Page 1

ISSUE 106 30 JULY - 5 AUGUST 2010


ISSUE 106, 30 JULY - 5 AUGUST 2010

Great Expectation เราได้ยนิ กันบ่อยๆ ว่า อย่าคาดหวัง แล้วเราจะไม่ผดิ หวัง แม้จะเป็นคำพูดทีฟ่ งั ดูจริงแสนจริง แต่มนั ก็ทำได้ยากเหลือเกิน และเอาเข้าจริงเราไม่คาดหวังกันได้ดว้ ยหรือ? เมือ่ ชีวติ แต่ละวันก้าวข้ามความคาดหวังกันไปได้ยากเหลือเกิน กระทัง่ เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ เช่น คาดหวังว่าหมูทอดร้านนีจ้ ะต้องอร่อยเด็ดสมคำร่ำลือ แต่แล้วก็พบว่า เหนียวจน เคีย้ วสองวันยังไม่ละเอียด จริงหรือไม่ ไม่ทราบได้ แต่สำหรับผูเ้ ขียนแล้ว เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะไม่คาดหวังกับอะไรเลย หากมันอยูใ่ นวิสยั ทีจ่ ะคาดหวังได้ ผูเ้ ขียนไม่คดิ ว่าความ คาดหวังจะเป็นเรือ่ งแปลกหรือทุกข์มากไปกว่าทุกข์อน่ื ๆ ในโลกนี้ เพียงแต่สง่ิ ทีต่ อ้ งทำหากเลือกทีจ่ ะคาดหวังต่อไปก็คอื การยอมรับสิง่ ทีไ่ ม่เป็นไปตามความคาดหวังต่างหาก ผูเ้ ขียนกับเพือ่ นๆ เคยมีปญ ั หากับพนักงานเสิรฟ์ ตามร้านอาหารมานับครัง้ ไม่ถว้ นด้วยเรือ่ งมารยาทการบริการ แต่สง่ิ ทีผ่ เู้ ขียนไม่พอใจ เพือ่ นๆ มักจะบอกว่ารับได้ เช่น เมือ่ ไหร่ทพ่ี นักงานเสิรฟ์ ถือของมายืนเฉยๆ โดยไม่หยิบวางบนโต๊ะให้ ผูเ้ ขียนจะเริม่ หงุดหงิด เพราะรูส้ กึ ว่าการเสิรฟ์ อาหารก็คอื ต้องวางลงไปให้บนโต๊ะเลย จะให้ลูกค้า มาหยิบอาหารทีละอย่างๆ ได้อย่างไร แต่เพื่อนๆ ที่นั่งอยู่ด้วยกันกลับไม่มีปัญหา และสามารถหยิบเอาของในถาดมาวางบนโต๊ะกันคนละไม้ละมือ โดยมีเหตุผลว่า ช่วยๆ ไปเถอะ จะได้กนิ เร็วๆ ขณะเดียวกัน สิง่ ทีเ่ พือ่ นๆ ไม่พอใจก็กลับเป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนรับได้อย่างไม่มปี ญ ั หา เช่น ถ้าพนักงานเสิรฟ์ วางอาหารเสียงดังโครมคราม คิดเงินช้า กระทัง่ หน้างอ เพราะผูเ้ ขียนจะมีเหตุผลว่า ก็คนมันเยอะ เด็กเสิรฟ์ น้อย หรือเขาอาจจะเหนือ่ ย อย่าไปเก็บมาเป็นอารมณ์เลย รวมความแล้วสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนจากเหตุการณ์ เล็กๆ ที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็คือ ทั้งผู้เขียนกับเพื่อนๆ มีความคาดหวังกับสถานการณ์เดียวกันไม่เหมือนกัน และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากน้อยไม่เท่ากัน เวลาเราผิดหวังในสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เราคิด เรามักจะพูดว่า มันน่าจะเป็นแบบนี้สิ มันควรจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอ ไอ้สารพัดคำว่า ควร หรือ มันน่าจะ นี่แหละ ที่เป็นตัวต้นเหตุของปัญหาหรือความไม่พอใจทั้งปวง เพราะจริงๆ แล้วโลกมันเป็นอย่างที่มันเป็น มีอย่างที่มันมี ไม่มีอย่างที่มันไม่มี แต่มันไม่ได้มีหน้าที่สรรหาทุกสิ่งมา วางแทบเท้าเรา และให้เราเป็นผู้กำหนดอะไรได้เลย สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือ ‘ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่เท่าที่มันจะเป็นได้ดีที่สุดในแบบของมัน… ในชั่วขณะนั้น’ ฟังดังนี้แล้ว หลายคนอาจจะบอกว่า เฮ้ย ไม่ได้สิ ไม่พอใจกับอะไรก็ต้องลุกมาเปลี่ยน จะมัวมานั่งจมกับสิ่งที่ไม่พอใจทำไม แต่เดี๋ยวก่อน การยอมรับสิ่งที่เป็น ไม่ได้หมายถึงการติด อยู่กับสิ่งที่ไม่พอใจไปเรื่อยๆ เหมือนลอยไปตามน้ำเรื่อยเปื่อยสุดแต่กระแสน้ำจะพัดพาไป แต่การยอมรับในที่นี้คือ ยอมรับว่ามันเป็นได้มากที่สุดแค่นั้น และใน สถานการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นต่างหาก แต่ถ้าเราสามารถทำให้มันดีกว่านั้นได้ในเวลาอื่น ก็ควรทำ ไม่ได้มีใครห้าม ผูเ้ ขียนอาจจะหงุดหงิดเหลือเกินทีเ่ ด็กเสิรฟ์ ไม่ยอมวางอาหารบนโต๊ะ เพราะคิดว่าเขา ‘ควร’ จะวาง แต่นาทีนน้ั อารมณ์คงเปลีย่ นกลับไปอีกด้านทันที ถ้าหากผูเ้ ขียน ดึงสติกลับมาแล้วมองว่า เขาก็ทำแบบนี้กับทุกโต๊ะ แล้วเราก็กำลังนั่งกินลาบยโสธร ร้านลุงจ่อย หาใช่ห้องนอร์มังดี โรงแรมโอเรียนเต็ล ไม่ การบริการก็คงได้ในระดับนี้ แต่ถ้าเกิดเขาวางบนโต๊ะให้ แถมยังมาสะบัดผ้าเช็ดปากปูบนหน้าขาให้ด้วยนี่สิ ผู้เขียนอาจจะไม่ไว้ใจเด็กเสิร์ฟไปอีกว่า ไข้ขึ้นสูงมาหรือเปล่า ฉันกินส้มตำนะ จะมามี พิธีรีตองอะไรขนาดนี้ (คือน้อยไปก็ไม่ได้ มากไปก็ไม่เหมาะอะไรทำนองนั้น) สรุปแล้วคือ ถ้าเขาทำหน้าที่ของเขาแล้ว คือยกอาหารมาเสิร์ฟอย่างที่เราสั่งไปได้ถูกต้อง ก็ถือว่าไม่มีอะไรให้ต้องผิดหวัง หน้าที่เป็นเรื่องของเขา ความสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องของเราที่จะคิดหรือให้คะแนนในใจ แต่อย่าลืมว่าเรามีแบบประเมินของเราคนเดียว ไม่ได้มีใครเขารู้ด้วย ดังนั้น ถ้าจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็เป็นความผิดหวังของเราคนเดียวอีก เราต้องรับผิดชอบของเราเอง คำว่า ‘เท่าทีม่ นั จะเป็นได้ดที ส่ี ดุ ในแบบของมัน… ในชัว่ ขณะนัน้ ’ อาจไม่ใช่คำพูดสวยหรูมากมาย แต่มนั เปิดโอกาสให้เรายอมรับสิง่ ทีเ่ ป็นอยูใ่ นชัว่ ขณะนัน้ ในทาง กลับกัน ‘ชั่วขณะนั้น’ ก็เปิดโอกาสต่อไปอีกว่า มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นชั่วขณะสุดท้าย และไม่มีชั่วขณะต่อไปอีก มันเป็นแค่สิ่งที่เป็นไปตอนนั้นเท่านั้นเอง ชีวิตยังมี อีกหลายชัว่ ขณะให้มคี วามสุข ดังนัน้ จะไปอะไรกันมากมายกับชัว่ ขณะเดียวนัน้ แต่อย่างที่บอกว่าการคาดหวังไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด และการลดความคาดหวังก็ไม่ใช่ เรื่องง่าย เพราะระดับความคาดหวังก็ไม่ได้จะลดจะเพิ่มด้วยการกดปุ่มที่สะดือ ดังนั้น ผู้เขียนยืนยันว่า ด้วยอายุและประสบการณ์การใช้ชีวิตแค่นี้ สิ่งที่ง่ายที่สุดที่พอจะ เป็นไปได้ก็คือ คาดหวังว่ามันจะดีที่สุด แต่ยอมรับได้ถ้ามันจะไม่ดีที่สุด ถ้าครั้งหน้าเด็กเสิร์ฟจะไม่วางอาหารบนโต๊ะให้อีก ก็ขอให้รู้ว่า ผู้เขียนปล่อยวางความหงุดหงิดไปเรียบร้อยแล้ว วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

08

06

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

30 22

16

ปอกเปลื อ ก เปิ ด ใจ โอปอล์ ปาณิสรา แล้ว คุ ณ จะรู ้ ว ่ า เธอไม่ ไ ด้ แรง ไม่ได้หยิ่ง เธอแค่ เป็ น ตั ว ของตั ว เอง ก็เท่านั้น!

16 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

18 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

19 SHOPPING

เติ ม ส่ ว นที ่ ข าด ลบ ส่วนที่เกินของการแต่ง กายด้วยแอ็กเซสเซอรี ‘สี นู ้ ด ’ สี ท ี ่ แมตช์ ก ั บ ทุกสีสันบนจักรวาล!

22 HOME MADE

มาดู ก ั น ว่ า ‘บ้ า น’ ของดี ไซเนอร์ แบรนด์ AB−NORMAL อย่ า ง ทวี ศ ั ก ดิ ์ สมานมิ ต ร นั ้ นจะมี ส ไตล์ เปรี ้ ย ว เก๋ เท่ คูล อย่างไร

24 26 29 30 H E A L T H ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- พบกับตัวตนที่ชัดเจน รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

I really enjoyed reading a day BULLETIN but lately I found it very difficult to get a copy. The funny thing is at Au Bon Pain

08 INTERVIEW

ปีที่ 2 ฉบับที่ 106 วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2553

วุฒิชาติ กัลยาณมิตร กั บ หลั ก การบริ ห าร งานที ่ ส ามารถสร้ า ง ความเชื ่ อ มั ่ น ให้ ผู ้ ใ ช้ บริการ บขส. ได้ยาว นานกว่า 40 ปี

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

ของ ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุ ค ล คนทำหนั ง ที ่ นิยามบทบาทของตัว เองไว้ว่าเป็น ‘นักเล่า เรื่อง’

Cafe, Sathorn Nakorn Tower which is Good magazine is for sharing, right? also a distribution point, staff of Au Can you add more distribution Bon Pain put the magazine secretly point, please. behind the counter (invisible to -Jaruwan Tanrattanawong customers) I have to actually asked them for a copy and they would reluctantly give me a copy. They treated the magazine as precious gold.

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE

THE RANKING

ที่มา : www.starmagazine.com

10 ผู้หญิงที่สวยที่สุดแห่งปี 2010

1 คลอเดีย ลินซ์

2 แองเจลินา โจลี

คุณคิดว่าควรยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน หรือไม่ เพราะอะไร

3 4 ไฮดิ คลุม เมแกน ฟ็อกซ์

5 เจสสิกา อัลบา

6 เอเดรียนา ลิมา

THE POLL

7 ฮัลล์ แบร์รี

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

ปัญหาสังคมที่ประชาชนหนักใจ สถานการณ์ บ้านเมืองยังไม่ กลับสู่ภาวะปกติ 32.86%

ความขัดแย้ง ความคิดเห็นที่ ไม่ลงรอยกัน ของนักการเมือง 25.34%

SURVEY

เศรษฐกิจ ปากท้อง ค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ 23.19%

ปัญหาสังคม อาชญากรรม สิ่งเสพติด 10.72%

การศึกษา / การประพฤติ ปฏิบัติตัวของ วัยรุ่นปัจจุบัน / นักเรียนตีกนั 7.89%

8 ชาร์ลิซ เธรอน

9 มิแรนดา เคอรร์

10 เพเนโลเป ครูซ

ปัจจุบนั ราคาอพาร์ตเมนต์ แบบธรรมดาในกรุ ง ปั ก กิ่ ง ของจี น สู ง กว่ า รายได้ เ ฉลี่ ย ของคนใน เมืองถึง 22 เท่า โดย อพาร์ตเมนต์ ขนาด 90 ตารางเมตร มีราคา 1.6 ล้านหยวน (ประมาณ 7.5 ล้านบาท) ขณะที่ รายได้ เ ฉลี่ ย ของครั ว เรือนอยูท่ ี่ 7.1 หมืน่ หยวน เท่านั้น ที่มา : www.afp.com

72.1 mm

37.6 mm

บริษทั โมดู ของอิสราเอล ได้ผลิตโทรศัพท์มอื ถือ ขนาดเล็กที่สุดของโลก ซึ่งเตรียมวางจำหน่าย ในประเทศอังกฤษ โดยมือถือดังกล่าวมีขนาด ยาว 72.1 มิลลิเมตร กว้ า ง 37.6 มิ ล ลิ เมตร มีข นาดหน้ าจอ 1.3 นิ้ ว และมี น ้ ำ หนั ก เพี ย ง 40.1 กรัม ที่มา : www.matichon.co.th

ทวี ป แอฟริ ก ามี จำนวนผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวีมากที่สุด ถึง 2 ใน 3 ของ โลก หรือราว 33.4 ล้านคน

ชาวเกาหลีใต้มีอัตราการสั่งซื้อ สินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากถึง 59% ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุด ในโลก โดยสินค้าที่ได้รับความ นิยมมากที่สุดคือเสื้อผ้า ที่มา : www.nielsen.com

ที่มา : www.who.int

ประชากรชายและหญิงทั่วโลกสารภาพว่าต่าง แอบมีกก๊ิ กัน มากถึง 1 ใน 5 ที่มา : www.onepoll.com

“ควรยกเลิกได้แล้ว ต่างฝ่ายควรหันหน้ามา ช่วยกันฟื้นฟูบ้านเมือง” ชนนิกานต์ แข็งเขตกิจ 27 ปี, เจ้าหน้าที่การเงิน “คิดว่าไม่ควรยกเลิก หลังจากที่เกิดระเบิดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา” ภาคภูมิ จุลภูมพิ นิ จิ 40 ปี, แพทย์ “ควรยกเลิก เพราะ มันจะส่งผลเสียในเรื่อง ของธุรกิจที่มีต่อมุมมอง ของคนต่างชาติ” วุฒกิ ร จารุจนิ ดา 29 ปี, ครูสอนเต้นรำ “ยังไม่ควรยกเลิกใน ตอนนี ้ เพราะรูส้ กึ ว่าเหตุการณ์ตา่ งๆ ยังคงไม่สงบ อย่างแท้จริง” ณัฐวัฒน์ สุขทัว่ ญาติ 34 ปี, เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ “ควรยกเลิก เพราะ ถ้ า ยั ง คงไว้ มั น เหมื อ น กับการค่อยๆ สุมให้ไฟที่ กำลั ง มอดดั บ ลงไปลุ ก โชนขึ้นมาอีกครั้ง” ชุตนิ นั ท์ รงคะอำพันธุ์ 24 ปี, ประชาสัมพันธ์ “ควรที ่ จ ะยั ง คงไว้ เพราะถือว่าเป็นการช่วย รักษาความปลอดภัยให้ บ้านเมืองทางหนึ่ง” พลอย เกรียงสิทธิเดช 23 ปี, ประชาสัมพันธ์


6

• ชาวประมงในเมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ กำลังขะมักเขม้นจับปลาซาร์ดีนจำนวนมหาศาลแข่งกับเวลาและ ผู้คนอีกมากมายที่ออกมาจับปลาที่ชายหาดในเมืองเดอร์บัน มหกรรมการจับปลาซาร์ดีนจะมีขึ้นเช่นนี้ทุกปีทางแถบ ชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดึงดูดทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้มาดูมหกรรม การจับปลาดังกล่าว - AFP

• ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ สุนัขเหล่านี้ถูกเจ้าของจับมาแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วให้คาบตะกร้าเพื่อเรี่ยไรเงิน ซึ่งทางรัฐบาลของ ประเทศยังบอกด้วยว่าวิธีนี้จะเป็นการช่วยเหลือคนยากจนได้โดยตรงที่สุด เพราะปัจจุบันนี้ครอบครัวชาวฟิลิปปินส์มีอัตราความ ยากจนและหิวโหยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หรือคิดเป็นประมาณ 4.2% ของประชากรทั้งหมด รัฐบาลของประธานาธิบดีคนใหม่ เบนินโญ อควิโน จึงตั้งเป้าที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้โดยเร็ว - AFP

ENTERTAINMENT PEOPLE SOCIETY พรหมลิขิตกำหนดให้คู่รัก ราชวงศ์องั กฤษสุดเจิด! อัพภาพลงเว็บดังให้คนชม นานา-เวย์ ควงแขนเข้าพิธี สำนักพระราชวังบักกิง้ แฮมทำเก๋อกี ครัง้ ทีพ่ ลัดพรากจากค่ายนรกนาซี มงคลสมรสสุดชื่นมื่น ด้ ว ยการอั พ โหลดรู ป ภาพหายากของ ได้พบรักกันอีกครั้ง ราชวงศ์อังกฤษไปไว้ที่เว็บไซต์ flickr.com สุ ข สมหวั ง กั น นีค่ อื เรือ่ งราวความรักอันน่าเหลือเชือ่ ของคูร่ กั ชาวยิวที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย คุณตา เจอร์ซีย์ บีบเล็กกี วัย 89 ปี ได้บอก เล่าเรื่องราวความรักของเขาที่มีต่อคุณยายไซลา หญิงที่เป็นรักแรกของเขาที่เพิ่งเสียชีวิตไปก่อน หน้านี้ ว่าขณะทีท่ ง้ั สองเป็นอดีตนักโทษในเรือนจำ นรกของกองทัพนาซีเยอรมัน ซึ่งขณะนั้นคุณตา มีอายุ 23 ปี ได้พบรักกับไซลาสาวสวยวัย 22 ปี ในค่ายกักกันเอาช์สวิตซ์ ทั้งสองได้วางแผนที่จะ หลบหนีออกจากคุกดังกล่าว โดยฝ่ายชายได้ใช้วธิ ี ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าทีเ่ อสเอส และได้พาคูร่ กั ของ เขาหลบหนีออกจากเรือนจำ ก่อนทีท่ ง้ั สองจะแยกย้ายกันไป ต่อมาไซลาได้แต่งงานกับหนุม่ ยิว และ มีธรุ กิจอัญมณีของตัวเองในกรุงนิวยอร์ก ส่วนเขา เองก็แต่งงานหญิงโปแลนด์ และเป็นผูอ้ ำนวยการ โรงเรียนด้านเครื่องยนต์ ก่อนที่ทั้งคู่จะได้พบกัน อีกครั้งในปี 1982 จากคนทำความสะอาดบ้าน ของไซลาที่ได้ยินเรื่องราวการหลบหนีออกจาก ค่ายนรกดังกล่าวของเจอร์ซีย์ทางโทรทัศน์ และ ได้แนะนำให้ทั้งคู่พบกัน จากนั้นความรักก็เริ่ม กลับมาเยือนทั้งสองอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ขณะ ที่ทั้งคู่พบกันต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวที่น่ารักอยู่ แล้ว จึงได้แต่เก็บเรือ่ งราวความรักอันน่าประทับใจ นี้ไว้ในความทรงจำเท่านั้น โดยคุณตากล่าวว่า “ผมรักไซลามาก แต่โชคชะตาก็ได้กำหนดชีวิต พวกเราไว้แล้ว”

กว่า 600 ภาพ เพื่อให้สาธารณชนทั่วโลก ได้ชมกัน โดยแนวความคิดในครั้งนี้มีจุด เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2001 ที่เจ้าชายแอนดรูว์ ได้ซอ้ื โทรศัพท์มอื ถือให้แก่สมเด็จพระราชินอี ลิซาเบธที่ 2 และสอนวิธใี ช้ให้แก่พระองค์ หรือในปี 2005 ทีพ่ ระราชินอี งั กฤษได้ซอ้ื ไอพอดมาใช้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการตืน่ ตัวต่อกระแสทางด้านเทคโนโลยี และวัฒนธรรมของเหล่าราชวงศ์อังกฤษ โดยรูปภาพที่นำมาลงไว้ในเว็บไซต์จะมีตั้งแต่รูปสมเด็จ พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ รูปสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย ภาพการเสวย พระกระยาหารของราชวงศ์ รวมทั้งภาพพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์จอร์จที่ 6 หรือภาพในอิริยาบท ต่างๆ ของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี รวมไปจนถึงภาพของเจ้าหญิงไดอานาทีอ่ ยูร่ ว่ มกับเจ้าชาย วิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รอี กี ด้วย ซึง่ รูปภาพทัง้ หมดนีส้ ามารถเข้าไปชมได้ท่ี www.flickr.com/photos/ britishmonarchy

ANIMAL

จีนปล่อยแพนด้าตั้งท้องคืนสู่ป่า หวังเพิ่มจำนวน ต้านสูญพันธุ์ เป็นที่รู้กันว่า ปัจจุบันมีแพนด้าที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระอยู่ในป่าทั่ว ประเทศจีนเพียง 1,590 ตัว เท่านั้น ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยมาก และ สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของแพนด้าได้ ทางการจีนจึงปิ๊งไอเดียปล่อย แม่แพนด้าที่กำลังตั้งท้องจำนวน 4 ตัว กลับคืนสู่ป่าในมณฑลเสฉวน โดยหวังว่าแม่แพนด้าทั้งสี่จะคลอดลูกตามธรรมชาติและสอนลูกๆ ให้ ดำรงชีวิตตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ในอนาคต ทั้งนี้ แม่แพนด้าตั้งท้องทั้ง 4 ตัวนี้ ต่างเกิดใน สวนสัตว์ แต่เป็นเพียง 4 ตัว ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเพื่อให้กลับสู่ป่า เพราะพวกมันได้รับการ ฝึกฝนให้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในป่ามาแล้วก่อนหน้านี้

ไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว สำหรั บ งานมงคล สมรสของ นานา ไรบีนา กับ ‘เวย์’ ปริญญา อินทชัย หลังทั้งคู่ต่างดูใจกันมานานร่วม 2 ปี โดยพิธหี มัน้ เริม่ เมือ่ เวลา 07.29 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล หลังจากนั้นได้มี การเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรสที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ประทานช่อดอกไม้ แก่คบู่ า่ ว-สาว ซึง่ ก่อนงานจะเริม่ ทัง้ คูไ่ ด้เปิดใจครัง้ สำคัญกับสือ่ มวลชน โดยเจ้าบ่าวกล่าวว่า ‘’ไม่คอ่ ย ตืน่ เต้นเท่าไหร่ แต่วา่ ดีใจทีส่ ดุ ในโลก ผมสัญญาว่าจะ ดูแลนานาตลอดไป เป็นผูน้ ำทีด่ ี และรักนานาทุกวัน’’ ส่วนนานากล่าวว่า ‘’ก่อนหน้านี้นานาก็เคยบอก เวย์วา่ จะเป็นแฟนทีด่ ที ส่ี ดุ พอมาถึงวันนีน้ านาก็จะ เป็นภรรยาที่ดีที่สุดให้เขาค่ะ ส่วนเรือ่ งลูกนัน้ ก็คง ปล่อยไปตามธรรมชาติ นานาอยากมีลกู 3 คน เพราะ ว่าครอบครัวนานามี 3 คน’’ ภายหลังคู่บ่าว-สาว ทำการโยนดอกไม้ ก็ปรากฏว่า เจนี เทียนโพธิส์ วุ รรณ เป็นคนทีไ่ ด้รบั ดอกไม้ ส่วนจะต้องแต่งงานเป็นราย ต่อไปตามทีเ่ ชือ่ กันหรือไม่นน้ั คงต้องรอดูกนั ต่อไป

GREEN PLEASE โรงแรมเมืองน้ำหอมเปลี่ยนแนว หันมาอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน

ขณะนี้อุตสาหกรรมบริการที่พักในฝรั่งเศส โดยเฉพาะโรงแรม 5 ดาว กำลังมองหาแนวทางการให้บริการที่อิงกับ สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพื่อเป็นอีกแรงในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมีทั้งเตาผิงที่ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง ระบบรีไซเคิล ภายในห้องพัก “ธุรกิจของเราเกีย่ วข้องกับน้ำ ไฟ ขยะจำนวนมาก ดังนัน้ เป้าหมายของเราคือการจำกัดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและลดการแพร่กระจายก๊าซคาร์บอน” แบร์นาร์ กรานิเยร์ ผูบ้ ริหารเลอ คริยอง ในปารีส และโฮเตล มาร์ตเิ นซ ในคานส์ กล่าว นอกจากนี้ โรงแรมบริสตอลทีอ่ ยูต่ ดิ กับเอลิเซ พาเลซ ยังได้หนั มาใช้วธิ แี ยกน้ำออกจากขยะจำพวก เศษอาหารทีม่ ปี ริมาณหลายร้อยกิโลกรัมต่อวัน เพือ่ นำน้ำทีไ่ ด้จากการแยกไปทำความสะอาดพืน้ รวมถึงการติดตัง้ แผง โซลาร์เซลล์เพื่อดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ด้วย


7

• เด็กที่เห็นเหล่านี้คือเด็กที่พ่อแม่ติดคุก เสียชีวิต หรือกระทั่งเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งทางองค์กร Sun Village ได้ทำหน้าที่ อุปการะเลี้ยงดูเด็กๆ ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ องค์กรนี้ตั้งอยู่ชานเมืองกรุงปักกิ่ง และเจ้าของผูก้ อ่ ตัง้ ได้เปิดเผยว่าได้รบั การบริจาคจากองค์กรต่างประเทศและภายในประเทศเพือ่ ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ วัยตัง้ แต่ 1-18 ปี ซึ่งจากการสำรวจเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พบว่ามีนักโทษเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมีเด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ติดคุกกว่า 6 แสนคน - AFP

• ในที่สุด ชื่อ Plastiki เรือใบที่ทำจากขวดพลาสติกล้วนๆ กว่า 12,500 ใบ ก็แล่นมาถึงจุดหมายที่เมืองซิดนีย์ ประเทศ ออสเตรเลีย ได้อย่างปลอดภัย โดยใช้เวลาเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาจากซานฟรานซิสโกทั้งหมดกว่า 128 วัน ซึ่งถือว่า เป็นการข้ามมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยเรือลำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรณรงค์ขององค์กรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้คนตระหนักถึงอันตรายของมลภาวะจากพลาสติก การตกปลาจนเกินพอดี และภาวะการเปลี่ยนแปลง ทางภูมิอากาศ นอกจากขวดพลาสติกใช้แล้ว อุปกรณ์ส่วนใหญ่บนเรือยังทำจากวัสดุธรรมชาติทั้งสิ้น - AFP

SPORT แอนนาคืนฟอร์ม กลับมาทวงแชมป์นกั เทนนิสหญิงอีกครัง้ ในรอบ 2 ปี

ห่างหายจากการครองแชมป์มาถึง 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2008 วันนี้ แอนนา ชักเวตัดเซ นักเทนนิสสาววัย 23 ปี ชาว รัสเซีย ก็กลับมาทวงตำแหน่งอีกครั้งในการแข่งขันเทนนิสประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ศึกเทนนิสดับเบิลยูทีเอ ทัวร์ สโลวีเนีย โอเพน ที่เมืองปอร์โตรอซ ประเทศสโลวีเนีย โดยเอาชนะ โจฮันนา ลาร์สสัน ผู้แข่งขันชาวสวีดิช 2 เซต รวด ด้วยสกอร์ 6-1, 6-2 และจบเกมไปแบบเบาๆ โดยใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นการซิว ตำแหน่งแชมป์นักเทนนิสหญิงครั้งที่ 8 ในอาชีพของเธออีกด้วย

รวมมิตรตัวอย่างหนังที่ไม่มวี นั ได้เข้าฉาย

ตัวอย่างหนัง หรือ trailer มักจะทำให้คนชอบดูหนังตืน่ เต้น และอยากจะควักกระเป๋ามาดูหนังเรื่องนั้นๆ ได้อยู่เสมอ แต่ถ้าตัวอย่างหนังบางเรื่องไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะดึงดูด คนมาดูหนัง ผลทีไ่ ด้จะเป็นอะไรได้ นอกจากความฮา ดังเช่น ตัวอย่างหนังที่เรารวบรวมมาไว้ต่อไปนี้ แต่ขอเตือนหน่อย ว่าเนื้อหาอาจจะรุนแรง และหยาบคายไปบ้าง เพราะฉะนั้น คงไม่เหมาะกับเด็กๆ ด้วยประการทั้งปวง • เริ่มกันที่เรื่องแรก ที่จับเอาเหล่าสาวหวานในนวนิยายสุด คลาสสิกของ Jane Austen มาแปลงเป็นสาวห้าวล้อเลียน หนังแมนๆ สุดระห่ำอย่าง Fight Club ผลที่ได้เลยกลายเป็น Jane Austen’s Fight Club ตามไปดูได้ท่ี http://www.youtube. com/watch?v=r2PM0om2El8 แต่ถา้ ใครอยากรูว้ า่ เข้าฉายเมือ่ ไหร่ เราคงต้องแสดงความเสียใจด้วย เพราะตัวอย่างหนังเรื่องนี้ ทำขึ้นมาสนุกๆ ไม่ได้มีหนังเข้าฉายจริงแต่อย่างใด • ส่วนสองเรื่องนี้ก็เป็นนวนิยายของ Jane Austen เช่นกัน

Did You Know?

แต่ถูกนำมาเล่าใหม่ในรูปแบบที่สยองขวัญกว่าเดิม โดยทั้ง Sense and Sensibility and Sea Monsters และ Pride and Prejudice and Zombies: Dawn of the Dreadfuls ต่างก็เป็น นวนิยายล้อเลียนขายดีทง้ั คู่ สำนักพิมพ์เขาเลยทำ ‘หนังตัวอย่าง ของหนังสือ’ (Book Trailer) ออกมาเสียเลย ใครอยากรู้ว่า เป็นอย่างไร search ใน youtube ตามชื่อเรื่องได้เลย • เรื่องนี้ก็เป็น Book Trailer เช่นกัน แต่เป็นการจับเอา รัฐบุรุษแห่งสหรัฐอเมริกาอย่าง Abraham Lincoln มารับ บทบาทใหม่ กลายเป็นนักล่าแวมไพร์ไปเสียอย่างนั้น จะบู๊ ระห่ำเลือดสาดขนาดไหนแวะไปดูได้ท่ี http://www.youtube. com/watch?v=X58RPS665V0 • ปิดท้ายด้วยหนังเฉพาะกิจที่นำเอาหนังดังอย่าง Harry Potter มาล้อเลียน ด้วยการรีเมกใหม่ในเวอร์ชนั การดวลเพลง แร็พอย่างในหนังเรือ่ ง 8 Miles ทีใ่ ห้แฮร์รมี าดวลกับโวลเดอมอร์ จะได้เพลงแร็พที่ฮาขนาดไหน ไปดูได้ที่ http://www. youtube.com/watch?v=wTHn5oFPmi8

Saw ขึ้นแท่นหนังสยองขวัญทำรายได้สูงสุด

“ความขั ด แย้ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ ง ธ ร ร ม ด า ใ น สั ง ค ม ประชาธิปไตย แต่ทั้งสองฝ่าย ต้องเคารพกติกา กรรมการ เป่ า อย่ า งไรต้ อ งยอมรั บ ผล ตั ด สิ น และขอให้ ม องว่ า เรา เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ถ้าจะ เริ่มแก้ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน” นาย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะ นิตศิ าสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวในการสัมมนาเรือ่ ง ‘คิดเพือ่ อนาคต ถอด โจทย์ประเทศไทย’ 24 กรกฎาคม 2553

กินเนสส์ เวิลด์ ออฟ เร็กคอร์ดส์ ยกย่องให้ภาพยนตร์เรื่อง Saw เป็นภาพยนตร์ชุดสยองขวัญที่ทำรายได้มากที่สุดในโลก จาก การโกยรายได้กว่า 733 ล้านเหรียญฯ ด้วยจำนวนภาคต่อ 6 ภาค เอาชนะภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกอย่าง Scream ทั้ง 3 ภาค ที่ทำรายได้รวม 507 ล้านเหรียญฯ และ Friday the 13th 12 ภาค ที่ทำรายได้รวม 465 ล้านเหรียญฯ ไปอย่างขาดลอย ซึ่ง Saw ภาคแรกออกฉายในปี 2004 โดยภาค 7 ซึ่งคาดว่าจะเป็นภาคสุดท้าย จะออกฉายในระบบสามมิติเร็วๆ นี้

30 กรกฎาคม 2490 - วันเกิด อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ นักแสดง และผู้ว่าการคนที่ 38 ของมลรัฐ แคลิฟอร์เนีย 31 กรกฎาคม 2535 - เครื่องบิน แอร์บัส เอ 300-310 ของการบินไทย ชนกั บ ภู เขาทางใต้ ข องกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 สิงหาคม 2531 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลัง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปฏิเสธที่จะรับตำแหน่ง 2 สิงหาคม 2533 - อิรักรุกราน คูเวต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม อ่าวเปอร์เซีย 3 สิงหาคม 2550 - นักศึกษาแพทย์ กว่า 300 คน ในมหาวิทยาลัยรังสิต ชุมนุมกันเพื่อร้องเรียนให้ผู้บริหาร แก้ไขปัญหาเชิงคุณภาพและไม่มุ่ง เน้นผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจการ ศึกษา 4 สิงหาคม 2546 - ภราดร ศรีชาพันธุ์ นักเทนนิสอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย ทำผลงานดีที่สุดในชีวิตด้วยการขึ้น เป็นมืออันดับ 9 ของโลก 5 สิงหาคม 2457 - สหรัฐอเมริกา ติ ด ตั ้ ง ไฟสั ญ ญาณจราจรระบบ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั ้ ง แรกในเมื อ ง คลีฟแลนด์ มลรัฐโอไฮโอ


08


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, เอกพล บรรลือ ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร หลายคนสงสัยว่าอะไรทำให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุข และสร้างเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ถ้ามองด้วย ตาเปล่า เธอคนนี้ห่างไกลจาก ‘พิมพ์นิยม’ ของคนที่จะมี ความสุขในแบบที่เรียกได้ว่า ไกลแบบมองไม่เห็นฝั่งกัน เลยทีเดียว ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เรา ‘เคยชิน’ กับภาพที่ว่าคนที่มี ความสุขคือคนที่หน้าตาสวย ผิวขาว หุ่นดี อกเป็นอก เอวเป็นเอว ฐานะร่ำรวย เรียนจบจากมหาวิทยาลัยมี ชื่อเสียง ซึ่งเมื่อสามารถสอบเข้าได้ พ่อแม่ก็ซื้อรถหรูให้ เป็นรางวัล (ในกรณีจบจากมหาวิทยาลัยในประเทศ) แต่ ถ้าเรียนอยู่ต่างประเทศ ก็จะได้รถเหมือนกัน แต่จะได้หลัง จากกลับมาแล้ว (เป็นการตอกย้ำที่น่าช้ำใจว่าบ้านเมือง เราคงมีปัญหาเรื่องระบบการขนส่งมวลชนอย่างหนัก จนผู้มีฐานะไม่อาจให้ลูกหลานมาโดยสารรถร่วมบริการ ได้) พ้นไปจากเรื่องหน้าตา การศึกษา และฐานะระดับ เอบวกไปแล้ว ก็ ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรอีกที่ทำให้คนเรา มีความสุขในระดับระเบิดเสียงหัวเราะได้ทุกครั้งที่พบเห็น แต่ ปาณิศรา พิมพ์ปรุ หรือที่วงการบันเทิงเรียก เธอว่า ‘โอปอล์’ สามารถมีความสุขในแบบที่แหก พิมพ์นิยมทุกข้อที่ว่ามา เธอมาจากครอบครัวที่เคย กระทั่งไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ เรียนจบจากมหาวิทยาลัยใน ประเทศอันดับต้นๆ ที่ต้องใช้สมองสอบเข้า และฝ่าฟันจน ผ่านพ้น 4 ปี ของการศึกษามาด้วยดี เรือ่ งรถยนต์สว่ นตัว ที่ได้เป็นรางวัลที่สอบเข้าได้เป็นอันว่าไม่ต้องหวัง เพราะ เมือ่ ทราบความว่าต้องไปเรียนทีจ่ ฬ ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอก็พบตัวเองยืนห้อยโหนรถเมล์ ไปเรียนทุกเช้าโดย ไม่ปริปากบ่นก่นด่ากับชีวิต เรียนจบมาไปสมัครงาน เพื่อนได้งานกันโครมๆ ไม่ใช่ว่าความสามารถมากกว่า

แต่เป็นเพราะสวยกว่า ส่วนเธอ... ใบสมัครถูกปัดทิ้ง เพราะหน้าตาไม่ดีแล้วยังจะผิวดำอีก ผู้หญิงไม่สวย ผิวดำ แถมฐานะไม่ดีอย่างเธอ เมื่อ มาเดินเหินอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมในเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพฯ คุณสมบัติเหล่านั้นถูกมองราวกับก่อ อาชญากรรม แล้วถ้าเธอยังคงใช้ไม้บรรทัดวัดความสุข แบบเดียวกับคนส่วนใหญ่ ไม่ต้องทายก็รู้ว่าชีวิตเธอน่า จะจบลงไม่แพ้ชะตากรรมของปลาบู่ทอง แต่เดชะบุญที่ เธอโยนไม้บรรทัดวัดความสุขเหล่านั้นทิ้งไป แล้วใช้ ไม้บรรทัดอันใหม่ที่ทำเอง วัดเอง และประเมินผลออกมา ว่าเธอเป็นคนมีความสุขที่สุดในโลก ในแบบของเธอ โอปอล์ย้ำเสมอว่า ที่เธอมีความสุขอย่างทุกวันนี้ เป็ น คนละเรื่ อ งกั บ การที่ เ ธอเป็ น คนมี ค วามมั่ น ใจใน ตัวเองสูง เพราะเธอยังคงไม่มีสิ่งที่ควรจะมั่นใจเหมือน ผู้หญิงคนอื่น เธอยังมีผิวดำ กรามใหญ่ ใบหน้าเหลี่ยม เหมือนที่เธอมีมาตั้งแต่เกิดทุกประการ ฐานะก็แค่พออยู่ ได้โดยที่ครอบครัวไม่ลำบาก แต่ที่เธอมีความสุขไม่ใช่ เพราะเธอมั่นใจ แต่เป็นเพราะเธอ ‘พอใจ’ กับสิ่งที่เธอมี และเป็น ที่สำคัญ เธอเลือกที่จะทำในสิ่งที่เธอคิดดีแล้วว่า เหมาะกับเธอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่การใส่ถุงน่อง ตาข่าย-กรีดอายไลเนอร์ หรือเรื่องใหญ่กว่านั้น เช่น การเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตทั้งวันนี้และอนาคต สำหรับโอปอล์ เราคิดว่า เธอก้าวข้ามคำเก๋ๆ อย่าง ‘ฉันเป็นฉันเอง’ ไปไกลแล้ว เพราะวิธีคิดของเธอในวันนี้ มันน่าจะเหมาะกับคำว่า ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร แล้วไงล่ะจ๊ะ?


รู้สึกไหมว่าปีนี้เป็นปีทองของตัวเอง ไม่รู้สึกจริงๆ เพราะหลายปีมานี้เราก็มีงานเกือบทุกวัน ปีนี้อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำ มันจะทองได้ยังไง (หัวเราะ) แต่งานแต่ละงานที่ได้ทำก็เป็นงานใหญ่ๆ นะ อันนั้นเราใช้คำว่าโอกาสดีกว่า เราเป็นคนที่ได้รับโอกาส แล้วผู้ใหญ่สนับสนุนตลอด แล้ว ความที่ทำงานทุกวันก็จะไม่ค่อยได้ไปไหน ถ้าไปไหนก็จะไปกับเพื่อน ดังนั้น เราก็จะไม่รู้ว่าฟีดแบ็ก คนรอบข้างเขาเป็นยังไงกับเรา มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างเหมือนเดิม ทุกวัน ทุกปี แล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นปีทอง เราไม่รู้ แต่มันน่าจะมีบิลบอร์ดเป็นรูปเราขึ้นทั่วเมืองเหมือนกับพอลลาในยุคหนึ่งนะ อันนั้น เป็นโคตรปีทองเลย หรือเป็นปีที่ชาเขียวเพิ่งเข้ามาในเมืองไทย ทุกอย่างเอะอะใส่กรีนที บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูปยังเป็นกรีนที ทุกอย่างเป็นกรีนที แล้วทุกอย่างเป็นพอลลา อันนั้นคือปีทองของจริง เคยทำงานมากที่สุดถึงขนาดไหน เอาเป็นว่าเราทำงานสะสมดีกว่า อย่างปีนี้ถือว่าจัดสรรแล้วนะ แต่ปีที่แล้วที่ไม่ได้จัดสรรเลย คือทำงานอาทิตย์ละ 7 วัน ไม่มีวันหยุดเป็นเวลา 7-8 เดือน แล้วตอนนี้เรามีรายการอยู่ประมาณ 5 รายการ แต่ปีที่แล้วมี 7-8 รายการ ทุกรายการจะนัดกอง 7 โมงเช้า ปล่อยกี่โมงไม่รู้ แต่อีกวันจะ ต้องไปถึง 7 โมงเช้า ไหนจะต้องจัดรายการวิทยุ ไหนจะอ่านสปอต ไหนจะงานอีเวนต์ บางรายการ ก็ต้องไปถ่ายที่ต่างจังหวัด ต่างประเทศ แล้วกลับมาก็ต้องอัดคิวให้ได้เพื่อที่ว่าจะต้องไปถึง 7 โมงเช้า เลิกกี่โมงไม่รู้ ทุกวันๆ นอนน้อยมาก จำได้ว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมง แล้วทุกงานต้องการความเต็มที่ หมดเลย มันต้องใช้พลังทัง้ นัน้ เลย ไม่ใช่งานง่ายๆ ต่อให้เราเหนือ่ ยแค่ไหน แต่ถงึ เวลาเราก็ตอ้ งทำให้ได้ ดูเหมือนว่าคุณเดินมาไกลจากจุดเริ่มต้นมาก ถึงทุกวันนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง เราเริ่มจากการที่เป็นเด็กมหาวิทยาลัยคนหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดจะเข้าวงการ แล้วก็มาเล่นหนัง เรื่องแรก คือเรื่อง แจ๋ว เพราะรุ่นพี่บอกว่าช่วยมาเล่นหน่อย เพราะหาคนเล่นไม่ได้จริงๆ ก็โอเค เลยได้ ไปเล่นเป็นคนใช้ ตอนนั้นคิดว่าต้องเล่นให้ดีที่สุด แค่นั้นแหละ เรื่องเดียวจบ แล้วจากที่เล่นเป็นคนใช้ มันก็พัฒนามาเรื่อยๆ อยู่ดีๆ ก็ได้รับโอกาสให้เป็นพิธีกร ได้รับโอกาสให้ทำโน่นทำนี่ มันก็กลายเป็นว่า มาไกล แต่ทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เวลาที่มีใครมาบอกว่า หนูชอบพี่จังเลย หรือพี่เป็นไอดอลของหนู หรือเวลาที่ไปไหนแล้วมีคนเข้ามาทัก เราจะตื่นเต้น แล้วคิดว่าจริงเหรอ? เคยไปเป็นพิธีกรงานหนึ่ง แล้วเด็กกรี๊ดจนเราแอบคิดว่า หรือว่า บี้ เดอะสตาร์ เดินตัดหลังกูวะ เราถึงยังไม่เข้าใจถ้าถามว่า ผู้ใหญ่สนับสนุนเราเพราะอะไร หรือคนชอบเราเพราะอะไร เพราะว่าเราทำงานมาเรื่อยๆ แล้วเราก็เป็น ตัวเรามาแบบนี้ คำถามที่ว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงสนับสนุน หรือทำไมคนถึงชอบ ก็ไม่ต่างกับคำถามที่เรา โดนมาตลอดคือ ตัวจริงเป็นแบบนี้ไหม หรือคาแร็กเตอร์นี้สร้างขึ้นมาหรือเปล่า เพราะเราไม่เข้าใจว่า ตัวจริงคืออะไร แล้วคาแร็กเตอร์คืออะไร เราก็เป็นได้แบบนี้แบบเดียว เป็นแบบนี้มาตลอดเลยเหรอ? เราเป็นคนสมบูรณ์แบบในเรื่องกระแดะมาตั้งแต่เด็กๆ จนโต เราเป็นคนมีดีเทลอะไรของเรา ก็ไม่รู้ เป็นคนจีบปากจีบคอ ไอ้ที่รู้ว่าจีบปากจีบคอก็เพราะมีคนบอกด้วยนะ ไม่เคยรู้มาก่อน เราพูด อย่างนี้ เราคิดอย่างนี้ เรามีจินตนาการในหัว มีโลกของเราอยู่ เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่เพื่อนเราก็เป็นไปด้วยไง เลยไม่รู้สึกแปลกแยก พอเข้ามาในวงสังคมแล้วก็เลยรู้ว่า อ้าว เขาไม่เป็น กันเหรอ (หัวเราะ)

ได้รับอิทธิพลมาจากอะไร ละครทั้งหมดแหละ เราเป็นเด็กที่โตมากับทีวี ตอนเด็กๆ ก็จะมี พี่กิ๊ก สุวัจนี ซึ่ง impact เต็มๆ กับเรามาก คือดูละครเขา แล้วชอบคนที่มีความชัดเจน ก็เลยได้รับอิทธิพลมาจากเขา ชอบดูละครแนวไหน ถ้าเป็นละครไทย เราโตมากับ สายโลหิต โตมากับ คือหัตถาครองพิภพ โตมากับมาหยารัศมี ในยุคของเราต้องจัดจ้าน ละครไทยต้องน้ำเน่า แล้วต้องทำให้ถงึ แล้วเวลาดูละครเราจะดูจากนักแสดง เราอยากดู พีก่ วาง กมลชนก อยากดู ชาย ชาตโยดม กิก๊ สุวจั นี นีเ่ รายอมตายเลย เจอแล้วฉีร่ าดเลยนะ เราจะเข้าใจเวลาที่ใครชอบเรามากๆ ก็มานั่งคิดว่าอาจจะเหมือนที่เราชอบพี่กิ๊กก็ได้ คุณก็ทำงานในวงการนี้มานาน แล้วก็ได้เห็นกระบวนการการทำงานของกองถ่าย แต่ทุกวันนี้ก็ยังอิน กับละครอยู่เหรอ อินตลอด สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเราคือเราเป็นคนที่อินกับอะไรได้ง่าย ดังนั้น มันจะง่ายกับการเล่น ละคร หรือจะขึน้ เวทีอเี วนต์แล้วมีคนมาบรีฟเรือ่ งสินค้า คนอืน่ ก็จะฟังเฉยๆ แต่เราจะมีปฏิกริ ยิ าตลอดว่า ‘เฮ้ย จริงเหรอ มันซักผ้าแล้วขาวขนาดนั้นเลยเหรอ’ หรือพอได้มาเล่นหนัง ซึ่งบทพี่แตนใน เพื่อนสนิท จริงๆ มันไม่มอี ะไรเลย เขาแค่บอกว่ามันเป็นพยาบาลทีม่ นั คิดว่ามันสวย เราก็บอกว่า ไม่ได้ คนเรามัน ไม่ใช่แค่นั้น มันจะต้องได้รับความมั่นใจมาจากพ่อแม่มัน เราก็จะสร้างตัวละครนั้นมาจนเราเชื่อแล้ว เราถึงเล่น อย่างดู ดาวพระศุกร์ ก็จะคิดว่านางเอกมันโง่ แล้วมันก็แรดเงียบ เราก็จะอินฝั่งมาหยารัศมี เราจะอินอะไรง่ายมาก ถ้ามาปรึกษาเราเรื่องความรัก เราจะเกลียดแฟนเธอมากกว่าที่เธอเกลียดอีก เพราะเราจะอินแล้วฝังในใจเลย ซึ่งการอินกับอะไรง่ายๆ มันเป็นข้อดีข้อเสียอย่างไร ข้อดีค่ะ สำหรับเรามันง่ายต่ออาชีพเราจริงๆ อย่ามาบรีฟอะไรเราง่ายๆ จะเชื่อตายเลย อย่างนี้ก็ดูรายการขายของทางทีวีไม่ได้สิ สั่งทั้งหมด เคยสั่งอะไรบ้าง เอ่อ นอกจากเตาปิ้งที่ไม่มีควัน ครีมทาใต้ตาที่ลบรอยตีนกา กับถังซักผ้าที่ใส่ถังแล้วมันจะ ปั่นแห้งเลย คือทุกอย่างมันตอบโจทย์ มันเยี่ยมไปหมด แต่พอส่งมาถึงบ้านแล้วจีนแดงมาก เราจะ เป็นโรคเพ้อๆ ฉันอยากจะแต่งตัวธีมนี้ วันนีฉ้ นั เป็นผูห้ ญิงไข่มกุ ก็จะใส่ไข่มกุ ทัง้ ตัว คือเรามีความเชือ่ ว่า คนเราเกิดมาไม่มีทางเหมือนใคร นี่คือเรา แล้วเราเป็นคนที่ไม่สวย แล้วเราจะไม่ชอบเวลาที่มีใครมา บอกว่า ทำไมมั่นใจจังเลย เพราะคำว่ามั่นใจของคนไทยมันคือแง่ลบ แต่เราแค่รู้สึกว่า เราเกิดมาเป็น อย่างนี้ เรารับได้ตั้งแต่เด็กว่าเราเป็นแบบนี้ เราก็เลยมีความสุขกับตัวเอง คือต่อให้เราอ้วนยังไง แต่ถ้า เราอยากใส่สั้น ก็อย่ามาบอกเราว่าให้ใส่ยาว อย่ามาบอกเราว่าให้ทำอะไร ถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยากทำ เราก็จะไม่ทำ ไม่ใช่ว่าดื้อนะ แต่แค่รู้สึกว่าคนเราต่างกัน ดังนั้น หนังสือฮาวทูทำอะไรเราไม่ได้ หรือเวลาที่มีเด็กมาบอกว่า พี่เป็นไอดอลของหนู พี่เป็นแบบอย่างของหนู เราอยากจะบอกว่า หนูเอ๊ย หนูต้องเป็นแบบอย่างให้ตัวหนูเอง เพราะเราเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ดันมีความสุขกับตัวเอง รู้ว่าตัวเอง ต้องการอะไรแน่นอนในชีวิต เรากำลังเดินไปตามเส้นทางที่เราเซตไว้แบบบางๆ หนูต้องเซตชีวิตตัวเอง ถ้าถามเรา เราไม่มีไอดอลด้วยซ้ำ เรารู้สึกว่าใครจะเอาใครเป็นแบบอย่างไม่ได้ทั้งนั้นแหละ เคยหงุดหงิดไหมที่โดนตัดสิน หรือโดนจัดกลุ่มว่าเป็นคนประเภทโน้นประเภทนี้ อย่างเรื่อง self นี่แหละ แล้วพูดก็ไม่ฟังด้วยนะ เคยมีคนมาสัมภาษณ์เขาถามว่า ทำไมถึงเป็น คน self แบบนี้ เราก็อธิบายไปว่า ไม่ได้ self ค่ะพี่ เราฟังคนอื่นนะ แต่ว่าเราแค่มีความสุขกับตัวเอง แล้วเรามั่นใจ ดังนั้น ถ้าจะทำอะไรโดยไม่ลำบากใครหรือลำบากตัวเอง เราก็จะทำ เขาก็ตอบกลับมา เลยว่า นั่นแหละ เขาเรียก self ถ้าไม่ self แต่งตัวแบบนี้ไม่ได้หรอก เราก็บอกว่า มันไม่ใช่ค่ะ แค่อยากใส่ แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่มาก เขาก็บอกว่า โอเคๆ ไม่มั่นใจก็ได้ แล้วถามต่อว่า การที่เป็นคน มั่นใจแบบนี้พ่อแม่สนับสนุนเหรอ อะไรแบบนี้ ก็งงว่าตกลงเขาฟังเราพูดบ้างไหมเนี่ย ว่าเราเป็นคน ธรรมดา ดังนั้น เราไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์พร้อมอย่างที่ทุกคนคิดว่าควรจะเป็น เพราะคนที่ สมบูรณ์พร้อมต้องรูปร่างผิวพรรณอย่างนี้ คุณควรจะแต่งตัวแบบนี้ หรือถ้าหน้าตาไม่เข้าขั้นก็อย่า สะเหล่อแต่ง ดังนั้น พอหน้าไม่เข้าขั้น แล้วเราอยากจะแต่ง กลายเป็นเรามั่นใจ มันไม่ใช่ คนเรามัน เลือกเกิดไม่ได้ แต่มนั เลือกจะใช้ชวี ติ ต่อไปได้ ทำไมเกิดมาไม่สวยแล้วต้องเป็นทุกข์ เราอ่านในทวิตเตอร์ คนหนึง่ เขาโพสต์ไปทีศ่ ลิ ปินคนหนึง่ ว่า ทำไมดำจัง ไม่สวยเลย เราก็เลยเข้าไปโพสต์วา่ แล้วคนไม่สวย มันได้รับสิทธิ์ให้มีความสุขไม่ได้หรือไง คือเรามีความสุข ชาติหน้าถ้าเลือกเกิดได้เราขอดำแบบนี้ ตอนเด็กๆ อาจจะโตมาลำบากหน่อย แต่โตมาแล้วรู้สึกว่า ฉันเปรี้ยวเพราะฉันดำ คือคนเราในเมื่อมัน เลือกเกิดไม่ได้แล้ว เลือกใช้ชวี ติ กับสิง่ ทีเ่ ราเป็นให้มคี วามสุขทีส่ ดุ ดีกว่า ถ้าเราต้องการไปเรือ่ ยๆ แล้วไม่พอ


“สิ่งที่สอนเรามาคือ

ความเท่าเทียม กับความรับผิดชอบ ทุกคนมีโมเดลในชีวิตเหมือนกัน คือได้รับค่าจ้าง และมาทำงาน

ไม่มีใครโดนจ้างมา เป็นขี้ข้าใคร ดังนั้น ช่วยเคารพทุกคนให้เท่ากันด้วย ถ้าคุณเคารพผู้กำกับยังไง

คุณต้องเคารพช่างไฟอย่างนั้น”

เมื่อไหร่จะมีความสุข ต้องรอให้ผอมกว่านี้ รอให้ขาวกว่านี้ แล้วค่อยแต่งตัว แล้วค่อยมีความสุข ถึงวันนั้นอาจจะตายก่อนก็ได้ เพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนอื่นหมดเลย ไม่ใช่ตัวเราเองเหรอ เพราะฉะนั้น เราต้องไม่แคร์ในสิ่งที่มันปัญญาอ่อน แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับจริยธรรมก็ต้องแคร์ เราเป็น คนที่เกิดใน Generation-X รุ่นที่เราเกิดยังมีคำว่ากาลเทศะ ยังมีคำว่า seniority ดังนั้น กาลเทศะ มันสำคัญมากสำหรับเรา ซึ่งบางทีเด็กสมัยนี้ไม่มี เขาไม่รู้ว่าก๋ากั่นกับก้าวร้าวมันมีเส้นบางๆ คั่นอยู่ ถ้าผิดนิดหนึ่งก็คือก้าวร้าวแล้ว คิดแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนเด็กๆ เป็นแบบนี้ไหม ตอนเด็กๆ ยังคิดไม่ได้ ตอน ม.ต้น การที่เป็นเด็กอ้วนดำ เพื่อนก็จะล้ออ้วนด้วย ดำด้วย แล้วก็ไม่รู้จะแต่งตัวยังไง เป็นเด็กตั้งใจเรียน แล้วก็เป็นเด็กกรี๊ดๆ คนหนึ่ง แต่ว่าพอคนมาบอกว่า อันนี้ เรียกว่าไม่ดี อันนี้เรียกว่าไม่สวย โอ๊ย ดำนะ อย่าใส่สีสดนะ หรืออ้วนนะ อย่าใส่ลายขวาง ก็ฟังมา ตลอด จนเรามาตั้งสติได้ว่า Hello ถ้าเราฟังอย่างที่เขาพูด ก็แสดงว่าเราแต่งอะไรไม่ได้เลยนะ แล้วเรา มีความสุขไหม ไม่มี ไม่มีแล้วทำยังไง ก็ทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขได้ปะ แล้วก็คิดได้ หรือตอน โตแล้วก็ทำให้เราเข้าใจคำว่าการตลาด ย้ำ คำว่าการตลาดจริงๆ นะ เพราะทุกวันนี้มีคนเซตไว้ให้คุณ หมดเลยนะว่าเทรนด์ต่อไปอะไรจะมา ถ้าเขาเซต คุณซื้อ เขารวย คนอยากขาว ไวเทนนิงก็ขายดีมาก พอบอกว่าหน้าบล็อกนี้สวย คนก็แห่แหนไปทำศัลยกรรมให้เป็นหน้าบล็อกนี้ แล้วการที่ฉันไม่ได้มี หน้าบล็อกนี้ ฉันไม่สวยเหรอ แล้วคุณคิดว่าจะทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการตลาดพวกนี้ไปได้ คิดให้ได้ คิดแค่นั้นเอง แต่มันก็จะมีเด็กที่ฟังเราแบบนี้ล่ะ แล้วก็จะกลายเป็นฉันไม่แคร์ แล้ว

ฉันก็จะไม่แคร์ แล้วก็ไปกันใหญ่เลย มันเป็นเส้นบางๆ จริงๆ ที่เราพูดนี่คือวิธีคิดของเรา ถ้าใครฟังเรา อยู่ อยากจะบอกให้คุณคิดวิธีของตัวคุณเองให้ได้ ถ้าเรารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้เราเกิดมาเพื่อเศร้าโศก และเป็นทุกข์ ดังนั้น อะไรที่มันทำให้เราเศร้าโศกและเป็นทุกข์ เราก็อย่าไปคิดมันไหมล่ะ ไม่สนไหมล่ะ แล้วเราใช้ชีวิตให้มันมีความสุขโดยไม่เดือดร้อนใคร หรือเดือดร้อนตัวเอง ไม่ได้บอกว่าอย่าไปสนใจใคร มันก้าวร้าวเกินไป ก็ไม่น่ารักนะ เมื่อก่อนเวลาที่มีคนมาตัดสิน รับมือกับมันอย่างไร แล้วตอนนี้วิธีรับมือเปลี่ยนไปไหม ไม่ยากเลยค่ะ ถ้าใครตัดสินเราก็ปล่อยให้เขาตัดสินไป เพราะเราก็ตดั สินคนอืน่ บ่อย แต่เราต้อง รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ เราต้องรู้ว่าเราเป็นใคร คุณเรียนจบอะไรมา นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เอกประชาสัมพันธ์ โทโฆษณา แต่เราเป็นประธานชมรมภาพยนตร์ งงไหม คือทำทุกอย่าง อย่างตอนทีเ่ รียน และค้นหาตัวเอง ซึง่ คุณก็พดู มาตลอดว่าคุณไม่ใช่คนสวย แล้วตอนนัน้ มีความคิดไหม ว่าจะไปทำงานอะไร คือตอนนั้นไม่มีความคิดเลย แล้วพอเข้าไปก็รู้สึกว่ารักคณะนี้จังเลย คือตอนที่เรียนราชินีบน หรือเรียนที่เตรียมฯ เราจะโดดเด่นกว่าเพื่อนตรงที่เราเป็นคน... เสียสติน่ะค่ะ เป็นคนเพ้อ ตอนเรียน ราชินีบนเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่อนุบาลยัน ม.3 แล้วเป็นประธานนักเรียน แล้วก็เข้าเตรียมอุดมได้ ก็จะ เป็นประมาณว่า ‘โลกเป็นของฉันนะจ๊ะ’ จะเป็นกลุ่ม bitchy ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ดังนั้น พอได้เข้ามา คณะนิเทศฯ ปุบ๊ ก็รสู้ กึ ทันทีเลยว่าทำไมมีแต่คนเหมือนกูเลยวะ เป็นคนประเภทเดียวกับเรา คนประหลาด


คนเยอะ คนล้น มารวมกัน เราก็เลยทำอะไรสนุกกันไปใหญ่ เราทำกิจกรรมทุกอย่างเพื่อจะหาตัวเอง ทำไปๆ โดยที่มั่นใจว่าเราเปรี้ยวมาก เรื่องงานการไม่น่ามีปัญหา จนจบปี 4 มีหลายองค์กรจองตัวเลย แต่ที่จองตัวไว้ต้องไปทำงานไกลมาก ให้ไปเป็นพีอาร์ พ่อแม่ก็อยากให้ไป อยากเป็นมาก แต่ที่อยาก มากกว่านั้นคือไปยื่นใบสมัครในบริษัทใหญ่ๆ ค่ายเพลงใหญ่ๆ ปรากฏว่าไม่ได้ บางที่ถึงขั้นไม่เปิด ดูโปรไฟล์เราด้วยซ้ำว่าเราทำอะไรมาบ้าง ดูแค่หน้าในรูปว่าไม่สวย แล้วก็ปัดตก ที่รู้เพราะว่าเพื่อนเรา บอก เพราะเพื่อนได้งานทั้งๆ ที่เพื่อนลอกเราด้วยซ้ำ เราก็คิดว่า โอเค ได้ ในเมื่อคัดเราที่หน้าตา ก็ได้ แล้วตอนนั้นต้องเล่นเรื่อง แจ๋ว ด้วย ก็เลยเบนเข็มมาทางนี้ มาแบบไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้คิดต่อยอดเป็น อาชีพด้วย ปรากฏว่ามันยาวมาจนถึงวันนี้ พอระหว่างที่เรื่อง แจ๋ว จบไปแล้ว เราก็สอบผ่านการ คัดเลือกให้เป็นแอร์โฮสเตสที่สายการบินอาหรับเอมิเรตส์ ต้องบินไปเทรน แต่ ‘พี่สิน’ - ยงยุทธ ทองกองทุน มาถามว่า จะไปจริงๆ เหรอ แต่พี่ว่าพี่รู้แล้วนะว่าน้องเหมาะกับทางไหน แล้วตอนนั้น พี่เอส คมกฤษ จะทำ เพื่อนสนิท บอกเราว่า ‘แกรอแคสต์ก่อนนะ แต่ฉันไม่คอนเฟิร์มว่าแกจะได้นะ’ เราก็บอกว่า ก็ได้ แล้วระหว่างนั้นพี่สินก็เลยรับไปทำงานเป็นแคสติ้งที่หับ โห้ หิ้น เป็นแคสติ้งโฆษณา เลยกลายเป็นว่าได้มาทำงานเบื้องหลังอีกปีกว่า ซึ่งมันหล่อหลอมได้ดีมากเมื่อมาทำเบื้องหน้า แล้วได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานเบื้องหลังบ้าง เราไม่เคยไปทำงานเลตแม้แต่ครั้งเดียว เลตเต็มที่แบบร้องไห้เลยคือ 15 นาที เพราะว่าตอน เราทำแคสติ้ง เราต้องไปถึงตี 4 เรานัดคุณ 7 โมงเช้า แต่คุณมาบ่าย 3 แบบนี้ แล้วเรา ทีมงาน ช่างไฟ ทุกคนมีครอบครัว ทุกคนมาทำงานเหมือนคุณแหละ รับเงินเอาไปให้ครอบครัวเหมือนคุณเลย ทุกคนมีธรุ ะต่อ การทีค่ ณ ุ แค่แบกร่างมาทำงานให้ได้ มันยากยังไง หรือนักแสดงทีย่ น่ื เท้ามาแล้วบอกว่า ‘ถอดรองเท้าให้หน่อย’ คือไม่เข้าใจว่าจะถอดเองไม่ได้ได้ยงั ไง หรือถ้าทำงานกับเรา ถ้ามีใครมาถามว่า จะกินอะไรไหม เราจะตอบว่า ‘ไม่กินค่ะ’ รีเควสต์อะไรไหม ‘ไม่เอาค่ะ’ เสื้อผ้าเดี๋ยวเราถอดเอง รองเท้าไม่ต้องมาถือให้เรา เพราะสิ่งที่เราได้รับตอนนั้นมันคือความคิดที่ว่า ‘ทำไมเขาถอดรองเท้าเอง ไม่ได้วะ’ ‘ของเขาไม่เยอะ ทำไมเขาไม่ถือเองวะ’ ตอนนั้นพูดง่ายๆ ว่าโนเนมสุดๆ ที่สุดของความโนเนม เราเป็นทีมงานเบื้องหลังคนหนึ่ง ตอนนั้นต้องเจอกับอะไรบ้าง เจอหนักมาก มันมีนางแบบคนหนึ่งนั่งไขว่ห้างแล้วก็ยื่นปลายเท้าชี้ไปที่พื้น แล้วบอกว่า ‘หยิบรองเท้าคู่นั้นให้หน่อย’ เราก็เดินไปหยิบ พอจะยื่นให้ก็บอกอีกว่า ‘ใส่ให้ด้วย’ นี่คือทำให้เราไม่ให้ ใครใส่รองเท้า หรือถอดรองเท้า หรือถือรองเท้าให้เรา กับอีกแบบ คือไปถ่ายทำกันบนเกาะที่ไกลมาก อยูๆ่ นางอยากกินแอปเปิล้ เราก็โอเค ได้ เลยโล้เรือไปทีฝ่ ง่ั ใหญ่ แล้วไม่มแี อปเปิล้ ทีน่ น่ั เราเลยซือ้ ผลไม้ ทุกอย่าง พอไปถึงปุ๊บ ไม่กิน แล้วก็เหวี่ยงผลไม้ทั้งหมดทิ้ง ก็คิดในใจว่า ‘อยู่บ้านมึงได้กินทุกอย่างที่ มึงคิดหรือเปล่า’ ดังนั้น ถ้าไปกองไหน มีอะไรให้กิน เราจะกินแบบนั้น อย่ามาให้เราต้องรีเควสต์ เราไม่ทำ เพราะเราอยู่เบื้องหลังมาก่อน เราจะรู้ว่า job description ของแต่ละคนไม่มีหน้าที่ตักข้าว ให้ฉัน ไม่มีใครได้รับการระบุหน้าที่นี้มา เราต้องทำเอง การที่โดนดูถูก โดนด่า โดยที่ไม่มีเหตุผลอันควร มันทำให้คุณได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้ให้เราเคารพทุกคนที่ทำงานด้วย ทุกคนคือเพื่อนร่วมงาน เหมือนเราตอนทำเบื้องหลัง เราก็จะนั่งคุยกับพี่ช่างไฟ ได้รู้ว่าทุกคนมีบ้าน มีครอบครัว ดังนั้น เราจะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย เวลาที่มีปัญหาอะไรเราจะไม่เคยวีนขึ้นมา หรือแม้แต่พูดให้ใครได้อาย เราต้องประนีประนอมให้งาน มันจบ ทุกคนคือเพื่อนร่วมงาน อย่างกองถ่ายซิตคอมของเรา พอลลาต้องต่อคิวกินข้าว ทุกคนต้องถือ จานไปต่อคิว ถ้ามีขนมจีนวางอยู่จับเดียว แล้วพี่ช่างไฟต่อคิวก่อนพอลลา อันนี้จากเหตุการณ์จริงเลย นะคะ พี่เขาจะกินเขาต้องได้กิน พอลลามาทีหลัง ไม่ได้กินนะจ๊ะ สิ่งที่สอนเรามาคือความเท่าเทียม กับความรับผิดชอบ ทุกคนมีโมเดลในชีวิตเหมือนกัน คือได้รับค่าจ้าง และมาทำงาน ไม่มีใครโดนจ้าง มาเป็นขี้ข้าใคร ดังนั้น ช่วยเคารพทุกคนให้เท่ากันด้วย ถ้าคุณเคารพผู้กำกับยังไง คุณต้องเคารพ ช่างไฟอย่างนั้น นั่นคือสิ่งที่เราได้รับ เราจะเจ็บปวดกับการดูถูก ดังนั้น เราจะไม่ดูถูกใคร ที่เขาบอกว่าคนเราจะไม่โดนดูถูกก็ต่อเมื่อเราไม่ยอมเขา อันนี้จริงไหม ไม่รู้จะยอมไปทำไมด้วย เราถึงเป็นคนยิ้มๆ แต่ไม่ยอม แต่อีกอย่างที่อยากจะบอกคือ ถ้าเรา ไม่อยากให้ใครดูถูกเรา เราต้องทำตัวไม่ให้เขาดูถูกตั้งแต่แรก อย่างเช่นคนที่ไม่เคารพตัวเอง ยังไงก็ ไม่มีทางที่ใครจะเคารพคุณ เช่น เพื่อนเรามีหมาอยู่ตัวหนึ่ง แต่เราไม่ได้เป็นคนเอ็นดูสัตว์ แต่เพื่อนจะ อุ้มมาเล่นตลอดเวลา เราก็จะถูกหล่อหลอมไปเองว่า หมามันน่ารัก มันน่าเอ็นดูนะ แต่ถ้าเพื่อนเราเอา เท้าเขี่ยหมาทุกวัน ในวันหนึ่งเราก็จะเอาเท้าเขี่ยด้วย หรือถ้ามีเด็กคนหนึ่ง แล้วมีคนด่าเด็กคนนี้ทุกวัน เราจะเกลียดเด็กคนนี้ แต่ถา้ เขาอุม้ มาเล่นทุกวัน เราก็จะเอ็นดูเด็กคนนัน้ ไปด้วย คือถ้าเรารูจ้ กั respect กับอะไร คนอื่นก็จะ respect อันนั้น แต่ประเด็นก็คือคนที่โดนอย่างหมาตัวนั้น หรือเด็กคนนั้น ตัวเขาจะทำตัวอย่างไรให้ไม่โดนดูถูก ตัดเรื่องหมากับเด็กไปก่อนนะ ในฐานะมนุษย์ทั่วไป ถ้าไม่อยากให้ใครมาดูถูกคุณ ทำตัวให้มี คุณค่า แล้วคุณต้องเคารพตัวเอง ไม่ใช่แต่งตัวปุ๊บแล้วพอมีคนมาบอกว่า แต่งตัวแบบนี้ไม่สวย แล้วดันไปถามเขาว่า ‘จริงเหรอ มันไม่สวยยังไงเหรอ’ เพราะเดี๋ยวอีกหน่อยคนคนนั้นก็จะบอกคุณ ทุกครั้งว่าคุณแต่งตัวไม่สวย เพราะฉะนั้น คุณควรจะตอบไปว่า ‘ฉันคิดแล้วว่าฉันจะแต่งแบบนี้ ขอบคุณมาก’ หรือถ้ารู้ว่ามีคนคนหนึ่งจิกกัดเราตลอด ก็ให้ย้อนกลับมาที่จุดจุดเดิม คือรู้แน่ว่าเรา กำลังทำอะไรอยู่ แต่ตอนที่เราเป็นแคสติ้งแล้วโดนดูถูก ตอนนั้นมันทำอะไรไม่ได้จริงๆ เราจะเหวี่ยง นางแบบเหรอ ลูกค้าก็จะด่าเราอีก เจ้านายก็จะด่าเราอีก มันไม่คุ้มกัน แสดงว่าการที่เราจะเคารพตัวเองได้ มั่นใจในตัวเองได้ มันก็ต้องมีวันของเรา ไม่อย่างนั้นเราก็ทำอะไร ไม่ได้สิ อันนั้นถูกค่ะ แต่จริงๆ แล้วเราสามารถเคารพตัวเองได้ทันที ไม่ต้องรอ ในวันที่นางแบบคนนั้น เอาเท้าชี้ให้หยิบรองเท้าให้ เราทำตามที่เขาบอก แต่ในใจเราไม่ได้รู้สึกตกต่ำหรือหดหู่เลยนะ บางคน จะรู้สึกว่า ‘ทำไมฉันต้องโดนแบบนี้’ แต่ตอนนั้นเรากลับคิดว่า ‘เดี๋ยวคอยดูเถอะ’ คือข้างในเราแค่รู้สึก ว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้กับเรา แต่ไม่เป็นไร ฉันจะทำให้ แต่เธอทำอะไรฉันไม่ได้ และเธอไม่ได้เข้าไปใน ความรู้สึกของฉันเลย คนเราไม่ต้องรอให้ถึงวันของตัวเอง เราไม่รู้ว่าวันไหนจะถึงวันของเรา ดังนั้น เราต้องไม่ยอมให้อะไรเข้ามาลิดรอนเรา หรือมีผลต่อชีวิตที่ทำให้เราหดหู่เหลือเกิน หรืออย่าให้ใครมา ทำให้เรารู้สึกหดหู่ขนาดนั้น โดยเฉพาะคนที่ไม่น่าจะไปแคร์ แล้วที่บอกว่ายิ้มแต่ไม่ยอม หมายถึงเรื่องอะไรบ้าง ทุกเรื่อง ถ้าสมมติว่ามีงานงานหนึ่งที่ไม่อยากทำ เราก็จะ ‘ค่ะๆ ไม่เป็นไรค่ะ ปอรู้สึกว่าปอ ยังไม่เหมาะกับงานนี้จริงๆ’ ตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แต่ไม่ทำ เอาปืนมายิงเราก็ไม่ทำ คือเราเป็นคนที่

เคารพในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมาก คิดว่าเพราะอะไรที่ทำให้คุณเข้มแข็งได้อย่างทุกวันนี้ คือเราโดนเลี้ยงมาให้คิดว่า ต้องทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก ทุกอย่างแก้ไขได้ แล้วเมื่อ เกิดปัญหาอะไรก็ตาม เราเป็นคนสู้ด้วยสัญชาตญาณที่คิดว่า ถ้าฉันไม่ผิด ฉันจะสู้ หรือคุณข่มเหงฉัน ไม่ได้ เพราะว่าสิทธิความเป็นมนุษย์ของเราเท่ากัน ดังนั้น เราเลยเป็นคนไม่กลัวใคร เข้มแข็ง และรับมือกับชีวิตด้วยตัวเอง เลือกที่จะเดินทางนี้ เลือกเอง เลือกที่จะตื่นมาแล้วจะทำอะไรในวันนี้ เลือกเอง ดังนั้น เมื่อเกิดอะไรที่ไม่ดี เราจะยอมรับมัน แต่สิ่งที่เราตัดสินใจมันก็มีทั้งผิดและถูก แต่ก็ถือว่าเราเลือกเอง ดีกว่าไปฟังคนอื่นแล้วถึงเวลาค่อยมาคิดว่า น่าเสียดาย ไม่น่าเลย ถ้าเข้มแข็งแบบนี้ แล้วมีเหตุการณ์ลักษณะไหนไหมที่เหมือนกับผงเข้าตา แล้วเอาตัวไม่รอด เราเข้มแข็งกับการทำงาน เราเข้มแข็งกับการเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ขับรถไปจองคอนโดฯ ขับรถ ไปต่างจังหวัดไกลๆ ไปกู้แบงก์ หรือทำอะไรที่ถึกสู้โลกมาก ใครมีปัญหาโทร.มาหาเรา แล้วเราจะไปถึง ก่อนจริงๆ ไม่ว่าจะคุยกับประกัน คุยกับตำรวจ เราสามารถทำได้ไม่เคยต้องง้อใคร แต่สิ่งที่เราแพ้คือ คนใกล้ตวั ไม่วา่ จะเป็นครอบครัว เพือ่ น แฟน เราจะเป็นคนอ่อนไหวมาก แค่ขยับตัวก็รอ้ งไห้ได้จริงๆ นะ (หัวเราะ) ไม่พอใจนิดหนึ่ง หรือชักสีหน้านิดหนึ่ง เราก็จะกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ซึ่งเราคิดว่าทุกคน ก็เป็น ไม่มีใครที่ถึกได้กับทุกเรื่อง ดังนั้น เราจะแกร่งกู้สู้โลกมาก ถึงแม้เราจะเป็นคนที่ดูเข้าถึงง่าย ดูเหมือนเปิดรับกับทุกคน แต่จริงๆ เราจะมีโลกส่วนตัว โลกทีม่ คี นไม่กค่ี นอยูใ่ นนัน้ มีเพือ่ น มีครอบครัว มีกลุ่มคนที่เรารู้สึกอุ่นใจ และเปิดใจให้ได้ทั้งหมด ดังนั้น คนไม่กี่คนในโลกใบเล็กๆ ของเรา ถ้าคน กลุ่มนี้ทำให้เราเจ็บช้ำสักนิดหนึ่ง เราจะรู้สึกเหมือนกับโลกทั้งใบแตกสลาย เพราะเรามีคนจำนวนน้อย ในชีวิต และแต่ละคนสำคัญมาก พอโตขึ้นมันยิ่งทำให้หาวิธีรับมือกับคนไม่กี่คนในโลกของคุณได้ดีขึ้นไหม ปล่อยวางค่ะ มันเป็นคำสั้นๆ ที่ครอบคลุมได้ทั้งหมด ไม่ยึดมั่นถือมั่น อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เราทำอะไรไม่ได้จริงๆ แต่จะให้เราลดความรักหรือความไว้ใจเราทำไม่ได้ เพราะเมื่อเราเปิดใจให้ใคร แล้วมันจะเต็มร้อยหมดเลย ถ้าไม่เปิดก็คือไม่เปิดจริงๆ ดังนั้น ถ้าเปิดใจไปแล้วใครทำให้เราเจ็บอีก ก็คงต้องช่างเถอะ แล้วค่อยกลับมาเยียวยาตัวเองใหม่ แต่จะให้แบ่งใจแค่ครึ่งเดียวทำไม่ได้จริงๆ ถ้าจะมีแฟนสักคนจะเลือกจากอะไร ถ้าเป็นแฟนต้องโดนเพื่อนเราคัดให้อีกที เพราะฉะนั้น เรื่องแฟนเป็นเรื่องไม่สำคัญ แต่ถ้าเป็น เพื่อนต้องดูที่ใจ บางทีคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ คนที่สำคัญในชีวิตเราจะเรียงจากพ่อ แม่ แล้วก็กลายเป็น เพื่อนเลย ดังนั้น เพื่อนจะสำคัญกับชีวิตเรามาก มันต้องดูที่ใจ คนนี้ผ่านอะไรกับเรามาบ้าง ในยาม ทุกข์ยากเป็นยังไง ในยามที่เราต้องการใครสักคนเขามาถึงก่อนไหม เขาดูแลเราดีไหม เขาต้องการ อะไรจากเรา มันจะเป็นด้วยใจโดยอัตโนมัติ เราเป็นคนใช้ใจอย่างเดียว ทั้งงาน ทั้งความรัก ทั้งเพื่อน ใช่ก็ใช่ แต่ถ้าผิดมาก็เสียใจ รับรู้ และจำไว้เป็นบทเรียน เราจะต้องรู้จักคนเยอะในการทำงาน แล้วจะ เกลียดบทสนทนาประเภททีว่ า่ ‘สวัสดีคะ่ นีค่ ณ ุ เอก เป็นเจ้าของบริษทั นี้ เขามีรสี อร์ตอยูท่ น่ี ่ี รวยมากเลย อะ... โอปอล์มาเป็นเพื่อนกัน สวัสดี’ หรือมีดาราคนหนึ่งโทร.หาเรา บอกว่า ‘สวัสดี เราชื่อนี้นะ เธอแฮงก์กับกลุ่มไหนน่ะ เราไปแฮงก์กับกลุ่มนี้กันไหม’ เราก็จะบอกว่า ‘เดี๋ยวนะ เธอชื่ออะไรนะ’ คือคนที่จะเป็นเพื่อนเราคงไม่ได้ฉาบฉวยขนาดนั้นน่ะ คนที่เราคบอยู่คือเพื่อนสมัยเรียนที่คบกันมาเป็น สิบปี หรือเพื่อนที่มีไม่กี่คนในชีวิต ดังนั้น ถ้าการไปเที่ยวด้วยกันคือการเป็นเพื่อนกัน อันนั้นมันไม่ใช่ จริงๆ มันผิวเผินไปจ้ะ มีความรักครั้งไหนที่พอย้อนกลับไปมองแล้วรู้สึกตลกตัวเองไหม ต้องบอกว่าสมเพชตัวเองทุกครั้ง ใช้คำแรงไปไหมนี่ จริงๆ ต้องใช้คำว่าสมเพชจริงๆ เพราะว่าเราไม่มีตรงกลาง สิ่งหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้า ทีเ่ ราทำไม่ได้คอื เดินทางสายกลาง เมือ่ ไดเอ็ตเราจะไม่กนิ อะไรเลย แล้วเมือ่ ไม่ไดเอ็ตเราจะกินทุกอย่าง เมื่อไปถือศีลเราจะไม่คุยกับใครไปเลย 10 วัน แต่เมื่อออกมาจะไม่หยุดพูดเลย เรารักใครจะรักจนตาย รักจนให้หมดทุกอย่าง แต่ถ้าเกลียดใคร ชาตินี้คนคนนั้นจะไม่มีตัวตนสำหรับเราจริงๆ แต่เราเป็นคน ติ๋มๆ นะ จะไม่ไปทำร้ายเขา แต่จะมองว่าเขาไม่มีตัวตน จะเป็น จะตาย จะด่าเรายังไง เราไม่แคร์ จริงๆ เพราะสำหรับเรา เขาไม่มีตัวตน ดังนั้น ถ้าคนที่เรารักมาทำให้เราเจ็บ คือโลกทั้งใบมันแตก หลังจากนั้นมันคือช่วง aftershock ของชีวิตแล้วล่ะ มันจะแย่มาก เราเคยร้องไห้แล้วขังตัวเองในรถ จนเพื่อนต้องงัดออกจากรถ วุ่นวายมาก แล้ว aftershock ที่ว่านี้จะจบลงเมื่อไหร่ เมือ่ ได้สติ ต้องได้สติดว้ ยตัวเองด้วยนะ แต่ไม่นาน เพราะเราเป็นคนทีไ่ ม่จม อย่างมากก็รอ้ งไห้ นิ่งๆ ประมาณ 3 วัน แล้วก็กลับมานั่งไขว่ห้างเหมือนเดิม ที่บอกว่ามีสติ ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ คิดขึ้นได้ (หัวเราะ) อย่างไปถ่ายรายการแล้วหม่นหมองอารมณ์ คนที่รักได้สาบสูญไปแล้ว ตอนนั้นจำได้ว่าไปถ่ายที่บางปู มองไปที่ทะเลแล้วคิดขึ้นมาว่า หรือโลกนี้มันยังกว้างใหญ่กว่านี้วะ อยูด่ ๆี ก็ได้สติวา่ จริง โลกนีม้ นั ยังกว้างใหญ่ ตอนนีเ้ ขาก็ไม่ได้อยูแ่ ถวนี้ สิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ มันมีอยูจ่ ริงหรือเปล่า ก็ไม่รู้ แล้วเรามาเจ็บปวดกับสิ่งที่มีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไม ว้าย!!! ตะโกนขึ้นมาแบบนี้เลยนะ ดีที่เรามีคำว่าสติมายึดไว้อยู่เสมอ คิดอย่างนี้ไหมว่าทุกๆ คนน่าจะผ่านเรื่องที่หนักหน่วงไปได้ถ้ามีสติ สติตวั เดียวเลย แต่คนเรามักจะไม่มสี ติ ดีใจมากก็ขาดสติ เสียใจมากก็ขาดสติ แต่ไม่วา่ จะช่วง คนเราก็ไม่ค่อยมีสติหรอก แต่พอต้องการการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะมีทุกข์ หรือมีสุข จริงๆ แล้วสิ่งที่พยุง เราได้ต้องเป็นตัวเราจริงๆ และสิ่งที่จะช่วยพยุงเราได้คือสติ อย่างเวลาที่ไปไหนแล้วคนกรี๊ดมากๆ ดีใจ มากนะ แสดงว่าเราดังมาก แต่สดุ ท้ายสติจะดึงเราว่า ‘ตอนนีเ้ ขากรีด๊ แต่อกี ห้านาทีเขาไม่กรีด๊ เราแล้วล่ะ เคยเห็นดาราทีด่ งั แล้วเลิกดังไปไหม เดีย๋ วเราก็จะเป็นอย่างนัน้ แหละ อย่าตืน่ เต้นๆ’ หรือเวลาเศร้ามากๆ มีคนด่ามากๆ ทั้งในอินเทอร์เน็ต หรือเวลาได้ยินคนพูดถึงเราในเรื่องที่ไม่มีแม้กระทั่งมูลความจริง จิตตกๆ สติก็จะคอยดึงว่า ‘ก็เป็นธรรมดาปะ เราก็เคยด่าคนอื่นปะ ปล่อยวางปะ’ สติจะดึง มีคำด่าหรือคำวิจารณ์อันไหนไหมที่รู้สึกว่าเขาช่างสรรหามาว่าเหลือเกิน ไม่คาดคิดว่าจะเจอเลย ในชีวิตนี้ มีตลอด ไม่นับเรื่องที่คนมาคอมเมนต์เรื่องรูปร่างหน้าตานะ เรื่องนั้นเราเฉยๆ เพราะว่าเรา ไม่สวยน่ะ ต่อให้คุณด่าเรามากกว่านี้ เราก็คงไม่สวยไปมากกว่านี้หรอก หรือว่าการที่ได้ยินข่าวลือของ เราที่มันไม่จริงสักนิดเลย มันมี มีเยอะ และมีตลอดด้วย แต่เราใช้หลักว่า ความจริงคือความจริง เมื่อ เราไม่ได้ทำ ต่อให้วันหนึ่งคนไม่รู้เลย แต่เราก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้ทำ คนรอบข้างรู้ แต่ก่อนอาจจะแคร์


ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน ดังนั้น เราตายได้ทุกนาที เมื่อตายเราต้องไม่เสียดาย

ทำยังไงให้ไม่เสียดาย ใช้ชีวิตทุกนาทีให้มีค่า appreciate ทุกนาทีในชีวิต เราถึงเป็นคนทีอ่ ยากแต่งตัว อะไรก็แต่งไปเลย อยากกินอะไรกิน อยากทำอะไรทำ

ไม่อยากทำอะไรก็อย่าฝืน

ชีวิตมันสั้นกว่าที่เรารู้

อย่ารอที่จะมีความสุข

แต่เดี๋ยวนี้ไม่แคร์แล้ว เพราะมันทำอะไรเราไม่ได้จริงๆ ข่าวลือก็เหมือนไฟไหม้ฟาง ดับไม่ได้หรอก แต่เมื่อไฟดับแล้ว ความจริงเป็นยังไงมันน่าจะปรากฏบ้าง ทีบ่ อกว่าไม่แคร์เลยเวลาทีม่ คี นมาวิจารณ์รปู ลักษณ์ภายนอก แต่ในฐานะผูห้ ญิงคนหนึง่ ก็ตอ้ งอยากสวย อยากดูดี แล้วคุณรู้สึกอย่างไร ไม่รู้จะทำอะไรได้ คือเมื่อเกิดปัญหาให้คิดอย่างนี้ เมื่อเราทุกข์จากอะไรสักอย่างหนึ่ง ปัจจัยที่ ก่อให้เกิดทุกข์เราแก้ไขได้ไหม ถ้าสมมติว่าวิจารณ์ว่าเราพูดไทยไม่ชัด เป็นพิธีกรได้ไม่ดี ถ้าเกิดทุกข์ จากเหตุน้ี ให้เรานำมาปรับปรุง แต่ถา้ เหตุทก่ี อ่ ให้เกิดทุกข์เราแก้ไขใดๆ ไม่ได้ เช่น อ้วน ดำ หน้าเหลีย่ ม คิดว่าแก้ได้สกั ข้อไหม ไม่ได้ แล้วจะให้เราทำยังไง ไปตายเหรอ ตายก็ไม่ได้ เราต้องทนอยูใ่ ห้ได้ ทำตัวเอง ให้ดที ส่ี ดุ แล้วภาวนาว่าเมือ่ เขาเปิดมาเจอเราอีกครัง้ ในทีวกี ข็ อให้เขาชินกับเราเถอะ เพราะเราแก้ตรงนี้ ไม่ได้จริงๆ อะไรที่ชดเชยความไม่สวยของคุณ ที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นความยุติธรรมที่โลกให้มา สิ่งที่ชดเชยความไม่สวยคือ เรามีความสุขกับมัน เราดันบังเอิญมีความสุขกับตัวเอง เรามี ความสุขกับโครงหน้าเหลี่ยมของเรา เรารู้สึกชอบ curve ที่ใครๆ ว่าอ้วน เรารู้สึกชอบอก ชอบสะโพก ชอบเอว เรารูส้ กึ ชอบผิวทีด่ ำของเรา โลกอาจจะตัดสินว่าเราไม่สวย แต่สำหรับเรารูส้ กึ ว่าแต่งตัวแล้วเปรีย้ ว แค่นั้นเอง ไม่ได้องุ่นเปรี้ยวนะ ไม่ นีค่ อื วิธคี ดิ ของเรา แต่องุน่ เปรีย้ วมันเป็นประมาณว่า ‘โอ๊ย เสือ้ ตัวนัน้ ไม่ได้ดเี ท่าไหร่หรอก’ แต่เป็นเพราะคนคนนั้นไม่มีปัญญาซื้อไง แต่เราไม่ได้ประชดตัวเอง หรือประชดโลก เปล่าเลย เรามี ความสุขกับตัวเองจริงๆ ถ้าเป็นองุ่นเปรี้ยวจะออกมาในรูปแบบของการต่อต้านสังคม และต่อต้าน ตัวเอง คนที่ตีกรอบให้ตัวเอง นั่นคือองุ่นเปรี้ยว แต่เราไม่มีกรอบใดๆ ให้ตัวเองเลย แล้วก็มีความสุข กับตัวเองจริงๆ ทุกวันนี้ที่มีชื่อเสียง มีคนรู้จัก เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ แต่ถ้ามีคนมาทำเหมือนกับว่าคุณไม่มีตัวตน หรือว่าดูถูกคุณ มันจะเจ็บมากกว่าตอนที่คุณโนเนมไหม สิ่งที่พูดมาเราโดนตลอด ทุกวันนี้ก็ยังโดน เช่น มีคนมองว่า เราไม่ใช่ level เดียวกับเขา เราก็ แค่คดิ ว่า ทุกคนมีหน้าที่ ทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน เราตืน่ มาวันนีเ้ ราเอาเงินให้พอ่ ให้แม่ ระหว่างทาง เจอใครก็คิดว่า ใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้น เราแค่ใช้ชีวิตของเรา แล้วถ้าเราไม่คิดอะไรไม่ดีกับใคร ชีวิตก็ มีความสุข ดังนั้น เราจะไม่มาคิดเล็กคิดน้อยกับคนที่เราไม่แคร์จริงๆ แล้วเวลาโดนคนมองว่าคุณไม่ใช่ level เดียวกับฉัน มันไม่เจ็บจริงๆ เหรอ ไม่เจ็บ ตลกมาก บีบบี อกเพือ่ นด้วย จำได้วา่ มันคืองานเปิดตัวอะไรสักอย่างทีม่ ไี ฮโซเต็มไปหมด แล้วในฐานะพิธีกรเราก็ต้องไหว้ สวัสดีค่ะ แล้วเขาก็นิ่ง เราก็คิดว่า เอ๊ะ หรือเขาไม่เห็น ก็เลยสวัสดีค่ะ อีกครั้ง แล้วก็รู้ว่าเขาเห็นแล้ว แต่เขาก็ทำปากเบะๆ แล้วก็ไม่มองหน้าเรา เราก็หยิบบีบีมาเมาธ์กับ เพื่อน มันก็กลายเป็นเรื่องขำ กลายเป็นว่าเขาอยู่ในโลกละคร ซึ่งเขาควรจะออกมานะ (หัวเราะ) เรารู้ ว่าพ่อแม่เขารวย แต่ใครสอนให้ทำตัวแบบนี้ บางทีเราก็ตลก คือเราเป็นคน enjoy กับชีวิตจริงๆ นะ อะไรที่เพี้ยนๆ ก็กลายเป็นว่าเราสงสารเขาไปเลย คือเขาโตมายังไงล่ะเนี่ย เราเป็นคนมองในมุมนี้ จริงๆ นะ สมมติว่าใครเกลียดเรามากๆ เราจะคิดว่า ‘โถ ในอกคงร้อนรุ่มสินะ’ (หัวเราะ) คงวางแผน อะไรในใจมากมาย คงดูละครมาเยอะ ทำให้เรารูส้ กึ ว่า ในเมือ่ เขาเป็นอย่างนีก้ อ็ ย่าเอาตัวเราเข้าไปเกีย่ ว ใช้ชีวิตของเราไป

ได้ยนิ มาว่าคุณก็สนใจเรือ่ งธรรมะมาพอสมควร แต่ในชีวติ ก็ตอ้ งอยูใ่ นวงการทีเ่ ป็นมายาทีส่ ดุ ทำอย่างไร ถึงอยู่กับมันได้ บาลานซ์ให้ได้ ง่ายมาก คนจะคิดว่าถ้าธรรมะธัมโมต้องแต่งตัวมิดชิด นุ่งชุดขาว ต้องพูดจา ช้าๆ แล้วก็... ช้าๆ แต่ความเป็นจริง ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติคอื สิง่ ใกล้ตวั ทุกอย่างเป็นสัจธรรม แล้วนำมาใช้ง่ายมาก ถ้าคนที่บอกว่าธรรมะธัมโม แต่เป็นคนที่ไม่มีสติเมื่อเกิดปัญหา เป็นคนที่ไม่มี เมตตา เป็นคนทีค่ ดิ ถึงแต่ตวั เอง คนคนนัน้ ก็เป็นคนมือถือสากปากถือศีล แต่ตอนเราเพิง่ ออกมาจากวัด เรามองอาชีพเราว่ามันเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เบือ่ เหลือเกิน ทุกอย่างมันมายาไปหมด แต่ในพาร์ตของความเป็น มนุษย์ เราเป็นลูกสาวที่ต้องส่งเงินให้พ่อแม่ พี่สาวที่ต้องเลี้ยงน้องชาย น้องสาว และยาย เรามีพาร์ต ที่ต้องดูแลครอบครัว และเรามีพาร์ตกับอาชีพการงานที่เราต้องทำเพื่อคนดู คนฟังที่เรารัก เราต้อง บาลานซ์ให้ได้ สงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาที่ไปดูคอนเสิร์ตที่คุณเล่น ซึ่งมีคนดูเยอะมาก แต่คุณแสดงได้เหมือนคุณอยู่ คนเดียว ตอนนั้นคุณคิดอะไรอยู่ ถ้าสิ่งนี้เรียกว่าพรสวรรค์ก็ได้นะ พระเจ้าให้มา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมา คือเราเป็นคนมีความ สุขกับการยืนต่อหน้าคนเยอะๆ ให้เปลือยอกตีลังกาเรายังทำได้เลย เรารู้สึกว่าพอเจอคนเยอะๆ มัน จะเหมือนมีอะดรีนาลินหลัง่ ตอนเด็กๆ เพือ่ นทำรายงาน เราจะเป็นคนพรีเซนต์ เรานำสวดมนต์ตอ่ หน้า เด็กทั้งโรงเรียน แล้วเราก็จะมีความสุขกับการทำอะไรแบบนี้ ดังนั้น เมื่อขึ้นเวที หรือเมื่อมีกล้อง... ไม่เคยอายจริงๆ แต่พอนั่งหม่นๆ แล้วจะรู้สึกไม่เป็นตัวเอง พอกล้องมาก็จะร่าเริง 24 ชั่วโมง ของคุณเป็นอย่างไร ใช้ชีวิตคุ้มในทุกวัน คือตายในนาทีไหนก็ได้ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ดังนั้น เราตาย ได้ทกุ นาที เมือ่ ตายเราต้องไม่เสียดาย ทำยังไงให้ไม่เสียดาย ใช้ชวี ติ ทุกนาทีให้มคี า่ appreciate ทุกนาที ในชีวิต เราถึงเป็นคนที่อยากแต่งตัวอะไรก็แต่งไปเลย อยากกินอะไรกิน อยากทำอะไรทำ ไม่อยากทำ อะไรก็อย่าฝืน ชีวติ มันสัน้ กว่าทีเ่ รารู้ อย่ารอทีจ่ ะมีความสุข เพือ่ นสนิทรุน่ เดียวกับเราเสียไปสองคนแล้ว เราก็ได้แต่คดิ ว่า เขายังไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะเขารอเก็บเงินว่าจะทำ เดีย๋ วจะ... เดีย๋ วจะ... แล้วก็ไปเลย กับพ่อแม่ เรากราบทุกวันเลยนะ กอดทุกวัน บอกรักทุกวัน โกรธกับใครจะไม่เกินหนึ่งวัน เดี๋ยวถ้าใคร หายไปตลอดกาลจะทำยังไง ต้องไม่ติดค้าง เมื่อมีอะไรเราจะเคลียร์เลย ถ้าได้ยินว่าเราเป็นคนพูด ลับหลังนัน่ ไม่จริงแน่นอน มีอะไรจะพูดต่อหน้าแบบชัดๆ ต่อหน้าคนเยอะๆ ก็ได้ เอาความจริงมาคุยกัน เราเป็นคนตรงๆ คุณคิดว่าเรื่องที่ทำให้ผู้หญิงส่วนมากอ่อนแอมักจะเป็นเรื่องอะไร ความรักทั้งนั้นล่ะค่ะ แล้วคุณคิดว่าถ้าสามารถฉีดอะไรสักอย่างเข้าไปในหัวสมองเขาแล้วจะทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นมาได้ คุณคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นควรจะเป็นอะไร ผู้หญิงเราจะพ่ายแพ้ต่อความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหน รักลูก รักเพื่อน รักผัว ก็ตาม วิธีที่จะทำให้แกร่งก็คือ สติ ฉีดสติเข้าร่างด่วน หลายๆ โดส ฉีดสติเลย พอสติเข้ามาแล้วค่อยๆ คิด อาจจะแตกเป็นหลายประเด็นว่าทุกข์เพราะอะไร สิ่งที่ทุกข์นั้นสาเหตุเราคุมได้ไหม ถ้าคุมไม่ได้ ปล่อยวางไหม ไม่วา่ จะเป็นเพือ่ น เป็นผัว หรือเป็นลูก ไม่มใี ครเป็นของเราเลย ตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลย จะเดือดจะร้อนจะทุกข์จะแค้นไปทำไม ต้องฉีดสติเข้าไป ซึ่งเราไม่ค่อยมีหรอก ต้องฉีดด้วย เวลาให้คำปรึกษาคนอื่นจะพูดประมาณไหน คนเราต้องคิดได้ด้วยตัวเอง เพราะคนเรามักจะปากดีในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง เรื่องของ เพื่อนมักจะง่ายเสมอสำหรับเรา เรื่องของเรามักจะยากฉิบหาย เป็นเพราะเราไปคิดแทนคนอื่น เรื่อง บางเรื่องไม่เกิดกับตัวเองไม่รู้หรอก ดังนั้น เมื่อพ่อแม่ใครเสีย เราไม่ปลอบเลย เพราะมันเป็นเรื่องที่ บอบบาง และละเอียดอ่อน และเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปลอบเขา เพราะเราไม่โดนเอง เราไม่รู้หรอกว่า เจ็บปวดแค่ไหน หรือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ใครเจ็บปวด อย่าไปดูถูก มันอาจจะมีผลกระทบกับจิตใจเขา จริงๆ ก็ได้ ดังนั้น เราจะไม่ใช่ตัวละครในเรื่อง Sex and the City เป็น girl talk ที่มาคุยกัน แล้วบอกว่า ถ้าเป็นฉัน ฉันจะทำแบบโน้นแบบนี้ ทุกคนต้องคิดเอง เมื่อเกิดทุกข์ นั่งเป็นเพื่อนได้ รับฟัง แต่คุณ ต้องใช้สติคุณดึงตัวเอง เพราะถึงเวลาคนไม่โดนไม่รู้ คนโดนก็ไม่มีสติมารับฟังเราอยู่ดีว่าอะไรควร อะไรไม่ควร


16

GADGET

PROJECT

NOKIA N8

บอดีอ้ ะลูมเิ นียม แนวคิดรักษ์โลก พร้อมฟังก์ชนั ทีค่ รบถ้วน อืม... ฟังดูแล้วสามสิง่ นีไ้ ม่นา่ จะเข้ากันได้ แต่มนั ก็แค่การคิดไปเอง เพราะวันนี้โทรศัพท์มือถือจากฟินแลนด์แสดงให้เราเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ด้วยกันได้จริงๆ กับ Nokia N8 มือถือรุ่นท็อป ตัวใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Symbian^3 ที่ปรับจูนกันใหม่แบบยกเครื่อง ส่วนฟังก์ชันในตัวเครื่องก็ให้มากัน แบบไม่มีกั๊ก ตั้งแต่กล้องดิจิตอล 12 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลช Xenon บันทึกวิดีโอได้ในระดับ Full HD ระบบดาวเทียมค้นหา ตำแหน่ง Ovi Maps ให้คุณใช้ฟรีกันตลอดชีพ หน่วยความจำในตัวเครื่อง 16 GB (แต่ถ้าคุณคิดว่าพื้นที่แค่นี้คงไม่พอเก็บซีรีส์ Prison Break ได้ครบ 4 ซีซัน ก็สามารถใส่ MicroSD Card เพิ่มได้อีก 32 GB) นอกจากนี้ ตัวเครื่องอะลูมิเนียมหรูหราที่เห็นอยู่ ก็ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 80% ชิ้นส่วนประกอบภายในต่างๆ ก็ผลิตจากวัสดุที่ปราศจากสาร PVC ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในราคา ค่าตัวเพียง 16,000 บาท เท่านั้น (และแม้ว่าจะมีให้เลือกหลายสี แต่สีเขียวมะนาวตัวนี้เราขอบอกว่า A MUST จริงๆ)

BOOK

Talent on Demand

“หนังสือเล่มนี้จะให้ ข้ อ คิ ด เกี ่ ย วกั บ ตั ว คุ ณ เอง คื อ ทำให้ เ รา วิเคราะห์ได้ว่าในตัวเรา เองเรามีความสามารถ อะไรอยู่บ้าง แล้วจะเอา ความสามารถที ่ ค ุ ณ มี อยู ่ น ั ้ น มาทำให้ ค นอื ่ น เขาชื่นชอบหรือยอมรับ ในตัวคุณได้อย่างไรบ้าง ในหนังสือจะบอกว่า ใน โลกความเป็นจริงแต่ละ คนก็ ม ี ค วามสามารถที ่ แตกต่ า งกั น แต่ เราจะ ทำให้ตัวเองมีเอกลักษณ์ และดึงความสามารถใน ตัวเราออกมายังไง ถ้า คุ ณ อ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ คุณจะได้แนวคิดในการ เอาตั ว รอดและความ สำเร็จในหน้าที่การงาน ของอาชี พ คุ ณ ได้ ค รั บ ซึ่งคนแต่งหนังสือเล่มนี้ เป็นโปรเฟสเซอร์ของผม สมัยทีเ่ รียนอยูท่ ่ี Wharton Business School ครับ” เลื อ กให้ โดย : ธนัท ตันอนุชิ ต ติ ก ุ ล พิ ธ ี ก ร และ กรรมการบริหาร บริษัท EFF จำกัด

ACCESSORY

Raymond Weil

สำหรับใครที่ไม่ชอบสวมเสื้อผ้าสีสันจัดจ้าน แต่ก็ไม่อยากให้ตัวเองดูเรียบจนเกินไป ขอ แนะนำว่าเครื่องประดับอย่างนาฬิกาข้อมือช่วยคุณได้ อย่างเช่น นาฬิกาคอลเล็กชันใหม่ Freelancer Summertime ของ เรย์มอนด์ เวล ที่ตกแต่งขอบตัวเรือนทรงกลมด้วยความหรูหรา จากเพชรน้ำงาม ส่วนหน้าปัดก็สะดุดตาด้วยความโดดเด่นของโทนสีธรรมชาติในรูปแบบไม่ซ้ำ ใคร และเพื่อความสมบูรณ์แบบของเครื่องบอกเวลาแบรนด์ไฮเอนด์ เรย์มอนด์ เวล จึงเลือกใช้ สายนาฬิกาหนังจระเข้ที่เคลือบสีสันสดใส ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้แก่ผู้สวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นสี เขียว น้ำเงิน หรือเทา ซึ่งเราขอเทใจให้สีเขียวมะนาว เพราะมันเปรี้ยวได้ใจจริงๆ! เชิญสัมผัสและ เลือกซื้อนาฬิกาเรย์มอนด์ เวล รุ่นฟรีแลนเซอร์ ซัมเมอร์ไทม์ และรุ่นใหม่ ได้ที่บูธเรย์มอนด์ เวล ในงาน Siam Paragon World Watch & Jewelry 2010 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม−15 สิงหาคม

MAGAZINE

HAMBURGER

ไม่หยิบมาแนะนำเห็นจะไม่รักกันจริง เพราะ HAMBURGER ฉบับนี้มาพร้อมรอยจูจุ๊บสีแดงที่อยู่บนแก้มขาวๆ ของ ‘ซูเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทย’ ‘พี่เบิร์ด’ - ธงไชย แมคอินไตย์ (เอ้า! กรี๊ดกันให้สุดเสียง) ที่หวนกลับมาเยือน นิตยสารเล่มนี้อีกครั้งกับลุคใหม่ที่ดูผ่อนคลายและเป็นกันเอง ในขณะเดียวกันพี่เบิร์ดของเราก็ยังคงแอบแฝงเอาไว้ ด้วยความเท่และดูดีอยู่เสมอ ถ้าไม่เชื่อเราขอท้าพิสูจน์ให้คุณพลิกไปดูแฟชั่นเซตหน้า 92 ได้เลย ต่อจากนั้นก็อย่าลืม อ่านบทสัมภาษณ์ของพี่เขาที่พูดคุยในแบบที่เรียกว่ายาวจุใจ แถมยังมี gimmick เจ๋งๆ ตรงที่ให้คนดังด้วยกันเองฝาก คำถามทีอ่ ยากให้พเ่ี บิรด์ ตอบมาด้วย (ส่วนจะเป็นใครนัน้ เราไม่ขอสปอยล์ให้เสียอารมณ์เด็ดขาด!) จบจากพาร์ตพีเ่ บิรด์ แล้วก็อย่าคิดว่าไม่มีอะไรให้น่าสนใจแล้วล่ะ เพราะขึ้นชื่อว่าทำธีม ‘ขวัญใจมหาชน’ แล้ว จะมีป๋าธงไชยมาคนเดียว ก็ไม่ครบรส ดังนัน้ แฮมฯ เลยจัดให้มที ง้ั อัม้ พัชราภา, นิชคุณ, สินจัย, บี ้ เดอะสตาร์, แอน ทองประสม, เคน ธีรเดช, โอปอล์ ฯลฯ ยกโขยงมาส่องแสงความเป็นซูเปอร์สตาร์แบบกินกันไม่ลง – เป็นไงเยอะจุใจ คุม้ ค่าราคา 80 บาท ไหม?

Ideas... ประเทศไทย (Ideas for Thailand)

เป็นที่รู้กันว่า ที่ผ่านมาภาคการเมือง ของประเทศไทย มักเปิดโอกาสให้ภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย การบริหารประเทศเพียงแค่ช่วงก่อนการ เลื อ กตั ้ ง โดยภาคการเมื อ งจะนำสิ ่ ง ที ่ ประชาชนตาดำๆ มาทำตามคำสัญญา ก็ตอ่ เมือ่ พรรคการเมืองนัน้ ๆ ได้รบั เลือกตัง้ ขึ้นเป็นรัฐบาล โดยอาจเลือกปฏิบัติตาม นโยบายที ่ ภ าคประชาชนเสนอไปเพี ย ง บางส่ ว น และอาจไม่ ต รงตามความ ต้องการของประชาชนทีแ่ ท้จริง! ด้วยเหตุน้ี จึ ง ได้ ม ี ค วามตื ่ น ตั ว ทางการเมื อ ง ของภาคประชาชนหลายกลุ่ม และได้จัด ทำโครงการ ‘Ideas... ประเทศไทย (Ideas for Thailand)’ เมืองไทย คุณสร้างได้ - ซึ่ง ได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากสำนั ก นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า รัฐบาลจะ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนวคิด เชิงสร้างสรรค์ โดยให้ภาคประชาชนร่วม กันคัดเลือกแนวคิดที่ดีและชื่นชอบด้วย ตั ว เอง จากนั ้ น เมื ่ อ ประชาชนคั ด กรอง ไอเดียที่โดดเด่น 5 ไอเดีย ผู้ที่เสนอไอเดีย จะได้รับทุนจากรัฐบาลในจำนวนที่เหมาะ สมเพื่อปฏิบัติการจริงต่อไป โดยผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปอ่านเกณฑ์การสมัครเพื่อ เสนอไอเดี ย พั ฒ นาประเทศได้ ท ี ่ www pm.go.th/ideasforthailand และ ideas.in.th/ideasforthailand โดยหัวข้อที่ เปิดให้นำเสนอนั้นก็ไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ยา อาหาร การศึ ก ษา คุ ณ ภาพชี ว ิ ต เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม หรือแม้แต่ ไอเดี ย ในการอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม และ อื่นๆ ตามแต่ว่าเราคนไทยอยากให้เมือง ไทยในฝันของเราเป็นอย่างไร

WEBSITE

Kickstarter.com

“บางคนมีไอเดียแต่ไม่มีทุน บางคนมีทุนแต่ขาดแคลนไอเดีย Kickstarter.com คือจุดนัดพบของคนสองประเภทนี้ โดยทำตัวเป็นพื้นที่ กลางให้คนช่างคิด ทั้งผู้กำกับภาพยนตร์ คนทำเว็บไซต์ องค์กรรณรงค์เพื่อสังคม เรื่อยไปจนถึงคนทำกิมจิ (!!) มาออกเร่ขายฝันเรี่ยไรเงิน จากกระเป๋าตังค์ตุงๆ ของนายทุน แต่ไม่ขอกันเปล่าๆ เพราะแต่ละโปรเจ็กต์จะมีของตอบแทนให้ตามจำนวนเงินที่สนับสนุนอีกด้วย ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้ว เช่น โปรเจ็กต์ Diaspora เว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กทางเลือก ที่เรี่ยไรได้ไปมากกว่า 200,000 ดอลลาร์ฯ โดยมี หนึ่งในผู้สนับสนุนเป็นคนที่เรารู้จักกันดีอย่าง มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก เจ้าของเฟซบุ๊ก” เลือกให้โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล คอลัมนิสต์ และเว็บมาสเตอร์ exteen.com


17

RESTAURANT

BACCO @Bluedeck

สานต่อความสำเร็จที่กลายเป็นตำนานของ BACCO สุขุมวิท 53 ด้วยสาขาใหม่ ในบรรยากาศสบายๆ ของ Bludeck Sport Social Club แต่ยังคง ไว้ซึ่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ BACCO ที่เสิร์ฟเฉพาะอาหารอิตาเลียนแท้ๆ เริ่มต้นแบบเบาๆ ด้วยสลัดตะกร้าเพียด้า ที่อัดแน่นไปด้วยความสด ของยอดผักโขม แถมยังเพิ่มรสชาติด้วยพาร์มาแฮมเนื้อแน่น ราดด้วยน้ำสลัดใสๆ เปรี้ยวอมหวาน ต่อด้วยจานหลักที่หาทานที่ไหนไม่ได้อย่าง Pizza Flambe ที่นำเอาพิซซ่าซอสมะเขือเทศ โรยหน้าด้วยไส้กรอกอิตาเลียน โอลีฟ ผักหวาน แล้วเพิ่มความเร้าใจด้วยเปลวไฟที่ลามเลียบนหน้าพิซซ่าก่อน ที่จะมาเสิร์ฟถึงโต๊ะ เพิ่มสีสันให้กับมื้อเด็ดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทางร้านยังมีสปาเกตตีหลากหลายชนิด หรือจะเป็น Piada Bread ขนมปังสไตล์ อิตาเลียนบางกรอบ ที่สอดไส้ต่างๆ ในแบบของแซนด์วิซก็มีให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมถึงเมนูปลา และอาหารทะเลที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเสิร์ฟ แบบสดๆ ก็เด็ดไม่แพ้จานไหน ที่พลาดไม่ได้ก็คือของหวานสไตล์อิตาเลียนอย่างทีรามิสุ หรือพันนา คอสต้า นุ่มลิ้น ราดด้วยบลูเบอรีฉ่ำหวาน ก็ถือ เป็นการปิดท้ายมื้อหรูของวันได้อย่างสวยงาม BACCO @Bluedeck ตั้งอยู่บนถนนกิ่งแก้ว ย่านบางพลี สำรองที่นั่งได้ที่ 0−2762−0055

SHOP

Again & Again

“ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในมนต์เสน่ห์ของสไตล์วินเทจ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อวินเทจที่ตัดเย็บอย่าง ประณีตและมีสไตล์ตามแบบฉบับของประเทศต่างๆ หรือชื่นชอบกระเป๋าหนังวินเทจเก๋ๆ ที่เจ้าของร้าน เลือกสรรมาจากทุกมุมโลก แนะนำให้แวะไปสัมผัสกับโลกแห่งแฟชั่นในสไตล์วินเทจที่ร้าน Again & Again ตั้งอยู่ที่ Market Place ทองหล่อ เจ้าของร้านคือ ‘พี่แอ๊ม’ − มาสิริ ตามสกุล (บ.ก. แฟชั่น นิตยสาร Marie Claire) ที่ลงทุนบินไปเลือกเสื้อผ้ารวมทั้งแอ็กเซสเซอรีเก๋ๆ ที่ตลาดมือสองดังๆ แถบ โซนยุโรปรวมทั้งเอเชียด้วยตัวเอง แนะนำอีกนิดว่าพนักงานที่นี่บริการดีและน่ารักมาก ถ้าชอบแต่งตัว ในสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร หลงรักดีเทลสุดคลาสสิกแบบวินเทจ คงต้องลองไปเลือกช้อปที่ร้านนี้ด้วยตัว คุณเองแล้วล่ะ จะลองกี่ชุดกี่แบบก็ได้ทั้งนั้น แถมเจ้าของร้านยังอัพเดตสินค้าวินเทจอยู่เรื่อยๆ เลยจ้ะ” เลือกให้โดย : ภูริตา บุญล้อม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Knock Knock! C

M

Y

CM

MY

EVENT

CY

GIVE

CMY

K

รักวิ่ง รักแม่... รักแม่ ชวนแม่วิ่ง

Director’s Screen 2010

หลังจากความสำเร็จของโครงการ Director’s Screen ที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2008 กับการฉายหนัง 5 รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ เรื่อง วันเดอร์ฟูล ทาวน์ ของ อาทิตย์ อัสสรัตน์ จนได้รับกระแสตอบรับอย่าง ท่วมท้น มาในปีนี้ทางโครงการจึงได้สานต่อความสำเร็จอีกครั้งด้วยการจัดฉายภาพยนตร์ 3 เรื่อง 3 แนว แบบให้หายคิดถึงกันไปเลย กับเรื่องแรก ‘เจ้านกกระจอก’ (Mundane History) ของผู้กำกับหญิง อโนชา สุวิชากรพงศ์ ที่ชนะใจกรรมการจนคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม VPRO Tiger Award จากเทศกาล ภาพยนตร์นานาชาติร็อตเทอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยเรื่องราวเข้มๆ ของความสัมพันธ์ที่ไม่ สามารถต่อกันติดได้ของคุณพ่อวัยห้าสิบกับลูกชายวัยสิบเก้าที่ร่างกายท่อนล่างไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ และบุรุษพยาบาลหนุ่มผู้มาคอยดูแลโดยหวังว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นี้กลับมาดีได้อย่าง เดิม ต่อด้วยเรื่องที่สอง ‘สวรรค์บ้านนา’ (Agrarian Utopia) ภาพยนตร์แนวกึ่งสารคดีที่สะท้อนความเป็นอยู่ ของชาวนา ถึงแม้ว่าโลกจะพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ แต่ชีวิตของพวกเขาก็ยังคงทุกข์ยากอยู่อย่างนั้น (การันตีด้วย 9 รางวัลนานาชาติ จาก 44 เทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก) และปิดท้ายโครงการนี้ด้วยหนังสั้น เรื่องล่าสุดของ อาทิตย์ อัสสรัตน์ กับ ‘ภูเก็ต’ (Phuket) ที่ได้ อิมโซจุง ดาราสาวชื่อดังชาวเกาหลี มาแสดง ร่วมกับ สรพงษ์ ชาตรี มานำเสนอความสัมพันธ์ของคนสองเชื้อชาติที่ดูเหมือนจะมีสิ่งเชื่อมโยงเดียวกัน ก็คือ ความทรงจำในเมืองภูเก็ตที่ทั้งสองได้ทำหายไปตามกาลเวลา (นอกจากนี้เรายังจะได้ดู Boy Genius และ The Sigh สองหนังสั้นของผู้กำกับคนนี้รวมไปในแพ็กเดียวกันอีกด้วย) โครงการ Director’s Screen จะเข้าฉายแบบ exclusive เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนมา โดยเริ่มฉายเรื่องแรกตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.extravirginco.com

ได้ บ ุ ญ สองต่ อ แน่ น อนสำหรั บ คน ที่รักสุขภาพ เพราะได้ร่วมกิจกรรมวิ่ง เพื่อสุขภาพแล้ว ยังได้ร่วมทำความดี เมื ่ อ กรุ ง เทพมหานคร ร่ ว มกั บ บริ ษ ั ท เอ็ น .ซี . ซี . แมนเนจเม้ น ท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ผู้บริหารศูนย์ การประชุ ม แห่ ง ชาติ ส ิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ ) และ โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง จั ด กิ จ กรรม เอ็ น .ซี . ซี . – รยส. มิ น ิ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่ง ชาติ ปี 2553 (ครั้งที่ 18) ‘รักวิ่ง รักแม่... รักแม่ ชวนแม่วิ่ง’ เชิญคุณร่วมกิจกรรม มิ น ิ ม าราธอน 10 กิ โ ลเมตร ชิ ง ถ้ ว ย พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ น ี น าถ, กิ จ กรรมเดิ น -วิ ่ ง เฉลิมพระเกียรติ 5 กิโลเมตร, กิจกรรม เดิ น -วิ ่ ง การกุ ศ ล 1.8 กิ โลเมตร และ กิ จ กรรม Walk Rally 1.8 กิ โ ลเมตร (ประเภททีม 3 คน) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 06.0009.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ รายได้หลังหัก ค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพือ่ โรคมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาล จุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย สมั ค ร ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โซน A Ground ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรื อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ 0-2229-3000 หรือ www.qsncc.com


CALENDAR

18

30 JULY - 5 AUGUST 2010

FRI

MON

TUE

WED

THU

Convey To...

Aesthetic Life

Twenty-Twenty

Siam Paragon World Watch & Jewelry 2010

นิทรรศการจิตรกรรม ของกลุม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ต้องการสื่อสารเนื้อหา สาระศิลปะที่สร้างสรรค์ อย่ า งอิ ส ระขณะเรี ย นรู ้ ปฏิบัติงานศิลปะระดับ ปริญญาโท จึงปรากฏ ความสดของการแสดง ออกที่ปรารถนาการมอง เห็น ความงดงามร่วมสมัย กัน และการนำเสนอสู่ สาธารณะ วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2553 ณ หอศิลป์ ริมน่าน (เว้นวันพุธ)

การแสดงผลงาน ศิ ล ปะร่ ว มกั น ระหว่ า ง เกษมศักดิ์ ตรานุชรัตน์ และ ราษี ศรบรรจง โดย ผลงานของเกษมศักดิ์นั้น ได้นำเสนอเรื่องราวความ ซั บ ซ้ อ นของชี ว ิ ต มนุ ษ ย์ ผ่ า นภาพใบหน้ า อั น หลากหลายของคนใน แต่ละสภาวะ ส่วนผลงาน ของราศีจะถ่ายทอดความ ประทั บ ใจในทิ ว ทั ศ น์ ธรรมชาติ วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2553 ณ Galerie N (พิธีเปิดนิทรรศการเวลา 18.00 น.)

ร่ ว มชื ่ น ชมกั บ งาน ศิลป์ร่วมสมัยใน 20 ปี ที ่ ผ ่ า นมาและก้ า วสู ่ อนาคตไปกั บ อั ก โกะ อาร์ตแกลเลอรี และ 20 ศิลปิน ทั้งจากญี่ปุ่น ไทย และเวียดนาม วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2553 ณ ชั้น 3 และ 4 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานคร (เว้น วันจันทร์) และวันที่ 5-6 พบเวิร์กช็อปแกะสลักไม้ กับ ทัก อากิยามา

อลังการงานนาฬิกา ที่สุดแห่งเอเชีย กับการ ผนึ ก กำลั ง ของแบรนด์ นาฬิกาดังระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2553 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน

JF Theatre

ศุกร์สุดท้ายสำหรับ JF Theatre ธีม ‘Sports’ วันนี้นำเสนอเรื่อง ‘ไอคิ’ เรื่องราวของ อาชิฮาระ ไทจิ นักมวยดาวรุ่งที่ ประสบอุบัติเหตุจนทำให้ ร่างกายช่วงล่างต้องเป็น อัมพาต จนวันหนึ่งเขา ได้ตื่นตากับไอคิ ยูยุทซึ ที ่ โ รงเรี ย นสอนไอคิ โ ด ทำให้ ไ ทจิ เ ริ ่ ม รู ้ ส ึ ก ว่ า รถเข็นเป็นส่วนหนึ่งของ ร่างกาย และสามารถ ฝึกฝนจนก้าวหน้า วันนี ้ เวลา 18.30 น. ณ ห้อง สัมมนา เจแปน ฟาวน์เดชัน

31 1 SAT

SUN

ความรักมีพลัง

The Repertoire: อรุณอมรินทร์

กิจกรรมดนตรี กวี ศิลปะ เพื่อเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว ก้าวไกลยา เสพติด พบกับกิจกรรมดีๆ มากมาย อาทิ ลานกิจกรรมเพือ่ ครอบครัว และ ‘ความรักมีพลัง’ คอนเสิรต์ อะคูสติกเต็มรูปครั้งแรก ของ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ร ่ ว ม ร ่ า ย บ ท ก ว ี โ ด ย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ไพวรินทร์ ขาวงาม วันนี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (คอนเสิ ร ์ ต เริ ่ ม เวลา 17.00 น.) ณ โถงชัน้ 1 และห้ อ งอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

ครั ้ ง แรกแห่ ง ศิ ล ปะ การแสดงของไทยโดย ทีมงานและนักแสดงชุด เดียวสร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นเยี่ยม 3 เรื่องต่อเนื่อง จุ ด บรรจบของคุ ณ ภาพ ระดับตะวันตก ผสาน อรรถรสตะวันออก พบกับ ผลงานชิน้ แรก ‘อรุณอมรินทร์’ ละครแนวพีเรียด สะท้อนปัญหาชนชัน้ ของ สังคมไทย วันนี ้ รอบ 14.00 น. และ 18.00 น. ณ Black Box Theatre ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จำหน่ า ยบั ต รผ่ า นไทย ทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

รายการอัศวินกลิ่นน้ำนม โดย โฟร์โมสต์

บริษัท โฟร์โมสต์ ได้จัดทำรายการ ‘อัศวินกลิ่นน้ำนม’ ขึ้นมา โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 17.30-17.55 น. โดยมีจดุ ประสงค์ทต่ี อ้ งการให้เกิดกระแสทีด่ ใี นกลุม่ เด็กและผูป้ กครอง ซึง่ จุดเริม่ ต้นของรายการนีก้ ค็ อื ต้องการให้เป็นรายการ ที่แม่กับลูกสามารถดูด้วยกันได้ โดยแบ่งเป็นเนื้อหาหลักๆ 2 ส่วน คือช่วงที่เป็น animation ที่สร้างขึ้นใหม่ ทั้งเนื้อเรื่อง ตัวการ์ตูน เพื่อใช้บอกเล่าถึงข้อดีของการดื่มนมแก่เด็กๆ และในส่วนที่ 2 ของเนื้อหาจะเป็นกึ่งเรียลิตี้ที่ให้แม่กับลูกมาแข่งกัน ทำภารกิจต่างๆ เพื่อหาผู้ชนะ โดยจะแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่น ร่วมมือกันระหว่างแม่และลูก เพื่อสร้างความผูกพันใน ครอบครัว

ธนาคารธนชาตแถลงข่าว จัดโชว์ยักษ์ ‘วอล์คกิ้ง วิธ ไดโนซอร์ส’

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เตรียมมอบประสบการณ์ความตื่นเต้นครั้งใหม่ล่าสุด สู่ชาวไทย กับการแสดงชุดพิเศษระดับโลก ที่สร้างขึ้นจากรายการโทรทัศน์ชื่อดังของบีบีซี ‘วอล์คกิ้ง วิธ ไดโนซอร์ส’ โดยมีเหล่านักแสดงนำเป็นสัตว์โลกล้านปีขนาดมหึมาถึง 20 ตัว ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักออกแบบชื่อดังระดับโลก ซึ่งจะพาผู้ชม ไปสัมผัสบรรยากาศบนโลกเมือ่ หลายล้านปีทแ่ี ล้ว พร้อมทัง้ ได้ตน่ื เต้นไปกับสัตว์โลกล้านปีอย่าง เจ้าไทรันโนซอรัส ณ อิมแพ็กอารีนา เมืองทองธานี อันกว้างใหญ่ ที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นโลกยุค ดึกดำบรรพ์ ที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องตกตะลึงไปกับเรื่องราวจากโลกล้านปี ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน นี้

Virgin Radio Thailand ครบรอบ 8 ปี ก้าวสู่ปีที่ 9

ยืนหยัดเป็นผู้นำคลื่นวิทยุขวัญใจมหาชนมานานครบ 8 ปีเต็ม และก้าวสู่ปีที่ 9 อย่าง มั่นคงแข็งแรงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับคลื่นวิทยุ ‘เวอร์จิ้น เรดิโอ ไทยแลนด์’ กับ 2 คลื่นเพลงคุณภาพ 95.5 เวอร์จิ้น ฮิตซ์ และอีซี เอฟเอ็ม 105.5 รวมถึง www. virginradiothailand.com ทั้งนี้ นีล ทอมป์สัน ร่วมด้วย ลีนา ลาวัณย์ เดมอน ชุมสาย ณ อยุธยา และ มอลลี ลินตัน จึงได้เป็นโต้โผใหญ่จัดเลี้ยงฉลองวันเกิดครบรอบ 8 ปี โดยมี เหล่าศิลปินดาราจากทุกค่าย รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ต่างทยอยเข้าร่วม แสดงความยินดี ณ สตูดิโอเวอร์จิ้นฯ ชั้น 23 อาคารมาลีนนท์

เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง ใหม่กว่านี้ มีที่ ไหน กับทริป ‘มนต์เสน่ห์ทะเลวัง’

เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แล้ว กับโครงการ ‘เทีย่ วหลากหลายสไตล์ภาคกลาง - ใหม่กว่านี้ มีที่ไหน’ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เพื่อสร้างกระแสให้ภาคกลางเป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกภาคหนึ่งของประเทศไทย โดยกิจกรรม เริ่มต้นที่การออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ Art Gallery แห่งเมืองหัวหินที่บ้านศิลปิน ชมทิวทัศน์อ่าวหัวหินและ ตัวเมืองจากเขาหินเหล็กไฟ แวะดูการแสดงศิลปินเดี่ยว เรื่อง ‘ไฉไลไปรบ’ จากนักแสดงฝีมือชั้นครูที่วิกหัวหิน ต่อด้วยงาน Hua Hin Jazz Festival จากนั้นวันต่อมาก็ เดินทางสู่หาดสามร้อยยอด ล่องเรือไปให้อาหารฝูงลิงที่ เกาะโคลัม และแวะอธิษฐานขอพรจากศาลเจ้าแม่นมสาว ที่เกาะนมสาวในอ่าวสามร้อยยอด จากนั้นเดินทางสู่ถ้ำ พระยานคร ชมความงามของถ้ำหนึ่งใน 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


SHOPPING!

19 กระเป๋า จาก Marni

แจ๊กเก็ต จาก EQ:IQ

เสื้อแขนสั้น ตกแต่งเลื่อม จาก Miss Selfridge

กระเป๋าสะพาย จาก Longchamp

แว่นตากันแดด จาก Chloe รองเท้าแตะ จาก Emporio Armani

NUDIE

รองเท้าแตะชาย จาก Giorgio Armani รองเท้าชาย จาก Emporio Armani

สีโปรดที่เข้าได้กับทุกสีสันในจักรวาลนี้อีกสีหนึ่งก็คือ สีนู้ด นู้ดเป็นสีมาตรฐาน ที่คนส่วนใหญ่มองข้าม บางคนเจ้าเนื้อก็เข้าใจว่าตนใส่สีจำพวกนี้ไม่ได้ จริงอยู่ จะให้ถมตัวด้วยสีนู้ดจนหมดร่างท้วมๆ ก็คงไม่ดีแน่ แต่ลองแมตช์สีนู้ดกับ สีต่างๆ กับส่วนอวบๆ ของร่างกาย เช่น เลือกเติมสีเข้มกว่าลงไปในส่วนที่นูน แล้วใช้สนี ดู้ เติมในส่วนทีข่ าด จะช่วยให้พรางร่างให้สมส่วน กลยุทธ์นสี้ งิ สาราสัตว์ ทั่วไปก็ ใช้ เช่น แพนด้ามักหลอกเราว่ามันหลับตาเสมอ

เสื้อแขนกุด ผ้าซีทรู จาก Shaka

กระเป๋าถือ จาก Fendi

กระเป๋าหนัง ตัดต่อ ลายเกล็ดปลา จาก BOSS Black

รองเท้าส้นสูง จาก Camilla Skovgaard

กระเป๋าถือ จาก Mulberry

WHERE Miss Selfridge ที่เซ็นทรัลเวิลด์ EQ:IQ ที่สยามพารากอน Shaka ที่เซ็นทรัล ชิดลม Fendi ที่สยามพารากอน BOSS Black ที่สยามพารากอน Marc Jacobs ที่สยามดิสคัฟเวอรี Mulberry ที่สยามพารากอน Marni ที่สยามพารากอน Camilla Skovgaard ที่สยามพารากอน Chloe ที่สยามพารากอน Longchamp ที่เซ็นทรัล ชิดลม

รองเท้าส้นสูง จาก Celine

กระเป๋าสะพาย สายยาว จาก Marc by Marc Jacobs


THE MOST POPULAR

FREE COPY! ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb

สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร์) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ House ภัทราวดีเธียเตอร์ เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิริกิติ์ อาคาร อื้อ จือ เหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน์ อาคาร เอ็มไพร์ม อาคาร มณียา อาคาร ต้นสน อาคาร มาลีนนท์ อาคาร Lake Rajada อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชาร์เตอร์ I House Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส

สถาบันเกอเธ่ TCDC Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนย์หนังสือ สวทช. SCG Experience AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลีนิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village Bodyshape : K Village มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว 112 มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 มิลเลนเนียม ออโต้ : สยามพารากอน มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช มินิเอกมัย HONDA : สุขุมวิท 66/1 HONDA : ศรีอยุธยา HONDA : พระราม 4 Executive Supercar : เอกมัย INDEX Livingmall : บางนา INDEX Livingmall : พหลโยธิน INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ INDEX Livingmall : มาบุญครอง INDEX Livingmall : เพชรเกษม INDEX Livingmall : บางใหญ่ INDEX Livingmall : เอกมัย Modernform : CDC True Shop True Coffee Starbucks Coffee World 94 Coffee กาแฟดอยตุง บ้านไร่กาแฟ iberry Kanom

Mister Donut Vanilla Garden กัลปพฤกษ์ กับข้าว กับปลา Yindee Cup ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย Cafe Classique : เอกมัย ไล-บรา-ลี่ A BIG Seat au bon pain Coffee Beans by Dao Daddy Dough คอฟฟี่ แกลลอรี่ CDC GREYHOUND Cafe Nichy Cakes & Coffee Coffee Berry กาแฟวาวี : เอกมัย ห้องอาหารสีฟ้า Folies ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10 Miss Mamon ร้านกาแฟโปลีส์ Le Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC NEW... เขาใหญ่-ปากช่อง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Valley Country Club HOTEL des ARTISTS หอมหมื่นลี้ ร้านถ้วยโปรด โบนันซ่า เขาใหญ่ NEW... เชียงใหม่ dusit D2 โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel U Chiang Mai Hotel Hallo Bar Hotel Tamarind Village Chiang Mai Mo Rooms Yesterday the Village Im Eco Casa 2511 iberry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9

กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow Happy Hut ร้านหอมปากหอมคอ Mont Blanc Love at First Bite แมวใจดี แกลเลอรี่ Aka Spa หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B2S : Central Airport Plaza ร้านเล่า Salon De Guru NEW... แม่ฮ่องสอน Bebop Groove yard all about coffee ร้านมิตรไทย Coffee in love River Cornor Free from Park at Pai NEW… หัวหิน วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา The Sea-cret Hua Hin Hua Hin Mantra Resort Let’s Sea กบาลถมอ รีสอร์ท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง The 55th Corner บ้านใกล้วัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน


22

เรื่อง : สิ ริ นพร จึ ง พิ ทั ก ษ์ อ ุ ดม ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

บ้านหลังนี้ไม่มีคำจำกัดความถึงลักษณะการ จัดบ้านทีแ่ น่นอน เพราะ ‘แอ๊บ’ - ทวีศกั ดิ์ สมานมิตร ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับควบตำแหน่ง เจ้าของห้องเสื้อดีไซน์เท่อย่าง AB-NORMAL นั้นมี ‘ความแน่นอน’ กว่า ที่จะจัดบ้านให้ออกมาเป็นตัว ของตัวเองมากที่สุด โดยเขาเริ่มต้นเล่าถึงที่มาของ บ้านที่มีสไตล์เท่ไม่แพ้แบรนด์เสื้อผ้า AB-NORMAL ของตัวเองว่า “สาเหตุที่เลือกทำเลบ้านย่านเพชรเกษมเป็น เพราะใกล้บ้านคุณแม่ เราไม่อยากออกไปอยู่ไกลๆ เลยเลื อ กซื ้ อ บ้ า นในหมู ่ บ ้ า นจั ด สรรแล้ ว เอามา ออกแบบตกแต่งใหม่ทั้งหมด แบบที่เรียกว่าแทบ จะรื้อของเดิมทิ้งทั้งหมด กับบ้านหลังนี้ต้องเรียกว่า เป็นการแก้ปัญหา เพราะจริงๆ แล้วเราชอบบ้าน สไตล์ลอฟต์ โปร่งๆ สบายๆ แต่ในเมือ่ ต้องซือ้ บ้าน ตรงนี้ที่เป็นบ้านจัดสรรธรรมดาๆ ก็ต้องใช้การแก้ ปัญหาด้วยการแต่งบ้านใหม่ให้ออกมาใกล้เคียงกับ สิ่งที่เราชอบมากที่สุดโดยไม่ได้อาศัยอิทธิพลมา

จากอะไรเลย ทั้งหมดมาจากความคิด ความชอบ และรสนิยมของตัวเองล้วนๆ” ซึ่งถ้ายังไม่เห็นภาพ เราขอทำหน้าที่ให้ข้อมูล เพิ่มเติมที่ได้จากการสังเกต ‘ตัวบ้าน’ และ ‘ตัว เจ้าของบ้าน’ ว่ามีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ เรื่องของ การใช้สี โดยในวันที่นั่งพูดคุยกัน ทวีศักดิ์สวม เสื้อเชิ้ตขาว กางเกงขาสามส่วนสีดำ ดูเรียบง่าย ในขณะที่บ้านของเขาก็ไม่ต่างไปจากตัวเจ้าของ เท่าไหร่นัก ด้วยโทนสีขาว ดำ เบจ และน้ำตาล ทั้งนี้ เขาได้ให้ความเห็นไว้ว่า “แน่นอนว่า การที่เราจะรู้ได้ว่าตัวเองต้องการ อะไร ชอบ ไม่ชอบสิง่ ไหน มันต้องอาศัยเวลา ประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งตัวเราเองเราคิดว่าเราเริ่มมีความ เสถียรพอทีจ่ ะฟันธงได้วา่ สไตล์ไหนเป็นเรา สไตล์ไหน ที่ไม่ใช่เราเลย อย่างการแต่งตัวเราก็จะคุมโทนไว้ แค่ขาว เทา ดำ น้ำตาล ไม่โดดออกไปจากนี้ ไม่ใช่ ว่าเทรนด์นี้มาเราก็แต่งตาม เพราะก็มีหลายครั้ง ไม่ใช่เหรอที่คนเรามักจะใส่อะไรที่ไม่เข้ากับตัวเอง


23

เรื่องบ้านมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับแฟชั่นตรงที่ว่า เมื่อเรารู้ว่าเราเหมาะกับสไตล์ไหนก็หยิบเอาสไตล์ นัน้ มา ซึง่ ถ้าใครมีโอกาสไปทีห่ อ้ งเสือ้ ของร้าน ก็จะ เห็นว่าสไตล์การตกแต่งก็จะไม่ต่างจากบ้านหลังนี้ เท่าไหร่” และถึงแม้ว่าบ้านเก๋ๆ ของทวีศักดิ์จะมีโทนสีที่ ไม่คอ่ ยสดใสนักในสายตาของบางคน แต่กอ็ ย่าเพิง่ ฟันธงลงไปว่า บรรยากาศเช่นนัน้ จะทำให้ชวี ติ เหีย่ ว เฉาได้ เพราะดีไซเนอร์คนนี้ได้บาลานซ์ความดิบ ดาร์กของบ้านให้ยังคงมีความนุ่มนวลและความมี ชีวิตชีวาอยู่ในนั้น ด้วยการใส่ความคลาสสิกลงไป ในข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นพัดลมโบราณ กรงนกสไตล์วนิ เทจ กระทัง่ ของน่ารักๆ อย่างตุก๊ ตา บลายธ์พร้อมบ้าน รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘น้องหมา’ ทั้ง 3 ตัว - คอตตอน ลินิน และชีฟอง “เราเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันสุดไปเข้าหนึ่ง ถ้าโมเดิรน์ มากไปมันก็จะดูแข็งกระด้าง มินมิ อลจัด เลยก็ทำให้บ้านดูไม่มีอะไร เพราะฉะนั้น เราถึงได้ เติมดีเทลเล็กๆ ลงไปเสมอในความเรียบของเรา ไม่วา่ จะเป็นของเก่าทีท่ ำให้บา้ นมันดูมคี วามคลาสสิก และอบอุ่นอยู่ อีกอย่างเราเป็นคนให้ความสำคัญ กับสิง่ มีชวี ติ ภายในบ้าน เลยชอบต้นไม้ เราปลูกต้นไม้ ทุกต้นด้วยตัวเอง เลีย้ งหมาไว้ เพราะเรามองว่าการ อยูบ่ า้ น ถ้าขาดสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ไป มันก็จะทำให้ชวี ติ ของ เราไม่สมบูรณ์ เรื่องพวกนี้เราว่ามันมีผลต่อจิตใจ ทำให้ความแข็ง ความกระด้างในตัวเราลดลงไป” และด้วยความชัดเจนในสไตล์ของตัวดีไซเนอร์ อย่างทวีศักดิ์นี่เอง ที่ทำให้แบรนด์เสื้อผ้า ABNORMAL อยู่มาได้ยาวนานถึง 10 ปี ซึ่งก็คง ไม่ต้องถามกันให้มากความอีกแล้วมั้งว่า ชีวิตของ ทวีศักดิ์ภายในบ้านที่ออกแบบเองจะมีความสุข มากขนาดไหน - เพราะคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้ว!

ก๊วนดีไซเนอร์ที่เจอกันตามงานปาร์ตี้ บ่อยที่สุด - กลุ่ม Headquarter และ T-RA แหล่งอัพเดตแฟชั่นชั้นเยี่ยม - นิตยสาร GAP Press กับรายการทีว ี Chic Channel ถ้าต้องทำกับข้าวกินเอง - ทุกอย่างทีท่ ำจากบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูป ไม่วา่ จะยำ ผัด ได้หมด น้องบลายธ์สุดหวง - ตัวที่เป็น เคต มอสส์ เราเอามาแต่งเอง ให้หน้าซีดๆ ตกกระนิดๆ เหมือน เคต มอสส์ ถ้าโลกนี้ไม่มีสีขาวกับดำ คุณจะใส่เสื้อ สี... - น้ำเงิน แอ็กเซสเซอรีที่ขาดไม่ได้ - นาฬิกา ของแต่งบ้านที่ชอบซื้อ - กล่อง เอาไว้เก็บของ แล้วมันก็ช่วยทำให้ บ้านดูมีระเบียบมากขึ้นด้วย ซีเปีย หรือภาพสี - ซีเปีย เราชอบความคลาสสิก


24

HEALTH AND HEART

HEALTH

THE LATEST HEALTH REPORT

ใครที่คิดว่าเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพและ การลดน้ำหนักเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะมีข้อมูลอยู่ มากมายหลายหลาก แถมยังไม่น่าเชื่อถืออีกด้วย เราขอบอกว่าไม่จริง เพราะแท้จริงแล้วเรื่องของ การมีสุขภาพดีจากการรับประทานอาหารต่างๆ นั้น ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจในสายตาของนักวิจัย ทั่วโลก ซึ่งเรามีข้อมูลงานวิจัยล่าสุดจากต่าง ประเทศมายืนยัน ถั่ว รายงานจาก American Journal Nutrition ระบุวา่ แม้วา่ ถัว่ ทัง้ หลายจะเป็นอาหารทีม่ พี ลังงาน สูงมาก โดยถั่ว 1 ถ้วยตวงย่อมๆ ถ้าเผลอ ขบเคี้ยวในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ก็อาจให้พลังงาน มากกว่า 1,000 แคลอรี แต่ถั่วหลายชนิด ทั้งถั่ว

ลิสง อัลมอนด์ วอลนัต ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทาง อาหารสูง ทั้งวิตามิน เกลือแร่ต่างๆ และยังพบ ว่าช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นาน เพิ่มการเผาผลาญ พลังงาน จึงไม่ทำให้น้ำหนักขึ้น หากคุณไม่รับ ประทานมากเกินไป ก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักได้ ดียิ่งขึ้น และยังช่วยลดการเสี่ยงของการเป็นโรค หัวใจ และหลอดเลือด อาหารเมดิเตอร์เรเนียน งานวิจัยจาก British Medical Journal พบว่า การรับประทานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนจะ ช่วยให้สขุ ภาพดีและมีชวี ติ ยืนยาว ซึง่ การรับประทาน อาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็คอื การเลือกกินผักสด ผลไม้ ปลา น้ำมันมะกอก เนื้อไม่ติดมัน ธัญพืช และไวน์แดง ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามวิธี

29%

FOOD: A SOURCE OF ENERGY

เรามีสารพัดเมนูที่จะช่วยกระตุ้นร่างกายของ คุณให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าระหว่างวันทำงาน อันเมื่อยล้า 1. แอปเปิล้ - การเลือกกินแอปเปิล้ อย่างน้อยวันละ 1 ลูก ในช่วงเบรก แทนการดื่มกาแฟ สามารถ กระตุ้นให้คุณสดชื่นและเปี่ยมด้วยพลัง นอกจากนี้ แอปเปิ้ลยังช่วยทำให้ฟันขาว ในขณะที่กาแฟมี โอกาสทำให้ฟันเหลือง 2. น้ำผึ้ง - มีน้ำผึ้งแท้ๆ จากธรรมชาติติดโต๊ะไว้ เวลาเหนื่อยๆ ก็ให้ผสมน้ำผึ้ง 1 ช้อนชา กับน้ำอุ่น หรือชาร้อนสักถ้วย ก็จะช่วยกระตุ้นพลังงานให้ ร่างกายกลับมาคึกคักได้อีก

ไดเอ็ตแบบชาวเมดิเตอร์เรเนียนมาตลอด 40 ปี พบว่า ชาวเมดิเตอร์เรเนียนมีความเสี่ยงต่อการ เป็นโรคหัวใจน้อยกว่า แถมมีอายุยืนยาวกว่าคน ที่รับประทานอาหารแบบอเมริกันซึ่งเต็มไปด้วย ไขมัน และมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่างๆ น้อยกว่า รวมทัง้ มีปญ ั หาความจำเสือ่ มน้อยกว่าถึง 13% โดยหัวใจสำคัญของอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็คอื Extra Virgin Olive Oil หรือน้ำมันมะกอก คุณภาพดี ซึง่ เป็นส่วนประกอบของอาหารทุกชนิด น้ำมันมะกอกนั้นจะช่วยลดคอเลสเตอรอล และ ยังมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อม ของสุขภาพร่างกาย ทั้งโรคหัวใจ และป้องกัน มะเร็ง แถมยังเพิ่มภูมิต้านทาน และทำให้คุณแก่ ช้าลง นอกจากนี้ งานวิจัยในห้องปฏิบัติการยัง พบว่า น้ำมันมะกอกอาจมีผลยับยั้งการเจริญ เติบโตของมะเร็งเต้านมด้วย ดังนั้น ลองหันมา ใช้น้ำมันมะกอกปรุงอาหารแทนน้ำมันพืชอื่นๆ ก็นา่ จะช่วยให้คณ ุ สุขภาพดีชวี ติ ยืนยาวไปอีกนาน น้ำมันปลา งานวิจัยที่รายงานใน British Journal Nutrition ตั้งแต่ปี 2007 พบว่า น้ำมันปลานั้น ช่ ว ยลดการอั ก เสบหลากหลายที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ใน ร่างกาย กระบวนการอักเสบนี้อาจเป็นผลจาก ภาวะที่มีอายุมากขึ้น หรือการรับประทานไขมัน อิ่มตัวจากเนื้อสัตว์ และการรับประทานน้ำตาล ในขนมหวาน รวมทัง้ น้ำตาลจากผลิตภัณฑ์นมวัว ที่อยู่ในชีส คุ้กกี้ ขนมเค้ก ไอศกรีมทั้งหลาย จน ทำให้อวัยวะต่างๆ เกิดการอักเสบจากการสะสม ของไขมันและน้ำตาลดังกล่าว ซึ่งหากร่างกายมี การสะสมต่อเนื่องกันไปนานๆ สุดท้ายอวัยวะก็ เสื่อม ทำงานได้ไม่เต็มที่ แถมการอักเสบยังเกิด ได้จากสารเคมีเป็นพิษที่หายใจ หรือดื่มกินเข้าไป ทุกวันๆ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถบำบัดได้ ด้วยการรับประทานปลาหรือเสริมอาหารด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาทุกวัน ทั้งนี้ ในน้ำมันปลา ยังอุดมไปด้วยโอเมกา-3 สามารถช่วยลดความ เสีย่ งของการเป็นโรคหัวใจ มะเร็ง ภาวะแก่กอ่ นวัย

และลดปัญหาโรคภูมิแพ้ตัวเองได้อีกด้วย วิตามินดี แม้ใครๆ จะทราบดีวา่ วิตามินดีนน้ั เป็นของฟรี เดิ น ไปเดิ น มาให้ ผ ิ ว หนั ง ได้ ร ั บ แสงแดดอ่ อ นๆ ตอนเช้าหรือตอนเย็นแค่วันละ 10-15 นาที ร่ า งกายเราก็ ส ามารถสร้ า งวิ ต ามิ นดี ได้ อ ย่ า ง พอเพียง แต่เมือ่ อายุมากขึน้ หรือด้วยชีวติ ประจำวัน ที่คุณแทบไม่ได้ออกไปนอกอาคารบ้านเรือนเลย ทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินดีได้อย่าง เพียงพอ จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมด้วยวิตามินดี จากอาหารจำพวกเนือ้ สัตว์ นม ไข่ ปลาแซลมอน ปลาทู และปลาซาร์ดีน เป็นต้น เพราะนอกจาก จะช่วยให้กระดูกแข็งแรง ป้องกันภาวะกระดูก เปราะบางในผู้หญิงวัยทองแล้ว วิตามินดียังช่วย เพิ่มภูมิต้านทาน ช่วยป้องกันมะเร็งได้หลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ รายงานล่าสุดยังพบว่า วิตามินดีนั้น ยังป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดความเสีย่ ง ของภาวะหัวใจวาย ในบางประเทศจึงมีข้อบังคับ ให้ เติ ม วิ ต ามิ นดี ล งไปในน้ ำ ส้ ม และนมที ่ ผู ้ ค น บริโภคเป็นประจำ รวมทั้งอาหารเสริมก็ควรที่จะ มีวิตามินดีด้วย น้ำ การดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้ว นับเป็น จุ ด สำคั ญ ของการมี ส ุ ข ภาพที ่ แข็ ง แรงและผิ ว พรรณที่ชุ่มชื้น นุ่มนวล ทั้งนี้ ก็เพราะน้ำเป็นส่วน ประกอบของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายมากกว่า 70% หากเซลล์ผิวหนังขาดน้ำไป ผิวก็จะดู เหีย่ วแห้ง แก่กอ่ นวัย และน้ำยังจำเป็นต่อกระบวน การเมตาบอลิซึม การดีท็อกซ์หรือการขับสารพิษ ออกจากร่างกาย หากขาดน้ำก็จะทำให้มีสารพิษ ตกค้าง ร่างกายขับออกไม่ได้เต็มที่ สุขภาพก็จะ ทรุดโทรม ดังนั้น เริ่มต้นดีท็อกซ์ง่ายๆ ด้วยการ ดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้ว ให้ได้เป็นประจำ ทุกวัน คุณก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณ สดใสไม่แพ้วัยรุ่นเลยทีเดียว

นักวิทยาศาสตร์จากประเทศอินเดียได้ทำการทดลองเพื่อประเมินผลทางสุขภาพ และพบว่า สมุนไพรรสเผ็ดร้อนอย่างพริกแดง ขมิ้นชัน อบเชย และพริกไทย สามารถละลายลิ่มเลือดและ ลดการจับตัวเป็นก้อนได้ถงึ 29% ทัง้ นี้ หากรับประทานอย่างต่อเนือ่ งและสม่ำเสมอ ก็จะสามารถ ช่วยลดความเสีย่ งต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับหลอดเลือดได้ ทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคหลอดเลือดในสมองตีบ 3. กล้วย - เป็นผลไม้ทน่ี กั กีฬาชอบพกติดตัว เพราะ รับประทานเพียงไม่กี่ลกู ก็ช่วยให้ร่างกายมีพลังงาน เหลือเฟือ ส่วนหนุม่ สาวออฟฟิศรับประทานกล้วย วันละ 2 ลูก ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้สมองตื่นตัว 4. ชา - ดื่มชาสักแก้ว ไม่ว่าจะเป็นชาร้อนหรือ ชาเย็น ก็ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นไม่แพ้กัน ที่สำคัญ ชามีสารแอนตีออกซิแดนต์สูง ช่วย ป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้ 5. เครือ่ งดืม่ สมูธตี้ - สมูธตีท้ ม่ี สี ว่ นผสมของแอปเปิล้ สตรอเบอรี หรือบลูเบอรี สามารถช่วยให้คณ ุ สดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า ปรับการมองเห็นให้ชดั เจน ไม่พร่า เลือน คุณจึงพร้อมลุยงานตรงหน้าได้อย่างสดชื่น แบบไม่น่าเชื่อ! 6. อาหารว่างจำพวกซีเรียลอัดแท่ง - ไม่วา่ จะเป็น แท่งซีเรียลที่มีส่วนผสมของอัลมอนด์หรือเนยผสม

ถั่วลิสงบด รับประทานเพียงวันละ 1 แท่ง ก็จะ ช่ ว ยให้ ค ุ ณ เปี ่ ย มพลั ง งานพร้ อ มสะสางงาน แถมอาหารเหล่านี้ยังอุดมด้วยไฟเบอร์ ซึ่งจะ ช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้อีกทางหนึ่ง 7. เมล็ดถัว่ และลูกเกดแห้ง - ใครทีเ่ บือ่ อาหาร เพราะเมนูซ้ำๆ แถมรสชาติก็ไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่ ลองหันมาแก้เบื่อด้วยการรับประทานเมล็ดถั่ว และลูกเกดแห้งที่อุดมด้วยโปรตีนและไฟเบอร์ดู ก็จะช่วยเพิ่มพลังงานแทนการกินขนมจุบจิบได้ 8. ส้ม - ไม่เพียงมีวิตามินซีและสารต่อต้าน อนุมลู อิสระสูง แต่ยงั มีวติ ามินบี 6 ซึง่ ช่วยผลิต เฮโมโกลบินที่จะลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วน ต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะสมอง นอกจากนี้ ยังมีสารไทอามินทีจ่ ะช่วยเปลีย่ นอาหารให้กลาย เป็นพลังงาน ดังนัน้ พกส้มติดโต๊ะไว้ไม่เสียหลาย


25

HEART

WHAT YOU NEED TO KNOW

KEEP YOUR CAREER MOVING FORWARD WHY KIWI?

ถ้าเราบอกว่ากีวีถือเป็นผลไม้ชนิด หนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงอย่าง เดียวคุณก็คงจะไม่เชื่อ ดังนั้น เราเลยมี ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการหม่ำกีวมี าบอก... แหล่งวิตามินซีในปริมาณสูงสุด กีวีสีเขียวและกีวีโกลด์หรือกีวีสีทอง กีวีทั้งสองชนิดมีปริมาณวิตามินซีสูงสุด ถ้าเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น เช่น ส้ม หรือ มะละกอ จากการวิจัยพบว่า กีวี 1 ผล มีวิตามินซีมากกว่าส้ม 1 ลูก ถึง 74% ดังนั้น การรับประทานกีวี 2 ผลต่อวัน จะช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินซีในร่างกาย อย่างเห็นได้ชัด ช่วยกระตุ้นการทำงาน ของภูมคิ มุ้ กันโรคซึง่ จะช่วยป้องกันไข้หวัด และซ่ อ มแซมร่ า งกายส่ ว นที ่ ส ึ ก หรอ กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆ และขจัด เซลล์ ร ้ า ยที ่ อ าจกลายเป็ น มะเร็ ง ใน อนาคตได้ด้วย อุดมด้วยโฟเลตสำหรับคุณแม่ตงั้ ครรภ์ โฟเลตมีบทบาทสำคัญสำหรับทารก และคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ เพราะเป็น ช่ ว งที ่ ร ่ า งกายต้ อ งการเซลล์ ใหม่ เป็ น จำนวนมาก การรับประทานโฟเลตเป็น ประจำทั้งก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ จะ ช่วยทำให้ผิวและเซลล์เม็ดเลือดของทั้ง คุณแม่และคุณลูกมีสขุ ภาพดี กีวมี ปี ริมาณ โฟเลตสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกล้วย มะม่วง สับปะรด และแอปเปิ้ล โดย มากกว่ากล้วย 49% และมากกว่ามะม่วง ถึง 112.8% สุดยอดคุณค่าวิตามินอี วิ ต ามิ น อี ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ช ่ ว ยชะลอ ความแก่ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ลด ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ อีกทั้งยัง ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และช่วย ในการไหลเวียนของเลือดอีกด้วย จาก การวิจัยพบว่า กีวีมีปริมาณวิตามินอี สูงสุด โดยเฉพาะกีวีสีทองจะมีปริมาณ วิตามินอีมากกว่ามะม่วงถึง 1 เท่า เต็มที่ด้วยพลังไฟเบอร์ ไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารเป็นสารที่ ไม่ให้พลังงานในร่างกาย แต่สามารถ ทำให้อิ่มได้เร็วและนาน นอกจากนี้ยัง ช่วยชำระล้างของเสียและเมือกต่างๆ ในลำไส้ รวมถึงส่งเสริมให้หัวใจและ ร่างกายแข็งแรง โดยกีวีเขียว 1 ผล มี ปริมาณไฟเบอร์มากกว่ากล้วย 15% และมากกว่าแอปเปิ้ลและส้มถึง 25%

คงไม่ดีแน่หากคุณมีทัศนคติในการทำงาน เพียงเพื่อให้งานแต่ละชิ้นเสร็จไปวันๆ โดยไม่ตั้ง เป้าหมายอะไรให้ใหญ่โต เพราะแท้จริงแล้วการ มี ‘ความทะเยอทะยาน’ อยู่ในหัวใจบ้าง ก็จะ ทำให้คณ ุ รูจ้ กั ทีจ่ ะมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และยังทำให้คณ ุ เป็นคนจริงจังในการทำงานมากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งหากใครไม่ร้วู ่าจะกระตุ้นความทะเยอทะยาน ให้ออกมาอย่างไร เรามีวิธี! 1. คิดให้ใหญ่โตเข้าไว้ คุณต้องรูว้ า่ ตัวเองต้องการ อะไร แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นการมีตำแหน่งที่ดี มีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีความพึงพอใจ ในการทำงาน และที่สำคัญ ได้เงินเดือนตาม จำนวนที่อยากได้ แต่อย่าเก็บความคิดนี้ไว้กับ ตัวเองคนเดียว จงบอกถึงสิ่งที่คุณต้องการนี้ต่อ ผูอ้ น่ื ด้วยวิธที แ่ี ยบคาย ด้วยการตัง้ ใจทำงาน หัด แสดงความคิดเห็นหรือเสนอไอเดียใหม่ๆ และ ปลดปล่อยภาวะผู้นำอันน่าเชื่อถือออกมาใน บางโอกาส 2. ตกหลุมรัก แน่นอนว่าต้องกับงานนะ จง เรียนรู้ที่จะเอาใจใส่ในทุกงาน ทุกการติดต่อ และทุกกิจกรรม ทำสิ่งเหล่านั้นด้วยความรัก ให้ทุกคนไม่อาจมองข้ามความทุ่มเทที่คุณได้ ทำไป สรุปคือ หมั่นบอกกับตัวเองว่าการเลื่อน ตำแหน่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้อะไรมาก ขึ้น แต่หมายถึงว่าคุณจะสามารถทำอะไรให้ กับบริษัทได้มากขึ้นต่างหาก 3. ทุ่มเทกับงานเล็กๆ การก้าวหน้าในอาชีพ การงานมาจากการทำงานหนัก 80% ทำงาน อย่างฉลาด 10% และโชคอีก 10% คุณต้อง เพิม่ ชัว่ โมงบินให้ดว้ ยการทำงานอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือ ขอบเขตงานของตัวเอง เพราะเจ้านายจะมอง เห็นคุณค่าในตัวลูกน้องที่กระตือรือร้นในการ ทำงานมากกว่าคนอื่นเสมอ! 4. หาทางออกให้ง่ายเข้าไว้ หมายความว่า อย่าร้อนรุม่ กับปัญหา คุณต้องทำงานอย่างฉลาด ถ้าวิธีการแรกไม่ได้ผล ให้ลองมองปัญหาจาก

ABOUT ‘FIBER’

มุมที่ต่างออกไป พยายามคาดการณ์ล่วงหน้า สำหรับทุกสถานการณ์ หากทำได้เช่นนั้น คุณ จะได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ นทรั พ ยากรชั ้ นดี ท ี ่ อุ ด มไปด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละความ สามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งคุณสมบัตินี้คุณ ไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญามารองรับ เพียงแค่มี จิตใจที่ปลอดโปร่ง ไม่ยึดติดกับกรอบปฏิบัติ เก่าๆ และมองปัญหาว่าเป็นเรื่องท้าทายสติ ปัญญาก็พอแล้ว 5. งานเร่งด่วน ถ้าคุณสามารถทำงานที่ลูกค้า ต้ อ งการได้ เร็ ว ขึ ้ น โดยที ่ ไม่ ก ระทบกระเทื อ น คุณภาพของเนือ้ งานแล้วล่ะก็ ในวันนัน้ คุณก็จะ สามารถพกเอาผลกำไรและชัยชนะเข้าบริษัท ได้อย่างภาคภูมิเลยทีเดียว 6. สายตากว้างไกล คุณจำเป็นต้องรู้มากกว่า แค่หน้าที่ของคุณคืออะไร แต่ต้องรู้จักด้านอื่นๆ ของบริษัทด้วยเช่นกัน คอยดูว่าแผนกอื่นๆ เขา ทำอะไรกันบ้าง การทำเช่นนี้จะทำให้คุณได้ ความคิ ด ว่ า จะทุ ่ ม เทให้ ก ั บ บริ ษ ั ท มากขึ ้ น ได้ อย่างไร และหากว่าคุณได้รับการเสนอให้เลื่อน ตำแหน่งในภายหลัง คุณก็จะทำงานในตำแหน่ง นั้นได้ดีอีกด้วย 7. ฉลาดที่จะเข้าหานาย คุณต้องแสดงความ คิ ด เห็ น และโต้ ต อบกั บ เจ้ า นายเพื ่ อ แสดงให้ เห็ น ว่ า คุ ณ เอาใจใส่ ก ั บ งานของคุ ณ แค่ ไหน นอกจากนี้ คุณควรปรับตัวให้เข้ากับวิธีการ ทำงานของเจ้านาย เพราะความฉลาดในการ ตอบโจทย์เจ้านายอาจนำพาคุณไปสู่การเป็น เจเนอเรชันผู้บริหารลำดับถัดไปก็เป็นได้ 8. พิสูจน์ตัวเองว่าแน่พอ คุณจะต้องพบกับ อุปสรรคมากมายกว่าจะก้าวขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ได้ และส่วนมากอุปสรรคเหล่านัน้ ก็มาจากเพือ่ น ร่วมงานที่คิดว่าพวกเขาก็ทำงานได้ดีพอๆ กับ คุณเหมือนกัน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบ กระทั่งกันเอง คุณต้องขยันทำการบ้านและ พิสูจน์ให้พวกเขาได้เห็นว่า ‘คุณเก่งจริง’

ทองผูก คืออาการที่ใครๆ ก็ไมอยากจะใหเขา มาใกลชิดในชีวิต เพราะรูวาถาปลอยไวก็อาจจะ ทำใหเกิดโรคริดสีดวงทวาร ที่อาจลุกลามกลาย เปนมะเร็งลำไสใหญก็เปนได และการหลีกเลี่ยง ไมใหโรคอันไมพึงประสงคนี้มากล้ำกรายก็อยูที่ การทำใหระบบขับถายเปนปกติที่สุด โดยวิธีที่งาย ทีส่ ดุ ก็คอื การรับประทานอาหารทีม่ ไี ฟเบอร (Fiber) เพราะนอกจากจะมี ป ระโยชน โดยตรงต อ ระบบ ขับถายแลว ไฟเบอรหรือใยอาหารยังมีประโยชน อีกมากมาย ดังนี้ • ไฟเบอรมี 2 ชนิด ไดแก ชนิดที่ไมละลายน้ำ ซึ่ง สามารถหารับประทานไดจากเมล็ดพืช เชน รำขาว ถั่วเปลือกแข็งตางๆ โดยเสนใยชนิดนี้จะทำหนาที่ อุมน้ำ ทำใหรูสึกอิ่มเร็ว รวมทั้งไมทำใหเกิดอาการ หิวพร่ำเพรื่อ นอกจากนี้แลว เมื่ออยูในลำไสใหญ ใยอาหารจะจับตัวกับอุจจาระ ทำใหสามารถขับถาย ออกไดอยางสะดวกสบาย ชวยกวาดเมือกและ สารพิษภายในลำไสใหญใหออกมากับการขับถาย จึงชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็งลำไสใหญได • สวนเสนใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำไดนั้นจะทำ หนาทีช่ ว ยลดคอเลสเตอรอลในรางกาย เพราะเมือ่ อยูภายในกระเพาะอาหารแลวจะกลายเปนเจลที่มี ความหนืดและเกาะตัว มีผลใหรสู กึ อิม่ เปนเวลานาน ที่สำคัญคือชวยปองกันไมใหไขมันจากอาหารถูก ดูดซึมเขาสูรางกาย จึงชวยลดความเสี่ยงตอการ เกิดโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือด และ โรคหัวใจ โดยเสนใยชนิดนี้จะพบมากในขาวกลอง ขาวโอต ลูกเดือย และผลไมอยางแอปเปล สม หรือสมโอ • ทั้งนี้ แหลงอาหารที่อุดมดวยเสนใยพบไดใน มะเขือพวง ผักกระเฉด แครอต ขาวสาลี บุก ถั่วเมล็ดแหง และธัญพืชตางๆ เชน ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา รำขาว ลูกเดือย ขาวโอต ขาวกลอง ฯลฯ สวนผลไมที่มีเสนใยอาหารมาก ก็เชน สมโอ สม แอปเปล กีวี ผลไมตระกูลเบอรี สับปะรด ฝรั่ง และมะมวง เปนตน

RELATIONSHIP THE MYTH OF CRUSH เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ทำผิดพลาดใน เรื่องของการเลือกคนรักอีก ลองใช้ความผิด พลาดที่พบกันบ่อยเหล่านี้เป็นแนวทางใน การตัดสินใจที่จะคบหาใครสักคนดูสิ 1. รูปลักษณ์ ทำไมคุณถึงได้วางเรือ่ งรักของ คุณไว้บนพืน้ ฐานของหน้าตา ในเมือ่ สิง่ ทีค่ ณ ุ ต้องการจากคู่รักนั้นมีมากกว่าหน้าตาดีๆ ของพวกเขาแน่ 2. ความสูง เพราะความสูงไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ ใดๆ เลยว่าเขาจะเป็นคนอบอุน่ อย่างทีผ่ หู้ ญิง ทุกคนวาดภาพเอาไว้ 3. ศักยภาพ คุณไม่ควรเลือกคนจากศักยภาพ

ของเขาแต่เพียงอย่างเดียว เพราะนั่นไม่ได้ หมายความว่าเขาจะเป็นคนดี 4. ความมีอารมณ์ขัน การมีคนที่มีอารมณ์ ขันและสนุกสนานอยู่ด้วยทำให้ชีวิตของคุณ สดใสขึ้นได้ก็จริง แต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่า เมือ่ เวลาทีป่ ระสบปัญหาต่างๆ นัน้ เขาสามารถ ที่จะเปลี่ยนมาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังและ แก้ไขเรื่องที่เกิดได้หรือไม่ 5. ความตืน่ เต้นจากการคาดเดาไม่ได้ เพราะ ความตื่นเต้น น่าค้นหาในตัวของเขา อาจนำ คุณไปสู่เส้นทางชีวิตที่ไร้ความรับผิดชอบได้ มากกว่า 50%

เซ็ปเป บิวติ ดริง้ ค ขวดสีเขียวออน มีไฟเบอร 8,000 มก. ชนิดทีล่ ะลายน้ำได เทียบไดกบั กากใยจากสมโอ 2 ผล หรือสมเขียวหวาน 8 ผล แอลคารนทิ นี ชวยเรงกระบวนการเผาผลาญไขมัน


ALL ABOUT BIZ

26

BIZ LIFE

THE ROUTE OF FAITH วุฒิชาติ กัลยาณมิตร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ กระทรวง คมนาคม กับแนวคิดในการบริหารงานของระบบขนส่งมวลชน (บขส.) ทีแ่ ต่ละปีมปี ระชาชนใช้บริการรวมกันกว่า 40 ล้านคน ทัว่ ประเทศ

• คติที่ต้องยึดเป็นหลักในการทำงานก็คือ ‘ทำวันนี้ให้ดีที่สุด’ เพราะเราไม่รู้ ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อตั้งใจทำทุกอย่างให้ออกมาดี สิ่งนั้นก็จะส่งผลดี ให้แก่ชีวิตของเรา • ถึงแม้ว่าการสร้างการยอมรับจะเป็นเรื่องที่เหนื่อย แต่ผลจากความมุ่งมั่น ที่ได้มามันก็คุ้มค่า เพราะต่อไปเมื่อเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว สิ่งที่จะทำให้คน ยังพูดถึงเราอยูเ่ สมอก็คอื ความศรัทธาทีเ่ กิดจากการยอมรับในตัวเรา • บางครั้งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าจะระดับ ไหนก็ตาม อาจนำเอามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานที่เป็นประโยชน์ ได้เสมอ เราไม่ควรคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมองข้ามไป • ความคิดเห็นที่หลากหลาย เราไม่จำเป็นต้องเอามาใช้ทั้งหมด แต่ผมเชื่อ ว่าจากหลากหลายความคิดเห็นที่เสนอมา ต้องมีบางส่วนสามารถนำมา ปรับใช้ในการทำงานได้อย่างแน่นอน • การแก้ปัญหาที่ดีต้องรู้จักจัดกลุ่มประเด็นของปัญหาเสียก่อน ให้จัด ลำดับความสำคัญของปัญหาแล้วค่อยๆ แก้ไปทีละประเด็น ดูวา่ ปัญหาไหน มีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด ก็จัดการกับปัญหานั้นก่อน • ในองค์กรไม่มีการทำงานแบบ one man show ทุกคนต้องทำงานกันเป็น ทีม แต่ละคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ตัวหัวหน้าเองก็ต้องจัดการ บริหารทีมงานแต่ละทีมให้มีความสัมพันธ์กัน การมีส่วนร่วมถือเป็นเรื่อง สำคัญ เมื่อทีมเหนื่อย เราก็ต้องเหนื่อยกับเขาด้วย • เพราะ ‘ทีมงาน’ คือสิ่งที่จะพาให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็น องค์กรระดับเล็กหรือใหญ่ก็ตาม การทำงานกันเป็นทีมต้องอาศัยความ ร่วมมือร่วมใจกัน และให้ความสำคัญต่อหน้าที่ของตนเอง • ผู้นำองค์กรก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี การที่เราจะสอนลูกน้องให้ไม่ทำใน สิ่งที่ไม่ดี เราต้องไม่ทำสิ่งนั้นให้เขาเห็นเสียก่อน การเป็นแบบอย่างที่ดี เราต้องทุ่มเทให้พวกเขาเห็น ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตาม • การแก้ปัญหาที่เกิดจากระบบการจัดการแบบเก่าๆ และเป็นปัญหาที่เกิด กับการทำงานของเราโดยตรง วิธีแก้ไขก็คือ ต้องพูดคุยกับทีมงานและ ช่วยกันรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มี เพื่อเอาข้อมูลมาประเมินในการเตรียม ความพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

• ความเป็นมืออาชีพก็คือ วันนี้เราทำภารกิจของเราได้เป็นอย่างดี ไม่มีที่ติ หรือถ้าจะมีปัญหาก็ขอให้น้อยที่สุด ต้องกำหนดบทบาทของตัวเองให้ได้ รู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไร และจัดการอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดปัญหานั้นขึ้น มาอีก • คนรุ่นใหม่เขาถูกสอนให้คิดนอกกรอบ ซึ่งก็มีประโยชน์ ถ้าเราเอาแนว ความคิดใหม่ๆ ของพวกเขามาผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ของคน รุ่นเก่าได้ งานที่ได้ออกมาก็ต้องดีอย่างแน่นอน • คนดีคือคนที่มีพื้นฐานจิตใจที่ดี เวลาทำอะไรจะมีความทุ่มเท เสียสละต่อ หน้าที่ของตัวเองได้ถึงที่สุด และไม่คิดถึงผลประโยชน์ของตนเองมาก่อน เรื่องอื่น และผมเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาคนดีให้เป็นคนเก่งได้ • หัวหน้าควรสอนลูกน้องอยู่เสมอว่า ถ้าหากบริษัทนี้เป็นของพวกเขาเอง แล้ว เขาจะทำอะไรให้กับบริษัทได้อีกบ้าง หลังจากนั้นเราก็เอาความคิดที่ พวกเขาเสนอมา นำมาใส่กรอบ อันไหนทีท่ ำได้กท็ ำ อันไหนทีท่ ำไม่ได้กต็ อ้ ง ตัดออกไป ให้พวกเขาได้เห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรของ ตนเอง • ไม่ควรใช้ความคิดของตัวเองคนเดียวเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา แน่นอน ว่างานบริการมันจะมีปัญหาเข้ามาให้จัดการตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่ต้องมี ก็คือสติ เมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะมองเห็นทางออกของปัญหาเหล่านั้น • เราไม่สามารถปฏิเสธที่จะคบหรือร่วมงานกับคนบางประเภทได้ ถ้าพบว่า คนคนนั้นมีท่าทีที่จะสร้างปัญหาให้แก่องค์กรหรือกับตัวเราเอง ทางแก้ก็คือ เราต้องรักษาระยะห่างของเรากับเขาเอาไว้ • ความท้ า ทายของงานบริ ก ารก็ ค ื อ ต้ อ งทำให้ ผู ้ ท ี ่ ม าใช้ บ ริ ก ารทุ ก คน พึงพอใจกับสิ่งที่เขาได้รับไปจากเรา ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เต็ม 100% แต่ว่า ถ้าได้สัก 90% ก็ถือว่าดีมากแล้ว • นอกจากที่เราต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้คู่แข่งได้เห็นแล้ว สิ่งหนึ่งที่ สำคั ญ ก็ ค ื อ เราต้ อ งเดิ นตามคู ่ แข่ ง ขั นที ่ เขามี ศ ั ก ยภาพจริ ง ๆ อี ก ด้ ว ย ผมไม่อายที่จะนำสิ่งดีๆ ที่พวกเขาทำเอาไว้มาประยุกต์ใช้กับงานในองค์กร ของตัวเอง ตราบใดที่ทำไปเพื่อประโยชน์ขององค์กร

Hotel Vitale

บางครั้งการไปพักโรงแรมที่มีคนคอยมา บริการพร้อมสรรพในทุกสิ่งก็เป็นเรื่องที่น่า รื่นรมย์ แต่บ่อยครั้งการมีคนทำให้ทุกอย่าง ก็ทำให้เราพลาดเรื่องสนุกๆ ไปได้เช่นกัน อย่างเช่นคนที่ชอบเข้าครัว ที่ถึงแม้เชฟของ โรงแรมจะปรุงอาหารได้เลิศรสเพียงใด แต่ก็ อดไม่ได้ที่อยากจะเข้าไปดูขั้นตอนการเตรียม อาหารอันน่าตื่นเต้นก่อนที่จะออกมาเสิร์ฟ ในจานสวยอยู่ดี ดังนั้น โรงแรม Vitale ใน ซานฟรานซิ ส โก จึ ง จั ด เชฟส่ ว นตั ว ไว้ ให้ บริการสำหรับแขกที่อยากจะสนุกสนานกับ การทำครัว โดยบริการนี้ครอบคลุมตั้งแต่ การที่เชฟจะพาแขกไปเลือกซื้อวัตถุดิบใน ตลาดพื้นเมืองใกล้ๆ กับโรงแรม โดยคอย สอดแทรกวิธีเลือกซื้อของสดอย่างมืออาชีพ ไปด้วย จากนั้นพอกลับมาถึงโรงแรม เชฟ คนเดิมก็จะนำเอาวัตถุดิบที่เพิ่งช้อปมาไป ปรุงเป็นอาหารสำหรับ 2 ท่าน ซึ่งขั้นตอน การเตรียมอาหารนี้ แขกที่มาใช้บริการจะ เป็นคนเตรียมการด้วยตัวเอง แล้วมีเชฟคอย แนะนำอยู่ใกล้ๆ หรือไม่ก็ให้เชฟโชว์ฝีมือ อย่ า งเต็ ม ที ่ แล้ ว แขกก็ ค อยสั ง เกตการณ์ อย่างใกล้ชิดก็ไม่ผิดเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะ ได้อาหารที่อร่อยล้ำถูกลิ้นจากวัตถุดิบที่สด สะอาดแล้ ว แขกยั ง จะได้ สู ต รอาหารและ เทคนิคพิเศษจากเชฟมืออาชีพ เพื่อจะได้นำ กลับไปใช้เวลาเข้าครัวที่บ้านอีกด้วย ซึ่งถ้า จะมีบริการดีๆ อย่างนี้ในเมืองไทยบ้าง ก็น่า จะทำให้เสน่ห์ปลายจวักของใครหลายๆ คน พัฒนาขึ้นไปอีกมาก และบริการนี้ยังทำให้ เรารู้ว่า แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ง่ายๆ ที่หลาย คนอาจจะมองข้ า มไป แต่ ถ ้ า บริ ก ารด้ ว ย ความใส่ใจ ก็สามารถสร้างมูลค่าได้เหมือนกัน

BIZ QUOTE BIZ BOOK

โดดเด่นเหนือใคร! (Outstanding! 47 Ways to Make Your Organization Exceptional)

ผู้เขียน : John G. Miller ผู้แปล : จุฑามาศ สุคนธา ราคา : 230 บาท สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จอห์น จี. มิลเลอร์ เคยเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ชั้นนำที่ติด 500 อันดับบริษัทยอดเยี่ยม ของนิตยสาร Fortune หลายต่ อ หลายบริ ษ ั ท ถึ ง วั น นี ้ เ ขานำ ประสบการณ์จริงที่ได้มาถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้ โดยแบ่งเป็น 47 หัวข้อ ด้วยคำแนะนำง่ายๆ ในการ สร้างความโดดเด่นให้กับองค์กรของคุณ ทั้งเรื่องการ ให้บริการที่รวดเร็ว ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้ ความสำคั ญ ต่ อ พั น ธกิ จ และการปฏิ บ ั ต ิ ต นให้ สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร ที่เราคิดว่าน่าสนใจ มากก็คือ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะสร้างความโดดเด่นให้ กั บ องค์ ก รด้ ว ยผลประกอบการมหาศาลโดยไร้ ซ ึ ่ ง ความรับผิดชอบ และหลักธรรมาภิบาลที่ดี แต่ความ โดดเด่นที่ผู้เขียนหมายถึงนั้น เป็นความโดดเด่นในทุก มิ ต ิ ไม่ ว ่ า จะเป็ นด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม

เอาใจใส่ต่อคนในองค์กร หรือการรักษามาตรฐาน อย่างเช่นที่ปรากฏวิธีที่ 6 ที่ว่าด้วยการต่อสู้กับส่วน เกินทั้งในยามที่เกิดวิกฤตและโอกาส ซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘การขาย คื อ การปกปิ ด บาป ยิ ่ ง ขายได้ ม ากก็ ย ิ ่ ง ปกปิดบาปได้เยอะ... บาปที่องค์กรหลายแห่งกระทำ ลงไปคื อ การไม่ ใ ส่ ใ จเรื ่ อ งต้ นทุ น มองข้ า มความ สำคั ญ ของลู ก ค้ า เพิ ก เฉยต่ อ แนวโน้ ม ของตลาด ไม่นำพาสิง่ ทีล่ กู ค้าเสนอ... ในช่วงเวลาดีๆ เรามักหย่อนยานในเรื่องมาตรฐาน เราจะรู้สึกผ่อนคลายและหยุด ทำสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำได้และควรทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ บริ ษ ั ท เราเป็ น องค์ ก รชั ้ นนำ’ ไม่ เพี ย งแต่ ผู ้ บ ริ ห าร ระดับสูงเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับคนใน องค์กรทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการ ก้าวสู่ความโดดเด่นไปพร้อมๆ กันทั้งองค์กร

WHENEVER THERE IS A HARD JOB TO BE DONE I ASSIGN IT TO A LAZY MAN; HE IS SURE TO FIND AN EASY WAY OF DOING IT. Walter Chrysler, Founder of Chrysler Group


Books & Music. MIDYEAR SALE. 20-80%. เริ่มแบงปน!. 29 ก.ค. -1 ส.ค. นี้. 10 AM – 9 PM. ชั้น G โซน Grand Hall Hall. Esplanade รัชดา.

กิจกรรมเวที งาน a book Fair 2010 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ก.ค. 53 17.30 - 18.00 น. เปดงาน a book Fair 2010 18.00 – 18.30 น. สนทนา ‘Dream Share’ โดย 11 นักเขียน จากโครงการ กองทุนกูยืมเพื่อหนังสือทำมือ โดย สำนักพิมพอะบุก สนับสนุนโดย กระทิงแดง 18.30 – 19.00 น. มินิคอนเสิรตอะคูสติกจาก สิงโต นำโชค วันศุกร ที่ 30 ก.ค. 53 17.30 - 18.00 น. แนะนำหนังสือใหมจาก a book, polkadot หนังสือเดนๆ จาก 12 สำนักพิมพรับเชิญ 18.00 – 18.30 น. สนทนา ‘Career Share’ โดย วิชัย เจาของหนังสือ ‘สิ่งมีชีวิตในโรงแรม’ และ ภาณุมาศ ทองธนากุล เจาของหนังสือ ‘การลาออกครัง้ สุดทาย’ 18.30 – 19.00 น. มินิคอนเสิรตอะคูสติกจากวง The Jukks วันเสาร ที่ 31 ก.ค. 53 14.00 – 14.30 น. มินิคอนเสิรตอะคูสติกจากวง Charlie Salaway 14.30 – 15.00 น. สนทนา ‘Tokyo Share’ โดย พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล เจาของหนังสือ ‘Tokyo guggig shop’, เรียวตะ ซูซูกิ เจาของหนังสือ ‘ปลาดิบแดดเดียว’, กัลยยุทธพงศ นพคุณ เจาของหนังสือ ‘สิ่งแปลกปลอมในโตเกียว’ และ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล เจาของหนังสือ ‘Nihon Maroon (ญี่ปุนโตเต)’ 15.00 – 15.30 น. มินิคอนเสิรตอะคูสติกจากวง Link Corner 15.30 - 16.00 น. สนทนา ‘Share’ โดย ดีเจพี่ออย-นภาพร ไตรวิทยวารีกุล 16.00 - 16.30 น. โครงการ กองทุนกูยืมเพื่อหนังสือทำมือ โดย สำนักพิมพอะบุก สนับสนุนโดย กระทิงแดง

ADB 30 JULY 2010 fullpage.indd 1

16.30 – 17.00 น. มินิคอนเสิรตอะคูสติกจากวง Singular 17.00 – 17.30 น. สนทนา ‘Share’ โดย วงศทนง ชัยณรงคสิงห 17.30 – 18.00 น. สนทนา ‘Share’ โดย กาละแมร-พัชรศรี เบญจมาศ 18.00 - 18.30 น. มินิคอนเสิรตอะคูสติกจาก แสตมป-อภิวัชร เอื้อถาวรสุข เจาของเพลงฮิต ‘ความคิด’ วันอาทิตย ที่ 1 ส.ค. 53 14.00 – 14.30 น. มินิคอนเสิรตอะคูสติกจากวง Zubjury 14.30 – 15.00 น. มินิคอนเสิรตอะคูสติกจากวง ภูมิจิต 15.00 – 15.30 น. สนทนา ‘China Share’ โดย เบียร-อนุรักษ กิจไพบูลทวี เจาของผลงานแปล ‘เด็กชายเลขที่ 34’ (ไตหวัน) และ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ เจาของผลงาน ‘ฮองกงกึ่งสำเร็จรูป’ 15.30 - 16.00 น. ความคืบหนาโครงการดีๆ จาก Youth Venture สนับสนุนโดย กระทิงแดง 16.30 – 17.00 น. มินิคอนเสิรตอะคูสติกจากวง Better Weather 17.00 – 17.30 น. พูดคุยกับผูกำกับและนักแสดง จากภาพยนตร เรื่อง กวน | มึน | โฮ โดย ทรงกลด บางยี่ขัน 17.30 - 18.00 น. สนทนา ‘Girls Share’ โดย polkadot 18.00 – 18.30 น. มินิคอนเสิรตอะคูสติกจากวง Lonely Lego 18.30 – 19.00 น. ประกาศผล มอบรางวัล ‘เชียร’ และทุนสนับสนุน ในโครงการ กองทุนกูยืมเพื่อหนังสือทำมือ โดย สำนักพิมพอะบุก สนับสนุนโดย กระทิงแดง

หนังสือใหม โปรโมชั่น Buffet

5 ปก

666

บาท!

พิเศษสุด! แถมกระเปาซิป Limited Edition

‘Read Book, Look Good’

ฟรี!

7/27/10 3:17:02 PM


29

“It is not stress that kills us, it is our reaction to it.”

ไม่ใช่ความเคร่งเครียดหรอก ทีฆ่ า่ เรา หากแต่เป็นการโต้ตอบ ของเราต่อความเครียดนัน้ ต่างหาก -Hans Selye

“What is right is often forgotten by what is convenient.” สิง่ ทีถ่ กู ต้องจะถูกลืมไปด้วย สิง่ ทีส่ ะดวกสบาย -Bodie Thoene

“If we are incapable of finding peace in ourselves, it is pointless to search elsewhere.”

THE WORDS

“Success is simply a matter of luck. Ask any failure.” ความสำเร็จเป็นเพียงเรื่องของโชคช่วยเท่านั้น ถามคนที่ล้มเหลวคนไหนดูก็ ได้

-Earl Nightingale

ถ้าเราไร้ความสามารถที่จะค้นหาสันติในตัวเราเอง ก็ ไม่มีประโยชน์ที่จะไปค้นหาในที่อื่นใด -Francois de la Rochefoucauld

“It is better to have a heart without words than words without a heart!”

“The happy man is not he who seems thus to others, but who seems thus to himself.” คนที่มีความสุขไม่ได้ดูเป็นเช่นนั้นในสายตาคนอื่น แต่เป็นเช่นนั้นสำหรับตัวของเขาเอง

มีหวั ใจที่ไร้ถอ้ ยคำ ยังดีกว่า การมีถอ้ ยคำที่ไร้หวั ใจ -John Bunyan

-Publilius Syrus

“Not respecting yourself, is the same as committing suicide at a slow rate.”

การไม่เคารพตัวเอง คือสิ่งเดียวกับการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆ -นิรนาม

“Fashion is what you adopt when you don’t know who you are.” แฟชั่นคือสิ่งที่คุณรับเอามา เมื่อคุณไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร -Quentin Crisp


30

THE GUEST

เรื่ อ ง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

นานมาแล้วชาวไซบีเรียนในยุคโบราณเคยกล่าวไว้ว่า ‘If you don’t know the trees you may be lost in the forest, but if you don’t know the stories you may be lost in life. - ถ้าคุณไม่รู้จักต้นไม้ คุณอาจจะหลงทางในป่าใหญ่ แต่ถ้าคุณไม่รู้จักเรื่องเล่า บางทีคุณอาจจะหลงทางในชีวิต’ ถ้าคำกล่าวทีว่ า่ นีเ้ ป็นเรือ่ งจริง ชีวติ ของ หม่อมราชวงศ์ เฉลิมชาตรี ยุคล หรือ ‘คุณชายอดัม’ โอรสใน หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล คงจะไม่มีวันหลงทางเป็นแน่ เพราะเขาให้คำจำกัดความตัวเองว่า เขาคือ ‘นักเล่าเรื่อง’ “การเล่าเรื่องก็คือการผ่านประสบการณ์หนึ่งไปสู่คนอีกกลุ่มหนึ่ง แค่นั้นเองครับ สิ่งใดที่เราพบ เจอแล้วเราคิดว่าเราอยากเล่า ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องแล้ว ที่ต้องบอกว่าเป็นนักเล่าเรื่อง เพราะถ้าบอกว่า ผมเป็นนักเขียน เท่ากับว่าชีวิตของผมก็ต้องเขียนอย่างเดียว ถ้าเป็นนักทำหนัง ชีวิตของผมก็ต้องทำหนัง เป็นนักกายกรรม ชีวิตของผมก็ต้องเล่นกายกรรม แต่ปัญหาคือผมไม่ใช่สักอย่างเลย ผมไม่ได้ทำอะไรเป็น ชิ้นเป็นอัน แต่สิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วมันคือการเล่าเรื่อง ผมเล่าทุกวัน ไม่ว่าจะสื่อไหนก็ตาม ทั้งการเขียน การถ่ายภาพ หรือการเล่นทวิตเตอร์” ทุกวันนี้คุณชายอดัมทำหน้าที่เล่าเรื่องผ่านสื่อหลายๆ สื่อ ทั้งเว็บไซต์ FukDuk.tv ที่เป็นสถานี โทรทัศน์ออนไลน์ เว็บบล็อกทั้ง 9 เว็บ แมกกาซีนออนไลน์ รวมถึงรายการสดทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทุกสื่อ ที่ว่ามานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อทางเลือกทั้งสิ้น ซึ่งเขาเล่าถึงที่มาให้เราฟังว่า “หลังจากเรียนจบทางด้าน Film and TV Production จากออสเตรเลีย ผมก็กลับมาที่เมืองไทย แล้วมานั่งคิดว่าผมจะทำอะไรดี ผมนั่งถามตัวเองว่าผมรู้จักอะไรดีที่สุด ซึ่งในชีวิตผมรู้จักอยู่สองอย่าง คือผมอยู่ในโลกไอทีตลอดเวลา เล่นคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ประถม ผมรู้จักการสร้าง community ผมเคยมี ไดอารีที่มีคนตามวันละ 3,000 กว่าคน ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเยอะมาก และรู้จักความต้องการของคนใน สังคมออนไลน์เป็นอย่างดี ส่วนอีกอย่างที่ผมรู้จักดีก็คือการทำสื่อ แล้วก็เริ่มเปิด FukDuk.tv ซึ่งตอนเปิด มั่นใจว่าจะไม่มีคนดูแน่ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างคนดูไม่ได้ ที่ว่าไม่มีคนดูแน่ๆ เพราะเราเริ่มต้น จากการที่มันไม่มีตลาดเลย แล้วการที่เคยมีตลาดมาก่อน ข้อดีของมันก็คือ เราไม่มีคู่แข่ง ไม่มีกรอบ ผมยังสามารถ say yes say no ได้ตามสบาย เพราะฉะนั้น นี่คือ Blue Ocean ของผม คือสนามที่เรา กระโจนไปแล้วมีความสุข” วัย 24 ปี ของใครหลายคนอาจจะหมายถึ ง การเริ ่ ม ต้ นชี ว ิ ต ทำงานกั บ บริ ษ ั ท ชื ่ อ ดั ง เพื ่ อ หา ประสบการณ์ แต่สำหรับคุณชายอดัม วัย 24 ปี ของเขา หมายถึงการสร้างธุรกิจของตัวเอง ซึ่งมีรากฐาน มาจากความเชื่อล้วนๆ “สิ่งที่ผมอยากทำคือการเล่าเรื่องที่อยากจะเล่า ที่ FukDuk ทำมาตลอดก็คือ เราอยากจะเล่า เรื่องที่ให้อะไรกับคนดู ในขณะเดียวกันมันก็ต้องสนุกด้วย ซึ่งยังไม่มีคนอื่นทำอย่างที่ผมคิดเท่านั้นเอง เพราะทุกวันนีท้ กุ สือ่ ก็ยงั ต้องมีโฆษณาแฝง ทุกคนยังต้องจับดารามาทำโน่นทำนี่ ทุกคนยังต้องทำทอล์กโชว์ รูปแบบเดียวกันหมด อย่างอาจารย์ที่สอนผมอยู่ที่ออสเตรเลีย เขาเป็นโปรดิวเซอร์ของ Big Brother ออสเตรเลีย ด้วย เขายังต้องยอมให้ผู้หญิงมาแก้ผ้าแล้วไปกระโดดต่อหน้ากล้องเพื่อจะให้คนโหวตเลย ซึ่งเขาบอกว่าเขายอม เพราะมันได้เงิน แล้วก็สอนพวกผมว่า ถ้าคุณมีโอกาสในชีวิตที่จะทำได้ดีกว่านี้ ก็ทำไปซะ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบนี้ล่ะ ก็ต้องจับคนมาแก้ผ้าวิ่งหน้ากล้อง ขนาดตอนนี้เขาอายุ 70 หัวหงอกทั้งหัวแล้วนะ ซึ่งมันเป็นสัจธรรม เมื่อผมมีโอกาสผมก็ขอทำเองดีกว่า แต่ถ้ามีคนอื่นทำ ผมก็คง ไปแจมกับเขาแล้วล่ะ” ทุกคนรู้ดีว่าการทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย คุณชายอดัมก็เป็นหนึ่งคนที่รู้ซึ้งถึงความจริงข้อนี้เป็น

อย่างดี หลายคนอาจจะมองว่าจุดอ่อนของเขาคืออายุที่ยังน้อย แต่สำหรับเขา มันคือจุดแข็งที่ทำให้เขา ข้ามผ่านอุปสรรคทั้งหลายมาได้ “ข้อดีของการทำธุรกิจตั้งแต่อายุน้อยๆ ก็คือ ผมสามารถล้มได้บ่อยกว่าคนอื่น เพราะคนเรา ยิ่งแก่ก็ยิ่งล้มยาก ไม่ชอบล้ม จะ play safe ทำอะไรก็ขอปลอดภัยไว้ก่อน แต่ผมล้มบ่อยมากเลย เจ็บตัว ประจำ โดนทุกวัน อย่างเรื่องที่ไม่มีทุนก็เหมือนกัน ปีที่แล้วผมมีทีมงาน 70 คน ตอนนี้ผมมี 23 คน นี่คือ ล้มทั้งยืน หรือเวลาที่ผมไปหาลูกค้า เขาก็จะถามว่าผมทำอะไรมาก่อน ผมบอกว่าผมทำอินเทอร์เน็ตทีวี มาก่อน ผมอยากจะรับจ้างทำโฆษณา เขาก็บอกว่าผมไม่เคยทำโฆษณาทางทีวีมาก่อน ผมไม่เหมือน บริษัทโฆษณาทั่วไป นี่คือล้มทั้งยืน นี่คือโอกาสที่ผมได้ล้มมากกว่าคนอื่น การได้ล้มบ่อยๆ ทำให้เราได้ เรียนรู้ ได้เห็นปัญหา ได้แก้ไขปัญหา แต่แก้ของเรากับแก้ของคนอื่นไม่เหมือนกัน คนอื่นอาจจะแก้ปัญหา ด้วยการเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้น จนเขาอยู่ในระบบเหมือนคนทั่วไป แต่ผมจะหาวิธีอื่นที่ยิ่งแตกต่างออกไป เพราะผมเชื่อในสิ่งที่ผมทำ” ในฐานะที่เป็นโอรสของ หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล หรือ ‘ท่านมุ้ย’ บุคคลสำคัญของวงการ ภาพยนตร์ไทยที่ใครๆ ก็ต่างให้ความเคารพ สิ่งที่คุณชายอดัมย่อมจะหนีไม่พ้นก็คือ คำถามที่มักจะ เชื่อมโยงเขากับท่านมุ้ยเข้าด้วยกัน แต่เมื่อเราถามถึง เขากลับตอบด้วยทีท่าสบายๆ ว่า “ผมไม่เคยเบื่อการเชื่อมโยงอันนี้นะ เพราะที่ผมไปเรียนด้านภาพยนตร์ก็เพราะได้ดูหนังเรื่อง เสียดาย เชื่อมโยงก็ดีแล้ว เพราะคุณไม่เคยเกิดเป็นลูกท่านมุ้ยคุณก็คงไม่รู้ นั่นคือปัญหาใหญ่ของคน ทั่วไป เพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้น คำถามที่ผมต้องเจอทุกครั้งเลยก็คือ ท่านพ่อช่วย ผมหรือเปล่า แล้วเขาก็คาดหวังว่าจะได้คำตอบประเภทที่ว่า ไม่ได้ช่วยหรอก ผมทำด้วยตัวผมเอง แต่ผม เลือกที่จะตอบว่า ท่านพ่อช่วยผมทุกอย่างเลย ท่านพ่อผมเป็นพ่อที่ดี ไม่เหมือนพ่อคนอื่น ผมรู้สึกเสียใจ ที่พ่อคนอื่นไม่ได้ทำเช่นนั้น เวลาฟังสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าเขายืนด้วยขาของตัวเอง ผมรู้สึกว่าพ่อของ พวกเขาทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ทำหน้าที่บกพร่องในการเป็นพ่อแม่ที่ดี ผมก็บอกไปอย่างนั้นเลยว่าพ่อแม่ ของผมทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือลูกให้ได้ดีตามที่เขาต้องการจะเป็น แล้วผมก็ถามกลับไปว่า มันจริงหรือเปล่าล่ะ ที่พ่อแม่ควรจะช่วยลูก พี่น้องควรจะช่วยเหลือกัน กลายเป็นว่าเขาถามเอง แล้วก็ อยากจะได้คำตอบแบบที่เขาคิดเอง ซึ่งผมเจอบ่อยมาก” สุดท้าย ในฐานะนักเล่าเรื่องที่เข้าใจถึงพลังของเรื่องที่จะเล่าเป็นอย่างดี คุณชายอดัม บอกเราว่า การเล่าเรื่องให้มีพลังไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านักเล่าเรื่องคนนั้นจะเป็นใคร ไม่ได้อยู่ที่โปรดักชันอลังการ เพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีได้ “สิ่งที่จะเล่ามันจะมีพลังก็ต่อเมื่อคนคนนั้นอยากที่จะเล่า การเล่าเรื่องที่ดี คือการที่เรามีแรงกล้า มีความปรารถนาที่จะเล่า ภาพสงครามถึงเป็นภาพที่เรารู้สึกสะเทือนใจ ไม่ใช่เพราะว่าภาพมันแรง ถ้าจะ ถ่ายศพไปถ่ายที่โรงพยาบาลก็ได้ แต่ความแรงของมันอยู่ตรงที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกร่วมไปกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภาพมันถึงมีพลังมาก เพราะเขามีความรู้สึกร่วม แล้วเขาอยากจะถ่ายเป็นภาพออก มาเพื่อที่จะได้ให้สาธารณชนได้รับรู้ นั่นคือความอยากของสื่อที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ทำได้นะ แต่เขาแค่ ห่วงความรับผิดชอบมากเกินไปมั้ง เพราะเขาต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน ต้องมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่ง จริงๆ แล้วมันไม่เห็นเกี่ยวเลยนะ ผมมีมือถือเครื่องเดียว ผมก็สามารถเล่าเรื่องได้แล้ว ไม่เห็นยากเลย กรอบของเขาอยูต่ รงทีเ่ ขาคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบอะไรมากมาย จนกระทัง่ เขาไม่สนเรือ่ งอืน่ เพราะคนพวกนัน้ เห็นแก่ตัวเกินไป เห็นแก่ตัวเกินกว่าที่ตัวเองจะได้ทำอะไร แค่นั้นเอง”

ËÅÒ¡ËÅÒÂ¤Ó ·Õèà¡Ô´¢Öé¹µÅÍ´àʶÒÁ Œ¹·Ò áË‹§¤ÇÒÁÃÑ¡ § ÃÐËÇ‹Ò§ªÒÂ-ËÞ »ÃÐà´ç¹àÃ×èͧ¨ÃÔ§ Ô§ ¢Í ·Õèã¤Ãæ ¡çÍÂÒ¡Ã §ã¨ ÙŒ

ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ àÇÅÒ 18.00-18.30 ¹. ·Ò§ Modernni ne TV ¼ÅÔµâ´Â ºÃÔÉÑ· ÍԹ䫷 ÍÔ¹ â¿ ¨Ó¡Ñ´


a day BULLETIN issue 106  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you