Page 1

Standee tieệệ n íích trong quaả ng caí o Khái niệm standee Standee laà moệệ t khung coí chaệ n đứíng đoệệ c laệệ p duà ng đeể quaả ng baí moệệ t híành aả nh, saả n phaể m hay sứệ kieệệ n. Chaấ t lieệệ u : Nhoệ m hoaặệ c nhứệa PVC Kíích thứớíc: 60cmx160cm , 80cmx180cm, 80cmx200cm Giaí baí n: tứà 80.000đ – 300.000đ Standee đứớệc xem laà moệệ t trong nhứững vaệệ t tứ quaả ng caí o đứớệc nhieề u caí nhaệ n, doanh nghieệệ p sứả duệ ng. Bớải, standee khoệ ng nhứững đaệ t hieệệ u quaả cao trong quaả ng caí o, maà coà n raấ t tieệệ n lớệi. Standee coí theể gaấ p goệ n vaà mang theo beệ n ngứớài raấ t deễ daà ng. Vaệệ y, standee laà gíà? Víà sao caề n coí nhứững maễ u standee đeệ p?

Standee thứệc chaấ t laà giaí chứữ X, keệệ chứữ X, giaí cuoấ n hay moệệ t khung coí caấ u truí c híành chứữ X raấ t chaắ c chaắ n. Keệệ chứữ X naà y thoaệ t nhíàn thíà cuữ ng laà keệệ bíành thứớàng, nhứng đieể m khaí c bieệệ t laà noí coí theể deễ daà ng thay đoể i kíích cớữ. Sớả díữ, standee thay đoể i kíích cớữ đứớệc laà nhớà heệệ thoấ ng taặ ng đứa. Standee coí theể thay đoể i chieề u cao dao đoệệ ng tứà 60 – 180 cm.


Khi muoấ n thay đoể i kíích thứớíc, ngứớài duà ng chíả caề n xoay theo chieề u ngứớệc cuả a 2 truệ c treệ n – dứớíi.Víà vaệệ y, standee deễ daà ng đứớệc gaấ p goệ n, coí theể mang đi baấ t kyà đaệ u nhớà troệ ng lứớệng nheệ . Hieệệ n nay, keệệ X hay standee raấ t đa daệ ng. Chuí ng coí theể đứớệc laà m baằ ng nhieề u vaệệ t lieệệ u khaí c nhau (nhoệ m, nhứệa, saắ t,…) vớíi nhieề u híành daệ ng, kíích thứớíc khaí c nhau. Víà coí caấ u truí c chứữ X, neệ n standee thứớàng đứớệc duà ng đeể gaắ n nhứững tớà quaả ng caí o nhứ baệ t hiflex, PP, decal,… Ưu điểm của standee Hoệệ i chớệ, trieể n laữ m, khai trứớng cứảa haà ng, giớíi thieệệ u saả n phaể m,… laà nhứững hoaệ t đoệệ ng quaả ng caí o, tieấ p thiệ khoệ ng theể naà o thieấ u đứớệc caí c loaệ i standee. Đaệ y cuữ ng laà lyí do, caí c maễ u standee đeệ p đaữ vaà đang đứớệc nhieề u caí nhaệ n, toể chứíc, doanh nghieệệ p,… lứệa choệ n sứả duệ ng. Neấ u so vớíi híành thứíc quaả ng caí o baằ ng treo baặ ng roệ n, daí n decal… thíà quaả ng caí o baằ ng standee deễ daà ng vaà hieệệ u quaả hớn nhieề u. Vớíi thieấ t keấ nhoả goệ n, standee taệ i caí c hoaệ t đoệệ ng quaả ng caí o phaả i tíính thaể m myữ cao. Xem thêm Gáy uốn chữ Gáy uốn chữ nhôm Gia công chữ nổi

Standee tiện ích trong quảng cáo  
Standee tiện ích trong quảng cáo  
Advertisement