Page 1


ISSUE 125, 10 - 16 DECEMBER 2010

Life on the Lane เมือ่ เราจะโยนลูกโบว์ลง่ิ สิง่ ทีเ่ ราทำได้ดที ส่ี ดุ ขณะลูกโบว์ลง่ิ อยูใ่ นมือก็คอื เล็งไปทีเ่ ป้าหมาย วาดมือไปด้านหลัง เหวีย่ งแขนมาด้านหน้า และพยายาม กะน้ำหนักให้เหมาะสมก่อนจะปล่อยลูกโบว์ลิ่งออกจากมือไปวิ่งอยู่บนเลน จากนั้นเราก็จะทำอะไรไม่ได้อีกนอกจากยืนดูว่าลูกมันไปตามทิศทางที่เรากำหนด ไว้ไหม ซึ่งผลก็อาจจะมีทั้งสไตรก์ โดนพินบางส่วนล้ม วืดไม่โดนเลยสักพิน และล้างท่อ คือไม่ได้อะไรเลย มีคำพูดที่ผู้เขียนจำได้ดีอยู่ประโยคหนึ่งคือ ถ้าอยากใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุข สิ่งที่ควรทำอันดับแรกคือ แยกแยะว่าอะไรที่เราควบคุมหรือ เปลี่ยนแปลงได้ และอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จากนั้นก็เปลี่ยนในสิ่งที่พอเปลี่ยนได้ และยอมรับในสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้จริงๆ ซึ่งไปๆ มาๆ ผู้เขียนว่าชีวิตคนเรา มันก็แลดูคล้ายการโยนลูกโบว์ลิ่งเหมือนกัน คือเราควบคุมลูกโบว์ลิ่งได้เฉพาะตอนที่มันยังอยู่ในมือเท่านั้น เมื่อหลุดมือไปแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปกำหนด อะไรได้ ต้องยอมรับผลที่ตามมาอย่างเดียว ไม่ว่าจะดีหรือไม่ วันๆ หนึ่งเรามีเรื่องที่เรากำหนดได้ว่าจะเป็นไปอย่างที่เราต้องการสักกี่เรื่องกัน? แล้วเวลาที่เราสามารถทำทุกอย่างได้อย่างที่เราตั้งใจ เราเคยหยุด ชื่นชมกับมันบ้างหรือเปล่า หรือเราก็วิ่งทำเรื่องต่อๆ ไปไม่ได้หยุดได้หย่อนจนกว่าจะหมดวัน แล้วก็กลับมานอนสลบเหมือดอยู่ที่บ้านราวกับไปแข่งไตรกีฬา มาทั้งวัน? ทุกวันที่ผู้เขียนวุ่นวายกับเรื่องสารพัดที่ประดังประเดเข้ามาจนเหนื่อยล้า บ่อยครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่า ตกลงเราเหนื่อยเพราะเราทำอะไรหลายอย่าง มาทั้งวัน หรือเราเหนื่อยเพราะต้องคอยควบคุมความรู้สึกหงุดหงิดที่เกิดขึ้นทั้งวันจากสิ่งที่ไม่ได้ดังใจ? แล้วมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้เขียนพบว่า คำตอบของ คำถามนี้คือ คำตอบข้อหลังนี่แหละ... เราเหนื่อยเพราะต้องสู้รบกับความคิดหงุดหงิดของตัวเอง พูดตรงๆ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอก ที่เราจะมามัวใจเย็นกับอะไรต่อมิอะไรรอบๆ ตัว ในเมื่อทุกคนก็ต้องรีบทำธุระของตัวเองให้เสร็จ น้อยครั้งมากที่ เราจะไม่หงุดหงิดกับแถวที่ยาวเหยียดหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หากเรามั่นใจว่าเราเลือกเวลาที่คนมาน้อยที่สุดแล้ว หรือกระทั่งเรื่องง่ายๆ แค่เราต้องรีบ โทร.หาใครคนหนึ่งด่วนจี๋ แล้วเขารับสายเราไม่ได้เดี๋ยวนั้น เพราะเขาอาจจะกำลังข้ามถนนอยู่ (ซึ่งด่วนและเสี่ยงชีวิตกว่า) จะว่าไปวันๆ เราไม่เห็นจะกำหนด อะไรได้สักเท่าไหร่เลย เพราะทุกวันมีแต่ไอ้เรื่องแบบที่พูดมานี่แหละ แล้วลงท้ายเราก็ได้แต่หงุดหงิด แต่ขณะเดียวกันระหว่างที่เรากำลังหงุดหงิดกับเรื่อง ไม่ได้ดังใจทั้งหลาย เราก็ลืมไปเลยว่า วันนั้นทั้งวันมีอะไรที่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจไว้บ้าง? หรือเรื่องที่มันเป็นไปตามความคาดหมายหรือเป็นไปตามปกติ ทีค่ วรจะเป็นมันเล็กน้อยเกินไปจนเราไม่ทนั มอง? เช่น การได้ไปนัง่ กินสุกก้ี บั เพือ่ นตอนเย็น นัง่ ทำงานหน้าคอมเหมือนทุกวัน หรือโทร.ไปคุยกับแม่ โทร.คุยเล่น กับแฟน ฯลฯ แต่คิดดูดีๆ ว่าบางทีเรื่องที่เป็นไปตามความคาดหมายของเรามันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดคาดสำหรับบางคน หรือกระทั่งเคยผิดคาดสำหรับตัวเรา เองมาแล้วด้วยซ้ำ เช่น บางทีเพื่อนก็เกิดจะโทร.มายกเลิกนัดกินสุกี้ เปิดคอมแล้วเจ๊ง โทร.ไปหาแม่แล้วแม่อยู่โรงพยาบาล โทร.ไปหาแฟนแล้วแฟนบอกเลิก กลางอากาศ ฯลฯ ลูกโบว์ลิ่งมันไม่มีชีวิตจิตใจของมันเองหรอก แต่มันมีทิศทางของมันเองที่เรากำหนดไม่ได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าเอาเรี่ยวแรงทั้งหมดไปหงุดหงิด ในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจหรือกำหนดไว้ เหลือแรงไว้ยินดีกับตัวเองในสิ่งที่เป็นไปตามที่เราคาดหมายบ้าง เพราะสำหรับมนุษย์ที่รู้กันอยู่ว่าชีวิตมีแต่ ความไม่แน่นอน ความปกติและเป็นไปตามคาดแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน ทั้งที่มันมีโอกาสที่จะพลิกผันเมื่อไหร่ก็ได้ ก็น่าจะถือเป็นความมหัศจรรย์แล้วไม่ใช่หรือ?

ปีที่ 2 ฉบับที่ 125 วันที่ 10 - 16 ธันวาคม 2553

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

10

26

10 FEATURE

พบกั บ ความฮาป่ ว น ไปอี ก ขั ้ นของ มาริ โอ้ เมาเร่อ กับแก๊งสาระแน ในหนังเรื่องใหม่ล่าสุด ‘สาระแนเห็นผี’

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

20 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

22 SHOPPING

มอบเวลาอั น มี ค ่ า ให้ แก่กนั และกันในเทศกาล แห่ ง การเฉลิ ม ฉลอง กับเครื่องบอกเวลาสุด หรูหลากหลายแบรนด์

24 ALL ABOUT BIZ

พั ช รี บุ ญ มา แห่ ง โรงแรม Aloft ที่มีวิสัยทัศน์แบบก้าวกระโดด จนก่ อ ให้ เ กิ ด โรงแรม แนวใหม่ที่ไม่เคยมีมา ก่อนในเมืองไทย

26 28 32 34 HOME MADE HEALTH THE WORDS THE GUEST สร้ า งความอบอุ ่ น ให้ AND HEART ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- เจ้าของเพลง ‘คนน่ารัก

34

18

นานๆ จะได้อ่าน adB กับเขาสักที แต่รสู้ กึ ได้ สาระที ่ห ลากหลายจริง ๆ ที ่ ช อบที ่ ส ุ ด ก็ ค ื อ คอลั ม น์ The Words ที ่ เ ป็ น แรง กระตุน้ ได้ดที เี ดียวเลย และ ยั ง เป็ น แรงบั นดาลใจอี ก ด้วย เดีย๋ วต่อไปต้องหามาอ่านตลอดแล้ว และ

กับบ้านด้วยบรรยากาศ พิ เศษสุ ด กั บ ‘ไก่ ’ สมพร ธิ ร ิ น ทร์ แฮร์ สไตลิสต์ชื่อดัง

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

มักใจร้าย’ The Basket Band จะมาเล่าประสบการณ์การทำงานแถม ความฮาของพวกเขา ให้เราฟัง

จะแนะนำให้เพือ่ นๆ อ่านด้วย เพราะ adB เป็น อภินันทนาการ แต่ก็เพียบพร้อมด้วยสาระ นิตยสารทีด่ ี แถมยังฟรีอกี ต่างหาก ความบันเทิงและข่าวสาร เป็นนิตยสารทีด่ แี ละ -ศุภฤทธิ์ อออุตสาหกิจ น่าอ่านกว่านิตยสารหลายเล่มบนแผง เห็นทีจะ ต้องสมัครเป็นสมาชิก เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่พลาด adB เคยมีผกู้ ล่าวไว้วา่ ‘ของฟรีไม่มใี นโลก’ เลยสักฉบับ หรือถ้าจะมีกเ็ ป็นของไม่ดี ของฟรีมกั ไม่ดี ของดี -พัดชา มักไม่ฟรี แต่พอมาเจอ adB แล้ว ต้องบอกว่า คำพูดนั้นผิดถนัดเลย adB แม้จะเป็นนิตยสาร

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.cia.gov

ประเทศที่มีหนี้ต่างชาติสูงที่สุดในโลก

คุ ณ คิ ด ว่ า การแก้ ก ฎหมายทำแท้ ง โดยเอาผิดกับผู้ชายด้วย จะช่วยแก้ ปัญหาการทำแท้งได้หรือไม่ อย่างไร

1 สหรัฐอเมริกา

2 อังกฤษ

3 เยอรมนี

4 ฝรั่งเศส

5 เนเธอร์แลนด์

6 ไอร์แลนด์

7 อิตาลี

ล้านล้านบาท

ล้านล้านบาท

ล้านล้านบาท

ล้านล้านบาท

ล้านล้านบาท

ล้านล้านบาท

ล้านล้านบาท

456

300

171

164

82

THE POLL

78.1

77

ที่มา : กรุงเทพโพลล์

ประชาชนคิดว่า เศรษฐกิจประเภทใดที่ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการดำเนิน นโยบาย ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ มากที่สุด การกระจายเสียง 2.3% ธุรกิจโฆษณา 10.9% ศิลปะการแสดง 8.8% งานฝีมือและ หัตถกรรม

27.9%

ธุรกิจการพิมพ์

ECONOMY

4.5%

สถาปัตยกรรม

14.5%

11% มีจำนวนผู้หญิงไทยเพียงร้อยละ 11 ที่มีบทบาท ในการร่วมบริหารและพัฒนาประเทศ ในขณะที่ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว สิงคโปร์ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ มีอัตราส่วนของผู้หญิงที่ดำรง ตำแหน่ ง ทางการเมื อ งตั ้ ง แต่ ร ะดั บ ภู ม ิ ภ าค ไปจนถึงระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 15-27 และ ร้อยละ 35 ในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ที่มา : www.thairath.co.th

งานออกแบบ

16.3%

ภาพยนตร์และวิดีโอ

5.0% แฟชั่น 9.8%

9 ญี่ปุ่น

10 ลักเซมเบิร์ก

ล้านล้านบาท

ล้านล้านบาท

ล้านล้านบาท

76.8

74

66.96

หน่วยงานด้านทนายความ ของสหรัฐฯ ระบุว่า เว็บไซต์ เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนออนไลน์ ยอดฮิตอย่าง Facebook มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้คู่สามี ภรรยาชาวอเมริ กั น ต้ อ ง หย่ า ร้ า งกั น ถึ ง 1 ใน 5 เนื่ อ งจากพบข้ อ ความที่ สื่อสารกับชายหรือหญิงอื่น นำไปสู่ ก ารใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน ในการอ้ า งถึ ง พฤติ ก รรม ไม่ซอื่ สัตย์ของอีกฝ่ายได้ ที่มา : www.afp.com

พ่ อ แม่ ช าวเกาหลี ใ ต้ ใ ช้ เ งิ น เฉลี่ย 20,000 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ หรือประมาณ 6 แสน ล้านบาทต่อปี สำหรับจ่าย เป็ น ค่ า ทำศั ล ยกรรมให้ แ ก่ ลูกๆ เมื่อพวกเขาสามารถ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ที่มา : www.matichon.co.th

8 สเปน

8 5 91.5 ชั่วโมง

ชั่วโมง

เปอร์เซ็นต์

เด็กและเยาวชนไทยกว่า 23 ล้านคน ใช้ชีวิตอยู่กับสื่อไม่ น้ อ ยกว่ า 8 ชั ่ ว โมงต่ อ วั น แบ่งเป็นดูทีวี 5 ชั่วโมง และ เล่ น อิ น เทอร์ เน็ ต 3 ชั ่ ว โมง นอกจากนี้ เด็กร้อยละ 91.5 ยอมรับว่าเคยเสพสื่อลามก และบางคนดูสื่อลามกตั้งแต่ อยู่ชั้นประถมต้นเท่านั้น ที่มา : เอแบคโพลล์

163,700,000

ตั ้ ง แต่ ต ้ น ปี 2553 จนถึ ง ปลายเดื อ นพฤศจิ ก ายนที ่ ผ ่ า นมา ประเทศ เวียดนามมีผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 38.1 ล้าน ราย ทำให้จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 163.7 ล้านราย แล้วในขณะนี้ ที่มา : www.manager.co.th

“จะทำให้ผู้ชายรู้ว่า ถ้าผู้หญิงท้อง แล้วไม่รับ ผิ ด ชอบ จะมี ผ ลทาง กฎหมายอย่างไร” ปรัชญา สุขปรีชาภาช 24 ปี, Account Executive “แก้ ได้ ค รั บ ผู ้ ช าย จะได้มีความรับผิดชอบ มากกว่านี้” เอกภณ เศรษฐสุข 22 ปี, นักศึกษา “ทำให้ผู้ชายมีความ ยั บ ยั ้ ง ชั ่ ง ใจที ่ จ ะมี เพศสัมพันธ์แบบไม่รบั ผิดชอบ” รัถยา งาประสาร 39 ปี, Assistant Account Director “ก็น่าจะช่วยได้บ้าง เพราะจะทำให้ ผู ้ ช าย ละอาย เกรงกลัวต่อบาป แต่ ต ้ อ งทำให้ ก ฎหมาย เข้มแข็งจริงๆ ด้วย” หัทยา วงษ์กระจ่าง 49 ปี, ดีเจ “น่ า จะมี ก ารให้ ท ำ แท้งอย่างถูกกฎหมายดี กว่า” ภูเดช เต็มศิรินุกูล 24 ปี, นักศึกษา “จะทำให้ผชู้ ายระวัง ตัวและมีความรับผิดชอบ มากขึ ้ น ซึ ่ ง จะช่ ว ยแก้ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรได้ด้วย” เอมพร น้อยจินดา 25 ปี, พนักงานบริษัท


6

• อาสาสมัครชาวเกาหลีใต้พากันแต่งตัวด้วยชุดซานต้า เพื่อออกไปมอบของขวัญให้กับหนูน้อยที่ลืมตาดูโลกก่อนกำหนด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจะไปเยี่ยมตามบ้านที่มีเด็กคลอดก่อนกำหนดในกรุงโซลและจังหวัดคยองกี - AFP

• เด็กๆ ในหมู่บ้าน Nagi ประเทศเนปาล กำลังท่องโลกออนไลน์ ในขณะที่อยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุไปถึง 200 กิโลเมตร เบื้องหลังของภาพนี้คือ นาย มาฮาบีร์ พุน ผู้ก่อตั้งองค์กรเพื่อเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีสู่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ตั้งแต่ปี 2002 จนถึงปัจจุบัน เขาได้ทำให้ชุมชน 42 แห่งในเขตชนบท ได้มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้ได้รับโอกาสทางการ ศึกษาตามมา - AFP

PEOPLE

BUSINESS

EDUCATION

บูรณะโคลอสเซียม

โรงเรียนระดับประถมแห่งหนึ่งในแคว้นทางตอนใต้ของ เยอรมนี สนับสนุนให้นักเรียนเคี้ยวหมากฝรั่งระหว่างอยู่ใน ชั้นเรียน โดยเชื่อว่ามันจะช่วยพัฒนาผลการเรียนของเด็กๆ “การเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพของเด็กๆ และช่วย พัฒนากระบวนการคิดของพวกเขา” โวล์ฟกัง เอลเลกาสต์ รัฐมนตรีศึกษาธิการของแคว้นบาวาเรีย กล่าว นอกจากนี้ ฮานส์ ดาสช์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ยังบอกว่า “เราไม่ได้บังคับ ให้เด็กเคี้ยวหมากฝรั่ง แต่มันช่วยให้เด็กมีสมาธิและจัดการ กับความเครียดได้ดี โดยเฉพาะระหว่างการสอบข้อเขียน” ฝ่ายริเริ่มโครงการระบุว่า การเคี้ยวหมากฝรั่ง เป็นเรื่องดีต่อสุขภาพฟัน เพราะคงไม่ใช่เด็กนักเรียนทุกคนของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีอายุระหว่าง 6-10 ขวบ ที่แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อตกลงกับคุณครู เด็กเหล่านี้จะต้องเคี้ยวเบาๆ และตอนพูดก็ต้องคายทิ้งก่อน

เด็กหญิงชาวโดมินิกัน ร.ร.เยอรมนี ไ อเดี ย แปลก ลสันติภาพ ทุม่ ประมูล ให้เด็กเคี้ยวหมากฝรั่งพัฒนาการเรียน รัเด็บก ‘รางวั สากล’

นักธุรกิจรองเท้า

หลายคนคงจะรูจ้ กั ‘โคลอสเซียม’ กันดี ในฐานะที่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณคู่บ้าน คู่เมืองของประเทศอิตาลี ด้วยความที่มัน ถู ก อาบไปด้ ว ยคราบเขม่ า ควั น รถ และ ทรุดโทรมลงทุกวัน จนถึงกับมีปนู ก้อนใหญ่ กะเทาะออกมา ทำให้ชาวเมืองสุดจะทน ด้ ว ยเหตุ น ี ้ กระทรวงวั ฒ นธรรมของ ประเทศอิตาลีจึงได้จัดการประมูลเพื่อหา ผู ้ ท ี ่ จ ะมาบู ร ณะซ่ อ มแซมโคลอสเซี ย ม แห่งนี้ โดยผู้ชนะการประมูลงานนี้ ได้แก่ นาย ดีเอโก เดลลา วาเล ผูบ้ ริหารระดับสูง ของแบรนด์รองเท้าชื่อดัง Tod’s ซึ่งเขาก็ได้ กล่าวถึงเหตุผลของการเข้ามาประมูลใน ครัง้ นีว้ า่ “มันเป็นความภาคภูมใิ จและถือว่า เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ” บรรดานั ก ข่ า วได้ ม ี ก ารประมาณการ จ ำ น ว น เง ิ น ในก า ร ประมูลไว้ท่ ี 23 ล้าน ยู โ ร หรื อ 30 ล้ า นดอลลาร์ สหรัฐฯ

SCIENCE

เหลือเชือ่ มนต์แห่งดนตรี ‘โมสาร์ต’

ขับกล่อมกล้วยหอมให้หอมหวาน เพิ่มยอดขาย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ว่าบริษัทโทโยกะ ชูโอะ เซอิคะ บริษัทนำเข้ากล้วยหอมรายหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ได้ใช้ String Quartet 17″ และ Piano Concerto 5 in D major ผลงานการประพันธ์ของโมสาร์ต บรรเลงขับกล่อมให้แก่บรรดากล้วยหอมในห้องบ่มของบริษัทเป็นเวลาต่อเนื่อง นับสัปดาห์ ส่งผลให้กล้วยหอมออกมาหอมหวานกว่าที่เคย และสามารถเพิ่ม ยอดขายได้มากกว่าเมื่อปีที่แล้วซึ่งไม่มีการใช้เทคนิคดนตรีเช่นนี้ รายงานระบุว่า กล้วยหอมไม่ใช่สินค้า ประเภทเดียวที่ญี่ปุ่นใช้ดนตรีคลาสสิกขับกล่อมเพื่อให้คุณภาพออกมาดี โดยก่อนหน้านี้มีการใช้มนต์ ดนตรีดังกล่าวในขั้นตอนการผลิตเส้นอุด้ง ซอสถั่วเหลือง เหล้าสาเก ฯลฯ อีกด้วย

มูลนิธิคิดส์ไรต์ ได้มอบรางวัลสันติภาพ เด็ ก สากล (International Children’s Peace Prize) ให้แก่ ฟรานเซีย ซีมอน เด็กสาววัย 16 ปี ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งใน สาธารณรั ฐ โดมิ น ิ ก ั น จากการที ่ เ ธอเป็ น ผู ้ รณรงค์เพื่อการเข้าถึงศูนย์พยาบาลและการ ศึกษาที่ดีกว่าของเด็กร่วมชาติ โดยเธอออกมา เรียกร้องขอความช่วยเหลือให้กับเด็กคนอื่นๆ จำนวน 136 คน ให้ได้รับสูติบัตร เนื่องจากถ้า เด็ ก คนไหนที ่ ไม่ ม ี ใบแจ้ ง เกิ ด พวกเขาจะไม่ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลและเข้าเรียน ในสถานศึ ก ษาได้ หลั ง จากรั บ รางวั ล เป็ นที ่ เรียบร้อยแล้ว ซีมอนก็ได้ออกมาบอกเหตุผลใน การเรียกร้องขอความช่วยเหลือในครั้งนี้ไว้ว่า “หากไม่ ม ี สู ต ิ บ ั ต ร คุ ณก็ เหมื อ นไม่ ม ี ต ั ว ตน” นอกจากนี้ทางมูลนิธิก็จะ มอบเงินสนับสนุนโครงการ ต่างๆ ของผู้ได้รับรางวัลอีก จำนวน 100,000 ยู โ ร หรื อ ประมาณ 4 ล้านบาท อีก ด้วย

รัฐบาลเกาหลีใต้ มุ่งป้องกันการเสพติดเกมออนไลน์ในหมู่เยาวชน

รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมปรับแก้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปี เล่นเกมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป หวังป้องกันการเสพติดเกมออนไลน์ในหมู่เยาวชน ทำให้เสียการเรียนและเสียสุขภาพ กฎหมาย ฉบับนี้ถูกเรียกขานว่า ‘กฎหมายซินเดอเรลลา’ รัฐสภาเกาหลีใต้รับเรื่องแล้วตั้งแต่ต้นเดือน แต่กว่าจะบังคับใช้กฎหมาย อาจต้องใช้เวลานานถึง 1 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมการรองรับ ทั้งนี้ เกาหลีใต้ถือเป็นสังคม ออนไลน์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันนานหลายชั่วโมง เยาวชนเสพติดเกมออนไลน์มากมาย เกิดปัญหาสังคม ล่าสุดเมือ่ เดือนทีแ่ ล้วเยาวชนอายุ 15 ปี ฆ่ามารดาบังเกิดเกล้า หลังถูกดุดา่ เล่นเกมออนไลน์มากเกินไป


• ภาพการระเบิดบ้านเรือนในชุมชน Vila Cruzeiro ซึง่ เป็นเขตนอกกฎหมาย ทีเ่ กิดจากฝีมอื ของแก๊งยาเสพติดในนครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล งานนี้นำโดยตำรวจปราบจลาจล และสมทบด้วยกำลังทหาร เพื่อเข้าไปกวาดล้างแก๊งทั้งหลาย อันเป็นหนึ่ง ในแผนการสะสางเมืองเพื่อการเป็นเจ้าภาพมหกรรมฟุตบอลโลก ปี 2014 และโอลิมปิก ปี 2016 ที่กำลังจะเกิดขึ้น - AFP

• ปิดท้ายกันด้วยภาพแรดนอเดียวและลูกน้อยยืนผ่อนคลายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Pabitora ประเทศอินเดีย ซึ่งกินพื้นที่ 38.8 ตารางกิโลเมตร และเป็นแหล่งอาศัยของบรรดาแรดนอเดียว กับนกที่บินอพยพย้ายถิ่นมาเป็นพันๆ ตัว - AFP

SPORT

เฮลั่น! รัสเซียและกาตาร์ ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

เสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ไปไม่กี่อึดใจ วันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ก็ได้ออกมาประกาศผล การลงคะแนนเสียงเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี 2018 และ 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าภาพในปี 2018 คือ ประเทศรัสเซีย (หลังจากที่เคยชวดการเป็นเจ้าภาพมาแล้วถึง 2 ครั้ง) ส่วนปี 2022 สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพก็เป็นของ ประเทศกาตาร์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของทั้งสองประเทศนี้ที่จะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

การประมูลกับราคาที่แพงระยับ

การประมูลของหายากมัก จะเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจ เสมอ เพราะนอกจากสิ่งของที่ นำมาประมู ล จะสร้ า งความ ฮื อ ฮาให้ ก ั บ คนทั ้ ง โลกแล้ ว ราคาที ่ ผู ้ ป ระมู ล ทุ ่ ม ให้ ก ั บ ของสิ ่ ง นั ้ นก็ ย ิ ่ ง ทำให้ เรา อ้าปากค้างได้ไม่แพ้กัน แล้วช่วงนี้เขาประมูลอะไรให้เรา ฮือฮากันบ้าง ไปดูกัน • เริ่มจากการประมูลล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือน ที่ผ่านมา สถาบันประมูลคริสตี้ ในฮ่องกง จัดประมูล เพชรสี ช มพู ห ายากที ่ ม ี ช ื ่ อ ว่ า ‘The Perfect Pink’ น้ำหนัก 14.2 กะรัด ซึ่งผู้ซื้อนิรนามได้ประมูลซื้อไปใน ราคา 23 ล้ า นดอลลาร์ ฯ หรื อ ราว 690 ล้ า นบาท นับเป็นเพชรที่ถูกประมูลด้วยราคาสูงสุดเป็นสถิติใน เอเชีย และสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ถึง 19 ล้านดอลลาร์ฯ • ส่วนในอิตาลีก็เพิ่งจัดการประมูลเห็ดทรัฟเฟิลน้ำหนัก 900 กรัม และ 400 กรัม ซึ่งผู้ประมูลได้ก็คือ สแตนลีย์ โฮ มหาเศรษฐีเจ้าของกาสิโนในมาเก๊า ทีใ่ ห้ราคาเห็ดคูน่ ี้

INNOVATION

ญี่ปุ่นทำเก๋!

สูงถึง 330,000 ดอลลาร์ฯ หรือประมาณ 9.9 ล้านบาท เนื ่ อ งจากปกติ เห็ ด ทรั ฟ เฟิ ล ทั ่ ว ไปจะมี น ้ ำ หนั ก เพี ย ง 30-80 กรัม เท่านั้น • ในช่ ว งที ่ ส ิ นค้ า จาก Apple กำลั ง มาแรง สถาบั น ประมูลคริสตี้ ในกรุงลอนดอน จึงหยิบคอมพิวเตอร์ รุน่ แรกของ Apple รุน่ Apple-1 อายุกว่า 34 ปี มาประมูล ซึ่งได้ราคาสูงถึง 210,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 6.6 ล้านบาท ซึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องเดียวกับที่ สตีฟ จ๊อบส์ และ สตีฟ วอซเนียก สองผู้ก่อตั้ง Apple ร่วมกันประกอบในโรงรถที่บ้านของครอบครัวจ๊อบส์ • ปิดท้ายที่สถาบันประมูลบอนแฮมส์ ในฮ่องกง ที่เพิ่ง เปิ ด ประมู ล ขวดยานั ต ถุ ์ ส มั ย เฉี ย นหลงฮ่ อ งเต้ ใน ศตวรรษที่ 18 ที่มีอยู่ 2 ขวด โดยขวดที่ทำจากแก้ว เคลือบถูกประมูลไปในราคา 1.17 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ ราว 35 ล้ า นบาท ส่ ว นอี ก ขวดที ่ ท ำจากกระเบื ้ อ ง เคลือบถูกประมูลไปในราคา 1.08 ล้านดอลลาร์ฯ ซึ่ง ถือว่าแต่ละขวดถูกประมูลไปได้ในราคาดีกว่าที่คาดไว้ ถึง 4 เท่า

คริ ส ต์ ม าสปี น ี ้ ใครเลยจะเก๋ ไ ก๋ น ำเทรนด์ ได้ เท่ากับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอีโนชิมะ อะควาเรียม ใน เมืองคามาคูระ ทางใต้ของกรุงโตเกียวแห่งนี้ได้ เพราะทางพิพิธภัณฑ์ได้ส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ปลาไหลไฟฟ้ามาผลิต กระแสไฟให้กับดวงไฟที่ประดับบนต้นคริสต์มาส และวิธนี ก้ี ส็ ร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจให้กบั นักท่องเทีย่ ว ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งทุกครั้งที่ปลาไหลเคลื่อนไหว แผงควบคุ ม ไฟฟ้ า อะลู ม ิ เนี ย ม 2 ตั ว จะสะสม กระแสไฟจากตั ว ปลาไหลและส่ ง ไปยั ง หลอดไฟ ที่ติดอยู่บนต้นคริสต์มาสสูง 2 เมตร ให้ส่องแสง สว่างระยิบระยับ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวกำลังจะ ถูกนำไปใช้พัฒนาต่อยอดเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าจาก ปลาไหลมาใช้ภายในบ้าน สนใจดูคลิปวิดีโอนี้ได้ที่ http://youtu.be/y9wktSQdyaE

นาย อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และ ประธานคณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศไทย 30 พฤศจิกายน 2553

GREEN PLEASE

ยูเอ็นอีพี กระตุ้นให้ทั่วโลก

ใช้ปลาไหลผลิตกระแสไฟ

แต่งต้นคริสต์มาส

“ ทุ ก ค น รู้ ว่ า กระบวนการการทำ ปฏิรูปไม่ขึ้นอยู่ในยุค ของคณะกรรมการ 3 ปี 3 เดื อ น 8 ปี ไ ม่ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ว า ร ะ อายุใด เราต้องดำเนิน ต่ อ ไปเรื่ อ ยๆ ใน ประเทศ ไทย”

เลิกใช้หลอดไฟรุ่นเก่า ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน

โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ หรือยูเอ็นอีพี เผยรายงาน นอกรอบการประชุมสิ่งแวดล้อมที่เมืองตากอากาศแคนคูน ในเม็กซิโก กระตุ้นให้ทั่วโลกเลิกใช้หลอดไฟรุ่นเก่าที่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ พลังงานน้ำมันผลิต อันมีผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โลกราว 8% ถ้าหากหันมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน เพราะลด การใช้ไฟ 2% ทำให้ประหยัดเงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีราว 40 ประเทศ รวมสมาชิก สหภาพยุโรป (อียู), สหรัฐฯ, แคนาดา, ออสเตรเลีย, คิวบา และฟิลิปปินส์ เข้าร่วมโครงการ

เปิดไฟนอนทำให้อารมณ์เสีย

Did You Know?

10 ธันวาคม 2446 - พิธีมอบรางวัล โนเบลจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในวัน ครบรอบการถึงแก่กรรมของ อัลเฟรด โนเบล นักเคมีและนักอุตสาหกรรม ผู้ก่อตั้งรางวัล 11 ธันวาคม 2518 - กลุ่มนิสิต นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม เป็ น แกนนำใน การประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรม กรณีสังหารชาวไทยมุสลิม 5 ศพ ทีส่ ะพานกอตอ โดยการประท้วง เริ ่ ม ขึ ้ นที ่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ในวันนี้ 12 ธันวาคม 2502 - กีฬาซีเกมส์จัด ขึ ้ น ครั ้ ง แรกที ่ ก รุ ง เทพมหานคร ในตอนนั้นใช้ชื่อว่า กีฬาแหลมทอง 13 ธันวาคม 2549 - ศาลปกครอง สู ง สุ ด มี ม ติ พ ิ พ ากษาสั ่ ง สถานี โทรทัศน์ไอทีวีจ่ายค่าสัมปทานปีละ 1 พันล้านบาท ให้แก่สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมเสียค่าปรับเป็นเงินร่วม 80,000 ล้านบาท และปรับผังรายการ เป็นสาระ 70% บันเทิง 30% 14 ธันวาคม 2532 - ประเทศชิลี จัดการเลือกตั้งอย่างเสรีเป็นครั้งแรก ในรอบ 16 ปี โดย แพทริซิโอ อัลวิน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ 15 ธันวาคม 2551 - นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ ได้รับการเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ด้วยเสียง 235-198 ชนะ พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก หัวหน้าพรรค เพื่อแผ่นดิน 16 ธันวาคม 2514 - วันสิ้นสุด สงครามกลางเมืองปากีสถาน เมื่อ ปากี ส ถานยอมให้ บ ั ง กลาเทศเป็ น ประเทศเอกราช

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอเตือนว่า การนอนหลับท่ามกลางแสงสว่างในช่วงกลางคืนอาจทำให้มีอารมณ์หงุดหงิด เมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดไปได้ และถึงจะเป็นเพียงแสงสลัว ก็อาจจะส่งผลต่อโครงสร้างของสมอง และเพิ่มความเสี่ยงของโรค ซึมเศร้าได้เช่นกัน แม้ปัจจุบันจะพบว่าการนอนหลับโดยปราศจากแสงไฟอย่างสิ้นเชิงเป็นไปได้ยาก แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ควรทำให้ห้องนอนมีแสงสว่างน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดผลกระทบที่ว่านี้


10


สัมภาษณ์ : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

คงต้องขอสารภาพกันก่อนเลยว่า เราก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาชมรายการ ‘สาระแนโชว์’ ของ สามหนุม่ อารมณ์ดที มี่ เี คมีเข้าขากันอย่างสุดๆ อย่าง ‘เปิล้ ’ - นาคร ศิลาชัย, ‘หอย’ - เกียรติศกั ดิ์ อุดมนาค และ ‘วิลลี่’ - เริงฤทธิ์ แมคอินทอช เป็นต้องหัวเราะงอหายจนท้องแข็งกับลีลาการ ล้อเลียนและอำแขกรับเชิญของพวกเขาอยู่เสมอ เพราะแต่ละตอนคนดูและแขกรับเชิญเอง ต้องมาคอยลุ้นว่าทีมสาระแนจะมีมุกอะไรที่คาดไม่ถึงมาฝากให้จดจำอีกบ้าง (พูดให้ถูกคือ ไม่มีแขกรับเชิญคนไหนลืมได้เลยต่างหาก) ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มสาระแนได้เดินหน้าสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ ด้วยการทำ ภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเอง สาระแนห้าวเป้ง!! ซึ่งเป็นการแจ้งเกิดให้ ‘สตาร์บักส์’ และ ‘หลั ง เลนส์ ’ สองหนุ่ ม หน้ า ซื่ อ ที่ ถู ก คั ด เลื อ กจากใบสมั ค รกว่ า 500 ใบ กั บ งานแรกในชี วิ ต ให้ตามติดถ่ายชีวิตของ 4 ซูเปอร์สตาร์ หม่ำ จ๊กมก, แอ๊ด คาราบาว, โก๊ะตี๋ อารามบอย และ BABY V.O.X Re.V เกิ ร์ ล กรุ๊ ป สาวสุ ด ฮอตจากประเทศเกาหลี ใ ต้ โดยห้ า มคนทั้ ง สี่ รู้ ตั ว โดยสองหนุ่มหารู้ ไม่ว่าตัวพวกเขาเองก็ตกเป็นเหยื่อของทีมงานสาระแนที่รวมหัวกันทั้งบริษัท ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรียลิตี้คอเมดี้อารมณ์ดี ไปเป็นที่เรียบร้อย (ซึ่งสุดท้าย ก็ถูกอกถูกใจคนดูจนทำรายได้อย่างงดงามกันไปตามคาด) ในปีตอ่ มา ทีมสาระแนก็ทำภาพยนตร์เรือ่ งใหม่ทคี่ ราวนีม้ บี ทภาพยนตร์อย่างเป็นเรือ่ งเป็นราว ในชื่อ สาระแนสิบล้อ และได้คว้าตัวพระเอกหนุ่มสุดฮอต ‘มาริโอ้ เมาเร่อ’ มาแสดงบทตลกรั่ว แบบไม่ห่วงหล่อ แต่สิ่งที่เซอร์ ไพรส์แบบสุดๆ ก็คือ ทางทีมงานได้จับเอา ‘ชมพู่’ - อารยา เอ ฮาร์เก็ต มาแสดงได้ฮาและบ้าบิ่นจนหลายคนอดคิดในใจไม่ได้ว่าเธอ ‘ช่างกล้า’ และปลายปี พ.ศ. 2553 นี้ ทีมสาระแนก็ ได้กลับมาอีกครั้ง โดยส่ง สาระแนเห็นผี มาเป็น ของขวัญส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ด้วยความฮา โดยการรวบรวมประสบการณ์การพบ เจอเรื่องขนพองสยองเกล้าของทีมงานแต่ละคน แล้วเลือกเอาเรื่องที่โดนที่สุดมาร้อยเรียง เรื่องราวให้เกิดเป็นหนังผีตลกเรื่องใหม่ ซึ่งครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกลับมาเจอกันแบบเต็มๆ ของพระเอกจากสาระแนสองเรื่องก่อนอย่างสตาร์บักส์และมาริโอ้แล้ว ยังเพิ่มเติมความฮาแบบ ยกกำลังสองเข้าไปอีกกับซูเปอร์สตาร์สาวสวยสุดเซ็กซี่ของเมืองไทย ‘อั้ม’ - พัชราภา ไชยเชื้อ ที่ยอมพลิกบทบาทมาเล่นเป็นโคโยตี้สาวแสนรั่วที่ตกกระไดพลอยซวยต้องพาสองหนุ่มหนี ตำรวจ สายสื บ และสารพั ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ช วนขนหั ว ลุ ก พร้ อ มมหกรรมการหลอกอำของ ผีหลอกคนและคนหลอกผีจากบรรดาตลกชื่อดังอย่างคับคั่ง แต่ก่อนที่คุณจะเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ขนพองสยองฮาภายใต้ฝีมือของผู้กำกับคนเดิม ‘เป้’ - นฤบดี เวชกรรม เราขอเสิร์ฟออเดิร์ฟความฮาให้กับคุณก่อนสักเล็กน้อยเป็นการ เรียกน้ำย่อยก่อนที่จะไปจัดชุดใหญ่กันในโรงภาพยนตร์ ด้วยการพูดคุยแบบนั่งล้อมวงกับเปิ้ล และมาริโอ้ ที่เราคว้าทั้งสองมานั่งพูดคุยกันแบบเบาๆ แต่ฮากันอย่างแรง กับพัฒนาการที่เพิ่ม มากขึ้นของพระเอกหนุ่มหน้าหล่อ และฝีมือการอำของตลกวัยกลางคนหน้าตายที่ทำให้เรา เกือบเชื่อหลายๆ ครั้งว่าเรื่องที่พี่แกพูดมาเป็นเรื่องไม่จริง (เอ๊ะ! หรือจริง?)


12

“สำหรับทีมงานสาระแน ผมอยากจะบอกว่าพวกเขาทำงานกันละเอียดมากๆ ทุกซีนทุกฉากที่เราเห็นในหนัง พี่เป้ (นฤบดี เวชกรรม) ผู้กำกับ ต้องนั่งวาดสตอรีบอร์ด วาดจนถึงตี 3 ทุกซีนมีการผ่านกระบวนการทาง ความคิด ผ่านการสกรีนมาหมดแล้ว เวลามาดูสตอรีบอร์ดก็จะเข้าใจหมดเลย แล้วเวลามาทำงานพี่เป้ก็จะ อธิบายอย่างละเอียดเลย พูดได้ว่าพี่ๆ ทุกฝ่ายทุกแผนกทำงานกันละเอียดมากๆ”

มาริโอ เมาเร่อ

คิดว่ามีอะไรใหม่เพิ่มขึ้นมาบ้างในสาระแนครั้งนี้ มาริโอ้ : ใหม่หมดทุกอย่างครับ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งบท หรือมุก ในการหลอกผม อย่างตอนแรกเขาให้บทผมมาประมาณนี้ แต่พอใกล้จะถ่ายก็มาเปลี่ยนบทผมใหม่เลยครับ บอกว่า ที่อ่านมาให้ลมื ไปให้หมด ผมก็งงว่าทำไมไม่ให้บทนัน้ มาเลย ตัง้ แต่แรก แล้วเรื่องการแสดง คุณคิดว่ามีอะไรที่พัฒนามากขึ้นจาก เรื่องก่อนหน้านีของคุณไหม มาริโอ้ : เวลาเราถ่ายหนังสาระแน เราจะใช้ความเป็น ธรรมชาติค่อนข้างสูงครับ เพราะฉะนั้น เราก็อ่านบทไป พอคร่าวๆ พอไปถึงตรงนั้นถ้าจะมีอะไรอิมโพรไวส์ขึ้นมา เราก็จะคุยกับพี่เป้ เหมือนกับเราได้อะไรใหม่ๆ กลับมาทุก ครั้งที่ได้ถ่ายในแต่ละครั้งเลยครับ ซึ่งส่วนใหญ่ความรู้ที่ได้ ก็มาจากพวกพีใ่ นกองนีแ่ หละครับ สำหรั บ ตั ว คุ ณ เปิ้ ล เห็ น พั ฒ นาการอะไรในตั ว ของมาริ โ อ้ ใ นครั้ ง นี้ บ้ า ง หรือเปล่า เปิ้ล : โอ้เขาถือว่าเป็นนักแสดงอาชีพแล้ว ถือว่าเป็นนักแสดงที่มีครู เขา ไม่ใช่พวกวัยรุ่นหน้าตาดีแล้วได้เป็นพระเอก มาอ่านบทแล้วก็เล่นๆ ไป เขาถูกฝึกมาในศาสตร์ที่เรียกว่าลงลึกกับหม่อมน้อย ทำงานร่วมกับ พี่อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ ได้ร่วมงานกับคนที่เก่งๆ ถือว่าเขาเป็นคนที่โชคดี เรื่องดรามาหรือแอ็กติ้งแบบลึกๆ นี่เสร็จมาริโอ้หมด แต่ทีนี้พอเขามา เล่นตลกแบบของเราก็เลยทำให้จงั หวะตลกของเขาแน่นขึน้ เพราะของ เราไม่ต้องใช้ศาสตร์อะไรทั้งนั้น เอาธรรมชาติของมาริโอ้มาเลย บวกกับการทีเ่ ขามีวชิ าอยูแ่ ล้ว เมือ่ ใช้ทง้ั สองอย่างรวมกัน เขาก็เลย เหนือกว่านักแสดงทั่วไปที่จะมาเล่นตลกอย่างเดียว พอมาเล่นลึกๆ มาริโอ้ก็ทำได้ดี ก็เลยเกิดเป็นสองมิติในการทำงานกับสาระแน มีความสวยอยูใ่ นความตลกในจังหวะของมาริโอ้นน่ั เอง แล้วกับทางทีมสาระแนเอง หนังใหญ่เรื่องที่สามนี้ สไตล์การทำงาน ของพวกคุณเป็นอย่างไร เปิ้ ล : เราทำงานเร็ ว ขึ ้ น คล่ อ งขึ ้ น ชำนาญขึ้น แต่วิธีคิดก็ยังคงออกมา จากกำพืดแท้ๆ ของพวกเราอยู่ดี เพราะ พวกเราเป็นนักเรียนศิลปะ ไม่ได้เป็นคนที่ เรี ย นฟิ ล ์ ม หรื อ เรี ย นการทำภาพยนตร์ ม า เราก็ เ ลยทำในแบบของเราที ่ ไม่ ค ่ อ ยมี ก รอบ สักเท่าไหร่ งานศิลปะ งานเขียน งานอะไรต่างๆ จะสอนให้พวกเราคิดออกนอกกรอบ งานของเรา ก็เลยอาจจะต่างกับคนอืน่ อยูบ่ า้ ง

“เรื่องผีที่เราเล่ากัน มันไม่เหมือน กับเรื่องผีที่เราเคยได้อ่านใน การ์ตูน หรือได้ฟังมาจากที่ไหน แต่มันคือ original ที่แต่ละคนได้ เจอกันมา มันไม่ใช่เรื่องเล่าขานที่มี มาเหมือนนางนากหรือกระสือ แต่มันเป็นเรื่องจริงที่พวกเราเจอมา เอามารวบรวม แล้วก็เอามาเล่า เราว่า มันจะไม่เหมือนใครก็ตรงนี้แหละ”

นาคร ศิลาชัย

มาริโอ้ : พี่บั๊ก! พี่อั้มเป็นลม สตาร์บักส์ : แต่โอ้! นั่นมันไม่ใช่ยาดมนะ


อั้มจัดเต็ม! ค่าตัว 100 เล่นให้ 150

“จริงๆ แล้วงานหนังก็เป็นงานหนึ่งที่อั้มรักนะ ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบดูหนัง พอดีพี่เปิ้ลติดต่อมา ว่ามีหนังเรือ่ งใหม่ชอื่ สาระแนเห็นผี อัม้ สนใจเล่นไหม พอได้อ่านบท ได้คุยกับพี่เป้ผู้กำกับว่าบทของเรา เป็นผู้หญิงที่มีอะไรบางอย่าง เหมือนมีปมในใจ แล้ว ก็เป็นผู้หญิงขี้เมา ก็รู้สึกว่าน่าสนใจ เลยลองดูค่ะ”

พัชราภา ไชยเชื้อ

ถ้าคิดนอกกรอบอย่างที่ว่าแล้ว อย่างนั้นจำเป็นหรือเปล่าที่หนังผีจะต้องมีดาราตลกยกโขยงมาเล่นกัน เยอะแยะไปหมด เพราะทีมสาระแนเองก็เป็นตลกอยู่แล้ว เปิล้ : จำเป็นไหม? โอ้ มาริโอ้ : ผมว่าทำให้สนุกขึน้ ครับ เวลาเป็นหนังตลกแล้วมีคนนัน้ คนนีเ้ ข้ามาเกีย่ วข้องด้วย มาแจมกัน ก็จะทำให้หนังดูสนุกขึ้น เวลาเราดูก็จะมีสีสัน แต่ผมว่าทุกคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกัน เวลาเข้ามาก็จะ ทำให้หนังสนุก เวลาเข้าไปดูอาจจะเซอร์ไพรส์ ว่าทำไมอยูด่ ๆี คนนีม้ าเป็นอย่างนี้ โดยเฉพาะสาระแน เขาจะแปลงโฉมทุกๆ คน เปิล้ : บางคนอาจจะบอกว่า ทำไมหนังผีจะต้องมีตลก เราคิดว่ามันก็คงไม่แปลกหรอก เพราะหน้าที่ ของเราคือทำตลกอยูแ่ ล้ว (มันจะซ้อนกันหรือเปล่าระหว่างตลกกับตลก) ผมว่าเรือ่ งนีอ้ ยูท่ ค่ี นเล่า บางคน เจอผีมาแล้วมาเล่าเนีย่ โคตรน่ากลัวเลย อย่างผมเคยเจอผี ไม่ได้เจอเป็นผีหรอก เจอกลิน่ สมัยวัยรุน่ ผมเดินผ่านวัดกับเพือ่ นๆ ตอนนัน้ อยู่ ม.3 เดินผ่านวัด จูๆ่ ก็มกี ลิน่ ศพลอยมา มองหน้ากันไปมองหน้า กันมา แล้วกำลังจะไปตีกบั เขา วัยรุน่ เลย กร่าง โอ่ เจ๋งเลย เฮ้ย! ไปเว้ย พวกมันอยูไ่ หนว้า มันอยูห่ ลัง วัดเหรอ ไปๆ เดีย๋ วเรานำเอง พาพวกไปเลย เดินผ่านไปได้กลางวัด ได้กลิน่ ศพเท่านัน้ ละ หันหน้ามอง กันที วิง่ หนี ทิง้ ไม้กนั โอ๊ย! เรือ่ งจริงนีน่ า่ กลัวมาก ขนลุกเลยถ้าคุณได้อยูใ่ นตอนนัน้ ทัง้ มืด ทัง้ วังเวง แต่พอทิง้ ไม้วง่ิ นี่ แต่ละคนจากหน้าโหดๆ นีอ่ ย่างกับตุด๊ เลย วิง่ หนีแบบไม่คดิ เลย อยูท่ ค่ี นเล่ามากกว่าว่า จะเล่าให้ตลกหรือจะเล่าให้นา่ กลัว ก็เลยใช้เรื่องราวที่แต่ละคนได้เจอมาเอามาใช้ในหนังเรื่องนี้? เปิล้ : สาระแนเห็นผี ครัง้ นี้ เป็นหนังผีท… ่ี น่ากลัวหรือเปล่าไม่รู้ แต่เป็นเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ กับพวกเรา จริงๆ เป็นประสบการณ์ของผูก้ ำกับ เป็นประการณ์ของคนเขียนบท ของเปิล้ หอย วิลลี่ ทีแ่ ต่ละคนมา เบรนสตอร์ม นัง่ ล้อมวงแล้วเล่าเรือ่ งจริงกัน แล้วเราก็เอามาร้อยเป็นเรือ่ งราว ซึง่ มาริโอ้กบั สตาร์บกั ส์ ก็ตอ้ งไปเจอกับสิง่ เหล่านัน้ แล้วปกติโอ้กลัวผีไหม มาริโอ้ : ผมไม่ลบหลูค่ รับ แต่ถา้ จะให้เจอก็ไม่อยากเจอ เวลาฟังเรือ่ งผีกก็ ลัว หรือตอนเด็กๆ เวลาดู รายการที่น่ากลัวๆ เวลาเราจะลงมากินน้ำตอนดึกๆ เราจะรีบมาก เปิดตู้เย็นแบบว่าทุกอย่างจะเร็ว ไปหมด ฟึบๆ หยิบน้ำปุบ๊ รีบวิง่ กลับขึน้ ไป ปิดประตู หรือจะฉีก่ ฉ็ อ่ี ย่างเร็วเลย คือกลัวไปหมดน่ะ เปิล้ : ผมก็ไม่กลัวนะ แต่ถา้ โผล่ออกมาให้เห็นจริงๆ ก็ชอ็ กตาย จริง! ก็ไม่กลัว แต่โผล่มานะกูตายแน่ เวลาใครบอกว่าตรงนี้มีผี ผมเดินไปดูเลยนะ แต่คิดไว้เหมือนกันว่าถ้าโผล่ออกมาจริงๆ ก็ช็อกตาย เหมือนกัน คือเราเชือ่ ว่ามันไม่มจี ริงไง แต่ถา้ มันมีจริงขึน้ มากูตายดีกว่า (หัวเราะ) แล้วโอ้เตรียมใจอย่างไรตอนมาเล่นหนังเรื่องนี้ เพราะต้องโดนพี่ๆ เขาแกล้งแน่ๆ มาริโอ้ : ผมก็ไม่คดิ ว่าพีๆ่ เขาจะพาไปสถานทีจ่ ริง เปิล้ : เรือ่ งนีแ้ ปลกตรงทีเ่ ราไปสถานทีจ่ ริงหมด ขนาดฉากทีต่ อ้ งถ่ายทีว่ ดั ซึง่ ตรงซุม้ ทีเ่ ราใช้ถา่ ยเป็น ป่าช้าเก่า แล้วทำไมไม่มอ็ กอัพเอา พาไปถ่ายทีบ่ า้ นประตูจนี เราก็มารูท้ หี ลังว่าบ้านหลังนัน้ เมือ่ 30 ปี ที่แล้ว มีการฆ่าหมกศพกันแบบเป็นสิบๆ ศพในนั้น ซึ่งเรารู้ตอนระหว่างถ่ายทำ หรือโรงแรมที่เราไป ถ่ายฉากโรงแรมผีสิง ถ่ายจนเสร็จเก็บของกันแล้วประมาณตี 4 แม่บ้านก็มาเล่าว่า เมื่อเดือนที่แล้ว สามีถกู จับได้ว่ามีเมียน้อย ก็ถกู ภรรยาฆ่าตายที่นี่ คือถ่ายเสร็จเขาก็เปิดห้องให้นอนต่อ เราก็แบบว่า ไม่ละ ขอขับรถกลับบ้านเลย มีหอย โอ้ โก๊ะตี๋ พวกนีท้ ไ่ี ม่รเู้ รือ่ งก็ไปนอนต่อ (หัวเราะ) มาริโอ้ : เขาไม่บอกผมเลย เขาให้เราเจอเอง พอเจอแล้วค่อยมาบอก หรือบอกอีกทีตอนที่กำลังจะ โปรโมตหนังนีล่ ะ่


14 14

“นี่คือความเป็นหนังผีในแบบสาระแน ที่คิดว่าไม่มีใครเหมือน แล้วก็ ไม่น่าที่จะเหมือนใคร เป็นการนำ เอาประสบการณ์จริงที่ทีมงานเจอมาเล่าในแบบของภาพยนตร์ ซึ่งน่าจะทำให้สาระแนเห็นผีแตกต่าง จากหนังผีที่เคยดูกันมา โดยที่ยังคงเสน่ห์ของอารมณ์ขันและเสียงหัวเราะในแบบสาระแน”

พัชราภา ไชยเชื้อ

ดูไว้นะ พัชราภา

ได้ข่าวว่าพอเล่นหนังเรื่องนี้เลยได้สนิทกับสตาร์บักส์ ช่วยเล่าถึงสตาร์บักส์ให้ฟังหน่อย มาริโอ้ : พีบ่ ก๊ั จะเป็นคนรัว่ ๆ แต่เราชอบอะไรทีเ่ หมือนกัน ถึงวัยจะต่างกันแต่สนิทกันเร็วครับ เราชอบเล่น สเกตเหมือนกัน ชอบดูสารคดีเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์โลก ซึง่ เราก็ไปซือ้ กล้องจุลทรรศน์ดว้ ยกัน ซือ้ มาส่องน้ำ หือ! เอามาส่องน้ำ? เปิล้ : มันเอามาส่องหาเพือ่ น (หัวเราะ) โอ้ : แบบไปตักน้ำในคลองแสนแสบมาส่องดูวา่ มีอะไรอยูใ่ นนัน้ บ้าง เลยต้องใช้กล้องจุลทรรศน์? เปิ้ล : บั๊กเคยมาเล่าให้ฟังว่า บางวันที่เขาต้องอยู่ในห้องคนเดียว เขารู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปใน โลกนี้ เพราะมีกล้องจุลทรรศน์ แล้วบัก๊ ก็เอาน้ำมาหยดใส่แล้วก็สอ่ ง ก็เห็นสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ เป็นพันเป็นหมืน่ เป็นแสนตัว บัก๊ ก็เลยรูส้ กึ ว่า เราไม่ได้อยูต่ วั คนเดียวในห้องแล้วเว้ย! เราอยูก่ บั สิง่ มีชวี ติ เต็มเลย มาริโอ้ : ใช่พี่! เขาบอกว่าเขาจะเอายาคูลท์ที่มีจุลินทรีย์แล็กโทบาซิลลัสมาหยด เขาจะได้ดูว่าคุ้มไหม กับขวดนึงราคา 5 บาท เขาจะได้ 20 ล้านตัว ซึ่งเขาพูดจริงๆ นะ แต่เรื่องนี้แค่สิวๆ นะ ยังมีเรื่องที่เพี้ยน กว่านีอ้ กี หา! ยังมีอีกเหรอ? เปิล้ : สำหรับบัก๊ นีไ่ ม่รจู้ นิ ตนาการหรือเรือ่ งจริง ตอนแรกทีร่ จู้ กั สตาร์บกั ส์ เขามาให้สมั ภาษณ์ เขาบอกว่า เขารู้จักกับเสือไฟ เราก็เอ่อ... เสือไฟไหน เขาก็บอกว่า เสือจริงๆ เลยพี่ มีเสือโคร่ง เสือลายพาดกลอน แต่เสือไฟเนีย่ มีจริง อยูใ่ นป่าเมืองกาญจน์ แล้วบัก๊ เคยเห็นมาแล้ว เข้าไปในป่าเมืองกาญจน์ แต่คนทีไ่ ปด้วย ไม่มใี ครเห็น นอกจากสตาร์บกั ส์ มาริโอ้ : รูจ้ กั กัน (หัวเราะ) (เปิล้ : เออ! ใช่ สตาร์บกั ส์บอกว่ารูจ้ กั กับเสือไฟ) โคตรเจ๋งเลยพี่ (หัวเราะทัง้ ห้อง) เปิล้ : แล้วก็บอกว่าเขามีเขีย้ วของเสือไฟด้วย เสือไฟให้เขีย้ วมันมา เราก็ถามว่า แล้วเขีย้ วอยูไ่ หนแล้ว เขาก็ บอกว่า เขีย้ วนีเ่ ข้าไปอยูใ่ นตัวสตาร์บกั ส์แล้ว โอ้เชื่อไหม? โอ้ : เชือ่ สิพ่ี พีบ่ ก๊ั พูดอะไรมาผมเชือ่ หมด นั่นคือสิ่งที่โอ้ประทับใจในตัวสตาร์บักส์? มาริโอ้ : พี่บั๊กเขาเคยนั่งรถกลับบ้านกับผม เราขับรถกลับจากนครนายกด้วยกันสองคน เขาก็เป็นพี่ที่ดี ชวนคุยไม่ให้ผมหลับ เปิล้ : แล้ววันนัน้ ขับกลับไปกันกีค่ น? มาริโอ้ : สองคนครับ เปิล้ : แล้วจริงๆ รูห้ รือเปล่าว่าไม่ได้มแี ค่สองคนนะ ยังมีสง่ิ มีชวี ติ นับล้านตัวอยูใ่ นรถนัน้ ด้วย (หัวเราะ) แล้วคิดว่าการเอาดาราสวยๆ อย่างชมพู่หรืออั้มมาร่วมงาน มันช่วยสร้างแรงดึงดูดให้กับคนดูได้ขนาดไหน เปิล้ : ผมว่าเป็นความต้องการของผูก้ ำกับและคนเขียนบท ทีเ่ ขาคิดกันว่าคาแร็กเตอร์นต้ี อ้ งเป็น อัม้ พัชราภา เท่านั้น ซึ่งตอนแรกเขาก็คิดว่าจะเกินฝันเราไปหรือเปล่า ก็ลองโทร.ไปหาเขาดู เราก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาคง ไม่เล่นหรอก เพราะหนังเรามันประเภทปัญญาอ่อนประมาณนี้ พอถามอั้มว่า เล่นหนังสาระแนไหม? เรือ่ งต่อไป เขาคิดแป๊บเดียว เล่นค่ะ เรือ่ งอะไร สาระแนเห็นผี อุย๊ ! เหรอ อย่างนีอ้ ม้ั ก็ตอ้ งตลกสิ เราก็บอก ไม่ตอ้ ง เป็นตัวอัม้ นีแ่ หละ ซึง่ เราก็แบบ... ไหนใครบอกว่าอัม้ ยาก แต่อม้ั ก็ทง้ิ ระเบิดไว้ลกู หนึง่ ว่า พี!่ อัม้ งีเ่ ง่านะ ถ้าจะทำงานกับอั้ม เราก็ตายละ ซูเปอร์สตาร์ทำงานยาก แต่เราก็บอกไปว่า ไม่เป็นไรหรอก พวกพี่ก็งี่เง่า เหมือนกัน แต่พอได้ทำงานร่วมกัน ทุกคนประทับใจอัม้ เธอมีความเป็นมืออาชีพมาก ดูภายนอกอาจจะเป็น คนเฉยๆ ไม่คอ่ ยตลกโปกฮา แต่พอถึงเวลาเข้าฉาก คุณจะได้เห็นอัม้ ในบททีไ่ ม่เคยเล่นมาก่อน กับบทสาว โคโยตีท้ ก่ี วน… มากๆ โอ้ : พีอ่ ม้ั ทุม่ เทกับการแสดงมากๆ เพราะโอ้ตอ้ งเล่นกับพีเ่ ขาตลอด ฉากทีเ่ ขาต้องเมา พีอ่ ม้ั ก็ขอกินเหล้าจริงๆ

“คือซุป’ตาร์อย่าง ‘อั้ม’ เขาระดับมืออาชีพแล้ว เราอาจจะเคยเห็นเขาเล่น ละครทีวี นางอิจฉา นางเอกแสนดี แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเห็น คือบทตลก นี่เป็นเหตุผล หนึ่งว่าทำไมเราถึง เลือกอั้ม”

นาคร ศิลาชัย

“คงเป็นเพราะกำพืด ของทีมงานและ ของพวกเราสามคน วิลลี่-เปิ้ล-หอย ด้วย ไม่ว่าจะทำหนังรัก หนังบู๊ หนังแอ็กชัน หนังอะไรก็ตาม มันก็ตลกไปหมด”

ฮึ! ใช้แรงงาน เยี่ยงทาสแล้วนะพี่

วิลลี่ แมคอินทอช

มองหน้า หาเรื่อง เหรอเพ่!!!


15

“การทำหนังเป็นการเล่าเรื่องให้คนฟังให้คนดู ถ้าเรื่องเราสนุก เราเล่าด้วยความสนุกสนาน ทีมงานทำงานด้วยความสนุกสนาน นักแสดงสนุกที่จะสวมบทบาทคาแร็กเตอร์นั้น ผมว่าอันนี้แหละคือ เสน่ห์ของหนัง สิ่งที่สาระแนมีก็มีในอย่างที่บอกมาครบ ทุกคนพร้อมที่จะมาสนุกในการทำงาน เพื่อที่จะให้คนดูได้ร่วมสนุกกับเรา”

นฤบดี เวชกรรม

หอย เรนเจอร์

ไม่ไหวแล้ว! คัต...

ภาพนี้สตรีมีครรภ์ควรใช้วิจารณญาณ ในการลอกเลียนแบบ

แต่แค่นดิ เดียวนะพี่ ให้พอได้ความรูส้ กึ จะได้ไม่ดู fake หรือฉากอืน่ ๆ พีอ่ ม้ั ก็ใส่เต็มตลอด ไม่มี กั๊กเลย ซึ่งปกติผมรู้จักกับพี่อั้มอยู่แล้ว รู้ว่าพี่เขาเป็นนักแสดงมืออาชีพ และเป็นนักแสดงที่เก่ง ด้วย สวยด้วย พอได้มาทำงานกับพีอ่ ม้ั ก็พบว่าพีอ่ ม้ั น่ารักมาก ทำงานด้วยง่ายมาก เหมือนเป็นพี่ คนหนึ่งที่คุยด้วยได้ทุกเรื่องครับ แล้วแขกรับเชิญในแต่ละครั้งเราคัดมาอย่างไร เปิ้ล : รู้จัก ต้องรู้ว่ากำพืดคนนี้ต้องมาทางสาระแน ถึงจะเอามาเล่นกันได้ ไม่งั้นคุยกันนาน อีกอย่างนักแสดงก็ตอ้ งมานัง่ fake มาเล่นให้ได้ตามบท มันไม่ใช่ อย่างโอ้ พวกเรารูต้ วั จริงเขาไง ว่าตัวจริงเขาไม่ธรรมดา เขาจะมีอะไรลึกๆ ของเขาเป็นทางคอเมดี้ที่เขาอาจไม่รู้ตัวว่าเขามีอะไร แสบๆ อยู่ อย่างมาริโอ้เคยเป็นสังคังมาแล้ว จริงเหรอโอ้? มาริโอ้ : จริงพี่! ผมเคยถามเพื่อนมาแล้วว่าผมเป็นอะไรตรงนี้ มันแสบๆ เพื่อนก็บอกว่า โอ้ แกเป็นสังคังแล้ว ทุเรศมาก โคตรเน่าเลย (แล้วไม่อายเหรอ?) อายทำไม มันไม่ใช่เรือ่ งน่าอายเลย เปิล้ : นีไ่ ง ทีเ่ ราเอาโอ้มาเล่นเพราะเรารูว้ า่ โอ้เป็นสังคังเหมือนกับพวกเรา เป็นเหตุผลใหญ่กอ่ นที่ เราจะคัดใครมาเล่น เราต้องไปสืบมาก่อนว่าเขาเป็นสังคังหรือยัง ถ้าเคยเป็นแล้วก็เข้าทีมกันได้ เพราะพวกเราเป็นมนุษย์สังคัง สังคังนี่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีนะ มันเป็นภาษาจีน มาจาก... อั๊วว่า สิ่งสังคังที่สุกของมานุกก็คือความดี ความดีคือสิ่งสังคังที่ทุกคงม่ายควรขาดและละเลย เพราะฉะนัน้ ทุกคงต้องทำตัวให้สงั คังไว้ โอ้กม็ คี วามสังคังต่อภาพยนตร์เรือ่ งนี้ ภาพยนตร์เรือ่ งนี้ ขาดโอ้ไม่ได้เพราะโอ้เปงสังคัง (หัวเราะทัง้ ห้อง) การได้ร่วมงานกับทีมงานสาระแน โดยเฉพาะกับพี่เปิ้ล โอ้คิดว่าได้อะไรกลับมาบ้าง มาริโอ้ : พี่เปิ้ลเป็นคนน่ารัก ถึงแม้จะเป็นผู้บริหารของบริษัท แต่เวลาพี่เปิ้ลทำงาน ตอนเล่น อะไรแล้วต้องเทก หรือเล่นผิด พอพี่เป้มาบอกอะไร พี่เปิ้ลก็เชื่อฟังแล้วก็ทำตามที่บอก คือถึง แม้วา่ จะเป็นผูบ้ ริหารแต่กน็ อ้ มรับคำติชมทุกอย่างทีม่ คี รับ เปิล้ : จริงๆ แล้วโอ้กพ็ ดู แบบนีก้ บั ทุกคนนะ กับ พีอ่ อ๊ ฟ พงษ์พฒ ั น์ ก็พดู แบบนี้ (หัวเราะ) มาริโอ้ : พีห่ อยเป็นคนทีม่ คี วามเป็นธรรมชาติสงู อาจจะดูเหมือนว่าเขาไม่คอ่ ยคิดมุก แต่เวลา เขาเล่นเขาจะมีมกุ สดออกมา ซึง่ เป็นธรรมชาติมาก ผมคิดว่าผมได้ความเป็นธรรมชาติสว่ นนีม้ า จากพี่หอยครับ ส่วนพี่วิลลี่จะเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรต้องคิดก่อน มีการวางแผน เขาจะ คิดมาก่อน ไม่ใช่ทำไปส่งๆ และพีอ่ ม้ั คือความเป็นกันเอง ถึงเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ แต่เขาไม่หวง วิชา มีอะไรก็จะสอนเรา เขาไม่เคยบ่นเลยว่าร้อนหรือเหนื่อย เขามีความเป็นมืออาชีพสูง สาระแนเห็นผี ครั้งนี้ ทีเด็ดอยู่ที่อะไร ที่คิดว่าคนดูจะต้องไปดูให้ได้ เปิ้ล : เป็นหนังตลกเรื่องหนึ่งที่เราเล่าเรื่องผีที่เกิดขึ้นจริงๆ กับพวกเรา จากประสบการณ์ตรง เพราะฉะนั้น ก็น่าจะเป็นหนังผีที่แปลกและแตกต่างจากหนังผีเรื่องอื่นแน่นอน แต่ที่รับรองและ รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์กค็ อื ความฮา ตลกแน่นอน มาริโอ้ : แฟนๆ ของสาระแนต้องชอบอยู่แล้ว ตั้งแต่ห้าวเป้ง มาสิบล้อ จนถึง สาระแนเห็นผี ความฮาจะยิง่ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และเสน่หแ์ ต่ละเรือ่ งก็ไม่เหมือนกัน และสิง่ ทีเ่ จ๋งทีส่ ดุ คือ ผีของแก๊ง สาระแนจะไม่เหมือนที่อื่น เพราะเขาเอามาจากเรื่องที่พี่ๆ เขาเคยเจอ แล้วเอาเรื่องราวเหล่านั้น มารวมกันได้ นัน่ คือความเจ๋งของหนังเรือ่ งนีค้ รับ และผมกับพีบ่ ก๊ั ก็ใส่กนั เต็มทีจ่ ริงๆ ครับ

ติดตามชมความขนพองสยองฮาของ ‘สาระแนเห็นผี’ หนังผี เรื่องแรกในแบบสาระแน้ สาระแน และแขกรับเชิญสุดฮาอย่าง หม่ำ จ๊กมก, ซูโม่ กิก๊ , เด๋อ ดอกสะเดา, จาตุรงค์ มกจ๊ก, เฮียหมู บางรัก, เป้ย ปานวาด และ กระแต ศุภักษร ได้ที่โรงภาพยนตร์ ใกล้บ้านคุณ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป


คุณการุณ สามสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัย สารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ประธานอาชี ว ศึ ก ษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณพิชญา เมืองเนาว์ ผู ้ อ ำนวยการสถานี โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร. มังกร หริรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ แผนสำนักงานคณะ กรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ประธานในพิธีเปิด

โครงการสุดยอดคนพันธุ์อา ใกล้ จ ะถึ ง รอบตั ด สิ นกั บ การประกวดค้ น หาสุ ด ยอด คนพันธุ์อา ในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ โดย กรมประชาสั ม พั น ธ์ และสำนั ก งานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ก็ได้สานต่อโครงการประกวดสุดยอดคนพันธุ์อา ประจำปี 2553 กั นต่ อ ซึ ่ ง ครั ้ ง นี ้ เป็ นการจั ด ขึ ้ นที ่ จ ั ง หวั ด สุราษฎร์ธานี โดยเป็นการคัดเลือกตัวแทนประจำภาคใต้ โดย ดร. มั ง กร หริ ร ั ก ษ์ ที ่ ป รึ ก ษาด้ า นนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ น ประธานเปิ ด โครงการประกวดสุ ด ยอดคนพั นธุ ์ อ า มี น ้ อ งๆ นั ก เรี ย น นักศึกษาจากสถานศึกษาสายอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจมาเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการคัดเลือกตัวแทนในครั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกตัวแทน จาก 7 ประเภทวิชา ประเภทวิชาละ 3 คน รวมทัง้ สิน้ 21 คน เพือ่ เข้าร่วมการคัดเลือกระดับประเทศ โดยการใช้วธิ วี ดั พืน้ ฐาน ความรู ้ ด ้ า นวิ ช าชี พ มาเป็ น ตั ว ตั ด สิ น เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ค นที ่ ม ี บุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาการและสันทนาการ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะได้ปรับเปลี่ยน ภาพลั ก ษณ์ ข องตนเองไปในทางที ่ ด ี ข ึ ้ น ทั ้ ง ทางด้ า นการ สือ่ สารและบุคลิกภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิม่ เติมสมรรถนะ ด้านวิชาชีพให้ดยี ง่ิ ขึน้ และได้รว่ มกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว โดยการปลู ก ต้ น ไม้ โดยมี คุณอุเทน ตันตรีบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ การประกวดสุดยอดคนพันธุ์อาครั้งต่อไป จะจัดการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากภาคเหนือที่จังหวัด เชียงใหม่ โดยเหลืออีก 21 คนสุดท้าย เพื่อที่จะมาตัดสินกัน ในรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sudyodkhonphanr.com หรือโทร. 0-2281-5555 ต่อ 1394 และ 1712


คุณอุเทน ตันตรีบรู ณ์ หั ว หน้ า สำนั ก งานจั ง หวั ด สุราษฎร์ธานี ว่าทีผ่ วู้ า่ ราชการ จังหวัดกระบี่ ประธานในพิธี เฉลิมพระเกียรติ

คณะผู ้ บ ริ ห ารถ่ า ยภาพร่ ว มกั บ นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

โครงการประกวด สุดยอดคนพันธุ์อามีน้องๆ นักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษา สายอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาอาชีวะจาก 7 ประเภทวิชา ประเภทวิชาละ 3 คน รวมทัง้ สิน้ 21 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ โดยในรอบ สุดท้ายจะมีผู้เข้ารอบจากภาคต่างๆ รวมกัน กว่า 105 คน ก่อนที่จะถูกคัดให้เหลือ สุดยอดคนพันธุ์อาแค่เพียง หนึ่งเดียว


18

GADGET

CONCERT

Canon Legria M32

หากใครกำลังมองหาอุปกรณ์เพื่อใช้เก็บภาพประทับใจในทุกกิจกรรมของปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบเต็มเหนี่ยวทั้งภาพและเสียง เราขอแนะนำกล้อง ถ่ายวิดีโอ Canon Legria M32 ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีของภาพนิ่งที่คุณวางใจได้ สู่ที่สุดของความคมชัดแห่งภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่ง รองรับการบันทึกวิดีโอ ในระบบ Full HD ที่ 1920x1080 พร้อมหน่วยความจำในตัวเครื่องขนาด 64 GB (และสามารถเพิ่มการ์ดความจำเบิ้ลเข้าไปได้อีก 64 GB) นอกจากนี้ จอ LCD ขนาด 2.7 นิว้ ยังมาพร้อมกับระบบทัชสกรีนและแสดงภาพได้เต็มพืน้ ทีข่ องหน้าจอ ฟังก์ชนั ใหม่ทใ่ี ส่เพิม่ เข้ามาอย่างโหมดถ่ายภาพออโต้อจั ฉริยะ Smart Auto ก็ชว่ ยปรับรูปแบบ การบันทึกวิดีโอตามเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อภาพที่คมชัดในทุกสภาพแวดล้อมมากถึง 31 รูปแบบ เรียกได้ว่าจะปาร์ตี้กันแบบสุดเหวี่ยงหรือออกไป ท่องเที่ยวแบบสุดขีด ภาพที่ออกมายังคงความคมชัดและนิ่งสนิทอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญ ยังเปิดตัวด้วยราคาเพียงแค่ 34,000 บาท เท่านั้น

MOVIE

FESTIVAL

SPY Urban Vineyard

ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ซ้ำใครสำหรับคนเมืองที่ต้องการหาที่นั่งชิลๆ และบรรยากาศ ผ่อนคลาย เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง โดยปีนี้สยาม ไวเนอรี่ ภูมิใจ นำเสนอ SPY Urban Vineyard ไร่องุ่นใจกลางเมือง ที่จำลองเอาบรรยากาศอันสวยงามและ สุดแสนจะโรแมนติกของไร่องุ่นหัวหิน ฮิลส์ มาไว้ ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า (แยกราชประสงค์) ให้คนทำงานได้สัมผัสแบบไม่ต้องเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ พร้อม มีไวน์รสชาติดีให้คุณดื่มด่ำคลอไปกับเสียงเพลงฟังสบายจากนักร้องชั้นนำ และกิจกรรมมันๆ อีกมากมายที่ทางสยาม ไวเนอรี่ เตรียมมาเพื่อสร้างสรรค์ความสนุกให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ เก็บความสุขกลับบ้านกันไปอย่างเต็มอิ่ม โดยเริ่มประเดิมความสุขกันตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 จนถึง 6 มกราคม 2554 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spyfanclub.com และ www.facebook.com/spyclubthailand

Monsters

หนังแนวเอเลียนบุกโลกอีก เรื่องที่เดินตามความสำเร็จของ District 9 ด้วยการเป็นหนังทุนต่ำ แต่หวังสูง ซึ่งหนังเรื่องนี้เล่าเรื่อง ของชายหญิงคู่หนึ่งที่เดินทางไป ยังเขตหวงห้ามซึ่งกักกันสิ่งมีชีวิต จากนอกโลกเอาไว้ เพื ่ อ เข้ า ไป ช่วยเหลืออีกหนึ่งชีวิตที่ไปติดอยู่ ในนั้น ถ้าคาดหวังว่าจะได้เห็น เอฟเฟ็ ก ต์ ท ำลายล้ า งถล่ ม โลก คงต้องคิดใหม่ เพราะตลอดทัง้ เรือ่ ง ของหนั ง จะเต็ ม ไปด้ ว ยอารมณ์ และความรู้สึกของตัวละครมาก กว่ า ที ่ จ ะเน้ นฉากหวื อ หวาสู ต ร สำเร็จของฮอลลีวดู แต่ถา้ คาดหวัง มุมมองสดใหม่ที่จะได้จากหนัง รับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่ๆ เพราะหนั ง พยายามหลี ก เลี ่ ย ง กฎตายตัวแบบฮอลลีวูด ตั้งแต่ การถ่ายทำ การเขียนบท ไปจน ถึ ง การแสดง กั บ การทำงาน ประเภทเดินทางถ่ายทำไปเรื่อยๆ ค่ำไหนนอนนัน่ และอาศัยชาวบ้าน ละแวกนั ้ น มาเป็ น ตั ว ประกอบ หนั ง เรื ่ อ งนี ้ ก ำกั บ และเขี ย นบท โดย แกเร็ธ เอ็ดเวิร์ดส ที่ผู้กำกับ ชื่อดังอย่าง สตีเวน สปีลเบิร์ก ยกย่องว่าเป็นคลื่นลูกใหม่แห่ง วงการภาพยนตร์ ร่ ว มด้ ว ย นักแสดงนำไม่คุ้นชื่ออย่าง วิตนีย์ เอเบิ ล และ สกู ต แม็ ก ไนรี ย ์ เข้าฉายวันที่ 9 ธันวาคมนี้

ACCESSORY

Sanuk Donny : Limited Edition

“ขอแนะนำรองเท้ายีห่ อ้ Sanuk ครับ เป็นรองเท้าทีผ่ มชอบใส่ เพราะใส่สบาย และคอลเล็กชัน Sanuk Donny คูน่ ี้ ก็เป็น Limited Edition ทีเ่ ขาใช้รปู กระดานโต้คลืน่ มาทำเป็นลายรองเท้า แต่ถา้ ใครทีช่ อบรองเท้าเรียบๆ ไม่หวือหวามาก เขาก็มีรุ่นที่เหมาะกับคนที่มีสไตล์การแต่งตัวที่เรียบๆ แต่ดูดี และรองเท้าของเขาก็สามารถเข้ากับเสื้อผ้าได้ทุกชุด ซึง่ ทีม่ าของรองเท้ายีห่ อ้ นีจ้ ริงๆ แล้วคนไทยเราจะนึกว่าเป็นรองเท้ายีห่ อ้ ไทยทำ แต่จริงๆ เจ้าของเป็นฝรัง่ ทีช่ อบเล่นเซิรฟ์ หรือกระดานโต้คลืน่ แล้วเขาชอบเมืองไทย ก็เลยอยากได้ชอ่ื เพือ่ มาเป็นแบรนด์รองเท้าทีเ่ ขากำลังจะทำ เขาเลยเลือกคำ ว่า ‘สนุก’ ซึง่ เขารูส้ กึ ว่าคำนีม้ คี วามหมายทีด่ ี และผมคิดว่าวัสดุทเ่ี ขาใช้ทำรองเท้านีโ่ อเคเลย เพราะผมเป็นคนทีใ่ ส่รองเท้า แล้วรองเท้าไปเร็วมาก การเย็บการคัตติ้งของเขาทำได้ดีเลยทีเดียว จึงอยากแนะนำให้ลองใช้กันครับ” เลือกให้โดย : ‘ป๊อป’ - ปองกูล สืบซึ้ง นักร้อง

Mai on the Beach

เก็ บ ตั ว มานานตลอดทั ้ ง ปี 2553 สำหรั บ ร็ อ กเกอร์ ส าว ใหม่ เจริญปุระ เพื่อฟิตซ้อมและเตรียม ความพร้ อ มที ่ จ ะมาระเบิ ด บิ ๊ ก คอนเสิร์ตของตัวเองในช่วงส่งท้าย ปีเก่า กับ Mai on the Beach ทีเ่ จ้าตัว บอกว่ า รอคอยมานานในการมี คอนเสิร์ตเดี่ยวในฝันริมทะเลแบบนี้ ดั ง นั ้ น ใครที ่ เป็ น แฟนคลั บ หรื อ ชืน่ ชอบผลงานเพลงเพราะๆ ของเธอ ต้ อ งไม่ พ ลาดที ่ จ ะเก็ บ กระเป๋ า ไป อะโลฮ่ากัน! เพราะนอกจากโชว์ที่ เต็ ม ไปด้ ว ยความอลั ง การบน หาดทรายขาวริมทะเลแล้ว คุณยัง จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ จากวิวสวยๆ ของ Ocean Marina Yacht Club PATTAYA ท่าจอดเรือ ยอชต์ที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดใน เอเชีย ที่ใหม่และทางเอ-ไทม์ ผู้จัด งาน ใช้ เป็ นฐานทั พ เพื ่ อ ส่ ง มอบ ความสุ ข ให้ แ ก่ ท ุ ก คน พร้ อ มแขก รับเชิญคนสนิท อาทิ โจ-ก้อง โตโน่ ไทยเทเนียม ที่พร้อมใจกันแท็กทีม มาร่วมสร้างสีสันให้การแสดงในคืน วันเสาร์ท ่ี 18 ธันวาคม 2553 กลาย เป็นค่ำคืนสุดพิเศษที่รับรองว่าคุณ จะลื ม ไม่ ล งกั น เลยที เดี ย ว บั ต ร คอนเสิ ร ์ ต Mai on the Beach มี จ ำหน่ า ยที ่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุ ก สาขา หรื อ คลิ ก เข้ า ไปที ่ www.thaiticketmajor.com

BOOK

จากจิตวิญญาณถึงบ้านเมือง รวมปาฐกถา พ.ศ. 2552-2553 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

“หนังสือเล่มใหม่ลา่ สุดของอาจารย์เสกทีเ่ รารอมานาน ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วปาฐกถาทัง้ หมดทีร่ วมอยูใ่ นเล่มนี ้ หลายคนทีต่ ดิ ตามงานของอาจารย์คง ทราบดีวา่ เคยตีพมิ พ์ลงในสือ่ ต่างๆ มาแล้วต่างกรรมต่างวาระกันไป แต่การนำมารวบรวมไว้อกี ครัง้ ก็ทำให้อา่ นได้สะดวกและสามารถจับประเด็น ความคิดของอาจารย์ได้ต่อเนื่องกว่า หลายคนบอกว่าอ่านปาฐกถาของอาจารย์เสกแล้วรู้สึกเหมือนอ่านงานที่อาจารย์เขียน เพราะถ้อยคำและ สำนวนนั้นสละสลวย คมคาย และให้แง่คิดเทียบเท่างานเขียนเลยก็ว่าได้ ซึ่งเราว่าน้อยคนที่จะกล่าวปาฐกถาแล้วยังมีคนรออ่านฉบับตีพิมพ์ได้ อย่างนี้ เราชอบตอนเศรษฐศาสน์กับการผลิตอวิชชาเชิงโครงสร้างมากเป็นพิเศษ (คำว่าเศรษฐศาสน์ในที่นี้คือ ลัทธิบูชาเศรษฐกิจ ที่อาจารย์ บอกไว้ว่า ‘ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการพินิจโลกโดยภววิสัย หากเป็นแค่ความเชื่อทางอัตวิสัย ที่งอกมาจากปรารถนาของคนบางกลุ่ม แต่เมื่อถูก ยึดถือกันเป็นจำนวนมากจึงกลายเป็นลัทธิความเชื่อที่ไม่ต่างอะไรกับศาสนาบางนิกาย’) นี่คือหนังสืออีกเล่มที่เราสนุกกับการตะลุยอ่านมาก” เลือกให้โดย : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day BULLETIN


19

RESTAURANT

Ambience

“ขอแนะนำร้าน Ambience ซึ่งผมคิดว่าเป็นร้านอาหารที่ให้ความรู้สึกว่าเรากำลังมานั่งทานข้าวอยู่บ้านเพื่อนครับ หรือให้อารมณ์ประมาณเรา ได้มาเฮาส์ปาร์ตี้บ้านคนรู้จัก โดยเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์จะมีวงดนตรีอะคูสติกมาเล่นให้เราฟังด้วย ซึ่งให้อารมณ์ที่ชิลมาก และเข้ากับชื่อร้านที่ แปลว่าบรรยากาศอีกด้วยครับ เมนูแนะนำเลยก็คอื นาโชสองสี เป็นนาโชทีค่ รึง่ หนึง่ เป็นผักโขม ส่วนอีกครึง่ เป็นหมูสบั ซึง่ ปรุงรสได้อร่อยมาก อีกเมนูหนึง่ ก็ คือปลาหมึกแย่งหยิบ ซึ่งให้อารมณ์เหมือนเราทานปลาหมึกบดตามรถเข็น แต่ของเขาเป็นปลาหมึกสดที่ทอดกรอบและโรยด้วยถั่ว ส่วนตัวผมชอบ บรรยากาศของร้าน ความสบายและความเป็นกันเอง ร้านนี้เขาใช้บ้านหลังใหญ่มาทำเป็นร้านอาหารแล้วมีสวนมีต้นไม้ เลยทำให้บรรยากาศร่มรื่น มากทั้งๆ ที่อยู่ใจกลางสุขุมวิท 31 ครับ” รายละเอียดเพิ่มเติม www.ambiencebangkok.com เลือกให้โดย : ‘เบล’ - สุพล พัวศิริรักษ์ นักร้อง

EXHIBITION

สีแสงแสดงชีวิต

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น นักเดินทาง ที่ไม่ว่าจะเสด็จฯ เยือนที่ไหนก็มักจะต้องมีกล้องถ่ายรูปติดพระองค์ไปด้วยเสมอ ซึ่งนิทรรศการนี้จะจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวน 166 ภาพ ซึ่งเป็นภาพถ่ายจากการเสด็จฯ เยือนตามที่ต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศในช่วงปี 2553 นอกเหนือจากภาพถ่ายแล้ว ยังมีของ ส่วนพระองค์มาช่วยประกอบในงานนิทรรศการครั้งนี้ เช่น กล้องถ่ายรูป สมุดโน้ต ปากกา หรือ ของที่ระลึกที่มาจากการเดินทางต่างๆ เพื่อประกอบการเล่าเรื่องจากภาพถ่าย ซึ่งทั้งหมดนี้จะ ทำให้ผู้เข้าชมได้เห็นมุมมองต่างๆ ที่มีมิติน่าสนใจ สื่อให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง และการถ่ายภาพของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจน เปิดแสดงให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2553 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร C

M

Y

COSMETIC

WEBSITE

Oriflame

ใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกที และการเปลี่ยนลุคของสาวๆ ก็ถือ เป็นเทรนด์หนึ่งที่ควบคู่กันมาในช่วงเวลาแบบนี้ ซึ่งกูรูบิวตี้ หลายสำนักต่างก็มีเคล็ดลับในการแต่งเสริมเติมสวยที่ต่างกัน ออกไป แต่วิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดและดูจะถูกใจสาวไทยเสียเป็น ส่วนมากก็คือ ‘การปรับลุคตามราศีเกิด’ ซึ่งงานนี้ Oriflame แบรนด์เครือ่ งสำอางจากสวีเดน ก็ได้ทะยานออกตัวมาแนะนำ คอลเล็กชัน Beauty Secret Chinese Astrology เป็นเจ้าแรกๆ เริ ่ ม กั นตั ้ ง แต่ ส าวที ่ เ กิ ด เดื อ นมกราคมที ่ ช อบความหรู ห รา เหนืออื่นใด ควรใช้ Giordani Gold Rejuvenation Foundation รองพื ้ น เนื ้ อ เนี ย นเรี ย บเพื ่ อ ใบหน้ า สุ ด เปอร์ เ ฟ็ ก ต์ สาว กุมภาพันธ์ที่สดใสร่าเริงอยู่เสมอ ก็คู่ควรกับ Dynamic Duo Eyeliner ดินสอเขียนขอบตาที่ให้เส้นเฉียบคม และ Visions Vibes Lip Gloss ลิปกลอสสีหวานฉ่ำ ส่วนสาวๆ ทีเ่ กิดในเดือน มีนาคม เขาว่ากันว่าเป็นสาวหวาน ซึ่งก็ไม่มีอะไรจะเหมาะ เกินกว่า Oriflame Beauty Hydra Colour Lipstick ทีเ่ ต็มไปด้วย เฉดสีหวานๆ อย่างพีชและชมพูกลีบกุหลาบอีกแล้ว เห็นทีจะ ไล่ให้ครบทั้ง 12 เดือนเกิด ไม่ไหวเสียแล้ว เอาเป็นว่าใครที่ เกิดเดือนไหนและอยากรู้ว่าใบหน้าสวยๆ ของคุณควรจะใช้ อะไร หาคำตอบได้ ท ี ่ ช ็ อ ป Oriflame ทั ่ ว ประเทศ หรื อ ดู รายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ที่ www.oriflame.com

GIVE

บริจาคของขวัญปีใหม่กับโครงการโรงพยาบาลมีสุข

เทศกาลปีใหม่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง โครงการโรงพยาบาลมีสุข ของมูลนิธิกระจกเงา เลยขอชวนคน ใจดีมาร่วมปันความสุขและกำลังใจให้กับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลชลประทาน และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) เพื่อเป็นของขวัญแสนวิเศษให้ผู้ป่วยเด็กที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ด้วยการส่ง ‘ของขวัญสร้างสุข’ ทีค่ ณ ุ สามารถให้ได้ เช่น ของเล่นสำหรับเด็ก อุปกรณ์เครือ่ งเขียน นมกล่องทุกชนิด ตุก๊ ตาหรือของที่คุณไม่ใช้ แล้ว หรือร่วมสมทบทุนกิจกรรมครั้งนี้ผ่านบัญชีโครงการโรงพยาบาลมีสุข โดยมูลนิธิกระจกเงา ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเซ็นจูรี เดอะ มูฟวี พลาซ่า เลขที่บัญชี 208-202928-4 ประเภทออมทรัพย์ สอบถาม วิธีการรับบริจาคหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ 08-0637-4751 หรือ 0-2941-4194-5 ต่อ 103

CM

MY

CY

CMY

K

www.grandma maryrocks.com

คุ ณ ยายของใครหลายคน อาจจะมี ง านอดิ เรกเป็ นการถั ก โครเชต์ เลี ้ ย งแมว ปลู ก ต้ น ไม้ หรือเลี้ยงหลานวัยกระเตาะ แต่ ไม่ใช่สำหรับคุณยายแมรีผู้มีงาน อดิเรกที่เร้าใจมากกว่านั้น คือการ หยิ บ กี ต าร์ ม าโซโลกั น แบบสดๆ แบบที่นักกีตาร์หลายคนยังอาย ทีเ่ ด็ดกว่านัน้ คือคุณยายแมรีเชือ่ ว่า จะร็อกหรือไม่ร็อกมันอยู่ที่หัวใจ เพราะฉะนั ้ น เสื ้ อ ผ้ า หน้ า ผม ของคุ ณ ยายท่ า นนี ้ จ ึ ง เป็ น แบบ สมัยนิยมของคุณยายทั่วไป ส่วน บรรยากาศก็ไม่เกี่ยว เพราะคุณ ยายนั่งโซโลกันบนโซฟาที่มีหมอน ลายดอกวางประดับไว้แบบสวยๆ ซึ่งถึงตอนนี้จะเรียกว่าเป็นแค่งาน อดิเรกก็คงไม่ได้แล้ว เพราะคุณ ยายแมรีเล่นได้ดีจนได้ออกอัลบั้ม เดี ่ ย วของตั ว เอง ใครอยากเห็ น ฝีมือโซโลของคุณยาย สามารถ แวะเข้าไปชมคลิปวิดีโอ หรือสั่ง ซื้อซีดีได้ที ่ www.grandmamary rocks.com


CALENDAR

20

10 - 16 DECEMBER 2010

FRI

MON

TUE

WED

THU

Underground Figures Festival 4th

Winking While Talking

The Glass Master by Master Glass

Carmen

กลั บ มาอี ก ครั ้ ง กั บ ‘เทศกาลตุ ๊ ก ตาใต้ ด ิ น ’ การแสดงผลงานศิลปะ สื ่ อ ผสมในรู ป แบบของ ตุก๊ ตา ซึง่ เป็นการรวบรวม ผลงานของผู ้ ร ั ก และ สนใจในการประดิ ษ ฐ์ ตุ๊กตา (Custom Figures) วันนีถ้ งึ 31 ธันวาคม 2553 ณ อาร์ตกอริลลาส์ อาร์ตแกลเลอเรีย

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ร่วมสมัย ‘ปากว่า ตาขยิบ’ โดย ณัฐ เเสนชื่น นำ เสนอเรื่องราวการสังเกต ของสั ญ ลั ก ษณ์ ต ่ า งๆ การตี ค วามหมายเเละ กลั ่ น กรองสิ ่ ง ที ่ ม นุ ษ ย์ มองเห็ น ในชี ว ิ ต ประจำ วันหรือในสังคม วันนี้ถึง 5 มกราคม 2554 ณ WTF Cafe and Gallery สุขุมวิท 51

น ิ ท ร ร ศ ก า รโ ด ย จิรวัฒน ชวนะธิต ศิลปิน ผู้รังสรรค์แก้ว โดยได้นำ ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ม า ผนวกกั บ วั ฒ นธรรม ศิ ล ปะการทำแก้ ว มา นำเสนอในรู ป แบบไทย ประยุกต์ที่งดงาม แปลก ตา วันนี้ถึง 5 มกราคม 2554 ณ แอดบอง แกลเลอเรีย บองมาร์เช มาร์เก็ตเพลซ

บ า ง ก อ ก โอ เป ร า เปิดเทศกาลที่ 10 ด้วย สัปดาห์มหาอุปรากรโลก ครั้งที่ 3 ด้วย ‘คาร์เมน’ เรื่องรักสามเส้าของสาว ยิปซีเสน่ห์แรง นายสิบ ผู้สละเกียรติศักดิ์บูชารัก กั บ หนุ ่ ม นั ก สู ้ ก ระทิ ง เลื่องชื่อ ซึ่งจบด้วยเลือด และความตาย... วันนี้ถึง 17 ธันวาคม 2553 รอบแสดงเวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ วั ฒ นธรมแห่ ง ประเทศ ไทย จำหน่ายบัตรผ่าน ไท ย ท ิ ก เ ก ็ ต เม เจ อ ร ์ ทุกสาขา

Happy Times Are Here Again

นิ ท รรศการที ่ จ ะทำ ให้ ไอเดี ย ในการตกแต่ ง ห้องของคุณบรรเจิด กับ วิธีการจัดห้องในรูปแบบ ทีน่ ำเสียงเพลงมาประกอบ ไม่ ว ่ า จะเป็ น แนวแจ๊ ซ ชิลเอาต์ ไปจนถึงฟังก์รอ็ ก และหาซือ้ สินค้าไอเดียเก๋ๆ หลากหลายในการ ตกแต่งบ้านได้อีกเพียบ วันนี้ถึง 23 มกราคม 2554 ณ เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์

11 12 SAT

SUN

Overcoat Music Festival 2010

Be My Guest Most Wanted The Famous Comedy Concert

เทศกาลคอนเสิ ร ์ ต รูปแบบใหม่ ฟังดนตรี สบายๆ พร้อมอากาศ หนาวเย็ นที ่ โอบล้ อ มไป ด้วยขุนเขาและสายหมอก พบกั บ ศิ ล ปิ น มากมาย อาทิ เบน ชลาทิศ, บี พีระพัฒน์, บอย พีซ เมกเกอร์, แพรว คณิตกุล ฯลฯ วันนี ้ เวลา 18.00 น. ณ ไร่บี.เอ็น. เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จำหน่าย บั ต รผ่ า นไทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุกสาขา

ปรากฏการณ์ ค รั ้ ง สำคัญของ 13 ศิลปิน คุณภาพบนเวทีคอนเสิรต์ แห่งความฮา คอนเสิร์ต เดียวทีจ่ ะทำให้คณ ุ หัวเราะ และประทับใจจนไม่อยาก ให้จบการแสดง พบกับ กอล์ฟ เบญจพล, มัม ลาโคนิค, อุ้ย รวิวรรณ, ฯลฯ วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็กอารีนา เมืองทองธานี จำหน่าย บั ต รผ่ า นไทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุกสาขา


22

SHOPPING!

นาฬิกาดีไซน์เรียบหรู จาก Nomos นาฬิกาสปอร์ต จาก Seiko

นาฬิกา สีช็อกกิ้งพิงก์ จาก Glam Rock

นาฬิกาสปอร์ต จาก Breitling

THE TIME TO ‘RESET’ ‘เวลา’ เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกนี้มีเท่ากัน แต่สิ่งที่ ไม่เหมือนกันคือการใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อสิ่งต่างๆ บางคนเผาผลาญเวลาไปกับความรู้สึกเหงา เศร้า ซึม กับเรื่องที่เกิดไปแล้ว บางคนก็หมดไปกับงาน ท่วมหัวที่แทบจะเอาตัวไม่รอด ไม่ว่าปีนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับอะไร แต่พอถึงปีใหม่ เมื่อมีการ รีเซตเวลาอีกครั้ง หวังว่าจะใช้เวลาที่ได้รับการจัดสรรมาให้คุ้มค่ากว่าที่เคย

นาฬิกาสายเหล็ก ทรงคลาสสิก จาก Tag Heuer

นาฬิกาผู้ชาย สายหนัง สีดำ จาก Zenith

นาฬิกาสายหนัง สีขาว จาก Gucci นาฬิกาหน้าปัด ล้อมเพชร จาก Maurier Lacroix

นาฬิกาดีไซน์เก๋ สีดำ จาก Issey Miyake

นาฬิกาดิจิตอล จาก Kenneth Cole

WHERE แผนกนาฬิกา เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน


ALL ABOUT BIZ

24

BIZ LIFE

NOBODY’S ALWAYS RIGHT พัชรี บุญมา

Director of Sales & Marketing แห่งโรงแรม Aloft ที่มีวิสัยทัศน์ แบบก้ า วกระโดดและแปลกใหม่ ด้ ว ยการนำเอาเทรนด์ ต่ า งๆ ใน อนาคต ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิง เทคโนโลยี โซเชียลเน็ตเวิร์ก และ ไลฟ์สไตล์ของคน Gen Y มาใส่ไว้ในบริการของโรงแรม จนก่อให้เกิด โรงแรมแนวใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทย

• งานโรงแรมถือเป็นงานบริการทีต่ อ้ งสร้างความรูส้ กึ อันดีและความประทับใจ แก่ลูกค้า ดังนั้น เราจึงไม่ควรย่ำซ้ำอยู่กับที่ด้วยวิธีการให้บริการแบบเดิมๆ แต่จำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมองหาอะไรใหม่ๆ หรือสิง่ ทีค่ าดไม่ถงึ ว่าจะมีใครทำ มาประยุกต์อยู่เสมอเพื่อสร้างความโดดเด่นให้แก่ธุรกิจของเรา • โดยส่วนตัวเรามองว่าต่อไปในอนาคต ธุรกิจการให้บริการอย่างโรงแรม จะไม่ได้มสี ว่ นแค่การสร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้าอีกต่อไป แต่คงจะดีกว่า ถ้าเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจด้วยการเป็นสถานที่ที่สามารถสร้าง แรงบันดาลใจ ให้พลังในการขับเคลือ่ นชีวติ หรือมอบไลฟ์สไตล์ดๆี ให้แก่ลกู ค้า ได้ด้วย • สำหรับบทบาทการเป็นผู้บริหาร ยอมรับว่าเหนื่อย แต่เป็นการเหนื่อยที่มา พร้อมกับความสุขและความภูมิใจ เพราะในการที่เราได้ลงมือคิดและทำ แต่ละโปรเจ็กต์ด้วยตัวเอง มันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราเริ่มทำจากศูนย์ และ ในที่สุดมันก็เพิ่มคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆ เวลาที่งานสำเร็จออกมาก็ถือว่าเราได้ ทำทุกอย่างเต็มร้อยคะแนน • เราเป็นผู้บริหารที่อยากเห็นพนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักที่จะ think out of the box หรือ be creative เพราะด้วยความที่เราเป็นธุรกิจโรงแรม แนวใหม่ พนักงานที่จะเข้ามาทำงานกับเราก็ควรที่จะมีคุณสมบัติในข้อนี้ • เราไม่เคยมองว่าความคิดใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่เป็นความเสี่ยงเลย แต่เรา มองว่านี่คืออีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจ เป็นความท้าทายที่เราน่าจะลองทำดู ทุกอย่างไม่มีถูกหรือผิด ไม่มีใครที่ always right! แม้แต่คนที่เป็นผู้บริหาร ถ้าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ เราก็ยังได้บทเรียนจากความผิดพลาดนั้น อยู่ดี • ในการทำงานซึ่งประกอบด้วยลักษณะงานหลากหลายรูปแบบ เราจึงต้อง อาศั ย คนจากหลายๆ แผนกทำงานร่ ว มกั น ดั ง นั ้ น การทำงานเป็ นที ม ย่อมสำคัญกว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาจำกัดตัวเองว่ามีหน้าที่อะไร • ผู้บริหารที่ดีก็ย่อมอยากเห็นพนักงานมีความก้าวหน้า เราเลยจะมีวิธีการฝึก พวกเขาว่า เวลาที่ประสบปัญหาอะไรในการทำงาน แน่นอนว่าคุณต้องเข้า มาบอกเราอยู่แล้ว ซึ่งเราเองก็เปิดประตูรับฟังพวกเขาเสมอ แต่ทั้งนี้คุณควรที่ จะเข้ามาหาเราพร้อมกับ solution ว่าควรจะแก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างไรดี เพราะถ้าเขาทำได้ ผลประโยชน์มันก็ตกอยู่ที่ตัวเขาทั้งนั้น

• คำว่า family ก็สามารถนำมาใช้ในองค์กรได้เช่นกัน เพราะเราไม่อยากให้ พนักงานต้องประหม่าหรือกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าเขาต้องทำงานตามที่เราสั่ง หรือมอบหมายเท่านั้น แต่เราอยากเห็นความอบอุ่นในแบบที่คนในครอบครัว มีให้กัน ทุกคนสามารถแชร์ความคิดกันได้ เรียนรู้ไปด้วยกัน โตไปด้วยกัน ซึ่งถ้ามองในระยะยาว เราว่ามันน่าจะดีตรงที่องค์กรจะมีความแน่นแฟ้นและ สามัคคี • ในเรื่องความสามารถหรือทักษะการทำงานของพนักงาน เราคิดว่ามันเป็น สิ่งที่ฝึกกันได้ ไม่เก่งก็เทรนให้เก่ง แต่สิ่งที่เราเทรนไม่ได้ก็คือ attitude ถ้าให้ เราเลือก เราก็ขอเลือกคนที่มีพื้นฐานความคิดที่ดีมาร่วมงานดีกว่า • อย่างที่บอกว่างานบริการมันต้องอาศัยคนทำงานจากหลายๆ ฝ่ายเข้า ด้วยกัน เราจึงรับไม่ได้กับคนทำงานที่เห็นแก่ตัว เพราะนั่นแสดงให้เห็นว่า หากเขาเข้าไปทำงานในทีมใดหรือแผนกใด ก็อาจส่งผลให้ศักยภาพการ ทำงานเป็นทีมมันลดลง ซึ่งมีผลเชื่อมโยงมาสู่ภาพลักษณ์ขององค์กรแน่นอน • สิง่ ทีเ่ ราให้ความสำคัญในการบริหารคนก็คอื ‘ความสุข’ เราอยากให้พนักงาน ตืน่ มาแล้วอยากมาทำงาน อยากเห็นพนักงานมี energy ซึง่ ทางหนึง่ ทีผ่ บู้ ริหาร อย่างเราจะช่วยได้ก็คือ การทำตัวเองเป็นตัวอย่างให้พวกเขาเห็นว่าเราเป็น ผู้บริหารที่มีความสุขกับการทำงาน รับฟัง และเป็นกันเองกับพวกเขา • ช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของทั้งเราและ ลูกน้องได้ดีที่สุดก็คือ ช่วงที่การทำงานประสบกับปัญหา เพราะนั่นเป็นเวลา ที่ทุกคนจะมาช่วยกันคิด ช่วยกันผนึกกำลังเพื่อแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไป • เราไม่เคยมองปัญหาในแง่ลบ เพราะในระหว่างทางของการทำงานมันย่อม ที่จะต้องเจอกับปัญหาเป็นธรรมดา ถ้าเราแก้ไขและฝ่าฟันมันไปได้ ก็ถือว่า เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นมาว่าครั้งต่อไปเราควรทำอะไร และไม่ควรทำอะไร หรือพูดง่ายๆ ว่าปัญหาสามารถนำทางให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ • วิธีหนึ่งที่ช่วยให้เรามีไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานอยู่เสมอก็คือ การสังเกตสิ่ง รอบข้างอยู่เสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี ฯลฯ แล้วมองหาช่องทางว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำไปปรับใช้กับ รูปแบบงานที่ทำอยู่ รวมทั้งต้องมีความกล้าที่จะหยิบจับในสิ่งที่มีอยู่แล้วมา mix&match เพื่อให้ออกมาเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งถ้าถามว่าอะไรคือความสนุกของ งานผู้บริหารโรงแรม เราก็คิดว่าคงเป็นคำตอบนี้แหละ

IKEA

แม้จะเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ยักษ์ ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงไป ทั่วโลก แต่ IKEA ก็ยังไม่หยุดนิ่งที่จะ ทำให้สินค้าของตัวเองมีสิ่งใหม่ๆ เพื่อ ดึงดูดลูกค้าอยู่เสมอ ล่าสุดพวกเขามี ไอเดี ย ที ่ จ ะทำให้ เฟอร์ น ิ เจอร์ บ ่ ง บอก ความเป็นตัวตนของเจ้าของมากกว่า ที ่ เคย ด้ ว ยการเปิ ด โอกาสให้ ลู ก ค้ า ออกแบบลวดลายบนเฟอร์ น ิ เจอร์ ได้ ด้ ว ยตั ว เอง ไม่ ว ่ า จะเป็ น ลิ ้ นชั ก โต๊ ะ เตียง ก็ทำได้หมด ด้วยวิธีง่ายๆ อย่าง การเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thisismykea. com จากนั้นก็เลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่อยากได้ เลือกลวดลายที่ต้องการ ซึ่ง จะใช้รูปภาพที่โปรดปราน หรือเลือก จากลวดลายที ่ ศ ิ ล ปิ น หลายคนได้ ออกแบบไว้ แ ล้ ว (ถ้ า เลื อ กแบบหลั ง ต้ อ งเสี ย ค่ า ออกแบบให้ ก ั บ ศิ ล ปิ น ประมาณ 10% ด้วย) สุดท้ายก็เลือก วางลวดลายที่เลือกไว้บนเฟอร์นิเจอร์ ของคุณ ที่เหลือก็แค่รอการจัดส่ง เท่านี้ ก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นสวยที่ไม่มีใคร ลอกเลียนแบบได้แน่ๆ โดยบริการนี้คิด ค่ า จั ด ทำเพิ ่ ม นอกเหนื อ จากค่ า เฟอร์ น ิ เจอร์ ใ นราคา 25 ยู โ ร นี ่ ค ื อ เหตุผลว่าทำไม IKEA ถึงเป็นแบรนด์ เฟอร์ น ิ เ จอร์ ท ี ่ ส ามารถครองใจคน ทั่วโลกได้อย่างเหนียวแน่น เพราะพวก เขาไม่หยุดพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับ ลูกค้าเลยสักวัน

BIZ QUOTE BIZ BOOK

คิดอย่างผู้ชนะ คิดอย่างทรัมป์ (Think Like a Champion) ผู้เขียน : โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้แปล : มินตา ภณปถุณ, พูลลาภ อุทัยเลิศอรุณ สำนักพิมพ์ : WeLEARN ราคา : 159 บาท

“ผมอาจจะประสบความสำเร็จแล้วก็จริง... แต่ผมก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ทุกวัน” นี่คือคำพูด ของมหาเศรษฐี ร ะดั บ ตำนานอย่ า ง โดนั ล ด์ ทรัมป์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เคยหยุดที่จะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แม้จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของ ความสำเร็ จ แล้ ว ก็ ต าม ดั ง นั ้ น จึ ง ไม่ แ ปลก ถ้าความคิดของชายคนนี้จะกลายเป็นแนวทาง ให้ ค นทั ่ ว โลกเดิ น ตามเพื ่ อ ไปสู ่ ค วามสำเร็ จ เช่นเดียวกันกับเขา หนังสือเล่มนีเ้ ป็นการรวบรวม ผลึกความคิดของ โดนัลด์ ทรัมป์ ในรูปแบบ บทความสั้นๆ 40 บท ในภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย แต่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาในการใช้ชีวิต และ การทำธุรกิจของชายคนนี้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งไม่ได้มี

แค่เรื่องราวความสำเร็จของเขาเท่านั้น แต่ยัง รวมถึ ง การล้ ม แล้ ว ลุ ก นั บ ครั ้ ง ไม่ ถ ้ ว น เพราะ เป็นการรวบรวมความคิดของเขาตั้งแต่วัยเยาว์ จนถึงปัจจุบัน รับรองว่าจะสามารถสร้างแรง บันดาลใจให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี อ่านจบ แล้ ว จะรู ้ ว ่ า ในมุ ม มองของผู ้ ช นะที ่ ผ ่ า นการ พิสูจน์มาแล้วอย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ จะนำพาให้ คุณเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร

IT’S NOT THE EMPLOYER WHO PAYS THE WAGES. EMPLOYERS ONLY HANDLE THE MONEY. IT’S THE CUSTOMER WHO PAYS THE WAGES.

Henry Ford, The Founder of Ford Motor Company


26

เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ทธิ ก ิ ตติ บ ุ ต ร

‘บ้าน’ ในความหมายทางสถาปัตยกรรม อาจจะ หมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบไปด้วยประตู หน้าต่าง เสา และหลังคา แต่ ‘บ้าน’ ในความหมายทางจิตใจ ย่อมต้องการองค์ประกอบที่มากกว่านั้น สิง่ เล็กๆ แต่ทรงคุณค่าทางจิตใจอย่าง ‘ความอบอุน่ ’ ย่อมเป็นสิ่งที่บ้านทุกหลังต้องการจะมี และแม้ว่าจะ ไม่ได้มสี มาชิกในบ้านมากมาย แต่ ‘ไก่’ - สมพร ธิรนิ ทร์ แฮร์สไตลิสต์ชื่อดัง ก็สามารถสร้างความอบอุ่นให้กับ บ้านของเขาได้เช่นกัน “ความอบอุ่นช่วยให้เรารู้สึกดีทุกครั้งเวลาที่ทำงาน มาเหนือ่ ยๆ แล้วกลับมาทีบ่ า้ น ทำให้เรารูส้ กึ ผ่อนคลาย เหมือนได้พักผ่อนอย่างแท้จริง เราสร้างความอบอุ่นให้ กับบ้านได้ แค่รู้จักให้ความสำคัญกับการจัดวาง บางที ในบ้านโล่งๆ ถ้ามีรูปภาพ มีหมอนนุ่มๆ มีต้นไม้ให้ ความร่มรืน่ ก็จะทำให้บา้ นมีสสี นั มีบรรยากาศทีอ่ บอุน่ ได้เหมือนกัน”


28

HEALTH AND HEART

HEALTH

BEST BRAIN FOOD (PART I)

HAVE A GOOD DREAM!

250

ปัญหาโลกแตกอย่างหนึ่งของมนุษย์เงินเดือน ที ่ ม ี ง านเข้ า อยู ่ ต ลอดและเครี ย ดอยู ่ เ สมอก็ ค ื อ ทำอย่างไรจึงจะนอนหลับสนิท หรือไม่ตื่นขึ้นมา กลางดึก ใครทีห่ าคำตอบไม่เจอ เรามีมาเฉลยให้ คุณแล้ว 1. อย่าฝืนเมือ่ ร่างกายเรียกร้อง - จงเชือ่ นาฬิกา ในตัวคุณเอง โดยสังเกตจากร่างกายที่จะสื่อให้ ทราบเมื่อถึงเวลา อย่างเช่นการหาวนอน อาการ แสบตา ความรู้สึกหมดแรง ความคิดเริ่มช้าลง และหนังตาเริม่ หย่อน เพราะถ้าคุณพลาดสัญญาณ ต่างๆ เหล่านี้ไปแล้ว คุณจะต้องรอไปอีกอย่าง น้อย 2-3 ชัว่ โมง กว่าทีร่ า่ งกายและระบบประสาท จะวนกลับมาง่วงอีกครั้ง ดังนั้น ถ้ารู้สึกง่วงนอน

เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวเด็กไทยไอคิวต่ำเพราะขาด ไอโอดีน แต่รู้ไหมว่านอกจากไอโอดีนแล้ว สมอง ของเรายังต้องการสารอาหารอีกมากมายเพื่อให้ มีความคิดความจำที่เฉียบแหลมอยู่เสมอ 1. บลูเบอรี ลูกเบอรีต่างๆ คือหนึ่งในอาหารที่ดี ที่สุดสำหรับมนุษย์เรา และบลูเบอรีก็ดีต่อสมอง มากๆ เนือ่ งจากมีสารแอนโธไซยานินทีช่ ว่ ยบำรุง เซลล์ต่างๆ ภายในร่างกายให้สดใสแข็งแรง รวม ไปถึงช่วยเสริมสร้างเซลล์สมองให้มกี ารรับรูท้ ฉ่ี บั ไว มีความจำแม่นยำ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการ เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่ออายุมากขึ้น 2. ปลาแซลมอน เพราะมีกรดไขมันจำเป็นอย่าง โอเมกา-3 ทีส่ ำคัญต่อสมองมาก ไขมันทีม่ ปี ระโยชน์ นีม้ คี วามเกีย่ วพันกับสติปญ ั ญา ช่วยให้ระบบประสาท การรับรู้กระปรี้กระเปร่า ชะลอความเสื่อมถอย ของระบบประสาทส่วนกลาง พัฒนาความจำ

แล้วก็ควรนอนเลยจะดีที่สุด 2. อย่านอนผิดเวลา - เพราะนาฬิกาในร่างกาย ของคุณจะบันทึกเวลาที่ร่างกายล้มตัวลงนอน อย่างผ่อนคลายได้ดี หากคุณนอนเร็วกว่าที่เคย ก็จะไม่หลับหรือกว่าจะหลับก็ใช้เวลานาน และ ถ้ า คุ ณ ปล่ อ ยให้ ร ่ า งกายทำอะไรจนเกิ น เวลา เข้านอนนั่นก็ถือเป็นการฝืนใจนาฬิกาในร่างกาย อีกทางหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวมันจะรวนเอาง่ายๆ 3. งดออกกำลังกายตอนเย็น - เป็นความเข้าใจ ผิดๆ ที่ว่าการเล่นกีฬาหลังเลิกงานจะทำให้ เหนื่อยจนคุณอยากจะนอน เพราะที่จริงแล้วการ ออกกำลังกายไม่ว่าจะในช่วงไหน ก็ล้วนส่งผลไป กระตุน้ ให้ระบบต่างๆ สดชืน่ ตืน่ ตัวมากขึน้ ต่างหาก 4. หายใจให้ถูก - เพราะการหายใจที่ถูกวิธี

ทำให้อารมณ์ดี และลดโอกาสของการเกิดโรค ซึมเศร้าหรือโรคสมาธิสน้ั ทัง้ นีค้ วรเลือกทานแซลมอน ตามธรรมชาติดกี ว่าแซลมอนจากฟาร์มเลีย้ ง 3. ทับทิม คนรักทับทิมควรจะกินจากผลสดๆ มากกว่าดื่มน้ำคั้น เพราะทับทิมมีสารต้านอนุมูล อิสระเช่นเดียวกับบลูเบอรี ซึ่งจำเป็นมากสำหรับ สุขภาพของสมอง เพราะสมองคืออวัยวะแรกๆ ที่จะได้รับผลกระทบจากความเครียด ดังนั้น สิง่ ใดก็ตามทีช่ ว่ ยระงับความเครียดได้จะดีตอ่ สมอง เช่นกัน 4. กาแฟ เมล็ดกาแฟคล้ายกับเมล็ดโกโก้ตรงที่ มันเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุ โดยเฉพาะผงกาแฟจากเมล็ด ที่บดใหม่ๆ จะมีประโยชน์ต่อสมองและร่างกาย มาก ส่วนกาเฟอีนก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลดี ต่อสมองเช่นกัน การดืม่ กาแฟเป็นประจำในปริมาณ

หายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องแฟบ จะช่วย ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น ทำให้ระบบ ต่างๆ รวมทั้งสมองและอารมณ์ผ่อนคลาย จน ในไม่ช้าคุณก็จะรู้สึกง่วงนอนและหลับไปอย่าง สบาย 5. ทานอาหารค่ำแต่หัวค่ำ - ร่างกายเราใช้ เวลาย่อยอาหารต่างๆ นาน 4-8 ชั่วโมง ในแต่ละ มื้อ ดังนั้น ถ้าคุณอยากนอนหลับสบายก็ควรกิน มื้อค่ำก่อนเวลาเข้านอนอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อ ที่ถึงเวลานอนกระเพาะก็จะหยุดย่อยอาหารพอดี ยังไงล่ะ เพราะถ้าตราบใดทีก่ ระเพาะยังทำงานอยู่ ระบบการนอนหลับก็จะถูกขัดจังหวะ แล้วคุณก็ จะนอนไม่หลับ

Grams เมื่ออายุเกิน 25 ปี เซลล์ต่างๆ รวมถึงระบบขจัดพิษในร่างกายของคนเราจะทำงานแย่ลง ซึ่งการกินอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูล อิสระ เช่น ผักใบเขียวและผลไม้ต่างๆ ให้ได้วันละประมาณ 250 กรัม ถือเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกาย และช่วยปกป้องระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

HEART

TIME TO KILL STRESS

หากใครทีก่ ำลังฝ่าฟันความเครียดจากการทำงาน หรือการดำเนินชีวิต ถึงเวลาแล้วที่คุณจะขจัด ความเครียดเหล่านั้นให้หมดไป ลองดู 10 เคล็ดลับ ง่ายๆ ที่จะพาตัวคุณเองไปสู่ความสงบสุขทั้งทาง ใจและทางกาย แล้วนำไปปฏิบัติดู 1. เลือกเวลา 1 ชัว่ โมง ในแต่ละวันสำหรับปิดมือถือ และปิดรับข่าวสารทุกอย่าง เพื่อลดความเครียด และการเร่งรีบทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตลง 2. ควรหาอะไรทีต่ อ้ งทำเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างน้อย หนึ่งอย่าง เช่น ออกไปวิ่งทุกเช้าวันละครึ่งชั่วโมง หรือเล่นโยคะเบาๆ ก่อนนอนทุกคืน เพราะทุกครั้ง ที่คุณสามารถรักษาความสม่ำเสมอไว้ได้ คุณจะ รู้สึกว่าชีวิตทั้งหมดอยู่ในอำนาจการควบคุมของ คุณเอง และยังส่งผลให้มีสติในการคิดเรื่องอื่นๆ ได้ดีมากขึ้น 3. เมื่อมีเรื่องหนักใจ ลองปล่อยให้กลไกความเป็น นักจิตวิทยาที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนได้ทำงาน ดูบา้ ง นัน่ คือการโทรศัพท์ไปหาเพือ่ นรักทีเ่ ข้าใจ และ ระบายทุกอย่างที่คับข้องออกมาให้หมด จะโกรธ

โมโห หรือถ้าอยากจะร้องไห้ก็เชิญตามสบาย 4. จัดลำดับความสำคัญของสิง่ ทีต่ อ้ งทำให้เหมาะสม ว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำหลัง และสิ่งใดที่ ไม่ต้องทำเลย สิ่งที่มีความหมายกับชีวิตคุณจริงๆ แล้วคือ ครอบครัว เพื่อนฝูง และสุขภาพที่ดี เพราะฉะนั้น เวลาที่มีงานยุ่งรัดตัว ให้คุณนึกถึง 3 สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก่อน อะไรๆ ก็จะดูเข้ารูป เข้ารอยชัดเจนขึ้น ความสับสนวุ่นวายก็จะลดน้อย ถอยลงไป 5. คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ให้เวลาตัวเองไปเดินเล่นใน สวนสาธารณะ หรือซื้อดอกไม้สวยๆ สักช่อหนึ่งมา ประดับห้องนอนหรือโต๊ะทำงาน วิธงี า่ ยๆ ทีจ่ ะทำให้ คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นและสดชื่นในชีวิต 6. เสริมสร้างสุขภาพกายให้แข็งแรงด้วยการออก กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เมือ่ คุณมีสขุ ภาพกายทีด่ ี สุขภาพจิตคุณก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นด้วย 7. หายใจลึกๆ เข้าทางจมูกให้ลึกสุดปอด เพื่อให้ ร่างกายดูดซับออกซิเจนอย่างเต็มที่ แล้วหายใจออก อย่างช้าๆ ทางปาก นี่เป็นวิธีการหายใจอย่างมีสติ

ทำให้จิตใจสงบนิ่ง และปลอดโปร่ง ควรฝึกอย่าง น้อยวันละ 5-10 ครั้ง หรือทำจนชินในเวลาก่อน นอนก็จะช่วยให้หลับสนิทขึ้น 8. ยิ้มกว้างๆ และหัวเราะดังๆ โดยทำอะไรก็ได้ ที่ทำให้รู้สึกปลดปล่อยเต็มที่ ดูหนังตลก หรืออ่าน โจ๊กขำขัน เพราะการหัวเราะคือวิธกี ารระบายความ เครียดที่ดีที่สุดทางหนึ่ง 9. ทำอะไรทีละอย่าง อย่าพยายามทำหลายๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน เพราะนอกจากจะไม่เสร็จสักอย่าง แล้ว ยังไม่มีอะไรออกมาดีอย่างที่ต้องการ เลือกสิ่ง ที่สำคัญที่สุดมาทำก่อน แล้วทำให้เสร็จ ถ้ากลัวลืม ว่ามีอะไรต้องทำบ้างก็จดเรียงขึ้นมาเป็นข้อๆ แล้ว ค่อยๆ ขีดฆ่าออกไปทีละอย่างที่ทำเสร็จ 10. เมือ่ โลกหนักอึง้ และทุกอย่างถาโถมเข้าหาอย่าง ตั้งตัวไม่ทัน ลองใช้วิธีทางธรรมชาติบำบัดอย่าง การบำบัดด้วยกลิ่น หรือเสียงเพลงก็ช่วยได้เยอะ เช่น กลิน่ ทีใ่ ห้ความสดชืน่ ของมิน้ ต์ ยูคาลิปตัส หรือ การเข้าสปานวดผ่อนคลายก็ช่วยได้เยอะ


29

พอเหมาะวันละไม่เกิน 3 ถ้วย จะช่วยชะลอ ไม่ ให้ เซลล์ ส มองเสื ่ อ มถอยหรื อ เกิ ด โรค อัลไซเมอร์ได้ 5. ถั่ว ถั่วมีทั้งโปรตีน ใยอาหาร และไขมัน ที่มีประโยชน์ รวมถึงคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ที่อยู่ในถั่วที่จะทำให้เราแจ่มใสได้ ในขณะ ที่โปรตีนและไขมันจะช่วยให้พลังงานใน ร่ า งกายคงระดั บ ไว้ ไ ด้ ต ลอดทั ้ ง วั น นอกจากนี้ยังมีวิตามินอีซึ่งจำเป็นต่อการ ทำงานของสมองและหัวใจอีกด้วย 6. ทูนา นอกจากจะเป็นแหล่งของกรด ไขมันโอเมกา-3 แล้ว ยังมีระดับวิตามินบี 6 สูงกว่าอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งวิตามินบี 6 มีประโยชน์โดยตรงในการช่วยบำรุงความจำ รวมถึงสุขภาพโดยรวมในระยะยาวของสมอง สรุปโดยรวมแล้วก็คือ วิตามินบีคือหนึ่งใน สารทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ต่อการบำรุงระบบประสาท และสมอง 7. ข้าวกล้อง ด้วยความทีม่ คี า่ ดัชนีนำ้ ตาล ต่ำ จึงช่วยให้สมองกระปรีก้ ระเปร่าผิดหูผดิ ตา จากการกินข้าวขาว เพราะน้ำตาลในข้าวขาว จะช่วยให้สมองรู้สึกแจ่มใสได้เพียงชั่วครู่ จากนั ้ นก็ จ ะนำอาการง่ ว งเหงาหาวนอน และเฉื่อยชามาสู่ร่างกายแทน ดังนั้น ใครที่ ต้องทำงานทัง้ วัน ใช้สมองในการจดจำข้อมูล มากๆ จึงควรเลือกกินข้าวกล้องแทนข้าวขาว 8. ชาเขียว ชาเขียวนั้นอุดมไปด้วยสาร คลอโรฟิลล์ที่ช่วยบำรุงเซลล์ต่างๆ รวมถึง ระบบการไหลเวียนเลือดภายในร่างกายให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยล้างสารพิษ และของเสียออกจากร่างกาย จึงส่งผลให้ ผู้ที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำรู้สึกสดใส ปลอดโปร่ง นอกจากนี้ยังช่วยต่อต้านการเกิดโรค อัลไซเมอร์ได้ เพราะสารต้านอนุมูลอิสระ ในชาเขียวนัน้ มีมากกว่าบลูเบอรีถงึ 33 เท่า 9. เมล็ดพืช ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดทานตะวัน เมล็ดแฟล็กซ์ เมล็ดฟักทอง หรือเมล็ดพืช อื่นๆ ก็ล้วนมีโปรตีน ไขมัน วิตามินอี สารต้านอนุมูลอิสระ และแร่ธาตุ ซึ่งช่วย เสริมสร้างความจำในสมองแทบทั้งสิ้น 10. ข้าวโอ๊ต ข้าวโอ๊ตมีใยอาหารและโปรตีน ที่ช่วยในการบำรุงร่างกาย ที่สำคัญยังมี โอเมกา-3 ทีช่ ว่ ยกระตุน้ การทำงานของเซลล์ สมอง การกินข้าวโอ๊ตตอนเช้าจึงช่วยให้เรา แจ่มใส และไม่ง่วงนอนในยามบ่าย

RELATIONSHIP LOVE LESSON

ชี ว ิ ต คู ่ ท ี ่ ห วานชื ่ น และสุ ข สมจนเรี ย กว่ า ‘ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร’ นั้น ไม่ได้เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นโดยคนเพียงคน เดียว หากแต่เป็นการรูจ้ กั ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง ตัวตนของคนทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 1. เริ่มชีวิตคู่ด้วยความรัก และเติมความรัก ให้กันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าอายุชีวิตคู่จะล่วง เลยมาสักกี่ขวบปีก็ตาม 2. เป็นเพื่อนที่รักกัน การใช้ชีวิตคู่ให้ยืนยาว ได้นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจ และรับฟังกัน และกันในทุกๆ ความเห็น และปัญหา

LITE DAY WITH SIMPLE WAYS TO DIET

สาวๆ มักปรารถนาการมีหนุ่ สวย สเลนเดอร์ จึงระมัดระวังและควบคุม อาหารเป็นพิเศษ โดยไม่คำนึงถึงวิธี การเผาผลาญเอาไขมันหรือพลังงาน ที่ร่างกายสะสมไว้ออกไป เราจึงมีวิธี เผาผลาญไขมันแบบง่ายๆ มาฝาก • ดื่มน้ำส้มคั้นสด เพราะวิตามินซี จะช่วยดูดซึมสารอาหารทีส่ ำคัญ หาก ทานเป็นผล ก็จะได้รบั เส้นใยธรรมชาติ ช่วยคุมน้ำหนักได้อีกวิธีหนึ่ง เพราะ เส้นใยเหล่านั้นจะทำให้รู้สึกอิ่มท้อง เร็วขึ้น • ทานอาหารจำพวกธัญพืช เพราะ อุดมไปด้วยไฟเบอร์ วิตามิน และสาร ต้านอนุมลู อิสระต่างๆ เมือ่ ไฟเบอร์เข้า สู่ร่างกาย ระบบจะทำการย่อยช้าๆ และค่อยๆ ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย มีผล ทำให้รู้สึกอิ่มท้องนาน ไม่หิวเร็ว • เคลื่อนไหวร่างกาย โดยคุณอาจ เรี ย กเหงื ่ อ ด้ ว ยการเดิ น เล่ น หรื อ วิ ่ ง หากมี เวลาอาจเล่ นกี ฬ าที ่ ช อบสั ก 1 ชัว่ โมง เช่น ว่ายน้ำ หรือเต้นแอโรบิก ซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆ แค่ 30 นาที จะสามารถเผาผลาญไขมันได้ 140 แคลอรี เลยทีเดียว • เคี้ยวอาหารช้าๆ เพราะการทานเร็ว จะทำให้กินมากเกินอัตราโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี ้ ค วรหลี ก เลี ่ ย งการทาน อาหารหลัง 6 โมงเย็น หรือช่วงเวลา กลางคืน • ทานผักผลไม้ทุกวัน เพราะผักจะให้ พลังงานน้อย แต่ให้สารอาหารมาก ส่วนผลไม้ให้เลือกทานที่ให้พลังงาน ต่ำ เช่น ฝรั่ง มะม่วง ชมพู่ แตงโม แคนตาลูป เลี่ยงผลไม้หวานจัดให้ พลังงานสูงอย่างทุเรียนหรือเงาะไว้ ให้ดี

3. ซือ่ สัตย์ตอ่ ความรูส้ กึ ของคุณและคนรัก หมายถึงการอธิบายความรู้สึกอย่างตรงไป ตรงมาต่อคนรัก และไม่มีเรื่องใดปิดบังกัน 4. หากิจกรรมทำร่วมกัน เพราะความสุขเกิด ขึ้นได้เมื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กินข้าว ดูหนังฟังเพลง หรือจะเป็นกิจกรรมที่มีความ สนใจร่วมกัน เช่น ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา 5. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ เพราะถ้าร่างกายสมบูรณ์แล้ว อะไรต่อมิอะไร ไม่วา่ จะเป็นงานหนัก หรือความเครียดในชีวติ คู่ ก็จะลดลง

นำเสนอเมนูอาหารที่ทำไดงายๆ ไมยุงยากมาก็เยอะ คราวนี้เราเลยมีเมนูอาหารแนวอลังการมาฝาก เพราะถึงแมวาเครื่องปรุงหรือสวนผสมตางๆ จะเยอะไปสักหนอย แตรับรองวารสชาติอรอยล้ำ แถมยัง ไดประโยชนตอสุขภาพแบบเต็มๆ จากนานาสมุนไพร

วิธีทำ

Virgin Chicken สวนผสม ซอสราด น้ำสมสายชูหมักจากขาว น้ำตาล แตงกวาหั่นลูกเตา พริกแดงใหญหั่นเฉียง ใบมิ้นตสับเปนชิ้นเล็กๆ เครื่องไกยาง เนื้อไกสับ พริกแดงซอย ตะไครหั่นบาง กานตะไคร กระเทียมบด ยี่หราปน ผงกะหรี่ ขิงซอย ผิวมะนาวขูด และน้ำมะนาว ผักชีสับ

125 มิลลิกรัม 60 กรัม 1 ลูก 1 เม็ด 1 ชอนโตะ 400 กรัม 1 เม็ด 1 ตน 3-4 กาน 2 กลีบ 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1 ลูก 4 ชอนโตะ

1. ทำซอสราดโดยตมน้ำตาล และน้ำสมสายชู ใ นกระทะจนเดื อ ด หลั ง จากนั ้ น ใส แตงกวาหั ่ น ลู ก เต า พริ ก แดงใหญ ห ั ่ น เฉี ย ง และใบมิ้นตสับ 2. นำไกไปหมักกับตะไครหั่น กระเทียม ยี่หรา ผงกะหรี่ ขิง พริกแดงซอย ผักชี ผิวมะนาวขูด และน้ำมะนาว ทิ้งไวประมาณ 6-8 ชั่วโมง 3. ปนไกที่หมักแลวเปนลูกเสียบบนกานตะไคร (ลักษณะคลายกับกุงพันออย) 4. อุนเตายางดวยไฟปานกลาง นำไกเสียบ ตะไครมายางประมาณ 4-5 นาที ในแตละดาน จนสุก และราดซอสที่ปรุงไวพรอมเสิรฟ

(เอื้อเฟอสูตรอาหารโดย : อัจฉรา บุรารักษ เจาของรานอาหารกับขาวกับปลา by iberry)

“หวานเต็มรอย แตแคลอรีนอยเพียงครึ่ง” Did You Know?

น้ำสมสายชูหมักจาก ข า วมี ว ิ ต ามิ นซี สู ง มาก ช ว ย บำรุ ง หลอดเลื อ ดให ม ี ค วามยื ด หยุ  น เสริมสรางเซลลตางๆ ภายในรางกายใหมี ความแข็งแรง จึงชวยตอตานเซลลมะเร็งไดดี สำหรั บ ผู  ท ี ่ ต  อ งการควบคุ ม น้ ำ หนั ก กรดจากน้ ำ ส ม สายชู ห มั ก จากข า วยั ง สามารถดึงไขมันออกจากเซลลเพื่อ เปลี่ยนเปนพลังงานไดดวย

ผู อ า นท า นใดที่ มี ไ อเดี ย ในการสร า งสรรค เ มนู อาหาร-เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ โดยใชนำ้ ตาลไลท ชูการ เปนสวนประกอบ สามารถสงเมนูของคุณมาไดทอี่ เี มล adaybulletin08@gmail.com โดยเมนูที่ ไดรับการ คัดเลือกจะไดรับกิฟตเซตผลิตภัณฑจากไลท ชูการ เป น ของรางวั ล และได รั บ สิ ท ธิ์ เ ข า ร ว มเวิ ร ก ช็ อ ป ทำอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพกั บ ทางไลท ชู ก าร ในช ว ง ปลายป 2553 ตอไป

สำหรั บ สาวๆ ที่ ดู แ ลรู ป ร า ง แต ก็ ข าด ความหวานไม ได แนะนำใหใช ไลท ชูการ น้ำตาลแคลอรีต่ำ ที่นอกจากจะใหแคลอรีเพียงครึ่ง เดียวแลว ยังใหรสชาติหวาน ตามธรรมชาติของน้ำตาล อีกดวย

Lite Sugar Fact ไลท ชูการ คือน้ำตาลแคลอรีตำ่ ใหรสชาติหวานธรรมชาติ โดยประกอบดวยน้ำตาล 99.5% และแอสปารแตม (Aspartame) 0.5% โดยแอสปารแตมคือสารใหความหวานที่ มี ก ารนำมาใช อ ย า งแพร ห ลายในอุ ต สาหกรรมอาหาร ซึ่ ง ให ค วามหวานมากกว า น้ำตาลทรายถึง 200 เทา จึงใหพลังงานต่ำกวาน้ำตาลทรายมาก การใช ไลท ชูการ แทนน้ำตาลทรายสามารถลดปริมาณน้ำตาลลงครึ่งหนึ่ง โดยใหความหวานที่เทากัน หมายเหตุ มีน้ำตาลทรายเปนสวนประกอบ ไมเหมาะสำหรับผูปวยโรคเบาหวาน


32

THE WORDS

“Life didn’t promise to be wonderful.”

ชีวิตไม่ได้ให้สัญญาเสียหน่อยว่า จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ -Teddy Pendergrass

“When solving problems, dig at the roots instead of just hacking at the leaves.”

เมื่อต้องแก้ปัญหา จงขุดลงไป ที่ราก แทนที่จะปลิดแต่ใบออก -Anthony J. D’Angelo

“It’s annoying to be disapproved of by people who know only half the story - especially when you’re not sure which half they know.”

“The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who do.”

มันน่ารำคาญทีค่ นที่ไม่เห็นด้วยกับเราคือคนทีร่ เู้ รือ่ งเพียงครึง่ เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเองก็ ไม่แน่ใจอีกต่างหาก ว่าแล้วมันครึ่งไหนกันที่คนพวกนั้นรู้ -Robert Brault

“The vision must be followed by the venture. It is not enough to stare up the steps we must step up the stairs.” วิสัยทัศน์ต้องตามมาด้วยการลงทุนลงแรง แค่การยืนมองขั้นบันไดนั่นยังไม่พอหรอก เราต้องก้าวขึ้นบันไดด้วย -Vance Havner

โลกต้องการนักฝัน และโลกก็ต้องการนักลงมือทำด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องการนักฝันที่ลงมือทำ -Sarah Ban Breathnach

“There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.” ไม่มีอะไรไร้ประโยชน์มากไปกว่า การลงมือทำอย่างเต็ม ความสามารถในสิ่งที่ ไม่ควร จะต้องทำเลยก็ ได้ -Peter Drucker

“I know not what the future holds, but I know who holds the future.”

ข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่า อนาคตมีอะไรรออยู่ รูเ้ พียงแต่วา่ ใครเป็นคนกุมอนาคตไว้ -นิรนาม

“Admiration is a very short-lived passion, that immediately decays upon growing familiar with its object.”

ความชื่นชมเป็นอารมณ์ที่มีชีวิตแสนสั้น เพราะยิ่งคุ้นเคยกับสิ่งนั้นมากขึ้นเท่าไหร่ ความชื่นชมก็จะสูญสลายไปในทันใด -Joseph Addison

úúú«äåòòîòñïìñè«æòðßéäæèåòòî«æòð¬äåòòîóøåïìöëìñêß÷úì÷÷èõ«æòð¬äåòòîóøåïìöëìñê

°

¹aG$ b< %O*IEE5LV*M =ER_LEþ2$ZG»

¹­®»

¹­¯»

¹­°»

aG$9WgOD[%T*b;%O*IEE5LV*M

aG$9WgOD[%T*;O$%O*IEE5LV*M

aG$9WgLET*%Āh;a6DIEE5LV*M

=ES-‰T· ¹¬å»

 _ETcCOT++RCW-ÿIþ7a6D`<$'ITC_-āgO IT_ETLTCTE8'I<'ZC9Z$LVĥ*9Z$ODT*c6  a6D9WgcCE[7SI_ET9Z$';7T*aMDMT 'TÂõõòõb;LC$TE-ÿIþ7%O*7SI_O*  _@ETR,;SĦ;$TE+R<O$ITLVĥ*9Wg_ET_=; _$V6%Āh;_@ETR_ET';_6WDI;SĦ;;O$+T$ +RMG*7SI_O*`GIOT++R_=;c=c6ITCS;cCb- :EEC-T7V%O*_ET  +þ7b+%O*_ETcCc68[$OO$`<<CT bMES<BTERM;S$%;T6;Wh  >C_O*$f_-;_6WDI$S;CW'ITC%S6`D* OD[BTDb;6T;M;Xg*$fODT$+ROTO$ES< _'E6V7%O*9Z$LVĥ*9Z$OS;9Wg>S;>T;_%TCT b;-ÿIþ7`7b;OW$6T;M;Xg*GX$G*c=>C$fE[IT CS;cCb-E[ITCS;cC+Eþ*  ª+T$7O;ìÍëòñèAEÿ

$TE_CYO*· ¹¬å»

_EāgO*LSĦ;· ¹¬å» 

 >CCT_@ETR>C_-āgO  >C_-āgOITb;+lT;I;';;S<`L;;S<GT; 9Wg_GYO$9Wg+RCW_'EāgO*`7*$TDLW`6*OD[ 9SĥI=ER_9J57O;;Whb;+lT;I;>[';;S<@S; ;S<MCYg;9WgOD[9Wg_I9WET-=ERL*'`M*;WhcCIT >[OD[_<YhO*MGS*+RCW`E*+[*b+ODT*cEcCIT Iþ:W$TE%O*`$;;lTb;MCT$_$C;Wh+R9Iÿ 'ITCcC;TOBVECDCT$%Āh;`'cM;  >C_-āgO>C_-āgOODT*L;V9b+IT b;+lT;I;';_MGT;WhDOCCWODT*;ODLS$';9Wg JES9:TODT*`9+Eþ*IT7SI_O*$lTGS*9lT LVĥ*9Wg8[$7O*7O*CWODT*;ODLS$'EO<'ESI 9WgCT_@ETRITcCcMI$S<'ITCcC_LCOBT' 9Wg7SI_O*c6=ERL<CT7GO6-ÿIþ7  ª+T$7O;M;W

¹`GR_EāgO*ETIOW$CT$CTD+T$aG$9SĦ*°b<» ¹%O*;S$_%ÿD;;S$6;7Eÿ@Ċ:W$E;S$`L6* `GR;S$@S4;TLS*'CEZ;bMC 9WgCW`;I9T*$TEb--ÿIþ7_=;%O*7SI_O*»

CS;+R_=;7O;9Wg_%T_=6=ER7[MO*9lT*T;%O*_%T _=;'ES*Ħ `E$b;EO<M;X*g LS=6TM 9W;g $S IT6BT@=ER$O<+R_6V;_%TCTb;MO* `GRc6@<IT=T$$TIþ_JKLW9O* 9Wg_=EÿD<_LCYO;LVĥ*@Ċ_JKLVĥ*_6WDIb;-ÿIþ7%O*_%T;SĦ; c67$G*CT`7$LGTDOD[$GT*@čď; `GR'ITCIþ_JK%O*CS;;SĦ;$fc6+<LVĦ;G*`GI  $O;9Wg_%T+Rc6E[LX$_LWDb+ $S<$TE+T$c=%O*7SI_O$b;-ÿI7þ %O*_%T _%T+R_EþCg E[L $X 8X*'ITC_*ÿD<*S;%O*MO*9lT*T;%O*7SI_O* _%T+RE[LX$cC'Z;_'D `7_%T$f+R_%Tb+ _%T+R_EþgCE[LX$8X*'ITCE[LX$_=GWgDI_M*TLZ6%SĦIMSIb+ 9Wg_$V6%Āh;`<<,S<@GS; .Āg*+T$;Whc=OW$MGTD= CS;+R_=;LVĥ*_6WDI9Wg_%TE[LX$ 'ITCE[LX$;Wh+R$GTD_=;LVĥ*9Wg_%T_$GWD6-S* DVĥ*$ITLVĥ*cM; `7_%T$f+R_%Tb+CS;  ª+T$7O;;V9T;_EāgO*M;T$T$$S<MD6MCX$

¹IT*+lTM;TD`GIIS;;Whž»

¹9WgET;M;S*LYO-SĦ;;lT9SĥI=ER_9J MEāOLSĥ*.āhOa6D7E*b;ET'TG6@Ċ_JK+T$äåòòî a9E­ª¯´¯³ª¶¶¶³7O±¶MEāOäåòòêðäìï«æòð»


34

THE GUEST

THE POSITION FOR SUCCESS เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

หากจะมีคำจำกัดความใดที่เหมาะสมที่สุดกับวงดนตรีซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอด 10 ปี อย่าง The Basket Band สำหรับเราคงต้องขอหยิบยืมคำพูดของท่านขงจื้อ นักปราชญ์คนสำคัญของจีน ที่กล่าวเอาไว้ว่า “ความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เราไม่เคยล้ม แต่อยู่ที่เราได้ลุกขึ้นจากทุกครั้งที่ล้มลง” มาใช้สรุปเรื่องราวของสองหนุ่มอารมณ์ดี ‘ก้า’ - อธิกร ศรียาสวิน เจ้าของนามปากกา ‘อรินธรณ์’ และ ‘นะ’ - ธนะ รัตธสาร นักร้องหนุ่มร่างใหญ่ ได้ดีที่สุด นั่นคงเป็นเพราะว่าวงดนตรีเล็กๆ แต่ใจใหญ่ วงนี้สามารถฝ่ากระแสอันผันผวนของวงการเพลงอินดี้ไทยออกมายืนหยัดและสร้างพื้นที่เล็กๆ ของตัวเอง ได้สำเร็จ จนมีแฟนเพลงติดตามผลงานของพวกเขาอย่างเหนียวแน่นมาถึงทุกวันนี้ แต่เรื่องราวของ สองคนนี้จะเข้มข้นขนาดไหน ก่อนอื่นเราคงต้องขอพาคุณไปพบกับที่มาของชื่อ The Basket Band กัน เสียก่อน (คำเตือน : โปรดใช้วิจารณญาณในการ ‘ฮา’ ประกอบการอ่าน) “ที่ผ่านมาเราจะทำงานภายใต้โจทย์ของคนอื่น ทำเพลงให้บริษัทโฆษณา ทำเพลงตามที่ลูกค้า ต้องการ ก็รู้สึกว่า เออ! ทำไมเราไม่ทำเพลงของตัวเองบ้าง จนวันหนึ่งได้มีโอกาสฟังเพลงของนักร้องหญิง ชาวอินโดนีเซีย ชื่อคริสตี้ ซึ่งเธอก็มีลุคที่อินโด๊ อินโด คือผิวสีดำ ใส่เสื้อสีส้ม สูทสีชมพู แต่ร้องเพลงได้ เพราะมาก แล้วเราก็ เฮ้ย! แบบนี้แหละที่เราอยากทำ เสียงแบบนี้ ดนตรีอย่างนี้เลย นี่ไงทำเพลงแบบเรา คือเราเป็นคนชนชัน้ กลาง หน้าตามาตรฐาน ทุกอย่างปกติ ค่อนข้างไปทางลบด้วย ไม่ได้หน้าตาดี ร้องเพลง ก็พอได้ ดนตรีกเ็ ล่นได้แต่กไ็ ม่ได้ดมี าก มาได้เจอแรงบันดาลใจ ก็เลยพบว่าคนหน้าตาไม่ดที อ่ี ยากทำเพลงดีๆ มันทำได้ เราจึงทำเพลงขึน้ มา ชือ่ เพลงว่า คำตอบ พอทำเสร็จก็ไรต์ลงแผ่น Princo ทันที ซึง่ ไรต์เสียไปแผ่นนึง ด้วย! มาใช้ได้แผ่นที่สอง (หัวเราะ) หน้าแผ่นก็เขียนว่า ก้า สหกรณ์ความคิด ตามด้วยเบอร์โทร. แล้วก็ชื่อ บริษัทไม้ไต่คิด ชื่อเพลง คำร้อง ทำนอง ใส่ไปหมด ผลปรากฏว่าแผ่นซีดีเหมือนแผ่นยันต์มากเลยครับ (หัวเราะ) จากนั้นเราก็เอามาส่งให้กับทาง Fat Radio ซึ่งตอนนั้นเขาก็ถามว่า แล้วไม่มีชื่อวงหรือไง? พวกเราก็เอาแล้วไง ทำไงดี ขณะที่ขับรถกลับออกทางซอยศูนย์วิจัยตัดเลียบทางด่วนเพื่อกลับบ้าน ก็ผ่าน สนามเปตอง สนามกีฬาต่างๆ เราก็เริ่มละ เปตองแบนด์ บ็อกซิงแบนด์ ฟุตซอลแบนด์ จนมาถึงสนาม สุดท้าย สนามบาสเกตบอล เอ้ย! ใช่ บาสเกตแบนด์ ต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่เลือกบ็อกซิงแบนด์ (หัวเราะ) แต่เราชอบคำนีน้ ะ บางทีความคิดทีด่ มี นั อาจจะมาจากความคิดทีไ่ ม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ แต่ผลออกมา แล้วมันดี ซึ่งบาสเกตแบนด์เป็นตัวอย่างหนึ่งว่า วิธีคิดไม่ได้ซับซ้อนมากแต่เผอิญดี” เมื่อซิงเกิลแรกของ The Basket Band ถูกปล่อยออกมา ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดี จนถึง ขนาดที่ว่าเพลง คำตอบ ของพวกเขา สามารถทำอันดับไต่ชาร์ตตีคู่กับเพลงของวงดนตรีฝีมือขั้นเทพ อย่าง Soul After Six ได้อย่างสูสี ปฏิบัติการต่อมาของสองหนุ่มก็คือการไปให้ถึงเป้าหมายกับอัลบั้มเต็ม ชุดแรก Just พร้อมกับการเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นยืนหลังจากล้มลง… “อัลบั้มที่หนึ่งนี่ดีทุกซิงเกิลเลย ตอนที่เราไปเล่นที่งาน Fat Festival ครั้งที ่ 2 พวกเรายืนแจก ลายเซ็นกันเป็นพันแผ่น แล้วบูธเราอยูต่ รงข้ามกับบูธของวงทีโบน พีแ่ ก๊ปก็มาถามเราว่า พวกคุณทำอะไรกัน ผมก็บอกว่า ผมทำดนตรีครับ พี่แก๊ปก็ให้กำลังใจว่า คุณทำต่อนะ คุณมาใช่แล้วละ ถ้าคุณเพิ่งทำ แล้วคุณใหม่มาก คุณทำได้ขนาดนี้แล้ว คุณทำต่อไป เรียกว่าพี่แก๊ปมาเจิมหน้าบ้านให้เรากันเลย แล้วเรา ก็หอบเงินสดเป็นแสนกลับบ้านด้วยความภูมิใจ ซึ่งตอนนั้นพวกเราเข้าใจอากู๋ เข้าใจเฮียฮ้อแล้วว่า ทำค่ายเพลงมันดีอย่างนีน้ เ่ี อง พวกน้องๆ ทีมงานก็ปลาบปลืม้ จากเราลงทุนด้วยซาลาเปาไม่กล่ี กู (หัวเราะ) “พอมาชุดทีส่ อง Wish เราก็ฮกึ เหิม เอางบทัง้ หมดทีม่ ี แล้วก็เอาเงินอีกส่วนหนึง่ ทีไ่ ม่ใช่งบใส่ไปเต็มที่ ซื้อเครื่องอัดเพิ่ม ซื้อไมโครโฟนใหม่ ตอนนั้นพวกเราก็คิดโคตรซื่อเลยว่า เฮ้ย! ชุดแรกมีคนซื้อเรา 5,000 แผ่น สำหรับวงดนตรีหน้าใหม่ขายได้เท่านี้มันดีมากๆ เรามีแฟนเพลง 5,000 คนแล้ว อย่าทำให้เขา ผิดหวัง และอย่าทำให้มันลดลง ปั๊มมันเลย 10,000 แผ่น อัลบั้มชุดสองทำกันเต็มที่ คืออัลบั้มแรก มันยังเกรงใจตัวเองไง ยังไม่เต็มที ่ ชุดสองเลยใส่กนั เต็มที ่ อีโก้ขน้ึ เพียบ (หัวเราะ) แล้ว Fat Festival ปีตอ่ มา จัดที่สนามม้านางเลิ้ง ซึ่งบูธของเราอยู่ชั้น 5 ก็เอาวะ! มันคือทุนทรัพย์ของชุดที่สาม ก็ขนของขึ้นไปกัน ตอนนั้นพวกเราเปรียบเสมือนทหารผ่านศึกแบกของขึ้นไป แต่เราก็บอกน้องๆ ว่า ไม่ต้องกลัว ขนขึ้นไป แล้วเราไม่ตอ้ งขนลง เดีย๋ วมันก็ขายหมด สุดท้ายงานเลิกหน้าซีดมากครับ เพราะแผ่นเหลือ เอาไป 5,000 แผ่น ขายได้ 400 แผ่น ปัจจุบันแผ่นเหล่านั้นยังกองจนถึงหลังคาบ้านผมอยู่เลย (หัวเราะ)” ถึงแม้การล้มในครั้งนี้จะทำให้เกิดบาดแผลขึ้นมา แต่เมื่อทั้งสองกลับไปรักษาอาการบาดเจ็บ ของตัวเองจนหายดีแล้ว ก้าวต่อไปของ The Basket Band จึงเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยการ เลือกทำมินอิ ลั บัม้ OOP EP (ซึง่ พวกเขาบอกทีม่ าของชือ่ นีว้ า่ ขออุบ๊ อิบ๊ ไว้กอ่ น ยังไม่เอาจริง) เพือ่ นำรายได้ ไปต่อยอดในการทำอัลบั้มเต็มชุดที่สาม Reason ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีอีกครั้ง จนมาถึงอัลบั้มพิเศษ ฉลองครบรอบ 10 ปี Cute ทีม่ เี พลงฮิตอย่าง คนน่ารักมักใจร้าย พร้อมกับยอดคนดูมวิ สิกวิดโี อเพลงนีใ้ นยูทูบ

กว่า 883,250 คน โดยที่มาของเพลงนี้ อธิกรก็ขอเป็นคนเล่าให้เราฟังด้วยตัวเองว่า “เราอยากได้เพลงสนุกๆ ก็ทำเพลงกันขึ้นมา จากนั้นน้องที่เป็นทีมงานเขามาฟังแล้วก็บอกเราว่า เพลงไม่เห็นจะดีเลย เอางี้ พี่ไปพักเถอะ พวกพี่ชอบไปเที่ยวที่ไหน พี่ก็ไปที่ชอบๆ แล้วกัน เราก็แบบ โหย! แรง (หัวเราะ) ก็เลยไปที่ชอบๆ เลย ตรงไปทองหล่อกันสองคน ไปงานปาร์ตี้ลูกค้า แล้วในงานมี สุภาพสตรีน่ารักเยอะแยะไปหมดเลย แต่พวกเธอก็ไม่สนใจพวกเรานะ คงเพราะเราแก่ (หัวเราะ) แล้วก็มี เพลงหนึ่งดังขึ้นมา คือเพลง หยุด ของกรูฟไรเดอร์ส แล้วพวกเราไก่กามาก ไม่เคยรู้เลยว่าตรงคำว่าหยุด เขาจะหยุดกัน พอถึงท่อนหยุดๆ ชีวิต ผมสองคนแบบว่าเต้นกันต่อ คนในผับเขาก็หยุด แล้วก็มองมาแบบ ว่าสองคนนี้ไปอยู่ไหนมา แล้วมันมีสองท่อนใช่ไหม เขาหยุดครั้งแรกครั้งเดียว ไอ้ท่อนหลังผมดันหยุด คนก็มองคู่นี้เปรี้ยวมาจากไหน แล้วคนน่ารักนับร้อยมอง ซึ่งในชีวิตไม่เคยโดนคนน่ารักนับร้อยมองเลย ผมก็ด้วยความคะนองก็บอกนะเลยว่า เขียนเพลงให้ได้อย่างนี้สิ อย่างเพลง หยุด นะก็บอกผมว่า เขียนได้พี่ แต่ต้องมีคำว่าหยุดด้วยนะ จะได้หยุดตรงๆ เสียที (หัวเราะ) แล้วเราก็เห็นคนน่ารักเยอะก็อยาก มีปฏิสัมพันธ์ เพื่อนๆ ในโต๊ะก็บอกว่า เฮ้ย หน้าตาอย่างแกสองคนอย่าไปยุ่งเลย คนน่ารักมักใจร้าย เราก็ เอาละโว้ย! คนน่ารักมักใจร้าย ถึงบ้านตี 3 ก็เขียนเสร็จตี 4 ครึ่ง มีคำว่าหยุด มีคำว่าคนน่ารักมักใจร้าย ผมก็บอกว่า ถ้าเขียนได้ อยากได้อะไรบอกเลย ปรากฏว่านะเขียนได้ แล้วออกมาดีด้วย แล้วเขาก็ขอว่า นางเอกมิวสิกวิดีโอนี้ต้องเป็น แพตตี้ อังศุมาลิน เท่านั้น! “ผมก็ เฮ้ย! บ้าไปแล้ว น้องเขากำลังดังจากหนังเรื่องรถไฟฟ้าฯ แต่สัญญาแล้วก็ต้องทำ ผมโทร.ไป GTH เลย บอกว่ามาจาก The Basket Band โอเปอเรเตอร์กบ็ อกว่า แผนกกีฬากด 2 ค่ะ (ฮาครืน) แต่สุดท้ายก็ได้น้องมาเล่น โดยทางค่ายโทร.กลับมาบอกเราว่าคิวแพตตี้ได้วันนี้ๆ นะ วันเดียวเท่านั้น ซึ่งมี เวลาเตรียมตัวไม่กี่วัน ก็เอาละ ทุนทำเอ็มวีให้เป็นค่าตัวน้องเขาหมดแล้ว ก็เริ่มไปยืมเต๊นท์ของน้องคนนี้ กล้องของคนนั้น ไฟ รถตู้ สถานที่ยืมเขาหมด (หัวเราะ) จากนั้นก็ใช้หลักวิธีว่า เราจะส่งรถตู้ไปรับแพตตี้ แล้วเริ่มถ่ายทันทีเลย พอแพตตี้ลงรถตู้ก็ถ่ายเลย เพราะกลัวน้องเขามาเห็นสภาพกองถ่ายแล้วจะ เปลี่ยนใจกลับ พอน้องลงมาจากรถยกมือไหว้เราก็ถ่ายไว้ เผื่อน้องเขาสวัสดีแล้วลากลับเลย ก็ยังดีถือว่า ยังได้มหี น้าน้องโผล่มาช็อตหนึง่ (หัวเราะ) จากนัน้ แพตตีแ้ ต่งหน้า เอ้า! ถ่ายไว้ แพตตีก้ นิ สปาเกตตีกถ็ า่ ยไว้ นักข่าวมาสัมภาษณ์ถา่ ยไว้ ขอความร่วมมือ พีส่ มั ภาษณ์ ผมถ่ายพีส่ มั ภาษณ์ดว้ ย ฉากแพตตีข้ จ่ี กั รยานเล่น เราก็... แพตตี้ ขี่จักรยานเล่นสิ สนุกมากนะ เหมือนหลอกน้องเขาเลย (หัวเราะ) แพตตี้ก็น่ารักมาก ส่งอะไรไปก็เล่น น้องเขาก็ถาม พี่จะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ เราก็แบบ... ถ่ายแล้ว น้องก็งงๆ จะเห็นฉากที่น้อง ทำหน้างงๆ ก็นี่แหละ ตอนนี้เลย (หัวเราะ) แต่ด้วยความน่ารักสดใสของแพตตี้ และเนื้อเพลงที่มันเข้ากัน ก็ทำให้เอ็มวีเพลงนี้กลายเป็นที่ชื่นชอบของคนดู” จากจุดเริ่มที่มาจากความตั้งใจผสมกับความจริงใจที่มี ถึงแม้ว่าอาจดูทุลักทุเลบ้างในบางครั้ง แต่เสียงตอบรับที่ดีของแฟนเพลงก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว และในปีนี้ The Basket Band ก็มีอายุครบ 10 ปีเต็ม อธิกรและธนะจึงอยากคืนกำไรให้กับคนฟังเพลงด้วยการจัดคอนเสิร์ต Basket Band Stand Up Show ขึ้นมา “ผมรู้สึกว่า 10 ปี ทำให้เราคิดอะไรมีตรรกะมากขึ้น ซึ่งตรรกะที่พวกเราได้รับมาจากการทำงาน โฆษณาที่มีวิธีการวางแผนอย่างดี แต่กลับพบว่ามันใช้ไม่ได้กับการทำสิ่งที่เรารัก พอเรารักเสียอย่าง เราจะลืมตรรกะนี้ไป เราจะมีคำคำหนึ่งที่พูดกันเสมอเลยว่า ช่างมัน! ทำไปเลย ไม่ต้องคิดเยอะ ทำเลย แล้วเราก็เชือ่ ว่า The Basket Band เป็นอย่างนีไ้ ด้เพราะไม่คอ่ ยคิดเยอะ ไม่คอ่ ยวางแผนเยอะ ไม่คดิ ซับซ้อน ลุม่ ลึกอะไร แถวบ้านเรียกว่ามาดือ้ ๆ แบบนี ้ เรารักแฟนเพลงเลยจะทำคอนเสิรต์ คนอืน่ เวลาจะทำคอนเสิรต์ มีคนมาดูกันประมาณ 1,500 คน ทางธุรกิจเขาก็วางแผนแล้วว่าต้องเตรียมเพิ่มรอบ ต้องสั่งของมาขาย เขาวางแผนกันแบบนี้ แต่เราไม่มี ไม่ได้คิดหรอก เอาเท่านี้ ทำไปเหอะ มันก็เป็นว่าในทางธุรกิจคอนเสิร์ต Basket Band Stand Up Show ครั้งนี้ถือว่าเดินเกมผิดนะ ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เราก็คิดกันได้ เพราะเราก็ทำ คอนเสิร์ตให้กับศิลปินท่านอื่นๆ มาหลายคน แต่เราทำเพราะอยากทำ และเราถือว่านี่คือความสำเร็จของ พวกเราแล้วครับ” **Basket Band Stand Up Show ไลฟ์ โชว์ แบบโรแมนติ ก ผสมความเฮฮาจากสองหนุ ่ ม อารมณ์ ด ี พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ปู Blackhead, บอย ตรัย, โก้ Mr. Saxman และ เต้ย จรินทร์พร ณ โรงละคร M Theatre วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 น. และ 19.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaiticketmajor.com


a day BULLETIN issue 125  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you