Page 1

PLÁTOK 5. číslo

21. 12. 2001

4. ročník

Cena: ruská zmrzlina*

Úvodník Pomaly nám končí advent. V rodinách začína vládnu" vianočná atmosféra. Na adventných venčekoch svietia sviece. Čo je to vlastne advent? Každé malé die"a by nám povedalo – príprava na príchod Pána Ježiša. Ale zamýš2ali sme sa nad tým, akú symboliku

má sviečka? Zobrazuje nám Boha, nášho Spasite2a. A čo ešte? Svieca nám dáva teplo. To vie každé malé die"a. No málokto vie, že symbolizuje aj teplo, ktoré človek potrebuje najviac. Teplo domova. Teplo, ktoré človek dáva a prijíma od svojich rodičov, súrodencov a priate2ov. Myslím, že toto nám Boh odkazuje v týchto, ale aj vo všetkých ostatných sviečkach. Bez tohto tepla sa nezaobíde ani jeden z nás. Preto by sme si ho mali váži" zo všetkých najviac. Ančoška

Novinky

Mládežky Po dlhom čase budú zase býva" mládežky! Na ne2ahkú úlohu vies" ich sa podujali napriek svojmu zaneprázdneniu p. Dolinský a p. Zahoranský. Mládežnícke omše budú býva" každý piatok o 17. hodine. Zbor bude spieva" len na niektorých, ale pozvaní sme, samozrejme, na všetky. A rovnako sú pozvaní aj naši priatelia, ktorí možno ešte do zboru nechodia. Kto by mal nápady a iniciatívu o spestrení omše, námety a otázky do kázní, oživení prosieb, modlitieb, čítaní a =alšie, nech sa určite nenechá odradi" a komunikuje ich! Nové mládežky začnú býva" od januára a dúfam, že ukážeme pátrom, ale aj sebe, že sú pre nás dôležité. MB

*

Máte niekto lepší nápad?


Stalo sa Dňa 7. až 9. 12. 2001 sa konala celoslovenská rada eRka na Lúčkach

pri Kremnici v Penzióne Oáza. Zúčastnili sme sa jej Kajdo, Zuzana Z. a ja. Casa

Stalo sa

Pol Slovenska v akcii Snem BA-TT a NR Jedného uzimeného dňa, 10. 11. 2001 v sobotu, sa udialo podujatie pod názvom »Po=, budeme sa spolu rozpráva"«. Celé podujatie, snem, sa začalo sv. omšou v plnom kostole za účasti biskupa Štefana Vrableca, ktorý mal dobrú kázeň o držaní rebríka, ke= sa kradne. Po sv. omši začal samotný snem v kultúrnom dome Komiatice v sprievode reflektorov, krásnych žien a šarmantných mužov, pozvaných hostí a moderátorov Ďu=a a Zuzky. Po impozantnom výstupe a príhovore otca biskupa a predsedu eRka Maroša Čaučíka nasledovalo predstavovanie oblastných centier. A potom sa zábava rozbehla na plné obrátky. Všetci prítomní 2udkovia sa určite

dobre bavili a ak nie, bola to len ich chyba, lebo zábavy tam bolo dostatok. Medzičasom boli aj zaujímavé workshopy, na ktorých sme sa všeličo dozvedeli, všeličo porobili… Bolo sedem stanovíš". Jedny boli zamerané na hry, ukazovačky, pesničky, iné zasa na modlitbu alebo tvorenie zvláštnych vecí, hračiek a pomôcok a boli aj také, na ktorých sme sa dozvedeli o živote 2udí v Afrike a o akcii Slon. Táto akcia je zameraná na pomoc týraným de"om. A potom sa zase len šantilo. Sem tam bolo pár sú"aží a hier, a kto chcel, mohol nadviaza" nové kontakty alebo si prečíta" nejaký časopis v tamojšej čitárni alebo sa mohol občerstvi" v bufete. Zábava sa tiahla až do skorého rána a aj ke= sa snem skončil dos" skoro, určite by trval ešte aj dva dni, keby to bolo možné. Nakoniec sme celý snem ukončili modlitbou a troškou pekných slov pre svojho suseda. Casa

Stalo sa

Volejbalisti to zvládli Náš univerzálny spevácky zbor popri svojej hlavnej činnosti spevu, ktorý lieči dušu, má aj iné aktivity, ktoré liečia telo. Napriek niektorým zarytým nešportovcom si mnohí z nás nájdu čas na rozmanité športové aktivity. V posledných rokoch sa už tradične môže pochváli" výbornými výsledkami náš volejbalový tím, ktorý sa vybudoval tvrdou prácou v Mariánskej sále. Stúpajúca kvalita hráčov i chu" zúčastňova" sa fyzicky náročných

volejbalových turnajov priniesla výsledky aj na poslednom turnaji »RMTK« (Rada mládeže trnavského kraja), ktorý sa uskutočnil v nede2u 11. 11. 2001 na Tulipáne. Turnaj sa konal aj v=aka »lobbingu« našich hráčov i nášho »sponzora« eRko (Karola), na ktorom sme obhajovali prvenstvo z minulého roka. Túto zodpovednú úlohu sme splnili a po presvedčivých a vyrovnaných výkonoch sme porazili postupne všetky družstvá. Fyzická náročnos" turnaja bola znásobená aj povinnos"ami mnohých hráčov, ktorí sa zúčastnili deň pred turnajom na eRko sneme v Komjaticiach.


Stalo sa Pre niektorých, čo sa aktívne zúčastnili turnaja prvý krát, bolo ví"azstvo i samotná hra dôležitou skúsenos"ou a odmenou za tvrdú prácu na tréningoch. Výrazný pokrok spravili Stanley a Ďuro, ktorých volejbal baví a ich vz"ah k nemu sa prejavuje v odhodlaní sa =alej zlepšova". Už tradičnou oporou v zápasoch bola, pod2a slov organizátora R. Mráza, najlepšia hráčka na ihrisku – naša kapitánka Na"a. Svojimi smečmi a obetavou hrou prekvapila mnohých súperov. Svoju úlohu výborne splnili aj naše nahrávačky Veronika, ktorá zobrala na seba úlohu aj hlavnej blokárky a Andrejka. Istotu tímu dodávali Ďuso a Pa2o. Do hry sa znovu zapojil aj Dušan po nútenej prestávke (ZVS v Košiciach). V celom turnaji naše družstvo stratilo iba jeden set a tri dievčatá a traja chalani dominovali

vo všetkých činnostiach. Aj našim tradičným rivalom - volejbalistom z Kopánky (tzv. Domka) sme vrátili prehru z turnaja v Šaštíne minulý rok. Úspechu v=ačíme nielen hráčom, ale aj hráčkam, ktorých kvalita rozhodla v hre. Na záver treba po=akova" ostatným účastníkom, fanúšikom a podporovate2om nášho volejbalu, lebo aj v=aka ním ví"azný pohár obohatil našu zbierku trofejí. Napriek úspechu je však stále čo zlepšova", aby sme sa rovnako radovali aj po poslednom tohtoročnom turnaji, ktorý sa tradične uskutoční v Šaštíne v poslednú sobotu pred Vianocami. Tu sa pokúsime pretrhnú" smolu, zví"azi", prinies" si ví"aznú trofej a tak dôstojne reprezentova" naše mesto či spevácky zbor. P. M.

Názor

O (ne)angažovanosti Stretávam sa dnes v sebe a okolo seba s problémom apatie a neangažovanosti. Zamýš2am sa nad tým, kde sú príčiny, aké sú sprievodné javy a dôsledky a možné riešenia v prípade, že uvedené charakterizujeme ako negatívny jav. Dovolím si označi" tento jav ako negatívny, pretože pod2a mňa je brzdou k plnému prežívaniu, ku ktorému sme určite povolaní. Nasledujúce myšlienky sú pomenovaním

vzniknutého správania, odhalením jeho dôvodov a načrtnutím možných ciest von z tohto problému. Za problém budem apatiu a neangažovanos" považova" po hranicu zdravej miery aktivity a angažovanosti. Problém apatie a neangažovanosti vznikal postupne, a preto nepozorovane. Jeho prejavy sú tiež nepozorovate2né alebo aspoň nevypuklé v homogénnom prostredí. Zrejmé začnú by" až v kontraste s opačnými javmi, tentokrát pozitívnymi, ktoré nazvem napríklad sloboda zaviaza" sa, odvaha milova", schopnos" ís" do hĺbky záväzkov a vz"ahov. Význam týchto hodnôt, dovolím si ich nazva" hodnotami, je niekedy skreslený vnímaním slobody


Názor odviaza" sa kozmickej internetovej otvorenosti a nepotrebnosti hĺbky a duchovna.

Cesta von z tohto problému má štyri mí2niky, pri ktorých sa pristavím. Sú nimi vízia, cie2, viera a láska. 1. Vízia. Na ceste z chaosu sa ako k2účový prvok javí vízia. Vízia, ktorá je predstavou môjho sveta v kontexte Božieho plánu, je zdrojom zmysluplnej orientácie. Pozornos" a úsilie orientované správnym smerom obyčajne prinášajú lepší výsledok ako chodenie »kúsok sem – – kúsok tam«. To by som prirovnal k Brownovmu náhodnému pohybu. A odlišné je aj prežívanie takéhoto pohybu. Kým chaotický pohyb v našom živote vnímame ako rozbúrené more, v ktorom sa nie je o čo zachyti", cie2avedomé napredovanie prináša vedomie pevného chodníka a zároveň rados" z dosahovania menších cie2ov. Uvedené predpokladá, že vieme, čo chceme, a čo nechceme. Tým sa dostávame k triedeniu a prioritizovaniu cie2ov. 2. Cie2. Jednou z charakteristík dneška je pluralita ponúk. Kurzy,

krúžky, športy, hudba, internet, spoločenstvá, reštaurácie, kiná a mládežky sú len niektoré. Paradoxné je,

že hoci množstvo ponúk bežne vnímame ako prežívanie v plnosti, práve ich počet je zábranou na ceste k plnosti. Ich množstvo spôsobuje povrchnos" a bráni naplno prežíva" hociktorú z ponúk. Výsledkom je, že sa ani do jednej aktivity naplno nevložíme (nerozhodneme sa za ňu »položi" život«), a preto nie sme v hĺbke bytia obdarovaní. Tento problém môže ma" rôzne úrovne intenzity. Jeho riešenie sa ponúka vo výbere cie2ov. Vybra" si jednu alebo dve veci, ktorým sa chceme venova" naplno, nevyhnutne znamená opusti" alebo zredukova" ostatné. Môžeme pritom prežíva" iluzórny strach zo zredukovania nášho života, ale opak je pravdou: menej je viac. Kvalita, nie kvantita, je pre nás požehnaním. Je to ako poklad v poli: predáme všetko, čo máme a kúpime pole, v ktorom je ukrytý poklad. A možno sa nám náš výber nebude zda" pre svoju nedokonalos" milovania hodný, ale h2ada" absolútnu dokonalos" znamená nerozhodnú" sa pre nič. Milova" biedu v sebe a vo všetkých Božích tvoroch bude asi dobrá zásada nielen pre sv. Františka.


Názor 3. Viera. Myslím vieru v zmysel, úspech a lepšiu budúcnos". Takáto viera predpokladá pozitívne zmýš2anie o sebe, o svete a o budúcnosti. Schopnos" niečo dokáza" je postavená na viere, že daný cie2 dosiahneme, na uspokojení sa nad vlastnými možnos"ami a na absencii pochybností o výsledku. Pozitívna predstava sveta a budúcnosti je viera, že svet nesmeruje vo všetkých aspektoch k horšiemu, a že je lepší zajtrajšok, k čomu vieme sami prispie". A je tu miesto aj na vieru vo vlastný úspech a zdravé sebavedomie. »Nemôžeš!« a »Nesmieš!« nášho detstva sa nemusia sta" naším celoživotným krédom. Dôležité je veri" v to, že môžeme zmeni" seba a svet, a že

nie je miesto na horšie »ja«, vz"ahy s 2u=mi a všetko ostatné ako vynikajúce. 4. Obeta, láska, záväzok. Ak sme vyššie spomínali, že aktivita bude znamena" aj borenie sa problémami, musíme sa pýta", aký význam má bojova" a trpie", a teda aký zmysel má aktivita. A keby zmyslom nemala by" láska, otvorenos" a služba, asi by sme "ažko h2adali inú odpove= a zrejme by nás ani nemohla nato2ko uspokoji". Niekedy nás strach zo zranení môže zomknú" k uzavretosti, ale musíme si uvedomi", že táto uzavretos" je dlhodobo horšia ako zranenia samé. Je údelom nedokonalých 2udí milova" napriek všetkému a v láske nachádza" naplnenie života. Michal Búci

To sme my…

… ke! istota aj tá "a zrazu zrádza… Aj ty máš určite vo svojom živote niekoho, alebo niečo na čo sa spoliehaš. Niečo, v čo veríš. Máš istotu, že keby sa čoko2vek stalo, to niečo "a za žiadnych okolností nezradí. Často je touto istotou človek. Človek, ktorý "a dobre pozná. Istota, že bude stá" vždy pri tebe, že sa oňho môžeš oprie" aj v tých naj"ažších chví2ach, že si na teba vždy nájde čas "a robí pokojným. Vždy "a vypočuje, povzbudí, poradí a si si istý, že "a má rád. Si si istý, že nič nemôže zniči" tvoju dôveru v neho. Napriek tomu, že tento

človek je pre teba istota sa stáva, že sa ti nečakane otočí chrbtom. … ke= "a niekto opustí a zostane stá" za dverami tvojho života… … ke= nekonečný oheň svieti práve z osamelej strany… ... ke= si sám a všade okolo je iné svetlo… … ke= je tu len náhrada niečoho a tebe chýba to skutočné… … ke= 2udské pokrytectvo kričí do neba… … ke= istota aj tá "a zrazu zrádza… Na čo sa máš spolieha" teraz? Teraz si konečne uvedom, že jedinou istotou pre teba je Božia ruka. Tá "a vždy povedie správnym smerom. Ak sa necháš touto rukou vies", pocítiš slobodu


To sme my… vo svojom srdci a budeš naozaj š"astný. Boh je jediná bytos", na ktorú sa môžeš spo2ahnú" za každých okolností. Vždy na teba pozerá s pochopením a nekonečne "a miluje. On vypočuje každú tvoju modlitbu. Vždy máš nádej. Napriek tomu, že to tak necítiš. Aj ke= si preplakal celú noc nezúfaj, časy sa zmenia. Ak vydržíš

slzy, vystrieda ich rados". Jediné, čo od teba Boh chce je láska. S láskou v srdci dokážeš prekona" každú búrku, preplávaš aj rozbúrené more. Stačí len milova". A hoci zrada človeka, ktorého si považoval za svojho priate2a bolí, čas a odpustenie všetko vyrieši. -nd-

To sme my…

Smutný anjel Bol neskorý chladný jesenný večer, ke= som sa vracala domov. Na ulici už nikto nebol a svietilo sa len v niektorých oknách. Bol to jeden z tých večerov, kedy človek čaká, že sa stane niečo zvláštne. Aj sa stalo. Stretla som anjela – smutného anjela. Sedel na schodoch a v ruke držal k2úč. Chcela som mu pomôc" a preto som sa ho spýtala, prečo je smutný. A on mi povedal: »Dám Ti k2úč od jednej zvláštnej brány.« Anjel mi vysvetlil, že je to ve2mi dôležitá brána. Otvára ju vtedy, ke= 2udia, ktorých vraj poznám a sú to moji priatelia, zaspievajú svojmu Bohu z hĺbky svojich sŕdc a životov, aby mu po=akovali za všetku jeho

lásku a dobrotu, aby mu k nohám zložili všetko, čo v sebe nosia. Ke= je brána otvorená, Boh tento spev počuje a je ve2mi š"astný. No v poslednom čase začal k2úč hrdzavie". Anjel chcel už ve2akrát otvori" bránu, ale spev, ktorý nejde zo srdca sa až po bránku nedostane. Zostane len tým, čím je – – prázdnym otváraním úst. A tak je smutný anjel aj Boh. Chcela by som aby Boh znova počul, čo spievame a mohol požehna" každú našu snahu a teši" sa z nás. A chcela by som, aby aj smutný anjel bol š"astný. Ale ja sama to nedokážem. Pomôže mi niekto? -št-

Futbalový maratón

Ideme si zakopa"! Futbal bude dominantným prvkom v noci zo soboty na nede2u z 22. na 23. decembra 2001. V dvanás"hodinovom každoročnom futbalovom maratóne Rebeka cup budú súperi" odvekí rivali Ježi a Hrubáči. Ich predchádzajúce súboje vyšli vždy v prospech Ježov. Tento rok

však nebude jednoznačný. Ohlasy z druhého tábora hovoria, že pripravuje sa naša prvá prehra, ich mužstvo je odhodlané celú noc odoláva" našim skúseným hráčom, dobrej hudbe, pekným dievčatám a hlavne únave, ktorá bude zavŕšená ráno o 8.00 hod na pripravených žinenkách. Prijmite pozvanie milí ježi, milé ježice, futbaloví nadšenci a futbalové


Futbalový maratón »nadšenkyne« na súboj tohto roka. Dokážeme odoláva" únave? Túžime po pocite, akoby sme hrali dvanás" hodín futbal? - áno!! Ve= prečo nie? Občerstvenie zaručené (vstupne 30 SK – – hráči, dievčatá vstup zadarmo), hudba tvrdá, lopta úplne nová, hlavné predstavenie noci od 22.00 do 23.00, ke= nastúpia naše milé futbalistky a ukážu nám ako má vyzera" boj o loptu. Je to tak, futbalový maratón bude, dúfame, že prídete, dúfame, že nás nesklamete, dúfame, že bude všetko

korektné v rámci fair play, a že sa zabavíme a aj si nakoniec trochu »zakopeme«. Prekvapenie by mohlo by", ale ujo prekvapenie sa niekde vyparil. Nakoniec musím poznamena", naša rados" bude väčšia, ke= prídu hra" aj taký futbalový nadšenci ako napr. tí, čo väčšinou nadšencami nie sú. Slávnostný výkop bude o 20.00 slávnou pravačkou, slávneho fanúšika športov, donedávna aktívneho športovca. Hurá! Ideme na to! P. M.

Blahoželáme Opä" je tu obdobie prinášajúce ve2a túžob, splnenie i tých najtajnejších snov a čas na utuženie priate2stiev. Prosme o to, aby dobrota, pokoj a láska betlehemského die"a"a oslovila každého z nás. Nech teda prenikne našu myse2, slová aj skutky. Snažme sa rozohria" srdcia iných, poteši" svojich blízkych vrúcnymi a úprimnými slovami i dobrými skutkami… Môžeme zača" u našich oslávencov. V mesiaci december sa narodili: Dominika Vagovičová, Eva Zelinová,

Róbert Domorák, Mikuláš a Ježiš z Nazaretu. V mesiaci december oslavujú meniny: Eva Petrášková, Eva Zelinová, Ivana Kudláčová, Lucia Gulová, Dagmar Valová a Adam Peciar. V mesiaci január oslavujú narodeniny: Lucia Gulová, Monika Šulková, Laura Taligová, Monika Vagovičová, Pavol Mančák a Anton Peciar a meniny: Andrea Lenčéšová, Nataša Šimorová, Daniela Kadlicová, Kristína Domoráková, Andrea Krčmárová. -mat-

Najbližší mesiac 24. 12. od 21. vinšujeme a koledujeme po sídliskách Spiegelsál, Prednádražie, Družba a Linčianska 26. 12. koledovanie starkým, zraz o 14.30 na Trojičnom námestí. Prosííím… Karol 27. 12. posedenie pri sviečke, stolových hrách a prinesenom občerstvení v klube Dotyk od 19. hod. Prines, čo potrebuješ. Karol

Tiráž Občasník speváckeho zboru pri kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave Ježi. Redakčná rada: Duo, Marcel, Na"a, Palo M., Qítko; distribúcia: Chopko; bývalý čestný hlavný kibic: Hydro;

3. 1. Mikrofutbalový turnaj v MS pre chalanov 10 – 15 od 10. hod. Ondro 4. 1. Turnaj vo vybíjanej v MS pre všetkých 0 – 100 od 10. hod. Karol 5. 1. Vychádzka (sánkovačka) do Smoleníc pod hrad. Odchod zo ŽS o 8.57, zraz o 8.30 pred stanicou. Vhodné je vzia" si sánky, boby, lopaty a pod. Karol Akcie z projektu eRko-Vianoce finančne podporilo Mesto Trnava.

foto na obálke: Červík. Uzávierka =alšieho čísla bude asi 17. novembra 2001. Nezabudnite na sú"až!


Poster

Plátok Vianoce 2001  
Plátok Vianoce 2001  

Občasník speváckeho zboru Ježi