Page 1


ISSUE 148, 20 - 26 MAY 2011

Everyone knows a person more than a side ในโลกที่เราต้องคบหาผู้คนมากหน้าหลายตา สิ่งที่เรามักจะลืมนึกถึงเสมอแต่มันก็เกิดขึ้นจริงเสมอก็คือ เรารู้จักคนแต่ละคนแค่บางด้านเท่านั้น และไม่มีด้านไหน ที่สามารถอธิบายตัวตนของคนคนหนึ่งได้ครบถ้วน ด้านของคนหนึ่งที่เรารู้จัก อาจเป็นด้านที่คนอื่นๆ นอกจากเราไม่เคยรู้เลย ขณะเดียวกัน ด้านที่คนอื่นเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมือง เราก็อาจจะบอดใบ้ และเมือ่ มารูท้ หี ลัง ก็อาจถึงขัน้ ตะลึงงันอ้าปากค้างไปก็มี แล้วอย่าว่าแต่เราไปรูจ้ กั คนอืน่ ๆ เลย คนอืน่ ทีร่ จู้ กั เราก็เช่นกัน กับคนหนึง่ เราอาจเปิดเผยแทบทุกเรือ่ งกับเขา แต่กับอีกคน เราเลือกให้เขารู้แค่บางเรื่อง และถ้าหากเขาก้าวเข้ามาล่วงรู้ในสิ่งที่เราไม่อยากเปิดเผยแล้ว เราอาจจะรู้สึกเหมือนพื้นที่ส่วนตัวถูกล่วงล้ำและไม่สบายใจที่จะคบหา ต่อไปเสียอีก ไม่แปลกทีเ่ ราจะไม่รจู้ กั ใครคนใดคนหนึง่ ครบทุกด้าน เพราะตัวเราเอง บางทีเราก็ยงั ไม่รจู้ กั เลย คำว่าจิตมนุษย์นไ้ี ซร้ยากแท้หยัง่ ถึงจึงใช้ได้กบั มนุษย์ทกุ คน รวมทัง้ เราด้วย และที่จิตใจคนมันยากแท้หยั่งถึงก็เพราะมันเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์พันลึกของโลกที่สามารถแปรเปลี่ยนได้ทุกวินาที ตัวเราวินาทีนี้กับวินาทีที่แล้วอาจจะคิดไม่เหมือนกันได้อย่าง ไม่น่าเชื่อ ดังนั้น จะไปคาดหวังความเที่ยงตรงแน่แท้ในตัวคนอื่นคงลำบาก และอาจเป็นทุกข์เปล่าๆ สิ่งที่อาจจะดีที่สุดเท่าที่เราจะคาดหวังได้จากตัวคนอื่นก็คือ ขอให้ด้านที่เรา รู้จักเป็นด้านที่ดี และไม่ทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจก็พอ ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่า โดยทั่วไปเราก็มักจะใช้หลักการนี้ในการคบหาสมาคมกับใครอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่แปลกที่เราอาจจะคบ เพื่อนคนหนึ่งมาได้ตั้งนมตั้งนานโดยไม่มีปัญหาอะไรกับเขาเป็นการส่วนตัว แต่คนอื่นที่รู้จักเขาเช่นกันกลับขยาดที่จะคบหา และบางครั้งก็เลียบๆ เคียงๆ บอกให้เราเลิกคบหรือ อยู่ให้ห่างๆ ไว้ เรื่องแบบนี้จึงไม่มีคำตอบสำเร็จรูปเพื่อฟันธงได้ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เพื่อนที่ดีของเราเป็นคนที่แย่ในสายตาคนอื่น เจอปัญหาแบบนี้ คงต้องใช้ เหตุและผลในการพิจารณาให้มาก เพราะการทีเ่ ขาแย่กบั คนอืน่ ย่อมเกิดขึน้ ได้จากหลายปัจจัย เช่น นิสยั ใจคอเข้ากันไม่ได้ มีปญ ั หาขัดแย้งไม่ลงรอย ไปจนถึงเหตุผลว่าแค่ไม่ถกู ชะตา เท่านั้น และเอาเข้าจริงๆ คนแต่ละคนก็แสดงด้านร้ายกับคนอื่นไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันอีก แต่ถามว่าเราควรระวังด้านที่คนอื่นบอกว่าเพื่อนเราแย่ไหม เรื่องนี้จะระวังไว้ ก็ไม่เสียหาย แต่ก็อย่าระวังเสียจนเกิดอาการระแวง แล้วกลายเป็นคบหากันได้ไม่สนิทใจเสียเปล่าๆ แต่เมื่อไหร่ที่แจ๊กพ็อตแตก เขามาแสดงด้านร้ายกับเราจนเกินงาม เมื่อนั้น เรานั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสินได้ว่าจะคบหากันต่อไปหรือเปล่า และถึงที่สุดแล้ว พูดแบบเป็นเรื่องธรรมดาโลก วันหนึ่งถ้าเราจะคบใครไม่ได้จริงๆ มันก็จะมีเหตุให้คบไม่ได้เอง นั่นแหละ ก็ลองหันไปดูสิว่า เพื่อนที่สนิทที่สุดของเราเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ยังอยู่ไหม? หรือย้อนไปไกลกว่านั้นคือเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ย้อนไปสมัยเรียน ย้อนไปสมัยไหนก็ได้ เราไม่ได้มี เพื่อนสนิทคนเดิมมากนักหรอก แล้วเผลอๆ วันนี้เพื่อนที่เคยสนิทกับเรากลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่ต่อให้เรากลับไปคบหาอีกครั้งก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว เพราะวันเวลาได้ใช้พลังของมัน เปลีย่ นนิสยั ใจคอคนไปแล้วตามกฎธรรมชาติ เมือ่ นิสยั ใจคอเปลีย่ น คนเราก็ตอ้ งจากกันไปหาคนทีน่ สิ ยั ใจคอทีเ่ หมาะสมกว่า จริงๆ ถ้าวันนีย้ งั พอคบหาเพือ่ นคนไหนได้กค็ บหากันไป ไม่ถึงกับต้องรีบร้อนไปทุกข์กับด้านร้ายของเขาก็ได้ ยกเว้นเพื่อนจะเป็นเอเยนต์ค้ายาบ้าอยู่ ซึ่งแบบนี้ก็คิดว่าสมควรจะรีบทุกข์ร้อน และหาทางหลบเลี่ยงกันบ้าง เพื่อไม่ให้พลอย ติดร่างแหแก๊งค้ายาบ้าไปด้วยอีกคน มีคำพูดหนึง่ บอกว่า เพือ่ นแต่ละคนทีเ่ ราคบจะอธิบายความเป็นตัวเราได้ไม่เหมือนกันเลย เช่นเดียวกันกับทีเ่ ราเองก็ไม่อาจอธิบายนิสยั ใจคอเพือ่ นคนนีไ้ ด้เหมือนกับคนอืน่ ๆ ที่รู้จักเขา ท่องไว้เลยว่า คนเราย่อมมีมากกว่าด้านเดียวเสมอ บางทีเราเองก็ต้องเผื่อใจกับบางเรื่องที่ไม่คาดคิดของเพื่อนไว้บ้าง แต่ขณะเดียวกันก็คงต้องยอมรับตัวตนของเขา อย่างที่เขาเป็นจนกว่าจะรับไม่ได้กันไปข้างหนึ่ง อย่างไรก็แล้วแต่ แม้วา่ เราจะมีดา้ นอืน่ ๆ กันอีกคนละหลายๆ ด้าน แต่การทีค่ นเราจะคบหากันได้ยนื ยาวนัน้ อย่างไรก็หนีไม่พน้ ด้านทีจ่ ริงใจและไม่ทำร้ายเพือ่ นนัน่ แหละ พูดจริงๆ ว่า ถ้าคนเราคบหากันแล้วมีแต่ทำร้ายความรูส้ กึ กันไม่จบไม่สน้ิ ทำให้เดือดร้อนจนนับครัง้ ไม่ถว้ น มันก็ดชู อบกลอยู่ แน่นอนว่าเพือ่ นคุณอาจให้อภัยคุณได้ครัง้ แล้วครัง้ เล่า แต่เคยคิดไหมว่า แม้เพื่อนที่ดีกับคุณมาตลอดนั้น อาจเหมาะสมที่จะเรียกว่าเพื่อนจริง แล้วตัวคุณล่ะ เหมาะสมที่เขาจะเรียกว่าเพื่อนอยู่ไหม เรื่องแบบนี้ ไม่หยุดคิดบ้าง ก็ไม่รู้ตัว

ปีที่ 2 ฉบับที่ 148 วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2554

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 10

42

20 )335%  -!9

The prince and princess

Live happily ever after...

สวัสดีค่ะ หนู ขอบอกตามตรงว่า เพิ่งเคยอ่าน adB เป็น ครั้งแรก ถึงแม้ adB จะ เป็ น นิ ต ยสารที ่ ใ ครๆ ก็พดู ถึง หนูก็รู้นะคะว่า adB เป็ นนิ ต ยสารที ่ ด ี แต่หนูก็ไม่เคยอ่านสักที ด้ ว ยเงิ น อาจไม่ ค ่ อ ย

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

26

10 FEATURE

ร ว บ ร ว ม ท ุ ก แง ่ ม ุ ม เกี่ยวกับระบบการจัด เรตติ ้ ง ทางที ว ี พร้ อ ม ค ว า ม ค ิ ด เห ็ นจ า ก หลายฝ่ า ยที ่ ส ะท้ อ น สังคมได้ไม่แพ้ละคร

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

24 SHOPPING

หยิบจับกลิ่นอายของ นิ ว ยอร์ ก มาแต่ ง เติ ม ร่างกายให้สดใส คลอ ไปกั บ เพลงเพราะๆ อย่าง Empire State of Mind

26 30 HOME MADE HEALTH พบกั บ ความอบอุ ่ น AND HEART และธรรมชาติ ก ลาง เมื อ งใหญ่ ท ี ่ ย ั ง ไม่ ถู ก ร ุ ก ล ้ ำ ใ น บ ้ า นข อ ง ดอกเตอร์ สรณรั ช ฎ์ กาญจนะวณิชย์

รวมสาระความรู้ที่จะ ท ำ ให ้ ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

33 22 40 42 ALL ABOUT CALENDAR THE WORDS THE GUEST BIZ ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- เผยแนวคิดที่เป็นมิตร อ่ า นข้ อ คิ ด ดี ๆ ของ ธนพั น ธ์ วงศ์ ช ิ น ศรี นักบริหารหนุ่มที่ทำให้ สปริ ง นิ ว ส์ ไ ด้ ร ั บ การ ยอมรับจากสถานี โทรทัศน์ NHK

เอื้ออำนวยเท่าไหร่ค่ะ แต่ด้วยความโชคดีที่ได้หยิบ adB ฉบับที่ 146 (ปกเจ้าชายวิลเลียม-เคต) มาอ่าน ชอบมากค่ะ ฉบับนี้ต้องห่อปกเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะ เพราะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ (พิธีเสกสมรสประจำ ศตวรรษที่ 21) นอกจากเนื้อหาสาระจะเป็นประโยชน์ และได้ ค วามรู ้ ม ากๆ แล้ ว รู ป ภาพสวยงามถู ก ใจ มากๆ ค่ะ เนื้อหาอื่น ๆ ในนิตยสารก็ดีม ากๆ ค่ะ ขนาดเล่มแค่นี้ยังมีครบทุกรสเลย หลังจากที่ได้อ่าน ก็ ไม่ แ ปลกใจเลยว่ า ใครต่ อ ใครทำไมพู ด ถึ ง adB

เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

กั บ สิ ่ ง แวดล้ อ มของ ‘ท็อป’ - พิพัฒน์ อภิรั ก ษ์ ธ นากร เจ้ า ของ ร้าน ECO SHOP

อ่าน Editor’s Note แล้วก็สัมผัสได้ถึงแนวคิด คำพูด ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และให้แง่คิดดีๆ ด้วยค่ะ ทีเ่ ราอาจจะมองแคบๆ แต่ adB ทำให้เรามองกว้างขึน้ ขอเป็ นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านเลยนะคะ ขอให้ สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง จะได้ผลิตเรื่องราวดีๆ นิตยสารดีๆ แบบนี้ให้แก่ผู้อ่านตลอดไป ขอบคุณ มากๆ ค่ะ -อิสยาห์ พันศิริพัฒน์

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ เอกพล บรรลือ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีรศ์ รัณย์ สุทธินภิ าชัย พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลำดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา กัณฑ์พฒ ั น์ อังกุระวรานนท์ 08-1689-9724 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 นักศึกษาฝึกงาน ชัยพฤกษ์ เบญจางประเสริฐ สมัชญ์ โชติทัตต์


04

THE DATABASE ที่มา : www.millwardbrown.com

10 อันดับสุดยอดแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก

1

Apple

2

Google

3

IBM

4

รู ป แบบการหาเสี ย งแบบไหน ที่ คุ ณ ไม่ อ ยากให้ เ กิ ด ขึ้ น ในการ เลือกตั้งครั้งนี้

5

McDonald’s Microsoft

THE POLL

6

Coca Cola

7

at&t

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

สิ่งที่ประชาชนต้องการบอกนักการเมืองที่จะลงเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง อันดับที่ 1

อยากให้นึกถึงประโยชน์ ของประเทศชาติ และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

40.06%

อันดับที่ 2

อยากให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรงไปตรงมา

26.39%

อันดับที่ 3

ถ้ามีโอกาสเข้ามาทำงาน หรือบริหารประเทศ ขอให้ทำงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต

20.29%

อันดับที่ 4

ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ของนักการเมืองและ การเมืองไทยให้ดีขึ้น กว่าที่ผ่านมา

13.26%

8

Marlboro

9

China Mobile

10

General Electric

ข้อมูลจากรายงานประจำปีของ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ระบุว่าชาวเอเชียราว 3,000 ล้านคน อาจมีสถานะ มั่ ง คั่ ง หรื อ ร่ ำ รวยภายในปี ค.ศ. 2050 ถ้าภูมิภาคเอเชียยัง สามารถรักษาอัตราการเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ดั ง ที่ เ ป็ น อยู่ ได้ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ ว่าเอเชียจะมีผลผลิตถึงครึง่ หนึง่ ของโลก เพิ่ ม ขึ้ น จากปั จ จุ บั น ที่อยู่ที่ 27% ที่มา : www.adb.org

66

สำนั ก งานประสานงาน ด้ า น ม นุ ษ ย ธ ร ร ม ข อ ง สหประชาชาติเผยว่า วิกฤต การเมืองในลิเบียทีเ่ ริม่ ก่อตัว ขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้อพยพ ออกนอกประเทศไปแล้ ว มากกว่า 746,000 ราย

833,000

ที่มา : www.un.org ผลการวิจัยล่าสุดจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย เซนต์แอนดรูว์พบว่า ลิงชิมแปนซีป่ามีภาษากาย แตกต่างกันมากถึง 66 ท่าทาง ซึ่งบางลักษณะ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ ภาษากายของมนุ ษ ย์ โดยการวิจัยดังกล่าวศึกษาด้วยการดูคลิปวิดีโอ พฤติกรรมการสื่อสารของชิ ม แปนซี ค วามยาว 120 ชั ่ ว โมง ค้ น พบภาษากายของลิ ง มากขึ ้ น จากเดิมที่พบว่ามีเพียง 30 ท่าทาง ที่มา : http://news.bbc.co.uk

400,000

คื อ จำนวนรถยนต์ ท ี ่ บ ริ ษ ั ท ฮอนด้า มอเตอร์ เรียกคืนจาก ตั ว แทนจำหน่ า ยทั ่ ว โลก เพื ่ อ ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ ‘แอร์ แบ็ ก ’ ฝั ่ ง คนขั บ เพิ ่ ม เติ ม เนื่องจากรถยนต์บางคันอาจมี การติ ด ตั ้ ง ผิ ด รู ป แบบ ซึ ่ ง อาจ ส่ ง ผลต่ อ ความปลอดภั ย ของ ผู้ขับรถหากเกิดอุบัติเหตุ ที่มา : www.reuters.com

รายงานผลการวิจัยปัญหาความรุนแรงทางเพศที่มี ต่ อ ประชากรหญิ ง ในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย คองโก ระบุ ว ่ า สตรี ช าวคองโกอายุ 15-49 ปี ตกเป็นเหยื่อในคดีข่มขืนมีจำนวนมากถึง 400,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 1,100 คน ถือได้ว่าคองโก เป็ น ประเทศที ่ อ ั นตรายต่ อ สวั ส ดิ ภ าพของผู ้ ห ญิ ง มากที่สุดในโลก ที่มา : www.abc.net.au

“เสนอนโยบาย เกินจริง เพราะเมื่อเป็น รั ฐ บาลก็ อ าจทำไม่ ไ ด้ อย่างที่พูด” ธีรวุฒิ ทีปานนท์ 20 ปี, นักศึกษา “ไม่อยากให้ใช้ความ รุนแรง เช่น การยิงกัน หรือการใช้ถ้อยคำที่จะ ทำให้เกิดการเกลียดชัง ซึ่งกันและกัน” เขมชาติ วานิช 55 ปี, วิศวกร “การใช้เงินคงห้าม ไม่ได้ ยังไงขอให้อย่ามี การใช้กำลังโจมตีคู่แข่ง แล้วกัน” ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ 39 ปี, อาจารย์ “ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง” ชญาดา หาญสกุ ล นุ สรณ์ 22 ปี, อาชีพอิสระ “การหาเสี ย งด้ ว ย การแฉหรือทำลายฝ่าย ตรงข้ า ม ยุ ย งให้ ช าติ แตกแยกมากขึ้น” ศิลัมฌ์พา ภักดีโต 22 ปี, ครีเอทีฟ “การใส่ ร ้ า ยป้ า ยสี ฝ่ า ยตรงข้ า ม และการ นำเสนอนโยบายที ่ ไ ม่ สามารถทำได้จริง” เมธัส จันทะวงษา 25 ปี, ครูสอนดนตรี


6

• Josefina Villaverde วัย 101 ปี ผูส้ มัครลงเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีของพรรค Socialist Party (PSOE) ของสเปน ทีจ่ ะมีขน้ึ ในวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ และนี่คือการลงเล่นการเมืองเป็นครั้งแรกในชีวิต และเธอน่าจะเป็นผู้สมัครที่อายุมากที่สุดในโลกด้วย โดยเธอได้กล่าวด้วยว่า การเมืองเป็นหัวข้อที่เธอชอบคุยที่สุด ในภาพเธอกำลังเดินลงพื้นที่แนะนำตัวในหมู่บ้าน Cuntis - AFP

PEOPLE

เด็กชาย 10 ขวบ

• คณะนักโบราณคดีกำลังทำการขุดบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของโมนาลิซา หรือภายในโถงทางเดินของโบสถ์ Sant’Orsola ในกรุงฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี คาดว่าหากค้นพบร่างของหญิงสาวที่เคยมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 16 และเป็นต้นแบบภาพวาด อันโด่งดังของ ลีโอนาร์โด ดา วินชี แล้วจะไขปริศนาอันลึกลับของโลกศิลปะได้ การค้นหาร่างของโมนาลิซานี้ทีมนักโบราณคดี ใช้อปุ กรณ์การค้นหาทีท่ นั สมัย เช่น geo-radar เพือ่ นำมาใช้เปรียบเทียบความเหมือนกันของภาพวาดและร่างทีพ่ บ - AFP

BUSINESS

ชาวอินเดียฮิตฝากเงินใน

LIFESTYLE

หนุม่ ใหญ่ชาวสวิสเจ๋ง

ข้ามแกรนด์แคนยอน ออกตามหาแม่ ‘ธนาคารพระราม’ เชือ่ ทำให้ชวี ติ เป็นมงคล ‘เหาะ’ ด้วยไอพ่นติดหลัง จากโบลิเวีย พบอีกครัง้ ไกลถึงชิลี แฟรงกลิน วิลล์กา ฮัวนาโค เด็กชาย ชาวโบลิเวียวัย 10 ขวบ ตัดสินใจออก จากบ้านเพื่อเดินทางตามหาแม่ที่จำคุก อยู่ในเมืองโคชาบัมนา ประเทศโบลิเวีย โดยแอบซ่อนตัวภายในตู้คอนเทนเนอร์ ของรถบรรทุกคันหนึ่งเป็นเวลา 2 วัน และเชื ่ อ ว่ า รถบรรทุ ก จะไปในเส้ นทาง ทีเ่ ขาหวังว่าจะได้พบแม่ แต่สดุ ท้ายรถคัน ดังกล่าวกลับไปอีกทาง มีคนพบเด็กชาย แฟรงกลินที่เมืองอีกิเก ประเทศชิลี ซึ่งมี ระยะทางจากเมื อ งที ่ เริ ่ ม เดิ น ทางถึ ง 1,000 กิโลเมตร ล่าสุดได้รบั ความช่วยเหลือ จากครอบครั ว ท้ อ งถิ ่ นครอบครั ว หนึ ่ ง และได้ติดต่อแม่ที่เพิ่งถูกปล่อยตัวจาก เรื อ นจำจากการช่ ว ยเหลื อ ของสถานี โทรทั ศ น์ ATB ของโบลิ เ วี ย ทั ้ ง นี ้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ ว่ า “เป็ น เรื ่ อ งโชคดี ท ี ่ เด็ ก ไม่ เ สี ย ชี ว ิ ต เนื่องจากไม่ได้กินอาหารหรือน้ำขณะที่ อยู ่ ใ นรถบรรทุ ก ถึ ง 2 วั น รวมถึ ง อุ ณ หภู ม ิ ภ ายนอก ก็คอ่ นข้างต่ำในช่วง กลางคืน”

ชาวอินเดียกว่า 5 พันคนจากทั่วประเทศ พากันไปใช้บริการฝากเงินใน ธนาคารพระราม ซึ่งเป็นเพียงห้องห้องหนึ่งที่ตั้งอยู่ในแคว้นอุตตรประเทศ โดยธนาคารดังกล่าวไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแม้แต่คนเดียว และเงินฝากทั้งหมดจะถูกมัดรวมกันแล้วนำไปวางไว้บนหิ้ง ซึ่งรายชื่อของ ผูฝ้ ากเงินในธนาคารแห่งนีล้ ว้ นแต่ไม่ธรรมดา เพราะมีทง้ั ข้าราชการ นักการเมือง หรือแม้แต่บดิ าของ นาย เกาตัม แกมเบียร์ ซูเปอร์สตาร์นกั กีฬาคริกเก็ต เป็นต้น โดย นาย เลิฟเลช เทวารี ผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งนี้เมื่อ 25 ปีก่อน กล่าวว่า “เราไม่จำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย และเราไม่เคยกลัวโจร เพราะ ผู้คนต่างรู้สึกดีที่ได้ฝากเงินในบัญชีของธนาคารพระราม เนื่องจากชื่อของพระองค์เป็นสื่อที่สามารถขจัด สิง่ ชัว่ ร้ายและให้แต่เรือ่ งดีๆ มีลกู ค้ามาบอกกับผมว่า ลูกสาวของเขาสอบติดคณะวิศวะหลังจากทีฝ่ ากเงิน เข้าธนาคารแห่งนี้” นอกจากนี้ในทุกๆ 6 เดือน ทางธนาคารจะนำเงินฝากทั้งหมดไปแสดงที่วัดแห่งหนึ่ง ในเมืองอโยธยา ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพระราม พร้อมเปิดสาขาใหม่อีก 2 แห่ง ในเมืองใกล้เคียงอีกด้วย

SOCIETY

บริษัทผลิตชุดชั้นในญี่ปุ่น เปิดตัวชุดชั้นใน

ลายข้อความให้กำลังใจจากนานาชาติ

บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชันแนล เจแปน ผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีของ ญี ่ ป ุ ่ น เปิ ด ตั ว คอลเล็ ก ชั น ใหม่ เสื ้ อ ชั ้ น ในเขี ย นข้ อ ความให้ ก ำลั ง ใจและ ความปรารถนาดีถงึ ชาวญีป่ นุ่ จากนานาประเทศทัว่ โลก โดยเสือ้ ชัน้ ในดังกล่าว มีการตกแต่งด้วยข้อความให้กำลังใจ 54 ข้อความ จาก 36 ประเทศทั่วโลก เช่น ‘ญี่ปุ่น เราอยู่กับคุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์’ จากฝรั่งเศส ‘ผู้ที่จากไปทำให้เรารู้ว่าชีวิตนี้ช่างเปราะบาง ผู้ที่ดำรงอยู่ทำให้เรารู้ว่าชีวิตนี้ช่างเข้มแข็ง’ จากจีน เป็นต้น ซึ่งโฆษกของไทรอัมพ์เจแปนเผยว่า “ได้ความคิดเรื่องนี้หลังจากได้รับข้อความแสดงความปรารถนาดีและให้กำลังใจจากบริษัทลูกสาขาต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งการที่ญี่ปุ่นได้รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวนมาก”

