Page 1

ISSUE 152 17 - 23 JUNE 2011


ISSUE 152, 17 - 23 JUNE 2011

Living in a day

ถ้าเริ่มต้นด้วยโจทย์ว่า เรามีเวลาเท่ากันทุกคนทุกวัน คือวันละ 24 ชั่วโมง เราเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าว่า แต่ละวันหมดไปกับเรื่องอะไร? เราเคยเห็นคุณค่าของเวลา ทีเ่ สียไปหรือเปล่า ทัง้ ทีม่ นั เป็นสิง่ ทีใ่ ช้แล้วหมดไป หมดแล้วหมดเลย เสียแล้วเสียเลย แล้วเคยได้หยุดคิดบ้างไหมว่า ในแต่ละวันทีเ่ ราใช้เวลาให้หมดไปนัน้ เราได้วนั แบบไหนกลับมา? ในโลกทีม่ คี นเป็นหมืน่ ล้านคนนี้ มีสง่ิ มหัศจรรย์อย่างหนึง่ ทีเ่ ราอาจจะมองข้ามไป นัน่ คือการทีแ่ ต่ละคนใช้เวลาในแต่ละวันไม่เหมือนกันเลย วันของแต่ละคนจึงมีความหมาย ไม่เหมือนกัน แถมยังไม่มใี ครรูด้ ว้ ยว่า เราสามารถใช้เวลา 24 ชัว่ โมง ได้จนครบหรือเปล่า มันเป็นการผจญภัยของชีวติ ทีเ่ ราไม่คดิ ว่าจริงๆ แล้วมันเป็นเรือ่ งยาก แต่เรามักจะคิดว่า มันเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งเป็นไปอย่างนัน้ ทุกวันๆ ทัง้ ทีม่ นั มีโอกาสทีจ่ ะไม่เป็นอย่างนัน้ ทุกวันก็ได้ ใช่... โลกนีม้ อี กี หลายคนทีใ่ ช้ชวี ติ ได้ไม่ครบวัน และมีอกี หลายคนทีใ่ ช้เวลาครบวันไปอย่าง ไร้ชีวิตชีวา เพราะอาจจะคิดไปว่าวันนี้ของตัวเองก็เหมือนเมื่อวานและเหมือนกันทุกวัน ทั้งที่มันไม่ใช่ อย่างที่บอกว่า แต่ละคนบนโลกใช้เวลาได้ไม่เหมือนกันเลย เปรียบเทียบระหว่าง 10 นาที ของป้าทองใบที่ใช้ไปกับการเดินตรวจสวนทุเรียน กับ 10 นาที ของนายโจ้ ลูกประธานบริษทั รถยนต์ ทีน่ ง่ั สูบบุหรีอ่ ยูบ่ นรถสปอร์ตเปิดประทุนระหว่างรอสาว ไม่ได้บอกว่าคนไหนใช้เวลาคุม้ ค่ากว่ากัน เพราะเวลาของใครก็มคี า่ สำหรับคนนัน้ ในแบบของคนนัน้ ป้าทองใบอาจจะกำลังทำมาหากินกับสวนทุเรียนที่สร้างรายได้เลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัว ถ้าแกไม่มาเดินดูสวนใน 10 นาทีนี้ แกอาจจะไม่ได้เห็นว่า ทุเรียนบางต้นของแกกำลัง เป็นโรค และอาจลามไปติดทุเรียนทั้งสวน แต่นายโจ้ ลูกประธานบริษัทก็ไม่ได้ถือว่าเผาผลาญเวลาไปกับบุหรี่ในรถสปอร์ตเปิดประทุน เพราะนั่นอาจเป็น 10 นาที ที่เขา พยายามอดทนรอและง้องอนผู้หญิงสักคนที่เขาเลือกแล้วว่าจะมาเป็นแม่ของลูก ถ้าพลาด 10 นาทีนั้นไป ผู้หญิงคนนั้นอาจจากเขาไปตลอดชีวิต แต่ถ้าเธอเห็นใจ 10 นาทีนั้น ก็คุ้มค่ากับชีวิตของเขาเกินพอ ประเด็นของการใช้เวลาให้หมดไปในแต่ละวัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า มันต้องหมดไปกับเรื่องประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องไปเดินขบวนช่วยลดโลกร้อนเพื่อให้ ได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แค่หมดวันไปกับการปลูกต้นไม้ในบ้านก็มีคุณค่ากับโลกในแบบของมัน ประเด็นของการใช้เวลาในแต่ละวันมันอยู่ที่เราอยากให้แต่ละวันของเราเป็น อย่างไร? แล้วจากนัน้ เราก็จะให้คณ ุ ค่ากับสิง่ ทีเ่ ราจะทำ และเวลาทีเ่ รามีในแต่ละนาที ในแต่ละชัว่ โมงเองโดยอัตโนมัติ การตัง้ โจทย์ให้ตวั เองว่าครึง่ ชัว่ โมงต่อไปนี้ ฉันต้องทำแบบนัน้ แบบนี้เท่านั้น อาจจะดีในแง่ที่สร้างวินัยให้กับตัวเอง และดีในแง่ของการจัดการบริหารเวลา แต่กรอบวิธีคิดแบบนั้นก็มีข้อเสียที่ทำให้เรามองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่คงที่ ทั้งที่มันเป็นสิ่ง ที่เลื่อนไหล และอะไรก็เกิดขึ้นได้ในทุกวินาทีอีกต่างหาก บางครั้งเราอาจต้องเลือกที่จะปรับตัว ยืดหยุ่น และมองภาพรวมของทั้งวันว่าเป็นไปอย่างที่เราอยากเห็นหรือเปล่า? ถ้าเรามองว่าเราอยากให้วันนั้นเป็นวันที่เราได้เรียนรู้คนมากขึ้น ทุกคนที่ผ่านมาในวันนั้นของเราก็จะเข้าข่ายของการเป็นบทเรียนของเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเจอคนดี คนเลว ห่วยแตก ไม่ได้ความอย่างไรก็ตาม ตรงกันข้าม ถ้าเราอยากเห็นแต่ละวันผ่านไป ‘ด้วยดี’ เราก็จะเซ็งเป็ดกับทุกสิ่งที่เข้ามาทำให้วันนั้นของเราไม่ราบรื่นสวยงาม แล้วถามจริงๆ เถอะว่า ไม่เครียดหรือกับการทำให้ทุกเวลาดีไปหมด? หรือไม่คิดเลยหรือว่า อะไรๆ ที่ว่าไม่ดีที่ผ่านเข้ามานั้น มันก็มีอะไรดีๆ ของมันเหมือนกัน? เอาอย่างนี้ เรากลัวตุ๊กแกกันใช่ไหม? น้อยคนที่จะไม่กลัวตุ๊กแก เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่คนอย่างเราไม่อาจจะจินตนาการได้ว่ามันจะมาเกาะประตูบ้านให้ชีวิตฉันหายนะทำไม เจอกันทีไรเป็นต้องร้องเสียสติดังไป สามบ้านแปดบ้าน แต่ในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี เราเห็นตุก๊ แกกันกีค่ รัง้ ? (ยกเว้นว่าทีบ่ า้ นจะเพาะพันธุต์ กุ๊ แกขาย) แต่เอาเป็นว่า ถ้าตุก๊ แกคือสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ หรือกลัวแล้วละก็ วันๆ เราเจอสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบใจกีค่ รัง้ ? สมมติวา่ มีอยูว่ นั หนึง่ ทีเ่ ราบังเอิญไปเดินเจอมันจริงๆ เราจะตัดสินไปเลยไหมว่าวันนัน้ เป็นวันซวยทัง้ วัน บางคนคิดแบบนัน้ แต่บางคนไม่คดิ เพราะวันนัน้ ของเขามีเรือ่ งทีน่ า่ สนใจกว่าการเจอตุก๊ แกเป็นไหนๆ แล้วเผลอๆ จะลืมอีกต่างหากว่าวันนีไ้ ปเจอตุก๊ แกมา ทีส่ ำคัญ ถึงตุก๊ แกมันจะดูไม่นา่ คบหาด้วย แต่มนั ก็ตอ้ งมีไว้ เพื่อกินแมลง หรือคุณจะไปกินแมลงเอง? แต่ละวันประกอบไปด้วย 24 ชัว่ โมง และมันก็สามารถให้คณ ุ ให้โทษกับสภาพจิตใจและชีวติ ของเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม จะวันดีหรือร้าย มันก็จะอยูไ่ ด้แค่นน้ั คือแค่ 24 ชั่วโมง เราจะตีอกชกหัวกับวันไม่ดีของเราไปทั้งวันเลยก็ได้ (ทั้งที่แกเจอตุ๊กแกแค่ 2 นาทีเอง) หรือเราจะผ่าน 2 นาทีบ้าบอนั้นไปแล้วไปทำอย่างอื่นที่ดีกับชีวิตมากกว่า ในทางใดทางหนึ่ง แต่มันจะดีกับชีวิตแค่ไหนอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากให้วันทั้งวันนั้นของคุณเป็นไปอย่างไรด้วยเช่นกัน ในกรณีที่คุณโชคดี สามารถใช้ชีวิตได้ครบทั้ง 24 ชั่วโมง ตอนเริ่มต้นลืมตาขึ้นมาแต่ละวัน คุณเองนั่นแหละที่กำหนดตอนจบไว้แล้วว่าวันนั้นจะเป็นอย่างไร ด้วยวิธีการ ให้คุณค่าในแต่ละวันของตัวคุณเอง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 152 วันที่ 17 - 23 มิถนุ ายน 2554

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10

06 GOODNEWS

28

06

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

สนทนาแบบเข้มๆ กับ อภิ ส ิ ท ธิ ์ เวชชาชีวะ นายกรั ฐ มนตรี กั บ นโยบาย และวิสยั ทัศน์ ในการบริหารประเทศ

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

24 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

26 SHOPPING

เตรียมความพร้อมให้ กับทุกเดตสำคัญของ คุณ กับชุดเสื้อผ้าและ เครื่องประดับสุดสวย จนใครๆ ก็ ต ้ อ งหั น กลับมามอง

28 HOME MADE

สั ม ผั ส ความอบอุ ่ น และชื ่ นชมความงาม สไตล์คลาสสิกภายใน คอนโดฯ ของ ดอกเตอร์ สุนิดา ยุทธโยธิน

30 33 44 46 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- จับเข่าคุยกับ ‘ปอนด์’ รวมสาระความรู้ที่จะ ท ำ ให ้ ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

46 20 ส่ ว นตั ว เเล้ ว ผมชอบอ่ า น adB อยู่เป็นประจำ เเต่ มักจะประสบ ปั ญ หาอย่ า งหนึ ่ ง คือ การอ่าน adB บนรถไฟฟ้าจะเป็น ปั ญ หามากเนื ่ อ ง ด้วยขนาด ครั้นจะ

10 INTERVIEW

กางอ่านสุดขนาดก็คงไปรบกวนคนที่กำลัง BBM อยู่ข้างๆ (ลองนึกภาพตาม) นอกนั้นผมยังไม่เจอ อะไรที่เป็นปัญหาในการอ่านของผม ก็ขอให้ adB อยูน่ านๆ เรือ่ ยๆ ไปอีก 2 สมัยรัฐบาลเลยนะครับ -ฐิติวัฒน์ ริ้วเหลือง

เรียนรู้วิธีสร้างบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพกับ ยอดพงศ์ สุ ต ธรรม ผู ้ จ ั ด การการตลาด ขายปลีก บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

- วรพรรณ ยาคอปเซน หญิงสาวมาดมั่น เจ้ า ของรายการที ว ี ออนไลน์สุดฮิต JaideeTV

iPad เมื่อไหร่ ขอเล่มย้อนหลังด้วยนะคะ จะไป ตามดาวน์โหลดมาเก็บให้ครบเลย ชอบการจัดวาง เลย์เอาต์ของ adB ค่ะ ดูเท่ดี อยากให้หนังสือ และนิตยสารในเครือ a day, a book มีเวอร์ชัน iPad ให้ ห มดเลยค่ ะ จะรอนะคะ แต่ อ ย่ า ให้ รอเก้อนะ ขอบคุณค่ะ เมื่อไหร่เวอร์ชัน iPad จะออกซะทีคะ ไปตาม -ฟ้า จอมยุทธ์ หยิบไม่ค่อยจะทันเลย ชอบอ่านมากและเก็บ สะสมทุกฉบับ (ที่หยิบทัน) เลยค่ะ ถ้ามีเวอร์ชัน

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ เอกพล บรรลือ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีรศ์ รัณย์ สุทธินภิ าชัย พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลำดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา กัณฑ์พฒ ั น์ อังกุระวรานนท์ 08-1689-9724 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.forbes.com

10 อันดับบริษัทมหาชนที่มีขนาดกิจการใหญ่ที่สุดในโลก

1 JPMorgan Chase

2 HSBC Holdings

3 General Electric

4 Exxon Mobil

5 Royal Dutch Shell

คุ ณ คิ ด อย่ า งไรกั บ การขึ้ น ราคา ตั๋วหนัง และโฆษณาในโรงหนัง 6 Petro China

THE POLL

7 ICBC

ที่มา : สวนดุสิตโพล

เรื่องที่ประชาชนกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม นี้ อันดับ 1

อันดับ 2 การทุจริตเลือกตั้ง การใช้ ความรุนแรง การซื้อเสียง ใส่ร้ายป้ายสี 30.43% โจมตีคู่แข่ง

26.08%

อันดับ 3

กลัวได้ ส.ส. ที่ไม่ดี เข้ามาเหมือนเดิม

21.74%

อันดับ 4

ความไม่เป็นธรรม ของภาครัฐ

13.04%

อันดับ 5

ไม่รู้จะเลือกใคร ตัดสินใจไม่ได้

8.71%

8 9 Berkshire PetrobrasHathaway Petroleo Brazil

10 Citi Group

ตัวเลขอัตราว่างงานล่าสุดของ ประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 อยู่ที่ 258,000 คน คิดเป็น 0.8% แบ่งเป็นผูว้ า่ งงาน จากภาคบริ ก ารและการค้ า 88,000 คน ภาคการผลิ ต 69,000 คน ภาคเกษตรกรรม 42,000 คน และเป็นผู้ที่ ไม่เคย ทำงานมาก่ อ น 86,000 คน โดยตั ว เลขจำนวนผู้ ว่ า งงาน ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ถึง 166,000 คน ที่มา : www.nso.go.th

30 GIGATONS

รายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (ไออีเอ) ระบุว่า อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอน จากการใช้พลังงานของปี 2553 พุง่ ขึน้ ทำลายสถิติ จากปีกอ่ นหน้า คิดเป็นปริมาณมากถึง 30 กิกะตัน หรือเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณ 5% ของปี 2551 ที่มา : www.iea.org

อ ง ค์ ก ร ด้ า น ม นุ ษ ย ธ ร ร ม ‘อ็อกแฟม’ นำเสนอรายงานทีช่ อื่ ‘Growing a Better Future’ โดยระบุ ว่ า ราคาอาหารหลั ก ของโลกโดยเฉลี่ ย จะเพิ่ ม ขึ้ น ระหว่าง 120-180% ภายใน ปี 2573 โดยปัจจัยครึง่ หนึง่ ทีท่ ำ ให้ราคาเพิม่ ขึน้ มาจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะอากาศของโลก ที่มา : www.oxfam.org

10 TONS

3,000

เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ครอบคลุ ม พื ้ นที ่ ท ั ้ ง หมด 4.2 ตารางกิโลเมตร เพื่อดึงดูดการ ท่ อ งเที ่ ย วและรั ก ษาสภาพ แวดล้อม โดยหากมีผู้ฝ่าฝืนจะ ถู ก ปรั บ เป็ น เงิ น 300 ริ ง กิ ต หรือประมาณ 3,000 บาท ที่มา : www.moh.gov.my

สถาบั น วิ จ ั ย ประมงของไต้ ห วั นค้ น พบวิ ธ ี ก ารผลิ ต สาร เปปไทด์จากหนังปลาหมึก ซึ่งช่วยชะลอกระบวนการเกิด ริว้ รอยและลดความดันโลหิตสูงได้ โดยจากรายงานระบุวา่ ในปลาหมึก 10 ตัน จะได้หนังปลาหมึกมากถึง 1 ตัน ซึ่งในอดีตคนมักลอกทิ้งเพราะคิดว่าไร้ประโยชน์ ที่มา : www.taipeitimes.com

“ราคาไม่ ย ุ ต ิ ธ รรม เพราะโฆษณามี เ ยอะ แสดงว่ า มี ร ายได้ ม าก น่าจะลดค่าตั๋วมากกว่า” ณัชชา วีรเมธางกูร 22 ปี, นักเขียน “สมควรขึ ้ น ราคา เพราะการลงทุนมีความ เสี่ยง” ทวีสันต์ อริยชาติ 34 ปี, อาชีพอิสระ “ตั ๋ ว หนั ง แพงมาก ทุ ก วั นนี ้ ก ิ นข้ า ว ดู ห นั ง สองคน อย่ า งต่ ำ ต้ อ ง 500-600 บาท รอซือ้ แผ่น มาดูคุ้มกว่า” รักสดา ปาคะดี 40 ปี, เลขานุการ “รู ้ ส ึ ก เฉยๆ ไม่ ค ิ ด อะไรมากกั บ ราคาและ โฆษณา” อาภัสรา พระคงสินธุ์ 18 ปี, นักศึกษา “ราคาแพงเกิ น ไป ยิ ่ ง ทำให้ ค นโหลดหนั ง มากขึ้นกว่าเดิม จากที่ ปัจจุบนั ก็โหลดมากอยูแ่ ล้ว วรภัทร อังคณากร 25 ปี, ช่างภาพ “ราคาแพง และขึ้น โดยไม่แจ้งให้ทราบมาก่อน ส ่ ว น โฆ ษ ณา ก ็ เ ย อ ะ เกินไป” รณัฏฐ์ สรรคบุรานุรกั ษ์ 23 ปี, ธุรกิจส่วนตัว


6

• นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแห่ง G.Vallauri ในอิตาลี กำลังจดจ่ออยู่ที่จอแสดงผลพลังงานไฟฟ้าที่พวกเขาผลิตได้จากการ ปั่นจักรยานที่ติดตั้งภายในอาคาร โดยโครงการปั่นจักรยานเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้านี้เป็นโครงการนำร่องที่ทางวิทยาลัย ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ภายในโรงเรียน - AFP

PEOPLE

สุดทึ่ง! นักศึกษา

ออสเตรเลียค้นพบ

‘สสารที่หายไป’

จากจักรวาล

สร้ า งความฮื อ ฮาไม่ น ้ อ ย เมื่อ อะเมเลีย เฟรเซอร์-แม็กเคลวี นักศึกษาสาวชาวออสเตรเลีย วัย 22 ปี จาก School of Physics แห่ง มหาวิทยาลัยโมนาช ค้นพบจิ๊กซอว์ ตัวสำคัญที่หายไปด้านดาราศาสตร์ อันเป็นปัญหามานับสิบปี โดยเธอ เรียกมันว่า ‘สสารทีห่ ายไป’ (missing mass) ซึ่งระบุตำแหน่งของวัตถุใน โครงสร้างขนาดใหญ่ เรียกว่า ‘filaments of galaxies’ ดอกเตอร์ เควิน พิมบ์เบล็ต นักดาราศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเดียวกัน กล่าวว่า “เมื่อสองทศวรรษที่แล้ว มีนักดาราศาสตร์ทราบเกี่ยวกับสสารที่หายไป แต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งของมันได้ ซึ ่ ง ปั จ จุ บ ั น อะเมเลี ย ทำได้ ส ำเร็ จ ด้ ว ยการใช้ เทคโนโลยี ในปั จ จุ บ ั น แม้ว่าการค้นพบครั้งนี้จะเป็นการ ค้นพบในเบื้องต้น แต่ก็อาจนำไปสู่ การสร้ า งกล้ อ งดู ด าวที ่ ใช้ ส ำหรั บ ศึกษาเกีย่ วกับสสารโดยเฉพาะต่อไป ในอนาคตได้”

• เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 150 ปี ของโรงพยาบาลเด็กแห่งโลซาน หรือ the Children’s Hospital of Lausanne (HEL) ซึ่งเป็น โรงพยาบาลเด็กแห่งแรกของเมืองโลซานทีเ่ ปิดขึน้ เพือ่ ทำการรักษาเด็กทารกโดยเฉพาะ กลุม่ นักศึกษาแพทย์จงึ เปิดโรงพยาบาลตุก๊ ตาหมี หรือ Teddy Bear Hospital เพือ่ ใช้ตกุ๊ ตาหมีเป็นสือ่ ในการสอนเด็กๆ เพือ่ ช่วยให้เด็กๆ กลัวหมอและโรงพยาบาลน้อยลง - AFP

PUBLIC HEALTH

HUMAN RIGHTS

องค์กรอิสระของญี่ปุ่น นัคิดค้กนวิ‘ถุจงชานาโน’ ยั แอฟริ ก าเจ๋ ง เดินทางมารณรงค์ กรองน้ำพร้อมดืม่ ขอความช่วยเหลือในนิวยอร์ก

ปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเป็นอีกหนึง่ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก โดยเฉพาะประเทศทีม่ คี วามแห้งแล้ง ทำให้ประชากรโลกจำนวนมากต้องเป็นโรคเนือ่ งจากบริโภคน้ำเจือสิง่ สกปรก แต่ลา่ สุดมีผลงานการพัฒนา จาก Stellenbosch University ประเทศแอฟริกาใต้ ที่พยายามแก้ปัญหานี้โดยใช้นาโนเทคโนโลยีสร้าง ‘ถุงชากรองน้ำ’ วิธีการคือ นำถุงชาดังกล่าวสวมปากขวดน้ำดื่ม พบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ เครือ่ งกรองน้ำในครัวเรือน แต่ราคาเพียงชิน้ ละ 1.05 ดอลลาร์ฯ ซึง่ ถุงชา 1 ถุง มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ กรองน้ำปริมาณ 1 ลิตร ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยผู้คิดค้นถุงชากล่าวว่า “ถุงชานี้จะมี โพลิเมอร์และสารสกัดจากธรรมชาติเคลือบอยูด่ า้ นนอก มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้ แบคทีเรียได้ถงึ 98% ส่วนด้านในจะบรรจุคาร์บอนช่วยกรองสิง่ สกปรกต่างๆ น้ำทีผ่ า่ นการกรองจากถุงชานีจ้ งึ สะอาด สามารถดืม่ ได้”

SOCIETY คุณครูหวั ใส จัดชัน้ เรียนไฮเทค ใช้ทวิตเตอร์เป็นสือ่ การสอน

งานนี้ขอยกตำแหน่งคุณครูไฮเทคให้กับ เอ็นริเก้ เลกาสปี จาก Hollenbeck Middle School ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ที่เล็งเห็นถึง ประโยชน์ของโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ และนำมาใช้เป็นสือ่ การสอน ในวิชาประวัติศาสตร์ของเขา ซึ่งวิธีการก็คือ ให้นักเรียนพิมพ์ข้อความ ตอบคำถามทางทวิตเตอร์ที่ฉายขึ้นจอโปรเจ็กเตอร์ในชั้นเรียน ไอเดีย แจ่มๆ แบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้ไปเข้าร่วมการประชุม Macworld ที่ซานฟรานซิสโก เมื่อต้นปี และจากประสบการณ์ในการเป็นครูกว่า 8 ปีของเขา ทำให้รู้ว่า จริงๆ แล้ว จะมีเด็กแค่บางส่วนเท่านั้นที่มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน เขาจึงนำแนวคิดเรื่องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้ ในชั้นเรียนเพื่อช่วยเรื่องนี้ และเด็กๆ หลายคนก็ชอบวิธีการเรียนแบบนี้มาก ออสกา โลโซเรีย วัย 14 ปี ที่เคยถูกเพื่อนๆ มองอย่างแปลกแยก เล่าว่าทวิตเตอร์ทำให้เพื่อนๆ มองเขาเปลี่ยนไป “มันเป็นหนทาง ทีย่ อดมากทีจ่ ะทำให้คนอืน่ สนใจคุณ ตอนนีพ้ วกเขาให้ความสำคัญกับผมมากขึน้ มองผมอย่างเท่าเทียม มากขึ้นครับ”

กลุ่มอะชินนะกะ หรือบ้านสายรุ้ง องค์กรอิสระที่ ไม่หวังผลกำไรจากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาที่ย่าน ไทม์ สแควร์ ในเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อ ทำการรณรงค์และขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่สูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ซึ่งพวกเขาให้เหตุผลไว้ว่า ต้องการให้ประชาชนหันมา ตระหนักถึงความรู้สึกของเด็กๆ ที่สูญเสียคนรักไป โดยมี โซยะ คาไซ เด็กชายวัย 16 ปี ซึง่ สูญเสียมารดา จากเหตุการณ์สึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ได้ออกมา กล่าวว่า “การมาที่นิวยอร์กทำให้พวกเราก้าวออกจาก ปัญหาได้ เพราะหากผมยังอยู่ที่ญี่ปุ่นก็คงได้คิดถึงแต่ เรื่องโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น และก็คงไม่มีอะไรทำให้ ดีขึ้นมา” นอกจากนี้ในบรรดาสมาชิกในกลุ่มยังมี ผู้สูญเสียบิดาจากการโจมตีตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ รวมทั้งผู้ที่สูญเสียมารดาจากพายุเฮอริเคนแคทรินา ที่พัดถล่มสหรัฐฯ รวมอยู่ด้วย

‘เลดี้ กาก้า’ เปิดคอนเสิรต์ ขอร้องให้สงั คมยอมรับกลุม่ รักร่วมเพศ!

