Page 1

ISSUE 156 15 - 21 JULY 2011

BUDGET LIVING BOUTIQUE FEELING


ISSUE 156, 15 - 21 JULY 2011

Well Planning means a lot เมื่อสัปดาห์ก่อน ผู้เขียนนัดแนะกับเพื่อนเสียดิบดีว่าจะไปรับมาดูละครเวทีด้วยกัน ที่สำคัญ เราวางแผนดูละครเรื่องนี้ล่วงหน้ามาเกือบเดือน การตกลงเวลา ในการไปรับเพื่อนซึ่งอยู่กลางเมือง หลังจากที่คุยงานแถวๆ นั้นเสร็จ และแวะทานอาหารก่อนละครเริ่ม รวมถึงการขับรถไปส่งเพื่อนหลังละครเลิก ล้วนถูกจัดเวลา ไว้เป็นอย่างดี และไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ทุกคนวางใจในแผนการนี้ และต่างก็ไปทำธุระของตัวเองตามปกติ เพื่อรอเวลาที่ทุกอย่างจะดำเนินไปตามแผน แต่แล้ววันนั้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น แผนทุกอย่างผิดมันตั้งแต่เช้า เพราะลูกค้านัดคุยคนละที่กับที่คิดไว้ และแม้จะเห็นเค้าลางแล้วด้วยซ้ำว่าต้องมีการปรับแผน เพื่อความสะดวกของทุกคน เช่น ให้เพื่อนไปเจอกันที่โรงละครเลยก็ได้ แต่ผู้เขียนก็ยังฝืนและไม่บอกเพื่อนสักคำ ด้วยความหวังว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ และไม่รู้อะไรทำให้ ตัวเองเชื่อมั่นขนาดนั้นว่าสามารถจัดการทุกอย่างได้อยู่มือแน่ๆ เวลาผ่านไปถึงบ่ายแก่ๆ และนั่นควรจะเป็นเวลาสุดท้ายที่จะตัดสินใจได้แล้วว่าจะเปลี่ยนแผนหรือไม่ เพราะยังพอมีเวลา แต่ผู้เขียนก็ยังไม่ปริปากบอกใคร และปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปเรื่อยๆ สุดท้าย แทนที่พวกเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยการ เปลี่ยนแผนนั้นตั้งแต่แรกตอนที่เรายังพอแก้ไขได้ เรากลับถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแผนด้วยความกดดันในนาทีสุดท้าย กลายเป็นว่าช่วงเวลาที่ผู้เขียนขับรถออกจากที่ทำงาน เป็นเวลาที่รถติดไม่ขยับชนิดสาหัส เพราะผ่านไป 3 ไฟเขียว ผู้เขียนทำระยะได้ไกลสุดแค่เมตรกว่าๆ เท่านั้น สถานการณ์เช่นนัน้ ทำให้ผเู้ ขียนรูส้ กึ เหมือนตัวเองตกอยูใ่ นสงครามย่อยๆ เลยก็วา่ ได้ เป็นศึกสงครามทัง้ ภายในและภายนอก สงครามภายในก็คอื การทีต่ อ้ งมาสูร้ บกับ ความคิดและอารมณ์ตวั เองในขณะทีร่ ถติดว่าทำไมตัดสินใจให้เกิดเรือ่ งแบบนี้ ทำไมตอนทีม่ เี วลาแก้ไขถึงไม่ทำ ไหนจะอารมณ์หงุดหงิดทีก่ ลัวไปไม่ทนั ดูละคร ซึง่ ก็ทำให้ตวั เอง ทัง้ เดือดทั้งร้อนอยู่ในรถคนเดียว เท่านั้นยังไม่พอ บรรดารถราที่ติดอยู่ด้วยกันกลางสี่แยกนั้นก็เริ่มส่ออาการหงุดหงิด บีบแตรด่าลมฟ้าอากาศ ด่าทุกอย่างรอบตัวเท่าที่จะ คิดได้ โดยไม่มีคู่กรณีตัวเป็นๆ ที่ให้บีบแตรใส่เหมือนที่เคยทำ ที่ทราบเพราะมองไปแล้วไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไร เพราะรถทุกคันก็ติดเหมือนกันหมด แล้วเสียงแตร ที่บีบก็ดังยาวเหมือนคนระบายอารมณ์มากกว่า แล้วไม่ใช่คันเดียวที่บีบ แต่หลายคันซะด้วย สงครามที่กระหนาบอยู่รอบทิศแบบนี้ ทำให้ผู้เขียนรู้สึกว่าตัวเองรนหาที่แท้ๆ ไม่ควรทำให้ทุกอย่างมันเลยเถิดมาจนถึงขั้นนี้เลย สุดท้ายเพื่อนก็ต้องนั่งรถไฟฟ้ามาเจอที่โรงละคร และพวกเราก็ไปดูละครช้าไปเกือบชั่วโมง ขากลับก็ต้องฝ่ารถติดไปส่งเพื่อนในเมืองท่ามกลางฝนที่พรำลงมา อย่างไม่มที ที า่ ว่าจะหยุด ปัญหาทุกอย่างทีม่ นั เกิดขึน้ มาขนาดนี้ ก็เพราะผูเ้ ขียนเองทีก่ ะเวลาทุกอย่างผิดพลาด มัน่ ใจเกินไป ประมาท และไม่ยอมบอกว่ามีปญ ั หา คนอืน่ เลย ไม่ได้รบั รูป้ ญ ั หา และเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะมาช่วยแก้ ก็ไม่ทนั แล้ว จริงอยู.่ .. ไม่มใี ครรูล้ ว่ งหน้าว่าฝนจะตก และจะเกิดเหตุการณ์รถติดระเนระนาดแบบนัน้ ได้ แต่ถา้ ย้อนกลับไปดู หลายๆ เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ด้วยสติ ก็เห็นได้ไม่ยากเลยว่า จริงๆ แล้วเราคาดการณ์ได้ลว่ งหน้าด้วยซ้ำว่ารถจะติด เพราะช่วงเวลาทีอ่ อกมาก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเย็นอยูแ่ ล้ว แทนที่จะออกมาก่อนล่วงหน้า ก็ไม่ทำ เพราะมัวแต่ชะล่าใจว่าคงทัน พอมาเจอฝนเทโครมลงมาเลยไปกันใหญ่ หรือตอนที่ลูกค้าเปลี่ยนสถานที่นัด ก็ยังไปคิดอยู่ได้ว่า ไม่มีปัญหา น่าจะไปรับเพื่อนทัน แทนที่จะบอกและปรึกษาหารือเพื่อนล่วงหน้าในเวลาที่ยังมีโอกาสช่วยกันหาทางออก เพราะควรจะรู้ไว้เลยว่า เรื่องอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วย การตัดสินใจผิดหรือถูกของเราย่อมมีผลกระทบกับคนอื่นเสมอ เว้นแต่ว่าเราแน่ใจว่าถ้าเราตัดสินใจผิด เราจะแก้ปัญหาได้โดยเขาไม่ต้อง มาเดือดร้อนด้วย เราก็ไม่จำเป็นต้องบอก แต่ปัญหาคือเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนด้วยจริงๆ การวางแผนและการหาแผนสองเพื่อแก้ปัญหาเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกปัญหา ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ และการจะหาแผนสองได้ เราก็จำเป็นต้องคาดเดาถึง สถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้เสียก่อน ใช่แล้ว มันคือ Worse Case Scenario ที่ผู้เขียนลืมคิดถึงไปนั่นเอง สงครามที ่ ก ระหนาบซ้ า ยขวา รวมทั ้ ง ศึ ก ในศึ ก นอกเหล่ า นั ้ น ทำให้ ผู ้ เขี ย นย้ อ นกลั บ ไปคิ ด ถึ ง ข้ อ ความประโยคหนึ ่ ง ที ่ อ ่ า นมาจากที ่ ไหนก็ ไม่ ท ราบว่ า ‘บางครั้งการวางแผนที่ดี ก็อาจทำให้ไม่ต้องรบ’ มันจริงเสียยิ่งกว่าจริง โดยเฉพาะในวันที่เราเสียอะไรต่อมิอะไรไปมากมายในสงครามนั้นอย่างเรียกกลับคืนมาไม่ได้

ปีที่ 2 ฉบับที่ 156 วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2554

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

10

18

30 a day BULLETIN เป็น Free Paper ที่ให้ความ รู ้ ส ึ ก ว่ า เป็ น มากกว่ า Free Paper ในฐานะพนั ก งาน ออฟฟิศคนหนึ่งที่ชอบอ่าน ทั ้ ง หนั ง สื อ ฟรี แ ละไม่ ฟ รี ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่เรา จำเป็นต้องเลือกว่าอะไรควรจ่าย หรือไม่ควรจ่าย คิดว่าคงเต็มใจอย่างมากที่จะควักเงินซื้อ a day

10 INTERVIEW

เรียนรู้วิธีทำธุรกิจ และ ใช้ชีวิตสไตล์ Boutique and Budget ในแบบ ของ นิ ร ั นดร์ จาวลา MD คนเก่ ง ของ B2 Hotel

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

21 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

22 SHOPPING

ร่ ว มแสดงความยิ นดี กับบัณฑิตจบใหม่ด้วย สิ ่ ง ละอั น พั น ละน้ อ ย แต่ ม ากไปด้ ว ยไอเดี ย หลากล้น

24 HOME MADE

ใช้ชีวิตในความรุ่งเรือง ของอดีตกับการ ตกแต่ ง บ้ า นสไตล์ อเมริกันคลาสสิกของ นายแพทย์ สวามิ ประทีปจินดา

26 27 28 30 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- พู ด คุ ย กั บ ‘เปา’ – รวมสาระความรู้ที่จะ ท ำ ให ้ ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

24 BULLETIN ถ้ า วั น หนึ ่ ง ถึ ง เวลาที ่ ต ้ อ งจ่ า ยขึ ้ น มา เพราะบทความต่างๆ ควรค่าแก่การอ่านเอาความ มากกว่าการอ่านฆ่าเวลาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ฉบับล่าสุด ‘The choice is yours’ เห็นสกูป๊ เวทีจำลอง การดี เ บตจากวาทะทางการเมื อ งของตั ว แทน 2 พรรคใหญ่ แล้ ว น้ ำ ตาจะไหล การดี เบตของ ตัวแทน 2 พรรคใหญ่ ควรจะเกิดขึ้นจริงๆ ในความ รู้สึกของคนไทยคนหนึง่ ทีม่ สี ทิ ธิมเี สียง และในโอกาส ทีเ่ สียงนัน้ จำเป็นต้องเลือก เรามีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะ

ดอกเตอร์ สุนิดา ยุทธโยธิ น ผู ้ อ ำนวยการ ส ถ า บ ั นค ว า ม ง า ม ‘นิ ด า’ จะมาเผยถึ ง เคล็ดลับในการ บริหารธุรกิจความงาม

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

เปาวลี พรพิมล ดาว ดวงใหม่ในวงการเพลง ลู ก ทุ ่ ง ที ่ จ ะทำให้ ตำนานของ พุ ่ ม พวง ดวงจั นทร์ กลั บ มามี ชีวิตอีกครั้ง

รู้ว่าคนที่เราจะเลือกมาเป็นผู้นำของเราในอนาคต มีความคิดอ่านแท้จริงเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตาม การ ดีเบตไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่การได้เห็น adB ทำสกู๊ปนี้ ยิง่ ทำให้รสู้ กึ รัก adB มากขึน้ ทุกอาทิตย์ ขอให้ทมี งาน adB ทำหน้าทีม่ อบความกว้างและความลึกให้ความคิด กั บ คนอ่ า นแบบนี ้ ต ่ อ ไปเรื ่ อ ยๆ นะคะ อี ก อย่ า ง ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้ทีมงานทุกคน รักษาสุขภาพด้วยนะคะ -นลินลักษณ์ พรหมนุกูล

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ เอกพล บรรลือ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีรศ์ รัณย์ สุทธินภิ าชัย พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลำดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการกลุม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284, กัณฑ์พฒ ั น์ อังกุระวรานนท์ 08-1689-9724 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400, กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยโฆษณา นิลเนตร แก้วโรจน์ 08-9770-4614, ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-9662-7073 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.tiptoptens.com

10 อันดับประเทศและเมืองที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก ประจำปี 2011

1 มาเก๊า 84.33 ปี

2 อันดอร์รา 82.67 ปี

3 ญี่ปุ่น 82.07 ปี

THE POLL

4 สิงคโปร์ 81.89 ปี

5 ซาน มาริโน 81.88 ปี

6 ฮ่องกง 81.77 ปี

7. ออสเตรเลีย 81.53 ปี

ที่มา : สวนดุสิตโพล

สิ่งที่ประชาชนอยากบอก นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิง คนแรกของประเทศไทย อันดับ 1

ขอให้ทำงานอย่าง เต็มที่ พิสูจน์ตนเอง ให้ทุกคนเห็นถึง ความสามารถและ ศักยภาพของผู้หญิง

31.73% อันดับ 2

ขอให้ปฏิบัติตาม สัญญาที่ให้ไว้กับ ประชาชน กู้วิกฤต เศรษฐกิจของ ประเทศไทยให้ดีขึ้น

25.70%

62 62 ชิ ้ น คื อ จำนวนฮอตด็ อ กที ่ โจอี ้ เชสต์ น ั ต หนุ่มนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์วัย 27 ปี จากรัฐ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทานหมดใน 10 นาที คว้ า แชมป์ ก ารแข่ ง ขั นทานฮอตด็ อ กประจำปี 2011 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 ดอลลาร์ฯ หรือประมาณ 300,000 บาท ที่มา : www.cbsnews.com

อันดับ 4

ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เป็นกลาง ยึดหลัก ความถูกต้องใน การบริหารประเทศ

20.95% อันดับ 3

อยากให้เดินหน้า สร้างควาสามัคคี ปรองดอง ภายในประเทศ

21.62% จีนเปิดสะพาน ‘The Qingdao Haiwan Bridge’ ซึ่งเป็นสะพาน ข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เชื่อม ระหว่ า งเมื อ งท่ า ชิ ง เต่ า กั บ เกาะ หวงเต่า มีความยาวทั้งสิ้น 42.6 กิโลเมตร โดยการสร้างครั้งนี้ ต้องใช้เสาตอม่อรองรับมากถึง 5,200 ต้น มีความกว้างถนนถึง 6 เลน สามารถรองรับรถยนต์ ได้ประมาณ 30,000 คันต่อวัน ที่มา : www.allvoices.com

คุ ณ คิ ด อ ย่ า ง ไ ร กั บ ก า ร ท ำ บัตรประชาชนเด็ก 8 แคนาดา 81.16 ปี

10 สวิตเซอร์แลนด์ 80.74 ปี

ชุดเจ้าสาวในงานพิธีเสกสมรส ซึ่งเจ้าหญิงชาร์ลีน วิตต์สต็อก แห่งโมนาโก สวมใส่ เป็นผลงาน การออกแบบของ จอร์จิโอ อาร์มานี ประดับแก้วเจียระไน สวารอฟสกี 40,000 เม็ด ไข่มุกทรงหยดน้ำ 20,000 เม็ด แ ล ะ อั ญ ม ณี หุ้ ม ท อ ง ค ำ อี ก 30,000 เม็ด โดยรายงานระบุวา่ ทีมงานช่างของอาร์มานีใช้เวลา ตัดเย็บและปักชุดนี้ 2,500 ชัว่ โมง ใช้ผ้าความยาวรวม 130 เมตร ที่มา : www.celebitchy.com

225,000

370,000

9 ฝรั่งเศส 80.87 ปี

ผลการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย บราวน์ ในสหรั ฐ อเมริ ก า ระบุ ว ่ า สงครามในตะวันออกกลางหลังเกิด วิ น าศกรรม 11 กั น ยายน 2001 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีผู้เสียชีวิต ไม่ตำ่ กว่า 225,000 คน และสหรัฐฯ ต้ อ งสู ญ เงิ น จากการทำสงคราม ไปแล้วราว 3.2-4 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ที่มา : http://news.brown.edu 370,000 คื อ จำนวนประชาชนที ่ แออั ด อยู ่ ภ ายในค่ า ยอพยพใน เมืองดาบาบ ประเทศเคนยา ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ อ พยพมาหลั ง เกิ ด สงครามกลางเมื อ งที ่ โ ซมาเลี ย อย่ า งไรก็ ต าม ค่ า ยอพยพแห่ ง นี ้ สามารถรองรั บ ผู ้ ล ี ้ ภ ั ย ได้ เ พี ย ง 90,000 คน เท่านั้น ที่มา : http://news.voicetv.co.th

“ในแง่ดีก็มี คือเป็น สิ่งยืนยันตัวตน แต่ในแง่ ร้ า ยคื อ เราไม่ รู ้ ว ่ า รั ฐ ต้ อ งการหาทางทุ จ ริ ต ในทางอ้อมหรือไม่” พิริยะ เพชรายุธพร 25 ปี, Account Executive “ไม่เห็นด้วย เพราะ ยังไม่จำเป็นสำหรับเด็ก” กรวิ น ทร์ ตั น จิ น ดาประทีป 19 ปี, นักศึกษา “อาจยั ง ไม่ เ หมาะ เพราะเด็กยังไม่มีความ รั บ ผิ ด ชอบพอที ่ จ ะเก็ บ รักษา” ลลิตา วิรุฬชาตะพันธุ์ 23 ปี, นักเขียน “มีข้อดีเรื่องเอกสาร คื อ เข้ า เรี ย น มอบตั ว ก็ไม่ต้องเอาสูติบัตรหรือ ทะเบียนบ้านไป” ดวงกมล สาระคุณ 24 ปี, ครีเอทีฟ “เห็ น ด้ ว ย เพราะ เด็กและผู้ใหญ่ควรมีสทิ ธิ ที ่ จ ะมี บ ั ต รประชาชน เหมือนกัน” เทิ ด พงศ์ มณฑลกุ ล ชาติ 21 ปี, นักศึกษา “ไม่เห็นด้วย เพราะ เด็กส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่า บัตรประชาชนมีประโยชน์ อย่างไร” ราศี อาศิรวาท 25 ปี, ธุรกิจส่วนตัว


6

• เซอิจิ ยูชิดะ วัย 49 ปี ผู้พิการตั้งแต่ท่อนล่างลงไป กำลังขี่หลัง ฮิโรมาสะ ฮาระ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึคุบะ ในระหว่างการทดลองใช้ระบบ Hybrid Assisted Limb (HAL) หรือชุดหุน่ ยนต์ทส่ี ามารถช่วยให้ผสู้ วมใส่แบกรับน้ำหนักมหาศาลได้ ก่อนทีพ่ วกเขาจะขึน้ ไปปีนเขาบนเทือกเขาเซนต์ไมเคิล ทีแ่ คว้นนอร์มงั ดี ประเทศฝรัง่ เศส โดยชุดดังกล่าวนีท้ ำให้ความฝันทีเ่ ซอิจิ จะเดินทางไปปีนเขาเป็นจริงมาหลายครั้งแล้ว - AFP

HUMAN RIGHTS

• ที ่ ส นามบิ น Johannisberg นอกเมื อ ง Vaesteraas ในประเทศสวี เดน จะมี มหกรรมโชว์ ร ถคลาสสิ กเป็ น ประจำทุ กปี หรือที่เรียกว่างาน Power Big Meet ซึ่งถือเป็นงานโชว์รถคลาสสิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก งานดังกล่าวจัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 หรือ 39 ปี มาแล้ว และคาดว่าแต่ละปีจะมีผมู้ าร่วมงานนับหมืน่ ๆ คน มีรถมาโชว์นบั พันคัน โดยเฉพาะรถคลาสสิกยุค 50 และ 60 คนที่มาเที่ยวงานนี้สามารถพูดคุยกับเจ้าของรถอย่างใกล้ชิดได้อีกด้วย - AFP

PEOPLE

POLITICS

ซูดานใต้ฉลองประกาศเอกราช หญิ ง สวี เ ดน เปิ ด บ้ า นช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ๆ ทั่วโลกยินดี แคนาดาประกาศ ที่สูญเสียครอบครัวจากภัยพิบัติ หลังต่อสู้กว่า 50 ปี

ถอนทหาร จากอัฟกานิสถาน อย่างจริงจังประเทศแรก

เป็ น ข่ า วที ่ ส ร้ า งความยิ น ดี ไ ม่ น ้ อ ย เมื่อล่าสุดแคนาดาได้ประกาศยุติภารกิจ ทางการทหารในประเทศอั ฟ กานิ ส ถาน อย่ า งเป็ นทางการแล้ ว หลั ง เข้ า ร่ ว มกั บ กองกำลังนานาชาติ ท ำสงครามกั บ กลุ ่ ม ตาลิบันมานานถึง 9 ปี ซึ่งทำให้ประเทศ ต้องสูญเสียทหารไปทัง้ สิน้ 157 นาย รวมถึง งบประมาณอี ก ประมาณ 11,000 ล้ า น ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการถอนกำลังทหาร ครั ้ ง นี ้ ม ี เ สี ย งสนั บ สนุ นจากชาวแคนาดา มากมาย เนื่องจากรู้สึกเบื่อหน่ายสงคราม อย่างเต็มทน ทั้งนี้แคนาดาเป็นประเทศแรก ที ่ ถ อนทหารออกจากอั ฟ กานิ ส ถานอย่ า ง จริงจัง และอังกฤษก็ประกาศจะถอนกำลัง บางส่ ว นเช่ นกั น หลั ง ร่ ว มทำสงครามกั บ กลุ ่ ม ก่ อ การร้ า ยมานานเกื อ บทศวรรษ ขณะที่ประธานาธิบดี บารัก โอบามา แถลง เมื ่ อ เดื อ นที ่ แ ล้ ว ว่ า จะถอนทหารอเมริ ก ั น 33,000 นาย ออกจากอัฟกานิสถานภายใน สิ้นปี 2012 เช่นกัน

เพราะเหตุการณ์สึนามิในปี 2004 ทำให้ ซูซานน์ แจนสัน หญิงชาวสวีเดน วัย 47 ปี ต้องสูญเสียสามีพร้อมกับลูกสาวสองคน ระหว่างที่เดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทย และสิ่งที่เธอเผชิญ ก็ ก ลายเป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ ซู ซ านน์ แ ละกลุ ่ ม เพื ่ อ นๆ ตั ด สิ น ใจ ขายอพาร์ตเมนต์ในกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพือ่ นำรายได้ ทั้งหมดมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานให้กับมูลนิธิ Barnhem Muang Mai ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะย้ายลงไปเปิด สถานเลีย้ งเด็กกำพร้าต่ออีกแห่งในเกาะภูเก็ต เพือ่ ช่วยเหลือเด็กๆ ทีเ่ สียครอบครัวไปจากเหตุการณ์สนึ ามิ โดยเธอให้เหตุผลไว้วา่ “ความรักคือสิง่ แรกทีพ่ วกเขาต้องการ รองลงมาก็คอื อาหาร และการศึกษา ทุกคน ต้องการความรัก แม้ว่าเด็กพวกนี้จะไม่ได้เป็นลูกที่แท้จริงของฉันก็ตาม แต่ฉันจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่า อย่างน้อยเราก็พยายามทำทุกอย่างให้ใกล้เคียงกับคำว่าครอบครัวให้มากที่สุด” นอกจากนี้ซูซานน์ยัง ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน CNN Hero ประจำปี 2011 ด้วยเช่นกัน หากใครสนใจหรืออยากช่วย สนับสนุนงานของมูลนิธิ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.barnhem.org

TRAVEL กรุงเทพฯ ผงาด แชมป์เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน สร้างความปลื้มปีติให้ชาวไทยอีกครั้ง เมื่อ Travel + Leisure นิตยสาร ท่องเที่ยวชื่อดังของสหรัฐฯ เผยผลการจัดอันดับเมืองยอดเยี่ยมที่สุดในโลก หรือ ‘World Best City’ ประจำปี 2011 จากการโหวตของบรรดาผู้อ่านทั่วโลก ปรากฏว่ากรุงเทพฯ ได้รบั การโหวตให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเทีย่ ว ที่ดีที่สุดของโลกอีกครั้ง นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ด้วยคะแนนร้อยละ 90.99 โดยอันดับที่ 2 คือเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ด้วยคะแนนโหวตร้อยละ 89.92 และกรุงโรม ประเทศอิตาลี อยู่ที่คะแนนร้อยละ 88.45 ซึ่งการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของ โลกนี้จะพิจารณาจากสถานที่ ทัศนียภาพ ศิลปวัฒนธรรม อาหารการกิน แหล่งช้อปปิ้ง ความเป็นมิตร ของผู้คน และความคุ้มค่าของเงิน อย่างไรก็ตาม แม้เมืองหลวงของไทยจะเผชิญกับปัญหาความวุ่นวาย ทางการเมืองตลอดปี แต่เหตุการณ์ดังกล่าวกลับไม่อาจทำลายภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวได้

คงต้องขอแสดงความยินดีกับชาวซูดานใต้ ทีป่ ระกาศเอกราชได้สำเร็จ เป็นประเทศน้องใหม่ ล่ า สุ ด ลำดั บ ที ่ 193 ของโลก มี ช ื ่ อ เต็ ม ว่ า สาธารณรั ฐ ซู ด านใต้ มี เมื อ งหลวงชื ่ อ จู บ า หลั ง ต่ อ สู ้ เรี ย กร้ อ งแยกประเทศจากซู ด าน มานานกว่า 50 ปี โดยชาวซูดานใต้พร้อมใจ กั น ออกมารวมตั ว อยู ่ ใ นย่ า นหอนาฬิ ก า ใจกลางกรุงจูบา เพื่อนับถอยหลังห้วงเวลา ประวัติศาสตร์ร่วมกันในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยทางการได้มีการ จุ ด พลุ เ ป็ น สั ญ ญาณการเกิ ด ประเทศใหม่ ร่วมด้วยการโบกธงชาติใหม่ไปมา และเสียงโห่รอ้ ง ด้ ว ยความยิ น ดี ข องชาวเมื อ งซู ด านใต้ ซึ่งประชาชนคนหนึ่งกล่าวว่า เขาเดินทางกลับ มาจากอียปิ ต์เพือ่ ร่วมพิธฉี ลองประเทศโดยเฉพาะ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ร่วมต่อสู้เพื่อเรียกร้อง เอกราชมายาวนาน และจากนี้ไปเขาหวังว่า ซูดานใต้จะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและมีความสงบสุข

BUSINESS บริษัทสหรัฐฯ เตรียมขายรถบินได้คันแรกของโลก

รถบินได้ที่เคยเห็นกันในหนังมีจริงแล้ววันนี้ จากการออกแบบและผลิตโดยบริษัท เทอร์ราฟูเจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งยนตกรรมสุดไฮเทคนี้มีชื่อว่า ‘Transition Roadable Aircraft’ สามารถวิ่งบนท้องถนนหรือกางปีกบินขึ้นสูท่ ้องฟ้าได้ ราคาอยูท่ ่ี 160,000 ปอนด์ หรือราว 7.8 ล้านบาท ทัง้ นีท้ างบริษทั ผูผ้ ลิตมีแผนจะออกขายสูต่ ลาดในปีหน้า หลังได้รบั อนุญาต จากสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐฯ ให้ใช้ยานพาหนะนีท้ ง้ั บนท้องถนนและท้องฟ้า แล้ว ในส่วนของตัวรถมีความยาว 19 ฟุต เมื่อปีกกางเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 27.5 ฟุต ใช้ความเร็วบนถนน ได้สงู สุด 65 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง แต่หากเจอรถติดก็สามารถกางปีกบินไปได้ไกลกว่า 460 ไมล์ ด้วยความเร็ว 115 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง


• เผยโฉมเครื่องเล่นชิ้นใหม่ รถไฟเหาะตีลังกาที่ชื่อ Takabisha ที่กำลังจะเปิดพร้อมกับ สวนสนุกแห่งใหม่ Fuji-Q Highland รถไฟเหาะใหม่นถ้ี อื เป็นรถไฟเหาะทีม่ คี วามชันทีส่ ดุ ในโลก ถึง 121 องศา มีความสูงจากพื้นดินทั้งหมด 43 เมตร มีความยาวของรางทั้งหมด 1,000 เมตร และจะเปิดให้บริการในวันที่ 16 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ - AFP

• สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยรูปถ่ายทางอากาศของฝูงยีราฟที่กำลังวิ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Bandiglio ในประเทศซูดาน ซึง่ อุทยานแห่งชาติแห่งนีจ้ ดั ว่าเป็นสถานทีอ่ พยพของสัตว์มากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 2 ของโลก เพราะเป็นอุทยานแห่งชาติทอ่ี ดุ มสมบูรณ์ ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปแอฟริกา - AFP

SPORT ‘เฮอร์ค็อก’ คว้าแชมป์แรกสวีดิช โอเพน

ในที่สุด โพโลนา เฮอร์ค็อก นักเทนนิสสาวฝีมือเยี่ยมจากสโลวีเนีย ก็สามารถคว้าแชมป์ดับเบิลยูทีเอ ทัวร์ ได้เป็นครั้งแรก ในการเล่นอาชีพ จากรายการสวีดิช โอเพน ที่เมืองบาสตัด ประเทศสวีเดน หลังหวดเอาชนะ โจฮันนา ลาร์สสัน ขวัญใจเจ้าถิ่น ด้วยสกอร์ 2-0 เซต 6-4, 7-5 โดยหลังจากรับเงินรางวัลจำนวน 37,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.1 ล้านบาท) แชมป์คนใหม่ วัย 20 ปี ได้ออกมากล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ก่อนหน้านี้ใครๆ ต่างก็พากันวิจารณ์ฉันว่า เป็นคนที่เล่นดีแค่ตอนต้นเกม แต่ตอนนี้ฉันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ฉันก็สามารถสู้ได้จนหยดสุดท้ายเช่นกัน”

พลังแห่งสตรี

นั บ วั น ผู ้ ห ญิ ง ยิ ่ ง มี บทบาทต่ อ ชะตากรรม ของโลกนีม้ ากขึน้ ในฐานะ ที่ประเทศไทยกำลังจะมี นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก เราจึ ง ขอรวบรวมการ แสดงพลังของผู้หญิงในแบบต่างๆ กันออกไป • เริ่มต้นที่การเปลือยอกประท้วงรัฐบาลในประเทศ ยูเครนของกลุ่ม FEMEN ที่คราวนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะ ก่ อ นหน้ า นี ้ พ วกเธอเคยแสดงพลั ง ด้ ว ยการประท้ ว ง แบบนี้มาแล้วหลายรอบ ทั้งเรื่องตากผ้าที่ระเบียง หรือ เรื่องหนักๆ อย่างการมาเยือนของผู้นำรัสเซีย ล่าสุด พวกเธอออกมาประท้วงที่รัฐบาลจะเพิ่มอายุเกษียณ ของผูห้ ญิง ซึง่ ดูเหมือนจะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็นธรรม แต่แล้วก็ต้องถูกจับกุมไปโดยปริยาย • ส่ ว นกลุ ่ ม ผู ้ ห ญิ ง 250 ราย ในเมื อ งบาร์ บ าโกส์ สหรัฐอเมริกา ก็ไม่น้อยหน้า เพราะพวกเธอออกมา ประท้วงด้วยการประกาศว่าจะไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับ สามี จนกว่าฝ่ายชายจะช่วยกดดันให้รัฐบาลซ่อมแซม

ANIMAL

ถนนที่เชื่อมเข้าสู่ตัวเมืองให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งถนน เส้นนี้มีระยะทางกว่า 30 ไมล์ และมีสภาพทรุดโทรม เป็นเวลากว่า 20 ปี แล้ว • ข้ามไปดูที่อินเดียที่ผุดไอเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้สาวๆ นุ่งบิกินีถ่ายโฆษณา แม้ก่อนหน้านี้จะเคย ออกกฎหมายห้ า มไม่ ให้ น างแบบนุ ่ ง น้ อ ยห่ ม น้ อ ย ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะก็ตาม อย่างไรก็ดีโฆษณา ชิ้นนี้จะเป็นการโฆษณาสถานที่ตากอากาศชื่อดังของ อินเดีย โดยจะถูกนำไปเผยแพร่ใน 140 ประเทศทั่วโลก ยกเว้นในอินเดียเอง • ปิดท้ายที่การแข่งขันกีฬาสุดฮา แต่แสดงถึงความ เป็นใหญ่ของผู้หญิงได้อย่างชัดเจน อย่างการแข่งขัน แบกภรรยาชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 ในเมือง ซองกาจาร์วี ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งฝ่ายสามีต้องแบก ภรรยาวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่มีทั้งสนามหญ้า พื้นทราย รวมถึงบ่อน้ำลึก 1 เมตร เป็นระยะทาง 253.5 เมตร ตำแหน่งแชมป์เป็นของ Taisto Miettinen กับ Kristiina Haapanen ที่ไม่ใช่สามีภรรยากันจริงๆ แต่ก็เข้าแข่งขัน จนชนะมาแล้ว 3 ปี ติดต่อกัน

“ เ ป็ น ค ว า ม จ ริ ง ว่ า ค น บ า ง ก ลุ่ ม ไ ม่ รั ก ประชาธิ ป ไตย เรี ย กร้ อ ง รั ฐ ป ร ะ ห า ร ไ ม่ ข า ด ป า ก วิ ธี ก ารที่ จ ะพ้ น ฐานนี้ คื อ อย่าทำให้พวกเขากลายเป็น วี ร ชน ถ้ า คุ ณ รั ง แก ข่ ม เหง ลิ ด รอนสิ ท ธิ เ ขา เขากลาย เป็นวีรชน วิธีการปรองดอง กั บ พวกเขา พู ด อย่ า งเป็ น ผู้ รั ก ประชาธิ ป ไตยควรทำ ก็ คื อ ทำให้ เ ขาเป็ น ตั ว ตลก ดีกว่า” รศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 8 กรกฎาคม 2554

GREEN PLEASE

ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เฟื่อง

มะกันคิดเทคโนโลยี

พิสูจน์ DNA

จากอึ หมา เพื่อหาตัวเจ้าของสุดชุ่ย!

ใครที่ปล่อยให้น้องหมาของตั ว เองไปหย่ อ น กับระเบิดเรี่ยราดแล้วไม่ทำความสะอาดคงต้อง ระวังให้ดี เพราะตอนนี้สหรัฐฯ ได้เริ่มใช้เทคโนโลยี ที่ชื่อว่า PooPrints เพือ่ ตรวจหา DNA จากของเสียที่ สุนขั ได้ปล่อยไว้ ซึง่ เด็บ โลแกน ผูจ้ ดั การอพาร์ตเมนต์ Twin Ponds ในเมือง Nashua รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ได้ใช้ระบบดังกล่าวในการตามหาเจ้าของสุนัขที่ทำ ผิดกฎการเลี้ยงน้องหมาในตึก ให้มาจ่ายค่าปรับ ซึ่งเป็นเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์ฯ (หรือประมาณ 30,000 บาท) โดยบริษัทผู้คิดค้นเทคโนโลยีตัวนี้ ระบุ ว ่ า ผลการทดสอบมี ค วามแม่ น ยำมากถึ ง ร้อยละ 99.9 เนื่องจากดี เ อ็ น เอถื อ เป็ น รหั ส ทาง พันธุกรรมชนิดเดียวที่แสดงความเป็นตัวตนของ สิ่งมีชีวิตแต่ละประเภท

แคว้นเวลส์ กำลังเปิดศูนย์โซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่แห่งแรก

พูดถึงเรือ่ งของการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม หนึง่ ในเรือ่ งสำคัญอันดับต้นๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของพลังงาน ซึ่งในประเทศไทยเองอาจจะไม่เห็นการใช้ พลังงานทางเลือกอย่างจริงจังมากนัก แต่ที่แคว้นเวลส์ แห่งสหราชอาณาจักร เป็นอีกประเทศหนึ่ง ทีก่ ำลังจะเปิดศูนย์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกบนพืน้ ทีข่ นาด 12 เอเคอร์ หรือประมาณ 30 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่ถูกนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาวางเรียงกัน 12 แถว จำนวน ทั้งหมดประมาณ 10,000 แผง ซึ่งโครงการนี้เป็นการลงทุนของ ดอกเตอร์ เกลน ปีเตอร์ส เจ้าของ กิจการแมนชัน Rhosygilwen และสถาบันศิลปะในเมือง Pembrokeshire ซึ่งลงทุนไปประมาณ 2.5 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 118 ล้านบาท ก่อนที่รัฐบาลจะลดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือสำหรับ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมโครงการขนาดเล็กให้มากขึ้น

อำนาจ และชื่อเสียงมีผลต่อการนอกใจ

Did You Know?

15 กรกฎาคม 2538 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดำริให้กอ่ สร้าง สะพานข้ามแม่นำ้ เจ้าพระยาเพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนสะพาน สมเด็จพระปิน่ เกล้า เป็นทีม่ าของการก่อสร้าง สะพานพระราม 8 ในเวลาต่อมา 16 กรกฎาคม 2538 - สมาน ส.จาตุรงค์ ชนะน็อก ฮุมเบอร์โต กอนซาเลซ นักมวย ชาวเม็กซิกัน ได้แชมป์โลกรุ่นไลต์ฟลายเวต ของสภามวยโลก (WBC) และสหพันธ์มวย นานาชาติ (IBF) กลายเป็นนักมวยชาวเอเชีย คนแรกที่ได้แชมป์โลก 2 สถาบัน 17 กรกฎาคม 2498 - สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลกเปิดบริการ รอบสื่อมวลชน ก่อนจะเปิดจริงในวันต่อมา โดยสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกนี้ตั้งอยู่ ทีเ่ มืองแอนาเฮม มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 18 กรกฎาคม 2538 - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ ‘สมเด็จย่า’ เสด็จ สวรรคตที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระโรค ชรา รวมพระชนมายุ 95 พรรษา 19 กรกฎาคม 2528 - เขือ่ นวัล ดี สตาวา ที่เมืองเตรนโต ประเทศอิตาลี พังทลาย ปล่อยน้ำกว่า 2 แสนลูกบาศก์เมตร ไหล ลงสู ่ ห มู ่ บ ้ า นใต้ เขื ่ อ นด้ ว ยความเร็ ว กว่ า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำลายชีวิตและ ทรัพย์สนิ มหาศาล รวมมูลค่าความเสียหาย ประมาณ 155 ล้านยูโร นับเป็นมหันตภัย ครั้งร้ายแรงที่สุดของอิตาลี 20 กรกฎาคม 2541 - โสภณ สุภาพงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขางานบริการสาธารณะ ประจำปี 2541 ซึ่งเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณของบุคคล ผู้สร้างสรรค์งานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ สังคมในทวีปเอเชีย 21 กรกฎาคม 2442 – วันเกิด เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ นักประพันธ์ชาวอเมริกนั ผูย้ ง่ิ ใหญ่ ผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือนวนิยายชื่อ The Old Man and the Sea ตีพิมพ์ในปี 2495

Robert Weiss ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทางเพศ และผู้ก่อตั้งสถาบันฟื้นฟูทางเพศ เผยผลวิจัยว่า อำนาจ ความร่ำรวย และชื่อเสียง มักจะเปิดช่องให้หญิงและชายเดินออกนอกลู่นอกทางได้ง่ายขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นหรือการหลงตัวเอง ว่าจะสามารถเอาตัวรอดจากการนอกใจได้ โดยเฉพาะกับคนที่ทำงานอย่างหนัก คือ 16-18 ชั่วโมงต่อวัน และคนที่ต้องเดินทาง ระยะไกลเป็นประจำ


10


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร หลายปีที่ผ่านมา เหมือนเราจะได้ยินคำว่า Boutique and Budget กันหนาหู โดยเฉพาะใน ธุรกิจบ้านพัก รีสอร์ต โรงแรมต่างๆ เพียงใส่คำนี้ เข้าไปประกอบ ก็แลดูเหมือนว่าทีพ ่ กั แห่งนัน้ จะดูเท่ เก๋ ขึ้นมาในความรู้สึก แม้ในความเป็นจริง ที่พักนั้น ไม่ใกล้เคียงอะไรเลยกับคำว่า Boutique and Budget ในความหมายเดิม นอกจากเป็นเพียงทีพ ่ กั ทีไ่ ม่ใหญ่โต หรูหรา และมีราคาห้องพักที่ไม่สูงมาก เพราะถ้าจะ ไปพักในทีแ่ บบบูตกิ จัดๆ ก็กลายเป็นว่า มันคือห้องพัก ราคาแพงที่ มี ห้ อ งให้ พั ก ไม่ กี่ ห้ อ งไปเสี ย อย่ า งนั้ น คำถามคือ... เอาเข้าจริง Boutique and Budget มันเป็นไปได้หรือไม่? ที่พักแบบถูกและดีมีอยู่จริง หรือเปล่า? ถ้าคุณไม่เหนือ่ ยกับการค้นหาความหมาย ของคำว่า Boutique and Budget จนเกินไปนัก เราแนะนำให้คุณลองหยุดฟังผู้ชายคนนี้ดู นิรันดร์ จาวลา Managing Director ผู้บริหารรุ่นใหม่ วัย 35 ปี ของธุรกิจโรงแรมในเครือ B2 - Boutique and Budget Hotel ที่กำลังจะครบ 9 สาขา ในเชียงใหม่เร็วๆ นี้ ทีส่ ำคัญ กำลังจะขยายอาณาเขต ไปทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้ จากครอบครัวที่ทำธุรกิจขายผ้าในรุ่นพ่อแม่ พอมาถึงรุ่นลูกๆ นิรันดร์และพี่ๆ หันมาจับธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่หอพัก อพาร์ตเมนต์ ขยายไปจนถึงธุรกิจโรงแรม เพราะมองเห็นโอกาส และศักยภาพในการเติบโต ด้วยวัยเพียง 35 ปี นักธุรกิจที่กำลังร่ำเรียนดอกเตอร์ด้านการจัดการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์คนนี้ต้องเข้ามาจับธุรกิจ โรงแรมแนว Boutique and Budget ที่เขากล้า ยืนยันว่าเป็นเจ้าแรกในเชียงใหม่ ทำไปทำมาจากที่ ยิ่งใหญ่อยู่ในเชียงใหม่และภาคเหนือ เจ้าตัวบอกว่า สนุ ก จนอยากขยายธุ ร กิ จ โรงแรมให้ ไ กลในระดั บ ประเทศ “ทุกวันนี้ผมกำลังสร้างมูลค่าของแบรนด์ และ ผมแค่อยากจะพิสจู น์วา่ ของทีถ่ กู และดีมนั มีอยู่จริงๆ ถามว่าผมทำเพื่อกำไรหรือเปล่า ผมขอข้าม เพราะทำธุรกิจไม่หวังกำไรคงไม่ได้ แต่เหตุผลสำคัญ กว่านั้นคือ ผมสนุก”

เรื่องฝีมือในการทำธุรกิจนั้นคงพิสูจน์ให้เห็น เป็นรูปธรรมได้ไม่ยาก แต่เราเชื่อว่าวิธีคิด และการ ทำงานของผูช้ ายคนนีต้ า่ งหากที่ไม่คอ่ ยมีใครได้รบั รู้ เพราะเขาไม่เปิดอกให้สัมภาษณ์ที่ไหนบ่อยๆ แน่นอน ว่าตามปกติแล้ว คุณสามารถหาอ่านประวัติของ คนทำธุรกิจระดับร้อยพันล้านได้ไม่ยาก แต่สำหรับ นิรันดร์ จาวลา คุณอย่าเพิ่งกระหยิ่มยิ้มย่องว่าจะ ได้อ่านข้อมูลของเขาในกูเกิ้ล เพราะมันไม่มี!!!! ผู้ชายที่ยังไม่คิดจะซื้อหาไอแพดให้ตัวเอง แต่ซื้อ ให้คุณพ่อวัย 60 ใช้ ส่วนตัวเองบันทึกไอเดียการทำ ธุ ร กิ จ ที่ ผุ ด ขึ้ น มาทุ ก นาที บ นกระจกที่ เ ป็ น ฝ้ า ในห้องน้ำ... ใช่แล้ว ระหว่างอาบน้ำ ผู้ชายที่ยืนยันว่าเขาชอบวิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิ ว เตอร์ เ พราะเปิ ด โอกาสให้ ห าคำตอบได้ หลากหลายวิธีและไม่มีกรอบ การทำธุรกิจของเขา จึงเป็นเช่นนั้น คือทำอย่างไรก็ ได้โดยไม่จำเป็นต้อง เหมือนใคร และตอบโจทย์เดียวกันคือ บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้ ผู้ชายที่ ณ วันนี้จับธุรกิจที่มีมูลค่านับร้อยล้าน พันล้าน แต่อยากให้รางวัลและเติมเต็มความฝัน ให้ ตั ว เองด้ ว ยมอเตอร์ ไ ซค์ คั น ใหญ่ ร าคาหลั ก แสนต้นๆ ด้วยเหตุผลว่า “ผมชอบหนังเรือ่ ง ผูห้ ญิงข้า ใครอย่าแตะ ที่หลิวเต๋อหัวขี่มอเตอร์ไซค์” เห็นด้วยไหมว่า บางครัง้ Boutique and Budget มั น ก็ อ ยู่ ที่ วิ ธี คิ ด และไลฟ์ ส ไตล์ ข องคนนี่ แ หละ -ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร และไม่จำเป็นต้องจ่ายแพง-


