั้งแต 15, 30 และ 45 แตถาจะตะโกน ขานคะแนนวา 45 ก็ดูจะยาวไปหนอย ในที่สุดก็เลย ปรับคะแนนมาเปน 40 อยางที่เห็นในปจจุบัน

05

ในป 1968 ถือเปนยุคที่เรียกวา Open Era ของกี ฬ าเทนนิ ส เพราะเกิ ด การแข ง ขั น รายการใหญที่เรียกวา ‘แกรนดสแลม’ โดยใหนักเทนนิส มืออาชีพมาแขงขันกันเพื่อหาผูชนะ ทำใหกีฬาเทนนิส กลายเปนเกมที่ทำเงินไดอยางมหาศาล จนตองมีการ กอตั้ง ATP หรือ Association of Tennis Pros เพื่อดูแลและจัดอันดับนักเทนนิสอาชีพขึ้นในป 1972

06

เทนนิ ส ได รั บ การบรรจุ ใ นการแข ง ขั น กี ฬ า โอลิมปกครัง้ แรกในกรุงเอเธนส ป 1896 เรือ่ ยมา จนถึงการแขงขันโอลิมปกทีก่ รุงปารีส ป 1924 หลังจากนัน้ ก็ถูกยกเลิกไป และถูกบรรจุใหอยูในการแขงขันโอลิมปก อีกครั้งในป 1988 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต

07

แกรนดสแลม คือการแขงขันรายการใหญ 4 รายการ คือ เดอะ วิมเบิลดัน ของอังกฤษ ยูเอส โอเพน ของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียน โอเพน ของออสเตรเลีย และ เฟรนช โอเพน ของฝรัง่ เศส ซึง่ ผูเ ลน ที่ชนะทั้ง 4 รายการ ในปเดียวกัน จะถือวาผูเลนคนนั้น ชนะแกรนดสแลม

08

ลูกเสิรฟที่รวดเร็ว และรุนแรง มักจะนำมาซึ่ง ชัยชนะในการแขงขันเทนนิส ดังนั้น จึงมีการ บันทึกความเร็วของลูกเสิรฟ ไวเสมอ นักเทนนิสชาย ที่เสิรฟลูกไดเร็วที่สุดคือ อิโว คารโลวิก ชาวโครเอเชีย ที่ทำสถิติไวที่ 251 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในการแขงขัน เดวิสคัพ ป 2011


สวนฝายหญิงที่เสิรฟลูกไดรวดเร็วที่สุดก็คือ วี นั ส วิ ล เลี ย มส ที่ ท ำไว 209 กิ โ ลเมตร ต อ ชั่ ว โมง ทำลายสถิติเดิมของนองสาวของตัวเอง เซเรนา วิลเลียมส ที่เคยทำไว 208 กิโลเมตรตอชั่วโมง

10

ในการชมเทนนิสเรามักจะไดยินคำวาลูกเสิรฟ aces ทีม่ คี วามหมายถึงลูกเสิรฟ  ทีเ่ สิรฟ  ไปแลว ฝายตรงขามไม ไดสัมผัสลูกเลย ทำใหผูเสิรฟ ไดแตม โดยไมตอ งเสียแรงมากนัก ซึง่ นักเทนนิสทีเ่ สิรฟ  ลูก aces ไดมากทีส่ ดุ ในแมตชเดียวก็คอื จอหน อิสเนอร ทีเ่ สิรฟ  ลูก aces ไดถงึ 113 ครัง้ ในการแขงขันวิมเบิลดัน ป 2010

11

แตถานับกันทั้งป นักเทนนิสที่เสิรฟลูก aces ไดมากที่สุดก็คือ โกรัน อิวานิเซวิก จาก โครเอเชีย ที่เสิรฟลูก aces ไดทั้งหมด 1,477 ครั้ง ในป 1996 เพียงปเดียว

12

ก อ นจะกลายเป น ลู ก บอลสี เ หลื อ งบนสนาม เทนนิสสีเขียว ลูกเทนนิสในสมัยกอนทำมาจาก หนังสัตว แลวหอหุมดวยเสนผม หรือขนสัตว กอนทีจ่ ะ ถูกพัฒนาโดย ชารลส กูดเยียร ในป 1850 ซึ่งใชยาง ในการผลิต และพัฒนาตอมาจนกลายเปนลูกบอลสีเหลือง ซึ่งใชครั้งแรกในการแขงขันวิมเบิลดัน ป 1986

13

นักเทนนิสอันดับ 1 ของโลกที่ถือวาอายุนอย ที่สุดในประวัติศาสตรคือ มารตินา ฮินกิส ที่มีอายุเพียง 16 ป ตอนที่เธอขึ้นเปนมือวางอันดับ 1 ในป 1997

14

โรเจอร เฟเดอเรอร คือนักเทนนิสที่มีชื่อเสียง มากทีส่ ดุ คนหนึง่ ในยุคนี้ นอกจากจะเคยขึน้ เปน มือวางอันดับ 1 ในชวงปที่ผานมาแลว เขายังถือเปน นักเทนนิสทีท่ ำเงินรางวัลไดมากทีส่ ดุ ดวย อยางเชนในเดือน มีนาคมที่ผานมา เขาทำเงินรางวัลไดถึง 62 ลาน ดอลลารฯ เลยทีเดียว

15

นอกจากนี้ โรเจอร เฟเดอเรอร ยังทำสถิติชนะ การแข ง ขั น รายการแกรนด ส แลมได ถึ ง 16 รายการ สวนฝายหญิงที่ชนะรายการแกรนดสแลม ไดมากครั้งที่สุดก็คือ มากาเร็ต คอรต ที่ชนะมากถึง 24 ครั้ง!

16

Deuce คือการนับคะแนนที่ผูเลนทั้งสองฝายมี คะแนนเทากัน ซึง่ วากันวา คำวา Deuce มีทมี่ า จากคำวา deux le jeu ในภาษาฝรัง่ เศส หมายความวา ทั้งสองฝายตางเปนเจาของเกมนั้น

17 18 19

สวนคำวา love ที่ใชเรียกขานศูนยคะแนน มีทมี่ าจากคำวา l’oeuf ทีแ่ ปลวาไข ซึง่ เปนรูปทรง ที่ใชแทนคำวาศูนยนั่นเอง คอรตเทนนิสทีเ่ กาแกทสี่ ดุ ในโลกซึง่ ยังใชการได ในปจจุบัน คือ The Royal Tennis Court ที่สรางขึ้นโดยกษัตริยเฮนรีที่ 8 ในป 1530

การแข ง ขั น ที่ กิ น เวลายาว นานที่ สุ ด ใน ประวัติศาสตรเทนนิสก็คือการแขงขันระหวาง นิโกลาส มาอูต กับ จอหน อิสเนอร ที่พบกันในรายการ วิมเบิลดัน ป 2010 ใชเวลาแขงทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง กับอีก 5 นาที ใชเวลา 3 วันในการแขงขัน คือวันที่ 22-24 มิถุนายน ซึ่งเกมการแขงขันครั้งนี้มีชื่อเลนที่เรียกกัน สนุกๆ วา ‘The Endless Match’

20

เรเน ลาคอสต ถือเปนคนแรกที่ปฏิวัติวงการ เทนนิ ส ด ว ยการเป น คนแรกที่ ส วมเสื้ อ โปโล แขนสั้น ผาปเก (Pique) เพื่อความสบายและคลองตัว ขณะลงสนามแทนเสื้อแขนยาวที่นิยมใสกันในสมัยนั้น นอกจากนี้เขายังเปนผูริเริ่มนำโลโกของแบรนดมาไว นอกเสื้อ และเปนคนแรกที่นำเสนอแร็กเกตที่ทำมาจาก โลหะน้ำหนักเบา แทนแร็กเกตไมซึ่งหนักกวาดวย

ที่มา : http://tennisconduct.exteen.com, www.buzzle.com/articles/tennis-facts.html, www.livestrong.com/article/338610-interesting-facts-about-tennis-balls, www.tennis.com, www.atpworldtour.com

09


16

มินิ ประเทศไทย ปรับมาตรฐานการใชน้ำมัน เชื้อเพลิง เพื่อรองรับการใชกาซโซฮอล E20 พร อ มปรั บ ราคาลงทุ ก รุ น มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 1 กันยายนนี้

มินิ ประเทศไทย ประกาศปรับมาตรฐานการใชนำ้ มัน เชือ้ เพลิงสำหรับรถยนตมนิ ทิ กุ รุน โดยตรงจากโรงงานผูผ ลิต สำหรับการใชงานในประเทศไทย ใหสามารถรองรับการใช พลังงานทางเลือกกาซโซฮอล E20 ได พรอมประกาศปรับ ราคาจำหนายลงทุกรุน ตามสิทธิประโยชนทางภาษีสรรพสามิต สำหรับรถยนตทใ่ี ชพลังงานทางเลือก มร. แมทธิอสั พฟาลซ ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทย กลาววา ‘ดวยความมุง มัน่ ของมินิ ประเทศไทย ในการตอบสนอง นโยบายของภาครัฐเพื่อสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก มินิ ประเทศไทย จึงไดทำการปรับเปลีย่ นมาตรฐานการใช น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนตมินิที่ไดรับการผลิตมาเพื่อ จำหนายและใชงานในประเทศไทย ใหสามารถใชกา ซโซฮอล E20 ได พรอมกันนี้ มินิ ประเทศไทย ขอมอบสิทธิประโยชน ทางภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนตทใ่ี ชพลังงานทางเลือกนี้ คืนใหแกลกู คา ดวยการปรับราคาจำหนายรถยนตมนิ ทิ น่ี ำเขา โดยมินิ ประเทศไทย ลงทุกรุน เชน ปรับราคาจำหนายลดลง 150,000 บาท สำหรับ MINI One ลดลง 200,000 บาท สำหรับ MINI Cooper และ ลดลง 250,000 บาท สำหรับ MINI Cooper S โดยมีผลตัง้ แตวนั นีเ้ ปนตนไป’ นอกจากนี้ ยังเปดตัว MINI Connected ซึง่ เปนอุปกรณตอ เชือ่ มระหวาง รถยนตมนิ ิ กับ iPhone4 เพือ่ สนับสนุนการใชงานในรูปแบบ In-Car Infotainment หรือระบบขอมูลและความบันเทิง ภายในรถยนต ทีไ่ ดผนวกรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไว เปนหนึง่ เดียว โดยที่ MINI Connected สามารถเชือ่ มตอกับ โปรแกรม facebook, twitter, Web news และ Web radio รวมถึงโปรแกรม MINIMALISM Analyzer ซึ่งทำหนาที่ แสดงผลวิเคราะหขอ มูลความประหยัดน้ำมันและการคาย กาซคารบอนไดออกไซดที่คำนวณผานระบบคอมพิวเตอร On-board ของรถยนตมินิ โดยแปลงผลที่ไดออกมาเปน รูปแบบของคะแนน เชนเดียวกับการเลนเกมผานทาง iPhone4 พรอมทัง้ ใหคำแนะนำในการขับเพือ่ ชวยใหประหยัด น้ำมันมากขึน้ ดวย