นักร้องตัวแม่สุดเปรี้ยวอย่าง เลดี้ กาก้า ขึ้นเปิดคอนเสิร์ตในงานขบวนพาเหรดเกย์ประจำปี 2553 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี พร้อมเรียกร้องให้สังคมหยุดตั้งแง่และรังเกียจชาวรักร่วมเพศ โดยเธอได้กล่าวประณามประเทศ โปแลนด์ รัสเซีย ลิทัวเนีย และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ที่ไม่ให้การยอมรับกลุ่มคนที่มีรสนิยมทางเพศที่ แตกต่าง และใช้ความรุนแรงในการเข้าจัดการคนเหล่านั้น โดยระหว่างการแสดงเธอได้ออกมากล่าวว่า “พวกเรา ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ เพื่อความยุติธรรม และเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม พวกเรามีดีเอ็นเอที่เหมือนกันทุกคน พวกเราแค่เกิดมาเป็นแบบนี้ ดังนั้น พวกเราจึงมาที่นี่ เพื่อแสดงความต้องการให้ยุติความอดทนอดกลั้นที่พวกเรา มีมาอย่างยาวนาน” โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวมีแฟนเพลงของเธอเข้ามาชมนับหมื่นคน


• และแล้วประเทศญี่ปุ่นก็ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยและคาแร็กเตอร์ ตัวการ์ตนู น่ารักๆ อีกครัง้ ด้วยสิง่ ประดิษฐ์ทเ่ี รียกว่า Necomimi หรือหูฟงั แมว ทีส่ ามารถแสดงอารมณ์ ของผูส้ วมใส่ออกมาทางลักษณะของหูเหมือนอาการของแมวจริงๆ เช่น ถ้ากำลังตืน่ ตัว หูจะตัง้ ถ้ากำลัง สบายๆ หูจะเรียบลง หลักการทำงานก็แค่สวมไว้บนศีรษะเพื่อใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันจิ๋วที่ติด อยู่บนหูฟังไว้อ่านคลื่นสมอง และแปรผลอารมณ์และความรู้สึกมาที่หูแมว - AFP

• นี่คือการเปิดเผยโฉมหน้าครั้งแรกของเจ้า Rosita ISA วัวตัวแรกของโลกที่ถือกำเนิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมที่มียีนของ มนุษย์เป็นส่วนประกอบ ทำให้ได้วัวที่สามารถให้น้ำนมที่เหมือนกับนมแม่ที่ให้กับทารกได้ เจ้าโรสิต้า ไอเอสเอ ถือกำเนิดด้วย วิธีการผ่าตัด เพราะมันมีน้ำหนักตัวมากถึง 45 กิโลกรัม ซึ่งหนักมากกว่าน้ำหนักปกติของวัวพันธุ์เดียวกันถึง 2 เท่า - AFP PHOTO/INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA/INTA

SPORT ‘แมฟเวอริกส์’ ถึงฝัน! ซิวแชมป์ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

ปิดเกมการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ สหรัฐอเมริกา ฤดูกาล 2010-11 อย่างสุดระทึก เมือ่ ทีมเจ้าบ้านอย่างไมอามี ฮีต เปิดสนาม อเมริกัน แอร์ไลน์ส อารีนา เพื่อดวลศึกยัดห่วงกับทีมท้าชิง ดัลลัส แมฟเวอริกส์ โดยเกมแรกทีมเยือนได้เปิดฉากการรุกอย่างดุเดือด จนทำคะแนนขึ้นนำด้วยคะแนน 32-27 และทีมเจ้าบ้านก็ทำแต้มตีตื้นขึ้นมาได้ในเกมที่สองด้วยคะแนน 51-53 คะแนน จากนั้นทีม ดัลลัส แมฟเวอริกส์ก็โชว์ฟอร์มการเล่นที่เหนือชั้นกว่า เอาชนะไมอามี ฮีต ไปได้ด้วยคะแนนรวม 105-95 (4-2 เกม) พร้อมคว้าแชมป์ เอ็นบีเอเป็นสมัยแรกได้สำเร็จ นับตั้งแต่ก่อตั้งทีมขึ้นมาในปี 1980

มหกรรมเปลือยกายท้าทายโลก ‘การเปลือยกาย’ และ ‘การรณรงค์’ เมือ่ เห็นสองคำนี้ มาคู่กันเมื่อไหร่ ก็เชื่อได้เลย ว่าจะกลายเป็นข่าวฮือฮาบน หน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท ั ่ ว โลก แน่นอน แต่จะเปลือยอย่างไร ให้สร้างสรรค์ คงต้องไปดูกิจกรรมเปลือยกายครั้งใหญ่ ล่าสุดที่เราหยิบยกมาฝากกัน • เริ่มต้นที่กิจกรรมแรก เมื่อสาวๆ กว่าพันคนร่วมกัน เดินขบวนประท้วงการล่วงละเมิดทางเพศ ที่เรียกว่า SlutWalk ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองโทรอนโต ประเทศ แคนาดา จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บรรยายกับ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยยอร์ก ประเทศอังกฤษ ว่า ‘ผูห้ ญิงไม่ควรแต่งตัวเหมือนโสเภณี (Slut) หากไม่อยาก ถูกข่มขืน’ ส่วนคราวนีจ้ ัดขึ้นที่บริเวณจัตุรัสทราฟัลการ์ กลางกรุงลอนดอน ซึ่งผู้ประท้วงส่วนใหญ่แต่งกายด้วย เสือ้ ผ้าธรรมดา แต่กม็ บี า้ งทีเ่ ลือกจะแต่งตัวยัว่ ยวน เพือ่

เป็นการต่อต้านความเชือ่ ทีว่ า่ เหยือ่ คดีทางเพศต้องมีสว่ น รับผิดชอบจากการแต่งตัวที่เชิญชวนให้ละเมิดทางเพศ • ส่วนอีกงานก็ถูกจับตามองไม่แพ้กัน เพราะเป็นการ เปลือยแบบล่อนจ้อนที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกใน 12 ประเทศ โดยใช้ชื่องานว่า ‘World Naked Bike Ride’ ซึง่ จัดขึน้ ครัง้ แรกในปี 2004 และล่าสุดในวันที่ 12 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมาในหลายเมืองใหญ่ทว่ั โลก ต่างคลาคล่ำไปด้วย นักปั่นที่เปลือยกายปั่นจักรยานท้าสายลมและแสงแดด เพื่อปกป้องสิทธิ และเรียกหาความปลอดภัยให้กับ ผู้ขับขี่จักรยานบนท้องถนน • ไม่ใช่แค่เรียกร้องสิทธิเท่านั้น แต่การเปลือยกายยัง รวมไปถึงการประท้วงทางการเมืองอีกด้วย เพราะล่าสุด ชาวเบลเยียมได้ร่วมกันประท้วงต่อต้านวิกฤตการณ์ ทางการเมื อ งที ่ ป ระเทศไม่ ส ามารถจั ด ตั ้ ง รั ฐ บาลได้ ในงานนี้มีประชาชนกว่า 50 ราย พากันถอดเสื้อผ้า ประท้วง ซึ่งพวกเขาบอกว่าการเปลือยกายเป็นการสื่อ ความหมายถึงการหลอกลวง

“การเมื อ งกั บ เศรษฐกิ จ ไทย มี ค วามผู ก พั น กั น หาก การเมืองนิ่ง ไม่มีปัญหาเรื่องสี เมืองไทยจะดี ก ว่ า นี้ ไ ม่ รู้ กี่ เ ท่ า และในวั น นี้ คิ ด ว่ า เมื อ งไทย อ ยู่ ใ น ฐ า น ะ ที่ ดี ที่ สุ ด ใ น ประวั ติ ศ าสตร์ เพราะมี ข้ อ ผูกพันทางการค้ากับจีนและ ญี่ ปุ่ น ... การเมื อ งต้ อ งเพื่ อ ประเทศชาติ ไม่ ใ ช่ ก ารเมื อ ง เพื่อการเมือง” ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และประธานคณะ บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ 9 มิถุนายน 2554

INNOVATION

GREEN PLEASE

อเมริกาประสบความสำเร็จ

เกาหลีใต้มุ่งสร้างอาคารต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งแรกของโลก

ปลูกถ่ายใบหน้าเหยื่อถูกชิมแปนซีทำร้าย นับเป็นข่าวที่น่า ยินดีสำหรับ นาง ชาร์ลา แนช สตรีชาว อเมริกันผู้เคราะห์ร้าย ถู ก ล ิ ง ช ิ ม แ ป น ซ ี คลุ ้ ม คลั ่ ง ทำร้ า ยจน สูญเสียดวงตา จมูก กรามบน และริมฝีปาก เมื่อปี 2009 ซึ่งล่าสุดคณะศัลยแพทย์ของ โรงพยาบาลบริกแฮมแอนด์วีแมนได้ปลูกถ่าย อวัยวะทั้งใบหน้าของเธอสำเร็จ และคาดว่าเธอ จะสามารถควบคุมกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้ในอีก ไม่กี่วันข้างหน้า แต่ดวงตาของเธอจะไม่สามารถ มองเห็นได้เช่นเดิม โดยหนึง่ ในคณะแพทย์กล่าวว่า “เราใช้เวลาประมาณ 20 ชัว่ โมง ในการปลูกถ่าย จมูก ริมฝีปาก และกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ รวมถึง เส้นประสาทบนในหน้า ซึง่ ชาร์ลาเป็นคนไข้รายที่ 3 ของสหรัฐฯ ทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดทัง้ ใบหน้าสำเร็จ”

รัฐบาลเกาหลีใต้ผุดไอเดียสร้างอาคารสำนักงานที่ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมแห่งแรกของโลก โดยอาคารดังกล่าว ได้รับการพัฒนาจากสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกแบบมาให้ใช้พลังงานหมุนเวียน และจะไม่มีการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย คาดว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 100 ตันต่อปี ประหยัดเงินค่าพลังงาน ได้ถึง 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาคารนี้จะเป็นแม่แบบ ของอาคารอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมทีจ่ ะสร้างมากขึน้ ในอนาคต ใช้งบประมาณการสร้าง 8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรือประมาณ 245 ล้านบาท ด้าน ลี แจบัม นักวิจยั ของสถาบันวิจยั สิง่ แวดล้อม กล่าวว่า “ผู้พัฒนาอาคารใช้ระบบทางตรงและทางอ้อม ลดการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ 40 มีเทคโนโลยี ช่วยลดระดับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดความร้อนจากภายนอกมากมาย เช่น ม่านวัดแสง เพดานเซ็นเซอร์

ชาวอังกฤษเผย 15 ‘ครั้งแรก’ ที่สำคัญที่สุดในชีวิต

Did You Know?

17 มิถุนายน 2472 - วันเกิด เสถียร โพธินันทะ ผูบ้ กุ เบิกพุทธศาสนามหายานในประเทศ ไทย มีผลงานสำคัญ ได้แก่ หนังสือ ประวัต-ิ ศาสตร์พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาใน ราชอาณาจักรไทย เป็นต้น และยังได้รับ การยกย่องว่าเป็น ‘ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่’ 18 มิถุนายน 2507 - มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เปิดสอน 3 คณะแรก คือ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคแห่งแรก ของประเทศไทย ปัจจุบันเปิดสอน 19 คณะ 19 มิถุนายน 2521 - การ์ตูน ‘แมวการ์ฟิลด์’ ปรากฏตัวครัง้ แรกในหน้าหนังสือพิมพ์ พร้อมกับ ‘หมาน้อยโอดี’ คู่กัด และ ‘จอน อาร์บักเคิล’ เจ้านายจอมเปิ่น ซึ่งเรื่องและ ภาพประกอบแต่งขึน้ โดย จิม เดวิส นักเขียน การ์ตูนชาวอเมริกัน 20 มิถุนายน 2420 - อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ได้ให้บริการโทรศัพท์ในเชิง พาณิชย์เป็นครั้งแรกที่เมืองฮามิลตัน มลรัฐ ออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ซึ่งได้รับ ความนิยมอย่างแพร่หลายภายในปี 2429 โดยมีผู้ใช้โทรศัพท์ในตอนนั้นกว่า 150,000 เครื่อง ทั่วอเมริกา 21 มิถุนายน 2547 - เจริญ วัดอักษร แกนนำต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก และหินกรูด ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต ซึ่งการ เสียชีวิตของเขาทำให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการ มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจของประชาชน ในท้องถิ่นต่อนโยบายการพัฒนาของรัฐ 22 มิถุนายน 2529 - ดีเอโก มาราโดนา นักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินา ทำประตู ‘หัตถ์ ของพระเจ้า’ (Hand of God) โดยยิงประตู ทีมชาติอังกฤษ ทำให้อาร์เจนตินาเข้ารอบ ไปชิงกับทีมชาติเยอรมัน และกลายเป็นแชมป์ ฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 1986 ทีป่ ระเทศเม็กซิโก 23 มิถุนายน 2466 - ภาพยนตร์เรื่อง ‘นางสาวสุวรรณ’ ออกฉายเป็นครั้งแรกใน กรุงเทพฯ จากการร่วมสร้างระหว่างไทยกับ ฮอลลีวูด กำกับโดย นาย เฮนรี แม็กเร จากบริษัทยูนิเวอร์แซล ถ่ายทำในเมืองไทย ตลอดทั้งเรื่องด้วยฟิล์ม 8 มม.

ผู้ผลิต The Sims 3 : Generations เกมคอมพิวเตอร์จำลองชีวิตจริง เผยผลสำรวจ 15 ‘ครั้งแรก’ ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของ ชาวอังกฤษ พบว่าส่วนใหญ่ชาวอังกฤษจะมีสัตว์เลี้ยงตัวแรกตอนอายุ 11, จูบครั้งแรกตอนอายุ 14, เมาครั้งแรกอายุ 16, ทำงานครัง้ แรกอายุ 17, เสียพรหมจรรย์ครัง้ แรกอายุ 18, มีรกั ครัง้ แรกอายุ 18, อกหักครัง้ แรกและออกจากบ้านครัง้ แรกอายุ 20, เมื่ออายุ 25 ทุกอย่างจะเริ่มลงตัวและแต่งงานมีครอบครัว จากนั้นจึงมีลูกคนแรกและซื้อบ้านครั้งแรกตอนอายุ 27 ปี


10


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร 20 นาที บนรถส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ระหว่างเดินทางไปพบปะพี่น้อง ประชาชนในตอนเย็นวันหนึ่ง กับอีก 10 กว่านาที ด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์ในคืนเดียวกันนั้น เป็นช่วงเวลาทั้งหมดที่ a day BULLETIN ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ด้ สั ม ภาษณ์ แ ขกคนสำคั ญ บนปกฉบับนี้ ตลอดเวลาที่ได้นงั่ พูดคุยกันบนรถ เป็นช่วงเวลา ที่เราพบว่าทุกนาทีมีค่ามากจริงๆ แต่สำหรับเขา คงไม่ใช่แค่ 20 นาที บนรถคันนีเ้ ท่านัน้ ทีม่ คี า่ และต้องใช้ ให้คมุ้ หากแต่หมายถึงทุกนาทีกอ่ นทีว่ นั เลือกตัง้ ใหญ่ 3 กรกฎาคม 2554 จะมาถึง เพราะนั่นหมายถึง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ทีเ่ ขาจะใช้เพือ่ เดินหน้า สานต่อนโยบายเดิมที่ทำไว้เมื่อสมัยเป็นรัฐบาล มากว่า 2 ปี หรืออาจจะหมายถึงเกมที่พลิกผัน และประเทศไทยไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีชื่ออภิสิทธิ์ และเอาเข้าจริงไม่ใช่แค่ 20 นาที บนรถหรอก ทีเ่ ป็นช่วงเวลาชวนให้กดดัน เพราะ 2 ปีกว่าทีผ่ า่ นมา อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็รับมือกับความรู้สึกเหล่านั้น มาตลอด นับจากวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังการจับมือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ พรรคภูมใิ จไทยได้สำเร็จ เรือ่ ยมาจนถึงการรับมือ กับปัญหาเร่งด่วนของประชาชน เช่น ปัญหาปากท้อง และเศรษฐกิจ ปัญหาความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์ ของประเทศ กระทั่งปัญหาความขัดแย้งของ ประชาชนที่เลือกสี เลือกข้าง อย่างชัดเจน และ เต็ ม ไปด้ ว ยรอยร้ า วยาวนานก ว่ า ค รั้ ง ใ ด ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย วันนี้อภิสิทธิ์ตอบทุกคำถามที่เป็นประเด็น ข้องใจประชาชน ทั้งเรื่องความอดทนที่อดกลั้น ทีถ่ กู ตีความว่าแก้ปัญหาช้า ประเด็น ‘ดีแต่พูด’ ที่ผู้สนับสนุนฝ่ายตรงข้ามติดตามไปประท้วงเขา

ในแทบจะทุกที่ที่เขาเดินทางไปหาเสียง ประเด็น เรื่องความปรองดอง ประเด็นเรื่องการเมืองภาค ประชาชน เรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุม ฯลฯ หลังจากตอบคำถามบนรถเสร็จ เขาก็หยิบ เสื้ อ ประจำพรรคมาสวมเพื่ อ เตรี ย มตั ว ลงไป หาเสียง ขึ้นไปบนรถหาเสียงได้ ไม่ถึง 5 นาที รถหาเสียงของพรรคใหญ่ฝา่ ยตรงข้ามก็บรรทุก ผู้สมัครในเขตนั้นผ่านมาโดยบังเอิญ “ขอให้ พ วกเราปรบมื อ ให้ ผู้ ส มั ค รพรรค เพื่อไทยที่กำลังอยู่บนรถ และขอให้ผ่านไปด้วย ความเรียบร้อย ไม่ก่อกวนนะครับ” สิ้ น เสี ย งปรบมื อ ก็ มี เ สี ย งประชาชนที่ สนั บ สนุ น พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ต ะโกนเชี ย ร์ เบอร์ 10 ดังลั่น แต่ตลอดสองข้างทางที่รถหาเสียง แล่นไปนัน้ แน่นอนว่ามีเสียงของประชาชนทีไ่ ม่ได้เชียร์ ไม่ได้รัก ไม่ได้ชอบ ตะโกนรวมอยู่ด้วย ตลอดสองข้างทางนั้น บางทีก็ ไม่ต่างอะไร กั บ เส้ น ทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ที่เขาเชื่อมั่น ว่าย่อมไม่ ได้มีแต่คนเห็นด้วย แต่ยัง มีคนเห็นต่างได้ตลอดเวลา ไม่ ได้มีแต่ดอกไม้ แต่มีก้อนอิฐด้วย ไม่ได้มีแต่กลีบกุหลาบ แต่ยัง โรยไปด้วยหนามแหลมคมมากมาย ไม่ ว่ า เขาจะเสี ย อะไรไปบ้ า งตลอดเส้ น ทาง ดังกล่าว เราเชือ่ อย่างหนึง่ ว่า เขาไม่เคยนึกเสียใจ หรือเสียดาย


12

ท่านคิดว่านโยบายของพรรคการเมืองควรจะ อยู่บนพื้นฐานของอะไร สำหรับผม ทุกนโยบายก่อนที่จะนำเสนอ ออกไป เราต้องมัน่ ใจว่าทำได้จริง คำว่าทำได้จริง ก็ตอ้ งคิดถึงว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ มีกลไกทีจ่ ะทำ หรือไม่ ซึ่งครั้งนี้นโยบายของประชาธิปัตย์ ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าสามารถทำได้ เพราะว่า เป็นนโยบายที่ต่อยอดหรือต่อเนื่องจากสิ่งที่ได้ เริม่ ต้นทำแล้ว แล้วก็จะเห็นได้วา่ เรามีการเสนอ ตัวเลขต่างๆ ซึง่ ถ้าไปเทียบกับพรรคคูแ่ ข่ง คนก็ จะบอกว่าเราให้น้อยจัง (ยิ้ม) เหตุผลเพราะ เราเอาตามความเป็นจริง แล้วเราก็ไม่ต้องการ ที่จะมีประวัติของการเสนอนโยบายที่พูดแล้ว ทำไม่ได้ จริงๆ เรื่องที่ต้องทำต่อเนื่องก็คงจะมีมากมาย อย่างทีเ่ ราทราบกันดี แต่ประเด็นยังทีต่ ดิ ค้าง เช่น ความปรองดองในชาติ ท่านมองภาพว่าควรจะ เป็นอย่างไร ประเทศจะไม่มสี ไี ด้ไหม ผมว่าประชาชนสามารถช่วยได้ ผมคิดว่า ถ้าประชาชนลงคะแนนให้กบั พรรคประชาธิปตั ย์ ในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ เมื่อเราได้รับความ ไว้วางใจ และพรรคประชาธิปตั ย์มนี โยบายทีต่ ง้ั ใจ จะเดินหน้าให้ทกุ คนในบ้านเมืองเคารพกฎหมาย เราก็ทำงานให้กบั ทุกคน พูดคุยกับทุกคน เหมือน ที่ทุกคนเห็นผมไปเจอเสื้อแดง ผมก็พยายาม ไปพูดคุย แล้วเราก็เดินหน้าไปอย่างนี้ ก้าวให้พน้ ความขัดแย้งต่างๆ มันก็ไปได้ แต่ถ้าหากเราไป คาดว่าการปรองดองมันเป็นเรื่องอะไรง่ายๆ

ถ้าหากเราไปคาดว่าการ ปรองดองมันเป็นเรื่อง อะไรง่ายๆ สักเรื่องหนึ่ง ทีท่ ำแล้วทุกอย่างมันจะจบ มันคงไม่ใช่หรอกครับ วันนีป้ ญ ั หามันเป็นปัญหา ความขัดแย้งที่สะสมมา 5-6 ปี โดยเฉพาะถ้าคิด ว่าการยินยอมที่จะล้าง ความผิดให้กบั คุณทักษิณ แล้วแปลว่ามันคือความ ปรองดอง ผมว่า ประชาชนไม่ได้คิด

สักเรื่องหนึ่งที่ทำแล้วทุกอย่างมันจะจบ มันคง ไม่ใช่หรอกครับ วันนีป้ ญ ั หามันเป็นปัญหาความ ขัดแย้งทีส่ ะสมมา 5-6 ปี โดยเฉพาะถ้าคิดว่าการ ยินยอมที่จะล้างความผิดให้กับคุณทักษิณแล้ว แปลว่ามันคือความปรองดอง ผมว่าประชาชน ไม่ได้คิดว่านั่นจะทำให้เขาปรองดองกันได้ครับ แต่วา่ ก็จะมีคำถามเช่นกันว่า แล้วทีผ่ า่ นมาก็ไม่เห็น มีอะไรเป็นรูปธรรมในเรื่องของการทำให้เกิดการ ปรองดองเหมือนกัน ท่านคิดอย่างไรคะ อย่างที่ผมบอกไงครับ ว่าเราเข้าใจว่าการ ปรองดองคืออะไรกันแน่ ถ้าเราบอกว่าการปรองดอง คือการมาแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ของคนไม่กก่ี ลุม่ อย่างนัน้ มันก็คงไม่ยากทีจ่ ะหาวิธใี ห้เป็นรูปธรรม ผมก็ไปต่อรองกับพรรคเพื่อไทยก็จบ แล้วมัน ใช่ความปรองดองหรือเปล่าล่ะครับ ในเมือ่ ความ ขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเริ่มต้นจากอะไร มันเริม่ ต้นมาตัง้ แต่คณ ุ ทักษิณ แล้วก็มคี นออกมา ต่อสู้ ไม่เห็นด้วยเรือ่ งการคอร์รปั ชัน ไม่เห็นด้วย เรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตอนหลังก็ยง่ิ สร้าง วาทกรรมอะไรออกมาโจมตีกันมากมายสลับ ซับซ้อนกันไปหมด มันเป็นเรื่องของประชาชน เป็นเรื่องของสังคมแล้ว วันนี้การที่จะให้สังคม ปรองดอง ก็ตอ้ งมาพูดกันให้ชดั ว่าหลักการของ สังคมทีจ่ ะปรองดองคืออะไร ประชาธิปตั ย์กบ็ อก ว่าต้องเคารพกฎหมาย ใครไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ใครทีค่ ดิ ว่าจะต้องได้รบั การฟืน้ ฟู เยียวยา ก็เข้า ไปดูแลเสีย แต่ถ้าบอกว่าจะให้สังคมไม่เคารพ กฎหมาย ไม่ต้องกลัวกฎหมาย แต่ให้กลัวคนที่ เสียงดังกว่า ใครเรียกร้องอะไรก็ให้ไป วันข้างหน้า สังคมก็จะไม่มีความสงบสุขเลย เพราะทุกคนก็ จะใช้แต่เสียง ใช้ความรุนแรง ใช้การข่มขูค่ กุ คาม เรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องการ ที่ ผ่ า นมาที่ มี ป รากฏการณ์ ที่ ก ารเมื อ งภาค ประชาชนเข้ามาเรียกร้อง กดดัน เนือ่ งจากไม่พอใจ รัฐบาล ซึ่งก็ส่งผลต่อสังคมมากมายอย่างที่เห็น ท่านมองตรงนี้อย่างไรคะ ผมว่าต้องระมัดระวังหน่อยนะครับ เพราะ ผมมองการเมืองภาคประชาชนไม่ใช่ในภาพ แบบทีค่ ณ ุ พูดถึง จริงๆ ในปัจจุบนั มันมีการเมือง ภาคประชาชนที่เขานั่งทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทำกิน ผลประโยชน์ของ เกษตรกร ผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน แล้วก็ มีสว่ นสำคัญในการช่วยรัฐบาล หรือกระตุน้ รัฐบาล ให้มนี โยบายให้กบั ประชาชน แต่วา่ วันนีต้ อ้ งพูด กันตรงๆ ครับ ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเป็นการเมือง ภาคประชาชนหรือเปล่า หรือเป็นพรรคเพือ่ ไทย เพราะแกนนำตอนนี้ก็อยู่ในบัญชีรายชื่อกัน ครบถ้วน เตรียมไปเป็นรัฐมนตรีกันแล้ว แล้วก็ กลายเป็นว่ามวลชนนี้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนมวลชนนี้ กลายเป็น เหมือนกับสาขา หรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ พรรคการเมืองไปแล้ว เพียงแต่ว่าใช้มวลชน อย่าเรียกว่าการเมืองภาคประชาชน หมายถึงว่าเป็นการเมืองที่ใช้มวลชนไปกดดัน ใช่ครับ แต่มันไม่ใช่มวลชนที่แยกต่างหาก จากพรรคการเมืองแล้ว คือมวลชนปกติเขา ไม่เข้ามาแย่งชิงอำนาจรัฐ ใช่ไหมครับ เพราะว่า เราถือว่าการแข่งขันกันในเรื่องของการที่จะเข้า มาดูแลประเทศ มาใช้อำนาจรัฐ ก็คอื กระบวนการ ของการเลือกตัง้ เป็นพรรคการเมือง แต่วนั นีค้ ณ ุ เอามวลชนมาแย่งชิงตรงนีโ้ ดยตรง นัน่ คือปัญหา ท่านมองภาพว่าอยากจะให้การเมืองเป็นอย่างไรคะ ไม่ว่าประชาธิปัตย์จะเป็นหรือไม่เป็นรัฐบาลก็ตาม อยากจะสร้างกลไกอะไรมาป้องกันปัญหาในการ ออกมา ผมมองภาพว่าตอนนีส้ งั คมไทยควรจะยืนยัน ว่าตกลงเราจะชอบ เราจะสนับสนุนการเมือง

แบบนี้ไหม ถ้าไม่สนับสนุน ก็ต้องเลือกพรรค การเมืองอื่นที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทย เพราะขณะนี้ พรรคเพือ่ ไทยชัดเจนแล้วทีจ่ ะทำการเมืองแบบนี้ ถ้าฉันไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ฉันก็จะระดมมวลชน เข้ามา ภาพของท่านชัดเจนมากในเรื่องของความอดทน อดกลัน้ และการแก้ปญ ั หาเพือ่ ไม่ให้เกิดความรุนแรง ซึ่งความอดทนอดกลั้นอาจถูกตีความว่าเชื่องช้า ไม่ทันใจเช่นกัน เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หรอกครับ มีอยู่ วันหนึ่งที่มีการชุมนุม ก็มีเสียงกดดันมาเยอะ บอกกับผมว่า มันต้องเด็ดขาดแล้ว ผมก็ถามว่า แล้วถ้ามีคนตายล่ะ ผมยังจำได้เลย ไม่รู้กี่คน ทีต่ อบผมว่า โอ๊ย ตายเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่เป็นไร เพราะมันผิดกฎหมาย มันจำเป็นต้องรักษาบ้านเมือง เขาก็พดู กันอย่างนัน้ ผมยังบอกว่า ผมไม่เชือ่ คุณ หรอกว่ า ตายเป็ น ร้ อ ยเป็ น พั นจะไม่ ม ี ป ั ญ หา ถึงตายคนเดียวก็จะเป็นประเด็น เขาก็บอกว่า ไม่เชือ่ ผม ดูวนั นีส้ คิ รับ ตัวเลขผูเ้ สียชีวติ 91 ศพ ซึง่ จริงๆ แล้วรวมทัง้ เจ้าหน้าทีท่ หาร ตำรวจ คนที่ ถูก M79 ยิงจากผู้ชุมนุม นับรวมไปหมด ก็ยัง พยายามจะสร้างให้เป็นประเด็นทีไ่ ม่จบ ผมเห็น ด้วยว่าเราต้องค้นหาความจริงว่ามีอะไรเกิดขึ้น แล้วก็ตอ้ งเยียวยาให้ความเป็นธรรม แต่ประเด็นนี้ ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อสร้างความเกลียดชัง สร้างความขัดแย้งกันมากขึ้นอีก เพราะฉะนั้น ผมก็นึกถึงว่า วันนั้นคนที่เคยพูดกับผมว่าต้อง เด็ดขาดไปเลย เข้าสลายไปเลย เข้าลุยไปเลยเนีย่ ยังยืนยันอยูไ่ หม แล้วเห็นหรือยังว่าอะไรเกิดขึน้ ในตะวันออกกลาง เห็นหรือยังว่าอะไรเกิดขึ้น ในแอฟริกา ในทางกลับกัน ถ้าผมไม่ทำอะไรเลย วันนั้น บ้านเมืองก็เดินไม่ได้ แต่ ท่ า นยั ง ยื น ยั น ว่ า ความอดทนอดกลั้ น เป็ น สิ่งจำเป็น จำเป็นครับ แต่เมือ่ จำเป็นจะต้องรักษากฎหมาย ก็ตอ้ งทำ เมือ่ ผมยืน่ ข้อเสนอไปทุกอย่าง เรียกว่า วางบนโต๊ะหมดแล้ว เลือกตั้ง 14 พฤศจิกายน เขาไม่เอา เขาไม่เลิกชุมนุม ก็ตอ้ งหาวิธที น่ี มุ่ นวล ที่สุดที่จะทำยังไงให้ปัญหามันจบ ก็พยายาม ดำเนินการด้วยการตั้งด่านปิดล้อม แล้วก็มีการ กดดันเพือ่ ทีจ่ ะให้มกี ารยกเลิก สลายการชุมนุม ซึ่งในที่สุดก็เป็นอย่างนั้น แต่มันก็เกิดความ สูญเสียขึน้ เพราะว่ามันมีคนทีม่ อี าวุธอยู่ แล้วก็ มาทำให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิด ความสูญเสียขึ้น ถ้ามันเป็นกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด แล้วต้อง ใช้ ค วามเด็ ด ขาดอย่ า งที่ ท่ า นบอกในนโยบาย ท่านหมายความว่าจะทำแค่ไหน เรื ่ อ งยาเสพติ ด ในเวลานี ้ เราก็ เพิ ่ ม ความ เข้มข้นนะครับ แต่เราก็ยนื ยันว่าเราไม่ใช้วธิ ที จ่ี ะ ไปทำนอกกฎหมาย หมายถึงอย่างไรคะ เข้มข้น แต่ไม่นอกกฎหมาย ก็ตอ้ งย้อนกลับไปอีกว่า ในสมัยทีค่ ณ ุ ทักษิณ เป็นนายกฯ มีคนตายจากการปราบปราม ยาเสพติด 2,000 กว่าคน เวลานี้หลายคดีก็ยัง เป็นปัญหาอยู่ แล้วบางคนก็ชัดเจนว่าไม่ได้ เกี่ยวข้องก็ถูกฆ่า เราทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับ แต่ว่าการเข้มงวดกวดขันก็ต้องมี ซึ่งตอนนี้เรา ก็เอาทหาร พลเรือน ตำรวจ มาสนธิกำลัง ตั ้ ง ด่ า นตรวจขยายผลจากผู ้ เ สพไปยั ง ผู ้ ค ้ า ก็สามารถทำให้จับกุมได้มากขึ้น ก็ต้องเอาจริง สามารถใช้ความเด็ดขาดอย่างไรโดยไม่รุนแรง สำหรับกรณียาเสพติด เด็ดขาดตามกฎหมายไงครับ คือจับเขา ขึ้นศาล จับเขาลงโทษ ซึ่งโทษสูงสุดของผู้ค้า ก็คือประหารชีวิตอยู่แล้ว แต่เราจะไม่ใช้วิธีการ นอกกฎหมาย


14

ประเด็นเรื่องนโยบายฟรีต่างๆ ที่ทางพรรค ประชาธิปตั ย์นำเสนอ ท่านคิดว่าอย่างไร เพราะคำ ว่าฟรีมนั อาจทำให้มคี ำถามว่า จะไปสร้างนิสยั เสีย ให้ กั บ ประชาชนไหมที่ จ ะรอรั บ แต่ สิ่ ง ที่ รั ฐ ให้ ซึ่งประชาธิปัตย์ก็จะมีนโยบายฟรีในหลายๆ เรื่อง ทีจ่ ริงเราจะเห็นว่าประชาธิปตั ย์พดู ถึงเรือ่ งฟรี ก็คือเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนต้องมีอยู่ แล้วนะครับ เช่น การรักษาฟรี เพราะว่ามันก็เป็น สิทธิขน้ั พืน้ ฐานเรือ่ งสุขภาพ ลูกหลานทีจ่ ะได้รบั การศึกษาขั้นพื้นฐาน พอจะเข้าเรียนปริญญา เราก็ไม่ได้บอกว่าฟรีนะครับ เราบอกว่าต้องมา กู้กองทุนกู้ยืม แล้วรถเมล์ฟรี ค่าไฟฟรี มันเกี่ยวกันด้วยเหรอคะ ในเรื่องของรถเมล์ฟรี ค่าไฟฟรี เราเจาะจง ไปยังคนที่เป็นกลุ่มที่ต้องถือว่ายากจนนะครับ เพราะรถเมล์ฟรีเราก็ให้แค่รถร้อน ติดแอร์คุณ ก็ไม่ได้แล้ว ส่วนที่บอกว่าไฟฟรี คุณลองใช้ ชีวิตที่ใช้ไฟแค่ 90 หน่วย สิครับ แล้วจะรู้ว่า มันไม่ใช่ชีวิตที่สบาย ซึ่งเขาก็จะได้เฉพาะ 90 หน่วย และเดี๋ยวนี้ก็เจาะจงไปด้วยว่าต้อง เป็นมิเตอร์เล็ก เพราะว่าบางทีอาจจะมีคนที่มี บ้านหลังใหญ่แต่วา่ นานๆ ไปอยูท่ ี แล้วใช้ไฟน้อย แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับ จะเป็นกลุ่มคนที่ใช้ไฟ ตามความจำเป็นจริงๆ แล้วเรื่องเสียนิสัย คิดว่าจะส่งผลไหมคะ ผมถามว่าเขาจะเสียนิสัยไหมครับ เพราะ ถ้าเขาใช้ไฟมากขึ้น มันก็ไม่ฟรี เพราะฉะนั้น เขาก็ใช้ได้แค่ 90 หน่วย ไปนัง่ รถเมล์เย็นๆ ก็ไม่ได้ เพราะได้แต่รถร้อน ดังนัน้ เราล็อกไว้ทกุ อย่างแล้ว แต่ถ้าอย่างเรื่องเรียนฟรีทำให้คนอยากเรียน มากขึ้นก็ดีสิครับ ประเด็นเรือ่ งปัญหาภาคใต้ มีคำถามว่า ประชาธิปตั ย์ ซึ่ ง เป็ น พรรคที่ มี ฐ านเสี ย งหลั ก อยู่ ที่ ภ าคใต้ แต่ยังแก้ปัญหาภาคใต้ไม่สำเร็จเสียที ท่านคิดว่า ควรจะแก้อย่างไรดีคะ คิดไปถึงเขตปกครองพิเศษ เหมือนพรรคอื่นไหม ผมคิดว่าแนวที่เราเดินอยู่ก็คือการพัฒนา โดยการเคารพความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถชี วี ติ การกระจายอำนาจให้มากขึน้ การดูแล ให้เกิดความยุตธิ รรม และการทีค่ อ่ ยๆ ถอนทหาร เลิกกฎหมายพิเศษต่างๆ ผมยืนยันว่าเป็นแนวทาง ทีด่ ที ส่ี ดุ ซึง่ มันก็เริม่ เห็นผลบ้างนะครับ แต่วา่ มัน ต้องอดทน ต้องเข้าใจว่าฝ่ายทีเ่ ขาใช้ความรุนแรง เขาก็ต้องพยายามแย่งชิงมวลชนหรือยั่วยุให้ กลับไปสู่หนทางของการเอาความรุนแรงไป ตอบโต้กัน มันจะได้กลายเป็นสงคราม ดังนั้น เราต้องพยายามครับ แต่ว่าตอนนี้พื้นที่ที่เรา สามารถที ่ จ ะพู ด ได้ ว ่ า มี ค วามสงบมากขึ ้ น มีความไว้ใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ มากขึ้นมันเริ่มเห็นผล ผมว่าไม่กี่ปีมานี้คุณจะ เห็นว่าเวลาที่มีเหตุ มีการไปจับกุมคนผิดที่เคย มีการประท้วงเยอะแยะ เดีย๋ วนีไ้ ม่คอ่ ยมี เพราะ เดีย๋ วนีเ้ ราใช้กระบวนการยุตธิ รรมทีใ่ ห้ประชาชน มั่นใจมากขึ้น แต่ว่ามันมีฝ่ายที่เขายังจำเป็นที่ จะต้องยั่วยุให้เกิดความรุนแรง เขาก็ทำ ส่วน การปกครองรูปแบบพิเศษ มันอาจจะได้ในเชิง สัญลักษณ์ครับ แต่ในความเป็นจริง ผมว่ามัน ไม่ได้ช่วยทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่มีชีวิตที่ดีขึ้น สมมตินะครับ ผมได้ยนิ คนพูดเรือ่ งนครรัฐปัตตานี แล้วถ้าผมถามว่า คนเบตง สุไหงโกลก คนทีอ่ ยู่ ยะลา อยูน่ ราธิวาส เดิมเขามี อบต. มีเทศบาล ดูแลอยู่ ถ้ามีการตั้งเขตการปกครองใหม่ ต่อไปนี้คนที่ดูแลเขาต้องไปอยู่ที่ปัตตานีน่ะ มันจะดีกว่ากันยังไง ซึ่งยืนยันว่านั่นไม่ใช่แนวทางที่ท่านเห็นด้วย? ผมคิดว่าการกระจายอำนาจจำเป็นจะต้อง ทำมากขึ้น เพิ่มอำนาจให้กับท้องถิ่นเขา แล้วก็

วันนี้ต้องพูดกัน ตรงๆ ครับ ว่า กลุ่มคนเสื้อแดง เป็นการเมือง ภาคประชาชน หรือเปล่า หรือ เป็นพรรคเพื่อไทย เพราะแกนนำ ตอนนี้ก็อยู่ใน บัญชีรายชื่อ กันครบถ้วน เตรียมไปเป็น รัฐมนตรีกนั แล้ว แล้วก็กลายเป็นว่า มวลชนนีส้ นับสนุน พรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยก็ สนับสนุนมวลชนนี้ กลายเป็นเหมือน กับสาขา หรือเป็น อันหนึง่ อันเดียว กับพรรคการเมือง ไปแล้ว เพียงแต่ว่า ใช้มวลชน อย่าเรียกว่า การเมือง ภาคประชาชน

ให้เขาสามารถตัดสินใจ มีส่วนร่วมได้มากขึ้น เราก็ปรับโครงสร้าง ศอ.บต. (ศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) มีสภาทีป่ รึกษา ให้เขาเลือกผูน้ ำศาสนา ผูน้ ำชุมชน ผูน้ ำตัวแทน ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง ของการพัฒนามากขึน้ การบริหารมากขึน้ ก็นา่ จะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง อีกประเด็นหนึง่ คือเรือ่ งคอร์รปั ชัน เอาเป็นว่าตัง้ แต่ เป็นนายกรัฐมนตรีมา 2 ปี ท่าทีของท่านต่อ เรื่องนี้ หรือการแก้ปัญหาเปลี่ยนไปไหมคะ หนึ่งนะครับ ผมกล้ายืนยันว่าทุกโครงการ ที่เข้ามาสู่ ครม. เราตรวจสอบกันอย่างจริงจัง หลายโครงการก็ไม่ผา่ น หลายโครงการทีเ่ สนอมา ก็ลดราคาลงมาเยอะ สอง เราได้สร้างบรรทัดฐาน เรือ่ งความรับผิดชอบทางการเมืองว่า ถ้ามีปญ ั หา ร้องเรียนมา คุณต้องไม่ใช่มาบอกว่า เอ้า ว่ากัน ไปตามกฎหมายสิ เพราะผมมีรฐั มนตรีหลายคน ที่ลาออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ แล้วผลออกมาเขาก็ไม่ผดิ แต่เขาก็ได้แสดงความ รับผิดชอบออกมาแล้ว ก็เป็นบรรทัดฐานที่เรา พยายามสร้างขึ้นมาใหม่ ผมพยายามที่จะไป ริเริม่ กับภาคเอกชนว่า ต่อไปนีถ้ า้ จะสูก้ บั คอร์รปั ชัน เอกชนต้องเข้ามาร่วมด้วย วันนี้ก็ก้าวหน้าไป มากขึ้น เอกชนก็เริ่มมีการรณรงค์ในส่วนของ องค์กรของเขามากขึ้น สิ่งที่เรากำลังจะต้องทำ มากขึ้นมันมี 3 เรื่อง ครับ เรื่องแรกก็คือว่า

ตัวปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐมันยังมี ช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตอยู่ เช่น เรือ่ งราคากลาง เรื่องการกำหนดสเปก อันนี้ก็ต้องแก้กันไป สอง เราจะปราบคอร์รัปชันได้ เราจำเป็นที่จะ ต้องมีหลักฐาน แล้วก็ตอ้ งมีพยานทีก่ ล้าทีจ่ ะมา ให้ขอ้ มูลทัง้ หลาย เรายังติดขัดปัญหาตรงนีม้ าก คนส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจที่จะให้ข้อมูล มันต้อง มีมาตรการคุ้มครอง แต่ว่าสิ่งสำคัญจริงๆ แล้ว คือคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุด พูดกันตรงๆ ก็คือ ภาคเอกชนนัน่ แหละ ซึง่ เขาต้องกล้าทีจ่ ะปฏิเสธ แล้วก็ไม่กลัวว่าถ้าเขาทำแล้วจะมีปัญหากับ หน่วยงาน อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันทำ กับเขาต่อไป อันที่สามก็คือเรื่องทัศนคติ ซึ่งจะ ต้องรณรงค์ มันต้องใช้เวลาครับในการทีจ่ ะให้คน บอกว่าเรายอมรับไม่ได้นะเรื่องแบบนี้ ไม่ใช่ว่า มองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา จะถึงขั้นเด็ดขาดแบบฮ่องกงไหมคะ ที่คอร์รัปชัน เป็นเรื่องใหญ่มาก ฮ่องกงใช้เวลานานนะครับ แต่ว่าต้องทำ ต่อเนื่อง ผมว่าขณะนี้ก็มีสัญญาณที่ดีว่า เมื่อ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้มแข็งกันมากขึ้น รัฐบาลก็ตอ้ งเอือ้ มมือเข้าไปในการทีจ่ ะจับมือกัน เพื่อแก้ปัญหาพวกนี้ครับ ทีไ่ ปเขียนในเฟซบุก๊ ชีแ้ จงกับประชาชนไปหลายตอน เพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีเวลาหรือโอกาสอธิ บ าย หรือคะ


16

(หัวเราะ) คือเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องในช่วงที่ ผมเป็นนายกฯ ก่อนทีจ่ ะยุบสภา ผมก็หลีกเลีย่ ง ไม่อยากจะพูด เพราะผมไม่อยากจะพูดเรื่อง เหตุการณ์ เรื่องการเมืองมากนัก เนื่องจากว่า ผมตัง้ ใจอยากจะพูดเรือ่ งงานทีท่ ำกับประชาชน แล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าพูดไปแล้วเกิดความขัดแย้ง แต่ทีนี้พอยุบสภามา ปรากฏว่ามีฝ่ายต่างๆ เอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพูด แล้วมันไม่ตรงกับข้อ เท็จจริง ผมก็เลยใช้วธิ ที น่ี มุ่ นวลทีส่ ดุ แทนทีผ่ ม จะมานั่งสัมภาษณ์ แถลงข่าวตอบโต้ ผมก็เอา อย่างนีก้ แ็ ล้วกัน ผมบันทึกของผมไว้วา่ ข้อเท็จจริง เป็นแบบนี้ ใครสนใจก็อ่าน ใครบอกว่าไม่จริง เขาก็จะโวยวายไป แต่ผมก็ไม่ไปตอบโต้อะไร ใครแล้ว ไม่เถียงอะไรกับใคร ผมก็บอกว่านี่คือ ความจริงที่ผมรับรู้เป็นอย่างนี้ แล้วผมก็วางให้ ดูเท่านั้นเอง ก็มีคนอ่านเยอะนะครับ ผมถึง จำเป็นต้องบอกว่าอะไรมันเกิดขึน้ บ้าง (หัวเราะ) คือผมยกตัวอย่างเรื่องตั้งรัฐบาล หนังสือพิมพ์ บางเล่มเขียนด่าผมทุกวัน บางวันเขียนบอกว่า ดูสิ ยกกระทรวงใหญ่ๆ ไปให้พรรคเล็กเป็น เพราะอยากจะได้เป็นรัฐบาล แล้วไม่ดเู หรอครับ ว่าอดีตในวันนั้นพรรคเพื่อไทยเขาไม่ใช่ยกแค่ กระทรวงใหญ่ๆ ให้นะครับ แต่เขาบอกว่าจะ ยกตำแหน่งนายกฯ ให้กับพรรคที่เล็ก เล็กกว่า พรรคของผมอีก ผมก็เอาข้อเท็จจริงออกมาให้ ดูวา่ เอ๊ะ คุณพูดอะไรกันน่ะ ตอนนีค้ ณ ุ สักแต่วา่ วิจารณ์ใช่ไหม หรือว่าวันนี้อย่างที่ผมบอก ที่คนพูดว่า 91 ศพ นายกฯ เป็นคนสั่งฆ่า ผมก็ต้องลำดับเหตุการณ์ให้เห็นว่ามันไม่เคยมี การไปสั่งฆ่าประชาชน 91 ศพ ความจริงคุณ นับทั้งทหาร ทั้งตำรวจ ทั้งคนสีลมที่มีคนถูก M79 ทั้งตำรวจที่อยู่พระราม 4 อะไรเยอะแยะ ผมก็เพียงแต่ต้องการเอาข้อเท็จจริงวางเท่านั้น แหละ ผมไม่ไปเถียงกับเขานะ เป็นวิธีที่ทำได้เพราะมีเฟซบุ๊กจริงๆ เลยนะคะ จริงๆ เมือ่ ก่อนมีเว็บไซต์มนั ก็ทำได้ แต่เดีย๋ วนี้ มันก็เป็นเครือข่าย และบังเอิญเฟซบุ๊กผมก็มี ประมาณ 600,000 ใช่ไหม มันก็เลยเป็น ช่องทางหนึ่ง ทุกวันนี้เวลาเจอสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์แบบกรณีนี้ ส่วนใหญ่จะทำอย่างไรคะ คื อ ถ้ า เป็ นความเห็ นก็ ไม่ เป็ น ไรนะครั บ ความเห็นมันก็คือความเห็น มันก็ต่างกันได้ แต่ถ้าเอาสิ่งที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมาพูด ก็ไม่ถูกต้อง ผมก็อยากให้มันตรงกับข้อเท็จจริง แล้วก็พูดตรงๆ ตอนนี้ คือสื่อก็มีเชียร์คนโน้น คนนี้บ้าง ผมก็ไม่ค่อยว่าอะไร แต่ว่าถ้าทำเป็น แบบ มีกระบวนการรับลูกกันเป็นระบบ ผลิต บางอย่ า งเพื ่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ การเคลื ่ อ นไหว ทางการเมืองผมว่ามันก็เกินไป เพราะฉะนั้น ก็บอกตรงๆ ว่า หลายสิง่ หลายอย่างทีห่ นังสือพิมพ์ บางฉบับทำ มันไม่เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นไป ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แล้วคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ จะทำอะไรไหมคะ ผมก็ไม่ทำหรอกครับ เพราะว่าผมเป็น นักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยพอ แต่ผมมี สิทธิที่จะพูดอย่างนี้เท่านั้นเอง ท่านก็ใช้สิทธิเต็มที่ ผมไม่ข่มขู่ ผมไม่ใช้วิธีการอย่างคนอื่น หรอกครับ แต่กน็ า่ เสียดายว่าหลายคนเขาก็กลัว ความเลว มากกว่าเชื่อคนดีครับ ทุกวันนี้เชื่อมั่นอะไรที่สุดในการเมืองไทยคะ ผมเชื่อมั่นในประชาชนครับ ว่าในที่สุด ประชาชนก็ต้องหวงแหนประเทศตัวเอง สังคม ของตัวเอง แล้วก็ต้องพยายามที่จะให้สิ่งดีๆ มันเกิดขึ้นในประเทศ ในสังคมน่ะครับ แล้วท่านเชื่อมั่นอะไรในตัวเองมากที่สุด

It is a real test, not for myself and my career but for my country. My country is far more important than just one man นี่คือบททดสอบที่แท้จริง ไม่ใช่สำหรับผม หรืออาชีพการงานของผม แต่เป็นบททดสอบสำหรับประเทศ ของผม ซึ่งประเทศของผมสำคัญ กว่าคนแค่คนเดียวครับ” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg, Kyodo, Bernama, Asahi Shimbun และ Neue Zurcher Zeitung 14 มิถุนายน 2554

ผมก็เชือ่ มัน่ ในอุดมการณ์นะครับ ทีผ่ มยืนยัน มาตลอด อุดมการณ์ความซื่อสัตย์ ความเป็น ประชาธิปไตย ความอดทนอดกลัน้ นีผ่ มยังยืนยัน เหมือนเดิมทุกอย่างครับ ช่วงหาเสียงวันหนึ่งไปกี่ที่คะ อย่างวันนี้ผมไม่ได้ลางาน ผมก็ต้องใช้เวลา หลังเวลาราชการ แต่ถ้าลางานก็ไปทั้งวันครับ มีประเด็นหนึง่ ทีเ่ วลาท่านไปหาเสียงทีไ่ หน ก็มกั จะ มีคนพูดว่า ‘ดีแต่พูด’ เลยอยากถามประเด็นนี้ ตรงๆ ว่า ตัวท่านเองคิดอย่างไรคะ ผมว่ามันเป็นเรือ่ งของกระบวนการ ซึง่ เริม่ ต้น พวกเขาก็พยายามกันไม่ให้ผมไปลงตามพื้นที่ ต่างๆ เพื่อการพบปะประชาชน แต่เมื่อผมได้มี โอกาสแสดงความคิดเห็น ใช้เหตุผลเล่าข้อเท็จจริง ต่างๆ พวกเขาก็จะพยายามเข้ามาสกัดกั้นเพื่อ ลดความน่าเชือ่ ถือก็เท่านัน้ เอง แต่ผมก็ยนื ยันว่า เราทำงานมาสองปีกว่าๆ มีหลายเรือ่ งทีป่ ระสบ ความสำเร็จ ถ้าผมเอาแต่พูดเฉยๆ งานก็คง ไม่สามารถสำเร็จได้อย่างที่เห็นหรอกครับ แล้ ว ตอนที่ พ วกชาวบ้ า นเขาเข้ า มาสกั ด กั้ น ตะโกนว่า ตัวท่านรู้สึกอย่างไรคะ ธรรมดาครับ เพราะเรารู้ว่ามีขบวนการ เชิญชวนให้คนทำอย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็เป็น เรื่องปกติ โดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดง พวกเขา พยายามที่จะแสดงอำนาจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผม จะบอกผู้สมัครและผู้สนับสนุนของเราทุกคนว่า

ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่น จริงๆ ผมว่าคนเขาก็รู้ นะครับว่าอะไรเป็นอะไร เพราะตัง้ แต่สองปีทแ่ี ล้ว เราไปลงพื ้ นที ่ ก ็ จ ะมี ค นมาแสดงออกแบบนี ้ ซึ ่ ง ถ้ า โอกาสเหมาะผมก็ จ ะเดิ น เข้ า ไปคุ ย แล้วบางทีที่เข้าไปพูดคุยกับเขาก็มีความชัดเจน นะครับ ว่ามีการฝังหัวกันมา เราก็ต้องใช้ความ อดทน ท่านคิดอย่างไรกับการที่มีคนพูดว่าไม่ว่าพรรค ประชาธิ ปั ต ย์ ห รื อ พรรคเพื่ อ ไทยจะเข้ า มาเป็ น รัฐบาล ปัญหาก็ยังไม่จบ ผมคิดว่าไม่จริง ผมคิดว่าการลงคะแนนให้ กับพรรคประชาธิปัตย์จนมีคะแนนเป็นอันดับ หนึ่งจะเป็นการยืนยันเลยว่าบ้านเมืองต้องการ ที ่ จ ะให้ ม ี ก ารปกครองด้ ว ยกฎหมายแล้ ว ประเทศก็จะเดินไปข้างหน้า และจะไม่มีใครที่มี เหตุผลมางอแง วุ่นวายกันอีก แล้วปัญหามันจะจบอย่างไรคะ คือปัญหามันก็ต้องมีครับ แต่มันเป็นเรื่องที่ จะต้องให้สงั คมตัง้ หลักว่าประเทศเราจะเดินหน้า กันอย่างไร อย่างที่ผมบอกครับ ว่าบ้านเมืองนี้ จะให้คนกลัวกฎหมายหรือจะให้คนกลัวผู้อื่น ข่มขู่ คือผมคิดว่าเรามีหน้าที่ในการทำงาน และการจะไปเคลื่อนไหวในทางมวลชนอะไร ต่างๆ มันต้องมีเหตุมผี ล ผมถามว่า ถ้าผมชนะ การเลือกตัง้ แล้วจะมีอะไรอีก ในเมือ่ เรียกร้องให้ เลือกตั้ง เราก็มีการเลือกตั้งแล้ว


18

แล้วอย่างตอนที่ท่านเขียนในเฟซบุ๊กว่าตั้งใจจะ อยูใ่ นตำแหน่งไม่ถงึ 4 ปี และจะออกจากตำแหน่ง เมื่อได้แก้วิกฤตจบแล้ว ดังนั้น เหตุผลที่ยุบสภา หมายความว่ า ท่ า นได้ แ ก้ วิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ หรือบ้านเมืองตรงไหนจบแล้วคะ? สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเราก็พ้นมาแล้ว เพียงแต่ว่าตอนนี้เราเจอปัญหาใหม่ เรื่อง น้ำมันแพง ของแพง แต่เศรษฐกิจไทยก็ยงั มัน่ คง และอยูใ่ นฐานะทีด่ มี ากเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในโลก ขณะเดียวกันผมก็คิดว่าการตัดสินใจ เลือกตั้งตอนนี้ก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์เดิม และได้คลายบรรยากาศทีต่ งึ เครียดลงได้สว่ นหนึง่ อย่างสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เป็นสงกรานต์แรก ที่ไม่มีปัญหาในรอบ 3 ปี เป็นเพราะว่าทุกคน รู้แล้วว่าจะมีการเลือกตั้ง แล้วในขณะนี้ท่านคิดว่ามีวิธีการตั้งรับอย่างไร ถ้าจะมีการออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆ หรือการ ชุมนุมประท้วงหลังเลือกตั้งอีก คือเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขของ การชุมนุมเป็นอันดับหนึง่ และอันดับสอง ก็ตอ้ ง มีขอบเขตที่ชัดเจนว่ารูปแบบของการชุมนุม ทางการเมืองทีส่ งบ ปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญ นัน้ จะเป็นอย่างไร โดยศาลจะเป็นผูช้ ค้ี วามชัดเจน ในเรือ่ งนีไ้ ด้ ส่วนเจ้าหน้าทีก่ ต็ อ้ งบังคับใช้กฎหมาย โดยหาวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด มันก็คงต้องบริหารจัดการด้วยวิธีแบบนี้ครับ แล้วท่านได้รบั คำถามลักษณะนีบ้ อ่ ยไหมว่าจะตัง้ รับ อย่างไร นี่หมายถึงว่าทั้งจากนักธุรกิจหรือ ประชาชนทั่วไป ได้รบั บ่อยครับ อย่างทีผ่ า่ นมาผูป้ ระกอบการ ย่านราชประสงค์ก็ออกมาบ่นว่าเสื้อแดงจัด กิจกรรมบ่อยเหลือเกิน และในที่สุดทางตำรวจ ก็นัดให้มาคุยกัน ก็ได้ทางออกในระดับหนึ่ง แต่ ก ็ ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า จะสำเร็ จ ทั ้ ง หมด คือวิธกี ารบริหารจัดการเมือ่ เกิดปัญหาแบบนีก้ ค็ อื การพูดคุยกัน ทีส่ ำคัญก็คอื อยูท่ บ่ี รรยากาศของ บ้านเมือง คือเราก็ต้องพยายามไม่ให้มีเงื่อนไข รายละเอียดอะไรให้ใช้ในการก่อการชุมนุมได้ ถ้ า การเลื อ กตั ้ ง ครั ้ ง นี ้ อ อกมาอย่ า งสุ จ ริ ต เที่ยงธรรม ไม่มีตุกติกกัน และทุกคนก็เคารพ กติกาตามรัฐธรรมนูญ มันก็เป็นไปตามระบอบ ประชาธิปไตย และทุกคนก็ต้องเคารพการ ตัดสินใจของประชาชน ในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ ท่านคิดว่าพรรคประชาธิปตั ย์ เป็นคู่แข่งที่ชัดเจนของพรรคตรงข้ามไหมคะ ผมมี ห น้ า ที ่ เ สนอตั ว เองเป็ น ทางเลื อ ก ผมเห็นชัดเจนว่าสิง่ ทีผ่ มเสนอกับสิง่ ทีพ่ รรคคูแ่ ข่ง เสนอนัน้ แตกต่างกัน ซึง่ ผมต้องการให้บา้ นเมือง เดินไปข้างหน้า ต้องการให้บ้านเมืองมีกติกา ต้องการให้มนี โยบายเพือ่ ประชาชน ไม่เอาเรือ่ ง พวกพ้องหรือครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วก็ ต้ อ งการที ่ จ ะให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการ กำหนดนโยบายต่างๆ ตลอดเวลาเหมือนแนวทาง ที่เราได้พยายามทำมาสองปีกว่าๆ พรรคของท่านชูเรื่องนโยบายเรื่องการเดินไป ข้างหน้า ส่วนอีกพรรคจะชูเรื่องทำใหม่ ผมมีงานดีๆ ที่เริ่มไว้เยอะ เช่น โครงการที่ เป็นประโยชน์กับเกษตรกรแบบมหาศาลอย่าง

What You Don’t Know about Our PM

จากใจอภิสิทธิ์ถึงคนไทยทั้งประเทศ การเมืองสลับขั้ว : สู่เส้นทางนายกรัฐมนตรี

กฎเหล็ก 9 ข้อ : สู่บรรทัดฐานใหม่ทางการเมือง

หลายคนมองว่า พรรคประชาธิปัตย์สมคบกับกลุ่มพันธมิตร ประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย แต่ผมระมัดระวังทีจ่ ะแยกแยะบทบาท ของพรรคการเมื อ งกั บ ภาคประชาชนที ่ ม ี ส ิ ท ธิ เ สรี ภ าพตาม รัฐธรรมนูญ ผมไม่ไปขึ้นเวทีแต่ปกป้องสิทธิของพวกเขา เมื่อใดที่ มีการทำผิดกฎหมาย เช่น การยึดทำเนียบ ยึดสนามบิน หรือ ขัดขวางการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี ผมแสดงจุดยืนชัดเจนทุกครั้ง ว่า ‘ผมไม่เห็นด้วย’ เมื่อสถานการณ์ลุกลาม การบริหารบ้านเมืองแทบเดินไม่ได้ ประเทศชาติเสียหายยับเยินขาดความเชือ่ มัน่ ในสายตานานาชาติ ในช่วงวิกฤตนัน้ ผมในฐานะผูน้ ำฝ่ายค้าน เป็นคนเสนอนายกฯ สมัคร กลางสภาให้แก้ปญ ั หาด้วยการยุบสภา ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ ยุบสภาในขณะนัน้ พรรคประชาธิปตั ย์กแ็ พ้เลือกตัง้ แต่ผมต้องการให้ประเทศมีทางออก ตามระบบ ผมไม่เคยเสนอให้นายกฯ สมัครลาออกจากตำแหน่ง เพราะนั่นเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม การลาออกจะกลาย เป็นการยอมจำนนต่อการใช้มวลชนกดดัน ซึง่ จะส่งผลให้เกิดปัญหา ระยะยาวต่อการบริหารประเทศ จึงเห็นว่าการยุบสภาคืนอำนาจ ให้ประชาชนเป็นทางออกที่ดีที่สุด โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าพรรคจะ แพ้การเลือกตัง้ เพราะการแก้ปญ ั หาเพือ่ ชาติตอ้ งอยูเ่ หนือประโยชน์ ของพรรคตัวเอง นี่คือจุดยืนของผมและพรรคประชาธิปัตย์

มีนักข่าวถามผมว่า มาเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาพทุลักทุเล ต้องคอยหนีเสือ้ แดง วิง่ รอกจากห้องประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อไปเป็นองค์ประชุมในสภา มันคุ้มค่าไหมที่เป็นนายกฯ แล้ว ทำงานยากขนาดนี้ “ผมไม่ได้คดิ ถึงความคุม้ ไม่คมุ้ เพราะการแก้ปญ ั หาประเทศชาติ ไม่ใช่เรื่องกำไรหรือขาดทุน และถ้าหากว่าผมต้องเป็นคนขาดทุน ทางการเมือง แต่สามารถประคองสถานการณ์ท่ามกลางความ ทุลักทุเล พาประเทศผ่านความยากลำบากไปได้ ผมพร้อมที่จะ ขาดทุนเพื่อให้ประเทศได้กำไร” นีค่ อื คำตอบของผม และผมคิดว่า แม้คนไทยจะตะขิดตะขวงใจ กับการที่ผมไปทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิม แต่คนที่คิดอยู่ใน ระบบย่อมเข้าใจว่าเรามีผเู้ ล่นอยูเ่ ท่านี้ ไม่สามารถเปลีย่ นผูเ้ ล่นได้ เพราะคนที่จะเปลี่ยนผู้เล่นคือประชาชน เมื่อเปลี่ยนผู้เล่นไม่ได้ ผมก็ต้องจัดทีมจากผู้เล่นที่มี และดูแลให้ผู้เล่นเหล่านั้นเดินตาม กติกาที่ผมวางไว้

ถ้าคิดในทางกลับกัน ผมไม่ยอมร่วมรัฐบาลกับคุณเนวินและ พรรคอื่นๆ เพียงเพราะกลัวเปลืองตัว ปล่อยให้บ้านเมืองวุ่นวาย เดินหน้าไม่ได้ ผมก็ลอยตัว ไม่ต้องมาอยู่ในฐานะเป็นคู่ขัดแย้งกับ ใคร ชีวิตก็ไม่ต้องเสี่ยงจากความรุนแรงที่เริ่มปรากฏให้เห็นในการ แข่งขันทางการเมือง แต่ถ้าผมทำอย่างนั้นก็เท่ากับเป็นการปัด ความรับผิดชอบในฐานะนักการเมืองทีต่ อ้ งแก้ปญ ั หาให้ประชาชน ผมยืนยันได้ครับว่า ตลอดการทำงานการเมืองเกือบ 20 ปี อุดมการณ์ในการเข้าสู่การเมืองเป็นอย่างไรไม่เคยเปลี่ยนแปลง และทุ ก การตั ด สิ น ใจล้ ว นแต่ ย ึ ด ประโยชน์ ป ระชาชนทั ้ ง สิ ้ น ผมทราบว่าหลายคนได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อปั่นกระแสให้ ไม่เชื่อมั่นในตัวผม แต่ผมหวังว่าความจริงที่ผมเล่าให้ฟังนี้จะ ทำให้ประชาชนได้เห็นว่า ยังเชื่อมั่นผมได้เพราะผมไม่เคยเปลี่ยน อุดมการณ์ และพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงข้างกับคนไทยเพื่อ เดินหน้าประเทศต่อไป ผมมาทบทวนดูวา่ การเข้าสูต่ ำแหน่งและ การดำรงตำแหน่งของผมขัดกับหลักประชาธิปไตยไหม ผมว่า มันไม่ใช่ ผมได้รับการยืนยันการสนับสนุนจากสภาตลอด 2 ปี แม้แต่คนเสื้อแดง ก็ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขการชุมนุม จนเวลาผ่านไปเป็นปี ถ้าผมจะมีความผิดก็คงมีแค่ประการเดียว คือผมเป็นนายกฯ ในระบบสภาคนแรกหลังปี 2550 ที่คุณทักษิณสั่งไม่ได้ โครงการประกันรายได้นั้น เราจะถอยหลังไป ตั้งต้นใหม่ทำไม หรือจะรื้อออกไปทำไม งาน บางอย่างของรัฐบาลในอดีตถ้าเป็นประโยชน์ ต่อประชาชน ผมก็ตอ่ ยอด แต่ถา้ เขาจะมารือ้ ใหม่ ก็เท่ากับเราต้องถอยหลังมาตัง้ ทีศ่ นู ย์ ผมว่าวันนี้ เราไม่ควรจะเสียเวลาทีจ่ ะไปตัง้ ต้นทีศ่ นู ย์แล้วครับ เราก็เดินต่อไปเรื่อยๆ เถอะ ตอนนี้ มี วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งอะไรที่ ท่ า น หลังจากนายกฯ อภิสิทธิ์ลง รถประจำตัวเพื่อไปขึ้นรถหาเสียง แล้ว เรามีโอกาสนั่งอยู่ในรถที่ขับ ตามขบวนนายกฯ ต่ออีกพักใหญ่ๆ จึ ง มี โ อกาสได้ ค ุ ย กั บ คนขั บ รถ ประจำตัวที่ทำหน้าที่มากว่า 7 ปี

ผมให้ความเชือ่ มัน่ กับคนไทยทุกคนในฐานะทีท่ ำงานการเมือง มาตลอดเกือบ 20 ปี ว่าผมไม่มีวันทรยศต่อความไว้วางใจของ ประชาชน ผมยอมรับครับว่าไม่สามารถสกัดกัน้ การทุจริตได้ 100% แต่สิ่งที่ผมให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้คือ ผมไม่ละเลย ที่จะจัดการกับปัญหาการทุจริต และขอให้เชื่อมั่นในตัวผมว่า ทุกการตัดสินใจล้วนเป็นไปเพือ่ ส่วนรวม ไม่เคยมีผลประโยชน์สว่ นตัว แอบแฝง ความผิดของผมอาจจะอยู่ตรงที่ว่า ผมไม่ใช้การตลาดนำ การเมือง แต่ให้ความจริงเป็นบทพิสจู น์การกระทำ ก็เลยกลายเป็น จุดอ่อนที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามบิดเบือนข้อมูลการทำงานของผม อย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยการสร้างกระแสผ่านสื่อ บางฉบับ ทำให้ประชาชนไม่นอ้ ยเข้าใจผิดคิดว่าผมตกเป็นเบีย้ ล่าง ยอมจำนนต่อพรรคร่วมรัฐบาลเพียงเพื่อรักษาอำนาจในตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ซึง่ ผมก็ไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียง เพราะพฤติกรรม ของผมชัดเจนว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น ที่มา : http://www.facebook.com/Abhisit.M.Vejjajiva

ฉบับหน้า (153) ติดตามบทสัมภาษณ์ ร.ต.อ. ปุระชัย เปีย่ มสมบูรณ์ ใน Election 2011 The Series

เป็นห่วงเป็นพิเศษคะ ผมคิดว่าการพยายามก่อกวนไม่ใช่สิ่งที่ดี เพราะถ้าทุกพรรคทำเหมือนกันหมด มันก็จะ วุ่นวายมาก ผมก็พยายามกำชับทุกภาคส่วน ว่าอย่าไปทำ เพราะหลายคนเขาก็อดึ อัดเมือ่ เห็น ข่าวทีผ่ มโดน เขาก็บอกว่า แบบนีเ้ ราก็ทำบ้างสิ ผมก็บอกว่าไม่ได้ เราจะไปทำคืนตอบเขาไม่ได้ พูดง่ายๆ ว่าการละเมิดสิทธิ์และการก่อความ

และนี่คือเรื่องที่หลายคนอาจยัง ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน “ผมทำงานกับท่านมา 6-7 ปี เพิ ่ ง มี เมื ่ อ วานนี ้ ท ี ่ ผ มขั บ รถไกล ทีส่ ดุ คือ 1,450 กิโลฯ จากเพชรบูรณ์ มานครสวรรค์ ตีรถไประยอง

รุนแรงคือสิ่งที่น่าห่วงที่สุดครับ คือมันก็เพิ่งเริ่ม มีแบบนี้มาไม่นาน แล้วการลงคะแนนเสียงให้ พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นเหมือนการปฏิเสธการ กระทำแบบนี้ แล้วเรือ่ งบารมีทางการเมืองยังมีคนถามอยูไ่ หมคะ ไม่ครับ ตอนนี้ผมไม่เห็นมีใครมาถามผม เรื่องอายุแล้วเลย (หัวเราะ)

ไปจันทบุรี ตราด แล้วกลับไป ปราศรัยใหญ่ที่ระยองอีก” “พูดตรงๆ นะ ตัง้ แต่ผมทำงาน มายั ง ไม่ เ คยได้ ย ิ น ท่ า นดุ ห รื อ อารมณ์เสียใส่เลย เคยขับรถตก คอสะพานโครม ท่านหล่นลงมา

ที่พื้นรถแล้วก็ขึ้นไปนั่งต่อเงียบๆ” “อาหารประจำของท่ า นใน ช่วงนี้คือ กะเพราหมูบ้าง ไก่บ้าง แล้วก็ไข่ดาว อะไรที่อยากทาน ไม่ได้ทานหรอกครับ เพราะไม่มี เวลา”


20

GADGET

SHOW

HTC Wildfire S

ถ้าคำว่า ‘จิ๋วแต่แจ๋ว’ คือคติประจำใจสำหรับการเลือกหาอุปกรณ์คู่กายของคุณ นาทีนี้คงไม่มีอะไรจะลงตัว ได้เท่าสมาร์ตโฟนอย่าง HTC Wildfire S เป็นแน่ เพราะมือถือล้ำๆ เครื่องนี้มีขนาดกะทัดรัดด้วยความยาวเพียง 10 เซนติเมตร และหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 3.2 นิ้ว ติดตั้งกล้องถ่ายรูประดับ 5 ล้านพิกเซล แบบออโต้โฟกัส สามารถขยายพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยหน่วยความจำแบบ Micro SD รองรับการใช้งานไฟล์เสียงและวิดีโอหลายรูปแบบ ตามติดทุกการเข้าถึงโชเชียลเน็ตเวิร์กด้วยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 3G 850 MHz เพื่อสานต่อสายสัมพันธ์ ในรูปแบบเสียง ข้อความ หรือจะแชร์แอพพลิเกชันจาก Android Market ให้กับเหล่าก๊วนของคุณได้อย่างสบาย HTC Wildfire S โทรศัพท์กระชับมือ มาพร้อม 3 สี โดนใจอย่างชมพู ขาว และดำ กับราคาเพียง 8,900 บาท

BLU-RAY

Circus Eclecticus

MUSIC

Panic! at the Disco : Vices & Virtues

ผ่านการปรับเปลี่ยนสมาชิก (และชื่อวง) มาหลายครั้งหลายหน จนในที่สุดก็มาลงตัวที่ชื่อ Panic! at the Disco และสมาชิกแกนนำที่เหลือเพียงแค่สองคน แต่นั่นก็ถือเป็นข้อดี เพราะ ดอน อูรี (กีตาร์และร้องนำ) กับ สเปนเซอร์ สมิธ (กลอง) สามารถสร้างงานเพลงทีเ่ ป็นรูปแบบของตัวเองได้แบบเต็มๆ กันเสียที เริม่ ต้นด้วย The Ballad of Mona Lisa พาวเวอร์พ็อพมันๆ ที่กำลังฮิตอยู่บนหน้าปัดคลื่นวิทยุ ตามด้วย Let’s Kill Tonight แทร็กที่ใส่ลูกเล่นของซินธิไซเซอร์ มาได้อย่างน่าสนใจ ส่วน Hurricane ก็ทำดนตรีออกมาได้คึกคักกระฉับกระเฉงจนอดที่จะร้อง Hey! Hey! ตามตั้งแต่ ได้ยินครั้งแรกไม่ได้ ก่อนจะปิดท้ายด้วย Sarah Smiles แทร็กที่สองหนุ่มเอาทำนองของเพลงพื้นบ้านเม็กซิกันมาใส่ ได้อย่างเก๋ไก๋ และถึงแม้ภาพรวมของ Vices & Virtues จะเหมือนกับเป็นงานทดลองอยู่กลายๆ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความเจ๋งของวงนี้ลดน้อยลงไป แต่อย่างใด

Into the Wild

“เป็ น หนั ง ที ่ ส ร้ า ง จ า ก เ ร ื ่ อ ง จ ร ิ ง ข อ ง เด็ ก หนุ ่ ม คนหนึ ่ ง ที ่ เพิ ่ ง จบการศึกษา และเขาเป็น คนที่เรียนเก่ง แถมเป็น นักกีฬามือดีของ โรงเรียนอีกด้วย คือเป็น คนที ่ ดู แ ล้ ว มี พ ร้ อ มทุ ก อย่าง แต่เขากลับเลือก ที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่ า ง เพื่อออกไปตามหาความ เรียบง่ายของชีวิตแบบที่ เขาต้องการ หนังเรื่องนี้ นอกจากจะสะท้อนเรื่อง ของครอบครัวและสังคม ที่คอยกดดันชีวิตของคน อเมริ ก ั น ให้ เ ราได้ เ ห็ น แล้ว ตัวหนังเองยังช่วย สร้ า งแรงบั นดาลใจให้ กับนทอีกด้วย เพราะดู แล้วทำให้เราอยากที่จะ ออกไปเดินตามความฝัน ของตัวเองอย่างที่ พระเอกทำบ้าง ถ้าเป็น ไปได้อยากให้ดูเรื่องนี้ใน แบบของบลูเรย์ เพราะ เขาถ่ายภาพไว้สวยมากๆ แ ล ะ เ พ ล ง ป ร ะ ก อ บ ก็เพราะเป็นอย่างยิ่งค่ะ” เลือกให้โดย : นท พนายางกูร (นท เดอะสตาร์) นักร้อง

MAGAZINE

Bioscope

ใครทีเ่ ป็นคอหนังรางวัลตัวยง ควรหา Bioscope ฉบับนีม้ าครอบครองโดยด่วน เพราะพืน้ ทีเ่ กือบครึง่ ค่อนฉบับนัน้ อุทศิ ให้กบั หนังเด่น จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2011 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ The Tree of Life หนังรางวัลปาล์มทองคำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ที่ Bioscope เจาะลึกเบื้องหลังการทำงานกว่า 38 ปี บนเส้นทางแผ่นฟิล์มของผู้กำกับ เทอร์เรนซ์ มาลิก จากหนังเรื่องแรกของเขาสู่ผลงาน เรือ่ งล่าสุด และทีพ่ ลาดไม่ได้กค็ อื สกูป๊ แนะนำหนังทีน่ า่ จับตามองจากเทศกาลหนังเมืองคานส์ในปีน้ี รับรองว่าคุณจะได้รายชือ่ หนังให้ตามล่า หามาดูกันอีกเพียบ พร้อมเกาะกระแสเลือกตั้งกับคอลัมน์ Footnote ที่จั่วหัวว่า ‘ทำไมโลกนี้ต้องมีเลือกตั้ง’ พร้อมคำตอบแบบเจาะลึก และหนังที่ควรหามาดูในช่วงการเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้าพลาดฉบับนี้ไปคงเสียดายแย่!

หากคุ ณ เป็ น คนที ่ ชื ่ น ชอบการแสดงแบบ ร่วมสมัย และนิยมการชิม อาหารรสเลิศ เราขอแนะนำ ให้ลองไปที ่ Bed Supperclub สุ ข ุ ม วิ ท 11 ที ่ ส ามารถ เนรมิตทั้งอาหารเลิศรสใน บรรยากาศสุดล้ำ พร้อม โปรแกรมการจัดโชว์แบบ ร่ ว มสมั ย ของร้ า น ที ่ จ ะ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการ แสดงชุ ด ใหม่ ม าเรื ่ อ ยๆ และสำหรับเดือนนี้จนถึง ปลายเดื อ นกรกฎาคม คุ ณ สามารถพบกั บ การ แสดงชุด Circus Eclecticus ที่ใช้ความหมายและกลิ่น อายของละครสั ต ว์ ม า ประกอบกันเป็นเรื่องราว และนำเสนอในสไตล์อัน เป็นเอกลักษณ์ของ Bed โดยมี ‘คุณเล้ง’ - ราชนิกร แก้วดี นักแสดงกายกรรม กลางอากาศเป็นตัวชูโรง ร่วมกับนักแสดงอื่นๆ และ งานมัลติมีเดียเข้ามาช่วย เพิ่มเติมสีสัน เพื่อให้ผชู้ ม ได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ ในระหว่างการทานอาหาร สำรองที ่ น ั ่ ง ได้ ท ี ่ โทร. 0-2651-3537 และ 088525-0101 หรืออีเมลมาที ่ info@bedsupperclub.com

BOOK

นอนใต้ละอองหนาว

นวนิยายขนาดสัน้ ของ ปราบดา หยุน่ ซึง่ ถูกนำกลับมาพิมพ์ใหม่เป็นครัง้ ที ่ 2 โดยเป็นเรือ่ งราวของการค้นหาตัวตนผ่านตัวละครหลักๆ 4 ตัว ด้วยวิธกี ารเล่าเรือ่ ง ที่แบ่งออกเป็นมุมมองของตัวละครแต่ละตัวอย่างชัดเจน เริ่มจาก ปาณนา นางแบบสาวแสนสวย ที่กำลังเผชิญกับปัญหาในการควบคุมตัวเอง ทำให้เธอต้อง ออกเดินทางไปญีป่ นุ่ อย่างไร้จดุ หมาย และมีความสัมพันธ์ชว่ั คราวกับคนทีเ่ ธอได้พบเจอเพือ่ ถ่ายทอดสิง่ ลึกลับบางอย่างต่อกัน ทัศน์ แฟนหนุม่ ทีม่ ปี มในใจมาตลอดว่า อะไรคือสาเหตุที่เขาต้องโดนหญิงคนรักทิ้ง และ บ็อบบี้ ไรต์ นักดนตรีหนุ่มหล่อผู้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปาณนาออกเดินทางไปพร้อมกับพฤติกรรมแปลกๆ ซึ่งปม ของตัวละครทั้งหมดจะถูกปะติดปะต่อผ่าน เจมส์ วัตสัน นักเขียนที่กำลังหาข้อมูลของการค้นหาตัวตนของคนหนุ่มสาว ก่อนที่ปราบดาจะทิ้งตอนจบเอาไว้ (ตามสไตล์) ให้คนอ่านได้ขบคิด และใช้จินตนาการในการหาบทสรุปของเรื่องนี้ด้วยตัวของคุณเอง


21

RESTAURANT

Meeting Room

Meeting Room ในความหมายของชาวออฟฟิศอาจจะหมายถึงห้องประชุมที่เคร่งเครียด แต่ Meeting Room Asian Gastro & Bar คือแหล่ง พบปะสังสรรค์แห่งใหม่หลังเลิกงาน ที่นอกจากจะให้บรรยากาศผ่อนคลาย และเป็นกันเองกับโต๊ะไม้เล็กๆ แสนอบอุ่นแล้ว เมนูอาหารของร้านนี้ ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน เพราะเขาขนความหลากหลายของอาหารเอเชียมาเสิรฟ์ กันจนลายตา ทัง้ เกีย๊ วแบบจีนทอดกรุบกรอบ ทีม่ าพร้อมกับน้ำจิม้ ทรงเครือ่ ง รสพริกเผา หรือปีกไก่ทอดรูดเนื้อ จิ้มกับกิมจิโควสลอร์ ที่พลาดไม่ได้คือเมนูซิกเนเจอร์อย่างยำแซลมอนกับสลัดสาหร่ายญี่ปุ่นรสจัด และไก่ปิ้ง บนเตาถ่านหมักกระเทียมสไตล์ญป่ี นุ่ เสิรฟ์ พร้อมข้าวอบโรสแมรีสตู รเฉพาะ ทีร่ บั รองว่าจะต้องสัง่ เพิม่ อย่างรวดเร็ว เพิม่ อารมณ์สบายๆ ด้วยเครือ่ งดืม่ ค็อกเทลหลากเมนู อย่าง Sorry Sorry โซจูค็อกเทลผสมน้ำผึ้งมะนาว หรือ PDP Martini เอเชียนมาร์ตินีกลิ่นมะม่วงอ่อนๆ แวะไปสังสรรค์กันได้ที่ อาคาร J-Di ทองหล่อ โทร. 0-2713-8553 หรือ facebook ‘Meeting Room - Asian Gastro’

COSMETIC

Jo Malone : Vitamin E Lip Conditioner SPF 15

ผลิตภัณฑ์ประเภทบำรุงริมฝีปากนัน้ เรียกได้วา่ เป็นไอเท็มพืน้ ฐานของทุกคนเลยก็วา่ ได้ เพราะใช้ได้แทบทุกเพศ ทุกวัย คอยเป็นตัวช่วย ให้ริมฝีปากที่แห้งแตกเป็นขุยกลับมาดูดีอีกครั้ง ไม่ทำให้คุณต้องเสียบุคลิก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ โจ มาโลน ตัวนี้อุดมไปด้วยวิตามินอี บริสทุ ธิ ์ และสารสกัดจากธรรมชาติทม่ี คี ณ ุ สมบัตใิ นการซ่อมแซมและบำรุงผิว พร้อมสารป้องกันแสงแดด ทำให้ไม่ตอ้ งกลัวทัง้ อากาศหนาว ที่ทำให้ผิวแห้ง หรือแสงแดดและมลภาวะอีกเลย โดยมีเคล็ดลับอีกนิดว่าให้ลองใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่มนวดเบาๆ บริเวณริมฝีปากเพื่อ กำจัดผิวที่แห้งและเป็นขุยออกไปก่อน จากนั้นก็ทาผลิตภัณฑ์ลิปคอนดิชันเนอร์ได้ทันที และสามารถใช้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ พบกับ ผลิตภัณฑ์โจ มาโลน ได้ที่พารากอน ดีพาร์ตเมนต์ สโตร์ ชั้น M และเซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 1

ACCESSORY

APPLICATION

Zite

GUESS Men - Eurosport Ignite

สำหรับหนุ่มๆ ที่กำลังมองหานาฬิกาที่ให้อารมณ์แบบสปอร์ตสุดเร้าใจ แนะนำให้ลองมองหานาฬิการุ่นนี้มา ประดับข้อมือโดยด่วน เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของความทะมัดทะแมง และตอบสนอง ความต้องการของชายหนุม่ ผูห้ ลงใหลในความตืน่ เต้นของการแข่งขันโดยเฉพาะ ซึง่ สะท้อนผ่านตัวเรือนทีเ่ น้นดีไซน์ คมๆ ล้ำสมัย ด้วยสเตนเลสสตีลขัดด้านสลับเงา พร้อมหน้าปัดคาร์บอนไฟเบอร์สีดำมาดเข้ม กับรูปแบบ วงแหวนบนหน้าปัดทีถ่ อดแบบมาจากมาตรวัดความเร็วแบบคลาสสิกมาโดยเฉพาะ เพิม่ ความโดดเด่นด้วยเข็มสีเขียว สะท้อนแสงสุดเท่ ทีท่ ำให้หนุม่ สปอร์ตสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส ทัง้ ช่วงทำงานตอนกลางวัน หรือปาร์ตส้ี ดุ เหวีย่ ง ยามค่ำคืน แวะไปสัมผัสด้วยตัวเองที่ GUESS Boutique และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

GIVE

บริจาคเงินช่วยช้างกับมูลนิธิเพื่อนช้าง

สมัยก่อนช้างถือว่าเป็นสัตว์คบู่ า้ นคูเ่ มืองของไทย ทัง้ การช่วยออกศึกสงคราม หรือทำงานลากซุงในปางไม้ แต่เมือ่ ปัจจุบนั สภาพสังคมเปลีย่ นไป ช้างซึง่ เป็นสัตว์ใหญ่จงึ ตกทีน่ ง่ั ลำบาก ซึง่ เรามักจะเห็นจากข่าวอยูเ่ สมอ ถึงช้างที่มีชะตากรรมที่น่าสงสาร หรือแม้กระทั่งช้างป่าก็ถูกรุกรานแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ ทำให้เกิด ปัญหาช้างทำลายพืชผลของเกษตรกร แต่ก็ถือว่ายังเป็นโชคดีที่มีหลายคนพยายามทำงานเพื่อช่วยเหลือ สัตว์ใหญ่ใจดีเหล่านี้ และหนึ่งในนั้นก็คือมูลนิธิเพื่อนช้าง ที่ทำงานเพื่อช่วยช้างในหลายด้าน และมี โรงพยาบาลช้าง ที ่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ทีใ่ ห้การรักษาช้างทีป่ ว่ ยและบาดเจ็บ ซึง่ หลายคนอาจจะเคยได้ยิน เรือ่ งของพังโม่ตาลา และพังโม่ชะ ทีเ่ หยียบกับระเบิด ก็อยูใ่ นความดูแลของทีน่ เ่ี ช่นกัน หากใครอยากช่วยช้าง มากกว่าการซือ้ อาหารให้ชา้ งเร่รอ่ น สามารถบริจาคเงินได้ทบ่ี ญ ั ชีธนาคารกสิกรไทย ชือ่ บัญชี ‘มูลนิธเิ พือ่ นช้าง’ เลขที่บัญชี 088-2-20983-0 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.elephant-soraida.com

“หลายคนมักจะถามว่าผม อัพเดตไอเดียใหม่ๆ ในการทำงาน จากที่ไหน ถ้าเป็นช่วงนี้ ผมก็มัก จะยื่น iPad พร้อมกับเปิดแอพพลิเกชันนี้ให้เขาดู ซึ่งถ้าจะเรียก ง่ายๆ มันก็คอื นิตยสารแบบตามสัง่ ทีเ่ ราสามารถเลือกเฉพาะเรือ่ งราว หรือหัวข้อข่าวสารต่างๆ ที่เรา สนใจโดยเฉพาะได้ โดยเริ่มจาก เลือกหัวข้อข่าวในเบื้องต้น เช่น ข่าวกีฬา ข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์ แล้วแอพพลิเกชันนี้ก็จะรวบรวม หัวข้อข่าวเหล่านั้นมานำเสนอเรา ที่ผมชอบมากก็คือ เวลาที่ข่าว ไหนถู ก ใจเราก็ ส ามารถให้ thump up ซึ่งจะทำให้หัวข้อข่าว เหล่ า นั ้ น ส่ ง มาถึ ง เรามากขึ ้ น ส่วนข่าวไหนไม่ถูกใจก็ให้ thump down ข่าวนั้นก็จะส่งมาถึงเรา น้ อ ยลง เรี ย กว่ า ยิ ่ ง ใช้ น านเข้ า มั นจะยิ ่ ง รู ้ ใจเรามากขึ ้ น เรื ่ อ ยๆ นอกจากนี้เรายังสามารถโพสต์ ข่าวสารไปถึงเพื่อนๆ ผ่านทาง เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือส่งทาง อีเมลก็ได้” เลือกให้โดย : ยุทธนา บุญอ้อม กรรมการผู้จัดการบริษัท ‘เกเร’ ผู้จัดงาน Big Mountain


24

CALENDAR 17 - 23 JUNE 2011

FRI

MON

TUE

WED

THU

Made in Thailand 2011

Legendary Birds

กอล์ฟ มั้ย ตุ๊ก โชว์ผสม (พันธุ์) ฮา

The Familiar in the Foreign : A New Asian Photography

งานแสดงสิ น ค้ า ที ่ ผลิตในประเทศไทย อาทิ อาหารและเครื ่ อ งดื ่ ม สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครือ่ งหนัง เครือ่ งประดับ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ สุ ข ภาพและความงาม สปา นวดแผนโบราณ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้และ ข อ ง ต ก แ ต ่ ง บ ้ า น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ วันนีถ้ งึ 23 มิถนุ ายน 2554 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมเเพ็ก เมืองทองธานี

นิทรรศการวาดภาพ สีน้ำมัน ‘ตำนานแห่งนก’ โดยหลี่รุ่ย ศิลปินจาก ประเทศจีน ในภาพวาด นกและไข่ น กของเขา หลี ่ ร ุ ่ ยได้ เพ่ ง พิ น ิ จอย่ า ง ล้ ำ ลึ ก ถึ ง ความทรงจำ ความคิด และความรูท้ เ่ี ขา ได้สั่งสมมา เพื่อประสาน เรือ่ งราวในตำนานปรัมปรา ของกรีกและโรมันเข้ากับ ตำนานปรัมปราของจีน วันนี้ถึง 17 กรกฎาคม 2554 ณ O.P. Garden ซอยเจริญกรุง 36 (เว้น วันจันทร์)

กลับมาอีกครั้ง พ ร ้ อ ม ค ว า ม ฮ า แบ บ จั ด จ้ า นกว่ า ครั ้ ง ก่ อ น โดยสองคู ่ หู ส ุ ด ซ่ า ที ่ พ ก ความฮากั น มาสุ ด ติ ่ ง ตุ๊ก ญาณี และ กอล์ฟ เบญจพล กับโชว์สุดฮา ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดแสบ ที ่ ไ ม่ ม ี ใ ครกล้ า เหมื อ น พร้อมแขกรับเชิญ มากมาย อาทิ ไก่ สมพล, อ้น ศรีพรรณ, เท่ง เถิดเทิง, ก้อง สหรัถ ฯลฯ วันนี ้ เวลา 20.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ จำหน่าย บั ต รผ่ า นไทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์

นิทรรศการภาพถ่าย ‘แปลกใหม่ และ/หรือ คุน้ เคย ภาพถ่ายในภูมภิ าค เอเชี ย ในมุ ม มองใหม่ ’ ที ่ ร วบรวมผลงานของ นั ก ถ่ า ยภาพจากโลก ตะวันตก แม้ว่าพวกเขา จะมองตัวเองว่าคุ้นเคย กับเอเชียเป็นอย่างดี แต่ พวกเขาก็ ย ั ง คงถู ก มอง เป็นคนต่างชาติเช่นเดิม วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2554 ณ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เว้นวันจันทร์)

Beyond Discovery Exclusive Party

ปาร์ ต ี ้ ส ุ ด ฮิ ป แห่ ง ปี ‘Beyond Discovery Exclusive Party’ พร้อม ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรม 3 วัน 3 สไตล์ ที่ยิ่งใหญ่ แห่งปี กิจกรรมวันนี ้ ‘Eat’ ตื ่ นตาตื ่ น ใจกั บ ดายนิ ่ ง สตรีท ทีพ่ ร้อมเสิรฟ์ ความ อร่ อ ยครบทุ ก รสชาติ ในบรรยากาศเหนือระดับ วันนีถ้ งึ 19 มิถนุ ายน 2554 ณ สยามดิสคัฟเวอรี รายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ที ่ www.siamdiscoverycenter. co.th

18 19 SAT

SUN

88 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

Wai Nam

นิทรรศการครัง้ ยิง่ ใหญ่ และสมบู ร ณ์ แ บบที ่ ส ุ ด ของกรมชลประทาน ทีจ่ ะ รวบรวมพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั วด้ า นงาน ชลประทาน มาจัดแสดง ผ่ า นสื ่ อ แบบผสมผสาน มัลติมีเดีย วันนี้ถึง 23 มิถนุ ายน 2554 ณ กรม ชลประทาน จ.นนทบุรี รายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ที ่ www.84kingofwater.org หรือ Call Center 1460

เร็วๆนี้ And she lived happily ever after หนังสือสำหรับผูหญิงที่รักการแตงบานและแตงตัว ของ 25 สาวในบานที่ใครๆ ก็อยากกลับ

นิทรรศการภาพถ่าย ‘ไหว้น้ำ’ ของสองศิลปิน อุกฤษ จอมยิ้ม และ เอกลักษณ์ นับถือสุข ที่ นำเสนอชีวติ ชาวมอร์แกน ทางภาคใต้ และชน กลุ ่ ม น้ อ ยชาวบรู ท าง ภาคอีสาน วันนี้ถึง 30 มิถนุ ายน 2554 ณ ร้าน บ้านบาร์ ซอยรางน้ำ


26

SHOPPING!

แหวน Love จาก Laboror

กล่องเก็บของรูปหนังสือ จาก Only @ MODS

นาฬิกาแขวนรูปโคมไฟ จาก Punor

กระเป๋าสะพายหนัง สีดำ จาก Jeanasis

แหวนรูป แอปเปิ้ล จาก Mafia

เดรสแขนกุดระบายข้าง จาก Lalalove

AT FIRST DATE แว่นตาครึ่งซีกกรอบสีดำ Designed by Mihara Yasuhiro จาก Only @ MODS

เสื้อเชิ้ตลายจุด จาก Pattric Boyle

กระเป๋าหนังแก้ว รูปแผ่นเสียง จาก Only @ MODS

ผู้หญิงอย่างเรามักให้ความสำคัญกับการเดต ของตัวเองอยูเ่ สมอ แต่จะมานัง่ หมกมุน่ อยูก่ บั การเลือก ชุดสวยๆ ตลอดทั้งวันก็คงดูไม่เข้าที เพราะสุดท้าย การคิดมาก เลือกเยอะ อาจทำให้คุณออกมาเป็น ป้าเฉิม่ ๆ ทีแ่ ต่งตัวกะเปิบ๊ กะป๊าบก็เป็นได้ คำแนะนำคือ เสื้อผ้าชุดดำกับเครื่องประดับสีทองยังไงก็จับคู่กัน ได้ดีเสมอ ที่เหลือก็แค่เลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะ และวางมาดให้สวยพร้อม เชื่อเถอะว่าเดตทุกครั้ง ของคุณจะหวานจนน้ำตาลยังแอบค้อนใส่

WHERE สินค้าทุกชิ้นมีจำหน่ายที่ www.mods.co.th นาฬิกาข้อมือหน้าปัดเหลี่ยม สีดำ จาก Nixon

แว่นตากันแดดสไตล์วินเทจ จาก Thierry Lasry เน็กไทสีดำลายขวาง จาก Lanvin กระเป๋าหนังงูเหลือม รุ่น NEJ1 จาก Tu’i

รองเท้าผ้ายืดพันข้อ จาก Muzina

สมุดปกแข็งดีไซน์รูปธงชาติ อังกฤษ จาก Cavallini & Co.


28

Living In

THE PAST

เรื่อง : อาทิ ตยา อาศิ รวาท ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ในขณะที ่ ค นจำนวนมากวิ ่ ง ตามเทรนด์ อะไรที่อยู่รอบตัวต้องทันสมัยไว้ก่อน ยิ่งโมเดิร์น เท่าไหร่ ยิ่งเก๋เท่านั้น แต่ ‘คุณหมอแอ้’ ดอกเตอร์ สุนิดา ยุทธโยธิน ผู้อำนวยการ สถาบัน Nida Slim Clinique and Laser Institute กลับเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลความเรียบง่ายและ คลาสสิกของบรรยากาศแบบย้อนยุค ซึ่งคอนโดมิเนียมที่เธออาศัยอยู่ได้สะท้อนความชอบและ ไลฟ์สไตล์ออกมาได้อย่างดี “บ้านหลังนี้เราออกแบบในสไตล์ Country Classic เพราะเราอยากให้คล้ายกับบ้านฝรั่งที่อยู่ สบายๆ แบบชนบท จะเห็นได้วา่ พืน้ ก็จะทำจากไม้ แล้วเราก็ใช้ไม้สกั จริงๆ ทัง้ หมด ไม่ขดั ไม่ทาสีเพิม่ อาจจะทำความสะอาดยากนิดหน่อยแต่สวยกว่า สถาปนิกบอกว่า พืน้ แบบนีย้ ง่ิ อยูย่ ง่ิ สวย จะดูเก่า เหมือนบ้านโบราณ ที่เลือกตกแต่งออกมาแบบนี้ คงมาจากความชอบส่วนตัว ซึ่งเราเป็นคนที่ชอบ ข้าวของสไตล์ย้อนยุค แล้วก็ชอบทุกชาตินะ

ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ตอนแรกที่อยากมีบ้าน ยังนึก อยากมีบ้านทรงไทยเลย (หัวเราะ) แต่คอนโดฯ เราอยูก่ ลางเมือง พืน้ ทีก่ ไ็ ม่กว้างมาก จึงไม่เหมาะ ทีจ่ ะทำแบบทรงไทย หากจะทำก็คงดูฝนื สุดท้าย เราก็เน้นอยูส่ บายมากกว่า ผสมผสานหลายแบบ เข้าด้วยกัน และมีเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เพราะเรา ไม่ชอบของรก” เมื ่ อ เราได้ พู ด คุ ย กั บ คุ ณ หมอแอ้ ไปสั ก พั ก ทำให้ทราบว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลทุกอย่าง ที่เป็นสไตล์โบราณ เพราะไม่ว่าจะเป็นบ้าน ของแต่งบ้าน หนังสือ หรือแม้แต่เพลงทีฟ่ งั ก็ชน่ื ชอบ แนวโบราณทั้งหมด “แรงบันดาลใจในการแต่งบ้านส่วนหนึง่ มาจาก การทีเ่ ราไปพักโรงแรมในต่างประเทศ คือถ้าจะให้ จองโรงแรมเราก็จะเลือกทีด่ โู บราณ พอเข้าไปก็จะ รู้สึกเหมือนกับเราได้ย้อนยุคกลับไปในสมัยก่อน คิดว่าคนสมัยก่อนคงสบาย ไม่ตอ้ งรีบร้อน และน่า จะมีเวลาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ มากมาย ได้คิดถึง


30

HEALTH AND HEART

HEALTH

MYTHS & FACTS ABOUT SUN PROTECTION เมือ่ พูดถึงเรือ่ งการป้องกันแสงแดด สาวๆ อาจ เคยได้ ย ิ น เคล็ ด ลั บ การป้ อ งกั น แดดมามากมาย อาจจะถูกบ้างผิดบ้าง และเพือ่ ให้ผอู้ า่ นไม่ตอ้ งสงสัย เกีย่ วกับความจริงของการป้องกันแสงแดดอีกต่อไป เราจึงนำข้อมูลดีๆ จาก iVillage เครือข่ายสังคม สุขภาพของสหรัฐอเมริกา มาบอกต่อ ดังนี้ “ลิ ป กลอสหรื อ ลิ ป สติ ก สามารถป้ อ งกั น รั ง สี อัลตราไวโอเลตได้” ...ไม่จริง เพราะลิปกลอส หรือลิปสติกทั่วไปไม่มีส่วนผสมของ SPF จึง ไม่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ และ

85

%

ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำให้แสงอัลตราไวโอเลตเกาะอยู่ บนริมฝีปากของคุณนานขึน้ อีกด้วย ดังนัน้ หากคุณ ต้องการเติมสีสันบนริมฝีปากในวันที่ต้องออกแดด มาก แนะนำให้ทาลิปบาล์มที่มีส่วนผสมของ SPF ก่อน จากนั้นก็ทาลิปกลอสหรือลิปสติกสีสวย ของคุณได้ตามต้องการ “สำหรับคนที่มีผิวคล้ำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้อง ทาครีมกันแดดอีกต่อไป” ...ไม่จริง เพราะแพทย์ ผิวหน้าของสหรัฐอเมริการะบุวา่ “ทุกคนจำเป็นต้อง ปกป้องผิวจากแสงอาทิตย์ ไม่ว่าคุณจะมีผิวสีอะไร

เพราะทุกคนล้วนมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ผิวหนังทั้งนั้น” ดังนั้น ทุกคนควรทาครีมกันแดด ทุกครัง้ เมือ่ ต้องสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานาน ทัง้ ยัง ควรทาซ้ำบ่อยๆ ทุก 30-60 นาที โดยค่า SPF ที่ แพทย์แนะนำคือ 30 ขึ้นไป “แสงแดดจะทำอะไรผิวหนังเราไม่ได้ หากสวม เสือ้ แขนยาว” ...ไม่จริง เนือ่ งจากเสือ้ ผ้าสามารถ ป้องกันได้เพียง SPF 8 เท่านั้น และจะลดลงเหลือ SPF 4 เมื่อเสื้อผ้าที่สวมอยู่เปียกน้ำ ดังนั้น คุณจึง ควรพกครี ม หรื อ สเปรย์ ก ั น แดดติ ด ตั ว อยู ่ เ สมอ เพื่อพร้อมกับการเผชิญแสงแดดระหว่างวัน และ ถ้าหากจำเป็นต้องลงน้ำ ก็ควรเลือกครีมกันแดด ชนิดกันน้ำด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “เราไม่ จ ำเป็ นต้ อ งกลั ว รั ง สี ยู วี ในวั นที่ มี เมฆ มาก” ...ไม่จริง เพราะแม้ว่าวันที่มีเมฆมาก จะมี เพียงแสงแดดส่องลงมาอ่อนๆ แต่จากการศึกษา พบว่า แสงแดดเบาบางในวันทีม่ เี มฆมากก็ยงั มีรงั สี อัลตราไวโอเลตปะปนอยูถ่ งึ 20% ซึง่ จะเป็นอันตราย ต่อผิวหนังของคุณหากต้องสัมผัสแสงแดดอย่าง ต่อเนื่องเป็นเวลา 15 นาที ดังนั้น คุณจึงควรพก อุปกรณ์กันแดดไว้กับตัวเสมอ เช่น แว่นกันแดด หมวก หรือถุงมือยาว และที่สำคัญ อย่าลืมทา ครีมกันแดด “ยิง่ สัมผัสแสงแดดมาก ก็ยงิ่ ได้รบั วิตามินดีมาก” ...ไม่จริง เนือ่ งจากวิตามินดีไม่อยูใ่ นแสงแดดตลอด ทั้งวัน โดยเฉพาะแสงแดดจัดในตอนกลางวันที่ นอกจากจะไม่มีวิตามินดีแล้ว ยังมีรังสีอัลตราไวโอเลตสะสมอยูใ่ นปริมาณมากด้วย ดังนัน้ คุณจึง ควรรับวิตามินดีจากแสงแดดในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เท่านั้น คือระหว่าง 08.00-10.00 น. และ 15.0017.00 น. และควรสัมผัสแดดไม่เกิน 30 นาทีตอ่ วัน

กะหล่ำปลีสีม่วงปริมาณ 1 ถ้วย อุดมไปด้วยวิตามินซีมากถึง 85% ของปริมาณทีร่ า่ งกายต้องการต่อวัน และยังมีสว่ นช่วยในการป้องกัน ไม่ให้เซลล์ในร่างกายเปลี่ยนสภาพเป็นเซลล์มะเร็ง

HEART

THE HAPPINESS OF LIFE จากการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอร์บส์ ในปีนี้ พบว่าประเทศทีม่ ดี ชั นีความสุขสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ เดนมาร์ก ส่วนประเทศไทยนั้นรั้งอันดับ 79 ซึ่งอยู่ในลำดับกลางๆ ของโลก สำหรับใครที่คิดว่า จะทำอย่างไรให้อันดับของประเทศไทยขยับขึ้นไป อยู่ในอันดับต้นๆ บ้าง คำตอบคือคุณต้องเริ่มต้น ด้วยการทำให้ตัวเองมีความสุขก่อน แนะนำโดย โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ดังนี้

• ระลึกไว้ว่าความสุขซื้อไม่ได้ด้วยเงิน เพราะ เงินทองเป็นของนอกกาย ยิ่งแสวงหามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างความกดดันและความเครียดกับคุณมาก เท่านัน้ ทำให้ความสุขทีพ่ งึ ปรารถนาไกลห่างจากคุณ ขึน้ ทุกที ดังนัน้ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือการปล่อยวาง อยูอ่ ย่าง พอเพียง และไม่คดิ มาก แล้วความสุขจะปรากฏขึน้ มาเอง • จัดสรรเวลาให้เป็น และบริหารเวลาที่จัดสรร

ไว้ให้ได้ เพื่อให้งานที่ตั้งเป้าหมายไว้บรรลุผลด้วยดี และมี เวลาสำหรั บ การพั ก ผ่ อ นทั ้ ง กายและใจ เมื่อทุกอย่างลุล่วงได้ตามกำหนด ความเครียด ที่คอยบั่นทอนความสุขก็จะหายไป • ทำทีว่ามีความสุข ซึ่งไม่ได้หมายความว่าให้ คุณเสแสร้งทำเป็นมีความสุข แต่เป็นการพยายาม ฝึกตัวเองให้คดิ เชิงบวก สร้างรอยยิม้ หรือเสียงหัวเราะ ให้แก่ตนเองและคนรอบข้างอยูเ่ สมอ ซึง่ แน่นอนว่า ถ้าทำได้ บรรยากาศแห่งความสุขก็จะบังเกิดขึน้ ทันที • ใช้ความถนัดให้เกิดประโยชน์ เนือ่ งจากคนเรา มักมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ตนเองชอบ ดังนั้น วันนี้ลองคิดดูว่าคุณชอบทำอะไร แล้วใช้ทักษะนั้น อย่างคุ้มค่า เพราะไม่แน่ว่าสิ่งที่เราชอบอาจจะเป็น ประโยชน์และล้ำค่าในอนาคตก็เป็นได้ • ใช้ความผูกพันเป็นยา ที่คอยบำรุงรักษาความ สั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งครอบครั ว และคนใกล้ ช ิ ด ให้ ม ี สายสัมพันธ์ที่คอยเชื่อมโยงและประคับประคอง ให้คุณดำเนิ นชี ว ิ ต ไปได้ อ ย่ า งราบรื ่ น และมั ่ นคง หลังจากนั้นความสุขย่อมเกิดขึ้นเอง

