Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

Good Girls, and Why We Love Them So Badly

ISSUE 490 I 12 JUNE 2017


EDITOR’S NOTE Trash Talk

ผมจะบอกอะไรคุ ณ อย่ า งหนึ่ ง มั น คื อ ความลั บ ของ จักรวาล… ช่วงนีก้ า� หนดวันจัดงาน TEDxBangkok กระชัน้ เข้ามาทุกที นีเ่ ป็นอีกปีทผี่ มมีโอกาสได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครในทีมคิวเรเตอร์ ท�างานสรรหาสปีกเกอร์และไอเดียที่น่าสนใจเพื่อมาน�าเสนอ บนเวที เป็นไปตามแนวทางของ TED Talk ทีเ่ ราไม่ได้มงุ่ เฟ้นหา คนดังและไม่ได้ตอ้ งการนักพูดมืออาชีพ แต่เราพยายามมองหา เรือ่ งราวและไอเดียดีๆ จากใครก็ได้ จะมีชอื่ เสียงหรือไม่กต็ าม จะมีบคุ ลิกหน้าตาดีหรือไม่กไ็ ม่สน เพียงขอให้มคี วามเชีย่ วชาญ ในสายงาน หรือมีประสบการณ์ชวี ติ ทีน่ า่ สนใจ ความยากเย็นในการคิวเรตนั่นเรื่องหนึ่ง และความยาก ในการพับลิกสปีกกิ้งนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในกระบวนการคิวเรตนัน้ เราท�างานกันเป็นทีม แบ่งเบา ปรึกษา ช่วยเหลือกัน ได้ตลอดเวลา แต่การพูดบนเวทีในวันงานจริงนัน้ คือภาระหนัก ของสปีกเกอร์เพียงคนเดียว สปีกเกอร์คนหนึง่ ของปีนเี้ ป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เขาบิน มาจากต่างประเทศเพือ่ ร่วมประชุมกับทีมของเรา ตอนทีก่ า� ลัง นัง่ ถกเถียงประเด็นกัน จูๆ่ เขาก็เปรยขึน้ มา ถึงแม้จะท�างาน สอนหนังสือมานานสิบกว่าปี แต่ทุกครั้งที่ต้องไปยืนอยู่หน้า ชัน้ เรียนหรือห้องประชุมใหญ่ เขายังรูส้ กึ กลัวและตืน่ เต้นอยูเ่ สมอ จริง... ไม่มใี ครทีไ่ ม่กลัว ขนาดวันนีผ้ มมาคิวเรตคุณ ผมเอง ก็กลัวคุณด้วยเช่นกัน - ผมเปิดใจกับเขา ท�าให้เขาหัวเราะชอบใจ ผมเองท�างานเขียนบทสัมภาษณ์ผคู้ นลงในนิตยสารมานาน ยี่สิบกว่าปี จนถึงทุกวันนี้ ยังรู้สึกกลัวและตื่นเต้นทุกครั้ง ทีจ่ ะต้องพบเจอและพูดคุยกับคนแปลกหน้า สิง่ ทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ คือ “คนอืน่ คิดอย่างไรกับเรา?” เพราะ ในสังคมทีเ่ รามาอยูร่ ว่ มกัน ตัวตนของเราเกิดขึน้ และด�ารงอยู่ ได้ด้วยการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน เราจึงตกอยู่ในความกลัว การตัดสินโดยสายตาของคนอืน่ ทุกคนล้วนกลัว นีค่ อื ความลับของจักรวาล เราต่างเก็บง�าความลับนี้เอาไว้ในใจ ไม่เปิดเผยออกมา ให้ใครเห็น ทัง้ ทีเ่ ราต่างก็รดู้ อี ยูแ่ ก่ใจ สัมผัสถึงมัน ถูกกัดกิน โดยมัน และเคลือ่ นชีวติ ไปโดยมีมนั เป็นแรงผลักจากข้างใน ยิ่งถ้าเป็นการพับลิกสปีกกิ้ง ก็จะยิ่งล่อแหลมต่อตัวตน ของเรา เพราะมันพาเราขึน้ ไปยืนบนเวทีแล้วเอาไลม์ไลต์สาดส่อง ชือ่ เสียงและตัวตนทีส่ งั่ สมมาตลอดหลายสิบปีอาจจะพังครืน ลงไปถ้าเราเป็นตัวตลกในสิบกว่านาทีนนั้ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเท็ดสปีกเกอร์ การด�าเนินชีวิตในด้าน อืน่ ๆ ก็ลว้ นล่อแหลมต่อตัวตนของเราได้ทงั้ นัน้ การยืนพูดหน้า ชั้นเรียนหรือในประชุม การขึ้นเป็นผู้น�าทีมงาน การประชัน ขันแข่ง หรือการยืนหยัดเพือ่ อะไรสักอย่าง

สิ่ ง ที่ น ่ า กลั ว กว่ า ความกลั ว คื อ วิ ธีที่ เ ราใช้ จั ด การกั บ ความกลัว บางครัง้ บางคน ดีลด้วยการแสดงท่าทีไม่แยแส ยั ก ไหล่ ไม่ แ คร์ ไม่ ส นใจสายตาคนอื่ น ท� า เหมื อ นว่ า มี ความมั่นใจในตัวเอง บางครั้ง บางคน ดีลด้วยการใช้วิธี แข็งกร้าว ยโสโอหัง แสดงท่าทีดูถูกเหยียดหยามคนอื่น เหมือนกับเวลาพวกนักมวยเฮฟวีเวตแถลงข่าวก่อนการชก พวกเขาจะท้าทาย คุยข่ม ดูถูกคู่ต่อสู้ของเขา Trash Talk ลักษณะนีจ้ ะยัว่ ยุอารมณ์ให้โกรธจนขาดสติ หรือข่มขวัญจน ท�าให้กลัวหัวหดและหมดก�าลังใจสู้ ยุคสมัยนี้เราถูกห้อมล้อมด้วย Trash Talk ตลอดเวลา ดูเอาง่ายๆ จากรายการเรียลิตีทีวีประกวดประชันขันแข่ง ทัง้ หลาย ล้วนชอบใช้วธิ นี เี้ พือ่ ดึงดูดอารมณ์คนดู อย่างในรายการประกวดนางแบบทางทีวี เมนเทอร์จะ น�าพาให้นางแบบลูกทีมแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แล้วก็ยยุ งให้ซบุ ซิบ นินทา วิพากษ์วจิ ารณ์รปู ร่างหน้าตาของฝ่ายตรงข้าม ตัวเตีย้ เกินไป ตัวด�าเกินไป โง่งมเกินไป รสนิยมไม่สงู ส่งเท่าพวกฉัน แม้กระทัง่ รายการแข่งขันท�าอาหาร พิธกี รก็คอยชงค�าถาม ยุ ย งให้ พ ่ อ ครั ว พู ด ข่ ม ขู ่ ห รื อ อวดโอ่ แ ข่ ง กั น พิ ธีก รถามว่ า วันนีม้ นั่ ใจแค่ไหน พ่อครัวทุกคนจะตอบเหมือนกันว่า มัน่ ใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์ จริงๆ แล้วไม่มใี ครมัน่ ใจหรอกว่าอาหารทีเ่ สร็จออกมาจะ รสชาติถูกใจกรรมการ แต่สังคมร่วมสมัยก�าหนดให้เราต้อง แสดงบทบาทแข็งกร้าวแบบนัน้ ออกมา เก็บกดความกลัวเข้าไป ไว้ภายในให้ลึกที่สุด ด้วยการคุยข่มคนอื่น อวดโอ่ตัวเอง ในหนังสือ TED Talks: The Offififi cial TED Guide to Public Speaking คริส แอนเดอร์สนั เขียนถึงสิง่ หนึง่ ทีจ่ ะท�าให้พบั ลิก สปีกเกอร์มีพลังดึงดูด เนื้อหาที่พูดได้รับความคล้อยตาม และผมคิดว่าเราสามารถน�ามาปรับใช้กบั ชีวติ ในด้านอืน่ ๆ ได้ ก็คอื Vulnerability หรือความเปราะบาง ในขณะที่โลกรอบตัวเต็มไปด้วยความเสแสร้งแสดงถึง ความมัน่ ใจ และการพยายามสาด Trash Talk ใส่กนั มนุษย์ กับมนุษย์จะเชือ่ มโยงกันอย่างแท้จริง ก็ตรงจุดทีเ่ ราเปราะบาง ถ้าเปรียบว่าโลกคือโรงละคร ชีวติ ก็คอื บทบาท เราทุกคน ก�าลังยืนอยู่บนเวที มีแสงไลม์ไลต์สาดส่อง ค�าถามคือเรา เลือกทีจ่ ะแสดงต่อกันอย่างไร เราจะแชร์ความรู้สึกลึกๆ ภายใน แสดงความเมตตา กรุณา ความเห็นอกเห็นใจกัน เพราะเรารูว้ า่ ทุกคนก�าลังกลัว นีค่ อื ความลับของจักรวาล

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา / บรรณาธิการบริหาร วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ มิ่งขวัญ รัตนคช ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ พัทธมน วงษ์รัตนะ พิมพ์อร นทกุล ประสานงาน / นักเขียน ตนุภัทร โลหะพงศธร ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล ศิลปกรรม ชยุตม์ คชโกศัย สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ลา� ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง บรรณาธิการ ดิจิตอลคอนเทนต์ ธนาคาร จันทิมา ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้จัดการฝ่าย โฆษณา มนัสนันท์ รุ่งรัตนสิทธิกุล 08-4491-9241 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-1639-1929 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com

วุฒชิ ยั กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหาร FB : theaestheticsoflflfl oneliness

TODAY EXPRESS PRESENTS

Good Girls, and Why We Love Them So Badly

ISSUE 490 I 12 JUNE 2017

CONTENTs

ปีที่ 9 ฉบับที่ 490 วันที่ 12 มิถุนายน 2560

22 SHOPPING

เติมเต็มความมั่นใจให้กับสาวๆ ใน ทุกย่างก้าวตลอดฤดูฝน

28 ALL ABOUT BIZ 6 GOODNEWS

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ ได้ ในห้องข่าวแห่งนี้

บทบาทที่หลากหลายของ ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักธุรกิจชื่อดัง

30 THE GUEST

‘เบน’ - ชลาทิศ ตันติวุฒิ กับต�าแหน่งทูตพิเศษ UNAIDS คนแรกของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10 INTERVIEW

ชีวิตและความคิดของ ‘เกรซ’ ณัฐธยาน์ บุญชมไพศาล และ ‘ติช่า’ - กันติชา ชุมมะ

18 A MUST

12 JUN 2017

สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างที่น่าติดตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราเลือกสรร มาไว้เพื่อคุณ crop is getting pop 01 FEATURE ส�ำรวจวิถีชีวิตเรียบง่ำย ผ่ำนแปลงผักสไตล์คนเมือง 05 THE SPACE บ้ำนในควำมหมำยของคู่รัก Creative Content และเจ้ำของร้ำนกำแฟ 06 MAKE A DISH เซตขนมหวำนพร้อมชำคุณภำพจำกดอกซำกุระ โดย TWG Tea Salon & BouTique 07 SUPERMARKET ผัดกะเพรำกับวัตถุดิบหลักที่เรำคุ้นเคย 08 THE WORD พลิกมุมคิด ปรับมุมมอง กับ ‘หนึ่งถ้อยค�ำ’ ที่เปลี่ยนควำมคิด

LIFE ส�ารวจวิถีชีวิตเรียบง่าย ผ่านแปลงผักสไตล์คนเมือง

LETTER ผมได้ติดตามอ่าน a day BULLETIN มาสักพักใหญ่แล้ว ชอบวิธีน�าเสนอเนื้อหาหลากหลาย ทั้งบทสัมภาษณ์ และคอลัมน์อื่นๆ เช่น Good News ที่แต่ละสัปดาห์จะรวบรวมข่าวดีจากทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนที่ผมชอบมากครับ - ปณิธิ เตชะวิจิตรกุล ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพฯ 10310 หรื อ ทางอี เ มล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณ าเขีย นชื่อ -นามสกุล จริง และที่อ ยู ่ ม ากับ จดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน


DATABASE

RankinG

STOP CHILD DOMESTIC LABOUR วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ก�าหนดให้เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour) โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือสร้างความตระหนักให้สังคมเกิดการรับรู้ ถึงความรุนแรงของการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งต่อต้านและยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการน�าไปสู่ความเสี่ยงต่อการถูกทารุณทางร่างกาย จิตใจ และการคุกคามทางเพศ

168,000,000

ทัว่ โลกมีเด็กจ�ำนวนมำกถึง 168 ล้ำนคน ที่ต้องท�ำงำนเป็นคนรับใช้ในบ้ำนของ เจ้ำนำย โดยรับผิดชอบงำนประเภท ท�ำควำมสะอำด ท�ำสวน ท�ำอำหำร เลี้ยงเด็ก และดูแลผู้สูงอำยุ ซึ่งมีเด็ก จ� ำ นวนหนึ่ ง อำจตกอยู ่ ใ นสภำวะ กำรท�ำงำนที่เป็นอันตรำย หรือได้รับ กำรปฏิบัติเยี่ยงทำส

4/5

10 ประเทศที่ประสบปัญหาการใช้ แรงงานเด็กระดับรุนแรง 1. เอริเทรีย 2. โซมาเลีย 3. คองโก 4. เมียนมา 5. ซูดาน 6. อัฟกานิสถาน 7. ปากีสถาน 8. ซิมบับเว 9. เยเมน 10. บุรุนดี

20-30% ประมำณร้อยละ 20-30 ของจ�ำนวนเด็กที่มีอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี ในกลุ่มประเทศที่มีรำยได้ต�่ำ อย่ำงเช่น อัฟกำนิสถำน ยูกันดำ รวันดำ และเนปำล จ�ำเป็นต้องหยุดเรียนและเข้ำสู่ ตลำดกำรใช้แรงงำนก่อนวัยอันควร

จ�ำนวนแรงงำนเด็ก 4 ใน 5 คน ท�ำงำน โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง ส่วนแรงงำนเด็ก ที่ได้รับค่ำจ้ำง กลับได้รับค่ำจ้ำงต�่ำกว่ำ อัตรำจ้ำงขั้นต�่ำตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

2

ที่มา : www.ilo.org

ในชนบทมี ก ำรใช้ แรงงำนเด็กมำกกว่ำ เขตเมื อ งประมำณ 2 เท่ำ โดยเฉพำะเด็ก ผู้หญิงมีแนวโน้มเริ่ม ท� ำ งำนตั้ ง แต่ อ ำยุ ไ ม่ ถึ ง 10 ปี รวมถึงต้องท�ำงำนเป็นระยะเวลำ ที่ยำวนำนกว่ำเด็กผู้ชำย

98,000,000

สภำวะทำงสังคมและกลไกของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลต่อ กำรเปลีย่ นแปลงของรูปแบบกำรใช้แรงงำนเด็กจำกภำคอุตสำหกรรม สู ่ ภ ำคเกษตรกรรมและกำรบริก ำรเพิ่ม มำกขึ้น เท่ ำ กับ ร้ อ ยละ 59 หรือรำว 98 ล้ำนคนจำกจ�ำนวนแรงงำนเด็กทั้งหมด

<15

ส� ำ ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ตำมพระร ำชบั ญ ญั ติ คุม้ ครองแรงงำน ได้กำ� หนด ไว้วำ่ แรงงำนเด็ก คือลูกจ้ำง ซึ่งเป็นเด็กอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 18 ปี ส่วนเด็กที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 15 ปี ห้ำมนำยจ้ำงจ้ำงเป็น ลูกจ้ำงโดยเด็ดขำด ผู้ที่ฝ่ำฝืนจะได้รับโทษตำม กฎหมำย

1999

นั บ ตั้ ง แต่ อ งค์ ก ำรแรงงำนระหว่ ำ ง ประเทศ หรือ ILO ก�ำหนดวันต่อต้ำน กำรใช้แรงงำนเด็กโลกขึน้ ตัง้ แต่ปี 1999 เป็นต้นมำ ท�ำให้จ�ำนวนแรงงำนเด็ก ทั่วโลกลดลงร้อยละ 40 ส�ำหรับเด็ก ผู้หญิง และร้อยละ 25 ส�ำหรับเด็ก ผู้ชำย

ที่มา : www.ilo.org, www.unric.org, www.un.org, www. unicef.org


GOODNEWS

ภ า พ ค ว า มส� า เร็ จ ข อ ง เหล่านักเรียนนายร้อยจาก The United States Military Academy หรื อ โรงเรี ย น นายร้ อ ยทหารบกสหรั ฐ อเมริกา พากันโยนหมวก แสดงความดี ใ จหลั ง จาก พิ ธี ส� า เร็ จ การศึ ก ษาตาม ธรรมเนียมทีเ่ ราคุน้ ตากันดี โดยโรงเรี ย นทหารแห่ ง นี้ ถือว่าเป็นสถาบันผลิตทหาร ชั้ น เยี่ ย มให้ กั บ กองทั พ สหรัฐอเมริกา - Reuters / Mike Segar

ANIMAL

ตามติ ด ภารกิ จ ดูแลช้างต้นแห่งรัชกาลที่ 9 ช้างเผือกและช้างส�าคัญซึ่งอยู่คู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจา� นวน 20 ช้าง โดยมีชา้ งยืนโรงอยูถ่ งึ 11 ช้าง พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า การน�าช้างไปใช้ชวี ติ ใกล้ชดิ ธรรมชาติจะท�าให้ชา้ ง สุขภาพแข็งแรง จึงได้โปรดเกล้าฯ น�าช้างส�าคัญทัง้ หมดไปยืนโรง ณ โรงช้างต้นทีจ่ งั หวัดล�าปางและจังหวัดสกลนคร ส่วนการดูแลเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เริ่มเวลา 07.00 น. ฝึกยืน นั่ง และหมอบด้วยลักษณะที่นุ่มนวล ฝึกท�าความเคารพโดยการยกงวงขึน้ จบ จากนัน้ ประมาณ 08.00 น. จะปล่อยเข้าป่าหากิน ด้วยการปล่อยโซ่ยาว 50 เมตร กระทั่ง 14.30 น. เล่นน�า้ และอาบน�า้ ก่อนกลับเข้าโรงเรือน ทอดหญ้าให้นา�้ เป็นอันจบกิจวัตร

การเดินวันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ช่วยลดความเสี่ยงโรคความจ�าเสื่อม

Did You Know?

งานวิจยั ชิน้ ใหม่จากมหาวิทยาลัยบริตชิ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เปิดเผยว่า การเดินวันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง สามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคความจ�าเสื่อมได้ โดยท�า การทดลองเป็นเวลา 6 เดือน กับผูส้ งู อายุ 38 คน ทีม่ ปี ญ ั หาด้านสมองส่วนความจ�า ผลปรากฏว่า ผูส้ งู อายุทเี่ ดินต่อเนือ่ งวันละ 1 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 3 ครัง้ มีความดันเลือดต�า่ กว่าอีกกลุม่ หนึง่ และจากการสแกนสมองของผูร้ ว่ มท�าการทดลอง พบว่าสมองส่วนของฮิปโปแคมปัสของผูส้ งู อายุ กลุม่ นีม้ รี อยหยักเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 ซึง่ เป็นสมองส่วนทีม่ หี น้าทีใ่ นการสร้างความทรงจ�าระยะยาว ที่มา : www.nytimes.com

LIFESTYLE

บริษัทญี่ปุ่น อนุญาตให้พนักงาน

พาแมวมาออฟฟิศ เพื่อลดความเครียด

ในการท�างาน

เนื่องจากวัฒนธรรมการท�างานที่จริงจัง ของประเทศญี่ปุ่น ท�าให้ Ferray บริษัทไอที แห่งหนึง่ ในโตเกียว แก้ไขภาวะความตึงเครียดนี้ ด้วยการออกนโยบาย Offiffiice Cat เพื่อให้ พนักงานสามารถพาแมวมาเลี้ยงในออฟฟิศ ได้ ปัจจุบัน ออฟฟิศแห่งนี้มีเจ้าเหมียวขนปุย ประจ�าอยูถ่ งึ 9 ตัว และยังมอบเงินโบนัสพิเศษ เดือนละ 5,000 เยน ให้แก่พนักงานทีช่ ว่ ยเหลือ แมวจรจัด แนวคิดนีจ้ ดุ ประกายให้บริษทั อืน่ ๆ ในญีป่ ่นุ ออกนโยบายทีค่ ล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็น การเลีย้ งสุนขั แพะ รวมทัง้ อัลปากาในออฟฟิศ โดยเหล่าพนักงานก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ความน่ า รั ก ของสั ต ว์ เ หล่ า นี้ ช ่ ว ยลดความเครียดจากการท�างานได้จริง ที่มา : www.japantimes.co.jp


ในการแข่งขันฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา อิตาลี นัดปิดฤดูกาลระหว่าง ที ม โรมากั บ ที ม เจนั ว ก่ อ นที ม เจ้าบ้านจะเอาชนะทีมเยือนไปด้วย คะแนน 3-2 ประตู เหล่าแฟนของ ฟรานเชสโก ต็อตติ ก็พร้อมใจกัน ชู ป ้ า ยเบอร์ เ สื้ อ และรู ป ใบหน้ า ของเขากันเต็มอัฒจันทร์ เพือ่ เป็น การอ�าลาการลงแข่งนัดสุดท้าย ของกัปตันทีมหมาป่าเหลืองแดง คนนี้ - Reuters / Stefano Rellandini

ปี ค.ศ. 2018 การท�าความสะอาดมหาสมุทร

ครัง้ ใหญ่จะกลับมาอีกครัง้

TECHNOLOGY

ที่มา : www.tuecomotive.nl

ENVIRONMENT

Quote OF THE WEEK

Boyan Slat ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ The Ocean Cleanup ผู้คิดโมเดลการก�าจัดขยะในมหาสมุทร ขณะอายุเพียง 19 ปี (ปี ค.ศ. 2013) ซึ่งเขา ท�าส�าเร็จด้วยการรวมทีม และสร้างเครือ่ งก�าจัดขยะ รุ่นทดสอบเครื่องแรกขนาด 40 เมตร เมือ่ 2 ปี ทีผ่ า่ นมา การลงพืน้ ทีก่ วาดขยะครั้งใหญ่ที่สุดนั้น สามารถก�าจัดขยะได้ถึง 42% จากขยะทั้งหมด ในมหาสมุทร ทุกวันนี้ เขายังเดินหน้าก�าจัดขยะ อย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ด้ ว ยการคิ ด ค้ น เทคโนโลยี แพทุ่นลอยน�้าแบบคัดแยกขยะผ่านระบบสั่งงาน จากสมาร์ตโฟน ซึ่งสามารถเก็บขยะได้ถึง 50% ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่า มหาสมุทรแปซิฟิกจะไม่มีขยะอีกเลยในปี ค.ศ. 2050 ที่มา : www.theoceancleanup.com

“ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ตรัสรู้แตกฉาน เรื่องการเลี้ยงลูก กันหมดหรอก เพราะในขณะ ที่เราเลี้ยงลูก ลูกก็ขัดเกลา สั่งสอน เราอยู่เหมือนกัน” วิชัย มาตกุล นักเขียน และ Creative Director แห่ง Salmon House ที่มา : www.facebook.com/dogst ทีม่ า : www.hufffiinfi gtonpost.co.uk

ENTERTAINMENT

รถยนต์คันจิ๋วคันแรกของโลก

ผลิตมาจากพืช นักศึกษาทีม TU/Ecomotive จาก Eindhoven University of Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์ คิดค้นรถยนต์ชอื่ LINA ทีท่ า� ขึน้ มาจากใยลินนิ ซึง่ ไอเดีย เจ๋งๆ นีเ้ กิดจากการทีพ่ วกเขามองหาวัสดุทมี่ คี วามทนทาน กันแดด กันฝนได้ จนในที่สุดก็ลองใช้ใยลินิน และพืช หลายๆ ชนิดมาประกอบกันเป็นตัวถังรถ ส่วนกระจก ต่างๆ พวกเขาก็ใช้ใยแก้ว ท�าให้รถคันนีม้ นี า�้ หนักเพียง 300 กิโลกรัม ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ได้จาก พลังงานแบตเตอรี่ก�าลังไฟ 8 กิโลวัตต์ มีมอเตอร์ DC 2 ตัว ที่ท�าความเร็วสูงสุดได้ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถคันนี้วิ่งได้ 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ล่าสุดพวกเขาน�าไปลองสนามจริงที่สหราชอาณาจักรในงาน Shell Eco-marathon 2017 ที่ Queen Elizabeth Olympic Park ด้วย

ทอม ฮาร์ดี้ สร้างแคมเปญ ระดมทุนช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุระเบิด ทอม ฮาร์ดี้ นักแสดงหนุ่มชาวอังกฤษจากภาพยนตร์ Mad Max : Fury Road และ The Revenant สร้างแคมเปญ ระดมทุนบนโลกออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุระเบิดในงานคอนเสิร์ตของนักร้องสาว อาเรียนา แกรนเด โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการบริจาคเงินราว 15,000 ปอนด์ (ประมาณ 660,000 บาท) แต่หลังจากผ่านไปเพียง สามวัน ยอดบริจาคก็ทะลุไปถึง 18,000 ปอนด์ (ประมาณ 787,000 บาท) เมื่อน�าไปรวมกับยอดบริจาคทั้งหมดของ ทางเว็บไซต์ JustGiving จึงมีจา� นวนมากถึง 1,270,000 ปอนด์ จากผู้ร่วมบริจาค 41,000 คน และทอมก็ออกมากล่าวถึง เรื่องราวครั้งนี้ว่า “ผมหวังว่าเราจะเพิ่มยอดบริจาคได้ เพราะเป็นหนทางในการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ ที่จะส่งผ่าน ไปช่วยฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ในคืนที่น่าเศร้านั้น”


INTERVIEW เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล, กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล สไตลิสต์ : Hotcake เสื้อผ้า : The Only Son


“Don’t be fooled by the rocks that I got. I’m still, I’m still Jenny from the block.” เพลง Jenny from the Block ตามค�าขอ ของ ‘เกรซ’ - ณั ฐ ธยาน์ บุ ญ ชมไพศาล ลอยมาจากคอมพิวเตอร์ของสตูดิโอถ่ายภาพ ใจกลางกรุงเทพฯ เราเร่ ง วอลุ ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น ไปอี ก เพื่ อ สร้ า ง บรรยากาศให้กบั การถ่ายภาพเซตแฟชัน่ ส�าหรับ สองสาวผูช้ นะการประกวด The Face Thailand พร้อมกับ ‘ติช่า’ - กันติชา ชุมมะ รุ่นพี่ผู้ชนะ การประกวดบนเวทีเดียวกันจากซีซนั ก่อน พวกเธอทั้งสองตรวจเช็กเสื้อผ้าหน้าผม ซ�า้ แล้วซ�า้ อีก เพือ่ ให้ภาพถ่ายออกมาสมบูรณ์แบบ ทีส่ ดุ ยอมรับซะเถอะ! พวกเรารู้จักเกรซและติช่า แค่เพียงผิวเผิน เรียกว่า ‘รูจ้ กั ’ คงไม่ได้ดว้ ยซ�า้ เพราะมีแต่เรา นี่ แ หละที่ รู ้ สึ ก คุ ้ น เคยกั บ พวกเธอฝ่ า ยเดี ย ว ต้องเรียกว่าเราเฝ้าติดตามพวกเธอผ่านสื่อ ผ่ า นรายการที วี ย อดนิ ย ม และผ่ า นสื่ อ ใหม่ ไถหน้าจอโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆ แล้วก็แสดง ความคิดเห็นเกีย่ วกับพวกเธอได้อย่างไม่จา� กัด ความสัมพันธ์แบบนี้ท�าให้เราเผลอคิดแทน พวกเธออยู่บ่อยๆ โดยจินตนาการเรื่องราว ไปตามภาพถ่ายยอดไลก์พุ่งเกินหมื่น เราคิด ไปเองว่าทั้งสองต้องมีความสุข เราคิดไปเองว่า ภายใต้ความมั่นใจของทั้งคู่ที่เราเห็นยังมีเกราะ แข็งแรงอีกชัน้ หนึง่ ที่ไม่มวี นั พังทลายไปได้ แต่มนั อาจจะไม่เป็นแบบนัน้ เสมอ ใครจะรู ้ ว ่ า เกรซเคยถู ก ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ ร ่ ว ม กิจกรรมโรงเรียนเพราะผิวสีคล�า้ ใครจะรู ้ ว ่ า ติ ช ่ า เองก็ กั ง วลอย่ า งหนั ก กั บ รอยแตกลายบนร่างกาย แต่ไม่ใช่ส�าหรับวันนี้ ประสบการณ์ ในอดีต ไม่ได้เป็นอุปสรรคของหญิงสาวสองคนนีอ้ กี ต่อไป เกรซอ้าแขนรับความแตกต่างของตัวเอง ในขณะที่ ติ ช ่ า อยู ่ กั บ ข้ อ บกพร่ อ งบนร่ า งกายได้ อ ย่ า ง ไม่เคอะเขิน สิ่งที่เคยเป็นปมในใจของพวกเธอไม่ได้หาย ไปไหน แต่ มั น เปลี่ ย นเป็ น ความพอใจในทั้ ง ความสวยงามและความบกพร่องของตัวเอง จนน�าไปสูค่ วามเข้าใจทีพ ่ วกเธอมีตอ่ ผูอ้ นื่ เพราะอย่าลืมว่า... ไม่ว่าข้างนอกเราจะ แข็ ง แรงแค่ ไ หน เราก็ ยั ง ต้ อ งการบางสิ่ ง หรื อ บางคน ที่ จ ะเป็ น เหมื อ นเพลง Jenny from the Block คอยให้กา� ลังใจเป็นครัง้ คราวอยูด่ ี


Don’t Take Shit รายการประกวดนางแบบทางโทรทัศน์แบบนี้ ท�าให้เกิดอะไรขึ้น ในชีวิตของพวกคุณบ้าง ติช่า : ตอนอยู่ใน เดอะเฟซ เราเป็นคนที่เตี้ยที่สุดในรายการ แล้วก็จะโดนต�าหนิว่า ‘เตี้ย’ ‘ขาสั้น’ แบบนี้จะไปเดินไฟนอลวอล์ก ได้เหรอ ซึง่ จริงๆ เราก็สงู กว่ามาตรฐานนะ (167 ซม.) แต่พอต้องไปอยู่ ในการแข่งขัน เราจะถูกเปรียบเทียบทันที คนดูคิดว่าพวกเราเลือก เข้ามาอยู่ในรายการเอง จึงถือเป็นสิทธิของพวกเขาที่จะวิจารณ์ จะติชมได้ตามใจชอบโดยไม่แคร์หรอกว่าเราก็มีหัวใจเหมือนกัน ยิ่งพอตอนนี้มีโซเชียลมีเดีย ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทนรับให้ได้ ซึ่งเราก็ ‘เฮ้ย แม่ฉันเลี้ยงฉันมาโตป่านนี้ ยังไม่เคยด่าว่าฉันขนาดนี้ เลย’ (หัวเราะ) เราอาจจะไม่ได้โดนคนไทยเหมารวมขนาดนั้น ในเรื่องอื่นๆ อย่างเรื่องสีผิว เราก็เลยอาจจะพูดได้ไม่ดีเท่าเกรซ แต่ ถ้ามีการประกวด เดอะเฟซ เมือ่ สิบปีทแี่ ล้ว มันจะต้องเป็นเรือ่ งใหญ่ กว่านี้แน่ๆ ตอนนี้มีการยอมรับมากขึ้น คนเริ่มเห็นแล้วว่าผิวแทน ก็สวยดี ต่างประเทศเขาก็ชื่นชม เราเลยโชคดีตรงนี้ด้วย แต่ในการประกวดทีค่ นดูไม่ได้รจู้ กั ใครมาก่อน เขาจะเชียร์คนทีค่ ดิ ว่าสวยทีส่ ดุ ซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้ว เราก็ไม่ติดนะ แต่บางคนพอเชียร์คนหนึ่ง แล้วต้องไปต่อว่าอีกคนหนึ่ง อันนี้เริ่มไม่โอเคแล้ว พอเชียร์ A แล้ว ต้องไปด่าว่า B มันเลยมีการเปรียบเทียบ แล้วหน้าเราก็ไม่ใช่สไตล์ ที่คนชอบขนาดนั้น ไม่ได้เกาหลี หรือเป็นวีเชป คนก็ยิ่งว่าใหญ่ว่า ‘ยูไม่สวยนะ จะไปสู้คนอื่นได้ยังไง’ เราก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาไม่รู้ เหรอว่าเราก็คนเหมือนกัน ถือว่าเรามาอยูต่ รงนีแ้ ล้ว จะวิจารณ์ยงั ไง ก็ได้เหรอ เกรซ : ตอนแรกที่เข้ามาในรายการ ทุกอย่างส�าหรับเราชัดเจน มาก ตัง้ แต่ถา่ ยรูปครัง้ แรก ตอนนัน้ คิดแค่วา่ ต้องท�าให้ดที สี่ ดุ เพือ่ ให้ เข้ารอบต่อๆ ไปให้ได้ สเตปบายสเตปไป ยังไม่ได้หวังไปไกล แต่พอ รายการออกอากาศก็มีเสียงตอบรับหลายๆ ด้าน มีคนพูดถึงเรา ต่างๆ นานาว่าพีม่ าช่า (วัฒนพานิช) เลือกเข้ามาได้ยงั ไง หน้าตาก็ไม่ดี ผิวก็ดา� เราถูกเอาไปเปรียบเทียบกับคนนูน้ คนนีม้ ากมาย จนกลายเป็น เรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง ถามว่าเราถูก stereotype มากทีส่ ดุ ตรงไหน อย่างแรก ก็สผี วิ อย่างทีส่ องคือ รูปร่างหน้าตา เราเองไม่ได้ผอมเหมือนคนอืน่ ในรายการ แล้วก็ไม่ได้มปี ระสบการณ์มากเท่า เพราะฉะนัน้ เวลาเรา โพสท่าหรือท�าอะไรก็จะแตกต่างอย่างชัดเจนจนโดนคอมเมนต์ประจ�า ว่า ‘เกรซน่าเกลียด’ บ้าง ‘เกรซทุเรศ’ บ้าง มันแรงมากเลยนะ ส�าหรับแค่เหตุผลเพราะเราไม่เหมือนกับคนอืน่ อันนีท้ �าให้เราคิดว่า คนไทยไม่เข้าใจเราเลย ทั้งๆ ที่เราก็เป็นคนไทยเหมือนกัน ท�าไม กลับเหมือนพูดคนละภาษา แต่สิ่งที่เราท�าในรายการมาโดยตลอด คือดึงความสามารถและความเป็นตัวเองออกมา แล้วพยายามไม่ให้ สิ่งที่คนอื่นพูดมาตัดสินความเป็นตัวเรา เราห้ามใครคิดไม่ได้หรอก พอออกมาอยูห่ น้ากล้องแล้วก็ตอ้ งยอมรับให้ได้วา่ จะต้องมีคนพูดถึง เราไม่ ไ ปนั่ ง ตอบคนล้ า นคนว่ า ‘นี่ ฉั น ไม่ ใ ช่ แ บบที่ คุ ณ คิ ด นะ’ จะท�าได้กแ็ ค่ท�าหน้าทีข่ องตัวเองให้ดที สี่ ดุ นัน่ คือวิธที เี่ ราจะยกมาสู้ กับสิ่งที่มากระทบรอบด้านตลอดเวลา


“ท�าไมการที่ผู้ชายนอนกับผู้หญิงหลายคนถือเป็นเรื่องคูลมาก ก็เพราะผู้ชายด้วยกัน ช่วยกันไงล่ะ ‘เฮ้ย ยูเจ๋ง ยูเก่ง’ แต่ถ้าผู้หญิงท�าแบบนั้นบ้าง เรากลับจะโดนผู้หญิงด้วยกันด่า จะกลายเป็นว่ามีผู้หญิงคนอื่นๆ มา slut-shame คุณลองนึกเล่นๆ นะ สมมติเราพากัน หนุนหลังกันเองไว้ ‘Oh good girl!’ เรื่องราวมันจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลย” ‘ติช่า’ - กันติชา ชุมมะ

ขนาดผูห้ ญิงสวยๆ อย่างพวกคุณ การเหมารวมและการวิพากษ์ วิจารณ์ยังถือเป็นอุปสรรคในชีวิตเลยหรือ เกรซ : ใช่ เกรซเจอเรือ่ งแบบนีเ้ ยอะมาก โดนล้อมาตลอดตัง้ แต่ เตรียมอนุบาลยันมัธยม เราเป็นเด็กกิจกรรม หลายครัง้ จะโดนตัดสิทธิ แบบดื้อๆ เลยเพราะเราตัวด�า ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่ได้รับเลือก เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก เรามีเพื่อนน้อยมาก แต่คุณแม่ปลูกฝัง มาว่า ต่อให้เราเจอคนร้ายๆ มากมายในชีวติ แต่เราก็จะได้เจอคนดีๆ เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ จงเลือกอยูก่ บั คนทีด่ ี ทีร่ กั เรา ซึง่ ก็เป็นอย่างนัน้ จริงๆ เกรซย้ายโรงเรียนมา 3 โรงเรียน ได้เจอเพื่อนที่ดีในชีวิตเกรซ อยู่สองคน ก่อนที่จะเริ่มโตและเริ่มคิดอะไรเองได้ คุณแม่จะคอย สร้างก�าลังใจให้ตลอด ให้เราดูบียองเซ ดูดารานางแบบผิวสีเป็น ตัวอย่าง เพือ่ ให้เราลบค�าว่า ‘เธอต้องขาวเพือ่ ให้เข้ากับคนอืน่ ’ ออกไป ให้ได้ เรามีแพสชันในการท�างานในวงการนางแบบมาตั้งแต่เด็ก อยากเป็นนางแบบ เป็นนักเต้น เป็นนักร้อง อยากแสดงละครเวที ซึ่งคุณแม่ก็ส่งเสริม แต่พอเราไปแคสต์งานจริงๆ แล้วเขาบอกว่า ‘ขอโทษนะน้อง น้องแสดงดีมากเลย แต่ว่าน้องด�า พี่คงให้น้อง ร่วมงานนีไ้ ม่ได้’ คิดดูนะ เขาพูดแบบนีก้ บั เด็กอายุ 12 ปี หลังจากนัน้ เราหายไปเลย ไม่มกี า� ลังใจจะกลับเข้ามาแคสต์หรือมาประกวดอะไร อีกแล้ว เพราะท�ายังไงเขาก็คงไม่ตอบรับเรา พอโตขึ้น เรากลับเริ่ม มีความมั่นใจมากขึ้น เริ่มไม่แคร์ในสิ่งที่คนอื่นวิจารณ์ โอเค เราด�า เรารับได้ พอเข้ามาประกวด เดอะเฟซ เราเลยอยากจะมาบอกสังคม เหลือเกินว่า ช่วยเปิดรับอะไรมากกว่านี้ได้ไหม เพราะว่าข้างนอก เขาไปไกลกว่าเราเยอะแล้ว คุณจะหยุดอยู่แค่นไี้ ม่ได้ ฉันก็พยายาม จะช่วยพวกคุณเหมือนกัน ถ้าพวกคุณยังอยู่กันแค่นี้ ยังปิดกั้นอะไร แบบนีอ้ ยู่ มันก็ไม่ไปไหน นัน่ คือสิง่ ทีเ่ ราพยายามสือ่ สาร ซึง่ ภูมใิ จมาก ที่วันนี้ท�าส�าเร็จมาแล้วก้าวหนึ่ง ติชา่ : โชคดีทเี่ ราไม่ได้มปี ญ ั หาเรือ่ งรูปร่างหน้าตาอะไรขนาดนัน้ ก่อนหน้าที่จะประกวด เดอะเฟซ เคยลองไปแคสติ้งงานถ่ายแบบ เราแพสชันแรงมาก ดู America’s Next Top Model มาทุกซีซัน ชอบอะไรแบบนี้ เป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกัน แล้วก็มีอินเนอร์เยอะ แต่ด้วยความที่เราตัวไม่สูง พอส่งผลงานไปที่เอเจนซี หลายคน ก็ตอบมาว่าสนใจลุกส์เรา แต่พอเขารู้ส่วนสูงเรา ก็จะพูดเป็นเสียง เดียวกันว่า ‘น่าเสียดายจัง เธอยังไม่สูงพอกับงานนางแบบ’ เราก็ เข้าใจแหละ ไม่เคยโกรธ คิดแค่ว่าต้องพยายามมากกว่าเดิมเป็น สองเท่าหรือสามเท่า เพือ่ ทีจ่ ะแสดงให้ทกุ คนเห็นว่า ถึงจะเตีย้ เราก็ทา� ได้ ส่วนเรื่องโดนแกล้ง เราไม่เคยเลย ในชีวิตนี้ก็คงเคยโดนนินทา ลับหลังแหละ แต่เพราะเราเป็นคนแบบนี้เลยไม่มีใครกล้ามาว่า ต่อหน้า ถ้าเกิดนินทาลับหลังแล้วเรามองไปเห็น เขาจะสะดุง้ เพราะ เราจะมีรงั สีประมาณว่า ‘You don’t fuck with me.’ เราเป็นคนทีถ่ า้ ใคร มาสบประมาท จะสวนกลับทันที ตอนเด็กๆ เลยไม่เคยโดนเพือ่ นแกล้ง สงสัยเพราะเป็นคนที่ bitchy มากๆ (หัวเราะ) และอาจเป็นเพราะเรา เคยเจอปัญหาชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ พอมาเจอเด็กๆ นินทานั่นนี่ เลยกลายเป็นแค่เรือ่ งเล็บแมว อยากพูดอะไรก็พดู ไปเหอะ

ช่วยเล่าถึงชีวิตการเป็นเด็กสาวในต่างประเทศหน่อยสิ ติชา่ : อาจจะฟังแปลกๆ แต่ตอนอยูท่ สี่ วีเดนเราฮอตมากนะคะ (หัวเราะ) มันเป็นก�าลังใจอย่างหนึ่งที่ท�าให้เราเห็นว่า ถึงที่บ้านเรา เขาคิดว่าเราไม่สวย แล้วยังไงล่ะ ยังมีทอี่ นื่ ทีเ่ ขายอมรับในความสวย ของเรา เกรซ : ใช่ อันนีข้ อเสริม คือคุณยายเราอยู่เยอรมนี เราไปเยีย่ ม ท่านทุกปี ปีละสองสามครั้ง เวลาไปอยู่ที่โน่นเราก็รู้สึกเหมือนติช่า เลยแหละ ฉั น ฮอตมาก... (ลากเสี ย ง) ซึ่ ง นี่ เ ป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ พิ่ ม ความมั่นใจนะ เมืองไทยคิดแบบนี้ เราแก้อะไรไม่ได้ แต่พอไปอีกที่ ก็เป็นอีกอย่าง จริงๆ แล้วไม่ตอ้ งไปไกลเลยด้วยซ�า้ เอาแค่ฟลิ ปิ ปินส์ มาเลเซีย เขาก็ไม่เห็นจะมาอะไรกับเรื่องสีผิว เลยท�าให้เรารู้ว่า โลกมันกว้างกว่าที่เราเจออยู่ คนก็เหมือนกัน บอกเราหน่อย ว่าเกราะทีช่ ว่ ยให้คณ ุ รับมือกับเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ เรื่องรูปร่าง หน้าตา คืออะไร ติช่า : คือเราโชคดีที่โตมาแบบไม่ได้ถูกใครตัดสินเรื่องโน้น เรื่องนี้เกินไป เลยเป็นคนมีความมั่นใจมาตั้งแต่เด็กๆ เราไม่ take shit จากคนอื่น พอไปอยู่สวีเดน มันก็เสริมเรื่องความมั่นใจตรงนี้ เกราะของเราจึงค่อนข้างแข็งแรง จะสังเกตได้ว่าเราไม่ค่อยไป ทุกข์ไปร้อนกับเขาหรอก ใครจะพูดอะไร เราสบายใจมาก พอมาอยู่ ในจุดที่มีคนวิจารณ์ มันเลยกลายเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต ไปเลย เกรซ : ไม่ใช่เพราะได้เป็น เดอะเฟซ ไทยแลนด์ ถึงแข็งแรงนะ แต่เราแข็งแรงมาตั้งแต่ตอนที่เราคิดได้ว่า ‘แล้วยังไงล่ะ!! ก็ฉันเป็น แบบนี้’ ฉันไม่เคยดูถูกใคร แต่ถ้าพวกคุณมองว่าการเป็นปกติคือ ความสวยก็มองไป งั้นฉันขอไม่เป็นคนปกติละกัน เรารักในสิ่งที่เรา เป็นแบบนีแ้ ละจะไม่ดถู กู ใครด้วย เพราะตัวเองเคยโดนดูถกู มาเยอะ พอแล้ว เราเชือ่ เสมอว่าผูห้ ญิงแบบไหนก็สวย ผิวแบบไหน หน้าแบบ ไหน ส่วนสูงแบบไหน หุ่นแบบไหน คุณก็สวยในแบบของตัวเอง มันท�าให้เราปล่อยวาง ใครจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะ แต่สิ่งที่เราจะ ท�าคือพิสูจน์ความสามารถที่เรามี ที่พวกคุณเคยว่าๆ มา เราเป็นได้ มากกว่านั้น ติช่า : คือเรารู้สึกว่าคนที่เขามีจิตใจดีๆ คงไม่มานั่งว่าคนอื่น หรอก อย่างเวลามีคนมาโพสต์ความเห็นด่าเรา ด่าแบบแรงมาก... (ลากเสียง) พอเปิดเข้าไปดูโปรไฟล์แต่ละคนก็แบบว่า อืม โอเค เข้าใจแล้ว ชีวติ ของเธอ (ถอนหายใจ) ถ้าดีจริงๆ คงไม่วา่ คนอืน่ หรอก เขาน่าจะยุง่ อยูก่ บั การดูแลตัวเองมากกว่า ใครทีค่ อยไปท�าเรือ่ งร้ายๆ ใส่คนอื่น แปลว่าคุณคงยังไม่พอใจในตัวเอง ถามว่าบียองเซมานั่ง ว่าคนอื่นไหม ไม่มีทาง เพราะเขามัวแต่ยุ่งกับการพัฒนาตัวเองอยู่ การต่อว่าคนอืน่ เป็นนิสยั ของคนขีแ้ พ้ เหมือนกับว่ายังมีอะไรผิดปกติ อยู่ อาจจะเป็นความอิจฉาริษยา เป็นความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ เพราะว่ า คนที่ รู ้ สึ ก พอใจกั บ ตั ว เองแล้ ว เขาจะไม่ พู ด แบบนั้ น แน่นอน


Beauty is Only Skin-deep แปลว่าวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ ใช่แค่เรื่องในระดับ สังคม แต่ลงลึกไปเป็นเรื่องระดับนิสัยของปัจเจกบุคคลด้วย เกรซ : ก็คงส่วนมากนะ ถ้าเรากลับไปมองคนเหล่านัน้ จะเห็นว่า เขามีอะไรทีเ่ ป็นจุดโบ๋ จุดทีเ่ ขาปกปิด ก็เลยต้องไปว่าคนอืน่ เพือ่ กลบ จุดกลวงโบ๋ของตัวเอง ติช่า : สมมติมีคนมาด่าคุณว่าตัวด�า แล้วคุณลองใจเย็นๆ ถามกลับไปว่า ‘ท�าไมถึงไม่ชอบผิวด�า?’ เขาก็ตอบไม่ได้นะ หรือถ้า ถามไปว่า ‘ฉันเคยไปท�าอะไรให้คุณหรอ?’ เขาก็จะตอบไม่ได้อีก ถ้าถามอะไรทีต่ อ้ งลงลึกไปในความคิด เขาจะอธิบายเหตุผลออกมา ไม่ได้เลยนะ เพราะเขาจ้องจะด่าอย่างเดียว นี่ไง มันเลยท�าให้รู้สึก ว่า งั้นฉันก็ไม่แคร์นะ เกรซ : มันเลยกลับไปถึงจุดทีเ่ ราบอกว่า พอเขาด่าว่าคนหนึง่ ไป แล้วมีคนอืน่ เข้ามาเห็นด้วยกับเขา นัน่ คงช่วยกลบจุดด้อยหรือปัญหา สักอย่างที่เขามีอยู่ สมมติเขามาล้อเลียน ‘เธอด�า เธอด�า’ เราเลย ถามว่า ‘ด�าแล้วท�าไมล่ะ?’ เขาตอบว่า ‘ก็เพราะว่าเพื่อนๆ ทุกคน ล้อเลียนว่าเธอด�า’ เรื่องทั้งหมดมันมีแค่นี้จริงๆ (หัวเราะ) เราเคย ถามมาแล้ว ถามแบบตั้งใจถามไปจริงๆ เลยนะ แต่ไม่เคยได้รับ ค�าตอบกลับมา มันไม่คุ้มกับการที่เราตั้งใจไปถาม ติช่า : ใช่ๆ แล้วเขาจะเหวอมาก รีแอ็กชันคือ priceless มาก (หัวเราะ) เหมือนเขาไม่เคยฉุกคิดถึงเรือ่ งนีม้ าก่อน เขาจะตกใจแบบ จุกไปเลย เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความคิดว่าอะไรสวยงาม อะไรน่าเกลียด มาถึงทุกวันนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม เกรซ : มันดีขึ้นเรื่อยๆ นะ เพราะว่าเทรนด์ในตอนนี้ด้วยแหละ ซึ่งถ้าเทรนด์ผิวแทนยังไม่มา ผู้คนจะยอมรับเราหรือเปล่า ก็คง ไม่นะ คงกลับไปเป็นเหมือนเมื่อสิบปีก่อน ตอนเด็กๆ ที่เรายังโดน ล้ออยู่ คนเราไหลไปตามเทรนด์ของสังคม สมมติถ้าอีกสัก 2 ปี เทรนด์ผิวสีเหลืองมา ผิวสีอื่นก็อาจจะกลายเป็นไม่สวยแล้ว ติช่า : ใช่ มันเป็นเทรนด์ แต่เราทุกคนก็น่าจะมีสตินิดนึง สมมติมีคนมาบอกว่า ‘เฮ้ ยูตัวด�า’ แล้วคุณตอกกลับไปว่า ‘แต่ขาว มันก็ไม่ดอี ย่างนัน้ อย่างนี’้ เดีย๋ วนะ แบบนีก้ ไ็ ม่ถกู เราอยากให้ทกุ คน ชื่นชมผิวสีเข้มมากขึ้นก็จริง แต่คุณต้องไม่ไปด่าคนผิวขาวด้วย ซึ่งตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว เกรซ : หลายคนยังอคติอยู่ พอเอียงไปด้านหนึ่ง แล้วอีกด้าน กลายเป็นไม่ดี เคยมีคนมาคอมเมนต์ ว่า ‘ผิวพีเ่ กรซสวยมากเลยค่ะ ผิวด�าสวยมากเลย หนูเกิดมาขาวเกินไป’ เราเห็นแล้วรู้สึกอยู่ สองอย่าง หนึ่ง ขอบคุณที่ชื่นชมสีผิวเรา สอง หนูไม่ควรคิดอย่างนี้ เลย ท�าไมหนูคิดแบบนี้ล่ะ มันไม่ใช่แล้ว สิ่งที่เราต้องการจะบอก ไม่ใช่แค่คุณต้องยอมรับผิวคล�้าอย่างเดียว แต่เราก�าลังบอกว่า ไม่ว่าจะผิวสีอะไร หุ่นแบบไหน ส่วนสูงเท่าไหร่ ก็สวยได้หมดแหละ ติช่า : เราว่าสถานการณ์รวมๆ ดีขึ้น ถ้าเกิดต้องเข้าวงการ เมื่อสิบปีที่แล้ว โอ๊ย ไม่ไหวนะ (ถอนหายใจ) ตอนนี้เวลามีคนมาด่า เรา เราจะเห็นว่ายังมีคนอีกกลุ่มที่เขาคิดแตกต่าง ท�าให้เห็นว่ายังมี อีกครึ่งหนึ่งที่คิดได้ แต่ก็ใช่ที่มันยังไม่ได้เปิดทั้งหมด

เกรซ : สังคมจะค่อยๆ เปิด อย่างเราผิวสีนี้ เวลาท�างาน บางงาน มันมีข้อก�าหนดที่ยังไงก็ไม่ผ่านอยู่แล้ว อันนี้เข้าใจ แต่เชื่อว่ามีคน ข้างนอกอีกหลายๆ คนที่ผิวสีเดียวกันยังรอคนที่จะมาเป็นตัวแทน ของเขาอยู่ อย่างพรีเซนเตอร์ครีมทาผิว เราก็อยากจะเห็นคนที่มี ผิวคล�้าบ้าง เพราะในประเทศไทยไม่ได้มีแค่คนผิวขาวใช่ไหมล่ะ โอเค เรารูว้ า่ พวกคุณมาถึงจุดทีพ ่ อใจกับตัวเองแล้ว แต่เราอยากรู้ ว่าคุณยังมีอะไรในตัวเองที่ ไม่ชอบหรือเปล่า ติชา่ : ทุกคนล้วนมีขอ้ บกพร่องนะ ใครๆ ก็มเี รือ่ งทีไ่ ม่มนั่ ใจเป็น ธรรมดา อย่างของเรา ตอนเด็กๆ เราขนขาเยอะมาก (หัวเราะ) เหมือน ลิงเลยล่ะ เพือ่ นก็ลอ้ ‘ลิงๆๆ’ ในใจลึกๆ เราก็รวู้ า่ มันเยอะจริงๆ ซึง่ เรา ก็ไม่อยากเป็นแบบนี้ แต่เพราะเป็นคนกวนตีนมาก พอคนล้อก็เลย หันไปท�าหน้าลิงใส่ (ท�าหน้าลิง) สรุปเขาก็เลยแกล้งเราไม่ได้อกี ต่อไป กลายเป็นว่าอีนี่แกล้งแล้วมันล้อตัวเองกลับมาแรงกว่า เลยแกล้ง ไม่สนุก ซึง่ ถ้าเราเฮิรต์ พวกขีแ้ กล้งก็คงจะยิง่ สนุกมาก เวลาใครด่าเรา จุดประสงค์ของเขาคือท�าให้เราเจ็บ นีค่ อื ความจริง อย่างเวลาเราไป ด่าใคร ถ้ามันไม่เจ็บ เราก็เซ็งใช่ไหม เพราะฉันอยากให้เธอเจ็บไง ฉันอยากให้เธอรู้สึกว่าค�าพูดของฉันมันบาดแทงใจเธอมาก การทีเ่ ราอยากจะตัวสูง อยากเป็นซูเปอร์โมเดล เราเคยเครียด เรือ่ งร่างกายตัวเอง เคยเครียดว่าท�าไมตรงนีใ้ หญ่ ท�าไมตรงนัน้ เล็ก อย่างตอนเป็นวัยรุน่ อายุ 13 เราเครียดเรือ่ งผิวแตกลายมากเลยนะ ไม่เข้าใจว่าท�าไมเหมือนกัน (หัวเราะ) ท�าไมถึงแตกลาย ท�าไมเรา ไม่ป้องกันมากกว่านี้ แล้วมันจะอยู่ตลอดชีวิตเลยไหม ถ้าใส่บิกินี จะเห็นไหม พอโตขึน้ อีกหน่อย เราก็มาเครียดเรือ่ งขนรักแร้ตอ่ (หัวเราะ) เฮ้ย ท�าไมมันหนาจังเลย หรือเรื่องสิวนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิต เด็กสาววัยรุน่ เลยนะ ฉันต้องท�ายังไงกับมันดี พยายามหาซื้อครีม มารักษา เรือ่ งพวกนีเ้ ป็นเรือ่ งธรรมดาของวัยรุน่ พอเราโตก็รมู้ ากขึน้ ว่าสิวเป็นเรื่องฮอร์โมน แก้ได้โดยการดูแลตัวเองมากขึ้น นอนให้ เพียงพอ ลดความเครียด ส่วนผิวแตกลาย ถึงจะไม่ได้หายไป แต่มันก็จางลงนะ เราก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับมันได้ พอข้างในเราโตขึ้น แล้ว ข้างนอกมันจะโตขึ้นเอง เกรซ : ของเราจะเป็นเรื่องหน้าผาก (หัวเราะ) นี่ดูสิ เราเป็นคน หน้าผากเถิกมาก ทาบฝ่ามือนึงได้เลย ตอนเด็กๆ จะกังวลเรือ่ งนีม้ าก เพราะแม่ชอบให้เรารวบผมตึง แม่บอกทรงนี้ดี แต่พอไปเจอเพื่อน เพื่อนกลับล้อว่า ‘มันสะท้อนแสงมากเลยเนอะ’ (หัวเราะ) พอโดน เพื่อนล้อเลียนอย่างนั้นมากเข้า เราเลยไปตัดหน้าม้า ม้าเต่อบ้าง ม้าเฉียงบ้าง ท�าทรงนั้นทรงนี้ ยิ่งท�าก็ยิ่งไม่ไหว มันไม่เข้ากับเรา เรากังวลมากจนเวลาไปไหนมาไหน จะต้องมีปอยผมลงมาปิด แต่พอโตขึน้ เรารูแ้ ล้วล่ะ ว่าท�าผมทรงไหนก็แก้ไม่ได้ เปิดไปเลยเถอะ แสกกลางไปเลย รวบผมอย่างที่แม่ชอบนั่นแหละ พอเราโอเคกับ ตัวเอง ก็ไม่ต้องแคร์เสียงคนอื่น เราก็สบายใจ สุดท้ายมันอยู่ข้างในนี้นะ (ชี้ที่หัวใจ) เราไปบอกให้ทุกคนมารัก มาชอบเราไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเรารักตัวเอง มันก็จะท�าให้แข็งแกร่ง ขึ้น พอเวลาเราแข็งแกร่งจากข้างในแล้ว ใครจะมาว่าอะไร เขาก็ทา� อะไรเราไม่ได้

“ถ้าถามว่าผู้หญิงทุกวันนี้ควรต่อสู้เพื่ออะไรอีก ส� าหรับเราไม่ว่าจะเป็นเพศไหน ก็ต้อง ต่อสู้ด้วยกันทั้งนั้น แต่สิ่งที่ผู้หญิงควรจะลดลงคืออีโก้ และค�าวิพากษ์วิจารณ์ที่เรามีต่อ ผู้หญิงด้วยกันเอง” ‘เกรซ’ - ณัฐธยาน์ บุญชมไพศาล


ติชา่ : คุณต้องอย่าลืมว่า สิง่ ทีค่ นอืน่ พูดเกีย่ วกับคุณ มันบ่งบอก ถึงตัวตนของเขามากกว่าตัวตนของคุณนะ เพราะฉะนัน้ คุณไม่ควร จะไปสนใจมากนัก พวกคุณว่า self-love หรือ self-hate อย่างไหนอันตรายกว่านัน้ ติช่า : ส�าหรับเราเอง อย่างที่บอกว่าเคยมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น ตอนเด็กๆ self-love ของเราก็เลยแข็งแรงมาก เรารูส้ กึ ว่าการไปพึง่ พา คนอืน่ ตลอดนัน้ เป็นไปไม่ได้เลย สุดท้ายเราต้องอยูก่ บั ตัวเอง ต้องสู้ ให้ตวั เอง ต้องเป็นคนทีร่ กั ตัวเองก่อน และมันไม่ใช่อะไรทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ นะ เราโตมาแบบนัน้ ติชา่ เป็นคนทีไ่ ม่โดนคนแกล้ง เพราะคนแกล้งไม่ได้ เราไม่ยอม ส่วน self-hate ของเรามีนอ้ ยมาก มันเหมือนเป็นกลไก ป้องกันตัวเอง ไม่วา่ เจออะไร เราจะต่อต้านเร็วมาก แล้วจะบอกความลับ ให้อย่างหนึ่ง ตอนเด็กๆ เวลามีใครด่า เราจะกลับบ้านไปฝึกเถียง ที่หน้ากระจก ดังนั้น จึงไม่มีใครเถียงติช่าทันเลย ใครพูดอะไรมา เราจะตอบกลับไปเป็นชุดๆ เราบอกตัวเองเสมอว่าต้องแข็งแรง ใครจะมาแตะต้องไม่ได้ แต่การรักตัวเองมากๆ มันก็มาพร้อมข้อเสีย ข้อเสียอย่างหนึ่งของมันคือ อีโก้ พอ self-love สู ง อี โ ก้ ก็ สู ง ขึ้นไปด้วย คือเราพยายามเป็นคนใจกว้าง ไม่ไปว่าคนอื่น แต่ด้วย ความที่เรามีอีโก้ มั่นใจ รักตัวเอง รู้จักตัวเอง ซึ่งคนมั่นใจในตัวเอง ไม่ได้แปลว่าฉันดีทสี่ ดุ นะ นัน่ ไม่ใช่ความมัน่ ใจ คนมัน่ ใจคือคนทีร่ วู้ า่ อะไรคือข้อดีข้อเสียของตัวเอง และมีชีวิตอยู่กับมันได้ เราเป็นคน หัวร้อนง่าย เป็นคนอีโก้สูง เป็นคนยกศักดิ์ศรีให้เป็นใหญ่ ความรัก ตัวเองของเรามันเท่ากับอีโก้ที่มี แบบนี้คือเรารู้ตัวเอง อีโก้สูงๆ ของผู้หญิงสวยๆ ถือเป็นสิ่งอันตรายไหม ต้องพยายาม ลดน้อยลงไหม ติชา่ : อาจจะไม่ได้นอ้ ยลง แต่รปู แบบมันเปลีย่ นไป ตอนเป็นเด็ก เราควบคุมอีโก้ตวั เองไม่ได้ จนมักจะเอาไปท�าร้ายคนอืน่ ค�าพูดของเรา สามารถท�าร้ายคนอืน่ ได้จริง เพราะเรารูว้ า่ ค�าพูดค�าไหนจะเข้าไปถึง หัวใจคนคนหนึ่งได้โดยไม่ต้องใช้ค�าหยาบเลยสักค�า ถ้ามีใครมา ว่าเรา เราจะคิดอย่างเดียวว่า ‘ไอเจ็บสอง ยูตอ้ งเจ็บสิบ’ เราไม่สนใจ เราไม่ take shit กับความเจ็บปวดของเขา แต่พอโตขึ้น เราก็ตั้ง ค�าถามกับตัวเองว่าท�านิสัยอย่างนี้ไปเพื่ออะไร เรามีความสุขไหม ท�าร้ายเขาแล้วเขาก็เสียใจ เรามีตวั อย่างทีด่ คี อื แม่ เรามองว่าแม่คอื ผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเรา เป็นคนที่ดีใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่าง ‘วันนี้แม่ไปท�างาน ติช่ารู้ไหมว่ามีคนแก่คนหนึ่งยิ้ม ให้แม่ด้วย เขาบอกว่าแม่ friendly เขาเลยให้แอปเปิลมาลูกหนึ่ง’ ตอนเด็กๆ เราก็คิดนะว่านั่นคือความสุขแล้วเหรอ แต่พอโตขึ้น การมองโลกในแง่ดีของเขา มันค่อยๆ มีอิทธิพลต่อเรา ท�าให้เรา อยากมีความสุขแบบเขา เพราะความสุขมันอยู่ข้างใน บางคนรวย พันล้านอาจจะไม่มีความสุข ไม่รู้สึกประสบความส�าเร็จก็ได้ เพราะ ความสุขและความส�าเร็จของเขาอาจจะอยูท่ หี่ มืน่ ล้าน นัน่ แปลว่าเขา ยังก้าวอยู่ แต่คนทีป่ ระสบความส�าเร็จคือคนทีถ่ งึ จุดของตัวเอง ฉันถึง จุดนีแ้ ล้ว ฉันพอแล้ว หยุดแล้ว เราเลยมองแม่เป็นตัวอย่าง ใจเย็นมากขึน้ เข้าใจโลกมากขึน้ เราจะคอยบอกตัวเองว่า ‘ใจเย็นๆ ติชา่ มันโอเค มันโอเคแล้ว’ (หัวเราะ) แต่ถามว่าเราเป็นคนดีทสี่ ดุ หรือยัง ก็ยงั ไม่ใช่ แล้วอีโก้ของเกรซล่ะ เกรซ : เราโดนกดมาเยอะ สิง่ ทีเ่ ราได้จากเหตุการณ์เหล่านัน้ คือ ความอดทน เราเรียนรูห้ ลายๆ อย่างจากค�าพูดทีแ่ ม่สอน แม่ไม่ได้พดู บอกตรงๆ หรอก แต่เขาก�าลังบอกให้เราอดทน ความมัน่ ใจส�าหรับ เรา คือตัง้ แต่เด็กเวลาโดนแกล้ง เราจะไม่ดา่ เขากลับ เราจะเมิน ไม่สนใจ เขา บางคนจะคลัง่ ไปเลยนะว่า ท�าไมฉันมาแตะตัวเธอ เธอไม่รสู้ กึ อะไรเลย พอเราโดนคนว่ามาเยอะ เราเลยต้องพยายามบอกตัวเองว่า ปมด้อยของเรามันไม่ใช่ปมด้อย มันคือสิง่ ทีด่ ี คือสิง่ ทีส่ วยงาม จนบางครัง้ ต้องยอมรับเลยว่าความมัน่ ใจทีม่ ี ก็ดเู หมือนจะมากเกินไป ก�าแพง ของเราแข็งแรงมาก จะคบกับใครก็ตอ้ งสังเกตก่อน แต่ไม่ใช่คนหยิง่ นะ ถามว่ามีอโี ก้ไหม ทุกคนมีอโี ก้ของตัวเองอยูแ่ ล้ว มากน้อยต่างกันไป แต่สงิ่ ทีส่ า� คัญไปกว่านัน้ คือ คุณมีความถ่อมตนด้วยหรือเปล่า ไม่วา่ เราจะเจออะไรมามันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะคิดร้ายกับเราเสมอ ยังไง ก็ต้องมีคนที่เข้ามาดีกับเราบ้าง เราต้องบาลานซ์ระหว่างอีโก้และ ความถ่อมเนือ้ ถ่อมตนเพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่รกั ตัวเองมากหรือน้อยเกินไป


A MUST

Collection LACOSTE ROLAND GARROS COLLECTION

ลาคอสต์ เปิดตัวคอลเล็กชันพิเศษส�าหรับฉลองเปิดทัวร์นาเมนต์ French Open ปี 2017 กับคอน เซ็ปต์ ‘Lacoste Roland Garros Collection’ ทีผ่ สมผสานความร่วมสมัยและเทคนิคสมัยใหม่ไว้ใน Polo T-Shirt และ Sweatshirt ได้อย่างลงตัว เช่น การน�าคอร์ตสนามมาออกแบบเป็นลวดลายกราฟิก แต่ ไม่ทิ้งความคลาสสิกแบบมีสไตล์ ด้วยการน�าโลโก้ของ Roland Garros มาตกแต่งเข้ากับโลโก้จระเข้ เอกลักษณ์ของลาคอสต์ ในเฉดสีสดุ พรีเมียมอย่างสีน�้าเงินนาวี สีขาว สีสม้ แดง และสีฟา้ ลาเวนเดอร์ ได้ลุกส์แบบสบายๆ สวยงามลงตัว สัมผัสสินค้าจริงได้ที่ Lacoste Flagship Store ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์

BOOK

GADGET

Lunar Lunatic

AMBI CLIMATE

“Don’t miss these things this week!”

“ตอนแรกคิดว่าเป็นหนังสือเบาๆ เอาไว้ อ่านก่อนนอน แต่กลายเป็นว่าพอได้อา่ นจริงๆ ท�าเอาเรานอนไม่หลับ ซึง่ จริงๆ เราเป็นแฟน หนังสือ ‘พีป่ า่ น’ - ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ อยู่ แล้ว ตัง้ แต่ Lost in Conversations พอเขาออก นิยายก็เลยตามมาอ่าน เล่มนี้ต่างจากเล่ม ก่อนๆ ทีเ่ ขาเคยเขียนมาก มีเนือ้ หาเกีย่ วกับ ความสัมพันธ์ทไี่ ม่ชดั เบลอหน่อยๆ ซึง่ เราชอบ อะไรแบบนัน้ ความสัมพันธ์เบลอๆ แม้เราจะ ไม่รวู้ า่ สถานะคืออะไร แต่วา่ ความรูส้ กึ มันชัด มาก ซึง่ ในเล่มนีแ้ ต่ละบทจะถ่ายทอดออกมา สั้นๆ แต่ตอนจบจะปังทุกครั้งเลย” (ส�านัก พิมพ์ P.S. / ราคา 220 บาท) เลือกให้โดย : ‘แพรว’ - ณิชชา รี ย ์ เลิ ศ วิ ช ญโรจน์ นั ก เขี ย น เจ้าของผลงาน ‘หัวใจวาย’

แม้ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนแล้ว แต่อุณหภูมิ เฉลี่ยที่สูงขึ้นทุกวันยังคงท�าให้เราไม่สามารถ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศได้ ทุกสิ้น เดือนจึงต้องมานัง่ ปวดหัวเมือ่ เห็นบิลค่าไฟ นัน่ เพราะเราไม่ได้ปรับอุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศ ให้เหมาะสม แต่ปัญหานี้จะหมดไป เพราะ เครือ่ ง Ambi Climate จะช่วยวิเคราะห์อณ ุ หภูมิ รอบตัวรวมถึงความชืน้ ภายในห้องทีเ่ หมาะสม กับความต้องการของร่างกาย และช่วยสัง่ การ ให้เครื่องปรับอากาศเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได้ ทันที เพือ่ ประหยัดพลังงานสูงสุด และทีส่ �าคัญ ตัวเครื่องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ ไว-ไฟ เพื่อควบคุมการท�างานผ่านสมาร์ตโฟน ได้ดว้ ย ราคา 6,990 บาท รายละเอียดเพิม่ เติม www.ambiclimate.com

MUSIC


EXHIBITION

Whitewash

เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย ที่น�ามาสู่การท�ารัฐประหารในปี 2557 โดย คสช. เป็นแรง ผลักดันส�าคัญให้ หฤษฏ์ ศรีขาว เริม่ ค้นหาข้อมูลการเมือง จนได้รบั รูถ้ งึ หลายสิบชีวติ ทีส่ ญ ู เสีย และถูกหลงลืมไปจาก ประวัตศิ าสตร์ เขาสะท้อนความน่าสะพรึงกลัวอันเกิดจาก แนวคิดชาตินิยมที่น�ามาซึ่งความเพิกเฉยของผู้คน ผ่าน ภาพสถานที่ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลงานชุดนี้ ซึ่งเขา เปรี ย บเปรยว่ า คื อ การศั ล ยกรรมความคิ ด จิ ต ใจ เพื่ อ ควบคุมทัง้ ชีวติ ความทรงจ�า และความฝันใฝ่ของผู้คนทัง้ ประเทศ ร่วมขบคิดไปกับผลงานชุด ไร้มลทิน ได้ที่ Gallery VER สาทร ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2560

CONCERT Hyhbkk : Mark Redito Live!

มาร์ก เรดิโต หรือ Spazzkid คือนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ที่ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เขามีชื่อเสียงในเรื่องการผสมผสานดนตรีหลายประเทศเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะ เป็นอิเล็กทรอนิกพ็อพ, เจพ็อพ หรือบีตมิวสิก ก่อนหน้านีม้ าร์กเคยออกอัลบัม้ เต็มชือ่ Desire เมื่อปี 2013 และออกอัลบั้ม EP ชื่อ Promise ในปีถัดมา และตอนนี้เขาก�าลังปลุกปั้นอัลบั้ม ใหม่ที่จะปล่อยออกมาในปีนี้ สิ่งหนึ่งที่เจ๋งยิ่งกว่าผลงานของเขาคือการแสดงสด ที่เขา สามารถดึงพลังบางอย่างออกมาจากกลุม่ คนดูได้อย่างไม่นา่ เชือ่ การมาเยือนกรุงเทพฯ ของ เขาในครั้งนี้จึงเป็นข่าวดีส�าหรับคอดนตรีชาวไทย คอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ Future Factory Bangkok สนามเป้า บัตรราคา 600 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/HaveYouHeard.Live

C

M

Y

CM

MAGAZINE SCIENCE ILLUSTRATED

นิตยสาร Science Illustration ฉบับนี้ พาผู้อ่านไปรู้จักกับ ‘ซูเปอร์คอมพิวเตอร์’ สุดยอด สมองกลที่สร้างความเป็นไปได้ไร้ที่สิ้นสุดในการค�านวณ ที่สามารถสร้างแบบจ�าลองทุกสิ่งทุก อย่างขึน้ มาได้ ยกตัวอย่างเช่น การค�านวณข้อมูลระดับเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ ไปจนถึงการค�านวณ พลังการท�าลายล้างของภัยพิบัติธรรมชาติ เปิดถัดไป ท�าความรู้จัก ‘ควอนตัมคอมพิวเตอร์’ อาวุธของยุคสมัยใหม่ทเี่ หล่านานาประเทศใช้แข่งขันเพือ่ ก้าวขึน้ เป็นมหาอ�านาจในโลก นอกจาก นี้ภายในเล่มยังน�าเสนอข้อมูลการค้นพบล่าสุดอย่างแหล่งน�า้ ในระบบสุริยะจักรวาล ซึ่งถือว่า เป็นกุญแจดอกส�าคัญที่อาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ไขค�าตอบของสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้

One More Light : LINKIN PARK

เรียกว่าเปลี่ยนแนวกันเสียจนแฟนยุคเก่าหัวเสีย กันไปเป็นแถวๆ เพราะหัวหอกผู้บุกเบิกแนวเพลงอีโม ได้สลัดความร็อกออกไปจนหมดสิ้น เพราะแค่ซิงเกิ้ล เปิดตัวอัลบัม้ อย่าง Heavy ก็ทา� เหล่าแฟนบอยกรีดร้อง ว่านี่ไม่ใช่วงโปรดที่เคยรู้จัก แต่ปฏิเสธไม่ได้หลังจาก ฟังครบทั้งอัลบั้ม แม้นี่จะไม่ใช่ซาวนด์ดนตรีและเสียง ร้องที่คุ้นเคย แต่ก็เป็นอัลบั้มเพลงพ็อพที่น่าฟังจริงๆ อย่างเช่น เพลง Invisible และ Sorry For Now คุณจะ ได้ยนิ เสียงร้องของ ไมก์ ชิโนดะ (ทีไ่ ม่ใช่การแร็ป) แบบ เต็มๆ ไม่น่าเชื่อว่าว่าเสียงของเขาที่ไม่มีบีตกระแทกก ระทัน้ จะเพราะขนาดนี้ ข้ามไปทีเ่ พลง One More Night ชื่อเดียวกับอัลบั้ม เชสเตอร์โชว์เสียงพร้อมซาวนด์ หม่นๆ ที่ต้องบอกเลยว่าเพราะมากๆ นับเป็นอัลบั้มที่ ป๊อปแบบสุดโต่ง ฟังเพลิน แต่แฟนบอยแท้ๆ คงต้อง กล้า ‘เปลี่ยน’ ตามพี่ๆ เขาหน่อย

EVENT

LIVING ART OF DYING

ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และออกแบบความตายเพื่อพบความหมายแห่งการ มีชีวิต ผ่านการเขียน ‘Living Will’ หรือ ‘หนังสือแสดงเจตนารมณ์ความต้องการ ครั้งสุดท้ายของชีวิต’ พูดคุยถึงการดูแลความเจ็บปวดทางกายและใจของผู้ป่วย ระยะสุดท้ายที่เปิดให้ทั้งผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สนใจได้ยอมรับตนเองและความ สัมพันธ์กับคนรอบข้าง เพื่อวางแผนการดูแลล่วงหน้าอย่างเป็นมิตร โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเผชิญ ความตายอย่างสงบมากว่า 10 ปี ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ป่วยระยะ สุดท้ายที่จะมาให้ความรู้และประสบการณ์ส่วนตัว งานจะมีขึ้นในวันพุธที่ 21 มิถนุ ายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ส�ารองทีน่ งั่ โทร. 08-9816-3116 หรือที่ www. facebook.com/Cheevamitr

MY

CY

CMY

K


SHOPPING

09

01

08

02

GIRL UNDER THE RAIN 04

อัพเดตแฟชัน่ ต้อนรับฤดูฝนส�ำหรับสำวๆ ด้วยกำรมิกซ์แอนด์แมตช์ ไอเทมทีเ่ น้นสีขำวและสีดำ� ซึง่ ให้ควำมรูส้ กึ แข็งแรงและกระฉับกระเฉงในทุกขณะทีส่ วมใส่ เติมเต็มควำมมัน่ ใจให้กบั คุณ ในทุกย่ำงก้ำวภำยใต้รม่ คันโปรดท่ำมกลำงสำยฝนทีโ่ ปรยปรำยพร้อมลุยทุกสภำพควำมท้ำทำย จำกฝนทีอ่ ำจกระหน�ำ่ ตกอย่ำงต่อเนือ่ งตลอดฤดูกำลนี้

10

07

05

11 01 โค้ตกันฝน จำก H&M 02 โค้ตกันฝน จำก Uniqlo 03 รองเท้ำ จำก Zara 04 รองเท้ำ จำก H&M 05 ร่ม จำก H&M 06 กระเป๋ำสะพำยหลัง จำก H&M 07 กำงเกงขำสั้น จำก Pull&Bear 08 กระเป๋ำสะพำยข้ำง จำก Topshop 09 เสื้อ จำก Zara 10 กระเป๋ ำ สะพำย จำก Zara 11 กำงเกงขำยำวเอวสูง จำก Zara

WHERE

03

Uniqlo, Topshop, Zara และ H&M ห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน�ำทั่วไป Pull&Bear เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พระรำม 9 และสยำมเซ็นเตอร์

06


CALENdar M

T

W

T

F

S THE 4TH SILENT FILM FESTIVAL IN THAILAND

รับชมภาพยนตร์เงียบ หลากสัญชาติ เคล้าเสียง ดนตรีประกอบใน ‘เทศกาล ภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครัง้ ที่ 4’ วันนีถ้ งึ 14 มิถนุ ายน 2560 ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้ และสกาลา รายละเอียด รอบฉายที่ www.facebook. com/silentfiffiilmthailand

NELLY LIVE IN BANGKOK

คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ครั้ ง แรกในเมื อ งไทยของ Nelly แร็พเปอร์ชื่อดังชาว อเมริกัน ‘NELLY Live in Bangkok 2017’ ทีข่ นเพลงฮิต มาเพิ่มดีกรีความร้อนแรง ทัง้ Dilemma, Just A Dream ฯลฯ วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ เมื อ งไทย จี เ อ็ ม เอ็ ม ไลฟ์เฮาส์ จ�าหน่ายบัตรที่ Eventpop.me

NOCTURAMA

RADWIMPS 2017 ภ า พ ย น ต ร ์ เ รื่ อ ง ASIA LIVE TOUR ‘Nocturama’ ปารีสในเช้า IN BANGKOK วันหนึ่ง กลุ่มวัยรุ่นเริ่มเต้น บัลเลต์ด้วยท่วงท่าที่แปลก ในอุโมงค์รถไฟใต้ดนิ และบน ท้องถนน ท่วงท่าของพวกเขา เกือบจะเป็นอันตราย พวกเขา ไปรวมกั น ที่ จุ ด เดี ย วกั น นัน่ คือห้างสรรพสินค้าขณะที่ ก� า ลั ง จะปิ ด วั น นี้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคมฝรัง่ เศส กรุงเทพ (บัตรราคา 120 บาท)

พบกั บ Radwimps ร็ อ กแบนด์ แ นวหน้ า จาก ญี่ ปุ ่ น เจ้ า ของเพลงดั ง ประกอบแอนิเมชัน Your Name ใน ‘RADWIMPS 2017 Asia Live Tour in Bangkok’ วั น นี้ เวลา 20.00 น. ณ สตูดโิ อ 1 มูนสตาร์สตูดโิ อ จ�าหน่ายบัตรที่ Eventpop.me

INTERSECTION

นิทรรศการ ‘Intersection’ โดย Diane Fourlegnie สี สั น บนจานสี ส ะท้ อ น การผสมผสานการอธิบาย การแบ่งปันและรอยยิม้ ผ่าน สายตาที่กระตือรือร้นของ จิ ต รกรที่ ไ ด้ อ าศั ย อยู ่ ใ น กรุงเทพตัง้ แต่ปี 2559 วันนี้ ถึ ง 9 กรกฎาคม 2560 ณ แกลเลอรี สมาคมฝรัง่ เศส กรุงเทพ

S

ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล

รื่นอารมณ์ไปกับการแสดงและเสียงเพลงหวาน ในความทรงจ�า กับละครเพลง ‘ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิ ว สิ คั ล ’ วั น นี้ ถึ ง 23 กรกฎาคม 2560 (10 รอบ การแสดง) ณ โรงละคร เอ็มเธียเตอร์ ติดตามรอบ การแสดงและจ�าหน่ายบัตร ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

WHITEWASH

นิทรรศการ ‘ไร้มลทิน’ โดย หฤษฎ์ ศรีขาว น�าเสนอผลงาน ศิลปะทีไ่ ด้รบั การผลักดันจาก ปฏิกริ ยิ าเลือดเย็นของศิลปิน และผู้คนรอบข้างที่มีต่อกลุ่ม ผูช้ มุ นุมทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553 ซึง่ สะท้อนความน่าสะพรึง กลั ว ของแนวคิ ด ชาติ นิ ย ม วันนีถ้ งึ 22 กรกฎาคม 2560 ณ แกลเลอรีเว่อร์ ซ.สาธุประดิษฐ์ 15 (เว้นวันจันทร์และอังคาร)

HAPPENING @MY KITCHEN

My Kitchen คอมมูนติ สี้ ำ� หรับพบปะสังสรรค์ในกำรรับประทำนอำหำรรูปแบบล�ำ้ สมัยกลำงใจเมือง ต้อนรับฤดูฝนด้วยบรรยำกำศแห่งควำมสุข และควำมอบอุ่น พร้อมจุดประกำยไอเดียแห่งควำมคิดสร้ำงสรรค์และเปิดประสบกำรณ์ควำมสนุก ผ่ำนกิจกรรมและเวิร์กช็อปสุดพิเศษ ที่ได้รับเลือกสรรเพื่อไลฟ์สไตล์ของคนยุคมิลเลเนียมเช่นคุณโดยเฉพำะ

CELEBRATE PORTUGAL 10 - 18 มิถุนายน 2560

เฉลิมฉลองวันชำติแห่งสำธำรณรัฐโปรตุเกสครบรอบ 437 ปี ด้วยเวิรก์ ช็อปกำรปรุงเมนูอำหำรประจ�ำชำติ โดยเชฟแอมบำสเดอร์ชื่อดัง พร้อมรวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภำพน�ำเข้ำสัญชำติโปรตุเกสมำให้เลือกช้อป และอิม่ อร่อยไปกับเมนูพเิ ศษจำกทุกร้ำนใน My Kitchen ทีผ่ ำ่ นกำรรังสรรจำกวัตถุดบิ ชัน้ ดีจำกโปรตุเกส

THAI RICE VERMICELLI WITH PORTUGUESE CURRY CAFE CHILLI

จากร้าน

PORTUGUESE SPICY TOMATO FRIED RICE WITH PRAWNS AND SQUID

จากร้าน

EVERYDAY THAI NARA

PORTUGUESE TOMATO CHICK PEA SALAD KUPPADELI

จากร้าน

FEDERBRAU PRESENTS CONCERTS

ร่วมดืม่ ด�ำ่ ระหว่ำงมือ้ อำหำรไปกับคอนเสิรต์ ทีจ่ ะมำสร้ำงสีสนั ควำมสนุก จำกศิลปินชือ่ ดัง

STAMP

9 มิ.ย.

LIPTA

23 มิ.ย.

พบกับ 5 ร้ำนอำหำรชือ่ ดัง ได้แก่ Cafe Chilli, Kuppadeli, Man Fu Yuan, Everyday Thai Nara, Yuzu by Yuutaro และ 1 คำเฟ่สดุ ชิค Brix Dessert Bar ได้ที่ My Kitchen เปิดให้บริกำรทุกวัน เวลำ 10.00 - 22.00 น. ชั้น 4 สยำมดิสคัฟเวอรี่ TEMPURA WITH PIRI PIRI SAUCE

จากร้าน YUZU BY YUUTARO

PORTUGUESE POTATOES WITH KALE SOUP MAN FU YUAN

จากร้าน

PORTUGUESE EGG TART BRIX DESSERT BAR

จากร้าน


BULLETIN BOARD SingaPlural 2017 : Project Freezing the Moment Freezing the Moment เป็นหนึ่งในผลงานของ Jarken ที่ได้รับ คัดเลือกเข้าร่วมงาน SingaPlural Cerebrating Design 2017 ซึง่ เป็น ส่วนหนึง่ ของงาน Singapore Design Week โดยจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคมที่ผ่านมา ณ F1 Pit Building ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Stories’ คือการสร้างเรือ่ งราวใหม่ๆ ทีเ่ กิดจากการร่วมงานกันของ กลุ่มคนต่างๆ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้เข้าชม Freezing the Moment จัดแสดงออกมาในรูปแบบของ Installation Art เกิดขึ้นจากบริบท การเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน ท�าให้ผ่านการหยิบจับวัสดุที่ หลากหลายเพือ่ เลือกน�าไปใช้ในงานออกแบบจึงไม่ได้สงั เกตวัสดุ ในชีวิตประจ�าวัน เช่น วัสดุที่โดนกัดกร่อนผ่านสิ่งแวดล้อม ท�าให้ เกิดอัตลักษณ์ขึ้นในตัววัสดุนั้นๆ จนกลายเป็นวัสดุชิ้นใหม่

Advertising Workshop Showcase 2016 : AD of Thrones นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ภาควิ ช าการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน น� า เสนอแผนงานสื่ อ สารการตลาดและตราสิ น ค้ า Advertising Workshop Showcase 2016 : AD of Thrones ณ ห้องเดอะเรสซิเดนซ์ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา ซึง่ การเป็นการจ�าลอง รูปแบบการท�างานในวงการโฆษณาแบบ Pitching โดยมีตัวแทนจากผู้สนับสนุนตราสินค้าเป็นกรรมการ ตัดสินและคัดเลือกผลงานนักศึกษาทีมทีด่ ที สี่ ดุ และมี ตัวแทนจากบริษทั โฆษณาชือ่ ดังร่วมให้เกียรติในการรับฟัง และให้ค�าแนะน�า

ตู้เย็นตัวเครื่องสีเงินสเตนเลสเงางาม เรียบหรู ทันสมัย ออกแบบประตูบนแบบใหม่ เพียงเคาะ 2 ครัง้ ก็ เ ห็ น อาหารภายในได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งเปิ ด พร้ อ ม คอมเพรสเซอร์แนวนอน Inverter Linear Compressor ลดจุดเสียดสีภายใน ทนทาน ท�างานเงียบ ประหยัด พลังงาน โดดเด่นด้วยระบบฟอกอากาศภายในตู้เย็น Hygiene Fresh+ แผ่นกรอง 5 ชั้น ก�าจัดเชื้อโรคและ กลิ่นอับได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.999% และมีที่ กดน�้าและน�้าแข็งอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกสบายใน การใช้งาน รวมถึงมี Door Cooling มีจุดปล่อยลม บนบานประตู ช่วยให้อณ ุ หภูมภิ ายในตูเ้ ย็นมีความเย็น สม�่าเสมอ และชั้นวางกระจกนิรภัย สวยงาม ทนทาน รับน�้าหนักได้ถึง 150 กก.

โปรสุดคุ้ม ให้มูฟ ได้ดั่งใจกับนมผง แอนลีน โกลด์ โบนซ์แอคทีฟ กลั บ มาอี ก ครั้ ง กั บ โปรโมชั น สุ ด คุ ้ ม จากแอนลี น เพี ย งซื้ อ นมผงแอนลี น โกลด์ โบนซ์ แ อคที ฟ ขนาด 400 กรัม ในราคา 149 บาท (จากปกติ 199 บาท) และ ขนาด 350 กรัม ในราคา 99 บาท (จากปกติ 158 บาท) ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการที่บิ๊กซี ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิ ถุ น ายน 2560 และเดอะมอลล์ ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึง 16 มิถุนายน 2560 (เฉพาะขนาด 400 กรัม) นมผง แอนลีน โกลด์ โบนซ์แอคทีฟ ให้มากกว่าแคลเซียมสูง รวมสารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ กระดูก ช่วยดูแลทุกมูฟได้ อย่างมั่นใจ

การแข่งขันโบว์ลิงการกุศลของสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา นางโดนิกา พอตตี เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�าประเทศไทย และ ดร. พีรพล ไตรทศาวิทย์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา ร่วมเป็นประธานในการแข่งขันโบว์ลิงการกุศลของสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบวล์ เอกมัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา


BULLETIN BOARD เปิดงานประกวดออกแบบเครือ่ งประดับ ครัง้ ที่ 11 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ และการแข่งขันเจียระไนพลอย ครัง้ ที่ 1

ad Commart adB490.pdf 1 2/6/2560 19:12:55

ผ่านไปแล้วด้วยความตื่นตาตื่นใจ กับงานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดออกแบบ เครือ่ งประดับ ครัง้ ที่ 11 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้หัวข้อพระราชทาน ‘Illusion through the Gemstones : Where the Mystery of Your Design Begins’ พร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และ การแข่งขันเจียระไนพลอย ครัง้ ที่ 1 โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนและเปิดเวทีให้นักออกแบบ รุน่ ใหม่ อาทิ นักเรียน นิสติ นักศึกษา นักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงผูส้ นใจทัว่ ไปทีม่ ใี จรัก ในการออกแบบ เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.git.or.th หรือ โทร. 0-2634-4999 ต่อ 301-306, 311-313

W T F


WHERE TO FIND • The Promenade • The Scene ทาวน์อินทาวน์ • SOHO Thailand ถนนบำารุงเมือง • Vanilla Moon ถนนจันทน์ • Siam Square 1 • I’m Park สามย่าน • Plearnary Mall วัชรพล • The JAS วังหิน • ท่ามหาราช • อาคารซันทาวเวอร์ • อาคารอับดุลราฮิมเพลส • อาคารสินธรทาวเวอร์ • โรงพยาบาลพญาไท 2 • EmQuartier • อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ • Yodpiman River Walk • U-Place พระราม 9 True Coffee • เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4 • เมืองไทยภัทร • ทรู ทาวเวอร์ รัชดา • อาคารฟอร์จูน ชั้น 3 • True Life ทองหล่อ • จามจุรีสแควร์ • สยามสแควร์ ซ.3 • สยามพารากอน ชั้น 3 • ถนนข้าวสาร • The Horizon สุขุมวิท 63

Modernform : CDC Index Living Mall : เอกมัย SB Design Square • CDC • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5

สถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกวันจันทร์์ เริ่มแจก เวลา 17.00 น. • สยาม • ชิดลม • เพลินจิต • อโศก • พร้อมพงษ์ • อ่อนนุช • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ • อารีย์ • หมอชิต • ศาลาแดง • ช่องนนทรี • สะพานตากสิน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ทุกวันจันทร์ เริ่มแจก เวลา 17.00 น. • สวนจตุจักร • ลาดพร้าว • ศูนย์วัฒนธรรม • พระราม 9 • สุขุมวิท • สีลม การบินไทย : สุวรรณภูมิ • ห้องรับรองพิเศษ Air Asia : ดอนเมือง ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ศูนย์ฯ สิริกิติ์ TCDC CDC (Crystal Design Center) SCG Experience Hof Art Flow House Bangkok : สุขุมวิท 26 The Lake Condo

BMW Millennium Auto • พระราม 4 • สยามพารากอน ชั้น 2 • ลาดพร้าว 112 MINI GARAGE By Millennium Auto Ekamai Executive Supercars : เอกมัย TODAY EXPRESS PRESENTS

WELL-ROUNDED

ISSUE 478 I 27 MARCH 2017

HONDA • สุขุมวิท 66/1 Starbucks [40 สาขา] • เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 • เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 1 • สยามพารากอน ชั้น 1 • สยามพารากอน ชั้น 3 • สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 โซน A • Big C เอกมัย • เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ • เอ็มโพเรียม มอลล์ ชั้น 5 • จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส • ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซ.11 และ 13)

• มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ ซ.4 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น G • ออล ซีซัน เพลส • อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น G • หลังสวน • สีลมคอมเพล็กซ์ • ไทมส์ สแควร์ ซ.สุขุมวิท 12 • ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า ชั้น 1 • จามจุรีสแควร์ • The 19th. ชิดลม • อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ • IDEO พญาไท • โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ชั้น 1 • โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชั้น 10 • โรงพยาบาลสมิติเวช ซอย สุขุมวิท 49 • โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 1 • โรงพยาบาลรามาธิบดี • โรงพยาบาลพระราม 9 • The Crystal • CDC • RCA • นวมินทร์ซิตี้อเวนิว • นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ • The Nine Center • Terminal 21 • The Walk เกษตรนวมินทร์

True Shop • IT Mall ฟอร์จูน รัชดา • ลาดพร้าว • CP Tower • United Center • อาคารอื้อจือเหลียง Coffee World • ตึกจามจุรีสแควร์ ชั้น 2 • เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 3 • สยามพารากอน ชั้น G • สยามพารากอน ชั้น 3 • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 • Terminal 21

ห้องอาหารสีฟ้า Kanom Secret Recipe 94 Coffee Casa Lapin • สุขุมวิท 49 • ซ.อารีย์ ไล-บรา-รี่ : พระรามเก้า 41 ukucafe : ลาดพร้าว 94 Coffee Gallery : CDC Lord of Cup : รามคำาแหง 112 Roast Coffee & Eatery : ทองหล่อ 13 One Ounce for Onion : เอกมัย 12 INK & LION cafe : เอกมัย 2 Caffe What if : สุขุมวิท 31 Counting Sheep Corner : สุขุมวิท 61 Gastro 1/6 : สุขุมวิท 22 Casa Lapin X26 : สุขมุ วิท 26 Cafe Little Spoon : อโศก ซ.3 Folies : สาทรซิตี้ Brooklyn Baker : ซ.โปโล 3 Flow : พหลโยธิน ซ.9 Treat cafe & Hang Out : เสนานิคม 1 Lubid coffee House : วิภาวดีรังสิต 42 KBank Siam Pic-Ganesha : ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

เชียงใหม่…Night Bazaar ท่าแพ • Ducky Dolly • Mo Hotel • ร้านกาแฟวาวี ถนนคนเดิน วันอาทิตย์ เชียงใหม่…Central Airport Plaza • ร้านกาแฟ Starbucks • ร้านหนังสือ B2S เชียงใหม่…นิมมานเหมินท์ศิริมังคลาจารย์ • โรงแรม Casa 2511 • Kantary Hills Chiang Mai Hotel • โรงแรม Yesterday • บ้านเส-ลา • โรงแรม Halo Nimman • โรงแรม Art tel • ร้านรออยู่ตรงนี้ • ร้าน Cafe Kantary • ร้านกาแฟวาวี ซอย 4 โครงการประเสริฐแลนด์ • ร้านเสื้อผ้าอมรา • ร้านเล่า • ร้านหอมปากหอมคอ • ร้านชั้นหนึ่ง • ร้านกาแฟ Ristr8to • ร้าน Mont Blanc • ร้านกาแฟ Starbucks • ร้านกาแฟวาวี ซอย 9 • 9 Tea Street • ร้าน Salad Concept • ร้าน Minimal • ร้าน Cafe de Nimman • ร้าน See Scape • ร้าน iberry

• ร้าน Happy Hut

iberry • เมเจอร์รัชโยธิน ชั้น 1 • เอสพลานาด ชั้น M • ปิยรมย์ เพลส • พารากอน ชั้น G • ทองหล่อ มาร์เก็ตเพลส กับข้าว กับปลา • ทองหล่อ มาร์เก็ตเพลส Zaab Eli : ทองหล่อ 10

• dusit D2 • โรงแรมอนันตรา

Candide Books & Cafe คลองสาน เขาใหญ่-ปากช่อง • KIRI MAYA • MUTHI MAYA • Palio • Toscana Valley Country Club • HOTEL des ARTISTS • หอมหมื่นลี้ เชียงใหม่…เส้นริมแม่น�้าปิง • เอกาสปา • สำานักงานโรงแรม B2 • Love at First Bite • Im Eco

หัวหิน • วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา • The Sea-cret Hua Hin • Hua Hin Mantra Resort • Let’s Sea • Dune hua-hin • Starbucks • True Coffee • บ้านใกล้วัง • บ้านถั่วเย็น • ชุบชีวา • เพลินวาน • วิกหัวหิน • Eighteen Below • กาแฟดริปหัวหิน • ร้านวิ ไลวรรณ

adaybulletin

adaybulletinlife


ALL ABOUT BIZ เรื่อง : กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ลังเลอยู่ไม่น้อยในระหว่างที่ก�าลังหา ค�าจ�ากัดความให้กับ ‘ด้วง’ - ดวงฤทธิ์ บุนนาค เขาคือสถาปนิกที่มีชื่อเสียง มากที่สุดคนหนึ่ง และเป็นนักธุรกิจ เจ้าของบริษัทในเครือกว่า 14 แห่ง นอกจากนี้ ยังเป็นคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ เรื่องโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้า เจ้าพระยา ประเด็นใหญ่ของสังคม ที่ยังคงถกเถียงกันอยู่ จนกระทั่ง บทสนทนาจบลง เราพบว่าค�านิยาม ที่ก�าลังค้นหาอยู่นั้นอาจไม่จ�าเป็น อีกต่อไป เพราะชายคนนีท้ า� ให้เราเห็นแล้ว ว่าความส�าเร็จอาจน�าไปสู่การหยุดนิ่ง และสิ่งหนึ่งอาจแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งใดก็ ได้ อยู่ที่ว่าคุณเลือกจะมองมันอย่างไร เท่านั้น

KEEP AHEAD OF THE GAME


“ถ้าชีวติ เป็นเกม ความส�าเร็จเกิดขึน้ เมือ่ คุณ จบเกมหนึง่ แต่ถา้ ชนะแล้วไม่เล่นต่อ คุณก็จบ การจบเกมแล้วสร้างเกมใหม่เป็นหนทาง ที่ท�าให้ชีวิตไปต่อได้”

Business Profile

Artist / Businessman ผมไม่เชื่อว่าสมองของคนเรามีซีกซ้ายกับซีกขวา ส�าหรับผมจะซ้ายหรือขวาก็คือสมองอันเดียวกัน ถ้าเรา ไม่เชือ่ อย่างนัน้ แล้วชีวติ จะดีขนึ้ คุณสามารถชอบศิลปะ และวิทยาศาสตร์ในเวลาเดียวกันได้ ไม่มีปัญหาอะไร หรอก ถ้าคุณเก่งเรือ่ งดีไซน์แล้วท�าธุรกิจไม่ได้ เพราะคุณ มองมันเป็นข้อจ�ากัดเองมากกว่า ผมคิดว่าคนทีส่ ามารถ ออกแบบหรือบริหารออฟฟิศสถาปนิกได้ สามารถท�า ธุรกิจได้ทั้งโลก เพราะว่ามันยากที่สุดแล้ว คุณต้อง บริหารจัดการคนซึง่ เป็นศิลปินทัง้ หมด พร้อมกับท�างาน ตอบโจทย์ลูกค้า โดยมีรายได้ทางเดียวก็คือค่าแบบ ต้องใช้ทั้งความรู้ ทั้งจิตวิทยาในการโน้มน้าวและท�าให้ ธุรกิจด�าเนินไปได้ Creator / Customer ในการท�างานสถาปนิก ผมไม่เคยมีความต้องการ ของตัวเอง เพราะถ้าเกิดเราเริ่มมีสิ่งนี้เมื่อไหร่ เราพัง ดีไซเนอร์ทดี่ ไี ม่ได้ตอ้ งการอะไร เขาแค่เห็นความเป็นไปได้ ในบริบทต่างๆ เท่านั้น เช่น บริษัทผมมีบริบทของลูกค้า แบบใด ก็คอื โจทย์ของเรา เราจะมองว่ามีอะไรเป็นไปได้ บ้าง แทนที่จะคิดว่าอยากได้อะไร ถ้าสถาปนิกกล้า บอกว่าฉันอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่ พังแน่นอน แต่ถ้าเกิดบอกว่าอย่างนี้เป็นไปได้ เขาถึงจะรอด Constraint / Context ข้อจ�ากัดไม่มีอยู่จริง ทุกสิ่งเป็นแค่บริบทเท่านั้น ถ้าเรามองว่าอะไรเป็นข้อจ�ากัด มันก็จะขวางหน้า แต่ถา้ มองว่าเป็นบริบท สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเราก็จะเป็นวิถีทาง ที่ก่อก�าเนิดทางเดินขึ้นมา ฉะนั้น ไม่มีข้อจ�ากัดหรอก ไม่มีเงินก็เป็นแค่บริบท ไม่ใช่อุปสรรค Leader / Follower การเป็นผูน้ า� คือการรับผิดชอบ ผมรูส้ กึ ว่าตัวเองมีคา่ เพราะผมรับผิดชอบคนเป็นร้อยๆ คน ไม่ได้เป็นภาระ แต่ ก ลั บ เป็ น ความเบิ ก บานที่ เ ราได้ รั บ ผิ ด ชอบสิ่ ง ใด สิง่ หนึง่ มันจะให้พลังกับคุณ เพราะฉะนัน้ วิธที ที่ า� ให้เรา พบคุ ณ ค่ า ของตั ว เรา ไม่ ใ ช่ ก ารพยายามไปค้ น หา แต่คือการรับผิดชอบอะไรบางอย่าง ผู ้ น� า ที่ ดี ต ้ อ งสร้ า งความเป็ น ผู ้ น� า ให้ กั บ คนอื่ น ๆ หลายคนคิดว่า ภาวะผู้น� าต้องเกิดจากคนคนเดียว แต่ถ้าเราคิดแบบนั้นบริษัทเราจะพัง ประเทศเราจะพัง เพราะฉะนั้น สิ่งเดียวที่ผมท�ากับทุกๆ บริษัท คือสร้าง ผู้น�าให้เกิดขึ้น ให้โอกาสทุกคนขึ้นมารับบทบาทผู้น�า

มาตัดสินใจ มาน�าองค์กร และเมือ่ ใดทีเ่ ขาตัดสินใจพลาด ผมก็รับผิดชอบเขาอีกที การลุกขึน้ มาเป็นผูน้ า� ไม่ได้แปลว่าเรากระด้างกระเดือ่ ง ไม่มใี ครคนเดียวพาบริษทั ทีม่ คี นเป็นร้อยให้เคลือ่ นไปได้ หรอก ทุกคนต้องช่วยกัน และผูน้ า� ต้องอนุญาตให้คนอืน่ ๆ ช่วย การเป็นผูน้ า� นัน้ สร้างแรงบันดาลใจผูค้ น และส่งผล ต่อความรูส้ กึ นึกคิดของพวกเขา ถ้าคุณเป็นผูน้ า� ประเภท ที่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจ ผมว่าคุณไม่ได้เป็นหรอก Disagreement / Alignment เมือ่ เกิดความเห็นทีไ่ ม่ตรงกัน เราใช้วธิ ี Alignment คือ การค่อยๆ ปรับ ในการท�างานทีเ่ กีย่ วข้องกับคนมากกว่า หนึ่ง แต่ละคนมีสิทธิที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ แต่ละความคิด ถ้าความเห็นตรงกันหมดก็จบ แต่ถ้า ไม่เห็นด้วยก็มาดีเบตกันว่าไม่เห็นด้วยส่วนไหน สุดท้าย ก็กลับมาถามทุกคนว่าเห็นด้วยกับความคิดใดมากกว่า กระบวนการนี้ไม่เหมือนกับการโหวต แต่เปิดให้ทุกคน มีส่วนร่วม แล้วค่อยๆ ปรับจนกว่าทุกคนจะเห็นพ้องกัน Complete / Restart ถ้าชีวติ เป็นเกม ผมว่าคุณก็มเี กมของคุณ ผมก็มเี กม ของผม อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเล่นเกมอะไร และเมื่อคุณ ใกล้จบเกมทีค่ ณ ุ ตัง้ ไว้ ความส�าเร็จเกิดขึน้ เมือ่ คุณจบเกม หนึ่ง แต่ถ้าชนะแล้วไม่เล่นต่อ คุณก็จบ การจบเกมแล้ว สร้างเกมใหม่เป็นหนทางที่ทา� ให้ชีวิตไปต่อได้ ผมก็ไม่แน่ใจว่าค�าว่า ‘ส�าเร็จ’ แปลว่าอะไร เพราะ หนึ่ง ผมไม่มีวันส�าเร็จ กับ สอง ผมส�าเร็จในทุกวินาที ทุกวันนี้ผมมีชีวิตแบบที่ผมแฮปปี้ มันก็ไม่ได้ดีไปหมด ทุกอย่างหรอก ยังมีเรือ่ งทีต่ อ้ งท�าอีกเยอะ และบางอย่าง ก็ล้มเหลว แต่ถ้านับว่าการได้มีชีวิตในแบบที่ชอบเป็น ความส�าเร็จ ก็ส�าเร็จทีเดียว สิ่งส�าคัญคือ เราต้องไม่หยุดเล่นเกม แน่นอนว่า ตอนเริม่ เล่นมันยากเพราะคุณกลัว แต่จริงๆ แล้วเกมใหม่ เป็นตัวท�าให้เกิดแรงขับในชีวติ ส่วนความลังเลสงสัยเป็น กลไกของสมองที่ท�าให้คุณปลอดภัย และท�าให้คุณ ไม่กล้าท้าทายเกมใหม่ๆ แต่ทุกครั้งที่คุณกระโดดเข้าไป เล่นเกม คุณจะได้มีชีวิตชีวา คุณจะปวดหัวแทบบ้า แต่สนุกมาก คนถามผมว่าอายุ 50 ปีแล้วท�าไมยัง alive อยู่ ค�าตอบคือเพราะผมเลือกทีจ่ ะเล่นเกมอยูต่ ลอดเวลา B

บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จ�ากัด (DBALP) เป็นบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน และ ภูมสิ ถาปัตยกรรม ทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ การออกแบบของบริษทั เกิดขึน้ ภายใต้แนวคิดการโอบกอด บริบทของความเป็นจริงและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีผลงานทีม่ ชี อื่ เสียง เช่น โรงแรมคอสต้า ลันตา, โรงแรมเดอะ นาคา ภูเก็ต, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ The Jam Factory


THE GUEST เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ, พัทธมน วงษ์รัตนะ ภาพ : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่ชื่อของ ‘เบน’ ชลาทิศ ตันติวุฒิ โลดแล่นอยู่ในวงการ บันเทิง เขาได้ฝากผลงานมากมายในฐานะ นักร้อง นักแสดง และพิธีกรอารมณ์ดี ที่ใครหลายคนต่างยกให้เป็น ‘ขุ่นแม่เบน’ และปีที่ผ่านมา เขายังได้รับต�าแหน่งทูตพิเศษ UNAIDS คนแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยลดการตีตราผู้ป่วยเอดส์ในสังคม บทสนทนาที่จริงจัง คลุกเคล้าไปด้วย เรื่องราวแห่งประสบการณ์ สะกิดหัวใจเรา ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร นักร้องหนุ่มคนนี้ พร้อมทุ่มสุดตัวเสมอ

NO JUDGEMENT ZONE

“เพลงมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม” ในฐานะทีเ่ ราได้รบั เลือกเป็นทูตพิเศษของ UNAIDS และเชือ่ ว่าเพลง มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม จึงตัดสินใจจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ครัง้ นีข้ นึ้ เพือ่ ช่วยเป็นกระบอกเสียง และลดการตีตราและกีดกันผูป้ ว่ ยเอดส์ โดยเป็นคอนเสิร์ตแรกในรอบหลายปีที่มีแต่เพลงของ เบน ชลาทิศ เช่น ใกล้ คะแนนแห่งชีวิต เปิด คนข้างล่าง เพลงจากคนผิดหวัง ซึ่งไม่ค่อย ได้เล่นทีไ่ หน ส่วนแขกรับเชิญก็เป็นเพือ่ นทีส่ นิทสนมกันมานานอย่าง B5 “เราถูกปลูกฝังว่าคนเป็นเอดส์จะมีสภาพที่น่ากลัว” ย้อนกลับไปประมาณ 20 ปีทแี่ ล้ว เราถูกปลูกฝังว่าคนเป็นเอดส์จะมี สภาพที่น่ากลัว ถ้าใครเป็นโรคนี้จะต้องตาย ซึ่งจริงๆ ภาพผู้ป่วยที่เป็น แผลพุพอง ผอมแห้ง นั่นคือภาวะแทรกซ้อน เพราะร่างกายเราไม่มี ภูมิคุ้มกันต่อโรคอื่น แต่สมัยนี้เรามียาต้านเชื้อเอดส์แล้ว อย่างเพื่อนเรา ทีป่ ่วยเป็นโรคนี้ พอเขารับยามากิน ดูแลตัวเองดีๆ เขาก็กลับมามีสภาพ ร่างกายเหมือนคนปกติ ส�าหรับเรา โรคเอดส์น่ากลัวน้อยกว่าโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจด้วยซ�้า เพียงแต่มันมาเปิดตัวในช่วงที่เรายังไม่มียารักษา “การพูดถึงเรื่องเซ็กซ์ หรือพูดว่าเอดส์รักษาได้มันยากตรงไหน” ยังมีอีกหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องโรคเอดส์ ซึ่งนั่นเป็นปัญหาหลักว่า ท�าไมโรคนี้มันไม่หายไปสักที คนยังกลัว ไม่กล้าเปิดเผย ไม่รู้จะรักษา อย่างไร แม้แต่หมอและพยาบาลในหลายๆ ที่ กลับมีความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์ และวิธีดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีน้อยมาก แล้วนอกจากยาต้านไวรัส ตอนนี้ก็มียาส�าหรับกินก่อนมีเพศสัมพันธ์ เพื่อไม่ต้องกลัวว่ามีอะไรกัน แล้วจะติดเชื้อ เราไม่เข้าใจว่าท�าไมประเทศไทยไม่มีการรณรงค์เรื่องนี้ เลย การพูดถึงเรื่องเซ็กซ์ หรือพูดว่าเอดส์รักษาได้มันยากตรงไหน “อะไรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไม่ได้ก็ไม่จา� เป็นต้องไปเปลีย่ นมัน แค่ทา� ความเข้าใจ ว่ามันมีอยู่จริง” เราไม่กลัวการถูกเหยียด เอาจริงๆ ใครจะมากล้าเหยียดเรา (หัวเราะ) แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับยุคด้วย อย่างการแต่งงาน ของคนเพศเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องที่ยอมรับยากส�าหรับคนยุคเก่า เพราะเขาก็ถูกสั่งสอนมาว่าเพศชายคือเพศที่อยู่สูงสุดบนห่วงโซ่อาหาร เพศชายเหยียดเพศหญิง เพศหญิงก็ต้องมาเหยียดเพศอืน่ แม้แต่เกย์รกุ ก็ยงั มาเหยียดเกย์รบั เพราะทุกคนอยากเป็นเจ้าของห่วงโซ่อาหาร แต่จริงๆ เราแค่ต้องท�าความเข้าใจตัวเราและคนรอบข้าง แล้ววันหนึ่งคนรุ่นเรา ก็จะค่อยๆ โตขึ้นไป คนที่เข้าใจยากๆ ก็จะตายไป และโลกก็จะมีแต่คน ที่เข้าใจกัน ส่วนอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ไม่จ�าเป็นต้องไปเปลี่ยนมัน แค่ท�าความเข้าใจว่ามันมีอยู่จริง “เราไม่กล้าพูดหรอกว่าการเหยียดจะหมดไปจากโลก แต่มนั ก็จะดีขนึ้ ” การรณรงค์ก็เหมือนการโยนหินลงน�้า แล้วค่อยๆ ให้มันกระจาย ออกไป เพราะเราเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ ที่สามารถพูดให้คนสนใจได้ พอคนอื่นไปบอกต่อ วงน�้าก็ขยายออกไปเรื่อยๆ เราไม่กล้าพูดหรอกว่า การเหยียดจะหมดไปจากโลก แต่มันก็จะดีขึ้น ความคิดและการใช้ชีวิต ของคนก็จะได้ยกระดับไปเรื่อยๆ “ไม่ต้องมองเรื่องกฎหมายแต่งงานของคนเพศเดียวกันแบบประเทศ ไต้หวันหรอก เพราะบ้านเราตอนนี้มีเรื่องอื่นๆ ให้รณรงค์เยอะมาก” ส�าหรับเรา การสร้างคุณค่าคือการออกไปลงมือท�าอะไรสักอย่าง ให้สังคม ยังไม่ต้องมองเรื่องกฎหมายแต่งงานของคนเพศเดียวกันแบบ ประเทศไต้หวันหรอก เพราะบ้านเราตอนนีม้ เี รือ่ งอืน่ ๆ ให้รณรงค์เยอะมาก เช่น ช่วยกันรณรงค์ในการแก้ปัญหาน�้าท่วม ถ้าใครอยากให้คนทั่วไป เห็นคุณค่าของเพศทางเลือก ก็ออกไปช่วยวิดน�้ากัน ท�าให้คนเขาเห็นภาพ ที่ชัดๆ กฎหมายการแต่งงานของเพศเดียวกันอาจไม่มีความส�าคัญ ส�าหรับเรา แต่ถา้ บ้านเรามีกฎหมายนี้ อย่างน้อยก็ทา� ให้หลายๆ คนอุน่ ใจ เพราะเป็นสิง่ แสดงให้เห็นว่าคนทีเ่ ป็นเพศทางเลือกนัน้ มีความเท่าเทียม กับคนอื่นมากขึ้น “เราคิดว่าตัวเองใช้ชวี ติ ได้ดแี ล้ว เราไม่มเี รือ่ งอะไรทีอ่ ยากจะย้อนกลับไป แก้ ไข” เราเป็นคนทีก่ ลัวความตาย และก็คดิ เรือ่ งพวกนีอ้ ยูท่ กุ วัน แต่ถา้ ถึงเวลา จริงๆ ก็ไม่รสู้ กึ เสียดายถ้าตัวเองจะต้องตายนะ เพราะตอนนีเ้ รามีความสุข ทุกวัน และคิดว่าตัวเองใช้ชีวิตได้ดีแล้ว ไม่มีเรื่องอะไรที่อยากจะ ย้อนกลับไปแก้ไข ส�าหรับชีวิตของเราในทุกวันต่อจากนี้เป็นเรื่องของ ก�าไรชีวิตแล้ว มีงานท�าที่ดี คนให้การยอมรับในด้านต่างๆ ตอนนี้จึง ไม่มีอะไรให้ห่วง คงเพราะเราไม่มีลูกด้วย แต่ถ้ามีลูกเมื่อไหร่เราอาจจะ เปลี่ยนมุมมองก็ได้ คอนเสิร์ตการกุศล GSB 2 Tone Concert ตอน Ben Chalatit With His Friends เปิดการแสดง 2 รอบในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 และ 19.00 น. (จ�ากัดผู้ชมเพียง 450 คนต่อรอบ) ณ Studio Mono 29 ถ.ชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บัตรราคา 2,000 และ 3,000 บาท ซื้อบัตรได้ที่ http://ticket.mthai.com/concert


12 JUNE 2017

crop is getting pop 01 FEATURE ส�ำรวจวิถีชีวิตเรียบง่ำย ผ่ำนแปลงผักสไตล์คนเมือง 05 THE SPACE บ้ำนในควำมหมำยของคู่รัก Creative Content และเจ้ำของร้ำนกำแฟ 06 MAKE A DISH เซตขนมหวำนพร้อมชำคุณภำพจำกดอกซำกุระ โดย TWG Tea Salon & Boutique 07 SUPERMARKET ผัดกะเพรำกับวัตถุดิบหลักที่เรำคุ้นเคย 08 THE WORD พลิกมุมคิด ปรับมุมมอง กับ ‘หนึ่งถ้อยค�ำ’ ที่เปลี่ยนควำมคิด


FEATURE

Crop is Getting Pop เรื่อง : ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ, พัทธมน วงษ์รัตนะ ภาพ : รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล

ภาพโทนสีอุ่นๆ อุดมไปด้วยเรื่องราวของการปลูกผักด้วยตัวเอง และชุ่มชื่นหัวใจไปกับเรื่องราวการท�าอาหารของภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Little Forest ทั้ง 4 ฤดูกาล ท�าให้ย้อนกลับมามองที่ตัวเราและความเป็นเมือง ที่ท�าให้เรื่องของการปลูกผักกลายเป็นความแปลกใหม่ และเป็นสิ่งที่ใครต่างพากันเข้าใจว่า เป็นเรื่องยาก ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว การปลูกผักกินเองเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามาอย่างยาวนาน และเป็นความเรียบง่ายอย่างที่คาดไม่ถึง เพียงแค่กินสร็จแล้ว เหลือบางส่วนจุ่มน�้าหรือปักลงดิน แล้วรอเวลาให้พืชผักเหล่านั้นเติบโตขึ้นมา เพื่อให้เราได้กินอีกครั้งและอีกครั้งไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีวันจบสิ้น

“เรากินผักที่โตแล้ว บางส่วนน�า กลับไปปลูก เกิดการเติบโต บางต้น ที่แก่แล้วก็ร่วงหล่นกลายเป็นปุ๋ย ให้ต้นอ่อนเติบโต เกิดดอก ออกผล ให้เรากลับมากินอีก ซึ่งมันเป็น อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบ สุดท้ายมันท�าให้เรามีอาหารกิน อย่างต่อเนือ่ ง ส่วนต้นไม้และพืชผัก ก็อยู่กับเราได้ตลอดไป”

- ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์

GROW YOUR OWN KITCHEN

พื้นที่สีเขียวและแปลงผักขนาดเล็กที่แซม อยู ่ ต ามดาดฟ้ า ของตึ ก แถวหรื อ ระเบี ย งของ คอนโดมิเนียม คือภาพทีบ่ อกเล่าได้เป็นอย่างดี ว่า คนเมืองจ�านวนไม่น้อยยอมสละพื้นที่เล็กๆ ในบ้ า นเพื่ อ ปลู ก ผั ก กิ น เอง ยกตั ว อย่ า งที่ สหรัฐอเมริกา ตัง้ แต่ในปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา มีคนอเมริกันเข้าร่วมใช้บริการแปลงผักชุมชน เพิ่มขึ้นถึง 200% เรื่อยมาจนปี ค.ศ. 2014 ชาวอเมริกนั ราวๆ 35% ปลูกผักกินเองในบ้านหรือ ในแปลงผักชุมชน เรียกว่าเพิม่ ขึน้ อีก 17% และใน ปี ค.ศ. 2016 กลับเป็นคนอเมริกนั รุน่ มิลเลนเนียล (อายุ 18-34 ปี) ราว 6 ล้านคนทีป่ ลูกผักกินเอง ส�าหรับในเมืองไทย คนไทยปลูกพืชผักสวนครัว ผักริมรัว้ กันมาช้านาน สังเกตเห็นได้จาก ทุกวันนี้ตามบ้านต่างจังหวัดที่มีเนื้อที่รอบบ้าน ให้ปลูกผักสวนครัวหรือผลไม้ตามฤดูกาล ในขณะ ทีต่ วั เมืองใหญ่ทเี่ ต็มไปด้วยทีอ่ ยูอ่ าศัย อาจจะมี เนือ้ ทีไ่ ม่มากพอ ท�าให้การปลูกผักกินเองเป็นไป ได้ยาก แต่เท่าที่ผ่านมา เรายังคงเห็นกลุ่มคน ปลูกผักกินเองหรือปลูกผักในเมืองกระจายตัว อยูใ่ นหลายๆ ส่วนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่ เ รื่ อ งพื้ น ที่ จ ะใช่ ส าเหตุ ข องการที่ จ ะ ไม่ ป ลู ก ผั ก จริ ง หรื อ ไม่ ‘ดวง’ - ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ อดีตนักโบราณคดี ปัจจุบนั เป็นฟูด้ สไตลิสต์อาหารไทยโบราณผูม้ ากไปด้วย ความรูแ้ ละฝีมอื เล่าให้ฟงั ถึงเรือ่ งนีว้ า่ “พืชผักเป็นหนึง่ ในปัจจัย 4 ในด้านอาหาร และยาของมนุษย์ คนไทยโบราณปลูกผักสวนครัว กัน มาช้ า นาน บ้ า งเป็ น ยา บ้ า งเป็ น อาหาร ดังนัน้ สิง่ นีไ้ ม่ใช่เทรนด์หรือความน่าสนใจใหม่ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้น เพียงแค่เราโดนเทรนด์บางอย่าง ของโลกหรือกระแสสังคมต่างๆ แทรกเข้ามาใน วิถีชีวิตของเราอย่างไม่รู้ตัวตลอดเวลามากกว่า เมื่อวันที่เราหันกลับมาปลูกผัก จากเรื่องปกติ จึงกลายเป็นเรื่องไม่ปกติไป วันนี้หากเราลอง กลับมาเริ่มต้นปลูกพืชผัก ด้วยวิธีปลูกผักที่มี ความเรียบง่ายและวิถีเล็กๆ ของเรา ก็มีโอกาส จะกลับมาแม้อยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ก็ตาม”


PLANTING REASONS

Go Green in the Cities

ไอเดียแปลงผักกลางเมืองเก๋ๆ จาก 2 มหานครของโลก • GrowNYC’s Garden, New York, USA : เครือข่ายแปลงผักชุมชนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในนิวยอร์ก มีแปลงผักกระจายอยู่กว่า 90 แห่งทั่วเมือง ผู้ที่สนใจสามารถ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อปลูกผัก ดูแลแปลงผัก และให้ข้อมูลเด็กๆ ที่เข้ามา ท�าเวิร์กช็อป โดยยังสามารถเก็บผักที่ตัวเองปลูกกลับไปกินที่บ้านได้อีกด้วย • Soradofarms, Tokyo, Japan : แปลงผักส�าหรับเช่าบนสถานีรถไฟ ในกรุงโตเกียว ปัจจุบันมีอยู่ 5 แห่ง และก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจสามารถเช่าแปลงผักขนาด 3x3 เมตรในราคา 100,400 เยน หรือ 30,800 บาททต่อปี พร้อมอุปกรณ์ครบครัน สามารถเก็บผักสดๆ ฝีมือตัวเองไปกินได้ตลอดปี

“เพื่อตัวเราจะได้กินผักปลอดสารเคมี หรือ อย่างเวลาทีเ่ ราไม่มอี ะไรกิน พอเปิดตูเ้ ย็นมาเจอ ผักกาดขาวที่เราปลูก ก็ยิ้มออก เราเอาไปต้ม พร้อมบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ตอกไข่ลงไปอีกฟอง ก็อมิ่ ไปได้อกี หนึง่ มือ้ แถมยังรูส้ กึ ว่าเป็นส่วนหนึง่ ที่ได้ช่วยโลกเล็กๆ และลดขยะจากเศษอาหาร ได้ด้วย” ‘กิ๊ฟ’ - กัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ Freelance Creative Content หญิงสาวที่เพิ่ง ค้นพบว่า การปลูกผักทีท่ า� ให้เธอพราวด์แค่ไหน เอ่ยขึ้นทันทีหลังจากที่โยนค�าถามไปว่า ท�าไม ต้องปลูกเองทั้งๆ ที่ก็ซื้อกินได้ ในขณะที่ดวงฤทธิ์มีความเห็นตรงข้ามกับ ค�าถาม เพราะเขาคิดว่าราคาผักในท้องตลาด ก็ไม่ได้แพง การปลูกกินเองก็ไม่มีราคาค่างวด อะไร ตัดกินได้แทบทุกวัน แรกๆ อาจจะรอเวลา เติบโตสักหน่อย แต่สิ่งที่ได้มามากกว่าราคานั้น เขาอธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า “การปลูกพืชผักหรือต้นไม้มนั ท�าให้ชวี ติ เรา อ่อนโยน นุ่มนวลมากขึ้น เรารู้สึกว่าชีวิตจะมี ความละเมียดละไมมากขึ้น มากกว่าที่เราคิด ด้วยซ�้า นั่นเพราะทุกครั้งที่ได้เห็นความเจริญ งอกงาม เห็นน�้า ดิน ความเคลื่อนไหวต่างๆ เกิดสีสัน มีความเย็น ให้ความสดชื่น ต้นไม้ มี ก ารคายคาร์ บ อนไดออกไซด์ แลกเปลี่ ย น ออกซิเจน สิ่งนี้ท�าให้เรามีความสุข จนเกิดเป็น ความภาคภูมใิ จ และยังเป็นความจรรโลงให้กบั ชีวิตคนเรา หลังจากเผชิญโลกแห่งการท�างาน ที่หมุนเร็วด้านนอก” นอกจากได้ เ รื่ อ งความภาคภู มิ ใ จแล้ ว สิ่งส�าคัญที่เขาได้คือ การทดลองปลูกพืชผัก ท้องถิ่นหายาก เพื่อน�ามาใช้งานในฐานะคนท�า อาหารและฟู้ดสไตลิสต์ ดวงบอกว่า พืชผัก บางอย่างหายากในท้องตลาด และมีราคาแพง อย่างต้นส้มซ่าที่ใช้ในอาหารไทยโบราณสูตร ชาววัง ตามตลาดจะขายกันผลละ 30-40 บาท เขาคิดว่า น่าจะปลูกเองได้ จึงลองน�าเมล็ดที่ได้ หลังจากท�ากับข้าวมาโรยลงดินหน้าบ้าน “แค่นั้นจริงๆ ครับ ไม่นานมันก็โตขึ้นเป็น ต้นอ่อน ออกดอก ออกผล และเก็บเกี่ยวได้ ในที่สุด” ดวงเสริมพร้อมเล่าต่อว่า “และท้ายสุด เรายังแบ่งปันให้คนรอบข้าง ทั้งล�าต้นและผลผลิตได้ด้วย เราแบ่งให้คนที่ สนใจต้นส้มซ่า เราแบ่งผลผลิตหลายๆ อย่าง ให้ กั บ เพื่ อ นบ้ า น ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ท� า ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ยนอาหารและน�้าใจระหว่างกัน นับว่า เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาอย่างไม่รู้ตัว”

Regrow Vegetables from Scraps

Chinese Cabbage

ผักกาดขาว หัวละประมาณ 7-10 บาท สามารถน�ามาปลูกใหม่ได้ 1 ครัง้ 1. ตัดโคนต้นให้เหลือ 2 นิว้ 2. น�าไปแช่ในน�า้ สะอาดสูงประมาณ 1 นิว้ 3. ตัง้ ไว้บริเวณทีแ่ สงแดดส่องถึง 4. เปลีย่ นน�า้ วันเว้นวัน 5. เมือ่ ผ่านไป 7-10 วัน จะมีรากและใบงอก ใหม่ ย้ายไปปลูกในดิน 6. รดน�า้ ทุกวันเช้า-เย็น 7. สัปดาห์ท ี่ 3 เก็บเกีย่ วได้

Green Onion

ต้ น หอม ก� า ละประมาณ 10 บาท สามารถน�าไปปลูกใหม่ได้เรือ่ ยๆ 1. ตัดก้านให้เหลือ 4 นิว้ จากราก 2. น�าไปแช่ในน�า้ สะอาดสูงประมาณ 2 นิว้ 3. ตัง้ ไว้บริเวณทีแ่ สงแดดส่องถึง 4. เปลีย่ นน�า้ ทุกวัน 5. สัปดาห์ท ี่ 4 เก็บเกีย่ วได้


Perfect House for the Plant

ข้ อ จ� า กั ด ของพื้ น ที่ ใ นเมื อ งอาจส่ ง ผลต่ อ พื้นที่สีเขียวเพียงเล็กน้อยของคนเรา แต่อาจจะ ไม่ใช่ข้อจ�ากัดของการปลูกผักบางอย่าง ซึ่งใช้ พื้นที่เล็กๆ เพียงส่วนหนึ่งของคอนโดมิเนียม หรือตึกแถว โดยเฉพาะพืน้ ทีอ่ เนกประสงค์อย่าง ระเบียง เพราะเป็นจุดที่มีอากาศถ่ายเทมาก ที่สุด มีแสงสว่าง ท�าความสะอาดได้ง่าย หากมีพื้นที่ข้างบ้าน แต่ไม่ต้องการท�าเป็น แปลงผัก สามารถปลูกในกระถางไซซ์ทแี่ ตกต่าง กันได้ น�าบ่อซีเมนต์มาดัดแปลงก็ได้ ล้อมพื้นที่ ด้วยอิฐมอญแดงแยกเป็นโซนๆ สร้างนัง่ ร้านเล็กๆ ให้ผกั ทีเ่ ลือ้ ยได้อย่างต�าลึง อัญชัน หรือฟักต่างๆ “ลองใช้อิฐมวลเบาแช่น�้าแล้วขุดเอาเนื้อ ตรงกลางออก มาท� า เป็ น กระถางผั ก เล็ ก ๆ นอกจากจะใช้พนื้ ทีไ่ ม่เยอะแล้ว ยังเป็นกระถาง ที่มีรูพรุนเล็กๆ ช่วยให้ระบายอากาศภายในดิน ได้สบายๆ พอเวลาชื้นๆ ตะไคร่ก็จะจับ สวยไป อีกแบบ” นี่คือเทคนิคเล็กๆ ที่ดวงแนะน�า LIVELY SURROUNDINGS

สิ่ ง ส� า คั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ผั ก นอกจากอากาศจะถ่ายเทสะดวก เป็นทีท่ มี่ อี ากาศ ร้อนชืน้ มีแสงแดดพอเหมาะแล้ว ดินก็เป็นปัจจัย ส�าคัญทีส่ ดุ ทีท่ า� ให้พชื ผักทีป่ ลูกแบบธรรมชาติโตไว และแข็งแรง ซึง่ ดวงอธิบายเรือ่ งดินไว้วา่ ต้องใช้ ดินร่วนซุยสีด�าเข้ม ซึ่งได้มาจากดินผสมกับ เศษใบไม้ เปลือกผักผลไม้กองทับๆ กัน ผสม ขีว้ วั เล็กน้อย รดน�า้ ให้ชนื้ ๆ ยิง่ ช่วงนีฝ้ นตก ท�าให้ ทุกอย่างย่อยง่ายขึ้น ผ่านไปสักระยะก็กลับดิน ด้านล่างขึ้นมาข้างบน และจากการกลับดิน ในแต่ละครัง้ หากเจอไส้เดือน นัน่ คือดินดี เพราะ ไส้ เ ดื อ นจะช่ ว ยไชดิ น ท� า ให้ ดิ น ร่ ว นมากขึ้ น เหมาะกับการเพาะปลูกนั่นเอง ONE LITTLE CROP FOR ENDLESS FOOD

“เราใช้วิธีปลูกผักกาดขาวส่วนที่ไม่ได้กิน ด้วยน�า้ ก่อนย้ายลงดินแล้วรดน�า้ เช้าเย็น ผ่านไป 3 สัปดาห์ เราก็ตดั มากินได้แล้ว เราท�าแบบนีไ้ ด้ กินไปแล้วถึง 3 ครั้ง” กิ๊ฟเล่าให้ฟังถึงความง่าย ของการเริ่มต้นปลูก ซึง่ เป็นวิธกี ารเดียวกับดวงฤทธิ ์ ทีเ่ ขาเริม่ ต้น ปลูกด้วยการกินผักผลไม้ทชี่ อบ เมือ่ เหลือส่วนที่ กินไม่ได้อย่างเมล็ด หรือเปลือก ก็ทิ้งลงดิน

หน้าบ้าน ผักบางชนิด หลังจากเด็ดใบแล้วก็น�าส่วนก้านแข็งๆ หรือหากมีรากอยูก่ ป็ กั ลงดิน บางชนิดอย่างส้มซ่า ก็เอาเมล็ดทีเ่ หลือ โรยลงดิน ให้แสงแดด ความชื้นและเวลา กลบเมล็ดลงดิน กลายเป็นปุ๋ยบ้าง และบางส่วนก็ใช้ไม่นาน พืชผักที่เขาทิ้งๆ (อย่างตั้งใจ) ไว้ก็เจริญเติบโตงอกงาม โตจนเหี่ยวร่วงโรย จนเกิดต้นอ่อนขึ้นมาใหม่ ท�าให้เขาเก็บเกี่ยวผักได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นผลไม้บางชนิดที่มีออกผลตามฤดูกาลเท่านั้น “อย่างส้มซ่าซึง่ ใช้ใส่แกงมัสมัน่ หลังจากทีเ่ ราใช้แล้ว เหลือ เมล็ดก็โรยลงดินเลย หลังจากนัน้ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะเป็น ต้นอ่อนเล็กๆ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือน ก็จะโตพอมีดอก จากดอกถึงโตเป็นผลราวๆ 6 เดือน และออกผลมาแล้วก็ดกมาก เก็บได้ตลอด สมกับเวลาที่เรารอเขา ผลที่เก็บเกี่ยวมาแล้วก็ยัง เก็บได้ตอ่ อีกด้วยการห่อฟอยล์หรือห่อกระดาษหนังสือพิมพ์หนาๆ แล้วเก็บใส่ช่องแช่ผักได้ หรือใบเตยเองก็เหมือนกัน ใช้เวลา ประมาณ 2 เดือนก็โตแล้ว ผักชีฝรัง่ กะเพรา โหระพา พริกขีห้ นูสวน ผักไทยๆ ส่วนใหญ่กนิ แล้วก็ปลูกได้ทงั้ นัน้ และก็โตง่ายมากอีกด้วย”


Watercress

วอเตอร์เครส ขีดละประมาณ 10 บาท สามารถน�าไปปลูกใหม่ได้เรือ่ ยๆ 1. ทัง้ ก้านปักลงไปในดินทีม่ คี วามชืน้ สูง 2. รดน�า้ ทุกวันเช้า-เย็น 3. รอประมาณ 2 เดือน ใบจะโตเต็มที่ 4. เมือ่ ใบเป็นสีเขียวเข้ม สามารถเก็บเกีย่ วได้ KEEP GROWING

ในความเรียบง่ายของการปลูกผัก หากสังเกต ดีๆ จะพบกับมุมมองชีวิตที่แสนจะเข้าใจ ซึ่งดวง ได้ให้แง่คิดว่า “เรามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมาตั้งแต่ โบราณ ต้นไม้เป็นพืชผักทีเ่ ป็นหนึง่ ในปัจจัย 4 ของเรา ธรรมชาติสร้างมาให้คู่กัน ให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยที่ไม่ต้องท�าอะไรให้ยาก ออกผลมาให้กินตั้งแต่ ดัง้ เดิม กินเสร็จท�าอย่างไรให้เติบโตต่อ ในเมือ่ เรามีดนิ ก็แค่ปล่อยเขาคืนสู่ดิน แล้วมันก็งอกขึ้นง่าย พืชผัก ก็เป็นสิง่ มีชวี ติ อย่างหนึง่ ซึง่ ไม่ตา่ งจากวัฏจักรชีวติ ของมนุษย์ ที่กาลเวลาท�าให้เกิดการหมุนเวียนว่าย ตาย เกิดใหม่ ย่อมเป็นเรื่องธรรมดา” เมื่อทุกอย่างล้วนหมุนเป็นวงกลม การเติบโต ซ�้าแล้วซ�า้ เล่าคงเป็นสิ่งที่ทา� ให้พืชผักเกิดคุณค่าต่อ ชีวติ มนุษย์ ในทางกลับกัน การเติบโตซ�า้ ๆ ภายในจิตใจ ของเราก็คงท�าให้เราแข็งแรง เกิดคุณค่าต่อผู้อื่น และได้เรียนรูว้ า่ จะท�าอย่างไรให้ในแต่ละวันทีผ่ า่ นไป เกิดความสุขจากการเติบโตขึ้นในแต่ละวัน

Red Onion

หอมแดง กิโลกรัมละประมาณ 26 บาท สามารถน�าไปปลูกใหม่ได้เรือ่ ยๆ 1. ตัดปลายหอมแดงให้เหลือครึง่ นิว้ จากราก 2. วางทิง้ ไว้ 2-3 วัน ให้แห้งสนิท โดยจะเห็น รากเล็กๆ งอกออกมา 3. น�าไปปลูกในดินทีม่ คี วามชืน้ สูง โดยกลบดิน ให้สงู จากตัวหอมแดงประมาณ 2 เซนติเมตร 4. ผ่านไป 5 -7 วัน ใบหอมแดงจะงอกขึน้ มา จากดิน 5. สัปดาห์ท ี่ 5 เก็บเกีย่ วได้

‘ดวง’ - ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์

FACEBOOK : Duang-rith

อดีตนักโบราณคดี ดูแลพิพิธภัณฑ์ให้กับกรม ก่อนผันตัวเองมาเป็น ฟู้ดสไตลิสต์ผู้ชื่นชอบรสชาติของอาหารไทยโบราณ และเพาะปลูกผัก พื้นบ้านเพื่อใช้ในการทดลองและค้นคว้าสูตรอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง

‘กิ๊ฟ’ - กัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์

Freelance Creative Content หญิงสาวร่างเล็ก ผู้ที่คลุกคลี อยู่กับข้อมูลเชิงสุขภาพของคนเมืองมานาน จนวันหนึ่งได้ลอง ปลูกผักกาดขาวแล้วโต ภารกิจปลูกผักกินเองจึงเริ่มต้นขึ้น


SUPERMARKET

Fried Stir Basil with Minced Pork เมนูผัดกะเพรามีต้นต�ารับมาจากชาวจีน ครั้งเข้ามาเป็นแรงงานในไทยราวๆ สมัยรัชกาลที่ 4-5 พร้อมน�าเมนูผัดแบบง่ายๆ มาท�าเป็นกับข้าวกินกันเอง โดยสูตรดั้งเดิมคือผัดทุกอย่างเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือใส่เต้าเจี้ยว ซึ่งปัจจุบันทางจีนตอนใต้ก็ยังกินสูตรนี้กันอยู่ ส่วนเมนูนี้บรรจุลงเป็นอาหารยอดฮิตของร้านตามสั่ง คาดการณ์ว่า น่าจะช่วงประมาณปี พ.ศ. 2490-2500 เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

FISH SAUCE

YARDLONG BEAN

GARLIC

เริ่มต้นที่สับกระเทียมแล้วคั่วกับน�้ามันเล็กน้อย ลิ่น จนหอม แนะน�าให้ ใช้กระเทียมไทยกลีบเล็กๆ มีก คาว น ่ กลิ บ ั ด ้ ยาใช ธ อยุ ย ั ในสม า ซ่ ด สเผ็ และร น ุ หอมฉ ลิน่ ของเนอื้ ปลา ส่วนกระเทียมจีน กลีบจะใหญ่ และใหก้ อ่อนๆ

MINCED PORK

HOT CHILLI

ตามดว้ ยพริกขีห้ นูสบั ละเอียด ผัดกับกระเทยี มสับ ตก ง จนส่ กลิ่นฟุ้ง ด้วยกลิ่นและรสชาติเผ็ดจนเหงื่อ ด รสจั น ิ ก ด้ ไ นไม่ อ ก่ ท�าเอาคนไทยติดใจทั้งๆ ที่สมัย า ิ ก แอฟร ก โ ซิ ก ม็ ่ ี เ ้ ท นี นแบบ อ ร้ ด เหมือนทุกวันนี้ แถมรสเผ็ น ั ก พ้ แ ม่ ไ ดุ ด เผ็ น กิ ต ิ ฮ ก็ ย และเอธิโอเปี MINCED PORK

จากนั้นก็ ใส่หมูสับติดมันน้อยๆ ลงไปผัดจนสุก ีต ปรุ ง รสด ้ ว ยน�้ า ปลา เติ ม น�้ า ตาลเ ล็ ก น้ อ ย ในอด ่อ มื เ แต่ ปลา อ ้ เนื น ้ ยกเว น ่ งอื า คนไทยไม่กินเนื้อสัตว์อย่ าย นปล ยาตอ ธ อยุ ย ั ในสม า ้ การค า ชาวจีนเข้ามาท� ไม่นาน คนไทยจึงเริ่มปรุงอาหารด้วยหมูมากขึ้น

HOLY BASIL

FISH SAUCE

น�้าปลามีมานานตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ราว ศตวรรษที่ 3-4 แต่จะใช้เกลือน้อยกว่า และมาแพรห่ ลาย ิด ในสมัยโรมัน เรียกว่า การัม ซึ่งท�าจากปลาหลายชน เรล กเคอ และแม า น ทู ชวี แอนโ เรย์ หลมอ ปลาไ เช่น YARDLONG BEAN

หลายเสียงอาจจะประท้วงว่า ผัดกะเพราต้อง ่อ ไม่ใส่ถั่วฝักยาว แต่ในเชิงการค้าแล้ว สิ่งแรกคือเพื หรง หรงเ โ ู ด ห้ ใ ไม่ อ ่ เพื สอง น ทุ น ช่ ว ยปร ะคอง ต้ หากเทียบกับปริมาณขา้ ว และสาม ได้ความกรุบกรอบ ย ของถั่วฝักยาวที่สะดุ้งน�้ามันระหว่างการกินอีกด้ว

GARLIC

HOLY BASIL

อาหารจานนี้จะขาดใบกะเพราไม่ ได้ จะถือว่า ย ไม่ สุ ด ในทา งเดี ย วกั น ชาวฮิ น ดู ที่ ป ระเท ศอิ น เดี า เจ้ าเทพ ช บู บ หรั า ส� ซี ล ตุ อ หรื ง ราแด กะเพ น ้ จะใช้ต ้ และใช ์ ธิ ท ิ ส ์ ดิ ก ั ศ ทั้งตอนเช้าและเย็น เชื่อว่าเป็นต้นไม้ ย ว ้ ด ได้ งๆ า คต่ เป็นยาสมุนไพรรักษาโร

FRIED EGG

FRIED EGG

สุ ด ท้ า ยโปะ ไข่ ด าวสั ก ฟอง เป็ น อั น ครบ สู ต ร ย ในอดตี คนไทยไม่มเี มนูไข่ดาว มีแต่ไข่ตม้ เพราะคนไท อื่ และเม น มานา ไม่มกี ระทะเหล็ก แต่ทปี่ ระเทศจีนมีใช้กนั เมนู า ท� อ ่ เพื ลาย ห พร่ แ ก็ น ห็ เ ่ ชาวจีนเข้ามา กระทะจีนที ทอดและผัดนั่นเอง

HOT CHILLI


THE WORD

In politics, if you want anything said, ask a man. If you want anything done, ask a woman. “ในเรื่องการเมือง ถ้าคุณอยากให้อะไรถูกพูดถึง ให้ ไปหาผู้ชาย ถ้าคุณอยากให้อะไรถูกลงมือท�า ให้ไปหาผู้หญิง” ค�าปราศรัยที่สะท้อนบุคลิกแข็งกร้าวและดื้อรั้นของ มาร์กาเรต แทตเชอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็ก แห่งสหราชอาณาจักร เธอกล่าวประโยคนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ในการประชุม National Union of Townswomen’s Guilds Conference ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกที่เธอก้าวเข้าสู่วงการการเมือง เธอได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งฟินช์เลย์ หลังจากนั้นเธอไต่เต้าขึ้นสู่ระดับสูงอย่างรวดเร็ว ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2513 จนในปี พ.ศ. 2520 ได้รับต�าแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม ถือเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของอังกฤษ และต่อมาได้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรหลังจากชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2522

adB490  

a day BULLETIN

adB490  

a day BULLETIN

Advertisement