Page 1

Agencia de Desarrollo del Alto Urola

2004 - 2005

Ahaleginak batzen Sumando esfuerzos


Bulegoak / Oficinas ZUMARRAGA Euskadi enparantza, 5 Tel.: 943 72 58 29

URRETXU Iparragirre, 11 Tel.: 943 72 61 64

u ggggaa ssaa @ u @ uuggggaa ss aa ..cc oom m

LEGAZPI Euskalerria enparantza, 1 Tel.: 943 73 71 84


Argitalpen honen bidez, Urola Garaiko hiritar, enpresa eta beste zenbait erakunderi azaldu egin nahi diegu eskualde mailan garapen sozio-ekonomikoari bultzada ematearren UGGASAtik egiten ari garen lan publikoa. Gure iritziz, ez da benetako garapenik izango, herri mailako erakundeen inplikaziorik gabe. Horregatik, azken urteotan zehar, eskualdeko udalen artean Agentzia bat antolatu eta finkatu dugu, eta honek hainbat proiektu eta programa garatzea ahalbidetu digu; izan ere, horiek guztiak aurrera eramatea oso zaila izango zen udal maila gainditu gabe jardunez gero. Etorkizuna zalantzaz beterik ageri zaigu, aztertu beharreko aukeraz blai ordea, eta denok parte hartzen dugun lan honen barnean, Uggasan ere ekin eta ekin jarraituko dugu, gure eskualdean berrikuntzarako eta gizarte eta ekonomi garapenerako tokia egon dadin.

José Ignacio Etxezarreta Estala UGGASAren lehendakaria.

Con esta publicación pretendemos dar a conocer a ciudadanos, empresas y otras entidades de Urola Garaia la labor pública que desde UGGASA venimos realizando en el impulso del desarrollo socioeconómico desde el ámbito comarcal. Entendemos que no hay auténtico desarrollo sin la implicación de las instituciones locales. Por ello, en los últimos años, los Ayuntamientos de la comarca hemos consolidado una Agencia que nos ha permitido desarrollar distintos proyectos y programas que hubieran sido difíciles desde el ámbito estrictamente municipal. El futuro se nos presenta cambiante aunque lleno de oportunidades a explorar, y en esta labor en la que participamos tod@s, en Uggasa continuaremos trabajando para que nuestra comarca tenga un espacio para la innovación y el desarrollo social y económico.

José Ignacio Etxezarreta Estala Presidente de UGGASA.


UGGASA La Agencia de Desarrollo Urola Garaiko Garapenerako Agentzia, S.A. –UGGASA-, es la Agencia de Desarrollo Comarcal constituida en 1.994 y promovida por la Mancomunidad Urola Garaia con el objeto de llevar a cabo actuaciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico, sostenible y solidario de Urola Garaia. La actividad diaria de Uggasa aborda las siguentes áreas de trabajo: APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS SERVICIO DE EMPLEO SERVICIO DE APOYO A LA PYME ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO OTROS PROYECTOS DE INDOLE COMARCAL La Agencia una Sociedad Anónima de Capital Público y sin ánimo de lucro y su Consejo de Administración esta integrado por representantes políticos de los cuatro municipios que integran la comarca. Además del apoyo de los Ayuntamientos de Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu y Zumarraga, UGGASA colabora activamente con programas de otras entidades comprometidas también con el desarrollo económico y social como Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, SPRI, INEM y Fondo Social Europeo.


UGGASA – Garapen Agentzia Urola Garaiko Garapenerako Agentzia, S.A. –UGGASA- Eskualdearen Garapenerako Agentzia da, 1994an eratua. Urola Garaia Mankomunitateak sustatu du, eta Urola Garaiko garapen sozio-ekonomiko iraunkor eta elkartasunezkoa bideratzera begirako jarduera eta ekintzak ditu xedetzat. Uggasak eguneroko jardunean heltzen dien lan arloak honakoak dira: ENPRESAK SORTZEKO LAGUNTZA ENPLEGU ZERBITZUA ETEei LAGUNTZEKO ZERBITZUA MERKATARITZARENTZAKO LAGUNTZA TEKNIKOA ESKUALDE MAILAKO BESTE PROIEKTU BATZUK Agentzia hau Kapital Publikoko Sozietate Anonimo bat da, dirua irabazteko asmorik gabea, eta bere Administrazio Kontseiluan eskualdea osatzen duten lau udaletako ordezkari politikoak daude. EzkioItsaso, Legazpi, Urretxu eta Zumarragako udalen laguntza izateaz gain, UGGASAk oso lankidetza aktiboan jarduten du Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren, SPRIren, INEMen eta Europar Gizarte Fondoaren programekin, aipatu erakunde hauek guztiak ere gogotsu ari baitira garapen ekonomiko eta sozialera begirako lanean.


APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS El servicio de apoyo a la creación de empresas tiene gran relevancia en la Agencia debido a su importancia como instrumento clave para la generación de riqueza y empleo en la Comarca.

AApp ooyy oo yy TT uuttoorríí aa Ayudamos al promotor a poner en marcha su propio proyecto de empresa a través de técnicos que tutorizan el proceso desde la valoración inicial de la idea, desarrollo del Plan de Viabilidad y hasta 18 meses después de su puesta en marcha. Colaboramos con el emprendedor en la obtención de fuentes de financiación y en su capacitación para herramientas básicas de gestión. FFoom mee n ntto o dd ee llaa C Cuu llttuu rr aa EEm mpprr eenn ddee ddoorraa Mediante charlas en centros de formación y desarrollo de materiales didácticos para alumnos, promovemos la cultura emprendedora. FFo orrm maacciióónn aa EEm mpp rree nndd eedd oorr eess > Curso presencial de Gestión Empresarial financiado por Gobierno Vasco. (12 participantes) > Curso on-line en colaboración con GARAPEN > 2 Cursos dirigidos a Mujeres Emprendedoras en apoyo a la consolidación de sus negocios. (14 participantes)

nº de Consultas atendidas Jaso eta erantzundako kontsulta kopurua Empresas Constituidas: Eratutako enpresak: Inversión Total / Inbertsioa guztira Empleo Generado / Sortutako enpleguak Subvenciones gestionadas para Emprendedores Ekintzaileentzat kudeatutako dirulaguntzak Lineas preferentes de Financiación gestionadas para Emprendedores Ekintzaileentzat kudeatutako lehentasunezko finantzaketa ildoak

2004 111 Consultas 111 kontsulta 37 enpresa 2.515.922,9 43 enplegu

2005 174 Consultas 174 kontsulta 12 actuaciones 2.074.162,01 41 enplegu

219.827,0

167.517,81

404.039,5

593.721,9


ENPRESAK SORTZEKO LAGUNTZA Enpresak sortzen laguntzeko zerbitzua oso garrantzitsua da Agentzian, Eskualdean aberastasuna eta enplegua sortzeko funtsezko lanabesa delako. L ag un tza eta Tu tor etza L Sustatzaileari lagundu egiten diogu bere enpresa proiektua abian jartzen. Horretarako, hainbat teknikarik tutore lana egiten du prozesu osoan zehar, ideiaren hasierako balorazioaz hasi, Bideragarritasun Planaren garapenaz jarraitu, eta abian jarri osteko 18 hilabetetara iritsi arte. Ildo beretik, ekintzailearekiko lankidetzan aritzen gara, bai finantzazio iturriak lortzeko bai ekintzailea bera kudeaketarako oinarrizko lanabesak erabiltzen trebatzeko unean. E ki n tzai le Ku l tur are n s ustap en a. E Prestakuntza zentroetan ematen ditugun hitzaldien bidez eta ikasleentzako material didaktikoak garatuz, ekintzaile kultura sustatzen dugu. E ki n tz ai leen p re stakun tza > Enpresa kudeaketarako ikastaroa, bertaratu beharrekoa, Eusko Jaurlaritzak finantzatua (12 partaide). > On-line ikastaroak, GARAPENekiko lankidetzaz. > Emakume ekintzaileei zuzendutako 2 ikastaro, haien negozioak finkatzen laguntzeko (14 partaide).


SERVICIO DE EMPLEO El servicio de empleo comarcal es otra de las áreas clave de la Agencia. Ofrecemos información y recursos a personas desempleadas y personas en busca de mejora de empleo. Prestamos un servicio personalizado a las personas usuarias con el fin de conseguir finalmente su inserción laboral. Orrii een O n ttaacciióónn A través del Servicio LANBIDE Orientación de Gobierno Vasco, las áreas que se trabajan con las personas que acceden al servicio son: > Identificación de los Objetivos Profesionales y cómo conseguirlos. > Motivación y desarrollo de Habilidades para una búsqueda activa de empleo. > Conocimiento de las vías de entrada al Empleo; servicios públicos de empleo, directorios empresariales. > Herramientas para la búsqueda de trabajo; curriculum vitae, cartas de presentación, test psicotécnicos, entrevistas.. > Incorporación en la bolsa de trabajo para poder optar a ofertas de empleo.

Personas Beneficiarias de actuaciones de Orientación

2000044 2

2000055 2

937 personas

998 personas

IInn tteerr m meeddii aacciióónn LLaabboorr aall Intermediamos en el mercado laboral a través del Servicio LANBIDE Colocación. Incorporamos Curriculums de demandantes y gestionamos las ofertas de trabajo que nos llegan desde las empresas de la comarca. Ofertas de trabajo Gestionadas y Cerradas

2000044 2

2000055 2

45 puestos

123 puestos

FFo orrm maacciióónn aa DDeess eem mppll eeaadd ooss > Curso de Calidad, Medioambiente y Prevención con prácticas en empresas de la comarca (14 participantes). > El Servicio de Empleo es la puerta de entrada para acciones formativas con posibilidad de prácticas en empresas.


ENPLEGU ZERBITZUA Eskualdeko enplegu zerbitzua Agentziaren funtsezko arloetako beste bat da. Informazioa eta baliabideak eskaintzen dizkiegu lanik gabe dauden pertsonei eta enplegu-hobekuntza bat lortu nahi dutenei. Zerbitzu pertsonalizatua eskaintzen diegu erabiltzaileei, hain zuzen horiek, azkenerako, laneratzea lortu ahal izan dezaten. O ri en taz io a O Eusko Jaurlaritzaren LANBIDE Orientazio Zerbitzuaren bidez, zerbitzura heltzen diren pertsonekin hainbat arlo lantzen ditugu, hala nola hurrenak: > Lanbide Helburuak eta hauek lortzeko moduak identifikatzea. > Enplegu bilatze aktiborako Motibazioa eta Trebetasunen garapena. > Enplegura iristeko bideak ezagutzea: enplegu zerbitzu publikoak, enpresa-direktorioak > Lana bilatzeko tresnak: curriculuma, aurkezpen gutunak, test psikoteknikoak, elkarrizketak... > Enplegu-eskaintzetan parte hartu ahal izateko lan-poltsetan sartzea.

Orientazio jardueraren onuradun kopurua

2004

2005

937 pertsona

998 pertsona

L an eko bi tartekar itz a L Lan merkatuan bitartekari lana egiten dugu, LANBIDE Laneratze Zerbitzuaren bidez. Lan bila ari direnen curriculumak jaso eta eskualdeko enpresetatik iristen zaizkigun lan eskaintzak kudeatzen ditugu.

Kudeatu eta itxitako lan eskaintzak

2004

2005

45 postu

123 postu

L an gab een pr estaku ntz a > Kalitate, Ingurumen eta Prebentzio ikastaroa, eskualdeko enpresetan praktikak egiteko aukeraz (14 partaide). > Enplegu Zerbitzua da enpresetan praktikak egiteko aukera ematen duten prestakuntza ekintzetarako sarbidea.


SERVICIO DE APOYO A PYMES IInn ff oorr m maacc iió ón n yy PP rro osspp eeccccii óónn Mantenemos informadas a las empresas por medio de comunicaciones periódicas acerca de los distintas ayudas de las Administraciones. En 2.005 hemos iniciado, en colaboración con UGF una labor de prospección y Diagnóstico sectorial sobre necesidades de Formación con el objetivo de dar respuesta a las demandas formativas de las Pymes Industriales. GGeessttii óónn dd ee PP rrooggrr aam maass dd ee AA yyuu ddaa ss yy SS uubb vveenn cciioonn eess Colaboramos con las empresas en la gestión y tramitación de programas y ayudas que apoyan esfuerzos en inversiones, procesos de mejora de la gestión, avances en gestión ambiental, adaptación a las NTICs, etc. PPrr oodd uu ccccii óónn LLii m mpp ii aa yy M Meejjoorraa AAm mbb iieenn ttaall A través de los Convenios de Colaboración firmados entre IHOBE, UGGASA, Urola Garaiko Industrialdea y Ayuntamientos de Zumarraga y Legazpi, hemos contribuido a que varias empresas avancen en su gestión ambiental. AApp ooyy oo aa pprr ooccee ssooss ddee RReeffll eexxii óónn EEss ttrr aattéégg iiccaa Durante 2.005 hemos puesto en marcha, en colaboración con Cámara de Gipuzkoa, talleres formativos dirigidos al autodiagnóstico y la incorporación de reflexiones de carácter estratégico en los planes de empresa. EEssttrr aatteeggii aass dd ee IInnnn oovvaacciióónn A finales de 2.005 hemos iniciado el proyecto INNOACCION en colaboración con Fundación TEKNIKER con el objeto de promover estrategias de Innovación en las PYMES Industriales de la comarca. Durante 2.006, 28 empresas de los sectores de mecanizados, soldadura y calderería se verán beneficiadas del programa.

Circulares informativas a empresas Enpresei igorritako informazio zirkularrak nº de Empresas Prospectadas Prospekzioa egin zaion enpresa kopurua nº de Empresas Beneficiarias de programas de Mejora Hobekuntza programen onuradun izandako enpresa kopurua Ayudas y Programas Gestionados Kudeatutako laguntzak eta programak

2004 7 circulares 7 zirkular 27 empresas 27 enpresa 28 empresas 28 enpresa

2005 8 circulares 8 zirkular 54 empresas 54 enpresa 39 empresas 39 enpresa

177.796,27

212.734,71


ETEei LAGUNTZEKO ZERBITZUA IInn ffoorrm maazz iiooaa ee ttaa PPrr ooss ppeekkzzii ooaa Administrazioek ematen dituzten laguntzei buruzko informazioa ematen diegu enpresei, aldian-aldian igortzen dizkiegun komunikazioen bidez. 2005ean, UGF-rekiko lankidetzaz, Prestakuntza beharrei buruzko prospekzio eta diagnosi lan sektorialetan hasi gara, industriako ETEek dituzten prestakuntza beharrei erantzun ahal izatearren. LLaagg uunn ttzzaa eettaa DDiirr uu llaagg uunn ttzzaa PP rrooggrr aam meenn KKuu ddeeaakkeettaa Enpresekiko elkarlanean aritzen gara zenbait programa kudeatzen eta tramitatzen, hain zuzen inbertsio ahaleginetan, kudeaketa hobetzeko prozesuetan, ingurumen kudeaketan, IKTB-etara egokitzen eta beste zenbaitetan laguntzera begira. PP rroodd uukkzzii oo GGaarr bbii aa ee ttaa IInn gguu rr uu H H oobbeekkuu nnttzz aa IHOBEk, UGGASAk, Urola Garaiko Industrialdeak eta Zumarraga eta Legazpiko Udalek izenpetutako Lankidetza Hitzarmenen bidez, lagundu egin dugu zenbait enpresak bere inguru kudeaketan aurrerapausoak egin ditzan. GG oogg ooee ttaa EEssttrr aatteeggii kkoorr aakkoo pprr oozz eessuu eettaakkoo llaagg uunn ttzzaa 2005ean zehar, Gipuzkoako Ganberarekiko elkarlanean, hainbat prestakuntza tailer jarri ditugu abian, autodiagnostikora eta enpresa planetan gogoeta estrategikoak txertatzera begira. BBeerr rrii kkuu nnttzzaa EEssttrraa ttee ggii aakk 2005eko amaiera aldean, eta TEKNIKER Fundazioarekiko elkarlanean, abian jarri dugu INNOACCION proiektua, eskualdeko Industriako ETEetan Berrikuntza estrategiak sustatzeko xedeaz. 2006an zehar, mekanizatu, soldadura eta galdaragintza arloetako 28 enpresa izango dira programaren onuradun.


ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO Desde el Gabinete de Asistencia Técnica al Comercio (GATC), ofrecemos al sector comercial el apoyo de técnico necesario tanto en el inicio de la actividad como en su posterior desarrollo. Los objetivos de este servicio pasan por fomentar en el sector, el asociacionismo, el nivel de fomación y la implantación de nuevas tecnologías, así como potenciar equipamientos y servicios comunitarios para el sector.

FFoorrm maacc ii ó ón n yy D Diin n aam mii zzaacciióónn ddee ll CC oom mee rrccii oo Regularmente se han organizado Jornadas de Formación en áreas de interés para el Comercio; Merchandising, Escaparatismo, Paquetería, Arbitraje de Consumo, Prevención de Riesgos, etc. Con relación a las actividades de Dinamización en 2004 y 2005, cabe señalar el conjunto de actividades organizadas en la IV Semana del Comercio de 2.005, en la que se ha incorporado como novedad la Feria de Saldos. FFiidd eell iizz aacciióónn ddee llaa CC ll iieenn tteell aa Con el objeto de proporcionar ventajas a clientes de los comercios de la comarca, se ha trabajado sobre el lanzamiento y mejora de condiciones de una Tarjeta de Fidelización, al que se han adherido 65 comercios. PPll aann ddee AAccttuuaaccii óónn CC oom meerr cciiaa ll En el 2º semestre de 2005 se ha iniciado un Plan de Actuación Comercial para Urretxu y Zumarraga, que se contrastará y presentará a lo largo de 2006.

nº de consultas técnicas recibidas Jasotako kontsulta teknikoen kopurua nº de actuaciones de Dinamizacion Comercial organizadas Merkataritza dinamizatzeko ekintza kopurua nº de acciones de Formación gestionadas Kudeatutako prestakuntza ekintzen kopurua Subvenciones gestionadas para comerciantes Merkatarientzat kudeatutako dirulaguntzak

2004 146 Consultas 146 kontsulta 13 actuaciones 13 ekintza 9 jornadas 9 jardunaldi

2005 174 Consultas 174 kontsulta 12 actuaciones 12 ekintza 9 jornadas 9 jardunaldi

37.132,04

31.042,33


MERKATARITZARENTZAKO LAGUNTZA TEKNIKOA Merkataritzaren Laguntza Teknikorako Kabinetetik (GATC-MLTK) beharrezko laguntza teknikoa eskaintzen diogu merkataritzaren arloari, bai jardueraren hasieran bertan bai hurrengo garapenean zehar ere. Zerbitzu honen helburuak arloa sustatzea, elkarte mugimendua bultzatzea, prestakuntza maila hobetzea eta teknologia berriak ezartzea dira, arlo honentzako ekipamenduak eta zerbitzu komunitarioak bultzatzearekin batera. Meerr kkaattaarrii ttzzaarr een M n PPrr eessttaakkuu nnttzz aa eettaa DDii nnaa m miizzaa zzii ooaa Aldian-aldian Prestakuntza Jardunaldiak antolatu dira Merkataritzarentzat interesgarriak diren eremuetan, hainbat gauza jorratuz horrelakoetan, hala nola merchandisinga, erakusleiho-apainketa, paketeria, kontsumo arbitrajea eta arriskuen prebentzioa, besteak beste. 2004 eta 2005ean izandako dinamizazio jarduerei dagokienez, aipatu beharrekoa da 2005eko Merkataritzaren IV. Astean antolatutako jarduera multzoa, honetan berrikuntza gisa sartu den salgaihondar edo Saldoen Feriarekin batera.

BBeezz eerrooaakk ll eeiiaa llttzzee aa.. Eskualdeko dendetako bezeroei hainbat abantaila eskaintzera begira, Leialtze Txartel bat ateratzeko eta honen baldintzak hobetzeko lana egin da; dagoeneko 65 denda atxiki zaizkio txartelari. Meerr kkaattaarrii ttzzaarr aakko M o JJaarr dduu eerr aa PPll aann aa 2005eko 2. seihilekoan zehar hasi da Urretxu eta Zumarragarako Merkataritzarako Jarduera Plana; plan hau 2006an zehar kontrastatu eta aurkeztuko da.


OTROS PROYECTOS DE INDOLE COMARCAL Gestionamos y coordinamos proyectos que desde el ámbito comarcal nos permite aprovechar las sinergias de trabajar en un grupo más grande y más diverso.

PPll aann ddee M Moovvii llii dd aadd SS oosstteennii bb llee ddee UU rrooll aa GGaa rraaii aa (( 22.. 000055--22..000066)) Con la cofinanciación de Diputación Foral de Gipuzkoa y de Gobierno Vasco, se encuentra en desarrollo un plan de movilidad para Urola Garaia que propondrá lineas de actuación para la mejora de la movilidad en la comarca. DDiiaa ggnn óóssttii ccoo ddee IIgg uuaall dd aadd dd ee O O ppoorrttuu nn iidd aadd eess dd ee M Muu jjee rreess yy H H oom mbb rree ss eenn UUrr ooll aa GG aarr aaiiaa ((22..000055--22.. 000066)) Al objeto de trabajar mancomunadamente el área de Igualdad, se ha obtenido financiación de Emakunde para un diagnóstico inicial que sirva de base al Plan de Igualdad que se pretende desarrollar a lo largo de 2.006. EEssccuuee llaa ddee ll aa EE xxpp eerr iiee nnccii aa Desde 2.003 venimos colaborando con Goieki para la implantación de este programa cofinanciado por Gobierno Vasco. Se trata de un recurso de aprendizaje permanente para personas mayores de 50 años. CCoooorrdd iinn aaccii óónn dd ee aaccttuuaa ccii oonnee ss ccoom maarr ccaall eess dd ee ll ooss pprr oocceess ooss ddee AA ggeenn dd aa 2211 m muunn ii ccii ppaa lleess .. Desde la entrada de los municipios en Udalsarea, complementamos su labor en relación con las Agendas 21 y tratamos de coordinar todas aquellas actuaciones de cobertura comarcal.


ESKUALDE MAILAKO BESTE PROIEKTU BATZUK Eskualde mailatik arituz talde handiago eta askotariko batez lan egitearen sinergiak baliatzea ahalbidetzen diguten proiektuak kudeatzen eta koordinatzen ditugu.

UU rrooll aa GGaarr aaii kkoo M Muu ggii kkoorr ttaassuu nn IIrr aauu nnkkoorrrr eerr aakkoo PPll aannaa ((22000055--22000066)) Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza finantzaketan partaide direla, Urola Garairako mugikortasun plan bat ari da garatzen. Honek hainbat jarduera ildo proposatuko ditu, eskualde mailan mugikortasuna hobetzera begira. EE m maa kkuu m meezzkkoo eettaa GG ii zzoonneezz kkooeenn AA uukkeerr aa BBeerr ddii nn ttaassuu nnaarr ii bbuu rruu zzkkoo DDii aaggnn oossttiikkooaa UUrr oollaa GGaarr aaii aann ((22000055-22000066)) Berdintasunaren arloa mankomunitate mailan lantzearren, Emakundetik finantzaketa eskuratu da 2006an zehar garatzeko asmoa dagoen Berdintasun Plan baten oinarria izango den hasierako diagnostikoa egiteko. EE ssppeerr ii eennttzz iiaa EE sskkooll aa 2003az geroztik Goieki-ko lankidetzan ari gara, Eusko Jaurlaritzak finantzaketan parte hartzen duen programa hau ezartzeko. 50 urtetik gorako pertsonentzako ikaskuntza iraunkorrerako baliabide bat da. UU ddaall eettaakkoo AAgg eenn ddaa 2211 pp rroozzeess uueettaa nn eess kkuu aall ddee m maaii llaakkoo jjaarrdd uu eerree nn kkoooorrdd iinn aazzii ooaa.. Udalak Udalsarea-n sartu zirenez geroztik, haien lanaren osagarri gisa dihardugu Agenda 21-ei dagokienez, eta eskualde mailako jarduera guztiak koordinatzen ahalegintzen gara.


PARTICIPACION DE PROYECTOS EUROPEOS Participamos activamente, en proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo que nos permiten instrumentar actuaciones concretas en la comarca.

BBEERRDDIIN N -- O Obb jjee ttii vvoo 33 PPrr ooggrraa m maa O Opp eerraa ttii vvoo FFoonndd oo SSoocciiaa ll EEuu rr oopp eeoo (( 22.. 000000--22..000066)) En pro de la participación de la mujer en el mercado laboral. El objetivo es apoyar acciones específicas en favor de las mujeres en todos los ámbitos y particularmente en mejorar la empleabilidad y promover su actividad empresarial. PPaaccttooss FFoorrm maattii vvooss TT eerrrr ii ttoorr iiaa lleess -- PPrr ooggrr aam maa LLeeoonnaarr dd oo dd aa VVii nnccii ((22.. 000022--22..000044)) Promociona el desarrollo territorial a través del incremento del nivel formativo colectivo, desarrollo de capacidades específicas, y la coordinación, gestión y diseño de planes formativos. EEUURRO ORRUU BBIIKK -- PPrr ooggrraa m maa LLeeoonn aarr ddoo dd aa VVii nnccii ((22..000033--22..000055)) Define un proceso flexible y personalizado de formación dirigida a trabajadores con baja cualificación, sin perspectivas profesionales y que trabajen en pymes del sector del metal. RREEDD AA CCCCEE N NTT -- IInnii cciiaattii vvaa EEQ Q UUAA LL (( 22..000022--22..000044)) Favorece el acceso al empleo y a las nuevas tecnologías. A través de GARAPEN se ha fomentado el espíritu emprendedor, apoyado del autoempleo, aplicado herramientas de diagnóstico a microempresas, etc. MIIK M KR RO OGG UUN NEEAA -- IInn iiccii aattiivvaa EEQ QUU AALL (( 22.. 000055--22..000077)) En colaboración con otras Agencias de Desarrollo y a través de GARAPEN, desarrollamos herramientas que favorezcan el aumento de la posición competitiva de microempresas y personas autónomas del País Vasco.


EUROPAR PROIEKTUETAN PARTE HARTZEA Partaidetza aktiboa dugu Europako Gizarte Fondoak ere finantzatzen dituen proiektuetan, eskualdean hainbat jardun zehatz gauzatzea ahalbidetzen baitigute.

BBEERRDDIIN N –– 33.. H H eell bbuu rruu aa,, EEuurr ooppaakkoo GGii zzaa rrttee FFoonn ddooaarr eenn PPrr ooggrraa m maa O Opp eerraattii bbooaa ((22000000--22000066)) Lan merkatuan emakumearen partaidetza sustatzeko. Helburua emakumeen aldeko ekintza zehatzei laguntzea da, arlo guztietan, batez ere emakumeen enplegagarritasuna hobetzera eta enpresa-jarduera sustatzera begira. LLuu rrrr aall ddeekkoo PPrr eessttaakkuu nn ttzz aa IIttuunn aakk -- LLeeoonn aarrdd oo ddaa VViinn ccii PP rrooggrr aam maa (( 22000022--22000044)) Lurralde garapena sustatzen du, prestakuntza maila kolektiboa hobetuz, gaitasun espezifikoak garatuz, eta prestakuntza planak koordinatu, kudeatu eta diseinatuz. EE UURRO ORRUUBBIIKK -- LLeeoonn aarrdd oo ddaa VViinn ccii PP rrooggrr aam maa (( 22000033--22000055)) Metalaren arloko ETEetan ari diren eta kalifikazio baxua duten lanbide perspektibarik gabeko langileei zuzendutako prestakuntza prozesu malgu eta pertsonalizatu bat definitzen du. RREEDD AACC CCEEN NTT -- EE Q QUUAA LL eekkiim meenn aa (( 22000022--22000044)) Enplegurako eta teknologia berrietarako sarbidea errazten du. GARAPENen bidez espiritu ekintzailea sustatu da, autoenpleguari laguntzearekin eta mikroenpresetan diagnostikorako lanabesak erabiltzearekin batera, besteak beste. MIIK M KRRO OGGUU N NEEAA -- EEQ QUU AALL eekkii m meennaa ((22000055--22000077)) Beste garapen agentzia batzuekiko elkarlanaz eta GARAPENen bidez, Euskal Herriko mikroenpresa eta pertsona autonomoen posizio lehiakorra are hobeagotzea errazten duten lanabesak garatzen ditugu.


ENTIDADES Y ACTUACIONES APOYADAS POR LA MANCOMUNIDAD UROLA GARAIA A través de la Mancomunidad Urola Garaia, creada en 1.988 por los Municipios de Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu y Zumarraga, se han gestionado servicios mancomunados de muy diversa índole. Además de contribuir anualmente a la actividad diaria de UGGASA, en el periodo 2004-2005, la Mancomunidad ha apoyado las siguientes Entidades y actuaciones:

CIIPP -- CCeenn ttrroo dd ee IInn iiccii aacciióónn PPrr ooff eessii oonn aall C OM O MIICC -- O O ffii ccii nn aa dd ee CCoonn ssuu m moo UGGFF -- UUggll ee U LLeen n bb uurr

Urr ooll aa TT bb U PPll aan n ddee M Moovvii llii ddaa dd CC oom maa rrccaall SSeerr vviicc ii o o ddee O Orrii eenn ttaacciióónn PPssii ccooll ooggii ccaa FFaam mii llii aarr

Diiaa ggnn óóssttii ccoo CCoom D maarrccaall dd ee IIgguu aalldd aadd dd ee O Opp oorr ttuunn ii ddaa ddeess eennttrr ee M Muu jjee rreess yy H H oom mbb rree ss

C.I.P.

Centro de Iniciación Profesional


UROLA GARAIA MANKOMUNITATEAK LAGUNDUTAKO BESTE ERAKUNDE ETA JARDUERA BATZUK Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu eta Zumarragako Udalek 1988an sortutako Urola Garaia Mankomunitatearen bidez, era askotako zerbitzu mankomunatuak kudeatu dira. Urtero UGGASAren eguneroko jardunean parte bat izateaz gain, 2004-2005 epean Mankomunitateak hainbat erakunde eta jardueratan lagundu du, tartean baitira honakoak: LL H H II -- LLaa nnbb iidd ee H H aassttaapp eenn eerraa kkoo IIkkaasstteettxxeeaa

KUU IIBB -- KKoonn ttssuu m K moo BBuu ll eeggooaa U GGFF –– UUgg llee U LL een n bbuu rr

U rroollaa TTbb U EE sskku uaall dd eekkoo M Muu ggii kkoorr ttaassuu nn PP llaa nnaa FFaa m miill iiaa rreenn PPss iikkoollooggii O Orr ii eennttaa zziiookkoo ZZeerr bbii ttzzuu aa EE m maa kkuu m meezzkkoo eettaa gg iizz oonn eezz kkooeenn aarr tteekkoo AA uu kkee rraa BBeerr dd iinn ttaassuu nnaa rreenn EEss kkuu aall ddee kkoo DDii aaggnn oossttii kkooaa


EZKIO-ITSASO

LEGAZPI

URRETXU

ZUMARRAGA

UGGASA  

Folleto descriptivo de los servicios que presta la agencia para el desarrollo de la comarca de Urola Garaia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you