Page 1

PORTFOLI O ADAM SOBOTA. k ont a k t : a da m. s obot a @g ma i l . c om 6 96-45 0-5 7 3


ADAMSOBOTA. t e l e f o n :

e ma i l :

+4 86 9 64 5 05 7 3

a d a m. s o b o t a @g ma i l . c o m

a d r e s :

u l . B a b i aWi e ś 7 / 7 , 8 5 0 2 4B y d g o s z c z

C E L :

Wy k o r z y s t a n i ewi e d z y , u mi e j ę t n o ś c i i d o ś wi a d c z e n i a n a b y t y c hwt r a k c i es t u d i ó wo r a z p r a k t y kwp r a c yn as t a n o wi s k u AS Y S T E NTARC HI T E KT A.

DOŚ WI ADC Z E NI E

E DUKAC J A

C Z E2 0 1 2S I E2 0 1 2

L UT2 0 1 2WR Z2 0 1 3

MODE RNC ONS T RUC T I ONS Y S T E MS

P o l i t e c hni k aP o z na ńs k a

-p r a k t y k a n t

-Wy d z i a ł A r c h i t e k t u r y , s t u d i ama g i s t e r s k i e , t y t u ł mg r i n ż . a r c h .

P R OJ E K T Y :

WR Z2 0 1 2L UT2 0 1 3

-Ka mp uss t ud e nc k i NADOL NI K, P o z na ń p r o j e k t b u d o wl a n yp o w. 3 0 . 0 0 0 m2p o w. u ż . -[ a c a d ] k r e ś l e n i e : r z u t y , p r z e k r o j e , e l e wa c j e , p z p -[ a c a d ] u d z i a ł wp r o j e k t o wa n i ue l e wa c j i

-S t a d i o np i ł k a r s k i RUC HUwC ho r z o wi e k o n c e p c j ap r z e b u d o wy -[ a c a d ] k r e ś l e n i ei n we n t a r y z a c j i -[ i l l u s t r a t o r ] u d z i a ł wp r z y g o t o wa n i up l a n s z

NAGRODY

J Ę Z Y KI OBC E

MA R2 0 1 1 , K a l i s z

Ko nk ur snak o nc e p c j ęz e s p o ł u mi e s z k a ni o wo us ł ug o we g op r z y ul . S z e r o k i e j wKa l i s z u -1 . n a g r o d a

-a ng i e l s k i z a a wa n s o wa n y -f r a nc us k i p o d s t a wo wy

É c o l ena t i o na l es up é r i e ur ed ' a r c hi t e c t ur ed e Br e t a g ne -Wy mi a n as t u d e n c k awR e n n e s WR Z2 0 0 8L UT2 0 1 2

P o l i t e c hni k aP o z na ńs k a

-Wy d z i a ł A r c h i t e k t u r y , s t u d i ai n ż y n i e r s k i e

WARS Z T A T Y P A Ź2 0 1 3 , P o z n a ń

Wa r s z t a t yg r a fic z ne“ Bl o k o wi s k oL ę g o we ” -t u t o r : Z UP A GR A F I K A MA R2 0 1 3 , P o z n a ń

Wa r s z t a t yzp r o j e k t o wa ni ap a r a me t r y c z ne g oi d r uk u3D -A r e n aDe s i g n , t u t o r : J a wo r De s i g nS t u d i o

UMI E J Ę T NOŚ C I

K WI 2 0 1 2 , Ma l b o r k

A u t o d e s kA u t o C A D

Wa r s z t a t ya r c hi t e k t o ni c z neARC HI T E KT OUR

A d o b eP h o t o s h o p Go o g l eS k e t c h u p

-“ C z ł o wi e kami a s t o , mi a s t oac z ł o wi e k ” , t u t o r : M. K o ś c i u c h / Ul t r a A r c h i t e c t s

A u t o d e s kR e v i t

L I P2 0 1 1 , P o z n a ń

A u t o d e s k3 d sMa x

Wa r s z t a t yur b a ni s t y c z neP OZ NAŃWA T E RS QUARE S

A d o b eI l l u s t r a t o r

-t e a ml e a d e r z e s p o ł up o l s k o c h i ń s k i e g o

Gr a p h i s o f t A r c h i C A D

MA J2 0 1 1 , P o z n a ń

Mo d e l o wa n i ema k i e t

Wy k ł a d“ Mi a s t o Og r ó d ”wS ARPP o z na ń -p r z y g o t o wa n i ei p r o wa d z e n i ewy k ł a d u

F o t o g r a fi a

K WI 2 0 1 0 , Hr a d e cK r á l o v é

Z AI NT E RE S OWANI A -p r o j e k t o wa n i ep a r a me t r y c z n e -f o t o g r a fi a

Wa r s z t a t yur b a ni s t y c z ne -b i e g i d ł u g o d y s t a n s o we -l i t e r a t u r aS F

WR Z2 0 0 9 , P o z n a ń

Wa r s z t a t yg r a fic z ne“ T r a k t Kr ó l e ws k o C e s a r s k i ’

Wy r a ż a mz g o d ęn ap r z e t wa r z a n i emo i c hd a n y c ho s o b o wy c hd l ap o t r z e bn i e z b ę d n y c hd or e a l i z a c j i p r o c e s ur e k r u t a c j i ( z g o d n i e z Us t a wąz d n i a2 9 . 0 8 . 1 9 9 7r o k uoOc h r o n i eDa n y c hOs o b o wy c h ; t e k s t j e d n o l i t y : Dz . U. z 2 0 0 2 r . Nr 1 0 1 , p o z . 9 2 6z ez m. ) .


Wi d o ko ds t r o n yMa l t y

P l a nz a g o s p o d a r o wa n i at e r e n u OB S Z A R YI NWE S T Y C Y J NEK A MP US U T R A K T YJ E Z DNE

S c h e ma t k o mp o z y c y j n y WA R T A/ OS T R ÓWT UMS K I

S c h e ma t f u n k c j o n a l n y P A R K I NGP ODZ I E MNY S E K T ORE NE R GE T Y C Z NY / S E R WE R OWNI A P R Z E S Z K L ONEF OY E R S K R Z Y DŁ OB I UR OWE1+L A B OR A T OR I A S K R Z Y DŁ OB I UR OWE2 / K I E R OWNI C T WO S K R Z Y DŁ OB I UR OWE3+B I B L I OT E K A S K R Z Y DŁ OS Z K OL E NI OWE+S A L AP R OJ E K C Y J NA

E l e wa c j ap ó ł n o c n a( o ds t r o n yp a r k u )

DZ I E DZ I NI E CWE WNĘ T R Z NY P R Z E S Z K L ONEF OY E R o świ d o k o wa OS T R ÓWT UMS K I o świ d o k o wa K A T E DR A

K A MP US“ WA R T A ” P A R K UL . J A NAP A WŁ AI I / J E Z . MA L T A

E l e wa c j az a c h o d n i a( b u d y n e kt e c h n i c z n y )


Wi d o ko ds t r o n yd z i e d z i ń c a

Wi d o ko ds t r o n yp a r k u

K L I M. P R E C Y Z Y J NA P OS A DZ K AT E C HNI C Z NA

S T R E F AZ I MNA/ F R ONT YS Z A F S T R E F AGOR Ą C A/ T Y Ł YS Z A F

F r a g me n t s e r we r o wn i

ROŻ NORODNOŚ ĆS T R E FP R A C Y i n d y wi d u a l n e/ g r u p o we o p e np l a n/ c e l l s z a d a n i ar u t y n o we/ k r e a t y wn e s p o t k a n i af o r ma l n e/ n i e f o r ma l n e mu l t i me d i a , c a f e , b i b l i o t e k a , o g r ó d > ELASTYCZNOŚĆPLANU > STYMULACJAKREATYWNOŚCI ANADOŚ WI ADC Z E ŃI I NF ORMA C J I > WYMI

E RGONOMI C Z NYP L A NS E R WE R OWNI xi l o ś c i s z a f d y s t r . V Se f e k t y wn o ś ćwe n t y l a c j i > ma a s t o s o wa n i es y s t e mup r z e j ś ćz i mn y c h / g o r ą c y c h > z a s t o s o wa n i ep o s a d z k i p o d n i e s i o n e j > z

R z u t k o n d y g n a c j i +1 P r z e k r ó j p o p r z e c z n y( b u d . t e c h n i c z n y )

P r z e k r ó j p o d ł u ż n y( b u d . b i u r o wy )


Mo d e l z a ł o ż e n i a

R z u t k o n d y g n a c j i +0

P R Z E C HOWA L NI AS P R Z Ę T U WA R S Z T A T

R z u t k o n d y g n a c j i +1

K A WI A R NI A / WY P OŻ Y C Z A L NI A Z A P L E C Z E s t r e f a s t r e f a ARNI WY P OŻ Y C Z AL NI KAWI

WĘ Z E ŁS A NI T A R NY

T A R A SWI DOK OWY

S c h e ma t f u n k c j o n a l n y

P A R K

NA B R Z E Ż E mo ż l i wewy l e wa n i eWa r t y

B UDY NE KWK OMP ONOWA NY WS KARP Ę

P r z e k r ó j +s c h e ma t i d e o wy


Wi d o ko ds t r o n yd z i e d z i ń c a

Wi d o kwn ę t r z aa p a r t a me n t u S c h e ma t f u n k c j o n a l n y MI E S Z KANI A

K OMUNI KA C J A US Ł UGI GARAŻP ODZ I E MNY

R z u t k o n d y g n a c j i +3 S c h e ma t k o mp o z y c j i e l e wa c j i

WY C OF A NI EOS T . K OND . [ MP Z P ] RY T M BAL K ONÓW

WY C OF A NI E1 . K OND . US Ł UGI

E l e wa c j ao ds t r o n yu l i c y

P r z e k r ó j p o p r z e c z n y

E L E WA C J AK UR T Y NOWA / BL A C HAP E RF OROWANA

E l e wa c j ao ds t r o n yd z i e d z i ń c a


Wi d o ko ds t r o n up o r t u

S t a ni s t n i e j ą c y

Wi z u a l i z a c j az a ł o ż e n i a

P r z e k r ó j p o p r z e c z n y

Mo d e l


Wi z u a l i z a c j azl o t up t a k a

P l a nz a ł o ż e n i a

S c h e ma t g r a d a c j i z a b u d o wy 3K ONDY GNA C J E

GE OME T RI A DA C HU

2K ONDY GNA C J E 1K ONDY GNA C J A

WY S OKOŚ Ć Z A B UDOWY

DA C HP Ł A S K I DA C HS K OŚ NY E L E ME NT YK R Y S T A L I Z UJ Ą C E

RODZ AJ Z A B UDOWY 1

2

3

P ARKOS I E DL OWY

4

5

6

7

WĘ Z E ŁK OMUNI K A C Y J NY P UNK T WI DOK OWY

A C I NAUL NOWA A L P

A ROK E SZ . UL MAŁ EUS Ł UGI BUF ORODGRADZ AJ ĄC YF ABRY KĘ S c h e ma t f u n k c j o n a l n y

P L ACT ARGOWY

OŚ>S T AREMI AS T O


06 DOMI NA NT AOF OR MI EWS T Ę GI wa l an ae k s p o z y c j ę > poz > > >

I L US T RA C J I wy d a wn i c t wa p e ł n i f u n k c j ęP ROWADZ E NI Ao dwe j ś c i an aa n t r e s o l ę

wa r s t waP L E KS I c h r o n i i l u s t r a c j e p r z e du s z k o d z e n i e m E WOL UC J Ao de l e me n t up o s a d z k i , p r z e zg a l e r i ęd ob a l u s t r a d y

S c h e ma t i d e o wy

07

S c h e ma t i d e o wy


08

GNI E W NI E PE WNOŚĆ Z Ł OŚĆ CI E KAWOŚĆ ST RACH

09 I n s t a l a c j a+u ż y c i el o g o : [ www, p l a k a t ]

K o l o r y s t y k a : C 6 5 M0 Y 5 K 0 C 7 5 M6 8Y 6 7K 9 0

P r o p o r c j e : L 1

R3

L 1 =1 , 0 , L 2 =0 , 6 , R 1 =2 , 0 , R 2 =3 , 8 , R 3 =5 , 0

R2 L 2

R1

OCZ E KI WANI E NAPI Ę CI E L Ę K NI E POKÓJ

ASobota Portfolio  
Advertisement