Page 1

Zpravodaj vydává obec Adamov / www.adamovcb.eu / září 2018 / Zdarma

ADAMOVSKÝ j a d o v a r p z ní

podzim

Periodický tisk územního samosprávného celku

Úvodní slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, S příchodem babího léta a chladnějšími večery se vám do rukou dostává podzimní vydání našeho zpravodaje. S parným létem jsme se po „adamovsko-hůrecku“ rozloučili již 1. září a troufám si říct, že to stálo za to. I  přes obrovské rozmary počasí to bylo krásné rozloučení a všem, kteří dorazili, bych ze srdce moc rád poděkoval za úžasnou atmosféru. Nekončí nám jen léto, ale také volební období, nelze se tedy vyhnout jistému bilancování. Čtyři roky jsme se snažili o  to, aby se nám u  nás v  Adamově žilo lépe, mnoho věcí se za tu dobu podařilo, některé se prosadit nepovedlo a jiné zase pro svou realizaci potřebují ještě čas. Pevně ale věřím, že se vám tu žije dobře a s cestou, jakou jsme směřovali, jste byli spokojeni. I když jsme se za poslední dobu značně rozrostli a  Adamov má mnoho nových obyvatel, stále zastávám stejný názor, že jsme lidé na vsi a vždy se domluvíme a dokážeme dosáhnout takových kompromisů, aby nám tu společně bylo dobře. Také bych velmi rád poděkoval zastupitelům a zaměstnancům obce za jejich práci. Dovolte mi pár informací o připravovaných akcích. V Adamovské ulici proběhne výstavba nového chodníku, rozšíření stávajícího chodníku, výměna a  doplnění sloupů

veřejného osvětlení včetně kabeláže. Na tuto akci máme platné územní rozhodnutí a  podanou žádost o  stavební povolení. Následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Do konce roku 2018 bude zrealizována akce „Novostavba parkovacích ploch, úpravy stávajících parkovacích ploch u obchodu, stavební úpravy chodníků, včetně umístění schodiště, rampy a opěrných zdí a autobusová zastávka“. Na tento projekt jsme získali dotaci z Jihočeského kraje ve výši 250.000,- Kč. Ve spolupráci s  obcí Hůry jsme požádali o  poskytnutí bezúročné půjčky z  prostředků Fondu podpory investičních akcí Jihočeského vodárenského svazu na stavbu kanalizačního sběrače pod názvem „Adamov, Hůry – kanalizace“. Jedná se o stavbu v ulici V Polích o  délce 475 m. Podali jsme několik žádostí o  dotaci, ale nebyli jsme úspěšní. Zhotovitelem stavby na základě výběrového řízení je firma Stavitelství Matourek s.r.o., dopravní a  inženýrské stavby, která podala nejnižší nabídkovou cenu. Stavba začne v lednu 2019. Stále se nám nedaří získat finanční prostředky na stavbu pod názvem „Adamov, ulice Na Werku – stavební úpravy vodovodu a  dostavba kanalizace“. V tomto případě jsme také neuspěli s žádostí o dotaci a proto jsme se shodli, že požádáme Jihočeský vodárenský svaz o bezúročnou půjčku. pokračování na další straně 

UVNITŘ ZPRAVODAJE NAJDETE Loučení s létem 2018

5 3 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY


ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ

podzim 2018

Nový školní rok

pokračování z první strany

Na akci je vydané stavební povolení. Ulice Na Werku je jediná ulice v obci, kde není kanalizace, zároveň dojde k výměně vodovodu, který je za hranicí životnosti. Po dokončení stavby dojde k  úpravě komunikace, která je v havarijním stavu. Další stavbou, na které je vydané rozhodnutí o umístění stavby, je „Nástavba střechy a související stavební úpravy na budově MŠ a  OÚ Adamov“. U  tohoto projektu čekáme na vyhlášení vhodného dotačního titulu. Pro největší investiční akci v  obci Adamov „Novostavba budovy občanské vybavenosti, garáže a  obecního bytu, včetně dopravního řešení a  inženýrských sítí“ je připravena Veřejnoprávní smlouva nahrazující rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí účinnosti bude podána žádost o stavební povolení. Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo

vnitra, generální ředitelství HZS ČR na stavbu hasičské zbrojnice. Do této chvíle ještě nebyly výsledky zveřejněny. Dále intenzivně hledáme vhodný dotační titul na stavby občanské vybavenosti. Již delší dobu máme problémy s přítokem dešťové vody do požární nádrže. Je připravena projektová dokumentace „Adamov – nátok dešťových vod do požární nádrže“ a nyní čekáme na územní rozhodnutí a poté požádáme vodoprávní úřad o stavební povolení. Další připravovanou akcí je „Alej Florida – chodník pro pěší“, u  které je projektová dokumentace hotova a bude podána žádost o rozhodnutí o umístění stavby stavebnímu úřadu v Rudolfově. Přeji vám všem krásné dny a  dětem úspěšný start do nového školního roku.

Narozené děti Jonáš Holý Michal Zayml Nela Petrejčíková Mikoláš Šilhavý Laura Voldánová Štěpánka Ernekerová

Petr Schicker

Peníze na požární sport

Naši jubilanti: Ve třetím kvartálu roku 2018, oslavili tito občané významné životní jubileum. Obec Adamov jim ještě touto cestou srdečně blahopřeje.

Peněz na požární sport pro děti není nikdy dost a z toho důvodu požádali naši dobrovolní hasiči o finanční příspěvek Nadaci Agrofert a její hasičský fond. Byli úspěšní a byla jim poskytnuta dotace ve výši 20 000 Kč na nákup časomíry. Zařízení časomíry se skládá s velké světelné tabule a startovací pistole včetně příslušné elektroniky, která se používá na měření času při soutěžích v požárním útoku. Bez časomíry nemůže žádný sbor soutěže pořádat a to by byla pro Adamov škoda, protože naši hasiči soutěže pořádat chtějí. Nyní už mohou a my děkujeme Nadaci Agrofert za důležitou výpomoc. Časomíra je sice dražší než byl příspěvek, ale zbylých 6 000 Kč si hasiči přidali ze svého rozpočtu, který se snaží navyšovat prací a výdělkem z poskytování občerstvení na jejich a obecních akcích. Martin Proško

Nedvěd Zdeněk Nedvědová Božena Formánková Helena Klimešová Helena Kadoun Václav Křiklava Eduard Kubíček Stanislav Dvořák Karel Šlachtová Slávinka Janák Jaroslav

ZÁJEZD do Bad Füssingu Kulturní výbor obce Adamov pořádá pro občany Adamova zájezd do termálních lázní na koupání v sobotu 10. 11. 2018. Účastníci si hradí vstupné cca 11 €, dopravu autobusem hradí obec Adamov. Odjezd v 7:00 hod od sochy sv. Jana, zájemci se mohou přihlásit na OÚ do 7.11.2018. Mgr. Bohuslav Bohdal 2

Na začátku září přivítala Mateřská škola Adamov znovu své známé, již dříve docházející děti, ale hlavně dětičky nové. Pro ty je školka většinou prvním setkáním s neznámým a mnohem širším světem. Já i mé kolegyně si velmi přejeme, aby se u nás dětem líbilo a tento svět pro ně byl plný radosti, pohody, kamarádství a nových vjemů a poznatků. Kamila Lukschová

VOLBY

KULTURNÍ AKCE

IV. KVARTÁL 2018 29. 9.

Podzimní Adamovský trh

3. 11.

Oznámení o době a místě konání pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky. Oznamujeme občanům, že v říjnu 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České republiky. Volby se uskuteční ve dnech:

Pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

www.adamovcb.eu

Sobota 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Případné druhé kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v termínu: Pátek 12. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin Sobota 13. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Adamov. Voličem je osoba starší 18ti let, která prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem ČR nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V době konání voleb může volič hlasovací lístky obdržet ve volební místnosti. Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad Adamov, aby mohl ve dnech voleb hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. V případě Vašeho zájmu o hlasování do přenosné volební schránky kontaktujte prosím OÚ Adamov na tel: 387 228 075 nebo 602 209 398, na mail: info@adamovcb.eu.

Babouci v Hůrách

10. 11. Termální lázně Bad Füssing

2. 12. Andělská cesta za světlem

5. 12. Mikuláš

15. 12. Setkání seniorů v Hůrách

20. 12. CukrovíBraní a vánoční besídka pro děti

Jana Roučková pokračování na straně 20 

3


podzim 2018

Podzimní AdAmovský trh

www.adamovcb.eu

Loučení s létem 2018 V sobotu 1. 9. jsme se oficiálně rozloučili s létem 2018. Počasí nám sice moc nepřálo, ale zkazit náladu jsme si tím nenechali. Díky všem, kteří se nenechali počasím odradit za účast.

Spolek pro Adamov, z.s. srdečně zve na Adamovský trh, který se ponese v podzimní náladě...

Přijďte s rodinou, přáteli na netradiční snídani s vůní výborné kávy nebo oběd. Po celou dobu v doprovodu příjemné hudby. Těšit se můžete na domácí výrobky všeho druhu od potravin po potřeby pro domácnost. Pro naše nejmenší zde bude připravena dílnička, kde se fantazii meze nekladou.

V Adamově na „Plácku pod Koniperkem“ Sobota 29. 9. 2018 od 9:00 do 15:00

V

še se povedlo a my děkujeme také všem, kteří přiložili ruku k  dílu a  pomohli s  realizací. Bez obou týmů jak z  obce Adamov, tak z  obce Hůry, které akci pořádají společně, by to nešlo. Dále děkujeme kapelám Slovani, The Backwards a  Rokeři za profi výkon. V  neposlední řadě patří náš dík také sponzorům a partnerům, kteří nás podpořili buď finančně a nebo poskytnutou službou. Bez nich bychom těžko takovou akci zrealizovali. Jedná se jmenovitě o  tyto firmy: advokátní kancelář Neubauer a partneři, Alfa Invest, Citro restaurant, Contours, Corax, Čevak, Detail Projekt, ECO design, FCC, G-Project, Hesperia, HV autodoprava, Karel Kadlec voda-topení, kuchyně Sýkora, Lago Store, LIKA, Montela, OK Signistav, PasProRea, PCO hlídací služba, Stavitelství Matourek, Stibus, Uhloterm, Uniskap, Marius Pedersen, obec Libníč, obec Úsilné, rádio Beat a  Kiss. Na Facebookovém profilu obce najdete i videoukázky z živého vysílání, které vám napoví jaká atmosféra tam byla. Martin Proško

5


ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ

podzim 2018

Vzpomínka na události „ Mnichov 1938“ V letošním „osmičkovém“ roce vzpomínáme 100. výročí vzniku samostatného čs. státu, 50. výroční „ srpen 1968“ a trochu opomíjené události roku 1938, které vyvrcholily Mnichovem. Právě o této dusné atmosféře roku 1938, kdy reálně hrozila válka bych se chtěla zmínit.

Objekt je od jara 2003 čištěn a zpřístupňován. Došlo k  opravě vrtané studny a  vyčištění obou diamantových příkopů. Nadšence čeká po řadu příštích let spousta práce.

Vojáci před novými kasárnami v Králíkách, budovanými současně s opevněním. Antonín Kadoun 4. zprava.

rozhodli otcův srub najít. Bylo to celkem snadné, doba se změnila, dnes těmito pevnostními objekty a historií lidé v  Orlických horách žijí. První oslovený člověk u  Dobrošovské pevnosti dle fotky objekt poznal a  řekl, že je označen jako K-S  38 a  máme se zeptat o  60 km dále u  Č. Petrovic. V  tamním obchodě potravin měli u  vchodu na stolečku výběr hned několika knížek o  vojenském opevnění na Králicku. Před prodejnou nám člověk v monterkách ukázal cestu. Kolem zmíněného K-S  38 vede v  současné době červená tur. značka a  cyklostezka. Autem po vojenské silnici se k  němu nesmí, neboť v  sousedství stojí

Syn Václav Kadoun stanul před otcovým bunkrem.

N

áš otec Antonín Kadoun z Adamova čp. 69 byl právě vojákem základní služby a  při různých příležitostech nám vyprávěl své zážitky z  roku 1938. Vojna se mu prodloužila o 1 rok, protože v této době ohrožení naší vlasti nepustili jeho ročník do civilu, naopak, převeleli je do severovýchodních Čech, do města Králíky. Protože se dal očekávat útok ze severu, tehdy německého území, budovalo se tam těžké opevnění už v  roce 1936. Tamní Pohraniční stráž bylo nutno posílit vojáky prezenční služby. Na budovaném opevnění urychleně ve dne v noci pokračovaly stavební práce. Z  plánovaných 15 tvrzí na hranicích mezi Ostravou

Antonín Kadoun uprostřed horní řady.

a Trutnovem byly stavebně dokončeny pouze Adam, Bouda, Hanička a  Hůrka i  když neměly dodanou hlavní výzbroj a nebyly schopny plnit úkol pro který se s nimi počítalo. Pěchotní srub K-S  38, nacházející se mezi obcemi České Petrovice a Mladkov, byl již dostavěn a  po mimořádných vojenských opatřeních od května 1938 osazen zbraněmi, zásobami střeliva, potravin atd. Každý takovýto objekt byl stále vojenskou stráží hlídán, přístup do okolních lesů byl přísně zakázán. Náš otec byl jedním z posádky tohoto srubu, která celá měla 37 mužů. Vyprávěl, jak při nočních hlídkách se obávali útoku henleinovců, kteří hlídky napadali zákeřně ze zálohy. Na fotografiích pořízených v  této době z  tohoto místa, které si otec přinesl, vidíme však odhodlané a usměvavé vojáky. Byl to asi pro ně šok, když po dramatickém vývoji politických událostí v  září 1938 a  po odstoupení Sudet, museli 1. října 1938 vše vyklidit

a ustoupit do vnitrozemí. Civilní české obyvatelstvo mělo na opuštění Sudet jen pár hodin nebo dní, vojáci na to měli několik týdnů. Ve vojenských objektech byly velké zásoby munice a  jídla, v případě potřeby na několik týdnů. Při opuštění objektu si vojáci nabrali něco z těchto zásob do batohu, hlavně cigarety a konzervy. Náš otec byl odjakživa na sladké, tak si nabral plný batoh čokolád. Při ústupu šli vojáci seřazení v  útvaru a  otec vzpomínal, jak nad hlavou jim stále kroužila německá letadla. V  roce 1977 si otec udělal výlet do těchto míst, chtěl je znovu vidět. Navštívil Králíky, nic však nepoznával, ani jeho pěchotní srub nenašel. Není se čemu divit. V socializmu tyto objekty chátraly, byly zarostlé náletovými dřevinami a v krajině nebyly vůbec vidět, některé využívalo i vojsko. Já s  manželem jsme byli o  30 let později úspěšnější. Při dovolené v Orlických horách v roce 2008 jsme se

6

jsme viděli, že místo čistí od náletových dřevin a měli tam navezený stavební materiál. Dle internetových fotografií z roku 2014 je vidět, jaký obrovský kus práce udělali a okolí se změnilo k nepoznání. Tato opevňovací betonová díla jsou rozesetá všude v naší krajině a budou tu stát ještě dlouho. Je bezva, že se najdou nadšenci, kteří veškerý volný čas věnují na záchranu těchto svědků minulosti. Třeba při příští návštěvě Orlických hor se budeme moci podívat do našeho bunkru i  dovnitř. Napsala jsem dle otcových vzpomínek, internetu a časopisu Živá historie. Růžena Kadounová

FichtlCup FCS se druhým letošním závodem na Floridě přesouvá do své druhé poloviny. Tak, jako mnoho světových okruhů muselo v minulosti projít z hlediska bezpečnosti nejrůznějšími úpravami, totéž prodělala i dráha na Floridě.

M Z roku 2014. Tři pancéřové pěchotní zvony pro těžký kulomet jsou opraveny. Zbývá oprava zničeného krakorce nad vchodem.

pevnost Adam, dosud využívaná pro vojenské účely. Ten zážitek, když jsme stanuli před objektem, který jsme znali jen z vyprávění a  fotografie, s  nápisem „ Hraničáři nikdy nezklamou“, je nezapomenutelný. Tehdejší osádka srubu jej v  roce 1938 opatřila nad vchodem ještě letopočty 1918 a 1938 a mezi nimi kresba českého lva. Pod tím, kromě nápisu „Hraničáři nikdy nezklamou“, ještě 2  hlavy chodského psa a  mezi nimi přilba na zkřížených mečích. Během okupace byl však srub ostřelován a těžce poškozen. V současné době se našli nadšenci pro záchranu tohoto srubu, dle internetu jsou z Brna. Při naší návštěvě

www.adamovcb.eu

alé stroje s motory do 50 cm2 CS výroby dosahují díky amatérským úpravám neustále vyšší výkon a tudíž i vyšší rychlost. Úvoz za lesem, hráz rybníka Hůrák obrostlá stromy a  ostrá zatáčka před restaurací Florida již nesplňovaly bezpečnostní požadavky. Organizátoři proto část okruhu přesunuli na přilehlou louku.

Od roku 2010 se na staré trati odjelo sedmnáct závodů a osmnáctý se konal 8. 9.2018 a  začal psát novodobou historii. Je přibližně stejně dlouhý, ale jak pro jezdce, tak i pro diváky je mnohem atraktivnější. Je možné sledovat krásné souboje po celé délce okruhu, protože je vidět úplně celý, což starý okruh nebyl. Pořadatelé děkují všem, kteří podporují

pořádání tohoto závodu a umožní pro ten účel vstup na své pozemky. Pro nynější sezónu budou následovat ještě závody v  Čánkově (Lišov) 6. 10. 2018 a  ve Vlkovicích 27. 10. 2018 kde motory utichnou a  sedmý ročník FCS bude ukončen. Srdečně vás zveme, abyste se přišli podívat a třeba i zajezdit. Pořadatelé FCS

Výsledky FCS Florida: Stodolák (19 jezdců): 1. Jan Herda 2. Martin Kubíska 3. Ladislav Kolečka Extrastodolák (8 jezdců): 1. Jiří Brousil 2. Jaroslav Marek 3. Rostislav Trousil Klasik (14 jezdců): 1. Tomáš Novotný 2. Josef Srba ml. 3. Filip Kaska Speciál (11 jezdců): 1. Pavel Hofman 2. Martin Dvořák 3. Milan Kos Supersport (9 jezdců): 1. Lukáš Mlýnek 2. Ondřej Sekáč 3. Otakar Loquenz

7 ?????????


ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ

Svatba Dne 8. 9. 2018 se konala pro nás velkolepá událost. Náš dobrovolný hasič Michal Vejda se rozhodl, že uzavře svazek manželský a to na krásné louce v Šindlových Dvorech v 15 hodin.

Po krásném obřadu, kdy si ona a on řekli krásné ano, se Michal musel podrobit několika legráckám hned od tří hasičských sborů. A  to dobrovolným hasičům z Adamova kde momentálně spolupracuje, pak také dobrovolným hasičům z  Černovic kde Michal vyrůstal a sbíral první zkušenosti coby dobrovolný hasič a  nakonec profíkům z  Českých Budějovic kde Michal pracuje. Obřad byl romantický a  krásný. Novomanželům Vejdovým přejeme dlouhé, šťastné manželství a  hlavně hodně malých hasičů. Přejí všichni dobrovolní hasiči z Adamova.

podzim 2018

www.adamovcb.eu

Ohlédnutí

L

etošní volejbalovou sezónu charakterizoval v kategorii přípravky a  mladších žákyň velký zájmem nově příchozích dětí. Ve volejbale je to tak, že ve čtrnácti či patnácti letech je téměř nemožné naučit výkonnostní volejbal, pokud tomu nepředchází gymnastická či atletická příprava. Existují věkově uzlové body volejbalu a těmi musí projít ta, co chce hrát na vyšší úrovni. Pokud tomu tak není, je složité to dohnat. Pokud hráčka pozdě začne, osvojí si pouze rekreační volejbal. Našim cílem v klubu je hrát výkonnostní sport. Na vedení rekreačního sportování nám chybí trenéři. Podle nejnovějších poznatků, jako i  u  jiných sportů, je potřebné začít pracovat s  míčem ve velmi útlém věku. Nejen z  pohledu volejbalu, neocenitelnou úlohu pro nastartování kvalitního sportování v  pozdějším věku, sehrává na Rudolfově cvičitelka ČASPV paní Ladislava Skalová. Její cvičení s dětmi od tří let je velmi záslužné a  nezastupitelné. Rozvíjí motoriku, kdy je to již vzhledem k tělesnému vývoji dětí možné. A to proto, že je to dáno značnou dětskou pohyblivostí umožněnou vyspíváním nervového systému, kostry, svalstva a  jeho

Dětského tábora v areálu SK Hlincovka se v červenci se účastnillo také pět předškoláků.

prokrvováním. Od čtyř let dochází k individualizaci ruky a dítě, mimo jiné, pokud je k  tomu vedeno, vyhazuje míč se zdviženou paží. Na pohybové řetězce, rozvíjené paní Skalovou navazujeme v přípravce oddílu volejbalu i my. Pro děti od 7 roku věku do 12 let, jako předstupeň volejbalového vývoje, jsou určeny v  pěti kategoriích zápasy Barevného volejbalu. Hráčky začínají hrát přes síť a  postupně zapojují naučené dovednosti. První kategorie označená jako žlutá barva, je charakterizována soupeřením v  přehazované. Oranžová barva – hra, zjednodušeně řečeno, jako „chytni a  pinkni“. Červená řeší jenom horní odbití prsty s  dopomocí dvojitého odbití. V  barvě zelené jsou do hry zapojeny už tři hráčky, oproti dvojicím

v předcházejících barvách. V  poslední barvě, barvě modré, hrají děti ve trojicích bez zásadního omezení a s cílem přípravy na vstup do šestkového volejbalu. Cesta k šestkám je dlouhá, dlážděná trpělivostí a  pravidelnou přípravou. Po pěti letech Barevného volejbalu jsme teprve na začátku naučit se sport - volejbal. Barevný volejbal je přípravou, a ne vyvrcholením dlouhodobého procesu výchovy. Často je tato příprava některými rodiči při zápasech na turnajích mylně chápána. Hlavním stimulem je radost dětí ze hry. V  dětské přirozenosti k  pohybu není potřebné přemotivovávat k  vrcholovým výsledkům, umetat cestičku k  vítězství za každou cenu. I na občasné porážky je dobré si zvyknout. Jan Havelka

Přivezli do republiky zlato i bronz

M

ezinárodních sportovních her v Klágenfurtu (21. – 24. 6) se účastnily oddílové celky, ale i  státní reprezentace. Celkem 10 tisíc účastníků z  39 států. Na slavnostním zahájení se představili sportovci ze zemí Evropy např. Anglie, Finska, Ruska nebo Řecka, ale i ze vzdálenějších koutů světa jako USA, Čína, Mongolsko, Indie,

8

Čile, či Keňa. V Klágenfurtu se tak sešel vzorek sportujícího mládí ve 13 sportovních odvětvích. V delegaci Českého volejbalového svazu se za klub SK Hlincovka účastnila dvě družstva, to v kategoriích třináctiletých a patnáctiletých hráček. Rozhodnutí vyslat zmíněná věková družstva se v konečném hodnocení ukázalo jako správné.

zlaté družstvo U 15, bronzové U 13 a výprava rodičů

Neboť v kategorii U 13 jsme se probojovali na třetí místo a v kategorii U 15 jsme dokonce obsadili příčku nejvyšší. Děvčata U  13 se utkaly s  oddílovými družstvy z  Německa (3 týmy), Itálie, Rumunska. Jejich postup v KO systému zastavilo až Slovinsko. V  zápase o  třetí místo pak naše holky zdolaly Chorvatky. V  kategorii U  15 hráčky z  Hlincovky vítězně odehrály zápasy s  družstvy ze Slovinska (2 týmy), Maďarska (2 týmy), Německa, Rakouska a  Holandska. V bouřlivé divácké kulise, za povzbuzování příznivců obou soupeřících družstev, se naše děvčata vypjala k pozoruhodným výkonům a jednoznačně si absolutorium zaslouží. Kdo neviděl, neuvěří, co naše hráčky dokážou produkovat za nádherný sport, když na základě kolektivního výkonu, výkonu vybičovaného emocemi, výkonu hnaného atmosférou sportovní haly, kdy přes stovky diváků povzbuzuje „Češi, Češi“, bojují o zlato. Jan Havelka 9


ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ

podzim 2018

www.adamovcb.eu

Hasiči Přestože letošní letní teploty neklesaly pod tropickou hranici, naši hasiči nezahálí a účastní se hned několika soutěží. Ještě před prázdninami jsme se účastnili těchto soutěží: 9. 6. v Dubičném, kde mladší družstvo skončilo na 3. místě a starší na 5.místě. 23. 6. se konala soutěž o  pohár starosty obce Hůry, kde mladší skončili na 2.místě a starší obhájili zlaté první místo. 24. 6. jsme jeli do obce Hamr, obhájit Hamerského Soptíka. Zde mladší družstvo skončilo na 4.místě a starší s pohárem na 3.místě. 18. 8. byly hned dvě soutěže v  jednom dni. Dopoledne v  Libníči a  odpoledne v  Miletíně. Naši hasiči byli velmi úspěšní v každé z nich. V dopolední soutěži v Libníči o pohár starosty obce skočily starší děti na 2.místě a mladší na zlatém 1.místě. V  odpolední soutěži v  Miletíně - Memoriál Jana Hurta mladší děti 2.místo a  starší děti 1. místo a  tímto zároveň vyhrály putovní pohár, který se příští rok budou snažit obhájit. 25. 8. proběhla naše první noční soutěž v požárním útoku. Zde soutěžily pouze starší děti. Soutěž byla dvoukolová, kde se počítal lepší čas. I přesto, že kluci bojovali ze všech sil, skončili z 11 družstev na krásném 6. místě a domů jsme se plní zážitků vrátili pozdě po půlnoci. To nás dospělé však neodradilo jít si hned druhý den zasoutěžit na noční soutěž, která se konala 26.8. v Dubičném. I když se tato soutěž konala chvílemi za hustého deště, tak se muži i ženy umístili na 3. místě. Získali zde dva netradiční keramické poháry, které spolu s ostatními poháry zdobí naši hasičskou zbrojnici. Také bych chtěla vzpomenout na nezvaného hosta, který naši hasičskou zbrojnici navštívil v době naší nepřítomnosti a zanechal po sobě velký nepořádek v podobě roztříštěného skla v okně a povalené skříně. Tuto nemilou událost v současnosti šetří Policie ČR. Naštěstí si naše poháry pouze prohlédl a žádný nám neodnesl. Nyní nás ještě čekají 3 soutěže. Jedna veteránská pro dospělé, která se bude konat 15.9. v  Hůrách, další následuje 16.9. v Libníči - první ročník putovní soutěže mladých hasičů sousedních SDH. Budeme rádi, když nám přijdete fandit. Potom následuje 13.10. podzimní kolo soutěže Hry Plamen, na kterou už nyní usilovně trénujeme. Letos se koná v obci Miletín. V  závěru článku bych chtěla poděkovat všem dětem za krásné výsledky, kterých si velmi cením a  zároveň přeji hodně štěstí v  nadcházejících soutěžích. Také dospělým členům, kteří si i  přes své zaměstnání a  v  období dovolených našli čas, věnovat se našemu sboru. Rádi bychom mezi námi přivítali nové členy jak děti, tak dospělé, abychom se mohli zúčastňovat ještě více soutěží. Pokud byste někdo měl zájem, tak volejte vedoucí dětských družstev paní Evu Janurovou tel: 602 270 724 a nebo velitele SDH pana Dvořáka tel: 607 290 841. Lída Kulhanová

10

11


Připravujeme odhalení pamětní desky Na letošní rok připadá několik významných výročí. Kromě 100. výročí vzniku Československé republiky také 100 let od ukončení 1. sv. války 1914 – 1918. Tohoto, do té doby nevídaného krvavého konfliktu, se museli účastnit v uniformách rakousko-uherské armády všichni bojeschopní muži a chlapci.

Z

Adamova narukovaly k 91. pěšímu pluku do Českých Budějovic desítky vojáků. Někteří se však už nikdy nevrátili ke svým rodinám. A na tyto právě vzpomeneme, jsou to naší dědové, pradědové, strýci a prastrýci, jejichž potomci nebo příbuzní tu v  Adamově žijí dodnes. Nápad vzpomenout obětí vojáků 1. sv. války z Adamova se setkal se zájmem občanů i  zastupitelů. Lidé mi vyprávěli, co o svých předcích slyšeli vyprávět, nějaké údaje jsou na internetu a najednou už to není jen jméno neznámého vojáka s datem narození a úmrtí, jak to většinou bývá, ale jsou tu silné příběhy mužů, jejichž hroby jsou rozesety po celé Evropě. V  Adamově však žádný pomník ani pamětní desku nemají, kam by člověk mohl položit květinu nebo zapálit svíčku. Proto jsme se rozhodli

to napravit a památku obětí 1. sv. války bude připomínat pamětní deska, kterou zajistí obec Adamov a  umístněna bude na důstojném místě u lípy „Na plácku“, při cestě na Hůry, nad tímto místem je louka, kde se konají veškeré adamovské slavnosti.

Datum: neděle 28.10.2018 v 15 hodin, v Adamově „Na plácku pod Koniperkem“ Program: Projev a příběhy padlých adamovských vojáků. Odhalení pamětní desky, kladení květin a hymna. Malé pohoštění a diskuse přítomných na závěr. Srdečně vás všechny zvu na podporu této pamětní akce.

Umístění pamětní desky

Růžena Kadounová, Adamov

inzerce

OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL A PNEU V ADAMOVĚ Poskytujeme – mechanické a karosářské práce, stříkání podvozku a dutin automobilu, servis pneu, příprava na STK, oprava elektoinstalace, odtah automobilů, zákaznický servis 24 hodin. Ke každému zákazníkovi chováme individuální přístup podle jeho potřeby.

Tel: 602 101 635

Kontakty

Petr Schicker - starosta / tel.: 724 192 156, 774 240 463 /starosta@adamovcb.eu Martin Proško - místostarosta / tel.: 608 966 569 / mprosko@seznam.cz

Obecní úřad ADAMOV ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí 11.00 – 20.00 (starosta 18.00 – 20.00) Úterý 9.00 – 13.00 Středa 9.00 – 17.00 Čtvrtek 9.00 – 13.00 12 Jednání s místostarostou je možné kdykoliv po telefonické dohodě.

Vydává: Obec Adamov V Chalupách 47 373 71 Adamov Tel.: 387 228 075 email: info@adamovcb.eu www.adamovcb.eu Zpravodaj je registrovám Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 20360 Sazba: Pavel Jaloševský (www.indesigner.cz, 773 180 960)

Zpravodaj Adamov u Českých Budějovic 3/2018  
Zpravodaj Adamov u Českých Budějovic 3/2018  
Advertisement