ถือเป็นอีกหนึ่งการปฏิวัติระบบการบินของ โลกอีกครัง้ เมือ่ อีฟส์ รอสซี นักผจญภัยชาวสวิส ใช้เครือ่ งเจ็ตสะพายหลังเหาะข้ามแกรนด์แคนยอน ด้วยเวลาเพียง 8 นาที โดยก่อนหน้านี้เขาเคย ตั้งใจที่จะเหินเวหามาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ต้อง ถอนตัวไปด้วยเหตุผลว่ายังเตรียมตัวไม่พร้อม และสำหรับภารกิจในครั้งนี้เขาก็ทำได้สำเร็จ โดยการทิ้งตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ และพา ตัวเองพุ่งไปในอากาศจากเครื่องเจ็ตที่ติดอยู่ ด้านหลังด้วยความเร็วสูงสุดถึง 304 กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง เหนือพืน้ หินผาด้านล่างเพียง 65 เมตร เท่านั้น ก่อนที่จะกระตุกร่มชูชีพและร่อนลงสู่ พืน้ ดินอย่างปลอดภัย ซึง่ เขาได้เปิดเผยความรูส้ กึ หลังวินาทีเสีย่ งตายว่า “เป็นหนึง่ ในประสบการณ์ ทีน่ า่ จดจำทีส่ ดุ ในชีวติ ไม่เพียงแค่หน้าผาสูงชัน อั น สวยงามของแกรนด์ แ คนยอนเท่ า นั ้ น แต่เป็นความภาคภูมิใจที่ได้บินเหนือแผ่นดิน ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าดั้งเดิมในสหรัฐฯ” เข้าไปดู คลิปเจ็ตแมนคนนี้ได้ที่ http://youtu.be/ n4CX-8Eo_6I

HUMAN RIGHTS หนูน้อยเมืองผู้ดี สวมกระโปรงไปโรงเรียน ประท้วงกฎห้ามใส่ขาสั้นช่วงซัมเมอร์

หนูนอ้ ยใจกล้าคนนีค้ อื คริส ไวท์เฮด วัย 12 ปี นักเรียนโรงเรียนอิมพิงตันวิลเลจ ประเทศอังกฤษ สวมกระโปรงสัน้ เหนือเข่า ไปเรียนเพือ่ ประท้วงกฎระเบียบของโรงเรียนทีร่ ะบุวา่ ห้ามไม่ให้เด็กผูช้ ายใส่กางเกงขาสัน้ ไปเรียนในช่วงซัมเมอร์ และยังบอก ให้เพือ่ นนักเรียนอีก 1,368 คน สวมกระโปรงเหมือนกันด้วย เนือ่ งจากในกฎระเบียบไม่ได้ระบุวา่ ห้ามไม่ให้พวกเขาใส่กระโปรง ทั้งนี้ คริสเชื่อว่าการบังคับให้เด็กผู้ชายใส่กางเกงขายาวไปเรียนในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดเป็นเวลานานหลายเดือน จะส่งผลกระทบต่อสมาธิและความสามารถในการเรียนรูข้ องพวกเขา และยังกล่าวอีกว่า “ในช่วงซัมเมอร์ เด็กนักเรียนหญิง ได้รับอนุญาตให้ใส่กระโปรงได้ แต่เด็กผู้ชายกลับไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น เราคิดว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติ”


• นี่คือโฉมหน้าของเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์สัญชาติสวิส หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Solar Impulse กำลังจะลงจอด ที่สนามบินในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ถือเป็นการลงจอดนอกประเทศเป็นครั้งแรกหลังออกเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเวลากว่า 13 ชั่วโมง ด้วยระยะทาง 480 กิโลเมตร หรือประมาณ 300 ไมล์ เครื่องบินลำดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีว่าใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งลำ บินด้วยนักบินเพียงคนเดียว - AFP PHOTO / HANDOUT / SOLAR IMPULSE / JEAN REVILLARD

• โคมไฟยักษ์รปู หมีของศิลปินอย่าง Urs Fischer ถูกนำมาตัง้ ไว้บนถนนพาร์ก อเวนิว ในกรุงนิวยอร์ก ซึง่ งานชิน้ นีถ้ อื เป็นส่วนหนึง่ ของงานศิลปะหลังสงครามโลกและศิลปะร่วมสมัยที่ทางสถาบันประมูลคริสตี้ส์ได้คัดเลือกมาประมูล ซึ่งเจ้าหมีน้ำหนักตัวกว่า 35,000 ปอนด์ ตัวนี้ ก็ได้มีคนประมูลไปในราคาประมาณ 6.8 ล้านเหรียญดอลลาร์ฯ หรือ 200 กว่าล้านบาท - AFP

SPORT ‘ยอโควิช’ โชว์ฟอร์มดุ ซิวแชมป์ให้ตัวเองเป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้

มือขึน้ สุดๆ ชนิดทีใ่ ครก็ฉดุ ไม่อยู่ เมือ่ โนวัค ยอโควิช สามารถโค่น ‘ราชาคอร์ตดิน’ ราฟาเอล นาดาล ได้ถงึ 2 ครัง้ ภายในปีเดียวกันจากการแข่งขันเทนนิสเอทีพี มาสเตอร์ส ซีรีส์ รายการอินเตอร์นาซิโอนาลี บีเอ็นแอล ดิ อิตาเลีย ทีก่ รุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเป็นการชนะ 39 แมตช์ ติดต่อกัน โดยนักเทนนิสชาวเซอร์เบียได้ออกมากล่าวด้วยความดีใจ หลังจากทีร่ บั เงินรางวัลถึง 438,000 ยูโร (ประมาณ 18 ล้านบาท) “ไม่วา่ สภาพอากาศจะเป็นอย่างไร ผมก็ตอ้ งลงไปเล่น และคว้าโอกาสของตัวเองเอาไว้ให้ได้ ผมจำเป็นต้องเล่นให้หนัก เพราะนัน่ คือวิธเี ดียวทีจ่ ะเอาชนะนาดาลบนคอร์ตดินได้”

เปิดม่านเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2011 เทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติ เ มื อ งคานส์ ครั ้ ง ที ่ 64 ได้ เ ปิ ด ฉาก อย่ า งเป็ นทางการอย่ า ง ส ม ศ ั ก ด ิ ์ ศ ร ี เท ศ ก า ล ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอีกครั้ง ซึ่งเราก็ไม่พลาด ที่จะเกาะติดความน่าสนใจของเทศกาลครั้งนี้ส่งตรงจาก ประเทศฝรั่งเศสมาฝากกัน • ภาพยนตร์เปิดงานของเทศกาลครั้งนี้คือ Midnight in Paris ของผูก้ ำกับชาวอเมริกนั อย่าง วูด้ ดี้ อัลเลน ทีผ่ จู้ ดั งาน หลายคนขนานนามภาพยนตร์ของเขาว่าเป็น ‘จดหมาย รักถึงกรุงปารีส’ ซึ่งนำแสดงโดย โอเวน วิลสัน, แคธี เบตส์, มาริยง โกติยาร์ด แต่คนที่สื่อให้ความสนใจที่สุด ก็คือ คาร์ลา บรูนี ซาร์โกซี สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ของฝรั่งเศส • สี ส ั นของเทศกาลปี น ี ้ อ ยู ่ ท ี ่ ก ารเชิ ด ชู ส ตรี แห่ ง วงการ ภาพยนตร์ เริ่มตั้งแต่การให้เกียรตินักแสดงสาว อูมา เธอร์แมน มาร่วมเป็น 1 ใน 3 ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นคณะกรรมการ การตัดสิน และปีนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 64 ปี ที่มี

ANIMAL

จีนฮือฮา พบลูกหมู 2 จมูก 2 ปาก

นั บ ว่ า เป็ น ข่ า วที ่ ส ร้ า งความฮื อ ฮาไม่ น ้ อ ย ในประเทศจีน เมือ่ เกษตรกรรายหนึง่ ในเมืองชางเจีย มณฑลจีห๋ ลิน พบว่าสุกรทีต่ นเองเลีย้ งเกิดลูกออกมา มีอวัยวะงอกเกิน คือ มี 2 จมูก 2 ปาก ซึ่งสามารถ ใช้งานได้ตามปกติทั้งคู่ และมีสุขภาพแข็งแรงดี เกษตรกรคนดังกล่าวจึงตัดสินใจไม่ส่งไปโรงฆ่าสัตว์ แต่จะเลี้ยงดูและเปิดให้ชาวบ้านเข้ามาชม โดย เกษตรกรเจ้าของลูกสุกรตัวน้อยได้กล่าวว่า “ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์แปลก ประหลาดเช่นนี้มาก่อน ส่วนปากและจมูกที่เกิน ออกมาของลูกหมูนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถกิ น อาหารและดื ่ ม น้ ำ จากปากทั ้ ง สอง ทำให้กินอาหารมากกว่าลูกหมูตัวอื่นๆ”

ภาพยนตร์ ข องผู ้ ก ำกั บ หญิ ง เข้ า ชิ ง รางวั ล ถึ ง 4 เรื ่ อ ง ทั้ง Sleeping Beauty จากออสเตรเลีย, Hanezu ของ ญี่ปุ่น, We Need to Talk about Kevin ของสกอตแลนด์ และ Poliss ของฝรั่งเศส • ด้าน เบอร์นาโด เบอร์โตลุชชี ผู้กำกับชาวอิตาเลียน เจ้าของผลงานสร้างชื่อเสียงอย่าง The Last Tango in Paris และ The Last Emperor ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม บนเวทีออสการ์เมือ่ ปี 1987 ก็ได้เข้ารับรางวัลปาล์มทองคำ เกียรติยศ ซึ่งมอบให้กับผู้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการ ภาพยนตร์โลก ซึง่ เขาเผยว่ารูส้ กึ ประหลาดใจมากทีไ่ ด้รบั รางวัลนี้ และก่อนหน้านีเ้ ขาไม่เคยคว้ารางวัลปาล์มทองคำ มาก่อนเลย • ประธานคณะกรรมการในปีนี้คือนักแสดงระดับตำนาน ชาวอเมริกันอย่าง โรเบิร์ต เดอ นีโร ซึ่งมีภาพยนตร์ ทั้งสิ้น 20 เรื่องจากทั่วโลกที่ส่งเข้าชิงรางวัลในสาย ประกวดหลัก ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและบุคลากร ในวงการภาพยนตร์ ม าเยื อ นเทศกาลนี ้ ป ระมาณ 200,000 คน ซึ่งจะมากกว่าจำนวนประชากรเมืองคานส์ ถึง 3 เท่า

“การที่พรรคการเมืองมี การชูนโยบายประชานิยมนั้น หรือนิยมประชาชน ก็เป็นสิ่ง ที่ดีในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ด้ า นการศึ ก ษา การรั ก ษา พยาบาล การคมนาคม แต่ ม องว่ า หากมี ก ารใช้ ม าก จนเกินไป ประชาชนก็อาจจะ เป็ น ง่ อ ยได้ ซึ่ ง สวนทางกั บ แนวทางปฏิ รู ป ที่ ต้ อ งการ ลดอำนาจรั ฐ เพิ่ ม ความ เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น ปลูกฝังการพึ่งตนเอง” นาย อานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ปฏิรูป

GREEN PLEASE นักวิทยาศาสตร์ออสซีรวมตัว แร็พสู้โลกร้อน

ใครทีค่ ดิ ว่านักวิทยาศาสตร์เป็นพวกเคร่งขรึมน่าเบือ่ ต้องลองคิด ใหม่อกี ครัง้ ถ้าได้ดมู วิ สิกวิดโี อเพลงแร็พของนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน ภูมอิ ากาศจากประเทศออสเตรเลียทีอ่ อกมารวมตัวกันในมิวสิกวิดโี อนี้ ซึง่ เป็นการทำงานร่วมกับรายการ Hungry Beast สถานีโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลีย โดยเนื้อหาของเพลงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศว่าเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะกับนักการเมืองที่มักจะปิดหูปิดตาและมองข้ามปัญหา สิง่ แวดล้อมอยูเ่ สมอ โดยเนือ้ เพลงนัน้ เป็นภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายและสือ่ สารอย่างตรงๆ อย่างเช่น “Yo! We’re climate scientists and there’s no denying this: climate change is REEEEALL” หรือ “Climate change is caused by people, Earth unlike Alien has no sequel” นอกจากนี้ยังมีการใส่ชื่อและ ตำแหน่งของแต่ละคนเพือ่ ความน่าเชือ่ ถืออีกด้วย เข้าไปชมคลิปกันได้ท่ี http://youtu.be/LiYZxOlCN10

Did You Know?

เม็กซิโกขึ้นแท่นเป็นแชมป์ประเทศที่บ้างานที่สุดในโลก

20 พฤษภาคม 2475 - วันเกิด ’รงค์ วงษ์สวรรค์ นักประพันธ์และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2538 ผู ้ ไ ด้ ร ั บ ฉายาในวงการนั ก เขี ย นว่ า ‘พญาอินทรีแห่งสวนอักษร’ 21 พฤษภาคม 2534 - ราจีฟ คานธี อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งอินเดีย ถูกลอบ สังหารในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ที่เมือง Sriperumbudur โดย นาง เทนมุลี ราชารัตนัม มือสังหารระเบิดพลีชีพสตรี ฝ่ายกบฏทมิฬอีแลม 22 พฤษภาคม 2362 - เรือกลไฟ ‘Savannah’ เริม่ แล่นออกจากท่าเรือในสหรัฐอเมริกา มุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติก เพือ่ เดินทางไปประเทศอังกฤษ เป็นเรือกลไฟ ลำแรกที่แล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ได้สำเร็จ ใช้เวลาทั้งหมด 18 วัน 23 พฤษภาคม 2510 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จฯ ทรงเปิดอนุสาวรีย์ ท้ า วเทพกระษั ต รี แ ละท้ า วศรี ส ุ น ทร ที่จังหวัดภูเก็ต 24 พฤษภาคม 2086 - นิโคลัส โคเปอร์นิคสั นักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ เสียชีวติ เขาคือผูท้ ำการทดลองจนค้นพบความจริง ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุรยิ จักรวาล โลกมีสัณฐานเป็นทรงกลม ใช้เวลาหมุน รอบตัวเอง 24 ชั่วโมง และใช้เวลาหมุน รอบดวงอาทิตย์ 365 วัน 25 พฤษภาคม 2438 - ไต้หวันสถาปนา เป็นสาธารณรัฐไต้หวัน เพือ่ ประกาศความ เป็นเอกราชจากราชวงศ์ชิงของจีน 26 พฤษภาคม 2499 - วันเกิด ธัญญา สังขพันธานนท์ เจ้าของนามปากกา ‘ไพฑูรย์ ธัญญา’ นักเขียนรางวัลวรรณกรรม สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต์ ปี 2530 จากรวมเรือ่ งสัน้ ชุด ‘ก่อกองทราย’

จากการศึกษาขององค์กรเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ใน 34 ประเทศ พบว่าประเทศทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าทำงานหนักทีส่ ดุ ในโลก คือ ประเทศเม็กซิโก ซึง่ ชาวเม็กซิกนั ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการทำงาน เล่าเรียนเกือบ 10 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่งแบ่งเป็นงานที่ทำแล้วได้เงินหรือการเรียน 5.7 ชั่วโมง นอกจากนั้นเป็นงานบ้านที่ไม่ได้เงิน ส่วนประเทศที่บ้างานรองลงมา คือ ประเทศญี่ปุ่น ตามด้วยประเทศโปรตุเกส ส่วนสหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับที่ 9


10

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ


คงไม่ผดิ จากความเป็นจริงนัก หากจะบอกว่า ทุกวันนี้ โทรทัศน์ หรือทีวี น่าจะเป็นความบันเทิง หลักของแทบทุกหลังคาเรือนในประเทศไทยเลย ก็ว่าได้ เพราะนี่คือความบันเทิงที่เราไม่ต้องจ่าย อะไรเลยในการดู นอกจากค่าไฟ และค่าถ่านที่ ต้องคอยเปลี่ยนในรีโมต หลายคนจึงสมัครใจ ที่จะเรียกมันว่าความบันเทิงราคาถูก แต่มันจริง หรือที่ว่า เราไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเลยจากการดู โทรทัศน์? ในรูปแบบของเงินทอง ใช่ เราอาจ ไม่ตอ้ งจ่าย แต่ในรูปแบบของเวลา อารมณ์ ความ รูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จากการนัง่ ดูหน้าจอสีเ่ หลีย่ มทีบ่ า้ น นั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า เราต้องจ่ายไปมากมายไม่รู้ เท่ า ไหร่ แ ล้ ว นั บ จากวั น ที่ เ ราเลื อ กที่ จ ะเป็ น คน ติดทีวี หรือกระทั่งชอบดูทีวีมากกว่าการทำ กิจกรรมอื่นๆ

อาจกล่าวแบบทีเล่นทีจริงก็ ได้อีกเช่นกันว่า หลายครัง้ หลายหน ประเด็นต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ก็มีที่มาจากโทรทัศน์นี่เอง หรือในที่นี้เราอยาก เรียกมันอย่างไม่เป็นทางการว่า โทรทัศน์ปัจจัย หรือปัจจัยที่เกิดจากโทรทัศน์ ไม่ว่าจะโฆษณา ทางทีวี ข่าวสารที่สื่อทีวีเลือกมานำเสนอ ดารา นักแสดง รายการบันเทิง เกมโชว์ และแน่นอน ละคร ทีเ่ ป็นรายการยอดฮิตติดลมบนของวงการ ทีวแี ทบทุกช่อง เมือ่ เกิดประเด็นร้อนจากสิง่ เหล่านี้ ก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันครึกโครม อยู่เป็นระยะๆ ประเด็นหนึ่งที่ถูกนำมาพูดถึงโดย ตลอดก็คือ ความเหมาะสมและไม่เหมาะสมของ สาระบันเทิงที่ออกอากาศผ่านสายตาประชาชน เช่น ทำไมมีภาพแบบนี้ออกอากาศได้ หน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องทำอะไรกันอยู่ ปล่อยให้มเี รือ่ งและภาพ

ไม่เหมาะออกอากาศได้ยงั ไงทุกวัน การจัดเรตติง้ ทุกวันนี้มี ไปเพื่ออะไร? เหมาะกับสภาพความ เป็นจริงแค่ ไหน รวมไปถึงใครกันที่ทำหน้าที่ เบลอภาพไม่ เ หมาะสมบางภาพที่ อ อกอากาศ ทุ ก คำถามและการถามหาความรั บ ผิ ด ชอบ ทีป่ ระชาชนคนดูกย็ งั งงๆ อยูว่ า่ ใครคือคนรับผิดชอบ กันแน่ (เชือ่ ไหมว่า หน่วยงานอย่าง กบว. ถูกยกเลิก ไปนานแล้ว ก็ยังถูกถามหาความรับผิดชอบอยู่ เลย) ทำให้ a day BULLETIN อดที่จะสังเกต เห็นปรากฏการณ์นี้ ไม่ ได้ เราจึงทำเรื่องพิเศษ ประจำฉบับนี้ All About Watching หรือทุกด้าน ที่คุณควรรู้เกี่ยวกับประเด็นการดูโทรทัศน์ แง่มุมของทุกๆ ฝ่ายที่มีมาเพื่อสนับสนุน หรื อ คั ด ค้ า นระบบการจั ด เรตติ้ ง ในแวดวง โทรทัศน์ หรือกระทั่งวิธีคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิด

จากการดู ที วี นั้ น อาจยั ง ไม่ ท ำให้ คุ ณ มี ข้ อ สรุ ป ที่ชัดเจนได้ในการอ่านคราวเดียว แต่การรับรู้ ทีม่ าทีไ่ ป และการเชือ่ มโยงประเด็นปัญหา ผลกระทบ ต่างๆ ที่เกิดจากการดูทีวี อาจทำให้คุณยั้งคิด ทีจ่ ะถามหาความรับผิดชอบจากใครคนใดคนหนึง่ กระทั่ ง โทษใครคนใดคนหนึ่ ง ได้ ไ ม่ ม ากก็ น้ อ ย เพราะหนึ่งในนั้นอาจเป็นตัวคุณเองที่ไม่ทำหน้าที่ ใช้ วิ จ ารณญาณของตั ว เองให้ ม ากพอในการ ดูทีวีก็ ได้ รบกวนปิดทีวชี วั่ คราว แล้วเปิดใจอ่านในทุกๆ ประเด็น


12

จากการสำรวจโดยเอแบคโพลล์ ที่สำรวจ ‘สื่ อ โทรทั ศ น์ กั บ การใช้ ค วามรุ น แรงในกลุ่ม เยาวชน’ พบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมที่ส่อไป ในความรุ น แรงจากรายการทางสื่อโทรทัศน์ มากถึง 70.6% ที่มา : www.abacpoll.au.edu

ช่อง 7 สทท. 11 ช่อง 3

ผลสำรวจผั ง รายการโทรทั ศ น์ ฟ รี ที วี เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 โดยโครงการ เสริ ม สร้ า งกลไกสื่ อ มวลชนศึ ก ษาเพื่ อ สุขภาวะ พบว่าช่องทีม่ สี ดั ส่วนข่าวมากทีส่ ดุ คือ ช่อง สทท. 11 คิดเป็น 39.9% ตามมาด้วย ช่อง 3 คิดเป็น 38.7% และช่อง 7 คิดเป็น 31.5% ที่มา : www.mediamonitor.in.th

จากข้อมูลข่าวสารทั้งสาระและความบันเทิง บนหน้าจอโทรทัศน์ในปัจจุบัน พบว่าสิ่งที่มีคน วิพากษ์วิจารณ์กันมากในระยะนี้มีอยู่สองเรื่อง คือ หนึ่ง เนื้อหาของรายการที่มีลักษณะรุนแรง มีส่วนก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม และสร้างค่านิยมที่ผิดเพี้ยนต่อ สังคม สอง การเบลอภาพในรายการต่างๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม ซึ่งหลายครั้งการเบลอภาพดังกล่าวก็ค้านต่อ ความรู้สึกของคนดู หรือมองว่าเกินความพอดี จึงเป็นที่มาของข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับระบบ การจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของสื่ อ โทรทั ศ น์ ในประเทศไทย เราจึงขอนำข้อมูลมาแบ่งปัน เพื่อไขข้อข้องใจ ดังนี้ เมื่ อ พู ด ถึ ง เรื่ อ งการพิ จ ารณาตรวจสอบ เนือ้ หาของรายการต่างๆ ในโทรทัศน์ การเซ็นเซอร์ รวมถึงการแบนหรือห้ามออกอากาศ หลายคน คงนึกถึง กบว. หรือคณะกรรมการบริหาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แต่น้อยคน ที่รู้ว่าหน่วยงานดังกล่าวถูกยกเลิกตั้งแต่สมัย รัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน เมื่อปี พ.ศ. 2535 หน้าที่การตรวจสอบเนื้อหาของรายการต่างๆ จึ ง ตกแก่ ค ณะกรรมการของสถานี วิ ท ยุ แ ละ สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งตรวจพิจารณากันเอง ตามความเหมาะสม ดังนัน้ การเบลอหรือเซ็นเซอร์ ภาพในรายการและการกำหนดเรตติ้งก่อนเข้า รายการที่เห็นในจอโทรทัศน์ทุกวันนี้จึงมาจาก ความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการแต่ ล ะช่ อ ง เช่นกัน คำถามทีห่ ลายคนอาจกำลังสงสัยอยูข่ ณะนี้ คือ การเซ็นเซอร์ และเรตติง้ คืออะไร คำตอบคือ การเซ็นเซอร์ หมายถึง การพิจารณาว่าเนื้อหา

ใ น สื่ อ นั้ น ส า ม า ร ถ เ ผ ย แ พ ร่ ไ ด้ ห รื อ ไ ม่ โดยพิจารณาภายใต้กรอบกฎหมายที่เกีย่ วข้อง เช่น เรื่องความมั่นคงของรัฐ ศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นหลัก รูปแบบ ของการเซ็นเซอร์นนั้ ทีเ่ ห็นได้ชดั เช่น การดูดเสียง ถ้อยคำต่างๆ ของนักแสดงหรือพิธกี ร การเบลอ ภาพที่ ไม่เหมาะสม หรือการห้ามออกอากาศ เป็นต้น แตกต่างจากเรตติ้งที่เป็นการจัดระดับ ความเหมาะสมของสือ่ โทรทัศน์ แยกเป็นประเภท ต่างๆ จากเนื้อหาของแต่ละรายการ เพื่อเป็น เครื่ อ งมื อ ของผู้ ป กครองในการเลื อ กรั บ รายการโทรทั ศ น์ ที่ เ หมาะสมกั บ บุ ต รหลาน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิด รายการโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ มากขึ้น สำหรับการจัดทำเรตติ้งหรือการจัดระดับ ความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ เกิดขึ้นครั้งแรก จ า ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั น ร ะ ห ว่ า ง ก อ ง ง า น คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง และ กิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) สังกัด กรมประชาสัมพันธ์ กับสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง โดยการกำหนดตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงระดับ ความเหมาะสมของสื่ อ โทรทั ศ น์ กั บ กลุ่ ม ผู้ ช ม เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 โดย สัญลักษณ์แสดงความเหมาะสมของรายการ โทรทัศน์ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์แบบใหม่ ปรับปรุงจากชุดแรกเพื่อเข้ากับข้อมูลข่าวสาร ของรายการในยุคปัจจุบันมากขึ้น จากเดิมแบ่ง เป็น 7 ประเภท เป็นแบบใหม่ 6 ประเภท เริ่มใช้มา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2550 มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

ป 3+ รายการสำหรับเด็ก ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

ด 6+ รายการสำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี

สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป จิ๊กซอว์ และตัวอักษร ป ด้านล่างมีตวั เลข 3 ตามด้วยเครื่องหมาย บวก เป็นรายการ สำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย อายุ 3-5 ปี เช่น เจ้าขุนทอง ช่อง 7

สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป เด็กยิ้ม และตัวอักษร ด ด้านล่างมีตวั เลข 6 ตามด้วยเครื่องหมาย บวก เป็นรายการ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี เช่น โมเดิร์นไนน์ การ์ตูน ช่อง 9

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าในปี พ.ศ. 2552 ประมาณร้อยละ 97 ของครัวเรือนในประเทศไทย มีเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2551 ระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนประชากรประมาณ 63 ล้านคน และมีจำนวนครัวเรือน อยู่ที่ประมาณ 20.6 ล้านครัวเรือน (หมายความว่า มีโทรทัศน์จำนวนอย่างน้อย 19.9 ล้านเครื่อง กระจายอยู่ในครอบครัวทั่วประเทศไทย ซึ่งยังไม่นับบ้านที่มีโทรทัศน์มากกว่าหนึ่งเครื่อง และโทรทัศน์ที่อยู่ในสถานที่อื่นๆ เช่น โรงแรม ร้านค้า - จากการประเมินของ adB) ที่มา : http://service.nso.go.th และ www.dopa.go.th


13

เชือ่ ว่าเราคงคุน้ เคยกับวิธกี ารเซ็นเซอร์ภาพที่ไม่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์กนั เป็น อย่างดี ดังนัน้ เราจึงรวบรวมการเซ็นเซอร์ที่ได้รบั การกล่าวถึงมากทีส่ ดุ มาไว้ ณ ทีน่ แี้ ล้ว

ท รายการที่เหมาะสำหรับ ผู้ชมทุกวัย

น 13+ รายการที่เหมาะกับ ผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ

น 18+ รายการที่เหมาะกับ ฉ เฉพาะผูใ้ หญ่ รายการเฉพาะ ผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ เ หมาะสำหรั บ เด็ ก และ ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี เยาวชน ควรได้รับคำแนะนำ

สัญลักษณ์รปู บ้าน สีขาว และตัวอักษร ท ด้านล่างมีคำว่า ‘ทุกวัย’ เป็ น รายการทั ่ ว ไป สามารถรับชมได้ทกุ วัย ไม่ ม ี เนื ้ อ หาแสดงถึ ง ค ว า ม ร ุ น แร ง ห ร ื อ เน ื ้ อ ห า ท ี ่ ต ้ อ ง ใช ้ วิ จ ารณญาณในการ รับชม เช่น รายการ ทีน พลัส โชว์ ช่อง 5, หลานปู่ กู้อีจู้ ช่อง 7 เป็นต้น

สัญลักษณ์มี เครื ่ อ งหมายถู ก และ เครื่องหมายกากบาท และตัวอักษร น ด้าน ล่างมีตัวเลข 13 ตาม ด้วยเครื่องหมายบวก เป็ น รายการเหมาะ สำหรั บ ผู ้ ช มที ่ ม ี อ ายุ 13 ปีขน้ึ ไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนือ้ หาทีต่ อ้ ง ใช้ ว ิ จ ารณญาณใน การรับชม ผู้ชมอายุ น้อยกว่า 13 ปี ควร ได้ ร ั บ คำแนะนำจาก ผู้ใหญ่ ไม่ควรรับชม รายการประเภทนี ้ ตามลำพัง เช่น รายการ ทูไนท์ โชว์, ราตรีสโมสร, บันทึกกรรม ของช่อง 3

สัญลักษณ์มี เครื ่ อ งหมายถู ก และ เครื่องหมายกากบาท และตัวอักษร น ด้าน ล่างมีตัวเลข 18 ตาม ด้วยเครื่องหมายบวก เป็นรายการที่เหมาะ สำหรั บ ผู ้ ช มที ่ ม ี อ ายุ 18 ปีขน้ึ ไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนือ้ หา ทีไ่ ม่ เหมาะสมด้ า นพฤติ กรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึง่ ต้องใช้วจิ ารณญาณ ในการรับชม ผู้ชมที่ มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้ ร ั บ คำแนะนำ จากผูใ้ หญ่ เช่น รายการ กรรมลิขิต ศึกน้ำผึ้งพระจันทร์ ช่อง 5, ล้วงลับตับแตก ช่อง 9 หรือละครบางเรื่อง

สัญลักษณ์ฟ้าผ่า และตัวอักษร ฉ ด้าน ล่างมีคำว่า ‘เฉพาะ ผู้ใหญ่’ เป็นรายการ เฉพาะผู้ใหญ่ อาจมี ภาพ เสียง หรือเนือ้ หา ที ่ ไ ม่ เ หมาะสมด้ า น พฤติกรรม ความ รุนแรง เพศ และการ ใช้ภาษา ซึง่ ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ดังนัน้ เด็กและเยาวชน จึงไม่ควรรับชม เช่น รายการแนะนำแหล่ง ท่ อ งเที ่ ย วกลางคื น รายการที ่ เ กี ่ ย วกั บ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ต่างประเทศ เป็นต้น

ผลสำรวจผังรายการโทรทัศน์ฟรีทวี ี เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 ช่อง 7 เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีรายการประเภทบันเทิงมากที่สุด เฉลี่ยประมาณ 14 ชั่วโมงต่อวัน ที่มา : www.bangkokbiznews.com

ประเด็นของการเซ็นเซอร์ทร่ี อ้ นแรงทีส่ ดุ และยังเป็นคำถาม ที่ค้างคาใจกับผู้ชมรายการโทรทัศน์ตลอดมา ก็คือ การเบลอ ตั ว ละครในการ์ ตู น เรื ่ อ งดั ง ที ่ เราดู ก ั น มาตั ้ ง แต่ เด็ ก อย่ า ง โดราเอมอน กับฉากอาบน้ำของชิซกู ะทีเ่ ป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ มาจนถึงทุกวันนี้ ภาพจาก www.pantip.com เมือ่ รายการท่องเทีย่ วอันแสนเพลิดเพลินทีพ่ าคุณไปสัมผัส บรรยากาศชิลๆ กับท้องฟ้า หาดทราย สายลม และน้ำทะเลใสๆ ก็ไม่วายโดนเซ็นเซอร์กับเขาไปด้วย เนื่องจากสถานที่ดังกล่าว เป็นที่ตั้งของหินตาหินยาย หนึ่งในแลนด์มาร์กที่เรารู้จักกันดี ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพจาก facebook Fan Page มั่นใจคนไทยเกินล้าน ไม่มี อารมณ์ทางเพศกับหินตาหินยาย เป็นทีร่ กู้ นั ว่ารายการโทรทัศน์หา้ มนำเสนอภาพของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี ่ ซึง่ ถ้ามีสง่ิ ของดังกล่าวในฉากนัน้ ๆ จะต้องทำการเบลอหรือจัดโมเสกให้กับวัตถุดังกล่าว ดังนั้น การทำอาหารทีใ่ ช้สาเกมาเป็นส่วนประกอบจึงอยูใ่ นกฎอันเข้มงวด นี้ด้วยเช่นกัน (เพราะสาเกจัดเป็นเครื่องดื่มมึนเมาชนิดหนึ่ง) ภาพจาก www.fail.in.th รายการเสริมสร้างความรู้ที่ลงทุนไปติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ มาจากเมืองนอกอย่าง Mega Clever สุดท้ายก็ต้องมาพ่ายแพ้ ต่อระบบเซ็นเซอร์ของบ้านเรา จากตอนหนึง่ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์ ได้นำหุ่นจำลองกายวิภาคของมนุษย์มาออกรายการ จากนั้น ม่านหมอกแห่งศีลธรรมก็ได้ตามเข้ามาบดบังในทันที เพราะ เกรงว่าจะเป็นภาพที่น่าสยดสยองจนเกินไป? ภาพจาก www.dek-d.com รายการแข่ ง ทำอาหารยอดนิ ย มจากประเทศญี ่ ป ุ ่ น แชมป์เฉือนแชมป์ (Iron Chef) สุดท้ายพอเข้ามาอยู่ในทีวีไทย จนถึ ง วั นนี ้ เราก็ ย ั ง ไม่ รู ้ ว ่ า เชฟหนุ ่ ม คนนี ้ เขากำลั ง ปรุ ง หรื อ ทำอาหารอะไรอยู่ เพราะทั้งรายการได้เซ็นเซอร์ภาพของการ แล่เนื้อปลา หมู ไก่ และไวน์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำ อาหารทั้งหมด ภาพจาก www.pantip.com เว็บไซต์ที่เกาะติดกับกระแสเด็ดประเด็นร้อนอย่าง dramaaddict ก็ได้หยิบเอาเรื่องราวอันแสนดรามาของการเซ็นเซอร์ รายการโทรทัศน์ไทยมาพูดคุยต่อยอดถึงความไม่เข้าท่าใน หัวข้อ ‘อนาจาร? งามอย่างสุนทรีย์?’ โดยสมาชิกแต่ละคนได้ มาออกความเห็นกันอย่างดุเดือดไม่แพ้ช่วงพีกสุดๆ ในละคร ดอกส้มสีทอง ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เลย เข้าไปดูและพร้อมเสพดรามากันได้ที่ www.drama-addict. com (นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมของประเด็นการ เซ็นเซอร์อันร้อนแรงอยู่อีก นั่นก็คือ facebook Fan Page ของ We’re sick of Ministry of Culture in Thailand) รายการ เจาะข่าวตื้น ของ จอห์น วิญญู ก็ได้พาเราไป พบกับพี่เซ็นเซอร์ ลันล้า เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการ เซ็นเซอร์ในทีวี ว่ามีไปทำไม เพื่อใคร และเพื่ออะไร ตามสไตล์ ของหนุ่มจอมกวนแต่จัดเต็มคนนี้ โดยเข้าไปดูได้ที่ http:// youtu.be/-MFkEdVDMbU Thailand’s Got Talent รายการทีใ่ ห้ผเู้ ข้าแข่งขันงัดฝีไม้ลายมือ และพรสวรรค์ที่ตัวเองมีใช้ในการแสดงที่สร้างความประทับใจ ความบันเทิง และความสนุกสนาน ให้กับผู้ชมโดยไม่จำกัด ประเภท ซึ่งมีผู้เข้าชิงคนหนึ่งได้แสดงการเต้นระบำเปลือย แน่นอนว่าเป็นการแสดงที่หมิ่นเหม่ต่อการถูกเซ็นเซอร์ แต่ใน บางครั้งเมฆหมอกแห่งศีลธรรมก็ทำให้โชว์นี้ ‘ไปกันใหญ่กว่า ที่คิด’ คลิกเข้าไปดูคลิปการแสดงทั้งสองแบบได้ที่ http:// youtu.be/k6hQtKGe-4I และ http://youtu.be/NbjPdO4w_dw


14

SPECIAL INTERVIEW

รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการทางด้าน สังคมศาสตร์ มีความเชีย่ วชาญทางด้านปรัชญาและประวัตศิ าสตร์สงั คม เร็วๆ นีม้ กี ารถกเถียงกันถึงเรือ่ งว่าจะต้องแบนละครเรือ่ งหนึง่ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับ ความสัมพันธ์ทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสม ซึง่ การทีจ่ ะต้องมีหน่วยงานทีต่ อ้ งทำหน้าที่ แบนละคร หรือพ่อแม่ที่ร้องเรียนไปยังศูนย์เฝ้าระวังฯ ประชาชนเรียกร้องให้ หน่วยราชการมาช่วยดูเรือ่ งความเหมาะสม อาจารย์คดิ ว่าปัญหามันเกิดจากอะไร ปัญหามันก็อยูท่ ว่ี า่ คุณคิดเกีย่ วกับเซ็กซ์อย่างไร ผมคิดว่านัน่ คือปัญหาหลัก สำหรับเรื่องการจัดระเบียบ สิ่งพวกนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะสิ่งเหล่านี้ มันก็มมี าตัง้ แต่สมัยโบราณ คุณสร้างวรรณคดีสโมสรเพือ่ บอกว่าอะไรคือวรรณคดี ทีด่ ี เพราะช่วงนัน้ สิง่ พิมพ์ไทยมันเยอะมาก แล้วชนชัน้ สูงของไทยก็ปวดหัวกับ สิง่ เหล่านีม้ าก ดังนัน้ คุณจะเห็นว่าในอดีตนัน้ พระอภัยมณี ก็ไม่ได้เป็นสิง่ ดีเด่น อย่างทีค่ ณ ุ คิด การเซ็นเซอร์กเ็ ป็นสิง่ ทีม่ มี านาน อย่างเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็เซ็นเซอร์ตง้ั แต่พงศาวดาร เปลีย่ นทุกสิง่ ทุกอย่าง เซ็นเซอร์ ขุนช้างขุนแผน จนกระทัง่ คุณ สุจติ ต์ วงษ์เทศ ฟ้องร้องเอากลับคืนมาได้ใน บททีม่ กี ารร่วมเพศกัน หรือบุหรี ่ ทีป่ จั จุบนั เรามองว่ามีโทษ เพราะด้วยข้อมูลที่ มีมากขึ้น และค่านิยมก็เปลี่ยน แต่สมัยก่อนคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาเรียกบุหรี่ ว่าอะไร โอสถมวนนะครับ แล้วโอสถแปลว่าอะไร แปลว่ายา ก็คือสิ่งที่ดี ที่เป็นบวก มันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่ถามว่าในอดีตมันเป็นปัญหาหรือไม่ มันไม่เป็นปัญหา แต่เมื่อวิธีคิดคุณเปลี่ยน ทุกอย่างมันก็เปลี่ยน สำหรับผม มันก็อยูใ่ น cognitive structure ของคุณ ทีค่ ณ ุ เข้าใจสิง่ พวกนีว้ า่ มันเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น บางอย่างวันนี้มันถูกเซ็นเซอร์ ต่อไปมันอาจจะไม่ถูกเซ็นเซอร์ ของที่ไม่เซ็นเซอร์วันนี้ ต่อไปพรุ่งนี้อาจจะถูกเซ็นเซอร์ก็ได้ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนบังคับใช้กฎหมายคิดอย่างไรกับเรื่องนั้นด้วยรึเปล่า แน่นอน เพราะว่าในที่สุดแล้วกฎหมายมันมาพร้อมกับค่านิยมที่คุณจะ ตัดสินสิง่ เหล่านี ้ มันไม่เหมือนกรณีทผ่ี มไปชักปืนยิงคุณ มันเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน เพราะมันเป็นค่านิยม การรับรู้ในสิ่งพวกนี้มันคือค่านิยมทางวัฒนธรรม มัน ไม่ใช่กฎหมายโดยตัวของมันเอง กฎหมายมันจะปฏิบัติการได้ก็ต่อเมื่อการ มองโลกของคุณมันไปในทิศทางแบบนั้น แสดงว่าความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่เราวิจารณ์สิ่งที่ทีวีนำเสนอ ก็เพราะ

ปัญหาของสังคมไทย ก็คือ ฉันรู้นะว่าแกทำ อะไร แต่ฉันไม่อยากฟัง เพราะในสายตาของฉัน ลูกของฉันคนนี้จะต้อง เป็นสาวบริสทุ ธิ์ จะต้อง เป็นคนดี แต่ความจริง จะสำส่อนยังไงไม่อยากรู้ ไม่อยากฟัง แล้วก็ไม่ตอ้ ง มาบอก แต่ถ้าบอก เมื่อไหร่ กูโกรธฉิบหาย เลยนะ สำหรับผม รัฐไทยก็คิดแบบนี้

ค่านิยมของเราเป็นแบบนี้ ผมคิดว่าสังคมไทยควรต้องแยกแยะว่าค่านิยมอันนี้มันเป็นค่านิยมของ คนกลุม่ ไหน แล้วเราก็ไม่สามารถไปเหมารวมได้วา่ คนทุกกลุม่ จะคิดเหมือนกัน แต่แน่นอนว่าในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดมันเป็นค่านิยมของชนชั้นกลาง ทีจ่ ะต้องมีวถิ กี ารพูดแบบนี ้ ทีถ่ กู ปรับเปลีย่ นมาตัง้ แต่สมัยจอมพล ป. ให้กลาย เป็นภาษาไทยมาตรฐานขึ้นมา ซึ่งคุณจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันคุณก็ไม่ได้ พูดจาแบบนั้น มันก็จะมีแต่ในโทรทัศน์เท่านั้น ในประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์ แต่มนั ไม่อยูใ่ นวิถชี วี ติ เพราะฉะนัน้ มันก็จะมีนยั ยะทีแ่ สดงถึงอาณาเขต อะไรบางอย่างในที่นี้ก็คืออาณาเขตที่รัฐเขาควบคุม เขาไม่ต้องการให้มัน ผิดไปจากมาตรฐาน แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่านีค่ อื สังคมทีร่ ฐั และชนชัน้ นำ นั้นเป็นใหญ่ ปัญหาของพวกคุณก็คือ คุณดันไปคิดว่าไอ้สื่อนี่มันเป็นพื้นที่ สาธารณะของประชาชน มันไม่มี (ขึ้นเสียงสูง) นี่มันคือของรัฐ คุณไปคิด ว่ามันเป็นของของคุณต่างหาก เพราะคุณถูกหลอกด้วยรัฐธรรมนูญ 2475 คุณถึงสู้แย่งกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ไง ว่าของของใคร เพราะฉะนั้น เขาก็ต้อง ปิดกัน้ เพราะว่านีค่ อื มาตรฐานของฉัน (รัฐ) มันไม่แปลก เพราะรัฐมันเป็นใหญ่ เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ พวกนี ้ ความสัมพันธ์ทง้ั หมดเป็นเสรีประชาธิปไตย ของไทยหรือเปล่า ในสายตาของผมความสำคัญมันอยูต่ รงนี ้ แล้วเมือ่ สังคม เปลีย่ น กฎหมายก็ตอ้ งเปลีย่ น ผมคิดว่าคนต้องการเสรีภาพมากขึน้ ต้องการ คิดและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง หรือเรียกง่ายๆ ว่ากำหนดชะตาชีวิตตัวเอง มันก็เหมือนกับโครงสร้างทางการเมือง ฉันจะเลือกนายกฯ ฉัน ฉันอยากได้ คนนี ้ ฉันอยากได้พรรคนี ้ มันก็เป็นแนวคิดทีว่ า่ ‘ฉันมีวจิ ารณญาณของฉันเอง’ แต่ก็กลับไปสู่สิ่งที่ผมบอก รัฐไทยเขาไม่ได้คิดแบบนั้น หมายความว่าเรื่องการเซ็นเซอร์ หรือการจัดเรตติ้ง เป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐ กับประชาชน ที่ต้องการเลือกเสรีภาพของตัวเอง ใช่ครับ แล้วคุณก็จะเห็นว่าทัศนคติแบบนี้มันก็จะสะท้อนถึงการเมือง ถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่ในสังคมทั้งหมด แล้ ว ที่ มี ค นวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ กั น ว่ า สื่ อ โทรทั ศ น์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คนดู ข้ อ เท็ จ จริ ง มันเป็นอย่างไรกันแน่ ขอโทษนะครับ นี่คือข้อถกเถียงในวงวิชาการมาตลอดว่ามันมีหรือไม่มี ประเด็นง่ายๆ เลย เมือ่ 30 ปีกอ่ น เซอร์ เบอร์นาร์ด วิลเลียม กับประเด็นเรือ่ ง pornography ในทีส่ ดุ ก็สรุปได้วา่ ‘ไม่สามารถสรุปได้’ ว่าหนังสือโป๊ หรือหนังโป๊ มันมีอทิ ธิพลหรือเปล่า แต่ประเด็นเหล่านีไ้ ม่มใี ครพูด แต่สำหรับผม ข้อถกเถียง อันนี้เป็นข้อถกเถียงที่ใหญ่มากในเรื่อง Media Study ว่ามันมีอิทธิพลหรือ ไม่ม ี ผมถามคุณคำหนึง่ ว่า คุณเคยดู Terminator ใช่รเึ ปล่า มีใครบ้างทีค่ ดิ ว่า ตัวเองเป็น Terminator แล้วเข้าไปยิงใน ราบ.11 ทำไมคุณไม่พูดถึงล่ะ และ ปัญหาสำคัญอีกข้อหนึง่ ก็คอื คุณตกอยูภ่ ายใต้การครอบงำของวงการวิชาการ และการรับรู้แบบอเมริกันที่วางอยู่บนพื้นฐานของ Protestant และความ เคร่งครัดของสังคมอเมริกนั ซึง่ ปัญหาของสังคมไทยอีกอย่างหนึง่ คือ คนไทย ดู Sex and the City แล้วคิดว่านีค่ อื อเมริกา ซึง่ มันไม่เป็นความจริง (ขึน้ เสียงสูง) จริงๆ คนอเมริกนั หัวโบราณ แล้วก็อนุรกั ษ์นยิ มมากๆ คุณอย่าลืมว่าประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นหนึง่ ในประเทศกลุม่ G7 ทีเ่ ปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ทีย่ งั มีการประหารชีวติ อยู ่ ยุโรปเขามีทไ่ี หนล่ะ แล้วคุณคิดว่าคนในเมืองไทย เรียนจบมาจากไหน คุณต้องกลับไปดูตน้ ตอของการทีเ่ ราไปรับวิชาการต่างๆ เหล่านี้เข้ามา ขณะเดียวกันคุณก็ไม่เคยเสนออีกมิติหนึ่ง เพราะตราบใด ก็ตามทีย่ งั มีวกิ ฤตในสังคม นักวิชาการก็ยง่ิ รวย เพราะคุณได้ทุนวิจัย แล้วก็ ไม่ได้คำตอบ ถ้าคุณไปเปิดหนังสืออีกเล่มหนึง่ คุณก็ได้คำตอบอีกอย่างหนึง่ เพราะฉะนัน้ เมือ่ ถามว่าเป็นยังไง มันตอบไม่ได้ ผมคิดว่า ความซับซ้อนของ สิง่ พวกนีม้ นั มีปจั จัยหลายอย่างมากนะครับ มันก็เถียงกันไปตลอดแหละ ซึง่ สังคม มันก็ตอ้ งเปลีย่ นไปตามกระแสของมัน และนีค่ อื กระแสทัง้ หมดทีม่ าพร้อมกับ ระบบอาณานิคมทีท่ ำการเปลีย่ นสังคมในเอเชียตะวันออก ในอินเดีย แล้วเรา ก็ตอ้ งรับสิง่ ต่างๆ พวกนีม้ า พอฝรัง่ มันเลิก เราไม่เลิก ประเด็นมันอยูต่ รงนี้ เรากลายเป็นฝรัง่ ยิง่ กว่าฝรัง่ อีกนะครับตอนนี ้ เราเป็นคริสเตียนภายใต้ความ เป็นพุทธ เพราะนีค่ อื ค่านิยมคริสเตียนทัง้ นัน้ เอเชียตะวันออกไม่เคยเป็นแบบนี ้ คุณอย่าลืมว่า สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้กระทัง่ ในแอฟริกา ในอดีต ก็เดินเปิดนมกันทั้งนั้น แล้วคุณจะทำยังไง ผมก็ไม่ได้บอกให้คณ ุ ย้อนเวลา กลับไปอดีต ซึง่ มันก็เป็นไปไม่ได้ ทุกวันนีท้ กุ คนก็รับค่านิยมอันนี้กันหมด อย่างพวกสัญลักษณ์เรตติง้ ต่างๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นโทรทัศน์ทกุ วันนี้ อาจารย์มองรึเปล่า ว่าในที่สุดแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้

จากการศึกษาเรื่องวาทกรรมความงามในโฆษณาจากฟรีทีวี ในช่วงวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2551 ของทีมงาน มีเดียมอนิเตอร ์พบว่าสถานีโทรทัศน์ที่พบโฆษณาความงามมากที่สุดคือ ช่อง 3 ด้วยความยาว 2 ชั่วโมง 35 นาที 25 วินาทีต่อสัปดาห์ หรือภายใน 1 ชั่วโมง จะมีโฆษณาความงามในช่องนี้ประมาณ 3.7 นาที ที่มา : www.mediamonitor.in.th


