Page 1

ISSUE 113 17 - 23 SEPTEMBER 2010


ISSUE 113, 17 - 23 SEPTEMBER 2010

Risk-Taking is Taking Course ผู้เขียนเชื่อว่า มนุษย์น่าจะเป็นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตเดียวที่ไขว่คว้าหาความมั่นคงปลอดภัยมากพอๆ กับแสวงหาความตื่นเต้นและเสี่ยงภัย (ช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะ เอาทุกอย่างจริงๆ) จากแพนด้า แมวน้ำ ไปจนถึงปลาฉลาม จากนกอินทรี ไปจนกระทั่งอึ่งอ่าง ไม่น่าจะมีสัตว์ประเภทไหนที่ชอบเอาชีวิตไปแขวนอยู่บนเส้นด้าย หรือทำ ในสิ่งที่ไม่ปลอดภัย และคาดเดาไม่ได้ กระทั่งผิดไปจากวิถีทางปกติในชีวิตประจำวันของมันได้ เช่น แมวน้ำไม่น่าจะชอบความตื่นเต้นถึงขนาดไปลอยคอเอ้อระเหย ในน่านน้ำที่มีหมีขั้วโลกซึ่งพร้อมจะตะปบกินอยู่ อึ่งอ่างก็ไม่น่าจะอยากกระโดดโลดเต้นในดงงูเหลือม เพียงเพราะเบื่อบรรยากาศการนอนข้างโอ่งน้ำแล้ว ฯลฯ แต่เป็นมนุษย์ไม่ใช่หรือทีส่ ร้างสรรค์กจิ กรรมตืน่ เต้นสารพัดแบบ เช่น การปีนผาสูงชัน ล่องแก่งทีน่ ำ้ เชีย่ วกรากระดับทีพ่ ร้อมจะชนโขดหินหัวแตกตายได้ทกุ เมือ่ ไม่ใช่ มนุษย์หรือทีส่ อู้ ตุ ส่าห์คดิ ค้นการแข่งกีฬาท้าความเร็วอย่างการแข่งรถฟอร์มลู าวัน หรือถ้ามองใกล้ๆ ในบ้านเราหน่อยก็พวกมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไต่ถงั แม้ระดับราคาฟอร์มลู าวัน กับรถไต่ถงั จะห่างกันมหาศาลราวฟ้ากับก้นเหว แต่ระดับอะดรีนาลินทีเ่ กิดจากความตืน่ เต้นระทึกใจนัน้ ถ้าวัดกันได้แบบขีดต่อขีด เราว่าแทบไม่มอี ะไรต่างกัน เพราะนักแข่งรถ ฟอร์มูลาวันกับนักขับรถไต่ถังนั้นยืนอยู่บนเส้นบางๆ ที่กั้นระหว่างความตาย หรือโชคดีกว่านั้นคือ บาดเจ็บ กับอีกฟากของเส้นคือ รอด และมากกว่ารอดตายคือ ชัยชนะ ไม่ใช่ชยั ชนะทีห่ มายถึงเพียงแค่ผา่ นเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก หรือจบการแสดงรถไต่ถงั แบบประทับใจผูช้ มโดยไม่มกี ารเสียเลือดเสียเนือ้ หากแต่เป็นชัยชนะของปัจเจกบุคคลที่ สามารถทำในสิง่ ทีเ่ สีย่ งตายได้ รอดมาได้ ในขณะทีค่ นอืน่ อาจจะไม่กล้าแม้แต่จะลอง -- มันเป็นชนิดของความรูส้ กึ ทีผ่ ชู้ นะหรือผูท้ ผ่ี า่ นเส้นแบ่งทีว่ า่ นัน้ มาได้เท่านัน้ ถึงจะเข้าใจ ไม่ใช่แค่กีฬาต่างๆ แต่วิถีทางการใช้ชีวิตของมนุษย์เรานี่ก็ตอบสนองหัวจิตหัวใจการรักความเสี่ยง ทั้งการพนันทุกชนิด การแบกเป้ไปผจญภัยในที่ที่ไม่คุ้นเคย การเปลี่ยนงาน หรือไปจนกระทั่งการเลือกคู่ชีวิต (เสี่ยงไม่เสี่ยง ก็มีการเปรียบเทียบละว่า การมีแฟนหรือการเลือกคู่นั้นคล้ายกับการซื้อหวย) เคยอ่านเจอในบทความ จิตวิทยาเหมือนกันว่า โดยเฉพาะคนบางคนแล้ว อาการชื่นชอบในความเสี่ยงไม่ใช่เพียงอุปนิสัยธรรมดา แต่มันคือบุคลิกประจำตัวเลยทีเดียว เพราะถ้าให้เลือกระหว่าง ชีวิตที่ราบเรียบ แน่นอน กับชีวิตที่คาดเดาไม่ได้ มีเรื่องให้ลุ้นไปตลอดทางละก็ มีคนไม่น้อยที่สมัครใจจะเลือกข้อหลัง ด้วยเหตุผลว่า ข้อแรกมันน่าเบื่อเกินไปก็มี นอกจากความตืน่ เต้น ระทึกใจแล้ว ความเสีย่ งให้อะไรหรือ ทำไมมนุษย์ทม่ี เี หตุมผี ลกว่าอึง่ อ่าง หรือแพนด้า (มีเหตุผลมากซะจนตัง้ ชือ่ ให้แพนด้าได้ดว้ ย) จะต้อง ทำอะไรที่ไม่รู้จะออกหัวออกก้อย หรือบางทีก็รู้ทั้งรู้ว่ามันจะออกก้อย ก็ยังจะเลือก? ผู้เขียนคงตอบคำถามนี้ไม่ได้พอๆ กับไม่เชื่อว่าจะมีใครบอกคำตอบที่ถูกที่สุดได้ แต่เดาเอาว่า เพราะทุกๆ ครั้งของการเสี่ยง ทุกๆ การไม่ได้ก็เสีย ทุกๆ การไม่อยู่ก็ไป ฯลฯ จะนำมาซึ่งบทเรียนเสมอ และคนเราจะเติบโตทางสติปัญญาและจิตวิญญาณ ด้านในได้ก็ด้วยการเรียนรู้ หรือเทกคอร์สว่าด้วยการลองผิดลองถูกเหล่านั้นนั่นเอง แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่คนเราต้องเสี่ยง เพราะบางที play safe บ้างก็ได้ เรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์และวิจารณญาณของแต่ละคน บางทีก็อาจจะต้องพูดว่า แล้วแต่เวรแต่กรรมด้วยซ้ำ แต่เราก็เชือ่ อย่างจริงจังไปซะแล้วว่า หลังความเสีย่ ง มีบทเรียนเสมอ ไม่ดกี เ็ ลว ไม่มากก็นอ้ ย คิดเล่นๆ ว่า ถ้าพระเจ้าอยากให้เราเลือกคูถ่ กู ต้อง ตัง้ แต่แรก เหมือนสัตว์ทด่ี มๆ กันและเลือกคูจ่ ากฟีโรโมน หรือสัญชาตญาณอะไรก็แล้วแต่ คนเราก็คงไม่ตอ้ งอกหัก แต่การอกหักไม่ใช่หรือทีท่ ำให้เราเลือกคบ เลือกดูคนเป็น มากขึน้ (แม้ตอนแรกจะอกหักแทบไม่เป็นผูเ้ ป็นคน) ถ้าพระเจ้าอยากให้เราเลือกทุกอย่างถูกต้อง แบบเกิดมาก็มที กุ อย่างเข้าคูก่ นั หมดในทุกช่วงชีวติ ไม่วา่ จะหน้าทีก่ ารงาน ทำเลที่ตั้งของบ้านหรือร้านค้า ฯลฯ พระเจ้าก็น่าจะติดสัญญาณอะไรไว้บ้าง เพื่อที่ถ้าเจอสิ่งที่เหมาะหรือไม่เหมาะกับเรา จะได้มีเสียงเตือนมาเลย แต่ก็ไม่มีสัญญาณ แบบนัน้ เรามีแต่ประสบการณ์ วิจารณญาณ เหตุผล ลึกไปกว่านัน้ ก็คอื เสียงในใจ ฯลฯ ประกอบการเลือกทีจ่ ะเสีย่ งในแต่ละครัง้ เพือ่ ไม่ให้การเสีย่ งนัน้ รุนแรงจนเกินไปนัก จะว่าไป มนุษย์เราได้สิทธิในการเสี่ยง และขณะเดียวกันเราก็ได้สิทธิที่จะไม่เสี่ยง เพื่อที่เราก็จะได้รับบทเรียนของการเสี่ยงและไม่เสี่ยงด้วยเช่นกัน คืนหนึ่ง... หลังจากครุ่นคิดเรื่องดังกล่าวมาสักพัก ผู้เขียนจึงบันทึกถ้อยคำลงไปในทวิตเตอร์ว่า เราไม่รู้หรอกว่าเราตัดสินใจถูกหรือเปล่า จนกว่าจะรู้ว่ามันผิด และเราก็ไม่รู้ด้วยว่า เราตัดสินใจผิดไปหรือเปล่า จนกว่าจะรู้ว่ามันถูก... อย่างน้อยก็เพื่อเป็นพยานการตัดสินใจที่ไม่รู้จะผิดจะถูกครั้งล่าสุดในชีวิต

ปีที่ 2 ฉบับที่ 113 วันที่ 17 - 23 กันยายน 2553

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06

10

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

34

18 22

ย้ อ นตำนาน 10 ปี ของ a day กั บ ก้ า ว ย่ า งต่ อ จากนี ้ กั บ ‘โหน่ ง ’ - วงศ์ ท นง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้ง นิตยสาร a day

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

20 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

21 SHOPPING

หยิบสีสันสวยงามของ ธงชาติ จ ากทั ่ ว ทุ ก มุ ม โลกมาระบายบน เรื อ นร่ า งด้ ว ยบรรดา เครื ่ อ งประดั บ และ เสื้อผ้าสีสันธงชาติ

22 HOME MADE

เปลี ่ ย นบ้ า นให้ ก ลาย เป็นแกลเลอรีทบ่ี อกเล่า เรื ่ อ งราวการเดิ นทาง ในชี ว ิ ต กั บ จิ ร วั ฒ น์ มหาทรัพย์ถาวร

28 31 32 34 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- คุยไปขำไปกับ ‘ลิซซี่’ รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

เฝ้ า รอ adB ทุ ก อาทิ ต ย์ เ ลยค่ ะ แต่ตอนนี้มองไปร้าน ที่เคยไปหยิบ กลับ ไม่มี ทราบมาว่าจะ มี ค นมาส่ ง ทุ ก วั น เสาร์ เราเลยไม่ ไ ด้

10 INTERVIEW

แง่ ค ิ ด ในการทำงาน ของนั ก ธุ ร กิ จ พั น ล้ า น กิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น ประเทศไทย

อ่านเหมือนที่เคยเลยค่ะ อยากให้มาส่ง วันศุกร์เหมือนเดิม จะได้ไม่พลาด ขอบคุณ ทุกคนนะคะที่ทำหนังสือดีๆ แบบนี้ ให้เรา ได้ช่วยกันทำลายสถิติที่ว่า คนไทยอ่าน หนังสือน้อยกว่า 8 บรรทัด เพราะตั้งแต่ได้ อ่าน adB ครั้งแรกจนถึงตอนนี้ รู้สึกว่า ตัวเองอ่านหนังสือมากขึ้น แถมยังให้เพื่อน

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

- เฟลิซเซีย ณัฐษณา บุชเชอร์ สาวน้อยแก้ม น่ า หยิ ก ที ่ ห ลายคน หลงรัก เจ้าของคำพูด ‘ฉึก ฉึก’

ได้อ่านด้วย ถ้าเป็นไปได้ อยากให้แจกทุก จั ง หวั ด เลยนะ เผื ่ อ คนอื ่ น ๆ จะได้ อ ่ า น หนังสือดีๆๆๆ แบบนีด้ ว้ ยกัน ขอบคุณนะคะ ...เฝ้ารอ... -เสาวลักษณ์ นิลรัตน์พงษ์ศรี

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.portfolio.com

10 อันดับเมืองที่เครียดที่สุดในสหรัฐอเมริกา

1

ดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน

2

ลอสแองเจลิส รัฐ แคลิฟอร์เนีย

3

คลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ

4

ริเวอร์ ไซด์ รัฐ แคลิฟอร์เนีย

คุ ณ คิ ด ว่ า ควรใช้ อุ ป กรณ์ ก าร สื่อสาร เช่น BlackBerry, iPhone อย่างไรจึงจะเหมาะสม และไม่เป็นการ หมกมุ่นจนเกินไป 5

เซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี

6

นิวยอร์ก รัฐแมสซาชูเซตส์

THE POLL

7

นิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

ประชาชนคิดว่าสินค้าประเภทใดที่มีราคาแพงจนทำให้ ได้รับความเดือดร้อน เนื้อสัตว์ / ไข่

40.13%

ผัก ผลไม้

22.98%

ของใช้ส่วนตัว / ของใช้ในบ้าน

14.62%

ข้าวสาร

12.03%

อาหารแห้ง / เครื่องปรุงรส

10.24%

8

9

ชิคาโก เบอร์มิงแฮม รัฐอิลลินอยส์ รัฐแอละแบมา

10

ฟอร์ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดา

ขณะนี้ เ ด็ ก ไทยอายุ ร ะหว่ า ง 1-14 ปี มีปัญหาตัวเตี้ยกว่า เกณฑ์หรือแคระแกร็น 5.2 แสนคน ขณะที่อีก 1 ล้าน กว่ า คน เป็ น โรคอ้ ว นและ ป่วยบ่อย เนื่องจากใช้เวลา ในกิ จ กรรมที่ ไ ม่ เ คลื่ อ นไหว ร่างกาย เช่น ดูโทรทัศน์ เล่น เกมคอมพิวเตอร์ มากกว่า ก า ร วิ่ ง เ ล่ น ต า ม วั ย ห รื อ การออกกำลังกาย ที่มา : www.moph.go.th

67.3

ปัจจุบันครอบครัวข้าราชการ ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ทุ ก ร ะ ดั บ ตำแหน่ง มีหนี้สินร้อยละ 84.1 โดยมีหนีส้ นิ เฉลีย่ 872,388 บาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2549 ที่มี จำนวนครอบครัวข้าราชการ ที่เป็นหนี้เพียงร้อยละ 81.6 และ มีหนี้สินเฉลี่ยเพียง 657,449 บาท

95%

95% ของดาราชาว เกาหลี ใต้ ยอมรั บ ว่ า เคยทำศัลยกรรม ที่มา : www.mcot.net

ที่มา : www.matichon.co.th จากการสำรวจผลไม้ ร ถเข็ นทั ่ ว เขตกรุ ง เทพฯ และปริมณฑลในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า ในผลไม้ 153 ตั ว อย่ า ง มี ก ารปนเปื ้ อ นของ เชื ้ อ แบคที เรี ย โคลิ ฟ อร์ ม เกิ น กว่ า มาตรฐาน กำหนดถึงร้อยละ 67.3 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

73,036.5

ประเทศไทยมีขยะจากถุงพลาสติก 73,036.5 ล้านใบ ต่อปี ที่มา : www.thairath.co.th

“ในเวลาส่ ว นตั ว อย่าให้มันสำคัญกว่าคน ข้างๆ และคนทีอ่ ยูต่ รงหน้า” พิเชษฐ์ จารุธนวัฒน์ 29 ปี, Director Animator “ใช้ให้ตรงกับสถานะ ของตัวเอง เช่น ถ้าเป็น นักศึกษาก็ไม่จำเป็นที่จะ ต้องติดต่อสื่อสารตลอด เวลาก็ได้” ภาวิณี มาศิริ 22 ปี, นักศึกษา “เป็ น เรื ่ อ งปั จ เจก บุคคล ถ้ า จะแก้ ป ั ญ หา ต้องสร้างภูมคิ มุ้ กันความ เหงา และปลูกฝังให้ทกุ คน เกรงใจกันในทีส่ าธารณะ” นภสร ลิ้มไชยวัฒน์ 34 ปี, อาจารย์ “ควรใช้ให้เหมาะสม กั บ ช่ ว งวั ย และความ จำเป็ น มากกว่ า จะใช้ ตามแฟชั่น” กชพร โชติจนันทราภรณ์ 21 ปี, นักศึกษา “ควรให้ความสำคัญ กั บ การพู ด คุ ย กั น แบบ เห็ น หน้ า โดยไม่ ต ้ อ งใช้ อุปกรณ์ใดๆ” ปฐมพงศ์ สหศักยะ 22 ปี, ช่างภาพ “ใช้ ให้ ถู ก ต้ อ งตาม โอกาส สถานที ่ และ เวลาที่เหมาะสม” กำพล รอดไหม 25 ปี, ประชาสัมพันธ์


• นักท่องเที่ยวและบรรดาผู้รักงานศิลปะกำลังให้ความสนใจกับงานศิลปะของศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่น ทาคาชิ มูราคามิ ที่จัด แสดงขึ้นที่พระราชวังแวร์ซายในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นการจัดงานแสดงศิลปะครั้งใหญ่ครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสของ มูราคามิ นอกจากนัน้ เขายังเป็นศิลปินทีจ่ ดั งานแสดงทีพ่ ระราชวังแห่งนีต้ อ่ จากศิลปินดังๆ ระดับโลกอย่าง เจฟ คูน ชาวอเมริกนั และศิลปินฝรั่งเศสอย่าง Xavier Veilhan นิทรรศการศิลปะของมูราคามิจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 12 ธันวาคม ปีนี้ และใช้พื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 15 ห้อง - AFP

• เมื่อไม่นานมานี้ที่ยูเครนได้มีการจัดเทศกาลนกกระจอกเทศขึ้นเป็นครั้งแรก โดยปัจจุบันนี้ในประเทศยูเครนได้มีการทำฟาร์ม นกกระจอกเทศมากขึ้นอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และทำท่าว่าจะแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ - AFP

SPORT

‘แทมมี’ ซิวแชมป์หวดทีญ ่ ปี่ นุ่ หวังติด 100 อันดับโลก

นักเทนนิสหญิงไทยของเรายังคงไปได้สวยงามในการแข่งขันระดับชาเลนเจอร์ เพราะในศึกรอบชิงชนะเลิศเทนนิส ไอทีเอฟ วีเมน เซอร์กติ รายการโนโตะ อินเตอร์เนชันแนล โอเพน ทีเ่ มืองโนโตะ ประเทศญีป่ นุ่ ‘แทมมี’ - แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ได้เข้าไปชิงดำกับ ‘น้องจูน’ - ณัฐนิดา หลวงแนม มือวางอันดับ 6 ของรายการ โดยแทมมีใช้ประสบการณ์ ทีเ่ หนือกว่าเอาชนะไปได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 7-5, 6-2 คว้าแชมป์เดีย่ วรายการแรกในปีนม้ี าครองได้สำเร็จ ทำให้ คะแนนรวมของเธอขึ้นเป็นมือวางอันดับ 110 ของโลก พร้อมคว้าเงินรางวัลรวมกลับบ้านไปอีก 8 แสนบาท

สุดยอดสปาประหลาดโลก ใครที่กำลังเครียดกับ

งานการในช่วงนี้ คอร์ส ทำสปาดีๆ สักคอร์สน่าจะ ช่วยทำให้รอยย่นระหว่าง คิว้ จางลงได้บา้ ง แต่การเข้า สปาแบบเดิมๆ ก็อาจจะ จำเจเกินไปหน่อย เราเลยรวบรวมสุดยอดสปาประหลาด ล้ำที่รับรองว่าหมดคอร์สแล้วคุณจะประทับใจไปอีกนาน • สปาปลาบำบัดเท้าที่ว่าแปลกจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา ไปเลย เมื่อสปาแห่งหนึ่งในอิสราเอลเสนอคอร์ส ‘สปางู’ ให้กบั ลูกค้า เจ้าของไอเดียคือ Ida Barak ซึง่ เชือ่ ว่างูสามารถ ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ได้เป็นอย่างดี วิธีการทำสปางูก็ง่ายๆ แค่นอนลง หลับตา พริ้ม แล้วปล่อยให้งู 5-6 ตัว เลื้อยไปมาบนตัวคุณ สลับ กับแรงบีบนวดจากพนักงานนวด ลองคิดดูวา่ จะผ่อนคลาย ขนาดไหน?

ANIMAL

อุรงั อุตงั ตุต๊ ะ๊ เข้าคอร์สลดความตุ้ยนุ้ย ลิ ง อุ ร ั ง อุ ต ั ง สาวจาก แอฟริกาใต้ที่มีชื่อสุดจะเก๋ไก๋ ว่า โอไชน์ ได้ทำสถิติโลก โดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเธอถูกส่ง เข้าไปอยูใ่ นศูนย์สงเคราะห์ลงิ Monkey World Ape Rescue Centre ทีเ่ มืองเพอร์เบค ประเทศอังกฤษ ด้วยความที่ตื่นถิ่นหรืออย่างไร ก็ไม่อาจทราบได้ โอไซน์จึงได้กินอาหารทุกอย่าง ที่ขวางหน้า จนกระทั่งหุ่นที่เคยผอมเพรียวนั้นวิ่ง เข้าสู่หลัก 100 กิโลกรัม คว้าแชมป์อุรังอุตังที่ ตุย้ นุย้ ทีส่ ดุ ในโลกมาครอง ทำให้ ดอกเตอร์ เอดิสนั โครนิน ผูอ้ ำนวยการศูนย์ฯ ต้องรีบหาวิธลี ดน้ำหนัก ให้นอ้ งอุรงั อุตงั ตุย้ นุย้ เป็นการด่วน โดยเขาให้ความ เห็นไว้วา่ “เราต้องทำให้โอไชน์กลับมามีรปู ร่างทีด่ ี เหมือนเดิมให้ได้ จึงได้จดั ให้เธอเข้าคอร์สลดความ อ้วน จำกัดอาหารหวาน และเพิ่มผักผลไม้แทน”

• ด้วยความเชื่อว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายย่อมต้องการ การดูแลที่เท่าเทียมกัน Lisa Johnson เจ้าของสปาใน เมืองดีทรอยต์ จึงผุดไอเดีย ‘สปาก้น’ ขึ้นมา โดยใช้การ นวด และคลึง รวมถึงการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก และผลัดเซลล์ผิวแบบที่ไม่ต่างจากการทำสปาบนใบหน้า แม้แต่น้อย ซึ่งทางร้านรับรองผลว่าลูกค้าจะรู้สึกสบาย จนต้องร้องออกมาว่า ‘โอ้ มายก็อด’ อย่างแน่นอน • คนที่หลงใหลความโรแมนติกของการล่องเรือกอนโดลา คงต้องชอบสปาคอร์สนี้เป็นแน่ เพราะที่ Cassanova Spa ในเมืองเวนิส เขาเสนอบริการนวดแบบผ่อนคลายบน เรือกอนโดลา ซึ่งลูกค้าสามารถนอนชมวิวเมืองเวนิส ขณะทีเ่ รือกำลังลอยไปเรือ่ ยๆ แถมยังมีมอื มาคลึงหลังเบาๆ อีกต่างหาก ถ้าใครกลัวว่านวดแบบกลางแจ้งจะทำให้ ผิวเสีย ก็ขอบอกว่าไม่ต้องกังวล เพราะเขาใช้น้ำมันนวด แบบพิเศษซึ่งผสม SPF ไว้ป้องกันแดดด้วย

“ผมเชื่ อ ว่ าศี ลธรรม และความดี ค วรมี ไ ว้ นำทางชี วิ ต ส่ ว นตั ว ของคุณเอง แต่ไม่ควร นำความคิดของคุณ ในเรื่องความดีที่คุณ คิ ด มากำหนดชี วิ ต ของคนอื่น”

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล มติชนออนไลน์ 12 กันยายน 2553

GREEN PLEASE จีนขึงขัง ดับไฟตามแผนประหยัดพลังงาน

เพราะโดนขึน้ แบล็กลิสต์จากนานาชาติวา่ เป็นประเทศอุตสาหกรรมทีป่ ล่อยมลพิษขึน้ สูช่ น้ั บรรยากาศมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทำให้จนี ต้องเร่งออกมาตรการดับไฟฟ้าตามแผนประหยัดพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้นตอภาวะโลกร้อน ด้วยการสั่งให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศดับไฟเป็นเวลา 5 วัน ในทุกๆ 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งสั่งปิด โรงงานผลิตเหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ จำนวน 2,087 แห่ง ที่ขาดมาตรการ ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็กำหนดให้บริษัทยักษ์ใหญ่สุดระดับประเทศหลายแห่งของจีน เสนอแผนการรณรงค์สิ่งแวดล้อมของตัวเอง หากบริษัทใดไม่ส่งแผนการรณรงค์ดังกล่าว รวมถึงหาก เสนอแผนฯ มาแล้วแต่ดำเนินการไม่ได้ ทางภาครัฐก็จะลงโทษด้วยการงดจ่ายน้ำจ่ายไฟให้แก่บริษัท นัน้ ๆ ต่อไป ทัง้ นี้ มาตรการทางด้านสิง่ แวดล้อมทีท่ างการจีนกำหนดขึน้ มาก็เพือ่ แสดงออกให้นานาชาติ เห็นว่า จีนก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนเช่นกัน

เตือนสาวก ‘บีบี’ ระวังนิ้วล็อก-ข้อมืออักเสบ

Did You Know?

17 กันยายน 2330 - ผู้แทนจาก 12 รัฐ ร่วมลงนามในรัฐธรรมนูญ แห่งสหรัฐอเมริกา ทีร่ า่ งเสร็จในวันนี้ ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา 18 กันยายน 2474 - จักรวรรดิ ญี่ปุ่นใช้ข่าวลือที่ว่ามีผู้ก่อการร้าย ชาวจี นทำลายบางส่ ว นของทาง รถไฟสายแมนจูเรียใต้ที่ตนสร้าง เพือ่ เป็นข้ออ้างในการผนวกดินแดน แมนจูเรียเข้ากับจีน 19 กันยายน 2538 - เกิดอุทกภัย ครัง้ ใหญ่ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ออก ณ ห้องประชุม สำนักพระราชวัง พระราชทานแนว พระราชดำริ เ กี ่ ย วกั บการเร่ ง รั ด บรรเทาปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มในเขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดอืน่ ๆ 20 กันยายน 2541 - ตำรวจ มาเลเซียจับกุม อันวาร์ อิบราฮิม อดี ต รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ รัฐมนตรีการคลังมาเลเซีย ทีบ่ า้ นพัก ชานกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยตัง้ ข้อหา ประพฤติผิดทางเพศ 21 กันยายน 1211 - ราชวงศ์ โกคูรยอที่ปกครองเกาหลีมานาน กว่า 600 ปี ได้สิ้นสุดลง เพราะ เสียเอกราชให้แก่แคว้นชิลลา 22 กันยายน 2503 - วันสถาปนา หน่วยสันติภาพ ซึ่งภายใน 2 ปี มี ป ระชาชนทั ่ ว โลกอาสาสมั ค ร เป็ น หน่ ว ยสั น ติ ภ าพมากกว่ า 7,300 คน ปฏิบัติงานใน 44 ประเทศ 23 กันยายน 2475 - วันสถาปนา ราชอาณาจั ก รซาอุ ด ี อ าระเบี ย โดยมีกรุงริยาดเป็นเมืองหลวง

นายแพทย์ ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล เผยว่า ขณะนีม้ คี นไข้เข้ามารับการรักษา ข้อมือและนิ้วล็อกวันละหลายสิบราย โดยเฉพาะผู้หญิงทั้งวัยรุ่น และวัยทำงาน เนื่องจากการพิมพ์ข้อความทางโทรศัพท์ มากจนเกินไป โดยเฉพาะจาก BlackBerry ซึ่งมีแป้นพิมพ์ขนาดแคบ ซึ่งหากปล่อยไว้นานอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดในที่สุด เพราะฉะนั้น ควรลดการใช้งานหากมีอาการเจ็บที่ปลายนิ้วมือตรงข้อต่อ


• นักท่องเที่ยวและบรรดาผู้รักงานศิลปะกำลังให้ความสนใจกับงานศิลปะของศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่น ทาคาชิ มูราคามิ ที่จัด แสดงขึ้นที่พระราชวังแวร์ซายในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นการจัดงานแสดงศิลปะครั้งใหญ่ครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสของ มูราคามิ นอกจากนัน้ เขายังเป็นศิลปินทีจ่ ดั งานแสดงทีพ่ ระราชวังแห่งนีต้ อ่ จากศิลปินดังๆ ระดับโลกอย่าง เจฟ คูน ชาวอเมริกนั และศิลปินฝรั่งเศสอย่าง Xavier Veilhan นิทรรศการศิลปะของมูราคามิจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 12 ธันวาคม ปีนี้ และใช้พื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 15 ห้อง - AFP

• เมื่อไม่นานมานี้ที่ยูเครนได้มีการจัดเทศกาลนกกระจอกเทศขึ้นเป็นครั้งแรก โดยปัจจุบันนี้ในประเทศยูเครนได้มีการทำฟาร์ม นกกระจอกเทศมากขึ้นอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และทำท่าว่าจะแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ - AFP

SPORT

‘แทมมี’ ซิวแชมป์หวดทีญ ่ ปี่ นุ่ หวังติด 100 อันดับโลก

นักเทนนิสหญิงไทยของเรายังคงไปได้สวยงามในการแข่งขันระดับชาเลนเจอร์ เพราะในศึกรอบชิงชนะเลิศเทนนิส ไอทีเอฟ วีเมน เซอร์กติ รายการโนโตะ อินเตอร์เนชันแนล โอเพน ทีเ่ มืองโนโตะ ประเทศญีป่ นุ่ ‘แทมมี’ - แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ได้เข้าไปชิงดำกับ ‘น้องจูน’ - ณัฐนิดา หลวงแนม มือวางอันดับ 6 ของรายการ โดยแทมมีใช้ประสบการณ์ ทีเ่ หนือกว่าเอาชนะไปได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 7-5, 6-2 คว้าแชมป์เดีย่ วรายการแรกในปีนม้ี าครองได้สำเร็จ ทำให้ คะแนนรวมของเธอขึ้นเป็นมือวางอันดับ 110 ของโลก พร้อมคว้าเงินรางวัลรวมกลับบ้านไปอีก 8 แสนบาท

สุดยอดสปาประหลาดโลก ใครที่กำลังเครียดกับ

งานการในช่วงนี้ คอร์ส ทำสปาดีๆ สักคอร์สน่าจะ ช่วยทำให้รอยย่นระหว่าง คิว้ จางลงได้บา้ ง แต่การเข้า สปาแบบเดิมๆ ก็อาจจะ จำเจเกินไปหน่อย เราเลยรวบรวมสุดยอดสปาประหลาด ล้ำที่รับรองว่าหมดคอร์สแล้วคุณจะประทับใจไปอีกนาน • สปาปลาบำบัดเท้าที่ว่าแปลกจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา ไปเลย เมื่อสปาแห่งหนึ่งในอิสราเอลเสนอคอร์ส ‘สปางู’ ให้กบั ลูกค้า เจ้าของไอเดียคือ Ida Barak ซึง่ เชือ่ ว่างูสามารถ ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ได้เป็นอย่างดี วิธีการทำสปางูก็ง่ายๆ แค่นอนลง หลับตา พริ้ม แล้วปล่อยให้งู 5-6 ตัว เลื้อยไปมาบนตัวคุณ สลับ กับแรงบีบนวดจากพนักงานนวด ลองคิดดูวา่ จะผ่อนคลาย ขนาดไหน?

ANIMAL

อุรงั อุตงั ตุต๊ ะ๊ เข้าคอร์สลดความตุ้ยนุ้ย ลิ ง อุ ร ั ง อุ ต ั ง สาวจาก แอฟริกาใต้ที่มีชื่อสุดจะเก๋ไก๋ ว่า โอไชน์ ได้ทำสถิติโลก โดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเธอถูกส่ง เข้าไปอยูใ่ นศูนย์สงเคราะห์ลงิ Monkey World Ape Rescue Centre ทีเ่ มืองเพอร์เบค ประเทศอังกฤษ ด้วยความที่ตื่นถิ่นหรืออย่างไร ก็ไม่อาจทราบได้ โอไซน์จึงได้กินอาหารทุกอย่าง ที่ขวางหน้า จนกระทั่งหุ่นที่เคยผอมเพรียวนั้นวิ่ง เข้าสู่หลัก 100 กิโลกรัม คว้าแชมป์อุรังอุตังที่ ตุย้ นุย้ ทีส่ ดุ ในโลกมาครอง ทำให้ ดอกเตอร์ เอดิสนั โครนิน ผูอ้ ำนวยการศูนย์ฯ ต้องรีบหาวิธลี ดน้ำหนัก ให้นอ้ งอุรงั อุตงั ตุย้ นุย้ เป็นการด่วน โดยเขาให้ความ เห็นไว้วา่ “เราต้องทำให้โอไชน์กลับมามีรปู ร่างทีด่ ี เหมือนเดิมให้ได้ จึงได้จดั ให้เธอเข้าคอร์สลดความ อ้วน จำกัดอาหารหวาน และเพิ่มผักผลไม้แทน”

• ด้วยความเชื่อว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายย่อมต้องการ การดูแลที่เท่าเทียมกัน Lisa Johnson เจ้าของสปาใน เมืองดีทรอยต์ จึงผุดไอเดีย ‘สปาก้น’ ขึ้นมา โดยใช้การ นวด และคลึง รวมถึงการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก และผลัดเซลล์ผิวแบบที่ไม่ต่างจากการทำสปาบนใบหน้า แม้แต่น้อย ซึ่งทางร้านรับรองผลว่าลูกค้าจะรู้สึกสบาย จนต้องร้องออกมาว่า ‘โอ้ มายก็อด’ อย่างแน่นอน • คนที่หลงใหลความโรแมนติกของการล่องเรือกอนโดลา คงต้องชอบสปาคอร์สนี้เป็นแน่ เพราะที่ Cassanova Spa ในเมืองเวนิส เขาเสนอบริการนวดแบบผ่อนคลายบน เรือกอนโดลา ซึ่งลูกค้าสามารถนอนชมวิวเมืองเวนิส ขณะทีเ่ รือกำลังลอยไปเรือ่ ยๆ แถมยังมีมอื มาคลึงหลังเบาๆ อีกต่างหาก ถ้าใครกลัวว่านวดแบบกลางแจ้งจะทำให้ ผิวเสีย ก็ขอบอกว่าไม่ต้องกังวล เพราะเขาใช้น้ำมันนวด แบบพิเศษซึ่งผสม SPF ไว้ป้องกันแดดด้วย

“ผมเชื่ อ ว่ าศี ลธรรม และความดี ค วรมี ไ ว้ นำทางชี วิ ต ส่ ว นตั ว ของคุณเอง แต่ไม่ควร นำความคิดของคุณ ในเรื่องความดีที่คุณ คิ ด มากำหนดชี วิ ต ของคนอื่น”

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล มติชนออนไลน์ 12 กันยายน 2553

GREEN PLEASE จีนขึงขัง ดับไฟตามแผนประหยัดพลังงาน

เพราะโดนขึน้ แบล็กลิสต์จากนานาชาติวา่ เป็นประเทศอุตสาหกรรมทีป่ ล่อยมลพิษขึน้ สูช่ น้ั บรรยากาศมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทำให้จนี ต้องเร่งออกมาตรการดับไฟฟ้าตามแผนประหยัดพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้นตอภาวะโลกร้อน ด้วยการสั่งให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศดับไฟเป็นเวลา 5 วัน ในทุกๆ 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งสั่งปิด โรงงานผลิตเหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ จำนวน 2,087 แห่ง ที่ขาดมาตรการ ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็กำหนดให้บริษัทยักษ์ใหญ่สุดระดับประเทศหลายแห่งของจีน เสนอแผนการรณรงค์สิ่งแวดล้อมของตัวเอง หากบริษัทใดไม่ส่งแผนการรณรงค์ดังกล่าว รวมถึงหาก เสนอแผนฯ มาแล้วแต่ดำเนินการไม่ได้ ทางภาครัฐก็จะลงโทษด้วยการงดจ่ายน้ำจ่ายไฟให้แก่บริษัท นัน้ ๆ ต่อไป ทัง้ นี้ มาตรการทางด้านสิง่ แวดล้อมทีท่ างการจีนกำหนดขึน้ มาก็เพือ่ แสดงออกให้นานาชาติ เห็นว่า จีนก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนเช่นกัน

เตือนสาวก ‘บีบี’ ระวังนิ้วล็อก-ข้อมืออักเสบ

Did You Know?

17 กันยายน 2330 - ผู้แทนจาก 12 รัฐ ร่วมลงนามในรัฐธรรมนูญ แห่งสหรัฐอเมริกา ทีร่ า่ งเสร็จในวันนี้ ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา 18 กันยายน 2474 - จักรวรรดิ ญี่ปุ่นใช้ข่าวลือที่ว่ามีผู้ก่อการร้าย ชาวจี นทำลายบางส่ ว นของทาง รถไฟสายแมนจูเรียใต้ที่ตนสร้าง เพือ่ เป็นข้ออ้างในการผนวกดินแดน แมนจูเรียเข้ากับจีน 19 กันยายน 2538 - เกิดอุทกภัย ครัง้ ใหญ่ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ออก ณ ห้องประชุม สำนักพระราชวัง พระราชทานแนว พระราชดำริ เ กี ่ ย วกั บการเร่ ง รั ด บรรเทาปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มในเขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดอืน่ ๆ 20 กันยายน 2541 - ตำรวจ มาเลเซียจับกุม อันวาร์ อิบราฮิม อดี ต รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ รัฐมนตรีการคลังมาเลเซีย ทีบ่ า้ นพัก ชานกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยตัง้ ข้อหา ประพฤติผิดทางเพศ 21 กันยายน 1211 - ราชวงศ์ โกคูรยอที่ปกครองเกาหลีมานาน กว่า 600 ปี ได้สิ้นสุดลง เพราะ เสียเอกราชให้แก่แคว้นชิลลา 22 กันยายน 2503 - วันสถาปนา หน่วยสันติภาพ ซึ่งภายใน 2 ปี มี ป ระชาชนทั ่ ว โลกอาสาสมั ค ร เป็ น หน่ ว ยสั น ติ ภ าพมากกว่ า 7,300 คน ปฏิบัติงานใน 44 ประเทศ 23 กันยายน 2475 - วันสถาปนา ราชอาณาจั ก รซาอุ ด ี อ าระเบี ย โดยมีกรุงริยาดเป็นเมืองหลวง

นายแพทย์ ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล เผยว่า ขณะนีม้ คี นไข้เข้ามารับการรักษา ข้อมือและนิ้วล็อกวันละหลายสิบราย โดยเฉพาะผู้หญิงทั้งวัยรุ่น และวัยทำงาน เนื่องจากการพิมพ์ข้อความทางโทรศัพท์ มากจนเกินไป โดยเฉพาะจาก BlackBerry ซึ่งมีแป้นพิมพ์ขนาดแคบ ซึ่งหากปล่อยไว้นานอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดในที่สุด เพราะฉะนั้น ควรลดการใช้งานหากมีอาการเจ็บที่ปลายนิ้วมือตรงข้อต่อ


10


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ถ้าเราจะเริ่มต้นเรื่องราวของผู้ชายบนปก ของเราในฉบั บ นี้ ว่ า 10 ปี ที่ แ ล้ ว มี นิ ต ยสาร ฉบับหนึ่งถือกำเนิดมาด้วยวิธีการที่ยังไม่เคยมี ใครทำมาก่อนในประเทศไทย นั่นคือให้คนอ่าน ลงขั น กั น ซื้ อ หุ้ น เพื่ อ ระดมทุ น ทำนิ ต ยสาร ไม่แน่ใจว่าคุณได้อา่ นประโยคทำนองนีม้ ากีค่ รัง้ แล้ว แต่วิธีการเล่าเรื่องคงไม่เท่าเนื้อหาอันน่าจดจำ แต่สำหรับเรื่องนี้แล้ว ความน่าจดจำไม่ ได้ อยู่ ที่ มั น เป็ น ตำนานเรื่ อ งเล่ า หากแต่ มั น เป็ น เรื่องจริง ชื่ อ ของ วงศ์ ท นง ชั ย ณรงค์ สิ ง ห์ บรรณาธิการอำนวยการ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด หนึ่งในผู้ก่อตั้งคนสำคัญของนิตยสาร a day ในความคิดของคนทั่วไปอาจมีได้หลาก หลายนิยามและความหมาย บ้างก็เรียกเขาว่า ศาสดาเด็กแนว (ซึง่ เขาก็ทำหน้ากระอักกระอ่วน พิกล แม้จะยอมรับว่าเป็นฉายาประจำ) บ้างก็เรียก เด็ ก ดื้ อ แห่ ง วงการนิ ต ยสาร หรื อ กระทั่ ง โหน่ง อะเดย์ สั้นๆ ง่ายๆ แต่ได้ใจความและรู้กัน สำหรับเรา ชื่อนี้ ไม่ใช่แค่รู้กันเพียงเพราะ เขาโด่งดังในแวดวงคนทำหนังสือ แต่มันคือชื่อที่ รู้ กั น เพราะไม่ มี ใ ครเหมื อ น และไม่ เ หมื อ นใคร “ผมเคย search ชื่ อ ตั ว เองตอนทำหนั ง สื อ บางเล่มเพื่อหาข้อมูล ไม่เคยเจอชื่อซ้ำเป๊ะๆ นะ แต่เคยมีคุณแม่คนนึงเอาชื่อผมไปตั้งชื่อให้ลูก ที่เพิ่งเกิด” วงศ์ทนงบอกว่าชื่อของเขาแปลว่า วงศ์ = ตระกู ล , เผ่ า พั น ธุ์ ทนง = หยิ่ ง ยโส, ภาคภูมิใจ, มั่นใจ, เชื่อมั่นกล้าหาญ ในโอกาสที่ a day เดินทางมาครบ 10 ปี ในปี นี้ (เล่ ม แรกถื อ กำเนิ ด ในเดื อ นกั น ยายน 2543) เราคิดว่า มันควรจะเป็นโอกาสอันดีที่จะ ชวนเขามาพูดคุยเกี่ยวกับตำนานของนิตยสาร ที่เกิดมาจากมันสมองและสองมือของผู้ก่อตั้ง เช่นเขา เพราะ 10 ปี ของการทุม่ เททำนิตยสาร อั น ไม่ มี แ ต้ ม ต่ อ ใดๆ ในวงการ ย่ อ มจะมี ก าร ตกผลึกของประสบการณ์ และแง่คิดบางอย่าง ที่คนทั่วไปน่าจะเรียนรู้และกอบเก็บไปพิจารณา ซึ่งคุณไม่อาจหาอ่านได้จากคอลัมน์ ‘วงศ์ทนง สอนน้อง’ ที่เขาเคยเขียนประจำอยู่ในนิตยสาร a day หรือกระทั่งในหนังสือเล่มไหนๆ เพราะ เราเชื่ อ ว่ า บางเรื่ อ งเขาไม่ เ คยเปิ ด เผยที่ ไ หน มาก่อนเช่นกัน เส้ น ทางตลอด 10 ปี ที่ ผ่ า นมา สำหรั บ วงศ์ทนง ห่างไกลจากคำว่าราบเรียบสวยงาม ตรงกันข้าม มันเป็นเส้นทางที่โหดหินชนิดหนึ่ง มีทุกอารมณ์ สุข เศร้า เหงา เจ็บปวดรวดร้าว เขาเล่าให้เราฟังว่า ครัง้ ทีเ่ กิดเหตุการณ์ลม้ เหลว ที่ สุ ด ครั้ ง หนึ่ ง ในชี วิ ต เขาเคยฟั ง เพลงแล้ ว ร้องไห้ ไปตลอดเส้นทางที่ขับรถผ่าน เพลงนั้น ร้ อ งว่ า ‘ขอเพี ย งแค่ ฝั น ให้ ไ กล แล้ ว ไปให้ ถึ ง ที่ จุดหมาย โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปนะถูกแล้ว อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใคร อย่าเปลี่ยนแนว คนแน่แน่วเท่านั้น ผู้ชนะ’ เราว่ า เพลงนี้ ต อบโจทย์ อ ะไรบางอย่ า ง ในชี วิ ต ของเขาไม่ น้ อ ย และอาจจะถึ ง ขั้ น ตอบ ได้ตรงแบบพอดิบพอดี เพียงแต่การไม่เปลี่ยน แนวของเขา คงไม่ ใ ช่ เ พราะเห็ น แก่ ต ำแหน่ ง ศาสดาเด็กแนวอะไรหรอก แต่เพราะ... มันเป็นแนวทางที่เขาเลือกแล้ว เป็ น การเลื อ กที่ อ ยู่ ใ น 95% ของชี วิ ต ที่ อ ยู่ นอกเหนื อ โชคชะตา ว่ า แต่ ค วามแน่ แ น่ ว บน หนทางที่เขาเลือก ให้ดอกผลอะไรกับเขาหรือ? “มันทำให้วันนี้ผมมีชีวิตที่มีความสุขมาก”


อุดมการณ์ของผมมันซือ่ และเข้าใจง่ายมาก คือ ทำหนังสือดีๆ ทีข่ ายได้ ทำหนังสือขายได้ทดี่ ๆี ชี วิ ต ช่ ว งนี้ เป็ น อย่ า งไรบ้ า ง เห็ น ยุ่ ง ๆ อยู่ กั บ การทำ a day LEGEND อาทิตย์ที่ผ่านมาผมอยู่ออฟฟิศวันละ 12-14 ชั่วโมง ได้มั้ง เพราะได้เวลาที่หนังสือ a day LEGEND ใกล้จะออกแล้ว ที่มาคือ a day ปีนม้ี นั ครบ 10 ปี ไง ผมก็คดิ ว่า การยืนหยัดอยูม่ าได้ถงึ 10 ปี โดยยังได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ งของนิตยสารเล่มหนึง่ ในประเทศ ทีก่ ารอ่านอ่อนแอ มันเป็นเรือ่ งทีส่ มควรจะต้องเฉลิมฉลองกันซะหน่อย เลยคิดว่า a day ก็ควรจะทำอะไรสักอย่างหรือหลายอย่างออกมา ซึ่งอย่างแรกที่คิดก็คือการทำหนังสือเล่มพิเศษสักเล่มที่นอกจากจะ ให้แฟนๆ ผูอ้ า่ น a day สามารถสะสมไว้เป็นทีร่ ะลึกได้ หนังสือเล่มนี้ มันก็นา่ จะให้คณ ุ ค่าบางสิง่ บางอย่างกับผูอ้ า่ นทัว่ ไปด้วย คือหนังสือ เป็นเรื่องของคนไทย 25 คน ที่ถือได้ว่าเป็นตำนานในทุกๆ วงการ ไม่วา่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิง่ แวดล้อม หรือแม้กระทัง่ บันเทิงและกีฬา เป็นคนทีอ่ ทุ ศิ วันเวลาเกือบทัง้ หมดในชัว่ ชีวติ ของเขา ในการทำสิ่งที่เขาเชื่อและศรัทธา มุ่งมั่นทำงานด้วยวิถีทางที่ดีงาม ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ มันก็แตกดอกออกผล เกิดเป็นคุณปู การ เกิดเป็นแรง สะเทือนขึ้นในวงการ ในสังคม ไปจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลง ทีย่ ง่ิ ใหญ่ขน้ึ ในประเทศของเรา a day เล่มนีร้ บั รองว่าดีมาก ผมเป็น บ.ก. เลยได้อ่านเรื่องราวประวัติชีวิตของบุคคลสำคัญที่เป็นตำนาน ทุกคน เชื่อไหม ชีวประวัติบางคนนี่ผมอ่านแล้วน้ำตาซึมเลย รู้สึก พวกท่านเหล่านั้นทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ผมอยากให้โรงเรียนและ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยมี a day LEGEND ไว้ในห้องสมุด จริงๆ 10 ปี ที่ว่านี่ ถ้าเราไม่ได้นับการเติบโตทางกายภาพ 10 ปี ในการเติบโตทางความคิดคุณเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่เปลี่ยนค่อนข้างมากคงเป็นเรื่องวุฒิภาวะ แล้วก็เรื่อง ความคิดความอ่านที่มีต่อทุกเรื่องในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็น ปัจเจก สังคม หรือแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นข้อสงสัยหรือคำถามต่างๆ แต่โดยรวมผมคิดว่าผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะ มันมีตัวอย่างชัดๆ ไหมคะ ที่อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดคำถามชนิดหนึ่งที่ เมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดเลย หรือเป็นคำถามที่ค้างคาอยู่ในชีวิตตอนนี้ คือต้องเล่าว่า ช่วงแรกที่ผมทำ a day ผมเหมือนคนหนุ่มที่ เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานอย่างสูงในตัว เหมือนรถคันหนึ่งที่ แต่งมาอย่างดี เติมน้ำมันมาเต็มถัง กะวิ่งให้เต็มสูบ มั่นใจมาก เชื่อในพลัง เชื่อในความสามารถ เชื่อในเพื่อนร่วมทาง แล้วก็หัวจิต หัวใจนี่หายห่วง เรียกว่าเต็มร้อยมาก เมื่อผนวกกับการมีความฝัน ทีเ่ ข้มข้นมากด้วย ตอนนัน้ ผมแม่งไม่มอี ะไรมาขวางได้เลยจริงๆ นะ (หัวเราะ) คือถ้าเป็นมวยก็คงเป็นประเภท fighter กูจะเดินหน้าฆ่า มันสถานเดียว ซึ่งมองในแง่หนึ่ง ผมก็รู้สึกชอบตัวเองในตอนนั้นที่ เป็นแบบนั้น เพราะว่างานที่ทำ ณ เวลานั้น คือการให้กำเนิด นิตยสารเล่มหนึง่ ทีไ่ ม่มแี ต้มต่อใดๆ เลย มันเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้สง่ิ ต่างๆ ทัง้ หลายทัง้ ปวงทีว่ า่ มาจริงๆ มันต้องใช้พลังใจและความคิดสร้างสรรค์ อย่างมหาศาล ซึ่งผมว่ามันก็ถูกที่ถูกจังหวะเวลาของมันแล้ว แต่ข้อเสียล่ะคะ ถ้ามองกลับไปมันคืออะไร มันอาจจะขาดความรอบคอบแล้วก็เสีย่ งอันตรายไปสักหน่อย นึกย้อนกลับไปตอนที่ทำ a day ถ้ามันเกิด accident อะไรขึ้นมามัน จะเหมือนรถทีว่ ง่ิ มาโคตรเร็วบนถนน แล้วไปเจอหลุมสักหลุม มันคง คว่ำแน่ๆ แต่โชคดีที่สภาพร่างกายเราตอนนั้นพร้อม สายตาดี แล้วถนนมันก็ราบเรียบเกินคาดคิด แต่ตวั รถเอง หรือตัวคุณเอง นอกจากอาจจะขาดความรอบคอบแล้ว มันมีอะไรอีกไหมที่มองไปแล้ว ถ้าเป็นตอนนี้จะไม่ทำ อืม... ปกติผมเป็นคนที่ไม่เสียดายอะไรที่ผ่านไปแล้วใน อดีตนะ เพราะผมเป็นคนทีเ่ ชือ่ จริงจังอยูอ่ ย่างหนึง่ ว่า ทุกอย่างทีท่ ำ ไปในอดีต มันส่งผลมาถึงทุกสิง่ ทีด่ ำรงอยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ สิน้ มันอาจ จะไม่ได้เป็นอดีตทีด่ สี มบูรณ์แบบ อาจผิดพลาดบ้าง มีรอยตำหนิบา้ ง แต่ทุกอดีตมันส่งผลมาสู่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลาที่ผมบอกได้เลยว่า ผมมีความสุขทีส่ ดุ ในชีวติ เลย เป็นชนิดของความสุขในแบบทีไ่ ม่เคย มีมาด้วย เมื่อก่อนความสุขของเรามันถูกโน้มน้าวชักจูงด้วยความ อยากได้ อยากมี อยากเป็น ไปจนกระทั่งอยากประสบความสำเร็จ อยากได้รับคำชื่นชมยินดี แต่ความสุขทุกวันนี้มันเหมือนการถอย กลับมาสู่จุดที่เคยอยู่ ไม่รู้เร็วไปหรือเปล่านะ เพราะเคยได้ยินมาว่า คนที่จะคิดอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นวัยที่ใกล้จะจากไปหรือไม่ก็หมด แรงแล้ว (หัวเราะ) แต่ทุกวันนี้ผมยืนยันได้ว่า ผมยังมีแรงอยู่ ยังมี ความฝัน ยังมีความเชือ่ มัน่ ยังมัน่ ใจในสติปญ ั ญาและความสามารถ

ของตัวเองอยู่ แต่แปลกที่แบบว่า ไอ้ความทะเยอทะยานแบบเด็กๆ มันจางหายไปแล้ว เพียงแต่ถ้ามองย้อนกลับไป ผมก็ว่ามันโอเค แล้วที่จะมีความทะเยอทะยานแบบนั้นบ้าง เพราะตอนนั้นการทำ หนังสือของผมมันไม่มีแต้มต่ออะไรเลย a day มันเป็นนิตยสาร หน้าใหม่ new kid in town เลย ไม่มีใครให้ความสำคัญกับมันสัก เท่าไหร่ ผมยังจำประสบการณ์ตอนที่ออกไปขายโฆษณาเองตอน ปีแรกๆ ได้เลยว่า มันเจ็บช้ำมาก ใช้คำนี้ได้เลย การเดินเข้าไปหา เอเจนซี เพื ่ อ ไปขอให้ เขาซื ้ อ โฆษณานิ ต ยสารหน้ า ใหม่ เ ล่ ม หนึ ่ ง มันเป็นเรื่องที่โอ๊ย แบบว่า (ส่ายหน้า) โหย อ่อนใจน่ะ เหตุการณ์คือ? คือวันนั้นก็โทร.นัดเอเจนซีแห่งหนึ่ง นัดกันไว้บ่ายโมง ไปถึงเขาก็ให้เรานัง่ รอทีล่ อ็ บบี้ ไม่ได้ให้ขน้ึ ไปออฟฟิศ ให้รออยูต่ รงนัน้ ชั่วโมงนึง เสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไป Media Planner เขาก็ให้คน ลงมาบอกกับเราห้วนๆ ว่า วันนี้ไม่ว่างพบ ขอเลื่อนนัดไปวันหลัง ตอนนัน้ เกิดความรูส้ กึ ปะปนกันบอกไม่ถกู เลย ทัง้ เสียใจ เจ็บ บอบช้ำ คือผมรู้สึกว่ามันเจ็บจริงๆ ว่ะ รู้สึกด้อยค่ามากเลย เพราะก่อน หน้านั้นที่เราจะทำ a day นี่ เราก็พอจะมีชื่อในวงการนะ ผมก็เป็น บ.ก.Trendy Man เป็น บ.ก. IMAGE ปีใหม่ทีก็มีคนเอากระเช้า ของขวัญมาให้ (หัวเราะ) ซึ่งมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา เคลิ้มๆ ว่าเราเป็น somebody ก็ได้ แต่วันที่เราไปขายโฆษณา หนังสือหน้าใหม่ทไ่ี ม่มใี ครรูจ้ กั ชือ่ a day ผมแม่งก็แค่ nobody คนหนึง่ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ผมมีโอกาสได้คุยกับ พี่ศักดิ์ชัย กาย บ.ก. นิตยสาร LIPS บังเอิญได้เจอกัน แล้วผมก็เลยเล่าเรือ่ งนีใ้ ห้พศ่ี กั ดิฟ์ งั ว่าผมไปนั่งรอเอเจนซีอยู่ชั่วโมงนึง แล้วเขาก็แคนเซิลผม ปรากฏว่า พี่ศักดิ์บอกว่าอะไรรู้ไหม พี่ศักดิ์บอกว่า โหน่ง ไม่ต้องคิดมาก พี่น่ะ ศักดิช์ ยั กาย ตอนทีท่ ำ LIPS เล่มแรก พีก่ น็ ง่ั รอชัว่ โมงนึงเหมือนกัน (หัวเราะ) เราก็เลย เออว่ะ แทนทีเ่ ราจะตีโพยตีพาย เราต้องเข้าใจชีวติ แล้วว่ะ ว่าสถานะที่คุณเป็นอยู่ ณ จุดนั้นๆ คุณเป็นใคร แล้วก็อย่า แปลกใจทีค่ นเขาจะทรีตคุณในรูปแบบทีไ่ ม่ใช่อย่างทีค่ ณ ุ คาดหวังไว้ ต้องเข้าใจเลยว่า เฮ้ย มึงไม่ใช่ somebody ตลอดเวลานะเว้ย คือ somebody ทุกคนจะเป็น nobody ของคนบางคนเสมอ เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะเกิดมาเพื่อรู้จักคุณ ว่าอย่างนั้นได้ไหม? เออใช่ หรือ somebody บางคน อาจจะเป็น nobody ของ คนหลายคนเลยก็ได้ ถูกต้องเลย เพราะฉะนั้น ก่อนจะด่วนให้ ค่าตัวเอง ก็ควรจะประเมินค่าตนเองเสียก่อน คนบางคนชอบให้ ค่าตัวเองเยอะ แต่ลมื ทีจ่ ะประเมินตัวเองว่า แท้จริงแล้วมึงมีเท่าไหร่แน่ พอไปประเมินตัวเองไว้สงู ค่าเกินไป แล้วไปเผชิญหน้ากับการทีค่ นอืน่ เขาให้ค่าเราน้อยกว่าที่เราหวัง เราก็จะเสียใจ รู้สึกล้มเหลวพ่ายแพ้ เพราะฉะนั้น การทำ a day มันจึงเหมือนการคืนกลับสู่ความเป็น nobody ซึ่งจะพูดอีกแง่หนึ่งก็ได้ว่า มันคือการกลับไปสู่ตัวตนของ เราจริงๆ นั่นคือ เราไม่ได้เป็นใครที่สำคัญเลย ที่ผ่านมาเราอาจจะ เคลิม้ ไปเองว่า เราแม่งเจ๋ง เราเป็น บ.ก. หนุม่ รุน่ ใหม่ทม่ี าแรง นัน่ คือ คำนิยามที่คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์บางเล่มเขาเขียนถึงเราไง แล้ว คนอ่านก็เขียนมาชืน่ ชมอีก บอกว่าคุณเก่งมากเลย ใครๆ ก็บอกว่า เราเจ๋ง ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันทำให้ตัวเราใหญ่กว่าตัวตนจริงๆ ที่ เราเป็นอยู่ การทำ a day ในแง่หนึ่งมันจึงเหมือนการ shape ตัวตน คืนกลับสูส่ ภาวะปกติธรรมดาอย่างทีม่ งึ เคยเป็นน่ะ วงศ์ทนง (หัวเราะ) แล้วตอนนั้นรับมือกับความรู้สึกด้อยค่ายังไง คือตอนนั้นคนที่อยู่ด้วยกันรอบตัวมันก็ nobody หมดน่ะ (หัวเราะสนุก) พอกัน underdog ทุกตัว อาจจะเพราะคนทีเ่ ริม่ ทำ a day 6 คนแรกมันเสมอภาคเท่ากัน ดังนั้น มันก็เลยเหมือนผมมีเพื่อน มีพี่มีน้อง มีครอบครัว ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าเราจะดูแลกัน support กัน และทีส่ ำคัญคือ เรามีจดุ มุง่ หมายเดียวกัน เพราะฉะนัน้ เดือนแรกๆ ที่ทำ a day แม้ว่าถ้าดูจากปัจจัยภายนอกมันจะโคตร แร้นแค้น ทุกคนต้องลดเงินเดือนลงมาจากเดิม 2-3 เท่า ออฟฟิศก็เล็ก เท่าแมวดิ้นตาย จะซื้ออุปกรณ์อะไรสักอันมาทำงานก็คิดแล้วคิด อีกว่าเงินพอรึเปล่า ถ้าดูปจั จัยภายนอกจะเห็นว่ามันไม่สขุ สบายเลย แต่เชื่อไหมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตการ ทำงานเลย ผมมีความสุข มีความประทับใจ มีความทรงจำที่ ไม่เคยลืมเลย มันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราได้ทำในสิ่งที่ตรง กับหัวใจเราอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยากทำจริงๆ เพราะ ก่อนทำ a day ที่ผ่านมา มันเหมือนกับว่า แม้เราจะทำหนังสือมา หลายๆ เล่ม แต่ว่าผมก็เป็นลูกจ้าง รับออร์เดอร์ทำอย่างที่เขา

ต้องการ อาจจะได้แสดงฝีมือบ้าง ริเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง แต่ ที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบทั้งหมด แต่วัน ที่ทำ a day มันเหมือนว่าชีวิตนี้ผมชอบอะไรบ้าง ผมฝักใฝ่คลั่งไคล้ อะไร ผมก็เอาทัง้ หมดมาเทลงไปในหนังสือเล่มนี้ มันเลยเป็นหนังสือ ที่โคตรจะสดแล้วก็เพียวมากเลย เพราะผมไม่ประนีประนอมอะไร กับใครเลยทั้งสิ้น แม้กระทั่งเรื่องการค้าขาย เพราะมันขายยังไม่ได้ (หัวเราะ) เลยไม่ตอ้ งแคร์สอ่ื แคร์เอเจนซีใดๆ เลย ยิง่ คนอ่านยิง่ ไม่ตอ้ ง พูดถึง เพราะผมกะไว้แล้วว่า a day จะเป็นหนังสือที่ไม่ได้เอาใจ คนอ่าน แต่ตามใจคนทำ มันก็เลยยิ่งรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกมั้ง ทีไ่ ด้ทำทุกอย่างอย่างทีอ่ ยากทำเต็มที่ เลยแฮปปีก้ บั การทำงานทุกวัน ในช่วงขวบปีแรกนั้น สุขบ้าง ทุกข์บ้าง แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำตาม ความฝันที่เฝ้ารอมานาน แต่ทำในสิ่งที่ไม่ได้ประนีประนอมกับใครเลย มันก็สามารถอยู่รอด ปลอดภัยมาได้เหรอ? ผมเคยอ่านประวัตขิ องพวกนักริเริม่ นักบุกเบิกต่างๆ เริม่ ต้น เขาจะคล้ายๆ แบบนี้ คือไม่สนใจหน้าอินทร์หน้าพรหมทีไ่ หน ไม่แคร์ ใครยุบยับไปหมด ซึ่งมันทำให้หวั่นไหว สิ่งสำคัญคือเขาต้องการ ทำในสิ่งที่เป็นความมุ่งมาดปรารถนาที่แท้จริง แล้วก็ทุ่มเททุกอย่าง ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณเพื่อทำมันออกมา ซึ่งไอ้แบบนี้แหละมันจะ success คนที่หลงใหลคลั่งไคล้อะไรสักอย่างมากๆ มี passion ที่ มหาศาลเนี่ย มันมีสิทธิ์ที่จะชนะสูง คนเราพอสู้ตายซะแล้วมัน ไม่แพ้หรอก เชื่อผม อย่างเลวที่สุดก็เสมอ โอเค ตอนเริ่มต้นมันอาจจะอาศัยนิสัยไม่ประนีประนอม แต่การยืน ระยะยาวๆ กลายเป็นว่ามันต้องประนีประนอม นี่คือหมายความว่า ในแง่ธุรกิจนะคะ นี ่ ค ื อ สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งเรี ย นรู ้ เ ลยครั บ คื อ พอเวลาเปลี ่ ย นไป สถานภาพของ a day ก็เปลี่ยนไป มันกลายเป็นหนังสือที่ได้รับ ความนิยม ขายดี เพราะฉะนั้น โมเดลในการทำธุรกิจมันก็ต้อง เปลี่ยนไป เพราะอย่างที่บอก ตอนทำ a day เล่มแรกๆ โมเดลมัน ซื่อตรงมาก ไม่ซับซ้อนเลย รายได้หลักมาจากการจำหน่ายหนังสือ ส่วนโฆษณามีสัดส่วนที่น้อยมาก เพราะมันเป็นหนังสือเกิดใหม่ มันเป็นธรรมชาติของหนังสือเกิดใหม่ในประเทศนี้ หรือแม้กระทั่ง สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือกระทั่งหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่างในประเทศนี้ ที่ถ้าคุณเพิ่งมาใหม่คุณก็ต้องรอไปก่อน แต่พอเวลาผ่านไป a day มันได้รบั ความนิยม ขายดี โด่งดัง เอเจนซีกอ็ ยากลงโฆษณามากขึน้ โปรดักชันมันก็ตอ้ งเพิม่ ไปด้วย มีหน้ามากขึน้ เพิม่ หน้าสีเพือ่ รองรับ โฆษณา ค่าใช้จา่ ยมันก็ตอ้ งเพิม่ ไปโดยปริยาย ทีนโ้ี มเดลธุรกิจมันก็ ต้องเปลีย่ นแล้ว รายได้หลักมันก็จะมาจากโฆษณาแทน พอรูปการณ์ เป็นแบบนี้แล้ว แน่นอนว่าความต้องการของเอเจนซีโฆษณาก็จะ ตามมา เขาก็มีกลยุทธ์มีไอเดียในการโฆษณาของเขาต่างๆ นานา มาเสนอเรา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักประนีประนอม แต่ใน ความหมายของผม การประนีประนอมมันไม่ได้หมายถึงการยอม ไปหมดนะ ตรงกันข้าม a day เป็นหนังสือทีข่ น้ึ ชือ่ มากในหมูเ่ อเจนซี ว่ามันไม่ค่อยยอม มันเรื่องมาก มันยาก เพราะว่ามันอาจจะเป็น ความตั้งใจของผมแต่แรก ที่คิดว่าผมจะทำหนังสือชนิดที่ผู้อ่าน อ่านแล้วได้อะไร หนังสือของเราต้องสามารถ educate คนอ่านให้ เขาได้ความรู้ ได้แรงบันดาลใจ ได้ความคิดสร้างสรรค์ พูดง่ายๆ ว่าเป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่าเล่มหนึ่งน่ะ เพราะฉะนั้น ผมก็จะค่อน ข้ า งคิ ด มากเวลามี ก ารค้ า ขายเข้ า มาก้ า วก่ า ยหรื อ แทรกแซง พยายามจะรั ก ษาสมดุ ล ให้ ม ั น ยกตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า มี ห น้ า advertorial เข้ามา เราก็อยากให้มนั เป็นบทความทีม่ สี าระสักหน่อย ไม่ใช่สักแต่ขายของกันทื่อๆ หรือถ้าลูกค้าอยากทำโปรเจ็กต์ เราก็ จะเสนอโครงการประกวดแข่งขันที่ผู้อ่านของเราได้ประโยชน์ด้วย เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราคิดมากเสมอ บางคนเลยบอก a day มันเรื่องเยอะ ซึ่งก็ไม่เป็นไร ดีกว่าเรือ่ งน้อย หัวอ่อน ยอมทุกอย่าง จนไม่เหลือตัวตนอะไร เมือ่ กีค้ ณ ุ พูดว่าช่วงแรกโมเดลธุรกิจเป็นอย่างหนึง่ พอมีสปอนเซอร์ เข้ามา โมเดลมันก็จะปรับไป ทีนี้พอโมเดลมันเปลี่ยน คนภายนอก ก็ ม องว่ า ตั ว ตนคุ ณ เปลี่ ย น ซึ่ ง ที นี้ คุ ณคิ ด อย่ า งไร จำเป็ น ไหมที่ โมเดลเปลี่ยนแล้วตัวตนต้องเปลี่ยนด้วย เรื่องตัวตนเปลี่ยนเป็นข้อหาที่ผมโดนมาตลอด (หัวเราะ) ผมเข้ามาทำหนังสือด้วยการที่มีความรู้ในเชิงธุรกิจไม่มากนัก อาจ จะเพราะผมโตมาทางสายการเป็นบรรณาธิการ เป็นนักเขียน แต่


คนอาจจะไม่รู้ว่าที่ผ่านมา ด้วยความที่ผมเลือกไว้แต่แรกแล้วว่า งานหนั ง สื อ มั นจะเป็ น อาชี พ แรกและอาชี พ สุ ด ท้ า ยที ่ ผ มจะทำ ดังนัน้ ตลอดเวลาทีผ่ มทำงานหนังสืออะไรต่างๆ ผมพยายามเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับรูปแบบการทำธุรกิจในสายนีอ้ ย่างเข้มข้นลึกซึง้ พูดง่ายๆ ว่าผมก็พอจะมีความเข้าใจในเรือ่ งธุรกิจสิง่ พิมพ์อยูพ่ อสมควร ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตางกๆ ทำหนังสือไปโดยสนใจเรื่องบริหารการเงิน อะไรเลย เหตุผลอีกอย่าง อาจจะเพราะว่าในช่วง 10 ปีที่แล้ว หรือ ทุกยุคทุกสมัย มันก็จะมีคนหนุ่มสาวที่ใฝ่ฝันที่จะทำหนังสือแบบที่ ตัวเองชอบ ผมไม่ใช่คนแรกหรอก แต่นิตยสารส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น จากความอยากทำเป็นหลัก มักจะอยู่ได้ไม่นาน ต้องล้มหายตาย จากไป ด้วยเหตุผลเรื่องเดียวคือ เรื่องธุรกิจ ดังนั้น ตอนทำ a day ผมมุ่งมั่นมาแต่แรกว่าเราจะทำหนังสือดีๆ ที่มันอยู่ได้นานๆ ด้วย พอเข้าใจตรงนี้ซะแล้ว แม้รูปแบบโมเดลมันเปลี่ยนไป เราก็ไม่ได้ รูส้ กึ ว่ามันสูญเสียตัวตนไปเลย เพราะเราพยายามทำความเข้าใจมัน แน่นอน เราสามารถบาลานซ์ตัวเองได้ ถ้าจะมองว่าเรื่องโฆษณา คือธุรกิจ และการทำหนังสือคือศิลปะ ไอ้สองอย่างนี้มันสามารถ ผสมผสานกันได้นะ มันก็อยูท่ จ่ี ติ สำนึกในการชัง่ ตวง วัด ของคุณน่ะ

ซึง่ ถ้าถามผม ผมก็เคยพูดย้ำเรือ่ งนีไ้ ปหลายทีแล้วว่า เฮ้ย ถ้าผมจะ บอกว่า ผมไม่ได้ทำ commercial art แต่ผมทำ art commercial คุณจะเข้าใจมากขึ้นไหม มันต่างกันอย่างไร อธิบายให้ชัดๆ แล้วกัน แต่ละเดือนเวลามีการประชุม บริษทั คำถามแรกทีผ่ มจะถามทีมงานผม ไม่ใช่ถามว่า เฮ้ย เดือนนี้ หาโฆษณาได้เท่าไหร่ ได้ตังค์แค่ไหนแล้ว แต่ผมจะถามก่อนว่า หนังสือเล่มที่แล้วเป็นยังไง คนอ่านชอบไหม แล้วเล่มต่อไปทำ อะไร สัมภาษณ์ใหญ่ใคร เพราะสิ่งที่คนทำหนังสือต้องให้ความ สำคัญเป็นลำดับแรกก็คือ เนื้อหาของหนังสือ มันไม่มีประโยชน์ อะไรเลยที่คุณจะทำหนังสือที่ขายดีฉิบหายเลย แต่หนังสือคุณ ไม่ได้ให้ความรู้ความคิดอะไรกับคนเลยแม้แต่น้อย นี่อาจจะเป็น อุดมการณ์ของคนที่เติบโตมากับการอ่าน และได้รับคุณค่าจาก การอ่านอย่างยิ่งยวดก็ได้ ประเด็นหนึ่งที่คุณบอกว่าโดนมาเยอะ ที่คนวิจารณ์ว่าตัวตนเปลี่ยน มันมีช่วงไหนที่ทำให้คุณสะท้านสะเทือนไหม ยอมรับว่ามี เรามันก็มนุษย์น่ะ ถูกวิจารณ์ก็หวั่นไหวบ้าง

เป็นธรรมดา แต่กอ่ นอืน่ เราก็ตอ้ งทำความเข้าใจก่อนว่า ประเทศนี้ มีบรรณาธิการนิตยสารเป็นร้อย ทำไมเขาถึงมาจับจ้องที่เรา หรือ รู้สึกผิดหวังว่าเราอาจจะเปลี่ยนไป หรือไม่พอใจที่ a day ดูเหมือน ว่าจะเปลี่ยนไป เหตุผลก็เพราะเขาตั้งความหวังไว้กับเราไง เพราะ ตอนทีเ่ รามาทำ a day ภาพลักษณ์เรามันคล้ายๆ กับคนทีเ่ ป็นมวยรอง เป็น underdog ในแวดวงหนังสือ แล้วสามารถลุกขึ้นมาประกาศ ความคิดความเชื่อของมัน ประกาศความเป็น independent แล้ว คนเขาก็เชียร์ เขาก็ปลื้มใจดีใจไปด้วยที่เราเกิดได้ แต่พอวันหนึ่งเรา พอจะดูดีมีฐานะขึ้นมานิดนึง (หัวเราะ) เราไม่ใช่ underdog แล้ว ไม่ใช่ไอ้กลุ่มคนอินดี้ที่น่าเอาใจช่วยเหมือนเดิม แต่มันดูเหมือนว่า จะดัง ขายดี มีตังค์ขึ้นมา ไอ้ความรู้สึกของผู้คนก็แน่นอนว่าจะ เปลี่ยนไป ซึ่งผมไม่สามารถที่จะตามไปอธิบายเป็นรายบุคคลว่า ผมยังเหมือนเดิม ยังเป็นไอ้วงศ์ทนงคนเดิมที่คุณเคยรู้จัก ตอนนั้น อาจจะคิดน้อยใจบ้างว่า ทำไมคนไม่เข้าใจเราเลย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกแย่มากคือ หลังจากที่ปิด a day Weekly ผมยอมรับเลยว่ารู้สึกเสียใจกับฟีดแบ็กของคนจำนวนหนึ่ง ที่มองว่าผมเป็นผู้ร้าย เป็นนายทุนใจโหดที่รังแกคนทำงาน ซึ่งผม ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าผมไม่ใช่ และผมไม่มีวันเป็นนายทุนในนิยาม อย่างที่พวกเขาคิด คือพอพูดคำว่านายทุน ภาพลักษณ์มันเหมือน เป็นผูร้ า้ ยขึน้ มาทันที แต่ผมว่าคนทีเ่ ริม่ ต้นทำธุรกิจทีม่ กี ารแลกเปลีย่ น ซือ้ ขายด้วยเงิน คุณน่ะเป็นนายทุนแล้ว คนทีท่ ำหนังสือ ทำสำนักพิมพ์ ทุกคนทีแ่ ปะราคาขายไว้บนปกหนังสือน่ะ นัน่ คือคุณเป็นนายทุนแล้ว อย่ามาบอกเลยว่าคุณแม่งเป็นศิลปินที่มีอุดมการณ์ ไม่สนใจเรื่อง ค้าขายสกปรก ผมคิดว่าผมไม่ใช่คนมีอุดมการณ์สูงส่งอะไรหรอก ผมก็แค่คนคนหนึ่งที่รักอาชีพการทำหนังสือ แล้วก็มุ่งหวังจะดูแล หนังสือทีผ่ มรักให้มนั อยูร่ อดปลอดภัยไปได้นานๆ อุดมการณ์ของผม มันซื่อและเข้าใจง่ายมาก คือ ทำหนังสือดีๆ ที่ขายได้ ทำหนังสือ ขายได้ที่ดีๆ ช่วยอธิบายหน่อยว่าตอนที่ปิด a day Weekly ที่ว่าเจ็บช้ำมาก มันแสดงออกมาด้วยอะไรบ้าง โห ผมแบบไม่มีกะจิตกะใจทำอะไรเลยน่ะ จำได้ว่าผมถูก ด่าแรงมาก คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์บางเล่มเหน็บผมว่าเป็นนาซี ของวงการสิ่งพิมพ์ ในเว็บบอร์ดบางบอร์ดด่าว่าผมเป็นคนทำ นิตยสารที่เป็นโสเภณี ซึ่งผมยัวะมาก อ่านแล้วอยากต่อยหน้า ไอ้คนเขียนเดี๋ยวนั้นเลย แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะมันใช้ชื่อปลอม คือตอนนั้นกระแสมันแรงมาก เพราะมีเหตุการณ์ปิดหนังสือเล่ม หนึ่ง บรรณาธิการกับนายทุนแตกกัน นายทุนไล่บรรณาธิการออก ถ้าตามพล็อตเรื่องนี้ ผมก็เป็นผู้ร้ายอยู่แล้วใช่ไหม แต่ผมไม่รู้จะ อธิบายยังไงว่าเรื่องจริงๆ มันเป็นแบบนี้นะ เพื่อนผมหลายคนที่ หวังดีก็บอกว่าอย่าไปสนใจคำวิจารณ์เลย แต่ผมก็อดไม่ได้ เพราะ ขนาดพี่สาว คนในครอบครัวผม ยังถึงกับโทร.มาถามผมเลยว่า โหน่งเป็นอย่างทีเ่ ขาเขียนจริงๆ เหรอ ไปทำอย่างทีเ่ ขาว่าจริงหรือเปล่า ผมเลยคิดว่า การใส่รา้ ยใครสักคนในโลกอินเทอร์เน็ตนีม่ นั ง่ายมากเลย แค่พ่นข้อมูลที่ผิดๆ ถูกๆ ออกไปแล้วให้คนไปเดาเอาเองก็ได้แล้ว ตอนนั้นผมเองก็เหนื่อยใจ เสียใจ ผิดหวัง โมโห รวมๆ คือรู้สึกแย่ ผมไม่มีจิตใจจะทำงานเลยเชื่อไหม วันหนึ่งรู้สึกไม่ไหวละ ผมเลย บอกปิงปอง (นิติพัฒน์ สุขสวย ผู้ร่วมก่อตั้ง a day) ว่าขอหยุดงาน สักเดือนนึง แล้วผมก็ขับรถไปต่างจังหวัด ไปเรื่อยๆ ไม่เร่งรีบ ไปทั่วเลย ทั้งเหนือใต้ออกตก ซึ่งสุดท้ายมันกลายเป็นทริปที่ดีมาก ทีส่ ดุ ทริปหนึ่งในชีวิต เพราะผมได้อยู่กับตัวเองอย่างโคตรจะลำพัง ผมยังจำโมเมนต์หลายๆ ช่วงในตอนนัน้ ได้เลย เช่นมีอยูว่ นั ผมขับรถ ไปเส้นพิจติ ร ในอำเภออะไรสักอำเภอ เป็นถนนเล็กๆ ยาวๆ อ้างว้าง มาก สองข้างทางเป็นไร่อะไรสักอย่าง แล้วมีถนนอยู่เส้นเดียวที่รถ สวนกันได้สองเลน พระอาทิตย์กำลังจะตก ตอนนั้นเหมือนตัวเรา เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวที่นั่น ผมจำได้ว่าผมขับรถแล้วเปิด เพลงของ เอ่อ เสก โลโซ ไปด้วย (หัวเราะ) จำได้วา่ ฟังมาถึงเพลงชือ่ ผู้ชนะ มาถึงท่อน ‘ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปนะถูกแล้ว อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใคร อย่าเปลี่ยนแนว คนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะ’ คุณเชื่อไหม ผมแม่ง ร้องไห้ฮอื ๆ เลยนะ แล้วก็รอ้ งตะโกนตามเพลงไป สบถไปอยูค่ นเดียว ในรถ สักพักพอขับหลุดออกมาจากถนนนั้นได้ เฮ้ย สบายใจว่ะ เหมือนได้ปลดปล่อยทุกอย่าง เพราะที่ผ่านมามันเหมือนว่าเรา แบกอะไรในชีวิตโดยลำพังมาตลอด ผมเป็นคนไม่ค่อยปรับทุกข์


กับใคร อาจจะเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กๆ ก็ได้ คือผมชอบเยียวยาตัวเอง ธรรมชาติ ข องผมไม่ ได้ เป็ นคนที ่ ช อบโอดครวญ เพราะรู ้ ส ึ ก ว่ า อ่อนแอไปหรือเปล่า ผมชอบลงมือรักษาแผลให้ตัวเอง อาจจะ เพราะด้วยความเป็นลูกผู้ชาย เป็นหัวหน้าด้วย เป็นผู้นำด้วย เลย ไม่ชอบแสดงออกถึงความอ่อนแอ แต่ตอนนั้นผม weak มากๆ น่ะ มันอ่อนแอ อ่อนไหว สับสน เสียใจ รู้สึกพังทลาย หนึ่งเดือนนั้น ถ้าเป็นหนัง มันน่าจะเป็นหนัง Road Trip ที่ดีเรื่อง หนึ่งเลยไหม และปกติหนังแบบนี้จะว่าด้วยการค้นพบหรือเรียนรู้ อะไรสักอย่างไปบนเส้นทางที่เราไป คุณคิดว่าได้ค้นพบอะไรบ้าง? เป็นหนัง Road Trip ที่ดีไหม ไม่รู้นะ แต่เชื่อว่าดูแล้วคุณ น่าจะได้บำบัดความรู้สึกบางอย่างที่มันยังตกค้างอยู่ คือจะว่าไป ผมพบว่าคนจำนวนมากที่เผชิญกับความทุกข์ เจอความผิดหวัง หรือล้มเหลว สิ่งแรกที่ทำก็คือ วิ่งหาคนมา support รับฟังหน่อย มาให้พิงไหล่หน่อย ให้ระบายหน่อย ซึ่งในแง่หนึ่งมันก็โอเคอยู่ หรอกเพราะมันช่วยบำบัด บรรเทา ผ่อนหนักให้เป็นเบาไปได้บ้าง แต่ผมเชือ่ ว่ามันไม่ใช่การรักษาทีส่ าเหตุสน้ิ เชิง ผมคิดว่าวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ เมื่อคุณเผชิญหน้ากับความผิดหวัง ล้มเหลว โศกเศร้าเสียใจ สิ่งที่ คุ ณควรทำอย่ า งยิ ่ ง ก็ ค ื อ จงอยู ่ ก ั บ ตั ว เองให้ ม ากที ่ ส ุ ด และใช้ moment นั้นทำความรู้จักกับตัวเอง พูดคุย ปลอบโยน ตั้งคำถาม ไปจนกระทั่งสั่งสอน หรือว่าถ้าถึงขนาดโบยตีตัวเองก็ต้องทำ อาจ จะฟังดูมาโซคิสต์หน่อยๆ แต่ก็นั่นแหละ พอพ้นจากตรงนั้นไปได้ คุณจะเหมือน เอ่อ...จะเรียกว่า reborn ก็ได้เลยนะ แล้วคุณจะ นับถือตัวเองมากขึ้นด้วยว่า เฮ้ย เราสามารถเผชิญหน้ากับความ ทุกข์ยากหนักหนาสาหัสได้ คุณจะรู้สึกแกร่งขึ้นจริงๆ นั่นคือสิ่งที่ ผมพบในช่วงหนึ่งเดือนที่ไปขับรถทั่วประเทศมา แล้ ว พอคุ ณ เจอวิ ธี ที่ เ ยี ย วยาตั ว เองตอนรู้ สึ ก แย่ แ ล้ ว คุ ณ ใช้ วิ ธี คล้ายๆ แบบนี้อีกไหมในเวลาต่อๆ มา เอาอย่างนี้ดีกว่า ผมเชื่อว่าทุกคนย่อมมีปัญหา ในชีวิต คุณเคยเจอใครไหมที่ชีวิตราบรื่นทุกอย่าง นั่นไม่น่าจะเป็นคนที่ สมบูรณ์แบบด้วยซ้ำ ผมเชื่อว่าคนที่สมบูรณ์แบบ พระเจ้าต้อง ออกแบบมาแล้วให้ชีวิตมันประกอบไปด้วยความทุกข์และความสุข ส่วนใครจะเหนือกว่าใครก็อยูท่ ว่ี า่ คุณข้ามผ่านสิง่ เหล่านัน้ ไปได้ยงั ไง บาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน และในระดับสูงส่งที่สุดก็คือคุณได้เรียนรู้ อะไรจากมัน จากสถานการณ์อนั นัน้ ในชีวติ ผม ผมผ่านการแก้ปญ ั หา มาเยอะมาก ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว เรื่องการเรียน ไปจน กระทั่งเรื่องการทำงาน ถ้าจะบอกว่าชอบปัญหาก็คงไม่ใช่ เพราะ ไม่มีใครชอบให้ชีวิตมีปัญหาหรอก แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้จริงๆ เพราะ ผมเจอกับตัวเองก็คอื ผมได้ประโยชน์จากความล้มเหลว ความผิดหวัง ความไม่สำเร็จ มากกว่าความสำเร็จและความสุขสมหวังซะอีก ผมว่ า ไอ้ ค วามสำเร็ จ มั น เหมื อ นการมี ค นมายกย่ อ งอวยพร สรรเสริญเยินยอคุณ ซึ่งมันก็ดีนะ มันทำให้กระชุ่มกระชวย มี ความสุข มีกำลังใจ แต่ไอ้ความล้มเหลวมันเหมือนเพื่อนที่รักหวังดี กับคุณจริงๆ เดินมาตบหลังตบไหล่ ให้คำแนะนำที่จริงใจและ ตรงไปตรงมากับคุณ ผมเชือ่ จริงๆ ว่าพอผ่านประสบการณ์ทล่ี ม้ เหลว ไปได้ ผมรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นทุกครั้งไป รู้สึกวุฒิภาวะของ ตัวเองมันเขยิบขึ้นไปทุกครั้ง อยู่กับตัวเองมามากๆ คุณเชื่อไหมว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีเพื่อนสนิท เป็นตัวเอง ก็น่าจะใช่ และควรจะเป็นเช่นนั้นด้วย เพราะผมก็อยู่กับ ตัวเอง ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็ก ตัดสินใจด้วยตัวเองมาตลอดไม่ว่า เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ผมมั่นใจว่ามากกว่า 95% ในชีวิตผม ผมเป็น คนเลือกเอง ไม่ได้มีใครจัดให้ ที่เหลือ 5% ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ โชคชะตา เพราะฉะนั้น พอมันเลือกเอง ก็เลยพอใจ เพราะมันตรง กับความต้องการของตัวเอง และที่สำคัญ จะผิดจะถูก เราก็ต้อง รับผิดชอบกับการเลือกนั้น ผมเลยไม่ค่อยฟูมฟายหรือโอดครวญ เวลาทีเ่ จอเรือ่ งทีไ่ ม่เป็นอย่างทีห่ วัง ยกตัวอย่างสมมติตอนทำ a day แรกๆ ซึ่งถ้ามันจะเจ๊งขึ้นมาในสองสามเล่มแรก รับรองว่าจะไม่มี ใครได้ยนิ คำพูดจากผมเลยว่า โห ประเทศนีแ้ ม่งไม่อา่ นหนังสือเลย อุตส่าห์ทำหนังสือดีๆ ออกมาก็ไม่สนับสนุนจนอยู่ไม่ได้ เมื่อไหร่ คนไทยจะชอบอ่านหนังสือเหมือนคนญี่ปุ่น ไต้หวันวะ ตรงข้าม ผมจะบอกตัวเองว่า สงสัย balancing มึงไม่คอ่ ยดีมง้ั หรือส่วนผสม ของมึงไม่ค่อยดี หนังสือที่มึงคิดว่าดีก็เลยไม่ถูกใจคน เลยอยู่ไม่ได้ จากนั้นผมก็จะไปหาวิธีการใหม่เพื่อมาทำมันขึ้นมาอีกให้จงได้

เพราะอะไรครับ เพราะคุณเลือกที่จะมาทำหนังสือเองน่ะ ไม่มีใคร บังคับล็อกคอให้มาทำสักหน่อย ดังนั้น จะสำเร็จหรือล้มเหลว คุณ ก็ต้องรับผิดรับชอบไปกับมัน ในชีวิตผมเผชิญกับการแก้ปัญหา มาเยอะ ซึ่งนับวันก็ยิ่งรู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่าประสบการณ์ จริงๆ เมือ่ ก่อนผมก็เข้าใจคำว่าประสบการณ์พอสมควรแหละ แต่พอ เวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 ปีเต็มที่ทำ a day มาเนี่ย โห ผมโคตรลึกซึ้งกับคำว่าประสบการณ์เลย ผมไม่แปลกใจเลยว่า ในสถานการณ์คับขันอันเดียวกัน คนมีประสบการณ์จะผ่านมันไป ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ ดังนั้น คุณก็เชื่อว่าตัวเองคือเพื่อนสนิท แล้วถ้าเปรียบว่ามีอีก วงศ์ทนงหนึ่งอยู่กับคุณ เป็นเพื่อนสนิทกับคุณ รู้จักกับคุณดีที่สุด คุณคิดว่าเพื่อนคนนี้ควรจะอิจฉาชีวิตคุณไหม? (หัวเราะ) สารภาพว่าบางทีผมยังแอบอิจฉาชีวติ ตัวผมเองเลย (หัวเราะ) ที่ว่ามันน่าอิจฉาคือ ผมได้เลือกชีวิตในแบบที่ผมชอบ จริงๆ ทุกเม็ดเลย ผมได้ทำงานที่ผมรักมากที่สุดในชีวิต นั่นคืองาน ทำหนังสือ ซึง่ ผมอยากทำมาตัง้ แต่เด็ก เพราะมันเป็นงานทีก่ ลมกลืน กับความเชื่อและความชอบในชีวิตผม ผมชอบเปรียบเทียบงาน หนังสือว่าเหมือนผู้หญิงคนแรกในชีวิตที่ไปเจอแล้วเขามีทุกอย่างที่ ตรงกับสิ่งที่เราชอบ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ ทัศนคติ

ต่างๆ มันเข้ากันได้หมดเลย เพราะฉะนั้น เราก็ตัดสินใจปักหลักไป กับผู้หญิงคนนี้เลยสิ ไม่ต้องเสียเวลาไปมองหาคนอื่นแล้ว งาน หนังสือสำหรับผมมันก็คล้ายๆ แบบนั้น ทุกวันนี้อย่างที่บอกว่า ผมไม่ได้แบ่งเวลาว่าทำงานวันละ 8 ชั่วโมง หรือทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดเสาร์-อาทิตย์ ผมรู้สึกว่าทุกวันที่มาทำงาน ผมแค่ออก มาใช้ชวี ติ ปกติของตัวเอง เพราะงานทีผ่ มทำมันกลมกลืนกับชีวติ ผม ไม่ได้เป็นภาระ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฝืนใจทำ แต่เป็นสิ่งที่เต็มใจทำ เพราะ ฉะนัน้ ผมแฮปปี้ อีกอย่างทีส่ ำคัญมาก คืองานหนังสือมันเป็นงานที่ สัมพันธ์กับคนอื่น และเป็นงานที่มีเสียงสะท้อน เพราะฉะนั้น สิ่งที่ เราทำออกไป ส่งออกไป มันจะมีคนรับและส่งกลับมาเสมอ แล้ว การส่งกลับมาก็คือการที่ผู้อ่านบอกว่าชอบหนังสือที่พวกเราทำ เรื่องที่ผมเขียนมีค่ากับเขามากเลย หนังสือเล่มนี้ของผมมันเปลี่ยน ชีวิตเขาเลยนะ ไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันโคตรมีค่าและเอาอะไรมาซื้อ ไม่ได้จริงๆ เพราะฉะนั้น ผลกำไรของอาชีพทำหนังสือไม่ได้อยู่ที่ เฮ้ย เดือนนี้ขายโฆษณาดีชิบเป๋ง แต่มันอยู่ที่เดือนนี้มีคนบอกว่า ชอบหนังสือเราเยอะมาก หนังสือเราดีมาก คุณค่าอะไรแบบนี้ มันชูกำลังให้เราอยากตั้งใจทำงานต่อไป และสิ่งที่ไม่ควรอิจฉาตัวเองคืออะไร แบบอย่ามาอิจฉาเล้ยเรื่องนี้ (หัวเราะ) เออ (นิ่งคิด) อาจจะเรื่องความโดดเดี่ยวมั้ง


ผมเชือ่ ว่าคนทีส่ มบูรณ์แบบ พระเจ้าต้องออกแบบมาแล้วให้ชวี ติ มันประกอบไปด้วยความทุกข์และความสุข ส่วนใครจะเหนือกว่าใครก็อยูท่ วี่ า่ คุณข้ามผ่านสิง่ เหล่านัน้ ไปได้ยงั ไง บาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน จริงๆ ผมเป็นคนโดดเดี่ยวกว่าที่ใครคิดนะ แล้วไอ้ความโดดเดี่ยว บางทีมันก็เศร้าเหมือนกันนะ มันร้าวๆ น่ะ ถ้านึกเป็นภาพ อาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆ ต้นหนึ่งอยู่กลางทุ่งอย่างนี้ เหรอคะ อาจจะไม่ใช่ตน้ ไม้ใหญ่ๆ ก็ได้ อาจเป็นแค่ตน้ ไม้เล็กๆ ต้นหนึง่ ที่ไม่เข้าพวก ไม่ยอมไปอยู่ในไร่เดียวกับเขา เสือกแยกต้นออกมา อยูใ่ นทีห่ นึง่ ทีเ่ ผอิญพบว่า เออ มันมีลำธารเล็กๆ สายหนึง่ ทีส่ วยดี ผ่านตรงนั้น งั้นกูขออยู่อย่างนี้แล้วกัน มันก็อ้างว้างนิดนึง แต่ใน เมื่อตัดสินใจเองแล้วก็อย่าไปโอดครวญอะไรเลย คือในหนังเรื่อง เจอร์รี แมกไกวร์ มันจะมีฉากนึงที่ ทอม ครูส วิ่งไปบอกกับ เรเน เซลวีเกอร์ ว่า ‘You complete me’ ตอนที่เขาประสบความสำเร็จ มากๆ แล้วเหลียวไปมองแล้วไม่มีใครให้บอกเล่าความรู้สึกที่ยินดี ปรีดาด้วยมันน่าเศร้า ผมก็เคยเป็นแบบนัน้ แต่เมือ่ ชัง่ น้ำหนักกันแล้ว ผมว่ า ผมอยู ่ แบบนี ้ ก ็ ด ี แ ล้ ว คื อ ในเชิ ง จิ ต เวชไม่ รู ้ ม ั น มี โรคนี ้ อ ยู ่ หรือเปล่านะ (หัวเราะ) แต่ผมเรียกมันว่าอาการของคนที่มีความสุข ในความโดดเดีย่ ว ผมชอบโมเมนต์ทแ่ี บบว่า อ้างว้างนิดๆ โหยๆ หน่อยๆ ชอบจังเลยว่ะ รู้สึกมันสวยงามดี คือในชีวิตจริงผมก็มีเพื่อนฝูง มีครอบครัว มีคนทีผ่ มรักนะ แต่อย่างทีบ่ อกว่าผมชอบแชร์กบั ตัวเอง มาตั้งแต่เด็กๆ น่ะ บางคนอาจจะคิดว่าผมปิดตัวเองจังเลย ไม่เห็น แชร์กับใครเลย ผมไม่ได้ปิดนะ ผมแค่ไม่แชร์เท่านั้นเอง (หัวเราะ) เอ่อ มันเหมือนหลงใหลในการอยู่คนเดียว แบบการอยู่คนเดียว มันทำให้หลั่งสารเอ็นดอร์ฟินขึ้นมาในสมองอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะ (หัวเราะ) เราเหมือนถูกหล่อหลอมแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก ครอบครัวผมพี่น้องผู้หญิงเยอะ ผมเล่นกับเขาไม่สนุก ก็ชอบหลบ ไปเล่นคนเดียวท้ายหมู่บ้าน นอนกับพื้นหญ้าดูแมงปอบินไปบินมา ตอนเป็นวัยรุ่นเรียนอยู่ต่างจังหวัด ผมก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟ ไปลงนครศรีธรรมราช แล้วก็ขี่ไปคนเดียวทั่วจังหวัด ไม่รู้ว่าทำไป ทำไม แต่ รู ้ ส ึ ก ว่ า มั น อิ ส ระดี เว้ ย มั น เท่ ด ี เว้ ย คิ ด ว่ า ตั ว เองเป็ น เช เกวารา (หัวเราะ) ผมชอบความรู้สึกของการออกไปผจญภัย โดยลำพังน่ะ ถ้าเป็นนิยายกำลังภายในก็เหมือนมือกระบี่เดียวดาย อะไรแบบนั้น ตอนต้นๆ คุณบอกว่า คุณหมดความทะเยอทะยานแบบเด็กๆ ไปแล้ว แล้วความทะเยอะทะยานแบบผู้ใหญ่ล่ะ ทุกวันนี้มีไหม เพิง่ ค้นพบไม่นานมานีเ้ อง ความจริงไม่คอ่ ยอยากจะเชือ่ ว่า มันจะเกิดอะไรแบบนี้ เกิดความคิดความอ่านทีเ่ ปลีย่ นไปเมือ่ ไม่กว่ี นั มานีเ้ อง ผมจำรายละเอียดของเหตุการณ์ไม่ได้วา่ ตอนนัน้ ทำอะไรอยู่ (หัวเราะ) แต่มันรู้สึกเริ่มชัดเจนแล้วว่า แผนผังของชีวิตเราเป็นยังไง คือเมื่อก่อนตอนทำ a day ก็แปลกนะที่ผมไม่ค่อยได้มองอะไรไป ข้างหน้าไกลๆ สักเท่าไหร่ จะมองอะไรระยะสั้นมาก อาจจะเพราะ ขับรถเร็วหรือเปล่าไม่รู้ (หัวเราะ) ผมจะมองแค่สั้นๆ พรุ่งนี้ อาทิตย์ หน้า เดือนหน้า จะเอาไง คือไม่เคยคิดเลยว่าอีก 5 ปี เป็นไง 10 ปี เป็นไง อาจจะเพราะด้วยข้อจำกัดต่างๆ มันทำให้เราสามารถมอง ได้แค่นน้ั ก็ได้ ในปีแรกๆ นีแ่ ค่ทำให้ a day ออกวางตลาดได้ทกุ เดือน มีเงินมาทำเล่มต่อไปได้ก็บุญโขแล้ว แต่ตอนนี้ผมเห็นตัวเองหมด เลยนะว่า ช่วงชีวิตที่เหลือจากนี้จะทำอะไร คือผมได้ข้อสรุปว่า ชีวิตผมมันแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วง 20 ปีแรก ก็ทำหน้าที่ของการ เป็นลูกกับนักเรียน ทำหน้าทีใ่ ห้สมบูรณ์ไป ผิดพลาดบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง ก็เรียนรู้ไป 20 ปีต่อมา ก็ทำหน้าที่คนทำงาน ซึ่งก็รวมทั้งการเป็น หัวหน้า เป็นเจ้าของบริษัท นำทีมงาน ทำธุรกิจให้ดี อยู่ให้ได้ แล้วก็ดแู ลคุณภาพชีวติ ของคนทีท่ ำงานกับเรา ส่วนช่วงที่ 3 ผมเชือ่ และมั่นใจว่าจะเป็นชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่น เพื่อสังคม นี่เลยเป็นที่มา ที่กำลังจะตั้ง a day Foundation การทำอะไรก็ตามที่ผ่านมาของคุณ มักจะออกแนวทำในสิ่งที่ไม่เคย มีใครทำ a day Foundation จะให้ในสิ่งที่ไม่เคยมีใครให้ไหม ใช่ ผมเชื่อในความเป็น original หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่ ทำให้หนังสือในบริษัทเราประสบความสำเร็จ ผมคิดว่าเพราะเรา สามารถสถาปนาความเป็นออริจินัลได้ สำหรับ a day Foundation จุดเริ่มต้นมันไม่ได้เกิดมาปุ๊บปั๊บ และบอกได้เลยว่าไม่ได้มีเจตนา ทำเพื่อพีอาร์หนังสือหรือ CSR บริษัท ซึ่งไม่จำเป็น คือความจริง ผมเป็นคนชอบทำบุญนะ ชอบช่วยเหลือคน อิทธิพลนี้อาจจะมา จากแม่ เพราะแม่ผมใจบุญมาก ชอบบริจาค คำหนึ่งที่แม่สอนมา ตลอดและย้ำเสมอมาตั้งแต่ผมเด็กๆ ก็คือ ให้ดีกับคนที่ด้อยกว่า แม่สอนว่า โหน่งมีเงินร้อยนึงแล้วเอาไปให้เศรษฐี เขาไม่รสู้ กึ อะไรหรอก

แต่ถา้ โหน่งเอาไปให้คนยากจน มันจะช่วยชีวติ เขาได้เลย นีค่ อื คำสอน ที่ผมได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็เชื่อด้วย ที่ผ่านมาผมบริจาคให้กับ องค์กรการกุศล 4 แห่ง มาเป็น 10 ปี แล้วนะ พอถึงจุดหนึ่งที่ ธุรกิจมันพออยู่ได้สบายๆ เรื่องงานก็มีคนมารับช่วงบริหารต่อกัน ได้ดีแล้ว เพราะฉะนั้น ช่วงหลังผมก็เลยพอมีเวลาบ้าง เลยอยาก เอาเวลาไปทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจและให้ค่า คือผมเชื่อว่าพื้นฐาน คนไทยเป็นคนใจบุญ ใจดี ดูได้จากเหตุการณ์วกิ ฤตหลายๆ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา คนจะออกมาช่วยเหลือกันทันที ผมเชื่อว่า ประเทศเราเป็นประเทศที่มีการบริจาคเยอะมาก เผลอๆ บางทีก็ เยอะจนไปทำร้ายคนทีไ่ ด้รบั ด้วย แต่หลักๆ ผมเชือ่ ว่าคนไทยมีจติ ใจ ที่อยากช่วยเหลือคนอื่น แต่ปัญหาคือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง a day Foundation ที่ผมจะทำขึ้น เกิดจากการศึกษารูปแบบมูลนิธิทั่วไป และลักษณะนิสัยของคน โดยเฉพาะ target ของคนแบบ a day ซึ่ง สื่อสารกับผมอยู่ นั่นคือคนรุ่นใหม่ วัยรุ่น นักศึกษา คนหนุ่มสาว ผมจะให้ a day Foundation เป็น volunteer agency คือรวมคนที่มี จิตอาสาไว้ที่นี่ เราจะรวบรวมอาสาสมัครไว้เยอะแยะเลย แล้วผม ก็ตั้งใจให้ a day Foundation เข้าไปแตะทุกปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น คุณหวังว่าจะให้มูลนิธินี้มาเปลี่ยนอะไรในสังคมได้บ้าง ไม่ได้คาดหวังถึงขั้นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่าง ฉับพลัน แต่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆ ที่จะทำให้เกิด กระแสว่างาน volunteer หรืองานช่วยเหลือผูค้ น เป็นเรือ่ งเท่ทท่ี กุ คน สามารถทำได้และควรจะทำ คือชีวิตผมเนี่ย ทุกปีจะมีเอเจนซีมา รีเสิร์ชข้อมูลว่า ปีหน้าจะมีเทรนด์อะไร อะไรจะเป็นที่นิยม ล่าสุด เขามาถาม ผมก็บอกเขาไปว่า อาชีพหนึ่งที่ปีหน้าจะมาแรง เท่ ดูดี น่าทำมากคือ อาสาสมัคร หรือคนทำงานเพือ่ สังคม พูดย้ำไปเรือ่ ยๆ เดี๋ยวมันก็จริงเอง (หัวเราะ) แต่ในใจลึกๆ ผมเชื่อแบบนั้นจริงๆ ว่า ตอนที่สังคมและโลกกำลังมีความสุขสบายดี คนที่จะถูกให้ค่ามาก ที่สุดคือ คนที่เป็นพ่อค้า นักธุรกิจ คนบันเทิง แต่เวลาโลกมันแย่ ขึ้นมา คนที่จะถูกเชิดชูและเห็นความสำคัญคือผู้เสียสละที่แท้จริง แล้วผมเชื่อว่าอีกไม่นานโลกมันจะหมุนมาสู่จุดที่แย่ ทุกวันนี้มันก็มี สัญญาณบางอย่างให้เห็นบ้างแล้ว ถ้าเราไม่ช่วยผลักดันให้เกิด จิตสำนึกอย่างนี้ขึ้นมาแต่เนิ่นๆ พอถึงเวลามันก็อาจจะไม่ทันการณ์ ทำไมการเป็น volunteer จะต้องเท่ด้วย ก็อย่างที่บอกว่า target กลุ่มคนที่ผมสื่อสารด้วยก็คือคน รุ่นใหม่ วัยรุ่น นักศึกษามหาวิทยาลัย ผมรู้ว่ากับกลุ่มคนเหล่านี้ ถ้าคุณไปพูดภาษาที่คร่ำเคร่งเป็นงานเป็นการ เป็นวิชาการ เขาไม่ ค่อยอยากคุยด้วยหรอก ดังนั้น เรารู้อยู่แล้วว่า วิธีการพูดกับคน กลุม่ นีต้ อ้ งพูดยังไง ด้วยรูปแบบไหน เขาถึงจะสนใจเรา แต่ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า คนที่เราควรจะมีความหวังอยู่เสมอก็คือ คน หนุม่ สาว คนรุน่ ใหม่ เพราะเราคงไปเปลีย่ นแปลงคนทีแ่ ก่แล้วได้ยาก เพราะเขาไม่ค่อยเปลี่ยนหรอก ถ้าปักหลักความคิดความเชื่ออะไร ไปแล้วละก็ แต่เด็กๆ มันจะพอเปลี่ยนความคิดได้ พอจะชักจูง โน้มน้าวได้ เขาพร้อมจะรับฟังเรา และพวกเขาก็มีพลัง มีความฝัน มีไฟ ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันดีสำหรับการทำอะไรสักอย่างแบบนี้ สำหรับคุณ อาชีพหนังสือยังเป็นอาชีพสุดท้ายที่จะทำอยู่ไหม ผมคิดว่าผมคงตายไปกับอาชีพทำหนังสือ เขียนหนังสือ ถ้ า อย่ า งนั้ น มี ค ำถามหนึ่ ง คื อ คุ ณ ว่ า คนแบบไหนที่ ไม่ ค วรทำ หนังสือเลย ผมจะรังเกียจมากเลยกับคนที่ทำหนังสือที่ไม่ให้อะไรกับ ผู้อ่าน ในทางตรงกันข้าม เป็นหนังสือที่อ่านแล้วฉุดให้คิดไปในทาง ต่ำด้วยซ้ำ ซึ่งมันดูกันออกไม่ยาก แค่กวาดตาดูเราก็รู้แล้วว่าคนทำ หนังสือคนนั้นเขามีเจตนายังไง แล้วคนพวกนี้ผมไม่ให้ค่าเลยนะ ไม่อยากจะนับด้วยซ้ำว่าเขาอยูใ่ นอาชีพเดียวกับผม แต่โอเค ถึงผม จะมีความเชื่อของผมอย่างไร แต่พื้นฐานผมก็เป็นคนให้เกียรติ คนอื่นน่ะ คือมึงทำอะไรก็ทำไปเหอะ ถ้าไม่ได้เป็นพี่น้องหรือเพื่อน กูก็ไม่เป็นไร ก็ทำไป สิ่งที่เราจะทำได้เพื่อตบหน้าคนเหล่านี้ก็คือ ทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม คุณทำหนังสือห่วย เราก็ทำหนังสือดีๆ ออก มาเลย เจตนาคุณแย่ใช่ไหม เอ้า เจตนาเราดี หนังสือคุณให้โทษ หนังสือผมให้ประโยชน์ แล้วสังคมก็จะเปรียบเทียบเองว่าใครเป็น ยังไง คือที่พูดไปเนี่ย ผมไม่ได้มายกย่องว่าหนังสือที่พวกผมทำ มันดีเลิศหรอกนะ แต่เราเชื่อในอุดมการณ์และความตั้งใจที่ดีของ เราว่า เราเข้ามาในวงการนี้ก็ด้วยเหตุผลเพราะอยากทำหนังสือดีๆ ให้คนในประเทศนี้ได้อ่าน

ทุกวันนี้แต่งตัวยังไงเวลาไปเจอลูกค้า ไม่เคยเปลี่ยนเลย ก็ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ แล้วก็อาจจะ มีแจ๊กเก็ตสักตัว 10 ปีที่แล้วผมก็แต่งตัวอย่างนี้ ที่เปลี่ยนไปอาจจะ เป็นทรงกางเกงยีนส์ กว้างบ้างแคบบ้าง บอกแล้วว่าทุกวันนี้ตัวตน เราไม่ได้เปลี่ยนไปเลย ตั้งแต่ทำ a day มา ตรงกันข้าม มันทำให้ เราจริงใจกับตัวตน และทำให้เราเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด และ ลูกค้าหรือคนทั่วไปเขาก็รู้กันหมดแล้วมั้งว่า โหน่ง a day มันก็เป็น อย่างที่เห็นนี่แหละ แต่การต่อรองกับเขามันน่าจะได้มากขึน้ ทัง้ ๆ ทีค่ ณ ุ อยูใ่ นชุดเดิมไหม? อืม (นิ่งคิด) เออว่ะ ประเด็นนี้ คือตอนที่ผมไปพบลูกค้า ตอนทำ a day แรกๆ ผมผูกเนกไทไปนะ (หัวเราะ) คือยอมไง ตอนแรกไม่รู้ เราก็ยอมไปก่อน กลัวไม่ได้โฆษณา แต่พอทำไปแล้ว มันก็ไม่ได้อยู่ดี ก็กลับมาคิดว่า เฮ้ย ไม่เห็นมันจะเกี่ยวกันเลย วิธีที่ จะทำให้เขาซื้อโฆษณาคุณไม่ใช่คุณไปหาเนกไทลายสวยๆ มา ผูกคอหรอก แต่คุณต้องทำหนังสือให้ดีก่อนสิ เพราะหนังสือมันคือ การขายเนือ้ หาของตัวมันเอง จะว่าไปมันก็คอ่ นข้างตรงไปตรงมานะ วงการนี้ คือถ้าคุณดังหรือคุณดี เขาก็ซื้อคุณเองแหละ และที่เขา ไม่ซื้อนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณดีไม่พอหรือดังไม่พอ สิง่ ทีส่ รุปถึงความเป็นตัวเอง ณ วันนีค้ อื อะไร คือสมมติถา้ เป็นต้นไม้ มันน่าจะมีการได้ลดิ กิง่ ตัดทอนอะไรออกไปมากไหม เพราะหลายคน บอกว่า พออายุมากขึ้นการใช้ชีวิตมันจะ simple ขึ้น อืม simple หรือเปล่าไม่รู้ แต่มันซับซ้อนน้อยลง (นิ่งคิด) มันแปลกมากเลยนะ คือสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งค้นพบก็คือ ทุกวันนี้หิว ก็กิน ง่วงก็นอน ง่ายไหมล่ะชีวิต เมื่อก่อนมันจะซับซ้อนกว่านั้น ง่วงแล้วยังไม่นอน อยากไปเที่ยวต่อ เพื่อนรอ ถึงเวลาหิวก็ไม่กิน ร้านนี้ จะกินร้านนั้น อยากกินร้านไหนมากๆ ก็ไปเข้าคิวรอกับเขา ด้วยนะ แต่ทุกวันนี้มันซับซ้อนน้อยลงมาก เพราะมันยอมง่ายขึ้น หยวนๆ ง่ายขึน้ เมือ่ ก่อนผมเป็นประเภทเด็กดือ้ ตัง้ แง่ไม่ยอมอะไรเลย รู้สึกว่าความดื้อมันเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งที่เท่มาก แต่ทุกวันนี้ ผมหยวนและยอมด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่เพราะความจำยอม นีพ่ ดู ถึง บางเรื่องนะ ถ้าเป็นเรื่องสำคัญระดับอุดมการณ์หรือความถูกผิด ยังไงก็ไม่ยอม ถ้าเปรียบตัวเองเป็นบ้าน สมัยก่อนเราก็คงเป็นบ้าน ทีร่ กรุงรังฉิบหาย มีอะไรวางอยูต่ รงนัน้ ตรงนีเ้ ยอะไปหมด แต่ตอนนี้ บ้านผมโล่งมาก คล้ายๆ บ้านของ ทาดาโอะ อันโด น้อยๆ ดิบๆ คอนกรีตเป็นคอนกรีต เหล็กเป็นเหล็ก ไม้เป็นไม้ เห็นชัดเจนถึงสัจจะ ของวัสดุ ชีวิตผมเวลานี้อาจจะเป็นแบบนี้ คือความรุงรังลดน้อยลง ตัดทอนรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไป แล้วเหลือไว้แต่ตัวตนแท้ๆ Ego ยังเยอะอยู่ไหม โอ้วว อีโก้แปลว่าอะไรครับ (หัวเราะ) เอาเป็นว่า ผมคิดว่าการ มีอโี ก้เป็นเรือ่ งสำคัญนะ โดยเฉพาะคนทีเ่ ป็น pioneer เป็นนักบุกเบิก เป็นหัวหอกผู้นำในการทำเรื่องสำคัญ แต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่า อย่าให้อีโก้นั้นมาทำร้ายคนอื่น หรือกระทั่งมาเบียดบังตัวเอง ผม คิดว่าผมควบคุมปริมาณอีโก้ในตัวเองพอใช้ได้นะ อีโก้มันไม่หมด ไปหรอก มันอยู่กับตัวเราไปตลอด มันขึ้นอยู่กับจังหวะว่าเราควร จะใช้ตอนไหน คนที่ทำอะไรออกมาผิดที่ผิดเวลา ขัดหูขัดตาหรือ ถึงขั้นก่อความเสียหาย ก็เพราะว่าใช้อีโก้ในจังหวะเวลาที่ผิดและ อาจจะในปริมาณที่มากเกินไป อีโก้เป็นสิ่งที่ต้องคอยควบคุม ปริมาณให้อยูใ่ นระดับทีพ่ อดี เพราะมันมีสทิ ธิทจ่ี ะสูงขึน้ ๆ ได้ ยิง่ ถ้า คุณเป็นคนที่ถูกยกย่อง สรรเสริญ เยินยอ มีอำนาจอยู่ในมือมากๆ แล้ว อีโก้มันจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว พอมันล้นทะลักไปทำร้ายคนอื่น แล้ว เมื่อนั้นคุณจะค่อยๆ รู้สึกว่าอีโก้แม่งเป็นสิ่งไม่ดี ทุกวันนี้ผมยัง รู้สึกดีที่รักษาอีโก้ของตัวเองไว้ได้ในระดับที่ยังพอจะน่ารักอยู่ (หัวเราะ) ผมว่าประสบการณ์และวันเวลาช่วยได้ มันจะช่วยให้เรา จัดการกับอีโก้ได้เอง เชื่อไหมว่านิสัยไม่ดีหลายๆ อย่างของผมมัน ถูกขัดเกลาไปด้วยวันเวลาพอสมควรเลย

ติดตามความคิดของวงศ์ทนง และความคืบหน้า ของ a day LEGEND และ a day Foundation ได้ ที ่ twitter.com/wongthanong


18

GADGET

Olympus Mju Tough 8000

SWEET

ในตลาดกล้องดิจิตอลคอมแพคตอนนี้ คงไม่มีกล้องตัวไหนที่ทำให้เรารู้สึกสะดุดตา (และเทใจให้) ได้มากเท่ากับ Olympus Mju Tough 8000 ตัวนี้อย่างแน่นอน ด้วยรูปร่างที่บึกบึนสมชายตั้งแต่หัวจรด ปลายเท้า และไม่ได้จะแมนแค่รปู ลักษณ์ภายนอกเท่านัน้ เพราะตัวกล้องถูกออกแบบมาเพือ่ กันน้ำได้อกี 10 เมตร กันกระแทกจากการตกจากความสูงอีก 2 เมตร และกันความเย็นต่ำสุดได้ถึง -10 องศา นอกจากนีย้ งั ใส่เทคโนโลยีกนั ฝุน่ ทีล่ ำ้ สมัย เพือ่ กำจัดทรายและสิง่ สกปรกออกจากตัวกล้องได้อตั โนมัติ ไว้ให้ สมกับที่เป็นกล้องรุ่นท็อปของซีรีส์ Tough อีกด้วย เมื่อคุณสมบัติเหล่านี้มารวมกับการถ่ายภาพ ขนาด 12.7 ล้านพิกเซล (ทีใ่ ช้เซ็นเซอร์แบบ CCD) ป้องกันภาพสัน่ ไหวด้วยระบบ Dual Image Stabilization พร้อมระบบจับภาพความไวสูง ในราคาเพียง 15,990 บาท เพียงเท่านีก้ ช็ นะเลิศไปถึงไหนถึงไหนแล้วละ

MOVIE

MUSIC

Eminem : Recovery

“อัลบัม้ นีข้ อง เอมิเน็ม เขาเปิดตัวด้วยซิงเกิลทีท่ กุ คนรอคอย เพราะเอมิเน็มเป็นแร็พเปอร์ผวิ ขาว ทีย่ งั คงอยูไ่ ด้ในตอนนี้ ก็เลยอยากเชียร์เขาด้วย อัลบัม้ นีเ้ ปิดตัวด้วยซิงเกิลแรกชือ่ Not Afraid ซึง่ ก็ทำ ออกมาได้ดสี มกับการทีค่ นฟังรอคอย นอกจากนี้ เขายังเป็นคนเก่งทีไ่ ด้รว่ มงานกับนักร้องดังๆ มาตลอด อย่างซิงเกิลทีส่ องของเขาทีช่ อ่ื Love the Way You Lie ก็ได้รฮี านนามาฟีเจอริงด้วย ที่สำคัญ มิวสิก วิดีโอเพลงนี้เป็นที่ฮือฮามาก เพราะได้นางเอกสุดฮอตอย่าง เมแกน ฟอกซ์ มาแสดงให้ และเป็น มิวสิกวิดีโอที่เซ็กซี่มากๆ นอกจากนี้ เรายังประทับใจตรงที่ เมแกน ฟอกซ์ นำรายได้จากการ แสดงมิวสิกวิดีโอนี้ทั้งหมดมอบให้องค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือสตรีที่ถูกทารุณโดยสามีของพวกเธออีกด้วย” เลือกให้โดย : กฤษณ์พงศ์ สุธาศิลพรมแพร DJ คลื่น 95.5 Virgin HitZ

ชั่วฟ้าดินสลาย

โศกนาฏกรรมแห่งความ รักที่เคยสร้างเป็นหนังมาแล้ว ถึ ง 3 ครั ้ ง ตั ้ ง แต่ ค รั ้ ง แรก ปี พ.ศ. 2496 จนเวลาผ่านมา 57 ปี ชัว่ ฟ้าดินสลาย กำลังจะ กลับมาสร้างความประทับใจ อี ก ครั ้ ง ด้ ว ยฝี ม ื อ กำกั บ อั น ละเมียดละไมของ หม่อมหลวง พั น ธุ ์ เ ทวนพ เทวกุ ล หรื อ ‘หม่อมน้อย’ ยิ่งเมื่อบวกกับ นักแสดงอย่าง อนันดา เอเวอริงแฮม ‘พลอย’ - เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ รวมถึง ‘บี’๋ - ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ ยิ่งรับประกันได้ เลยว่าเวอร์ชันนี้จะน่าจดจำ ไม่แพ้เวอร์ชนั ไหนๆ ซึง่ เรือ่ งราว ในหนังจะพาผู้ชมย้ อ นไปใน ช่ ว งการเปลี ่ ย นแปลงการ ปกครองปี 2475 กับรักสามเส้า ของหนึ ่ ง หญิ ง สองชาย ซึ ่ ง ยากจะหาทางออก และ ลงท้ายด้วยความเศร้าอย่าง คาดไม่ ถ ึ ง ว่ า กั น ว่ า สิ ่ ง ที ่ พลาดไม่ได้ในเวอร์ชันนี้ก็คือ ฉากรักที่นักแสดงนำทั้งสอง คนแสดงกั น อย่ า งสุ ด ฝี ม ื อ ชนิดดูแล้วชวนเพ้อเลยทีเดียว แต่จะมากขนาดไหน สุ ด สั ป ดาห์ น ี ้ เชิ ญ จองตั ๋ ว ได้ ทุกโรงภาพยนตร์

MAGAZINE

Wallpaper

“นิตยสาร Wallpaper Thai Edition เล่มนี้น่าซื้อมาก เพราะเป็นเล่มครบรอบ 5 ปี ที่อยู่คู่กับนักอ่านชาวไทย ซึ่งหลงใหลในงานดีไซน์เจ๋งๆ และไลฟ์สไตล์ที่ไม่น่าเบื่อจำเจ เหมือนสโลแกนใต้ชื่อหนังสือที่ว่า Design Interiors Fashion Art Lifestyle Travel สิ่งที่พิเศษสุดในเล่มนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากฝีมือการคุม section ของบรรณาธิการ รับเชิญ 5 ท่าน ที่ล้วนคร่ำหวอดในวงการออกแบบ ศิลปะ และแฟชั่น ทั้ง อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล, ดวงฤทธิ์ บุนนาค, นาวิน ลาวัลย์ชยั กุล, สาธิต กาลวันตวานิช (ซึง่ เป็นพาร์ตทีเ่ ราอ่านแล้วมันทีส่ ดุ เพราะมีบทสัมภาษณ์ของ ต่อ ธนญชัย ผูก้ ำกับโฆษณาระดับโลก ทีม่ าคุยกับสถาปนิกเรือ่ งสถาปัตยกรรมทีแ่ ฝงปรัชญาพุทธ!) และ วรุตม์ ปันยารชุน ซึง่ แต่ละ คนใช้พื้นที่เฉลี่ยกันคนละ 20 กว่าหน้า เล่าเรื่องที่ตัวเองสนใจกันแบบสุดฝีมือ ไม่นับรวมเรื่องราวอีกมากมายใน คอลัมน์ประจำที่เต็มอิ่มแบบเงิน 120 บาท ไม่ทำให้เราเสียดายแต่อย่างใด เพราะเล่มนี้หนา 338 หน้า นะคุณ” เลือกให้โดย : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day BULLETIN

Haagen-Dazs : New Sushi Platter

เป็ นที ่ รู ้ ก ั น ว่ า ถ้ า อยากลิ ้ ม รส ไอศกรี ม เกรดซู เปอร์ พ รี เมี ย ม ชื ่ อ ของ ‘ฮาเก้น ดาส’ ต้องเป็นหนึ่งใน ตัวเลือกของคุณอย่างแน่นอน และ ครั้งนี้ไอศกรีมสัญชาติอเมริกันก็ขอ เอาใจชาวเอเชี ยกั นบ้า ง ด้ วยการ ออกเมนูพิเศษ New Sushi Platter ที ่ ร ะดมเอาไอเดี ย เก๋ ๆ มาปั ้ น แต่ ง ไอศกรีมที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วให้ ออกมาเป็ น เมนู ซู ช ิ ห น้ า ต่ า งๆ ได้ อย่างน่าทึ่ง เช่น การนำไอศกรีมรส Mango Sorbet มาทำเป็ น หน้ า ไข่หวานแล้ววางลงบนไอศกรีมรส Macadamia ที่หลายคนโปรดปราน จนออกมาเป็ น Mango Sorbet Sushi ที่รับรองว่าจะต้องอุทานคำว่า สุโก้ย! ออกมาตั้งแต่คำแรกที่ได้ชิม ถ้าใครชื่นชอบผลไม้เป็นพิเศษ ก็ขอ แนะนำไอศกรี ม ซู ช ิ ห น้ า กี ว ี แ ละ สตรอเบอรีหวานฉ่ำที่คัดมาอย่างดี วางอยู ่ บ นไอศกรี ม รู ป ข้ า วปั ้ น รส วานิลลาและห่อด้วยดาร์กช็อกโกแลต ที่ให้รสชาติหวานขมแต่กลมกล่อม ได้อีกแบบ ที่สำคัญ เมนูเซตนี้ไม่ได้ มีให้ทานตลอดด้วยนะ เพราะเขาจัด ให้ลิ้มลองกันได้ถึงแค่ 30 กันยายน นี้เท่านั้น เรียกได้ว่าถ้าพลาดครั้งนี้ ไม่รจู้ ะได้ชมิ กันอีกทีเมือ่ ไหร่ รีบไปชิม กันได้หลายๆ คำที่ฮาเก้น ดาส ทุก สาขา หรื อ เข้ า ไปดู ร ายละเอี ย ด เพิ่มเติมที่ www.haagendazs.co.th

BOOK

กฎแห่งกระจก ฉบับการ์ตูน

“หนังสือเล่มนี้มีรุ่นพี่คนหนึ่งแนะนำให้ผมอ่าน ซึ่งภายในเล่มจะเป็นการ์ตูนลายเส้นญี่ปุ่นครึ่งเล่ม และเนื้อหาอีกครึ่งเล่ม เป็นหนังสือที่เข้าถึง ง่าย และได้ประโยชน์มาก เพราะเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้จะเหมือนกับว่าเราได้ส่องกระจกเพื่อสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเราออกมา ทำให้เรารู้จัก ตัวตน และพฤติกรรมของตัวเราเองได้ดีขึ้น อย่างเช่นการกระทำบางอย่างของเราที่ทำไปโดยไม่รู้ตัว อาจจะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดบางอย่างที่ อัดแน่นอยู่ในใจเรามานาน แต่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้ ซึ่งเมื่อเรารู้จักตัวเองดีขึ้นแล้ว ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้างดีขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อบวกกับการ์ตูนลายเส้นสวยๆ ก็ทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านเพลินจนวางแทบไม่ลงเลยครับ” เลือกให้โดย : อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล (คัตโตะ) นักร้องนำ วงลิปตา


19

RESORT

Cher Resort

ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วง High Season ของ ททท. ที่ย่อมาจาก ‘การท่องเที่ยวทะเลในประเทศไทย’ ของคนที่ทำงานมาหนักมาตลอดทั้งปี ก็ยิ่งทำให้เรา ต้องหูตาไวในการเลือกสรรรีสอร์ตสวยๆ แจ่มๆ ริมทะเลมาแนะนำ โดยรีสอร์ตสุดคูลที่เราขอนำเสนอในครั้งนี้มีชื่อที่ง่ายต่อการจดจำมากมาย ‘เฌอ รีสอร์ต’ เป็นที่พักที่โรแมนติก (เป็นบ้า!) แถมยังให้ความเงียบสงบ เหมาะกับมนุษย์งานที่กรำศึกกับความวุ่นวายยุ่งเหยิงมานาน ให้ได้ไปนอน แช่อ่างจากุซซีลอยฟ้า พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันเขียวขจีของป่าจำลอง พร้อมการชมนกชมไม้ได้อย่างสุขใจ (ซึ่งจากุซซีลอยฟ้าที่ว่าถือเป็นไฮไลต์ ของที่นี่เลยก็ว่าได้) หรือจะเลือกนอนเล่นผ่อนคลายความเครียดบนเดย์เบดส่วนตัวหน้าห้องพัก เพื่อชมวิวหาดชะอำ-หัวหิน ที่สุดแสนจะคลาสสิกก็ได้ เพราะที่ ‘เฌอ’ เขามีห้องพักให้เลือกถึง 5 แบบ 5 สไตล์ มากถึง 36 ห้อง เอาละ! ถ้าใครอยากจะลองไปพักผ่อนที่เฌอ โทร.ไปได้เลยที่ 0-3250-8508-9 จองห้องพักออนไลน์ได้ที่ www.cherresort.com

PRODUCT

Tefal Toast N’ Light

ทิ้งความน่าเบื่อและแสนเชยในทุกๆ เช้าของคุณไว้กับเครื่องปิ้งขนมปังรุ่นคุณปู่ปลาบปลื้มไปเสียเถอะ เพราะวันนี้โลกได้มาไกลจนเกินกว่าจะกลับไปใช้เครื่องปิ้งขนมปังที่เราไม่รู้ว่าจะทำให้แผ่นโฮลวีตของเราไหม้ เป็นถ่านหรือไม่ (ปิ้งไม่เป็นก็โทษเครื่อง) แต่คุณจะได้ขนมปังแบบกรุบกรอบพอดีคำด้วย Toast N’ Light เครื่องปิ้งขนมปังรุ่นล่าสุดที่ใส่ระบบ Light-Up เข้าไปในตัวเครื่อง ซึ่งระบบนี้จะทำให้แสงไฟที่อยู่รอบตัวเครื่อง เปลี่ยนจากสีฟ้าไปเป็นสีเขียว ก่อนที่จะเป็นสีเหลืองและส้มตามลำดับ โดยเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆ ให้เรารู้ตัว ว่าถ้าเครื่องกลายเป็นสีแดงเมื่อไหร่ แผ่นแป้งที่อุดมไปด้วยวิตามินบีรวมและไฟเบอร์ของคุณจะถูกแปรสภาพไป เป็นก้อนคาร์บอนด้วยกฎการเผาไหม้ของ อังตวน ลาวัวซิเยร์ ได้ในทันใด ถือเป็นอีกหนึ่งความตื่นเต้นในทุกเช้า ก่อนไปทำงานที่เข้ากันได้ดีกับกาแฟดำอันแสนหอมกรุ่นเสียเหลือเกิน

ACCESSORY

Kenneth Cole Touch Screen Watch ในเมื่อโทรศัพท์ยังมีระบบทัชสกรีนได้ แล้วทำไม นาฬิกาข้อมือจะไฮเทคและอินเทรนด์อย่างนั้นบ้าง ไม่ได้ ว่าแล้ว Kenneth Cole New York นาฬิกาแบรนด์ดงั จากสหรัฐอเมริกา จึงได้เปิดตัวนาฬิกาทัชสกรีน ซึง่ ถือ เป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในกลุ่มนาฬิกาแฟชั่น ที่นำเทคโนโลยีทันสมัยนี้มาผสานกับเครื่องบอกเวลา ได้อย่างลงตัว เพื่อสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยปลายนิ้วสัมผัสเบาๆ ที่หน้าจอ คุ ณ ก็ จ ะสามารถรั บ รู ้ ถ ึ ง ความล้ ำ สมั ย และความ สะดวกสบายในการใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นฟังก์ชนั จับเวลา บอกเวลาโลกได้มากถึง 32 ประเทศ พร้อมทั้งหน้าปัด บอกเวลาแบบเรืองแสงในยามค่ำคืน และเชือ่ หรือไม่วา่ สนนราคาอยู่ในระดับที่ไม่ยากต่อการตัดสินใจเป็น เจ้าของ ใครอยากได้จริงอะไรจริง เจอกันได้ที่ร้านไทม์ เดโคทุ ก สาขา โทร. 0-2347-0177 หรื อ www. timedeco.co.th ซึ่งน่าเสียดายไปสักนิดที่ Kenneth Cole Touch Screen Watch มีสีให้เราเลือกแค่สีเดียว!

GIVE

บริจาคเพื่อมูลนิธิ HOPE Worldwide

HOPE Worldwide เป็นองค์กรอิสระที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศ สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบัน HOPE Worldwide มีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วโลก คือ 154 เมือง ใน 58 ประเทศ และมีการจัดตั้งมูลนิธิดังกล่าวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2535 และ ได้ดำเนินงานร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์เพื่อทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับเด็กกำพร้า และ ปัจจุบัน HOPE Worldwide ยังทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานโครงการต่างๆ ของกรม ประชาสงเคราะห์ในด้านการให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่เยาวชน ผู้หญิง เด็กพิการ และผู้ด้อย โอกาส โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วมากมาย ผู้ใดที่สนใจให้ความช่วยเหลือแก่ทาง มูลนิธิฯ ทั้งทางปัจจัย องค์ความรู้ หรือจิตอาสา สามารถติดต่อไปได้ที่ มูลนิธิ โฮพ เวิลด์ วายด์ (ประเทศไทย) อาคาร 3 เลขที่ 31/16-19 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2246-8682, 08-4663-2472 หรือ www.hopewwthailand.org

COSMETIC

The Body Shop NEW Vitamin C Skincare

เป็ นที ่ รู ้ ก ั น ว่ า ไลฟ์ ส ไตล์ ข องผู ้ ห ญิ ง ยุคใหม่นน้ั ใช่วา่ จะหยุดอยูก่ บั ที่ ตรงกันข้าม การทำภารกิจมากมายในแต่ละวัน ทัง้ งานใน งานนอก บวกกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ผวิ พรรณขาวๆ ใสๆ ของสาวๆ มีการ เสือ่ มสภาพก่อนวัยอันควร ทัง้ ผิวหมองคล้ำ มีริ้วรอย และเกิดจุดด่างดำ อย่างไรก็ตาม บอกลาปัญหาดังกล่าวไปได้เลย ด้วยชุด ผลิ ต ภั ณฑ์ Vitamin C Skin Care จาก The Body Shop ที่เข้มข้นไปด้วยวิตามินซีที่ จะมาปลุกความสว่างใสให้ผิวหน้าของคุณ อีกครั้ง พร้อมสารแอนตีออกซิแดนต์ที่ช่วย ปรั บ สภาพผิ ว หน้ า ให้ เรี ย บเนี ย นและมี ความแข็งแรงภายใน 3 ขัน้ ตอน ดังนี้ หนึ่ง ปลุ ก ความสดชื ่ น ให้ ผ ิ ว หน้ า ด้ ว ยโฟม ล้างหน้า, สครับช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่า และ ตบท้ายด้วยสเปรย์บำรุงหลังล้างหน้า สอง บำรุงผิวหน้าให้สว่าง ขาวใส ด้วยอายแคร์, ทรีตเมนต์วติ ามินซีเข้มข้น, เจล บำรุงผิวหน้า และแคปซูลวิตามินซี และขั้นตอนสุดท้าย ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดด้ ว ยมอยส์ เจอไรเซอร์วิตามินซี (รวมทั้งหมด 8 ชิ้น) ด้วยวิธงี า่ ยๆ เพียงไม่กข่ี น้ั ตอน ผิวหน้าขาวใส ก็จะกลับมาเป็นของคุณ!


CALENDAR

20

17 - 23 SEPTEMBER 2010

FRI

MON

TUE

WED

THU

Kooy Tam Raei

หัวหิน-กรุงเทพฯ 2010

หงส์เหนือมังกร เดอะมิวสิคัล

Chair-Share

น ิ ท ร ร ศ ก า ร ช ุ ด ‘จิตวิญญาณ กูยตำแร็ย’ โดย เพชร เชิดกลิ่น เป็ น ผลงานจิ ต รกรรม สองมิต ิ ทีถ่ า่ ยทอดเรือ่ งราวของชีวิตจิตวิญญาณ ของกลุ ่ ม คนเลี ้ ย งช้ า ง ซึ่งมีความผูกพันกันมา ยาวนาน วันนี้ถึง 26 กันยายน 2553 ณ ห้อง นิทรรศการชั้น 2 จามจุรี อาร์ต แกลเลอรี

นิ ท รรศการผลงาน จิตรกรรมสีนำ้ และสีนำ้ มัน ที ่ ม ี เ อกลั ก ษณ์ ป ระจำ ท้องถิ่น สะท้อนมุมมอง วิถีชีวิต ทิวทัศน์ และแรง บั น ดาลใจของศิ ล ปิ น อิสระ 19 ครอบครัว ที่มี ต่อหัวหินกว่า 70 ผลงาน วันนีถ้ งึ 29 ตุลาคม 2553 (จันทร์-ศุกร์) ณ พิพธิ ภัณฑ์ ธนาคารไทย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สำนักงาน ใหญ่

จากละครโทรทั ศ น์ เรือ่ งเยีย่ ม สูล่ ะครเวทีเรือ่ ง ยิ ่ ง ใหญ่ จ ากฝี ม ื อ การ กำกับของ ถกลเกียรติ วีรวรรณ พบกับการประชัน บทบาททั้งการร้อง และ การแสดงของศิ ล ปิ น คุณภาพ แพท สุธาสินี ร่วมด้วย แบงค์ วงแคลช และ โตโน่ เดอะสตาร์ วันนีถ้ งึ 10 ตุลาคม 2553 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ สอบถามรอบ การแสดงและจำหน่ า ย บั ต รผ่ า นไทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุกสาขา

นิทรรศการศิลปกรรม ของอาจารย์คณะ จิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ น้ อ มนำพระราชดำรั ส เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่และ การแบ่งปัน มาสร้างสรรค์ เป็นงานศิลปะด้วยเทคนิค เฉพาะบุ ค คลผ่ า นรู ป สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเก้ า อี ้ วันนีถ้ งึ 29 กันยายน 2553 ณ PSG Art Gallery คณะ จิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

JF Theatre

JF Theatre ประจำ วันนี้ นำเสนอเรื่อง ‘เรื่องของ เรนทาโร ทะขิ’ (Bloom in the Moonlight) เรื่องราวของ เรนทาโร ทะขิ นักเปียโนและนัก แต่ ง เพลงผู ้ ม ี ช ื ่ อ เสี ย ง ชาวญี่ปุ่น ผู้อุทิศตนให้ กั บ ดนตรี แ ละการแต่ ง เพลงสำหรั บ เด็ ก ญี ่ ป ุ ่ น ชมฟรี ณ ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชัน เวลา 18.30 น.

18 19 SAT

SUN

Puppet Show for Children

สามสาว กับเม้า&แดง

ละครหุ่นสำหรับเด็ก คณะ ‘อิจโิ งสะ’ ทีค่ ดั เลือก นิทานยอดฮิต ทั้งนิทาน อิสป นิทานตะวันตก และนิทานญี่ปุ่น ที่เป็นที่ รู้จักในหมู่ผู้ใหญ่และเด็ก ม า แ ส ด ง ใ ห ้ ช ม ก ั น วันนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องเรียน E เจแปน ฟาวน์เดชัน สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าที ่ 0-2260-8560-3

คอนเสิ ร ์ ต สุ ด ฮอต จ า ก ส อ ง ส า ว ส ุ ด ฮ า ‘เม้า’ - สุดา ชืน่ บาน และ ‘แดง’ - ฉันทนา กิตยิ พันธ์ พร้อมสามสาวแขกรับเชิญ พิเศษ แหม่ม พัชริดา, ปุ้ม อรวรรณ และ โมเม นภัสสร วันนี้ สองรอบ การแสดง 14.00 น. และ 19.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรผ่าน ไท ย ท ิ ก เ ก ็ ต เม เจ อ ร ์ ทุกสาขา

ตลอดเดือนกันยายนนี้ เฉพาะที่รานซ�เอ็ดบุคเซ็นเตอรทุกสาขาทั่วประเทศ!

เบื้องบนเปนแผนฟากวาง: เล็ก คาราบาว + CD 4 เพลง Vespa Diary a day story comic คูมือเด็กดื้อฉบับการตูน ดีวันดีคืน wake up! See You Again T-TALE

ADB 10th September 2010 halfpage1 1

ราคาปก

ลดเหลือ

225.145.-

67.50.43.50.-

155.175.120.165.220.-

46.50.52.50.36.49.50.66.-

ไปไหนจะนองสาว What’s Up, Babe? Question Mark อินเดียใตตนไม ที่โรงภาพยนตรไกลบานคุณ ปลาดิบแชน้ำปลา ปาไมกลัวน้ำรอน The 40 Year Old Magazine Yellow Cabby แท็กซ�่นิวยอรก ชางคิด จ�้งหร�ดแหงเมืองสีเทา รูปรูปคำคำ

ราคาปก

ลดเหลือ

155.170.185.170.140.160.195.180.190.175.195.-

46.50.51.55.50.51.42.48.58.50.54.57.52.50.58.50.9/1/10 4:37:48 PM


21

แจ๊กเก็ตยีนส์ฟอกสีน้ำเงิน จาก EQ:IQ

เสื้อยืดลายขวางสีแดง-ขาว ตัดต่อผ้าสีน้ำเงินช่วงข้างลำตัว จาก EQ:IQ

เข็มขัดหนังสีแดง พร้อมหัวเข็มขัดรูปโลโก้ จาก Emporio Armani

SHOPPING!

สร้อยคอพร้อมจี้สีแดง จาก Marc by Marc Jacobs

กระเป๋าสตางค์หนัง สีแดง จาก Marc by Marc Jacobs

สร้อยข้อมือไข่มุกเทียม และโลหะลงยารูปหัวใจ Smiley จาก Disaya

คัตชูหนัง สีน้ำเงิน จาก Tod’s

THE STATE

รองเท้าส้นสูง หนังสีน้ำเงิน พันข้อ จาก Tod’s

ครั้งหนึ่งในวัยเด็ก หลายคนน่าจะเคยนั่งจดจำสีและลวดลายของธงชาติต่างๆ เล่น ความสนุกมีอยู่ว่า ธงชาติของบางรัฐบาง ประเทศมีความละม้ายคล้ายกันอยู่มาก จะเป็นด้วยสี ด้วยลาย หรือรูปแบบ ทำให้เกิดอาการงุนงง ที่ ไม่ต่างกันคือ ทุกชาติ ทุกรัฐ มีที่มาของลวดลายธงชาติ โดยเฉพาะประเทศที่ผ่านร้อนหนาวมายาวนาน เรื่องราวก็มากไปตามกาล ธงชาติของบางประเทศบ่งบอก ลักษณะหรือข้อมูลประเทศอย่างย่อเอาไว้บนสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น สัญลักษณ์ทางศาสนา ภูมิประเทศ จำนวนรัฐ หรือลักษณะธงชาติ ที่คล้ายคลึงกับประเทศเมืองที่ไปขึ้นเป็นเมืองลูกเมืองแม่ อย่างไรก็ดี เหล่านี้เป็นแค่สัญญะเรื่องเล่าผ่านกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเล็กน้อยนัก เมื่อเทียบกับขนาดกว้างคูณยาวว่ากันเป็นหลักหมื่นหลักพัน หรือมากกว่านั้นในบางประเทศ และยิ่งไปกว่านั้นคือ การเป็นรัฐหรือชาติใดนั้น ไม่สามารถใช้หน่วยมาตรใดวัดได้ เพราะไม้บรรทัดแต่ละที่แต่ละเวลานั้นยาวไม่เท่ากัน กระเป๋าถือผ้าถัก และหนังสีขาว จาก Dolce&Gabbana

แว่นตากันแดด สีแดงด้านใน จาก Ray-Ban

สร้อยพร้อมจี้รูปหมีลงยา ลายทางขาว น้ำเงิน แดง จาก Disaya กระเป๋าสะพายหนัง สีน้ำเงินล้วน จาก Celine

คัตชู สีแดง จาก Emporio Armani

กระเป๋าหนังไซซ์ใหญ่ สีน้ำเงิน จาก Tod’s

กระเป๋าเส้นใยธรรมชาติ สีแดงสลับ จาก Balenciaga

รองเท้าส้นสูงหนัง สีขาว น้ำเงิน ดำ จาก Kate Spade

WHERE Disaya ที่ชั้น G เกษรพลาซ่า Balenciaga ที่ชั้น M สยามพารากอน Celine ที่ชั้น G เกษรพลาซ่า Dolce&Gabbana ที่ชั้น M สยามพารากอน Emporio Armani ที่ชั้น 1 สยามพารากอน EQ:IQ ที่ชั้น 1 สยามพารากอน Kate Spade ที่ดิ เอ็มโพเรียม Marc by Marc Jacobs ที่ชั้น M สยามพารากอน Ray-Ban ที่สยามพารากอน Tod’s ที่ชั้น M สยามพารากอน


22

THE GALLERY OF LIFE เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ถ้ า ภาพถ่ า ยหนึ ่ ง ภาพสามารถเล่ า เรื ่ อ งราว ได้หลากหลาย ผนังบ้านของ จิรวัฒน์ มหาทรัพย์ถาวร รองหัวหน้าช่างภาพ นิตยสาร Health & Cuisine ทีเ่ ต็มไปด้วยภาพถ่ายฝีมอื ของเขาเอง คงจะสามารถ ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจจากการเดินทาง เก็ บ เกี ่ ย วประสบการณ์ ท ั ้ ง ชี ว ิ ต ได้ เป็ น อย่ า งดี ซึ่งนอกจากภาพถ่ายแล้ว ของตกแต่งบ้านทุกชิ้น ที่จัดวางอย่างพอเหมาะพอดี ก็ยังสามารถบอกเล่า เรื่องราวได้ด้วยตัวของมันเองด้วย “เวลาทีผ่ มซือ้ ของตกแต่งบ้าน ผมไม่เคยไปเดิน ซื้อตามร้านเฟอร์นิเจอร์ หรือร้านขายของตกแต่ง โดยเฉพาะ แต่ของทุกชิ้นที่ผมซื้อมาจะเกิดจากการ เดินทางไปตามสถานทีต่ า่ งๆ ซึง่ ผมจะค่อยๆ สะสม มาทีละชิ้นสองชิ้น ซึ่งทำให้ของแต่ละชิ้นในบ้าน หลั ง นี ้ ม ี เรื ่ อ งราวการเดิ นทางในตั ว ของมั น เอง เวลาทีเ่ ราหันไปมองก็จะทำให้ระลึกได้วา่ เคยเดินทาง ไปไหนมาบ้าง ไปกับใคร มีอะไรน่าประทับใจบ้าง ซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่าง ไม่มวี นั เบือ่ ซึง่ ดีกว่าไปเข้าร้านเฟอร์นเิ จอร์แล้วเหมา

มาทีเดียว ซึ่งจริงๆ แล้วอาจจะสวยกว่า แต่มันจะ ขาดเรื่องราว และชีวิตจิตใจ” เช่นเดียวกับสวนขนาดย่อมบริเวณหลังบ้าน ทีเ่ จ้าของบ้านออกปากว่า “ถ้าให้นกั จัดสวนมาทำให้ อาจจะออกมาสวยกว่านี”้ แต่เขาก็เลือกทีจ่ ะขุดดิน และหยั่ ง รากต้ น ไม้ แต่ ล ะต้ นด้ ว ยมื อ ทั ้ ง สองข้ า ง ของเขาเอง “ผมคิดว่าความสนุกของการทำสวนมันอยู่ใน ระหว่างที่ได้ทำ ได้พรวนดิน ได้รดน้ำ ไม่ได้ขึ้นอยู่ กับความสวยงาม หรือความสมบูรณ์พร้อมเวลาที่ มันเสร็จแล้ว ซึ่งในระหว่างที่เราทำสวน มันอาจจะ มีต้นไม้บางต้นที่ตายบ้าง เหี่ยวเฉาบ้าง แต่ก็ถือว่า มันเป็นงานอดิเรก และเป็นประสบการณ์ทเ่ี ราได้ลอง ผิดลองถูก ซึง่ พอทุกอย่างมันลงตัว เราก็จะเกิดความ ภาคภูมิใจที่ได้ทำทุกอย่างด้วยสองมือของเราเอง” ด้วยประสบการณ์การทำงานในฐานะช่างภาพ มากว่า 7 ปี ทำให้จิรวัฒน์ได้มีโอกาสเดินทางไป เยือนสถานทีแ่ ปลกตาอยูอ่ ย่างสม่ำเสมอ เมือ่ สถานที่ แต่ละแห่งต่างก็มีความสวยงาม และเอกลักษณ์


23

เฉพาะตัวแตกต่างกันไป แล้วจะเลือกสรรสิง่ สวยงาม เหล่านั้นมาปั้นแต่งเป็นไอเดียตกแต่งบ้านในแบบ ของตัวเองอย่างไร ช่างภาพหนุ่มคนนี้มีคำตอบ “บางทีเราไปเห็นบ้านบางหลัง หรือโรงแรม บางแห่งตกแต่งได้สวยมาก แต่ผมคิดว่าเวลาที่จะ ตกแต่งบ้าน เราต้องใช้เวลาซึมซับไปนานๆ แล้ว ไตร่ตรองดูให้ดีว่าจริงๆ แล้วเราชอบอะไรกันแน่ แน่นอนว่ามันอาจจะสวย แต่ถา้ หากว่ามันไม่เข้ากับ ไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆ ก็คงจะอยู่ลำบาก เพราะ ชีวิตเราต้องอยู่กับมันทุกวัน ต้องตื่นมาเจอทุกเช้า ต้องถามตัวเองให้ดีว่าเราจะอยู่กับมันได้หรือเปล่า สำหรับผม ผมรู้แล้วว่าผมชอบสไตล์ที่เบาๆ ขาวๆ ซึ่งให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และอยู่กับมันได้อย่าง ไม่มีวันเบื่อ”

ภาพถ่ายชิ้นโปรด - เป็นภาพที่ผมถ่าย ไว้ได้โดยบังเอิญ แต่ ให้อารมณ์ที่ชัดเจน มาก เม นู เด็ ด ป ร ะ จ ำ บ้าน - กุ้งเจี๋ยนผัดน้ำมันหอย สถานทีท่ สี่ ร้างความประทับใจได้ ไม่รู้ลืม - เมืองเชียงตุงของพม่า ซึง่ ทุกอย่าง ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอมมาปรุงแต่ง ต้นไม้ประจำบ้าน - ต้นลิ้นมังกร หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ - เพียงแค่รู้ ของ พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ


28

HEALTH AND HEART

HEALTH

DAILY HEALTHY FOOD

ไม่ว่าใครๆ ก็ล้วนแล้วอยากจะมีสุขภาพที่ดี ไม่ต่างกัน ซึ่งวิธีการดูแลตัวเองที่ใครหลายคนทำ เป็นประจำก็คือ การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพราะจะช่วยทำให้ สุขภาพดีจากภายใน อย่างไรก็ตาม หลายคนก็ยัง ไม่รู้ว่าอาหารประเภทไหนที่ควรทาน หรืออาหาร ประเภทไหนทีค่ วรหลีกเลีย่ ง เราจึงมี ‘สุดยอดอาหาร’ ทีค่ ณ ุ สามารถรับประทานได้ทกุ วันมาฝาก ทีร่ บั รอง ว่ายิ่งทานก็ยิ่งทำให้คุณมีสุขภาพดีมากขึ้นไปอีก 1. เบอรี แม้ว่าผลไม้ตระกูลเบอรีจะเคยเป็นผลไม้ ที่หาทานได้ยากในบ้านเรา แต่ในสมัยนี้เห็นจะ

2

HAIR SPA @HOME

ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว เพราะตามห้างสรรพสินค้า เดี๋ยวนี้ต่างก็มีเบอรีให้คุณเลือกทานหลายชนิด ไม่วา่ จะเป็นสตรอเบอรี ราสป์เบอรี บลูเบอรี ซึง่ ผลไม้ ตระกูลเบอรีนั้นมีสารแอนตีออกซิแดนต์ที่ช่วยใน เรื่องของระบบไหลเวียนเลือดและการย่อยอาหาร ได้มากทีเดียว แถมยังช่วยให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์ และที่สำคัญ ยังมีวิตามินซีที่ช่วยในเรื่องการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอีกด้วย 2. ไข่ไก่ ไข่ไก่เป็นสุดยอดอาหารที่หาง่ายมากๆ แถมยังราคาถูกอีกด้วย ซึ่งไข่ไก่นั้นเป็นแหล่งของ โปรตีนคุณภาพสูงที่ทำให้คุณได้พลังงานแต่ไม่อ้วน

และยังมีประโยชน์ในการบำรุงสายตา เพราะมี วิตามินเอ และลูทีน ที่สำคัญ มีโอเมกา-3 ที่ช่วย บำรุงเซลล์สมองให้แข็งแรงและมีความจำเป็นเยี่ยม อีกด้วย 3. ถั่ว เช่น อัลมอนด์ แม็กคาเดเมีย และมะม่วงหิมพานต์ เป็นแหล่งของธาตุเหล็ก ซึง่ เป็นสารอาหาร ที่ช่วยในการส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ ต่างๆ ของร่างกาย โดยในถัว่ 1 ถ้วย จะให้ธาตุเหล็ก ประมาณ 16 มิลลิกรัม ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูง เลยทีเดียว ถั่วยังมีไฟเบอร์ช่วยให้ร่างกายขับถ่าย ของเสียได้งา่ ย ถัว่ ยังเป็นอาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยวิตามินอี ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ จากการศึกษาของ นักโภชนาการพบว่า ผู้ที่รับประทานถั่วเหล่านี้จะ มีอายุยืนกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานถั่วถึง 2 ปีครึ่ง เลยทีเดียว นอกจากนี้ ถั่วยังมีโอเมกา-3 และกรด โฟลิกที่จะส่งผลให้อารมณ์ดีขึ้น และยังช่วยลด คอเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกด้วย 4. ส้ม เป็นแหล่งของวิตามินซีที่มีคุณภาพ เพราะ มีประโยชน์ต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำ หน้าทีช่ ว่ ยสร้างภูมติ า้ นทานโรค รวมทัง้ ยังมีไฟเบอร์ สูง และเป็นแหล่งของแอนตีออกซิแดนต์ที่จะช่วย ปกป้ อ งเซลล์ ผ ิ ว จากการถู ก แสงแดดทำลาย และเสริมสร้างคอลลาเจนในผิว ให้คณ ุ แลดูเปล่งปลัง่ เต่งตึง และสาวอยู่เสมอ 5. มันเทศ เป็นอาหารที่หากินได้ง่ายแถมยังให้ ประโยชน์มากมายกับสุขภาพ เพราะมันเทศเป็น แหล่งเบตาแคโรทีนชั้นดีที่ช่วยในการบำรุงสายตา เสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กัน และทีห่ ลายๆ คนคิดไม่ถงึ ก็คือมันเทศมีสารต้านมะเร็งอยู่สูงมาก! 6. บร็อกโคลี เป็นแหล่งของวิตามินซีเอ และเค และถื อ เป็ น ผั ก ใบเขี ย วที ่ ม ี เ บตาแคโรที น สู ง ช่วยบำรุงสายตา และมีสารไอโซธิโอไซยาเนตส์

(Isothiocyanates) ที่ช่วยต่อต้านมะเร็งปอด รวมถึง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ วิตามินเคก็ยัง เป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของ กระดูกด้วย 7. ชา แม้ว่าชาจะเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ไม่ได้ให้ ผลดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ แต่รู้ไหมว่าการดื่มชาใน ปริมาณที่พอเหมาะ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการ เป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคมะเร็ง และทำให้สุขภาพฟัน และกระดูกแข็งแรงขึ้น เพราะในชานั้นมีสารแอนตีออกซิแดนต์ที่เรียกว่า ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ โดยปริมาณที่ควรดื่มใน แต่ละวันอยู่ที่ไม่เกิน 3 ถ้วย 8. คะน้า มีสารเบตาแคโรทีนสูง ช่วยลดความเสีย่ ง ต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด รวมถึงมีวติ ามินและแร่ธาตุทช่ี ว่ ยเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ สร้างภูมิต้านทานโรคที่ดี นอกจากนี้ยัง มีแคลเซียมเสริมสร้างการทำงานของกระดูกให้ แข็งแรง 9. โยเกิร์ต ถือเป็นอาหารสุขภาพที่หากินได้ง่าย และหลายๆ คนมักจะซื้อไว้ติดบ้านเพื่อเอาไว้ทาน ยามหิว โดยในโยเกิร์ตนั้นมีสารอาหารที่จำเป็นต่อ ร่างกายมากมาย ไม่วา่ จะเป็นโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี วิตามินบี 12 และโปรตีน ที่มีสรรพคุณ ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสในกระแสเลือด ช่วยปรับความสมดุลให้การทำงานของกระเพาะ อาหารและลำไส้ ช่วยลดกลิ่นปาก รวมทั้งยังส่ง ผลดีต่อช่องคลอดของเพศหญิง ดังนั้น ถ้าคุณทาน โยเกิร์ตให้ได้วันละ 1 ถ้วย ก็จะทำให้สุขภาพคุณดี อย่าบอกใครเลยล่ะ

คณะนักวิจัยแห่งเวอร์จิเนีย เทค ในสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาการลดน้ำหนักด้วยวิธีให้อาสาสมัครดื่มน้ำ 2 แก้ว ก่อนทาน อาหารทุกมื้อ เช้า กลางวัน เย็น หลังจากผ่านไป 3 เดือน พบว่าผู้ที่ดื่มน้ำ 2 แก้ว ก่อนทานอาหาร มีน้ำหนักลดลงถึง 15.5 ปอนด์ หรือราว 7 กิโลกรัม เนื่องจากน้ำจะเข้าไปช่วยละลายไขมันที่ร่างกายได้รับจากอาหาร จึงส่งผลให้ร่างกายมีการดูดซึม ไขมันได้น้อยลงนั่นเอง เพราะเส้นผมเป็นส่วนหนึ่งที่ใครๆ สามารถ มองเห็นได้เป็นอย่างแรก ดังนั้น การดูแลเส้นผม ให้นุ่มสลวย มีน้ำหนัก จึงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงไม่ควร ละเลย ดังนั้น สาวคนไหนที่กำลังประสบสารพัด ปัญหาเส้นผมอยู่ เรามีวธิ หี มักผมง่ายๆ ทีส่ ามารถ ทำได้เองที่บ้านด้วยสมุนไพรที่เหมาะกับสภาพ ผมแต่ละประเภทมาฝากกัน ผมแห้ง - ปัญหาใหญ่ของสาวผมแห้งคงจะหนี ไม่พน้ สภาพผมทีแ่ ห้งและพันกันยุง่ เหยิง โดยเฉพาะ เวลาโดนลมหนักๆ เข้าหน่อยก็หวียากซะแล้ว ดังนัน้ การหมักผมที่ดีที่สุดก็ควรจะใช้น้ำมันหมัก ไม่ว่า จะเป็นน้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา หรือน้ำมันมะกอก โดยหมักทิ้งไว้ก่อนสระผมประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วนวดให้นำ้ มันซึมเข้าสูเ่ ส้นผม เสร็จแล้วก็ทำการ สระด้วยแชมพู ทำอย่างนี้เป็นประจำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และหลีกเลี่ยงการไดร์ผมอย่างเด็ดขาด ก็จะทำให้ผมทีแ่ ห้งเสียกลายร่างเป็นผมทีม่ นี ำ้ หนัก และนุ่มสลวยได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ผมแตกปลาย - สำหรับสาวๆ ที่มีผมแตกปลาย ให้นำเฉพาะไข่แดงมาตีเข้ากับน้ำส้มสายชู หรือ อาจผสมน้ำส้มสายชูลงในแชมพูสัก 1 ช้อนโต๊ะ

ก็ได้ จากนั้นให้สระผมแล้วนวดให้ทั่ว โดยเฉพาะ บริเวณปลายผม น้ำส้มสายชูจะช่วยให้เส้นผมคุณ เงางามขึน้ ได้อย่างไม่นา่ เชือ่ ซึง่ วิธนี ส้ี ามารถทำได้ ทุกวัน ผมมัน - สำหรับสาวผมมัน ให้คณ ุ ใช้เฉพาะไข่ขาว ตีผสมกับน้ำอุ่นในปริมาณที่เท่ากัน หลังจากนัน้ นำไปชโลมให้ทว่ั ศีรษะ แล้วปล่อยทิง้ ไว้ประมาณ 15 นาที จากนัน้ ให้สระผมด้วยแชมพูสตู รอ่อนโยน ทำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ผมจะค่อยๆ ดีขึ้น รังแค - ใครที่มีรังแคบนหนังศีรษะ ให้ใช้น้ำมัน มะพร้าวบริสทุ ธิห์ มักผมเป็นประจำ โดยผสมน้ำมัน มะพร้าวประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำอุ่นเล็กน้อย ชโลมผมทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก่อนสระผม สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ก็จะทำให้ปัญหารังแคบน หนังศีรษะของคุณค่อยๆ หายไป และยังช่วยให้ผม คุณมีน้ำหนักขึ้นอีกด้วย ผมเสีย - หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีม่ ผี มเสียอย่างหนัก ไม่ว่าจากการดัด ทำสี ย้อม ยืด ก็ตาม ใจเย็นๆ เพราะสมุนไพรที่นำมาหมักผมนั้นอาจจะเยอะไป หน่อย แต่รับรองว่าได้ผลเลยทีเดียว โดยให้คุณ หมักผมวันเว้นวันโดยใช้วัตถุดิบในการหมักผมที่

ต่างกันไป โดยแบ่งเป็น 2 สูตร ดังนี้ สูตรแรก ให้คุณใช้ไข่แดงผสมกับน้ำผึ้งและน้ำมันมะกอก ผสมให้เข้ากัน แล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนล้างออกด้วยน้ำอุ่น แล้วสระผมตามปกติ จากนั้นให้เว้น 1 วัน ก่อนจะใช้สูตรที่สองคือ น้ำมันงา หรือน้ำมันมะพร้าวและไข่แดง ผสมให้ เข้ากัน แล้วหมักทิ้งไว้นานๆ แล้วล้างออกด้วย การสระผมตามปกติ เชือ่ เถอะว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ผมของคุณจะกลับมามีสปริงและเงางามอย่าง แน่นอน ผมร่วง - เพราะผมร่วงบ่งบอกให้เห็นว่าผมของ เรานั้นอ่อนแออย่างมาก ดังนั้น สิ่งแรกที่สาวๆ ที่ มีผมร่วงควรทำคือ การหาแชมพูสูตรอ่อนโยนมา ใช้เสียก่อน โดยอาจจะใช้เป็นแชมพูสมุนไพรที่มี ส่วนผสมของดอกอัญชันหรือขิง ซึ่งช่วยในเรื่อง ของการบรรเทาผมร่วงได้ดี ต่อไปก็ให้คณ ุ หมักผม ด้วยขิง โดยใช้ขิงสดมาเผาไฟแล้วบดให้ละเอียด จากนั้นนำมาผสมน้ำแล้วชโลมให้ทั่วศีรษะ ทิ้งไว้ ประมาณครึ่งชั่วโมง ทำอย่างนี้ทุกวันติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ผมก็จะร่วงน้อยลง


29

HEART

STRESSFREE ZONE ในทางจิตวิทยาบอกว่า การมีความเครียดใน ปริมาณน้อยๆ ถือเป็นเรื่องดีที่จะช่วยเพิ่มเติมพลัง กายและพลังใจให้รู้สึกฮึกเหิมและท้าทายที่จะแก้ ปัญหาทีอ่ ยูต่ รงหน้า แต่หากเมือ่ ไหร่ทค่ี วามเครียด มีมากไป พลังกายและกำลังใจของคุณก็จะโดนดูด ไปจนหมด โดยมีสญ ั ญาณเตือนภัยเป็นอาการทาง ร่างกาย ทัง้ ปวดหัว ปวดคอ ปวดหลัง หรือเมือ่ ยล้า รวมไปถึงอาการสมองตือ้ และอารมณ์บ่จอย ซึ่ง ใครที่กำลังมีอาการที่กล่าวมา ขอให้รีบหลีกเลี่ยง การเผชิญความเครียดโดยด่วน ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. ทำงานทีละอย่าง การทำงานหลายอย่างพร้อมๆ กัน จะทำให้ระบบการจัดการของคุณทำงานบกพร่อง เพราะไม่มีสมาธิที่จะโฟกัสไปที่งานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง อย่างแท้จริง ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณ ทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบระเบียบ ก็คอื การทำงานทีละอย่างตามลำดับความสำคัญ ก่อน-หลัง ซึง่ จะช่วยให้คณ ุ ทำงานได้ตรงตามกำหนด เวลา และยังพอมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยทีจ่ ะแก้ไข งานในกรณีที่ต้องพบเจอกับปัญหาอีกด้วย 2. หลีกเลี่ยงเรื่องเครียด หากต้องอยู่ท่ามกลาง สถานการณ์ที่ทำให้เราเครียด เช่น หากคุณเป็น คนที่ไม่มีความมั่นใจในทุกครั้งที่ไปสังสรรค์หรือไป งานเลีย้ งทีต่ อ้ งพบเจอคนหมูม่ าก ก็อาจจะต้องงด ไปงานเลีย้ งทีไ่ ม่จำเป็นจริงๆ และหาทางอืน่ ทดแทน เช่น ให้ของขวัญวันเกิดเพื่อนแทนการไปร่วมงาน และบอกเหตุผลที่คิดว่าเหมาะสม 3. ฝึกผ่อนคลายกลางความเครียด เร็วๆ นีเ้ พิง่ มี การฝึกอบรมตำรวจอังกฤษที่เกิดความเครียดง่าย โดยให้เข้าไปในสถานการณ์ทท่ี ำให้คนคนนัน้ เครียด เช่น ขับรถบนถนนทีก่ ารจราจรคับคัง่ แล้วให้ฝกึ หายใจ เข้า-ออกช้าๆ ความเร็วไม่เกิน 10 ครั้งต่อนาที ผลปรากฏว่า การหายใจบำบัดสามารถช่วยลด ปฏิกริ ยิ าความรุนแรงที่อาจเกิดจากความเครียด เช่น การเกร็งของกล้ามเนือ้ ตามร่างกายได้ 4. เลือกคบคน การคุยกับคนที่มองโลกในแง่ดี หรือมองโลกด้านบวกมีขอ้ ดีทจ่ี ะทำให้คณ ุ ได้ซมึ ซับ ความคิดและวิธีการมองโลกในด้านดีๆ ไว้กบั ตัว

RELATIONSHIP WORK & LIFE BALANCE

เพราะชีวติ ไม่ได้มแี ค่ดา้ นเดียว จึงจำเป็น อย่างยิ่งที่คุณจะต้องจัดสมดุลในทุกๆ ด้าน ของชีวิตให้ลงตัว โดยเฉพาะ ‘เรื่องงาน’ • มีลูกน้องดีและมีความสามารถ เพราะถ้า คุณหาได้ก็เท่ากับเป็นโชคดีของคุณและของ องค์กรทีม่ ที รัพยากรบุคคลทีไ่ ว้ใจได้ มอบหมาย งานให้ทำแทนได้ โดยคุณก็แค่ติดตามผลงาน ให้มีความคืบหน้าและมีประสิทธิภาพเท่านั้น • ปรับการทำงานให้เข้ากับชีวติ เช่น จัดลำดับ ความสำคัญของงาน โดยเขียนลงในตาราง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ

ซึง่ ถือเป็นภูมคิ มุ้ กันทางอารมณ์ทด่ี ที จ่ี ะช่วยให้คุณ มีทางออกที่ฉลาดรวมไปถึงกำลังใจ เวลาที่ต้อง พบเจอกับปัญหาหรือความเครียดในชีวิต 5. รู้ขีดจำกัด ถ้าไม่อยากเครียดง่าย คุณก็ควร ยอมรับขีดจำกัดของตัวเองให้ได้ ด้วยการพอใจใน สิง่ ทีต่ วั มีและเป็นอยู่ รวมถึงไม่ไปเปรียบเทียบความ สำเร็จกับคนอื่น ไม่คาดหวังความสำเร็จกับตัวเอง มากเกินไป ฯลฯ เพราะโดยสถิติจากจิตแพทย์ ล้วนระบุว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของคนไข้ที่ไป ปรึกษาเรื่องฆ่าตัวตาย ต่างก็มีสาเหตุมาจากการ เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแทบทั้งสิ้น 6. ฝึกระบายความเครียดให้ปลอดภัย แทนทีจ่ ะ ไประเบิดความเครียดใส่คนอืน่ ก็หนั ไปตะโกนในห้อง ที่ปิดมิดชิด หรือจะใช้ความสงบอย่างการฟังเพลง สบายๆ เข้าข่มความเครียดก็เป็นวิธที ส่ี ร้างสรรค์ดี นอกจากนีย้ งั มีคำคมเกีย่ วกับการบรรเทาความเครียด ทีว่ า่ ‘การนอนช่วยทำให้ปญ ั หาทีพ่ บเจอมามีขนาด เล็กลงเมือ่ เราตืน่ ขึน้ ’ ซึง่ ใครจะลองนำไปใช้กไ็ ม่สงวน ลิขสิทธิ์แต่อย่างใด 7. ฝึกคลายเครียด การฝึกเทคนิคคลายเครียด เช่น ฝึกสมาธิ โยคะ ขีม่ า้ วาดรูป ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ ล้วนมีสว่ นช่วยคลายเครียดได้อย่างสร้างสรรค์ทง้ั นัน้ เพราะนอกจากจะเป็ น เทคนิ ค คลายเครี ย ดที ่ ม ี หัวใจสำคัญอยู่ที่การควบคุมลมหายใจและการ เคลือ่ นไหวของร่างกายแล้ว คุณยังจะได้เจอเพือ่ นใหม่ๆ จากการไปรวมตัวฝึกทำกิจกรรมเหล่านี้อีกด้วย 8. เคลือ่ นไหวร่างกายบ่อยๆ เพราะการออกแรง หรือการออกกำลังกายเป็นประจำ โดยเฉพาะการ ขีจ่ กั รยาน เดินเร็ว ขึน้ -ลงบันได ว่ายน้ำ ฯลฯ ก็ลว้ น มีสว่ นช่วยคลายเครียดได้ เพราะเมือ่ เราออกแรงมาก เท่าไหร่ ฮอร์โมนความสุขที่เรียกว่า ‘เอ็นดอร์ฟิน’ ก็จะยิ่งหลั่งออกมามากเท่านั้น ซึ่งสามารถช่วย ผ่อนคลายความเครียดของคนเราได้อย่างดี 9. ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ ถ้าทำทุก อย่างแล้ว ก็ยงั ไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากเพือ่ น ครอบครัว หรือนักจิตวิทยา ก็น่าจะช่วยให้อะไรๆ ดีขึ้นได้

และยั ง ช่ ว ยลดความเสี ่ ย งในการเกิ ด ข้ อ ผิดพลาดอีกด้วย • ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ เพี ย งแค่ ใช้ อ ี เมลคุ ย กั น ระหว่ า งวั นทำงาน หรือส่งข้อความเล็กๆ น้อยๆ เพือ่ แสดงกำลังใจ และห่วงใยต่อคนที่คุณรัก ก็จะเป็นการช่วย รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แม้ว่างานจะ ล้นมือแค่ไหนก็ตาม • ให้เวลากับตัวเอง เช่น การออกกำลังกาย อ่านหนังสือ นวด ช้อปปิง้ ท่องเทีย่ ว พักผ่อน เพื่อชาร์จพลังในการทำงานต่อไป


THE MOST POPULAR

FREE COPY! ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb

สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร์) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ House ภัทราวดีเธียเตอร์ เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิริกิติ์ อาคาร อื้อ จือ เหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน์ อาคาร เอ็มไพร์ม อาคาร มณียา อาคาร ต้นสน อาคาร มาลีนนท์ อาคาร Lake Rajada อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชาร์เตอร์ I House Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่

TCDC Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนย์หนังสือ สวทช. SCG Experience AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลีนิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village Bodyshape : K Village มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว 112 มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 มิลเลนเนียม ออโต้ : สยามพารากอน มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1 HONDA : ศรีอยุธยา HONDA : พระราม 4 Executive Supercar : เอกมัย INDEX Livingmall : บางนา INDEX Livingmall : พหลโยธิน INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ INDEX Livingmall : มาบุญครอง INDEX Livingmall : เพชรเกษม INDEX Livingmall : บางใหญ่ INDEX Livingmall : เอกมัย Modernform : CDC True Shop True Coffee Starbucks Coffee World 94 Coffee กาแฟดอยตุง บ้านใร่กาแฟ iberry Kanom Mister Donut Vanilla Garden

กัลปพฤกษ์ กับข้าว กับปลา Yindee Cup ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย Cafe Classique : เอกมัย ไล-บรา-ลี่ A BIG Seat au bon pain Coffee Beans by Dao Daddy Dough คอฟฟี่ แกลลอรี่ CDC GREYHOUND Cafe Nichy Cakes & Coffee Coffee Berry กาแฟวาวี : เอกมัย ห้องอาหารสีฟ้า Folies ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10 Miss Mamon ร้านกาแฟโปลีส์ Le Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC NEW... เขาใหญ่-ปากช่อง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Valley Country Club HOTEL des ARTISTS หอมหมื่นลี้ ร้านถ้วยโปรด โบนันซ่า เขาใหญ่ ชาโต เดอ เขาใหญ่ NEW... เชียงใหม่ dusit D2 โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel U Chiang Mai Hotel Hallo Bar Hotel Tamarind Village Chiang Mai Mo Rooms Yesterday the Village Im Eco Casa 2511 iberry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน

Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow Happy Hut ร้านหอมปากหอมคอ Mont Blanc Love at First Bite แมวใจดี แกลเลอรี่ Aka Spa หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B2S : Central Airport Plaza ร้านเล่า Salon De Guru NEW... แม่ฮ่องสอน Bebop Groove yard all about coffee ร้านมิตรไทย Coffee in love River Cornor Free from Park at Pai NEW… หัวหิน วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา The Sea-cret Hua Hin Hua Hin Mantra Resort Let’s Sea กบาลถมอ รีสอร์ท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง The 55th Corner บ้านใกล้วัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน


ALL ABOUT BIZ

31

BIZ LIFE

DO THE BEST FOR THE PROUDEST MOMENT กิตติศักดิ์ จําปาทิพย์พงศ์

Chief Executive Officer แห่ง Century 21 Thailand ซึง่ เป็นหัวเรือใหญ่ ที่ ท ำให้ อ งค์ ก รนี้ ก ลายเป็ น ผู้ น ำในธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารทางด้ า น อสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ด้วยวิธีการทำงานแบบตรงไปตรงมา ทำให้ 1 ปีทผี่ า่ นมา ของ Century 21 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในประเทศไทย

• หลายคนเคยถามผมว่า ทำไมผมถึงไม่สร้างแบรนด์ขน้ึ มาเป็นของตัวเอง ทำไมต้องซื้อแบรนด์ของต่างประเทศมาทำ ผมมองว่าการสร้างแบรนด์ ใหม่เป็นเรื่องยากในการที่จะสร้างความจดจำได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งการซื้อแบรนด์มาทำเองจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น • ข้อดีของแบรนด์ระดับสากลก็คือ เขาจะมีระบบการทำงาน และ ความน่าเชื่อถือ เมื่อนำมารวมกับประสบการณ์ และ connection ที่เรา มีอยู่แล้ว ก็เท่ากับว่าเราได้จากเขามา 50 บวกของเราอีก 50 ก็จะทำให้ เราได้ 100 ในระยะเวลาที่สั้นขึ้น • วิธีการย่อมสำคัญกว่าระบบ เพราะถ้าระบบดี แต่วิธีในการจัดการ หรือวิธีคิดไม่ดี ผมคิดว่าระบบก็จะขับเคลื่อนไม่ได้ เพราะฉะนั้น ผมจะ กำหนดวิธีการปฏิบัติ และวิธีคิดก่อน พอเรารู้ว่าจะต้องขับเคลื่อนไป แบบไหน ค่อยดึงระบบมาใส่ เพื่อให้การทำงานคล่องตัวมากขึ้น • การจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ต้องเริ่มจากในระดับผู้บริหาร ผมจะ ปลูกฝังให้ผู้บริหารทุกคนมีความกระตือรือร้น และกระหายที่จะทำให้ ธุรกิจเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เมื่อหัวแถวปฏิบัติเช่นนี้ หางแถวก็จะ ต้องปฏิบัติตาม ในที่สุดก็จะหล่อหลอมกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีของ องค์กร • การเปิดบริษัทขึ้นมาใหม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้บริษัทไปรอด ก่อน คือต้องมีธุรกิจ และต้องขายของให้ได้ แล้วถึงจะค่อยนำเรื่องของ ระบบและการจัดการมาใส่ทีหลัง ถ้ายังตอบโจทย์ธุรกิจไม่ได้ ต่อให้มี การจัดการดีแค่ไหน บริษัทก็คงไปไม่รอด • วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ดีคือต้องมองออกว่าในอนาคตธุรกิจควรจะ เดินไปในทิศทางไหน จะขับเคลื่อนธุรกิจไปอย่างไร ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ต้อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ ตรงกัน และสามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้ ไม่หลงทาง • ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจในระยะยาว ความซื่อสัตย์คือ เมื่อรับปากใครไว้แล้ว เราต้องทำให้ได้ตามนั้น ซึ่งถ้า เราทำได้ก็จะมีความน่าเชื่อถือ และธุรกิจก็จะสามารถอยู่รอดได้ด้วย

ตัวของมันเอง • บางคนบอกว่าเจ้านายที่ดีต้องมีลูกน้องรักมากมาย แต่ผมไม่เคย ประเมินความรักของคนอื่นเป็นความดีของผม ถ้ามีคนรักผมเยอะๆ แล้วบอกว่าผมเป็นคนดี ผมว่าคงไม่ใช่ เพราะความรู้สึกแบบนั้นเป็น เรื่องที่ไม่ยั่งยืน • เจ้านายที่ดีในความคิดของผมต้องเป็นคนที่สอนให้ลูกน้องทำงานเป็น หาเงินได้ และมีรายได้อย่างยั่งยืน ถ้าทำทั้งสามอย่างนี้ไม่ได้ ต่อให้เป็น คนใจดีแค่ไหนก็คงไม่มีใครอยากทำงานด้วย • การจะวัดว่าใครเป็นเจ้านายที่ดี ไม่ได้วัดกันในวันที่ลูกน้องเขาทำงาน อยู่กับเราหรอก แต่ต้องวัดกันตอนที่เขาลาออกไป แล้วเขาได้ไปสัมผัส กับเจ้านายคนอื่น ซึ่งตอนนั้นเขาจะรู้ทันทีว่าเจ้านายคนก่อนดีกับเขา ขนาดไหน เพราะฉะนั้น เวลาทำดีกับใคร ไม่จำเป็นต้องวัดผลกันวันนี้ อีกสิบปีก็ไม่สาย • สำหรับผม ลูกน้องทีด่ ไี ม่จำเป็นต้องมีความรูเ้ ยอะ หรือฉลาดไปทุกเรือ่ ง แค่เขาคนนั้นมีความตั้งใจจริง ขยัน และกระตือรือร้นกับงานที่ได้รับ มอบหมายก็เพียงพอแล้วสำหรับผม • จุดสูงสุดของคนเราอยู่ที่อายุ 35-45 ปี ถ้าในระหว่างอายุ 35-45 ปี คุณทำอะไรได้ไม่ดีที่สุด และยังหาจุดยืนของตัวเองไม่เจอ ผมว่าคุณ หมดเวลาแล้วล่ะ เพราะคนที่อายุ 35-45 ปี คือคนที่มีทุกอย่างสมบูรณ์ แบบที่สุด มีความเป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์ และยังมีกำลังพอที่จะทำ สิ่งต่างๆ เพราะฉะนั้น ต้องชัดเจนกับการดำเนินชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆ • เวลาที่เราวิ่งตามหลังคนอื่น มันเป็นเรื่องสนุก และถือเป็นความ ท้าทายที่จะวิ่งแซงเขาไปให้ได้ ซึ่งความรู้สึกแบบนี้ถือเป็นแรงขับเคลื่อน ในการทำงานของผม ทำให้ผมอยากจะเป็นที่หนึ่งในสายธุรกิจนี้ • ผมคิดอยูเ่ สมอว่า ไม่วา่ จะทำอะไรก็ตาม ต้องทำให้ดที ส่ี ดุ ไม่เกีย่ วกับ เรื่องเงินทอง หรือชื่อเสียง แต่เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในฐานะ คนทำงานคนหนึ่ง

BIZ BOOK

ลูกค้าอัจฉริยะ (Customer Genius)

ผู้เขียน : Peter Fisk ผู้แปล : วัฒนา มานะวิบูลย์ สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์ ราคา : 335 บาท

ปฏิ เ สธไม่ ได้ ว ่ า ความสำเร็ จ ของธุ ร กิ จ ใน ปั จ จุ บ ั น ส่ ว นใหญ่ มั ก จะต้ อ งอิ ง ไปกั บ ความ ต้ อ งการของลู ก ค้ า เป็ น สำคั ญ ซึ ่ ง หากคนทำ ธุรกิจไม่มีความรู้เกี่ยวกับลูกค้าของตัวเองอย่าง ลึกซึ้ง ความสำเร็จย่อมจะเป็นสิ่งที่ไขว่คว้ามา ได้ยากเต็มที ด้วยเหตุน้ี Peter Fisk นักการตลาด ชือ่ ดัง และนักวางแผนกลยุทธ์มากประสบการณ์ จึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อแนะนำวิธีทำ ธุ ร กิ จ โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ ลู ก ค้ า มากที ่ ส ุ ด ซึ ่ ง แนวคิ ด นี ้ เ ป็ น การทำธุ ร กิ จ จากมุ ม มอง และความคาดหวังของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ใช่ทำ ธุรกิจจากมุมมองและธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ ขององค์กร เพราะฉะนั้น แต่ละบทที่อ่านจบไป

จะทำให้ ค ุ ณ ได้ เรี ย นรู ้ ว ่ า ลู ก ค้ า ต้ อ งการอะไร มี ค วามคาดหวั ง อะไร มี แ รงจู ง ใจอย่ า งไร จากนั้นจึงหาวิธีการที่จะนำเสนอสิ่งเหล่านั้น ไปให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องแบบไม่ขาดไม่เกิน ซึ่งผู้เขียนก็ไม่ได้ยกตัวอย่างลอยๆ มาจากที่ไหน แต่ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจาก 50 องค์กร ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของโลก อย่างเช่น Amazon, Nintendo, Dove, Harley Davidson เป็นต้น ถ้าพร้อมที่จะประสบความสำเร็จแล้ว ก็หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้เลย


32

THE WORDS

“Growl all day and you’ll feel dog tired all night.” ถ้ามัวแต่คำรามทั้งวัน คุณก็จะ เหนื่อยเหมือนสุนัขไปทั้งคืน -นิรนาม

“All marriages are happy. It’s living together afterwards that is difficult.” ทุกการแต่งงานล้วนมีความสุข แต่การอยูด่ ว้ ยกันหลังจากนัน้ ต่างหากทีย่ าก -นิรนาม

“There are two types of people those who come into a room and say, Well, here I am! and those who come in and say, Ah, there you are.” มีคนอยู่สองประเภทด้วยกัน หนึ่ง คือพวกที่เดินเข้ามาในห้อง แล้วพูดว่า เฮ้ ผมมาแล้ว และสอง พวกที่เดินเข้ามาแล้วพูดว่า โอ้ คุณมาแล้วเหรอ -Frederick L. Collins

“Try to leave the Earth a better place than when you arrived.”

“Don’t let life discourage you; everyone who got where he is had to begin where he was.” อย่าปล่อยให้ชีวิตทำให้คุณหมดกำลังใจ ทุกๆ คนที่อยู่ ณ จุดที่เขาเป็นวันนี้ ล้วนแต่ต้องเริ่มต้นจากจุดที่เขาเคยเป็นกันทั้งนั้น

“Let go of what you think life should be so you can experience the life you have.” ปลดปล่อยความคิดว่าชีวติ ควรจะเป็นอะไร แล้วคุณจะได้มี ประสบการณ์กบั ชีวติ ทีค่ ณ ุ มี -Rhonda Britten

จงพยายามที่จะจากโลกนี้ไปในสภาพที่โลกดีกว่าตอนที่คุณเข้ามาอยู่ -Sidney Sheldon

“Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.”

ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งคนที่มีทัศนคติที่ถูกต้องจากการบรรลุเป้าหมายของเขาได้ และไม่มีอะไรในโลกอีกเหมือนกันที่จะช่วยคนที่มีทัศนคติที่ผิดพลาดได้ -Thomas Jefferson

-Richard L. Evans

“Never solve a problem from its original perspective.”

อย่าแก้ปัญหาจากมุมมองเดิมๆ -Charles Thompson


34

e l t t i L A a Queen Dram

THE GUEST

ร ร สุทธิกิตติบุต ก ธ ต ฤ ก : พ า ภ จึงพิทักษ์อุดม เรื่ อ ง : ส ิ ร ิ น พ ร

มั่นใจว่านาทีนี้คนไทยจำนวนเกินล้านคนต่างก็กำลังตกหลุมรักสาวน้อยแก้มป่อง ‘ลิซซี่’ หรือ เด็กหญิง เฟลิซเซีย ณัฐษณา บุชเชอร์ จากผลงานโฆษณารสดีทั้งสามตัว ที่มีคำพูดยอดฮิตอย่าง “รู้ไหม... พ่อกำลังกินผู้ช่วยแม่อยู่” ในโฆษณารสดีชิ้นแรกที่ได้สาวน้อยมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือจะเป็น ประโยคเลียนเสียงคนแก่ที่สร้างรอยยิ้มให้คนดูทั่วประเทศในโฆษณารสดีตัวที่สอง อย่าง “งั้น... วันหลัง หนูจะทำให้คุณตากับคุณยายกินนะคะ” และล่าสุดเธอกำลังทำให้กระแสคำพูด ‘ฉึก ฉึก’ กลายเป็นอีก หนึ่งคำศัพท์ที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมือง ซึ่งเราเองก็ยอมรับแต่โดยดีว่า ด้วยหน้าตาจิ้มลิ้มและแววตาซุกซน ปนแก่นแก้วของหนูลซิ ซีน่ เ่ี อง ทีท่ ำให้เราอดรนทนไม่ไหวจนต้องทำการติดต่อไปยังคุณแม่เพือ่ ขอสัมภาษณ์ และเจอตัวเป็นๆ ของน้องเขาให้ได้ แม้ว่าในขณะที่กำลังดำเนินการนัดหมายเพื่อพูดคุยกับสาวน้อยฉึก ฉึก จะมีอุปสรรคเกิดขึ้น มากมายจนทำให้ตอ้ งยกเลิกนัดไปถึงสองครัง้ ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ฝันของเราก็เป็นจริง เมือ่ ดอกเตอร์บณ ั ฑิกา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณแม่ของหนูลซิ ซี่ ได้โทร.มา คอนเฟิร์มวัน เวลา และสถานที่ ให้เราได้ไปพบกับขวัญใจคนใหม่ของคนไทยทั้งประเทศ โดยในวันที่เรา พบกันนัน้ เป็นวันทีเ่ ธอต้องเข้าคลาสเรียนเปียโน ซึง่ รอเพียงไม่นาน เธอก็เดินออกมาพร้อมกับครูสอนเปียโน ที่จูงมือเธอออกมาพบกับเรา และบทสนทนาแรกของเราก็เริ่มขึ้น เรา : สวัสดีค่ะ พี่ลิซซี่ (เราได้ข่าวมาว่าหนูน้อยชอบให้เรียกพี่ เพราะเธอบอกว่าเธอโตแล้ว!) ลิซซี่ : (พูดกับครูสอนเปียโนของเธอ) หนูไม่ชอบพี่คนนี้เลยอะค่ะ เรา : !? และหลังจากที่เธอบอกว่าไม่ชอบและมองเราด้วยสายตาแสนงอนแล้วนั้น ฉับพลันเธอก็หันไปยิ้ม มากถึงมากทีส่ ดุ ให้กบั ช่างภาพของเรา พร้อมเอ่ยด้วยน้ำเสียงร่าเริงว่า “พีจ่ ะถ่ายรูปหนูตรงไหนคะ” ว่าแล้ว เธอก็ตรงเข้าไปจูงมือช่างภาพเพื่อเดินไปหามุมสวยๆ ถ่ายรูปด้วยกัน ทิ้งให้เรานั่งรอเพื่อที่จะพูดคุยกับเธอ อย่างเศร้าสร้อยจิตตก โดยมีคุณแม่และแดดดี๊ของเธอเป็นฝ่ายปลอบใจ ซึ่งคุณแม่กระซิบบอกกับเรามา ว่า “น้องเขาชอบผู้ชายผิวขาวเหมือนแดดดี๊เขาน่ะค่ะ” เราจึงได้ถึงบางอ้อ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราจึงนั่งคุยกับคุณแม่ของหนูน้อยรสดีถึงเส้นทางการเข้าสู่วงการ บันเทิงของเธอ “ตอนน้องยังเล็ก พีเ่ ป็นคนพาเขาไปถ่ายรูปทีส่ ตูดโิ อ แล้วตอนนัน้ ก็กำลังมีการประกวดรูปเด็กของ ทางโมเดลลิงโฆษณา พีก่ ส็ ง่ ไปสนุกๆ น่ะค่ะ แต่สดุ ท้ายก็ได้รางวัลทีห่ นึง่ จากนัน้ ลิซซีก่ ม็ โี อกาสถ่ายโฆษณา ยาสีฟันโคโดโมะค่ะ ตอนนั้นเขายังไม่ถึงขวบเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะป่วยเป็น ภูมิแพ้จนถึงขั้นเป็นหอบหืด เลยเว้นระยะไปเพื่อไปรักษาสุขภาพของน้องให้แข็งแรงก่อน หลังจากพักไปปี สองปี ก็กลับมารับงานใหม่ มีถา่ ยโฆษณานกแอร์ ข้าวหงษ์ทอง ถ่ายมิวสิกวิดโี อ ดีอย่างไร ของวง Jetset’er แล้วก็ถ่ายโบรชัวร์โฆษณาบ้านของเอพี แล้วก็ถ่ายโฆษณารสดีสามตัว ซึ่งพอถ่ายรสดีปุ๊บ ‘พี่นก’ - จริยา แอนโฟเน ผู้จัดละคร ก็เลยชวนให้ไปเล่นละครเรื่อง 365 วันแห่งรัก ที่ใกล้จะออนแอร์ทางช่อง 3 แล้วก็มี ซิตคอมเรื่อง บริษัทสร้างสุข ของทางโมเดิร์นไนน์นี่แหละค่ะ” เราฟังแล้วได้แต่อึ้งถึงงานที่เข้ามากมายของ เด็กวัยเพียง 4 ขวบ เท่านัน้ จึงทำให้ตอ้ งถามคุณแม่ตอ่ ไปว่า แล้วอย่างนีน้ อ้ งเขาจะไม่เหนือ่ ยเกินไปหรืออย่างไร “พี่พยายามจัดสรรเวลาให้เขาไม่ต้องลาหยุดหรือพักการเรียนค่ะ เพราะยังไงเรื่องเรียนก็เป็นสิ่ง สำคัญ เพราะฉะนั้น เวลาทำงานของเขาก็คือหลังเลิกเรียนและวันเสาร์-อาทิตย์ค่ะ โดยก่อนที่จะรับงาน ทุกชิ้น ทั้งพี่และแดดดี๊จะถามเขาก่อนเสมอว่า เขาอยากทำไหม ถ้าเขาอยากทำเราถึงจะตอบตกลง

และเราจะสอนเขาเสมอว่า ถ้าหนูรับงานนี้แล้ว เวลาไปทำจริงๆ หนูห้ามงอแงเด็ดขาด ซึ่งเขาก็ทำได้นะคะ ตรงนี้เป็นเรื่องที่พี่อึ้งเหมือนกันว่า ทำไมเด็ก 4 ขวบ ถึงทำได้ เพราะถ้านึกย้อนไปเทียบกับตัวพี่เองตอนที่ อายุเท่าเขา พี่ว่าพี่คงทำไม่ได้ขนาดนี้” หลังจากพูดคุยกับคุณแม่ของพี่ลิซซี่มาพักใหญ่ สาวน้อยก็ถ่ายรูปเสร็จและเดินออกมาให้เราเห็น อีกครั้ง แต่ไม่ว่าจะชวนคุยอย่างไร สาวน้อยก็เอาแต่ทำหน้างอนและสะบัดบ๊อบใส่เราทุกครั้งไป จนแดดดี๊ ต้องออกโรงตักเตือนกันนิดหน่อย โดยคุณแม่ได้พากย์เสียงประกอบช็อตนั้นไปด้วยว่า “ลิซซี่เขาจะสนิท กับพ่อมากค่ะ เล่นด้วยกันเหมือนเด็กๆ แต่พอเวลาที่ต้องจริงจังเขาก็กลัวพ่อมากกว่าแม่อยู่ดี เพราะฉะนั้น เวลามีอะไรพี่ก็จะให้พ่อเป็นคนพูด เพราะเขาจะฟังและยอมทำตามมากกว่า” และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะเมื่อแดดดี๊สปีกอิงลิชกับลิซซี่ที่พอจะจับใจความได้ว่า ให้คุยกับพี่เขาหน่อย เพราะพี่เขาเดินทาง มาไกล เขาอยากมาเจอลิซซี่มากนะ สาวน้อยถึงได้หันมายิ้มให้เราและยอมคุยด้วยแบบอ้อมแอ้ม ดังนี้ เรา : พี่ลิซซี่มีแฟนหรือยัง ลิซซี่ : หนูตัวแค่นี้ จะมีแฟนได้ไงกันเล่า และเนื่องจากผู้ชายที่ชื่อ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ นายใหญ่ของพวกเราทีม a day BULLETIN มีความชื่นชอบในตัวพี่ลิซซี่อย่างแรง! ถึงขั้นที่อยากจะเดินทางมาสัมภาษณ์สาวน้อยคนนี้ด้วยตัวเอง แต่ดว้ ยตารางงานทีแ่ น่นเอีย้ ด จึงทำให้พโ่ี หน่งของเราต้องอกหักรักคุดไปโดยปริยาย เราจึงลองถามพีล่ ซิ ซีไ่ ปว่า เรา : พี่ลิซซี่รู้จักลุงโหน่ง อะเดย์ ไหมคะ เขาอยากเจอพี่ลิซซี่มากเลยนะ ลิซซี่ : (ส่ายหน้า) แต่รู้ว่าแดดดี๊หนูหล่อกว่าแน่นอน เรา : !? หลังจากนั้นพี่ลิซซี่ก็มีคำตอบที่ชวนให้ต้องอึ้งอีกมากมาย เช่น เรา : แล้วพีล่ ซิ ซีช่ อบสัตว์อะไรเหรอ เราชอบเลีย้ งหมานะ (พยายามแอ๊บแบ๊วเป็นเพือ่ นด้วยสุดฤทธิ)์ ลิซซี่ : ไม่รู้ แต่วันก่อนเพิ่งไปดูปลาฉลามมา เรา : (อึ้งไป 3 วินาที) ไม่กลัวเหรอ มันตัวใหญ่นะ ลิซซี่ : กลัวทำไม มันอยู่ในตู้ใหญ่ๆ ออกมาทำไรไม่ได้หรอก เรา : (เจอเด็กโชว์เหนือกว่า อึ้งอีกครั้ง) และเมื่อเธอตอบคำถามเราจบ สาวน้อยแก้มป่องก็หันไปวาดรูปเล่นอย่างสบายใจเฉิบ ที่ไม่ว่าเรา จะเรียกชื่อเธออย่างไรก็ไม่สนใจอีกแล้ว จนกระทั่งช่างภาพของเราเดินมาหาเธออีกครั้งเพื่อเซย์กู๊ดบายกัน นั่นแหละ เธอถึงหันมาให้ความสนใจอีกครั้ง โดยเธอถามคำถามกับช่างภาพของเราว่า ลิซซี่ : ทำไมมากันแค่นี้ล่ะ สองคนเอง ช่างภาพ : แค่นี้ก็พอแล้ว มาเยอะเดี๋ยวลิซซี่ตื่นเต้น ลิซซี่ : (ทำเสียงอ้อน) แต่หนูชอบให้คนมาเยอะๆ นี่นา ช่างภาพ : เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับ ลิซซี่ : (เปลี่ยนอารมณ์มาเป็นสาวแสนงอนอย่างทันควัน) จะกลับแล้วใช่ไหม ดี! กลับไปเลย แล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกนะ!!! ว่าแล้วสาวน้อยของเราก็เดินไปรวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนๆ ของเธออย่างร่าเริงต่อไป ทิ้งให้ผู้ใหญ่ อย่างเราๆ เป็นงงกับอารมณ์ที่สลับสับเปลี่ยนได้อย่างฉับไวของเธอ แต่เอาเถอะ ไม่ว่าพี่ลิซซี่จะซน แสบ ซ่า สมฉายา ‘แสบ’ ที่แม่ของเธอตั้งให้ยังไง เราก็ยังยืนยันคำเดิมว่า ‘รักนะ ฉึก ฉึก’

ËÅÒ¡ËÅÒÂ¤Ó ·Õèà¡Ô´¢Öé¹µÅÍ´àʶÒÁ Œ¹·Ò áË‹§¤ÇÒÁÃÑ¡ § ÃÐËÇ‹Ò§ªÒÂ-ËÞ »ÃÐà´ç¹àÃ×èͧ¨ÃÔ§ Ô§ ¢Í ·Õèã¤Ãæ ¡çÍÂÒ¡Ã §ã¨ ÙŒ

ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ àÇÅÒ 18.00-18.30 ¹. ·Ò§ Modernni ne TV ¼ÅÔµâ´Â ºÃÔÉÑ· ÍԹ䫷 ÍÔ¹ â¿ ¨Ó¡Ñ´


a day BULLETIN issue 113  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you