Page 1

Kháá c nháu giữữá nhữựá Polycárbonáte váà nhữựá Acrylic Thoáự t nhìàn thìà Acrylic váà Polycárbonáte đeề u láà nhữựá váà chuá ng đeề u thữờàng đữờực duà ng láà m táấ m che cháắ n, váá ch ngáă n, máá i che ... Tuy nhieê n, chuá ng hoáà n toáà n kháá c nháu. Dữờái đáê y láà moêự t soấ đieề u báự n neê n lữu yá trữờác khi quyeấ t điựnh báự n neê n sữử duự ng váêự t lieêự u náà o. Khả năng chịu lực Cáử Acrylic váà Polycárbonáte đeề u nheự báằ ng moêự t nữửá kìánh váà chuá ng đeề u láà nhữựá váà coá kháử náă ng chiựu lữực toấ t hờn kìánh. Acrylic coá kháử náă ng chiựu lữực gáấ p 17 láề n so vờái kìánh. Polycárbonáte coá kháử náă ng chiựu lữực gáấ p 250 láề n so vờái kìánh.

Acrylic ráấ t cữáng trong khi Polycárbonáte thìà deử o hờn. Acrylic coá theể gáữ y deễ hờn so vờái Polycárbonáte dữờái táá c đoêự ng cuử á lữực. Truyền sáng và sự trong suốt Đoêự trong suoấ t cuử á Acrylic nhieề u hờn kìánh, đoêự truyeề n sáá ng cuử á noá láà 92%. Trong khi đoá , đoêự truyeề n sáá ng cuử á Polycárbonáte láà 88%.


Acrylic coá theể đữờực đáá nh boá ng đeể hoề i phuự c đoêự trong suoấ t cuử á noá , trong khi Polycárbonáte thìà khoê ng. Gia công Acrylic vs Polycarbonate Acrylic coá theể chiựu đữờực nhieêự t đoêự trong khoáử ng tữà -30 đoêự F đeấ n 190 đoêự F. Noá coá theể giáữ n rá hoáăự c co láự i do sữự tháy đoể i nhieêự t đoêự tuy nhieê n noá seữ khoê ng co dáữ n vìữnh vieễ n. Polycárbonáte coá theể chiựu đữờực nhieêự t đoêự leê n đeấ n 240 đoêự F. Polycárbonáte cuữ ng coá kháử náă ng chiựu đữờực cáá c hoá á cháấ t nhữ xáă ng, áxìát. Cắt Cáử Acrylic váà Polycárbonáte đeề u coá theể cáắ t báằ ng nhữững coê ng cuự thoê ng thữờàng nhữ cữá, lữờữi cáắ t,… Acrylic cáắ t đữờực deễ hờn Polycárbonáte. Polycárbonáte kháá ng láự i lữực cáắ t khi đữá cữá váà lữờữi cáắ t váà o. Khoan Acrylic deễ biự beể gáữ y neấ u biự khoán gáề n cáự nh hoáăự c sữử duự ng muữ i khoán khoê ng dáà nh cho khoán nhữựá. Polycárbonáte tieê u chuáể n khoê ng biự gáữ y khi khoán ngáy cáử khi khoán gáề n cáự nh báằ ng muữ i khoán tieê u chuáể n. Mài bóng Cáự nh Acrylic coá theể đữờực máà i nháẵ n neấ u cáề n, trong khi Polycárbonáte thìà khoá hờn. Uốn cong bằng nhiệt Vieêự c náà y đữờực thữực hieêự n vờái Acrylic deễ hờn so vờái Polycárbonáte. Tuy nhieê n, Polycárbonáte coá theể điựnh hìành háy uoấ n cong láự nh máà khoê ng cáề n giá nhieêự t. Sử dụng chất kết dính Vieêự c gáắ n keấ t báằ ng keo dáá n neê n duà ng loáự i dáà nh rieê ng cho Acrylic váà Polycárbonáte,… Việc vệ sinh Cáử Acrylic váà Polycárbonáte đeề u coá theể veêự sinh moêự t cáá ch deễ dáà ng. Kháă n sờựi boê ng nhoử hoáăự c váử i 100% cotton seữ láà lữựá choự n toấ t nháấ t cho vieêự c veêự sinh.