ลีสซิ่งกสิกรไทย ออกบูธงานสัปดาห ประกันภัย 2554 ใสใจคนรักรถ

บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จำกัด ไดรบั เกียรติ จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เขาเยี่ยมบูธลีสซิ่งกสิกรไทย โดย คุณ อำพล โพธิโ์ ลหะกุล รองกรรมการผูจ ดั การ บมจ.ธนาคาร กสิ ก รไทย และประธานกรรมการบริ ห าร บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย และ คุณ อิสระ วงศรุง กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จำกัด ใหการตอนรับในงานสัปดาหประกันภัย ครัง้ ที่ 3 ประจำป 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร 2 อิมแพ็ก เมืองทองธานี

ไอพีจี มีเดียแบรนดส จัดกิจกรรม ‘กรุงเทพฯ เขียวสดใสเริ่มไดที่ตัวเรา’

นาง วรรณี รัตนพล ประธานบริหาร ไอพีจี มีเดียแบรนดส เปนประธานในการจัดกิจกรรม ‘กรุงเทพฯ เขียวสดใสเริ่มได ทีต่ วั เรา’ โดยการใหพนักงานของบริษทั ฯ กวา 100 คน นำตนไม จำนวน 3,000 ตน ไปจายแจกใหกับประชาชนตามจุดตางๆ อาทิ อโศก สีลม และสาทร เพื่อรณรงคใหคนกรุงเทพฯ ชวยกันปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคืนความสดชื่น ใหเมืองกรุง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก นาย มารุต อรรถไกวัลวที (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษทั วีจไี อ โกลบอลมีเดีย จำกัด, นางสาว กรอบแกว ปนยารชุน (ที่ 4 จากซาย) ผูจัดการการสื่อสารดานแผนกงานความยั่งยืน บริษัท โคคาโคลา ประเทศไทย จำกัด, นาย กิตติเชษฐ สถิตยน พชั ย (ที ่ 4 จากขวา) ผูชวยผูจัดการผลิตภัณฑ แบรนดซปุ ไกสกัด, นาย ปรินทร โลจนะโกสินทร (ที่ 2 จากซาย) กรรมการผูจัดการบริษัท แพลนบี จำกัด ที่ใหการสนับสนุน พรอมทัง้ เขารวมกิจกรรม ณ สถานีรถไฟฟาชองนนทรี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

สิงห คอรปอเรชั่น ขอแนะนำ! น้ำแรธรรมชาติ ตราเพอรรา

น้ำแรธรรมชาติ ตราเพอรรา เปนน้ำแรที่เปยมดวยแรธาตุที่มีประโยชนตอรางกาย จากแหลงพระงาม จังหวัดสิงหบรุ ี น้ำแรธรรมชาติ ตราเพอรรา มีปริมาณแรธาตุมากกวาน้ำแรอน่ื ๆ อยางเห็นไดชดั อยู 3 อยาง ก็คือ โพแทสเซียม โซเดียม และไบคารบอเนต ซึ่งชวยใหเกิดภาวะสุขภาพดีสูงสุด (Optimal health) ชวยรักษาความสมดุลของกรด-ดาง มีผลทำใหการทำงานของเซลลกลับสูภ าวะปกติ สามารถดูดซึมอาหาร และแลกเปลี่ยนออกซิเจนไดดีขึ้น ทั้งนี้ ยังชวยใหระบบขับถาย ชะลางสารพิษ (Detox) ไดอีกดวย ดังนั้น การดื่มน้ำแรธรรมชาติ ตราเพอรรา เปนหนึ่งทางออกที่ชวยในการดูแลรางกายใหสดชื่น พรอมเผชิญ ทุกสถานการณ เหมาะสำหรับไลฟสไตลคนเมืองที่เผชิญมลภาวะ งานหนัก เครียด พักผอนนอย และไมมีเวลาใหกับการดูแลตนเอง

เวิลดแกส ใจดี มอบทุนการศึกษาใหบุตรพนักงานที่เรียนดี

บริษัท เวิลดแกส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณ ทนงศักดิ์ ศรีทองคำ กรรมการผูอำนวยการใหญ และคณะผูบริหาร ถายภาพรวมกับบุตรพนักงานบริษัทฯ ที่ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ประจำป พ.ศ. 2554 จำนวนทั้งสิ้น 35 ทุน โดยโครงการนี้จัดขึ้นตอเนื่องทุกป ดวยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการสงเสริมใหเยาวชนเติบโตเปนคนดี ตอไปในอนาคต


18

5 ขุนพลระดับเทพ ‘ออฟ-บิลลี่-ปาง-นูโว-โมเดิรนด็อก’ เตรียมโชวเต็มพลังบนเวที The Heroes

แถลงขาวอยางเปนทางการไปเรียบรอย สำหรับ ‘The Heroes’ คอนเสิรตใหญครั้งประวัติศาสตรของ 5 ขุนพลคนดนตรีขั้นเทพ อยาง ‘ออฟ’ - พงษพัฒน วชิรบรรจง, บิลลี่ โอแกน, ‘ปาง’ - นครินทร กิ่งศักดิ์, นูโว และโมเดิรน ด็อก ทีจ่ ดั โดยเอ-ไทม โชวบสิ ผูผ ลิตคอนเสิรต ในเครือเอ-ไทม มีเดีย งานนีศ้ ลิ ปนระดับบิก๊ ทัง้ 5 ขุนพล จะมารวมพลังดนตรีของลูกผูช ายตัวจริง ขึน้ โชวบนเวทีในวันเสารท่ี 15 และวันอาทิตยท่ี 16 ตุลาคมนี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล สยามพารากอน เปดจำหนายบัตรแลววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร ทุกสาขา หรือคลิกดูรายละเอียดไดที่ www.thaiticketmajor.com และ www.atimemedia.com หรือโทร. 0-2262-3456 บัตรราคา 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 และ 1,000 บาท

ทรูมูฟ เอช เครือขายใหม 3G+ ปลดปลอยทุกขีดจำกัด ของไลฟสไตล เปลี่ยนชีวิตใหอิสระในแบบของคุณ

ฉีกกรอบจากโลกใบเดิม ทรูมูฟ เอช เปดตัวเครือขายไรสายใหม ที่จะปลอยความเปนอิสระจากทุกขีดจำกัดของการใชชีวิตแกคนอินเทรนด รุนใหม ในงาน ‘TrueMove H FREEYOU Day’ ที่สะทอนใหสัมผัสถึงนิยาม ที่แทจริงของความสนุกบนโลกการสื่อสารและออนไลน มอบอิสระใหม ในทุกประสบการณใหเร็วและแรงบนเครือขายใหม 3G+ ทีใ่ หความเร็วสูงสุด ไดถึง 42 Mbps. โดยงานนี้จัดขึ้นภายใตแนวคิด FREEYOU หรือชีวิตอิสระ ในแบบของคุณ ถายทอดผานทางจอขนาดใหญที่จัดเรียงเปนรูปตัว U 270 องศา สะทอนความเปนอิสระที่ทรูมูฟ เอช นำมามอบใหผูรวมงาน พรอมการแสดงมัลติมีเดีย แสง สี เสียงชุดใหญเต็มอิ่ม ภายในงานยังได รับเกียรติจากเหลาศิลปน ดารา นักรอง คนดังจากหลายวงการมารวมงาน กันอยางคับคัง่ ทัง้ นี้ เครือขายใหม 3G+ จากทรูมฟู เอช จะชวยเพิม่ ศักยภาพ ในการใชอุปกรณสื่อสาร ที่จะเปลี่ยนชีวิตและทุกประสบการณออนไลน ให แ รงกว า เดิ ม สนุ ก เต็ ม อารมณ ก ั บ คอนเทนต ห ลากหลายรู ป แบบ ไมวาจะเปนการอัพโหลด หรือดาวนโหลดรูปและวิดีโอ การรับชมทรูวิชั่นส แบบ High Definition การเลือกดูถายทอดสดกีฬาแมตชโปรด และการใช บริการอื่นๆ ใหสามารถใชงานไดอยางรวดเร็วเต็มสปด

เมเจอร ดี เ วลลอปเม น ท อิ น เทรนด บุ ก เซ็ น ทรั ล ลาดพร า วโฉมใหม จั ด งานแจ ง เกิ ด M ลาดพร า ว คอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด โชวสัญลักษณแหงใหมทำเลทองบนถนนพหลโยธิน

ดอกเตอร สุริยา พูลวรลักษณ กรรมการผูจัดการ Major Development Public Company Limited สรางกระแส ‘ลาดพราว Lover’ มุงเนนสะทอนชีวิตนำเทรนดยุคใหมที่ไรกรอบ สนุกสนาน ไมจำเจ ตอบไลฟสไตลแบบคนเมืองในแบบที่เปนตัวตนของตัวเอง อยางแทจริง ดวยงานแนะนำโครงการ M Project ที่มีถึง 3 ทำเลทอง โดยเฉพาะ M Ladprao คอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด ตั้งอยู ฝงตรงขามเซ็นทรัลลาดพราวที่เปยมดวยศักยภาพบนถนนพหลโยธิน พรอมอีก 2 โครงการ จาก M Project คือ M Silom และ M Phyathai พรอมมอบโปรโมชัน ชอปปงเซ็นทรัลฟรี! นาน 2 ป มูลคาสูงสุดถึง 6 แสนบาท สำหรับลูกคาที่มารวมจับจองเปน เจาของภายในงาน M Project Showcase ณ ชัน้ 1 เซ็นทรัลลาดพราวโฉมใหม เมือ่ วันที่ 2-5 กันยายน ทีผ่ า นมา งานนีไ้ ดรบั การตอบรับ จากลูกคาอยางมากมาย มียอดจองทะลุเปา สำหรับผูที่สนใจ M Project คอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด ทั้ง 3 โครงการ สามารถ สอบถามรายละเอียดไดที่ M Ladprao : 0-2939-3999, M Silom และ M Phyathai : 0-2267-2000 หรือ www.signatureofme.com TMB จับมือกับ ING ชวนคนชอบวิ่ง+ฟงดนตรี รวมงาน TMB ING Parkrun 2011

ใครรูตัววาชอบฟงดนตรี และชอบวิ่งออกกำลังกาย ยกมือดวน เพราะ TMB จับมือกับ ING ชวนคนรักเสียงเพลงและรักสุขภาพรวมฟงคอนเสิรต ของนูโว และเจตเซตเตอร ในงาน ‘TMB ING Parkrun 2011’ ณ สวนจตุจักร ฟตรางกายใหพรอม แลวพบกันในวันที่ 25 กันยายนนี้ เวลา 05.00 น. คาสมัคร 250 บาท ซื้อบัตรดวนที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร ทุกสาขา หรือที่ TMB สยามพารากอน และสำนักงานใหญพหลโยธิน สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com/parkrun/


