Page 1

Sựự quan trọự ng cuủ a caọ su tọổ ng hợựp trọng đợời sọố ng Caọ su laờ mọộự t chaố t hựữu cợ cọó đọộự cọ giaữ n đaờ n họồ i caọ, nọó cọó thểổ kểó ọ daờ i ra gaố p nhiểồ u laồ n sọ vợói kíóch thựợóc ban đaồ u. Caọ su tọổ ng hợựp chuủ yểố u đựợực sựủ duự ng nhiểồ u ợủ trọng nhaờ , caó c ngaờ nh cọộ ng nghiểộự p, bểộự nh viểộự n, v.v Caọ su tọổ ng hợựp cọó vai trọờ raố t lợón trọng caó c ngaờ nh saủ n xuaố t cuữ ng nhự ựóng duự ng thựực tiểễ n trọng cuọộự c sọố ng haờ ng ngaờ y. Chuó ng tọộ i giợói thiểộự u vợói quyó viự caó c ựóng duự ng cuủ a caọ su trọng cuọộự c sọố ng. Cao su tổng hợp quan trọng như thế nào? Caọ su laờ mọộự t chaố t hựữu cợ cọó đọộự cọ giaữ n đaờ n họồ i caọ, nọó cọó thểổ kểó ọ daờ i ra gaố p nhiểồ u laồ n sọ vợói kíóch thựợóc ban đaồ u. Caọ su tọổ ng hợựp chuủ yểố u đựợực sựủ duự ng nhiểồ u ợủ trọng nhaờ , caó c ngaờ nh cọộ ng nghiểộự p, bểộự nh viểộự n, v.v… Thểọ liựch sựủ thíờ cọó caọ su Latểx raố t laờ laộ u đợời. Ngựợời ta đaữ tíờm ra nhựững daố u vểố t vaộự t duự ng laờ m tựờ caộ y caọ su caó ch đaộ y ba triểộự u naă m. Caọ su tọổ ng hợựp cọó nguọồ n gọố c tựờ nhựựa caộ y caọ su. ngaờ y nay cọn ngựợời đaữ ựóng duự ng vaờ ọ thiự trựợờng ọộ tọộ xể maó y, cợ khíó, xaộ y dựựng..

Cọó hợn 400 lọaự i caộ y caọ su . Caộ y caọ su chọ nhiểồ u muủ nhaố t đựợực gọự i laờ Hểvểa – Brasiliểnsis, nọó caọ khọaủ ng 35 mểó t. Mọộự t lọaự i khaó c cuữ ng chọ nhiểồ u muủ laờ caộ y Castilla. Caộ y caọ su ban đaồ u đựợực trọồ ng ợủ Braxin. Hiểộự n nay, Malaysia laờ nợói cung caố p caọ su thiểộ n nhiểộ n nhiểồ u nhaố t.


Ngựợời ta raự ch caự ọ caộ y caọ su đểổ laố y muủ . Muủ caọ su rọờ ríủ qua nhựững chọễ caắ t xọaắ n vọờ ng trểộ n vọủ caộ y. Sau đọó , nọó đọộ ng sểồ n sểộự t laự i, luó c naờ y nọó khọộ ng cọó đọộự cọ giaữ n (đaờ n họồ i ) caọ. Ngựợời ta caó n luyểộự n caọ su đểổ cọó đọộự bểồ n chaắ c vaờ cọó tíónh cọ giaữ n caọ baằ ng caó ch chọ sulfua họaăự c chọ bọộự t cacbọn, ọxyó t silic vaờ bọộ ng họaăự c lển vaờ ọ caọ su rọồ i nung lểộ n ợủ nhiểộự t đọộự caọ. Ngựợời ta sựủ duự ng lọaự i caọ su naờ y raố t rọộự ng raữ i. Cao su tổng hợp được sản xuất khi nào Caọ su nhaộ n taự ọ hay caọ su tọổ ng hợựp đựợực saủ n xuaố t trọng thợời Thểố chiểố n thựó hai. Caọ su tọổ ng hợựp đựợực sựủ duự ng raố t nhiểồ u trọng caó c ngaờ nh cọộ ng nghiểộự p bợủi cọó tíờnh bểồ n đọố i vợói caó c lọaự i họaó chaố t. Caó c lọaự i nhựựa silicọn laờ mọộự t thaờ nh tựựu gaồ n đaộ y, nọó chiựu đựợực đọộự nọó ng vaờ đọộự laự nh raố t caọ. Caọ su ngaờ nh xaộ y dựựng: Caọ su chọố ng va, gợờ giaủ m tọố c, caọ su phun bi, caọ su chaăự n xể Caọ su ngaờ nh thuủ y lợựi – thuủ y điểộự n: Phợót caọ su, Giọaă ng Đểộự m Caọ Su, Giọaă ng Caọ su P (Zọaă ng cuủ tọủ i) Caọ su ngaờ nh cọộ ng nghiểộự p: Caọ su cựủa kíónh, Thaủ m caọ su, caọ su khaắ c daố u, caọ su chiựu nhiểộự t Caọ su ngaờ nh Y tểố : Nuó t caọ su Vaờ cọờ n nhiểồ u ựóng duự ng khaó c nựữa, mợời baự n tham khaủ ọ chi tiểố t trểộ n wểbsitể chuó ng tọộ i Caó c saủ n phaổ m caọ su kyữ thuaộự t thọộ ng duự ng nhaố t hiểộự n nay – ỐỐ ng caọ su chuyểộ n duờ ng chọ ngaờ nh họaó chaố t, họaó daồ u vaờ thựực phaổ m. – ỐỐ ng daễ n hợi baữ ọ họaờ vaờ hợi quaó nhiểộự t chọ caó c hểộự thọố ng gia nhiểộự t vợói đựợờng kíónh tựờ 9,5 tợói 60 mm. – ỐỐ ng daễ n xaă ng daồ u laắ p chọ caó c bợm xaă ng họaăự c caó c xể chợủ xaă ng daồ u chuyểộ n duự ng. – ỐỐ ng truự c caọ su maó y dểộự t, maó y nhuọộự m; ỐỐ ng caọ su cuọộự n giaố y; ỐỐ ng caọ su bợm caó t – ỐỐ ng caọ su truự c xọaắ n maó y bợm daồ u thựực phaễ m, truự c lọộ ểó p caó trọng ngaờ nh chểố biểố n thựực phaổ m


– ỐỐ ng caọ su cọộ ng nghiểộự p. ỐỐ ng caọ su chuyểộ n duờ ng chọ ngaờ nh xaộ y dựựng. – Caó c lọaự i đểộự m caọ su: đểộự m caọ su laờ m kíón, đểộự m caọ su chọ thiểố t biự điểộự n tựủ, đểộự m chaộ n quaự t cọộ ng nghiểộự p, đểộự m chiựu lựực nểó n, đểộự m chọố ng va đaộự p (chựữ I, L) … – Caó c lọaự i caọ su đuờ n caọ caố p – Caó c lọaự i truự c caọ su – kim lọaự i (cọó maờ i raữ nh vaờ maờ i trợn) chiựu taủ i, duờ ng trọng thiểố t biự in, caó n gọễ , caó n giaố y… – Jiọnt caọ su đựợờng ọố ng, jọint kiểố ng caọ su vaờ caó c lọaự i jiọnt caọ su trọng caó c chi tiểố t phuự tuờ ng ọộ tọộ , xể maó y đaự t tiểộ u chuaổ n ISỐ 4633 vaờ caó c tiểộ u chuaổ n kyữ thuaộự t cuủ a Viểộự t Nam – Jiọnt cuủ tọủ i, jiọnt caọ su phọờ ng laự nh, jọint caọ su cựủa kểó t saắ t, cựủa sọổ , caó c lọaự i jọint chaăự n nựóợc, chiựu daồ u, chiựu nhiểộự t, chọố ng va, jọint đểộự m kíón – Caó c lọaự i jọint bểộ tọng duờ ng trọng ọố ng ly taộ m: híờnh thang, híờnh giaự t nựợóc, híờnh tam giaó c đuọộ i … – Taộ m lọó t caọ su giaủ m chaố n, chọố ng rung chọ maó y phaó t điểộự n, maó y nọổ vaờ caó c lọaự i maó y mọó c cọộ ng nghiểộự p khaó c – Taố m caọ su lọó t saờ n, baă ng taủ i caọ su chiựu daồ u,chiựu nhiểộự t; Caọ su giaủ m tọố c – Chaộ n đểố caọ su lọó t baờ n uủ i, chaộ n đểố caọ su caó c lọaự i, baó nh xể đaổ y caọ su kim lọaự i, baó nh xể naộ ng chiựu taủ i caọ, baó nh xể laă n .. – Caó c lọaự i khể cọ giaữ n caọ su cọố t thểó p, gọố i caồ u caọ su baủ n thểó p (trọng ngaờ nh giaọ thọộ ng vaộự n taủ i, thi cọộ ng caồ u đựợờng) cọó phiểố u kiểổ m điựnh chaố t lựợựng chọ tựờng cọộ ng tríờnh – Caó c lọaự i phuự tuờ ng caọ su trọng ngaờ nh caố p thọaó t nựợóc, khợóp nọố i PVC – Caó c chi tiểố t phuự tuờ ng caọ su trọng caó c lọaự i maó y mọó c thiểố t biự – Caó c lọaự i caọ su baó m díónh kim lọaự i – Caọ su maờ u: Caọ su tiểố p xuó c thựực phaổ m, caọ su duờ ng trọng y tểố -Caó c lọaự i caọ su kyữ thuaộự t caọ khaó c …. Tham khảo thêm


Cắt da Gia công chữ nổi inox Gia công chữ nổi nhôm

Sự quan trọng của cao su tổng hợp trong đời sống  
Sự quan trọng của cao su tổng hợp trong đời sống  
Advertisement