Page 1

ISSUE 134 11 - 17 FEBRUARY 2011

THE SOUND OF SILENCE


ISSUE 134, 11 - 17 FEBRUARY 2011

The Invisible Chain เรื่องเล่าธรรมดาๆ เรื่องหนึ่ง บางทีอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่า เพราะถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆ เรื่องเล่านั้นอาจฟังคล้ายเรื่องของ ‘เรา’ เพราะเรานี่แหละคือคนที่จะต้อง ครุ่นคิดและนำเรื่องเล่านั้นมาเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง แต่ถ้าคุณยังไม่มีเรื่องเล่าที่ประทับใจพอที่จะเปลี่ยนชีวิต ลองฟังเรื่องนี้ดู “เมือ่ ยังเป็นเด็ก ผมชอบละครสัตว์มาก... สัตว์ทด่ี งึ ดูดใจผมได้เป็นพิเศษคือ ช้าง... ระหว่างการแสดง เจ้าตัวใหญ่ยกั ษ์นแ้ี สดงให้เห็นถึงน้ำหนัก ขนาด และพละกำลัง อันมหาศาลของมัน – แต่เมื่อแสดงจบ จนถึงเวลาที่จะกลับไปแสดงอีกครั้งนั้น ขาข้างหนึ่งของมันถูกล่ามโซ่ไว้กับเสาหลัก เสาต้นนั้นเป็นเพียงท่อนไม้เล็กๆ ตอกลงพื้น เพียงไม่กี่เซนติเมตร แม้โซ่ใหญ่และทนทาน ผมก็มั่นใจว่า สัตว์ซึ่งล้มต้นไม้ด้วยแรงของตนได้ย่อมปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเสานั่นและหนีไปได้แน่ๆ ผมยังรู้สึก ถึงความลี้ลับดังกล่าว อะไรกันแน่ที่เหนี่ยวรั้งมันไว้... ผมโชคดีได้พบคนฉลาดคนหนึ่งซึ่งพอจะตอบคำถามนี้ได้ ช้างละครสัตว์ไม่หนี เพราะมันถูกล่ามกับเสาคล้ายๆ กันนี้ ตัง้ แต่ยงั เล็ก ผมหลับตานึกภาพช้างแรกเกิดทีไ่ ม่มที างสูถ้ กู ล่ามไว้กบั เสา ตอนนัน้ ช้างตัวน้อยต้องทัง้ ผลักทัง้ ดึงจนเหงือ่ ท่วมเพือ่ ดิน้ รนให้ตัวเองเป็นอิสระ แม้มันจะพยายาม เพียงใดก็ไม่สำเร็จ ผมนึกภาพมันนอนหมดแรง และวันต่อมามันก็พยายามลองอีก วันแล้ววันเล่า --- กระทั่งวันหนึ่ง เจ้าสัตว์ตัวนี้ก็ยอมรับความอ่อนแอของตนและปลงใจ ในชะตาชีวิต ช้างตัวใหญ่ยักษ์มีแรงมหาศาลไม่ยอมหนี เพราะคิดว่าหนีไม่ได้ มันยังคงจำความอ่อนแอไร้กำลังที่รู้สึกหลังลืมตาดูโลกไม่นานได้ฝังใจ สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือ มันไม่เคยกลับไปตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความทรงจำนั้นอย่างจริงจังอีกเลย มันไม่เคยลองทดสอบกำลังของตนอีกเลย ไม่เคยเลย “เราทุกคนค่อนข้างจะเหมือนช้างในละครสัตว์ เราท่องไปในโลกทั้งที่ถูกล่ามไว้กับเสานับร้อยๆ ต้นซึ่งกีดขวางเราจากอิสรเสรี เราดำเนินชีวิตด้วยความคิดว่า เราทำอะไรต่อมิอะไรไม่ได้ เพียงเหตุทค่ี รัง้ หนึง่ นานมาแล้วเมือ่ ครัง้ ยังเป็นเด็ก เราเคยพยายาม แต่ไม่สำเร็จ เราจึงทำตัวเหมือนช้างนัน่ และฝังหัวว่าฉันทำไม่ได้ และไม่มวี นั จะทำได้ ดังนัน้ ทางเดียวทีจ่ ะล่วงรูว้ า่ คุณทำสิง่ นัน้ ได้หรือไม่ คือ พยายามลองอีกที” ทัง้ หมดนีผ้ เู้ ขียนนำมาจากหนังสือดีๆ ของสำนักพิมพ์ผเี สือ้ ชือ่ เรือ่ ง จะเล่าให้คณ ุ ฟัง ผู้เขียนคือ ฆอร์เฆ่ บูกาย แปลโดย เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ -- อ่านเรื่องเล่านี้แล้วก็ได้แต่คิดว่า คำว่า ลองพยายามอีกที นี่ไม่ใช่คำธรรมดาเลยจริงๆ เพราะใครจะรู้ว่าการ พยายามอีกครั้งที่ว่านั้น อาจเป็นการปลดโซ่ที่ผูกล่ามเราไว้มาตั้งนานก็ได้ เพียงแต่บ่อยครั้งที่เรามักเลือกที่จะหยุดพยายาม เพราะคิดไปว่ามันคงเหนื่อยเปล่า ซึ่งบางที ก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะว่าหนทางแห่งความสำเร็จอาจไม่ได้มีแค่ทางเดียว ถ้ามันเหนื่อยเกินไปหรือไม่คุ้มที่จะพยายาม ก็ไม่จำเป็นต้องหยุดตัวเองไว้แค่เรื่องนี้ ไปทุ่มเทพลัง ให้กบั เรือ่ งอืน่ บ้างก็ได้ เพราะเอาเข้าจริง เราคนเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะตอบได้วา่ เรือ่ งทีเ่ ราพยายามนีม้ นั คุม้ ค่าต่อการพยายาม หรือคุม้ ค่าแก่การเดินจากไป และปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะ ทำให้เราตอบคำถามนี้กับตัวเองได้ก็คือ เรายังรู้สึกติดค้างอยู่หรือเปล่าว่า เราน่าจะทำได้ ถ้ารู้สึกแบบนั้น มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะเดินจากไป คุณควรจะปลดปล่อย ตัวเองจากความรูส้ กึ ทีต่ ดิ ค้างอยูใ่ ห้หมดจะดีกว่า จริงอยูว่ า่ คนเราคงเกิดมาทำทุกเรือ่ งทีอ่ ยากทำไม่ได้ แต่ขณะเดียวกันคนเราก็มหี ลายเรือ่ งทีท่ ำได้และเกิดมาเพือ่ ทำสิง่ นัน้ ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ขนาดไหน แต่ที่เราไม่ทำ และไม่พยายามทำต่อ เพราะคิดว่าไม่รู้จะทำไปทำไม ซึ่งจะว่าไปการที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่ง มันจะ ต้องผ่านการคิดใคร่ครวญอยู่ไม่เกิน 3 ระดับ คือ ควรทำหรือเปล่า ต้องทำหรือเปล่า และจำเป็นต้องทำหรือเปล่า? ถ้าตอบได้ว่า ควรทำ เราก็อาจจะต้องถามตัวเอง ต่ออีกว่า ต้องทำหรือเปล่า ถ้าควรทำ แต่ยังไม่ต้องทำ เราก็อาจจะไม่ทำ แต่ถ้าผ่านสองคำถามแรกมาเจอคำถามสุดท้ายว่า จำเป็นต้องทำหรือเปล่า? นั่นแหละถึงจะ ชี้ขาดได้ว่า เรื่องนั้นต้องทำหรือไม่ เพราะความรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำ มันจะพาเราให้ก้าวผ่านคำถามว่า จะทำไปทำไม ได้ในที่สุด คุณจะรู้สึกด้วยตัวคุณเองว่าถึงเวลา แล้วทีค่ ณ ุ จะต้อง ‘ทดสอบกำลังของตัวเองอีกครัง้ ’ คนเรามีโซ่ทม่ี องไม่เห็นล่ามไว้นน่ั ว่ายากแล้ว แต่บางคนยังไม่รดู้ ว้ ยซ้ำว่ามี ซึง่ นัน่ ถือว่ายากกว่าหลายเท่า คนประเภทแรก ยังพอมีวนั ได้ฉกุ คิดและพยายามมองหาโซ่นน้ั เพือ่ ปลดออก แต่คนประเภทหลังจะยังคงใช้ชวี ติ ล้มลุกคลุกคลานต่อไป แม้จะไม่ถงึ ตาย แต่กอ็ าจไม่เคยตอบได้วา่ มีความสุข หรือเปล่า ไม่มใี ครเล่าต่อว่า แล้วในคณะละครสัตว์เคยมีชา้ งสักตัวไหมทีบ่ า้ คลัง่ และพาตัวเองหลุดออกมาจากโซ่ทล่ี า่ มไว้ได้ แต่ชวี ติ จริงทีเ่ ราเห็นๆ กันนัน้ หากช้างเกิดคลัง่ ขึ้นมาจริงๆ โซ่แข็งแรงขนาดไหนก็เอาไม่อยู่ และถ้าเปรียบภาพนั้นเหมือนชีวิตคน เราก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้มีความบ้าคลั่งเป็นวิธีเดียวที่จะปลดโซ่แบบช้าง แต่เรายังมีสติ เหตุผล และปัญญา เป็นอุปกรณ์สำคัญด้วย เพียงแต่เมื่อปลดแล้ว อย่าไปหาเรื่องมาล่ามไว้อีกก็พอ เพราะคุณก็รู้แล้วนี่ว่า กว่าจะปลดออกมันยากขนาดไหน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 134 วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2554

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

08 GOODNEWS

12

20

08

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

26

2 4(%7)..% /&,)&%

THE NAKED

#,)-!4% #,)-!8

ผ ม ได ้ อ ่ า น a day BULLETIN ฉบ ั บ ป ร ะ จ ำ ว ั นท ี ่ 31/12/2010 แล้วครับ ชอบมาก (ผ่านสถานี รถไฟฟ้ า ใต้ ด ิ น ตอน เที่ยง เห็นมาวางและ เปิ ด ห่ อ กระดาษให้

ทำความรู ้ จ ั ก ศิ ล ปะ การแสดงที ่ ม าจาก ความเงี ย บ กั บ คู ่ หู นักแสดงละครใบ้ ระดับโลกอย่าง Gamarjobat

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

22 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

24 SHOPPING

เติมความหวานให้ชีวิต เพิ่มความกุ๊กกิ๊กให้กับ ความรัก ด้วยบรรดา ของขวัญสุดโรแมนติก รับวาเลนไทน์

26 @HOME

กลับสู่ความร่มรื่นของ ธรรมชาติ อ ี ก ครั ้ ง กั บ The Tree Eco Condo Bang Po Station

28 31 35 38 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- คุ ย กั บ Designer รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

38

12 INTERVIEW

มองชี ว ิ ต ให้ ม ี แต่ ด ้ า น บวกกั บ เอ็ ด เวิ ร ์ ด เอนสโก Managing Director แห่ ง BedBuzz

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

Drugs คู่หูดีเจ Electro Punk ที่ร้อนแรงที่สุด จากนิวยอร์ก ซึ่งจะบิน ตรงมาเยื อ นแฟนๆ ในเมืองไทยกันถึงที่

หยิบแล้ว) ขอชมครับ ที่มีการรวบรวมคำถาม อย่างไร และยังมีหลากหลายอาชีพอีกด้วย และคำตอบสัน้ ๆ ของผูท้ ม่ี าเป็นปก ทำให้รสู้ กึ ขอเป็นกำลังใจ และสวัสดีปใี หม่ 2011 ว่าได้ทบทวนสิง่ ดีๆ อีกครัง้ หนึง่ และได้เติมเต็ม กับทีมงาน a day BULLETIN ทุกคนครับ ในบางฉบับทีเ่ ราพลาดไป อยากบอกว่า หน้า Interview ของ a day BULLETIN มีเสน่หใ์ นตัว -ศุภชัย ภัทรธารวณิชย์ มาก ที่สามารถทำให้ผู้มาเป็นปกตอบคำถาม แบบสบายๆ ง่ า ยๆ เป็ นตั ว ตนของตนเอง ชัดเจน ตรงไปตรงมากับคำถาม ก็ไม่รวู้ า่ ทำได้

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีรศ์ รัณย์ สุทธินภิ าชัย พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.articlesbase.com

10 อันดับสุนัขที่มีคนนิยมเลี้ยงทั่วโลก ปี 2011 2

1

ปอมเมอโกลเดน เรเนียน รีทรีฟเวอร์ (Pomeranian) (Golden Retriever)

คุ ณ คิ ด ว่ า ควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ วันวาเลนไทน์มากน้อยแค่ไหน อย่างไร

3

4

5

6

7

ชิห์สุ (Shih Tsu)

ปั๊ก (Pug)

ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky)

ร็อตต์ไวเลอร์ (Rottweller)

บูลด็อก (Bulldog)

THE POLL

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

ความพึงพอใจในชีวิตด้านต่างๆ ของประชาชนไทยในช่วงต้นปี 2554 สภาพครอบครัว ความรัก ความอบอุ่น การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา

7.10 6.23 การท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ 6.24 การยอมรับและเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ

6.94

การรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

การได้รับบริการสาธารณสุขที่ดี

6.34

การรับรู้และติดตาม ข่าวสารต่างๆ ในสังคม

2554

6.33

6.45

ความสะดวกในการเดินทาง และการคมนาคม

6.35

การได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง เท่าเทียม การดูแลและใส่ใจสุขภาพ

6.19 6.51

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย คือ 2 ประเทศ ที่ มี ก ำลั ง การผลิ ต น้ ำ มั น ปาล์ ม ได้ ม าก ถึงร้อยละ 90 ของ โลก

40,000 ปัจจุบนั โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศไทย ขาดแคลนครูประมาณ 40,000 คน โดยสาขาวิชา ทีข่ าดแคลนบุคลากรมากทีส่ ดุ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่มา : www.obec.go.th

ที่มา : www.thairath.co.th

9

10

บีเกิ้ล (Beagle)

ชิวาวา (Chihuahua)

8 ยอร์กเชียร์ เทอร์เรียร์ (Yorkshire Terrier)

สำหรั บ จั ง หวั ด ลำปางถื อ เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ มี อั ต รา การเกิ ด โรคมะเร็ ง สู ง สุ ด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด อืน่ ๆ ในภาคเหนือ โดยระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2550 พบ ผูป้ ว่ ยมะเร็งรายใหม่เพิม่ ขึน้ 1,600 รายต่อปี โรคมะเร็ง ที่ พ บ ม า ก ที่ สุ ด คื อ มะเร็งปอดในเพศชาย ที่มา : www.manager.co.th

24.5%

อังกฤษเป็นประเทศที่มีคนอ้วน มากที่สุดในยุโรป โดยเฉลี่ยแล้ว มีจำนวนประชากรทั้งประเทศ ที่เป็นโรคอ้วนถึง 24.5% ที่มา : www.afp.com

ผลการสำรวจราคาบ้านและที่พักตามเมืองใหญ่ของโลกระบุว่า ‘ฮ่องกง’ เป็นเมืองที่มีราคาที่พักอาศัยแพงที่สุดในโลก โดยตั้งแต่ต้นปี 2009 ราคา ที่พักอาศัยในฮ่องกงมีการก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นมากกว่า 55% และยังคงมี แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า 18 เดือนนับจากนี้ ที่มา : www.sewell-group.co.uk

55

%

“ถื อ เป็ น เทศกาล สนุกๆ อีกเทศกาลหนึ่ง แต่ ไ ม่ ค วรจะจริ ง จั ง เพราะถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ วัฒนธรรมของคนไทย” สุวัฒนา วรนาม 28 ปี, พนักงานโรงแรม “ไม่ ค วรให้ ค วาม สำคั ญ มากจนเกิ น ไป เพราะเราสามารถแสดง ความรั ก กั น ได้ ท ุ ก วั น อยู่แล้ว” ศิวณัฐ เลิศอัมพันธ์ 25 ปี, นักศึกษา “ให้ ค วามสำคั ญ แบบมีขอบเขตค่ะ สิ่งดีๆ ก็รับไว้ แต่ถ้าไม่ดีก็อย่า ไปทำตาม” ปารณีย์ มีกุล 29 ปี, ประชาสัมพันธ์ “ก็ รู ้ ส ึ ก เฉยๆ กั บ เทศกาลนี ้ เพราะช่ ว ง หลั ง มั น เป็ น เรื ่ อ งของ การตลาดมากกว่า” พัธนะ สุวรรณโคตร์ 28 ปี, Food Stylist “ถ้ า จะใช้ โ อกาสนี ้ ในการมอบความรู้สึกดีๆ ให้แก่กันก็ถือว่าเป็นเรื่อง ดี แต่ ค วรจะมี ข อบเขต อยู่ในวัฒนธรรมอันดี” ธัญลักษณ์ ศรีคราม 30 ปี, โอเปอเรเตอร์ “ไม่ ค วรให้ ค วาม สำคั ญ มากเกิ น ไปค่ ะ เ ก า ะ ก ร ะ แ ส ได ้ ต า ม ความเหมาะสม” เขมยา ลอยรัตน์ 31 ปี, การตลาด


8

• เจ้าของและดีไซเนอร์ของร้าน Q-pot นาย ทาดากิ วากามัตซึ โชว์รถเบนซ์สมาร์ตที่ทำจากช็อกโกแลตทั้งคันที่ทำให้เป็นพิเศษ กับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีแห่งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชันขายช็อกโกแลตในเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะ มาถึง โดยทางบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปิดรับออร์เดอร์รถสั่งทำพิเศษแบบนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม นี้เท่านั้น - AFP

ENTERTAINMENT

PEOPLE

คูห่ ปู ยู่ า่ ใจเด็ด!

‘เจมส์ คาเมรอน’

คว้าอันดับ 1

จับมือไล่หัวขโมยจนกระเจิง

คนดังฮอลลีวูดที่มีรายได้สูงสุด

‘วานิต้ี แฟร์’ นิตยสารบันเทิงเล่มดัง ของสหรัฐฯ ได้จัดอันดับคนดังฮอลลีวูด ทีม่ รี ายได้สงู สุดประจำปี 2010 ทีผ่ า่ นมา โดย เจมส์ คาเมรอน ผู้กำกับภาพยนตร์ Avatar ที่สร้างรายได้ถล่มทลาย 1.95 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรัฐฯ (ราว 58,500 ล้านบาท) เป็นบุคคลที่มีรายรับรวมถึง 257 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 7,710 ล้ า นบาท) โดยมี จอห์ น นี เดปป์ พระเอกมาดเซอร์ ตามมาในอันดับ 2 ด้ ว ยรายได้ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 3,000 ล้านบาท) อันดับที่ 3 เป็น ของ สตี เวน สปี ล เบิ ร ์ ก ‘พ่ อ มดแห่ ง วงการฮอลลีวูด’ ที่ทำเงินได้ 80 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ (ราว 2,400 ล้านบาท) ในขณะที่ คริสโตเฟอร์ โนแลน ผู้กำกับ Inception ติดอันดับ 4 ด้วยตัวเลขรายได้ 71.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 2,145 ล้านบาท) และ ลีโอนาร์โด ดิ คาปริโอ พระเอกสุ ด หล่ อ ที ่ ม ี ร ายรั บ ประมาณ 62 ล้ า นเหรี ย ญ สหรั ฐ ฯ (ราว 1,860 ล้านบาท) เข้ามาในอันดับ 5

• ชาวจีนในหมู่บ้านยู่ฮวน ซึ่งอยู่ในเมือง Taizhou ทางตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียง ได้ตามรอยการก่อสร้างกำแพงเมืองจีน ตามภูมปิ ญ ั ญาจักรพรรดิสมัยโบราณ เพือ่ ป้องกันปัญหาการโจรกรรมต่างๆ เพราะปัจจุบนั คนในหมูบ่ า้ นมีฐานะความเป็นอยูด่ ขี น้ึ เลยจำเป็นต้องป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน โดยคนที่จะเข้าจะออกประตูหมู่บ้านต้องใช้รหัสและผ่านการตรวจอย่างเข้มงวด - AFP

โจรดวงกุดชะล่าใจ บุกเข้าปล้นอพาร์ตเมนต์ของนายวอลลี วัย 91 ปี และนางเบ็ตตี้ ภรรยาวัย 82 ปี ในย่านเซนต์ชาร์ลส์ รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคิดว่าคราวนี้คงกินนิ่ม เพราะในบ้านไม่มี คนอื่นอยู่เลยนอกจากสองปู่ย่าคู่นี้ โดยนางเบ็ตตี้เล่าให้ฟังว่า ได้ยินเสียงโครมครามที่หน้าบ้าน เมื่อออก ไปถึงก็พบว่าสามีตวั เองนอนกองอยูก่ บั พืน้ เนือ่ งจากโดนคนร้ายซัดเข้าทีใ่ บหน้า หลังจากนัน้ โจรวัย 20 ต้นๆ ก็พยายามเข้ามาจับคุณย่ามัด จากนั้นนายวอลลีซึ่งเป็นทหารผ่านศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้ใช้ ทักษะทางทหารที่มีอยู่ฮึดสู้กลับไป และสองสามีภรรยารุ่นใหญ่ก็ช่วยกันตะลุมบอนกับคนร้ายอยู่หลาย นาที จนในที่สุดโจรในชุดไอ้โม่งก็ยอมแพ้และวิ่งหนีไปโดยไม่ได้อะไรติดมือกลับไปแม้แต่ชิ้นเดียว เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างกลับสู่ความสงบ ทางตำรวจก็ได้ออกมาชมเชยความกล้าหาญของทั้งสองคน แต่ ก็ไม่แนะนำให้ขัดขืนความต้องการของพวกอาชญากร เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วย

EDUCATION

นักร้องสาวชาวแคนาดาจบโทสาขาวิชา ‘เดอะ บีเทิลส์’

ขอแสดงความยินดีกับ แมรี-ลู ซาฮาลาน เคเนดี้ นักร้องสาวจากแดน แคนาดา ทีส่ ำเร็จการศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พลู โฮป ในสาขา The Beatles, Popular Music and Society เป็นคนแรกของโลก โดยเธอกล่าวว่า “ฉันภูมิใจกับความสำเร็จในครั้งนี้ หลักสูตรมีความท้าทาย สนุกสนาน และ ยังชีใ้ ห้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ต่อบทเพลงของเดอะบีเทิลส์ทม่ี อี ยูใ่ นทุกแง่มมุ ของชีวติ ” ด้าน นาย ไมค์ บร็อกเคน ผูก้ อ่ ตัง้ และผูอ้ ำนวยการหลักสูตร กล่าวว่า “นีเ่ ป็นหลักสูตรเฉพาะด้านเกีย่ วกับเดอะ บีเทิลส์ หลักสูตรเดียวในโลก นอกเหนือ จากการวิเคราะห์ดนตรีและองค์ประกอบในแต่ละเพลงของเดอะบีเทิลส์แล้ว ยังชี้ให้เห็นว่าดนตรีสามารถช่วยขัดเกลาจิตใจและความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้อย่างไร” ทั้งนี้ แมรี-ลู ซาฮาลาน เคเนดี้ เป็นศิลปินมืออาชีพและนักแสดงชาวแคนาดา เธอเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล จูโน (รางวัลด้านดนตรีของแคนาดา) ในสาขาศิลปินหญิงยอดเยี่ยม ในปี 1993 มาแล้ว

POLITICS

PUBLIC HEALTH

หมอญี ป ่ น ่ ุ หั ว ใส ใช้ ‘ลาบราดอร์’ ตรวจหาเชือ้ มะเร็ง

เพื่อนตูบของเราได้สร้างความมหัศจรรย์ให้ วงการแพทย์อีกครั้ง เมื่อวารสารทางการแพทย์ Gut ของญี ่ ป ุ ่ น ระบุ ช ั ด เจนว่ า นั ก วิ จ ั ย แห่ ง มหาวิทยาลัยคิวชู เมืองฟูกุโอกะ ได้ใช้สุนัข พันธุ์ลาบราดอร์สีดำเพศเมีย วัย 8 ขวบ ชื่อ ‘มารีน’ ในการทดสอบหาเชื้อมะเร็ง โดยมันถูก ฝึกให้เลือกตัวอย่างกลิ่นลมหายใจและอุจจาระ ซึง่ ในการสุม่ เลือกตัวอย่างจากลมหายใจ พบว่า มันสามารถเลือกถูก 95% ขณะที่การเลือกจาก ตัวอย่างอุจจาระ พบว่ามันสามารถเลือกถูกถึง 98% เรียกว่าได้ผลใกล้เคียงกับการวินิจฉัยด้วย การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เลยทีเดียว ด้าน ดอกเตอร์ ฮิเดโตะ โซโนดะ หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า “เป็นเรื่องยากที่จะนำสัญชาตญาณ การดมกลิ ่ น ของสุ น ั ข มาใช้ ใ นปฏิ บ ั ต ิ ก าร ทางการแพทย์ เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกหัดสุนัขค่อนข้างสูง แต่เราก็จะนำผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาเพื่อการ รักษาโรคต่อไป”

‘ซูดานใต้’ เฮ! หลังมีประชามติให้แยกตัวเป็นเอกราช

นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499 ประเทศซูดานก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน และมี กรณีพิพาทกันมาอย่างยาวนานกว่า 55 ปี วันนี้ชาวซูดานใต้ก็ยิ้มออกกันเสียที เมื่อคณะกรรมการการลงประชามติของซูดานใต้ ได้ออกมาประกาศผลการลงคะแนนประชามติให้ซูดานใต้แยกตัวเป็นเอกราชจากซูดานเหนือ โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิใน 10 รัฐ ของซูดานใต้ ถึงร้อยละ 99 หรือประมาณ 3.7 ล้านคน ทีต่ อ้ งการให้ทางซูดานใต้แยกตัวเองออกมาเป็นเอกราช โดย นาย โมฮาเหม็ด อิบราฮีม คาลีล ประธานคณะกรรมการการลงประชามติ ได้กล่าวถึงยอดผูท้ ม่ี าใช้สทิ ธิด์ ว้ ยว่า “มีผอู้ อกเสียงลงคะแนนชาวซูดานใต้ ในต่างประเทศกว่า 8 ประเทศ ที่สนับสนุนการแยกตัวด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น โดยร้อยละ 99 สนับสนุนการแยกตัว และมี ชาวซูดานใต้ในสหรัฐอเมริกาว่า 8,500 คน ที่ออกมาใช้สิทธิ์การลงคะแนนในครั้งนี้”


• โฉมหน้าของนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชาวฟิลิปปินส์ Kenneth Cobonpue ซึ่งออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้ถูกใจซูเปอร์สตาร์จาก ฮอลลีวูดจนโด่งดัง ในภาพเขากำลังโพสท่าอยู่บนเตียงแบบเดียวกับที่ แบรด พิตต์ สั่งทำไปหมาดๆ ที่สำคัญ ดีไซเนอร์ ชาวเอเชียคนนี้ยังได้รับรางวัลการออกแบบมากมาย และงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็กำลังตีตลาดเฟอร์นิเจอร์ระดับหรูหรา ในตลาดโลกอยู่ในขณะนี้ - AFP

• เจ้าเสือดำ พอลชึน่ ถูกเจ้าหน้าทีใ่ นศูนย์อนุรกั ษ์สตั ว์ Serengeti ในเมืองโฮเดนเฮเกน ในเยอรมนี นำมาเลีย้ งคูก่ บั กระต่ายทีช่ อ่ื ลิซา่ เพราะมันถูกพีน่ อ้ งเบียดเสียดแย่งกันกินนมจากแม่จนตัวมันเองไม่ได้กนิ นม จนเจ้าหน้าทีต่ อ้ งนำขวดนมมาป้อนให้มนั ต่างหาก และที่ต้องนำมาเลี้ยงคู่กับกระต่ายไว้ชั่วคราวเพราะไม่อยากให้ช่วงเดือนแรกๆ ของชีวิตเจ้าเสือต้องโดดเดี่ยวจนเกินไป - AFP

SPORT ‘บียอร์น’ แรงจัด! คว้ารวดแชมป์ 11 รายการกอล์ฟยูโรเปียน ทัวร์

โธมัส บียอร์น นักกอล์ฟหนุม่ ชาวเดนมาร์ก คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียน ทัวร์ ในรายการคอมเมอร์เชียล แบงก์ กาตาร์ มาสเตอร์ ที่สนามโดฮากอล์ฟคลับ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเอาชนะ อัลบาโร กีรอส เก็บไป 3 เบอร์ดี จาก 4 หลุมสุดท้าย และปิดเกมไปด้วยสกอร์รวม 4 วัน 14 อันเดอร์พาร์ นำห่าง อัลบาโร กีรอส คู่แข่ง ชาวสเปน ไปถึง 4 สโตรก ส่งผลให้โธมัสทำสถิติเป็นแชมป์ยูโรเปียน ทัวร์ 11 รายการติดต่อกัน นอกจากจะคว้า เงินรางวัลกลับบ้านไปถึง 12.7 ล้านบาท แล้ว หนุ่มโธมัสยังได้ขึ้นเป็นมือวางอันดับที่ 19 ของโลกอีกด้วย

พนันรักราชวงศ์

การพนันกับคนอังกฤษเป็น ของคูก่ นั เมือ่ คนอังกฤษมีความสุข กับการพนันฟุตบอล แข่งม้า หรือ รายการที ว ี ทำไมจะพนั น เรื ่ อ ง รักๆ ใคร่ๆ ของราชวงศ์ไม่ได้ โดย เฉพาะกับงานแต่งงานระดับโลก ของเจ้าชายวิลเลียม และ เคต มิดเดิลตัน ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่ง Time ได้ทำการจัดอันดับ หัวข้อพนันยอดฮิตของชาวผู้ดี มีอะไรบ้างไปดูกัน • หัวข้อที่คนอังกฤษลงเงินพนันกันมากที่สุดก็คือ ‘เคต มิดเดิลตัน จะเลือกชุดแต่งงานสีอะไร?’ นักพนันส่วนใหญ่ เทเงินไปที่สีครีม ซึ่งมีราคาต่อรอง 9/4 รองลงมาคือสีขาว 11/4 นอกจากนี้ยังมีคนแหวกแนวขอพนันว่าเป็นสีขาว อัลมอนด์ สีแชมเปญ สีขาวมุก และสีวานิลลา • เมื่อจบเรื่องชุดวิวาห์แล้ว หัวข้อพนันต่อมาจึงเป็นเรื่อง เพื่อนเจ้าสาว ที่พนันกันว่าจะเป็น พิพพา มิดเดิลตัน พี่สาวของเคต หรือเปล่า ตามมาก็เป็นเรื่องเพลงเต้นรำ เปิดฟลอร์ ทีต่ อนนีเ้ พลง I don’t wanna miss a thing ของ ไบรอัน อดัมส์ มาแรงที่สุด ไล่เรียงไปจนถึงเรื่องสถานที่

ANIMAL

เมืองผูด้ ที ำเก๋! จัดแข่งกระต่ายกระโดดสูงขึ้นครั้งแรก

อั ง กฤษจั ด งานแสดงสั ต ว์ ขนาดเล็กที่เมืองฮาร์โรเกต บริเวณ นอร์ธยอร์กเชียร์ ซึ่งงานดังกล่าวได้ จั ด ติ ด ต่ อ กั น มากว่ า 89 ปี แ ล้ ว โดยทางผู้จัดยังสร้างความฮือฮา เพิ่มขึ้นด้วยการจัดประกวดแข่งขัน กระต่ายกระโดดสูงเป็นครั้งแรก ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมี สถิติบันทึกเอาไว้ว่า เมื่อปี 1997 กระต่ายจาก ประเทศเดนมาร์ก ชื่อ โตเซน สามารถกระโดดได้ สูงถึง 1 เมตร สำหรับใครที่คิดว่างานนี้เป็นการ ทารุ ณ สั ต ว์ ห รื อ เปล่ า ? ทางด้ า น มอรี น ฮอยลี ครูฝึกกระต่าย ก็ได้ออกมาชี้แจงว่า “กระต่ายมี ธรรมชาติ ท ี ่ จ ะกระโดดข้ า มสิ ่ ง กี ด ขวางตรงหน้ า คนทั ่ ว ไปคงไม่ รู ้ ว ่ า กระต่ า ยสนุ ก กั บ การกระโดด มากแค่ไหน”

จัดงานเลี้ยงสละโลดของเจ้าชายวิลเลียม สีหมวกของ สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธในงานแต่งงาน สถานที่ ฮันนีมูน ความยาวของชุดเจ้าสาว เพื่อนเจ้าบ่าว หรือแม้ กระทั่งเจ้าชายแฮรีจะควงใครมางานแต่งงานด้วยหรือไม่ • นอกจากหัวข้อยอดฮิตเหล่านี้ บริษัทรับพนันยังจำเป็น ต้องคิดหัวข้อพนันใหม่ๆ มาล่อใจลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งบาง ครั้งก็ออกจะเป็นหัวข้อที่ดูรุนแรงไปบ้าง อย่างเช่น เคต มิดเดิลตัน จะเดินเข้าสู่โบสถ์ตรงเวลาหรือไม่ หรือจะสาย 3 นาที ให้แขกต้องคอยชำเลืองมอง หรือแม้กระทั่งชีวิตคู่ ของทั้งสองจะจบด้วยการหย่าร้างหรือไม่ • สถิติของบริษัทรับพนันระบุว่า ค่าเฉลี่ยที่คนส่วนใหญ่ วางเงินเดิมพันอยู่ที่ประมาณ 3.5 ปอนด์ต่อครั้ง ซึ่งแสดง ให้เห็นว่านักพนันกล้าเสี่ยงในจำนวนเงินที่พวกเขาเห็นว่า จะไม่สร้างความกังวลมากนักหากจะต้องเสียไป ซึง่ รูเพิรต์ อดัมส์ โฆษกของวิลเลียม ฮิลล์ บริษัทรับพนันรายยักษ์ ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่คนจำนวนมากกล้าลงเงินพนัน น่าจะเพราะต้องการความสนุกสนาน และเพื่อเป็นหัวข้อ ในการสนทนา มากกว่าจะคิดเอาจริงเอาจังกับการหาเงิน จากมัน

“เวลานี้ เ ป็ น เวลา ที่ ผ ม อ ย า ก จ ะ เ ห็ น พีน่ อ้ งประชาชนคนไทย มีความสมัครสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งในการ สนับสนุนกองทัพและ เจ้ า หน้ า ที่ ข องเราใน การปกป้องอธิปไตย”

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 5 กุมภาพันธ์ 2554

GREEN PLEASE หอยทากตรวจจับมลพิษ

นักวิทยาศาสตร์รัสเซียค้นพบวิธีตรวจสอบมลภาวะในอากาศ ด้วยวิธีการใช้หอยทากยักษ์พันธุ์อะคาตินา จากแอฟริกา มาเป็นตัว ตรวจสอบมลภาวะอากาศในเขตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งจากการ ศึกษาพบว่า ในเวลาที่หอยทากสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของ สารเคมีในอากาศ พวกมันจะแสดงอาการว่าถูกรบกวนด้วยการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น มีการขยับตัวกระฉับกระเฉงขึ้น หรือมีอัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น ซึง่ กลุม่ นักวิทยาศาสตร์ทท่ี ำการศึกษาเชือ่ ว่า การนำหอยทากมาใช้ในการตรวจสอบมลภาวะในอากาศนี้ เป็นวิธีการใหม่ที่สร้างสรรค์ เป็นธรรมชาติ และให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ โดยเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ เลือกหอยทากพันธุ์อะคาตินามาเป็นสัตว์ทดลองเนื่องมาจากการที่มันมีกระบวนการทำงานของปอด และมีระบบการหายใจเหมือนของมนุษย์นั่นเอง

Did You Know?

11 กุมภาพันธ์ 2461 - ฟรีดริก เอเบิรต์ ดำรงตำแหน่ ง ประธานาธิ บ ดี แห่ งรัฐ เยอรมนีคนแรก ซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐ ของสาธารณรัฐไวมาร์ (เยอรมนีในสมัย สงครามโลก) 12 กุมภาพันธ์ 2367 - ชาวครีก ชนพื ้ น เมื อ งเผ่ า อิ น เดี ย นแดงในรั ฐ จอร์เจีย ยอมยกดินแดนให้แก่รัฐบาล สหรัฐอเมริกา ก่อนจะอพยพชนเผ่าไป ทางตะวันตก 13 กุมภาพันธ์ 2527 - คอนสแตนติน เชอร์เนนโก ขึน้ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ พรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต 14 กุมภาพันธ์ 2488 - กองทัพ อากาศอั ง กฤษเริ ่ ม การระเบิ ด เมื อ ง เดรสเดินในประเทศเยอรมนี ส่งผลให้ เกิดพายุเพลิงคร่าชีวิตพลเรือนหลาย หมื่นคน 15 กุมภาพันธ์ 2546 - ประชาชน ราว 10-15 ล้านคน ใน 600 เมือง ทั่วโลก ร่วมกันประท้วงสหรัฐอเมริกา ในการทำสงครามกับอิรกั ซึง่ ถือเป็นการ ชุมนุมประท้วงที่มีประชาชนเข้าร่วม มากที่สุดในประวัติศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2541 - ผู้บริหาร ระดับสูงของบริษทั ยูทวี ี เคเบิล เน็ตเวิรค์ จำกัด (มหาชน) หรือยูทีวี และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือไอบีซี ทำพิ ธ ี ล งนามในสั ญ ญาร่ ว มกั น เพื ่ อ ผนวกกิจการของสองบริษัทเข้าด้วยกัน เป็นบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ยูบีซี) 17 กุมภาพันธ์ 2143 - นักปรัชญา จอร์ดาโน บรูโน ถูกเผาทั้งเป็นที่ แคมโปเดอฟลอริในกรุงโรมในข้อหา ว่านอกรีต

นอนร่วมเตียงกับน้องหมาหรือแมวเหมียวเสี่ยงโรคสารพัด

นักวิจัยจากคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ระบุว่า การยอมให้น้องหมาหรือแมวเหมียวนอนร่วมเตียงด้วย อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้มากมาย เพราะบรรดา 250 โรค ที่รู้กันว่าถ่ายทอดจากสัตว์สู่คน มีกว่า 100 โรค ที่มาจาก สัตว์เลีย้ งในบ้าน ตัง้ แต่โรคพยาธิทม่ี ผี ลต่อหัวใจ ความผิดปกติในการย่อยอาหาร ไปจนถึงกาฬโรคต่อมน้ำเหลือง ซึง่ นักวิจยั ยัง เตือนว่า แม้กรณีการเจ็บป่วยจากสัตว์เลี้ยงจะพบได้ไม่บ่อยนัก แต่เจ้าของสัตว์เลี้ยงก็ควรตระหนักถึงความจริงข้อนี้ด้วย


12


มีคนบอกว่า ความเงียบมีเสียง เราเองก็ลงั เล ที่จะเชื่อ แต่บางครั้งเราก็อดที่จะคิดเช่นนั้นไม่ได้ เพราะ เมือ่ ไหร่ทเี่ ราเงียบจนถึงทีส่ ดุ เราจะได้ยนิ เสียงอึกทึกจนเกินทนยิง่ กว่า เสียงใดๆ ทีว่ า่ ดังเสียอีก บ้างก็บอกว่านัน่ ไม่ใช่เสียงของความเงียบ แต่เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพราะความเงียบ เอ... ไม่รสู้ ิ แต่อยากให้คณ ุ ลองอ่านเรือ่ งราวของ นักแสดงละครใบ้ทชี่ อื่ กัมมาโจบะ (Gamarjobat) คูน่ ดี้ กู อ่ น เพราะบางทีเรือ่ งราวของพวกเขาอาจจะทำให้คณ ุ มองและ เข้าใจความเงียบในแบบที่ต่างออกไป กัมมาโจบะ เป็นคูช่ ายหนุม่ นักแสดงละครใบ้ชาวญีป่ นุ่ ทีม่ องเผินๆ คุณอาจคิดว่าพวกเขาเป็นนักดนตรีพงั ก์ เพราะทัง้ คูล่ ว้ นทำผมตัง้ แต่ยอ้ มผมคนละสี คนหนึง่ สีเหลือง (ฮิโระปง) คนหนึง่ สีแดง (เคตจิ) แต่หากได้ดกู ารแสดง ของพวกเขาแล้ว คุณจะทึง่ ในความสามารถทีพ ่ วกเขาแสดงออกมาด้วยความเชือ่ และหลงใหลในศาสตร์การแสดงละครใบ้ ที่ไม่ใช่ละครใบ้แบบคนหน้าขาวทีบ่ างครัง้ เราก็อาจไม่เข้าใจในเนือ้ หาทีแ่ สดงมากนัก แต่พดู ให้เห็นภาพคร่าวๆ ว่า การแสดง ของกัมมาโจบะเป็นเหมือนการนำเสนอภาพชีวิตและเรื่องราวที่มีพล็อตเรื่องสนุกๆ คล้ายละครสั้นหนึ่งเรื่องแต่ไม่มีเสียง นัน่ หมายความว่า พวกเขา ‘สือ่ สาร’ เรือ่ งราวเหล่านัน้ ผ่านสีหน้า ท่าทาง แววตา ฯลฯ แต่เชือ่ หรือไม่วา่ แม้ไม่มกี ารเปล่งเสียง ออกมาแม้แต่คำเดียว แต่คนดูกลับเข้าใจและสนุกสนานกับการแสดงของพวกเขาโดยก้าวข้ามกำแพงของทุกภาษาไปอย่างสิน้ เชิง พิสจู น์ได้วา่ ไม่วา่ กัมมาโจบะจะเดินทางไปเปิดการแสดงที่ไหนในโลก ล้วนแต่ได้รบั การยอมรับและเสียงปรบมือชืน่ ชมทีด่ งั กระหึม่ ใช่... เป็นเสียงปรบมือทีม่ อบให้กบั การแสดงทีเ่ งียบงันไร้เสียง -- มันเป็นความเงียบทีถ่ า้ คุณได้สมั ผัสจะรูว้ า่ มันไม่ธรรมดาเลย เพราะมันเป็นความเงียบที่สามารถส่งเสียงไปกระทบจิตใจคนและสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ กระทั่งน้ำตา ตามมามากมาย ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ อะไรก็ไม่ทราบทีท่ ำให้เรารูส้ กึ ขึน้ มาว่า ไม่วา่ การแสดงของพวกเขาจะจุดประกายความคิดอะไรให้คณ ุ หรือไม่ อย่างหนึง่ ทีเ่ รามองเห็นก็คอื พวกเขาพิสจู น์แล้วว่า สีทงั้ สองสี คือ เหลือง และแดง ทีเ่ ป็นสีแห่งความขัดแย้งและ คูต่ รงข้าม ตลอดกาลในบ้านเรา เป็นเพียงสีที่ทั้งคู่ใช้แยกแยะและระบุเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่สุดท้ายมันก็เป็นสีที่หลอมรวมกัน เป็นหนึ่งเดียวได้ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้คนดูได้ อย่างน้อยนั่นก็ทำให้เราคิดได้อย่างหนึ่งว่า สีที่แตกต่างกัน ไม่ได้มคี วามหมายในตัวมันเอง แต่ความหมายอยูท่ คี่ นมองจริงๆ แล้วบ้านเรานำสีทงั้ สองสีมาสร้างรอยยิม้ อะไร ให้กับประเทศได้หรือไม่ คงต้องฝากกลับไปคิดดู (มาแวะเรื่องนี้ได้อย่างไร?) ในโอกาสทีก่ มั มาโจบะเดินทางมาเปิดการแสดงแบบเต็มรูปแบบครัง้ แรกในเมืองไทย เราจึงไม่อยาก ให้คณ ุ พลาดด้วยประการทัง้ ปวง และก่อนทีค่ ณ ุ จะปล่อยให้พวกเขาพาไปสูด่ นิ แดนแห่งความเงียบ ที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ เรามาเปิดหน้าต่อไปนี้คุยกันกับนักแสดง ละครใบ้ทงั้ สองท่านกันก่อนดีกว่า แน่นอน... การอ่านต้องใช้ความเงียบ ด้วยเช่นกัน

มเอี่ย

ภาพ ม ถ่าย

สัมภา

ษณ

รัตน์ เอ ์ : วิไล

ติบุตร

: กฤต

ุทธิกิต ธกร ส


14

ะ จ น ่ ล เ ม ผ ก ว พ ่ ี ท ้ บ ใ ร ค ะ ย ล ล ็ เ า ่ ว ก จ ม ใ ผ น ้ ส ้ บ รใ ่ ได ค ม ะ ไ ล ม น ผ ใ ก จ ใ ว น พ อ ส ะ ม ล ่ ผ แ ต น ้ ึ แ ข ก ก็ ๆ า ล ม เ น ั น ก ้ ค บ ่ ุ ม ใ ล ร ก ค ะ ล ก ั จ ้ ู ร ้ ด ทกุ คนไ

ทำไมถึงหลงใหลและชอบในศาสตร์การแสดงละคร ตั้งแต่เมื่อไหร่ เคตจิ: จริงๆ ผมก็สนใจหลายๆ อย่าง แต่เริ่ม เลียนแบบการแสดงละครใบ้มาตั้งแต่ 10 ขวบ เหมือนลองทำท่าทางแบบละครใบ้ดู เพราะว่า คิดว่ามันดูเท่ดี ตอนแรกสุดก็คือดูจากทีวี ฮิโรปง: ตอนแรกสุดก็อยากทำคนเดียว คนเดียว ก็แสดงได้ คือตอนนีอ้ าจจะเป็นคูก่ นั แต่ตอนแรก เริ่มมาจากการแสดงแบบคนเดียว ก่อนหน้านี้ ผมเคยลองหาหลายๆ อย่างทีค่ ดิ ว่าเป็นกิจกรรม ทีท่ ำคนเดียวได้ แล้วก็ได้มาเจอละครใบ้ พอเจอ ละครใบ้ ก ็ พ บว่ า มั น สามารถเล่ นคนเดี ย วได้ และไม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์ แล้วก็ไม่ตอ้ งพูด ก็เลยคิด ว่าน่าสนใจ แล้วก็คอ่ ยๆ หาว่าจะสามารถไปเรียน ละครใบ้จากที่ไหนได้ ไม่สนใจการแสดงอย่างอื่นเลยเหรอคะ เคตจิ: คือจริงๆ ก็สนใจหลายๆ อย่าง แต่ชอบ ละครใบ้มากที่สุด ฮิโรปง: ผมสนใจเรื่องมอเตอร์ไซค์ แต่ถ้าพูดถึง เรือ่ งการแสดงผมก็สนใจเกีย่ วกับหนัง ละครเวที และพวกการเต้นสมัยใหม่เหมือนกัน แต่ทส่ี นใจ ละครใบ้เป็นพิเศษเพราะยังไม่รู้ว่าละครใบ้จริงๆ แล้วมันคืออะไร ก็เลยอยากเรียนรู้ให้มากขึ้น ซึ่งดูจากประวัติแล้ว คุณทั้งคู่เรียนละครใบ้กันที่ โตเกียวใช่ไหม ฮิโรปง: ใช่ครับ แต่วา่ มีอาจารย์คนละคน แล้วตอนที่บอกที่บ้านว่าจะเรียนละครใบ้ ที่บ้านว่า อย่างไรบ้าง เคตจิ: ตอนแรกที่บ้านผมเหมือนจะรู้สึกเศร้าๆ

(หัวเราะ) แล้ว 3 ปีหลังจากนั้น ก็ถึงจะเริ่มมี ความสุขดี แสดงว่าการแสดงแบบนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยม มากเท่าที่ควรหรือเปล่าสมัยนั้น เคตจิ: ตอนนีก้ ไ็ ม่ได้รบั ความนิยมเท่าไหร่นะครับ คือผมไปแสดงมาแล้วประมาณ 26 ประเทศ แต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ละครใบ้ก็ยังมีแค่กลุ่มคน เล็กๆ เท่านั้นที่สนใจ ที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกัน แล้วอะไรที่ทำให้พวกคุณอยากจะเล่นอยู่ ทั้งๆ ที่ ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนัก เคตจิ: คือพวกผมไม่ได้สนใจว่าละครใบ้ทพ่ี วกผม เล่นจะเป็นที่นิยมในวงกว้าง หรือนิยมเฉพาะ กลุ่มคนเล็กๆ แต่ผมสนใจในละครใบ้ ผมก็เลย อยากเล่นมากกว่า แล้วผมก็อยากให้ทุกคนได้ รู้จักละครใบ้กันมากขึ้น และอยากสืบทอดให้ คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก แล้วคุณคิดว่าละครใบ้มันมีความน่าสนใจอย่างไร ถึงอยากจะให้คนทั่วไปหันมาสนใจ เคตจิ: มีเยอะมากเลยครับ อย่างแรกที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดคือ มันช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้ กับคนดูได้ อย่างเช่นถ้าผมทำท่ากำลังดื่มน้ำ คนดูกจ็ ะคิดเองว่าเครือ่ งดืม่ นัน้ คืออะไร แล้วแต่ จะจินตนาการ ถ้าบางคนชอบดื่มน้ำส้มก็อาจ จะคิดว่ามันเป็นน้ำส้ม หรือคนทีช่ อบน้ำองุน่ ก็อาจ จะคิดไปว่ามันเป็นน้ำองุน่ ซึง่ คนดูจะได้ใช้ความคิด สร้างสรรค์ และสนุกไปกับการจินตนาการ ฮิโรปง: คนดูร้อยคน ก็จะได้ร้อยเรื่อง คนส่วน ใหญ่อาจจะคิดว่าละครใบ้มีแต่ท่าดันกำแพง หรือท่าดื่มน้ำ แต่จริงๆ แล้วมันมีมากกว่านั้น

อย่างท่าดันกำแพงมันก็เป็นแค่ภาพทีส่ อ่ื ออกมา แต่จริงๆ แล้วมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้น อย่างเช่น บนเวทีเวลาทีผ่ มแสดง ผมรูส้ กึ อย่างไร ผมก็อยาก จะส่งความรู้สึกนั้นให้กับคนดู ทั้งๆ ที่ไม่ได้ใช้ คำพูด แต่ก็สามารถสื่อความรู้สึกหรือสิ่งที่มอง ไม่เห็นไปให้กับคนดูได้ มันต่างกันอย่างไรระหว่างละครใบ้ กับละครที่เป็น หน้าขาวๆ ฮิโรปง: คือทัว่ โลกถ้าพูดถึงละครใบ้กจ็ ะเริม่ จาก แบบนั้นก่อน เพราะมันเหมือนเป็นต้นแบบของ ละครใบ้ แต่สำหรับคนทีท่ ำอย่างนัน้ บางทีคนดู ก็จะไม่ได้รู้สึกร่วมมากเท่าไหร่ เคตจิ: จริงๆ ทีเ่ ขาทาหน้าขาวมันก็มคี วามหมาย เพราะเขาตัง้ ใจจะเลียนแบบ มาร์ช มาโซ ทีเ่ ป็น บิดาของละครใบ้ เพราะคนทั่วโลกรู้จักละครใบ้ เพราะคนคนนี้ นักเล่นละครใบ้รุ่นใหม่ๆ ก็เลย ต้องเลียนแบบกันไปเพือ่ ให้มนั แพร่หลาย แต่จริงๆ แล้วมาโซเขาไม่ได้มที า่ แค่นน้ั แต่คนทีเ่ ลียนแบบ อาจจะทำได้แค่นน้ั แสดงแค่เทคนิคเท่านัน้ คนดู ดูแล้วก็จะแค่คิดว่า โอ้ว เก่งจัง แล้วก็จบไป คือเขาก็ใช้เทคนิคนัน้ เหมือนกัน แต่สง่ิ ทีเ่ ขาอยาก ให้เห็นมันมากกว่านั้น อย่างเช่นคนไปส่งแฟน แล้วก็มองแฟนขึ้นเครื่องบิน ฮิโรปง: ซึง่ ถ้าทำแบบนัน้ คนดูกจ็ ะรูส้ กึ ร่วมไปกับ การแสดงด้วย เคตจิ: เหมือนกับว่าถ้าบอกให้เล่นละครใบ้ แล้วทำแค่ท่ากำแพง มันก็ได้แค่นั้น แต่ถ้าสื่อ ความรูส้ กึ อืน่ ๆ ด้วย มันก็จะมีอะไรทีล่ กึ ซึง้ กว่านัน้ ละครใบ้ของกัมมาโจบะต่างกับของคนอื่นอย่างไร

เคตจิ: คือเราตั้งใจจะทำให้การแสดงของเรา เป็นไปในโทนสนุกสนานเท่านั้น จริงๆ เราเคย โชว์แบบเดียวกันเป็นร้อยๆ ครั้ง แทบไม่ต้องคิด เราก็โชว์ได้ แต่เราพยายามจะรู้สึกร่วมกับโชว์ ทุกครั้ง และพยายามจะรู้สึกร่วมกับเวทีทุกครั้ง ทีโ่ ชว์ คือก่อนหน้านีค้ นจะคิดว่าคนเล่นละครใบ้ ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ แต่ผมอยากทำให้มันดูเท่มาก ขึน้ และอยากให้ทกุ คนรูจ้ กั ละครใบ้ในภาพลักษณ์ ที่ดี คุณทั้งคู่เริ่มเป็นที่รู้จักและออกทัวร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ ก่อนหน้านั้นมีคนรู้จักไหม เคตจิ: คือเราเริ่มทัวร์ทั่วโลกตั้งแต่เราต่างคน ก็ต่างยังเล่นแบบเดี่ยวกันอยู่ แต่ถ้าในฐานะที่ เป็นกัมมาโจบะ แล้วเริ่มมีคนเรียกร้องให้เราไป โชว์ก็ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นไป แต่ปี 2002 เราก็ มีโอกาสไปยุโรปอยู่แล้ว แต่เหมือนกับว่าไปโชว์ เฉยๆ ไม่ได้เป็นการจ้างไปเล่น ปี 2003 เป็น ต้นไปถึงจะเป็นระบบที่จ้างไปเล่น ที่ยังไม่ดัง พวกคุณไปโชว์ที่ไหนบ้าง ฮิโรปง: โชว์ที่โตเกียวครับ มีคนดูประมาณ 300 คน คือตอนเป็นนักแสดงเดี่ยว เราต่างก็มี กลุ่มแฟนๆ ของแต่ละคนอยู่แล้ว พอมาโชว์ ร่วมกัน แฟนๆ ของเราก็มารวมตัวกันด้วย ย้อนกลับไปถามนิดหนึง่ ว่า ช่วงแรกๆ ทีเ่ รียนจบแล้ว แล้วเริ่มมาแสดงเป็นอาชีพ ตอนนั้นยากไหม กว่าจะสร้างความนิยมได้ ฮิโรปง: ยากครับ เพราะคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก นักแสดงละครใบ้ เคตจิ: แต่ถ้าตั้งใจจริงๆ ทำอย่างจริงจัง มันก็


15

ะ า พ ฉ เ ม ิย น อ ื ร ห ง า ้ ว ก ้ ง ห ว ใ น ก ใ า ม ย ย ิ ็ อ น ่ ี ก ม ็นท ผ ป ้ ว เ ะ ล จ แ น ่ ่ า ล ว เ ก ม ก า ม ่ น ก ั ล จ ้ ู เ ร ้ ก า ด ไ ่ ย ม อ ผมกเ็ ลย สืบทอดให้คนรุ่นให ก า ย อ ะ ล แ ขึ้น

คงไม่ยากเท่าไหร่ อย่างในปีนเ้ี ราก็มที วั ร์ประมาณ 50 ทัวร์ ในญี่ปุ่น คือตอนแรก 50 ทัวร์ นี้มันก็ ค่อนข้างยาก แต่ถ้าตั้งใจทำจริงๆ มันก็มีคนดู เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เอง ช่วงแรกๆ ที่ยังไม่มีคนดูเยอะนัก พวกคุณเคย ท้อแท้ไหม ฮิโรปง: ก็ไม่เคยคิดว่าจะเลิกเล่นครับ เคตจิ: ส่วนใหญ่นกั แสดงละครใบ้ทเ่ี ริม่ เล่นแรกๆ มักจะมีปัญหาเรื่องเงิน ทุกคนก็อาจจะเลิกเล่น ไปบ้าง แต่พวกเราพยายามจัดการให้เราอยู่ รอดได้ แล้วก็เล่นต่อไป แสดงละครใบ้นี่ อารมณ์แบบไหนทีจ่ ะช่วยให้พวกคุณ แสดงได้ง่ายที่สุด ฮิโรปง: แบบไหนก็ยากเหมือนกันหมดครับ แต่ ผมคิดว่าคนดูจะรับการแสดงแบบคอเมดี้ได้ ง่ายทีส่ ดุ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าการแสดงแบบ คอเมดีจ้ ะดีทส่ี ดุ นะครับ แต่ทส่ี ดุ แล้วเราก็อยาก เห็นคนดูหัวเราะ ผมคิดว่านักแสดงหลายๆ คน ก็คงคิดแบบนี้เช่นกัน แล้วอารมณ์เศร้านี่แสดงยากมากไหมคะ ฮิโรปง: อารมณ์เศร้าก็ยากเหมือนกัน แต่ก็ ไม่ได้หมายถึงคอเมดีจ้ ะเล่นง่ายนะครับ ทุกอย่าง ก็มคี วามยากในแบบของมัน สำหรับคนเล่นแล้ว มันยากหมดเลยครับ แต่เวลาเล่นคอเมดี้ ปฏิกริ ยิ า จากคนดูจะส่งกลับมาทีเ่ ราโดยตรงด้วย ในฐานะ นักแสดง การส่งอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความ รู้สึกเศร้า สนุก หรือทรมาน ให้กับคนดู มันเป็น เรื่องยากอยู่แล้ว เลยเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่า อันไหนยากกว่ากัน

เคล็ดลับในการเล่นละครใบ้ที่ดีคืออะไร ฮิโรปง: เคล็ดลับในการแสดงให้ดี คือ ต้องมี ความรู้สึกที่อยากเล่นก่อน แต่ถ้าอยากเป็น มืออาชีพอย่างพวกเรา ก็ต้องเชื่อในพลังของ ละครใบ้ด้วย เพราะว่าถ้าไม่เชื่อว่าละครใบ้ มันเจ๋งจริง แล้วยังจะเป็นมืออาชีพอีก มันก็คง เป็นเรื่องตลกมาก แล้วก็คงจะทำได้ไม่ดีนัก พวกคุณเชือ่ ไหมว่า เอาเข้าจริงๆ แล้วคนเราก็ไม่มี กำแพงทางด้านภาษา เพราะคุณก็ทำให้ทุกคนดู แล้วสามารถเข้าใจได้ ฮิโรปง: จริงๆ แล้วผมคิดว่าวัฒนธรรมของทุก ประเทศเป็นเรือ่ งสำคัญ เราเข้าไปแสดงในแต่ละ ประเทศ เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม ของพวกเขาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการ ดูละครใบ้ วัฒนธรรมไม่ใช่กำแพงเลย เคตจิ: ย้อนกลับไปในคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่า ข้อดีของละครใบ้คืออะไร ผมคิดว่ามันสามารถ ก้าวข้ามกำแพงด้านภาษาและวัฒนธรรมได้ ถ้าภาษาพูดไม่ได้เป็นอุปสรรคในการพูด คุณคิด ว่าคนเราไม่ต้องคุยกันเลยได้ไหม เคตจิ: จริงๆ แล้วในทางกลับกัน การที่ไม่ได้ใช้ คำพูดในการแสดง เรากลับรู้สึกถึงความสำคัญ ของภาษามาก เราเลยไม่ได้คิดว่าภาษาไม่ใช่ เรื่องสำคัญ การแสดงละครใบ้ ท ำให้ เห็ นความสำคั ญ ของ ภาษาอย่างไรบ้าง ฮิโรปง: ถ้าเราใส่ใจในการใช้คำพูด และเลือก ใช้คำพูดให้ดี มันจะยิง่ เสริม และถ่ายทอดความ รู้สึกได้ง่ายขึ้น

เคตจิ: แล้วก็เร็วขึ้นด้วย อย่างถ้าเราไม่ได้เจอ หน้ากัน เราก็สามารถติดต่อกันทางอีเมล หรือ จดหมายติดต่อกันได้ อย่างเช่นจดหมายรัก ก็จำเป็นจะต้องใช้ภาษาที่ดีด้วย ผมเคยอ่าน งานวิจัยของนักวิชาการ ซึ่งมีผลวิจัยออกมาว่า คนเราไม่ใช้ภาษาแค่ 10% เท่านั้น นอกนั้น ภาษาเป็นเรื่องสำคัญหมด คุณคิดว่า ความรู้สึกรักเป็นความรู้สึกที่ต้องใช้ คำพูด หรือไม่ต้องใช้คำพูด ฮิโรปง: แล้วแต่คนนะครับ ถ้าสมมติว่าอยู่ห่าง ไกลกันมากๆ มันก็คงเป็นเรือ่ งยากถ้าไม่ใช้ภาษา แต่ถ้าคนเจอหน้ากันนี่อาจไม่ต้องพูดก็ได้ แต่มี การสบตาแทน ซึ่งสามารถทำให้เรารู้สึกถึง อารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้ เคตจิ: แต่ผมคิดว่าภาษาใบ้มันก็สามารถสื่อ ความหมายได้นะ อย่างถ้ามีพนักงานมาเสิร์ฟ กาแฟ แล้วเรานัง่ จ้องเขา เขาก็คงจะรูเ้ หมือนกัน ว่าเราสนใจเขา แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว เวลาพวกคุณอยูด่ ว้ ยกัน พูดคุยกันเยอะไหม หรือ ไม่ค่อยพูด เคตจิ: ก็คุยกันปกติครับ ฮิโรปง: บนเวทีอาจจะไม่ค่อยคุยกัน แต่ปกติก็ คุยกัน อาจจะใช้มือมากกว่าคนทั่วไปนิดหน่อย (หัวเราะ) คิดว่าคนทีเ่ กิดมาแล้วพูดไม่ได้ เขาใช้ชวี ติ ยากไหม หรือว่าภาษาใบ้มันช่วยได้มากน้อยแค่ไหน ฮิโรปง: ผมคิดว่าเขาคงใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ อาจจะลำบากกว่าคนอื่นนิดหน่อย ผมก็ไม่เคย

เป็นใบ้นะ แต่สำหรับคนที่พูดไม่ได้ ผมคิดว่า เขาคงรู้สึกอยากจะพูดได้เหมือนกัน เคตจิ: จริงๆ คนใบ้อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็น ข้อด้อยที่พูดไม่ได้ ฮิโรปง: (หันมาแย้ง) เขาจะคิดอย่างนั้นจริงๆ เหรอ เขาน่าจะรู้สึกอยากจะพูดได้มากกว่ามั้ง ถ้าพูดได้จะได้รู้สึกถึงเสน่ห์ของภาษา เคตจิ: ผมไม่ได้หมายถึงว่าการพูดได้มนั จะดีกว่า คนใบ้ มันก็มีข้อดีกันคนละแบบ อย่างที่ผมเคย เจอมา ผู้ชมของเรามีคนหูหนวกหรือเป็นใบ้ หลายคน ทุกคนมาดูและรูส้ กึ ว่าสนุกกว่าคนปกติ เยอะมาก ดังนั้น การที่เป็นคนที่พูดไม่ได้ก็อาจ จะสนุกกับบางสิ่งบางอย่างได้มากกว่าคนปกติ ก็เป็นได้ เวลาทีไ่ ปแสดงทัว่ โลก มีประเทศไหนทีพ่ วกคุณรูส้ กึ ประทับใจที่สุดไหม ฮิโรปง: ญี่ปุ่นครับ คือผมเป็นคนญี่ปุ่นก็จริง แต่ก็ไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมกับคนดูคนญี่ปุ่น เป็นพิเศษกว่าประเทศอื่นๆ คนดูคนไทยอาจจะ ค่อนข้างขี้อาย แต่คนดูญี่ปุ่นขี้อายมากกว่าอีก อย่างคริสต์มาสเมือ่ ปลายปีทผ่ี า่ นมา เราไปแสดง ที่ญี่ปุ่น ก็มีคนดูประมาณ 800 คน พอเรา แสดงเสร็จ ก็มีคนดูปรบมือให้เยอะมาก เคตจิ: คือเราเริม่ ทัวร์ทว่ั โลกตัง้ แต่ปี 1999 จนถึง ปี 2007 ใน 8 ปีนี้ คนญี่ปุ่นให้การตอบรับมาก ขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดเราสามารถกลับไปทัวร์ใน ประเทศญี่ปุ่นได้มากขึ้น ก็เลยรู้สึกดี แต่ถ้าจะ พูดถึงต่างประเทศจริงๆ ผมประทับใจทีเ่ อดินบะระ สกอตแลนด์ ครับ เพราะตอนที่เราไปโชว์ เรา


ได้โชว์แบบเดีย่ วๆ ด้วย แล้วสือ่ มวลชนทีน่ น่ั ก็ให้ ความสนใจพอสมควร แล้วก็ได้รางวัลด้วย ก็เลย ดีใจ ทีบ่ อกว่าคนญีป่ นุ่ ขีอ้ าย แล้วคุณสองคนไม่ใช่คนญีป่ นุ่ ที่ขี้อายเหรอคะ ฮิโรปง: (หัวเราะ) ก็ขี้อายนะครับ ถ้าขีอ้ ายแล้วการเล่นละครใบ้มนั จะยากเป็นพิเศษไหม ฮิโรปง: พอขึ้นเวทีก็เหมือนเราจะมีสวิตช์ แล้ว ก็จะกลายเป็นคนอีกแบบหนึง่ ถ้าข้างนอกก็อาจ จะไม่ค่อยพูด และขี้อาย เคยมีคนขอมาเรียนกับพวกคุณไหม ฮิโรปง: ก็มกี ารสอนเป็นบางครัง้ แต่ไม่ถงึ ขนาด เป็นโรงเรียนสอนนะครับ คิดว่าคนแบบไหนทีเ่ หมาะกับการแสดงละครใบ้ทสี่ ดุ ฮิโรปง: คนทีอ่ ยากเล่นจริงๆ คนทีม่ คี วามตัง้ ใจ และจริงจัง เคตจิ: แล้วก็คนทีม่ พี น้ื ฐานของศาสตร์ละครเวที หรือการเต้นมาบ้าง ซึ่งจะได้เปรียบมาก ถึงแม้ คนที่เล่นละครเวทีมาก็อาจจะเคยชินกับการใช้ คำพูดในการสื่อสาร ทำให้มีอุปสรรคบ้าง แต่ ในเรื่องของการสื่อสารอารมณ์ก็จะได้เปรียบ กว่าคนทัว่ ไปอยูแ่ ล้ว หรือพวกนักเต้น เขาก็ตอ้ ง ใช้พลัง ใช้ความรู้สึกที่เป็นนามธรรม ซึ่งน่าจะ ใกล้เคียงกับการแสดงละครใบ้ พอมาเล่นละครใบ้นานๆ เริม่ ชอบความเงียบ หรือ การอยู่แบบไม่มีเสียงมากขึ้นไหม เคตจิ: ผมชอบบรรยากาศเงียบๆ นะครับ ก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่โตเกียวมาตลอด แต่ตอนนี้ ผมเริ่มย้ายไปแถบชานเมือง อยู่ใกล้ทะเลแล้ว ฮิโรปง: สำหรับผมคงไม่ได้ต้องการความเงียบ ขนาดนัน้ ผมชอบความเป็นเมืองทีม่ คี วามคึกคัก แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังชอบตอนกลางคืนที่มี ความเงียบอยู่เหมือนกัน การแสดงออกทางไหนจะสือ่ สารกับคนดูได้มากทีส่ ดุ ระหว่างสีหน้า ท่าทาง หรือสายตา ฮิโรปง: ไม่ใช่แค่สีหน้าหรือท่าทางนะครับ แต่ ต้องออกมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆ ด้วย เพราะว่าการแสดงทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความ รู้สึกข้างในด้วย อย่างถ้ารู้สึกคันตรงหัว ก็ต้อง เกาทีห่ วั เราคงจะไม่เกาทีข่ า ถ้าเวลารูส้ กึ ดี หรือ รู้สึกว่ากินอะไรแล้วอร่อย ท่าทางก็จะออกมา ตามความรูส้ กึ คือไม่ได้คดิ ว่าจะต้องแสดง หรือ ใช้ท่าทางอย่างไร แต่จะคิดว่าเรารู้สึกอย่างไร มากกว่า แล้วเวลาทีด่ ลู ะครทีต่ อ้ งมีบทพูด คิดว่ามันสนุกไหม ฮิโรปง: สนุกครับ แต่กม็ ที ง้ั นักแสดงทีเ่ ก่ง และ ไม่เก่ง คือผมจะประทับใจกับนักแสดงที่รู้สึก อย่างที่พูด หรือแสดงออกมาจริงๆ อย่างรู้สึก ชอบใครแล้วถึงจะบอกรัก ถ้าเป็นนักแสดงจะ ทำให้ผมประทับใจมาก ถ้าแค่บอกรักตามสคริปต์ ที่เขียนมาผมก็คงจะเฉยๆ คุณดูออกไหม ฮิโรปง: อย่างเวลาทีด่ ลู ะครเวทีของต่างประเทศ ซึ่งผมไม่เข้าใจภาษา ผมก็ยังรู้สึกได้เลยว่าการ แสดงไหนที่สื่อความรู้สึกได้ดีหรือไม่ดี แต่ก็อาจ จะเหมือนกันทัว่ โลกนะครับ ทีน่ กั แสดงทีห่ น้าตาดี ก็จะได้รับการตอบรับที่ดีหน่อย นักแสดงละครใบ้ผู้หญิงมีไหม เคตจิ: ผู้ชายเยอะกว่า แต่ก็มีผู้หญิงมาเรียน ด้วยนะครับ อย่างตอนที่ผมเรียนก็มีผู้หญิงมา เรียนเยอะเหมือนกัน โดยธรรมชาติ ผู้ ห ญิ ง น่ า จะเป็ นคนแสดงความ รู้สึกได้ดีกว่า แต่ทำไมถึงมีผู้ชายแสดงละครใบ้ มากกว่าผู้หญิง

ฮิโรปง: แล้วทำไมผู้ชายถึงเป็นเชฟเยอะกว่า ผู้หญิงล่ะ เพราะเวลาอยูใ่ นครัวต้องใช้ความแข็งแรงละมัง้ คะ ฮิโรปง: คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผู้ชาย ถึงเป็นเชฟมากกว่า โดยเหตุผลเดียวกัน ผมก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผู้ชายถึงเล่นละครใบ้ มากกว่า ถ้าพูดถึงเรือ่ งอาชีพ ไม่วา่ จะเป็นอาชีพ ไหน ผู้หญิงอาจจะมีปัญหาและภาระเรื่องการ ดูแลลูกล่ะมั้งครับ และอาจจะไม่ได้มีเวลาคิด โชว์ใหม่ๆ หรือสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ เท่าผู้ชาย น่ะครับ แล้วเห็นว่าผูห้ ญิงมีขอ้ จำกัดในการเล่นละครใบ้ไหม เคตจิ: ก็อาจจะมีบ้างนะครับ อย่างเช่นบนเวที ผู้หญิงอาจจะทำอะไรได้ไม่เท่าผู้ชาย เพราะ ผูช้ ายไม่ตอ้ งดูแลลูก ก็อาจจะทำอะไรได้มากกว่า และไปตามสถานที่ต่างๆ ได้มากกว่า ฮิโรปง: แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะเล่น ไม่ได้นะครับ ความท้าทายที่สุดของการเล่นละครใบ้คืออะไร ฮิโรปง: การสร้างความรู้สึกให้สมจริงสมจังบน เวที เพราะมันคงไม่สามารถทำให้เหมือนจริง 100% อยู่แล้ว อย่างเช่นที่เมืองไทยอากาศร้อน แต่เราจะทำให้มีหิมะตกบนเวทีมันก็คงลำบาก เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เราก็ต้องสร้างความ รู้สึกว่าเราอยู่ในประเทศเขตหนาวจริงๆ บนเวที ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ต้องทำให้ เป็นไปได้ เพราะสำหรับงานนีม้ นั ต้องไม่มขี อ้ จำกัด อะไรทั้งสิ้น ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ยากที่สุด เคตจิ: การสร้างบทที่ให้ดูเป็นธรรมชาติก็ยาก นะครับ พวกคุณมีวิธีการศึกษาหาความรู้อย่างไรบ้าง ต้องไปศึกษาพฤติกรรมคนไหม ฮิโรปง: สิ่งสำคัญที่สุดของละครใบ้ต้องสร้าง จิตสำนึกว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆ คือไม่ถึง กับไปสำรวจพฤติกรรมของคนอื่นๆ ก็อาจจะมี บ้างนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะดูแล้วจับ ความรู ้ ส ึ ก นั ้ น แล้ ว ถ่ า ยทอดออกมามากกว่ า เพราะฉะนั้น เวลาที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ก็ต้องรู้ธรรมชาติของตัวละครก่อน อย่างเช่นถ้า จะเล่นเป็นคนทำอาหาร ก็ต้องรู้ก่อนว่าคนทำ อาหารเป็นอย่างไร แล้วก็เข้าใจบทบาทจริงๆ ศึกษาจากไหนคะ ฮิโรปง: ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวเองเป็นมาตรฐาน แล้วหาแรงบันดาลใจจากไหน ฮิโรปง: ทุกๆ อย่างรอบตัว เคยนั่งมองดูผู้คนแบบเงียบๆ ไหม แล้วอ่านออก ไหมว่าคนคนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ ฮิโรปง: ก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน คือ ลองมองคนอื ่ น แล้ ว ลองคิ ด ว่ า เขาคิ ด อะไร อย่างเช่นถ้ามีคนสองคนนั่งอยู่ ผมก็คงไม่รู้ว่า เขาคุยอะไรกัน แต่ดว้ ยท่าทาง หรือสีหน้า ก็คง จะพอรู้ว่าเขากำลังทะเลาะกันอยู่ หรือพอเดา ได้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่ ที่เรียนมาจากอาจารย์ มีสิ่งที่อาจารย์บอกแล้ว ประทับใจที่สุดไหม เคตจิ: อาจารย์จะไม่ได้สอนตรงๆ แต่พอเรียน ไปก็จะค่อยๆ ซึมซับไปเองทีละขั้นตอน อาจารย์ เคยบอกไหมว่ า ทำอย่ า งไรถึ ง จะเป็ น นักแสดงละครใบ้ที่ดีได้ เคตจิ: ไม่มีนะครับ ฮิโรปง: ของผมอาจารย์เคยถามว่า เห็นคุ้กกี้ สามชิ้นบนจานหรือเปล่า แล้วเห็นอะไรบ้าง เพราะจริงๆ แล้วในคุกกี้สามชิ้นนั้นก็จะมีตัวตน ของคนทำคุ้กกี้อยู่ และก็อาจจะมีความทรงจำ

เกีย่ วกับคุก้ กีข้ องตัวเราอยูด่ ว้ ย ถึงแม้ตาเราอาจ จะเห็นแค่คุ้กกี้สามชิ้น แต่ความรู้สึกจริงๆ อาจ จะมีความรู้สึกอยากกินคุ้กกี้แฝงอยู่ด้วย คือเรา ต้องเห็นให้ลกึ ถึงขนาดนัน้ เพราะคุก้ กีช้ น้ิ นัน้ อาจ จะทำโดยคุณป้าคนหนึ่ง หรืออาจจะเชฟชื่อดัง ก็ได้ อันนั้นเราคงไม่รู้ แต่เวลามองคุ้กกี้ แล้ว คุก้ กีจ้ ะสามารถบอกอะไรเราได้บา้ ง คือต้องมอง ให้ถึงจุดนั้น นั่นคือสิ่งที่นักเล่นละครใบ้ต้องรู้ เช่นเดียวกัน แค่คุ้กกี้มันยังทำให้เราเห็นอะไร หลายอย่าง เพราะฉะนั้น นักแสดงละครใบ้ มื อ อาชี พ ก็ ต ้ อ งทำให้ ค นดู เห็ น อะไรหลายๆ อย่างบนเวทีด้วย สิ่งนั้นคือสิ่งที่ผมได้เรียนมา จากอาจารย์ นี่แหละครับที่เรียกว่าละครใบ้ ส่วนใหญ่เวลาแสดงบนเวที จะให้เวลาเฉลีย่ ประมาณ เท่าไหร่ ฮิโรปง: ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่น รวมเวลาพักด้วยก็ ประมาณ 2 ชั่วโมง นั่นคือโชว์แบบเต็มรูปแบบ ของเราสองคน แต่ถา้ อย่างทีม่ าโชว์ในเมืองไทย ครั้งนี้ ก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะนานแค่ไหน ปีหนึ่งอยู่ญี่ปุ่นนานไหม เมื่อเทียบกับต้องไปทัวร์ ตามประเทศต่างๆ เคตจิ: อย่างปีที่แล้วก็อยู่ต่างประเทศประมาณ 4 เดือน ยิ่งก่อนหน้านั้นก็จะอยู่ครึ่งปีเลยครับ ชอบชีวิตที่ต้องเดินทางไหม เคตจิ: ก็ไม่ได้เกลียดนะครับ แต่ที่เดินทางมัน เป็นเพราะงาน จริงๆ ผมชอบเที่ยวนะครับ แต่ การที่ต้องไปทำงานด้วย กับการไปเที่ยวจริงๆ มันต่างกัน ฮิโรปง: แต่ผมจะพยายามเที่ยวไปด้วย แล้วก็ แสดงไปด้วย ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เหมือนกัน เวลาเล่นละครใบ้ มีพล็อตที่ต้องแสดงความ ซาบซึ้งไหม นอกจากตลก ฮิโรปง: มีครับ เรื่องรักก็มี เศร้าก็มี เรื่องเศร้าทำให้คนดูร้องไห้ได้ไหม ฮิโรปง: เคยครับ คนดูเคยร้องไห้ คิดว่าคนดูเศร้าเพราะอะไร ฮิโรปง: เพราะว่าเนื้อเรื่องน่ะครับ คือเราเป็น นักแสดงละครใบ้ทต่ี ลก แต่เราไม่ได้แต่ตลก เพราะ จะมีเรื่องราวอื่นๆ ด้วย แล้วแต่ตัวโชว์ด้วย ว่า เป็นผลงานเรือ่ งไหน อย่างเวลาทีส่ ร้างเรือ่ งขึน้ มา ถ้ามันมีเรื่องเศร้า ก็จะมีคนดูบางคนที่รู้สึกร่วม ไปกับเรา แล้วก็เศร้าจริงๆ มันต้องมีดนตรี หรือแสง สี อะไรบนเวทีไหม ถึงจะเศร้า ฮิโรปง: มีครับ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ อย่างถ้า เราไปแสดงตามสวนสาธารณะ ก็จะมีคนที่ต้อง ไปกับเราด้วย อย่างฝ่ายแสง ฝ่ายเวที คอสตูมด้วย ช่วยชวนคนไทยมาดูโชว์ครั้งนี้หน่อย เคตจิ: อย่าลืมตัว๋ (หัวเราะ) และตารางการแสดง แล้วมาดูกันนะครับ ฮิโรปง: ต้องลองมาดูดว้ ยตัวเอง อยากให้ทกุ คน มา เพราะโชว์ของเราไม่ใช้คำพูด ก็เลยอธิบาย ไม่ได้ ถ้าไม่ลองมาดูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร

ฮาส์ ์ อยต์ เพลย0เ์0 เตอรพ ็ น ซ ่ ี เ งท ด 9 า แส าร าค เปดิ ก ร ัลเวิลด์ บัตรร @ชั้น 8 เซ็น0ท0รและ 1,700 บาท จองบัต 1,200 1,5 เก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา ได้ที่ ไทยทิค ละเอียดเพิ่มเติม สอบถามราย -1501 โทร. 0-2615

เคล็ดลับในการแสดงให้ดี คือ ต้อง อย่างพวกเรา ก็ต้องเชื่อในพลังขอ แล้วยังจะเป็นมืออาชีพอีกมัน


17

ดี คือ ต้องมีความรู้สึกที่อยากเล่นก่อน แต่ถ้าอยากเป็นมืออาชีพ อในพลังของละครใบ้ด้วย เพราะว่าถ้าไม่เชื่อว่าละครใบ้มันเจ๋งจริง อาชีพอีกมันก็คงเป็นเรื่องตลกมาก แล้วก็คงจะทำได้ ไม่ดีนัก

S G W N O I N H 10 T SHOULD K YOU UT ABO ARJOBAT GAM • น้อยคนนักที่จะรู้ว่าชื่อจริงของ Ketch! (เคตจิ) คือ Keisuke Uchida และ Hiro-pon (ฮิโรปง) มีชื่อนามสกุลจริงว่า Hiroshi Yoshimi • Ketch! (หนุ่มโมฮอว์กผมสีแดง) เคยศึกษาที่สถาบันการแสดงละครใบ้ เมืองโตเกียว (Tokyo Mime Institute) ในปี 1990 จากนั้นก็เดินทางไปศึกษาการแสดงตลก ประกอบการใช้อุปกรณ์ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี 1992 • สำหรับ Hiro-pon หนุ่มผมสีเหลืองนั้นได้ศึกษาการแสดงละครใบ้จาก Fuchu Mime Theatre Pierrot-kan เมื่อปี 1992 • Ketch! และ Hiro-pon ได้เจอกันครั้งแรกในปี 1995 ที่งานเทศกาลการแสดง ละครใบ้ในญี่ปุ่น และได้จับคู่กันเปิดการแสดงขึ้น โดยโชว์แรกของพวกเขาเริ่มขึ้น ในปี 1997 ซึ่งในตอนนั้นพวกเขาได้ใช้ชื่อว่า Hige-Mayuge • Gamarjobat อ่านว่า GA-MA-JO-BAT แต่ก่อนหน้าที่ทั้งสองหนุ่มจะใช้ชื่อนี้อย่าง เป็นทางการ พวกเขาเคยใช้ชื่อก่อนหน้านี้ว่า Hige-Mayuge ซึ่งแปลว่าเคราและคิ้ว ในภาษาญี่ปุ่น โดยมีที่มาจากในตอนนั้น Ketch! จะไว้หนวดเครา และ Hiro-pon จะมี จุดเด่นอยู่ตรงที่คิ้วอันหนาดกของเขานั่นเอง • Hige-Mayuge ได้เดินทางไปเปิดการแสดงทีป่ ระเทศจอร์เจีย ทัง้ สองได้เจอกับเด็กชาย คนหนึ่งซึ่งแวะมาดูการแสดงโชว์ของพวกเขา และเด็กคนนั้นก็ ได้ทักทายนักแสดงทั้ง สองคนว่า ‘gamarjobat’ ซึ่งแปลว่า สวัสดี ในภาษาจอร์เจีย จากนั้นมาทั้งคู่จึงคิดว่า คำนีถ้ อื เป็นภาษาสากลทีเ่ ข้าถึงผูค้ นได้ จึงหันมาใช้ชอื่ Gamarjobat อย่างเป็นทางการ จนถึงปัจจุบัน • นอกจากจะเดินสายเปิดการแสดงเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูมาทั่วโลกแล้ว Ketch! และ Hiro-pon ก็ยังไปคว้ารางวัลด้านการแสดงต่างๆ มาด้วยมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Double Act Award จาก Edinburgh Festival Fringe และ Grand Prix จาก NTV ART DAIDOGEI (Street Performance) ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2004 และใน ปี 2005 ทั้งคู่ก็คว้ารางวัล The Tap Water Award จากงาน Edinburgh Festival Fringe มาได้ นอกจากนี้ Gamarjobat ยังเบิ้ลสองรางวัลใหญ่จากงาน Brighton Festival Fringe มาครองอีกด้วย ได้แก่ The Best International Act Award และ The Argus Angel Award ในปี 2006 และ 2007 ตามลำดับ • ความเก๋าของคู่ดูโอนี้ทำให้นิตยสาร Newsweek ของประเทศญี่ปุ่น ยกให้เป็น ‘หนึ่งในร้อยคนญี่ปุ่นที่โลกยกย่อง’ ประจำปี 2007 เลยทีเดียว • ในปี 2009 พวกเขาดังมากในแถบประเทศยุโรป จนถึงขนาดมีรายการซิตคอมของ ตัวเองชือ่ ว่า Ketch! and HIRO-PON Get it on ซึง่ ออกอากาศทางช่อง BBC 3 ของ ประเทศอังกฤษมาแล้ว • ถ้าใครลองเข้าไปค้นหาการแสดงของพวกเขาใน youtube จะเห็นว่ามีคลิปวิดีโอ มากมายให้เลือกชม แต่แท้จริงแล้วนั่นเป็นส่วนเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เพราะการแสดง อย่างเต็มรูปแบบทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ ในเมืองไทยครัง้ นีข้ องพวกเขา จะมีให้ชมอย่างเต็มอิม่ ถึง 2 ชั่วโมง เลยทีเดียว


20

GADGET

Sony Ericsson LiveView

Sony Ericsson LiveView ไม่ได้เป็นแค่นาฬิกาดีไซน์สวย แต่มันคือ Gadget สุดไฮเทคที่ อีธาน ฮันต์ หรือ เจสัน บอร์น เห็นแล้วต้องรีบหามาพกติดตัวไว้สักเครื่องอย่างแน่นอน เพราะอุปกรณ์ตัวนี้นอกจากจะทำหน้าที่เป็นนาฬิกาได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว เมื่อคุณทำการเชื่อม ต่อผ่านบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบแอนดรอยด์ 2.1 ขึ้นไป คุณก็จะสามารถอ่าน ข้อความ SMS MMS หรือใช้อัพเดตสถานะ Facebook และ Twitter ได้ตลอดเวลา แถมยัง ใช้ควบคุมการเล่นเพลงหรือสั่งงานโทรศัพท์ต่างๆ ได้จากหน้าจอ OLED ขนาด 1.3 นิ้ว ได้โดยตรงอีกด้วย นอกจากนีย้ งั มีโปรแกรมเด็ดๆ จาก Market ให้ใช้งานเพิม่ เติมอีกมากมาย ยกตัวอย่างทีเ่ จ๋งๆ ก็คอื โปรแกรมวัดปริมาณแคลอรีในการออกกำลังกาย หรือแอพพลิเกชัน รายงานสภาพจราจร เป็นต้น ที่สำคัญ แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องก็อึดพอที่จะให้คุณใช้งาน อย่างต่อเนื่องถึง 4 วันต่อการชาร์จ 1 ครั้ง Sony Ericsson LiveView พร้อมสายนาฬิกา กับราคาเพียง 2,590 บาท

MOVIE

MUSIC

The Black Eyed Peas : The Beginning

ฮิตอย่างถล่มทลายกับอัลบั้มที่แล้ว The E.N.D. ปีนี้วงดนตรีสุดจี๊ด The Black Eyed Peas ก็กลับมา อีกครั้งแบบไม่ให้กระแสจาง กับอัลบั้ม The Beginning โดยคราวนี้สมาชิกทั้งสี่พาคุณย้อนกลับไปหา เพลงเต้นรำในยุค 80 โดยมีซิงเกิลเปิดตัว The Time (Dirty Bit) ที่เอาส่วนหนึ่งของเพลง (I’ve Had) The Time of My Life มาแซมเพิลรวมกับการใช้โปรแกรมอย่าง Auto Tune ที่พวกเขาถนัด จนได้ออกมา เป็นเพลงแดนซ์สุดเจิด และแทร็กอย่าง Don’t Stop the Party ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือตัวจริงใน การทำเพลงเต้นรำสุดร้อนแรง สำหรับใครที่ชอบเพลงสไตล์ Club House ต้องถูกใจเป็นพิเศษกับเพลง Whenever การฟีเจอริงกันอย่างเข้าขาสุดๆ ระหว่างเฟอร์ก้ี สาวสวยประจำวง กับวิล ไอ แอม โปรดิวเซอร์มือทองของวง นอกจากนี้ เพลงอื่นๆ ก็ทำให้ภาพรวมของอัลบั้มชุดนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของ The Black Eyed Peas ที่ล้ำหน้ากว่าใครไปอีกเจ็ดปีแสงกันเลย ทีเดียว

Blue Valentine

เมือ่ ถึงช่วงเดือนแห่งความรักทีไร ส่วนใหญ่เราจะได้เห็นหนังรัก feel good ที่ดูแล้วจะรู้สึกเต็มอิ่ม และ อยากแต่งงานไปให้รู้แล้วรู้รอด แต่ หนังเรื่องนี้ต่างจากนั้น เพราะมัน จะเล่าเรือ่ งรักทีเ่ ดินทางมาถึงทางตัน เมื ่ อ คู ่ ส ามี ภ รรยาที ่ ม ี ลู ก สาวเป็ น พยานรักกลับพบวิกฤตในชีวิตคู่จน ต้องหาทางรำลึกอดีตในวันที่เพิ่ง ตกหลุมรักกันอีกครั้ง เพื่อจะรักษา ชีวิตคู่เอาไว้ให้ได้ ดังนั้น จึงไม่ต้อง แปลกใจถ้าบางช่วงของหนังจะเต็ม ไปด้วยความหม่นหมอง การทะเลาะ เบาะแว้ ง และความรั ก ที ่ ไ ม่ ไ ด้ สมบู ร ณ์ แ บบเหมื อ นในนิ ย าย เพราะไม่ ม ี ใครบอกว่ า ชี ว ิ ต รั ก จะ ต้องมีแต่ความสุขเท่านัน้ หนังเรือ่ งนี้ ได้ ไรอัน กอสลิง นักแสดงฝีมือดี ที ่ เคยได้ เข้ า ชิ ง ออสการ์ จ ากเรื ่ อ ง Half Nelson มารับบทนำร่วมกับ มิเชล วิลเลียมส์ ทีเ่ คยเข้าชิงออสการ์ เช่ น กั น จากเรื ่ อ ง Brokeback Mountain รวมถึงนักแสดงเด็ก เฟธ วลาไดกา ในบทลูกสาวของทั้งคู่ที่ จะมาถ่ายทอดมุมมองของเด็กทีเ่ ห็น พ่ อ แม่ ก ำลั ง ระหองระแหงกั น พบกับอีกบทหนึ่งของความรักได้ 10 กุมภาพันธ์ นี้

COSMETIC

Estee Lauder Time Zone Night Anti-Line/Wrinkle Creme

“ช่วงปลายปีที่ต้องเดินทางค่อนข้างเยอะ พร้อมกับความรู้สึกกลัวๆ เกี่ยวกับอายุที่กำลังจะเพิ่มขึ้นอีกปี ทำให้รู้สึกว่า ผิวของเราควรได้ลองอะไรใหม่ๆ แล้วก็ถูกใจเพราะไนต์ครีมกระปุกนี้มาพร้อมกลิน่ หอมสดชืน่ รืน่ รมย์แบบเบาๆ เข้ากับเนือ้ ครีมเข้มข้นแต่ซมึ ซาบเนียนใสๆ ไม่เหนอะหนะ ส่วนผิวที่ดูชุ่มชื้น จับแล้วนุ่ม ดูแล้วเนียน และสดใสเหมือนได้บำรุงเต็มอิ่ม ตลอดคืน ก็คงเป็นเพราะกว่าจะมาเป็นครีมกระปุกนี้ได้ Estee Lauder ได้ทำการศึกษาศาสตร์แห่งเซลล์ผิวอย่างลึกซึ้ง และ ใช้ส่วนผสมใหม่ๆ ลิขสิทธิ์เฉพาะเพื่อช่วยเสริมสร้างการฟื้นฟูผิวตามธรรมชาติ แถมมอยส์เจอไรเซอร์กระปุกนี้ยังมีสาร ไฮยาลูรอนิกเข้าแก้ปญ ั หาผิวขาดน้ำ ก็ยง่ิ ทำให้มน่ั ใจมากขึน้ ว่าต่อไปเราจะตื่นมาพร้อมกับผิวหน้านุ่มๆ ทุกเช้าอย่างแน่นอน” Estee Lauder Time Zone Night Anti-Line/Wrinkle Creème ราคา 3,200 บาท เลือกให้โดย : นิรามย์ วัฒนสิทธิ์ บรรณาธิการความงาม นิตยสาร HELLO!

CONCERT

The Dream Girls Concert

เหล่าสาวก Divas คง พลาดไม่ได้ เพราะนี่จะเป็น ครั ้ ง แรกที ่ ส ามเส้ น เสี ย ง ทรงพลังของ 3 Divas แห่ง เมืองไทยจะมาประสานเข้า ด้วยกัน กับคอนเสิร์ตโชว์ พลังเสียงของ ‘ตู’่ - นันทิดา แก้วบัวสาย ศิลปินที่มาก ไปด้ ว ยเทคนิ ค การร้ อ ง, ‘อ้วน’ - มณีนุช เสมรสุต ศิลปินยอดฝีมือดีกรีนักร้อง ยอดเยี ่ ย มสมั ค รเล่ น แห่ ง เอเชี ย และ ‘ต๊ ง เหน่ ง ’ รัดเกล้า อามระดิษ ศิลปิน คุ ณภาพที ่ ได้ ร ั บ รางวั ล มา แล้วนับไม่ถ้วน ซึ่งแค่ได้ฟัง เพลงโปรโมตที ่ ท ั ้ ง สาม ประสานเสี ย งกั น ในเพลง Dreamgirls ก็ทำให้เราตืน่ เต้น จนอยากจะจองบั ต รซะ เดี ๋ ย วนั ้ น แล้ ว ถ้ า ได้ ไปฟั ง กั น สดๆ ในคอนเสิ ร ์ ต จะ น่าตื่นตา ตื่นใจ และตื่นหู ขนาดไหนลองคิดดู พบกับ The Dream Girls Concert ในวั น ที ่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ที ่ ห อประชุ ม ใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์ ท่ า พระจั น ทร์ รอบเดี ย ว เท่านั้น เพราะฉะนั ้ น จอง บั ต รด่ ว นที ่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุกสาขา

BOOK

เมื่อคิดให้ดีโลกนี้มีแต่สัตว์ประหลาด (The Book of Animal Ignorance)

หนังสือแปลอ่านสนุกเล่มล่าของผู้เขียน ‘ลบเหลี่ยมไอน์สไตน์’ ที่คราวนี้หยิบเอาเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของสัตว์ชนิดต่างๆ ในโลกใบนี้ มาให้คณ ุ อ่านแบบเบาๆ (แต่ให้สาระกับสมองแบบเต็มๆ) อย่างเช่น ความสามารถพิเศษของหมูดนิ (Aardvark) ทีส่ ามารถเขมือบตัวปลวกได้อม่ิ ละ 500,000 ตัวต่อ 1 มื้อ พฤติกรรมบ๊องๆ ปนน่ารักของหมีขั้วโลก (Polar Bear) ที่พวกมันชอบบุกเข้าไปในแคมป์ของนักท่องเที่ยวในขั้วโลกเหนือ แล้วพังเต็นท์และเหยียบย่ำอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อหายาสีฟันมาดูดจนเกลี้ยงหลอด (?) นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้ของสัตว์อื่นๆ อย่าง แมงกะพรุนกล่อง คางคกยักษ์ แมว ม้า นกฮัมมิงเบิร์ด มังกรโคโมโด และอีกมากมาย รวมถึง ‘มนุษย์’ ให้อ่านกันอีกด้วย แถมภาพประกอบ ก็เป็นตัวการ์ตูนน่ารักๆ ทำให้คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือหนักๆ นั่งอ่านเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราจนจบเล่มได้อย่างง่ายๆ เชื่อสิ!


21

RESTAURANT

Gai and Joel Global Flavors

ด้วยความรักในการทำอาหารของคุณไก่ และคุณโจเอล คูร่ กั นักปรุงรส จึงเกิดมาเป็นร้านอาหารทีร่ วบรวมความอร่อยจากทัว่ โลกมาไว้ในร้านเดียว เริ่มต้นเรียกน้ำย่อยด้วยขนมปัง Home Made ที่บริการฟรีสำหรับทุกโต๊ะ ส่วนเมนูที่พลาดไม่ได้คือหอยนางรมตัวใหญ่ยักษ์ที่ส่งตรงมาจากฝรั่งเศส แล้วนำมาแซะฝากันสดๆ ที่ร้าน ซึ่งจะได้กลิ่นสดชื่นของน้ำทะเลฝรั่งเศส ยิ่งเมื่อบวกกับน้ำซอส 3 สไตล์ ก็ยิ่งอร่อยล้ำอย่าบอกใคร นอกจากนี้ยังมี เมนูเด็ดอย่างหอยเชลล์อลาสก้าเนื้อแน่นราดซอสอัญชันสีม่วง หรือเป็ดอบนำเข้าจากฝรั่งเศสราดซอสสุดพิเศษที่รับรองว่าหาทานที่อื่นไม่ได้แน่ๆ เพราะทุกเมนูเกิดจากการทดลอง สร้างสรรค์ร่วมกันของเชฟทั้งคู่ ส่วนของหวานเราแนะนำ Exotic Ice-Cream ไอศกรีม 3 รสชาติ ที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างกัน โดยเฉพาะรสชาเขียววาซาบิที่โรยหน้ามาด้วยคาเวียร์เลิศรส ที่ชิมแล้วจะติดใจ ถ้าวาเลนไทน์นี้ยังหาร้านโรแมนติกไว้ฉลองกับคู่รักไม่ได้ โทร.จองด่วนที่ 0-2684-5944 และพิเศษในเดือนแห่งความรัก เพียงสั่ง Valentine Set รับไปเลยแชมเปญสำหรับคู่รัก หรือถ้ามากัน 4 คน ก็รับไปเลย Sparkling Wine 1 ขวด ทันที C

BLOG

EXHIBITION

M

Y

Portraits of Asia

นับตั้งแต่ปี 2008 ห้างสรรพสินค้า ZEN ได้จับมือ กั บ เทศกาลศิ ล ปวั ฒ นธรรมฝรั ่ ง เศส La Fete จั ด นิทรรศการภาพถ่ายกลางแจ้ง พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันไม่เว้นวันหยุด และในปีนี้ก็ถึงคิวนิทรรศการ ภาพถ่ า ยชุ ด Portraits of Asia ผลงานของ Eric Lafforgue ช่างภาพชาวฝรั่งเศส ที่จะมาสร้างความ มหั ศ จรรย์ ท างสายตาให้ แ ก่ ค ุ ณต่ อ จากนิ ท รรศการ ภาพถ่ายทางอากาศอันตระการตา Earth from Above ของ Yann Arthus Bertrand และภาพถ่ า ยความ มหัศจรรย์ของโลกสีครามใต้มหาสมุทร Planet Ocean ของ Laurent Ballesta โดยนิทรรศการ Portraits of Asia นี้ จะพาคุณไปค้นพบเสี้ยวหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม ในทวีปเอเชีย นอกเหนือจากความงามของภาพถ่าย แล้ว Eric Lafforgue ยังนำเสนอภาพ ‘ความบอบบาง’ ทางวัฒนธรรมที่พร้อมเลือนหายไปได้ทุกเมื่อ เนื่องมา จากเหตุผลทางการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ หรือสภาพ อากาศ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ชนกลุ่มน้อย ความเป็นเมือง หรือประชากรบางกลุ่ม อาจหายสาบสูญไปในอนาคต ร่วมทำความรู้จักหรือ กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในดินแดน ที ่ ห ่ า งไกลผ่ า นทางภาพถ่ า ยสวยๆ ในนิ ท รรศการ Portraits of Asia ได้แล้ววันนี้ถึง 10 เมษายน 2554 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้า ZEN

GIVE

ขอรับบริจาคอาหารและยาให้น้องหมา-น้องแมวที่ป่วย

มีเพื่อนๆ ฟอร์เวิร์ดอีเมลขอรับบริจาคอาหารและยารักษาโรคให้น้องหมา-น้องแมวที่ป่วยมาให้ มากมายเหลือเกิน จนคิดว่านี่คงไม่ใช่อีเมลขอรับบริจาคจอมปลอมเป็นแน่ แล้วก็เป็นดังที่คาดเมื่อคลิก เข้าไปที่ www.straydogandcat.org เราก็ได้อ่านจดหมายขอรับบริจาคที่มีใจความเดียวกับฟอร์เวิร์ดเมล เป๊ะๆ ซึ่งระบุว่า “เนื่องด้วย ‘กองทุนช่วยเหลือสุนัขและแมว’ ในขณะนี้มีสุนัขและแมวป่วยอาการหนัก กว่า 300 ชีวิต มีความจำเป็นต้องรีบผ่าตัดและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงใคร่ขอความช่วยเหลือ และขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญมา ณ โอกาสนี้ ให้ช่วยบริจาคข้าวของที่ขาดแคลน เช่น ข้าวสาร, อาหารเม็ดของสุนัขและแมว, ยารักษาโรค, วัคซีน และขณะนี้มีสุนัขเป็นมะเร็งอีก 6 ตัว” ใครสนใจ กรุณาติดต่อได้ท่ี คุณ อารีพร มหารวย 08-5600-0822 หรือทีอ่ เี มล areeporn_maharouy@yahoo.com

CM

MY

CY

CMY

K

http:// thumbsup.in.th/

“เป็น blog ที่เปิดตัวเมื่อไม่นาน มานี่เองครับ ซึ่งสำหรับใครที่ชอบ ติดตามข่าวสารด้าน IT ที่มีกลิ่นอาย ของการตลาดแล้ ว เว็ บ นี ้ ย ่ อ มให้ ข้อมูลที่ดีแน่นอน หากลองดูจากชื่อ blogger ประจำแต่ละท่านแล้วก็ไม่ แปลกใจเลยทีเดียวที่ทำไมเว็บใหม่ อย่าง Thumbsup ถึงเป็นเว็บทีม่ คี นติด และบอกต่ออย่างรวดเร็ว (รวมไปถึง เป็ น ที ่ ถู ก ใจผมอย่ า งมากด้ ว ย) เพราะบางคนเคยทำงานให้ บ ริ ษั ท การตลาดสำคัญๆ บ้างก็เคยทำงาน บริษัทเว็บไซต์ระดับโลก ดังนั้น จึงมี ความรู ้ แ ละความสามารถอั ด แน่ น อยู่ในทุกกระบวนโพสต์ ทั้งเรื่องของ การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ข่าวสาร IT ในต่างประเทศ และการ วิ เ คราะห์ ถ ึ ง ธุ ร กิ จ ออนไลน์ แ ละ เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมีผลต่อการใช้ ชีวิตของคุณหรือว่าผมนั่นเอง นอก เหนือจากนี้แล้วเว็บไซต์ยังออกแบบ มาได้สวยงาม ดูได้ทง้ั ผูใ้ หญ่และเด็ก ไม่รกรุงรังไปด้วยเนื้อหาไม่จำเป็น และมี เนื ้ อ หามาอั พ เดตกั น อย่ า ง สม่ำเสมอ ไม่แปลกใจครับที่เว็บนี้ เปิดตัวได้แรง จนต้องยกนิ้วให้จริงๆ” เลื อ กให้ โ ดย : หม่ อ มราชวงศ์ เฉลิมชาตรี ยุคล ผู้กำกับ ผู้ก่อตั้ง FukDuk.tv


CALENDAR

22

11 - 17 FEBRUARY 2011

MON

TUE

Samed in Love ปี 2

Room Variety Walls

มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความรักแบบสนุก มันสนั่นเกาะกันอีกครั้ง กับบรรดาศิลปินสุดจี๊ด!! อาทิ 25 Hours, สิงโต นำโชค, โมเดิร์นด็อก, ปาล์มมี่, โจอี้ บอย, สิงห์เหนือเสือใต้ ฯลฯ เต ร ี ย ม ม า ม ั นก ั น ได ้ วันเสาร์ท ่ี 19 กุมภาพันธ์ ณ หาดทรายแก้ว เกาะ เสม็ด จ.ระยอง จำหน่าย บั ต รผ่ า นไทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุกสาขา

FRI

WED

THU

เทศกาลปล่อยแสง 100: ร้อยต้นคิด นิทรรศการกลุ่มของ 100 ผลผลิต ศิลปิน 4 คน (มานิตย์ สร้างสรรค์ ศรีสุวรรณ, กฤษฎางค์ อินทะสอน, ไกรสร วิชยั กุล และ ถาวร พรรษา) ห้องศิลปะแห่งนี้ไม่อาจ จะหาคำจำกั ด ความได้ ด้วยผลงานของแต่ละคน สะท้อนสไตล์และบุคลิก ของตัวเองอย่างโดดเด่น หากแต่ ผ สมกลมกลื น กันเป็นอย่างดี วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ก้อย อาร์ต แกลเลอรี ซ.สุขุมวิท 31

เมื่อ 100 หัวหอก แห่งแวดวงคนสร้างสรรค์ ร่ ว มเผยที ่ ม าของแรง บันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ ไทยแท้ 100 ชิ้น ชนวน เด็ดที่พร้อมจุดติดไอเดีย ยอดฮิตซึ่งส่งให้พวกเขา กลายเป็ น ไอดอลของ สังคม วันนีถ้ งึ 13 มีนาคม 2554 ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ก าร ออกแบบ TCDC (เว้นวัน จันทร์)

Smirnoff Nightlife Exchange Project: Electro Crash

เปิดศักราชความสนุก ด้ ว ยการระดมสุ ด ยอด ความมั นจากนิ ว ยอร์ ก และมิ ล านมาปะทะกั น เป็นครั้งแรกในเมืองไทย กับ Designer Drugs และ Cyberpunkers 2 สุดยอด ดีเจ สนุกไปกับดีเจสุดเจ๋ง จาก Lazerface Record ค่ายเพลงอิเล็กโทร/ดิสโก้ วันนี้ เวลา 21 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ

12 13

JF Theatre

JF Theatre ประจำ เดือนกุมภาพันธ์นี้ ยังคง อยู่กับธีม ‘Love’ วันนี้นำ เสนอเรือ่ ง ‘Rainbow Song’ (กว่าจะรู้ว่ารัก (เพื่อน)) ผลงานอำนวยการสร้าง เรื่องแรกของ อิวาอิ ชุนจิ ราชาหนั ง รั ก วั ย รุ ่ นของ ญี่ปุ่น มักพูดถึงความ ทรงจำเกี่ยวกับความรัก ที ่ น ำทางให้ ต ั ว ละครไป พบกั บ เหตุ ก ารณ์ ต ่ า งๆ และเติบโตขึน้ ในท้ายทีส่ ดุ ชมฟรี เวลา 18.30 น. ณ ห้องสัมมนา เจแปน ฟาวน์เดชัน กรุงเทพฯ

SAT

SUN

Amazing Thai Product Fair 2011

Tipanesh Tepakaranum

งานแสดงสินค้าเพื่อ กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ไทย ภายใต้ชื่อ Amazing Thai Product Fair 2011 รวบรวม สิ น ค้ า แบรนด์ ไ ทยมาก คุ ณ ภาพในราคาพิ เศษ อาทิ เสื้อผ้าฝ้าย ผ้าไหม ทอมือ สินค้าตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ ฯลฯ วันนี้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ถ.รัชดาภิเษก

สำนักพิมพ มีความยินดีขอเชิญ รวมเปนสักขีพยานแหงความรัก ระหวาง

เมื่อเครื่องเขียนทั้งในและนอกประเทศตัดสินใจรวมหอลงหนังสือ กับสำนักพิมพ polkadot...จากความรักของคนกับเครื่องเขียน เลยกลายเปนความรักของเราทุกๆ คน

อง เลี้ยงฉาลนรวด! สองง วันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 ณ นายอินทรทุกสาขา

วันที่ 25 มีนาคม-6 เมษายน 2554 โซนแพลนนารีฮอลล ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.polkadotbook.com, www.facebook.com/polkadotbook (ขออภัยหากมิไดมาเรียนเชิญดวยตนเอง)

*หมายเหตุ กรุณาเติมรายชื่อของทานในชองวาง

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย วารินทร์ ใจจันทึก ศิลปะจากการจินตนาการ ผสานเรื่องราวจากความ เชื่อ เรื่องเล่า เทพนิยาย ต่างๆ ของพระพิฆเณศ และเทพที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งใน ปกรณัม ด้วยเทคนิคการ วาดในแบบที่ศิลปินถนัด และชื่นชอบ วันนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องนิทรรศการ ชัน้ 1 ห้อง 3-4 หอศิลป์จามจุรี


24

SHOPPING!

กล่องอเนกประสงค์ จาก Junior

น้ำหอม จาก Eternity

ตุ๊กตาหมี จาก Chonza

ขนมมาร์ชเมลโล จาก Sandy Heart

Handfree Carkit จาก HiPhone

กล่องใส่ของอเนกประสงค์ รูปหัวใจ จาก Gloroius

ช็อกโกแลต จาก Duc De Praslin

BlackBerry Bold Case (Limited Edition) จาก Lucien

ดินสอหัวใจสื่อรัก จาก I’m Gift

THE SWEETEST THINGS

เมื่อวาเลนไทน์มาเยือน หัวใจหลายดวงก็พองโตขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ จะโสดหรือมีคู่ ก็คงไม่เกี่ยว เพราะบรรยากาศรอบตัวมันอบอวลไปด้วยความรักซะขนาดนั้น ไม่ว่าใครคง อดอมยิ้มแบบอัตโนมัติไม่ ได้ อย่ากระนั้นเลย เมื่อบรรยากาศมันพาไปแล้วจะรออะไรอยู่ เตรียมตัวแต่งแต้มความหวานให้โลกเป็นสีชมพูฉลองวันแห่งความรักกันดีกว่า เผื่อว่าปีนี้ จะกลายเป็นปีที่เต็มไปด้วยเรื่องหวานๆ ไปทั้งปี

เครื่องสำอาง จาก L’ecoza

แหวนคู่รัก จาก Risa

WHERE Betrend เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน

กระทะฟองดู จาก Creative Top

ต้นไม้ดัดรูปหัวใจ จาก I’m Plant

พวงกุญแจ จาก Be Mine Bear เสื้อยืด จาก 2 Spot

หมอนหัวใจ จาก Playboy


26

WELCOME BACK TO NATURE! เรื่อง : เอกพล บรรลื อ

ภาพถ่ายทั้งหมดเป็นภาพถ่ายจากห้องตัวอย่าง

เมื่อเวลาของคนเมืองเริ่มหมุนเร็วจี๋ขึ้นทุกวัน ความเร่ ง รี บ อาจทำให้ ห ลายคนหลงลื ม ไปว่ า ครั้งสุดท้ายที่ได้ใกล้ชิด และใช้เวลากับธรรมชาติ คือเมื่อไหร่ และคงมีน้อยครั้งที่เราจะหันกลับมา นั่งทบทวนอย่างจริงจังว่า แท้จริงแล้วเราโหยหา ธรรมชาติขนาดไหน ตอนนี้คงถึงเวลาแล้วที่จะ ใคร่ครวญถึงคำถามข้อนี้ไปพร้อมกับ คุณสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ Vice President แห่ง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เจ้าของแนวคิดโครงการ The Tree ที่จะนำความร่มรื่นของธรรมชาติเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมืองอีกครั้ง “The Tree เกิดมาในช่วงที่ผู้คนกำลังให้ความ สนใจกับแนวคิดการลดโลกร้อน ซึ่งมันก็จะมีสินค้า ใหม่ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม อย่างถุงผ้า หรือ Eco Car ซึ่งเราก็เห็นด้วยกับแนวคิดแบบนี้ เพราะการที่เรา จะพลิกกลับไปอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบหน้ามือ เป็นหลังมือ มันก็คงต้องใช้ตน้ ทุนและไอเดียมหาศาล จะดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เรา พอจะทำได้ มันก็เลยกลายมาเป็นไอเดียของเราที่ อยากจะนำเสนอ The Tree ซึ่งมีแนวคิดเป็น Eco Condo เพื่อเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับคนเมือง” ดังนัน้ การผสมผสานระหว่างวิถชี วี ติ ของคนเมือง กับแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้น เริ่มต้นจากที่ตั้งของโครงการที่ตอบโจทย์เรื่องการ เดินทางที่สะดวกสบาย และรวดเร็ว ไปพร้อมๆ กับ การลดปริมาณการใช้พลังงาน ด้วยทำเลทีอ่ ยูต่ ดิ กับ MRT สถานีบางโพ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ “นอกจากโครงการจะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ แล้ว มันยังห่างจากสีแ่ ยกบางโพแค่ 150 เมตร ด้วย ซึง่ ละแวกนัน้ เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ เต็มไปด้วยอาหาร

การกินมากมาย แล้วก็อยูไ่ ม่ไกลจากห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารชื่อดัง ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในระยะทีส่ ามารถ เดินได้ทง้ั หมด แล้วถ้าพูดถึงบางโพ คนส่วนใหญ่กจ็ ะ ต้องนึกถึงท่าน้ำบางโพ ซึง่ ด้วยความสูงของอาคาร มองไปก็ตอ้ งเห็นวิวแม่นำ้ เจ้าพระยา นัน่ คือจุดหลักๆ ที่โลเกชันมันสามารถตอบโจทย์หลายๆ อย่างได้ เป็นอย่างดี” แต่แค่นั้นยังไม่พอ เพราะ The Tree ยังมีความ พิเศษที่มากกว่านั้น “ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่าโครงการอื่นๆ เขาจะ เน้นในเรื่องของรูปทรงอาคาร และมีสระว่ายน้ำอยู่ บนตึก ซึง่ บนนัน้ ก็จะมีสวนเล็กๆ ทีป่ ลูกไว้บนกระถาง แต่เรามองว่า เอาเข้าจริงๆ แล้วสวนในกระถาง มันคงมีอายุไม่นานหรอก เพราะเวลาปลูกต้นไม้ใน กระถาง ต้นไม้มันก็โตได้แค่ในขอบเขตของมัน ในที่สุดสักวันมันก็จะตาย เราก็เลยคิดว่า ในเมื่อ โครงการเราใช้ชื่อ The Tree อยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้น เราก็ปลูกต้นไม้ให้มนั เติบโต และสามารถจะส่งผ่าน ไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไปเลยดีไหม เพราะขึ้นชื่อว่าต้นไม้ ลองถ้ามันได้อยูบ่ นพืน้ ดินแล้ว มันก็สามารถจะเป็น มรดกตกทอดไปสู่คนอีกรุ่นได้ เพราะต้นไม้บางต้น มันมีอายุมากกว่าคนเสียอีก” นัน่ จึงเป็นทีม่ าของอาคารทรงเพรียวสูง ทีเ่ ว้นพืน้ ที่ ไว้โดยเฉพาะสำหรับความร่มรื่นจากต้นไม้ เริ่มจาก หน้าโครงการทีห่ า่ งจากถนนใหญ่ประมาณ 50 เมตร กับพื้นที่กว่า 1 ไร่ ที่จะเต็มไปด้วยสีเขียว และ ความสงบร่มเย็น รวมถึงร้านค้าเก๋ๆ กลางสวนสวย นอกจากนี ้ บริเวณถนนในโครงการทีม่ รี ะยะกว่า 120 เมตร ก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ยืนเรียงรายรอ ต้อนรับเจ้าของบ้านกลับสูธ่ รรมชาติอย่างแท้จริงด้วย