15

ความเห็นของผมนะ พวกคุณคิดมากเกินไปกับระบบราชการ ระบบราชการมันก็เป็นอย่างนีแ้ หละ คุณลองดูสง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ ในอิหร่าน สิครับ อิหร่านเป็นประเทศที่กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องแฮปปี้มาก ถ้าได้ไปอยูท่ น่ี น่ั แต่ถา้ คุณไปดูขา้ งในประเทศ จริงๆ แล้วเขาไม่ได้ดดู ี อย่างทีค่ ณ ุ คิด มันตรงกันข้ามเลย ทุกอย่างอยูใ่ ต้ดนิ หมด ซึง่ แน่นอน ว่าถ้าคุณไปถามรัฐบาลอิหร่าน เขาก็ตอ้ งปฏิเสธว่าไม่เป็นแบบนัน้ ส่วนสังคมไทย มันก็คมุ ๆๆๆ เพราะมันมีงบประมาณ หรือถ้าผมเป็น เจ้าหน้าที่แล้วไม่คุม ผมก็ตกงานสิ ก็คือคนทำก็ทำไปตามหน้าที่ จะได้ผลหรือไม่ก็ไม่รู้แบบนั้นเหรอคะ แล้วถ้าพ่อแม่มานั่งดูกับเด็กด้วย มันอาจจะช่วยได้มากขึ้นหรือเปล่า ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มอี ะไรมาการันตีวา่ มันจะได้ผล ผมคิดว่า ชีวิตมันไม่ได้ง่ายดายอะไรขนาดนั้น ตรงไปตรงมา 2+2 เป็น 4 แต่ไอ้ทเ่ี ราว่า 2+2 เท่ากับ 4 มันเป็นกลไกทีจ่ ะช่วยสร้างความมัน่ คง ให้กับชีวิต ให้กับการมองโลกของเรา กลับไปพูดถึงละครที่มีปัญหา ที่เถียงกันว่าเขียนบทโอเวอร์เกินจริง อาจารย์คิดว่าอย่างไร สำหรับผม ในแง่หนึ่งแล้ว การที่จะเรียกคนให้สนใจ มันก็ต้อง มีเรื่องของอารมณ์ ดรามา หนังจืดๆ ชืดๆ ใครจะอยากดู มันก็ เป็นเรื่องธรรมดา ผมคิดว่าในที่สุดแล้ว ถ้าคุณเชื่อสิ่งที่เช็กสเปียร์ บอก ว่าโลกนี้คือละคร ผมก็กำลังแอ็กติ้งให้คุณดูอยู่ อาจารย์ก็คือ อาชีพแอ็กติง้ อย่างหนึง่ สำหรับผม การใส่สใี ส่ไข่มนั ก็เป็นเรือ่ งธรรมดา แต่เราควรจะอยูใ่ นโลกนีอ้ ย่างเข้าใจทีม่ าทีไ่ ปของสิง่ ต่างๆ มากกว่า คนจะสู้ก็สู้กันไป เพราะคนเหล่านี้เขามีผลประโยชน์ ผลประโยชน์ ก็ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้าย ผมยกตัวอย่างหนังเรื่อง Blue Valentine ที่ตอนแรกได้เรต NC-17 ในอเมริกา ถ้าหนังคุณได้เรต NC-17 โอ้โฮ ตลาดมันลดลงทันทีเลย เพราะฉะนัน้ เขาก็ตอ้ งสู ้ มันเป็นเงินมหาศาล หมายความว่าที่คนกับรัฐสู้กันก็เพราะเรื่องของผลประโยชน์ ใช่ครับ สุดท้ายแล้วสิ่งที่ตัดสินก็คือผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ผลประโยชน์ของรัฐ หรือประชาชน ซึ่งผลประโยชน์ของแต่ละคน ก็ไม่เหมือนกัน แต่สว่ นใหญ่ทกุ สังคมก็จะอ้างศีลธรรมอันดีงาม ในโลก ตะวันตกก็อ้างแบบนี้ ยกตัวอย่างหนังสือ สัญญาประชาคม ของ ฌอง-ฌาค รุสโซ ซึง่ เป็นรากฐานความคิดของระบอบประชาธิปไตย ยุคใหม่ ก็เคยถูกจัดให้เป็นหนังสือ pornography บ่อนทำลายศีลธรรม อันดีงาม เพราะทำลายความมั่นคงของระบอบกษัตริย์ในสมัย ก่อนปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส เห็นไหมครับว่าใครก็เป็นบ่อนทำลายศีลธรรมได้ มันขึน้ อยูก่ บั มุมมอง เพราะฉะนัน้ นักกฎหมายก็จะบอกว่ามันกว้าง แต่สำหรับผม มันกว้างมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพราะในที่สุดแล้ว ถ้าถามว่านิยามกันอย่างไร มันก็ตอบไม่ได้ อย่างหนังสือกายวิภาค ของหมอ คุณจะบอกว่าโป๊รึเปล่าล่ะ? ก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั บริบท แล้วก็การรับรูข้ องคนด้วย จะเถียงกันว่าอะไรผิด อะไรถูก มันก็ไม่จบ สุดท้ายแล้วมันตัดสินกันด้วยอำนาจ ใครมีอำนาจมากกว่า ก็ชนะ นี่คือความจริง เพราะฉะนั้น มันก็ไม่มีที่สิ้นสุด แล้วก็ต้องสู้ กันไปเรื่อยๆ ผมไม่ได้ว่ารัฐถูก จุดยืนของผมคือไม่เห็นด้วยกับการ เซ็นเซอร์ แต่ในขณะเดียวกัน ผมคิดว่าผมคงไม่มีปัญญาจะไป ยกเลิกเซ็นเซอร์ เพราะในทีส่ ดุ มันก็เป็นสิง่ ทีม่ าพร้อมกับความเป็นรัฐ อย่าลืมนะครับ การเซ็นเซอร์มันเป็นกลไกที่มาพร้อมกับอาณาจักร โรมัน เพื่อดูแลศีลธรรมอันดีงาม และมันเป็นมรดกตกทอด เพราะ สำหรับผม ถ้าคุณจะยกเลิกเซ็นเซอร์ คุณก็ต้องยกเลิกรัฐด้วย พอผมพูดไปพูดมาคนก็จะคิดว่าผมโปรรัฐ เปล่า ผมไม่ได้โปรรัฐ แต่ผมคิดว่ามันเป็นกลไกที่รัฐต้องมี และมันจะหยุดไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องสู้กัน ที่อาจารย์ไม่เห็นด้วยกับเซ็นเซอร์เพราะว่าอะไร เพราะผมคิดว่ารัฐจัดการกับสิง่ พวกนีไ้ ม่ได้ คุณไม่มวี นั ทีจ่ ะจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมือ่ คิดในแง่ของเศรษฐกิจ Economic Rationality แล้วมันไม่มคี วามเป็นไปได้เลย แต่ปญ ั หาของสังคมไทยก็คอื ฉันรูน้ ะ ว่าแกทำอะไร แต่ฉนั ไม่อยากฟัง เพราะในสายตาของฉัน ลูกของฉัน คนนีจ้ ะต้องเป็นสาวบริสทุ ธิ ์ จะต้องเป็นคนดี แต่ความจริงจะสำส่อน ยังไงไม่อยากรู ้ ไม่อยากฟัง แล้วก็ไม่ตอ้ งมาบอก แต่ถา้ บอกเมือ่ ไหร่ กูโกรธฉิบหายเลยนะ สำหรับผม รัฐไทยก็คดิ แบบนี ้ เหมือนบอกว่า เมืองไทยไม่มโี สเภณี ไม่มกี ารทำแท้ง แต่กเ็ ห็นอยูว่ า่ มี บอกว่าทุกคน เป็นคนดีหมดเลย แต่ปัญหาคอร์รัปชันเต็มเมือง คือเราไม่ต้องการ ฟังไงครับ ผมคิดว่า ในท้ายที่สุดแล้วมันก็คือการที่เราอยากอยู่ใน ความสุขของเรา ทีร่ สู้ กึ ว่าสังคมของฉันมันดี แต่ความจริงของคนอืน่ มันกำลังจะทำให้สังคมของฉันล่มสลาย

ธาม เชื้อสถาปนศิริ

ผูจ้ ดั การกลุม่ งานวิชาการ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสือ่ เพือ่ สุขภาวะของสังคม หรือ Media Monitor

QUESTIONS WITH MEDIA MONITOR 1. นอกจากระบบเรตติง้ แล้ว สังคมควรจะมีอะไรเพิม่ เติมเพือ่ คัดกรอง หรือเฝ้าระวังสื่อที่รับชมอยู่ในปัจจุบัน ระบบเรตติ้งต้องมาคู่กับพฤติกรรมการเสพสื่ออย่างรู้เท่าทัน หรือ Media Literacy เหมือนเวลาซื้อยาก็จะมีฉลากยา เรตติ้งก็จะ ทำหน้าที่เหมือนฉลากยา บอกส่วนผสมข้างในว่ามีอะไร เช่น ยา อันตราย ยาภายใน ยาภายนอก ผู้ใหญ่ควรทานกี่เม็ด เด็กควร ทานกีเ่ ม็ด ถ้าคุณทานยาผิด คนเจ็บตัวก็คอื คุณ เช่นเดียวกับเรตติง้ ที่ไม่ได้บอกว่ารายการนั้นดีหรือไม่ดี บอกเพียงแต่ว่ารายการนั้นมี อะไรบ้าง แล้วคุณจะใช้มันถูกต้องหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวคุณ 2. ในเมื่อคนดูไม่สามารถไปควบคุมผู้ผลิตได้ แล้วจะมีวิธีไหนที่เขา พอจะทำได้เพื่อป้องกันตัวเอง คนดูสามารถควบคุมด้วยตัวเองจากการรู้เท่าทันสื่อ เช่น คุณ เป็นพ่อแม่ ดูทวี กี บั ลูก แล้วอยากดูละคร ดอกส้มสีทอง ถ้าคุณจะ ใช้ประโยชน์จาก น 18 ก็ต้องบอกให้ลูกไปนอน คือต้องมีระเบียบ วินยั เพราะเครือ่ งหมายก็บอกอยูว่ า่ รายการไม่เหมาะกับเด็ก ผูจ้ ดั ทำ รายการเขาก็ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องดู ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้ เห็นว่าผู้บริโภคหรือผู้เสพสื่อในประเทศไทยขาดระเบียบวินัย ในการรับชม ขาดความรู้เท่าทันสื่อ 3. จะปลูกฝังประชาชนอย่างไร ให้รจู้ กั ตัดสินใจเลือกรับชมสือ่ ด้วยตนเอง จากกรณีละคร ดอกส้มสีทอง ซึ่งทำให้เกิดการถกเถียงกันนั้น ถือเป็นเรือ่ งดี เพราะหากไม่ถกเถียงกันเลย ปัญญาก็จะไม่เกิด และ ในความจริงแล้วละครเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น เพราะในทีวียังมีละครอีกมากมายที่ทำให้เราเห็นการแสดงออก ของตัวละครในแง่ลบ และปัจจุบนั มีรายการมากมายตัง้ แต่รายการ ขายสินค้า รายการเกีย่ วกับความเชือ่ โชคลาง สิง่ ลีล้ บั ไสยศาสตร์ ต่างๆ ทีต่ อ้ งอาศัยคำแนะนำจากผูป้ กครองในการรับชมมากเสียกว่า ดอกส้มสีทอง เสียอีก 4. สำหรับสถานการณ์เกีย่ วกับการจัดเรตติง้ หรือการถกเถียงเกีย่ วกับ เนื้อหาของละครบางเรื่องที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คิดว่าเป็นการตื่นตัว หรือตื่นตูมเกินไปไหม ผมคิดว่าก็ตื่นตัวนะ สะท้อนให้เห็นว่าเราเริ่มตระหนักในสิทธิ ในการปกป้องตัวเอง อย่างผูป้ กครองส่วนหนึง่ ก็ออกมาปกป้องเด็กๆ ผมว่าก็ทำถูก และเป็นโอกาสทีด่ ที ผ่ี ปู้ กครองจะได้เข้าใจระบบการ กำกับดูแลสือ่ และหน่วยงานของรัฐก็จะได้เข้าใจบทบาทของตนเอง หรือผูจ้ ดั ก็จะได้นำไปเป็นบทเรียนว่าเราจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้ เพราะอาจจะเกิดการร้องเรียน คือผมเชื่อว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นมา แล้วก็ดีทั้งนั้น เพราะเราจะได้เรียนรู้ ตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตูม 5. ทุกวันนี้แนวโน้มในการตระหนักในสิทธิของตัวเอง หรือตระหนัก ในการป้องกันตัวเองของผู้ชมเป็นอย่างไร ตอนนี ้ เนื ่ อ งจากเทคโนโลยี ม ั นทำให้ ส ื ่ อ มี ช ่ อ งทางมากขึ ้น เราไม่ได้มีฟรีทีวี 6 ช่อง เหมือนแต่ก่อนแล้ว หรือไม่ได้มีแค่ หนังสือพิมพ์ 4-5 ฉบับ เท่านั้น แต่ยังมีนิตยสาร มีอินเทอร์เน็ต มีเคเบิลทีว ี หรือทีวดี าวเทียมมากมายทีม่ ใี ห้เลือกเสพ เพราะฉะนัน้ มันถึงยุคที่ปฏิรูปสื่อโดยเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดแล้ว มันทำให้ คนมีช่องทางในการเสพสื่อมากขึ้น แนวโน้มก็คือว่า ตลาดไหน ก็ตามที่ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือก มันก็จะทำให้ผู้ผลิตก็จำเป็น จะต้องคิดถึงคุณภาพในการผลิตของตัวเองมากขึ้น ถ้าไม่อยากดู ละครเรยา คุณก็ไปดูทีวีไทย หรือจะไม่ดูละครก็ไม่ตายนะ ไม่ชอบ ช่องนีก้ ไ็ ปดูชอ่ งอืน่ จำไว้วา่ ผูบ้ ริโภคมีทางเลือก เขาสามารถใช้เสียง ของตัวเองในการร้องเรียน ถ้าสือ่ ไม่เปลีย่ น ผูบ้ ริโภคก็จะเปลีย่ นเอง คือเปลี่ยนไปช่องอื่น แนวโน้มจะเป็นอย่างนั้น จะเริ่มสร้างอำนาจ การต่อรองระหว่างผู้รับสารกับผู้ผลิตสื่อมากขึ้น 6. สิง่ ทีค่ วรระวังทีส่ ดุ ในตอนนีค้ อื อะไร สำหรับสือ่ ทีวี หรือระบบเรตติง้ มันก็น่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับ สื่อในบ้านเรา ค่อนข้างจะทำหน้าทีต่ ามตลาด ตามเรตติง้ ผูช้ มมากเกินไป เรามัก จะมีรายการที่เรียกร้องความสนใจมากกว่ารายการที่ผู้ชมควรที่ จะดูเพื่อความรู้ ซึ่งกลไกตลาดแบบเดิมมันเป็นอย่างนี้มานาน แล้วลองคิดว่าสังคมที่บ่มเพาะความรุนแรงแบบไม่บันยะบันยัง

มันจะเป็นอย่างไร เรามีละครที่พระเอกข่มขืนนางเอกมาได้เป็น 20-30 ปี ถึงจะทำซ้ำเรือ่ งเดิม เราก็ยงั มีฉากข่มขืนๆๆ อยู ่ มันเป็นการ ผลิตซ้ำทางความคิดในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันเรื่องเพศ เรื่องของผู้กระทำความรุนแรงต่อผู้ถูกกระทำที่เป็นเหยื่อ มันคือ การปลูกฝังอคติทางชนชัน้ นัน่ คือสิง่ ทีเ่ ราต้องระวัง มันเป็นมายาคติ ในการเสพสื่อ 7. จริงๆ แล้วมีเดียมอนิเตอร์ก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบ จากสื่อเยอะมาก ถามจริงๆ ว่างานวิจัยพวกนี้มันมีผลให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงในสังคมไหม มันมีผลในระดับทีน่ อ้ ยครับ ผมกล้าพูดเพือ่ ประเมินตัวเองเลย แต่ที่มันต้องมีเพราะคอนเซ็ปต์มีเดียมอนิเตอร์ก็คือการเฝ้าระวังสื่อ ในรูปแบบของภาคประชาชน เป็นหน่วยเฝ้าฟัง และตรวจสอบสื่อ เพราะอะไรถึงสำคัญ เพราะมันเป็นการสะท้อนกลับว่าตัวผูบ้ ริโภค ก็มสี ทิ ธิใ์ ห้ขอ้ มูลกลับนะ ถ้ามีหน่วยเฝ้าระวังสือ่ มันเท่ากับบอกว่า ผู้บริโภค หรือผู้รับชมสื่อเป็น active audience คือมีความรู้ มีความคิด มีวิจารณญาณ พอคุณมีความรู้ ก็เท่ากับว่าคุณมี สิทธิที่จะร้องเรียนโต้ตอบได้ สังคมไทยชอบบ่นพันครั้ง แต่จริงๆ แล้วการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือ ร้องเรียน 1 ครั้ง ดีกว่าการบ่น ติเตียน 1 พันครั้ง มีใครเคยเขียนจดหมายไปที่ ผอ. ช่องไหม ไม่มีใครทำ ซึง่ เวลาร้องเรียนก็ตอ้ งมีขอ้ มูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ สือ่ ก็จะฟังว่า ข้อร้องเรียนของคุณมีเหตุมีผล ไม่ใช่ข้อบ่น 8. คุณคิดอย่างไรกับการจัดเรตติ้งของผู้ผลิตรายการในปัจจุบัน ปกติละครบ้านเราส่วนมากควรที่จะอยู่อย่างน้อยคือ น 13 หรือ น 18 ปัจจุบนั ละครบางเรือ่ งยังเป็น ท อยู ่ ซึง่ ผมว่ามันไม่ตรง กับเนื้อหาข้างใน แม้กระทั่งโครงเรื่อง ละครชิงรักหักสวาท จะไป จัด น 13 ก็ไม่ถกู เพราะว่าละครทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับการแต่งงาน เกี่ยวข้องกับคนที่เลยวัยทำงาน อย่างน้อยๆ เรื่องราวความรัก ความใคร่ของตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนมันก็ควรจะเป็น น 18 อยู่แล้ว แต่บ้านเราเลือกที่จะใช้ น 13 หรือถ้าเลือกได้เขาก็คง อยากจะใช้ ท 9. ทำไมถึงมีการใช้เรตไม่ตรงกับเนื้อหา ผมบอกได้ เ ลยว่ า ตั ว ระบบเรตติ ้ ง บ้ า นเรามั น ใช้ ย ากมาก เพราะมีตัวแปรในการพิจารณาเยอะ ตั้ง 19 ตัวแปร ระบบเป็น คณิตศาสตร์มาก เพราะมันต้องวัดทั้งพฤติกรรมและความรุนแรง เรื่องเพศ และเรื่องภาษา ต้องไปนั่งตีความว่ามันถี่ไหม มันมีแล้ว เห็นชัดเจนไหม มันไม่สมจริงสมจังหรือเปล่า อีกอย่างคือภาษา ที่เขียนมันเป็นเชิงกฎหมายมากเกินไป ที่สำคัญคือ มันกังวลไป ทุกเรื่อง รู้ไหมว่าระบบเรตติ้งในต่างประเทศอย่างเก่งก็พิจารณา 8 เรื่อง นี่คือสูงสุดแล้วนะ มีบางตัวที่ผมไม่เห็นว่าจะมีใครวัดเลย อย่างเช่น ภาษาสแลง ภาษาผิดไวยากรณ์ แม้กระทั่งเรื่องเสื้อผ้า แต่งกายไม่เหมาะสม เรตติ้งยังเอามาวัดเลยนะ เพราะฉะนั้น คนที่นำมาใช้จริงๆ ถึงใช้ไม่ตรง เพราะมันใช้ยาก แล้วส่วนใหญ่ ก็ใช้ไปอย่างนัน้ เองแหละ และอีกอย่างคือบ้านเรามองว่า เรตติง้ ฉ ภาพลักษณ์มันดูไม่ดี โฆษณาไม่ลง เพราะฉะนั้น ก็ต้องพยายาม ปรับเรตติ้งลงมาให้ต่ำๆ มันผิดมากเลย จะเอามาร์เก็ตติ้งเข้ามา เกี่ยวข้องกับเรตติ้งได้ยังไง นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมมันพัวพัน กันอีนุงตุงนัง 10. สุดท้ายแล้วระบบเรตติ้งยังควรจะมีอยู่ไหม ควรมีครับ เพราะระบบเรตติ้งถูกเอามาใช้เพื่อรัฐจะได้ไม่ต้อง ใช้เครื่องมือเซ็นเซอร์ ข้อดีของระบบเรตติ้งมันมีเยอะ ถ้าจะใช้ไป ให้สุดทางก็คือเรื่องของการปกป้องช่วงเวลาโดยใช้ time zoning ต่อไปก็ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันว่าละครเรื่องไหนดีหรือไม่ดี เพราะ ว่าป้องกันไว้แล้ว แต่ทุกฝ่ายก็ต้องรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเอง คืออะไร ถ้าเขาให้ใช้เรตติ้งคุณก็ต้องใช้ให้ตรงสำหรับผู้จัด จะมา ใช้ผิดๆ ไม่ได้ รัฐให้ใช้เรตติ้งแล้ว รัฐก็ต้องไม่เข้ามาแทรกแซงหรือ เซ็นเซอร์ เรตติง้ มีแล้ว คนดูกต็ อ้ งปกป้องลูกตัวเองนะ ให้ความรูเ้ ขา แนะนำเขา เรียกว่าระบบดูแลรับผิดชอบร่วมกัน


16

THE CULTURE WATCH ลัดดา ตั้งสุภาชัย

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เอาเข้าจริงๆ แล้ว คนทั่วไปก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าขอบข่ายเนื้อหาการ ทำงานของศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมครอบคลุมไปถึงขนาดไหนนะครับ การเฝ้าระวังไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ อย่างทางตำรวจและทหาร เขาก็ดูแลเรื่องความมั่นคงของชาติ ในเมื่อความมั่นคงของประเทศ ต้องมีการเฝ้าระวัง ทางร่างกายก็มีการตรวจรักษาต่างๆ แล้วจิตใจ เราล่ะ จะไม่มกี ารเฝ้าระวังเลยหรือ? วัฒนธรรมทีเ่ ป็นเรือ่ งนามธรรม ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมัน error ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว? ถ้าลองย้อนกลับไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ เก่าๆ จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องวัฒนธรรมมา ตั้งแต่ต้น ดังนั้น วัฒนธรรมของเราจึงเริ่มเสื่อมถอยลงมาเรื่อยๆ จนมาวันนี้ที่แผลมันเปิดเหมือนคนเป็นมะเร็ง เด็กอายุ 11 ปี มีเพศสัมพันธ์ ทำแท้งมาแล้วสองสามหน อายุ 12 ปี เป็นยุวอาชญากร ติดยาเสพติด ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นปัญหาสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ตอนนี้ศูนย์เฝ้าระวังทำงานตามบริบทที่เกิดขึ้น หนึ่ง คือ โฟกัสไปที่เด็กและเยาวชน สอง มุ่งประเด็นไปที่สื่อ เนื่องจากการ ศึกษาวิจยั เราพบว่า สือ่ เป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำให้เกิดปัญหาสังคมและ วัฒนธรรม เช่น การนำเสนอเนื้อหาที่แปลกประหลาดไม่เหมาะสม อย่างเรื่องเพศสัมพันธ์ คลิปลามก ภาพคนทะเลาะตบตีกัน หรือ อย่างกรณีแอ๊บแบ๊ว ที่บางคนเขาถามกันว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีสติดหี รือเปล่า? เด็กๆ ก็พดู จาเป็นแฟชัน่ อย่างนัน้ เอง เดีย๋ วก็หายเอง แล้วถามว่าทำไมเด็กติดอ่างถึงต้องไปหาคุณหมอล่ะคะ ไม่ไปหา มันจะหายเองไหม? คือทุกอย่างถ้าติดแล้วก็ต้องแก้ อย่างภาษา ทีพ่ ดู กันไม่ด ี อาจเริม่ จากการทีเ่ ราใช้สอ่ื สารกันในอินเทอร์เน็ต MSN อะไรอย่างนี้ ใช้ภาษากันผิดๆ เพี้ยนๆ ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีๆ ก็จะติด มาใช้กันในชีวิตจริง เวลามีประเด็นปัญหาเรื่องสายเดี่ยวเกาะอก คนมักจะยกเรือ่ งทีส่ มัยก่อนเรานุง่ ผ้าแถบขึน้ มาแย้ง ...เฮ้ย! คุณกำลัง เปรียบเทียบอะไรที่เป็นสีข้าง นี่ไม่ใช่สมัยอยุธยาที่คนยังขี่ช้างขี่ม้า กันอยูน่ ะ ตอนนีเ้ รามีประชากรเพิม่ ขึน้ ตัง้ ไม่รเู้ ท่าไหร่ หกสิบล้านคน บนขวานทองสุวรรณภูมิซึ่งมีพื้นที่เท่าเดิม ไม่ต้องทะเลาะกันหรอก แค่เดินเบียดกันก็เจ็บจะแย่แล้ว สมัยก่อนเราอยู่กันอย่างสันติ

วัฒนธรรมจูงวัวไปค้า จูงม้าไปขาย ประเทศเป็นเมืองร้อน โจรก็ไม่มี สายเดี่ยวเกาะอกคุณก็แต่งไปสิ แล้วคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ไปเดิน ศูนย์การค้านะ เขาเข้าวัดอยู่กับหลักธรรม คนสอนหนังสือคือพระ พระก็ไม่มีข่มขืนเหมือนสมัยนี้ ดิฉันเลยคิดว่าเด็กรุ่นใหม่กำลังมอง สีข้างไปนะ คุณต้องมองทั้งบริบทของเวลาที่หมุนไป บางคนเขาก็ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตการทำงานของหน่ ว ยงานนี้ กั น ว่ า ภาครัฐจะไปคิดเองแทนประชาชนกันมากเกินไปหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะ ดิฉันยืนยันว่าการทำงานของดิฉันไม่ได้เกิดขึ้นจาก ตัวเอง แต่เริ่มจากมีคนมาสะท้อน หรือไม่ก็มีงานวิจัยซึ่งเราต้องมา นั่งพิจารณากันเป็นเรื่องๆ ไป อย่างที่เขาบอกว่าสื่อเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป การแก้ปัญหาจึงอยู่ที่การ จัดระดับความเหมาะสมของสื่อ นั่นก็คือเรื่องเรตติ้ง จริงๆ แล้ว ศูนย์เฝ้าระวังฯ นีไ่ ม่ได้มหี น้าทีอ่ ะไรต่างไปจากหมาเฝ้าบ้านเลยนะคะ สมมติวา่ หมาตัวนีป้ ดิ ปากไม่พดู วัฒนธรรมก็ถกู ขโมย ดังนัน้ ในเมือ่ เลีย้ งมาเฝ้าบ้าน ดิฉนั ก็ตอ้ งเฝ้าบ้าน แล้วก็ไม่ได้เฝ้าบ้านอย่างเดียว กระทรวงวัฒนธรรมเน้นในเรื่องของการปลูกเพาะ ไม่ต่างอะไรจาก การปลูกต้นไม้ให้เจริญงอกงาม เรามีกรมศิลปากรทำเรื่องอนุรักษ์ จารีตประเพณี มีสำนักงานวัฒนธรรมทำเรื่องชีวิตท้องถิ่นและ กระบวนการศึกษาวิจัย เฝ้าระวังนี่เป็นแค่หนึ่งในงานวัฒนธรรม เท่านั้นเอง ดิฉันอยากให้คนอื่นๆ ได้มองงานวัฒนธรรมทั้งระบบ เหมือนกับการขับรถ เราไม่ได้มีหน้าที่ขับเพียงอย่างเดียว ถึงเวลา เราก็ตอ้ งไปหาคนเช็กเครือ่ งให้ แล้วตัวเราเองก็ตอ้ งเติมน้ำมัน ทีส่ ำคัญ คือต้องขับรถให้ถกู ต้องตามกฎจราจร มันเป็นฟังก์ชนั อยูแ่ ล้ว ถ้าคน มองทั้งระบบแบบนี้ เขาก็จะไม่มองว่าดิฉันไปเจ้ากี้เจ้าการ หรือ มองว่าเราลุกขึ้นมามีอำนาจเหนือทั้งแผ่นดิน *บางส่วนจากบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร เอสไควร์ ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2550 โดย วรัญญู อินทรกำแหง ภาพ : ธีระวัฒน์ คุ้มฤทธิ์

FROM TV PERSONS ยศสินี ณ นคร

ผู้จัดละคร “การจัดเรตทางรายการโทรทัศน์จริงๆ เป็น เรือ่ งใหม่ ซึง่ ก่อนหน้านีท้ างกระทรวงต่างๆ ก็มไี อเดีย ทีจ่ ะทำคูม่ อื ให้เด็กและผูป้ กครอง ว่ารายการนีค้ วร จะต้องให้ผู้ปกครองคอยดูแลควบคู่กันไปด้วย หรือเปล่า สำหรับตัวเองคิดว่าจริงๆ แล้ว ไม่ว่า เด็กจะทำอะไร จะดูอะไร จะไปไหนก็ตาม พวกเขา ก็ตอ้ งการคำแนะนำของพ่อแม่อยูแ่ ล้ว แต่เรือ่ งของ การจัดเรตนั้นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ทาง ผูใ้ หญ่สง่ มาให้เรา เราก็รบั ไว้ คนทำทีวไี ม่ได้มปี ญ ั หา กับเรือ่ งของการจัดเรตเลย อยากจะจัดอย่างไรก็ได้ จะ น 13 หรือ น 18 ทีต่ อ้ งไปฉายหลังสีท่ มุ่ ก็วา่ ไป อาจจะมีผลกระทบบ้างเรื่องของการวัดเรตติ้ง

ความนิยมของละครเรือ่ งนัน้ ๆ หากจะต้องไปฉาย ตอนดึกๆ แต่ในเรื่องความรุนแรงของสื่อ ในส่วน ของละครจะมี ร ะบบจั ด การในตั ว เองอยู ่ แ ล้ ว เพราะละครเราไม่สามารถทำอะไรได้มากอยู่แล้ว หรื อ ถ้ า มี อ ะไรที ่ ม ากไปหรื อ ฟั ง ดู แ ล้ ว แรงไป ตัวละครก็จะมีบทสรุปไว้อยู่แล้วเท่านั้นเอง “เรื ่ อ งการทำงานของกระทรวงวั ฒ นธรรม เราคิดว่าเขายังให้ความสำคัญได้ไม่ถกู ที ่ ซึง่ เข้าใจ ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของเขา แต่ในสิ่งที่เขาทำ บางครั ้ ง ก็ ไม่ ได้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ะไรขึ ้ น มาเลย นอกจากได้กระแสเท่านัน้ เอง สิง่ หนึง่ ทีข่ าดหายไป จากสังคมไทยในการดูมหรสพก็คอื art appreciate คุณให้ความสำคัญไม่ถูกจุด ละครไม่ใช่เพื่อให้ เด็กดูอยู่แล้ว รายการทีวีที่มี 24 ชั่วโมง ไม่ได้ทำ มาเพือ่ ให้เด็กดูเพียงอย่างเดียว แต่ทนี ถ้ี า้ เด็กอยาก จะมาดูด้วย ผู้ใหญ่เองก็ต้องมีหน้าที่ที่จะคอย

ศัลยา สุขะนิวัตติ์

นักเขียนบทละครโทรทัศน์ “จะเสียใจมากถ้าคนวิจารณ์ไม่ได้ดูละคร ตลอด รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเหนื่อยเปล่า อย่างกระแส ทีว่ จิ ารณ์วา่ ด่ากันด้วยถ้อยคำหยาบคาย ตบตีแย่ง ผูช้ ายกัน รับประกันไม่มีเด็ดขาด ถ้าเขียนเอามัน เอาเรตติ้ง ก็คงเขียนให้ตบกันกระจายไปแล้ว อย่ า งเรยาที ่หลายคนวิจารณ์ว่าพูดหยาบคาย กับแม่ ไม่มพี ดู จิกหัวเด็ดขาด อย่างมากก็ตะคอก หรือตวาดแม่ แสดงกิรยิ าทีไ่ ม่ดตี อ่ หน้าแม่ นัน่ คือ ความพอดีทใ่ี ส่เข้าไป ตอนทีเ่ ขียน ข้อเสียของเขา ที่อยู่ในหัวจะเป็นเพียงเด็กดื้อที่เอาแต่ใจกับแม่ พร้อมที่จะทำผิดทุกกรณีเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที ่ ตัวเองอยากได้ “ละครแรงช่ ว ยให้ ห ลายฝ่ า ยหั น มามอง สร้างจิตสำนึก หรือตระหนักมากขึน้ โดยกำหนด อายุคนดูเพื่อช่วยให้สถาบันครอบครัวแข็งแรงขึ้น ถือเป็นเรื่องดีมาก เพราะถ้าปล่อยให้เด็กดูละคร ตามลำพัง เวลาที่ไม่เข้าใจการกระทำบางอย่าง ของตัวละครนั้นๆ ไม่มีใครอธิบายได้ ฉะนั้น พ่อแม่หรือผูป้ กครองควรนัง่ ดูดว้ ย จะได้ชแ้ี นะหรือ อธิบายถึงผิดชอบชั่วดี แต่ถ้าไม่อยากให้ดู ก็พา ลูกไปนอนเลย” *บางส่วนจากบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร Who? ฉบับที่ 91 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 โดย อาภาพัชร์ ลี้ลับ ภาพ : ชวรินทร์ บุญมี

กฤษณ์ ศุกระมงคล

ผู้กำกับละคร “เรื่องของระบบเรต รายการทีวี ผมคิดว่า ดี น ะที ่ ม ี ค วามชั ด เจนในการแบ่ ง เรตที ่ ถู ก ต้ อ ง คนผลิตงานเองก็จะได้รู้ว่างานของเราจะอยู่ใน กลุ่มไหน คนดูเองก็ต้องยอมรับในเรื่องของการ แบ่งเรตนี้ด้วย ซึ่งจริงๆ ปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ เรื่องของเด็กกับผลกระทบจากละคร ดังนั้น ผู้ปกครองเองก็ควรจะดูแลและต้องรู ้ ว ่ า จะทำ อย่างไร อย่างที่เมืองนอกเองก็มีการจัดระบบ แบ่งเรตรายการทีวีอย่างชัดเจน และสำหรับเรื่อง บอกว่า สิ่งนี้ควรทำ สิ่งนี้ไม่ควรทำ ไม่ใช่พ่อแม่ การทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม บางเรื่องผม ั หา บอกว่าไม่มีเวลา แล้วจะทำอย่างไร เมื่อปัญหา คิดว่าเขาไม่คอ่ ยแฟร์ เหมือนกับเขาจะมาแก้ปญ มันเกิดมาแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไร ถ้าเราเข้าใจ ทีป่ ลายเหตุมากกว่า ต้องยอมรับว่าละครเรือ่ งหนึง่ เรือ่ ง art appreciate ให้ถกู หลัก ให้รวู้ า่ เราดูสารคดี มีทง้ั จุดดีและจุดด้อย แต่บางครัง้ คนทีจ่ ะมาตัดสิน เพื่อความรู้ ดูละครเพื่อความบันเทิง หรือใช้เรื่อง เขาก็ไม่ได้ดูทั้งหมด บางทีก็ไปฟังคนอื่นมาว่า ของเรยาตอนนี้ที่เป็นกระแสมาเป็น Case Study เรื่องนี้แรงแบบนั้นแบบนี้ ผมเชือ่ ว่าไม่มใี ครหรอก ให้ทางกระทรวงร่วมกับโรงเรียนไปเลย จะเป็น ที่ไม่แคร์สังคม ในจิตวิญญาณของคนทำจะรู้อยู่ ชั่วโมงพุทธศาสนาก็ได้ นั่งคุยกับเด็กไปเลยว่า เสมอว่าระดับไหนถึงจะเรียกว่าพอดี แต่ถา้ คุณไม่ได้ ดูแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ทำแบบนีแ้ ล้วจะผิดศีลข้อไหน ดูหรือวิเคราะห์แล้วมาพูด มาโวย ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว ใช้สื่อให้เป็นสื่อการสอน เพียงแต่คุณต้องจับจุด มันก็กลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของทั้งสองฝ่าย” ให้ได้ว่า โอเค! เราจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เดิน ต่อไปได้ หรือเราจะสูก้ นั ซึง่ จริงๆ แล้วเขาเลือกได้ แต่บางครั้งเขาเลือกที่จะสู้กับเราเพียงอย่างเดียว มากกว่าที่จะใช้เราเป็นสื่อในแบบที่เป็นสื่อจริงๆ”

จากผลการสำรวจผังรายการโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2552 พบว่าช่อง 3 เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีรายการละครมากทีส่ ดุ มีเวลารวม มากถึง 3,134 นาทีตอ่ สัปดาห์ หรือราว 7.5 ชัว่ โมงต่อวัน ที่มา : www.mediamonitor.in.th


20

GADGET

Apple iPad 2

EXHIBITION

“หลังจากทีแ่ ชมป์ได้สมั ผัสกับ iPad 2 มาอย่างเต็มๆ แล้ว ทำให้รวู้ า่ แท็บเล็ตตัวนีเ้ ป็นอะไรมากกว่าทีค่ นเขาบอกกัน ว่าเป็นไอโฟนขยายใหญ่ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการพกพาทีส่ ะดวกเพราะมีนำ้ หนักเบา (เบาขึน้ กว่ารุน่ แรกถึง 129 กรัม) และมันพอดีกบั มือของแชมป์ในทุกแง่มมุ ทุกองศา ไม่วา่ จะเวลานัง่ หรือยืน ข้อดีทส่ี องคือ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ทีน่ านเวอร์! และสามารถใช้ทำงานได้จริง อย่างเวลาแชมป์แต่งเพลง ถ้าเกิดอยูๆ่ คิดเมโลดีอ้ อก โอเค คุณอาจจะบอกว่า เราสามารถอัดข้อความลงไปในมือถือได้ แต่เราจะไม่สามารถเก็บรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีก เช่น คอร์ด หรือลูกเล่นต่างๆ แต่สำหรับ iPad เราแค่เปิด App เล่นคอร์ดเพลง แล้วร้องเพลงควบคู่ลงไปเลยก็ได้ ซึ่งขอบอกว่า ไมค์ในตัวของ iPad ดีมากๆ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของแชมป์ได้ทุกสิ่ง ดังนั้น iPad 2 จึงเป็น Gadget ตัวหนึ่ง สำหรับใครที่อยากอินเทรนด์ในเรื่องของเทคโนโลยี” ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.apple.com เลือกให้โดย : ศุภวัฒน์ พีรานนท์ นักร้อง

MOVIE

COSMETIC

LANEiGE Basic Care

หลายคนเคยกั ง วลใจว่ า ผิ ว ของเราเริ ่ ม มี เ ส้ น ริ ้ ว ๆ บนใบหน้ า ทั ้ ง ๆ ที ่ อ ายุ เพิ ่ ง แตะเลขสอง อย่าเพิง่ กังวลไป เพราะบางทีรว้ิ รอยทีว่ า่ อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคุณแก่ แต่อาจเกิดขึน้ เนือ่ งจากคุณผิวแห้ง หรือผิวขาดน้ำนั่นเอง ล่าสุด LANEíiGE (ลาเนจ) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อสาวเอเชียโดยเฉพาะ ได้แนะนำ ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใหม่ล่าสุด LANEiíGE Basic Care ผลิตภัณฑ์การเตรียมผิวเพื่อให้ผิวแลดูสวย กระจ่างใส พร้อมเติมความชุ่มชื่นอย่างเต็มเปี่ยมสู่ผิว ให้คุณสัมผัสความรู้สึกพิเศษของการมีผิวที่แลดู สวยใสดุจคริสตัล และเต็มอิม่ ด้วยความชุม่ ชืน่ จากสารสกัดของสาหร่าย และดอกไฮยาซินธ์ พบกับลาเนจ ได้ที่ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ และเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

ศัตรู ประชาชน

ภาพยนตร์ ส ารคดี จากประเทศเพื ่ อ นบ้ า น อย่ า งกั ม พู ช าที ่ ส ร้ า ง ความสั่นสะเทือนมาแล้ว ในเวทีเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติ จ ากทั ่ ว โลก จนสามารถคว้ า รางวั ล มากมาย อย่าง Special Jury Prize for World Cinema Documentary จาก Sundance Film Festival และรางวัล Best Documentary จาก 2010 British Independent Film Award ซึ่งใช้เวลาสร้ า ง กว่าสิบปีเพื่อค้นหาความ จริ ง ในอดี ต ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง กั บ ประวั ต ิ ศ าสตร์ ก าร สังหารหมู่ในยุคเขมรแดง ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งผู้กำกับสารคดี ชาวอังกฤษอย่ า ง ร็ อ บ เลมกิ น และนั ก ข่ า ว ชาวเขมรอย่ า ง เต็ ต สั ม บั ต ที ่ ไ ด้ ช ื ่ อ ว่ า เป็ น นักข่าวแนวสืบสวนที่เก่ง ที่สุดคนหนึ่งของกัมพูชา ร่วมค้นหาความจริงจาก เหตุ ก ารณ์ ส ั ง หารหมู ่ ท ี ่ สะเทือนใจคนทั่วโลกได้ ตัง้ แต่ 19 พฤษภาคม นี้ ทีโ่ รงภาพยนตร์ SF World เซ็นทรัลเวิลด์ เท่านั้น

MAGAZINE

National Geographic

National Geographic ประจำเดือนพฤษภาคม พาคุณไปพบกับเบื้องหลังชนเผ่าเล็กๆ ที่ผงาดขึ้นสู่อำนาจจนมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นทีร่ จู้ กั กันในนามของ ‘ชาวอินคา’ และศึกษาความลับสำคัญของชีวติ ผ่านมัมมีข่ องบรรพกษัตริยท์ บ่ี อกเล่าถึงความทะเยอทะยาน และเชื่อกันว่าเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่ชนรุ่นหลัง จากนั้นพลิกไปดูเหล่านักปีนผารุ่นใหม่ กับการพยายามทำลายขีดจำกัด ของตัวเองในการพิชิตหน้าผา Half Dome ที่มีความสูงถึง 650 เมตร ใจกลางหุบเขาโยเซมิกีด้วยมือเปล่า เพื่อการบุกเบิกเส้นทาง สุดหินใหม่ๆ ที่ไม่มีใครเคยปีนได้มาก่อน พร้อมการเตรียมตัวอย่างเอาจริงเอาจังกับกิจกรรมวัดใจสุดระทึกในครั้งนี้ ตามติดกันต่อ ด้วยสารคดีพิเศษ ‘100 ปี มรดกธรรม ปัญญานันทภิกขุ’ กับเรื่องราวของพระนักเทศน์และแม่ทัพธรรมแห่งวงการพุทธศาสนาไทย ในศตวรรษที่ 20 และดำดิ่งลงไปดูความอัศจรรย์ทางธรรมชาติของแนวปะการังออสเตรเลียเป็นการปิดท้ายนิตยสารดีๆ ฉบับนี้

What? Where? Why?

ไม่คอ่ ยจะมีให้เห็นบ่อยนัก กั บ นิ ท รรศการแสดงงาน เครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัย ในเมืองไทย นีจ่ งึ เป็นครัง้ แรกๆ ที่เราจะได้รับรู้นิยามทีแ่ ท้จริง ของเครื ่ อ งประดั บ ว่ า เป็ น มากกว่าอัญมณีอย่างที่เคย เข้าใจกัน โดยเฉพาะงานเดีย่ ว ของศิลปินสาวชาวไทย ฤดี ตั น เจริ ญ ครั ้ ง นี ้ ท ี ่ น ำเสนอ ในแนวคิดที่ว่า “คุณจะต้อง ผิดหวังหากคุณคาดหวังว่า จะได้เห็นอัญมณีในนิทรรศการ เครื่องประดับนี้” ซึ่งถือเป็น การท้ า ทายตั ว เองในฐานะ ผู้สร้างงาน และท้าทายภาพ เดิ ม ๆ ของเครื ่ อ งประดั บ ในสายตาของผู้สวมใส่ และ ผู้เข้าชมงาน ด้วยการสร้าง เครื่องประดับที่เป็นเหมือน งานศิ ล ปะที ่ ส วมใส่ ไ ด้ อย่ า งลวดเหล็ ก เส้ น เล็ ก หลากหลายขนาดที่ถูกนำมา ถักในการสร้างภาพร่างสามมิติ ซึ ่ ง สวมใส่ ไ ด้ ด ้ ว ย พบกั บ นิยามใหม่ของเครื่องประดับ ได้ระหว่างวันที ่ 21 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายนนี้ ที่ ATTA Gallery รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.attagallery.com

BOOK

สมรส สมรัก : แอนโธนี คาเพลลา

“หน้าปกและเนื้อเรื่องย่อๆ ของหนังสือเล่มล่าสุดของสำนักพิมพ์ LIPS ที่ชื่อ สมรส สมรัก นี้ก็ว่าน่าอ่านมากแล้ว แต่สิ่งที่เราสะดุดใจกลับเป็น ข้อความภาษาอังกฤษบนปกที่ว่า “…Sometimes it was not a question of what you allowed or did not allow yourself to feel. Sometimes the heart makes its own decisions, and all you can do is decide whether or not you are going to act on them...” ด้วยประโยคดังกล่าวนีจ้ งึ ทำให้อารมณ์มวลรวม ของหนังสือเล่มนี้อ่อนหวานและโรแมนติกขึ้นอีกมากมายจากเดิมที่หวานอยู่แล้ว ด้วยว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับรักระหว่างรบสมัยสงครามโลกครั้งที่สองของ ร้อยเอก เจมส์ กูลด์ ที่ถูกส่งมาที่เนเปิลส์เพื่อทำหน้าที่ขัดขวางเหล่าทหารอังกฤษที่มารักษาความสงบในเมืองดังกล่าวหลังเยอรมนีแพ้สงครามไป ไม่ให้ตอ้ งไปแต่งงานกับสาวอิตาเลียน แต่สดุ ท้ายก็ตอ้ งมาแพ้ใจตัวเอง เมือ่ เจอสาวอิตาเลียนทีถ่ กู ส่งมาเป็นแม่ครัวให้ทบ่ี า้ นของเขา หนังสือเล่มนีม้ เี รือ่ งราว เกี่ยวกับศิลปะการทำอาหารเคล้าอยู่ตลอดเล่ม เลยน่าจะทำให้คนอ่านได้อรรถรสทั้งรสชาติอาหารและรสชาติของความรักไปด้วยเต็มๆ” เลือกให้โดย : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day BULLETIN


21

RESORT

Villa Maroc Resort

เก็บของใส่กระเป๋าใบเก่งแล้วออกเดินทางไปให้ไกลจากเรือ่ งราวยุง่ เหยิงในชีวติ ประจำวัน (สักสองสามวัน) เพือ่ ไปนอนเอนกายรับลมชมวิวกับรีสอร์ต สไตล์โมร็อกโกบนชายหาดส่วนตัวที่รอให้คุณมาสัมผัสกับความสวยงามและความเงียบสงบของทะเลปราณบุรีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันแบบเต็มๆ ผ่านห้องพัก 5 สไตล์ ให้คณ ุ เลือกตามใจชอบ ไม่วา่ จะเป็นห้องพูล วิลลา สำหรับผูท้ ร่ี กั ความเป็นส่วนตัว หรือห้องพักแบบรอยัล วิลลา สำหรับการพักผ่อน กับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ภายในห้องยังใช้เฟอร์นิเจอร์ของแท้จากแอฟริกาเหนือ มาประดับตกแต่งผสมผสานเข้ากับกระเบื้อง zellige ทีส่ ง่ั ตรงจากโมร็อกโก พร้อมบริการเครือ่ งเล่น iPod Touch สำหรับการฟังเพลงยอดนิยมในแบบของคุณผ่านการดาวน์โหลดแบบฟรีๆ ด้วยอินเทอร์เน็ต ภายในห้องพัก ส่วนทีพ่ ลาดไม่ได้จริงๆ ก็คอื โปรโมชันห้องพักราคาพิเศษแบบฟูลคอร์ส ซึง่ มีให้บริการถึง 31 พฤษภาคม นีเ้ ท่านัน้ รายละเอียดเพิม่ เติม www.villamarocresort.com หรือโทร. 0-2656-0818

RESTAURANT

BonChon Chicken Thailand

“ร้านไก่ทอด BonChon อยูท่ ท่ี องหล่อ ซอย 13 ชัน้ 2 ของ Seenspace ซึง่ สิง่ ทีน่ า่ สนใจของร้านนีก้ ค็ อื เป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกา ซึ่งหลายๆ คนเคยให้คำนิยามว่าเป็นไก่ทอด ที่อร่อยที่สุดในโลก เราก็เลยไปขอลองเสียหน่อย และความน่ารักของร้านนี้ก็คือเป็นร้านอาหารสไตล์ เกาหลี ของขึ้นชื่อก็คือปีกไก่ทอด มีให้เลือก 2 รส คือ รสเผ็ด กับรสกระเทียม ซึ่งแบบเผ็ดนี้เราคิดว่า น่าจะถูกปากคนไทย ซึ่งทางร้านมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ S, M และ L จุดเด่นอยู่ที่รสชาติและความ กรุบกรอบของไก่ ซึง่ กรอบมาก นอกจากนีย้ งั มีเมนูรายการอืน่ ๆ ให้เลือกทาน ไม่วา่ จะเป็นสลัด เกีย๊ วซ่า และเครื่องดื่มเก๋ๆ อย่างโซจู สตรอเบอรี ที่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับถังใส่น้ำแข็ง และมีเกล็ดน้ำแข็ง เกาะอยู่ข้างๆ ขวด จึงอยากแนะนำให้มาลองชิมกันครับ” เลือกให้โดย : วีรวัฒน์ อัจจุตมานัส บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HAMBURGER C

M

Y

CM

CLOTHES

ACCESSORY

MY

CY

CMY

K

CELINE Fall 2011 Collection

สำหรับสาวมั่นคนเมือง ความคล่องตัวคงเป็นความสำคัญระดับชาติที่ยากจะมีอะไรมาแทนที่ได้ ซึ ่ ง นอกจากความกระตื อ รื อ ร้ น ส่ ว นตั ว แล้ ว เสื ้ อ ผ้ า ก็ เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ที ่ จ ะเพิ ่ ม ความกระฉั บ กระเฉง ให้ working woman ได้ลุยงานหนักแบบไม่ต้องทำหน้าเบื่อ โดยเฉพาะคอลเล็กชันใหม่จาก CELINE ในชุดสไตล์ ‘Urban warrior’s uniform’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้อผ้าสไตล์แมนๆ ด้วยเสื้อโค้ต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งการทำให้เนื้อผ้าเกิดความเงาคล้ายสีโลหะ หรือเสื้อผ้าลายเสือที่พิมพ์ลงบน หนังลูกวัว หรือขนแพะ ไปจนถึงเสื้อขนแกะที่เป็นลอน ที่รับรองว่าสวมใส่เมื่อไหร่ต้องมีคนมองเหลียวหลัง จนเมื่อยคอแทบทุกครั้ง พบกับคอลเล็กชันใหม่นี้ได้ที่ CELINE Shop ชั้น G เกษรพลาซ่า

