Page 1

W¹œuF��« WOÐdF�« WJKL*« ÂöŽù«Ë W�UI¦�« …—«“Ë


ÆÆd�� Í√ w�

—dÓ ? ? ? ? ? ? �Ô «d�O� vÒ�� q?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O�U?? �d�« s� Ô w� d?? ? ? ?� cÓ Ò �Ë q?Ì ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?��“ W?Ô ? ? ? ? ? ? ? ? FK� s�Ú (« «Ëd?? ? ? ? Ó�œÒ « U� dÓ ? ? ? ? ? O� XÓÚ �UJ� U�u?? ? ? ? ? ?KLÓ �√ Ú U� Ú d?? ? ? ? JÓ � U?? ? ? ? ? ? ?N�«u Ô � »Ì œÓ √ s� ‚U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? �? ?�√ Ó Ó d?? ? ? ? ?�Ó { r?Ú ? ? ? ? N�dÚ �Ó »U�Ë Ó r?Ú ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N�«Ë Ô —Ú √ «Ëd?? ? ? ? ?�Ó �Ó U?? ? ? ? ? ? ? ? ? �Ë r?Ú ? ? ? �ËbÚ ÓA� ÁÔ Ë“dÒ ? ? ? ? ? ? ? ? D�Ó d?Ô ? ? ? ? ? ? B NÓ MÚ � fOÚ � Òo?? ? ? ? ? ? �� Ó Êu?? ? ? ? ? ? ? ? ?�œUB�« Ò —uÓ ? ? ? Ó� U??N�Ò �Ó U?? ? ? ? ? ? ? ? � U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? MFÓ �—UA�Ó ôÒ ≈ Ó « W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? MON�Ô Èb�Ó ËÓ ¨w?? ? M�Ó ôË d?? ? ? ? ? ? ? �) Ó « U� «Ëd?? ? L� Ó �« Ú Ë√ «u?? ? ? ? ?�Ò �Ó d�ÔÓ “ w� ÔoÚ? ? ? ? ? ? K) «Ëd?? ? ? ? ?IÓ � Ú�« b� vL�Ú dK Ò ÒÔ �Ë ¨wLNÚ �Ó l?Ô ? ? ? ? ? ? �Ú b�«Ë Ó � w?Ú ? ? ? ? ? ?JÓ � Ô ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? �ü« r?Ô ? ? ? ? ? ? ? ? ? NÔ DOÔ —uÓ ��«Ë ÒÔ U? d?Ô ? ? ?�bÚ Ó l?Ï ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?OM�Ó ÔsBÚ �  M�Ó „«œU?  ? ? ? ? ?� s�Ë Ú dÔ?�uÓ �« Ôt?? ? ? ? ? ? ? ? ? �Ë— tO�Ó � �Ú �Ó U?? ? ? ? � V? ? ? ? ? ? ?OÓ �Q� Ô dL NÓ MÚ � œu? Ô ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?'« Y?Ô ?OÚ � j?? ? ?zU?? ? ? ? ?IK�« s� —e?? ? ? �Ò � t?? ? ? ? ? ? ? ? K�« b?? ? ? LÚ �Ó � d?Ï ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?J� W�Ëœ d?? ?�Ó uÓ �« mÓ ? ? ? ? ? KÓ �Ú �Ô vÒ�� W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?�UIÒ��« ÊQ Ó� d?? ? ? D �Ó U?? ? ? �d�ÓÚ “ UÎ ? ? ? ? ? ? ? ? ?�uD�Ô ¡U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? �œÓ ú� ÆÆd?? ? ?BÓ Ó � Âö? Ò Ó ��Ú �Ô 5  ? ? ? ? ? ? ? ?J�« d?Ô ? ? ? ? ? ? ? OÚ Ó� sJ� ÍeOMJ� d�UD�« ∫dF� º

Ó « bÔ NÚ �Ó Ï…b?�U� —Ô U?? ? ? ? ? ? �ü«Ë ¨…—U?? ? ? ? ? ? C( U?? ? ? N��UMÔ Ì ? ? ? ? ? ? ?� W?? ? ? ? ? ? ? ?FKI� ¨uM�ÓÚ � Ô � œ—U? rN ÔHzö� U?? ?N� UL�Ó Âu?  Ú Ì ? ? � œÓ U?? ? ? ? ? ? ? ? ?��√ w� W?? ? ?�UI��« ÂbI Ò �Ô œU?Ì ? ?� ·u?? ? ? ? ? ? ? ? 'U� Ó Ò X� Ô ? ? ? ? ? ? ? ? �dÚ �Ó Ú L � U?? ? ? ? LK� ¡U? Ô ? ? ? ? ? ?�œÓ _« ÁœU? r�d?Ô ? ? ?�«u Ó� t?? ? ? ? ?zU?? C�Ó w� XÓÚ IKÒ � b� W?Ì ? ? ? �Ó KÓ �Ú � Òq?? ? ? ?� bÚ dÓ � ÔÊu?? ? ? ? ? ? ? ? ?OF�« r� Ô ÎôËÓ œÔ U?? ? ?N�U? Ú �Ú Ô ? ? ? ? ?�— XK Ó K� W?Ì ? ? ? ? ? ? �“√ r� Ò wM�Ú  œuÚ ? ? ? ? D�U� Ó M� ô dNÓÚ IKÚ � ¨W?? ? ? ��U� Ó ? ?�NÚ �Ó U� «–≈ ‰u�dÒ �« Èu��Ó U� w�Ú uÓ �« j? ÂbÓ �Ó w� ¡U?? ? ? ? ?�b�U� ÒÔ —Ô Q?? ? ? ? ? ? ? Ú& fÔ ÚHÒM�«Ë WÎ L� Ó U?? ? ? �«u{Ú — p?? ? ? ? ? ? ?�Ë— Ó X DÚ �Ó �Ó Ó dÚ �Ë Ó ÔJ� Òq? b? ? ? NDCÚ �Ô ? ? ? ÈËQ?? ? ? ? ? ?�Ó X? ? ? ? ? ? ? ? ? �Ú Q� X?Ú ? ? ? ? ? ? IÓ �Ó �Ó Èb?? ?�M*Ô « fOz—Ó s� W?? ? ? ? ? ? OÒ �Ó Ë√ q?? ? ? ? ? �d��Ó Ë√ U?? ? ? ? ?�UJ�Ó� ÊÌ b?Ô ? �Ô s� Ë√ W��b(« U?? ? ? ? ? ? �dI�« Âu?? ��Ô s� Ë√ v?? ? ?K� s?? ? ? ? �d�U�K� Ò W?Î ? ? ? ? ? ? ? ?�U� ÁbÔ CÚ M� Ï ? ? ? ? ? ? ? ? �≈ t?? �Ô uÒ �Ó �Ô ‰ö?  Ú ÁÔ U?? ? ? ? ? ? ? ? �UM�Ó sÚ �Ë Ó r?? ? ?NKzUC O �« Ÿ d? ? ? ? { n � U� Ò Ô  �Ó s�Ó Ÿ«d  Ó Ó Ú 

d?? ? ?JÓ H�« U?? ? ? ? ? ? � ‚uÚ A�« s� w??�Ë Ú  t?? ? ? � X�U{ «Ëd?? ? ? ? HÓ �Ó b� Âö �ù«Ë œu?  ? ? ?'«Ë eÒ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?F�U� Ú  Ú d?? ? ? ? ? ? ? ? Ó�√Ô q?Ï ? ? ? ? ? ? ? zUL Ó� rNÔ �Ó Ë W?Ì ? ? ? ? ?L ÚJ� w?? ? ? ? � —bÓ ? ? ? ? �Ó ôË s?Ò Ï ? ? ? ? ? ? ? �Ó ô t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? �ù« b?? ? ? ? ? ? ?FÚ �Ó d?? ? ? � œÓ eÚ � dÓ ? ? ? ? ? ? ? ? ? OÚ )« ÓX�Ú √d�Ó U?? ? ?N�Ó U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?�–√ d ÓA�Ó �« ÁbÓ ? ? ? ? M� ÈËU�Ó� b� ¨r?Ï ? ? ? ? ? ? ? ? ?�Ó U� Úq?? ? ? ? ?�Ó d?? ? ? ? ? ? ? ?BÓ �MÚ �Ó Âö? W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?�Ó Ëd?? ? ? ? ? ?FKÚ �Ë Ú  ? ? ?�ù«Ë —b? ? ? ? ? �Ó �Ú �Ó Âu?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? K? ? ?FÚÔ �«Ë W? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?�Ó UIÒ�K�Ë Ó d?? ? � DBÚ �Ó Âu? ÒÔ vK�Ó UÎ ? ? ?�uÚ �Ó ÓÊU?? ? ? ? ? ? �Ó U�  ? ? ? OC�« d?? ? ? ? ? Ó�Ó� ÚH�Ô t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?K�« b?? ? ? ?�� W? ? ? ? ? ? ? ? ? ? �Ò �LÓ � �Ó «Ëd?? ? ?D �Ô b�Ó ’ö Ú vK�Ó ‰u? Ì ? ? ? ? ?I�Ô vL�√  �ù« Ú ——Ó œÔ Á—Ô U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? J Ú�√ r?Ï ? ? ? JÓ � t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? �Ô «u Ú�√ d?? ?�Ó ��Ú �Ô 5� ÊU?? ? ? ? ? ? ? M'« Ú  r?? ? ?OK�Ó r?? ? ? ? ? ?N� Òq? d?? ? ? ? ? E�Ó MÚ �Ë … — uA � ? ? ? ? ? ? ? ? ? J � v? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? � dÚ �Ô Ô Ó Ó  Ó ? ? ? ? ?K�Ô Íd?? ? ÚH�Ó —dÓ ? ? ? ? ? ?C�« Ò fÔ LÓ DÚ O� Ô v�_« ‰u? d?? ? �Ó √ t?? � …uÓ ? ? ? ? ? ? ? �Ú —Ó Ë q?? ? ? ? ? ? N�Ó Òq?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ô� w� d?Ô ? ?LNÚ  M�Ó d?Ô ? ? ? ? ? Ú�uÓ �« ÓÊU?? ? ? ? ? ? ? ?� dÒ �Ó U?? ? ? ? ? ? ? ? L�Ô OÚ �Ë Ó Ó Ó Ò U?? ? ?NHÒÔ �� d?? ? ? �Ó A�« W ? ? ? ? ? ? ? ? ? { Ë — b? ? � v�� Ú Ô ÚÓ Ò d?Ô ? ? N �Ó MÚ �Ô ÔÊuÚ ? ? ? ? ? ? ? ? ?JÓ �«Ë ö�Ó ÕÌ dÚ Ó ÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?�—Ú √ d?? ? ? ? ? ? ?CÓ � ÁÔ d?Ô ? ? ?�Ó Ú q?Ì ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?�ÓÚ � Ôa?? ? ? ? �—UL Ó� U?? L�Ó

Ò Ô‚Ëd�Ó d?? ? ? �� —Ô uÓ ? ? ? B�«Ë Ò w� ÒÔ d?? ?FÚ A�« Ú Í√ d?Ì ? ? ? ? Ó��Ó ËË– Âu? ? ? ? � U? ? ? ? ? N � œö? ? ? ? ? ? ? ? � v�≈ Ï Ó «Ë ‰Ô b?Ú ? ? ? ? ? ? ? ? FÓ �« r?? ? N�Ô b�Ú œÓ Ë rNÔM�œ o?ÒÔ ? ? ( Ô ? ? ?G���Ô 5 r?? ?N� ÀU? Ó � Êu?? ? ? ? ? ? ?�OG*Ô « r� Ô Ô ÓA� Ú ÍÓ Ï œ r?? ? ? ? ? ? N�ö�√ d u?? ? ?� ¡U? Ú Ô ? ? ? H�Ë s?Ï ? ? ? ? ?�ËÓ t?? ? ? ? ?�Ú K� w� p?Ï ? ? ? ? ?K �Ó r�Ô œu� Ô �Ó XÓÚ H� Ó√ uÚ �Ó œ«b?  ? ? ? ? ?�_« Ú …Ô u?? ? ?�ÓÚ � t� ÚH�Ó w� Ó ? ? ? ? ? ? ?�Q� ÂÌ dÓ ? ? ? ? ? ? ? �Ó w� »«œx� ‰e? Ú  Ú vD�√ Ï… Ô Ó Èb?? ? � ŸuC Ô �Ó l?Ì ? ? ? ? ? ?{«uÓ� w?? ? ? ? ? ? ? � eÒ �Ë  t?? ? ? ? ? ?�Ó dÓ ? ? ? ? ? ? ? OE?Ó� ô œÒ Ë W? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? OÒ � dÓ Ò ?K�Ë t�K Ú «c� ¨È—u� d?Ô ? ? ?�_«Ë Ô �Ú �Ó r?Ò ? ? {Ó b� Ú Ô Á—Ô “«R? ÔÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DKÚ �Ô  ? ? ? ? ? ? ?�Ô ÁdÒ ? ? ? � À—«Ë Ó Ô�IOK Ò Ï t?? ? ? ? ? ? ? ? �Ó  b? Ú ? ? �u� n?? ? ? ? ?OB�Ó c?Ò Ï ? � bÌ L� Ó FÚ �Ô d?Ô ? ? ? ?OÚ � w?ÒÔ ? ? ? ? ? ? FÓ *Ú _« n?Ô ? ? ? ? ? ? ? �U�Ë Ó `?Ï ? ? ? ? ? ? ? ? ? �Ú Ô Ád?Ô ? ? ? ? ? ? ?zUA�Ó X?Ú ? ? ? ?I Ò�b� dÒÔ �√ W��U�  ·u'« d?Ô ? ? ? ? ?O�√ —b� s� b?? ? ? ? ?NÚ �Ó Ô ? ? ? ? OÚ �Ó U?? ? ? ? ? N�Ó —Ó UC� wO�Ú �Ô Ád?? ? ? ? �P� i? U?? ? ?N� wÒ Ò�dK Ó «b?? ? ? ? ?NÚ �Ô ‰Ô QÚ ? ? ? ? � r� Ú ÒÔ � U�Úe�Ë «uCNÓ � b� Ú r KÓ FÓ �Ú U� Ú ‚U?? ? ? ? ? ÒH)« d CÓ �_« WÓÏ I�U�  Êu?? ? ? ? ?��Òe�U� dÒ ? ? ? ? ? �Ô �« q?Ô ? ? ? ? ?�UM  �Ó


«b?Î ? ?N� Ú k�K�« —U?? ? ? Ë X?? ��� Ê–≈

ö��Ë UÎ ? ? ? �u��“ ·u?? ?'« X�√— Ô

«œ—Ë Î œu?? ? ? ? ? F�Ë «Î d?? ? ? ? ? ? ?N�√ d?? ? ? ?�U��

r?? ? O� 5�U��« √b?? ? ? ?�� s� t�

«b?Î ? ? ? N� U�U?? ? ? M�« q?? ?L� b?? ? ? N�Ë

q?? ? ? �Ë —U?? ? ? ? ?��≈Ë o?? ? ? �√ t?? ? ? ? �

«œd? Î ? ? ? ? � b?�dG��« lL���� Èb?? ? ? �

w�U?�_« U�U� s� hLI�

«b?Î ? F�Ë UÎ ? ? ? ? ?�ö� Êu?? ? ? ?J�« v��Q�

U?? ? �d��« n� w� r?? �M�« VË

«b?ÒÎ ? ?� Á«u?? ? ? ? ? ? ?�√ s� ÍU?? � `?? ? ? ? ? ?*√Ë

w?? M�√ w�≈ Íb?? ? ? ?O� UÎ ? ? ? ? HDK�

«b?? ? NA� «Î bN� d?? ? ? ? ? ? D�√ ÷—Q�

w?? ? �U�—« pMz«b� w� w?? ? ? ? ?M�√Ë

«œ—Ë ÊP?? ? ?LE�« v?? ? ?�≈ U?? ? ? ? ? ? NL�d�√

w?? MO�Ë w?? ?MO� …b?? ? ? OB� X�Q�

«œd� q?? ? ? ? OK�« f& U?? ? ?N?��ö?? �

«Î œö?? ? ?� X?? ? �U??� W?? ? ? ?�«Ë— X?�√Ë

«b?? ?N� k�K�« —U??Ë vI���« «–≈

·u�Ë oK� s� Êu?? ? ?��e�« «c�

…œu� `�U ∫dF�

·u'« bN�

œuF� ‰¬ e�eF�« b�� s� —b� s� bN� dO�_« wJK*« uL��« V�U v�≈

4


·u'« qH� *

ÍeOMJ� d�UD�« ∫dF�

Ê«u�œ s� * ‰ö�Ë U�«Ë d�UD�« d�UAK� —œUB�« ÍeOMJ� w�œ_« ÍœUM�« s� ÂU� ·u'U� ?�±¥≥±≠ Â≤∞±∞ –U��_« ·«d�S� bOL(« rO�«d�≈

5

b? ? ? ? ? ?� Ó√ rÚ �Ó Ôt?? ? ? ? ?MÚ �Ó ©≤® Ï5J�Ó V?Ò Ï ? ? ? ? ?�Ô t?? ? ? ? ? ? ? ?�ù« bÓ FÚ �Ó b? ? ? ? LÓ B�«  Ó Ò b? ? ?�«u�« b? ? ? ? ? ? ? ?KÓ �Ó �« …Ô œÓ —Ú ËÓ U?? ? ? ? ? ?�UJ�Ó U?? ? ? ? ? ? NO� b? ? ? ?�_« Ó WÓ ? ? ? ? ? ? ? ?�Ó U� vI�Ú �Ó � X?Ú ? ? Ó��Ó —Ó Ò b?? ? ? ? ? ?�√ Ó vK� v?? H�Ú �Ó ô f LÚ A�U� U?? ? ? ? ?��Ó –Ó X?Ú ? ? ? ? ? ? ? ?MÓ �ÔÒ  “ U�Ëd�Ó Ú bÓ ? ? ? GÓ �Ó Ó ? ? ? ? ? ?I(« Ô w?? ? ? ?I�Ú �Ó U?? ?� Ôc�Ó U� ÔƒU� ‰u? U?? ? ��Ô ��«  Ô�� …ÒÌ e? ? ? ? ? ? ? ?� w� ÒÔ Óo?? ? ? ? ? ? �UF Ó « bÓ NÚ �Ó Ô «u�Q�U� U?? ? � Ô�J�« Ú … —Ó U?? ? ? ? ? ?C( U?? ? ? ��Ó ËÓ s?Ú ?�Ó ËÓ vÒ�“Ó s� Ú ÓÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ��Ú �Ô V? ? ? IÓ («Ë  ? ? ? ? �“Ú _« d? ? ? ? ? ? ?�U�  ÊU?  s� » dÓ ? ? ? FÓ �«Ë ÂU? ? ��_« Ú vK� UÎ ? ? ? ? ? ? ?I�Ú �Ó Ó Âö » œÓ _«Ë Ú ÓX? ? ? ? ? ? ? ? ? �MÚ �Ó U?? ? ? ? ? ? ? �  �ù« w?? ? ?��Ó d?Ô ? ? ? ? ? ? ? OÚ Ó� ÓÊU?? ? ? ? ?� UÒML �Ó ·Ï dÓ Ó� Ó «Ë »U�Ú V �Ó ( Ú U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?�  �_« Ó‚dÓ ? ? ?�√ nÏ FÚ {Ô ËÓ —Ï u��Ô ∫v�Ë ©¥®