27

“อยากให้นึกภาพตามว่า เวลาที่ลูกค้าเดินลง มาขึน้ รถไฟฟ้า ก่อนจะถึงถนนใหญ่กจ็ ะต้องเดินผ่าน สวนที่มีพื้นที่กว่า 1 ไร่ ในทุกๆ เช้า เพราะฉะนั้น เท่ากับว่าลูกค้าสามารถซือ้ คอนโดฯ ในราคา 1 ล้าน กว่าบาท แต่มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับพวกเศรษฐีที่มี บ้านเนื้อที่ 1 ไร่ (หัวเราะ) คือผมมองว่า ชีวิตของ เราทุกวันนีไ้ ม่คอ่ ยได้ใกล้ชดิ กับธรรมชาติสกั เท่าไหร่ แต่ถ้ามีธรรมชาติอยู่หน้าโครงการ นอกจากจะเป็น ประโยชน์ตอ่ ชุมชนแล้ว ยังสามารถเดินผ่านได้ทกุ วัน ซึ่งจะได้กลิ่นดิน กลิ่นหญ้า หรือวันที่กลับมาจาก ทำงานเครียดๆ ก็อาจจะนั่งพักในสวน หรือถอด รองเท้าเดินบนพืน้ หญ้า เป็นการปรับอารมณ์ให้สงบ ลงก่อนทีจ่ ะขึน้ ไปพักผ่อนบนห้องก็ได้” นอกจากพื้นที่สีเขียวกว่า 1 ไร่ ที่เต็มไปด้วย ความร่มรืน่ จากต้นไม้ใหญ่แล้ว แนวคิดในการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติยงั ผสมผสานอยูใ่ นทุกๆ รายละเอียดของ อาคารและห้องพักแต่ละห้องได้อย่างกลมกลืนด้วย “เริ่มจากทางเดินในอาคาร ที่เราจะเปิดช่องให้ แสงธรรมชาติเข้าถึงได้ทง้ั สองฝัง่ รวมถึงหน้าต่างทีจ่ ะ เปิดโล่งให้ลมได้พัดผ่านเข้ามาในอาคารได้อย่าง สะดวก เป็นการประหยัดพลังงานอย่างเห็นได้ชัด เพราะตอนกลางวั น ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเปิ ด ไฟเลย นอกจากนี้ ในห้องพักเองก็จะมีหน้าต่างบานกว้าง ซึง่ จะทำให้เจ้าของบ้านได้สมั ผัสกับธรรมชาติมากขึน้ เราคิดแม้กระทั่งการแบ่งส่วนของห้องออกเป็นส่วน พื้นที่แห้ง และพื้นที่ชื้น ซึ่งจะช่วยประหยัดไฟฟ้า สำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ เพราะวิธีการ ทำงานของเครือ่ งปรับอากาศก็คอื จะรีดความชืน้ ออก ไปจากห้อง ถ้ามีความชืน้ มาก ก็ยง่ิ ต้องใช้พลังงานมาก รวมถึงระบบประหยัดน้ำ โดยในส่วนกลางเลือกใช้ โถปัสสาวะทีไ่ ม่ตอ้ งใช้นำ้ (Nano Technology) และ ก๊อกน้ำแบบอินฟราเรด และในยูนติ เลือกใช้ชกั โครก ระบบ Dual Flush ซึง่ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ แต่สามารถช่วยโลกได้อย่างแท้จริง และเป็นการ เริม่ ต้นง่ายๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้งบประมาณสูงมาก เพราะ เรามองทั้งในส่วนของ economy และ ecology ไปในเวลาเดียวกัน”

คุณสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ Vice President บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

โครงการ THE TREE ECO CONDO BANG PO STATION โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รายละเอียด เพิม่ เติม โทร. 0-2556-0088 หรือ Pruksa Call Center 1739 www.thetreecondo.com


28

HEALTH AND HEART

HEALTH

‘ANTIOXIDANTS’: THE KEY TO STAY YOUNG

YUMMY & SLEEPY

7

ก่อนที่คิดจะพึ่งพายานอนหลับ เราอยากให้ คนที่นอนไม่หลับหันมา enjoy eating กับอาหาร อร่อยๆ เหล่านี้เสียก่อน เพราะนอกจากจะอร่อย แล้ว ยังดีต่อสุขภาพตรงที่ช่วยให้นอนหลับง่าย ขึ้นด้วย กล้วย - เป็นแหล่งสะสมของแมกนีเซียมที่ช่วย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทำให้รู้สึกสบายตัว อีกทั้ง กรดอะมิโนในกล้วยก็มีฤทธิ์ต่อการหลั่งฮอร์โมน

เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า ‘แอนตีออกซิแดนต์’ สารมหัศจรรย์ซง่ึ มีอยูม่ ากในผักและผลไม้ ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง ชะลอความชรา และ ป้องกันการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ดี แต่จะเป็นไป ได้ไหมที่ในชีวิตประจำวันอันเร่งรีบ คุณจะได้รับประทานผักสดและผลไม้เป็นประจำ เราจึงมี ทางออกทีด่ มี านำเสนอถึงแหล่งอาหารอืน่ ๆ ทีอ่ ดุ ม ไปด้วยสารมหัศจรรย์ดังกล่าวให้คุณหามากิน ชดเชยกันได้ ดังนี้ 1. สารสกัดจากเมล็ดองุ่น เช่น น้ำมันองุ่น อุดมไปด้วยสารแอนตีออกซิแดนต์ที่ให้คุณค่าสูง กว่าวิตามินซีถึง 20 เท่า และในน้ำมันองุ่นก็ยังมี สารแอนตีออกซิแดนต์มากกว่าวิตามินอีถงึ 50 เท่า จึงสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิว อั น เนื ่ อ งมาจากสารอนุ มู ล อิ ส ระที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ใน ร่างกาย โดยเฉพาะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ ในระบบหลอดเลือด หัวใจ ผิวหนัง และตา โดยควรได้รับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นในปริมาณ 20-60 มิลลิกรัมต่อวัน เซโรโทนิ น หรื อ ฮอร์ โมนควบคุ ม การนอนหลั บ จึงทำให้รู้สึกง่วงและนอนหลับสนิทในที่สุด ชาคาโมมายล์ - ดื่มขณะร้อนๆ ก่อนนอน กลิ่นหอมละมุนจากดอกคาโมมายล์จะช่วยลด อาการกระสับกระส่ายหรือตื่นเต้น รวมทั้งช่วย ขจัดความเครียดจากการทำงานมาทั้งวัน นมอุ่นผสมน้ำผึ้ง - ด้วยวิตามินบี 12 ในน้ำผึ้ง ทีช่ ว่ ยผ่อนคลายความเครียดของสมอง ประกอบ กั บ นมอุ ่ น ที ่ จ ะไปกระตุ ้ น ให้ ส มองหลั ่ ง สาร เซโรโทนินทีท่ ำให้รสู้ กึ ง่วง เมือ่ ทัง้ สองประสิทธิภาพ มารวมกัน การนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนจะหนี

2. ชาเขียว เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ ประเภทฟลาโวนอยด์ โดยเฉพาะสาร EGCG ที่มี ฤทธิ์มากกว่าวิตามินอีถึง 20 เท่า สามารถลด อัตราการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะ ปอด ลำไส้ กระเพาะอาหาร และตับ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพิษจากการสูบบุหรี่ได้ด้วย ปริมาณที่ ร่างกายควรได้รับคือ วันละ 300-1,000 มิลลิกรัม 3. สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส ส่วนใหญ่ อยูใ่ นรูปแบบของครีมบำรุงผิวหน้า ช่วยแก้ปญ ั หา เรื่องฝ้าด้วยการควบคุมการทำงานของกระบวน การสร้างเม็ดสีให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล ทำให้ ผิวพรรณชุ่มชื้น เปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล 4. โคเอนไซม์คิวเท็น เครื่องดื่มที่มีสารดังกล่าว จะตรงเข้าสร้างพลังงานในระดับเซลล์ให้ทำงาน ได้อย่างปกติ เซลล์ที่ต้องการพลังงานสูงและ ต้องการโคเอนไซม์คิวเท็นมากเป็นพิเศษ ได้แก่ เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เซลล์สมอง เพื่อให้มีความ ตื่นตัว เพิ่มทักษะในการจดจำ และผ่อนคลาย อารมณ์จากความตึงเครียด ส่วนเซลล์ผิวหนัง ไปไหนพ้น มันฝรัง่ (ในปริมาณน้อยๆ) - มันบดอุน่ ๆ สักถ้วย จะไปกระตุ้นการหลั่งกรดอะมิโนตามธรรมชาติที่ อยู่ในสมองให้แปรเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเซโรโทนิน อีกที ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการนอนหลับ นั่นเอง ข้าวโอ๊ตและอัลมอนด์ - ธัญพืชทัง้ สองชนิดอุดม ไปด้วยกรดอะมิโนที่ช่วยให้คุณนอนหลับสบาย ถ้าไม่เชื่อคืนนี้ก็ลองทานซีเรียลผสมอัลมอนด์ ชามเล็กๆ ราดด้วยนมสดก่อนนอนดูสิ

วิธีการป้องกันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงที่ง่ายที่สุดคือ การจำกัดอาหารประเภทไขมัน โดยมีวิธีง่ายๆ คือ ไม่ควรรับประทานอาหารที่มี ส่วนประกอบของน้ำมันเกิน 7 ช้อนชาต่อวัน หรือในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรเลือกใช้ไขมันจากพืช ซึ่งได้แก่ น้ำมันมะกอก น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว เป็นต้น

HEART

TURN YOUR WEAKNESS INTO STRENGTH ไม่ว่าปีที่ผ่านมาชีวิตของคุณจะต้องเผชิญกับ การอกหัก ตกงาน เพื่อนทิ้ง เป็นหนี้ หรือเจอ อุบตั เิ หตุให้ตอ้ งเจ็บตัวบ่อยครัง้ เราก็ขอให้คณ ุ ปล่อย มันไป การเอาแต่จมปลักอยูก่ บั ความผิดพลาดไม่ใช่ วิธีที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น แต่ควรนำเอาข้อผิดพลาด ที่ตัวเองเคยทำมาคิด วิเคราะห์ แล้วหาจุดอ่อนให้ เจอ จากนั้นก็ลงมือคิดใหม่ ทำใหม่ มองโลกใหม่ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เรานำมาฝาก เพื่อที่คุณจะได้ เป็น ‘คนใหม่’ ในแบบทีเ่ คยคาดหวังไว้เสียที

1. อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่น คุณไม่รู้หรอกว่าคนที่คุณอิจฉาหรืออยากเป็นอย่าง เขานั้น แท้จริงแล้วเขาอาจมีความทุกข์ยิ่งกว่าคุณ ก็เป็นได้ ดังนั้น จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี และรู้สึกดี กับสิ่งที่ตัวเองเป็น 2. อย่าคิดทางลบเกีย่ วกับเรือ่ งทีค่ ณ ุ ควบคุมหรือ กำหนดไม่ได้ เช่น ฝนตกหนักจนออกไปทำธุระ ไม่ได้ ก็อย่าเพิ่งกล่าวโทษหรือก่นด่าโชคชะตา แต่คุณควรทุ่มเทพลังให้กับความคิดในทางบวก

เพื่อใช้เป็นแรงผลักดันในเวลาที่พบกับอุปสรรคที่ หนักกว่าเรื่องฝนตกหยุมหยิมจะดีกว่า 3. อย่าทำอะไรเกินกว่ากำลังที่ตัวเองทำได้ การรู้ว่าขีดจำกัดของตัวเองอยู่ที่ไหนจะช่วยให้คุณ รู้จักประมาณตนในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน เรือ่ งส่วนตัว การเดินทางสายกลางจะทำให้คณ ุ รูจ้ กั คำว่า ‘พอเพียง’ ไม่โลภมาก และไม่เป็นคนที่หยิ่ง ทะนงในศักดิ์ศรีมากจนเกินไป 4. อย่าจริงจังกับตัวเองมากไป เพราะโลกนี้ไม่มี ใครเก่งที่สุด สวยที่สุด รวยที่สุด หรือเรียกง่ายๆ ว่าไม่มใี ครเกิดมาเปอร์เฟ็กต์ไปเสียทุกอย่าง คุณควร ประนี ป ระนอมและยอมรั บ ในความเป็ น ไปของ ธรรมชาติในชีวิตที่มีทั้งขึ้นและลงจะดีกว่า 5. อย่าเสียเวลาและพลังงานให้กบั เรือ่ งเล็กๆ มาก นัก เป็นต้นว่า แทนที่จะทุม่ เทเวลากับการสร้างสรรค์ ผลงาน ก็กลับเอาเวลาไปใช้ในเรื่องหยุมหยิมอย่าง การซุบซิบนินทาคนอื่น นั่นหมายถึงคนที่ไม่มี เป้าหมายในชีวติ ได้แต่ทำอะไรไปวันๆ เท่านัน้ เอง 6. จงฝันตอนตืน่ มากกว่าตอนหลับ และทำความ

ฝันนั้นให้เป็นจริงด้วยการลงมือทำ ซึ่งคงไม่ต้อง อธิบายอะไรอีกแล้วสำหรับข้อนี้ 7. รูไ้ หมว่าการอิจฉาริษยาผูอ้ นื่ เป็นเรือ่ งเสียเวลา และไร้สาระ เช่น เมือ่ เห็นใครได้รบั คำชมจากเจ้านาย ในเรือ่ งงาน ก็รสู้ กึ ไม่พอใจ หรือเพือ่ นมีโทรศัพท์มอื ถือ ใหม่กว่า สวยกว่า แพงกว่า ก็อยากได้บ้าง เพราะ ถ้าคิดให้ดีคุณก็จะรู้ว่า ตัวเองก็มีทุกอย่างที่จำเป็น เหมือนทีค่ นอืน่ มี แต่คณ ุ มองไม่เห็นคุณค่าของมันเอง 8. ลืมเรื่องขัดแย้งในอดีต เพราะถ้ามัวแต่จดจำ เรื่องในอดีต สิ่งที่ทำในปัจจุบันก็ไม่มีทางดีได้ 9. ชีวติ นีส้ นั้ เกินกว่าทีเ่ ราจะไปโกรธเกลียดใคร จงมอบความรักและความหวังดีที่คุณมีต่อผู้อื่น เพราะในวันหนึ่งคุณจะได้ความรู้สึกดีๆ นั้นกลับมา ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง 10. ไม่มใี ครกำหนดความสุขของคุณได้นอกจาก ตัวคุณเอง ดังนั้น อย่าตัดพ้อหรือน้อยใจในการ กระทำของคนอืน่ แต่ให้สำรวจตัวเองว่าวันนีเ้ ราทำ เรื่องดีๆ ให้ชีวิตของเราเองแล้วหรือยัง อย่างน้อยๆ ก็จงยิ้มและหัวเราะให้มากขึ้นในทุกๆ วัน


29

ก็ต้องการโคเอนไซม์คิวเท็นเพื่อช่วยฟื้นฟู ความสดใส 5. เบตาแคโรทีน นอกจากแครอตแล้ว สาหร่ายทะเลยังเป็นแหล่งของเบตาแคโรทีน ที่เข้มข้น ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ ป้องกันการเกิดมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่ ช่วยลดการก่อเซลล์มะเร็งทีผ่ วิ หนัง ซึง่ เบตาแคโรทีนจากสาหร่ายส่วนใหญ่มักถูกสกัด ให้ออกมาอยู่ในรูปของเซรัมบำรุงผิว 6. ลูทีน เป็นสารธรรมชาติพบได้มากใน พืชผักทีม่ สี เี ขียวเข้ม เช่น ผักกาดเขียวใบหยิก ผักปวยเล้ง ลูทีนจะช่วยป้องกันการเสื่อม ของจุดรับภาพและจอประสาทตาได้ดี 7. กรดอัลฟาไลโปอิก สารต้านอนุมลู อิสระ ธรรมชาติ ม ี บ ทบาทสำคั ญ ในการช่ ว ย ปรับปรุงกระบวนการเผาผลาญน้ำตาลให้ เป็นพลังงาน จึงช่วยป้องกันและบรรเทา โรคแทรกซ้ อ นในผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานได้ ด ี นอกจากนี ้ ย ั ง ช่ ว ยต้ า นการอั ก เสบระดั บ ปานกลางของเนือ้ เยือ่ ช่วยลดการบวมและ อาการผิวแดงจากสิว พบได้ในเนื้อวัว ไข่ และบร็อกโคลี 8. สารสกัดจากใบแปะก๊วย เครื่องดื่มที่ มีส่วนผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วยจะช่วย ป้องกันการเสือ่ มของเซลล์สมอง ทำให้สมอง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่ การไหลเวียน ของโลหิต และช่วยป้องกันโรคหลอดเลือด อุดตันในสมอง 9. วิตามินซี ป้องกันโรคหวัด บรรเทา อาการภูมิแพ้ ช่วยสร้างคอลลาเจนเพื่อเพิ่ม ความยืดหยุน่ ให้แก่ผวิ พรรณ นอกจากนีย้ งั มี ผลดีต่อฮอร์โมนในสมอง โดยช่วยคลาย ความเครียด บรรเทาความอ่อนเพลีย แก้ สภาวะการเป็นหมันในผู้ชายด้วยการช่วย เพิ่มปริมาณของตัวอสุจิ หากไม่สามารถ หารับประทานได้ในรูปแบบของผักใบเขียว หรือผลไม้สด ก็ควรรับประทานในรูปแบบ อาหารเสริมวันละ 1,000-4,000 มิลลิกรัม 10. วิตามินอี ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ อาหารและเครื่องสำอางต่างก็มีสรรพคุณ บำรุงผิวพรรณ ป้องกันโรคหัวใจ และการ อุดตันของเส้นเลือดในหัวใจ ทัง้ ยังช่วยป้องกัน การกลายพันธุ์ของเซลล์อันเป็นสาเหตุของ การเกิดโรคมะเร็งต่างๆ ปริมาณการบริโภค คือ วันละ 200-400 มิลลิกรัม เท่านั้น ไม่ควรเกินกว่าทีก่ ำหนด เพราะอาจทำให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพผิวและดวงตาได้

RELATIONSHIP I’LL BE THERE

แทนที่จะจิตตกไปด้วยยามที่เพื่อนสนิทมี ปัญหา เราควรเดินเข้าไปตบไหล่ และอยู่เคียง ข้างเขา พร้อมๆ กับทำตามข้อแนะนำนีจ้ ะดีกว่า อย่ารบเร้าให้เพื่อนเล่า - ‘อยู่ห่างๆ อย่าง ห่วงๆ’ ถือเป็นสโลแกนของการเป็นเพื่อนที่ดี เพราะหากเพื ่ อ นของคุ ณ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มที ่ จ ะ ปริปากเล่าปัญหา คุณก็ควรรับรู้แค่ว่าตอนนี้ เขามีทกุ ข์และอยากให้คณ ุ มาอยูใ่ กล้ๆ ก็เพียงพอ แล้ว

5 BEST WAYS FOR CANCER PREVENTION เชื่อเถอะว่าการดูแลและป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจากเพชฌฆาตร้ายอย่างโรค มะเร็งนั้นทำได้ง่ายแสนง่าย โดยที่ไม่ต้อง พึ่งพาอาหารเสริมหรือยาบำรุงแต่อย่างใด เพียงแค่หาอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ทค่ี ณ ุ สามารถ หยิบออกมาทำทานได้เองทุกวันติดบ้านไว้... หาของสีเขียว - สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกายืนยันว่า ผักใบเขียวนั้นสามารถ ช่วยป้องกันมะเร็งได้ ซึ่งขอแนะนำให้คุณ ซือ้ บร็อกโคลี ผักคะน้า หรือผักใบเขียวอืน่ ๆ ที่คุณชอบมาไว้ในตู้เย็นเสียตั้งแต่วันนี้ ทุกวันคือ D-Day - ระดับวิตามินดีใน ร่ า งกายที ่ ต ่ ำ จะมี ส ่ ว นในการเพิ ่ ม ความ เสี่ยงในการป่วยเป็นโรคหัวใจจนไปถึงโรค ซึมเศร้า นักวิจัยยังพบว่า ผู้หญิงวัยก่อน หมดประจำเดือนที่รับวิตามินดีในระดับสูง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ทรวงอกได้ถึง 30% และปลาก็เป็นแหล่ง วิตามินดีที่ดีที่สุด ดังนั้น จึงควรลองกิน ปลาแซลมอน ปลาเทราต์ และปลาซาร์ดนี แล้วคุณจะติดใจ ให้เกรด A กับตัวเอง - ผู้หญิงที่ทาน อาหารที ่ อ ุ ด มไปด้ ว ยวิ ต ามิ น เอและสาร แคโรทีนอยด์ เช่น แครอต ผักโขม มันฝรั่ง แคนตาลูป และแอพริคอต ทุกวัน จะช่วย ลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคมะเร็งทรวงอก ได้ร้อยละ 20 ดืม่ ชาเขียวแก้งว่ ง - ผลการศึกษาจากประเทศ ญี่ปุ่นพบว่า ผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างการ รักษาโรคมะเร็งแล้วดื่มชาเขียวอย่างน้อย 3 ถ้วยต่อวัน สามารถลดการกลับมาของ โรคมะเร็งได้มากกว่าร้อยละ 30 นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าชาเขียวที่อุดมไปด้วย สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระนั ้ น สามารถยับยั้ง การเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ทานลิกแนน - ลิกแนนเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนจากพืชที่อ่อนกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งลิกแนนสามารถ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ และ ในเมล็ดงาก็มีลิกแนนอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ เมล็ดฟักทอง ถั่วเหลือง และ ชา ก็เป็นแหล่งลิกแนนที่ดีเช่นกัน

อย่าเซ็งตาม - คุณควรทำตัวให้สดใสและมี กำลังใจในการดำเนินชีวติ พร้อมตัง้ ตัวพาเพือ่ น ไปทำกิจกรรมทีผ่ อ่ นคลาย เช่น ไปปฏิบตั ธิ รรม เข้าสปา หรือไปเดินช้อปปิ้ง ให้เพื่อนคุณ ไม่จมปลักอยู่กับปัญหามากเกินไป เห็นใจ - การแสดงออกว่าคุณเห็นใจมากกว่า จะไปซ้ำเติมเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เพื่อนคุณ สบายใจได้เร็วขึ้น ด้วยความรู้สึกที่ว่ายังมีคน ที่เข้าใจกันอยู่ข้างๆ

LITE DAY WITH

‘หลนเตาเจี้ยว’ คืออาหารไทยสไตลเครื่องจิ้มที่ตองกินคูเคียงกับผักสด เขียว กรอบ หลายชนิด จึงเปนเมนูอรอยลิ้นอีกหนึ่งจานที่สาวรักสุขภาพไมควรพลาด

วิธีทำ

หลนเตาเจี้ยว สวนผสม เตาเจี้ยวขาวโขลก กุงสับละเอียด หมูสับละเอียด น้ำตาลปบ น้ำตาล หอมแดงซอย กะทิ น้ำมะขาม พริกชี้ฟาหั่นทอน เกลือปน (ปรุงรสตามชอบใจ)

500 กรัม 300 กรัม 300 กรัม 1/3 ถวย 1/4 ถวย 1/2 ถวย 5 ถวย 1/3 ถวย 10 เม็ด

1. เคี่ยวกะทิใหแตกมัน 2. โขลกเตาเจีย้ วขาวกับหอมแดงใหละเอียด จากนั ้ น ละลายลงในกะทิ พ ร อ มกุ  ง สั บ และหมูสับ เคี่ยวใหพอสุก 3. ปรุงรสดวยน้ำตาลปบ น้ำตาล น้ำมะขาม และเกลือปน 4. โรยหนาดวยพริกชี้ฟาหั่นทอน ปดไฟ ยกลง 5. เสิรฟคูผักสด เชน แตงกวา, ถั่วพู, มะเขือเปราะ, ขมิ้นขาว หรือกะหล่ำปลี

(เอื้อเฟอสูตรอาหารโดย : อัจฉรา บุรารักษ “หวานเต็มรอย เจาของรานอาหารกับขาวกับปลา by iberry) แตแคลอรีนอยเพียงครึ่ง”

Did You Know?

เตาเจีย้ วไดจากถัว่ เหลือง นำไปหมัก โดยเรานิยมนำเตาเจีย้ ว มาปรุ ง อาหารต า งๆ โดยเฉพาะ ‘หลนเตาเจี้ยว’ ทั้งนี้ เตาเจี้ยวอุดมดวย โปรตีน เกลือแร เหล็ก และโพแทสเซียม ชวยในการเจริญเติบโตของกระดูก บำรุง โลหิต และมีวิตามินเอ บี 1 บี 2 ดี อี เค สังกะสี และไนอะซีน ที่ดีตอการ บำรุงผิวพรรณ รากผม และ เล็บใหแข็งแรง

ผู อ า นท า นใดที่ มี ไ อเดี ย ในการสร า งสรรค เมนูอาหาร-เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยใชน้ำตาล ไลท ชูการ เปนสวนประกอบ สามารถสงเมนูของคุณ มาไดที่อีเมล adaybulletin08@gmail.com โดยเมนู ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจะได รั บ กิ ฟ ต เ ซตผลิ ต ภั ณ ฑ ปรุงอาหารจากไลท ชูการ เปนของรางวัล และไดรับ สิทธิ์เขารวมเวิรกช็อปทำอาหารเพื่อสุขภาพกับทาง ไลท ชูการ ในชวงตนป 2554 ตอไป

สำหรั บ สาวๆ ที่ ดู แ ลรู ป ร า ง แต ก็ ข าด ความหวานไม ได แนะนำใหใช ไลท ชูการ น้ำตาลแคลอรีต่ำ ที่นอกจากจะใหแคลอรีเพียงครึ่ง เดียวแลว ยังใหรสชาติหวาน ตามธรรมชาติของน้ำตาล อีกดวย

Lite Sugar Fact ไลท ชูการ คือน้ำตาลแคลอรีต่ำ ใหรสชาติหวานธรรมชาติ โดยประกอบดวย น้ำตาล 99.5% และแอสปารแตม (Aspartame) 0.5% โดยแอสปารแตมคือสารให ความหวานที่มีการนำมาใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งใหความหวาน มากกวาน้ำตาลทรายถึง 200 เทา จึงใหพลังงานต่ำกวาน้ำตาลทรายมาก การใชไลท ชูการ แทนน้ำตาลทรายสามารถลดปริมาณน้ำตาลลงครึ่งหนึ่ง โดยใหความหวานที่เทากัน หมายเหตุ มีน้ำตาลทรายเปนสวนประกอบ ไมเหมาะสำหรับผูปวยโรคเบาหวาน


ALL ABOUT BIZ

31

BIZ LIFE

ALWAYS POSITIVE เอ็ดเวิร์ด เอนสโก

Managing Director แห่ง bed-buzz บริษัท พีอาร์เอเจนซี ในเครือ Bed Supperclub ที่ยึดหลัก Positive Thinking กับทุกเรื่อง ทั้งในการทำงาน การบริหารลูกน้อง การใช้ ชีวิตส่วนตัว และแม้แต่เวลาเกิดปัญหาในยามคับขัน positive thinking เท่านั้นที่ช่วยได้

• ผมไม่คิดว่าการบริหารคนเป็นเรื่องยากนะ โดย พื้นฐานส่วนตัวแล้วผมชอบพบปะผู้คน การพูดคุย กันทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวข่าวสาร เลยคิดว่าน่า จะเอาหลั ก นั ้ น มาใช้ ใ นการบริ ห ารพนั ก งานได้ เหมือนกัน เพื่อที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองทาง คือ รู้ว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไร และอัพเดตเรื่องงาน ว่ามีปัญหาหรือดำเนินงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว • แม้ ส ่ ว นตั ว จะเป็ น ลู ก ครึ ่ ง แต่ ผ มกลั บ ชอบ บรรยากาศการทำงานแบบไทยๆ คือบรรยากาศของ ความเป็น family เพราะรู้สึกว่ามีความเป็นกันเอง มีอสิ ระในการทำงานมากกว่า ผมอยากให้พนักงาน ทุกคนทำงานกันแบบไม่เครียด ไม่กดดัน ซึง่ จะส่งผล ให้พวกเขาสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดีกว่า • ผมไม่ชอบติดตามงานของพนักงานทุกขั้นตอน เพราะการปล่ อ ยให้ เ ขาทำงานเองถื อ เป็ น การ เปิดกว้างให้พนักงานรู้จักหาไอเดียใหม่ๆ ได้ด้วย ตัวเอง สามารถบริหารจัดการงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็น และยังเป็นการฝึกให้เขามีความก้าวหน้าทาง ความคิดไปในตัว • ผมให้ความสำคัญกับ ‘ทีมเวิร์ก’ มากกว่าการที่ ใครสักคนจะเป็น one man show เพราะการทำงาน เป็นทีมหมายถึงการมีตาอีกหลายคู่ มีมมุ มองอีกหลาย มุม มาช่วยกันดู ช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างสรรค์ และช่วยกันแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน • คนทีม่ องทุกอย่างเป็น negative คือคนทีผ่ มพยายาม หลีกเลีย่ งมากทีส่ ดุ เพราะหากมีคนแบบนัน้ ในองค์กร นอกจากความคิดนั้นจะทำร้ายตัวเขาเองแล้ว มัน ยังส่งผลกระทบไปถึงภาวะอารมณ์ของพนักงาน

คนอื่น รวมถึงเนื้องานที่จะออกมาไม่ดีอีกด้วย • สิ่งแรกที่ผมจะมองหาจากคนที่มาสมัครงานคือ ความ positive ของเขา เพราะถึงแม้จะไม่เก่งหรือ ไอเดียจะไม่ค่อย creative นัก แต่ความ positive ที่ พร้อมจะเปิดรับและเรียนรู้ จะทำให้เขากลายเป็น พนักงานที่เก่งได้ในอนาคต • ผู้บริหารหรือเจ้านายที่ดีคือคนที่ฟังมากกว่าพูด การออกคำสั่งอย่างเดียวทำให้คุณได้ในสิ่งที่อยาก ได้เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าคนที่รับคำสั่งจะรู้สึกหรือคิด ยังไงต่อคุณ ในทางกลับกัน การรู้จักรับฟังความ คิ ด เห็ นของคนอื ่ นถื อ เป็ นการแชร์ ค วามรู ้ ส ึ ก กั น แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ซึ่งจะทำให้คุณ ‘ได้’ มาก กว่าในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ • ความสุขในการทำงานของผม คือ การได้ทำงาน ทุกวัน • ปัญหาเป็นเรื่องธรรมชาติของการทำงานที่เรา ต้องเจอ ถ้าคุณภาวนาว่าไม่อยากเจอปัญหาหรือ อุปสรรค นั่นก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ทำงาน • ผมให้อิสระในการทำงานกับลูกน้องทุกคน ซึ่ง หมายความรวมถึงการที่พวกเขาสามารถหาคิดหา solution มาช่วยแก้ปัญหาในการทำงานได้ด้วย ถ้ า ไม่ ม ี ก ็ ไม่ เป็ น ไร แต่ ถ ้ า เห็ น ว่ า พวกเขาทำได้ ผูบ้ ริหารอย่างผมจะยินดีกบั พัฒนาการของเขามาก • ในการทำงานมันมีความผิดพลาดกันได้เสมอ ดั ง นั ้ น ‘การให้ โอกาส’ พนั ก งานแก้ ต ั ว ในสิ ่ ง ที ่ ผิดพลาดจึงสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเช่นกัน • ‘ความสำเร็จ’ ในทัศนคติของผม ไม่ใช่การได้รับ รางวัลหรือเงินทองมากมาย แต่มีอยู่สองสิ่งที่ผมใช้ C

M

BIZ BOOK

Y

CM

MY

เมื่อวิกฤตไล่ล่า (Crisis Watch)

CY

ผู้ เ ขี ย น : รศ. ดร. เอกชั ย นิ ต ยาเกษตรวั ฒ น์ , สุ ร ศั ก ดิ ์ ธรรมโม, นคร สังขรัตน์ และ ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์ ราคา : 245 บาท CMY

K

เมื่อฝุ่นควันจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งล่าสุดในปี 2008 เพิ่งจางลง คงมีหลายธุรกิจได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งที่เกิด ขึ้นแล้วคงไม่มีทางที่จะกลับไปแก้ไขได้ ที่ดีที่สุดก็คือย้อนกลับไปทำความ เข้าใจเหตุการณ์นั้น เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียน และหาหนทางป้องกันใน อนาคต กับหนังสือเล่มนี้ที่ได้ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ในแวดวงเศรษฐศาสตร์ ของไทยที่มีผลงานเชิงวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกมาอย่างต่อเนื่อง มาย่อยเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้เราเข้าใจได้ ง่ายขึ้น เริ่มจากการไล่เรียงมูลเหตุของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกครั้งล่าสุด พร้อมยกตัวอย่างแนวทาง แก้ไขปัญหาจากประเทศต่างๆ เพื่อนำไปสู่การวางแผนรับมือกับสภาวะความเสี่ยงทางการเงินอย่าง เฉียบพลัน เรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่เข้ากับสถานการณ์ที่สุด ด้วยเนื้อหาที่อัพเดต ซึ่งเหมาะกับนักธุรกิจ ที่จะพลิกบทเรียนจากวิกฤตในอดีตให้กลายเป็นโอกาสทองในอนาคตด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ ได้อย่างทันท่วงที

เป็นเกณฑ์ในการวัดคือ ความพึงพอใจในผลงานที่ เราทำให้ลกู ค้า และความสุขของพนักงานในองค์กร • ผมรับฟังไอเดียของพนักงานใหม่ๆ เสมอ และไม่เคย มองว่าไอเดียของคนทำงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่จะไร้ ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ขาดประสบการณ์ เพราะ ‘ความใหม่’ อาจหมายถึงมุมมองที่เรามองไม่เห็น แง่คดิ ทีเ่ ราไม่เคยคิด หรือการทำอะไรทีเ่ ราไม่เคยทำ • ผมมองว่ า งานพี อ าร์ เ อเจนซี เป็ นงานที ่ ต ้ อ งใช้ energy เป็ นงานที ่ ล ุ ย และเป็ นงานที ่ ส นุ ก มาก ดังนั้น ไม่ว่าในรายละเอี ยดของการทำงานจะต้ อง aw_adb_jan2011.pdf 1 1/20/2011 4:01:53 PM พบเจอกับความยุ่งยากหรือปัญหาใดๆ ผมก็มอง ว่ามันเป็นเรื่อง positive ที่ช่วยให้เราได้พบเจอคน

และเรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากขึ้นเสมอ • แม้กระทั่งคู่แข่งทางธุรกิจ ผมก็ไม่เห็นว่าเขาเป็น คู่แข่ง เพราะเราสามารถศึกษาหรือเรียนรู้อะไรจาก เขาเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานภายในองค์กรให้ ดีขึ้นได้ หรือในกรณีที่แย่มากจนเกิดการดึงลูกค้า จากผมไป ผมก็ไม่โกรธเขาหรอก เพราะคงไม่มีใคร อยากทำแบบนั ้ น นอกจากจะมี ค วามจำเป็ น บางอย่าง ซึ่งก็ทำให้ผมคิดว่าเราควรช่วยเขานะ • เหตุผลที่ผมให้ความสำคัญกับการคิดหรือมอง อะไรให้ positive อยู่ตลอดเวลา ก็เพราะ positive thinking ทำให้ผมมีพลังในการใช้ชีวิต และมองเห็น ไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานเสมอ


32

Smirnoff สร้างสุดยอดตำนานไนต์ไลฟ์ กับ Smirnoff Nightlife Exchange Project

เมื่อไหร่ที่ Smirnoff เครื่องดื่มวอดก้าที่มียอดขายอันดับ 1 ทั่วโลก ขยับตัวทำอะไรขึ้นมา เป็นต้อง ลบคำว่า ‘ธรรมดา’ ออกจากพจนานุกรมทันที คราวนี้โฉมหน้าประวัติศาสตร์ไนต์ไลฟ์จะต้องได้รับ การบันทึกอีกครั้ง กับ Smirnoff Nightlife Exchange Project ครั้งแรกของโลกที่สุดยอดเมืองไนต์ไลฟ์ 14 ประเทศทั่วโลก มาแลกเปลี่ยนสุดยอดไนต์ไลฟ์พร้อมกันในค่ำคืนเดียวกัน โดยมีพลพรรคคนรัก ไนต์ไลฟ์กว่า 20,000 คนทัว่ โลก ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับประเทศไทย Smirnoff เนรมิตท่าเรือบีดเี อส ถนนสุขสวัสดิ์ ให้กลายเป็นอาณาจักรไนต์ไลฟ์รมิ แม่นำ้ เจ้าพระยา ด้วยกองทัพตูค้ อนเทนเนอร์กว่าร้อยตู้ งานนี้มีเซเลบริตี้ผู้รักไนต์ไลฟ์ตบเท้าเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ไนต์ไลฟ์ระดับโลกอย่างพร้อมเพรียง ทั้ง จอนนี่ อันวา, ขัน-เวย์ ไทยเทเนียม, ‘วีเจลูกเกด’ - จิรดา โยฮารา, ท็อป ณัฐเศรษฐ์, ณัฐ สารสาส, เป้ ทวีเวท แห่งวง Vietrio ส่วนไฮไลต์คอื การระดมสุดยอดศิลปินระดับโลกบินตรงมาเพือ่ งานนีโ้ ดยเฉพาะ ทัง้ Dirty Vegas สุดยอดวงอิเล็กทรอนิกส์สญ ั ชาติองั กฤษ Heartsrevolution หนุม่ สาวชาวนิวยอร์กเกอร์ ผูป้ ฏิวตั โิ ลกด้วยดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส์ Raymond Hajj เพอร์คสั ชันนิสต์ขน้ั เทพจากเลบานอน และ เจ มณฑล ดีเจและผู้เชี่ยวชาญด้านไนต์ไลฟ์จากประเทศไทย ซึ่งครั้งต่อไป Smirnoff จะเปลี่ยนชีวิตค่ำคืนให้ ไม่เหมือนเดิมอย่างไร ติดตามได้ใน www.facebook.com/SmirnoffThailand

ใหม่... สปาร์คเคิลดับเบิ้ล ไวท์ เลมอน โซดา

สำหรับผูท้ ต่ี อ้ งการมีฟนั ขาว ไร้กลิน่ ปาก... ขอแนะนำยาสีฟันสปาร์คเคิลดับเบิ้ล ไวท์ เลมอนโซดา รสชาติของคนรุ่นใหม่ แบรนด์ ชั ้ นนำที ่ ไ ด้ ร ั บ การพิ สู จ น์ แ ล้ ว จากอเมริ ก า ด้วย Double White Silica ช่วยให้ฟันขาวขึ้น อย่างได้ผล พร้อมเติมความเย็นสดชื่นทั้งใน ขณะแปรงและหลังการแปรง ป้องกันกลิน่ ปาก และฟันผุ เสริมสร้างและเคลือบผิวฟันให้ แข็งแรง และยังช่วยชะลอความเสือ่ มของเหงือก และฟันอีกด้วย สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ ทีห่ า้ งคาร์ฟรู ์ ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2736-0303

อสท. เกาหลี แจ้งผู้โดยสารเครื่องบินสามารถ เช็กอินได้ง่ายๆ ที่สถานีรถไฟกรุงโซล

สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานสำหรับงานเลี้ยง สังสรรค์ประจำปี 2011 ของบริษัท Elite Model Management South East Asia ทีถ่ อื โอกาสเลีย้ งขอบคุณผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุน อีกทั้งเป็นการเปิดตัว Ploithat-Elite Calendar 2011 และ Elite Bar & Lounge โดยมี ท่านอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานยังสร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจด้วยแฟชัน่ โชว์เครือ่ งประดับ และอัญมณีมลู ค่ากว่า 200 ล้านบาท จากนางแบบชือ่ ดัง รวมถึงการแสดงแฟชัน่ โชว์ ชุดว่ายน้ำจาก Phuket Mermaid พร้อมมินคิ อนเสิรต์ จากสิงห์เหนือเสือใต้ และคนดัง ร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ มาช่า วัฒนพานิช, โบวี่ อัฐมา เป็นต้น

นายนพณัฏฐ์ หุตะเจริญ รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทีโอที แจกรางวัล Netbook จำนวน 60 เครื่อง ให้กับผู้โชคดี ที่สมัครใช้บริการ TOT hi-speed ระหว่าง 15 ตุลาคม-13 ธันวาคม 2553 ที่ทีโอที สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

กลับมาสร้างความสนุกกันอีกครั้ง สำหรับซานมิเกล มิวสิก เฟส ที่ขอส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนด้วยคอนเสิร์ต สุดมันทีแ่ สดงสดต่อเนือ่ งไม่มสี ะดุด ซึง่ ครัง้ นีม้ าในคอนเซ็ปต์ สปิริต ออฟ โนลิมิต (Spirit of No Limit) ในซานมิเกล มิวสิก เฟส วอลุม 14 โดย 5 วงดนตรีคุณภาพ ที่มาพร้อม จิตวิญญาณทางดนตรีอย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นสองหนุ่ม Scrubb ตามมาด้วยหนุ่มตี๋นักแต่งเพลง แสตมป์ อภิวัชร์ พร้อมกับน้องๆ ร่วมค่าย Better Weather ร่วมด้วย Slot Machine วงร็อกทีม่ เี พลงติดชาร์ตทุกครัง้ ทีป่ ล่อยซิงเกิล้ ใหม่มา และวง Flure แม้จะห่างหายเวทีคอนเสิร์ตไปพักใหญ่แต่ก็ ไม่ทำให้ลีลาการแสดงลดน้อยลง ติดตามข่าวซานมิเกล มิวสิก เฟส ครั้งต่อไปได้ที่ 104.5 แฟต เรดิโอ ทุกช่วงดีเจ หรือทาง www.fatdegree.com

องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเกาหลีแจ้งว่า ผูโ้ ดยสาร ที่จะเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงโซล (Seoul Station) เพื ่ อ โดยสารเครื ่ อ งบิ นที ่ ส นามบิ นนานาชาติ อ ิ นชอน สามารถเช็กอินบัตรโดยสารเครื่องบิน กระเป๋าเดินทาง และตรวจคนเข้าเมือง ได้ที่บริเวณจุดเช็กอินในเมืองของ สถานีรถไฟกรุงโซล (Seoul Station City Air Terminal) โดยให้บริการเช็กอิน 3 ชัว่ โมงก่อนเครือ่ งบินออกเดินทาง จากสนามบินนานาชาติอนิ ชอน ตัง้ แต่เวลา 05.20-19.00 น. ทุกวัน เฉพาะสายการบินเอเชียนนา แอร์ไลนส์, สายการบินโคเรียน แอร์ และสายการบินเจจู แอร์ หลังจากนั้นผ่าน ระบบตรวจคนเข้าเมือง ใช้เอกสารบอร์ดดิ้งพาส และพาสปอร์ต หลังผู้โดยสารที่ผ่านระบบเช็กอินแล้ว ลงไปยังตัว สถานีรถไฟด่วนโดยลิฟต์เฉพาะ เพื่อขึ้นรถไฟสู่สนามบินใช้เวลา 43 นาที รถไฟด่วนออกทุก ๆ 30 นาที เมื่อถึง สนามบินอินชอนแล้ว จะมีเส้นทางกำหนดเฉพาะสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกโดยตรงที่สนามบินอินชอน

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของบริษัท Elite Model Management South East Asia 2011

TOT hi-speed แจกจริง Netbook ทั่วไทย

สนุกอย่างไร้ขีดจำกัด ใน San Migeul Muzik Fest Vol 14 : Spirit of No Limit

บอกความในใจรับวาเลนไทน์ กับ ฮาร์ทบีท Love Bars

ใหม่ลา่ สุดจากฮาร์ทบีท Love Bars ให้คณ ุ บอกความในใจไม่เหมือนใครด้วยข้อความ เก๋ๆ บนซอง และยังได้อร่อยกับขนมฟรุตกัมมี่ รสผลไม้สอดไส้ครีม วางจำหน่ายในราคาเพียง 7 บาท ที่ 7-11 ทุกสาขา และร้านค้าชั้นนำ ทั่วประเทศ ร่วมติดตามกิจกรรมความรักได้ที่ www.hartbeatclub.com


THE WORDS

35

“The worst loneliness is not to be comfortable with yourself.”

ความโดดเดี่ยวที่เลวร้ายที่สุดคือ การอึดอัดคับข้องในการอยู่กับ ตัวเอง -Mark Twain

“Failure is not the only punishment for laziness; there is also the success of others.” ความล้มเหลวไม่ใช่เพียงบทลงโทษ คนขีเ้ กียจเท่านัน้ แต่ความสำเร็จ ของคนอืน่ ก็เป็นด้วยเช่นกัน -Jules Renard

“When we speak we are afraid our words will not be heard or welcomed. But when we are silent, we are still afraid. So it is better to speak.” เมื่อเราพูด เราก็กลัวว่าคำพูดของเราจะไม่มีใครได้ยิน และไม่เป็นที่ยอมรับ แต่เมื่อเราเงียบ เราก็ยังคงกลัวเช่นนั้นอยู่ ดังนั้นก็พูดมันออกไปดีกว่า -Audre Lorde

“We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.” เราไม่ได้ถูกทำให้ฉลาดด้วยการจดจำ อดีตที่ผ่านมา แต่ด้วยความรับผิดชอบ ต่ออนาคตของเราต่างหาก -George Bernard Shaw

“Life may have no meaning. Or even worse, it may have a meaning of which I disapprove.”

“Assert your right to make a few mistakes. If people can’t accept your imperfections, that’s their fault.”

ชีวติ อาจเป็นสิง่ ที่ ไม่มคี วามหมาย หรือทีเ่ ลวร้ายกว่านัน้ มันอาจจะมี ความหมายซึง่ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย -Ashleigh Brilliant

จงใช้สิทธิของท่านในการทำผิดพลาดบ้าง ถ้าคนอื่นไม่สามารถยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของท่าน นั่นย่อมเป็นความผิดของเขา -Dr. David M. Burns

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายอะไรให้ ง่ายๆ ได้ คุณก็ไม่ได้เข้าใจมันดีพอ -Albert Einstein

“If I have ever made any valuable discoveries, it has been owing more to patient attention, than to any other talent.” ถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้ค้นพบสิ่งมีค่าใดแล้วละก็ สิ่งนั้นคือการมีความตั้งใจอย่างมีน้ำอดน้ำทนมากกว่าอัจฉริยะด้านใดๆ -Isaac Newton

หนังสือเลมใหมของ

ทรงกลด บางยี่ขัน รวมเรื่องราวอีกจำนวนหนึ่งของวิธีการ เปลี่ยนโลก เลมลาสุด ของซีรีส Practical รักษโลก รักษธรรมชาติ (‘ตนไมใตโลก’ และ ‘ดอกไมใตโลก’) แตเลมนี้เนนเฉพาะ ดินแดนอาทิตยอุทัยลวนๆ

พบกันครั้งแรกในงาน

หนังสือเลมใหมของ

ภูมิชาย บุญสินสุข

หนังสือเลมใหมของ Roger

25 มีนาคม - 6 เมษายน 2554

การกลับมาอีกครั้ง ของขอคิดชีวิตติดภาษาอังกฤษ ภาคตอของ ‘เจ็บนิดเดียว เดี๋ยวก็เชา’

การตูนที่ตลกที่สุดในชีวิตมนุษยเงินเดือน จิกกัดตั้งแตเจานาย เลขานุการ ลูกนอง ยันแมบาน คอลัมนยอดฮิตแหง a day BULLETIN

สัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 39 บูท H17 โซนเพลนนาร�่ฮอลล ศูนยการประชุมแหงชาติสิร�กิติ์

หนังสือเลมใหมของ

หนังสือเลมใหมของ thatday

จินตนาการอาจจับตองไมได แตจากนี้ไป วิทยาศาสตรจะทำให จินตนาการจับตองไดอยางสนุกสนาน

เลมแรกหนาเกินไปจนรองขาตูกับขาวได ชาววันกอนครับจึงขอเสนอ ความสะดวกขำ สงตรงถึงรานสะดวกซื้อ ทั่วประเทศ พรอมมุขใหมมาลาสุด

Mister Tompkin

หนังสือเลมใหมของ ว�ชัย

การตูนรายสะดวกของ อะบุก

อดีตมนุษยโรงแรม และปจจุบันนักโฆษณา จะพาไปเที่ยวญี่ปุน อาจจะซากออย โซระอาโออิ อาจจะแชแฟบแอบฮาราจูกุ อยากรูตองรออาน!

การตูนที่เหมาะตอการกลิ้งอาน พกเอาไวไมจนเสียงหัวเราะเจือรอยยิ้ม จากฝมือของนักวาดหลายสิบคน ที่อะบุกภูมิใจเสนอเปนที่สุด


36

สถานีรถไฟฟา BTS สถานีรถไฟฟาใตดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน

S.B.Design Square : ฟวเจอรพารค รังสิต S.B.Design Square : ภูเก็ต S.B.Design Square : เดอะมอลลโคราช

มิลเลนเนียม ออโต : ลาดพราว 112 มิลเลนเนียม ออโต : พระราม 4 โรงภาพยนตรลิโด มิลเลนเนียม ออโต : โรงภาพยนตรสกาลา สยามพารากอน โรงภาพยนตร House มิลเลนเนียม ออโต : เยาวราช ภัทราวดีเธียเตอร มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1 เคานเตอรการบินไทย ดอนเมือง HONDA : ศรีอยุธยา เคานเตอรการบินไทย สุวรรณภูมิ HONDA : พระราม 4 เคานเตอร Thai Air Asia Excutive Supercar : เอกมัย เคานเตอร Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย INDEX Livingmall : บางนา ศูนยสิริกิติ์ INDEX Livingmall : พหลโยธิน INDEX Livingmall : อาคาร อื้อ จือ เหลียง ฟวเจอรพารค รังสิต อาคาร Tipco INDEX Livingmall : เซ็นทรัล อาคาร SCB รัตนาธิเบศร อาคาร สิรินรัตน INDEX Livingmall : มาบุญครอง อาคาร เอ็มไพรม INDEX Livingmall : เพชรเกษม อาคาร มณียา INDEX Livingmall : บางใหญ อาคาร ตนสน INDEX Livingmall : เอกมัย อาคาร มาลีนนท Modernform : CDC อาคาร Lake Rajada อาคาร อับดุลราฮิม True Shop อาคาร ชารเตอร True Coffee I House Condominium Starbucks The Lake Condo Coffee World CDC (Crystal Design Center) 94 Coffee British Council กาแฟดอยตุง สมาคมฝรั่งเศส บานไรกาแฟ สถาบันเกอเธ iberry TCDC Kanom Hof Art Gallery Mister Donut Secret Recipe Vanilla Garden Apex Skin Care กัลปพฤกษ Q Cut กับขาว กับปลา The Style by TOYOTA Yindee Cup ชลาชล รานประตูสีฟา : เอกมัย โรงพยาบาลวิภาวดี Cafe Classique : เอกมัย California WOW Xperience ไล-บรา-ลี่ Karmakamet : จตุจักร A BIG Seat ศูนยหนังสือ สวทช. au bon pain SCG Experience Coffee Beans by Dao AIS Fortune Town Daddy Dough PJ Dental Clinic คอฟฟ แกลลอรี่ CDC ผิวดี คลีนิก GREYHOUND Cafe Puntip : J Avenue Nichy Cakes & Coffee Puntip : K Village Coffee Berry Doctor Younger : K Village กาแฟวาวี : เอกมัย Lounge Hair Salon : K Village หองอาหารสีฟา Bodyshape : K Village Folies ZaaB..Eli : ทองหลอ 10 S.B.Design Square : Miss Mamon คารฟูร รัชดา รานกาแฟโปลีส S.B.Design Square : Le’ Francais Restaurant : โฮมโปร วิลเลจสุวรรณภูมิ K Village S.B.Design Square : EST.33 : CDC เซ็นทรัลเวิลด S.B.Design Square : NEW... เขาใหญ-ปากชอง เซ็นทรัลปนเกลา KIRI MAYA S.B.Design Square : MUTHI MAYA คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร Palio

Toscana Vally Country Club HOTEL des ARTISTS หอมหมื่นลี้ ชาโต เดอ เขาใหญ NEW... เชียงใหม dusit D2 โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel U Chiang Mai Hotel Hallo Bar Hotel Tamarind Village Chiang Mai Mo Rooms Yesterday the Village Im Eco Casa 2511 i berry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow Happy Hut รานหอมปากหอมคอ Mont Blanc Love at First Bite แมวใจดี แกลเลอรี่ Aka Spa หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม B2S : Central Airport Plaza รานเลา Salon De Guru NEW... แมฮองสอน Bebop Groove yard all about coffee รานมิตรไทย Coffee in love River Cornor Free from Park at Pai NEW… หัวหิน วรบุระ หัวหิน รีสอรท แอนด สปา The Sea-cret Hua Hin Hua Hin Mantra Resort Let’s Sea กบาลถมอ รีสอรท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง The 55th Corner บานใกลวัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน

THE WORDS

“In youth we run into difficulties; in old age difficulties run into us.” ตอนเรายังเด็ก เราวิ่งเข้าหาความ ยากลำบาก แต่เมื่อเราแก่ตัวลง ความยากลำบากจะวิ่งเข้ามาหาเรา -Josh Billings

“The opposite of talking is not listening. The opposite of talking is waiting.” สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการพูดไม่ใช่ การฟัง ที่อยู่ตรงข้ามกับการพูด คือการรอคอยต่างหาก -Fran Lebowitz

“The important thing in life is not the victory but the contest; the essential thing is not to have won but to have fought well.” สิ่งที่สำคัญในชีวิตไม่ใช่ชัยชนะ แต่เป็นการแข่งขัน และสิ่งที่เป็นแก่นแท้ก็ ไม่ใช่เพื่อให้ ได้ชัยชนะ แต่เพื่อจะได้ต่อสู้อย่างดีที่สุดแล้ว -นิรนาม

“The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak.” ความสามารถในการสร้างความเรียบง่าย

“The easiest thing to find is fault.”

“It is no use saying We are doing our best. You have got to succeed in doing what is necessary.”

“Trouble creates a capacity to handle it.”

หมายถึงการกำจัดสิ่งที่ ไม่จำเป็น เพื่อจะให้สิ่งที่จำเป็นได้ส่งเสียงออกมา -Hans Hofmann

ไม่มปี ระโยชน์ทจี่ ะพูดว่าเราทำดีทสี่ ดุ แล้ว เพราะท่านต้องทำสำเร็จได้แน่ หากทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ

สิ่งที่หาได้ง่ายที่สุดแล้วคือ ความผิด -นิรนาม

ปัญหาจะช่วยสร้างศักยภาพ ในการรับมือ -Oliver Wendell Holmes

-Winston Churchill

“Leaders don’t force people to follow - they invite them on a journey.” ผู้นำไม่บังคับให้ใครตาม พวกเขาเพียงเชื้อเชิญให้คนเหล่านั้นเดินทางไปด้วย -Charles S. Lauer


THE MOST POPULAR

FREE COPY! ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb


38

THE GUEST

COME ON,

SHAKE YOUR LIFE

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : Ultra Records

นับตั้งแต่เพลงเต้นรำได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ ถ้าเราลองมาดูความเปลีย่ นแปลงที่ เกิดขึ้น คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่ผู้คนยังวาดลวดลายผ่านสุ้มเสียงของดนตรีแบบสวิงแจ๊ซ แต่ภาพของดนตรีเต้นรำที่ชัดเจนที่สุดเห็นทีคงต้องเริ่มปักหมุดกันที่ยุค 70 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดนตรี ดิสโก้ได้เบ่งบานจนถึงขีดสุด และถูกนำมาใช้ต่อยอดจนเพลงแดนซ์กลายเป็นเพลงกระแสหลัก ตามชาร์ตเพลงต่างๆ ทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน เมื่อการตระเวนตามคลับที่เปิดเพลงเท่ๆ ถือเป็นกิจกรรมท้าทายของหนุ่มสาวนักเที่ยวที่ ต้องการฉีกกรอบการฟังเพลงแบบเดิมๆ ดีเจในยุคนี้จึงไม่ได้เป็นแค่คนที่คอยเปิดเพลงเรียงกันตาม รายการเท่านัน้ แต่ยงั มีหน้าทีส่ ร้างสีสนั ให้แก่คนฟัง โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีเ่ พลงเต้นรำแบบออริจนิ ลั อาจตอบโจทย์ความต้องการได้ไม่เพียงพอ วิถีของการรีมิกซ์จึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับสร้างชื่อให้กับ นักปรุงแต่งเพลงจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี ‘Designer Drugs’ Michael Vincent Patrick และ Theodore Paul สองหนุ่มดูโอจากนิวยอร์ก ที่ฝากความจัดจ้านไว้กับ การมิกซ์เพลงเก๋ๆ ให้กับศิลปินดังๆ มาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเพลงแร็พ Flo Rida หรือ เจ้าแม่ดวี า่ เสียงเทพอย่าง Mariah Carey เป็นต้น เมือ่ adB รูว้ า่ ทัง้ คูจ่ ะมาเปิดการแสดงสดทีก่ รุงเทพฯ เราจึงไม่พลาดที่จะดึงตัวสองหนุ่มมาทำความรู้จักกันสักหน่อย “ผมและพอลเจอกันครั้งแรกตอนอายุ 16 ปี นับตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ทำงานเพลงด้วยกันมา ตลอด โดยฝึกฝนการมิกซ์เพลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเราก็คุยกันว่าอยากจะมีผลงานที่ใช้ชื่อ ร่วมกันอย่างจริงจัง จึงคิดชื่อที่เป็นตัวแทนของเราทั้งสองขึ้นมา และสุดท้ายก็มาจบที่ชื่อ Designer Drugs เหตุผลที่เลือกชื่อนี้ก็เพราะเราทั้งคู่เห็นตรงกันว่าเป็นชื่อที่เท่ดี และผมก็คิดว่าชื่อนี้ ค่อนข้างเหมาะที่จะสื่อถึงดนตรีแนว Nu Rave ซึ่งเป็นผลงานของพวกเรา วันนี้ผลงานของพวกเรา ภายใต้ชอ่ื Designer Drugs ก็เดินทางมาถึงเป็นปีท ่ี 4 แล้ว ทีผ่ า่ นมาเรามีผลงานรีมกิ ซ์กว่า 50 เพลง และซิงเกิ้ลของตัวเองอีก 3 เพลง และที่พิเศษสุดก็คือเรามีกำหนดจะวางแผงอัลบั้มเต็มชุดแรก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้แล้ว อยากให้ลองติดตามฟังกันดู” บางคนอาจมองว่าการทำเพลงให้คนอื่นนั้นไม่สามารถแสดงตัวตนของศิลปินที่ทำหน้าที่ มิกซ์เพลงได้เท่ากับการมีเพลงเป็นของตัวเอง ซึ่งทางวงเองก็ยอมรับในจุดนี้ แต่การอยู่เบื้องหลัง และทำหน้าที่สร้างรสชาติใหม่ให้กับเพลงเต้นรำก็เป็นการปูพื้นฐานทางดนตรีที่ดีอย่างดีเยี่ยม “ถึงแม้ว่าดนตรีและสไตล์ของเรานั้นค่อนข้างหลากหลาย แต่ประสบการณ์ที่มีมาอย่าง ยาวนาน มันจะค่อยๆ แทรกซึมความเป็นตัวเองลงไปในเพลงโดยอัตโนมัติ แต่เราก็ต้องยอมรับ ว่าการมีเพลงของตัวเองนั่นคือสิ่งที่คนทำเพลงทุกคนต้องการ การรีมิกซ์เพลงของคนอื่นนั้น ต่อให้ คุณทำออกมาดีแค่ไหนก็ตาม ก็คงพูดไม่ได้อย่างเต็มทีว่ า่ งานชิน้ นีเ้ กิดจากการสร้างสรรค์ของคุณเอง ทั้งหมด แต่ในมุมกลับกัน เราคิดว่าการรีมิกซ์ให้ประโยชน์กับเราอย่างมากในแง่พื้นฐานของการ ออกแบบเพลง และฝึกการแก้ปัญหาได้อย่างดี” ทุกวันนี้ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แตกสายพันธุ์ออกมามากมาย เราสามารถพบกับเพลงเต้นรำ ที่มีชื่อเรียกตามสไตล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น House Mix, Ambient, Techno Dance, Drum & Bass หรือ Trance ที่กำลังฮิตอยู่ในบ้านเราตอนนี ้ ซึ่งเจ้าตัวก็บอกกับเราถึงเคล็ดลับในการผสมความ หลากหลายจนออกมาเป็นหนึ่งเพลงแดนซ์ที่ถูกอกถูกใจคนฟังได้อย่างง่ายดาย “จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราพยายามเรียนรู้ดนตรีแดนซ์ในแนวต่างๆ มาโดยตลอด ทำให้เรารู้ว่าซาวนด์แบบไหนที่พอเวลาผ่านไปก็จะเชย หรือซาวนด์แบบไหนที่อยู่ได้เหนือกาลเวลา แต่อย่างไรก็ตาม ทัง้ สองแบบก็มขี อ้ ดีขอ้ ด้อยด้วยกันทัง้ คู ่ อยูท่ ว่ี า่ เราจะมองเห็นจุดดีสว่ นไหนมาใช้ เพราะดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหลายสไตล์ ซึ่งเราต้องขอบอกว่ามันเยอะจริงๆ แต่โดยส่วนใหญ่ เราจะมองหาไอเดียในการทำงานจากวัฒนธรรมร่วมสมัยต่างๆ และเอามารวมกับประสบการณ์ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเรา ประวัติศาสตร์มักจะบอกเล่าเรื่องราวทางดนตรีซ้ำๆ เสมอ และ มันก็เป็นแรงบันดาลใจในการทำเพลงของพวกเรา” นอกจากนี้ Patrick และ Paul ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกับศิลปินดังๆ ใน

แง่มุมที่เราไม่เคยรู้ให้ฟังอีกด้วย “เราอยากบอกว่าศิลปินบางคนนั้นเยี่ยมมาก ถึงแม้จะมีบ้างบางคนที่สยองใช่เล่น (หัวเราะ) แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาอย่างเราๆ นี่แหละ เพียงแต่มีความมุ่งมั่นและ ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จนั่น เป็นข้อดีที่ทำให้เราเห็นถึงความพยายามของพวกเขา จึงไม่น่าแปลกใจ เลยว่าเพราะอะไรคนเหล่านี้ถึงได้มีชื่อเสียงระดับโลก ปัจจุบันวงการเพลงทั่วโลกต่างก็ต้องปรับตัวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการ ดาวน์โหลดเพลงของคนฟัง ซึง่ ถือว่าเป็นกระแสทีเ่ ปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมการฟังเพลงของคนรุน่ ใหม่ โดยสิ้นเชิง เมื่อการหาเพลงมาลง iPod สักเพลงนั้น ง่ายพอๆ กับการกดรีโมตทีวี และสำหรับทั้งคู่ ที่กำลังจะมีอัลบั้มของตัวเอง เขาจะรับมือกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร? “จริงๆ แล้วเราดีใจนะที่ได้อยู่ในยุคดิจิตอล เรามีเว็บคอมมูนิตี้ต่างๆ มีพื้นที่มากมายให้ เราสามารถโพสต์ภาพ หรือผลงานเพลง แม้กระทั่งเรื่องเซ็กซี่ๆ แบบออนไลน์ (หัวเราะ) พวกเรา คิดว่าการฟังเพลงถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่ง มันมีความงามบางอย่างที่อยู่ในโสตประสาทของ คนฟัง ดังนั้น บางครั้งความงามก็สามารถเกิดจากการดาวน์โหลดได้เหมือนกัน และความสะดวก สบายนี่แหละที่เราคิดว่าคือความสวยงาม” Designer Drugs เดินทางไปโชว์การรีมิกซ์เพลงระดับเทพมาแล้วกว่า 100 โชว์ทั่วโลก และ ในงาน Nightlife Exchange Project : Electro Crash ในปีนี้ พวกเขาก็บินตรงมาที่ประเทศไทย โดย พกความพิเศษมาฝากแฟนเพลงด้วยก็คือ พวกเราจะได้เป็นคนฟังกลุ่มแรกที่อยู่ในลิสต์เวิลด์ทัวร์ ของพวกเขาในปีนี้ และสองหนุม่ ก็เตรียมตัวมาเขย่าความมันให้กบั คุณอย่างเต็มสูบในแบบ Electro Punk ซึง่ เป็นดนตรีแนวใหม่ทถ่ี า่ ยทอดจิตวิญญาณของความเป็นนิวยอร์กออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่สุดอีกด้วย “เราคิดว่าดนตรีเป็นภาษาสากลของความรัก และเพลงแดนซ์สามารถช่วยให้คณ ุ ปลดปล่อย ร่างกายตัวเองได้อย่างอิสระ ดนตรีที่สุดยอดมีทั้งการปฏิสัมพันธ์ของฝูงชน พลังงานมหาศาลที่อัด แน่นรวมกัน มีดีเจที่มิกซ์เพลงเก่งๆ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว โอเค! เรายอมรับว่าคนฟังอาจไม่ได้คาดหวัง ดนตรีที่ล้ำหน้าเกินไปจากศิลปิน เพราะเราคิดว่าคนฟังอาจจะชอบฟังเพลงแบบเดิมๆ แบบที่ พวกเขาชอบ แบบที่พวกเราเคยเป็น แต่เป็นพวกเราเองที่เบื่อที่จะทำงานแบบเดิมๆ เราจึง พยายามสร้างสรรค์ซาวนด์ดนตรีใหม่ๆ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวของเราเอง แม้ว่าท้ายที่สุด คนฟังจะชอบเพลงของเราหรือไม่กต็ าม แต่ผลงานทีอ่ อกมานัน้ เราตัง้ ใจทำ และมัน่ ใจว่าเป็นผลงาน ที่ดีแน่นอน” เมื่อดนตรีคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเกิดใหม่ได้ตลอดเวลา ในฐานะที่ Designer Drugs ก็เป็นหนึ่งในหัวหอกของเพลงเต้นรำแนวใหม่ของยุคอย่าง Electro Punk เราจึงอยากรู้ว่า พวกเขามีมุมมองต่อทิศทางของดนตรีแดนซ์อย่างไร “พวกเราคาดหวังว่าเพลงแดนซ์จะมีการจัดการที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้ เพลงแพร่หลายมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่คนทำเพลงทุกคนต้องการ โดยส่วนตัวจริงๆ แล้วพวกเราชอบ เพลงแบบหนักๆ หรือหม่นๆ เป็นเพลงที่มีบรรยากาศแบบวันล้างโลก วันหายนะประมาณนี้เลย บางทีนั่นอาจจะเป็นแนวทางต่อไปของพวกเราก็ได้ (ยิ้ม)” สุดท้าย สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ทั้งคู่ติดอกติดใจกันนักหนาก็คือ... “เพราะเพลงพวกนี้เขย่าสมองพวกเราซะมันไปเลยน่ะสิ!” ชมการแสดงสดอันเร้าใจโดยดีเจที่กำลังมาแรงที่สุดในอเมริกาเหนือและยุโรป Designer Drugs และ Cyberpunkers และพบความมันในบรรยากาศแบบไนต์ไลฟ์ของนิวยอร์กและ มิลาน ในงาน Nightlife Exchange Project : Electro Crash วันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่ 21.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/SmirnoffThailand


a day BULLETIN issue 134  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you