GIVE

บริจาคกล่องนมกับโครงการหลังคาเขียว

ที่ผ่านมากระแสของการรักและดูแลโลกดูท่าว่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทุกคน หันมาใส่ใจบ้านของเราอย่างจริงจัง แต่ดว้ ยภาวะของโลกในปัจจุบนั ทีม่ หี ลายปัญหาประดังเข้ามา พร้อมๆ กัน โครงการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั อย่างเช่น โครงการหลังคาเขียว ที่เป็นความร่วมมือของทั้งบริษัทเอกชน และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในการรวบรวม กล่องนมที่ใช้งานแล้วมาผลิตเป็นแผ่นหลังคา และนำไปใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับชุมชน ต่างๆ ทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ ได้ทง้ั การจัดการขยะ และได้ชว่ ยผูท้ เ่ี ดือดร้อนจากภัยธรรมชาติไปด้วย โดยสามารถนำกล่องเครื่องดื่มที่ทำความสะอาดแล้วไปบริจาคได้ที่ Big C หรือเข้าไปดูจุดรับอื่นๆ ได้ที่ www.greenroof.in.th

Diane by Diane von Furstenberg

ถึ ง เวลาแล้ ว หรื อ ยั ง สำหรั บ การ เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบเก่าอันแสน ยับเยินของคุณ? ถ้าคำตอบออกมาว่าใช่! แล้วจะมัวรอช้าอยูท่ ำไม ลองหันมามอง กระเป๋าลายเก๋ของ Diane by Diane von Furstenberg กั น ดู ส ั ก หน่ อ ย เพราะจุดเด่นแสนเตะตาในทุกมุมมอง ที่ได้เห็นก็คือ ดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจ จากผ้าพิมพ์สไตล์วนิ เทจ ผสมผสานกับ วัสดุสมัยใหม่ ท ี ่ ให้ ค วามเรี ย บหรู แ ละ ดูทันสมัย แต่คงความคลาสสิกไว้แบบ ไม่มีเชย คุณสามารถนำกระเป๋าเหล่านี้ ไปมิกซ์กบั ชุดทำงานเท่ๆ ในแบบคนเมือง ที่มีสไตล์ได้ทันที หรือจะเอาไปใช้ร่วม กับชุดลำลองในวันหยุดเบาๆ สำหรับ การเดิ น ทางท่ อ งเที ่ ย วในวั น หยุ ด อันแสนสดใสก็ ท ำให้ เจิ ด ได้ ไม่ ซ ้ ำ ใคร ทั้งหนักแน่น ชัดเจน และเต็มเปี่ยม ไปด้วยสีสันขนาดนี ้ ไปหยิบจับเลือกชม คอลเล็กชันของ Diane เพิ่มเติมได้ที่ ช็อป DVF ชั้น G เซ็นทรัล ชิดลม


CALENDAR

22

20 - 26 MAY 2011

MON

TUE

WED

THU

Facade

Exclusive Party The Drums Live in Bangkok

Material 101 - ไม้

Wonderful Thailand 2011

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย จิรศักดิ์ ปลาบู่ทอง, เฉลิมพล รัตนโกมลวัฒน์ และ กรุณา ภาณุเมศ ที่ ใช้ ใ บหน้ า ของพวกเขา เป็นตัวแทน เป็นคำอุปมา อุปไมยที่สื่อความหมาย ทางสังคม และผลของ การกระทำของตัวมนุษย์ เองในสังคม วันนี้ถึง 18 มิ ถ ุ น ายน 2554 ณ นัมเบอร์วันแกลเลอรี สีลม ซอย 19

พบกั บ ไลฟ์ โชว์ จ าก วงอิ นดี ้ พ ็ อ พชื ่ อ ดั ง จาก นิวยอร์ก ‘The Drums’ ที่ ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น หนึ ่ ง ในวงอิ นดี ้ พ็ อพที ่ ด ี ที่สุดแห่งปี 2010 วันนี้ เวลา 20.30 น. ณ ร้าน Muse ทองหล่อ ซอย 10 จำหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์ บัตรราคา 800 บาท (บัตรมีจำนวนจำกัด 800 ใบเท่านั้น)

นิทรรศการขนาดย่อม ทีจ่ ะบอกเล่าเรือ่ งราวน่ารู้ ของไม้ พร้อมกับพาย้อน ไปสำรวจลำดับขั้นตอน ของการแปรรูปไม้ และ พบกั บ หน้ า ไม้ ล วดลาย มหัศจรรย์จากธรรมชาติ ที ่ ก ลายเป็ น ลายภู เ ขา ได้ที่นี่ เข้าชมฟรี วันนี้ ถึง 14 สิงหาคม 2554 ณ TCDC ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6 (เว้นวันจันทร์)

21 22

FRI

งานเดียวที่รวบรวม แพ็กเกจท่องเทีย่ วทุกแบบ ทุกสไตล์ทผ่ี รู้ กั การเดินทาง ไม่ควรพลาด พบกับโซน โรงแรม ที่พัก รีสอร์ต บริษทั นำเทีย่ ว สายการบิน เรือสำราญ รถเช่า ของ- ที่ระลึก สินค้า OTOP แ ล ะ ก ิ จ ก ร ร ม พ ิ เศ ษ มากมายภายในงาน วันนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่ง ชาติสิริกิติ์

Hybrid Exhibition

นิ ท รรศการศิ ล ปนิพนธ์ประจำปี 2554 ของสถาบั น ออกแบบ นานาชาติ ช นาพั ฒ น์ หรือ CIDI ชนาพัฒน์ จากนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย ห ล ั ก สู ต ร น า น า ช า ต ิ สาขาการออกแบบแฟชัน่ และสาขาการออกแบบ ตกแต่งภ า ย ใน แ ล ะ ออกแบบผลิต ภ ั ณฑ ์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 วันนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2554 ณ ชัน้ 1 สยาม เซ็นเตอร์

SAT

SUN

The Season Charity Concert by TU Ambassador

Locution-(re)locations

คอนเสิร์ต 4 ฤดู จาก 4 ศิลปิน ที่จะทำให้ ทุ ก ฤดู ข องคุ ณ เป็ น ฤดู แห่งความสุข ดืม่ ด่ำไปกับ บทเพลงจาก เบล สุพล, Room39, Better Weather และ Flure วันนี้ เวลา 17.00 น. ณ หอประชุม ใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำหน่ายบัตรที่ ไ ท ย ท ิ ก เ ก ็ ต เม เจ อ ร ์ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบ อุทกภัยในภาคใต้ และ มูลนิธิเด็กอีก 10 มูลนิธิ)

นิทรรศการ ‘ผนังของ โลกหม่นบางคล้ายผนัง ระฆังทองคำ (เต็มไปด้วย ทัศนะ... เต็มไปด้วยความ รู้สึก)’ โดย ภาพตะวัน สุวรรณกูฏ โดยนำเสนอ แนวคิดในฐานะของการ เป็นบุคคลที่สามหรือการ เป็นคนนอกพื้นที่ที่เข้าไป อาศัยในพื้นที่ต่างๆ วันนี้ ถึง 10 กรกฎาคม 2554 ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี (วันพฤหัสบดีถงึ วันอาทิตย์)

ing

lish

วันกอนครับ ฉบับสะดวกขำ: ฮากระทบฝง

k

oo

ab

b pu

! ๆ |t รำ จากหนังสือเลมหนาขนาดรองขาตูได สูมุขตลก ปู-ชง-ตบ วัฒนธรรมขำสไตลใหมที่ไดรับความนิยม ing พ h s li ก -! ub ต  มากทีส่ ดุ ไปทัว่ ทุกหัวระแหง ติดอันดับ Best Seller จากหลายรานหนังสือ สูห นังสือเลมเล็ก สะดวกขำ kp ม o ไ ัง -_ น o น /ab อานงาย พลิกเพลิน พรอมความฮาทีม่ าแบบสลับการตนู จากนักวาดมากมายหลายลายเสน เลมทีส่ อง m ฝ ริงจ หนาฝ ได o k.c ‘ฮากระทบฝ ง ’-หั ว เราะร า ไปกั บ มุ ข ริ ม หาดทรายชายทะเลรั บ ลมร อ นระอุ แ ห ง ฤดู ก าลซั ม เมอร o ก bo ห นจ นหรือ อกไม าๆ ce น อานแลวขำกากมองเลยะ หัวเราะราสบายหายรอนชัวร | fa อ ื ็รอ นารอ ก็ยังบ ังสือฮ m ด เ ก .co e n ขา กาศ วาจะห วิทยา นหน ดีกวา nli เ ko o ง o า อา กลง ุนิยม ไย อา เลย .ab ย w ุต จ w ไป ต thatday

ว! ศ ล แ ะเท

ายำทั่วปร ง น ห ั้นน ตร

ok ืสอช ื้อโดย a bo 49 อ ัง หน ือสั่งซ ษจาก 6 ต com น . 9 า ที่ร หร าพิเศ -99 ail gm าค 26 ในร -27 k9@ 0 o โทร abo ือ หร

วาง

r.c

tte wi

ัน มอ นใ กร ะไปส รอนก จ ดับ

w

จำ

/ om

KoroKoro รอนไปไหน! รวมนักวาด

คัดสรรการตูนชองที่ดีที่สุดจาก BCD 4USJQT พรอมเพิ่มมุขใหมลาสุด วาดวยฤดูกาล แห ง ความร อ น ที่ ไ ม รู ว า มั น จะร อ นไปไหน!?! ...ก็ ไ ม ท ราบได นอนกลิ้ ง กลุ ก ๆ อานการตูนหนุกๆ ขำทุกแกก ฮาทุกมุข เพลินจนไมอยากลุก พบกันไดแลววันนี้ ตามแผงหนังสือทั่วประเทศเขตไทยแลนด ดินแดนรอนที่สุดในโลกหลาผืนปาตะวันตก


24

SHOPPING!

FROM

บอดี้สูท จาก Playhound by Greyhound

NEW YORK WITH LOVE เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งจากแรงบันดาลใจที่ Jay–Z ได้รับจากมหานครนิวยอร์ก ก็เกิดเป็นเพลงฮิต ระดับโลกอย่าง Empire State of Mind ได้อย่าง ไม่ยากเย็น และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสัมผัสวิถี แห่ง New Yorker อย่างเขาดูบ้าง วิธีที่ง่ายกว่า การตีตวั๋ เครือ่ งบินไปอเมริกาก็คอื หยิบจับกลิน่ อาย ของเมืองแห่งตึกระฟ้ามาแต่งแต้มร่างกายของตัวเอง พร้อมเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มขึ้นมาว่า Now you’re in New York! These streets will make you feel brand new.

ที่คาดผม จาก Evita Peroni

หวีประดับ สีน้ำเงิน จาก Evita Peroni

รองเท้าส้นสูง จาก Miss Sixty กระเป๋าหนัง จาก Uncensored ต่างหู จาก Evita Peroni

หวีประดับ สีม่วง จาก Evita Peroni

กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ก จาก Uncensored

กางเกง จาก Uncensored

หมวก จาก Uncensored

รองเท้าบูท จาก Miss Sixty

เสื้อเอวลอย สีดำ จาก Playhound by Greyhound

พวงกุญแจ จาก Evita Peroni เสื้อเอวลอย สีแดง จาก Playhound by Greyhound ผ้าพันคอ จาก Uncensored พวงกุญแจ จาก Evita Peroni กระโปรงสั้น จาก Uncensored

รองเท้าส้นสูง จาก Miss Sixty

WHERE Playhound by Greyhound ที่ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ Evita Peroni ที่เซ็นทรัลทุกสาขา Uncensored ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Miss Sixty ที่สยามเซ็นเตอร์


26

THE NATURAL SANCTAURY เรื่อง : ทรรศน หาญเรื อ งเกี ย รติ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

สำหรับบางคน นิยามของคำว่า ‘บ้าน’ นั้น คงจะมีองค์ประกอบหลักหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สมาชิกภายในครอบครัว ความสุขภายในบ้าน และ พื้นที่ที่ตอบรับความต้องการของทุกคน แต่สำหรับ บ้านของ ดอกเตอร์ สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว คงต้องบวกสิ่งสำคัญ ของบ้านเพิ่มอีกอย่างก็คือ เรื่องของการใส่ใจใน พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่แค่ช่วยรักษ์โลก แต่ ย ั ง ช่ ว ยสร้ า งความสบายให้ ก ั บ ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย ได้ อย่างไม่น่าเชื่อ “บ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณยาย เราก็เอามาปรับปรุงใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ที่นี่จะใช้ เป็นบ้านพักให้กบั ผูจ้ ดั การใหญ่ของ Bank of America จริงๆ เราไม่อยากเรียกว่าเป็นการรีโนเวต เพราะเรา ต้องการที่จะเก็บหัวใจของบ้านหลังนี้ไว้ แค่อยาก ปรับให้เป็นบ้านเขตร้อน ซึง่ เดิมทีบา้ นหลังนีท้ ค่ี ณ ุ ยาย ท่านสร้างไว้ก็สวยอยู่แล้ว แต่มีข้อเสียตรงที่ระบบ

แอร์ยงั เป็นรุน่ เก่า และใช้แอร์ตวั ใหญ่กระจายความเย็น ไปทั่วบ้าน เราก็ต้องปรับใหม่ เพราะแอร์แบบนี้จะ กินไฟมหาศาล ก็เลยปรับปรุงใหม่ให้บา้ นหลังนีเ้ ย็น ตามธรรมชาติ โดยเล่นกับแสงและลม เอาแอร์จาก ห้องใหญ่ออก ปรับเพดานและผนังให้เกิดระบบ Arrow Flow พออากาศถ่ายเทได้ดี เราก็จะรู้สึกเย็นสบาย สุนัขที่เลี้ยงไว้ก็จะชอบเข้ามานอนในบ้าน (ยิ้ม)” ก้าวแรกทีไ่ ด้เข้ามาภายในบ้านอันเก่าแก่ทส่ี ร้าง มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2517 สิง่ แรกทีส่ ะดุดตาก็คอื ผนังบ้าน โทนสีพาสเทล เมื่อถูกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบ คลาสสิกทีถ่ กู จัดวางตำแหน่งไว้อย่างลงตัว บวกด้วย ความเย็นสบายจากลมธรรมชาติที่เจ้าของบ้าน ออกแบบไว้อย่างพอเหมาะ บ้านหลังนี้จึงเต็มเปี่ยม ไปด้วยมนต์เสน่ห์สไตล์แคริบเบียน “ของทีเ่ อามาใช้ตกแต่งเราใช้วธิ มี กิ ซ์แอนด์แมตช์ ก็ไปเดินดูตามตลาดนัดของเก่าบ้าง อย่างเช่น จตุจกั ร 2 แฟนเราเป็นคนทีช่ อบเดินหาของมาแต่งบ้าน


27

อยู่แล้ว ซึ่งเขาจะภูมิใจมากเวลาไปเจออะไรสวยๆ ทีส่ ามารถนำมาใช้แต่งบ้านได้ อย่างโคมไฟเขาก็เป็น คนหามาแล้วเอามาพ่นสีดำ เพือ่ ให้ดเู ข้ากับตัวบ้าน และบ้านหลังนี้ใช้แค่พัดลมก็โอเคแล้ว แต่เราก็จะ ออกแบบให้มีบานประตูที่พับปิดได้ เผื่อว่าวันไหน ที่อากาศร้อนจัดจริงๆ ก็ต้องเปิดแอร์บ้าง ซึ่งใน หนึ่งปีก็เปิดแค่ไม่กี่ครั้งเอง แต่สิ่งสำคัญก็คือ เรา ต้องคำนึงถึงระบบความปลอดภัยที่สัมพันธ์กับ หลักฮวงจุ้ยด้วย” ถึ ง แม้ ว ่ า ภายในบ้ า นหลั ง นี ้ จ ะเพี ย บพร้ อ ม ไปด้วยพืน้ ทีส่ ว่ นตัวให้กบั สมาชิกภายในบ้าน แต่หวั ใจ ของบ้านกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม คงเป็นเพราะ หลักการพื้นฐานง่ายๆ ที่ดอกเตอร์สรณรัชฎ์บอก กับเราว่า ถ้าจัดสรรพื้นที่ให้ถูกทาง บ้านหลังไหน ก็จะไม่มีทางขาดความอบอุ่นอย่างแน่นอน “เราชอบมานัง่ ในห้องทานข้าว ถึงแม้วา่ ทุกคน ในบ้านจะมีหอ้ งทำงานของตัวเอง แต่สดุ ท้ายทุกคน ก็จะมารวมกันอยูท่ ห่ี อ้ งนี ้ เพราะเป็นจุดทีเ่ วลาใครไป ใครมาเราก็จะมองเห็น และส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะ ห้องนี้มีลมถ่ายเทได้ดี แต่ที่สำคัญที่สุดคืออยู่ใกล้ อาหาร (หัวเราะ) ที่สุดแล้วทุกคนก็ชอบที่จะอยู่ ใกล้ครัว ใกล้อาหาร เชือ่ สิวา่ ในทุกๆ บ้านต้องมีคน มาจับจองโต๊ะทานข้าวเป็นโต๊ะทำงาน เพราะเรา สามารถหยิ บ น้ ำ หยิ บ ขนมทานได้ ต ลอดเวลา พร้อมกับนั่งทำงานไปด้วยได้ (ยิ้ม)” เมื ่ อ บ้ า นถู ก ต่ อ เติ ม ด้ ว ยความเอาใจใส่ แ ละ ความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม บ้านหลังนี้จึงพร้อม จะปกป้องสมาชิกทั้งหลายไว้ด้วยความรักและ ไออุ่นที่สามารถสัมผัสได้ “ต้องยอมรับว่าโชคดีมากๆ ที่เรายังมีที่แบบนี้ อยู่ได้กลางใจเมือง และยังคงความเงียบสงบไว้อยู่ การเดินทางก็สะดวก มลภาวะทางอากาศก็ไม่ได้ เลวร้ายจนเกินไป แต่ที่นี่ก็มีนกมาอาศัยอยู่เยอะ บ้านหลังนี้คงเป็นเหมือน sanctuary ของพวกเขา ที่ยังไม่ถูกรบกวนจากโลกภายนอกมากนัก (ยิ้ม)”

สมาชิกจอมป่วน - สุนัขชื่อเจ้าหมีขาว ของแต่ ง บ้ า นพลั ง งาน ธรรมชาติ - โมบายตั้งโต๊ะ เวลามีลม เข้ามาตัวโมบายก็จะหมุน หนังสืออ่านสนุกแต่ได้ความรู้เต็มๆ - Cradle to Cradle สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อมีเวลาว่าง - ขี่จักรยาน ต้นไม้สำคัญประจำบ้าน - ต้นลั่นทม เพราะเป็นของคุณยายซึ่งท่าน ตัง้ ใจดัดให้มนั โค้ง และเป็นลัน่ ทมสายพันธุ์ โบราณด้วยค่ะ แหล่งข้อมูลสำคัญที่ขาดไม่ได้ - www.grist.org เมนูเด็ด ทำทีไรใครๆ ก็ติดใจ - ไก่อบกอดองเบลอ


30

HEALTH AND HEART

HEALTH

7 WORST JOBS FOR YOUR LUNGS

ข้อมูลน่าสนใจที่เราสรรหามานำเสนอผู้อ่าน ในสัปดาห์นค้ี อื 7 อาชีพ ทีเ่ สีย่ งต่อการเป็นโรคปอด และโรคทางเดินหายใจ จากเว็บไซต์ www.health.com ของสหรัฐอเมริกา มีอาชีพอะไรบ้าง เราลองมาดูกนั 1. อาชีพที่ทำงานในโรงพยาบาล เช่น หมอ พยาบาล เพราะบุคคลเหล่านี้ต้องอยู่ในบรรยากาศ โอบล้อมไปด้วยเชื้อโรค และสิ่งตกค้างจากถุงมือ ทีใ่ ช้ในการรักษาผูป้ ว่ ย วิธที จ่ี ะช่วยได้คอื หมัน่ เปลีย่ น ถุงมือบ่อยๆ และหันมาใช้ถุงมือชนิด latex-free 2. อาชีพที่เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า เพราะ การทำงานแบบนี้มักสูดเอาฝุ่นละอองจากเศษวัสดุ

48

เข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ การใส่หน้ากากกันฝุ่นหรือผ้าปิดจมูก และควรหา เวลาพักออกไปสูดอากาศบ้างเป็นระยะ เพื่อให้ ร่างกายได้พักผ่อน 3. บาร์เทนเดอร์ เนือ่ งจากเป็นอาชีพทีร่ บั ควันบุหรี่ มือสองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมี กฎหมายห้ า มสู บ บุ ห รี ่ ภ ายในร้ า นอาหารแล้ ว แต่บางร้านก็ยังมีส่วนที่อนุญาตให้ลูกค้าสูบบุหรี่ได้ อยู่ดี 4. อาชีพเกีย่ วกับการประกอบอาหารและเบเกอรี เพราะการผัด ทอด อบ หรือต้มอาหารนัน้ ล้วนทำให้

เกิ ด ควั นที ่ บ รรดากุ ๊ ก ทั ้ ง หลายต้ อ งหายใจเข้าสู่ ร่างกายทุกวัน โดยเฉพาะคนทำขนมหรือเบเกอรี ที่ต้องสัมผัสแป้งอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังต้องสูด อากาศทีม่ ฝี นุ่ แป้งปะปนอยู่ บรรยากาศการทำงาน เช่นนีก้ เ็ ป็นสาเหตุให้พวกเขามีโอกาสเป็นโรคเกีย่ วกับ ทางเดินหายใจเช่นกัน วิธีที่ทำได้ดีที่สุดคือ การใส่ หน้ากากกันฝุ่นหรือผ้าปิดจมูกเสมอเมื่อประกอบ อาหาร 5. อาชีพที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น พนักงานพ่นสีรถยนต์ เนื่องจากการทำงานเหล่านี้ มั ก จะมี ล ะอองสารเคมี ล อยปะปนอยู ่ ในอากาศ เมื่อสูดสะสมเข้าไปทุกวันก็เป็นอันตรายต่อร่างกาย จากการศึกษาระบุว่า พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับ การพ่นสี จะสูดสารเคมีเข้าไปในปริมาณถึง 5% ของอากาศที่หายใจเข้าไปในแต่ละวัน 6. อาชีพทีท่ ำงานเกีย่ วกับการขนส่ง เช่น พนักงาน ขับรถ พนักงานตรวจสินค้า พนักงานรถไฟ รวมถึง ตำรวจจราจร เพราะการทำงานของบุคคลเหล่านี้ ต้องเผชิญกับฝุน่ ละอองและควันพิษจากเครือ่ งยนต์ อยู่ตลอด จากสถิติของผู้เป็นโรคมะเร็งปอดของ สหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้ ประกอบอาชีพเกีย่ วกับระบบการขนส่ง โดยเฉพาะ ขนส่งทางรถไฟ 7. พนักงานดับเพลิงและนักผจญเพลิง ถือเป็น เรื่องน่าเห็นใจของคนที่ทำอาชีพนี้ เพราะการ ช่ ว ยชี ว ิ ต ผู ้ อ ื ่ น จะนำความหายนะมาสู ่ ต นเอง อย่างไม่รู้ตัว เนื่องจากการทำงานของพวกเขา ต้องอยู่กับควัน ความร้อนสูง และสารเคมีที่ใช้ ดับเพลิงที่ล้วนแล้วแต่เป็นพิษต่อร่างกาย สิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ที่พอจะช่วยป้องกันตัวเองได้คือ การเตือนตัวเอง ให้สวมหน้ากากหายใจที่มีคุณภาพสูงสำหรับงาน ดับเพลิงโดยเฉพาะอยู่เสมอ

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน USDA สหรัฐอเมริกา พบว่า การดื่มน้ำแตงโมประมาณ 48 ออนซ์ต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการไหลเวียนเลือดทีไ่ ปหล่อเลีย้ งหัวใจได้มากขึน้ ถึง 22%

HEART

วิ ถ ี ช ี ว ิ ต คนกรุ ง คงหนี ไม่ พ ้ นการ เดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า ทั้งบนดินและใต้ดิน แต่คุณรู้หรือไม่ว่า แม้แต่ภายในรถไฟฟ้าเหล่านั้น เราก็ ยังมีวิธีเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้ ลอง อ่านและนำไปปฏิบัติดู เพื่อทำให้การ ขึน้ รถไฟฟ้าครัง้ หน้าไม่ธรรมดาอีกต่อไป ทั้งยังได้สุขภาพดีเป็นของแถมอีกด้วย • เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น เมื่อต้องเดินอยู่ ภายในสถานี เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ สามารถช่วยคุณลดน้ำหนัก และยังช่วย ลดความเสีย่ งต่อการเป็นโรคเส้นโลหิต ในสมองอักเสบ เบาหวาน มะเร็ง และโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ ได้ • แขม่วหน้าท้องขณะนั่งโดยสาร วิธีนี้นอกจากจะช่วยให้หน้าท้องของ เราแบนราบโดยไม่ต้องออกกำลังกาย แล้ว ยังช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขน้ึ ด้วย • หันมาเดินขึ้นลงบันไดแทนการ ใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน สามารถ ช่ ว ยลดอั ต ราเสี ่ ย งต่ อ การเป็ น โรค หัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง กระชับ สัดส่วน และเผาผลาญแคลอรีได้ดี แถมช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย • เมือ่ คนแน่นรถจนคุณต้องยืนโหน ห่วงมือจับ ให้คุณสลับมือที่ใช้โหนไป มา ซ้ายบ้าง ขวาบ้าง วิธีนี้จะช่วยให้ กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงสม่ำเสมอ และ ยังช่วยกระชับต้นแขน

RELATIONSHIP

RELAX AND SMILE พระหลายท่านมักเทศน์สอนว่า หากเรากำลัง เครียดหรืออารมณ์ไม่ดดี ว้ ยเหตุผลต่างๆ ให้บอกกับ ตัวเองไว้วา่ “โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า” แต่พอถึงเวลา ที่เราโกรธแล้วสิ่งใดก็ฉุดรั้งไว้ไม่ไหว วันนี้เราจึง ขอเสนอวิธีสร้างอารมณ์ดีให้กลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยวิธีไม่ยาก ดังนี้ • ทานอาหารอร่อยๆ เพิ่มพลังให้ชีวิต เช่น สเต๊กปลาแซลมอนทานคูก่ บั สลัด ตามด้วยของหวาน อย่างไอศกรีมโยเกิร์ต หรือจะเป็นส้มตำ ก็แล้วแต่

ON THE WAY TO WORK

ว่าคุณจะชอบสไตล์ไหน เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลาทานอาหารอร่อยๆ ช่างเป็นเวลาที่มีความสุข จนลืมความทุกข์เล็กๆ น้อยๆ ไปได้เลย • สร้างสุขจากการให้ คุณอาจจะหนีจากภาวะ ความเครียดไปทำประโยชน์ให้กับสังคม เช่น การ เป็นอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ หรือไปเลี้ยง อาหารกลางวันบ้านเด็กกำพร้า เชือ่ ว่ากิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ เหล่านีจ้ ะสร้างความสุขจากการแบ่งปันได้มาก ทีเดียว

• ท ำ กิ จ ก ร ร ม ที่ ใช้ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เนื่องจากการศึกษาพบว่าการที่เราได้ใช้ความคิด สร้ า งสรรค์ ส ามารถรั ก ษาอารมณ์ เบื ่ อ หน่ า ยได้ อีกทัง้ ยังเรียกพลังภายในตัวคุณออกมาใช้ในทางบวก อาจเริม่ จากกิจกรรมเล็กๆ เช่น วาดภาพ จัดดอกไม้ ทำโปสการ์ดสำหรับวันพิเศษเพื่อคนพิเศษ เป็นต้น • เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ อาจจะเป็นการ ย้ายโต๊ะ จัดข้าวของให้เป็นที่เป็นทาง หรือทาสี ห้องใหม่ แต่ถ้าหากไม่มีกำลังและเวลาพอที่จะทำ ขนาดนั้น ก็อาจใช้วิธีออกไปผ่อนคลายอารมณ์ นอกบ้าน และเลือกทีท่ ไ่ี ม่เคยไป เช่น ออกไปทานข้าว ในร้านทีไ่ ม่เคยทาน เดินห้างทีเ่ พิง่ เปิดใหม่ เชือ่ ว่า ณ ที่แห่งใหม่นี้จะทำให้คุณมีรอยยิ้มขึ้นมาได้บ้าง ไม่น้อยเลยทีเดียว • อาบน้ำ ลองเริ่มดับร้อนที่กายเป็นอันดับแรก เพราะขณะอาบน้ำ กลิ่นของครีมอาบน้ำหอมๆ และน้ำสะอาดเย็นๆ ที่ปะทะกับผิว สามารถทำให้ คุณอารมณ์ดีและสดชื่นขึ้นได้ เพราะทำให้ร่างกาย และจิตใจได้คลายความเมื่อยล้าได้ดีไม่น้อย

JUST TELL EACH OTHER ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนหรือ ‘คู่รัก’ นั้น เป็นธรรมดาที่อาจต้องมีเรื่อง กระทบกระทั่งกันบ้าง ทางแก้ปัญหาคือ การพูดคุยกันอย่างเปิดใจ เราจึงขอนำ เรื ่ อ งราวของความลั บ ที ่ ไ ม่ ค วรเก็ บ ไว้ เพือ่ ความรักอันยืนยาวมาแบ่งปัน ดังนี้ • ปัญหาเรื่องเงิน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับการมีชีวิตคู่ เพราะหากคุณยอมให้ อีกฝ่ายรู้ถึงสภาพทางการเงิน ก็เท่ากับว่า คุณได้มอบความไว้วางใจกับเขาในระดับหนึง่ อีกทั้งการบอกยังเป็นเรื่องดี เพื่อช่วยแก้ ปัญหา ดีกว่าต้องเผชิญโดยลำพัง • อดีตอันแสนเจ็บปวด หลายคนเลือก ที่จะปิดบังไว้ เพราะคิดว่าถ้าอีกฝ่ายรู้อาจ จะมีท่าทีเปลี่ยนไป แต่การเก็บเรื่องต่างๆ ไว้มกั ทำให้เกิดความเครียด และอาจลงเอย ด้วยการห่างเหินกัน ฉะนั้น การพูดคุยกัน เป็ น วิธีที่ดีที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่น และเพือ่ ให้เขาเข้าใจคุณในอย่างที่คุณเป็น


ALL ABOUT BIZ

33

BIZ LIFE

TEAM IS MY TEACHER ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี

กรรมการอำนวยการ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) หรื อ SLC ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ซอฟต์ แ วร์ แ ละพั ฒ นาระบบ ซอฟต์ แ วร์ ด้ า นการถ่ า ยทอดสั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม ช่องสปริงนิวส์ ทำให้ ส ามารถทำการถ่ า ยทอดสดได้ จ ากโน้ ต บุ๊ ก เพี ย งเครื่ อ งเดี ย ว และไม่ ต้ อ งใช้ ร ถโอบี ใ นการการถ่ า ยทอดสด จนได้รับคำชมจากสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค ประเทศญี่ปุ่น

• นักบริหารที่ดีคือคนที่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อหาธุรกิจอื่นๆ มาเสริม หรื อ จั ด การให้ ธ ุ ร กิ จ ของตั ว เองเดิ นต่ อ ไปข้ า งหน้ า ได้ อ ย่ า งมั ่ นคง นอกจากนีต้ อ้ งไม่ลมื ทีจ่ ะมองภาพรวมขององค์กรแยกย่อยอืน่ ๆ ในบริษทั และจัดการให้ทุกอย่างสามารถเกื้อหนุนต่อกันได้ • เราต้องใช้ประโยชน์จากบริษัทลูกต่างๆ ที่มีอย่างเต็มที่ การนำข้อดี ของแต่ละองค์กรมาช่วยเหลือกันคือสิง่ ทีด่ ี ดังนัน้ เราต้องหาช่องว่างให้เจอ ในการเอาสิ่งเหล่านั้นมารวมกัน • การให้บริการต้องคำนึงถึงจุดแข็งของบริษัท และมองว่าจุดแข็ง แต่ละจุดจะสามารถนำไปช่วยสนับสนุนลูกค้าได้อย่างไร • การทำงานกับคนทีห่ ลากหลาย ก็เหมือนทำงานกับศิลปินแต่ละประเภท โปรแกรมเมอร์เขาก็จะเป็นศิลปินประเภทหนึ่ง นักข่าวก็จะเป็นศิลปิน อี ก แขนงหนึ ่ ง การดู แ ลเอาใจใส่ ท ี ม งานก็ ต ้ อ งอาศั ย การเอาใจเขา มาใส่ใจเรา • ผูบ้ ริหารก็เหมือนกับคนทีต่ อ้ งสวมหมวกสองใบ ใบหนึง่ มีหน้าทีต่ อ้ งหา รายได้เข้าบริษทั อีกใบหนึง่ ก็ถอื ว่าเป็นพนักงานในองค์กร เมือ่ เราไม่สามารถ เอาใจพนักงานทุกคนได้ เราก็ไม่สามารถคิดถึงแต่เรื่องของผลประโยชน์ เพียงอย่างเดียวได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ต้องหัดสวมหมวกสองใบนี้ให้เป็น • ทุกคนมีอโี ก้ของตัวเอง ใครๆ ต่างก็ตอ้ งการการให้เกียรติซง่ึ กันและกัน ดังนั้น การที่จะใช้พนักงานทำงานให้กับเรา ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของ การไหว้ วาน ร้อง ขอ รบกวน และให้เกียรติกัน • คนทุกคนต่างก็มคี ณ ุ ค่าในตัวเองทัง้ นัน้ ถ้าเราสอนให้เขาเห็นศักยภาพ ของตัวเอง เขาก็จะทำงานอย่างมั่นใจ หัวหน้าก็เพียงแค่คอยคุมทิศทาง ให้พวกเขาอยู่ห่างๆ ให้เป็นไปตามทิศทางของบริษัทเท่านั้น • การพาองค์กรให้เดินทางไปอย่างถูกที่ถูกทาง เมื่อเป้าหมายเราชัด

พนักงานก็จะทำงานได้อย่างสบาย หัวหน้าก็จะเหนื่อยน้อยลง ดังนั้น การปลูกฝังเรื่องทิศทางของบริษัทจึงเป็นสิ่งจำเป็น • ผมเชือ่ ว่าทุกคนมีของ ถ้าเราไปจำกัดความคิดความสามารถของทีมงาน วันหนึ่งพวกเขาก็จะลืมของในตัวที่มี ต่อไปเราก็จะได้คนที่ทำแต่อะไร ที่ซ้ำๆ เดิมๆ • การแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้น ต้องไม่ไปปิดกั้นความคิด หรือชี้นำให้กับทีมงาน เมื่อพวกเขากล้าออกความเห็น เขาก็จะมีเหตุผล ที่เราสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานได้ แต่ถ้าเราคอยขัดขวาง เหตุผลที่เขานำเสนอ ต่อไปทีมงานก็เลือกที่จะเซฟตัวเองด้วยการนัง่ อยูเ่ งียบๆ • การรับฟังความคิดเห็นต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะ ไม่ใช่ฟังจนกระทั่ง ความเห็นเหล่านั้นไปเปลี่ยนทิศทางขององค์กร เราต้องมีแกนที่มั่นคง ความเห็นอาจจะทำให้เส้นทางของการเติบโตอ้อมไปหน่อย หรือจะมุ่ง ตรงไปก็แล้วแต่ อยู่ที่ผู้บริหารจะเลือกปรับใช้ให้เกิดความพอดี • ความผิดพลาดครั้งแรกคือบทเรียน แต่ไม่ควรผิดเรื่องเดิมซ้ำสอง เราต้องเอาความผิดพลาดที่ได้รับมาศึกษาให้ดี ว่าเป็นเพราะอะไร หรือเพราะใคร อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาด • การนำบทเรี ย นที ่ ได้ ร ั บ มาแชร์ ก ั น เมื ่ อ องค์ ก รได้ รู ้ ถ ึ ง สาเหตุ แ ละ กระบวนการ แต่ทุกคนต้องไม่กลัวที่จะทำผิด เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกคน กลัวที่จะทำสิ่งผิดพลาด เขาก็จะไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆ อีกเลย ดังนั้น บริษัทควรจะเป็นองค์กรที่จะกล้ายอมรับความผิดพลาดได้ด้วย • พนักงานทุกคนก็เหมือนเป็นครูทส่ี อนให้เราโตขึน้ มีสง่ิ ทีใ่ ห้เราเรียนรู้ได้ ทุกวันและตลอดเวลา

BIZ IDEA

Codage

แนวโน้มของธุรกิจในโลกปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ แต่ ล ะบุ ค คลให้ ม ากขึ ้ น เรื ่ อ ยๆ ทั ้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ผู้อ่านกำหนดเนื้อหาเองได้ เฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ใช้ สามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้เอง และล่าสุดคือ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทีผ่ ใู้ ช้สามารถเลือกส่วนผสมเอง!

Codage คือแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชื่อดัง จากฝรั่งเศส ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที ่ เหมาะสมกั บ สภาพผิ ว ของตั ว เองมากที ่ ส ุ ด เริ ่ ม จากการให้ ลู ก ค้ า เข้ า ไปในเว็ บ ไซต์ www. mycodage.com/an จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ของตัวเองมากที่สุด โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ สภาพผิ ว เลื อ กไลฟ์ ส ไตล์ ข องตั ว เอง จากนั ้ น ทางเว็บไซต์ก็จะแนะนำส่วนผสมต่างๆ ที่น่าจะ เหมาะกับสภาพผิวของลูกค้ามากที่สุด และไม่ลืม ที่จะอธิบายว่า ส่วนผสมนั้นๆ จะช่วยทำให้สภาพ ผิวดีขึ้นอย่างไร นอกจากนี้ผู้ใช้ที่มีความกังวล เกี่ยวกับปัญหาผิวพรรณเป็นพิเศษ ก็สามารถ เลือกส่วนผสมที่จะช่วยฟืน้ บำรุงสภาพผิวของตัวเอง

ให้ตรงกับปัญหาผิวมากขึ้นด้วย เท่านี้ก็เป็นการ รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนให้ได้อย่างแน่นอน ส่วนใคร ที่กังวลเรื่องความปลอดภัยก็หมดกังวลไปได้เลย เพราะส่วนผสมทั้งหมดล้วนผลิตจากธรรมชาติ และไร้สารเคมีอย่างสิน้ เชิง ถ้าเจ้าของธุรกิจหันมา ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้ามากขึน้ อี ก ไม่ น านเราคงจะได้ เห็ นผลิ ตภั ณฑ์ ท ี ่ ต รงใจ ผู้บริโภคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทยอยออกมาให้ เรา เลือกได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอน

facebook.com/ThaiRentACar twitter.com/thairentacar


THE MOST POPULAR

FREE COPY! ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร์) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ House ภัทราวดีเธียเตอร์ เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิริกิติ์ อาคาร อื้อ จือ เหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน์ อาคาร เอ็มไพร์ม อาคาร มณียา อาคาร ต้นสน อาคาร มาลีนนท์ อาคาร Lake Rajada อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชาร์เตอร์ I House Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่ TCDC

Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนย์หนังสือ สวทช. SCG Experience AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลีนิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village Bodyshape : K Village S.B.Design Square : คาร์ฟูร์รัชดา S.B.Design Square : โฮมโปร วิลเลจสุวรรณภูมิ S.B.Design Square : เซ็นทรัลเวิลด์ S.B.Design Square : เซ็นทรัลปิ่นเกล้า S.B.Design Square : คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ S.B.Design Square : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต S.B.Design Square : ภูเก็ต S.B.Design Square : เดอะมอลล์โคราช มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว 112 มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 มิลเลนเนียม ออโต้ : สยามพารากอน มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1 HONDA : ศรีอยุธยา HONDA : พระราม 4 Excutive Supercar : เอกมัย

INDEX Livingmall : บางนา INDEX Livingmall : พหลโยธิน INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ INDEX Livingmall : มาบุญครอง INDEX Livingmall : เพชรเกษม INDEX Livingmall : บางใหญ่ INDEX Livingmall : เอกมัย Modernform : CDC True Shop True Coffee Starbucks Coffee World 94 Coffee กาแฟดอยตุง บ้านไร่กาแฟ iberry Kanom Mister Donut Vanilla Garden กัลปพฤกษ์ กับข้าว กับปลา Yindee Cup ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย Cafe Classique : เอกมัย ไล-บรา-ลี่ A BIG Seat au bon pain Coffee Beans by Dao Daddy Dough คอฟฟี่ แกลลอรี่ CDC GREYHOUND Cafe Nichy Cakes & Coffee Coffee Berry กาแฟวาวี : เอกมัย ห้องอาหารสีฟ้า Folies ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10

Miss Mamon ร้านกาแฟโปลีส์ Le’ Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC NEW... เขาใหญ่-ปากช่อง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Vally Country Club HOTEL des ARTISTS หอมหมื่นลี้ ชาโต เดอ เขาใหญ่ NEW... เชียงใหม่ dusit D2 โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel U Chiang Mai Hotel Hallo Bar Hotel Tamarind Village Chiang Mai Mo Rooms Yesterday the Village Im Eco Casa 2511 i berry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow Happy Hut ร้านหอมปากหอมคอ

Mont Blanc Love at First Bite แมวใจดี แกลเลอรี่ Aka Spa หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B2S : Central Airport Plaza ร้านเล่า Salon De Guru NEW... แม่ฮ่องสอน Bebop Groove yard all about coffee ร้านมิตรไทย Coffee in love River Cornor Free from Park at Pai NEW… หัวหิน วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา The Sea-cret Hua Hin Hua Hin Mantra Resort Let’s Sea กบาลถมอ รีสอร์ท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง The 55th Corner บ้านใกล้วัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน


39

PD Showtime Presents The Best 2011 Rain Asia Tour in Thailand กับซูเปอร์สตาร์หมายเลข 1 แห่งเอเชีย ‘Rain’

พีดี โชว์ไทม์ สังกัดพีดี ครีเอชั่น จำกัด จัดหนัก จัดเต็ม กับคอนเสิร์ต PD Showtime Presents The Best 2011 Rain Asia Tour in Thailand การกลับมาอีกครั้งของ ‘ผู้ชายแห่งสายฝน’ เจ้าของตำแหน่ง ซูเปอร์สตาร์หมายเลข 1 แห่งเอเชีย Rain หรือ ชอง จีฮนุ ครัง้ นี้ พีดี โชว์ไทม์ ทุม่ งบอลังการกว่า 50 ล้านบาท เนรมิตแสง สี เสียง พร้อมโชว์เลเซอร์ ที่ทำให้คุณได้ชุ่มฉ่ำไปกับหนุ่มเรนที่ห่างหายจากแฟนคลับชาวไทย ไปกว่า 4 ปี ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เรนตั้งใจกับทุกรายละเอียด ทุกโชว์ ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นการส่งท้าย ก่อนจะเดินทางไปรับใช้ชาตินานถึง 2 ปีเต็ม โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นที่อิมแพ็กอารีนา เมืองทองธานี โดยมีเหล่าสาวกเรนมากรีด๊ กันอย่างเต็มที่ นอกจากนีท้ างพีดี ครีเอชัน่ จำกัด และหนุม่ เรน จะพาความสนุก ความมันชนิดเต็มโชว์แล้ว ยังนำต้นกล้าไม้สกั ทองแจกให้กบั แฟนคลับทีเ่ ข้าชมคอนเสิรต์ ครัง้ นีก้ ว่า 10,000 ต้น เรียกว่าได้รบั ความสนุกความบันเทิงแล้ว ยังช่วยรณรงค์รกั ษ์ธรรมชาติอกี ด้วย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ย พีดี โชว์ไทม์ จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทัง้ ผูป้ ระสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้ของไทยด้วย เตรียมพบกับโชว์พเิ ศษครัง้ ใหม่จากพีดี โชว์ไทม์ เร็วๆ นี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่คลื่นวิทยุ พีดี เรดิโอ 90 รวมมิตร เรดิโอ และ PYNK 98 FM ทุกช่วงดีเจ

สมการรอคอย กับคอนเสิร์ตของ 2 หนุ่ม ‘บอล-เมื่อย’ วง scrubb… ที่สิบปีมีหน (แรก)

ปิดฉากอย่างยิง่ ใหญ่สมการรอคอย สำหรับคอนเสิรต์ ใหญ่ครัง้ แรก ของสองหนุ่มอารมณ์ดี ‘บอล-เมื่อย’ แห่ง scrubb ที่ระเบิดความมัน ให้ผชู้ มอย่างเต็มที่ เป็นการฉลองวาระครบรอบ 10 ปี บนถนนดนตรี ของ 2 หนุ่ม ได้สมกับที่แฟนเพลงรอคอยมานาน ซึ่งนอกจาก คอนเสิร์ตครั้งแรกในกรุงเทพฯ แล้ว สปอนเซอร์ใจดีอย่างฮอนด้า สกูป๊ ปี้ ไอ ยังเตรียมจัดเต็ม ขนความสนุกไปสูห่ วั เมืองใหญ่อกี 2 แห่ง คือที่เชียงใหม่ และขอนแก่น เพื่อกระจายความสนุกให้เต็มอิ่ม ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งคู่จะพกเอาแขกรับเชิญคนสำคัญไปร่วมแจมด้วย ทุกจังหวัดเช่นเคย พบกันครัง้ ต่อไปทีเ่ ชียงใหม่ วันเสาร์ท่ี 21 พฤษภาคม ทีห่ อประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปิดท้ายทีข่ อนแก่น ในวันที่ 28 พฤษภาคม ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaiticketmajor.com

‘เดอะ พิซซ่า คอมปะนี’ ขนขบวนความอร่อยแบบเต็มพิกัด ฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษ พร้อมเปิดตัว ‘อิตาเลียนโน’ พิซซ่า 3 ความพิเศษใหม่ เอาใจคนรักพิซซ่าต้นตำรับ

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษ ด้วยการเนรมิตร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน ต้นแบบสาขาแรก ณ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเปิดตัวอิตาเลียนโน พิซซ่า 3 ความพิเศษใหม่ กับเมนูพิซซ่า สูตรต้นตำรับจากอิตาลี ที่ประกอบไปด้วยอิตาเลียนโน ไส้กรอกผสมเครื่องเทศ (Di Carne) อิตาเลียนโน ไก่เบซิล (Di Pollo) และอิตาเลียนโน หมูสไปซี (Di Piccante) เอาใจคนรักพิซซ่าโดยเฉพาะ ในราคาสบายๆ เริม่ ต้นเพียง 259 บาท นอกจากนีย้ งั มีเมนูชวนลิม้ ลองอย่างสปาเกตตีสไปซีเบคอน ซิกเนเจอร์เมนูทข่ี ายดี อันดับหนึ่ง รวมถึงเมนูสปาเกตตีกุ้ง โรเซ สูตรลับแสนอร่อยสไตล์อิตาเลียนแท้ๆ ท่ามกลางบรรยากาศ โดดเด่นด้วยโทนสีดำและทอง ให้ความรู้สึกหรูหราในสไตล์อิตาเลียน ผสมความทันสมัยจากสีขาว-ดำ และการประดับประดาด้วยรูปภาพของผูค้ นในอิรยิ าบถต่างๆ ทีท่ ำให้บรรยากาศภายในร้าน ‘เดอะ พิซซ่า คอมปะนี’ มีทั้งความทันสมัย และเป็นกันเอง เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ อย่างลงตัว

นับถอยหลังสู่ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน นานาชาติ กับพลพรรคนักวิ่งเกือบ 4 พันคน

การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน นานาชาติ จะเปิดฉากขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 12 มิถุนายน นักวิ่งที่สนใจร่วม การแข่งขันสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ www.phuketmarathon.com หรือเลือกลงทะเบียนภายใน งานนิทรรศการ ณ สถานทีแ่ ข่งขัน ได้ในวันที่ 10 และ 11 มิถนุ ายน โดยในกรณีหลัง จะมีคา่ ใช้จา่ ยในการลงทะเบียน เพิ่มเติมอีก 300 บาท และการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน นานาชาติ ถือเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มาโดยตลอดนับตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกในปี 2549 และสำหรับการแข่งขันครั้งที่ 6 ในปีนี้ จังหวัดภูเก็ตและ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดว่าจะมีนักวิ่งลงทำการแข่งขันเป็นจำนวนหลายพันคน เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศ สุดครึกครื้น และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูเก็ตอีกด้วย

มะเดี่ยวเปิดกองภาพยนตร์ ‘Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ’

ม่วนขนาดกันทั่วหน้า เมื่อสายการบินโอเรียนท์-ไทย พาสื่อมวลชนและทีมงานภาพยนตร์โรแมนติก-ดรามา เรื่อง ‘โฮม ความรัก ความสุข ความทรงจำ’ บินลัดฟ้ามาถึงจังหวัด เชียงใหม่ เพือ่ เยีย่ มชมกองถ่ายในฉากพิธหี มัน้ ของว่าทีบ่ า่ ว-สาว อย่าง ‘เจมส์’ - เรืองศักดิ์ ลอยชูศกั ดิ,์ ‘นุน่ ’ - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้การกำกับเรื่องล่าสุดของ ‘มะเดี่ยว’ ชูเกียรติ ศักดิว์ รี ะกุล (รักแห่งสยาม) ผูก้ ำกับรุน่ ใหม่ฝมี อื ระดับ รางวัล ที่นำขบวนขึ้นไปถ่ายทำถึงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วย นักแสดงฝีมือดีอย่าง ‘ตุ๊ยตุ่ย’ - พุทธชาด พงศ์สุชาติ, ‘พิช’ วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล, ‘แมว’ จารุณี บุญเสก


39

มาสด้าปรับตัวเร็ว เร่งผลิตรถพร้อมส่งมอบรถ ให้ลกู ค้าจองได้ทนั ที เดินหน้ากระตุน้ กำลังซือ้ เต็มตัว รับสัญญาณเศรษฐกิจคึกคัก

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกมา ประกาศความพร้อมอย่างชัดเจน เดินเครือ่ งต่อเรือ่ งการขาย และการผลิต ด้วยการสนับสนุนทางด้านชิน้ ส่วนอย่างเต็มที่ จากบริษทั แม่ทญ ่ี ป่ี นุ่ แม้วา่ เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ใ นวงกว้ า ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งซัพพลายเออร์ และผู้ผลิตชิ้นส่วน อย่างไรก็ตาม มาสด้าได้พยายามทุม่ เทอย่างเต็มที่ เพือ่ ทำการ ส่งมอบรถยนต์ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยส่ง ผลกระทบน้อยที่สุดกับลูกค้าชาวไทย ทั้งนี้ มาสด้าได้ส่ง สัญญาณทีด่ มี ายังผูบ้ ริโภค ด้วยยอดขายทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างมาก ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ รวมทั้งความสำเร็จอย่าง มากมายในปีทผ่ี า่ นมา ซึ่งส่งผลให้บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นให้ความ สำคัญกับมาสด้าประเทศไทยเป็นอันดันต้นๆ ของตลาด ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้ การผลิตเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ มาสด้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าจะสามารถส่งมอบรถยนต์รุ่นใหม่ ทุกรุ่นให้ทันตามความต้องการของลูกค้าได้

อัลเบโด้ สุดยอดแบรนด์เครื่องหนัง ส่งคอลเล็กชันสุดพิเศษ SIGNET โดดเด่นด้วยหนังลายโมโนแกรมสุดโก้ ฉลอง คว้ารางวัลงานเครื่องหนังระดับโลก MIPEL 2011

อัลเบโด้ แบรนด์เครือ่ งหนังสุภาพบุรษุ ชัน้ นำ จัดงานเปิดตัวคอลเล็กชัน ล่าสุด SIGNET (ซิกเน็ท) กระเป๋าหนังลายโมโนแกรมครั้งแรกของแบรนด์ อัลเบโด้ พร้อมฉลองความสำเร็จหลังสร้างชื่อเสียงระดับโลก คว้ารางวัล จาก Mipel Fair 2011 งานแฟร์เครือ่ งหนังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของโลก ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี นอกจากนี้ภายในงานยังถือเป็นการฉลองความสำเร็จของ อัลเบโด้ ซึง่ เป็นแบรนด์เอเชียแบรนด์แรกทีไ่ ด้รบั รางวัลจาก Mipel Fair 2011 งานแฟร์เครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุดของโลก ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก มร. ฟรังโก้ กาเบรียลลี ดีไซเนอร์กระเป๋า ชือ่ ดังจากอิตาลี ทีม่ าร่วมแสดงความยินดีในงานครัง้ นีด้ ว้ ย ผูส้ นใจสามารถ เป็นเจ้าของกระเป๋าจากคอลเล็กชัน SIGNET ได้ที่อัลเบโด้ บูติก ชั้น G อาคารออลซีซนั ส์ เพลส และห้างสรรพสินค้าชัน้ นำทัว่ ประเทศ หรือติดตาม ข้อมูลที่ www.albedo-co.com

iPad2 ล่าสุดจากแอปเปิ้ล

หลังจากนวัตกรรมเปลีย่ นโลกอย่าง iPad ถูกเปิดตัว และประสบความสำเร็จอย่างงดงามไปแล้วทัว่ โลก ปีนแ้ี อปเปิล้ ได้สร้างปรากฏการณ์อกี ครัง้ ด้วยการ เปิดจำหน่าย iPad2 แท็บเล็ตที่จะมาเป็นผู้นำเทรนด์แห่งปี 2011 ครั้งแรกในเมืองไทย iPad2 มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่สุดเร้าใจ ทั้งเบากว่า บางกว่า เร็วกว่าเดิม ใช้งานแบตเตอรี่ได้ถึง 10 ชั่วโมง ดีไซน์ใหม่ที่มีให้เลือกทั้งสีขาว และดำ ที่สำคัญ มาพร้อมกล้องหน้าและหลัง ให้โทร.คุยแบบเห็นหน้ากับ FaceTime HD ได้เต็มๆ รวมถึง Smart Cover ดีไซน์ล้ำที่ออกแบบมาให้ใช้คู่กันได้อย่างชาญฉลาด โดยสนนราคาของ iPad 2 นั้นถูกกำหนดมาให้เท่ากับ iPad รุ่นก่อน คือรุ่น Wi-Fi ความจุ 16 GB, 32 GB และ 64 GB อยู่ที่ 15,900, 18,900 และ 21,900 บาท ตามลำดับ สำหรับรุ่น Wi-Fi+3G ความจุ 16 GB, 32 GB และ 64 GB ราคา 19,900 บาท, 22,900 บาท และ 25,900 บาท ตามลำดับ iPad 2 พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ iStudio, U-Store, Apple Shop ใน Power Buy, Power Mall และ Banana IT ทุกสาขา

‘กึง้ -โฟร์ วัน วันฯ’ เดินหน้าโปรเจ็กต์ใหม่ จับมือ ‘จาง กึนซอก’ จัดมีตติ้งแฟนไทย ครั้งแรกครั้งใหญ่ 28 พฤษภาคม นี้

ฮือฮาทันทีที่ประกาศอย่างเป็นทางการว่า โปรเจ็กต์ล่าสุดของ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งนั่งแท่นบริหารงานโดย ‘กึ้ง’ - เฉลิมชัย มหากิจศิริ นั้นคือ โอเล่ บิวตี้ พรีเซ้นต์ ‘2011 จาง กึนซอก เอเชีย ทัวร์ เดอะ คริ โชว์ ไทยแลนด์’ (Ole Beauty Presents ‘2011 Jang Keun Suk Asia Tour The Cri Show Thailand’) ของพระเอกเกาหลีซูเปอร์สตาร์ไอดอลขวัญใจ มหาชนชาวเอเชีย จาง กึนซอก (Jang Keun Suk) ที่เพิ่งได้รับเลือกจากเวที ‘ไชนา มิวสิก อวอร์ดส แอนด์ เอเชีย อินฟลูเอนซ์ อวอร์ดส’ ไปหมาดๆ ว่า เป็นคนดังเกาหลีทม่ี อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ในเอเชีย ซึ่ง งานนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.00-21.00 น. ณ อิมแพ็ก ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี บัตรราคา 1,000 / 2,000 / 3,000 / 4,000 / 4,500 และ 5,000 บาท จำหน่ายบัตรที่ โทเทิล เรสเซอร์เวชัน ทุกสาขา โทร. 0-2833-5555 หรือ www.totalreservation.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม นีเ้ ป็นต้นไป (หรือจนกว่าบัตรจะหมด)

เซ็นทรัล รับสมัครพนักงานเพิ่ม จัดงานนัดพบแรงงานทั่วเมือง

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มหลายอัตรา เพื่อรองรับกับสาขาที่จะเปิดขึ้นใหม่ ของเซ็นทรัล ทั้ง 3 สาขา (เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลพระราม 9) ซึ่งจะจัดงานนัดพบแรงงานขึ้นทั่วเมือง โดยจะจัดงานทั้งหมด 6 ที่ ได้แก่ 13-14 พฤษภาคม 2554 ที่ด้านหน้าลานจอดรถ Office Depot สาขาพหลโยธิน, 21-22 พฤษภาคม 2554 ที่อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 12, 27-28 พฤษภาคม 2554 ที่ทางเข้าห้าง เซ็นทรัล บางนา, 3-4 มิถุนายน 2554 ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 5, 10-11 มิถุนายน 2554 ที่ศูนย์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 17-18 มิถุนายน 2554 ที่หน้า Office Depot ฟิวเจอร์ปาร์กรังสิต โอกาสทองที่จะ ได้ร่วมงานกับเซ็นทรัลมาถึงแล้ว สนใจติดต่อ โทร. 0-2101-8124-26 หรือที่ www.centralretail.com

ไทยพาณิชย์ร่วมสนับสนุน กอล์ฟ มั้ย ตุ๊ก - The Comedy Concert ยก 2

สุภี พงษ์พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตกึ่งทอล์กโชว์ ‘กอล์ฟ มั้ย ตุ๊ก The Comedy Concert ยก 2’ ของคู่หูสุดซี้ ‘กอล์ฟ’ - เบญจพล เชยอรุณ กับ ‘ตุ๊ก’ - ญาณี จงวิสุทธิ์ โดยมี ศิลปินรับเชิญอีก 6 คน 6 สไตล์ ร่วมเติมความฮาบนเวที ได้แก่ ก้อง สหรัถ, แพนเค้ก เขมนิจ, เท่ง เถิดเทิง, ม้า อรนภา, อ้น ศรีพรรณ และ ไก่ สมพล กำหนดการแสดงในวันที่ 22 มิถนุ ายน 2554 เวลา 20.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์


40

THE WORDS

“Anyone who ever gave you confidence, you owe them a lot.” ใครก็ตามที่ให้ความมั่นใจ กับคุณได้ คนนั้นคือคนที่คุณ เป็นหนี้ด้วยอย่างมาก -Truman Capote

“Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity.” การเยียวยาเป็นเรื่องของเวลา แต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องของ โอกาสด้วยเช่นกัน -Hippocrates

“You are not responsible for “It doesn’t the programming matter if the water you picked up is cold or warm in childhood. if you’re going to have However, to wade through it as an adult, you are anyway.” one hundred percent responsible for fixing it.” มันไม่เกี่ยวหรอกว่าน้ำจะร้อนหรือเย็น ถ้าอย่างไรเสียคุณก็ต้องลุยผ่านมันไปอยู่ดี -Teilhard de Chardin

คุณไม่ต้องรับผิดชอบโปรแกรมต่างๆ ที่ฝังหัวคุณ มาตัง้ แต่ตอนเด็กๆ หรอก อย่างไรก็แล้วแต่ ในฐานะผู้ใหญ่คนหนึง่ มันเป็นความรับผิดชอบของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะแก้ ไขมันเสีย -Ken Keyes, Jr.

“It’s not hard to make decisions when you know what your values are.”

“We have to learn to be our own best friends because we fall too easily into the trap of being our own worst enemies.”

ไม่ใช่เรื่องยากที่จะตัดสินใจ เมื่อคุณรู้เสียแล้วว่าอะไรคือ คุณค่าที่คุณยึดถือ -Roy Disney

เราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองให้ ได้ด้วย เพราะเราตกหลุมพรางของการเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของตัวเองง่ายมากเกินไปแล้ว -Roderick Thorp

“Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired.”

ความขีเ้ กียจไม่ใช่อะไรมากไปกว่า นิสัยที่ชอบพักผ่อน ก่อนที่จะเหนื่อย -Jules Renard

“In the game of life it’s a good idea to have a few early losses, which relieves you of the pressure of trying to maintain an undefeated season.” ในเกมของชีวิต เป็นความคิดที่ดีที่คุณจะเจอความพ่ายแพ้เสียแต่เนิ่นๆ เพราะมันจะช่วยคลายความกดดันจากการที่คุณต้องพยายามรักษาฤดูกาลที่ไร้ผู้พิชิตคุณได้ -Bill Vaughan

¡ÒŤÃÑé§Ë¹Öè§ ÂѧÁÕ¹ÒÂÊ൪ѹà¹ÃÕ·ÕèÃÑ¡ áÅйҧÊÒÇ First Kit ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¡ÅŒ¡Ñ¹ ᵋ·Ç‹ÒË‹Ò§ä¡Å㹤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡...

¹‹Ð ¨Ð·ÓÍÐäÃ

1.

ÍÂÙ‹¤¹à´ÕÂÇ ÍÂÙ‹ÅӾѧ ËÇ‹ÒàÇŒ~

2.

¨¹ÁÒÇѹ˹Öè§ ÁÕÁ×ÍÁ״ࢌÒÁÒª‹Ç·Ñé§ÊͧãËŒÊÁËÇѧ

¶Ö§©Ñ¹¨Ðà¾Õº¾ÃŒÍÁ ·Ø¡Í‹ҧ ᵋ¡çÃÙŒÊÖ¡àËÁ×͹ ¢Ò´ÍÐäÃä»ÊÑ¡Í‹ҧ...

¡ÃÕê´!!

! ÍÂ‹Ò ¹Ð

ภูมิใจเสนอ

มนตรัก Stationery

355 -.

áÅŒÇà¢ÒáÅÐà¸Í¡çä´ŒÁÒã¡ÅŒªÔ´à¾×èÍàµÔÁàµçÁ¡Ñ¹áÅСѹµÅÍ´ä»...

3.

àÍÍ àÇÔà ¡áÎÐ ´Õ¨Ñ§

àÅÂ

ÔϤáÎÐ àÍÍ àÇ

Kit

175 -.

à¹Í

еÑÇ

àͧ

4.

บริการสง เซต Stationery First Kit อันประกอบดวยหนังสือ สเตชันเนรีที่รัก และ polkadot notebook

1 เลม กับดินสอไมลายจุด 6 แทง ในราคาเพียง 495 บาท ÊÒÁÒöÊÑ觫×éÍä´Œ·Õè

polkadotbook@gmail.com

ËÃ×Í â·Ã 0-2726-9996 µ‹Í 49 ¢ÍÊÒ¤سàºÕÂÏ


42

THE GUEST

THE ECO FRIENDLY MAN เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : สลัก แก้วเชื้อ

เมือ่ เวลาในโลกปัจจุบนั หมุนไปพร้อมกับมลภาวะทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำให้สเี ขียวของธรรมชาติ ลดน้อยลงไปทุกที แต่โชคยังดีที่สีเขียวในจิตใจของผู้คนเริ่มมีมากขึ้น เพราะจิตสำนึกที่ห่วงใย สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นกระแสที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับ ‘ท็อป’ - พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักแสดง และพิธีกรหัวใจสีเขียว ที่หันมาเอาจริงเอาจังกับงานออกแบบ เพื่อสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นจุดกำเนิดของร้าน ECO SHOP by Top-Pipat ที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ “แนวคิดของการทำร้าน ECO SHOP เกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับด้าน การตลาด ตอนนั้นผมได้ดูหนังเรื่อง An Inconvenient Truth เพราะเห็นหน้าปกดีวีดีว่ามันมี ดาวเยอะดี แต่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร แต่พอดูหนังเรื่องนี้จบผมก็คิดได้ว่า แย่แล้วล่ะ คือที่ผ่านมาผมรู้เรื่องเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต รู้เรื่องภาวะเรือนกระจก แต่ผมรู้เพียงเพื่อจะไป สอบอย่างเดียว แต่ไม่เคยคิดทีจ่ ะสนใจมันแม้แต่นดิ เดียว แล้วพอดูหนังเรือ่ งนีม้ นั ก็ทำให้รสู้ กึ ว่า จริงๆ แล้วเราน่าจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง แล้วก็อาจจะเป็นเพราะความขี้ขลาดของตัวผม เองด้วย คือถ้าต่อไปโลกมันเปลี่ยนไปเป็นแบบที่เขาคาดการณ์เอาไว้จริงๆ แล้วเราจะทำยังไง ผมก็เลยนำมาเป็นหัวข้อวิจยั ตอนทีท่ ำวิทยานิพนธ์ คือ ‘แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค ที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม’ ซึ่งมันก็ทำให้ผมได้เห็นความจริงหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น” นอกจากจะได้วิทยานิพนธ์เล่มหนาเพื่อส่งอาจารย์แล้ว สิ่งที่งานวิจัยนี้บอกยังทำให้ ท็อปได้ไอเดียในการทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย “แนวโน้มในผลวิจัยนี้บอกผมว่า มันจะมี level ในการตัดสินใจซื้อสินค้า อย่างเวลาที่ เราเห็นของบางอย่าง ก่อนอื่นเราจะตัดสินใจว่ามันดีหรือไม่ดี แล้วค่อยมาดูว่าชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งของบางอย่างมันดีจริง แต่เราอาจจะไม่ชอบก็ได้ แล้วสุดท้ายก็คือจะซื้อหรือไม่ซื้อ ผลการ วิจัยจากแบบสอบถาม 400 ชุด บอกว่า คนส่วนใหญ่รู้สึกดีกับเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม แล้วก็ชอบด้วย เพราะมันมีดีไซน์ และมีเรื่องราว แต่ติดตรงที่ว่าสินค้าพวกนี้มักจะมีราคาสูง เลยเป็นปัจจัยสำคัญทำให้คนยังมีความลังเลอยู่ ซึ่งผมก็นำข้อสรุปเหล่านี้มาเติมเต็มสิ่งที่ผม ฝันไว้ตั้งแต่เด็ก คือจริงๆ แล้วที่ผมเลือกเรียนปริญญาโทด้านการตลาด ไม่ได้เป็นเพราะอยาก จะรู ้ เรื ่ อ งการตลาดนะ แต่ เป็ น เพราะผมมี ค วามคิ ด ตอนเรี ย นปริ ญ ญาตรี ด ้ า นออกแบบ ผลิ ต ภั ณฑ์ ว่ า ผมอยากอยู ่ ก ั บ งานด้ า นดี ไซน์ อยากมี ร ้ า นขายของดี ไซน์ เป็ นของตั ว เอง แต่ว่ารู้แค่เรื่องวาดรูป รู้แต่เรื่องงานออกแบบ เลยอยากจะรู้ว่าถ้าจะต้องทำธุรกิจ มันจะต้อง ทำอะไรบ้าง พอมาเรียนก็เริ่มสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย ก็เลยเป็นการบวกหลายๆ อย่างที่ชอบเข้าด้วยกัน เลยกลายมาเป็นร้าน ECO SHOP ในที่สุด” แม้ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ เพื ่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ มจะกลายเป็ น กระแสที ่ ค นทั ่ ว โลกให้ ค วามสนใจ แต่ในประเทศไทยกระแสนี้ยังเป็นเรื่องไกลตัวที่ผู้คนยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร วัดได้จาก ร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่หาได้ยากในตลาด ซึ่งท็อปตั้งข้อสังเกตกับเราว่า “เท่าที่คิดด้วยตัวเองผมว่าสินค้าพวกนี้มีราคาสูง แล้วคนไทยก็ยังมีกลุ่มใหญ่ๆ หลายๆ คนที่ยังติดในสินค้าแบรนด์เนม โดยเฉพาะแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งถ้าเกิดเขา จะต้องมาซือ้ กระเป๋าใบเล็กๆ หนึง่ ใบในราคาทีม่ นั เท่ากับกระเป๋าแบรนด์เนม หรือดีไซเนอร์ชอ่ื ดัง มันก็จะดูเท่กว่ากระเป๋าทีผ่ ลิตโดยคุณป้าบุญเพ็ง คือคนก็จะเปรียบเทียบกันว่าทำไมถึงราคาสูง ทั้งๆ ที่มาจากเศษของเหลือใช้ แล้วมันก็จะขายไม่ได้ ทำให้คนไม่ค่อยผลิต แล้วก็ไม่มีใครเปิด ร้าน เพราะเขามองว่าตลาดมันเล็ก ซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบ แต่มันอยู่ที่ เรื่องของการตลาด และเศรษฐศาสตร์ที่มันจะไม่คุ้มกับการลงทุน”

ในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับสินค้าดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม เราตั้งคำถามที่สงสัยมานานว่า ทำไมสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีราคาสูง ทั้งที่บางอย่างผลิตจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งถึงแม้จะ เจอคำถามนี้บ่อยๆ แต่ท็อปก็ยิ้มอย่างใจเย็นพร้อมกับไขข้อสงสัยกับเราว่า “คนส่วนใหญ่จะมองว่ามันเป็นเศษขยะ แต่อย่าลืมว่าเศษขยะมันก็ไม่ได้มแี บบนีท้ กุ วัน คนไม่ได้ทิ้งแบบเดิม สีเดิม หรือสไตล์เดิมๆ ทุกครั้งไป มันอาจจะไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องของวัสดุ แต่เรื่องของกรรมวิธี หรือว่าแรงงาน หรืองานฝีมือ มันจะมีต้นทุนเพิ่มเข้ามามาก พูดง่ายๆ ว่า ถ้าคุณจะมาสัง่ ให้ผมผลิต 1 หมืน่ ชิน้ ผมคงไม่มใี ห้ และผมก็ไม่รวู้ า่ ผมจะไปเก็บขยะหาวัสดุมา ทำให้คณ ุ ได้หรือเปล่า เพราะฉะนัน้ ผมก็ไม่สามารถทำให้มนั เป็น mass ได้ขนาดนัน้ คือมันมี ข้อจำกัดเยอะ แล้วเศษวัสดุแต่ละอย่างที่ได้มา เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ทุกชิ้นหรือเปล่า มันต้องมีการเฟ้นหา มีกรรมวิธีในการคัดเลือก ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการผลิตอย่างเดียว เพราะถ้า เกิดเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากการซื้อ มันก็พร้อมรอให้ใช้ได้เลย แต่ของใน ECO SHOP มันทำ อย่างนั้นไม่ได้” สำหรับคนทั่วไป เมื่อพูดถึงการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม หลายคนจะนึกถึงโครงการ ระดับชาติทม่ี งี บประมาณมหาศาล โดยลืมไปว่าสองมือเล็กๆ ของคนหลายคนก็เปลีย่ นแปลงโลก ให้น่าอยู่ได้เช่นกัน “ผมอยากจะบอกว่า อย่าเพิ่งไปเริ่มคิดอะไรยากๆ หรืออย่าไปคิดว่าเราจะต้องไปเป็น ผู้พิทักษ์โลกใบนี้ มันจะดูเป็นภาระที่หนักอึ้ง บางทีแค่ฟังก็ท้อแล้ว คือเวลาที่เราพูดถึงเรื่อง สิ่งแวดล้อมกันมากๆ ก็จะมีคนบางคนคิดว่า ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวก็มีคนอื่นทำ หรือว่ารอฮีโร่ ให้เกิดขึ้นมา แต่คำถามก็คือว่า แล้วใครจะทำล่ะ ถ้ารอให้รัฐบาลทำ หรือรอหน่วยงานใหญ่ๆ หรือรอให้มนั จวนตัวจริงๆ แล้วค่อยทำ มันก็ไม่นา่ จะเป็นเรือ่ งทีด่ ี ย้อนกลับไปว่า อย่าเพิง่ ไปคิด ว่าเราจะต้องเป็นผู้พิทักษ์หรือช่วยโลกขนาดนั้น แต่ว่าถ้าทำแล้วมันดีกับตัวเราเอง อย่างถ้า คุณปิดน้ำ หรือประหยัดไฟ มันก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าคุณด้วยใช่ไหมล่ะ หรืออย่าง ถุงพลาสติกที่มีคนชอบไปโยนความผิดให้กับมัน แต่เวลาเราไปซื้อของชิ้นใหญ่ๆ ก็เอา ถุงพลาสติกกลับมาเถอะ เพราะถุงพลาสติกมันมีเวลาอยู่บนโลกนี้อีกนาน ถ้าเกิดจะเอาไปใช้ ให้มันเต็มที่ มันก็จะเป็นเรื่องที่ดี คือคิดง่ายๆ แล้วบวกกับสิ่งที่เราถนัด มันก็ไม่ใช่เรื่องยากจน เกิ น ไปถ้ า จะเริ ่ ม ลงมื อ ทำ บอกตรงๆ ว่ า คุ ณ อาจจะไม่ ต ้ อ งซื ้ อ ของที ่ ECO SHOP ก็ ได้ แต่ถ้าคุณมีกระเป๋าใบหนึ่ง แล้วคุณก็ใช้ให้มันคุ้มค่ากับราคาที่คุณซื้อมา อันนี้มันก็โอเคแล้ว” เหมือนหยดน้ำหยดเล็กๆ เมือ่ ตกลงสูแ่ ม่นำ้ ก็จะสร้างแรงกระเพือ่ มให้เป็นวงกว้างออกไป เช่นเดียวกับ ECO SHOP ที่แม้จะเป็นร้านเล็กๆ แต่ก็กำลังทำหน้าที่สร้างแรงกระเพื่อมอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป “ผมมองว่ามันเป็นวงจรของการตลาด เพราะพอคนรู้ว่ามีร้านที่ขายของแบบนี้ และ ขายได้ เขาก็เริม่ คิดทีจ่ ะทำสินค้าเพือ่ สิง่ แวดล้อมมากขึน้ สุดท้ายแล้วก็จะมีคนไปคิดต่อมากขึน้ ซึ่งเขาสามารถจะเอาสิ่งรอบตัวที่คนอื่นเห็นว่าไม่มีคุณค่าแล้วมาทำประโยชน์ได้อีก มันก็เป็น วงกว้างไปเรือ่ ยๆ สมมติวา่ นึกภาพง่ายๆ ให้มขี ยะกองโตกองหนึง่ พอมีคนเริม่ เอาขยะเหล่านัน้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ กองขยะเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆ ลดจำนวนลง แต่ตอนนี้ ขยะมันเยอะเหลือเกิน อาจจะลดได้น้อยหน่อย (หัวเราะ) คือที่สุดแล้วผมอยากให้ ECO SHOP เป็นเวทีเพือ่ ทีจ่ ะขายสินค้าดีไซน์เพือ่ สิง่ แวดล้อม ไม่วา่ คุณจะเป็นใคร อาชีพอะไร หรืออายุเท่าไหร่ ก็สามารถที่จะคิด และผลิตงานเพื่อสิ่งแวดล้อม แล้วเอามาวางที่ร้านเราได้ ไม่ว่าจะผลิตกี่ชิ้น ก็ตาม แต่ที่จำเป็นก็คือ มันต้องใช้ได้จริงๆ ด้วย”

a day BULLETIN issue 148  
a day BULLETIN issue 148  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement