Page 1

ISSUE 133 4 - 10 FEBRUARY 2010


ISSUE 133, 4 - 10 FEBRUARY 2011

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.” “อันที่จริงชีวิตเป็นเรื่องเรียบง่าย แต่เราต่างหากที่ยืนกรานจะทำให้มันซับซ้อน” ใครมาพูดแบบนี้กับคุณ คุณคงนึกอยากจะยิงคำถามใส่แบบไม่ยั้งว่า ง่ายยังไง ใครว่าง่าย? ดูซิ ทุกวันนี้ทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียว สิ้นเดือนอย่าว่าแต่เหมือนสิ้นใจเลย ตายได้คงตายไปแล้ว ไหนจะปัญหาเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ไหนจะหนี้สิน ฯลฯ แต่เอาเถอะ ก่อนที่คุณจะความดันโลหิตขึ้นสูงสุดเพราะรู้สึกว่าเขาพูดจาไม่ถูกหู เท่ากับการบอกว่า สนใจสินเชื่อต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ไหม? เราแค่อยากบอกว่า เรากลับเห็นด้วยกับประโยคดังกล่าวข้างต้น อย่างน้อยเราก็เห็นด้วยเพราะคนพูดคือปราชญ์ชาวจีนที่ชื่อ ขงจื๊อ ซึ่ง ในจินตนาการของผู้เขียน ขงจื๊อน่าจะเป็นชายแก่ เครายาวสีเงิน ใส่ชุดสีขาวยาวคลุมจนถึงเท้า มีไม้เท้าไว้คอยพยุงกาย และชอบนั่งเงียบๆ ตรึกตรองความเป็นไปของชีวิตบนก้อนหินใต้ต้นไม้บนภูเขาสูง และมักจะนั่ง สนทนากับลูกศิษย์ลกู หาทีน่ ง่ั ฟังถ้อยคำจากท่านอาจารย์ดว้ ยความตัง้ ใจ อธิบายไม่ถกู เหมือนกันว่านัน่ คือภาพในจินตนาการของผูเ้ ขียนเองหรือภาพทีเ่ ห็นจนจำได้จากหนังจีน สักเรือ่ ง แต่ไม่ว่าจะมาจากเหตุผลใด ภาพนั้นน่าจะอธิบายชีวิตได้ในระดับหนึ่งว่า ในวัยหนุ่มสาว หนึ่งในภาระสำคัญคือการค้นหาความหมายของชีวิต ตรงกันข้ามกับ ผู้ล่วงเข้าสู่บั้นปลายของชีวิต ที่มีหนึ่งในหน้าที่หลักคือ การให้คำตอบที่ตนค้นพบและตกผลึกจากการผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวติ ผูเ้ ขียนจึงไม่แปลกใจกับหนึง่ ในคำตอบ ทีป่ ราชญ์ชาวจีนอย่างขงจือ๊ ค้นพบว่า ‘อันทีจ่ ริงชีวติ เป็นเรือ่ งเรียบง่าย’ และนับวันยิง่ เห็นด้วยว่า ‘แต่เราต่างหากที่ยืนกรานจะทำให้มันซับซ้อน’ มาคิดๆ ดูแล้วอันทีจ่ ริงมันก็ไม่เห็นผิดตรงไหนทีจ่ ะบอกว่าชีวติ เป็นเรือ่ งเรียบง่าย? เพราะหลายๆ เรือ่ งในชีวติ ก็เป็นแบบนัน้ ลองมาไล่เรียงกันดูสกั ตัง้ ก็ได้วา่ จริงไหม? เช่น หิวก็กนิ อิม่ ก็พอ เหนือ่ ยก็พกั หนักก็วาง มากก็แบ่ง เก็บก็รก ใช้กห็ มด ฯลฯ จะว่าไปแม้ชวี ติ จะมีโจทย์มาให้เราแก้ แต่หลายๆ โจทย์กม็ ที างออกของมันอยูแ่ ล้วตัง้ แต่แรก เพราะทุกโจทย์กล็ ว้ นแต่เป็นธรรมชาติของชีวติ และเป็นไปตามทีม่ นั ควรจะเป็น เพียงแต่เราจะมองเห็นมันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน หรือมองให้มนั เป็นไปตามธรรมชาติ ของเรา ทีป่ ระกอบไปด้วยอารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิดมากมายทีท่ ำให้เรามองธรรมชาติผดิ เพีย้ นไป แล้วคิดว่าสิง่ ทีด่ กี ว่าคือสิง่ ทีเ่ ราเห็น อย่างไรก็ตาม แม้วา่ มนุษย์เราจะเกิดมา พร้อมตัณหา กิเลส มากมาย ทีพ่ ร้อมจะนำพาให้หลงมัวเมาไปกับสิง่ ต่างๆ ประดามีในโลก แต่มนุษย์ยงั โชคดีทม่ี สี มองไว้ให้แยกแยะถูกผิด ดีชว่ั ควรหรือไม่ควร ใช่หรือไม่ใช่ เพียงแต่ในก้อนสมองนัน้ ไม่ได้มซี อฟต์แวร์ลขิ สิทธิท์ ช่ี อ่ื ปัญญา ติดมาด้วย แต่ปญ ั ญาคือสิง่ ทีเ่ ราต้องใช้เวลาสะสมบ่มเพาะเอาเองผ่านการใช้ชวี ติ สังเกต สำรวจตรวจสอบ คัดแยกและเลือกใช้ในสิ่งที่พอเหมาะพอดีกับชีวิตของเรา เมื่อปัญญามากับประสบการณ์ จึงไม่ต้องแปลกใจที่เด็กกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่กับคนแก่ จึงแก้ปัญหาในชีวิตด้วย วิธีการแตกต่างกัน เพราะปัญญาคือสิ่งที่ทุกคนมีไม่เท่ากันนั่นเอง กระทั่งคนแก่อายุเท่ากัน แต่หากประสบการณ์ในชีวิตต่างกัน ปัญญาก็หาได้เท่ากันไม่ บางคนอ่านถึงตรงนี้อาจจะบอกว่า ถ้าชีวิตเป็นเรื่องเรียบง่ายจริงๆ วิธีการแก้ปัญหาก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากทิ้งทุกอย่างไปให้หมด แล้วไปใช้ชีวิตอยู่บนภูเขา นั่นใช่ไหมถึงจะแปลว่า บรรลุแล้วซึ่งการใช้ชีวิต? ถ้าให้ตอบแบบกำปั้นทุบดิน ก็ต้องตอบว่าใช่ เพราะการไม่มี ก็คือการไร้ซึ่งภาระหน่วงเหนี่ยว ไร้การผูกมัดใดๆ ในชีวิต แต่การไม่มีด้วยการทิ้งทุกสิ่งแล้วหนีไปนั่งบนภูเขาแบบนั้น หากมันเป็นการละทิ้งเพียงของนอกกาย แต่แบกของในใจไปเต็มเพียบ แบกไปทั้งความห่วงหาอาวรณ์ แบกทั้งปัญหาและความกลัดกลุ้ม ฯลฯ ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นแค่การหลอกตัวเองว่าเราทิ้งทุกอย่างแล้ว และการไปนั่งลำพังบนก้อนหินบนภูเขาเสมือนปราชญ์ชาวจีน ก็ไม่ได้ทำให้ชวี ติ เบาขึน้ เลย เพราะยังมีกอ้ นหินก้อนใหญ่ในใจกดทับอยูท่ ง้ั ก้อน แม้ไม่มใี ครรู้ แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ ไม่รู้ ไม่มี และด้วยสติปญ ั ญาของผูเ้ ขียนทีม่ เี พียงเท่านี้ ผู้เขียนก็แค่มองการใช้ชีวิตว่า ตลอดระยะทางยาวไกลที่ทุกคนต้องก้าวเดินไปข้างหน้านี้ เราอาจอยากมี อยากเป็น อยากได้ อยากสะสม ฯลฯ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิด แต่มันคือความพอเหมาะพอควรหรือไม่ต่างหาก ถ้ามีอะไรที่เริ่มทำให้ชีวิตซับซ้อน วุ่นวาย จนเกินจำเป็น บางทีนั่นอาจถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนเป็นระยะๆ ว่า นั่นใช่ชีวิตที่เราต้องการจริงๆ หรือเปล่า และจะดีกว่านั้นถ้าเรามองทุกอย่างที่เรามีวันนี้ด้วยสายตาของคนแก่ในอนาคตคนหนึ่งที่ก้าวมาถึงวันที่ชีวิตไม่ต้องการอะไร มากไปกว่าความเรียบง่าย หัดแก่ในวันที่เรายังมีแรงวิ่งตะบึงไปข้างหน้านี่แหละ แล้วเราจะพบอะไรดีๆ อีกหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็น นักปราชญ์อย่างขงจื๊อไม่ใช่คนที่ เกิดมาแล้วอยู่ๆ จะมองเห็นความเรียบง่ายในชีวิต - ข้าพเจ้าได้ยินแล้วก็ลืม ข้าพเจ้าเห็นแล้วก็จดจำ ข้าพเจ้าทำแล้วจึงเข้าใจ - นี่ก็เป็นอีกคำพูดหนึ่งของท่านที่บ่งบอกว่า ไม่ใช่ท่านไม่เคยผ่านอะไรมาเลย แต่เพราะผ่านมาหมดแล้วต่างหากถึงเข้าใจ และวันหนึ่งก็แค่ถึงเวลาปลดเปลื้องเปลือกนอกที่ห่อหุ้ม และห่มคลุมด้วยปัญญา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 133 วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2554

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10 30

06 GOODNEWS

18

06

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

22

เคล็ดลับการนำ ปรัชญาตะวันออกมา ใช้กับการดำเนินธุรกิจ และการใช้ ช ี ว ิ ต ใน สไตล์ ข อง ก่ อ ศั ก ดิ ์ ไชยรัศมีศักดิ์

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

20 SHOPPING

ต้ อ นรั บ ตรุ ษ จี น ด้ ว ย ของแต่ ง บ้ า นสี แ ดง ที ่ จ ะช่ ว ยเพิ ่ ม สี ส ั น และความมัง่ มี ศรี สุข ให้กับบ้าน

21 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

22 HOME MADE

เติ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยบ้ า นสวยๆ ของ กฤติน ฤทธิปรีดานันท์

24 26 29 30 HEALTH THE WORDS ALL ABOUT THE GUEST AND HEART ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- BIZ คุยกับ กฤษดา สุโกศล รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

เดีย๋ วนีไ้ ม่คอ่ ย เห็น adB ตามสถานี รถไฟฟ้ า เลย (ขาด ตลาดยิง่ กว่า iPhone 4 หรื อ ว่ า แอบ check rating ตั ว เอง?) อุ ต ส่ า ห์ ห าเรื ่ อ งไป BTS สยาม แทบ

10 INTERVIEW

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

ทุ ก ศุ ก ร์ ก ็ ไม่ เจอ หรื อ เราเดิ น อ่ อ ยผิ ด เวลา เคยได้ จ ากใต้ ถ ุ น ลิ โ ด้ ก ็ ไ ม่ ม ี แ ล้ ว หรื อ มี ‘เด็กแนว’ ชอบอ่าน adB (มากกว่าหนังสือเรียน) เยอะขึ้น แต่เล่มไหนสปอนเซอร์เยอะ ก็แอบ ตัด Shopping ของเราออกไป (เรารู้น้า ;P) แต่ถ้าไม่มีบรรดา ‘ท่าน (สปอน) เซอร์’ เราก็ คงไม่ ม ี น ิ ต ยสารดี ๆ อ่ า นใช่ ไหม ถ้ า งั ้ น ... ศรีทนได้ เพราะ... ‘นิตยสาร (ฟรี) ดีๆ มีค่า

เผยข้อคิดการทำงาน แบบมื อ อาชี พ กั บ วิ ช ชุ ด า ลี น ุ ต พงษ์ แห่ ง ไดเรคชั น แนล ออโตโมบิ ล ส์ ดี เวลลอปเมนท์

แคลปป์ หรื อ น้ อ ย วงพรู เกี่ยวกับบทเรียน อันมีค่าในชีวิตของเขา

ยิ่งกว่ากาแฟขี้ชะมดเช็ด + เห็ด truffle’ ซะอีก (ป.ล. ไม่ต้องเอาไปลงคอลัมน์ The Words นะ... กลัวดัง!) ร้ายนัก รักอะเดย์ฯ -ปวิณณรา วงศ์บุตร

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีรศ์ รัณย์ สุทธินภิ าชัย พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.tripadvisor.com

10 อันดับเมืองของนักล้วงกระเป๋า

คุ ณ คิ ด อย่ า งไรกั บ การดู แ ลความ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอาหาร ของกระทรวงสาธารณสุข

1

2

3

4

5

6

บาร์เซโลนา ประเทศ สเปน

โรม ประเทศ อิตาลี

ปราก สาธารณรัฐ เช็ก

มาดริด ประเทศ สเปน

ปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส

ฟลอเรนซ์ ประเทศ อิตาลี

THE POLL

7

บัวโนสไอเรส อัมสเตอร์ดัม ประเทศ ประเทศ อาร์เจนตินา เนเธอร์แลนด์

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการขายไข่ชั่งกิโลของรัฐบาลหรือไม่ ไม่เห็นด้วย

66.29%

เพราะซื้อแบบเดิมดีอยู่แล้ว ควรแก้ปัญหาที่ต้นทุนการผลิต มากกว่า

ไม่แน่ใจ

21.65%

เพราะเป็นแค่เพียงการ ทดลองขายเบื้องต้น ยังไม่ได้ บังคับใช้แต่อย่างใด

8

เห็นด้วย

12.06% เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างความเป็นธรรมให้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขาย

9

10

เอเธนส์ ประเทศ กรีซ

ฮานอย ประเทศ เวียดนาม

ทั่ ว โ ล ก มี ค น พิ ก า ร 600 ล้านคน ในจำนวน ดังกล่าวมี ค นพิ ก ารใน ช่วงอายุระหว่าง 20-65 ปี ที่ ส ามารถทำงานได้ มากถึง 332 ล้านคน แต่มีเพียง 45 ล้านคน หรือ 13% เท่านั้น ที่ ได้ รับการจ้างงาน ที่มา : www.ecot.or.th

ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติก ราว 5 แสนล้านใบต่อปี ในจำนวนนี้ มี เ พี ย ง 5.2% เท่านั้นที่ถูกนำ มารีไซเคิล ที่มา : www.oknation.net

14,000,000,000

ทั่วโลกมีการผลิตกระสุนปืนมากถึงปีละ 14,000 ล้านนัด ซึ่งมากพอจะยิงทุกคนบนโลกได้คนละ 2 นัด ที่มา : www.oxfam.org

20,000

ประชากรสิงโตแอฟริกาในทุ่งหญ้าสะวันนาลดลงจาก กว่า 450,000 ตัว เมือ่ 50 ปีทแ่ี ล้ว เหลือไม่ถงึ 20,000 ตัว ในปัจจุบัน ซึ่งหากการลดจำนวนยังคงเป็นอยู่ในอัตรา ปัจจุบัน ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าสิงโตแอฟริกาก็จะ สูญพันธุ์ ที่มา : www.nationalgeographic.com

400,000

รัฐบาลกลางญี่ปุ่นสั่งฆ่าไก่กว่า 400,000 ตั ว เพื ่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส ไข้หวัดนกภายในประเทศญี่ปุ่น ที่มา : www.voicetv.co.th

“ถ้าสามารถดูแลได้ ทั ่ ว ถึ ง และทำได้ จ ริ ง ก็จะดีมากค่ะ เพราะจะ ได้รู้สึกปลอดภัยทุกครั้ง ที่ทานอาหาร” บุษรา เกตุโสภา 26 ปี, Assistant M.D. “อยากจะให้มี มาตรฐานในการออก ใบรั บ รองที ่ เข้ ม งวดขึ ้ น เพราะมีอาหารบางชนิด ที่ได้รับการรับรอง แต่มี สารปนเปื้อนอยู่” ประพันธ์พงษ์ เหมพลชม 23 ปี, การตลาด “อยากให้มมี าตรฐาน ทีช่ ดั เจนในการตรวจสอบ และทำอย่างต่อเนื่อง” สัณพร รักการดี 33 ปี, Account Executive “ไม่ ค ่ อ ยกวดขั น เท่าที่ควร จะเห็นมีการ เข้มงวดเฉพาะตอนที่เกิด เรื่องแล้วเท่านั้น” เกียรติศกั ดิ์ ปานโพธิท์ อง 28 ปี, ศิลปกรรม “ควรตรวจสอบที่มา ของวัตถุดบิ ในอาหารด้วย ว่ า ได้ ม าตรฐานแค่ ไหน จะได้ ม ี ค วามปลอดภั ย มากขึ้น” สมภพ เพ็ชรชะนะ 27 ปี, ผู้ช่วยสถาปนิก “ ค ว ร ดู แ ล อ ย ่ า ง ต่อเนือ่ ง จริงจัง เพือ่ สุขภาพ และลดการเจ็บป่วย” วนิดา สาสดีอ่อง 38 ปี, ฝ่ายขาย


6

• โคมสีแดงสวยงามได้ถูกนำมาประดับประดาสวนสาธารณะในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน หรือ วันขึ้นปีใหม่อย่างเป็นทางการของชาวจีน อันนับเป็นการก้าวเข้าสู่ปีกระต่ายอย่างเป็นทางการ - AFP

SOCIETY

แอฟริกาใต้ เฮ!

‘แมนเดลา’ ปลอดภัยได้กลับบ้านแล้ว ใจหายใจคว่ำไปตามๆ กัน ที่ก่อน หน้านีม้ ขี า่ วออกมาว่า อดีตประธานาธิบดี ของแอฟริ ก าใต้ เนลสั น แมนเดลา วัย 92 ปี มีอาการป่วยหนัก และอาจจะ ถึงขั้นเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในระบบ ทางเดิ น หายใจ จนต้ อ งใช้ เครื ่ อ งช่ ว ย หายใจ เนื่องจากเขาไม่สามารถพูดและ หายใจได้เป็นปกติ ซึ่งขณะนี้นายแพทย์ ประจำตั ว ของเขาได้ อ นุ ญ าตให้ เ ขา ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว โดย นาย เคกาเลมา โมตลันเธ รองประธานาธิบดี ได้ อ อกมาพู ด ถึ ง อาการป่ ว ยของนาย แมนเดลาหลังจากเข้าเยี่ยมทีโ่ รงพยาบาล เอกชนในเมืองโยฮันเนสเบิรก์ ไว้ว่า “ตอนที่ ผมเดินเข้าไป เขาแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ดีใจทีเ่ จอผม นอกจากนี้ เขายังพูดล้อเล่น กับ กราคา มาเชล ภรรยาของเขา และ น้องสาว เกีย่ วกับตอนทีอ่ ยูใ่ นห้องพยาบาล อยู ่ เ ลย” และเขาก็ ไ ด้ ย ื น ยั น ว่ า นาย แมนเดลายั ง มี ส ุ ข ภาพดี แ ละยิ ้ ม แย้ ม แจ่มใสอยู่เหมือนเดิม สร้างความโล่งใจ ให้ ก ั บ ชาวแอฟริ ก าใต้ ท ี ่ ภ าวนาให้ เขา ปลอดภั ย จนได้ ฉ ลองวั น เกิ ด ครบรอบ 93 ปี ในเดื อ น กรกฎาคม

PEOPLE

• โรงแรมระดับห้าดาวสุดหรูเก่าแก่แห่งนี้คือ โรงแรม เลอ คริยอง หนึ่งในทรัพย์สินของกลุ่มกองทุนสตาร์วูดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าของพระราชวังในประเทศฝรั่งเศส เพิ่งลุข้อตกลงขายโรงแรมเก่าแก่แห่งนี้ให้กับเจ้าของใหม่ คือกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับ ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย ด้วยจำนวนเงิน 250 ล้านยูโร - AFP

คุตลอดชี ณวย่ิตเอาชนะมะเร็ าใจเกิงมาแล้ นร้ว อ5 ครัย้ง!

