Page 1

W NUMERZE:

fot. W. Krzywicki

Kurier Czaplinecki – Sierpień 2013

NR 85

Wrzesień 2013 1

Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie ►► Pierwszy dzwonek; ►► Manewry ratownicze; ►► Dożynki Byszkowo 2013; ►► Społeczna Rada Seniorów; ►► Nie od razu Polskę zbudowano! ►► Nasi na Groclin Cup;

►► Incydent z krzyżem; ►► W kręgu zagrożeń; ►► Służąc dzieciom; ►► „Ufaj, ale sprawdzaj”; ►► Niepełnosprawni wśród nas;

►► „Zielona flaga” dla ZSP; ►► XXXIV Sesja Powiatowa; ►► Nieobca amortyzacja; ►► Powiatowe Święto Plonów.


2

Kurier Czaplinecki – Sierpień2013

Biuro Rachunkowe BT

,

Tadeusz Berczynski Bieg³y rewident upr. nr 167/5416

Œwiadczymy us³ugi w zakresie:

- prowadzenie ksi¹g rachunkowych i podatkowych - doradztwa podatkowego - doradztwa w zakresie organizacji rachunkowoœci - wype³niania rocznych zeznañ podatkowych 78-550 Czaplinek ul. Kochanowskiego 20/13 tel./fax 94/ 375 56 71

Kom. 605 210 029 e-mail: btbiuro@onet.pl www.btbiuro.pl

Zapisy do Niepublicznego Przedszkola

„EDUKACJA”

w Czaplinku przy ul. Akacjowej 6 (osiedla Wiejska)

dzieci 3-5 lat, na rok szkolny 2013-2014 Kontakt: 606

483 438

INSTALATOR - Firma instalacyjna Elektryka – Hydraulika – Technika Grzewcza Autoryzowany instalator:

JUNKERS, VAILLANT , AUER z instalacje gazowe z instalacje i pomiary elektryczne z instalacje hydrauliczne z kotły co z kotły pulsacyjne auer z pompy ciepła z technika solarna mgr inż. HUBERT MIERNIK tel. 887 968 334 e-mail: hubert.miernik@poczta.fm


Kurier Czaplinecki – Sierpień 2013

3

Pierwszy dzwonek

W

poniedziałek 2 września uczniowie i  nauczyciele rozpoczęli rok szkolny 2013/2014. Wówczas zabrzmiał pierwszy dzwonek, zaś ostatni dopiero 27 czerwca 2014 r. Czeka ich 10 pracowitych miesięcy. „Gorący” czas sprawdzianów i egzaminów rozpocznie się 01.04.2014 r. sprawdzianem dla szóstoklasistów ze szkół podstawowych. Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych przystąpią do swoich egzaminów trzy tygodnie później: 23, 24 i 25 kwietnia 2014 r. 5 maja 2014 r. rozpoczynają się matury. O godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin pisemny z  języka polskiego (poziom podstawowy), a o godz. 14.00 początek egzaminu z wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym i  rozszerzonym. Następnego dnia matematyka, język łaciński i kultury antyczna. I tak przez kilka tygodni, dzień po dniu. Do tego należy jeszcze dodać egzaminy zawodowe, do których przystąpią absolwenci: zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Każdy z  tych egzaminów przeprowadzany jest w szkole z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych opracowanych przez Cen-

tralną Komisję Egzaminacyjną. Następnie prace uczniów są przekazywane do ośrodków oceniania, w których zespoły egzaminatorów sprawdzają i oceniają te prace zgodnie z ustalonymi centralnie dla całego kraju zasadami. Każdy egzaminator otrzymuje ustaloną liczbę prac egzaminacyjnych (50-80 zależnie od egzaminu) i  ocenia je posługując się tzw. „schematem punktowania zadań”. Około 20% prac weryfikowanych jest jeszcze dodatkowo przez egzaminatorów-weryfikatorów. Taki system zewnętrznych egzaminów, jednolity dla wszystkich uczniów istnieje w Polsce od 2002 r. Egzaminy zewnętrzne zastąpiły egzaminy wstępne do szkół średnich i wyższych. Niestety, wyniki egzaminów zewnętrznych wykorzystywane są również w sposób nieuprawniony do porównywania poziomu pracy szkół. Pozwalają one na pewne porównania, ale na pewno nie poziomu pracy szkół. Z wielu badań wiadomo, że wyniki egzaminacyjne uczniów zależą nie tylko od tego, jacy są ich nauczyciele i jak zorganizowana jest praca szkoły. Jedno jest pewne. Osiągnięcie dobrego wyniku egzaminacyjnego wymaga intensywnej pracy uczniów i nauczycieli oraz dbałości rodziców.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowano jak zwykle przerwy w nauce. Od 22 grudnia do 1 stycznia - zimowa przerwa świąteczna. Od 17 lutego do 2 marca potrwają ferie zimowe dla uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Od 17 kwietnia do 22 kwietnia będzie wiosenna przerwa świąteczna. Są to ważne terminy, pozwalające zwłaszcza na rodzinne planowanie czasu wolnego. Zabrzmiał już pierwszy dzwonek. Ten dźwięk będzie towarzyszył uczniom i  nauczycielom codziennie. Życzę wszystkim wytrwałości w  dążeniu do wytyczonych celów. Niech każdy dzień niesie ze sobą nowe, pouczające doświadczenia, które pozwolą kroczyć obraną drogą. Wszystkim Uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają przygodę z  nauką, życzę aby spełniły się Wasze marzenia o  szkole. Mam nadzieję, że nowy rok szkolny przysporzy Nauczycielom wielu sukcesów pedagogicznych i  satysfakcji zawodowej. Rodzicom życzę cierpliwości w  wychowywaniu młodego pokolenia, oraz licznych miłych przeżyć związanych z  osiągnięciami Waszych dzieci Jerzy Kotlęga Były Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie oraz Kurator Oświaty w Koszalinie.

Paramedyk 2013 - manewry ratownicze

W

sobotę 14 września w Machlinach odbyły się I Manewry Ratownicze pod kryptonimem „PARAMEDYK 2013”. Do udziału zaproszone zostały drużyny zajmujące się ratowaniem życia i  zdrowia, grupy interesujące się kwalifikowaną pierwszą pomocą oraz paramedyczne grupy nieformalne i miłośnicy ratownictwa z terenu powiatu drawskiego. Ostatecznie w manewrach wystartowały ekipy reprezentujące Państwową Straż Pożarną w  Drawsku Pomorskim, Ochotniczą Straż Pożarną w  Czaplinku oraz dwie drużyny WOPR Powiatu Drawskiego. Uczestnicy mieli za zadanie udzielić pierwszej pomocy m.in. podtopionemu dziecku, robotnikowi porażonemu prądem po upadku z wysokości, postrzelonemu myśliwemu, przygniecionemu przez quada, drwalowi uderzonemu przez spadający konar, osobie po próbie

samobójczej, a także świadkom tych wydarzeń, będącym w  szoku. Po wykonaniu niezbędnych czynności ratownicy musieli również ewakuować poszkodowanych w bezpieczne miejsce, m.in. za pomocą przeprawy linowej. Drużyny wyposażone były w  zestawy ratownicze R1, na wybranych stacjach ratownicy mieli także do dyspozycji ćwiczebne defibrylatory AED. Nad poprawnością wykonywanych działań czuwali ratownicy RESCUE-ZDR TEAM, którzy udzielali rad dotyczących postępowania w  poszczególnych przypadkach zagrożenia życia i  zdrowia. Po przejściu przez wszystkie przygotowane stacje, przy stanicy harcerskiej na ratowników czekała gorąca zupa, a  po posiłku odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów oraz upominków przygotowanych przez organizatorów, przy wsparciu Gminy Czaplinek. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w ognisku integracyjnym, podczas którego wykład na temat postępowania z osobami uzależnionymi w trakcie działań ratowniczych poprowadziła Pani Małgorzata Janda. Kiedy emocje opadły, uczestnicy nie ukrywali, że przygotowane pozoracje ich zaskoczyły, ale były jednocześnie dobrą okazją do przypomnienia zasad postępowania w sytuacjach zachorowań i  wypadków zagrażających życiu i  zdrowiu. Wszyscy zgodnie podkre-

ślali, że tego typu imprezy są potrzebne zwłaszcza ludziom niosącym pomoc innym i wyrazili chęć udziału w kolejnych edycjach manewrów. RESCUE-ZDR TEAM składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli organizację I Manewrów Ratowniczych „PARAMEDYK 2013”. Szczególne słowa uznania kierujemy do: Agrofreeze S.A., Nadleśnictwa Gościno, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Czaplinku, Gminy Czaplinek, LGD „Partnerstwo Drawy”, Zarządu Powiatu Drawskiego, Komendy Hufca ZHP w Czaplinku, MS Agro, Land Rover Club PL, MOW w  Czaplinku, OSP Czaplinek, B.S. Sp. z o.o. oraz firmy Iras. Mamy nadzieję, że manewry pozytywnie wpłyną na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu drawskiego oraz współpracę poszczególnych środowisk ratowniczych. Wierzymy także, że impreza doczeka się kolejnych edycji, w których udział, podobnie jak w tym roku, będzie wspaniałą przygodą i okazją do wymiany doświadczeń oraz integracji wszystkich grup zajmujących się pierwszą i kwalifikowaną pierwszą pomocą na terenie naszego regionu. Dawid Siwek


4

Kurier Czaplinecki – Sierpień2013

Relacja z Dożynek Gminnych 2013

T

egoroczne Święto Plonów Gminy Czaplinek odbyło się dn. 7 września w Sołectwie Byszkowo, którego organizatorem byli: Gmina Czaplinek, Czaplinecki Ośrodek Kultury oraz Sołtys i Rada Sołecka w Byszkowie. Na uroczystości dożynkowe licznie przybyli

goście zaproszeni m.in.: Radni Powiatu Drawskiego, Radni Miasta Czaplinek z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bogdanem Kaliną, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, Sołtysi Gminy Czaplinek oraz Rolnicy czaplineccy, którzy w swoją pracę wkładają wiele trudu, aby nam wszystkim nie zabrakło przysłowiowego chleba. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz. 1400 Polową Dziękczynną Mszą Świętą przy pałacu, podczas której poświęcone zostały wieńce dożynkowe oraz chleb dożynkowy. Dalsza część uroczystości przeniosła się kolorowym korowodem na teren boiska wiejskiego. Wszystkich uczestników Dożynek powitała Janina Gąszcz Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury, a  uroczystego otwarcia dokonali Starościna Dożynek Małgorzata Rutkowska i Starosta Dożynek Krzysztof Głowa, przekazując „Chleb Dożynkowy” Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czaplinku Bogdanowi Kalinie oraz Burmistrzowi Czaplinka Adamowi Kośmiderowi. Burmistrz Czaplinka podziękował wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę, podziękował także wszystkim jednostkom i  organizacjom, które wspomagają polskie rolnictwo. Jak co roku rozstrzygnięte zostały konkursy na najładniejszy Wieniec Dożynkowy i najładniejsze Stoisko Promocyjne Sołectwa Gminy Czaplinek. W  skład komisji weszli przedstawiciele sołectw uczestniczących w  tych konkursach. W  konkursie na Wieniec Dożynkowy I miejsce i nagrodę finansową w  kwocie 500 zł otrzymało Sołectwo Rzepowo, II miejsce i nagrodę finansową w kwocie 300 zł otrzymało Sołectwo Siemczyno, III

miejsce i nagrodę finansową w  kwocie 200 zł otrzymało Sołectwo Łąka. Najpiękniejsze Stoisko Promocyjne przygotowało Sołectwo Broczyno, które zajęło I  miejsce, otrzymując również nagrodę finansową w  kwocie 500 zł, II miejsce zajęło Sołectwo Siemczyno, otrzymując 300 zł, a III miejsce i 200 zł otrzymało Sołectwo Byszkowo. Podczas Dożynek został również rozstrzygnięty konkurs „Najaktywniejsze Sołectwo Gminy Czaplinek 2012” i  wręczono nagrody finansowe: I miejsce i kwotę 2000 zł zdobyło Sołectwo Siemczyno, II miejsce i  kwotę 1200 zł otrzymało Sołectwo Sikory, III miejsce i kwotę 500 zł zdobyło Sołectwo Broczyno oraz Wyróżnienie i  kwotę 300 zł otrzymało Sołectwo Stare Drawsko. Wszystkim Sołectwom serdecznie gratulujemy i w tym miejscu należałoby zaznaczyć, iż tegoroczne wieńce i stoiska promocyjne reprezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom artystyczny, przedstawiając ciekawe pomysły i wspaniałe płody rolne.

wiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w  Złocieńcu, gdzie można było grać w  różne gry edukacyjne, czy rysować otrzymując nagrody i pamiątkowe gadżety. Dla wszystkich chętnych Zespół „Green Fabric” przeprowadził warsztaty bębniarskie w ramach projektu: „Plenerowe warsztaty etniczno-bębniarskie” finansowane z  Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w  ramach konkursu grantowego „Działaj lokalnie”. Czaplinecki Ośrodek Kultury przygotował konkurencje sprawnościowe dla sołtysów o nagrodę Burmistrza Czaplinka. Sołtysi podzielili się na dwie drużyny, rywalizując ze sobą wbijaniem gwoździ, rzucaniem poduchą gospodyni, przenoszeniem śpiącej gospodyni, czy bawiąc się w  Kopciuszka oddzielając i  licząc płody rolne. Przeprowadzono również konkursy sprawnościowe dla dzieci. Dzieci,

Ciekawym elementem Dożynek był też akcent edukacyjny – wspólne czytanie wierszy w ramach Drugiej Edycji Akcji „Narodowe czytanie” zainicjowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W Byszkowie akcję tę przeprowadziła Eugenia Szastko Dyrektor Biblioteki Publicznej w  Czaplinku. Przy stoisku Biblioteki każdy mógł przeczytać różne teksty, otrzymując dedykowaną książkę z pamiątkową pieczęcią „Narodowe czytanie 2013”. Akcję czytania rozpoczął Pan Adam Kośmider wierszem Aleksandra Fredry pt. „Paweł i  Gaweł”. Uczestnicy Dożynek świetnie się również bawili przy stoisku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-

młodzież i dorośli mogli również skorzystać z atrakcji „Wesołego Miasteczka”. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała bardzo dobrej zabawie i  rodzinnym spotkaniom, do tańca i  wspólnego śpiewania zapraszały zespoły ludowe i śpiewacze: „Jarzębinki” z Broczyna, „Czeremcha” i „Chabry” z Wałcza, „Swojacy” z Mirosławca oraz „Marianki” z Czaplinka. Późnym wieczorem, publiczność „rozgrzana do czerwoności” tańczyła i śpiewała razem z zespołem murzyńskim „Hakuna Matata”. Zabawa taneczna pod gwiazdami przy zespole muzycznym „Nieobecni” zakończyła nasze Gminne Święto Plonów. Organizatorzy serdecznie dziękują Radzie Sołeckiej Byszkowa, Pani Sołtys Małgorzacie Rutkowskiej, Państwu Małgorzacie i  Krzysztofowi Głowie, wszystkim którzy zechcieli pomóc w  organizacji tegorocznych Dożynek oraz mieszkańcom Gminy za liczne i czynne uczestnictwo w Dożynkach w Sołectwie Byszkowo. Ewa Tamulewicz


Kurier Czaplinecki – Sierpień 2013

5

Powstaje Społeczna Rada Seniorów

14

grudnia 1990 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Rezolucja została przyjęta w następstwie wielu innych inicjatyw na rzecz osób starszych. Święto zostało ustanowione po to, aby zwrócić uwagę na problemy seniorów, aby podkreślić, że w XXI w. zgodnie z trendami demograficznymi starzenie się społeczeństwa będzie jednym z  najważniejszych wyzwań. Święto ma podkreślać międzynarodową solidarność osób starszych niezależnie od ich rasy, narodowości, kultury czy warunków, w jakich żyją. Ten dzień jest okazją do ukazania procesu starzenia się jako naturalnego biegu życia, który nie musi wiązać się ze zmniejszeniem aktywności i samorealizacji, to okazja do zerwania ze stereotypem zrównującym wiek dojrzały z niedołężnością i brakiem samodzielności. Pod określeniem „ludzie starsi” rozumiemy zazwyczaj osoby powyżej 60 roku życia. Granica oddzielająca osobę starszą od tej w średnim wieku jest bardzo płynna i zmienia się na przestrzeni dziejów. W starożytności już człowiek 35-40 letni był uważany za starego. Jego starość wiązała się jednak z dużym szacunkiem a nawet czcią, przysługującą ludziom bardziej doświadczonym i  mądrzejszym. Seniorzy stanowią niesamowity kapitał intelektualny, który marnujemy. Należy dołożyć wszelkich starań, by uaktywnić tę niezwykłą życiową wiedzę. W Polsce osoby powyżej 60 roku życia stanowią około 17% ogółu społeczeństwa. Z prognoz demograficznych GUS wynika, że w ciągu najbliższych dwudziestu lat liczba osób w wieku 60+ wzrośnie o 3,5 miliona. Taka sytuacja sprawia, że istotne staje się kształtowanie takiego społeczeństwa, które będzie akceptowało i ceniło starość – zarówno swoją, jak i innych ludzi. Warto tutaj przytoczyć ubiegłoroczne przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ, zatytułowane „Długowieczność: Kształtowanie przyszłości”: „Szybkie starzenie się populacji oraz stały wzrost długości życia ludzi na całym świecie świadczą o  jednej z  największych społecznych, ekonomicznych i  politycznych przemian naszych czasów. Zmiany demograficzne dotkną wszystkie społeczności, rodziny, a także każdego człowieka. Zmuszają nas do ponownego przemyślenia, jak ma wyglądać życie człowieka, jego praca i długoletnia nauka. Musimy także rozważyć, w jaki sposób powinny funkcjonować społeczeństwa. Pracując nad przygotowaniem programu Narodów Zjednoczonych dotyczącego rozwoju świata po roku 2015, musimy wypracować nowe wytyczne, które będą obejmować kwestie z zakresu starzenia się społeczeństwa, zmian społecznych i gospodarczych oraz ochrony praw człowieka osób starszych. Wszyscy – zarówno pojedyncze osoby, jak i zbiorowości ludzi – jesteśmy odpowiedzialni za uczestnictwo osób starszych w  życiu społeczeństwa. Będzie to możliwe m.in. poprzez dostosowanie środków transportu do potrzeb osób starszych, czy zapewnienie warunków do udziału w  życiu wspólnot, dostępu do właściwej opieki medycznej i usług socjalnych oraz odpowiedniego systemu pomocy społecznej. W tym roku obchodzimy 10. rocznicę przyjęcia

madryckiego Międzynarodowego Planu Działań w Kwestii Starzenia. Wraz ze wzrostem liczby ludzi starszych, wizja przedstawiona w madryckim Planie i  dotycząca zbudowania społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku ma jeszcze większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Długowieczność wiąże się z  osiągnięciami w dziedzinie zdrowia publicznego, a nie społecznej czy gospodarczej. W  Międzynarodowym Dniu Osób Starszych zobowiążmy się do zapewnienia im godnego życia oraz do zwiększenia ich jakże ważnego uczestnictwa w  społeczeństwie, abyśmy wszyscy mogli skorzystać wiedzy i  umiejętności ludzi starszych”. W celu zapewnienia naszym czaplineckim seniorom wpływu na sprawy dotyczące całej naszej społeczności, a  szczególnie starszego pokolenia, Zarządzeniem Burmistrza powołałem Społeczną Radę Seniorów, jako organ o charakterze doradczym, opiniodawczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Głównym celem działalności Społecznej Rady Seniorów będzie służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz gminy Czaplinek. W  skład Społecznej Rady Seniorów wchodzą przedstawiciele reprezentujący organizacje pozarządowe skupiające kombatantów, emerytów i rencistów, organizacje i instytucje zajmujące się problemami osób starszych, oraz działacze społeczni. Do składu Społecznej Rady Seniorów powołałem: 4 osoby z Koła PZERiI, 2 osoby z Klubu Seniora, 1 osobę z Koła ZKRPiBWP, 1 osobę z MGOPS, 1 osobę z CARITAS. Skład Rady jest otwarty i może być w każdym czasie zmieniony lub uzupełniony. Społeczna Rada Seniorów działać będzie w następujących obszarach: –– zapobieganie i  przeciwdziałanie marginalizacji oraz integracja środowiska seniorów; –– wspieranie aktywności ludzi starszych; –– profilaktyka i promocja zdrowia seniorów; –– przełamywanie stereotypów na temat starości i seniorów oraz budowanie ich autorytetu; –– rozwój różnych form wypoczynku i  rekreacji, dostęp do edukacji i kultury; –– kształtowanie i konsultowanie regulacji prawnych na poziomie Gminy dotyczących emerytów i rencistów oraz tworzenie klimatu dla różnego rodzaju inicjatyw wspierających środowisko seniorskie. Do zadań Społecznej Rady Seniorów, wykonującej swoją funkcję społecznie należy: 1. Ścisła współpraca z  władzami Gminy przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych. 2. Wspieranie w zakresie opieki medycznej, pomocy socjalnej, usług opiekuńczych. 3. Współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami seniorów oraz wymiana doświadczeń. 4. Bieżące diagnozowanie i  monitorowanie różnych potrzeb ludzi starszych, oraz podejmowanie działań w celu ich zaspokajania. 5. Opiniowanie planów imprez rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez instytucje gminne i różne organizacje, dofinansowywanych przez gminę. 6. Opiniowanie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym udzielanych dotacji.

7. Zgłaszanie uwag i wniosków do projektów różnych opracowań, uchwał i  zarządzeń dotyczących emerytów i  rencistów, oraz ich konsultowanie. 8. Tworzenie warunków dla różnego rodzaju inicjatyw wspierających środowisko seniorskie. 9. Realizacja działań zwiększających aktywność osób starszych w życiu publicznym i społecznym. 10. Integrowanie środowiska seniorów, oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji i marginalizacji. 11. Podejmowanie działań związanych z integracją międzypokoleniową. 12. Opiniowanie projektu budżetu w  części dotyczącej planowania środków na działalność organizacji seniorskich. 13. Wypracowanie nowych form i metod rozwiązywania problemów ludzi starszych. W  związku z  występującymi zmianami demograficznymi konieczne staje się zwiększenie działań poprawiających komunikację pomiędzy samorządem a  starszymi mieszkańcami miasta. Określenie celów i zadań polityki społecznej wobec seniorów daje szansę wyrażenia woli korzystania z  ich opinii i  postulatów, a  tym samym stanowi szansę aktywnego udziału w życiu społecznym tej grupy mieszkańców. Zakłada się, że Rada będzie formułować swe stanowiska, uwzględniając dobry wybór sposobu życia osób starszych oraz niezależnego i samodzielnego funkcjonowania seniorów w  ich dotychczasowym środowisku społecznym, tak długo, jak tego sami chcą i jak długo jest to możliwe. Rada będzie informować o niekorzystnych z  punktu widzenia starzenia się zjawiskach, zdarzeniach i procesach, zwłaszcza w  sferze zdrowia. Będzie służyć utrzymaniu równowagi między środowiskiem seniora a jego społecznym otoczeniem. Wśród ważnych zadań Rady Seniorów znajduje się również integracja międzypokoleniowa, bowiem każda generacja wnosi w życie społeczne rzadkie i  specyficzne zasoby oraz umiejętności, wzmacniając tym samym całą społeczność. Powołanie Społecznej Rady Seniorów gwarantować będzie partycypację, tj. włączać osoby starsze w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe. Istotnym zadaniem Rady będzie też podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się, zwłaszcza wśród dzieci i ludzi młodych. Preambuła Zarządzenia w  sprawie powołania Społecznej Rady Seniorów głosi: Wiek senioralny jest naturalną i  wartościową częścią ludzkiej egzystencji, tak jak dzieciństwo, młodość i lata średnie. Każda faza życia obejmuje zarówno rozwój, jak też utratę czegoś, posiadanie możliwości i ograniczeń, ma coś do dania i otrzymywania, a także jest okresem nabycia określonych praw, jak przypisanych obowiązków. Życzę zatem wszystkim seniorom, żeby ten okres w  życiu był czasem równie aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie wyjątkowym, w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. Mam jednocześnie nadzieję, że każdy kolejny Międzynarodowy Dzień Osób Starszych będzie niósł ze sobą nowe pomysły i  inicjatywy, które zaowocują poprawą jakości życia seniorów oraz pozwolą z radością i optymizmem podchodzić do tego etapu w życiu. Adam Kośmider


6

Kurier Czaplinecki – Sierpień2013

To nie sztuka wybudować nowy dom, Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę. (z piosenki A. Majewskiej)

Nie od razu Polskę zbudowano (Inauguracja wojewódzka Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie)

T

egoroczna, trzecia już edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie, odbyła się 7 września pod oficjalnym przewodnim hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”. Miała ona szczególnie uroczysty charakter, bo inaugurowała EDD w województwie zachodniopomorskim. Organizatorami uroczystości były: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Biuro Dokumentacji Zabytków w  Szczecinie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie. A  oto lista znamienitych gości, którzy zaszczycili Siemczyno swą obecnością tego dnia: Sławomir Preiss - Senator RP, Marek Hok - Poseł na Sejm RP, Wiesław Suchowiejko - Poseł na Sejm RP, Wojciech Drożdż - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Jacek Jekiel - Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, Damian Greś - Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego, Ewa Stanecka - Wojewódzki Konserwator Zabytków woj. zachodniopomorskiego, Cezary Nowakowski  - Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków, Maryla Witek - z-ca dyr.

Audytorium wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa

Pamiątkowe zdjęcie uczestników inauguracji wojewódzkiej EDD w Siemczynie

Biura Dokumentacji Zab y t k ó w, Wa l d e m a r Witek - Narodowy Instytut Dziedzictwa OT S z c z e c i n , To m a s z Tamborski - Starosta Kołobrzeski, Andrzej Olichwiruk - Z-ca Prezydenta Kołobrzegu, Stanisław Cybula - Starosta Drawski, Andrzej Brzemiński - Z-ca Starosty Drawskiego, Jerzy Lauersdorf - Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego, Adam Kośmider - Burmistrz Czaplinka, Waldemar Włodarczyk - Burmistrz Złocieńca, Jan Szewczyk - Wójt Wierzchowa, Wacław Micewski - Wójt Ostrowic, Krzysztof Zacharzewski - Prezes LGD Partnerstwo Drawy, ks. Andrzej Naporowski - Proboszcz Parafii w Siemczynie, Mathias von Bredow - Prezydent Rodziny von Bredow i wnuk przedwojennych właścicieli pałacu w Siemczynie, Ryszard Swęd - Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Czaplinku, Marian Felsztyński - Prezes Złocienieckiej Organizacji Turystycznej. Także, jak nigdy wcześniej, dopisała frekwencja, bo i pogoda była „złota” i staje się już dobrą tradycją uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. O godzinie 11.00 w przepełnionej Sali Konferencyjnej przedstawiciel gospodarzy Pan Bogdan Andziak dokonał otwarcia uroczystości. Potem wielu znamienitych gości, gratulowało gospodarzom dotychczasowych dokonań, życzyło dalszych sukcesów i deklarowało zainteresowanie i życzliwość dla podejmowanych tu inicjatyw. Z okazji czterdziestolecia Biura Dokumentacji Zabytków, jego dyrektor Cezary Nowakowski zapoznał zebranych z wielkimi dokonaniami tej instytucji, a ilustracją dla jego wystąpienia była ekspozycja fotograficzna prac biura. O tym jak wiele dokonało się w Siemczynie w minionych latach i o zamierzeniach na przyszłość mówił Pan Bogdan Andziak. Wystąpienie swe, bogato ilustrowane archiwalnymi zdjęciami, zatytułował: „Nie od razu Polskę zbudowano - na przykładzie założenia pałacowo-parkowego w Siemczynie”. W 1996 r. najstarszy z braci Andziaków, Czesław, przypadkowo stał się właścicielem ¼ pałacu. Od tego czasu nastąpiło tu wiele istotnych zmian: wykupiono i scalono nieruchomości, zabezpieczono obiekty przed dalszą dewastacją i niszczeniem, wspaniale zrewitalizowano wiele dawnych zabudowań gospodarczych, przeprowadzono badania archeologiczne i historyczne, opracowano projekt rewitalizacji pałacu i wykonano jeszcze wiele istotnych dla przyszłości działań. A co najważniejsze, tym działaniom w sferze materialnej, towarzyszyły dokonania w sferze naukowej, intelektualnej i kulturalnej. Zrodził się zamiar utworzenia w Siemczynie regionalnego centrum kultury, nauki i sztuki. I jest on konsekwentnie realizowany, czego dowodem są organizowane tu stałe i czasowe wystawy, wernisaże, konferencje naukowe i odczyty, oraz tak ważne wydarzenia jak Europejskie Słoneczne Dni, Henrykowskie Dni w Siemczynie, czy też Europejskie Dni Dziedzictwa. Te działania sprzyjają tworzeniu się nowej tradycji na ziemiach tak niedawno odzyskanych


Kurier Czaplinecki – Sierpień 2013

7

przez Polskę. Ogromną zasługą rodziny Andziaków i założonego przez nich Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie jest to, że potrafili oni zgromadzić wokół siebie i realizowanych celów wielu społeczników, intelektualistów i  ludzi nauki, i  to nie tylko regionalnych, współpracujących z  zaangażowaniem i bezinteresownie. Znaczącym symbolem tych działań są Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie, których III tom ukaże Występ Jana Subocza się wkrótce. Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa stały się dobrą okazją, aby wielu z tych partnerów i  przyjaciół Henrykowskiego Stowarzyszenia w  Siemczynie uhonorować Honorowymi Henrykami. Henryki Honorowe 2013 otrzymali: –– ks. Andrzej Naporowski Proboszcz Parafii w Siemczynie; –– Michał Olejniczak - sołtys Siemczyna; –– Jarosław Leszczełowski – znamienity złocieniecki historyk, autor wielu książek o  historii regionu, członek redakcji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”; –– Janina Gąszcz - Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury; –– Zbigniew Januszaniec – niestrudzony czaplinecki historyk, członek redakcji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”; –– Zbigniew Gawroński - Prezes i właściciel Gawex Media. Grawertony z podziękowaniami za współpracę otrzymali: –– Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka; –– dr Zbigniew Mieczkowski – regionalny historyk, autor wielu prac o tematyce historycznej, członek redakcji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”; –– Kamil Połeć – siemczyński niestrudzony historyk amator, członek redakcji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”; –– Marian Romaniuk – publicysta, autor cennych prac z  historii kościoła

polskiego, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”; –– Wiesław Krzywicki - zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”; –– Krzysztof Zacharzewski - Prezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”; –– Cezary Nowakowski - Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecine; –– Maryla Witek – Zastępca Dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie; –– Beata Makowska - Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie; –– Waldemar Witek – Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie; –– Ewa Stanecka - Wojewódzki Konserwator Zabytków; –– Paweł Pawłowski - Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu; –– Magdalena Bekier – projektantka mody i właścicielka pracowni krawieckiej rekonstrukcji strojów historycznych; –– Mathias von Bredow – Prezydent Rodziny von Bredow, wnuk przedwojennych właścicieli majątku w Siemczynie. Zwieńczeniem tej części uroczystości było wręczenie przez Wojciecha Drożdża Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego złotych Odznak Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego „Za  Opiekę nad Zabytkami” dla Zdzisława i Bogdana Andziaków oraz Gryfa Zachodniopomorskiego dla Henrykowskiego Stowarzyszenie w Siemczynie. Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się na przypałacowych błoniach piękne występy artystyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drawska Pomorskiego, Zespołu „Gracja” działającego przy Politechnice Koszalińskiej, oraz znakomitego tenora Jana Subocza z Czaplinka. Wszyscy artyści, a już szczególnie Jan Subocz, otrzymali wielkie brawa. Równolegle odbywało się zwiedzanie zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego i zabytkowego kościoła w Siemczynie, warsztaty garncarskie i ceramiczne oraz warsztaty tkackie. Można też było obejrzeć kilka wystaw czasowych w salach hotelu i w pałacu, a w tym prace utalentowanej malarki - Grażyny Osman, oraz niezwykłe rzeźby czaplineckiego twórcy - Edwarda Szatkowskiego. Nie zabrakło też strawy dla ciała – na przypałacowych błoniach stały ławy i stoły, gdzie wszyscy mogli posilić się smakowitym żurkiem z kotła i kiełbasą z grilla. Tegoroczna wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie i jej przewodnie hasło była dobrą okazją do pokazania dotychczasowych dokonań rodziny Andziaków, która jak w  piosence Alicji Majewskiej, nie tylko nadała nowy kształt posiadłości, ale także sprawiła, iż tętni tu życie – nadała murom duszę. Wiesław Krzywicki

I miejsce drużyny UKS IRAS Czaplinek

D

nia 15.09.2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim odbył się turniej GROCLIN CUP 2013, w którym udział wzięła drużyna UKS IRAS CZAPLINEK zajmując bezapelacyjne

pierwsze miejsce. Chłopcy w drodze do finału rozegrali 3 mecze grupowe, półfinał i finał. Spotkania grupowe rozgrywane były 2x12min., półfinał 2x14min. Grupowymi rywalami UKS IRAS były następujące drużyny: UKS P n i e w y, U K S RACOT oraz DYSKOBOLIA GROCLIN Grodzisk Wlkp. Pierwszy mecz chłopcy rozegrali z  rówieśnikami z  Grodziska Wlkp., zaprezentowali się rewelacyjnie pokonując teoretycznie lepszego rywala aż 4:0. Drugie spotkanie z UKS Pniewy okazało się trudniejsze.

Nasi chłopcy wygrali co prawda 3:1, lecz opór stawiany przez przeciwników był godny szacunku. Ostatnie spotkanie z UKS RACOT, drużyna z Czaplinka wygrała 3:1 i z pierwszego miejsca z  grupy weszła do półfinału, gdzie czekał już rywal ODRA KOŚCIAN. Spotkanie przez długi czas było wyrównane, a wynik do przerwy 1:1 doskonale odzwierciedlał zaciętą grę drużyn. Po przerwie nasi młodsi zawodnicy zaatakowali z impetem strzelając 3 bramki, ostatecznie ustalając wynik na 4:1. Finał był nagrodą dla grających z  ogromnym sercem chłopców z UKS IRAS. Pomimo, że finałowy przeciwnik AP Wolsztyn był najtrudniejszym rywalem z jakim przyszło się zmierzyć chłopcom z Czaplinka, zagrali oni rewelacyjnie i bez kompleksów wygrali najważniejszy mecz 3:1. Drużyna UKS IRAS otrzymała za zajęcie pierwszego miejsca medale, oraz puchar z rąk Pana Zbigniewa Drzymały Prezesa firmy GROCLIN, a kiedyś Prezesa klubu DYSKOBOLIA GROCLIN Grodzisk Wlkp. i Polonii Warszawa. Dodatkowo, tytułem najlepszego bramkarza turnieju uhonorowany został Łukasz Urkiel. Skład drużyny: Urkiel Łukasz, Bojdo Alan, Groździej Adam, Wodzyński Jakub, Hopa Bartosz, Jankowski Kewin, Pugacz Beniamin, Żwirko Andrzej, Stróżyk Szymon. Trener: Bołdysz Krzysztof. Paweł Stróżyk


8

Kurier Czaplinecki – Sierpień2013

Incydent z przydrożnym krzyżem

P

rzy wylotach wszystkich głównych dróg wychodzących z Czaplinka stoją przydrożne krzyże. Najdziwniejszą i  najbardziej burzliwą historię ma stalowy krzyż ustawiony obok szosy prowadzącej z  Czaplinka w  kierunku Wałcza, przy zbiegu ul. Wałeckiej i  Dworcowej. Ten przydrożny krzyż postawiono w 1979 roku bez zgody ówczesnych władz. Krzyż został wykonany potajemnie (mówiono, że w pobliskiej wsi Niwka), a następnie również potajemnie przywieziony i ustawiony pośpiesznie w godzinach rannych, gdy jeszcze nie było zbyt dużego ruchu ulicznego. W  czaplineckiej kronice parafialnej - opublikowanej w 2009 roku w pracy zbiorowej „Czaplinek 1945 - 2009. Cz. II. Trud wrastania” - przy dacie 14 maja 1979 roku znajdujemy m.in. dwa takie zdania: „Wczesnym rankiem ludzie postawili piękny (8 m) metalowy krzyż przy ul. Wałeckiej i Dworcowej. Była tam tylko kapliczka na drzewie”. Kapliczce poświęcę kilka zdań w ostatniej części artykułu skupiając się teraz na przydrożnym krzyżu, którego pojawienie się wywołało dużą awanturę. W parafialnej kronice pod datą 19 lipca 1979 znajdujemy informację, z której wynika że czaplinecki proboszcz przebywał w  tym dniu w  Koszalinie, w  Urzędzie d/s Wyznań, gdzie podczas dwugodzinnej rozmowy poświęconej m.in. „samowoli w postawieniu krzyży” zobowiązano księdza do napisania podania o „zalegalizowanie krzyży”. W informacji tej zwraca uwagę to, że jest w  niej mowa nie o  jednym krzyżu, lecz o  krzyżach, co wskazuje na to, że bez zezwolenia władz postawiono nie tylko krzyż przy ul. Wałeckiej. Prawdopodobnie chodziło tu również o postawiony 18 maja na przykościelnym placu metalowy krzyż (zespawany z rur), o którym w parafialnej kronice napisano w ten sposób: „18 maja - rano przyjechał duży dźwig i ustawiono krzyż przy kościele.” Prawdziwa awantura zaczęła się jednak dopiero 1 sierpnia. Tak odnotowano to w parafialnej kronice (źródło: jak wyżej): „1 sierpnia - pracownik Urzędu Miejskiego przekazał byłemu proboszczowi ks. Rafałce wezwanie na Kolegium do spraw wykroczeń przy Naczelniku Miasta Czaplinek na rozprawę na dzień 10.08.1979 w  Urzędzie Miejskim w  Czaplinku. Ks. Rafałko został obwiniony o »nielegalne postawienie krzyża, co spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa na drogach«. Ks. Rafałko z  miejsca odpisał, że do winy się nie poczuwa, i że na rozprawę nie stawi się z  racji wcześniej zaplanowanego wyjazdu za granicę. Powiadomił, że w niedzielę o »wezwaniu« na rozprawę powiadomi się Parafian, i że na rozprawę zostanie wydelegowana delegacja Parafian, jako współwinni.”

Przy dacie 5 sierpnia w kronice parafialnej znajduje się zapis mówiący, ze podczas każdej mszy informowano wiernych o wezwaniu księdza na rozprawę za nielegalne postawienie krzyża. Znalazło się tu też następujące zdanie: „Zaproszono również wiernych, którzy będą dysponowali wolnym czasem, by przybyli na rozprawę 10.08.1979 r. na godz. 10.00.” Punktem kulminacyjnym zamieszania w sprawie przydrożnego krzyża były wydarzenia, które miały miejsce 10 sierpnia. Tak o nich pisze cytowana już wcześniej parafialna kronika: „10 sierpnia - ok. godz. 9.30 zaczęli się gromadzić Parafianie przy Urzędzie Miejskim, by wziąć udział w rozprawie przeciw ks. Rafałce za nielegalne postawienie krzyża na drodze przy ul. Wałeckiej i Dworcowej. Orientacyjnie obliczono, że przybyło ok. 800 osób. Nie wszyscy się mogli dostać do środka, wielu stało przed Urzędem. Na drzwiach sali rozpraw wywieszono, że rozprawa się nie odbędzie z powodu usprawiedliwionej nieobecności obwinionego. Atmosfera napięcia rosła. Wreszcie w Urzędzie zaczęto śpiewać pieśni religijne: »My chcemy Boga«, »Boże, coś Polskę« i inne. Zaczęto się modlić .../..../ Nabożeństwo w Urzędzie trwało ok. 0,5 godziny. /.../ „ Opisany wyżej incydent odbił się głośnym echem w  miejscowym środowisku. Opowiadano, że o zajściach pod czaplineckim Urzędem Miejskim informowało nawet radio „Wolna Europa”. Liczne zgromadzenie mieszkańców pod Urzędem - głównie osób starszych - było dla władz dużym zaskoczeniem i  zrobiło na wszystkich spore wrażenie. Być może dlatego, postawionego nielegalnie krzyża nikt nie próbował usuwać ani przemieszczać w inne miejsce. Stalowy przydrożny krzyż z 1979 roku stoi przy ul. Wałeckiej do dziś. Ustawiony jest tuż przy zbiegu z ul. Dworcową, ok. 4 m od skraju jezdni. Wykonany jest z  zespawanych ceowników gorącowalcowanych. Ceowniki zespawane są w  taki sposób, że konstrukcja posiada przekrój zbliżony do kwadratu, z pustą przestrzenią w środku. Dolna część krzyża (do ok. 1,50 m nad ziemią) wykonana jest z ceowników 140 mm, zasadniczą część krzyża wykonano z ceowników 120 mm. Krzyż zabezpieczony został przed korozją farbą w kolorze srebrnym, używaną dość często w tamtych czasach do ochrony konstrukcji stalowych przed rdzą. Ochronna warstwa farby z 1979 roku - mimo upływu wielu lat - spełnia swą rolę do dziś. Orientacyjny ciężar krzyża wynosi ok. 300 kg. W jego ustawianiu - jak się opowiada - zaangażowana była grupa starszych mężczyzn zamieszkujących pobliskie osiedle znajdujące się między ul Tartaczną, a ul. Kościuszki. Można przypuszczać, że zadziałały tu specyficzne długoletnie - ukształtowane po 1945 roku - silne więzi sąsiedzkie łączące mieszkańców tego osiedla, tworzącego w strukturze miejskiej Czaplinka pewnego rodzaju nieformalną odrębną jednostkę. Co ciekawe, ciężki krzyż przywieziony został potajemnie na swoje miejsce pojazdem należącym do jednej z czaplineckich firm państwowych. Do tej samej państwowej firmy należał również dźwig samojezdny, przy pomocy którego krzyż został posadowiony w przygotowanym wcześniej wykopie. Dźwig wykonał tę pracę zatrzymując się na krótko w drodze na stację PKP, gdzie miał rozładowywać wagony ze stalą. Obecność dużego, 16-tonowego dźwigu, nie mogła jednak zostać niezauważona. Operator dźwigu był później przesłuchiwany. Według relacji operatora, musiał on wyjaśniać przesłuchującemu go funkcjonariuszowi MO, dlaczego jechał do rozładunku wagonów okrężną trasą ulicą Wałecką i Dworcową, a nie najbliższą trasą tzn. ulicą Pławieńską. Tłumaczył to tym, że po drodze musiał zatankować dźwig w POM-owskiej bazie paliw. Przekonywał również funkcjonariusza, że to zupełny przypadek sprawił, że przejeżdżał akurat obok miejsca, gdzie kilku starszych panów męczyło się przy ustawianiu ciężkiego krzyża i po prostu - na ich prośbę - zatrzymał się na

chwilę i z grzeczności im pomógł. Nie wiadomo, czy milicjant uwierzył w tę wersję, ale wśród mieszkańców Czaplinka istniało przekonanie, że przydrożny krzyż przy Wałeckiej pojawił się w wyniku sprawnie przygotowanej akcji. Jest jeszcze jedna okoliczność, którą dziś rzadko uświadamiamy. W latach siedemdziesiątych wyroby stalowe podlegały centralnemu rozdzielnictwu, a ceowniki gorącowalcowane, zwłaszcza ceownik 120, należały do artykułów trudno dostępnych. Wykonanie krzyża z deficytowych kształtowników, objętych rozdzielnictwem, świadczy o nieszczelności ówczesnego systemu reglamentacji. Moim zdaniem, opisane wyżej wydarzenia pokazują, jak wiele dziedzin życia codziennego wymykało się w tamtym czasie spod kontroli władz. Czy to był przypadek? Chyba nie. Przecież już rok później w wyniku fali strajków musiał ustąpić Edward Gierek. Za dwa i  pół roku ogłoszony został stan wojenny. Jeszcze - co prawda - 10 lat miało upłynąć do transformacji ustrojowej, ale już w  1979 roku ówczesny system posiadał liczne rysy i  pęknięcia o bardzo różnych kształtach i o bardzo różnej skali. Takich rys i pęknięć były tysiące. Wydaje się, że zaliczyć można do nich również czaplinecki incydent z przydrożnym krzyżem.

A teraz kilka słów o wiszącej na drzewie małej drewnianej kapliczce. Teraz wisi ona na pierwszym z kolei drzewie rosnącym przy ul. Dworcowej, licząc od zbiegu z ul. Wałecką. W przeszłości kapliczka umocowana była na nieistniejącym już drzewie przy ul. Wałeckiej, kilkadziesiąt metrów na południe od zbiegu z  ul. Dworcową, w  miejscu, gdzie ul. Wałecka opada dość stromo w kierunku przesmyku między jez. Młyńskim i jez. Czaplino. Pamiętam, że kapliczka była w tamtym miejscu już w latach pięćdziesiątych. Mówiono, że upamiętniała ona jakieś tragiczne wydarzenie na drodze. Kapliczkę przeniesiono na obecne miejsce po wycięciu części drzew przy szosie wałeckiej (w tym również drzewa, na którym wisiała kapliczka). Jestem przekonany, że przy okazji przenosin zmieniono jej konstrukcję. W kapliczce widzimy umieszczony za szkłem wizerunek Matki Boskiej otoczonej postaciami oddającymi jej hołd. Nad obrazkiem znajduje się słabo już czytelny napis o treści „Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami”. Główne źródło: „Czaplinek 1945 - 2009. Cz. II. Trud wrastania”, praca zbiorowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka, Czaplinek, 2009r. Zbigniew Januszaniec


Kurier Czaplinecki – Sierpień 2013

9

W kręgu zagrożeń

W

życiu młodzieży kontynuującej naukę w  różnego rodzaju szkołach i  uczelniach, wakacje to najpiękniejszy okres roku. Tegoroczne wakacje, niestety już minęły, pozostaną w  pamięci wspomnienia, różnego rodzaju nostalgie i satysfakcja z mile spędzonych chwil. Jednak pora wakacyjna to nie tylko okres beztroskiego wypoczynku, różnych obozów, odkrywczych wycieczek, zabaw i dyskotek. Atmosfera panująca wobec tej błogiej sielanki sprawia, że zmniejszona jest nasza czujność na różne sytuacje pojawiające się przeważnie niespodziewanie wokół nas. Czasami brakuje zwykłego rozsądku i  rozwagi oraz właściwej oceny sytuacji, jak i  z  pozoru życzliwych nam osób. Gdy tego właśnie braknie, zamiast miłych wspomnień, pozostaje rozczarowanie. Taki nawet chwilowy brak rozwagi i rozsądku zwykle doprowadza do dramatów i tragedii, i może pozostawić ślad na całym życiu, niekiedy wręcz je rujnując. Dotychczas tematy te nie były zbytnio nagłaśniane przez środki masowego przekazu, zwykle były to informacje urzędowe o zdarzeniach i przestępstwach. Natomiast kroniki policyjne i różne akta sądowe, wręcz obfitują w różnego rodzaju dramaty i tragedie, których ofiarami jest właśnie młodzież szkolna. Od dłuższego czasu realia te wykorzystywane są w  popularnych paradokumentach telewizyjnych, cieszących się wysoką oglądalnością. Seriale te mają wprawdzie wersję fabularną, ale treści tam pokazane opierają się na autentycznych wydarzeniach. Dwa lata temu mieliśmy zaszczyt gościć w Złocieńcu doświadczoną Panią sędzię Annę Marię Wesołowską w  ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Bardzo pouczająca była jej prelekcja pt. „Rola rodziny i  instytucji a  bezpieczeństwo dzieci”. Wykład ten był skierowany przede wszystkim do rodziców i  różnych instytucji mających do czynienia z dziećmi i młodzieżą, którą należy we właściwy sposób chronić przed różnymi zagrożeniami. Wszyscy doskonale wiemy, że nie wszyscy dorośli potrafią stanąć na wysokości zadania i we właściwym świetle pokazać rzeczywistość młodemu człowiekowi. Zwykle wychodzimy z założenia, że jeśli wydarzy się coś złego, to nie mnie, lecz komuś innemu. Takie myślenie jest największym błędem dorosłych. W czerwcowym wydaniu „Głosu Koszalińskiego” ukazał się dość znamienny i pouczający artykuł Pani Ewy Bilickiej pt. „Polska nasza naćpana”, ukazana była w nim ponura rzeczywistość panująca w kraju, województwie, powiecie i gminie. Rzeczywistość, która dotyczy już nawet najmniejszej wsi. Zagrożenia tam przedstawione nie są wirtualne, lecz rzeczywistym koszmarem, mogącym się pojawić w niejednej rodzinie, gdy braknie rozsądku i czujności, i nieograniczonego zaufania do naszej latorośli. Różnego rodzaju używki takie jak: alkohol, marihuana, amfetamina, konopie, heroina, ectasy i inne „ogłupiacze” nie są już obce naszej młodzieży, wręcz brutalnie wkroczyły w ich życie. Dość

często ma to miejsce na oczach nieświadomych niczego rodziców, a świadomość dociera niestety, gdy już dramat się rozwinie zbyt niebezpiecznie. Z  uzależnieniem trudno skończyć, przeważnie pozostawia to trwały ślad w życiu, prowadzi do unicestwienia osobowości i  kalectwa psychicznego, do chorób a  nawet śmierci. Oprócz tych powszechnie znanych nam używek, ostatnio na tym osobliwym „rynku śmierci” pojawiło się szereg nowych używek o nieznanym dotychczas działaniu. Na kim będą eksperymentować te nowości bezwzględni producenci śmierci? Nie jest żadną tajemnicą, że najłatwiej dotrzeć do najmłodszych, to oni są najbardziej podatni na różne atrakcje, o czym doskonale wiedzą różnej maści stręczyciele i handlarze „białą śmiercią”. Statystyki w tym temacie dotyczące naszego kraju są zatrważające, marihuany używa się więcej u nas niż w słynnej z tej używki Holandii, a dość spory procent młodych ludzi spróbowało jej już od trzynastego do piętnastego roku życia. Czyżby statystyki kłamały? Z ostatnich sondaży naukowych prowadzonych przez różne instytucje wynika, że spożycie narkotyków w kraju rośnie w szybkim tempie, a dostęp do nich jest coraz łatwiejszy. W  ostatnim czasie Ruch Palikota chce, by marihuana w Polsce mogła być używana legalnie i obecna w sprzedaży, bo niby nie jest zbyt szkodliwa. Argumentacja tego pomysłu na pozór wydaje się być nawet w niektórych kręgach dość atrakcyjna, niektórzy pomysł popierają. W końcu to nie oni się naćpają tylko najmłodsi, a handlarze zarobią… Pozostaje tylko pytanie, czy im w ogóle zależy na młodzieży? Walka z plagą narkomanii w  kraju ma różne oblicza, niekiedy śmieszne i  kuriozalne, choćby sprawa dopalaczy, niby nie wolno a  jednak wolno. Według informacji „Dziennika Zachodniego” znamienna jest sprawa sklepu z  dopalaczami w  Rybniku, Sanepid go zamknął, ale właściciel zmienił szyld i prosperuje nadal, ponoć mają zbadać czy to jest szkodliwe, czy nie. Po wnikliwym badaniu może się jednak okazać, że to afrodyzjak na urozmaicenie młodości, zależy w końcu od tego, kto bada… Smutne natomiast jest to, że ów przybytek jest oblegany przez młodzież. Dużym zagrożeniem dla młodzieży w ostatnich latach stały się kontakty i znajomości, niby to towarzyskie, zawierane za pośrednictwem internetu, to proste, łatwe i popularne. Czy wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że nawet takie popularne portale jak „Nasza klasa”, bądź też zwykłe dyskusje i komentarze w sieci bez odpowiednich zabezpieczeń pozostawiają ślad po naszej obecności? W sieci roi się od takich osób, które mogą nasze szczere intencje wykorzystać do swoich niezgodnych z prawem celów. W szczególności dotyczy to najmłodszych, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, że po drugiej stronie ekranu monitora może kryć się przestępca, pedofil lub innej maści zboczeniec. W tym przypadku potrzebna czujność i ostrożność rodziców jak i młodych ludzi. Nic złego się nie stanie, gdy ojciec lub matka od czasu do czasu kliknie na historię ulubionych stron swojej pociechy. Nigdy nie wiadomo kim

jest czarujący Casanova lub Banderas po drugiej stronie monitora. Dane statystyczne Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w tym temacie są zatrważające, w sieci grasuje istna armia odbiegających od normy osobników i naciągaczy. O ile można zrozumieć brak doświadczenia życiowego i należytej ostrożności ludzi młodych, to dziwić może bezmyślność ludzi starszych i niektórych rodziców. Fundacja Dzieci Niczyje, w ramach swej akcji „Pomyśl zanim wrzucisz” ostrzega przed lekkomyślnością rodziców. Okazuje się, że co czwarty rodzic zamieszcza zdjęcia swoich dzieci do lat 10 w internecie, nago lub w bieliźnie. Do kogo wizerunki ich dzieci mogą trafić? Kto je wykorzysta i  w  jakim celu? Po zamieszczeniu takiego zdjęcia może być ono powielane przez osobników odbiegających od normy, a może i poszukiwane? Miłość rodziców do własnych dzieci jest zrozumiała i potrzebna, ale okazywanie jej w ten sposób jest wręcz głupie i nierozsądne. Najbardziej jednak dotkliwą plagą jest wciąż szerzący się alkoholizm, z doniesień prasowych dowiadujemy się o nastolatkach w stanie upojenia alkoholowego nawet na terenie swoich szkół. To są fakty, które nas bulwersują, jednak widząc młodych ludzi, wręcz dzieci z alkoholem w ręku, większość patrzy z pobłażaniem, nie zdając sobie sprawy z tego, jaki może być tego finał. Czy ktoś nas zwolnił od odpowiedzialności i ochrony najmłodszego pokolenia? Mimo licznych informacji i ostrzeżeń różnych instytucji o grożących zagrożeniach, na ogół podchodzi się do tych spraw zbyt swobodnie i z pewną dozą niedowierzania, natomiast dramat może dotknąć każdą rodzinę. Jesteśmy niemal codziennie tego świadkami. Skala różnego rodzaju zagrożeń, których ofiarami są zwykle najmłodsi dotyczy również naszej gminy, nie jesteśmy oazą wolną od tych niebezpieczeństw. Także i tu różne używki nie są obce młodzieży, w tym i alkohol. Mieszkańcy wiedzą jak przeważnie kończą się popularne prywatki, gdy jest „wolna chata”, ileż to po nich zdewastowanych urządzeń drogowych i komunalnych i  różnych chuligańskich wybryków. Nierzadko interweniuje policja, trwa żmudne ustalanie sprawców, a  wszystko to za sprawą nadmiaru alkoholu i  poczucia nieokiełznanej wolności. W naszej świadomości nadal pokutuje stereotyp, że w dzisiejszej rzeczywistości najmniej podatna na różne zagrożenia jest wieś. Nic bardziej błędnego, tu również dawno już dotarła niezbyt optymistyczna nowoczesność, wielu młodych wie jak być trendy, a alkohol stojący na sklepowych półkach nie stanowi już tabu nawet dla najmłodszych. Jaka jest postawa rodziców wobec takich zachowań swojej latorośli? Większość z nich po prostu może nie wiedzieć o tym, że ich pociecha jest całkiem inną osobą wśród swoich rówieśników, niż w rodzinnym domu. Umiar, rozwaga i  trzeźwe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość to podstawowe wartości, które mogą oddalić różne zagrożenia, które niestety stały się już elementem pewnej sfery obyczajowości. Ponadto różne informacje, ostrzeżenia i przestrogi w temacie powyższych zagrożeń, to nie są katastroficzne wizje snute w  środkach masowego przekazu. To rzeczywistość, która nas otacza. Ryszard Mrówka


10

Kurier Czaplinecki – Sierpień2013

SPRZEDAM MIESZKANIE

Sprzedam mieszkanie 72 m2 z garażem Czaplinek, Osiedle Leśników

Tel. kontaktowy: + 48 222 196 268

Ośrodek Szkolenia Kierowców EDU - CAR

Radosław Lenczewski Niwka 10 78-550 Czaplinek Prawo jazdy EKSPRESOWO ZAJMUJE TYLKO 18 DNI !!!

tel. 697 426 532; 785 630 067

Nabór do SZKÓŁ ZAOCZNYCH

„EDUKACJA” – dla Dorosłych na semestr jesienny 2013/2014

Nabór do szkół na rok 2013/2014

TECHNIKUM ZAWODOWE-uzupełniające

• Technik mechanik (po Zas.Szk.Zaw. – branży mechanicznej) • Technik technologii drewna (po Zas.Szk.Zaw. – stolarz, tapicer) • Technik handlowiec (po szkole zasadniczej: sprzedawca) • Technik żywienia i gospodarstwa domowego (po Zas.Szk. Zaw. – kucharz) Do klasy II w wyżej wymienionych zawodach – ostatni nabór do TZ uzupełniającego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• po gimnazjum i szkole podstawowej – 3-letnie • po ZSZ – nauka trwa 2 lata • SZKOŁA POLICEALNA 2-letnia po szkole średniej • Technik rachunkowości • Technik handlowiec • Technik usług kosmetycznych Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych Zajęcia co 2 tygodnie (piątek od 15.15 i sobota od 8.00) Dodatkowe informacje: Telefon: 94 375 59 92 lub 606 483 438 www.edukacjaczaplinek.pl (podania do pobrania) PRZYJDŹ, ZAPISZ SIĘ – BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH !!!


Kurier Czaplinecki – Sierpień 2013

11

„To co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.” (Albert Schweitzer)

Służąc dzieciom na świecie

t

o motto Kiwanis International – światowej organizacji wolontariuszy oddanych poprawie świata, życia jednego dziecka i jednej społeczności w tym samym czasie. Nazwa Kiwanis pochodzi od języka Indian i oznacza „pomóż innym przy pomocy swoich umiejętności”. Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Czaplinek – to człon międzynarodowej organizacji o zasięgu ogólnoświatowym. Powstało w roku 2004. Tworzą je ludzie cieszący się szacunkiem i autorytetem w środowisku lokalnym. Działa na zasadzie wolontariatu. Utrzymuje się ze składek członkowskich oraz pozyskuje środki od sponsorów oraz jako organizacja pożytku publicznego z 1% podatku dochodowego.. Jest dobrowolną organizacją, której członkowie wspólnym działaniem osiągają cele niemożliwe do zrealizowania pojedynczo, gdzie inicjatywy i  zadania determinowane są potrzebami środowiska. Do najważniejszych zadań statutowych Klubu Kiwanis w Czaplinku należy patronat nad dziećmi niepełnosprawnymi. To one i ich potrzeby determinują wszelkie inicjatywy. Podstawowe – to pomoc w ich leczeniu i rehabilitacji.

Pamiętając, że dziecko jest nadrzędną wartością nie zapominamy o innych ich potrzebach. Przede wszystkim o tym, że większość z nich lubi spotkania, zabawę oraz niespodzianki. Choć już jesień za oknami, my wciąż wspominamy „majówkę”, która miała miejsce w Ośrodku Sportów Wodnych na Jeziorem Drawsko pod koniec maja tego roku. Październikowe liście na drzewach we wszystkich odcieniach żółci i czerwieni jak pomalowane boską ręką Stwórcy przywołują wspomnienia obrazów malowanych przez Dawida, Karolinę, Krisa, Sandrę (siostrę Kubusia), Mateusza i jego Mamę. Wyczarowywane pędzlami żaglówki kołyszące się na falach, uśmiechnięte słońce i  radosne obłoczki nawiązywały do miejsca spotkania. Pogoda była cudowna. Lekka bryza i  szum uderzających o  brzeg fal. Dźwięk uwią-

zanych łodzi przypominał dzwonki pasących się owiec na hali. Leniwie snujący się dym z ogniska i  smakowity zapach pieczonych kiełbasek. Słodycze, napoje - to co dzieciaki lubią najbardziej. Kolorowe balony z wymalowanymi, uśmiechniętymi buźkami i wiatraczki radośnie „furkoczące” na wietrze. Karolina z prześlicznym uśmiechem na twarzy dała

popis wokalnych możliwości, śpiewając po angielsku znane młodzieżowe przeboje. Wsłuchani podziwialiśmy jej odwagę. Otrzymała za to gromkie brawa. Były też niespodzianki podarowane przez członków Klubu Kiwanis dla każdego podopiecznego. Wszystkie przygotowane z największą dbałością o jakość – książki, obrazy, gry. Niektóre były bardzo atrakcyjne np. tablet, aparat fotograficzny, DVD. Ale jak to w loterii bywa, wszystko zależało od szczęśliwego losu i trochę ręki losujących. Najbardziej uradowana była Karolina, która wygrała tablet. Atmosfera była bardzo radosna, a spotkanie udane. Dorosłych członków Klubu wspierała cudowna grupa młodych wolontariuszy – uczniów czaplineckiego Gimnazjum. Przebrani w  kolorowe stroje tańczyli i  bawili się z uczestnikami zapewniając im wspaniałą wspólną zabawę i niezapomniane wrażenia. Jak kolorowe motyle fruwające nad kwiatami cieszyli nasze oczy młodzieńczą werwą i spontanicznością. Ruch, gwar, śmiech i najpiękniejszy widok – uśmiech i radość w oczach dzieci. Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom Majówki – w szczególności - Wolontariuszom z czaplineckiego Gimnazjum – za wielką kolorową radość sprawioną naszym podopiecznym. Iwona Mierzejewska sekretarz Kiwanis International Klub Czaplinek Ps. Spieszmy się kochać ludzi – jak pisał ksiądz Twardowski – tak szybko odchodzą. Pamiętajmy w cichej modlitwie o tych, którzy odeszli - o Mateuszu P., Danielu i Mateuszu B. WAŻNA WIADOMOŚĆ!!! – czekamy na Państwa 1% podatku dochodowego za 2013 rok KIWANIS INTERNATIONAL KLUB CZAPLINEK NR KRS 0000207446

Ufaj, ale sprawdzaj

Z

apraszamy Państwa na spotkanie poświęcone zawieraniu umów z operatorami telefonicznymi. Spotkanie będzie poprowadzone przez przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Warszawy, które ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy w zakresie ich praw w  kontaktach z  przedstawicielami handlowymi oraz wyczulenie na pewne aspekty działań przedstawicieli handlowych, które pozwolą na skuteczne ograniczenie szerzącego się procederu zawierania umów z naruszeniem dobrych obyczajów.

Spotkanie odbędzie się 3 października 2013 r. o godzinie 12:00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (pok. 07). Działania nieuczciwych przedstawicieli handlowych mają na celu wykorzystanie łatwowierności i  zaufania osób starszych, którzy w  podstępny sposób nakłaniani są do zmiany dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych. W  szczególności działania te polegają na podawaniu się za przedstawiciela innego dostawcy usług niż faktycznie reprezentowanego, powoływanie

się na niezaistniałe fakty, takie jak zakończenie działalności przez danego dostawcę usług telekomunikacyjnych, oraz wyłudzanie danych abonenta poprzez uzyskanie wglądu do ostatniej faktury. Mając na uwadze ogólnopolską skalę zjawiska, najlepiej rozumiany interes konsumentów oraz bezpośredni kontakt powiatowych rzeczników konsumentów z lokalną społecznością, Urząd Komunikacji Elektronicznej wychodzi z propozycją zorganizowania w  powiecie drawskim programu przeciwdziałania tego typu zjawiskom o  nazwie „Ufaj, ale sprawdzaj”. Lidia Konwa Powiatowy Rzecznik Konsumentów


12

Kurier Czaplinecki – Sierpień2013

Sail Świnoujście 2013

W

dniu 16 sierpnia 2013 r. 14-osobowa grupa osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ametyst” Czaplinek uczestniczyła w  wyjeździe integracyjnym organizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką „Partnerstwo Drawy” ze Szczecinka. W projekcie pod hasłem „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” uczestniczyło 100 osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego. Miejscem realizacji było: Świnoujście, Zirchow, Heringsdorf (Niemcy). W ramach zlotów Żaglowców Sail Świnoujście 2013r. Uczestnicy popłynęli w  3-godzinny rejs żaglowcem Minerwa. Na żaglowcu odbyły się rozmowy z przedstawicielami świnoujskich organizacji wspierających osoby niepełnosprawne z przedstawicielami Wydziału Zdrowia. Podczas rejsu towarzyszyło nam piękne słońce, które sprzyjało nawiązywaniu kontaktów z  innymi uczestnikami i  gospodarzami imprezy. Po po-

wrocie grupy udały się do Niemiec. Czaplineccy niepełnosprawni odwiedzili Behindertentilfe Evangelisches Diakoniewerk Bethanien Bugenhagen-Werkstatt Fur Behinderte Menschen / Ostseebad Heringsdorf. Tam zapoznali się z różnymi formami rehabilitacji niemieckich niepełnosprawnych poprzez pracę przy odnawianiu mebli, koszy plażowych, szycie, malowanie, sprzątanie itp. Zwiedzili pracownie, zaplecze socjalne i  mieszkalne. Poznali zasady funkcjonowania od strony finansowej i  organizacyjnej. Po powrocie do Świnoujścia wszystkie grupy zaproszono na „wypasiony obiad” do restauracji Bursztyn. W  atmosferze relaksu popołudniowy spacer nad morzem, a  następnie nową promenadą przystosowaną dla wózków inwalidzkich w asyście przemiłego przedstawiciela wydziału inżyniera miasta Świnoujście i pani Teresy Finkiewicz (dobrego ducha - LGR Szczecinek). Około godziny 19 zmęczeni, ale szczęśliwi wszyscy spotkali się

Oszczędzają bogaci i nam się opłaci!

W

ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turystyka i  Krajoznawstwo” wspieranego finansowo przez Gminę Czaplinek, osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ametyst” Czaplinek odwiedziły wyspę Bielawę. Płynąc statkiem „Europa” miały możliwość poznać szczególne walory przyrodnicze gminy Czaplinek: jak liczne wyspy, urozmaicone brzegi, zatoki i piękną roślinność. Na wyspie miały okazję

obserwować ptaki wodne, ptaki leśne, płazy, drzewa i runo leśne. Wędrując „ścieżką przyrodniczą” poznali tablice informacyjne i  przystankowe. Posłuchali niezwykłego „koncertu ptaków” tuż przy ostoi lęgowej. Jednak celem nadrzędnym wycieczki, było porządkowanie wyspy Bielawy i edukacja z zakresu selektywnej zbiórki odpadów. W konkursie „segregacji zebranych śmieci” okazało się, że uczestnicy zadania zdążyli się do tego dość dobrze przygotować. Z niezwykłym zapałem

na pożegnalnej kolacji w ośrodku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym „KOŁO” w  Świnoujściu. Pożegnaniom nie było końca, oczywiście grupa Czaplinecka odjechała ostatnia. Droga powrotna była pełna przemiłych niespodzianek i niezapomnianych wrażeń. Ale co tam - dobrego humoru nie zdołała nam zepsuć nawet awaria autokaru. Organizatorzy i gospodarze spisali się na medal. Brawo! Janina Żwirko oddzielali do worków nadające się do recyklingu butelki szklane i słoiki od butelek plastikowych po napojach, kosmetykach i środkach czystości. Szczęśliwi, że dołożyli małą „cegiełkę” do poprawy stanu środowiska naturalnego w naszej gminie, zasiedli do poczęstunku w kręgu ognia. Przygotowane gorące kiełbaski przez mniej sprawnych ruchowo, smakowały wyśmienicie. Z przekonaniem, że to od nas zależy ile szkła i plastiku uda się odzyskać, a ile zmarnuje się na wysypiskach śmieci, wrócili do Czaplinka o zachodzie słońca, z hasłem na ustach „swoje śmieci zabierz z sobą”.

Janina Żwirko

II Powiatowy Zlot Integracyjny „Sprawnych Inaczej”

W

ramach konkursu „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” w  dniu 26 Lipca 2013r. Rodzice i  Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ametyst” Czaplinek przeprowadzili Zlot w Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku. Adresatami zadania publicznego były dzieci i  osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Kalisza Pomorskiego, Klub Sportowy „Kolejarz”- Wierzchowo, dzieci i osoby niepełnosprawne z gminy Czaplinek oraz ich rodzice i  opiekunowie. Zlotowi towarzyszyły

wystawy prac uczestników, promocja talentów, teatr i blok artystyczny w wykonaniu TPD z Kalisza Pomorskiego, biesiada i dyskoteka. Z  uczestnikami Zlotu dla uczczenia Europejskiego Dnia Walki z  Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych spotkali się Przewodniczący i  członkowie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i  Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider. Niepełnosprawni mieli możliwość zamanifestowania prawa do godnego życia i  przestrzegania wobec nich praw człowieka. Nawiązali nowe przyjaźnie. Janina Żwirko

II Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking

P

od hasłem „Wyjść życiu naprzeciw” w dniu 31 Sierpnia 2013 roku niepełnosprawni ze Stowarzyszenia KA „Ametyst” Czaplinek brali udział w zawodach niepełnosprawnych mieszkańców całej Polski, które odbyły się w Sławnie. Uczestnikami zawodów były m.in. Irena Klimczak, Helena Kujawa, Halina Kocka, Anna Czarnota i Janina Żwirko. Najszybsza w kategorii 50-70 lat okazała się pani Irena Klimczak, 2 miejsce - Halina Kocka,

3 miejsce - Janina Żwirko. W kategorii 70+: 1 miejsce Helena Kujawa. W kategorii 30-39: 1 miejsce - Anna Czarnota. 5 Pucharów, bardzo cenne nagrody przyjechały do Czaplinka. Ale się działo - gdy całe podium należało do Czaplinka. Udział w tych zawodach był także znakomitą formą terapii i  rehabilitacji. Naprawdę „jedno co warto, to biegać jest warto...” Janina Żwirko


Kurier Czaplinecki – Sierpień 2013

13

Powiat Drawski – Morze Pięknych Jezior

Informacja z XXXIV sesji Rady Powiatu Drawskiego

W

dniu 13 września 2013 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Jerzy Lauersdorf – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego. Głównym tematem Sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 r., które przedstawiła Radnym Pani Irena Osoś – Skarbnik Powiatu. Budżet Powiatu Drawskiego za pierwsze półrocze 2013 roku w wyniku wykonania dochodów w wysokości 36.968.541,76 i wydatków w wysokości 31.577.948,40, zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 5.390.593,36. Radni wysłuchali sprawozdania Pana Jerzego Żółtowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2013 r. Komisja zgodnie z planem przeprowadziła 1 kontrolę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim. Radni zapoznali się także z końcowym sprawozdaniem Likwidatora z prac związanych z likwidacją Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. Podczas Sesji Przewodniczący Rady Powiatu w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Drawskiego podziękował za wieloletnią współpracę Panu Dominikowi Dołżyckiemu- Geodecie Powiatowemu, Panu Andrzejowi Połońskiemu- Dyrektorowi Zespołu

Szkół Ponadgimnajzalnych w Czaplinku oraz Pani Danucie Sycz- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim oraz serdecznie powitał ich następców: Panią Małgorzatę Marcinkiewicz- Skorupę- Geodetę Powiatowego, Pana Roberta Patrzyńskiego- Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, a także Panią Wiolettę Kubik- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim i Pana Mirosława Piłatowskiego- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie: –– zatwierdzenia sprawozdania z likwidacji Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w likwidacji w Drawsku Pomorskim; –– ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Drawskiego; –– wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego; –– zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”; –– wystąpienia Powiatu Drawskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu; –– wskazania przedstawicieli Powiatu Drawskiego na członków Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego;

–– zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013; –– pozbawienia kategorii dróg powiatowych; –– przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Wierzchowo dotyczącego wykonania zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z; 1991Z; 1996Z na odcinku o długości 12,20 km- ETAP I- przejście przez miejscowość Wierzchowo”; –– przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Drawsko Pomorskie dotyczącego wykonania zadania pn.: „Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Sikorskiego”.

Szkolenie „Amortyzacja od podstaw” Sukces uczniów ZSP w Czaplinku

D

rawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIE - „Amortyzacja od podstaw”, które poprowadzi Justyna Maćkowiak z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami prawnymi i wynikającymi z nich obowiązkami, zasadami amortyzacji i klasyfikacją środków trwałych. Wiedza ta jest niezbędna aby prawidłowo zarządzać firmą, podejmować optymalne decyzje przy zakupie środków trwałych i znać wpływ amortyzacji i inwestycji na sytuację finansową firmy. Szkolenie odbędzie się dnia 17 października 2013r. w godzinach 09.00 – 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Pl. Elizy Orzeszkowej 3, sala narad 07. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: dpcwp@powiatdrawski.pl lub na fax 94 36 30 763. W  przypadku dodatkowych pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 94 36 30 763. Serdecznie zapraszamy!

Starosta Drawski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. oraz stronie internetowej www.bip.powiatdrawski.pl wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr 14/2013 z dn.09.09.2013 r. dotyczący przeznaczenia do sprzedaży w  drodze przetargu działki gruntu nr 335 o pow. 0,0662 ha położonej w obrębie Sikory, gmina Czaplinek.

XI Powiatowe Święto Plonów

W

sobotę 14 września br., odbyło się XI Powiatowe Święto Plonów, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz gmina Drawsko Pomorskie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Wydarzenie wpisuje się w  obchody XV- lecia Powiatu Drawskiego. Po mszy korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta do Parku Chopina, gdzie Starosta Drawski Stanisław Cybula i  z-ca Burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski wspólnie powitali licznych gości, mieszkańców powiatu i przede wszystkim - rolników. Następnie z rąk starostów dożynek, Wioletty Kozak mieszkanki Zagozdu i Adama Mularczyka sołtysa sołectwa Dalewo, otrzymali chleb upieczony z tegorocznych zbiorów. Dożynki zawsze były okazją do podsumowań, wręczenia nagród i wyróżnień. Tych sympatycznych akcentów nie zabrakło i w tym roku. Podsumowana została coroczna edycja konkursów na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, w którym przyznano:

13

września 2013 r. Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju zadecydowała o przyznaniu 207 certyfikatów ,,Zielonej Flagi”. Wśród nagrodzonych szkół znalazł się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. „Zielona Flaga” jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Jak zaznaczają opiekunki przedsięwzięcia Hanna Chwiałkowska i Agnieszka Machna, byłoby ono trudne do zrealizowania, gdyby nie opieka i wsparcie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek, Nadleśnictwa Czaplinek, Cezarego Korkosza, Doroty Janickiej, pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Złocieńcu, pracowników Politechniki Koszalińskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Towarzystwa „Wolę być”, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku, Dyrekcji Szkół Podstawowych w Czaplinku oraz w Broczynie, Dyrekcji Gimnazjum w Czaplinku oraz firm Elektrotechnika Nord w Koszalinie, Iras, Liras, Rimaster i Kabel - Technik Polska w Czaplinku. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów i rodziców zaangażowanych w  realizację tego przedsięwzięcia. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju 11 października 2013 r. w Krakowie. I miejsce - gminie Kalisz Pomorski, II miejsce - gminie Złocieniec, III miejsce - gminie Drawsko Pomorskie. Wyróżnienia otrzymała gmina Ostrowice, Wierzchowo i Czaplinek. Natomiast w konkursie na „Najładniejsze Stoisko Promocyjne na Dożynkach” przyznano nagrody: I miejsce - gmina Czaplinek, II miejsce - gmina Ostrowice, III miejsce - gmina Kalisz Pomorski. Wyróżnienia otrzymały: gmina Drawsko Pomorskie, Wierzchowo i Złocieniec. Wszyscy laureaci obu konkursów otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Starostę Drawskiego. Ponadto ogłoszono wyniki konkursu na „Najładniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego 2013”, którego fundatorem nagród pieniężnych był Starosta Drawski. W konkursie przyznano: I miejsce dla sołectwa Świerczyna - 6.000 złotych, II miejsce dla sołectwa Sikory - 3.000 złotych, III miejsce dla sołectwa Siemczyno - 2.000 złotych. Wyróżnienia w kwocie 1.000 złotych otrzymały sołectwa: Łabędzie, Linowno, Pomierzyn, Konotop oraz Bralin.

XV lat Powiatu Drawskiego


14 Jak co roku Prezes Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Stanisław Baliński przekazał środki finansowe dla laureatów konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. Gminie Kalisz Pomorski za zajęcie I miejsca przekazał 500 złotych, gminie Złocieniec za zajęcie II miejsca 300 złotych, a dla gminy Drawsko Pomorskie za III miejsce 200 złotych. Dodatkowo dla sołectwa Świerczyna wręczył nagrodę w  wysokości 500 złotych za zajęcie I miejsca w konkursie „Sołectwo ładne i przyjazne środowisku”. W trakcie powiatowych dożynek maskotka Powiatu Drawskiego – BÓBR PODRAWEK wręczała gadżety promocyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie zabrakło występów artystycznych w wykonaniu zespołów lokalnych, artystów ludowych, kabaretu oraz wieczornej gwiazdy.

Kurier Czaplinecki – Sierpień2013 Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim serdecznie dziękuje wszystkim osobom i  instytucjom zaangażowanym w organizację tegorocznego Święta Plonów. Patronat nad imprezą roztoczyli: TVP Szczecin, Zachodniopomorska Izba Rolnicza, Głos Koszaliński, Radio Koszalin, Powiatowa Gazeta Drawska, Pojezierze Drawskie, Tygodnik Pojezierza Drawskiego, Echa znad Drawy i Gwdy, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”, Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy. Przypomnijmy: w tym roku mija 15 lat od ustanowienia samorządu powiatowego w Polsce. Z tego względu Powiatu Drawski zaplanował szereg działań podsumowujących ten istotny jubileusz. Zgodnie z zasadą subsydiarności powiaty przejęły te zadania, których zasięg i zakres przekracza możliwości gmin. Zadaniem powiatu jest np. rejestracja i aktywizacja bezrobotnych. Wynika to ze specyfiki rynku pracy – miejsca pracy dla mieszkańców jednej gminy mogą być tworzone w gminie sąsiedniej, stąd koordynację działań powierzono administracji ponadgminnej. Analogicznie przedstawia się sytuacja w sferze edukacji. Kompetencje powiatu obejmują szkoły ponadgimnazjalne oraz niektóre szkoły specjalne. Powiat zajmuje się również m.in. szeroko rozumianą pomocą rodzinie i  pomocą społeczną, promocją i ochroną zdrowia, drogami powiatowymi, bezpieczeństwem publicznym, ochro-

Gmina Czaplinek na Dożynkach Powiatowych w Drawsku Pomorskim

14

września 2013 r. Gmina Czaplinek wzięła udział w Powiatowych Dożynkach, które w tym roku odbyły się w Drawsku Pomorskim. W części artystycznej reprezentował nas zespół bębniarzy działający w Czaplineckim Ośrodku Kultury „Green Fabric”. Stoisko promujące naszą Gminę wykonało Sołectwo Broczyno przy wsparciu Sołectwa Siemczyno, zdobywając najwyższe podium w konkursie na „Najładniejsze Stoisko Promocyjne Powiatu Drawskiego” oraz nagrodę finansową w kwocie 1 tys. zł. Wieniec Dożynkowy prezentowany przez Sołectwo Rzepowo zdobył wyróżnienie i nagrodę finansową w kwocie 200 zł, biorąc udział w konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. Ponadto w rozstrzygniętym podczas Święta Plonów - konkursie na „Najładniejszą Wieś w Powiecie Drawskim” Sołectwo Sikory i Siemczyno godnie zaprezentowały Gminę Czaplinek, zdobywając II i III miejsce oraz nagrody finansowe adekwatnie do zajętych lokat: Sołectwo Sikory 3 tys. zł, Sołectwo Siemczyno 2 tys. zł. Zwycięzcom gorąco gratulujemy i bardzo dziękujemy za zaangażowanie oraz trud włożony we wszystkie zmagania konkursowe. Barbara Wyciślak - CzOK

ną przeciwpożarową, ochroną praw konsumenta, administracją architektoniczno - budowlaną, geodezją i kartografią, rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów prawa jazdy, ochroną środowiska, kulturą, kulturą  fizyczną i  turystyką. Powiat prowadzi także szeroko zakrojoną współpracę z  organizacjami pozarządowymi, zlecając im różnorodne zadania publiczne do wykonania. Piętnasta rocznica funkcjonowania obchodzona jest przez wszystkie powiaty w Polsce. Powiat Drawski wkroczył w ten okres szczególnie dumny: ZAJĄŁ I MIEJSCE W KRAJU w najważniejszym rankingu samorządowym, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich (w kat. do 60 tys. mieszkańców). O  wszystkich imprezach odbywających się w  ramach obchodów jubileuszu XV-lecia Powiatu Drawskiego będziemy informować na bieżąco.

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Czaplinku 78-550 Czaplinek, ul. Sikorskiego 9 tel./fax 94 37 55 257, 94 37 55 414 pbsczaplinek @pomorski-bs.pl; www.pomorski-bs.pl

Oferujemy szeroki asortyment usług bankowych. Polecamy

Kredyt gotówkowy $ atrakcyjne oprocentowanie $ szybka decyzja kredytowa $ długi okres kredytowania $ dowolny cel kredytowania

Tanio, szybko i wygodnie Działamy na rynku usług bankowych już od 63 lat ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:00

KURIER CZAPLINECKI - miesięcznik lokalny, kolportowany bezpłatnie, dostępny w formie elektr.: www.kurierczaplinecki.dsi.net.pl; www. dsi.net.pl; www.czaplinek.pl. Tel. redakcji 603 413 730, e-mail: redakcjakuriera@wp.pl. Redaguje Zespół. Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka. Konto: Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek 93 8581 1027 0412 3145 2000 0001, NIP 2530241296, REGON 320235681, Nr rej. sąd.: Ns-Rej Pr 25/06. Nakład: 1700 egz. Druk: TEMPOPRINT, 78-400 Szczecinek, ul. Harcerska 2, tel./fax: 94 374 41 80, e-mail: tempoprint@ tempoprint.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania, redakcyjnego opracowywania i adiustacji otrzymanych tekstów, selekcjonowania i kolejności publikacji. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych i nie ponosimy odpowiedzialności za treść listów, reklam i ogłoszeń. Drukujemy tylko materiały podpisane, można zastrzec personalia tylko do wiadomości redakcji. Nadesłane i publikowane teksty i listy nie muszą odpowiadać poglądom redakcji. Ceny reklam: moduł podstawowy (10,3 x 4,5) w kolorze – 60 zł, czarno biały – 30 zł, ogłoszenie drobne – 10 zł, kolportaż ulotek – 200 zł.


Kurier Czaplinecki – Sierpień 2013

15

Zapraszamy do Piekarni-Cukierni w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 15

Poniedziałek - Piątek: Sobota: w sezonie:

Godziny otwarcia: Pn.-Pt.: 8:00÷19:00 Sobota: 8:00÷14:00 ul. Zbożowa 3, 78-550 Czaplinek, tel. 94 37 22 874 czaplinek@apekacentrumzdrowia.pl www. apekacentrumzdrowia.pl

7:00 - 16:00 7:00 - 15:00 7:00 - 19:00


Kurier Czaplinecki - Nr 85, Wrzesień 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you