Page 1

www.stksamorin.sk

ŠAMORÍN DO TOHO/MLÁDENÍCKE OKIENKO

Pôjdeme do najvyššej slovenskej súae? V januári roku 2011 došlo v našom klube k významnej udalosti, bola toti zaloená Podunajská futbalová akadémia. Zmluvu podpísali predstavitelia klubu, ïalej zástupcovia miestneho slovenského a maïarského gymnázia a súkromnej akadémie. V tomto období zároveò prudko vzrástol aj poèet mladých futbalistov. Kým v roku 2009 bolo zaregistrovaných 71 mladých, po dvoch rokoch sa u tento poèet zvýšil na 141. Klub mal vtedy tímy v deviatich vekových kategóriách. Na slovenskej základnej škole Mateja Bela vznikla športová trieda a od školského roku 2014/15 bude aj na maïarskej základnej školy Mateja Corvína. V súèasnosti vo farbách ŠTK pôsobí v desiatich mládeníckych tímoch skoro dvesto futbalistov. Za ostatných pä rokov výkonnos mládeníckych tímov išla rapídne hore. Dôkazom toho sú aj majstrovské tituly.

Napríklad tím U15 pod vedením Petra Bláhu postúpil do II., U19-ka do III. ligy. Z tohto tímu dnes viacerí hráèi sú u èlenom áèka. A na koniec èerešnièka na torte: futbalový klub FC ŠTK 1914 Šamorín dostal licenciu mládee Grassroots. Niektoré prvoligové kluby nie, take vznikla šanca, aby od novej sezóny 2014/2015 tímy U12, U13, U14 a U15 hrali najvyššiu slovenskú súa! Vïaka súèasnej U15-ky, ktorá vo svojej skupine skonèí na druhej prieèke.

NEWS OFICIÁLNY SPRAVODAJ ŠAMORÍNSKEHO FUTBALOVÉHO KLUBU

Sme blízko k ve¾kej udalosti: postupu do najvyššej súae. Bol by to krásny darèek k storoènici nášho klubu.

Hajrá Somorja!

Váení priatelia šamorínskeho futbalu! Dovo¾te mi Vás privíta na oslave storoènice nášho klubu FC ŠTK 1914 Šamorín. Pre kadého hráèa, funkcionára, fanúšika je to významný deò. Je to deò, ktorý nám pripomína kadodennú prácu, ktorú naši predkovia spravili v prospech športu, v prospech futbalu v Šamoríne. Ve¾ká vïaka patrí všetkým funkcionárom, hráèom, trénerom, fanúšikom a sponzorom, aj tým, ktorí u nie sú medzi nami. Som si istý, e nás sledujú z futbalového neba a fandia aby sa ŠTK darilo.

FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN

Za obdobie èo pôsobím v našom klube, sme podobne ako za uplynulých sto rokov, zaili úspechy aj pády. Prioritou do budúcnosti musí by výchova mládee. Ak bude práca s mládeou napredova  , vyhneme sa ve¾kým pádom. Budeme postupne napredova a v našom seniorskom mustve budú hra naši odchovanci. Myslím si, e sme na dobrej ceste. Buïme pracovití, trpezliví, pracujme s pokorou a výsledky sa dostavia. Verím, e to spolu dokáeme.

Program: 8.00 - 10:00 10:00 10:00 10:00-16:00 16:30

18:00 20:30 22:00

A mûsor: 8.00-10.00 10.00 10.00 10.00-16.00 16.30

Od dnes si môu zaobstara priaznivci modro - bielych dvojjazyènú publikáciu ,,Šamorín do toho! - Hajrá Somorja“. Èo v nej nájdete? • okolnosti vzniku ŠTK • kedy otvorili dnešné staré ihrisko? • medzivojnové obdobie • nie MS vo futbale, ale zápas ŠTK • ktorý hráè priniesol do klubu najväèšie peniaze • fotogaléria • ivotné príbehy

NEWS

INFORMAÈNÝ SPRAVODAJ ŠTK ŠAMORÍN

7.6.2014

Naskytla sa ve¾ká šanca zaèa druhých sto rokov futbalového klubu ŠTK v I. Lige

VIII. Roèník/špeciálne vydanie

Vychádza dvojtýdenne v súanom období. Nepredajný. Zodpovedný vydavete¾: ŠTK Šamorín (Ing. Norbert Csutora) Zodpovedný redaktor: Duducz Tibor Grafická príprava a tlaè: Zoltán Farkas - PANORÁMA Spolupracovník–fotograf: Tibor Õry Pouité archívy: SFZ, Pravda, Šport, Redakèná uzávierka tohto èísla: 5.6.2014

100

18.00 20.30 22.00

100 Prajem Vám dnes príjemnú zábavu a prajem nám všetkým ve¾a síl do spoloènej práce na ïalších sto rokov v ŠTK Šamorín. Hajrá Somorja! Norbert Csutora

Sprievod futbalistov mestom na štadion (Hlavné námestie - Pomlé) Deò Detí na štadióne - atrakcie, kone, poiarníci, ma¾ovanie na tvár... Súa vo varení gulášu medzi športovými klubmi Šamorína Zápasy našich mládeníckych drustiev U8-U19 Príhovor hostí a primátora Krst knihy 100 rokov futbalu v Šamoríne Ocenenie zaslúilých èlenov klubu pri príleitosti storoènice Poïakovanie sa sponzorom Zápas storoèia : STK vs. Internacionáli Slovenska Koncert Samo Tomeèek Band Koncert Deep Voice Band

Labdarúgóink felvonulása a Fõ térrõl Pomléba Gyermeknap a stadionban - attrakciók, lovasbemutató, tûzoltó gyakorlatok Gulyásfõzõ verseny Diák-és ifjúsági csapataink (U8-U19) mérkõzései Vendégeink és Somorja polgármesterének köszöntõje A somorjai labdarúgás 100 éve címû könyv avatója Érdemes tagjaink kitüntetése Köszönet szponzorainknak Évszázad mérkõzése STK Somorja - Szlovákia öregfiúk válogatottja Samo Tomeèek Band koncertje Deep Voice Band koncertje

NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI


ZÁPAS STOROÈIA: ŠTK ŠAMORÍN - INTERNACIONÁLI SLOVENSKA

ZÁPAS STOROÈIA: ŠTK ŠAMORÍN - INTERNACIONÁLI SLOVENSKA Súpiska internacionálov Slovenska

V Pomlé sa predstavia bývalí vynikajúci, svetoznámi futbalisti

Prídu aj úspešní brazílski strelci STANISLAV FIŠAN Poèet štartov za reprezentáciu: 0 Zaujímavos: chytal za Inter, Slovan a Trnavu.

RÓBERT SEMENÍK Poèet štartov za reprezentáciu: 8/1 Zaujímavos: Historicky najlepší strelec najvyššej slovenskej ligy (120 gólov)

LADISLAV PECKO Poèet štartov za reprezentáciu: 17/1 Zaujímavos: Za Slovan absolvoval 431 zápas, úspešný tréner Slovana, ako aj mládeníckych tímov Slovenska.

¼UBOMÍR FAKTOR Poèet štartov za reprezentáciu: 5/1 Zaujímavos: Na konte má 5 majstrovských titulov.

MILOŠ GLONEK Poèet štartov za reprezentáciu: 25/0 Zaujímavos: Je advokátom, bol prvým Slovákom, ktorý hral v talianskej Serii A (Ancona).

DUŠAN TÓTH Poèet štartov za reprezentáciu: 5/0 Zaujímavos: V drese Košíc hral základnú skupiu LM.

ONDREJ KRIŠTOFÍK Poèet štartov za reprezentáciu: 13/1 Zaujímavos: Svoj jediný reprezentaèný gól dal vo svojom prvom zápase proti Austrálii.

ATTILA PINTE Poèet štartov za reprezentáciu: 31/1 Zaujímavos: S Interom získal slovenský titul, s Ferencvárosom maïarský.

MARTIN OBŠITNÍK Poèet štartov za reprezentáciu: 4/0 Zaujímavos: V roku 1989 reprezentoval Èeskoslovensko na MS 20 v Saudskej Arábii.

LADISLAV PETRÁŠ Poèet štartov za reprezentáciu: 19/6 Zaujímavos: Na MS v roku 1970 skóroval proti Brazílii.

JOZEF MAJOROŠ Poèet štartov za reprezentáciu: 23/5 Zaujímavos: Najlepší futbalista Slovenska za rok 1998.

JOZEF ADAMEC Poèet štartov za reprezentáciu: 44/14 Zaujímavos: V roku 1968 zaznamenal proti Brazílii hetrik.

KAROL PRAENICA Poèet štartov za reprezentáciu: 6/0 Zaujímavos: S Hajdukom Split získal chorvátsky titul.

DUŠAN GALIS Poèet štartov za reprezentáciu: 8/1 Zaujímavos: Skóroval proti Anglicku, majster Európy z roku 1976, úspešný tréner Slovana (5 titulov).

JÚLIUS SIMON Poèet štartov za reprezentáciu: 23/6 Zaujímavos: Pochádza z Luèenca, do ve¾kého futbalu sa dostal v Dunajskej Strede.

MARIÁN BAUMANN vedúci mustva

VLADIMÍR KINDER Poèet štartov za reprezentáciu: 40/1 Zaujímavos: Futbalista roka 1994, prvý Slovák v Premier League (Middlesbrough)

JAROSLAV ÈUPKA vedúci mustva

Najväèšia koncentrácia hviezd bude v sobotu v Šamoríne. Konkrétne na štadióne v Pomlé. Na zelenom ihrisku sa zídu futbalisti, ktorým v minulosti tlieskal celý svet. Na zaèiatok si spomenme dvojicu Ladislav Petráš - Jozef Adamec. Èo majú spoloèné? Obaja skórovali v drese Èeskoslovenska proti Brazílii. Petráš skóroval na svetovom šampionáte v Mexiku v roku 1970. Oslava gólu futbalového útoèníka reprezentácie z komunistickej krajiny vzbudila ve¾ký rozruch. Strelec sa rozbehol k ¾avej postrannej èiare, pri nej si k¾akol, preehnal sa a zotrval, akoby v modlitbe, a do momentu, kým ho nepribehol obja Jozef Adamec, spoluhráè z národného tímu. „Bolo to spontánne. Jednoducho som si k¾akol a preehnal sa. A preèo-zaèo, to neviem. Ak si dobre pamätám, bol som prvý, kto tak spravil. Dnes to robí kadý druhý hráè, ktorý dá gól alebo ešte len ide na ihrisko. Keby som chcel by múdry, tak si to dám patentova,“ uviedol dnes 67-roèný Ladislav Petráš.

,,Góly prišli ako snehová fujavica v lete. Dal som gól ¾avou, pravou i hlavou. Kadý iný. To bolo nieèo úasné,“ spomínaný si dnes legendárny Jozef Adamec.

Zaznamenal hetrik Historický úspech svetového kalibru dosiahol Jozef Adamec (72) 23. júna 1968 na bratislavskom Tehelnom poli. Pred 60-tisíc divákmi ako prvý hráè na svete strelil Brazílii 3 góly. Èeskoslovensko vyhralo 3:2.

Aj Šamorínèan V tíme Internacionálov Slovenska pôsobí aj Attila Pinte, ktorý je najlepším strelcom tímu. Pod¾a predbenej dohody by jeden polèas mal hra za Šamorín a druhý za internacionálov Slovenska.

Jozef Adamec v pamätnom zápase priti Brazílií Viac info na našej webstránke: www.stksamorin.sk

Podal si ruku s krá¾ovnou Koncom roka 1996 si anglický tréner Bryan Robson ukázal na obrancu Slovana Bratislava Vladimíra Kindera. Anglický prvoligový klub zaplatil a milión anglických libier za ,,Kinïa“. ,,Najpozitívnejším momentom môjho pôsobenia v Middlesbrough bolo finále Anglického pohára proti Chelsea. Fantastická atmosféra, Wembley, chorály, 82 tisíc fanúšikov v h¾adisku, to bolo úasné. A skutoène v tom bolo nieèo posvätné,“ prezradil Vladimír Kinder, ktorý si pred stretnutím podal ruku s krá¾ovnou Anglicka Albetou II. Boli v Moskve Dnes sa v Šamoríne predstaví aj dvojica, ktorá minulý týdeò bola ešte v Moskve. Vladimír Kinder a Róbert Semeník. V drese Mufuzy sa zúèastnila na majstrovstvách sveta umelcov.

Mustvo ŠTK z roku 1994. Horný rad z¾ava: László Sánka – vedúci mustva, Jozef Kosnáè, Karol Školek, József Vodnyánszki, Eduard Soós – tréner, Peter Mikuš, Ferenc Zalka, Béla Csápay, László Sághy, József Szabados. Dolný rad z¾ava: Péter Bodó, Péter Almássy, Péter Góber, Károly Hervay, Marián Csölle, Michal Lašán. Leia na zemi: László Horvát, Vojtech Kiss.

V tíme bývalých hráèov Šamorína uvidíme aj ligových hráèov

Zahrá si syn s otcom? Bude to výber najlepších futbalistov FC ŠTK 1914 Šamorín za posledné roky. Priaznivci modro bielych farieb sa majú na èo teši! Vo výbere Ladislava Sánku a Jána Czédliho nechýbajú ani hráèi z osemdesiatich rokoch, ktorí po dlhšom èase vybojovali pre Šamorín postup z okresnej súae. Napríklad o góloch Jozefa Végha ešte dodnes kolujú legendy. Aj ïalší chalani boli èlenmi mustiev, ktorí postupne posúvali ŠTK vyššie a vyššie. Viacerí z nich aj po skonèení aktívnej èinnosti zostali v slubách šamorínskeho klubu. Stali sa trénermi, alebo funkcionármi ŠTK. Napríklad vïaka Jozefovi Szabadosovi má areál v Pomlé nádhernú, obrovskú trávnatú plochu na anglický spôsob. Tú závidí kadý klub, ktorý hosuje v Šamoríne... V ofenzíve budeme ma obrovskú silu. Obrancovia z tímu internacionálov Slovenska budú sa musie poriadne obraca. Veï trojica Attila Pinte Vojtech Kiss Zoltán Csápay má na konte nieko¾ko sto štartov v najvyššej súai. Attila Pinte je aj 31-násobným reprezentantom Slovenska, v zahranièí pôsobil v gréckom Panionios Atény a v maïarskom Ferencváros Budapeš. Môe sa sta, e na jednom ihrisku uvidíme aj otca so synom. Starší syn legendy šamorínskeho futbalu je toti èlenom súèasného tímu ŠTK. Viac info na našej webstránke: www.stksamorin.sk

Pinteovci: otec a syn NOMINÁCIA FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN Brankári: Jozef Szabados, Attila Süke Obrancovia: František Zalka, Peter Góber, Jozef Duducz, Peter Duhaj, Edi Soós, Jozef Kosnáè, Marián Malèák Stredopoliari: Ladislav Horváth, Róbert Ambrus, Štefan Valacsay, Róbert Végh, Jozef Èeròanský, Jozef Matlaha, Útoèníci: Attila Pinte, Vojtech Kiss, Zoltán Csápay, Jozef Végh, Jozef Szabó, Vladimír Matejov Tréneri: Ladislav Sánka, Ján Czédli

Stknews 07 06 2014  
Stknews 07 06 2014  
Advertisement