เรื่องนี้ต้องขยาย เมื่อ เอลเล็น แม็กโดนัลด์ ย่าทวดชาวอังกฤษซึ่งเกิดเมื่อ ปี 1911 ได้ฉลองอายุครบ 100 ปี แบบไม่ธรรมดา เพราะตลอดชีวิตของเธอ ต้องฟันฝ่าวิกฤตชีวิตด้วยการผ่าตัดเอาชนะโรคมะเร็งที่คุกคามสุขภาพมาแล้ว ถึง 5 ครั้ง! โดยวิกฤตสุขภาพครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1950 หลังจากได้รับการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม จนต้องผ่าตัดถึง 2 ครั้ง เพื่อเอาเต้านมออกไป ปีต่อมาคุณย่าก็เข้ารับการผ่าตัดมะเร็งถุงน้ำดี และเข้ารับ การผ่าตัดเป็นครั้งที่ 4 เมื่อมะเร็งจากถุงน้ำดีแพร่ลามออกไปยังอวัยวะอื่น ในปี 1963 นางเอลเลนยังป่วย เป็นมะเร็งลำไส้และต้องผ่าตัดเนื้องอกทิ้งเป็นครั้งที่ 5 ทั้งนี้ ย่าทวดเอลเลนแต่งงานกับสามีในปี 1933 และใช้ชีวิตร่วมกันในการเลี้ยงลูก 5 คน มีหลาน 8 คน และเหลนอีก 6 ชีวิต โดยคุณย่าทวดกล่าวว่า เธอไม่คิดว่าตัวเองมีเคล็ดลับใดในการมีอายุที่ยืนยาว เพราะชีวิตของเธอดำเนินไปตามโชคชะตา

BUSINESS

ภัตตาคารอาหารจากธรรมชาติสำหรับน้องหมา

เพราะรู้ดีว่าสุนัขทุกตัวไม่ได้ปลื้มอาหารสำเร็จรูปเสมอไป และ นี่คือไอเดียที่ก่อให้เกิด ‘เพ็ต เดลิเซีย’ ร้านอาหารธรรมชาติสำหรับ สุนัขที่สองสามีภรรยาชาวบราซิลและสวีเดนเพิ่งเปิดให้บริการใน ย่านโคปาคาบานาอันโด่งดังของบราซิล โดยซานาร์ดี ลูกค้าวัย 49 ปี ที่เข้ามาใช้บริการเพ็ต เดลิเซีย บอกว่า “โรคภูมิแพ้ของ ‘เดวิด’ สุนัขพันธุ์ยอร์กเชียร์เทอร์เรียร์ที่ฉันเลี้ยงมีอาการดีขึ้นมากหลังจาก ที่ให้อาหารธรรมชาติเหล่านี้แทนอาหารกระป๋อง” ทั้งนี้ โรเบอร์ตา คามารา เจ้าของเพ็ต เดลิเซีย ที่เธอเปิดร่วมกับเจอร์เกน สามี บอกว่า นอกจากที่ร้านจะให้บริการอาหารสุนัขที่มาจากธรรมชาติที่ได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านโภชนาการของสัตว์โดยเฉพาะแล้ว ยังตกแต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรต่อสัตว์เหล่านี้อีกด้วย

ANIMAL ‘เกิร์ล’ เสือตัวแรกของโลก

ที่ได้รับการผ่าตัดใส่สะโพกเทียม

ทีมสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยไลพซิก ประเทศเยอรมนี ได้ทำการผ่าตัดช่วยเหลือ ‘เกิร์ล’ เสือเพศเมียพันธุ์มาลายันของสวนสัตว์ ฮัลเล ซึ่งมีอาการเจ็บปวดจากปัญหาข้อต่อ กระดูกสะโพกด้านขวาที่เรื้อรังมากว่า 1 ปี โดย ทีมแพทย์ได้ตัดสินใจผ่าตัดใส่สะโพกเทียมให้ กั บ เจ้ า เสื อ ตั ว นี ้ ซึ ่ ง ใช้ เวลาผ่ า ตั ด นานกว่ า 3 ชั่วโมง และระหว่างการผ่าตัดเจ้าเกิร์ลก็เกิด อาการช็อกจนมีทีท่าว่าหัวใจจะหยุดเต้น แต่ ที ม แพทย์ ซ ึ ่ ง นำโดย นาย มิ ค าเอล อาเลฟ ตำแหน่งวิสัญญีแพทย์ ก็ทำการยื้อชีวิตของ เจ้ า เสื อ นี ้ เ อาไว้ อ ย่ า งสุ ด ความสามารถ จน สุ ด ท้ า ยการผ่ า ตั ด ก็ ส ำเร็ จ ลุ ล ่ ว งไปได้ ด ้ ว ยดี และตอนนี้เกิร์ลก็กำลังพักฟื้นอยู่ในกรงเดี่ยว ของสวนสัตว์เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อเฝ้าดู อาการอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะมีปัญหาจาก สะโพกเทียมที่เคลื่อนตัวผิดตำแหน่งในระยะ แรก และตอนนีเ้ จ้าเกิรล์ ก็ได้กลายเป็นเสือตัวแรก ของโลกทีไ่ ด้รบั การใส่กระดูกสะโพกเทียมอีกด้วย

LIFESTYLE คุณยายวัย 99 ปี เจ๋ง! เขียนหนังสือเล่มแรกขึ้นอันดับ 1

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อคุณยาย โตโย ชิบาตะ วัย 99 ปี ชาวญี่ปุ่น ลงมือเขียนหนังสือรวมบทกวีชื่อ Don’t be too frustrated ซึ่งขณะนี้ติดอันดับหนึ่งหนังสือขายดีในประเทศญี่ปุ่น โดยหนังสือเล่มนี้เป็นบทกวีที่ว่าด้วยเรื่องของความรัก ความฝัน และความหวัง ซึ่งคุณยายได้บอกว่าเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกเมื่อตอนที่อายุ 92 ปี หลังจากที่เธอมี อาการเจ็บหลังจนไม่สามารถเต้นรำแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่เธอรักมานานหลายสิบปี โดยการแนะนำของลูกชาย วัย 60 ปี ที่ลองให้คุณแม่เขียนบทกวีเป็นงานอดิเรกชิ้นใหม่แทน โดยคุณยายได้บอกถึงแรงบันดาลใจในการเขียนโคลง กลอนไว้ว่า “ฉันคิดถึงอะไรหลายอย่าง ทั้งความทรงจำในอดีต ครอบครัว รวมถึงชีวิตในปัจจุบัน และเขียนออกมา เป็นกลอน” และตอนนี้ยอดขายหนังสือของคุณยายชิบาตะก็วิ่งไปแตะที่หลัก 1.5 ล้านเล่ม แล้ว


• นักท่องเที่ยวกำลังให้ความสนใจกับอควาเรียมขนาดยักษ์แห่งใหม่ในฮ่องกงซึ่งตั้งอยู่ในสวนสนุกของฮ่องกง อควาเรียมแห่งนี้ มีสัตว์น้ำทั้งหมดกว่า 5,000 ชนิด และที่นี่ได้กลายเป็นหนึ่งในสิบอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย - AFP

SPORT

• ทีห่ มูบ่ า้ นเอมบาคาซี ห่างจากกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ไป 25 กิโลเมตร มีโครงการนำร่องสร้างอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เคลือ่ นทีผ่ า่ น ระบบดาวเทียมโดยใช้ตคู้ อนเทนเนอร์ และใช้พลังงานแสงอาทิตย์กบั คอมพิวเตอร์ 11 เครือ่ ง เพือ่ ช่วยให้คนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลได้เข้าถึง ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ และทำให้ต้คู อนเทนเนอร์นี้ย้ายไปวางที่ไหนก็ได้ ประเมินว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้ได้ 12 ชั่วโมงต่อวัน นานถึง 25 ปี โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Computer Aid International ซึง่ ร่วมมือกับ Computers for Schools Kenya (CFSK) และมีแผนจะติดตัง้ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่แบบนี้ในพื้นที่แถบแอฟริกา-ซาฮารา ให้ทั่วในไม่กี่ปีข้างหน้า - AFP

‘ยอโควิช’ โชว์เหนือ! ซิวแชมป์แกรนด์ สแลม สมัยที่ 2

การแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวออสเตรเลียน โอเพน แกรนด์ สแลม ฤดูกาลแรกของปี 2011 ก็ได้เดินทางมาถึงรอบ สุดท้าย ณ สนามรอด เลเวอร์ อารีนา เมลเบิร์นปาร์ก นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นการดวลกันระหว่าง โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสหนุ่มชาวเซอร์เบีย และ แอนดี เมอร์เรย์ มือวางอันดับ 5 ของรายการ ซึ่งงานนี้หนุ่มยอโควิช ก็ดับฝันของเมอร์เรย์ที่จะได้เป็นนักเทนนิสชายคนแรกของอังกฤษที่เป็นแชมป์แกรนด์ สแลม ในรอบ 75 ปี โดยใช้ความ สดกว่าเอาชนะไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 6-4, 6-2 และ 6-3 คว้าเงินรางวัลรวมกลับบ้านไปประมาณ 750 ล้านบาท

ของกำนัลแด่ ‘ผู้นำของโลก’

ในปีแรกของการดำรง ตำแหน่ ง ประธานาธิ บ ดี สหรั ฐ อเมริ ก า ข้ อ มู ล การ ลงทะเบี ย นของขวั ญ บอก ว่ า บารั ก โอบามา และ ครอบครัวของพวกเขาได้รับของขวัญและของที่ระลึก ต่างๆ จากหลายๆ ประเทศ มาดูกันดีกว่าว่าเขาได้อะไร ไปบ้าง • เริ่มจากของขวัญที่มีมูลค่าสูงที่สุด ซึ่งโอบามาได้รับ จากกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งซาอุดีอาระเบีย มีตั้งแต่ภาพ ทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สลักบนหินอ่อนสีเขียว ซึ่งมี ต้ น ปาล์ ม ทองคำกั บ อู ฐ อยู ่ บ นภาพนั ้ นด้ ว ย รวมถึ ง นาฬิกาแก้วขนาดใหญ่ โดยช่ า งฝี ม ื อ ระดั บ โลกอย่ า ง Jaeger-LeCoultre นอกจากนี้ยังมีอัญมณีอย่างทับทิม และเพชร ซึ ่ ง รวมแล้ ว มี มู ล ค่ า มากกว่ า 3 แสน ดอลลาร์ฯ เลยทีเดียว ส่วน เออเนสทินา นาดู มิลล์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของกานา ก็เคยมอบนาฬิกา Black Star of Ghana ที่ทำจากทอง 18 เค และเพชรอีก

INNOVATION แดนปลาดิบ ทันสมัย มี ตู้ขายทองคำ อัตโนมัติแล้ว ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติในญี่ปุ่นมีความสามารถ ในการขายได้ ท ุ ก อย่ า ง ตั ้ ง แต่ ปู เป็ น ๆ ไปจนถึ ง ชุดชั้นใน และล่าสุดบริษัทนำเข้าทองคำ สเปซ อิ น เตอร์ เนชั น แนล ก็ เป็ น ผู ้ ร ิ เริ ่ ม นำทองคำมา จำหน่ายผ่าน ‘ตู้ขายอัต โนมั ต ิ ’ เป็ น รายแรกใน ญีป่ นุ่ โดยตูจ้ ำหน่ายทองคำตูแ้ รกตัง้ อยูบ่ ริเวณล็อบบี้ ของบริษัท สเปซ อินเตอร์เนชันแนล เมื่อต้นเดือน มกราคมที่ผ่านมา และมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้ว ประมาณ 50 คน ซึ่ง ชินิจิโร ทากิซาวา นักสะสม ทองคำวัย 42 ปี พูดถึงการซื้อขายทองผ่านทาง ตูอ้ ตั โนมัตนิ ว้ี า่ “การซือ้ ทองจากธนาคารหรือร้านทอง ค่ อ นข้ า งน่ า รำคาญ เพราะต้ อ งกรอกเอกสาร เยอะแยะไปหมด ผมว่าตู้แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน”

หลายเม็ด รวมแล้วมูลค่ากว่า 48,000 ดอลลาร์ฯ ด้วย • ด้านประธานาธิบดี หู จิ่นเทา ของจีน ก็ได้มอบ กรอบรู ป ผ้ า ไหมที ่ ท อลู ก ไม้ ล ้ อ มรอบ และยั ง มี ภ าพ เหมือนของครอบครัวหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา อยูใ่ นกรอบรูปทีว่ า่ ซึง่ มีมลู ค่าประมาณ 20,000 ดอลลาร์ฯ • นอกจากนี ้ ย ั ง มี ส ร้ อ ยมุ ก จาก มิ ยู ก ิ ฮาโตะยามะ ภริ ย าของอดี ต นายกรั ฐ มนตรี ญ ี ่ ป ุ ่ น ที ่ ม อบให้ ก ั บ มิ เชล โอบามา รวมถึ ง รู ป ปั ้ น เด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ที ่ ท ำจาก ทองแดงทีป่ ระธานาธิบดี ไซมอน เปเปรส ของอิสราเอล มอบให้ด้วย • หลายคนอาจจะอิ จ ฉากั บ ของบรรณาการเหล่ า นี ้ แต่ตามกฎหมายของสหรัฐฯ แล้ว สิ่งของเหล่านี้ต้อง ถูกลงทะเบียน และนำเข้าสู่สถานะ ‘สมบัติของรัฐ’ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำ และ รัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีจำเป็นต้องรับ สิ่งของเหล่านี้ แม้ในที่สุดแล้วมันจะไม่ได้เป็นของเขา เพราะการไม่รับจะเป็นการปฏิเสธน้ำใจโดยไม่สมควร นั่นเอง

GREEN PLEASE โรงแรมรี ไซเคิล

“อย่าเอาประเทศที่ 3 มาสร้ า งเรื่ อ งทำให้ เ กิ ด ความแตกแยกในสัง คม แล้ ว ยั ง ทำให้ ท ะเลาะกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นด้ ว ย ขอวิ ง วอนประชาชน ทั่ ว ประเทศ และกลุ่ ม พันธมิตรฯ อย่านำเรื่อง กัมพูชามาสร้างคะแนน เสียงทางการเมือง” กษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการ ต่างประเทศ 28 มกราคม 2554

ในโรงแรมหนึ่งๆ ย่อมต้องมีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิด และใช้น้ำในปริมาณมหาศาลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ โรงแรมที่ สร้างขึ้นด้วยจุดยืนเพื่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลก จึงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยโรงแรมเออร์บัน (URBN) ซึ่งตั้ง อยู่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นโรงแรมแห่งแรกของประเทศจีนที่ใช้วัสดุ รีไซเคิลและวัสดุจากธรรมชาติในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น กำแพงบริเวณล็อบบี้สร้างมาจากกระเป๋า เดินทางที่ไม่ใช้แล้ว สบู่และแชมพูก็ผลิตขึ้นจากพืชพรรณธรรมชาติ แม้แต่บันไดเลื่อนของโรงแรม ก็ยงั เป็นของมือสองทีซ่ อ้ื ต่อมาจากโรงแรมอืน่ และเพือ่ ให้โรงแรมแห่งนีม้ กี ารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ บรรยากาศโดยรอบของโรงแรมจึงเต็มไปด้วยต้นไม้และพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ ให้ความร่มรืน่ แก่ ผู้ที่เข้าพัก และทำให้ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศลงได้อีกทางหนึ่ง

4 กุมภาพันธ์ 2401 - คอนสแตนติน ฟาน ทิชอันดอร์ฟ ชาวเยอรมัน ผู้ เชี่ยวชาญคัมภีร์คริสต์ศาสนา ค้นพบ ม้วนคัมภีรใ์ หม่ทช่ี อ่ื ว่า Codex Sinaiticus ซึ่งถูกเขียนไว้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ในวิหารแห่งหนึ่งบริเวณตีนเขาไซไน ของอียิปต์ 5 กุมภาพันธ์ 2427 - สมเด็จพระราชาธิบดีลีโอโพลด์ที่ 2 แห่งเบลเยียม สถาปนารั ฐ อิ ส ระคองโกในทวี ป แอฟริกา ให้ตกเป็นเมืองขึน้ อยูใ่ นครอบครองของพระองค์ 6 กุมภาพันธ์ 2362 - ผู้อพยพชาว แอฟริกัน-อเมริกัน 86 คนแรก ตั้ง ถิน่ ฐานในดินแดนทีป่ จั จุบนั เป็นประเทศ ไลบีเรีย โดยการสนับสนุนของสมาคม ล่าอาณานิคมแห่งอเมริกา 7 กุมภาพันธ์ 2505 - จอห์น เกล็น นักบินอวกาศสหรัฐฯ โคจรรอบโลก ด้วยยานเฟรนด์ชิป 7 จำนวน 3 รอบ ในเวลา 4 ชั่วโมง 55 นาที นับเป็น นักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางขึ้นสู่อวกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2129 - สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ ถูกประหารชีวติ ณ ปราสาทฟอเทอริงเกย์ หลังตกเป็นผู้ต้องหาพัวพันในแผนการ ปลงพระชนม์ ส มเด็ จ พระราชิ น ี น าถ เอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ 9 กุมภาพันธ์ 2437 - กีฬาวอลเลย์บอล ถูกคิดค้นขึ้นที่วายเอ็มซีเอ ณ เมือง โฮลโยค มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 10 กุมภาพันธ์ 2505 - สหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยน รูดอล์ฟ อะเบลล์ สายลับ ของโซเวียตที่ถูกจับโดยเอฟบีไอ กับ แกรี พาวเวอร์ส นักบินประจำเครือ่ งบิน จารกรรมของสหรัฐอเมริกาที่ถูกยิงตก ในโซเวียต

ผู้ชายกว่าครึ่งให้อภัย หากแฟนสาว ‘กิ๊ก’ กับหญิงอื่น

Did You Know?

ผลการศึกษาว่าด้วยการนอกใจ ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเท็กซัส-ออสติน ระบุว่า ผู้ตอบแบบสำรวจเพศชายกว่า 50% ยืนยันว่าจะรักษาความสัมพันธ์กับแฟนสาวต่อไป หากพบว่าเธอมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น ขณะที่ 22% กล่าวว่าจะให้อภัย ในกรณีที่เธอแอบไปมีสัมพันธ์กับชายอื่น ส่วนผลสำรวจของเพศหญิง 28% ระบุว่าอาจจะให้อภัยถ้าแฟนหนุ่มไปมีสัมพันธ์กับ หญิงอื่น แต่มีเพียง 21% เท่านั้น ที่จะให้อภัยหากพบว่าแฟนหนุ่มนอกใจไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน


10


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ในยุ ค ที่ สั ง คมเราให้ คุ ณ ค่ า และความสำคั ญ กั บ วิ ธี คิ ด แบบ ตะวันตก เชือ่ ว่าอะไรทีม่ าจากแนวคิดของฝรัง่ ย่อมแปลว่าเจริญแล้ว ผ่านการพิสจู น์ดว้ ยกาลเวลาแล้ว ไม่มคี ำว่าผิดพลาด การดำเนินรอย ตามฝรั่ ง หรื อ ชาติ ต ะวั น ตกจึ ง กลายเป็ น เหมื อ นแนวทางเดี ย ว หรือพิมพ์เขียวแบบเดียวที่เราต้องเลือก แต่โลกหนึ่งใบกลมบ้างไม่กลมบ้างของเรานี้ ไม่ ได้มีครึ่งเดียว ถ้าหากลากเส้นผ่านศูนย์กลางผ่าโลกออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งซ้ายคือ ฝั่งตะวันตก ที่ผลิตภูมิปัญญาให้เราชื่นชมและเชื่อถือมายาวนาน แต่ แ ปลกไหมที่ น้ อ ยครั้ ง ที่ เ ราจะตั้ ง คำถามว่ า แล้ ว อี ก ฝั่ ง ที่ เ หลื อ คือฝั่งตะวันออกล่ะ? เป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่มีอะไรให้เราชื่นชมเลย ทั้งที่พูดก็พูดเถอะว่า โลกฝั่งตะวันออกในแง่หนึ่งก็คือ อีกครึ่งหนึ่ง ที่มาเติมให้โลกใบนี้เต็มใบ ที่สำคัญ พวกเราเหล่าคนไทยทั้งหลาย ที่อ่านภาษาไทยกันอยู่จนถึงบรรทัดนี้ ล้วนเหยียบยืน เดิน นอน นั่ง และหายใจอยู่ บ นฝั่ ง ตะวั น ออกนี่ แ หละ ไหนเลยจึ ง ไม่ เ หลื อ บแล ภูมปิ ญ ั ญาทีช่ นชาวเอเชียของเราได้สงั่ สมจนตกผลึกมาเป็นคำสอน แนวทางให้ ลู ก หลานสร้ า งชาติ บ้ า นเมื อ งจนยิ่ ง ใหญ่ ส ร้ า งความ เกรงขามให้ชนชาติตะวันตกมานับตัง้ แต่โบราณ ตัวอย่างเป็นรูปธรรม เห็นจะหนี ไม่พ้นกองทัพมองโกล นำทัพโดยเจงกิสข่านที่ยึดครอง นานาประเทศกินพื้นที่กว้างไกลเรียกว่าแทบจะครึ่งโลก และเมื่อ เวลาผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2554 นี ้ ชาติมหาอำนาจทีก่ ำลังสยายปีก แห่งศักยภาพครอบคลุมไปทั่วทุกอาณาเขตของโลก ก็หนี ไม่พ้น ประเทศจีน ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สั่งสมภูมิปัญญาโบราณที่มีค่า ยิ่งกว่าทองมานับพันปี ก่ อ ศั ก ดิ์ ไชยรั ศ มี ศั ก ดิ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คือคนไทยเชื้อสายจีนที่ยอมรับด้วย ความภาคภูมิใจว่า เขานับถือและเคารพภูมิปัญญาของชนชาติ ตะวันออกอย่างจีน และยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและ การทำงานจนประสบความสำเร็จมาโดยตลอด หนึ่งในผลงาน บริ ห ารระดั บ สุ ด ยอดของเขาเห็ น จะไม่ พ้ น การสร้ า งอาณาจั ก ร อย่างเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อที่ผุดขึ้นทุกหัวระแหงจนฉลอง ครบ 5,000 กว่าสาขา ไปเมื่อไม่นานมานี้ และนับวันยิ่งเพิ่มจำนวน มากขึ้นเรื่อยๆ และล่าสุดผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่นท่านนี้ ยังได้รับ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ประเภท

ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประจำปี 2010 จาก นาย กรณ์ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีประกาศและมอบรางวัล SET Award 2010 จัดโดยตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ด้วย ทั้งนี้ รางวัล Best CEO Awards เป็นรางวัลที่มีเกณฑ์ในการมอบให้แก่ ‘CEO ที่มีความเป็นผู้นำ ยอดเยี่ ย มที่ น ำพาองค์ ก รสู่ ค วามสำเร็ จ และเป็ น ผู้ ยึ ด ถื อ หลั ก คุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความ สามารถเชิ ง กลยุ ท ธ์ ตลอดจนเป็ น ผู้ ที่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ต่ อ สั ง คม และธุรกิจ และการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นอย่างดี’ ภูมิปัญญาของชาวจีนที่คุณก่อศักดิ์ยึดมั่นนั้น ไม่เพียงได้รับ มาจากการทุ่มเทเวลาทั้งอ่านและศึกษาวรรณกรรม ปรัชญาจีน แต่ลงลึกไปถึงเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมจีน ที่เขาเชื่อว่ามีผลต่อ วิธีคิดและปัญญาของชนชาติจีนด้วย บนชั้น 24 อาคารซีพี ที่สีลม คุณก่อศักดิ์ หรือท่านประธาน ของพนักงาน เปิดห้องประชุมให้เราเข้าไปนั่งพูดคุยสนทนากว่า ชั่ ว โมงด้ ว ยความเมตตาอย่ า งที่ ผู้ ห ลั ก ผู้ ใ หญ่ จ ะพึ ง เป็ น ต่ อ คนสัมภาษณ์ ที่ อ ายุ รุ่ น ราวคราวลู ก หลาน ตลอดระยะเวลานั้ น ด้ า นล่ า งของตึ ก สู ง ย่ า นแหล่ ง ธุ ร กิ จ สำคั ญ ของกรุ ง เทพฯ พลุกพล่านและจอแจไปด้วยรถราและผู้คน แต่ในห้องกว้างใหญ่ บนโต๊ะไม้สักยาวมันปลาบ กลับเต็มไปด้วยความสงบและลุ่มลึก จากทุกถ้อยคำของผู้บริหารที่ล้วนแต่เก็บเกี่ยวเคี่ยวกรำมาจาก ประสบการณ์ ม าตลอดชี วิ ต สิ่ ง ที่ คุ ณ กำลั ง จะได้ อ่ า นจึ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ตัวอักษร หากแต่คือคำสอนที่น่าศึกษาและจดจำ ในหนั ง หรื อ นิ ย ายกำลั ง ภายในของจี น เราคงเคยได้ ยิ น จอมยุทธ์ที่ดั้นด้นมาศึกษาวิชากับปรมาจารย์ว่า ถ้าท่านอาจารย์ ไม่รับข้าเป็นศิษย์ ข้าจะคุกเข่าจนตาย เพื่อให้ได้มาซึ่งวิชาความรู้ คนอ่านของเราโชคดีกว่าจอมยุทธ์ โบราณหลายเท่า เพราะคุณแค่นั่งอ่านสบายๆ เท่านั้น


12

หลักของซีอโี อของโลกตะวันออกทีค่ ณ ุ เชือ่ คืออะไร

ลูกทีมของบริษัทเราทั้งหมด 98% เป็นคน ตะวันออก ซึ่งไม่เคยไปเรียนเมืองนอก ไม่เคยไป ประเทศตะวันตก เรามีวิถีชีวิต วิธีคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ แบบคนตะวันออก ลูกค้าทีเ่ ข้าร้านเซเว่นฯ เรากว่าร้อยละ 95 ก็เป็นคนตะวันออก คือคนไทย คนจีน ดังนั้น เราก็จะบริหารด้วยการเข้าใจคน โลกตะวันออก

ปรั ช ญาหรื อ หลั ก การของคนตะวั น ออก ที่น่าสนใจคืออะไร

คือความเอื้ออาทร ไม่ได้ดูแลคนแบบเรียกว่า Hierarchy ในตะวันตกนี่เขาจะเสมอภาคกันเมื่อ ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชา หรือนอกเวลางาน แม้จะอยู่บริษัทเดียวกัน แต่ถ้าออกไปข้างนอก วันหยุดก็จะไม่มีเรื่องการบังคับบัญชา แต่ถ้าอยู่ใน เวลางาน เขาจะคุมกันเหมือนกองทัพ นี่คือวิถีชีวิต เขา กลายเป็นว่าเวลาอยู่ข้างนอก สูงต่ำ ตำแหน่ง จะเท่ากันหมด แต่ถ้าทำงานจะมาเล่นหัวหรือมา กันเองไม่ได้แล้ว แต่ทางตะวันออกจะตรงกันข้าม ผมมองว่าเราต้องการการทำงานที ่ ม ี การบั ง คั บ บัญชาจริง แต่ต้องมีการบังคับบัญชาและสั่งการ กันอย่างเอื้ออาทร ลูกน้องจึงจะรู้สึกเต็มใจที่จะ ถูกสั่งงาน เพราะเขารู้ว่าคนที่เป็นนายเขารู้สึก เห็นอกเห็นใจ ห่วงใยความรู้สึกของลูกทีม เขาก็จะ ทำงานแบบทุ่มเทได้เต็มที่

แล้วในแง่ของกลยุทธ์การบริหาร ระหว่างตะวันตก และตะวันออกต่างกันอย่างไร

ก็อย่างที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนี่แหละ ถ้าเรา ต้องการให้ลูกน้องทำงานอย่างเต็มที่ การบังคับ บัญชาต้องเป็นแบบห่วงใยด้วย แต่เวลาออกข้างนอก ถ้ า ลู ก น้ อ งไปเห็ นนายแล้ ว จะไปตบหั ว ตบไหล่ แบบนี้ไม่ได้นะ นี่คือตรงกันข้ามกับตะวันตกเลย เพราะเราถือว่าแม้แต่นอกเวลางาน แต่ถ้าต่อหน้า คนนอก ลูกน้องก็ต้องแสดงถึงความเคารพด้วย เราเรี ย กร้ อ งในสิ ่ ง ที ่ ไม่ เหมื อ นกั นกั บ ตะวั นตก ผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับผมคือคนที่เคารพผู้บังคับ บัญชาทัง้ ในเวลาทำงานและข้างนอกต่อหน้าคนอืน่ แต่ขณะเดียวกัน เมื่อมาทำงานก็ต้องเป็นเจ้านาย กับลูกน้องที่เอื้ออาทรกัน เรามีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือน ตะวันตก คุณจะมาสั่งการลูกน้องแบบแห้งแล้ง ไม่มีการเอาใจใส่กันไม่ได้ เพราะมันจะไม่ได้ใจคน ทำงาน

ทำไมกลายเป็นว่าซีอีโอหรือพนักงานส่วนใหญ่ 98% ไม่ได้จบเมืองนอกล่ะคะ เป็นนโยบายหรืออะไร เพราะคนทีอ่ ยูก่ บั เรา ถ้าใครทำงานดี เราก็ ตำแหน่งให้ แต่ไม่ได้เลื่อนเพราะเขาเรียนสูงหรือ จบนอกมาถึงจะได้โอกาสสูงกว่าคนอื่น ทุกคนต้อง มาพิสูจน์ด้วยผลงาน คนมีผลงานดีสำหรับผมคือ คนทีท่ ำงานเป็นทีมได้ดดี ว้ ยนะ เพราะเขาต้องเข้าใจ วัฒนธรรมและจิตใจคนที่ทำงานด้วยกัน งานมัน ถึงจะออกมาดี สมมติมสี องทีม หัวหน้าทีมคนหนึง่ เป็นตะวันตกจ๋า อีกคนเป็นตะวันออก สุดท้าย กลายเป็นว่าหัวหน้าทีมที่เป็นตะวันตกจ๋ากลับเข้า กับลูกน้องได้ไม่ดีเท่าไหร่ พลังทั้งทีมมันก็ด้อยกว่า เราไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจบที่ไหน แม้กระทั่งคน จบในไทยเราก็ไม่ได้แยกแยะว่าจบที่ไหนมา เราดู ที่ผลงาน แต่คนที่ทำงานกับเราก็มีคนที่จบจาก มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเหมือนกัน จบฮาเวิรด์ มาก็มี แต่เราไม่ได้เอาใบดีกรีมาเป็นตัววัดที่สำคัญ

บังเอิญมากๆ ว่าวันที่สัมภาษณ์อยู่นี้ เครือซีพี ครบรอบ 90 กว่าปี อยากทราบว่าบริษัทที่อยู่ มานานขนาดนี้ ผ่านวิกฤตมาก็เยอะ

เอาง่ายๆ ว่าหนึง่ เครือก็ยอ่ มมีหลายหน่วยงาน และก็ตอ้ งผ่านมาหลายวิกฤต อย่างเฉพาะทีเ่ ซเว่นฯ เรา วิกฤตที่หนักที่สุดคือ ตอนแรกๆ ที่เราขาดทุน ทั้งหมด 27 สาขาแรก หลังจากก่อตั้งมาปีครึ่ง เราขาดทุนทุกเดือน แล้วคนก็เข้าๆ ออกๆ หรือ เทิรน์ โอเวอร์สงู มากๆ คนลาออกกันเดือนละ 10-20% บริษทั จะขยายได้อย่างไร เพราะทีเ่ รามีอยู่ 27 สาขา ก็รบั มือไม่ไหวแล้ว ลูกค้าก็ไม่แฮปปี้ เพราะพนักงาน ก็บริการได้ไม่ถกู ใจ เรียกว่าแค่แก้ปญ ั หาเรือ่ งทีไ่ ม่ดี ทัง้ หมดทีว่ า่ นีก่ แ็ ย่แล้ว เราก็เลยมาดูปญ ั หาเรา แล้ว

ผมไม่ได้บอกว่า คนที่ไปศึกษา หาความรู้จาก ตะวันตกกลับมาจะ กลายเป็นตะวันตก หมดนะ แต่ถ้าใคร ไปแล้วกลับมา ก็ตะบันใช้แต่ แนวตะวันตกใน การบริหาร เรียกร้องแต่ ประสิทธิภาพสูงสุด สุดท้ายองค์กรนั้น ก็จะไม่แข็งแรง ต่อให้คุณมอง กำไรสูงสุด แต่ถ้า คนมันไม่สเู้ สียอย่าง จะให้ทำยังไง คนเรามันทำงาน กันด้วยจิตใจ ไม่ได้ ทำงานเฉพาะสมอง

พบว่าพนักงานที่เรารับมาทำงานมีตั้งแต่เด็กเพิ่งจบ ม.ต้น บางคนจบ ม.ปลาย เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มี อนาคตแล้ว เพราะไม่มีโอกาสเรียนต่อ พอคนเรา ไม่มีความหวังเสียแล้ว ก็จะทำอะไรแบบซังกะตาย เราก็ต้องกลับมาคิดว่า เออ ลูกเรา เรายังส่งเขา เรียนเต็มที่ เพราะเรามีรายได้เพียงพอ แต่เด็กที่มา ทำงานกับเราเขาจะมีอนาคตได้อย่างไรถ้าเขาไม่ได้ เรียน แต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องทำงานด้วยถึงจะมี เงินเลี้ยงตัวเอง แต่ถ้าเขามาทำงาน เขาจะเรียนได้ ยังไง เราก็เลยมาคิดทีจ่ ะแก้ปญ ั หานี้ ด้วยการทำให้ เขาสามารถทำงานและเรียนด้วยได้ ก็แปลว่าเรา ต้องจัดการให้เขาด้วย ไม่ใช่อยู่ดีๆ ไปพูดว่า เฮ้ย หนูไปเรียนหนังสือด้วยนะ เราก็เลยเริม่ จากการเจรจา กับกรมอาชีวะ ว่าเด็กที่จำเป็นต้องเรียน 5 วัน เราขอให้เรียนแค่ 2 วัน แต่อกี 4 วัน ขอให้เขาทำงาน แล้ว 4 วัน นี้ต้องเป็นเสมือนหน่วยกิตสะสมได้ด้วย ก็มีการตกลงกับทางรัฐบาลว่า ให้เขาเรียน 3 ปี จบ ปวช. ได้ แล้วมาทำงานอีก 2 ปี ได้ ปวส. แล้วภายใน 5 ปี ที่เขาเรียนนี้ เราจะเขียนตำราให้ 10 เล่ม แล้วฝึกครูอาจารย์ด้วย เหมือนเราทำงาน เป็นทวิภาคีกบั รัฐบาล โรงเรียนเข้าร่วมกว่า 28 แห่ง พอจบ ปวส. ก็จัดการให้เด็กไปเรียนต่อปี 3-4 ที่ สวนดุสิตได้อีก สรุปว่า 7 ปี เขาก็จะได้ปริญญาตรี ทำให้เป็นการจุดประกายความหวังของเขาขึ้นมา ว่าเขามีอนาคตแล้วนะ พอเขาคิดได้แบบนั้น เขาก็ มีกำลังใจทำงาน เป็นผลให้งานออกมาดี และส่งผล

ให้บริษทั เราผ่านวิกฤตมาได้ในทีส่ ดุ นีค่ อื วิถตี ะวันออก เราต้องมองเขาเหมือนลูกเหมือนหลาน อย่าไปคิดว่า เขาคือลูกจ้าง แต่ต้องมองว่าเขาคือเด็กคนหนึ่งที่ อยู่ใกล้ชิดและเราเห็นเขาทุกวัน เราก็อยากให้เขามี ความหวังในชีวติ เราดูแลจ่ายค่าเล่าเรียนให้ จัดเวลา ให้เขาไปเรียน ผลงานมันก็ตา่ งจากเดิมทีเ่ ขาไม่สนใจ ทำงานไปวันๆ เพื่อนในร้านจะขโมยของไปบ้าง ก็ไม่ได้สนใจ ภาษาสมัยนี้เรียกว่าเกียร์ว่าง แต่ถ้า เมือ่ ไหร่เขารักบริษทั เขารักงาน เขาก็จะไม่ตอ้ งการ ให้ของในร้านถูกขโมย เขาจะระมัดระวังและดูแล ปกป้องร้าน และอยากอยู่กับบริษัทนานๆ หลัง จากนัน้ เขาทำงานกันได้ดขี น้ึ ของหายน้อยลงอย่าง เห็นได้ชัด บริษัทเราก็เติบโตขึ้นทันทีเลย ไม่ใช่เปิด สาขา 27 แห่ง ก็มปี ญ ั หา 27 แห่ง เปิด 30 ก็มปี ญ ั หา 30 เราใช้วิธีแก้ปัญหาที่คนเลย พอบริษัทเติบโตถึง 100 สาขา นัน่ แหละ เราถึงจะเท่าทุนและเริม่ ได้กำไร

ถ้าเป็นแนวผูบ้ ริหารทัว่ ไป ถ้าเกิดกรณี 27 สาขา ขาดทุนขนาดนั้น เขาก็จะไปกลยุทธ์ในการบริหาร เลยว่า มันขาดทุนตรงไหน จะแก้อย่างไร ทำไม คุณถึงได้ไปวิเคราะห์ว่ามันจะต้องไปแก้ที่คน เพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าจะแก้ปัญหาที่ตรงนี้ แล้วจบ แต่ผมมองว่าเราต้องเติบโตอีก

ถามเรื่องปรัชญาตะวันออกนิดนึงค่ะ อะไรทำให้ คุณก่อศักดิ์สนใจเรื่องปรัชญาตะวันออก ผมเรียนหนังสือด้านตะวันออกมาเยอะ เช่น หนังสือจีน แล้วก็ชอบอ่านนิยายทัง้ ไทยและจีน ฝรั่ง


14

ก็อ่านบ้าง แต่ความที่เราอ่านไทยกับจีนมาก เรา ก็ ได้ ส ั ม ผั ส กั บ ความคิ ด ความอ่ า นของตั ว ละคร ในนิยาย ซึ่งนิยายมันก็เป็นเรื่องของคน จิตใจคน ถ้าเราอ่านหนังสือเทคโนโลยี หนังสือคู่มือถ่ายรูป มันก็จะไม่เจออารมณ์และความรู้สึกของคน เรา อาจจะอ่านหนังสือตะวันตก เช่น ดาวินชีโค้ด บ้าง แต่เราก็อา่ นเพือ่ ความสนุก แต่เราจะไม่ได้ความรูส้ กึ แบบตะวันออกหรอก เขาก็จะคิดแบบตะวันตก แล้วถ้าเราจะเอาความคิดแบบตะวันตกมาใช้ใน สิ่งแวดล้อมแบบตะวันออกมันก็ผิด มันใช้ไม่ได้ มันไม่เข้าถึงจิตใจคน สมมติคุณเป็นเบอร์หนึ่งของ บริษัท มีลูกน้องอีก 2-3% หรือ 10% ด้วยซ้ำที่ เรียนจบมาจากตะวันตก คุ้นกับวิถีตะวันตก แต่มา บังคับอีก 90% ทีไ่ ม่เคยไปเรียนเมืองนอกให้มคี วามคิด แบบตะวันตกที่เขาไม่เคยเห็น ไม่เคยสัมผัส มันก็ ไม่ได้ผลหรอก

แต่ดูเหมือนสังคมบ้านเราจะให้ความสำคัญกับ ความคิดแบบตะวันตกมาก เช่น ไปเรียนเมืองนอก หรือวิถีตะวันตกต่างๆ

นัน่ คือสังคมบ้านเราทีผ่ า่ นๆ มา แล้วมันดีไหมล่ะ? แล้วผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กรต่างๆ ที่ใช้วิธี แบบนั้น เขาได้ผลดีอย่างองค์กรของเราไหมล่ะ เครือของผมได้พสิ จู น์ให้เห็นแล้วว่า วันนีผ้ มมีพนักงาน 9 หมื่นคน ดูแลกันอย่างไรถึงได้ก้าวหน้า เทียบกับ บริษัทที่มีพนักงานพันคน แต่อาจจะไม่ได้ผลงาน ที่ดีก็ได้ ผมไม่ได้บอกว่าคนที่ไปศึกษาหาความรู้ จากตะวันตกกลับมาจะกลายเป็นตะวันตกหมดนะ

แต่ถ้าใครไปแล้วกลับมาก็ตะบันใช้แต่แนวตะวันตก ในการบริหาร เรียกร้องแต่ประสิทธิภาพสูงสุด สุดท้ายองค์กรนัน้ ก็จะไม่แข็งแรง ต่อให้คณ ุ มองกำไร สูงสุด แต่ถ้าคนมันไม่สู้เสียอย่างจะให้ทำยังไง คนเรามันทำงานกันด้วยจิตใจ ไม่ได้ทำงานเฉพาะสมอง

ที่บอกว่าชอบอ่านนิยายจีน คุณเห็นวิถีชีวิตหรือ วิธีคิดของตัวละครประเภทไหนที่น่าชื่นชม นิยายจีนจะเน้นย้ำเรื่องคุณธรรมมากๆ

แล้วนิยายฝรั่ง

จะเน้ น ย้ ำ ความเก่ ง ของตั ว ละครเป็ น หลั ก แก้ปัญหาเก่ง สร้างสรรค์เก่ง แต่นิยายจีนจะเน้น คุณธรรมและความเสียสละ ผู้นำที่น่านับถือเพราะ มีความเสียสละ เห็นไหมกองทัพจีนมักจะพูดถึง การทีแ่ ม่ทพั เข้ามาเป็นกันเองกับลูกน้อง ลำบากกับ ลูกน้อง กินอาหารเหมือนกับลูกน้อง ไม่ใช่ตัวเอง กินดีแต่ให้ลูกน้องนอนกับดินกินกับทราย ลูกน้อง ถึงได้สู้ตาย ถ้าจะให้ผมแนะนำให้คนอ่านนิยายจีน แบบผลงานระดับสุดยอดของนิยายกำลังภายใน เลยนะ ผมก็แนะนำให้อ่านหวงอี้ เรื่อง จอมคน แผ่นดินเดือด เรือ่ งนีม้ นั มีทง้ั น้ำใจระหว่างเพือ่ น เรือ่ ง การวางกลยุทธ์ และข้อทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ ได้เรียนรูว้ า่ เมือ่ พวกพระเอกอ่อนแอ เพลีย่ งพล้ำ เขายังสามารถ คุมสติได้ยังไง รอโอกาสหน้าอย่างไร คือการเขียน ให้ฝ่ายพระเอกเพลี่ยงพล้ำนี่เขียนยากนะ แต่การ เขียนให้พระเอกชนะบ่อยๆ มันเขียนง่าย คือการ พ่ายแพ้นี่มันเป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้ด้วย ไม่มีใครเกิดมาได้ชัยชนะไปถึงวันตาย ชัยชนะคือ

สิ่งที่ใครๆ ก็ชอบ แต่เวลาแพ้ก็จะแพ้แล้วพังเลย ทรุดเลย เรียกว่าหมดรูปเลยมันก็แย่

ซึ่งคุณก็เคยต้องผ่าน?

ผมห่วงประเด็น เรื่องความ ยุติธรรมในสังคม ในสังคมเรามีคน หมู่มาก สิ่งที่จะ ทำให้คนรับได้ใน การอยู่ในสังคมนี้ คือ การมีความ ยุติธรรม ถ้าคุณ ดูแลคนสองคนให้ เขารู้สึกว่ารัก ไม่เท่ากันมันก็ไม่ไหว อย่าว่าแต่รกั คนหนึง่ เกลียดอีกคนเลย ถ้ารักไม่เท่ากัน มันก็ ไม่ดีแล้ว

ใช่ เจอมาหมดแล้ว แต่เราก็ต้องตั้งสติให้ดี เราต้องมองไปข้างหน้า ไม่ใช่คร่ำครวญแต่เรือ่ งเก่าๆ หรือเสียดายที่เราตัดสินใจผิดพลาด แน่นอนว่าเรา เก็บมาเป็นบทเรียน แต่เราก็ตอ้ งมองไปข้างหน้าด้วย เพราะเรายังมีโอกาสในชีวิตอีก

มองย้อนกลับไป คุณคิดว่าคุณทำอะไรต่อมิอะไร มาหมดแล้ว หรือว่ามีอะไรที่ยังต้องทำอยู่อีกไหม ในแง่ของการทำงาน

ตอนนีร้ ะหว่างทีเ่ ราเติบโตไป องค์กรของเราจะ ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา ไม่ใช่แค่คนของเรา แต่เราคิดถึงทัง้ ระบบของเมืองไทยตอนนี้ ต้องยอมรับ ว่าประเทศเรามีปัญหาเรื่องการศึกษา ซึ่งองค์กร ของเราก็กำลังทำให้เป็นตัวอย่างว่าทางออกของ การศึกษาไทยคืออะไร เราถึงได้ตง้ั สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ที่ให้ปริญญาตรีและโทไปถึงเอกได้ เราเน้ น ให้ ค นที ่ เรี ย นที ่ น ี ่ ม ี ป ระสบการณ์ ในการ ทำงานด้วย คือเรียนกับทำงานแบบอย่างละครึง่ เลย เพราะเราเรียนรู้จากประสบการณ์และเด็กที่มา ทำงานในเครือของเราว่ามันได้ผลดี เพราะระบบเดิมๆ ทีเ่ ราเคยเห็น เด็กเรียนอยูแ่ ต่ในรัว้ มหาวิทยาลัย 4 ปี ยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ แต่คนที่จะมาเรียนกับเรา ต้องสัมผัสกับโลกของการทำงานจริงด้วยวัฒนธรรม ในการทำงานจริง เขาต้องเข้าใจด้วยว่าทีท่ ำงานทีด่ ี มันต้องมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบ กลั่นแกล้งกัน ทำธุรกิจก็ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อที่ทำงานของตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตการ ทำงานที่แท้จริงมันคือห้องเรียนที่ดีที่สุด นี่คือการ จัดการ การศึกษาในแบบของเรา คืออย่างน้อยแม้วา่ เขาอาจจะเรียนไม่เก่งนัก แต่ถ้าผ่านการฝึกอบรม มาแล้ว มันก็ดกี ว่าการแค่นง่ั ในห้องเรียนกับเดินเล่น อยูใ่ นแคมปัสเท่านัน้ เราเรียกหลักการนีว้ า่ Corporate University เอาองค์กรเป็นมหาวิทยาลัย แล้วองค์กร ที่เขาทำงานก็อยู่ในหน่วยงานเรานี่แหละ เรียน ทฤษฎีด้วย ปฏิบัติด้วย แล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้คิด แค่วา่ เราจะป้อนคนให้องค์กรเราเท่านัน้ แต่เราป้อน ให้องค์กรอืน่ ข้างนอกด้วย เพราะเรามีสาขาการเรียน การสอนที่เป็นประโยชน์ เช่น เราเพิ่งเปิด Industrial Engineer เรื่อง Facility Management เรียนเรื่อง การดูแลตึก ดูแลบ้านช่อง ซึง่ เป็นปริญญาตรีสาขา แรกที่มีในไทย

เรียนจบแล้วเขาไปทำงานทีอ่ นื่ ก็ได้ ไม่หวงเหรอคะ

ไม่หวงครับ เพราะเราถือว่าเราทำการศึกษาให้ สังคม เพราะเราเชือ่ ว่านีค่ อื ทางออกของการศึกษาไทย

มีประเด็นอะไรอีกไหมนอกจากการศึกษา ทีค่ ณ ุ ห่วง สังคมตอนนี้

ผมห่วงประเด็นเรื่องความยุติธรรมในสังคม ในสังคมเรามีคนหมู่มาก สิ่งที่จะทำให้คนรับได้ใน การอยู่ในสังคมนี้คือ การมีความยุติธรรม ถ้าคุณ ดูแลคนสองคนให้เขารูส้ กึ ว่ารักไม่เท่ากันมันก็ไม่ไหว อย่าว่าแต่รักคนหนึ่ง เกลียดอีกคนเลย ถ้ารักไม่ เท่ากัน มันก็ไม่ดีแล้ว ในสังคมเราตอนนี้ เราควร จะขจัดความไม่ยุติธรรมออกไปให้มากที่สุด ทำให้ คนรู้สึกว่าที่นี่อยู่แล้วสบายใจ คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ ไม่ได้นะ อย่าลืม แล้วพูดแล้วก็ต้องทำด้วย ผมเอง ก็ตอ้ งทำแบบนัน้ เช่นกัน ยกตัวอย่าง ตัง้ แต่ระดับผม ลงไปนี่ ผมไม่เคยใช้คำพูดไม่ดเี ลยกับลูกน้อง เพราะ ว่าเขาก็คอื คนเหมือนกัน มีจติ ใจเหมือนกัน เราไม่ชอบ ใช้การตำหนิ แต่เราจะเรียกมาคุยสองต่อสองด้วย การสอน เราต้องทรีตคนอย่างยุตธิ รรม ไม่ใช่ชอบมาก ก็ทรีตดี ชอบน้อยก็ทรีตไม่ดี สังคมไทยวันนี้เราขอ คำว่ายุติธรรม แล้วปัญหามันหมดเอง ใครมาเป็น ผู้นำในสังคม อย่าไปมองว่านำไปสู่ความสำเร็จ อะไรเลย เอาความยุติธรรมกลับมาให้ได้ก่อน แล้วความสำเร็จจะตามมา ตอนนีไ้ ปมองว่าจะทำนัน่ จะทำนี่ แต่ว่าพลังในสังคมหรือพลังกลุ่มก้อนมัน ไม่มีไง ซึ่งการจะทำให้มี นอกจากความเอื้ออาทร แล้ว ต้องมีความยุติธรรมด้วย ผู้นำที่ดีต้องสังเกต สังกา เข้าใจความรูส้ กึ คนว่าเขากำลังไม่ได้รบั ความ ยุติธรรมอะไรหรือเปล่า


15

จากการที่คุณก็ชอบเล่นโกะ อยากทราบว่าการ คนจีนนี่ถ้าเขาตัดอะไรแล้วเขาจะตัดจริงๆ ดังนั้น บริหารงานของเซเว่นฯ เอาโกะมาประยุกต์อย่างไร เศรษฐกิจจีนวันนี้จึงไม่ได้ได้เปรียบเพราะคนมาก แต่เพราะคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย ที่เห็นได้ชัดที่สุด คือเม็ดโกะแต่ละเม็ดนี่มันคือหนึ่งกองร้อยใน อธิบายเป็นรูปธรรมได้ไหม อย่างคุณก่อศักดิเ์ ป็น การทำสงคราม กลุ่มเม็ดจึงเป็นกองทัพที่มีหลาย นักธุรกิจเชื้อสายจีนเหมือนกัน คุณสมบัติคนจีน กองร้อย มีคนมากมาย เมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ที่พูดมาทั้งหมด เอามาใช้กับการทำงานอย่างไร แล้วมันจะมีพลังก็ได้ ไม่มีพลังก็ได้ ตัวอย่าง สองบริษัทมีคนเท่ากัน 300 คน แต่สองบริษัทนี้มี พลังไม่เท่ากัน โกะคือพลัง คือการเล่นที่ทำยังไง ถึงจะสร้างกลุม่ ทีม่ พี ลังสูงสุด จุดนีค้ อื หัวใจของโกะ ในการบริหารงานก็เท่ากับว่า เราต้องสร้างพลังของ กลุม่ ของคน ทำยังไงให้คนทีม่ จี ำนวนเท่ากันมีพลัง สูงสุด เราไม่ได้มองเงิน เรามองพลัง เมื่อมีพลัง เดี๋ยวเงินก็มาเอง แล้วขณะเดียวกันเมื่อผมมีกลุ่ม พลังมากมาย มีรา้ นค้ามากมาย ผมก็ไม่เคยไปรังแก คนอื่น เพราะเราจะไม่ใช่พลังไปในการทำลาย เพราะการรังแกคนอืน่ จะทำให้เราสูญเสียพลังไปด้วย เราจะเสียพลังไปกับการทำลายล้างทำไม แทนทีจ่ ะ เอาพลังเท่ากันมาสร้างสรรค์ตัวเอง หลักการค้า ของเราคือ ชนะด้วยการไม่คิดเอาชนะ พวกนี้คือ หลักการของโกะทั้งหมด

พูดโดยรวมเลยดีกว่า คุณลองดูเอาว่า บริษทั ใหญ่ๆ หลายเครือในเมืองไทยทีม่ ลี กู หลานจีน และคิดแบบ จีน ส่วนใหญ่จะก้าวหน้า ไม่ว่าจะเครือซีพี เครือ สหพัฒน์ฯ ฯลฯ เพราะคนทำงานมีทง้ั ความโอบอ้อม อารี ขยัน ประหยัด อย่างเซเว่นฯ นี่ ไม่ใช่เพราะ อดทนและทุ่มเทเหรอเราถึงได้มีเป็นพันๆ สาขาทุก วันนี้ ช่วงแรกที่เซเวนฯ เข้ามาใหม่ๆ ผมต้องทุ่ม ชีวิตจิตใจให้หมด 7 วันต่ออาทิตย์คิดแต่เรื่องงาน กายอยู่ที่ไหน ใจก็อยู่กับงาน เหมือนเราคิดงานได้ ทุกเมือ่ แต่ไม่ได้ตดั ครอบครัวออกไปนะ คือใช้เวลา กับครอบครัวได้ เพราะเราไม่ได้ปิดห้องเงียบคิดนี่ ยกเว้นตอนกินข้าว เราจะคุยเรื่องสนุกๆ แทน ผมเชื่อว่าถ้าเราทุ่มเทใจให้งาน แล้วมันดีเอง

24 ชัว่ โมงของคุณ ตัดเรือ่ งนอนไปแล้ว มีชว่ งไหน ที่เรียกว่าพักผ่อนจริงๆ บ้าง

ก็ชว่ งเล่นหมากล้อม จัดเวลาได้วนั ละชัว่ โมงครึง่ ผมก็เล่น เพราะถือว่าเป็นการพักผ่อนจิตใจ เราไม่ได้ เอาจริงเอาจังในการแข่งขันขนาดนัน้ แต่เราเล่นเพือ่ ดูวิธีคิด จบไปเกมหนึ่งเราก็สรุปวิธีคิดว่ามีอะไรดี มีอะไรผิดพลาด แต่ผลแพ้ชนะไม่ได้กระเทือนจิตใจ คนจีนเขาพลิกฟื้นประเทศเร็วมาก นับจากที่ เรา เพราะเราเล่นเพื่อสนุกไง เหมา เจ๋อตุง ตายเมื่อ 1976 และจากนั้น เติ้ง คุ ณ มองว่ า หมากล้ อ มเป็ น สิ่ ง ที่ ค วรปลู ก ฝั ง ให้ เสีย่ วผิง มาเปิดประเทศ จริงๆ แล้วจีนเป็นประเทศ คนทั่วไปเล่น เพราะอะไร เพราะถ้าเล่นไปนานๆ วิธีคิดคุณจะเปลี่ยน ที ่ เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งมาก่ อ นหน้ า นั ้ น แล้ ว ในหลายๆ ราชวงศ์ แต่เกิดมาแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆ แต่จีน เพราะหมากล้อมจะฝึกให้คุณรู้จักการ balancing เป็นประเทศทีม่ ี wisdom หรือปัญญามาก เพียงแต่ ไม่ใช่คิดแต่จะมุ่งเอาชนะ แต่ให้เขาได้ เราได้ใน ว่าถ้าเมือ่ ไหร่อยูใ่ นยุคมืด เหมือนตอนทีฝ่ รัง่ ไปรังแก ลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ถ้าเราต้องการเอาเปรียบ เขา มีปนื มีเรือกลไฟ เอาฝิน่ ไปขายจีนจนคนจีนติด ด้วยการให้เขาได้นอ้ ย เราได้เยอะ มันจะไม่บาลานซ์ เพือ่ ดูดเอาทรัพย์สมบัตไิ ป ทีเ่ รารูจ้ กั กันดีเรือ่ งสงคราม ซึ่งมันจะทำให้คุณได้ประโยชน์ช่วงสั้นๆ แต่เสีย ฝิน่ กับอังกฤษ หรือมีอีกหลายๆ ชาติที่รุมจีนในยุค ประโยชน์ระยะยาว เกมที่จะทำให้คุณแพ้คือเกมที่ ที่เขาไม่มีอาวุธพวกนี้ ไล่มาจนถึงราชวงศ์ชิงเริ่ม คุณคิดจะเอาเปรียบเขานั่นเอง คือเกมหมากล้อม เหลวแหลก จนกระทัง่ ล้มไปเมือ่ 1911 หรือร้อยกว่า เป็นเกมที่จะสอนให้คุณคิดอะไรเผื่อคนอื่นเขาด้วย ปีที่แล้ว พอล้มกษัตริย์แล้วก็มีสงครามในประเทศ ไม่ใช่คิดแค่เราแล้วไม่เคยสนใจเลยว่าฝ่ายเขาไม่ได้ ไม่หยุดหย่อน จนมาถึงยุคคอมมิวนิสต์ปกครอง แล้วจะเป็นยังไง แล้วทำไมเขาต้องไม่ได้ด้วย แล้ว มีการต่อสู้กันเอง มีการปฏิวัติวัฒนธรรมมาเรื่อยๆ ทำไมคุณต้องได้ มันทำให้คุณเข้าใจคนอื่นด้วย จนทุกอย่างสงบลงเมือ่ เหมาตาย และเติง้ เข้ามาเปิด คนเล่นโกะจะติดนิสัยนี้ คือคิดอะไรเผื่อคนอื่น ประเทศ ความทีเ่ ขาเคยไปเรียนฝรัง่ เศส เขาก็เข้าใจ เรื่องการทำธุรกิจกับจีนนี่มีวัฒนธรรมอะไรที่เรา โลกมากกว่าเหมา นับจากเติง้ รับมอบอำนาจมาตัง้ แต่ ควรระวังไหมคะ มีเรื่องไหนที่คนไทยที่ไปทำธุรกิจ ปี 1978 และมีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นมาจนถึง กับเขาอาจจะลืม การทำธุรกิจกับใครก็ตาม คุณต้องเรียนรู้เรื่อง วันนีใ้ ช้เวลา 30 กว่าปีเท่านัน้ จีนก็เรียกว่าสร้างเนือ้ สร้างตัวได้อย่างรวดเร็ว ตอนนีเ้ ศรษฐีของโลกระดับ ของเขา เพียงแค่พูดภาษาเขาได้มันไม่พอหรอก พันล้านมากมายเป็นคนจีนนะ มีการปรับปรุง เพราะคุณไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณของเขา ยกตัวอย่าง เทคโนโลยีทันสมัยมากมาย รถไฟที่เร็วที่สุดในโลก ถ้ามีฝรัง่ มาเทีย่ วบ้านเรา พูดไทยได้ รูป้ ระวัตศิ าสตร์ ก็มีที่จีน จนอเมริกาต้องเชิญจีนไปปรับปรุงระบบ วัฒนธรรมเราด้วย รู้จักพระอภัยมณี คิดดูสิว่า รถไฟที่อเมริกา ไม่ใช่แค่นี้ แต่ยังมีเทคโนโลยีอีก คนไทยจะรักตายไหม เทียบกับอีกคนที่มาเที่ยว มากมายทีเ่ ขารับมาและปรับปรุงขึน้ มาเอง จีนเป็น บ้านเราแบบไม่รจู้ กั อะไรเลย แล้วก็มาโจมตีบา้ นเรา ประเทศที ่ ม ี ค นเก่ ง และมี พ ลั ง ในการปรั บ ปรุ ง แบบผิดๆ คุณก็รกั เขาไม่ลงหรอก ดังนัน้ เหมือนกัน สร้างสรรค์ ดังนัน้ ตลาดในจีนจึงไม่ใช่แค่มคี นเยอะ การที่จะเข้าใจคนจีน คุณก็ต้องอ่านเรื่องของจีน แต่มเี ศรษฐีใหม่เกิดขึน้ มากมาย แค่ใน 3 ปี นับจาก อ่านประวัติศาสตร์จีน แต่ถ้าคุณไปแบบแห้งแล้ง วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ สหรัฐฯ ต้องพึ่งจีนช่วยซื้อ คิดแต่จะเอาเงินเขา คิดแต่จะค้าขาย อยากรู้แค่ Bond ให้รัฐบาลสหรัฐ ซึ่งจีนก็เพิ่งไปช่วยซื้อให้ ว่าตลาดเขาเป็นยังไง โรงงานเขาเป็นยังไง คุณก็ วันนี้ หู จิน่ เทา ใช้เงินไปซือ้ บอนด์ประมาณ 45,000 ไม่มีน้ำจิตน้ำใจ แต่คุณต้องเข้าใจวิถีชีวิตเขาด้วย ล้านเหรียญยูเอส กรีซทีเ่ จอวิกฤตเกือบจะล้มละลาย ต้องรู้ไปถึงวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ เมื่อคุณรู้ ก็ได้จีนไปช่วยฟื้นฟู ไปช่วยซื้อพันธบัตร โลกวันนี้ เรื่องของเขา คุณกับเขาก็เป็นเพื่อนกัน เศรษฐีจนี มีไม่นอ้ ยนะ ยังพูดไม่ได้วา่ มากกว่าญีป่ นุ่ ไม่ใช่หลักที่เขาว่ารู้ร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้งใช่ไหม ไม่ใช่ อย่าไปรู้เพื่อเอาชนะสิ ต้องรู้แบบเข้าใจ หรืออเมริกาหรือเปล่า แต่มีมากขึ้นเรื่อยๆ คิดว่าวิธคี ดิ หรือ wisdom อะไรทีท่ ำให้เศรษฐีจนี เขา เห็นใจเขา ไม่ใช่รู้เขาเพียงเพื่อจะได้ไปค้าขาย เหล่านีป้ ระสบความสำเร็จ หรือสร้างเนือ้ สร้างตัว เอาชนะเขา

ตอนนี้ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการไป ลงทุนในประเทศจีนเยอะมาก ในความคิดของคุณ มองว่า นอกจากประเด็นเรือ่ งจีนมีประชากรเยอะ กำลังซื้อเยอะ มีปัจจัยอะไรที่ทำให้น่าเข้าไปลงทุน หรือทำธุรกิจด้วย

เป็นปรัชญาสงครามว่าด้วยการไม่ให้ทำสงครามนะ นี่คือปรัชญาว่าด้วยการให้เลี่ยงสงครามด้วยซ้ำ เพราะสงครามมันจะนำมาซึ่งความทุกข์มหาศาล ให้กบั ทัง้ คนทีแ่ พ้และชนะ เวลาคุณทำสงครามแต่ละ ครั้ง เกณฑ์ชายฉกรรจ์ไปรบทีหนึ่ง ก็ไม่มีผลผลิต อะไรเกิดขึน้ เลยนะ แล้วไหนจะยังเอาเสบียงไปใช้อกี ทำให้ขา้ วยากหมากแพง ทุกข์ไหม? หลังสงครามจบ ก็เกิดโรคระบาดเพราะศพเยอะแยะ ไหนจะขาด คนหนุม่ สาวมาทำงานทำการอีก สงครามเป็นเรือ่ ง โหดร้าย ยิ่งคนแพ้ยิ่งเสียหายเข้าไปใหญ่ ซุนหวู่จึง ได้เขียนเตือนว่า ไม่จำเป็นอย่ามีสงคราม แล้วก็ พูดว่า การมีงบประมาณในการส่งข่าวสาร มีสปาย ไปสืบข่าว จะดีกว่า เพราะจะได้รู้ว่าเขามารบกับ เราทำไม เราต้องรู้นะว่าเขาอยากจะรบกับเราด้วย สาเหตุอะไร แล้วเราก็ดับสาเหตุซะ จะได้ดับไฟ สงครามได้ แล้วถ้าเกิดต้องรบ ดับไฟไม่ได้ ก็ต้อง พยายามเอาชนะโดยไม่ต้องรบ เช่น ใช้การทูต ใช้ การข่มขวัญ หรือทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้รบได้ไหม แล้วถ้ารบจนเราได้เปรียบกว่าแล้ว เราก็ต้องรู้จัก เปิดทางให้เขาเจรจา ให้เขายอมแพ้ ให้เขาถอยไป นี่คือหลักของซุนหวู่ทั้งนั้น แต่คนไทยอ่านเพียง ผิวเผินว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง แล้ว บอกว่านีค่ อื หลักซุนหวู่ ตายสิ ผิดจากสิง่ ทีเ่ ขาพูดเลย แต่ใช่ ในนั้นมันมีวลีว่ารู้เขารู้เราฯ จริง แต่มันเป็น เพียงส่วนหนึ่ง แล้วผมถามหน่อย ถ้าหากเชื่อว่า อ่านซุนหวูแ่ ล้วจะเป็นผูท้ ไ่ี ร้เทียมทานจริงๆ แล้วเกิด สองประเทศต่างคนต่างอ่านซุนหวู่แล้วใครชนะ? จริงไหม มันไม่ใช่ไง เรือ่ งของเรือ่ งมันอยูท่ ว่ี า่ เข้าใจ ปรัชญาซุนหวูไ่ หม สามก๊ก อีก อ่านไม่เข้าใจ แล้วก็ หาว่าอ่านจบ 3 ครัง้ คบไม่ได้ เพราะเรามัวแต่ผวิ เผิน เหลือเกินไง คุณต้องอ่านจนเข้าใจ คุณถึงจะรู้ว่า คุณค่ามันอยู่ที่ไหน ที่อ่าน 3 จบ คบไม่ได้ เพราะ คุณอ่านผิวเผิน 3 จบ นี่ไง อ่าน 10 จบ ก็ไม่ได้ อะไรถ้าไม่ลึกซึ้ง ไม่วิเคราะห์ระบบคิดของเขา C

M

Y

อย่างที่คุณก่อศักดิ์อ่านวรรณกรรมเหล่านี้ อ่าน ปรัชญาเต้าเต๋อจิง อ่านเพราะสนุกหรือชอบอะไร CM

MY

มันเป็นสายเลือดของผมที่ต้องมาทำงานเป็น ผู้บริหาร บริหารคืออะไร? มันก็คือคน ไม่ใช่โต๊ะ เก้าอี้ ผมจึงต้องอ่านเรื่องเกี่ยวกับคน อะไรที่มันมี เรื่องคน วิธีคิดของคน นี่คือหนังสือที่ผมจะอ่าน ตัง้ แต่เด็ก จิตวิทยาตะวันตกผมก็อา่ น แต่ผมพบว่า ของตะวันออกเขาจะดีกว่าเพราะเขาจะมองเป็น ภาพรวม ไม่ได้แยกส่วน คือแนวฝรัง่ เขาก็ดบี างอย่าง เช่น คิดแบบแยกส่วนไป มันก็จะละเอียด ลึกซึ้ง ในเรื่องนั้น แต่ถ้าหากรู้โดยแยกส่วนกันมันก็จะลืม มองภาพรวม CY

CMY

K

เคยหยิบปรัชญาเต๋ามาอ่าน แล้วรู้สึกว่าคนแปล แต่ละท่านก็ตคี วามไม่เหมือนกัน ทำให้เด็กๆ อย่าง พวกเราสับสน ไม่เข้าใจ

ผมอยากให้มรี ะดับโปรเฟสเซอร์มาสอนทีส่ ถาบัน ปัญญาภิวัฒน์เหมือนกันนะ เพราะอาจารย์เขาจะ เข้าใจระบบ วิธีคิด วิเคราะห์ได้ เรื่องแบบนี้ถ้า อ่านเอาเองก็ยาก เพราะการตีความคำบางคำมัน ต้องใช้ประสบการณ์ และแต่ละท่านก็ตีความกัน คนละแบบ เพราะภาษาจีนที่ใช้ในนั้นเขาลึกซึ้ง มีคำแค่ 5,500 คำเองนะ เนือ่ งจากต้องประหยัดคำ เพราะสมัยก่อนคนจีนเขาสลักคำเหล่านีบ้ นแผ่นไม้ไผ่ เพือ่ ให้คงทน แล้วมันก็สลักยาก ต้องใช้คำประหยัด ทีส่ ดุ ทำให้เวลาอ่านเลยเกิดการตีความต่างๆ นานา แล้วแปลเป็นภาษต่างๆ มากมาย ผมได้ยินว่าใน โลกนีม้ กี ารแปลถึง 20,000 เวอร์ชนั ระดับปรมาจารย์ ในจีนอ่านก็ยังตีความไม่ตรงกันอีก ผมว่าอ่านไป 3-4 เวอร์ชนั ก็พอจะรูแ้ ล้วว่าควรจะเชือ่ เวอร์ชนั ไหน

มีคำพูดในคัมภีร์ที่ว่านี้ที่อยากจะฝากให้คนไว้คิด แต่ ด ู เ หมื อ นนั ก ธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ท ่ ี ไ ปลงทุ น จะคิ ด ในวันตรุษจีนไหม ได้เร็ว ที่ผมพูดบ่อยๆ ก็เช่น อยากตัวสูงโดยยืนบน ความขยันขันแข็ง คนจีนเขาขยัน เรียกว่าระดับ แบบนี้นะคะ สูงสุดของโลกเลยก็วา่ ได้ ดูได้จากนักศึกษาจากเอเชีย พวกจีน เกาหลี จะเรียนเก่งในระดับท็อป ดังนั้น พวกจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เขาจะคล้ายๆ กัน คือคิด แบบขงจื๊อ ฝึกฝนให้คนทำอะไรด้วยความมุ่งมั่น ขยันขันแข็ง เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว พบอุปสรรคก็ต้อง ไม่ทอ้ ถอย นอกจากเด็ดเดีย่ วแล้วเขายังเด็ดขาดด้วย

แบบนั้นเป็นความคิดโง่ๆ เพราะเอาแต่ได้ไง ปลายเท้า จะยืนได้ไม่นาน อยากเดินเร็วด้วยการ คนเอาแต่ได้เราจะคบกับเขาไหม? ก้าวยาว ก็เดินไปได้ไม่ไกล เพราะคนคิดแต่จะได้ ทำไมคนทำธุรกิจมักจะชอบอ่านกลยุทธ์พวกซุนหวู่ อะไรง่ายๆ ไวๆ มันจะไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะได้ อีก ด้วยคะ เหมือนอ่านเพื่อไปทำธุรกิจให้ชนะคู่แข่ง คำหนึ่งก็คือ ให้ลบความคม ปรับลดความขัดแย้ง แบบนั้นเป็นการอ่านแบบตื้นเขิน แล้วก็เข้าใจ งำประกาย เข้าร่วมในเหตุการณ์ หมายความว่า ซุนหวูแ่ บบผิวเผินด้วย เพราะจริงๆ แล้วตำราซุนหวู่ ลบความคม ให้ระวังอย่าพูดคำพูดที่ไปบาดคน มี


16

วิเนียนสโตร์เหล่านี้น่าจะมีได้ถึงครึ่งหนึ่งของญี่ปุ่น

เป็นผู้บริหารมืออาชีพมาทั้งชีวิต ไม่เคยมีสัก ครั้งเลยเหรอคะที่อยากไปทำธุรกิจเอง

คำสอนของคนจีน คำหนึ่งคือ ให้สำเร็จหลังอายุ 40 แล้วจะยั่งยืน เพราะ ถ้าสำเร็จก่อน 40 หรือ 30 ต้นๆ คุณก็จะห้ามใจไม่ได้ ที่จะมีอีโก้ เพราะ ประสบการณ์ใน ชีวิตไม่พอ การ สำเร็จในวัยที่อายุ น้อย ส่วนใหญ่จะ ควบคุมอีโก้และ ความหยิ่งผยอง ไม่ได้ แล้วมันจะนำ ไปสู่ความล้มเหลว ปัญหาขัดแย้งก็ให้ลดลง อย่าไปกระพือปัญหา งำประกาย คือ อย่าให้ตวั เองเด่นเกินไปจนคนหมัน่ ไส้ เข้าร่วมในเหตุการณ์ คือ การคิดเข้าใจกัน

คนรุน่ ใหม่มนี สิ ยั อย่างหนึง่ ทีค่ ล้ายกันคือ ต้องการ เป็นที่ยอมรับ โดดเด่น ประสบความสำเร็จเร็ว คุณก่อศักดิ์มองว่าอย่างไร

ถูกมาเพื่อขายแพง พอเราขายแพงเท่าไหร่ เงินที่ได้ ก็ถือว่าเป็นค่าบริการ อุตสาหกรรมก็เหมือนกัน เรา ก็ไปรวบรวมวัตถุดบิ มาเพือ่ สร้างสินค้า แล้วก็ขายเอา กำไร กำไรส่วนนั้นก็คือค่าบริการ แต่เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เกิดการกักตุน แทนที่จะขายวันนี้ได้ราคานี้ เรา ไม่พอใจ เราจะกักตุนไปขายวันอืน่ ทีค่ นต้องการ หรือ ขาดแคลน เพือ่ กำไรมากกว่า ตรงนีเ้ รียกว่าการพนัน เพราะคุณกำลังเสี่ยงกับสิ่งที่คุณอาจจะได้หรืออาจ จะเสียไปเลย หรือสร้างตึกแล้วแทนที่จะขายเพื่อ เอาเงินไปใช้แบงก์ คุณกลับกั๊กห้องไว้ส่วนหนึ่ง รอ เวลาทำกำไรเพื่อขายได้เยอะๆ แต่ใครจะไปรู้ อยู่ๆ อาจจะเกิดวิกฤตกีฬาสีขน้ึ มา ซับไพรม์เกิดขึน้ คนซือ้ หนีหมด ไอ้ทค่ี ณ ุ ควรจะขายหมดก็อาจจะขายไม่ได้ นีแ่ หละคือการพนัน เพราะคุณอาจจะได้หรือเสียก็ได้ แบบนีม้ นั ไม่ใช่เพือ่ ธุรกิจ คำว่าธุรกิจคือการบริการนี่ ใช้ได้กับทุกวงการ เพราะกำไรที่คุณได้มาก็คือค่า บริการนั่นเอง แล้วถ้าหากคุณได้กำไรด้วยการไป ทำลายคูแ่ ข่งยิง่ ไม่ใช่ธรุ กิจใหญ่ มันคือการฟาดฟันกัน เพราะการแข่งมันควรจะเป็นไปเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ของตัวเอง ผมมองว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อ บริการผูซ้ อ้ื ลูกค้า นอกเหนือจากนัน้ ย่อมไม่ใช่ธรุ กิจ เก็บ กัก ตุน จึงไม่ใช่ธรุ กิจ ธุรกิจจริงๆ คือการบริการ

มันตรงข้ามกับทีผ่ มพูดมาทัง้ หมดเลย เต้าเต๋อจิง คือปรัชญาที่ให้คนมี wisdom เด็กเหล่านี้คือคนที่ คิดเอาเองโดยยังไม่มี wisdom หรือปัญญา เพราะ ยังไม่ผา่ นประสบการณ์ชวี ติ คำสอนของคนจีนคำหนึง่ คือ ให้สำเร็จหลังอายุ 40 แล้วจะยั่งยืน เพราะถ้า สำเร็จก่อน 40 หรือ 30 ต้นๆ คุณก็จะห้ามใจไม่ได้ที่ จะมีอโี ก้ เพราะประสบการณ์ในชีวติ ไม่พอ การสำเร็จ ในวัยทีอ่ ายุนอ้ ย ส่วนใหญ่จะควบคุมอีโก้และความ หยิ่งผยองไม่ได้ แล้วมันจะนำไปสู่ความล้มเหลว แล้วถ้าเกิดไปล้มเหลวหลัง 40 ด้วย จะยิง่ แย่ ยากมาก ที่จะฟื้นขึ้นมา แต่ถ้าคุณล้มเหลวก่อน 40 มาแล้ว หรือล้มลุกคลุกคลานมาแล้ว พอ 40 คุณก็จะมัน่ คง เพราะผ่านโลกมาเยอะแล้ว ความหยิง่ ผยองลดลงกว่า มีความสุขมุ รอบคอบ หนุม่ สาว คุณก็จะรักษาธุรกิจ ให้ยั่งยืนได้ พวกนี้คือ wisdom ที่เด็กจะไม่รู้ ผมเอง ยังมาจับธุรกิจเซเว่นฯ ตอน 40 เลย ประสบการณ์ ชีวิตก่อนหน้านั้นเลยมีค่าและสอนผมได้มากไง อนาคตคิดว่าเซเว่นฯ จะเป็นอย่างไร การทำธุรกิจเพือ่ สร้างเนือ้ สร้างตัวของคนรุน่ ใหม่ ก็เติบโตไปแบบนี้ วันนี้มีเกือบ 6,000 สาขา ก็แลดูเป็น Business War มากๆ แล้ว และเมืองไทยยังไปได้อีกเยอะ ขนาดญี่ปุ่นมี ไม่เอา วิธคี ดิ แบบนีผ้ มไม่เห็นด้วย ว่าการทำธุรกิจ ประชากรมากกว่าไทยเท่าตัว เขามีเซเว่นฯ 12,000 ต้องห้ำหั่นกัน มันไม่จริงเลย เราควรจะคิดว่าธุรกิจ สาขา มีแบรนด์อื่นๆ อีกรวมกันเกือบ 60,000 แห่ง คือบริการ เราบริการลูกค้าให้ดที ส่ี ดุ ก็พอ ยกตัวอย่าง แต่ประเทศไทยวันนี้มีเซเว่นฯ และทุกแบรนด์รวม การค้าตั้งแต่โบราณ เราไปเอาของจากที่หนึ่งด้วย กันเกือบ 10,000 เรายังเติบโตได้อีก เซเว่นฯ เองก็ ความยากลำบาก ต้องเสี่ยงภัยมากมาย เราไปซื้อ เหมือนกัน ผมมองว่ารวมกันทุกแบรนด์แล้ว คอน-

เคยคิดสมัยเด็กๆ ก็คิดไปตามวัยน่ะ แต่พอเรา มาจับเซเว่นฯ ตอน 40 เรากลับหลงเสน่ห์เซเว่นฯ เพราะเราได้ดูแลคนเป็นหมื่นๆ คน เรามีความรู้สึก ว่าคนเป็นหมืน่ นีค้ อื ลูกหลานเรา มันเลยผูกพัน อยาก ให้เขามีความสุขในการทำงาน แล้วงานก็จะดี เพราะทุกคนรักงาน รักกัน และทุ่มเทให้งาน มันก็ ทำให้ผมอยากทำงานตรงนี้มากกว่าทำให้ตัวเอง รวยไปกว่านี้ 10 เท่า ผมเชื่อว่าถ้าองค์กรแข็งแรง ผูบ้ ริหารไม่จำเป็นต้องรวยมากหรอก มีพอกินพอใช้ แต่สามารถไปช่วยคนอืน่ ได้ และประเทศชาติมอี งค์กร แบบนี้เยอะๆ ก็จะดี ประเทศก็แข็งแรง แต่ทุกวันนี้ พอวิกฤตมา ล้มกัน 80-90% ก็แปลว่าองค์กร ไม่แข็งแรงพอ ดังนัน้ ถ้าเราบริหารองค์กรให้แข็งแรง สังคมก็แข็งแรง ประเทศชาติก็แข็งแรง แล้วเราก็มี แค่พอกินพอใช้ มีความภูมใิ จในงานของเรา เพราะ งานก็ต้องมีคนทำ แล้วเราก็สามารถนำคนหมู่มาก ให้มาทำงานชิน้ นีไ้ ด้ มันก็เป็นความสำเร็จในชีวติ นะ ผมสนุกกับการทำให้สาขามีเพิ่มมากขึ้นหลายๆ แห่ง มากกว่าจะทำให้ตัวเองมีคนเดียว เมื่อเรามี สาขาเยอะ มีลูกน้องเยอะ พลังเราก็เพิ่ม แต่เมื่อมี พลังเพิม่ เราไม่ไปรังแกใคร เราไปสร้างงานให้คนอืน่ ด้วย สร้างความสำเร็จให้คนอืน่ ทุกวันนี้ 7 ล้านคน ต่อวัน ไม่ซ้ำหน้า เข้ามาใช้บริการในเซเว่นฯ และ ต่อเดือนจะมีคนเข้ามา 20 ล้านคน นะครับ ซึ่งเรา พอใจกับสิ่งที่เราทำมาก

อยากทราบว่า เวลามีวิกฤตต่างๆ เข้ามา คุณ รับมืออย่างไร อะไรคือสัญชาตญาณแรก

ผมจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ลุกลามจนถึงขั้น วิกฤต ผมจะรับรู้ปัญหาของทีมทุกอาทิตย์ ปัญหา เล็กหรือกลางที่เกิดขึ้นแล้ว ก็แปลว่าต้องแก้ระบบ การทำงาน แก้เล็กแก้น้อยก็ต้องแก้ มันจะไม่มีการ หมักหมมจนกลายเป็นวิกฤตใหญ่ ซุนหวู่พูดเลยว่า ยอดผูน้ ำจะไม่มชี อ่ื เสียงโด่งดัง แต่ทโ่ี ด่งดังคือจอมทัพ และที ่ จ อมทั พ โด่ ง ดั ง เพราะเขาสามารถพลิ ก สถานการณ์ที่แย่หรือใกล้แพ้ให้กลายเป็นผู้ชนะ แล้วก็มีคนแซ่ซ้องชมเชย แต่นั่นคือผู้นำที่ไม่ดีนะ (หัวเราะ) ถึงได้ปล่อยให้เหตุการณ์มันลุกลามบาน ปลายจะตายอยูแ่ ล้วถึงไปพลิกมัน ยอดคนทีเ่ ก่งจริง ต้องไม่พากองทัพเข้าไปสูจ่ ดุ อับ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารทีด่ ี ต้องไม่ปล่อยให้เกิดวิกฤตร้ายแรงในองค์กร เพราะ นัน่ แปลว่ามันเกิดจากปัญหาทีส่ ะสมและหมักหมม การบริหารงานทีด่ ตี อ้ งคอยระวัง คอยดู ปัญหามัน ต้องถูกแก้เป็นระยะๆ และผูบ้ ริหารต้องรูว้ า่ เกิดอะไร ขึน้ ในองค์กรบ้าง ถ้าไม่รบั รู้ วันหนึง่ ก็จะเกิดปัญหา บานปลายเสียหายกันไปทัง้ องค์กร เวลาเกิดปัญหา ที่ผู้บริโภคร้องเรียนสินค้าและไปออกสื่อก็เพราะ แบบนี้ เพราะผู้บริหารไม่รับรู้ปัญหาตั้งแต่ต้น

แปลว่าธุรกิจหลายๆ อย่างทีล่ ม้ ถ้ามองกันจริงๆ มันแก้ได้ตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหม

ถูกต้อง อย่าไปคิดว่าผู้บริหารใหญ่ไม่ต้องรับรู้ เรือ่ งจุกจิก สุดท้ายก็ตอ้ งรับกรรมไง เพราะผูบ้ ริหาร ต้องดูแล วางระบบงานว่าถ้าเกิดปัญหานีใ้ ครจะดูแล ใครจะแก้ ถ้าระดับนี้แก้ไม่ได้ ต้องขึ้นมาให้อีก ระดับช่วย เป็นต้น ถ้าคิดแค่วา่ ผูบ้ ริหารไม่ตอ้ งทำอะไร คนอืน่ แก้ไปก่อน หรือคิดว่าเรือ่ งแบบนีม้ นั น่าจะจบ ไปตัง้ แต่ตรงนัน้ แล้ว ไม่ควรมาถึงผม แล้วถามหน่อย ถ้าลูกน้องแก้ปญ ั หาให้หมด แล้วคุณทำอะไร? คุณก็ เรียกประชุม เฮฮา กินกาแฟกันเหรอ การบริหาร มันทำง่ายๆ แบบนี้เหรอ? ผู้บริหารมันคือหัวหน้า ทีมการแก้ปญ ั หานะ มันคือหน้าทีข่ องคุณ แล้วก็ควร แก้ปัญหาตั้งแต่ยังน้อยๆ ให้หมดไปด้วย ไม่ใช่รอ จนวิกฤต

แล้วพอพลิกฟื้นได้ก็เป็นฮีโร่

ฮีโร่แบบนี้แหละคือคนที่ทำให้องค์กรตกอยู่ใน ที่นั่งลำบาก


18

PROMOTION

HSBC

‘บัตรเครดิต’ นับว่าเป็นสื่อกลางทางการเงินที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะนอกจากจะใช้แทนเงินสด ได้สะดวกแล้ว ยังมีโปรโมชันมากมายที่ช่วยส่งเสริม ‘ความเหนือระดับ’ ให้กับการใช้ชีวิตของคุณ ทั้งลด แลก แจก แถม หรือแม้แต่การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล แต่ถึงยังไงก็ต้องบอกว่าบัตรเครดิตของ HSBC เขามา ‘เหนือกว่า’ ด้วยการมอบแพ็กเกจท่องเที่ยวบาหลี 2 คืน ณ โรงแรม Bali Hyatt มูลค่า 30,000 บาท พร้อม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับให้ไปเลยเมื่อสมัครบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้ถึงมีนาคม 2554 นี้ หรือใครที่ have no time สำหรับการไปท่องเที่ยว จะเลือกรับเป็นคะแนนสะสมที่มากถึง 100,000 คะแนน แทนก็ได้ (ดูเงื่อนไขและ รายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.hsbc.co.th/1/2/personal-th/promotions/apply-card-online) นอกจากนี้ยังมี แพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศให้คุณได้ไปนอนตีพุงสบายๆ ณ เทวัญดารา รีสอร์ต แอนด์ สปา หรือจะเก็บ กระเป๋าเดินทาง Giovani มูลค่า 4,950 บาท ไว้เป็นตัวเลือกที่สามสำหรับเตรียมความพร้อมเมื่อถึงเวลาอยาก ไปลั้นลาเมืองนอกหรือนอกเมืองเมื่อไหร่ ก็คว้ากระเป๋า go on ได้ทันที สนใจสมัครสมาชิกสอบถามได้ที่ศูนย์ บริการสมาชิกบัตรเครดิต HSBC Credit Card Call Center 1590 หรือ 0-2614-4994 และทาง www.hsbc.co.th

MOVIE

CONCERT

Singha Corporation Presents : Deftones Live in Bangkok

สิ้นสุดการรอคอยเสียทีกับเหล่าสาวกของ Deftones วงร็อกแถวหน้า ‘รุ่นเดอะ’ แห่งวงการ Nu-Metal หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกๆ ของวงการที่มีการปั้นงานดนตรีแนวเมทัลอันหนักแน่นออกมาให้แฟนเพลง ทั่วโลกได้เสพกันอย่างไม่ขาดสายตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ของพวกเขา และนี่คือครั้งแรกที่ Deftones จะมา World Tour บนแผ่นดินไทย! หลังจากเดินสายขึ้นเวทีระเบิดความมันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ไล่มาตั้งแต่ ปารีส โกลด์โคสต์ ซิดนีย์ เพิรท์ เมลเบิรน์ จาการ์ตา โตเกียว มะนิลา กัวลาลัมเปอร์ และ... Bangkok ของเรา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ กับ Singha Corporation Presents Deftones Live in Bangkok 2011 ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ใครที่ไม่อยากพลาด สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ราคา 1,500 / 1,200 บาท (ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว) โทร. 0-2262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com

MAGAZINE

The King’s Speech

หนังที่ได้ขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งใน สายตาของนักวิจารณ์หลายสำนัก และได้ ร ั บ การเสนอชื ่ อ ให้ เข้ า ชิ ง รางวัลออสการ์มากที่สุดในปีนี้ถึง 12 สาขา ซึ ่ ง ก่ อ นหน้ า นี ้ ก ็ ส ่ ง ให้ คอลิน เฟิร์ธ ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำในสาขานั ก แสดงนำชาย ยอดเยี่ยมมาแล้ว หนังจะย้อนกลับ ไปในยุคสมัยของพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งอังกฤษ ที่ต้องแบกรับความ กดดันจากการที่สหราชอาณาจักร ประกาศสงครามกั บ เยอรมนี ใ น สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่อุปสรรคที่ ร้ายแรงที่สุดก็คือ พระองค์ประสบ ปัญหาพูดติดอ่างมาตั้งแต่เด็ก จน ไม่สามารถพูดต่อหน้าสาธารณชนได้ ในขณะที ่ จ ะต้ อ งขึ ้ น กล่ า วกั บ ประชาชนของตัวเองในช่วงเวลาที่ บ้านเมืองกำลังเผชิญกับวิกฤต ซึ่ง พระองค์จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ อย่างไร คงต้องไปลุน้ กัน หนังเรือ่ งนี้ เต็ ม ไปด้ ว ยฉากดรามาข้ น คลั ่ ก และฝีมือการแสดงอันล้นเหลือของ คอลิน เฟิรธ์ ทีแ่ สดงเป็นพระเจ้าจอร์จ ที ่ 6 ร่ ว มด้ ว ยนั ก แสดงออสการ์ อย่ า ง เจฟฟรี ย ์ รั ช ในบทบาท นักบำบัดการพูด รวมถึง เฮเลนา บอนแฮม คาร์เตอร์ ในบทเอลิซาเบธ คู่รักของพระเจ้าจอร์จที่ 6

Wallpaper* January 2011

เมื่อกระแสการปั่นกำลังมา Wallpaper* ฉบับนี้ จึงได้รวบรวมทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับดีไซน์และไลฟ์สไตล์ที่ทั้งเก๋และเป็นไปได้จริง ของผู้คนทั่วโลกที่มีความหลงใหลให้กับเจ้าจักรยานที่ไม่ได้เป็นแค่พาหนะลดโลกร้อนเท่านั้น เมื่อเจ้าสองล้อได้โลดแล่นเข้าไปอยู่ ในโลกของแฟชั่น เราจึงได้เห็นจักรยานผลงานของดีไซเนอร์แบรนด์ดัง เช่น Paul Smith หรือ Eley Kishimoto ที่สวยจนแทบจะ อดใจไม่อยู่ รวมทั้งจักรยานดีไซน์ล้ำ จักรยาน innovation ใหม่ๆ ที่น่าจับตามองจากทั่วโลก สำหรับเมืองไทยก็ไม่น้อยหน้า เพราะ Wallpaper* ก็ได้รวบรวมเอาแก๊ง fixed gear ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนรักจักรยานในกรุงเทพฯ มาพร้อมทั้งหน้าตาและ โพรไฟล์ แถมท้ายด้วย Bike Shop และ Bike Cafe ที่เราขอเชิญชวนให้คุณลองแวะไปทำความรู้จักกับโลกของคนรักจักรยานกัน

SERIES

Glee

“ซีรีส์ตลกร้ายสุดฮิต ที ่ ว ่ า ด้ ว ยเรื ่ อ งของเด็ ก มั ธ ยมปลายในชมรม ประสานเสียง ซึ่งบอกได้ เลยว่าเราจะได้ฟังเพลง เพราะๆ จากศิลปินดังๆ ที่นำมา cover ใหม่ ใคร ที่รักการฟังเพลงเป็นชีวิต จิตใจต้องชอบซีรีส์เรื่องนี้ แน่ๆ นอกจากนี้ ตัวละคร ในเรื ่ อ งแต่ ล ะตั ว ยั ง มี คาแร็กเตอร์ชัดเจน และ มีเสน่ห์กันทุกตัว อย่าง เช่ น นางเอกที ่ ม ี ค วาม มั ่ น ใจในความสามารถ ข อ ง ต ั ว เ อ ง เต ็ ม ร ้ อ ย แต่ ก ลั บ ไม่ ม ี ใ ครคบ แม้แต่คนเดียว พระเอก นักฟุตบอลทีแ่ มนเกินร้อย แต่ แ อบมี ค วามฝั น ที ่ อยากจะเป็ น นั ก ร้ อ ง ส่ ว นเนื ้ อ เรื ่ อ งก็ ม ี ค วาม แปลกใหม่ และทำให้เรา ประหลาดใจได้ทุกตอน แถมด้ ว ยมุ ก เด็ ด ๆ ที ่ ไม่ได้ขำก๊าก แต่ขำแบบ ด้ า นมื ด ซึ ่ ง รั บ รองว่ า ลองดูสักตอนแล้วจะติด งอมแงมอย่างแน่นอน” เลือกให้โดย : ‘ยิปโซ’ - รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ นักแสดง

BOOK

จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน

“หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความจากคอลัมน์ ‘ใต้กระแส’ ใน กรุงเทพธุรกิจ ของ อาจารย์ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ซึ่งอาจารย์ ถือว่าเป็นนักสังคมศาสตร์ที่เข้าใจสังคมไทยได้อย่างถ่องแท้คนหนึ่ง และรู้สึกอึดอัดกับภาวะความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนกับหลายๆ คน แล้วเขาก็พยายามจะอธิบายเหตุการณ์เพื่อให้เราข้ามพ้นความคิดตื้นๆ ที่ว่าทำยังไงให้เรามารักหรือสามัคคีกันเถอะ และมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็น ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของคนเสื้อแดง-เสื้อเหลืองที่คุณควรจะเข้าใจ พร้อมอธิบายว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้ว มันสำคัญยังไง และทำไมต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยถึงจะหาทางออกได้ อ่านเล่มนี้แล้วเราจะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทั้งในอดีต และปัจจุบัน เป็นหนังสือที่ทุกคนควรจะได้อ่าน ถ้าอยากจะเข้าใจจริงๆ นะว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้น” เลือกให้โดย : สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน, นักวิชาการ


20

SHOPPING!

Robot USB HUB 4 Port จาก Betrend

สมุดบันทึกปกพิมพ์ลาย จาก Natto

ชุดจานและแก้ว พิมพ์ลายดอกไม้ จาก Royal Lacewood

โมบายปลา จาก Helen

ชามสลัดฉลุลาย จาก The Living

‘RED’ IS THE ‘BEST’

กรอบรูปไม้ แกะสลัก สีน้ำตาล จาก Natto

ปลอกหมอนอิง สีแดง พิมพ์ลายจีน จาก Kows Occassions

GBE JB Heart Flash Drive จาก Betrend

กล่องใส่กระดาษทิชชู่ โลหะ สีทอง จาก House of Gold

เมื่อเทศกาลตรุษจีนมาเยือน คงห้ามใจลำบาก ถ้ า จะไม่ เ กาะกระแสร่ ว มยิ น ดี ไ ปกั บ ลู ก หลาน ชาวมังกรไปด้วย แต่ครั้นจะขนขบวนเชิดสิงโต มาตุ๊งแชในบ้านก็คงจะเกินไปหน่อย แค่เปลี่ยนสี ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนิดๆ หน่อยๆ ก็พอแล้ว ไม่แน่ว่าตรุษจีนปีนี้อาจจะมีโชค มีลาภ ได้อั่งเปา ยัดใส่มอื ทัง้ ๆ ที่ไม่ได้มเี ชือ้ สายจีน แต่บรรยากาศ มันพาไปก็เป็นไปได้

ชุดโถน้ำตาลโลหะ สีทอง จาก House of Gold

ชุดเซรามิกขอบพิมพ์ลาย สีเหลือง จาก Royal Lacewood Robot GBE USB HUB 4 Port จาก Betrend

แก้วน้ำสีแดง จาก Ginger

โคมไฟตั้งพื้นผ้าไทย สีแดง จาก Nara

WHERE Betrend เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน

กระเป๋าใส่ Notebook URBANTOOL Slotcase จาก Betrend


21

FRI

MON

TUE

WED

Bangkok

รายการ ‘พีทีที พัทยา ฮานสปีเตอร์ อัมมาน, โอเพน 2011’ ซึ่งมีนัก ลุค แคสซาดี-ดอเรียน, เทนนิสมือดีของโลกเข้า ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ฯลฯ ร่วมการแข่งขันมากมาย โดยนำเสนอความเข้าใจ อาทิ เวรา ซโวนาเรวา พื้นฐานที่มีต่อกรุงเทพฯ มืออันดับ 2 ของโลก, ทัง้ ในแง่ของสถานที ่ พืน้ ที่ มาเรีย คิริเลนโก รวมไป รายล้อม และข้อคิดเห็น ถึ ง นั ก เทนนิ ส ขวั ญ ใจ นัยยะต่างๆ ด้วยผลงาน ชาวไทย แทมมารีน ธน- อันหลากหลาย ตั้งแต่ สุกาญจน์ วันนี้ถึง 13 ศิลปะเชิงนามธรรมไปจน กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่ ถึงงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วย เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม อารมณ์ วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ดีโอบี ดุสิตธานี พัทยา หัวลำโพง แกลเลอรี (เว้นวันจันทร์)

Architect ’11

นิทรรศการดีๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการปลดล็อก เอกลักษ์ไทย ๙๙ กุญแจ คำ, นิทรรศการสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน, บ้านดิน วิถีพอเพียง ฯลฯ และ กิ จ กรรมและบริ ก ารอี ก หลากหลาย วันนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ก เมืองทองธานี

4 - 10 FEBRUARY 2011

THU

Siam งาน ‘สถาปนิก 2011’ Philharmonic นิ ท รรศการศิ ล ปะ การแข่ ง ขั น เทนนิ ส โดย 11 ศิลปิน ทั้งไทย กับแนวคิด ‘เล็กๆ เปลีย่ น Plays Mahler หญิ ง อาชี พ เวิ ล ด์ ท ั ว ร์ และต่างประเทศ อาทิ โลก : Bottom Up’ พบกับ No.4 PTT Pattaya Open 2011

CALENDAR

สยามฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตรา วงดุริยางค์ อาชีพวงแรกในประเทศ ไทย กับการบรรเลงผลงาน อมตะของปรมาจารย์ คีตกวีมาห์เลอร์ วันนี้ เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศ ไทย จำหน่ายบัตรผ่าน ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุก สาขา

JF Theatre

JF Theatre ประจำ เดือนกุมภาพันธ์นี้มากับ ธีม ‘Love’ วันนี้นำเสนอ เรื่อง ‘ส่องแสงพราว’ เรื ่ อ งราวของชาย-หญิ ง คู่หนึ่งที่แต่งงานกันเพื่อ เอาใจพ่อแม่ ทัง้ ทีฝ่ า่ ยชาย เป็นพวกรักร่วมเพศและ มีครู่ กั อยูแ่ ล้ว ซึง่ ฝ่ายหญิง ก็ทราบดี ซ้ำยังพยายาม หาทางให้ ค นรั ก ได้ ก ลั บ ไปพบกั บ คู ่ ร ั ก หลั ง จาก ที ่ ไ ด้ แ ต่ ง งานกั น แล้ ว ชมฟรี เวลา 18.30 น. ณ ห้องสัมมนา เจแปน ฟาวน์เดชัน

5 6 SAT

SUN

กว่าจะรักกันได้ สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล

Faust

การกลับมาของ บทเพลงที่ไพเราะและอยู่ ในความทรงจำของวง สุนทราภรณ์ กับการผสาน วรรณกรรมยอดนิ ย ม ‘จุฬาตรีคณ ู ’ เข้ากับบท ละครที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ ในรูปแบบของละครเพลง นำแสดงโดย บอย พิษณุ, จ๊ะจ๋า พริมรตา, มิวสิก AF4 ฯลฯ วันนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 น. วันอาทิตย์เพิ่ม รอบ 19.30 น. จำหน่าย บั ต รผ่ า นไทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุกสาขา

จากบทประพันธ์สุด คลาสสิกของเกอเธ มาสู่ การแสดงที่เล่าเรื่องผ่าน เพลงร็อกและเพลงพ็อพ โดยนำเสนอเรื ่ อ งราว ชี ว ิ ต ที ่ พ ั ว พั น กั บ เซ็ ก ซ์ ยาเสพติด และเพลงร็อก แอนด์โรล วันนีว้ นั สุดท้าย ณ ภัทราวดี เธียเตอร์ จ ำ ห น ่ า ย บ ั ต ร ผ ่ า น Totalreservation


22

CREATIVITY @HOME

เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

เมื่อ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ เป็นเสมือนแรง ขับเคลื่อนให้โลกหมุนไปข้างหน้า มันจึงกลายเป็น ของมีค่าที่คนส่วนใหญ่มักจะไขว่คว้าอยู่เสมอ แต่ในขณะที่หลายคนเลือกจะมองหาความคิด สร้างสรรค์จากนอกบ้าน กฤติน ฤทธิปรีดานันท์ Creative Director แห่ง Matchbox บริษัทโฆษณา ชื่อดัง กลับมองหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้ จากบ้านของเขาเอง “ผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องเกิดจากการ ที่เราอารมณ์ดี เพราะถ้าอารมณ์ไม่ดี คิดงานยังไง ก็คงคิดไม่ออก ซึง่ บ้านจะช่วยเติมความคิดสร้างสรรค์ ให้เราได้ในทางอ้อม คือถ้านับกันจริงๆ เราอยู่บ้าน ครึ่งวัน อยู่ที่ทำงานครึ่งวันเลยนะ แล้วตั้งแต่เปิด ประตูเข้ามาในบ้าน มันจะช่วยทำให้เรารูส้ กึ เต็มอิม่ ตอบสนองความต้องการทุกอย่างให้เราได้ ซึ่งมัน จะทำให้เรารู้สึกดี ถ้าอารมณ์ดีแล้ว เราก็สามารถ ไปคิดอย่างอื่นได้เต็มที่” นอกจากบรรยากาศสบายๆ ของบ้านหลังนี้

จะทำให้ เราอารมณ์ ด ี ต ั ้ ง แต่ ก ้ า วเท้ า เข้ า มาแล้ ว โต๊ะตัวใหญ่ ที่วางอยู่กลางบ้านยังเป็นแหล่งเติม ความคิดสร้างสรรค์ชั้นดีอีกด้วย “บ้านหลังนี้จะมีคนมาเยี่ยมเยือนบ่อย อย่าง น้องๆ ทีอ่ อฟฟิศเวลาทีเ่ ขาคิดงานไม่ออก หมดเวลา งานแล้วเขาก็มานั่งคิดต่อกันที่บ้านหลังนี้ ซึ่งมันจะ เป็นบรรยากาศสบายๆ ไม่เหมือนทีอ่ อฟฟิศ เมือ่ ก่อน ที่ไม่มีโต๊ะตัวนี้ เวลานั่งก็จะกระจุกตัวกันอยู่ที่โซฟา แล้วมันก็จะใกล้ชิดกันมาก ลองคิดดูว่าส่วนมาก ทุกคนเป็นผูช้ าย ต้องมานัง่ กระจุกกันตรงโซฟาเล็กๆ มันคงจะดูไม่ดนี กั (หัวเราะ) ก็เลยต้องมีโต๊ะตัวใหญ่ ไว้เป็นศูนย์กลางของบ้าน ทำให้มันตอบรับในส่วน ของการสังสรรค์และทำงานไปในเวลาเดียวกัน” เมื่อหมดเวลางานแล้ว สิ่งที่คนเราต้องการคง หนีไม่พ้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งถ้าถามว่า มุมไหนของบ้านหลังนี้ที่ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลาย ได้มากที่สุด เขาตอบว่า… “จริงๆ แล้วเราสามารถผ่อนคลายได้ทกุ มุมล่ะครับ


23

แต่ถา้ ถามว่ามุมโปรดคือมุมไหน ก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ว่า เป็นมุมโปรดเวลาไหนมากกว่า ถ้านัง่ เล่นๆ หรือคุย งานกันก็จะเป็นโต๊ะตัวใหญ่ แต่ถ้าเพื่อนๆ กลับไป หมดแล้ว เปิดทีวีดู มันก็จะเป็นท่าบังคับอยู่แล้ว ทีวีกับโซฟาก็เป็นเนื้อคู่กัน แต่ถ้ามีปาร์ตี้ หรือทำ กับข้าวกินกันก็อยู่ในครัว ซึ่งทุกมุมก็จะตอบสนอง ความต้องการและอารมณ์ของเราได้หมด เพราะ บ้านคือที่ของเรา ซึ่งเราควรจะทำให้มันเป็นที่ที่ ผ่อนคลายได้มากที่สุด” ในฐานะครีเอทีฟโฆษณา เราถามกฤตินว่า งานที่เขาทำอยู่มีความสนุกและท้าทายอย่างไร และนี่คือคำตอบที่ได้ “มันสนุกตรงทีเ่ ราได้คดิ ครับ งานของเราก็เหมือน กับขายอากาศ มันไม่มีไม้บรรทัดมาวัดว่าอะไรถูก หรืออะไรผิด เราสามารถคิดได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถ้า ลูกค้าชอบ จากอากาศมันก็จะกลายเป็นรูปเป็นร่าง มันก็จะสนุกมากที่ได้เห็นสิ่งที่เราคิดออกมาเป็นรูป เป็นร่าง แต่ที่สำคัญก็คือ สิ่งที่คิดออกมาต้องเป็น สิ่งที่เราชอบและพอใจกับมัน ไม่อย่างนั้นมันก็คง ไม่มีความหมายอะไร” จากการสนทนากันแบบสบายๆ ในบ้านที่เต็ม ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หลังนี้ สิง่ ทีเ่ ราสังเกตเห็น ได้อย่างชัดเจนคือรอยยิ้มของเจ้าของบ้านที่ระบาย อยู่เต็มหน้าตลอดเวลาที่คุยกัน ทำให้เราอดถามถึง เคล็ดลับความอารมณ์ดีของเขาไม่ได้ “เวลาเครียดๆ ผมมักจะคิดว่า เครียดมากก็ ตายเร็ว โลกมันน่าจะมีหลายๆ ด้าน ถ้าเรามัวแต่ คิดมาก และมัวแต่เครียด ก็คงแย่ แล้วมันก็มีคนที่ ต้องเครียดกว่าเราตัง้ เยอะแยะ อย่างคุณหมอทีต่ อ้ ง รับผิดชอบชีวติ คน หรือวิศวกรทีต่ อ้ งดูแลโครงสร้าง ตึกสูงๆ อย่างเราถ้าเกิดคิดงานไม่ออก จะดีจะแย่ แค่ไหนก็ทำให้มันดีที่สุด แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครตาย เพราะงานของเราแน่นอน (หัวเราะ)”