12

ทำไม B2 ถึงเรียกตัวเองว่า The First Boutique and Budget Hotel in Chiang Mai ต้องย้อนไปเล่านิดนึงว่า 6-7 ปีที่ผ่านมา เรา คิดว่าบูติกโฮเต็ล มันกำลังมาแรง ทีเ่ ราเรียกตัวเองว่า The First Boutique and Budget Hotel in Chiang Mai เพราะเป็นเชนโรงแรมของเราเอง ไม่ได้ซื้อเชน โรงแรมใครมาบริหาร และทีเ่ ชียงใหม่กย็ งั ไม่มโี รงแรม ลักษณะนี้ อีกอย่าง เรารู้สึกว่าแต่ละคนเขานิยาม ความเป็นบัดเจ็ตกันไปคนละอย่าง และบูติกโฮเต็ล กันไปอีกอย่าง บวกกับกระแสบูติกโฮเต็ลที่กำลัง มาแรงในตอนนัน้ ใครๆ ก็เปิดบูตกิ โฮเต็ล เยอะพอๆ กับร้านกาแฟเลย มีอาคารเล็กๆ ตกแต่งเก๋ๆ หา แนวอะไรทีแ่ ตกต่างนิดหน่อย เอาไม้ระแนงมาติดนิด เอาตุก๊ ตาปูนปัน้ มาวางหน่อย ก็เรียกตัวเองว่าบูตกิ โฮเต็ลได้แล้ว คือคำว่าบูติกของบ้านเราน่ะ คือ อะไรก็ได้ ขอให้ไม่เหมือนคนอืน่ กลายเป็นว่าบูตกิ ดีๆ ก็ราคาแพง แต่บูติกที่เปิดตามกระแสก็อยู่ได้ไม่นาน เพราะขาดการบริหารการตลาดแบบจริงจัง เราคิดว่า ถ้าเราเป็นลูกค้าคนหนึง่ เราก็ชอบนะ บูตกิ โฮเต็ลดีๆ แต่เราไม่อยากจ่ายแพง เพราะชีวิตจริงเวลาเราไป เทีย่ วต่างจังหวัด เราก็อยากไปเดินเทีย่ ว ไปดูเมือง ว่าเขามีอะไรกันบ้าง เราใช้เวลาในโรงแรมไม่เท่าไหร่ แต่เราก็ยงั อยากนอนโรมแรมบูตกิ ทีด่ ๆี ด้วย แต่การ นอนโรงแรมบูติกเราเสีย 7,000 บาท สำหรับเวลา สามสี่ห้าทุ่มจนถึงเจ็ ด โมงเช้ า พร้ อมอเมริ กั น เบรกฟาสต์เป็นอาหารเช้า ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ ในโรงแรมก็จะเหมือนๆ กันทุกที่ เราก็รู้สึกว่ามัน เยอะไป ถ้าอย่างนัน้ เราทำโรงแรมบูตกิ ด้วย และเป็น บัดเจ็ตด้วยจะได้ไหม เราก็ไม่ต้องเป็นบูติกจ๋า ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่คนอื่นเขาทำกัน แต่ยังไง คุณได้อารมณ์บตู กิ แน่นอน เราเป็นบูตกิ ทีค่ ณ ุ สามารถ สัมผัสได้จริงๆ และที่สำคัญ คุณไม่ต้องคิดหนัก ในการจ่ายเงิน คุณจ่ายแค่ไม่กี่ร้อย หรือพันนิดๆ ค่าใช้จ่ายที่คุณประหยัดลงคุณก็สามารถเอาไปทำ อย่างอืน่ เอาไปเทีย่ วในช่วงกลางวันได้อกี เยอะแยะ มันก็เลยมาเป็น B2 คือ Boutique and Budget หลักการในการทำธุรกิจที่คุณยึดถือ จริงๆ ก็คอื เรายึดหลักง่ายๆ ว่าเราทำอะไรให้ใคร เราก็ได้แบบนัน้ ตอบกลับมา ดังนัน้ เวลาทำธุรกิจก็คอื เราตรงไปตรงมากับลูกค้า แน่นอน เราจะพยายาม ให้ลกู ค้าให้มากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ราจะให้ได้ ถ้าเราทำโรงแรม แบบ 2 ดาว 3 ดาว แต่เรากลับให้ facility ให้ คุณภาพ ให้ความซื่อสัตย์ ให้ความสะดวกสบาย แก่ลกู ค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ทำให้เขาประทับใจให้มาก ที่สุดเท่าที่เราจะให้ได้ ให้เหมือนเราเป็น 4 ดาว 5 ดาว ผมเชื่อว่าผู้ที่ได้รับเขาจะประทับใจ เพราะ perception มันสูงกว่า expectation ถึงแม้ในบางที สิง่ ทีเ่ ราให้มนั จะเป็นสิง่ ทีว่ ดั ไม่ได้กต็ าม แต่ผลทีต่ ามมา มันมักจะดีเสมอ ดังนัน้ หลักการทำงานของเราก็คอื ต้องให้ให้มาก อย่าคิดว่าจะได้อะไรตอบแทนกลับมา บ้างจากลูกค้า ต้องให้ด้วยความจริงใจ ให้อย่าง เต็มทีก่ อ่ น แล้วอะไรดีๆ มันก็จะตามมาเอง มันก็เลย มาเป็นคอนเซ็ปต์ของการทำธุรกิจของเรา แต่คอนเซ็ปต์ทวี่ า่ ให้มากๆ อย่างทีค่ ณ ุ ว่านีจ่ ะไปด้วยกัน ได้อย่างไรกับกำไรทีค่ ณ ุ ก็ตอ้ งมี จะทำให้สมดุลอย่างไร ผมว่าผมอาจจะโชคดีที่เกิดในครอบครัวที่มี พีน่ อ้ งหลายคน ซึง่ แต่ละคนก็มคี วามเก่งคนละด้าน ถนัดการทำงานกันคนละแบบ ดังนั้น ในเมื่อเรามี ความเป็นครอบครัว มันก็มกี าร support ซึง่ กันและกัน ตรงนีม้ นั ก็ทำให้เราทำทุกอย่างได้งา่ ย เช่น พีๆ่ ดูแล เรื่องก่อสร้าง เขาทำธุรกิจก่อสร้างแบบชำนาญ เรา ก็สามารถคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้ พอเรามาทำ โรงแรม เขาก็สามารถมาช่วยให้ตน้ ทุนก่อสร้างไม่สงู เรียกว่าคุมต้นทุนได้ตง้ั แต่นาทีแรกของการก่อสร้างเลย ตั้งแต่ออกแบบ ตอกเสาเข็ม ก่อสร้าง วางรากฐาน ต่างๆ แต่ละโปรเจ็กต์ ซึ่งอาจไม่เหมือนบริษัทอื่นๆ ที่เวลาจะสร้างโรงแรมแต่ละแห่งก็ต้องจ้างวิศวกร จ้างบริษัทรับเหมา ซึ่งแต่ละขั้นตอนอาจไม่สามารถ ควบคุมต้นทุนได้ พอได้ออกมาเป็นโรงแรม ต้นทุน ก็จะสูง เขาก็ไม่สามารถให้ลกู ค้ามากๆ ได้ ไม่อย่างนัน้ เขาจะหาจุดคุ้มทุนไม่เจอ แต่ของเราเคาะราคาได้ ตั้งแต่แรก เพราะเป็นธุรกิจของคนในครอบครัว

ต้นทุนทีม่ ขี น้ึ มามันจึงเป็นต้นทุนจริง เราก็เลยสามารถ ให้ลูกค้าได้มากกว่า คิดในมุมของคนทำธุรกิจ ความคุ้มก็คือกำไร แล้วสำหรับคุณ การทำแบบนี้ความคุ้มคืออะไร เยอะมากครับ อย่างวันนี้ ความคุ้มของเรา ไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินที่ได้จากการที่ลูกค้าเข้าพัก แต่มัน อยู่ที่การได้สร้างมูลค่าของแบรนด์ อย่างทุกวันนี้ แบรนด์ดงั ๆ ในโลกเขามีมลู ค่ามหาศาล แต่เราไม่เคย รูเ้ ลยว่าทีม่ าของการทีเ่ ขามีมลู ค่าแบรนด์มหาศาลนัน้ เขาทำกันยังไง แล้วเราก็ประเมินกันไม่ได้ว่ามัน มหาศาลยังไง อย่างชื่อ Google Facebook นี่เขา พูดกันเป็นหลักพันล้านเหรียญแล้ว ทีนย้ี อ้ นกลับมาที่ ถ้าเราทำแบรนด์ B2 ให้มันโด่งดังขึ้นมาได้ แค่การ ทีค่ นรูจ้ กั แบรนด์เรา เราก็สามารถต่อยอดจากแบรนด์ เราได้เยอะแล้ว เราไม่จำเป็นต้องขายแต่ห้องพัก แต่อาจจะเป็นธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ ราอยากทำต่อเนือ่ งจาก ห้องพักก็ได้ อย่างเช่นในเวลานีเ้ รากำลังทำช่องเคเบิล สถานี B2 Station ที่มีฉายเฉพาะในโรงแรมในเครือ เพือ่ ให้แขกทีม่ าพักได้ดู เราจะมี I am B2, B2 Reward, B2 Reviews, B2 Standard, B2 Contest, B2 Girls, B2 Privilege, B2 Training Program และต่อๆ ไป อาจไปถึง B2 Community ซึง่ ทัง้ หมดนีส้ ามารถมาช่วย เสริมให้แบรนด์ B2 ของเราแข็งแรงขึน้ แต่ธรุ กิจต่อเนือ่ ง ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้า Brand Value ของ B2 มันไม่มี ต่อให้ทำอีกเป็นสิบ B2 ก็เถอะ โอเค Value ของแบรนด์ก็เรื่องหนึ่ง แต่ว่าสิ่งที่คุณ คิดจะทำดูเหมือนมันหลากหลายเหลือเกิน แต่สุดท้าย แล้วมันมีจุดที่เหมือนกันที่เป็น Core Value อย่างไรบ้าง? ณ วันนี้เราก็ยังมองว่าเราทำธุรกิจอสังหาฯ อยู่ นะครับ แต่แน่นอนว่า B2 เป็นแบรนด์ใหม่ของ เมืองไทย แต่เราตัง้ ใจทีจ่ ะปัน้ แบรนด์นใ้ี ห้คนทัง้ ประเทศ ได้รจู้ กั เหมือนรูจ้ กั แบรนด์โรงแรมใหญ่ๆ ของเมืองไทย ที่แค่เอ่ยชื่อมาก็ร้องอ๋อกันแล้ว แต่เขาต้องรู้จักเรา ในฐานะที่ไม่ใช่คู่แข่งกับแบรนด์เหล่านั้น แต่เป็นอีก หนึ่งแบรนด์ที่เป็นทางเลือกของคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งชัดเจนมากว่า ถ้าคุณจะหาที่พักที่เป็น Boutique & Budget คุณต้องมา B2 แล้วถ้าอย่างนั้นทำไมคุณไม่ไปจริงจังกับการทำธุรกิจ อสังหาฯ หรือโรงแรมที่คุณถนัดอย่างเดียวเลย ทำไมต้องไปทำธุรกิจอื่นๆ ในแง่ที่ดูไม่น่าเกี่ยวกันเลย เราก็ทำธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก แต่เมือ่ ทำเป็นหลักแล้ว เรามองว่ามัน run ได้ หรือมันพอโอเคแล้ว ให้ผล ตอบแทนทีด่ ี มีความเจริญก้าวหน้าในด้านของอสังหาฯ แล้ว เราก็ต้องมองภาพธุรกิจโดยรวมด้วยว่า จะมีวธิ ี ไหนหรือธุรกิจเกี่ยวข้องอีกไหมที่สามารถสร้างให้ แบรนด์ B2 ของเราเติบโตได้ คือมองเหมือนเป็น ภาพจิก๊ ซอว์ใหญ่ๆ ทีแ่ ต่ละชิน้ ส่วนสร้างให้ภาพใหญ่ สมบูรณ์ขน้ึ ถ้าเรามองแบรนด์ใหญ่ๆ ระดับโลกทุกวันนี้ อย่าง Google ทำไมเขาทำ Web Browser อย่างเดียว ไม่พอ ทำไมต้องแตกไลน์ไปทำอย่างอืน่ ทัง้ โทรศัพท์ หรือ Google Earth, Google Place, Google Analytics เพราะเขาคิดว่ามันเป็นการเติมเต็มแบรนด์ Google ให้มันสมบูรณ์มากขึ้น ถ้าอย่างนั้นพูดให้เห็นภาพ B2 สร้างชื่อมาจาก โรงแรม แล้วคุณจะทำสถานีเคเบิลทีวี มันเกี่ยวกัน อย่างไร มันตัง้ ต้นทีแ่ บรนด์ของโรงแรมก่อน ซึง่ คอนเซ็ปต์ เราคือให้ให้มาก ให้ลูกค้ารู้สึกว่า เมื่อคุณมาพัก ที่เราแล้ว คุณได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ที่อื่นมาก่อน คุณได้ฟรีในสิง่ ทีถ่ า้ ไปทีอ่ น่ื คุณต้องเสียเงิน เราก็เลย มาคิดว่า เวลาที่คุณมาพักที่โรงแรมเรา คุณต้องได้ อะไรมากขึน้ ไปกว่าแค่มานอนห้องสวย ห้องดี เตียงนิม่ นอนสบาย มีนำ้ อุน่ ให้บริการ แอร์เย็นฉ่ำ มี internet wireless บริการอย่างดี ทุกอย่างต้องครบหมดก่อน และนอกเหนือจากความต้องการพืน้ ฐานทีท่ กุ โรงแรม ควรมีให้แล้ว ความต้องการของคนทีม่ าท่องเทีย่ วคือ? ก็คือนอกจากนอนพักสบายๆ ในห้องแล้ว คุณต้อง อยากออกไปเที่ยวข้างนอก ไปสำรวจว่าแต่ละ จังหวัดเขามีอะไรดี อยูท่ ไ่ี หน ไปยังไง มีสว่ นลดไหม ดังนั้น เราจึงพัฒนาเคเบิลทีวีออกมาโดยให้ชื่อว่า B2 Station โดยมีรปู แบบไม่ตา่ งจากหนังสือนำเทีย่ ว

ทีนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหนังสือไกด์บุ๊ก ไม่ต้อง ไปซือ้ แผนทีม่ าดูวา่ เราจะไปกินดืม่ ท่องเทีย่ ว ทีไ่ หน เพราะเราทำ B2 Station ขึ้นมา นำเสนอเรื่องราว ทีน่ า่ สนใจให้ถงึ ในห้องพักคุณเลย ว่าคืนนีค้ ณ ุ จะไป กินข้าวที่ไหนดี ร้านไหนน่าเที่ยว มาเที่ยวเชียงใหม่ ต้องไปซื้อของฝากที่ไหน หารถเช่าจากบริษัทไหนดี ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณสบายขึ้นไปอีก และที่สำคัญ เราก็จะต่อยอดออกจาก B2 Station ออกมาเป็น B2 Game Zone ซึ่ง B2 Game Zone นี้ไม่เคยบอก ใครมาก่อน เอามาเล่าที่นี่เป็นที่แรกเลย ยังไม่เคย แม้แต่เอาเข้าที่ประชุมที่บ้านเลยด้วย (หัวเราะ) คอนเซ็ปต์ของ B2 Game Zone นี่ง่ายมากๆ คือ การแจกอย่างเดียว แจกแหลก (หัวเราะ) เมื่อคุณ มาพักกับเรา ดูช่อง B2 Station แล้วร่วมสนุกโดย การส่ง SMS มาชิงรางวัลในช่วงรายการ B2 Game Zone คุณอาจเป็นผูโ้ ชคดีได้บตั รกำนัล พักฟรีกบั เรา ต่ออีกคืน หรืออาจได้รับรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น บัตรชมภาพยนตร์ บัตรรับประทานอาหาร จากร้านชือ่ ดัง บัตรนวดสปา แม้กระทัง่ บัตรชมฟุตบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก รวมไปถึงซีดีจากค่ายเพลง ชัน้ นำ แต่อย่างทีผ่ มกล่าวไปแล้ว โปรแจกนีย้ งั ไม่ได้ เริ่ม ขอย้ำ ‘โปรแจก’ (หัวเราะ) แต่รับรองว่าได้เห็น เป็นรูปเป็นร่างภายในปีนี้แน่นอน เห็นไหมครับ ว่าพอเรายิ่งทำ เรายิ่งเห็น เรายิ่งต่อยอดทางธุรกิจ ออกไปได้เรื่อยๆ คื อ เท่ า กั บ ว่ า คุ ณ ต้ อ งการให้ ค อนเซ็ ป ต์ ถู ก และดี เกาะไปกับธุรกิจทีท่ ำ คุณไม่กลัวความคิดหรือความเชือ่ เดิมๆ ของผูบ้ ริโภคทีค่ ดิ ว่าของถูกและดีไม่มใี นโลกหรือ ผมว่าทุกวันนี้ หลายๆ อย่างมันพิสูจน์ให้เห็น แล้วว่า ความเชื่อโบราณมันใช้กับสิ่งที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบนั นีไ้ ม่ได้ อะไรทีเ่ ราเคยรูส้ กึ ว่าผูห้ ลักผูใ้ หญ่ เขาสอนมาว่ า เราควรต้ อ งเชื ่ อ แบบนั ้ น แบบนี ้ มันเปลีย่ นไปแล้ว วันนีต้ อ้ งยอมรับว่าโลกมันเปลีย่ นแปลงเร็ว ทุกอย่างมันไว ไม่เหมือนสมัยก่อนทีเ่ ราได้ยนิ อะไรมาแล้วเราก็เชื่อตามนั้น แต่ ณ วันนี้ ในโลก แห่งอินเทอร์เน็ต ในโลกแห่งเน็ตเวิร์ก เราฟังคนนั้น เสร็จ เรายังไม่ทนั จะเชือ่ หรือยังไม่ทนั จะคิดตามเลย ข่าวสารมากมายจากที่อื่นๆ มาถึงตัวเราแล้วเต็ม ไปหมด อินเทอร์เน็ตมันมาอยูใ่ นมือแล้ว เรารูข้ า่ วสาร โดยที่เรายังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำ แต่ที่แน่ๆ เราพิสูจน์ ได้แล้วว่าเราไม่ต้องเชื่อบางเรื่องก็ได้ เราไม่จำเป็น ต้องเชื่อว่าของถูกจะไม่ดี เหมือนอย่างที่เรารู้มา เพราะของถูกและดีมันมีเยอะแยะ เพียงแต่บางคน บางสินค้าอาจจะยังหาแนวทางนำเสนอตัวเองออกมา ไม่ได้ เลยยังไม่ได้เห็นทัว่ ไปในวงกว้างเท่านัน้ เอง แล้วที่จะขยายแบรนด์ไปในระดับประเทศคืออะไร คือตอนนี้ในระดับเชียงใหม่ หรือภูมิภาคนี่เรา พอเป็นที่รู้จักแล้ว คนรู้จักมากพอสมควร เราเป็น แบรนด์ทเ่ี กิดจากท้องถิน่ เลย เราเปิดโรงแรมในเชียงใหม่ นีก่ ็ 6 โรงแรมแล้ว แล้วก็จะมีไปถึง 9 โรงแรม ในปีน้ี กลางๆ สิงหาฯ นีก้ ม็ ไี ปเปิดทีเ่ ชียงรายอีก 2 โรงแรม ประมาณต้นปีหน้าก็จะได้เห็นเราไปเปิดทีล่ ำปางด้วย เราตอบโจทย์ความเป็นแบรนด์ในระดับภูมภิ าคแล้ว ดังนัน้ ในระยะเวลาอันใกล้นเ้ี ราเลยอยากทำแบรนด์ B2 Boutique & Budget นี้ให้เป็นที่รู้จักในระดับ ประเทศต่อไป แล้วคุณคิดว่ามันมี potential จริงๆ หรือประเมิน อีกทีแล้วมันยังเป็นความทะเยอทะยานที่อยากทำให้ได้ ผมบอกได้ว่าความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่ดี เพราะมันช่วยผลักดันให้เราไปข้างหน้า แต่สำหรับ การทำธุรกิจ ถ้าเราทะเยอทะยานอย่างเดียว ไม่มอง ถึงความเป็นไปได้ ยิ่งลงทุนก็จะยิ่งเจ็บตัว เราก็จะ ยิง่ ไม่อยากเดินต่อแล้วละ ถ้าถามผมตอนนีว้ า่ ผมทะเยอทะยานมากไปไหม ผมก็บอกได้ว่าผมไม่ได้ทะเยอทะยานมากไปหรอก เป้าหมายลึกๆ ของผมอาจจะ คิดไปไกลกว่าระดับประเทศอีก แต่ ณ วันนี้ผม มองว่า ระดับประเทศผมทำได้ แล้วสำหรับนักธุรกิจ ถ้าตอบว่าทำได้ มันไม่ได้แปลว่าจะทำได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ ในวันพรุง่ นี้ แต่แปลว่าเราจะค่อยๆ ขยับ ค่อยๆ ทำไป แต่เราก็มั่นใจว่าเราทำได้ไง ตรงกันข้าม ถ้าเรา มองเห็นว่าเราทำแล้วจะเจ็บ มีแต่เจ๊ง เราก็จะไม่ทำ ตั้งแต่แรก เพราะบ้านเราเป็นครอบครัวธุรกิจ เรา

ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ไม่ใช่นั่งเทียนเขียนอยู่ คนเดียว เรามีพี่ๆ น้องๆ มีคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วย ผลักดันตลอดเวลา ช่วยกลัน่ กรองไอเดียว่าสิง่ นีด้ ไี หม ควรทำไหม บ้านเรามีความหลากหลายทางความคิด พอนำทุกความคิดมาผสมผสานกัน เราก็เชื่อว่า เราทำได้ แต่จะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนก็ตอ้ งคอยดู กันอีกที แต่ถ้าว่ากันไปตามแผนการลงทุน เรามี แผนที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะไปลงทุนที่ไหนบ้าง ซึ่งก็ควรจะทำให้ได้ตามแผนนั้น แล้วก็ต้องมาคิด แล้วว่าจะย้ำแบรนด์ยังไงให้คนรู้ว่าเราเป็นแบรนด์ ระดับประเทศจริงๆ นัน่ ก็คอื โจทย์ตอ่ ไป เพราะขนาด เชียงใหม่ทห่ี ลายๆ คนมองว่าเป็นจังหวัดปราบเซียน เราก็ยังผ่านมาได้ ทำไมคุณถึงไม่เชื่อว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดปราบเซียน ทำไมถึงยังเดินหน้าทำธุรกิจต่อ ก็ครอบครัวเราอยู่เชียงใหม่กันมาตั้งแต่เกิด เราก็มคี วามผูกผัน รักบ้านเรา อยากพัฒนาบ้านเรา ให้เจริญก้าวหน้า การที่หลายคนเชื่อว่าเชียงใหม่ เป็นจังหวัดปราบเซียน เราว่าเพราะเขาอาจยังไม่รู้ ธรรมชาติของเชียงใหม่จริงๆ เขาอาจจะมองแค่ว่า อะไรที่ทำในกรุงเทพฯ ได้ ก็อยากมาทำในเชียงใหม่ บ้าง เท่านั้นเอง แต่พอมาเจอธรรมชาติของคนที่นี่ แล้วบางคนถึงกับเป๋กนั ไปก็มี ถ้าถามตามความรูส้ กึ ของเรา ซึ่งก็ไม่ได้แน่ใจนักว่าถูก แต่ก็บอกได้ว่า ชาวเชียงใหม่นี่เขาเป็นคนสบายๆ ไม่ตามกระแส จนเกินไป เอาตัวเองมาเป็นที่ตั้ง (หัวเราะ) ครั้งหนึ่ง มี ผู ้ จ ั ด เอาคอนเสิ ร ์ ต วงหนึ ่ ง มาแสดงที ่ เชี ย งใหม่ ซึ่งเขาเคยเปิดคอนเสิร์ตแบบนี้ที่กรุงเทพฯ มาก่อน ก็ดังระเบิดระเบ้อ พอมาแสดงที่เชียงใหม่ปรากฏว่า เจ๊ง ไม่มคี นดู ก็เลยเริม่ มีคนบอกว่า เชียงใหม่นเ่ี ป็น จังหวัดปราบเซียน ไม่ใช่ว่าทำอะไรแล้วจะสำเร็จ ทุกอย่างเหมือนที่กรุงเทพฯ ทำได้ คือคนที่นี่มี คาแร็กเตอร์อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างคาดเดายาก เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอีกเช่นเคย (หัวเราะ) แต่ความที่ เราเกิดและโตที่เชียงใหม่ อยู่มา 35 ปี เรารู้จักที่นี่ เห็นทุกซอกทุกมุม จากทีแ่ ถวบ้านเราเมือ่ ก่อนยังไม่มี ตึกสูงเลย แต่วันนี้เป็นเมืองที่มีความเจริญสูง เป็น hub ของภาคเหนือ แล้วที่ใครๆ มองว่าเมืองนี้เป็น เมืองแห่งการท่องเทีย่ ว พึง่ พานักท่องเทีย่ วแค่ในช่วง หน้าหนาว เราว่าไม่จริงนะ ใน low season จังหวัด เชียงใหม่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพอสมควรเลย เพราะฉะนัน้ ใครจะมองว่าเชียงใหม่เป็นเมืองปราบเซียน ยังไง ด้วยความภูมิใจในความเป็นเชียงใหม่ เราก็ จะขอเป็นส่วนเล็กๆ ในการพัฒนาเชียงใหม่ให้เติบโต ยิ่งขึ้นไปอีก และพร้อมลงทุนในเชียงใหม่ เพื่อให้ จังหวัดเชียงใหม่แข่งขันกับจังหวัดอื่นๆ ได้ แต่ทำไมคุณถึงคิดจะขยายธุรกิจไปในจังหวัดที่คุณ ไม่คุ้นเคย ถ้าเทียบกับจังหวัดที่คุณเกิดมาจนสามารถ predict โอกาสต่างๆ ได้ เพราะจังหวัดอื่นๆ ที่คุณ คิดจะขยายธุรกิจไปไม่วา่ จะภูเก็ต พัทยา เขาก็มคี นบุกเบิก ที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้ว เมื่อคุณทำธุรกิจ ณ จุดจุดหนึ่ง คุณจะสัมผัส ได้ว่า มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเติบโต แตก ขยาย ออกสูส่ นามการแข่งขันใหม่ ผมเพิง่ อายุ 35 ชีวติ ผม ยังมีอะไรตื่นเต้นอีกตั้งเยอะ เรื่องกำไรขาดทุน มันก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ปัจจัยสำคัญมันอยู่ที่ความ ทะเยอทะยานมากกว่า เราเชือ่ ว่าทุกคนมีความทะเยอทะยานไม่มากก็น้อย และถ้าเอามาประกอบกับ ความเชื่อที่ว่าเราทำได้ เราก็จะอยากออกมาสัมผัส กับสนามการแข่งขันใหม่ๆ เพื่อสะสมประสบการณ์ ใหม่ๆ เพื่อที่เราจะได้ต่อยอดองค์ความรู้ของเราให้ มีความใหม่อยูเ่ สมอ เรารูส้ กึ ว่าเรายังอายุนอ้ ย เรายัง สามารถนำองค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีส่ ะสมมาทำประโยชน์ ให้กับประเทศชาติ ทำเพื่อตอบแทนบ้านเมืองบ้าง ก็น่าจะดีไม่น้อย เวลาคุณจะรุกไปทำธุรกิจใหม่ๆ อะไรคือแรงบันดาลใจ หรือหลักในการทำธุรกิจ เช่น ต้องสนุก ต้องถนัด ได้กำไร เรื่องได้กำไรนี่ผมขอข้าม เพราะว่าการทำธุรกิจ ทุกอย่างต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของคำว่ากำไรอยูแ่ ล้วล่ะ ไม่มใี ครอยากทำธุรกิจโดยไม่ได้กำไร เพราะเราทุกคน ล้วนต้องการซึ่งปัจจัย 5 นี่เป็นเรื่องจริง แต่ถามว่า


13

ผมมองว่าความสนุกคือ พลังในการทำงาน ถ้าหากคุณไม่สนุกแล้ว คุณจะเบื่อและจะรอว่าเมื่อไหร่ จะ 5 โมง จะได้กลับบ้านซะที ถ้าคุณสนุกในสิ่งที่คุณทำ คุณก็จะรักงานของคุณ คุณจะรักในการทำธุรกิจ ของคุณ

ต้องสนุกไหม? โอเค สำหรับผมนัน่ คือประเด็นหลัก เพราะถ้าเราทำธุรกิจด้วยความสนุกแล้วคุณจะ ชอบการทำงาน คุณจะสามารถทำงานได้ถงึ 3-4 ทุม่ โดยที่ยังไม่อยากกลับบ้าน เพราะยังสนุกอยู่เลย ผมมองว่าความสนุกคือพลังในการทำงาน ถ้าหาก คุณไม่สนุกแล้ว คุณจะเบื่อและจะรอว่าเมื่อไหร่จะ 5 โมง จะได้กลับบ้านซะที ถ้าคุณสนุกในสิง่ ทีค่ ณ ุ ทำ คุณก็จะรักงานของคุณ คุณจะรักในการทำธุรกิจ ของคุณ ความสนุกนี้จะทำให้คุณเริ่มมาใส่ใจทุก รายละเอียดในงาน ในธุรกิจของคุณ แล้วคุณก็จะ พบว่า เมื่อคุณทำเยอะ คุณก็ได้เยอะ คุณได้เยอะ คุณก็จะสนุกกับการทำงานเยอะ เรารู้สึกชอบการ ทำงาน เราชอบคิดแผนการตลาดใหม่ๆ เพราะโลก มันมาถึงจุดนี้แล้ว จุดที่ทุกอย่างเดินอย่างรวดเร็ว โตอย่างรวดเร็ว เราก็ต้องคิดให้ได้ว่าเราจะทำยังไง ให้ เราโตไปพร้ อ มกั บ โลกที ่ เดิ น อย่ า งรวดเร็ ว นี ้ นั ่ นก็ เ ลยยิ ่ ง ทำให้ เราสนุ ก ในการทำงานไปใหญ่ เพราะทุกวันจะมีอะไรใหม่ๆ เข้ามาให้คิดให้แก้ ให้ไล่ตามให้ทันอยู่เสมอ จับความรูส้ กึ ได้อย่างหนึง่ ว่าเวลาคุณคิดจะทำอะไรใหม่ๆ มันจะมีคำว่าอยากลองอยู่ด้วยเสมอ เรารู้สึกอยากลอง เพราะเรามองเห็นโอกาส และความเป็นไปได้ เรามานัง่ แท่นบริหารโรงแรม B2 แล้วเรามองเห็นโอกาสว่า เอ๊ะ เราต่อยอดจากจุดนี้ ไปจุดอืน่ ๆ ไปทำตรงนัน้ ตรงนีไ้ ด้น่ี สเกลการต่อยอด มันเยอะกว่าธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ ราเคยทำมา แล้วบางครัง้ มันต่อยอดได้เยอะจนเราต้องหยุดก่อนคิด แล้วลอง ถอยมาสัก 3 ก้าว แล้วมองภาพรวมขององค์กรเรา ดูซวิ า่ เราฝันว่าองค์กรในอนาคตของเราจะเป็นยังไง เรากำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่า อะไร ที่จะต่อยอดจากจุดนี้ต่อไปได้ จิ๊กซอว์ตัวไหนต้อง อยู่ตรงไหนในการเติมเต็มภาพขององค์กร B2 ให้ ออกมาดีทส่ี ดุ มันควรจะต้องมีอะไรบ้าง ทีเ่ ราต้องถอย ออกมาดู เพราะเมื่อคลุกคลีกับการทำงานมากๆ มันจะทำให้เราไปจมอยู่กับงานรูทีน แล้วยิ่งถ้าเรา อยู่กับงานตรงนี้มากๆ เราจะไม่สามารถปลีกตัว ปลีกเวลา ออกมาคิดอะไรเพิ่มเติมได้ คิดอะไร ต่อยอดได้ ดังนั้น การถอยออกมาของเราเพื่อจะ ได้เห็นเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของการทำงาน ที่ชัดเจน เพื่อกลับเข้าไปเซตระบบ เพื่อที่ว่าเราจะ ได้มี space ระหว่างเรากับงานรูทีน เพื่อที่ว่าแม้เรา จะไม่จมกับงานรูทีน แต่งานก็ต้อง run ต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วทีนี้ทุกอย่างมันก็จะเป็น ไปตามกระบวนการของมัน โดยที่เราไม่ต้องลงมา คลุกคลีกบั งานรูทนี แบบเอาปากกาคาบอยูใ่ นปาก แล้วบวก ลบ ตัวเลขดูวา่ เอ๊ะ มันตรงไหม มันขาดตก บกพร่องไปทีไ่ หนหรือเปล่า พอเราเซตตัวเองได้แล้ว เราก็จะมีเวลามากขึ้น เมื่อเรามีเวลา เราก็จะคิด แผนการตลาด พลิกแพลงได้โจทย์ใหม่ๆ ได้ตลอด เวลา คือยิ่งทำยิ่งสนุก ยิ่งทำยิ่งเกิดโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ต่อยอดต่อออกไปได้อีก แล้วก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีก พอยิ่งโปรเจ็กต์เยอะ เราก็จะมองเห็นแล้วว่า ถ้าโปรเจ็กต์หนึ่งคือหนึ่งจิ๊กซอว์ แต่ละโปรเจ็กต์มัน ก็ไม่ได้ขาดจากกัน มันเชื่อมกัน และบางอย่างมัน ก็แนบสนิทกันด้วยซ้ำ เราก็ยง่ิ รูส้ กึ ว่า การทำการตลาด ทั้งหมดนี้มันเป็นการทำเพื่อให้ภาพใหญ่ขึ้น ชัดขึ้น ให้ความน่าเชือ่ ถือในแบรนด์เราแน่นขึน้ เราไม่ได้คดิ ว่า เราทำโรงแรมเราต้องรวยจากโรงแรม เราทำ B2 Station เราต้องรวยจากทีวี ไม่ใช่ เราไม่มองอย่างนัน้ แต่เรามองว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราทำนี้ มันเป็นส่วน เติมเต็มของภาพรวมขององค์กรเราทีจ่ ะขาดจากกัน ไม่ได้ หรือพูดง่ายๆ ก็คอื มันเติมเต็มซึ่งกันและกัน แล้วมันจะต่างอย่างไรถ้ามองแบบนั้น ก็ถ้ามองแบบนั้นมันก็จะกลับมาสู่จุดเดิมคือ เราก็จะไปติดอยู่กับธุรกิจตัวใดตัวหนึ่ง เราก็จะลง ไปคลุกคลีกับงานเดียวตลอด เพื่อทำให้มันดีและ ทำเงินให้ แต่ในที่สุดมันก็จะดีอยู่แค่ตรงนั้น เพราะ ทุกวันนี้เรามองเห็นแล้วว่าโลกมันคือเน็ตเวิร์ก เรา ต้องการขยายตัวมากกว่าจะไปทำอะไรแบบเดียว ผมคิดว่าถ้าคุณอยู่จุดเดียว คุณก็จะอยู่จุดเดียว ของคุณ ไม่มีปัญหาเลย แต่มันก็จะอยู่ตรงนั้น ไปตลอด ทั้งที่ ณ วันนี้เน็ตเวิร์กมันสำคัญมาก


14

มันทำให้ระบบเชื่อมต่อกันทุกจุด ยิ่งคุณต่อยอด เน็ตเวิรก์ ให้มนั ไป connect ธุรกิจต่างๆ ได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิง่ โตเร็วเท่านัน้ แล้วการโตเพราะเน็ตเวิรก์ หรือ connection มันจะเป็นพลังที่ทวีคูณ ไม่ว่าจะ เรื่องการตลาด ตัวตน มูลค่าของแบรนด์ แม้แต่ รายได้ก็เช่นกัน แต่เรา connect กับธุรกิจในเครือ เราแล้ว เราก็ตอ้ งสร้าง connection กับคนอืน่ ๆ ด้วย อย่าลืมว่าในการทำธุรกิจอะไรก็ตาม คุณต้องพึง่ พา คนอื่นๆ เสมอ คนเราไม่สามารถโตขึ้นมาเองได้คน เดียว ทำคนเดียวน่ะได้ จะทำให้โตก็ทำได้ แต่เรา ไม่ เชื ่ อ ในเรื ่ อ งการทำอะไรคนเดี ย วแล้ ว ประสบ ความสำเร็จ เราเชือ่ ว่าไม่วา่ คุณจะทำอะไร อย่างไร มันต้องมีมมุ ทีค่ ณ ุ ต้องพึง่ พาคนอืน่ เสมอ อย่างน้อยๆ ก็ในฐานะผูบ้ ริโภคสินค้าของคุณ เพราะฉะนัน้ ถ้าคุณ ทำแล้วคุณให้ connection ต่างๆ มาช่วยเสริม ก็จะทำให้คณ ุ ขยับขยายมากขึน้ คนอืน่ ก็จะยอมรับคุณ มากขึน้ เมือ่ คุณเป็นทีย่ อมรับ ใครๆ เขาก็อยากจะ เข้ามาหา เข้ามาช่วย ผมว่าธุรกิจทีม่ ี connection ดี มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะ แล้ ว วิ ธี ก ารในการรั ก ษาคอนเนกชั่ น กั บ คนอื่ น ๆ ในแบบของคุณคืออะไร พื้นฐานในการทำธุรกิจนี่ทุกคนมีเหมือนกันคือ ต้อง win-win เราไม่สามารถไปเอาเปรียบใครได้ ถ้าคนทำธุรกิจทั้งสองฝ่าย มองเห็นแนวทางในการ ทำงานร่วมกัน แล้ว win-win คุณแฮปปี้ เราแฮปปี้ ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน มันก็ทำงานด้วยกันได้ แต่ถา้ วันใดวันหนึง่ คนหนึง่ เริม่ รูส้ กึ ว่าอยากได้เยอะกว่า แล้วไปบีบอีกฝ่าย เขาก็จะไม่แฮปปีแ้ ล้ว ทีน้ี win-win ก็จะไม่เกิด win-win จะเกิดก็ต่อเมื่อมันแฟร์ เราได้ เขาได้ เราเสีย เขาก็เสีย ธุรกิจมันก็เกิด แล้วทีส่ ำคัญ

อย่าลืมว่าในการทำ ธุรกิจอะไรก็ตาม คุณต้องพึ่งพา คนอื่นๆ เสมอ คนเรา ไม่สามารถโตขึน้ มาเอง ได้คนเดียว ทำคนเดียว น่ะได้ จะทำให้โต ก็ทำได้ แต่เราไม่เชื่อ ในเรื่องการทำอะไร คนเดียวแล้ว ประสบความสำเร็จ

คืออย่ายึดติดกับตัวเงิน อย่ายึดติดกับสิ่งของ ถ้า เฮ้ย อันนีก้ ข็ องเรา อันนัน้ ก็ของเรา เอาหมด แล้วไม่ให้ ด้วย พอไม่ให้แล้ว win-win มันก็เกิดยาก เพราะใคร เข้ามาทำธุรกิจกับเรา แล้วเรารู้สึกว่านี่มันของเรา หมดเลย มันก็จะไม่แฟร์กับเขา โลกสมัยนี้มัน เร็วครับ know how มันก็เร็วด้วย รู้ทั่วกันไปหมด ถ้าคุณเขี้ยวกับเขา เขาก็หาคนอื่นทำได้เหมือนกัน ผมย้ำเสมอว่าโลกสมัยนีม้ นั เร็ว ข้อมูลข่าวสารมันเยอะ เขาไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำกับเราก็ได้ เราไม่ใช่คนเดียว หรือนัมเบอร์วันในโลกซะเมื่อไหร่ เราอาจจะเป็น นัมเบอร์ที่… พันล้านเลยก็ได้ เขาอาจจะหาคน ทำงานด้วยได้ดกี ว่าเรา หรือแย่กว่าเรา แต่เขาแฮปปี้ ที่จะทำงานด้วยน่ะ เขามีความสุขที่จะทำงาน ด้วย เขาไปเอาคนอื่นไม่ดีกว่าเหรอ คุณเป็นนักธุรกิจที่เขี้ยวไหมล่ะ? (หัวเราะ) ไม่เลย คนทีร่ จู้ กั ผมจะรูว้ า่ ผมสบายๆ เราว่าเราแฟร์นะ เพราะฉะนัน้ เราทำงานด้วยกันได้ คนที่รู้จักผมจริงๆ จะรู้ว่าผม friendly คุยง่าย เรื่องเงินไม่ใช่ประเด็น คุณว่าคุณประสบความสำเร็จกว่าคนวัยเดียวกันไหม ผมไม่มองว่าประสบความสำเร็จมากกว่าไหม ผมมองในแง่โอกาสมากกว่า ผมคิดว่าผมมีโอกาส ที่ดี มีครอบครัวที่ทำธุรกิจส่วนตัว มีพี่ชายพี่สาว ทีค่ อยสนับสนุน เราเติบโตมาด้วยกัน กล้าคิดกล้าทำ มาด้วยกัน สิง่ เหล่านีเ้ ราว่ามันสำคัญนะ มันเกือ้ หนุน ซึ่งกันและกัน หลายคนอาจจะกล้าทำนั่นแหละ แต่เขาอาจจะไม่มีเพื่อนช่วยคิด ก็อาจจะทำได้ไม่ดี เท่าครอบครัวผม เพื่อนคู่คิดที่จริงใจหายากนะ ผมไม่มองว่าผมประสบความสำเร็จหรอก ผมแค่ กำลังเริ่ม ถ้าคุณมองว่าตัวเองสำเร็จ ความ active จะน้อยลง แต่ถา้ คิดว่ากำลังเริม่ ต้น ยังเห็นจุดหมาย อยูอ่ กี ไกล ตัง้ เป้าไว้ให้ไกล คุณจะทำอะไรได้อกี เยอะ อายุเท่าไหร่เรียกว่าเยอะ พอแล้ว ทำงานไม่ไหวแล้ว ก็อายุเท่าที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเรียนรู้ สิง่ ใหม่ๆ ได้อกี แล้ว บางคนอายุ 30 แต่ไม่รจู้ ะต่อยอด ยังไง ตันแล้ว หางานรูทีนทำเลยก็มี แต่บางคน อายุ 50-60 ยังคิดว่าตัวเองทำอะไรได้อกี เยอะ ก็ถอื ว่า ยังทำได้อีกเยอะ พ่อผม 60 กว่า แต่ยังพร้อมจะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เลย การที่คนเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ให้ตัวเองแค่นั้นก็เปิดโลกแล้ว เปิดโลกแล้วคุณก็จะ เห็นว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้ว ทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้ว ว่าจะใส่ใจทำการบ้านหรือเปล่า ศึกษาธุรกิจอื่นๆ แค่ไหน อย่าไปคิดว่าธุรกิจคือเงินอย่างเดียว ไม่ใช่ คุณทำร้อยต้องได้หมื่นเสมอไป ถ้าได้พันแล้วคุณมี ความสุขก็ได้เหมือนกัน ก็ทำไปเลย เพราะมันไม่มี อะไรต้องเสีย ประสบการณ์เป็นสิง่ ทีไ่ ด้กบั ได้ ยิง่ ทำ ยิ่งได้ วันนี้ทำร้อยได้มาแค่พัน ใครจะไปรู้ว่าพรุ่งนี้ ถ้าทำอีก บวกกับประสบการณ์ที่สะสมเพิ่มเติมมา มันอาจจะได้แสนโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ คุณเป็นคนที่กล้าเสี่ยงแค่ไหน โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้กล้าอะไรมากนะ ขี้กลัว ซะมากกว่า (หัวเราะ) แต่ก็อยากลอง อย่างผม อยากทำทีวเี คเบิล เราว่าเราเห็นโอกาส เห็นช่องว่าง ของการทำทีวีเคเบิล ก็ลองเอาโปรเจ็กต์นี้ไปเสนอ ทีป่ ระชุม ก็คอื ทีบ่ า้ นนัน่ แหละ (หัวเราะ) เหมือนกับ ไปขอความเห็นจากทีป่ ระชุม ตอนแรกโยนไอเดียลงไป กลางโต๊ะ มันเหมือนทุกอย่างระเบิดตูม้ ควันโขมงเลย คิดอะไรกันไม่ออก มองไม่เห็นหนทาง มีแต่ขอ้ วิจารณ์ ต่างๆ นานา แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก ควันมัน หายไปแล้ว ให้เวลาเขาทั้งหลายได้คิด ทุกคนก็เริ่ม เห็นตรงกัน พอฟังแบบนั้นแล้วเราคิดว่าเราทำได้ แน่นอน พีๆ่ น้องๆ เรามองเห็นตรงกัน คุณพ่อคุณแม่ ก็ด้วย ทุกคนก็เชียร์ ลุยเลย สุดท้ายเราก็มีความ มั่นใจ เพราะในบางทีเรารู้ลึกๆ ในใจว่านี่มันคือ โอกาส มันคือช่องว่าง แต่เราไม่กล้าเริ่ม ผมเชื่อว่า บางทีผมอาจต้องการแค่กำลังใจ ต้องการแค่แรง ผลักดัน แรงสนับสนุนเท่านั้นเอง แล้วเคยนำเสนอไอเดียอะไรแล้วไม่สำเร็จบ้างไหม เยอะครับ บางอย่างตกไปตัง้ แต่ยงั ไม่ประชุมเลย บางอย่างคิดตอนเช้า กำลังอาบน้ำอยู่ โอ้ คิดได้ พอดี อาบน้ำร้อนกระจกเป็นฝ้า เราก็รีบเขียนลง กระจกเลย กลัวลืม อาบน้ำเสร็จรีบวิ่งออกมา เอา