3 EATING MISTAKES YOU SHOULD KNOW

คุณเคยพิจารณาการทานอาหาร ของตัวเองหรือไม่ หากคำตอบคือไม่ ลองอ่านข้อมูลน่าสนใจที่เราคัดสรร มาแบ่งปันคุณในวันนี้ ได้แก่ วิธกี ารกิน ที ่ ผ ิ ด พลาดอั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ ทำงานของร่ า งกายของคุ ณ ในทาง ที่แย่ลง ดังนี้ 1. ทานอาหารไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของร่างกาย อันเนื่องจาก การลดน้ำหนัก พฤติกรรมแบบนีส้ ง่ ผล ให้ร่ายกายของคุณอ่อนแอ ซึ่งมีผล ต่ อ ระบบภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ของร่ า งกาย ทำให้ ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่เต็มที่ เปิดทางให้โรคภัยไข้เจ็บเข้าหาตัวเรา ได้ง่ายขึ้น 2. หลีกเลี่ยงกาเฟอีน ไม่ใช่สิ่งที่พึง กระทำ เพราะกาเฟอีนมีสว่ นช่วยบำรุง ระบบประสาท และกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย จากการศึกษา พบว่า การดืม่ ชาวันละ 1 ถ้วย สามารถ กระตุ ้ นกระบวนการเมตาบอลิ ซ ึ ม ในร่างกายได้ 12% 3. ไม่ทานโปรตีน เป็นอีกหนึ่ง พฤติกรรมที่พบในสาวๆ ที่กลัวความ อ้วน เพราะคิดว่าการทานโปรตีนมากๆ แล้วจะอ้วน ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง เพราะ ความจริงนั้นทุกคนต้องการโปรตีนเพื่อ เสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วน ทีส่ กึ หรอ โดยปริมาณทีน่ กั โภชนาการ แนะนำต่อวันคือ เนื้อสัตว์ 3 ออนซ์ ถั่ว 2 ช้อนโต๊ะ และโยเกิร์ตพร่อง มันเนย 8 ออนซ์

RELATIONSHIP FAMILY COMES FIRST สายสัมพันธ์ของครอบครัว เป็นความ สัมพันธ์ทแ่ี น่นแฟ้น กลมเกลียวกันชนิดที่ จะตัดออกยาก เว้นแต่ใครคนใดคนหนึ่ง จากโลกนี้ไป แต่จะทำอย่างไรถึงสามารถ รั ก ษาความสั ม พั นธ์ น ี ้ ให้ ด ำรงอยู ่ อ ย่ า ง ราบรืน่ และมีความสุขอยูเ่ สมอ เรามีคำตอบ เป็นคำสอนจากท่าน ว. วชิรเมธี มาฝาก ดังนี้ ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับ หนึ่ง เหนือเงินทอง ทรัพย์สมบัติ และ เพือ่ นฝูง โดยแสดงความรักความเอาใจใส่ ต่อกันทุกวัน ไม่เพียงเฉพาะวันสำคัญ ผูเ้ ป็นพ่อแม่ตอ้ งสอนการใช้ชวี ติ พร้อม กับให้การศึกษา คือต้องมีทั้งปริญญา อาชีพและปริญญาชีวิต เพื่อให้ลูกมี ทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถ อยูใ่ นสังคมได้อย่างไม่เดือดร้อน และรู้จัก สร้างความสุขแก่ตนเองและคนรอบข้าง


ALL ABOUT BIZ

33

BIZ LIFE

SHARE AND LEARN TOGETHER ยอดพงศ์ สุตธรรม

ผู้ จั ด การการตลาดขายปลี ก บริ ษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลกิ จ กรรม Hot ในโครงการ Esso Challenge 2011 กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษา จากสถาบันต่างๆ ให้พร้อมสู่การทำงานจริงอย่างมีจริยธรรมและ มีประสิทธิภาพ และยังมีบทบาทสำคัญในองค์กร จากประสบการณ์ การทำงานมากว่า 18 ปี ด้วย

• ในการทำงานเป็ นที ม เวิ ร ์ ก ที ่ ด ี ต้ อ งคิ ด เสมอว่ า ผลงานของแต่ ล ะคน ไม่สามารถนำมาชี้วัดความสำเร็จของทีมได้ ต้องอาศัยภาพรวมทั้งหมดของ ทีมมากกว่า ซึ่งเมื่อมองแบบนี้จะทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน และ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ทำงานแบบตัวใครตัวมัน • ผมคิดว่าสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในการทำงานก็คือ การประชุมร่วมกัน เป็นประจำของคนในทีม มันเป็นโอกาสให้แต่ละคนนำประสบการณ์และ เรื่องราวของตนเองมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เรากลายเป็น learning organization ที่ทุกๆ คนจะเติบโตไปด้วยกันได้ในการทำงานทุกวัน • ข้อดีของการเป็น learning organization คือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกคน ที่มีมุมมองหลากหลายภายในทีมเข้ามาช่วยกันระดมความคิดเห็นว่าควรจะมี วิธีแก้อย่างไร ซึ่งเป็นการหาทางออกจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของทุกๆ คน ในทีม และจะช่วยพัฒนาศักยภาพของคนในทีมไปในตัวด้วย • การหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งงานในบริษัทนี้จะเกิดขึ้นบ่อยมาก เพราะเรา เชื่อในการพัฒนาบุคลากรว่า ถ้าพนักงานของเราทำงานได้หลากหลาย เขาก็ จะมีมุมมองที่กว้างไกลกว่าการทำงานหน้าที่เดียวตลอดไป • นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นแล้ว การหมุนเวียนหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานไปเรื่อยๆ ยังจะทำให้เกิดความร่วมมือใน แต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี เพราะทุกคนจะรู้ขอบข่ายหน้าที่ของฝ่ายอื่นๆ ทำให้ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้น • การจะเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงได้ตอ้ งเกิดจากการเรียนรูง้ านทีร่ อบด้าน เพราะ ธุรกิจของเราไม่ได้ขายน้ำมันอย่างเดียว แต่ยังมีส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย ซึ่งแต่ละอย่างก็ต้องการทักษะที่แตกต่างกัน • บริษัทของเราถือเป็น global organization ดังนั้น เราจึงใช้จุดนี้ส่งเสริมให้ ทีมงานได้เรียนรูท้ จ่ี ะทำงานในวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานทีห่ ลากหลาย เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเขา และเป็นการฝึกฝนให้มุมมองในการทำงาน กว้างไกลขึ้น ดังนั้น เมื่อเจอปัญหา เขาก็จะมีแนวทางแก้ปัญหาที่มากขึ้น ตามไปด้วย • การประชุมที่ดีต้องเป็นการประชุมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดง ความคิดเห็นได้ ส่วนความคิดเห็นจะดีหรือไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ต้องอยู่

บนพื้นฐานของความสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีประสิทธิภาพ • ผมเชื่อว่าไม่มีใครเก่งที่สุด ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นของลูกทีมก็ทำให้ เราสามารถได้คำตอบของการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้ • ในการประชุมที่ทุกคนต่างเสนอไอเดียของตัวเอง ทำให้มีความคิดเห็นที่ หลากหลาย ซึ่งบางคนก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นโดย สิน้ เชิง แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้วเราก็ตอ้ งฟังเสียงส่วนใหญ่ เมือ่ เดินออกจากห้องประชุม ทุกคนก็ต้องมองว่านั่นเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องทำร่วมกัน • องค์กรของเราไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลงานอย่างเดียว แต่ยังมองไปถึงวิธีการที่จะ ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีด้วย เพราะเราเชื่อว่าการทำงานอย่างมีจรรยาบรรณ จะทำให้เราสามารถเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน • ผมมองว่าทีมที่ดีที่สุดควรจะเป็นทีมที่มีความแตกต่างกันของคนในทีม เพราะความแตกต่างจะช่วยกระตุ้นให้แต่ละคนต้องคิดมากขึ้น และจะได้ แนวทางในการทำงานที่หลากหลายขึ้น • เมื่อต้องเจอกับปัญหาในการทำงานทุกๆ วัน สิ่งที่ทำให้ผมสามารถทำงาน ต่อไปได้โดยไม่ท้อถอยก็คือ ผมจะมองว่าการที่เราสามารถแก้ปัญหาให้จบไป เป็นเรื่องๆ ได้ก็ถือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่ง และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรา เดินหน้าต่อไปได้ • สิ ่ ง ที ่ ย ากที ่ ส ุ ด สำหรั บ การเป็ นนั ก บริ ห ารคื อ การบริ ห ารคน เพราะเรา ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมด แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนมีความ ตั ้ ง ใจในการทำงาน และพยายามทำงานเพื ่ อ เป้ า หมายเดี ย วกั น นั ่ นถื อ เป็นความท้าทายของผม • ผมเคยเครียดมากเพราะตั้งความหวังกับทุกคนในทีมไว้สูง แต่เจ้านาย คนหนึ่งเคยบอกผมว่า คนทุกคนมีความสามารถ และศักยภาพที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้คือบริหารความคาดหวังของตัวเราเองให้เหมาะสมกับ ศักยภาพของทีมงาน • ผมมักจะบอกลูกน้องเสมอว่า หน้าที่ของลูกจ้างมืออาชีพคือ เวลาคิดหรือ ตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง เราต้องกลับมาถามตัวเองทุกครั้งว่า ถ้านี่คือธุรกิจ ของเราเอง หรือเป็นเงินของเราเอง จะตัดสินใจแบบไหน ซึ่งจะทำให้เขา ระมัดระวัง และรอบคอบมากขึ้น

BIZ BOOK

มหาเศรษฐีขี้ไม่เหนียว

ผู้เขียน : ดอกเตอร์ ไสว บุญมา, แพทย์หญิง นภาพร ลิมป์ปิยากร สำนักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์ ราคา : 230 บาท

ในบรรดาหนังสือที่ตามรอยและเจาะลึกความ เป็นมาของนักธุรกิจชั้นนำระดับมหาเศรษฐีของโลก หนังสือเล่มนี้คงจะถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เล่ ม หนึ ่ ง เพราะผู ้ เขี ย นได้ ร วบรวมแนวความคิ ด รวมถึงแนวทางในการทำงานของนักธุรกิจชั้นนำ หลากหลายคนจากหลากหลายวงการ ทั้ง วอร์เรน บั ฟ เฟ็ ต ต์ , บิ ล เกตส์ , มอนด์ คร็ อ ก ผู ้ ส ร้ า ง McDonalds รวมถึง ลาร์รี เพจ ผู้ให้กำเนิด Google และยังมีหลายคนที่ถือเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจ ที่สมควรดำเนินรอยตาม เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 5 ภาค ภาคแรก เป็นการมองโลก แบบกว้างในเชิงปรัชญาของนักธุรกิจรุ่นลายคราม อย่างวอร์เรน บัฟเฟ็ตต์, บิลล์ เกตส์ และ จอร์จ โซรอส ภาคทีส่ อง เน้นเกีย่ วกับธุรกิจทางด้านอาหาร

โดยเฉพาะในรูปแบบของแฟรนไชส์ซึ่งเป็นกระแส นิยมของโลกในยุคปัจจุบัน ภาคที่สาม เป็นการทำ ธุรกิจตามแนวคิดที่แตกต่าง และบุกเบิกแนวทาง ใหม่ ๆ ที ่ ท ำให้ ส ามารถเดิ น ไปสู ่ ค วามสำเร็ จ ได้ ภาคที่สี่ พูดถึงอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และธุรกิจ สารสนเทศ ซึ ่ ง เป็ น หั ว ใจในการขั บ เคลื ่ อ นโลก ยุคโลกาภิวัตน์ และภาคสุดท้าย เล่าถึงเรื่องราวของ นักธุรกิจที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ แต่ประสบความ สำเร็จจากการเป็นผู้บริหารให้กับองค์กรขนาดยักษ์ ซึ่งแต่ละหน้า แต่ละบท ล้วนอัดแน่นไปด้วยแนวคิด อั น เฉี ย บแหลม ที ่ จ ะสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ ก ั บ คนทำงานทุ ก คน นอกจากนี ้ ย ั ง เป็ นต้ น แบบของ ความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งร่างกาย จิตใจ และมันสมอง ซึ่งเป็นบันไดขั้นสำคัญสู่ความสำเร็จอีกด้วย


40

โพรเทคส์ ผนึกพลัง กรมอนามัย และ สพฐ. จัดโครงการ ‘มือสะอาดป้องกันไข้หวัดในหน้าฝน’

นาง เอริสา รุจริ วัฒน์ ผูจ้ ดั การกลุม่ ผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือ กับกรมอนามัย และ สพฐ. แถลงข่าวการจัดโครงการ ‘มือสะอาดป้องกันไข้หวัดในหน้าฝน’ เพือ่ รณรงค์ให้เยาวชน เห็นประโยชน์ของการล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดี ด้วยการให้ น้องๆ นักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี รวมทีมกันเพื่อประกวด ท่าเต้นประกอบเพลง ‘ล้างมือกับโพรเทคส์’ ซึ่งมี ‘น้องมิว’ - ลักษณ์นารา เปีย้ ทา มาร่วมรณรงค์กจิ กรรม อีกทัง้ ในงาน ยังได้รับเกียรติจาก นาย เติบ ใยเจริญ ผอ. สพป. กทม. ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ นายแพทย์ สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดกิจกรรมในครัง้ นีด้ ว้ ย สอบถาม รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ 1-800-800-900 (โทร.ฟรี) หรือ www.protex.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2554

‘จีทีเอช’ จับมือกับ ‘จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่’ และ ‘อิมเมจ’ เปิดช่อง ‘Play Channel’ ครั้งแรก กับอินเตอร์แอ็กทีฟ เทเลวิชัน

ค่ายหนังอารมณ์ดี ‘จีทีเอช’ จับมือกับ ‘จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่’ และ ‘อิมเมจ พับลิชชิ่ง’ จัดแถลงข่าวเปิด ช่องแซตเทิลไลต์ทีวี 24 ชั่วโมง รูปแบบใหม่ ‘Play Channel’ ครั้งแรกกับอินเตอร์แอ็กทีฟ เทเลวิชัน สถานีโทรทัศน์ทจ่ี ะชวนผูช้ มมาร่วมสนุก ทัง้ ส่ง SMS มาแสดงความคิดเห็น ส่งคลิปมาโชว์ในรายการ โดยงานนี้ ได้จำลองสถานี Play Channel มาไว้ทห่ี อ้ งออดิทอเรียม ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ให้พธิ กี รสุดฮอต ‘โอปอล์’ - ปาณิสรา พิมพ์ปรุ และ ‘ท็อป’ - ณภัทร โชคจินดาชัย โชว์ศักยภาพช่อง Play Channel กับอินเตอร์ แอ็กทีฟ ที่เชิญชวนผู้ชมในห้องแถลงข่าวมาร่วมสนุก ส่ง SMS และกดโหวตคลิป ป๊อป แคลอรี บลาบลา กับ ดา เอ็นโดรฟิน แบบสุดฮา เข้ามาเพื่อลุ้นรับของรางวัล และยังโชว์สไคป์คุยสดๆ กับซูเปอร์สตาร์ ‘เบิร์ด’ ธงไชย แมคอินไตย์ ทีร่ ว่ มแสดงความยินดี และยังคุยสดๆ กับ แบงค์ วงแคลช รวมถึงพิธกี รเห่าหอน นอนไม่หลับ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ และแก๊งเพื่อน รวมถึงเห็นวิธีการทำงานของเหล่าพิธีกร และแขกรับเชิญในรายการ อาทิ แจ็ค แฟนฉัน, แนท–พีช จากซัคซี้ด, เฟม-จีนา, มาดามมด, สุภาพสตรีหมายเลข 1, ลูกกอล์ฟ OMG ฯลฯ แบบสดๆ โดยมีผู้บริหาร ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, บุษบา ดาวเรือง, วิสูตร พูลวรลักษณ์, จินา โอสถศิลป์, จิระ มะลิกุล, คำรณ ปราโมช ณ อยุธยา และ วิชชพัชร์ โกจิ๋ว มาร่วมงาน

ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เปิดตัว Largo Winch 2

คุณนิติ ถาวรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ได้จัด งานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ Largo Winch 2 : ลาร์โก้ วินช์ ยอดคนอันตรายล่าข้ามโลก โดยได้รับ เกียรติจากทางฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mrs. Sophie Renaud, Mr. Eric de Ghellinck Sales & Marketing Director จาก MPO Asia Co., Ltd., Mr. Cheng Chew Ho Managing Director จาก MPO Asia Co., Ltd., คุณ สุพัฒน์ งามไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษทั เอสเอฟซีเนม่าซิต้ี จำกัด, Mr. Bob Jones จาก IPA-Asia Pacific มาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน พร้อมทีมนักแสดง ได้แก่ มะหมี่ นภคปภา, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ซอนยา คูลลิง และ ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง โดยมีผู้สื่อข่าวและแขกวีไอพีมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เมื่อค่ำวันก่อน ที่ SF World ภาพยนตร์เรือ่ ง Largo Winch 2 เข้าฉายเมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา Exclusive เฉพาะที่ SF เท่านัน้ พิเศษ สำหรับลูกค้าทุกท่านร่วมสนุกกับ Largo Winch 2 รับแพ็กเกจห้องพัก Suite 3 วัน 2 คืน จาก เฟิร์น ริมธาร รีสอร์ต แม่ฮ่องสอน ติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ http://facebook.com/unitedhome และ http://twitter.com/uhedivision

Hard Rock Cafe Bangkok สถานที่แฮงก์เอาต์สุดคูลโฉมใหม่ ใจกลาง สยามสแควร์

Hard Rock Cafe Bangkok ทุ่มทุนกว่า 50 ล้านบาท ปรับโฉมใหม่ ให้กลายเป็นสถานที่ แฮงก์เอาต์สดุ คูลแห่งใหม่ใจกลางสยามสแควร์ สำหรับคอเพลงอินเตอร์ทช่ี อบนัง่ ทานอาหาร พร้อมฟังเพลงเพราะๆ ในร้านที่มีดีไซน์เก๋ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองแคมเปญครบรอบ 40 ปี ที่ Hard Rock Cafe เปิดให้บริการคนทั่วโลกรวม 168 สาขา โดยรูปแบบการดีไซน์ใหม่ครั้งนี้ เป็นการเอาเสียงเพลงมาเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งทั่วทั้งร้าน อย่างด้านหน้าของร้าน สะท้อนมาจากสัญลักษณ์คลื่นเสียง ซึ่งมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา คอนเซ็ปต์โดยรวมคือ แวร์เฮาส์สไตล์ (Artist Den) โดยใช้วัสดุรีไซเคิลมาช่วยในการตกแต่ง ซึ่งตรงกับปณิธานของ องค์กรที่ว่า ‘Save the Planet’ อย่างเช่นฉากหลังเวทีสุดเก๋สีเงินที่ทำจากเศษอะลูมิเนียม แสงสีก็มีการปรับให้ดูทันสมัยเหมาะกับการเป็นที่แฮงก์เอาต์แห่งใหม่ใจกลางสยาม

Snickers : หิวเมื่อไหร่ให้นึกถึง ‘สนิกเกอร์ส’ เลย

เมือ่ รูส้ กึ หิวและอยากรองท้อง ต้องนีเ่ ลย ช็อกโกแลต ‘สนิกเกอร์ส’ เติมเต็มทุกความอร่อยด้วยส่วนผสมของ ถั่วลิสงที่ใส่มาแบบเน้นๆ เคลือบด้วยคาราเมล และ ช็อกโกแลตแท้ๆ อร่อยได้เต็มคำ คราวนีไ้ ม่วา่ จะท้องร้อง เมื่อไหร่ ช็อกโกแลตสนิกเกอร์สช่วยได้แน่นอน พร้อม ราคาพิเศษสุดๆ ที่ท้าให้คุณลอง กับขนาด 20 กรัม ราคา 10 บาท, 35 กรัม ราคา 15 บาท และ 55 กรัม ราคา 20 บาท หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป รู้แล้วไปลองกันเลย

เบบี้มายด์ สวีตตี้พิงค์ เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ พร้อมหนังโฆษณาใหม่

นางสาว ต้องหทัย กุวานนท์ ผูอ้ ำนวยการผลิตภัณฑ์ บริษัท โอสถสภา จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ คนล่าสุดของแป้งเบบี้มายด์ สวีตตี้พิงค์ ‘น้องเก้า’ จิรายุ ละอองมณี พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา เพื่อตอกย้ำจุดขายของผลิตภัณฑ์ ‘หอม... ตรึงใจ... ไม่รู้ลืม’


42

‘Read & Share… Where Stories Begin’ จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจจาก ‘Ceil Library’ มิติใหม่จากแสนสิริ

ดุษฎี ตันเจริญ ผูอ้ ำนวยการสายงานการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการคอนโดมิเนียม บริษทั แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยถึงทีม่ าของ ‘Ceil Library’ ในโครงการ Ceil By Sansiri (ซีล บาย แสนสิริ) กล่าวว่า “จากปีที่ผ่านมาที่แสนสิริได้จัดทำหนังสือ Vertical Living by Sansiri ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราตั้งใจเผยมุมมองความคิดที่โดดเด่นของแสนสิริผ่านงานดีไซน์ ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ต้องการ ส่งต่อไอเดียสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ โดยการมอบหนังสือให้กับ TCDC รวมถึงห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองไทย ซึ่งครั้งนั้นถือเป็นการ จุดประกายความคิดที่จะทำล็อบบี้ในโครงการ Ceil by Sansiri (ซีล บาย แสนสิริ) คอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุดจากแสนสิริ ให้กลายเป็นห้องสมุด เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์แห่งการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ เพราะเชื่อว่าการตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ และการสร้างแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงเข้ามาเติมเต็มชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ยิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้นกับล็อบบี้แบบ Dual Function ที่เหมือนห้องสมุด ส่วนตัวในบ้าน กับหนังสือหลากหลาย อาทิ ด้านดีไซน์, สถาปัตยกรรม, แฟชัน่ , ท่องเทีย่ ว, การศึกษา, สุขภาพความงาม เป็นต้น ทัง้ ภาษาไทย และต่างประเทศ โดยได้รับคำแนะนำจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือที่รู้จักกันในนามของ TCDC เพื่อรองรับทุกกลุ่มทุกวัยที่อยู่ภายใน โครงการฯ” โดยภายในงานได้จัดขึ้นอย่างเป็นกันเองภายใต้บรรยากาศของห้องสมุดในโครงการ ซึ่งมีบรรดา Book Lover อาทิ รังสิมา กสิกรานันท์ เอดิเตอร์สาวมากความสามารถจากนิตยสารแอลเดคคอเรชั่น, เจย์ สเปนเซอร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก TCDC และ หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ หรือ โอ๋ ฟูตอง ศิลปินและคอลัมนิสต์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์การอ่านหนังสือ พร้อมเผยสไตล์หนังสือ ในดวงใจในงานด้วย