Acrylic coá kháử náă ng chiựu hoá á cháấ t tháấ p váà cáề n coá phữờng pháá p veêự sinh rieê ng. Khi veêự sinh Acrylic, toấ t nháấ t láà chìử sữử duự ng xáà boê ng diựu nheự váà nữờác hoáăự c nữờác rữửá dáà nh cho nhữựá. Polycárbonáte coá kháử náă ng chiựu hoá á cháấ t cáo hờn Acrylic, noá coá theể đữờực veêự sinh báằ ng cháấ t táể y sữửá máự nh hờn, coá theể báo goề m tháà nh pháề n hoá á cháấ t nhữ Ammoniá. Cáử 2 loáự i nhữựá đeề u khoê ng neê n táể y rữửá báằ ng dung moê i. Độ bền Cáử Acrylic váà Polycárbonáte đeề u coá kháử náă ng choấ ng choự i thờài tieấ t, co dáữ n táự m thờài theo sữự tháy đoể i nhieêự t đoêự . Cáử 2 loáự i nhữựá đeề u coá theể biự xữờác, vìà váêự y nhữững cháấ t lieêự u nhữ kháă n len hoáăự c kháă n giáấ y hoáăự c nhữững loáự i láà m tữà nhữững váêự t lieêự u coá xờ đeề u neê n tráá nh sữử duự ng. Acrylic deễ biự đáêự p tháà nh máử nh hờn Polycárbonáte bờửi vìà noá coá kháử náă ng chiựu lữực keá m hờn. Noá khoê ng deễ biự tráề y xữờác, tuy nhieê n, noá seữ deễ biự váà ng oấ theo thờài gián. Polycárbonáte coá kháử náă ng báắ t lữửá tháấ p, trong khi Acrylic coá theể biự cháá y tữà tữà váà đữờực khuyeấ n cáá o khoê ng neê n sữử duự ng trong khu vữực deễ báắ t lữửá. Chi phí Polycárbonáte tữờng đoấ i đáắ t hờn Acrylic. Ứng dụng phổ biến cho tấm Acrylic: - Hoề váà beể nuoê i cáá - Váá ch ngáă n cáá c loáự i boà sáá t, đoêự ng váêự t - Quáề y trững báà y háà ng hoá á báá n leử - Váá ch cữửá soể cháắ n gioá - Táấ m cháắ n sáê n trữờựt báă ng Ứng dụng phổ biến cho tấm Polycarbonate: - Kìánh cháắ n gioá cho xe đuá


- Nháà troề ng cáê y xánh - Lờựp nháà gá, nháà chờà xe lữửá, xe buyá t, tráự m xáă ng dáề u - Máá i noấ i cáá c toà á nháà cáo oấ c, cữửá thoáá t hieể m - Táấ m ngáă n cáá ch áê m treê n đữờàng cáo toấ c - Máá i che hoề bời, nháà đeể xe - Lờựp bán coê ng, gieấ ng trờài - Táấ m che máăự t cho cáề u thuử chời khuá c coê n cáề u - Chái nữờác uoấ ng báằ ng nhữựá coá theể táá i sữử duự ng - Máá y vi tìánh: Apple, Inc.’s MácBook, iMác, Mác mini,… - Máắ t kìánh cho ngữờài biự cáêự n - Táấ m kìánh cháắ n báử o veêự cuử á máá y moá c, thieấ t biự - Táấ m Polycárbonáte coá theể đữờực giá coê ng tháà nh táấ m cháắ n đáự n,… Tham khảo thêm Gáy uốn chữ Tấm dẫn sáng Nhôm hộp đèn

Khác nhau giữa nhựa Polycarbonate và nhựa Acrylic  
Khác nhau giữa nhựa Polycarbonate và nhựa Acrylic  
Advertisement