กระดาษปากกามาจด ไอเดียเฟรชมาก พอเข้ามา ออฟฟิศตอนเช้า เรียกคนทีค่ ดิ ว่าจะสามารถต่อยอด ไอเดียนี้ได้เข้ามาคุยกัน พอเขาย้อนกลับมาสัก 3-4 ประโยค เราโยนไอเดียทิง้ เลย เพราะรูว้ า่ มันทำไม่ได้ ช่องว่างมันมีมากมาย คือไม่ใช่ทกุ โปรเจกต์ทผ่ี มคิด ขึ้นมาแล้วมันจะต้องทำได้ตลอด ผมรู้สึกว่าหน้าที่ ของเราคือหน้าที่คิด คิดเสร็จแล้วก็หาวิธีต่อยอด บางทีเราคุยกับครอบครัว คุยกับพนักงาน โดยที่ ไม่ต้องบอกเขาว่าเราต้องการอะไร เราแค่คุยไป ก็จะเห็นไอเดียของเขาย้อนกลับมาหาเรา เห็นความ เป็นไปได้ เพราะเขาคือคนทีท่ ำงานในสิง่ ทีเ่ ขาคุน้ เคย งานทีเ่ ขาถนัด ทำทุกวัน เรายกให้เขาเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ ในด้านนัน้ ๆ ดังนัน้ เราก็ตอ้ งเชือ่ คำพูดของเขา บางที พอเขาพูดมา เออ มันจริงนะ มันทำไม่ได้แน่นอน เราก็ไม่ดอ้ื เพราะบางทีเรามองไม่เห็น เรามองข้ามไป แต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเขาบอกว่าทำไม่ได้แล้ว เราจะ ไม่ทำเลยนะ ทั้งหมดอยู่ที่การทำการบ้านของคุณ แล้วเรายังคิดว่าเราทำได้ เราก็ไปคุยกับคนที่สอง คนทีส่ ามต่อ สุดท้ายค่อยมาฟันธงกัน ว่าจากหลายๆ ไอเดีย มันโอเคไหม เป็นไปได้หรือเปล่า คุณเล่าให้ฟังว่าคิดงานตลอดเวลา นี่ดูเหมือนเป็น คนบ้างานมากเลยนะ (หัวเราะ) ผมไม่ได้บ้างานนะ แต่อยากจะ เปรียบเทียบว่า อย่างร่างกายต้องการออกซิเจนใน การหายใจ ตัวผมก็ตอ้ งการงานในการหายใจ (หัวเราะ) ผมแค่ชอบทำงาน แต่ถา้ มองจากมุมมองของคนอืน่ มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้น ผมสนุก ผมชอบคิด เวลาผมเจอโปรเจ็กต์ใหม่ ถ้าเอาไปทิ้งระเบิดที่บ้าน แล้วทุกคนยอมรับ ทำเลยๆ ดีแน่นอน ผมยิ่งรู้สึกดี ยิ่งทำยิ่งสนุก ไม่เรียกตัวเองว่าบ้างานนะ เรียกว่า สนุกกับงานทีท่ ำมากกว่า งานเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ขาดไม่ได้ ร่างกายขาดออกซิเจนไม่ได้ยงั ไง ชีวิตผม ก็ขาดงานไม่ได้อย่างนั้นเลยครับ ในแง่ของชีวิต คุณคิดว่าการได้เป็นที่หนึ่งหรือไม่ได้ ที่หนึ่งเลยมันบอกอะไรคุณบ้าง การได้ที่หนึ่งมันบอกอะไรเยอะอยู่แล้วว่าคุณมี ความสามารถมากแค่ไหน แต่วา่ การทีเ่ ราไม่ได้ทห่ี นึง่ ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มคี วามสามารถ เพราะถ้า คุณคิดว่าคุณต้องได้ที่หนึ่งคุณถึงจะประสบความ สำเร็จ คุณจะทำงานยาก การประสบความสำเร็จ ส่วนหนึง่ มันอยูท่ ค่ี ณ ุ มันอยูท่ น่ี ยิ ามของคุณว่าแค่ไหน จะเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้ว ถ้าคุณประสบ ความสำเร็จในแบบของคุณ ชีวิตคุณก็แฮปปี้ คุณไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จมีเงินหมืน่ ล้าน แต่คณ ุ ก็เรียกตัวเองว่าประสบความสำเร็จได้ มีชวี ติ ที่มีความสุขได้ คุณอาจจะมีความสุขมากกว่าคนที่ มีเงินหมืน่ ล้านด้วยซ้ำ หรือคุณไม่จำเป็นต้องรวย หรือ เป็นนายกฯ คุณก็มคี วามสุขเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ในบางครัง้ เราไม่จำเป็นต้องถือถ้วยผูช้ นะ เราก็ประสบ ความสำเร็จได้ แต่ถา้ เราทำให้ไปถึงจุดทีเ่ ราสามารถ ถือถ้วยของผู้ชนะได้ มันคงเป็นความรู้สึกที่สุดยอด เราเชื่อว่าใครๆ ก็อยากถือถ้วยใช่ไหมครับ แต่มัน ไม่ใช่วา่ จะทำได้ทกุ คนไง ดังนัน้ เราเรียกการประสบ ความสำเร็จของเราว่าเกิดจากการแข่งกับตัวเองดีกว่า ถ้าเราตัง้ เป้าหมายไว้ และเอาชนะมันได้ เราก็ประสบ ความสำเร็จ ได้ถ้วยแล้ว แต่เราต้องตั้งเป้าหมายไว้ ไม่ให้ไกลเกินเอือ้ ม ถ้าเป็นบอลก็อาจเริม่ จากคาร์ลงิ คัพ ค่อยๆ ขยับไปเอฟเอคัพ แชมป์ลกี ประเทศ แล้วค่อย ไปแชมป์เปีย้ นลีก พอเราเริม่ ได้แชมป์ เป้าหมายต่อไป เราก็ยง่ิ สนุก แต่บางคนก็ตง้ั เป้าหมายไกล เขาก็อาจ จะทำได้ แต่เราถนัดแบบนีม้ ากกว่า เริม่ จากเป้าหมาย ระยะสั้น เพื่อไปถึงเป้าหมายที่สูงขึ้น อยากประสบ ความสำเร็จในระดับประเทศ ก็ต้องประสบความ สำเร็จในภูมภิ าค แล้วค่อยหวังจะไปแข่งในระดับโลก ผมว่าสุดท้ายแล้ว แค่เราชนะตัวเราเองได้ ต่อให้เป็น เรื่องธุรกิจ หรือชีวิต เราก็ชนะได้หมดแหละ คำถามสุดท้าย คุณทำงานเยอะขนาดนี้แล้วเอาเวลา ที่ไหนเรียนปริญญาเอก (หัวเราะ) นี่ก็เข้าปีที่ 4 แล้ว ก็ค่อยๆ แบ่งเวลา ไปเรื ่ อ ยๆ สิ ่ ง นี ้ เป็ น หนึ ่ ง ในเป้ า หมายของเรา แต่ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรมาก ก็ตั้งเป้าไว้ว่าสัก 1-2 ปี คงได้เป็นดอกเตอร์กับเขาสักที


สำหรับท่านที่สนใจที่พักที่ตกแต่งแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพง ปัจจุบันโรงแรมในเครือ B2 ในเชียงใหม่ เปิดบริการแล้วทั้งหมด 6 สาขา ให้ท่านเลือกเข้าพักได้หลากหลายรูปแบบและทำเล

เพื่ อ จะสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของแบรนด์ ใ ห้ แ ข็ ง แกร่ ง ขึ้ น นิรนั ดร์ จาวลา จึงรุกเข้าไปทำธุรกิจต่อยอดอีกมากมาย เพือ่ เป็นแขนขาหรือจิ๊กซอว์ชิ้นอื่นๆ ที่สามารถประกอบ รวมกันให้แบรนด์ B2 สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

01

B2 Station เป็นช่องเคเบิลทีวีที่ออกอากาศ เฉพาะโรงแรมและธุรกิจในเครือ B2 เนื้อหา ในรายการจะเกีย่ วกับแนะนำร้านอาหาร สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สัมภาษณ์ดารา และโปรโมชันใหม่ๆ บัตรสมาชิก I am B2 เป็นระบบบัตรสมาชิก สำหรับเข้าพักกับโรงแรม B2 สามารถ สะสมแต้ม และนำแต้มไปแลกรับของรางวัลได้ โดยมีโปรเจ็กต์ B2 Reward หรือสะสมคะแนน รองรับ หลักการคือ B2 จัดหาพันธมิตรด้านร้านค้า ร้านอาหาร โรงหนัง ธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าสะสมคะแนนแล้วนำไป แลกของรางวัลในเครือพันธมิตร สิ่งที่แตกต่างจาก ระบบสะสมแต้มแลกรางวัลทั่วไปคือ ทาง B2 จะเน้น ของรางวัลทีค่ ณ ุ สามารถใช้ได้ในชีวติ ประจำวัน เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ของผู้ถือบัตร ไม่ใช่ของรางวัลที่เกินเอื้อม แต่กม็ ขี องรางวัลใหญ่ๆ และแต้มทีใ่ ช้แลกก็จะไม่สงู มาก เกินไป เช่น คุณมาพักที่เชียงใหม่ 1 คืน กลับไป กรุงเทพฯ คุณก็อาจได้รางวัลเป็นตั๋วหนัง 1 ใบ หรือ พิซซ่า 1 ถาด หรือแม้กระทัง่ ตัว๋ เครืองบิน นอกจากนัน้ ยังใช้บัตรสมาชิกในการจองโรงแรมห้องพักในเครือ B2 ได้สะดวกรวดเร็ว ระบบ One Stop Reservation เป็นระบบที่ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ ลูกค้าในการจองห้องพัก โดยการทำ reservation กับ เครือโรงแรม B2 ครัง้ เดียว เทีย่ วได้ทง้ั ทริป เช่น เริม่ จาก ลำปาง ต่อเชียงใหม่ เข้าเชียงราย โดยไม่จำเป็นต้องทำ reservation ที่หน้าเคาน์เตอร์ทุกครั้ง ไม่ต้องถ่ายสำเนา บัตรประชาชนใหม่ เพียงแค่ท่านทำ One Stop Reservation ที่สาขาแรกที่เข้าพัก โดยใช้บัตรสมาชิก I am B2 ระบบจะทำการจองห้องพักให้ทา่ นตลอดทัง้ ทริป และอีกหนึง่ ความพิเศษของบัตรสมาชิก I am B2 คือ สามารถใช้แทนคีย์การ์ดในการเปิดประตูเข้าห้องพักได้ อีกด้วย CSR หรือที่รู้จักกันในชื่อเต็มว่า ‘Corporate Social Responsibility’ (โครงการตอบแทน สังคม) ผ่านโครงการ B2 Contest และ B2 Training Program ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดภาคเหนือ เพื่อเพิ่มและพัฒนานิสิตนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีความคิดที่ก้าวหน้า ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ โดย B2 Contest เป็นการจัดประกวดแผนธุรกิจการตลาด เพื่อให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อประยุกต์แผนการตลาดให้ออกมาทันสมัยอยู่เสมอ ส่วน B2 Training Program เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษทั Smart Finder และเครือโรงแรม B2 ทีน่ ำระบบ Software Reservation เข้าไปฝึกอบรมในมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยี ทีท่ นั สมัย และเพิม่ โอกาสในการทำงานกับโรงแรมชัน้ นำ ทั่วประเทศ B2 Game Zone เป็นโปร ‘แจก’ ที่เข้ามา ต่อยอดจาก B2 Station ที่จะออกอากาศผ่าน ทางช่อง B2 Station เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ลนุ้ รับรางวัลมากมาย ไม่วา่ จะเป็นบัตรชมภาพยนตร์ บัตรรับประทานอาหาร จากร้านชื่อดัง บัตรนวดสปา กระทั่งบัตรชมฟุตบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก รวมไปถึงซีดีเพลงจากค่ายเพลง ชั้นนำ เพียงแค่ลูกค้าร่วมสนุกเล่นเกมผ่านทางระบบ SMS ทุกเครือข่าย

02

01

B2 Khamtieng

ตัง้ อยูต่ รงข้ามกับห้างโลตัสคำเทีย่ ง เป็นโรงแรม ที่ให้กลิ่นอายบูติกโมเดิร์น พร้อมสิ่งอำนวย ความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทันสมัย ดัดแปลงให้เข้ากับการตกแต่งในแบบโมเดิร์น ล้านนา ห้องพักขนาดสบาย คล่องตัวกับพื้นที่ ใช้สอยที่เหมาะกับการทำงานและการพักผ่อน กับวิวสนามหญ้าเขียวขจีกว้างใหญ่รอบด้าน

02

B2 Mahidol

ห้องพักสไตล์บูติกโมเดิร์น เน้นการออกแบบ ตกแต่ ง ที ่ ท ำให้ ค ุ ณ รู ้ ส ึ ก เหมื อ นอยู ่ ใ นอาร์ ต แกลเลอรี ด้วยภาพสีนำ้ มันสีสดใสตัดกับพืน้ ห้อง ปูนเปลือย รวมไปถึงความรู้สึกอบอุ่นด้วยการ จัดแสงในห้องพักสร้างความรูส้ กึ แตกต่างไปตาม รูปแบบของห้องพัก โดยเฉพาะห้องจูเนียร์สวีท เป็นห้องพักดีลักซ์หรูที่มีห้องนั่งเล่นเสริมเข้ามา อีกหนึ่งห้อง เพื่อให้ผู้เข้าพักได้มีพื้นที่ในการ พักผ่อนมากขึ้นในราคาสบายกระเป๋า

03

B2 Premier

โรงแรมหรูระดับสี่ดาว ห้องพักแต่ละแบบ ออกแบบมาเพื ่ อ คำนึ ง ถึ ง การพั ก ผ่ อ นและ ความหรูหราที่สะดวกสบาย โดยเฉพาะห้อง Presidential Suite ห้องสวีทขนาดกว้างขวาง เป็นสองเท่า พร้อมห้องน้ำในตัวขนาดใหญ่ เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับความเป็นส่วนตัว อย่างแท้จริง

03

04

04

B2 Nimman

โรงแรมขนาดกะทัดรัด ทีม่ กี ารตกแต่งออกแบบ ที ่ เรี ย บง่ า ยแต่ ม ี ค วามแปลกใหม่ ไม่ ซ ้ ำ ใคร ห้องพักสไตล์บูติกเก๋ๆ สีสันสดใส มีสิ่งอำนวย ความสะดวก เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทท่ี นั สมัยและ ลงตัวกับเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นพร้อมให้ บริการ ใช้เวลาเดินทางไปถนนนิมมานเหมินท์ เพียง 5 นาที

05

B2 Thippanate

ตัง้ อยูบ่ นถนนทิพเนตร (ถนนคนเดินวันเสาร์) เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาความสะดวกใน การทำงานหรือพักผ่อนแบบส่วนตัวในราคา ประหยัด การตกแต่งหรูหรา มีกลิ่นอายความ โมเดิรน์ ในตัว ทีพ่ กั ให้ความรูส้ กึ โปร่งโล่งสบาย

06

B2 Green

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ตรงข้ามกาดสวนแก้ว โดดเด่ น ในรู ป แบบและแนวความคิดกับการ ลดโลกร้อนด้วยการตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติ โดยได้นำบรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ ต้นหญ้าสีเขียวขจี เข้ามาตกแต่งภายในอาคาร ไม่วา่ บริเวณทางเดิน ล็อบบี้ รวมไปถึงภายในห้องพักทุกห้อง ท่านจึงสัมผัสธรรมชาติที่ร่มรื่นได้ แม้อยู่ ภายในตัวอาคาร

ปัจจุบัน B2 ยังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพบกับ B2 อีก 8 สาขา 8 รูปแบบ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ดังนี้ เชียงใหม่ : B2 Black, B2 Airport, B2 Nimman 13 จังหวัดอื่นๆ : B2 Chiang Rai, B2 Lampang, B2 Bangkok, B2 Pattaya, B2 Phuket สนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.b2hotel.com

05


18

GADGET

ASUS NX90SN

การมีชุดโฮมเธียเตอร์สักชุด หลายคนคงให้ความสำคัญกับจอทีวีใหญ่ๆ และระบบเสียงดีๆ แต่นน่ั ก็ตอ้ งแลกมาด้วยพืน้ ทีใ่ นการจัดวาง ก่อนจะตามมาด้วยปัญหาของสายไฟทีน่ า่ ปวดหัวอยูเ่ สมอ (ลองนึกภาพ ถ้าคุณต้องต่อสายทีวี ดีวีดี และลำโพงสักห้าชิ้นด้วยตัวเองดูสิ) ดังนั้น ASUS จึงได้ ออกแบบโน้ตบุก๊ มาเอาใจคนชอบดูหนังแต่กย็ งั อยากได้เครือ่ งแรงๆ ด้วย ASUS NX90SN ทีม่ หี น้าจอ LCD ขนาด 18.4 นิ้ว ให้สัดส่วนภาพแบบ 16 : 9 Full HD แบบเต็มๆ พร้อมไดรฟ์บลูเรย์สำหรับ การดูหนังแบบ Hi-Def ส่วนเรื่องเสียงก็ไม่ได้กิ๊กก๊อกไก่กาแต่อย่างใด เพราะได้นักออกแบบผู้อยู่ เบื้องหลังเครื่องเสียงระดับโลกอย่าง Bang & Olufen มารับผิดชอบ นอกจากนี้ยังเสริมความแรง ด้วยหน่วยประมวลผล Intel Core i7 และแรมแบบ DDR3 มาให้อีก 8 GB พร้อมช่องสำหรับใส่ ฮาร์ดดิสก์ได้อกี สองลูก เรียกว่าอัดกันมาเต็มสูบเลยทีเดียว ASUS NX90SN โน้ตบุก๊ ระดับโฮมเธียเตอร์ แต่ประสิทธิภาพแบบล้นๆ กับราคา 64,900 บาท

DVD

APPLICATION

a day, a day BULLETIN, HAMBURGER

Sucker Punch

“อยากจะบอกว่าหน้าหนัง เป็นแอ็กชัน แต่นี่มันหนังอาร์ต ชัดๆ ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่าโลกนีจ้ ะมี ‘หนังอาร์ต’ ในชือ่ ไทยว่า ‘อีหนูดุ ทะลุโลก’ เรือ่ งของสาวผมบลอนด์ ฉายาเบบี้ดอล (ชื่ออย่างกับยา แก้ ท ้ อ งอื ด ของทารก) ที ่ ช วน เพื่อนสาวอีก 4 คน วางแผนหนี จากโรงพยาบาลบ้ า ที ่ ส ุ ด โหด ด้วยวิธีเล่าเรื่องที่สุดแนว ภาพ สวยหม่ น เพลงเร้ า อารมณ์ แต่ แอบบาด บางช่วงรูส้ กึ คล้ายๆ กับ The Wall ของ Pink Floyd เลยที เดียว บางช่วงเดินเรื่องฉับไวแต่ สวยงาม สะเทือนใจ โดยไม่อาศัย บทพูดเลยเป็นเวลากว่า 5 นาที บอกแค่น้ี เดีย๋ วจะสปอยล์มากไป เพราะอยากให้ดูเอง เหมาะกับ คนที ่ อ ยากพิ สู จ น์ ก ึ ๋ น ในการดู หนังที่ล้ำๆ ไม่ธรรมดา ตอนฉาย ในโรงทำเงินน้อยกว่าความเจ๋ง ของหนั ง อยู ่ ห ลายเสาไฟฟ้ า แต ่ ไม ่ อ ย า ก ให ้ พ ล า ด ด ้ ว ย ประการทั้งปวง เพราะนี่จะเป็น ห น ั ง ท ี ่ ถู ก พู ด ถ ึ ง ใน แ ว ด ว ง นั ก ดู ห นั ง ไปอี ก นานในอนาคต ในฐานะหนังอาร์ตที่แอ็กชันที่สุด ที่เคยมีมา” เลือกให้โดย : พิทยากร ลีลาภัทร์ นักเขียน เจ้ า ของบล็ อ ก aston27 และ หนังสือ ธนาคารความสุข

แอพพลิเกชันล่าสุดของ day poets ที่เปิดตัวพร้อมๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้ แฟนๆ ของนิตยสาร a day, a day BULLETIN และ HAMBURGER เป็น เจ้าของนิตยสารเล่มล่าสุดได้ง่ายขึ้นผ่านทาง iPhone, iPod Touch และ iPad ซึง่ มีให้ดาวน์โหลดเก็บไว้อา่ นทัง้ แบบฟรี และแบบเสียเงิน ในรูปแบบและเมนู ทีอ่ า่ นง่าย นอกจากจะมีให้ดาวน์โหลดแล้ว ยังมีเมนูทเ่ี ชือ่ มโยงไปยัง facebook และ twitter ของนิตยสารแต่ละฉบับได้ด้วย หมดปัญหาเรื่องการหาซื้อนิตยสารตามแผง และไม่พลาดที่จะเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์และ แรงบันดาลใจใหม่ๆ จาก day poets อีกต่อไป ใครอยากได้แอพพลิเกชันดีๆ แบบนีเ้ ข้าไปดาวน์โหลดด่วนที่ App Store ขอบอกว่า เพียงเปิด ให้ดาวน์โหลดแค่ 24 ชัว่ โมง ยอดดาวน์โหลดแอพฯ a day ก็ขึ้นสูงเป็นอันดับ 1 ของประเภท Top Free Download ของ App Store ไปแล้ว

MAGAZINE

National Geographic ภาษาไทย ฉบับที่ 120

ครบรอบ 10 ขวบปี พอดีสำหรับ National Geographic ฉบับภาษาไทย ว่าแล้วเขาก็เลยรวบรวมเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในรอบ 10 ปี ของเมืองไทย ตัง้ แต่อทุ กภัย กระแสแพนด้า เหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ สึนามิ ปรากฏการณ์จตุคามรามเทพ รวมถึงการชุมนุม ทางการเมืองและการปฏิวัติ พร้อมบทความจาก พระไพศาล วิสาโล ในประเด็นเรื่องความแตกแยกที่อ่านแล้วน่าคิดตาม ส่วนเรือ่ งจากปกก็เข้มข้นไม่แพ้กนั เพราะสารคดีชน้ิ นีจ้ ะพาเราไปค้นหาร่องรอยในอดีตเพือ่ ตามหาพระนางคลีโอพัตรา ฟาโรห์ผเู้ ลอโฉม องค์สุดท้ายของอียิปต์ ปิดท้ายด้วยสารคดีเปิดคลังอาหารโลก ที่จะพาเราไปดูเสบียงอาหารที่เหลืออยู่ในโลก ก่อนที่มนุษย์โลก จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 7 พันล้านคน ในอีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี้

COSMETIC

Bobbi Brown High Shimmer Lip Gloss

ไม่ว่าจะเป็นสาวๆ ที่เริ่มหัดแต่งหน้า หรือ ว่าจะเป็นสาวเปรีย้ วผูร้ กั ปาร์ตี้ การมีลิปกลอส แสนสวยพกพาง่ า ย สักแท่งเอาไว้แต่งแต้ม เรียวปากในโอกาสต่างๆ เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้กัน เลยทีเดียว ดังนัน้ เราจึง ขอเสนอ High Shimmer Lip Gloss ผลิตภัณฑ์ ล่ า สุ ด จาก Bobbi Brown ที ่ ม ี ส ่ ว นผสม ระหว่างผงมุกที่มีเนื้อ โปร่ง แต่ให้คุณสมบัติ ในการสะท้ อ นความ เปล่ ง ปลั ่ ง ได้ อ ย่ า ง ไม่น่าเชื่อ พร้อมความ ชุ ่ ม ชื ่ น และเรี ย บลื ่ น จากวิตามิน C และ E นอกจากนี้ ลิปกลอส ใหม่ ต ั ว นี ้ ข อง Bobbi Brown ยั ง เพิ ่ ม ขนาด ใหม่ ใ ห้ ใ หญ่ ข ึ ้ น ตาม เสี ย งเรี ย กร้ อ งของ แฟนๆ และปรั บ หั ว แปรงให้เป็นแบบ ฟองน้ำโค้งมน เท่านี้ สาวๆ ก็ ส นุ ก กั บ การ แต่ ง หน้ า ได้ ม ากขึ ้ น แล้ว

BOOK

A Year in Provence : หนึ่งปีแสนสุขในโปรวองซ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5

หนังสือทีไ่ ด้รบั การการันตีดว้ ยรางวัลจาก British Book Award สาขาหนังสือท่องเทีย่ วดีเด่น และติดอันดับหนังสือขายดีในหลายประเทศ กับการ ถ่ายทอดเรือ่ งราวจากประสบการณ์จริงของ ปีเตอร์ เมล หนุม่ อังกฤษทีต่ ดั สินใจมาลงหลักปักฐานอยูท่ างตอนใต้ของประเทศฝรัง่ เศส ในเมืองโปรวองซ์ แคว้นที่มีชื่อเสียงในฐานะ ‘ดินแดนแห่งแสงแดด’ โดยได้ งามพรรณ เวชชาชีวะ นักเขียนรางวัลซีไรต์ เป็นผู้ถ่ายทอดข้อความเป็นภาษาไทยในฉบับ พิมพ์ครัง้ ที่ 5 โดยสำนักพิมพ์โพสต์บกุ๊ ส์ อ่านเล่มนีแ้ ล้วคุณจะได้สมั ผัสกับเรือ่ งราวชวนหัวของคนโปรวองซ์ อย่างเช่น ‘ชาวโปรวองซ์นน้ั ถ้าลองเล่าเรือ่ ง บาดเจ็บล้มตาย หรือล้มละลายขายตัวให้พวกเขาฟัง พวกเขาจะหัวเราะ หรืออย่างมากสุดก็แสดงความเห็นใจอย่างสุภาพ แต่ถา้ บอกพวกเขาว่า คุณกำลัง เผชิญหน้ากับความลำเค็ญจากการขาด ‘อาหารอร่อย’ รับประทานละก็ พวกเขาจะพลิกฟ้า พลิกแผ่นดิน และกระทัง่ จัดโต๊ะอาหารเพือ่ ช่วยคุณจนได้ ดังนัน้ เรือ่ งกิน ซึง่ หมายถึงความ ‘ต้องอร่อย’ จึงเป็นเรือ่ งใหญ่มาก-มาก ซึง่ เป็นทีร่ กู้ นั ทัว่ โลก’ เชือ่ เถอะว่าอ่านจบแล้ว คุณจะอยากไปเยือนเมืองนีส้ กั ครัง้ ทันที


seefah 75 year.pdf 1 21/6/2554 11:47:01

19

RESTAURANT

Miyabi

ถ้าความสุขของคุณคือการได้ออกไปสังสรรค์กบั ก๊วนสนิทหลังเลิกงาน และเต็มทีไ่ ปกับการปิง้ ย่าง ต้ม นึง่ โดยไม่ตอ้ งมานัง่ กังวลกับกลิน่ และควัน ของอาหารทีจ่ ะมาติดอยูต่ ามเสือ้ ผ้า หน้า ผม ของคุณ เราขอแนะนำให้คณ ุ มาทีร่ า้ น Miyabi สาขาซีคอนสแควร์ กับบุฟเฟต์เนือ้ ย่าง และชาบูสไตล์ญป่ี นุ่ ที่เด่นทั้งบรรยากาศการตกแต่ง พร้อมรสชาติอาหารที่เด็ดขาด โดยเฉพาะเมนูแนะนำอย่าง หมู / เนื้อหมักซอสมิยาบิ และหมู / เนื้อหมักมิโสะซอส ซึ่งเราขอกระซิบบอกเคล็ดลับความอร่อยว่า ควรปิ้งเนื้อฝั่งที่มีซอสด้วยเวลาไม่นานพอให้กรุ่นๆ จากนั้นก็พลิกอีกด้านแล้วย่างจนสุก ก็จะได้เนื้อที่ เหนียวนุ่มแต่ชุ่มซอสรสหวานกำลังดี นอกจากนี้ยังมีข้าวปั้นตระกูลต่างๆ หรือของทานเล่นเด็ดๆ อย่างเทมปุระกุ้ง ทาโกะยากิ หรือหมูทอดวาซาบิ (หมูทอดกรอบราดด้วยมายองเนสผสมวาซาบิ) ให้คุณเลือกอิ่มคู่อย่างจุใจ ที่สำคัญ ทางร้านได้ใช้เตาถ่านแบบไร้ควัน ดังนั้น จึงตัดปัญหากลิ่นติดตัว กันได้เลย รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.สายตรงได้ที่ 0-2721-9907 หรือ www.miyabigrill.com

WEBSITE

www.theselby.com

C

M

“เป็นเว็บไซต์ของ Todd Selby ที่เป็นทั้งช่างภาพพอร์เทรต มัณฑนากร ช่างภาพแฟชั่น และ อิลลัสเตรเตอร์ ซึ่งถ่ายภาพเหล่าเพื่อนฝูงของเขาที่บ้านของแต่ละคน แล้วอัพเดตในเว็บไซต์ทุกๆ วัน เพื่อนๆ ที่ว่านี้มีทั้งที่เป็นศิลปิน แฟชั่นดีไซเนอร์ เชฟ สไตลิสต์ นักผสมเครื่องดื่ม เชฟทำขนม นักร้อง เพลงแร็พ และอีกหลากหลายอาชีพทีน่ า่ สนใจ ซึง่ นอกจากเราจะได้รจู้ กั หน้าค่าตาของบุคคลเหล่านีแ้ ล้ว ยังจะได้เห็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจของผู้คนเหล่านี้ รวมถึงสไตล์การถ่ายภาพอันโดดเด่นของ Selby อีกด้วย” เลือกให้โดย : พงศ์เทพ อนุรัตน์ นักแสดง, Design Director Y

CM

MY

CY

CMY

K

SHOP

Roi-In : The Combination Style of Living

เติมแต่งเสน่ห์ให้กับบ้านของคุณด้วยกลิ่นอายของเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์คลาสสิก แต่ยังไม่ทิ้งความร่วมสมัย กับของแต่งบ้านคอลเล็กชันใหม่ล่าสุด จาก รอยอินทร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Beauty of Its Origin’ ด้วยแนวคิดของการนำไม้เก่ากลับมาใช้ เพือ่ ลดการสิน้ เปลืองทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยงั คง ความงามในเนื้อแท้ของวัสดุที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นลายไม้หรือร่องรอยตำหนิที่เกิดจากการใช้งาน เช่น รอยตะปู ตาไม้ และเพิ่มความเท่ในแบบดิบๆ บนชิน้ งานด้วยสังกะสี เหล็ก หนังแท้ ผ้า และหินอ่อนอิตาลี โดยยังคงทุกองค์ประกอบของความงามแบบดัง้ เดิมไว้อย่างมีเอกลักษณ์ และใช้การแต่งแต้ม จากสีสันให้น้อยที่สุด สนใจแวะชมสินค้าได้ที่ช็อปรอยอินทร์ สุขุมวิท ซอย 23 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.roi-in.co.th

GIVE

ร่วมอนุรกั ษ์นกเงือก กับมูลนิธศิ กึ ษาวิจยั นกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นกเงือกถือเป็นสัตว์ทเ่ี ป็นดัชนีชว้ี ดั ความสมบูรณ์ของป่า เนือ่ งจากเป็นสัตว์มกี ารหากินในป่าทีม่ พี น้ื ทีก่ ว้าง ส่งผลให้ชว่ ยกระจายเมล็ดพันธุไ์ ปตามทีต่ า่ งๆ ทำให้สภาพป่าธรรมชาติยังคงอยู่ และช่วยควบคุมประชากรของสัตว์เล็กๆ อีกด้วย นกเงือกจึงมีความสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศของป่า ซึ่งการศึกษาวิจัยนกเงือกก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจถึงวิถีชีวิต และสามารถช่วยนกเงือกที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ โดยสามารถบริจาคเงินสนับสนุน การทำงานของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี มูลนิธินกเงือก เลขที่ 026-2-75910-2 ติดต่อมูลนิธไิ ด้ทภ่ี าควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-5532 โทรสาร 0-2644-5411


21

FRI

MON

TUE

WED

Hanoi in Spring

โขน ตอนศึกมัยราพณ์

Protagonist Portrayal

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย ดิเรก กิง่ นอก, ดินหิน รักพงษ์อโศก และ สุวทิ ย์ ใจป้อม โดยนำเสนอ ความประทับใจของศิลปิน ที ่ ม ี ต ่ อ การเยี ่ ย มเยี ย น เวียดนามในฤดูใบไม้ผลิ วันนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2554 ณ 333 แกลเลอรี สีลมแกลเลอเรีย (เว้นวัน อาทิตย์)

ขอเชิญชมการแสดง โขน ชุ ด ศึ ก มั ย ราพณ์ จัดแสดงตามรูปแบบโขนหลวงแต่โบราณทั้งท่ารำ การขับร้อง การพากย์ และการบรรเลงเพลง ปี ่ พาทย์ วั นนี ้ ถึ ง 31 กรกฎาคม 2554 ณ หอ ประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒน- ธรรมแห่ ง ประเทศไทย เช็กรอบการแสดง และ จำหน่ า ยบั ต รผ่ า นไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

THU

Re-Reading Khun Chang นิ ท รรศการศิ ล ปะ Khun Phaen ‘ศิลปินวาดศิลปิน’ นำเสนอผลงานจิ ต รกรรม ภาพเหมื อ นของเหล่ า ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งในวงการ บันเทิง โดยจิตรกรระดับ แนวหน้าของวงการศิลปะ วันนีถ้ งึ 7 สิงหาคม 2554 ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (เว้นวันจันทร์)

CALENDAR

16 17 SAT

Dream, การแสดงทวิ ภ าค Dreaming us Flu-Fool

นิทรรศการ ‘มุมมอง ใหม่ ข ุ น ช้ า งขุ น แผน’ โดยได้มีการตีความเรื่อง ขุนช้างขุนแผนใหม่ รวม ทั ้ ง วิ เคราะห์ โดยอาศั ย บริบทปัจจุบัน ออกมา ในรูปผลงานศิลปะ อาทิ งานภาพประกอบ โดย เหม เวชกร, ภาพถ่าย โดย บรูซ กันเดอร์สนั นอกจากนีย้ งั มีการเสวนา จากผู ้ เชี ่ ย วชาญตลอด ช่วงนิทรรศการ วันนี้ถึง 30 กันยายน 2554 ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

ชิน้ ล่าสุดของกลุม่ บีฟลอร์ ที่กล้าตั้งคำถามอันแสน สามัญแต่อาจสัน่ สะเทือน จิตวิญญาณของปัจเจก ‘หากสิ่งที่คุณเชื่อกำลัง ล่ มสลาย คุ ณจะคว้ า ความเชื่อใหม่ หรือยื้อ ความเชือ่ เก่าไว้จนสุดแรง’ วันนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2554 (เฉพาะวันพุธ-ศุกร์) บัตรราคา 450 บาท จำหน่ า ยบั ต รที ่ โ ทร. 08-9167-4039

15 - 21 JULY 2011

นิทรรศการภาพวาด สี น ้ ำ มั น บนผ้ า ใบโดย Takanobu Kobayashi ศิลปินชาวญี่ปุ่น ที่บอก เล่าเนื้อหาของสิ่งต่างๆ รอบตั ว ผ่ า นความรู ้ ส ึ ก ‘บางอย่าง’ ที่ล่องลอย อยู่รอบตัว อันนำไปสู่ ความรู ้ ส ึ ก ของการรั บ รู ้ ในคุณค่าของการใช้ชีวิต วันนี้ถึง 21 สิงหาคม 2554 ณ 100 ต้นสน แกลเลอรี (เฉพาะวัน พฤหัสบดี-อาทิตย์)

SUN

Daniel Sewell: New Paintings

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย แดนเนี ย ล ซู ล ์ ศิลปินชาวอเมริกัน ที่นำเสนอผลงานภาพพอร์เทรต ทีค่ นุ้ เคย และภาพทิวทัศน์ ของกรุงเทพฯ จากมุมมอง และประสบการณ์ทศ่ี ลิ ปิน ได้ ใ ช้ ช ี ว ิ ต ในเมื อ งไทย วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2554 ณ ศิลปะโรทันดา แกลเลอรี และเนลสัน เฮส์ คาเฟ่ (เว้นวันจันทร์)

350.-

หนังสือสำหรับผูหญิงที่รักการแตงบานและแตงตัว ของ 25 สาวในบานที่ใครๆ ก็อยากกลับไปหา พบกัน ในราคาพิเศษที่ a book Fair 2011 วันที่ 4-7 ครั้งแรก สิงหาคม ณ Siam Center โซน Atrium 1 และเร็วๆ นี้ที่รานนายอินทรทุกสาขา, รานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือ สั่งซื้อโดยตรงในราคาพิเศษจากสำนักพิมพ polkadot โทร 0-2726-9996 ตอ 49 www.facebook.com/polkadotbook, www.polkadotbook.com, polkadotbook@gmail.com


22

SHOPPING! ลำโพง iPhone, iPod

นาฬิกา ข้อมือ ปากกา Parker

สร้อยคอ พร้อมจี้

ไม้ทุบหลัง ซองใส่ iPad ดีไซน์ซองจดหมาย

หมอนอิง ดีไซน์ป้ายทางหลวง

ตัวเป่าล้มลุกพร้อมกรอบ สำหรับเขียนข้อความแสดงความยินดี

WELL DONE AND CONGRATULATIONS! เพราะทางเดินแห่งความสำเร็จมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ดังนัน้ เมือ่ ใครก็ตาม ทีฝ่ า่ ฝันอุปสรรคไปจนถึงยอดเขาแห่งชัยชนะได้แล้ว การลุกขึน้ ยืนปรบมือแสดงความยินดี คงยังไม่เพียงพอ ถ้าอย่างนัน้ ลองมองหาของขวัญชิน้ เก๋ๆ สักอัน จากนัน้ ก็บรรจงใส่ลงไป ในกล่องสวยหรู แล้วนำไปมอบให้พร้อมกับรอยยิม้ ทีจ่ ริงใจ แค่นคี้ นรับก็ประทับใจไปไม่รลู้ มื แล้วละ

WHERE

ตุ๊กตาดีไซน์ หมวกรับปริญญา

ช่อลูกโป่ง แสดงความยินดี

สินค้าทุกชิ้นมีจำหน่ายที่ Betrend ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน

การ์ดอวยพร

รูปปั้น แสดงความยินดี

Cupcake จำลอง

ที่ใส่พริกไทยและเกลือ

กระดาน พร้อมตัวหนีบ

นาฬิกาข้อมือ

กรอบรูป


24

LIVING IN THE GLORY OF THE PAST เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

สถานที่ : aguston สุขุมวิท 22

ในเมืองใหญ่ที่บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วย ความทันสมัย สิ่งปลูกสร้างมากมายก็มักสะท้อน ผลแห่งการแข่งขันเพือ่ มุง่ หน้าไปสูอ่ นาคตให้เร็วกว่า คนอื่น แต่บางครั้งความทันสมัยเหล่านี้ก็ดูจะไร้ จุดสิ้นสุด และทำให้คนเมืองหลายคนต้องหยุดพัก หายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะวิ่งสู่อนาคตกันต่อไป แม้จะอยูใ่ นสังคมเมืองใหญ่เช่นเดียวกับคนอืน่ ๆ แต่ นายแพทย์ สวามิ ประทีปจินดา แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เจ้าของพรศรินทร์คลินิก กลับเลือกที่จะใช้ชีวิตสวนทางกับความเร่งรีบแบบ โมเดิร์นโดยสิ้นเชิง เพราะเขาได้สร้างสรรค์คอนโดมิเนียมใจกลางเมืองด้วยการตกแต่งบ้านสไตล์ อเมริกนั คลาสสิก เพือ่ ชะลอชีวติ ให้เดินช้าลงอีกครัง้ “ผมมักจะชอบการตกแต่งสไตล์อเมริกันเก่าๆ ในช่วงยุค 50s-70s มันเริม่ มาจากทีผ่ มชอบฟังเพลง แนวนั้น ชอบเฟอร์นิเจอร์สไตล์นั้น มันทำให้ผม รู้สึกคุ้นเคย ซึ่งเฟอร์นิเจอร์สมัยก่อนมักจะทำด้วย ทองเหลือง ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสเตนเลส หรือ โครเมียมในปัจจุบนั ผมคิดว่าทองเหลืองมันให้ความ รูส้ กึ เหมือนมีมนต์ขลัง มีบางสิง่ บางอย่างทีน่ า่ ค้นหา ผมว่าบรรยากาศแบบนี้มันทำให้เราหายเหนื่อย จากความเร่งรีบในชีวิตประจำวันได้” ไม่ใช่แค่ช่วยทำให้ชีวิตละเมียดละไมขึ้นเท่านั้น แต่สไตล์อเมริกันในยุคเก่ายังทำให้คุณหมอสวามิ ได้ซึมซับความรุ่งโรจน์ในอดีตอีกด้วย “ยุค 50s เป็นต้นมามันเป็นยุคหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นยุคที่อเมริกาเฟื่องฟูที่สุด ตอนนั้น อะไรๆ ก็ดไี ปหมด มันทำให้เรานึกถึงความสุข รอยยิม้ และความสำเร็จ ช่วยเติมพลัง และทำให้เรามี แรงบันดาลใจที่จะออกไปทำงาน และใช้ชีวิตอย่าง เต็มทีม่ ากขึ้น” นอกจากนี ้ ค ุ ณ หมอยั ง เผยถึ ง เคล็ ด ลั บ การ ใช้ชีวิตในพื้นที่จำกัดอย่างคอนโดมิเนียมให้ลงตัว มากขึ้นด้วย “การอยู่ในพื้นที่จำกัด เรื่องสำคัญเรื่องแรกคือ การซื้อของเข้าบ้าน เราต้องคิดแล้วว่ามันเป็นของ ที่จำเป็นจริงๆ หรือเปล่า เพราะแน่นอนว่ามันจะ

ไม่มพี น้ื ทีใ่ ห้เก็บของเยอะเหมือนกับบ้าน อีกอย่างคือ การอยูค่ อนโดมิเนียมมันเป็นการอยูก่ บั คนหลายๆ คน ผนังห้องเราต้องติดกับห้องของคนอื่น เราต้องรู้จัก ยืดหยุ่น และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ที่สุดแล้ว ผมคิดว่ามันก็มีข้อดีอื่นๆ ที่ทดแทนกัน อย่างเช่น เรื่องการเดินทางที่สะดวก เพราะอยู่ใจกลางเมือง ทำให้ผมมีเวลาดืม่ ด่ำกับชีวติ มากขึน้ แทนทีจ่ ะต้อง อยูบ่ นถนน ผมคิดว่าทุกอย่างล้วนมีขอ้ ดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนมากกว่า”

ไอดอลคนโปรดในยุคอดีต - Louis Armstrong, John F. Kennedy ของแต่งบ้านสุดหวง - โคมไฟทองเหลือง ทีม่ สี วิตช์ แบบเก่า หนังที่หยิบมาดูบ่อยที่สุด - Fast & Furious สถานที่ที่อยากพารถคู่ใจไปซิ่ง - Nurburgring สนามแข่งรถในประเทศ เยอรมนี เสื้อผ้าแบรนด์โปรด - Duly เสื้อผ้าแบรนด์ไทย สไตล์อังกฤษ เมนูขึ้นชื่อของภรรยา - สปาเกตตีซอสเนื้อ


26

HEALTH AND HEART

HEALTH

BAD FOOD AROUND YOU

จากไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในปัจจุบันที่มักเน้น ความเร่งรีบและความสะดวกสบาย จนแทบจะ เรียกได้ว่ารายล้อมไปด้วยสิ่งของสำเร็จรูป อย่างไร ก็ตาม เราขอแนะนำว่า สำหรับบางอย่างที่สำคัญ ต่อชีวติ ก็ควรเอาใจใส่และให้เวลาในการเลือกสักนิด โดยเฉพาะเรือ่ งอาหารการกิน วันนีเ้ ราจึงขอนำข้อมูล น่าสนใจจากเว็บไซต์ของ สสส. เกีย่ วกับเมนูอาหาร อันตรายที่บั่นทอนสุขภาพของคุณมาฝาก เพื่อการ ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการทานอาหารเหล่านี้ • เชอรีบนขนมเค้กตามตลาดสด เนือ่ งจากเชอรี สีแดง สีเขียว ที่วางประดับเหนือครีมสีขาวบน ขนมเค้กที่พบเห็นทั่วไปตั้งแต่ร้านเบเกอรีจนถึง

181

ร้านขายของชำส่วนใหญ่มักผ่านกรรมวิธีย้อมสี ด้วยสารเคมี และเมื่อทานสะสมเข้าไปจำนวนมาก ก็จะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมได้ • ซูชิในตลาดนัด เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่า วัตถุดบิ ทีใ่ ช้มาจากแหล่งผลิตใด มีคณ ุ ภาพมากน้อย แค่ไหน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นการทานซูชิที่ถูกต้อง ควรทานเมื่ออาหารมีอุณภูมิต่ำ แต่สำหรับซูชิตาม ตลาดนัดมักวางขายกลางอากาศร้อน ทำให้เกิดเชือ้ แบคทีเรียได้ง่าย ผู้ที่ซื้อไปทานจึงเสี่ยงต่ออาการ ท้องร่วงหรือท้องเสียได้ • ลูกชุบ หรือขนมจากการปั้น เนื่องจากการปั้น หรือสัมผัสกับอาหารโดยตรงนั้นหากผู้ผลิตไม่มี

ความสะอาดเพียงพอ ผู้ที่ซื้อไปทานก็อาจเสี่ยงต่อ เชื้อโรคนานาชนิดได้ อีกทั้งอาหารพวกนี้ยังมีการ ใส่สีผสมอาหาร หากไม่ได้ใช้สีผสมอาหารที่ผ่าน การรับรองจาก อย. ก็เสี่ยงต่อการรับสารตะกั่ว โดยไม่รู้ตัวอีกด้วย ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรสอบถาม และพิจารณาถึงสุขอนามัยของร้านค้าให้ดี เพื่อ สุขภาพที่ดีของคุณ • อาหารทะเลปลายฤดูรอ้ น จากการศึกษาพบว่า อาหารทะเลในช่วงนี้มักมีเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย มากกว่าปกติ ฉะนั้น โอกาสที่คุณจะทานเข้าไป แล้วท้องเสียจึงมีสูง ดังนั้น หากต้องการทาน ก็ขอ แนะนำให้นำอาหารที่ซื้อมาล้างน้ำเกลือให้สะอาด เพื่อชะล้างฝุ่นดินโคลนออกให้หมดจด และควร ปรุงอาหารให้สุกเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนรับประทาน • น้ำปลาเปิดขวด ทั้งตามร้านอาหารหรือแม้แต่ ในบ้านของคุณ ก็ควรดูวันหมดอายุให้ดี และควร ทานให้หมดภายใน 1 เดือน หลังการเปิดใช้ครัง้ แรก เพื่อป้องกันการวางไข่ของแมลงวัน และการสะสม ของเชื้อโรคตามอากาศที่ปะปนอยู่ในขวด • อาหารหมักดอง เพราะจากการสำรวจพบว่า ในอาหารหมักดองมีเชื้อไวรัสสะสมอยู่จำนวนมาก ซึ่งมีฤทธิ์มากพอที่จะทำลายกล้ามเนื้อให้อ่อนแรง เลยทีเดียว โดยเฉพาะอาหารหมักดองที่ขายตาม ตลาดหรือรถเข็น เพราะตัง้ อยูท่ า่ มกลางอากาศทีร่ อ้ น และอาจดูแลความสะอาดของภาชนะไม่ดเี ท่าทีค่ วร • เบียร์สด หนุ่มๆ ทั้งหลายต้องฟังให้ดี เนื่องจาก เมื่อพิจารณากรรมวิธีการผลิตจะพบว่าเบียร์สด แตกต่างจากเบียร์บรรจุขวด เพราะจะไม่กรองยีสต์ ที่ตายแล้ว ทำให้ผู้บริโภคได้รับซากยีสต์จากการ ดืม่ เบียร์ชนิดนีด้ ว้ ย ซึง่ ต้องระมัดระวังหากใครมีปญ ั หา เรื่องภูมิต้านทานแบคทีเรีย ก็อาจมีอาการแพ้ และลุกลามเป็นโรคอื่นๆ ที่ร้ายแรงได้

ทุเรียน นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้ว ยังให้คณ ุ ค่าทางโภชนาการสูง ทัง้ ไขมันทีใ่ ห้พลังงาน รวมถึงโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และแร่ธาตุตา่ งๆ โดยเนื้อทุเรียนที่ให้พลังงานมากที่สุด คือ พันธุ์ก้านยาว 100 กรัม ให้พลังงาน 181 กิโลแคลอรี

HEART

ALWAYS KEEP YOUR MIND HEALTHY

MUSIC AT GYM

หลายๆ คนชอบฟังเพลงไปพร้อม กับการออกกำลังกาย ซึง่ จากการศึกษา ในอเมริกาพบว่า การฟังเพลงนัน้ ไม่เพียง สร้างความรื่นรมย์แก่ผู้ออกกำลังกาย แต่ยงั มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้ • ดนตรีสามารถดึงกำลังจากภายใน ออกมาได้มากขึน้ จากการวิจยั พบว่า จังหวะของดนตรีสามารถช่วยเพิม่ พลัง ให้กับนักปั่นจักรยานทางไกลได้ และ เสียงดนตรียังสร้างความเพลิดเพลินใน การออกกำลังกาย ทำให้ออกกำลังกาย ได้นานขึ้น ส่งผลให้ร่างกายสามารถ เผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นกว่าคนที่ ไม่ฟังเพลงขณะออกกำลังกาย • ดนตรีช่วยให้การออกกำลังกาย ของคุณสบายและง่ายขึน้ โดยเฉพาะ ดนตรีแนว easy listening ที่จะช่วยให้ คุณผ่อนคลาย สมองปลอดโปร่ง และ ยั ง มี ผ ลต่ อ การหลั ่ ง สารอะดรี น าลิ น ทำให้การออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องหนัก หรือเรื่องซีเรียสอีกต่อไป • ดนตรีบางประเภทช่วยให้คณ ุ รูส้ กึ อยากจะขยับหรือออกกำลังมากขึน้ จากการศึกษาพบว่าจังหวะของดนตรีกบั จังหวะการเต้นของหัวใจมีความสัมพันธ์ กัน ซึ่งจังหวะที่ทำให้ร่างกายบรรเทา ความทุกข์กังวลมากที่สุดคือ 70 BPM (Beats Per Minute) เช่น ดนตรีแนว คลาสสิก และจังหวะทีก่ ระตุน้ การเคลือ่ นไหวของร่างกายมากที่สุดคือ 120-140 BPM ได้แก่ ดนตรีแนวละตินหรือร็อก

RELATIONSHIP อย่างที่เราทราบกันดีว่า ร่างกายจะแข็งแรงได้ ล้ ว นมาจากการหมั ่ น ออกกำลั ง กายอยู ่ เ สมอ จิตใจก็เช่นกัน การที่ผู้หนึ่งจะมีจิตใจมั่นคง ตั้งอยู่ ในความดีได้ ผู้นั้นก็จำเป็นจะต้องบริหารจิตใจ เช่นกัน เราจึงขอแนะนำวิธีการบริหารจิตใจมาฝาก เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายคือความสุขใจ ดังนี้ ประกอบอาชีพโดยสุจริต ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื และ ไม่ตกเป็นทาสของสิง่ เสพติดมึนเมาต่างๆ ซึง่ จะเป็น ภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนใจ และทำให้จิต มีโอกาสอยู่ในสภาวะตั้งมั่นได้มากขึ้น อย่ า หมกมุ่ น และกั ง วลกั บ ตั ว เองมากเกิ น ไป เช่น กลัวไม่รวย กลัวขาดทุน กลัวไม่สวย กลัวคน ไม่รกั กลัวไม่มชี อ่ื เสียง เพราะหากเราตัดความกังวล ของตัวเองได้มากเท่าไหร่ ความสุขทางใจก็จะมี มากขึ้นตามไปด้วย และสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณ หลีกเลีย่ งจากการหมกมุน่ กับตัวเอง คือการพยายาม ช่วยเหลือผู้อื่นหรือแบ่งปันสิ่งที่เรามีอย่างบริสุทธิ์ใจ ซึ่งการกระทำเหล่านี้จะช่วยลดความเห็นแก่ตัว ทั้งยังได้บุญกุศลอีกด้วย

สวดมนต์ภาวนาตามศาสนาของตน เป็นการบริหาร จิตอย่างดีวิธีหนึ่ง เพราะเมื่อจดจ่ออยู่กับคำสวด จิตใจของเราก็จะออกจากความหมกมุ่นในเรื่อง ของตัวเอง และมีสมาธิ ซึง่ คนทีเ่ คยฝึกสมาธิจะทราบ ว่าความสุขสงบที่เกิดจากสมาธินั้นเป็นอย่างไร โดยการฝึกสมาธิมีหลายวิธี เช่น การกำหนดให้รู้ ลมหายใจเข้า-ออกที่เรียกว่าอานาปานสติ คือ หายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออกก็ให้รู้ ว่ากำลังหายใจออก เป็นต้น การฝึกแผ่ความรักและความเมตตา เนื่องจาก การมีความรักและความเมตตาเป็นเครื่องบำบัด ความโกรธและพยาบาทได้ โดยเราอาจฝึกแผ่เมตตา ให้ขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ ทั้งบุคคลต่างๆ ทัง้ ทีอ่ ยูต่ อ่ หน้าเราหรืออยูท่ อ่ี น่ื รวมถึงสรรพสัตว์ดว้ ย ตัง้ ความปรารถนาให้บคุ คลและสัตว์เหล่านัน้ มีความสุข ความเจริญ มีทุกข์น้อย และอย่าเบียดเบียนกัน ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ความสงบของจิตใจ คลายความหงุดหงิด ให้จางหายไปได้ในที่สุด

FOOD TO LIGHTEN UP YOUR MOOD

แม้ว่าอารมณ์และความรู้สึกจะเกิดขึ้น จากส่วนลึกของจิตใจ แต่วิทยาศาสตร์ได้ ค้นพบว่ายังมีอาหารบางชนิดที่ช่วยเรียก อารมณ์กระชุ่มกระชวยแก่มนุษย์ ซึ่งมีส่วน ส่งเสริมความรักให้หวานชื่นได้ ขิง มีส่วนช่วยให้ร่างกายตอบสนองจาก การกระตุ้นทางเพศได้ดี นอกจากนี้รสเผ็ด ของขิงยังช่วยสร้างความสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าแก่คุณได้อีกด้วย หอยนางรม เนือ่ งจากเป็นแหล่งของสังกะสี ธาตุ อ าหารที ่ ม ี ส ่ ว นช่ ว ยในการเพิ ่ ม พลั ง ทางเพศ ช็อกโกแลต นอกจากจะเป็นของขวัญที่ มอบให้ ก ั บ คนรั ก แทนความรั ก หวานแล้ ว ช็อกโกแลตยังเป็นอาหารที่กระตุ้นความ รู้สึกดีให้ร่างกาย ด้วยการหลั่งฮอร์โมน เซโรโทนินและโดปามีน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ คนทานมีความสุขอีกด้วย


ALL ABOUT BIZ

27

BIZ LIFE

BEAUTY AND THE BIZ ดอกเตอร์ สุนิดา ยุทธโยธิน

ผู้อำนวยการสถาบันนิดา สลิม คลินิกซ์ แอนด์ เลเซอร์ อินสติติวท์ ในเครื อ บริ ษั ท นิ ด า อี ส เติ ก ส์ จำกั ด ดู แ ลและบริ ห ารสถาบั น ทางการแพทย์ เ พื่ อ การดู แ ลน้ ำ หนั ก ตั ว และรู ป ร่ า งที่ โ ดดเด่ น ด้วยเครื่องมือและเลเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• การทำธุรกิจต้องใส่ใจและให้ความพิถพี ถิ นั กับเรือ่ งอุปกรณ์และบุคลากร ที่ให้บริการกับลูกค้า นอกจากนี้เรายังต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทั้งเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพของผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้ • ความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญ เพราะงานบริการของเราไม่ใช่การดำเนิน ธุรกิจโดยตรง แต่เป็นการประกอบอาชีพเวชกรรม ดังนัน้ ความสุขของเรา คือการได้พูดคุยและดูแลคนไข้ด้วยความจริงใจ และเพื่อให้เขาไว้วางใจ • ความพึ ง พอใจและความสบายใจของลู ก ค้ า ต้ อ งมาอั นดั บ หนึ ่ ง จะไม่ ม ี ก ารตื ๊ อ ให้ ลู ก ค้ า ใช้ บ ริ ก ารโดยไม่ ม ี เหตุ ผ ล แม้ ต ้ อ งใช้ เวลา เพื่อให้เขาไว้ใจ แต่นั่นก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญ ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมาย ของเราเป็นใคร จากนัน้ ก็สอ่ื สารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ให้ถงึ กลุม่ เป้าหมายนัน้ ๆ ถ้าเราทำได้ ธุรกิจก็จะดำเนินไปได้ดี • การทำธุ ร กิ จ ด้ า นนี ้ แน่ น อนว่ า จะต้ อ งมี ก ารคาดหวั ง จากลู ก ค้ า และวิธกี ารจัดการกับความคาดหวังของเราคือการประเมินด้วยเครือ่ งมือ ที ่ ส ามารถให้ ข ้ อ มู ล ที ่ เป็ น รู ป ธรรม พิ สู จ น์ ไ ด้ แล้ ว บอกกั บ ลู ก ค้ า ตามความจริง เพือ่ รักษาสมดุลระหว่างความเป็นไปได้และความคาดหวัง • ต้องปลูกฝังกับบุคลากรอยู่เสมอว่า เมื่อคนไข้ให้ความไว้วางใจเรา เราต้องตอบแทนเขาให้สมกับที่เขาไว้วางใจ แล้วเราจะได้มิตรภาพที่ดี กลับคืนมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งเราและคนไข้สัมผัสได้ • วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดได้ให้เริ่มจาก หนึ่ง หัวหน้าต้องทำเป็น ตัวอย่าง สอง คือการปลูกฝังบุคลากรและการสร้างบรรยากาศการ ทำงานที่ดี • วิธกี ารเลือกรับคนต้องใช้ความรูส้ กึ และประสบการณ์มากกว่ากฎเกณฑ์ โดยเฉพาะเรือ่ งความรับผิดชอบและความภักดีตอ่ องค์กร แค่พนักงานมีใจ ให้กับองค์กรก็ถือว่าวางใจได้ในระดับหนึ่งแล้ว

• สิ่งที่ทำผิดไม่ใช่ข้อผิดพลาด แต่เป็นบทเรียน ที่สำคัญคือการทำงาน ด้วยความตั้งใจ และความรักต่อองค์กรของพนักงาน • ความผิดที่องค์กรรับไม่ได้คือการเห็นแก่ตัวหรือแย่งผลประโยชน์กัน เพราะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย • หากทำงานแบบแข่งขันกัน ผลออกมาอาจจะมีคนหนึง่ ทีไ่ ด้ยอดขายสูง แต่ผลรวมขององค์กรก็อาจไม่ดเี ท่าทีค่ วร ดังนัน้ องค์กรจะไปได้ดกี ต็ อ่ เมือ่ ทุกคนร่วมมือกัน • เวลาที่ประชุมพนักงาน เราชอบให้พนักงานคิดเองว่าสิ่งที่เขานำเสนอ มานัน้ สามารถทำได้จริงหรือไม่ แล้วจะต้องทำอย่างไร แทนทีจ่ ะไปสัง่ เขา อย่างเดียว ซึ่งจะทำให้เขาโตขึ้น และเมื่อมีปัญหาเขาก็จะสามารถแก้ไข ด้วยตัวเองได้ • เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานถือเป็นเรื่องใหญ่ที่คนปัจจุบันให้ความ สำคัญ แต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือความสบายใจในการทำงาน ถ้าเราสร้างบรรยากาศ และสร้างสังคมในทีท่ ำงานให้ดี คนทีท่ ำงานให้เรา ก็จะมีความสุข และอยูก่ บั เราได้นานกว่าเน้นเรือ่ งผลตอบแทนอย่างเดียว • เวลาทำงานในบางครั้งผู้นำองค์กรอาจไม่มีเวลาใกล้ชิดกับทุกคน เพราะต้องมองภาพรวมขององค์กร อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ละเลย ปัญหาเล็กๆ โดยจะเปิดโอกาสให้ทุกคนรายงานถึงปัญหาได้โดยตรง และจะปรึกษาหารือกันอย่างเอื้ออารี • การทำงานควรทำสิง่ ทีช่ อบหรือรัก แล้วการทำงานจะสนุก ซึง่ ถ้าหากคุณ หาเจอว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบ ก็เท่ากับว่าคุณโชคดีในระดับหนึ่งแล้ว เพราะมีไม่กี่คนที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วมีโอกาสได้ทำ • การประสบความสำเร็จทีละน้อย สามารถช่วยเพิม่ กำลังใจให้กบั เราได้ เพราะก้าวต่อๆ ไปมันหมายถึงศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นเอง

BIZ IDEA

Home Plus

ชีวิตประจำวันกับความเร่งรีบดูจะเป็นเรื่อง ทีแ่ ยกกันไม่ขาดสำหรับคนยุคนี้ กิจกรรมจับจ่าย ซื้อของอาจจะกลายเป็นเรื่องท้ายๆ ที่เราให้ ความสำคั ญ ดั ง นั ้ น จึ ง เป็ น โจทย์ ข ้ อ ใหญ่

สำหรับห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ จะต้ อ งนำกิ จ กรรมการช้ อ ปปิ ้ ง ให้ ก ลั บ มาสู ่ วิถชี วี ติ ของผูค้ นอีกครัง้ เช่นเดียวกับ Home Plus ซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังของเกาหลีใต้ ที่สร้าง ช่องทางการจ่ายตลาดแบบใหม่ผ่านโทรศัพท์ มือถือ และรถไฟใต้ดิน ด้วยการติดบิลบอร์ด ขนาดใหญ่ ท ี ่ แ สดงภาพของสิ น ค้ า ต่ า งๆ ในซูเปอร์มาร์เก็ต อย่างเช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ นม น้ำผลไม้ ผักสด หรือปลา ซึ่งข้างๆ ภาพ ของสินค้าจะมี QR Code เล็กๆ ติดอยู่ด้วย ระหว่างที่กำลังรอรถไฟใต้ดิน ก็สามารถหยิบ โทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ ขึ ้ น มาสแกน QR Code แล้วเลือกจับจ่ายสินค้าลงในตะกร้าออนไลน์ได้

เมือ่ กิจกรรมการจับจ่ายเสร็จสิน้ ก็จา่ ยค่าสินค้า ผ่านทางบัตรเครดิต แล้วก็ไปนั่งรอให้สินค้า มาส่ ง ถึ ง หน้ า ประตู บ ้ า นได้ เ ลย ถื อ เป็ นการ หยิบยกซูเปอร์มาร์เก็ตมาไว้ในวิถชี วี ติ ประจำวัน ของผูค้ นได้อย่างกลมกลืน ซึง่ ระหว่างทีท่ ดลอง ใช้ระบบนี้ พบว่ายอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 130% และมีลูกค้ากว่า 10,000 คน ที่ทดลอง ซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้ แวะชมไอเดียนี้ได้ ในวิดีโอสาธิตการใช้งานที่ http://youtu.be/ nJVoYsBym88


28

THE WORDS

“If you want to understand democracy, “Reality is spend less time in merely an illusion, the library with Plato, albeit a very and more time persistent one.” in the buses with people.”

“About the only thing that comes to us without effort is old age.”

“Anger is a wind which blows out the lamp of the mind.”

สิ่งเดียวเท่านั้นที่มาหาเรา โดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายามเลย ก็คืออายุที่มากขึ้น -Gloria Pitzer

ความโกรธคือลมที่พัดโหม ให้ตะเกียงในใจเราดับมืดลง -Robert Green Ingersoll

ความจริงก็เป็นเพียงมายาภาพได้ ถ้าหากมันไม่ได้เกิดซ้ำๆ บ่อยๆ -Albert Einstein

ถ้าหากคุณอยากเข้าใจประชาธิป ไตยแล้วละก็ ใช้เวลาอ่านเพลโตในห้องสมุดให้น้อยลง แล้วออกไปใช้เวลากับคนทั่วไปบนรถประจำทางให้มากขึ้น -Simeon Strunsky

“Learn to appreciate the things you have before time makes you appreciate the things you had.” จงเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมี ก่อนที่เวลาจะทำให้คุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณเคยมี -นิรนาม

“One second of true love can mend years of a broken heart.” เพียงวินาทีเดียวของรักแท้ ก็ช่วยรักษาหัวใจที่แตกสลาย มานานหลายปี ได้ -Monica Arnold-Brown

“Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.”

งานหนักทำลายคนเก่งได้ ก็ต่อเมื่อคนเก่งไม่ทำงานให้หนัก -Tim Notke

“Life can either be accepted or changed. If it is not accepted, it must be changed. If it cannot be changed, then it must be accepted.” ชีวิตอาจเป็นได้ทั้งการยอมรับและการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่ยอมรับ ก็ต้องเปลี่ยนแปลง แต่ถ้ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องยอมรับ -นิรนาม

)335% *5,9 !5'534

)335%  /#4/"%2

)335%  -!9

)335%  -!2# (

)335%  3%04%-" %2

ทุกวันศุกรของทุกสัปดาห พบกับ a day BULLETIN ฟรีกอบปยอดนิยมอันดับหนึ่ง ของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ไดทสี่ ถานีรถไฟฟา BTS สถานีรถไฟฟาใตดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจก พลุกพลานทั่วกรุงเทพฯ กวา 500 แหง สมัครสมาชิกรายป โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อาน a day BULLETIN ฉบับลาสุดและฉบับ ยอนหลังแบบออนไลน www.daypoets.com/adb )335%  *5.%

prince and princess

The . Live happily ever after..

ทุกวันศุกรของทุกสัปดาห พบกับ a day BULLETIN ฟรีกอบปยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ไดที่สถานีรถไฟฟา BTS สถานีรถไฟฟาใตดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพลานทัว่ กรุงเทพฯ กวา 500 แหง สมัครสมาชิกรายป โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อาน a day BULLETIN ฉบับลาสุด และฉบับยอนหลังแบบออนไลน www.daypoets.com/adb สถานีรถไฟฟา BTS สถานีรถไฟฟาใตดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตรลิโด โรงภาพยนตรสกาลา โรงภาพยนตร House ภัทราวดีเธียเตอร เคานเตอรการบินไทย : สนามบินดอนเมือง เคานเตอรการบินไทย : สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร Thai Air Asia เคานเตอร Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ อาคาร อื้อจือเหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน อาคาร เอ็มไพรม

อาคาร มณียา อาคาร ตนสน อาคาร มาลีนนท อาคาร Lake Rajada อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชารเตอร I House Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ TCDC Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนยหนังสือ สวทช. SCG Experience

AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลีนิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village Bodyshape : K Village มิลเลนเนียม ออโต : ลาดพราว 112 มิลเลนเนียม ออโต : พระราม 4 มิลเลนเนียม ออโต : สยามพารากอน มิลเลนเนียม ออโต : เยาวราช มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1 HONDA : ศรีอยุธยา HONDA : พระราม 4 Executive Supercars : เอกมัย INDEX Livingmall : บางนา INDEX Livingmall : พหลโยธิน

INDEX Livingmall : ฟวเจอรพารค รังสิต INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร INDEX Livingmall : มาบุญครอง INDEX Livingmall : เพชรเกษม INDEX Livingmall : บางใหญ INDEX Livingmall : เอกมัย Modernform : CDC True Shop True Coffee Starbucks Coffee World 94 ํ Coffee กาแฟดอยตุง บานไรกาแฟ iberry Ka-nom Mister Donut Vanilla Garden กัลปพฤกษ กับขาว กับปลา Yindee Cup

รานประตูสีฟา : เอกมัย Cafe Classique : เอกมัย ไล-บรา-รี่ A Big Seat au bon pain Coffee Beans by Dao Daddy Dough Coffee Gallery : CDC GREYHOUND Cafe Nichy Cakes & Coffee Coffee Berry กาแฟวาวี : เอกมัย หองอาหารสีฟา Folies ZaaB..Eli : ทองหลอ 10 Miss Mamon รานกาแฟโปลีส Le’ Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC

กบาลถมอ รีสอรท Dune hua-hin

NEW… หัวหิน วรบุระ หัวหิน รีสอรท แอนด สปา The Sea-cret Hua Hin Hua Hin Mantra Resort Let’s Sea

NEW...เชียงใหม dusit D2 โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel U Chiang Mai Hotel

Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง บานใกลวัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน NEW ...เขาใหญ-ปากชอง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Valley Country Club HOTEL DES ARTISTS หอมหมื่นลี้ รานถวยโปรด โบนันซา เขาใหญ ชาโต เดอ เขาใหญ

Hallo Bar Hotel Tamarind Village Chiang Mai Mo Rooms Yesterday the Village Im Eco Casa 2511 iberry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow

Happy Hut รานหอมปากหอมคอ Mont Blanc Love at First Bite แมวใจดี แกลเลอรี Aka Spa หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม B2S : Central Airport Plaza รานเลา Salon De Guru NEW... ปาย Bebop Groove yard all about coffee รานมิตรไทย Coffee in love River Corner Freeform


30

THE GUEST

THE SHADOW OF THE MOON เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

‘เมือ่ สุรยิ น ย่ำสนธยา หมูน่ กกาก็บนิ มาสูร่ งั ...’ ทุกครัง้ ทีเ่ พลง ‘นักร้องบ้านนอก’ ของราชินลี กู ทุง่ ผู้ล่วงลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ดังขึ้นมา เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงวันเวลาเก่าๆ ที่นักร้องหญิงคนนี้ได้สร้าง ความประทับใจให้กับแฟนๆ อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย แม้เธอจะจากแฟนเพลงไปนานกว่า 19 ปี นอกจาก เสียงเพลงนับร้อยทีเ่ ธอฝากไว้ให้แฟนๆ ฟังต่างหน้าแล้ว เรือ่ งราวชีวติ ของเธอก็ยงั กลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้กบั ใครหลายๆ คนได้ลกุ ขึน้ มาต่อสู้ และฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ยอมแพ้ เพือ่ ไปให้ถงึ จุดหมายของความฝัน ซึ่งหนึ่งในคนที่ได้แรงบันดาลใจนั้นก็รวมถึง ‘เปา’ - เปาวลี พรพิมล เด็กสาววัย 19 ปี จากสุพรรณบุรี ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกให้มาสวมบทบาทเป็น รำพึง จิตรหาญ หรือ ‘พุม่ พวง ดวงจันทร์’ นักร้องในดวงใจของเธอด้วย “ตัง้ แต่จำความได้ เราก็โตมากับเพลงของแม่ผง้ึ เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเป็นนักร้องบ้าง ก็เลยหัดร้องเพลงมาตัง้ แต่อายุ 5 ขวบ ซึง่ ตอนนัน้ ยังพูดไม่คอ่ ยชัดเลยค่ะ (หัวเราะ) อีกอย่างทีบ่ า้ นของเปาเอง คุณพ่อกับคุณแม่ก็รักเสียงเพลงทั้งคู่ โดยเฉพาะคุณแม่ท่านจะคอยร้องเพลงกล่อมเปาตลอดเวลา พออายุ ประมาณ 9 ขวบ ก็เริม่ ไปประกวดร้องเพลงตามงานโรงเรียน หรือขึน้ ไปร้องเพลงในงานประจำปีของตลาด โดยมีพ่อกับแม่และคุณครูคอยช่วยส่งเสริมค่ะ” จากแรงสนับสนุนอย่างอบอุ่นของครอบครัวและคนรอบข้าง พร้อมความมุ่งมั่นจากภายใน ทำให้เธอไม่เคยเกีย่ งในเรือ่ งการร้องเพลง ไม่วา่ จะเป็นแค่เพียงเวทีเล็กๆ ประจำจังหวัด หรือเป็นการแข่งขัน ระดับประเทศ แต่หนทางของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ... “ประกวดมาตั้งแต่เด็กๆ ก็มีทั้งแพ้ชนะสลับกันไป มีบางครั้งที่เคยแพ้ติดๆ กัน ก็รู้สึกเสียใจ แต่ก็ไม่ท้อ เพราะเราจะบอกตัวเองไว้เสมอว่า เราแพ้ได้ แต่ต้องไม่หยุด เพราะว่าชีวิตของเราต้องดำเนิน ต่อไปเรื่อยๆ ต้องร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆ แต่ตอนที่รู้สึกหนักจริงๆ คือตอนที่เรียนมัธยม เพราะเราต้องเรียน หนักมาก แล้วก็ต้องไปประกวด ไปร้องเพลงตามงานต่างๆ ตอนนั้นรู้สึกว่าการทำอะไรควบกันมากๆ เข้า เราก็เหนื่อย อยากจะพัก แต่ทุกคนที่อยู่รอบข้างก็คอยให้กำลังใจ เลยทำให้เรามีลูกฮึดที่จะเดินต่อ ซึ่งยอมรับว่าสิ่งที่ได้กลับมาก็คือ ความอดทน เพราะว่าวันไหนที่มีประกวดร้องเพลง เราเลิกเรียนตอน 4 โมงเย็น คุณพ่อก็จะพาไปประกวดต่อเลย กลับบ้านอีกทีกต็ ี 1 ตี 2 บางครัง้ เราก็ตอ้ งนัง่ ทำการบ้านอยูห่ ลังรถ ตอนรอขึ้นเวที ได้นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมง เช้าก็ไปเรียนต่อ นอกจากจะได้ฝึกความอดทนทางอ้อม เราก็ได้ ประสบการณ์การขึ้นเวที ได้พบกับคนดู คนฟังด้วยค่ะ” เปาวลีบอกกับเราว่า ในบรรดาบทเพลงกว่า 500 เพลง ของพุม่ พวงนัน้ เพลง ‘นักร้องบ้านนอก’ เป็นเพลงทีม่ เี นือ้ หาตรงกับชีวติ ของเธอมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะท่อนทีร่ อ้ งว่า ‘จะยากจะจน ถึงอดจะทนเต็มที่ นักร้องบ้านนอกคนนี้ จะกล่อมน้องพี่ และแฟนเพลง...’ ซึ่งวันนี้ความอดทนของเธอก็ส่งผลให้ต่อไปนี้ เธอกำลังจะกลายเป็นเปาวลี ผู้หญิงที่หลายคนต้องจดจำในอีกรูปแบบหนึ่ง “หลังจากทีช่ นะการประกวดในรายการคว้าไมค์ คว้าแชมป์ จากช่องแฟนทีวี ทางแกรมมีโ่ กลด์ ก็เรียกเราไปเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด จากนัน้ อีก 2 อาทิตย์ตอ่ มา ทางผูใ้ หญ่กใ็ ห้เราไปแคสติง้ หนังเรือ่ ง ‘พุ่มพวง’ แต่เอาเข้าจริงๆ เปาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าแคสติ้งคืออะไร (หัวเราะ) เพราะเรายังไม่มีประสบการณ์ แต่พอไปถึงเขาก็ให้เราร้องเพลง ‘นักร้องบ้านนอก’, ‘โลกของผึ้ง’ และ ‘กระแซะเข้ามาสิ’ จากนั้นก็ให้เรา ลองเล่นไปตามบทที่ให้มา และก็ปรากฏว่าเรา... (ยิ้ม) เล่นไม่ผ่านค่ะ (หัวเราะ) “พี่กริช ทอมมัส เห็นว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เรื่องการแสดง ก็เลยส่งเปาให้ไปเรียนแอ็กติ้ง เพิ่มเติม ครูเขาก็จะสอนเรื่องทฤษฎีพื้นฐาน การทำความเข้าใจบท การตีความตัวละคร ก็เหมือนกับการ ร้องเพลง เราต้องสื่ออารมณ์ออกมาให้ตรงที่สุด เพราะเปาเชื่อว่าแฟนเพลงทุกคนของแม่ผึ้งคิดถึงท่าน และแฟนเพลงรุ่นใหม่ๆ ที่อาจจะไม่ทันได้เห็นตอนที่ท่านมีชีวิต ก็อยากรู้เรื่องราวว่าชีวิตของแม่ผึ้ง เป็นอย่างไรบ้าง ต้องฝ่าฟันแค่ไหนกว่าจะประสบความสำเร็จ หนังเรื่องนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับใคร หลายๆ คน รวมทั้งตัวเปาเองด้วย ดังนั้น เราจะต้องถ่ายทอดบทนี้ออกมาให้ได้ ก็พยายามตั้งใจเรียน จนในที่สุดก็ไปแคสติ้งครั้งที่ 2 แล้วก็ผ่านค่ะ” สำหรับเด็กสาวอย่างเปาวลีซง่ึ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการแสดงมาก่อน การผ่านด่านทดสอบ เพือ่ เป็นนักแสดงนำก็วา่ เป็นเรือ่ งหินเรือ่ งหนึง่ ของชีวติ แล้ว แต่ทย่ี ากยิง่ ไปกว่านัน้ ก็คอื การต้องมาสวมบทบาท ราชินีเพลงลูกทุ่งขวัญใจคนทั้งประเทศ ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าตัวเองเกิดมาไม่ทันช่วงที่แม่ผึ้งมีชีวิตอยู่ ดังนั้น การทำการบ้านของเปาวลีจึงต้องถูกเคี่ยวอย่างเข้มและข้น

“เปาต้องอ่านหนังสือชีวประวัตแิ ม่ผง้ึ ของ บินหลา สันกาลาคีรี ก่อน จากนัน้ ก็ไปตามดูคลิปเก่าๆ ของท่านในยูทบู เพราะบางคอนเสิรต์ อาจจะไม่มซี ดี ี แล้วก็ไปพูดคุยกับผูใ้ หญ่หลายๆ คนทีเ่ ขาอยูท่ นั รุน่ แม่ผง้ึ ให้พวกท่านเล่าให้ฟงั ว่าเวลาแม่ผง้ึ ขึน้ คอนเสิรต์ เป็นอย่างไร เวลาออกรายการเป็นอย่างไร ซึง่ พอยิง่ ได้รมู้ ากขึน้ เราก็รสู้ กึ ว่าชีวติ ของแม่ผง้ึ กับชีวติ เราใกล้เคียงกัน คือต้องต่อสูก้ บั อุปสรรค เพือ่ ทีจ่ ะทำตามความฝันของตัวเอง แต่ทส่ี ำคัญทีส่ ดุ เลยก็คอื กว่าจะได้มาเป็นราชินลี กู ทุง่ แม่ผง้ึ ต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้าง ทำให้เห็นถึงความมานะ อดทนของท่าน และเห็นความอัจฉริยะของแม่ผึ้ง เพราะว่าท่านได้เรียนถึงแค่ชั้น ป.2 แต่กลับจำบทเพลง ได้ถึง 500 เพลง ทั้งๆ ที่ท่านอ่านหนังสือไม่ออก” สำหรับการจากบ้านนาเพือ่ เข้ามาทำงานในเมืองหลวง สิง่ ใหม่ทเ่ี ปาวลีตอ้ งเรียนรูเ้ ป็นอันดับต่อมา ก็คอื การปรับตัวในการทำงาน และการใช้ชวี ติ ในสภาพแวดล้อมทีม่ วี ถิ ชี วี ติ แตกต่างจากบ้านเกิด ซึง่ สาวน้อย คนนี้ได้บอกกับเราด้วยสำเนียงสุพรรณฯ ที่มาจากหัวใจซื่อๆ ของเธอไว้ว่า.... “วันแรกที่ได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ เปาตื่นเต้นมาก เพราะใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากมา กรุงเทพฯ มากๆ แต่พอได้มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ จริงๆ ก็พบว่าคนเมืองกรุงไม่ได้สบายอย่างที่เราคิด แต่ก่อนเราจะมีภาพว่าคนเมืองหลวงจะต้องสบาย ไปไหนมาไหนสะดวก อยู่แล้วจะสวยขึ้น ขาวขึ้น เพราะคิดว่าแค่น้ำประปาของกรุงเทพฯ ก็ทำให้คนเราสวยขึ้นได้แล้ว (หัวเราะ) เพราะเราเห็นว่าที่กรุงเทพฯ มันมีความสะดวกสบายครบทุกอย่าง มีโรงหนัง มีถนนหนทางทีด่ ี มีรถเยอะ เลยนึกว่าจะสบาย ภาพตอนนัน้ เราวาดไว้สวยงามมาก พอมาถึงจริงๆ ก็พบว่าทุกคนเอาแต่เร่งรีบทำงาน ไม่สนใจกันเลย ขนาดอยู่ใน อพาร์ตเมนต์หอ้ งติดกันยังไม่รจู้ กั กันเลย ถ้าเป็นทีบ่ า้ นนอกก็คอื จะรูจ้ กั กันหมดทัง้ หมูบ่ า้ น กลับกลายเป็นว่า อยูก่ รุงเทพฯ อาจไม่ได้สบายเหมือนทีส่ พุ รรณฯ ด้วยซ้ำ แต่สง่ิ ทีพ่ บก็ทำให้เรารูว้ า่ การใช้ชวี ติ จริงๆ ในเมืองหลวง ต้องมีความทรหดมากๆ ซึ่งก็มีข้อดีคือ เมืองกรุงทำให้เราได้เห็นโลกกว้างมากขึ้น” เมือ่ อยูใ่ นสถานะของเด็กสาวบ้านนอกทีเ่ ข้ามาหาชือ่ เสียงในเมืองกรุง เปาวลีกไ็ ด้รบั ประสบการณ์ ใหม่ๆ ที่สอนให้เธอเติบโตขึ้นไปอีกขั้น รวมไปถึงความเหงา อาการสุดฮิตของคนเมืองที่เด็กสาวอย่างเธอ ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ “เราได้รบั การสอนมาหลายๆ อย่างค่ะ โดยเฉพาะเรือ่ งของการฝึกความอดทน เพราะว่าเราจะต้อง เจอกับผูค้ นมากมาย บางคนอาจจะรีบร้อน อาจจะเดินชนกันบ้างแล้วไม่สนใจกัน ไม่ขอโทษกัน สถานการณ์ หลายๆ แบบก็ฝึกให้เราเป็นคนใจเย็นมากขึ้น ฝึกการใช้ชีวิตให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น จากทีอ่ ยูบ่ า้ นก็เป็น เด็กๆ วิง่ เล่น ขีจ่ กั รยานเล่นไปรอบๆ หมูบ่ า้ น พอมาอยูก่ รุงเทพฯ เราก็โตขึน้ เยอะ แต่กไ็ ม่ถงึ กับต้องเปลีย่ นชีวติ ไปเสียทีเดียว เพราะจริงๆ แล้วตอนทีอ่ ยูม่ ธั ยม ชีวติ เปาก็จะไม่คอ่ ยเหมือนกับเพือ่ นคนอืน่ อยูแ่ ล้ว พอเลิกเรียน คนอื่นจะกลับบ้าน ไปเที่ยวเล่นกัน หรือไม่ก็นัดไปทำการบ้าน ทำงานกลุ่มกัน แต่ชวี ติ เราก็จะมีแต่ การร้องเพลง ไปงานกับพ่อ แล้วก็กลับมาเรียน แต่ยงั ดีทเ่ี รามีเพือ่ นทีด่ ี คอยช่วยเหลือกัน แต่พอมากรุงเทพฯ เราก็รสู้ กึ แปลกๆ รูส้ กึ เหมือนอยูต่ วั คนเดียว บางครัง้ ก็มบี า้ งทีอ่ ยากกลับไปหาพ่อ อยากเห็นหน้า อยากกลับ ไปบ้าน ไปสูดอากาศบริสทุ ธิท์ บ่ี า้ นทีส่ พุ รรณฯ แต่สดุ ท้ายเปาก็ยงั ชอบชีวติ ทีเ่ ป็นอยูอ่ ย่างนีค้ ะ่ เพราะว่าได้ทำ ในสิ่งที่ตัวเองรัก ซึ่งคิดว่าความรักที่เรามีให้กับงาน กับการร้องเพลง สามารถช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปได้” เมือ่ ได้คยุ กับว่าทีด่ าวรุง่ ดวงใหม่ของวงการเพลงลูกทุง่ ทัง้ ที เราก็อดไม่ได้ทจ่ี ะถามว่า อะไรคือเสน่ห์ ของเพลงลูกทุ่งที่เกาะกุมหัวใจคนรุ่นใหม่อย่างเธอได้อยู่หมัด “เพลงลูกทุง่ เป็นเพลงทีส่ อ่ื ความหมายได้ตรงมากๆ คือตรงกับชีวติ คนทัว่ ไป สามารถเข้าถึงได้งา่ ย มีเสน่หใ์ นเรือ่ งของลูกเอือ้ น และน้ำเสียงทีจ่ บั ใจคนฟัง ซึง่ เพลงในแบบอืน่ จะไม่มตี รงนี้ เลยทำให้เป็นเอกลักษณ์ และเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะ” ถึงแม้บนเส้นทางของการเป็นดาวจะมีดวงดาวที่รอส่องประกายอยู่นับหมื่นแสนดวง แต่เราก็ เชือ่ มัน่ ว่า คงไม่มใี ครสามารถบดบังประกายความสามารถของผูห้ ญิงคนนีไ้ ปได้อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับที่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องในดวงใจของเธอและคนไทยทุกคนเคยฝากถ้อยคำย้ำเตือนไว้ในบทเพลงว่า ‘ไม่เด่นไม่ดัง จะไม่หันหลังกลับไป’ เราเชื่อว่า นี่คือหนึ่งในถ้อยคำสำคัญที่ทำให้นักร้องบ้านนอกหลายๆ คนกลายเป็นนักร้องดัง ระดับประเทศกันมามากต่อมากแล้ว


a day Foundation และ BikeXenger

ขอขอบคุณทุกคน ทั้งที่ปนจักรยาน และไม ไดปนจักรยาน ไปงาน ‘Bike in a day’ และดูภาพยนตรเรื่อง ‘Shakariki!’ หวังวาจะไดแรงบันดาลใจใหอยากปนจักรยานกันทุกคน ติดตามกิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิอะเดย ไดที่ facebook.com/adayfoundation

ADB 15th July 2011 Fullpage.indd1 1

7/12/11 11:08:32 AM


ใหม่ ั หนงึ่ ดว้ ยแนวคดิ นุก นั ดบ ์ อ ต น ย าน รย ก จั ส ถ ม ีมุมมองควา ผนู้ ำในเรอื่ งร อื่ ตอกยำ้ ความเปน็ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนม จักรยานยนต์ เพ ้ ั ง คร ี ก อ ั น ก ์ ท าร ๆ ่ ี้ า่ นทางรถ ฮอนดา้ ออกสต ้นหา’ เป็นการเปิดมุมมองใหม ไลฟ์สไตล์ความสนุกนผ ลของ ค น ด ุ า ่ ย ผ ง ่ ห ่ ส ไม จะ า ้ องคุณ โดยมีไอดออกกรอบ า ้ ข ์ ถ ด ล น ก ุ ไต อ น ฮ ์ ส ย ฟ โด ไล ์ ‘ชีวิตส ั บ ค ้ ก ร ห ์ ร ใ ร้างส มคดิ น อบโจทย ในการใช้ชีวิตอย่างสกจิ กรรมความสนกุ มากมาย เพอื่ ต งสรรค์ ความกลา้ แสดงออก และควา ้ า าย ร ล ส ห ของความคดิ หลากหลายรนุ่ ง่ ยคุ มาเปน็ ตวั แทน นุกที่รอให้ทุกคนไปค้นหา นำโดย . แห ’ ุ ก น ส ม วา ำค ้ ู น ส ุ่ ผ ‘กลม กับความ

พย์สวัสดิ์ ส เ ุ ต เก ’ ก ็ เน า ้ ‘น ยุธยา ปาลกะวงศ์ อเณดียจี๊ดอๆ แบบสร้างสรรค์ที่ไม่มนใีวจันหมด

โด ด้วยไ ค์’ พร้อมแนวคิด ดัง ผู้เต็มเปี่ยมไป ดีเจ และพิธีกรชื่อ ความสนุกจาก ‘ความคิดสร้างสรร ’ วิตสนุกขึ้นเยอะ กับมุมมอง ‘มีไอเดียอีกนิด ชี

‘โอปอล์’ - ปาณิสรา พิม พ์ปรุ

พิธกี ร และนักแสดงมากค เมือ่ ‘ความเริด่ = ความสนวามสามารถ ผูเ้ ป็นสัญลักษณข์ อง ‘ความมัน ่ ใจ’ ของคน พ.ศ. นี้ กุ ’ มุมมองการใช้ชวี ต ิ ด้านสนุ ที่จะค้นหาความสนุกในแบบ ฉบับของตน ด้วยคำพูดที กจึงเกิดขึน้ เพือ่ ให้ทกุ คนมีความกลา้ ชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหา ่ว่า “ถ้าจะเริ่ดมันต้องกล้าจัดเต็ม. . โอเคปะ”

***พร้อมติดตามหลายกิจกรรมความสนุกต่างๆ อีกมากมาย เพราะเราเชื่อว่า. . ชีวิตยังมีเรื่อง

s ทลายอย่าง ‘ทำได้เพียง’ 25ของเHพoลงuฮิตrถล ่ม รอบ‘

าร ‘คิดนอกก ใจวัยรุ่น เจ้า วงดนตรีอินดี้ขวัญ ’ ผู้นำเสนอมุมมองความสนุกจากกอนด้าเป็นครั้งแรก และ ‘ยินดีที่ไม่รู้จัก นตรีแนวใหม่กับรถจักรยานยนต์ฮ่แค่ในกรอบ‘ เพื่อสร้างสรรค์ด ‘สนุกกับดนตรีแนวใหม่ ไม่ได้อยู ด้วยแนวคิด

ที่คาดไม่ถึงอีกมากมายไม่รู้จบ


a day BULLETIN issue 156  

The Urban Current Magazine Free Copy

a day BULLETIN issue 156  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement