Page 1

ISSUE 111 3 - 9 SEPTEMBER 2010


ISSUE 111, 3 - 9 SEPTEMBER 2010

Delete for Release กลางดึกค่ำคืนหนึ่ง ข้อความจากเพื่อนฝูงที่ส่งมาทักทายในโปรแกรม MSN ดังขึ้นในโทรศัพท์มือถือ หลังจากพิมพ์ข้อความตอบโต้กันอยู่สักพัก ผู้เขียนก็นึก อยากจะไล่ดูลิสต์ของเพื่อนๆ ว่าใครกำลังออนไลน์อยู่บ้าง ไล่ไปไล่มาก็เห็นชัดเจนว่าเพื่อนๆ ที่สนิทกันนั้นแทบจะไม่ได้ออนไลน์กันเลย ส่วนคนอื่นๆ ที่ออนไลน์อยู่ก็ไม่ได้ สนิทมากพอที่จะมีเรื่องไปทักทายกันกลางดึก ไม่นับว่าในลิสต์ที่ยาวเหยียดนั้นมีคนที่ไม่รู้จะจัดประเภทไหนให้อีกต่างหาก กล่าวคือจะเรียกเพื่อนก็ดูสนิทเกินไป จะเรียก คนรู้จักก็ประดักประเดิด เพราะร้อยวันพันปีก็ไม่เคยมีเรื่องต้องคุยตามประสาคนรู้จัก แต่จะเรียกว่าคนเคยรู้จักก็แปลกๆ อีก เพราะวันนี้ก็ยังรู้จักกันอยู่ ไม่ถึงกับตัด สัมพันธไมตรี เพียงแต่ระดับความสัมพันธ์อาจจะลดวูบลงมาต่ำเตี้ยไปหน่อยเท่านั้น รวมความแล้ว หลังจากพิจารณาอยูค่ รูใ่ หญ่ ผูเ้ ขียนก็ตดั สินใจทำอย่างทีไ่ ม่เคยทำมาก่อน นัน่ คือลบรายชือ่ คนทีร่ สู้ กึ ว่าไม่คอ่ ยได้ตดิ ต่อสือ่ สารออกไป เหลือเอาไว้ แค่เพื่อนไม่กี่สิบคนที่ยังติดต่อและพบเจอกันอยู่ พอลบเสร็จและนั่งดูลิสต์อีกครั้ง รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกที่วันๆ หนึ่งมีเพื่อนที่ต้องพูดคุยอยู่ไม่มากนัก แต่คุยทีไรแล้วรู้สึกดีด้วยทุกครั้ง และเจอหน้ากันได้ ทุกครัง้ เมือ่ คิดถึงหรือมีเรือ่ งเดือดเนือ้ ร้อนใจ ไม่จำเป็นต้องมีลสิ ต์รายชือ่ เพือ่ นยาวเหยียด เพือ่ แสดงว่ามีเพือ่ นเยอะ แต่ไม่คอ่ ยมี ‘ความเป็นเพือ่ น’ มากนัก แบบนีเ้ องละมัง้ ที่เขาเรียกว่า เพื่อน กับมิตรภาพ ฟังเผินๆ อาจดูคล้ายกัน แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งต่างกัน เราอาจมีเพื่อนได้หลายคน แต่มิตรภาพไม่ได้เกิดกับเพื่อนทุกคนที่เรามี เรื่องลบคนออกจากลิสต์อาจฟังดูสุดโต่งไปสักหน่อยสำหรับคนอื่น ที่อาจจะเลือกวิธีเก็บลิสต์ไว้แบบนั้น เพราะคิดว่าเมื่อไหร่อยากจะทักก็ทัก ไม่เห็นเป็นไรเลย ดีกว่าไปลบออกจากลิสต์ให้เสียน้ำใจกันเปล่าๆ แต่ผู้เขียนไม่คิดแบบนั้น ไม่ใช่ตั้งใจจะสุดโต่งขวางโลกอะไรหรอก แต่คิดว่าการลบคนที่เราไม่สนิทออกจากลิสต์มันก็เพื่อ ความสะดวกในการพูดคุยกับคนทีจ่ ำเป็นจริงๆ และไม่ใช่เรือ่ งคอขาดบาดตายอะไร เพราะถ้าลองว่าไม่สนิทกันละก็ การอยูห่ รือไปจากลิสต์ของเรามันก็คงไม่ได้สร้างความ แตกต่างอะไรในชีวติ เขามากนัก หรือเผลอๆ เขาอาจจะไม่เคยสนใจการมีเราอยูใ่ นลิสต์เลยก็ได้ อีกอย่าง หากคนทีท่ ำโปรแกรม MSN เขาตัง้ ใจให้มปี มุ่ Delete ก็หมายความ ว่าเขาก็คงคาดพฤติกรรมผู้ใช้เอาไว้ล่วงหน้า (บนพื้นฐานความต้องการและธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละ) ว่าคนเราเมื่อมันมีวันเพิ่มเพื่อนใหม่ๆ ในลิสต์ได้ มันก็ต้องมีวัน อยากจะลบคนออกจากลิสต์ได้ เพราะธรรมชาติคนเราก็มีอยู่เท่านี้ คบได้ ก็เลิกคบได้ เคยสนิทกัน ก็ใช่ว่าต้องสนิทกันแบบนั้นไปตลอดชีวิตเสียเมื่อไหร่ แต่อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนก็ไม่ปฏิเสธว่า ในทางตรงกันข้าม การลบคนรูจ้ กั ออกจากลิสต์กอ็ าจจะทำให้คนนัน้ รูส้ กึ ไม่ดอี ยูบ่ า้ ง (หากเขารูข้ น้ึ มา) แต่ประเด็นทีผ่ เู้ ขียนอยากตัง้ คำถามก็คอื เป็นไปได้ ไหมว่าเอาเข้าจริงทีค่ นเรารูส้ กึ ไม่ดเี มือ่ ถูกลบออกจากลิสต์ ก็เพราะมันไปกระทบความสำคัญของตัวเองไม่ทางใดทางหนึง่ เช่น ถือดีอย่างไรมาลบฉันออกไปยะ? แต่ไอ้ที่ออนไลน์ มาเป็นปีๆ ก็ไม่ยักจะเคยคุยกัน ขณะเดียวกัน ลองคิดง่ายๆ ว่า ก็ถ้าหากคุณสนิทกับใครสักคนมากพอ ทำไมคุณถึงจะไม่ทัก ไม่คุยกับเขาเลยล่ะ? ถ้าจะบอกว่าลบไป แล้วมันเสียน้ำใจ ก็ทำไมไม่ถนอมน้ำใจและดูแลความรูส้ กึ กันตอนทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นลิสต์เพือ่ น แทนทีจ่ ะมาหาว่าเพือ่ นไม่ถนอมน้ำใจวันทีเ่ ขาคิดแล้วว่าคุณไม่ใช่เพือ่ น? ถ้าเราไม่ลองลบคนที่ไม่สำคัญกับชีวิตออกไป เราจะไม่รู้เลยว่าเราเหลือคนสำคัญอยู่ในชีวิตเราจริงๆ กี่คน แล้วกับใครบางคนที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะลบไปนั้น เชือ่ เถอะว่าเขาอาจจะไม่สนใจสิง่ ทีเ่ ราทำเลยโดยสิน้ เชิง บางคนอาจจะมีคำถามว่า แล้วถ้าวันหนึง่ เขาหรือเราอยากจะติดต่อกันขึน้ มาล่ะ ไม่ยง่ิ วุน่ วายตามหาตัวกันแย่หรือ... แต่ถามจริงๆ เถอะว่า การตามหากันเสียบ้าง มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นหรอกหรือ? การติดตามหรือค้นหาเพื่อนสักคนมันน่าจะทำให้เรารู้ว่าเขาสำคัญกับเราแค่ไหน? เราอยากคุยกับเขามากไหม? เพราะถ้าเขาไม่ได้สำคัญถึงขนาดนั้น เราก็จะรู้เองว่าเราคุยกับคนอื่นได้ทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นเขาก็ได้ อย่างน้อยการตามหามันก็พิสูจน์ ได้อย่างหนึ่งว่า มีคนรู้ว่าเรา ‘หายไป’ คืนนั้นหลังจากไล่ลบคนออกจากลิสต์ไปแล้วสักพัก ผู้เขียนก็พบว่า คนที่ถูกลบออกยังแบ่งเป็นคนอีกสองประเภทหลักๆ อีกด้วยคือ คนที่เราลบเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องวนเวียนกันในชีวิตอีก กับคนที่เราลบเพื่อวันหนึ่งจะกลับมาพบกันอีก ในวันที่… เราสำคัญกับเขามากพอ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 111 วันที่ 3 - 9 กันยายน 2553

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10

06

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

42

10 INTERVIEW

พบกับฝรั่งหัวใจไทยที่ ปั ่ นจั ก รยานรอบโลก เพื่อประกาศความรักที่ มีต่อในหลวง แล้วชื่อ ของ อลัน เบท จะติด อยู ่ ในใจคุ ณ ไปตลอด กาล

16 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

18 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

20 SHOPPING

อย่ า มั ว แต่ แ ต่ ง ตั ว สไตล์ไก่กาอาม่าอากง รี บ อั พ เดตแฟชั ่ น แนว สตรีทไปใส่แข่งสวยกับ เพื่อนดีกว่า

26 HOME MADE

พบกั บ บ้ า นสวยใน แบบฉบั บ ที ่ ไ ม่ ห วาน มาก แต่ก็ไม่ได้แมนจน สุดขั้ว ของ ชนัญญา อภิวฒ ั น์พงศ์ อินทีเรียร์ ดีไซเนอร์คนเก่ง

30 34 40 42 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- พู ด คุ ย กั บ ปั จ ฉิ ม า

26 Happy ที่ได้เจอ adB ทุ ก ครั ้ ง ตามสถานที ่ ฮ ิ ป ๆ ต่ า งๆ เป็ น ฟรี ก ๊ อ บปี ้ ท ี ่ น ่ า สะสมเป็นอย่างยิ่ง เลยชัก ติดใจ อยากเป็นสมาชิกซะ แล้ ว ล่ า สุ ด ติ ด ใจบทสั ม ภาษณ์ ค ุ ณ เมย์ เจ้าของร้าน After You ที่ฝากวาทะเด็ดๆ

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

16

บริ ห ารธุ ร กิ จ นำเข้ า เฟอร์ น ิ เ จอร์ อ ย่ า งไร ให้ก้าวหน้า ณรงค์ชัย จิราพาณิชกุล มีคำตอบ ให้คุณ!

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

ธนสั น ติ อธิ บ ดี ก รม ทรัพย์สินทางปัญญา ที ่ จ ะมาบอกถึ ง ความ สำคั ญ ของทรั พ ย์ ส ิ น ทางปัญญาที่คุณควรรู้

ในเรื่องของการยอมรับคำวิจารณ์ของผู้อื่น กับตัวเองก็พอแล้วครับ ที่สำคัญยังส่งผ่าน ซึ่งจะว่าไปเรื่องแบบนี้ก็เฉียดเส้นยาแดง เรื่องดีๆ ให้กับคนที่เรารักได้ด้วยครับ ผ่าแปดเหมือนกันระหว่างคำวิจารณ์ กับ ยังไงก็ตง้ั ตารอสิง่ ดีๆ จาก adB ต่อไป คำติ (ฉิน) เรียกได้ว่าทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่าง -เจษฎา จิระภาสพงศ์ ต้องมีความเป็นกลาง ซึ่งเรื่องนี้แหละ เรื่อง ใหญ่ซะด้วย อย่างน้อยคนอ่านอย่างผม ก็ขอซึมซับเรื่องดีๆ ที่พร้อมจะมาปรับใช้

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE

THE RANKING

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง (เพิร์ค)

10 ประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดในเอเชีย

คุ ณ คิ ด อย่ า งไรกั บ ข่ า วการพนั น ฟุตบอลในเด็กอนุบาล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

อินโดนีเซีย 8.5

เวียดนาม 8.4

จีน 7.9

ฟิลิปปินส์ 6.8

อินเดีย 6.5

ไทย 6.1

มาเลเซีย 5.8

เกาหลีใต้ 4.1

ไต้หวัน 3.8

ฮ่องกง 2.8

THE POLL

ที่มา : กรุงเทพโพลล์

เกณฑ์ที่ประชาชนใช้ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา เลือกผู้ที่มีผลงาน แก้ปัญหาของชุมชน

เลือกผู้ที่ไม่มีประวัติ ด่างพร้อยเรื่องทุจริต

เลือกผู้ที่มี ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

อื่นๆ อาทิ เลือกตาม ความชอบในตัวบุคคล เลือกผู้ที่ให้ผลประโยชน์ ตอบแทนมากที่สุด

43.4% 18.2%

เลือกจาก พรรคการเมืองเป็นหลัก

18.0%

11.3%

5.8%

เลือกตาม พ่อแม่ ญาติพี่น้อง

3.3%

เ ด็ ก ไ ท ย มี ร ะ ดั บ ไ อ คิ ว ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับ มาตรฐานสากล โดยเด็ก อายุระหว่าง 6-12 ปี พบว่ า มี ร ะดั บ ไอคิ ว อยู่ ที่ 87 จุด ขณะที่เด็กอายุ ระหว่าง 13-18 ปี พบว่ามี ระดับไอคิวที่ 88 จุด ที่มา : กรมสุขภาพจิต มีการเรียกคืนไข่ไก่จากองค์กรอาหารและยาของ สหรัฐฯ (เอฟดีเอ) ครัง้ ใหญ่ทส่ี ดุ ในประวัตศิ าสตร์ โดยในขณะนี้ทั่วทั้งสหรัฐฯ มียอดเรียกคืนสูงถึง 500 ล้ า นฟอง เนื ่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของ แบคที เ รี ย แซลโมเนลลาที ่ ม ี พ าหะเป็ น หนู และอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงในผู้ที่ บริโภคไข่ไก่ได้ ที่มา : www.afp.com

SURVEY

เมือ่ ไม่นานมานีเ้ จ้าหน้าที่ ทางการของจี น ได้ ท ำ ก า ร ต ร ว จ ยึ ด น ม ผ ง ปนเปื้ อ นสารเมลามี น จากผู้ผลิตนม 4 ยี่ห้อ อีกถึง 103 ตัน ในมณฑล เหอเปย์ ฉ่ า นซี และ เทียนจิน หลังตรวจพบ ว่ามีสารเมลามีนสูงกว่า กำหนด 500 เท่า ที่มา : www.xinhuanet.com

ทุ ก วั นนี ้ ป ระเทศไทย ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ อ ก ไซ ด ์ ข ึ ้ น สู ่ ช ั ้ น บรรยากาศปี ล ะ 172 ล้ า นตั น โดยชาว กรุงเทพฯ ปล่อยก๊าซ คาร์ บ อนไดออกไซด์ เฉลี ่ ย คนละ 7.3 ตั น ต่อปี ที่มา : www.ippc.int

ผู้หญิงไม่ควรจะบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อวัว เนื้อแกะซ้ำกันเกินวันละ 2 มื้อ ไม่เช่นนั้นอาจจะ ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 ที่มา : www.intelihealth.com

“รูส้ กึ แย่คะ่ ผูป้ กครอง ควรสอนให้เด็กรู้ว่าการ พนันเป็นสิ่งไม่ดี และไม่ ควรยุ่งเกี่ยวด้วย” นันท์นภัส ชำนิจ 29 ปี, Music Programmer “ตกใจกับเรือ่ งนีม้ าก ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ทำอะไรกัน อยู่ แทนทีเ่ ด็กจะได้เริม่ ต้น กั บ สิ ่ ง ดี ๆ กลั บ ต้ อ งมา เปื้อนอบายมุข” นัฐยา จรรยาอุดม 29 ปี, ผูป้ ระกาศข่าววิทยุ “รู ้ ส ึ ก ไม่ เหมาะสม ควรหางานอดิเรกอย่าง อื่นทำดีกว่า” สมภพ เพ็ชรชะนะ 26 ปี, Senior Draftman “ไม่เหมาะสมอย่าง ยิง่ ควรมีการแก้ปญ ั หานี้ โดยด่วน” อนุตร จงไทยรุง่ เรือง 25 ปี, Visualize “น่ า เป็ น ห่ ว งมาก ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองควร หาทางแก้ไขเรื่องนี้ร่วม กันโดยเร็ว” อโณทัย ไชยเชียงของ 33 ปี, มัคคุเทศก์ “รู้สึกว่าอนาคตของ ชาติคงจะมีการพนันเสรี และบ่ อ นถู ก กฎหมาย ในไม่ช้า” เกียรติศักดิ์ บานโพธิ์ทอง 28 ปี, Interior Design


6

• ชายชาวซูดานกำลังช่วยกันขุดหาแร่ทองในทะเลทรายใกล้กับหมู่บ้าน al-Shirik ทางตอนเหนือของซูดาน ซึ่งปัจจุบันนี้ พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศซูดานกำลังอยู่ในภาวะตื่นทอง หลังจากราคาทองคำในตลาดโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบ กับมีการคิดค้นเครื่องตรวจจับแร่ทองคำได้สำเร็จ ผู้คนจึงแห่กันไปขุดทองเพื่อหวังจะสร้างฐานะให้ร่ำรวย - AFP

PEOPLE

• เด็กชาวจีนวัย 10 เดือน ซึ่งหนักกว่า 20 กิโลกรัม คนนี้ สร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาคุณหมอที่ได้มาตรวจสุขภาพของ หนูน้อยเป็นอย่างมาก เพราะแม้จะมีน้ำหนักมากเทียบเท่ากับเด็กอายุ 6 ขวบ แต่หนูน้อยก็มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่ได้เป็นอาการอ้วนที่ เกิดจากการเป็นโรคแต่อย่างใด - AFP

LIFESTYLE

POLITICS

แฟมิลแี มนตัวจริง! หนุม่ จีนไร้แขน ใช้นวิ้ เท้าบรรเลงเปียโนคลาสสิก ชาวพืน้ เมืองอะบอริจนิ นายกฯ อังกฤษเห่อลูกสาวคนใหม่

ฟลอเรนซ์ โรส เอนเดลเลียน คาเมรอน คือชือ่ ของทายาทลำดับที่ 4 ของครอบครัว ผู้นำอังกฤษ เดวิด คาเมรอน กับภริยา ซาแมนธา คาเมรอน โดยลูกสาวของนายกฯ อังกฤษ คลอดก่อนกำหนดเล็กน้อยเมื่อ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดย การผ่าคลอดที่โรงพยาบาลรอยัล คอร์น วอลล์ ในเมืองทรูโร มลฑลคอร์นวอลล์ ด้วยน้ำหนัก 6 ปอนด์ 1 ออนซ์ และออก จากโรงพยาบาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม สำหรับชื่อกลาง เอนเดลเลียน ของทายาทคนใหม่ น ั ้ น มาจากชื ่ อ เซนต์ เอนเดลเลียนที่อยู่ในหมู่บ้านคอร์นิชทาง ตอนเหนือของอังกฤษ ทีซ่ ง่ึ ผูน้ ำอังกฤษและ ภริยาเดินทางไปพักร้อนวันหยุดสุดสัปดาห์ เมือ่ ปีทแ่ี ล้ว ทัง้ นี้ ลูกคนแรกของครอบครัว คาเมรอนนั้นมีชื่อว่า ไอแวน ที่เพิ่งเสียชีวิต ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 จาก อาการแทรกซ้อนของโรคลมบ้าหมู ส่วน บุตรธิดาอีก 2 คน มีชื่อว่า แนนซี (4 ปี) และอาร์เธอร์ (2 ปี)

ต้องขอชืน่ ชมกับกำลังใจอันเปีย่ มล้นของ หลิว เหวย หนุม่ จีนไร้แขน ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนด้วยการใช้นิ้วเท้าบรรเลงเปียโน เพลงคลาสสิกในการแข่งขันรายการ China’s Got Talent โดยหนุ่มปักกิ่ง วัย 23 ปี ต้องสูญเสียแขนทั้งสองข้างไปตั้งแต่อายุได้เพียง 10 ขวบ จากไฟฟ้าดูดระหว่างเล่นเกมซ่อนหากับเพือ่ นๆ ทีโ่ รงเรียน อย่างไรก็ตาม หลิว เหวย ก็ไม่ยอมแพ้ตอ่ โชคชะตา โดยในรายการ China’s Got Talent เขาได้ทำให้ผู้ชมหลายพันคนรวมไปถึงผู้ชมทางบ้านอีกนับแสนคน ทัว่ ประเทศจีนถึงกับหลัง่ น้ำตา หลังจบการบรรเลงเปียโนบทเพลง Mariage D’amour ของ ริชาร์ด เคลเดอร์มอง ด้วยนิ้วเท้าทั้งสองข้างของเขา ทัง้ นี้ หลิวบอกว่า แม้เขาจะเสียแขนทัง้ สองข้างไป แต่เขาก็ไม่ทกุ ข์และคิดว่าคนอย่างเขามีทางเลือกได้ เพียง 2 ทาง เท่านั้น คือ หมดอาลัยกับชีวิตและรอวันตายไปอย่างสิ้นหวัง กับอีกทางหนึ่งคือ ต่อสู้ชีวิตให้สุดๆ ไปเลยด้วยทุกสิ่งที่ยังเหลืออยู่ (ชมการเดี่ยวเปียโนของเขาได้ที่ http://youtu.be/ Y7CeoUZbW3Y)

CULTURE พบซากเมืองโบราณกว่า 3,500 ปี กลางทะเลทรายในอียปิ ต์

นาย จอห์น ดาร์เนล หัวหน้าคณะนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัย เยล ประเทศอียปิ ต์ ระบุวา่ ค้นพบซากเมืองโบราณอายุกว่า 3,500 ปี ตั้งอยู่ในบริเวณโอเอซิสทางทะเลทรายตะวันตก ห่างจากกรุงไคโร ไปทางใต้ราว 200 กิโลเมตร โดยทางทีมงานเผยว่าเป็นการค้นพบ โดยบังเอิญระหว่างทำการร่างแผนทีเ่ ส้นทางโบราณ ทัง้ นี้ รายละเอียด ระบุว่าเป็นร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานของเส้นทางคาราวานระหว่างลุ่มแม่น้ำไนล์กับโอเอซิส ฝั่งตะวันตกและแผ่ขยายไปไกลถึงเมืองดาร์ฟูร์ในประเทศซูดาน ซึ่งเมืองดังกล่าวเจริญถึงขีดสุดใน สมัยราชอาณาจักรกลาง (1786-1665 ปีก่อนคริสตกาล) นอกจากนี้ ทีมสำรวจยังค้นพบร่องรอย การทำขนมปัง เช่น เตาอบ 2 เตา และแป้นหมุนสำหรับทำภาชนะใส่แป้งขนมปัง โดยการค้นพบ ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเมืองดังกล่าวเคยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารในพื้นที่แถบนี้มาก่อน

ได้รบั เลือกเป็น ส.ส. ครัง้ แรก

ในประวัตศิ าสตร์ออสซี

เป็นทีร่ กู้ นั ว่าในอดีตทีผ่ า่ นมา ชนเผ่าอะบอริจนิ ทีเ่ ป็นเจ้าของแผ่นดินออสเตรเลียทีแ่ ท้จริงนั้นต้อง ทนทุ ก ข์ จ ากการถู ก ไล่ ล ่ า จากคนผิ ว ขาวที ่ พยายามจะเข้าไปยึดครองประเทศมาเป็นเวลา นาน อย่างไรก็ตาม คาดว่าอีกไม่นานการยอมรับ ชนเผ่าอะบอริจินของชาวออสเตรเลียจะเป็นไป ในทางที่ดีขึ้น เห็นได้จากกรณีของ นาย เคน ไวแอ็ตต์ วัย 57 ปี ชาวพืน้ เมืองอะบอริจนิ ที่ได้ รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคน แรกในประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรเลีย โดยเขาได้ชยั ชนะจากการเลือกตัง้ ทีเ่ มืองฮาสลัก ในฐานะตัวแทนพรรคเสรีนยิ ม ซึง่ เขากล่าวว่า “ผมผ่านทุกอย่างมาแล้วในชีวติ ทัง้ การเติบโตใน ฐานะชาวอะบอริจนิ ผ่านยุคสมัยต่างๆ มานาน ผมอยากให้เราเดินหน้า ต่ อ ไป สิ ่ ง สำคั ญ ที่สุดคือทางใดที่จะ ทำให้ประเทศเดิน ไปข้างหน้า โดย คิดถึงสิง่ ทีเ่ รามีและ สังคมทีเ่ ราอาศัยอยู”่

ENTERTAINMENT

‘คอปโปลา’ พา The Godfather ขึน้ รับออสการ์แห่งความสำเร็จ

ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา ผูก้ ำกับจอมเก๋าของหนังไตรภาคชุด The Godfather ได้รบั รางวัลเกียรติยศจากสถาบันศิลปวิทยาการภาพยนตร์ ผูจ้ ดั มอบรางวัลออสการ์ ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพภาพยนตร์ดเี ด่น หรือทีว่ งการภาพยนตร์รจู้ กั กันดีในชือ่ รางวัล Irving Thalberg Memorial Award โดยจะมีพิธีมอบรางวัลขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา รางวัลเออร์วิง ธาลเบิร์ก เมมโมเรียล ที่คอปโปลาได้รับคือรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมี ผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพระดับสูงในการผลิตภาพยนตร์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมี ฌอง ลุก โกดาร์ด ผู้กำกับ ชาวฝรัง่ เศสวัย 79 ปี อีกคนทีไ่ ด้รบั รางวัลเกียรติยศในครัง้ นีด้ ว้ ย โดย ฌอง ลุก โกดาร์ด ถือว่าเป็นผูก้ ำกับคนสำคัญของแวดวง คนทำหนังคลื่นลูกใหม่ในฝรั่งเศส ซึ่งตัวเขาก็มีผลงานการกำกับภาพยนตร์ที่ครองใจนักดูหนังทั่วโลกอยู่มากมายด้วยเช่นกัน


• พนักงานดูแลแผนกสุขภัณฑ์ของบริษัท Daiwa House ในกรุงโตเกียว กำลังสาธิตการทำงานของห้องน้ำอัจฉริยะให้นักข่าวทึ่ง กันไปตามๆ กัน เพราะนี่คือห้องน้ำที่จะคอยบอกถึงระดับสุขภาพร่างกายของคุณ โดยใช้วิทยาการแบบเดียวกับในห้องแล็บใน โรงพยาบาล ก่อนหน้านี้ในแวดวงการผลิตห้องน้ำมักจะทำให้ทั่วโลกอ้าปากค้างกับความทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ที่มีกลิ่นหอมได้เอง หรือห้องน้ำที่สร้างเสียงต่างๆ นานาในกรณีที่ผู้เข้าอายต่อเสียงอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ - AFP

• หน้าร้อนนี้ ทางการอิตาลีเกิดปิ๊งไอเดียสุดเท่ นำสุนัขกว่า 300 ตัว มาฝึกเป็นสุนัขกู้ชีพทางน้ำ เพื่อคอยเป็นผู้ช่วยยามชายฝั่ง ในการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลและอาจเกิดอันตรายจากการจมน้ำ ซึ่งขั้นตอนการฝึกสุนัขกู้ชีพนี้ก็ต้องลงพื้นที่จริง ในทะเลที่ชื่อ Tyrrhenian ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโรมไปทางเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร ข่าวว่าสุนัขแต่ละตัวเข้ารับการฝึกอย่าง ขะมักเขม้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี - AFP

SPORT

มิเชล วี ยิม้ รับแชมป์ครัง้ ทีส่ องให้ตวั เอง

มิเชล วี สาวน้อยชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี คว้าแชมป์ให้ตัวเองได้สำเร็จจากการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการซีเอ็น แคนาเดียน วีเมนส์ โอเพน สนามเซนต์ ชาร์ลส คันทรี คลับ มานิโตบา ประเทศแคนาดา โดยจบการ แข่งขันที่สกอร์รวมทั้งสิ้น 12 อันเดอร์พาร์ ทำให้คว้าแชมป์เป็นรายการที่สองในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเธอได้เป็น ผลสำเร็จ คว้าเงินรางวัลไปทั้งสิ้นกว่า 337,500 เหรียญ หรือประมาณกว่า 11 ล้านบาท โดยอันดับที่ 2 และ 3 ของ รายการนี้เป็นของ ลี จียอง เพื่อนร่วมชาติ กับ ซูซานน์ เพ็ตเตอร์เซน แชมป์เก่าจากนอร์เวย์ ตามลำดับ

งานอดิเรกสุดเพี้ยน

งานอดิ เรกสำหรั บ คนทัว่ ไปอาจจะหมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อความ เพลิ ด เพลิ น และทำได้ ง่ายๆ ไม่ว่าจะถักนิตติ้ง วาดรูป แต่สำหรับคนเหล่านีง้ านอดิเรกเป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อน กว่านั้น และบางทีก็ยากจะเลียนแบบเหลือเกิน • เริ่มต้นที่ Paul Yarrow หนุ่มชาวลอนดอน กับงาน อดิเรกของเขาคือการโผล่หน้าเข้าไปอยูใ่ นจอทีวี ไม่วา่ จะ เป็นรายงานข่าวของ BBC, ITV, ช่อง 4 หรือ Sky News ชายคนนี้เคยโผล่หน้าไปอยู่เบื้องหลังผู้สื่อข่าวมาแล้ว ทั้งนั้น ที่เขาชื่นชอบที่สุดคือการรายงานข่าวแบบสดๆ แถมยังไม่เกี่ยงสถานที่และเวลาอีกต่างหาก • ถ้ามีการจัดอันดับงานอดิเรกทีใ่ จบุญทีส่ ดุ ในโลก รับรอง ว่า Reed Sandridge คงได้อยู่ในอันดับต้นๆ ไม่แพ้ใคร เพราะหลังจากที่เขาตกงาน และได้รับเงินชดเชย ทำให้

ANIMAL องค์กรคุม้ ครองสัตว์ปา่ ชมไทย

ตรวจพบลูกเสือในกระเป๋าทีส่ วุ รรณภูมิ เครือข่ายเฝ้าระวัง การค้าสัตว์ป่า หรือ TRAFFIC ชืน่ ชมพนักงาน ท่าอากาศยานไทย ทีพ่ บ พิ ร ุ ธ สั ม ภาระใบหนึ ่ ง และเมื่อเอกซเรย์ตรวจสอบภายในถึงกับผงะ เมือ่ พบลูกเสือตัวเล็กทีย่ งั มีชวี ติ อยูซ่ อ่ นในหีบหนัง โดยใช้ของเล่นเด็กปกคลุมทับตบตาเจ้าหน้าที่ อีกที จึงได้ประสานไปทางเครือข่ายฯ ให้สง่ เจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจสอบว่ามีการนำลูกเสือมาจากที่ไหน ทั้งนี้ คริส อาร์ เชเฟิร์ด รองผู้อำนวยการฝ่าย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ TRAFFIC ยกย่อง เจ้าหน้าที่ไทยที่ตรวจพบความพยายามลักลอบ ส่งออกสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และเตือนว่ากรณีนี้ ชีใ้ ห้เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเพิม่ มาตรการ ตรวจตราอย่างเข้มงวดและลงโทษให้หนักหน่วงขึน้

เขาค้นพบงานอดิเรกใหม่ นัน่ ก็คอื การแจกเงินคนอืน่ 10 ดอลลาร์ฯ ในทุกๆ วัน ถ้าเขาเห็นใครก็ตามทีน่ า่ จะต้องการ ความช่วยเหลือ เขาจะเดินเข้าไปให้เงิน 10 ดอลลาร์ฯ แบบไม่หวังผลตอบแทน แต่สิ่งที่เขาได้ก็คือความสุขใจ วันนี้เขาส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งการให้ด้วยการสร้าง เว็บไซต์ http://yearofgiving.org/ เพือ่ เล่าเรือ่ งราวแห่งการให้ ตลอด 365 วัน ด้วย • ปิดท้ายกันที่ Vic Kleman ซึ่งวัย 78 ปี ของเขาไม่เป็น ปัญหากับงานอดิเรกสุดท้าทาย นั่นก็คือการขึ้นรถไฟ เหาะตีลังกานั่นเอง ซึ่งถ้าขึ้นกันครั้งสองครั้งคงไม่แปลก เท่าไหร่ แต่คุณปู่ Vic เคยขึ้นเครื่องเล่นที่ว่านี้มากถึง 90 ครั้ง ใน 1 วัน ส่วนถ้านับทั้งชีวิตเขาขึ้นมาแล้วถึง 4,000 ครั้ง เขาเผยว่าเขาเริ่มขึ้นรถไฟเหาะมาตั้งแต่ ปี 1959 และมักจะขึน้ ประมาณ 20 รอบ ต่อการไปเทีย่ ว สวนสนุกหนึ่งครั้งเลยทีเดียว

“คณะกรรมการต้ อ ง ทำงานท่ า มกลางความ ขั ด แย้ ง ระหว่ า งหลายสี ห ล า ย ค น ก็ บ อ ก ว่ า เปลืองตัว แต่เราก็อายุปนู นี้ จะไม่ ท ำอะไรเพื่ อ ชาติ กั น บ้างเลยเหรอ จะรักษาเนื้อ รักษาตัวไปทำไมกัน” ดอกเตอร์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะ ‘ประธานคณะ กรรมการศึกษาแนวทาง แก้ไขรัฐธรรมนูญและ กฎหมาย’ หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ 29 สิงหาคม 2553

GREEN PLEASE นักวิจยั ไทยในญีป่ นุ่ แนะใช้ถา่ นบำบัดน้ำเสีย เห็นผลเร็ว ราคาถูก

ปัญหาน้ำเสียอาจเรียกได้วา่ เป็นไม้เบือ่ ไม้เมาตลอดกาลกับบรรดานักวิจยั ที่ต้องเร่งคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี อย่างไรก็ตาม ปัญหานีก้ ย็ งั พอมีทางออก เมือ่ ดอกเตอร์ ชัยสิทธิ์ กำธรกิตติกลุ วิศวกรอาวุโส บริษัท โอลิมปัส ดิจิทัล ซิสเตม ดีไซน์ จากประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึงเทคโนโลยีเส้นใยคาร์บอนในระหว่างงานประชุมวิชาการ Thai Professionals Conference 2010: Green Thailand และก้าวต่อไปของความร่วมมือระหว่างการ อุดมศึกษาไทยและนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศว่า ขณะนี้ในประเทศญี่ปุ่นมีการนำเทคโนโลยีเส้นใย คาร์บอนมาทดลองใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึง่ พบว่าได้ผลดีมาก โดยคุณสมบัตทิ ส่ี ำคัญของเส้นใยคาร์บอน คือ ช่วยให้สารเคมีมาเกาะตัวได้อย่างดี อีกทั้งผลการทดลองยังพบว่า เส้นใยคาร์บอนสามารถทำให้ ปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ำลดลงมากกว่า 50% ภายใน 1 วัน ซึ่งสำหรับประเทศไทยก็อาจจะลองนำ ถ่านซึ่งเป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันมาทำงานวิจัยก็อาจจะทำให้ได้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำแบบใหม่ที่มี ต้นทุนราคาถูกต่อไป

ดื่มน้ำสองแก้วก่อนทานข้าวลดน้ำหนักได้

Did You Know?

3 กันยายน 2428 - พระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมคคาธี) ได้รับ ตำแหน่งเป็นเจ้ากรมแผนที่คนแรก ของสยามประเทศ 4 กันยายน 2500 - ผู้ว่าการรัฐ ของมลรั ฐ อาร์ ค ั นซอฝ่ า ฝื นคำสั ่ ง ของศาลยุ ต ิ ธ รรมแห่ ง สหรั ฐ อเมริกา โดยไม่ยอมให้นักศึกษา แอฟริกัน-อเมริกัน 9 คน ที่รู้จักกัน ในชื่อลิตเติลร็อกไนน์ เข้าศึกษาใน โรงเรียนมัธยมลิตเติลร็อก 5 กันยายน 2448 - มีการลงนาม ในสนธิสัญญาพอตส์เมาต์ในมลรัฐ นิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ซึ่ง ถือเป็นการยุตสิ งครามรัสเซีย-ญีป่ นุ่ อย่างเป็นทางการ 6 กันยายน 2498 - ชาวตุรกีบุก โจมตีชนกลุ่มน้อยชาวกรีกในนคร อิสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่าง เหตุการณ์การสังหารหมู่ที่อิสตันบูล 7 กันยายน 2478 - วันเกิด พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ อดีตเลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตหัวหน้า พรรคมหาชน และปัจจุบันสังกัด พรรคชาติไทย 8 กันยายน 2552 - แจบอม สมาชิกวง 2PM ได้ประกาศขอตัว ออกจากวงหลังได้ประสบปัญหา จากการวิ พ ากษ์ ว ิ จ ารณ์ อ ย่ า ง รุนแรงที่เขาเคยแสดงความคิดเห็น ดูถูกคนเกาหลีไว้เมื่อ 4 ปีก่อน 9 กันยายน 2548 - จิตรลดา ตันติวาณิชยสุข หญิงสาวโรคจิตเภท ไล่ แ ทงเด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย น เซนต์โยเซฟ สีลม 4 คน ได้รับ บาดเจ็ บ ในช่ ว งเช้ า ก่ อ นโรงเรี ย น เข้า

นักวิจัยจาก Virginia Polytechnic Institute and State University เผยผลการวิจัยว่า การดื่มน้ำประมาณ 2 แก้ว ก่อน รับประทานอาหารจะช่วยลดน้ำหนักได้ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง 48 คน โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกให้ดื่มน้ำ 2 แก้ว ก่อนรับประทานอาหาร ส่วนอีกกลุ่มไม่ต้องดื่ม ซึ่งทั้งสองกลุ่มรับประทานอาหารไขมันต่ำในปริมาณที่เท่ากัน หลังการ ศึกษา 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มแรกน้ำหนักลดประมาณ 7 กิโลกรัม ส่วนกลุ่มที่สองลดลงเพียง 5 กิโลกรัม เท่านั้น


10


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร อลัน เบท นักปั่นจักรยานชาวอังกฤษ วัย 45 ปี อาจไม่ใช่ชื่อที่จะ ทำให้คนไทยตื่นเต้นหรือให้ความสนใจเท่าไหร่ เพราะคนชื่อ อลัน นามสกลุ ล เบท ที่ เ ป็ น คนอั ง กฤษ แถมคลั่ ง ไคล้ ก ารปั่ น จั ก รยาน ไม่ ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยสำหรับประเทศไทยอันประกอบไปด้วย คนกว่า 60 ล้านคน ต่อให้เขาแต่งงานกับภรรยาชาวไทย มีลกู หนึง่ คน และตั ด สิ น ใจตั้ ง รกรากอยู่ ที่ อ ำเภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย ด้วยเอ้า ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่พวกเราคุ้นชิน เพราะได้ยิน มานานนม เพราะเขาไม่ใช่ฝรั่งคนแรกที่มีวิถีชีวิตแบบนี้ แน่นอน... ถ้าเรือ่ งราวของอลันเล่าจบภายในไม่กบี่ รรทัดข้างบนนี้ เราอาจไม่จดจำเขาอีกเลยก็ ได้ แต่... ไม่ใช่กับ อลัน เบท คนที่คุณกำลังจะได้อ่านเรื่องราวของ เขาในหน้าต่อไปนี้ เพราะเขาคือ อลัน เบท ฝรั่งที่ทำลายสถิติโลก ไว้ ม ากมายด้ ว ยการปั่ น จั ก รยานทางไกล เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว หรื อ ในหลวงของปวงชนชาวไทย โดยเขาจะเริ่มปั่นจักรยานในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี และทำมา แล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปี 2549 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ระยะทาง 760 กิโลเมตร ใช้เวลา 26.04 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 ปี 2550 เส้นทางภูเก็ต-กรุงเทพฯ ระยะทาง 860 กิโลเมตร ใช้เวลา 29.15 ชั่ ว โมง ครั้ ง ที่ 3 เส้ น ทางอำเภอเชี ย งของ เข้ า ตั ว เมื อ งเชี ย งราย ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาไป 2.42 ชั่วโมง ความเร็วเฉลี่ย 43.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ภารกิจล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ คือการปั่น จักรยานรอบโลก เพื่อประกาศความรักและความภักดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้ง และรอบโลกที่ว่าก็คือระยะทางกว่า 29,000 กิโลเมตร ผ่านทั้งหมด 18 ประเทศ อันได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิ ง คโปร์ ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา อาร์ เ จนติ น า อุ รุ ก วั ย บราซิ ล โปรตุ เ กส สเปน ฝรั่ ง เศส อั ง กฤษ

โมนาโก อิตาลี กรีซ อินเดีย รวมทั้งหมด 5 ทวีป ทั้งหมดนี้ใช้เวลา 113 วัน ทำลายสถิติโลกที่เคยมีคนทำไว้ที่ 194 วั น และกำลั ง อยู่ ใ นช่ ว งที่ ข อบั น ทึ ก เป็ น สถิ ติ โ ลกใหม่ ใ น กินเนสส์บุ๊ก ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่นานนี้ ย้ ำ อี ก ครั้ ง ว่ า ทั้ ง หมดนี้ เ ขาทำเพื่ อ ประกาศความรั ก ที่ มี ต่ อ ในหลวง ซึ่งตลอดระยะทาง 29,500 กิโลเมตร นั้น อลันบอกเล่าถึง สิ่ ง ที่ เ ขาทำนั บ ร้ อ ยๆ ครั้ ง กั บ ผู้ ค นที่ เ ขาผ่ า นพบ ในจำนวนคน มากมายนั้น บ้างก็ชื่นชมและเข้าใจ บ้างก็ ไม่เข้าใจว่าเขาทำไปเพื่อ อะไร แต่อลันบอกว่า เขารู้ว่าเขากำลังทำอะไร และมันมีความหมาย กับตัวเขาและประเทศไทยที่เขารักมากแค่ไหน ถ้ามองจากบนฟ้า อลันก็ ไม่ต่างจากมด ในความหมายที่เขา บอกกับเราว่า ‘มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน แต่ไม่ได้สำคัญและยิ่งใหญ่’ หรือเป็นแค่หนึ่งในล้านๆ คนในโลกที่ไม่ได้มีความพิเศษแตกต่างจาก ใคร แต่นั่นจะเป็นอีกเรื่องหากคุณได้สบตาเขาต่อหน้า ตัวต่อตัว กับอลัน ผู้ชายฝรั่งร่างสูงคนนี้ เพราะอย่างน้อยสำหรับคนไทยแล้ว อลั น แตกต่ า งแน่ น อนในด้ า นเชื้ อ ชาติ หน้ า ตา ผิ ว พรรณ และที่แตกต่างไปกว่านั้นก็คือ เขาไม่ใช่ฝรั่งธรรมดาสำหรับคนไทย เขาเป็นฝรั่งที่มีหัวใจเป็นไทย รักเมืองไทย รักพระมหากษัตริย์ ของไทย และทำในสิ่ ง ที่ แ ม้ แ ต่ ค นไทยยั ง ไม่ อ าจทำได้ เราเชื่ อ ว่ า เรื่องราวของอลันในหลายๆ บรรทัดต่อไปนี้จะทำให้คุณจดจำเขา ต่อไปอีกนาน


ความรู้สึกวันที่ไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นอย่างไรบ้าง เป็นวันพิเศษสำหรับผมมาก เพราะผมถือว่าการได้ไปทีศ่ ริ ริ าช และได้ไปถวายพระพรในหลวง คือการสิ้นสุดการเดินทางทั้งทริปโดยแท้จริง เส้นทางการไปที่โรงพยาบาลวันนั้นมีนักปั่นจักรยานกว่า 300 คน ที่ตามผมไป แล้วก็เราไปไหว้พระรูป ไปร้องเพลงถวายพระพรในหลวง ผมฟังแล้วตื้นตัน แม้ผมจะไม่เข้าใจเนื้อเพลงและความหมายเลยก็ตาม แต่ผมรู้สึกได้ถึงความหมายในเพลงว่ามันมี อะไรพิเศษ ผมว่าคนเรารู้สึกกับเพลงได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องรู้ความหมายเลยก็ได้นะ อย่างเพลงนี้ ผมรู้สึกได้ถึงความรักและพลังมหาศาลที่อยู่ในเพลง คุณไม่เคยเข้าเฝ้าฯ พระองค์เลยใช่ไหม ไม่เคยเลย แล้วผมก็ไม่เคยคาดหวังเลยในชีวิตนี้ ผมเข้าใจว่าคนที่จะได้พบพระเจ้าอยู่หัวต้อง เป็นคนทีค่ อ่ นข้างพิเศษ และต้องพบในโอกาสพิเศษเท่านัน้ แต่ผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึง่ ทีต่ ดั สินใจ ที่จะปั่นจักรยานรอบโลกเพื่อประเทศไทย และเพื่อในหลวง แต่ผมไม่ใช่คนพิเศษอะไร อยากทราบว่าอะไรทำให้คุณคิดที่จะทำภารกิจปั่นจักรยานรอบโลก และในที่สุดก็จบลงด้วยการทำลาย สถิติได้อีกครั้ง ผมทำลายสถิติโลกมาแล้วสามครั้งในประเทศไทย ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ และเป็นครั้งแรกที่ปั่น จักรยานรอบโลก ถ้าจะย้อนไปคือ ครัง้ แรกผมปัน่ จากเชียงรายมากรุงเทพฯ ครัง้ ทีส่ อง ภูเก็ต-กรุงเทพฯ ครั้งที่สามจากเชียงของไปเชียงราย แรกเริ่มที่ผมมาปั่นจักรยานทำลายสถิติโลกที่ประเทศไทยคงต้อง เริ่มมาจากผมมาเมืองไทยและตกหลุมรักประเทศไทย ซึ่งจนถึงตอนนี้ผมก็ยังยืนยันว่า ประเทศนี้คือ ประเทศที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่ ผมเคยไปมาหลายประเทศ แต่ไม่มีประเทศไหนดีเท่าประเทศไทย แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักในเรื่องนี้ว่าเขาได้อยู่ในประเทศที่วิเศษแค่ไหน แล้วทำไมคุณถึงได้ตระหนัก เพราะผมไปมาหลายประเทศ ได้เห็นชีวติ ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของหลายๆ แห่ง แล้วก็พบว่า ประเทศไทยนี่แหละที่น่าอยู่ที่สุดในโลก แม้แต่ในอังกฤษบ้านเกิดผม ผมก็ว่าอยู่ในลิสต์ระดับล่างๆ เลยมั้ง (หัวเราะ) กลับมาที่เรื่องจักรยานบ้าง ทำไมถึงคิดจะทำภารกิจปั่นจักรยานรอบโลกเพื่อในหลวง คือที่ผ่านมาผมก็ปั่นจักรยานทำลายสถิติมาเยอะแล้ว แต่ครั้งล่าสุดนี้ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น สิง่ ทีท่ ำให้คนรูจ้ กั ประเทศไทยได้มากขึน้ กว่านี้ และทำให้เขาได้รวู้ า่ ผมรูส้ กึ อย่างไรกับเมืองไทย กับในหลวง เพือ่ นๆ ผมทัง้ หมดทีน่ เ่ี ป็นคนไทย ภรรยาผม ลูกผม เป็นคนไทยหมด แล้วผมก็อยูท่ น่ี ่ี ผมรักประเทศไทย การปั่นจักรยานคือหนทางที่ผมจะแสดงความรู้สึกได้ดีที่สุด เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุด แล้ว ประกอบกับเมื่อผมมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับในหลวง ก็พบว่าท่านทรงทำโครงการหลายโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ นั่นคือเหตุผลสำคัญที่ผมเริ่มสนใจในตัวกษัตริย์ของประเทศไทย เพราะท่านทรงริเริม่ โครงการเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม เรือ่ งระบบนิเวศ มาตัง้ แต่ปี 1960 ผมประทับใจ ในตัวท่านมาก ถึงได้อยากจะทำอะไรเพื่อประเทศ เพื่อในหลวงบ้าง ซึ่งผมก็เลือกที่จะปั่นจักรยาน เพื่อที่จะบอกว่า ผมรักเมืองไทยและในหลวงอย่างไร แต่มันก็มีตั้งหลายวิธีที่คุณจะแสดงความรักได้ ทำไมถึงได้ปั่นจักรยานรอบโลกล่ะ อย่างที่บอกครับว่า มันเป็นสิ่งเดียวที่ผมถนัดที่สุด ผมไม่เก่งเรื่องอื่นๆ เลย การปั่นจักรยาน เป็นอย่างเดียวที่ผมรักและหลงใหล นี่จึงเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะแสดงความรู้สึกข้างใน และที่สำคัญ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแสดงความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้ว่าผมรักเมืองไทยและรักในหลวงขนาดไหน แต่เมื่อผมอยู่บนจักรยาน ผมสามารถแสดงให้เห็นว่า ผมใช้ความพยายามอย่างหนักอย่างไร ในตอนแรกคุณคิดถึงเรื่องการทำลายสถิติโลกไหม หรือคิดแค่ว่าอยากจะแสดงความรู้สึกรักในหลวง การทำลายสถิตมิ นั มาทีหลัง คือหมายความว่าเราไม่ได้คดิ เรือ่ งการทำลายสถิตโิ ลกเป็นเรือ่ งใหญ่ แต่สิ่งแรกคือผมคิดว่าผมจะทำอย่างไรเพื่อจะทำภารกิจนี้ได้ เพื่อที่จะแสดงออกถึงความรักของผมได้ เพราะต้องยอมรับว่าการปั่นจักรยานรอบโลกคนเดียวมันยากมากจริงๆ แล้วในระหว่างที่ผมปั่น จักรยานมันมีหลายครั้งที่ผมเหนื่อยและอยากจะถอนตัว แต่เหตุผลที่ทำให้ผมยังไปต่อได้จนจบก็คือ เหตุผลที่ผมใช้เตือนตัวเองให้นึกเสมอว่า ทำไมผมถึงคิดจะทำภารกิจนี้ ถ้าผมไม่ได้ปั่นจักรยานเพื่อ เมืองไทย เพื่อแสดงว่าผมรู้สึกอย่างไรกับในหลวง แต่หวังแค่จะทำลายสถิติ ผมคงถอนตัวนานแล้ว เพราะระหว่างการปั่นจักรยานผมเจออุปสรรคและช่วงเวลาที่ยากลำบากเยอะมากๆ ไหนจะต้อง เผชิญกับการอยู่คนเดียว กับความรู้สึก depressed ลึกๆ ความเหนื่อยแบบสาหัส แล้วคุณผ่านมันมาได้อย่างไรกับความรู้สึกแบบนั้น มันเกีย่ วกับเรือ่ งของจิตใจน่ะ จะว่าไปผมเองก็ไม่ใช่อลันคนเดิม คนเดียวกับคนทีเ่ ริม่ ต้นภารกิจนี้ ด้วยซ้ำ เพราะผมต้องใช้ความเข้มแข็งในจิตใจอย่างมากที่จะผ่านช่วงเวลาลำบากแบบนั้นได้ ผมต้อง ต่อสูเ้ พือ่ ทีจ่ ะไปต่อให้ได้ ต้องต่อสูก้ บั ตัวเองทีต่ อ้ งการจะหยุดไปกลางคัน ทีส่ ำคัญ ความเหนือ่ ยทางกาย ก็สำคัญมาก เพราะเรีย่ วแรงผมก็แทบไม่เหลือ ผมต้องบอกตัวเองว่า ต้องไปต่อให้ได้ ทำให้จบ ผมไม่อาจ บอกได้วา่ ตลอดระยะทางทีป่ น่ั จักรยานเป็นเรือ่ งสนุก คนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรือ่ งเจ๋งมากทีไ่ ด้ผจญภัย รอบโลกแบบนัน้ แต่ทกุ วันๆ สำหรับผมคือ คุณต้องตืน่ ขึน้ มา กิน ปัน่ จักรยาน ตกเย็นหรือมืดค่ำก็ตอ้ งหา ที่อาบน้ำ ที่นอนให้ได้ เพื่อที่จะตื่นมาตอนเช้าแล้วปั่นจักรยานต่อ แล้วผมต้องผ่านหลายๆ เมือง หลายๆ ประเทศที่ไม่น่าอยู่ ไหนจะอากาศที่เลวร้าย ในหัวผมคิดแต่ว่า เมื่อไหร่มันจะถึงเส้นชัยเสียที สำหรับคุณแล้ว ความรู้สึกไหนแย่ที่สุดระหว่างอยู่คนเดียว (alone) กับการอยู่ห่างไกลจากคนอื่น (isolated) สำหรับผม สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการอยู่ห่างไกลจากผู้คน ถ้าหากคุณต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่รู้ว่า คือทีไ่ หน (in the middle of nowhere) นัน่ แหละ คุณจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความรูส้ กึ แบบทีผ่ มว่า ผมผ่านความ โดดเดี่ยว ความกลัว ความเหนื่อย และความไม่แน่นอน ว่าอีกไกลไหมกว่าจะถึงจุดหมายข้างหน้า จะซื้ออาหารหรือซื้อเครื่องดื่มได้ที่ไหน มันไม่ใช่ความรู้สึกที่สนุกเลย เวลาคุณปั่นจักรยานไปเรื่อยๆ คุณอาจจะเห็นฝนตัง้ เค้าเคลือ่ นเข้ามาทุกทีๆ ซึง่ บางทีมนั ไม่มที างเลือกให้หลบฝน คุณก็ตอ้ งปัน่ ไปต่อให้ได้ สิ่งที่ทำให้เราสนใจคุณคือคุณเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งทำไมมนุษย์คนหนึ่งถึงได้ทำในสิ่งที่ยากเย็น ขนาดนี้ได้ อยากรู้ว่าคุณทำได้อย่างไร (พ่นลมหายใจทางปากยาวนาน) อืม เรื่องนี้... ผมรู้ตัวว่ามันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเท่าที่ ผมเคยทำมา และที่ผมทำแบบนี้ได้มันเกี่ยวข้องกับความคิดข้างใน สำหรับผม ผมคิดแค่ว่าไม่อยาก ล้มเหลว ผมอยากเข้าเส้นชัย ผมคิดแค่น้ี แล้วผมมีทมี งานทีด่ ดี ว้ ย ทัง้ เมย์ (ภรรยา) ไซมอน น้อย รวินทร์ และเพื่อนๆ จากสิงห์ ถ้าไม่มีพวกเขา ผมคงทำไม่สำเร็จ แล้วพอเหรอคะ คิดแค่ว่าไม่อยากล้มเหลว ผมไม่อยากมีความรูส้ กึ ว่าผมเป็นคนล้มเหลว หรือแพ้ ผมมีคนติดตามภารกิจนีเ้ ยอะ คนเหล่านี้

เป็นคนไทยทั้งนั้น เขากำลังมองผมอยู่ เขากำลังดูว่าผมจะทำสำเร็จไหม จะเข้าเส้นชัยได้ไหม ซึ่งถ้า ผมทำไม่ได้ หรือล้มเหลว คนเหล่านั้นก็จะรู้สึกล้มเหลวหรือผิดหวังไปกับผมด้วย ที่มากกว่านั้นคือ ภารกิจนีเ้ พือ่ ในหลวงด้วย ผมตัง้ ใจจะทำเพือ่ ท่าน ถ้าผมทำไม่ได้ มันคงหายนะแน่ๆ สำหรับผม (หัวเราะ) ผมคงอับอายไปตลอดชีวิต เพราะผมไปประกาศว่าผมจะทำอะไรไปแล้วนี่ บางทีถ้าทำไม่ได้ อาจจะ ต้องหนีออกนอกประเทศไปเลย (หัวเราะ) แต่พูดจริงๆ คือผมไม่อยากล้มเหลวในการทำสิ่งนี้เพื่อ พระองค์ เพื่อประเทศ ที่ตอนนี้คนทั้งโลกมองว่าเรามีแง่ลบเยอะ ทั้งเรื่องการเมือง หรืออะไรก็ตาม การกระทำของผมน่าจะเป็นแง่บวกอย่างหนึง่ ให้กบั ประเทศไทยได้ ผมเลยคิดว่า ผมต้องทำให้สำเร็จให้ได้ คุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับภารกิจนี้บ้าง เอาเฉพาะเรื่องสำคัญๆ สัก 3 เรื่อง เรือ่ งแรกเลย ในโลกกว้างใหญ่ใบนี้ พวกเราล้วนแต่ไม่ได้เป็นอะไรทีส่ ำคัญเลย we are nothing จากประสบการณ์ของผม ชีวิตคนเรามันจะอยู่จะไปก็แค่เสี้ยววินาที ข้อสอง ผมรู้สึกว่าจริงๆ แล้ว พวกเราก็เหมือนหนึ่งในฝูงมดนับล้านๆ ตัวในโลก ประสบการณ์การขี่จักรยานรอบโลกครั้งนี้มันทำให้ ผมรู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น อย่าคิดว่าตัวคุณสำคัญมากมายนักหนาในโลกใบนี้ เพราะว่าจริงๆ แล้วคุณไม่ได้สำคัญอะไรเลย โลกใบนี้มันกว้างใหญ่มาก ผมเองก็ยังต้องพยายามที่จะใช้ชีวิตของผม ในทางที่เป็นประโยชน์กับโลกให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ตราบเท่าที่ผมยังมีเวลาเหลืออยู่บนโลกใบ นี้ ผมไม่ได้อยากจะเปลี่ยนสังคมให้สวยงามอะไรหรอก ผมแค่พยายามที่จะทำสิ่งที่ดี ผมรู้ว่าผมเองก็ ไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ แต่สุดท้ายคนเราก็ควรที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ถูกที่ควร และข้อสามที่ผม อยากจะบอกก็คือ จงฉลองให้กับการมีชีวิต just celebrate life ชีวิตคือการเฉลิมฉลอง ผมพบว่าชีวิต คนเรามันสั้นมากนะครับ สั้นมากจริงๆ ผมพยายามที่จะยิ้มให้ได้มากกว่าจะมาเศร้าโศกกับชีวิต แม้วา่ บางครัง้ ชีวติ จะนำความยุง่ ยากลำบากมาให้ แต่เราก็ยงั ควรจะดีใจ เพราะมันแปลว่าเรายังมีชวี ติ อยู่ ทำได้อย่างไร มันยากมากครับ ผมยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอก แต่ผมก็จะพยายาม เช่น ผมคิดว่าผม จะทำโครงการดีๆ ให้กับประเทศไทย ผมมีอะไรมากมายที่อยากจะทำให้ประเทศนี้ ผมอยากจะฝึกให้ เด็กไทยหันมาสนใจจักรยานด้วยการก่อตั้งสถาบันสอนนักขี่จักรยาน จะสอนทั้งคนทั่วไปและเด็กๆ เพราะผมไม่อยากเห็นเด็กๆ หรือกระทัง่ ผูใ้ หญ่ทำอะไรตามฝรัง่ ไปเสียหมด โดยเฉพาะพวกซูเปอร์สตาร์ ทั้งหลาย เช่น นักฟุตบอลดังๆ ในพรีเมียร์ชิพ ผมอยากจะเห็นเด็กๆ หันมาสนใจการปั่นจักรยานแทน ซึง่ มันอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะ ผมเห็นแต่คนไทยไปสนใจกับพวกซูเปอร์สตาร์เมืองนอก แต่ผมไม่เห็น เรามีนกั กีฬาเจ๋งๆ เลย ฝรัง่ เหล่านัน้ ไม่ได้เป็นต้นแบบทีด่ สี ำหรับเด็กๆ หรือคนไทยมากขนาดนัน้ ถ้าอยาก ให้นักกีฬาไทยได้รับการสนับสนุนมากกว่านี้ เราก็จำเป็นต้องมีผู้ให้การสนับสนุนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บริษทั ไทยหรือกระทัง่ บริษทั ฝรัง่ ทีม่ าทำธุรกิจและมีรายได้มากมายในประเทศนี้ นำเงินรายได้มาช่วยกัน สนับสนุนกีฬาของไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้าเลย นี่คือเหตุผลว่าทำไมฝรั่งถึงมีนักกีฬาที่ประสบความ สำเร็จมากมาย เพราะว่าประเทศเขาหรือรัฐบาลในประเทศเหล่านั้นสนับสนุนด้านการเงิน กระทั่ง บริษัทเอกชนต่างๆ ก็เข้ามาให้การช่วยเหลือ แต่หันมาดูในเมืองไทย ผมยังเห็นภาพแบบนี้น้อยอยู่


ถ้าอยากประสบความสำเร็จ

อันดับแรก ต้องมัน่ ใจ หรือการเชือ่ มัน่ ในตัวคุณเอง ว่าคุณต้องทำภารกิจนัน้ ๆ

สำเร็ จ ให้ ไ ด้ ไม่ตอ้ งสนใจว่าใครจะบอกว่า

ทำไม่ได้

ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้ อีกข้อคือ อย่ากลัวทีจ่ ะล้ม แต่ไม่เป็นไรหากว่าต้องล้มเหลว เพราะว่าหนทางเดียว

ทีจ่ ะหยุดความล้มเหลว

ก็คอื การหยุด พยายามซะ

คือมันก็มี แต่ไม่พอครับ คุณคิดว่ามันยากไหมคะ ที่จะเป็นนักปั่นจักรยานมืออาชีพ มันต้องฝึกหนักมากๆ น่ะครับ ผมไม่อาจบอกได้ว่าต้องปั่นจักรยานทุกวัน เพราะบางวันผมก็ ตืน่ มาปัน่ จักรยานไม่ไหว แล้วบ่อยๆ คุณก็นา่ จะเป็นอย่างนัน้ คือขีเ้ กียจ เพราะบางวันอากาศมันก็ไม่ดี เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวร้อน แต่สิ่งที่ยากของการปั่นจักรยานมันอยู่ตรงนี้แหละ คือต้องทำแม้จะไม่อยากทำ บางวันก็ทำได้ไม่ดี มีทง้ั อุบตั เิ หตุ ป่วย ฟอร์มตก ปีหนึง่ ๆ อาจจะหาทีมอยูไ่ ม่ได้เลย ไม่มสี ปอนเซอร์เลย มันยากมากครับที่จะใช้ชีวิต แต่ผมคิดว่านักปั่นจักรยานที่เก่งและมีชื่อเสียงก็มีในประเทศไทยไม่น้อย แต่น่าจะได้รับการสนับสนุนมากๆ จะได้มีคนรู้จักเยอะๆ ไม่ใช่ไปสนใจติดตามแต่ฝรั่ง เราควรจะสนใจ นักกีฬาไทยของเราบ้าง ทำไมคุณถึงชอบปั่นจักรยาน เพราะตัง้ แต่เกิดมาผมก็ผกู พันกับจักรยาน เพราะบ้านผมไม่ได้รำ่ รวย การขีจ่ กั รยานสำหรับผม เป็นการเดินทางที่ดีที่สุด และมันก็ดีกับสิ่งแวดล้อมที่สุด เทียบกับทุกๆ พาหนะแล้วไม่มีอะไรที่จะ รักษาสิ่งแวดล้อมดีไปกว่าจักรยาน แล้วมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีกับสุขภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งในโลก ที่คนไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย กินแต่อาหารขยะ ซึ่งถ้าคนหันมาปั่นจักรยานไปทำงาน ไปเที่ยว ไปสังสรรค์ โลกเราจะมีคนสุขภาพแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะ ผมว่า ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ กรุงเทพฯ ก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานนะ ไม่ใช่ ผิดครับ ไม่ใช่วา่ กรุงเทพฯ ไม่เหมาะสำหรับจักรยาน แต่จกั รยานไม่เหมาะสำหรับกรุงเทพฯ ต่างหาก แล้วถ้าอยากจะทำให้เหมาะก็ตอ้ งค่อยๆ ปรับสิง่ แวดล้อมไปทีละนิด เช่น สาธารณูปโภคต่างๆ ที่จะเอื้อเพื่อการปั่นจักรยาน เช่น มีทางสำหรับให้ปั่นจักรยานโดยเฉพาะ แล้วก็ในทางสังคม มันต้อง เป็นที่ยอมรับมากกว่านี้ในการที่จะปั่นจักรยานไปทำงาน เชื่อไหมว่าในหลายประเทศพวกนักธุรกิจ ใหญ่ๆ เขาปั่นจักรยานไปทำงานกันนะ แม้ว่าจะเหงื่อออกเยอะไปบ้าง ต้องปั่นตากฝนไปบ้าง แต่เขา ก็ยงั ทำ ซึง่ ทีเ่ ขาทำแบบนัน้ ได้ ส่วนหนึง่ น่าจะเป็นเพราะว่าการปัน่ จักรยานไปทำงานเป็นทีย่ อมรับในสังคม มันไม่ใช่เรื่องของสาธารณูปโภคอย่างเดียวไงที่ไม่เหมาะจะปั่นจักรยานในกรุงเทพฯ แต่ไหนจะเรื่อง อากาศร้อน มลภาวะต่างๆ นานาอีก เอ่อ มันก็เหมือนวงจรอุบาทว์นะเรื่องนี้ (หัวเราะ) คือเราบอกว่าเราไม่สามารถปั่นจักรยานได้ เพราะมีรถมากเกินไป แล้วคนจำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่า โอ๊ย รถเยอะไปแล้ว เราไม่เอารถไปดีกว่า เราจะ ปั่นจักรยาน แต่พอจะปั่นจักรยาน เอ้า ออกมาเจอรถเยอะอีกแล้ว มันเป็นวงจรอุบาทว์น่ะครับ ผมว่า ทางทีด่ เี ราควรจะเริม่ ต้นจากใครสักคนทีอ่ ยากปัน่ จักรยาน เริม่ จากคนส่วนน้อยก่อนก็ได้ เช่น สัก 5% ก็พอ ผมว่านั่นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป คือมันต้องเริ่มจากคนสักจำนวนหนึ่งที่จะ ลุกขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ แล้วบอกตัวเองว่า โอเค ต่อไปจะไม่ใช้รถแล้ว จะปั่นจักรยานไป ทำงานแทน เอ่อ... คุณทราบไหมว่า คนเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ นี่ เขาคิดว่ารถยนต์คอื เครือ่ งหมายบอกฐานะ

สถานภาพทางสังคม ปัญหาคือแบบนี้ครับ เพราะคนเมืองที่พอมีเงินหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเขา ถูกชักจูงไปด้วยสื่อ ด้วยการโฆษณามากมายที่บอกเช่นนั้น คนเราจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินมาก ที่สุด กลายเป็นว่ารถยนต์คือสิ่งที่จะบอกว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนในสังคม แต่ผมก็ยังเดินทุกวัน เดิน ตากฝนด้วย หรือถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็เรียกแท็กซี่หรือตุ๊กตุ๊กก็ได้ มันก็สบายดีนะ (หัวเราะ) ตอนต้น คุณพูดว่า คนเราควรใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ควร คุณอธิบายได้ไหมว่าเป็นยังไง อะไรคือการใช้ ชีวิตที่ถูกที่ควร ผมว่าเราทัง้ หลายก็รอู้ ยูแ่ ล้วนะว่า เราจะทำได้ยงั ไง จะเลือกทำอะไร สมมติวา่ คุณเห็นคนทำเงิน เป็นพันตกบนพื้น แล้วบังเอิญว่าคุณไม่มีเงินเลย มันก็อยู่ที่คุณจะเลือกทางไหน ระหว่างหยิบมันใส่ กระเป๋า หรือเอาไปคืน เราทัง้ หลายรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าอะไรคือทางทีถ่ กู หรือผิด แต่ชวี ติ มันก็จะมีอะไรมายัว่ ยวน เราเสมอ สิง่ ทีเ่ ราต้องทำก็คอื เลือกหนทางทีถ่ กู ทีส่ ดุ ทีจ่ ะใช้ชวี ติ ผมเองก็ไม่ได้ใช้ชวี ติ ทีส่ มบูรณ์แบบนัก แล้วผมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีชีวิตแบบนั้น ผมไม่อาจจะบอกได้ว่าผมอยากจะเป็นเทวดา หรือ คนธรรมดาควรจะดีเหมือนเทวดา เราแค่พยายามที่จะทำให้ดีกว่าเดิม เป็นคนดีกว่าเดิมก็พอ แน่นอน เราอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เราก็ต้องพยายามใช้ชีวิตในทางที่ถูก พยายามทำใน สิ่งที่ดี หากคุณสามารถทำได้ อย่าให้โลกของวัตถุชักพาคุณไป อย่าทะเยอะทะยานวิ่งไล่ตามเงิน ดอลลาร์ ลองดูในอเมริกาสิ คนที่นั่นมีทุกอย่างนะ แต่พวกเขาไม่มีอะไรเลย people have everything and they have nothing เพราะพวกเขาไม่มีจิตวิญญาณเหลืออยู่เลย สิ่งที่เขามีคือวัตถุจำนวน มากมายรอบตัว แต่พวกเขาไม่มีอะไรสักอย่างให้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนั้น พวกเขาไม่มีสิ่งที่อยู่ลึกลงไปอย่าง จิตวิญญาณที่คุณจะได้เห็นในคนเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศไทย อเมริกันทำจิตวิญญาณหายไป แต่ผมคิดว่าบางทีคนไทยก็อาจจะกำลังทำหายเช่นกัน ถ้าหากพวกเขายังมัวแต่ทำตามหรือเดินตาม ตะวันตกไปเสียหมด เพราะวิถีทางตะวันตกไม่ใช่วิถีทางที่ดีที่สุดหรอก โลกแห่งการบริโภคแบบนั้น ไม่ยั่งยืน วันหนึ่งมันก็จะพังทลาย พูดเรื่องการเติบโตแบบยั่งยืน คุณทราบใช่ไหมว่าในหลวงท่านทรงริเริ่มในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ครับ ผมทราบ ผมคิดว่าแนวคิดของท่านน่าทึ่งมาก อย่างที่บอกว่าท่านทรงมีแนวคิดเรื่อง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมา 40 กว่าปีแล้ว แต่มันเพิ่งมาดังมากๆ ในตะวันตกเมื่อไม่นานมานี้ แล้วถ้าเราดู และทำตามอย่างที่พระองค์ท่านทรงสอนมาตลอด มันจะดีมากเลยนะครับ แล้วผมก็หวังว่าเด็กๆ หรือคนรุน่ ใหม่จะดูและทำตามในสิง่ ทีพ่ ระองค์ทา่ นทรงทำไว้เป็นตัวอย่าง ถ้าเราทำและไม่หลงไปทางอืน่ ในอนาคต เราก็จะได้ประโยชน์มาก แล้วในความคิดคุณ เศรษฐกิจแบบยั่งยืนคืออะไร คือความสามารถในการเลี้ยงตัวเอง ใช้ชีวิตโดยไม่ทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้คนรุ่นหลัง และคน รุ่นหลังก็สามารถดำเนินรอยตามได้ ผมว่ามันคือการพอเพียงสำหรับตัวเอง ที่จะสามารถหลับ กิน ใช้ ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีทุกวัน แต่โชคร้ายครับที่การทำการเกษตรสมัยใหม่ทุกวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ในหลวง เคยสอนไว้ แล้วยิ่งคนเราเพิ่มจำนวนมากขึ้น เราก็ยิ่งจะทำลายโลกมากขึ้น ทำลายคุณภาพของ อาหารมากขึ้น ผมว่าคนเราน่าจะเดินถอยหลังกลับไปบ้างนะ ซึ่งมันก็ขัดกับโลกที่กำลังเดินไปข้างหน้า ใช่ มันขัดกับโลก แต่คิดดูสิ ตอนนี้ทุกประเทศเน้นไปที่การเติบโตของ GDP หรือผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติ แต่มันไม่ใช่เครื่องมือที่ดีในการใช้วัดความเติบโตของประเทศ มันไม่ได้แสดงออก ว่าคนในประเทศมีความสุขหรือเปล่า ผมว่าทางที่ดีที่สุด เราน่าจะหยิบยืมวิธีการนั้นมาจากภูฏาน คือการวัด GNP ว่าประชาชนของประเทศมีความสุขมากน้อยแค่ไหน อะไรคือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า ความสำเร็จของชีวิต หรือความสุข ผมว่ามันเป็นไปได้ที่จะทำนะ แต่ความสุขมันวัดไม่ได้นี่ คุณจะวัดระดับความสุขของประชาชนอย่างไร ความสุขของคนควรจะวัดด้วยการดูวา่ ประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ มี ากแค่ไหนไง (Healthiness of the populations) วัดได้จากเขานอนหลับสบายในบ้านหรือว่านอนกัดฟันในโรงแรม 5 ดาวทั้งคืน การนอน หลับสบายในบ้านตัวเองมันก็พอแล้ว อีกอย่างก็คอื ไปให้พน้ เรือ่ งเกีย่ วกับวัตถุใดๆ คือไม่วตั ถุนยิ มน่ะ แต่มนั ก็ยากทีเ่ ราจะไม่สนใจเรือ่ งวัตถุ เช่น ตราบใดทีเ่ รายังใช้ชวี ติ อยูใ่ นเมืองใหญ่ พูดง่ายๆ ว่าคนเมือง เช่น คนกรุงเทพฯ ผมทราบว่าคนกรุงเทพฯ คงทำแบบนัน้ ได้ลำบาก เพราะพวกเขาใช้ชวี ติ แบบตะวันตกกันเต็มที่ ในทุกๆ เรื่อง แต่เอาอย่างนี้ ถ้าคุณขี่รถไปทั่วกรุงเทพฯ คุณจะเห็นคนถูกขังอยู่ในรถส่วนตัวทุกเช้า หรือทุกเย็น ส่วนใหญ่พวกเขาไม่ค่อยยิ้ม แล้วไหนคือความสุขหรือความสำเร็จของชีวิตหรือครับ ก็คงอยู่ในวันสิ้นเดือนละมั้ง แล้วความสุขแบบนั้นมันนานแค่ไหน เต็มที่ก็อาทิตย์หนึ่ง หรือบางคนอาจจะหนึ่งวัน เอาอย่างนี้ ถ้าคุณไปจอดจักรยานข้างๆ เฟอร์รารีในวันที่รถติด ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครสามารถ วิง่ เร็วกว่าใครได้ ผมสามารถพนันได้เลยว่า ผมขีจ่ กั รยานแข่งกับเฟอร์รารีในกรุงเทพฯ ได้ และชนะด้วย เพราะผมซอกแซกไปตามถนนที่รถติดได้ หรือถ้าให้แข่งไกลอีกหน่อย แล้วให้เงินจำนวนหนึ่งกับผม และคนขับเท่าๆ กัน แล้วดูวา่ ใครจะอยูไ่ ด้ ผมว่าผมอยูไ่ ด้ เพราะไม่มคี า่ น้ำมัน แต่เฟอร์รารีนำ้ มันต้องหมด แล้วก็ไปไม่ได้ มันก็เป็นประเด็นที่ดีนะคะ แต่การที่คุณมีจักรยานมันโชว์ไม่ได้เหมือนคุณมีเฟอร์รารีนะ แล้วจะโชว์ใคร? มันก็เป็นเรื่องเก่าๆ เดิมๆ ที่คนเราส่วนใหญ่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา แต่คำถามคือ ทำไมเราต้องโชว์ด้วย ถ้าคุณโชว์ คนพวกนั้นเขาก็จะดูแต่รถ เขาไม่ได้ดูตัวคุณ แล้วถ้า คุณขับเฟอร์รารีออกไปเทีย่ วเย็นวันศุกร์หรือวันเสาร์ ผมรับประกันว่า ทุกๆ วินาทีระหว่างทีค่ ณ ุ ไปเทีย่ ว และเอารถจอดไว้ คุณจะต้องกังวลว่า รถกูจะเป็นไงวะ แต่ขณะเดียวกัน ถ้าคุณเดินทางด้วยแท็กซี่ คุณจะสบายใจ ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร ไม่ตอ้ งคิดว่าแท็กซีก่ จู ะเป็นอะไรไหม เพราะคุณก็แค่เรียกคันใหม่ ผมว่ามันดีกว่านะ ผมเองขับรถมานานหลายปี ครัง้ สุดท้ายทีข่ บั ก็ประมาณปีครึง่ ทีผ่ า่ นมา ตอนนีเ้ หรอ ผมว่าผมมีเวลาปลูกดอกไม้มากกว่า ผมไม่ได้ขับรถแล้ว แล้วก็ไม่ได้สนใจจะขับแล้ว คุณอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วนะ ประมาณ 6 ปี ครับ ทำไมในช่วงเวลาเพียงแค่นี้ คุณถึงรักเมืองไทย รักในหลวงขนาดนี้ จริงๆ ผมทราบเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยและในหลวงมานานแล้วจากการอ่านหนังสือ หรือ เพื่อนๆ ชาวไทยเล่าให้ฟัง มีคนเล่าให้ผมฟังด้วยว่า ประมาณปี 1970 ในหลวงทรงเสด็จฯ ไปภูเก็ตใน ช่วงทีเ่ ศรษฐกิจประเทศไม่คอ่ ยดี พระองค์ทรงปฏิเสธทีจ่ ะไปเครือ่ งบินส่วนพระองค์ แต่เลือกทีจ่ ะเดินทาง


โดยรถไฟแทน เพราะไม่อยากให้มีการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยไม่จำเป็น เพราะช่วงนั้นราคาน้ำมันแพง มาก ผมว่าแนวคิดนั้นน่าประทับใจมาก อีกเรื่องก็คือตอนปี 1969 บังกลาเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจ ประเทศอื่นๆ ส่งข้าวไปช่วย แต่ในหลวงทรงส่งพันธุ์ปลาไป 500,000 ตัว เพราะจะได้ส่งเสริมให้มีการ เพาะเลีย้ งปลาและช่วยประชาชนในระยะยาว ไม่ใช่แค่ให้เงินหรือช่วยแก้ปญ ั หาในระยะสัน้ ๆ เฉพาะหน้า แล้วจบ นี่คือหลักเศรษฐกิจแบบยั่งยืนที่เกิดขึ้นในปี 1969 ซึ่งผมเพิ่งเกิด เรื่องแบบนี้ไม่เคยมีใคร คิดมาก่อน ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สุดยอดมาก แล้วอีกอย่างที่ผมชื่นชมในหลวงก็เพราะผมเชื่อว่าท่านมี โอกาสมากมายที่จะใช้ชีวิตสบายๆ แบบพระราชา แต่ท่านทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ก่อนนอนทุกคืน คิดถึงแต่ประเทศไทย และคนไทย เราต้องเข้าใจว่าชีวิตแบบพระราชาเป็นชีวิตที่กดดันมากๆ แล้วเป็น เช่นนั้นมาไม่รู้กี่ปี แล้วท่านก็ไม่ได้อยู่สบาย ผมว่านักการเมืองใหญ่ๆ โตๆ หรืกษัตริย์บางประเทศยัง ไม่ทำงานหนักเท่าพระองค์นะ คือกังวลเกีย่ วกับประเทศของตัวเอง ประชาชนของตัวเอง ผมว่านีค่ อื เรือ่ ง ทีน่ า่ ชืน่ ชมมาก แล้วคนทัว่ ไปเมือ่ อยูใ่ นตำแหน่งหน้าทีท่ ส่ี งู แต่วนั หนึง่ ก็สามารถกลับมาใช้ชวี ติ แบบสามัญชน ได้ หรือจะเป็นคนนิรนามไปเลยก็ได้ แต่คนเป็นพระราชาทำแบบนั้นไม่ได้ ท่านไม่มีทางเลือกนะ ผม ชืน่ ชมวิถีทางที่พระองค์ทรงใช้ชีวิตนะครับ ผมว่าท่านทรงทำเพื่อประเทศไทยมากมายเหลือเกิน ท่าน ทรงเสียสละเพื่อประชาชนคนไทยอย่างใหญ่หลวง ผมว่าไม่มีพระราชาหรือผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่คน ไหนในโลกอีกแล้วที่ทำแบบนี้ ไม่ใช่ว่าผมพยายามจะมองทุกอย่างเป็นบวกนะ แต่ผมมองอย่างนั้น จริงๆ แต่ก็ไม่รู้สิ คนเราเมื่ออยู่ในสังคมก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ เสมอ คนอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่ใครสักคนทำ เป็นเรื่องธรรมดา กลับมาเรื่องการขี่จักรยานรอบโลก มีช่วงเวลาที่เกือบทนไม่ได้จนคุณอยากจะหยุดกลางคันไหม มีครับ ช่วงทีผ่ มเกือบทนไม่ได้เลยคือช่วงทีผ่ มอยูท่ อ่ี อสเตรเลีย ตอนนัน้ ภรรยาตามไปเยีย่ มผม ทีน่ น่ั คือเธอเป็นส่วนหนึง่ ของทีมสนับสนุนผม พวกเราก็เลยตัดสินใจจะพักกันที่ Trailer Park ซึง่ เป็นการ ตัดสินใจผิดครั้งใหญ่ เพราะมันเป็นเหมือนที่อยู่ของคนท้องถิ่น แล้วพวกผู้ชายที่นั่นก็หยาบคายและ แสดงท่าทีคุกคามมากๆ ตอนนั้นพวกเรานอนกันในเต็นท์ แล้วพวกนั้นก็เมาและมาตะโกนหาเรื่อง มา เตะเต็นท์ คือตอนนัน้ สิง่ ทีผ่ มกลัวทีส่ ดุ คือเขาจะมาทำอะไรภรรยา แต่สดุ ท้ายเขาก็เงียบไปเอง เพราะเราก็ ช่วยๆ กันห้าม แต่ประสบการณ์ครัง้ นัน้ มันเลวร้ายมาก เพราะมันเกิดอยูน่ านเป็นชัว่ โมง ผมว่านัน่ น่าจะ เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดในทริปครั้งนี้ด้วย เพราะผมเป็นห่วงภรรยา คือจริงๆ ผมเจอแรงกว่านี้มาแล้ว เช่น ตอนไปที่แอลเอ ผมเจอคนทำร้ายร่างกายเลย หรือตอนไปถึงพรมแดนเม็กซิโก ก็มีผู้ชายสองคน พยายามเข้ามาทำร้ายผม แล้วก็จะขโมยจักรยานผม ผมก็ตอ้ งสู้ ไม่อย่างนัน้ ก็ไม่มจี กั รยานขีต่ อ่ (หัวเราะ) เล่ารายละเอียดการปั่นจักรยานคนเดียวในแต่ละวันๆ ได้ไหม ครับ คือแต่ละวันที่ผมปั่นจักรยานเนี่ย ผมไม่ทราบหรอกว่าวันนั้นผมจะจบลงด้วยการปั่นได้ ระยะทางเท่าไหร่ กีก่ โิ ลเมตร คุณไม่สามารถวางแผนอะไรได้มากนัก เพราะบางวันอาจจะเจอกับสภาพ อากาศที่ลมแรงมาก แล้วคุณอาจจะรู้สึกไม่แข็งแรงพอที่จะฝ่าไปได้ หรือบางวันอาจจะมีอะไรไม่รู้เกิด ขึ้นกับจักรยานของคุณ เช่น ยางรั่ว หรือบางวันอาจจะหลงไปแถวๆ พื้นที่ที่อันตรายมากๆ แล้วคุณก็ ต้องพยายามหาที่พักที่จะค้างคืนให้ได้ เช่น ที่พักถูกๆ สักแห่ง ถ้าหาห้องพักไม่ได้จริงๆ ก็ต้องนอน เต็นท์ที่เอาติดไปด้วย คือมีเต็นท์ก็จริง แต่ก็ต้องนอนในสภาพแวดล้อมที่คุณไม่คุ้นเคยอยู่ดี ซึ่งมันไม่ สนุกนะ เหมือนตอนที่ผมอยู่ที่กรีซ ซึ่งเป็นช่วงที่การเดินทางใกล้จะจบแล้ว ตอนนั้นผมหาที่พักไม่ได้

จริงๆ สุดท้ายต้องไปกางเต็นท์นอนบนหาดทราย หรือตอนไปถึงโมนาโก ผมก็ตอ้ งไปนอนบนหาดทราย เหมือนกัน แล้วไม่มีน้ำจะอาบ ก็ต้องไปอาบน้ำทะเล ซักผ้าในน้ำทะเล เคยเจอประสบการณ์แบบเฉียดตายเลยไหม คือไม่ถึงกับเจอเรื่องเฉียดตายตรงๆ นะครับ แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองกลัวตายมากกว่า เพราะ เหตุการณ์แต่ละอย่างมันค่อนข้างอันตรายและเสีย่ งตายมาก แต่สดุ ท้ายแล้วเราก็ตอ้ งเอาชนะความกลัว เหล่านั้นจนได้ กลัวนะ ไม่ใช่ไม่กลัว แต่ทำยังไงได้ มันไม่มีทางหนี ไม่มีทางเลือก เราก็ต้องพยายาม ทำให้ตัวเองนิ่งที่สุด สงบที่สุด กดความกลัวเอาไว้ พยายาม (เน้นเสียง) อะไรคือสิ่งที่คุณคอยบอกตัวเองเพื่อให้ตัวเองมั่นใจว่า ต้องผ่านมันไปให้ได้ อืม... ผมเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยคอยดูแลผมอยู่ แล้วผมก็ต้องพยายามคิดถึง สิ่งที่เป็นบวกเข้าไว้ บอกตรงๆ ว่าระหว่างทางผมอยากกลับบ้านมาก อยากกลับเมืองไทยมาก อยาก ให้การเดินทางมันจบเร็วๆ ไอ้เรื่องทำลายสถิตินี่ผมเลิกคิดไปตั้งแต่ผ่าน 6 อาทิตย์แรกแล้ว เพราะ เวลาที่เหลือหลังจากนั้นคือการเอาชีวิตรอดให้ได้มากกว่า เรื่องการทำลายสถิติไม่ได้จูงใจผมเลย มัน ไม่ได้สำคัญเลยจริงๆ สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือทำยังไงให้การเดินทางมันสิ้นสุด และผมกลับบ้านอย่าง ปลอดภัย มาเจอหน้าภรรยา มาเจอหน้าลูก มีสกั แวบไหมทีค่ ณ ุ คิดว่ามันเป็นเรือ่ งไร้สาระทีเ่ สีย่ งแบบนี้ คือนีห่ มายถึงว่าไม่เกีย่ วกับทำเพือ่ ในหลวงนะ โอ้... (ถอนหายใจยาว) บอกได้เลยว่าผมไม่แนะนำให้ใครทำอย่างผมเด็ดขาด ถ้าอยากจะ เพียงแค่เดินทางด้วยการปั่นจักรยานก็ทำไป อยากจะไปพักผ่อนวันหยุดอะไรก็ทำไป แต่อย่าทำอย่าง ที่ผมทำเลย เพราะถ้าผมรู้มาก่อนว่าผมจะเจอกับอะไรบ้างตลอดการเดินทาง ผมจะไม่เริ่มต้นทำแบบ นี้เลย คือก่อนหน้าที่ผมจะทำ ผมก็นึกภาพในใจว่าการเดินทางมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ความ เป็นจริง ชีวิตจริง มันยากและลำบากมาก ด้านหนึ่งนอกจากความภูมิใจแล้ว ผมกลับรู้สึกว่ามันทำให้ ผมพลังหมด โอเค ในอนาคตนี่อาจจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิต แต่ถ้าพูดแค่ตอนนี้ ผมรู้สึกว่าดีใจที่มันจบลงเสียที แล้วผมก็ไม่เหลือความปรารถนาใดๆ ที่จะไปประเทศที่ผมปั่นจักรยาน ผ่านมาอีกแล้ว ไม่อยากกลับไปเลย แต่มันคนละเรื่องกับความรู้สึกภูมิใจที่ผมทำภารกิจนี้สำเร็จ แล้วถ้าใครยังอยากจะทำแบบผมอีก คงบอกได้แค่ว่า โชคดีนะ แต่ผมไม่เอาแล้ว (หัวเราะ) ถ้าให้เลือกมีทศั นคติทสี่ ำคัญสักอย่างสองอย่างเพือ่ ทีจ่ ะทำภารกิจแบบคุณให้สำเร็จ คุณคิดว่ามันคืออะไรบ้าง ถ้าอยากประสบความสำเร็จ อันดับแรก ต้องมั่นใจ หรือการเชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าคุณต้อง ทำภารกิจนัน้ ๆ สำเร็จให้ได้ ไม่ตอ้ งสนใจว่าใครจะบอกว่าทำไม่ได้ ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้ อีกข้อคืออย่ากลัวทีจ่ ะล้ม แต่ไม่เป็นไรหากว่าต้องล้มเหลว เพราะว่าหนทางเดียวทีจ่ ะหยุดความล้มเหลว ก็คือการหยุดพยายามซะ ก็เท่านั้นเอง แต่ความจริงคือ คนเราควรจะมีความพยายามเสมอ แล้วถ้า หากคุณล้มเหลว ก็จงอย่าไปแคร์วา่ ใครจะคิดหรือใครจะว่าคุณอย่างไร ไม่ตอ้ งไปสน เพราะคนเหล่านัน้ อาจจะไม่เคยพยายามทำอะไรสักอย่างในชีวิตเลยก็ได้ ถ้าคุณพยายามทำแล้วมันล้มเหลว ก็ช่างมัน ไม่เห็นเป็นไร เด็กๆ ทุกคนล้วนต้องผ่านความคิดว่า ล้มเหรอ ไม่เห็นเป็นไรเลย มาแล้ว จำไว้ว่าอย่า ไปสนว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรกับเรา คนเราล้มเหลวไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะไม่มีใคร ประสบความสำเร็จตลอดเส้นทางเดินของชีวิตหรอก คุณมีโอกาสที่จะล้มได้เสมอ มันคือกระบวนการ เรียนรูท้ ง้ั สิน้ แล้วมันก็จะทำให้คณ ุ แข็งแรงขึน้ คุณต้องสูค้ รับ สูอ้ ย่างหนัก ต้องสูก้ บั จิตใจตัวอง คุณต้อง มองให้ลึกลงไปในจิตใจตัวเองแล้วลุกขึ้นสู้ ผมเองอายุ 45 แล้ว ผมอาจจะรอมานานเกินไปที่จะเริ่ม ทำภารกิจปั่นจักรยานรอบโลก เพราะร่างกายอาจจะไม่เอื้ออำนวยขนาดนั้น แต่สุดท้ายผมก็ทำ อายุ 30-35 อาจจะกำลังดีที่จะเริ่มทำอะไรแบบนี้ แต่ 45 มันแก่เกินไปที่จะปั่นจักรยานรอบโลก หรือกระทั่ง การต้องตื่นมาปั่นจักรยานทุกวันๆ แต่ถ้าผมยังทำสิ่งแบบนี้ได้ คนทั่วไปก็ต้องทำได้เหมือนกัน นี่แหละ สิ่งที่ผมเรียกว่า การสู้ ตอนผมเริ่มภารกิจนี้ ผมรู้นะว่ามันเสี่ยงมาก และระหว่างทางอาจเกิดอุบัติเหตุ อะไรสักอย่างตายไปเลยก็ได้ แต่ที่ทำให้ผมยังคงไปต่อ ก็เพราะผมไม่มีทางให้หันหลังกลับ ผมต้องไป ข้างหน้าอย่างเดียว ผมต้องมองไปทีเ่ ส้นชัยเท่านัน้ พอทำสำเร็จ มันเอ่อ... มันทำให้ผมกลายเป็นคนเฉยชา ไปเลย ไม่เหลืออารมณ์ใดๆ อีกเลย รู้สึกแค่ไม่อยากทำอะไรแล้ว อยากล้มตัวลงนอนนิ่งๆ เงียบๆ ไม่ทำอะไรอีกเลย ผมว่ามันคงเป็นเรื่องทางจิตอะไรสักอย่างที่เป็นผลจากการทำภารกิจที่เหนื่อยมากๆ แล้วอีกอย่างผมก็เห็นด้านร้ายๆ ของคน หรือที่ต่างๆ ที่ผมผ่าน มันทำให้ผมเซ็งๆ ไปเหมือนกัน การปั่นจักรยานรอบโลกน่าจะทำให้คุณต้องรับมือกับความไม่แน่นอนในแต่ละวันเยอะพอสมควร เอ่อ เรือ่ งนีม้ นั ทำให้ผมล้ามากๆ เหมือนมันดูดเอาพลังงานจากผมไปหมดเลย สิง่ ทีเ่ จอแต่ละวัน ทำให้ผมนึกภาวนาให้มันจบลงเร็วๆ แล้วก็รอวันใหม่ที่จะเกิดขึ้น ผมไม่เคยรู้สึกผ่อนคลายเลยสักวัน แม้แต่ตอนที่ผมปั่นจักรยานไปช้าๆ ผมก็ไม่รู้สึกผ่อนคลายเลย เพราะในหัวผมมันเต็มไปด้วยความ กังวลกับสิ่งต่างๆ มากมาย ผมจะปลอดภัยไหม จะผ่านไปถึงวันพรุ่งนี้ไหม มันทำให้ผมเหนื่อยมากๆ หมดแรงเลยละ ไอ้การสู้กับความกังวลนี่ ผมต้องสู้กระทั่งถึงตอนจะนอน เพราะผมต้องนอนในที่ที่ผม เลือกมากไม่ได้ ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกไป เลือกถูกหรือเปล่า 113 วันที่ผ่านมา มีความหมายกับชีวิตคุณอย่างไร มันไม่ได้มคี วามหมายยิง่ ใหญ่อะไรสำหรับผมหรอก ผมลืมเรือ่ งการทำลายสถิตไิ ปแล้วด้วยซ้ำ แต่ 113 วัน นั้นมีความหมายมากมายสำหรับคนทั่วโลก ที่ได้เห็นว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ปั่นจักรยานรอบ โลกด้วยหัวใจของคนไทยเพื่อพ่อหลวงของประเทศ แต่มันไม่ได้เป็น 113 วัน ที่สำคัญสำหรับผมโดย ส่วนตัว สำหรับผมแล้ว การได้กลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยได้ ผมก็มีความสุขมากแล้ว วันก่อนที่จะปั่นจักรยานเข้าเส้นชัย คุณคิดอะไรอยู่ โอ้ มีความสุขมาก มีความสุขที่ได้รู้ว่า เฮ้ย นี่ผมยังมีชีวิตอยู่เพื่อปั่นจักรยานเข้าเส้นชัยนะ พูดจริงๆ ว่าช่วงไม่กี่วันก่อนเข้าเส้นชัย ผมตั้งตารอเลยละ วันแรกที่มาถึงเมืองไทย ผมเข้ามาถึง เชียงรายก่อน แล้วก็ขี่มาเชียงของ วันนั้นผมดันเจออาหารเป็นพิษ แล้วสามวันหลังจากนั้นก็ปั่นด้วย สภาพของคนไม่สบายไปตลอด สามวันนั้นเป็นช่วงที่ผมดิ้นรนเอาชีวิตรอดมาก เพราะผมป่วยหนัก ท้องเสียตลอดเวลา ต้องหาห้องน้ำเข้าตลอดทาง กินก็ไม่ได้ กินเข้าไปเมื่อไหร่ก็อาเจียนออกมาหมด ก็เลยต้องปัน่ ไปทัง้ ๆ หิวข้าวอย่างนัน้ เหงือ่ ก็แตกพลัก่ แรงก็ไม่มี แต่มเี ส้นตายแล้วว่าจะต้องถึงเส้นชัย วันไหน เวลาเท่าไหร่ คิดดู มันกดดันมากๆ สำหรับผม แต่ผมก็ต้องไปต่อ แต่พอหนึ่งวันก่อนที่จะเข้า เส้นชัยผมก็เริ่มดีขึ้น พอวันสุดท้ายนี่ผมมีความสุขมาก ทำสำเร็จแล้ว ร้องไห้อีกไหม พอถึงตรงพระบรมมหาราชวังแล้ว ไม่นะ ผมหัวเราะ (หัวเราะ) คือแบบ โอ้ ผมยังมีชีวิตอยู่จริงๆ เหรอ แล้วบังเอิญวันนั้นมีฝน ตกมานิดหน่อยด้วย ผมเลยแบบ... โอ้ จบเสียที เรื่องนี้จบแล้ว สิ่งที่คุณต้องตอบคำถามคนตลอดเวลาที่ปั่นจักรยานคืออะไร คนจะถามตลอดว่า มาทำอะไร ผมก็บอกว่าปั่นจักรยานรอบโลก เขาก็ถามว่า ทำไปทำไม


ผมก็จะบอกว่า ผมปั่นจักรยานเพื่อในหลวง ผมบอกไปว่าท่านเป็น The King of Thailand แล้ว เขาก็ถามว่า ทำเพื่ออะไรน่ะ? ผมก็ต้องอธิบายในสิ่งที่เอ่อ... มันยากต่อการอธิบาย แล้วคำอธิบายที่สั้นที่สุดที่คุณบอกกับคนเหล่านั้นคือ? ทีส่ น้ั ทีส่ ดุ เหรอ ผมก็บอกว่า ในหลวงเป็นกษัตริ ย์ทน่ี า่ ทึง่ และยอดเยีย่ มมาก ผมประทับใจ วิธกี ารใช้ชวี ติ ของท่าน และสิง่ ทีท่ า่ นทรงทำเพือ่ ประเทศไทยและคนไทย แน่นอนว่าเขาก็แปลกใจ ว่าผมซึง่ เป็นฝรัง่ ทำไมถึงทำสิง่ นีใ้ ห้ประเทศไทย แต่ผมก็บอกว่า ทำไมล่ะ ผมอยูใ่ นประเทศไทย แล้วผมก็รักเมืองไทยมาก เอาอย่างนี้ดีกว่า เวลาผมไปไหนมาไหนผมจะเอาธงไทยปักหมวกไว้ บนธงเขียนว่า Long Live The King คนที่เห็นก็ถามว่า ทำไม Long Live The King คุณมาจาก อังกฤษไม่ใช่เหรอ (หัวเราะ) แต่ผมก็จะพยายามบอกเขาในสิง่ ทีผ่ มทำ อย่างมีอยูช่ ว่ งหนึง่ ทีผ่ ชู้ าย สองคนมาร่วมปัน่ จักรยานกับผมด้วย เขาก็มาถามว่าผมทำเพือ่ อะไร พอผมเล่าให้ฟงั ว่าในหลวง ทรงทำอะไรให้กับประเทศไทยบ้าง และผมชื่นชมท่านอย่างไร เขาก็ประทับใจสิ่งที่ผมทำมากๆ ขอถามเรื่องชีวิตส่วนตัว คุณพบภรรยาที่ไหน เจอกันที่ผับฮิพฮอพแห่งหนึ่ง (หัวเราะ) มันเป็นงานปาร์ตี้น่ะ คือตอนนั้นผมเพิ่งมา เที่ยวเมืองไทย แล้วก็เลยพักในกรุงเทพฯ พอดีได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่ง เขาเป็นดีเจที่ผับ แล้ว ผมกับเขาก็แลกแผ่นก๊อปเพลงกันอยูบ่ อ่ ยๆ มีคนื หนึง่ ผมไปทีผ่ บั แล้วเจอเธอเข้า ก็เอ่อ ไปเต้นกัน แล้วตอนนัน้ เธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ผมก็พดู ไทยไมได้ อย่างมากทีเ่ ราทำก็คอื ยิม้ แล้วก็แลก เบอร์ ทีนี้เธอก็ให้คนโทร.มาหาผมเพื่อพูดแทน เวลาเจอกัน เราก็แค่ไปเดินเล่น พูดกันไม่ได้ ยิ้ม ใช้ภาษามืออย่างเดียว คือผมว่าสำหรับคนที่รักกัน ถึงจะพูดไม่รู้เรื่อง แต่เรายิ้มให้กันได้ ใช้ ภาษากายได้ คนเราสามารถสื่อสารกันได้แม้ไม่ต้องพูดนี่ครับ แต่พอเธอเรียนภาษาอังกฤษได้ เธอหัดพูดเป็นเร็วกว่าผมพูดไทยอีก (หัวเราะ) ผมไม่คอ่ ยฉลาดเรือ่ งภาษา ทีนพ้ี อทำความรูจ้ กั กัน ได้ระยะหนึง่ ผมก็ตดั สินใจว่าจะไม่อยูก่ รุงเทพฯ แล้ว จะไปเทีย่ วเขมร เวียดนาม ลาว ก็ชวนเธอ ไปด้วยกัน แล้วเธอก็ไปด้วย เราเลยไปเทีย่ วด้วยกัน แล้วก็ในทีส่ ดุ ก็ยา้ ยมาอยูด่ ว้ ยกันทีเ่ ชียงของ เพราะผมชอบที่นั่น แล้วที่เราอยู่ด้วยกันได้เพราะเธอเองก็ชอบชีวิตง่ายๆ เหมือนผม ไม่ได้สน เรือ่ งการสะสมทอง เพชร หรือข้าวของมีดไี ซน์ทง้ั หลาย เธอไม่สนใจอะไรเลยเกีย่ วกับวัตถุเหล่านี้ เธอชอบธรรมชาติมาก ผมก็เหมือนกัน เธอรู้จักผัก ต้นไม้เยอะมาก แล้วเธอก็สอนผมให้รู้จัก อะไรต่อมิอะไรเยอะมาก ผมว่าเรามีชีวิตที่ดีด้วยกัน แล้วตอนนี้เราก็มีลูกชายคนหนึ่งที่เราก็ พยายามสอนให้เขาเป็นเหมือนๆ เรา ในอนาคตเขาไม่ตอ้ งเป็นคนประสบความสำเร็จสูงส่งก็ได้ ขอให้เขามีความสุขก็พอ ผมและภรรยาจะไม่ไปกะเกณฑ์ชีวิตเขา ถ้าเขาอยากจะประสบความ สำเร็จ โอเค เขาก็ควรจะทำด้วยตัวเอง หรือจะมีอาชีพเล็กๆ ง่ายๆ อะไรก็ได้ ซึ่งผมก็จะยัง ภูมิใจในตัวเขาเสมอ เขาไม่จำเป็นต้องเป็นลูกที่ประสบความสำเร็จมากไปกว่าพ่อของเขา มัน ไม่ใช่เรื่องสำคัญ สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ เขามีความสุขหรือเปล่า ผมจะไม่ทำเหมือนพ่อแม่ บ้านอื่นที่กดดันและบอกให้ลูกประสบความสำเร็จๆๆ โดยไม่ถามเขาเลยว่าเขาต้องการอะไร อยากทำหรือเปล่า ถ้าเขาโตขึ้น ผมก็จะไม่ดิ้นรนส่งเขาเรียนโรงเรียนนานาชาติ ผมก็จะส่งเขา เรียนโรงเรียนทัว่ ไปในเมืองนัน่ แหละ เพราะจริงๆ แล้วโรงเรียนทีเ่ ขาจะเรียนต้องดีพอสำหรับเขา ไม่ใช่ดีพอสำหรับผม ความฉลาดของเด็กไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะได้จากการศึกษา ความฉลาด มันวัดแค่ว่าคุณสอบผ่านไหม ได้คะแนนเท่าไหร่ ผมอยากให้ลูกผมเก่งเรื่องการใช้ชีวิต ฉลาด ในการใช้ชีวิตมากกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจไม่ได้วัดแค่ในโรงเรียนก็ได้ ผมว่าความเก่ง หรือ intellectual มันเป็นเรือ่ งของยีนส่วนหนึง่ แล้วก็การสัง่ สอนทางสังคมส่วนหนึง่ คือผมไม่เห็นด้วย กับวิธสี อนๆ ทีเ่ ป็นกันอยู่ ทีบ่ อกว่าควรทำอะไรบ้าง ผมไม่คดิ ว่าสิง่ ทีถ่ กู สอนกันมาจะเป็นเรือ่ งดี ทัง้ หมด ผมจะสอนลูกผมด้วยการตัง้ คำถามแบบปลายเปิดเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ ในชีวติ กับเขามากๆ ผมจะให้อิสระในการคิดกับเขา แทนที่จะไปบอกเขาว่าควรจะคิดอย่างไร ถ้าผมบอกว่าสีแดง คือสีแดง สีดำคือสีดำ เขาก็ควรจะถามผมว่า จริงเหรอ สงสัยได้ (หัวเราะ) คุณพูดเรือ่ งชีวติ ง่ายๆ บ่อยมาก ซึง่ การอยูใ่ นโลกปัจจุบนั นีม้ นั สำคัญอย่างไรทีจ่ ะใช้ชวี ติ ทีง่ า่ ยๆ สำคัญมาก สำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลย เพราะมันหมายถึงการไม่สร้างความเดือดร้อน อะไรให้กับสังคมและทรัพยากรโลก การใช้ชีวิตง่ายๆ ก็คือการใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องไปกังวลว่า คนอื่นจะคิดอย่างไร ซึ่งมันดีกว่า แล้วดีกว่าสำหรับโลกใบนี้ด้วย ผมถึงไม่ต้องรู้สึกผิดที่วันนี้จะ ต้องขี่จักรยานไง ผมว่าจริงๆ แล้วเราแค่อยู่กับความคาดหวังของตัวเอง ไม่ใช่ของคนอื่น เพราะมันไม่จำเป็น คุณจะพยายามยกระดับตัวเองให้เท่ากับคนอื่นตลอดเวลาทำไม คุณคิดว่า เขาสนใจเหรอว่าคุณมีหรือไม่มีอะไร ผมว่าส่วนใหญ่แล้วเขาไม่สนนะ แล้วจะทำไปทำไม ทุก วันนี้ผมว่าคนหลายคนอาจจะดูถูกในสิ่งที่ผมเป็น ที่ผมขี่จักรยาน ที่ผมไม่ได้มีเงินเยอะ ที่ผม เดินไปนั่นมานี่ แต่ผมไม่แคร์ คุณรู้ไหม ผมดูตัวอย่างจากในหลวงนะ ท่านทรงซ่อมเสื้อผ้าที่ ขาดด้วย สุนัขที่ท่านทรงเลี้ยงก็ไม่ใช่พันธุ์ดังๆ เป็นแค่สุนัขไทยธรรมดาๆ สถานภาพทางสังคมล่ะ คุณไม่ต้องการเหรอ จะต้องการไปทำไม ผมมีความสุขกับการเป็นตัวผมแล้ว แต่คณ ุ ก็มาจากครอบครัวทีไ่ ม่มอี ะไรไม่ใช่เหรอ ไม่เคยคิดทีจ่ ะไขว่คว้าหรือก้าวขึน้ ไปให้สงู ขึน้ ๆ เหรอ ผมเคยไต่มาแล้วไง แต่การปีนบันไดแบบนัน้ คนเราคิดว่าการไต่บนั ไดทางสังคมให้สงู ขึน้ คือการสะสมเงินทองให้มากขึน้ ผมเคยพยายามมาแล้ว และมันไม่สามารถทำให้คณ ุ ก้าวไปสูงขึน้ หรือมีชีวิตดีขึ้นหรอก มันเป็นสิ่งที่สังคมเข้าใจกันผิดๆ เราคิดว่า เมื่อใครสักคนมีเงินมากขึ้น เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ มากขึ้น เขาจะมีชีวิตดีขึ้น สถานภาพสูงขึ้น แต่การวัดความร่ำรวยแบบ นัน้ เป็นทางทีไ่ ม่ถกู ต้องเลย ลองคิดถึงประสาทสัมผัสทัง้ ห้าทีเ่ รามีตดิ ตัวสิ การเห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ สัมผัส เหล่านี้มันทำให้คุณร่ำรวยได้เหลือเฟือเลย เช่น ถ้าผมปั่นจักรยานไปข้างนอกแล้วผม สามารถได้กลิ่นดอกไม้ สัมผัสพื้นดิน สัมผัสกับสายฝนได้ กินอาหารอร่อยๆ ได้ไม่จำเป็นต้อง แพง ได้ยินนกร้องเพลง ผมก็คิดว่าผมรวยมาก และมีสถานภาพที่สูงมากแล้ว ในโลกนี้เราคิด ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สุดยอด ติดต่อคนได้ทั่วโลก แต่คุณก็ไม่ได้เห็นกันจริงๆ ไม่ได้สัมผัสกัน จริงๆ ผมไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในลูกโป่งเหมือนคนอื่น ผมเลือกที่จะอยู่นอกลูกโป่งนั้น แล้วใช้ชีวิต อย่างที่ผมเป็น แค่นั้นก็รวยแล้ว เอ่อ มันไม่เป็นความคิดที่โรแมนติกไปหน่อยเหรอ เหมือนไม่ใช่ชีวิตจริง ชีวติ จริงสิ นีช่ วี ติ ผมเลยทีเ่ ชียงของ ผมอยูแ่ บบนัน้ ผมมีพพิ ธิ ภัณฑ์จกั รยานให้คนเข้ามาดู แต่เก็บค่าดูได้ไม่มากเท่าไหร่ มีรา้ นกาแฟเล็กๆ บาร์เล็กๆ แต่กพ็ ออยูไ่ ด้ เพราะผมพอจะมีเงินเก็บอยู่ บ้างสมัยทีท่ ำงาน แต่ตอนนีเ้ ราก็ใช้ชวี ติ ง่ายๆ ไม่ได้ใช้อะไรมาก ไปตลาดซือ้ อาหารทุกวัน ขีจ่ กั รยาน ไม่มีรถ แค่นั้นก็พอ มี 5,000 บาท ก็อยู่ได้นะ ลองให้เงินผมมาสิ ผมจะทำให้ดู (หัวเราะ)

ALL ABOUT FRIENDLY SUPPORT หลังจากอ่านบทสัมภาษณ์สนุกๆ แต่แฝงไว้ด้วยข้อคิดและสาระของ อลัน เบท ฝรั่งหัวใจ ไทยเต็มร้อย ไปแล้ว ตอนนี้เราอยากแนะนำให้คุณได้อ่านอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ของ รวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ที่นอกจากจะเป็นหนึ่งใน หัวเรี่ยวหัวแรงช่วยผลักดันให้เกิดโครงการ ‘29,500 ก.ม. ประกาศให้โลกรู้ว่า... ผมรักในหลวง’ ให้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว เขายังเป็นทั้งเพื่อนสนิทและคนที่คอยให้กำลังใจ อลัน เบท ให้มีเรี่ยวแรง ขับเคลื่อนล้อทั้งสองไปจนถึงเส้นชัยได้ในที่สุด ความเป็นมาของโครงการครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? สิงห์กับอลันได้รู้จักกันมานานแล้วครับ ประมาณ 4-5 ปีแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกัน ช่วยเหลือกันมาตลอด บางครัง้ อลันเองก็มเี รือ่ งทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ เช่น การสนับสนุนเด็กทีอ่ ลันคิดว่ามี พรสวรรค์ ในปี 2550 อลันเขาขีจ่ กั รยานเทิดพระเกียรติในหลวงในวันที่ 5 ธันวาคม ขีจ่ ากภูเก็ตมากรุงเทพฯ ม้วนเดียวจบ ใช้เวลา 29 ชั่วโมง ก่อนหน้านั้นปีหนึ่งเขาขี่จักรยานเทิดพระเกียรติในหลวงจากเชียงใหม่มา กรุงเทพฯ มาแล้ว 26 ชั่วโมง แบบต่อเนื่องเหมือนกัน เราก็เลยคุยกัน... เอาไงต่อ? อลันเขาเองยังอยากขี่ จักรยานเทิดพระเกียรติในหลวงอีก แต่เหนือมากรุงเทพฯ ก็ขี่แล้ว จากใต้ก็ขี่แล้ว... รอบโลกเลยไหมเพื่อน? เอาให้โลกมันรูเ้ ลยว่าพวกเรารักในหลวง ผมก็แกล้ง challenge เขาว่าไหวเหรอ? คิดดูดๆี ก่อน? ผมยอมรับว่า ดีใจนะที่ได้ยินว่าเขาจะขี่จักรยานรอบโลกเพื่อบอกให้คนทั่วโลกรู้ว่าพวกเรารักในหลวงมากแค่ไหน แต่การ ขี่จักรยานรอบโลกมันไม่ง่ายเหมือนสองสามครั้งที่ผ่านมานะ ต้องเตรียมตัว ต้องวางแผนการเดินทาง สารพัด จากนั้นอลันเขาก็ไปหาข้อมูลมา ไปติดต่อกับกินเนสส์บุ๊กมาว่ากฎเกณฑ์การขี่จักรยานรอบโลกมี อย่างไรบ้าง สถิติปัจจุบันเป็นอย่างไร ตอนนั้นหาข้อมูลกันเยอะมาก จนทั้งเรากับอลันมั่นใจว่าเป็นไปได้ แต่อลันมั่นใจมากกว่านั้นอีก บอกผมว่า ‘เฮ้ย! รวินทร์ ไอจะสร้างสถิติโลกใหม่’ จะทำให้การขี่จักรยาน ครัง้ นีม้ นั ถูกบันทึกไว้เลยว่านีค่ อื การขีจ่ กั รยานรอบโลกทีเ่ ร็วทีส่ ดุ และเป็นสถิตโิ ลกทีส่ ร้างขึน้ จากนักขีจ่ กั รยาน ธรรมดาๆ คนหนึง่ ทีท่ ำด้วยความรักทีม่ ตี อ่ พระมหากษัตริยไ์ ทย ผมบอกอลันว่า ‘เอาเลยเพือ่ น (กู) เอาด้วย’ พอโครงการเริ่มใหญ่ขึ้นไปเป็นระดับโลก ทางบริษัทคิดว่าคุ้มค่าหรือเปล่ากับการลงทุนลงแรงในส่วนนี้ ในทางธุรกิจมันไม่คมุ้ หรอกครับ แต่ทำไมเราต้องมองทุกเรือ่ งเป็นเรือ่ งของผลตอบแทนล่ะ ทีน่ ่ี (สิงห์) สอนให้พวกผมให้ความสำคัญกับเรือ่ งคุณค่า และความตัง้ ใจของคน มันมีคา่ มากกว่าเยอะ แล้วมันทำให้เรา มีความสุขมากกว่าด้วย ความตัง้ ใจของอลันเป็นสิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชม มันเป็นความตัง้ ใจจากหัวใจไทยทีอ่ ยูใ่ นร่างกาย ฝรั่งของอลัน ในที่สุดแล้วถ้าการขี่จักรยานรอบโลกของอลันทำให้พวกเราได้ตั้งคำถามกับตัวเองบ้างว่า เราจะทำอะไรเพื่อบ้านของเรา จะทำอะไรเพื่อในหลวงบ้าง ผมว่านั่นแหละ มันมีค่ามากเกินคำว่าคุ้มแล้ว ถ้าให้พูดในฐานะเพื่อนคนหนึ่ง คุณคิดว่าอลันเป็นคนแบบไหน อลันเป็นคนจริงจังกับชีวติ รักธรรมชาติ อ่อนโยนกับทุกชีวติ รอบตัว อยากมีชวี ติ ทีไ่ ม่เบียดเบียนใคร ชอบวิถชี วี ติ แบบไทยๆ เขามีความผูกพันกับเมืองไทย และรักในหลวงมาก ในฐานะทีเ่ ราเป็นคนไทยก็อดทีจ่ ะ รูส้ กึ ดีไม่ได้ และเมือ่ เขาอยากทำอะไรทีเ่ ป็นการแสดงออกถึงความผูกพันนัน้ ในฐานะคนไทยเราก็อยากสนับสนุน เคยได้ยินว่าอลันเองก็เป็นคนที่ออกแนวลุยๆ ห่ามๆ อยู่พอตัว (หัวเราะ) มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง ในช่วงที่อลันเก็บตัวฟิตซ้อมเพื่อให้ร่างกายพร้อมสุดๆ ร่างกายเขา แข็งแรงมาก ของมันแรง วันหนึ่งอลันว่ายน้ำโชว์พาวฯ จากที่หนึ่งข้ามทะเลไปขึ้นเกาะแถวๆ เกาะลังกาวี มาเลเซีย ซึ่งเป็นเกาะส่วนตัว พอว่ายไปถึงเกาะก็มียามเดินมาถามเขาว่า ‘เฮ้ย! แกเป็นสปายหรือเปล่า แกโดดร่มมาสืบความลับใช่ไหม?’ เพราะเกาะอยูก่ ลางทะเล ไม่มเี รือไม่มอี ะไรเลย อลันก็บอกว่า ‘ว่ายน้ำมา’ ยามก็ไม่เชื่อ เจ็ดชั่วโมงจะว่ายมาได้ยังไง อลันก็ตอบไปว่า ‘จริงๆ... ฉันไม่มีเหตุผล ฉันจะเป็นสปายทำไม เกาะคุณมีอะไร เกาะคุณไม่มีอะไรสักหน่อย’ ยามก็ถามกลับว่า ‘ว่ายน้ำมาแน่นะ’... แน่!... โอเค งั้นว่าย กลับไป สรุปอลันต้องว่ายกลับอีก (หัวเราะ) อลันบอกว่าถ้าเป็นสปายจริง โดนจับน่ะไม่ตายหรอก แต่ให้ว่ายน้ำกลับเนี่ย... กูจะตายเอา ในฐานะเพื่อนและคนที่รับผิดชอบดูแลโปรเจ็กต์นี้ ได้ช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาระหว่างที่เขาขี่จักรยานอยู่ รอบโลกบ้างหรือเปล่า? ตลอดครับ เราคุยกันตลอด และไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะ หลายๆ คนในบริษทั ก็ชว่ ยกันทัง้ นัน้ ตัง้ แต่ คุณ สันติ ภิรมย์ภักดี คุณ รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รวมทั้งพี่ๆ น้องๆ อีกหลายๆ คน เพราะนอกจากเรา เป็นเพือ่ น เป็นผูส้ นับสนุนแล้ว สิงห์ยงั ทำหน้าทีเ่ ป็นเหมือนทีม service ของอลันด้วย ในระหว่างการเดินทาง ก็มีอุปสรรคมากมาย ทั้งเรื่องการเดินทาง สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ สภาพอากาศ และภูมิประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อลันเคยพูดเสมอว่าเรื่องเหนื่อยกายไม่เท่าไรหรอก เหนื่อยก็พักแล้วก็ไปต่อ ไอ้การขีจ่ กั รยานทุกวัน วันละหลายร้อยกิโลติดต่อกันร้อยกว่าวัน มันก็เป็นธรรมดาทีร่ า่ งกายจะต้องอ่อนล้า บ้าง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของอลันในความคิดของผมก็คือเรื่องความอ่อนล้าทางจิตใจมากกว่า เช่น ความรูส้ กึ โดดเดีย่ วในภาวะทีต่ อ้ งขีจ่ กั รยานคนเดียวนานๆ มันเหงา มันท้อแท้ ไหนจะคิดถึงบ้าน คิดถึงลูก คิดถึงภรรยา สิ่งต่างๆ เหล่านี้มากกว่าที่รบกวนจิตใจเขา บางครั้งเขาก็โทร.มาร้องไห้ บ่นนู่นบ่นนี่ บอก ไม่ไหวแล้ว อยากจะกลับบ้านแล้ว ทำไมมันอย่างโน้น ทำไมมันอย่างนี้ ผมก็คุยกับเขาให้กำลังใจเขา พอเขาได้ระบายความอึดอัดออกมาบ้าง เขาก็ดีขึ้น พอรุ่งเช้าเขาก็ส่งเมลมาหรือ SMS มาว่าเขาโอเคแล้ว เขาจะไปต่อแล้วนะ ต้องบอกว่ากำลังใจที่สำคัญของอลันที่เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวของเขาก็คือในหลวง ความมุ่งมั่นของเขาพาตัวเขาก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ นานามาได้ และอลันมีความเชื่อว่าบารมีของ ในหลวงจะคุ้มครองเขา ไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามเขาจะต้องได้กลับบ้าน


16

GADGET

SONY Walkman NWZ-X 1050

SHOW

พูดถึงเรื่องสุ้มเสียงในเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ชื่อของ Walkman ต้องอยู่ในอันดับต้นๆ ของ นักฟังเพลงแน่นอน และถ้าคุณกำลังมองหา Portable MP3 เจ๋งๆ สักตัวสำหรับตอบโจทย์ให้คุณ ได้ทกุ การใช้งาน SONY Walkman NWZ-X 1050 คือคำตอบทีด่ พี อแน่นอน ด้วยเทคโนโลยีดา้ นเสียง ตัวใหม่ล่าสุด Digital Clear Audio ที่ช่วยชดเชยคุณภาพของเสียงจากการบีบอัดของไฟล์ mp3 ให้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และ Clear Bass สำหรับเพิ่มพลานุภาพให้กับเสียงเบสแบบสะท้านสะเทือน และเมื่อคุณใช้งานร่วมกับระบบตัดเสียงรบกวนรอบด้านที่ปรับรูปแบบได้หลากหลาย ต่อให้ไปยืน อยู่กลางสี่แยกเยาวราช โลกใบนี้ของคุณก็จะมีแต่เสียงเพลงที่ออกมาจาก Walkman ตัวเก่งนี้ เท่านั้น (แต่หวังว่าคงไม่มีใครไปยืนนะ) นอกจากนี้ยังรองรับ Wi-Fi เพื่อใช้ชมคลิปวิดีโอผ่าน แอพพลิเกชัน YouTube พร้อมวิทยุ FM หน้าจอแบบทัชสกรีน และความจุ 16 GB ซึ่งทั้งหมดนี้ มาในราคา 12,990 บาท รีบแวะไปทดสอบพลังเสียงได้เลย

MOVIE

รัก(ทะ)ลวงตา

SERIES

How I Met Your Mother

Going the Distance

นีเ่ ป็นอีกครัง้ ทีค่ ณ ุ จะประทับใจ กับเรื่องราวความรักทางไกลของ ชายหญิงที่บังเอิญมาเจอกันในวัน ที่ฟ้าเป็นใจ แต่มีเวลาอยู่ด้วยกัน เพียงแค่ 6 สัปดาห์ ซึง่ พอถึงเวลานัน้ การจะแยกจากกันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อต่างก็ต้องอยู่ในที่ที่ตัวเองควร จะอยู่ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ เป็นใจกับความรักครั้งใหม่ ไม่ว่า จะเป็นกลุม่ เพือ่ นทีค่ อยพูดจากล่อม ประสาทด้วยมุมมองร้ายๆ อยูต่ ลอด เวลา หรือพีส่ าวทีเ่ คยมีประสบการณ์ ย่ำแย่เกีย่ วกับความรัก และต้องการ ปกป้องน้องสาวจนเกินเหตุ บวก กับเรื่องวุ่นๆ ฮาๆ ของวิธีการคง ความสัมพันธ์ในระยะที่ห่างไกล แล้วความรักของเขาทั้งคู่จะเป็น อย่างไร ต้องไปติดตามกันต่อใน หนัง ซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นการกำกับ หนังครัง้ แรกของนักทำสารคดีหญิง คนเก่งอย่าง นาเนต เบอร์สไตน์ ซึง่ เคยได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัล ออสการ์ สาขาสารคดียอดเยี่ยม จากเรื่อง On the Ropes Makes Her มาแล้ ว นอกจากนี ้ ย ั ง ได้ นักแสดงหญิงอย่าง ดรูว์ แบรีมอร์ มารับบทเป็น อีริน ส่วนฝ่ายชาย คือ จัสติน ลอง ทีร่ บั บทเป็น แกเร็ต พบกับความประทับใจจากรักแท้ ทีไ่ ม่แพ้ระยะทางได้วนั ที่ 2 กันยายน ที่โรงภาพยนตร์เท่านั้น

“เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี 2030 โดยพระเอกชื่อ เท็ด มอสบี้ มีอาชีพเป็น สถาปนิก ได้เล่าให้ลูกๆ ของเขาฟังว่าได้เจอและรักกับแม่ของพวกหนูๆ ได้อย่างไร โดยแต่ละตอนก็มีวิดีโอที่เขาอัดเอาไว้ในอดีตมาเปิดให้พวกเด็กๆ ดู จากนั้นหนังก็ เล่าเรื่องของกลุ่มเพื่อนของเขาซึ่งก็ใช้ชีวิตเหมือนกับเราๆ นี่แหละ แบบพอเลิกงานก็ ไปแฮงเอาต์กัน มีเรื่องราวความรักกันในกลุ่มที่ต่อมาก็เลิกกัน พอเลิกกันก็เป็น ประเด็นขึ้นอีกว่าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่า? โดยแต่ละตอนนี้ขอบอกว่า สนุกมาก และเรื่องราวก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีเรือ่ งของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคนทีเ่ พิง่ รักกัน หรือเจอเรือ่ งราวของคนอืน่ ทีเ่ ข้ามาในกลุม่ สำหรับตัวละครทีช่ อ่ื บาร์นี เป็นตัวละครทีน่ หิ น่าชอบเขามาก เพราะ เขาเป็นเหมือนตัวโจ๊กประจำกลุ่มที่แรงและก็ฮามากๆ ซีรีส์ชุดนี้เพื่อนของนิหน่าเป็นคนแนะนำให้ดู เขาบอกว่า สนุกมาก พอได้ดูก็ติดหนึบเลย ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้ดูกันค่ะ” เลือกให้โดย : สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา นักแสดง และพิธีกร รายการ Sport Fan

MUSIC

MGMT : Congratulations

ทีผ่ า่ นมาเราคงได้เห็นผลงานทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจาก เลดี้ กาก้า ในรูปแบบของคลิปหรือ ภาพนิ่ง (เลียนแบบ) กันบ่อยๆ แต่ถ้านับผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆ นั้นแทบนับชิ้นกันได้เลย แต่ถงึ กระนัน้ กรุงศรีอยุธยายังไม่สน้ิ คนดีฉนั ใด วงการเพลงอินเตอร์กไ็ ม่สน้ิ คนเก่งฉันนัน้ เพราะ สองหนุม่ เบน และ แอนดริว ก็พาวง MGMT ของเขากลับมากับอัลบัม้ ชุดที่ 3 Congratulations ซึง่ พวกเขาประกาศก้องว่า เจ้าแม่เพลงเปรีย้ ว เลดี้ กาก้า นีแ่ หละคือแรงบันดาลใจของพวกเขาใน อัลบัม้ นี้ แต่นน่ั ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเลิกทำเพลงแบบ alternative rock อย่างทีห่ ลายๆ คนชื่นชอบไปนะ พวกเขาเพียงแต่เพิ่มความหวือหวาในภาคดนตรีและเนื้อเพลงเข้าไป เช่น เอาซาวนด์แบบไซคีเดลิกผสม กับโมเดิร์นร็อกจนออกมาเป็นแทร็กเปิดอัลบั้ม It’s Working และแทร็กที่โดนเราแบบเต็มๆ ก็คือ Flash Delirium กับ ซาวนด์ Lo-Fi ที่หาฟังได้อย่างยากยิ่งสำหรับวงดนตรีร็อกอเมริกัน ฟังจบครบอัลบั้มแล้วคงต้องขอแสดงความยินดีกับ เลดี้ กาก้า กันเสียหน่อย ที่มีส่วนทำให้เกิดอัลบั้มเก๋ๆ ที่ได้ไอเดียใหม่ๆ มาจากเธอ (ว่าแต่เธอจะรู้หรือเปล่านี่สิ)

พบกั บ เรื ่ อ งราวที ่ ถู ก นำมาสร้ า ง เป็นละครเวทีมากที่สุดเป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกา ว่าด้วย นั ก แสดงหนุ ่ ม สุ ด หล่ อ กั บ แฟนสาว เจ้าเสน่ห์ และผู้กำกับหนุ่มใหญ่ที่เป็น ผัวเมียละเหี ่ ย ใจกั บ ภรรยาสุ ด เพี ้ ย น ที่จะทำให้คนดูใจหายใจคว่ำกับทุกฉาก ที ่ ก ระชากตรรกะอย่ า งสนุ ก สนาน เสน่ห์ของละครเรื่องนี้อยู่ตรงที่คนดูจะ ไม่รู้เลยว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง หรือ อะไรที่จริงกว่ากัน เพราะแต่ละนาทีที่ ผ่ า นไปจะสร้างความประหลาดใจได้ ตลอดทั้งเรื่อง แม้กระทั่งความเพ้อเจ้อ แบบขีดสุดก็อาจจะกลายเป็นเรื่องจริง ในวิ น าที ไหนก็ ได้ ซึ ่ ง ละครเรื ่ อ งนี ้ ได้ ปวิตร มหาสารินันทน์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มาทำหน้าที่กำกับการแสดง และแปล บทละคร ส่วนนักแสดงก็โดดเด่นไม่แพ้ กั น เพราะได้ ดุ จ ดาว วั ฒ นปกรณ์ นักแสดงสาวมากความสามารถของ B-Floor และเป็นนักบำบัดด้วยการเต้น คนแรกของเมืองไทย รวมถึง นพพันธ์ บุญใหญ่ ที่หลายคนรู้จักกันดีในฐานะ นักแสดง นักเขียนบท และผู้กำกับการ แสดง เปิดการแสดงวันที่ 16-18 กันยายน นี้ ทีห่ อประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบัน ปรีดี พนมยงค์ ทองหล่อ รีบจองบัตร ด่ ว นที ่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ท ุ ก สาขา บัตรราคา 500 บาท

BOOK

พระอานนท์ พุทธอนุชา

“มีคำกล่าวไว้ว่า ‘อย่าตัดสินหนังสือจากปก’ ซึ่งผมคิดว่าใช้ได้ดีกับหนังสือเล่มนี้ เพราะแม้ว่าภายนอกจะดูไม่น่าเชิญชวนให้เป็น เจ้าของนัก แต่เมื่อพลิกไปพิจารณาเนื้อหาภายในแล้ว ก็ทำให้ตัดสินใจซื้อได้ไม่ยาก โดยผมซื้อหนังสือเล่มนี้ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ตั้งแต่คำโปรยที่ว่า ‘ธรรมะเพื่อลดละกิเลสสู่ความสุขที่แท้’ รวมถึงมีคำโฆษณาบนปกว่า ‘Encyclopedia of World Literature in 20th Century ยกย่องให้เป็นวรรณกรรมของโลก’ นี่เป็นนิยายอิงธรรมะและประวัติของพระอานนท์ผู้เป็นทั้งพระญาติและผู้ใกล้ชิดดูแล พระพุทธเจ้า จึงอุดมไปด้วยธรรมะดีๆ โดยเฉพาะข้อคิดว่าด้วยความจริงเกีย่ วกับความรัก อาทิ ‘ทุกคนต้องการความสมหวังในชีวติ รัก แต่ความรักไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงครึง่ หนึง่ แห่งความต้องการ’ ซึง่ ถือเป็นข้อดีทเ่ี ป็นสากลและเหมาะกับคนเราในยุคนีม้ ากครับ และแม้บางคนจะไม่สมหวังในความรัก แต่คุณจะสมหวังในการเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้ในราคาเพียง 195 บาท เท่านั้น” เลือกให้โดย : พิทยากร ลีลาภัทร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ จำกัด และผู้เขียนหนังสือ ธนาคารความสุข


17

HOTEL

The Lapa HUA HIN

สำหรับใครที่อยากพักผ่อนนอนตีพุง แต่มีเวลาไม่มาก เราขอแนะนำที่เที่ยวที่ฮิตที่สุดแห่งปี นั่นก็คือ ‘หัวหิน’ ที่สามารถไปเช้าเย็นกลับหรือจะ ค้างสักคืนก็แสนสะดวก แถมยังมีโรงแรมสวยๆ อย่าง เดอะ ลาภา ไว้รอต้อนรับคุณ โดยเมื่อเข้าสู่ล็อบบี้ คุณก็จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศสบายๆ สไตล์โคซีที่เปิดโล่งให้คุณรับลมธรรมชาติได้อย่างเต็มปอด โดยบูทีกโฮเทลแห่งนี้มีห้องพักไว้รอให้คุณได้เข้าไปผ่อนคลายหลายแบบหลากสไตล์ ทั้งห้องพักแบบ Garden View และ Pool View นอกจากนี้ยังมีโลเกชันให้เลือกอีกด้วยว่าจะนอนในห้องพักที่สามารถเปิดประตูออกไปแล้วกระโดดลง สระน้ำงามๆ ตรงหน้าได้เลย หรือจะเลือกพักบนชั้น 2-3 ของโรงแรมที่มีระเบียงส่วนตัวให้ได้นั่งอาบแดดชิลๆ ไปพร้อมกับค็อกเทลเย็นๆ และหากว่า ยังไม่จุใจกับการพักผ่อนอันแสนสุขในห้องพักเริ่ดๆ ทางเดอะ ลาภา ก็ยังมีสปาแบบไทยๆ ไว้เป็นออพชันเสริม ทั้งนวดอโรมา (1,200-1,600 บาท) นวดแผนไทย (800-1,200 บาท) และนวดเท้ากดจุด (600 บาท) ซึ่งรับรองว่าพนักงานนวดของที่นี่จะทำให้คุณเดินตัวเบาสบายกลับออกมา อย่างแน่นอน เพิ่มพลังความสดชื่นให้ชีวิตกับเดอะ ลาภา ได้ที่ 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.จองห้องพักได้ที่ 0-3251-3222 หรือที่ www.thelapahotel.com เรตราคาห้องพักทั้งหมดอยู่ระหว่าง 2,990 ไปจนถึง 9,490 บาท

WEBSITE

www.globetrooper.com

สำหรับคนที่รักการเดินทางคงจะรู้ดีว่า บางครั้งเพื่อนร่วมทางก็มีความสำคัญไม่แพ้จุดหมาย ปลายทาง ด้วยเหตุนเ้ี ว็บไซต์นจ้ี งึ ถือกำเนิดขึน้ เพราะใครก็ตามทีก่ ำลังจะเดินทาง แต่ยงั หาเพือ่ นร่วมทาง ไม่ได้ แค่เข้ามาที่เว็บนี้ มิตรภาพดีๆ ก็กำลังรออยู่ ไม่ว่าจะอยากเดินทางไปที่ไหนในโลก จะไปกี่เดือน งบเท่าไหร่ จะทำกิจกรรมอะไรบ้างระหว่างเดินทาง หรืออยากได้เพื่อนร่วมทางแบบไหน เชิญหาได้ ตามใจชอบ หรือถ้าหาไม่เจอ ก็สามารถสร้างทริปในฝันได้แบบง่ายๆ ทีเ่ ด็ดไปกว่านัน้ คือ เขายังมีทางเลือก ให้ค้นหาเพื่อนร่วมทางจากกิจกรรมที่อยากทำด้วย จะขี่จักรยาน ปีนเขา ล่องแก่ง อาสาสมัคร หรือ แบ็กแพ็ก ก็เลือกหาได้ตามใจชอบ นอกจากจะได้เพื่อนร่วมเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้ว ยังสามารถช่วยกันวางแผนการเดินทาง หาที่พักราคาถูก ทำกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้หากเดินทาง คนเดียว และที่ดีที่สุดคือ อาจจะได้เพื่อนแท้เพิ่มอีกคนระหว่างที่เดินทางก็เป็นได้ โลกกว้างกับเพื่อน ร่วมทางดีๆ รอคุณอยู่ แค่คลิก www.globetrooper.com/

COSMETIC

GIVE

บริจาคเพื่อช่วยเหลือ ชาวปากีสถานที่ ประสบอุทกภัย

Pure Beauty Super Brightening

ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใหม่ล่าสุดของวัตสัน Pure Beauty Super Brightening ส่งตรงจากประเทศเกาหลี มาเพื่อแบ่งปันความขาวใสให้สาวไทยโดยเฉพาะ ความพิเศษของผลิตภัณฑ์ชุดนี้คือ ส่วนผสมหลักอย่าง ไวต์ ฟลาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ ที่สกัดจากดอกไม้สีขาว 3 ชนิด ได้แก่ ดอกกุหลาบสีขาว ดอกบัว และดอก ฟรีเซีย มีคุณสมบัติช่วยมอบความชุ่มชื้น คลายความตึงเครียดให้แก่ผิวหน้า กำจัดสารอนุมูลอิสระ และ ช่วยยับยั้งการปล่อยเซลล์เม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุของผิวคล้ำ นอกจากนั้นยังมีส่วนผสมของสารสกัด จากไข่มุก รากมัลเบอรี และต้น Morus Bombycis ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณสมบัติในการทำให้ผิวขาวขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พืชอาร์บูตินยังเป็นสารสำคัญในการช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานิน และช่วยลดการดูดซึมรังสียวู ขี องผิวอีกด้วย แถมอีกนิดว่าไม่แพงด้วยนะ โดยราคาอยูท่ ช่ี น้ิ ละ 200-600 บาท เท่านั้น แบบนี้เขาเรียกว่า ‘สวยแบบสบายกระเป๋า’ ชัดๆ!

รู้ไหมว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ ในประเทศปากีสถานในขณะนี้ ถือเป็น ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุด ในประวั ต ิ ศ าสตร์ เนื ่ อ งจากได้ ส ร้ า ง ความเดือดร้อนให้ผู้คนถึง 13.8 ล้าน คน ดังนั้น คนไทยคนไหนที่ต้องการจะ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในครั้งนี้ สามารถทำได้ โดยใช้ บ ั ต ร Visa หรื อ Master Card โอนเงิ น ผ่ า นธนาคาร อ อ น ไล น ์ ได ้ ท ี ่ w w w . u n h c r . o r g / emergency/pakistanfloods/ global_landing.html หรือโอนเงินบริจาค ผ ่ า นท า ง ส ม า ค ม ม ิ ต ร ภ า พ ไ ท ย ปากีสถาน บัญชี 054-2-64250-5 ชื่อ บั ญ ชี ‘ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ใน ปากีสถาน’ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุ ร วงศ์ ทั ้ ง นี ้ สามารถเข้ า ดู ข ้ อ มู ล เพิ่มเติมได้ที่ www.thaipaki.com


CALENDAR

18

3 - 9 SEPTEMBER 2010

FRI

MON

TUE

WED

THU

พลิกฟ้าบิน พลิกดินเกิด

Breed

TTM+ 2010

Limbic System

นิทรรศการงาน นิ ท รรศการผลงาน ประติมากรรม ‘Breed’ ศิลปะร่วมสมัย โดย มนตรี โดย ชัชวาล อ่ำสมคิด เติมสมบัติ ประกอบด้วย นำเสนอผลงานรู ป สุ น ั ข ง า น ป ร ะ ต ิ ม า ก ร ร ม เพื ่ อ นสี ่ ข าที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ของ ผลงานศิ ล ปะจั ด วาง มนุษย์เรา วันนี้ถึง 2 วิดีโอ และภาพถ่าย ซึ่ง ตุลาคม 2553 ณ ทวิบู ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงาน แกลเลอรี ตึกสีลมแกลทั้งหมดจากวัสดุเหลือใช้ เลอรี ชั้น 3 ถนนสีลม วันนีถ้ งึ 19 กันยายน 2553 ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สนั

งานการแสดงการ ท่องเที่ยวของไทย เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั้ง ใน ป ร ะ เท ศ แ ล ะ ต ่ า ง ประเทศเข้ า ร่ ว มการ เจรจากับตัวแทนบริษัท ท่องเที่ยวภายในประเทศ และเปิ ด ประตู แ หล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วใหม่ ใ นกลุ ่ ม ประเทศเพื่อนบ้านตลอด ลุ่มแม่น้ำโขงจนถึง ประเทศจีน พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา วันนีถ้ งึ 10 กันยายน 2553 ณ อิมแพ็ก เมืองทองธานี

นิ ท รรศการผลงาน จิตรกรรมสีอะคริลิก โดย คณากร คชาชีวะ เพื่อ สื ่ อ แสดงแนวความคิ ด เกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร และการซึ ม ซั บ ค่ า นิ ย ม ของผู ้ ค นจากมายาคติ ที่กลายมาเป็นพฤติกรรม การเสพสื่อ ชมโฆษณา และรั บ ความบั น เทิ ง ใน รูปแบบต่างๆ วันนี้ถึง 19 ตุลาคม 2553 ณ ARDEL’s Third Place Gallery (เว้นวันจันทร์)

Creative IP Fair and CLEA 2010

กรมทรั พ ย์ ส ิ น ทาง ปัญญา ขอเชิญร่วมงาน Creative IP Fair and CLEA 2010 พบกับหลาก กิจกรรม อาทิ นิทรรศการ ใ น พ ร ะ บ า ท ส ม เด ็ จ พระเจ้าอยู่หัว บริการ รั บ คำขอจดทะเบี ย น ทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญา พร้อมพบสินค้าทรัพย์สิน ทางปั ญ ญาราคาพิ เศษ มากมาย มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง ฯลฯ วันนีถ้ งึ 5 กันยายน 2553 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

4 5 SAT

SUN

14th Thai Short Film and Video Festival

20 Years 20 Days Seub Nakhasathien

เทศกาลที ่ ร วบรวม โปรแกรมหนังสั้นดีๆ ทั้ง ไทยและต่างประเทศมา นำเสนอให้ ได้ ร ั บ ชมกั น อาทิ รวมแอนิเมชันดีๆ จากทั่วโลก หนังสั้นเรื่อง ‘ภูเก็ต’ ผลงานของ อาทิตย์ อัสสรัตน์ นำแสดงโดย นักแสดงเกาหลี อิมโซจุง และ สรพงษ์ ชาตรี ซึง่ ให้ เกียรติเป็นหนังเปิดเทศกาล วันนีถ้ งึ 5 กันยายน 2553 ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 5 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานคร

กิ จ กรรมในวาระ ครบรอบ 20 ปี การจาก ไปของ สืบ นาคะเสถียร พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดดนตรี เพื่อการอนุรักษ์ นิทรรศการภาพถ่ า ยในผื น ป่ า ตะวั น ตกจากช่ า งภาพ มืออาชีพ วันนี้ถึง 19 กันยายน 2553 ณ ชั้น 1 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานคร (เว้น วันจันทร์) รายละเอียด เพิม่ เติมที ่ www.seub.or.th


20

SHOPPING!

เสื้อยืดคอเต่า ลายขาวพื้นดำ จาก another F.C.K.

แจ๊กเก็ตมีฮู้ด สีเทา ซิปข้าง จาก another F.C.K.

เดรสยาวสีดำเข้ารูป คอปาด จาก Disaya

มินิเดรสสายเดี่ยว สีเทา จาก another F.C.K.

เสื้อกั๊กกึ่งสูท สีดำ จาก another F.C.K.

STREET WALKER

กางเกงขายาวเข้ารูปสีดำ จาก another F.C.K.

เรือ่ งบนท้องถนนเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน เพราะพืน้ ทีแ่ คบๆ เหล่านีเ้ ป็นทีพ ่ บปะของคนหลากแบบ หลายสไตล์ ร้อยพ่อพันแม่ บางคนยากไร้ บางคนร่ำรวย บางคนเดินเฉิดอวดสวย บางคนบางกลุ่ม นัดหมายเพือ่ พบปะกัน แต่บางคนแค่เดินผ่านกันไปเฉยๆ แต่ละคนเดินอมทุกข์อมสุขไม่เท่ากัน แต่ความ หลากหลายแบบนี้ที่เป็นเสน่ห์ที่คนพร้อมที่จะเดินออกจากบ้านมาเพื่อปะทะสายตากับใครบางคน หรือเพื่ออยู่กับตัวเองในวันที่มีผู้คนมากมายรอบตัว กระโปรงผ้ายืดสีเทา จาก Disaya แหวนทองดีไซน์ ประดับนิล จาก Disaya

ต่างหูห่วง Smiley จาก Disaya แหวนทองลาย กราฟิก จาก Disaya

คาร์ดิแกนตัวยาว สีเทา จาก Disaya

ต่างหูรูปหัวใจ จาก Disaya

WHERE another F.C.K. ที่ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ Disaya ที่ชั้น G เกษรพลาซ่า

สร้อยข้อมือรูปดาบ จาก Disaya

สเว็ตเตอร์ดำ ขนสัตว์เทียม จาก Disaya


22

THE TRIP

ADVENTURE TRIP WITH THE SPECIAL GUEST เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

“สระบุรีเป็นจังหวัดที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เดิมทีเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้ เป็นบึงขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงใช้คำว่า สระ มาผสมกับคำว่า บุรี เกิดขึ้นมาเป็นชื่อเมือง สระบุรี ในปัจจุบัน” คำกล่าวข้างต้นนี้มาจากแขกพิเศษที่มาร่วมทริปกับเราในวันนี้ นั่นก็คือ อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ ผู้ที่มาให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกับเรา ในการมาเที่ยวชมจังหวัดที่มีความน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ตั ก บาตรดอกไม้ แ ละถวายเที ย น พรรษา

ในอดีตเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งประมาณกลางเดือน สามหรือเดือนสี่ ชาวไทยจากทัว่ ทุกสารทิศจะเดินทาง มานมัสการรอยพระพุทธบาท ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ใน วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ต้องเข้าใจกันก่อนว่าในสมัยนั้นการ เดินทางเพื่อมานมัสการรอยพระพุทธบาทนั้นไม่ใช่ เรือ่ งง่าย ไหนจะต้องเตรียมสัมภาระ ข้าวปลาอาหาร ใครมีช้าง ม้า เรือ แพ ก็ต้อนก็ลากกันออกมาใช้ บางคนทั้งชีวิตก็มีโอกาสได้มากราบไหว้เพียงครั้ง เดียวเท่านั้น จึงเกิดเป็นความเชื่อขึ้นมาว่า ใคร ก็ตามถ้าได้มากราบนมัสการรอยพระพุทธบาทได้ ถึง 3 ครั้ง ในชีวิต คนนั้นจะได้ขึ้นสวรรค์ และชาว

สระบุรีเองก็ได้ถือว่าพิธีการตักบาตรดอกไม้เป็น ประเพณีที่สำคัญของชาวสระบุรี ซึง่ ทำกันในทุกวัน เข้าพรรษาของทุกปี ดังนั้น ทริปในครั้งนี้จึงพาคุณ ไปพบกับภาพบรรยากาศของการตักบาตรดอกไม้ ที่หนึ่งปีจะมีสักหน สำหรับการตักบาตรดอกไม้นั้นปกติแล้วจะทำ หลั ง จากทำบุ ญ ตั ก บาตรกั น ในตอนเช้ า เสร็ จ เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านก็จะนำดอกไม้ที่เรียกว่า ดอกเข้าพรรษา (มีลักษณะคล้ายต้นกระชายหรือ ต้ นขมิ ้ น ส่ ว นมากจะเป็ น สี ข าวกั บ สี เหลื อ ง ซึ ่ ง ดอกไม้ น ี ้ จ ะออกดอกในช่ ว งเข้ า พรรษาเท่ า นั ้ น ) มารอใส่บาตรอีกครั้ง เพื่อให้พระภิกษุที่เดินออกมา จากศาลาการเปรียญนำไปสักการะรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่ในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารแห่งนี้

Did You Know?

งเจือ

อาจารย์ เผ่าทอง ทอ

รู้หรือไม่ว่า ในคติความเชื่อของชาวลังกา พระพุทธเจ้าได้ทรงประทับรอยพระพุทธบาท เอาไว้ 5 แห่ ง และรอยพระพุ ท ธบาทที ่ ว ั ด พระพุทธบาทฯ ถือกันว่าเป็น 1 ใน 5 แห่ง ของโลกอี ก ด้ ว ย สำหรั บ ตำนานรอย พระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี อ.เผ่าทอง ก็ได้ เล่าความเป็นมาอย่างย่อให้กับเราฟังด้วยว่า “วั น หนึ ่ ง ขณะที ่ พ รานบุ ญ ได้ อ อกไปล่ า สัตว์ ได้ใช้ธนูยิงเข้าไปที่เนื้อตัวหนึ่ง เจ้าเนื้อ ตัวนั้นได้วิ่งหายไปในพุ่มไม้แล้วกลับออกมา ในสภาพที่ไร้ร่องรอยการบาดเจ็บใดๆ ทั้งสิ้น

พรานบุญจึงเข้าไปสำรวจที่หลังพุ่มไม้นั้นและ พบว่ า เป็ น แอ่ ง น้ ำ รู ป รอยเท้ า คนขนาดใหญ่ เขาจึงวักน้ำในแอ่งนั้นมาประพรมไปทั่วทั้ง ร่ า งกายของเขา ปรากฏว่ า โรคผิ ว หนั ง และ แผลตามตัวของเขาก็หายเป็นปลิดทิ้ง ทำให้ เขาเชื่อทันทีว่าต้องเป็นรอยพระพุทธบาทที่ พระเจ้าทรงธรรมกำลังค้นหาอยู่เป็นแน่ จึงนำ เรื ่ อ งนี ้ ไ ปกราบทู ล แก่ พ ระเจ้ า ทรงธรรม พระองค์ จ ึ ง ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งเจดี ย ์ ครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว้ พร้อมกับทรง ให้สร้างวัดคู่กับพระบาทแห่งนี้ด้วย”


23

เที่ ย วตลาดโบราณเสาไห้ แวะชิ ม เกี๊ยวกรอบร้อยปี

เยี่ยมชมตลาดโบราณ 100 ปี นครเสาไห้ ที่ ภายในตลาดยังคงสภาพบ้านเรือนไว้อย่างเดิมให้นัก ท่องเที่ยวได้มาซึมซับบรรยากาศและวิถีชีวิต ของ ชาวบ้านริมคลอง นอกจากนี้ ใครทีม่ าห้ามพลาดกับ ของขึ้นชื่อประจำตลาดแห่งนี้ กับร้านเกี๊ยวกรอบ 100 ปี ส. พาณิชย์ ซึ่งขอบอกว่าเกี๊ยวทอดของ ร้านนี้กรอบมาก (จริงๆ) จะทานเล่นเป็นของว่างคู่ กับน้ำจิม้ รสหวานอมเปรีย้ วนิดๆ ก็อร่อย (แนะนำว่า ตัง้ ท่าทานให้ดี เพราะวินาทีแรกทีเ่ กีย๊ วเข้าสูป่ ากของ คุณ ความกรุบกรอบของเกีย๊ วจะแหลกสลายไปทัว่ ทั้งชิ้น ถ้าไม่ระวังอาจหกเลอะเทอะให้เสียฟอร์ม กันได้) หรือจะทานคูก่ บั ก๋วยเตีย๋ วรสเด็ดของทางร้าน ก็อร่อยไม่ใช่เล่น นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกอีก มากมายให้เลือกซื้อหากันในราคาไม่แพง (ส่วนตัว ประทับใจกับตลาดแห่งนี้เพราะว่าไม่มีคนเยอะให้ ต้องเดินเบียดเสียดกันมากมาย เราสามารถเดิน เลือกซื้อของนั่งกินลมชมวิวตรงศาลาริมน้ำร้อยปี หรือถ่ายรูปคูก่ บั อาคารเก่าแก่ของทีน่ ไ่ี ด้อย่างเต็มที่)

ชมชีวติ วัวนมและดืม่ ด่ำกับธรรมชาติ ที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก

พร้ อ มเลื อ กซื ้ อ ของที ่ ร ะลึ ก ที ่ ม ี ให้ เ ลื อ กมากมาย อย่างเสื้อยืด 80 ปี ไทย-เดนมาร์ก ตุ๊กตาวัวแดง จุดหมายต่อมาของเราและ อ.เผ่าทอง ก็คือ ตัวโตขนปุย (หรือใครอยากได้เป็นวัวแบบอืน่ ก็มนี ะ) การแวะชมฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทย หรือจะเป็นเครื่องแต่งกายสไตล์คาวบอยเท่ๆ อย่าง ที่เปิดให้คนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสกับการท่องเที่ยว หมวกโคบาล เข็มขัดหนัง ผ้าพันคอเท่ๆ ในแบบที่ เชิงเกษตรกรรม แต่ถ้าคุณคิดว่าที่แห่งนี้จะมีแต่วัว ถ้าใครคลั่งหนังคาวบอยคงไม่แคล้วเหมาหมดร้าน วัว และก็วัว บอกได้เลยว่าคุณคิดผิดถนัด เพราะ แน่นอน ทางฟาร์มยังเปิดให้ทดลองการรีดนมวัวจากเต้า ของจริง (ซึง่ กิจกรรมนีเ้ ป็นทีถ่ กู อกถูกใจของ อ.เผ่าทอง เป็ น พิ เศษ) หรื อ จะเลื อ กกิ จ กรรมน่ า รั ก ๆ เบาๆ Homestay อย่างการให้นมลูกวัวที่น่ารักและแสนซนก็ได้ตาม อั ธ ยาศั ย นอกจากนี ้ ย ั ง มี บ ริ ก ารรถนำเที ่ ย วชม ใครที่ติดใจกับฟาร์มโคนมอันสวยงาม ฟาร์มอูฐและนกกระจอกเทศ และสำหรับใครที่ ของที่นี่แล้วยังไม่อยากกลับ ทางฟาร์มก็มี ชื่นชอบการขี่ม้า ทางฟาร์มก็มีม้าพร้อมครูฝึกไว้ บริการห้องพักสำหรับค้างคืนหรือจะเลือก คอยให้บริการในราคาไม่แพงอีกด้วย ส่วนใครที่ นอนกางเต็นท์ชมดาวชมเดือนก็มีบริการให้ อยากได้กิจกรรมที่เข้มๆ แมนๆ กว่านี้อีกสักหน่อย อย่างครบถ้วน สำหรับอัตราค่าเข้าชมฟาร์ม เราขอแนะนำการขี่รถ ATV ตะลุยดงทุ่ง ชมการ ก็คดิ เพียงท่านละ 100 บาท สำหรับนักศึกษา เหวี ่ ย งบ่ ว งบาศจากคาวบอยมื อ อาชี พ (ซึ ่ ง เรา 80 บาท และเด็กเล็กที่ทางฟาร์มลดให้เป็น พยายามเหวี่ยงเท่าไหร่ก็ไม่สวยแบบมืออาชีพเขา พิเศษ เหลือ 50 บาท เท่านั้น สักที แถมบ่วงยังจะพานมาคล้องคอตัวเองอีก)

ผจญภัยแบบสุดขัว้ ที่ ‘มวกเหล็ก ATV’

การผจญภัยครั้งสุดท้ายของคุณจบไปตั้งแต่ เมื่อไหร่ เมื่อวานนี้หรือปีที่แล้ว ถ้าคุณยังโหยหา การเติมไฟให้แก่ชีวิต ‘มวกเหล็ก ATV’ คือสถานที่ แห่งนั้น พบกับกิจกรรมผจญภัยอันหลากหลายให้ คุณเลือกได้ตามความต้องการ เริ่มด้วยที่สุดแห่ง ความมันแบบชายชาติทหาร กับ BB Gun ด้วย อุปกรณ์การเล่นที่จัดให้มาอย่างครบเครื่อง ตั้งแต่ เสือ้ กางเกง เกราะอ่อน ถุงมือ สนับแขน สนับเข่า และหน้ากาก ให้คุณแบ่งฝ่ายไล่ยิงและทำแต้ม อย่างเต็มสูบ ต่อด้วยการปีนเขาจำลองความสูง ขนาด 15 เมตร ที่ท้าทายขีดจำกัดของคุณว่าจะ ไต่ ไปได้ ถ ึ ง ขั ้ น ไหน (จุ ด นี ้ เราขอผ่ า น เพราะพา ร่ า งกายแบบหมี ๆ ไปได้ แ ค่ ส องชั ้ น เอง) แต่ ท ี ่ recommended จริงๆ คือ การโรยตัวด้วยเส้นสลิง จากหอโดดที่มีความสูงกว่า 150 เมตร ถ้าใคร อยากได้ความตื่นเต้นแบบสุดๆ ให้บอกเจ้าหน้าที่ ว่าขอผูกสลิงไว้ข้างหลัง และเมื่อพร้อมแล้วคุณ ต้ อ งวิ ่ ง จากด้ า นในแล้ ว กระโดดออกมาจากหอ ทันที (ปกติจะต้องมายืนอยู่ริมๆ ขอบเหมือนการ

กระโดดบันจีจ้ มั พ์ และทำใจก่อนกระโดด) แต่รบั รอง ว่าเสียวแบบสุดขั้วระห่ำกันเลย (กิจกรรมนี้เราแอบ ไปเบิ้ลมาสองรอบ) หลังจากอุ่นเครื่องกับดิ่งท้านรก มาแล้วก็มาถึงไฮไลต์เด็ดของที่นี่นั่น คือการขับรถ ATV ฝ่าด่าน 9 เส้นทางแสนสนุก ด้วยการขับ ATV

ON THE WAY วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

เดินทางโดยใช้ถนนพหลโยธิน เมื่อถึงช่วง กิโลเมตรที่ 136 มีทางเลี้ยวซ้าย (ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3020) แล้วให้ตรงไปเพื่อเข้า วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ตลาดโบราณ 100ปี นครเสาไห้

จากตัวเมืองสระบุรี ผ่านโรงพยาบาลเสาไห้ ตรงมาจนเกือบถึงหอนาฬิกา จะเห็นธนาคาร

ไปตามเส้นทางรอบภูเขา เข้าป่า ฝ่าดงหนาม และ ยกกำลังสองติดตัวกลับไปเผื่อแผ่คนที่บ้านอีกด้วย ตะลุยเนินเขา (ซึ่งตรงนี้อันตรายมาก เขาแนะนำว่า ใครที่ยังขับรถ ATV ไม่คล่อง ขับช้าๆ ไว้ดีกว่า จะ เป็นการปลอดภัย) เป็นการจบทริปผจญภัยแบบ สวยงามพร้ อ มความรู ้ ส ึ ก ว่ า ตั ว เองแมนขึ ้ น แบบ

เพือ่ การเกษตรฯ (ธกส.) อยูด่ า้ นซ้ายมือ และสถานี ตำรวจภูธรเสาไห้อยูด่ า้ นขวามือ ให้เลีย้ วขวาเข้ามา ในตัวตลาด สำหรับร้าน ส. พาณิชย์ (เกีย๊ วกรอบ 100 ปี) จะอยูท่ างขวามือช่วงกลางตลาด

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก

ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ ฝัง่ ตรง ข้ามกับตลาด อ.ส.ค. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพ ผ่าน ทางแยกเข้าอำเภอมวกเหล็ก ตลาด อ.ส.ค. แล้ว กลับรถมาอีกฝัง่ ถนน ฟาร์มโคนมอยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามกับ

ตลาด อ.ส.ค. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก โทรศัพท์ 0-3634-5187-8 โทรสาร 0-3634-5188 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaidanskmilk.com หรือ www.thaidenmarkfarm.com

มวกเหล็ก ATV

ตัง้ อยูบ่ ริเวณกิโลเมตรที่ 12 ถนนสายมวกเหล็กวังม่วง (ทางไปเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ)์ ติดต่อสอบถาม เพิม่ เติมที่ 0-3622-7316 เว็บไซต์ www.muaklekatv. com


26

IN THE HEART OF MY HOME เรื่อง : ทรรศน หาญเรื อ งเกี ย รติ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

หนังรักโรแมนติกหลายเรื่องสอนให้เราเข้าใจ ถึงการมองให้ลึกเข้าไปถึงความงามที่อยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโฉมงามกับเจ้าชายอสูรใน Beauty and the Beast หรือ Pretty Woman ที่ นางเอกเอาชนะใจพระเอกด้วยความงามทีอ่ ยูภ่ ายใน ตัวของเธอ และความงามที่ถูกซ่อนอยู่นั่นเองทำให้ เราเดินทางมาค้นหาถึงคอนโดฯ ของ ชนัญญา อภิวฒ ั น์พงศ์ อินทีเรียร์ดไี ซเนอร์และอาจารย์ประจำ ภาควิชาการออกแบบตกแต่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทีเ่ ธอได้ทำให้ทพ่ี กั พิงแห่งนีเ้ ป็นมากกว่าห้องทีพ่ กั ผ่อน ไปวันๆ แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้น เราคงต้องขอให้ เธอช่วยเล่าให้ฟัง “ด้วยความที่ต้องทำงานทั้งสองที่ เราจึงอยาก ได้สถานทีท่ เ่ี ดินทางสะดวกหน่อย ก็เลยมาได้คอนโดฯ หลังนี้ ถ้าถามถึงการตกแต่ง ด้วยความที่เราเป็น คนชอบเรื่องของวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะเนื้อแท้ของ วัสดุแต่ละชิ้นที่มีเอกลักษณ์อยู่ในตัวเอง ดังนั้น การหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่าง เช่น แผ่นไม้ที่ปูพื้น

เราก็จะพยายามไม่ไปเคลือบสีผิวของมัน เพราะ อยากให้ ว ั ส ดุ ท ี ่ น ำมาใช้ เป็ นธรรมชาติ ม ากที ่ ส ุ ด ส่วนผนัง แรกเลยคิดไว้ว่าจะใช้เป็นปูนจริงๆ แต่ทีนี้ ด้วยโครงสร้าง และรูส้ กึ ว่าการสร้างผนังปูนจริงๆ ขึน้ มาจะต้องเป็นเรือ่ งใหญ่แน่ๆ เลยดัดแปลงเป็นผนังเบา แล้วนำแผ่นวีวาซึ่งได้เซนส์ของความเป็นคอนกรีต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห้องจะต้องมีความดิบไป ทัง้ หมด เพราะเราเองก็รสู้ กึ ว่านีย่ งั เป็นบ้านของผูห้ ญิง ก็น่าจะมีความซอฟต์บ้าง เลยอยากให้เป็นการ คอนทราสต์และบาลานซ์กนั ของดีไซน์ ว่าไม่จำเป็น ต้องดิบหรือมันมาก ให้รู้สึกว่ามีทั้งความแรงและ ความซอฟต์ผสมกัน” ถึงแม้ว่าจะเป็นห้องพักที่ถูกตกแต่งด้วยสไตล์ เรียบง่าย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความอบอุ่น และความเป็นกันเองจะถูกลดทอนให้หายไปแม้แต่ น้อย ตรงกันข้าม ห้องนี้ยังมีบางสิ่งที่ใครก็ตามที่ ได้เข้ามาเยีย่ มเยือนสัมผัสได้ถงึ ความรูส้ กึ บางอย่าง ที่ซ่อนอยู่ภายในคอนโดฯ หลังนี้ “หลายๆ คนทีม่ าห้องนีค้ รัง้ แรกพูดเป็นเสียงเดียว


27

กันหมดเลยว่า ห้องนีใ้ ห้อารมณ์เหมือนห้องของผูช้ าย เราคิดว่าเพราะมีความดิบและการใช้สีที่ไม่ฉูดฉาด มาก ส่วนหนึ่งคงมาจากบุคลิกส่วนตัวของเราเอง เหมือนกันทีเ่ ป็นคนนิง่ ๆ ห้องนีเ้ ลยสะท้อนบางอย่าง ในตัวเราออกมาบางส่วน และโดยส่วนตัวลึกๆ เรา ก็รู้สึกว่านี่แหละ ห้องแบบนี้ที่เราชอบแล้ว” ฟังเธอเล่ามาถึงตอนนี ้ เราชักสงสัยแล้วว่าอะไร คือข้อดีของคอนโดฯ ที่ทำให้ชนัญญาติดอกติดใจ ได้ขนาดนี้ “จริงๆ แล้วอยูท่ ไ่ี ลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเหมือน กัน สำหรับคนที่มีครอบครัวเขาก็อาจจะอยากอยู่ บ้านเพราะมีพน้ื ที ่ แต่สำหรับตัวเราซึง่ อยูต่ วั คนเดียว ยุ่งอยู่กับการทำงานทั้งวัน ก็เลยรู้สึกว่าอยู่คอนโดฯ น่าจะสะดวกกว่า เพราะว่าการดูแลรักษาก็น้อย เรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วง ทางตึกเขาก็ มียามคอยดูแลให้เรา” บรรยากาศทีอ่ บอวลไปด้วยความรูส้ กึ ผ่อนคลาย พร้อมกับเสียงเพลงสไตล์ easy listening ที่บรรเลง คลออยูเ่ บาๆ ทำให้เราหลงรักคอนโดฯ หลังนีอ้ ย่าง ถอนตัวไม่ขน้ึ และชนัญญาก็เหมือนจะจับความคิด ของเราได้ เธอจึงบอกกับเราถึงความรู้สึกของเธอ ที่มีต่อห้องนี้โดยที่เราไม่ต้องถามเลยว่า... “ห้องนีอ้ ยูแ่ ล้วสบาย รูส้ กึ รีแล็กซ์ ทำให้เรารูส้ กึ ว่าพอเลิกงานแล้วก็อยากกลับบ้าน กลับมาพักผ่อน เราอยู่แล้วสบายใจ อยู่แล้วมีความสุข เป็นที่ที่เรา พร้อมจะต้อนรับเพือ่ นๆ หรือใครก็ตามทีม่ าเยีย่ มเรา (ยิ้ม)” ด้วยภารกิจอีกมากมายที่ต้องไปสานต่อให้ เสร็จ ทำให้เราต้องลาชนัญญาและห้องนี้ไปก่อน แต่สง่ิ หนึง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจจะทำให้ได้กค็ อื ต้องหาโอกาส กลับมาเยี่ยมเยือนเธอและคอนโดฯ หลังนี้อีกครั้ง อย่างแน่นอน

รายการทีวีที่สุดแสนโปรดปราน - History Channel ทริปครั้งต่อไป - เกาะสิมิลัน เพลงที่ลงตัวกับห้องนี้ที่สุด - เพลงสบายๆ ทีร่ อ้ งโดย ธนชัย อุชชิน ค่ะ นิตยสารที่อ่านจบหมาดๆ - Elle Decor คนดังที่อยากเชิญมาเยี่ยมห้อง - Jude Law ศิลปินวงแรกที่นึกถึง - Tahiti 80 หนังสือคู่ใจ - Building Details ของ Frank Miles Snyder ช่วงเวลาทีโ่ รแมนติกสุดๆ - ช่วงค่ำๆ ทีเ่ รานัง่ อยูใ่ นห้องสลัวๆ พร้อม กับฟังเพลงเบาๆ คลอไปด้วย


30

HEALTH AND HEART

HEALTH

STAY YOUNG SECRETS

มี ส ุ ภ าษิ ต โบราณของชาวเมดิ เตอร์ เรเนี ย น กล่าวเอาไว้วา่ ‘โดยธรรมชาติแล้ว ผูห้ ญิงเราไม่สามารถ เก็บความลับต่างๆ ได้ ยกเว้นอยู่เรื่องเดียว - อายุ ของพวกเธอ’ ซึง่ เราเห็นว่าเป็นคำพูดทีจ่ ริงเหลือเกิน และก็คงมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่อยากจะเก็บเรื่อง ตัวเลขแห่งวัยไว้เป็นความลับ ดังนั้น เราจึงมีแหล่ง อาหารที่มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยชะลอริ้วรอย และความเหี่ยวย่นมาฝาก 1. มันเทศ ฟักทอง และแครอต - ในผักผลไม้

สีเหลืองสีส้มอย่างมันเทศ ฟักทอง และแครอต มีสารเบตาแคโรทีน ซึง่ หากทานเป็นประจำก็จะช่วย ต่อต้านริ้วรอยเหี่ยวย่นและช่วยบำรุงสายตา 2. มะเขือเทศ - เนื่องจากในผลของมะเขือเทศสด มีไลโคปีนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยลดอัตรา ความเสี ่ ย งต่ อ การเป็ น โรคหั ว ใจและโรคมะเร็ ง บางชนิด แถมยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด โรคจอประสาทตาเสื่อมได้ด้วย 3. บร็อกโคลี - ในบร็อกโคลี ผักสีเขียวชั้นดีชนิดนี้

มีสารซัลโฟราเฟน ซึ่งจะช่วยชำระล้างสารพิษใน ร่างกายของคุณผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีที่ ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึงผ่องใส บร็อกโคลีจงึ ถือ เป็นผักใบเขียวที่เหมาะแก่การนำมารับประทาน เพื่อให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง 4. ผักโขม และผักใบเขียว - หากทานผักโขม และผักใบเขียว เช่น คะน้า ปวยเล้ง เป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ถึง 11% นอกจากนี้ ผักใบเขียวยังมีไฟเบอร์สูง ช่วยใน การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ดี 5. ขิง ขมิ้น และเครื่องเทศ - ขิง ขมิ้น และ เครื่องเทศ อาทิ อบเชย มีส่วนช่วยในการป้องกัน การเกิดโรคเรื้อรังภายในระบบย่อยอาหาร เช่น โรคกระเพาะ โรคลำไส้อักเสบ นอกจากนี้ยังช่วย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ นอกจากนี้ ในกระเทียม เครื่องเทศคู่ครัวไทย ยังมีฤทธิ์ช่วย ฆ่าเชื้อ ป้องกันอาหารเป็นพิษ ที่สำคัญ การกิน กระเทียมสดวันละ 1-3 กลีบ จะช่วยป้องกันโรค หัวใจ ป้องกันเลือดจับตัวเป็นลิ่ม ตัวการที่ก่อให้ เกิดการอุดตันของหลอดเลือด 6. ไข่ไก่ - ถึงแม้ว่าในไข่ไก่จะมีคอเลสเตอรอลสูง แต่ก็ยังมีเกลือแร่ วิตามิน โปรตีน ในปริมาณที่ ครบถ้วนที่ร่างกายต้องการเช่นกัน นอกจากนี้ ใน ไข่แดงยังอุดมไปด้วยคาโรทีนอยด์ ซึ่งเป็นสารต้าน อนุมลู อิสระ ช่วยบำรุงผนังหลอดเลือดหัวใจให้แข็งแรง 7. แอปเปิล้ - การทานแอปเปิล้ นัน้ ควรทานทัง้ เปลือก ในแอปเปิล้ มีสารต้านอนุมลู อิสระ ช่วยปกป้องสมอง

จากการถูกทำลาย และการทานแอปเปิ้ลทั้งเปลือก ยังช่วยบำรุงฟันและเหงือกให้แข็งแรง นอกจากนี้ ยังทำให้ร่างกายได้รับเพ็กตินซึ่งเป็นสารที่ช่วยขจัด เมือกไขมันที่เกาะอยู่ตามผนังกระเพาะอาหารและ ลำไส้ จึงช่วยล้างพิษในร่างกายได้เป็นอย่างดี 8. บลูเบอรี และองุน่ ม่วง - บลูเบอรีและองุน่ ม่วง รวมทัง้ ผักผลไม้ทม่ี สี มี ว่ งมีสารทีช่ ว่ื า่ แอนโธไซยานิน ที่ช่วยกระตุ้นความจำและประสาทการรับรู้ ทั้งนี้ บู ล เบอรี แ ละองุ ่ น ม่ ว งยั ง มี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ช่ ว ยปกป้ อ งเซลล์ ส มองจากการถู ก ทำลายของ อนุมูลอิสระ รวมทั้งยังช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพอีกด้วย 9. ชาเขียว - การดื่มชาเขียวเป็นประจำวันละ ไม่ต่ำกว่า 3 ถ้วย จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เต้านม ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้หญิงเมื่อมีอายุ มากขึ้น 10. ปลาทะเล - เช่น แซลมอน ซาร์ดีน แมกเคอเรล และทูนา มีกรดไขมันโอเมกา-3 ที่ช่วย ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ช่วยในการ ทำงานของระบบสมอง ลดความดันโลหิต และลด ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ในปลาทะเลยังมีซีลีเนียมและ โคเอนไซม์ควิ เท็น ทีช่ ว่ ยให้ผวิ พรรณยืดหยุน่ เต่งตึง แถมยังช่วยป้องกันรังสียูวี ตัวการสำคัญที่ทำให้ ผิวแห้งและเหี่ยวย่นได้อีกด้วย


31

100

Grams กรดไขมันโอเมกา-3 ที่มีอยู่มากมายในเนื้อปลา แซลมอน ถือเป็นสารอาหารที่ช่วยขจัดฮอร์โมน ความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น ในร่ า งกายได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยบำรุ ง ผนั ง หลอดเลื อ ดหั ว ใจให้ แข็ ง แรง ส่งเสริมการทำงานของเซลล์สมองให้มีความจำดี จึงควรรับประทานเนื้อปลาแซลมอนครั้งละไม่ต่ำ กว่า 100 กรัม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จะช่วย ให้สุขภาพดี และไม่เครียด

HEART

ON YOUR TIRED DAY ในชั่วโมงทำงานที่ทั้งเครียด ทั้งเหนื่อย ภาพ ที่เห็นกันจนชินตาของคนทำงานก็คือ ใบหน้าของ เพือ่ นร่วมงานทีบ่ อกบุญไม่รบั หรือพร้อมทีจ่ ะเหวีย่ ง วีนได้ตลอดเวลา เอาล่ะ หากปล่อยให้เป็นเช่นนั้น ต่อไป บรรยากาศในที่ทำงานก็จะยิ่งไม่น่าพิสมัย มากขึน้ เราจึงมีเคล็ดลับทีจ่ ะมาช่วยปรับบรรยากาศ และอารมณ์ในการทำงานของคุณให้แช่มชื่นขึ้น ได้ไม่มากก็น้อย 1. เวลาที่รู้สึกอ่อนเพลีย ให้แตะน้ำมันหอมกลิ่น เปปเปอร์มนิ ต์ตรงหน้าผากและขมับ จะช่วยให้ระบบ ไหลเวียนเลือดตรงบริเวณหน้าผากดีขน้ึ และทำให้ คุณสดชื่น 2. ใครที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์มาทั้งวันจน เมื่อยไหล่ เมื่อยคอไปหมด ลองให้เพื่อนร่วมงาน ที่อยู่แถวๆ นั้นช่วยกดกล้ามเนื้อแข็งๆ บริเวณไหล่ ให้ก็ดีนะ โดยกดไล่ลงไปที่กลางหลัง ร่างกายของ คุณจะผ่อนคลายขึน้ ทันที แต่ถา้ ไร้คนเหลียวแล หา ใครช่วยนวดไม่ได้ ก็ให้ใช้นิ้วมือตัวเองกดตรงขมับ แล้วนวดวนไล่ขน้ึ ไปบนหัว คุณจะผ่อนคลายและ มีเรี่ยวแรงขึ้นได้ 3. จุดเทียนหอมไว้ข้างตัว ถึงแม้ว่าห้องคุณจะมี แสงสว่างอยูแ่ ล้วก็ตาม ความมหัศจรรย์ของแสงเทียน ก็คือ จะทำให้จิตใจของเราสบายและสงบขึ้นได้ ถ้าไม่เชื่อก็ลองดู 4. เชือ่ ไหมว่าสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำให้คนทำงานเคร่งเครียด นั ้ น เกิ ด มาจากการที ่ เราหายใจสั ้ น เกิ น ไปจน ออกซิเจนไม่พอไปเลี้ยงสมองและหัวใจ ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกเครียด ให้ลองหายใจเข้าลึกๆ จนเต็มปอด แล้วหายใจออกจนสุด ทำสัก 5 ครั้ง ก็จะช่วยให้สมองปลอดโปร่งขึ้นได้

RELATIONSHIP OPENING NEW DOORS!

ในการทำงาน ถ้าอยากก้าวหน้าเป็นที่รัก ของเจ้านาย ก็อย่ามัวรอให้เจ้านายบอกว่า คุณควรทำอะไร แต่คุณควรที่จะมองหาวิธีเพื่อ เพิ่มศักยภาพในตัวเองอยู่เสมอ ดังนี้ • มีการพัฒนาอยู่เสมอ มุ่งหาโอกาสใหม่ เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั หน่วยงาน เช่น มีขอ้ แนะนำ ใหม่ๆ มาคุยกับหัวหน้า และไม่ละเลยภาพรวม ขององค์กร • เป็นเจ้าของ ให้มองในมุมกลับว่า ถ้าเรา เป็นเจ้าของกิจการ เราอยากได้อะไร หรือคาดหวัง อะไร

5. ถ้าหากเครียดจนอยากระบาย การโทรศัพท์หา เพื่อนหรือนัดเจอกันในเวลาหลังเลิกงานเพื่อแลก เปลี่ยนเรื่องราวการทำงานกัน ก็สามารถช่วยให้ คุณกลับมามีพลังที่จะทำงานต่อไป 6. เมือ่ เกิดปัญหาในการทำงาน ให้คณ ุ ลองพยายาม หาข้อดีจากมัน เช่น ปัญหาทำให้คุณรูจ้ กั อดทน มากขึน้ หรือปัญหาช่วยให้คณ ุ มีมมุ มองในการทำงาน ทีต่ า่ งออกไปจากเดิม แค่นค้ี ณ ุ ก็จะมีกำลังใจในการ แก้ปัญหาและทำงานต่อไปได้ 7. กินแก้เครียด หาถั่วมากินสักหนึ่งกำมือ ไขมัน ดีๆ ที่อยู่ในนั้นจะตรงเข้าบำรุงสมอง ทำให้คุณ กระตือรือร้นขึ้นได้ 8. ในวันทำงานที่คุณรู้สึกไม่มีพลังขับเคลื่อนเอา เสียเลย ลองเดินออกไปหาทีท่ ไ่ี ม่มคี นแล้วกระโดด ตัวลอยให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบเด็กๆ สักสิบ ครั้ง หรือจะวิ่งขึ้นลงบันไดให้หอบแฮกไปเลย การ เสียเหงื่อหรือทำให้ตัวเองได้ออกแรงทำอะไรสัก อย่างจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของคุณมีพลัง พร้อมกลับไปทำงานได้อีกครั้ง 9. ถ้าในวันนั้นคุณต้องติดต่อประสานงานกับใคร ต่อใครจนวุ่นวายไปหมด หลังจากเลิกงานแล้ว ก็ให้ปิดมือถือ งดการติดต่อกับคนอื่น และอยู่กับ ตัวเองเงียบๆ จนกว่าจะถึงเช้าวันใหม่ วิธนี จ้ี ะช่วย ฟื้นฟูพลังงานได้ดีนักแล 10. ถ้าต้องออกงานสังคมบ่อยๆ งานแบบนี้อาจ เผาผลาญพลั ง งานทั ้ ง กาย-ใจของคุ ณ ไปมาก คุณควรชดเชยพลังงานให้ตัวเองด้วยการเดินรับ แสงแดดอุ่นๆ ยามเช้าจากธรรมชาติ และหมั่น ออกกำลังกายเท่าทีจ่ ะทำได้ วิธนี จ้ี ะช่วยลดความ เครียดให้คุณได้มาก

• ไม่มีข้ออ้าง เมื่อตั้งใจทำสิ่งใด ต้องทำให้ เกิดขึน้ จริงและผลักดันให้ถงึ ทีส่ ดุ อย่าหาข้ออ้าง ให้กับตัวเอง ซึ่งเป็นเหตุให้งานหยุดชะงัก • มองไปข้างหน้า แบ่งสัดส่วนและวางแผน การทำงานให้ชดั เจน คนทีเ่ ป็นเจ้านายหรือหัวหน้า จะรูส้ กึ สบายใจกว่า หากลูกน้องมีการวางแผน และรู้ทิศทางในการดำเนินงานชัดเจน • อย่ามาพร้อมกับปัญหา เพราะคงไม่ดีแน่ ถ้าจะหยิบยืน่ ปัญหาให้เจ้านายบ่อยๆ คุณควร ให้เวลาตัวเองในการค้นคว้า และใช้ความคิด สร้างสรรค์ในการหาทางออกด้วยตัวเอง


32

4 นักธุรกิจ ร่วมเผยไลฟ์สไตล์เอ็กซ์คลูซีพ ฉลองครบรอบ 1 ปี บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลทินัม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน SCB Beyond Platinum 1 Celebration ฉลองครบรอบ 1 ปี บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลทินัม บัตร เครดิตทีม่ อบสิทธิประโยชน์เหนือระดับในทุกการใช้ชวี ติ โดยในงานได้เปิดตัว 4 นักธุรกิจ คนดังที่ประสบความสำเร็จ อย่าง ฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์, ภัทรา สหวัฒน์, ปิติ ภิรมย์ภักดี, และ ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นตัวแทนของนักธุรกิจ ที่ต่างก็โดดเด่นไปด้วยศักยภาพและประสบการณ์ชีวิต ซึ่งทั้งสี่ได้เผยถึงไลฟ์สไตล์ ส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซีพสุดๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Beyond Experience’ และที่พิเศษ เหนือระดับกว่านั้นสำหรับงานนี้ คือการมอบรางวัลให้กับสมาชิกบัตรทีโ่ ชคดีดว้ ย ของรางวัลที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นพิเศษ อย่างกระเป๋าแอร์เมส นาฬิกาแอร์เมส จากเพนดูลัม และแหวนเพชร 5 กะรัต Beyond Prestige จาก คุณ ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ จากร้านเจ็ม พีซ บาย ชูชัย ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ เรียกได้วา่ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลทินมั ถือเป็นบัตรเครดิตที่ช่วยตอบ ทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตให้เหนือระดับกว่าที่เคยได้อย่างแท้จริง

เวิ ล ด์ แ ก๊ ส ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยน้ อ งใน โครงการ ‘ปรุงอาหาร น้องทาน อิ่ม กับพี่เวิลด์แก๊ส’

SPY U Fashion Contest 2010

สยาม ไวเนอรี่ ผู้ผลิตเครื่องดื่มสปาย ไวน์คูลเลอร์ และสปาย ค็อกเทล ร่วมกับสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรนด์สุดล้ำ จัดโครงการประกวด ‘สยามเซ็นเตอร์ ดีไซน์ ฟอร์เวิร์ด : สปาย ยู แฟชั่น คอนเทสต์ 2010’ (Siam Center Design Forward : SPY U Fashion Contest 2010) เวทีประกวด แฟชั่นดีไซน์ไอเดียสร้างสรรค์ระดับอุดมศึกษาภายใต้แนวคิดของปีนี้คือ Color of Modern Art เพื่อเป็นการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจากศิลปะ มาผสมผสานเข้ากับการออกแบบเสือ้ ผ้า โดยในขณะนีก้ ารแข่งขันได้เดินทางเข้าสู่ การคัดเลือกน้องๆ นักศึกษาผู้มากด้วยความสามารถเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย โดยทางทีมงานได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษ SPY U-Fashion School @ Hua Hin เพื่อ นำน้องๆ ท่านคณะกรรมการ และคณะวิทยากรจากวงการแฟชัน่ เช่น คุณ จิตต์สงิ ห์ สมบุญ, คุณ ชลิต นาคพะวัน, คุณ ศิริชัย ทหรานนท์ และ คุณ อารยา อินทรา เดินทางสูห่ วั หิน ร่วมทำกิจกรรมเวิรก์ ช็อปสุดสร้างสรรค์ และเต็มไปด้วยการสร้าง แรงบันดาลใจ

บริษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดั กิจกรรมเพือ่ สังคม ‘ปรุงอาหาร น้อง ทานอิ่ม กับพี่เวิลด์แก๊ส’ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา นำทีมโดย คุณ ธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย การตลาด มาเป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการ บริจาคแก๊สหุงต้มตลอดปี 2553 เพือ่ ใช้ ทำอาหารในโรงเรี ย นตำรวจตระเวน ชายแดนในสังกัด กภ.ตชด. 14 รวม ทั้งหมด 9 โรงเรียน

KITO KEYBOARD 2.0

บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัว KITO KEYBOARD 2.0 รองเท้าที่เรียก ได้ว่าเป็นที่สุดในโลกด้วย design ก้าวล้ำ ฉีกกฎและข้อจำกัดเดิมๆ ซึ่งเป็นการต่อยอด มาจาก KITO KEYBOARD VERSION 1 ที่ออกมาเมื่อตอนต้นปี และทำยอดขายได้สูง ถึงกว่า 2,000,000 คู่ ในระยะเวลาเพียงหกเดือน โดยในครั้งนี้นอกจากจะทำให้วงการ รองเท้าทั่วโลกต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งแล้ว ยังทำให้วงการไอทีต้องสั่นคลอนกันอีกด้วย กับการออกแบบที่พูดได้เต็มปากว่า ‘เฮ้ เพื่อน! นี่มันคีย์บอร์ดหรือรองเท้ากันแน่!!!’ ที่สำคัญ กีโต้ยังคงมาพร้อมกับความมั่นใจในสินค้า คุณภาพ และความแปลกใหม่ ผนวกกับราคาที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ในราคาเพียง 308 บาท สนใจสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ ณัฐวรรณ กิจกำจาย (วรรณ) 0-81564-6320, 0-2894-0520-6

ฮาเก้นดาส แนะนำ เมนูใหม่ล่าสุด ‘Sushi Platter’

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายไอศกรีมฮาเก้นดาส โดย คุณ วุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอแนะนำ Creation Menu ใหม่ ล่าสุดจากฮาเก้นดาส ‘Sushi Platter’ ไอศกรีมในดีไซน์รูปแบบ ซูชิญี่ปุ่นครั้งแรกในเมืองไทย ที่ผสานรสชาติความอร่อยระดับ ซูเปอร์พรีเมียมกับไอศกรีมฮาเก้นดาส 4 รส แนวทางการออกแบบ ที่ชวนรับประทานแบบไม่ซ้ำใคร ร่วมสัมผัสรสชาติความอร่อย ใหม่ในสไตล์ ‘Sushi Platter’ ได้แล้ววันนี้ที่ร้านฮาเก้นดาส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2696-1061

บัลแลนไทน์ส สานต่อความประทับใจ เปิดตัวซิงเกิล ‘อิมเพรสชั่น’ อัลบั้มเดี่ยว ครั้งแรกของ ‘บุรินทร์’ หลังจากประสบความสำเร็จกับโปรเจ็กต์สุดประทับใจ อิมเพรสชั่น ทัวร์ เมื่อปีที่แล้ว มาปีนี้ บัลแลนไทน์สส่งต่อความประทับใจกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Ballantine’s Impression Tour presents Grand Tourismo BURIN BOONVISUT เปิดตัว บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ กับอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรก แกรนด์ ทัวริสโม่ (Grand Tourismo) พร้อมส่งเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุด อิมเพรสชั่น (Impression) มาเรียกน้ำย่อย ก่อนเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวเต็มตัว ใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงของบุรินทร์ ห้ามพลาด!! ติดตามความประทับใจและเป็นกำลังใจ พร้อมทัง้ ติดตามทุกความเคลือ่ นไหวได้ท่ี www.bsociety.com (FREE download เพลง Impression ก่อนใคร / ดู exclusive content ต่างๆ รวมทัง้ ชิงบัตรคอนเสิรต์ ใหญ่ เร็วๆ นี้ด้วย)


34

ALL ABOUT BIZ

BIZ LIFE

TO BE BETTER IN EVERYDAY ณรงค์ชัย จิราพาณิชกุล

ผูน้ ำเข้าเฟอร์นเิ จอร์แบรนด์ดงั จากอิตาลีอย่าง Vinotto และกำลังก้าวไป ข้างหน้าด้วยย่างก้าวสำคัญด้วยการลงทุนก่อตัง้ Villa Vinotto สุขมุ วิท 26 ซึง่ รวบรวมเฟอร์นเิ จอร์แบรนด์ชนั้ นำจากอิตาลีไว้อย่างครบครัน

• ข้อดีของการทำงานด้วย passion คือ ตื่นเช้ามาแล้วอยากจะลุกไป ทำงาน ทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่มี passion จะเหมือนดอกไม้ที่ค่อยๆ เหี่ยวลงไปทุกวันๆ แต่ถ้ามี passion แล้ว จะดีไม่ดีอย่างไร เราก็จะมี ความสุข ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานอย่างมีความสุข ทุกอย่าง จะต้องออกมาดี • บางครั้งการมี passion อย่างเดียวก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับคนตัว เปล่าๆ ถ้าเราพยายามหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำอยู่ด้วย ก็จะยิ่งทำให้เรามีเครื่องมือที่สามารถเลือกใช้ในการทำงานได้มากขึ้น เพราะฉะนั้น ต้องไม่หยุดตัวเองอยู่กับที่ และพยายามหาความรู้ใหม่ๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ • การตลาดในปัจจุบันนอกจากจะต้องใช้ 4Ps คือ Price, Place, Product และ Promotion แล้ว ยังต้องมีอีก 3 อย่าง ที่สำคัญไม่แพ้กันด้วย คือ Process ในการขาย บริการหลังการขาย หรือบริการพิเศษที่มอบให้ ลูกค้า People คือพนักงานที่ได้รับการอบรมมาอย่างเหมาะสม และ Evidence คือผลงานที่ผ่านๆ มาของเรา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความ เชื่อมั่นในองค์กรของเราได้ดีขึ้น • ผมจะไม่บอกว่าวันนี้ผมเป็นคนเก่งที่สุดในงานที่ทำอยู่ แต่ผมเชื่อมั่นว่า วันนี้ผมจะต้องเก่งกว่าเมื่อวาน ปีนี้ผมจะต้องเก่งกว่าปีที่แล้ว เพราะ ประสบการณ์ และความเอาใจใส่กบั งานจะช่วยสอนให้ผมเก่งขึน้ ในทุกๆ วัน • ผมจะไม่เรียกคนของผมว่าพนักงานขาย แต่ผมจะเรียกว่า PC หรือ Personal Consultant เพราะเขาต้องเป็นมากกว่าพนักงานขาย คือต้องให้ คำแนะนำกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจใน ของที่จะซื้อมากขึ้น • ผมจะดูแลทีมงานแบบเป็นครอบครัว แต่จะใช้การบริหารจัดการแบบ Professional คือนอกเหนือจากเรื่องงานแล้วเขาสามารถปรึกษาผมได้ทุก เรื่อง ทุกเวลา ซึ่งจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกสบายใจที่จะทำงานกับเรา ส่วนถ้าเป็นในส่วนของงาน เขาจะต้องทำหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมาย

ได้ดีที่สุด และหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ • ถ้าพนักงานของผมมีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ และมี ความซือ่ สัตย์ รับรองได้วา่ เขาจะไม่มวี นั ถูกไล่ออกแน่นอน เพราะสามสิง่ นี้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน • พนักงานจะรู้ดีว่าผมเป็นเจ้านายที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งข้อดีก็คือ เมื่อเกิด ปัญหา ลูกน้องจะเดินมาบอกผมทันที ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง รวดเร็ว แต่ข้อเสียก็คือทำให้ลูกน้องไม่รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง • วิธีที่จะทำให้ลูกน้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองก็คือ ต้อง สร้างความมั่นใจให้กับเขา ฝึกให้เขารู้จักแก้ปัญหาเองบ้างในบางเรื่อง ซึ่งถ้าเกิดการผิดพลาด ก็อย่าไปโทษเขา แต่ควรจะแนะนำว่าเขาทำ พลาดตรงไหน เพื่อทำให้เขาพัฒนาตัวเอง และไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก • ผมไม่เคยเชื่อเรื่องการทำงานแบบ one man show ถ้าผมเก่ง ก็ไม่ได้ หมายความว่าผมจะต้องประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จต้องเกิด ขึ้นจากการมีทีมงานที่ดีด้วย • ทีมที่ดีที่สุดคือทีมที่ทุกคนทำงานร่วมกัน คอยเติมเต็มในสิ่งที่แต่ละคน บกพร่อง มีการสื่อสารที่ดี เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และรู้จัก ธรรมชาติของแต่ละคนในทีม ซึ่งจะทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ • ความผิดพลาดกับความสำเร็จมักจะมาควบคู่กันเสมอ แต่บางครั้ง ความสำเร็ จ ก็ อ าจจะทำให้ เราไม่ รู ้ ว ่ า เราผิ ด พลาดตรงไหนหรื อ ไม่ เพราะฉะนั้น เวลาที่ประสบความสำเร็จ ผมจะไม่ใช้เวลากับความสำเร็จ นานเกินไป แต่ผมจะหันกลับมาสำรวจตัวเองอย่างจริงจัง และพัฒนา ตัวเองต่อไปเรื่อยๆ ด้วย • หลักการทำงานของผมคือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และอย่าคาดหวังสูง เพราะความคาดหวังที่มากเกินไปอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดหวัง และท้อแท้ ซึ่งจะบั่นทอนเรี่ยวแรงในการทำงาน ดังนั้น เราต้องอยู่กับความเป็นจริง ให้มากที่สุด และคาดหวังในสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ ซึ่งถ้าประสบความ สำเร็จก็จะทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไป

Oliver’s Labels

ถ้าใครเคยลองคลุกคลีกบั เด็กๆ จะรูด้ วี า่ ของใช้สำหรับเด็กถือเป็นของสิ้นเปลืองมากๆ ประเภทหนึ่ง ด้วยเหตุที่ว่าเด็กมักจะมีความ สามารถในการทำให้ของต่างๆ ที่อยู่รอบตัว อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอย กลายเป็น ภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องหาซื้อให้ใหม่ ปัญหาเหล่านีก้ ำลังจะหมดไป เพราะ Oliver’s Labels เขาขออาสามาแก้ไขปัญหานี้โดย เฉพาะ ด้วยป้ายมหัศจรรย์ทอ่ี อกแบบมาเพื่อ ติดเข้ากับของใช้สำหรับเด็กทุกประเภท ตัง้ แต่ สิง่ ของเล็กๆ อย่างยางลบ ดินสอ กระติกน้ำ ไปจนถึงรองเท้า กระเป๋า หรือเสื้อยืด ป้ายที่ ว่านี้จะได้รับการออกแบบให้มีดีไซน์เก๋ไก๋ สีสันสดใสเหมาะกับวัยซน นอกจากสีสัน และลวดลายจะถูกใจคุณหนูแล้ว ส่วนทีส่ ำคัญ ที่สุดคือตัวเลข 9 หลัก ทีเ่ ป็นลิขสิทธิเ์ ฉพาะ ของ Oliver’s Labels ซึง่ ตัวเลขเหล่านี้จะทำ หน้าที่เป็นเหมือนตัวเลข ID ที่สามารถเชื่อม โยงกับข้อมูลส่วนตัวอย่างชื่อและที่อยู่ของ เจ้ า ของตั ว จริ ง ซึ ่ ง จะทำให้ง่ายต่อการหา เจ้าของ สมมติวา่ รองเท้าของเจ้าตัวน้อยเกิด หายขึ้นมา ผู้ที่เก็บได้ก็แค่เข้าไปในเว็บไซต์ www.oliverslabels.com แล้วกรอกตัวเลข 9 หลัก นี้ลงไป หรือส่งคืนทางบริษัทได้โดยตรง จาก นั้นทางบริษัทก็จะติดต่อเจ้าของตัวจริง และ ส่งคืนรองเท้าให้อย่างปลอดภัย ซึ่งป้ายนี้มี ให้เลือกทัง้ เป็นแพ็กเกจ เลือกตามลายทีค่ ณ ุ หนูๆ ชอบ หรือเลือกตามลักษณะการใช้งาน ด้วย สนนราคาทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทีเ่ ด็ดกว่านัน้ คือมีให้เลือกตามสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างเช่น น้องหนูไปเข้าแคมป์ เปิดเทอมใหม่ สำหรับ เด็กก่อนวัยเรียน และอีกต่างๆ นานา ไอเดีย นี้ทำให้รู้ว่า การตอบโจทย์ให้กับปัญหาที่มัก จะเกิดขึ้นซ้ำๆ ซากๆ ด้วยไอเดียใหม่ๆ มัก จะเป็นธุรกิจที่เวิร์กเสมอ ไม่เชื่อก็ลองดู

BIZ QUOTE BIZ BOOK เพราะกิจกรรมการช้อปปิง้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ ประเภท ที่ว่าอยากได้อะไรก็หยิบขึ้นมาแล้วเดินไปจ่ายเงินก็จบ แต่มันยังมีวาระแฝงเร้นที่มากกว่านั้น พิสูจน์ได้จาก การที่คนเราต้องการจะซื้อแค่น้ำปลา แต่พอเดินไป เดินมากลับได้ของอะไรไม่รู้มาเต็มรถเข็น แล้วเราจะรู้ ได้อย่างไรว่าของที่เราซื้อคือของที่เราต้องการจริงๆ คำตอบอยู ่ ในหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ แ ล้ ว เพราะผู ้ เขี ย นคื อ Paco Underhill ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทวิจัยพฤติกรรม ผู้บริโภคที่คร่ำหวอดในวงการนี้มากว่า 30 ปี เขาผู้นี้ ศาสตร์แห่งการช้อปปิ้ง จะทำหน้าทีต่ แี ผ่กลยุทธ์หลอกล่อต่างๆ นานาทีบ่ รรดา ฉบับปรับปรุงเนือ้ หา (Why We Buy: ร้านค้าคิดขึน้ มาเพือ่ หาเรือ่ งให้ลกู ค้าเกิดความต้องการ The Science of Shopping) ซื้อแบบปัจจุบันทันด่วน ในแง่ของนักช้อป แน่นอนว่า ผู้แต่ง : Paco Underhill ผู้แปล : ปัญญา ชีวิน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้เท่าทันกลยุทธ์เหล่านั้น สำนักพิมพ์ : มติชน ราคา : 280 บาท และไม่ตกเป็นเครื่องมือของร้านค้าอีกต่อไป ในแง่

ของเจ้าของธุรกิจ คุณก็จะเข้าใจพฤติกรรมการซือ้ ของ ผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่กลยุทธ์การขายของ แบบเหนือชั้น ส่วนในแง่ของคนที่ชอบอ่านหนังสือ รับรองว่าจะเพลิดเพลินไปกับสำนวนภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย เป็นกันเอง พร้อมประสบการณ์สุดมันที่จะทำให้อ่าน ไปขำไปได้ไม่ยาก นับเป็นหนังสือแนวธุรกิจทีอ่ า่ นสนุก ยิ่งกว่านิยายอีกเล่มหนึ่งที่พลาดไม่ได้ ลืมบอกไปว่า หนังสือเล่มนี้ขึ้นแท่นเป็นตำนานเพราะวางจำหน่าย ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1997 และได้รับการตีพิมพ์มาแล้วถึง 27 ภาษา ถึงจะผ่านมานานกว่า 10 ปี แต่รับรองว่า เนื้อหายังทันสมัยและปรับใช้กับยุคปัจจุบันได้อยู่ดี เพราะผู ้ เ ขี ย นนำเนื ้ อ หามาปรั บ ปรุ ง ใหม่ โดยเพิ ่ ม เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับอินเทอร์เน็ต และตัดตัวอย่างทีล่ า้ สมัย ทิ้งไป จนแน่ใจว่าไม่มีทางตกยุคอย่างแน่นอน

COMING TOGETHER IS A BEGINNING. KEEPING TOGETHER IS PROGRESS. WORKING TOGETHER IS SUCCESS. Henry Ford , The american founder of the ford motor company


40

THE WORDS

“Why torture yourself when life’ll do it for you?” ไยต้องทนทรมานตัวเอง ในเมื่อ ชีวิตมีหน้าที่ทำให้ท่านอยู่แล้ว? -นิรนาม

“A man can stand a lot as long as he can stand himself.”

คนเราสามารถยืนหยัดได้ ยาวนาน ตราบใดทีเ่ ขายืนหยัด ด้วยตัวเอง -Axel Munthe

“You’re never as good as everyone tells you when you win, and you’re never as bad as they say when you lose.” คุณไม่ ได้เก่งกาจมากขนาดที่ใครๆ ชื่นชมยามที่คุณได้รับ ชัยชนะหรอก แล้วคุณก็ ไม่ ได้เลวร้ายมาก อย่างที่ใครบอกยามที่คุณพ่ายแพ้ด้วย -Lou Holtz and John Heisler, The Fighting Spirit

“Let us permit nature to have her way. She understands her business better than we do.”

“Keep your words soft and tender because tomorrow you may have to eat them.” พยายามใช้ถ้อยคำที่อ่อนโยน นุ่มนวลเข้าไว้ เผื่อว่าพรุ่งนี้คุณอาจจะต้องกลืนกินมันเข้าไปอีก

“Confidence comes not from always being right but from not fearing to be wrong.” ความมัน่ ใจไม่ได้มาจากการทำ ถูกเสมอ แต่มาจากการไม่กลัว ว่าจะทำผิดต่างหาก -Peter T. Mcintyre

พวกเราจงปล่อยให้ธรรมชาติมีวิถีทางของตัวเองเถิด เพราะธรรมชาติเข้าใจวิถีทางของตัวเองดีกว่าพวกเรา -Michel de Montaigne

“In life we all have an unspeakable secret, an irreversible regret, an unreachable dream and an unforgettable love.” ในชีวิตคนเราล้วนแต่มีความลับที่ไม่อาจพูดไป มีความเสียใจที่ไม่อาจย้อนคืน

มีความฝันที่ไม่อาจคว้าไขว่ และมีความรักที่ไม่อาจลืมเลือน -Diego Marchi

-นิรนาม

“Even the best needles are not sharp at both ends.”

แม้แต่เข็มที่แหลมคมที่สุด ก็ยังมิอาจคมได้ทั้งหัวและปลาย -สุภาษิตจีน


42

THE GUEST

CREATIVE ECONOMY FOR CREATIVE THAILAND เรื่ อ ง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : สลั ก แก้ ว เชื ้ อ

“หากเราสามารถดึงทุนที่ไม่ได้หมายความถึงเงิน แต่หมายถึงความคิด ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม หรือความเป็นไทย แล้วนำมาต่อยอดเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าและบริการ เราก็จะสามารถขับเคลือ่ น เศรษฐกิจของเราให้เติบโตไปได้อย่างมากในอนาคต ที่สำคัญ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ทำให้เราสิ้นเปลืองใน เรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม เพราะฉะนั้น แนวความคิดในเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงสอดคล้องอย่างยิ่งกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นการพัฒนาบนความยั่งยืน” นีค่ อื คำกล่าวของ นาย อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย (Creative Thailand) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ‘เศรษฐกิจ สร้างสรรค์’ หรือ Creative Economy เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบใหม่ เพราะเป็นเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมโยง เข้ากับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ อันนำไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ของประเทศจะก้าวหน้าไปไม่ได้หากขาดการจัดการที่ดีในเรื่องของลิขสิทธิ์ เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าสิ่งใดที่ เกิดขึ้นจากความสร้างสรรค์ สิ่งนั้นย่อมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น อีกหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาล ชุดนี้ได้ดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศก็คือ การให้ความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเหตุนี้เองจึงก่อให้เกิดโครงการดีๆ ที่ชื่อว่า Creative IP Fair & CLEA 2010 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ทีม่ ี ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เป็นแม่งาน โดยมีจดุ ประสงค์ กระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงการคุ้มครองและการใช้ ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลินิกให้คำปรึกษาและ บริการรับคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ การจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาในราคา พิเศษ รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การแสดงผลงานของเยาวชน และพิธีมอบ รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์ในโครงการ Young Creative Award โดยงาน ดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน นี้ ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งอธิบดีคนเก่งแห่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจอันเป็นที่มาของกิจกรรมต่างๆ ภายในงานครั้งนี้ว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดงาน Creative IP Fair & CLEA 2010 เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชม พระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นต้นแบบในการ ประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนา ฝนหลวง และนวัตกรรมต่างๆ มากมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน จนได้รับการถวายรางวัล Global Leader Award จาก องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO นอกจากนี้ จุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อสร้าง โอกาสให้นักประดิษฐ์และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการ เพื่อนำทรัพย์สิน ทางปัญญาไปพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยความเชื่อมโยงกันระหว่างนิทรรศการทรัพย์สิน ทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการจดสิทธิบัตร อยู่ตรงที่เราอยากให้คนไทยได้เห็นว่าเรา มีแรงบันดาลใจและมีตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ นั่นก็คือในหลวงของเรา และพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของ

การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพราะนวัตกรรมต่างๆ ในพระองค์ท่านได้รับการจดสิทธิบัตรไว้ มากมาย จนกลายมาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศในที่สุด” เมื่อพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ คำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาเสมอก็คือ แล้วอะไรที่เรียกว่าความคิด สร้างสรรค์ที่แท้จริง คือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือสิ่งใหม่ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากของเดิม กันแน่ และเมื่อถามคำถามนี้กับท่านอธิบดีไป เราก็ได้รับคำตอบว่า “แน่นอนว่าในประเทศไทยเรามีเวทีให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์อยู่หลาย เวที ซึ่งแต่ละเวทีต่างก็มีโจทย์ที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับเวที Creative IP Fair & CLEA 2010 เรามุ่งเน้นไปที่ ‘ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่’ เราอยากเห็น ผลิตภัณฑ์ที่คนรุ่นใหม่ออกแบบมาอย่างมีเรื่องราว มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องเล่า มีความเชื่อมโยง เพราะ เมื่อเรามองข้ามช็อตไปถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกแล้ว คงเป็นไปไม่ได้ที่การออกแบบแก้วสวยๆ หนึ่งใบโดยไม่มีคอนเซ็ปต์หรือที่มาในการออกแบบจะขายได้ ดังนั้น ในการจัดงานครั้งนี้เราจึงจัดให้มี กิจกรรมการประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์ในโครงการ Young Creative Award ด้วย โดยเรามีโจทย์ ว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถสร้างคาแร็กเตอร์ให้กับวัฒนธรรมไทยของเราได้ ซึ่งสิ่งที่เรานำมาเป็นโจทย์ ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ออกแบบก็มีมวยไทย ผีตาโขน และตัวการ์ตูนหนูจ๋า สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการออกแบบ ที่นำเอาคาแร็กเตอร์ความเป็นไทยเหล่านี้ไปต่อยอด ยกตัวอย่างเช่น ดิสนีย์เขาก็มีตัวการ์ตูนของเขามา เป็นร้อยปี แต่เพราะอะไรมันถึงอยู่ได้ ก็เพราะการรู้จักสร้างสรรค์ของเขาที่นำเอาตัวการ์ตูนเหล่านี้ไป ต่อยอดเป็นภาพยนตร์ เป็นดิสนีย์แลนด์ เป็นคอลเล็กชันตุ๊กตา เป็นของที่ระลึก จนกลายเป็นธุรกิจที่มี มูลค่าสูงอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเราก็หวังว่าคาแร็กเตอร์ไทยๆ อย่างมวยไทย ผีตาโขน และ หนูจ๋า ก็น่าจะสามารถนำไปทำอย่างนั้นได้” อย่างไรก็ตาม ความจริงอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ปัจจุบันคนไทยเรายังขาดความรู้ความ เข้าใจ ตลอดจนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตน และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยหญิงเก่งแห่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พูดไว้อย่าง น่าคิดว่า ‘ความคิดสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องไกลตัว’ “ทุกวันที่เราใช้ชีวิต ความคิดสร้างสรรค์กับทรัพย์สินทางปัญญาก็ล้วนแล้วแต่อยู่รอบตัวเรา ทั้งนั้น เอาแค่คุณผู้หญิง ทำไมคุณต้องใส่เสื้อผ้าสไตล์นี้ หรือต้องสวมเสื้อผ้าที่ดีไซน์ไม่ซ้ำใคร ก็เพราะ ความคิดสร้างสรรค์ของคนออกแบบที่เขาทำออกมาได้ถูกใจคุณจริงไหม ไม่อย่างนั้นผู้หญิงทั้งโลกก็คงใส่ เสื้อผ้าเหมือนกันไปหมดแล้ว และถ้ามองในมุมกลับกัน การละเมิดลิขสิทธิ์ของคนเรามันก็แสดงให้เห็นว่า สิ่งของชิ้นนั้นขายได้ เป็นที่ต้องการของคนหมู่มาก จึงได้มีการทำเลียนแบบขึ้นมา แต่เราไม่ได้ต้องการ สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะงาน Creative IP Fair & CLEA 2010 ที่จัดในครั้งนี้ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่จะช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของผลงาน เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ถ้ามัวแต่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเดียว เศรษฐกิจก็ไม่โต เพราะไม่มีใคร สามารถหยิบจับความคิดสร้างสรรค์นั้นๆ ไปต่อยอดแตกสาขาเป็นอย่างอื่นได้ ในงานเราจึงได้จัดให้มีการ พบปะเจรจากับผู้ประกอบการ เพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการที่จะพัฒนาประเทศได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราต้องพิจารณาและเชื่อมโยง องค์ประกอบหลายส่วนเข้าด้วยกัน” - และหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญนั้นก็คือคนไทยที่ควรจะตระหนักถึง ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ และด้านตรงข้ามของมันคือการละเมิดและการลอกเลียนแบบ ซึ่งเป็นด้านที่มองอย่างไรก็ไม่ภูมิใจเท่าคิดอะไรใหม่ๆ ได้เองแน่นอน

ËÅÒ¡ËÅÒÂ¤Ó ·Õèà¡Ô´¢Öé¹µÅÍ´àʶÒÁ Œ¹·Ò áË‹§¤ÇÒÁÃÑ¡ § ÃÐËÇ‹Ò§ªÒÂ-ËÞ »ÃÐà´ç¹àÃ×èͧ¨ÃÔ§ Ô§ ¢Í ·Õèã¤Ãæ ¡çÍÂÒ¡Ã §ã¨ ÙŒ

ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ àÇÅÒ 18.00-18.30 ¹. ·Ò§ Modernni ne TV ¼ÅÔµâ´Â ºÃÔÉÑ· ÍԹ䫷 ÍÔ¹ â¿ ¨Ó¡Ñ´


a day BULLETIN issue 111  
a day BULLETIN issue 111  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement