Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

25 DEC 2017

519 518 517


02

ความเรียบง่ายของคอนเซ็ปต์ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ เครื่องส�าอางอย่าง Glossier

seleCTeD

liFe ชวนเหล่าคนเหงามาเคานต์ดาวน์สู่ปี 2018

519 518 517

รวมไอเทมสุดเก๋ต้อนรับสีแห่งปี 2018

25 DEC 2017

ConneCTing The DoTs

TODAY EXPRESS

ถึงเรือ ่ งราวทีผ ่ า่ นมาตลอดปี 2017

PRESENTS

ร่วมสนทนากับ เฌอปราง อารียก ์ ล ุ

BEHIND THE COVER

CONTENTS

The ConversaTion

อย่างโดดเดี่ยวสไตล์หว่องกาไว

BreaThe in

I S S U E 518 25 DEC 2017

ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของความรัก และความสัมพันธ์

BreaThe ouT เมื่อความเพิกเฉยสร้างความเจ็บปวดอย่างโหดร้าย ได้มากกว่าความรู้สึกไม่รัก

speCial inTerview พูดคุยกับ ‘วี’ - ปวริศา ชุมวิกรานต์ ผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด LINE MOBILE ประเทศไทย

เฌอปรางน่ารักจนช่างภาพของเรายากทีจ่ ะหักห้ามใจ ในการรัวชัตเตอร์ เราเซตสตูดโิ อให้เป็นห้องส่วนตัวของเด็กสาว ในฤดูหนาว ก่อนจะเข้านอนในคืนคริสต์มาสอีฟ เธอจะฝันถึง อะไร เธอจะตัง้ ความหวังกับชีวต ิ ในปีหน้าว่าอย่างไร ภาพออกมา อบอุ่นนุ่มนวลตามที่วางแผนกันไว้ จนกระทั่งการพูดคุย เสร็จสิ้นลง ก่อนจะลาจากกัน เราควักกล้องโพลารอยด์ ขึ้นมาชักภาพสุดท้ายเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก เธอวิ่งมาขอดู ด้วยความตืน ่ เต้น แล้วหยิบปากกาขึน ้ มาเซ็นชือ ่ ให้ แล้วมันก็ กลายเป็นภาพถ่ายทีส ่ มบูรณ์ทส ี่ ด ุ ในวันนัน ้ ถึงแม้จะไม่คมชัด และไม่มีการโพสท่าใดๆ แต่มันเป็นภาพเดียวที่อัดแน่น ไปด้วยเรือ ่ งราวชีวต ิ การเป็นไอดอลสาวน้อยแห่งปี 2560 เรา ตัดสินใจใช้ภาพนีเ้ ป็นหน้าปกอย่างไม่ลงั เลสงสัย และอยากให้ a day BULLETIN ปกนี้เป็นของขวัญให้กับผู้อ่านทุกคน

กับการบริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบดิจิตอล

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการที่ปรึกษา นิภา เผ่าศรีเจริญ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา/บรรณาธิการบริหาร วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบทความ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล กองบรรณาธิการ ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ พัทธมน วงษ์รัตนะ นักเขียน/ประสานงาน ตนุภัทร โลหะพงศธร บรรณาธิการภาพ คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง หัวหน้าช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ช่างภาพ ภาสกร ธวัชธาตรี รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล บรรณาธิการศิลปกรรม พงศ์ธร ยิ้มแย้ม ศิลปกรรม ชยุตม์ คชโกศัย สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ ฐิติชญา อนันต์ศิริภัณฑ์ พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง บรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ มิ่งขวัญ รัตนคช กองบรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ จักริน อินต๊ะวงค์ ผู้ จั ด การฝ่ า ยดิ จิ ต อลมี เ ดี ย ธนาคาร จั น ทิ ม า ผู้ ป ระสานงานฝ่ า ยดิ จิ ต อลมี เ ดี ย สิ ริ น ารถ อิ น ทะพั น ธุ์ ผู้ ช� า นาญการฝ่ า ยดิ จิ ต อลมี เ ดี ย กะรั ต เพชร บุ ญ ลั ก ษณ์ ศิ ริ ที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยโฆษณา ศรวณี ย์ ศิ ริ จ รรยากุ ล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา มนัสนันท์ รุ่งรัตนสิทธิกุล 08-4491-9241 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-1639-1929, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 09-4415-6241, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ภรัณภพ สุขอินทร์ 08-9492-3444, ชินวัฒน์ เฟื้องฟู 09-4353-9639, ณัฐเศรษฐ ใหม่เมธี 08-1886-9569 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม นักศึกษาฝึกงาน ภาณุทัช โสภณอภิกุล ผู้ ผ ลิ ต บริ ษั ท เดย์ โพเอทส์ จ� า กั ด เลขที่ 33 ซอยศู น ย์ วิ จั ย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพฯ 10310 ติ ด ต่ อ กองบรรณาธิ ก าร โทร. 0-2716-6900 อี เ มล contact@adaybulletin.com เว็บไซต์ www.adaybulletin.com, www.daypoets.com, www.godaypoets.com


a day bulletin

Database

04

เรื่อง : ตนุภัทร โลหะพงศธร ภาพ : สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ

How Green Is Your natural ( or artIfIcIal )

ที่มา : www.realchristmastrees.org, www.mcta.org, www.agmrc.org, www.pnwcta.org

Christmas tree? ต้นคริสต์มาสหรือต้นสนสีเขียวสดทีไ่ ด้รบ ั การตกแต่งด้วยดวงไฟหลากสีสน ั นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจ�าเทศกาลคริสต์มาสแล้ว ยังช่วยสร้าง บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ คนทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา จึงนิยม ประดับต้นคริสต์มาสทั้งที่บ้านและตามสถานที่ส�าคัญต่างๆ ส่งผลให้การเลือกซือ ้ ต้นคริสต์มาสระหว่างต้นสนธรรมชาติกบ ั ต้นสน พลาสติ ก สั ง เคราะห์ ก ลายประเด็ น ทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ชาวอเมริกน ั เริม ่ ให้ความสนใจมากขึน ้

ปั จ จุ บั น ต้ น คริ ส ต์ ม าปลอม ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือต้น คริสต์มาสทีผ ่ ลิตจากพลาสติก สังเคราะห์ โดย 80% ของจ�านวน ต้ น สนปลอมทั่ ว โลกผลิ ต ใน ประเทศจีน

80%

• ทัว่ สหรัฐอเมริกามีพนื้ ทีเ่ พาะปลูก

ต้ น ส น ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ เ ก็ บ เ กี่ ย ว ในเทศกาลคริสต์มาสรวม 350,000 เอเคอร์ หรือประมาณ 885,500 ไร่ โดยต้นสน 1 เอเคอร์ จะผลิตก๊าซ ออกซิ เ จนที่ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอต่ อ ความต้องการของคนจ�านวน 18 คน ต่อวัน

18

1958

จ�านวนต้นคริสต์มาสทีจ่ า� หน่ายได้ ต่อปีในสหรัฐอเมริกา (หน่วย : ล้านต้น)

ต ล อ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ข น ส่ ง ต้ น คริ ส ต์ ม าสปลอม ท� า ให้ เ กิ ด การปล่ อ ย ก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาล และเพื่อ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด จึงจ�าเป็นต้องใช้ซ�้าอย่างน้อย 10 ปี แต่อายุ การใช้ ง านเฉลี่ ย ของต้ น คริ ส ต์ ม าสปลอม มีเพียง 6-7 ปีเท่านั้น

10

ในอดีตชาว อเมริกันจะตัด ต้ น สนในป่ า ใกล้ พืน ้ ทีอ ่ ยูอ ่ าศัยเพือ ่ น�ามา ประดับเป็นต้นคริสต์มาส แต่ปัจจุบันมีการท�าไร่ปลูกต้นสนโดยเฉพาะ เป็นเกษตรกรรมรูปแบบหนึง่ เช่ น เดี ย วกั บ การปลู ก พื ช ผลอย่ า งข้ า วโพด โดยต้ น สน ธรรมชาติใช้เวลาเฉลี่ย 7 ปี เพื่อเจริญเติบโตให้ล�าต้นสูง ตามมาตรฐานพร้อมตัดจ�าหน่าย

7

ต้นสนธรรมชาติ ต้นสนปลอม

ต้นคริสต์มาสปลอมถูกประดิษฐ์ขึ้น ในประเทศเยอรมนี ช่วงศตวรรษที่ 19 โดยใช้ ข นห่ า นพ่ น สี เ ขี ย วเลี ย นแบบใบ ต้นสน หลังจากนั้นไม่นานก็ได้รับความนิยม อย่ า งมาก จนในปี 1930 เริ่ ม มี ก ารผลิ ต ต้ น คริ ส ต์ ม าสปลอมในประเทศอั ง กฤษ โ ด ย โ ร ง ง า น ผ ลิ ต แ ป ร ง ขั ด ห้ อ ง น�้ า ส่ ว น สหรั ฐ อเมริ ก าเริ่ ม ผลิ ต ครั้ ง แรกปี 1958 โดยใช้ อะลูมิเนียมเป็นวัสดุหลัก

ปี 2011

2012

2013

2014

2015

2016

30.80

24.50

33.02

26.30

25.90

27.40

9.50

10.90

14.70

13.90

12.50

18.60

issue 518 25 DEC 2017


a day bulletin

AGENDA

06

เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์

แต่เราอยากมาชวนดูด้านมืดเล็กๆ ในช่วงเวลาพิเศษนี้ เพราะระหว่างทีค่ นทัว่ ไป จุดพลุเฉลิมฉลอง จัดปาร์ตกี้ บั คนทีร่ กั ในช่วง คริสต์มาส นีเ่ ป็นช่วงเวลาทีก่ ารพนันออนไลน์ คึกคักและบูมสุดๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม กีฬา ที่ช่วงนี้ของปีลีกกีฬาจะวางตาราง ให้ ที ม ใหญ่ ๆ มาฟาดฟั น เรี ย กยอดคนดู ทั่วโลก ยกตัวอย่างกีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ลีก มีแมตช์บ็อกซิงเดย์ไว้เอาใจคอบอล หรือ แม้ แ ต่ กี ฬ าเอ็ น บี เ อก็ มี ที ม เต็ ง ถู ก จั บ ให้ แข่งขันกันเพื่อให้แฟนๆ กีฬาทั่วโลกได้ดู แต่ เ อ๋ ? มั น มี จ ริ ง หรื อ นี่ เ มื อ งไทย เมืองพุทธนะ มีการพนันได้อย่างไร เรารับไม่ได้ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องแปลก การพนันกับกีฬาเป็น สิ่งที่มาคู่กันมานาน สมัยเด็กๆ ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ผูเ้ ขียนไปตัดผมทรงนักเรียน ยังเห็น คนมารวมตัวเชียร์มวยในร้านตัดผมเล็กๆ แน่นขนัด ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวและคิดว่า บรรยากาศเฮฮาที่แต่ละคนสุดอินนั้นสนุกดี แต่พอโตขึ้นมาถึงเก็ตว่า อ๋อ นั่นมันวงพนัน ที่เขาเรียกว่า ‘มวยตู้’ นี่หว่า เวลาผ่ า นไป เทคโนโลยีเ ชื่อ มโลก ออนไลน์เข้ากับชีวติ เราในทุกวินาที โลกของ การพนันเปลี่ยนไปมหาศาล เกิดเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน และช่องทางพนันออนไลน์ มหาศาลเข้ามาเสิรฟ์ เราถึงหน้าจอ แน่นอนว่า การก�ากับควบคุมดูแลทางกฎหมายเป็น เรื่องที่ยากเป็นเท่าทวีคูณ ในปี 2015 มีผลส�ารวจข้อมูล ระบุว่า

NUMBER

ตลอดทัง้ ปี 2015 มูลค่าของการพนันออนไลน์ โฟกัสเฉพาะแค่ในอุตสาหกรรมกีฬานั้นสูง ถึง 700-1,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ เทียบเท่ากับ GDP ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ทั้งประเทศเลยทีเดียว มีหลายคนตัง้ ข้อสงสัยและน�าเสนอว่า ประเทศไทยควรท�าการพนันให้ถกู กฎหมาย หรือยัง? ฟากหนึ่งสนับสนุนแบบสุดตัว ไหนๆ ก็ตามจับกันไม่หมดอยูแ่ ล้วก็ปลดล็อกให้สม เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย เก็บรายได้ จากภาษีบาปพวกนี้เลยละกัน พร้อมให้ เหตุ ผ ลว่ า นอกจากรายได้ ท างตรงที่ เ พิ่ ม มาจากภาษี ยั ง มี ร ายได้ ท างอ้ อ มจาก การกระตุน้ การท่องเทีย่ วการจับจ่ายอีกด้วย อีกฟากหนึ่งกลับไม่เห็นด้วย และมี ความเชื่อว่าโอกาสที่ได้ไม่คุ้มเสีย ธุรกิจ การพนันมาพร้อมกับการฟอกเงิน ยาเสพติด ความรุนแรงจากอิทธิพลในท้องถิ่น การหา รายได้เข้ารัฐควรเป็นเรือ่ งรองจากสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของประชาชน ทั้ ง สองฝั ่ ง ล้ ว นบาลานซ์ อ ยู ่ บ น ผลประโยชน์ที่จะได้หรือสูญเสีย อย่างนั้น ลองมาดูเคสตัวอย่างที่ชัดที่สุดจากเมือง แห่งการพนันอย่าง Las Vegas (เมืองแห่ง บาปในค�าเรียกของคนอเมริกัน) ดูบ้าง ที่นี่ เรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักพนัน และเป็น เมืองที่สร้างขึ้นจากการพนันโดยแท้ สามารถท�าให้เกิดเมืองขนาดใหญ่

ในพื้นที่ทะเลทรายที่แทบไม่มีคนอาศัยอยู่ และท�าให้ธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจส่งออก การบริการแบบถูกกฎหมายมาตัง้ แต่ปี 1931 แต่ที่น่าสังเกตคือการที่อุตสาหกรรมหลัก ดัง้ เดิมของรัฐเนวาดาอย่างการท�าเหมืองแร่ และการเลี้ยงวัว กลับไม่มีเงินทุนไหลเข้าไป เติ ม เต็ ม และขยายตั ว ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วใช้ เ งิ น ไปกั บ การพนั น หมด ไม่ได้ไหลไปหาธุรกิจท้องถิ่นดั้งเดิมจริงๆ เพราะเงินที่ไหลมาไม่ได้สร้างความมั่งคั่ง ใหม่ให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งมีค�าเรียกในทาง เศรษฐศาสตร์ว่า ‘การกินเนื้อตัวเองของ ชุมชน’ หรือ Cannibalization ธุ ร กิ จ จากการพนั น มาพร้ อ มกั บ การสร้ า งโอกาสและท� า ลายโอกาสไป พร้อมๆ กัน คงต้องถามว่าหากสุดท้าย ประเทศไทยเดินไปถึงจุดนั้นจริง ที่ไม่ว่า จะท� า ให้ ก าสิ โ นหรื อ การพนั น ออนไลน์ ถูกกฎหมาย เราจะพร้อมแลกการพัฒนา ที่สุดโต่ง พร้อมทิ้งคุณค่าดั้งเดิมที่มีอยู่ไป หรือไม่ แต่ ก ่ อ นถึ ง จุ ด นั้ น อยากรบกวน พี่ ม าร์ ก ซั ก เคอร์ เ บิ ร ์ ก เอาสปอนเซอร์ เว็บพนันออนไลน์ที่โผล่มาหน้าเฟซบุ๊กผม แทบทุกวันออกสักที ต้องบอกจากใจจริงว่า ผมเสียโอกาสในการส่องสาวไปหลายวินาที เลยครับ

Oscar Wilde

www.quotespeak.com

The Legality of Online Gambling

เทศกาลคริสต์มาสในความเข้าใจของคนทั่วไปคือโอกาสพิเศษในการเฉลิมฉลอง ที่ฝรั่งให้ค่ามากกว่าวันขึ้นปีใหม่ เสียด้วยซ�า้ ประเทศไทยเองก็ใช่นอ ้ ย เทศกาลนีส ้ ร้างผลกระทบในหลายๆ มิติ ทัง ้ การกระตุน ้ เศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอย ห้างร้านต่างๆ ไปจนถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ต่างส่งโปรโมชันลดราคามาแข่งขันกันยกใหญ่

“ มันคงจะดี หากคุณ สามารถหา รายได้จาก ช่องทาง ที่แน่นอน มากกว่าการไปเสี่ยงดวง จากความหลงใหล ของตัวเอง ”

ที่มา : http://www.infographicspedia.com/online-gambling-market-growth-infographic

10.3% 2011

2012

2013

2014

16.6%

9.4% 2010

15.6%

8.5% 2009

14.3%

8.4%

25 DEC 2017

2008

12.5%

issue 518

การพนันบนมือถือ ในปี 2017 สูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอัตราการเติบโตต่อปีดังนี้

2015

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0


07 Art

www.catdumb.com

In case yOu mIssed IT! ข่าวรอบโลกปลายสัปดาห์ ที่คุณอาจพลาดไป! ANIMAl

www.baanna-energy.com

EnvironmEnt

www.thebostonpilot.com

CulturE

PEoPlE www.bbc.com

www.huffingtonpost.com

EConomiCs www.un.org

Who : แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา What : หลังจากที่ นาย Caleb Wadman ได้บุกเข้าไปช่วยชีวิตเจ้ากระต่ายน้อยจากไฟป่า ทีก ่ า� ลังโหมกระหน�า่ และลุกลามสูถ ่ นนสายใหญ่ในตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ล่าสุดทัง ้ สอง ได้กลับมาพบกันอีกครั้งที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าแคลิฟอร์เนีย ภายหลังที่เจ้ากระต่ายได้รับ การรักษาแผลไฟไหม้บริเวณหูและขาจนกลับมาแข็งแรงปลอดภัยในที่สุด

ARt

ENVIRONMENt

CUltURE

ECONOMICs

PEOPlE

Who : Los Angeles County Museum of Art (LACMA), What : LACMA ผุดไอเดียสุดเจ๋ง เปิดให้คนรักศิลปะเข้าชมงานศิลป์ ชิน้ ส�าคัญของโลก แถมยังสามารถ ดาวน์ โ หลดผลงานที่ ชื่ น ชอบ มาเป็ น วอลเปเปอร์ โ ทรศั พ ท์ หรื อ หน้ า จอคอมได้ แ บบฟรี ๆ เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ คุณจะอยูบ่ า้ น หรือนัง่ ท�างานอยูท่ ไี่ หนก็สามารถ เข้าไปโหลดงานศิลป์จากศิลปิน ในดวงใจที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัด เป็นหมวดหมู่ไว้กว่า 20,000 ชิ้น

Who : BAIC Motor บริ ษั ท กลุ่มธุรกิจยานยนต์ ประเทศจีน What : ประกาศเจตนารมณ์ ยุตกิ ารผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์ ทีใ่ ช้นา�้ มันเป็นเชือ้ เพลิงภายในปี 2020 ส�าหรับกรุงปักกิง่ และภายใน ปี 2025 ส�าหรับทั่วประเทศจีน เพือ่ ตอบรับนโยบายของรัฐบาลจีน ทีต่ อ้ งการลดมลภาวะทางอากาศ โดยจะเพิม่ ก�าลังการผลิตรถยนต์ พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงาน สะอาดทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม กว่าน�า้ มันเชือ้ เพลิง

Who : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, นครรัฐวาติกัน What : จัดพิธีเปิดไฟประดับ ต้นคริสต์มาสประจ�าปี 2017 โดย ต้นคริสต์มาสอายุประมาณ 60 ปี ต้นนี้ มีถิ่นก�าเนิดจากประเทศ โปแลนด์ และมี ค วามสู ง ราว 21 เมตร แม้ ว ่ า ส่ ว นยอดสุ ด จะขาดหายไปเนือ่ งจากถูกฟ้าผ่า เมื่อหลายปีก่อนก็ตาม บริเวณ ใกล้เคียงกันยังมีประติมากรรม จ�าลองการประสูติของพระเยซู ซึ่งจัดแสดงถึงวันที่ 7 มกราคม 2561

Who : ส�านักงานกิจการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง สหประชาชาติ (UNDESA) What : เผยแพร่รายงานคาดการณ์ สถานการณ์ แ ละทิ ศ ทางของ เศรษฐกิจโลกในปี 2018-2019 โดยระบุ ว ่ า มี อั ต ราการเติ บ โต เท่ากับ 3% ปรับเพิม่ สูงขึน้ 0.6% เมือ่ เปรียบเทียบกับ 2017 ซึง่ ถือเป็น สถิติที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011 หมายความว่ า ภาพรวมของ เศรษฐกิจ ปีหน้าจะปรับฟื้นตัว ดีขนึ้ น�ามาซึง่ โอกาสทางการค้า และการลงทุนมากยิง่ ขึน้

Who : บริษทั ไทเซ ประเทศญีป่ นุ่ What : บริษทั รับท�าความสะอาด แห่งนี้ก�าลังพัฒนาแผนใช้โดรน บิ น ทั่ ว ส� า นั ก งาน เพื่ อ กดดั น พนักงานทีก่ า� ลังท�างานล่วงเวลา ให้เลิกงานและกลับบ้านพักผ่อน แผนการนี้ นั บ เป็ น การขานรั บ ต่ อ นโยบายแก้ ไ ขวั ฒ นธรรม การท� า งานหนั ก เกิ น เหตุ ข อง รัฐบาลญีป่ นุ่ ซึง่ จะเริม่ ต้นการใช้ โดรนทีพ่ ฒ ั นาขึน้ โดยเฉพาะตัวนี้ ในเดือนเมษายนปีหน้า และหาก ประสบความส�าเร็จก็จะน�าโดรน ออกมาวางจ�าหน่ายต่อไป


a day bulletin

08

The InvIsIble

Care ถึ ง คุ ณจะมองไม่ เ ห็ น แต่ เ ราไม่ เ คยมองข้ า ม

issue 518 25 DEC 2017

คุณปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท บริษท ั พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)


09

คุณเริ่มเข้ามาท�างานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้อย่างไร

ผมจบวิศวกรรมศาสตร์ครับ ตอนอยู่มัธยมตั้งเป้า ไว้ว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่าง เช่น บริษัท รับเหมา เลยตัดสินมาท�างานที่พฤกษาเพื่อจะได้พัฒนา ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดว่า พฤกษาจะกลายเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง นะ พฤกษาได้ เ ป็ น อันดับหนึ่งในปี 2009 เป็นบริษัทที่เน้นเรื่องนวัตกรรม มีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่จะช่วยสร้างบ้านที่มีคุณภาพ เราใช้ระบบเหมือนกับการผลิตรถยนต์ เวลาผลิตรถยนต์ เขาจะแยกไปผลิตชิน้ ส่วนแล้วค่อยมาประกอบกัน พอท�า แบบนี้ช่างก็จะเชี่ยวชาญและมีความช�านาญเป็นเรื่องๆ ไม่ต้องเก่งหลายเรื่อง เมื่อคุณภาพดีคงที่แล้ว ช่วงหลัง เราก็มาพัฒนาเรือ่ งดีไซน์ให้ดทู นั สมัย ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ ของคนในปัจจุบันมากขึ้น

แล้วพอเวลาผ่านไป ในขณะทีบ ่ ริษท ั อืน ่ พยายาม จะปรับตัวด้วยนวัตกรรมมากขึ้น อะไรคือสิ่งที่ ท�าให้พฤกษายังแตกต่าง

สิ่ ง ที่ ท� า ให้ พ ฤกษายั ง แตกต่ า งคื อ ซอฟต์ แ วร์ ตัวฮาร์ดแวร์ใครก็ท�าตามได้ อยากสร้างโรงงานแบบนี้ ก็ท�าได้ แต่ที่ส�าคัญคือระบบภายใน ระบบการบริหาร ต่างๆ ที่เราพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เราให้คนที่อยู่ ในงานมาปรับปรุงระบบงาน เพราะเขาจะเข้าใจเนือ้ งาน ได้ดีที่สุด

นอกจากการพัฒนาภายในแล้ว ความต้องการ ของลูกค้าเปลีย ่ นไปไหม

เปลี่ยนครับ เราจะวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด ทุกๆ 3 เดือน แล้วน�าตรงนีม้ าปรับ เหมือนกับชาวประมง ทีต่ อ้ งใช้เรดาร์หาปลานัน่ แหละ จะได้รวู้ า่ ต้องไปทางไหน แม้แต่พอร์ตโฟลิโอของบริษัทเองก็ปรับไปตามตลาด เหมือ นกัน ช่ว งนี้ค อนโดมิเ นียมก�า ลัง เป็น ที่ต ้อ งการ ช่ ว งนี้ ท าวน์ เ ฮาส์ ม า ซึ่ ง ปกติ มั น ไม่ ไ ด้ ม าพร้ อ มกั น พฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ต้ อ งอาศั ย ประสบการณ์ แ ละ ความสามารถในการวิเคราะห์และคาดการณ์ ยกตั ว อย่ า ง ในกรุ ง เทพฯ มี ค น 16 ล้ า นคน มีทอี่ ยูอ่ าศัยทีจ่ ดทะเบียนไปแล้ว 10 ล้านคน จะเหลืออยู่ 6 ล้านคน ซึ่งคนที่ซื้อได้มีแค่ 2 แสนคนจาก 6 ล้านคน

“บ้านคือการลงทุนทั้งชีวิตที่อยู่แล้วมีความสุขมากที่สุด นั่นคือสิ่งที่พฤกษาให้ความส�าคัญ เพราะรู้ว่าหลายคนท�างาน หนักเพื่อตรงนี้ เราสร้างชุมชนขึ้นมาจากพื้นที่ว่างเปล่า และรู้ว่าครอบครัวคือพื้นฐานของชีวิต”

ถ้าพูดถึงบริษท ั อสังหาริมทรัพย์อน ั ดับ ต้นๆ ในเมืองไทย ชือ ่ แรกทีน ่ ก ึ ถึงคงไม่ใช่ ใครอืน ่ นอกจาก ‘พฤกษา’ ทีม ่ ง ุ่ พัฒนา คุณภาพเพื่อให้ ‘บ้าน’ ของทุกคนเป็น ที่ ที่ ส ร้ า งความสุ ข ได้ ม ากที่ สุ ด โดยให้ ความส�าคัญกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ ราอาจมองข้ามไป คุณปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ พฤกษา เรียลเอสเตท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้เล่า ให้ฟังถึงที่มาของพฤกษา และทิศทาง ที่ ก� า ลั ง จ ะ เ ดิ น ต่ อ ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย ‘พฤกษา 4.0’ ไปจนถึงจุดแข็งที่ท�าให้ พฤกษายังครองต�าแหน่งผู้น�าในตลาด อสังหาริมทรัพย์จนถึงทุกวันนี้

เองนะ คิดเป็น 4-5 เปอร์เซ็นต์ ถ้าถามว่าพอถึงยุคที่ เศรษฐกิจย�า่ แย่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะแย่ลงด้วยไหม ไม่นะ เพราะกลุ่มลูกค้าของเราคือ real demand คือคน ทีต่ อ้ งการจริงๆ และทีอ่ ยูอ่ าศัยก็เป็นหนึง่ ในปัจจัยสีด่ ว้ ย ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีมบ ี ทบาทมาก พฤกษามีการปรับตัวอย่างไร

ปีที่ผ่านมาเราเปิดตัว ‘พฤกษา 4.0’ โดยให้ ความส�าคัญกับ 4 เรื่องใหญ่ๆ ข้อแรก Smart Product หรือที่เราเรียกว่า Invisible Care ได้แก่ Smart Home มี ร ะบบ Home Automation ควบคุ ม การท� า งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ตโฟน มีเทคโนโลยีใหม่ต่างๆ อย่างกล้องวงจรปิด สอง Safety Home ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มเสาเข็มหลังบ้านให้ยาวเท่าตัวบ้าน การใช้ บันไดส�าเร็จรูป Pruksa Precast เพิ่มความแข็งแรง ทนทาน และระบบ CCTV คอยระแวดระวังรักษา ความปลอดภัยภายในบริเวณบ้าน สาม Green Home ด้วยหลังคา Skylight ช่วยเพิ่มแสงสว่างภายในบ้าน อีกทัง้ ยังมีการใช้แผงโซลาร์เซลล์ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของ โครงการเพื่อลดค่าไฟฟ้า และสุดท้าย Healthy Home ตัง้ แต่ระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้านทีช่ ว่ ยลดอุณหภูมิ ภายในบ้าน พัดลมระบายอากาศในห้องน�้า ไปจนถึง ทางลาดส�าหรับรองรับรถเข็นผูส้ งู อายุ โดยการออกแบบ บ้านจะเอื้อต่อสุขภาพของคนในบ้านมากขึ้น ข้อสอง Smart Marketing เทรนด์ตอนนีค้ นไทยส่วนใหญ่ใช้มอื ถือ การตลาดในปัจจุบันจึงเน้นดิจิตอลเป็นหลัก ปีที่แล้ว เริ่มที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ปีนี้ 30 และปีหน้าจะเป็น 50 ข้อที่สาม Smart Service เรามีแอพพลิเคชันที่ท�าขึ้น ร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพคอยให้บริการต่างๆ กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นจัดสวน ล้างแอร์ อยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งแอพฯ นี้รวมหลายแบรนด์เข้าไว้ด้วยกัน แล้วตอนนี้ เราจับมือกับทางซีพี ลูกค้าสามารถสั่งของกินของใช้ จาก 7-Eleven โดยมีบริการส่งถึงห้องบนคอนโดมิเนียม ได้เลย ส่วนข้อสุดท้าย Smart Construction เราใช้ระบบ ก่อสร้างส�าเร็จรูปที่ลดการใช้คน เพิ่มคุณภาพและ มาตรฐานให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ก็จะท�าต่อเนือ่ งไปถึงแผนปีหน้า โดยการรีแบรนดิง้ ให้เข้ากับยุคสมัย ปรับปรุงเรือ่ งสินค้า และการให้บริการ เน้นดิจิตอลมากขึ้น โดยคงคุณภาพ และมาตรฐานให้ดีอย่างเดิม ‘บ้าน’ ส�าหรับคุณคืออะไร

บ้านคือการลงทุนทั้งชีวิตที่อยู่แล้วมีความสุข มากทีส่ ดุ นัน่ คือสิง่ ทีพ่ ฤกษาให้ความส�าคัญ เพราะรูว้ า่ หลายคนท�างานหนักเพื่อตรงนี้ เราสร้างชุมชนขึ้นมา จากพื้นที่ว่างเปล่า และรู้ว่าครอบครัวคือพื้นฐานของ ชีวิต ถ้าชุมชนดี ละแวกบ้านดี หมู่บ้านดี ประเทศชาติ ก็น่าจะดีไปด้วย เราก็มีส่วนร่วมในการสร้างตรงนั้น อย่างในโครงการหมู่บ้านของเรามีทางจักรยานที่ดีไซน์ ออกมาสนับสนุนให้คนมีสุขภาพดี หรือระบบบ� าบัด น�้าเสียที่ช่วยสิ่งแวดล้อม รายละเอียดมันแทรกอยู่ใน ทุกๆ ส่วน คิดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 5 ปีขา้ งหน้า จะเดินไปทางไหน

ผมคิ ด ว่ า เทรนด์ ข องตลาดจะเป็ น ไปเหมื อ น ต่างประเทศ ที่ดิน จะหายากขึ้น ท� าให้คนนิยมอยู่ คอนโดมิเนียมมากขึน้ เรือ่ ยๆ คนเมืองจะมีก�าลังซือ้ เยอะ ขึ้น มีการขยายพื้นที่ที่อยู่อาศัยไปนอกเมืองมากขึ้น ยิ่งถ้ามีรถไฟความเร็วสูง คนอาจจะกระจายตัวไปอยู่ ต่างจังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพฯ มากขึน้ บริษทั อสังหาริมทรัพย์ ก็จะขยายธุรกิจออกไปได้อีก


a day bulletin

THE CONVERSATION

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ, ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ภาพ : รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล สไตลิสต์ : Hotcake ขอบคุณเสื้อผ้าจาก : Priv. Spoons Club

10

issue 518 25 DEC 2017


11

LIFE IS A G I F T EVERYDAY IS AN

,

EXPERIMENT ตั้งแต่ต้นปี 2560 บริษัท โรส อาร์ทิสท์ เมเนจเม้ น ท์ (RAM) เปิ ด ตั ว สมาชิ ก ของวง BNK48 รุ่ น ที่ 1 เรี ย กเสี ย งฮื อ ฮาจากเหล่ า วัยรุน ่ ไทยได้อย่างเกินความคาดหมาย ใครๆ ก็หน ั มาจับตามอง เพราะ BNK48 คือวงไอดอลไทย ที่เป็นกลุ่มน้องสาวของวง AKB48 วงรุ่นพี่ที่ ประสบความส�าเร็จอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วิธีคิด การวางตัว และวัฒนธรรมองค์กร แบบเดียวกับวงรุ่นพี่เป๊ะๆ หลังจากแถลงข่าวเปิดตัวได้ไม่นาน ทางวง ก็ ป ระกาศตั ว กั ป ตั น ของ BNK48 ขึ้ น มา โดย มอบหมายให้ เฌอปราง อารีย์กุล หญิงสาว ผู้ ที่ ก� า ลั ง ศึ ก ษาวิ ช าเคมี ภาคภาษาอั ง กฤษ อยู่ ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให้รับต�าแหน่งหัวหน้าวงในครั้งนี้ ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา แรงใจจากเหล่าโอตะ (ค�าที่ใช้เรียกแฟนเพลง) ส่งเข้าไปให้เฌอปราง และเด็ ก สาวกลุ่ ม นี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มๆ กั บ พั ฒ นาการของเมมเบอร์ แ ต่ ล ะคนในวง กลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ท�าให้ BNK48 ค่อยๆ ทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ เสียงเชียร์ ข้อความ

ให้กา� ลังใจ คลิปไวรัลต่างๆ จากแฟนคลับถูกปล่อย ออกมาตลอดเวลา เมมเบอร์ทุกคนของวงก็เริ่ม มีคนรู้จักมากขึ้น และขึ้นไปนั่งเป็นขวัญใจของ ใครต่อใคร มาจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของปี 2560 ฐาน แฟนคลับของเธอมีอยู่รวมๆ กันแล้วจะแตะหลัก แสนคน จึ ง ไม่ ย ากเลยที่ a day BULLETIN จะตั ด สิ น ใจเลื อ กเธอมาเป็ น ปกส่ ง ท้ า ยของปี ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง ด้วยความเนิร์ดที่มี ความรักตัวเอง และ ความเป็นเด็กสาวโลกสดใส กลายเป็นส่วนผสม ส� า คั ญ ที่ ท� า ให้ เ ธอคนนี้ เ ปลี่ ย นสถานะจาก ประกายไฟดวงเล็ ก ๆ เกิ ด เป็ น ระเบิ ด ลู ก ใหญ่ พร้อมโยนใส่คนรอบตัวตลอดเวลา แน่นอนว่า ไม่มีใครหลบพลังท�าลายล้างของระเบิดลูกนี้ได้ โดยเฉพาะพวกเรา ระหว่างทีร ่ อเฌอปรางมานัง ่ พูดคุยกับเรา ทีมจัดแจงเซตฉากเซตไฟกันล่วงหน้า พวกเรา ต่างผลัดกันมาสมมติตัวเองว่าเป็นเฌอปราง เพื่อบล็อกมุมส�าหรับถ่ายภาพ และเตรียมความพร้อมให้ได้มากทีส ่ ด ุ เพราะรูว้ า่ เฌอปรางค่อนข้าง

LIFE IS AN EXPERIMENT เรารู้มาว่าคุณก�าลังท�าธีสิสถึงสองเล่ม ในขณะที่ ตอนนีก ้ า� ลังเรียนอยูช ่ น ั้ ปีที่ 4 เล่าเรือ ่ งนีใ้ ห้ฟงั หน่อย

มันเริ่มจากตอนเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 เราอยากหา อะไรท�าไปเรือ่ ยๆ เพราะเป็นคนเบือ่ ง่าย อยากท�าอะไร อย่างอื่นมากกว่านั่งเรียนอย่างเดียว และคณะที่เรา เรียนต้องใช้เวลานาน 5 ปีกว่าจะจบตามหลักสูตร พอขึ้นชั้นปีที่ 3 เราอยากรู้ว่าก่อนที่จะเรียนจบออกไป จริงๆ นัน้ เราควรจะได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง ก็เลยเดินไปถาม อาจารย์ว่าระหว่างนี้มีอะไรให้เราท�าบ้างไหม อาจารย์ ก็มอบหมายเรื่อง The Blue Bottle Experiment หรือ สารทีเ่ ปลีย่ นสีได้ดว้ ยตัวของมันเอง ให้เราไปเป็นผูช้ ว่ ย ท�างาน ส่วนโปรเจ็กต์จบโดยส่วนตัวของเราเอง เราตัง้ ใจ เอาไว้ แ ล้ ว ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของตั ว แปรที่ ท� า ให้ ส สาร เปลี่ยนสีกลับไปกลับมา ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจาก งานวิจยั ของอาจารย์ งาน The Blue Bottle Experiment ทีเ่ ราไปช่วยท�างาน อาจารย์กเ็ อาไปใช้สอนในเรือ่ งของ Chemical Kinetics (จลนพลศาสตร์เคมี) ในชั้นเรียน ด้วยนะ (พูดด้วยน�้าเสียงภูมิใจ) ถามจริ ง ๆ ว่ า ชี วิ ต นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ นห้ อ งแล็ บ เขาท�างานอะไร เขาเรียนรูอ ้ ะไร

นักเคมีก็เรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี ยกตัวอย่าง

คิวทองเป็นพิเศษ จนกระทัง่ หญิงสาวคนนีเ้ ดินเข้ามาหลังจาก แต่งหน้า ท�าผม แต่งตัวเสร็จเรียบร้อย นั่งลง ตรงจุดทีได้มาร์กเอาไว้ พร้อมกับหันมายิ้มให้ กล้ อ ง… ร ะ เ บิ ด ก็ ถู ก จุ ด ช น ว น ขึ้ น ม า ทั น ที บรรยากาศในสตูดโิ อทีก ่ า� ลังคึกคัก กลับเงียบลงไป ทันทีเหมือนกับมีใครเดินมากดปุ่ม Mute ท�าให้ เหล่ า เฌอปรางตัวปลอมก่อนหน้านี้ตายกันไป เป็นแถบๆ ไม่เว้นแม้แต่ทม ี ช่างภาพและสไตลิสต์ เฌอปรางท� า ให้ ผู้ ช ายวั ย ยี่ สิ บ ปลายๆ แทบจะกลายเป็นคุณพ่อ ท�าให้สไตลิสต์ที่ลุกส์ เปรี้ยวเก๋ที่สุดในกองฯ กลายเป็นคุณป้าแม่บ้าน ส่วนคนอืน ่ ถูกเรียกว่าคนสวน นีค ่ อ ื พลังของเธอ ที่คุณจะเห็นในหน้ากระดาษถัดไป “เราไม่ต้องเข้าใจชีวิตก็ได้” ระเบิดอีกลูก ที่เธอโยนใส่ เมื่อเราถามว่าเคยสงสัยเรื่องชีวิต บ้างไหม ซึ่งที่เธอตอบแบบนี้ไม่ได้หมายความว่า เธอไม่ ส นใจอะไรที่ อ ยู่ ร อบตั ว แต่ เ ป็ น ค� า ตอบ ที่แสดงให้เห็นว่า หญิงสาววัยยี่สิบต้นๆ คนนี้ เข้าใจชีวิตพอสมควร และเป็นความเข้าใจที่เรา นึกไม่ถึงว่าเธอจะคิดได้ขนาดนี้

ง่ายๆ เลยนะ เช่น ถ้าเราเอาสารตัวนีไ้ ปใส่ในขวดแก้ว แล้วเขย่าๆ สารก็จะเปลีย่ นสีไปเพราะมีอะไรเข้ามาท�า ปฏิกริ ยิ ากับสารตัวนี้ เรารูว้ า่ มันคือออกซิเจน เมือ่ เขย่าขวด ไปจนออกซิเจนหมด สารก็จะหยุดเปลีย่ นสี... เดีย๋ วนะ คุณไม่งงใช่ไหม (หัวเราะ) คือจริงๆ แล้วเรือ่ งวิทยาศาสตร์ ก็คดิ แบบเดียวกับหลักคณิตศาสตร์ ส�าหรับนักวิทยาศาสตร์ อย่างเรา เราเป็นคนขี้สงสัยมาตั้งแต่เด็กๆ เลยว่า กล้องถ่ายรูปใช้วิธีอะไรในการบันทึกภาพ โทรศัพท์ ท�างานอย่างไร ระบบอินเทอร์เน็ตท�างานอย่างไร มันเป็น เรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีทั้งนั้น และมี จุดเริม่ ต้นทีว่ ทิ ยาศาสตร์ จริงๆ เราควรต้องเรียนไปใน สายวิทยาศาสตร์ เทียบระหว่างศาสตร์สามเรือ่ งหลักๆ อย่างฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เรารู้สึกชอบวิชาเคมี ที่สุด เพราะเป็นวิชาที่อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างฟิสิกส์ กับชีวะ แต่พอเรียนไปเรื่อยๆ เราก็พบว่าตัวเองสนใจ เรื่องของฟิสิกส์มากขึ้น เพราะการศึกษาอะตอมไม่ใช่ แค่เรื่องสสารแล้ว แต่มันมีเรื่องที่มากขึ้นไปกว่านั้น เราก�าลังสนุกกับทฤษฎีควอนตัมมากขึ้น ฟังดูนามธรรมที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆ เรานึกว่า เหมือนไปดูคนก�าลังท�าขนมชูครีม แล้วก็เกิดสงสัย เอ๊ะ… เขาท�าได้อย่างไรนะ

(หัวเราะ) ใช่ๆ เรือ่ งแบบนีเ้ ราก็ชอบมาก (ลากเสียง ยาว) เราชอบไปนั่ ง ดู เ วลาเขาท� า ขนมท� า ไอศกรี ม


อยากรูว้ า่ เขาท�าอย่างไร มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยไหม แต่ในการท�า ขนมเหล่านีม้ คี วามลับเบือ้ งหลัง มีรายละเอียดทีล่ กึ ซึง้ ทีเ่ ขาไม่บอก อยู่ เราก็ตอ้ งไปค้นหา ไปศึกษา เราชอบเสิรช์ ข้อมูลสอนท�าขนมมาอ่าน หรือลงมือท�าเลยถ้ามีโอกาส อย่างแต่กอ่ นเรามีจดุ ขีแ้ มลงวันอยูบ่ น จมูก เราก็อ่านเจอว่าปูนแดงสามารถกัดเอาขี้แมลงวันออกไปได้ เราก็ลองเอามาแต้ม แต่กอ่ นจะลงมือท�า เราก็ตอ้ งมีความรูอ้ ยูแ่ ล้ว ว่าปูนแดงมีสถานะเป็นเบส เบสมีฤทธิ์กัดกร่อนผิวเราทีละนิดๆ เอาเม็ดสีหรือจุดด่างด�าพวกนี้ออกไปได้ ท�าให้ขี้แมลงวันจางลง ท�าไมถึงกับกล้าเอาหน้าตัวเองไปเสีย ่ งท�าการทดลองเคมี

ก็ เ พราะรู ้ ว ่ า ความเป็ น เบสของปู น แดงไม่ รุ น แรงระดั บ ท�าลายล้าง คนสมัยก่อนกินปูนแดงคูก่ บั หมากเพือ่ อะไร ก็เพือ่ ฆ่า เชือ้ โรคในปาก พอรูแ้ บบนี้ เราก็คอ่ ยๆ แต้มไปทีข่ แี้ มลงวันบนจมูก อย่างระมัดระวัง ไม่ให้เนื้อปูนกระจายตัว แล้วขี้แมลงวันบนหน้า เราก็จางลง เห็นมั้ย... เย่! (ยกมือขึ้นก�าหมัด) มีการทดลองในชีวต ิ ตัวเองครัง้ ไหนทีผ ่ ด ิ พลาดบ้าง

มันไม่ขนาดนัน้ หรอกนะ เราเชือ่ ว่าความผิดพลาดทุกอย่าง ย่อมมีทางแก้ แค่เราจะแก้มันแบบไหน ถ้าสมมติการทดลอง ตรงจมูกเราเกิดความผิดพลาด ก็คงต้องรักษาแผล และต้องรูแ้ ล้ว ว่าอย่าไปท�าอีก การตัดสินใจมาเป็นไอดอลล่ะ ถือเป็นการทดลองของชีวต ิ ไหม

ใช่เลย มันเป็นการทดลองชีวติ แบบสุดขีดมากๆ แต่เมือ่ มี โอกาสได้มาท�าแล้ว ท�าไมเราจะไม่ท�า ตอนส่งใบสมัครเพื่อเข้า BNK48 เราคิดว่าถ้าเขารับนะ เดี๋ยวค่อยไปฝึกร้องฝึกเต้นเอา ถ้าเขาไม่รับ เราก็แค่กลับไปใช้ชีวิตเดิมๆ ของตัวเอง ที่เราสมัคร เพราะชอบวง AKB48 เราชอบคอนเซ็ปต์ของการเป็นไอดอลทีว่ งนี้ สร้างขึ้น ไม่มีที่ไหนหรอกที่จะรับเด็กผู้หญิงที่ไม่เป็นอะไรเลย ทุกอย่างเป็นศูนย์ หรือเป็นคนที่พร้อมจะออกไปท�างานในวงการ บันเทิงตั้งแต่แรก ค่อยๆ เอามาฝึกฝนพัฒนา มีแค่ที่นี่เท่านั้น เราได้ฝึกการขึ้นแสดงบนเวทีหรือเธียเตอร์ แต่ก็ยังไปท�างานด้าน อื่นๆ ได้ด้วย เมมเบอร์หลายคนของ AKB48 พออยู่ในวงสักพัก เมือ่ เขาเจอทางเดินต่อไปข้างหน้าของตัวเอง เขาก็ไปต่อ ออกจากวงไป ซึ่งส�าหรับเรา ถ้ามีงานในวงการบันเทิงมอบหมายมาให้ เราก็ เต็มใจเข้าไปท�า และยิง่ ถ้ามีงานในสายวิทยาศาสตร์เข้ามา เราก็จะ ยินดีด้วยเช่นกัน ไม่มที ไี่ หนทีท่ า� ให้เราสามารถขึน้ เวทีได้พร้อมกับ เพือ่ นๆ น้องๆ ได้ขนาดนีแ้ ล้ว และถ้าไม่มคี นในทีมเราเองก็คงไม่ได้ ขึ้นเวทีด้วยเหมือนกัน เพราะ BNK48 คือการช่วยเหลือกันในกรุ๊ป แต่ละคนเอาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองออกมาทดลอง และผล การทดลองนั้นคือท�าให้พวกเราได้ยืนอยู่บนเวทีด้วยกัน REACH FOR THE STAR เรารู้ เราเห็นว่าการเป็นดาราหรือนักร้องนั้นคืออะไร แต่เรา ไม่เข้าใจว่าการเป็นไอดอลนั้นเพื่ออะไร ส�าหรับเด็กสาวรุ่น ของคุณ อยากให้คุณเล่าให้ฟังหน่อย

เราว่าไอดอลคือการเป็นตัวอย่าง เป็นแรงบันดาลใจให้กบั คนอื่น เรามีไอดอลของตัวเองที่อยู่วง AKB48 เขาเป็นเด็กธรรมดา เด็กบ้านๆ เข้ามาในวงแล้วก็ฝกึ ฝนตัวเอง ท�านัน่ ท�านี่ เมือ่ เราติดตาม ดูชวี ติ ของเขาไปเรือ่ ยๆ ก็ได้รบั แรงบันดาลใจว่าเขาท�าได้ เราก็ตอ้ ง ท�าได้สิ มีอยูว่ นั หนึง่ เราเข้าชัน้ เรียนห้าวิชารวด และต้องไปท�าแล็บ ด้วย เราเหนือ่ ยมากๆ แต่พอเปิดคลิปของเขาขึน้ มาดู เราเห็นเขายิม้ กับการฝึกฝนอย่างหนัก แล้วเขาก็แค่ฝกึ ซ้อมต่อไป ฝึกซ้อมเพือ่ สักวัน จะได้ขนึ้ แสดง เราก็ร้สู กึ ขึน้ มาเลย เฮ้ย! มีคนทีเ่ ป็นเหมือนเราเลย คนที่ก�าลังสู้กับความฝันของตัวเองอยู่ แล้วท�าไมเราจะไม่ท�าบ้าง

issue 518

ในฐานะทีค ่ ณ ุ เป็นกัปตันของทีม มาถึงวันนีค ้ วามรับผิดชอบนัน ้ เพิม ่ มากขึน ้ ไหม

25 DEC 2017

วันแรกที่ถูกวางต�าแหน่งให้เป็นกัปตันทีมหรือหัวหน้าวง เขาบอกเราว่าไม่ตอ้ งกลัว เป็นชัว่ คราวไปก่อน (หัวเราะ) ตอนนัน้ เข้าใจว่าทีเ่ ขาเลือกเรา เพราะเรามีความสามารถในการประสานงาน ดีที่สุด หน้าที่ของเราคือประสานงานระหว่างน้องๆ กับทีมงาน คอยดูว่าอะไรโอเค อะไรไม่โอเค แรกๆ เราก็โดนติงมาว่าดุไป เขาบอกว่าไม่ตอ้ งซีเรียสกับน้องๆ ขนาดนัน้ ก็ได้ ตอนนีก้ เ็ ลยยังคง

“BNK48 คือการช่วยเหลือกันในกรุ๊ป แต่ละคนเอาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองออกมาทดลอง และผลการทดลองนั้นคือท�าให้พวกเราได้ยืนอยู่บนเวทีด้วยกัน”

a day bulletin

12


13 ท�าไมเป็นคนเข้มงวดขึน ้ มาได้ และคุณเข้มงวดกับตัวเองด้วยไหม

เราเป็นประเภทที่พยายามท�าทุกอย่างให้ดีที่สุด แล้วพอมีคา� นี้ อยู่ในหัว ก็บอกตัวเองตลอดว่าต้องสู้ เราเป็นคนเข้มงวดพอสมควร โดยเฉพาะเรือ่ งการออกก�าลังกาย ดูแลตัวเอง เรามีแพลนอยูใ่ นหัวตลอด มีจังหวะชีวิตของตัวเองอยู่เสมอ

กระตุน ้ ตัวเองอย่างไรให้ตน ื่ เช้ามาแล้วอยากออกไปท�างาน

เราเป็นคนไม่ชอบอยูเ่ ฉยๆ อยูน่ งิ่ ไม่เป็น (หัวเราะ) เป็นคนเบือ่ ง่าย พอรู้สึกว่าเริ่มเบือ่ ก็จะหาอะไรใหม่ๆ ท�า แต่กลายเป็นว่าช่วงนี้ทา� อะไร เยอะแยะไปหมด จนอยากอยู่เฉยๆ บ้างแล้วนะ (หัวเราะ) กลายเป็น เรื่องที่ต้องหาความสมดุลให้ชีวิต แต่ถ้าอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยค�าว่า งานหรือหน้าที่ เราจะรู้เลย ‘ฉันต้องท�า’ (ดีดนิ้ว) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่จะส่งผลกระทบกับคนอื่น เราจะไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดขึ้น กับคนอื่นเพราะเราเป็นต้นเหตุโดยเด็ดขาด

เรากลับ คิ ด แตกต่ างไป เราพบว่ าแฟนวงของคุ ณชอบดู เวลา ที่เมมเบอร์ในวงท�าอะไรเด๋อๆ พลาดๆ ในขณะที่คุณกลับคิดว่า ตัวเองและทีมต้องเป๊ะมาก

(หัวเราะ) เออ เนอะ ก็ประมาณว่า เอ้ย ปล่อยเด๋อออกไปได้ไง ตอนแรกๆ เราคิดเสมอเลยว่าตัวเองต้องเปอร์เฟ็กต์ แต่หลังๆ มานี้ ใช่เลย เราก็ปล่อยบ้างแล้ว เพราะเชื่อว่าเราก็เป็นธรรมชาติของเรา ธรรมชาติของเราคือสิง่ ทีเ่ ขาชอบ คงไม่มใี ครชอบคนเฟกหรือมีหน้ากาก แต่ว่าก็ต้องวางตัวให้อยู่ในแต่ละที่ได้อย่างเหมาะสม ส� าหรับเรา คนอาจมองว่ามีหลายลุกส์ หลายบุคลิก แต่ความจริงเราเป็นอะไรก็ได้ ตามที่เราอยากเป็นในบริบทต่างๆ ที่เหมาะสม อย่างอยู่บนเวที ก็เป็นเฌอปรางที่เล่นอะไรได้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่ถ้าเป็นเรื่องเป็น กัปตันทีม เมือ่ อยูต่ อ่ หน้าผูค้ น ต่อหน้าน้องๆ การพูดจาก็ตอ้ งระมัดระวัง ยิ่งคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างน้องๆ กับคนดูอย่างเรา ต้องระวังเรื่อง การแสดงออก ต้องคอยคุมสถานการณ์ ต้องมีสติตลอด

คือจริงๆ อยากเป็นคนเป๊ะตลอดทุกการแสดงมากกว่านี้

แน่นอน อยากเป๊ะมากค่ะ แต่รู้แล้วว่าคนเราก็ผิดพลาดกันได้ ตลอดเวลา เลยไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น มีมุมหลุดๆ บ้างเป็นกิมมิก เมือ่ ทุกคนชอบเราก็โอเค (ยิม้ กว้าง) และเราก็สนุกไปด้วย ตอนแรกก็รสู้ กึ เฟลๆ เหมือนกัน แต่ก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรเสียหาย หากพลาดหนักจริงๆ อย่างตอนให้สัมภาษณ์แล้วเขาเขียนผิดความหมาย ก็คงต้องมาปรับ ที่การพูดของเรา เรื่องการใช้ค�าพูด และต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้น

ความคิ ด แบบเป็ น ผู้ ใ หญ่ แ บบนี้ เป็ น นิ สั ย เดิ ม หรื อ ได้ ม าจาก การท�างานใน BNK48

น่ า จะมาจากการท� า งานในวง การเป็ น บุ ค คลสาธารณะ มันปรับเปลี่ยนให้เราคิดและมีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ได้เอา ความคิด ตั ว เองมาตั้ ง ว่ า ต้ อ งใช่ ซึ่ ง การเอาความคิ ด ตั ว เองมาตั้ง เป็นอันดับแรกน่ะถูกแล้ว แต่ตอ้ งดูกอ่ นว่าจะพูดยังไงไม่ให้กระทบหรือ เกิดความเสียหายต่อตัวเองและวง

จะดีกว่าไหม ถ้าวันนีค ้ ณ ุ ไม่ได้เป็นเฌอปรางแห่ง BNK48 คุณจะ ได้คด ิ จะพูด จะโพสต์อะไรในโซเชียลมีเดียได้สบายๆ

ไม่ เ ลย เราเป็ น คนไม่ ติ ด โซเชี ย ลมี เ ดี ย เรารู ้ ว ่ า การโพสต์ โซเชียลมีเดียเป็นสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อตัวเองสูงมาก เราเรียนรูเ้ รือ่ งนีม้ า ค่อนข้างเยอะ เวลาพูดหรือพิมพ์อะไรลงไปในโซเซียลเน็ตเวิร์กแล้ว มันจะกระจายออกไป มันย่อมส่งผลถึงเราได้ตลอดเวลา

วันนีค ้ ณ ุ พ่อคุณแม่กงั วลกับความมีชอ ื่ เสียงทีถ ่ าโถมเข้ามาไหม

กังวลเรื่องสุขภาพมากกว่า ตอนแรกคุณพ่อไม่อยากให้เข้ามา ด้วยซ�้า แต่เราก็คิดว่าตัวเองโตแล้วนะ เราบอกว่ามันคือการท�างาน ส่ ว นหนึ่ ง หากไม่ ไ ด้ ม าท� า ตรงนี้ ยั ง ไงต่ อ ไปก็ ต ้ อ งท� า งานอยู ่ แ ล้ ว แต่สิ่งนี้เป็นแค่ช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเท่านั้นที่จะท�าได้ เพราะหากวันที่อายุ 30 ให้มาเต้น เราก็คงไม่โอเคแล้วล่ะ เมื่อมีโอกาสก็อยากลองท�า

คุณพ่อเข้าใจค�าว่าไอดอลอย่างไร

(หัวเราะ) พ่อเคยบอกว่า นีม่ นั ไม่ใช่ความฝันของเรานีน่ า ลูกเคย บอกพ่อว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ แต่เรามีคา� พูดทีอ่ าจารย์สอนไว้

“ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียว คนก็จะรู้จักแค่ในวงนั้น แต่หากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคนติดตามเรามากขึ้น ก็คงได้ประโยชน์มากกว่าเดิม”

ท�าหน้าทีป่ ระสานงานให้อยู่ แต่ไม่คอ่ ยดุแล้ว (หัวเราะ)

ในหัว เขาบอกว่าถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียว คนก็จะรู้จักแค่ในวงนั้น แต่หากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคนติดตามเรามากขึ้น ก็คงได้ประโยชน์ มากกว่าเดิม ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่าง ดังนั้น พอคุณพ่อเห็นพลังของแฟนๆ พ่อก็บอกว่าแปลกดี และก็เริ่มดูเรื่องธุรกิจส่วนนี้เยอะขึ้น แล้วก็มาบอกว่า เขาจะท�าอย่างนี้ต่อ จะเป็นอย่างนั้น จะบริหารแบบนี้ เราก็รู้สึกว่าบางที ก็เยอะไปไหม (หัวเราะ) แต่เราก็เข้าใจ และรู้ว่าท่านกังวลในการเติบโต ของเรา ว่าจะไปในทิศทางไหน ลักษณะไหน เพราะทางบริษัทไม่ได้ตั้งเป้า แค่ชื่อเสียงในไทย แต่จะไปไกลระดับอาเซียน และสู่ระดับโลกต่อไป พีเ่ อ๊ะ ละอองฟอง (พงศ์จก ั ร พิษฐานพร) เคยกล่าวว่า ‘ไอดอลคือคนที่ พยายามต่อสูเ้ พือ ่ ความฝันและรักในสิง ่ ทีต ่ ว ั เองท�า’ ในความจริงแล้ว มันมีอะไรมากกว่านัน ้ ไหม

ส�าหรับเรา ไอดอลคือคนทีท่ กุ คนได้ดพู ฒ ั นาการ ได้ดคู วามพยายามทีจ่ ะ ต่อสูก้ บั ความฝันของตัวเอง แต่ในระหว่างนัน้ คนทีเ่ ป็นไอดอลจริงๆ ก็มหี ลายอย่าง ทีเ่ ป็นทุกข์เหมือนกัน ว่าทีเ่ ราต่อสู้ ต้องสูไ้ ปถึงขัน้ ไหน โอกาสจะเข้ามาเมือ่ ไหร่ มันมีอีกหลายส่วน แล้วเราจะวางตัวอย่างไรกับแต่ละคน แต่ละสิ่งที่เข้ามา และส�าหรับเราเอง ในฐานะทีโ่ ตในระดับหนึง่ แล้ว เราก็จะมองน้องๆ มากกว่า เพราะตอนเราอายุเท่าน้องๆ เราคิดว่าตัวเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย และไม่มี ความมัน่ ใจในตัวเอง ตอนนีก้ ก็ �าลังเฝ้าดูนอ้ งๆ อยูว่ า่ เขาจะเติบโตไปทางไหน

The (Under) Graduate เราสนใจเรื่องวัฒนธรรมของ BNK48 ที่ใช้ระบบเดียวกับ AKB48 คือความเข้มงวดต่างๆ ในการปรากฏตัว คุณคิดว่ามันดีหรือไม่ดอ ี ย่างไร

ถ้าในมุมของบริษทั คิดว่าเป็นเรือ่ งของการเพิม่ คุณค่าให้กบั ตัวศิลปิน


แต่ถ้ามองในมุมของเรา เราเห็นว่าเป็นการเคารพ สิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คล และการให้ เ กี ย รติ กั น ในเวลา ส่วนตัว อย่างที่ญี่ปุ่น เวลาศิลปินเดินอยู่ตามถนน ถ้าแฟนๆ มาเจอก็จะเข้าไปทักทายด้วยนิดหน่อย ไม่ได้เข้าไปรุม เพราะนั่นคือเวลาส่วนตัว ให้ความเคารพในเวลาส่วนตัวกับคนที่เราชอบ คนทีเ่ ป็นโอตะของพวกคุณน่าจะเข้าใจในระบบนี้ กันอย่างดี แต่สา� หรับคนทัว ่ ไป คิดว่าเขายังไม่รู้ ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะ

ก็มีนะ บางทีเราเดินๆ อยู่ที่สยาม แบบว่า วันนัน้ หน้าสดเลย (หัวเราะ) ก็มคี นเข้ามาทัก เราก็ยมิ้ และทักทาย แต่พอเขาจะขอถ่ายรูปคู่ ก็ตอ้ งบอกเขา ตรงๆ ว่า ขอโทษด้วย เราไม่สามารถถ่ายรูปด้วย ได้จริงๆ นีเ่ ป็นกฎของบริษทั เพราะถ้ามองในมุมของ บริษัท กว่าเขาจะสร้างเราขึ้นมาได้ขนาดนี้ ต้องใช้ อะไรหลายอย่าง นีค่ อื การแลกเปลีย่ น เราอยูใ่ นกฎ ก็เหมือนการเพิม่ คุณค่าให้ตวั เอง และเคารพในสิทธิ ของตัวเอง เราก็สบายด้วย สามารถไปไหนด้วย หน้าสดๆ ได้ (หัวเราะลั่น) เพราะไม่ต้องกลัวว่า จะมีใครมาถ่ายรูปด้วยในเวลาส่วนตัว แต่ถ้าเข้า มาคุยมาทักทาย เราก็อยากคุยกับทุกคนเสมอ

ในความเข้มงวดของกฎเหล็กนี้ ยังมีข้อดีอื่น อยู่ไหม

ท�าให้เรามีบรรทัดฐานที่ไว้ใช้เป็นมาตรฐาน คนอืน่ อาจใช้เวลานานกว่าจะมาถึงจุดนี้ แต่พวกเรา มีแบรนด์ มี 48 กรุ๊ป เป็นคนที่ช่วยผลักดันอยู่ นีค่ อื สิง่ ทีพ่ ยุงพวกเราไม่ให้ออกนอกลูน่ อกทางหรือ เหลิงไปกับสิ่งที่เป็น ซึ่งถูกต้องแล้ว หากไม่มีกฎ ก็อาจท�าให้เหลิงได้ เราอาจไม่มีระเบียบ ยิ่งเป็น กลุม่ ใหญ่ดว้ ยก็ยงิ่ ต้องมีมาตรฐานขึน้ มาให้ท�าตาม อยากให้เล่าถึงวัฒนธรรมของ BNK48 ในเรือ ่ ง อืน ่ ๆ ว่าเขามีจด ุ ไหนน่าสนใจ

อยากเล่าเรือ่ งการซ้อมเต้น พวกเราซ้อมเต้น ซ้อมร้องเพลงเป็นหลัก ซ้อมออกงานเรื่อยๆ ส่วน เรือ่ งอืน่ ๆ แต่ละคนต้องพัฒนาตัวเองว่าถนัดหรือสนใจ ด้านไหน อย่างเราก็ขอเรียนให้จบ เพราะทุกคน

เฝ้ามองว่าเราจะไปได้ขนาดไหน จะท�าได้ถึงไหน ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราท�าก่อนหน้าทีจ่ ะเข้ามาในวง เมือ่ เข้า มาแล้วชีวิตก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน ต้อง ท�างานมากขึ้น แม้ว่าเมื่อก่อนจะท�างานเหมือนกัน แต่อยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัย เดี๋ยวนี้ต้องเดินทาง มากขึ้น ส่วนอื่นๆ ของน้องๆ ที่ต้องพัฒนาตัวเอง เช่น ไข่มุกถนัดด้านอาหาร ก็ท�ารายการอาหาร มีรายการเป็นของตัวเอง โมบายล์เป็นเรื่องแฟชั่น เนยเน้นเรื่องเต้น การออกก�าลังกาย ทุกอย่าง ที่แต่ละคนท�ามีความสนใจที่แตกต่างกันว่าอยาก ไปแนวไหน มีความฝันคืออะไร เคยกั ง วลไหมกั บ เรื่ อ งของการรั ก ษาฐาน ของแฟนคลับเอาไว้

เป็นเรื่องปกติ เพราะคนจะมองว่าไอดอล คนนี้จะพัฒนาไปทางไหน ต่างกับการเป็นศิลปิน ที่เขาจะเสพที่ผลงาน แต่การเป็นไอดอล เขาเสพ ว่าเราจะพัฒนาไปได้มากแค่ไหน ศิลปินจึงต้องมี ผลงานออกมาให้เห็นเรือ่ ยๆ แต่ไอดอลคือการทีเ่ รา ต้องท�าให้เขาเห็นว่าเราท�าอะไรอยู่ ไลฟ์สไตล์เรา เป็นยังไง และเราก�าลังเดินไปทางไหน เหมือนเขา เป็ น คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ที่ ก� า ลั ง มองลู ก ของเขาอยู ่ ซึ่ ง ตรงนี้ เ ราคิ ด ว่ า มั น เป็ น ความผู ก พั น ที่ ยิ่ ง กว่ า การเสพแค่ผลงานอย่างเดียวเสียอีก

ทุกวันนี้ โซเชียลมีเดียท�าให้ไอดอลเป็นง่ายขึ้น ไอดอลมีทว ั่ บ้านทัว ่ เมือง

เรียกว่าเราเข้าสูย่ คุ โซเชียลมีเดียมากขึน้ ดีกว่า ถ้าเปรียบเทียบกับ AKB48 ยุคแรกๆ เขาไม่มี โซเชียลมีเดีย จึงต้องมีเธียเตอร์ให้ผู้คนได้เข้ามา พบเจอไอดอลตัวเป็นๆ ซึ่งแฟนคลับก็มาคอยเชียร์ คอยตามดูพัฒนาการของเด็กแต่ละคนว่าพัฒนา ไปอย่างไร พอยุคหลังๆ ที่โซเชียลมีเดียเข้ามา มีอิทธิพลมากขึ้น เขาก็ไม่ต้องเข้าไปดูในเธียเตอร์ อีกแล้ว แค่ตดิ ตามผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้ ส่วนเราเอง ก็ออกมาพบเจอแฟนคลับผ่านโซเชียลฯ มากขึน้ ด้วย ทั้งการไลฟ์สด ลงรูปในอินสตาแกรม หรือโพสต์ เฟซบุก๊ มากขึน้ ซึง่ มันก็เปลีย่ นโลกไประดับหนึง่ เลย เพราะตอนนี้การพบเจอผ่านอินเทอร์เน็ตแทบจะ

ขยับระดับมาเท่ากับการพบเจอต่อหน้าแล้ว เราพอเข้าใจความรู้สึกเวลาศิลปินอยู่บนเวที แล้วมีคนมอง แต่พอไปอยูใ่ นตูป ้ ลาแล้วมีคนมอง ความรูส ้ ก ึ มันเป็นอย่างไร

ก็คล้ายๆ กันนะ ตอนแรกเราอาจจะเขินอาย พอสมควรว่าเรามาเป็นอะไรให้เขามองเนีย่ (หัวเราะ) แต่จริงๆ เขาก็แค่มาดูวา่ เราเป็นใคร ท�าอะไร ตัวตน ของเราเป็นยังไง ถ้าเราท�ากิจกรรมหรือต้องเล่าเรือ่ ง อะไรบางอย่าง เราจะแสดงออกอย่างไร ชีวิตเรา เคยผ่านอะไรมาบ้าง เหมือนเขาก็แค่สนใจ อยากรู้ ก็มานั่งดูปฏิกิริยาของเราที่เกิดขึ้นในนั้น

มี อ ยู่ ค� า หนึ่ ง ของ AKB48 ที่ พู ด ว่ า ‘การจบ การศึกษา’ ค�านีห ้ มายถึงอะไร

การเข้ามาอยู่ในนี้คือการเรียนรู้เรื่องวงการ บันเทิง การร้อง เต้น การขึน้ แสดงบนเวที เมมเบอร์ ทุกคนเข้ามาเพือ่ เติบโตในเส้นทางนีจ้ ริงๆ บางคน กลายเป็ น นั ก แสดงหรื อ ไปเป็ น นั ก ร้ อ งไปจริ ง ๆ นีค่ อื การฝึกฝนผ่านการท�างาน ค�าว่าจบการศึกษา ส�าหรับเขาคือการเรียนรู้เรื่องนี้ได้มากที่สุดแล้ว มากพอและพร้อมทีจ่ ะออกไปตามเส้นทางทีต่ วั เอง สนใจ และเขาก็พร้อมออกไปจากการซ้อม ออกไป เจอผู้คน ก็คือการออกจากวงไป การอยู่ในวงคือ การเรียนรู้ เหมือนเราเรียน ม.1 ถึง ม.6 เรียน ทุ ก อย่ า ง แต่ วั น หนึ่ ง ก็ ต ้ อ งเลื อ กสิ่ ง ที่ เ ราสนใจ เมื่อเรียนจบแล้ว การออกไปท�าอาชีพต่างๆ แต่ ไม่ได้มีเวลาก�าหนดเหมือนเรียนในโรงเรียนเท่านั้น ใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าคนนีพ ้ ร้อมจะจบ การศึกษาแล้ว

แล้วแต่คนว่าพอใจจะอยู่ตรงนี้นานแค่ไหน บางคนอยากอยู่ อยากช่วยพยุงวง อย่าง อัตสึโกะ มาเอะดะ เขาอยู่ในวง AKB48 มาตั้งแต่อายุ 14 ปี จบการศึกษาจากวงตอนอายุ 20 ปี แต่ระหว่างนั้น เขาก็มงี านร้องเพลง จนเขาสามารถเป็นนักร้องเดีย่ ว ได้ ปัจจุบันก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น คือออกไปท�างานในด้านที่ตัวเองสนใจจริงๆ

issue 517 18 DEC 2017

“คนที่เป็นไอดอลจริงๆ ก็มีหลายอย่างที่เป็นทุกข์เหมือนกัน ว่าที่เราต่อสู้ เราต้องสู้ไปถึงขั้นไหน โอกาสจะเข้ามาเมื่อไหร่”

a day bulletin

14


15 เรายังเป็นเด็กอยูเ่ ลย เข้ามาได้ 1 ปีเอง แต่ก็ถือว่าได้เรียนรู้เยอะเลย แต่ก็แค่ระดับ ม.1 เท่านัน้ (หัวเราะ) การร้อง การเต้น การแสดง ยังต้องพัฒนาอีกเยอะ อย่างเรื่องเต้นบางที ก็เต้นแรงไป ต้องมีจังหวะ ต้องมีจุดพีก ก็กา� ลัง เรียนรูอ้ ยู่ การเจอผูค้ น เจอสือ่ การท�างานต่างๆ ก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

สิ่งที่ยุติธรรมที่สุด’ จ�าไม่ได้แล้วว่ามาจากไหน แต่เราเชื่อจริงๆ ว่าสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดส�าหรับ คนเราคื อ เวลา ที่ มั น พาเราเดิ น ไปข้ า งหน้ า พร้อมกัน แต่อยู่ที่เราจะสามารถใช้เวลาตรงนี้ ให้คุ้มค่าได้มากน้อยแค่ไหน เคยมองตัวเองใน 10 ปีขา้ งหน้าไหมว่าจะเป็น อย่างไร

เคยตั้งว่าอยากผอมลง ก็ผอมลงแล้ว แต่นา�้ หนักไม่ลง (หัวเราะ) ก็เข้าใจว่าเป็นเพราะ กล้ามเนื้อ น�้าหนักก็เลยไม่ลง ส่วนการเต้น ก็พฒ ั นาได้ในระดับทีเ่ ราเองก็ตกใจ เพราะปีทแี่ ล้ว เรายังคิดว่าการได้มาอยู่ในวง และมาอยู่จุดนี้ มันเกินความคาดหมายไปมากๆ เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ตอนแรกจริงๆ ก็คอื แค่เรียนจบได้เกียรตินยิ ม ตอนนี้ก็ก�าลังท�าไปเรื่อยๆ

ตอนนั้นเราก็คงอายุ 31 เนอะ คิดว่าคง ไม่ได้อยู่ใน 48 กรุ๊ปแล้ว และคงส่งต่อให้รุ่น ต่อไป ให้นอ้ งๆ ได้เรียนรูแ้ ละเข้ามาเป็นกัปตันต่อ เพราะถ้าเราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้และได้เรียนรู้ อะไรจนครบหมดแล้ว มันก็ถึงเวลาที่เราจะให้ โอกาสคนอื่นได้มาท�าตรงนี้ต่อไป วันนั้นเราก็ คงได้ ม ามองดู ว ่ า วงจะเป็ น อย่ า งไรต่ อ ไป แล้วก็ทา� งานของตัวเอง ท�าสิง่ ทีต่ วั เองมีความสุข เราเคยคิดไว้ว่าถ้าไม่ได้เข้ามาท�าตรงนี้ เราก็ อยากเป็นนักวิจัย ได้คิดค้นอะไรบางอย่าง หรื อ เราอาจจะท� า งานในวงการบั น เทิ ง ก็ ไ ด้ เพราะตอนนีก้ เ็ ริม่ ชอบงานแบบนีเ้ หมือนกัน (ยิม้ )

คิดว่าได้แน่ๆ ไหมเกียรตินย ิ มเมือ ่ เรียนจบ

อยากอายุยส ี่ บ ิ กว่าๆ แบบนีไ้ ปตลอดไหม

แผนชี วิ ต ตั ว เองที่ เ คยตั้ ง ไว้ ใ นปี นี้ ส� า เร็ จ บ้างไหม

ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า เพราะมันแลกกับ การท�างานมากขึน้ เหมือนเราได้มผี ลงานข้างนอก มากขึน้ มันก็อาจเป็นการแลกเปลีย่ นกันทีพ่ อดี กับการที่เกรดเราต้องหล่นมาหน่อย ไม่งั้นถ้า เกรดเราดีอย่างเดียว แต่เราไม่ท�างานข้างนอก เลยก็คงแค่โอเค ดีแล้ว แต่นเี่ รามีผลงานข้างนอก มากขึน้ คนอืน่ ในวงการได้เห็นมากขึน้ เกรดเรา ลงมานิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหาย เพราะเราก็ท�า เต็มที่กับทุกๆ อย่างแล้ว

NEW YEAR’S RESOLUTIONS ในฐานะนั ก ศึ ก ษาวิ ช าเคมี คิ ด ว่ า ตั ว เรา เป็นสารอะไร

คิดว่าตัวเองเป็นโมเลกุลอันหนึ่งที่มีสาร หลายๆ อย่างมาผสมกัน ถ้าเราเกิดมาเป็นหนึง่ โมเลกุล ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ในชีวติ ก็หลอมรวมให้เราเข้ามาเป็นหนึง่ อะตอม แล้วมันก็ร้อยต่อกันไปเรื่อยๆ จนกลายเป็น สสารหนึ่งที่มีองค์รวมของหลายๆ อย่างเข้ามา ด้วยกัน

สารแบบไหนทีเ่ ข้าได้หรือเข้าไม่ได้กบ ั ตัวเรา

เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนที่อยู่กับกลุ่ม เพือ่ นทีธ่ รรมดาๆ ไม่ได้แฟชัน่ ไม่ได้เป็นผูห้ ญิงจ๋า แต่พอเข้ามาตรงนี้ก็เริ่มรับอะไรใหม่ๆ มากขึ้น เริม่ คิดว่าตัวเองเข้าได้กบั ทุกอย่าง เพราะจริงๆ แล้วทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน เมือ่ ก่อนเราอาจ คิดว่า เราไม่ชอบคนแนวนี้ แต่ตอนนี้เราก็เริ่ม พยายามท�าความเข้าใจว่า ท�าไมเขาถึงเป็นแบบนี้ เขาเติบโตมากับอะไร เป็นความเห็นอกเห็นใจ มากขึน้ และพยายามหามุมทีน่ า่ สนใจของเขา จะมีสารไหนไหมที่คิดว่ามาท�าปฏิกิริยากับ เราแล้วจะระเบิดแน่เลย

มี เ หมื อ นกั น แต่ แ ค่ ว ่ า เราจะระเบิ ด แนวไหนมากกว่า อาจจะเป็นระเบิดทีด่ กี ไ็ ด้

ระเบิดทีด ่ เี ป็นอย่างไร

แบบพลุไง สว่างสวยงาม (ยิม้ )

มีคา� คมประจ�าใจของตัวเองไหม

มีเยอะเลย แต่ที่ชอบที่สุดคือ ‘เวลาคือ

อยากนะ เพราะจะได้ไม่แก่ (หัวเราะ)

แต่มน ั จะท�าให้เราพลาดการเติบโตในบางเรือ ่ ง หรือเปล่า

แต่ถ้าอายุเราหยุดตรงนี้ เวลามันก็ยัง เดินไปข้างหน้าเหมือนเดิมอยู่ดีนะ ก็ดีสิ เราจะ เด็กตลอดเวลา (หัวเราะ) ถ้าเวลามันเดินหน้า ยังไงเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว

คิดว่าวันนีเ้ ข้าใจความหมายของชีวต ิ ได้ดขี น ึ้ หรือยัง

คิดว่าดีขนึ้ นะ ตอนนีเ้ ราคิดว่าชีวติ มันอาจ ไม่ได้ตอ้ งการความเข้าใจก็ได้ คือเราต้องเข้าใจ มันด้วยหรอ แค่เราใช้ชีวิตไป ประสบการณ์ ก็จะสั่งสมให้เราเรียนรู้เอง

แล้วการเป็นคนขี้สงสัย มันท�าให้เราสงสัย เรือ ่ งชีวต ิ บ้างไหม

สงสัยสิ สงสัยว่าท�าไมเราต้องเกิดมา แบบนี้นะ ท�าไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้น แต่เราคิดว่า บางทีมัน ก็อาจจะไม่ใช่เ รื่องที่เราต้องมานั่ง ท�าความเข้าใจก็ได้ บางทีการคิดเยอะก็ทา� ให้เรา ปวดหัวเกินไป (หัวเราะ) แต่กร็ ้วู ่าประสบการณ์ สัง่ สมให้เราเป็นแบบนี้ เหตุการณ์ในอดีตท�าให้ เรามีชีวิตแบบในปัจจุบัน แต่ถ้าให้เรามานั่งคิด ในอนาคตว่าชีวิตจะให้ความหมายอะไรกับเรา ไหม เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเครียดกับสิ่งที่ยังมา ไม่ถงึ ท�าไม เราอยูก่ บั ปัจจุบนั ดีกว่า คิดไปก็ปวดหัว เปล่าๆ ขนาดในแง่ของเคมีเอง บางอย่างเรายัง หาค�าตอบไม่ได้เลยว่าอะไรท�าให้สสารนี้เป็น แบบนี้ วิ ท ยาศาสตร์ มั น ก็ ยั ง ต้ อ งก้ า วหน้ า และเติบโตไปเรือ่ ยๆ อีก ไม่งนั้ ทุกคนก็ตอ้ งหยุด แล้วแหละ ถ้าเราเข้าใจชีวิตหมดแล้ว

มองตัวเองในปีหน้าอย่างไร

คงเติบโตและได้เรียนรูอ้ ะไรหลายๆ อย่าง มากขึ้น ตอนนั้นคงจะมีเธียเตอร์ และได้แสดง ในเธียเตอร์ตัวเอง รวมทั้งมีงานต่างๆ เข้ามา มากขึ้น เราดีใจทุกครั้งที่มีคนเข้ามาหาเราแล้ว บอกว่า ขอบคุณพีเ่ ฌอมากทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ ให้เขา แค่นั้นเราก็คิดว่ามันก็คุ้มค่าที่ได้เกิดมา แล้ว

“ในแง่ของเคมีเอง บางอย่างเรายังหาค�าตอบไม่ได้เลยว่าอะไรท�าให้สสารนี้เป็นแบบนี้ วิทยาศาสตร์มันก็ยังต้องก้าวหน้า และเติบโตไปเรื่อยๆ อีก ไม่งั้นทุกคนก็ต้องหยุดแล้วแหละ ถ้าเราเข้าใจชีวิตหมดแล้ว”

ลองเปรี ย บเที ย บดู คุ ณ คิ ด ว่ า ตั ว เองอยู่ ชัน ้ ปีไหนของโรงเรียน BNK48


a day bulletin

A MUST

16

MUSIC

About Trai Bhumiratna เพลงที่ ตรัย ภูมร ิ ต ั น แต่งนัน ้ ได้รบ ั ความนิยมและคุน ้ หูเรามากมาย เช่น กลับมา ของวง 2 Day ago Kids (ทีเ่ จ้าตัวร้องเอง), รักทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไป ของ Groove Riders นาฬิกาเรือนเก่า ของปาล์มมี่ หรือล่าสุดทีเ่ ราได้ยน ิ กันคือ Heartbeat จังหวะจะรัก ของ วิโอเลต วอเทียร์ และ พลิว้ ของ BNK48

ขุนเขา แห่งหมี

EVENT Beautiful Bangkok By Magnolias

: ตรัย ภูมิรัตน

“สวัสดีนะเธอ เป็นไงบ้าง ยังสบายดีหรือเปล่า” ท่อนแรก ของเพลง จดหมายถึงตัวฉันในอนาคต ก�ำลังสะกดให้เรำหยุดฟัง เรื่องรำวของนักร้องนักแต่งเพลงหุ่นหมีคนนี้ ซึ่งเป็นอัลบั้มเดี่ยว ชุดที่ 3 ของเขำที่ใช้เวลำบ่มเพำะนำนถึง 10 ปี ดังนั้น เพลงใน อัลบัม้ นีจ้ งึ ไม่หวือหวำ หรือมีเพลงเศร้ำอกหักระดับกัดกร่อนจิตใจ ให้ลงไปนอนดิน้ อยูบ่ นพืน้ แต่เมือ่ ฟังไปสักสองสำมรอบคุณจะหัน กลับมำทบทวนและมองตัวเองในแบบเข้ำใจชีวิตมำกขึ้น จดหมายถึ ง ตั ว ฉั น ในอนาคต คื อ เพลงที่ เ ด่ น ชั ด ที่ สุ ด ในสิ่งที่เรำพูดถึง เนื้อเพลงพูดถึงชำยคนหนึ่งที่ก�ำลังเจอกับ เรือ่ งหนักหน่วงของชีวติ และสิง่ ทีเ่ ขำท�ำคือกำรเขียนจดหมำยถึง ตั ว เองในอนำคต โดยเขำรู ้ ว ่ ำ เมื่ อ ถึ ง ตอนนั้ น ตั ว เขำเองก็ ค ง อยู่อย่ำงมีควำมสุขและมองควำมทุกข์ในวันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็นั่นแหละ กำรจะผ่ำนเวลำตรงนี้ให้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย ลาก่อนพินอ็ กคิโอ เพลงทีด่ จู ำกชือ่ แล้วไม่คดิ ว่ำจะหักมุมเป็น เพลงรักเหงำๆ ได้ แต่นคี่ อื เพลงทีห่ ลำยคนคงถวิลหำจำกกำรแต่ง เนือ้ ร้องของ ตรัย ภูมริ ตั น ซึง่ พูดถึงกำรเปรียบเปรยว่ำคนโกหก ก็เหมือนกับพินอ็ กคิโอทีจ่ มูกจะยืดยำวทุกครัง้ เวลำทีเ่ จ้ำหุน่ กระบอก พูดโกหก และคนในเพลงก็ได้แต่หลอกตัวเองว่ำเขำไม่ได้คดิ อะไร กับคนที่เขำแอบรัก “หลอกตัวเองจนเป็นนิสัย หลอกหัวใจ จนเหมือนมันไร้ควำมรูส้ กึ ” ...หลอกหัวใจจนจะกลำยเป็นไม้ อัลบัม้ นีน้ อกจำกจะบรรจุเพลงเพรำะๆ ทีม่ องแง่มมุ ในชีวติ ไว้มำกมำย (เรือ่ งน่าเบือ่ ทีส่ วยงาม, ดวงอาทิตย์, ตุนาหงัน, คิดถึง ครับพ่อ หรือ เพื่อนที่หล่นหาย) สิ่งที่เรำชอบมำกคือตัวอัลบั้ม

พบกั บ ปรำกฏกำรณ์ ค รั้ ง ยิ่งใหญ่ใจกลำงย่ำนรำชประสงค์ ด้วยกำรแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ 3 มิ ติ บนอำคำรแมกโนเลี ย ส์ รำชด�ำริ บูเลอวำร์ด สูง 60 ชัน้ สร้ำง ผลงำนชิ้นส�ำคัญโดยคณะศิลปิน ชื่อดังชำวยุโรป Limelight เจ้ำของ รำงวัลด้ำนกำรแสดงแสงสีเสียงจำก เวทีระดับโลก จะสวยและอลังกำร แค่ไหน แวะไปชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวำคมนี้ มีทั้งหมด 5 รอบ 19.00 / 19.15 / 19.30 / 19.45 และ 20.00 น. ส่ ว นวั น สิ้ น ปี เ พิ่ ม รอบ 23.55 น. พิกัด ซอยมหำดเล็ก 1 หรือ BTS สถำนีรำชด�ำริ

MoVIE

มำในรูปแบบหนังสือนิทำนที่ถ้ำเปิดอ่ำนพร้อมกับฟังเพลง ขุนเขาแห่งหมี ไปด้วยก็จะเข้ำใจเรื่องรำวที่อยู่ในหนังสือ นิทำนเล่มนีท้ นั ที (ถ้ำอ่ำนเฉยๆ อย่ำงเดียวจะแอบงงๆ ว่ำ ตอนท้ำยของนิทำนจะบอกอะไรกับเรำ) และเพลงนีเ้ หมำะ ส�ำหรับกำรตัง้ เป็นเสียงนำฬิกำปลุกในตอนเช้ำอย่ำงยิง่ “ชัยชนะของเรา คือขุนเขาของหัวใจ ทีต่ อ้ งข้ามให้ได้”

Book issue 518

VERY GOOD LIVES

25 DEC 2017

เรำจะเห็นคุณค่ำของควำมล้มเหลวก็ตอ่ เมือ่ เรำเคยล้ม เรำจะเห็นควำมส�ำคัญของจินตนำกำรก็ตอ่ เมือ่ ถึงเวลำ ที่เรำต้องขุดมันขึ้นมำใช้ หนังสือเล่มนี้บอกเรำเช่นนั้น และคนที่พยำยำมเตือนสติเรำผ่ำนหนังสือเล่มนี้คือ เจ. เค. โรว์ลิง ผู้แต่ง แฮร์รี่ พอตเตอร์ เธอถ่ำยทอดประสบกำรณ์แห่งควำมล้มเหลวและคุณค่ำที่เธอได้รับ ก่อนที่เธอจะเป็น เจ. เค. ในวันนี้ ผ่ำนกำรกล่ำวสุนทรพจน์ให้นักศึกษำจบใหม่ของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดในวันรับปริญญำเมื่อปี ค.ศ. 2008 ซึ่งเรำไม่อยำกให้คุณพลำดเรื่องรำวดีๆ ที่เธอได้กล่ำวไว้ (ส�ำนักพิมพ์นำนมีบุ๊คส์ / รำคำ 395 บำท)

Call Me By youR naMe เรือ่ งรำวควำมรักสุดโรแมนติก ของ เอลิโอ เพิรล์ แมน เด็กหนุม่ วัย 17 เชื้อสำยอเมริกัน-อิตำเลียน ที่ได้ พบรั ก และมี ค วำมสั ม พั น ธ์ ลึ ก ซึ้ ง กับโอลิเวอร์ นักศึกษำแพทย์หนุ่ม วัย 24 ปี ชำวอเมริกัน ขณะมำพัก ในวิล ลำของเขำเพื่อ ช่ วยงำนพ่ อ ของเอลิโอในช่วงปิดภำคฤดูร้อน ผ่ ำ นบรรยำกำศหมู ่ บ ้ ำ นชนบทที่ งดงำมของประเทศอิตำลีในยุค 80s ภำพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเสียงชื่นชม อย่ำงท่วมท้นจำกเทศกำลซันแดนซ์ และยังเป็นตัวเต็งคว้ำรำงวัลลูกโลก ทองค�ำอีกด้วย เข้ำฉำยแล้ววันนี้ ที่โรงภำพยนตร์เฮำส์ อำร์ซีเอ


17 01

03

02

04

05

03

1. CoLLECTIoN

2. MagazINE

PrEE bOUTIQUE CLEO DECEmbEr SPOrTSWEAr 2017 อ�ำลำปีเก่ำ เปิดรับปีใหม่ - ArTS OF AN อย่ำงสดใสไปกับ คลีโอ ทีเ่ ขำพำ ELYSIUm ชุดออกก�ำลังกำยคุณภำพ GENA-D นักร้องหญิงสุดเปรี้ยว พรีเมียมคอลเล็กชันล่ำสุดจำก มำช่วยเติมควำมสดชื่นให้คุณ แบรนด์ พรี บูทีค สปอร์ตแวร์ พร้ อ มกั บ บทสั ม ภำษณ์ พิ เ ศษ ลวดลำยทีไ่ ด้รบั แรงบันดำลใจจำก ส่วนใครทีก่ ำ� ลังมองหำของขวัญให้ ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ ผ่ำน คนพิ เ ศษก็ พ ลิ ก ไปที่ ห น้ ำ 75 กำรเลือกใช้ผำ้ โพลีเอสเตอร์ผสม ของขวัญสุดปังทีท่ ำงทีมงำนจัดลิสต์ สแปนเด็กซ์ยดื หยุน่ ให้กบั ผูส้ วมใส่ มำเป็นไอเดียให้คณ ุ น�ำไปปรับใช้ ระบำยอำกำศและกระชับสัดส่วน และ The CLEO Horoscope 2018 ได้เป็นอย่ำงดี เป็นเจ้ำของได้ที่ คือส่วนปิดท้ำยทีบ่ อกเลยว่ำพลำด www.preeboutiquesportswear.com ไม่ได้ รำศีไหนจะรุง่ จะปังในปี 2018 adB518.pdf 1 18-Dec-17 5:04:29 AM หรืadอห้JPำExpo งสรรพสิ นค้ำชัน้ น�ำทัว่ ไป เช็กดวงกันได้ทหี่ น้ำนีเ้ ลย

3. EXHIBITIoN

4. BEaUTy

5. FESTIVaL

THE DOrAEmON ExHIbITION TOkYO 2017 นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ที่มี โดรำเอมอนเกิดขึ้น หลำยคนมี ควำมฝันทีอ่ ยำกจะเจอโดรำเอมอน สักครั้ง และคิดมำตลอดว่ำถ้ำได้ พบจริงๆ โลกใบนั้นจะเป็นเช่นไร นิทรรศกำรครั้งนี้ได้แสดงค�ำตอบ ผ่ำนศิลปินชือ่ ดังชำวญีป่ นุ่ จัดแสดง ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มกรำคม 2561 ณ Mori Arts Center Gallery ชั้น 52 รปปงงิฮิลส์โมริทำวเวอร์ กรุงโตเกียว รำยละเอียดเพิม่ เติม http://thedoraemontentokyo2017.jp

4U2 THE SHADOW ต้อนรับอำกำศหนำวใกล้ สิ้ น ปี ด ้ ว ย 4U2 The Shadow อำยแชโดว์ 7 แบบโทนสีน�้ำตำล ไล่เฉด ผสำนสีส้มและชมพูเบำๆ เข้ ำ กั น ได้ ดี กั บ ทุ ก โทนสี ผิ ว ของ สำวไทย มำพร้อมกับ 4 สีในตลับ เดียว ทั้งเนื้อแมตต์ช่วยปรับผิว เปลือกตำให้ดูเนียน เนื้อชิมเมอร์ ที่ ม อบควำมสดใส ตลอดจน เนือ้ สปำร์กลิงทีผ่ สมชิมเมอร์แบบ เต็มๆ รำคำ 299 บำท จ�ำหน่ำยที่ Watsons, Eveandboy, Beautrium และ www.4U2thailand.com

CHEEzE CArbOOTSALE FESTIvAL 2018 เทศกำลดนตรี แ ละงำน เปิดท้ำยขำยของริมภูเขำที่ใหญ่ ทีส่ ดุ พร้อมเหล่ำศิลปินอินดีช้ อื่ ดัง อย่ำง Yellow Fang, ศรีรำชำร็อกเกอร์, ชำติ สุชำติ, เล็ก สลำลม, และอีก มำกมำย มำสร้ำงบรรยำกำศปำร์ตี้ สุดมันท่ำมกลำงอำกำศเย็นสบำย พ่วงเปิดท้ำยขำยของ ในวันที่ 3-4 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ 8Speed Motor Track เขำใหญ่ บัตรรำคำ 800 บำท รำยละเอียดที่ www.facebook.com/ CheezeCarbootsaleFestival

入場無料

TM

TM


a day bulletin

ConneCting the Dots

เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล ภาพ : Glossier

18

2014 Here comes Glossier

issue 518

2010 Create Into the Gloss

25 DEC 2017

Founder Profile : จากเด็กนักเรียนธรรมดาทีย ่ ง ั ไม่รอ ู้ นาคตคนหนึง ่ เอมิลี ไวส์ส ย้ายมาอยูน ่ ว ิ ยอร์กเพือ ่ เรียนต่อทีม ่ หาวิทยาลัยนิวยอร์ก ที่ นี่ เ องที่ ห ล่ อ หลอมให้ เ ธอเป็ น ผู้ ใ หญ่ และเริ่ ม มองหาเป้ า หมายของชี วิ ต ปั จ จุ บั น เอมิ ลี เ ป็ น เจ้ า ของธุ ร กิ จ ที่ มี เ งิ น ร่ ว มลงทุ น มากกว่ า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นแรงบันดาลใจของเด็กผู้หญิงหลายๆ คน


19

Glossier แม้ จ ะอยู่ ไ กลถึ ง สหรั ฐ อเมริ ก า แต่ Glossier ก็ นั บ ว่ า เป็ น แบรนด์ เ ครื่ อ งส� า อาง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิยมที่สุดในหมู่สาวไทยยุคนี้ เพราะแพ็กเกจที่น่ารักสะดุดตา ไปจนถึง ความเรียบง่ายของคอนเซ็ปต์ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์นี้ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากบรรณาธิการ คนหนึ่งที่หลงใหลในเรื่องความงามเป็นพิเศษอย่าง เอมิลี ไวส์ส Into the Gloss

Into the Gloss กลายเป็น เพือ่ นรักของสาวๆ อย่าง รวดเร็ว เพราะรวบรวม รีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความงามจากประสบการณ์ จ ริ ง ในแบบที่ นิ ต ยสารแฟชั่ น ดั ง ๆ ก็ท�าไม่ได้ ความรู้สึก เหมื อ นกั บ เวลาที่ เ รา จะซื้ อ ครี ม ทาหน้ า ดี ๆ สั ก ตั ว เราจะถามคน ใกล้ชดิ ว่าใครมียหี่ อ้ ไหน แนะน�าบ้าง ที่ Into the Gloss ก็เช่นกัน ต่างกัน แค่ แ ทนที่ จ ะเป็ น คน ใกล้ชดิ ไม่กคี่ น กลับเป็น คนแปลกหน้าจาก ทุกมุมโลก

Gloss-ee-ay

Glossier (อ่ า นว่ า กลอส-ซิ - เอ) เกิ ด ขึ้ น 4 ปีให้หลัง ด้วยเงินทุน จาก Forerunner Capital บริษัทเงินทุนที่บริหาร โดยผู ้ ห ญิ ง เอมิ ลี บอกว่ า แบรนดิ้ง เป็ น เ รื่ อ ง ที่ ส� า คั ญ ม า ก เป็ น ทุก อย่ า ง ตั้ง แต่ การเลื อ กโทนสี ช มพู ทีใ่ ช้เป็นสีของ Glossier การใช้นางแบบผูห้ ญิง ทีม่ ลี กั ษณะ โครงสร้าง และสีผวิ ทีแ่ ตกต่างกัน ไปจนถึงแพ็กเกจและ สติก๊ เกอร์นา่ รักๆ เอาใจ วั ย รุ ่ น ที่ แ ถมไปกั บ ทุกออร์เดอร์

2nd ImpoRtant thInG

นอกจากนี้ Glossier ยังให้ความส�าคัญกับ สังคมในโลกดิจิตอล และฟีดแบ็กจากลูกค้า ในทุกๆ สัปดาห์จะมี การโต้ ต อบระหว่ า ง Glossier และลูกค้ากว่า พั น ครั้ ง ซึ่ ง กลยุ ท ธ์ ทางการตลาดก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสิง่ ที่ ได้เรียนรูจ้ ากลูกค้า และ แบรนด์นี้มีการส่งคืน สินค้าเพียง 1% เท่านัน้ ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่ น้อยมากเมือ่ เราพูดถึง เครื่ อ งส� า อางที่ ข าย บนออนไลน์อย่างเดียว C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2017 The first store opening skIn FIRst

makeup Follows

รากฐานความงามของ สาว Glossier คื อ ผิ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล อตแรกจึ ง เกีย่ วข้องกับการบ�ารุงผิว เบื้องต้นล้วนๆ พวกเขา มองว่าผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว ก็ ไ ม่ ต ่ า งจากเครื่ อ งส�าอาง เพราะมันช่วยดึง ส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละ คนออกมา นั่นอาจเป็น เหตุผลที่นางแบบแต่ละ คนในเว็บไซต์ Glossier เน้นการโชว์ผิวมากกว่า เมกอัพ และต่างคนก็ตา่ ง ดู ส วยเป็ น ธรรมชาติ ในแบบของตัวเอง โดย ไม่ปรุงแต่งมากจนเกินไป

Glossier เชือ่ อยูอ่ ย่างหนึง่ ว่า การใช้เครือ่ งส�าอาง ทีเ่ หมาะสมในประมาณ ทีพ่ อดี หมายถึงเครือ่ งส�าอางจะต้องอยู่ ‘คู่’ ไปกับคุณ ไม่ใช่แค่อยู่ ‘บน’ หน้าคุณ เมือ่ คิด แบบนี้คุณจะสามารถ รูไ้ ด้วา่ วันนีแ้ ต่งหน้าจัด เกินไปหรือเปล่า รองพืน้ ที่ ใ ช้ ข าวเกิ น ผิ ว จริ ง ไปไหม สีลิปสติกที่ทา โดดเกินไปหรือไม่

GIRl to GIRl

moRe to come

Glossier ไม่ได้คิดว่า ตัวเองเป็นแบรนด์ แต่ มองว่ า เป็ น กลุ ่ ม คน จริ ง ๆ ที่ เ จอปั ญ หา จริงๆ เหมือนกับลูกค้า พวกเขาพยายามมอง อุตสาหกรรมความงาม เสียใหม่ และท�าให้มนั สนุก ให้เข้าใจผูบ้ ริโภค มากขึ้ น พร้ อ มทั้ ง พยายามสนับสนุนให้ ทุกคนพอใจในตัวเอง เหมื อ นสโลแกนของ พ ว ก เ ข า ที่ บ อ ก ว ่ า ‘Skin ffiifirst. Makeup second. Smile always.’

ในวันนี้ intothegloss.com มีคนเข้าดูราว 1.5 ล้าน คนต่อเดือน และ Glossier ก็ ยั ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยคงคอนเซ็ปต์เรื่อง ความสวยงามแบบ ธรรมชาติเหมือนเดิม ล่ า สุ ด พวกเขาเพิ่ ง เปิ ด หน้ า ร้ า นแรกใน นิวยอร์ก เริม่ ส่งสินค้า ไปยังประเทศใกล้เคียง อย่ า งแคนาดาและ สหราชอาณาจักร และ ออกน�า้ หอมตัวแรกของ แบรนด์ ซึ่งแน่นอนว่า สาวๆ หลายคนก็กด สั่งซื้อโดยยังไม่ทันได้ ดมกลิน่ เลยด้วยซ�า้

ST R IP A D

เอมิลี ไวส์ส บัณฑิตสาขา ศิลปะจากมหาวิทยาลัย นิวยอร์ก และอดีต Styling Assistant ของนิตยสาร Vogue ก่อตั้งบล็อกชื่อ Into the Gloss ขึน้ มาใน ปี 2010 เพราะรู้สึกว่า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วามงาม ในปั จ จุ บั น ไม่ รู ้ จั ก และ เข้ า ใจประสบการณ์ ในชี วิ ต จริ ง ของผู ้ ห ญิ ง บนเว็บไซต์ เธอสัมภาษณ์ ผูห้ ญิงตัง้ แต่ บ็อบบี้ บราวน์ ไปจนถึง คิม คาร์เดเชียน ถึ ง เคล็ ด ลั บ ความงาม ของพวกเธอ

Real expeRIences


a day bulletin

SELECTED

20

เรื่อง : พัทธมน วงษ์รัตนะ

02

04

01

03

05

06

11

08 10

07

09

12 13

issue 518

SHADES OF 2018 กระแสแรงจนฉุดไม่อยู่จริงๆ ส�ำหรับสี Ultra Violet หรือสีม่วงเหลือบน�้ำเงิน ที่ Pantone เพิ่งประกำศให้เป็นสีประจ�ำปี 2018 อย่ำงเป็นทำงกำร เรำจึงขอชวนสำวๆ มำมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อผ้ำและเครื่องประดับโทนม่วงสุดเก๋ ที่นอกจำกจะให้ลุกส์ลึกลับน่ำค้นหำแล้ว ยังเป็นสีที่สื่อถึงควำมคิด สร้ำงสรรค์และจินตนำกำรอันไร้ขอบเขตอีกด้วย

25 DEC 2017

01 H&M - Blouse with Tie รำคำ 1,690 บำท 02 Gucci - Light Optyl and Metal Sunglasses รำคำ 21,000 บำท 03 ZARA - Bow Blouse รำคำ 1,590 บำท 04 PULL&BEAR - Coloured Knit Beanie Hat รำคำ 250 บำท 05 ZARA - Velvet T-Shirt with Slogan รำคำ 890 บำท 06 H&M - Rib-knit Jumper รำคำ 999 บำท 07 PULL&BEAR - Purple Backpack รำคำ 890 บำท 08 MARC JACOB - High Rise Velvet Disco Jeans รำคำ 13,200 บำท 09 butter LONDON - Ultra Violet Nail Polish รำคำ 710 บำท 10 Anastasia Beverly Hills - Purple Rain Lip Gloss รำคำ 950 บำท 11 MANGO - Plumeti Floral Embroidered Dress รำคำ 2,290 บำท 12 MANGO - Geometric Leather Ankle Boots รำคำ 4,490 บำท 13 Urban Decay – Eyeshadow รำคำ 850 บำท


21

A GIFT FOR

BANGKOK COUNTING DOWN TO THE CABLELESS-AND-POLELESS SUKHUMVIT ROAD

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอมอบของขวัญปีใหม่ชิ้นพิเศษแด่ คนกรุงเทพฯ กับโครงการ Smart Metro ที่เนรมิตถนนสุขุมวิทไร้สาย-เสาไฟฟ้า ให้ร่มรื่น ปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทางเท้า ด้วยนวัตกรรมด้านระบบไฟฟ้า ที่ล�้าสมัยตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองมาก ยิง ่ ขึน ้ ในครัง้ นี้ กฟน. ได้รว่ มมือกับหน่วยงาน ทีเ่ กีย ่ วข้องจาก กทม. กสทช. สตช. สมาคม โทรคมนาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ และ ผูป ้ ระกอบการสายสือ ่ สาร ในการน�าระบบ สายสื่อสารลงใต้ดิน พร้อมทั้งรื้อถอน เสาไฟฟ้า และจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้า ตลอดช่วงถนนสุขม ุ วิท ตัง ้ แต่บริเวณปาก ซอยสุ ขุ ม วิ ท 1 ถึ ง บริ เ วณปากซอย

สุขม ุ วิท 71 ทัง้ สองฝัง่ ถนน รวมระยะทาง ประมาณ 12 กิ โ ลเมตร เพื่ อ มอบเป็ น ของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ให้ประชาชน ได้ สั ม ผั ส ถึ ง สภาพภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม ของถนนสุขุมวิท นอกจากนี้ กฟน. ยังได้มอบเสาไฟฟ้า ทีร ่ อ ื้ ถอนจากโครงการต่างๆ ให้กบ ั กทม. ใช้ประโยชน์ในการสร้างแนวกันคลืน ่ ส�าหรับ ป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลบางขุนเทียน เพือ ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ ่ ประชาชนและสังคม ต่อไป ทัง ้ ในด้านความปลอดภัยของระบบ ไฟฟ้ า ลดอุ บั ติ เ หตุ จ ากภั ย ธรรมชาติ สร้างทัศนียภาพทีส ่ วยงาม และช่วยรักษา สภาพแวดล้อม เพือ ่ มุง่ สูก ่ ารเป็นมหานคร แห่งอาเซียน Smart Metro


a day bulletin

Bulletin Board

24

อัพเดตแวดวงข่าวสังคมทีน ่ า่ สนใจในรอบสัปดาห์ แบรนด์ช้าง จับมือเป็นพันธมิตร ระดับโลก Michelin Guide Bangkok 2018 เพรำะเครื่ อ งดื่ ม กั บ อำหำรเป็ น ของคู ่ กั น แบรนด์ชำ้ งในฐำนะ Offfiicfi ial Partner ของ Michelin Guide Bangkok จึงภำคภูมิใจอย่ำงมำกที่ได้เป็น ส่ ว นหนึ่งเพื่อส่ งเสริมวงกำรอำหำรไทยให้ เป็ น ทีย่ อมรับในระดับสำกลมำกยิง่ ขึน้ ส�ำหรับ Michelin Guide Gala Bangkok 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวำคมทีผ่ ำ่ นมำ ณ โรงแรมสยำมเคมปินสกี โดยภำยในงำนมี ก ำรประกำศผลรำงวั ล ดำว มิชลินครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นเกียรติยศ สูงสุดของเชฟ รวมทั้งได้สร้ำงควำมพิเศษให้แขก ผูม้ เี กียรติเพือ่ ดืม่ ด�ำ่ ไปกับประสบกำรณ์กำลำดินเนอร์ สุดหรู กับ 6 คอร์สเมนูอำหำรชัน้ เยีย่ ม รังสรรค์โดย เชฟชัน้ น�ำระดับ 3 ดำว, 2 ดำว และ 1 ดำวมิชลิน จำกต่ำงประเทศ และเชฟแนวหน้ำของประเทศไทย

S&P Cake Carnival ฉลอง ใหญ่ครบรอบ 44 ปี เทศกาล เค้กสุดอลังการแห่งปีี

issue 518 25 DEC 2017

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหำชน) ฉลองครบรอบ 44 ปี จัดงำน S&P Cake Carnival ยกทัพโชว์ เค้ ก สุ ด อลั ง กำร ไฮไลต์ พิ เ ศษต้ น คริสต์มำสเค้กสวยตระกำรตำที่สูงถึง 3.5 เมตร รวมทั้งสินค้ำและโปรโมชัน สุดว้ำว คอลเล็ก ชันคำร์นิว ำล 2018 ในรำคำพิเศษ พร้อมลุ้นรับ Photo Cake และยั ง มี กิ จ กรรมสนุ ก ๆ มำกมำย จำกทั พ ศิ ล ปิ น นั ก แสดง เพื่ อ ต้ อ นรั บ เทศกำลแห่ ง ควำมสุ ข ที่ จ ะมำถึ ง พร้อมเปิดตัวภำพยนตร์โฆษณำชุดใหม่ เค้กเซอร์ไพรส์-ของขวัญ ในวันที่ 7-10 ธั น วำคมที่ ผ ่ ำ นมำ ณ ลำนกิ จ กรรม เวิร์กแอนด์เพลย์ ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัล พลำซ่ำ แกรนด์ พระรำม 9

คาทริซชวนสาวๆ เสกลุกส์ สวยฉ�า่ ส่งท้ายปีในงาน Catrice Dress Your Face Glow คำทริซ เครื่องส�ำอำงน�ำเข้ำจำก เยอรมนี เปิ ด ตั ว คอลเล็ ก ชั น ใหม่ รั บ ลมหนำวเซอร์ไพรส์สำวๆ ทีก่ ำ� ลังต้องกำร แปลงโฉมในลุ ก ส์ วิ น เทอร์ โ ดยเฉพำะ ในงำน Catrice Dress Your Face Glow ทีไ่ ม่เพียงแนะน�ำตัวช่วยรูใ้ จส�ำหรับผูห้ ญิง ยุคเซลฟีอย่ำง Catrice 24h Made To Stay Make Up รองพื้นสูตรติดทนนำน 24 ชั่วโมงเท่ำนั้น แต่ยังเปิดตัวรองพื้นเพื่อ กำรผสมสีสำ� หรับ 2 เฉด อย่ำง Prime and Fine Make Up Transformer Drops Lightening และ Prime and Fine Make Up Transformer Drops Darkening อัพเดต คอลเล็กชันใหม่ลำ่ สุดได้ที่ www.facebook. com/catricethailand

my by CAT ออก my Tourist SIM เจาะกลุม ่ นักท่องเทีย ่ วต่างชาติ

สลักอักษรบนกระเป๋า ลาคอสท์ โดยช่างหัตถศิลป์ จากฝรั่งเศส

C

M

Y

ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกลุ ผูช้ ว่ ยกรรมกำร ผูจ้ ดั กำรใหญ่สำยงำนสือ่ สำรไร้สำย บริษทั กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) มุง่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชำวต่ำงชำติทเี่ ดินทำง มำประเทศไทย ทัง้ เพือ่ กำรท่องเทีย่ วและ ท�ำธุรกิจ ให้สื่อสำรได้สะดวกรวดเร็ว ไม่พลำดทุกกำรติดต่อ ด้วยแพ็กเกจ my Tourist SIM โดยซิมกำร์ดถูกออกแบบ ให้เป็น Trio SIM รองรับทุกรูปแบบของ สมำร์ตโฟนและมือถือปกติทวั่ ไป เพือ่ ให้ ผู้ใช้งำนสะดวกและเพลิดเพลินไปกับ กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตและควำมคมชัด ของสัญญำณโทรศัพท์ในทุกพื้นทั่วไทย แชตหรื อ แชร์ ก็ ลื่ น ไหล ไม่ พ ลำดทุ ก กำรติดต่อ วำงจ�ำหน่ำยทีส่ ำ� นักงำนบริกำร ลูกค้ำ กสท สำขำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ข้อมูลเพิม่ เติม www.mybycat.com

ผ่ำนไปแล้วกับกิจกรรมสุดพิเศษ เพื่ อ ต้ อ นรั บ ฤดู ก ำลเฉลิ ม ฉลองโดย ลำคอสท์ แบรนด์เสือ้ ผ้ำสปอร์ตพรีเมียม สั ญ ชำติ ฝ รั่ ง เศส ที่ ไ ด้ รั บ ควำมนิ ย ม ในหลำยประเทศทัว่ โลก เปิดให้สลักอักษร บนกระเป๋ำคอลเล็กชันชองทำโก โดยช่ำง หัตถศิลป์จำกฝรัง่ เศส สร้ำงควำมพิเศษ ให้กระเป๋ำใบเก่งนีม้ ใี บเดียวในโลก ส�ำหรับ มอบเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือคนที่รัก โดยกิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 10 ธันวำคม ที่ผ่ำนมำ ณ Lacoste Flagship Store ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ และ Lacoste Leather Goods ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ปิ่นเกล้ำ ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ กิจกรรมพิเศษได้ที่ www.facebook.com/ lacostethailand

CM

MY

CY

CMY

K


25

25

CALENDAR

M 26

T 27

W 28

TH 29

F 30

SA 31

Once flOwer upOn a time

mOtivatiOn

Only yesterday

eye+am = everywHere

wOlfpack

kHaOyai cOuntdOwn

งานดอกไม้เมืองหนาว ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด แห่ ง ปี ‘Once Flower Upon a Time’ พบกับความตระการตา สีสัน และ ความงดงามของ พรรณไม้ และตื่น ตา กั บ แสงสี เ สี ย งจาก อุ โ มงค์ ไ ฟและน�้ า พุ เต้ น ระบ� า ยามค�่ า คื น วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ดาษดา แกลเลอรี จ.ปราจีนบุรี

นิทรรศการ ‘Motivation’ โดยศิลปินกลุม่ เจนวาย มุง่ ส�ารวจเข้าไปในระบบ ของการสร้ า งสรรค์ ในฐานะของผู ้ ผ ลิ ต ผ ล ง า น ศิ ล ป ะ จ า ก จุ ด เริ่ ม ต้ น จนถึ ง จุ ด สิน้ สุด น�าเสนอช่วงเวลา ทีเ่ รียกว่า ‘ระหว่างทาง ของการสร้ า งสรรค์ ’ วันนี้ถึง 28 ธันวาคม 2560 ณ People’s Gallery ชั้น 2 BACC

นิทรรศการ ‘พืน้ ทีค่ วามสุ ข ในความทรงจ� า ’ โดย จีรศักดิ์ ลิวไธสง น�าเสนอผลงานศิลปะ ที่ได้รับแรงบันดาลใจ ความทรงจ�าในวัยเด็ก ผนวกเข้ากับบรรยากาศ ข อ ง ฤ ดู ก า ล ต ่ า ง ๆ ความเป็ น ธรรมชาติ ผ่านวิถกี ารด�าเนินชีวติ ของคนชนบท วั น นี้ ถึง 9 มกราคม 2561 ณ หอศิ ล ป์ จ ามจุ รี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย

นิทรรศการ ‘Eye+Am = Everywhere’ โดย ปวัณนารานี เวอร์มา น�าเสนอผลงานศิ ล ปะ จากความสนใจเรื่ อ ง ว ง โ ค จ ร ข อ ง ชี วิ ต ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ จุ ด ก� า เนิ ด สู ง สุ ด ของ จั ก ร ว า ล วั น นี้ ถึ ง 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ คาฬวิ ท สตู ดิ โ อ แอนด์ แกลเลอรี (เว้น วันอาทิตย์และจันทร์)

พบกั บ ‘Wolfpack’ ดี เ จคู ่ ดู โ อ้ แ นวเพลง Electro House และ Progressive House จาก เบลเยียม ด้วยสไตล์ที่ โดดเด่นท�าให้พวกเขา เป็นหนึง่ ในสุดยอดดีเจ ของโลกทีไ่ ม่ควรพลาด วันนี้ เวลา 22.00 น. ณ Insanity Nightclub ซ.สุขุมวิท 11 จ�าหน่าย บัตรที่ Ticketmelon.com และหน้างาน

คอนเสิ ร ์ ต ท่ า มกลาง หมู ่ ด าวและทิ ว ทั ศ น์ ของขุ น เขา ‘Khaoyai Countdown’ สั ม ผั ส ลมหนาวส่งท้ายปีเก่า ในสองค�า่ คืนแห่งความทรงจ�า ที่ ช วนให้ คุ ณ นับถอยหลังเข้าสูป่ ี 2018 ไปกับศิลปินสุดพิเศษ อาทิ สิงโต น�าโชค, ทีโบน, นูโว, ว่าน ธนกฤต ฯลฯ วันนี้ และ 31 ธันวาคม 2560 ณ Midwinter Green Khaoyai จ�าหน่าย บัตรทีไ่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์

ad BIDC adB518.pdf 1 12/12/2560 17:26:09

S

สวัสดี บางกอก 2561

มหกรรมคอนเสิ ร ์ ต สุ ด ยิ่ ง ใหญ่ ใ นสไตล์ เรโทร ‘สวัสดีบางกอก 2561’ พบกับ ปุ๊ อัญชลี, จิ๊บ วสุ, Pink Panther, ตู้ ดิเรก, อ้วน วารุณี, กุ ้ ง ตวงสิ ท ธิ์ , นครศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ฯลฯ วันนี้ เวลา 19.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ ลาน โอเอซิส อารีนา โชว์ดีซี จ� า หน่ า ยบั ต รที่ ไ ทยทิกเก็ตเมเจอร์


a day bulletin

SPeCial rePort

26

ONE : WARRIORS OF THE WORLD

ONE Championship บริษท ั ผูผ ้ ลิตสือ ่ รายการกีฬาระดับโลกทีใ่ หญ่ทส ี่ ด ุ ของเอเชีย มีฐานการด�าเนินงานในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นผูจ้ ด ั การแข่งขันศิลปะการต่อสูแ้ บบผสม และงานกีฬาเพื่อความบันเทิงทั่วเอเชีย จนท�าให้เกิดนักสู้แบบผสมชื่อดังมากมายในสังกัดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมเผยแพร่ออกอากาศสู่สายตาผู้ชม กว่าพันล้านคนในมากกว่า 128 ประเทศ ผ่านสือ ่ ชัน ้ น�าระดับโลก

ONE Championship การแข่งขันศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชีย ได้ ส ร้ า งแรงสั่ น สะเทื อ นครั้ ง ส� า คั ญ ให้ เ กิ ด ขึ้ น อีกครัง้ ณ อิมแพ็ค อารีนา่ ประเทศไทย กับรายการ ONE : WARRIORS OF THE WORLD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

issue 518

คูเ่ อกของรำยกำรคือ โยชิตะกะ นะอิโตะ เจ้ำของแชมป์โลกรุน่ สตรอว์เวตจำกญีป่ นุ่ ปะทะ ฝีมือกับ อเล็กซ์ ซิลวำ ผู้ท้ำชิงจำกบรำซิล ตลอดกำรชกทั้ง 5 ยก ซิลวำได้แสดงเกมบุก ทีแ่ ข็งแกร่งด้วยกำรบรรจงปล่อยหมัดและล�ำแข้ง ใส่ และใช้พนื้ ฐำนกำรสูแ้ บบบรำซิเลียน ยิวยิตสู ท�ำให้สำมำรถเอำตัวรอดจำกกำรโจมตีของนักสู้ ชำวญี่ ปุ ่ น ได้ ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ กำรต่ อ สู ้ สิ้ น สุ ด ลง กรรมกำรทั้ ง หมดตั ด สิ น ให้ ซิ ล วำกลำยเป็ น แชมป์คนใหม่ ครอบครองเข็มขัดรุน่ สตรอว์เวต ของ ONE Championship ส�ำหรับรุ่นไลต์เวต คู ่ ส� ำ คั ญ ของแฟนมวยชำวไทย ‘ครู ต อง’ ชนนภัทร วิรัชชัย เข้ำสู่สังเวียนลูกกรงพร้อม เสียงเชียร์ถล่มทลำย เจอกับ รำซูล ยัคคยำเยฟ จำกรั ส เซี ย แต่ ป รำกฏว่ ำ ตลอดทั้ ง 3 ยก ยั ค คยำเยฟปิ ด เกมบุ ก อั น เร้ ำ ใจของครู ต อง ได้หมดทุกทำง ท�ำให้ครูตองพ่ำยแพ้คะแนนไป อย่ำงน่ำเสียดำย ต่อมำเป็นรุ่นสตรอว์เวตชำย เดชด�ำรงค์ ส.อ�ำนวยศิรโิ ชค อดีตแชมป์โลกชำวไทยคนแรก ในเวที ONE Championship เจอกับ ริคุ ชิบยุ ะ นักสูห้ นุม่ จำกญีป่ นุ่ ทว่ำครูรงค์เสียจังหวะโดน ล็อกคอ แม้จะพยำยำมสลัดให้หลุดจำกกำรถูก ตรึงเอำไว้แต่กท็ ำ� ไม่สำ� เร็จ และขอยอมแพ้ในทีส่ ดุ

มำทีฝ่ ำ่ ยหญิงกันบ้ำง รุน่ อะตอมเวต ริกะ อิชิเกะ นักสู้สำวขวัญใจชำวไทย พบกับ โรม ตรินแิ ดด จำกฟิลปิ ปินส์ ในยกทีส่ อง ริกะเดินหน้ำ บุกใส่กอ่ นหำจังหวะพิฆำตด้วยท่ำรัดคอ จนนักสู้ จำกฟิลปิ ปินส์ขอยอมแพ้ รุน่ เฟเธอร์เวตชำย สะเก็ดดำว เพชรพญำไท อดีตแชมป์แห่งลุมพินีและรำชด�ำเนิน เดินขึ้น สังเวียนพบ จิมมี ยำโบ จำกฟิลปิ ปินส์ เริม่ กำรต่อสู้ สะเก็ดดำวจัดกำรพิชติ คว้ำชัยด้วยกำรต้อนยำโบ เข้ำติดกรงแล้วตีเข่ำเข้ำล�ำตัวจนยำโบล้มกอง กับพืน้ ปิดเกมรับชัยตัง้ แต่ยกแรก ส่วนรุ่นฟลำยเวตชำย ยอดสนั่น ศิษย์ยอดธง อดีตแชมป์กำ� ปัน้ โลกซูเปอร์เฟเธอร์เวต ของสภำมวยโลก เผชิญหน้ำ โดบี มำร์ไดอัน จำกอินโดนีเซีย ซึง่ ใช้เวลำไม่นำนก็สนิ้ สุด เมือ่ ยอดสนั่นยิงหมัดซ้ำยเข้ำเต็มหน้ำจนมำร์ไดอัน ร่วงลงไป ท�ำให้ยอดสนั่นได้รับชัยชนะพร้อม เสียงเฮดังสนัน่ มำถึงรุน่ สตรอว์เวตชำย กฤษดำ คงศรีชำย ไอ้หนุ่มล่ำฝัน เจอกับ รำบิน คำตำลัน จำก ฟิลิปปินส์ และเป็นอีกครั้งที่กำรต่อสู้จบเพียง ยกแรก เมือ่ กฤษดำเดินเกมอย่ำงเหนือชัน้ จน คำตำลันสูไ้ ม่ไหวขอยอมแพ้ ส่งให้นกั สูช้ ำวไทย ชนะอย่ำงสวยงำม

25 DEC 2017

ติดตำมควำมเคลือ่ นไหวและรำยกำรแข่งขันของ ONE Championship ได้ที่ www.onefc.com และ www.facebook.com/ONEChampionship หรือทวิตเตอร์และอินสตำแกรม @ONEChampionship


a day bulletin

LIFE

เรื่อง : จินนี่ สาระโกเศศ, ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล, ภาณุทัช โสภณอภิกุล

28

issue 518 25 DEC 2017


29 Countdown:

LOVE, LOSS AND LONELINESS “We’re all unlucky in love sometimes.” 623 หนึ่ ง ในตั ว ละครเอกของ ภาพยนตร์เรือ ่ ง Chungking Express ของหว่องกาไว กล่าวไว้เมือ ่ ประสบปัญหา เรือ ่ งความรัก เขาต้องท�าสิง ่ ต่างๆ เพือ ่ เบีย ่ งเบนความสนใจของตัวเองออกจาก ความหมกมุ่นที่มีในตัวคนรักเก่า เ มื่ อ ค ว า ม เ ห ง า ม า พ ร้ อ ม กั บ ความโสด ไม่ว่าจะเพราะปรากฏการณ์ ประชากรชายหญิงของโลกมีสัดส่วน ไม่เท่ากัน หรือโศกนาฏกรรมความรัก ทีไ่ ม่เคยใจดีกบ ั ใคร ทุกประเทศ ทุกเมือง ทุกสถานที่จึงเต็มไปด้วยคนเหงา... แต่ความเหงาไม่ใช่สงิ่ ทีน ่ า่ เข็ดขยาด อีกต่อไป เมือ ่ ผูก ้ า� กับภาพยนตร์สด ุ เหงา อย่างหว่องกาไว ได้สร้างบรรยากาศ แห่งความเหงาทีง ่ ดงาม ให้เป็นสิง ่ ทีเ่ รา เสพติดและโหยหา ไม่ว่าแสง สี และ ความรู้ สึ ก ที่ ไ ด้ รั บ การย้ อ มแต่ ง อย่ า ง ประณีต ช่วงสิ้นปีกลายเป็นเวลาที่แสนจะ ทรมานส�าหรับ ใครที่ยังขึ้นสเตตัส ว่า Single อยู่ และแน่ น อนว่ า คื น วั น ที่ ต้องเคานต์ดาวน์รับปีใหม่คงระทมใจ อยูไ่ ม่นอ ้ ย และการเซลฟีรป ู ตัวเองยิม ้ ร่า ท่ า มกลางคนมากมายในคื น นั้ น ก็ ค ง ไม่ช่วยเยียวยาหัวใจได้อย่างแท้จริง เมือ ่ มันเหงาก็ตอ ้ งเหงา เมือ ่ ความเหงางดงามจนเราเสพติ ด ท� า ไมเรา ไม่สร้างความเหงาให้กับตัวเราในช่วง เวลาสวยงามช่วงสุดท้ายของปีอย่าง การเคานต์ดาวน์ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ล่ะ ในเวลาทีท ่ ก ุ คนเตรียมตัวเคานต์ดาวน์ กับครอบครัวหรือคนรัก คนเหงาอย่าง เราๆ มักรู้สึกพ่ายแพ้ไปตามๆ กัน ปีนี้ เรามาเปลี่ ย นแผนโดยการจบปี ด้ ว ย ความสุ น ทรี ย์ แ บบหว่ อ งๆ กั น เถอะ อย่างน้อยก็ให้รวู้ า่ ตัวคนเดียวก็ขา้ มผ่าน ไปยังปีใหม่ได้ไม่เห็นจะตาย


a day bulletin

ThE S c IENcE Of LO N E L INESS จีน กษิดศ ิ นักร้อง

issue 518

“สิ้นปีแล้วจะเหงา กว่ า เดิ ม เราว่ า คิ ด ไปเอง ถ้ า อยู่ ค น เ ดี ย ว ไ ม่ ร อ ด ก็ไม่ต้องอยู่ปะ ถ้า อยู่ ค นเดี ย วไม่ ไ ด้ ก็คงไม่เจอความสุข เวลาทีม ่ ใี ครเข้ามา เติ ม เต็ ม ชี วิ ต เรา ซึ่ ง นั่ น ก็ ไ ม่ น่ า จ ะ เ ป็ น ค ว า ม สุ ข ที่ แท้จริง”

ถึงเราจะคิดว่าความเหงาเป็นเรื่องของอารมณ์ และความรู้สึก แต่จริงๆ แล้วความเหงาเกิดขึ้นได้จาก หลายสาเหตุ ว่ากันว่าอารมณ์เหงามาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือสารเคมีในสมอง สภาพจิตใจ และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่สร้างความเหงาอย่างแรกคือสารเคมี ในสมอง เมื่อขาดความสมดุล ความรู้สึกประหลาด ต่ า งๆ ก็ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เบื้ อ งต้ น อาการนี้ แ ก้ ไ ขได้ ด ้ ว ย การออกก�าลังกาย หรือการท�าตัวเองให้ยุ่ง ลองกูเกิล หาวิ ธีค ลายความเหงาดู สิ ได้ ผ ลลั พ ธ์ ม ากกว่ า 15,800,000 รายการเลยล่ะ ปัจจัยต่อมาคือสภาพจิตใจ คนที่รู้สึกแบบนี้ คงจะไม่แตกต่างจากคุณต�ารวจรหัส 623 ในภาพยนตร์ เรื่อง Chungking Express ที่เวลาเหงาก็โทร.หาผู้หญิง ทุกคนในรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ของตัวเอง เรื่องนี้ คงแก้ไขยาก ต้องหากิจกรรมมาเติมช่วงเวลาที่ว่าง เพื่อไม่ให้คิดถึงความเหงา ส่ ว นสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ปั จ จั ย สุ ด ท้ า ยที่ ส ร้ า ง ความเหงา หากเราเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทา� ให้ คิดถึงความหลัง หรือมีแต่คนเหงาๆ เราก็จะเหงา ตามไปโดยไม่ ต ้ อ งสงสั ย จึ ง ไม่ แ ปลกที่ พ อเราพา ตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศแบบหว่องๆ เราจะรู้สึกเหงาขึ้นมาทันที

25 DEC 2017

Foo John เปิด 18.00-24.00 น. ปากซอยเจริญกรุง 31 กรุงเทพฯ โทร. 08-7593-9973 หรือ 09-5060-6286 FB : foojohnbkk

30


31 “ความเหงาเป็นส่วนหนึง ่ ของชีวต ิ ”

โอ๊ต มณเทียร นักเขียน

Foo John Chemical of Loneliness

ฟิลิปป์ เร็ป ผู้จัดการร้าน Foo John บอกกับเรา เมื่อถามไปว่า เขารู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศในบางคืนที่แวดล้อมไปด้วยคนเหงา แล้วตัวเขาเองล่ะ เคยเจอกับความรู้สกึ พวกนีบ้ ้างไหม โดยเฉพาะการที่ เขาเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากจะบอก เราว่า อย่าคิดมาก พร้อมกับตบไหล่เราเบาๆ แล้ว ฟิลิปป์ก็แนะน�าว่า ถ้าอยากให้ความรูส้ กึ เศร้านัน้ เจือจางลง ก็ตอ้ งอาศัยเคมีเข้าไปเปลีย่ นแปลง สภาวะในร่างกาย นั่นก็คือการเติมสารอาหารเข้าไป การนั่งทานอะไรคนเดียวมีข้อเสียคือเราสั่งอาหารมากไม่ได้ แต่อาหารของร้าน Foo John มีเมนูขนาดทานพอดีในแบบฝรั่งเศส ท�าให้เราสั่ง 3 เมนูได้โดยไม่รู้สึกผิดแต่อย่างใด เมนูแรกของเราคือเมนูเรียกน�้าย่อย พาร์มาแฮม, ซาลามีชั้นดี และเนยแข็งกามองแบร์ที่ช่วยเพิ่มสารเคมีดีๆ ให้กับสมอง ต่อมาคือ หอยนางรมฝรั่งเศสที่เนื้อเนียนกว่าสิ่งใด เราบีบเลมอนใส่เพียงแค่ 1-2 หยด เพื่อคงรสชาติความสดของหอยนางรมไว้ให้มากที่สุด และ อาหารคาวจานสุดท้ายคือ Crepe Parisienne หรือว่าเครปแบบเค็ม หน้าปารีสแฮมและไข่ดาว ถ้าตอนนี้ระดับความเหงาของเราเกิดพุ่งถึงขีดสุด จนต้องรีบแก้ ภาวะขาดน�้าตาลกันทันที ไม่อย่างนั้นคนเหงาอย่างเราอาจเกิดอาการ เหวี่ยงทางอารมณ์จนไม่มีใครอยากเข้าใกล้.... แม้ Foo John จะขึ้นชื่อเรื่องอาหารคาว แต่ของหวานอย่างเครป ก็อร่อยไม่นอ้ ยหน้า เราชอบเครป La Vie en Rose ทีเ่ ป็นเครปหน้ามะนาว และน�า้ ผึง้ เป็นทีส่ ดุ ความเปรีย้ วก�าลังดีของเลมอนเข้ากันได้อย่างลงตัว กับน�้าผึ้งที่หอมละมุน หากอยากสูบฉีดความหวานขึน้ มาอีกหน่อย ต้องลองเครปคาราเมล ที่ใส่เมเปิลไซรัปเล็กน้อย ซึ่งท�าให้น�้าตาลซึมเข้ากระแสเลือดในทันที

“เฟซบุก ๊ เป็นตัวไซโค ใครต่อใคร ท�าให้ตอ ้ ง มีอะไรมาโพสต์อวด พ อ ไ ม่ มี ก็ จ ะ เ ค ว้ ง โดยเฉพาะเรื่ อ งที่ บ อ ก ว่ า สิ้ น ปี คื อ การเริม ่ ต้นชีวต ิ ใหม่ เราต้องหันกลับมา รั ก ตั ว เ อ ง แ ต่ ใ น ความเป็ น จริ ง ชี วิ ต ของเราก็ ยั ง กลวง อยูด ่ ี เพราะเราไม่ได้ เป็นในสิ่งที่ใครบอก ว่าเราควรจะเป็น”

ฟิลป ิ ป์ เร็ป ผูจ ้ ด ั การร้าน Foo John

“คนทีม ่ าทีบ ่ าร์มท ี ง ั้ คนเหงาและไม่เหงา ถ้ า เหงา มั น ก็ เ ป็ น เรือ ่ งธรรมดาทีจ่ ะใช้ เวลาทีบ ่ าร์ของเรา”


a day bulletin

32

Chubby PaPaya owner of a Lonely heart

issue 518 25 DEC 2017

“ความเหงาเกิดได้ทุกเมื่อ เวลาคิดถึงใครบางคนที่คุณไม่สามารถเจอกับเขาได้” ‘ครูปาน’ - สมนึก คลังนอก เจ้าของร้าน Chubby Papaya พูดขึ้น ถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ไม่สนิทกับความเหงาสักเท่าไหร่ แต่เขาก็รู้ว่าจะรับมือกับความรู้สึกแบบนี้ได้อย่างไร เพราะข้อดีของการอยู่คนเดียวแบบเงียบๆ นั้น ท�าให้เราสามารถคิดทบทวนเรื่องต่างๆ และอยู่กับตัวเองได้มากขึ้น เขาจึงท�าชั้น 5 ของร้านเป็นบาร์เล็กๆ ที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูง เพื่อให้สภาพจิตใจ ที่เปราะบางและก�าลังจะเจอกับคลื่นความเหงาที่เข้ามาปะทะในคืนสิ้นปีได้รู้สึกดีขึ้นบ้าง เมนูเครื่องดื่มของ Chubby Papaya น่ารักในราคาที่แสนสบายใจ สมกับชื่อภาษาไทยของร้านที่ว่า ‘มะละกออวบ’ เราเลือกเครื่องดื่มเรียบๆ อย่างเลมอนโซดา ที่หวานเจือเปรี้ยวอย่างเบาพอดี วินาทีที่นั่งลงบนโซฟา เราก็รู้สึกเหมือนถูกสูบลงไปในความเหงา ความอ้างว้างที่หอมหวาน ความเคว้งคว้างที่อยู่ห่างไกล เราอยากมานั่งเคานต์ดาวน์ที่นี่ เพื่อใช้เวลาสุดท้ายของปีอย่างหว่องๆ เพื่อนึกถึง 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อนึกถึงสิ่งที่ท�าพลาดไป และสิ่งที่ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แล้วช่วงเวลาสุดท้ายของปีก็มาถึง.... 3... 2...1 สวัสดีความเหงาที่มีแต่ตัวเรากับอากาศแบบหว่อง Chubby Papaya เปิด 10.00-22.00 น. (วันที่ 31 ธันวาคม เปิดถึง 01.00 น.) ถ.นครสวรรค์ ใกล้สถานีต�ารวจนางเลิ้ง โทร. 09-2259-8271

‘ครูปาน’ สมนึก คลังนอก เจ้าของร้าน Chubby Papaya

“ชีวิตนี้ผมไม่รู้จัก ความเหงา”


33

LoFteL 22 hosteL surrounded by Lonesomeness

“นั ก เดิ น ทางหลายคนที่ ม าพั ก ที่ โ ฮสเทลของเรา มาเมืองไทยคนเดียว เพื่อจะพบเจอเพื่อนนักเดินทางอีก คนหนึ่ง” ‘เจ๊หวาน’ หรือ สวลี อริยรัชโตภาส ทายาทผู้สืบทอด Loftel 22 Hostel ย่านเจริญกรุง คือหนึ่งในคนที่มองเห็น ความรูส้ กึ ของคนหลากหลายรูปแบบ ซึง่ นักเดินทางบางคน ก็เคยเดินสวนกันไปมาตามสถานที่ต่างๆ แต่ก็ไม่ได้พูดคุย กัน บางครั้งโชคชะตาก็พาให้เขาได้มารู้จักกัน ณ ที่แห่งนี้ หรือต่างคนต่างก็แค่เข้านอนที่หันหัวชนกันบนเตียงของ ตัวเอง แล้วก็จากไปอย่างเงียบๆ ในตอนเช้า แต่ห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ในในโรงแรมแห่งนี้ท�าให้ นึ ก ถึ ง อพาร์ ต เมนต์ เ ล็ ก ๆ ในภาพยนตร์ ข องหว่ อ งกาไว เตียงเหงาๆ ห้องเงียบๆ ไร้ผู้คนข้างกาย ในขณะที่ผู้คน บนถนนส่งเสียงครึกครื้น... Loftel 22 Hostel มีหอ้ งพักทีร่ าคาก�าลังดี เป็นทีพ่ กั พิง ของเจ้าของร้านอาหารในย่านที่อยู่ดูแลร้านจนถึงดึก ห้องที่เราชอบเป็นห้องเตียงคู่ที่เตียงสูงจากระดับพื้น ไม่มาก ราคาเพียงคืนละ 850 บาท เหมาะกับการมานัง่ ทอด อารมณ์เหงาๆ เป็นอย่างยิง่ ในวันปีใหม่ทเี่ ข็มนาฬิกาก้าวข้ามปี เราจึงอยากมาเข้าพักที่ห้องนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศสุดเหงา และงดงามให้กับตัวเราเอง ถ้ าถามว่ าเราอยากพบใครในคืนวันเคานต์ดาวน์ เหมื อ นอย่ า งที่ นั ก เดิ น ทางผู ้ ข ้ า มซี ก โลกมาเมื อ งไทย เพื่อพบเจอนักเดินทางอีกคนหรือไม่... เราคงตอบว่าบรรยากาศเหงาๆ แบบหว่องๆ ดูจะเข้า กับเรามากกว่า แสงสีแดงอมเหลืองเจือเขียวที่อ้างว้าง อากาศที่เปล่าเปลี่ยว แต่อิ่มเอม หรือเราเสพติดความเหงาเข้าแล้วจริงๆ

‘เจ๊หวาน’ สวลี อริยรัชโตภาส เจ้าของ Loftel 22 Hostel

“นักเดินทางแต่ละ คนต่างก็เหงากัน ทัง ้ นัน ้ บางคนหนี หนาวมา แล้วก็มา ท� า ความรู้ จั ก กั บ นักเดินทางคนอืน ่ ๆ ทีพ ่ ก ั ทีน ่ ”ี่

Loftel 22 Hostel ปากซอยเจริญกรุง 22 ถ.เจริญกรุง โทร 0-2117-9322


a day bulletin

BREATHE IN

34

เรื่อง : สีตลา ชาญวิเศษ ภาพ : getty images

BREATHE IN : สีตลา ชาญวิเศษ นักเขียน และคนท�างานด้านคอนเทนต์ ที่ผ่านมาท�าวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในหัวข้อ ‘การจีบกันบนสื่อออนไลน์’ และเป็นเจ้าของแฟนเพจ ‘ธีสิสมุ้งมิ้ง’ ส่วนเรื่อง ่ งความรักเหมือนเดิม ่ ในเรือ ั เชือ ็ ง ้ ย ึ แม้จะเจ็บมามากแค่ไหน ทุกวันนีก ่ ย่าท�าเยอะมาก แต่ถง ่ งทีอ ความรัก เป็นคนอกหักเก่ง แห้วเก่ง เลยมีประสบการณ์มาบอกเล่าเรือ

เอ๊ะ เธอคิดเหมือนกันหรือเปล่า? ช่ ว งเวลาน่ า ตื่ น เต้ น ที่ สุ ด ของความสั ม พั น ธ์ คื อ ช่ ว งที่ ไ ม่ แ น่ ใ จว่ า อี ก ฝ่ า ยคิ ด ยั ง ไงกั บ เรา ท� า นองเดี ย วกั บ ที่ ห นั ง สื อ จิ ต วิ ท ยาเล่ ม หนึ่ ง เขี ย นไว้ ว่ า คนที่ติดการพนัน จริงๆ แล้วมีแรงจูงใจมาจากการเสพติดความสุขช่วงที่ได้ลุ้นมากกว่าอยากได้เงินเสียอีก

issue 518 25 DEC 2017

โดยส่วนตัว เราคิดว่าเรื่องความรักก็ไม่ต่างกัน การลุ้นว่าอีกฝ่ายคิดเหมือนกัน หรือเปล่า มันสนุกและตืน่ เต้นยิง่ กว่าตอนคบกันเสียอีก แค่ลองคิดถึงช่วงทีเ่ จอค�าบอกใบ้ กลายๆ ว่าเขาน่าจะมีใจ โอ้โฮ มันถึงขึน้ ท�าให้ฟนิ จิกหมอน กลิง้ ตัวไปมาเป็นทองม้วนได้เลย ว่าแต่สงสัยไหมว่าท�าไมเราถึงต้องลุน้ ? ในบรรดาการสื่อสารของมนุษย์ ไม่มีการสื่อสารไหนจะเพี้ยนและขัดแย้งในตัวเอง ได้เท่ากับตอนจีบกันอีกแล้ว นั่นเพราะใจหนึ่งเราก็อยากให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราคิดยังไงกับเขา แต่อกี ใจหนึง่ ก็ไม่อยากให้เขารู้ มันเลยพิลกึ กึกกือทีส่ ดุ เหตุผลทีเ่ ป็นแบบนี้ เพราะตอนจีบกันจะมีภาวะทีเ่ รียกว่า ‘ความไม่แน่ใจ’ (Uncertainty) ซึง่ จะมีอยูใ่ นแต่ละสเต็ปตอนจีบ อย่างช่วงรูจ้ กั กันครัง้ แรก สิง่ ทีค่ นสองคนจะระวังกันมาก คือไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายเป็นใคร ไว้ใจได้หรือเปล่า เพราะไม่รจู้ กั กันมาก่อน แต่เมือ่ มีโอกาสได้พดู คุยกันแล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีใจ หรือต่างฝ่ายต่างมีใจกัน ทัง้ คู่ ก็จะเกิดภาวะไม่แน่ใจว่า อีกฝ่ายชอบเราหรือเปล่า ในขณะทีต่ า่ งฝ่ายก็พยายามสงวน ทีทา่ สุดฤทธิ์ เพราะไม่มใี ครอยากหน้าแตก เกิดพบว่าอีกฝ่ายไม่ได้คดิ เหมือนกัน สมัยตอนท�าวิทยานิพนธ์เรือ่ ง ‘การจีบกันบนสือ่ ออนไลน์’ ข้อค้นพบหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ เฟซบุก๊ เป็นเครือ่ งมือช่วยกันหน้าแตกให้หนุม่ สาวได้ดพี อสมควร ตัวอย่างชัดๆ คือ เฟซบุก๊ ช่วยปกปิดนัยยะสีชมพูทซี่ อ่ นเร้นได้ เช่น เราอยากท�าความรูจ้ กั ผูห้ ญิงคนหนึง่ พูดง่ายๆ คือ อยากจีบ แต่ไม่อยากให้เขารูว้ า่ เราอยากคุยกับเขามาก ก็จะใช้วธิ ขี อแอดเฟซบุก๊ เขา ซึง่ มัน จะดูกลางๆ ไม่เหมือนกับขอไลน์หรือเบอร์ สามารถท�าให้อกี ฝ่ายคิดได้วา่ พอดีฉนั เห็นเธอ เป็นเพือ่ นกับคนนี้ ก็เลยอยากเป็นเฟรนด์กนั ไว้ แค่นนั้ จริงๆ นะ (แต่จริงๆ ของจริงๆ คือ ฉันแอบชอบเธอ) ดังนั้น ถ้าพูดอีกอย่าง เฟซบุ๊กเป็นแพลตฟอร์มที่มีความคลุมเครือให้หนุ่มสาว สามารถเล่นเกมทายใจได้สนุกขึ้น แง่หนึ่งมันคือสถานที่กลางๆ ที่เราไว้ใช้คุยกับเพื่อน หรือคนรูจ้ กั ห่างๆ แต่เมือ่ มีพฤติกรรมอะไรก็ตามทีม่ ากผิดวิสยั ทีค่ นเป็นเพือ่ นในเฟซบุก๊ ท�ากัน มันก็จะมีเรือ่ งให้อกี ฝ่ายเอาไปขบคิด หรือไว้ถามพันทิปต่อ (เช่น กระทูท้ เี่ ขียนว่า ‘เขาท�า แบบนีแ้ ปลว่าเขาชอบเราหรือเปล่า’) วิธแี สดงความสนใจแบบอ้อมๆ ทีเ่ ห็นท�ากันบ่อยๆ เช่น การกดไลก์รวั ๆ อย่างคูร่ กั หลายคูท่ เี่ ราเคยสัมภาษณ์ เล่าให้เราฟังว่า ช่วงทีจ่ บี กันใหม่ๆ วิธที ฝี่ า่ ยชาย (ซึง่ เป็นฝ่ายจีบ) ใช้แสดงให้สาวรูว้ า่ ชอบ คือการตามกดไลก์ทกุ โพสต์และทุกสเตตัส เพราะจงใจให้มนั มาก จนฝ่ายหญิงผิดสังเกต หรืออีกแบบก็จะมาเป็นแบบ ‘ลอยๆ’ คือตัง้ โพสต์หรือสเตตัสทุกอย่าง ทีเ่ กีย่ วกับอีกฝ่ายแต่ไม่ระบุชอื่ ให้มนั ลอยๆ งงๆ อยูใ่ นอากาศ ปล่อยให้มนุษย์เผือกอย่างเราๆ คอยตามติดดูวา่ มันจีบใครอยู่ โค้ดลับพวกนีม้ นั หมายถึงใคร ตัวอย่างเช่น คู่รักคู่หนึ่งที่เราสัมภาษณ์ สองคนนี้จีบกันโดยโพสต์ลิงก์เพลงรักบน ไทม์ไลน์ตวั เองสลับไปสลับมากันเรือ่ ยๆ เช่น ผูช้ ายโพสต์เพลง ‘ชูวบั ชูบดี ’ู ของขันเงิน

อีกสักหนึ่งชั่วโมง ฝ่ายหญิงก็จะมาโพสต์เพลง ‘อาการรัก’ ของญาญ่า เหมือนกับว่า ใช้เนือ้ เพลงคุยโต้ตอบกัน โดยทีต่ า่ งฝ่ายต่างไม่ได้บอกว่าฉันหมายถึงเธอนะ ช่วงแรกๆ ฝ่ายหญิงก็งงว่าอะไรจะบังเอิญทีผ่ ชู้ ายโพสต์เพลงใกล้เคียงกัน แต่พอเกิดขึน้ บ่อยๆ ฝ่ายหญิงก็เริ่มเข้าใจได้เองว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นความจงใจ สุดท้าย ก็ก่อเป็นความรูส้ กึ ดีๆ จนฝ่ายหญิงเริม่ รูง้ าน พอทางนัน้ โพสต์เพลงมา ทางนีก้ โ็ พสต์เพลง กลับไปบ้าง (ก็ฟนิ กันเข้าไปอีก) หรืออีกคูห่ นึง่ ทีใ่ ช้รปู และแคปชันคุยกัน ความยากของการเดาคือระดับ Da Vinci Code เพราะต้องอาศัยการแกะสัญญะที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพและข้อความแคปชัน รวมทั้งทักษะ มโนขั้นสูงในการเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอีกฝ่ายอย่างไร เช่น ฝ่ายหญิงโพสต์รูป ตัวเองพร้อมแคปชันว่าวันนีร้ สู้ กึ เหนือ่ ยจัง สักพักฝ่ายชายก็โพสต์รปู ขวดวิตามินทีโ่ ต๊ะท�างาน พร้อมแคปชันว่า ‘สูๆ้ นะ’ จริงๆ เคสเหล่านีจ้ ะท�าให้ชาวบ้านชาวช่องและคนรอบข้างปวดหัวและงุนงง เพราะ โพสต์มนั จะล่องลอย ไร้ทมี่ าทีไ่ ปว่าแคปชันพวกนีม้ าจากไหน ต้นทางของประโยคคืออะไร เพราะเป็นการสือ่ สารอ้อมๆ ทีร่ กู้ นั อยูแ่ ค่สองคน แต่เวลาลงทีกเ็ ห็นกันหมด ถามว่าท�าแบบนีแ้ ล้วได้อะไร? มันได้ความฟิน เพราะแง่หนึง่ มันไม่ใช่การบอกตรงๆ แต่มนั คือการแอบบอก และอีกฝ่ายก็ดนั รูซ้ ะด้วย มันเลยสนุก เพราะได้เดาว่าค�าใบ้เหล่านัน้ ก�าลังบอกอะไร ก็อารมณ์เดียวกับเวลาที่คุณได้ของขวัญ ถ้าของขวัญถูกห่อให้ได้ลุ้นว่า ข้างในเป็นอะไรสักหน่อย ก็จะสนุกและตืน่ เต้นกว่าเห็นของเลย นีค่ อื เสน่หข์ องความอ้อมค้อม ตอนจีบกัน แต่ถงึ อย่างนัน้ ความอ้อมค้อมก็ตอ้ งมีจดุ สิน้ สุดอยูด่ ี เพราะต่อให้ชอบลุน้ ชอบทาย กันมากแค่ไหน สลากกินแบ่งก็ตอ้ งประกาศ ความลับในใจก็ตอ้ งบอก เพราะคงไม่มใี คร ทีอ่ ยากลุน้ ผลไปตลอดชีวติ โดยไม่รวู้ า่ ผลสุดท้ายคืออะไร ดังนั้น ไม่ว่าจะคลุมเครือหรือสื่อสารกันอ้อมโลกแค่ไหน สุดท้ายคนสองคนก็จะ พยายามหาทางคุยกันตรงๆ มากขึน้ ซึง่ มักเกิดหลังจากอ้อมค้อมกันมากพอจนต่างฝ่ายต่าง มัน่ ใจว่าอีกฝ่ายชอบเราแน่ๆ พูดอีกอย่างคือ ‘ภาวะความไม่แน่ใจ’ ลดลงในระดับทีร่ บั ได้วา่ หน้าไม่แหก ถึงตอนนัน้ ความสวีตก็จะทวีคณ ู ขึน้ ไปอีก เพราะเป็นช่วงหวานแหววก�าลังไต่ระดับ ที่จะเป็นแฟน ค�าพูดค�าจาก็ออดอ้อนและหวานกันมากขึ้น พวกสรรพนามเรียกอีกฝ่าย หงุงหงิงๆ เช่น เค้า ตัวเอง อ้วน หมู เบ๊บ ก็จะผุดขึน้ ในช่วงนี้ เพราะมันถึงจุดทีร่ แู้ ล้วว่า ชอบกันก็ไม่ตอ้ งมาอ้อมค้อม แต่สามารถแสดงออกความรักได้อย่างเต็มที่ อือ้ หือ นีแ่ ค่เขียนยังเขินเลย นึกแล้วก็อยากมีโมเมนต์นกี้ บั เขาบ้าง และถ้ามีนะ คงจะ ตักตวงไว้เยอะๆ ด้วยการท�าตัวล�าไยๆ ให้ได้ลนุ้ ได้ทายกันนานหน่อย มันคงจะฟินสะใจน่าดู แต่อย่างไรก็ตาม ส�าคัญเลยคือทัง้ หมดทัง้ มวลไม่ใช่มโนไปเอง


35

เรื่อง : ตนุภัทร โลหะพงศธร ภาพ : getty images

BREATHE OUT

ถ้าผมถามคุณว่า ‘อะไรคือความรูส ้ ก ึ ตรงข้ามของความรัก’ หลายคนน่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘ความรูส ้ ก ึ ไม่รก ั ’ หรือไม่ก็ ‘ความรูส ้ ก ึ เกลียด’ เพราะเมือ ่ เรามีใจมอบความรักให้ใครสักคนแล้ว ขัว้ ตรงข้ามของความรูส ้ ก ึ ทีว่ า่ จึงน่าจะเป็นค�าตอบสุดท้ายของค�าถามนี.้ .. ซึง ่ จริงๆ แล้วมันอาจจะมีอะไรมากกว่านัน ้ ก็ได้

เหตุที่ผมบอกเช่นนี้ ก็เพราะอยากให้ลองย้อนกลับ ไปมองที่จุดเริ่มต้นของความรัก เราจะพบว่าทุกครั้งที่มี ความรัก ช่วงเวลาที่เรารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเพื่อ สารภาพรักใครสักคน นัน่ เป็นวินาทีทบี่ บี คัน้ หัวใจทีส่ ดุ ก็วา่ ได้ เขาชอบเราเหมือนกันไหม? เขาจะรับรักเราไหม? เขาจะยอมคบกับเราหรือเปล่า? ค�าถามเหล่านีพ้ ลันเกิดขึน้ พร้อมๆ กันในความคิดอย่างควบคุมไม่ได้ และแน่นอนว่า ตัวเราเองย่อมคาดหวังผลลัพธ์ทปี่ รารถนามากทีส่ ดุ นัน่ คือ การได้รับสัญญาณตอบรับบางอย่างจากคนที่เราสนใจ โดยเปิดโอกาสให้เราได้ทา� ความรูจ้ กั พร้อมสร้างความสัมพันธ์ ที่ ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น แม้ ว ่ า ในท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว ปลายทางของ ความรักครั้งนี้อาจต้องยุติลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น บางคู่จบลงด้วยความเข้าใจและยังคง เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ บางคู่เลือกที่จะจบลงด้วยการเลิกแล้วต่อกันและกลายเป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน หรือบางคู่กลับจบลงด้วยความรู้สึกเกลียดในระดับที่หน้า ยังไม่อยากมอง ผมมองว่าผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ เหล่านี้ คือความน่าจะเป็น ของความรัก ทุกคนที่มีความรักล้วนมีโอกาสประสบได้ เหมือนกันหมด ส�าหรับกรณีที่เลวร้ายที่สุด อย่างความรู้สึกเกลียด ทีแ่ ปรเปลีย่ นมาจากความรัก แม้ว่าจะสร้างความเจ็บปวด ให้เรามากขนาดไหน แต่สุดท้ายมันคือรสชาติของชีวิต เป็นประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ เป็นบทเรียนของคน คนหนึ่งก็เท่านั้น คล้ายกับการแข่งขันกีฬา เรามีโอกาส ทั้งแพ้หรือชนะอย่างละเท่าๆ กัน ผลลัพธ์ของการแข่งขัน จะเป็นข้อสรุปที่สะท้อนจากการกระท�าของเราเอง ถ้าแพ้ เราย่อมต้องทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตัวเองเพื่อ เตรียมตัวส�าหรับการแข่งขันครัง้ ต่อไป ความรักก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราพยายามอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถแล้วแพ้ เราจะไม่เสียใจเลยสักนิด ถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าแท้จริงแล้ว ‘ความรู้สึกไม่รัก’ และ ‘ความรู้สึกเกลียด’ ไม่ใช่ความโหดร้ายที่คอยสร้าง ความเจ็บปวดให้กับการมีความรักใดๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ ลองคิดต่อไปอีกว่าในยุคสมัยที่ทุกอย่างรวดเร็วไปหมด ทั้งเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมา

เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก แต่ในขณะเดียวกันเราก็ถูกสิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ ข้าแทรกแซงและแทรกซึมจนสามารถเปลีย่ นแปลง เราได้อย่างแนบเนียนให้กลายเป็นอีกคนอย่างที่เราเอง ก็ไม่ทันได้สังเกตหรือตระหนักถึงด้วยซ�้า จะมีอะไรที่สร้าง ความเจ็บปวดอย่างโหดร้ายให้กบั คนทีม่ คี วามรักในปัจจุบนั ได้มากกว่าความรู้สึกไม่รักและความรู้สึกเกลียดอีกไหม? ผมถามค� า ถามเดี ย วกั น นี้ ใ นกลุ ่ ม เพื่ อ นขณะที่ พวกเราพูดคุยกันถึงมุมมองความรักและความสัมพันธ์ เพื่อนทุกคนต่างคนต่างใช้ความคิดค้นหาค�าตอบอย่าง จริงจัง จากนัน้ เราต่างแสดงความคิดเห็นอย่างเอาเป็นเอาตาย บนพืน้ ฐานความรูท้ างจิตวิทยาและประสบการณ์ความรัก ของแต่ละคน จนได้ข้อสรุปของค�าตอบที่น่าสนใจทีเดียว ทุกวันนี้ ชีวิตดิจิตอลของเราส่วนหนึ่งถูกขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยีผา่ นสังคมออนไลน์ เราเลือกใช้เป็นเครือ่ งมือ หนึง่ เพือ่ หวังให้ชว่ ยสร้างและพัฒนาความรักและความสัมพันธ์ หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือเราจีบกันบนสังคมออนไลน์ (นี่ยังไม่นับแอพพลิเคชันหาคู่โดยตรงนะ) แอดเฟรนด์ กดฟอลโลว์ กดไลก์ ส่งสติกเกอร์ และแชต ทุกกระบวนการเกิดขึน้ เพียงปลายนิว้ สัมผัส เราเริม่ ต้น ทุกขั้นตอนได้อย่างทันใจตามที่เราต้องการ ความรวดเร็ว ของโลกดิจติ อลท�าให้เราปล่อยส่วนหนึง่ ของชีวติ ไหลไปกับ กระแสอันเชี่ยวกรากนี้ จนเกิดเป็นการรับรู้ว่าเวลาในชีวิต ของเรามีไม่มาก แสนจะสั้นด้วยซ�้า นั่นยิ่งท�าให้เรารู้สึก ถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอย่างจ�ากัด ทันทีที่เราแอดเฟรนด์ ส่งสติ๊กเกอร์ หรือแชตไปหา ก็เหมือนกับการที่เราเริ่มส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้สึกตัวว่า ผมสนใจคุณนะ แล้วคุณสนใจผมไหม? ในโลกออนไลน์ เราหวังท่าทีตอบกลับบางอย่างที่รวดเร็วทันใจ มากที่สุด คือตอบรับ น้อยที่สุดคือการปฏิเสธ แต่สิ่งที่สร้างความเจ็ บ ปวดและเป็ น ถื อ เป็ น วิ ธีก ารที่ เ ลื อ ดเย็ น ที่ สุ ด คื อ ‘การอ่านแล้วไม่ตอบ’ ตัวตนของเราสามารถด�ารงอยู่ได้ด้วยการรับรู้ถึง การมีอยู่ผ่านตัวเราเองและสายตาผู้อื่น การที่ข้อความ ของเราไม่ได้รับความสนใจใดๆ (ไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่อง ความรัก แต่หมายรวมถึงในทุกๆ เรือ่ งของชีวติ ) เท่ากับเรา ‘ถูกเพิกเฉย’ (หรือถ้าในระดับที่รุนแรงที่สุดคือไม่ถูกอ่าน

ด้วยซ�้า ซึ่งอาจหมายถึงการถูกบล็อก) การถูกเพิกเฉย (Ignoring) เช่นนี้ สะท้อนว่าในสายตา ของเขาเราเป็นอากาศธาตุ ไร้ซงึ่ ตัวตนและความส�าคัญใดๆ ในชีวติ ของเขา เรารู้ว่าเวลานัน้ มีไม่มาก แต่การทุ่มเทเวลา ให้ ใ ครสั ก คนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ รู ้ ถึ ง การมี อ ยู ่ ข องเรา นั บ เป็ น การกระท�าทีโ่ หดร้ายในขณะเดียวกันก็สร้างความเจ็บปวดด้วย เพราะส� า หรั บ ความรั ก การตอบรั บ แม้ เ พี ย งน้ อ ยนิ ด ก็สามารถระบุความชัดเจนและทิศทางของสถานะความสัมพันธ์ได้ ท�าให้รู้ตัวว่าควรท�าอย่างไรต่อไป ขณะที่ การเพิกเฉยกลับสร้างความคลุมเครือให้กับความรักมาก ยิ่งขึ้น (แม้ว่าในบางกรณีอาจถือเป็นความชัดเจนเท่ากับ ค�าว่าไม่สนใจก็ตาม) ท�าไมการถูกเพิกเฉยถึงเป็นสิ่งที่โหดร้าย? เพราะ การถูกกระท�านีส้ ามารถสร้างบาดแผลในใจได้อย่างเจ็บปวด แสนสาหัสและสร้างความน่ากลัวบางอย่างในจิตใจได้ กรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจอย่างมากคือ การสังหารหมูใ่ นโรงเรียน นักเรียนทีถ่ กู รังแก (bullying) มีสถานะเป็นเป้านิง่ ของหัวโจก หรืออันธพาล (bully) ทางเลือกหนึ่งที่เหยื่อหวังเป็นหนทาง ยุตคิ วามอยุตธิ รรมนีค้ อื การทีม่ ผี เู้ ห็นเหตุการณ์รบั รูใ้ นสิง่ ที่ เกิดขึ้นและพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ หรือแสดงท่าที เห็นใจ แต่ผดิ ถนัด สภาวะคุกคามชีวติ นีก้ ลายเป็นความปกติ ในสายตาของผูอ้ นื่ ความเพิกเฉยทีเ่ ขาได้รบั สร้างความเจ็บปวด ทัง้ ความรูส้ กึ ความคิด หยัง่ รากอันแหลมคมทิม่ ลึกไปถึงตัวตน จนตัดสินใจสังหารหมู่ในที่สุด ความรักก็เช่นเดียวกัน การเพิกเฉยคือการปฏิบัติ ที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ได้อย่างเลือดเย็น ที่อาจสร้าง ผลลัพธ์ที่น่ากลัวเกินกว่าเราจะจินตนาการได้ ไม่ว่าจะมี ความรู้สึกอย่างไร รัก ไม่รัก สนใจ ไม่สนใจ ขอเพียงให้ บอกออกไป อย่างน้อยทีส่ ดุ เราก็ชว่ ยท�าให้ทกุ อย่างชัดเจน มากขึ้น และถ้ามันจะสร้างความเจ็บปวด ก็ไม่ถือว่า โหดร้ายเกินรับได้ แล้วค�าตอบของคุณล่ะ เหมือนกับผมหรือเปล่า?

BREATHE OUT : ตนุภัทร โลหะพงศธร อาชีพ : นักเขียนประจ�านิตยสาร a day BULLETIN อดีตนักเรียนจิตวิทยา ผู้หลงใหลการสังเกตตั้งแต่พฤติกรรมระดับบุคคลไปจนถึงปรากฏการณ์ทางสังคม พร้อมค้นหาค�าอธิบายในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยมุมมอง องค์ความรู้ และทฤษฎีจิตวิทยา โดยมีแนวความคิดส�าคัญที่ว่า ‘ทุกพฤติกรรมมีสาเหตุและเปลี่ยนแปลงได้’

The One Thing ThaT hurTs a LOving hearT (and sOuL)


a day bulletin

,

Editor s NotE

36

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหาร FB : theaestheticsofloneliness C

M

Y

CM

4 Years

MY

CY

CMY

K

issue 518 25 DEC 2017

ทุกๆ ปีตอนเดือนธันวาคม เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่กลิ่นดอกพญาสัตบรรณโชยมาตามลมหนาว มนุษย์เงินเดือนดีใจเพราะมีวันหยุดเยอะ เสียงเพลงคริสต์มาสเคล้าคลอในอากาศ เสื้อกันหนาวสีสันสดใสแขวนโชว์ในร้านรวงแฟชั่น และคุกกี้เนยกล่องแดงกองพะเนินในซูเปอร์มาร์เกต เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แม่มีนัดประจ�าปีกับทางโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจ การท�างานของเครื่องเพซเมเกอร์ มันคือเครือ่ งกระตุน้ การเต้นของหัวใจทีผ่ า่ ตัดฝังเข้าไปไว้ภายในร่างกาย ในเครือ่ งมีวงจรเซนเซอร์และแบตเตอรี่ เมือ่ มันตรวจพบว่าหัวใจเต้นช้าหรืออ่อนแรงก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้า อ่อนๆ ออกมาเพื่อกระตุ้นให้ฟื้นกลับคืนมาเต้นต่อไป แม่ติดตั้งเจ้าเครื่องที่ว่านี้มาเกือบยี่สิบปีแล้ว ตั้งแต่หลังวัยทอง เขามีอาการเหนื่อยง่าย แขนขาไม่ค่อยมีแรง และหน้ามืดบ่อยๆ พอไปตรวจร่างกายแล้วเจอความผิดปกติ หมอกับลูกๆ ก็เลยตัดสินใจจับใส่เสียเลย การนัดหมายให้คนไข้กลับมาปีละครั้ง ก็เพื่อมาตรวจสภาพการท�างานและปริมาณไฟที่เหลือในแบตเตอรี่ ในเมืองไทยไม่รู้ว่ามีคนใส่เครื่องนี้มากแค่ไหน แต่ในห้องตรวจที่ผม พาแม่มาทุกๆ ปี เห็นคนไข้นงั่ รอคิวกันแน่นขนัด มีหมอหลายคนนัง่ ประจ�าโต๊ะและอุปกรณ์ของตัวเอง น�าสายวัดต่างๆ มาวางไว้บนหน้าอกคนไข้ เชือ่ มต่อระโยงระยางไว้ตามปลายแขนขา แล้วเริ่มต้นกระบวนการตรวจหัวใจ บนหน้าจอมอนิเตอร์ทันสมัย มีเส้นกราฟสัญญาณชีพจรกระตุกเต้นขึ้นลงเป็นจังหวะ “เดี๋ยวมันอาจจะวูบๆ นิดนึงนะครับคุณป้า” หมอหันมาบอก ขณะที่ก�าลังจะกดปุ่มสั่งการจากภายนอก เพื่อทดลองอะไรสักอย่างกับเครื่องเพซเมเกอร์ของแม่ แม่นั่งสงบนิ่ง มองเส้นกราฟบนหน้าจอแกว่งไกวไปมาอย่างไร้ความหมาย แล้วเพียงแป๊บเดียวเครื่องก็กลับมาท�างานตามปกติ ใช้เวลาตรวจแค่ไม่ถึงสิบนาที หมอถอดสายอุปกรณ์ต่างๆ ออกไป แล้วก็ก้มหน้าก้มตาจดบันทึกขยุกขยิกลงสมุดเวชระเบียน นอกจากเขาแล้ว คงไม่มีใครรู้ว่าเส้นกราฟเหล่านั้น หมายความว่าอะไร “เอาล่ะครับคุณป้า เรียบร้อยแล้ว เครือ่ งท�างานปกติดมี าก” เขาปิดสมุดเวชระเบียนเล่มใหญ่หนาหนักอย่างกับสมุดโทรศัพท์ เก่าคร�า่ คร่ากระดาษเหลืองกรอบ ในนัน้ คงมีบนั ทึกข้อมูล เกี่ยวกับหัวใจของแม่ตลอดเวลาเกือบยี่สิบปีที่ผ่านมา แบตเตอรีท่ ใี่ ส่อยูใ่ นเครือ่ งเพซเมเกอร์ของแม่ตอนนีค้ อื ก้อนทีส่ องแล้ว โดยทัว่ ไปแบตเตอรีม่ อี ายุการใช้งานประมาณสิบปี ขึน้ อยูก่ บั ว่าก�าลังไฟถูกใช้ไปเร็วแค่ไหน ในบางปี ชีวติ ประจ�าวัน ของแม่มกี จิ กรรมเยอะ ต้องออกจากบ้านไปไหนมาไหนบ่อยๆ เครือ่ งต้องท�างานหนักขึน้ ไฟแบตก็จะลดระดับลงเร็วกว่าปกติ หมอจะเอ่ยทักว่าปีนไี้ ปเทีย่ วไหนมา ไปท�าอะไรมาบ้าง การเปลีย่ นแบตเตอรีแ่ ต่ละครัง้ ถือเป็นเรือ่ งใหญ่ เราไม่สามารถเสียบอะแดปเตอร์กบั ปลัก๊ ทีบ่ า้ นได้เหมือนกับการชาร์จไฟโทรศัพท์มอื ถือ แต่ตอ้ งท�าการผ่าตัดใหญ่ ใช้มดี กรีดแหวก เนื้อหนังเข้าไปเปลี่ยน กว่าจะรอให้แผลสมาน ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อและพังผืดขึ้นมาปกคลุมชิ้นส่วนแปลกปลอม ต้องใช้เวลานาน และเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมาน “เหลืออีกกี่ปี” แม่ถามขึ้นมา หมอหัวเราะ บอกว่าส่วนของแบตเตอรี่น่าจะเหลืออีกประมาณสี่ปี ภายในห้องตรวจเพซเมเกอร์ที่แน่นขนัด แต่ละโต๊ะท�างานของหมอแต่ละคนจะมีเสียงซุบซิบบอกชะตาชีวิตกันประมาณนี้ สองปีนะลุง... ห้าปีนะยาย... เหลืออีกปีเดียวนะป้า... ส�าหรับคนส่วนใหญ่คงไม่มที างรูว้ า่ จะตายวันตายพรุง่ แต่ดว้ ยการแพทย์สมัยใหม่ เราสามารถจะโกงความตายและมีอายุขยั ยาวนานขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ราวกับไม่มสี นิ้ สุด ถ้ายอมทนรับ ความเจ็บปวดจากการผ่าตัด และถ้ายังปรารถนาที่จะให้หัวใจของเราเต้นต่อไป นางพยาบาลท�าบัตรนัดส�าหรับปีหน้า เราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในเดือนธันวาคม ผมนึกย้อนกลับไปในวันนี้เมื่อปีที่แล้ว ตอนที่รับบัตรนัดส�าหรับการมาหาหมอวันนี้ เวลาผ่านไปแต่ละปีๆ ไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตในปีหน้าจะเป็นอย่างไร ประสบความส�าเร็จหรือตกต�่าล้มเหลวแค่ไหน สุขสมหรือเจ็บปวดอย่างไร ถ้ารูว้ า่ มีเวลาชีวติ เหลืออยูอ่ กี แค่สปี่ ี เราจะท�าอะไร เราจะเปลีย่ นแบตเตอรีไ่ ปเรือ่ ยๆ หรือจะใช้เวลาทีเ่ หลืออยูน่ อี้ ย่างมีคา่ ทีส่ ดุ เรามีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปเพือ่ อะไร อะไรคือเหตุผลของการมีชวี ติ อยู่ ผมถามตัวเองแบบนี้ทุกๆ ปี ในตอนเดือนธันวาคม ช่วงเวลาดีๆ ที่กลิ่นดอกพญาสัตบรรณโชยมาตามลมหนาว มนุษย์เงินเดือนดีใจเพราะมีวันหยุดเยอะ เสียงเพลงคริสต์มาส เคล้าคลอในอากาศ เสื้อหนาวสีสันสดใสแขวนโชว์ในร้านรวงแฟชั่น คุกกี้เนยกล่องแดงกองพะเนินในซูเปอร์มาร์เกต และผมพาแม่มานั่งฟังค�าพิพากษาชะตาชีวิตของเขา สิ่งส�าคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมากกว่า


a day bulletin

SPecIAL INTeRVIeW

เรื่อง : ตนุภัทร โลหะพงศธร ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

issue 518 25 dec 2017


A D AY I N YO U R LIFE WITH

LINE MOBILE


คุ ณ ผ่ า นประสบการณ์ ใ น Tech Company มาหลายที่ และท�างานด้านการตลาดและโฆษณา มากกว่า 15 ปี คุณมองว่าโลกดิจิตอลจะพัฒนา ไปในทิ ศ ทางไหน และส� า หรั บ LINE MOBILE คุณวางแผนกลยุทธ์ไว้อย่างไร

issue 518

ผลการส�ารวจจากหลายๆ ที่บ่งชี้ว่า ในยุคดิจิตอลนี้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก เทคโนโลยีและ นวัตกรรมสร้างกระแสความคาดหวังกับการได้รับบริการ ทีร่ วดเร็ว ง่าย สะดวกสบาย ตรงกับความต้องการของเเต่ละ บุคคล และผูบ้ ริโภคสามารถก�าหนดความต้องการของตัวเอง ได้ เราสามารถพูดได้วา่ ยุคนีเ้ ป็นยุคของผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง และเหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดการแข่ ง ขั น ของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะมาใน รูปเเบบทีท่ กุ คนจะยึดความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ยึ ด โยงกั บ เทคโนโลยี ห รื อ นวัตกรรม ต้องพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นได้อย่างรวดเร็ว และตรง ความต้องการใช้งานมากที่สุด ‘ไม่มีค�าว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ ต ้ อ งใกล้ ร ้ อ ยให้ ม ากที่ สุ ด ’ ส่ ว นที่ เ หลื อ คื อ โอกาส ในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข ซึง่ เราเองในฐานะ ผูใ้ ห้บริการก็ได้เห็นและมีประสบการณ์ตรงเช่นกัน ทุ ก วั น นี้ ผู ้ บ ริ โ ภคนิ ย มใช้ ช ่ อ งทางดิ จิ ต อลมากขึ้ น จนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ในการใช้ชวี ติ ประจ�าวันไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็นการสือ่ สาร การจับจ่ายใช้สอย การท�าธุรกรรม รวมถึง สันทนาการด้วย เทคโนโลยีในโลกยุคดิจิตอลทุกวันนี้ท�าให้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบราคาและบริการ ต่างๆ นัน่ เป็นเหตุผลทีท่ า� ให้ LINE MOBILE เกิดขึน้ เพราะเรา ตระหนักถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเราให้ ความส�าคัญกับผูบ้ ริโภคเป็นอันดับหนึง่ LINE MOBILE ให้ผใู้ ช้ สามารถก�าหนดรูปแบบการใช้งานตามความต้องการ บริหาร จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงตรวจสอบการใช้งานได้ด้วย ตนเอง ท�าให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าเวลาได้รับใบเรียกเก็บ ค่าบริการว่าจะมีคา่ บริการอืน่ ทีไ่ ม่ได้ใช้พว่ งมาด้วย หรือถ้า จ�าเป็นต้องยกเลิกบริการก็สามารถท�าได้ทันที ซึ่งเราให้ ความส�าคัญกับตรงนีม้ าก ในเรือ่ งทีไ่ ม่ผกู มัดผูใ้ ช้ดว้ ยสัญญา และเราจะไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมและบริการเพื่อมอบ ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน เพราะการให้บริการทีเ่ ข้าใจและตรงใจผูใ้ ช้คอื หัวใจหลักของเรา หมายความว่าอย่างไร ในโลกดิจิตอล ดีที่สุดไม่ได้ หมายความว่าต้องสมบูรณ์ 100%

25 DEC 2017

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ให้บริการต่างๆ เรามุ่งหวังที่จะให้บริการที่ดีที่สุด แต่เราจะต้องตระหนัก ไว้เสมอว่าดีทสี่ ดุ นัน้ ไม่ได้หมายความว่ามันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังคงมีที่เหลือส�าหรับการพัฒนาและปรับปรุงเสมอ ดังนั้น กลยุทธ์ของ LINE MOBILE คือการเตรียมพร้อมทีจ่ ะพัฒนา

“การที่ไม่มีสัญญาผูกมัดนี้ หมายความว่าเราต้องให้บริการที่ดีที่สุด และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อไหร่ที่เราให้ บริการไม่ดี ผู้ใช้ก็พร้อมจากเราไปทันที”

a day bulletin

เราต่างทราบกันดีวา่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในยุคดิจิตอลสามารถสร้างโอกาสและทางเลือก ใหม่ ๆ ให้ กั บ ชี วิ ต เสมอ ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ LINE MOBILE ในฐานะบริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบ ดิจต ิ อลรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย จึงถือ ก�าเนิดขึ้น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ และสร้างประสบการณ์ใหม่ของการสื่อสาร ส�าหรับผู้บริโภค แน่นอนว่าการเกิดขึ้นของ สิง ่ ใหม่ๆ ย่อมเพิม ่ ความหลากหลายให้กบ ั ช่องทาง การบริ โ ภคได้ เ ป็ น อย่ า งดี แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ความสดใหม่ นี้ ก ลั บ มี ค� า ถามอื่ น ๆ ตามมาด้ ว ย อย่างปฏิเสธไม่ได้ LINE MOBILE คื อ อะไร? ดี อ ย่ า งไร? ท� า ไมเราถึ ง ต้ อ งเปลี่ ย นมาใช้ ? เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค� า ตอบ ที่ชัดเจนที่สุด เราจึงมาพูดคุยกับ ‘วี’ - ปวริศา ชุ ม วิ ก รานต์ ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยการตลาด LINE MOBILE ประเทศไทย กับประเด็นที่เราสงสัยว่า ท�าไม LINE MOBILE ถึงจะกลายเป็นตัวเลือกทีจ่ ะ มอบอิ ส ระทางการสื่ อ สาร และสามารถตอบ ทุ ก โจทย์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ก ารใช้ มื อ ถื อ ในยุ ค ดิ จิ ต อล ให้กับเราได้อย่างแท้จริง


ตัวเองตลอดเวลา และการทีเ่ ราเป็นบริการมือถือรูปแบบดิจติ อล ท�าให้ สามารถพัฒนาการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เราทุ่มเท ท�างานกันอย่างหนักเพื่อท�าความเข้าใจการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลของ คนไทยที่วันนี้ตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการซื้อสินค้า ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียในเรือ่ งส่วนตัวและการท�างาน อยากรู้ ว่ า บริ ก ารของ LINE MOBILE แตกต่ า งจาก เครือข่ายโทรศัพท์ทว ั่ ไปอย่างไร

LINE MOBILE คือบริการโทรศัพท์มอื ถือใหม่ในรูปแบบดิจติ อล รายแรกในประเทศไทย หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือซิมมือถือนั่นเอง แต่ ค วามต่ า งคื อ LINE MOBILE ให้ บ ริ ก ารบนออนไลน์ ทั้ ง หมด เพราะ LINE MOBILE มุง่ ตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้ในยุคดิจติ อล เริม่ ตัง้ แต่ซอื้ ซิม เปิดใช้งาน การจ่ายค่าบริการ และจัดการทุกอย่างได้ ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ ศูนย์บริการและต้องรอคิวนานหน้าเคาน์เตอร์เพื่อลงทะเบียนหรือช�าระ ค่าบริการ นอกจากนัน้ LINE MOBILE ยังให้อสิ ระกับผูใ้ ช้ทไี่ ม่ตอ้ งการ สัญญาผูกมัด รวมไปถึงรูปแบบแพ็กเกจที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ไม่มี เงือ่ นไขแอบแฝง การคิดค่าบริการทีต่ รงไปตรงมา และทีส่ �าคัญ ราคา ของเราถูกกว่าแน่นอน เนือ่ งจากเราให้บริการในรูปแบบดิจติ อล ท�าให้ สามารถน�าเสนอบริการในราคาทีถ่ กู กว่าได้ ก า ร จ ะ เ ป ลี่ ย น ใ ห้ ค น หั น ม า ใ ช้ L I N E M O B I L E มีความท้าทายอย่างไรบ้าง

ความท้าทายในด้านสินค้าและบริการ จะเป็นเรือ่ งความเข้าใจในตัว LINE MOBILE เพราะเราเป็นบริการมือถือในรูปแบบดิจิตอลรายแรก ในไทย ซึง่ เป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างใหม่มากในตลาด การจะท�าให้คนส่วนใหญ่ รู้จัก เข้าใจ สนใจ และเปลี่ยนมาใช้บริการนับเป็นโจทย์ที่ท้าทาย อย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้ต้องอาศัยประสบการณ์การใช้งานและความคุ้นเคย ในดิจติ อลของผูใ้ ช้ดว้ ย ผูใ้ ช้สว่ นหนึง่ ทีไ่ ด้มาลองใช้บริการแล้ว ส่วนใหญ่ มีความพอใจ รู้สึกว่าสะดวกสบาย ช่วยท�าให้ชีวิตเขาคล่องตัวขึ้น แต่กย็ งั มีผใู้ ช้อกี จ�านวนมากทีเ่ ราต้องเข้าถึงเพือ่ ให้เขาได้รบั ประสบการณ์ ความพึงพอใจเช่นกัน พฤติกรรมและช่วงวัยของผู้บริโภค มีผลต่อการออกแบบ รูปแบบการใช้ LINE MOBILE หรือไม่

พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้ต้องการความเร็ว และสิ่งที่ได้รับ ต้องเป็นสิง่ ทีต่ อบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเขาได้จริงๆ รวมถึงต้องการอิสระ ไม่ตอ้ งการผูกมัดใดๆ ซึง่ ทาง LINE MOBILE เข้าใจตรงจุดนีด้ ี จึงออกแบบ รูปแบบการใช้งานที่สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้ โดยที่ LINE MOBILE ของเราไม่มสี ญ ั ญาผูกมัด เราให้ผใู้ ช้ของเราสามารถปรับเปลีย่ น แพ็กเกจหรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา การที่ไม่มีสัญญาผูกมัดนี้ หมายความว่าเราต้องให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ และพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา เพราะ เมือ่ ไหร่ทเี่ ราให้บริการไม่ดี ผูใ้ ช้กพ็ ร้อมจากเราไปทันที ทีส่ า� คัญ เราให้ ความใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น คนไทยนิยมเบอร์สวย LINE MOBILE เองก็ออกแบบมาให้ตอบความต้องการนี้ ในขัน้ ตอนเลือกเบอร์ ผูใ้ ช้งานสามารถระบุได้วา่ ต้องการเลขตัวไหน และไม่ตอ้ งการเลขตัวไหน ในเบอร์โทรศัพท์ ส�าหรับช่วงวัยทีแ่ ตกต่างกันของผูใ้ ช้บริการไม่มผี ลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้ เพราะปัจจุบนั คนทุกวัยต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว และ บริการที่ตรงไปตรงมา พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนของคนในปัจจุบัน ท�าให้เกิดความคุน้ เคยกับดิจติ อลและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยูแ่ ล้ว สิง่ ทีต่ อ้ ง เพิม่ จริงๆ คือการท�าให้ผใู้ ช้งานตระหนักถึงศักยภาพและความสะดวกสบาย ที่เขาจะได้รับจากการใช้บริการเทคโนโลยีใหม่ๆ ท�าให้เกิดการเข้าถึง การใช้งานทีค่ มุ้ ค่าทีส่ ดุ สะดวกและง่ายทีส่ ดุ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดจิ ติ อล ของคนทุกวันนี้ หลังจากเปิดให้บริการ LINE MOBILE รูปแบบการใช้งาน อะไรทีไ่ ด้รบ ั การตอบรับจากผูใ้ ช้และท�าให้เกิดการบอกต่อ

LINE MOBILE เกิดจากการส�ารวจความต้องการของผูใ้ ช้งานจริง ดังนัน้ ฟีเจอร์เหล่านีจ้ งึ ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ส�าหรับฟีเจอร์ ทีไ่ ด้รบั การตอบรับและบอกต่อจากผูใ้ ช้เป็นอย่างมาก คือ 1. Data Control เราให้ผใู้ ช้สามารถปรับเปลีย่ นความเร็วอินเทอร์เน็ต ระหว่างความเร็วสูงสุดในแพ็กเกจที่ 100 Mbps และความเร็วที่ 256 kbps ทีใ่ ห้ใช้ฟรีไม่มจี า� กัดได้ดว้ ยตัวเอง โดยไม่ตอ้ งรอให้อนิ เทอร์เน็ตความเร็วสูง ในแพ็กเกจหมดก่อน ท�าให้ควบคุมการใช้ดาต้าอินเทอร์เน็ตได้เอง หมด ปัญหาความเร็วสูงสุดหมดตอนใกล้จะสิน้ เดือน จริงๆ แล้วหากเราจะใช้

แค่แชตหรืออ่านข่าว เราสามารถใช้ความเร็วทีใ่ ห้ฟรีกเ็ พียงพอแล้ว และ เก็บความเร็วสูงเอาไว้ดวู ดิ โี อสตรีมมิงระดับ HD ทีต่ อ้ งการความลืน่ ไหล หรือเล่นเกม ซึ่งตรงนี้ผู้ใช้มีเสียงตอบรับว่าชอบมากเพราะสามารถ ปรับเปลีย่ นได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง 2. Out of Plan Charge Control ทีจ่ ะช่วยควบคุมการใช้โทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกวันนี้คนเราจะกลัวกันมากเรื่อง Bill Shock ตอนสิ้นเดือน ซึ่งฟังก์ชันนี้มีมาเพื่อช่วยให้ความมั่นใจว่าค่าใช้จ่าย ในแต่ละเดือนจะไม่เกินกว่าทีก่ า� หนดไว้ โดยสามารถตัง้ จ�านวนเงินได้วา่ ไม่ตอ้ งการให้ใช้เกินเท่าไหร่ ซึง่ ตัง้ เป็นหน่วยสตางค์เลยก็ยงั ได้ 3. Refer Friend คือการชวนเพื่อนให้เข้ามาใช้ LINE MOBILE โดยทั้งคนชวนและเพื่อนก็จะได้รับส่วนลดตลอดระยะเวลาการใช้งาน ซึง่ ผูใ้ ช้หลายๆ คนชอบมาก เพราะจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้ดว้ ย 4. Free LINE Services ทุ ก วั น นี้ ผู ้ บ ริ โ ภคใช้ LINE กั น ใน ชีวติ ประจ�าวันอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็น LINE Messenger ทีใ่ ช้เพือ่ แชตหรือ VDO Call หากัน หรือการดู LINE TV ซึง่ ส�าหรับผูใ้ ช้ LINE MOBILE เราก็ให้ใช้ฟรี ไม่กนิ โควตาเน็ตในแพ็กเกจ อยากรู้ว่าคุณออกแบบ Consumer Journey ของลูกค้า LINE MOBILE ไว้อย่างไร เพราะนีเ่ ป็นสิง่ ส�าคัญมากๆ ทีจ ่ ะ สร้าง loyalty ของลูกค้าให้อยูก ่ บ ั แบรนด์สก ั แบรนด์หนึง่

‘ความง่ายและความสะดวกสบาย’ เป็นหัวใจส�าคัญของการออกแบบ Consumer Journey ของเรา โดยความง่ายในที่นี้เริ่มตั้งแต่ ขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ ซิม จนกระทัง่ ซิมไปส่งถึงบ้าน ลูกค้าของเราสามารถ สัง่ ซือ้ ซิมได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ และเมือ่ เริม่ ใช้งาน ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการใช้งานทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็น การตรวจสอบค่าโทรศัพท์ ยอดนาที และอินเทอร์เน็ตคงเหลือ รวมไปถึง ปรับความเร็วอินเทอร์เน็ต จ่ายค่าโทรศัพท์ และปรับเปลี่ยนแพ็กเกจ ทัง้ หมดนีส้ ามารถท�าได้ดว้ ยตัวเองง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ th.linemobile.com ทาง LINE MOBILE แอพพลิเคชัน หรือ LINE MOBILE Offififi cial Account ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ ตอบโจทย์คนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการความสะดวกสบาย และปรับเปลีย่ นทุกอย่างได้เองตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน เรายังให้ความใส่ใจกับผลตอบรับและค�าแนะน�าจากลูกค้าของเรา ผลตอบรับและข้อเสนอแนะเหล่านัน้ ถูกน�าพัฒนาสินค้าและบริการของ LINE MOBILE เพือ่ ตอบสนองต่อการใช้งานให้ได้ตรงกับความต้องการ ของผูใ้ ช้ให้มากทีส่ ดุ นอกจากเรื่องของ Consumer Journey ที่เน้นความง่ายและ ความสะดวกสบายแล้ว เรายังให้ความส�าคัญกับความรู้สึกของลูกค้า ของเราอีกด้วย จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่เราออกโปรโมชั่นมาส�าหรับ ผูใ้ ช้ใหม่เท่านัน้ ส�าหรับผูใ้ ช้เดิมของเราตัง้ แต่ชว่ ง Beta ทีไ่ ด้รบั โปรโมชัน่ ลด 75% และโปรโมชั่ น 75% จะหมดอายุ ล งในสิ้ น ปี นี้ เราได้ ต ่ อ โปรโมชั่นให้กับผู้ใช้เดิมของเราต่อไปอีก 1 ปี กับส่วนลด 50% เพราะ ลูกค้าทุกคนมีความส�าคัญกับเรา สิ่ ง ที่ เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ส� า คั ญ โ ล ก ข อ ง ดิ จิ ต อ ล คื อ เ รื่ อ ง ความปลอดภัยส่วนบุคคล การใช้บริการ LINE MOBILE มีมาตรการอย่างไรกับประเด็นนี้

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ทุกคนเป็น สิง่ ทีเ่ ราให้ความส�าคัญทีส่ ดุ การด�าเนินการของเราทุกขัน้ ตอนเป็นไปตาม กฎระเบียบและกฎหมายทุกประการ ไม่ใช่แค่เฉพาะกระบวนการทีล่ กู ค้า มาสมัครลงทะเบียนใช้งานกับเราเท่านัน้ การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า ก็เป็นสิง่ ส�าคัญและทุกข้อมูลถือเป็น confififi dential ทัง้ หมด ขอยกตัวอย่าง ให้เห็นภาพนะคะ ในการสมัครใช้บริการ ผูใ้ ช้ตอ้ งระบุตวั ตนด้วยการส่ง ภาพถ่ายบัตรประชาชน และภาพถ่ายตัวเองคูก่ บั บัตรประชาชนทีช่ ดั เจน จากนั้นทีมตรวจสอบของ LINE MOBILE จะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ อย่างเข้มงวดก่อนจะด�าเนินการเปิดใช้งาน หลังจากผ่านการตรวจสอบ แล้ว ซิมจะถูกจัดส่งโดยเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจาก LINE MOBILE โดยเจ้ า หน้ า ที่ จ ะมี ก ารตรวจสอบอั ต ลั ก ษณ์ ข องผู ้ ส มั ค รอี ก ครั้ ง ก่อนส่งมอบซิมให้ผใู้ ช้ ช่วงนีม ้ โี ปรโมชัน ่ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอะไรบ้าง

ส�าหรับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายของเราในตอนนี้ มีอยู่ 2 โปรโมชัน่ หลักด้วยกัน 1. โปรโมชัน่ ส�าหรับผูใ้ ช้ใหม่ LINE MOBILE มอบส่วนลด 50% ส�าหรับ 5 แพ็กเกจหลัก เป็นเวลา 1 ปี (12 รอบบิล) ทัง้ ผูท้ ยี่ า้ ยค่ายเบอร์เดิม หรือเปิดเบอร์ใหม่กบั LINE MOBILE ผูอ้ า่ นนิตยสาร a day BULLETIN สามารถซือ้ ซิมได้ที่ th.linemobile.com


issue 518 25 DEC 2017

“เราจะไม่หยุดพัฒนานวัตกรรม และบริการเพือ ่ มอบประสบการณ์การใช้งานทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ ให้แก่ผใู้ ช้งาน เพราะการให้บริการ ที่เข้าใจและตรงใจผู้ใช้คือหัวใจหลักของเรา”

a day bulletin

2. โปรโมชัน่ ส�าหรับผูใ้ ช้เดิม LINE MOBILE ให้คณ ุ ชวนเพือ่ น 1 คน ใช้ฟรี 1 เดือน ทัง้ คุณและเพือ่ น ใช้ฟรีได้สงู สุด 5 เดือน เพียงผูใ้ ช้ LINE MOBILE ชวนเพือ่ นมาใช้บริการด้วยกัน โดยการแชร์รหัสส่วนตัว (code) ของคุณให้เพือ่ น แล้วเพือ่ นน�ารหัสไปเปิดใช้ บริการ LINE MOBILE ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 ธันวาคม 2560 จะได้รบั สิทธิใ์ ช้ฟรี รายเดือนเฉพาะแพ็กเกจหลัก ซึ่งจะเป็นแพ็กเกจไหนก็ได้ หลังจากที่จบ แคมเปญนี้แล้ว ผู้ใช้งาน LINE MOBILE ที่ชวนเพื่อนยังจะได้รับส่วนลด ต่อไปอีก 10 บาทต่อเดือน ต่อเพื่อน 1 คนที่ชวนตลอดไปอีกด้วย ดังนั้น หากมีเพือ่ นเยอะก็ยงิ่ ลดเยอะ นอกจาก 2 โปรโมชั่นหลักเเล้ว เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับกลุ่ม ลูกค้าของเราในช่วง Beta อีกด้วย โดยลูกค้าในช่วง Beta ทุกท่านจะได้รบั โปรฯ ส่วนลดแพ็กเกจต่ออีก 50% ไปอีก 1 ปี หลังจากโปรลด 75% หมดลง ในปีนี้

ALL YOU NEED Is

LINE MOBILE 1. จ่ายน้อยแต่ได้มาก ในราคาทีถ ่ ก ู กว่า

LINE MOBILE ให้บริการในรูปแบบดิจิตอล นั่นท�าให้สามารถ น�าเสนอค่าบริการได้ถูกกว่าทั่วไป ในขณะเดียวกันก็สามารถ ให้สงิ่ ทีม่ ากกว่าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ในยุคดิจติ อล อีกด้วย 2. บริการตรงไปตรงมา ไม่มส ี ญ ั ญาผูกมัด

บอกลาค่าบริการแอบแฝงทีท่ า� ให้หนักใจ และสัญญาผูกมัดทีท่ า� ให้ การใช้บริการโทรศัพท์มอื ถือเป็นเรือ่ งยุง่ ยาก เพราะ LINE MOBILE ให้ผใู้ ช้บริการสามารถปรับและเปลีย่ นแพ็กเกจ หรือยกเลิกการใช้ บริการได้ทกุ เมือ่ ทีต่ อ้ งการ

3. สนุกไม่มส ี ะดุด ไปกับ LINE Messenger และ LINE TV แบบฟรีๆ

ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้ LINE Messenger, LINE Call, LINE VDO Call และ LINE TV ได้ฟรีโดยไม่เสียโควตาอินเทอร์เน็ตในแพ็กเกจ นอกจากนีย้ งั มีขอ้ เสนอพิเศษอืน่ ๆ อีกมากมายส�าหรับผูใ้ ช้ LINE MOBILE เท่านัน้

4. สะดวกสบาย ตอบทุกโจทย์การใช้งานบน LINE MOBILE ด้วยตนเอง

ไม่วา่ จะเลือกปรับความเร็วอินเทอร์เน็ต เปลีย่ นแพ็กเกจการใช้งาน หรือตรวจสอบยอดค้างช�าระ ก็ท�าได้ง่ายๆ บนแอพพลิเคชัน เว็บไซต์ และ Offififi cial Account ของ LINE MOBILE (@linemobileth) หากต้องการความช่วยเหลือหรือมีขอ้ สงสัย สามารถติดต่อทีมงาน ได้ทนั ทีตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่าน LIVE Chat หรือโทร.หา Call Center ในเวลาท�าการ 5. เพลิดเพลินไปกับเครือข่ายชัน ้ น�าของประเทศ

LINE MOBILE ให้บริการอินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps บนสัญญาณเครือข่ายชัน้ น�าของประเทศ หรือสามารถ เปลี่ยนมาใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ว 256 Kbps ฟรีแบบไม่จ�ากัด ได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัสโดยไม่ต้องรอให้เน็ตความเร็วสูง ในเเพ็กเกจหมดก่อน


a day BULLETIN 518  
a day BULLETIN 518  

Life is a gift, every day is an experiment. เฌอปราง อารีย์กุล BNK48 น่ารักจนช่างภาพของเรายากที่จะหักห้ามใจในการรัวชัตเตอร์ เราเซตสตูดิโอให้...

Advertisement