Page 1

ISSUE 119 29 OCTOBER - 4 NOVEMBER 2010


ISSUE 119, 29 OCTOBER - 4 NOVEMBER 2010

All By Myself เมือ่ เร็วๆ นีอ้ า่ นเจอข่าวสาวจีนวัยเพิง่ ผ่าน 30 หยกๆ เธอทนความกดดันทีส่ งั คมคาดหวังให้เธอแต่งงานไม่ไหว เลยตัดสินใจแต่งงาน... กับตัวเองเสียเลย แม้ทกุ วันนี้ ผู้เขียนยังไม่คลายสงสัยว่า แล้ววันที่เธอจะหย่า เธอจะฟ้องหย่าอย่างไร แต่คำถามนี้ยังไม่ต้องรีบเร่งที่จะหาคำตอบเท่ากับว่าเธอเลือกที่จะแต่งงานกับตัวเองทำไม? ความสงสัยก็เลยนำไปสูก่ ารค้นหาเรือ่ งเกีย่ วกับเธอ Chen Wei-yih หญิงสาวทีแ่ ต่งงานกับตัวเอง ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็ได้เรือ่ งราวจาก The China Post News เอามาเล่าสูก่ นั ฟัง ความตามท้องเรือ่ งคือ Chen Wei-yih เธอเป็นสาววัย 30 ชาวไทเป จัดงานแต่งงานไปเมือ่ ต้นเดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา งานแต่งงานของเธอมีทกุ อย่างเท่าทีง่ านแต่งงาน ทัว่ ไปต้องมี ไม่วา่ จะเป็นเจ้าสาว ชุดแต่งงานสีขาวงดงาม แหวนเพชร แขกทีเ่ ธอเชิญมาร่วมงานประมาณ 30 คน สิง่ ทีข่ าดไปมีเพียงอย่างเดียวคือ เจ้าบ่าว อย่างทีส่ งั คม คาดหวังว่าจะได้เห็น แต่สำหรับเธอแล้ว งานแต่งงานครัง้ นีเ้ ป็นงานแต่งงานทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้ว เพราะคนทีเ่ ธอแต่งงานด้วยหรือตัวเธอเองนัน้ เป็นคนทีเ่ ธอรักทีส่ ดุ ในชีวติ และนัน่ ก็ถอื ว่าเพียงพอสำหรับทุกสิง่ ทุกอย่าง Chen Wei-yih บอกว่า สังคมในบ้านเมืองของเธอนัน้ เป็นสังคมทีส่ ร้างความกดดันให้กบั สาวโสดอย่างหนัก เพราะเมือ่ หญิงสาว คนไหนย่างเข้าสู่วัย 30 สังคมรอบข้างซึ่งรวมถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ต่างก็คาดหวังว่านี่เป็นวัยที่ผู้หญิงควรแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาและมีลูกไว้สืบสกุลได้แล้ว และ แน่นอนว่าถ้าใครไม่สามารถทำตามบรรทัดฐานนีไ้ ด้ ก็จะถูกจัดว่าเป็นคนทีม่ ชี วี ติ ล้มเหลวในสายตาสังคมไปโดยปริยาย แต่ Chen Wei-yih ไม่ได้คดิ แบบนัน้ และการประกาศ แต่งงานกับตัวเองก็เพือ่ บอกให้หญิงสาวทีอ่ ยูส่ ถานการณ์เดียวกับเธอได้ตระหนักว่า การทีผ่ หู้ ญิงไม่ได้แต่งงานกับชายใดสักคนนัน้ ไม่ใช่ความล้มเหลว และการแต่งงานกับ ตัวเองนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งประหลาดใดๆ เพราะตราบใดทีผ่ หู้ ญิงสักคนสามารถแสดงความรักผูช้ ายคนหนึง่ ด้วยการตอบตกลงแต่งงานและมีงานเลีย้ งใหญ่โตได้ เธอก็สามารถแต่งงานกับ ตัวเองซึ่งเป็นคนที่เธอรักได้ด้วยเหตุผลเดียวกัน ‘many people freely express their love for others through flowers chocolates and expensive dinners, they are less inclined to pamper and shower the same love on themselves’ คนส่วนใหญ่แสดงความรักให้กับคนที่ตัวเองรักด้วยการให้ดอกไม้ ช็อกโกแลต และอาหารมื้อหรู แต่พวกเขาเหล่านั้นมอบความรักแบบเดียวกันนั้นให้กับตัวเองน้อยมาก ที่สนุกกว่านั้น Chen Wei-yih บอกด้วยว่า การแต่งงานครั้งนี้ของเธอเป็นการแต่งงานแบบไม่ผูกมัด นั่นหมายถึงว่าเธอยังมีอิสระที่จะแต่งงานกับผู้ชาย สักคนได้ในอนาคต แต่ถ้าหากไม่มีวันนั้น อย่างน้อยเธอก็ได้ลงหลักปักฐานกับคนหนึ่งคนไปชั่วนิรันดร์อยู่แล้ว คนนั้นก็คือ... ตัวเธอเอง อ่านเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรได้ มากไปกว่าปรบมือให้กับความคิดที่เป็นตัวของตัวเองของ Chen Wei-yih เพราะเธอคงต้องใช้ความกล้าหาญมากมายมหาศาลทีเดียวกว่าจะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เธอคิด โดยเฉพาะถ้าดูจากสภาพสังคมของเธอทีเ่ คร่งครัดและคาดหวังในเรือ่ งการแต่งงานขนาดนัน้ จะว่าไปคำว่าคาดหวัง กับความหวัง นัน้ ต่างกันแค่การ ‘คาด’ ซึง่ การคาดไว้ ก็คือการมีอะไรสักอย่างติดอยู่ ดูแล้วไม่โล่งตา แต่ก็หาอิสระไม่เจอ ที่สำคัญ ในความรู้สึกของผู้เขียนนั้น คำว่าคาดหวัง กับหวัง ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เล่นคำสนุกๆ เท่านั้น แต่ความหมายลึกๆ ของมันก็น่าคิดตามด้วย การคาดหวัง คือการคาดหมายว่าสิ่งที่หวังจะเกิดขึ้น มีอารมณ์ของการตั้งใจปักหลักรอคอย ลุ้นและเกร็ง เหมือนรอดูบั้งไฟ พญานาคอยู่เหมือนกัน แต่ความหวังให้ความรู้สึกที่สบายใจกว่า นั่นคือเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มุ่งหวังจะเกิดขึ้น ความเชื่อมั่นอยู่ลึกๆ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลุ้น แต่มันเป็นการ ลุ้นที่ไม่มีความรู้สึกบีบบังคับ แต่เป็นการรอให้เกิดขึ้นเท่าที่มันควรจะเป็นไปได้ และแน่นอนว่าถ้ามันเป็นไปได้อย่างที่เราคิดก็ยิ่งดี การใช้ชีวิตในสังคมใดๆ ก็ตามย่อมหลีกหนีความคาดหวังที่มากบ้างน้อยบ้างของสังคมไปไม่พ้น จะว่าไปตราบใดที่อยู่ในสังคมแล้วจะไม่แคร์สังคมเลยก็คง เป็นไปได้ยาก แต่เพื่อให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ยากลำบากและเหนื่อยใจจนเกินไปนัก บางทีเราอาจจะต้องหัดปล่อยให้คนที่คาดหวัง ลุ้นตัวเกร็งไปคนเดียวบ้าง ส่วนตัวเราไม่จำเป็นต้องลุน้ กับตัวเองมากขนาดนัน้ เพราะอะไรทีเ่ ราทำได้ เราก็รอู้ ยูแ่ ก่ใจ อะไรทีเ่ ราทำไม่ได้เราก็รอู้ ยูแ่ ก่ใจเช่นกัน วางความคาดหวังของใครต่อใครไว้กอ่ น แล้วเหลือไว้แค่ความหวัง หรือเชื่อมั่นกับตัวเองในทางที่ดีว่า ไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไร จะมีคนหนึ่งคนที่เข้าใจเราเสมอ คนนั้นก็คือ ตัวเราเอง อ้อ Chen Wei-yih บอกด้วยว่า หลังจากแต่งงานแล้ว เธอจะไปฮันนีมูนที่ออสเตรเลีย ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะต้องเป็นฮันนีมูนทริปที่โรแมนติกและหวานที่สุด เท่าที่คนหนึ่งคนจะทำได้ เพราะนี่คือการเดินทางไปเพื่อ... รักตัวเอง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 119 วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2553

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10

06 GOODNEWS

06

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

26 SHOPPING

38

18

ดิ ฉ ั น หยิ บ adB จาก ร้าน iberry เพิ่งได้ 4 ฉบับ และ กำลังคิดว่าตนเองเริ่มติด adB แล้ว สิง่ ทีเ่ ปิดอ่านหน้าแรกเสมอ คือ Editor’s Note จึงคิดไปว่าที่ ดิฉันติดนั้นคงเป็นสิ่งนี้นั่นเอง เพราะเมื ่ อ ความคิ ด ของบรรณาธิการมีความน่าสนใจ อืน่ ๆ ทีต่ ามมาในเล่มก็คงไม่ทิ้งห่างกัน เช้านี้อีกเช่นกัน

28

ออกกำลังกายอย่างมี สีสนั กับเสือ้ ผ้าหลากสี ที่จะปลุก ‘energy’ ให้ กระปรี้กระเปร่า และ พร้อมจะเสียเหงื่อ

10 FEATURE

กลั บ มาอี ก ครั ้ ง กั บ Honda Winter Fest’ #5 เทศกาลดนตรีฤดูหนาว ของทุกคน ทีพ่ เิ ศษกว่า ทุกปี เพราะสะดวกขึ้น สนุ ก ขึ ้ น และคึ ก คั ก มากขึ้น

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

22 24 25 ALL ABOUT CALENDAR THE WORDS BIZ ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม‘ลองผิ ด ลองถู ก เพื ่ อ สิ่งที่ดีกว่า’ เคล็ดลับ การทำงานดี ๆ จาก กิ จ ณรงค์ พ ล หั ต ถมณฑล แห่ ง Boston Bright

เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

28 32 38 HOME MADE HEALTH THE GUEST จากซีรีส์ดังของเกาหลี AND HEART ย้ อ นตำนาน 40 ปี สู ่ แ รงบั น ดาลใจ จน กลายมาเป็นบ้านสวย ของ ‘แพท’ - ภัทรินทร์ อรุณจิตพิมล

หยิบ adB (แทนหนังสือธรรมะ ฮ่าๆ) มาอ่าน ฉบับที่ 117 หน้าปกคุณบุรินทร์สุดเท่ ศิลปินขวัญใจทุกคนในบ้าน แน่นอนว่าอ่าน Editor’s Note ก่อนเรื่องอื่น ในเล่ม ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณวิไลรัตน์ตั้งใจเขียน บทบรรณาธิการนี้มาคุยกับดิฉันโดยเฉพาะหรืออย่างไร (ขอมั่วเหมาเอาเอง) เพราะการคุยของคุณฉบับนี้ มัน ‘ตอบโจทย์’ ส่วนตัวของดิฉันได้แบบชนิดที่เรียกว่า ‘ถึงบางอ้อ’ ทันทีที่อ่านจบ เลยเขียนจดหมายฉบับนี้ มาบอกกล่าวให้รับทราบและโปรดรับคำขอบคุณจาก

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

‘The Guitar’ กั บ ปิยะวรรณ วงศ์สว่าง ทายาทที่สานต่อความ สำเร็ จ ของ ‘เล็ ก วงศ์สว่าง’

ดิฉนั ทีค่ ณ ุ มอบความคิดดีๆ มาให้ ซึง่ ดิฉนั มัน่ ใจว่าเกิดจาก ความตั้งใจทำงานของคุณและทีมงาน จึงทำให้เกิด ประโยชน์แก่ผอู้ า่ น อย่างน้อยก็ดฉิ นั คนหนึง่ ได้รบั ข้อคิด สะกิดใจ และคาดว่าจะเกิดผลทางปฏิบตั ติ อ่ ไป เพราะ เมื่อคนเราคิดดีได้แล้วนั้น การกระทำดีๆ ก็จะตามมา ขอให้ทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปค่ะ และเป็นกำลังใจให้เสมอ ขอแสดงความนับถือ (เป็นอย่างทีเ่ ขียนนีจ้ ริงๆ ไม่ใช่แค่คำลงท้าย) -นันทนา บรรเจิดพงศ์ชัย

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.askmen.com

10 อันดับเทศกาลแปลกประหลาดที่สุดในโลก 1

เทศกาล ปามะเขือเทศ สเปน

2

3

เทศกาล เทศกาล กลิ้งเนยแข็ง กบ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

4

เทศกาล ค้อนตีหัว (เซา ซูเอา) โปรตุเกส

5

เทศกาล โกนขนแกะ นิวซีแลนด์

THE POLL

6

เทศกาล โยนอุจจาระ กวางมูส สหรัฐอเมริกา

7

เทศกาล สงกรานต์ ไทย

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

ข้าราชการไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐในความคิดเห็นของประชาชน ขาดความเป็น ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้อง อิสระ ไม่มีอำนาจ กับการเมืองมากเกินไป / ในการตัดสินใจ ถูกนักการเมืองแทรกแซง

34.51%

28.11%

เป็นบุคลากรที่มี มีทั้งข้าราชการรุ่นเก่า ความสำคัญยิ่งใน และรุ่นใหม่ที่ทำงาน การพัฒนาประเทศ อยู่ร่วมกัน ความ คิดเห็นหรือมุมมองในการ ให้เจริญก้าวหน้า 18.08% ทำงานจึงแตกต่างกัน

19.30%

8

เทศกาล ปาส้ม อิตาลี

9

10

เทศกาล เทศกาล ทาสีวัว กระเทียม ลักเซมเบิร์ก สหรัฐอเมริกา

เยาวชนเกาหลี ใ ต้ ก ว่ า ร้อยละ 83.5 ยอมรับว่า คลั่งการเรียนพิเศษหรือ กวดวิ ช าตามสถาบั น ต่างๆ นอกเหนือจาก การเรี ย นที่ โ รงเรี ย น เนื่ อ งด้ ว ยค่ า นิ ย มการ ศึกษาที่เต็มไปด้วยการ แข่งขันและการคาดหวัง จากครอบครัว

9,833 กระทรวงสาธารณสุขระบุวา่ ขณะนีท้ ว่ั ประเทศไทย ขาดแคลนแพทย์เพื่อให้บริการทางด้านการตรวจ สุขภาพและรักษาโรคภัยให้แก่ประชาชนเป็น จำนวนถึง 9,833 ตำแหน่ง ที่มา : www.thairath.co.th

วัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 15-19 ปี มีอัตราการ ตั้งครรภ์อยู่ที่ 2.5 แสน คนต่อปี และครึ่งหนึ่งใน จำนวนนี้เลือกทางออก คือการทำแท้ง ที่มา : www.thaihealth.or.th

20,000

7,896

ที่มา : www.matichon.co.th

จากการสำรวจปริมาณไวน์ ในสถานทู ต ต่ า งแดน 51 แห่ง จากทั้งหมด 211 แห่ง พบว่าเฉพาะสถานทูตญี่ปุ่น ทั่วโลกมีไวน์สะสมถึง 7,896 ขวด ซึ ่ ง หมายถึ ง ปริ ม าณ ดังกล่าวสามารถกินดื่มกัน ได้นานถึง 30 ปี เลยทีเดียว ที่มา : www.matichon.co.th

ปัจจุบันอินเดียมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องมาจากการพัฒนา อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศถึงปีละ 20,000 ตัน ที่มา : www.greenpeace.org

คุ ณ อยากให้ รั ฐ บาลมี ก ารวางแผน เพื่ อ แก้ ปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มในระยะยาว อย่างไร “ปลู ก ป่ า ตามที ่ ด ิ น ว่างเปล่า และใช้กฎหมาย ปราบปรามผู้กระทำผิด อย่างจริงจัง” กิติโชฎก์ พิลึก 33 ปี, กราฟิกดีไซเนอร์

“ตัง้ หน่วยงานทีด่ แู ล เรื่องน้ำอย่างจริงจัง เพื่อ ให้ ค วามรู ้ ก ั บ ชุ ม ชนใน การรับมือ และซ้อมหนี น้ำในทุกๆ ปี” รุจิวรรณ พันธ์ยานุกูล 28 ปี, Assistant Project Manager “น่าจะมีการเตรียม เรือไว้สำหรับหมู่บ้านที่ ประสบปัญหาบ่อยๆ” กรองกาญจน์ บัวขม 27 ปี, ธุรการ “เตรียมการไว้ก่อนที่ น้ำจะท่วม เช่น สร้างเขือ่ น เก็บน้ำ ทำกระสอบทราย และเตื อ นภั ย อย่ า งเป็ น ระบบ” พันธุ์ธิป โพธิ์ไพโรจน์ 27 ปี, พนักงานขาย “บังคับใช้กฎหมาย ที่มีอยู่อย่างจริงจัง และ ลงพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รับทราบปัญหาทีแ่ ท้จริง” สุรชัย ปุริโส 32 ปี, ช่างภาพ “ไม่ตอ้ งคิดอะไรใหม่ ก็ ได้ แค่ ส นองพระราช ดำรัสอย่างจริงจัง ก็น่า จะแก้ปญ ั หาได้มากแล้ว” ชุตินันท์ รงคะอำพันธุ์ 27 ปี, ประชาสัมพันธ์


6

• อาสาสมัครสองท่านนีก้ ำลังโหนสลิงเพือ่ การกุศลลงมาจากตึกทีท่ ำการใหญ่ของบริษทั AMP ซึง่ เป็นบริษทั ประกันภัยและการเงิน ยักษ์ใหญ่ในซิดนีย์ การโหนสลิงครั้งนี้มีผู้มาร่วมงานมากกว่า 100 คน เพื่อหาเงินช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส รวมทั้งหาเงิน สมทบทุนช่วยมูลนิธิ Sir David Martin ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กๆ ด้วย - AFP

AWARD

• อาคารสูง 27 ชั้นนี้ เรียกว่าตึก Antilia ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยสร้างขึ้นใหม่ในเมืองมุมไบ และเป็นทรัพย์สินของชายที่ได้ชื่อว่า รวยที่สุดในอินเดียคือ นาย มูเกช อัมบานี เจ้าของบริษัท Reliance Industries อาคารที่ว่ามีพื้นที่ทั้งหมด 400,000 ตารางเมตร โดยครอบครัวของนายอัมบานีทป่ี ระกอบไปด้วย ตัวเขา ภรรยา และบุตรอีก 3 คน จะย้ายเข้ามาในปลายปีน้ี อาคารนีม้ ลี านจอด เฮลิคอปเตอร์ทั้งหมด 3 ลาน ที่จอดรถใต้ดินที่จอดรถได้ 160 คัน และใช้พนักงานดูแลทั้งหมด 600 คน - AFP

PEOPLE

แชมป์เปียโน โรมอนุมัติ ให้แม่ชี ‘แมรี’

‘โชแปง’ ระดับโลกคนใหม่ ในที่สุดการแข่งขันเปียโนระดับเก่าแก่ ทีส่ ดุ ในโลกอย่าง ‘อินเตอร์เนชันแนล เฟรเดริก โชแปง เปียโน’ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2010 ที ่ ป ระเทศโปแลนด์ ก็ ได้ ผู ้ ช นะเลิ ศ เป็ น หญิงสาวจากรัสเซียชื่อ ยูเลียนนา อัฟดีวา วัย 25 ปี ที่สามารถคว้าเหรียญทองบน เวทีนี้ที่จัดขึ้นทุก 5 ปี ด้วยการบรรเลง คอนแชร์โตในบันไดเสียงอีไมเนอร์ได้อย่าง เพราะพริ ้ ง มากที ่ ส ุ ด โดยได้ ร างวั ล เช็ ค เงินสด 30,000 ยูโร (ราว 1.26 ล้านบาท) และได้ ร ั บ เกี ย รติ ให้ ไปแสดงฝี ม ื อ กั บ วง ออร์เคสตรานิวยอร์ก ฟิลฮาร์โมนิก และ เอ็นเอชเค ซิมโฟนี ออร์เคสตราทีก่ รุงโตเกียว ทั้งนี้ ในการแข่งขันดังกล่าวในปีนี้มีผู้เข้า แข่งขันทั่วโลก 23 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 81 ราย และในปีนี้ยังถือเป็นวาระพิเศษเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 200 ปี วันคล้ายวันเกิด ของโชแปง นั ก เปี ย โนคลาสสิ ก ระดั บ ตำนานชาวโปแลนด์ การได้รางวัลชนะเลิศ ในปีนี้ของ ยูเลียนนา อัฟดีวา จึงเป็นที่ ฮือฮาไปทั่วโลก

เป็นนักบุญหญิงคนแรกของออสเตรเลีย

ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับชาวออสเตรเลีย เมื่อพระ สันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ทำการประกาศแต่งตั้งให้แม่ชี แมรี แมคคิลลอป นักการศึกษาผู้บุกเบิกการเรียนการสอนใน ชนบท ขึ ้ น เป็ นนั ก บุ ญ หญิ ง คนแรกอย่ า งเป็ นทางการของ ประเทศออสเตรเลี ย โดยนั ก บุ ญ แมคคิ ล ลอปได้ เปิ ด สอน หนังสือให้กับเด็กยากจนที่คอกสัตว์แห่งหนึ่งในเมืองเปโนลา จากนั้นก็ใช้ชีวิตด้วยการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องต่างๆ และก่อตั้งเครือข่ายการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนอีกหลายแห่ง จนกระทั่งท่านเสียชีวิตที่กรุงซิดนีย์ใน ปี 1909 หลังจากการประกาศแต่งตัง้ อย่างเป็นทางการ ผูค้ นจำนวนมากในเมืองเมลเบิรน์ ซึง่ เป็นบ้านเกิด ของนักบุญแมคคิลลอป ได้ลุกขึ้นยืนปรบมือแสดงความสรรเสริญเป็นเวลานาน บ้างโอบกอดกันทั้ง น้ำตา ท่ามกลางบรรยากาศของควันธูปหอมกำยาน ขณะที่บริเวณสนามหญ้าภายนอกสุสานของ นักบุญแมคคิลลอปก็เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาร่วมแสดงความยินดีกับพิธีในครั้งนี้

SOCIETY ‘เจย์เดน’ ลูกชายวิล สมิธ ติดโผชื่อยอดฮิตของเบบี้ในนิวยอร์ก

จากผลการสำรวจโดยสำนักงานสาธารณสุขของเมืองนิวยอร์ก สหรัฐฯ โดยทำการเก็บสถิตจิ ากเด็กหญิงจำนวน 61,691 คน และเด็กชายอีก 65,083 คน ที่เกิดในปี 2009 เป็นต้นมา ปรากฏว่าชื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับฝ่าย หญิง ได้แก่ อิซาเบลลา (Isabella) และเจย์เดน (Jayden) ก็กลายชือ่ ยอดฮิตสำหรับ เด็กผูช้ ายไปแล้ว โดยในขณะนีม้ เี ด็กจำนวนกว่า 1,424 คน ทีใ่ ช้ชอ่ื ดังกล่าว โดย ส่วนหนึ่งมาจากความนิยมชมชอบในตัวของดารานักร้องที่ทำให้พ่อแม่ของ เด็กเลือกชื่อมาตั้งให้แก่ลูกหลานของตัวเอง นอกจากนี้ ชื่อดาราที่ติดอันดับท็อปฮิตยังมาจากนักร้อง ชื่อดังอย่างริฮันนา ที่ติดอยู่ในอันดับที่ 107 หรือเลือกตั้งตามแบรนด์สินค้าดังอย่างชาแนล และอาร์มานี ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 139 และ 150 ตามลำดับ นอกจากนี้ชาวนิวยอร์กยังนิยมตั้งชื่อลูกตามความเชื่อใน ศาสนาด้วย อาทิ เอสเตอร์ (Esther) สำหรับเด็กผูห้ ญิง และเจเรไมอาห์ (Jeremiah) สำหรับเด็กผูช้ าย

ENTERTAINMENT

‘ซีลีน ดิออน’ นักร้องดัง ให้กำเนิดลูกชายฝาแฝด วันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา คงจะเป็นอีก วั น หนึ ่ ง ที ่ ค วรค่ า แก่ ก ารจดจำไปชั ่ ว ชี ว ิ ต ของ ‘ซีลนี ดิออน’ ดีวาสาวระดับโลกชาวแคนาเดียน วัย 42 ปี เนื่องจากเธอได้ให้กำเนิดลูกชาย ฝาแฝดที่โรงพยาบาลในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ หลังจากที่เธอได้ตั้งครรภ์ด้วยกระบวนการทำ เด็กหลอดแก้วถึง 6 ครั้ง กว่าจะประสบความ สำเร็จ โดยทารกฝาแฝดทั้งสองมีสุขภาพดีแต่ ยังคงอยู่ในตู้อบเด็กแรกเกิด เนื่องจากคลอด ก่อนกำหนด โดยซีลนี วางแผนจะตัง้ ชือ่ ให้ลกู น้อย ทั ้ ง สองของเธอเมื ่ อ ร่ า งกายของเธอแข็ ง แรง ดีแล้ว ทั้งนี้ เธอยังบอกด้วยว่าลูกทั้ง 3 คน ถือเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเธอ เพราะการจะตั้งท้องได้สำหรับเธอนั้นไม่ใช่เรื่อง ง่ายเลย โดย เรเน ชาร์ลส์ ลูกชายคนแรกวัย 9 ปี ก็เป็นเด็กที่เกิดจากผสมเทียมของเธอและ สามี เรเน แอจิลลิ เช่นเดียวกัน

ANIMAL

ตูบจีนขอ ‘เปรี้ยว’ เดินสองขาพร้อมสะพายกระเป๋าอย่างไฮโซ!

กลายเป็นเรือ่ งฮือฮาทีม่ าพร้อมกับรอยยิม้ และเสียงหัวเราะจากผูท้ ไ่ี ด้พบเห็น เมือ่ เจ้าลูลู่ สุนขั พันธุม์ เิ นเจอร์พนิ เชอร์เพศเมีย วัย 1 ปี ของ นาย โจว กวงชุน อาศัยอยู่ในเมืองจูหม่าเตี้ยน มลฆลเหอหนาน ประเทศจีน ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกหากคุณจะเห็นสุนัขที่มี กระเป๋าคล้องอยู่บนตัว แต่ทว่าเจ้าลูลู่ได้ไปไกลกว่านั้น เมื่อมันสามารถลุกขึ้นเดิน 2 ขาเหมือนกับมนุษย์ และใช้ขาหน้าของมันหิ้ว ตุ๊กตาหมีตัวโปรดได้อย่างน่ารักน่าชัง โดยทำตัวราวกับเป็นขาใหญ่นักช้อปอีกต่างหาก ซึ่งเจ้าลูลู่ก็ได้ทำการเดินสองขาโชว์ความสวย ให้กบั ชาวบ้านในละแวกนัน้ ได้เห็นกันบ่อยครัง้ โดยนายโจวได้ออกมาให้ความเห็นกับพฤติกรรมของเจ้าลูลไู่ ว้วา่ “ไม่รวู้ า่ มันไปจำวิธเี ดินสองขา แบบนีม้ าจากไหน คนทีเ่ ห็นก็ตา่ งประหลาดใจ แล้วก็อดขำไม่ได้” และเราขอแนะนำให้นายโจวพาเจ้าลูลบู่ นิ ไปเดินแฟชัน่ ทีม่ ลิ านโดยด่วน


• ภาพถ่ายจากกล้องฮับเบิลโดยองค์การนาซาที่นำมาเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เผยภาพของกาแล็กซีที่มีชื่อเรียกว่า NGC 3982 ที่กำลังแสดงให้เห็นภาพการก่อตัวของดวงดาวที่จะเกิดใหม่ในอนาคต กาแล็กซีที่ว่านี้อยู่ห่างจากกลุ่มดาวสำคัญอย่าง Ursa Major ราวๆ 30,000 ปีแสง มีขนาดใหญ่ประมาณ 1 ใน 3 ของกาแล็กซีทางช้างเผือก - AFP

• สัปดาห์ที่แล้วเป็นวันฮัลโลวีน และที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ก็มีพาเหรดสุนัขประจำปี โดยงานนี้จัดขึ้นใน Tompskin Square Park ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 แล้ว ในภาพเป็นสุนัขชิวาวา ชื่อ ปัปปี้ โลลา และมันชี ซึ่งเจ้าของพามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย AFP

SPORT ‘เฟดเอ็กซ์’ คว้าชัย ขึ้นตำแหน่งเทียบรุ่นพี่ พีต แซมพราส

เป็นไปตามคาดเมือ่ นักเทนนิสหนุม่ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นักหวดมือ 2 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการ สามารถเอาชนะ ฟลอเรียน เมเยอร์ นักเทนนิสชาวเยอรมัน ได้ในการแข่งขันสตอกโฮล์ม โอเพน ด้วยคะแนนรวม 2 เซต รวด 6-4, 6-3 ทำให้พอ่ หนุม่ เฟดเอ็กซ์ทำสถิตคิ ว้าแชมป์เอทีพที วั ร์รายการที่ 64 เทียบเท่านักเทนนิสรุน่ พีใ่ นตำนาน อย่าง พีท แซมพราส ได้สำเร็จ และหลังจากทีร่ บั ถ้วยรางวัลจากพระหัตถ์ของเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งราชวงศ์สวีเดน แล้ว เขาก็ได้กล่าวอย่างภูมใิ จไว้ ว่า “มันสุดยอดมากทีไ่ ด้มาทีน่ ่ี ผมต้องเจอกับความกดดัน แต่กส็ ามารถผ่านมาได้”

ชิงแชมป์งีบระดับชาติ

เราอาจจะคุน้ เคย กั บ การแข่ ง ขั นกี ฬ า การแข่งขันตอบ ปัญหาวิชาการ หรือ การแข่งขันร้องคาราโอเกะ ซึง่ ต้องใช้ทกั ษะ เฉพาะตัวเอาชนะคู่แข่งขันให้ได้ แต่ใครจะรู้ว่า ‘การ นอนหลั บ ’ ซึ ่ ง เป็ นทั ก ษะพื ้ นฐานของมนุ ษ ย์ ท ุ ก คน จะนำมาใช้แข่งขันกันได้ดว้ ย ไม่เชือ่ ไปดูเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่เรารวบรวมมาให้อ่านกัน • การแข่งขันนอนกลางวันระดับประเทศครั้งนี้ สมาคม เพื่อนนอนกลางวันแห่งชาติเขาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุง มาดริด ประเทศสเปน โดยเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม และปิดฉากการแข่งขันในวันเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลจำนวน 1,000 ยูโร หรือประมาณ 40,000 บาท • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะถูกสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา ขณะที่นอนอยู่บนโซฟาสีน้ำเงินที่เรียงเป็นแถวเหมือน

PUBLIC HEALTH กินแอสไพรินวันละนิด ช่วยปิดกั้นโรคร้าย ป้องกันมะเร็ง

เป็นที่รู้กันในวงการแพทย์ มานานแล้ ว ว่ า แอสไพริ น มี ประโยชน์ต่อการรักษาโรคหลอดเลือด ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ รอธเวลล์ หัวหน้าคณะวิจัย จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ จึงได้นำ ประโยชน์ น ี ้ ม าวิ จ ั ย เพื ่ อ ขยายผล แล้ ว ก็ พ บว่ า แอสไพรินช่วยลดอัตราเสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็งได้ แม้เพียงเล็กน้อย แต่กถ็ อื ว่าเป็นประโยชน์ตอ่ วงการ แพทย์ เขากล่าวว่า “เราได้ติดตามผลการศึกษา ของกลุ่มศึกษาเป็นเวลา 20 ปี เพื่อที่จะรู้ผลของ การกินยาแอสไพรินในปริมาณเล็กน้อยเป็นประจำ โดยให้กินวันละ 1 ใน 4 ของปริมาณที่กินแก้ปวด ศีรษะ ปรากฏผลว่าสามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ลำไส้ได้ร้อยละ 24 และลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิด จากความเครียดต่างๆ เหลือเพียงร้อยละ 35”

ลู่วิ่งกลางห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเป็นเวลา 20 นาที ซึ่งทุกคนจะมีเครื่องจับชีพจรติดอยู่กับร่างกายเพื่อวัด ว่าใครหลับจริง ซึ่งจะมีการให้คะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน สำหรับผู้ที่สามารถหลับได้ตลอด 20 นาที • นอกจากจะแข่งขันหลับได้นานกว่าแล้ว คณะกรรมการ ยังให้คะแนนจากท่าทางการนอน เสียงกรนที่ดังที่สุด และการแต่งตัวได้สะดุดตาที่สุดด้วย • แชมป์ของรายการนีค้ อื Pedro Soria Lopez หนุม่ ใหญ่ วัย 62 ปี ที่กำลังว่างงาน ซึ่งเขาสามารถหลับได้นาน 17 นาที ท่ามกลางผู้คนที่เดินช้อปปิ้งอยู่ในห้างดัง นอกจากนี้ เขายังเอาชนะคู่แข่งด้วยเสียงกรนที่ดังถึง 70 เดซิเบล ซึ่งทำให้เขาได้รับเงินรางวัลไปได้ในที่สุด • สมาคมเพื ่ อ นนอนกลางวั น แห่ ง ชาติ ก ล่ า วถึ ง จุ ด ประสงค์ของการแข่งขันครั้งนี้ว่า “เพื่อเผยแพร่ความ เชื่อที่ว่าการงีบหลับเป็นสิ่งที่ชาวสเปนต้องรักษาไว้ และปฏิบัติเป็นประจำ เพราะมันดีต่อสุขภาพ และดี สำหรับทุกๆ คน”

“การทำลายล้าง ในส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว น ใดของโลก ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า เ ร า ก ำ ลั ง ท ำ ล า ย ตนเองอยูเ่ ช่นกัน” ทะไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณ ชาวทิเบต มติชนออนไลน์ 23 ตุลาคม 2553

GREEN PLEASE หนุ่มใหญ่หัวใส สร้างเรือแคนูจากขวดพลาสติกทั้งลำ

บางทีความคิดสร้างสรรค์ของคนเราในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้โลกก็สามารถหาได้งา่ ยๆ อย่างหนุม่ ใหญ่ชาวสกอตแลนด์คนหนึง่ ทีไ่ อเดีย บรรเจิดสร้างเรือแคนูจากขวดเครือ่ งดืม่ พลาสติก โดย นาย แทม วอล์กเกอร์ วัย 55 ปี เจ้าของความคิดรักษ์โลกนี้กล่าวว่า “ผมได้ไอเดียนี้จากการเห็น ขวดเก่าๆ ลอยผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ในคลอง โดยทีม่ นั ไม่เคยจมน้ำเลย จึงน่า จะนำมาสร้างเรือได้ จากนั้นผมก็เริ่มสะสมขวดเก่าๆ มาสร้างเรือแคนู” และเขาก็ได้ให้ชื่อเรือพลาสติกลำนี้ว่า Bottle Boat หรือ ‘บีบี’ ทั้งนี้ เขายังได้กล่าวถึงแผนการที่จะ พายเรือบีบีลำนี้ข้ามชายฝั่งว่า “ผมจะพายเรือจากชายฝั่งสกอตแลนด์ตะวันตกไปสกอตแลนด์ฝั่ง ตะวันออก โดยไปตามคลอง Forth and Clyde and Union เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าพลาสติกไม่ใช่ขยะ แต่มันมีประโยชน์มากกว่านั้น”

Did You Know?

29 ตุลาคม 2541 - จอห์น เกล็นน์ นักบินอวกาศสหรัฐฯ วัย 77 ปี เดินทางไปกับกระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี เพื่อศึกษาผลกระทบของการเดินทาง ในอวกาศที่มีต่อผู้สูงอายุ หลังห่าง หายจากภารกิ จ อวกาศมานานกว่ า 3 ทศวรรษ 30 ตุลาคม 2504 - สหภาพโซเวียต ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ Tsar Bomba บนเกาะโนวายา เซมลียา ในทะเล อาร์กติก เป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่มีความ รุนแรงที่สุดเท่าที่มีการจุดระเบิดมา 31 ตุลาคม 2484 - กัตซอน บอร์กลัม กับคนงาน 400 คน สร้างรูปปั้นครึ่งตัว ของ ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน, โทมัส เจฟเฟอร์สัน, ทีโอดอร์ รูสเวลต์ และ อับราฮัม ลิงคอล์น บนภูเขา รัชมอร์ เสร็จสมบูรณ์ 1 พฤศจิกายน 2298 - เกิดแผ่นดินไหว ขนาดรุนแรง ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ ทำลายเมืองลิสบอน มีผู้เสียชีวิตใน ประเทศโปรตุ เ กสและโมร็ อ กโกกว่ า 100,000 คน 2 พฤศจิกายน 2539 - ประเทศไทยมี ประชากรครบ 60 ล้านคน ในวันนี้ โดย มีทารก 10 คน คลอดในเวลา 09.48 น. ซึ ่ ง เป็ น เวลาคาดหมายโดยสถาบั น วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล 3 พฤศจิกายน 2381 - วันก่อตั้ง The Times of India หนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาอังกฤษแบบแผ่นใหญ่ (broadsheet) ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในโลก 4 พฤศจิกายน 2465 - โฮเวิรด์ คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษพร้อมคณะ ทำงาน ขุดค้นพบบันไดทางเข้าสุสาน ของกษั ต ริ ย ์ ต ุ ต ั น คามุ น แห่ ง อี ย ิ ป ต์ โบราณ

คนทั่วโลกส่ง SMS เกือบ 200,000 ข้อความต่อ 1 วินาที

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือไอทียู เผยว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ยอดการส่งข้อความสั้นด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่จากทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ซึ่งในปี 2007 พบการส่ง SMS จากทั่วโลกรวมกันกว่า 1.8 ล้านล้าน ข้อความ แต่เพียง 9 เดือนแรกของปี 2010 ยอดการส่ง SMS กลับสูงถึง 6.1 ล้านล้านข้อความ เฉลี่ยเกือบ 200,000 ข้อความ ต่อวินาที ซึ่งฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีผู้ส่ง SMS มากที่สุดของโลก


10

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

มีหลายเหตุผลที่ทำให้ ฤดูหนาวกลายเป็นฤดูโปรดของใครหลายคน เริ่มจากความหนาวเย็นจะทำให้ไออุ่นเป็นเรื่องจำเป็น โดยอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น การกุมมือและโอบกอดกันก็จะ ดูมีเหตุมีผลขึ้นมาทันที นอกจากนั้น ความหนาวเย็นยังทำให้เราทำ อะไรช้าลงกว่าที่เคย ซึ่งความช้าย่อมจะทำให้เรามองเห็นโลกในมุมมอง ที่ต่างออกไป ซึมซับในสิ่งที่เคยมองข้ามในเวลาปกติ ที่สำคัญ ความหนาวยัง มักจะมาคู่กับความโรแมนติก เมื่อคนเราทั้งหนาว และอยู่ในอารมณ์โรแมนติก เพลงเพราะที่ลอยเข้าหูก็ย่อมจะจับใจกว่าที่เคย นี่คือเหตุผลที่ทำให้เทศกาลดนตรีกลายเป็นสิ่งที่คู่ควรที่สุดสำหรับฤดูหนาว เพราะเราจะได้มีโอกาสได้นั่งกุมมือกัน ชมบรรยากาศรอบๆ ตัว รวมถึงดวงดาว เต็มฟ้า และที่สำคัญคือ ได้นั่งฟังดนตรีไพเราะที่จะจับใจกว่าทุกครั้ง โดยเฉพาะในปี นี้ ที่ เ ทศกาลดนตรี ฤ ดู ห นาวของทุ ก คนอย่ า ง Honda Winter Fest’ กำลังจะกลับมาอีกครัง้ ในรูปแบบทีส่ นุกมากขึน้ บนพืน้ ทีจ่ ดั งาน ใหม่กลาง LIFE PARK at Khao Yai ทีเ่ ต็มไปด้วยกิจกรรมและเครือ่ งเล่น นานาชนิด เมือ่ รวมกับรายชือ่ ศิลปินทีเ่ ตรียมเพลงเพราะๆ ไว้ให้ ฟังตัง้ แต่บา่ ยสามจนถึงตีสี่ ก็คงไม่มเี หตุผลอะไรทีจ่ ะรอช้า อีกต่อไป เตรียมกระเป๋าใส่เสือ้ ผ้า คว้ามือคนรูใ้ จ แล้วขึน้ เขาไปสนุกด้วยกัน


11

01

02

เพราะจริ ง ๆ แล้ ว ชื่ อ ของ LIFE PARK สถานทีจ่ ดั งาน Honda Winter Fest’ #5 มีที่มาจากตัวอักษร L–I–F–E บวกกับคำว่า Park ซึ่ ง ตั ว อั ก ษรทั้ ง 4 ตั ว นั้ น มีความหมายทีส่ ามารถแจกแจง ได้ในข้อถัดไป ดังนี้

L : Lifestyle ห ม า ย ถึ ง ความมี ชี วิ ต ชี ว า ความกระปรี้ ก ระเปร่ า ความแข็ ง แรง ซึ่ ง ก็ แ น่ น อนว่ า กั บ เครื่ อ งเล่ น ที่ ทั้ ง สนุ ก และ ห ว า ด เ สี ย ว อ อ ก อ ย่ า ง นั้ น ใครไม่กรี๊ดให้เอ็นดอร์ฟินหลั่ง ก็ ค วรไปปฏิ บั ติ ธ รรมดี ก ว่ า รวมไปถึ ง ความเก๋ เท่ และมี รสนิ ย มในการใช้ ชี วิ ต ที่ เ ปิ ด ใจ รับ LIFE PARK at Khao Yai ไว้ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กใหม่ ๆ ในการไปพักผ่อน

Friday

“ ‘ลมเย็นๆพัดมาแล้วฉัน เพิ่งรู้สึก ฟ้าลึกๆ มองขึ้นไปดู ช่างสดใส แต่มือเย็นๆ ของฉัน นั้นไม่มีใคร ไม่มีใครให้สัมผัส มันทนไม่ ไหว’ ถ้าอากาศ หนาวๆ พวกเราก็อยากร้อง เพลง หนาวนี้ ไปพร้อมๆ กับ คนฟัง เพราะคิดว่าคงเข้ากับ บรรยากาศเย็นๆ ของ LIFE PARK at Khao Yai ดีนะครับ”

04

F : Fun ที่มีความหมายต ร ง ตั ว ว่ า เมื่อคุณได้ ไปลิงโลด ที่ LIFE PARK แล้ว ก็จะได้สัมผัสกับ ความสนุ ก สนาน ครื้ น เครง ร่ า เริ ง หรือเพลิดเพลินไปกับความเขียวสด ของธรรมชาติ

15 REASONS 03 WHY YOU SHOULD BE FUN AT ‘LIFE PARK’

I : Interactive หมายถึง นานาความรู้ สึ ก ทั้ ง ตื่ น เต้ น หวาดเสี ย ว มัน สนุก ระทึก ครึกครืน้ และอีกมากมาย หลายล้ า นอารมณ์ ที่ คุ ณ จะได้ รั บ จาก เครื่องเล่นและโซนกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง LIFE PARK จัดไว้ให้

ต้ น ต ำ รั บ ค อ น เ สิ ร์ ต ก ล า ง แ จ้ ง อ ย่ า ง Honda Winter Fest’ ในปีนี้มาภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เปลีย่ นฤดูหนาวนี้ให้สนุกมากขึน้ ’ ด้วยการปิง๊ ไอเดีย ให้คนวัยมันมาระเบิดความสนุกกันให้สุดเหวี่ยง ทั้ ง ร้ อ ง ทั้ ง เต้ น และเล่ น เอ็ ก ซ์ ต รี ม กั น ที่ LIFE PARK at Khao Yai ซึ่ ง ถ้ า ใครที่ ยั ง ชั่ ง ใจอยู่ ว่า จะไปหรือไม่ ไปดี เรามีเหตุผลเจ๋งๆ มาช่วยให้คุณ ตัดสินใจง่ายขึ้น

06

05

ปิดท้ายด้วย E : Entertainment ที่ ไม่ว่าใครที่ ได้ ไปเยื อ นก็ จ ะต้ อ งกลั บ ออกมา พร้อมกับรอยยิ้มและความบันเทิง เริ ง ใจ เพราะได้ ไ ปปลดปล่ อ ย ความเครี ย ดด้ ว ยการกรี๊ ด กั บ เครื่ อ งเล่ น ให้ มั น สุ ด เสี ย งลั่ น ป่าเขาใหญ่ไปเลย

และที่ บ อกว่ า เครื่ อ งเล่ น มันๆ ก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะมี แค่ ไ ม่ กี่ ตั ว เพราะ LIFE PARK at Khao Yai ถือเป็นศูนย์รวมที่สุด ของนานาเครื่ อ งเล่ น และกิ จ กรรมเชิ ง ผจญภัยกลางแจ้งยิ่งใหญ่ระดับเวิลด์คลาส ที่ ได้รับการรับรองแล้วว่ามีความปลอดภัย สูง โดยเครื่องเล่นต่างๆ ก็ ไม่ได้ไก่กาหาเล่น ได้ ต ามงานวั ด เพราะเป็ น เครื่ อ งเล่ น ที่ สั่ ง ตรงมาจากทั่ ว ทวี ป อเมริ ก า ยุ โ รป ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ และอี ก หลาย ประเทศ มากกว่า 30 รายการ

07

ซึ่ ง ในวั น ที่ 4 ธั น วาคม ที่ คอนเสิร์ต Honda Winter Fest’ #5 จะไประเบิดความมัน ขึ้นที่นั่น คุณก็จะได้ค้นพบว่า ตัวเองไม่ต้อง นั่งแกร่วอยู่ในเต็นท์หรือได้แต่เดินไปเดินมา อย่ า งเซ็ ง ๆ เพื่ อ รอให้ ค อนเสิ ร์ ต เริ่ ม แสดง เหมื อ นในปี ก่ อ นๆ แต่ อ ย่ า งใด เพราะมี เครือ่ งเล่นต่างๆ ที่ให้คุณได้เล่นสนุกฆ่าเวลา ได้อย่างเต็มเหนี่ยว

“เพลงที่คิดว่าเข้ากันกับบรรยากาศของคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่สุด คงไม่พ้นเพลง คนนี้ ซึ่งเป็นซิงเกิลที่ 2 ของอัลบั้ม Kid เวลาที่ ได้นั่งฟัง เพลงนี้กับใครสักคนท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาที่กว้างใหญ่ มีสายลมเย็นๆ โชยมาเบาๆ มันคงจะอบอุ่นดี ไม่น้อย และพวกเราหวัง ว่าเพลงนี้จะเป็นอีกเพลงหนึ่งสำหรับใครก็ตามที่อยากได้เป็นเพลง ประกอบเกี่ยวกับความรักที่น่ารักๆ ครับ”

SCRUBB


09

08

ห รื อ ถ้ า ใ ค ร ที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ พั น ธุ์ เ หนี ย ม ที่ ไ ม่ พิ ส มั ย ค ว า ม หวาดเสียวจากเครื่องเล่นที่บรรยายไป การไปนั่งฟังเพลงสบายๆ อย่างเดียวที่ LIFE PARK at Khao Yai สั ก ครั้ ง ก็ ส ามารถช่ ว ยให้ คุ ณ ได้ เ พิ่ ม อารมณ์ ผ่อนคลายให้กับตัวเองได้เช่นกัน เพราะ ในพื้นที่ 100 ไร่ของที่นี่เต็มไปด้วยต้นไม้ ใบหญ้า หรือเรียกง่ายๆ ว่าคุณจะได้รับ ความสดชื่นของธรรมชาติเข้าไปอย่าง เต็ ม ปอดในแบบที่ ห าไม่ ไ ด้ ใ นกรุ ง เทพฯ เชียวละ

ในคอนเสิรต์ ครัง้ นี้มีศิลปินชั้นนำ มากมายมาร่วม เวที อาทิ Better Weather, Singular, Scrubb, โต๋ ศักดิส์ ทิ ธิ,์ บอย Peacemaker, Infinity, แนน วาทิ ย า, ลู ก ปั ด ชลนรรจ์ , สิ ง โต นำโชค, 25 Hours, ETC., Friday ModernDog ฯลฯ ส่ ว นศิ ล ปิ น ที่ เ ราอยากเจอมากที่ สุ ด คื อ โบ สุนติ า ทีห่ า่ งหายจากเวทีคอนเสิรต์ ไปนาน แฟนเพลงคนไหนที่ ยั ง ร้ อ งเพลงรั ก ซึ้ ง ๆ ของนั ก ร้ อ งแม่ ลูกอ่อนคนนี้ได้ ก็ตามไปให้กำลังใจ เธอในคอนเสิรต์ ครัง้ นี้ได้เลย

11

อ้ อ ! แล้ ว ก็ อย่าเพิง่ นึกว่า ทั้งงานจะมีแค่ 2 โซน โซนคอนเสิร์ตที่เป็นเวที และซุ้มขายของที่ระลึก และโซน เครื่องเล่นที่กระจายตัวอยู่ราย รอบ LIFE PARK at Khao Yai เท่านั้น เพราะสำหรับคนที่ชอบ กิ น กิ น และกิ น พื้ น ที่ โ ซน Cowboy Town ถือเป็นสวรรค์ ชั้นเจ็ดของคุณ เพราะมีร้านค้า มากกว่ า 100 ร้ า น จะมาขาย ของกินอร่อยๆ ให้คุณได้เอร็ดอร่อยกันจนหนำใจ

13

แถมให้อีกเรื่อง ว่ า ในบริ เ วณ พื้ น ที่ จั ด ง า น Honda Winter Fest’ #5 มี พืน้ ทีท่ งั้ หมด 15,000 ตารางเมตร ซึ่งครอบคลุมไปถึงพื้นที่ส่วนที่ จัดไว้ให้กางเต็นท์ ที่ในปีนี้พื้นที่ ดั ง กล่ า วคาดว่ า จะสามารถ รองรั บ คนที่ จ ะไปนอนนั บ ดาว เ ค ล้ า เ สี ย ง เ พ ล ง ไ ด้ ม า ก ถึ ง 3,000 หลั ง แต่ ผู้ ช มต้ อ งนำ เต็นท์ไปเองเท่านั้น

“เพลง ถามจันทร์ เป็นเพลงที่สื่อความหมายว่าการมีคนที่เรารักอยู่ด้วยตรงนี ้ ก็ ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่อื่น และด้วย บรรยากาศของงาน Honda Winter Fest’ คิดว่าคงมีคู่รักไปกันเยอะ เพลงนี้คงจะทำให้ พวกเขารู้สึกอิ่มเอิบได้ นอกจากนี้ยังหมายถึง ความรักในรูปแบบอื่นด้วยครับ เช่น รักแบบ เพื่อน หรือรักแบบครอบครัว เพราะเพลงนี้เป็น เพลงสำหรับทุกคนที่มีความรักให้แก่กันครับ”

25 Hours

14

และรู้ ไหมว่าบริเวณสำหรับกางเต็นท์นี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ของทาง Honda Winter Fest’ #5 ต้องใช้เวลาถางพงหญ้าและต้นไม้ถงึ 1 เดือนเต็มๆ และถ้านับเวลาในการจัดการพื้นที่ทั้งหมดใน LIFE PARK at Khao Yai เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ก็จะอยู่ที่ 9 เดือน ไม่ขาดไม่เกิน

10

ส่ ว น ม นุ ษ ย์ พันธุโ์ รแมนติก ก็ จ ะได้ ดื่ ม ด่ ำ กั บ บทเพลงพระราชนิ พ นธ์ เพราะๆ อย่ า งเพลง ลมหนาว ซึ่ ง บรรเลงโดย ‘โก้ ’ - เสกพล อุน่ สำราญ พร้อมกับเพลงเพราะๆ ความหมายดีๆ ทีม่ สิ เตอร์แซ็กแมน นำมาขั บ กล่ อ มคุ ณ บนขุ น เขา ในช่ ว งเวลาแห่ ง ดนตรี แ จ๊ ซ ที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นจนลืม ความหนาวไปเลย

12

อี ก ป ร ะ เ ด็ น ที่ ใครหลายคน เป็ น ห่ ว งเหลื อ เกินก็ คื อ เรื่ อ ง ‘ห้ อ งน้ ำ ’ ว่ า จะ สะดวกหรื อ ไม่ ซึ่ ง ทางผู้ จั ด คอนเสิ ร์ ต ในครั้ ง นี้ เ ตรี ย มตั ว มาดีขั้นสุดยอด ด้วยการสร้าง ห้ อ งน้ ำ ขึ้ น มาใหม่ โ ดยเฉพาะ ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า จะสามารถรองรั บ ‘การปลดทุกข์’ ทั้งเบาและหนัก ของคนที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตได้ ทั้ ง หมด นอกจากนี้ ยั ง ไม่ ต้ อ ง ห่วงเรื่องกลิ่นและความสะอาด เพราะเขาได้ เ พิ่ ม ระบบบำบั ด น้ำเสียเข้าไปเพื่อให้สามารถให้ บริการผู้ชมได้อย่างครบวงจร

15

นอกจาก H o n d a Winter Fest’ #5 ในปี นี้ จ ะเน้ น ไปที่ ค วาม ‘สนุกขึ้น’ ด้ ว ยการเปลี่ ย น บรรยากาศไปใช้ LIFE PARK at Khao Yai เป็ น ฐานที่ มั่ น บั ญ ช า ก า ร ค ว า ม ส นุ ก แ ล้ ว คอนเสิ ร์ ต ในครั้ ง นี้ ก็ ยั ง มี ค วาม โดดเด่นตรงทีเ่ ป็น ‘International’ มากขึ้ น อี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจากมี ศิลปินดูโอจากแดนอาทิตย์อุทัย Depapepe (เดปาเปเป้) ที่จะบิน ตรงมาขึ้นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ก่อนที่จะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของเทศกาลดนตรีฤดูหนาวระดับประเทศอย่าง Honda Winter Fest’ #5 เราขอนำคุณไปทำความรู้จักกับเทศกาลดนตรีกลางแจ้งระดับโลกซึ่งกลายเป็นตำนาน จนถึงทุกวันนี้ เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยไปพลางๆ

Fuji Rock

เทศกาลดนตรีรอ็ กทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นท่ามกลาง บรรยากาศธรรมชาติ ซึง่ แม้จะมีคำ ว่า ‘ฟูจ’ิ อยูใ่ นชือ่ งาน แต่กม็ กี ารจัด งานทีภ่ เู ขาฟูจเิ ฉพาะในครัง้ แรกเมือ่ ปี 1997 เท่านัน้ ซึง่ ตัง้ แต่งานครัง้ ที ่ 2 เป็นต้นมาจะจัดขึ้นที่ภูเขานาเอบะ ในจังหวัดนิองิ ะตะ ซึง่ อยูห่ า่ งจากกรุง

โตเกียวประมาณ 239 กิโลเมตร เทศกาลนีเ้ ป็นการรวมเอาวงดนตรีรอ็ ก จากทั้งในเอเชีย สหรัฐอเมริกา และยุโรปไว้ด้วยกัน โดยมีเวทีแสดง คอนเสิร์ตถึง 7 เวทีใหญ่ กับอีกหลายเวทีย่อย ซึ่งคนดูต้องจัดตาราง การชมด้วยตัวเองว่าจะดูโชว์ไหนในเวทีไหน โดยในแต่ละปีจะมีผเู้ ข้าชม กว่า 1 แสนคน ซึง่ พากันเดินเท้าเข้ามาชมคอนเสิรต์ บนระดับความสูง 1,800 เมตร บริเวณรอบๆ สถานทีจ่ ดั คอนเสิรต์ จะมีทง้ั น้ำพุรอ้ น และพืน้ ที่ สำหรับจัดแคมปิง้ นอกจากจะสนุกสุดเหวีย่ งกับจังหวะหนักๆ ของดนตรี ร็อกกันแล้ว Fuji Rock ยังได้ชอ่ื ว่าเป็นเทศกาลทีใ่ ส่ใจกับสิง่ แวดล้อม และ รณรงค์เรือ่ งการลดคาร์บอนไดออกไซด์มากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ด้วย ซึง่ เห็นได้

จากการที่ผู้ชมต่างรักษาสภาพแวดล้อมให้คงความสวยงามไว้ดังเดิม โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาพนักงานเก็บขยะแม้แต่คนเดียว กุญแจสำคัญทีจ่ ะทำให้ ผู้ชมสนุกกับงานนี้ได้อย่างเต็มที่ม ี 3 องค์ประกอบ คือ ความอิสระ ความร่วมมือร่วมใจ และการเคารพความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ

Glastonbury

เทศกาลดนตรีของอังกฤษทีป่ นี ม้ี อี ายุครบ 40 ปีพอดี เพราะเริม่ จัดกัน มาตัง้ แต่ป ี 1970 ในยุคบุปผาชนเฟือ่ งฟู และต่อมาก็กลายเป็นต้นแบบ ให้กบั เทศกาลดนตรีทว่ั โลก ซึง่ งานนีจ้ ดั กันใน Worthy Farm เมือง Pilton ทีเ่ ป็นทุง่ นา ซึง่ ผูช้ มต้องนัง่ รถไฟแล้วเดินเข้าไปในงาน ส่วนใหญ่งานนีจ้ ะ


Honda Diary

สำหรับบางคน การเดินทางอาจหมายถึง ความเหน็ดเหนือ่ ย แต่สำหรับอีกหลายๆ คน การเดินทางไม่ตา่ งอะไรกับการค้นหาเรือ่ งราว ระหว่างทาง และค้นพบเรือ่ งราว ณ จุดหมาย ปลายทาง และเราเชื่อว่าแม้มันจะมีความ เหน็ดเหนื่อยอยู่บ้าง แต่นั่นก็เป็นเรื่องเล็ก น้อยที่เทียบไม่ได้เลยกับเรื่องราวดีๆ ที่ได้ กลั บ คื น มา ที ่ ส ำคั ญ ไม่ ม ี ก ารได้ ม าใดๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งลงแรงไม่ใช่หรือ ที่สำคัญ ถ้าไม่อยากให้หน้าที่การงาน กินพื้นที่ในชีวิตมากจนเริ่มไม่เหลือพื้นที่ ส่วนตัว เราเชื่อว่าการเดินทางไปดื่มด่ำกับ ธรรมชาติ อ ั น สวยงามท่ า มกลางหุ บ เขา เคล้าเสียงเพลงเพราะๆ และลมหนาวที่พัด โบกโบยเพี ย งแผ่ ว เบา ในงาน Honda Winter Fest’ #5 ที่ LIFE PARK at Khao Yai ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวง และสำหรับเรา โจทย์ของการเดินทางครั้งนี้อยู่ที่ต้องสะดวกและสบายใจไปตลอดทาง เราจึงเลือกที่จะใช้เวลา เพียงชั่วโมงเศษๆ จากเส้นทางกรุงเทพฯ-เขาใหญ่ โดยมีฮอนด้า CRV เป็นพาหนะคู่ใจ และแผ่นซีดีที่ขาดไม่ได้ใน ช่วงเวลาและอารมณ์เช่นนี้คือ เพลงของกีตาร์ดูโอชาวญี่ปุ่นอย่าง Depapepe ที่เปิดคลอไปตลอดทางบนทางด่วนที่ มุ่งหน้าสู่วังน้อย ซึ่งเพลงแรกที่เราเลือกเปิดเพื่อบิวต์อารมณ์ไปก่อนก็คือ Hakushaku ซึ่งก็ได้ผล เพราะแค่เพียง เริ่มต้นเดินทาง ความเครียดก็ดูเหมือนขี้เกียจแสดงตัวออกมาเลยทีเดียว และแม้ว่าการขับรถมาบนเส้นทางที่ทอด ยาวเช่นนี้สามารถทำความเร็วได้มากกว่าปกติ แต่เราเลือกที่จะคุมความเร็วให้สม่ำเสมอ ไม่ต้องรีบร้อนอะไร มากมาย เพราะนี่ไม่ใช่กรุงเทพฯ และวันนี้ก็เป็นวันหยุด ที่แปลอีกทีว่า หยุดการกระทำใดๆ ที่จะเป็นการสร้าง ความเครียดรีบเร่งด้วยประการทั้งปวง ใช้เวลาไม่ถึง 45 นาที ก็จะมาถึงแยกที่จะเลี้ยวขวาไปมวกเหล็ก สระบุรี เพลงที่เหมาะกับเส้นทางช่วงนี้เห็นจะ ไม่มีอะไรดีไปกว่า Sunshine ของศิลปินดูโอคู่เดิม พูดถึงทางไปเขาใหญ่ ส่วนมากหลายคนจะขับยาวเพื่อตรงไป เลี้ยวเข้าถนนธนะรัชต์ แต่เราเลือกที่จะเข้าทางภูภัทรา ซึ่งเป็นทางที่จะไป Greenery Resort ได้โดยไม่อ้อมมาก แต่ระหว่างทางได้ผ่านสถานที่สวยๆ หลายที่ที่เหมาะจะแวะพักระหว่างทาง แต่ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแวะขาไปหรือ ขากลับ หรือจะแวะทั้งสองขาเลยก็ไม่มีใครว่า สำหรับเส้นทางสายนี้ ให้ขับตรงมาทางถนนมิตรภาพ และสังเกต ป้ายภูภัทราที่อยู่ทางขวามือ เห็นแล้วขับรถเลยมาอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร แล้วกลับรถ เพื่อเข้าสู่เขาใหญ่ทาง แดรีโฮม ซึ่งเป็นทางที่มีบรรยากาศสวยกว่า ขับสบายกว่า กับถนนที่เพิ่งลาดยางเสร็จ แน่นอนว่าถ้ามาแดรีโฮม แล้วไม่แวะพัก ก็ดูจะรีบขับไปไหน? เราเลยอยากแนะนำให้พักบ้าง ยืดเส้นยืดสายบ้างตามสะดวก หรือจะนั่ง ทานสเต๊กเนื้อนุ่มๆ ที่นี่ก็จะยิ่งเป็นที่ สำราญใจ นอกจากแดรี โ ฮมแล้ ว สถานที ่ แนะนำอี ก ที ่ ท ี ่ ไม่ อ ยากให้ ค ุ ณ พลาด ด้วยประการทัง้ ปวงก็คอื Palio Khao Yai สถานที่ท่องเที่ยวเก๋ไก๋ที่สุดในเวลานี้ ของเขาใหญ่ เป็นสถานที่ที่ออกแบบ และก่ อ สร้ า งเป็ น กลุ ่ ม อาคารถนน คนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โบราณ เพียงแต่มรี า้ นรวงกว่า 120 ร้าน ให้แวะพักทานอาหารและช้อปปิง้ มากมาย กว่าคนยุโรปโบราณเท่านัน้ เอง รายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.palio-khaoyai.com

จัดขึน้ ติดต่อกันประมาณ 4-5 วัน ผูช้ ม ส่วนใหญ่ตอ้ งนำเต็นท์มากางเพือ่ จะได้ชม วงโปรดได้ครบถ้วนทุกวัน นอกจากการ แสดงดนตรีแล้ว งานนี้ยังรวมศิลปะ ด้านอื่นๆ อย่างเช่นการเต้นแขนงต่างๆ, โชว์ตลก, โชว์ละครสัตว์ และคาบาเรต์ ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพื้นที่กว่า 3.9 ตารางกิโลเมตร บน 80 เวที เล่นต่อเนือ่ ง กันตลอดทั้งวันทั้งคืน โดยในปี 2007 เพียงปีเดียว มีผเู้ ข้าชมสูงถึง 177,000 คน เลยทีเดียว นอกจากจะขึน้ ชือ่ เรือ่ งความยิง่ ใหญ่แล้ว Glastonbury ยังขึน้ ชือ่ เรือ่ ง พื้นโคลนเลอะเทอะที่เป็นอุปสรรคที่สร้างสีสันให้กับงานนี้ได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ จึงไม่แปลกถ้าจะเห็นผูช้ มพากันแบกรองเท้าบูต๊ กันมาคนละคูเ่ พือ่ มา ย่ำโคลนในงานโดยเฉพาะ

Top 5 Songs เพลงของ Depapepe ที่เรา แนะนำให้เปิดคลอ ระหว่างทาง 1 Canon ถ้าต้องการอารมณ์ คึกคักแต่สบายใจ 2 Spur Winter Version ลมหนาวโชยมาทั้งที จะขาดเพลงนี้ได้ อย่างไร 3 Kitto Mata Itsuka คือไม่รู้จะบรรยาย อารมณ์ใดๆ จาก การฟังเพลงนี้ เสียง กีตาร์ประมาณนี้ เมโลดี้ประมาณนี้ ฟังแล้วไม่อยากกุมมือ คนข้างๆ ให้รู้ไป 4 Passionate Gloom จังหวะสนุก พอโยก หัวและเคาะนิ้วมือไป กับพวงมาลัยไป เรื่อยๆ ที่สำคัญ แนะนำว่าอย่าลืมดื่ม กาแฟสดคลอเพลงนี้ ไปด้วย แล้วจะรู้ว่า บางขณะคุณก็ ไม่ ต้องการอะไรมาก ไปกว่านี้อีกแล้ว 5 Wedding Bell ถ้าแน่ใจว่าคนข้างๆ คุณคือคนที่ใช่ ระหว่างที่ฟังเพลงนี้ ไปด้วยกัน จะบอกรัก หรือจะจอดรถแล้ว กุมมือเธอขอแต่งงาน ก็แล้วแต่ต่อมโรแมนติกของคุณจะสั่งการ เถิด

1 ล้านคน จากการแสดง บน 12 เวที ซึง่ กินเนสส์ บุก๊ ได้บนั ทึกไว้ในปี 1999 เทศกาลนีจ้ ดั ขึน้ มาตัง้ แต่ ปี 1968 โดย Henry W. Maier ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจ ในการจั ด งานมาจาก การที่เขาได้ไปร่วมงาน Oktoberfest ของเยอรมนี งานนีจ้ ดั ขึน้ ในเมือง Milvaukee ของรัฐ Wisconsin ซึง่ ได้ชอ่ื ว่าเป็นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในสหรัฐอเมริกา ในงานจะมีวงดนตรีชอ่ื ดังจาก ทัว่ โลกมาเปิดการแสดงตัง้ แต่เทีย่ งวันยันเทีย่ งคืน ซึง่ ในปี 2010 นีม้ กี ารจัดงาน ตัง้ แต่วนั ที ่ 24 มิถนุ ายน จนถึง 4 พฤษภาคม ตรงกับวันแรงงานของอเมริกา นับรวมเวลาเท่ากับ 11 วัน กับศิลปินกว่า 700 วง นอกจากการแสดงดนตรีแล้ว ยังมีการแสดงตลก การจุดดอกไม้ไฟ และมีรา้ นค้ามากมายให้เลือกซือ้ สินค้า Summerfest ส่วนใครจะพากันมาเป็นครอบครัวก็จะเหมาะอย่างยิง่ เพราะจะมีโซนพิเศษ เทศกาลดนตรีฤดูรอ้ นทีไ่ ด้ชอ่ื ว่ายิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก เพราะมีผเู้ ข้าชมเกือบ สำหรับให้ความบันเทิงกับเด็กๆ โดยเฉพาะด้วย


สำหรับงาน Honda Winter Fest’ #5 นี ้ นับเป็นต้นฉบับเทศกาลดนตรีฤดูหนาวทีม่ คี วามโดดเด่นน่าสนใจ ทีไ่ ด้สรรค์สร้างการจัดเทศกาลดนตรีทา่ มกลางบรรยากาศธรรมชาติอนั อบอุน่ นอกจากนี ้ ทางฮอนด้ายัง ได้จดั เตรียมกิจกรรมสนุกๆ จากฮอนด้า ซีอาร์-วี กับกิจกรรม ‘CRV Photo Contest’ โดยเชิญชวนผูท้ ส่ี นใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่เผยถึงการเปิดบันทึกมุมมองใหม่ในโลกกว้างที่สะท้อนความเป็นตัวคุณ ในมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของชีวิตคนเมือง การท่องเที่ยวพักผ่อน หรือความสะดวกสบาย กับฮอนด้า ซีอาร์-วี ผ่านทางเว็บไซต์ www.hondawinterfest. com โดยผูช้ นะเลิศ 5 ท่าน จะได้มโี อกาสได้รว่ มกิจกรรมพิเศษจากฮอนด้า ซีอาร์-วี อาทิ ร่วมสัมผัสกับศิลปิน ชัน้ นำอย่างใกล้ชดิ และรับชมคอนเสิรต์ ในโซนวีไอพีพร้อมทีพ่ กั นอกจากนี ้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเข้ารอบ 100 คน จะได้รับบัตรเข้าชมงาน Honda Winter Fest’ #5 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม ณ LIFE PARK at Khao Yai ฟรี


เชิญชวนเหล่าคนดูดี มาอ่านหนังสือดีๆ ให้เพิ่มดีกรีความเท่ทวีคูณ

ที่บูท

at Book Expo Thailand 2010

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูท โซนเพลนนารีฮอลล์

อักษรตัวหนา

SLOW BOOK

If You Care Enough

งานเขียนแนวปรัชญา การเมือง และเรื่องสั้น ที่ฟังดูหนา แต่ไม่หนัก โดยนักเขียน นักดนตรี พิธีกร นักแสดง และนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ ที่มีแนวทางเป็นของตัวเอง!

ไลฟ์สไตล์ทางเลือกของคนเมืองที่อยากปรับชีวิต ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ผลงานวาดสวย เขียนสนุก เจ้าของผลงานเดียวกับ ‘GOING PLACE’, ‘ความสุขของมะลิ 1’ และ ‘ความสุขของมะลิ 2’

มุมมองผ่านความคิด วิเคราะห์ผ่านตัวพิมพ์ สู่ถ้อยคำาที่ทุกคนควรอ่าน โดยบรรณาธิการ ฟรีก๊อบปี้ a day BULLETIN ที่มีคนติดตามอ่าน มากที่สุด

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล / 240.-

ต้องการ / 220.-

เจ้าเดิม

วิ ไลรัตน์ เอมเอี่ยม / 220.-

rapper HIP-HOP โหด-เหียด-แหด ’รงค์ วงษ์สวรรค์ / 220.-

รวมบทความชุดสุดท้ายของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าของฉายา ‘พญาอินทรีแห่งวงการ วรรณกรรมไทย’ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ รวมคอลัมน์ฮิตจากนิตยสาร a day

REPRINT! เปลี่ยนปกใหม่ ไฉไลกว่าเดิม!

พิเศษสุด! โปรโมชั่น 4 ปกใหม่

666 ราคาเพียง

บาท เท่านั้น!

พร้อมด้วยพลพรรคเหล่าหนังสือ ที่ขนมายกสำานักพิมพ์ และส่วนลดสุดกระชากใจ! อีกทั้งโปรโมชั่นสุดคุ้มค่า!


18

GADGET

Canon PowerShot G11

“ขอแนะนำกล้อง Canon G11 ครับ ตัวนี้ความละเอียด 10 ล้านพิกเซล เป็นกล้องที่ผมชอบมากๆ เพราะเขาทำออกมาให้เราใช้งานง่าย ขนาดถ่ายด้วยโหมดออโต้ออกมายังสวยเลยครับ แทบไม่ต้องเอา ภาพไปแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกเลย และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถ่ายวัตถุในระยะใกล้ ตัวกล้องก็จะปรับเป็น โหมดมาโครให้เลยทันที ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นกล้องที่ฉลาดมากๆ ซึ่งเป็นการลบภาพที่ใครก็ตามมักจะคิด ว่ากล้องคอมแพคมักจะคุณภาพงั้นๆ หวังพึ่งพาในการใช้งานจริงไม่ได้ แต่พอผมได้กล้องตัวนี้ ทำให้ ผมพกกล้องติดตัวทุกวันเลยครับ เพราะพกพาสะดวกมาก เวลาไปข้างนอกขึ้นรถหรือไปทัวร์คอนเสิร์ต ก็ยังสามารถเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอได้อีก เรียกว่าครบทุกความต้องการเลยครับ” เลือกให้โดย : แมนลักษณ์ ทุมกานนท์ นักดนตรีตำแหน่งคีย์บอร์ด วง ETC.

MOVIE

MAGAZINE

Eat, Pray, Love

a day

ช่วงหลังมานี้เราไม่ค่อย ได้เห็นรอยยิ้มกว้างของ จูเลีย โรเบิร์ต ในจอภาพยนตร์มาก นั ก แต่ เ ธอกำลั ง จะกลั บ มา โปรยเสน่ห์ด้วยยิ้มกว้างของ เธออีกครั้ง ในบทของ อลิซาเบธ กิลเบิร์ต หญิงสาวที่มีทุก สิง่ ทุกอย่างทีเ่ ธอต้องการ ไม่วา่ จะเป็นสามี บ้าน และความ สำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ เหตุใดสิ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถ เติมเต็มความว่างเปล่าที่อยู่ ในใจลึกๆ ของเธอได้ การเดิน ทางเพื ่ อ ค้ น หาคำตอบของ ชีวิตจึงเริ่มต้นขึ้น หนังสร้าง จากเค้ า โครงชี ว ประวั ต ิ ข อง อลิซาเบธ กิลเบิรต์ ทีห่ ลังจาก หย่าขาดจากสามี เธอได้เดิน ทางปลดปล่อยตัวเองจากโลก เดิมๆ สู่อิตาลี อินเดีย และ บาหลี โดยทิ ้ ง ความสะดวก สบายที่คุ้นเคย และผจญภัย กับสิ่งแปลกใหม่ จนกระทั่งได้ ค้นพบความสุขจากการปรนเปรอตัวเองด้วยอาหารการกิน พลังแห่งการสวดภาวนา และ ในทีส่ ดุ ก็คน้ พบความสงบและ สมดุลแห่งรักแท้ นอกจากนี้ ยั ง ร่ ว มด้ ว ย เจมส์ ฟรั ง โก้ , ฮาเวียร์ บาเด็ม, บิลลี ครูดัพ, ริชาร์ด เจนกินส์ และ วิโอลา เดวิ ส ร่ ว มเดิ น ทางค้ น หา ความหมายในชีวิตกับเธอได้ วั น ที ่ 28 ตุ ล าคมนี ้ ในโรง ภาพยนตร์

ครบรอบ 10 ปี ทั้งทีจะให้อลังการน้อยกว่านี้ได้ยังไง กับ a day ฉบับล่าสุดที่รวบรวมเอา World History หรือที่เข้าใจง่าย กว่านัน้ ก็คอื ปรากฏการณ์เปลีย่ นโลกทัง้ คน สัตว์ สิง่ ของ หรือเทคโนโลยีในรอบทศวรรษ (2000-2010) ไว้ถงึ 100 เรือ่ ง ด้วยกัน ตั้งแต่การมาถึงของสารานุกรมออนไลน์ Wikipedia ที่ทำให้ชีวิตการทำรายงานของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งคนทำงานอย่าง เราๆ ง่ายขึ้นเยอะ, iPod เครื่องฟังเพลงที่ทำให้วิถีการหมุนหน้าปัดวิทยุเกือบถูกกลืน, ปราบดา หยุ่น ผู้ชายที่พลิกโฉมวงการ วรรณกรรมไทยให้กลับมาตื่นตัวอีกครั้ง, หนังสือเปลี่ยนชีวิตและวิธีคิดอย่าง This Book Will Change Your Life, แดจังกึม ซีรีส์เกาหลีที่ทำให้คนทั้งเอเชียตะลึงและต้องติดตาม และแน่นอนว่าในนั้นจะต้องมี Facebook เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ ทำให้คนทั้งโลกใกล้กันมากขึ้น และเรื่องต่างๆ อีกมากมาย รวมทั้งศิลปิน ดารา นักร้อง นักเขียน ครีเอทีฟ ฯลฯ ที่เคยขึ้นปก หรือถูกสัมภาษณ์ลงใน a day ก็ได้วาระอีกครั้งในการกลับมาเจอกันบนหน้ากระดาษ

MUSIC

Linkin Park : A Thousand Suns

หนึ่งในวงดนตรียุคปี 2000 ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปโฉมวงดนตรีร็อกอเมริกันให้ได้รู้จักกับเพลงแนว Nu-Metal จนกลายเป็นวงดนตรีขวัญใจชาวร็อกในเวลาไม่นาน และหลังจากหลบไปพักผ่อนเติมไฟให้กับ ตัวเองเป็นเวลา 3 ปี เหล่าสมาชิกทั้งหกก็ได้กลับมาอีกครั้ง กับ A Thousand Suns อัลบั้มที่ทางวงได้ปฏิรูป แนวดนตรีกันใหม่แบบยกเครื่องตั้งแต่หัวจรดเท้า โดยมีซิงเกิลเปิดตัวอย่าง The Catalyst ซึ่งเป็นเพลงแรกที่ ส่งออกมาทักทายคนฟัง ถึงรูปแบบดนตรีแนวใหม่ที่ทางวงได้เลือกใช้ในอัลบั้มชุดนี้ กับเครื่องดนตรี อิเล็กทรอนิกส์ที่ใส่กันเข้ามาอย่างไม่ยั้ง (ส่วนนี้คงเข้าใจได้ว่ามาจากความชอบของ ไมค์ ชิโนดะ หนึ่งใน แกนนำของวงเต็มๆ) และใครที่คิดว่าเพลงของพวกเขาจะเปลี่ยนไปจนผิดหูผิดตา ก็แนะนำให้ลองฟังแทร็ก Valentine Day และ Little Things Give You Away กันดูก่อน แล้วจะรู้ว่าพวกเขายังคงกลิ่นอายความเป็น Linkin Park ไว้อย่างเต็มเปี่ยม (ถึงแม้ว่าจะแปร่งหูไป บ้างก็ตาม แต่นั้นก็คงเป็นแค่ปัญหาในระยะสั้น) ดังนั้น ขอบอกว่าใครที่ชอบอะไรใหม่ๆ รวมไปถึงเหล่าแฟนลิงกินผักพันธุ์แท้ อย่าพลาดอัลบั้มชุดนี้กันเชียว

COSMETIC

Once Upon A Time

นาทีนี้ถ้าจะขอชื่นชมแบรนด์ ความงาม Once Upon A Time อย่างออกนอกหน้าไปสักหน่อยก็ อย่าว่ากัน เพราะ Once Upon A Time คือผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพผิว จากธรรมชาติล้วนๆ และเป็นสูตร ที่เขายืนยันว่าไม่มีสูตรซ้ำกันนี้ใน เมืองไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ แถม packaging ก็ยังเก๋เลิศเลอ โดยผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นและโดนใจ เราก็คอื สบูห่ อมแนวอโรมา ทีไ่ ม่วา่ กลิ่นไหนก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ รวมทั้งยังให้ผิวพรรณ ของคุณได้ดม่ื ด่ำคุณค่าจากสารสกัด ธรรมชาติได้ ซึง่ มีทง้ั หมด 5 กลิ่น BE Blend เป็นสูตรรวมสารสกัดจาก มะละกอ แอปเปิ้ล และขมิ้นชัน ให้กลิน่ หอมแบบไทยๆ ตัวต่อไปคือ Aloe Vera ที่ช่วยลดฝ้ากระและ รอยแผลเป็นให้จางลง กลิน่ Natural Fresh หอมสดชื่น Jasmine Rice Milk อุดมด้วยวิตามินอี และวิตามิน นานาชนิด ทำให้ผิวนุ่ม และช่วย ลดความมันบนใบหน้า กลิน่ นีไ้ ม่รู้ จะนิยามยังไง นอกจาก ‘หอมน่ารัก’ Coconut สารสกั ด จากมะพร้ า ว เหมาะสำหรั บ ผู ้ ท ี ่ ม ี ผ ิ ว หน้ า มั น และผิวมัน ให้กลิน่ หอมผ่อนคลาย ปิดท้ายที่สูตร Mangosteen ช่วย ลดรอยหมองคล้ำและผดผื่น ให้ กลิ่นหอมแบบ Energizing ที่ช่วย เพิม่ ความกระปรีก้ ระเปร่าให้หนุม่ ๆ เข้าไปดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และสัง่ ซือ้ ได้เลยที ่ www.ladyoriental.com หรือ 0-2935-9599

BOOK

พจนานุกรมรักฉบับเรา

“อยากให้ได้อ่าน พจนานุกรมรักฉบับเรา เขียนโดย เกา เสี่ยว หลู และ ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ เป็นคนแปล เล่มนี้เป็นผลงานของสำนักพิมพ์ LIPS Publishing เลือกเล่มนี้ให้อ่านกันเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่นิยายรักที่อ่านสนุกและเพลินมากๆ แต่มันยังว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างตะวันออกตะวันตก และยังแทรกเรือ่ งการเมืองบ้างประปราย โดยมีแกนหลักอยูท่ เ่ี รือ่ งความรักความสัมพันธ์ระหว่าง Zhuang หรือ Z ตัวละครสาวชาวจีนทีเ่ ดินทาง ไปเรียนภาษาอังกฤษทีล่ อนดอนแล้วไปพบรักกับชายอังกฤษทีม่ อี ายุมากกว่า ซึง่ ความยากลำบากและโรแมนติกก็จะอยูร่ ะหว่างทางทีต่ อ้ งปรับตัวให้เข้ากับ ทัง้ วัฒนธรรม ภาษา และวิธคี ดิ ของคนทีม่ าจากคนละทวีปนีเ่ อง ส่วนการเล่าเรือ่ งในนิยายเล่มนี ้ ขอบอกว่าทัง้ แปลกและน่าสนใจ คือในแต่ละตอน (ซึง่ ทุกตอน เชือ่ มโยงกันหมด) จะตัง้ ต้นทีค่ ำศัพท์ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ แล้วทัง้ ตอนนัน้ ๆ ก็จะเกีย่ วพันกับคำดังกล่าว ทีส่ ำคัญ ประโยคทีท่ ำให้เราตัง้ ใจว่าจะอ่าน หนังสือเล่มนีใ้ ห้จบให้จงได้กค็ อื ประโยคสัน้ ๆ ประโยคหนึง่ ทีว่ า่ ‘เนือ้ หาในหนังสือเล่มนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งจริง ยกเว้นเรือ่ งราวความรักระหว่างเขากับเธอ’ ” เลือกให้โดย : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day BULLETIN


19

RESTAURANT

Reflections Party Restaurant

จำกันได้ไหมว่าปาร์ตบ้ี า้ นเพือ่ นครัง้ สุดท้ายของคุณผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว? ร่วมสานสัมพันธ์กบั กลุม่ เพือ่ นซีอ้ กี ครัง้ กับบรรยากาศปาร์ตส้ี ฉี ดู ฉาดใน บ้านไม้สขี าว 2 ชัน้ ในซอยอารีย ์ 3 ทีต่ กแต่งหลากสไตล์ทใ่ี ห้ความสนุกสนานต่างกันไป เริม่ จากโซน open air กับเก้าอีเ้ ตีย้ ๆ ให้เอนหลังนัง่ สบาย พร้อม หมอนหลากสีที่ไม่ซ้ำกันสักใบ หรือจะนั่งฟังดนตรีสดในโซนหลักของร้านที่ตกแต่งด้วยผ้าปูโต๊ะหลากสีสันก็สนุกไปอีกแบบ นอกจากบรรยากาศแล้ว อาหารของร้านนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน ทั้งปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ หรือผัดห้าเทพธิดารังเผือก ปิดท้ายด้วยกาแฟกรุ่นๆ ที่ทางร้านภูมิใจ นำเสนอ ทั้ง Iced Caramel Macchiato หรือคาปูชิโนร้อน ก็จะทำให้มื้อนี้กลายเป็นมื้อที่สมบูรณ์แบบ ส่วนถ้าใครจะสังสรรค์ทานข้าวกันชิลๆ หรือจะ แฮงก์เอาต์กันให้สุดเหวี่ยงก็ไม่มีปัญหา เพราะร้านนี้เปิดตั้งแต่ 11.00-23.30 น. กันเลยทีเดียว รีบนัดเพื่อนๆ แล้วโทร.จองโต๊ะด่วนที่เบอร์ 0-2270-3341

ACCESSORY

Albedo Modernista Collection

สำหรับชายหนุ่มที่ชอบกระเป๋าใบใหญ่ และหลงใหล gadget เป็นชีวิตจิตใจ เราขอนำเสนอ คอลเล็กชันใหม่ของ Albéedo ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชายหนุ่มในศตวรรษที่ 21 ที่มีความชัดเจน เป็นตัวของตัวเอง และหลงใหลในเทคโนโลยี ด้วยฟังก์ชนั การใช้งานทีต่ อบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ทั้งช่องใส่ iPad และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ที่เราชอบที่สุดก็คือการเลือกใช้คู่สีที่ตัดกันระหว่างสีดำและสีส้ม ที่จะทำให้ผู้ครอบครองโดดเด้งกว่าชายหนุ่มทั่วไป รวมถึงเหลี่ยมมุมแบบรูปทรงเรขาคณิตที่ไม่ว่าจะ มองมุมไหนก็ดูดีไปหมด มีให้เลือกทั้งกระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋าสะพายแบบข้าง กระเป๋าสตางค์ และ กระเป๋าใส่นามบัตร เหมาะกับทั้งวันสบายๆ และวันเร่งเคร่งงานหนัก เพราะทุกใบใช้หนังคุณภาพ เยี่ยมที่ฟอกย้อมอย่างบรรจง ทำให้กระเป๋ามีความนุ่ม และน้ำหนักเบา ลองทาบทามและซื้อหามา ประดับบ่าได้ทอ่ี ลั เบโด้ บูตกิ ชั้น G อาคารออลซีซันส์ เพลส และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

CLOTHES

Traps & Wana

“ขอแนะนำเสื้อผ้าของ Traps & Wana ครับ เป็นแบรนด์ของคนญี่ปุ่นและคนไทยเขาทำร่วมกัน ซึ่งร้านของเขาอยู่ที่ชั้นสองของโรงหนังลิโด้ และมี ที่สวนลุมไนท์ บาซาร์ อีกสาขาหนึ่งครับ เริ่มแรก เลยคือผมได้เดินผ่านไปเจอร้านของพวกเขา แล้วก็ สะดุดตากับเสือ้ ผ้าในร้าน พอเข้าไปดูกช็ อบความเก๋ ของเสื้อผ้าที่พวกเขาออกแบบไว้ และของทุกชิ้นใน ร้ า นก็ ส ามารถนำมาใส่ ม ิ ก ซ์ แ อนด์ แมตช์ ก ั น ได้ ทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เข็มขัด กางเกง หรือแม้กระทั่งเป้สะพายหลัง นอกจากนี้ สิ่งที่ผม ประทับใจอีกอย่างก็คอื ความเป็นกันเองและความ เอาใจใส่ที่มีให้กับลูกค้า นอกจากนี้ มาตรฐานของ งานแต่ละชิน้ ก็คอ่ นข้างสูง แต่ราคากลับไม่แพงเลย ทั้งๆ ที่จริงแล้วเขาจะอัพราคาสินค้าของเขาให้สูง ก็ยังดูสมเหตุสมผล และผมประทับใจที่เขาเป็นคน ญี่ปุ่นแท้ๆ แต่มีความใส่ใจและทำของดีๆ มาให้ คนไทยได้ใช้กันครับ จึงขอแนะนำสำหรับใครที่ กำลังมองหาร้านเสื้อดีๆ แห่งใหม่ครับ” เลือกให้โดย : ต่อพงศ์ จันทบุบผา มือกีตาร์วง Scrubb

GIVE

ช่องทางการบริจาคเงิน - มอบสิง่ ของช่วยเหลือเหยือ่ น้ำท่วม

เป็นที่รู้กันว่าในขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาที่เกิดน้ำท่วมหนักในรอบ 50 ปี ซึ่งก็มีช่องทางและองค์กรต่างๆ เป็นตัวกลางในการให้ คุณร่วมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ เพื่อไปช่วยบรรเทาทุกข์มากมายหลายช่องทาง (สามารถดู รายละเอี ย ด ช่ อ งทางการบริ จ าคเงิ น และสิ ่ ง ของได้ ท ี ่ ล ิ ง ก์ www.matichon.co.th/news_ detail.php?newsid=1287469418&grpid=01&catid=no) ทั้งนี้ วิธีที่เราคิดว่าง่ายและเหมาะสำหรับ ทุกคนที่ไม่มีเวลาลงแรงเก็บข้าวของหรือเดินทางไปมอบสิ่งของด้วยตัวเองก็คือ การร่วมส่ง SMS โดยพิมพ์ข้อความ ‘น้ำใจไทย’ หรือ ‘namjaithai’ ร่วมกับมือถือ 3 ค่าย dtac, AIS, truemove แล้วส่ง ไปที่หมายเลข 4567899 ค่าบริการครั้งละ 10 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยน้ำท่วมต่อไป

WEBSITE

www.greenmeetingsthailand.com

กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการ สิน้ เปลืองทรัพยากรก็คอื การจัดประชุม หรือสัมมนา เช่น การใช้เอกสารในการ ประชุมแค่หน้าเดียว ตั้งอุณหภูมิเครื่อง ปรับอากาศทีต่ ำ่ กว่า 25 องศาเซลเซียส หรือเลือกสถานทีใ่ นการจัดงานทีใ่ หญ่โต มากเกินความจำเป็น เราจึงขอแนะนำ ให้คุณรู้จักกับ Green Meeting คู่มือ เจ๋ ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การจั ด ประชุ ม หรื อ สัมมนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จัด ทำขึ ้ น โดยสำนั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุมและนิทรรศการ ทีม่ วี ธิ งี า่ ยๆ อาทิ เลือกสถานที่จัดงานที่สามารถเดินทาง ด้ ว ยระบบขนส่ ง สาธารณะ จั ด การ ประชุมนอกสถานที่ เช่น ในสวน เพื่อ ความร่ ม รื ่ น และลดการใช้ พ ลั ง งาน ใช้เอกสารประกอบการประชุมทั้งสอง หน้ า หรื อ ส่ ง ไฟล์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แทน ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือในแบบ flip book มาอ่านแบบเต็มๆ ได้จาก www.greenmeetingsthailand.com ต้ อ งยอมรั บ ว่ า เดี ๋ ย วนี ้ เรื ่ อ ง Green กลายเป็ น เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในการดำรง ชีวิตของเราไปแล้ว


22

ALL ABOUT BIZ

BIZ LIFE

DARE TO TRY AND MOVE ON

กิจณรงค์พล หัตถมณฑล

ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษบอสตั้น ไบรท์ ที่เริ่มต้นจากการเป็นที่ปรึกษาด้านคอร์สเรียน และหลักสูตร แต่ด้วย ความใฝ่รใู้ ฝ่เรียน บวกกับความตัง้ ใจในการทำงาน ทำให้หน้าทีก่ ารงาน ของเขาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

• คนเราไม่สามารถทีจ่ ะทำอะไรครัง้ แรกแล้วจะประสบความสำเร็จได้ตลอด ที่สำคัญคือต้องกล้าที่จะลองผิดลองถูก ไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่ได้เรียนรู้ อะไรเพิ่มเติม • การได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง จะทำให้คนเราจดจำได้ง่ายขึ้น เหมือน เวลาทีเ่ รานัง่ รถทีม่ คี นขับรถให้ เรามักจะจำทางไม่คอ่ ยได้ แต่เมือ่ ไหร่กต็ าม ที่เราเป็นคนขับเอง หลงทางเอง เราจะจำได้ไม่ลืม • ผมมัน่ ใจว่า ไม่วา่ จะลองผิดลองถูกแบบไหน ถ้ามันเกิดจากความตัง้ ใจจริง และหวังดีกับองค์กรจริงๆ ต่อให้ผิดพลาดแค่ไหน ปัญหาเหล่านั้นก็จะ ไม่ใหญ่โตเกินจะแก้ไข และทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าใจเสมอ แต่ที่สำคัญคือ ต้องไม่ผิดในเรื่องเดิมซ้ำๆ แค่นั้นเอง • เวลาที่เจอสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจบนความเสี่ยง ต้องมองผลที่จะ ออกมาในแง่ร้ายที่สุดไว้ก่อน แล้วจากนั้นจึงตัดสินใจว่า ถ้าผลออกมาเป็น แบบนั้นจริงๆ เราจะรับได้แค่ไหน ถ้ารับได้ ที่เหลือก็แค่เดินหน้าอย่างเดียว ไม่ต้องไปพะวงกับเรื่องอื่นอีกแล้ว • สิ่งหนึ่งที่ผมจะเน้นย้ำกับพนักงานระดับหัวหน้าอยู่เสมอคือ อย่ามัวแต่ ถามลูกน้องแค่เรื่องงานอย่างเดียว ต้องคุยเรื่องส่วนตัวบ้าง เพราะว่าใน ความเป็นจริง การทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับบทบาทความสัมพันธ์ในที่ทำงาน เท่านั้น ถ้ามีความผูกพันในด้านส่วนตัวบ้าง ก็จะทำให้เกิดความเกรงใจ ซึ่งกันและกัน และจะทำให้งานราบรื่นได้ด้วย • สิง่ ทีเ่ ถียงหรือทะเลาะกันในทีป่ ระชุม ต้องจบในทีป่ ระชุมเท่านัน้ อย่าลาก ออกมานอกห้องประชุมเด็ดขาด แม้กระทั่งอารมณ์หรือสีหน้า เพราะนั่น จะฟ้องว่าคุณไม่มีสปิริต ต้องพยายามแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่อง ส่วนตัวให้ขาดออกจากกันให้ได้ • เวลาที่รับมือกับพนักงานที่มีปัญหา การที่เราดึงความสัมพันธ์แบบเพื่อน มาใช้ด้วย ไม่ว่าจะคุยเรื่องที่ซีเรียสแค่ไหน มันจะทำให้อารมณ์เครียดๆ สามารถผ่อนคลายลงไปได้เยอะ พนักงานก็จะไม่รู้สึกว่าถูกตำหนิ หรือ รู้สึกว่าเขาทำผิดร้ายแรง แล้วเขาก็จะระบายความจริงและความรู้สึกของ เขาให้เราได้เข้าใจมากขึ้นด้วย • ความเกรงใจเป็นเรื่องที่ดีสำหรับความสัมพันธ์ แต่ถ้าเป็นเรื่องงาน

เราไม่ควรจะเกรงใจ ถ้ามีปัญหาอะไรควรจะพูดคุยกันตรงๆ ซึ่งจะทำให้ สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ง่ายขึ้น • วิธีการสอนพนักงานที่ดีที่สุดคือ สอนแนวคิดหลักๆ ให้กับเขา แล้วให้ โอกาสเขาลองนำไปใช้เอง จากนั้นต้องรับฟังว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้าง แล้วค่อยให้คำแนะนำและพัฒนาเขาต่อไป • ความคิดเห็นของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ แต่ลูกค้าย่อมมีความต้องการ ไม่มที ส่ี น้ิ สุด หน้าทีข่ องเราคือรับฟัง แล้วนำมาทบทวนว่าสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ เราสามารถตอบสนองได้มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าทำตามความต้องการ ของลูกค้าทุกคน เราอาจจะเสียจุดยืนขององค์กรก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น ต้องหาสมดุลให้ได้ • องค์ ก รของเราพยายามปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รแบบ Open Communication ที่เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะถาม แสดงความคิดเห็น หรือโต้แย้งเสมอ ไม่มีใครจะต้องรู้สึกเสียหน้าถ้ามีคนมาหักล้างความคิดที่ เราเสนอแนะไป เพราะไม่อย่างนั้นจะประชุม หรือ brainstorm กันไปทำไม ถ้าจะยึดแต่สิ่งที่เราคิดไว้อย่างเดียว • หลักสำคัญของ Open Communication คือต้องเปิดใจที่จะรับฟังกันจริงๆ ไม่ใช่พอเขาเริ่มพูดก็จะคัดค้าน หรือเสนอแนะทันที ต้องถามตัวเองให้ชัด ว่าพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังจริงๆ หรือยัง หรือเป็นแค่นโยบายบนกระดาษ • นอกจากจะทำให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายแล้ว นโยบาย Open Communication ยังจะทำให้เรารู้ว่า พนักงานแต่ละคนถนัดหรือไม่ถนัดใน ด้านไหน ซึ่งถ้าไม่ให้การบ้าน หรือเปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็น เราก็จะไม่มีวันได้รู้เลยว่าแต่ละคนจะสามารถช่วยเหลือองค์กรในทางไหน ได้บ้าง • เราพยายามที่จะไม่ให้องค์กรของเราเติบโตเร็วจนเกินไป เพราะการ บริการ ถ้ามุ่งเน้นแต่จะเติบโตให้เรา มันมักจะมาพร้อมกับคุณภาพที่ ตกต่ำลง เพราะฉะนั้น เราจะถามตัวเองอยู่เสมอว่า พื้นฐานองค์กรของเรา แน่นพอหรือยัง พนักงานของเราพร้อมหรือยังกับการเติบโต ถ้าคำตอบคือ ไม่ ก็อย่าเพิ่งก้าวกระโดด เพราะนั่นคือความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่เราต้องเผชิญ ในอนาคต

BIZ IDEA Boxsal

ชีวิตที่เร่งรีบของคนเมืองดูจะทำให้การออกไปปิกนิกบนพื้นหญ้าเขียวขจี ละเลียดกาแฟรสอร่อย สลับกับการกัดแซนด์วิซทีละคำอย่างนุ่มนวลห่างไกลจากความเป็นจริงมากเหลือเกิน ด้วยเหตุนี้ Boxsal จึงผุดไอเดีย ทำให้ผู้คนหันกลับมาปิกนิกอย่างแฮปปี้กันอีกครั้งแบบไม่ต้องเคอะเขิน และกลมกลืนกับวิถี ชีวิตปัจจุบัน ด้วยการออกแบบกล่องปิกนิกรูปแบบใหม่สำหรับคนเมืองโดยเฉพาะ เป็นกล่องกระดาษ รีไซเคิลที่พกพาไปไหนมาไหนได้ไม่อายใคร ซึ่งกล่องปิกนิกที่ว่านี้มีให้เลือกถึง 3 แบบ หลากหลายลาย เริ่มจากแบบ ‘Urban Picnic’ ที่สลัดความเชยเฉิ่มของตะกร้าปิกนิกแบบโบราณ มาใช้ลวดลายกราฟิกเท่ๆ หรือจะเป็นแบบ ‘Office Escape’ ทีท่ ำให้เหมือนกระเป๋าใส่เอกสารได้อย่างกลมกลืน ส่วนคูร่ กั น่าจะโปรดปรานแบบ ‘Today’s Date’ เพราะสามารถ เพิ่มความโรแมนติกด้วยลวดลายสุดกุ๊กกิ๊ก ซึ่งนอกจากลวดลายแล้ว ภายในยังบรรจุภาชนะที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลไว้อย่างครบครัน ทั้งถาด ช้อน จาน ชาม พร้อมกับผ้าเช็ดปาก ซึ่งทุกอย่างสามารถใส่ในช่องที่จัดเตรียมเอาไว้ได้อย่างพอเหมาะพอดี คิดดูว่าชีวิตจะสุนทรีย์ขนาดไหน ถ้ามื้อ กลางวันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบเดิมๆ ถูกแทนที่ด้วยมื้อสบายๆ บนพื้นหญ้า หรืออาจจะปรับให้เป็นอุปกรณ์สำหรับทานอาหารกลางวันทุกวัน ก็ยังได้ ซึ่งกล่องกระดาษที่ว่านี้สามารถนำมาใช้จนกว่าจะเปื่อยยุ่ยกันไปข้าง แถมสามารถสั่งเฉพาะภาชนะแยกต่างหากก็ได้ ใครสนใจลองเข้าไป ชมได้ที่ http://www.boxsal.com รับรองว่าความสุนทรีย์ในมื้อกลางวันจะอยู่กับคุณ!


26

SHOPPING! เสื้อกล้ามดีไซน์ จาก Nike ราคา 790 บาท

แจ๊กเก็ตเล่นลาย สีเหลือง จาก Puma ราคา 2,990 บาท

แจ๊กเก็ตออกกำลังกาย จาก Puma ราคา 1,795 บาท

เสื้อกล้ามสตรี สีขาว จาก Puma ราคา 1,995 บาท

แจ๊กเก็ตออกกำลังกาย สีฟ้า จาก Adidas ราคา 3,190 บาท

D N A T SPOR ION

กางเกงขาสั้น สีดำ จาก D&P ราคา 590 บาท

S S A P

เสื้อกล้ามออกกำลังกายแบบครึ่งตัว สีดำ จาก Puma ราคา 1,495 บาท

เสื้อกล้ามสตรี สีม่วง จาก Reebok ราคา 2,190 บาท

ทีจ่ ะประดัง ื่ ปลอดจากโรคภัยนานา ่เก่าเกบ็ อ เพ ่ ื อ หง กเ ี ย งเร า ร่ ั บ ชาชนลุกขึน้ มาขย ซีด กับเสื้อยืดที ะเทศยอ่ มอยากจะใหป้ ระ ไตล์ย่อมไม่ยอมอยู่เฉยๆ ใส่กางเกงวอร์มสี า้ งไว้กอ่ นกพ ปร าร ห ริ ้ บ ็ อ ผู ก โล อง ไมว่ า่ จะมุมไหนข ะเสียเหงื่อทั้งที คนมีส ่ได้ไม่เป็นไร ขอเรยี กความสนใจจากคนรอบข จ ก็ ๆ หน ไ ่ แต ไป น ิ เก ง เรยี กเหงอื่ ไม เข้ามาหากอยู่นิ่งจน น้ หาอะไรใสร่ า่ งให้นา่ มอ ขึ ก ลุ ขอ ย ว ย้ ้ ื อ เส ็ น เป WHERE จนกลาย

เสื้อกล้าม สีเหลือง จาก Nike ราคา 690 บาท

แจ๊กเก็ตผ้า สีดำ-ทอง จาก Puma ราคา 1,795 บาท

ล์ทุกสาขา Sports Mall เดอะมอลากอน าร ะพ แล ม ย เรี ดิ เอ็มโพ ดีพาร์ตเมนต์สโตร์

เสื้อกล้ามออกกำลังกายแบบครึ่งตัว สีชมพู จาก Adidas ราคา 1,990 บาท

เสื้อออกกำลังกาย สีเทา จาก D&P ราคา 720 บาท เสื้อแขนกุด สีดำ จาก Adidas ราคา 1,590 บาท

เสื้อออกกำลังกายสตรี สีเทา-ชมพู จาก Nike ราคา 1,650 บาท

กางเกงผ้ายืด สีเทา จาก D&P ราคา 790 บาท

เสื้อยืด สีเหลือง จาก Puma ราคา 1,295 บาท


28

DREAM A LITTLE DREAM OF ME เรื่อง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : กิ ต ติ ศ ั ก ดิ ์ ทวี ก ิ จ ภิ ญ โญ

จะไม่ให้นิยามว่านี่คือบ้านที่เป็นผลผลิตจาก ความฝันได้อย่างไร ก็ในเมื่อเจ้าของบ้านสาวสวย ‘แพท’ - ภัทรินทร์ อรุณจิตพิมล บอกเล่าถึงทีม่ า ทีไ่ ปของคอนโดฯ ทีเ่ ธอใช้ชวี ติ อยูก่ บั คนรักเสียซาบซึง้ กันไปทั่วว่า “ถ้ า ให้ เรานิ ย ามความหมายของบ้ า นนี ้ ว ่ า เปรียบได้กับของสิ่งไหน บ้านนี้คงเป็นเหมือนกล่อง ของขวัญที่มีค่าที่สุด เพราะอยากได้คอนโดฯ ห้อง นี้มาก ตั้งแต่ตัวโครงการยังก่อสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำ ประกอบกับทั้งเราและแฟนติดซีรีส์เกาหลีกันทั้งคู่ แล้วระหว่างที่ดูก็ชอบที่จะสังเกตวิธีการตกแต่ง ห้องของนางเอกเกาหลีไปด้วย อย่างบ้านนี้ก็ได้แรง บันดาลใจมาจากเรื่อง Full House ที่มีลวดลาย หวานๆ น่ารักๆ หน่อยตรงวอลเปเปอร์ ซึ่งขอบอก ว่าเราเป็นคนที่พิถีพิถันในการเลือกวอลเปเปอร์ มากกว่าจะได้ลายนี้ที่เป็นที่ถูกใจ ก็เรียกได้ว่า บ้านนี้คือความฝันที่เป็นจริง และถือเป็นของขวัญ

ที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากที่สุดในตอนนี้” นอกจากจะเอาความคิดสร้างสรรค์จากซีรีส์ ในจอที ว ี ม าต่ อ ยอดให้ ก ลายเป็ น ห้ อ งสวยแล้ ว เจ้าของห้องคนนี้ก็ยังหยิบเอาไอเดียเล็กๆ น้อยๆ จากหน้านิตยสารต่างๆ มาแต่งแต้มสีสันเพื่อเพิ่ม ความลงตัวให้กับบ้านของตัวเอง อีกด้วย “ตอนทีท่ ำคอนโดฯ นี ้ เราก็ศกึ ษาหาข้อมูลด้วย ตัวเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งสไตล์ที่บ่งบอกถึงความเป็น ตัวเรามากที่สุด ก็จะซื้อหนังสือบ้านมาอ่านเพื่อ อัพเดตไอเดียในการแต่งบ้านอยู่ตลอดเวลา ถ้าจะ ให้ยกตัวอย่างไอเดียที่เราเอามาปรับใช้กับการแต่ง บ้านนี้ก็เช่น เราไปอ่านเจอ tips เกี่ยวกับการเลือก ใช้สขี องเฟอร์นเิ จอร์ตา่ งๆ ว่าถ้าบ้านหรือห้องมีสเี ข้ม อยู่แล้ว ก็ให้ใช้ผ้าม่านหรือเฟอร์นิเจอร์สีอ่อนหรือ สีสว่างมาบาลานซ์ จะทำให้ห้องดูมีมิติและน่าอยู่ มากขึ้น” ว่ากันว่า ลักษณะการออกแบบที่อยู่อาศัยนั้น


29

สามารถบ่งบอกไปถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคน ทีเ่ ป็นเจ้าของได้ดว้ ย งานนีเ้ ราเลยให้ภทั รินทร์มาเป็น คนเฉลยข้อสังเกตนี ้ ซึง่ เธอก็ได้ยกตัวอย่างไลฟ์สไตล์ ของตัวเองให้ฟังว่า “โดยอาชีพของเรา เราเป็นอาจารย์พเิ ศษทีม่ งี าน ไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่างๆ อยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือ ที่อยู่ของเราตั้งอยู่ใน ที ่ ท ี ่ ส ามารถเดิ น ทางไปไหนได้ ส ะดวกหรื อ ไม่ แล้วด้วยอุปนิสัยความเป็นอาจารย์ที่ต้องใช้สมาธิ การอยู ่ อ าศั ย ก็ ต ้ อ งมี พ ื ้ นที ่ ม ากพอที ่ จ ะเป็ น โซน ส่วนตัวให้เราได้นง่ั ทำงาน ได้อยูเ่ งียบๆ ด้วย ซึง่ ข้อดี ของการอาศัยอยู่คอนโดฯ ก็คือมันสามารถตอบ โจทย์การใช้ชวี ติ ของคนเมืองอย่างเราได้ โดยเฉพาะ เรือ่ งความสะดวกในการเดินทาง” ซึง่ เธอก็ยอมรับว่า ‘ความสะดวกสบาย’ แบบนีแ้ หละมัง้ ทีถ่ อื ได้วา่ เป็น เสน่หอ์ ย่างหนึง่ ทีค่ นอยูค่ อนโดฯ เท่านัน้ จึงจะมีสทิ ธิ์ ได้รับ ส่วนใครทีก่ ลัวว่าถ้าอยูค่ อนโดฯ แล้วก็จะกลาย เป็นคนไม่มีสังคม เพราะต่างคนก็ต่างอยู่ห้องใคร ห้องมัน ไม่มีมิตรภาพที่มอบให้กันและกันอย่าง ที ่ ค นมี ร ั ้ ว บ้ า นติ ด กั น สามารถทำได้ แ ล้ ว ละก็ ข้อนี้คนที่อยู่คอนโดฯ มานานอย่างภัทรินทร์ก็ขอ เถียงสุดใจขาดดิ้น “หลักการอย่างหนึ่งในการเลือกซื้อคอนโดฯ ของเราก็คือ ให้ดูที่เพื่อนบ้านด้วย เพราะเราเชื่อว่า ชีวิตเราจะดีได้ก็เพราะเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่ดี อย่างตัวเราเองมีเพื่อนบ้านที่นี่อยู่ก็หลายห้อง แต่ ทุกคนเขาจะรู้ว่าเวลานี้ควรมาคุยกันนะ หรืออย่าง วันหยุดเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวหน่อยเพราะ อยากพักผ่อน วันนั้นก็จะไม่มีใครมาหาเรา เพราะ เพื่อนบ้านเขาก็คงคิดแบบเดียวกับเรา เลยคิดว่า เราเองสามารถที่จะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขได้นะ แล้วมันก็จริง”

คู่มืออัพเดตเทรนด์แต่งบ้านของคุณ - บ้านและสวน, room เฟอร์นิเจอร์ที่ปลื้มมากเป็นพิเศษ - วอลเปเปอร์ค่ะ เพราะไม่ว่าช่างจะมา บอกให้รื้อออก หรือเพื่อนเห็นแล้วจะไม่ ชอบบ้าง แต่นี่คือสิ่งที่เราเลือก เพลงที่อยากมอบให้บ้านหลังนี้ - เธอทั้งนั้น ของกรูฟไรเดอร์ส คนดั ง ที่ อ ยากเชิ ญ ให้ ม านั่ ง เล่ น ใน บ้านของคุณมากที่สุด - (ตอบทันที) บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ไม่ต้อง คิดนานค่ะ กิจกรรมแก้เครียดที่ทำบ่อย - ไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสค่ะ เมนูเครื่องดื่มประจำตัว - ส่วนมากจะสั่งพวก frappe ค่ะ ไม่ชอบ เครื่องดื่มร้อนๆ เท่าไหร่ ขนมที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ - มัฟฟิน หอม อร่อย ทานง่าย


32

HEALTH AND HEART

HEALTH

MORNING FRESH

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าในทุกเช้าที่ตื่นมัน ช่างหดหู่ เบื่อหน่าย ไร้ซึ่งเรี่ยวแรงและความ สดชืน่ ในการทำกิจวัตรประจำวัน ลองปฏิบตั ติ าม วิธเี หล่านีด้ ู เพราะอาจช่วยให้เช้าวันถัดไปของคุณ สดใสเปี่ยมไปด้วยพลังก็เป็นได้ 1. เริม่ ต้นวันใหม่แบบไม่เร่งรีบ - ถ้าคุณตืน่ สาย เป็นประจำ จากนั้นก็เร่งรีบที่จะเตรียมตัวออก จากบ้าน ซึง่ อาจทำให้คณ ุ พกพาอารมณ์บดู ไปเจอ กับเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน ลองปรับเวลานอน ให้เร็วขึ้น เพื่อคุณจะได้ตื่นเช้าขึ้นอีก 20 นาที และจะได้ไม่ตอ้ งวิง่ วุน่ ทุกเช้า แต่หากคุณไม่สามารถ เลื่อนเวลาตื่นให้เร็วขึ้นได้ ก็ควรจัดการงานเล็กๆ น้อยๆ เช่น เตรียมเสื้อผ้า หรือเอกสารที่ต้องนำ ไปด้วยในวันรุ่งขึ้นไว้ให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน

400

คุณก็จะมีเวลาเพิ่มอีก 10-15 นาที 2. นอนให้เต็มอิ่ม - ถ้าหากคุณมีการพักผ่อนที่ เพียงพอคืนละ 6-8 ชั่วโมง ทำให้ร่างกาย อวัยวะ ต่างๆ และระบบสมองได้ผ่อนคลายหลังจาก ทำงานหนักและครุ่นคิดพิจารณาเรื่องต่างๆ มา ทั้งวัน ในทางกลับกัน ถ้าคุณได้นอนเพียงวันละ ไม่กช่ี ว่ั โมง ร่างกายก็จะได้รบั การพักผ่อนไม่เต็มที่ เมื่อตื่นขึ้นมาคุณก็จะพกพาเอาความเหนื่อยล้า หงุดหงิด ไม่แจ่มใสมาด้วย 3. ออกกำลังกายยามเช้า - จะเดินเล่นหรือยืด เส้นยืดสายด้วยท่าบริหารที่คุณถนัด ซึ่งล้วนแล้ว แต่ทำให้คุณหายง่วงเหงาหาวนอนได้ เพราะการ ออกกำลั ง กายจะช่ ว ยเร่ ง อั ต ราการเผาผลาญ แคลอรี และร่างกายจะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟินหรือ

สารแห่งความสุขออกมา ทำให้คนเรารูส้ กึ กระฉับกระเฉงและอารมณ์ดี ยิ่งได้ออกแรงในยามเช้า ซึง่ อากาศสดชืน่ ก็จะยิง่ ทำให้คณ ุ สลัดความซึมเซา หลังตื่นนอนไปได้จนหมดเกลี้ยง 4. จิบน้ำอุน่ ๆ หรือน้ำผลไม้รสเปรีย้ ว - การจิบ น้ำตอนตืน่ นอนไม่เพียงช่วยให้คณ ุ รูส้ กึ สดชืน่ เท่านัน้ แต่ ย ั ง ช่ ว ยให้ ห มดปั ญ หาเรื ่ อ งท้ อ งผู ก อี ก ด้ ว ย นอกเหนือจากการจิบน้ำอุ่นๆ สักแก้วแล้ว ก็ให้ ลองดืม่ น้ำผลไม้ทม่ี รี สเปรีย้ ว เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำฝรั่ง หรือน้ำกระเจี๊ยบแดง จะช่วยระบายท้อง ได้ดีและทำให้รู้สึกสดชื่นได้เช่นกัน 5. สูดหายใจลึกๆ - เรามักเคยชินกับการหายใจ เพียงแค่คอ่ นปอด ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วการหายใจทีถ่ กู ต้อง ก็คือการสูดลมหายใจให้เต็มปอดโดยผ่านจมูก ลึกลงไปถึงช่องท้องจนป่องเต็มที่ ทำวันละ 10 นาที จะสามารถช่วยปลอบประโลมร่างกาย ให้คณ ุ รูส้ กึ กระปรี้กระเปร่า สดชื่นขึ้น และยังช่วยเพิ่มพลัง ความคิดอ่านให้แล่นฉิวฉับไวได้อีกด้วย 6. เติมความสดชื่นด้วยกลิ่นหอม - ลองผสม น้ำมันหอมกลิน่ โรสแมรี 1 หยด ลาเวนเดอร์ 2 หยด และเกรปฟรุต 2 หยด ในอ่างน้ำอาบตอนเช้า ก่อนไปทำงาน จะช่วยให้รสู้ กึ สดชืน่ หายง่วง และ ทำให้อารมณ์ดีได้ในทุกเช้า 7. เรียกพลังด้วยอาหารเช้า - ตอนเช้าคุณอาจ รู้สึกขาดเรี่ยวแรง เพราะระหว่างที่นอนหลับอยู่ ร่างกายไม่มอี าหารตกถึงท้อง อาหารมือ้ เช้าจึงเป็น อาหารมือ้ สำคัญทีช่ ว่ ยเรียกพลัง ทำให้สมองกระปรี-้ กระเปร่าขึน้ แต่กไ็ ม่ควรหนักไขมันมาก เพราะไขมัน เป็นอาหารทีย่ อ่ ยช้า อาจยิง่ ทำให้คณ ุ รูส้ กึ ซึมเซาได้ ควรเน้นเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน อย่างข้าวกล้อง ซีเรียล และโปรตีนที่ย่อยได้ง่าย เช่น ปลา ไก่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเรี่ยวแรงและทำให้ คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงได้ในทันที 8. คิดดี - เริ่มต้นวันใหม่ทุกวันด้วยการบอก ตัวเองว่า ชีวิตคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ เรื่อง เมือ่ คุณเชือ่ มัน่ ในตัวเอง อะไรๆ ทีด่ ๆี ไม่วา่ จะเป็น เรื่องสุขภาพ การงาน เพื่อนร่วมงาน ความรัก

หรือความอบอุ่นในครอบครัว ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น 9. เลิกนิสัยนอนไม่เป็นเวลา - ในวันธรรมดา คุณอาจจะต้องตืน่ แต่เช้าตรูม่ าตลอด 5 วันทำงาน ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็อยากจะนอนหลับอยู่ บนเตียงให้นานทีส่ ดุ เพือ่ เป็นการชดเชยเวลานอน ที่เสียไปให้กับหน้าที่การงาน แต่รู้หรือไม่วา่ พฤติกรรมแบบนี้ไม่ถือเป็นผลดีต่อสุขภาพเลย เพราะร่างกายของคุณจะไม่รู้ว่าเวลาไหนคือเวลา นอนและเวลาตื่นที่แท้จริง รวมทั้งในวันอาทิตย์ที่ คุณได้ตื่นสายๆ ก็จะยิ่งส่งผลทำให้รู้สึกไม่อยาก ตื่นเช้าในวันจันทร์ไปพบเจอกับการทำงานอีก อยู่ดี 10. เปิดรับแสงสว่าง - แสงสว่างและความสดใส จากดวงอาทิตย์ถือเป็นเครื่องมือในการปลุกให้ ร่างกายตื่นตัวที่เวิร์กที่สุด ฉะนั้น เมื่อคุณรู้สึกตัว ในตอนเช้าแล้วก็ควรลุกไปเปิดม่านหน้าต่าง หรือ เดินออกไปรับแสงทีร่ ะเบียง วิธนี จ้ี ะช่วยระงับการ ผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอน และสะลึมสะลือลงได้ 11. สดใสกับสีฟา้ เทอร์ควอยซ์ - ศาสตร์ตะวันตก เชื่อว่า ถ้าตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่เราเห็นเป็นสีฟ้า เทอร์ควอยซ์ก็จะทำให้เช้าวันนั้นสดชื่นขึ้น เพราะ เชื่อว่าสีฟ้านี้แสดงถึงวันที่อากาศสดชื่น ท้องฟ้า แจ่มใส จึงแนะนำให้หาหินเทอร์ควอยซ์ ไม่ว่าจะ เป็นกำไลมือ สร้อยคอ หรือของที่เป็นสีฟ้า เทอร์ควอยซ์มาวางไว้หวั เตียง เมือ่ ลืมตาตืน่ จะได้ เห็นอะไรๆ ที่เป็นสีฟ้าเป็นอย่างแรก 12. เขียวสดชืน่ กับต้นไม้ในบ้าน - การเดินเล่น ยามเช้าในสวนหรือสนามหญ้าหน้าบ้าน หรือจะ ตืน่ มารดน้ำทักทายต้นไม้สกั หน่อย แค่นจ้ี ติ ใจคุณ ก็เบิกบานได้ ทั้งนี้ กิจกรรมเบาๆ เช่น เล่นกับ สัตว์เลี้ยงตัวโปรด เล่นกับลูก ให้อาหารปลา สนุกกับชุดสวย หรือแต้มแต่งสีสันให้ใบหน้าให้ สวยสำหรับไปทำงาน ก็ชว่ ยให้อารมณ์คณ ุ แจ่มใส และเริ่มต้นวันอย่างไม่มู้ดดี้ได้เช่นกัน

Milligrams เราควรได้รับวิตามินซีจากผักและผลไม้ อย่างส้ม ฝรั่ง กีวี หรือสตรอเบอรี วันละไม่ต่ำกว่า 400 มิลลิกรัม เพื่อป้องกันอาการอ่อนเพลีย ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ต่อต้านการติดเชื้อ นอกจากนี้ วิตามินซียังมีหน้าที่ในการช่วยเปลี่ยนกรดอะมิโนทริปโตฟานในสมองให้เป็น ฮอร์โมนเซโรโทนิน ซึ่งช่วยควบคุมการหลับ และบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ดี

TIMELESS BEAUTY นี่คือเทคนิคที่จะทำให้สาวๆ คงความสวยใส ไว้ได้อย่างยาวนาน แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป! 1. กินเพื่อให้สวย แน่นอนว่าสาวๆ ที่อยากหุ่นดี คงเลือกที่จะงดอาหารหรือกินอาหารให้น้อยลง แต่รู้หรือเปล่าว่าร่างกายของผู้หญิงเราจะต้องได้ รับพลังงานให้กับกระบวนการเมตาบอลิซึม 300 แคลอรี ในทุกๆ 3 ชั่วโมง ถ้าหากคุณยังขืนงด อาหารบ่อยๆ ก็อาจทำให้กระบวนการเมตาบอลิซมึ ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไขมันถูกเผา ผลาญได้ไม่หมด เกิดเป็นไขมันสะสมอยู่ตามส่วน ต่างๆ ของร่างกายได้ ดังนัน้ อาหารทีก่ นิ ให้ได้บอ่ ยๆ และทุกวันเพื่อความสวยคือ แอปเปิ้ล น้ำผัก หรือ ผลไม้อบแห้ง 2. วิตามินบี 2 ช่วยลดหุ่น เพราะวิตามินบี 2 มี ส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต

และไขมัน ให้เปลีย่ นเป็นพลังงานทีใ่ ช้ในการทำงาน ของกล้ามเนื้อ ซึ่งแหล่งวิตามินบี 2 ที่ดีคือ นมสด นมพร่องมันเนย โยเกิร์ต และขนมปัง โฮลวีต 3. กินสร้างแคลเซียม การได้รับแคลเซียมและ โปรตีนที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วสำหรับผู้หญิง และยิ่งถ้า อยู่ในวัยหมดประจำเดือนด้วยแล้ว แคลเซียม ก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญมากขึ้นไปอีก เพื่อไปช่วยสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยชะลอ อาการร้อนวูบวาบของผู้หญิงวัยทอง ซึ่งแหล่ง ของแคลเซียมที่ดี ได้แก่ นม เต้าหู้ ผักใบเขียว และน้ำส้มคั้น 4. ต้องสีเขียวเท่านั้น! เพราะผู้หญิงควรจะได้ รับโฟเลตวันละ 400 ไมโครกรัม และแหล่งที่จะ หาโฟเลตเจออย่างง่ายๆ ก็คือ ผักสีเขียวๆ นี่เอง อย่ า งบร็ อ กโคลี แ ละผั ก กาดหอมสี เขี ย วเข้ ม ๆ

นอกจากนี้ วิธีป้องกันการสูญเสียโฟเลตอีกทาง หนึ่งก็คือ การกินผักและผลไม้สด ๆ เป็นประจำ 5. เสพติดถั่วเหลือง สาวๆ ที่เป็นแฟนประจำ ของนมถั่วเหลืองอยู่แล้วก็ยินดีด้วย เพราะนอก จากคุ ณจะได้ ร ั บ โปรตี น และไฟเบอร์ ท ี ่ สู ง แล้ ว ในถั่วเหลืองยังมีสารสำคัญที่ชื่อ Phytoestrogens ซึ่งช่วยลดปริมาณของไขมันเลว (LDL) และเพิ่ม ปริมาณของไขมันดี (HDL) ให้กับร่างกาย ทั้งยัง ช่วยลดอัตราการเสีย่ งต่อการเป็นโรคหัวใจอีกด้วย 6. เสริมใยเหล็กให้เลือด เพราะเหล็กมีความ สำคัญต่อร่างกายอย่างมาก โดยเฉพาะกระบวน การสร้ า งเฮโมโกลบิ น ในเซลล์ เม็ ด เลื อ ดแดง ซึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณมีธาตุ เหล็กในปริมาณที่น้อยเกินไปก็คือ เหนื่อยง่าย และเวียนหัวบ่อย ซึง่ แหล่งธาตุเหล็กทีด่ ตี อ่ ร่างกาย คือ ไข่แดง เนื้อแดงไม่ติดมัน และเนื้อไก่


33

EASY WAYS TO GET BEAUTY

HEART

WHEN YOUR MIND IS CLEAR! EAT UP, STRESS LESS

เป็นเรื่องจริงที่คนเรากินอะไรเข้าไป ก็จะได้ผลลัพธ์เช่นนั้นกลับมา และ ของกินมหัศจรรย์ทั้ง 5 ชนิดนี้ นอกจาก จะทำให้คุณผู้หญิงอิ่มท้องแล้ว ยังช่วย ลดความเครียดได้อีกด้วย 1. อัลมอนด์ - ถั่วเปลือกแข็งที่อุดมไป ด้ ว ยกรดไขมั น ที ่ จ ำเป็ น ต่ อ ร่ า งกาย มีทั้งไฟเบอร์ โปรตีนจากพืช วิตามินบี วิตามินอี และโอเมกา-3 ซึ่งสาวๆ รู้หรือ ไม่ว่า วิตามินอีมีส่วนสำคัญที่ช่วยรับมือ กับความเครียด ความตื่นเต้น และ ความกังวลได้ 2. ข้าวกล้องงอก - มีสารอาหารที่เรียก ว่า ‘กาบา’ ซึ่งมีผลดีต่อระบบประสาท ในสมองส่วนกลาง ช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลาย ลดความเครียด ลดความกังวล และทำให้จิตใจสงบ ที่สำคัญ ยังมีส่วน ช่ ว ยเผาผลาญไขมั น ในร่ า งกายให้ ก ั บ สาวๆ อีกด้วย 3. กล้วย - มีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า ‘ทริปโตฟาน’ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ การผลิตเซโรโทนิน ช่วยให้รา่ งกายรูส้ กึ สงบผ่อนคลาย มากขึ้น แถมยังช่วยขจัดอาการซึมเศร้า ความวิตกกังวล และโรคนอนไม่หลับได้ ด้วย นอกจากนี้ กล้วยยังช่วยควบคุม อารมณ์ และป้องกันอารมณ์หงุดหงิด ในช่วงมีประจำเดือนของผู้หญิง 4. ชาเขียว - เครือ่ งดืม่ สารพัดประโยชน์ ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ต้าน อนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ มีฤทธิ์ ทำลายสารทีก่ อ่ ให้เกิดมะเร็ง รวมถึงช่วย ทำให้จิตใจสงบ รู้สึกผ่อนคลาย ทำให้ ร่างกายมีสมาธิ และนอนหลับสบาย มากขึ้น 5. นมอุ่น - เพราะนมอุ่นๆ อุดมไปด้วย วิ ต ามิ น บี ร วมที ่ ช ่ ว ยให้ ร ะบบประสาท ผ่อนคลาย และยังมีกรดอะมิโนที่ดีต่อ สมอง ช่วยให้การควบคุมอารมณ์ต่างๆ ดีขน้ึ และทำให้นอนหลับสบายขึน้ ไม่ตน่ื ขึ้นมากลางดึกให้หงุดหงิดหัวเสีย 6. อาหารทะเล - เพราะอาหารทะเล โดยเฉพาะเนื้อปลาแซลมอน ปลาทูนา ล้วนอัดแน่นไปด้วยโอเมกา-3 และวิตามินอี ที่ช่วยบำรุงเซลล์สมองให้มีความจำดีขึ้น และเพิ ่ ม ความผ่ อ นคลายให้ แ ก่ ร ะบบ ประสาท ผู้ที่รับประทานอาหารทะเล เป็นประจำจึงรับรองได้ว่าชีวิตจะสดใส ไร้ความเครียดอย่างแน่นอน

ใครทีเ่ ครียดกับปัญหาต่างๆ ของชีวติ มานาน เช่น นอนไม่หลับเพราะงานกองสุมหัว หงุดหงิด เพราะลูกน้องทำงานไม่ได้ดง่ั ใจ สารพันปัญหา เหล่านี้ทำให้สมองของคุณหนักอึ้งโดยใช่เหตุ ถึงเวลาที่คุณจะคืนพืน้ ทีโ่ ล่งให้สมอง เพือ่ ให้เกิด ความปลอดโปร่งโล่งสบาย ด้วยการล้างบางสิง่ และจัดระเบียบบางอย่างในชีวติ แล้วคุณจะรูส้ กึ มีความสุขมากขึ้น และหากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น ตรงไหน เรามีคำตอบมาให้... เครียดแบบที่ 1: มีงานรัดตัวจนกระดิกไปไหน ไม่ได้ และสุดท้ายงานก็ไม่เสร็จ ถึงเสร็จก็ไม่ดี! “แจกแจงงานทัง้ หมด จัดลำดับความสำคัญ ของงานที่ต้องทำก่อนหลัง” ดร. แคตติ มอสส์ อายุรแพทย์ชาวอเมริกนั กล่าว นอกจากนีย้ งั บอก ให้ “เขียนความคิดต่างๆ ลงบนกระดาษ จะได้ มีที่ว่างในหัวของคุณมากขึ้น จากนั้นเริ่มลงมือ ทำงาน ถึงตรงนี้ให้ถามตัวเองถึงงานที่ต้องทำ ด้วยว่า คุณจำเป็นต้องทำงานนี้จริงหรือไม่” เมื ่ อ คุ ณ มี ข ั ้ นตอนในการจั ด การหน้ า ที ่ ต ่ า งๆ ได้ดีแล้ว สิ่งที่จะตามมาก็คือประสิทธิภาพใน การทำงานแต่ละชิน้ ทีจ่ ะออกมาดีขน้ึ เพราะคุณ มีเวลาทำงานนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่นั่นเอง ความเครียดแบบที่ 2: กังวลเรื่องงานอยู่ ตลอดเวลา! เมื่อความกังวลใจเรื่องงานมาเยือนคุณอีก จงหายใจเข้าลึกๆ นับ 1 ถึง 10 แล้วนึกถึงแต่ เรือ่ งทีท่ ำให้คณ ุ มีแต่ความสุข เชือ่ ไหมว่าคุณจะ สามารถเผชิญความวิตกกังวลได้ดว้ ยความเบิกบาน “ความเบิกบานใจเป็นพื้นฐานของการใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข ทำให้คุณรู้จักมองความ ทุกข์ได้อย่างรอบด้าน และแก้ปัญหาความทุกข์ ความกังวลใจนั้นได้อย่างตรงจุด” ลิซ ทักเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเครียดกล่าว นอกจากนี้ ยังควรวางแผนทำกิจกรรมที่สร้างความสุขให้ ตัวเองทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการคุยกับเพื่อน เดินเล่นในสวนสาธารณะ หรือแม้แต่การอาบน้ำ ด้วยสบู่หรือแชมพูกลิ่นหอมสดชื่น ความเครียดแบบที่ 3: ไม่กล้าปฏิเสธเวลามี คนมาขอความช่วยเหลือ! ถึงเวลาที่พลังอำนาจของคำว่า ‘ไม่’ จะ

RELATIONSHIP ATTITUDES @WORK

ก่อนที่ความเบื่อหน่ายในการทำงานของ คุณจะส่งผลกระทบทำให้ผลงานย่ำแย่ นี่คือ วิธีที่จะช่วยสร้างความสนุกให้แก่การทำงาน ของคุณ 1. เห็นคุณค่าของงาน - มองหาข้อดีของ งานที่ทำว่ามีประโยชน์หรือช่วยสร้างความ มั่นคงให้แก่ชีวิตของคุณได้อย่างไรบ้าง 2. กระตือรือร้นอยู่เสมอ - การทำตัวให้มี ชีวติ ชีวาอยู่เสมอ ก็จะพลอยทำให้คุณมี ความกระตือรือร้นในการทำงานไปด้วย

เข้ามามีบทบาทแล้ว เพราะการเซย์โนไม่จำเป็น ว่าจะต้องก่อให้เกิดผลลบเสมอไป หากคุณชอบ พูดคำว่า ‘ได้ค่ะ’ กับทุกเรื่อง แล้วต้องมานั่ง เครียดกับเรือ่ งพวกนีใ้ นภายหลัง คงถึงเวลาทีค่ ณ ุ ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางภารกิจต่างๆ ลงบ้าง รวมถึงการรู้จักตอบปฏิเสธ เริ่มจากการตอบ ปฏิเสธใครสักคนอย่างน้อยวันละครั้ง แต่อย่า ใช้นำ้ เสียงเกรีย้ วกราด ในทางกลับกัน ควรอธิบาย เหตุผลที่ต้องปฏิเสธไปตามความจริง ไม่ช้าคุณ จะรู้สึกมั่นใจ และกล้าที่จะตอบปฏิเสธในเวลา ทีจ่ ำเป็น และการตอบปฏิเสธยังทำให้คณ ุ มีพลัง อำนาจและสุขุมเยือกเย็นมากขึ้นอีกด้วย ความเครียดแบบที่ 4: หงุดหงิดร้อนใจอยูเ่ รือ่ ย! ถ้าอาการหงุดหงิด เห็นอะไรขัดหูขัดตาก็ เหวี่ยงวีน คือปัญหาของคุณ มีวิธีแก้ง่ายๆ คือ ให้หายใจลึกๆ 5 ครั้ง หรือนับ 1 ถึง 10 ไม่ก็ เดินออกจากสถานการณ์ตรงหน้าเลย แล้วเดิน กลับเข้ามาจัดการกับปัญหาใหม่อีกครั้งด้วยสติ และความเยือกเย็น ทั้งนี้ การพยายามควบคุม อารมณ์ตัวเองในเวลาที่คนอื่นควบคุมอารมณ์ ของเขาไม่ได้ จำช่วยทำให้คณ ุ จะรูส้ กึ เหมือนเป็น ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ และถ้ายังรู้สึกเครียดหรือ หงุดหงิดไม่หาย เลสลี เคนตัน กูรูด้านสุขภาพ แนะนำให้ลองทานโสมซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำบัด ความเครียด โดยนำรากโสมตากแห้ง 25 กรัม ผสมกับชา 1 ถ้วย ดื่มแก้เครียด ความเครียดแบบที่ 5: เสพติดการรับรู้ข่าวสาร และรู้สึกเครียดกับข่าวที่รับฟังมาทั้งวัน! การหยุดพักไม่รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ หรือทีวีสักหนึ่งวัน จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ถามตัวเองดูสิว่า การเสพข่าวสารเป็นกลวิธีที่ทำให้คุณได้พักผ่อนสมองจริง หรือไม่ และขัน้ ต่อไปคือ การดีทอ็ กซ์สง่ิ แวดล้อม รอบตัว เก็บกวาดห้องให้เป็นระเบียบ ทิ้ง หนังสือพิมพ์ที่ทำให้คุณเครียดลงถังขยะไปเสีย นอกจากนี้ เวลากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใดๆ ในเว็บไซต์ ให้ทำเครือ่ งหมายทีช่ อ่ ง ‘ไม่’ รับข้อมูล เสริมใดๆ และอย่าให้อีเมลแอดเดรสของคุณ กับเว็บไซต์ใดๆ หากไม่จำเป็น

3. ฝึกใจตัวตัว - ในเมือ่ คุณต้องทำงานซ้ำๆ กันทุกวัน จึงควรหาวิธีสงบจิตสงบใจและ ทำใจให้ปลอดโปร่งดีกว่าจะมานั่งเบื่อนั่งเซ็ง จนสติแตก 4. ปรับปรุงคุณภาพของงาน - ถ้าคุณ ทำงานไปวันๆ ก็จะยิ่งเพิ่มความเบื่อหน่าย ให้ตัวเอง แต่ถ้ามีการท้าทายตัวเองด้วยการ พัฒนาคุณภาพของงานอยู่เสมอ การทำงาน ของคุณก็จะสนุกขึ้นเป็นกอง

ไมเห็นตองผาเพื่อเสริม ยัด ตัด แตง สวนใด ของรางกาย ผูหญิงเราก็สามารถสวยใสไรที่ติได ถาไมเชื่อก็ลองปฏิบัติตาม ‘สูตรสวย’ ที่เรานำมา ฝากกันดู • เมื่อผูหญิงเรามีอายุ 20 ปขึ้นไป รางกายจะผลิต คอลลาเจน ซึง่ เปนโปรตีนทีใ่ หความเรียบเนียนและ ตึงกระชับแกผวิ พรรณนอยลง ซึง่ วิธเี พิม่ คอลลาเจน ใหรา งกายทีด่ แี ละปลอดภัยทีส่ ดุ คือ การกินอาหาร ที่มีคอลลาเจนอยูเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะ ปลาทะเลน้ำลึก เชน ปลาคอด ปลาแซลมอน และปลาทูนา รวมถึงผักผลไมทุกชนิด • สวนสาวคนไหนที่อยากมีผิวขาวกระจางใส ตองไมพลาดอาหารทีม่ กี ลูตาไธโอน ไดแก แตงโม สตรอเบอรี องุน ผลอะโวคาโด ปลาทะเล เนื้อหมู และเนื้อวัว นอกจากนี้ การรับประทานสารสกัด จากเปลือกสน ซึ่งมีสารตานอนุมูลอิสระ ยังชวย ลดปญหาสีผิวที่คล้ำเกินไป เชน การเกิดฝา และ อาการแดดเผาจากการไดรับแสงแดดมากเกินไป • วิธีที่ชวยบำรุงผิวพรรณไดอีกทางหนึ่งก็คือ การ ขับถายอยางเปนประจำ ที่ชวยขับสารพิษตกคาง หรื อ เมื อ กไขมั น สะสมตั ว การที ่ ท ำให ผ ิ ว พรรณ หมองคล้ำ ซึ่งแหลงอาหารที่อุดมดวยไฟเบอรที่ ชวยกระตุน การขับถาย พบไดในมะเขือพวง แครอต ผักกระเฉด ขาวสาลี บุก ถัว่ แดง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา รำขาว ลูกเดือย ขาวโอต ขาวกลอง สมโอ สม แอปเปล กีวี ผลไมตระกูลเบอรี สับปะรด ฝรั่ง มะมวง เปนตน • ควรรับประทานอาหารที่มีโคเอนไซม คิวเท็น เพือ่ ชวยในกระบวนการผลัดเซลลผวิ เกาทีเ่ สือ่ มสภาพ แลวใหหลุดออก รวมทัง้ ชวยตอตานสารอนุมลู อิสระ ที ่ ม าจากรั ง สี ยู ว ี เ อที ่ ท ำให เ กิ ด ริ ้ ว รอยเหี ่ ย วย น ซึ่งสามารถหาไดจากน้ำมันปลา ปลาทะเลน้ำลึก อาหารทะเล เครือ่ งในสัตว เนือ้ สัตว น้ำมันถัว่ เหลือง โยเกิรต แครอต แอปเปล สม องุนแดง และ มะเขือเทศ หรือสามารถทดแทนไดดวยเครื่องดื่ม ที่มีโคเอนไซม คิวเท็น • ปดทายสูตรความสวยของผูห ญิงดวยคลอโรฟลล ที่หารับประทานไดงายๆ จากผักใบเขียว ทีจ่ ะชวย จับสารพิษหรืออนุมูลอิสระในรางกายและจะขับ ออกมาทางอุจจาระ ปสสาวะ หรือทางเหงื่อ ทำให เลือดสามารถรับออกซิเจนไดมากขึน้ และสงผลให ผิวพรรณเปลงปลั่ง สดใส และมีน้ำมีนวลอีกดวย

สนับสนุนขอมูลโดย เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค คอลลาเจน เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค ไวท แอลกลูตาไธโอน เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค ไฟเบอร เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค โคเอ็นไซม คิวเท็น เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค คลอโรฟลล


34

เต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตการกุศล LoveinspiresLove by Sansiri

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนรักบ้านและผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัย สำหรับ Sansiri Iconic Living งานใหญ่แห่งปีจากแสนสิริ ที่รวบรวม ที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ทุกทำเลทั่วกรุงเทพฯ มาไว้ในที่เดียว ณ รอยัล พารากอนฮอล์ สยามพารากอน เมื่อวันก่อน ภายในงาน นอกจากมีห้องตัวอย่างจาก โครงการต่างๆ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ และการจัดกิจกรรมเสวนาจากเหล่าคนดังมากมายไว้ต้อนรับผู้มาชมงานแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่ถือว่าเป็น ไฮไลต์สุดพิเศษซึ่งจัดขึ้นเพื่อลูกบ้านของแสนสิริโดยเฉพาะ นั่นคือการสร้าง Beautiful Community ผ่านคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหญ่ ‘LoveinspiresLove by Sansiri’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘หนึ่งรอยยิ้ม สู่แรงบันดาลใจ ร่วมส่งต่อความสุข 360 องศา’ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเรื่องราว รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ หรือเข้าไปฟังเพลงพิเศษจากแคมเปญ LoveinspiresLove ได้ที่ www.sansiri.com/love

Sprinkle จัดโครงการ ‘รวยโชคแน่ แค่เปิดฝา ปี 2’

‘Sprinkle’ ได้จัดโครงการรวยโชคแน่ แค่เปิดฝา ปี 2 ตั้งแต่กรกฎาคมกันยายน 2553 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาชิกน้ำดื่มสปริงเคิล เพื่อ เป็นการขอบคุณสมาชิกทุกท่าน บริษัทฯ ได้มอบรายได้จากการจำหน่าย ฝาถังที่ได้รับคืนจากสมาชิกรวม 110,000 บาท ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการตามพระราชดำริอันเกี่ยวเนื่องกับการรักษ์ สิ่งแวดล้อม โดยมี คุณมนูญ มุขประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก คุณจักรกฤษณ์ พรหมสุข ผู้จัดการ ฝ่ายขายบริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา

สนับสนุน การถายทอดโดย

ติดตามชมการถายทอดสด การแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ 16 ไดทุกวัน ทาง สทท. 11 ตั้งแต 12-27 พฤศจิกายน โดยแบงออกเปน 2 ชวงเวลา ไดแก ชวงเชา เวลา 09.00 - 12.00 น. ชวงบาย เวลา 13.00 - 19.00 น.

อโกด้า มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ งานมหกรรมพืชสวนโลกไทเป

Agoda.co.th บริษัทผู้ให้บริการเว็บไซต์สำรอง ห้องพักในโรงแรมแบบออนไลน์ มอบข้อเสนอห้องพัก สุดคุม้ สำหรับผูท้ ก่ี ำลังจะเดินทางไปร่วมงานมหกรรม พืชสวนโลกไทเป 2010 (Taipei International Flora Expo 2010) เพื่อให้คุณสามารถสัมผัสกับมหกรรม ใหญ่ของเอเชียที่ทั้งน่าตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ Agoda.co.th จึงขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับห้องพักในไทเป ให้กับคุณ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ใน www.agoda.co.th/ หรือติดต่อ kreangsak. saeleing@Agoda.com หากต้องการทราบข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน 2010 Taipei Int’l Flora Expo สามารถเข้าไปชมที่ www.2010taipeiexpo.tw

เต็มอิ�มทุกนัด เต็มที่ทุกแมตชการแขงขัน และพบกับเหลาทัพนักกีฬา กวา 45 ประเทศ ที่จะมารวมชิงชัย เพ�่อความเปนหนึ่งกับ 42 ประเภทกีฬา กันแบบสดๆ จากเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดทุกวันตลอด 14 วัน ของการแขงขันทาง สทท.11


38

THE GUEST

LIFE AS THE GUITAR เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กมลภัทร พงศ์สุวรรณ

ก็เคยสัญญา Artist : อัสนี - วสันต์ โชติกุล Album : ผักชีโรยหน้า Intro: /G Em/Am D/G C/G D/ G Em Am D G Em Am D ก็เคยสัญญา เป็นมั่นเป็นหมาย ก็เคยสัญญา ช่างพูดง่ายดาย ขอขึ้นต้นด้วยหนึ่งในเพลงฮิตของสองพี่น้องโชติกุล ที่ไม่ว่าจะเป็นนักกีตาร์มือใหม่หัดเล่นหรือ นักดนตรีมือเก๋าระดับตำนาน ล้วนต้องคุ้นตากับรูปแบบการจัดวางเนื้อเพลงพร้อมคอร์ดกีตาร์แบบนี้ ซึ่งในปัจจุบันเนื้อเพลงพร้อมคอร์ดกีตาร์เหล่านี้เราสามารถหาพบได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เสิร์ชใน อินเทอร์เน็ต แต่ถ้าให้ย้อนกลับไปสักเกือบ 40 ปีที่แล้ว การจะหาเนื้อเพลงพร้อมคอร์ดที่สมบูรณ์ได้แบบนี้ ให้ไปงมเข็มในทะเลคงเป็นเรื่องง่ายกว่าอย่างแน่นอน ปี พ.ศ 2512 เป็นจุดเริ่มต้นของนิตยสารเพลงไทยใส่คอร์ดกีตาร์ฉบับแรกในเมืองไทย โดยมี เล็ก วงศ์สว่าง เป็นผู้ก่อตั้ง และทำให้นิตยสาร The Guitar ได้ชื่อว่าเป็นนิตยสารที่ไม่มีวัยรุ่นไทยสะพาย กีตาร์คนไหนไม่รู้จัก และในวันนี้นิตยสารที่ใช้โลโก้รูปคนถือกีตาร์ยืนหันหลังโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก ฉากหนึ่งในหนังเรื่อง Some People ก็กำลังจะถูกสานต่อโดย ‘บุ๋ม’ - ปิยะวรรณ วงศ์สว่าง ที่ชีวิตของ เธอได้ออกเดินไปพร้อมๆ กับทางเดินของคอร์ดกีตาร์เพลง ก็เคยสัญญา ของสองพี่น้องจากที่ราบสูงคู่นี้ “ตอนเด็กๆ บุ๋มอยากเล่นกีตาร์กับกลอง แต่คุณแม่ก็ขัดใจด้วยการส่งให้ไปเรียนเปียโน (หัวเราะ) ตอนนั้นเราก็เสียใจนิดๆ ว่าทำไมต้องให้เรียนเปียโนด้วย แต่วันหนึ่งบุ๋มไปอ่านเจอคอลัมน์ของพี่ป้อมกับ พี่โต๊ะที่ลงนิตยสารไว้ พวกเขาบอกว่า เริ่มต้นเล่นกีตาร์จากนิตยสาร เดอะ กีตาร์ ของ คุณเล็ก วงศ์สว่าง เราก็ เฮ้ย! นี่หนังสือเรานี่หว่า แบบว่าโห! เขาเป็นคนระดับนี้ แต่เขามาเริ่มต้นจากหนังสือของเรา แล้ว แบบนี้ทำไมเราจะเล่นบ้างไม่ได้ล่ะ ก็เลยไปทำเรื่องเบิกหนังสือมาสองเล่มและก็เข้าห้องซ้อม ซึ่งเพลงแรก ที่เล่นออกมาก็คือเพลง ก็เคยสัญญา ของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะ เป็นเพลงแรกที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรา ในการหัดเล่นกีตาร์” เพราะได้คลุกคลีกับงานของคุณพ่อมาตั้งแต่เด็ก นอกจากจะทำให้ได้ฟังเพลงใหม่ๆ ก่อนใคร ข้อดีอีกอย่างที่ปิยะวรรณได้รับกลับมาอย่างเต็มๆ ก็คือ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำงานที่มาจากความตั้งใจจริง ของทีมงานอย่างเต็มที่ “บุ๋มจำได้แม่นเลยว่าตั้งแต่อยู่ ป.2 บุ๋มก็เริ่มฟังเพลง เหมือนกับโดนซึมซับมาเรื่อยๆ พอขึ้นชั้น ป.4 บุ๋มก็เริ่มเอาแผ่นเสียงของคุณพ่อมาเล่น เริ่มมีการจัดว่าเพลงนี้อยู่ในหมวดอะไร ใช้ดินสอเขียนหน้า แผ่นเอาไว้เต็มไปหมด แล้วบุ๋มก็จะเอาเพลงเหล่านั้นมาจัดแค็ตตาล็อก ว่าเพลงนี้อยู่ในหมวดเพลงพ็อพ หรือชุดนีเ้ ป็นหมวดร็อก ก็เอามารวมไว้ และด้วยความทีเ่ ราเป็นสือ่ เวลาค่ายเพลงเขาส่งเพลงมาให้คณ ุ พ่อ บุ๋มก็จะเป็นคนแรกที่ได้ฟังก่อนใคร ซึ่งตอนนั้นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะ (ยิ้ม) เพราะเราสามารถเอาไป เล่าให้เพือ่ นๆ ฟังได้วา่ เฮ้! เพลงนีข้ องนักร้องคนนีเ้ ราฟังแล้วนะ เพราะมาก เพราะบางครัง้ เพลงทีท่ างค่าย ส่งมาให้ยังไม่มีการออกอากาศทางรายการวิทยุ เพราะทางคุณพ่อจะต้องเอามาแกะคอร์ดกีตาร์กันก่อน ใช่! หลายคนจะเข้าใจว่าทางค่ายเพลงส่งคอร์ดกีตาร์มาให้กบั เราด้วย แต่เปล่าเลย ทุกเพลงทีล่ งในหนังสือ ทางคุณพ่อและทีมงานจะเป็นคนมานั่งแกะโน้ตเพลงกันเพลงต่อเพลงเองเลย หรืออย่างเพลงสากลก็ได้ คุณทูน หิรญ ั ทรัพย์ มาแกะเนือ้ เพลงให้ คือเปิดฟังแล้วก็แกะกันตรงนัน้ เลย เพราะสมัยนัน้ ยังไม่มอี นิ เทอร์เน็ต ดังนั้น ทุกคนก็ทำงานกันอย่างให้ใจกันจริงๆ เพลงมาอัลบั้มหนึ่ง 10 เพลง ก็นั่งแกะกันทั้ง 10 เพลง ซึ่งบางครั้งทางค่ายเพลงก็มาเอาคอร์ดเพลงจากทางเราด้วย (หัวเราะ)” ได้ชื่อว่าเป็นลูกสาวของคนที่สร้างตำนานให้กับวงการนิตยสารเพลงในเมืองไทย แน่นอนว่า ปิยะวรรณเองก็ตอ้ งอยูภ่ ายใต้แรงกดดันจากความคาดหวังของคนรอบข้าง ทีห่ วังว่าทายาทรุน่ ต่อมาจะสาน ต่อความยิ่งใหญ่เหมือนกับที่คุณพ่อได้ทำไว้ในอดีต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อที่น่าหนักใจด้วยเช่นกัน “ถามว่าโอเคหรือเปล่า? กับสิง่ ทีค่ นรอบข้างมีตอ่ เรา ก็โอเคส่วนหนึง่ แต่อกี ส่วนก็คอื ความเก็บกด และความอึดอัด เพราะเราจำได้เลยตั้งแต่อยู่ ป.2 เวลาไปโรงเรียน เสื้อนักเรียนของเราจะมีชื่อปักอยู่ที่ หน้าอก เชื่อไหม? บุ๋มจะเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เดินเข้ามาถามตลอดเวลาว่าเป็น อะไรกับ เล็ก วงศ์สว่าง คือถามซ้ำๆ ตลอด เราก็แบบเบื่อ บางครั้งก็อยากจะโดดเรียน เราก็ไม่กล้า กลัวโดนฟ้อง กลัวนั่นกลัวนี่เยอะมาก หรือเวลาไปเดินเที่ยวที่เวิลด์เทรด (เซ็นทรัลเวิลด์ปัจจุบัน) ก็มีคนเดิน เข้ามา หนูๆ เป็นอะไรกับ เล็ก วงศ์สว่าง จะไปหาหมอหรือจะไปซื้อขนม พอเราจะจ่ายเงิน อ๊ะ! หนูเป็น

อะไรกับ เล็ก วงศ์สว่าง ถ้าวันไหนบุ๋มดูมอมแมมหน่อย ก็จะตอบว่าเป็นญาติห่างๆ ก็จะโดนถามอีกว่า เป็นอะไร เป็นหลานหรือเปล่า? คุณเล็กเป็นอาเธอเหรอ? (หัวเราะ) แต่ถ้าวันไหนเราดูดีหน่อยเราก็จะตอบ เขาไปว่าเป็นลูก “พอเรามาเริ่มทำงานคนก็จะเริ่มพูดแล้วว่า พ่อเราเริ่มต้นไว้ดีนะ อย่าทำงานเขาเสียนะ คือมี ความคาดหวังกับเราตลอดเวลา หรือบางคนจะบอกกับเราว่า พ่อเธอยิง่ ใหญ่มากนะ ต้องทำให้ได้ครึง่ หนึง่ ของพ่อเธอ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเจอตลอด ซึ่งก็เป็นความไม่พอใจอยู่ข้างในลึกๆ แต่ข้อดีก็คือ สิ่งเหล่านี้เป็น แรงผลักดันให้เวลาเราจะทำอะไร เราก็ต้องนึกถึงหน้าพ่อไว้ก่อน บางครั้งบุ๋มก็รู้สึกว่าการเป็น nobody ก็มี ความอิสระเสรี อยากทำอะไรก็ทำ ไม่ต้องมีกรอบมาขังเราไว้ ซึ่งเราก็อยากทำให้ดีที่สุด ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ ต้องมาเสียเพราะเรา แต่ข้อดีก็มีเยอะ ที่เห็นได้ชัดๆ เลยก็คือ จะมีผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนเรา อย่างการ จัดงานคอนเสิร์ต 40th The Legend of The Guitar นี้ บุ๋มแค่คิดว่าจะแอบเซอร์ไพรส์คุณพ่อ เพราะเห็นว่า จะครบรอบ 40 ปี ของหนังสือ ก็แอบคิดแอบทำด้วยตัวเองมาเงียบๆ เพราะบุ๋มไม่รู้จักใครเลยในวงการ บุ๋มก็เริ่มจากการพูดคุยกับศิลปินรุ่นใหญ่ที่เคยเจอกันมาก่อน แล้วปรากฏว่ามีการช่วยเหลือกันจนเกิดเป็น เครือข่ายเหมือนใยแมงมุม แบบข่าวก็ค่อยๆ กระจายๆ ออกไป และก็มีผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้ยื่นมือมาให้ ความช่วยเหลืออย่างดีมาก ค่ายเพลงต่างๆ ก็ไฟเขียวให้เต็มที่ จากที่บุ๋มเคยคิดว่าจะต้องทำด้วยตัวคน เดียว กลับกลายเป็นว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือบุ๋มเยอะมาก และพวกเขามาด้วยใจจริงๆ ซึ่งเหล่านี้คือบารมี ของคุณพ่อ ซึ่งถ้าบุ๋มทำเองด้วยตัวคนเดียวอาจจะไม่สามารถทำคอนเสิร์ตนี้ได้สำเร็จแน่ๆ” การเข้ามาสานต่อหนังสือที่ถือว่า ‘ขึ้นหิ้ง’ หลายๆ เล่มในเครือ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารเพลงอย่าง The Guitar Mag หรือคู่มือที่ช่างทำผมทุกคนต้องมีอย่าง แฮร์เวิลด์ แมกกาซีน ไปจนถึงพ็อกเก็ตบุ๊กขายดี อย่าง ศาลาคนเศร้า และ ทะลึ่ง ซึ่งปิยะวรรณก็ได้บอกถึงความหินในการเข้ามาปรับปรุงผลงานเหล่านี้ไว้ ว่า… “เราไปเรียนที่เมืองนอกมาหลายปี พอเรากลับมาที่เมืองไทยเราก็มองเห็นทันทีเลยว่า ตอนนี้ หนังสือของคุณพ่อกำลังขาดอะไร ตรงไหนใช่ ตรงไหนไม่ใช่ แต่การจะเข้าไปปรับเปลีย่ นก็ไม่ได้หมายความว่า จะทำได้ในทันที เพราะตลาดยังไม่รับ แต่เราก็มีหลักในการทำงานว่าเราต้องเป็นผู้ตามที่ดีและเป็นผู้นำที่ดี ไปพร้อมๆ กัน เราต้องเข้าใจก่อนว่าคนอ่านต้องการอะไร ไม่ใช่เอาความคิดเราเป็นใหญ่ แต่เราก็ต้อง innovative ต้องเอาอะไรใหม่ๆ เจ๋งๆ มาให้เขา ซึ่งจะยากตรงที่ถ้าเปลี่ยนรูปไปเลยแล้วคนอ่านตามไม่ทัน ก็เกิด gap ละ แต่ถ้ามัวแต่ตามเขาอยู่ก็จะไม่ไปไหนสักที และการทำหนังสือคุณจะต้องให้ความรู้เขา ต้องมีสิ่งใหม่มานำเสนอเขา เพราะฉะนั้น จึงต้องมีศิลปะในการค่อยๆ หยอด ค่อยๆ ใส่ ตอนที่บุ๋มกลับ มาใหม่ๆ บุ๋มปรับเยอะมาก ปรับลุคบ้าง ปรับควอลิตี้บ้าง ปรับโฉมหนังสือใหม่ แต่ก็ค่อยๆ ทำทีละนิดๆ อาจจะมีเรือ่ งการเปลีย่ นหัวหนังสือบ้าง มีการนำทีมงานใหม่เข้ามาบ้าง แต่กต็ อ้ งค่อยๆ ทำ ถ้าหักดิบทันที ก็จะดูรุนแรงจนเกินไป แล้วก็จะโดนคุณพ่อไล่ออกจากบ้าน (หัวเราะ)” สำหรับยุคสมัยที่คนรุ่นใหม่ห่างหายจากการอ่านหนังสือบนกระดาษ เพราะมีเทคโนโลยีหลาย อย่างเข้ามาแทนที่ แต่ปิยะวรรณก็ยังยืนยันว่าแม้เทคโนโลยีล้ำหน้าไปแค่ไหนก็ตาม สำหรับเธอ เชื่อว่า หนังสือจะไม่มีวันหายไปอย่างแน่นอน “หนังสือคือสิ่งที่คลาสสิกนะ สำหรับคนรักหนังสือถ้าเราเข้าไปในร้านขายหนังสือ เชื่อไหม? ว่า หนังสือแพงๆ คนเขาก็ซื้อก็สะสมกัน ต่อให้โลกจะเป็นอินเทอร์เน็ตในวันหนึ่ง แต่บุ๋มก็เชื่อว่ายังมีคนที่มี ความรักและความต้องการที่จะเก็บหนังสือเป็นคอลเล็กชันของเขาอยู่ แต่แน่นอนว่าวิวัฒนาการในสมัยนี้ มันไปเร็ว อย่างเราออกหนังสือวันนี ้ พรุง่ นีก้ ไ็ ปอยูใ่ นอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว แต่เราก็ตอ้ งยอมรับว่าบางครัง้ อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เหมาะสมกับการใช้งานเสมอไป อย่างเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆ สักทริปหนึ่ง เอา กีตาร์ไปด้วย คงไม่มีใครมานั่งกดอินเทอร์เน็ตทีละหนึ่งเพลงสองเพลง ไหนจะค่าพริ้นต์ ค่าหมึก หรือจะมา นั่งเสิร์ชหาเพลงอีกก็แบบ โอ้โฮ! กว่าจะมานั่งหา เราว่ามันไม่เมกเซนส์ แต่คุณเอาเงินร้อยกว่าไปซื้อ หนังสือเพลงมาสักเล่ม มีเพลงให้เลือกเล่นสามร้อยกว่าเพลง เอาเวลาตรงนั้นมาสนุกกันจะดีกว่า แต่เรา ก็ต้องยอมรับและต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอล แต่บุ๋มไม่มีวันทิ้งหนังสืออย่างแน่นอน เพราะบุ๋มโตมา กับตรงนี้” ตลอดเวลา 40 ปี กับ 10,000 วงดนตรี และ 100,000 เพลง ที่ตีพิมพ์ไว้ในนิตยสารเพลงไทย ใส่คอร์ดเล่มนี้ นอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนหยิบกีตาร์ขึ้นมาลองจับคอร์ดตามบทเรียน ของนายปรัศนีกีตาร์แล้ว สิ่งหนึ่งที่การันตีถึงความขลังของนิตยสารฉบับนี้ได้ก็คือ เมื่อถามใครๆ ว่า “เริ่มหัดกีตาร์จากไหน?” คำตอบส่วนใหญ่มักจะเป็น ‘เดอะ กีตาร์’ เสมอ


a day BULLETIN issue 119  

The Urban Current Magazine Free Copy