เมนูที่ทำบ่อยที่สุด - สปาเกตตีผัดแห้งแบบไทยๆ Quote หรือคำคมที่โดนใจ - เป็น quote ของคุณพ่อที่เคยสอนตั้งแต่ เด็กๆ ว่า ‘ทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดี ขยัน ประหยัด อดออม ใฝ่รู้’ หนังสือที่ให้แรงบันดาลใจ - Sketchbook ที่รวบรวมผลงานของ Inoue Takehiko หนังโปรดเรื่องล่าสุด - Inception โฆษณาที่คิดว่าเจ๋งที่สุด - โปสเตอร์รณรงค์เรือ่ งการซือ้ −ขายเสียงของ เสกสรรค์ อุ่นจิตติ ที่ใช้รูปหลวงพ่อคูณ แล้วเขียน copy ว่า ‘ถ้าใครซื้อ−ขายเสียง กูแช่ง’ ของแต่งบ้านชิ้นโปรด - ตุ๊กตาน้องเอ็นจอยจาก โฆษณา One-2-Call ที่ ลูกน้องปั้นให้


24

HEALTH AND HEART

HEALTH

MODERATE DRINKING BENEFITS

ใช่ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะให้โทษต่อ ก็ถอื เป็นยาดีทม่ี ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพได้เช่นกัน ร่างกายของผูด้ ม่ื เสมอไป เพราะหากรูจ้ กั ทัง้ วิธี แอลกอฮอล์กบั หัวใจ - แอลกอฮอล์ชว่ ยเพิม่ และปริมาณการดื่มในแต่ละครั้ง แอลกอฮอล์ ระดับเอชดีแอล ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ดี

จึงช่วยลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ลดการ ดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งช่วยป้องกันโรคหัวใจในผู้ที่ มีความเสี่ยงจากการเป็นเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง และในผูท้ ม่ี ปี ระวัตหิ วั ใจวายมาก่อน โดยผูท้ ป่ี ว่ ยเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน หรือความ ดันโลหิตสูง สามารถดืม่ เบียร์หรือไวน์ได้ไม่เกิน 3 แก้วต่อวัน ทั้งนี้ หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกิน 3 แก้วต่อวัน ก็จะส่งผลใน ทางตรงกันข้าม นั่นก็คือการเกิดภาวะความ ดันโลหิตสูง และอาจส่งผลให้หัวใจวายได้ แอลกอฮอล์กับสมอง - การดื่มไวน์แดงใน ปริมาณทีพ่ อเหมาะ ช่วยป้องกันความเสีย่ ง ต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์และความจำเสื่อม โดยผู้ที่ดื่มไวน์แดงสัปดาห์ละ 1-6 แก้ว จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคความจำเสื่อม น้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มเลยถึง 40% แต่ถ้าดื่ม แอลกอฮอล์มากไปในแต่ละวัน จะเป็นการเร่ง ให้เซลล์สมองเสื่อมเร็ว ร่างกายขาดวิตามิน บี 1 ถ้ารุนแรงอาจทำให้ความจำ การเรียนรู้ และการรับรู้ ลดลง แอลกอฮอล์กบั เบาหวาน - มีผลวิจยั ระบุวา่ การดืม่ ในระดับน้อยถึงปานกลาง (ไม่เกิน 500 มิลลิลิตรต่อวัน) สามารถช่วยลดความเสี่ยง ต่อการเป็นเบาหวานลงได้ 36% ทั้งยังลด

ความเสี ่ ย งต่ อ การเป็ น โรคหั ว ใจในผู ้ ป ่ ว ย เบาหวานด้วย แอลกอฮอล์กับโรคมะเร็ง - ไวน์แดงและ เบียร์ดำมีสารโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารแอนตีออกซิแดนต์เช่นเดียวกับผลไม้ ผัก และชา ช่วยป้องกันมะเร็งได้ โดยชะลอการเติบโตของ เซลล์มะเร็งและเพิ่มฤทธิ์เอนไซม์ซึ่งทำหน้าที่ ต่อต้านมะเร็งในร่างกาย แอลกอฮอล์กบั กระดูก - เบียร์มสี ารซิลคิ อน สูง ซึ่งช่วยสะสมแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ ในกระดูก ช่วยเพิม่ ความหนาแน่นของกระดูก สะโพก ป้องกันกระดูกแตกหัก อย่างไรก็ตาม ซิลคิ อนพบมากในอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะ ธัญพืชไม่ขดั สี และผักประเภทราก จึงไม่จำเป็น ต้องตั้งใจดื่มเบียร์เพื่อบำรุงกระดูกก็ได้ แอลกอฮอล์กับความอ้วน - แคลอรีจาก แอลกอฮอล์ ม ั ก สะสมที ่ ห น้ า ท้ อ งมากกว่ า ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ซึ่งการดื่มแต่น้อยเป็น ผลดีในการลดพุงได้ แต่ตอ้ งเป็นวันละ 1 แก้ว หรือไม่เกิน 250 มิลลิลิตรเท่านั้น เนื่องจาก ในงานวิจัยพบว่า ผู้ที่ดื่มไวน์หรือเบียร์เพียง วันละ 1 แก้ว สามารถลดความเสีย่ งต่อการมี พุงพลุ้ยลงถึง 54% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่ม


25

SLEEPING BEAUTY

ผู ้ ห ญิ ง ทุ ก คนต่ า งก็ อ ยากให้ ความสวยดูดีคงอยู่โดดเด่นพร้อมกับ การทำกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ตื่นนอน ตอนเช้ า จนถึ ง เวลาล้ ม ตั ว ลงนอน เราเลยมีเคล็ดลับดีๆ ในการเพิ่ม ความสวยมาให้คุณอีก โดยเฉพาะ ในเวลานอน 1. ล้างหน้าก่อนนอนทุกคืน เพือ่ ชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวหน้า ทั้งคราบเครื่องสำอาง ฝุ่นละออง และความมันบนผิวหน้า ให้รูขุมขน ไม่อดุ ตัน เพราะเวลานอนคือช่วงเวลา ที่ผิวหน้าของคุณจะหายใจได้อย่าง เต็มที่ 2. หลีกเลีย่ งการนอนคว่ำหรือนอน ตะแคง เพราะเฉลีย่ แล้วน้ำหนักศีรษะ ของคนเราจะอยู่ที่ประมาณ 3-3.5 กิโลกรัม ดังนัน้ หากคุณนอนคว่ำหน้า หรือตะแคง ใบหน้าหรือส่วนแก้มก็จะ ถูกกดทับ จนทำให้เกิดเส้นริ้วรอยได้ 3. นอนบนหมอนที่ซ้อนกัน 2 ใบ หรื อ นอนโดยใช้ ห มอนหนุ น สู ง ประมาณ 2-4 นิว้ การนอนใน ลักษณะนีจ้ ะช่วยให้การไหลเวียนของ เลือดและน้ำเหลืองมีประสิทธิภาพ มากกว่าการนอนราบ 4. อย่าละเลยการดูแลรอบดวงตา โดยควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ก่อนนอนที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ บริเวณผิวรอบดวงตาได้ 5. บำรุงผิวหน้าทุกคืน ก่อนนอน อย่าลืมทามอยส์เจอไรเซอร์ทช่ี ว่ ยฟืน้ ฟู สภาพเซลล์ผิวให้แข็งแรง เพราะใน แต่ละวันผิวหน้าคุณต้องเผชิญกับ แสงแดดและมลภาวะต่างๆ มากมาย รวมทั้งความเครียดที่อาจเป็นสาเหตุ ของริ้วรอยที่เพิ่มขึ้นได้ 6. หากไม่อยากตืน่ นอนแบบหน้า บาน ตาบวม ให้ใส่ใจกับอาหาร มือ้ เย็น โดยพยายามหลีกเลีย่ งอาหาร ประเภทน้ำตาลและแป้ง และหันมา บำรุงผิวด้วยการรับประทานผักผลไม้ เป็นประจำ จะช่วยให้ผิวหน้ากระชับ เต่งตึง และไม่หย่อนคล้อย 7. เสริมวิตามินบำรุงร่างกายในบาง โอกาส ช่วงไหนทีค่ ณ ุ ต้องทำงานหนัก และมี เวลาพั ก ผ่ อ นเพี ย งน้ อ ยนิ ด ก่ อ นนอนก็ ให้ ร ั บ ประทานวิ ต ามิ น หรืออาหารเสริมเสียหน่อย โดยวิตามิน ทีช่ ว่ ยในเรือ่ งความสวยความงามและ สุขภาพ ได้แก่ น้ำมันเมล็ดองุน่ วิตามิน บี 6 บี 12 วิตามินซี เพราะวิตามิน เหล่านีจ้ ะช่วยในเรือ่ งของการนอนหลับ และเสริมสร้างเซลล์ผวิ หน้าให้ผอ่ งใส

OCEAN THERAPY

นอกจากทะเลจะสร้างความสุขใจทั้งทาง สายตาและความรูส้ กึ แล้ว ทะเลยังมอบประโยชน์ ในแง่ของความงามให้แก่หญิงสาวเป็นของแถม อีกด้วย อาหารทะเล : อาหารทะเลให้แร่ธาตุต่างๆ

60

%

ที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น กำมะถัน สังกะสี ช่วย ในการซ่อมและสร้างเซลล์ผวิ หนังให้สมบูรณ์ และ ช่วยร่างกายสร้างเคราติน (Keratin) ซึ่งเป็นส่วน ประกอบสำคัญของเส้นผม ทำให้เส้นผมแข็งแรง อาหารทะเลยังอุดมด้วยธาตุเหล็ก และทองแดง ช่วยทำให้ใบหน้าดูมีเลือดฝาด ไม่ซีดเซียว สาหร่ายทะเล : สาหร่ายอุดมไปด้วยโปรตีน ใยอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุที่ดูดซับมาจาก ทะเล โดยเฉพาะไอโอดีน แคลเซียม เบตาแคโรทีน ฯลฯ รวมๆ แล้วถึง 18 ชนิดด้วยกัน ในสปาบางแห่งมีการนำเอาสาหร่ายสดมาพอกตัว เพราะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เลือดหมุนเวียนได้ดี และผิวก็ได้รับประโยชน์จากวิตามินและแร่ธาตุ โดยตรง เกลือทะเล : สปาส่วนใหญ่มักนำเกลือทะเลมา

ใช้แช่ตัว ขัดผิว โดยเกลือเหล่านี้จะทำหน้าที่ ปรับสมดุลของเซลล์ผิว ป้องกันการสูญเสียน้ำ หล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติ โคลนทะเล : โคลนทะเลช่วยขัดผิว กระตุน้ เซลล์ ผิวให้มีชีวิตชีวา และทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี เพราะสารอาหารต่างๆ จากโคลนทะเลจะซึมผ่าน ผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายได้รับประโยชน์โดยตรง น้ำทะเล : น้ำทะเลอุดมด้วยแร่ธาตุมากมาย ซึ่งดีต่อผิวพรรณ สังเกตได้ง่ายๆ ว่าเมื่อคุณมี แผลสด แค่ได้ลงแช่น้ำทะเลสักพัก แผลจะหาย เร็วขึ้นกว่าปกติ ในต่างประเทศยังมีสปาที่ใช้ น้ำทะเลฉีดผ่านเครื่องให้เป็นละอองไปชโลมบน ตัวลูกค้า เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และนวดผิวให้สวยใสอีกด้วย

การรับประทานช็อกโกแลตดำที่มีปริมาณของโกโก้ผสมอยู่ อย่างน้อย 60% ขึ้นไป สามารถช่วยลดความดันโลหิต และลดไขมันในผนังหลอดเลือดหัวใจได้ ทั้งนี้ ปริมาณที่ควร รับประทานในแต่ละครั้งคือไม่ต่ำกว่า 100 กรัม

HEART

ENJOY YOUR UNSATISFIED JOB ถ้าคุณโชคไม่ดีพอที่จะได้ทำงานที่ตัวเองรัก อย่ า ปล่ อ ยให้ ค วามรู ้ ส ึ ก หมดหวั ง หรื อ ท้ อ แท้ ม า กั ด กร่ อ นตั ว เองจนไม่ ม ี ค วามสุ ข ในการทำงาน เพราะความรู้สึกในแง่ลบเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบ ถึ ง หน้ า ที ่ ก ารงานและคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของคุ ณ ให้ ย่ำแย่ลงได้ในอนาคต ลองใช้เคล็ดลับต่อไปนีร้ บั มือ กับงานทีค่ ณ ุ ไม่ชอบ จนกว่าจะสามารถเปลีย่ นแปลง อะไรได้ 1. การได้ระบายออกทำให้ผ่อนคลายขึ้น แต่ อย่าทำอย่างนี้ในที่ทำงาน รวมทั้งการหวังให้คนรัก หรือเพื่อนรับฟังปัญหาของคุณคนเดียวมันช่าง ไม่แฟร์เอาเสียเลย เพราะพวกเขาต่างก็มีปัญหา ของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น วิธีที่ปลอดภัยคือ ลองนำ เรื่องงานของคุณไปเขียนระบายในไดอารี หรือนำ ข้อมูลการทำงานไปโพสต์ไว้ในเว็บไซต์สำหรับให้ คำปรึ ก ษาในเรื ่ อ งการทำงานอย่ า งระมั ด ระวั ง ถ้อยคำ คุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ระบายเรื่องนี้ออก จากอก และอาจได้รบั รูเ้ รือ่ งของคนอืน่ ทีร่ า้ ยแรงกว่า 2. ถึงแม้คณ ุ จะลาออกจากงานในทีส่ ดุ แต่กอ็ ย่า ออกไปแบบด่างพร้อย ฉะนั้น อย่าทำลายเครดิต ของตัวเองด้วยการไม่ทำงาน ไม่รับผิดชอบงาน ที่ได้รับมอบหมาย หรือพูดง่ายๆ ว่า ‘อย่าขี้เกียจ’ เพราะผลงานในปัจจุบันของคุณถือเป็นตัวกำหนด ชะตาในอนาคตด้วยว่าคุณจะมีชื่อเสียงในวงการ ที่คุณทำงานในทางบวกหรือลบ 3. เชื่อเถอะว่าชีวิตคนเรามีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึน้ ได้เสมอ การศึกษาวิจยั ในแคนาดาระบุวา่ คนทำงานมักเปลี่ยนงานอย่างน้อย 5 ครั้ง ตลอด

ช่วงชีวิตการทำงาน การเปลี่ยนงานทุกๆ 2-3 ปี จึงกลายเป็นเรื่องปกติ ฉะนั้น คุณจึงไม่ควรคิดว่า จะต้องจมอยู่กับงานที่ไม่ได้รักตลอดไป 4. ผสมผสานความสนุกเข้าไปในการทำงาน เพราะแม้กระทั่งในเวลางานอันเคร่งเครียด คนเรา ก็จำเป็นต้องเบรกตัวเองออกจากการทำงาน โดย คุณสามารถเปิดเว็บไซต์ดูเรื่องราวที่ผ่อนคลาย ฟังเพลง ไม่ก็ออกไปกินกลางวันข้างนอก หรือทำ อะไรก็ตามที่คุณชอบและสามารถสนุกกับมันได้ใน ระหว่างวันทำงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วย ให้คุณแฮปปี้กับการทำงานมากขึ้นเลยทีเดียว 5. เติมอารมณ์ขันให้ชีวิต เพราะอารมณ์ขันช่วย เพิ ่ ม ความสามารถของคุ ณ ในการรั บ มื อ กั บ

RELATIONSHIP ONLINE DATING TIPS

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการ ใช้ชวี ติ ไม่เว้นแม้แต่เรือ่ งความสัมพันธ์หนุม่ สาว เราจึงมีข้อปฏิบัติเล็กๆ ในการดูแลตัวเอง สำหรับหนุ่มสาวที่เริ่มต้นใช้โลกอินเทอร์เน็ต เป็นสถานที่จีบกัน 1. ไม่ควรบอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ บ้าน เลขที่ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน 2. ควรนัดพบกันในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ในเวลากลางวัน และควรเป็นที่ที่คุณคุ้นเคยใน

สถานการณ์ต่างๆ ให้มุมมองใหม่ๆ แก่คุณ และช่วยให้คณ ุ เห็นว่าปัญหาต่างๆ ล้วนจัดการได้ ดังนั้น การดูละครตลกหรืออ่านเรื่องตลกที่จะนำ อารมณ์ขันเข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณ จึงเป็น สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด 6. คนเราทำงานวันละ 8 ชั่วโมง นอนอีก 8 ชั่วโมง และเหลือเวลาอีก 8 ชั่วโมง เพื่อ หาความสุขให้ตัวเอง ถ้าคุณปล่อยให้วันแย่ๆ ใน ที่ทำงานครอบงำชีวิตทั้งหมด ก็เท่ากับคุณปล่อย ให้การทำงานขโมยชีวิตที่เหลืออีก 8 ชั่วโมงของ คุณไป ดังนั้น เมื่อหมดเวลางาน ขอให้ทิ้งเรื่อง หนักหัวทั้งหมดไว้ที่ทำงาน และวางแผนทำในสิ่งที่ คุณอยากทำจะดีกว่า 7. อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ คุณควรทำทุกอย่างที่จะช่วยพัฒนาความสามารถ ของคุณไปด้วย เช่น เข้าร่วมการเทรนนิงของบริษทั หรื อ กล่ อ มเจ้ า นายให้ ย อมให้ ค ุ ณ ไปเรี ย นเสริ ม ทักษะทางด้านไอที การตลาด สัปดาห์ละ 1 วัน เพือ่ ทีค่ ณ ุ จะได้ออกจากทีท่ ำงานเร็วขึน้ สัปดาห์ละวัน และมีความรู้มากขึ้นจนเป็นที่สนใจของเจ้านาย ในอนาคตอีกด้วย 8. ตัง้ เป้าหมายในการหางานในอนาคต พยายาม เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของตัวเองให้ เหมาะกับงานที่คุณสนใจจะทำ นี่คือเคล็ดลับที่ดี ที่สุดที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับงานที่คุณรัก

การเดินทาง เพื่อป้องกันตัวเองจากการถูก ล่อลวงไปทำมิดีมิร้าย 3. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดถึงข้อมูลภูมิหลัง บางอย่างที่ไม่ตรงกับที่เคยให้ไว้ โดยเฉพาะใน เรื่องหน้าที่การงาน ครอบครัว การศึกษา ขอให้เตรียมตัวถอยดีกว่า 4. อีกข้อที่คุณควรชิ่งหนีให้ไวคือ เมื่อคนที่ คุณนัดเจอกันเริ่มเอ่ยปากขอยืมเงิน!


26

THE WORDS CHINESE PROVERB

“Teachers open the door. You enter by yourself.” ครูบาอาจารย์เป็นผู้เปิดประตู ท่านต้องเข้าไปด้วยตัวท่านเอง

“If your strength is small, don’t carry heavy burdens. If your words are worthless, don’t give advice.” ถ้าท่านมีแรงน้อย อย่าแบกสัมภาระ หนัก ถ้าถ้อยคำของท่านไร้ค่า จงอย่าให้คำแนะนำ

“To talk much and arrive nowhere is the same as climbing a tree to catch a fish.” การพูดมากแต่ไปไม่ถึงไหน ก็คล้ายกับ การปีนต้นไม้เพื่อไปจับปลา

“Experience is a comb which nature gives to men when they are bald.” ประสบการณ์คือหวี ที่ธรรมชาติ มอบให้ผู้ชายยามที่เขากลายเป็น คนหัวล้าน

“If you suspect a man, don’t employ him, and if you employ him, don’t suspect him.”

ถ้าท่านเคลือบแคลงสงสัยในตัวคนผู้หนึ่ง จงอย่าว่าจ้างเขาเลย ถ้าท่านว่าจ้างเขาแล้ว ก็จงอย่าได้เคลือบแคลงสงสัยเขาอีก

“He who is not satisfied with himself will grow; he who is not sure of his own correctness will learn many things..” คนที่ไม่พอใจในตัวเองจะเติบโต แต่คนที่ไม่แน่ใจในความถูกต้องของตนย่อมจะเรียนรู้ได้มากมาย


27

“In the midst of great joy, do not promise anyone anything. In the midst of great anger, do not answer anyone’s letter.”

“He who seeks vengeance must dig two graves: one for his enemy and one for himself.”

