Page 1

ISSUE 153 24 - 30 JUNE 2011


ISSUE 153, 24 - 30 JUNE 2011

A Natural Phenomenon สัปดาห์ที่แล้วมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ผู้เขียนเชื่อว่ามีคนรอดูอยู่เป็นจำนวนมาก นั่นคือจันทรุปราคาแบบเต็มดวงและทางช้างเผือก แต่ด้วยความที่ ปรากฏการณ์ที่ว่านั่นมาดึกเหลือเกิน เหล่ามนุษย์โลกที่ทำงานเหนื่อยล้ามาทั้งวัน จึงพ่ายแพ้แก่อาการง่วงนอนที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นกัน (แต่มันมาทุกวัน ไม่ได้นานๆ มาที) ต่อให้จนั ทรุปราคาจะสวยงามและหาดูได้ยากแค่ไหน ก็จะเหลือเพียงคนทีต่ ง้ั ตาและปักหลักรอเพียงจำนวนหนึง่ เท่านัน้ และคนเหล่านัน้ ก็คอื คนทีถ่ า่ ยรูป ถ่ายคลิป มาให้พวกเราที่นอนสลบไปได้ย้อนกลับมาดูอีกครั้ง ไม่ใช่อีกครั้งสิ แต่เป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะเทคโนโลยีที่สามารถบันทึกเหตุการณ์สำคัญได้อย่างฉับพลัน ในวินาทีที่มันเกิดขึ้นแท้ๆ ที่ทำให้คนเราก้าวข้ามข้อจำกัดของเวลาไป ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในร้อยปีที่เราจะพลาด เพราะต้องมีคนรอบันทึกภาพไว้ได้เสมอ ขอให้มันสำคัญพอเถอะ แต่หลายคนบอกว่า ดูด้วยตาเปล่ามันคนละอารมณ์กับดูผ่านภาพที่บันทึกไว้ เพราะช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริงมันสดใหม่ และเราได้เห็นเดี๋ยวนั้น ไม่ใช่ถูกบันทึกไว้ เพื่อกลับมาดูซ้ำ แม้ภาพมันจะไม่ได้ต่างกันเลยกับการมองเห็นด้วยตาในนาทีนั้นๆ ความต่างเดียวที่มีคือในด้านอารมณ์ร่วมที่เราไม่ได้เป็นพยานรู้เห็นด้วยตาเปล่า ในวินาทีที่เกิดขึ้น ซึ่งคนบนโลกนี้ก็มีทั้งประเภทที่ฉันต้องเป็นคนเห็นภาพนั้นเดี๋ยวนั้น กับคนประเภทขอให้ได้เห็น ไม่สนว่าจะเห็นช้าหรือเร็วไปกว่าใคร... ถ้าจะว่าไปแล้ว สำหรับผู้เขียนเอง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจไม่น่าจะใช่เรื่องที่เกิดขึ้นนานทีปีหนหรือจำกัดเฉพาะเรื่องที่หาดูได้ยากเท่านั้น แต่น่าจะรวม ถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติทห่ี าดูได้งา่ ยด้วย ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงคิดเอาว่า ปรากฏการณ์ธรรมชาติเจ๋งๆ ก็มอี ยูร่ อบตัวเรานีแ่ หละ เพราะทุกอย่างในโลกนีด้ ำเนินไปตามธรรมชาติ อย่างที่มันควรจะเป็นในแบบของมันอยู่แล้ว พูดในระดับที่แคบลงมาหน่อย เช่น นิสัยใจคอของคน หรือพูดให้หนักแน่นได้อารมณ์ว่าสันดาน นี่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติที่ชวนตื่นตาตื่นใจนะ เพราะคนคนหนึ่งเติบโตมาแบบหนึ่ง ก็ย่อมจะมีความคิดและการกระทำแบบหนึ่ง ที่บางครั้งเราก็เข้าใจได้ แต่บางครั้งเราก็ไม่อาจ ทำความเข้าใจได้ด้วยตรรกะใดๆ แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นความปรกติของคนคนนั้น (แม้จะไม่ปรกติสำหรับเรา) ธรรมชาติของคน แต่ละคนก็ถูกหล่อหลอมมาจากการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ ฯลฯ ถามว่า แล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะ ไม่ควร เราจะไม่ทำอะไรสักอย่าง เพือ่ ให้เขาปรับปรุงตัว หรือคำตอบก็คอื ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ แล้วแต่ความจำเป็น ถ้าธรรมชาติของเขาชอบงัดบ้านคน ก็จำเป็นต้องว่ากันไปตามกฎหมาย เพราะมันเดือดร้อน คนอื่น เราคงไม่ปล่อยให้ธรรมชาติของการชอบงัดบ้านของเขาดำเนินไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพราะมันไม่เป็นธรรมชาติของสังคมที่ดี ไม่ใช่ธรรมชาติของบ้านเมืองที่ มีขื่อมีแป แต่จากกรณีนี้เราก็จะเห็นเองว่า สุดท้ายแล้ว ธรรมชาติก็ไม่ได้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปเรื่อยๆ แต่ยังจัดการให้มีกฎหมายมาปราบด้วย ในที่นี้กฎหมายก็คือ ระบบตามธรรมชาติของสังคม ที่ต้องการความสงบสุขอีกนั่นแหละ เพียงแต่เราไม่อาจจะปล่อยให้กฎหมายผุดขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์ได้ มันต้องใช้คนสร้าง ซึ่งคนเรา ก็สร้างกฎหมายขึ้นมาจากแรงขับตามธรรมชาติที่คนเรารักสุขเกลียดทุกข์ อะไรทำให้ทุกข์ เราก็อยากจะปราบมันให้หมดไป และถ้ามองให้ลึกเข้าไปอีก เราก็จะเห็นว่า เมื่อถึงที่สุดแล้ว โลกเราก็มีกฎแบบธรรมชาติไว้ป้องกันและปราบปรามคนมาตั้งนานแล้ว แต่มันอาจจะนานจนบางทีเราก็หลงลืมไปแล้วว่าสิ่งนั้นเรียกว่า กฎแห่งกรรม ซึ่งผู้เขียนอยากจะเรียกว่ามันคือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สำคัญเช่นกัน แต่ไม่ค่อยมีใครตื่นเต้นด้วย เพราะมันเกิดขึ้นเงียบๆ โดยไม่มีใครสังเกตเห็น หรืออาจจะเห็น แต่ไม่ยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำ ถ้าคนเราเลือกที่จะคิดและทำในเรื่องที่ดี วันหนึ่งผลดีก็ต้องสนองตอบ แต่ถ้าคิดชั่ว ทำชั่ว วันหนึ่งผลแห่งการกระทำชั่วก็ต้องปรากฏและสนองตอบเช่นกัน ไม่ช้าก็เร็ว ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยรอบๆ ซึ่งก็คือธรรมชาติของกรรมนั้นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องไปเร่งไปจี้ เดี๋ยวมันก็ต้องส่งผลวันยังค่ำ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าคนเราทำชั่วแล้วตระหนัก ขึ้นมาได้ว่าชั่ว ทั้งที่ร้อยวันพันปีไม่เคยคิด แล้วเกิดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีขึ้นมา นั่นก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบหาดูได้ยากเช่นกัน เชื่อเถอะว่า บัวที่เคยอยู่ใต้น้ำผุดขึ้นมาเหนือน้ำได้ทั้งที ใครก็อยากรอดู ง่วงแค่ไหนก็จะยอมถ่างตาดู

ปีที่ 2 ฉบับที่ 153 วันที่ 24 - 30 มิถนุ ายน 2554

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10 42

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

06

22

10 INTERVIEW

พบกับ ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ หัวหน้า พรรครั ก ษ์ ส ั นติ ที ่ น ำ เ ส น อ แน ว ท า ง ก า ร ทำงานแบบซื ่ อ สั ต ย์ สุจริต เพื่อผ่าทางตัน การเมืองไทย

22 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

25 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

26 SHOPPING

จับแฮนด์ให้มั่น แล้ว ปั่นไปให้สุดเหวี่ยง กับ จักรยานและอุปกรณ์ นานาที ่ จ ะทำให้ ค ุ ณ กลายร่ า งเป็ น สิ ง ห์ นักปั่น

28 HOME MADE

เปิ ด บ้ า นประติ ม ากร หญิง ‘นีโน่’ - สุวรรณี สาระบุตร ทีเ่ ต็มไปด้วย งานศิลปะหลากรูปแบบ ซึ่งเติมความงามให้กับ ชีวิต

30 34 36 42 THE WORDS HEALTH ALL ABOUT THE GUEST ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- AND HEART BIZ ร่วมหยุดการค้ามนุษย์ หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

28 ได้อา่ น adB ครัง้ แรก คือฉบับวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2554 ปก พระอาจารย์ มิ ต ซู โ อะ คเวสโก เห็นหน้าปก ก็มั่นใจทันทีว่า ต้อง ได้อ่านอะไรดีๆ ได้ แ ง่ ค ิ ด จาก free magazine เล่มนี้แน่ๆ

พอได้อ่านเข้าจริงๆ ปรากฏว่าเหนือความ คาดหมาย จากเดิมที่เวลาอ่านหนังสือ จะมีบางหน้า ทีด่ ผู า่ นๆ เพราะประเด็นเนือ้ หาไม่ได้อยูใ่ นความสนใจ เท่าที่จำได้ adB เป็นเล่มแรกที่เลือกอ่านรายละเอียด ในทุกหน้า เป็นการตอกย้ำคุณภาพ เนื้อหาสาระที่ได้ คัดสรรอย่างดีจากทีมงานคุณภาพ อ่านในส่วน Letters แล้วรู้สึกเห็นด้วยกับ ข้อความทีว่ า่ โฆษณาทีห่ น้า 3 จะได้ attention จาก คนอ่าน ส่วนทีห่ น้าปก แค่เห็นแต่ไม่สนใจรายละเอียด เพราะตอนที่อ่านมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ

รวมสาระความรู้ที่จะ ท ำ ให ้ ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

เรียนรู้ที่จะสนุกไปกับ ทุกวันของการทำงาน กั บ สายสวาท เลิ ศ เจริญสุข จาก Be Trend และ Car & Tools

ด้ ว ยพลั ง ของสื ่ อ และ ดนตรี ใ นการสร้ า ง ความตระหนักให้สงั คม กั บ ริ ท ชี ที โ อ จาก MTV EXIT

อี ก ประเด็ นที ่ ข ั ด ใจสำหรั บ ฉบั บ ดั ง กล่ า ว คือหน้าแรกของบทสัมภาษณ์พระอาจารย์มิตซูโอะ ในส่ ว นของข้ อ ความ เนื ้ อ หามี แ ถบสี ด ำขวางตา ทำให้ขัดใจเล็กๆ เวลาอ่าน อยากให้พิถีพิถันทุกครั้ง ในการเลื อ กสี ส ั น บนหน้ า หนั ง สื อ ที ่ ท ำให้ ผู ้ อ ่ า น อ่านได้ง่าย ไม่ทำลายสายตาค่ะ ขอบคุณสำหรับการผลิตนิตยสารดีๆ อย่าง adB ขอแสดงความนับถือ -นพพร ติกคณารักษ์

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ เอกพล บรรลือ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีรศ์ รัณย์ สุทธินภิ าชัย พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลำดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา กัณฑ์พฒ ั น์ อังกุระวรานนท์ 08-1689-9724 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.forbes.com

10 อันดับนักฟุตบอลที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดระหว่างเดือนพฤษภาคม 2010-พฤษภาคม 2011

1 เดวิด เบ็กแฮม 40 ล้าน ดอลลาร์ฯ

2 คริสเตียโน โรนัลโด้ 38 ล้าน ดอลลาร์ฯ

3 ลิโอเนล เมสซี 32 ล้าน ดอลลาร์ฯ

4 ริคาร์โด้ กาก้า 25 ล้าน ดอลลาร์ฯ

5 โรนัลดินโญ 24 ล้าน ดอลลาร์ฯ

THE POLL

6 เธียรี อองรี 21 ล้าน ดอลลาร์ฯ

7 เวย์น รูนีย์ 20 ล้าน ดอลลาร์ฯ

ที่มา : สวนดุสิตโพล

สิ่งที่ประชาชนอยากฟังในการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. มากที่สุดในขณะนี้ สิ่งที่จะทำให้ บ้านเมือง เจริญก้าวหน้าและ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

31.41%

การพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ที่อยู่ใน ความดูแล ให้เจริญก้าวหน้า

28.20%

1

2

อันดับ

อันดับ

1,740 1,740 ตารางกิโลเมตร คือพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา โดยระดับอนุภาค จากควั น ไฟที ่ ล อยมาจากทิ ศ ตะวั น ออกของ รัฐแอริโซนา มีมากกว่าที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ เ กื อ บ 20 เท่ า และขณะนี ้ ค วั น ไฟ ลอยไปทางตะวันออกจนถึงเขตรัฐนิวเม็กซิโกแล้ว ที่มา : www.cbc.ca

การให้ความสำคัญและ ให้การสนับสนุนเรื่องที่มี ความสำคัญระดับชาติ เช่น การศึกษา ความสงบ เรียบร้อยของบ้านเมือง

25.07%

3

อันดับ

12 ตั น คื อ ปริ ม าณอาหาร ปนเปือ้ นสารประกอบพลาสติก ที่ รั ฐ บาลไต้ ห วั น สั่ ง ให้ ท ำลาย หลั ง จากทดสอบตั ว อย่ า ง ผลิตภัณฑ์ พบว่ามีสาร DEHP ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบที่ ใ ช้ ใ น อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก อันเป็นสารก่อมะเร็ง ที่มา : www.asiatopnews.net

เรื่องเร่งด่วน หรือสิ่งที่จะทำ เป็นอย่างแรก เมื่อได้เป็น ส.ส.

15.32%

4

อันดับ

8 แฟรงก์ แลมพาร์ด 17 ล้าน ดอลลาร์ฯ

8 ซลาทาน อิบราฮิโมวิช 17 ล้าน ดอลลาร์ฯ

10 ซามูเอล เอโต้ 15 ล้าน ดอลลาร์ฯ

จากการสำรวจของออริจินอล วอลันเทียร์ หน่วยงานการกุศล ของอังกฤษ พบว่าร้อยละ 70 ของผู้ตอบคำถาม ยอมรับว่า ตั ว เองเห็ น แก่ ตั ว และผู้ ห ญิ ง ร้อยละ 55 ยอมรับว่าตัวเอง เลื อ กซื้ อ อาหารมื้ อ เย็ น โดย ไม่ คิ ด ว่ า คู่ ค รองจะชอบทาน หรือไม่ นอกจากนี้ ร้อยละ 80 กล่ า วว่ า ตนเองไม่ เ คยคิ ด จะ ทำงานอาสาสมั ค รหรื อ ช่ ว ย งานการกุศล ที่มา : www.originalvolunteers.co.uk

69.5 76.3

รายงานสุขภาพคนไทยปี 2554 ระบุ ว ่ า คนไทยมี อ ายุ เ ฉลี ่ ย ยืนยาวขึ้น โดยผู้ชายจะมีอายุ เฉลี่ย 69.5 ปี และผู้หญิงจะ มีอายุเฉลี่ย 76.3 ปี ซึ่งสาเหตุ ที ่ ค นไทยมี อ ายุ ย ื น ยาวขึ ้ น เพราะคนไทยมี ส ุ ข ภาพดี ข ึ ้ น และเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึน้ ที่มา : www.thaihealth.or.th

150,000,000 150,000,000 ยูโร คือจำนวนเงินชดเชยทีค่ ณะกรรมาธิการ ยุโรป (อีซี) จัดเตรียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของเชื้ออีโคไลในกลุ่มประเทศ ยุโรป ซึ่งมีการประเมินว่ายังน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับ มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่มา : http://ec.europa.eu

คุณคิดว่าวิธีการรณรงค์หาเสียง แบบใดของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนน ของคุณมากที่สุด “ดีเบตตามเวทีตา่ งๆ และดู ว ่ า นโยบายที ่ พู ด มีความเป็นไปได้มากน้อย แค่ไหน” พรไพลิน จุลพันธ์ 22 ปี, ผู้สื่อข่าว “การนำเสนอ นโยบายบริหารประเทศ ด้วยความจริงใจ” รณกฤต พันธุ์ประภา 35 ปี, Marketing Manager “ลงพื้นที่หาเสียง” ธีรภัทร เฉลยไตร 30 ปี, พนักงานบริษัท “การหาเสี ย งแบบ ใดก็ ไ ม่ ม ี ผ ล เพราะ พิ จ ารณาจากผลงาน ที่ผ่านมา” พิชชาพร อยูเ่ ลีย้ งพันธุ์ 22 ปี, ประชาสัมพันธ์ “ใบปลิวหรือโฆษณา ในหนังสือพิมพ์ เพราะ เป็ น พื ้ นที ่ ท ี ่ ล งข้ อ มู ล ได้ อย่างเต็มทีโ่ ดยไม่รบกวน ผู้อื่น” ณานนท์ ตันไพบูลย์ 23 ปี, อาชีพอิสระ “การเดิ น หาเสี ย ง พบปะประชาชน” สุดามาศ สุตังคานุ 24 ปี, Assistant Auditor


6

• หินมรกตก้อนใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก หรือเรียกว่า ฟูรา (Fura) ขนาด 11,000 กะรัต หนักประมาณ 2.27 กิโลกรัม ทีถ่ กู นำมาจัดแสดงไว้ ในงาน Minegemas 2011 ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหมืองแร่ หิน และเพชรพลอยมีค่าต่างๆ ในเมืองโบโกตา ประเทศ โคลอมเบีย นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยให้สาธารณชนได้ชมฟูราชิ้นนี้หลังจากที่มีการขุดพบเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ในเหมือง ที่เมืองมูโซ จังหวัดโบยากา ประเทศโคลอมเบีย การเข้าชมฟูราในนิทรรศการครั้งนี้จำกัดผู้ชมไว้ไม่เกิน 15 คนต่อรอบ ภายใต้ การคุมเข้มของหน่วยรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 5 นาย - AFP

PEOPLE

ออง ซาน ซูจี ชื่นมื่น!

ฉลองวันเกิด

ครบ 66 ปี คงเป็นวันเกิดที่น่าจดจำของ ออง ซาน ซูจี เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา สั นติ ภ าพ ที ่ ส ามารถฉลองวั นคล้ า ย วันเกิดอย่างมีเสรีภาพร่วมกับเพือ่ นสนิท คนในครอบครั ว และผู ้ ส นั บ สนุ น ครัง้ แรกในรอบ 9 ปี ซึง่ ในช่วงทีผ่ า่ นมา ผู้สนับสนุน นาง ออง ซาน ซูจี จาก ทั่วโลก จะใช้วันคล้ายวันเกิดของเธอ คือวันที่ 19 มิถนุ ายน ของทุกปี เป็นวัน แห่งการชุมนุมและเรียกร้องให้รัฐบาล ทหารพม่ า ปล่ อ ยเธอจากการถู ก กั ก บริเวณ โดยวันเกิดปีนี้เธอได้เดินทาง ไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง เพือ่ รับ นาย คิม อาริส บุตรชายคนเล็ก ซึ่งเดินทางจากประเทศอังกฤษ มาร่วม ฉลองวั น เกิ ด ของ มารดา ขณะ เดี ย วกั น นาง ออง ซาน ซู จ ี ได้ ก ล่ า วกั บ ผู ้ ส ื ่ อ ข่ า วท ี ่ สนามบิ น หลั ง มารับบุตรชาย ว่า “ดี ใจมากที ่ ได้ พ บลู ก ช า ย และขอบคุ ณ ทุกคนทีก่ ล่าว อวยพร วั น เกิ ด ให้ ฉัน”

• หอสมุดแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศส เปิดเผยจดหมายของนักคิดชื่อดังชาวฝรั่งเศส เรเน เดการ์ตส์ ที่เขียนโต้ตอบกับ โธมัส ฮอบบ์ นักปรัชญาชาวอังกฤษ ในปี 1641 และถูกขโมยไปในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยท่านเคานต์ชาวอิตาเลียนชื่อ กูเลียโม ลิบริ รวมระยะเวลาทีจ่ ดหมายฉบับนีห้ ายไปกว่า 150 ปี ในการนีท้ างหอสมุดได้จดั พิธรี บั มอบจดหมายนีอ้ ย่างเป็นทางการด้วย - AFP

BUSINESS

บริ ษ ท ั การบิ น สหรั ฐ ฯ พัฒนาเครื่องบินไอพ่นเชื้อเพลิงชีวภาพได้สำเร็จ

ขอปรบมือให้กับความสำเร็จของบริษัทฮันนีเวลล์ อินเตอร์เนชันแนล ของสหรัฐอเมริกา กับความสำเร็จในการพัฒนาเครือ่ งบิน ไอพ่นพาณิชย์ใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเครื่องบินดังกล่าว มีชื่อว่า ‘กัลฟ์สตรีม จี 450’ ได้ทะยานออกจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ใน สหรัฐฯ ด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพผสมกับเชื้อเพลิงน้ำมัน บินเหนือ ทะเลแอตแลนติก และลงจอดที่สนามบินเลอ บัวร์เก็ต กรุงปารีส เพื่อร่วมมหกรรมการบินโชว์นานาชาติของกรุงปารีส ซึ่งทาง บริษทั ผูพ้ ฒ ั นาเครือ่ งบินลำนีไ้ ด้กล่าวว่า “การบินครัง้ นีน้ บั เป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัตศิ าสตร์การบิน แสดงให้เห็นถึงการใช้เชื้อเพลิงสะอาดสำหรับเครื่องบินไอพ่น เพื่อประโยชน์ด้านพลเรือนและการทหาร” โดยเครือ่ งบินกัลฟ์สตรีมใช้เวลาบิน 7 ชัว่ โมง สามารถลดการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นจำนวน 5.5 เมตริกตัน เมื่อเปรียบเทียบกับการบินของเครื่องบินไอพ่นที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงตามปกติ

INNOVATION

เนเธอร์แลนด์ ออกเหรียญ

QR Code รุ่นแรกของโลก

เชื่อว่าใครๆ ต่างก็รู้จัก QR Code กันเป็นอย่างดีแล้ว แต่หาก ใครที่ยังไม่รู้จัก เราขอบอกคร่าวๆ ว่า QR Code ก็คือสัญลักษณ์ ที่ใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือสแกน จากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลเป็นตัวอักษรขึ้นมา เช่น url เว็บไซต์ หรือเนือ้ หาอืน่ ๆ ทีท่ างผูผ้ ลิตใส่เอาไว้ ล่าสุดประเทศเนเธอร์แลนด์กข็ ออินเทรนด์กบั สือ่ แบบใหม่น้ี เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 100 ปี ของโรงกษาปณ์ Royal Dutch Mint จึงได้ออกเหรียญที่ระลึกมูลค่า 5 และ 10 ยูโร ซึ่งความเก๋อยู่บนตัวเหรียญที่มีการใส่ QR Code เอาไว้ เพื่อให้นักสะสมสามารถสแกน ข้อมูลและเข้าดูเว็บไซต์ของโรงกษาปณ์ได้โดยง่าย และทางผู้ผลิตได้หยอดเอาไว้ด้วยว่า มี ‘เซอร์ไพรส์’ ให้สำหรับผู้ที่ครอบครองเหรียญรุ่นดังกล่าวอีกด้วย ดูรายละเอียดของเหรียญเพิ่มเติมได้ที่ www.q5g.nl

PUBLIC HEALTH

นักวิจัยรามาฯ

พัฒนาชุดตรวจยีน แพ้ยาต้านเอดส์สำเร็จ นับเป็นการสร้างชือ่ เสียงให้กบั ประเทศไทย ไม่ น ้ อ ย เมื ่ อ นั ก วิ จ ั ย โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี โดยการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) ได้ พัฒนา ‘ชุดตรวจไวรัสเอชไอวีดื้อต่อยาต้าน ไวรัสความไวสูง (Deep Sequencing)’ สำเร็จ เป็นครัง้ แรกของโลก โดยตรวจวิเคราะห์บนเครือ่ ง Next Generation Sequencer ซึง่ มีความสามารถ ในการตรวจจับไวรัสดื้อยาสูงกว่าวิธีการเดิมถึง 100-200 เท่า อีกทั้งยังสามารถตรวจจับเชื้อ ไวรัสดื้อยาที่ปะปนอยู่กับไวรัสไวต่อยาต้าน ไวรัสในสัดส่วน 1 ต่อ 500 หรือ 1 ต่อ 1,000 ได้ นอกจากนี้ชุดตรวจแบบใหม่ยังมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสิง่ ส่งตรวจได้หลายตัวอย่างพร้อมกัน ซึง่ จะทำให้ราคาค่าตรวจแต่ละตัวอย่างลดต่ำลง กว่าครึง่ หนึง่ ของค่าใช้จา่ ย ที่ใช้ในการตรวจ แบบเดิม โดยค่าตรวจ แบบใหม่ น ี ้ ม ี ต ้ น ทุ น ไม่ ถ ึ ง 1,000 บาท เท่านั้น

HUMAN RIGHTS แองเจลินา โจลี เยือนตุรกี ให้กำลังใจผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย

ต้องบอกว่านอกจากสวยแล้ว จิตใจยังงดงามอีกด้วย เพราะล่าสุด แองเจลินา โจลี ในฐานะทูตสันถวไมตรีของ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ บินลัดฟ้าไปเยี่ยมและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ที่ค่ายอพยพบริเวณชายแดนตุรกี ซึ่งขณะนี้มีผู้ลี้ภัยในค่ายมากถึงกว่า 9,600 คน โดยดาราสาวได้กล่าวว่า “ผู้คนในค่าย อพยพกำลังมีจิตใจที่อ่อนแอและหวาดกลัวจากสิ่งที่เขาเผชิญมาก่อนหน้านี้ หลายคนบอกว่าเขากำลังกังวลถึงความ ปลอดภัยของคนในครอบครัวทีย่ งั ติดอยูใ่ นซีเรีย และบางคนยังจับมือฉัน บอกว่าทหารฆ่าประชาชนของตัวเอง โปรดบอก ให้เขาหยุดเถอะ โดยส่วนตัวก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ฉันพอจะช่วยเขาได้”


• สาวๆ ชาวเซอร์เบียกว่า 50 คน พุ่งออกจากจุดสตาร์ทระหว่างการแข่งขันวิ่งแข่งใน ชุดเจ้าสาวที่จัดขึ้นในย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองเบลเกรด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อ ชิงรางวัลมากมาย เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่เรียกความสนใจและเสียงหัวเราะจาก นักท่องเที่ยวและชาวเมืองได้เป็นอย่างดี - AFP

• ภาพถ่ายจากมุมสูงของนักดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรเลีย นาย เชนโซ เกร็กกอริโอ กำลังบรรเลงเพลงคลาสสิกจากไวโอลิน ไฟฟ้าด้วยวิธหี อ้ ยตัวจากเพดานรูปโดมใน Queen Victoria Building ซึง่ เป็นห้างสรรพสินค้าชือ่ ดังในซิดนีย์ ซึง่ สูงประมาณ 25 เมตร เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับนักช้อปในช่วงโปรโมชัน mid-year sales - TOPSHOTS AFP PHOTO / HO / CAMERON MILLS

SPORT ‘รอรีย์’ ฟอร์มสด! คว้าแชมป์อายุน้อยที่สุดของยูเอส โอเพน

ประกาศศักดาอย่างเหนือชัน้ กับโปรกอล์ฟจากไอร์แลนด์เหนือ รอรีย์ แม็กอิลรอย ทีส่ ามารถคว้าแชมป์แรกของตัวเองได้สำเร็จ จากการแข่งขันยูเอส โอเพน ณ สนามคองเกรสชันนัล คันทรี คลับ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยการออกรอบวันสุดท้าย ดาวรุง่ ชาวไอริชคนนี้ก็เก็บคะแนนรวมไปได้ 16 อันเดอร์พาร์ 268 ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง เจสัน เดย์ นักกอล์ฟชาวออสเตรเลียนไป 8 สโตรก คว้าตำแหน่งแชมป์คนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดของรายการยูเอส โอเพน ด้วยวัย 22 ปี พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 1,350,000 เหรียญ สหรัฐฯ (ประมาณ 40.5 ล้านบาท) ไปครอง

จาก Planking สู่ Levitating จนมาถึง PubPeab กลายเป็ น กระแสฮิ ต กันอย่างแพร่หลายในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับ การโพสท่าถ่ายรูปในรูปแบบ ทีต่ า่ งจากปกติในทีส่ าธารณะ เพื่อแชร์ผ่านสังคมออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เริ่มจาก Planking หรือท่า นอนคว่ำหน้าที่ฮิตมากในหมู่คนดัง หรือ Levitating ท่า ลอยตัวบนอากาศที่กลายเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่ จนมาถึง PubPeab หรือท่านัง่ พับเพียบทีส่ วนกระแสโลก แบบไทยๆ ท่าไหนมีทม่ี าอย่างไร เราจะพาไปเจาะลึกกัน • เริ่มจากท่า Planking ที่มีกฎว่าต้องนอนคว่ำหน้า ขาเหยียดตรง และราบไปกับพืน้ ซึง่ แม้จะไม่รทู้ ม่ี าทีแ่ น่ชดั แต่หลายคนสืบค้นต้นตอว่ากิจกรรมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1997 ในชื ่ อ ‘The Lying Down Game’ โดย Gary Clarkson และ Christian Langdon ชาวอังกฤษ และ โด่ ง ดั ง ไปทั ่ ว สหราชอาณาจั ก รในปี 2009 ก่ อ นที ่ จ ะ กลายเป็นกระแสลุกลามไปทั่วโลกในชื่อของ Planking

ANIMAL

IUCN สามารถช่วยเหลือ

‘ยูนิคอร์นอาหรับ’

จากการสูญพันธุ์ได้สำเร็จ!

สหภาพนานาชาติเพื่อ การอนุรักษ์ธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ ประสบ ความสำเร็จในการช่วยเหลือ ตั ว ออริ ก ซ์ สั ต ว์ เ ลี ้ ย งลู ก ด้วยนมทีก่ ำลังจะสูญพันธุ์ ด้วยการผสมข้ามสายพันธุ์ ระหว่างออริกซ์กับละมั่ง โดย นาย Razan Khalifa Al Mubarak ได้ ก ล่ า วถึ ง ความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “เราได้ทำการผสมพันธุซ์ ำ้ หลายครัง้ จนได้ผลออกมา เป็นทีน่ า่ พอใจ ซึง่ พวกมันสามารถใช้ชวี ติ อยูท่ า่ มกลาง ความแห้งแล้ง และมีความสามารถในการดมกลิน่ น้ำ ที่อยู่ห่างออกไปได้เป็นอย่างดี” ทั้งนี้ชาวอาหรับ เชือ่ ว่าออริกซ์คอื สัตว์ในตำนานทีช่ อ่ื ว่า ‘ยูนคิ อร์น’ ซึง่ ลักษณะของมันมีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก

• ส่วน Levitating หรือการทำท่าลอยตัวกลางอากาศ ต้านแรงโน้มถ่วงโลกก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่ง ซึ่งบุกเบิกโดย สาวญีป่ นุ่ อย่าง Natsumi Hayashi ทีเ่ ธอโพสท่า Levitating ในสถานที ่ แ ละมุ ม มองที ่ แปลกใหม่ ท ุ ก ๆ วั น ลงบน เว็บไซต์ส่วนตัวของเธอเอง ซึ่งเธอเปิดเผยในเว็บไซต์ว่า กว่าจะได้แต่ละรูปไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะเธอต้องกระโดด ประมาณ 60 ครัง้ โดยเฉลีย่ และบางภาพก็ตอ้ งกระโดด ถึง 300 กว่าครั้งเลยทีเดียว ใครอยากตามกระแสนี้คง ต้องลองเข้าไปที่ www.yowayowacamera.com/ • อีกกระแสที่กำลังมาแรงไม่แพ้กันในหมู่คนไทยก็คือ PubPeab หรือการนัง่ พับเพียบถ่ายรูป ซึง่ บุกเบิกกระแสนี้ โดยกลุม่ คนในเฟซบุก๊ ทีใ่ ช้ชอ่ื กลุม่ ว่า พับเพียบไทยแลนด์ โดยมีแนวคิดทีว่ า่ ‘วันนีค้ ณ ุ พับเพียบแล้วรึยงั ไม่อนั ตราย งามอย่างไทย ผูใ้ หญ่รกั !!!’ เพือ่ เป็นการสือ่ ถึงเอกลักษณ์ อันดีงามแบบไทยๆ • ไม่ว่าจะโพสท่าถ่ายรูปฮิตท่าไหน แต่ที่ต้องระลึกไว้ 3 ข้อ ทุกครั้งก็คือ ไม่รบกวนชาวบ้าน ไม่เสี่ยงอันตราย และไม่ทำลายสิ่งของสาธารณะอย่างเด็ดขาด

“ผมรู้ สึ ก ว่ า นโยบาย ต่างๆ ที่ออกมา มันค่อนข้าง เ ห ยี ย ด ห ย า ม ป ร ะ ช า ช น มันเป็นการประมูลประชาชน คื อ จริ ง ๆ แล้ ว ประชาธิ ปั ต ย์ ค่อนข้างเสียเปรียบตรงที่เป็น พรรครั ฐ บาล จึ ง เสนอ นโยบายก่อน แล้วคนอื่นก็มา เกทั บ บอกจะให้ ม ากกว่ า ผมรูส้ กึ ว่ามันทำให้การพูดจา ทางการเมื อ งแคบลงตรงที่ ใครจะให้มากกว่ากัน” ดอกเตอร์ อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย สัมภาษณ์ผ่าน ‘เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า’ 18 มิถุนายน 2554

GREEN PLEASE ชาวแอฟริกาเจ๋ง ตั้งโครงการสบู่รี ไซเคิลเพื่อสุขอนามัยของเด็กยากจน โครงการไอเดียเจ๋งนี้มีชื่อว่า ‘Global Soap Project’ ซึ่งภารกิจ ของโครงการคือการรวบรวมสบู่ที่ใช้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง ตามโรงแรมในสหรัฐอเมริกา นำมาทำความสะอาดและหลอมเป็น สบู่ก้อนใหม่แล้วแจกจ่ายตามหมู่บ้านในประเทศยากจนของทวีป แอฟริกา เช่น เฮติ ยูกันดา เคนยา สวาซิแลนด์ เป็นต้น เพื่อให้ ชาวบ้านและเด็กๆ ใช้ลา้ งมือ อันเป็นวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยป้องกันโรคท้องร่วง ซึ่งคร่าชีวิตเด็กในทวีปแอฟริกามากถึง 2 ล้านคนต่อปี เดอร์เรก คายองโก หนึ่งในผู้จัดทำโครงการนี้ กล่าวว่า “เราตกใจมากเมื่อรู้ว่ามีสบู่จำนวนมากที่โรงแรมต่างๆ ในสหรัฐฯ ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะอเมริกาเหนือที่ทิ้งสบู่ถึงปีละกว่าร้อยล้านก้อน สบู่เหล่านั้นอาจไม่มีค่าเมื่ออยู่ที่นั่น แต่สำหรับเราแล้วมันมีค่ามาก”

Did You Know?

24 มิถุนายน 2475 - เกิดการปฏิวัติโดย คณะราษฎร นำโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข 25 มิถนุ ายน 2497 - วันเกิด ชาติ กอบจิตติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2 สมัย และศิลปิน แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2547 มีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เวลา, คำพิพากษา, พันธุ์หมาบ้า เป็นต้น 26 มิถุนายน 2329 - วันเกิดสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดชีวิต ได้สร้างผลงานไว้มากมาย เช่น พระอภัยมณี นิราศภูเขาทอง นิราศพระบาท เป็นต้น โดยองค์การยูเนสโกยังได้ประกาศเกียรติคณ ุ ให้ ส ุ น ทรภู ่ เป็ น บุ ค คลสำคั ญ ของโลกใน พ.ศ. 2539 อีกด้วย 27 มิถุนายน 2497 - โรงงานไฟฟ้าพลัง นิวเคลียร์ APS-1 เมืองอ็อบนิก ประเทศรัสเซีย เริม่ เดินเครือ่ งผลิตไฟฟ้าเป็นครัง้ แรก นับเป็น โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในโลกที่เปิด ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ 28 มิถุนายน 2255 - วันเกิด ฌอง-ฌาก รุสโซ นักปรัชญาสังคมชาวสวิส ผู้นำคน สำคัญแห่งยุคแสงสว่างทางปัญญา และเป็น ผู้เขียนหนังสือ สัญญาประชาคม (The Social Contract) 29 มิถุนายน 2494 - เกิดเหตุการณ์ ‘กบฏแมนฮัตตัน’ นำโดย นาวาโท มนัส จารุภา ผูบ้ งั คับการเรือหลวงสุโขทัย บุกจีต้ วั จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ขณะกำลังทำพิธรี บั มอบ ‘เรือขุดแมนฮัตตัน’ ซึ ่ ง สหรั ฐ อเมริ ก ามอบให้ แ ก่ ป ระเทศไทย ที่ท่าราชวรดิฐ 30 มิถุนายน 2503 - สาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยคองโกได้ ร ั บ เอกราชจาก เบลเยียม หลังจากตกเป็นอาณานิคมมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2428 เป็นระยะเวลายาวนาน ถึง 75 ปี

ดูทีวีติดต่อกัน 2 ชั่วโมงทุกวัน เสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าคนอื่น

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเดนมาร์ก และวิทยาลัยสาธารณสุขแห่งฮาวาร์ด เปิดเผยว่า คนที่ไม่ออกกำลังกาย และมีพฤติกรรมนั่งดูทีวีพร้อมกับการกินขนมขบเคี้ยว และดื่มน้ำหวานหรือแอลกอฮอล์ไปด้วยติดต่อกันวันละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานสูงกว่าคนอื่น 20% มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และโรคหัวใจวายเฉียบพลัน 15% ด้วย


10


สัมภาษณ์ : วสิตา กิจปรีชา ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

นับจากวันที่ a day BULLETIN ฉบับนี้ ออกสู่สายตาของผู้อ่าน เราคนไทยก็เหลือเวลา นับถอยหลังอีกแค่ไม่ถงึ สิบวัน ก็จะถึงวันสำคัญ ในการตั ด สิ น ทิศทางอนาคตของประเทศไทย และนับจากวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ประกาศรั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง อย่ า งเป็ น ทางการ จนถึงวันนี้ คนไทยสามารถเลือกผู้สมัครจาก ทั้งหมด 40 พรรคการเมือง เพื่อให้ ได้ผู้แทน ระบบบัญชีรายชื่อ 125 คน และ ส.ส. ระบบเขต อีก 375 คน จาก 77 จังหวัด ซึ่งบรรดาผู้สมัคร แต่ละพรรคก็มีกลยุทธ์ในการหาเสียงแตกต่าง กันไป โดยเฉพาะป้ายหาเสียงที่ถือว่าเป็นหน้า เป็นตาของแต่ละพรรค ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีจำนวน ทีแ่ ท้จริงเท่าไหร่ แต่ถา้ ประเมินด้วยสายตาจาก ป้ายละ 1 เสาไฟฟ้า แล้วละก็ แค่เฉพาะใน กรุงเทพฯ ก็น่าจะมีป้ายเป็นหลักหลายพันป้าย ถ้าเราลองพิจารณาป้ายหาเสียงเหล่านัน้ ดีๆ ก็จะพบว่ามีปา้ ยหาเสียงจากสองพรรคใหญ่ทใี่ ช้ สีฟา้ และสีแดง เป็นตัวชูโรงหลัก นอกจากนัน้ ก็จะมี พรรคขนาดรองลงมาทีจ่ บั จองสีสนั และสไตล์ตา่ งๆ ในการทำป้ายหาเสียง เพือ่ เรียกร้องความสนใจ จากประชาชน ซึง่ หนึง่ ในนัน้ ก็มพ ี รรครักษ์สนั ติ หมายเลข 12 ที่ใช้ป้ายหาเสียงสีเขียว และมีรูป ผูน้ ำพรรค พร้อมกับสโลแกนความซือ่ สัตย์สจุ ริต ซึ่งมาพร้อมกับรูปนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงตรง หรื อ รู ป ไม้ บ รรทั ด ที่ แ อบสอดแทรกมาโดยที่ หลายคนไม่ทันได้สังเกต ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ คือผู้สมัคร รับเลือกตัง้ ระบบบัญชีรายชือ่ ลำดับทีห่ นึง่ ผูก้ อ่ ตัง้ และหัวหน้าพรรครักษ์สันติ พรรคน้องใหม่ของ วงการการเมืองไทย หลายคนจดจำเขาได้จาก บทบาทของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ในยุครัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัยแรก เมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2544-2545 ซึ่งมีสไตล์การ ทำงานทีต่ รงไปตรงมาและเด็ดขาดจนสังคมฮือฮา กั บ นโยบายจั ด ระเบี ย บสังคมที่ ค วบคุ ม ดู แ ล สถานบันเทิงตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้ง เวลาเปิด-ปิด และการเข้าสถานบริการของเยาวชน ต่อมาจึงย้ายไปเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงยุตธิ รรม และรองนายกรัฐมนตรี จนครบวาระท่านก็หายไป จากแวดวงการเมือง โดยมีขา่ วพูดถึงบ้างประปราย a day BULLETIN ELECTION 2011 The Series ฉบับนี้จึงได้โอกาสในการพูดคุย กั บ หั ว หน้ า พรรคน้ อ งใหม่ ที่ ไ ม่ ใ หม่ ใ นแวดวง การเมือง ถึงเหตุผลในการกลับมาเข้าสู่สนาม เลือกตัง้ อีกครัง้ เราเชือ่ ว่าคงมีหลายคนทีอ่ ยากฟัง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องนั ก การเมื อ งที่ เ คยเป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง พรรคการเมืองที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ มากที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งไทย และหลายคนคงมีคำถามที่ยังสงสัยถึงอดีต และ อนาคตในด้านการเมืองของท่าน ว่าความซือ่ สัตย์ ความเทีย่ งตรง จะสามารถนำพาประเทศให้พน้ วิกฤตได้อย่างไร “การทำงานทางการเมืองเป็นการเสียสละ ไม่ใช่มาเพือ่ ขอเงิน หาประโยชน์ หรือเพือ่ ต้องการ อำนาจรัฐ แล้วก็สร้างอาณาจักรของตนเองให้ ยิง่ ใหญ่ นัน่ ไม่ใช่เรือ่ งของอุดมการณ์ทเี่ ราต้องการ เพราะอุดมการณ์ที่เราต้องการคือใครมีความรู้ ก็มาให้ความรู้ ใครมีประสบการณ์ ก็มาให้ ประสบการณ์ ใครมีเงิน มาให้เงิน ใครมีเวลา มาให้เวลา แล้วทุกคนก็คอื เจ้าของพรรคร่วมกัน” นี่คืออุดมการณ์ของคนที่บอกกับเราอย่าง หนักแน่นว่า ชีวิตนี้ไม่เคยทุจริตแม้แต่บาทเดียว


