Page 1

Kat al ogbi ur apodr óż yHol i dayExper t spr z eds t awi aj ąc yof er t ęeks kl uz y wy c hwy c i ec z eknac ał y mś wi ec i e. Zapr as z amydoz apoz nani as i ęzof er t ąwni ni ej s z y m kat al oguor azdo wej ś c i anas t r onębi ur apodr óż ywww. hol i day exper t s . pl gdz i ekaż degodni apubl i kowanes anaj ś wi eż s z ei nf or mac j eoof er t ac hbi ur a.


Chi ny

Wyj ąt kowemi ej s cewnas z ej of er c i ez aj muj ą s pec j al nepak i et yobj az dowei poby t oweoz nac z onej ak oVI PEx per t s ! Łąc z ącpr ogr amyobj az dowezof er t ąz ak wat er owani awnaj wy ż s z ej k l as yhot el ac h, s t wor z y l i ś mypr oduk t , k t ór yz pewnoś c i ąs peł ni naj bar dz i ej wy gór owane oc z ek i wani a.

Cy pr oc eanat l ant y c k i Kuba Mek s y k

r ówni eżi ndy wi dual nepr ogr amy„ s k r oj onena mi ar ę”wedł ugPańs t wapr ef er enc j i i s uges t i i .

Emi r at yAr abs k i e Domi ni k ana

J amaj k a

oc eans pok oj ny

Kambodż a

I ndi e-Goa

I ndi e

Wy s pyZi el onegoPr z y l ądk a

Wenez uel a

Wr amac hof er t yVI PEx per t spr z y got uj emy

Tunez j a

Br az y l i a

Sr i Lank a Ses z el e

oc eani ndy j s k i

Wi et nam Taj l andi a

Mal edi wy

I ndonez j a-Bal i

Madagas k ar Reuni on

Maur i t i us

Sz anowniPańs t wo! Pr z ez wi el e os t at ni c hl at podr óż uj ąc po r óż ny c hz ak ąt k ac hś wi at az doby wal i ś my doś wi adc z eni e ni ez będne do z or gani z owani adl aPańs t waudany c h wak ac j iidal ek i c h podr óż y .Nads z edłc z asabyt o,c o wedł ugNasnaj c i ek aws z e, naj pi ęk ni ej s z einaj bar dz i ejni ez wy k ł ez awr z ećwof er c i enas z egobi ur apodr óż yHol i dayEx per t s .Zogr omnąpr z y j emnoś c i ą podz i el i mys i ęzPańs t wem nas z ąnaj wi ęk s z ąpas j ąi j ednoc z eś ni es pos obem naż y c i e.


HOLI DAYEXPERTS

HOLI DAYEXPERTSTOBI UROPODRÓŻY, KTÓREZAOFERUJ ECINI EPOWTARZALNE WRAŻENI AINI EZAPOMNI ANEDOZNANI A W TRAKCI EEGZOTYCZNYCHPODRÓŻY. DZI AŁAMYNI ESZABLONOWO, W PEŁNIDOPASOWUJ ĄCSI ĘDOTWOI CHPOTRZEBIOCZEKI WAŃ. J ESTEŚMYWYJ ĄTKOWI , BOTO, COPROPONUJ EMY, TOWYŁĄCZNI EOFERTYPEWNEISPRAWDZONE…PRZEZNASSAMYCH. Zabi er z emyCi ęwmi ej s c a,k t ór es obi ewy mar z y l i ś c i e.Nas z aof er t aobej muj e:pr ogr amyobj az doweiwak ac j epoby t owenawi el uegz ot y c z ny c h k i er unk ac h,l et niodpoc z y nekw r ej oni eMor z aŚr ódz i emnegoor azi ndy wi dual ne,s k r oj onenami ar ępodr óż edl anaj bar dz i ejwy magaj ąc y c h k l i ent ów. Doś wi adc z eni e, f as c y nac j apodr óż ami i ot war t oś ćnaTwoj ewy magani at ot y l k oni ek t ór eznas z y c hat ut ów. Owi el ui nny c hpr z ek onamy Ci ępodc z asws pól ny c hwy j az dów! ODKRYJZNAMIEGZOTYCZNĄSTRONĘŚWI ATA!