ผู้ที่หาทางแก้แค้น ย่อมเป็นผู้ที่ขุดหลุมศพ ไว้สองหลุม หนึ่งสำหรับศัตรู และอีกหนึ่งสำหรับตัวเอง

“An inch of time cannot be bought with an inch of gold.” เสี้ยวของเวลา มิอาจซื้อได้ด้วยทองแม้เพียงเสี้ยว

ท่ามกลางความลิงโลดใจ อย่าตกปากรับคำกับใคร ท่ามกลาง โทสะรุนแรง อย่าพึงตอบจดหมายผู้ใด

“The great question is not whether you have failed, but whether you are content with failure.” คำถามที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่ถามว่าท่านเคยล้มเหลวหรือไม่ แต่เป็นการถามว่าท่านพอใจกับการล้มนั้นหรือเปล่า

“Even a hare will bite when it is cornered.” แม้แต่กระต่ายป่าก็อาจกัดได้ หากมันถูกต้อนเข้าสู่มุมอับ

“Great souls have wills; feeble ones have only wishes.” จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ มีความมุง่ มาด จิตวิญญาณทีข่ ขี้ ลาด มีเพียงความปรารถนา

“The fire you kindle for your enemy often burns yourself more than him.” ไฟที่ท่านจุดไว้เผาศัตรู มักจะเผาไหม้ตัวท่านเองมากกว่าใคร


30

THE GUEST

MY DIFFERENT EXPERIENCES! เรื่อง : สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

Dan Millman นักเขียนชือ่ ดัง ได้เขียนคำคมฝากไว้ในผลงานหนังสือ Living on Purpose ของเขาว่า “Life is a series of choices and every choices has benefit and costs.” ที่แปล เป็นไทยได้ว่า “ชีวิตคือชุดของทางเลือกมากมาย และทุกๆ ทางเลือกก็ล้วนแล้วแต่มีกำไรและ ต้นทุนทั้งสิ้น” อย่างไรก็ตาม เราไม่รู้หรอกว่า กฤษดา สุโกศล แคลปป์ หรือ น้อย วงพรู ผูช้ ายทีอ่ ยูบ่ นหน้ากระดาษนีจ้ ะเห็นด้วยกับตัวหนังสือของ Dan Millman หรือไม่ หากแต่เมือ่ คุณ ได้ลองอ่านถึงสิง่ ทีเ่ ขา ‘เลือกทีจ่ ะเป็น’ จนจบบรรทัดสุดท้ายแล้วละก็ เรากล้าพนันเลยว่า ไม่ได้ มีแต่เราที่เห็นว่า ‘ไลฟ์สไตล์’ ของเขาช่างสอดคล้องกับ quote ของ Millman เสียเหลือเกิน... หากดูกันแบบผิวเผิน ภาพที่สะท้อนออกมาสู่สายตาของใครหลายคนก็คือ เขาเป็นที่ รู้จักของคนทั่วไปจากการเป็นนักร้องนำวงพรู มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่เป็นที่จดจำ รวมถึงการได้เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าระดับไฮเอนด์ มีครอบครัวที่ทำธุรกิจโรงแรมใหญ่โต มีดีกรี การศึกษาจากต่างประเทศ และมีชีวิตครอบครัวกับภรรยาและลูกทั้งสองคนที่น่ารัก จนอด ไม่ได้ที่จะสรุปว่าน้อยคือผู้ชายโชคดีที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง “ใช่ครับ, ผมก็คิดว่าตัวเองโชคดีนะที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ดี มีแม่ที่แกร่งสุดยอด แม่ผมเหมือนมีใครอีกหลายคนรวมอยู่ในร่างเดียว เขามีพลังในการทำทุกสิ่ง แม่เลี้ยงผมมา โดยให้ผมเป็นตัวของตัวเองมากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะรักหรืออยากทำอะไรก็เต็มทีก่ บั มันไปเลย ผมโชคดี ที่มีภรรยาอย่างเมลานี เขาเป็นผู้หญิงอีกคนในชีวิตผมที่สุดยอดมาก! ผมไม่ปฏิเสธว่าตัวเอง โชคดี แต่ความโชคดีก็ไม่สามารถสร้างทุกอย่างได้” แล้วก็จริงอย่างที่เขาพูด, เมื่อเราคุยกันแบบลึกซึ้งถึงรายละเอียด ก็ค้นพบว่า กฤษดา สุโกศล แคลปป์ ไม่ได้โชคดีไปเสียทั้งหมด เขาบอกกับเราว่า บางบทบาทในชีวิตที่เขา ‘เลือก’ เดินด้วยตัวเองกำลังรอคอยการยอมรับจากผู้อื่นอยู่ ซึ่งนั่นก็คือเส้นทางของการเป็น ‘ศิลปิน’ “ผมรูว้ า่ ตัวเองไม่ได้ mass กับวงพรูทอ่ี อกมา 2 อัลบัม้ ก็ทำให้ได้รวู้ า่ เรามีฐานแฟนเพลง อยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็เป็นกลุ่มคนฟังที่เฉพาะเจาะจงมาก แล้วในปีนี้ผมเองก็กำลังจะมี งานเพลงของตัวเองออกมา และหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนฟัง ตอนนี้ผมเลย ทำการบ้านหนักมากในการพิสูจน์ตัวเองว่าผมทำได้ อยากให้คนพูดถึงผลงานเพลงของผมว่า สามารถเข้าถึงกลุ่มคนฟังได้จริง เพราะที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเวลาแต่งเพลงผมจะตอบสนอง ความเป็นตัวของตัวเองเสียเป็นส่วนมาก ว่าเราคิดแบบนี้ เห็นแบบนี้ มองแบบนี้ ซึ่งมันอาจจะ เป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากเกินไปจริงๆ (หัวเราะ) ตอนนี้ก็เลยต้องบาลานซ์ตัวเองให้ได้ เอาความ ต้องการของตัวเองมาเจอกับความต้องการของคนฟังให้ได้ แม้ว่าบางครั้งจะเกิด conflict ขึ้น ในใจ แต่ผมก็คิดว่าถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถอยู่รอดบนเส้นทางดนตรีได้จริง ก็ต้อง เอา conflict นั้นออกไปจากใจให้ได้ หรืออย่างเวลาที่ผมแสดงอยู่บนเวทีก็ตาม ที่ผ่านมาผมจะ perform ไปเรือ่ ย move ไปเรือ่ ย ตามแต่ feeling หรือ inner ข้างในทีผ่ มมีตอ่ เพลงนัน้ ๆ จะพาไป ซึ ่ ง บางคนที ่ ดู ก ็ เข้ า ใจว่ า ผมต้ อ งการสื ่ อ สารอะไร จริ ง ๆ ผมอยากให้การเคลื่อนไหวหรือ movement ของผมมันเป็นสื่อนำพาคนดูให้ล่องลอยเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการเหมือนๆ กับ ที่ผมเห็น แต่ส่วนมากเขาจะงงมากกว่านะ (หัวเราะ) นี่ก็คืออีกเรื่องที่ผมจะต้องพัฒนาและ พิสูจน์ตัวเองต่อไป เพราะการจะเป็นศิลปินที่ดีที่มีคนยอมรับได้คุณอาศัยความโชคดีหรือ ความร่ำรวยหรืออะไรไม่ได้เลยจริงๆ มันคือตัวเราเอง ฝีมือเราเอง!” นอกจากนี้ เขาบอกกับเราว่ายังมี conflict อีกมากมายทีต่ อ้ งเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับสายตาของอื่นที่มักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเลือกทำอยู่เสมอ บางคนสงสัยในตัวเขา ว่าทำไมถึงอยากจะเป็นนักร้อง นักแสดง แทนที่จะช่วยครอบครัวดำเนินธุรกิจโรงแรมต่อไป หรือทำไมเขาจะต้องทำตัวติดดินทั้งที่จริงแล้วถ้าจะเรียกเขาว่า ‘ไฮโซ’ ก็ไม่ผิดอะไร ซึ่งเขามี คำตอบมาให้ทั้ง ‘ตัวเอง’ และ ‘ผู้อื่น’ ดังนี้

“เรื่องโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว ผมไม่อยากเรียกตัวเองว่าผู้บริหาร เพราะโดย หน้าที่ที่ทำก็ไม่ได้ไปบริหารใคร ก็ยกหน้าที่บริหารนี้ให้พี่น้องคนอื่นไป เพราะผมชอบเรื่องของ ความครีเอทีฟ ก็จะใช้ skill นี้ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการออกไอเดียตกแต่งโรงแรมริมแม่น้ำ แห่งใหม่ของครอบครัวที่จะเปิดตัวในช่วงกลางปี 54 นี้ครับ นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ลุ้นอยู่เหมือนกัน ว่าจะ success ไหม ส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์ของผม ผมชอบความ simple ก็จะทำอะไรที่ง่ายๆ สะดวกๆ วันทีไ่ ม่ตอ้ งออกไปไหนผมก็สามารถใส่เสือ้ ยืด รองเท้าแตะ เดินไปกินก๋วยเตีย๋ วไก่ในซอย ที่ผมอยู่ได้ หรืออย่างรถที่ขับผมก็เลือก city car เพราะมันง่ายมากเลย จะไปไหนก็ได้ พาไปได้ ทัง้ ครอบครัว แล้วก็มพี น้ื ทีใ่ ห้ใส่ของได้เยอะมาก (ทำมือประกอบว่าเยอะจริงๆ) โดยเฉพาะของเก่า ที่ผมชอบไปเดินซื้อตามจตุจักรหรือร้านขายของเก่า ผมชอบสะสมของเก่าครับ แต่วันไหนที่ อยากจะหรู ผมก็มี feel ที่พาครอบครัวไปทาน brunch กันที่โอเรียนเต็ล หรือไปดินเนอร์กับ เมลานีสองต่อสองได้เหมือนกัน (หัวเราะ) คือผมไม่ได้ติดดิน แต่ผมเป็นคนง่ายๆ มากกว่า” เนือ่ งมาจากไลฟ์สไตล์ทห่ี ลากหลายของเขา โดยเฉพาะการใช้ชวี ติ แบบเต็มทีใ่ นทุกๆ ด้าน ไม่วา่ ชีวติ ส่วนตัว ครอบครัว การทำงาน การตามฝัน และการให้รางวัลกับชีวติ อีกทัง้ ยังเชือ่ มัน่ ว่าประสบการณ์ดีๆ ในทุกการเดินทางของช่วงชีวิตนั้นสำคัญกว่าแค่การไปถึงจุดหมาย ทำให้ สินค้าจำนวนไม่น้อยหมายปองคุณสมบัติอันครบถ้วนและชัดเจนของเขาเพื่อการเชื่อมโยง ส่งเสริม และสื่อสาร ‘ใจความ’ ที่ซ่อนอยู่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และสำหรับผลงานในวงการ บันเทิงที่ผ่านมา น้อยก็เลือกรับงานแสดงภาพยนตร์ในคาแร็กเตอร์ที่หลากหลายออกไป ทั้งคุณน้าหนุ่มสุขุมใจดีจาก ความสุขของกะทิ หนุ่มลูกครึ่งเบื่อโลกที่หันหน้าเข้าหาธรรมะใน หลวงพีเ่ ท่ง 2 แต่คงจะไม่มตี วั ละครไหนทีเ่ ป็นทีต่ ดิ ตาตรึงใจคนดูได้เท่ากับบทพนักงานออฟฟิศ จิตป่วยในภาพยนตร์เรื่อง 13 เกมสยอง อีกแล้ว ซึ่งเขาพูดถึงข้อดีของการได้ลองทำอะไรที่ หลากหลายว่า “การทำอะไรใหม่ๆ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ ไม่ใช่แค่เรื่องงานที่ผมอยากลองทำ ให้ได้หลายๆ อย่าง แต่ยงั รวมไปถึงการใช้ชวี ติ ในทุกๆ ด้านของผมด้วย เพราะการได้ลองทำอะไร ใหม่ๆ การไปในที่ใหม่ๆ มันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด คุณจะได้เจอกับ experience ที่ไม่เคยเจอ เห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็น แล้วประสบการณ์เหล่านี้แหละที่จะสามารถต่อยอด มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อีก โดยส่วนตัวผมกับภรรยา เราชอบ ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกัน เพราะถือเป็นการแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เราทั้งสองคน ได้จดจำ ได้ประทับใจ ว่าครัง้ หนึง่ เราสองคนเคยมาทีน่ ด่ี ว้ ยกันหรือเคยทำอะไรร่วมกัน อย่างเรือ่ ง ที่ประทับใจเราสองคนที่สุดก็คือการที่เราเลือกจัดงานแต่งงานที่ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ครับ ซึ่งพอมาถึงวันนี้ภาพของงานแต่งงานในวันนั้นก็กลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ไปแล้ว เวลาแชร์เรื่องนี้กันกับคนอื่นๆ เขาก็จะพูดถึงแต่ว่าแต่งงานในโรงแรม ไม่ก็ในโบสถ์ แต่ของคู่เรา เราแต่งที่ฮอยอัน” “ไม่ว่าสิ่งที่ผมเลือกทำจะนำมาซึ่งความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม แม้จะไม่สำเร็จแต่ผมก็ ไม่เสียใจ เพราะผมรูแ้ ล้วว่า ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ผมได้ลองทำในสิง่ ทีต่ วั เองอยากทำ” - เมื่อพิจารณา ให้ลึกซึ้งถึงความหมายแล้ว เราคิดว่านี่คือคำพูดที่ไพเราะที่สุดที่เขาได้กลั่นกรองออกมา จากใจ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับตอนจบในหนังสือ Living on Purpose ของ Dan Millman ที่บอกกับทุกคนไว้ว่า “There are no wrong decisions, only different lessons.” ในชีวิตไม่มี อะไรที่เราตัดสินใจผิดพลาด จะมีก็แต่บทเรียนที่แตกต่างกันไปเท่านั้น!


ALL ABOUT BIZ

29

BIZ LIFE

SPIRIT OF PROFESSIONAL วิชชุดา ลีนุตพงษ์

รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไดเรคชันแนล ออโตโมบิลส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด รับผิดชอบดูแลงานบริหารและการตลาด เป็ น ผู้ น ำเข้ า และเป็ นตั ว แทนจำหน่ า ยรถยนต์ อาทิ ซี ต รอง โฟตอน เอ็มทีเอ็ม เซียท สโกด้า สปีดอาร์ตและสปายเกอร์ อย่างเป็นทางการ

• การบริหารงานไม่จำเป็นต้องใช้พระเดชเสมอไป บางครั้งถ้าเรา ทำตัวให้ผอ่ นคลาย ทำงานกันอย่างสบายๆ ไม่ถอื ตัว ก็จะทำให้ทมี งาน ไม่รสู้ กึ เขินเวลาขอความช่วยเหลือ และพวกเขาก็พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ กันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมา • หัวหน้าที่ดีต้องเป็นคนใจเย็นและควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ ทีส่ ำคัญคือ ต้องให้เกียรติลกู น้องไม่วา่ จะต่อหน้าหรือลับหลังพวกเขา ก็ตาม • เมื่อมีปัญหาเข้ามา ให้บอกกับตัวเองเอาไว้เสมอว่า เราโชคดีกว่า คนอื่นแล้ว เพราะคนอื่นอาจจะเจอเรื่องที่หนักกว่าเราก็ได้ • ความท้าทายของการทำงานก็คือ การที่เราเข้ามารับช่วงต่อจาก คนรุ่นก่อนที่เขาได้ปูทางมาไว้อย่างดีแล้ว เราจะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไป กว่าเดิมให้ได้ • ผู้บริหารต้องเปิดใจเปิดรับความคิดเห็นของทีมงาน ถึงแม้ว่าบาง ข้อเสนอแนะอาจจะยังไม่ถูกใจ แต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ต้อง ยอมรับ เพราะเราต้องเชื่อมั่นในประสบการณ์ของทีมงาน • ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม หัวหน้าต้องพยายามซักถามหรือฝึกให้ลกู น้อง เปิดใจพูดในสิ่งที่เขาคิดออกมาให้ได้ ต้องทำให้เขาคิดว่างานที่กำลัง ทำอยู่นั้นเป็นเหมือนธุรกิจของพวกเขาเอง และต้องสร้างบรรยากาศ ในห้องประชุมให้มีความสดชื่น แล้วไอเดียดีๆ ก็จะเกิดขึ้นมาเสมอ • การสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเรารู้จัก ลู ก น้ อ งแค่ ในเรื ่ อ งของการทำงาน เราจะร่ ว มงานกั บ เขาได้ ย าก เพราะเราจะไม่รู้ว่านิสัยจริงๆ ของพวกเขานั้นเป็นอย่างไร • การทำงานต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะยังมีอีกหลาย อย่างที่เราไม่รู้ ถึงแม้ว่าเรื่องเหล่านั้นจะดูเป็นแค่เรื่องธรรมดาก็ตาม แต่ทุกทักษะที่ใช้ในการทำงานล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด • ความล้มเหลวถือเป็นบทเรียนที่ดีให้กับเราได้มากกว่าความสำเร็จ

ความผิดพลาดจะสอนให้เราเรียนรู้ถึงความบกพร่องที่เกิด และเรา จะไม่ทำสิ่งที่ผิดซ้ำขึ้นมาอีก • ทีมงานที่ดีต้องมีความจริงใจให้แก่กัน เมื่อเจอปัญหาใหญ่เข้ามา ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันฟันฝ่าจนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี • มืออาชีพคือคนที่มีสปิริต ไม่เอาเรื่องส่วนตัวหรืออคติมาเกี่ยวข้อง กับงาน และทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่คิดถึงแต่เรื่องของผลประโยชน์ ที ่ ส ำคั ญ คื อ ต้ อ งมี น ้ ำ ใจและช่ ว ยเหลื อ เพื ่ อ นร่ ว มงานอย่ า งเต็ ม ความสามารถ • ไม่มีใครเคยทำผิด เราต้องกล้าตัดสินใจ กล้าลอง ถ้าทำไปแล้ว ไม่ถูก ไม่ใช่ จะได้รู้ไว้เป็นบทเรียน ครั้งหน้าเราจะได้ไม่พลาดอีก • คนรุ่นใหม่มีข้อดีคือ พวกเขาจะคิดอะไรนอกกรอบเสมอ เราก็ มีหน้าที่ควบคุมทิศทางของการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท ไม่อย่างนั้นการทำงานก็จะกระจัดกระจาย และจะเกิด ปัญหาตามมาทีหลังได้ • คนรุน่ เก่ามักจะยึดติดกับการทำงานตามแบบฉบับของเขา ซึง่ บางครัง้ เราอาจจะไม่ชินกับวิธีการนี้ เราต้องหาข้อดีของการทำงานในแบบนี้ และนำมาประยุกต์กับการทำงานในสไตล์ของเราอย่างลงตัวให้ได้ • ถึงแม้ว่าธุรกิจของเราจะไม่มีคู่แข่งอย่างชัดเจน แต่การเรียนรู้ และนำข้อดี ข้อด้อย ขององค์กรตัวเองมาหมั่นปรับปรุงอยู่เสมอ จะทำให้ลูกค้าสนใจและอยากใช้บริการกับบริษัทของเราในระยะยาว • เทคนิคการดึงศักยภาพของทีมงานก็คือ ต้องมองเห็นข้อดี ข้อด้อย ของทีมงานแต่ละคนให้ออก แล้วเลือกใช้งานพวกเขาให้ถูก • คนทีไ่ ม่นา่ ร่วมงานด้วยเลยก็คอื คนทีท่ ำผิดแล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด ชอบโยนงานให้คนอื่น คนจำพวกนี้นอกจากจะทำให้งานเสียแล้ว ยังทำให้เราเสียใจและเสียความรู้สึกอีกด้วย

BIZ BOOK Grannies Inc

สำหรับใครที่เคยได้รับผ้าพันคอไหมพรมที่คุณยายบรรจงถักให้ คงจะรู้ดีว่ามันสามารถเพิ่ม ความอบอุ่นให้กับทั้งร่างกายและจิตใจได้มากขนาดไหน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีแบบนั้น เพราะบางคนอาจจะไม่ได้อยูก่ บั คุณยาย หรือคุณยายอาจจะไม่ได้มฝี มี อื ทางด้านเย็บปักถักร้อย แต่ไม่เป็นไร เพราะทุกวันนี้เราทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความอบอุ่นจากฝีมือของคุณยายเท่าเทียม กั น หมด ด้ ว ยบริ ก ารที ่ ม ี แนวคิ ด เก๋ ๆ ว่ า ‘ใครเล่ า จะรู ้ ด ี เรื ่ อ งงานถั ก ไปมากกว่ า คุ ณ ยาย’ Grannies Inc จึงรวบรวมคุณย่าคุณยายนับสิบชีวิตมาร่วมกันถักความอบอุ่นให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นหมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ ผ้าคาดผม คุณยายเหล่านี้สามารถถักได้หมด ที่พิเศษกว่านั้น คือ Grannies Inc ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถออกแบบงานถักได้ด้วยตัวเอง โดยเลือกลาย สีของไหมพรม ชนิดไหมพรม ซึ่งรับประกันได้ว่า อุปกรณ์กันหนาวของคุณจะไม่มีวันซ้ำกับใครอย่างแน่นอน ส่วนใครที่ไม่ค่อยมีไอเดียในการออกแบบก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะสามารถเข้าไปเลือก ลวดลายเก๋ๆ ได้ในเว็บไซต์ www.granniesinc.co.uk ได้เลย นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ก็ยังมีหน้าตาและชื่อของคุณยายจอมถักทุกคนไว้ให้เลือกสรรกัน อีกด้วย เรียกได้ว่าถ้าใช้บริการนี้ คุณจะได้ทั้งอุปกรณ์กันหนาวที่มาพร้อมกับลวดลายที่ตรงใจ นอกจากนี้ยังจะได้สัมผัสถึงความเอาใจใส่จากฝีมือ ของคุณยายที่รับรองว่าหาที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าธรรมดาๆ ได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆ


a day BULLETIN issue 133  

The Urban Current Magazine Free Copy

a day BULLETIN issue 133  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement