Page 1

CRAI

LIBURUTEGIAREN ARAUTEGIA NORMAS DE LA BIBLIOTECA Proiektuaren Babeslea / Patrocinado por:


LIBURUTEGIAREN ARAUTEGIA

Goierri Berrikuntza Guneko liburutegia, bertako erabiltzaile guztiei zerbitzu bat eskaintzeko asmoarekin sortzen da. Liburutegian lan eta ikasketarako giro atsegin bat aurkituko duzu, beti gelako arduradunaren laguntza eta aholkularitza izango duzularik. Zerbitzu honetaz gozatzeko, ondoko arauak bete behar dituzu:

NORMAS DE LA BIBLIOTECA

La biblioteca de Goierri Berrikuntza Gunea, nace con una clara vocación de servicio dirigida a todas las personas que lo integran, a las que ofrece un espacio para el trabajo y el estudio, en un ambiente ameno y acogedor en el que siempre contarán con la orientación y el asesoramiento de las personas encargadas de la sala. El servicio se rige por las siguientes normas:

1 Sarrera eta ordutegiak

Acceso y horarios

Liburutegi, mediateka, irakurketa gela eta taldelanetarako gelara, ikaslegoa, irakaslegoa, Eskolako langileak eta Goierri Berrikuntza Guneko partaideak sartu ahal izango dira.

Tendrán acceso a la biblioteca, mediateca, sala de lectura y aula de trabajo en grupo: el alumnado, el profesorado, el personal de la Escuela y el personal perteneciente a la Fundación.

Ezingo da gela honetara sartu finkatutako ordutegitik kanpoko orduetan, ezta arduraduna ez dagoenean ere.

No se podrá acceder a la sala fuera del horario establecido y en ausencia de la persona responsable de la misma.

Gela hau astelehenetik ostegunera zabalik egongo da, 8:00etatik 20:00etara eta ostiraletan 8:00etatik 19:00etara.

La sala permanecerá abierta de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 y de 8:00 a 19:00 los viernes.

IIBZ Liburutegiaren arautegia - 01 - Normas de la Biblioteca CRAI


2 Mailegua eta epeak Maileguan hartutako materiala ondorengo hauek izango dira:

itzultzeko

Préstamos y plazos epeak

El plazo de devolución de materiales en préstamo será el siguiente:

a) Eskaera egunetik 20 egun natural material bibliografikoentzako, ikus-entzunezko materiala izan ezik aste betekoa izango dela luzatzeko aukerarik gabe.

a) 20 días naturales a partir del día de la solicitud para material bibliográfico excepto material audiovisual que será de 1 semana sin posibilidad de prórroga.

b) Luzapeneko 10 egun, aurretik eskatzen bada eta material hori lehendik eskatuta ez dagoen bitartean. Maileguan HARTU EZINAK (gorriz markaturik) diren materialak, gela barruan kontsultatu daitezke baina ezin dira hemendik atera. Adibidez: a) Erreferentziako liburu materialak (hiztegiak, entziklopediak, …). b) Euskarri informatikoko materialak (diska orijinalak eta eskuliburuak. Azken hauek fotokopiatu daitezke).

b) 10 días de prórroga previa solicitud y siempre que no exista demanda previa sobre ese material. Se podrán consultar en la sala, pero no extraer de la misma los materiales marcados como EXENTOS de préstamo,(llevan dos rayas rojas en el tejuelo) es decir: a) Materiales de referencia (diccionarios, enciclopedias, ...). b) Materiales de soporte informático (discos originales y manuales de usuario. Estos últimos podrán fotocopiarse). c) Publicaciones periódicas (las revistas, artículos... podrán fotocopiarse).

c) Aldizkako argitalpenak (aldizkariak, artikuluak…, Hauek ere fotokopiatu daitezke).

IIBZ Liburutegiaren arautegia - 02 - Normas de la Biblioteca CRAI


3 Gela barneko jarrerak

Formas y modos en las salas

Liburutegia 3 eremu desberdinetan banatzen da; bakarkako kontsulta eremua, talde laneko gelak eta ordenagailu gela.

La biblioteca se divide en tres áreas diferentes: sala de consulta individual, salas de trabajo en grupo y sala de ordenadores.

• Bakarkako kontsulta eremuan eta talde laneko geletan:

• Sala de consulta individual y salas de trabajo en grupo:

Erabiltzaileak arduradunarengana zuzentzen direnean xuxurlatuz egingo dute, lan giroa hausi ez dadin.

Cuando las personas usuarias se dirijan a la persona responsable en la sala, lo harán susurrando o en un tono que no perturbe el ambiente de trabajo.

Gelako edozein altzari, liburu edo material, nahita lapurtu, hautsi edo hondatzen duena kanporatua izango da eta sarrera debekatu egingo zaio. Goierri Berrikuntza Guneko liburutegia ikasketa, lan eta irakurketarako leku bat da. Era berean edozein liburutegiko ezaugarri den lan eta ikasketa-giroa etengo duen edozein jarduera debekatuko da. Gela barruan ezin da janari edo edaririk kontsumitu. Bakarkako kontsulta eremuan mantentzea eskatzen da.

isiltasun

Serán expulsados/as de la sala quienes de forma consciente y/o premeditada sustraigan, destrocen o deterioren el material bibliográfico, el mobiliario o cualquier accesorio de la sala. La biblioteca-CRAI de Goierri Berrikuntza Gunea es un lugar de estudio, lectura y trabajo. Del mismo modo, se prohíbe la realización de cualquier actividad que genere un ambiente contrario al de trabajo y estudio habitual en la Biblioteca.

osoa

Talde laneko gelen barruan hitz egin daitekeen arren, zaratarik ez sortzea eskatzen da. Talde laneko gelak erreserbatu daitezke, erabiltzaileen arduradun baten izena eta ikastaldea eskatuko zaiolarik. Eskaera gehiago baldin badaude erreserba gehienez 2 ordukoa izango da Aurrez erreserba egiteko prozedura, liburuzainari eskaera luzatzea izango da, eta hauek aste baten barruan soilik egin ahal izango dira.

No está permitido consumir alimentos ni bebidas en el interior de la sala. En la sala de consulta individual se guardará absoluto silencio. Aunque podamos hablar en las salas de trabajo en grupo, no se puede hacer ruido. Para poder reservar salas de trabajo en grupo, se solicitará a los usuarios el nombre de un responsable y el grupo o clase. En caso de que haya más peticiones la reserva será de un máximo de 2 horas. El procedimiento de pre-reserva, se solicitará a el/la bibliotecario/a y sólo pueden hacerse dentro de la semana.

IIBZ Liburutegiaren arautegia - 03 - Normas de la Biblioteca CRAI


• Liburutegiko ordenagailu gelan:

• Sala de ordenadores:

Bertan instalaturiko programak bakarrik erabili ahal izango dira.

Podrán utilizarse únicamente los programas instalados en los mismos.

Edozein liburutegiko ezaugarri den lan eta ikasketagiroa etengo duen edozein jarduera debekatuko da.

Se prohíbe la realización de cualquier actividad que genere un ambiente contrario al de trabajo y estudio habitual en la Biblioteca.

Erreserbak: - Klaseko lanak egiteko erabili nahi duen erabiltzaileak lehentasuna izango du; horrela, bestelako kontsulta edo aktibitateetan dauden erabiltzaileek beraien lekua lehenengoei utziko diete. Azken hauek aldez aurretik erreserbatutako lekua balute, beste erreserba berri bat adosteko aukera izango lukete. - Erabiltzaileek ordubetean erabili ahal izango dute ordenagailua. Hala ere, beste inor zain egongo ez balitz, epe hau luzatu ahal izango lukete. - Erabilera organizatzearren aurrez erreserbak egiteko aukera izango da: · Erreserba hauek aste baten barruan soilik izango dira. · Erreserba liburutegian bertan liburuzainari esanez egingo da. Ordenagailuen mantenimendua: “Mahaigainaren” konfigurazioa ez da aldatuko: fondo berdea, pantaila salbatzailerik ez, atzipen zuzenak ordenatuta, e.a. C unitatean zerbait gorde behar izan ezkero, “Mis documentos” karpeta erabiliko da. Hortik kanpora aurkitzen diten fitxategi partikularrak inongo abisurik gabe ezabatu egingo dira. Hilean behin “Mis documentos” karpeta garbituko da (zerbait gorde beharrik balego, abisatu mesedez). Inolako akatsik edo gauza arrarorik sumatu ezkero liburuzainari jakinaraziko zaio (aplikazio bat gaizki dabilela, ordenagailua blokeatu egiten dela, inprimagailua ez dabilela e.a.).

Reservas: - Tendrán prioridad aquellos usuarios que deban realizar tareas directamente relacionadas con sus estudios y trabajos de clase, de tal modo que aquellos usuarios que estén realizando otro tipo de consultas o actividades cederán a los primeros su plaza. Si estos últimos hubieran reservado plaza con antelación se les concertará otra reserva en su lugar. - Los usuarios dispondrán de una hora de utilización del ordenador. Este plazo sería prorrogable si finalizado el mismo no hubiera otros usuarios esperando. - Las reservas se guiarán por las siguientes normas: · Se harán dentro de la semana. · Se comunicarán a la biblioteca: personalmente o por correo electrónico. Mantenimiento de los ordenadores: No se cambiará la configuración del “Escritorio”: fondo verde, sin salvapantalla, accesos directos ordenado… Si se necesita guardar algo en la unidad “C”, se utilizará la carpeta “Mis documentos”. Los archivos individuales que se encuentren fuera de ahí, sin aviso previo se borrarán. Una vez al mes se limpiará la carpeta “Mis documentos” (si se necesita guardar algo, avisar por favor). Si hay algún problema con el ordenador se avisará a la bibliotecaria, (mal funcionamiento de una aplicación, bloqueo, mal funcionamiento de la impresora, etc.).

IIBZ Liburutegiaren arautegia - 04 - Normas de la Biblioteca CRAI


4 Arau hausteak

Sanciones

Itzulketa epeak gainditzen dituenari:

A quien exceda los plazos de devolución:

- Eskutitz baten bidez erreklamatu egingo zaio.

- Se le reclamará por escrito.

- Gehienez 10 eguneko epe batean egoera berdinean jarraitzen baldin badu, BI HILABETEZ liburutegiko zerbitzua ukatuko zaio.

- Si persiste en su actitud en un periodo máximo de 10 días, no podrá disfrutar de los servicios de la biblioteca en un plazo mínimo de DOS MESES.

Maileguan hartutako materiala galdu edo hondatzen duenak bere zenbatekoa ordaindu edo ordezkatu beharko du. Libururen bat bueltatzen ez badu ikasleren batek, bulegoaren bitartez ikaslearen tutoreari abisatuko zaio hurrengo ebaluaketan liburua bueltatu arte ikasle horri notak ez banatzeko. Ordenagailuen debekaturiko erabilpena eman dion erabiltzailea edota nahita egindako matxuraren egilea kanporatua izango da eta ebalualdi osorako debekatu egingo zaio gela honen erabilpena. Bestetik nahita sortutako kalteen konponketa edota elementuen ordezkaketa erabiltzaile horrek ordaindu beharko ditu. Eremu bakoitzean modu desegokian jokatzen ari den norbait balego, liburuzainaren partetik abisu bat jasoko luke. Jarrera desegokia jarraitzekotan ikaslea liburutegitik kaleratua izango da egun osorako. Beste egunen batean ikasle berak jarrera desegokia errepikatuko balu, liburutegitik kanporatua izango da bueltatzeko eperik gabe, eta liburuzainak eskolako zuzendaritzari jakinaraziko dio. Honek ikaslearen gela ekipoko irakasleekin bilduta, liburutegia erabiltzeko baldintzak mugatuko ditu, arau haustearen araberako neurriak ezarriz. Liburuzainaren erantzukizuna izango da arautegi hau bere osotasunean bete dadin zaintzea. Inorekin arazorik izango balu, liburuzaina aurreko puntuko prozedura zuzenean martxan jartzeko gai da, eskolako zuzendaritzari jakinaraziz.

Quien perdiera o deteriorara material en préstamo tendrá que abonar su importe o restituirlo. Si un estudiante no devuelve un libro, a través de la oficina se avisará al tutor del estudiante para que en la próxima evaluación advierta al mismo que hasta que no se devuelva el libro no se le entregará las notas. En caso de utilizar el ordenador para los casos prohibidos o causar algún daño voluntario a los ordenadores, supondrá la expulsión automática y no poder acceder a la sala durante toda la evaluación. Además el causante del destrozo deberá costear la reposición de los elementos dañados y / o las reparaciones a que hubiera lugar. Si en una sala hay alguien que no se comporta de manera adecuada, recibirá una advertencia de la bibliotecaria. Si continúa la mala actitud, el/la estudiante será expulsado/a de la biblioteca durante todo el día. Si otro día el mismo/a alumno/a repite un comportamiento inapropiado, será expulsado/a sin una fecha límite para volver y la bibliotecaria lo hará saber a la Dirección. Este/a reunido con los profesores del equipo de aula, limitarán las condiciones de uso de la biblioteca y decidirán la medida a aplicar para cada sanción. Es responsabilidad de la bibliotecaria que se cumplan todas las condiciones. Si alguien no acatara esta normativa y causara problemas la bibliotecaria podrá poner en marcha el procedimiento del punto anterior haciéndolo saber a la dirección del centro.

IIBZ Liburutegiaren arautegia - 05 - Normas de la Biblioteca CRAI


5 Beste batzuk

Otras

Liburutegiko erabiltzaile izateak arau hauek onartzea inplikatzen du. Ez da inorekin salbuespenik egingo.

Hacer uso de la biblioteca implica la aceptación de estas normas. En ningún caso se harán excepciones.

Granja auzoa z/g, 20240 ORDIZIA (Gipuzkoa) Tel: 943 88 00 62 www.pologoierri.net/ IIBZ Liburutegiaren arautegia - 06 - Normas de la Biblioteca CRAI

CRAI Goierri eskola  

Normas CRAI

CRAI Goierri eskola  

Normas CRAI