กสิกรไทยออกแคมเปญ ‘เอสเอ็มอีพร้อมลุย’ มอบโชคกว่า 6 ล้าน ตั้งเป้าสินเชื่อเพิ่มกว่า 80,000 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทยออกแคมเปญใหม่ลา่ สุด ‘เอสเอ็มอีพร้อมลุย’ เพือ่ เสริมกำลังใจให้ เอสเอ็มอีไทยลุยธุรกิจทุกสภาวะ พร้อมมอบโชครถกระบะ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ตั้งเป้าผู้ประกอบการเข้าร่วมแคมเปญกว่า 18,000 ราย วงเงินสินเชื่อเพิ่ม 80,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีทส่ี มัครใช้บริการสินเชือ่ เอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-SME Credit) ทุกผลิตภัณฑ์ โดยได้รับอนุมัติและตั้งวงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2554 มีสิทธิ์ชิงรางวัลกับแคมเปญเอสเอ็มอีพร้อมลุย โดยผู้โชคดีจะได้รับรางวัลรถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ จำนวน 8 คัน มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท และบัตรเติมน้ำมัน 80 รางวัล มูลค่า 8 แสนบาท รวมจำนวน 88 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้จะต้องเป็นลูกค้า นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบการค้าที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท ผูส้ นใจสามารถสมัครใช้บริการได้ทธ่ี นาคารกสิกรไทยทุกสาขาทัว่ ประเทศ หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Biz Contact Center โทร. 0-2888-8822

เวิลด์แก๊ส เปิดแคมเปญ ‘คนซื้อยิ้มได้ คนขาย ยิ้มด้วย’

บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดย คุณ สุภารวี ทองระยับ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตลาด และวางแผนกลยุทธ์ พาทีมขบวนส่งเสริมการขายเคลือ่ นที่ ประชาสัมพันธ์แคมเปญ ‘คนซื้อยิ้มได้ คนขายยิ้มด้วย’ ณ ปัม๊ แก๊สทีร่ ว่ มรายการทัว่ ประเทศ ตลอดเดือนเมษายน ถึงมิถุนายนนี้ เพียงเติมแก๊สเวิลด์แก๊สครบ 200 บาท รับทันทีคปู องลุน้ รถ ลุน้ ทอง รวมมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท

แอร์เอเชียชวนโหลดแอพพลิเกชัน บินประหยัด ง่ายๆ ในมือคุณ

แอร์เอเชียเปิดตัว ‘แอร์เอเชียแอพพลิเกชัน’ แอพพลิเกชันแสนสะดวกสำหรับผู้ใช้ BB และ iPhone ให้ ใกล้ชดิ กับแอร์เอเชีย และทำให้การเดินทางเป็นเรือ่ งง่ายขึน้ ทัง้ สิทธิพเิ ศษการจอง ‘โปรโมชันตัว๋ ราคาประหยัดก่อนใคร’ (Priority Booking) การเช็กอินก่อนเดินทาง (Mobile Check-in) ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งเมนู ‘จัดการบุ๊กกิ้ง’ ซึง่ ปัจจุบนั แอร์เอเชียแอพพลิเกชันมียอดการดาวน์โหลด จากทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 8 แสนดาวน์โหลด แล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมและโหลดแอพพลิเกชัน ได้ที่ www.airasia.com

กระทรวงการท่องเที่ยวอินเดีย ผุด ‘Incredible India Road Show’ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอินเดีย

Mr. Anand Kumar เลขาธิการร่วม กระทรวงการท่องเทีย่ วอินเดีย เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการท่องเที่ยวอินเดีย ผู้ประกอบธุรกิจการ ท่องเที่ยวอินเดีย และนักวิชาการด้านพุทธศาสนา จัดงาน Incredible India Road Show ขึน้ ทีก่ รุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา การจัดโรดโชว์ในครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ งานสัมมนาเพือ่ ทำความรูจ้ กั อินเดีย งานแถลงข่าว งานเลีย้ งต้อนรับด้วยอาหารพืน้ เมือง ของอินเดีย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะ เป็นโอกาสอันดีทท่ี ง้ั ภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทยและอินเดียจะได้มาพบปะกัน เพือ่ ก่อให้ เกิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไป


44

THE WORDS

“The more you say, the less people remember.”

ยิ่งพูดมากเท่าไหร่ คนก็ยิ่งจดจำน้อยลงเท่านั้น -Francois Fenelon

“Great ability develops and reveals itself increasingly with every new assignment.”

ความสามารถที่ยิ่งใหญ่จะได้รับ การพัฒนาและเปิดเผยตัวมันเอง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับงานใหม่ ที่ ได้รับมอบหมาย

-Baltasar Gracian

“To conquer oneself is the best and noblest victory; to be vanquished by one’s own nature is the worst and most ignoble defeat.” การเอาชนะตัวเองได้คือชัยชนะยอดเยี่ยมและสูงส่งที่สุด และการถูกสยบโดยธรรมชาติของตัวเอง ก็คือความพ่ายแพ้ที่เลวร้ายและต่ำชั้นที่สุด -Plato

“Be still when you have nothing to say; when genuine passion moves you, say what you’ve got to say, and say it hot.” จงอยู่นิ่งๆ ไว้หากไม่มีอะไรจะพูด แต่เมื่อมีอารมณ์ท่วมท้นมากระทบ จงพูดในสิ่งที่จำเป็นต้องพูด และพูดอย่างเร่าร้อน -D. H. Lawrence

“Experience is the child of thought, and thought is the child of action. We cannot learn men from books.” ประสบการณ์เปรียบเหมือนลูกหลานของความคิด และความคิดคือลูกหลานของการกระทำ เราไม่สามารถเรียนรู้คนได้จากหนังสือเท่านั้น -Benjamin Disraeli

“Three may keep a secret, if two of them are dead.”

คนสามคนก็อาจจะรักษาความลับ ได้ ถ้าสองในนั้นตายไปก่อน -Benjamin Franklin

“One cannot manage too many affairs: like pumpkins in the water, one pops up while you try to hold down the other.”

คนเราไม่สามารถจัดการในหลายๆ เรื่องได้มากเกินไป ก็เหมือนลูกฟักทองที่อยู่ในน้ำ... ลูกหนึ่งจะลอยผุดขึ้นมาเมื่อท่านพยายามกดฟักทองลูกอื่นไว้ -สุภาษิตจีน

www.abookonline.com | facebook.com/abookpublishing | twitter.com/abookpublishing

{หวังวาเราจะเขาใจคำคำนั้น} เรื่องสั้น 11 เรื่อง โดย วิภว บูรพาเดชะ บรรณาธิการนิตยสาร นักเขียน นักแตงเพลง นักวิจารณ เขาใชเวลาคอยๆ เขียนอยูรวม 10 ป เรื่องสั้นแตละเรื่องวาดวยคำคำหนึ่ง และทุกเรื่องก็วาดวยคำคำเดียวกัน

วางจำหนายแลววันนี้

ที่รานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรง ในราคาลดพิเศษจาก a book โทร 0 2726 9996 ตอ 49 หรือ abook9@gmail.com

“The secret of being a bore is to tell everything.” ความลับในการเป็นคนน่าเบื่อ คือการบอกทุกเรื่อง -Voltaire


46

THE GUEST

THE YOUTUBE STAR เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ทุกวันนีก้ ารมีรายการของตัวเองด้วยวิธอี พั โหลดคลิปไปไว้บน YouTube กลายเป็นเรือ่ งธรรมดา ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ แต่ท่ามกลางคลิปวิดีโอนับล้านที่มีอยู่ หากเราเอ่ยชื่อ JaideeTV เชื่อว่า หลายคนคงมีภาพของหญิงสาวมาดมั่นมาพร้อมกับแอ็กติ้งอันแสนน่าหยิก และใช้สำนวนการพูด แบบไทยคำอังกฤษคำ เพือ่ สะท้อนให้เห็นภาพของเด็กรุน่ ใหม่ จากการแสดงของ ‘ปอนด์’ - วรพรรณ ยาคอปเซน สาวไทยทีไ่ ปใช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศนอร์เวย์ ลอยขึน้ มาในหัวกันอย่างแน่นอน และความดัง ของใจดีทีวีก็ถูกการันตีโดยเว็บไซต์ข่าวชื่อดัง CNNGo ที่ยกตำแหน่งให้เธอเป็น Thailand’s YouTube Rising Star ดังนั้น เมื่อเธอกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดคราวนี้ทั้งที เราก็ต้องชวนเธอมาพูดคุยถึงจุดเริ่มต้น ของรายการที่กลั่นออกมาจากสมองและหัวใจผู้หญิงคนนี้กันเสียหน่อย “เริ่มแรกปอนด์ทำคลิปสอนภาษาไทยให้กับฝรั่งอยู่แล้ว แต่พอมาอยู่ที่นอร์เวย์ เราก็ว่าง ไม่มอี ะไรทำ เพราะยังพูดนอร์เวย์ไม่ได้ ก็เลยไม่สามารถหางานทำได้ ทีนก้ี เ็ หงา คิดถึงเพือ่ น และเรา ก็เป็นคนทีช่ อบเล่นแอ็กติง้ อยูแ่ ล้ว ก็เลยทำคลิปเล่นๆ ขึน้ มา ชือ่ ว่าลิน้ เปลีย้ ส่งให้เพือ่ นดู พอทำแล้ว สนุก ก็เลยทำคลิป mockumentary (สารคดีปลอม) ที่ชื่อว่ากระจกหกด้าน ตอนฝรั่ง ขึ้นมา พอทาง CNNGo มาเห็น เขาก็คงชอบ ก็เลยยกให้เราเป็นดาวรุ่งของยูทูบไทยแลนด์ ทีนี้เราก็เลยคุยกับเพื่อน ว่าอยากทำเว็บทีม่ แี พลตฟอร์มเหมือนยูทบู นีแ่ หละ แต่ให้มเี ฉพาะงานของคนไทยเท่านัน้ เพราะตอนนัน้ เราเข้าไปดูเว็บไซต์อย่างไทยทูบ ก็เจอแต่คลิปของฝรั่ง ไม่มีคลิปคนไทยเลย ซึ่งมันแค่ปีที่แล้วเองนะ ถ้าอย่างนัน้ เรามาทำกันอย่างเป็นจริงเป็นจังกันดีกว่า ตัง้ ชือ่ ว่าใจดีทวี เี ลยแล้วกัน เพือ่ นก็บอกว่าทำเอง ไม่ได้หรอก ต้องใช้ตน้ ทุนสูง ต้องใช้เครือ่ งมืออะไรเยอะแยะ ฟังไม่รเู้ รือ่ ง (หัวเราะลัน่ ) ก็เลยโอเค งัน้ เรา มาทำกันแบบง่ายๆ ก่อน เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีว่าเราจะสามารถเป็นแพลตฟอร์มให้คนอื่นได้ไหม จะเป็นตลาดให้คนอื่นมาขายของได้ไหม เราอยากแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นที่ยอมรับ ให้ทุกคน เห็นว่าคนไทยก็ทำได้ แล้วดังได้ดว้ ย ขอพูดแบบเข้าข้างตัวเองเลยนะ เราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คน ทีอ่ ยากทำรายการของตัวเองบ้าง บางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบใจดีทวี ี อาจจะไม่ได้เห็นว่าเราขำหรือดี แต่เขาเห็นว่าเราดังได้ เขาก็เลยทำตาม และเราไม่เคยคิดว่าทุกคนเป็นคูแ่ ข่ง เพราะทุกคนไม่เหมือนกัน ถ้าเขาคิดจะพยายามเลียนแบบ ยังไงเขาก็จะไม่มีทางเหมือน และเราอยากจะบอกทุกคนว่าทำอีก เอาเยอะๆ” เมื่อพูดถึง JaideeTV แน่นอนว่าจุดโฟกัสของรายการนี้ก็อยู่ตรงการแสดงของวรพรรณ ซึง่ เปลีย่ นบทบาทของตัวเองไปตามแต่ประเด็นทีต่ อ้ งการนำเสนอ โดยเธอบอกกับเราถึงการเลือกเรือ่ งราว ในแต่ละครั้งอย่างง่ายๆ ว่า “โจทย์ที่เลือกมาจะต้องเป็นประเด็นที่สะกิดใจตัวเอง ไม่อย่างนั้นเราจะแสดงได้ไม่เนียน ถึงแม้ว่าประเด็นต่างๆ ในสังคมจะมีให้เลือกหยิบมาทำได้มากมาย แต่เรื่องเหล่านั้นก็ต้องโดนใจเรา จริงๆ อย่างคลิปสัมภาษณ์เด็กแอ๊บแบ๊ว ก็มาจากเวลาทีเ่ ราอยูเ่ มืองนอก พอเราเข้าเว็บของไทยทีเ่ ป็น คอลัมน์หาเพือ่ น เราก็จะเจอภาพของเด็กผูห้ ญิงทำท่าน่ารักมาก (ทำแก้มป่อง) เราก็สงสัยว่าทำไม ต้องทำท่าแบบนีก้ นั แล้วพอทุกคนทำท่าแบบนี้ ก็ตอ้ งมีสไตล์การพูดแบบเดียวกันหมด” ทั้งจากสาขาวิชาจิตวิทยาที่วรพรรณเรียนจบมา และจากการเดินทางไปเรียนรู้ชีวิต ในหลายประเทศ ทำให้เธอได้มองเห็นจุดเล็กๆ ที่ควรปรับปรุงของวัยรุ่นไทยได้อย่างชัดเจน และ นำมาสะท้อนผ่านใจดีทีวี ตอนลิ้นเปลี้ย “ปอนด์คดิ ว่าเหตุผลคือเรือ่ งสำคัญ ถ้าวัยรุน่ คนหนึง่ มีเหตุผล วัยรุน่ คนนัน้ ก็จะไม่แอ๊บแบ๊ว วัยรุ่นจะมองกระจก แล้ววัยรุ่นก็จะพูดให้ชัดเจน มีอยู่ปีหนึ่งปอนด์ตั้ง New Year’s Resolution ไว้เลยว่า จะพูด ร.เรือ ให้ชดั เจนตลอดปี ซึง่ ทำได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง (หัวเราะ) เพราะเรา (ออกเสียง ร.เรือ ชัดเปรี๊ยะ) ทำไม่ค่อยได้ เพราะมันยาก แต่พอหันมามองภาษาสเปน ก็มีการกระดกลิ้นเหมือนกัน แล้วทำไมพวกเขาไม่เคยตก แล้วทำไมเราถึงลิ้นตก นั่นก็เป็นเพราะความขี้เกียจของเรา เป็นความ ขีเ้ กียจเชิงภาษา ในเชิงจิตวิทยา ภาษาจะเชือ่ มถึงความฉลาดโดยตรง ภาษากับความฉลาดเป็นสิง่ ทีม่ า คูก่ นั ยิง่ มีคลังศัพท์มาก ยิง่ ฉลาดมาก พอภาษาเราไม่รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ ก็ทำให้คนขีเ้ กียจ ทุกคนก็ทำอะไร กันแบบง่ายๆ ปอนด์เลยอยากให้คนไทยพูดภาษาไทยให้ชัดๆ เมื่อไหร่ที่เราพูด ร.เรือ ได้ชัดเจน สิ่งที่เราพูดก็จะเพราะขึ้น (ยิ้ม)”

แต่การหยิบประเด็นสังคมขึน้ มาพูดในหลายๆ ครัง้ ของใจดีทวี ี ถึงแม้วา่ จะฉาบไว้ดว้ ยความ ตลกเฮฮา บางครั้งเรื่องที่ต้องการสื่อก็จะมีเส้นบางๆ ของคำว่าเสียดสีและการสะท้อนสังคมมาคั่น เอาไว้ตรงกลาง จนบางคนก็เกิดการสับสนในทิศทางของรายการ “ปอนด์ว่าปอนด์สะท้อน ปอนด์ไม่ได้เสียดสี เพราะหัวใจหลักคือเราพยายามแสดงให้ เหมือนจริงที่สุด เป็นอีกหนึ่งจุดขายของใจดีทีวีเลย ก็คือความเนียน อย่างคลิปคุณพลอย (ผู้หญิงที่ พูดไทยคำอังกฤษคำ) ก็จะมีคนมาด่าเราเยอะ เพราะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ การสะท้อนสังคม จะมีความเป็นกลางอยูข่ า้ งใน แต่ถา้ เสียดสีจะมีความลบอยูใ่ นนัน้ ใจดีทวี เี ป็นรายการทีบ่ วก บวก บวก เราไม่เคยคิดว่าคลิปไหนแรงเลย เราชอบพูดความจริง แต่สำหรับคนไทย ความจริงมันพูดไม่ได้ไง (ทำท่ารูดซิป) เพราะเราเป็นสังคมแบบเกือ้ กูลพึง่ พาอาศัย การพูดอะไรตรงๆ เหมือนจะเป็นการหักหน้า หรือไปกระทบให้เขาเสียหน้า แต่สำหรับเรามันเป็นวิธีเดียวที่จะสื่อสาร คือต้องพูดตรงๆ แต่คนไทย จะเปลี่ยนคำว่าพูดตรงเป็นพูดแรง คำว่าสะท้อนคือเหมือนเราเป็นกระจก สมมติคุณแอ๊บแบ๊วอยู่ คุณไม่รู้ตัวหรอกว่าเวลาคุณแอ๊บแบ๊วแล้วมันจะออกมาเป็นยังไง ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันทำให้ดู แล้วแก ตัดสินนะว่าตกลงมันน่ารักไหม ดังนั้น ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่คนดูได้ไปจากเรามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับ ตัวเขาเอง ซึ่งมีความจริงของโลกอย่างหนึ่งก็คือ สมมติว่าเรามีงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วให้คน 5 คน มายืนดู เขาก็จะพูดต่างกันไปเลย สิง่ นัน้ มาจากประสบการณ์ของเขาไง ดังนัน้ ปอนด์จะไม่รบั ผิดชอบ ในมุมมองของคุณที่มีต่องานของปอนด์ คุณอยากมองว่ามันเป็นอะไรก็ได้เลย ปอนด์ไม่ได้ว่า แต่ฉันชอบทำงานแบบนี้ ถ้าเอ็นจอยในงานของเราก็มาดูกัน (ยิ้ม)” วรพรรณได้เล่าถึงเหตุการณ์ทท่ี ำให้เธอรูส้ กึ ไม่ดจี ากการตัดสินใจผิดพลาด จนส่งผลให้ตวั เธอ ต้องหยุดทำรายการไปพักใหญ่ๆ ก่อนจะกลับมาเป็นหญิงสาวในคลิปที่มีแต่ความสดใสอีกครั้ง “ตอนนั้นปอนด์รับงานโฆษณา เขาให้เรานำโปรดักต์ของเขาเข้าไปในคลิปของเราด้วย ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกท้อ เพราะว่าสองสามคลิปแรกยอดคนเข้าดูตูมมากเลยนะ คนที่เขาจ้างเรา นี่แบบ (ปรบมือ) เธอทำได้ยังไง แต่พอคลิปที่สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ เราทำ 10 คลิป ให้เขา คนดูก็เริ่มมีคอมเมนต์แล้วว่า นี่มาขายของนี่นา ซึ่งทำให้เรารู้สึกเสียใจมากที่ทำแบบนั้นกับคนดู เหมือนกับทีเ่ ราได้เจอเพือ่ นทีไ่ ม่ได้เจอกันนานๆ แล้วบอกว่า แกไปกินข้าวกับฉันหน่อยสิ พอกินเสร็จแล้ว เออ ฉันมีของมาขายให้แกนะ คือปอนด์รสู้ กึ เหมือนทรยศพวกเขา ช่วงนัน้ เราไม่ทำใจดีทวี เี ลยนะ เราไม่มี ความคิดสร้างสรรค์ เพราะเรารู้สึกว่าคนที่ดูใจดีทีวีทุกคนเป็นเพื่อนเรา เพราะภาษาที่ใจดีทีวีใช้ไม่ใช่ ทุกคนที่จะเข้าใจ มันไม่ได้แมสขนาดนั้น รายการนี้เป็นของคนกลุ่มเล็กๆ ในเมื่อเขาซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ มาเข้าใจ ขนาดเพือ่ นบางคนยังไม่ get ในตัวเราเลย (หัวเราะ) ปอนด์ถอื ว่าเขาทุกคนเป็นเพือ่ นปอนด์หมด ที่เราตัดสินใจทำแบบนั้นลงไปก็เหมือนกับทรยศเพื่อน ทรยศคนดู จนกระทั่งวันหนึ่งความรู้สึกดิบ แบบทีอ่ ยากทำใจดีทวี คี รัง้ แรกก็เกิดขึน้ อีกครัง้ ก็เลยกลับมาทำคลิปเจ๊ออ้ ย เป็นคลิปตัวแรกหลังจากทีท่ อ้ มานานค่ะ” เป้าหมายต่อไปของใจดีทีวีที่วรพรรณได้ปักธงไว้สำหรับการไปต่อก็คือ ได้ทำรายการทีวี ของตัวเองอย่างจริงจัง โดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ที่เธอยึดถือไว้ว่า ต้องถ่ายทำแบบเรียบง่าย และเป็น ตัวของตัวเอง ซึ่งเธอบอกเหตุผลในความมุ่งมั่นครั้งนี้ไว้ว่า “กลับมาครัง้ นี้ ปอนด์ตง้ั ใจมาทำรายการใจดีทวี ใี นแบบเรียลิต้ี คือเดินทางไปถ่ายทำทุกอย่าง ที่เราอยากจะทำ เพื่อมาตัดต่อเป็นรายการของตัวเองในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นในฟรีทีวีหรือในเคเบิล ทีวีก็ตาม เป็นการทำตามฝันของเรา ถ้าเราได้ทำจริงๆ แล้วจะย้ายกลับมาเลยทันที สามีก็พร้อม คุยกันแล้ว (ยิ้ม) ที่ปอนด์เดินทางมาทำครั้งนี้ เป็นเพราะช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปอนด์ป่วยอยู่ เมืองนอก ป่วยหนักมาก พอคนที่ป่วยหนักๆ ก็จะมีประสบการณ์แบบเฉียดตาย ทำให้เรารู้เลยว่า เวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น แกไม่ต้องนั่งรอใครแล้ว โอกาสไม่ไปหาแก แกต้องไปหาโอกาส พอหายป่วยก็ซอ้ื ตัว๋ เครือ่ งบินเลย แล้วบอกกับตัวเองว่า ฉันจะมาทำรายการ ถ้าได้ทำขึน้ มาจริงๆ ก็ดี แต่ถ้าไม่มีใครสนใจก็ไม่เป็นไร เพราะเราได้ทำตามความตั้งใจแล้ว”


a day BULLETIN issue 152  

The Urban Current Magazine Free Copy