Page 1

Iwor ka saTa mpaBa yRa y sGi r ls oIl ov egoi ngt oaRa y sga me , e s pe c i a l l yi nt hes umme rbe c a us et he yha v e“ Ra y sSumme rConc e r t Se r i e s ” .Thi ss umme rt he ya r egoi ngt oha v eMa r t i naMc br i de ,Ca r l y Ra eJ e ps e na ndma nymor et ha tIa ml ook i ngf or wa r dt os e e !Ie nj oy c onc e r t si nt hea r e aa ndI a ma l s ogoi ngt ot heRi ha nnac onc e r tApr i l 1 9t h,Ke s haa ndPi t bul l c onc e r tJ une28t h,a ndSuns e tMus i cFe s t i v a l Ma y25 t h. I nt e r na t i ona l Pl a z aa ndCount r y s i dema l l i swhe r eI s pe ndal otof t i me . Il ov es hoppi ngf orc l ot he sa nds hoe sa ndge tmyna i l sdonewi t h f r i e nds .Ia l s ol i k et ogos hoot i nga t“ Shoot St r a i ght ” ,agunr a ngei n St . Pe t e r s bur g. I e nj oygoi ngbowl i ngwi t hf r i e ndsa tCount r y s i del a ne s a ndI l ov et owa t c hmov i e sa tAMCa ndCobbThe a t r e s . Onoc c a s i onI l i k et ogohor s e ba c kr i di nga nda l s owa t c ht hehor s er a c e sa tt he Ta mpaBa yDowns . TheTa mpaBa ya r e ai st hei de a l pl a c et obef ort he s umme ra nda l l y e a rr ound. The r ea r es oma nya c t i v i t i e st odoa ndt he f unne v e rs t ops !

Noma t t e rwha ty oul i k edoi ng, Fl or i daha ss ome t hi ngf ore v e r y one . Fr om t hes a ndybe a c he st ot hegr a s sofas t a di um,a c r os spa v e me nt a nd c obbl e s t onea nd br i c k ,t he r ei sa l wa y sa ne x c i t i ng pl a c et o e x pl or e . Whi l et hewr i t e r soft hi sma ga z i neha v eonl yoffe r e dupaf e w of t he i ri nt e r e s t s ,t he r ei ss omuc ht os e ea nddoi nFl or i da .Nowi st he t i met oge ty ourf e e twe ta nds e ewha tt hes t a t eha st ooffe r . Formor ei nf or ma t i on, c he c koutt hewe bs i t e soft hel oc a t i onsl i s t e d pr e v i ous l y . Tol e a r nmor ea boutot he rhot s pot si nFl or i da ,got o v i s i t Fl or i daa nds e ewha ty ouc a ndowi t hy ourf r e et i me .

15