Page 1

WFO��«

á©«ÑdG iôcP á≤HÉ°ùÃ IõFÉØdG ájô©°ûdG ¢Uƒ°üædG

‘É≤ãdG »HOC’G ±ƒ÷G …OÉf


W�dFA�« WI�U�*U� …ezUH�« ’uBM�«

WFO��« Èd�– w�

ÂœU� WF�U�� Èd�– W��UM0 WO�œ√ WI�U�� ·u'« WIDM0 w�œ_« ÍœUM�« ÂU�√ «“U$ô« …dO��Ë ¨œuF� ‰¬ e�eF�« b�� s� tK�« b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« tO�u� vK� «u�√ W�L� —Ëd�Ë ¨ÊuLO*« ÁbN� w� ≠ tK�« tEH� ≠ UNII� w��« ÈœUL� ≤∂ ¡UF�—_« Âu� X�œU w��«Ë ÆrJ(« bO�UI� ≠ ÁdL� w� tK�« ‰U�√ ≠ Æ ≤∞±∞ uO�u� π o�«u*« ?�±¥≥± …d�ü« bOL(« v�u� s� rO�«d�≈ –U��_« ·u'« WIDM0 w�œ_« ÍœUM�« fOz— b�√Ë ¨ Ì¡U/Ë dO� Ì bN� ¨e�eF�« b�� s� tK�« b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� bN� Ê√ WL��« X�U�Ë ¨5M�«u*« …UO� vK� X�JF�« W�uLM� …dH� d��√ tO� s�u�« bN� v�≈ «Î dOA� ¨WJKL*« o�UM� lOL� XKL� w��« W�“«u�*« WOLM��« w� ¨UNO� “d�_« tKO� dN�� Íc�« ¨tJOK� ÁU& s�«u*« t� dFA� Íc�« ÊUM��ô« Ë W�;«Ë ¡U�u�« tEH� ≠ ÁœU� Íc�«Ë ¨ÁbK�� ÂbI��« »U��√ q� dO�u�Ë ¨tOM�«u� W�«— vK� Á—UN�Ë ÆWFO�d�« WO�Ëb�« W�UJ*« ÁcN� vE�� Ê_ ≠ tK�« ∫r� v�Ë_« W�ö��« e�«d*U� ÊËezUH�«Ë Æ`?O?�d�« v�O� ∫‰Ë_« e�d*« æ ÆV�dD� .d� Æœ ∫w�U��« e�d*« æ Æb�U*« …U$ ∫Y�U��« e�d*« æ


..AÉNôdG Oƒ¡Y *`O�d�« v�O� º bÔ N] 1Ô ‰U?? ? ? FH�U� ¨b?Ì ? ? ? ? ? N� b? ? ? F� s� ^ b?Ô ? ?FB�Ë qN� b?Ï ? ? ? ? ? ? ?N� Ôt?? ? ? ? ? ? ? ?�U� Ó Ó√Ë b?Ô ?O= A�Ë Ô l?Ï ? ? ? ?�«d� ¨œÓ ö?? ? ? ? ? ? ��« ÍËd?? ?� b?Ô ? ? ? �d�Ë ¨ ¡U?? ? �d�U� r?Ô ?FM� q?^ ? ? ? ? EM� ] b?Ô ? ? ?� t� ¡wC��� b?Ï ? ? ? �b� b?Ï ? ? ? ? ? �Ë Ô œÔ b?] ? ? ? F�Ô fO� b? ? ? �*« »U�� w� w� bÔ ? ? ? ?�u Ò �Ô Ë U?? N�Ó F� l?Ô ? L&Ó V?= ? ? ? ? ?(U� b?Ô ? ? d� ·u? Ì ? ) U?? ? ? ? ?L� ¨s?Ó �dzU �K� ] ^ ? ? ? O� ¨U?? ? ? ? ?�¡Ó UO�Ó√ œd? Ô ? ? ? ? �Ó√ q?Ï ? ? ? �— ·d? œÔ d= ? ?G�Ë U?? ? ?M��« ] l?? ? ?� q?? ? ? O9 ÈdÓ J� b?Ô ? ? ? ?�u*« ÊU�Ë ¨t?? ? ? ? ?� œu?? ? ? ? ? & U2 ] Ó rOF] b?Ô ? ? ? ? ?�—_« Ô M�« vI�� ÊÓQ� u?? ? ? �b� bÔ F�  *Ô « u?? N� ¨©t?? ? ? ?K�«bÓ ��® ¨»— ^ U?? ? ? ?� Ó ] q?Ó ? ? ? �� „«c�Ë b?Ô ? ?�u� ¡u Ï {Ó ¨fL  A�« bNA Ô �Ó Ë t?? ? ? ? ?�d�UM� q?? ? ? ?O��Ô vA�Ë b?Ô ? ? ?�d�Ë ”u? Ó ? ? H ^M�« w?? O%Ô ¨WÌ Ó ? ? ? ? ? �Ò u�Ó√ œd? Ô ? ? ?�e�Ë U?? ? N� u?? ?�e� ¨v?? ? ? ? M*Ô « UNO� b?Ô ?�d�Ë Ê«u?  ? ? ? ?N�« vK� Ôo?? ? ? ?OH� X�U� Ú b?Ô ? ?� X�e� ¨U?? ? ? � ]e� U?? ? ? NO� Ó b?? ? �Ó√Ë Ú b?Ô ? ? ?d�Ë b�d� U� U?? ? ? ?NM� —U?? ? ? ? ?��� Ô b?Ô ? HM� ô W?Ï ? ? ? ?LOM� pK?? ? ? ?�� ¨V?y ? ? ? ? � œ—u? Ô ? ?*« ÷U�Ë ¨Á—œU?? ? ? ? ?B� X?? ?�U?? ? ?� Ó ] V? œÔ œu? ^ ? ? ?� «œ ¨VF Ó ? ? ? ?O�� U?� ¨p�  A�« = UÎ ? ? ? ? ? ? �F� œœR Ô ��«Ë ^ ¨ö?? ? ? ? ?F�« ÁÔ Ôe?? ? ? ? ? H%

œÔ b?] ? ? ? ��Ô ¡ôu?? ? �U?? ? ?�Ë ¨d?^ ? ? 1 b?Ï ? ? ? ? ? N� ] UÎ ? ? ? ?I�b� ¡U? s�  Ô ? ? ? ? ? DF�« ÊU?? � t HK� Ï U?? ? NMÔ OF� q?] ? ? ? ?�Ë ¨ d� w?? ?� ] W�L� Ï ? ? ? ? ?O��Ë U?? ? ?MK^ I�Ô ¡U?? ? ? ? ?LM] �« u?? ? �� …d? «b?? ?��«Ë ¨ ÓoÓ? ? ? ? ÒI% «Î b�Ë U?? ? ? ? ?N� UMA� U?? �dO� q?? ? ? ? �UM� s?? ?� œb� = √Ô «–U?? ? ? �  Ô œ«b��« W?Ï ? ? ? ? ?�«— ÔoH�Ó� o? ? ? ?�_« vKF�  W?Ï ? ? ?KF� l�d ] q?? ? ? ? �u� vK�Ë Ô �Ô »—b�« W?Ï ? ? ? ?�Ëœ ‘dH Ô �Ó b? ? O��« ŸU��= « v?? K�Ë U?? ? ? ? N�«u� U?? ? ?N� —Ï U?? ? ? ? O�Ó√ q?Ô ? ? ?OD�Ô Ë  X?Ú ?M��«Ë ¨ ÏÊu?? ? ? ? ?B� XKI� «–≈ v�� Ú U?? ?NKÔ ��Ë ¨·U? y Ó√ X?Ú ? ? ?�Ó d �Ô  ? ? ? ? ? DIK�  n� U?? ? ? ?M� kH�U� ¨U?? ? ? �dÓ O� UM?HD� U]�≈ t? ? ? ?�Ëb� q�� bF Ô ��«  ] ¡Ó U?? ?� ¨¡Ó U� c� Ô ? ? ? ? �� u?? ? � ] «c� i? ÂÌ bÓ F*Ô ]‚— ¨VF = A�« W?Ì ? ? ? ? HDF� ‰] c? ? ?*Ô « dÓ ? ? ? ? ? ? IH�« fÔ LK�� ] Ó X� ¨ Ô‚U?? ? ? ?� ^e�« pK�  dA���U� Ú Ú u�Ë ] W?Ï ? ? �K� —b? Ú ? ? ? ? ? ?O] N�Ë Ì ? ? q?= ? ? � w�  Q? U?? ? N�Ó MC� 5� ÓÊU?? ? ?�d(« Ÿœ= u?? ?�� Ó rzU? ÓX�—U� Ì ? ? ? M� ÊËœ d? ? ? ?IH�« gO� r?Ô ? ? ? ? ?NM� w� W?Î ? ? ? ? ? ? LOM� Ó œ—√ s?? ?J� Èb]? ? ?M�« ‚dÔ �Ô v�≈ ŸU� Ì s� ÓX?? ? ?�—u� ] »u? ôu�U� d?Ô ? ?�e� VF Ô ? ? ? ?K� Íc�  A�« t? ? ?� l?Ú ? ? ? ? �—«Ë ¨ÁÔ uÓ D� œÚ b� = ¨»— = U?? ? ? ? ?� W�œuF��« s� d�U�

*


..܃∏≤dG iƒn ¡r en *V�dD� .d� Æœ º

Ô ? ? ? �d�= �«Ë q?^ ? ? (« ‰U?  VO? Ô ? ?D�Ó UNO� Ô ? ? ?D�Ó√ Èœd?] ?�« n� ‰U?  �Ó vK� uÚ ? ? ?HG�Ó Ô ? ? �_«Ë ÔÊU?? ? ?��J�« U?? ?MÓ � ÍËd?? �Ó ‰ö? «u?? ? �«u� ¡U? Ô ? ? ? O��_« U?? ?�«d�Ó v?? ?K�Ë Ô ? ? ? ¬ X?Ú ? ? ? ?�œÓ «–≈ ·u? ‰U?  ? ? ? ?�_« r^ �Ô Ô ? ? ? ?O�_« Íb?? ?�Ó I�Ó r�«b ‰U? Ú �Ô vK�Ë Ô ? ?�ù« p? Ó ?K^ �?? Ô?�Ë ¨U?? ? N�U? Ô ? ? ? ? M�Ú Ó√ ‰ö? Ó U?? ?M� XF Ô ? ? Ë_« Ó O�≈Ë ‰U? Ú p? Ú D �Ô Ê≈

U?? ? ?N� ÂÚ dÚ �Ó√ vHDB*Ô « —Ô U?? ? ? ?�œ Íc� U?? ? ?N? JOK Ó � —Ï U?? ? ? ? �œ Íc?? ? ? ?�  �Ó Õ«—  5 …Ëd? Ì ? ? �Ë bÓ M� s�«Ë Ì Âu?  f��  ? ?� sÚ � b?Ï ? ?�«u� …«b? Ô ÷—Q?  ? ? ? ? ? NK� Ì ? � U?? ? ? ? ?�] ≈ Ï rN��  Ô w� U?? N�«d  � Áu�ËÔ iO� ¨rJÔ �uH ÈuN�Ó ÍbO= � U�  �Ô »uKI�«  Ó wM�M�Ë ¨p�b� vK� —Ô uIB�«uHG �Ó ^ Ó ? ? ? ? �Ò ≈ W?Î ? ? ? F�— U?�bAÓ� Ê≈ Ú w?? ? MFÓ� „U? U�UJ�ØW�œuF��« s� d�U�

*


Ô ? ?F�√ r�b? Ô ?��Ó s?Ú ? ?� U?? �dOD� ‰U? �Ó  Ô ? ? ? ? �ü« ‰U?  ? ? ? N�Ó w?? ? � X?Ú ? ? ?M�Ò e�Ó Ë Ó Áb? Ô ? ? NM�Ó UN�= ? ? ? ? ?�Ô � p? Ó ? ? ? O�≈ X?Ú ? ? ?�Q� ‰U? Ô ? ? ? �M� v?? ? ?N ^M�« s?Ó ?O� U?? ? ? �—Ô «u� �Ó ‰U? Ô ? ? ? {ù« ‰ö? Ú b? ? ? F� sÚ �  t? ? � ÈœÓ —Ú √ Ê√ Ô ? ? � „UN Ó �Ó s�Ë Ó �Ó X?Ú ? ?��Ë ‰ö? Ó  ¨„«b

Ô ? ?��_« U?? ? ?�—«u? ‰U?  ? ? �√ vK� wA??9Ó Ô ? ? N] '« Ô UNKÓ C�Ó v?BÓ Ú�Ó√ ÓÊU?? ?� b� ‰U? Ú Ó ÁbÓ ? ? ? M� uÚ ? ? ? ?L��Ó »dK� Ô ? ? ? ? L�_« ‰U? ]

Ô ? ?I�Ë ¨XM� Ó ?MO1 XL? ‰U? Ú U� p? Ú ? K�Ó Ô ? ? ?� s?O�d�_« d?? O�� X?Ú ? ? ? /Ë ÓÓ ‰ö? Ô � q? ? ? O�]M�« Ê«d? ‰ö  ? ? L� � X?Ú ? ? ? ?�—Ó Ë Ô ? ?�ü« U�dÓ ��Ó w?? G�Ú �Ó ÓÊU?? ? ? ?� b?� ‰U? Ô ? ?C�ù« „—u? Ó Ó ?�Ô � ¨qOKF�« ‰U? wHA�Ó Ó t zUD Ô ? ?��_« ‰U? X?Ú ? ? �Ó d {Ô  �Ó ‚bB�  Ô ?�√ ÈbN�« ‰«c? Ô ÈdÓ ��Ó w� ÓÀU� cÚ �Ô Ô ? ? ?O] J�« eÓ ? ? ? ��QÔ � ◊U? Ó ‰U?  ? ?�d= �« ÷—√

Ô ? ? ? ?�� U? ‰U? v?? ? ?K�Ë  ? �dJÓ*« ÕuH�  Ô b�« ‰ô ] U?? ? �b? ? ?O�� ‰U?  ? ? ?�d= �« vK�Ë Ô ? A�« ] t?? ?��Ë ‰ö? ÓX�√ d?Ô ? ? ?�H�«Ë Ô Ô œË ¨U?? ? ? ? ?� ÔƒU��Ë ¨U?? ? ?N�Ô U?? ? ? ? ?�—Ë ‰ô Ô ? ? ? �_« Ôe�FÓ� t? ? ?�UI� ‰«u? Èb?? ? ? �Ë  Ô ? ? �— tO? ‰U? ÍbN�Ó  ? ? HÓ �I�Ó Ë ¨»uKI�« Ó

w� b? ? ? �*« 5 Ó �� X?Ú ? �«“ …Î d?] ? ?� U?? ?� v?M*Ô « t?? �bI �Ú « Íc�« ÓX�√ Ú  Ó * X�N� W?Î ? ? ? �«œË »u? Ó � U?? ?� ÓX?? ? H�¬ Ó  ? KI�« 5 …Î Ëb?Ó� …u?] ? ? ?�_« Z? ? ?N�Ó s� ÓX�Ú dÓ Ó�Ë Á—Ô U?? ? J�√ t? ? ? � X?Ú ?K] {Ó sÚ �Ó ÓX??�BÓ�Ë Ô s?? �Ó 5 UÎ ? ? ?��U� Ó �zU?? ? �K� Ô �Ó —Ëd  A�« W?Î ? ? ? K�√ ¡U� Ú �Ó√ Ô M= �« r?Ô ? ? ? ?Ô �bNF� X�? …Î œu?? ? ? ? ? �Ë Ó W?Î ? ? ? �U?? ?J? ? �Ó s?] ? ? ? ?NÓÔ ���ËË b��� Óo�U�Ó� W?Ì ? ? ? ? ?OzU� q?= ? ? ? � w� W?Ì ? ? ? ?LJ�� Âu?  ? ? ? ? KFK� «Î —Ëœ Ó b?? ?O] � U?? ? ? ? �œö� ^eF�Ó U??� U?? NO� ÓX?? ? ? ? L�√Ë Ô  b? W?Î ? ? �«Ë … u?] ? �M�« ÷—√ Ú ? ? � v�� UÎ ?L�«d�Ó »u? ] U� ÓX�?? ]? ��Ó  ? ? ?KI�« V� W?Ì ? M? ? ?�b�Ó q?] ? ? � Ê«b?  ? ? ? ? �ú� ÓXO?? M�Ó Ë UÎ I�U� W�ËdF�« i��  Ó  s� ÓXÚKL�Ë Ô Ó ÈdJÓ �« ·UO�√ pOMH �Ó XÚ Ó ?�—U� U� Ó r?? J�Ô U1Ó√ t�  œU? Ú ? ?� Íc??Ò �« ÷U� Ó r� Ó M�UC�« w�UO� w� p� Ú Ôƒ«b� 5 d?Ï ? ?zU� …d�e'« ÷—√   w� ŸÓ U{ U� Ô —Ô u?? ? M�« U?? ? ?MO� ÓX�“ U� UM��« ] t�—U� Ó ? N� U?? ?NKÔ �Ó� …d�e'« t��   w� „«u? Ï5�√ u?? ? ? �d� ÁÔ U?? ?HK� v�≈ s?Ú ? ? ? ?�Ó U� ^ …Î —U?? ? M� q?Ô ? ? ? ?O�M�« rJ?? �Ô NÓÚ � qEO�


..܃∏≤dG ∂∏e *b�U*« …U$ º

d?Ô A�M� b? ? ? ?�*« d? ? ?DF� d?Ì �“ q?Ó ? ? ? ?�� Ë√ d?Ô ? ? ? ?EMÓ �«Ë ÔÊ«b�u�« Èu�—« ÁÔ «u?? ?� s�Ë d?Ô ? ? ? ? ��?  H�Ë q?? ? ?� VÌ �� Ô t? ? ?O?HDB� Ê√ d?Ô ? ? ? ?�œe�  d? ? ? ? ?O)« l? ? ? ? ?OMB� ÁÔ b?? ? N�Ë d?Ô ? ? ? ? �(«Ë d?Ô ?�e�« U?? ? NO� t�UA� vÒ�� Ó

d?Ô ? ? ? ?L��« Ôt?? � ‚ÒÏ «u� Y?Ô ? ? ?OG�« Ôt?? ? ? ? ? �Q?� Ó Ó Ë√ tÔ?��u� w� Èd?� dN�  VKI�« Ì q��  UM� Òo�Ô VFA�« VO�� rOEF�« «c� Ô Ô  ÁÔ b?? OÒ � ÊU?  ? ? ? 1ùU� …—U?  ? ? C(« Õd Ô W?Ì ? ?JK2 ŸUI√ w� lÓ MB�« Ô ŸÓ b�√ r� Ú  W�œuF��« s� …d�U�

*


—Ô —Ó œÔ Ôt?? ? ? ? ? KÓ �Ô d?Ï ��Ë U?? ? ? ? �U?? ? DF�« s?? ? ? � d?Ô ? ? ? ? ?D*«Ë œu? Ô AM*« q?Ô ? ? ? ?�_« Ôt?? ? ? ? ?�Q?? ? ? ?� —Ô e? ? ? ? ? ? �Ò � ·Ëd?  ? ? ? ? ? F*«Ë l? ? ? {«u?? ? ? ? ��U�Ë d?Ô ? ? ? ? ?N�A� 5? = W? ? �b��   �O��«Ë s?? ?�b�« —Ô b? ? ? ? ��� r? K�K�  s?? ?� uÓ ? ? ? ? ?�Ë Ôt?? ? ? MÔ O1 d?Ô ? ? ? D? HM�Ë Ï KJ� V?Ô ? ? ?KI�«Ë ÁÔ U?? ? ? ?MO� Ô Âu? Ô ? ? ? O� —Ô b? ? �M� s? ? ? ?�b)« vK� l�œ ] Ì ‰u?

Ô d?Ô ? ? ?B��«Ë ÕËd? Ô ? ? ? ?�« ÁÔ «ƒ— s?� X?Ú ? ? K� �Ë Ô d?Ô ? ? ? ? �Ó √ ö?� U?? ? ? ?LO� Ôt?? ? ?� ÷U? Ì � q?ÒÔ ? ? ? ? �Ë Ô d?Ô ? ? OÓ ��« U?? ? ?N� X�«œ“U� dy ÔG�« Ôt?? ? ? �ö�√ Ú

Ô ? ? ? ? �d�«Ë ÁÔ ƒU�� d?Ô ? ? ?C(«Ë Ëb? Ô ? ? ��« ‰U? dÔ A�M� Êu?  J�« w� ÁÔ d?Ô �– bzU?  Ì � s� —Ô uÓ ? B�« Ô t? ?K�√ s??� dÒ � √Ô Íc?? �« «c?? � Ó U?? N� uHN� W?Î ? ? ?{Ë—  b� dÔ A��« Ú v�� d?Ô ? ?Ó ?LI�« t?? ? � u?? ?L�� fÔ K��  U?? ? ?NKÔ O�Ë Ô b?Ô ? ? ?O��« t? ? ? ?��� d?Ô ? ? ?�A�«Ë ÔÊP?? DA�«Ë

d?Ô ? ?B�M� fO� Ô  Ï ? ? ? �Ë U?? ? ? ?NM� ŸuC� Ó ¡U? Ó R� 5� w?? �= KÔ� œu? d?Ô ? ? ? ? 9 Ô ? ? ? M'« rÓ ? ? ? ?F� d?Ô ? ? ? ? ?E�?  M�Ó ÔÊU?? ? ? ? �Ë_« Ôt?? ? ? ? ? � Ì¡ôË v�≈ d?Ô ? ? ? B�� Ô ?��_« t? ? ? ? � p?Ì ? ? OK� v�≈ Ó �Ô œU? Ó ? ? ?M� ôÒ ≈ ÓÊU?? ? ? ?� U� t? ? ? ? ? K�U?� —Ô c? ? ? ?�F� p? Ó ? ? ? ? M� d?Ì ? ? ? ?O�� —e? d?Ô ? �? ? ? ? ?��� p? Ì ? ? ?M� ôÒ ≈ Ô „¡U?? ? ? �Ë dÔ ? ? ? LNM� d�bI��«Ë V?Ô ? ? ? (« Ô

«Î —u?? ? ? Á “U? ?$≈ s??� V?Ô ? FA�« bNAO� Ô t? L �Ô �Ó � w� u?? ? �e� d?Ô ? ? ? zUA��« vÒ��  Ô d? ? ? O)« »Ë— «c� Ôt?? ? ?JK�� Ô Ô œÔ .dJ�« Ôt?? ? ?�d� tÓ ? ? ? ? K�« ÓÊQ� «Î d?? ? ? ? ? ?�� tOHJ�  X?Ú �c� r� Ú t? ? ? ? ? ? ?K?� VÌ ? F�Ú � u?? ? ? ? �√ «c� Ï ? ? ? ? ?�U? …d? W? ? ? ? ? ?�√  � Âö�ù« Ò vK� r�Ë Ú  t? ? ? ? ?O�P?� w?? ? ?�Ë s?ÒÔ ? �� s� Ú l� Ú s?^ ? ? ? �� öÎ K�Ô Íb?? ? �d� u?? ? ? �e� W?Ô ? ?�UNA�« t� Ó ô W?Ì ? I� w� ¡U?? OKF�« v�≈ vF�� ‰«“ UÎ ��DB �Ô œU? ��_« v�œÔ ¡Ó U{√ —Ï b�  UÎ �N�� VFA�« œÓ dÒ � r� Ó Ô  �Ô b�*« s( Ú

Ô ÊU? W?Î ? ? ? ? ?O? ? ?M�√ V?= ? ? ? ? ? ? ?(« Ô  �K� «Ëœœ—Ë W?Î ? ? ? ? ?��U?� t? ? �bH� VÌ ? F�Ú � u?? ? ? ?�√ «c�

t? ? ? ��Ëœ ÔÊU?? ?B�√ X?Ú ? ?FM�√ Íc�« «c� W?Ï ? ? �dJ�Ë b?Ï ? ?�� Ôt�L� U?? ? ?N�U� Ô Ô X?Ú ? H�� s� 5�d(« ÂÔ œU? ?� U�—Ô b�Ë  W?Î ? ? ?�MN� dF Ôt?? � w�eÔ� ÂÓ u?? ? ?O�«Ë   A�U� «Î b?? ? ?�√ Ôt� vI�� ÊQ� Èd�� b?Ô ? ? ? ?�u�«Ë UMF�b� ÔÊU?? ?1ù«Ë =o(« v�≈ wC/ Ô Ô VÔ J��Ë Ô W?? ? ? ?O�U�Ë W?Î ? ? ? ?O�C� VÒ («

Ô U?? MLE� u� ÍbO� U� WL�K� VÒ (« œU? U� d? ? ?�UA*« qÔ �Ô Ú ? ? ? ?� u�Ë  œU� Ú U?? ?�dÔ �U�� vK�� XH�Ë Íb?? ?O� U� 


U�UJ�ØdAMK� «u√ —«œ ∫cOHM�Ë rOLB�Ë Ã«d�≈

bru ALBAYAA  

á©«ÑdG iôcP á≤HÉ° ù à IõFÉØdG ájô©° û dG ¢Uƒ° ü ædG ‘É≤ãdG »HOC ’ G ±ƒ÷G …OÉf W�dFA�« WI�U�*U� …ezUH�« ’uBM�« ∫r� v�Ë_« W�ö��« e�«d*U� ÊËezU...

bru ALBAYAA  

á©«ÑdG iôcP á≤HÉ° ù à IõFÉØdG ájô©° û dG ¢Uƒ° ü ædG ‘É≤ãdG »HOC ’ G ±ƒ÷G …OÉf W�dFA�« WI�U�*U� …ezUH�« ’uBM�« ∫r� v�Ë_« W�ö��« e�«d*U� ÊËezU...