20

GADGET

Numark iDJ Live

ถาเปนเมือ่ กอน การหัดเปนดีเจคงตองเริม่ ตนดวยเทิรน เทเบิลราคาแพงระยับกับแผนไวนีลกองโต เพือ่ ใชซอ ม ซอม แลวก็ซอ ม ใหเกิดความชำนาญ แตตอนนีเ้ ทคโนโลยีไดพฒ ั นาไปไกลกวานัน้ แลว เพราะ Numark iDJ Live เครือ่ งนี้ จะเขามาจัดการเรือ่ งเดิมๆ ทีย่ งุ ยากใหงา ยขึน้ แบบเบ็ดเสร็จ แคคณ ุ นำอุปกรณทเ่ี ปน iOS ทัง้ หลาย (ซึง่ เราขอแนะนำใหใช iPad) มาตอเขาไป จากนัน้ ก็เลือกเพลงโปรด ทีอ่ ยูใ นเพลยลสิ ต และทำการผสมเสียงเพลงจากจานหมุนทัง้ สองขางนีไ้ ดทนั ที โดยใชควบคูก บั ปุม ปรับจังหวะดนตรี และตัวสไลดเลือ่ นเพลง เทานีก้ ารรีมกิ ซเพลงแจมๆ ก็ไมใชเรือ่ งยากอีกตอไป ที่เหลือ ก็แคฝก ฝนใหเกง แลวหาโอกาสออกไประเบิดความมันกลางงานปารตก้ี นั ไดเลย ไมแนเพลงของคุณ อาจไปโดนใจดีเจชือ่ ดังอยาง Daft Punk หรือ Chemical Brothers ทีบ่ งั เอิญเขามาจอยอยูใ นงานเลีย้ ง ของคุณก็ได (ใครจะรู) สนใจสัง่ ซือ้ ไดท่ี http://djshopthai.wordpress.com (ประมาณ 6,500 บาท)

MOVIE

MUSIC

ETC. : Push the 1st Mini Album

กลับมาอีกครัง้ หลังจากทีเ่ วนชวงหางจากอัลบัม้ ลาสุดไปถึง 3 ป ของ ETC. วงดนตรีคณ ุ ภาพ กับมินอิ ลั บัม้ แรก Push ทีส่ ง ความอลังการมาใหแฟนๆ ไดเก็บสะสมกัน ดวยแพ็กเกจแบบบุก เล็ตทีอ่ ดั แนนไปดวยภาพสวยๆ ของสมาชิกในวง (และนิชคุณ!) สวนภายในเปนแผน Audio CD เปดตัวดวย ปรัชญา 8 บิต กับซาวนดดนตรีทไ่ี ดแรงบันดาลใจจากยุคเกม แฟมิคอมเฟองฟู ตามมาดวย เจ็บ... และชินไปเอง บัลลาดเศราซึ้ง เพลงฮิตลาสุดที่ไดหนุมนิชคุณมารวมแสดง มิวสิกวิดโี อให และ รักครัง้ เดียว เพลงในสไตล ETC. ทีเ่ ราคุน เคย พรอมโบนัสแทร็กเวอรชนั รีมกิ ซของสองเพลงขางตน และหนึง่ เพลงพิเศษ อีกสวนเปน DVD Special Bonus ที่รวมสกูปการทำงานของพวกเขา มิวสิกวิดีโอสองเพลงดัง และเบื้องหลังการถายทำใหแฟนๆ ของซูเปอรสตารเกาหลีไดดกู นั แบบเต็มตากันอีกหนึง่ แผน

ที่รัก : Eternity

หนั ง อี ก เรื ่ อ งหนึ ่ ง ที ่ คอหนังรางวัลไมควรพลาด จากผลงานของผู  ก ำกั บ หนังสั้นมือรางวัลอยาง ศิวโรจน คงสกุล ซึง่ เรือ่ งนี้ ถือเปนหนังยาวเรื่องแรก ของเขา ที่รัก (Eternity) เปนหนังแนวรัก โรแมนติก ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับความรัก ความคิดถึง จากภรรยา และลู ก ๆ ต อ วิ ญ ญาณ ของชายผูเปนที่รัก ผาน มุมมองความเชือ่ ตามแบบ พุทธศาสนาในสังคมไทย ซึง่ เชือ่ วาวิญญาณของคนรัก จะวนเวียนอยูรอบตัวเรา เสมอ ไมวาจะปรากฏให เราเห็นดวยตา หรือสัมผัส ได ท างความรู  ส ึ ก โดย กอนหนานี้ หนังเรื่องนี้ ยังไดรับคัดเลือกใหเปน หนังเปดเทศกาลภาพยนตร โลกฯ ครัง้ ที่ 8 และลาสุด ยังควารางวัล Tiger Award จากเทศกาล International Film Festival Rotterdam 2011 มาเปนเครือ่ งการันตี คุณภาพอีกดวย พบเรือ่ งราวความรักทีจ่ ะทำใหคณ ุ ซาบซึ ้ ง จนไม อ าจลื ม ได ตัง้ แตวนั นี้ ทีโ่ รงภาพยนตร เอส เอฟ เวิลด ซีเนมา

COLLECTION

UNIQLO Spring/Summer 2011

ไดเวลาแลวสำหรับแบรนดเสือ้ ผาอันดับ 1 ของญีป่ นุ ทีจ่ ะมาเปดตัวครัง้ แรกในเมืองไทย เพือ่ นำเสนอเสือ้ ผาหลากหลายในแบบลำลอง สำหรับทุกคน สำหรับจุดเดนของคอลเล็กชัน Spring/Summer 2011 อยูที่การสวมใสสบาย เปดตัวดวย UT หรือ UNIQLO T-Shirt ที่ขายดีตลอดกาล (จดจำไวใหดีเพราะชื่อนี้จะคุนหูไปอีกนานเชียวละ) มาพรอมกับลวดลายที่เปนที่นิยม ทั้งการตูนอะนิเมะ หรือลาย Popular Culture ทีฮ่ ติ เกอยูใ นกระแส ทัง้ กราฟก อารต, ดนตรี ไปจนถึง โปรเจ็กต ลิมเิ ต็ด เอดิชนั ทีร่ ว มกับนักออกแบบชือ่ ดัง จนออกมาเปน ลวดลายยอดนิยมอยาง นารูโตะ, ดรากอนบอล แซด, วันพีซ, แฮรี พอตเตอร, ไพเรตส ออฟ เดอะ แคริเบียน, คาชาเรล แครแบรส และบารบี้ แวะไปหยิบจับมาเปนเจาของใหคนอื่นอิจฉาเลนที่ UNIQLO สาขาเซ็นทรัลเวิลด

SWEET

Farm Design

อยาเพิง่ บอกวาคุณเปน Cheesecake Lover จนกวา จะไดลองแวะไปทีร่ า นชีสเคก แสนอรอยที่สงตรงมาจาก ฮอกไกโดร า นนี ้ จุดเดน ของที่นี่อยูที่ชีสเคกสไตล ญี่ปุน เนื้อฟูเบา ที่ขนมา ให เ ลื อ กถึ ง 12 รสชาติ ซึ ่ ง ถ า เป นชี ส เค ก รสไหน ก็จะใชสว นผสมนัน้ ผสมลงไป ในตัวชีสเลย ไมมีทอปปง ราด ถาใครเลือกไมถูกวา จะลองเมนูไหนกอน ขอให เริม่ ตนทีซ่ กิ เนเจอรของทีน่ ค่ี อื Hokkaido Cheesecake รสตนตำรับสไตลฮอกไกโด แท ๆ มี ร สนมนุ  ม ๆ ผสม อยูดวย ไมหวานเลี่ยนจน เกิ น ไป ส ว นถ า ใครรั ก ช็อกโกแลตเปนชีวิตจิตใจ คงตองสั่ง Deep Chocola ชีสเคกที่ผสมช็อกโกแลต เขาไปในเนือ้ เคกจนเปนเนือ้ เดียวกัน นอกจากชีสเคก ทีแ่ ทบจะละลายในปากแลว ยังมีรสชาติหนึบๆ เขมขน ของช็อกโกแลตดวย นอกจากนี้ ยั งมี Caramel Fudge, Coffee Marble, Strawberry, Honey Apple, Choco Banana และอี ก มากมายทีร่ อใหแฟนชีสเคก ตัวจริงไดลม้ิ ลองที่ The Nine Neighborhood Center พระราม 9

BOOK

A Whole New Mind : Why Right-Brainers Will Rule the Future

“หนังสือของ Daniel H. Pink ซึง่ เขาพูดถึงการทำงานของสมองซีกขวาวา ถาคนเราใชสมองซีกขวามากขึน้ จะประสบความสำเร็จในชีวติ เพราะทุกวันนี้ คนเราเอาแตเนนหนักไปทาง Task Oriented หรือใชการทำงานเปนทีต่ ง้ั แตถา เราเอาความคิดสรางสรรค หรือใชจนิ ตนาการมาชวยในการทำงาน ก็จะทำใหเกิด ความสมดุลมากขึน้ อยางตัวโนตตางๆ ก็จะมีระดับขึน้ ลงหรือเสียงสูงต่ำ แตดนตรีจะไมเพราะเลยถาไมมโี นตหยุด หรือ Rest Note คนเราเองก็เหมือนกัน ตองมี การพักบาง เพราะคนเรามีความสามารถในการรับรูไ ดไมเทากัน บางคนสามารถรับขอมูลไดแค 40 นาที จากนัน้ เขาจะไมรบั ขอมูลอะไรอีกเลย ซึง่ หนังสือเลมนี้ จะบอกเราวาการพักผอนทีถ่ กู ตองโดยสมองซีกขวาตองทำอยางไร ซึง่ บางครัง้ ไมใชแคการนอนหลับพักผอน แตจะรวมไปถึงเรือ่ งของการทำสมาธิ หรือการ ปลอยตัวเองไปกับเสียงของเพลงบรรเลง ซึง่ ก็คอื การใชสมองซีกขวา พอเราไดพกั จริงๆ การรับขอมูลตอไปก็จะทำไดดขี น้ึ ” เลือกใหโดย : ‘ครูพแ่ี นน’ - อริสรา ธนาปกิจ ติวเตอร และคอลัมนิสต


21

TRIP

Panglao

“เอมี่เปนคนชอบดำน้ำ เมื่อมีเวลาวางจากงานเมื่อไหรก็ตองขอไปดำน้ำชมความสวยงามใตทองทะเล ซึ่งเราไปมาหลายที่มาก ทั้งเมืองไทย และตางประเทศ อยางเกาะ Panglao ทีป่ ระเทศฟลปิ ปนส ก็อยากแนะนำใหคนไทยไดรจู กั เพราะสวยติดท็อปเท็นของโลก เหมาะกับการไปดำน้ำมาก เต็มไปดวยปลาขนาดใหญ อยางปลาฉลาม ซึง่ ทำใหเรารูส กึ ตืน่ เตนทีจ่ ะไดเจอกับพวกเขา แตการเดินทางอาจจะยุง ยากสักหนอย เพราะจะตองบิน ไปลงที่มะนิลาแลวนั่งรถตอไปอีก ดังนั้น ถาใครจะไปทริปนี้อาจจะตองจองวันวางไวคอนขางเยอะ ซึ่งเอมี่ขอแนะนำใหเผื่อเอาไวสัก 10 วัน แตพอเราไปถึงจะพบวาน้ำทะเลของที่นี่ใสมาก รีสอรตที่พักตางๆ ก็งดงาม แตที่สำคัญคือเราจะไดเจอกับสัตวน้ำใตทะเลที่ไมมีในบานเรา และถาไดศึกษาขอมูลไปกอนก็จะสนุกมากกับการจำชื่อปลาชนิดตางๆ คะ” เลือกใหโดย : ‘เอมี’่ - เอมิกา กลิน่ ประทุม นักแสดง

COSMETIC

Jo Malone - Wild Bluebell Collection

Wild Bluebell Collection กลิน่ หอมใหมลา สุดจาก Jo Malone ทีเ่ ปนตัวแทนแหงจิตวิญญาณอันแสน งดงามของฤดูใบไมผลิ ดวยสวนผสมหลักของดอกบลูเบลสีนำ้ เงินแซฟไฟรทห่ี ายากของประเทศอังกฤษ ซึง่ เปนกลิน่ หอมอันแสนพิเศษทีไ่ มสามารถสกัดไดจากสารสังเคราะหใดๆ ทัง้ สิน้ นอกจากนีย้ งั ผสมผสาน ไปดวยกลิน่ กานพลู บัลซามิก ทีใ่ หสมั ผัสความเปรีย้ วอมหวาน และกลิน่ ของทองทะเลแสนสดชืน่ ตามติด มาดวยดอกไมอีกหลากชนิด ไมวาจะเปนดอกลิลลี ดอกกุหลาบ Eglantine และดอกมะลิที่หอมหวาน ปดฉากดวยไวตแอมเบอร และมัสก ที่ใหกลิ่นแสนอบอุนละมุนละไม The Wild Bluebell Collection ประกอบไปดวยโคโลญขนาด 30 และ 100 มิลลิลติ ร, บอดี้ แอนด แฮนดวอช, บอดีค้ รีม และเทียนหอม มีจำหนายทีเ่ คานเตอรโจ มาโลน สยามพารากอน และเซ็นทรัล ชิดลม

ACCESSORY

BLOG

www.apartment therapy.com SEIKO ‘Premier - Jet Black’

เพิม่ ความคมเขม ดุดนั ใหกบั ขอมือดวยนาฬการุน พิเศษทีผ่ ลิตขึน้ มาในวาระฉลองครบรอบ 130 ป ของ SEIKO ซึง่ นอกจากจะดึงเอาเอกลักษณของพรีเมียรมาใชในการออกแบบแลว ยังมาพรอมกับตัวเรือนสเตนเลสสตีลรมดำ ทีด่ ลู กึ ลับตามประสาชายหนุม แหงรัตติกาล แอบเนีย้ บดวยสายหนังแทชน้ั เยีย่ ม ซอนความบึกบึนดวยกระจกหนาปด แซฟไฟรทก่ี นั รอยขีดขวนไดทง้ั จากเล็บของสาวๆ และรอยปากกา ทีส่ ำคัญ มีขมุ พลังระบบ Kinetic ทีส่ ะสมพลังงาน จากการเคลือ่ นไหวไดยาวนานสูงสุด 72 ชัว่ โมง มีระบบ Auto Relay ทีจ่ ะคืนชีพจากการหลับใหลใหกลับมา ณ เวลา ปจจุบนั โดยไมตอ งปรับเวลาใหมไดทนั ทีเพียงแคเขยา และเพิม่ ความเปอรเฟกตดว ยฟงกชนั Perpetual Calendar ทีจ่ ะ ปรับวันทีใ่ หอตั โนมัตแิ มในปอธิกสุรทิน จนถึงป 2100 พบกับมหาบุรษุ แหงรัตติกาลเรือนนีไ้ ดทเ่ี คานเตอร SEIKO ทุกสาขา

GIVE

สมาคมพิทักษสัตว (ไทย)

ดวยกระแสทีเ่ กิดขึน้ จากขาวทีม่ กี ารจับกุมผูค า สุนขั ขามชาติและยึดสุนขั ของกลางไดจำนวนมาก ทางกลุม องคกรที่ทำงานดานการชวยเหลือสัตวจึงรวมตัวกันรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นเสนอกฎหมายคุมครองสัตว ในประเทศไทย ซึง่ ตองลุน ตอไปวาทางภาครัฐจะพิจารณาผานกฎหมายไดเมือ่ ไหร แตระหวางนีห้ ากใครทีอ่ ยาก ใหการสนับสนุนองคกรทีท่ ำงานเพือ่ ชวยเหลือสัตวตา งๆ ไมวา จะเปนนองหมาหรือนองแมว ลองเขาไปติดตาม การทำงานของสมาคมพิทักษสัตว (ไทย) หรือ Thai Animal Guardians Association ซึ่งเปนหนึ่งในองคกร ทีท่ ำงานดานนีอ้ ยางแข็งขัน โดยคุณสามารถใหการสนับสนุนการชวยเหลือสัตวไดทง้ั ในรูปแบบการบริจาคเงิน การเขารวมเปนสมาชิก และเปนอาสาสมัคร เขาไปดูรายละเอียดไดท่ี www.thaiaga.org โทร. 0-2373-2886

บล็อกทีจ่ ะทำใหคนทีร่ กั การ ตกแตงบานราเริงไดทั้งวัน ดวย แนวคิดทีเ่ ชือ่ วาบานสวยไมจำเปน ต อ งใหญ โ ต หรื อ ราคาแพง แตใครๆ ก็เนรมิตใหบานสวยได แคมีความมุงมั่น แรงบันดาลใจ และขอมูลในบล็อกนี้ ทีเ่ ต็มไปดวย ไอเดียการแตงบานแปลกใหม จากทั่วทุกมุมโลก หรือเรื่องราว อั พ เดตเกี ่ ย วกั บ เฟอร น ิ เจอร รูปแบบใหมๆ รวมถึงไปเยีย่ มบาน คนดั ง ในแวดวงต า งๆ ด ว ย นอกจากจะไดไอเดียใหมๆ ทีจ่ ะ มาทำใหบานสวยขึ้นแลว ที่เรา ชอบมากก็คอื มหกรรมเมกโอเวอร จากทางบานที่สงมาประชันกัน อยางเชน เปลีย่ นโฉมเกาอีต้ วั เกา ด ว ยการบุ น วมใหม หรื อ ทาสี บานหมาใหสวยกวาเดิม ซึง่ มีภาพ กอนและหลังยืนยันถึงความแตกต า งได อ ย า งชั ด เจน ถื อ เป น ขอยืนยันทีด่ วี า ไมวา ใครก็ลงมือ เนรมิตบานสวยไดดวยตัวเอง


26

SHOPPING!

เดรสสั้นผาเจอรซีย จาก THEA by THARA

แมพิมพขนมรูปครอบครัวหมี จาก Pantry Magic

น้ำหอม จาก Balenciaga

ชุดชั้นในสีแดงลายจุด จาก ELLE

ชุดเอี๊ยมขายาว จาก Sane of Molly

แวนกันแดด จาก Ray-Ban

Choosing the

นาฬกา จาก Tendence

Right One for You

ทินตแตมแกมและริมฝปาก จาก benefit

คนทีม่ รี สนิยมทีด่ ี เรามักสังเกตไดงา ยๆ จากการเลือกสิง่ ของเครือ่ งใชทดี่ เู หมาะสมและเขากับตัวเขาเองไดอยางเหมาะเจาะ ดังนั้น ถาหากอยากไดชื่อวาเปนคนที่มีสไตลเจงๆ จงอยาปลอยใหของสวยๆ งามๆ ตองไปอยูแบบผิดที่ผิดทาง จนทำใหคนรอบขางแอบอมยิม้ ในความเปน โกะของเรากันได และหนึง่ ในหนทางทีจ่ ะพาคุณหนีออกไปจากคำครหาเหลานัน้ ก็คอื มาอัพเดตเทรนดเกไกกับเรากันดีกวา

รองเทาผูชาย จาก Marco Valuzzi

แหวนประดับคริสตัล จาก HELENE ZUBELDIA

กลองดิจิตอล จาก Panasonic

ปลอกหมอนอิง จาก Kows Occasions

เสื้อเชิ้ต จาก PHIL

กระเปาคลัตชตัดตอหนังงู จาก TU’I ผาพันคอพิมพลาย จาก Viktor & Rolf ที่ใสนามบัตร จาก 7321 Design

WHERE สินคาทุกชิ้นมีจำหนายแบบออนไลนที่ www.mods.co.th


28

4(%!24/& !22!.'%-%.4 เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : อาทิตยา อาศิรวาท

บอยครัง้ ทีค่ นสวนใหญมกั เขาใจไปวา บานสวย ยอมมาคูกับขาวของและเครื่องเรือนราคาแพง ที่ออกแบบมาเปนอยางดีจากดีไซเนอรชื่อกอง แตบา นหลังเล็กซอนความเกของ ‘แกละ’ - สมบุญ กริ่งไกร Interior, Food และ Flower Stylish คือขอโตแยงสมบูรณแบบทีพ่ สิ จู นวา ‘บานสวย... ไมจำเปนตองแพง’ “เคล็ดลับก็คือ เราตองสำรวจวามีของอะไร อยูบ า ง แลวควรจะเอาอะไรไปวางไวตรงไหน ถามี พืน้ ทีจ่ ำกัดก็ไมควรเอาเฟอรนเิ จอรชน้ิ ใหญๆ มาวาง ไวในบาน เตียงนอนอาจจะไมจำเปนตองมีก็ได เพราะสามารถใชฟกู แทนได หรือลองคิดดูวา ถามี ชั้นหนังสือใหญๆ เขามาวางมันก็คงลำบาก เพราะฉะนัน้ ตองรูจ กั นำมาวางกับพืน้ หรือใชเกาอี้ ในการจัดวางใหออกมาดูดี ซึ่งจะทำใหเรารูสึก เหมือนกับมีสวนแบบ vertical garden ที่ทั้งดู

เปนระเบียบและสวยงามในเวลาเดียวกัน” แมบา นหลังนีจ้ ะเต็มไปดวยหนังสือนับพันเลม และบรรดาของแตงบานจุกจิกอีกหลายรอยชิ้น แตเรากลับไมรูสึกรกตาแมแตนอย ตรงกันขาม เรากลับสัมผัสไดถึงแรงบันดาลใจที่อัดแนนอยูใน ทุกมุมของบานหลังนี้ “ส ว นตั ว แล ว เป น คนที ่ ช อบบริ ห ารพื ้ น ที ่ โจทยตอนแรกในการจัดบานก็คือ เราจะวางของ ทัง้ หมดทีม่ อี ยูไ ดยงั ไง ขณะทีส่ ามารถหยิบมาใชงาน ไดจริงดวย ก็เลยลองจัดหมวดหมูใหหนังสือ อยูกับหนังสือ และในหมวดหนังสือก็จะแบงเปน หนังสือแตงบาน หนังสืออาหาร หนังสือดอกไม ซึง่ ทำใหเราหยิบใชงานไดงา ย สวนพืน้ ทีท่ เ่ี ปนฝาผนัง ทีเ่ หลืออยูก จ็ ดั วางโปสเตอร หรือโปสการดทีเ่ ราชอบ ซึง่ อยูท ก่ี ารแบงสีเทานัน้ เอง ซึง่ เสนหข องบานหลังนี้ คือมันใหแรงบันดาลใจกับเราไดทกุ มุม เวลาทีค่ ดิ งาน

