Page 1

อดัมสเลิฟ สานตอความสําเร็จการปองกันเอชไอวีในกลุมชายรักชาย เปดแคมเปญ “We Deserve It” รณรงคทุกเพศมีสิทธิเลือกรัก มีรักที่ปลอดภัย และรูสถานะผลเลือดของตัวเอง ดึง “อนันดา” สวมบทแบรนดแอมบาสเดอรคนใหม ยกมือสนับสนุนทุกความรัก กรุงเทพฯ - 10 มกราคม 2556 – “ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย” ตอยอดความสําเร็จโครงการอดัมสเลิฟ เปดแคมเปญ “We Deserve It” รณรงคใหทุกเพศภาคภูมิใจกับความรักและความสัมพันธในแบบฉบับของตนเอง รวมถึงการมีรักที่ปลอดภัยและตระหนักถึงการปองกันเอชไอวีและรูสถานะผลเลือดของตนเองเปนประจําทุก 3 เดือน พรอมเปดตัวแบรนดแอมบาสเดอรคนใหมของโครงการอดัมสเลิฟปที่ 2 “อนันดา เอเวอรริ่งแฮม” ที่ขอรวมสนับสนุน ทุกความรักอยางเต็มที่ ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย ประพันธ ภานุภาค ผูอํานวยการศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย เปดเผยถึง ความสําเร็จของโครงการอดัมสเลิฟในชวงหนึ่งปที่ผานมาวา “เรารูส ึกดีใจและภูมิใจเปนอยางยิ่งที่อดัมสเลิฟ ไดมีสวน ขับเคลื่อนและเปลี่ยนโฉมหนางานปองกันเอชไอวี ดวยกลยุทธการสื่อสารออนไลนเปนครั้งแรกในอาเซียน โดยโครงการ อดัมสเลิฟ ถือเปนแหลงความรูเรื่องเอชไอวี/เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธออนไลน สําหรับชายที่มีเพศสัมพันธ กับชาย ที่มีขอมูลครอบคลุมและนาเชื่อถือที่สุด ซึ่งมีสวนในการสรางความมั่นใจและจูงใจใหชายรักชายเดินมาตรวจ เอชไอวี โดยกวา 25% ของชายรักชายที่มาตรวจเลือดที่คลีนิคนิรนามทราบขอมูลจากอดัมสเลิฟ นอกจากนี้ จากจํานวน ที่เพิ่มขึ้นของผูมาใชบริการที่เปนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่คลีนิคนิรนาม และยอดผูเขาชมเว็บไซตอดัมสเลิฟกวา 400,000 คนจากทั่วโลก ทําใหเราสรางพื้นที่ทางความรูที่ชายรักชายสามารถเขาถึงขอมูล และเขาถึงบริการที่ตรงใจ โดยไมมีการตีตราและตัดสินใดๆ ซึ่งความสําเร็จนีท้ ําใหเรามุงมั่นที่จะสานตอโครงการอดัมสเลิฟ เพื่อใหทุกคนตระหนักถึง การมีเพศสัมพันธที่ปองกัน และรูสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตัวเอง” ทั้งนี้ จากสถิติพบวา จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เขารับการตรวจเอชไอวีมจี ํานวนมากขึ้นในทุกชวงอายุ ยกเวน กลุมชวงอายุ 12-18 ป ซึ่งปจจัยหลักที่ทําใหกลุมนี้ไมคอยมารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีนั้นอาจเกิดจาก 2 ปจจัยหลัก คือ 1) ศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับต่ํา เนื่องจาก อาจยังไมมีสื่อหรือความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวี ที่เพียงพอ ทั้งยังไมสามารถพูดคุยหรือปรึกษากับคนรอบขางไดเหมือนกับเรื่องอื่นๆ และ 2) ศักยภาพในการรับรูถึงบริการการตรวจเลือดที่ไมเพียงพอ พวกเขาอาจไมทราบถึงแหลงใหบริการตรวจเชื้อเอชไอวี เนื่องมาจากสภาพสังคมยังไมเอือ้ ใหเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป สามารถเขารับการตรวจเอดสไดโดยสมัครใจ โดยไมตองขอใหผูปกครองเซ็นชื่ออนุมัติกอน ซึ่งในความเปนจริงแลว ยังมีคลินิกที่ใหบริการตรวจเชื้อเอชไอวีอยางเปน นิรนาม เชน คลีนิคนิรนามของศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย เปนตน เพื่อสานตอการรณรงคสุขภาพของกลุมชายรักชายอยางตอเนื่อง ในปนี้ทางอดัมสเลิฟไดเปดตัวแคมเปญ “We Deserve It” โดยมีแนวคิดหลัก คือ ทุกคนมีสิทธิและคูควรที่จะมีความรักในแบบของตนเอง มีสิทธิที่จะมีความสัมพันธ มีคู และมีรัก ที่ปลอดภัยอยางเทาเทียมกัน ตลอดจน ตองตระหนักถึงการปองกันเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ เพื่อรวมกันลดอัตราการติดเชื้อดังกลาวใหมากที่สุด ซึ่งปนี้ ทางอดัมสเลิฟยังไดแบรนดแอมบาสเดอรสุดเทอยาง “อนันดา เอเวอรริ่งแฮม” มารวมแท็กทีมรณรงคกับ “ต็อบ-ชัยวัฒน ทองแสง” แบรนดแอมบาสเดอรของโครงการอดัมสเลิฟ อีกดวย อนันดา เอเวอรริ่งแฮม กลาวถึงโครงการอดัมสเลิฟวา “ผมเชื่อวาสังคมไทยเปนสังคมหนึ่งที่เปดกวางมากในเรื่องของ ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงสนับสนุนและใหเสรีภาพกับความรักและความสัมพันธในทุกรูปแบบ ดังนั้น ไมวาจะเปน


ผูชายที่รักผูหญิง หรือผูชายที่รักผูชาย ทุกคนลวนคูควรที่จะมีความรักและชีวิตในแบบของตนเอง มีรักและความสัมพันธ อยางปลอดภัย และที่สําคัญคือตองรูสถานะผลเลือดของตัวเอง เพื่อตัวเองจะไดมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง หากติดเชื้อ ก็สามารถที่จะรักษาไดอยางทันทวงที และไมแพรเชื้อใหแกคนที่เรารัก” นอกจากนี้ อดัมสเลิฟ ยังมอบความพิเศษดวยการเปดตัว ‘อดัมสเลิฟ คอนดอมมิเตอร’ พรอมซองถุงยางอนามัย และบันทึกรักชวยจํา 2013 สําหรับรักที่ปองกันของชายทุกคน พรอมรวมลุนเปนชาวอดัม 300 คนแรกที่จะไดรับ บัตรสมาชิก ADAM’S LOVE CLUB CARD เสื้อยืดสุดพิเศษจากแคมเปญและสวนลดพิเศษ 20% เมื่อเขามารับ การบริการตรวจเชื้อเอชไอวีและสุขภาพทางเพศที่คลีนิคนิรนาม ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ มีใหชาวอดัมสเลิฟเทานั้น ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ผูสนใจสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.adamslove.org เกี่ยวกับโครงการ ผูดําเนินโครงการ Adam’s Love ผูสนับสนุนอยางเปนทางการ ผูสนับสนุนดานการประชาสัมพันธ ผูสนับสนุนดานสื่อ องคกรภาคี

ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย amfAR มูลนิธิเพื่อการวิจัยดานโรคเอดส / TREAT Asia (โครงการการวิจัยเพื่อการศึกษา และการอบรมการบําบัดรักษาโรคเอดสในเอเชีย) / องคการเภสัชกรรม / เครื่องสําอางค M.A.C. บริษัท อาซิแอม เบอรสัน-มารสเตลเลอร จํากัด นิตยสาร attitude (ประเทศไทย) และบริษัท ฮัลโลบางกอก L E D จํากัด SEARCH (โครงการความรวมมือดานการวิจัยระหวางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และฮาวาย) / ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

### สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ: ผูจัดการโครงการ ฉัตรติยา (เกด) 089-908-9908

บริษัท อาซิแอม เบอรสัน-มารสเตลเลอร จํากัด นวลพรรณ (นาเดีย) 081-110-3552 สุรัชฎา (เน) 081-878-3392 / พศวีร (เจณ) 082-362-3244

Press Release - Adam's Love 'We Deserve It' 2013 -THAI  

ข่าวประชาสัมพันธ์ แคมเปญ We Deserve It โดยโครงการอดัมส์เลิฟ พ.ศ. 2556 (แถลงข่าววันที่ 10 มกราคม 2556)