12

ก่อนหน้าที่คุณจะประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง มีการวางแผนนานแค่ไหนคะ ไม่นานนะครับ จริงๆ แล้วเราเริ่มคิดกันอย่าง จริงจังเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เอง เพราะว่าเดือนมกราคมก็ยังไม่มีแนวโน้มในเรื่อง ของการประกาศเลือกตั้งใดๆ ทั้งสิ้น แต่ประเด็น อยู่ที่ว่า เมื่อได้ติดตามข่าวคราวแล้วก็น่าเป็นห่วง เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วประเทศเราก็มีการใช้ความ รุนแรงต่อสู้กัน และมีแนวโน้มว่าแต่ละฝ่ายต่างก็ ไม่ยอมกัน ประเทศก็เริม่ ไปสูท่ างตัน ขณะนัน้ มีเสียง ค่อนข้างจะอือ้ อึงพอสมควรว่าจะไม่มกี ารเลือกตัง้ และอาจจะมีการยึดอำนาจอีก เพราะเมือ่ เลือกตัง้ ไปแล้ว ถึงฝ่ายใดจะชนะก็คงไม่จบ ท้ายที่สุด กลุ ่ ม ของผมและผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั ้ ง พรรคก็ ค ิ ด กั น ว่ า เราควรทีจ่ ะเป็นทางออกทางหนึง่ เลยก่อตัง้ พรรค และลงสมัครหลังจากมีการยุบสภา คุณเลือกที่จะตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ แทนที่จะสมัคร กับพรรคที่มีอยู่เดิม มีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างการตั้งพรรคเอง กับการร่วมกับพรรคอื่น ที่มีอยู่แล้วคะ ต่างกันเยอะครับ เพราะถ้าเราพูดถึงการเมือง หัวใจของการเมืองคืออุดมการณ์ แม้ว่าหลายคน ฟั ง แล้ ว ดู เหมื อ นเป็ นนามธรรมและเข้ า ใจยาก ตัวผมเองเคยเข้าไปเกีย่ วข้องทางการเมือง ทัง้ กับ พรรคไทยรักไทยเมื่อปี พ.ศ. 2541 ซึ่งขณะนั้นเรา ยึดถือกันว่าพรรคคือการมีอุดมการณ์ร่วมกันของ ผูก้ อ่ ตัง้ แต่พอเดินไปแล้วอุดมการณ์รว่ มของผูก้ อ่ ตัง้ ก็ค่อยๆ หายไป กลายเป็นอุดมการณ์ของคนที่มี ตำแหน่งสูงสุดในพรรค เมือ่ เป็นอย่างนัน้ เราก็เริม่ พบว่าการแต่งตัง้ โยกย้ายบุคคลออกจากกระทรวง ต่างๆ ไม่มีการปรึกษาหารือ นั่นก็คือปัญหาที่ว่า สิ่งที่เราต้องการให้พรรคการเมืองเป็นคล้ายๆ มหาวิทยาลัย คือเป็นบรรยากาศของเพือ่ นร่วมงาน มากกว่าเป็นบรรยากาศของผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชา หลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่า การที่เราเข้ามาร่วมงานกันนั้น เราก็คือเพื่อนร่วม อุดมการณ์ ถ้าคิดตรงกันเราก็ไปด้วยกัน ถ้าคิด ไม่ตรงกันก็ต้องปรึกษาหารือ หาจุดร่วม แล้วก็ พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพรรคและ สำหรับส่วนรวม เพราะถ้าหากเป็นการสั่งการ จากข้างบนลงมาโดยที่ไม่ฟังใครมันก็มีปัญหา ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น เดิมโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค หรือประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความหมายคือการช่วยคนไข้อนาถา หมายถึงคนไข้ที่ ไม่ ม ี ห ลั ก ประกั น เหมื อ นคนที ่ ท ำงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ดังนั้น คนไข้เหล่านี้ก็จะ ไม่ได้รับการรักษาอย่างที่ควรจะเป็น นั่นคือ จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ แต่ไปๆ มาๆ ในขณะนี้ ก็พยายามจะดึงทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าไปอยูใ่ นระบบเดียวกันหมด ซึง่ ผิดวัตถุประสงค์ กลายเป็ นนโยบายประชานิ ย มที ่ จ ะให้ ท ุ ก คน เสมอภาค นี่คือสิ่งที่เพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือ เรื่องการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันคือการจัดระเบียบสังคม เมื่อเราต้องการ จัดระเบียบสังคม ก็หมายความว่าป้องกันไม่ให้ เด็กและเยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิง และสถาน บริการเหล่านี้จะต้องจำหน่ายเฉพาะแอลกอฮอล์ ไม่ใช่มียาเสพติด โชว์ลามกอนาจาร การทะเลาะ วิวาทหรือการพกพาอาวุธปืนอยูใ่ นนัน้ และจะต้อง ปิดตรงเวลา แต่ไปๆ มาๆ เมื่อเราเข้มงวดใน สิ่งเหล่านี้กับคนที่ต่างอุดมการณ์ เราก็เหมือนไป ทุบหม้อข้าวของเขา อย่างเด็กหรือเยาวชน เราก็ตอ้ ง คิดว่าเขาเป็นเหมือนลูกหลานของเรา ถ้าเราไม่มี สำนึก ต้องการเพียงเงินอย่างเดียวก็มอมเมา เด็กเหล่านี้ เมื่อเอาหลายๆ อย่างมารวมกัน อุดมการณ์ก็ไม่เกิดร่วมกัน และท้ายที่สุดความ ขัดแย้งภายในพรรคเลยค่อนข้างรุนแรง ผมจึง บอกว่าการตั้งพรรคใหม่เหมือนการเริ่มต้นมอง

อุดมการณ์ให้ชัดเจนเสียก่อน แล้ ว อุ ด มการณ์ ในการทำงานการเมื อ งของคุ ณ คืออะไรคะ อันดับแรก การทำงานทางการเมืองเป็นการ เสียสละ ไม่ใช่มาเพื่อขอเงิน หาประโยชน์ หรือ เพื่อต้องการอำนาจรัฐ แล้วก็สร้างอาณาจักรของ ตนเองให้ยิ่งใหญ่ นั่นไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ ที่เราต้องการ เพราะอุดมการณ์ที่เราต้องการคือ ใครมีความรู้ ก็มาให้ความรู้ ใครมีประสบการณ์ ก็มาให้ประสบการณ์ ใครมีเงิน มาให้เงิน ใครมี เวลา มาให้เวลา แล้วทุกคนก็คือเจ้าของพรรค ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราคิดเมื่อปี พ.ศ. 2541 ตอนก่อตั้งพรรคที่ผมเคยอยู่เดิม แล้วท้ายที่สุด มันก็แปรเปลีย่ นไป และทีส่ ำคัญคือคนทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ ต้องเป็นคนที่ยืนหยัดในสิ่งเหล่านี้ ประเด็นที่สอง ทีต่ ามมาคือ ทุกคนต้องเป็นผูใ้ ห้ ไม่ใช่มาถึงพรรค แล้วก็แบมือรับ ขอห้าล้าน ขอสิบล้าน เราก็บอกว่า เราไม่มีให้หรอก จะเอาที่ไหนมาให้ แล้วมันก็ ผิดกติกาของ กกต. ด้วย และประการที่สาม สำคัญทีส่ ดุ คือการออกไปทำงานการเมืองคือการ ออกไปสัมผัสพี่น้องประชาชน เพื่อทำความรู้จัก และรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่การเอาเงินไปแจกผ่านหัวคะแนนและคนอื่น ที่คุณตั้งเข้ามา สมมติคุณแจกไป 20-30 ล้าน ในที่สุดคุณก็จะมาถอนทุนคืนเวลาอยู่ในตำแหน่ง 3 ร้อยล้าน 3 พันล้าน ประเทศก็จนลงเรื่อยๆ อย่างประเทศไทยงบประมาณปีละ 2 ล้านล้านบาท นั้นเยอะนะครับ แต่ขณะนี้ที่เสียงครหาเกิดขึ้น คืออะไร เงิน 2 ล้านล้านบาท เป็นงบประจำ ประกอบด้ ว ยเงิ น เดื อ นและค่ า ใช้ จ ่ า ยประจำ ประมาณ 80% และเป็นเงินพัฒนาหรืองบลงทุน อีก 20% หรือประมาณ 4 แสนล้านบาท โดย เสียงครหาหนักมากในขณะนีท้ ป่ี ระธานหอการค้า ออกมาพูดคือ มีการทุจริตถึง 50% ถ้าข้อมูล เหล่านีเ้ ป็นจริง หมายความว่าจาก 4 แสนล้านนั้น ต้องเสียไปถึง 2 แสนล้าน ผมก็สมมติต่อไปว่า เราสามารถป้องกันและรักษาเฉพาะงบพัฒนาให้ได้ 50% คือลดการทุจริตลงไปได้ 50% มันก็จะเก็บเงิน ได้ถึงปีละ 1 แสนล้าน โดยที่เราไม่ตอ้ งไปกู้ใคร ถ้ารัฐบาลอยู่ 4 ปี ก็จะมีเพิ่มขึ้น 4 แสนล้าน แต่ขณะนี้เราพูดถึงเรื่องประชานิยมอย่างเดียว โดยไม่ได้คดิ ว่าเงินนัน้ จะหามาได้ยงั ไง ซึง่ จริงๆ แล้ว ประชานิยมนัน้ เป็นสิง่ ทีจ่ ะทำให้ประเทศกลายเป็น คนที่งอมืองอเท้า คือเราตั้งใจจะช่วยคนที่ด้อย โอกาส คนที่เสียเปรียบ คนพิการ เด็ก เยาวชน หรือผู้สูงอายุ แต่ไม่ได้ช่วยทุกคนเหมือนกันหมด อย่าง 30 บาท รักษาทุกโรค หรือรักษาฟรีไปเลยนัน้ เป็นการตั้งรับปัญหา ซึ่งจริงๆ แล้วเราควรจะรุก เข้าสูป่ ญ ั หา ผมกล้าพูดเต็มปากว่า วันนีผ้ มย่าง เข้า 61 ปี 30 บาท นัน้ ผมเกือบจะไม่ตอ้ งใช้ นอกจากจะไปตรวจร่างกายหรือทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูนในแต่ละปีเท่านั้นเอง เพราะอะไร เพราะเราดูแลสุขภาพ แต่บางคนอายุ 40-50 ไม่ดแู ลตัวเองเลย ปล่อยให้เป็นโรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ นอนไม่หลับ เครียด ท้ายที่สุดรัฐบาล ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถึงจะพอ และนี่คือสิ่งที่ผมจะ บอกว่า เราไม่เห็นด้วยกับประชานิยม เราเห็นด้วย เฉพาะเรื ่ อ งการสร้ า งความเป็ นธรรมในสั ง คม อดีตประธานาธิบดีฟลิ ปิ ปินส์ชอ่ื รามอน แมกไซไซ เคยกล่าวไว้ ‘คนที่เกิดมามีน้อย ควรได้รับมาก จากรัฐ’ อันนั้นต่างหากที่เราสนับสนุน เมื่ อ คุ ณ เป็ น พรรคที่ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง กั น ใหม่ ผู้ ร่ ว ม อุ ด มการณ์ แ ละร่ ว มก่ อ ตั้ ง พรรคนี้ ขึ้ น มาเป็ น ใคร มาจากไหนกันบ้างคะ เป็นเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นปาฏิหาริย์ ก็ได้นะครับ เพราะพรรคจดทะเบียนเดือนมีนาคม เราก็ได้รบั อนุญาตจัดตัง้ พรรคในวันที่ 21 เมษายน มาถึงวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ เป็นระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน กับ 3 สัปดาห์ ยังไม่ถึง 2 เดือนเลย

คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ อันดับแรกต้องเป็นคน ที่มีความรู้ ความ สามารถ และมีความ สุจริต สิ่งเหล่านี้ต้อง ผูกเข้าด้วยกัน ผมมองว่ารูปร่างหน้าตา เป็นสิ่งที่เสริม แต่ถ้าจะ เอารูปร่างหน้าตา เป็นหลัก เราก็เอาชายงาม เอานางงามจักรวาล เป็นนายกฯ ก็จบ

ในช่วงที่ผ่านมางานเยอะมากมาย เริ่มตั้งแต่ จดทะเบียนพรรค จากนั้นเราก็ต้องหาที่ทำการ พอได้ที่ทำการเราก็เริ่มระดมทุนที่สโมสรตำรวจ เสร็จแล้วก็สมั ภาษณ์ผสู้ มัครแบบบัญชีรายชือ่ ก่อน และสัมภาษณ์แบบเขตต่อ แล้วการจะหาคน มหาศาลแบบนีไ้ ม่งา่ ย ส่วนใหญ่กเ็ ดินเข้ามาเพราะ เขาได้ยินเรื่องของพรรค ได้ยินชื่อเสียงของผม ในอดีต หลายคนก็เข้ามาด้วยความสมัครใจ บางคนก็เป็นเพื่อนฝูงรู้จักกันมาดั้งเดิม ซึ่งก็เป็น เรื่องน่าดีใจครับ เพราะเรามีเวลาสั้นมาก วันที่ กกต. รับสมัครผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อนั้นคือ วันที่ 19 พฤษภาคม ณ วันนัน้ เรายังเป็นพรรคได้ ไม่ถึง 1 เดือน แต่ก็ส่งผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อ ได้ถึง 64 คน และจากนั้นอีก 1 สัปดาห์ต่อมา เปิดรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต เราก็สง่ ตัง้ 107 คน จริงๆ ผู้สมัครที่เราได้มาทั้งหมดก็มีทั้งขยันบ้าง ปานกลางบ้าง ก็ต้องติดตามกันต่อไป แต่ทุกคน ที่มานั้น จากการสัมภาษณ์เราก็จะถามว่า ท่าน ช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่า ถ้าจะมาหวังเงิน จากพรรค พรรคก็คงไม่สง่ ทุกคนก็รบั ปากทัง้ หมด นอกจากด้วยวาจาแล้วก็ยังเขียนเป็นลายลักษณ์ อักษรในใบสมัครที่จะมีคำถามหนึ่งระบุว่าคุณ พึง่ ตัวเองได้แค่ไหน ทัง้ หมดหรือบางส่วน ก็เหมือน เป็นคำมัน่ สัญญาตัง้ แต่ตน้ ว่าท่านสัญญากับเรานะ ท่านช่วยเหลือตัวเองนะ แต่พรรคก็ไม่ถึงกับ ปล่อยปละละเลยหรือทิ้งเขา อันดับแรกก็คือ เมือ่ เขามาหลังจากทีเ่ ราคัดเลือกเสร็จ เราก็จดั การ อบรมในช่วงสั้นๆ ถึง 4 รุ่น ในช่วงเวลาเพียงแค่ 7 สัปดาห์ เราก็พยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ ผู ้ ส มั ค รเข้ า ใจว่ า อุ ด มการณ์ พ รรคคื อ อะไร นโยบายของพรรคคืออะไร แล้วเราก็อธิบายให้


14

ลูกพรรคเข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่ใช้เงิน เราต้องการ เปลีย่ นประเทศ เปลีย่ นพรรคการเมืองให้หนั กลับ มาทำงานด้วยอุดมการณ์ ไม่ใช่ใช้เงินซื้อแล้วเรา ก็มาถอนทุนกัน เพราะถ้าเป็นแบบนีก้ ารคอร์รปั ชัน ก็ไม่มีวันจบ และที่สำคัญยิ่งกว่าการตรวจสอบ ของ กกต. และประชาชน คือพรรคจะตรวจสอบ ท่าน และท่านต้องตรวจสอบตัวเองด้วย ถ้าไม่มี อุ ด มการณ์ น ี ้ เป็ นตั ว สำคั ญ แล้ ว ก็ อ ย่ า มาเลย เพราะถ้ามาแล้วมัวแต่คิดแบบเก่าๆ แบบใช้เงิน ท่านก็อย่าทำงานการเมืองเลย อย่างผมหรือผูร้ ว่ ม ก่อตั้งพรรคก็เป็นคนที่มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง แม้ไม่ทำงานการเมืองก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้ว ในวันนี้ แล้วทำไมเราจะมาทำการเมืองให้ต้อง เสียชื่อ ให้กลายเป็นคนที่ซื้อเสียง ให้กลายเป็น จำเลยหรืออาจจะเป็นผู้ต้องโทษในวันข้างหน้า เราไม่ทำหรอกครับ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย คุ ณ คาดหวั ง ผลการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้ ม ากน้ อ ย แค่ไหนคะ ต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีอายุ หลายสิบปี ส่วนพรรคเพื่อไทยถึงแม้จะเพิ่งเกิด แต่ ก ็ ร ั บ อานิ ส งส์ จ ากพรรคพลั ง ประชาชน และพรรคพลั ง ประชาชนก็ ได้ ร ั บ อานิ ส งส์ จ าก พรรคไทยรักไทย เมื่อพูดถึงนิติบุคคล คือ พรรคการเมือง พรรครักษ์สนั ติเหมือนกับน้องใหม่ จะไปเทียบกับคนอายุสบิ ปี หรือหลายสิบปีกย็ าก แต่ถา้ เทียบกันว่าครัง้ นีม้ นั คือการเลือกตัง้ ครัง้ แรก พูดง่ายๆ ก็คือ เหมือนกับทหารที่ฝึกเสร็จก็เข้า สนามรบเลย มันก็ขน้ึ กับบทเรียนและประสบการณ์ ผมก็บอกบรรดากรรมการบริหารหรือท่านผู้ร่วม

เราต้องหาคนเสียสละ 500 คน ให้ได้ (จำนวน ส.ส. 500 คน) ถ้าประเทศไทยหาคน เสียสละ 500 คน ไม่ได้ ผมบอกได้เลยว่า ประเทศไทยสิ้นหวังครับ จากประชาชน 65 ล้านคน จะหาคนเสียสละเพื่อ ประเทศ 500 คน ผมถามว่าเยอะไหม ก็ไม่เยอะนะครับ

ก่อตั้งและผู้สมัครว่า ครั้งนี้ควรเป็นครั้งที่เราต้อง เดินให้ดี เดินให้ตรง แล้วจะได้กเ่ี สียงไม่ใช่ปญ ั หา ถึงแม้ว่าจะไม่มีเลยสักเสียงเดียว เราก็ไม่เสียใจ เพราะถือว่าเป็นบทเรียนครั้งแรก เราเชื่อว่าจะมี ครั้งต่อๆ ไป แต่ขณะนี้เสียงตอบรับจากในพื้นที่ เราก็มั่นใจว่าเราต้องมี ส.ส. เข้าสภาแน่ เพียงแต่ อาจจะบอกยากว่าจะมีกี่คน ในกรณีทไี่ ด้ ส.ส. คิดว่าบทบาทของพรรครักษ์สนั ติ คือการเข้าไปผลักดันในเรื่องใด ในขณะนีเ้ ราก็ตอ้ งดูกอ่ นนะครับ ว่าถ้าสมมติ เราเข้าไปแล้วเป็นฝ่ายค้าน ฝ่ายค้านนี้ไม่ต้องรอ ให้ใครเชิญครับ (หัวเราะ) ได้เป็นแน่ ไม่วา่ จะกีค่ น ก็ตาม แต่ถ้าได้เป็นฝ่ายรัฐบาล เราก็ต้องรอให้ เสียงข้างมากเขาเชิญ เพราะแน่นอนว่าเราคงไม่ใช่ เสียงข้างมากเข้าไปจัดตั้งรัฐบาล แต่พรรคที่ได้ เสียงข้างมากก็ยงั ไม่ชดั ต้องรอวันที่ 3 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ถึงจะทราบว่าพรรคไหนคือพรรคใหญ่ ที่จะได้เป็นรัฐบาล เราก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การชนกันของสองพรรคใหญ่ หากว่าทางพรรคไม่ได้รบั เลือกเป็นรัฐบาล จะมีแผน ต่อไปอย่างไร ผมคาดการณ์ว่า ถ้าเราไม่มี ส.ส. แม้แต่ คนเดียว ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นนั้น งานที่จะต้องทำ ต่อไปอันดับแรกคือการหาสมาชิกให้ได้ไม่น้อย กว่า 5,000 คน ใน 1 ปี เรื่องที่สองที่ต้องทำ คือ การเตรียมสร้างสาขาพรรคในทุกภาคของประเทศ คาดว่าจะมีอย่างน้อย 6 สาขา เรือ่ งทีส่ าม คือการ ฝึกอบรมให้ผู้สมัครหรือสมาชิกของเรามีอุดมการณ์รว่ มกัน และเข้าใจการเมืองแบบสร้างสรรค์ นอกจากนัน้ แล้วเราก็จะพัฒนาบุคคลทีม่ แี นวโน้ม ที่ดีเข้ามาทำงานในพรรคหรือเข้ามาเป็นผู้สมัคร ของพรรคทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต โดยแบบเขตนั ้ น จะเป็ น ผู ้ ร ั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค ข้อมูลต่างๆ จากแต่ละพืน้ ทีเ่ ข้ามา อย่างน้อยทีส่ ดุ คือในเขตเลือกตั้งของเขาหรือรวมในเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดนัน้ จากนัน้ เราก็มาช่วยคิดหาแนวทาง ในการกำหนดนโยบาย ว่าอะไรควรทำ อะไร ไม่ควรทำ ในขณะนี้นโยบาย 5 ส. ผมขอ ขยายความนิดหนึ่ง คือเรื่องนี้จะครอบคลุมเรื่อง ส่วนใหญ่ เราเดินทางไปทั่วประเทศตั้งแต่ก่อน ตั้งพรรค อันดับแรก สิ่งที่เห็นได้ชัดคือประเทศ แตกความสามัคคีอย่างรุนแรงมาก ฉะนัน้ ข้อแรก คือเราจะสร้างความสามัคคีปรองดองกันอย่างไร ให้คนทั้ง 6 ภาค กลับมาเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งที่ ประเทศไทยนัน้ มีอายุยาวนานหลายร้อยปี แล้วเรา เกิดความแตกแยกกันถึงขนาดนีใ้ นเรือ่ งไร้สาระมาก คือการที่แบ่งสี แบ่งค่าย ทั้งที่สิ่งที่ยึดมั่นคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้ธงไตรรงค์ เดียวกัน นีค่ อื เรือ่ งใหญ่มากทีต่ อ้ งให้คนไทยกลับมา เป็นเนือ้ เดียวกัน เรือ่ งทีส่ อง คือเรือ่ งสุจริต หลายคน ถามว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องปากท้อง ผมก็บอกว่า มันเกี่ยวโดยตรงเลย ถ้าประเทศไม่สุจริต อย่างที่ บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเงินที่หายไปจากงบประมาณ 2 ล้านล้านบาท เป็นเพราะการทุจริต แทนที่จะ นำไปสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สร้างถนน สร้างสิง่ ทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ตา่ งๆ มันก็หายไป เข้ากระเป๋าใครก็ไม่ทราบ ปีหนึ่งเป็นแสนล้าน อันนี้เรายังไม่พูดถึงว่าเงินนี่เป็นภาษีอากรแล้ว กระจายไปยังกองทุนต่างๆ ที่มีการก่อตั้งขึ้น มากมายโดยไม่ ผ ่ า นงบประมาณแผ่ น ดิ น การตรวจสอบก็แย่ สตง. ก็ไม่เอาใจใส่ อันนี้ผม กล้าพูด เพราะเราเคยจี้ สตง. ไป เมื่อเป็นแบบนี้ เราก็ตอ้ งเข้าใจว่าเงินของประเทศมันถูกดึงออกไป เป็นส่วนต่างๆ และเราก็ติดตามตรวจสอบไม่ได้ ฉะนั้น ความสุจริตคือสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ ประเทศร่ำรวยขึ้น บางเรื่องก็ไปจัดซื้อจัดจ้างกัน แบบไร้สาระ เช่น GT-200 เครื่องตรวจวัตถุระเบิด ทีอ่ า้ งว่าใช้ตรวจวัตถุระเบิด เมือ่ เปลีย่ นการ์ดอ้างว่า สามารถตรวจยาเสพติดได้ แล้ววันนี้มีการยืนยัน

ชัดเจนแล้วว่ามันคือของเก๊ ต้นทุนไม่เกิน 100 บาท จัดซื้อกันเครื่องละ 500,000-1,000,000 บาท ผมถามว่าคนทีร่ บั ผิดชอบคือใคร ผูจ้ ดั ซือ้ จัดจ้าง อยู่ที่ไหน ซื้อของเหล่านี้แล้วหมดไป 2 พันล้าน บาท โดยที่ไม่ได้อะไรเลยนอกจากของเก๊ และเรา กลายเป็นหมูระดับนานาชาติ บริษทั ผูข้ ายเขาก็ หัวเราะเยาะ นี่หรือประเทศไทย คน 65 ล้านคน กลายเป็นหมูที่ถูกต้มตุ๋นได้ง่าย ถามว่าวันนี้ฝ่าย ตรวจสอบทำไปถึงไหน ใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบ เงิน 2 พันล้านนั้นเอามาสร้างโรงเรียน สร้าง มหาวิทยาลัยหรืออืน่ ๆ ได้อกี มากมาย คือเงินเท่ากับ หนึง่ กระทรวงเลยนะครับ เห็นไหมครับเพียงแค่เรา รูจ้ กั ใช้เงิน รูจ้ กั ประหยัด ก็มเี งินเพิม่ ขึน้ ประเทศ ของเราในขณะนีม้ ที รัพยากรมหาศาล แต่การใช้เงิน ไม่ประหยัด และการทุจริตคอร์รปั ชันทำให้ประเทศ เราจนลงๆ นีค่ อื การบริหารจัดการ ฉะนัน้ อย่ามา ถามว่าใครคือนักเศรษฐศาสตร์มอื อาชีพ ในขณะนี้ การแก้ปัญหาของประเทศไม่ได้อาศัยนักวิชาชีพ เฉพาะด้าน ต้องเป็นสหวิทยาการ คนเหล่านีต้ อ้ งรู้ ทุกด้านแล้วโยงกันออกมาเป็นแผน มองในแต่ละ ด้าน เศรษฐกิจว่าอย่างไร การเมืองว่าอย่างไร สังคมว่าอย่างไร คุ ณ คิ ด ว่ า คนที่ จ ะมาเป็ น นายกรั ฐ มนตรี ข อง ประเทศไทยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรคะ คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ อันดับแรกต้องเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความสุจริต สิ่งเหล่านี้ต้องผูกเข้าด้วยกัน ผมมองว่ารูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่เสริม แต่ถ้าจะ เอารูปร่างหน้าตาเป็นหลัก เราก็เอาชายงาม เอานางงามจักรวาล เป็นนายกฯ ก็จบ ถ้าเป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ แล้วมีรูปร่างหน้าตา หล่อด้วย สวยด้วย เป็นสิง่ ทีด่ ี แต่ถา้ มีเฉพาะ หล่อ สวย ไม่มคี วามรูค้ วามสามารถ ก็พาประเทศลงเหว ฉะนั้น สิ่งที่สำคัญและหายากคือสิ่งที่อยู่ในสมอง และประสบการณ์ที่ทำงานมา เราสามารถดูคน เหล่านี้ได้ไม่ยากเลย ดูตั้งแต่เกิดมาเขาได้ทำ อะไรบ้าง เรียนอะไรมาบ้าง ประกอบอาชีพอะไร บ้าง ประกอบคุณงามความดีอะไรบ้างในชีวติ ของ คนเหล่านัน้ อย่างผมผ่านมา 60 ปี ประวัตขิ องผม มีเยอะแยะ ผมก็เล่าให้ทุกคนฟัง แต่อย่าถือว่า เป็นการอวดตัวนะครับ ผมจบได้ที่หนึ่งโรงเรียน นายร้อยตำรวจทุกปีตลอด 4 ปี พอจบแล้วขณะนัน้ ประเทศมี ป ั ญ หาเรื ่ อ งการก่ อ การร้ า ยของ คอมมิวนิสต์ รุน่ ผมทัง้ รุน่ ตัง้ แต่ทห่ี นึง่ ถึงทีส่ ดุ ท้าย ออกเป็นผูห้ มวดตำรวจตระเวนชายแดน เราก็ภมู ใิ จ ว่าเราเป็นคนกลุม่ หนึง่ ทีเ่ ป็นคนหนุม่ ทีเ่ สียสละตัวเอง ออกไปปกป้องประเทศชาติ แล้วรุ่นผมตายไป 5 คน ในหน้าทีร่ าชการขณะทีต่ อ่ สูก้ บั ผูก้ อ่ การร้าย คอมมิวนิสต์ แล้วประเทศเราก็กลับมาสู่สันติสุข หลังจากนั้นผมก็ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จบปริญญาโทและเอกด้วยทุน ก.พ. ของรัฐบาล และวิทยานิพนธ์ของผมได้รับรางวัล ชนะเลิศจากการประกวดวิทยานิพนธ์ในสาขา กระบวนการยุตธิ รรม เกียรติประวัติลักษณะนี้ผม ไม่ได้อวดอ้าง มันคือของจริง แล้วผมกลับมา สมั ค รใจที ่ จ ะเป็ น อาจารย์ ท ี ่ โรงเรี ย นนายร้ อ ย ตำรวจตามสัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ก.พ. แต่เนือ่ งจาก ไม่มตี ำแหน่งอาจารย์ให้กบั ผม ผมรออยูเ่ กือบ 2 ปี ท้ายที่สุดบรรจุผมอยู่ประจำแผนกซึ่งอยู่ในระดับ ทีต่ ำ่ กว่าผูห้ มวด ตชด. เท่ากับตอนทีผ่ มจบใหม่ๆ ผมก็ขอโอนไปนิด้า เพียงแค่ระยะเวลา 2 เดือน ผมก็ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ต่อมาผม ก็เป็นรองศาสตราจารย์ภายในเวลา 3 ปี ต่อมา อีก 3 ปี ผมก็ได้เป็นศาสตราจารย์ทอ่ี ายุนอ้ ยทีส่ ดุ คนหนึ่ง ขณะนั้นอายุประมาณ 38 ปี และใน ขณะเดียวกันผมก็ได้เป็นคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน และเป็น อธิการบดี ขณะทีอ่ ยูใ่ นนิดา้ ผมก็ชว่ ยนิดา้ เติบโต อย่างที่นิด้าเป็นอยู่ทุกวันนี้


16

แล้วคุณจัดการกับประเด็นเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างไรบ้างตลอดการทำงานที่ผ่านมา ผมพู ด ได้ เ ลยว่ า ตลอดเวลาที ่ ผ มอยู ่ ไม่ ว ่ า ในงานตำรวจหรืองานของอาจารย์ ผมไม่เคยทุจริต บาทเดียวก็ไม่เคยรับ อย่างนิด้าสร้างอาคารไม่รู้ กี่หลัง อย่าว่าแต่เงินเลย กระเช้าผมยังไม่รับ ผมบอกว่าถ้าคุณเอากระเช้าให้ ผมก็ขอรับในนาม ของนิด้า แล้วผมก็เอากระเช้าไปร่วมจับสลาก ในวันจัดงานปีใหม่ของชาวนิดา้ ก็บอกว่ากระเช้านี้ เป็นของผู้รับเหมานะ เพราะเราไม่ต้องการครับ อย่าว่าแต่ไม่รบั เงินเลย ผมยังใช้เงินส่วนตัวบริจาค ให้ น ิ ด ้ า ในการซื ้ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ปรับปรุงห้องเรียน ถ้าถามว่าคนดีเป็นอย่างไร ผมคิดว่าผมก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่ง เพราะชีวิต ของผมไม่เคยทุจริต มีบางคนไม่เข้าใจถามว่า คนเรากล้าพูดเหรอว่าตัวเองเป็นคนดี ผมเป็นคนหนึง่ ที่กล้าพูดว่าผมเป็นคนดี และครอบครัวของผม ก็ไม่เคยทุจริต พ่อของผมก็เป็นข้าราชการทีซ่ อ่ื สัตย์ ตลอดชีวิต สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของครอบครัวที่ ดีงาม เราไม่เคยไปกล่าวร้ายป้ายสีใคร ไม่เคย ทำร้ายใคร ถ้าจะมีปะทะกันคือการทำงานของ ตำรวจที่ต้องสู้กับโจร สิ่งเหล่านี้คือการต่อสู้เพื่อ หน้าที่ ไม่ได้ทำอะไรเป็นการส่วนตัว พอหมดหน้าที่ จากนิดา้ ผมก็เป็นคนหนึง่ ในการก่อตัง้ มหาวิทยาลัย ชินวัตร ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการออกแบบของอาเซียนทีป่ ระเทศ มาเลเซีย และผมก็เป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยชินวัตร ในขณะเดียวกันผมก็เป็นเลขาธิการ พรรคไทยรักไทย หลังจากที่พรรคประสบความ สำเร็จเมือ่ ปี พ.ศ. 2544 ผมก็ได้รบั ตำแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย และก็ได้เริ่มประกาศ 3 สงคราม ที่พรรคประกาศว่าเป็นเรื่องใหญ่ คือ หนึ่ง สงครามยาเสพติด สอง สงครามความ ยากจน สาม สงครามป้องกันและปราบปราม การทุจริต ซึ่งผมก็เป็นรัฐมนตรีที่โดดเด่นที่สุด ใน ครม. ชุดที่ 54 แล้วพอครบวาระเราก็หมดหน้าที่ การเมืองไทยน่าจะมีคนเก่งเยอะ แต่ทำไมบ้านเมือง ยังไม่ไปไหนเสียทีคะ สิ่งสำคัญคือคนคนนั้นเป็นคนเก่งคนดีจริง หรือเปล่า ในรุ่นเตรียมทหารรุ่นเดียวกับผม 300 กว่าคนทั้งสี่เหล่า ขณะนี้เกษียณเกือบหมดแล้ว มีตง้ั แต่พนั เอกไปจนถึงพลเอก ซึง่ ก็มคี นทีข่ น้ึ ไปถึง พลเอกจำนวนไม่มาก เพราะการแข่งขันสูง ส่วน คนดีคนเก่งอืน่ ๆ ก็มมี าก พอเกษียณมีเงินบำเหน็จ บำนาญก็เพียงพอเหลือใช้ ผมก็ไปชักชวนว่า ขณะนี้บ้านเมืองวิกฤต ทางหนึ่งที่ทำให้เกิดสันติ วิธไี ด้คอื การเมือง ให้การเมืองมีคนเก่งและมีคนดี เพราะทุกวันนีค้ นด่านักการเมืองว่ามีแต่คนทีใ่ ช้ไม่ได้ ทั้งนั้น ถ้าถามผม ผมเห็นว่าถ้าจะให้ใช้ได้ก็ต้อง เอาคนเก่งคนดีคนเสียสละเข้ามา แต่ไม่น่าเชื่อว่า มีคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่พร้อมจะเข้ามาทำงาน ตรงนี้ แต่อกี จำนวนมากมายเป็นร้อยคน เอาเฉพาะ เพื่อนของผมนะ เขาก็ไม่มา ถามว่าทำไมไม่มา ก็เพราะไม่อยากเปลืองตัว ไม่อยากกระโดดลงมา ในบ่อน้ำครำ เขาอยากจะมีชวี ติ บัน้ ปลายอย่างสุข สงบ บางคนก็คดิ ว่าชีวติ นี้ ทำมาพอแล้ว อายุ 60 แล้ว จะเอาอะไรมากมาย และนี่คือสิ่งที่ทำให้คน จำนวนมากหันหลังให้กบั การเมือง เพราะกลัวว่า การเมื อ งนั ้ น เป็ นการสาดโคลนใส่ ร ้ า ยป้ า ยสี ทำร้ายกันไม่ใช่เพียงแค่วาจา บางครัง้ ก็ถงึ ขัน้ ฆ่ากัน นีค่ อื สิง่ ทีท่ ำให้คนดีๆ จำนวนไม่นอ้ ยกลัว ผมจึง พูดเสมอว่า คนเก่งและดีเท่านัน้ ไม่พอ ต้องกล้าด้วย นี่ขนาดทหารตำรวจนะครับ กล้าสู้กับศัตรูของ ประเทศชาติ แต่พอเจอการเมืองเท่านั้นก็ถอย ไม่กล้าสู้ในการเมือง ผมก็งงเหมือนกัน (หัวเราะ) หลายคนบอกว่าอยากมีชีวิตบั้นปลายที่สุขสงบ ผมก็อยากมี อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าเดือน มกราคมทีผ่ า่ นมาผมยังไม่คดิ เรือ่ งนีเ้ ลย แล้วไม่รวู้ า่ เพราะอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ผมเดินมาถึงทุกวันนี้

ผมก็บอกกับลูกว่า ชีวติ เป็นของเราแค่สว่ นเดียวนะ ถึงแม้สมัยที่เรายังหนุ่มเราคิดว่าตัวเราคือคนที่กำ ชะตาชีวิตของตัวเอง แต่พออายุมากขึ้น เรารู้ว่า มีอำนาจหลายๆ อย่าง ซึง่ เป็นปัจจัยภายนอกที่ ผลักดันเราให้เข้ามาข้องเกีย่ วในเรือ่ งทีเ่ ราไม่คาดคิด แล้ ว สุ ด ท้ า ยผมก็ ถู ก ผลั ก ดั น ให้ เ ข้ า มายุ ่ ง กั บ การเมืองอีกครั้งหนึ่ง แต่สง่ิ หนึง่ ทีผ่ มพูดกับภรรยา ก็คอื ก่อนทีผ่ มจะทำอะไรสำคัญในชีวิต ไม่ว่าจะ เปลีย่ นอาชีพ ไม่วา่ จะรับตำแหน่งบริหาร ผมก็ตอ้ ง หารือกับภรรยา เพราะภรรยากับผมนัน้ รูจ้ กั กันมา 40 ปี ก็เป็นเพื่อนตายกัน และเราก็เหลือเวลาอยู่ ด้วยกันอีกไม่มาก ตอนนีล้ กู ก็โตหมดแล้ว อายุครบ 20 ปี หมดแล้วทั้ง 3 คน ภรรยาก็ให้ข้อคิดอยู่ อย่างหนึ่งว่า ถ้าผมจะกลับมาทำงานการเมือง อีกครั้ง ครอบครัวไม่มีปัญหา สนับสนุนเต็มที่ แต่ขอให้ผมทำด้วยความสมัครใจ ทำเพราะอาสา อย่าทำเพราะถูกคนอื่นบีบบังคับ ไม่ว่าคนนั้นจะ เป็นเพื่อน ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาก็ตามแต่ แล้วถ้าล้มเหลว เราก็ไม่โทษใคร หรือถ้าสำเร็จ เราก็มีความภาคภูมิใจ ช่วงทีค่ ณ ุ หายไปจากการเมือง คุณไปทำอะไรบ้างคะ แล้วระหว่างนั้นมีการชักชวนจากพรรคการเมือง ให้กลับเข้าไปทำงานการเมืองบ้างไหมคะ ช่วงทีพ่ น้ จากตำแหน่งรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2548 ผมเคลียร์เรื่องบัญชีทรัพย์สินเสร็จสิ้น ก็ไปเป็น อาจารย์พิเศษที่นิด้า คอยอบรมอาจารย์ใหม่ นักศึกษาปริญญาโท-เอก แล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้ ทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา

กฎหมายต่างๆ หลังจากนั้นก็ดำรงตำแหน่ง นายกสภาการศึ ก ษาโรงเรี ย นนายร้ อ ยตำรวจ แล้วก็มไี ปบรรยายให้ความรูก้ บั นักศึกษาตามทีต่ า่ งๆ ในสาขาวิชาที่ผมถนัดครับ ส่วนเรื่องการติดต่อ ทาบทามจากพรรคการเมืองก็มีอยู่เรื่อยๆ แต่สิ่ง สำคัญของการเมืองคืออุดมการณ์ หลายพรรค พูดกับเราตอนต้นดีมาก แต่หลังจากนัน้ อุดมการณ์ ของเขาแปรเปลี่ยนไป บางพรรคต้องการให้ผม เข้าไปเพื่อเป็นตัวดึงดูดในการระดมทุน และสัก วันหนึง่ ถ้าเราเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เขีย่ เรา ออกเพราะเรื่องเงิน วิธีคิดของบางคนเป็นแบบนี้ ก็มคี รับ แม้กระทัง่ พรรคทีเ่ ราตัง้ มากับมือคือพรรค ไทยรักไทย วันหนึ่งก็แปรเปลี่ยน พอถึงจุดที่ผม คิดว่าผมหมดวาระปี พ.ศ. 2548 นั้น ไทยรักไทย ก็ไม่ใช่ไทยรักไทยตอนที่เราก่อตั้งแล้ว เต็มไปด้วย บุคคลซึ่งสมัยแรกเราขอร้องว่าไม่เอา คนเหล่านี้ ไม่เคยให้เกียรติผกู้ อ่ ตัง้ แล้วก็มองว่าตนเองมีศกั ดิ์ และสิทธิ์เท่ากับผู้ก่อตั้ง ซึ่งความจริงไม่ใช่ เพราะ ผู้ก่อตั้งต้องมีศักดิ์และสิทธิ์เหนือคนที่มาทีหลัง นี่คือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เราพยายามตั้งไว้กับ พรรครักษ์สันติ ผู้ก่อตั้ง 10 บุคคลนั้นเราคิดว่า เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติ ได้รับ การยกย่องจากพรรค คนทีม่ าทีหลังต้องให้เกียรติ เหมือนเราอยูในครอบครัว เราต้องให้เกียรติบรรพชน ไม่ใช่ทุกคนเข้ามาแล้วเท่ากันหมด แล้วผู้ก่อตั้ง ทั้งหลายคือคนที่ทุ่มเทมากๆ อย่างช่วง 2 เดือน ที่ผ่านมา ผู้ก่อตั้งทำสารพัดอย่าง ตั้งแต่จัดแฟ้ม ยกเอกสาร รับโทรศัพท์ (หัวเราะ) บางคนไม่เข้าใจ

ก็มาโวยวายเรียกร้องต่างๆ เราก็บอกว่าผู้ก่อตั้ง พรรคไม่ใช่เบ๊ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธุรการนะ หลายคน มีเกียรติมศี กั ดิศ์ รี ทีเ่ ข้ามาเพราะอยากให้บา้ นเมืองดี และผมก็ ช ื ่ นชมกั บ ท่ า นเหล่ า นี ้ ว ่ า เขาทำด้ ว ย ความเสียสละ และทำเต็มที่ ถึงวันลงสมัครเราก็ไป ค้างที่โรงแรมใกล้สถานที่รับสมัคร คือศูนย์กีฬา ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพราะกลัวว่ารถติดแล้วจะไป ไม่ทัน (หัวเราะ) คือเบื้องหลังที่ใครอาจไม่รู้ว่าเรา ทุ่มเทกันมาก หลายคนคิดว่างานการเมืองนัน้ ต้องมีเงินถึงจะทำได้ เรื่องนี้จริงไหมคะ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องพูด ให้ ฟ ั ง ว่ า ถ้ า เราใช้ ก ารเมื อ งแบบสร้ า งสรรค์ เราไม่ซอ้ื เสียง เราก็ใช้เงินไม่มากหรอกครับ ทีส่ ำคัญ คือขอให้ได้คนดี ให้ได้คนจริงใจ และคนที่ขยัน แต่ แน่ น อนพรรครั ก ษ์ ส ั นติ เ องก็ เจอประเภทที ่ ไม่ใช่ของจริงอยู่หลายราย ตอนที่มาบอกกับเรา ก็พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือตัวเอง พร้อมจะทำงาน หรือ พวกที ่ จ ะมาแบมื อ ขอเงิ น เราก็ ป ฏิ เ สธไปหมด และทีด่ เู หมือนเรือ่ งขำขันแต่ตอนนัน้ ก็ขำไม่ออกคือ เขานัง่ รถมาจากต่างจังหวัดจำนวนมากเลย มาถึง พรรคก็บอกว่าอยากจะมาสมัคร ก็ถามว่าทำไม ถึงอยากสมัคร เขาก็บอกว่า ทราบข่าวว่า กกต. จะแจกคนละ 1,500,000 บาท ข้อมูลเพีย้ นขนาดนี้ เลยนะครับ เราก็อธิบายว่าไม่ใช่ กกต. แจก แต่มนั เป็นสิ่งที่ท่านจะใช้เงินของท่านหรือของพรรค ในการหาเสียงไม่เกินเขตเลือกตัง้ ละ 1,500,000 บาท เพราะ กกต. จะเอาที่ไหนมาแจก กลายเป็นว่า


18

เขามากันเต็มเลยเพราะคิดว่าจะได้เงิน จะเห็น ได้เลยว่าการสือ่ ความหมายนัน้ แย่มาก และทีม่ า แบบนีเ้ ราก็ปฏิเสธหมด เพราะจะมาหวังเงินตัง้ แต่ วันแรก แบบนี้อย่าทำเลย หรืออย่างน้อยที่สุด ถ้าทำก็ไปทำทีอ่ น่ื แล้วกัน พรรคเราไม่รบั บางคน มาทีแรกก็พูดดี พวกนี้ก็ยากขึ้นมานิดหนึ่ง เวลา สัมภาษณ์ก็รับปากหมด พอเราอนุญาต วันที่ลง สมัครกลับเปลีย่ นใจไม่สมัครเพราะบอกว่าไม่มเี งิน เราก็บอกว่าเราไม่มีให้หรอก ถ้าทำงานไปแล้ว สักพักหนึง่ คนไหนทำดีกอ็ าจมีสว่ นช่วยไปเติมให้ เช่น พวกแผ่นป้าย คัตเอาต์ แผ่นพับ หรือไป ช่วยหาเสียง ซึ่งตรงนี้ก็ใช้เงินไม่เยอะหรอกครับ ตามเงินที่ กกต. ตั้งไว้ว่าไม่เกิน 1,500,000 บาท ก็ไม่เกินหรอกครับ ไปหาเสียงก็เช่ารถตูแ้ ล้วก็แวะ ตามจังหวัดต่างๆ แบบนีเ้ ราก็ไม่สน้ิ เปลือง คือเรา ต้ อ งยอมรั บ นะครั บ ว่ า ค่ า นิ ย มในต่ า งจั ง หวั ด ไม่เหมือนกรุงเทพฯ เพราะเขาอาศัยอยู่กันอย่าง กระจัดกระจาย ส่วนในกรุงเทพฯ การทำงานก็ อาจจะใช้เงินน้อยกว่า เพราะประชากรกระจุกตัว รวมกัน การประชาสัมพันธ์จึงไม่ยากนัก เราก็ บอกให้ ส.ส. เขต ต้องทำแผนตั้งแต่วันที่อบรม จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม ก่อนการเลือกตัง้ ให้เราดู ว่าจะทำอะไร หาเสียงที่ไหน บางครั้งเราก็คิด กลยุทธ์ให้ แต่ผสู้ มัครก็ตอ้ งขยันรูจ้ กั คิด รูจ้ กั หาจุด ทีจ่ ะไปหาเสียง คือถ้ารูจ้ กั คิด เราก็ไม่ตอ้ งใช้เงินมาก แต่ที่ใช้เงินกันเยอะเพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า จะต้องซื้อเสียงหัวละ 500-1,000 บาท ถ้าเป็น แบบนั้นก็ต้องใช้เงินหลายสิบล้าน แล้วพอตัวเอง ได้เป็นก็คดิ ว่าจะถอนทุนคืน ก็เหมือนนักพนันครับ เสี่ยงดวงดูว่าจะได้ไหม เมื่อลงทุนไปแล้วก็ต้อง เอาให้ได้ กู้หนี้ยืมสินก็ต้องทำ เพราะจะเอาให้ได้

วันที่ 3 กรกฎาคม นี้ เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญ ยิ่งกว่าครั้งไหนๆ เพราะ บ้านเมืองกำลังวิกฤต การที่มีคนส่วนใหญ่ออกไป ใช้สิทธิ์ใช้เสียง ก็ทำให้ หนึ่ง คนที่ได้รับเลือกนั้น เป็นคนทีม่ าจากเสียงข้างมาก สอง ทำให้ประชาคมโลก และอาเซียนเกรงใจเรา และเห็นว่าเราเป็นประเทศ ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง หากมีคนไปใช้เสียง 80-90% อย่างน้อยที่สุดจะเลือกใคร ก็ตามก็แสดงให้เห็นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ

เพราะถ้าไม่ได้หมายความว่าเงินทีล่ งทุนไปก็เท่ากับ ศูนย์ นี่คือวิธีการคิดของการเมืองที่ด้อยพัฒนา และนำมาซึ่งปัญหาคอร์รัปชัน เราไม่ทำครับ ถ้าทำอย่างนั้นไม่ทำดีกว่า ผมอยู่เฉยๆ ผมก็มีกิน มีชื่อเสียงอยู่แล้ว เห็นจากป้ายของพรรคว่ามีการชูหมู่บ้านบางระจัน เป็นต้นแบบของการทำพรรค ทำไมถึงเป็นหมู่บ้าน บางระจันคะ เราต้องเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นมี มายาวนาน แต่คนในชาติมกั ไม่คอ่ ยแยแสประวัต-ิ ศาสตร์ของเราในอดีต และต้องเข้าใจว่าตอนที่ กรุงศรีอยุธยากำลังจะเริม่ รบประมาณปี พ.ศ. 2308 กองทัพพม่ารุกเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทย การต่อต้านจากราชสำนักอ่อนแอมาก แต่มี ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาต่อต้าน นั่นคือบ้าน บางระจันทีไ่ ม่เคยเป็นทหาร ไม่มเี ครือ่ งไม้เครือ่ งมือ ในการรบ แต่รู้ว่ากองทัพพม่ากำลังจะบุกเข้าไป ที่กรุงศรีอยุธยา ก็สามารถยับยั้งกองทัพพม่าได้ ถึง 8 ครัง้ จนครัง้ ที่ 9 กองทัพพม่าเขาก็เอาปืนใหญ่ มาเลย ชาวบ้านบางระจันเขาขอปืนใหญ่จาก เมืองหลวงแต่เขาก็ไม่แยแส ไม่ส่งมาให้ สุดท้าย ก็หล่อปืนเองแต่ก็ใช้ได้ไม่ดี ยิงไปก็แตก สุดท้าย พม่าจึงฝ่าหมู่บ้านบางระจันไปได้ สิ่งที่เราเรียนรู้ จากเรื่องนี้คือ ตราบใดก็ตามแต่ที่ผู้มีอำนาจ ไม่แยแสชีวิตของคนที่เสียสละ ดูคนไม่เป็น ประเทศไทยก็ ส ิ ้ น เหมื อ นครั ้ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา เปรียบเทียบกับการบริหารบ้านเมืองคือ การทำงาน การเมืองต้องเป็นการเสียสละ ถ้าการทำงาน การเมืองดีแต่มาขอเงิน มีแต่หวังประโยชน์ นีไ่ ม่ใช่ การเมือง เขาเรียกว่าทำธุรกิจการเมือง เมื่อได้รับเลือกเข้าไปทำงานแล้ว เราจะป้องกัน การเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์อย่างไร อันดับแรก เราต้องหาคนเสียสละ 500 คน ให้ได้ (จำนวน ส.ส. 500 คน) ถ้าประเทศไทย หาคนเสียสละ 500 คน ไม่ได้ ผมบอกได้เลยว่า ประเทศไทยสิน้ หวังครับ จากประชาชน 65 ล้านคน จะหาคนเสียสละเพือ่ ประเทศ 500 คน ผมถามว่า เยอะไหม ก็ไม่เยอะนะครับ เราต้องสอนสปิริต อย่างชาวบ้านบางระจันให้กบั คนรุน่ ใหม่ ให้เขามี ความเสียสละเพือ่ ชาติ เพราะขณะนีค้ นไทยอ่อนแอ เรื่องนี้มาก บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชาติคืออะไร หลายคนอาจคิดว่าหมายถึงธงชาติและเพลงชาติ แต่จริงๆ แล้วคือความเสียสละของบรรพบุรุษ ที่ทำให้เรามีแผ่นดินอยู่มาถึงปัจจุบัน เพราะถ้า ไม่มีคนกอบกู้ชาติ วันนี้เราอาจเป็นส่วนหนึ่งของ เมียนมาร์ไปแล้วก็ได้ ซึ่งเราต้องเห็นคุณค่าตรงนี้ เพราะมีอกี หลายประเทศทีอ่ ยากมีเอกราชเป็นชาติ แบบเรา แต่เขาก็ทำไม่ได้ อย่างชนกลุม่ น้อยต่างๆ ตามชายแดนทุกวันนี้ก็ยังรบกันไม่จบเพื่อจะแยก ตัวเป็นชาติ นี่คือคนที่ไม่มีชาติเป็นของตัวเอง ท่านยังเชื่อว่าการเมืองเป็นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหา ในชาติหรือไม่คะ คื อ ต้ อ งถามว่ า ประเทศไทยนั้น มาถึงจุด นี้ เพราะอะไร เพราะการเมืองมันแย่ใช่ไหม ประเทศ ไทยถ้าจะมองแบบง่ายๆ ก็มีเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจเราไม่ค่อย เป็นห่วงเพราะนักธุรกิจไทยเก่ง เพียงแต่ฝ่าย การเมืองอย่าไปสร้างปัญหาให้เขา อย่าไปเรียก รับเงินใต้โต๊ะ 30-50% ก็พอ เพราะนักธุรกิจไทย นี่เชื่อไหมครับว่าเขาเปิดตลาดด้วยตัวของเขาเอง สามารถเปิดธุรกิจประเทศต่างๆ แล้วก็จ้างเรือ ของต่างประเทศส่งไปเอง รัฐบาลไม่ได้ไปช่วยเขา แต่รัฐบาลกลายเป็นอุปสรรคของเขา คือขอเพียง ให้นกั ธุรกิจมีความสะดวก มีคา่ เงินบาททีม่ เี สถียรภาพ และมีกติกาทีบ่ อกเขาล่วงหน้าให้เขาปรับตัว ได้ทนั เราก็ไม่ตอ้ งไปห่วงด้านเศรษฐกิจ ส่วนด้าน การเมืองไทย ปัจจุบนั นีเ้ ขามีปญ ั หากันเพราะอะไร เริ่มต้นตั้งแต่ฝ่ายหนึ่งก็เอาผลประโยชน์ พอแก้ ปัญหาไม่ได้ก็ใช้ทหารปฏิวัติ แต่เมื่อปฏิวัติ

เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ายังล้มอำนาจเก่าไม่จบ อำนาจเก่าก็ฟน้ื ขึน้ มาอีก เขาก็เอาคืน สองฝ่ายก็เลย ทะเลาะกันอยู่แบบนี้ แล้ววันนี้ผมพูดได้เลยว่า ไม่วา่ จะเลือกประชาธิปตั ย์ หรือเพือ่ ไทย ประเทศ ก็จะกลับไปสู่วิกฤตเหมือนเดิม ไม่จบ คือทุกวันนี้ ประเทศวิกฤตเพราะการเมืองวิกฤต ไม่ใช่สังคม วิกฤต และไม่ใช้เศรษฐกิจวิกฤต แต่การเมือง นี่แหละที่ทำให้ส่วนอื่นๆ วิกฤตไปด้วย แล้วจะไม่มีเครื่องมืออื่นๆ ที่จะมาแก้ไขเรื่องนี้ได้เลย หรือคะ การแก้ปญ ั หามันต้องแก้ทต่ี น้ เหตุ เมือ่ ปัญหา อยู่ที่การเมือง ก็ต้องแก้ที่การเมือง แล้วการแก้ ปัญหาการเมืองมันก็ต้องแก้ที่ระบบการเมือง ไม่ใช่แก้ทก่ี ารทหาร เพราะทหารได้อำนาจไปแล้ว เขาก็ทำอะไรไม่เป็น ผมพูดถูกไหม และสิง่ สำคัญคือ ทหารเองเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขา คือป้องกัน ประเทศชาติ เพราะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วไม่มี หรอกครับที่ทหารจะออกมาปฏิวัติ อย่างอังกฤษ อเมริกานั้น การสั่งการเคลื่อนย้ายกำลังทหาร เป็นอำนาจของรัฐบาล โดยเฉพาะคนที่มีอำนาจ สูงสุดคือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม คนทีส่ อง คือนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ ผบ. เหล่าทัพ ขออนุญาตถามตรงๆ ว่าท่านรูส้ กึ อย่างไรบ้าง ทีเ่ คย ร่วมงานกับคุณทักษิณ ผมมองว่าอนาคตและปัจจุบันนั้นสำคัญกว่า อดีต อะไรทีเ่ ป็นบทเรียนผ่านไปแล้วเราก็เรียนรูไ้ ว้ และผมคงไม่ตอ้ งการพูดถึงคนในอดีตโดยไม่จำเป็น ณ วันนีอ้ ดีตนายกฯ ท่านก็เป็นคนทีอ่ ยูน่ อกประเทศ และในหลักการจริงๆ เขาก็ไม่ได้อยู่ในระบบการ แข่งขัน แต่ถ้าจะมีการติดต่อกันเป็นส่วนตัวกับ กลุ่มแกนนำพรรคการเมืองก็เป็นเรื่องของท่าน ในอดีตนั้นผมก็ถือว่าเราก็เคยเกี่ยวข้องกันมา ไม่ว่าจะในฐานะที่ท่านเป็นรุ่นน้องในโรงเรียน เตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จากทีไ่ ด้ ร่วมงานกันมา ในความรู้สึกเรื่องทางการเมืองมัน ก็จบไปแล้ว แต่ความรูส้ กึ ของการเป็นรุน่ พีร่ นุ่ น้อง ก็ยงั คงอยูต่ อ่ ไป แต่ผมก็ไม่เคยคุยกับท่าน และท่าน ก็ไม่เคยคุยกับผม ตั้งแต่ผมออกจากพรรคไทยรักไทยมาเมื่อปี 2548 ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน คำถามสุดท้าย อยากให้ฝากถึงวันที่ 3 กรกฎาคม ที่จะมีการเลือกตั้งนี้ค่ะ วันที่ 3 กรกฎาคม นีเ้ ป็นการเลือกตัง้ ทีส่ ำคัญ ยิ่งกว่าครั้งไหนๆ เพราะบ้านเมืองกำลังวิกฤต การทีม่ คี นส่วนใหญ่ออกไปใช้สทิ ธิใ์ ช้เสียง ก็ทำให้ หนึ่งคนที่ได้รับเลือกนั้นเป็นคนที่มาจากเสียง ข้างมาก สอง ทำให้ประชาคมโลกและอาเซียน เกรงใจเรา และเห็นว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตย ทีเ่ ข้มแข็ง หากมีคนไปใช้เสียง 80-90% อย่างน้อย ทีส่ ดุ จะเลือกใครก็ตามก็แสดงให้เห็นว่าการเลือกตัง้ ครัง้ นีป้ ระสบความสำเร็จ แต่ถา้ คนไปใช้สทิ ธิเ์ พียง 20-30% นอกจากจะไม่ได้ผลการเลือกตัง้ จากเสียง ส่วนใหญ่แล้ว ยังจะทำให้ถูกมองจากประชาคม อาเซียนว่าเราเป็นชาติที่ไม่เอาไหน เป็นชาติที่ อ่อนแอ เมื่อได้รัฐบาลมาก็เป็นรัฐบาลของเสียง ข้างน้อยอยูด่ ี คนส่วนใหญ่กย็ ง่ิ ไม่พอใจ วันข้างหน้า ก็ประท้วงอีก ก็ไม่มีทางจบ ฉะนั้น อย่างน้อย หน้าที่ของคนส่วนใหญ่คือต้องออกไปเลือกตั้ง แม้ว่าประชาธิปไตยจะไม่ได้หมายถึงการเลือกตั้ง เพียงอย่างเดียว แต่มนั ก็เป็นขัน้ ตอนแรก ก้าวแรก เหมือนการขึน้ บันได ต่อให้มรี อ้ ยขัน้ พันขัน้ ถ้าไม่มี ก้าวแรก จะไปถึงขั้นที่ร้อยที่พันมันก็เป็นไปไม่ได้ ฉบับหน้า (154) พบกับสกู๊ปพิเศษ เพื่อเตรียม พร้อมรับการเลือกตั้ง ในวันที่ 3 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้


22

GADGET

Fujifilm Finepix X100

SHOW

ไม่บ่อยนักที่ความทันสมัยจะผสมกลมกลืนกับความคลาสสิกได้อย่างลงตัว ว่าแล้ว Fujifilm จึงออกกล้องดิจติ อลตัวใหม่มาเอาใจคอเรโทร ด้วยการนำรูปทรงของกล้องสมัยโบราณ มาใส่เทคโนโลยีของยุคนี้ลงไป ด้วยความละเอียดในการถ่ายภาพระดับ 12 ล้านพิกเซล โดยใช้เลนส์ขนาด 35 มม. สุดเก๋า รองรับหน่วยความจำแบบ SD Card และช่องมองภาพ แบบ ViewFinder ซึ่งสามารถสลับการใช้งานกับจอ LCD ขนาด 2.8 นิ้ว ที่อยู่ด้านหลังได้ ด้วยปุ่มเดียว พร้อมฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอแบบ HD ที่แฝงตัวมาแบบเนียนๆ กับปุ่มปรับ การใช้งานทีถ่ อดแบบมาจากกล้องยุค 50 ได้อย่างลงตัว Fujifilm Finepix X100 กล้องไฮเทค ที่อัดคุณภาพในแบบ SLR แต่จัดเต็มในดีไซน์สุดสวย กับราคาเพียง 32,990 บาท

MOVIE

Arrietty

“แค่ บ อ ก ว ่ า จะมี ห นั ง แอนิเมชัน เรื ่ อ งใหม่ จากสตูดโิ อ จิบลิ เข้า ฉายในโรงภาพยนตร์ ก็ เ ป็ น เหตุผลเดียวที่มากพอที่จะชวน ให้เสียเงินซือ้ ตัว๋ ถึงแม้ชอ่ื สตูดโิ อ จิบลิ อาจจะไม่คุ้นหูคนดูหนัง บ้านเรามากเท่า Pixar เพราะที่ ผ่านมาล่าสุดเพิ่งมีแค่ Ponyo on the Cliff ที ่ เ ข้ า ฉาย ทั ้ ง ที ่ ความจริงแล้วจิบลิคือค่ายหนังที่ ผลิ ต แอนิ เ มชั น ซึ ่ ง ไม่ เ คยมี คุณภาพต่ำกว่าคำว่า ’ดี’ (และ บางเรื ่ อ งอยู ่ ใ นระดั บ สุ ด ยอด เช่น Spirited Away) หนั ง ของ จิ บ ลิ ม ี ล ายเส้ น แบบการ์ ตู น ที ่ เรียบง่าย แต่ไม่ใช่ว่าเรื่องราวจะ หน่อมแน้มไร้แก่นสาร หากแต่ ส่ ว นใหญ่ ต ั ว เนื ้ อ หากลั บ แฝง ปรัชญาลึกซึ้ง และมักพูดถึงการ อนุ ร ั ก ษ์ ธ รรมชาติ เป็ น หนั ง ที ่ เด็ ก ๆ ดู แ ล้ ว สนุ ก กิ น ใจ ส่ ว น ผู้ใหญ่ถ้าดูแล้วชอบคิดก็จะได้ อะไรกลั บ ไปเสมอ Arrietty ดัดแปลงจากวรรณกรรม เยาวชนเรื ่ อ ง The Borrowers เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ตัวจิ๋วที่ ใช้ ช ี ว ิ ต อยู ่ ร ่ ว มกั บ มนุ ษ ย์ ป กติ โดยอาศัยการขอยืม แต่การใช้ ชี ว ิ ต ของพวกเขาต้ อ งไม่ ใ ห้ มนุ ษ ย์ เ ห็ น ตั ว แล้ ว วั น หนึ ่ ง นางเอกทีเ่ ป็นมนุษย์ตวั จิว๋ ก็พบกับ พระเอกที ่ เป็ น คนซึ ่ ง เพิ ่ ง ย้ า ย เข้ า มาในบ้ า น แล้ ว มิ ต รภาพ ก็เริ่มต้นขึ้น” เลือกให้โดย : นพ. พีรพล ภัทรนุธาพร นั ก เขี ย นเจ้ า ของนามปากกา ‘ผมอยู่ข้างหลังคุณ’

Flu-Fool

MUSIC

Lady Gaga : Born This Way

ถึงแม้อัลบั้มชุดที่แล้วจะประสบความสำเร็จแบบมหาศาล และแฟนเพลงทั้งหลายก็หวังว่าจะได้เห็น ความหลุดโลกของเธอที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม แต่ เลดี ้ กาก้า ก็ยังคงทำตัวแบบไม่แคร์เสียงใคร ด้วยการ ออกอัลบั้มใหม่ Born This Way ที่เพิ่มความหนักแน่นในภาคของดนตรีขึ้นมาอีกเท่าตัว โดยหลายๆ แทร็กในอัลบั้มมีส่วนผสมของความเป็นร็อกเข้าไปเจืออยู่ในบีตของเพลงเต้นรำอยู่ด้วย (เช่น Heavy Metal Lover) และซิงเกิล้ แรกชือ่ เดียวกับอัลบัม้ ก็ทะยานขึน้ อันดับ 1 ตามชาร์ตเพลงฮิตทัว่ โลก ตามติดด้วย The Edge of Glory อิเล็กทรอนิกส์พ็อพที่ผสมซาวนด์ของยุค 80 ไว้แบบบางๆ ทำให้แทร็กนี้มีเสน่ห์อย่าง เหลือล้น ถึงแม้ภาพรวมของอัลบัม้ นีอ้ าจจะไม่ฉกี ไม่แหวก อย่างทีห่ ลายคนอยากให้เป็น แต่ทกุ แทร็กทีอ่ ยูใ่ นชุดนีก้ ไ็ ม่ได้ทำออกมาลวกๆ ให้เสียมาตรฐานของเธอเลยแม้แต่น้อย

PRODUCT

AIS AIRCARD

หากคุณเป็นคนที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา และการเชื ่ อ มต่ อ กั บ อิ น เทอร์ เน็ ต ได้ ท ุ ก ที ่ ค ื อ สิ ่ ง จำเป็น เราขอแนะนำ AIS AIRCARD แอร์การ์ด ตัวใหม่จากเอไอเอส ทีม่ าพร้อมกับโปรแกรมอัจฉริยะ อย่าง Always Best Connected App. (ABC) ซึ่งจะ ช่ ว ยค้ น หาสั ญ ญาณการเชื ่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ให้ ก ั บ คุ ณ แบบอั ต โนมั ต ิ เพี ย งแค่ ค ุ ณ เสี ย บตั ว แอร์การ์ดเข้ากับโน้ตบุ๊ก จากนั้นตัวโปรแกรมก็จะ เชือ่ มต่อกับสัญญาณ Wifi ให้เป็นอันดับแรก (ซึ่งมี อยูก่ ว่า 30,000 จุดทัว่ ประเทศ) แต่หากพืน้ ทีต่ รงนัน้ ไม่มจี ดุ Wifi ทางระบบจะเชือ่ มต่อกับสัญญาณทีแ่ รง ที่สุดในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็น 3G หรือ EDGE Plus ทำให้ ค ุ ณ เล่ น อิ น เทอร์ เน็ ต ได้ ต ่ อ เนื ่ อ งไม่ ส ะดุ ด ผ่านเครือข่ายคุณภาพจากเอไอเอสที่ครอบคลุม ทัว่ ไทย AIS AIRCARD ราคาเริม่ ต้นเพียง 1,390 บาท แถมอิ น เทอร์ เ น็ ต 1,800 นาที นาน 1 เดื อ น รายละเอียดเพิม่ เติมที ่ www.ais.co.th/mobileinternet

‘Flu-Fool’ เป็นชื่อเล่น ของงานการแสดงทวิภาค ชิ ้ น ล่ า สุ ด ของบี ฟ ลอร์ กลุ ่ ม ละครเวที Physical Theatre ที่แข็งที่สุดกลุ่ม หนึ ่ ง ในเมื อ งไทย ซึ ่ ง ประกอบไปด้วยภาคแรก ‘Flu O Less Sense’ หรือ ‘ไข้ประหลาดระบาดไทย’ ท ี ่ เ ล ่ า เร ื ่ อ ง ห ล ั ง จ า ก เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 และภาคที ่ ส อง ‘Fool Alright’ ที่สร้างสรรค์ ขึน้ ใหม่ใน พ.ศ. นี ้ นำเสนอ ด้ ว ยเนื ้ อ หาที ่ จ ริ ง จั ง แต่ ขบขันแบบตลกร้าย ผ่าน บทสนทนาอันไร้ความหมาย แต่ ช ั ด เจนในเจตจำนง การเคลื ่ อ นไหวร่ า งกาย อ ย ่ า ง ส ุ ด เห ว ี ่ ย ง ข อ ง performing artist ชั้นนำ พร้ อ มๆ กั บ งาน motion graphic ที ่ ต ื ่ น ตาตื ่ น ใจ ‘ F l u - F o o l ’ จ ั ด แ ส ด ง ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ (สุขมุ วิท 55) ตั้งแต่วันที่ 13-17, 20-24 กรกฎาคม 2554 ทุ ก วั น พุ ธ -วั น อาทิ ต ย์ เวลา 20.00 น. บั ต รราคา 450 บาท ซื ้ อ บั ต รได้ ท ี ่ www.bananabooking.com หรือติดต่อบีฟลอร์ ฮอตไลน์ โทร. 08-9167-4039

EXHIBITION

ตรรกะสังสรรค์

นิทรรศการชวนคิด ชวนสนทนา และค้นหาความหมายของการดำรงชีวิตอยู่ ด้วยประเด็นพื้นฐานอย่างการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กิน นอน ขับถ่าย และสืบพันธุ์ โดยได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากตัวตน และผลงานของเสฐียรโกเศศ หรือพระยาอนุมานราชธน ผู้ดำรงสถานะหลายๆ อย่าง ทั้งสามัญชน นักปราชญ์ นักประวัติศาสตร์ นักเขียน นักคิด นักแปล ฯลฯ ด้วยการเปิดพื้นที่สนทนา ให้เกิดการพบปะกันทางความคิดระหว่างศิลปินหลากหลายแขนง อย่างเช่น มหาสมุทร บุณยรักษ์ และ เศรษฐวัตร อุทธา สำหรับ สาขาดนตรีในหัวข้อ ‘ขี้’ สิงห์ อินทรชูโต กับสาขาสถาปัตยกรรม ในหัวข้อ ‘นอน’ และยังมีตัวแทนจากสาขาวรรณกรรม ออกแบบ ทัศนศิลป์ สื่อผสม และภาพยนตร์ด้วย แวะไปแลกเปลี่ยนความคิดได้ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 กรกฎาคม25 กันยายน 2554 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bacc.or.th (เว้นวันจันทร์)


23

RESTAURANT

Anna & Charlie’s Cafe

ส่งต่อความอร่อยที่เป็นตำนานมากว่า 10 ปี จาก Anna Cafée ศาลาแดง กลายมาเป็นร้านสวยบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตัดกับถนนรัชดา- พระราม 3 ในขณะที่อาหารยังอร่อยเด็ดเหมือนเดิมทั้งอาหารไทย และนานาชาติเกือบ 100 เมนู ทั้งแกงเขียวหวานไก่กับโรตี ที่ต้องสั่งแทบทุกโต๊ะ หรือจะเป็นพาสต้าหมึกดำซีฟดู้ รสจัดจ้านก็นา่ ลองไม่แพ้กนั รวมถึงสเต๊กปลาแซลมอนเนือ้ นุม่ ทีส่ ง่ ตรงมาจากชิลี ถ้าใครชอบทีจ่ ะอิม่ แบบเบาๆ ก็ตอ้ งสั่ง ซุปข้าวโพด หรือซุปเห็ดรสดัง้ เดิม ทีเ่ สิรฟ์ พร้อมกับขนมปังกระเทียมร้อนๆ ทีห่ อมกรุน่ นอกจากนีย้ งั มีเมนูแนะนำอย่างปลาหมึกผัดไข่เค็ม ปลาตาเดียว ทอดกระเทียม สเต๊กปลาอินทรี และยำคะน้ากุง้ สด เตรียมไว้ให้ลม้ิ ลองอีกด้วย จะมากันเป็นคูห่ รือหมูค่ ณะก็ไม่มปี ญ ั หา เพราะภายในร้านกว้างขวาง เหมาะกับการสังสรรค์เป็นที่สุด นอกจากนี้ยังมีดนตรีแจ๊ซเล่นกันสดๆ ในทุกค่ำคืนด้วย ร้านเปิดตั้งแต่ 11.00-23.00 น. สำรองโต๊ะที่โทร. 0-2678-0092

BOOK

Scott Pilgrim โดย สำนักพิมพ์ Mars Space

“มันเป็นเรื่องชีวิตวัยรุ่นของ สก็อตต์ พิลกริม ซึ่งเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยเอาไหน เป็นการ์ตูนแบบช่องๆ ของแคนาดา จริงๆ เคยทำเป็นหนังแล้วด้วย แต่ยงั ไม่เคยดู แล้วเราก็ไม่เคยอ่านการ์ตนู เรือ่ งนีม้ าก่อน พอลองอ่านก็สนุกดี และทีต่ ดิ ใจหนังสือเล่มนี้ เพราะว่าคนแปลคือ คันฉัตร ซึ่งเป็นนักวิจารณ์หนังของ Bioscope เราก็ติดตามผลงานของเขาอยู่ พอเห็นเขามาแปลเล่มนี้ ก็เลยสนใจ เนือ้ หาก็จะเป็นแนววัยรุน่ แต่จะประหลาดหน่อยๆ เพราะพระเอกจะต้องสูก้ บั บรรดาปีศาจทีเ่ ป็นแฟนเก่าของแฟนสาว ของเขา แล้วมันจะมีอะไรโผล่มาอยู่เรื่อยๆ ออกแนวเซอร์เรียลนิดๆ เช่น ถ้าในเรื่องมีนักดนตรีเล่นกีตาร์อยู่ ก็จะเอารูปคอร์ด กีตาร์มาใส่ หรือตัวละครคุยกันอยู่ ก็มีตัวละครอีกตัวมาสาธิตการทำอาหาร ในขณะที่ตัวละครอื่นกำลังคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ที่ไม่เกี่ยวกันเลย หรือตัวละครพอสู้กัน ก็จะปล่อยพลังเหมือนกับเกมคอมพิวเตอร์ ทั้งชุดจะมีทั้งหมด 6 เล่ม ตอนนี้ออกมา 3 เล่ม แล้ว ก็รอติดตามอยู่” เลือกให้โดย: วรัญญู อินทรกำแหง บรรณาธิการบทความ และคอลัมน์ศิลปะ นิตยสาร Esquire

ACCESSORY

WEBSITE

www.tcijthai .com BLOCH

หลายๆ ครั้งที่แฟชั่นกับความสบายเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะสาวๆ ที่เหมือนถูกบังคับ ให้ต้องเลือกระหว่างความสวยกับความสบายตัว แต่ไม่ใช่สำหรับ BLOCH รองเท้าคุณภาพสัญชาติออสเตรเลีย ที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นรองเท้าแฟชั่น ในขณะที่ใช้วัสดุที่เรียบง่าย สวมใส่สบาย และทนทานในเวลา เดียวกัน ด้วยผลงานการออกแบบของ จาคอบ บล็อก ช่างรองเท้าฝีมือเยี่ยมที่เริ่มต้นอาชีพนี้โดยการเย็บรองเท้า บัลเลต์ด้วยมือสำหรับนักเต้นบัลเลต์ทั่วโลก และในที่สุดก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจของรองเท้าคู่สวยคุณสมบัติ เยี่ยม นอกจากนี้ BLOCH ยังมีรองเท้าให้เลือกหลายสไตล์ เป็นเพื่อนคู่เท้าได้ตั้งแต่ไปเที่ยว ทำงาน หรือปาร์ตี้ แวะไปลองสวมใส่ พร้อมกระโดดโลดเต้นราวกับนักบัลเลต์ได้ที่แผนกรองเท้าสตรี เซ็นทรัลชิดลม บางนา ปิ่นเกล้า และแจ้งวัฒนะ

GIVE

ร่วมช่วยเหลือผู้หญิงที่ด้อยโอกาส กับ Goodwill Group Foundation

Goodwill Group Foundation หรือมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการศึกษาแก่ผหู้ ญิงทีด่ อ้ ยโอกาส โดยจะมีการเปิดชัน้ เรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และทักษะ ทางวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งมีบริการแนะนำและให้คำปรึกษาในการประกอบอาชีพ และจัดหางานให้ตาม ความเหมาะสม ทัง้ นี ้ คุณสามารถร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธไิ ด้ทง้ั ในรูปแบบของการเป็นอาสาสมัคร ในการสอนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรทางวิชาชีพ เช่น งานแกะสลัก การแต่งหน้า การพัฒนา บุคลิกภาพ โดยมีเงื่อนไขว่าสามารถสละเวลาให้กับทางมูลนิธิฯ ได้อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ร่วมบริจาคได้ทบ่ี ญ ั ชี มูลนิธกิ ลุม่ ปรารถนาดี เลขทีบ่ ญ ั ชี 709-2-30841-8 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนวิทยุ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี เลขที่ 25/9 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2258-9346-9 หรือ www.goodwillbangkok.org

เลื อ กตั ้ ง ครั ้ ง ใหญ่ 2554 กำลั ง ใกล้ เ ข้ า มาทุ ก ที ขณะที ่ หลายพรรคกำลั ง หาเสี ย งกั น อย่ า งเข้ ม ข้ น อี ก ฟากหนึ ่ ง ในฐานะประชาชนผู้ใช้สิทธิย่อม ต้องการข้อมูลทีร่ อบด้าน เจาะลึก และครบถ้วน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คง หาจากพรรคการเมื อ งได้ ย าก สั ก หน่ อ ย แต่ ไ ม่ ใ ช่ ส ำหรั บ เว็ บ ไซต์ น ี ้ ที ่ ม ี ช ื ่ อ อย่ า งเป็ น ทางการว่า ‘ศูนย์ข้อมูลและข่าว สืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง’ ซึ่งทำ หน้าที่เจาะข้อมูลเชิงลึกที่หาอ่าน ไม่ ได้ จ ากสื ่ อ ทั ่ ว ไปมานำเสนอ ยิง่ ในช่วงเลือกตัง้ แบบนีก้ ม็ ขี อ้ มูล เกี ่ ย วกั บ พรรคการเมื อ ง และ นักการเมืองทยอยอัพเดตมาเรือ่ ยๆ ไม่ข าดสาย อย่ า งเช่ น ข้ อ มู ล ทางการเงิ นของหั ว หน้ า พรรค ต่ า งๆ บทวิ เ คราะห์ น โยบาย ท ี ่ พ ร ร ค ก า ร เม ื อ ง น ำ เ ส น อ นอกจากนี ้ ย ั ง มี บ ทความจาก นักวิชาการหลายคนมาให้อ่าน กันอย่างจุใจด้วย ที่เหลือก็ขึ้นอยู่ กั บ คนอ่ า นแล้ ว ว่ า จะนำข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เหล่ า นี ้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง


25

FRI

MON

TUE

WED

THU

Can I - Have Some?

Dialogic : The Art of Dialogues

Power Mall Electronica Showcase

San Mig Light Fit & Firm Buddy Search 2011

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘กิ น ด้ ว ย-ได้ เ ปล่ า ?’ โดย พีรนันท์ จันทมาศ และ วรวิทย์ แก้วศรีนวม ที ่ น ำเสนอจิ ต รกรรม ภาพเหมือนของอาหารที่ จำลองความรู ้ ส ึ ก ร่ ว ม ไปกับงานศิลป์และความ เป็นจริงตามสัจธรรม วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2554 ณ ธีโอลี ดี วอล์ก ออฟ อาร์ต สเปซ

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘ตรรกะสังสรรค์ : ศิลปะ แห่งการสนทนา’ โดยหลากศิลปิน อาทิ ภัทรสุดา อนุมานราชธน, มหาสมุทร บุณยรักษ์, ตุล ไวฑูรเกียรติ ฯลฯ ที่จะชวนคุณคิด สนทนา และหาความหมายด้วย ประเด็นพื้นฐานของการ ดำรงชีวิต วันนี้ถึง 25 กันยายน 2554 ณ ห้อง นิทรรศการ ชัน้ 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เว้นวันจันทร์)

สุ ด ยอดงานแฟร์ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ข องวงการ อิเล็กทรอนิกส์ รวมสินค้า ดิ จ ิ ต อลแฟชั ่ น ระดั บ เวิลด์คลาส ทัง้ เครือ่ งเสียง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, IT และ Gadget สุดล้ำจากแบรนด์ ชั ้ น นำทั ่ ว ทุ ก มุ ม โลก พร้อมราคาและข้อเสนอ สุดคุ้ม รับคืนรวมสูงสุด 28% พร้อมลุ้น iPad 2 ทุกวัน รวม 36 เครื่อง วันนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2554 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

ขอเชิ ญ ชายหนุ ่ ม อายุ 20-32 ปี หุ่นฟิต& เฟิรม์ ดูดมี เี สน่ห์ รักปาร์ตี้ ช ื ่ นช อ บ แ ฮ ง ก ์ เ อ า ต ์ เข้าร่วมประกวด เพื่อเป็น 10 หนุ่ม Buddy คู่กับสาวหุ่นเฟิร์มที่ผ่าน เข้ า รอบทั ้ ง 10 คน เตรียมตัวสมัครให้พร้อม ในงานโรดโชว์ รายละเอียด เพ ิ ่ ม เต ิ ม ท ี ่ เว ็ บ ไซ ต ์ www.sbt.co.th/fit& firmbuddy2011 หรือโทร. 0-2508-8183 (กิจกรรม โรดโชว์วันนี้ จัดที่ร้าน ตะลัม บาร์ ประชาชื่น)

CALENDAR

Men Intrend presents Thank God It’s Friday

สนุกสนานรับวันศุกร์ กับ ‘Men Intrend presents Thank God It’s Friday’ ที่นำแฟชั่นและดนตรีมา ประสานกั น อย่ า งลงตั ว พบกับ Fashion Live on Stage จาก เจ มณฑล, Stylish Nonsense และ ศิลปินจาก Smallroom ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยคอนเสิ ร ์ ต สุดพิเศษ วันนี้ บริเวณ Men’s Hall ในแผนก Men Intrend ชั้น 2 พารากอน ดีพาร์ตเมนต์สโตร์

24 - 30 JUNE 2011

25 26 SAT

Kylie Minogue’s Aphrodite 2011 Live in Bangkok

ตัวแม่แห่งวงการเพลง แดนซ์ ไคลี มิโน้ก กลับมา เป ิ ด ค อ น เ ส ิ ร ์ ต ให ญ ่ สร้ า งสี ส ั น ในเมื อ งไทย อีกครั้ง ตืน่ ตาตืน่ ใจไปกับ โปรดั ก ชั น ตระการตา โยกย้ า ยไปกั บ เพลงฮิ ต ของเธอ วันนี้ เวลา 20.00 น. ณ อิมแพ็กอารีนา เมืองทองธานี จำหน่ายบัตรผ่าน ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

SUN

DJs. on Stage

เมื่อเหล่าดีเจฝีปาก กล้าจาก 4 คลื่นวิทยุ เอไทม์ ยกก๊วนขบวนฮา มาขึ ้ น โชว์ ใ นคอเมดี ้ คอนเสิ ร ์ ต ที ่ ส ุ ด แสนจะ กวน มึน งง ให้คุณได้ หั ว เราะไปกั บ มุ ก ขำๆ และสุ ด ยอดโชว์ ล ้ ำ ๆ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันนี้ รอบ สุดท้าย เวลา 19.00 น. จำหน่ายบัตรผ่าน ไทยทิกเก็ตเมเจอร์


26

SHOPPING!

เสื้อจักรยาน สีแดง-ดำ จาก Specialized

ถุงมือจักรยาน สีขาว-ดำ จาก Specialized หมวกกันน็อกจักรยาน สีชมพู จาก Specialized

กระเป๋าสะพาย จาก Fuji

ไมล์จักรยาน จาก MAVIC

จักรยานเสือหมอบ สีแดง จาก Specialized

กางเกงจักรยาน สีแดง-ดำ จาก Specialized

, LET S TAKE A RIDE ถุงมือจักรยาน สีดำ-แดง จาก Northwave

เดี๋ยวนี้ไปไหน ใครๆ ก็พากันขี่จักรยาน เพราะนอกจากจะช่วยให้สุขภาพดี ป้องกัน ข้อเข่าเสือ่ ม และทำให้กล้ามเนือ้ หัวใจทำงานได้ดขี นึ้ แล้ว การเลือกใช้จกั รยานเป็นพาหนะยังเป็น ทางเลือกที่ไม่ทำร้ายโลกอีกด้วย ในเมื่อการขี่จักรยานมีข้อดีขนาดนี้แล้วจะอยู่เฉยกันทำไม ลองมาเลือกจักรยานและแอ็กเซสเซอรีสวยๆ ให้เข้าคู่กัน แล้วออกไปปั่นเจ้าสองล้อกันดีกว่า

เซ็นเซอร์จักรยาน จา

ก MAVIC

เซ็นเซอร์จักรยาน จาก MAVIC

รองเท้าจักรยาน สีขาว-น้ำเงิน จาก Specialized เสื้อยืด จาก Resist

หมวกกันน็อก จักรยาน สีฟ้า จาก Specialized

เสื้อยืด จาก Sealee

รองเท้าจักรยาน สีแดง จาก Specialized

จักรยานเสือภูเขา สีดำ จาก Specialized

เสื้อยืด จาก Sealee

WHERE Specialized จาก Sport Bicycle หาซื้อได้ จากร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไป www.sportbicycle.co.th MAVIC จาก TCA Bike หาซื้อได้จากร้าน ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป www.tcabike.com Resist, Fuji, Sealee จากร้าน Sealee Fixed โชคชัย 4 www.sealeefixed.com


28

SIMPLY BEAUTIFUL LIFE เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

คงปฏิเสธไม่ได้วา่ เราทุกคนต่างต้องการความรัก มาเติมเต็มให้กับชีวิต ดังนั้น การแสดงออกถึง ความรู้สึกดีๆ ให้กับคนที่เรารัก จึงสามารถทำได้ หลายรูปแบบ และสำหรับ ‘นีโน่’ - สุวรรณี สาระบุตร ประติมากรหญิงทางด้านเซรามิกคนนี้ ได้เลือกที่จะแสดงความผู ก พั นที ่ ม ี ต ่ อ ครอบครั ว ด้วยการบรรจงสร้างบ้านหลังนีข้ น้ึ มาด้วยมือของเธอเอง “ก่อนหน้าที่จะมีบ้านหลังนี้ เราก็อยู่คอนโดฯ มาก่อน ส่วนพี่สาวเราจะอยู่ต่างประเทศ โดยทุกๆ ซัมเมอร์เขาก็จะกลับมาพักที่คอนโดฯ ของเรา ซึ่ง ช่วงหลังหลานของเราทีม่ าด้วยเขาก็เริม่ โตเป็นผูใ้ หญ่ แล้ว เราก็มองว่าคอนโดฯ เริม่ ไม่พอสำหรับการรองรับ สมาชิก แล้วก็ไม่อยากให้พี่สาวกับหลานไปพักอยู่ ตามโรงแรม เลยคิดว่าซื้อบ้านดีกว่า ก็เป็นจังหวะ เดียวกันกับทีเ่ พือ่ นของเรามาดูบา้ นแถวนีพ้ อดี ก็เลย มาด้วยกัน และเราก็คิดไว้แล้วว่าจะทำงานเซรามิก เป็ น อาชี พ ที ่ ส องหลั ง จากเลิ ก ทำงานโฆษณา ถ้ามีบา้ น เราก็สามารถทำเตาสำหรับเผาเซรามิกได้ ก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้”

สำหรับสุวรรณี บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ ที่พักอาศัย หรือเป็นสถานที่สำหรับต้อนรับแขก คนสำคัญเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยจุดประกาย ความฝันของเธอให้กลับมาสว่างไสวได้อีกครั้ง “เราเรียนจบมาทางด้านเซรามิกทีม่ หาวิทยาลัย ศิลปากร แต่กเ็ ลือกทีจ่ ะไปทำงานทางด้านโฆษณาก่อน เพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่างานโฆษณามันเร้าใจกว่า และในสมั ย นั ้ นการทำเซรามิ ก ต้ อ งใช้ ต ้ นทุ น สู ง แต่ เราก็ ต ั ้ ง ใจแล้ ว ว่ า ยั ง ไงเราก็ ต ้ อ งทำเซรามิ ก เพราะเรารู ้ ว ่ า นั ่ นคื อ สิ ่ ง ที ่ เราทำแล้ ว มี ค วามสุ ข และเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่านี่แหละคือความรักของเรา ซึ่งงานแสดงโชว์ที่ผ่านมาของเราก็เป็นผลงานที่ทำ หลังจากมาอยูบ่ า้ นหลังนี้ และเราก็มกี ำลังใจมากขึน้ จากผลงานที่สามารถขายได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ หลังจบการแสดงผลงานครัง้ แรก ซึง่ เป็นสิง่ ทีแ่ ทบจะ เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับใครก็ตามทีเ่ ปิดแสดงผลงาน เป็นครั้งแรก (ยิ้ม)” ในการสร้างบ้านเพือ่ เติมความต้องการของตัวเอง ให้เต็มนัน้ คงไม่ตา่ งกับการปัน้ แต่งก้อนดินให้คอ่ ยๆ


29

ก่อตัวขึน้ เป็นรูปทรงทีส่ วยงามจากมือของประติมากร ซึง่ ต้องอาศัยทัง้ ความละเอียดอ่อนและการเอาใจใส่ อย่างจริงจังไม่แพ้กัน “เราซื้อบ้านหลังนี้มาตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จ ทำให้สามารถปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ ของเราได้มากที่สุด อย่างพื้นบ้านที่ได้มาตอนแรก เราก็รื้อออกหมด ในห้องน้ำเราก็สั่งกลาสบล็อกมา ติดเพิ่ม เพื่อเพิ่มช่องให้แสงเข้ามาได้ จากนั้นเราก็ มาเขียนแบบแปลนพวกชัน้ วางของต่างๆ และให้ชา่ ง ประจำมาช่วยสร้างให้ โดยเราต้องการให้บา้ นหลังนี้ เป็นทั้งที่ทำงานและที่อาศัย มีฟังก์ชันตามที่เรา ต้องการ โดยสังเกตได้วา่ บ้านหลังนีจ้ ะมีสสี นั มากกว่า เป็นบ้านขาวๆ ทัว่ ไป เพราะอยากให้บา้ นหลังนีร้ สู้ กึ ว่า เป็นบ้านทีส่ นุก อยูแ่ ล้วไม่เครียด อย่างห้องของหลาน เขาเคยบอกว่าอยากได้ท้องฟ้า เราก็เพนต์รูป ท้องฟ้าให้ ห้องของเราเองก็จะเพนต์ผนังสีแดง เลือดหมู มีรปู ต้นไม้สดี ำ เพราะทำให้หอ้ งนอนมืดขึน้ หลับสบายขึ้น” ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สนั นักปรัชญาชาวอเมริกนั เคยฝากแง่คดิ ไว้วา่ ‘รางวัลทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ คือ การได้ สร้างสิง่ นัน้ ขึน้ มาด้วยมือของเรา’ และสำหรับสุวรรณี รางวัลที่ดีสุดของเธอก็คงไม่พ้นบ้านหลังนี้แน่นอน “บ้านหลังนีม้ คี วามเรียบง่าย เพราะเราไม่ชอบ ความหรูหรา แต่ก็อาศัยอยู่ได้อย่างสบาย เวลา เพื่อนมาเที่ยวที่บ้านก็สามารถช่วยกันทำครัวได้ นอกจากจะเป็นบ้านทีอ่ ยูแ่ ล้วมีความสุข ยังสามารถ ใช้เป็นที่ทำงานของเราได้ด้วย” เมื่อเครื่องเคลือบดินเผาแต่ละชิ้นของสุวรรณี สามารถแทนความหมายของความรัก ความหวัง ความงดงามของชีวติ ตามทีเ่ ธอได้นยิ ามไว้วา่ Live, Love & Let Die แต่ผลงานทั้งหมดคงจะเกิดขึ้น ไม่ได้แน่ หากขาดอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่อยู่ เบื้องหลังความสำเร็จของชิ้นงานเหล่านั้น ซึ่งก็คือ บ้านหลังนี้นั่นเอง

ทุ ก ครั้ ง ที่ อ ยากผ่ อ นคลาย คุ ณ จะ เปิดเพลงจาก... - BBC Radio Online แง่มุมความรักในความคิดของคุณ - Exploring Love ความรักมีหลายรูปแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะเวลา ของแต่งบ้านที่ไม่อยากเก็บไว้ในกล่อง - ผลงานชุด Turn Me On ที่นำมาทำเป็น โคมไฟประดับไว้ริมหน้าต่าง หนังสือเล่มล่าสุดที่กำลังอ่าน - One Hundred Years of Solitude (หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว) ศิลปินที่ชื่นชอบ - Antony Gormley ไม่ชอบดูโทรทัศน์ แต่จะอ่านข่าวสาร ด้านศิลปะจาก... - Financial Times Weekend กีฬาสุดโปรด - Wakeboard และกีฬาทางน้ำทุกอย่าง เมนูและเครื่องดื่มประจำบ้าน - ปลากะพงเผาเกลือเสิร์ฟกับซอสมะขามเปียกและถั่วลิสงป่น และโมฮิโต้จาก ต้นสะระแหน่หน้าบ้าน


30

THE WORDS

“We should not permit tolerance to degenerate into indifference.” เราไม่ควรจะอนุญาต ให้ความอดทนอดกลั้นลดระดับลง เหลือเพียงความไม่แยแส -Margaret Chase Smith

“When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion.”

เมือ่ ต้องรับมือกับคน จำไว้วา่ คุณไม่ได้ รับมือกับสัตว์โลกที่มีเหตุผล แต่เป็น สัตว์โลกที่มีอารมณ์ความรู้สึก -Dale Carnegie

“It is every man’s obligation to put back into the world at least the equivalent of what he takes out of it.” มันคือภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะ ให้คืนกับโลกใบนี้ อย่างน้อยก็ให้มาก เท่ากับที่พวกเขาเอาไปจากโลก -Albert Einstein

“To select well among old things, is almost equal to inventing new ones.” การเลือกใช้สิ่งเก่าๆ ได้ดี มีความสำคัญมากเกือบจะเท่ากับ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ -Nicholas Charles Trublet

“Every man is his own ancestor, and every man his own heir. He devises his own future, and he inherits his own past.”

ทุกๆ คนล้วนเป็นบรรพบุรษุ ของตัวเขาเอง ขณะเดียวกันก็เป็นทายาทของตัวเอง ด้วยเช่นกัน คนได้ออกแบบอนาคต ของเขา และล้วนรับมรดกจาก อดีตของตัวเองทั้งสิ้น -Frederick Henry Hedge

“Shallow understanding from people of good will is more frustrating than absolute misunderstanding from people of ill-will.”

ความเข้าใจอันคับแคบจากคนที่มีเจตนาดีนั้นน่าเป็นห่วง มากกว่าความเข้าใจผิดอย่างเบ็ดเสร็จของคนที่มีเจตนาเลวร้ายเสียอีก -Martin Luther King, Jr.


“When it is obvious that the goals cannot be reached, don’t adjust the goals, adjust the action steps.” เมื่อเห็นได้ชัดแล้วว่าเป้าหมายยังไกล

31

“In real life, the most practical advice for leaders is not to treat pawns like pawns, nor princes like princes, but all “Nothing persons like grows well space persons.” without and air.”

เกินเอื้อม จงอย่าปรับเปลี่ยนเป้าหมาย แต่จงปรับเปลี่ยนวิธีทำ –ขงจื๊อ

ในชีวิตจริง คำแนะนำที่ได้ผลที่สุด สำหรับคนเป็นผู้นำก็คือ การไม่ปฏิบตั กิ บั เบีย้ เหมือนเบีย้ และไม่ปฏิบตั กิ ับตัวขุนเหมือนขุน แต่ให้ปฏิบตั กิ บั ทุกๆ คนเหมือนคนด้วยกัน

ไม่มีสิ่งใดเติบโตได้ดีโดยไร้พื้นที่ และอากาศหายใจ -Patricia Monaghan

-James MacGregor Burns

“If you make people think they’re thinking, they’ll love you. If you really make them think, they’ll hate you.” ถ้าท่านทำให้คนคิดในสิง่ ทีเ่ ขากำลังคิด พวกเขาจะรักท่าน แต่ถา้ ท่านทำให้พวกเขาต้องคิดจริงๆ จังๆ พวกเขาจะเกลียดท่านไปเลย -Don Marquis

“The art of leadership is saying no, not yes. It is very easy to say yes.”

ศิลปะของการเป็นผู้นำ คือการตอบว่าไม่ ไม่ใช่การตอบว่าได้ เพราะการตอบว่าได้เป็นเรื่องง่ายมาก -Tony Blair

“Sometimes the road less traveled is less traveled for a reason” บางครั้งเส้นทางที่น้อยคนจะเดิน ก็เพราะมันมีเหตุผลบางอย่าง ที่ทำให้มีคนเดินน้อย –Jerry Seinfeld

DECHA

“Peace cannot be achieved through violence, it can only be attained through understanding.” สันติภาพไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยความรุนแรง แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจ -Ralph Waldo Emerson


34

HEALTH AND HEART

HEALTH

TIPS FOR THE BEST SLEEP EVER ปัจจุบนั นีพ้ บว่าอาการนอนไม่หลับไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่คนหนุ่มสาวไปจนถึง วัยกลางคนจำนวนมากก็ประสบกับปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน เพราะการนอน ไม่หลับมักจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียไปตลอดวัน เราจึงขอแนะนำวิธีที่จะช่วยให้คุณนอนหลับง่ายขึ้น และหลับสบายได้ตลอดคืนมาฝาก • หลีกเลีย่ งการดืม่ กาเฟอีนหลังอาหารมือ้ เทีย่ ง อย่างที่ทราบกันดีว่ากาเฟอีนมีสรรพคุณแก้ง่วง ดังนั้น การดื่มชาหรือกาแฟยามบ่ายจะทำให้คุณ

กระปรี้กระเปร่าไปจนถึงเย็น และถ้าหากดื่มแบบ เข้มข้นคุณก็จะไม่งว่ งนอนไปจนถึงค่ำ จึงเป็นสาเหตุ ที่ทำให้คุณนอนไม่หลับ นักโภชนาการแนะนำว่า สำหรับคนที่มักนอนไม่หลับเวลากลางคืน ควรงด เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนหลังบ่ายสอง ซึ่งช่วยให้คุณ หลับได้ง่ายขึ้น • ไม่ทานอาหารหนักท้องก่อนนอน เพราะการ ทานอาหารจนแน่นท้องช่วงใกล้เวลานอน ส่งผลให้ รูส้ กึ ไม่สบายตัวและหลับยาก ดังนัน้ อาหารมือ้ เย็น ที่ดีจึงควรเป็นอาหารเบาๆ อย่างสปาเกตตีจานเล็ก

60-150

ทานคูก่ ับสลัดผักสักถ้วย และนมอุ่นๆ สักแก้ว แค่นก้ี เ็ พียงพอทีจ่ ะหล่อเลีย้ งร่างกายคุณไปจนถึงค่ำ และทำให้คุณหลับสบาย • อาบน้ำให้เร็วขึน้ เพราะการอาบน้ำหรือแช่นำ้ อุน่ หลังการทำงานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดวันจะช่วยให้ รู้สึกผ่อนคลายและง่วงนอน ดังนั้น การอาบน้ำ ให้เร็วขึน้ กว่าปกติจงึ ช่วยให้คณ ุ รูส้ กึ ง่วง และร่างกาย ก็จะต้องการพักผ่อนเร็วขึ้นเช่นกัน • สร้างบรรยากาศห้องนอนให้นา่ นอน ด้วยการ ปิดไฟห้องนอนให้มืดหรือเปิดไฟหัวเตียงให้สลัว เพราะการเปิดไฟนอนจะทำให้คุณหลับได้ยากขึ้น โดยนักวิชาการท่านหนึง่ ศึกษาพบว่า การเปิดไฟนอน ส่งผลให้ร่ายกายของคนเราไม่ยอมหลับ เพราะ นาฬิกาภายในตัวเราบอกกับตัวเองว่านีค่ อื กลางวัน ดังนัน้ สำหรับคนทีต่ อ้ งเปิดไฟนอน อาจแก้ไขด้วยการ เลือกหลอดไฟชนิดวัตต์ต่ำๆ เพื่อให้มีแสงสว่าง น้อยที่สุด • นัง่ สมาธิกอ่ นนอน เนือ่ งจากสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำให้ คนส่วนมากนอนไม่หลับคือการคิดมากหรือมีจติ ใจ ว้าวุ่น ดังนั้น การนั่งสมาธิจึงเป็นหนทางที่จะช่วย คุณได้ เพียงแค่ลองนั่งนิ่งๆ หลับตา หายใจเข้าออกช้าๆ ปล่อยใจให้ว่าง ไม่ต้องคิดถึงเรื่องใด สักสิบนาทีต่อวัน รับรองว่าคุณจะรู้สึกผ่อนคลาย และหลับสบายไปตลอดคืน • งดใช้โทรศัพท์เมือ่ ถึงเวลาเข้านอน เพราะไม่วา่ จะเป็นการแชต ทวีต หรือคอมเมนต์ จะทำให้ สมองเราตื่นตัวและทำงานอย่างต่อเนื่อง ความคิด ของเราก็จะยังคงโลดแล่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็น อุปสรรคต่อการนอน จากตอนแรกทีร่ สู้ กึ ง่วงก็จะตืน่ ขึน้ เมื่อต้องการนอนจริงๆ จึงหลับยาก การปิดเครื่อง หรือวางโทรศัพท์ห่างกับตัวเวลานอนจึงเป็นวิธี ที่ดีที่สุด

ลิ้นจี่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณเป็นยา จากการ ศึกษาพบว่า สำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนแอหลังฟื้นไข้ การทานเนื้อลิ้นจี่สดวันละ 60-150 กรัม ติดต่อกัน ครึ่งเดือน สามารถรักษาอาการอ่อนเพลียให้หายไปได้

HEART

5 WAYS TO BE NOT ANGRY คิดเหมือนกันไหมว่าคนสมัยนี้ใจร้อน หงุดหงิด และโกรธกันง่ายเหลือเกิน ซึ่งสาเหตุก็มีสารพัด ไม่วา่ จะเป็นผิดนัด ไม่ได้ดง่ั ใจ ไม่ชอบหน้า แม้กระทัง่ โทรศัพท์แล้วปลายสายไม่รับก็โกรธกันได้แล้ว หาก รอบตัวเรามีแต่คนขีโ้ มโหก็คงไม่นา่ อยูน่ กั และวิธหี นึง่ ที่จะช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น คือเริ่มต้นจากตัวเรา ด้วยการฝึกตัวเองให้โกรธยากขึ้นด้วยเทคนิคระงับ ความโกรธจากข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล

เมโมเรียล ดังต่อไปนี้ 1. นับ 1-10 ฟังดูอาจเป็นวิธีโบราณแต่เป็นวิธีฝึก ความอดทนทีใ่ ช้ได้ผลจริง วิธกี ารคือ นับเลข 1 ถึง 10 เพือ่ คิดถึงสิง่ ทีก่ ำลังพูด และสิง่ ทีก่ ำลังจะทำ เพือ่ ชะลอ การเกิดปัญหาต่างๆ ทั้งยังเป็นการควบคุมกิริยา วาจา ให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 2. หยุดและคิด เพราะการไม่หยุดและคิดถึงสิ่งที่ เกิดขึ้น มีแต่จะทำให้เรื่องราวบานปลาย เนื่องจาก

BEST FOODS FOR WEIGHT LOSS

สาวๆ ที่กำลังลดน้ำหนักฟังทางนี้ เรามี อ าหารมากด้ ว ยคุ ณ ประโยชน์ แต่น้อยแคลอรี จาก Health Magazine นิตยสารสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกามาแนะนำ ดังนี้ • ถั่วดำ อ่านแล้วอย่าเพิ่งขำหรือคิด ไปไกล เพราะถัว่ ดำมีประโยชน์มากมาย เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีที่ทานได้อ ย่ า ง ไม่ต้องกลัวอ้วน โดยโปรตีนในถั่วดำ นั้นมีคุณประโยชน์เทียบเท่าเนื ้ อ แดง เลยทีเดียว และปริมาณทีแ่ นะนำให้ทาน ทุกวันคือ 15 กรัมต่อวัน • แซลมอน เป็นอาหารที่ให้โปรตีน แบบเต็มๆ โดยไม่มีไขมันแอบแฝง และในแซลมอนยังมีสารอาหารทีเ่ รียกว่า MUFAs ซึ่งจากการศึกษาพบว่า คนที่ ทานอาหารที่อุดมด้วย MUFAs เป็น ประจำจะมีนำ้ หนักลดลงเฉลีย่ 6 ปอนด์ อีกด้วย • กล้วย เป็นทางเลือกทีด่ สี ำหรับคนที่ ต้องการลดน้ำหนัก เพราะกล้วยมีสว่ น ช่ ว ยเพิ ่ ม การเผาผลาญพลั ง งานใน ร่างกาย และช่วยกระตุน้ ระบบขับถ่าย นอกจากนีจ้ ากงานวิจยั พบว่า การทาน กล้วยแค่ 2 ผล สามารถเพิ่มพลังงาน เพียงพอกับการออกกำลังกายอย่ า ง เต็มที่ได้นานถึง 90 นาที • ไข่ จากการวิจัยพบว่าผู้หญิงที่ลด น้ำหนักและเลือกทานไข่ในอาหารเช้า สามารถลดน้ำหนักมากกว่าผู้หญิงที่ ลดน้ำหนักแต่เลือกทานขนมปังเบเกิล เป็นอาหารเช้าถึงสองเท่า

RELATIONSHIP ความโกรธไม่ เพี ย งทำร้ า ยแต่ ต ั ว คุ ณ เองเท่ า นั ้ น แต่ยังอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างด้วย 3. พูดคุยกับที่ปรึกษา โดยเลือกเพื่อนสนิทหรือ คนที่คุณไว้ใจ แล้วเล่าสิ่งที่คุณว้าวุ่นใจให้เขาฟัง เผื่อว่าที่ปรึกษาคนนั้นอาจจะมีไอเดียดีๆ ช่วยคุณ แก้ปัญหาได้ หรืออย่างน้อยที่สุดการที่มีคนรับฟัง เรื่องราวทุกข์ใจของคุณ ก็จะช่วยให้อาการรุ่มร้อน ในใจบรรเทาลงได้ 4. ให้อภัย อาจเป็นเรื่องยากที่สุดในเวลาที่ อารมณ์โกรธของคุณลุกโชน แต่คณ ุ ต้องลองพยายาม และทำด้วยความตั้งใจจริง และเมื่อคุณทำได้ นอกจากจะเป็นการให้โอกาสผู้อื่นแล้ว ยังช่วย ทำให้คุณสบายใจขึ้นอีกด้วย 5. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้โกรธ ในที่นี้ ไม่ใช่การหลีกหนี เพราะการหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ตรงหน้า ไม่ได้แปลว่าคุณขีข้ ลาด แต่หมายถึง การแสดง EQ ในตัวคุณ และเมื่อใดที่อารมณ์สงบ เย็นขึน้ แล้วจึงค่อยกลับไปแก้ปญ ั หาต่างๆ นัน้ อีกครัง้

STRENGTHEN YOUR LOVE หลายคนมักบอกว่าความรักของตัวเอง เริ่มต้นที่ 100 นานวันไปค่อยลดลง หาก โชคร้ายไม่สามารถประคับประคองได้ก็อาจ มีอันต้องเลิกรากันไป วันนี้เรามีวิธีเติมรัก ให้แก่กนั มาแบ่งปันให้ความสัมพันธ์ของคุณ มั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น • จับมือกันหนีออกจากบ้าน อย่าเพิ่ง เข้าใจผิด เพราะความหมายของเราคือการ ให้ ค ุ ณ และคนรั ก หลบไปพั ก และใช้ เวลา อยู่ด้วยกัน อาจเป็นที่ที่มีความหลังอันแสน หวานหรือทีใ่ หม่ทโ่ี รแมนติกกว่าก็ได้ รับรองว่า ช่วงเวลาดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณและคนรัก อย่างแน่นอน • ทำให้หอ้ งนอนเป็นเขตปลอดเทคโนโลยี ด้วยการงดใช้คอมพิวเตอร์ หรือถ้าเป็นไปได้ รวมถึงโทรศัพท์สุดไฮเทคด้วย เพื่อให้เวลา พักผ่อนของคุณและคนรักมีเพียงคนสองคน จริงๆ โดยไม่มีเรื่องงาน เพื่อนฝูง เข้ามา รบกวนช่วงเวลาความเป็นส่วนตัวของคุณ


36

ALL ABOUT BIZ

BIZ LIFE

WORKING WITH GOOD FEELING สายสวาท เลิศเจริญเสริมสุข

General Manager Merchandise ของ Be Trend และ Car & Tools ผู้นำด้าน Idea Store และอุปกรณ์รถยนต์ใน The Mall ทุกสาขา ซึง่ ยึดถือการทำงานด้วยความรัก และสนุกไปกับทุกวันของการทำงาน รวมทั้งส่งผ่านแนวคิดนี้ไปยังทีมงานทุกคน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และสินค้าที่ตรงใจที่สุด

• การทำงานไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าทำงานด้วยความสุข ซึ่งความสุขมันจะทำให้ เราตื่นขึ้นมาแล้วอยากมาทำงาน เหมือนตอนไปโรงเรียนที่อยากไปเจอเพื่อน ในทุกๆ เช้า และจะทำให้ชีวิตไม่นิ่ง • คุยกับทีมงานบ่อยๆ ว่า ความคิดไม่มผี ดิ หรือถูก ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราจะหยิบจับ ความคิดนั้นมาใช้ในสถานการณ์ไหนเท่านั้นเอง • เวลาที่สัมภาษณ์งานพนักงานใหม่ จะย้ำเสมอว่า ถ้าจะทำงานด้วยกัน ก็ขออย่างเดียวคือทำงานอย่างมีความสุข และมีความสนุก ถ้าไม่สขุ และสนุก ก็ควรจะเริ่มมองหางานใหม่ได้เลย เพราะนั่นไม่ใช่ตัวคุณแน่นอน • หลักการทำงานทีเ่ รายึดถือมาโดยตลอดก็คอื พยายามทำดีกบั คนอืน่ ให้มาก คือเขาดีกบั เรา เราดีกบั เขา ง่ายๆ แค่น้ี ทุกอย่างก็จะราบรืน่ ด้วยตัวของมันเอง หรือแม้กระทัง่ ต่อให้เขาไม่ดกี บั เรา แต่เราดีกลับไป สุดท้ายเขาก็จะเข้าใจเราเอง • เวลารับพนักงานใหม่เข้ามา เราพยายามที่จะคงความเป็นตัวตนของเขาไว้ ให้มากที่สุด อย่าไปบอกเขาว่าต้องทำแบบโน้นแบบนี้ เพราะคนเรามีหลาย ประเภท ถ้าไปสั่งให้ทำตาม ความเป็นตัวตนของเขาจะหายไป ซึ่งเวลาที่เรา สัมภาษณ์งานเขา เราชอบความเป็นตัวตนของเขาในแบบไหน ก็ควรจะคงไว้ แบบนั้น • เวลาเจอปัญหา คำว่า ‘ไม่เป็นไร’ สามารถช่วยชีวติ เราได้ พอเราบอกตัวเอง ว่าไม่เป็นไร ทุกอย่างจะดีขึ้น มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราฮึดสู้ และหาทาง แก้ปัญหาได้เอง • การได้เจอกับปัญหาในทุกๆ วัน เป็นการสั่งสมประสบการณ์ให้เรามีความ เชี่ยวชาญ ช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้น และมีวิธีรับมือกับปัญหา เพิ่มขึ้นด้วย เวลาที่ทีมงานมีปัญหา แล้วเขามาคุยให้เราฟัง จะมองในแง่ดีว่า เราไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อน โชคดีแล้วที่เราได้รับฟัง และร่วมแก้ไขปัญหา ไปกับเขา ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น • คนเราสามารถทำผิดพลาดได้ในทุกๆ วัน แต่เราจะเอาความผิดพลาดนั้น หรือความผิดพลาดของคนอื่น มาทำให้เราเรียนรู้อะไรได้บ้าง นั่นคือสิ่งสำคัญ ที่สุด • สไตล์การทำงานของเราคือ ตรงไปตรงมา เพราะการสื่อสารแบบอ้อมๆ

จะทำให้เข้าใจยาก แล้วอาจจะทำให้คนที่เราสื่อสารด้วยเข้าใจผิด ซึ่งข้อดี ของความตรงไปตรงมามั นทำให้ เราไม่ เหนื ่ อ ยที ่ จ ะต้ อ งไปประดิ ษ ฐ์ ค ำ แล้วการสื่อสารก็จะชัดเจน ตรงตามที่เราต้องการอย่างแท้จริง และทำงานได้ อย่างรวดเร็วขึ้น • วิธีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา โดยที่ไม่ทำให้ใครเสียความรู้สึก คือไม่ว่า จะตำหนิ ชอบ หรือไม่ชอบ ต้องอยู่บนพื้นฐานของงาน และเหตุผล ไม่ใช่บน พื้นฐานของอารมณ์ส่วนตัว • ถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยอยู่บนพื้นฐานของเนื้องานอย่างแท้จริง มันจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองอย่างดี เพราะวันนี้เราพูดแบบนี้ วันหน้าเราก็ จะพูดแบบเดิม กลายเป็นมาตรฐานของตัวเราเองที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้ • เวลาทีล่ กู น้องนำผลงานมาเสนอ เราไม่เคยดูแบบผ่านๆ แต่มกั จะถามกลับไปว่า ทำไม และอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้เขารู้จักทำการบ้านมา และทำให้เขาเชื่อมั่น ในความคิดตัวเองมากขึ้น เพราะจริงๆ เขามีคำตอบอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้อง พาเขาเดินไปพบคำตอบด้วยกันเท่านั้นเอง • ทีมที่ดีต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจ และความชัดเจน ความชัดเจนทั้งสองฝั่ง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ไม่เกิดการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน ต้องการอะไรก็พูดให้ชัดเจน ไม่อย่างนั้นจะไม่แฟร์กับคนที่ทำงานด้วย และจะ ทำให้เสียเวลากันทั้งสองฝ่าย • ทำงานทุ ก วั น ให้ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ไม่ ต ้ อ งไปคาดหวั ง ว่ า ผลลั พ ธ์ จ ะเป็ น อย่ า งไร เพราะเราควบคุมมันไม่ได้ แต่เวลาที่ทำดีที่สุดแล้ว ทุกอย่างจะออกมาดี ด้วยตัวของมันเอง • คนส่วนใหญ่ไม่ชอบที่จะถอยในที่ประชุม วิธีการที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ที่สุดคือ ต้องคุยกันด้วยเหตุและผล หาจุดสมดุลที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับได้ เพื่อทำให้การประชุมจบลงอย่างที่ทุกคนพอใจ • ในฐานะผู้นำในที่ประชุม เราต้องพยายามทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการ ประชุมให้มากทีส่ ดุ ด้วยการผ่อนคลายไม่ให้เขารูส้ กึ เกร็ง และอยากทีจ่ ะแสดง ความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้การประชุมนั้นได้ไอเดียที่หลากหลายจากความคิด ของหลายๆ คน

ผู้เขียน : Clay Shirky ผู้แปล : สฤณี อาชวานันทกุล สำนักพิมพ์ : มติชน ราคา : 240 บาท

คงจะเคยได้ยนิ อยูบ่ อ่ ยๆ ถึงข่าวคราว ของนักร้องซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่เมื่อ ไปพั ก ค้ า งคื นที ่ โรงแรมไหน ก็ ม ั ก จะมี ลิสต์ความต้องการยาวเหยียดให้พนักงาน โรงแรมจั ด หาไว้ ให้ ค รบครั น และห้ า ม ตกหล่น ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ เครื่องดื่ม จำนวนหมอน หรือกลิน่ น้ำหอมปรับอากาศ ภายในห้ อ งพั ก ซึ ่ งบางครั้ ง ก็ อ ดอิจ ฉา ตามประสาคนธรรมดาเดิ น ดิ น ไม่ ไ ด้ แต่แล้วความฝันของคนธรรมดาก็เป็นจริง เมื ่ อ ได้ พ บกั บ บริ ก ารใหม่ ข องโรงแรม Waterhead Hotel ในอังกฤษ ที่ทำให้คน ธรรมดาอย่างเราๆ สามารถเนรมิตห้องพัก ให้เป็นอย่างใจได้ไม่แพ้นกั ร้องซูเปอร์สตาร์ บริการนีจ้ ะให้แขกทีม่ าพักเลือกสรรได้ตง้ั แต่ ภาพศิลปะภายในห้อง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอาบน้ ำ รู ป แบบของชุ ด กาน้ ำ ชา เทียนหอม ดอกไม้ หมอนหนุน ขนมหวาน ในมินิบาร์ เครื่องดื่มต้อนรับ และผลไม้ เพือ่ ทำให้แขกได้พักผ่อนหย่อนใจในห้องที่ แสดงถึงความเป็นตัวตนมากที่สุดเท่าที่ จะมากได้ ทีนก้ี ล็ มื เรือ่ งติเตียนในใบแสดง ความคิดเห็นไปได้เลย เพราะลูกค้าจะ เป็นคนเลือกรายละเอียดทุกอย่างด้วย ตัวเองทั้งสิ้น นอกจากนี้เราเชื่อว่าไอเดีย ธุรกิจที่ให้ลูกค้าได้เลือกสรร และมีส่วน ร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตรงใจที่สุดยัง สามารถนำไปใช้ ได้ ก ั บ ผลิ ต ภั ณฑ์ แ ละ บริ ก ารอี ก หลากหลาย เพราะยุ ค นี ้ ค ื อ ตลาดของผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง ใครสนใจ ไอเดียนี้ลองเข้าไปที่ www.englishlakes .co.uk/individual/index.aspx

BIZ QUOTE

BIZ BOOK

พลังกลุ่มไร้สังกัด (Here Comes Everybody)

Waterhead Hotel

ในโลกที่สื่อออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ของชีวิตผู้คนในปัจจุบัน หนึ่งในปรากฏการณ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นก็คือการเปิดพื้นที่ และสร้างรูปแบบใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกันในโลกเสมือนจริง แต่สามารถ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลก จริงๆ ได้อย่างไม่นา่ เชือ่ ด้วยข้อดีของมันคือต้นทุนทีต่ ำ่ และไม่จำเป็นต้องพึง่ พาสถาบันดัง้ เดิมในการรวมกลุม่ กันอีกต่อไป แน่นอนว่าเมื่อมีพลังเหล่านี้อยู่ในสังคม และทุกคนสามารถเข้าถึงและผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงได้ ในโลกธุรกิจก็ต้องหันมาให้ความ สำคัญกับกลุ่มพลังเหล่านี้ให้มากขึ้น เพื่อเป็นบันได ในการต่อยอดไปสูค่ วามสำเร็จทีเ่ หนือกว่า อย่างเช่น ที่แอปเปิ้ลเคยทำได้มาแล้ว สฤณี อาชวานันทกุล ผู้แปลหนังสือเล่มนี้ เคยให้สัมภาษณ์กับเราไว้ถึง

กรณีการรวมกลุ่มทางสังคมออนไลน์ว่า “เท่าที่เราดู ตอนนี้ การใช้โซเชียลมีเดียตรงกับเจตนารมณ์ของ คนทำโปรแกรมทีส่ ดุ แล้ว คือใช้ในการพูดคุยสัพเพเหระ แชร์รูปต่างๆ นานา หาเพื่อนใหม่ คือมันเป็นฟังก์ชัน พื้นฐาน แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ มันมีศักยภาพ มากกว่านั้นเยอะ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ หลั ง จากที ่ ม ั น สามารถทำให้ ค นมารวมตั ว กั น ได้ มันอยู่ที่ว่าเมื่อมีการรวมตัวกันแล้วจะทำอย่างไรต่อ การมีแค่คนมาคลิกไลค์ มันไม่ได้บอกอะไร เพราะ คนทีค่ ลิกอาจจะแค่ชอบคลิกทุกอย่างทีข่ วางหน้าก็ได้ เรื่องเหล่านี้ถือเป็นแค่ข้อมูลที่คุณต้องแปรผลให้ ถูกต้องด้วย”

BUSINESS OPPORTUNITIES ARE LIKE BUSES, THERE’S ALWAYS ANOTHER ONE COMING. Richard Branson, British entrepreneur and founder of the worldwide Virgin brand


เปดใหลงทะเบียนอีกครั้ง กับว�ชาเลคเชอร ที่ ไมมีมหาว�ทยาลัยไหนเคยสอน

เร�ยนสนุก ไดความรู สูอนาคตสดใส กับ อะบุก เลคเชอรโชว

‘เลกเชอรที่เธอคูควร’

20 นาที… ที่จะไมทำใหคุณงวงอีกตอไป 20 นาที… ที่จะทำใหคุณไมตองเสียเง�น ไปรานถายเอกสาร

และ 20 นาที… ที่ควรบรรจ�ไว

ในว�ชาเร�ยนมหาว�ทยาลัย!

วันจันทร ที่ 19 กรกฎาคม 2554 ชั้น 4 อาคารเทพศาสตรสถิตย มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร เวลา 12.00-16.30 น. สวนอีกสามมหาว�ทยาลัย อันไดแก มหาว�ทยาลัยศิลปากร, มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร และ มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ เตร�ยมตัวเตร�ยมใจรอกำหนดการภายในไมชานี้

Future Perfect Project

“โตแลวไปไหน?” โดย a day Foundation และ Brave It Out

ติดตามปฏิบัติการการคนหาตัวเองของเด็กมัธยมไทย ไดที่ facebook.com/futureperfect.prj

จากนักเข�ยนของอะบุก ที่ขอวางปากกา หันมาจับไมโครโฟน รวมมือรวมใจรวมพลังสมอง เลคเชอรเด็กมหาว�ทยาลัย คนละ 20 นาที ติดตามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมไดที่ www.abookonline.com facebook.com/abookpublishing twitter.com/abookpublishing


)335%  &%"25!29 -!2#(

)335%  !02),

)335%  !02),

)335%  3%04%-"%2

*5,9 !5')335% 534

4(%. -! ).$ "%( 4(% % '!-

)335%  /#4/"%2 

)335%  -!9

)335%  *5.%

The prince

princess Live happilyand ever afte

r...

ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุด และฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร์) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ House ภัทราวดีเธียเตอร์ เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร อื้อจือเหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน์ อาคาร เอ็มไพรม์

อาคาร มณียา อาคาร ต้นสน อาคาร มาลีนนท์ อาคาร Lake Rajada อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชาร์เตอร์ I House Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่ TCDC Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนย์หนังสือ สวทช. SCG Experience

AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลีนิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village Bodyshape : K Village มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว 112 มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 มิลเลนเนียม ออโต้ : สยามพารากอน มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1 HONDA : ศรีอยุธยา HONDA : พระราม 4 Executive Supercars : เอกมัย INDEX Livingmall : บางนา INDEX Livingmall : พหลโยธิน

INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ INDEX Livingmall : มาบุญครอง INDEX Livingmall : เพชรเกษม INDEX Livingmall : บางใหญ่ INDEX Livingmall : เอกมัย Modernform : CDC True Shop True Coffee Starbucks Coffee World 94 ํ Coffee กาแฟดอยตุง บ้านไร่กาแฟ iberry Ka-nom Mister Donut Vanilla Garden กัลปพฤกษ์ กับข้าว กับปลา Yindee Cup

ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย Cafe Classique : เอกมัย ไล-บรา-รี่ A Big Seat au bon pain Coffee Beans by Dao Daddy Dough Coffee Gallery : CDC GREYHOUND Cafe Nichy Cakes & Coffee Coffee Berry กาแฟวาวี : เอกมัย ห้องอาหารสีฟ้า Folies ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10 Miss Mamon ร้านกาแฟโปลีส์ Le’ Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC

กบาลถมอ รีสอร์ท Dune hua-hin

NEW… หัวหิน วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา The Sea-cret Hua Hin Hua Hin Mantra Resort Let’s Sea

NEW...เชียงใหม่ dusit D2 โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel U Chiang Mai Hotel

Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง บ้านใกล้วัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน NEW ...เขาใหญ่-ปากช่อง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Valley Country Club HOTEL DES ARTISTS หอมหมื่นลี้ ร้านถ้วยโปรด โบนันซ่า เขาใหญ่ ชาโต เดอ เขาใหญ่

Hallo Bar Hotel Tamarind Village Chiang Mai Mo Rooms Yesterday the Village Im Eco Casa 2511 iberry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow

Happy Hut ร้านหอมปากหอมคอ Mont Blanc Love at First Bite แมวใจดี แกลเลอรี Aka Spa หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B2S : Central Airport Plaza ร้านเล่า Salon De Guru NEW... ปาย Bebop Groove yard all about coffee ร้านมิตรไทย Coffee in love River Corner Freeform


42

THE GUEST

STOP MODERN DAY SLAVERY เรื่อง : วสิตา กิจปรีชา ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ทุกวันนี้ องค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมต่างเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ก็มีการ ทำกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility ที่เป็นการใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อ ช่วยสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจกันของหลายฝ่ายในสังคมที่ต้องการ ให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น แต่ใครจะรู้ว่า MTV ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่ครองใจวัยรุ่นมานานหลายสิบปี จะมีการทำงานเพือ่ สังคมทีเ่ ข้มข้นและน่าสนใจอย่างแคมเปญ MTV EXIT ทีใ่ ช้จดุ แข็งของสือ่ อย่าง MTV ในการดำเนินกิจกรรมและผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ไปทั่วโลก แต่คำว่า การค้ามนุษย์นั้นหมายความว่าอย่างไร และเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างไร ริทชี ทีโอ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการประสานงานความร่วมมือของ MTV EXIT จะมาถ่ายทอดให้เราฟัง ถึงปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ หรือ Human Trafficking ที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว “การค้ามนุษย์ก็คือรูปแบบของการค้าทาสในยุคปัจจุบัน ที่หลอกคนให้ไปทำงานโดย ไม่เต็มใจ และมีการปฏิบตั ติ อ่ คนในแบบทีไ่ ม่ใช่มนุษย์ปฏิบตั ติ อ่ กัน โดยคนทีท่ ำธุรกิจแบบนีเ้ ขาจะใช้ เรื่องของความหวัง ความฝันของทุกคนมาเป็นสิ่งล่อ เขาจะให้สัญญาว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าไปทำงานกับเขา ซึ่งทุกวันนี้มีคนอย่างน้อย 2 ล้าน 5 แสนคนทั่วโลกต่อปี ที่ตกเป็นเหยื่อของ การค้ามนุษย์ และยังมีตวั เลขทีไ่ ม่สามารถระบุได้อกี เพราะมีคนทีย่ งั ไม่ได้รบั การช่วยเหลือออกมา” เมือ่ ปัญหาเรือ่ งการค้ามนุษย์ยงั เป็นวงจรทีเ่ กิดขึน้ ในโลก โดยไม่แบ่งแยกพืน้ ที ่ เพศ และ วัยของเหยื่อ องค์กรอย่าง MTV EXIT ก็ยังทำงานต่อไป โดยเน้นที่การให้ข้อมูล เพื่อให้คนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้รู้เท่าทันคนที่เข้ามาอย่างไม่หวังดี “สิ่งสำคัญเลยก็คือการเข้าถึงข้อมูล รู้ว่าสิ่งที่เข้ามา โอกาสที่เข้ามา มันเป็นของจริง หรือเปล่า จริงๆ แล้วเรื่องของการค้ามนุษย์นั้นไม่ได้แบ่งแยกว่าเหยื่อจะเป็นคนจน หรือคนมีฐานะ เพราะทุกๆ คนต่างฝันถึงชีวิตที่ดีกว่า เรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่มีมายาวนานมาก โดยเฉพาะจาก ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจเดี๋ยวนี้ก็ต้องการแรงงานที่มีราคาถูก” นอกจากเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวที่ถูกหลอกให้ไปทำงานในเรือประมงที่เราอาจจะ เคยได้ยินจากข่าวโทรทัศน์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้า แต่ริทชีก็ยังมีเรื่องราวในรูปแบบอื่นที่เรา ไม่เคยได้ฟังจากสื่อทั่วไปมาแบ่งปันอีกด้วย “เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งของผูห้ ญิงไทยซึง่ มาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะดี เธอมีความใฝ่ฝนั ว่าจะเป็น นางแบบ และได้รบั การติดต่อจากเอเจนซีทน่ี า่ เชือ่ ถือให้ไปทำงานทีป่ ระเทศมาเลเซีย ซึง่ เธอกับแฟน ก็ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็ดูน่าเชื่อถือ แต่เมื่อเธอเดินทางไปถึงโรงแรมที่นัดหมายกัน กลับกลายเป็นว่ามีคนจะมาข่มขืนเธอ ซึง่ แท้จริงแล้วเอเจนซีทต่ี ดิ ต่อมานัน้ เป็นเอเจนซีทเ่ี ปิดบังหน้า เพื่อหลอกผู้หญิงที่อยากเป็นนางแบบไปขายบริการทางเพศ ซึ่งนับว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังโชคดี เพราะว่าเธอมีโทรศัพท์มอื ถือ ก็เลยโทร.ติดต่อแฟนของเธอและเรียกการ์ดของโรงแรมมาช่วยได้ทนั แต่ก็คงมีอีกหลายคนที่ถูกหลอกมาและบังคับให้ต้องไปขายตัว ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ อย่างน้อยคุณก็ตอ้ งรูว้ า่ ต้องโทร.หาใคร โทร.ไปทีเ่ บอร์ไหน คุณมีเบอร์สถานทูตหรือไม่ หรือเบอร์โทร. ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถ้าคุณจะไปทำงานทีต่ า่ งประเทศ ก็ตอ้ งเตรียมความพร้อมไว้เสมอ” เมือ่ ได้ฟงั เรือ่ งราวทีร่ ทิ ชีนำมาแบ่งปันแล้ว ก็นา่ คิดว่า ในแง่หนึง่ เราอาจจะตกเป็นเหยือ่ โดยไม่รตู้ วั และถึงเวลาหรือยังทีเ่ ราจะตัง้ คำถามว่า เราสามารถทำอะไรเพือ่ หยุดวงจรการค้ามนุษย์ ได้บ้าง เพราะบางทีเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนวงจรนี้โดยไม่คาดคิด “จริงๆ แล้วเราทุกคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง อย่างเช่น คนที่จ่ายเงินซื้อบริการทางเพศ หรือการซื้ออาหารทะเล ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอาหารทะเลที่ซื้อนั้นมาจาก เรือที่มีการใช้แรงงานทาสหรือเปล่า เพราะฉะนั้น เราจะทำอย่างไรกันดีเพื่อที่จะให้ทุกอย่าง เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น MTV EXIT จึงพยายามนำเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้ให้คนได้รับทราบมากขึ้น แต่เราเองก็จะไม่นำเสนอเนือ้ หาในด้านลบ ว่านีม่ นั เป็นความผิดของคุณนะทีป่ ล่อยให้เรือ่ งแบบนีเ้ กิดขึน้ แต่เราอยากให้ทกุ คนหันมาลงมือทำอะไรกันสักอย่าง และในแต่ละประเทศปัญหาทีเ่ กิดก็แตกต่างกัน

ดังนั้น การลงมือแก้ปัญหาก็แตกต่างกัน อย่างประเทศไทยเองปัญหาที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างซับซ้อน ถ้าจะรูว้ า่ อาหารทะเลทีเ่ รากิน หรือเสือ้ ผ้าทีเ่ ราใส่ผลิตมาจากไหน ก็คงจะยากเกินไป แต่เราก็พยายาม เพราะยังมีปัญหาอื่นๆ อีก ทั้งปัญหาเรื่องคนไทยถูกหลอกไปขายแรงงานในต่างประเทศ หรือ คนต่างจังหวัดทีม่ าหางานทำในกรุงเทพฯ แล้วถูกหลอก ซึง่ ก็เป็นปัญหาทีเ่ กิดจากคนไทยด้วยกันเอง นี่คือสิ่งที่เราพยายามให้ข้อมูล เพื่อให้คนรับรู้ว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริง บางคนอาจจะทำไป โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ สิง่ ทีต่ วั เองทำคือการค้ามนุษย์ เพราะอาจจะเป็นแค่คนกลาง แต่ถา้ คุณเข้าใจว่าตัวเอง กำลังทำอะไร คุณก็จะเข้าใจว่าผลจากการกระทำของคุณ มันส่งผลต่อชีวิตของคนอื่นอย่างไร แต่สำหรับคนที่เจตนาทำธุรกิจแบบนี้ ผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิด ผิดต่อตัวคุณ ผิดต่อ ครอบครัว ผิดต่อประเทศของคุณ” แนวทางการทำงานของ MTV EXIT ก็คือ การรณรงค์สื่อสารผ่านสื่อต่างๆ และใช้พลัง ของดนตรีในการดึงดูดวัยรุน่ ให้เข้ามาสนใจในสิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการนำเสนอ ทัง้ การใช้ศลิ ปินทีม่ ชี อ่ื เสียง มานำเสนอเรือ่ งราวผ่านสารคดี หรือการจัดคอนเสิรต์ โดยสอดแทรกสาระให้กบั คนทีม่ าดูได้นำเรือ่ ง ภัยของการค้ามนุษย์กลับไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว เพื่อน หรือคนในชุมชนฟัง “จริงๆ แล้วการจัดคอนเสิรต์ มันเป็นแค่สว่ นหนึง่ ของการรณรงค์ เพราะว่าดนตรีสามารถ เข้าถึงเยาวชนได้ง่ายกว่า อย่างน้อยเมื่อพวกเขามาดูคอนเสิร์ต เขาก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การค้ามนุษย์กลับไปด้วย นอกจากนี้เมื่อเราจัดคอนเสิร์ตแล้ว ทาง MTV ก็จะนำเทปบันทึกภาพ ไปออกอากาศซ้ำได้อกี ทัว่ โลก ทำให้ได้จำนวนผูช้ มเพิม่ ขึน้ อีกหลายล้านคน หรือศิลปินก็ยงั สามารถ ทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับเราได้อีก เพราะเวลาที่เราจะจัดคอนเสิร์ต และเชิญศิลปินมาร่วมงาน เราจะหาโอกาสให้ศิลปินได้พบกับคนที่เคยตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เพื่อรับฟังเรื่องราวที่เกิด ขึ้นจริง ดังนั้น เวลาที่พวกเขาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับคนดู เขาก็จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้ จากใจจริง ไม่ได้พูดตามสคริปต์ที่เราเขียนให้ อย่างตัวผมเองก็ต้องไปพบกับเหยื่อหลายๆ คน เพื่อไปรับฟังเรื่องราวของพวกเขา และนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำสารคดี” ในฐานะคนทำงาน เราก็อดที่จะถามไม่ได้ว่าตัวเขาเองมีเรื่องราวที่ประทับใจจากการ ทำงานบ้างหรือไม่ ซึ่งมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่างานที่ทำลงไปนั้นไม่สูญเปล่า “ครั้งหนึ่งเราจัดคอนเสิร์ตกันที่นครวัด ประเทศกัมพูชา ซึ่งมันก็เป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ได้ ใหญ่โตอะไร แต่ด้วยสถานที่ทำให้เราได้ภาพคอนเสิร์ตที่สวยมาก และนำไปออกอากาศทั่วโลก ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างดีทีเดียว หลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเจอกับชายชาวกัมพูชาคนหนึ่ง เขามาทำงานที่เกาะเสม็ด เราก็ได้พูดคุยกัน พอเขารู้ว่าผมทำงานที่ MTV ก็เลยเล่าว่าเขาเคยดู คอนเสิร์ตของ MTV EXIT ที่นครวัด แถมยังจำรายละเอียดได้เยอะมาก ทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์ การถูกหลอกมาทำงานในเรือประมงที่เมืองไทย หรือแม้กระทั่งรายชื่อสปอนเซอร์ (หัวเราะ) พอเราได้ยินเขาเล่า ก็รู้สึกดีใจที่งานที่เราทำมีคนจำได้” วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 พบกับ Super Junior M, เคต มิลเลอร์-ไฮกี, สล็อตแมชชีน, ไทยเทเนียม และ ETC ในคอนเสิร์ต MTV EXIT ที่สนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ และ เข้าไปชมสื่อต่างๆ ของแคมเปญ MTV EXIT ได้ที่ www.mtvexit.org


a day BULLETIN issue 153  

The Urban Current Magazine Free Copy