Świ ats t oi ot wor em Każ dapodr óżz ac z y nas i ęw umy ś l e.Si edz ącw pr ac yl ub wdes z c z owywi ec z órwdomu, z ac z y namymar z y ćowy c i ec z c e do c i epł ego k l i mat u,bez s t r es owy m wy poc z y nk u, z wi edz ani ui nt er es uj ąc y c h mi ej s c .J es ti c ht y l e,ż et r udno wy br ać …Zor gani z owani ewy j az duwi ąż es i ęzk oni ec z noś c i ą pr z ej r z eni a of er t ,wi z y t yw bi ur z e podr óż y ,z nal ez i eni em odpowi edni ejof er t y .Tot y l epr ac y !Apot em:c z ys amol ot odl ec ioc z as i e?c z ybędz i epogoda?c z ydobr z ewy br ał em hot elik i er unek ?c z yj es tt am bez pi ec z ni e? . . .Podobni ej ak pr z ywy bor z es amoc hodu c z yt el ewi z or a,dobr z ez apy t ać z naj omy c h, por adz i ćs i ę, c z ys ąz adowol eni zwy bor u. Myj uż t o ws z y s t k oz r obi l i ś my .By l i ś myw ponad s t uk r aj ac h iw k i l k us et wak ac y j ny c h des t y nac j ac h. Chc emy , aby pl anowani e Twoi c h wak ac j iby ł oł at we ipr z y j emne,a Twój poby tz agr ani c ąni es k ońc z y łs i ęr oz c z ar owani em.Poz wól nam z aj ąćs i ęor gani z ac j ąTwoi c hwak ac j i , anapewnobędą udane!

s t r ona5


Os obi s t y dor adc a Ods amegopoc z ąt k uz aopi ek uj es i ęTobąos obi s t ydor adc a. Moż es zmupr z ek az aćws z y s t k i es woj eoc z ek i wani ac odo t er mi nuwy j az du, pr ogr amu, c z as upoby t uis t andar du.Dor adc apr z y got uj edl aCi ebi ek i l k aof er t ,dbaj ącni et y l k oo j ak oś ć ,al et ak ż eonaj l eps z ąc enę.Zas uger uj emody fik ac j e, k t ór epoz wol ąCiuni k nąćdodat k owy c hk os z t ów l ubr oz c z ar owani anami ej s c u.Zwr óc iuwagęnapr oduk t yf ak ul t at y wne, zk t ór y c hwar t os k or z y s t aći odr adz i t e, k t ór eni es ądl a Ci ebi eodpowi edni e. Twój dor adc abędz i edoTwoj ej dy s poz y c j ini et y l k opr z yr ez er wac j ii mpr ez y ,al er ówni eżpomoż e Cipr z yewent ual ny c hz mi anac h,k t ór y c hmoż es zz ec hc i eć dok onać .Moż es zdoni egoz adz woni ćzz agr ani c y ,at ak ż e s pot k aćs i ęi pr z ek az aćuwagi .Dor adc as pot k as i ęzTobąw nas z y m bi ur z el ubw pr z y j edz i ewews k az anepr z ezCi ebi e mi ej s c e.Moż es zby ćpewi en–pr z y got uj eonTwoj ewak ac j e j aks woj ewł as ne!

s t r ona6


Komf or t podr oż y Cz ywi es z ,ż ek aż de,s t ar anni ez apl anowanewak ac j emogą z os t aćł at wo z eps ut epr z ezmęc z ąc ąpodr óżs amol ot em, opóź ni eni al ub anul ac j e? Aby Ci ę pr z ed t y m uc hr oni ć , os obi ś c i ez adbamy o wy bór naj dogodni ej s z ego ś r odk a t r ans por t u,pr z el ot uc z ar t er owegol ubr ej s owegoiwy bór k l as y , t ak , abypodr óżby ł ak r ót k a, k omf or t owai bez pi ec z na. Nal ot ac hr ej s owy c hz adbamyowc z es nąr ez er wac j ęnaj l eps z y c hf ot el iw k abi ni es amol ot u.Na wy c i ec z k ac h obj az dowy c hni epoz wol i myCi nas pędz ani ek i l k unas t ugodz i nna pr z ej az dpowy boi s t y c hdr ogac h,j eś l iz ani ewi el ewi ęk s z y k os z tmoż es zwy godni edot r z ećnami ej s c es amol ot em.Zadbamy , abypr z ednoc ny m wy l ot em Twój pok ój whot el uby ł dos t ępnydos amegowy j az dunal ot ni s k o.Agdyz ec hc es z l ec i ećzdz i eć mi l ubwodl egł emi ej s c a, pr z es z uk amynaj l ep s z eof er t ywy ż s z y c hk l asek onomi c z ny c hor azk l asbi z nes , c o poz wol i Ci podr óż owaćzk l as ą, al eos z c z ędni e!

s t r ona9


Żadny c h k ompr omi s ów Cz yni emas zwr aż eni a,ż eof er t yt ur y s t y c z nes ąc z as em j ak For dyzpoc z ąt k uwi ek u:dos t ępnew k aż dy mk ol or z e,pod war unk i em ż ej es tt oc z ar ny ?Uważ amy ,ż emas zpr awodo wy bor u dowol nej dat y pr z el ot u, t er mi nu poby t u, do s pędz eni ac z as u w dwóc hl ub t r z ec h mi ej s c ac h,ł ąc z eni a wy j az dów,a pr z ede ws z y s t k i m – do dos t os owani a pr ogr amudos woi c hpot r z eb.Dl ac z egopos af ar iw Keni ini e odpoc z ąćk i l k adninaSes z el ac h,al bopoł ąc z y ćpoby t una Mal edi wac hz ez wi edz ani em Sr iLank i ?Pr z ec i eżdodat k owy pr z el ot t oc z ęs t ol edwi ek i l k as et z ł ot y c h!Moż es zt eż z wi edz i ćAt enypr z yok az j iwak ac j inaKr ec i e,l ubz wi edz i ć Si ngapurwpr z er wi el ot unaBor neo.Wi edz , ż ec z ęs t ot ak i e opc j ez awar t es ąwc eni ebi l et u.Twoj apodr óżpowi nnaby ć Twoj ąpr z y godą, ani ewer s j ąnaj wy godni ej s z ądl a…bi ur at ur y s t y c z nego!

s t r ona10


Rodz i nnewak ac j e: wi ęc ej z amni ej Podr óżzdz i eć mit opr awdz i wewy z wani e… Cz ywz i ąćdwa pok oj ec z yj eden?Cz ywodaw bas eni e będz i e podgr z ewana?Cz ynami ej s c uj es twy s t ar c z aj ąc oduż oat r ak c j i ? . . . My wi emy ,j ak i ehot el edor adz i ćr odz i nom.Spr awdz i l i ś myt o empi r y c z ni e.Na wł as ny c h dz i ec i ac h.W wi el u hot el ac h moż emyz aof er owaćpoj er odz i nneiapar t ament y ,z namy naj c i ek aws z eAquapar k iipowi emyCi ,c z ywar t owy br aćs i ę naz or gani z owanąwy c i ec z k ę, c z ymoż ewy naj ąćs amoc hód. NaSes z el ac h, Mal edi wac h, Maur i t i us i e, wTaj l andi i l ubKar ai bac hw naj l eps z y c hhot el ac hznas z ejof er t ymoż es zmi eć dody s poz y c j ik i l k upok oj owąwi l l ęw pr y wat ny m bas em.A, j eś l i pr z ek r ac z at oTwój budż et , z apr oponuj emyc i naj l eps z e hot el ew Gr ec j i ,Tur c j i ,Tunez j iEgi pc i e,c z yHi s z pani i .J eś l i c hc es z ,pods t awi myc ipr y wat negoj eepal ubmi ni v anana Twójpr y wat nywy pad w c eni et ak i ej ,j akwy c i ec z k aaut ok ar owadl aTwoj ejr odz i ny .J edy nyk ł opot–Twoj edz i ec i będąc hc i ał yt am wr óc i ćz ar ok ! . . .

s t r ona13


Pr ogr amy VI P Cz yc hc es zpoś wi ęc i ćpoł owęwy j az dunaws i adani eiwy s i adani ezaut ok ar u?c z ek ani enas póź ni al s k i c h?ogl ądani e ni ek ońc z ąc y c hs i ęs k l epów ibaz ar ów?Cz yc hc es zs paćw duż y c h podmi ej s k i c h hot el ac h s pec j al i z uj ąc y c h s i ę w obs ł udz egr upi mi eć5mi nutz a„ z al i c z eni e”at r ak c j i ?Wr es z c i e,c z yc hc es z mar t wi ćs i ęot o,c z y bi ur oz bi er z e odpowi edni ąi l oś ćuc z es t ni k ówi i mpr ez adoj dz i edos k ut k u? Podr óż uj ącwewł as ny mt owar z y s t wi e, nawetz adwi eos oby ni ez apł ac i s zwi ęc ej ni żz awy c i ec z k ęgr upową. Pomy ś l oChi nac h, I ndi ac h, Dal ek i m Ws c hodz i e, Af r y c e, Mek s y k u, Amer y c ePoł udni owej …J edźt am nat akdł ugo, j akmoż es zi r eal i z ujpr ogr am t ak ,j akc hc es z .Moż es zmi ećpewnoś ć ,ż e Twój pr y wat nyk i er owc ani eodj edz i ezhot el ubezCi ebi e!

s t r ona14


W naj l eps z y c h hot el ac hc hodz i s z bos o Cz ywi es z , ż ewnaj l eps z y c hhot el ac hnak ol ac j ec hodz i s i ęw s z or t ac hi nabos ak a?Napl aż yc z ek anac i ebi eTwój par as ol or azl eż ak i i ni k tni er z uc i nani es woj egor ęc z ni k aos i ódmej r ano.Ba,nawetk awekpl aż yj es tTwój ,t aks amoj akogr ód pr z ywi l l i i pr y wat nybas en! Ni es t et y , ni ez naj dz i es zwpok oj u t el ewi z or a.Tam naj l eps z ąr oz r y wk ąj es tnur k owani e,SPA, owoc emor z a,dr i nk ioz ac hodz i es ł ońc anapl aż yl ubpr y wat nak ol ac j anabez l udnejwy s pi e.Obs ł ugaj es tz aws z edo Twoj ejdy s poz y c j i ,a gdyz amówi s zś ni adani e do pok oj u, pr z y ni os ąCij eods t r onypl aż y ,nat ar as ,abyni ez ak ł óc ać Twoj egos pok oj u.My ś l i s z ,ż et ok os z t uj ef or t unę?Poz wól nam s i ęz as k oc z y ć ,az obac z y s z ,ż eni ez apł ac i s zwi ęc ejni ż z ac z t er ogwi az dk owy hot elna Maj or c e.Zapr as z amy na Ts ar abanj i nę,do Bany an Tr ee,Lemur i i ,Kur ubmy ,Si x Sens es ii nny c h mi ej s c w Az j iina Oc eani eI ndy j s k i m. I nt er es uj ąc e?Poz wól nam opowi edz i ećCi wi ęc ej !

s t r ona17


Męs k apr z y godabez pi ec z ni ei t ani o Mas z40l at ?Amoż e30,20l ub60?Każ dywi ekj es tdobr y , ż eby pr z eż y ć męs k ą wy pr awę.Pomy ś lo pr z emi er z ani u t er enowąToy ot ąbez k r es nej Pat agoni i , pus t y ńAt ak amy , c z y Nami bi i ,bez dr oż yAus t r al i ic z ywi nni cAf r y k iPoł udni owej al bopar k ów nar odowy c hKanady .A bl i ż ejnp.opogór z u Kauk az u w Gr uz j i ,c z ys t ar oż y t ny c hz aby t k ac h Mar ok a,o gór ac hAt l asl ubl odowc ac hI s l andi i . . . Al ec z yt oj es tbez pi ec z ne?Tak ! Zapewni myCi s pr awdz onys amoc hód, z ar ez er wuj emyhot el enat r as i e,z apewni mymapyipl anypodr óż y ,a j eś l i c hc es z , dodamynawetpr z ewodni k anat y l nes i edz eni e Twoj ejt er enówk i .Co wi ęc ej ,z at ak ąi mpr ez ęz apł ac i s z c z ęs t omni ejni żz awy c i ec z k ęgr upową!Aha,j es z c z ej edno: na męs k ą wy pr awę c z as em naj l epi ejz abr aćż ony .Będą z ac hwy c one!

s t r ona18


Pos mak uj ż y c i ami l i oner a Wy obr aźs obi el i muz y nęodbi er aj ąc ąCi ęzl ot ni s k ai wi oz ąc ą do l uk s us owego hot el u Ar mani ego z naj duj ąc ego s i ęw naj wy ż s z y m budy nk uś wi at a.Znaj dz i es zt am naj l eps z e s k l epyik l ubynoc ne,awi dokna100met r owąf ont annęz ok naTwoj egoapar t ament ubędz i ez api er ałdec hw pi er s i ac h. Wy obr aźs obi ez ac hóds ł ońc ai noc l egnapus t y ni wl uk s us owy m nami oc i e–pok oj uopowi er z c hni100met r ów,z bas enem,k l i mat y z ac j ąil ok aj em uTwoi c hdr z wi .Wy obr aź s obi eż ół t e Por s c he l ub c z er wone Fer r ar ic z ek aj ąc e na Ci ebi epr z yTwoi m hot el u.Wy obr aźs obi e… Cz ys t aćc i ęna t o? J eś l i moż es z poz wol i ć s obi e na wak ac j e w pi ęc i ogwi az dk owy m hot el u w Hi s z pani il ub weWł os z ec h, s t aćCi ę. War t os i ęs k us i ć !

s t r ona21


Pr awdz i wa egz ot y k a Ni ewi el ej es tj użmi ej s cnaś wi ec i e, gdz i eni edot ar ł wal ecc y wi l i z ac j i . Mas aj owi ec hodz ąwTs hi r t ac h, et i ops k i epl emi ona poz uj ą do z dj ęć t y l k oz a dol ar a,I ndi ani e w Amaz oni i pr z ebi er aj ąs i ęt y l k odl at ur y s t ówws woj et r ady c y j nes t r oj e, aI ndi ani ezwy s pUr osw Per umaj ąw s woi c ht r z c i nowy c h c hat ac hDVD. . .Poz wólnam pok az aćCios t at ni edz i ewi c z e t er eny–t am,gdz i eż y j ąpl emi onaś r odk owejiz ac hodni ej Af r y k i :Mbor or o,Koma,Pi gmej e,c z yegz ot y c z neHi mbaw Nami bi i .Ni e będz i et am ł at wo dot r z eć !Zapewni my Ci j ednak pr z ewodni k a, k i er owc ę, t er enowy s amoc hód, noc l egiw nami ot ac hl ubpr os t y c hhos t el ac hiwy ż y wi eni e. Zapewni amy j ednak ,ż e noc wś r ód r y t mu pi gmej s k i c h bębnów,w s amy m ś r odk u dż ungl i ,z os t ani e w Twoj ej pami ęc i naz aws z e!

s t r ona22


Pr z y r oda bezgr ani c Samot nego l wa w k r at er z e Ngor ongor o ot ac z ac z ęs t o dwadz i eś c i as amoc hodów,w Par k u Kr uger as ąas f al t owe dr ogiiwi el eaut ok ar ów,w Mas aiMar awi ęc ejj es tt ur y s t ów ni żz wi er z ąt .Poz wólnam pok az aćs obi e os t at ni e os t oj e nat ur y :pr z y r odę Madagas k ar u,Gor y l e w par k u Shanga, s t ada s ł oniw Tar angi r e,hi popot amy w k anal e Kaz i nga, r ówni ny Ser enget i , dż ungl e Bor neo, a nawet bi ał e ni edź wi edz i e na Sv al bar dz i e.Co wi ęc ej ,dot r z es zt am w k omf or t owys pos ób,z ami es z k as zw k amer al ny m hot el u,a naf ot ogr afic z nepol owani eudas zs i ęwmał ej gr upi ezpr z ewodni k i em ini c ni ez ak ł óc iTwoj ejr adoś c iodk r y wani a ś wi at a!

s t r ona25


Tr ek k i ngwk omf or t owy c hwar unk ac h Cz ywi es z , ż emoż es zogl ądaćMt .Ev er es t , AmaDabl am l ub Lot hs e z ok na pr z y z woi t ego,naj wy ż ejpoł oż onego na ś wi ec i e( 4000m n. p. m. )hot el u?Cz ywi es z , ż emoż es zwej ś ć naKi l i mandż ar o,Kot aKi nabal unaBor neo,l ubodby ćt r ek k i ngwr ej oni eAnnapur ny ?Ini emus i s zby ćal pi ni s t ą, ani ni e mus i s zdź wi gaćc ał egodoby t k unapl ec ac h.Ni e,ni edowi ez i emyCi ęt am s amoc hodem,al ej eś l ipot r afis zwej ś ćna Sni eż k ęl ub Tr z y Kor ony ,das zr adę.Nas ipr z ewodni c y pok aż ąCidr ogę,k uc har zugot uj et r z ydwudani owepos i ł k i dz i enni e,t r agar z ewni os ąnami ot y ,ś pi wor y ,mat er ac e,podus z k i ,ba!nawett er mof or y … Ni edoł ąc z y myCi ędogr upy , ws z y s t k obędz i edos t os owanedoCi ebi ei Twoi c hpr z y j ac i ół . Aj eś l ic hc es zs z y bk owr óc i ćdoc y wi l i z ac j il ubz obac z y ćz gór ybaz ępodEv er es t em, pods t awi myCi hel i k opt er !

s t r ona26


Pr z y r oda bezgr ani c J edy nągr ani c ąnas z y c hmoż l i woś c ij es twy obr aź ni a.Gdz i e j es z c z emoż nadot r z eć ?Np.nabi egunPoł udni owy !Moż na pol ec i ećt am s amol ot em is pędz i ćk i l k a dniw baz i e na l odowc u,apot em odby ć12godz i nnyl otdos t ac j iSc ot t a Amunds enanabi eguni e.Ty l k o 40 t ur y s t ów r oc z ni et am doc i er a. Pr z ymni ej s z y m budż ec i emoż naodby ćr ej sant ar k t y c z nyi popr os t upos t awi ćs t opęna7. k ont y nenc i e. Moż na t ez popł y nąć l odoł amac z em na bi egun pół noc ny l ub s pędz i ćk i l k a dniw baz i e na t y mż e bi eguni e. To k os z t k i l k udz i es i ęc i u t y s i ęc y dol ar ów, j ednak r az s i ę ż y j e. . . Spr awdz i l i ś my ! Od t ego r ok u będz i e moż na pol ec i eć 100 k m nad powi er z c hni ęZi emiiz obac z y ćc z er ńk os mos u,k r z y wi z nę nas z egogl obuiodc z ućni eważ k oś ć .By ćmoż ez aj ak i śc z as moż nabędz i ez ej ś ćk omer c y j ni enadnoRowuMar i ańs k i ego w bat y s k afie.Zaof er uj emyCit emoż l i woś c i . . .J ednakt y l k o wt edy , gdys ami pr z et es t uj emyj enawł as nej s k ór z e!

s t r ona29


HE Premium Brochure  

beta version preview

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you