Page 1

ISSUE 145 29 APRIL - 5 MAY 2011


ISSUE 145, 29 APRIL - 5 MAY 2011

In The Public Space วันก่อนตัดสินใจดูหนังรอบดึก เพราะอยากหลีกเลี่ยงรอบที่คนดูหนาแน่น และหวังว่าจะได้ดูหนังอย่างสงบสุข แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นมากับตา กลับรบกวนจิตใจ ให้ไม่สงบสุขตามมาอีกหลายวัน สิง่ นัน้ คือมารยาทในทีส่ าธารณะของคนในปัจจุบนั นี้ จริงๆ แล้ว ถ้าจำไม่ผดิ ผูเ้ ขียนเคยเขียนเรือ่ งเกีย่ วกับมารยาทหรือสำนึกสาธารณะไปบ้างแล้ว แต่เรื่องที่พบเห็นคราวนี้กลับตอกย้ำให้ผู้เขียนรู้สึกว่า สังคมควรจะกระตุ้นเตือนกันอย่างจริงจัง และถ้าจำเป็นควรต้องมีการลงโทษให้สำนึกบ้าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนตร์วันนั้นคือ คุณผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มผู้ชมในแถวเดียวกับผู้เขียน นั่งดูหนังรอบดึกอย่างสบายอารมณ์ด้วยการยกเท้าทั้งสองพาดไป บนพนักพิงศีรษะในแถวข้างหน้า คงไม่ตอ้ งถามว่ามีคนนัง่ อยูห่ รือเปล่า เพราะถ้ามี เธอผูน้ ค้ี งไม่สามารถนัง่ ในท่านัน้ ได้จนหนังจบ ประเด็นทีอ่ ยากถามมากกว่านัน้ แต่วนั นัน้ ไม่ได้ ถามเธอไป เนื่องจากประเมินด้วยสายตาแล้ว หากกลุ่มเพื่อนเธอเกิดเป็นเดือดเป็นร้อนแทนและตอบโต้กลับมา คงไม่คุ้มที่จะใช้คำพูดตักเตือนเพื่อแลกมาด้วยการใช้กำลัง ของอีกฝ่ายด้วยประการทั้งปวง กลับมาที่ประเด็นที่อยากถามอีกครั้ง วันนั้นผู้เขียนอยากถามคำหนึ่งว่า ใครสั่งใครสอนไม่ทราบว่าพนักพิงศีรษะเป็นที่วางเท้า? ที่สำคัญกว่านั้น สถานที่ที่เธอนั่งอยู่ก็ไม่ใช่สถานที่ส่วนตัว เธอกำลังใช้สถานที่สาธารณะอยู่แม้ว่าจะจ่ายเงินครบถ้วนเท่ากับคนอื่นทุกบาททุกสตางค์ แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เธอจะนำเท้าไปวาง ในที่ที่ไม่ควรวางให้เป็นที่รำคาญสายตาของผู้อื่น (อย่างน้อยก็ผู้เขียนคนหนึ่งละ) พอพูดอย่างนี้ ก็จะมีคนแบบหนึ่งที่อยากเถียงข้างๆ คูๆ ว่า ก็เขาไม่ได้เขียนว่าไม่ให้วาง ใช่ เขาไม่ได้เขียน แต่ทุกคนในโลกรู้ว่าที่วางเท้าคือที่วางเท้า ไม่มีอะไรต้องบอกให้ชัดเจนมากกว่านั้น เท้าคนมันอยู่ตำแหน่งไหน สถานที่ที่จะให้วางก็อยู่ในระดับเท่ากันนั่นแหละ หรือเคยมีประเทศไหนในโลกทำที่วางเท้าตรงระดับสายตาคนก็ให้บอกมา จะได้เข้าใจเสียใหม่ สิ่งที่ทำให้ผู้เขียนแปลกใจก็คือ มารยาทในการใช้สถานที่สาธารณะ รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่า สำนึกสาธารณะ (ซึ่งในบางกรณีเข้มข้นกว่าเพียงแค่เรื่องของมารยาท) กลายเป็นเรื่องที่ยังมีคนไม่ตระหนักอีกมาก และที่แย่กว่านั้น บางคนรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่เหมาะไม่ควร แต่ก็จะทำเพราะมันสะดวกสบายสำหรับตัวเอง หรือกระทั่งทำไปเพราะตัวเอง พอใจ โลกจะเป็นยังไงข้าไม่สน ไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องหนักๆ อย่างเมาแล้วขับ ขายของบนทางเท้า ใช้ทรัพย์สินของสาธารณะโดยไม่ระวังความเสียหาย เทขยะลงแม่น้ำลำคลอง ขับรถโดยสารสาธารณะแล้วซิง่ เหมือนตัวเองลงสนามแข่ง จอดรถขวางทางเข้า-ออกหน้าบ้านคนอืน่ ขับรถแล้วเปิดประตูถม่ น้ำลายลงบนพืน้ ถนน แซงคิวหรือต่อแถวแล้วไม่เป็นแถว แต่จะพยายามยืนเป็นหน้ากระดานเพื่อจะได้เห็นว่าคนข้างหน้าทำธุระไปถึงไหนแล้ว พูดคุยกันเสียงดังผิดปกติ จอดรถขวางไว้แล้วไม่เข้าเกียร์ว่าง จอดรถคร่อมเลนในที่จอดรถ แล้วทำให้คนอื่นจอดด้วยไม่ได้ นี่ยังไม่ได้ไล่เรียงถึงการใช้รถใช้ถนนที่จัดว่าเป็นการใช้พื้นที่สาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละวัน ซึ่งมารยาทในการใช้รถใช้ถนนนับวันจะหาได้ยากยิ่ง ฯลฯ การทำในสิ่งที่สะดวกสบายหรือตามใจตัวเองนั้นใครๆ ก็ทำได้ แต่การทำตามกติกาและมารยาทของสังคมอย่างที่ควรจะเป็นนั้นไม่ใช่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ต้องเป็นคนที่มีระดับ ความเห็นแก่ตัวน้อยจริงๆ ถึงจะทำได้ เพราะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่เราคิดตื้นๆ ไม่ได้เลย การกระทำของเรามีผลกับคนอื่นเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าเราไม่คำนึง ถึงผลกระทบต่อสังคม ในที่สุดเมื่อมีคนคิดคล้ายๆ เรามากขึ้น เราก็จะได้รับผลกระทบจากสังคมโดยไม่ต้องสงสัย มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ว่าจะแจ๊กพ็อตแตกในเรื่องใด ผู้เขียนคิดว่า ไม่มีคำพูดใดจะสอนสั่งคนเราทุกวันนี้ได้ดีเท่ากับสุภาษิตไทยๆ ที่ว่า ‘ใจเขาใจเรา’ นั่นละ อะไรที่เราไม่อยากให้ใครทำกับเรา เราก็อย่าไปทำกับคนอื่น เพราะมนุษย์ เหมือนกันก็ย่อมมีความต้องการพื้นฐานที่ต้องการให้มนุษย์ปฏิบัติต่อตัวเองไม่ต่างกันมากอยู่แล้ว หรือกระทั่งการใช้ทรัพย์สินสาธารณะก็เช่นกัน ผู้เขียนเชื่อว่ามันต่างกันมาก ถ้าคนในสังคมคิดว่า ความสุขที่แท้จริงของเราคือ ‘ใช้’ ของชิ้นนั้นให้เต็มที่ เพราะเรามีสิทธิ กับการคิดว่า เราต้อง ‘รักษา’ ของสิ่งนั้นให้คนที่จะมาใช้ต่อ ให้เขาได้รับความ สะดวกสบายเหมือนที่เราได้รับ และเอาเข้าจริงแล้ว ผู้เขียนเชื่อด้วยซ้ำไปว่า สำนึกสาธารณะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการเฮโลกันไปเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมเวลาเกิดเหตุ ทุกข์ร้อน แต่สำนึกสาธารณะคือการเป็นอาสาสมัครในทุกๆ วันที่เราต้องออกไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกตินี่แหละ และหนึ่งในหน้าที่ที่ควรทำก็คือ การเป็นอาสาสมัครที่จะ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะด้วยอีกหนึ่งคน หนึ่งแรง สารภาพตรงนีว้ า่ รูส้ กึ เป็นห่วงถ้าคนส่วนใหญ่ของสังคมขาดการขัดเกลาในเรือ่ งมารยาทและสำนึกสาธารณะ เพราะเป็นไปได้วา่ อีกไม่นานนัก สังคมเราก็จะเข้าสูส่ ภาพ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ในความหมายว่า สังคมของสัตว์ มากกว่า สัตว์โลกที่ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 145 วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2554

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

10 42

06 GOODNEWS

26 18

ดิฉันชอบนิตยสาร a day BULLETIN มาก โดยเฉพาะ ฉบับที่ 144 คอลัมน์ Android Worker เพราะดิ ฉ ั น เองก็ ได้ ม ี โอกาสทำงานกั บ ต่ า งชาติ อ่านแล้วรูส้ กึ ว่า นีแ่ หละกู กูชดั ๆ (ขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพนะคะ แต่อยากให้เข้าใจ อารมณ์ตอนนั้นมันใช่จริงๆ) และ อีกคอลัมน์หนึ่ง The Words ชอบคำคมที่ว่า ‘Friends

10 INTERVIEW

สัมภาษณ์พิเศษ องค์ดาไล ลามะ จาก contributor คนพิเศษ อย่ า ง ณั ฏฐา โกมลวาทิ น ผู ้ ส ื ่ อ ข่ า วจาก ไทยพีบีเอส

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

20 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

26 30 HOME MADE HEALTH เปิ ด บ้ า นเก่ า หลั ง เล็ ก AND HEART ของ อานิกมน อำพันสุข ทีเ่ ต็มไปด้วยบรรยากาศ ชุ ม ชนเก่ า และน้ ำ ใจ อบอุ่นของเพื่อนบ้าน

รวมสาระความรู้ที่จะ ท ำ ให ้ ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

32 40 42 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- ‘ความสุขคือที่มาของ เผยเคล็ดลับความสำเร็จ ข อ ง ท ั นต แพ ท ย ์ วั ฒ นา ชั ย วั ฒ น์ กรรมการผู ้ จ ั ด การ บริษทั แอลดีซี เด็นทัล จำกัด

are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer’ -- ชอบมากเลยค่ะ อ่านแล้ว รู ้ ส ึ ก ดี ม าก ยั ง ไงก็ เป็ น กำลั ง ใจให้ น ะคะ ขอให้ ท ำ นิตยสารดีๆ อย่างนี้ต่อไปนานๆ เลยค่ะ -กมลรัตน์ ศรีจันแดง ขอชื่นชมนิตยสาร a day BULLETIN มากๆ ที่ สัมภาษณ์บุคคลได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกวงการ ด้านคอลัมน์ต่างๆ ก็เหมาะสมดี ทั้งผลสำรวจ (poll)

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ’ แนวคิดดีๆ จาก ภัทธิรา ปาลวั ฒ น์ ว ิ ไชย แห่ ง YAAK

เกร็ดความรู้ดีๆ ที่มาแบ่งปันกัน ข่า วอั พ เดตทั นทุ ก เหตุการณ์ แฟชั่นทันทุกกระแส และงานที่จะเกิดขึ้น แบบ coming up ส่วนข้อเสนอแนะ อยากให้ทาง a day BULLETIN มีจุดแจกนิตยสารมากขึ้น อาจจะวางใน โรงเรียน ธนาคาร ฟู้ดเซ็นเตอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สุ ด ท้ า ยอยากจะสอบถามอั ต ราค่ า สมั ค ร เป็นสมาชิกนิตยสารหน่อยครับ ขอบคุณครับ -พุฒิเมธ นพเก้ารัตนมณี

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ เอกพล บรรลือ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีรศ์ รัณย์ สุทธินภิ าชัย พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา กัณฑ์พฒ ั น์ อังกุระวรานนท์ 08-1689-9724 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 นักศึกษาฝึกงาน ชัยพฤกษ์ เบญจางประเสริฐ สมัชญ์ โชติทัตต์


04

THE DATABASE ที่มา : www.greenworld.or.th

10 อันดับประเทศที่ใช้น้ำมากที่สุดในโลกจากรายงานของสหประชาชาติ

1

2

อินเดีย

จีน

3

4

สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน

THE POLL

5

6

ญี่ปุ่น

ไทย

คุ ณ คิ ด ว่ า พฤติ ก รรมของตั ว ละคร ในละครทีวี จะส่งผลให้คนดูเกิดการ เลียนแบบหรือไม่

7

อินโดนีเซีย

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

อันดับที่ 1

อันดับที่ 3

ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อ สภาพความเป็นอยู่ / ภัยธรรมชาติต่างๆ

การเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผู้ชุมนุมต่างๆ / การประท้วง

20.59 %

34.47 %

เหตุการณ์ทางการเมือง ที่ประชาชนคิดว่า บั่นทอนความตั้งใจ ในการไปเลือกตั้ง

อันดับที่ 2

การแตกความ สามัคคี พูดจา ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีกันไปมา ของนักการเมือง

อันดับที่ 4

พฤติกรรมของนักการเมือง ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ช่วยเหลือพวกพ้อง

11.35 % อันดับที่ 5

กระแสข่าวการยึดอ่านาจ / ปฏิวัติ / รัฐประหาร

8.53 %

25.06 %

0

2,10

0

0 0 , 0 ,00

นิตยสาร ฟอร์บส์ ได้จัดอันดับ 10 นักเขียนที่รวย ทีส่ ดุ ในโลก โดยวัดจากรายได้ทน่ี กั เขียนแต่ละคน ได้ ร ั บ จากการขายหนั ง สื อ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ ์ ในการ นำไปทำภาพยนตร์ ละคร และเกม ปรากฏว่า เจมส์ แพตเทอร์สัน นักเขียนนิยายชาวอเมริกัน วัย 64 ปี เจ้าของผลงานแนวระทึกขวัญ เช่น Alex Cross หรือ Maximum Ride คือผูท้ ท่ี ำรายได้ สูงสุด โดยช่วงปีที่ผ่านมาเขามีรายได้กว่า 2,100 ล้านบาท ที่มา : www.matichon.co.th

นาย จิโระเอมอน คิมูระ ชาว เมื อ งเกี ย วโต ประเทศญี่ ปุ่ น วัย 113 ปี กลายเป็นผู้ชายที่ มีอายุยืนที่สุดในโลก หลังจาก นาย วอลเตอร์ บรูนิง คุณปู่ ชาวอเมริกัน เจ้าของสถิติเดิม ได้เสียชีวิตลง และนายคิมูระ เปิดเผยว่า เคล็ดลับที่ทำให้เขา อายุยืนก็คือการปล่อยวาง ที่มา : www.matichon.co.th

.2%

0

8

บังกลาเทศ

9

เม็กซิโก

10

รัสเซีย

บริษัท คิงคอม โฮลดิง ของราชวงศ์ ซาอุดีอาระเบีย เผยโครงการสร้าง อาคารคิงดอม ทาวเวอร์ ที่เมือง เจดดาห์ ซึง่ มีความสูงถึง 1.6 กิโลเมตร หรือประมาณ 2 เท่า ของเบิร์จ คอลีฟา ในดูไบ อาคารที่สุดในโลก ปัจจุบัน โดยตึกระฟ้านี้จะมีพื้นที่ใช้ งานมหาศาลถึง 12 ล้านตารางฟุต เป็ น ที่ ตั้ ง ของโรงแรม สำนั ก งาน อพาร์ตเมนต์หรูหรา และศูนย์การค้า ขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณในการสร้าง ราว 1.2 หมื่นล้านปอนด์ หรือ 5.8 แสนล้านบาท ที่มา : www.manager.co.th

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทางการเกษตร เป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่พบว่า ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก และใช้ ย าฆ่ า หญ้ า เป็ น อั นดั บ 4 ของโลก โดยมี ร ายงานวิ จ ั ย จาก ต่างประเทศพบว่า สารเคมีทฉ่ี ดี พ่น ออกไปทัง้ หมด มีเพียง 0.2% ทีโ่ ดน แมลงโดยตรง ส่วนทีเ่ หลืออีก 99.8% ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่มา : www.greenworld.or.thอ

จากข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานด้ า นประชากรขององค์ ก าร สหประชาชาติ พบว่าสัดส่วนของชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ใน เมืองต่างๆ เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 40 ภายใน 20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้อาศัยในเมืองของ เอเชียเพิม่ ขึน้ ถึง 100,000 คนต่อวัน โดยเฉพาะในประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะมีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน อาศัย อยู่ในเมืองต่างๆ กว่า 200 เมือง ภายในปี พ.ศ. 2568 ที่มา : www.green.in.th

“ทำให้เกิดการ เลียนแบบ เพราะแต่ละคน มีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน บางคนเห็ น ดาราเป็ น ต้นแบบ” อภิชญา อุดมผล 22 ปี, นักศึกษา “เกิดการเลียนแบบ การแสดงออกทางอารมณ์ ได้ โดยเฉพาะเด็กๆ” วะเลิ ง ศั ก ดิ์ เหมื อ ดเขื่อนขันธ์ 32 ปี, กราฟิกดีไซเนอร์ “ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ สั ง คมที ่ เป็ น อยู ่ ในสั ง คมต่ า งจังหวัดก็ อ าจเลี ย นแบบ เช่น ใช้สินค้าฟุ่มเฟือย” ปริย สุนทรสวัสดิ์ 29 ปี, Marketing Manager “มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะตั ว อย่ า งในที ว ี ทำให้ เ ห็ น ผลจากการ กระทำว่าเป็นอย่างไร” สมเกียรติ นธีวรสิทธิ์ 31 ปี, กราฟิกดีไซเนอร์ “การดู ล ะครก็ เป็ น การเรียนรู้อย่างหนึ่ง ซึ่ง สามารถซึมเข้ากับ พฤติกรรมเราได้งา่ ย” ขวัญจิรา วานิช 20 ปี, นักศึกษา “ละครก็เหมือนชีวิต จริ ง ตั ว ละครจึ ง ทำให้ เกิ ด การลอกเลี ย นแบบ พฤติ ก รรม ทั ้ ง ด้ า นที ่ ด ี และไม่ดี” กันต์กนิษฐ์ จังพานิช 19 ปี, นักศึกษา


6

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานและผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก มีโอกาสต้อนรับการมาเยือนของประธานาธิบดี บารัก โอบามา ณ สำนักงานใหญ่ของเฟซบุ๊กที่เมืองปาโล อัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ในการพบปะกันโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมฟัง ด้วยครั้งนี้มีการพูดคุยและตอบคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย - AFP

SOCIETY

สุดทึ่ง! สาวเมืองผู้ดี

ให้กำเนิดลูกแฝด วันเดียวกันเป็นท้องที่สอง

เป็ น เรื ่ อ งน่ า ทึ ่ ง อย่ า งไม่ น ่ า เชื ่ อ สำหรับครอบครัวบาเกแบน เมื่อ นาง เทรซี บาเกแบน คลอดลูกแฝดซึ่งเป็น ท้ อ งที ่ ส องของเธอ โดยได้ ลู ก แฝด เพศหญิง 2 คน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ตรงกับวันเกิดของลูกฝาแฝด ท้ อ งแรกอายุ 3 ขวบของเธอ จน กินเนสส์บุ๊กต้องบันทึกว่าเป็นครอบครัว ชาวอั ง กฤษเพี ย งครอบครั ว เดี ย วของ ประเทศที่มีลูกแฝดเช่นนี้ โดยอัตราการ คลอดลู ก แฝดของคนอั ง กฤษจะอยู ่ ท ี ่ 1 ใน 64 ราย ซึ่งสาเหตุที่สูงเช่นนี้ก็เป็น เพราะครอบครัวส่วนใหญ่นิยมมีลูกด้วย วิธีผสมเทียม นอกจากนี้ยังพบว่าโอกาส ที่แต่ละครอบครัวจะมีแฝดท้องหลังเกิด วันเดียวกับแฝดพี่ มีเพียง 1 ใน 17 ล้าน เท่ า นั ้ น ซึ ่ ง ถื อ ว่ า ยากยิ ่ ง กว่ า การถู ก ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง (ซึ่งมีโอกาสถูก เพียง 1 ใน 14 ล้าน) เสียอีก

• นักท่องเที่ยวกำลังตะลึงงันกับดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อว่า Arum Titan ซึ่งเป็นช่วงที่มันกำลังบานเต็มที่ ดอกไม้ ที่ว่านี้อยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์ในเมืองบาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ - AFP

INNOVATION

BUSINESS

‘ฮ่องกง แอร์ ไลน์’ ไอเดียเจ๋ง! ฝึกนางฟ้ากังฟู ไว้รับมือผู้โดยสาร

เพราะผู ้ โดยสารบนเครื ่ อ งบิ นนั ้ น มี ห ลากหลายรู ป แบบ ฮ่องกง แอร์ไลน์ จึงต้องเทรนแอร์โฮสเตสอย่างดีเพื่อรับมือกับ ทุกเหตุการณ์บนเครื่องบิน ล่าสุดทางสายการบินได้มีคำสั่งให้ แอร์โฮสเตสฝึกวิชากังฟูในรูปแบบการต่อสู้ระยะประชิดตัว หรือ มวยหย่งชุน เพื่อรับมือกับผู้โดยสารที่มีอาการเมาจากการดื่ม หรือมีพฤติกรรมหยาบคาบ โดยที่ผ่านมาสายการบินต้องเผชิญ กับสถานการณ์ดังกล่าวถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดย ลัมปี้ ถัง แอร์โฮสเตสใหม่วัย 22 ปี ได้กล่าวว่า เธอแทบไม่อยากเชื่อว่ามวยหย่งชุนกำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของ งานบริการของแอร์โฮสเตส แต่เมื่อฝึกไปแล้วเธอและเพื่อนๆ ก็รู้สึกชื่นชอบ เพราะเราไม่สามารถจะเดา ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างบนเครื่องบิน กังฟูจึงเป็นสิ่งที่ดี เป็นวิทยายุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังรู้สึกดีใจที่ได้เป็นแอร์โฮสเตสชุดแรกของโลกที่ได้เรียนวิชากังฟูเพื่อใช้กับงานบริการบนเครื่องบิน สนใจชมคลิปวิดีโอการฝึกหัดกังฟูของแอร์โฮสเตสสาวเหล่านี้ได้ที่ http://youtu.be/Yn2cbdG88XY

LIFESTYLE

สาวสุ ด เซอร์ ไ พรส์ ถูกขอแต่งงานผ่านเกมอักษรไขว้

งานนี้คงต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์ The Washington Post ที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับคู่รักคู่นี้ เมื่อ คอรีย์ นิวแมน จากรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ต้องการ ขอแต่งงานกับแฟนสาว มาร์โลว์ เอ็ปสไตน์ แบบไม่เหมือนใคร เขาจึงปิ๊งไอเดียการขอแต่งงานโดยใช้เกม ปริศนาอักษรไขว้ในหนังสือพิมพ์เพราะเห็นแฟนสาวชอบเล่นอยู่เป็นประจำ และแล้วก็็ได้ทำการปล่อย เกมอักษรไขว้ที่มีคำตอบแปลกๆ อย่างเช่นชื่อตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง เช็กสเปียร์อินเลิฟ คำตอบก็คือ Marlowe หรือชื่อคนเขียนบทในภาพยนตร์เรื่อง คาซาบลังกา คำตอบก็คือ Epstein ซึ่งก็คือชื่อและ นามสกุลของว่าที่เจ้าสาว จนสุดท้ายก็มาถึงคำถามที่ว่าคำพูดที่ใช้เวลาจะมอบแหวนให้กับผู้อื่น ซึ่งก็คือ Will you marry me หลังจากนั้นพ่อหนุ่มนิวแมนก็ได้คุกเข่าหยิบแหวนมาขอแฟนสาวแต่งงาน ซึ่งเธอ ก็ตอบตกลงในทันที และยังบอกอีกว่า “มันน่าประทับใจมากที่เขาไปจัดการเรื่องทั้งหมดนี้”

PEOPLE

อิส่งน3เดีดาวเที ยเฮ! ยม ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ

ต้ อ งปรบมื อ ให้ ก ั บ ความพยายามอย่ า ง ไม่ ล ดละของอิ น เดี ย ที ่ ส ามารถปล่ อ ยจรวด นำดาวเทียม 3 ดวง ขึ้นสู่วงโคจรของโลกได้ สำเร็จ ได้แก่ ดาวเทียมรีซอร์ซแซต-2 ซึ่งเป็น ดาวเที ย มสำหรั บ ศึ ก ษาผลกระทบของชี ว ิ ต มนุ ษ ย์ ต ่ อ แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ บ นโลก ดาวเที ย มอิ น โด-รั ส เซี ย สำหรั บ การศึ ก ษา ดวงดาวและชั้นบรรยากาศ รวมทั้งดาวเทียม อีกดวงซึ่งสร้างโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นันยางของสิงคโปร์ โดยภารกิจดังกล่าวช่วย ผ่อนคลายความกดดันด้านโครงการอวกาศ ของอินเดียที่ประสบความล้มเหลวครั้งใหญ่ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ ปล่อยดาวเทียมในครั้งนั้นได้เกิดระเบิดขึ้นและ ยานได้ตกลงสู่อ่าว เบงกอล หลังถูก ปล่อยจาก พื ้ น ดิ น ได้ เพียงไม่ นาน

สาวมะกันวัย 16 รอดตายปาฏิหาริย์ หลังตกสะพานโกลเดน เกต

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่สร้างความฮือฮาไม่น้อย เมื่อพบว่าหญิงสาววัย 16 ปี ชาวอเมริกัน รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ หลังพลัดตกลงมาจากสะพานโกลเดน เกต ในเมืองซานฟรานซิสโก ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเจ้าหน้าที่ หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ กล่าวว่า หญิงสาวได้จมหายไปในน้ำราว 20 นาที หลังตกจากสะพาน ก่อนที่จะถูกช่วยขึ้นมา ในสภาพที่ยังมีสติและร่างกายยังมีการตอบสนอง แต่ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าเด็กสาวคนนี้ พลัดตกจากสะพานหรือตั้งใจกระโดดลงมา แต่จากเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี ที่มีผู้รอดชีวิตหลังตกลงมา จากสะพานโกลเดน เกต ซึ่งมีความสูงถึง 220 ฟุตจากระดับผิวน้ำ


• ส่วนหนึ่งของบรรดาผู้เข้าแข่งขันประชันความเร็วของเก้าอี้สำนักงาน หรือ 3rd German office chair race championships ซึง่ จัดขึน้ เป็นปีท่ี 3 แล้วทีเ่ มือง Bad Koenig-Zell โดยในปีนี้ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 58 คน แข่งความเร็วกันในระยะทาง 200 เมตร นับว่าเป็นงานที่ หลายคนรอคอย เนื่องจากต้องประดิษฐ์เก้าอี้สำนักงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้วิ่งให้เร็ว ที่สุดนั่นเอง - AFP

• นับว่าเป็นข่าวดีสุดๆ ของสวนสัตว์เบลเกรด ในประเทศเซอร์เบีย หลังจากแม่สิงโตแอฟริกันสีขาวให้กำเนิดลูกน้อยออกมา ครอกใหญ่ ซึ่งภาพที่เห็นนี้ถ่ายหลังจากเจ้าตัวเล็กเกิดได้ 4 วัน ที่ว่าเป็นข่าวดีเพราะนี่คือสิงโตสีขาวพันธุ์ที่หาได้ยากแสนยาก ที่สุดในโลก (an extremely rare subspecies) - AFP

SPORT

‘จอร์เกส’ มาแรง ซิว ‘วอซเนียคกี’ ขึ้นแท่นแชมป์พอร์ช กรังด์ปรีซ์

สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ เมื่อนักหวดแร็กเกตสาวชาวเยอรมัน จูเลีย จอร์เกส เอาชนะมือวางอันดับหนึ่ง ของโลก คาโรไลน์ วอซเนียคกี ไปอย่างขาดลอย ในการแข่งขันเทนนิสดับเบิลยูทีเอทัวร์ พอร์ช กรังด์ปรีซ์ ณ เมืองชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี ด้วยสกอร์ 2-0 เซต 7-6 (7-3), 6-3 ส่งผลให้เธอกลายเป็นนักเทนนิส เยอรมัน ‘คนแรก’ ในรอบ 17 ปี ที่คว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองได้สำเร็จ นอกจากนี้จอร์เกสยังได้รับ รถพอร์ชมูลค่า 111,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3.3 ล้านบาท) ไปขับกินลมฉลองชัยชนะของเธออีกด้วย

สถิติวันอีสเตอร์

วันอีสเตอร์ถอื เป็น วันสำคัญที่ชาวคริสต์ ทั ่ ว โลกจะมาร่ ว มกั น เฉลิมฉลองให้กับการ ฟื ้ นคื น พระชนม์ ข อง พระเยซู ค ริ ส ต์ และ หลายครั ้ ง ที ่ ศ รั ท ธา ทำให้เกิดเรือ่ งราวยิง่ ใหญ่ทน่ี า่ เหลือเชือ่ และสถิตเิ หล่านี้ ก็ถือเป็นเรื่องน่าสนใจที่เราเลือกมาฝากกัน • วันอีสเตอร์ 2011 นี้ ทั่วทั้งเมืองเซนต์ปีเตอร์สบิร์กของ รั ส เซี ย คงได้ ก ลิ ่ น หอมตลบอบอวลของเค้ ก ฉลองวั น อีสเตอร์ของรัสเซียที่ชื่อว่า Kulich เป็นแน่ เพราะเหล่า คนทำขนมในเมืองนี้ต่างร่วมกันสร้างสรรค์เค้กอีสเตอร์ ก้ อ นโตที ่ ม ี ข นาดถึ ง 3 ตั น เพื ่ อ เป็ นการเฉลิ ม ฉลอง วันพิเศษนี้ โดยเค้กก้อนนี้ถือเป็นเค้กอีสเตอร์ที่ใหญ่ ที ่ ส ุ ด ในโลก โดยมี ข นาดกว้ า ง 33 ฟุ ต สู ง 66 ฟุ ต เลยทีเดียว • ส่วนเมืองชาร์ล็อตต์ ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐ-

ANIMAL

เดนเวอร์ สุดยอดหมา สำนึกผิดจนดัง

เป็ นที ่ ก ล่ า วถึ ง กั น ไปทั ่ ว โลก ออนไลน์ สำหรับเจ้าเดนเวอร์ สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ ที่มีคลิปสุดฮาเป็นของตัวเอง เนื่องจากเจ้าของพบ ซองขนมแมวที่ว่างเปล่า และรอยฟันอีกหนึ่งวง จึงได้ทำการควานหาคนผิด โดยเอาซองขนมแมว ที่ว่านี้ไปถามต่อหน้าผู้ต้องสงสัยซึ่งมีอยู่ 2 ตัว ในบ้าน และแล้วคนผิดก็เผยพิรุธออกมาจนโดน จับได้ แต่ดว้ ยสีหน้าท่าทางของเจ้าเดนเวอร์ทไ่ี ม่รวู้ า่ จะน่าสงสารหรือว่าน่าขำดีจึงเป็นที่ติดอกติดใจของ ผู้ชมทั่วโลก จนได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ ถึงหลายรายการ ใครยังไม่รู้จักเดนเวอร์ สามารถ เข้าไปดูที่ www.youtube.com/watch?v=B8ISzf2pryI ซึ ่ ง มี ค นคลิ ก เข้ า ไปดู ม ากกว่ า 8 ล้ า นครั ้ ง แล้ ว นอกจากนี ้ ย ั ง มี เว็ บ ไซต์ แ ละเฟซบุ ๊ ก แฟนเพจที ่ ม ี ข่าวสารเกี่ยวกับเดนเวอร์และเพื่อนๆ อีกด้วย

อเมริกาก็ไม่ขอน้อยหน้า เพราะทีน่ เ่ี ขาก็ทำลายสถิตโิ ลก เช่นกัน โดยคนจำนวน 317 คน ที่มาร่วมระบายสีลง บนไข่อีสเตอร์ ซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติที่มีคนจำนวน มากที่สุดมาช่วยกันระบายสีไข่อีสเตอร์ โดยใช้เวลา เพียง 3 นาที เท่านั้น • ส่วนเมื่อปีที่แล้วคุณยายวัย 91 ปี ก็ขอทำสถิติใน วันอีสเตอร์กับเขาบ้าง เพราะคุณยาย Nancy Titman เป็นเจ้าของขนมปังอบรูปกางเขนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งขนมปังชิ้นที่ว่านี้อบไว้ตั้งแต่ปี 1821 โดยปู่ของปู่เธอ แต่ไม่มีใครกินก็เลยเก็บไว้ แต่เมื่อคุณแม่ของคุณยาย Nancy เกิดเสียชีวิต เธอจึงพบว่าขนมปังก้อนนี้ยังอยู่ และเป็นที่มาของสถิติโลกครั้งนี้ • ปิดท้ายที่สถิติโลกแบบไม่ได้ตั้งใจของสภาพอากาศ ในหลายๆ ประเทศที่ร้อนจนทำลายสถิติตั้งแต่ที่เคย บันทึกมาเลยทีเดียว ทั้งในสเปน อังกฤษ กรีซ และ เนเธอร์แลนด์ ทีผ่ คู้ นพากันออกไปชายหาดเพือ่ อาบแดด กันยกใหญ่ ด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 25-27 องศา ซึ่งถือ เป็นการฉลองอีสเตอร์แบบใหม่ของหลายๆ ประเทศด้วย

“ในฐานะทีเ่ ป็นคนไทย แ ล ะ เ ป็ น น า ย ท ห า ร มี ค วามรั ก ในบ้ า นเมื อ ง และนั บ ว่ า เป็ น คนหนึ่ ง ที่ เคยผู ก ปมปั ญ หาทาง การเมือง จึงขออาสาแก้ ปมปัญหานั้น และเชื่อว่า ปัญหาจะคลี่คลายลงได้ หากคนไทยรักกัน” พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรค มาตุภูมิ

GREEN PLEASE บังกลาเทศเจ๋ง! มีโซลาร์เซลล์ใช้แบบผ่อน

เป็นที่รู้กันดีว่าประชากรในประเทศยากจนมักจะต้องประสบปัญหา ในการเข้าถึงทรัพยากรและสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นเดียวกับชาวบังกลาเทศ จำนวนครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด 162 ล้านคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่บ้าน ด้วยเหตุนี้ กรามีน ชากติ (Grameen Shakti) องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมแห่ง บังกลาเทศ จึงได้จดั ทำโครงการเพือ่ ช่วยให้ชาวบ้านทีย่ ากจนได้มไี ฟฟ้าใช้ จากการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผ่อนจ่าย นอกจากนีย้ งั มีการอบรมเด็กผูห้ ญิงในหมูบ่ า้ น ให้เป็นผู้ติดตั้งและซ่อมแซมแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นการสร้างอาชีพอีกด้วย เรียกว่ายิงปืน นัดเดียวได้นกถึงหลายตัว ซึง่ ปัจจุบนั มีบา้ นกว่า 550,000 หลัง จาก 40,000 หมูบ่ า้ น เข้าถึงบริการนีแ้ ล้ว เอกาบาร์ อาลี ช่างตัดเสือ้ เล่าว่า “เมือ่ ก่อนถ้าพระอาทิตย์ตกเราก็ตอ้ งเลิกเย็บผ้า แต่เดีย๋ วนีเ้ ราสามารถ ทำงานกันจนมืดได้ และทำให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ”

Did You Know?

29 เมษายน 2491 - วันเกิด สุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน นักร้อง นักแต่งเพลงผู้บุกเบิกวงการเพลงเพื่อชีวิต ของไทย โดยผู้คนในวงการเพลงเพื่อชีวิต ต่ า งยกย่ อ งให้ เขาเป็ น อาจารย์ ใหญ่ ข อง วงการ ล่าสุดเขาได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2549 30 เมษายน 2488 - อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำเผด็จการชาวเยอรมัน ยิงตัวตาย พร้อมภรรยา เอวา บราวน์ ในหลุม หลบภัยที่กรุงเบอร์ลินเพื่อหนีการถูกจับ เป็นเชลย 1 พฤษภาคม 2503 - วันเริ่มบินเที่ยว ปฐมฤกษ์ของการบินไทย กิจการการบิน แห่งชาติของประเทศไทย หนึ่งในสมาชิก ก่อตั้งของเครือข่ายพันธมิตรสายการบิน สตาร์อัลไลแอนซ์ มีฉายาเรียกว่า เจ้าจำปี ซึ่งมีที่มาจากสัญลักษณ์ของการบินไทย 2 พฤษภาคม 2518 - วันเกิด เดวิด เบ็กแฮม นักฟุตบอลชาวอังกฤษ ทีม่ ชี อ่ื เสียง มากที่สุดคนหนึ่งของโลก ปัจจุบันเขาเล่น ให้กบั ลอสแองเจลิส กาแล็กซี ในเมเจอร์ลกี ซอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกา 3 พฤษภาคม 2334 - รัฐธรรมนูญแห่ง โปแลนด์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก นับเป็น รัฐธรรมนูญฉบับแรกในทวีปยุโรป และเป็น ฉบับที่ 2 ของโลก 4 พฤษภาคม 2496 - เออร์เนสต์ มิลเลอร์ เฮมิงเวย์ นักประพันธ์นวนิยาย และ นักเขียนเรื่องสั้นชาวอเมริกัน ได้รับรางวัล พูลิตเซอร์จากผลงาน The Old Man and the Sea 5 พฤษภาคม 2364 - วันสวรรคตของ จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 หรือนโปเลียนโบนาปาร์ต จักรพรรดิของชาวฝรั่งเศส ระหว่าง พ.ศ. 2347-2357 ทรงสร้าง คุณประโยชน์แก่แผ่นดินฝรั่งเศสมากมาย อาทิ สถาปนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ฝรัง่ เศสขึน้ เป็นแห่งแรก สถาปนาสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะทำให้สมาธิและความจำดีขึ้น

นักวิจัยด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเคนต์สเตทในสหรัฐอเมริกาเผยผลวิจัยชิ้นล่าสุดว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ลดขนาดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักจะมีความสามารถในการรับรู้หลายอย่างเพิ่มขึ้น รวมถึงความจำ และการทำงาน ด้านบริหารจัดการที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัดจะมีความจำถดถอยลงเล็กน้อย ซึ่งผลการวิจัยนี้ทดสอบจาก กลุ่มตัวอย่าง 150 คน ที่น้ำหนักเฉลี่ย 136 กิโลกรัม


10


บทสัมภาษณ์และภาพถ่าย : ณัฏฐา โกมลวาทิน บทสัมภาษณ์ องค์ดาไล ลามะ และบทสัมภาษณ์พิเศษเพิ่มเติมของ ศ. ซัมดอง รินโปเช นายกรัฐมนตรีทิเบตพลัดถิ่น ที่ คุณ ณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าว ผู้สื่อข่าว และผู้ดำเนิน รายการ ตอบโจทย์ข่าว ประจำสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ได้เรียบเรียงมาให้เป็นพิเศษสำหรับ a day BULLETIN ในครั้งนี้ นับว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่มาถึงมือเราได้อย่างถูกที่ถูกเวลา เพราะการประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำทางการเมืองของท่านดาไล ลามะ และการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของทิเบตจากพระสงฆ์เป็นฆราวาสเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี นั้น เป็นประเด็นทีน่ า่ ทำความเข้าใจเป็นอย่างยิง่ และเราเชือ่ ว่าไม่มวี ธิ ใี ดดีไปกว่าการได้สมั ภาษณ์แหล่งข่าวโดยตรง ซึง่ คุณเต๋า ณัฏฐา ก็ ได้ทำหน้าทีน่ นั้ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แม้เรือ่ งราวดังกล่าว จะได้ออกอากาศทางช่องไทยพีบเี อสไปแล้วเมือ่ วันที ่ 28-29 มีนาคม 2554 แต่ทางคุณณัฏฐา ผูส้ มั ภาษณ์ บอกกับเราว่าเธอเสียดายทีม่ เี วลาออกอากาศจำกัด เพราะยังมีเนือ้ หาและรายละเอียด ที่เธออยากให้คนอ่านได้รับรู้ในวงกว้าง นับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่เราจะมีบทสัมภาษณ์พิเศษเช่นนี้ เราถือว่าบทสัมภาษณ์ขนาดยาวชิ้นนี้เป็นฉบับเข้มข้นและสมบูรณ์ในรายละเอียดเลยก็ว่าได้ นี่คือบทสัมภาษณ์ที่เราอยากให้ คุณได้อ่านและขบคิดเกี่ยวกับวิถีคิดของผู้นำทางจิตวิญญาณคนสำคัญอย่างท่านดาไล ลามะ ที่แม้พระองค์จะมีความปรารถนาเพียงการเป็นพระสงฆ์ธรรมดาๆ แต่ภาระที่พระองค์ทรงทำมา ตลอดชีวิตที่ท่านทำนั้นกล่าวได้ยากนักว่า เป็นเรื่องธรรมดา


12

เสียงหัวเราะอย่างเป็นกันเอง สลับกับคำตอบ ที่จริงจัง ท่าทางที่มุ่งมั่น สายตาที่เปี่ยมไปด้วย ความเมตตา คำพูดที่เป็นเหตุเป็นผลในทุกประโยค เป็นสิง่ ทีด่ ฉิ นั จดจำได้อย่างชัดเจนจากการนัง่ สัมภาษณ์ องค์ดาไล ลามะ ณ ทีป่ ระทับของท่าน ณ วัดนัมเกล เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย ได้รับการยืนยันว่าเวลาสำหรับการสัมภาษณ์ ของดิฉันจะไม่เกิน 45 นาที แต่สำหรับผู้นำระดับโลก พระองค์ นี้ ที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งเป็ น ประมุ ข ทาง จิตวิญญาณ (Spiritual Leader) ของคนทิเบตและ ที่ผู้คนทั่วโลกต่างนับถือและศรัทธา ทุกวินาทีของ 45 นาทีทอง ล้วนมีความหมายเป็นพิเศษ วันทีด่ ฉิ นั ได้พบพระองค์เป็นเวลา 4 วัน หลังจาก พระองค์ในวัยย่าง 76 พรรษาเต็มปีนี้ ทรงประกาศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ว่าต้องการให้ที่ประชุมรัฐสภา พิจารณาข้อเสนอของพระองค์อย่างจริงจัง และควร จะเปลีย่ นกฎบัตรในรัฐธรรมนูญของทิเบต เพือ่ เปิดทาง ให้ พ ระองค์ ท รงละวางบทบาททางการเมื อ ง และ คงความเป็นประมุขทางจิตวิญญาณเท่านั้น ขณะที่ ดิฉนั สัมภาษณ์ทา่ น รัฐสภาทิเบตพลัดถิน่ กำลังถกเถียง เรื่องนี้กันอย่างหนัก ว่าจะอนุมัติคำขอของพระองค์ หรือไม่ (จนถึงขณะนี้ทั้งคณะรัฐมนตรี 7 กระทรวง และ ส.ส. 43 คน เห็นชอบกับคำขอของพระองค์แล้ว) แน่นอน เรือ่ งนีเ้ ป็นหนึง่ ในคำถามทีค่ ำตอบของพระองค์ บ่งชี้ถึงอนาคตและแนวทางการต่อสู้ของคนทิเบต 6 ล้านคนในทิเบต และคนทิเบตพลัดถิน่ กว่า 1 แสนคน ทั่วโลก เมื่อองค์ดาไล ลามะ ทรงรับผิดชอบบริหาร บ้านเมืองมาตลอด 50 ปีเต็ม ทั้งด้านศาสนจักรและ อาณาจักรตั้งแต่พระชนม์ได้ 16 พรรษา พระองค์ ตรัสอย่างตรงไปตรงมาในช่วงสัมภาษณ์วา่ “ถึงเวลา แล้วทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลง พระองค์ในฐานะองค์ดาไลลามะที่ 14 ย่อมมีสิทธิเปลี่ยนประเพณีที่สืบทอดมา ยาวนาน 400 ปี ได้” แถมยังตรัสแบบติดอารมณ์ขนั ว่า “เราตัดสินใจออกเอง ดีกว่าให้มคี นลุกขึน้ มาขับไล่... เหมือนที่กำลังเกิดขึ้นที่อียิปต์และลิเบีย” การตั ด สิ น ใจของพระองค์ ย่ อ มไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย ที่จะละวางบทบาททางการเมือง แม้จะรู้ดีว่าคนทิเบต จะต้องหวั่นใจกับอนาคต ในเมื่อพระองค์ทรงเป็นที่ รู้จักทั่วโลก เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ของ คนทิเบต หลังจากถูกกองกำลังปลดปล่อยประชาชน (People’s Liberation Army) ของจีนบุกรุกทิเบต ในปี 1949 ในยุคของการปฏิวตั วิ ฒ ั นธรรม (Cultural Revolution) ทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมและศาสนา ของทิเบตถูกทำลายอย่างหนัก วัดวาอารามถูก เผาทำลายกว่า 6,000 แห่ง พระและแม่ชีถูกคุมขัง และจำนวนมากถู ก บั ง คั บ ให้ ก ลายเป็ น ฆราวาส องค์ดาไล ลามะ ถูกกดดันให้ตอ้ งลีภ้ ยั ออกจากทิเบต ในปี 1959 พระองค์ตอ้ งเดินเท้ารอนแรมผ่านเทือกเขา หิมาลัยนานนับเดือน จนในทีส่ ดุ ได้ไปพำนักทีป่ ระเทศ อินเดีย เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรี ยวาห์ลาล เนห์รู ของอินเดียในขณะนัน้ จัดให้ธรรมศาลาเป็นเขตปกครอง เพื่อผู้ลี้ภัยชาวทิเบต ณ วันนีท้ เี่ มืองแม็กลอร์ดกานจ์ (McLeodGanj) ตอนบน หรือเมืองธรรมศาลา ท่ามกลางป่าสน ณ ปลายเทือกเขาหิมาลัย ที่เป็นที่อาศัยของชุมชน คนทิเบตกว่า 6,000 คน ในใจของผู้คนที่นี่คงจะเต็ม ไปด้วยคำถามถึงอนาคตของพวกเขา เมื่อเอ่ยปาก ถามเจ้ า ของร้ า นค้ า ชาวทิ เ บตหลายรายในเมื อ ง ธรรมศาลา ทุกเสียงประสานกันว่า ‘ใจหาย’ เมื่อ พระองค์จะไม่ทรงเป็นประมุขทางการเมืองอีกต่อไป แต่องค์ดาไล ลามะ ตรัสกับดิฉันว่า “ถึงเวลาแล้วที่ คนทิเบตควรจะดูแลตนเอง พวกเขาไม่ควรคิดแต่ เพียงว่าจะมีองค์ดาไล ลามะ ที่คอยดูแลพวกเขา ทัศนคติแบบนีจ้ ะต้องเปลีย่ น” น้ำเสียงทีม่ งุ่ มัน่ และแววตา ทีจ่ ริงจังขณะตอบ ทำให้รบั รู้ได้วา่ พระองค์ตงั้ พระทัย อย่างแน่วแน่ จากนี้ไปแนวทางของพระองค์ที่ยืนยันการต่อสู้ แบบอหิงสา เพือ่ เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเอง ของทิเบต (autonomy) โดยประกาศจุดยืนว่าไม่ตอ้ งการ เอกราช (independence) หรือแยกประเทศจากจีน คงจะเป็ น ภารกิ จ ของคนทิ เ บตที่ จ ะต้ อ งร่ ว มกั น ทำการบ้านในการต่อรองกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะมีองค์ดาไล ลามะ คอยติดตาม อยู่ไม่ห่างมากนัก เมื่อพระองค์ทรงกระซิบว่า พร้อม จะให้คำปรึกษา ถ้าคนทิเบตต้องการ แต่ ณ วันนี้ พระองค์ขอเป็นเพียงพระสงฆ์ธรรมดา องค์ดาไล ลามะ จะได้เป็นเพียง ‘พระสงฆ์ธรรมดา’ อย่างที่ทรงต้องการหรือไม่ คงจะได้รู้คำตอบกัน ในอนาคตอันใกล้

ในช่วงต้นของการบรรยายธรรม พระองค์ตรัสถึง ความเหมื อ นระหว่ า งศาสนาพุ ท ธของไทยและ ของทิเบต พระองค์นา่ จะทรงทราบถึงปัญหาขัดแย้ง ในไทยกับความแตกแยกทางการเมือง ท่านจะ ทรงแนะนำอย่างไรเพื่อนำพุทธศาสนาไปประยุกต์ ใช้เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยพื ้ น ฐานคล้ า ยคลึ ง กั น ในทุ ก ศาสนา แต่สำหรับศาสนาพุทธตอกย้ำพืน้ ฐานของหลักการ แห่งคุณธรรม หนึ่งในหลักของคุณธรรมก็คือการ ดูแลสิทธิของผู้อื่น และการทำเช่นนั้นก็ไม่ควรจะ สร้างปัญหาให้กับใครด้วย ข้าพเจ้าคิดว่าหลักคิด เช่ น นี ้ ค ื อ แก่ น แท้ ข องหลั ก การแห่ ง คุ ณ ธรรม ในคำสอนเรื่องเอกภาพของพุทธศาสนา ทุกสิ่ง ทุกอย่างล้วนเชือ่ มโยงถึงกัน เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ฉะนั้น แม้คนไทยที่อยู่ต่างพรรคการเมืองหรือมี จุดยืนทางการเมืองต่างกัน ทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึง่ ของคนไทยและประเทศไทยทั้งสิ้น และเพื่อการ พัฒนาไปข้างหน้าก็ควรจะมองประเทศไทยเป็น องค์กรเดียว แนวคิดเช่นนี้คือเรื่องสำคัญยิ่งยวด อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับมวลชนคนไทย ทุกคน ในบางครั้งบางพรรคการเมือง หรือนักการเมืองแต่ละคน อาจจะคิดในมุมแคบๆ โดย ไม่ได้ดูภาพรวม แต่ในคำสอนของพุทธศาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กัน ถ้าผูค้ นโกรธกัน เอาชนะความเกลียดไม่ได้ ควรจะ ใช้หลักคิดอย่างไรคะ ข้าพเจ้าคิดว่า ประเทศไทยสมัยใหม่นใ้ี ห้ความ สำคัญกับเรื่องเงินมากเกินไป คิดแต่เรื่องธุรกิจ จนลืมคิดถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จนติดนิสยั คิดแต่เรือ่ งการค้า คนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ เรื่องใหญ่ แต่ไม่เฉพาะคนไทย ชาวพุทธที่อื่นๆ รวมทัง้ คนทิเบต ก็มกั จะหลงลืมแก่นธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนเก่าแก่ พวกเขามักจะ อ้างว่าเชือ่ และเดินตามประเพณีนน้ั หรือประเพณีน้ี แต่ในความเป็นจริงในชีวติ ประจำวัน พวกเขากลับ ไม่สนใจหลักคำสอนตามศาสนา และเหล่านีล้ ว้ น เป็นที่มาของปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำ ถ้ า ปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำสอนของพระพุ ท ธเจ้ า จริ ง ๆ

โดยมากปัญหาเกิดขึน้ เพราะอวิชชา ตามหลักแล้ว ไม่มีใครต้องการปัญหา แต่ผู้คนล้วนสร้างปัญหา ขึน้ มาเองกันทัง้ นัน้ เพราะอวิชชา มองอะไรแค่สน้ั ๆ ขาดความคิดอย่างใคร่ครวญในภาพรวม พระองค์ทรงคิดว่า คนไทยควรให้ความสำคัญกับ การฝึกฝนปฏิบัติธรรมมากขึ้นหรือคะ แน่นอน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณ ประเทศไทย เป็นเมืองพุทธ คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึง่ ของชีวิตประจำวันของพวกคุณอยู่แล้ว จากนี้ไป ก็ควรจะใส่ใจและน้อมนำมาปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวัน อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก แม้จะเป็น นักการเมือง หรือทำงานการเมือง นักธุรกิจ รวมถึงระดับครอบครัว ก็ไม่ควรจะมองข้ามแก่นแท้ คำสอนของพระพุทธองค์ พระองค์ทรงระบุในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ว่าในการประชุมรัฐสภาทิเบตพลัดถิน่ ทรงต้องการให้ทบทวนกฎบัตร และพระองค์ทรง ต้องการละวางบทบาททางการเมือง พระองค์จะ เลิกข้องเกี่ยวกับการเมืองตลอดไปหรือคะ เป็นเวลากว่า 4 ศตวรรษแล้ว ที่จริงตั้งแต่ องค์ดาไลลามะที่ 5 ที่ทรงระบุว่าดาไล ลามะ คือ สถาบันทีจ่ ะเป็นผูน้ ำของศาสนจักรและอาณาจักร แต่ความเชื่อประเพณีแบบนี้เก่าแล้ว เรากำลังอยู่ ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นเวลานานหลายปีและ หลายทศวรรษที่ข้าพเจ้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อ ส่งเสริมประชาธิปไตย เมื่อ ค.ศ. 2000 ทิเบต จัดการเลือกตั้งและได้ผู้นำทางการเมืองที่มาจาก การเลือกตัง้ นับจากวันนัน้ เท่ากับว่าข้าพเจ้าเกษียณ จากภาระงานไปแล้วครึ่งหนึ่ง ผ่านไปกว่า 10 ปี แล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลาทีเ่ หมาะสมแล้ว พวกเรา ได้เห็นประเพณีนี้มานานกว่า 4 ศตวรรษแล้ว ถึงเวลาทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลง และเป็นความเปลีย่ นแปลงที่ไม่มีใครจะทำได้ ยกเว้นปฏิวัติ (หัวเราะ) หรือวิธีอื่นที่อาจจะไม่ค่อยดีนัก ฉะนั้น ข้าพเจ้า ในฐานะองค์ดาไลลามะที่ 14 จึงมีสทิ ธิ เมือ่ ประเพณี เริม่ ต้นขึน้ ในยุคขององค์ดาไลลามะที่ 5 องค์ดาไลลามะที่ 14 ย่อมมีสิทธิที่จะหยุดประเพณีนี้ นี่คือ เหตุผลหลัก และอีกเหตุผลหนึง่ ก็ดว้ ยความเห็นแก่ตวั

ของข้าพเจ้าที่ต้องการทุ่มเทเวลาและพลังงาน มากขึน้ เพือ่ ทำภารกิจอืน่ โดยเฉพาะส่งเสริมคุณค่า ความเป็นมนุษย์ คุณค่าความเป็นมนุษย์หมายถึง ปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่จะส่งเสริมสุขภาพและ สันติภาพภายใน สร้างครอบครัวที่มีความสุข สังคมทีเ่ ป็นสุข ข้าพเจ้าได้สนทนากับนักวิทยาศาสตร์ อย่างจริงจังถึงหนทางที่จะส่งเสริมสุขภาพที่ดี ความสงบในจิตใจ และสังคมทีม่ คี วามสุข เหล่านี้ เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของข้าพเจ้า เรื่องที่สอง ข้าพเจ้าต้องการส่งเสริมความสอดคล้องในเชิง ศาสนา ข้าพเจ้าต้องการทุม่ เทเวลามากขึน้ ให้งาน ด้านนี้ ส่วนเรื่องการต่อสู้ของคนทิเบต ข้าพเจ้า ต้องการให้คนทิเบตมีสว่ นร่วม มีความรับผิดชอบ ร่วมกันมากขึ้น ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ก็คือพลเมืองทิเบต คนทิเบตทุกคนมีหลักการ พืน้ ฐานร่วมกันว่าจะต้องต่อสูร้ ว่ มกันด้วยแนวทาง อหิงสา อีกเรือ่ งคือ ข้าพเจ้าขอแก้ดว้ ยว่า เราไม่เคย ใช้คำว่ารัฐบาลพลัดถิ่น เราไม่ใช้คำนี้ เรามีชุมชน ผู้ลี้ภัยคนทิเบตที่นี่ และในประเทศอื่นๆ จึงต้องมี องค์กรที่คอยดูแลพวกเขาในเรื่องการศึกษา ที่อยู่ อาศัย และเรื่องอื่นๆ ตั้งแต่เริ่มต้น ข้าพเจ้าเริ่ม สำนักเลขาธิการกลางก่อน หรือส่วนปกครองกลาง แต่คนจำนวนมากเรียกว่ารัฐบาลทิเบตพลัดถิ่น ถ้าเช่นนั้นควรจะใช้คำว่าอะไรเพื่ออธิบายคะ ส่ ว นปกครองกลางที ่ ดู แ ลชุ ม ชนคนทิ เบต โดยตรง จุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจ และทุกวันนี้ มีงานเพิ่มขึ้นมาคือต้องหางานให้คนรุ่นใหม่ทำ เพราะแต่ ล ะปี ม ี น ั ก เรี ย นมาที ่ น ี ่ ห ลายร้ อ ยคน เราต้องหางานให้ทำเพื่อให้เหมาะกับการศึกษา ของพวกเขา ชุมชนทีธ่ รรมศาลาเป็นส่วนหนึง่ ของ คนทิเบต 6 ล้านคน ที่ยังอยู่ในทิเบต ปกติแล้ว ข้าพเจ้าเรียกพวกเขา (คนทิเบตในทิเบต) ว่าเจ้านาย ของพวกเรา แต่เจ้านายของพวกเราไม่มีเสรีภาพ ที่จะแสดงออก เราที่อยู่ที่นี่ในฐานะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของชุมชนทิเบต เราเหมือนเป็นประเทศ ที่มีเสรีภาพ เราจึงทำงานให้กับคนทิเบต สำหรับ ข้าพเจ้าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำหน้าที่


13

ในสำนักงาน มีบ้างเหมือนกัน ที่ข้าพเจ้ากลั้น อารมณ์ไว้ไม่อยู่ จริงเหรอคะ ไม่เคยโกรธประเทศจีนเลยแม้แต่นอ้ ย กับประเทศจีนเหรอ ต้องใช้หลักคิดเป็นเหตุ เป็นผลอย่างจริงจังมาก ถ้าเป็นคนทั่วไปคงจะ เกิดความรูส้ กึ ทัง้ โกรธและเกลียด แต่ขา้ พเจ้าต้อง ฝึกฝนเป็นพิเศษเพือ่ ควบคุมความรูส้ กึ ทีจ่ ะพัฒนา ไปในด้านลบ ข้าพเจ้าฝึกตนเองทุกวัน ตอนฝึก สมาธิขา้ พเจ้าจินตนาการถึงกลุม่ สุดโต่งในประเทศ จีน กลุ่มคนที่ตัดสินใจแบบแย่ๆ ข้าพเจ้าจะนึก ภาพถึงพวกเขาและพัฒนาความรู้สึกเป็นห่วง เป็นใย คิดถึงความเป็นอยู่ของพวกเขา ข้าพเจ้า ฝึกฝนเช่นนีใ้ นชีวติ ประจำวัน เป็นเรือ่ งสำคัญมาก เพราะถ้าข้าพเจ้ารู้สึกโกรธหรือเกลียดคนจีน แล้วข้าพเจ้าจะห่มจีวรสงฆ์เพื่ออะไร ถ้าเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็จะเป็นพวกปากว่าตาขยิบ ในคำสอน ของศาสนาพุทธระบุไว้ว่า ศัตรูคือครูที่ดีที่สุด พระองค์ทรงถือว่าจีนเป็นครูที่ดีที่สุด ใช่ เป็นครู แต่ไม่ใช่ประเทศจีนทั้งหมด ข้าพเจ้าหมายถึงกลุ่มคอมมิวนิสต์สายแข็งกร้าว คนจีนทัว่ ไปน่าคบ ข้าพเจ้าชืน่ ชมพวกเขา มีขอ้ มูล ระบุดว้ ยว่าทุกวันนีม้ พี ทุ ธศาสนิกชนในประเทศจีน ถึง 200 ล้านคน ในเชิงประเพณีแล้วย่อมต้อง ถือว่าจีนเป็นเมืองพุทธ ข้าพเจ้าชืน่ ชมวัฒนธรรม และการปรุงอาหารจีนมาก ทุกวันนี้ในกลุ่ม ปัญญาชนของจีน นักศึกษาจีน และนักธุรกิจจีน ที ่ ม ี ค วามสามารถและได้ เรี ย นรู ้ ส ถานการณ์ ของทิเบต พวกเขาต่างแสดงความเป็นห่วงด้วย ความจริงใจ เห็นใจอย่างแท้จริง และสนับสนุน อย่างเต็มที่ คนทิเบตไม่ได้ต้องการแยกประเทศ ประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ เรากำลังมอง ไปข้างหน้า ข้าพเจ้าชื่นชมรูปแบบของสหภาพยุโรปที่แม้จะแตกต่างก็รวมตัวกันได้โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทำงานด้วยกัน แม้อดีตทิเบต จะเป็นประเทศ จากนี้ไปทิเบตร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้ โดยเป็ น เขต ปกครองตนเอง เราเป็นห่วงเรื่องการพัฒนา โดยเฉพาะเราคิดว่าคนทิเบตควรจะมีสิทธิอย่าง เต็มที่ที่จะรักษาวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา ของเรา ฉะนัน้ เราควรได้เป็นเขตปกครองตนเอง ระบบของการปกครองตนเองคือสิทธิที่จะรักษา คุณค่าของวัฒนธรรม เราไม่ได้ต้องการแยกตัว เป็นอิสระจากประเทศจีน ที่คุณได้ยินมาอาจจะ มีคนทิเบตที่บอกว่าต้องการเป็นเอกราชจากจีน ข้าพเจ้าเข้าใจความรูส้ กึ แบบนัน้ แต่เราต้องคิดถึง ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ และควรคำนึงถึง สิ่งที่ข้าพเจ้าระบุว่าควรจะพิจารณาภาพรวม ไม่ใช่ใช้อารมณ์ ความเป็นเอกราชไม่เพียงพอหรอก เราต้องคิดถึงภาพรวม และคิดถึงความเป็นจริง จุดยืนของพระองค์คือต้องการให้ทิเบตเป็นเขต ปกครองตนเอง และควรจะเดินหน้าตามรูปแบบ ของสหภาพยุ โรปอย่ า งที่ พ ระองค์ เพิ่ ง ระบุ ไป หรือคะ ใช่ เป็นแบบสหภาพยุโรป แน่นอน เป็น รัฐอิสระ แต่เรายังอยู่ภายใต้การปกครองของ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเราเป็น ภูมิภาคที่เป็นเขตปกครองตนเอง อย่างรัฐบาล อินเดีย แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเห็นว่าทิเบตเป็น ภูมภิ าคทีป่ กครองตนเองของประเทศจีน ซึง่ ก็จริง ผู้นำหลายๆ ประเทศอธิบายเช่นนั้น คนจีน คนทิเบต ต่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก มีทั้งรักกัน และต่อสู้กันในบางครั้ง พระองค์ทรงเห็นข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน โลกตะวันออกกลางประชาชนลุกฮือ เห็นการ ปฏิวตั ดิ อกมะลิทตี่ นู เิ ซีย พระองค์ทรงห่วงหรือไม่ ว่าคนทิเบตอาจจะลุกฮือต่อต้านผู้นำจีนบ้าง ตั้งแต่ ค.ศ. 1956 เป็นต้นมา ในทิเบตเกิด การลุกฮือของประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่โลก C

M

เป็นโฆษกให้กับคนทิเบต ฉะนั้น หน้าที่ของเรา คือสื่อสารให้ชัดเจนและบอกกับผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะรั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยรวมแล้วสิ่งที่เราทำคือการบริหารส่วนกลาง ส่วนปกครองกลาง เป็นเช่นนั้นแหละ ถ้ า พระองค์ ท รงเรี ย กการทำงานที่ นี่ ว่ า เป็ น ส่วนปกครองกลาง หมายความว่าพระองค์ ทรงตัดการทำงานเชิงการเมือง การเคลือ่ นไหว ทางการเมื อ งของคนทิ เ บตที่ ธ รรมศาลา และเพื่อคนในทิเบตออกไปหรือคะ ที่ผ่านมากฎบัตรของเรากำหนดไว้ 400 ปี แล้ว ว่าองค์ดาไล ลามะ มีอำนาจสูงสุดทั้งใน เชิงการเมือง และเรือ่ งจิตวิญญาณ ข้าพเจ้ากำลัง ต้องการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแบบไหนคะ ไม่ควรเป็นแบบเดิมอีกต่อไป ที่ข้าพเจ้าจะมี อำนาจสูงสุดพิเศษ ข้าพเจ้าต้องการเป็นเพียง พระสงฆ์ธรรมดา เป็นคนทิเบต เป็นพลเมืองทิเบต แบบนั้นที่เราต้องการ แต่ถ้ามีเหตุปัจจัยทาง การเมืองที่ข้าพเจ้าเท่านั้นจะทำได้ แน่นอน ในฐานะทีข่ า้ พเจ้าเป็นคนทิเบต ย่อมต้องมีความ รับผิดชอบ โดยเฉพาะเมื่อมีคนทิเบตที่พลัดถิ่น และอยู่นอกประเทศ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ไม่ 99% ก็ 95% เชื่อถือข้าพเจ้าอย่างจริงใจ ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความรับผิดชอบในเชิงคุณธรรม ที่ต้องทำหน้าที่ตามความประสงค์ของพวกเขา แต่แน่นอน มีภารกิจมากมายที่คนทิเบตทั่วไป ทำได้ดว้ ยตนเอง สามัญชนคนทิเบตก็ควรจะดูแล ด้วยตนเอง พวกเขาไม่ควรคิดแต่เพียงว่ามี องค์ดาไล ลามะ อยู่แล้ว ที่จะคอยดูแลพวกเรา ทัศนคติแบบนี้จะต้องเปลี่ยน พระองค์ท่าน ดิฉันได้ติดตามเรื่องราวการต่อสู้ ของท่านมานานหลายปี วันนีไ้ ด้โอกาสถามคำถาม กับพระองค์ดว้ ยตนเอง ดิฉนั ติดใจสงสัยมากกว่า พระองค์เคยโกรธรัฐบาลจีนไหมคะ และ ณ ขณะนี้ รู้สึกโกรธไหมคะ ไม่ ไม่ ไม่มีประโยชน์ ไม่ช่วยอะไร ถ้าจะ โกรธก็คือโกรธคนของข้าพเจ้าบางคนที่ทำงาน

Y

CM

MY

CY

CMY

K


14

ภายนอกรับรูค้ วามเป็นไปน้อยมาก ตัง้ แต่ปี 1956 ทางตะวันออกของทิเบต ถัดมาในปี 1957-1958 เกิดการลุกฮือทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น บ้านเกิดของข้าพเจ้าเอง และทีส่ ดุ นำไปสูเ่ หตุการณ์ ลุกฮือครั้งใหญ่เมื่อปี 1959 จากนั้นข้าพเจ้าและ คนทิเบตจำนวนมากกลายเป็นผู้ลี้ภัย และนับ ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา เกิดปัญหา มากมาย รวมถึงการสังหาร และคนทิเบตจำนวน มากเสียชีวิตในเหตุการณ์ปี 1987-1988 แม้จะ เป็นการประท้วงอย่างสงบก็ตาม แน่นอนว่าคนจีน ก็เสียชีวิตด้วย ปี 2008 เป็นอีกครั้งที่เกิดวิกฤต แม้จะเป็นการประท้วงอย่างสงบ ทีจ่ ริงการประท้วง เริ่มตั้งแต่กลางวันของวันที่ 10 มีนาคม ปี 2008 สงบมาก แต่รัฐบาลจีนกลับบอกว่าเหตุประท้วง เกิดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม ปี 2008 เกิดข้อสงสัย หลายๆ อย่าง เพราะในวันที่ 10 มีนาคม ช่วงบ่าย เราได้รบั ข้อมูลว่าคนทิเบตเริม่ ประท้วง และพระสงฆ์ จำนวนหนึ่งเข้าร่วมด้วย และเริ่มมีรายงานว่า เห็นตำรวจพกขวานและกระบอง และเริ่มทุบตี ผูป้ ระท้วง แต่การประท้วงก็เกิดขึน้ ต่อเนือ่ งในวันที่ 11, 12 และ 13 มีนาคม จนถึงตอนเช้าวันที่ 14 มีนาคม มีผู้สื่อข่าวยุโรปคนหนึ่งที่อยู่ใน เหตุการณ์เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเขาอยู่ที่กรุงลาซา เห็นร้านค้า อาคาร ถูกลักลอบจุดไฟเผา แต่ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนกลับยืนดูเฉยๆ แทนที่จะ เข้าไปจัดการ ได้แต่ยนื ถ่ายคลิปวิดโี อ บันทึกภาพ ผู้สื่อข่าวคนนั้นเลยสงสัยมากว่าทำไมต้องเป็น เช้าวันที่ 14 มีนาคม ที่เต็มไปด้วยรายงานว่าเกิด เหตุเผา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำอะไร ได้แต่ ถ่ า ยภาพแล้ ว ใช้ ภ าพเหล่ า นั ้ น ระบุ ว ่ า เป็ นการ ประท้วงที่รุนแรง ทั้งๆ ที่การประท้วงเริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม แล้ว เรื่องนี้เราต้องสอบสวนให้ กระจ่างว่าทำไมรัฐบาลจีนถึงบอกว่าเหตุประท้วง เกิดขึ้นวันที่ 14 มีนาคม ทำไมถึงเกิดเหตุเผาและ คุกคามในวันนั้น แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ลงมือ ทำอะไร พระองค์คิดว่าเหตุผลของรัฐบาลจีนคืออะไรคะ ทำไมถึงทำแบบนั้น คนทิเบตจำนวนมากคิดว่าเป็นการจัดฉาก เพื ่ อ ให้ ค นจี น เข้ า ใจว่ า คนทิ เบตเป็ น ผู ้ ก ่ อ เหตุ

รุนแรง แต่ความจริงไม่ใช่ ข้าพเจ้ามองย้อนกลับไป อย่างเหตุประท้วงในปี 1987 เหตุประท้วงเริ่ม บานปลาย ทางการจีนเริม่ ยิงแต่บอกว่ายิงปืนขึน้ ฟ้า ไม่ได้ยงิ ใส่ผปู้ ระท้วง แต่กลับมีคนยุโรปและผูห้ ญิง ชาวเนเธอร์แลนด์ถูกยิงด้วยกระสุนจริง ทุกคนก็รู้ ว่ามีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิต แต่รัฐบาลจีนก็ย้ำ ว่าพวกเขายิงปืนขึ้นฟ้า มีปันเชนลามะรูปหนึ่ง อธิบายว่าเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแอบยิงปืนขึ้นฟ้า แต่ก็คงจะบังเอิญอีกนั่นแหละที่กระสุนมาตกลง ใส่คน ปันเชนลามะต้องอธิบายแบบนัน้ (หัวเราะ) อาจจะฟังดูไม่คอ่ ยดีนะ แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าก็เหมือนกับ พันเอกกัดดาฟี ผู้นำลิเบีย ที่บอกว่าผู้คนรักเรา ผูค้ นรักเรา แต่ลงท้ายกลับสังหารประชาชน (หัวเราะ) เห็ น ได้ ชั ด เลยว่ า พระองค์ ท รงหั ว เราะได้ อ ย่ า ง ร่าเริง อย่างที่ทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็น นักหัวเราะมืออาชีพ ความลับอยู่ตรงไหนคะ พระองค์ ถึ ง ทรงหั ว เราะได้ ข นาดคุ ย เรื่ อ ง ความรุนแรงในทิเบต ถ้ า คุ ณ ลองเปรี ย บเที ย บระหว่ า งคนจี นกั บ คนทิเบตที่ยังอยู่ในทิเบต คนต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงคนจีนด้วย รับรู้ว่าคนทิเบตเป็นเหยื่อ แต่ ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความสุขมากกว่าคนจีน ข้ า พเจ้ า คิ ด ว่ า ศาสนาพุ ท ธเป็ น เหตุ ผ ลสำคั ญ และถ้าดูเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ทิเบตมีพื้นที่ กว้างใหญ่ ประชากรน้อย ไม่มีแรงกดดันมากนัก ตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน ข้าพเจ้าคิดว่า ในประเทศไทยก็คงเหมือนกัน ผูค้ นในต่างจังหวัด ต่างกับคนในกรุงเทพฯ ทัศนคติทางใจต่างกันมาก เหมือนกับในอเมริกาหรือในยุโรป ผูค้ นในต่างจังหวัด ที ่ อ ยู ่ ใกล้ ช ิ ด ธรรมชาติ จ ะมี ค วามสุ ข มากกว่ า เหมือนกับคนทิเบต เช่นเดียวกับคนอินเดีย คนใน ชนบทมีความสุขกว่าคนตามเมืองใหญ่ๆ อย่าง บอมเบย์ นิวเดลี หรือกัลกัตตา หรืออาจจะอยู่ใน ยีนของคนทิเบตก็ได้ (หัวเราะ) พี่น้องของข้าพเจ้า ทั้งพี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว ทุกคนล้วนเป็น คนสบายๆ ถ้าไม่หวั เราะกัน ก็หยอกล้อกัน คนทิเบต เป็นแบบนั้น (หัวเราะ) ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ อนาคตของทิเบต พระองค์ทรงเห็นว่าขณะนี้เป็น ช่วงเปลี่ยนผ่านของทิเบตเข้าสู่ประเทศสมัยใหม่

หรือไม่คะ โดยเฉพาะเมื่อพระองค์ทรงกำลังละวาง บทบาททางการเมือง ขณะทีน่ ายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะเป็นฆราวาส ผู้นำทางการเมืองคนใหม่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี คนใหม่ อย่างทีข่ า้ พเจ้าบอกไปแล้ว ตัง้ แต่ ค.ศ. 2000 เราได้ ผู ้ น ำทางการเมื อ งที ่ ม าจากการเลื อ กตั ้ ง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้นำทางการเมืองทำหน้าที่ หลักๆ ขณะทีข่ า้ พเจ้าแทบจะไม่ได้เข้าไปข้องเกีย่ ว โดยตรง ในเชิงทฤษฎีบทบาทของดาไล ลามะ สิน้ สุดไปแล้ว ขณะนีเ้ ป็นช่วงเวลาทีจ่ ะต้องส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและในเชิง ปฏิบตั ิ ถ้าข้าพเจ้ายังเข้าไปยุง่ เกีย่ วเหมือนทีเ่ คยทำ ผู้คนจะยังคิดอยู่ลึกๆ ว่ามีองค์ดาไล ลามะ ที่จะ เป็นผูค้ อยดูแลทุกอย่าง พวกเขาก็จะไม่รบั ผิดชอบ ตนเองอย่างเต็มที่ บางทีผคู้ นจำนวนมากอยูเ่ ฉยๆ เอาแต่เฝ้ารอ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเขย่าพวกเขา ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องทำงานหนักขึ้น ใช่แล้ว เพราะสถาบันนี้เป็นประเพณีสืบทอด มานานที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ในเชิง ปฏิบัติ ประชาชนจะต้องดูแลต่อและรับผิดชอบ อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันเมือ่ เรายังมีชวี ติ อยู่ ถ้ามี ปั ญ หาที ่ อ ยู ่ เหนื อ การควบคุ ม ของประชาชน ข้าพเจ้าพร้อมช่วยเหลือ แต่เมือ่ ข้าพเจ้าไม่อยูแ่ ล้ว ก็เป็นคนละเรื่องใช่ไหม ฉะนั้น เมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ ประชาชนควรรับผิดชอบตนเองก่อน และเมื่อ ต้องการความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าพร้อม และขอบอก ว่าข้าพเจ้าอยากเห็นการแข่งขันกันบ้างในเชิง ความคิดเพือ่ ส่งเสริมประชาธิปไตย ทีน่ เ่ี ป็นชุมชน ทีเ่ ล็กมาก แต่เราควรจะส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตย อย่างจริงใจและโดยสมบูรณ์ พระองค์จะจุติมาเกิดใหม่เพื่อเป็นองค์ดาไลลามะ ที่ 15 ไหมคะ พระองค์ทรงตัดสินใจหรือยัง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ข้าพเจ้าเคยพูดเรื่องนี้ หลายปีแล้วน่าจะตั้งแต่ปี 1960 ข้าพเจ้าเคยตั้ง คำถามว่าสถาบันดาไล ลามะ ควรจะคงอยูต่ อ่ ไป หรือไม่หลังจากมี 20 พระองค์ แล้ว เรื่องนี้ เกีย่ วข้องกับผูค้ นในเทือกเขาหิมาลัย ทัง้ คนมองโกล บางส่วนของรัสเซีย เพราะเราต่างมีวฒ ั นธรรมของ ศาสนาพุทธร่วมกัน ถ้าคนส่วนใหญ่คดิ ว่าสถาบัน ดาไล ลามะ ไม่จำเป็นอีกต่อไปก็ควรจะยุติ

ข้าพเจ้าคิดว่าในอนาคตอันใกล้ เมื่อข้าพเจ้าจาก ไปแล้ว ถ้าคนส่วนใหญ่ตอ้ งการรักษาสถาบันนีไ้ ว้ และถ้าต้องการให้มีผู้มารับช่วงต่อในประเพณี แบบเดิม อย่างการจุติมาเกิด ก็จะมีการจุติมา เกิดใหม่ เมือ่ คิดเกีย่ วกับเรือ่ งการกลับมาเกิดใหม่ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามักจะสวดมนต์วา่ ตราบเท่า ที่ยังมีพื้นที่อยู่ มีความปรารถนาอยู่ ข้าพเจ้าขอ คงอยูเ่ พือ่ ดูแลพวกเขา นีเ่ ป็นคำสวดทีข่ า้ พเจ้ามัก จะชอบสวดเป็นประจำในทุกๆ วัน ข้าพเจ้ามักจะ สวดมนต์แบบนี้ ในฐานะชาวพุทธ เราเชื่อเรื่อง การกลับมาเกิดใหม่ เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย แต่มหี ลายๆ กรณีคล้ายกันในอินเดียทีเ่ ด็กๆ จดจำ เรื่องราวในชาติก่อนได้ มีเด็กอินเดียอายุไม่ถึง 10 ขวบ ที่บอกได้ว่าชาติก่อนเป็นใครเล่าได้ อย่างน่าเชื่อถือด้วย ทิเบตเองเชื่อเรื่องชีวิตหลัง ความตาย คนเลยเชือ่ ว่าคนทีม่ ปี ระสบการณ์ทาง จิตวิญญาณจะมีอำนาจมีพลังมากพอที่จะเลือก ว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไร แต่ขา้ พเจ้าก็ยงั สงสัยนะ ว่าข้าพเจ้ามีพลังแบบนี้จริงหรือไม่ ข้าพเจ้าไม่รู้ ข้าพเจ้ากำลังพยายามอยู่อย่างน้อยในช่วงชีวิตนี้ ว่าเราจะไปถึงระดับนั้นได้ แต่ ณ ขณะนี้ข้าพเจ้า ไม่รู้ ความตั้งใจของข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้น ความเป็นไปได้ที่จะจุติมาเกิดเป็นผู้หญิงละคะ เป็นไปได้มาก ที่จริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าย้ำตลอดว่าในเชิงกายภาพ ผู้หญิงมี ศักยภาพทีจ่ ะแสดงออกถึงความเมตตา หรือแสดง ความเข้าใจความเจ็บปวดของผู้คนได้เป็นอย่างดี นักวิทยาศาสตร์บางคนระบุวา่ ถ้าผูช้ ายและผูห้ ญิง ต้องรับภาระหนักหนาเจ็บปวดทางกาย ผู้หญิง จะมีความสามารถทำได้ดกี ว่า ข้าพเจ้าย้ำหลายครัง้ แล้วว่าเราควรจะให้คณ ุ ค่ากับความเมตตาให้มาก ไม่ใช่เน้นไปที่เรื่องการศึกษา ฉะนั้น ผู้หญิงควร จะมีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมความเมตตา และความรักต่อมวลมนุษย์ หนึ่งในหนทางก็คือการบวชให้ผู้หญิงเป็นภิกษุณี ใช่ไหมคะ แน่นอน ตามประเพณีทำได้อยูแ่ ล้ว พระพุทธเจ้าเปิ ด ทางให้ ส ิ ท ธิ เท่ า กั น อย่ า งที ่ จ ี นก็ ท ำได้ แต่ศาสนาพุทธตามแบบพม่าและไทยยังทำไม่ได้ เราต้องหาหนทางและพูดคุยกันว่าจะส่งเสริม อย่างไร แน่นอน มีแม่ชีในประเทศไทย แต่ตาม หลักหินยานยังเป็นปัญหาที่พระจะจัดพิธีบวชให้ ผูห้ ญิงเป็นภิกษุณี เพราะตามหลักหินยาน ผูห้ ญิง จะเป็นภิกษุณีได้ต้องผ่านการบวชโดยเจ้าอาวาส ที่เป็นภิกษุณเี ช่นกัน ตอนนีเ้ รากำลังวิจยั เรือ่ งนีอ้ ยู่ และคุยกับชุมนุมสงฆ์ในพม่า ไทย ศรีลงั กา และ จีน จากนีไ้ ปในเวลา 20-30 ปี น่าจะชัดเจนมากขึน้ พระองค์จะทรงเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่ 4 ไหมคะ จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ ความเป็นไปได้อยู่ที่ทางไทย (หัวเราะ) ข้ า พเจ้ า ชอบเดิ นทางไปต่ า งประเทศอยู ่ แ ล้ ว โดยเฉพาะเมืองพุทธ ประเทศไทยข้าพเจ้าเคยไป แล้ว 2-3 ครัง้ เราชืน่ ชมมากกับความเป็นเมืองพุทธ อย่างแข็งแกร่ง แต่ขา้ พเจ้าไปเยือนประเทศทีเ่ น้น ศาสนาอืน่ ด้วยนะ ไม่วา่ จะเป็นฮินดู หรือศาสนาอืน่ เป็นโอกาสที่ดีมากถ้าจะได้ไปเมืองไทย แม้จะมี ปัญหาการเมืองข้าพเจ้าอยากไปพม่าด้วย แต่ละ แห่งล้วนเป็นเมืองพุทธศาสนาที่ข้าพเจ้าศรัทธา และอยากไปมาก *สัมภาษณ์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2554 **ผู ้ ส ั ม ภาษณ์ ข อขอบคุ ณ เสมสิ ก ขาลั ย (มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป) สำหรับ การประสานงานให้เกิดการสัมภาษณ์พิเศษ ครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในการฟังบรรยายธรรมจากองค์ดาไล ลามะ


ศ. ซัมดอง รินโปเช

นายกรัฐมนตรีทิเบตพลัดถิ่น ท่านรินโปเชผ่านการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีทิเบตพลัดถิ่น เมื่อปี 2001 ทำงานมาครบ 10 ปีเต็ม และกำลังจะหมดวาระ การเลือกตั้งครั้งใหม่มีขึ้นเมื่อ 20 มีนาคม 2554 ฆราวาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไป จากที่ดิฉันได้สัมภาษณ์องค์ดาไล ลามะ เห็นความมุ่งมั่นของพระองค์ที่จะทรงละวางบทบาททางการเมือง ถ้าต่อไปพระองค์ทรงคงบทบาทประมุขแห่งจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียว อนาคตของคนทิเบตและคนทิเบต พลัดถิ่นจะเป็นอย่างไรคะ ความเคลื่อนไหวของคนทิเบตอาจจะต้องถอยหลังบ้าง โดยเฉพาะการพูดคุยกับรัฐบาลจีน และในระดับนานาชาติ เพราะที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงทิเบต จะถูกโยงกับองค์ดาไล ลามะ มาตลอด ฉะนั้น ความเคลื่อนไหวโดยรวมของคนทิเบตจะเกิดตัวแทนหน้าใหม่ๆ และอาจจะต้องใช้เวลานาน องค์ดาไล ลามะ ทรงมีวิสัยทัศน์ที่จะละบทบาททางการเมือง และจะให้ความสำคัญกับการฝึกฝนทาง จิตวิญญาณ ในระยะยาวแล้วจะส่งผลดีกบั คนทิเบตโดยรวม ไม่เฉพาะแต่คนทิเบต แต่มวลมนุษยชาติทั้งหมด ก็จะได้รับผลดีด้วย เราไม่ควรจะต่อต้านการตัดสินใจของท่าน แน่นอน คนทิเบตพลัดถิ่นย่อมจะต้อง เจอกับความยากลำบาก แต่เราต้องหาทางต่อสู้และหนทางที่จะประนีประนอมด้วย ท่านระบุวา่ คนทิเบตต้องหาหนทางเชิง ‘นวัตกรรม’ ในยุคเปลีย่ นผ่าน แนวทางนวัตกรรมสำหรับคนทิเบต คืออะไร องค์ดาไล ลามะ ควรจะได้รับความนับถือเหมือนเดิม ขณะที่คนทิเบตยังต้องการคำแนะนำและ ความเป็นผู้นำจากพระองค์ เราหมายถึงการต่อสู้ในแนวทางสายกลาง ที่ต้องอาศัยความรู้ความฉลาด ของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด ที่สุดเราจะได้หนทางนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อจะต่อสู้ต่อไป ความหมายคำว่า ‘นวัตกรรม’ ของเราคือเช่นนั้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม คนทิเบตพลัดถิ่นต้องไปเลือกตั้ง ขณะที่วาระของท่านกำลังจะสิ้นสุด หลังจากทำงาน มา 10 ปี ในฐานะนายกรัฐมนตรี ท่านมองเห็นอนาคตของทิเบตอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อนายกฯ คนใหม่ จะเป็นฆราวาส ไม่ใช่พระสงฆ์ นายกฯ คนใหม่จะนำคนทิเบตและคนทิเบตพลัดถิ่นอย่างไรคะ ความเป็นผู้นำทางการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ เราได้รับการเลือกตั้งเข้ามา ไม่ใช่เพราะ เราเป็นพระ แต่เป็นเรื่องบังเอิญมากกว่า ตอนจัดการเลือกตั้ง (ปี 2001) องค์ดาไล ลามะ ตรัสว่า ขอให้คนทิเบตเลือกผูน้ ำทางการเมืองของตนเอง และพระองค์ทรงหวังว่าฆราวาสจะได้รบั เลือก แต่ปรากฏ ว่าผูค้ นเลือกพระเข้ามาทำงาน และในระบอบประชาธิปไตย พันธกิจจากประชาชนเป็นเสียงทีเ่ ราต้องฟัง เราคิดว่าจากนี้ไปเป็นโอกาสดีที่คนทิเบตจะได้ผู้นำที่เป็นฆราวาส คนที่มีคุณภาพ หน้าตาของรัฐบาล ก็จะเป็นฆราวาส รวมถึงตัวแทนรัฐบาลด้วย ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการทุกเรื่องง่ายขึ้น จุดยืนของท่าน ความหมายของการเป็นเขตปกครองตนเองคืออะไร ท่านหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าคนทิเบตควรมีเสรีภาพ มีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีพึงจะมีในฐานะมนุษย์ คนหนึ่ง คนทิเบตควรจะได้รับเสรีภาพในเรื่องสติ เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการศึกษา ทุกสิ่ง ทุกอย่าง เรือ่ งเหล่านีไ้ ม่เกีย่ วกับอธิปไตย หรือการแยกประเทศจากจีน หรือแยกจากรัฐธรรมนูญของจีน แต่เราหวังว่าจะได้รับเสรีภาพในมิติเหล่านี้ ในฐานะเขตปกครองตนเองแห่งชาติ ถ้าแนวคิดนี้ได้รับการ สนับสนุนอย่างจริงใจ คนทิเบตก็จะได้รับความพึงพอใจและมีเสรีภาพในทุกๆ ด้านของชีวิต ในฐานะนายกรัฐมนตรีทำงานมา 10 ปี ท่านคิดว่าอะไรคือผลงานที่ท่านทำสำเร็จ เราไม่ทราบ เราไม่คดิ ว่าจะมีผลงานไหนเป็นความสำเร็จเป็นหลัก แต่เราไม่เคยเสียใจ เราไม่เคยคิด จะเข้ามามีบทบาทการเมือง แต่คนต้องการให้เราเข้ามาทำหน้าที่นี้ และในช่วงวาระของเรา ภารกิจ ใหญ่สองเรื่อง คือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับจีนเพื่อหาทางออกให้กับคนทิเบต และหาทางดูแลคนทิเบต ที่กระจายอยู่ทั่วโลก และสอง คือการเก็บรักษาวัฒนธรรมแม้จะอยู่นอกทิเบต ในช่วงวาระการทำงาน ของเรา เจรจากับจีนไปแล้วถึง 9 รอบ และที่สุดแล้วเราได้แจ้งความประสงค์ของคนทิเบต ว่าความ ต้องการมีเขตปกครองตนเองคืออะไร ตอนนีอ้ ยูท่ จ่ี นี แล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไร จีนจะต้องตอบเราเรือ่ งนี้ อย่างน้อยเราก็ได้ไปถึงข้อสรุปจากกระบวนการเจรจากับจีน และนอกจากนัน้ เราได้ดแู ลคนทิเบตทัว่ โลก การศึกษา สุขภาพ การเงิน สวัสดิการที่อยู่อาศัย อย่างน้อยเราก็ได้ทำงานในเรื่องใหญ่ๆ เช่นนั้น เจรจากับจีนถึง 9 รอบ อย่างน้อยก็ได้เข้าสู่กระบวนการเจรจา ท่านคิดว่าเป็นความสำเร็จไหมคะ ตราบเท่าที่ยังคุยกันได้ ก็น่าจะมีความหมายใช่ไหมคะ ใช่ แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเป็นความสำเร็จ เพราะยังมีความรู้สึกไม่พอใจ รู้สึกว่ายาก แต่อย่างน้อย เราก็ได้ขอ้ งเกีย่ วกับจีนและพูดคุยกันได้ นัง่ ลงคุยกันแบบเห็นหน้ากัน เราได้ให้เอกสารกับจีนเพือ่ อธิบาย เรือ่ งราว และหนทางทีท่ เิ บตต้องการให้แก้ปญ ั หาเพือ่ อนาคต สิง่ เหล่านีเ้ ป็นข้อเสนอทีเ่ ราส่งให้จนี แล้ว แสดงว่าความพยายามที่ผ่านมาไม่สูญเปล่า แม้จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจก็ตาม อย่างน้อยเราได้พูด อย่างชัดเจนแล้วว่าความต้องการคืออะไร ระหว่างการเจรจา ท่านคิดว่าจีนเป็นศัตรูไหมคะ ไม่ ในฐานะทีเ่ ราอยูก่ บั ชุมชนพระสงฆ์ เราไม่คดิ ว่าใครเป็นศัตรูของเรา พวกเขาเป็นฝ่ายตรงกันข้าม เราคิดต่างกัน แต่ที่สุดแล้วทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ และทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความเมตตาเหมือนกัน พวกเขาเหมือนๆ กับเรา และสมควรที่จะได้รับความเคารพในหลายๆ เรื่องเช่นกัน ระหว่างการเจรจาน่าจะทำใจยากใช่ไหมคะ เพราะท่านเองต้องเดินทางลี้ภัยออกจากทิเบตเพราะถูกบุกรุก โดยกองกำลังของจีนเมื่อปี 1959 ใช่ เพราะการปิดกั้นเกิดขึ้นอย่างหนัก มีทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทรมาน การสังหาร

*สัมภาษณ์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2554

16

และการคุมขังคนทิเบต ราว 20% ของคนทิเบตทีถ่ กู ทรมานจากการคุมขังโดยรัฐบาลจีนเสียชีวติ ไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนัก ขณะที่การยั่วยุก็เกิดขึ้นมากด้วย ถึงแม้จะมีเรื่องราว ร้ายๆ คนทิเบตยังรักษาความเป็นชาวพุทธที่สุขุม และยังมีจิตใจเมตตาต่อฝ่ายตรงกันข้าม แน่นอน ว่าการคุกคามในบางครัง้ แทบทำให้คนทิเบตทนไม่ได้ เกิดปฏิกริ ยิ าตอบโต้ดว้ ยความรูส้ กึ โกรธและเกลียด ซึ่งเข้าใจได้ แต่สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ยังยึดมั่นแนวทางอหิงสา เมื่อเกิดความโกรธและเกลียด ท่านจัดการกับความรู้สึกเชิงลบอย่างไรคะ เราควรจะฟังตนเองอย่างตัง้ ใจ และในคำสอนของพุทธศาสนามีแนวคิดมากมายเพือ่ ช่วยให้ควบคุม ความเกลียดและโกรธ ตรงนี้ช่วยให้เราไม่หลงไปกับอารมณ์ เราต้องพยายามคิดด้วยเหตุและผล และ คุมอารมณ์ให้ได้ การคุมความคิดให้มีเหตุและผลจะช่วยให้เราเกิดความเมตตาต่อฝ่ายตรงข้าม ว่าทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้อารมณ์ของความคิดเชิงลบทั้งนั้น ถ้าเราคิดได้เช่นนั้น เราจะเข้าใจ ถ้าเช่นนั้น การต่อสู้แบบอหิงสาคือหัวใจในการต่อสู้ของคนทิเบตต่อจีน ใช่ อหิงสาเป็นหลักการพื้นฐานที่ฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมของทิเบต ในช่วงเริ่มต้นคนทิเบตอาจจะมี ความรุนแรง แต่ตั้งแต่ ค.ศ.1967 ความเคลื่อนไหวของคนทิเบตปราศจากความรุนแรง 100% ทั้งใน และนอกทิเบต เราพอใจอย่างมาก เป็นจุดยืนที่เราพอใจมาก ดิฉันเชื่อว่าท่านคงจะได้ติดตามข่าวเรื่องความขัดแย้งในไทยบ้าง เรื่องความแตกแยกทางการเมือง อย่างน้อยระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงและเสื้อเหลือง ท่านจะแนะนำอย่างไรเพื่อนำศาสนาพุทธไปใช้แก้ปัญหา ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ก็ควรจะแก้ปัญหาความแตกต่างด้วยการเจรจาอย่างสงบ ความโกรธ และเกลียดไม่ใช่หนทาง หรือการปิดกัน้ ก็ไม่ใช่ทางออกเช่นกัน ทัง้ สองฝ่ายควรจะยึดมัน่ แนวทางอหิงสา และควรจะแก้ปัญหาความแตกต่าง มิเช่นนั้นก็จะไม่มีที่สิ้นสุด และความขัดแย้งจะยิ่งเพิ่มทวีคูณ ถ้าความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องดี คุณต้องการทางออก สองฝ่ายจะต้องนั่งลง คุยกันอย่างตรงไปตรงมา เหมือนกับที่องค์ดาไล ลามะ ทรงย้ำว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งต้องทำผ่านการต่อรอง การเจรจา ผ่านการทำความเข้าใจกันและกัน ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถาวร มิเช่นนั้นก็จะเป็นทางออก เพียงชัว่ คราว ฝ่ายหนึง่ จะรูส้ กึ พ่ายแพ้ อีกฝ่ายรูส้ กึ ชนะ ปัญหาจะตามมาอีกในอนาคต และความขัดแย้ง จะเกิดขึ้นอีก สองฝ่ายจะตกลงกันได้อย่างสงบก็ต่อเมื่อสองฝ่ายเข้าใจกันและกันและพยายาม ถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ยอมคุย แต่อีกฝ่ายอยากคุยล่ะคะ ถ้าอีกฝ่ายไม่อยากคุย ก็ตอ้ งพยายามทำให้เปลีย่ นใจให้ได้ แนวคิดแบบอหิงสาต้องใช้ความอดทนอย่างมาก เหมือนทีท่ า่ นมหาตมะ คานธี แห่งอินเดียได้แสดงให้เห็น และเป็นแนวคิดทีอ่ าจารย์หลายท่านนำเสนอด้วย แต่ละวันท่านมีภาระมากมายทีจ่ ะต้องจัดการทัง้ ในฐานะนักการเมือง และพระสงฆ์ ท่านบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้จิตใจเป็นสมาธิอยู่กับปัจจุบัน ยากเหมือนกัน เพราะมีเหตุมากระทบตลอดเวลา แต่ถา้ ยังคงสติอยูก่ บั ปัจจุบนั ไว้ได้ และคอยสังเกต ความเคลื่อนไหวของอารมณ์ได้ ก็จะรู้ว่าความกังวลและความวิตกเป็นเรื่องชั่วคราว ควบคุมได้ ทำไมทุกวันนี้ผู้คนเต็มไปด้วยอวิชชาในชีวิตประจำวัน ผูค้ นขาดสติจดจ่อกับปัจจุบนั พวกเขาไม่ได้เพ่งมองเข้าไปข้างใน มักจะหลงไปกับสิง่ ต่างๆ ภายนอก ถ้ามีโอกาสได้สะท้อนกับตนเองก็จะตระหนักได้ ต้องตรวจสอบตนเองในทุกมิติด้วยใช่ไหมคะ ใช่ เพราะถ้าคุณปฏิบตั สิ มาธิตามตารางทีก่ ำหนดแล้ว เวลาทีเ่ หลือคุณลืมอยูก่ บั ปัจจุบนั ก็จะปฏิบตั ิ ไม่ก้าวหน้า ถ้าคุณติดตามลมหายใจเฉพาะในช่วงขณะของการนั่งสมาธิ แต่เวลาที่เหลือตลอดวัน คุณไม่สนใจที่จะปฏิบัติ ความพยายามทั้งหมดจะสูญเปล่า คุณจะไม่มีทางใช้ชีวิตที่มีความหมาย หรือไปในทางที่ดีงามได้ ท่านพอใจกับบทบาทใดมากที่สุดคะ เป็นพระสงฆ์ นักวิชาการ หรือเป็นนักการเมือง อันดับแรกคือเป็นพระสงฆ์ เป็นอาชีพหลักของข้าพเจ้า แม้แต่ในความฝัน ข้าพเจ้าจำได้ว่าไม่เคย ฝันว่าเป็นนักวิชาการหรือนักการเมือง ในฝันทีจ่ ำได้ขา้ พเจ้าเป็นพระสงฆ์ แน่นอนว่าสำหรับใจข้าพเจ้าแล้ว ความเป็นพระมาเป็นอันดับหนึ่ง ความเป็นนักวิชาการเป็นเรื่องของการไขว่คว้าหาความรู้ตามเรื่องที่ ต้องการศึกษา บทบาทด้านการเมืองมากับความซับซ้อน ซึ่งแต่ละอย่างเป็นคนละเรื่องกัน ท่านกังวลกับอนาคตของทิเบตอย่างไรคะ โดยเฉพาะเมื่อกำลังใกล้จะหมดวาระเป็นนายกรัฐมนตรี หลังจาก ทำงานมานาน 10 ปี ในฐานะเป็นพลเมืองทิเบต ข้าพเจ้าห่วงอนาคตของทิเบตแน่นอน จึงต้องให้ความสำคัญมากกับ การศึกษาของคนรุ่นใหม่ และข้าพเจ้าถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคนรุ่นข้าพเจ้าที่ต้องให้คนรุ่นใหม่ ได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่ ได้รับข้อมูลทุกด้าน เป็นงานที่พวกเราทำได้ ณ ขณะนี้ จากนั้นเป็นเรื่อง ของคนรุ่นใหม่แล้วว่าพวกเขาจะรับแนวทางการศึกษาอย่างที่เราให้หรือไม่ คนรุ่นใหม่มีเสรีภาพที่จะ ตัดสินใจ แต่ถ้าเราไม่ให้การศึกษา ณ ตอนนี้ คนรุ่นเราเองนั่นแหละที่มีความผิด เมื่อเราส่งผ่าน วัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่แล้วเขาไม่รับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาเลือก ข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดว่ากังวล แต่เราเป็นห่วงและต้องพยายามอย่างถึงที่สุด


18

GADGET

Hercules eCAFE EX HD

EXHIBITION

ชาวกรีกโบราณยกย่องให้เฮอร์ควิ ลีสเป็นวีรบุรษุ ทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ ในบรรดาลูกครึง่ ระหว่างเทพกับมนุษย์ และนัน่ จึงเป็นทีม่ าของ Hercules eCAFE EX HD เน็ตบุก๊ ลูกผสม ที่มีความบางเพียงแค่ 1 นิ้ว แต่มีสมรรถนะการประมวลผลระดับสูงด้วย ARM Cortex A8 (ซึ่งเป็นซีพียูตัวเดียวกับ iPhone4) โดยจุดเด่นของเน็ตบุ๊กตัวนี้ก็คือ การ ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 13 ชั่วโมง และใช้เวลาบูตเครื่องเพียงแค่ 4 วินาที เท่านัน้ ! โดยจอภาพขนาด 10.1 นิว้ สามารถเล่นไฟล์หนังแบบ HD ได้ทข่ี นาด 720p อย่างลืน่ ไหล พร้อมพอร์ตการใช้งานทีใ่ ห้มาอย่างครบครัน ไม่วา่ จะเป็นช่อง USB 2.0 ตัวอ่านการ์ดรีดเดอร์แบบ SD/SDHC Card ไปจนถึงพอร์ตต่อออกทีวีที่กำลังได้รับ ความนิยมอย่าง HDMI อีกด้วย Hercules eCAFE EX HD เน็ตบุ๊กฟังก์ชันแจ่ม กับ น้ำหนักตัวไม่ถงึ กิโล มีให้เลือกตัง้ แต่รนุ่ 8 และ 16 GB กับราคาเริม่ ต้นเพียง 6,900 บาท

MOVIE

MUSIC

Green Day : Awesome As F**k

Thor

จากตำนานมหา กาพย์แห่งเทพเจ้า กลาย มาเป็นหนังฟอร์มยักษ์ ต้อนรับซัมเมอร์ทค่ี อหนัง เฝ้ า รอคอย Thor เป็ น ผลงานเรื ่ อ งล่ า สุ ด จาก อาณาจั ก รซู เ ปอร์ ฮ ี โ ร่ ของมาร์เวล ทีว่ า่ ด้วยการ ผจญภัยของธอร์ นักรบ ผูแ้ กร่งกล้า แต่หยิง่ ทะนง ซึ่งการกระทำอันไร้การ ยั ้ ง คิ ด ของเขาทำให้ สงครามครั ้ ง โบราณ ได้โหมไฟขึ้นมาอีกครั้ง จนถู ก เทพเจ้ า โอดิ น ขับไล่ลงมาสู่โลกมนุษย์ ทำให้เขาเรียนรู้ที่จะเป็น วี ร บุ ร ุ ษ อย่ า งแท้ จ ริ ง เพราะต้ อ งปกป้ อ งโลก จากวายร้ายที่ถูกส่งลง มาบุกโลก หนังเรื ่ องนี ้ นำแสดงโดย คริ ส เฮมส์เวิร์ธ หนุ่มล่ำบึ้ก ที่จะมาสวมบทเป็นธอร์ คู ่ ก ั บ นางเอกออสการ์ คนล่าสุดอย่าง นาตาลี พอร์ ต แมน ร่ ว มด้ ว ย แอนโธนี ฮอปกิ น ส์ นอกจากนี ้ ย ั ง สามารถ พบความมันทะลุมิติกับ Thor ในรูปแบบสามมิติ ได้อีกด้วย พบกับมหา กาพย์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้ วันนี้ ทุกโรงภาพยนตร์

Green Day คือวงดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นตัวกะเปี๊ยก จนวันนี้ก้าวขึ้นมาเป็น รุ่นใหญ่ในวงการเพลงพังก์ของอเมริกา และหลังจากการทัวร์คอนเสิร์ตแบบมาราธอน 21st Century Breakdown Tour สามหนุ่มแกนนำของวงก็ได้สุมหัวกันคัดเลือกแทร็กเจ๋งๆ 17 เพลง จาก 16 เมืองทั่วโลก มารวมไว้ในอัลบั้ม Awesome As F**k แน่นอนว่าคุณจะได้พบกับเพลงฮิตอย่าง Know Your Enemy, When I Come Around, She และ 21 Guns เป็นต้น ที่บันทึกมาแบบคมจัดชัดจริง ภายในกล่องยังได้แถม Bonus DVD Live in Japan มาให้ด้วย เรียกว่าสดทั้งภาพและมันทั้งเสียงแบบจัดเต็มกันไปเลย (Recommended Track : Wake Me Up When September Ends เพลงระดับมหาฮิตที่คุ้มค่าต่อการหมุนปุ่มปรับระดับเสียงไปที่วอลลุมสิบ!)

PRODUCT

VANMOOF No.5

“เมื่อกระแสการขี่จักรยานในเมืองใหญ่กำลังมาแรง แบรนด์ผู้ผลิตจักรยาน city bike ในเมืองไทยก็เริ่มขยับตัวกันคึกคัก มากขึ้นตามเทรนด์นักขี่รุ่นใหม่ที่ต้องการจักรยานที่ทั้งสวย คงทน และเต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอย VANMOOF แบรนด์ จักรยาน city bike ล่าสุดจากเนเธอร์แลนด์ คือจักรยานที่ตอบโจทย์นั้นเป็นอย่างดี ด้วยดีไซน์เรียบง่ายแบบมินิมอล มีฟังก์ชัน ป้องกันโจรโดยเฉพาะ ท่อตัวถังอะลูมิเนียมใหญ่ไว้เก็บไฟหน้าและไฟท้ายได้อย่างเรียบสนิท ระบบเบรกแบบ rear coaster ช่วยให้ไม่ต้องมีเบรกมือให้เกะกะ รุ่นล่าสุดคือ VANMOOF No.5 มาพร้อมสายกันขโมยที่ซ่อนไว้ในท่อจักรยาน ทุกอย่างจะ ถูกซ่อนไว้ตามสไตล์น้อย ง่าย และงาม เหมาะกับคนที่อยากออกกำลัง อยากเท่ตามแฟชั่น อยากช่วยโลก หรืออยากประหยัด ตังค์ค่าน้ำมัน เป็นอย่างยิ่ง” เลือกให้โดย : ประพัฒน์ สกุณา นักเขียน นิตยสาร Esquire

ศาสนหรรษา

ไม่ ว ่ า จะผ่ า นไปกี ่ ย ุ ค สมั ย ศาสนากับความบันเทิงก็ไม่เคย เป็นเรือ่ งทีอ่ ยูค่ กู่ นั ในความเชือ่ ของ ใครหลายๆ คน แต่นิทรรศการนี้ จะหยิบจับเอาสองสิ่งนี้มารวมกัน ด้ ว ยรู ป แบบงานศิ ล ปะที ่ ห ลาก หลาย จากผลงานของเหล่ า ศิ ล ปิ นที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย ง ทั ้ ง พศุ ต ม์ กรรณรัตนสูตร ศิลปินร่วมสมัย ด้ า นงานประติ ม ากรรม, เมธี น้อยจินดา มือกีตาร์วงโมเดิรน์ ด็อก, ซะการียย์ า อมตยา เจ้าของรางวัล กวี ซ ี ไรต์ , กฤช งามสม ศิ ล ปิ น สื่อผสมร่วมสมัย นอกจากนี้ยังมี Peggy Wauters ศิลปินหญิงชาว เบลเยียม, Nawa Kohei ศิลปิน รุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดของ ญี่ปุ่นตอนนี้ และ Mai Miyake ศิลปินหญิงทีท่ ำงานด้วยวิถเี ฉพาะ แบบญีป่ นุ่ และได้นกั คิด นักเขียน ชือ่ ดังอย่าง ปราบดา หยุน่ มาเป็น ภัณฑารักษ์ให้กบั นิทรรศการครั้งนี้ ด้วย ซึ่งการรวมตัวกันของหลาก ศิ ล ปิ นจากหลายประเทศครั ้ ง นี ้ จะเป็ นการสะท้ อ นมุ ม มองด้ า น ศาสนาผ่านวัฒนธรรมที่แตกต่าง ออกไป ทำให้มุมมองต่อศาสนา กว้างขึ้น และเป็นอิสระมากขึ้น นิ ท รรศการนี ้ จ ั ด ถึ ง วั น ที ่ 15 พฤษภาคม นี ้ ที ่ 100 ต้ น สน แกลเลอรี

BOOK

ห้วงคำหนึ่ง

หนังสือรวมเรื่องสั้นในรอบ 10 ปี ของ วิภว์ บูรพาเดชะ นักเขียนเรื่องสั้นที่มีอีกบทบาทเป็นบรรณาธิการนิตยสารศิลปะ-บันเทิงชื่อ happening เรื่องสั้น ทัง้ 11 เรือ่ ง ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผูค้ นหลายรูปแบบในสังคมปัจจุบนั โดยแต่ละเรือ่ งจะมีชอ่ื เรือ่ งเป็นคำคำเดียว ซึง่ คำคำนัน้ อาจจะกลายเป็นแนวความคิด โครงเรื่อง สัญลักษณ์ หรือกระทั่งบทสนทนาของตัวละครในเรื่องสั้นเรื่องนั้นก็ได้ เมื่ออ่านต่อเนื่องกันทั้งหมดแล้ว คำทั้ง 11 คำ จากเรื่องสั้นทั้ง 11 เรื่อง นี้ ยังอาจจะช่วยกันสื่อสาร (หรือบิดเบือน) ถึงคำอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นหลักของหนังสืออีกด้วย เรื่องสั้นหลายเรื่องในหนังสือเล่มนี้เคยได้รับการตีพิมพ์ ในหน้าหนังสือชั้นนำมาแล้ว อาทิ Esquire, มติชนสุดสัปดาห์ และหนังสือรวมงานเขียนจากศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ‘7+7 เขียนแบบถาปัด’


19

RESTAURANT

รสนิยม

หากให้เลือกทานอาหารง่ายๆ ที่เราคุ้นเคย หลายคนคงมีเมนูประจำใจ และหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นข้าวหมูแดงหมูกรอบที่ประกบด้วยไข่เป็ดต้ม เยิ้มๆ หรือก๋วยจั๊บน้ำข้นที่อุดมไปด้วยหมูกรอบชิ้นโตๆ ว่าแล้วเราจึงขอแนะนำอีกหนึ่งร้านอาหารน้องใหม่แต่ฝีมือไม่เก่า ด้วยการการันตีจาก ‘คุณปลา’ - อัจฉรา บุรารักษ์ เจ้าของร้านไอศกรีม iberry กับร้าน ‘รสนิยม’ ทีเ่ อาเมนูสดุ โปรดของคนไทยมาเสิรฟ์ ใหม่ในสไตล์รว่ มสมัย กับคอนเซ็ปต์ ของร้านทีว่ า่ ‘ก๋วยจับ๊ ร่วมสมัย-อาหารไทยจานอร่อย’ ไม่วา่ จะเป็นเมนู ก๋วยจับ๊ ไทยน้ำข้น ก๋วยจับ๊ ญวนน้ำใส ก๋วยเตีย๋ วต้มยำสุโขทัย ข้าวหมูแดงหมูกรอบ หมูเด้งลวกจิ้มซีฟู้ด ซึ่งหลายคนคงเคยแวะเข้าไปฝากท้องบ่อยๆ ทั้งสาขาลา วิลล่า อารีย์, ดิ อะเวนิว รัชโยธิน, สยามพารากอน ชั้น G, พาราไดส์ พาร์ก ชัน้ 3 และอีกสาขาน้องใหม่ สยามสแควร์ ซอย 2 หากใครยังไม่เคยชิม ลองแวะไปเยีย่ มชมสาขาใหม่ทส่ี ยามสแควร์กนั ดู ร้านเปิดเวลา 10.0022.00 น. โทร. 0-2652-3829

COSMETIC

La Prairie : Advanced Marine Biology Tonic

เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ แสงแดดในฤดูรอ้ นสามารถดึงความชุม่ ชืน้ ออกจากใบหน้าของเราได้มากกว่าฤดูอน่ื ๆ หลายเท่า ดังนัน้ การเรียกคืน ความสดใสของใบหน้าให้กลับมาจึงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทำอย่างเร่งด่วน ไม่วา่ คุณจะเป็นผูห้ ญิงหรือผูช้ ายก็ตาม อย่าปล่อยให้ผวิ หน้าเสียหาย จนสายเกินแก้ ร้อนนีเ้ ราจึงแนะนำให้คณ ุ เตรียมพร้อมฟืน้ ฟูใบหน้าทีก่ ำลังจะถูกทำร้ายด้วย Advanced Marine Biology Tonic โทนิก สูตรพิเศษจากสารอาหารเข้มข้นทีจ่ ำเป็นในการฟืน้ ฟูผวิ จากท้องทะเลลึก ซึง่ จะช่วยฟืน้ ฟูเซลล์ผวิ ของคุณให้กลับมาเปล่งปลัง่ แข็งแรง และทำให้ใบหน้าขาวใสลดความหมองคล้ำที่เกิดจากรังสียูวี (และเป็นสาเหตุให้เกิดริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นก่อนวัยอันควรอีกด้วย) สนใจทดลองใช้ Advanced Marine Biology Tonic กันก่อนได้ที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง La Prairie ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป C

CLOTHES

WEBSITE

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.fsc.org

Diesel

มาต้อนรับฤดูร้อนด้วยแบรนด์ขวัญใจมหาชนอย่าง ดีเซล กับคอลเล็กชันล่าสุด Spring-Summer 2011 ที่ได้ แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์สายลับสุดเท่ ซึ่งมีคอนเซ็ปต์ 3 แบบ 3 สไตล์ สำหรับชายหนุ่ม เริ่มต้นที่การเล่น รายละเอียดแบบชุดทหาร เช่น แจ๊กเก็ตกระดุมสองแถว ถัดมาก็เป็นแฟชัน่ สไตล์ชดุ ประดาน้ำ กับกางเกงสเว็ตแพนต์ เคลือบเงา และตบท้ายด้วยความหล่อร้ายสไตล์ไมอามีในสีอ่อนพาสเทลและผิวสัมผัสนุ่มตาด้วยกางเกงผ้าฝ้าย และแจ๊กเก็ตไนลอนผสมผ้ายืด ส่วนหญิงสาวในมาดสายลับของดีเซลก็เท่ไม่แพ้กันกับเสื้อผ้า 3 สไตล์ 3 ภารกิจ สายลับ ทั้งบนบก ในน้ำ และปาร์ตี้โฉบเฉี่ยว แต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือ กางเกงยีนส์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ดีเซล ที่มีทั้งผ้าเดนิมสีฟ้าอิเล็กทริกบลู และยีนส์ฟอกสีจางเฉดสีชอล์กสำหรับหนุ่มๆ ส่วนสาวๆ ก็ต้องเป็นยีนส์เดนิมสีฟ้า นุม่ นวล หรือยีนส์ยดื ลายหินอ่อนทีห่ าได้จากดีเซลทีเ่ ดียวเท่านัน้ ทีช่ น้ั 1 สยามดิสคัฟเวอรี หรือชัน้ 1 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์

GIVE

Try Arm ชุดชั้นในแฟร์เทรด

ใครๆ ก็ต้องกินอาหาร ใครๆ ก็ต้องใส่เสื้อผ้า โดยเฉพาะกางเกงใน! แล้วทำไมเราจะไม่ซื้อกางเกงใน ไปด้วยช่วยสังคมไปด้วยล่ะ ว่าแล้วก็กดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ไปที่ tryarm.blogspot.com ก็จะ พบกับผลิตภัณฑ์กางเกงใน และชุดว่ายน้ำน่ารักๆ ราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นผลผลิตจากหยาดเหงื่อแรงงาน ของกลุ่มสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ทีเ่ กิดกรณีถกู เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง และพวกเธอก็รวมตัว กันต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรม จนในที่สุดก็ได้มารวมตัวกันและออกสินค้าที่พวกเธอถนัด นั่นก็คือชุดชั้นใน ทำให้พวกเธอสามารถขายสินค้าเพื่อเลี้ยงชีพไปพร้อมกับการเผยแพร่แนวความคิดเรื่อง Fair Trade ซึ่งก็คือ การผลิตและค้าขายที่เป็นธรรมนั่นเอง

“ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกให้ ความสำคัญกับปัญหา โลกร้อนที่ทวีความรุนแรงเพิ่ม ขึ ้ น ทุ ก ขณะ โดยเฉพาะใน ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการ ที ่ ป ล่ อ ยของเสี ย ออกสู ่ ช ั ้ น บรรยากาศ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ไม้ทั้ง ภาครัฐและเอกชนจึงร่วมกัน ก่อตั้ง Forest Stewardship Council (FSC) ซึ่งเป็นองค์กร อิ ส ระที ่ ไม่ แ สวงหาผลกำไร ขึน้ มา เพือ่ จัดทำระบบให้การ รั บ รองไม้ แ ละผลิ ต ภั ณฑ์ ไม้ เพื ่ อ เป็ น การรั บ ประกั น ว่ า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับ การประทับเครื่องหมาย FSC เป็นไม้และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้ จากป่าธรรมชาติหรือป่าทีป่ ลูก โดยมีการจัดการอย่างถูกต้อง และมีการปลูกป่าไม้แบบยัง่ ยืน ซึ ่ ง เว็ บ แห่ ง นี ้ เป็ น ประโยชน์ อย่างมากสำหรับใครก็ตาม ที ่ อ ยากได้ ข ้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม” เลือกให้โดย : ชาคริต ทับสูงเนิน Managing Editor นิ ต ยสาร Food Beverage Marketing


CALENDAR

20

29 APRIL - 5 MAY 2011

FRI

MON

TUE

WED

THU

Sonic Attack Anthrax Hellyeah - Death Angle

Return to Intimacy

Bat Blast : DeadMau5 Spectro Live in Bangkok

เรือน ใจ พ่อ

ร ็ อ กกั น แบบเต็ ม อารมณ์ กับ Sonic Attack ทีจ่ ะมาปลุกกระแสความ มันนำโดยกลุ่มศิลปิน 1 ในบิก๊ โฟว์ อย่าง Anthrax ดนตรีสายพันธุ์ร็อกที่นับ ได้ ว ่ า ดุ ด ั นที ่ ส ุ ด ในโลก มันกันอย่างต่อเนื่องด้วย Hellyeah สุดยอดวงเมทัล และปิดท้ายความมันด้วย วง Death Angle จากซานฟรานซิสโก วันนี้ เวลา 18.30 น. ณ ลานจอดรถ หลังเอสพลานาด จำหน่ า ยบั ต รผ่ า นไทย ทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

นิทรรศการกลุ่มที่จัด แสดงผลงานภาพวาด งานพิมพ์ ภาพถ่าย และ เซรามิก โดยพยายามเผย ให้ เห็ นถึ ง ประสบการณ์ และความประทั บ ใจ ต่างๆ ที่ศิลปินได้พบใน ชีวติ ประจำวัน และแสดง ให้ เห็ น ว่ า ศิ ล ปิ นนำเอา ประสบการณ์เหล่านั้นมา ปรั บ ใช้ ใ นงานศิ ล ปะ ของตนอย่างไร วันนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2554 ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศู น ย ์ ว ิ ท ย ท ร ั พ ย า ก ร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DeadMau5 ดีเจ อันดับ 4 ของโลก และ Bat Blast จับมือกันสร้าง ปรากฏการณ์ ค วามมั น ครั้งใหญ่ กับโชว์เต็ม รูปแบบครั้งแรกในเอเชีย กับ Bat Blast: DeadMau5 Spectro Live in Bangkok รอบเดียว วันเดียว เวลา 20.00 น. ณ Moon Star Studio 8 จำหน่ายบัตร ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา รายละเอียด เพิ่มเติม www.facebook. com/BatBlast

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดยนักศึกษาในโครงการ จั ด ตั ้ ง ภาควิ ช าสื ่ อ ผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ พิมพ์ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านรูปแบบของ งานลอยตัว ภาพถ่าย และ Performance Art วันนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2554 ณ พิพิธภัณฑ์ ธนาคารไทย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สำนักงาน ใหญ่

3147966 cm3 + THAI ASS

นิ ท รรศการเดี ย วที ่ รวม 2 นิทรรศการ เข้า ด้วยกัน คือ ‘3147966 cm3’ โดย ต่อลาภ ลาภเจริญสุข ที ่ น ำรถยนต์ ม าปรับปรุง ดัดแปลงจนกลายมาเป็ น แกลเลอรี และ ‘THAI ASS’ โดย วารารี นิโคเลย์ ที่นำเสนอภาพความเป็น จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทีถ่ กู ซ่อนอยูผ่ า่ นภาพถ่าย ด้านหลังของยานพาหนะ ที่วิ่งตามท้องถนน วันนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2554 ณ หอศิลป์บริการ ด้าน ข้ า งหอศิ ล ปวั ฒ นธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

30 1 SAT

SUN

Ryuichi Kawamura Exclusive One Night Only Charity Concert in Bangkok

Homeworks & Power Buy Super Sale

พบกับคอนเสิร์ตครั้ง แรกในประเทศไทยของ ริวอิจิ คาวามูระ อดีต นักร้องนำวง Luna Sea พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ป๊อด โมเดิร์นด็อก และ ยั ง ขยั บ ดี ก รี ค วามไม่ ธรรมดาขึ้นไปอีกด้วยการ บรรเลงดนตรีโดยวง BSO วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ จำหน่ า ยบั ต รผ่ า นไทย ทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

เอาใจคนเมือง ตอบโจทย์ ค นรุ ่ น ใหม่ กับกองทัพ ส ิ นค ้ า ท ี ่ Homeworks ร่วมกับ เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์ สปอร์ต และบีทูเอส งานเดียวทีร่ วบรวมสินค้า หลากหลายประเภท จากแบรนด์ชั้นนำ กับ ส่วนลดสูงสุดถึง 80% พร้อมรับของสมนาคุณ อีกมากมาย วันนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์


26

THE OLD URBAN IN TOWN เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : อาทิ ต ยา อาศิ ร วาท

บนถนนสายใหญ่ใกล้สถานีรถไฟหัวลำโพง ที ่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความวุ ่ น วายของการจราจร และผู้คนที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลา ถัดไปไม่ไกล ยังมีความสงบที่หายากสำหรับชุมชนเมืองใหญ่ ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบ และที่เดียวกันนี้เอง ที่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของตึกรามบ้านช่องสมัยเก่า และอัธยาศัยไมตรีของผู้คนที่เป็นมิตรเหมือน เมื่อหลายสิบปีก่อนอย่างไม่มีผิดเพี้ยน สำหรับคนรุ่นใหม่ทั่วไป การหาที่อยู่อาศัย ย่อมจะต้องประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอย่าง ทำเลทีต่ ง้ั การเดินทางคมนาคม และความสะดวก สบาย อานิกมน อำพันสุข Production Manager ของบริษัท Bed Supperclub ก็คิดเช่นนั้น แต่ทางเลือกของเธอกลับไม่ใช่คอนโดมิเนียม ใจกลางเมืองเหมือนคนทัว่ ไป เพราะบ้านของเธอ

คือตึกแถวเก่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเยาวราช มากนัก “ที ่ เ ลื อ กที ่ น ี ่ เพราะรู ้ ส ึ ก ว่ า ถ้ า จะมองหา อพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองแบบทั่วไป มันก็จะมี ลักษณะเป็นตึก และเป็นบล็อกๆ เหมือนกันหมด ทุกคนก็ต่างคนต่างอยู่ ถึงแม้จะมีสิ่งอำนวย ความสะดวกครบถ้วน แต่ทข่ี าดไปอย่างน่าเสียดาย ก็คือมันไม่มีบรรยากาศ แต่กับที่นี่ไม่ใช่เลย เพราะอยู่ใกล้กับย่านเยาวราช ละแวกที่อยู่ก็มี โกดังเก็บยา มันจะมีความเคลือ่ นไหวของคนใน ชุมชน มีงิ้วช่วงเทศกาล เดินไปเดินมาแล้วมัน มีชวี ติ ชีวา ถึงแม้ตกึ จะเก่า แล้วเราต้องซ่อมแซม เยอะ แต่สิ่งที่ได้กลับมามันก็คุ้มค่ามากๆ ใน ความรู้สึกของเรา” นอกจากบรรยากาศจะไม่เหมือนกับที่อยู่


27

C

M

Y

CM

MY

ใจกลางเมืองแล้ว เสน่หข์ องบ้านเก่าหลังนีย้ งั อยู่ ทีเ่ พดานสูง และพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีส่ ามารถใส่ไอเดีย ลงไปได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้อานิกมน และ Mr. Justin Mills สามีของเธอในฐานะศิลปิน คนหนึ่ง ได้สนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ บ้านเก่าหลังนี้เป็นอย่างมาก “การตกแต่งบ้านหลังนี้เป็นเรื่องสนุกมาก สำหรับเรา เพราะเมื่อเป็นบ้านเก่ามันก็จะมี ข้อจำกัดเยอะมาก ไม่เหมือนบ้านใหม่ทส่ี ามารถ เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างได้หมด แค่มีเงิน มีไอเดีย ก็ทำได้แล้ว แต่บา้ นหลังนีไ้ ม่ใช่ เพราะมันมีโจทย์ ให้เราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะตกแต่งให้ มันเข้ากับโครงสร้างของบ้านหลังเดิมด้วย” ระยะเวลา 3 ปี ที่อานิกมนใช้ชีวิตใน บ้านเก่าหลังนี้ เธอยอมรับกับเราว่ามันทำให้ วิถีชีวิตคนเมืองของเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่าง เห็นได้ชัด ส่วนจะเป็นเพราะอะไร คำตอบอยู่ ตรงนี้แล้ว “ตัวเราเองเกิดในกรุงเทพฯ โตในกรุงเทพฯ แต่ยอมรับเลยว่าไม่เคยมีอารมณ์การอยู่อาศัย ร่วมกับเพื่อนบ้านเหมือนที่นี่มาก่อน อารมณ์ เพื่อนบ้านในที่นี้หมายความว่า เราสามารถถือ กับข้าวจากบ้านเราหรือบ้านเพื่อนบ้านเดินไป เดินมาได้ เราสามารถยืมอุปกรณ์เครื่องครัว หรือฝากบ้าน ฝากรดน้ำต้นไม้กันได้ คืออยู่ กรุงเทพฯ มาตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยมีบรรยากาศ แบบนี้ แล้วก็คิดว่าคงหาไม่ได้ง่ายๆ แต่เพราะ คนที่นี่เขาอยู่ด้วยกันมานาน แล้วเขาก็มีความ เป็นชุมชน พอเรามาอยูใ่ หม่ ก็กลายเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนได้ไม่ยาก ซึง่ เราคิดว่าความรูส้ กึ แบบนี้ ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนก็คงหาซื้อไม่ได้แน่ๆ ในปัจจุบัน”

CY

CMY

K

ของ DIY ที่ภูมิใจที่สุด - ผ้าม่านทำมือ ห นั ง เ รื่ อ ง โ ป ร ด ของทั้งคู่ - หนังทุกเรื่องของ พี่น้องโคเอน ที่หยิบขึ้นมาดูกันบ่อย มาก ศิลปินที่ให้แรงบันดาลใจได้เสมอ - Basquiat ศิลปินนักวาดภาพชาว นิวยอร์ก แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ ง ของแต่ ง บ้ า นที่ ไ ป บ่อยๆ - ตลาดไฟฉาย สถานที่พักผ่อนสุดโปรด - เกาะช้าง อันดามัน จังหวัดระนอง ของสะสมที่เห็นแล้วต้องซื้อ - DVD หนังเรื่องที่เคยดูแล้วชอบ และ CD เพลง


30

HEALTH AND HEART

HEALTH

THE POWER OF FOOD

ความจริงแล้วการดูแลรักษาสุขภาพนั้น ไม่ใช่เรือ่ งยุง่ ยาก หากเราทานอาหารอย่างถูกวิธี แม้กระทั่งโรคบางโรคเราอาจไม่ต้องรักษาด้วย การทานยาทีม่ สี ว่ นผสมของสารเคมีเลยด้วยซ้ำ เพียงแต่ทานอาหารที่มีสรรพคุณแก้พิษโรคนั้น ก็เพียงพอ วันนีเ้ ราจึงขอเสนอข้อมูลสุขภาพดีๆ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย 7 โรค ที่ป้องกันและรักษาได้ด้วยอาหาร ดังนี้ ท้องอืดท้องเฟ้อ บรรเทาได้ด้วยน้ำเก๊กฮวย วิธีการทำคือ ใส่ดอกเก๊กฮวยลงไปในน้ำร้อน

2 ช้อนชา ทิ้งไว้ 10 นาที ดื่มวันละ 2 แก้ว แต่ ถ้าหากท้องอืดท้องเฟ้อเนือ่ งจากการทานอาหาร พวกคาร์โบไฮเดรตมากเกินควร แนะนำให้ทาน แตงกวาดองในมื้ออาหารจะช่วยให้ดีขึ้นได้ ความดันโลหิตต่ำ แนะนำให้ดื่มน้ำ 1 แก้ว หลังตื่นนอน จะช่วยให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ หรือหากรู้สึกว่าร่างกายของคุณเริ่มล้า ควร ทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซี เช่น กีวี มะเขือเทศ ฝรั่ง ที่นอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น แล้ว ยังช่วยให้รา่ งกายหลัง่ ฮอร์โมนแห่งความสุข

21%

MIND YOUR STOMACH

อีกด้วย นอกจากนี้ เกลือยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ ช่วยให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ผู้ที่เป็นโรคนี้จึง ควรเหยาะเกลือสักเล็กน้อยเวลาทานเมนูผัก จานโปรด ความดันโลหิตสูง อาหารที่จำเป็นคืออาหาร จำพวกที่มีโพแทสเซียมสูง เพราะช่วยลดน้ำ ในเลือด และทำให้ความดันโลหิตลดลง เช่น กล้วย แตงกวา สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง เนื่องจากความอ่อนเพลีย ให้ทานอาหารที่มี กรดอะมิโนทริปโตฟาน พบในมันฝรัง่ ถัว่ เนย ข้าวโอ๊ต และเพื่อให้การดูดซึมของกรดอะมิโน ชนิดนี้ดีขึ้น แนะนำให้ทานควบคู่ไปกับคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว ธัญพืชไม่ขัดสี และทาน เนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้วิตามินอีจะ ช่วยป้องกันเส้นเลือดไม่ให้แข็งตัว ซึ่งมีมากใน น้ำมันงา เวลาทานสลัดก็อย่าลืมเหยาะน้ำมันงา สักเล็กน้อยเพื่อสุขภาพ ซึมเศร้า จากการศึกษาพบว่าคนไต้หวันเป็น โรคซึมเศร้าน้อยมาก ปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะ อาหารที่พวกเขาทาน นั่นคือชาวไต้หวันมัก ทานข้าวกับผักสดวันละ 1 มือ้ น้ำมันทีใ่ ช้คอื น้ำมันงา และงดทานเนื้อสัตว์ในมื้อค่ำ ปวดศีรษะ สาเหตุหนึ่งก็คืออากาศบ้านเราที่ แปรเปลี่ยนบ่อยจนทำให้ร่างกายปรับสภาพ ไม่ทัน แต่อาหารเช้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณได้ และอาหารเช้าที่แนะนำคือ อาหารจำพวก โปรตีนและวิตามินบี เช่น แตงกวาดอง อีกทั้ง ควรทานอาหารไม่หนักมาก เช่น ปลา ข้าว ผักและผลไม้ อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน เช่น หิวจัด ซึมเศร้า และเจ็บเต้านม อาหารที่ ช่วยได้คือ วิตามินบี 6 พบในผลิตภัณฑ์

ธัญพืชไม่ขัดสี มันฝรั่ง ผลไม้เปลือกแข็ง และ ที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มชา กาแฟ เพราะอาจทำให้อาการต่างๆ ทวีความรุนแรง มากขึ้น กระดูกพรุน สามารถป้องกันได้ด้วยการทาน อาหารที่เสริมสร้างแคลเซียม พบมากในนม บร็อกโคลี ผักโขม และอีกตัวเลือกหนึ่งที่ สาวๆ คงจะชอบคือ ชาเขียว และโยเกิร์ต จากการศึกษาพบว่า การทานโยเกิร์ตวันละ 2 ถ้วย จะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมให้กับ ร่างกาย นอนไม่หลับ โดยส่วนมากผูท้ ป่ี ระสบปัญหานี้ มักเกิดจากความเครียดสะสม ให้ทานถั่ว วันละ 1 กำมือ เนื่องจากในถั่วมีไนอาซินสูง ซึ่งมีความสำคัญในการผลิตฮอร์โมนเซโรโทนิน ที่เป็นฮอร์โมนแห่งความสุข อีกทั้งไม่ควรทาน เนื้อสัตว์จำนวนมากในมื้อค่ำ เพราะอาหารที่ มีไขมันมากจะรบกวนระบบประสาท และไป กระทบกับการนอนหลับ โรคเกาต์ หลีกเลีย่ งการทานอาหารทีม่ พี วิ รีนสูง ซึ่งพบมากในเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ปลาดุก ปลาซาร์ดีน ปลาไส้ตัน กุ้ง ไข่ปลา เพราะยิ่ง ทำให้เกิดการอักเสบของข้อมากขึน้ แต่ควรหัน มาทานอาหารที่มีพิวรีนต่ำหรือปานกลาง เช่น ธัญพืชต่างๆ ไข่ นม ข้าวโอ๊ต เนื้อหมู เนื้อวัว ปลากะพงแดง ปลาหมึก ที่สำคัญ ควรดื่ม น้ำมากๆ เพราะช่วยป้องกันการสะสมของ กรดยูรกิ และเกิดการขับกรดยูรกิ ทางปัสสาวะ มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถป้องกันโรค นิ่วในไตได้อีกด้วย

นักวิจัยของสหรัฐอเมริกาพบว่า การบริโภคโพแทสเซียมวันละ 1,600 มิลลิกรัม หรือปริมาณเท่ากับการทานกล้วย 3 ผล สามารถช่วยลด ความเสี่ยงการเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ถึง 21%

หรือเติมน้ำส้มสายชูลงในอาหารมากเกินไป นอกจากนี้สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดคือ น้ำอัดลม เพราะเมื่อดื่มในปริมาณมากหรือ หากจะจั ด อั นดั บ โรคยอดฮิ ต ของคนวั ย ดื่มสะสมเป็นเวลานาน จะทำให้กระเพาะทำงาน คิดว่าโรคกระเพาะอาหารคงติดอันดับ อาหารของคุณเป็นแผล และหากปล่อยทิง้ ไว้ ต้นๆ ด้วยเพราะงานที่รัดตัวจนไม่ว่างลุกไป อาจถึงขั้นกระเพาะอาหารทะลุได้ ทานอาหาร รู้ตัวอีกทีก็เลยเวลา ทำให้ร่างกาย ทานอาหารช้าๆ ไม่ต้องรีบเร่ง และเคี้ยว ปรับตัวไม่ทัน เราจึงมีวิธีป้องกันและรักษา ให้ละเอียด เพือ่ ลำไส้ของคุณจะได้ไม่ทำงาน โรคกระเพาะอาหารแบบง่ายๆ แนะนำโดย หนักจนเกินไป อีกทัง้ ควรทานอาหารทีละน้อย ศูนย์ขอ้ มูลสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถ ี มาฝาก อย่าทานอาหารจนอิม่ เกินไป และไม่ควรเข้านอน ทานอาหารให้ตรงเวลา วันละ 3 มือ้ และ ทันทีหลังอิ่มท้อง อย่าปล่อยให้ท้องว่างนานเกิน 4 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอที่สำคัญ ไม่ควรทานจุบจิบ เพราะเป็นต้นเหตุ ฮอล์เป็นส่วนผสม เพราะแอลกอฮอล์ทำให้ ให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้น เกิดอาการระคายเคืองต่อเยือ่ บุกระเพาะอาหาร ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และควรหลีกเลีย่ ง งดสูบบุหรี่ เพราะเป็นตัวกระตุน้ ให้กระเพาะอาหารที่มีรสจัดมาก เช่น เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด อาหารสร้างกรดมากขึ้น โดยพบว่าคนที่สูบ

บุหรีจ่ ดั จะมีอาการร้อนผ่าวในกระเพาะอาหาร เสมอ ระมัดระวังในการใช้ยา เช่น แอสไพริน ยาสเตียรอยด์ และยาประเภท NSAID เพราะ ยาเหล่านี้จะทำให้กระเพาะอาหารอักเสบ และแผลในกระเพาะอาหารกำเริบ ลดความเครียด ไม่คิดมาก พยายามทำ จิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอ อีกทั้งยังควรออกกำลังกายเป็นประจำ หรือหางานอดิเรกทำ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ลืมความทุกข์ เนื่องจากความเครียดเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก ของโรคกระเพาะอาหาร ทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ โดยการ ทานยาชนิดเม็ดควรเคี้ยวให้ละเอียด แล้วดื่ม น้ำตามอีก 1-2 แก้ว เพราะการทานยาเม็ด โดยไม่เคี้ยวอาจทำให้เกิดการอุดตันในลำไส้


31

HEART

WHAT YOU CAN FIND FROM YOUR DRINKS

DO GOOD FEEL GOOD BE NATURAL

สิ่งหนึ่งที่สร้างเสน่ห์ให้กับสาวๆ ให้ดูดีอยู่เสมอ คือ เส้นผม ซึ่งโดย ทั่วไปมักพึ่งตัวช่วยต่างๆ เพื่อบำรุงให้ เส้นผมมีสขุ ภาพดี ไม่วา่ จะเป็นแชมพู ครีมนวดผม แฮร์สปา แต่สิ่งเหล่านี้ มักมีส่วนผสมของสารเคมีมากมายที่ สะสมไว้และอาจส่งผลเสียในอนาคต วันนี้เราจึงขอเสนอการดูแลสุขภาพ ผมด้วยวิธีธรรมชาติมาฝาก สำหรับผมแห้ง ลองใช้นำ้ มันมะกอก อุ่นๆ 2-3 ช้อนโต๊ะ นำมานวด หนังศีรษะ หวีและชโลมเส้นผมให้ทั่ว แล้ ว ให้ ใช้ ผ ้ า ขนหนู พ ั น ศี ร ษะทิ ้ ง ไว้ ประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นให้ สระด้วยแชมพูอ่อนๆ ล้างออกด้วย น้ำอุน่ วิธนี จ้ี ะช่วยบำรุงเส้นผมให้กลับ มามีสภาพดี สำหรั บ ผมอ่ อ นแอหลุ ด ร่ ว งง่ า ย วิธีการดูแลง่ายๆ คือนำเหง้าขิงสดมา เผาไฟ ทุบให้แตก ผสมน้ำ แล้วนำไป ขยีใ้ ห้ทว่ั ศีรษะ วันละ 2 ครัง้ ประมาณ 3 วัน หรือนำขิงแก่ 1 เหง้า ขนาด เท่าฝ่ามือ มาตำให้ละเอียด ห่อด้วย ผ้าขาวบางเป็นลูกประคบ วางบน หม้อประคบที่ต้มน้ำจนเดือด เมื่อ ลูกประคบร้อน นำไปประคบบริเวณ ผมร่วง ทำวันละ 2 ครั้ง 20-30 นาที 3-5 วัน คุณจะพบว่ารากผมแข็งแรง ขึ้น ไม่หลุดร่วงง่ายเหมือนก่อน สำหรับผมมัน วิธีการบำรุงคือ ใช้ ไข่ขาว 1 ฟอง กับน้ำอุ่นครึ่งแก้ว ตีให้เข้ากัน หลังจากนั้นชโลมลงบน เส้นผม ใช้มือนวดให้ทั่วศีรษะทิ้งไว้ ประมาณ 8-10 นาที หลังจากนั้นให้ ล้างออกด้วยน้ำอุ่นโดยไม่ต้องสระผม ซ้ำ ทำอย่างนี้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ผมจะค่อยๆ ปรับสภาพ และหายมัน สำหรับผมแตกปลาย แค่ใช้ไข่แดง 2 ฟอง ผสมกับน้ำมันงา 4 ช้อนโต๊ะ และน้ำผึ้ง 2 ช้อนชา ตีผสมให้เข้ากัน หลังจากนั้นใช้น้ำอุ่นล้างให้ทั่วศีรษะ แล้วนำส่วนผสมที่ทำไว้ชโลมให้ทั่ว ศีรษะ คลุมด้วยผ้าขนหนูชบุ กับน้ำอุน่ หมักทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที แล้วสระออกด้วยแชมพูออ่ นๆ อีกครัง้ แค่นี้ผมแตกปลายก็จะเริ่มมีสุขภาพ ดีขึ้น

การสร้ า งความสุ ข ให้ ก ั บ ตั ว เองนั ้ น ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ 30 นาที คุณ ก็สามารถเติมความสุขและสร้างอารมณ์ดี ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ และทำได้จริง ดังนี้ ทำกิจกรรมกระตุ้นพลังแก่ชีวิต เช่น หากคุ ณกำลั ง นั ่ ง หรื อ นอนคุ ย โทรศั พ ท์ ก็ให้ลุกขึ้นยืนหรือเดินไปมา เปลี่ยนจาก การขึ้นลิฟต์เป็นเดินขึ้นบันได หรือการหา เวลาเดินออกกำลังสัก 10 นาที แค่น้ี ร่างกายของคุณก็จะกระฉับกระเฉง มีพลัง ออกไปสู ด อากาศสดชื่ น นอกบ้ า น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การเดิน สามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ทั ้ ง ยั ง ช่ ว ยพั ฒ นาสุ ข ภาวะทางอารมณ์ อย่ า งน้ อ ยที ่ ส ุ ด การตื ่ น และเดิ น ออกมา รับแสงอาทิตย์ยามเช้าก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่าย และทำได้ทุกวัน แสดงความเอื้ออารีต่อผู้อื่น เช่น การ ส่งอีเมลไปหาเพื่อนที่ไม่ได้ติดต่อกันมา นาน เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี หรือส่ง ข้อความถึงคนที่รักหรือคนที่สามารถสร้าง ความสุขแก่คุณได้เสมอ เพราะการกระทำ เช่นนี้ไม่ใช่แค่ผู้รับจะมีความสุขเท่านั้น ตัวคุณเองก็ได้รับความรู้สึกดีๆ เช่นกัน ตัดงานหรือกิจกรรมที่น่าเบื่อออกไป จากชีวิต แล้วเพิ่มสิ่งที่คุณต้องการเข้าไป แทนที่ เช่น ยกเลิกนัดที่ไม่เกี่ยวกับตัวคุณ มากนัก ลบงานบ้านทีส่ ร้างความรำคาญใจ ให้คุณออกไปจากรายการกิจกรรมประจำ สัปดาห์ แล้วหาเวลาพักผ่อนและสร้าง

RELATIONSHIP GIVE GIFT

การมอบของขวั ญ เนื ่ อ งในโอกาส ต่างๆ นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีรปู แบบหนึง่ เราจึงขอแนะนำเทคนิค เล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้ของขวัญ สุ ด พิเศษของคุณสร้างความประทับใจ แก่ผู้รับ ควรเลือกสิ่งที่เขาชอบ ไม่ใช่คุณชอบ มิเช่นนั้นเขาอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก ของขวัญที่คุณตั้งใจมอบให้ ใส่ ค วามประทั บ ใจลงในของขวั ญ

ความสุขให้กบั ตัวเองในแบบทีค่ ณ ุ ต้องการ ช่วยชีวิตคนอื่น อย่าเพิ่งตกใจว่าจะต้อง ทำเรื่องยิ่งใหญ่หรือเรื่องเสี่ยงภัย เพราะ การช่วยชีวิตคนอื่นอาจทำได้ง่ายกว่านั้น เช่น การบริจาคเลือด หรือถ้าอยากทำ ให้สุดไปกว่านั้น ก็บริจาคอวัยวะหลังจาก เสียชีวิตกับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการ สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย หาความรู้เพิ่มเติม ลองนั่งลงพิจารณา ตัวเองว่ามีสิ่งใดที่เราอยากรู้แต่ยังไม่รู้อีก บ้าง เมือ่ ได้คำตอบแล้วก็หาหนังสือเกีย่ วกับ เรื่องนั้นมาอ่าน โดยอาจทยอยอ่านเพียง วันละ 15 นาที เชื่อว่าการเรียนรู้ในสิ่งที่ เราสนใจก็นำความสุขมาสูเ่ ราได้ไม่นอ้ ยเลย ทีเดียว แสดงออกถึ ง ความสุ ข ผ่ า นรอยยิ้ ม เพราะเพียงแค่คุณเริ่มยิ้มก็ทำให้อารมณ์ ของคุณดีขึ้นเป็นกอง และเพียงแค่คุณยิ้ม ยังสามารถสร้างมิตรเพิ่มขึ้นได้ เพราะนั่น เป็นสัญญาณดีที่คนรอบข้างรู้สึกอยาก เข้าหาและพูดคุยกับคุณมากกว่าคนอื่นที่ มีท่าทีบึ้งตึง ทำงานอดิเรกทีช่ อบ ไม่วา่ จะเป็นวาดรูป ต่อจิ๊กซอว์ เย็บปักถักร้อย หรืออะไรก็ตาม ที่คุณชอบและรู้สึกมีความสุขเมื่อได้หยิบ ขึ้นมาทำ อาจไม่ต้องรีบทำให้เสร็จภายใน ครั้งเดียว ค่อยๆ ทำไปทีละนิด ให้คุณ เห็นพัฒนาการของฝีมือตัวเองทีละหน่อย คิดว่าความสุขที่เกิดขึ้นคงไม่น้อยอย่าง แน่นอน

ของราคาแพงหรือถูกไม่สำคัญเท่าการ เลือกสิ่งที่มีความโดดเด่น วิธีง่ายๆ คือ การสลักชื่อหรือใส่ภาพของคนรับเข้าไป จะทำให้ ได้ ค วามรู ้ ส ึ ก ถึ ง ความตั ้ ง ใจ ของคุณ ใส่ความรู้สึกลงไปในของที่ให้ ผ่าน การเขียนข้อความเล็กๆ น้อยๆ ลงใน การ์ด เช่น คำพูดที่เกี่ยวกับความ ประทับใจที่ดีต่อผู้รับ และคำอวยพรที่ เกี่ยวเนื่องจากของขวัญที่ให้

เมื่อพูดถึงโคเอนไซม คิวเท็น คิดวาสาวๆ คง รองออ เพราะทราบกันมาบางวาเปนสวนผสมชัน้ ดี ของเครื่องสำอาง มีคุณสมบัติลดการเกิดริ้วรอย แตความจริงแลวโคเอนไซม คิวเท็น ยังมีประโยชน มากกวานัน้ ไมวา จะชวยบำรุงหัวใจ หรือปองกันโรค อัลไซเมอร จากผลการศึกษาระบุวา คนทั่วไปควร ไดรบั โคเอนไซม คิวเท็น ประมาณ 30 มิลลิกรัมตอวัน พบในปลาทะเลลึก เครื่องในสัตว พืชตระกูลถั่ว แตถาคุณไมมีเวลาพอที่จะทานอาหารเหลานี้ในชีวิต ประจำวัน อาจลองเสริมดวยเครือ่ งดืม่ ทีอ่ ดุ มไปดวย โคเอนไซม คิวเท็น ในปริมาณทีร่ า งกายตองการก็ได ซึ่งเรามีขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับโคเอนไซม คิวเท็น มาฝากกัน • โคเอนไซม คิวเท็น เปนสารที่มีคุณสมบัติคลาย วิตามิน มีอยูต ามธรรมชาติ และรางกายสามารถผลิต เองได แตจะสรางในปริมาณทีน่ อ ยลงเมือ่ อายุเพิม่ ขึน้ หรือมีปจจัยแวดลอมอื่นๆ มากระทบ เชน พักผอน ไมเพียงพอ หรือความเครียด ดังนั้น รางกายจึงควร รับโคเอนไซม คิวเท็น จากภายนอกผานการทาน อาหารประจำวัน • โคเอนไซม คิวเท็น อยูในเซลลของรางกาย ซึง่ เปน แหลงสรางพลังงานใหแกเซลล โดยพบวาหากขาด โคเอนไซม คิวเท็น จะทำใหรางกายขาดพลังงาน มากถึง 80% • ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ระบุวา โคเอนไซม คิวเท็น มีสวนชวยยับยั้งไมให คอเลสเตอรอลจับตัวเปนกอนแข็งในหลอดเลือด และมีประสิทธิภาพสูงกวาวิตามินอีและเบตาแคโรทีน เสียอีก • อาหารทีพ่ บโคเอนไซม คิวเท็น ไดแก น้ำมันปลา ปลาทะเลลึก เชน ปลาซารดนี ปลาทูนา หรือเครือ่ งใน สัตว โดยเฉพาะหัวใจและตับ นอกจากนี้ยังมีในพืช เชน รำขาว และพืชตระกูลถัว่ อยางถัว่ ลิสง ถัว่ เหลือง • นอกจากนีเ้ รายังสามารถทานอาหารทีช่ ว ยกระตุน ให รางกายสรางโคเอนไซม คิวเท็น เชน อาหารทีม่ วี ติ ามิน อีและซีลเี นียม พบในน้ำมันพืช ขาวกลอง แตถา หาก คุณคิดวาการหาทานอาหารเหลานี้ดูยุงยาก อาจ ทดแทนไดดวยเครื่องดื่มที่มีโคเอนไซม คิวเท็น เปนสวนผสม ทัง้ ยังประกอบดวยผักผลไมอน่ื ๆ ทีม่ าก คุณประโยชน ดื่มงายทุกชวงเวลาของวัน

เซ็ปเป บิวติ ดริง้ ค โคเอ็นไซม คิวเท็น มีปริมาณโคเอ็นไซม คิวเท็น 29 มิลลิกรัม ซึง่ เพียงพอตอความตองการของรางกายใน 1 วัน


32

ALL ABOUT BIZ

BIZ LIFE

SUCCESS SYSTEM MEANS SUCCESSFUL BUSINESS ทันตแพทย์ วัฒนา ชัยวัฒน์

กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท แอลดี ซี เด็ นทั ล จำกั ด ผู้ ริ เริ่ ม วางระบบให้ กั บ ศู น ย์ ทั นตกรรม Ldc dental ให้อยู่ในรูปแบบของบริษัท ที่สามารถรองรับการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน โดยวางเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพด้านบริการทันตกรรมและมีเครือข่าย ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

• หากมั ว คิ ด ถึ ง แต่ ก ารแก้ ป ั ญ หาเฉพาะหน้ า ไป เรือ่ ยๆ นอกจากจะทำให้ไม่มคี วามสุขในการทำงาน แล้ว ผลงานทีอ่ อกมาก็จะไม่ดี และส่งผลไปถึงความ เชือ่ ถือแก่ผทู้ จ่ี ะมาใช้บริการกับคลินกิ ของเราอีกด้วย • ผู้บริหาร คือคนที่ต้องสร้างระบบในการทำงาน ให้ดี เพื่อช่วยส่งเสริมให้ทีมงานในองค์กรสามารถ เติบโตในหน้าทีก่ ารงานได้อย่างราบรืน่ ไม่ควรทำให้ เขาคิดว่าการมาอยู่ที่นี่เป็นแค่ทางผ่านสำหรับการ ไปทำงานต่อที่อื่น • ระบบที่ดี คือการมีนโยบายในการทำงานที่เป็น มาตรฐานเดี ย วกั น ทั ้ ง ในส่ ว นของระบบการ ดำเนินงานภายในบริษัท และการให้บริการลูกค้า ในคลินิกทุกสาขา

• สิ่งแรกที่คิดก่อนจะทำการเปิดสาขาใหม่ก็คือ คุณต้องมัน่ ใจในระบบงานขององค์กรเสียก่อน และ ทดลองระบบนั้นซ้ำจนมั่นใจแล้วว่าเป็นแผนงานที่ สามารถใช้ได้ผลจริง จากนั้นจึงค่อยคิดเรื่องของ การเปิดสาขาอื่นต่อไป • การเลือกทีมงานให้เลือกคนที่เขามีความคิดที่ดี เสียก่อน ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่เป็นงานมาเลย ก็ตาม เมื่อคนเรามีความคิดที่ดี เขาก็จะพยายาม เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สิ่งที่เราต้องทำ ก็คือถ่ายทอดความรู้ให้เขาเท่านั้น • มืออาชีพไม่ได้หมายถึงคนเก่ง แต่หมายถึงคนที่ เปิดใจ คนทีไ่ ม่เก่งแต่พร้อมเปิดใจรับฟังความคิดเห็น และพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง คือคนที่

จะกลายเป็นมืออาชีพตัวจริง • การทำงานต้องมีการเหนื่อยการท้อกันอยู่แล้ว แต่เราต้องไม่ถอย เพราะยังมีคนไข้อีกมากมาย ที่รอให้เราไปช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาอยู่ • การเจอปัญหาก็เหมือนกับการขึ้นบันได เมื่อเรา แก้ปัญหาในแต่ละครั้งได้สำเร็จ ก็เหมือนกับเรา ก้าวขึ้นบันไดไปอีกหนึ่งขั้น แต่ถ้าเราปล่อยปละ ไม่สนใจจะแก้ปัญหา ก็เหมือนเรายืนอยู่ที่จุดเดิม • ความสำเร็จอยู่ที่ความพอใจของตัวเราเอง ถ้าได้ ทำงานที่ตัวเองรัก เราก็จะมีความสุขโดยไม่จำเป็น ต้องไขว่คว้าสิ่งอื่นๆ เพิ่มเติม • เรื่องของธุรกิจนั้นจะอยู่นิ่งไม่ได้ ถึงแม้ว่าเราจะมี ความสุขในจุดของตัวเองแล้วก็ตาม แต่ยงั มีทมี งาน ที่เขาฝากชีวิตไว้กับองค์กร ผู้บริหารมีหน้าที่ต้อง ทำให้บริษัทเติบโตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อวางอนาคต ที่ดีและมั่นคงให้กับลูกน้องที่อยู่เบื้องหลัง • การเอาใจเขามาใส่ใจเราคือสิง่ สำคัญในการบริหาร ทีมงาน การเปิดช่องทางให้ลกู น้องสามารถส่งเสียง เสนอแนะมาถึงเราได้ นัน่ คือสิง่ จำเป็น เพราะองค์กร ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยขาเพียงข้างเดียว • การเป็นผูน้ ำก็เหมือนกับการโดนสปอตไลต์สอ่ งมา ที่ตัวเราตลอดเวลา ทุกสายตาจะจับจ้องมาที่เรา หากหัวหน้าไม่ดูแลพวกเขาอย่างเท่าเทียม ทีมงาน ก็จะทำงานให้เพราะความกลัว ไม่ใช่ด้วยความรัก • การบริหารองค์กรต้องอาศัยการวางเป้าหมายให้ดี และเข้ากันได้กับศักยภาพของลูกน้องแต่ละคน สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทุกคน ในองค์ ก ร และดู แ ลพวกเขาในแต่ ล ะแผนกได้

อย่างเหมาะสม • ควรถามตัวเองอยูเ่ สมอว่า ทุกวันนีล้ กู ค้าต้องการ อะไร เราต้องไม่หลงใหลไปกับตัวสินค้าและบริการ ที่มีอยู่ว่าถูกต้องแล้ว เพราะในวันหนึ่งลูกค้าอาจ จะไม่ต้องการสิ่งที่เรานำเสนอให้กับพวกเขาแล้ว ก็ได้ การทบทวนตัวเองตลอดเวลาคือสิ่งจำเป็น • ผู้บริหารที่ดีจำเป็นต้องเรียนรู้ในการชื่นชมหรือ ให้ ร างวั ล เพื ่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งแก่ พ นั ก งานที ่ ท ำดี เพราะจะทำให้เขาอยากพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป • การเรียนรู้ความผิดพลาดจากคนที่ประสบความ สำเร็จ คือทางลัดในการช่วยพัฒนาตัวเองได้อย่าง รวดเร็ว • ผมเชื่อว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดคือ บันไดไปสู่ความสำเร็จ นักธุรกิจที่ประสบความ สำเร็จมาแล้วหลายคนต่างเคยล้มลุกคลุกคลานมา อย่างนับไม่ถว้ น พอพวกเขายิง่ ล้มเหลวมากเท่าไหร่ เขาก็ จ ะยิ ่ ง เข้ า ใกล้ ค วามสำเร็ จ มากขึ ้ น เท่ า นั ้ น และบทเรียนจากความผิดพลาดนี่แหละ ที่ทำให้ มองเห็นหนทางทีจ่ ะไปถึงความสำเร็จ นอกเสียจาก คุณจะไม่คิดเรียนรู้มันเลย • แต่ละบริษทั ต่างก็มเี ป้าหมายเป็นของตัวเอง ข้อดี ของการมีคแู่ ข่งก็คอื ทำให้เราไม่หยุดทีจ่ ะพัฒนาตัวเอง ต่อให้เส้นทางของธุรกิจนี้มีเราเพียงเจ้าเดียว แต่ถ้า เราทำไม่ดี ลูกค้าก็ไม่เลือกที่จะมาใช้บริการกับเรา • คู่แข่งยิ่งเยอะ ตลาดก็ยิ่งโต ผู้ใช้บริการก็จะมี ทางเลือกทีห่ ลากหลาย ทีเ่ หลือก็แค่ทำให้ผใู้ ช้บริการ มองเห็นศักยภาพขององค์กรเรา

BIZ BOOK นักเศรษฐศาสตร์สนามบิน (The Airport Economist) ผู้เขียน : ทิม ฮาร์คอร์ต ผู้แปล : สุภาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน และ ชัยธวัช บุญจุบัน สำนักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์ ราคา : 220 บาท

ทิม ฮาร์คอร์ต นักเศรษฐศาสตร์สนามบิน จะพาผูอ้ า่ นเดินทางไปสูเ่ รือ่ งราว ของการค้าระหว่างประเทศในมุมลึก จากประสบการณ์ทเ่ี ขาเคยสร้างความสำเร็จ มากมายให้กบั ธุรกิจระหว่างประเทศของออสเตรเลีย โดยทัว่ ไปนักเศรษฐศาสตร์ สนามบินอาจจะหมายถึงผู้ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับนานาประเทศ ทีม่ เี ทีย่ วบินบ่อยเสียจนไม่เคยย่างเท้าออกจากสนามบิน ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับประเทศนัน้ ๆ แต่ไม่ใช่สำหรับ ทิม ฮาร์คอร์ต ทีใ่ ห้ความสำคัญกับทัง้ เรือ่ งประวัตศิ าสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ หรือแม้กระทัง่ กีฬาและบันเทิงของแต่ละประเทศที่เขาได้มีโอกาสไปเยือน ทำให้ได้มุมมองด้านการค้า และการส่งออก ในมุมใหม่อย่างที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน และเขาได้บอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างลงในหนังสือเล่มนี้แล้ว นอกจากจะได้ข้อมูลเรื่องการค้าระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน รอบด้านแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังเต็มไปด้วย ภาษาสนุกสนาน ชั้นเชิงการเขียนที่หาตัวจับยาก ตัวอย่างที่ยกมาจากเรื่องใกล้ตัว และความคิดเห็นของ ผู้เขียนที่สื่อสารอย่างเข้าใจง่าย เพราะความตั้งใจของเขาคือเขียนหนังสือให้คนอ่านสนุกระหว่างเดินทาง บนเที่ยวบินที่แสนยาวนานนั่นเอง


JOIN US!

R E G R U B M A H

E M W O L L O F PROJECT

วิธีงายๆ ที่จะติดตามขาวสารบันเทิง และเรื่องราวอัพเดต เกี่ยวกับเทรนดแฟชั่น ไลฟสไตล และไดรวมเลนเกมชิงรางวัลทุกเดือน เพียงเขามาเปนสวนหนึ่งของ HAMBURGER ดวยการ Follow @HAMBURGER_MAG ใน Twitter เพื่อรับขาวสารไดเร็วกอนใคร!

WHAT’S NEWS

*อัพเดตธีมในแตละเลมของนิตยสาร HAMBURGER *เกาะติดเบื้องหลังการถาย Fashion set ที่นาตื่นตาตื่นใจ *รูขาวในแวดวงบันเทิงทั้งไทยและเทศไดรวดเร็วทันใจ *รูความเคลื่อนไหวของศิลปน ดารา และเซเลบบริตี้คนโปรด *รวมเปนสวนหนึ่งของการสำรวจ Poll กับกระแสฮอตประเด็นดัง *อาน Quote สัมภาษณดาราดังสุดฮอต *อัพเดตเทรนด Beauty ทุกเดือนสำหรับสาวรักสวยรักงาม *อัพเดตเทรนดกับ Style จากทุกมุมโลก *สัมผัสไลฟสไตลที่ใชสำหรับคุณ

เสนอข�าวคราว ำ น ร า ก บ ั ก บ พ ม ย ี เตร ศ ในรูปแบบของ ท ะเ ล แ ย ไท ง ิ เท น ั บ วงการ TWITTER N O R E G R U B M HA าวในวงการบันเทิง ร ง อ ่ ื เร ก ุ ท ต เด พ ั อ ที่จะคอย รวมทั้งไลฟ�สไตล� ต อ ฮ ด ุ ส น ่ ั ช ฟ แ � ด ร เทรน งทุกความต�องกา อ น ส บ อ ต ่ ี ท ต ิ ว ี ช � การใช ของคุณได�ที่นี่!

SPECIALPRIZE FOR YOU! *ร�วมเล�นเกมทาง TWITTER ชิงรางวัลมากมาย และห�ามพลาดกับรางวัลใหญ� ที่จะมีมาแจกทุกเดือน ประเดิมแจกรางวัลครั้งแรกในเดือนเมษายนนี้! กับรางวัลใหญ� “โทรศัพท�มือถือ HTC Desire HD”

ติดตามกติกาและรายละเอียดการร่วมเล่นเกมได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

ลุ�นรับ มือถือ HTC

DID YOU FOLLOW? @HAMBURGER_MAG แล้วเจอกัน!!

Desire HD มูลค�า 18,500 บาท

www.abookonline.com | facebook.com/abookpublishing | twitter.com/abookpublishing

WA?L[E3A=/Q_3 WA?L[E3A=N3

W=L#JG2N4L<ZE;3RC</ L".LA WLZ#Z3% K;X?J@K[.G< L"[=ª

3LxNL%OAþ/4G[.#=þ"E=āGª

1dL[;DK/A5E?L<%3N. #P"N.A LDNĎ";O%OAþ/X=1O_W#G QGW: G";K3ª

X;<Q3G<S 3NĎ"]

X/ X1#=þ"W=LW?Q_G3[EA #=þ"E=āGª

Aþ1<LBLD/=–AL;N.D=L"D==¨ø#=þ"/3LL=’ D;;/N*L33K4#dL3A3;L;L<1O_dL?K"=GR-;Lô1.?G"õ

3KAþ_"#J0cKV@>K[..OA L W;Q_G;OGO3@ý^!4<I3#=þ"E=āGª

"cK2@2F2J2.;O#=þ"E=āG[; ª X?J;K3[; ;O1O_DNď3DR.#=þ"E=āGª

7ĉ1N<<:X?J@K:V$P^F Z3L==KCLY=D;K<Y4=LDL;L=01dLZE DK;"KFKK<4@;[.#=þ"E=āGª

8=G;D=R56?L=1.?G" X?A/K`"X/ AK33O`W53/3[5! í èÇ»ÃÐà·È ·ÕèÌҹ˹ѧÊ×ͪÑé¹¹Ò·Ñ ™‘Þ›˜ž²|€Þ³›¬†‡‘|­Ù‘ŸzŸ“†Ü¡ª–—}Ÿwa book ¬‰‘0-2726-9996‡h›49™‘Þ›abook9@gmail.com


40

THE WORDS

“Everybody wants to do something to help, but nobody wants to be the first.”

ทุกคนต้องการจะทำอะไรสักอย่าง แต่ไม่มีใครเลยที่ต้องการทำเป็นคนแรก -Pearl Bailey

“If you don’t change your beliefs, your life will be like this forever. Is that good news?”

ถ้าคุณไม่เชื่อความเชื่อของตัวเอง ชีวติ ของคุณก็จะเป็นเช่นนัน้ ตลอดไป แล้วนั่นเป็นข่าวดีหรือ? -Dr. Robert Anthony

“The main dangers in this life are the people who want to change everything or nothing.”

อันตรายที่สำคัญยิ่งในชีวิตนี้ก็คือ คนที่ต้องการจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง หรือไม่ก็พวกที่จะไม่เปลี่ยนอะไรเลย สักอย่าง -Nancy Astor

“Feelings are like chemicals, the more you analyze them the worse they smell.” ความรู้สึกก็เหมือนสารประกอบเคมี ยิ่งคุณไปแยกแยะมันมากเท่าไหร่ กลิ่นของมันก็ยิ่งเลวร้ายมากขึ้น เท่านั้น -Charles Kingsley

“Yes and no are very powerful words. Mean them when you say them. Respect them when you hear them.”

ใช่และไม่ คือคำพูดทีท่ รงพลังอย่างมาก จงหมายความตามนัน้ เมือ่ พูดออกมา และจงเคารพคำพูดนัน้ เมือ่ ถึงคราว ทีท่ า่ นได้ยนิ -Michael Josephson

“No iron chain, or outward force of any kind, can ever compel the soul of a person to believe or to disbelieve.” ไม่มีห่วงโซ่ หรือพลังภายนอกชนิดใด ที่สามารถฉุดลากนำพาจิตใจของคนคนหนึ่ง ให้เชื่อหรือไม่เชื่ออะไรได้ -Thomas Carlyle


“The world isn’t interested in the storms you encountered, but whether or not you brought in the ship.” โลกไม่ได้สนใจตอนที่ท่าน

41

“You may not accomplish every goal you set -no one does -- but what really matters is having goals and “Excessive going after sorrow laughs. them whole Excessive joy weeps.” heartedly.” กำลังเผชิญกับพายุหรอก แต่สนใจว่า ท่านจะประคองเรือได้หรือไม่ต่างหาก -Raul Armesto

คุณอาจจะทำไม่สำเร็จในทุกเป้าหมาย ทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ ไม่มใี ครหรอกทีท่ ำได้ แต่สงิ่ ที่ สำคัญจริงๆ ก็คือ การมีเป้าหมายและ วิ่งไล่ล่ามันด้วยหัวใจทั้งดวงต่างหาก

สะอื้นไห้จนมากล้นคือหัวเราะ สนุกสนานเกินพอเหมาะคือร้องไห้ -William Blake

-Les Brown

“The key to everything is patience. You get the chicken by hatching the egg, not by smashing it open.” กุญแจสำคัญในทุกๆ สิ่งคือความอดทน ท่านได้ ไก่ตัวหนึ่งจากการที่มันกกไข่ ไม่ใช่ฟาดเปลือกไข่ให้เปิดออก -Arnold Glasgow

“One man can be a crucial ingredient on a team, but one man cannot make a team.”

คนคนหนึ่งอาจเป็นส่วนประกอบ ที่จำเป็นอย่างยิ่งของทีม แต่คน เพียงคนเดียวนั้นไม่อาจสร้างทีมได้ -Kareem Abdul-Jabbar

“Seeing the light is a choice, not seeing the light is no choice.”

แสงสว่างอาจเป็นสิ่งที่คุณเลือกจะ มองหรือไม่ก็ได้ แต่การจะไม่เห็น แสงสว่างเลยนั้นไม่มีทาง -Doug Horton

“There is no future in any job. The future lies in the man who holds the job.” ไม่มีอนาคตในงานใดๆ ทั้งนั้น อนาคตอยู่ในตัวผู้ที่ทำงานนั้นต่างหาก -George W. Crane


42

THE GUEST

CREATIVITY COMES

WITH HAPPINESS เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท

แน่นอนว่าเราทุกคนต่างเคยผ่านช่วงเวลาของการเป็น ‘วัยรุ่น’ ที่ใครหลายคนพูดเป็น เสียงเดียวกันว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำมากที่สุดในชีวิต ได้ทำกิจกรรมสนุก ได้แสดงออกถึงพลัง ภายในตัวเอง ผ่านการแต่งตัว คำพูด และสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอย่างมากก็คือ สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ หรืออินเทอร์เน็ต บุคคลในสื่อเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนผู้นำ เทรนด์ของวัยรุ่น สังเกตได้ว่าดาราคนใดที่กำลังดัง เพลงใดที่กำลังฮิต หรือท่าเต้นของมิวสิกวิดีโอ ไหนกำลังอิน วัยรุ่นมักรู้จักและทำตามได้แทบทั้งหมด เราจึงขอพาผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ ภัทธิรา ปาลวัฒน์วิไชย ซีอีโอ บริษัท YAAK จำกัด ที่ดำเนินงานด้านผลิตรายการโทรทัศน์ เจาะกลุ่มวัยทีนทั้งหมดในเครืออาร์เอส เช่น Teen Plus Show, Kamikaze Club, 2Nite Live เป็นต้น รวมทั้งงานภาพยนตร์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศอาทิ Sex Phone คลื ่ น เหงา สาวข้ า งบ้ า น หรื อ บทบาทโปรดิ ว เซอร์ ภ าพยนตร์ เรื ่ อ ง รั ก จั ง นั บ ว่ า หญิ ง สาว มากความสามารถผู้นี้ถือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลงานของศิลปินมากมายที่วัยรุ่นไทยชื่นชอบ ด้วยงานด้านการผลิตสื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่น วัยที่สนใจกระแสต่างๆ รอบตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องใช้พลังสมองในการคิดสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่สาวอารมณ์ดีผู้นี้ เล่าให้ฟังว่า ด้วยเสน่ห์ของงาน ทำให้ไอเดียดีๆ เกิดขึ้นได้ไม่ยาก “เราคิดว่างานที่ทำอยู่มีเสน่ห์ตรงที่ได้ทำงานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอ หรือคอนเสิร์ต แล้วเรารู้สึกสนุกกับทุกงาน สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ สนุกกับการคิดตีโจทย์ที่หลากหลาย งานทุกอย่างที่เข้ามาจึงสร้างความสนใจให้เราอยากทำ อยู่เสมอ และไม่เคยกลัวเรื่องคิดไม่ออก เพราะคิดว่ายังไงก็ต้องคิดออก แค่จะดีที่สุดเท่าที่เรา ต้องการหรือเปล่า สำหรับตัวเองคิดว่าขั้นตอนของการคิดนั้นง่ายที่สุด ทำได้อิสระ จะคิดที่ไหน ก็ได้ จะคิดอะไรก็ได้ เราเลยจะชอบขั้นตอนของการคิดมากที่สุดเมื่อเทียบกับขั้นตอนอื่นๆ ในการทำงาน” หากจะกล่าวถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์ของอาชีพครีเอทีฟ คนในอย่างภัทธิรามองว่า บางครั้งความคิดนอกกรอบ หรือความคิดที่หลุดไปไกลที่บางคนบอกว่าถึงขั้นเพ้อฝัน เป็นสิ่ง ที่มีประโยชน์และจำเป็นต่องานด้านนี้ “เราคิดว่าทุกคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการคิดหรืองานด้านสร้างสรรค์ต่างๆ เขามักไม่มี ขีดจำกัดทางความคิด แต่จะมีคนที่ไปดึงเขาให้เข้ามาสู่ความเป็นจริง เช่น ถ้าเป็นลูกน้อง คนที่ไป ดึงเขาเข้ามาก็คือเจ้านาย หรือคนที่เข้าใจเรื่องธุรกิจ สิ่งที่ทำให้หวนกลับมามองถึงความจริงก็คือ กลุ่มเป้าหมาย ว่าที่คิดมาจะนำไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหน คือสุดท้ายแล้วครีเอทีฟทั้งหลายก็จะมี คนที่มาตบไอเดียให้เข้ากรอบอีกทีหนึ่งอยู่ดี แต่ยังไงความคิดนอกกรอบที่บางครั้งออกไปทาง เพ้อฝัน อาจเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างนั้นจำเป็นมาก เพราะถ้าทำงานด้านนี้แล้วทิ้งเรื่องเพ้อๆ หรือเรื่องที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ออกไป สิ่งที่น่าสนใจก็อาจจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาไอเดีย แปลกๆ แต่เวิร์กจากความคิดแนวเพ้อฝันก็มีมาก” ในโลกแห่งความเป็นจริง งานแต่ละอย่างมักไม่ได้เป็นไปตามใจของครีเอทีฟทุกอย่าง เพราะถูกล้อมกรอบด้วยเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นโจทย์ให้ต้องต่อสู้กับข้อจำกัด ภัทธิราจึงบอกเคล็ดลับ ของการทำงานในลักษณะนี้ว่า สิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลให้ได้ระหว่างการคิดนอกกรอบ กับโจทย์ที่ได้มา “สำหรับในออฟฟิศของเรา เมือ่ มีโจทย์มาพร้อมเงือ่ นไข 8 ข้อ เราจะบอกเฉพาะโจทย์ไปก่อน แล้วปล่อยให้ทมี งานรวมถึงตัวเราไปคิดเองแบบตัวใครตัวมัน พอมาประชุมกันก็คอ่ ยมาเฉลยหักมุม ว่าจริงๆ มันมีเงื่อนไขทั้งหมดดังนี้ แล้วก็มาช่วยกันดูว่าความคิดของใครสามารถนำมาปรับใช้ได้ ต้องเพิ่มเติมตรงไหนหรือเปล่า คือขั้นตอนเริ่มคิดจะเปิดกว้างไว้ก่อนแล้วค่อยมาปรับกันทีหลัง ที่ทำแบบนี้เพราะสังเกตจากตัวเราเองว่าถ้ารับโจทย์กว้าง จินตนาการจะพรั่งพรูออกมามาก แต่ถ้าหากบอกโจทย์ที่มีเงื่อนไขเยอะๆ ตั้งแต่แรก ก็จะคิดแคบตั้งแต่แรก ทำให้เสียไอเดียดีๆ ทีอ่ าจเลยกรอบไปอีกนิดแต่นำมาใช้ได้จริง และเราพิสจู น์มาแล้วว่าบอกโจทย์แบบกว้างๆ ในครัง้ แรก

ได้ประโยชน์มากกว่า เพราะได้ความคิดมากองเยอะมาก แล้วเราค่อยมาหยิบเอาส่วนที่ใช้ได้ คือ เราต้องหาจุดที่สมดุลให้ได้ระหว่างโจทย์กับความคิดที่หลุดออกไปนอกกรอบ สำหรับเราคิดว่า จริงๆ แล้วงานครีเอทีฟมีแทรกซึมอยู่ในทุกๆ วงการ เพราะจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องผ่านการคิด สร้างสรรค์ การวางแผนทั้งนั้น และเราทุกคนก็มักจะมีมุมหนึ่งที่มีความเป็นครีเอทีฟ อยู่ที่ว่าจะนำ ไปใช้มากน้อยแค่ไหน อย่างถ้าเปิดคาร์แคร์ก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะ ว่าจะทำอย่างไรให้ ลูกค้าสนใจบริการของเรา จะพ่นน้ำแบบไหนให้ถูกใจลูกค้า (หัวเราะ)” เป็นธรรมดาสำหรับคนทำงานที่ต้องผ่านเรื่องสมหวังและผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วน แต่สำหรับภัทธิรา เธอบอกว่าไม่เคยถอดใจยอมแพ้ อาจมีท้อบ้าง แต่ก็ฮึดสู้ทุกครั้งจนงานสำเร็จ สู่สายตาประชาชน “คือเราเป็นคนค่อนข้าง sensitive เจออะไรนิดหน่อยก็ทำให้ท้อได้ แต่ดีที่เราเป็นคน กลับตัวค่อนข้างเร็ว คือท้อสักพัก แต่ไม่นานก็กลับมาสู้ต่อ โยนสิ่งต่างๆ ทิ้งไปเพราะความ อยากทำงานมีมากกว่า อย่างเมื่อก่อนเราทำงานแล้วเจ้านายปฏิเสธทั้งที่คิดว่ามันเจ๋งแล้ว เราก็ เสียใจ แต่ด้วยความที่เราอยากทำงานชิ้นนั้นจริงๆ ก็เลยต้องปรับปรุงตามที่เขาแนะนำ จนสุดท้าย ทำได้สำเร็จแล้วมานั่งคิดย้อนกลับไปว่า ตายแล้ว ทำไมงานชิ้นก่อนฉันคิดได้ขี้ริ้วขี้เหร่แบบนั้น ยังนึกสมน้ำหน้าตัวเองเลยที่โดนปฏิเสธ (หัวเราะ)” จากเนื้อหาของงานที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นในยุคดิจิตอลเช่นนี ้ ทำให้การสื่อสารให้ โดนใจเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่สร้างสรรค์สื่อต่างๆ จึงต้องปรับตัวสวมหัวใจวัยทีน ให้ก้าวทันกลุ่มคนดูอยู่เสมอ “บางครั้งก็เหนื่อยเหมือนกัน เพราะวัยรุ่นกิจกรรมเขาเยอะ (หัวเราะ) และสมัยนี้เขามี ช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารถึง 3 จอ คือจอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ และจอโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่เมื่อก่อนเรามีแค่จอเดียวคือโทรทัศน์ เราก็ต้องตามไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ตลอด เกาะติด สื่อที่เขาสนใจ เช่น โซเชียลมีเดีย หรือคลิปวิดีโอต่างๆ เพื่อให้เรารู้ความเป็นไปของวัยรุ่น แต่ก็ ไม่ยากเกินไป เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่แสดงออกทุกอย่างที่เขาคิด เขาเป็นวัยที่ไม่เก็บความรู้สึก บอกทุกอย่าง (หัวเราะ) เราก็แค่จับจุดให้ได้แล้วเปิดพื้นที่ให้เขาแสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่งความจริงก็คล้ายกับเราสมัยวัยรุ่นนั่นแหละ ตอนนั้นเราก็เยอะเหมือนกัน ทุกกิจกรรมที่เพื่อนทำ เราก็หนีพ่อแม่ไปทำเหมือนกัน (หัวเราะ) เพียงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาคือเนื้อหาและ รูปแบบของกิจกรรมที่วัยรุ่นแต่ละสมัยสนใจ เช่น สมัยเราเล่นโรลเลอร์เบลด บ้าดาราฮ่องกง แต่สมัยนี้เขาเปลี่ยนเป็นเล่นไอซ์สเกต กรี๊ดดาราเกาหลี และข้อดีของการทำงานกับวัยรุ่นคือ เรารูส้ กึ ว่าช่วงวัยรุน่ เป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ ในชีวติ ทำให้รสู้ กึ ว่าเราอยูก่ บั งานทีส่ ร้างความสุข ให้ตัวเองอยู่เสมอ ก็เลยทำทุกอย่างค่อนข้างราบรื่น” เมื่อได้มาคุยกับครีเอทีฟมากประสบการณ์ เราจึงไม่พลาดที่จะถามถึงเคล็ดลับสำหรับ การเป็นครีเอทีฟให้กับคนที่สนใจงานด้านนี้ ซึ่งเธอได้เผยว่า “เราคิดว่าคนที่ทำงานด้านนี้ต้องเริ่มจากการมีความสุขเป็นอันดับแรก เพราะถ้าเมื่อไหร่ ที่ชีวิตไม่มีความสุข คุณก็ทำงานครีเอทีฟออกมาไม่ดี เนื่องจากคนเราคงไม่สามารถคิดหรือทำ อะไรดีๆ ออกมาได้ในยามที่ชีวิตคับขัน เพราะการคิดเป็นเรื่องของอารมณ์ จินตนาการ และยิ่งถ้า ทำงานในสายบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับความสุขด้วยแล้ว ก็มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องมีความสุข ก่อน เมื่ออารมณ์ดีแล้วไอเดียดีๆ ก็จะเกิดได้ไม่ยากค่ะ” ในชีวิตการทำงาน คงไม่มีงานไหนที่จะสำเร็จได้อย่างง่ายดาย หากแต่ต้องอาศัยความรัก และความอดทน ลองผิดลองถูก แต่ที่สำคัญคือ ต้องไม่ยกธงขาวยอมแพ้ออกจากเกมไปเสียก่อน อย่างที่ภัทธิราได้ใช้จินตนาการผสมกับความสุขคลุกเคล้าออกมาเป็นผลงานที่คอยสร้างความสุข ให้กับคนดูนับล้านๆ คน และเราเชื่อแล้วว่าเธอเป็นคนที่ใช้ความสุขเป็นพลังในการทำงานจริงๆ ข้อพิสจู น์คอื รอยยิม้ บนใบหน้าของครีเอทีฟสาวผูน้ ้ี ทีแ่ ม้ผอู้ า่ นอาจไม่ได้เห็นขณะทีเ่ ราไปสัมภาษณ์ แต่เชื่อว่าคงรู้สึกได้ผ่านคำสนทนาของเธอตั้งแต่บรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้าย


THE MOST POPULAR

FREE COPY! ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร์) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ House ภัทราวดีเธียเตอร์ เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิริกิติ์ อาคาร อื้อ จือ เหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน์ อาคาร เอ็มไพร์ม อาคาร มณียา อาคาร ต้นสน อาคาร มาลีนนท์ อาคาร Lake Rajada อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชาร์เตอร์ I House Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่ TCDC

Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนย์หนังสือ สวทช. SCG Experience AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลีนิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village Bodyshape : K Village S.B.Design Square : คาร์ฟูร์รัชดา S.B.Design Square : โฮมโปร วิลเลจสุวรรณภูมิ S.B.Design Square : เซ็นทรัลเวิลด์ S.B.Design Square : เซ็นทรัลปิ่นเกล้า S.B.Design Square : คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ S.B.Design Square : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต S.B.Design Square : ภูเก็ต S.B.Design Square : เดอะมอลล์โคราช มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว 112 มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 มิลเลนเนียม ออโต้ : สยามพารากอน มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1 HONDA : ศรีอยุธยา HONDA : พระราม 4 Excutive Supercar : เอกมัย

INDEX Livingmall : บางนา INDEX Livingmall : พหลโยธิน INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ INDEX Livingmall : มาบุญครอง INDEX Livingmall : เพชรเกษม INDEX Livingmall : บางใหญ่ INDEX Livingmall : เอกมัย Modernform : CDC True Shop True Coffee Starbucks Coffee World 94 Coffee กาแฟดอยตุง บ้านไร่กาแฟ iberry Kanom Mister Donut Vanilla Garden กัลปพฤกษ์ กับข้าว กับปลา Yindee Cup ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย Cafe Classique : เอกมัย ไล-บรา-ลี่ A BIG Seat au bon pain Coffee Beans by Dao Daddy Dough คอฟฟี่ แกลลอรี่ CDC GREYHOUND Cafe Nichy Cakes & Coffee Coffee Berry กาแฟวาวี : เอกมัย ห้องอาหารสีฟ้า Folies ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10

Miss Mamon ร้านกาแฟโปลีส์ Le’ Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC NEW... เขาใหญ่-ปากช่อง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Vally Country Club HOTEL des ARTISTS หอมหมื่นลี้ ชาโต เดอ เขาใหญ่ NEW... เชียงใหม่ dusit D2 โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel U Chiang Mai Hotel Hallo Bar Hotel Tamarind Village Chiang Mai Mo Rooms Yesterday the Village Im Eco Casa 2511 i berry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow Happy Hut ร้านหอมปากหอมคอ

Mont Blanc Love at First Bite แมวใจดี แกลเลอรี่ Aka Spa หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B2S : Central Airport Plaza ร้านเล่า Salon De Guru NEW... แม่ฮ่องสอน Bebop Groove yard all about coffee ร้านมิตรไทย Coffee in love River Cornor Free from Park at Pai NEW… หัวหิน วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา The Sea-cret Hua Hin Hua Hin Mantra Resort Let’s Sea กบาลถมอ รีสอร์ท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง The 55th Corner บ้านใกล้วัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน

a day BULLETIN issue 145  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you