XÚ �Ó U�Ë XÚ KÓ �Ó ∫WÓÏ I�U�  ©≥®

ÍbKÓ Ó� w�ËÓ w�Ë— w� ·u�K� U�dÔ �ÚÔ –√ Ô dÚ B �Ó œÓ «R?? ? ? ? ? ? ? ÔH�« ÓsJÓ �Ó ÁÔ bÓ ? ? � �Ú �Ó Ô‚Ë—U?? ? ? ? ? H�« vM�Ó UNO� ©≥® Ï WÓI�U�  ? ? ? ? ? LÚ F�«  Ê«d?  �Ó ËÓ Ô r?Ô ? ? ? ?�UF XÚ FÓ DÓ �Ó b�  ? ? ? �dÚ F�«  V?Ô ? ?�«u�ËÓ Ú ÊU? UN� nÓ Ò �Ó ÔÊu?? ? ? ? ?��Ú eÒ �«Ë q?Ô ? ? ? �ÒÚ MÓ �«Ë  Ú dÓ LNÚ Ó …Ó dÓ ? ? ? ? ? ? ?OÚ �Ó �Ô UMNÔ �Ó Ó �« WÓ ? ? ? �Ëœ X?Ú ? Ó�LÓ Ó� œÌ —U? ? ?� W?Ô ? ? ? ? ? FÓ KÚ �Ó „UM�Ë Ô U?? ? ? ? ?M Ô��Ó Ëd�Ô XÚ �Ó «“ U?? ? ? ? �Ë XÓÚ �U?? ? ? ?� œb? Ì ? ? ? ? ? ? ?�Ó ö�Ó b?Ï ? ? ? ? ? ?LÚ �Ó U?? ? ? ? M�Ò  dÓ K �Ó lÌ DÓ � rÚ �Ó —U? ? ? ? ? ? �ü« n? ? ? ?�Ú Ó ��Ó w� U?? ? ? M� ÒÊ≈ a�—U?  ? ? ? ? ? ?�Ò �« Ó∆—U� U?? ? ? ? ? ?� Ó « Âö ÍbKÓ �Ó U?? ? � oÒ  ( ] lÓ ? ? ? ? ? ? ?�Ú �Ó  ��« Ó « s?Ó ? ?� uÚ �Ó U?? ? ? ? ? � QM�Ó ÓXÚ�√ 5 Ú  �Ó dÓ ( ©¥® Ó ? ? ? ? ? ?�b ÚH�Ó v?? �ËÓ ÓÊËœ Õ«Ë  —Ú _U� p?

©±®

WÓÌ �UJ�Ó Ë– ∫ Ï5J�Ó ©≤®

w�ÚK�Ó ËÓ w�U� ∫ÍbKÓ � ©±®


w� WO�UI��«Ë WO�œ_« U�uKFLK� —œUB�Ë W��J� ¡UA�≈ ©∂ ÆWIDM*« WO�Ëd�J�ô«Ë W�dB��«Ë WOFL��« qzU�u�« «b���« ©∑ ÆW�U� WO�ö�ù«Ë ÆÍœUM�« WDA�√ r�b� ¨W�uM�*« ÊU�K�« qOJA� ©∏ „d�A*« ÂUL��ô«  «–  UN'« l� WDA�_« ‰œU�� ©π ÆUÎ O�—U�Ë UÎ OK�«œ Æo�UM*« ¡U�œ√ 5�  «—U�e�« ‰œU�� ©±∞ ÆÍœUM�« ÷«d�√ Âb�� w�Ëd�J�« l�u� ¡UA�≈ ©±± WO�uJ(«  UN'« l� ÊËUF�K� W��UM*« qzU�u�« œU��≈ ©±≤ ÆÍœUM�« ·«b�√ Âb�� ULO� WU)«Ë ÆWO�«b�ù« ‰UL�ú� ez«u'« b— ©±≥ Æ¡U�œú� ‚ËbM ¡UA�≈ vK� qLF�« ©±¥ ÆWIDM*« w� ¡U�œ_« s�  U�uKF� …b�U� l{Ë ©±µ ∫v�≈ r�IM�Ë ∫ÍœUM�« W�uC� º ∫uCF�« ÊuJ� Ê√ UNO� ◊d�A�Ë ¨WK�U� W�uC� ∫ôÎ Ë√ ÆWIDM*« w� rOI� ¨WO�M'« ÍœuF� æ Æ WM� ≤¥ s� ÁdL� qI� ô æ ∫5O�U��« 5�dA�« b�√ d�u� æ Á«u��� œb�� wLK� q�R� vK� öÎ U� ÊuJ� Ê√ ≠ ©√ Æ…—«œù« fK�� d��√ Ë√ UÎ �u�D� UÎ O�œ√ UÎ �U�� —b√ b� ÊuJ� Ê√ ≠ ©»

»UD� V�u0 ¨?�±¥≤≤ ÂU� w�œ_« ·u'« ÍœU� f�Q� dO�√ e�eF�«b�� s� t�ù« b�� dO�_« wJK*« uL��« V�U ?�±¥≤≤Ø≤∑Ø∏ a�—U�Ë ©±µØµØ¥ Ø∏∞∂∑® r�— ·u'« WIDM� ©©±±≥¥∞® r�— »U�A�« W�U�d� ÂUF�« fOzd�« —«d� vK� ¡UM� Æ?�±¥≤≤Ø∂ ∏ a�—U�Ë

∫ÍœUM�« ·«b�√

Æv�BH�« WO�dF�« WGK�U� W�UI��«Ë »œ_« dA� ©± WU�� w�UI��«Ë w�œ_« WIDM*« a�—U�Ë l�«Ë “«d�≈ ©©≤ ÆW�UF� WJKL*«Ë Æ¡U�œ_« 5� WO�œ_« öB�« d«Ë√ oO�u� ©≥ ÆWKB�«  «– WO�uJ(«  UN'« l� ÊËUF��« ©¥ ÆUN��U�—Ë W�UA�« WO�œ_« V�«u*« lO�A� ©µ W�œU*«Ë W�dJH�« ‚uI(« e�eF�Ë kH� vK� qLF�« ©©∂ qB�� ULO� ¨W�öF�«  «–  UN'« ÂU�√ rNKO�9Ë ¡U�œú� ÆÍœUM�« ’UB��U� ∫W��U)« …œU*« Æ·«b�_« oOI% qzU�Ë º Æ «d{U;«Ë  «ËbM�« W�U�≈ ©± ÆW�—Ëœ WO�UI�Ë tO�œ√  UOI�K� W�U�≈ ©≤ Æ UI�U�*«Ë WO��—b��«  «—Ëb�« rOEM� ©≥ ÆWO�UI��«Ë WO�œ_«  U�—Ëb�«Ë  «dAM�« —«b≈ ©¥ ÆWO�UI��«Ë WO�œ_«  «—«bù« r�œË W�U�� ©µ

w�UI��« w�œ_« ·u'« ÍœU� s� …c��

Æ5�dA�« b�√ s� ¡UM���ô« WO�uLF�« WOFL�K�Ë ÆW�uCF�« Âu�— l�œ æ ∫uCF�« ÊuJ� Ê√ UNO� ◊d�A�Ë ¨W�—UA� W�uC� ∫UÎ O�U� dO� s� Ë√ ¨WIDM*« ×U� 5LOI*« 5�œuF��« s� æ Æ5�œuF��« W�uCF�« s� ©¥® Ë ©≥® «dIH�« w� ◊ËdA�« tOK� o�DM� æ ÆWK�UF�«  UOB�AK� ·dA�« W�uC� `M9 ∫WO�d� W�uC� ∫UÎ ��U� ÆUÎ �œU� Ë√ UÎ �uMF� ÍœUM�«  U�UAM� WL�«b�« ∫WF�U��« …œU*« Æ…—«œù« fK�� s� —«dI� W�uCF�« Ÿ«u�√ lOL� `M9 ∫¢WO�uLF�« WOFL'«¢ V�«d�Ë ¨ÍœU?M�« W?�UO� r�d� w?��« WO�uLF�« WOFL'« ¨5K�UF�« ÍœUM�« ¡UC�√ lOL� s� ÊuJ��Ë ¨t?�z«u� o?O�D� ÆrN��uC� W�—U��« ∫¢…—«œù« fK��¢ ÂuI�Ë ¨ÍœUMK� W�cOHM��« WDK��« u� …—«œù« fK�� WO�uLF�« WOFL'«  «—«d� cOHM�Ë ¨t�«b�√ oOI��� WOFL'« ¡UC�√ rN���M� ¨¡UC�√ …dA� s� ÊuJ��Ë s� …—«œù« fK�� V��M� r� ¨Íd��« Ÿ«d��ôU� WO�uLF�« ôÎ ËR��Ë UÎ �—«œ≈ ôÎ u���Ë fOzdK� UÎ �zU�Ë UÎ �Oz— tzUC�√ 5� Æ…—«“u�« s� ·«d�≈Ë —uC��Ë ¨UÎ O�U�

6


UO�O�«d��ô« l� öÎ «u� U�U&ô« lOL� w� WIDM*U� w�UI��« „«d(« WK�� l�œ vK� «Î b�U� qL� b� ·u'« WIDM0 w�œ_« ÍœUM�« Ê√ w�UI��« qFHK� b�U�� V�«d� Í√ k�ö� U2 r�d�U� ¨W�—U�*« ÷—_« Ác� ÊU��ù ¡UM��«Ë WOLM��« w� tK�« tEH� œuF� ‰¬ e�eF�« b�� s� tK�« b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� W�ƒd� UI�Ë ¨Âö�ù«Ë W�UI��« …—«“Ë U�UM��� w��« pK� »U�√ Ê√ UMLKF�Ë ÆÆZMA��« W�—œ v�≈ XKË ¨W�“«u�*« WO�UI��«Ë WO�œ_« UN�U�UAM� …œUC�Ë WKKC�  U�UD� s� WO�œ_« W�b�_« t�N�«Ë …—«œù« fK�� fOz— W�U�— sJ� r� rN�UIKDM� Ê√ UL� ¨œ«b��ô«Ë i�d���U� U�uN�«Ë w��«  UN'« qL�  UO�U�√ W�dF� s� Ë w�UI��« ÊQA�« s� bF��« q� ÊËbOF�  U�UD)« ¨s�«u�Ë »U�Ë nI�� qJ� ÊuJ� Ê√ vK� b�U�� w��«  UO�ü«Ë Z�«d��« nK��� —UJ��U� UN�N�U��Ë ¨ U�UD)« Ác� ¡«u��« vK� UMKL� bI� ¨…b�U�� ∫w�Ë ¨…¡«dI�« Z�«d�Ë  UO1œU�_« s� œbF� fO�Q��« v�≈ U�—œU� bI� «cN�Ë ¨WDA�_«Ë  UO�UFH�«Ë Z�«d��« nK��� ‰ö� s� ÍœUM�« «c� w� l�u� ÆÊuMH�« WO1œU�√ ¨dFA�« WO1œU�√ ¨WBI�« WO1œU�√ ¨¡UF�—_« ¡UI� ¨…¡«dIK� b�_« ¡UI� ¨w�UI��« vNI*« ¨r�«d��« vI�K� ¨W�U�B�« WO1œU�√ UMOHI�� lO�A� UN�«b�√ “d�√ s� ÊU�Ë ¨UN�—U�Ë WIDM*« 5HI�� Èb� tDOAM�Ë w�UI��« qFH�« …œU�“ w� r�U�� w��« ez«u'«Ë  UI�U�*« s� œb� œU��≈ vK� UMKL� UL�  UI�U�� oK�√ UL� wH�B�« oOI���«Ë w�d�*« hM�«Ë WBI�«Ë dFA�«  ôU�� w� ez«u� ‚ö�≈ ÊU� «c�Ë ¨rNM�Ë Ë rNFL��� l� q«u��«Ë Ÿ«b�ù«Ë Y���« vK� UMO�b��Ë U�b� ·u'« WIDM� w� W�bOKI��« …—ULF�«  UO�UL� s� 5IKDM� ·u'« WIDM� «Ë—u WI�U��Ë ¨W�«Ë— Ë√ WOBB� W�uL�� Ë√ dF� Ê«u�œ qO�� s� w�œ_« Ÿ«b�ù«Ë nO�Q�K� w�œ_«Ë ÍdFA�« Ÿ«b�û� W�uM� WI�U��Ë Êu��eK� WO�«b�≈ WI�U��Ë Êu��e�« s� n�R� qC�_ WI�U��Ë WO{U�d�« W�b�_« Èu��� vK�  UI�U�� UMIK�√ UL� ¨…ezU'« ÁcN� qL�_ WI�U�� w�Ë tK�« tEH� œuF� ‰¬ e�eF�« b�� s� tK�« b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� WF�U�� W��UM0 Ÿ«b�û� W�uM� …ezU� UMIK�√ UL� ¨·u'« WIDM� ‰u� ·u'« WIDM� wHI�* w�U��ù«Ë w�œ_«Ë w�UI��« Ÿ«b�ù« W�«—œ qLA� w��«Ë WO�UI��«  U�«—bK� ·u'« WIDM� …ezU� UMIK�√ UL� ¨UÎ �uM� W��UM*U� W�UI�Ë WB�Ë …bOB� ÆUÎ �uM� WI�U�� …dA� U�M�« WMKF*«  UI�U�*« œb� ÊU�Ë ¨wM�u�« ÂuO�U� WIKF�*«  UI�U�*« v�≈ W�U{≈ ¨qHDK� W�U�J�« …ezU� UMIK�√ UL� ¨WMKF*« ◊ËdA�« V�� bOL(« rO�«d�≈ U�U1≈ ¨d�uË q�d��Ë ‰bM'« W�ËœË  U�dI�« WE�U�� w� WO�UI��« ÊU�K� UM��Q� ¨·u'« WIDM�  UE�U��Ë Êb� w� w�UI��« ◊UAM�« qOFH� vK� UMd� b�Ë ÆWO�UI��« WM�K�« ¡UC�√ rNK�1 s�c�« s� WM�b� q� ¡UM�√ ‰ö� s� ¨ÍœUM�« UN�bI� w��« Z�«d��« vK� ‰uB(« w� lOL'« o�� UM� …—“«R�Ë r�b� ¨?� ±¥≥≤  ≤∞±± ÂU� W�«b� l� ·u'« WIDM� Êb� lOL� w� qL� ‘—ËË  «¡UI� Ë  UO��√Ë  «Ëb�Ë  «d{U�� s� U�d�M� U�UA� ±≤∞ s� d��√ ÂU�√ b� ÍœUM�« ÊU� «–≈Ë Ë 5�U� cM� X�d��ù« vK� wK�UH��« tF�u* ÍœUM�« “U$« ÊuJ� Ê√ 5K�¬ ¨UMO�b��Ë UMOHI��  U�uL� s� —b� d��√ oOI��� ◊UAM�« «c� q«u�� Ê√ q�Q� t�S� ¨UNOHI��Ë WIDM*« w�U�√ l� q«u�K� lOL�K� e�U� dO� ¨ U�u�D*«  «dA�Ë  U�—Ëœ W�ö�Ë UÎ �U�� ¥∞ s� d��√ s�  dH�√ w��« dAM�«Ë W�U�DK� t��«d�Ë tM� W�dH�*« tF�«u�Ë ¨WLN�  U�uKF� …b�U� bF� Íc�« œb� Ê√ v�� ¨5��«d*«Ë 5HI�*« s� dO�� …œUNA� ¨«dO�Q� UNIL�√ s�Ë ¨WJKL*U� WO�œ_« W�b�_« jA�√ s� ·u'« WIDM0 w�œ_« ÍœUM�« `�√ YO� ¨t�ö� s� rN�UFKD� oOI%Ë rN�œU� Î Æ* WO�dF�«Ë W�œuF��« W�UI��« vK� W��HM� …eOL�� t�«—«b≈Ë ¨WO�d� Ê«bK� …b� w� WOL�—  «—«“Ë t�bI� r� U� Âb� ·u'« WIDM0 w�œ_« ÍœUM�« ∫Ê√ d���« rNM�

7

ÆY�U��« œbF�« ·u'« ‚U�¬ WK�� ÍËUAM� ÂUA� oOI% *


fOzd�« b�UJ�« `KH� fOzd�« VzU� Í—«dA�« Õö� ÊUFOL� ÆÂ

WHOK)« „—U�� 5��

Í—«œù« ‰ËR�*«

w�U*« ‰ËR�*«

ÍœUM�« …—«œ≈ fK��

bOL(« v�u� rO�«d�≈

¡UC�_« …œ—u�« b�U� Æœ ÍdLA�« w�d� Æœ ÊU{Ëd�« ‚“— ”—U� bOFI�« bL�√ lC)« ŒU�K� œuF�

8


ÍœUMK� WI�U��« …—«œù« f�U��

:IÎØdG ∫ÓN á«fÉãdG IQhódG

:IÎØdG ∫ÓN ¤hC’G IQhódG

© ?�±¥≤π ≠ ?�±¥≤∑ ®

© ?�±¥≤∑ ≠ ?�±¥≤≤ ®

Î r{Ë ∫¡UC�_« s� ö� bOL(« v�u� rO�«d�≈

b�UJ�« tK�« b�� `KH�

ÊU�—b�« sL�d�« b��

ÃdH*« sL�d�« b��

uN��« `O� rOF� bO�

Í—«œù« ‰ËR�*«

fOzd�« VzU�

fOzd�«

fOzd�« VzU�

fOzd�«

dF�*« wCH� ·—U�

WHOK)« „—U�� 5��

bOL(« öI� w�U�

ÊU�—b�« sL�d�« b��

uC�

w�U*« ‰ËR�*«

‚ËbMB�« 5�√

dO�dJ��«

ÊU{Ëd�« ‚“— ”—U�

Í—«dA�« w�U{ b�U�

d�u*« v�u� r�U� bMN�

uC�

uC�

uC�

h�d(« rOK�

Í—«dA�« gM�_« ÊULOK�

uC�

uC�

…—«eF�« qOL� uC�

9

Î r{Ë ∫¡UC�_« s� ö�


10


11


WM' Âö�ù« dAM�«Ë

Íd�M*« ◊UAM�« WM'

ÍœUM�« ÊU'

Ác� s� Í_ U�«d� w��« ÂUN*« s� Í√ W�U{≈ …—«œù« fK�* æ ÆÊU�K�« ¨¡UC�√ W�L� s� WLz«b�« WM�K�« ¡UC�√ œb� b�e� ô æ ÆÍœUM�« w� 5K�UF�« ¡UC�_« 5� s� Êu��d�Ô cOHM� WO�ö ÊU�K�« s� Í√ i�uH� …—«œù« fK�* æ ÆUNM� iF� Ë√ UN�UOu� —«dI�« c��O� …—«œù« fK�� v�≈ UN�UOu� ÊU�K�« l�d� æ ÆUN�QA� “ö�« ¡UC�√ b�√ WLz«b�« ÊU�K�« ¡UC�√ 5� s� ÊuJ� Ê√ V�� æ Æ…—«œù« fK�� ÊU�K�« s� WM' s� d��√ W�uC� 5� lL'« “u�� ô æ ÆWLz«b�« Æb�«Ë ÂU� WLz«b�« WM�K�« …b� æ b�b% fK�*« vK�Ë ¨W��R� ÊU' qOJA� …—«œù« fK�* æ ÆUN�b�Ë UN�UN� WF�«u�« UE�U;« w� WO�UI� ÊU' s�uJ� …—«œù« fK�* æ ÆΫb�«Ë UÎ �U� UN�b� ÊuJ�Ë ¨ÍœUM�« jO�� w�  UE�U;« w� WO�UI��« WM�K�« ¡UC�√ œb� b�e� ô Ê√ V�� æ Æ¡UC�√ W�L� s�

U�u�D*« WM'

WOzU�M�« WM�K�«

12


ÍœUM�« ÊU'

13

ÆV�JK� rOJ���« ÊU' WF�U�� ≠≥ ÆÍœUM�« U�u�D� l�“u� vK� ·«d�ù« ≠¥ Î ∫UN�UN�Ë ¨WOzU�M�« WM�K�« ∫UF�«— º ÍœUM�« w� WO�UI��« ÊU�K�« w�U� qL� Í“«u� qLF� WOzU�M�« WM�K�« ÂuI� ∫w� UN�«b�√ h�K��Ë ÆÍœUM�U� WOzU�M�« WO�UI��« W�d(« WOzU�M�« WM�K�« œuI� Ê√ ≠ ‰U�� Í√ w� …dO�J�« WO�UI��« ¡UL�_« s� sJ2 œb� d��« »UDI��« ≠ d�uB� Ør�— ØqH� »œ√ ØW�U� ØWH�K� ØWB� ØdF�® ∫ ôU�*« s� Æ©WO�UI��«  ôU�*« W�U�Ë® Øwzu{ w�UI��« j�u�« UN1bI�Ë UN���u� qIË W�b�*« “«d�≈ vK� qLF�« ≠ Æw�dF�«Ë ÍœuF��« WM�«Ë W�b�*« qIF� ÷uNM�« UN�Q� s� w��« Ë  «—Ëb�« vK� eO�d��« ≠ ÆWIDM*« Ë√ w�œ_« ÍœUM�« UN� l�d�  UHI�*«Ë  U�u�uLK�  U�UO� …b�U� l{Ë ≠ ÆWO�UI� W��R� Í√ ÆWM�K�«  UO�UF� —uC( ¡U�M�« s� sJ2 œb� d��« »UDI��« ≠ Æ U�u�u*« UN� t��� …—UM� WOzU�M�« WM�K�« `�B� Ê√

∫w� WLz«œ ÊU' Àö� œU� q� w� qJA� Î º ∫UN�UN�Ë ¨Íd�M*« ◊UAM�« WM' ∫ôË√ Æ U�u{u*« —UO��« ≠± Æ «ËbM�«Ë  «d{U;« w� W�—UA*« ¡UL�_« Õ«d��« ≠≤ ÆW�d�M*« WDA�ú� w��dI� wM�“ ‰Ëb� .bI� ≠≥ ÆrN�«Ëb�Ë rN�«d{U�� bO�«u� b�b%Ë 5�—UA*« l� q«u��« ≠¥ Î º ∫UN�UN�Ë ¨dAM�«Ë Âö�ù« WM' ∫UO�U� ÆÍœUM�«  U�UA� s� Êö�ù« ≠± ÆUNF�“u�Ë  «u�b�« W�U�� ≠≤ ÆÍœUM�« ‰u� Âö�ù« qzU�Ë w� dAM� U� WF�U�� ≠≥ Æ…—«œù« fK�* ÍœUM�« ‰u� dA� U� q� s� ÍdN� b— .bI� ≠¥ ÆWO�Ëd�J�ô« ÍœUM�« l�«u� vK� ·«d�ù« ≠µ Î º ∫UN�UN�Ë ¨ U�u�D*« WM' ∫U��U� ÆÍœUM�«  «dA�Ë  ö�� vK� ·«d�ù« ≠± œ«b�≈Ë ¨UN��U�D� ÍœUM�« wM�� w� UN�U�√ V�d� w��« V�J�« wIK� ≠≤ ◊Ëd� w�U�Ë ¨n�RLK� ·dB� U� b�b%Ë UN��U�� Õd�I*« V�J�« s� d�dI� ÆÁ«d�U� —«d�ù …—«œù« fK�* d�dI��« .bI�Ë W�U�D�«


14

W�U�B�« w�


15

W�U�B�« w�


16

ÍœUM�« U��J�


ÍœUM�« U��J�

v�≈ W�U{≈ ¨W�uHD�« ôU�� w� s�ËUMF�«  U�� W��J*« rC�Ë ¨UN�ö� ƉUH�ú� WBB�*« ÍœUM�« V�� ∫WOzU�M�« WM�K�« W��J� º

¨Â≤∞±∞ ≠ ?� ±¥≥± ÂU� ‰«u� dN� w� WOzU�M�« WM�K�« W��J� X��Q� s� ÍœUM�« ·b� b�Ë ¨·—UF*«Ë ÂuKF�« nK��� w� s�ËUMF�« ·ô√ rC�Ë ‰uB�K� —UE��ô« ÊËœ Áœ«Ë—Ë wzU�M�« r�IK� »U�J�« dO�u� v�≈ UN�ö� ƉU�d�« r�� w� W�Ozd�« W��J*« s� »U�J�« vK� ∫ U�—Ëb�« W��J� º

17

v�≈ W�U{≈ ¨ W��b(« ÍœUM�« U�u�D�Ë ¨ …b�b'«  U�—Ëb�« rC�Ë WO�œ_« W�b�_« s�  U�u�D�Ë V�� s� U�«b� s� ÍœUM�« v�≈ œd� U� ¨WU)«Ë W�UF�«  U��R*«Ë  «—«“u�«Ë WO����« e�«d*« Ë  UF�U'«Ë ÂU� UN�O�Q� - b�Ë ¨w�U��« —Ëb�« w� ‰U�I��ô« W�U qGA� w�Ë Æ ≤∞∞π ≠ ?�±¥≥∞

∫WO�Ozd�« ÍœUM�« W��J� º

W�dF*« ÊuM� nK��� w� «bK�*«Ë s�ËUMF�« ·ô√ W��J*« rC� W��J*« X��Q� b�Ë ¨dL��� qJA� U�b�Ëe�� ÍœUM�« ÂuI�Ë ¨WO�U��ù« Æ…—«œù« fK�* v�Ë_« …—Ëb�« w� ∫WO�u'« W��J*« º

ÊU�Ë ¨  ≤∞±∞ ≠ ?� ±¥≥± ÂU� W�UN� ÍœUM�U� WO�u'« W��J*« X��Q� WIKF�*« U�—Ëb�«Ë V�J�« s� WLN� …b�U� s�uJ� UNM� ÍœUM�« ·b� Æ·u'« WIDM0 ∫qHD�« W��J� º

dN� w� ·u'« WIDM0 w�œ_« ÍœUM�U� qHD�« W��J� X��Q� r�Ë ¨UMFL��� s� WLN� W��d� »«c��« ·bN� ¨?�±¥≥± ÂU� ÊU�F� s� w�«b�ù« eOH���«Ë …¡«dI�« Z�«d� qL�Ë ¨5F�UO�«Ë ‰UH�_«


18

ÍœUM�« ez«u�Ë UI�U��


ÍœUM�« ez«u�Ë UI�U��

19

WB� Ë√ W�dF� …bOB� qC�_ p�–Ë ∫Êu��eK� WO�«b�≈ W�uM� WI�U�� ©∂ ‰ËUM�� ¨WO�«d�u�u� …—u Ë√ WOKOJA� W�u� Ë√ eOÒ L�� Y�� Ë√ w�œ√ ‰UI� Ë√ WO�«b�≈ ÊU�dN� W�U�≈ l� UÎ MM�«e� ¨W�œuF��« WO�dF�« WJKL*«Ë ·u'« WIDM0 t�U��—«Ë Êu��e�« b�� s� —b� s� bN� dO�_« wJK*« uL��« V�U œuN� l� öÎ �UJ�Ë ¨ÍuM��« Êu��e�« Êu��e�« …d�� W�«—“ lO�A�Ë r�œ vK� b�bA�« td�Ë ¨·u'« WIDM� dO�√ e�eF�« ÆW�O�(« U�œö� w� W�—U�*« tEH� 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� WF�U�� W��UM0 ∫Ÿ«b�û� W�uM� …ezU� ©∑ ÆUÎ �uM� W��UM*U� W�UI�Ë WB�Ë …bOB� qL�_ WI�U�� w�Ë tK�« Æ·u'« WIDM� ‰u� ∫w�œ_«Ë ÍdFA�« Ÿ«b�û� W�uM� …ezU� ©∏ o�� lOL�K� w�œ_« Ÿ«b�û� ÍœUM�« …ezU�Ë ∫lOL�K� Ÿ«b�û� W�uM� …ezU� ©π WOBBI�«Ë W�dFA�« ’uBMK� XBB� …ezU'« Ác�Ë ¨UNO� W�—UA*« 5�b�*« lOL' Æ·u'U� WIKF�*« WO�UI��«Ë W�bIM�« U�«—b�«Ë Ÿ«b�ù« W�«—œ qLA� w��«Ë ∫WO�UI��«  U�«—bK� ·u'« WIDM� …ezU� ©±∞ ÆWMKF*« ◊ËdA�« V�� ·u'« WIDM� wHI�* wLKF�«Ë w�U��ù«Ë w�œ_«Ë w�UI��« ÂuO�« W��UM0 ÍœUM�« UNLEM� w��«Ë ∫WO�UI��« wM�u�« ÂuO�« WI�U�� ©±± tK�« rFM� dO�c��«Ë ¡UL��ô«Ë ¡ôu�« bA( U�uM� W�œuF��« WO�dF�« WJKLLK� wM�u�« ÆWO�UG�« œö��« Ác� vK� qHD�U� ·u'« w�œ√ ÂUL��« l� öÎ «u� w�Q� w��« ∫qHDK� W�U�J�« …ezU� ©±≤  U�«—b�«® ∫qLA� qHD�U� WU� WO�UI� WO�œ√ WI�U�� ÍœUM�« rOI� YO� ¨t� W�UMF�«Ë Æ©qHD�« bO�U�√  ULK� ≠ WOBB� W�uL�� ≠ …dOBI�« WBI�« ≠ qHD�« ‰u� WO�œ_«

sLC��Ë Ÿ«b�ù« vK� lO�A��«Ë „«d(« qOFH�� UI�U�*« s� «Î œb� ÍœUM�« oKD� ∫WO�U��«  UI�U�*« ez«u'« …bM�√ WBI�«Ë dFA�«  ôU�� w� ·u'« WIDM0 »U�AK� w�œ_« Ÿ«b�ù« WI�U�� ©± ÆwH�B�« oOI���«Ë w�d�*« hM�«Ë W�U?I*«Ë …dOBI�« ¨dF� Ê«u�œ® ∫V�JK� ·u'« WIDM� wHI�* w�œ_« Ÿ«b�ù« …ezU� ©≤ Ác� w� WO�«b�ù« V�«u*« lO�A� v�≈ …ezU'« ·bN�Ë ©W�«Ë— ¨WOBB� W�uL�� r�O� U�dA� o��� r�Ë …b�b� …ezU'« qOM� W�bI*« ‰UL�_« ÊuJ� Ê√ vK�  ôU�*« ÆW�œU*« …Q�UJ*« v�≈ W�U{≈ ezUHK� …Q�UJL� ÍœUM�« q�� s� UN�UF�� u� WI�U�� d�¬ Ÿu{u� ÊU� b�Ë ∫wL�d�« Ë√ wzuC�« d�uB��« WI�U�� ©≥ Æ©·u'« WIDM0 W1bI�« W�bOKI��« …—ULF�«  UO�UL�® W�b�ú� WO�«b�ù« ·u'« w�œ√ WI�U�� w�Ë ∫WO{U�d�« W�b�_« …ezU� ©¥ ∫w�Ë WIDM*« w� WO{U�d�« W�b�_« w�u�M� lOL' tBB�� WI�U�*«Ë WO{U�d�« W�UF�« W�Uzd�« V�J� l� oO�M��U� p�–Ë® …dO�*« ¨‰bM'« ¨‚öD�ô« ¨WFKI�« ¨W�ËdF�« w�œ_« ·u'« ÍœU� U�U�d� w��« WO�UI��« ·«b�_« s� U�öD�« ©·u'U� »U�A�« W�U�d� —Ëœ s� WO{U�d�« W�b�ú� U*Ë ¨UNOK� ‰UO�_« W�AM�Ë WO�UI��« WOKLF�« eOH��� UOF� rOEM� …dJ�  ¡U� ¨—UL�_« nK��� s� lOL�K� »c'« —œUB� b�√ UN�HB� ÂU� W��UM*« vK� 5�b�*« Y( WIDM*« w� WO{U�d�« W�b�_« w�u�M* WO�UI� WI�U�� Æ`OBH�« dFA�«Ë …dOBI�« WBI�« ‰U�� w� rNMO� n�dA�« f�UM��« ÕË— oK�Ë ÆÊu��e�« s� »U�� qC�_ W�uM� …ezU� ©µ


20

Íd�M*« ◊UAM�«


Íd�M*« ◊UAM�«

21

∫Íd�M*« ◊UAM�« º Êb� nK��� w� ÍœUM�« UNLOI� w��« «ËbM�«Ë  «d{U;« u�Ë ÆWIDM*« ∫WO�UI��«  UOI�K*« º ∫UNM� rO�√ b�Ë WO�UI�  UOI�K� W�U�≈ vK� ÍœUM�« ’d�� …—Ëb� rO�√ b�Ë ÂU�√ W�ö� …b* w�UI� vI�K� ∫«d�O� vI�K� æ Æ…b�«Ë ∫©≤Ë ±®  UN� vI�K� æ 5�d�H� bI� b�Ë WJKL*« W�b�√ b�√ W�UC��« tO� r�� vI�K� u�Ë Æ5�O�U��� ∫WO�d� ÊuO� vI�K� æ 5�œuF��« 5�UMH�« s� œb� W�UC��« tO� - …b�«Ë …d�H� bI� b�Ë ÆWIDM*« w�UM� l� ÊËUF��U� »dF�«Ë ∫‰bM'« W�Ëœ ‚u� vI�K� æ …bFI�« Í– dN� w� bIF� Ê√ q�R�Ë W�UI��«Ë a�—U�K� vI�K� u�Ë Æ?�±¥≥≤


q−Ý Ò „—Uý dA½«

qÝ—√

22


ÍœUM�U� V�—b��«Ë …¡«dI�« Z�«d�

23

Ær�UF�« Êu�uI� ÊuBB���Ë »U�� tOK� ·dA� ÍdN� nB� vI�K� ∫WBI�« WO1œU�√ ©∂ WJ�(« s� UN�uMH� rNH�dF�Ë WBI�« W�U�� vK� »U�A�« s� 5L�N*«Ë …«uN�« V�—b�� «–≈ ÆÆUÎ O*U�Ë UÎ O�d� WOBBI�« W�U�J�« U�U&«Ë ”—«b� r�_ W�U{≈ ¨ UOB�A�«Ë œd��«Ë ÆUNOLM�Ë p���u� v�d� ·u'« w�œ√ ÆÆUÎ U� `�B� Ê√ b�d� Ë√ ¨WBI�« w� UÎ �u�u� XM� Ó UNOLM�Ë UNKIB� Ê√ pMJ1 W�dF� W��u� V�U XM� «–≈ ∫dFA�« WO1œU�√ ©∑ V�—b� tO� r�� ÍdN� nB� vI�K� WO1œU�_« ÆÆ·u'« w�œQ� dFA�« WO1œU�√ w� UMF� ¨dFA�« —u�� ¨÷ËdF�« rKF� rNH�dF�Ë dFA�« W�U�� vK� »U�A�« s� 5L�N*«Ë …«uN�« s� o�d� ·«d�≈ X� p�–Ë ¨UÎ ��b�Ë UÎ 1b� t�U�U&«Ë t�—«b� r�√Ë dFA�« W�U�� ‰u√Ë Æ—U�J�« ¡«dFA�«Ë 5BB��*« t�uM�Ë w�dF�« j)« ‰u� WO��—b��«  UIK(« bI� r�� UNO�Ë ∫ÊuMH�« WO1œU�√ ©∏ W�U�≈ r�O�Ë ¨UN� WIKF�*«  «d{U;« ¡UI�≈Ë d�uB��« Ë r�d�« Ë qOJA��« ÊuM� p�c�Ë ÆW�œUI�« ÂU�_« ‰ö� w�dF�« j)« vK� V�—b�K� ¡UI� ‰Ë√ t�bI� wH�B�« qLF�« vK� V�—b�K� ÍdN� nB� ◊UA� ∫W�U�B�« WO1œU�√ ©π qJA� WO�œ_« W�U�B�«Ë ÂU� qJA� W�U�B�« w� Êu�dL�� ÊuO�ö�≈Ë Âö�ù« w� ¡«d�� ∫WO1œU�_« ·bN���Ë ’U� ÆWIDM*U� wH�B�« qLF�U� ¡UI�—ô« ≠ ÆWO�UI��«Ë WO�œ_« W�U�B�« qL� VO�U�√ vK� V�—b��« ≠ ÆW�UF�« U�UCI�« Ë ÊU��ù« ‚uI�� WIKF�*« WOH�B�«  UIOI���« vK� V�—b��« ≠ ÆwH�B�« qLF�« w� WO�«d��ô«Ë WOMN*« vK� eO�d��« ≠ Æ UIOI���« Ë —U��_« Ë WOH�B�« d�—UI��« W�U�� vK� V�—b��« ≠ WO�UL��ô«Ë WO�U��ù« WG�B�«  «– WOH�B�«  UIOI���« qL� W�U�� vK� V�—b��« ≠ ÆU�dO�Ë

t�bI� wH�B�« qLF�« vK� V�—b�K� ÍdN� nB� ◊UA� ∫W�U�B�« WO1œU�√ ©± qJA� WO�œ_« W�U�B�«Ë ÂU� qJA� W�U�B�« w� Êu�dL�� ÊuO�ö�≈ Ë Âö�ù« w� ¡«d�� ∫WO1œU�_« ·bN���Ë ’U� ÆWIDM*U� wH�B�« qLF�U� ¡UI�—ô« ≠ ÆWO�UI��«Ë WO�œ_« W�U�B�« qL� VO�U�√ vK� V�—b��« ≠ ÆW�UF�« U�UCI�« Ë ÊU��ù« ‚uI�� WIKF�*« WOH�B�« UIOI���« vK� V�—b��« ≠ ÆwH�B�« qLF�« w� WO�«d��ô«Ë WOMN*« vK� eO�d��« ≠ Æ UIOI���« Ë —U��_« Ë WOH�B�« d�—UI��« W�U�� vK� V�—b��« ≠ WO�UL��ô«Ë WO�U��ù« WG�B�«  «– WOH�B�«  UIOI���« qL� W�U�� vK� V�—b��« ≠ ÆU�dO�Ë W�uL�� W�UC��« tO� r�� qHD�« W��J0 ÍdN� nB� ◊UA� ∫r�«d��« vI�K� ©≤ rN�O�u�Ë …¡«dI�« vK� rNFO�A�Ë ÍœUM�U� qHD�« W��J� …—U�e�  U{Ëd�« Èb�≈ ‰UH�√ s� ƉUH�_« V�� s� W�uL�� rNz«b�≈Ë UN�OL�Q� WF�U'« »ö� s� ¡UC�√Ë UÎ �Oz— rC� ÍdN� nB� ◊UA� ∫w�UI��« vNI*« ©≥ W�UI� dAM� p�–Ë ¨WA�UMLK� V�J�« s� W�uL�� Ë√ »U�� Õd� t�ö� r��Ë ¨ 5L�N*« Ë√ Æ —«u(« r�� WOzU�M�« WM�K�U� b�√ q� »dG� bF� w�u��√ ¡UI� ∫…¡«dIK� b�_« ¡UI� ©¥ …¡«dI�« …œUF� UÎ �O�d� ¨ WIDM*«  UO��Ë  UHI�� s� t�u� ‘UIM�«Ë »U�J� …¡«d� ÍbI� tO� Æ—«u(« W�UI�� «Î dA�Ë q� »dG� …ö bF� w�u��√ ¡UI� ∫5F�UO�«Ë »öDK� …¡«dIK� ¡UF�—_« ¡UI� ©µ Í—UC(« À«d��U� rNH�dF�Ë »öD�« Èb� UN�OLM�Ë …¡«dI�« …œU� aO�d� v�≈ ·bN� ¨ ¡UF�—√ ÕËd� «Î e�eF�  ôU�*« W�U� w� s�“—U��« U�“u�d� ¡«b��ô«Ë WIDMLK� w�UI��«Ë ÍdJH�«Ë d�� WO�UI��«Ë WOLKF�«  ôU�*« nK��� w� b�b'U� rND�— v�≈ W�U{≈ wM�u�« ¡UL��ô«


©wwwÆyoutubeÆcomØadabialjouf®

·u'U� w�œ_« ÍœUM�« …—«œ≈ fK�� fOz— `{Ë√ ‰ö� s� vF�� ÍœUM�« Ê√ bOL(« rO�«d�≈ –U��_« ¨5IK�*« s� œb� d��√ v�≈ ¨ÍœUM�« U�UA�Ë  «Ëb�Ë  «d{U�� ‰UB�≈ v�≈ ¨…UMI�« Ác� YO� ¨»uO�uO�« vK� WHK��*« ÍœUM�« WDA�√ oO�u� ‰ö� s� 5L�N*«Ë 5HI�*« s� tO�≈ ŸUL��ô« w� Êu��d� Íc�« ◊UAM�« —UO��« »uO�uO�« vK� ÍœUM�« W�H —«Ëe� sJ1 vK� WO� W�d�M*« t�U�UA� Y� vK� UÎ I�ô qLFO� ÍœUM�« Ê≈ bOL(« ‰U�Ë Æ…—uË UÎ �u l� q«u��« vK� ÍœUM�« ’d� v�≈ «Î dOA� ¨ÍœUM�U� WOMH�«  U�UJ�ù« d�u� 5� ¨…UMI�« »U�A�« WU�Ë 5L�N*«Ë 5F�U�*« s� WMJ2 W��d� d��√ v�≈ ‰uuK� ¨ UOMI��« Àb�√ ÆW�_« q�I��� r� s�c�«

facebook l�u� vK� tF� q«u��« Wd� ¨tzUC�√Ë Á—uNL�Ë tOF�U�* w�œ_« ·u'« ÍœU� ÕU�√ j�«d�« vK� ¨w�UL��ô« q«u�K� „u� fO� Æhttp∫ØØw wwwÆfacebookÆc comØpeopleØA Adabi≠Aljouf Ø1068467928Ø

Á—uNL�Ë tzUC�_ d�u� ÍœUM�« Ê≈ bOL(« rO�«d�≈ w�œ_« ·u'« ÍœU� fOz— ‰U�Ë ÆWO*UF�« WO�UL��ô« UJ�A�« “d�√ d�� tF� q«u��« Wd� http∫ØØwwwÆadabialjoufÆcomØhomeÆh html w�œ_« ·u'« ÍœU� l�u� d�u�Ë

·u'U� w�œ_« ÍœUM�« l�u� X�d��ô« vK� adabialjoufÆcom l�u� qOFH� w?? ? �œ_« ·u'« ÍœU� √b� http∫ØØwwwwÆ X�d��ô« vK� ÍœU?? ? ?M�« Âu� s� «—U���« adabialjoufÆcom l�u*« rC�Ë Æ?�±¥≥∞ر∞ر∞ ¡U�ö��« w��« UO�UFH�« r�√Ë ÍœUM�« —U��_ UHO�—√ W�Ozd�« l�u*« »«u�√ v�≈ W�U{≈ ¨U�bN� s� Áu�ËË ¨…—«œù« fK��Ë ¨ÍœUM�« s� ∫w�Ë Õ«d��«Ë ¨·u'« w�œ√ …dA�Ë ¨«d�O� WK��Ë ¨ÍœUM�«  «—«b≈Ë ¨ÍœUM�« —U��√Ë ¨·u'« l�u*« Àb���« b�Ë ÆÍœUM�U� ‰UB�ô«Ë ¡UC�_« vI�K�Ë ¨ÍœUM�« W�uC�Ë w�UI� ◊UA�  ôUI*«Ë d�M�« Ë dFA�« Ë WBI�«  ôU�� Ÿ«b�ù« rC�Ë ¨ U�«b�≈ r�« X% Ÿ«b�û� UÎ �U� WK�� w� dAMK� WO�«b�ù« puB� q�—√ W�H v�≈ W�U{≈ ¨W�UF�«  ôUI*«Ë WO�UI��« —u�� b� v�≈ ÍœUM�« ·bN�Ë Æ·u'« WIDM0 n�dF�K� W�HË ¨WO�UI��« «d�O� w��«  U�UAM�« nK��� ‰ö� s� 5L�N*«Ë UNO�b��Ë WIDM*« wHI�� l� q«u��« q«uO� UL� ¨q«u��« ’d� s� «b�e� d�u� Íc�« ÍœUM�« l�u� v�≈ W�U{≈ ¨UNLOI� s� U�UIK��  U�d�I� Í√ l� UÎ �ËU& tOK� U�«e*« s� b�e*« W�U{≈Ë l�u*« 5�% ÍœUM�« q�� Èd�_« l�«u*« vK� ÍœUM�«  U�H v�≈  öË l�u*« d�u�Ë Æl�u*« —«Ë“Ë ¡U�b√ Æw�UL��ô« q«u��«  UJ�� vK� ÍœUM�« l�«u�

X�d��ù« vK� ÍœUM�« l�u�

youtube »uO�uO�« vK� ÍœUM�« …UM�

24


ÍœUM�« ‰«u� vMF� ÍœUM�« s� WO�U�� W�b� u�Ë U��UM*«Ë Z�«d��« bO�«u�Ë —U��_« Y�� qzU�— d�� ÍœUM�« UNLOI� w��« ¨WO�UI��« ÆtO�d�A* ‰«u'« —U��_« r�√ UÎ �UO�√ Y�� ÍœUM�« Ê√ UL� ¨œö��« w� WO�œ_« W�b�_« WOI�� À«b�_«Ë  U�� t��öD�≈ cM� w�UI��« ‰«u'« Y� b�Ë w� V�d� s� q� ÍœUM�« u�b�Ë ÆqzU�d�« l�u� …—U�“ ∫qO����«Ë WLzUIK� ÂULC�ù« ÆX�d��ù« vK� ÍœUM�«

httpØØwwwÆadabialjoufÆcom

25

Æd��u�Ë dJOK� q�� WO*UF�« WO�UL��ô« UJ�A�« vK� ÍœUM�« l�«u� s� œb�Ë l�u*« «c� v�≈ ‰uuK� j�«Ë—

flickr dJOK� l�u� vK� w�œ_« ·u'« ÍœU� j�«d�« vK� ¨w*UF�« dJOK� l�u� vK� ¨t�UO�UF�Ë t�U�UA� WF�U�* W�H w�œ_« ·u'« ÍœU� `���« ÆN04 @ 43273913 Ø http∫ØØwwwÆflickrÆc comØphotosØ

nK��� w� t�UO�UF�Ë WHK��*« ÍœUM�« U�UAM� «Î —u l�u*« «c� d�� d�u� ÍœUM�« Ê≈ ∫ÍœUM�« fOz— ‰U�Ë ÆU�UJ�Ë  U�dI�«Ë q�d�� Ë ‰bM'« W�ËœË d�u Êb� w� ÍœUM�« Z�«d�Ë WDA�√ UNKLA� w��«Ë ¨ WIDM*« Êb� s� œb�Ë l�u*« «c� v�≈ ‰uuK� j�«Ë— http∫ØØwwwÆadabialjoufÆcomØhomeÆh html w�œ_« ·u'« ÍœU� l�u� d�u�Ë Æ„u� fO� Ë dJOK� q�� WO*UF�« WO�UL��ô«  UJ�A�« vK� ÍœUM�« l�«u�

twitter d��u� l�u� vK� t�UO�UF� WF�U�� `O�� ·u'« w�œ√ ¨w*UF�« d��u� l�u� vK� ¨t�UO�UF�Ë t�U�UA� WF�U�* W�H w�œ_« ·u'« ÍœU� `���« Æhttp∫ØØtwitterÆcomØadabialjouf j�«d�« vK� Ác� «b���« ÊuF� s�c�« »U�A�« s� WU�Ë ¨Á—uNL� l� q«u��« vK� ’d�� ÍœUM�« Ê≈ ∫w�œ_« ·u'« ÍœU� fOz— ‰U�Ë UNM�Ë W��b(« ‰UB�ô« qzU�Ë nK��� d�� p�– ÊuJ� Ê√ rNF� q«u��« v�≈ u�d� W��R� Í_ Í—ËdC�« s�Ë ¨W��b(« UOMI��« ÆX�d��ô« s� œb�Ë l�u*« «c� v�≈ ‰uuK� j�«Ë— http∫ØØwwwÆadabialjoufÆcomØhomeÆh html w�œ_« ·u'« ÍœU� l�u� d�u�Ë Æ„u� fO�Ë dJOK� q�� WO*UF�« WO�UL��ô«  UJ�A�« vK� ÍœUM�« l�«u�


ÆÍdLA�« qOIF�« b�«“ “«u� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©bI�® dFA�« d�b� º ÆW�U�(« d�U ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©‰UH�√ hB�® W�d�� WK�— º Æd�U ¡U�œ œ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©‰UH�√ hB�® —u� rKF�« º Æd�U ¡U�œ œ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©‰UH�√ hB�® œË—u�« Ÿ—U� º Æd�U ¡U�œ œ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©‰UH�√ hB�® .d� W�UJ� º Æd�U ¡U�œ œ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©‰UH�√ hB�® …ezU'« º Æd�U ¡U�œ œ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©‰UH�√ hB�® W�O�F�« WK�d�« º Æd�U ¡U�œ œ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ 5��UJ�« —U�¬ w� ÍË«dD)« º Æw�O�b�« bL�� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞∞π ∫dAM�« a�—U� æ ©WOBB� W�uL��® …dOG hB� º

Æ5�(« rO�«d�≈ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±± ∫dAM�« a�—U� æ ©dF� Ê«u�œ ÃU�“ s� VK� º WFK� u�√ b�U�∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±± ∫dAM�« a�—U� æ WO�dF�« WGK�« f�—b� w� W��b(« U�U&ô« º ©WO�dF�« WGK�« f�—b� ‚d�® Æk�U(« b�� œuL�� œ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©fH� rK�® uLM�« fH� rK� º ÆbOL(« qOL� Æœ Ë Õu�� œuL�� Æœ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©dF�® fHM� «–≈ Õd'« º Æb�U*« …U$ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ W�œd��« W�U�J�«® WM�b*« ÃUO�Ë ¡«d�B�« …dH� º bI� ¨©W�œuF��« w� ÆdH��« tK�«b�� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©dF�® ¡UCO� W�«u� º ÆÍb�U)« „ö� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ©dF�® q�Ëœd��« ‚u� ‚d��« º Æ`OKH�« ÊULOK� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±∞ ∫dAM�« a�—U� æ ‰ö� w�√ dF� w� wMH�«Ë w�u{u*« qOJA��« º ÍdJ�F�«

WO�dF�« …d�e'« ‰UL� w� ÊuO�—Ë_« W�U�d�« º ©Â±π≤≤  ±∏¥µ ·u'« WIDM�® ÆÍœU��« ÷u� œ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±± ∫dAM�« a�—U� æ ©W�«Ë—® «dO�«“ ZAVIRA º ÆrO�«d��« öI� ÂUN�≈ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±± ∫dAM�« a�—U� æ ‰UH�ú� W�dF� ’uB�® ‰ö�Ë U�«Ë º ©W��UM�«Ë ÆÍeOMJ� d�UD�« ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±± ∫dAM�« a�—U� æ ©dF� Ê«u�œ® „dD�√ s� º ÆÍeMF�« …œu� `�U ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±± ∫dAM�« a�—U� æ ©WKO��� WO�«– …dO�® —«d�√ q�U�  UO�u� º Æb�“ u�√ ÂUB� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±± ∫dAM�« a�—U� æ ©dF� Ê«u�œ® ”«u(« b�d� º ÆbL�√ qOL� bL�� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±± ∫dAM�« a�—U� æ ©ÍbI� »U��® W�U�J�« ÂuNH�  ôu%Ë …bOBI�« º Æ“d(« bL�� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±± ∫dAM�« a�—U� æ ©w�«d*« »U��®  u*« bO��« …dC� w� º Æ·—UF�« n�u� œ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞±± ∫dAM�« a�—U� æ ©ÍdF� Ê«u�œ® ‚«—Ë_« g�— X�U�� …u�— º

?�±¥≥≤ ÂU� nB�M� v�� ÍœUM�« «—«b≈

ÆÊU�OK*« dO�� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞∞π ∫dAM�« a�—U� æ WK�UA�« …œu'« …—«œ≈ w� WK�UJ�« W�bI*« º Æw�KH�« —b� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞∞∏ ∫dAM�« a�—U� æ ·u'« WIDM� w� rOKF��« …dO�� º ÆÂUD��« rK�� s� nOK� rO�«d�≈ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞∞∑ ∫dAM�« a�—U� æ ©WOBB� W�uL��® «d� W�U�— º ÆbL�� b�√ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞∞∂ ∫dAM�« a�—U� æ © dF�® qO�M�« VAF�« œ«—Ë√ º ÆbO�d�« rOK� s� tK�« b�� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞∞∂ ∫dAM�« a�—U� æ bOB�« l�«u� s� iF� º ÆÍ—«dA�« wHK� fM�ô« ÊULOK� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞∞∂ ∫dAM�« a�—U� æ »dF�« ZOK)« w� dFAK� ÍdJH�« ÁU&ô« º ÆÍuDF�« bO� s� bF�� œ ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞∞∂ ∫dAM�« a�—U� æ WIDM� w�U�√ bM� W�ËdF*«Ë »dF�« bM� U�u�M*« º ÆWO�ULA�« WIDM*« W�œU�Ë ·u'« ÆÍ—«dA�« wHK� fM�ô« ÊULOK� ∫nÒ�R*«  r�« æ ÆÂ≤∞∞∂ ∫dAM�« a�—U� æ …dA�Ë ©·u'« ‚U�¬Ë ¨«d�O�® w�K�� v�≈ W�U{≈ º Ê≈ UÎ ��d�Ë ÆÆ «—u�Ëd��«Ë ¨ U�O�J�«Ë ¨·u'« w�œ√ Æ© U�dI�« ØWO�UI��« ·U�® WK�� tK�« ¡U�

26


ÍœUM�« «—«b�≈


W¹œuF��« WOÐdF�« WJKL*« ÂöŽù«Ë W�UI¦�« …—«“Ë

دليل النادي الأدبي بالجوف  
دليل النادي الأدبي بالجوف  

دليل النادي الأدبي بالجوف الدورة الثانية رئيس المجلس الأستاذ/ إبراهيم الحميد