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

S


29

S&P.pdf 1 11/7/2554 18:12:28

ไมออก แคมองไปบนเพดาน ฝาผนัง มันก็ทำให คิดงานออกมาไดทกุ ครัง้ ไมจำเปนตองเปดหนังสือ หรือไปขางนอกดวยซ้ำ ทั้งๆ ที่งานก็เยอะมาก และไมมีอะไรที่ซ้ำกันเลยแมแตวันเดียว” สวนใครทีไ่ มนยิ มในการจัดวาง แตเลือกทีจ่ ะ ปลอยใหขาวของปนกันยุงเหยิง เพราะมองวา เปนเรือ่ งเสียเวลา เราขอใหทบทวนดูใหม เพราะ สไตลิสตคนนี้ยืนยันกับเราวา ความรกสงผล ตออารมณไดดวย... “เราวาการจัดบานใหดูดีอยูเสมอ เปนเรื่อง ของความสบายใจ ถ า ห อ งดู ร กตา มองไป ทางไหนก็เต็มไปดวยของระเกะระกะ มันก็สงผล ต อ อารมณ ไ ด เหมื อ นกั น เคยรู  ส ึ ก บ า งไหม เวลาที ่ บ  า นรกจะทำให เราไม อ ยากกลั บ บ า น หรือพยายามหาเรือ่ งไปใชเวลานอกบานใหนานทีส่ ดุ ตรงกันขาม ถามีบานที่จัดวางอยางเรียบรอย จะทำให เรารู  ส ึ ก ว า ใช ช ี ว ิ ต อยู  ก ั บ มั น ได ท ั ้ ง วั น เราใชวิธีนี้ในการบังคับตัวเองใหกลับมาอยูบาน มันสำคัญมากนะสำหรับการมีพื้นที่ที่สวยงาม ความรูสึกที่อยากกลับมานอนที่เตียง อยากนั่งดู หนั ง สั ก เรื ่ อ งบนเบาะใบโปรดในบ า นตั ว เอง มันทำใหบานเปนที่ที่อยากกลับมาอยูจริงๆ” เมือ่ Interior Stylish มาเอง เราจึงขอเคล็ดลับ แตงบานสวยแบบงายๆ มาฝากชาว adB ดวย หยิบปากกาแลวเตรียมจดใหดี “อยางที่บอกวาการแตงบานมันขึ้นอยูกับ การจัดวาง เพราะฉะนั้น แคหาหนังสืออะไรก็ได มาจัดเรียงเปนแนวตั้ง มันก็ทำใหบานดูดีไดแลว เพราะสันหนังสือทุกเลมจะมีสสี นั เปนของตัวเอง เราสามารถหยิบจับมาทำใหเกิดความสนุกได ที่เหลือก็แคเปดเพลงเพราะๆ สรางบรรยากาศ ใหบานมีอารมณและความรูสึกมากขึ้น แคนี้ ก็อยูบานไดทั้งวันแลว”

หนั ง สื อ ที่ ให แรงบั นดาลใจในการ ทำงาน - Sense of Style : Colour + Space ของ Shannon Fricke แหลงชอปปงของแตงบานที่แวะไป บอยๆ - ตลาดนัดสวนรถไฟ หรือเชียงใหม สถานที่ในฝนที่อยากไปเยือน - เมืองเกาๆ ของญี่ปุน ภูเขา น้ำตก หรือทะเล - ภูเขา เพลงที่ บ ง บอกความเป น ตั ว คุ ณ มากที่สุด - ลองแมปง 3 สิ่งที่ขาดไมไดเวลาตกแตงบาน - หนังสือ เพลง และดอกไม


32

HEALTH AND HEART

HEALTH

5 TIPS FOR HEALING BACK PAIN

เป น ที ่ ท ราบกั น ดี ว  า ‘ปวดหลั ง ’ เป น อาการที่พบบอยในชีวิตประจำวัน โดยคนสวนใหญราว 80% เคยมีประสบการณในเรื่องนี้ ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจาก พฤติกรรมการใชชีวิตของแตละคนที่สง ผลเสียตอกลามเนื้อและกระดูก เชน การนอน การนั่ง การเดินที่ผิดทาผิดทาง เราจึงขอนำคำแนะนำดีๆ ที่จะทำใหคุณ บอกลาอาการปวดหลังไปไดเลย 1. เลือกเกาอีน้ งั่ ใหเหมาะสมกับสรีระ

100

และลักษณะการใชงาน คือนัง่ แลวลำตัว จะตองไมโกงงอ และไมทำมาจากวัสดุทม่ี ี ผิวมันวาว เพราะจะทำใหคณ ุ นัง่ ไมสบาย และลื่นไถลไดงาย ควรมีที่หนุนหลังและ ที่พักแขน โดยทานั่งที่ถูกตองคือการนั่ง หลังตรงและพิงพนัก 2. ใสใจในการเลือกเตียง เพราะเตียง ที่ดีจะทำใหคุณนอนสบาย หลับลึก และตืน่ มาแลวไมปวดหลัง จึงเปนสิง่ ทีค่ ณ ุ ควรลงทุนเลือกวัสดุทม่ี คี ณ ุ ภาพ เนือ่ งจาก

คุณตองนอนอยูบ นนัน้ ไมตำ่ กวา 7 ชัว่ โมง ตอวัน โดยเตียงที่ดีตองไมนุมจนทำให หลังของคุณจมลงไปเหมือนอยูในแอง ซึง่ จะทำใหกระดูกสันหลังของคุณแอนได แตควรมีความแนนและแข็งปานกลาง ทานอนที่แพทยแนะนำคือ นอนตะแคง ใหขาลางเหยียดตรง ขาบนงอ สะโพก และเขากอดหมอนขาง 3. ใสรองเทาที่เหมาะกับสรีระและ ลักษณะการเดิน ควรหลีกเลี่ยงการใส รองเท า ส น สู ง ติ ด ต อ กั น เป น เวลานาน เพราะเปนสาเหตุที่ทำใหสาวๆ หลายคน ปวดหลัง และสำหรับหนุมๆ ทั้งหลาย ก็ควรพิถีพิถันในการเลือกรองเทาเชนกัน โดยเลือกขนาดทีพ่ อดี ไมบบี ปลายนิว้ เทา มากเกินไป และควรหลีกเลี่ยงรองเทา ที่มีพื้นบางกวา 1 เซนติเมตร 4. ขับรถในทาทีถ่ กู ตอง คือหลังพิงพนัก เขางอเหนือระดับสะโพก ปรับทีน่ ง่ั ใหพอดี ไมนง่ั หางเกินไป เพราะจะทำใหเขาของคุณ ตองเหยียดออกไป ซึ่งถาทำบอยๆ อาจ ทำใหกระดูกสันหลังตึงได 5. หาเวลาแชนำ้ อุน เพราะน้ำอุน จะชวย ใหรางกายคลายกลามเนื้อ และสำหรับ ผูที่ปวดหลังบอยๆ แนะนำใหแชน้ำอุน วันละ 20 นาที เปนประจำ จะชวยบรรเทา อาการใหดีขึ้นได

ถั่วลิสง แมจะมีเมล็ดเล็กนิดเดียว แตขอบอกวาประโยชน ของมันไมเล็กเหมือนขนาด เพราะมีสรรพคุณรักษาโรคตางๆ ได เชน แกไอ บำรุงน้ำนม สมานแผลในกระเพาะอาหาร เปนตน และคนที่ขาเปนเหน็บชาบอยๆ ใหนำเมล็ดสด 100 กรัม มาตมทาน อาการจะดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห

HEART

LESS MONEY MORE HAPPY

4 SIGNS YOU SHOULDN’T SWIM THERE

หากกีฬาวายน้ำเปน กิจกรรมสุดโปรดของคุณ แตเพื่อ สุขภาพที่แข็งแรงแบบเต็มรอย เราขอ แนะนำ 4 สัญญาณรายของสระวายน้ำ ทีค่ ณ ุ ควรหลีกเลีย่ ง ดังนี้ น้ำขุน เพราะสระวายน้ำทีด่ คี วรมีนำ้ ที่ ใสสะอาด โดยควรมีระดับคา PH อยูท ่ี 6.5-7.5 และมีสารคลอรีนตกคางไมเกิน มาตรฐาน มีตะไครน้ำ หากคุณพบสีเขียวออน บริเวณรอยตอของกระเบือ้ งสระวายน้ำ ขอใหสงสัยไวกอ นเลยวาเปนตะไครนำ้ ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของคุณ เพราะนัน่ หมายความวาเจาหนาทีไ่ มได เปลีย่ นน้ำในสระมาเปนเวลานาน ซึง่ อาจนำไปสูโ รคทีม่ ากับน้ำมากมาย มี เ ด็ ก มาใช บ ริ ก ารจำนวนมาก เพราะเด็กๆ มักจะสงเสียงดัง และ ทำใหชวงเวลาแหงการผอนคลายของ คุณตองสะดุด และทีร่ า ยแรงกวานัน้ คือ เด็กๆ มักแอบปสสาวะในสระน้ำ ซึง่ หากคุณเผลอกลืนน้ำเขาไป ก็อาจ ทำใหอาเจียนหรือทองรวงได เปนสระน้ำสาธารณะ เนือ่ งจากจะ มีผใู ชบริการจำนวนมาก และยิง่ คน มากขึน้ เทาไหร คุณก็เสีย่ งกับการ สัมผัสเชือ้ โรคมากขึน้ เทานัน้ และขอ สังเกตอีกอยางหนึง่ คือ สระน้ำทีด่ คี วร มีนำ้ ทีเ่ ย็น และหมุนเวียนอยูเ สมอ

RELATIONSHIP ทามกลางสภาพแวดลอมปจจุบันที่ชวนให เกิดความเครียดไดตง้ั แตเริม่ กาวเทาออกจากบาน แมกระทัง่ กิจกรรมสรางความสุข หลายครัง้ ก็ตอ ง แลกมาดวยคาใชจายที่แสนแพง แตคุณอยาเพิ่ง สิ้นหวัง เพราะสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือ วิธีการสรางความสุขและความสงบแบบเรียบงาย โดยไมมีภาระเรื่องเงินมาคอยกวนใจในภายหลัง • ทำอาหารจากพืชผักในสวนหลังบาน ในเมื่อ อาหารนอกบานชางแพงนัก ลองหันมาทำอาหาร ทานเองในบานกันดีกวา นอกจากคุณจะไดทาน อาหารจากฝมือของตัวเองและครอบครัวแลว ระหวางทำอาหารก็เปนชวงเวลาที่มีคา ซึ่งคุณจะ ได ส นุ ก กั บ ปรุ ง อาหารและคุ ย กั นตามประสา พอแมลกู รับรองวาความสุขทีเ่ กิดขึน้ ในอาหารมือ้ นัน้ จะตองมีมากกวาบนโตะอาหารรานหรูแนนอน

• ปลดปลอยอารมณไปกับหนังสือเลมโปรด

เชื ่ อ ว า บนชั ้ น หนั ง สื อ ของแตละคนจะตองมี หนังสืออยางนอย 1 เลม ทีค่ ณ ุ ซือ้ มาแตลมื ทิง้ ราง ไวอยูบนนั้นโดยไมเคยเปดอาน ดังนั้น ไดเวลา แลวทีค่ ณ ุ จะหยิบมันขึน้ มา และดืม่ ด่ำไปกับตัวอักษร เหลานั้นบนโซฟาตัวโปรด อาจจะเพิ่มสีสันดวย ชาอุน ๆ สักแกว รับรองวาโมเมนตนน้ั จะทำใหคณ ุ มีความสุขไมแพไปกวาการออกไปดูหนังนอกบาน เลยทีเดียว • สำรวจห อ งเก็ บ ของและเลื อ กบางส ว นไป บริจาค เนื่องจากสิ่งของหลายอยางที่คุณเก็บไว

อาจเปรียบเสมือนของขวัญสำหรับคนทีต่ อ งการมัน เชน เสือ้ ผา อุปกรณกฬี า หนังสือ เปนตน ดังนัน้ เวลาไหนทีค่ ณ ุ เริม่ รูส กึ วาตัวเองฟุงซานหรืออยาก หาอะไรทำ ลองเดินไปสำรวจหองเก็บของและ เลือกของมาบริจาค เพราะนอกจากคุณจะไดแบงปน ผูอื่นอันนำความสุขมาสูจิตใจแลว นี่ถือก็เปน โอกาสดีที่คุณจะไดจัดขาวของใหเปนระเบียบ อีกดวย

2 SIGNS YOUR LOVE IS BEGINNING

เมือ่ ความสัมพันธของคุณและคูเ ดต เริม่ ตน ความสุขทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ คุณใชเวลา อยูก บั เขา อาจทำใหสบั สนวานีค่ อื ความรัก หรือแคหลง และเพือ่ ใหคณ ุ เขาใจความรูส กึ ของตัวเองมากขึน้ สิง่ เหลานีค้ อื สัญญาณ ที่บงบอกวาคุณเริ่มรักเขาจริงๆ เสียแลว คุ ณ ลื ม คนรั ก เก า ได อ ย า งสนิ ท ใจ เพราะหมายความวาคุณพรอมแลวทีจ่ ะทิง้ ความหลัง และเริ่มตนชีวิตรักครั้งใหม กับเขาที่กำลังทำใหคุณมีความสุขและ ยิ้มไดเมื่อนึกถึง คุณไมไดมองหาคนอื่นเหมือนกอน นัน่ หมายความวาเขาไดเติมเต็มความรูส กึ ของคุณจนไมรูสึกวาตองมองหาใครมา ทำใหตนเองมีความสุขอีก เปนไปไดวา ความสวยหลอของคนอื่นไมไดดึงดูดให คุณอยากใกลชดิ อีกตอไป เพราะเขาเปน คนเดียวที่คุณคิดถึงและอยากชิดใกล


37

FRI

MON

TUE

WED

THU

นิทรรศการแสดง ผลงานการประกวด แบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ

Le Corsaire

Masks of Asia

Spin Around

ขอเชิญชม ‘นิทรรศการแสดง ผลงานการประกวดแบบ ลานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช’ โดยจะแสดงแบบของผูที่ ส ง เข า ประกวดทั ้ ง สิ ้ น 78 แบบ รวมทั้งแบบจำลอง 5 ทีมสุดทาย และแบบของผูชนะจาก การประกวด วันนี้ถึง 20 กัน ยายน 2554 ณ อาษาเซ็นเตอร ชั้น 5 สยามดิสคัฟเวอรี

‘Le Corsaire’ การ แสดงที่ไดรับการยกยอง ของ Mariinsky Ballet จะเข า มาเป ด การแสดง ในประเทศไทยเปนครัง้ แรก นอกจากจะไดตื่นตากับ นักบัลเลตชน้ั นำ ยังตืน่ ใจ กับฉากการเตนที่พรอมเพรียงของเหลานักบัลเลต และดนตรีประกอบ การแสดง บรรเลงโดย วงมาริ อิ น สกี ซิ ม โฟนี ออร เคสตรา วั นนี ้ ถ ึ ง 21 กันยายน 2554 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุม ใหญ ศูนยวฒ ั นธรรมแหงประเทศไทย จำหนายบัตร ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร

นิทรรศการ ‘หนา เอเชีย’ โดยใหภาพรวม ของหนากากเอเชียจาก 8 ประเทศ อาทิ ญีป่ นุ จีน ไทย เกาหลี อินโดนีเซีย ฯลฯ และแสดงถึง ความหลากหลายและ ความงดงามอั น น า ทึ ่ ง ทีส่ อ่ื ถึงสัตวในจินตนาการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และปศาจ ในพิ ธ ี ก รรมทางศาสนา และในการแสดง วันนี้ถึง 6 ตุลาคม 2554 ณ หอง สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (เวนวันจันทร)

รวมเรียนรูเรื่องราว ระหวางทางผานรอยลอ พาหนะรวมทางที่ไมเคย ตกยุคนี้ ตั้งแตวัสดุที่ใช ในการผลิต การออกแบบ อุปกรณเสริม ไปจนถึง จำนวนผู  ใ ช จ ั ก รยาน ในประเทศไทยและทัว่ โลก ที่สะทอนถึงคานิยมของ การใชชีวิต และการสง อิทธิพลไปตอยอดธุรกิจ สร า งสรรค ย ุ ค ใหม เป น จำนวนมากในป จ จุ บ ั น วันนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2554 ณ หองสมุดเฉพาะ ดานการออกแบบ TCDC (เวนวันจันทร)

CALENDAR

Thai Mung Party

มา ‘มุง’ กันใหมัน กับ ‘ไทยมุงปารต’้ี มุงกัน ครั ้ ง แรกของเมื อ งไทย กับ ModernDog ในรูปแบบ ของดีเจเซ็ต และ Live PA และมุ ง กั น ให ส ุ ด เหวี ่ ย ง กับ ดีเจซี้ด นรเศรษฐ และ ดีเจโต สุหฤท ทีจ่ ะมา featuring กับมือกีตารฮีโร แถวหนา รวมเปนไทยมุง พรอมกัน วันนี้ เวลา 20.00 น. ณ มูนสตาร สตูดิโอ ลงทะเบียนเขา ร ว มงานได ท ี ่ เ ว็ บ ไซต www.facebook.com/ BatBlast

17 18 SAT

SUN

JF Theatre

Car Free Day 2011

จากการตูนเรื่องดัง ของ อาดาจิ มิซึรุ กลาย มาเปนเรื่องราวโลดแลน บนแผนฟลม ‘Rough’ (รักตองลุย) เรื่องรักของ วัยรุนที่มีพล็อตคลาสสิก แบบโรมิโอกับจูเลียต แต สดใสและมีชีวิตชีวาดวย บรรยากาศของการแขงขัน กีฬาวายน้ำ ชมฟรี วันนี้ เวลา 15.00 น. ณ หอง สัมมนา เจแปนฟาวนเดชัน

ขอเชิญรวมกิจกรรม ดีๆ ในวันปลอดรถ ลด โลกรอน อาทิ นิทรรศการ ความรูเรื่องสุขภาพและ สิ่งแวดลอม งาน NonMotor Show การแสดง จั ก รยานทุ ก ประเภท การแสดงจักรยาน ผาดโผน จักรยานลอเดียว เ ส ว น า เร ื ่ อ ง ท ิ ศ ท า ง จักรยานไทย ฯลฯ วันนี้ เวลา 06.00 น. เปนตนไป (พิธเี ปดทีท่ อ งสนามหลวง) รายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ที ่ www.thaicycling.com/ node/102


ALL ABOUT BIZ

39

BIZ LIFE

FINDING HAPPINESS ดิฐวัฒน อิสสระ

กรรมการผูจ ดั การ บริษทั รวมอิสระ จำกัด องคกรธุรกิจดานพัฒนา อสังหาริมทรัพย ทีม่ งุ สรางผลงานคุณภาพดวยความจริงใจ และคำนึงถึง ความสุขของลูกคาเปนสำคัญ ซึ่งมีผลงานลาสุดเปนการพัฒนาที่ดิน กวา 90 ไร ริมชายหาดชะอำ-หัวหิน ใหเปนมัลติโปรเจ็กตทคี่ รบครัน ดวยคอนโดมิเนียม บานพักตากอากาศ และโรงแรม

• การทำธุรกิจควรมุงไปในทางที่ตนเองถนัด และเสริมจุดแข็งนั้น ใหมั่นคงยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งการลองสิ่งใหมก็อาจกระทบกับ ธุรกิจหลักที่ทำใหเราเสียทั้งเงินและเวลา • นักธุรกิจตองกาวทันกระแส เพื่อหาโอกาสใหกับองคกรตัวเอง ตลอดเวลา และมี ค วามยื ด หยุ  น พร อ มที ่ จ ะปรั บ ตั ว ให เข า กั บ สถานการณปจจุบันอยูเ สมอ • กอนที่จะเปนผูนำ ควรเรียนรูและหาประสบการณจากการเปน พนักงานระดับลางกอน เพือ่ จะไดเขาใจความคิดและวิธกี ารทำงาน ของพนักงานแตละระดับ และรูวิธีการแกไขหากปญหาเกิดขึ้น • หากเราเจอจุดหนึง่ ทีท่ ำใหการทำงานมีความสุขได ชีวติ การทำงาน ก็จะไมเลวรายอีกตอไป เพราะการทำงานคือสวนหนึง่ ของความสุข • แนนอนวาการทำธุรกิจตองวางเปาหมาย แตที่สำคัญกวานั้นคือ ชีวิตของคุณก็จำเปนตองวางเปาหมายเชนเดียวกัน • เนื่องจากสังคมไทยตางจากเมืองนอก การทำธุรกิจเลียนแบบ ตางประเทศจึงไมใชวิธีที่จะทำใหคุณประสบความสำเร็จ แตการ ทำธุรกิจดวยความเขาใจลูกคาของตนเองตางหากทีเ่ ปนหนทางไปสู ความสำเร็จ • การทำธุรกิจ ผูบ ริหารตองใสในใจรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เพราะ บางครั้งเรื่องเล็กนอยนี้เองคือตัวแปรวาคุณจะไดกำไรหรือขาดทุน และที ่ ส ำคั ญ ยิ ่ ง ไปกว า นั ้ น ความใส ใจจะทำให ค ุ ณ รู  ว  า ลู ก ค า ตองการอะไร และคุณก็ตอ งตอบสนองความตองการนัน้ ใหไดดที ส่ี ดุ • เมื่อไหรที่ไดรับโอกาสหรือความไววางใจ คุณก็ตองทำงาน ใหออกมาดีที่สุด เพื่อใหสมกับความไววางใจที่ผูใหญมอบให • การถกเถียงไมไดนำไปสูส ง่ิ ทีเ่ ลวรายเสมอไป หากการถกเถียงนัน้ เปนประเด็นที่สรางสรรค เพราะยิ่งคิดเยอะ คำตอบที่ไดก็ยิ่งดี

• การปลอยวางเปนวิธแี กปญ  หาเมือ่ เกิดความกดดันจากการทำงาน แตสิ่งที่ปลอยคืออารมณเทานั้น สวนการทำงานเราก็ตองตั้งสติ และเดินหนาตอไป • สัจจะเปนคุณสมบัติหนึ่งที่ผูบริหารตองมี เพราะจำเปนตองใช ทั้งกับลูกคา เพื่อนรวมงาน และลูกนองทุกคน • ความสามัคคีเปนหลักการทำงานทีท่ มี งานของเรายึดถือ ไมมใี คร เปนใหญทส่ี ดุ เพราะงานจะเคลือ่ นไปขางหนาเมือ่ ทุกคนรวมมือกัน • เราตองตัง้ คำถามขณะทีท่ ำงานอยูเ สมอ และทำจนเปนเรือ่ งปกติ เพื่อปองกันและตรวจสอบวางานที่ทำอยูมีขอบกพรองหรือไม ทัง้ นี้ ทีมงานเปนสวนสำคัญทีจ่ ะชวยกันมองเพือ่ ใหไดผลงานทีด่ ที ส่ี ดุ • เรือ่ งหนึง่ ทีค่ นทำธุรกิจมักมองขามคือเรือ่ งสุขภาพ ซึง่ ความจริงแลว เรือ่ งนีส้ ำคัญมาก เพราะคนเราจะทำงานไดดกี ต็ อ เมือ่ มีสขุ ภาพแข็งแรง • คติของบริษทั ทีผ่ มยึดถือคือความสุข หมายถึงเราตองมีความสุข จากการทำงานชิน้ นัน้ เพือ่ ทีจ่ ะสรางผลงานอันเปนทีพ่ งึ พอใจของลูกคา ดวยเชนกัน • ความไววางใจ แมเปนเรือ่ งนามธรรม แตนกั ธุรกิจจำเปนตองสราง ใหเกิดขึน้ กับองคกร เพราะเปนกุญแจสำคัญทีท่ ำใหธรุ กิจมีผลตอบรับ ทีด่ เี สมอ • การคิดตอยอดและการกรองขอมูลเปนสิ่งสำคัญในโลกปจจุบัน เพราะขอมูลที่เขามานั้นมีมหาศาล แตจะเลือกใชอยางไรใหเกิด ประโยชนกบั ธุรกิจของตน นีค่ อื โจทยทผ่ี บู ริหารตองตีใหแตก • เราตองหาความสนุกของงานทีท่ ำอยูใ หเจอ แลวเราจะไมปฏิเสธงาน แมจะหนักแคไหนก็ยังมีใจที่พรอมจะเดินหนาเสมอ

BIZ BOOK

Killing Giants

ผูเขียน : Stephen Denny สำนักพิมพ : Portfolio ราคา : 25.95 เหรียญฯ (สั่งซื้อจาก Amazon.com)

สัจธรรมหนึง่ ในโลกของธุรกิจก็คอื ความสำเร็จ ไมไดวดั กันทีข่ นาดขององคกรเสมอไป เมือ่ ตลาด เปลี่ยนแปลงไป ผูเลนรายใหมที่มีขนาดเล็กกวา อาจจะแซงหนาผูเ ลนรายใหญทอ่ี ยูม านานก็เปนได แตถึงอยางนั้นก็ไมมีใครบอกวาเปนเรื่องงาย สำหรับผูประกอบการมือใหมที่จะสรางประวั ติ ศาสตรแบบนั้นใหเกิดขึ้นอีกครั้ง หนังสือเลมนี้ จึงเปนเสมือนโคชรุน เกาทีจ่ ะชวยเพิม่ ความมัน่ ใจ ใหกับนักธุรกิจหนาใหมที่มีความกลาเปนทุนเดิม ขาดก็แตไอเดียและขั้นตอนที่จะไปสูความสำเร็จ แตกไ็ มใชปญ  หา เพราะผูเ ขียนไดทำการรวบรวม เคส ‘ลมยักษ’ จากผูประกอบการขนาดเล็ก ที่ประสบความสำเร็จในการแยงชิงสวนแบงทาง

การตลาดจากองคกรขนาดใหญมาแลว ทั้งใน ธุรกิจซอฟตแวร เครื่องสำอาง ไลไปจนถึงธุรกิจ การบิ น นอกจากจะได เห็ นตั ว อย า งที ่ ส ร า ง แรงบันดาลใจไดเปนอยางดีแลว ยังมีกลยุทธ 10 ขอ ใหผูประกอบการรุนเล็กเดินตามไดอยางเปน รูปธรรมอีกดวย ทั้งการคนหาที่ยืนของตัวเอง ในแบบทีค่ แู ขงคาดไมถงึ หรือการลงทุนในจังหวะ ที่ผูบริโภคพรอมจะควักกระเปา และการตอสู แบบมวยรองที่จะทำใหธุรกิจของคุณกลายเปน ผูเลนหนาใหมที่นาจับตามองในตลาด เมื่อมี หนังสือเลมนี้อยูในมือ ก็เชื่อไดเลยวาฝนใหญๆ ของคุณจะไมเปนแคฝนอีกตอไป


42

THE WORDS

“If you don’t go after what you want, you’ll never have it. If you don’t ask, the answer is always no. If you don’t step forward, you’re always in the same place.” ถาคุณไมไลตามสิ่งที่คุณอยากได คุณก็จะไมมีวันไดมา ถาคุณไมถาม คำตอบก็ยอมจะแปลวาไมเสมอ ถาคุณไมกาวไปขางหนา คุณก็จะยังอยูในที่เดิมๆ อยูนั่นเอง -Nora Roberts

“Do not forget small kindnesses and do not remember small faults.”

อยาลืมความเอื้ออารีที่เล็กนอย และอยาจดจำความผิดเล็กๆ นอยๆ -สุภาษิตจีน

“What would life be if we had no courage to attempt anything?”

“An optimist is a person who sees a green light everywhere, while a pessimist sees only the red stoplight. The truly wise person is colorblind.”

ชีวิตจะเปนยังไงนะ หากวาเรา ไมมีความกลาที่จะพยายาม ทำอะไรสักอยาง? -Vincent van Gogh

“There can be no happiness if the things we believe in are different from the things we do.” คงไมมีความสุขเกิดขึ้นได ถาสิ่งตางๆ ที่เราเชื่อตางจากสิ่งที่เรากระทำ -Freya Stark

คนมองโลกในแงดี คือคนที่มองเห็นไฟเขียวในทุกๆ ที่ ขณะที่คนมองโลกในแงรายเห็นแต ไฟแดง แตคนที่ฉลาดจริงๆ คือคนที่ตาบอดสี -Albert Schweitzer

“Fairy tales, are more than true. Not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be defeated”

“Be silent, or say something better than silence.” จงเงียบไว หรือไมกพ ็ ดู อะไรสักอยาง ที่ดีกวาการเงียบ -Pythagoras

“Winning isn’t everything, but wanting to win is.”

ชัยชนะไมใชทกุ สิง่ ทุกอยาง แตความ กระหายในชัยชนะตางหากที่ใช -Vince Lombardi

นิทานนั้นคือสิ่งที่จริงยิ่งกวาจริง ไมใชเพราะมันบอกวามีมังกร แตเพราะมันบอกเราวามังกรก็แพเปน -Neil Gaiman

…จะตองทำขนาดไหน เพ�่อใหคุณจำเร�่องราวของผมได…

www.abookonline.com facebook.com/abookpublishing twitter.com/abookpublishing

ลีฟ เอร�คสัน ผูคนพบดินแดนนิรนามสุดขอบฟา ในนามของชาวไวกิ�ง กอน คร�สโตเฟอร โคลัมบัส

อัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ ผูหยิบยื่นจิ�กซอวชิ�นสุดทาย ใหกับทฤษฎีอันยิ�งใหญ ของ ชารลส โรเบิรต ดารว�น

เหวยฮองเฮา สตร�ผูหาญเทียบรัศมีพญาหงส ฮองเตหญิง บูเช็กเทียน

ฮวน เซบาสเตียน เอลคาโน ผูเติมเต็มการเดินทางอันยิ�งใหญ ของ เฟอรดินานด มาเจลลัน ผูเดินทางรอบโลกเปนคนแรก

คร�สโตเฟอร มารโลว แสงสลัวของเทียนไข ภายใตเงากว�แหงยุค ว�ลเลียม เชกสเปยร

บัช อัลดร�น ที่เดินชากวา นีล อารมสตรอง เพ�ยงไมกี่กาว

…และเร�่องราวอีกมากมาย ของผูมาทีหลัง ผูเกือบถูกจดจำ… วางจำหนายแลววันนี้!

ที่รานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หร�อสั่งซื้อโดยตรงในราคาลดพ�เศษจาก a book โทร 0 2726 9996 ตอ 49 หร�อ abook9@gmail.com


44

THE GUEST

ENJOY THE PAIN เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

หากเอยชือ่ ชารลี แชปลิน ขึน้ มา หลายคนคงนึกถึงการแสดงทาทางเปน ๆ ซุม ซาม ทีจ่ งใจ ใหเกิดขึ้นเพื่อใหคนขำไปกับชะตากรรมหรือความผิดพลาดของตัวละคร ซึ่งการแปรความรุนแรง ใหกลายเปนความตลกขบขันทีว่ า นี้ ถือเปนประเด็นทีผ่ ดุ ขึน้ ในใจของ นานา เดกิน้ ผูก ำกับละครเวที ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ที่เคยทำให Begin Again ผลงานละครเวทีเรื่องแรกในประเทศไทยของเธอ ไดรบั การยกยองจาก Bangkok Post วาเปน 1 ใน 5 สุดยอดงานละครเวที ประจำป 2009 แตครัง้ นี้ เธอจะกลับมาหาคำตอบวา ‘คนเราจะสามารถหัวเราะกับความรุนแรงที่เห็นไดถึงจุดไหน’ ผานงาน ละครเวทีชิ้นลาสุดในแนว Physical Dark Comedy ที่ชื่อวา Damage Joy “เราชอบเรือ่ งของการเปดประเด็นสังคมในสิง่ ทีเ่ รามองเห็น และมีการตัง้ คำถามในงานดวยวา ทำไมถึงเปนอยางนี้ ซึง่ บางทีเราเองก็ไมมคี ำตอบใหดว ย (ยิม้ ) คนดูตอ งไปหาคำตอบกันเอง อยาง Damage Joy ก็เปนเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับความรุนแรงในสังคม และการยอมรับความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ วา เราจะสามารถหัวเราะหรือสนุกไปกับความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับคนอืน่ ไดมากนอยขนาดไหน เพราะนานา ก็สงั เกตตัวเองเสมอวา บางครัง้ ทีเ่ ราไปดูหนังทีม่ กี ารใชมกุ ตลกประเภทตีหวั หรือมุกเจ็บตัวบางอยาง ซึง่ บางครัง้ เราไมขำ แตเรากลับสงสารคนทีโ่ ดนตีหรือถูกกระทำ แตทำไมคนอืน่ กลับขำ แลวตกลงวา อะไรคือลิมติ ของคนทีใ่ ชบอกวาอันนีข้ ำตรงนีไ้ มขำแลว และในเมือ่ คุณเขาใจลิมติ ของตัวเองแลววา ขนาดนีพ้ อทนได แตเมือ่ ความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ไปอีกระดับ เรากลับยอมรับไมได เราจะทำอยางไรตอไป” เนื่องจากคุณพอของเธอเปนเจาหนาที่ขององคการสหประชาชาติ ดังนั้น ชีวิตของนานา จึงไมเคยลงหลักปกฐาน ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ เปนเวลานาน แตตอ งเปลีย่ นไปอยูต ามประเทศตางๆ ซึง่ คราวๆ ที่ผูกำกับหญิงคนนี้บอกเราไวก็คือ เริ่มจากเกิดที่ประเทศไทยไดสามเดือน ก็ยายไปอยูที่อเมริกา ตามดวยปากีสถาน ฝรั่งเศส แอฟริกา และสวิตเซอรแลนด ซึ่งปญหาใหญที่ทุกคนตองเจอก็คือ การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมใหม สถานที่ใหม และเพื่อนกลุมใหมที่เขามา “เราตองยายไปยายมาตลอดเวลา เรียกวาอยูแตละที่ไดแค 3-4 ป ก็ตองยายไปอยูที่อื่น ซึ่งตอนเด็กๆ วิธีที่เราจะเขาหาเพื่อนใหมๆ ไดงายที่สุดก็คือการเลนละครเวที เพราะการทำงาน ละครเวทีตองอาศัยความสนิทสนมกันอยูพอสมควร เพราะเราตองซอมดวยกัน ทำงานดวยกัน อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เราอยากเดน อยากใหคนมองมาที่เรา และเรารูสึกชอบที่ไดขึ้นไปอยูบนเวที แตพอมาถึงตอนนีเ้ ราหันมาสนใจเรือ่ งการกำกับมากกวา ใหนกั แสดงขึน้ ไปอยูบ นเวทีแทนเรา และเรา ก็คอยดูแลภาพรวมทั้งหมดแทน” แตขอดีที่เธอไดรับกลับมาของการเปลี่ยนถายยายถิ่นฐานตลอดเวลาก็คือ… “การทีเ่ ราเปนคนตางถิน่ อยูต ลอดเวลา แมกระทัง่ กลับมาอยูท ป่ี ระเทศไทยหรืออเมริกาก็ตาม เราไมสามารถบอกไดเต็มที่วาที่นี่คือบานเกิด ดังนั้น เราจึงไดมุมมองวา ตัวเรายืนอยูขางนอกแลว มองเขามาขางใน แตไมไดเปนความรูสึกที่เราถูกผลักออกไปนะ แตเปนเหมือนตัวเรายืนอยูแลว มองเห็นโครงสรางของสังคมที่ชัดขึ้นกวาคนที่อยูขางใน และมองเห็นวาพวกเขากำลังอยูภายใต กรอบอะไรกันอยู (แตการที่เราไมใชคนขางในอยางแทจริง ทำใหเราไมสามารถลงลึกไดถึงขอมูล ของแตละสังคมไดอยางเต็มทีห่ รือเปลา?) มันก็เปนแรงขับทีท่ ำใหเราอยากเขาถึงเรือ่ งราวตางๆ ใหลกึ เพราะการทีเ่ ราไมไดอยูอ ยางลึกซึง้ ในแตละสังคม จึงเปนความรูส กึ ทีว่ า พอเราไมรู พอเรามีความสงสัย เราก็จะพยายามถาม และก็พยายามคนหาความหมายใหได” อีกหนึ่งแรงผลักดันที่สงใหนานาเดินเขามาสูโลกของศิลปะอยางจริงจังก็คือ การเติบโต ทางความคิดที่พัฒนาตามชวงอายุ และการออกคนหาความหมายที่แทจริงใหกับตัวเอง วาอะไร คือสิ่งที่เธอตองการ “ตอนเรียนอยูที่สวิตเซอรแลนด เราโชคดีที่ไดเจอครูคนหนึ่ง ซึ่งเขาทำใหเราเขาใจศิลปะ ของละครเวทีมากขึ้น และโดยสวนตัวนานาคิดวา เราเปนคนที่มีองคประกอบหลายอยางอยูในตัว ทั้งในแงของเชื้อชาติที่คุณพอเปนคนขาว คุณแมเปนคนเอเชีย มีเรื่องของวัฒนธรรม เรื่องของผิวสี ผสมอยูข า งในเต็มไปหมด ก็เลยทำใหเราคิดวาละครเวทีเปนพืน้ ทีใ่ หเราสามารถรวบรวมความหลากหลาย ของชีวติ เราใหอยูด ว ยกันได และดวยเรือ่ งของกระบวนการก็เปนสิง่ ทีท่ ำใหเราสนใจงานดานละครเวที อีกอยางเราเปนคนที่ชอบเตน และการเตนนั้นตองอาศัยการเขาใจภายในของตัวเรา อยางทา movement ตางๆ เราตองรูว า จะตองเริม่ ตนจากอะไร ซึง่ ก็เปนเรือ่ งของการเขาใจตัวเอง และตัง้ แตเด็ก

จนถึงชวงที่เติบโตขึ้นก็ถือไดวาเปนชวงเวลาที่เราคนหาตัวเองคอนขางสูง เพราะเราไมรูวาจะตอง วางตัวตรงไหนดี ซึ่งในตอนนั้นก็จะมีคำถามเกิดขึ้นวาตกลงเราอยูตรงไหน อยูกับใครมาตลอด” นานาเริ่มตนงานละครเวทีของตัวเองครั้งแรกที่นิวยอรก โดยใชชื่อการแสดงในครั้งนั้นวา Passing โดยดึงเอาประสบการณในชีวิตจริงของตัวเองออกมา และถายทอดประเด็นของคนนอก ที่คนในหลายคนมองขามไปไดอยางนาสนใจ “เปนงานที่ไดแรงบันดาลใจมาจากตัวเอง คำวา ‘passing’ จะมีอีกความหมายหนึ่งใน วัฒนธรรมอเมริกนั ก็คอื บางทีคณ ุ อาจจะเคยเจอลูกครึง่ ทีด่ เู ปนฝรัง่ มาก แตถา เกิดคนทีห่ นาตาแบบนัน้ เติบโตทีเ่ มืองไทย เขาก็อาจจะรูส กึ วาเขาเปนคนไทยมากกวา แตทกุ ครัง้ ทีม่ คี นมองคุณ เขาจะคิดวา คุณเปนฝรั่ง ดังนั้น เราจึงเรียกวาคุณสามารถพาส สามารถผานความเปนฝรั่ง แตภายในของคุณ อาจจะเปนอยางอื่น เรื่องนี้จึงเกี่ยวกับวิธีการมองของคนภายนอกที่มองวาเราเปนอยางหนึ่ง กับมุมมองของเราเองทีม่ องวาเราจะเปนอยางอืน่ เปนเรือ่ งของเชือ้ ชาติ ผิวสี เราแคอยากใหเขาใจวา คนเราบางทีอาจจะไมใชอยางที่เห็น” หลังจากควาเอาเสียงชื่นชมมาไดอยางมากมาย กาวตอมาของเธอก็คือการมาเขารวมกับ กลุม B-Floor นักแสดงละครเวทีมืออาชีพของประเทศไทย และเริ่มตนงานแสดงชุด Begin Again ที่ไดเสียงตอบรับที่ดีมาอยางลนหลาม ซึ่งความนาสนใจและเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการในงาน ของนานาก็คือ การลดทอนคำพูดในตัวงานลงมาเรื่อยๆ ตั้งแต Passing ตามดวย Begin Again โดยผลงานลาสุด Damage Joy ครั้งนี้ จะเปนการแสดงที่ไมมีบทสนทนาในงานเลยแมแตนอย ซึ่งในฐานะผูควบคุมงานและเปนเจาของเรื่องทั้งหมดไดใหเหตุผลไววา “การไมใชคำพูดบางทีอาจจะเปนสิง่ ทีส่ อ่ื สารไดชดั กวาหรือลึกกวา เพราะเปนการเปดโอกาส ใหคนดูมอี สิ ระในการตีความ วาตกลง movement อันนีม้ นั คืออะไร ทำใหคณ ุ รูส กึ อยางไร และบางที มันอาจจะมีความหมายเยอะกวาที่คุณคิด แตก็อาจจะมีความขัดแยงบาง ซึ่งก็เปนอีกมิติหนึ่ง ในการทีเ่ ราจะทำงานโดยไมมบี ทพูด และเปนเรือ่ งทาทายทีเ่ ราจะถายทอดเรือ่ งของคน เรือ่ งของสังคม ออกมาไดอยางไรโดยไมใชคำพูด และเรารูสึกวาวิธีการนี้จะทำใหคนดูตั้งใจดู ตั้งใจฟงมากกวา ทั้งๆ ที่ไมมีเสียงของคำพูด โดยพวกเขาจะตั้งใจฟงวาตกลงเรากำลังเลาเรื่องอะไรอยู” สิ่งหนึ่งที่ทำใหเราประทับใจในตัวของผูหญิงคนนี้ก็คือ ความราเริงแบบไมมีที่สิ้นสุด แตกลับดูขัดแยงกับการนำเสนอผลงานในแบบ Dark Comedy อยางสุดโตงดวยเชนกัน ซึ่งตัวของ นานาเองก็ยอมรับวา ประสบการณทผ่ี า นมามีทง้ั เรือ่ งความเจ็บปวด ไมวา จะเปนการทีต่ อ งลาจาก คนรัก หรือเรื่องราวใหมๆ ที่เขามาอยูเสมอ และสิ่งเหลานั้นก็ทำใหเธอตองขบคิดพรอมเลือกเอา สาระสำคัญไดที่รับมากลั่นกรองอีกครั้ง เพื่อนำไปใชอยางเหมาะสม “เราตองมีวินัยอยางสูงในการอยูกับสิ่งที่เราเลือก เพราะวาเราจะตองเจอกับอุปสรรค เยอะมาก เราจะตองสูต อ แมวา อะไรจะเกิดขึน้ ก็ตาม เราไมแนใจวาคำวาวินยั จะใชหรือเปลา แตวา มันนาจะตรงกับความหมายของความแข็งแรงภายในที่จะทำใหไปขางหนา หรือทำใหเราพยายาม ไปขางหนาตอไปเรื่อยๆ” เมื่อสวนผสมที่หลากหลายในตัวของผูกำกับหญิงคนนี้สามารถนำพาเธอใหผานชีวิตและ ประสบการณตา งๆ มากมาย สุดทาย กาลเวลาก็ทำใหทกุ อยางตกผลึกและกลายเปนวัตถุดบิ ชัน้ ดี ในงานศิลปะที่รอใหผูคนเขามาสัมผัสและนำกลับไปขบคิดกันตอไป Damage Joy : แสบสันตหรือสุขแสน? เปดการแสดงตั้งแตวันที่ 21 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม เวลา 19.30 น. (ยกเวนวันจันทรและอังคาร) ณ สถาบันปรีดี พนมยงค ซอยทองหลอ ถ.สุขมุ วิท 55 โดยจะทำการแสดงคูก บั งานละครเวทีชดุ F_CK – ทอง : สุขแสนหรือแสบสันต? โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ บัตรราคา 450 บาท สามารถเขาไดชมทั้งสองเรื่อง (ลด 10% สำหรับนักเรียน-นักศึกษาทีจ่ องเปนกลุม 10 คนขึน้ ไป) จองบัตรไดทร่ี า น ‘ชา’ ชัน้ 3 หอศิลป กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08-9167-4039

a day BULLETIN issue 165  

The Urban Current Magazine Free Copy